ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΥΔΗΡΗΜΟ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ - Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΥΔΗΡΗΜΟ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ - Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ»"

Transcript

1 ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΥΔΗΡΗΜΟ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ - Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ» IAS 12 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ ΒΔΡΓΤΡΖ ΣΤΛΗΑΝΟ : AM 9713 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΥΤΣΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΗΓΔΡΖ ΑΝΣΧΝΖ : AM 9672 ΠΡΔΒΔΕΑ ΜΑΡΣΗΟ 2013

2 Δγθξίζεθε από ηελ ηξηµειή εμεηαζηηθή επηηξνπή Σφπνο, Ζκεξνκελία ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 1. Ολνκαηεπψλπκν, Τπνγξαθή 2. Ολνκαηεπψλπκν, Τπνγξαθή 3. Ολνκαηεπψλπκν, Τπνγξαθή Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο 2

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ... 1 ΓΗΔΘΝΔ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 12 ΦΟΡΟΗ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΟΠΟ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΒΑΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΔ ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ ΣΡΔΥΟΤΑ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΡΔΥΟΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΒΑΖ ΣΟΗΥΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΒΑΖ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΠΡΟΧΡΗΝΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΦΟΡΟΛΟΓΖΣΔΔ ΠΡΟΧΡΗΝΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΒΑΗΚΟ ΚΑΝΟΝΑ ΔΞΑΗΡΔΔΗ ΑΠΟ ΣΟ ΒΑΗΚΟ ΚΑΝΟΝΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΣΟΗΥΔΗΟΤ Ζ ΛΟΓΗΚΖ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΣΟΗΥΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ Ζ ΛΟΓΗΚΖ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΣΟΗΥΔΗΟΤ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ ΑΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΕΖΜΗΔ ΚΑΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΠΗΣΧΔΗ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΑ ΔΠΑΝΔΚΣΗΜΖΖ ΜΖ ΑΝΑΓΝΧΡΗΜΔΝΧΝ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΧΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟΤ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ i

4 1.10. ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΣΡΔΥΟΤΑ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΔ ΠΡΟΔΞΟΦΛΖΖ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΟΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΗ ΤΝΣΔΛΔΣΔ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΜΔΡΗΜΑΣΧΝ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΣΟΗΥΔΗΟΤ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΡΔΥΟΤΑ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΠΗΣΧΝΟΝΣΑΗ Ζ ΥΡΔΧΝΟΝΣΑΗ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΣΑ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΠΡΟΘΖΚΖ ΝΔΧΝ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ ΣΟ Δ.Γ.Λ.. ΚΑΗ ΔΜΦΑΝΗΖ ΣΟΤ ΣΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ (Δ.Γ.Λ..) - ΠΡΟΑΡΜΟΓΔ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΣΖ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΟΝ ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΣΖ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΟΝ ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΔΗ ΚΑΗ ΔΠΔΞΖΓΖΔΗ (NOTES) ΣΧΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ν ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΜΔΘΟΓΟ ΤΛΛΟΓΖ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΠΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΡΟΠΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ν ΠΑΡΟΤΗΑΖ - ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ Υ.Α. ΟΜΗΛΧΝ ii

5 3.1 ΓΔΗΚΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΠΟΗΖΖ FTSE/ COCA-COLA Δ.Δ.E A.E ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4ν ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΒΑΖ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΔΣΑΗΡΗΧΝ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΗΑΕΟΤΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΚΑΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΣΖ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΑ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Χ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΠΑΗΣΖΖ Ζ Χ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΟΥΡΔΧΖ Ο ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΧΝ ΔΣΑΗΡΗΧΝ Χ ΠΟΟΣΟ ΔΠΗ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ ΣΧΝ ΔΣΑΗΡΗΧΝ ΠΟΟΣΗΑΗΑ ΥΔΖ ΦΟΡΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΖ ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΠΟΤ ΠΑΡΔΥΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΧΝ ΔΣΑΗΡΗΧΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΠΟΤ ΠΑΡΔΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΟΤ ΓΖΜΟΗΔΤΟΤΝ ΟΗ ΔΣΑΗΡΗΔ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΛΔΓΚΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΗΔ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΑΝ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΗΑ ΥΔΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΗΑΓΤΚΣΗΑΚΟΗ ΣΟΠΟΗ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η : ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ Γ.Λ.Π.... I ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ : ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΤΜΦΧΝΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΓΟΤ (ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ), ΠΟΤ ΚΑΣΑΥΧΡΟΤΝΣΑΗ ΣΖΝ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΖ (Κ.Α.Υ.).... II iii

6 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ : ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΦΗΛΗΧΖ ΦΟΡΧΝ... III iv

7 ΔΗΑΓΩΓΖ Σα ηειεπηαία ρξφληα θπξίσο ιφγσ ησλ ξαγδαίσλ εμειίμεσλ ζην επξχηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ αγνξψλ ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ, απμήζεθε πνιχ ην ελδηαθέξνλ γηα Λνγηζηηθά Πξφηππα κε δηεζλή εκβέιεηα κε ζπλέπεηα ην πεξηερφκελν ηεο Λνγηζηηθήο Πιεξνθφξεζεο ζε δηεζλψο θαηαλνεηή θαη ζπγθξίζηκε κνξθή (Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα ή Γ.Λ.Π. ), λα απνθηήζεη ζεκαληηθή αμία. Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα απνηεινχλ ινηπφλ ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ γεληθά απνδεθηψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, θαλφλσλ, κεζφδσλ, θαλνληζκψλ, δηαδηθαζηψλ θαη πνιηηηθψλ, ε θαζηέξσζε ησλ νπνίσλ νδεγεί ζε νκνηνκνξθία θαηαξηίζεσο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζπλεπψο ζε αθξηβή, αιεζή θαη νκνηφκνξθε πιεξνθφξεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπο (επελδπηέο, ρξεκαηηζηήξηα, δαλεηζηέο, ειεγθηηθέο αξρέο, κέηνρνη θιπ). Δπίζεο ε θαζηέξσζε ησλ Γ.Λ.Π., πέξα απφ παξνρή κηαο πςειήο πνηφηεηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, έρεη σο απψηεξν ζθνπφ ηε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα κηα πην απνηειεζκαηηθή (παξαγσγηθή θαη δηνηθεηηθή) ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη νδεγεί ζπλήζσο ζε κηα κεγάιεο έθηαζε αλαδηνξγάλσζε θαη δηθαηφηεξε θαη νξζφηεξε απεηθφληζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηήο. ηφρνο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη κε πιεξφηεηα, απιφηεηα θαη ζαθήλεηα ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ζπκθψλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 12. Δπηπιένλ ζα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν νη εηζεγκέλεο εηαηξίεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ εθαξκφδνπλ θαη ζε πνην βαζκφ φζα πξνβιέπνληαη ζην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 12 Ζ ινγηζηηθή ηνπ Φφξνπ Δηζνδήκαηνο Δηδηθφηεξα ζην πξψην θεθάιαην γίλεηαη παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ηνπ Γ.Λ.Π 12 «Φφξνη Δηζνδήκαηνο» ην νπνίν θαζνξίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ πνπ πξνβιέπεηαη λα αθνινπζείηαη γηα ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο. Παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη θπξηφηεξεο πεξηπηψζεηο πνπ νδεγνχλ ζε αλαγλψξηζεο αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη απαηηήζεσλ, ν ηξφπνο κέηξεζεο ηνπο θαη απεηθφληζήο ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαζψο νη γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ην Πξφηππν. ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία θαη ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο. ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη ε επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηζεγκέλσλ Διιεληθψλ εηαηξηψλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ πηζηνπνηεκέλν δείθηε πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο FTSE/20. ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα επξήκαηα ηεο παξαπάλσ εκπεηξηθήο έξεπλαο. Δπίζεο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αμηνινγεζεί ε πνηφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη κέζα απφ 1

8 ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο ησλ εηαηξηψλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ δείθηε FTSE/20 ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ κε βάζε ηα πξνβιεπφκελα ζην ζρεηηθφ πξφηππν. Σέινο γίλεηαη κηα ζχλνςε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζεκείσλ θαη επξεκάησλ ζρεηηθά κε ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ θαη ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελε πιεξνθφξεζεο απφ ηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο αλαθνξηθά κε ηνλ Φφξν Δηζνδήκαηνο θαη εμάγνληαη πηζηεχνπκε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο, ζπληάθηεο θαη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη αλαθνξψλ. 2

9 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν ΓΗΔΘΝΔ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 12 ΦΟΡΟΗ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 1 ΔΗΑΓΩΓΖ Σν πξνζρέδην γηα ηε δεκηνπξγία «Γ.Λ.Π.» έγηλε ηνλ Απξίιην ηνπ Έπεηηα απφ πνιιέο επαλαδηακνξθψζεηο- ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείο ιφγσ ησλ αιιεπάιιεισλ αιιαγψλ ζηα θνξνινγηθά λνκνζρέδηα, ρξεζηκνπνηνχκε ηελ έθδνζε ηνπ Γεθεκβξίνπ 2010 κε έλαξμε ηζρχνο 01 Ηαλνπαξίνπ 2012 φπσο παξνπζηάδνληαη ζην παξάξηεκα I. Σα φξγαλα θαηάξηηζεο ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα, παξέρνληαο πςειήο πνηφηεηαο πξφηππα, εμαιείθνληαο ηπρφλ δπζαξκνλίεο θαη δηαθνξέο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο είλαη: H Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (I.A.S.C.), Tν ψκα Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (I.A.S.B.), H πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Πξνηχπσλ (S.A.C.) θαη H Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (I.F.R.I.C.) ΚΟΠΟ Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα ζρεδηάζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο. Σν θχξην ζέκα ζηε ινγηζηηθή ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο είλαη ην πψο ζα πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηεζνχλ νη ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο απφ: ηε κειινληηθή αλάθηεζε (ηνλ κειινληηθφ δηαθαλνληζκφ) ηεο ινγηζηηθήο αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (ππνρξεψζεσλ) πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο (εηαηξίαο) θαη ζπλαιιαγέο θαη άιια γεγνλφηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο νηθνλνκηθή νληφηεηαο. 1 3

10 Παξάιιεια ην Πξφηππν αζρνιείηαη κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο ή αρξεζηκνπνίεηνπο πηζησηηθνχο θφξνπο, κε ηελ παξνπζίαζε ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη κε ηε γλσζηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Σν Πξφηππν φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ εθαξκφδεηαη γηα ηε ινγηζηηθνπνίεζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο. Χο θφξνο εηζνδήκαηνο λνείηαη θάζε είδνπο εγρψξηνπ αιιά θαη μέλνπ θφξνπ πνπ ππνινγίδεηαη ζηα θνξνινγεηέα θέξδε ηεο εηαηξίαο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο φπσο δηακνξθψλεηαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνηχπνπ ζπκπεξηιακβάλεη θαη θφξνπο φπσο νη παξαθξαηνχκελνη θφξνη, φηαλ απηνί είλαη πιεξσηένη ζηε πεξίπησζε ζπγαηξηθήο, ζπλδεδεκέλεο ή θνηλνπξαμίαο, φηαλ απηέο θάλνπλ δηαζέζεηο πξνο ηελ εηαηξία πνπ πηνζεηεί ηα Γ.Π.Υ.Π ΒΑΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΔ Γηαπηζηψλνληαη δχν βαζηθνί θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηνπ Γ.Λ.Π. 12: ε χπαξμε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή κηαο ππνρξέσζεο ππνδειψλεη φηη ε νηθνλνκηθή νληφηεηα (εηαηξία) αλακέλεηαη λα αλαθηήζεη ή αιιηψο λα δηαθαλνλίζεη ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηεο ππνρξέσζεο. νη θνξνινγηθέο επηπηψζεηο ησλ γεγνλφησλ θαη ζπλαιιαγψλ πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη ζηελ ίδηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ αλαγλσξίδεηαη θαη ην ελ ιφγσ γεγνλφο ή ζπλαιιαγή. Γειαδή νη θνξνινγηθέο επηπηψζεηο ησλ γεγνλφησλ ή ζπλαιιαγψλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο (Κ.Α.Υ.) πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη θαη απηέο ζηελ (Κ.Α.Υ.). Αληίζεηα, νη θνξνινγηθέο επηπηψζεηο 2 framework/l26040_el.htm 4

11 γεγνλφησλ ή ζπλαιιαγψλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζηα Ίδηα Κεθάιαηα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη ζηα Ίδηα Κεθάιαηα. πγρξφλσο ην Πξφηππν απηφ αζρνιείηαη επίζεο κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκηέο ή αρξεζηκνπνίεηνπο πηζησηηθνχο θφξνπο, κε ηελ παξνπζίαζε ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη κε ηε γλσζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ Οη παξαθάησ φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηφ ην Πξφηππν κε ηηο έλλνηεο πνπ αθνινπζνχλ : Έξοδο θόπος (έζνδν θφξνπ) είλαη ην ζπγθεληξσηηθφ πνζφ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο ηεο πεξηφδνπ/υξήζεο θαη αθνξά ηνλ ηξέρνληα θαη ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν. Λογιζηικό αποηέλεζμα είλαη ην θέξδνο ή δεκία κηαο πεξηφδνπ/υξήζεο, πξηλ απφ ηελ αθαίξεζε ηνπ εμφδνπ θφξνπ. Φοπολογηηέο κέπδορ (θνξνινγηθή δεκία) είλαη ην πνζφ ηνπ θέξδνπο (ή ε δεκία) κηαο πεξηφδνπ, πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, επί ηνπ νπνίνπ είλαη πιεξσηένη (αλαθηήζηκνη) νη θφξνη εηζνδήκαηνο. Σπέσων θόπορ είλαη ην πνζφ ησλ πιεξσηέσλ (αλαθηήζηκσλ) θφξσλ εηζνδήκαηνο πνπ αθνξά ζην θνξνινγεηέν θέξδνο (θνξνινγηθή δεκία) κηαο πεξηφδνπ. Αναβαλλόμενερ θοπολογικέρ ςποσπεώζειρ είλαη ηα πνζά ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο πνπ ζα θαηαβιεζνχλ ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο, πνπ αθνξνχλ ζε θνξνινγεηέεο ρξνληθέο δηαθνξέο. Αναβαλλόμενα θοπολογικά πεπιοςζιακά ζηοισεία είλαη ηα πνζά ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο πνπ είλαη αλαθηήζηκα ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο 5

12 Πποζωπινέρ διαθοπέρ είλαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ηνπ ΣΡΔΥΟΤΑ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΡΔΥΟΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Με ηνλ φξνο ηξέρνπζα θνξνινγία αλαθεξφκαζηε ζην πνζφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ απνδίδεηαη ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο, θαη ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα θέξδε ηεο επηρεηξεζηαθήο κνλάδαο θαη ηνλ ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. χκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην Γ.Λ.Π. 12 : νπνηνδήπνηε πνζφ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ θνξά ηελ παξνχζα ή θάπνηεο πξνγελέζηεξεο πεξηφδνπο πξέπεη, ζην βαζκφ πνπ είλαη απιήξσηε, λα αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ηεο ηξέρνπζα πεξηφδνπ, νπνηαδήπνηε πνζά θφξνπ εηζνδήκαηνο ηα νπνία πξφθεηηαη λα εηζπξαρζνχλ/ζπκςεθηζηνχλ απφ ηελ επηρείξεζε, είηε πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ είηε πξνγελέζηεξσλ πεξηφδσλ, πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη σο ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, νη δηαθνξέο ζηηο πξνβιέςεηο πνπ αθνξνχλ ην θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηεο πξαγκαηηθά πιεξσηέαο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο πνπ ζπκθσλείηαη κε ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, αληηκεησπίδεηαη σο αιιαγή ζε ινγηζηηθή εθηίκεζε θαη, θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 3 6

13 Σν ινγηζηηθφ θέξδνο ή ε ινγηζηηθή δεκία ζηα πεξηζζφηεξα θνξνινγηθά θαζεζηψηα δηαθέξεη απφ ην θνξνινγεηέν θέξδνο ή ηε θνξνινγηθή δεκία. Οη δηαθνξέο απηέο νθείινληαη ζε αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο θαη ηνπο ινγηζηηθνχο θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη. Οξηζκέλεο θαηαρσξίζεηο ζηα ινγηζηηθά βηβιία κηαο εηαηξίαο κπνξεί λα κελ έρεη θνξνινγηθφ αληίθηππν ζηελ πεξίνδν πνπ αθνξά αιιά ζε κηα κειινληηθή ή κειινληηθέο πεξηφδνπο. ηελ πεξίπησζε απηή πξνθχπηεη κηα δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ινγηζηηθνχ θαη ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο. Με άιια ιφγηα φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ελλννχκε κία ινγηζηηθή κε ηακεηαθή εγγξαθή πνπ γίλεηαη ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν γηα λα ζπζρεηίζεη ηηο κειινληηθέο θνξνινγηθέο επηπηψζεηο νξηζκέλσλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ Όηαλ κηα νηθνλνκηθή κνλάδα αλαγλσξίζεη έλα ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ή κηα ππνρξέσζε, αλακέλεη φηη ζα αλαθηήζεη (δηαθαλνλίζεη) ηε ινγηζηηθή ηνπ αμία ζην κέιινλ. Ζ αλάθηεζε ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζα γίλεη φηαλ ε νηθνλνκηθή κνλάδα πνπιήζεη ή ρξεζηκνπνηήζεη ην ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ, ελψ ν δηαθαλνληζκφο ηεο ππνρξέσζεο ζα γίλεη φηαλ απηή πιεξσζεί Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΒΑΖ ΣΟΗΥΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ Ζ θνξνινγηθή βάζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ είλαη ην πνζφ πνπ ζα αθαηξεζεί δειαδή ζα εθπέζεη (γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο), απφ νπνηαδήπνηε κειινληηθά θνξνινγεηέα εηζνδήκαηα φηαλ ε εηαηξία αλαθηήζεη ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ απφ ηελ πψιεζε ή ηε ρξήζε ηνπ (π.ρ. πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία /απφζβεζε ή πψιεζε). Αλ ηα έζνδα πνπ ζα απνθηήζεη ε εηαηξία απφ ηε ρξήζε ή ηελ πψιεζε ηνπ ζηνηρείνπ δελ είλαη θνξνινγεηέα, ηφηε ε θνξνινγηθή βάζε ηνπ ζηνηρείνπ ηζνχηαη κε ηε ινγηζηηθή ηνπ αμία. 4 7

14 1.5 ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΒΑΖ ΤΠΟΥΡΔΩΖ Ζ θνξνινγηθή βάζε κηα ππνρξέσζεο είλαη ε Λνγηζηηθή Αμία ηεο Τπνρξέσζεο κείνλ νπνηνδήπνηε πνζφ ην νπνίν ζα αθαηξεζεί απφ ηα θνξνινγεηέα θέξδε ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο. Γηα αλαβαιιφκελα πνζά πνπ πξνεηζπξάηηνληαη (έζνδα), ε θνξνινγηθή ηνπο βάζε είλαη ε ινγηζηηθή ηνπο αμία κείνλ νπνηνδήπνηε πνζφ ησλ εηζνδεκάησλ πνπ δε θνξνινγνχληαη ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο. Μεξηθά ζηνηρεία έρνπλ θνξνινγηθή βάζε αιιά δελ είλαη αλαγλσξηζκέλα σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ζηνλ Ηζνινγηζκφ. Γηα παξάδεηγκα, θφζηε έξεπλαο αλαγλσξίδνληαη ζηα έμνδα θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ινγηζηηθνχ θέξδνπο ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη, αιιά κπνξεί λα κελ επηηξέπεηαη ε έθπησζή ηνπο θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο (θνξνινγεηέαο δεκηάο) κέρξη κηα κεηαγελέζηεξε πεξίνδν. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ηνπ θφζηνπο ηεο έξεπλαο, δειαδή ηνπ πνζνχ πνπ νη θνξνινγηθέο αξρέο ζα επηηξέςνπλ γηα έθπησζε ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο θαη ηεο κεδεληθήο ινγηζηηθήο αμίαο, απνηειεί πξνζσξηλή δηαθνξά (εθπεζηέα) πνπ θαηαιήγεη ζε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. Όηαλ ε θνξνινγηθή βάζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο δελ είλαη εκθαλήο, είλαη ρξήζηκν λα ιακβάλεηαη ππ φςε ε ζεκειηψδεο αξρή πάλσ ζηελ νπνία ην Πξφηππν ζηεξίδεηαη, φηη κηα νηθνλνκηθή κνλάδα, κε νξηζκέλεο πεξηνξηζκέλεο εμαηξέζεηο, νθείιεη λα αλαγλσξίζεη κηα αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε (απαίηεζε) νπνηεδήπνηε ε αλάθηεζε ή ν δηαθαλνληζκφο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή κηαο ππνρξέσζεο ζα θαζηζηνχζε ηηο κειινληηθέο πιεξσκέο κεγαιχηεξεο (κηθξφηεξεο) απφ φζεο ζα ήηαλ αλ ε ίδηα ε αλάθηεζε ή ν δηαθαλνληζκφο δελ είρε θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο. Χζηφζν ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηε ζχγθξηζε ησλ ινγηζηηθψλ αμηψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηε θνξνινγηθή βάζε. Ζ θνξνινγηθή βάζε πξνζδηνξίδεηαη κε αλαθνξά ζε κηα ελνπνηεκέλε θνξνινγηθή δήισζε θαη ζε φζεο δηαδηθαζίεο πξνβιέπεη ε ππνβνιή κηαο ηέηνηαο δήισζεο ΠΡΟΩΡΗΝΔ ΓΗΑΦΟΡΔ 5 8

15 Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο. Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζε πξνζσξηλέο δηαθνξέο ελλννχκε ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηε ινγηζηηθή αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κίαο ππνρξέσζεο φπσο δεκνζηεχνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ, θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ηνπο. Γηαθξίλνληαη ζε θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ ζα θαηαιήμνπλ ζε θνξνινγεηέα πνζά θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο ή ηεο θνξνινγηθήο δεκηάο ησλ κειινληηθψλ πεξηφδσλ, φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο ππνρξέσζεο αλαθηάηαη ή ηαθηνπνηείηαη (εμνθιείηαη), θαη ζε εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ είλαη εθείλεο νη νπνίεο ζα θαηαιήμνπλ ζε πνζά ηα νπνία είλαη αθαηξεηέα (εθπεζηέα) θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο (θνξνινγηθήο δεκίαο) ησλ κειινληηθψλ πεξηφδσλ, φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο ππνρξέσζεο αλαθηάηαη ή ηαθηνπνηείηαη (εμνθιείηαη). 1.7 ΦΟΡΟΛΟΓΖΣΔΔ ΠΡΟΩΡΗΝΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΒΑΗΚΟ ΚΑΝΟΝΑ Όιεο νη θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο 6 δεκηνπξγνχλ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε. Αιιά ππαθνχνληαο ζηελ αξρή ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο ην θνξνινγηθφ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαγλσξίδεηαη κφλν φηαλ είλαη πηζαλφ φηη ηα ππάξμνπλ αξθεηά κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε έλαληη ησλ νπνίσλ ζα αθαηξεζνχλ νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο ΔΞΑΗΡΔΔΗ ΑΠΟ ΣΟ ΒΑΗΚΟ ΚΑΝΟΝΑ Όιεο νη θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο, εθηφο απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηεο ππεξαμίαο (ηεο νπνίαο ε ρξενιπζία δελ εθπίπηεη απφ ην θνξνινγεηέν θέξδνο), θαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή κηαο ππνρξέσζεο ζε κία ζπλαιιαγή ε νπνία, είηε δελ απνηειεί επηρεηξεκαηηθή ζπλέλσζε, είηε θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο, δελ επεξεάδεηαη νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγεηέν 6 Ανακτικθκε από άρθρο ΜΠΕΚΡΗ ΣΑΙΑ 9

16 θέξδνο. ην ζεκείν απηφ ηνλίδεηαη φηη γηα θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, ππνθαηαζηήκαηα, ζπγγελείο θαη ζπκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο, ζα αλαγλσξίδεηαη αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε. 1.8 ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΣΟΗΥΔΗΟΤ Ζ ΛΟΓΗΚΖ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΣΟΗΥΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ Ζ ινγηθή ηεο δεκηνπξγίαο Φνξνινγηθνχ ηνηρείνπ ηνπ Δλεξγεηηθνχ, γίλεηαη θαιχηεξα αληηιεπηή κε ηε βνήζεηα ηνπ αθφινπζνπ δηαγξάκκαηνο. Γηάγξακκα 1 Αλαγλψξηζε ππνρξέσζεο Αλακέλεηαη φηη ε ηαθηνπνίεζή ηεο ζα νδεγήζεη ζε εθξνή νηθνλνκηθψλ πφξσλ Μέζσ κειινληηθήο πιεξσκήο ή ιόγσ άιινπ δηαθαλνληζκνύ Όηαλ ππάξμεη απηή ε εθξνή, νιφθιεξε ή κέξνο ηεο ζα αθαηξεζεί απφ ην κειινληηθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα Απηό δεκηνπξγεί κηα πξνζσξηλή θνξνινγηθή δηαθνξά Απηή ε δηαθνξά δεκηνπξγεί κία κειινληηθή θνξνινγηθή απαίηεζε από ην θξάηνο 10

17 Απηή ε απαίηεζε απνηειεί θνξνινγηθό ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνύ Δίλαη πηζαλόλ όηη ζα ππάξμνπλ κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί απηή ε πξνζσξηλή δηαθνξά; Αλαγλσξίδεηαη αναβαλλόμενο θοπολογικό ζηοισείο ενεπγηηικού Δεν αλαγλσξίδεηαη αναβαλλόμενο θοπολογικό ζηοισείο ενεπγηηικού 11

18 1.8.2 Ζ ΛΟΓΗΚΖ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΣΟΗΥΔΗΟΤ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ Ζ ινγηθή ηεο δεκηνπξγίαο Φνξνινγηθήο Τπνρξέσζεο, γίλεηαη θαιχηεξα αληηιεπηή κε ηε βνήζεηα ηνπ αθφινπζνπ δηαγξάκκαηνο. Γηάγξακκα 2 ηνηρείν ηνπ Δλεξγεηηθνύ Αλακέλεηαη φηη ε ινγηζηηθή ηνπ αμία ζα αλαθηεζεί ζην κέιινλ Μέζσ κειινληηθήο ρξήζεο ή ιόγσ κειινληηθήο πώιεζεο Αλ ε Λνγηζηηθή Αμία > Φνξνινγηθή Βάζε εκαίλεη όηη ηα κειινληηθά θέξδε από ηε ρξήζε ή ηελ πώιεζε ηνπ ζηνηρείνπ > κειινληηθέο θνξνινγηθέο εθπηώζεηο Απηφ δεκηνπξγεί κία κειινληηθή αναμενόμενη θοπολογική ςποσπέωζη Πνπ ζα πξνθύςεη όηαλ αλαθηεζεί ε Λνγηζηηθή Αμία θαη ζα ππάξμνπλ πςειόηεξα θνξνινγεηέα θέξδε Τςειόηεξα θνξνινγεηέα θέξδε ζεκαίλνπλ όηη ζα πξνθύςεη κεγαιύηεξνο θόξνο εηζνδήκαηνο 12

19 ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ Ζ επηρείξεζε «Α» αγφξαζε πάγην ζηνηρεηφ ηελ άμηαο Ζ σθέιηκε δσή ηνπ θαζνξίζηεθε ζε 2 έηε, ελψ ε θνξνινγηθή λνκνζεζία νξίδεη ζπληειεζηή απφζβεζεο 25%. Ο ζπληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο είλαη 30%. Σα θέξδε ηεο επηρείξεζεο πξν θφξσλ θαη απνζβέζεσλ αλέξρνληαη ζηηο /έηνο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα πξαγκαηνπνηνχκε ηελ αλάιπζε ησλ θνξνινγηθψλ θαη ινγηζηηθψλ απνηειεζκάησλ έηζη ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγείηαη ε αλαβαιιφκελε θνξνινγία. ΠΗΝΑΚΑ : δεκηνπξγία αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο. ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ 1ε ΥΡΖΖ 2ε ΥΡΖΖ 3ε ΥΡΖΖ 4ε ΤΝΟΛΟ ΚΔΡΓΖ ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ & ΑΠΟΒΔΔΧΝ (-)ΑΠΟΒΔΔΗ (80.000/4)= (=)ΚΔΡΓΖ ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ (-)ΦΟΡΟ (ΠΛΖΡΧΣΔΟ) (80.000*30%)= (=)ΚΔΡΓΖ ΜΔΣΑ ΦΟΡΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ 1ε ΥΡΖΖ 2ε ΥΡΖΖ 3ε ΥΡΖΖ 4ε ΤΝΟΛΟ ΚΔΡΓΖ ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ & ΑΠΟΒΔΔΧΝ (-)ΑΠΟΒΔΔΗ (80.000/2)= (=)ΚΔΡΓΖ ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ (-)ΦΟΡΟ (ΠΛΖΡΧΣΔΟ) (60.000*30%)= (=)ΚΔΡΓΖ ΜΔΣΑ ΦΟΡΧΝ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΟΤ ΟΓΖΓΔΗ Δ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΟΥΡΔΩΖ ΥΡΖΖ 1ε ΥΡΖΖ 2ε ΥΡΖΖ 3ε ΥΡΖΖ 4ε ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΟ (ΠΛΖΡΧΣΔΟ) ΦΟΡΟ (ΔΞΟΓΟ) ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΟΥΡΔΧΖ

20 1.9 ΑΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΕΖΜΗΔ ΚΑΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΠΗΣΩΔΗ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΑ Γηα ηε κεηαθνξά αρξεζηκνπνίεησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ θαη πηζησηηθψλ θφξσλ ζα αλαγλσξίδεηαη έλα αλαβαιιόκελν θνξνινγηθό πεξηνπζηαθό ζηνηρείν, θαηά ηελ έθηαζε πνπ αλακέλεηαη φηη ζα ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο έλαληη ηνπ νπνίνπ νη αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο θαη πηζησηηθνί θφξνη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. πλήζσο φκσο ε χπαξμε αρξεζηκνπνίεησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ, απνηειεί ηζρπξή έλδεημε φηη κπνξεί λα κελ ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο. πλεπψο φηαλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηζηνξηθφ πξφζθαησλ δεκηψλ, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλαγλσξίδεη κηα αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε, πνπ πξνθχπηεη απφ αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκηέο ή πηζησηηθνχο θφξνπο κφλν θαηά ηελ έθηαζε πνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη επαξθείο θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο ή ππάξρεη άιιε πεηζηηθή έλδεημε φηη ζα ππάξμεη επαξθέο θνξνινγεηέν θέξδνο έλαληη ηνπ νπνίνπ νη αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο ή πηζησηηθνί θφξνη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα.. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη γλσζηνπνίεζε ηνπ πνζνχ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο θαζψο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ νξζφηεηα ηεο αλαγλψξηζεο απαίηεζεο. Ζ νηθνλνκηθή νληόηεηα εμεηάδεη ηα αθόινπζα θξηηήξηα θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο φηη ζα ππάξμεη θνξνινγεηέν θέξδνο έλαληη ηνπ νπνίνπ νη αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο ή αρξεζηκνπνίεηνη πηζησηηθνί θφξνη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ: α) Αλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη επαξθείο θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο, πνπ αθνξνχλ ηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή θαη ηελ ίδηα θνξνινγεηέα νηθνλνκηθή νληφηεηα, νη νπνίεο ζα θαηαιήμνπλ ζε θνξνινγεηέα πνζά έλαληη ησλ νπνίσλ νη αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο ή αρξεζηκνπνίεηνη πηζησηηθνί θφξνη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηνπο. β) Αλ αλακέλεηαη φηη ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα έρεη θνξνινγεηέα θέξδε πξηλ απφ ηελ εθπλνή ησλ αρξεζηκνπνίεησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ ή αρξεζηκνπνίεησλ πηζησηηθψλ θφξσλ. γ) Αλ νη αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο πξνέξρνληαη από ζπγθεθξηκέλεο αηηίεο, πνπ είλαη απίζαλν λα ζπκβνχλ μαλά θαη 14

21 δ) αλ ππάξρεη ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα θνξνινγηθόο ζρεδηαζκόο/πξνγξακκαηηζκόο πνπ ζα δεκηνπξγήζεη θνξνινγεηέν θέξδνο ζηελ πεξίνδν ζηελ νπνία νη αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο ή αρξεζηκνπνίεηνη πηζησηηθνί θφξνη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Καηά ηελ έθηαζε πνπ δελ αλακέλεηαη όηη ζα ππάξμεη θνξνινγεηέν θέξδνο έλαληη ηνπ νπνίνπ νη αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο ή αρξεζηκνπνίεηνη πηζησηηθνί θφξνη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, δελ αλαγλσξίδεηαη αλαβαιιφκελν θνξνινγηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ΔΠΑΝΔΚΣΗΜΖΖ ΜΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΜΔΝΩΝ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΟΤ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ Ζ εηαηξεία ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, επαλεθηηκά ηα κε αλαγλσξηζκέλα αλαβαιιφκελα θνξνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ζ εηαηξεία (νηθνλνκηθή νληφηεηα) αλαγλσξίδεη έλα πξνεγνπκέλσο κε αλαγλσξηζκέλν αλαβαιιφκελν θνξνινγηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαηά ηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφ φηη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο ζα επηηξέςεη ηελ αλάθηεζε ηνπ αλαβαιιφκελνπ θνξνινγηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Γηα παξάδεηγκα, κία βειηίσζε ζηηο εκπνξηθέο ζπλζήθεο κπνξεί λα θαηαζηήζεη πεξηζζφηεξν πηζαλφ γηα ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα φηη ζα είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζεη επαξθέο θνξνινγεηέν θέξδνο ζην κέιινλ. Έλα άιιν παξάδεηγκα είλαη φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα επαλεθηηκά αλαβαιιφκελα θνξνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά ηελ εκεξνκελία κίαο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ ή κεηαγελεζηέξσο ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΣΡΔΥΟΤΑ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΔ ηελ πεξίπησζε απηή ην πξφηππν πξνβιέπεη φηη γηα ηελ ηξέρνπζα θαη ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο oη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηήζεηο (ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ), ζα πξέπεη λα επηκεηξνύληαη ζην πνζό πνπ αλακέλεηαη λα απνδνζνύλ (λα 15

22 αλαθηεζνύλ) ζηηο αξκόδηεο θνξνινγηθέο αξρέο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα θνξνινγηθά πνζνζηά (θαη αθνινπζψληαο ηα φζα νξίδνληαη απφ ηελ εθάζηνηε θνξνινγηθή λνκνζεζία) πνπ ηζρχνπλ, θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ. Σα αλαβαιιφκελα θνξνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ζα πξέπεη επηκεηξνχληαη κε ηνπο θνξνινγηθνύο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλνληαη λα εθαξκνζηνύλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα ηαθηνπνηεζεί ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ε ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνχο λφκνπο) πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ή νπζησδψο ζεζπηζηεί, κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κηα νηθνλνκηθή κνλάδα αλαθηά (εμνθιεί ή ηαθηνπνηεί) ηε ινγηζηηθή αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κηαο ππνρξέσζεο κπνξεί λα επεξεάδεηαη από θάπνηνπο από ηνπο αθόινπζνπο παξάγνληεο: ην θνξνινγηθφ ζπληειεζηή πνπ είλαη εθαξκνζηένο φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλαθηά ή εμνθιεί ηε ινγηζηηθή αμία πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ηεο ππνρξέσζεο), ή ηε θνξνινγηθή βάζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ηεο ππνρξέσζεο). ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ε νηθνλνκηθή κνλάδα επηκεηξά ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο κε ηε ρξήζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο, πνπ είλαη ζπλεπήο κε ηνλ αλακελφκελν ηξφπν δηαθαλνληζκνχ ΠΡΟΔΞΟΦΛΖΖ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Ο αμηφπηζηνο πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζε πξνεμνθιεηηθή βάζε απαηηεί πξνζδηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ ηεο αλαζηξνθήο θάζε πξνζσξηλήο δηαθνξάο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηέηνηνο πξνζδηνξηζκφο είλαη πξαθηηθά αδχλαηνο ή εμαηξεηηθά πνιχπινθνο. πλεπψο, ε πξνεμφθιεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ είλαη εμαηξεηηθά επηθίλδπλε. εκεηψλεηαη φηη ε κε πξνεμφθιεζε είλαη ππνρξεσηηθή, θαζψο ζε πεξίπησζε πηνζέηεζεο αλάινγεο πξαθηηθήο, ζα νδεγνχζε ζε πξνβιήκαηα ζπγθξηζηκφηεηαο κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξηψλ, νη νπνίεο εθάξκνζαλ ηελ πξνεμφθιεζε θαη εθείλσλ πνπ δελ ηελ εθάξκνζαλ. Οη πξνζσξηλέο δηαθνξέο προςδιορίηονται ςε ςχζςθ με τθ λογιςτικι αξία ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου ι μιασ υποχρζωςθσ. Αυτό ιςχφει ακόμθ και όπου αυτι ι ιδία θ 16

23 λογιςτικι αξία είναι προςδιοριςμζνθ ςε μια προεξοφλθτικι βάςθ, όπωσ για παράδειγμα θ περίπτωςθ των υποχρεώςεων για τισ κακοριςμζνεσ παροχζσ εξόδου από τθν υπθρεςία ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΟΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΗ ΤΝΣΔΛΔΣΔ Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΜΔΡΗΜΑΣΩΝ ε νξηζκέλεο ρψξεο, νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο πνπ εθαξκφδνληαη επί ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, δηαθνξνπνηνχληαη ζε πεξίπησζε θαηαβνιήο κεξηζκάησλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη νη ππνρξεψζεηο ηφζν γηα ηελ ηξέρνπζα φζν θαη γηα ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία, ππνινγίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα κε δηαλεκφκελα θέξδε. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, νη θφξνη εηζνδήκαηνο είλαη πιεξσηένη κε έλαλ ρακειφηεξν ή έλαλ πςειφηεξν ζπληειεζηή, αλ κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο ή ησλ θεξδψλ εηο λένλ θαηαβάιιεηαη σο κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο. ε άιιεο πεξηπηψζεηο, νη θφξνη εηζνδήκαηνο κπνξεί λα επηζηξαθνχλ ή λα πιεξσζνχλ, αλ κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο ή ησλ θεξδψλ εηο λένλ θαηαβάιινληαη σο κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο. Δπίζεο νη θνξνινγηθέο επηπηψζεηο πνπ απνξξένπλ θαηά ηελ θαηαβνιή κεξηζκάησλ, αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν πνπ αλαγλσξίδεηαη θαη ε ζρεηηθή ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ κεξίζκαηνο. Ζ αλαγλψξηζε γίλεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ αλαιχνληαη ζε επφκελε παξάγξαθν ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΣΟΗΥΔΗΟΤ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ε θάζε εκεξνκελία ζχληαμεο ηζνινγηζκνχ ε ινγηζηηθή αμία θάζε θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ πξέπεη λα επαλεμεηάδεηαη θαη λα κεηψλεηαη ζην βαζκφ πνπ δελ είλαη πιένλ πηζαλφ λα αλαθηεζεί. Ζ κείσζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ, απαηηείηαη λα γίλεη ζην βαζκφ πνπ δελ είλαη πηζαλφ λα ππάξμεη, επαξθέο θνξνινγηθφ θέξδνο πνπ λα επηηξέςεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο σθέιεηαο κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ απηήο ηεο αλαβαιιφκελνπ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 7 Βλζπε Δ.Λ.Π.19 «Παροχζσ ςε εργαηόμενουσ». 17

24 Οπνηαδήπνηε κείσζε γίλεη ιφγσ ηνπ πην πάλσ θαλφλα, κπνξεί λα αλαζηξαθεί ζε κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηεο λέεο πιεξνθνξίεο θαη γεγνλφηα θαζηζηνχλ ηελ αλάθηεζε ηνπ ζηνηρείνπ πηζαλή ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΡΔΥΟΤΑ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ Σν πξφηππν εδψ πξνβιέπεη φηη ν ηξέρσλ θαη ν αλαβαιιφκελνο θφξνο ζα αλαγλσξίδεηαη ζηα έμνδα ή ζηα έζνδα θαη ζα πεξηιακβάλεηαη ζην θέξδνο ή ηε δεκία ηεο πεξηφδνπ, εθηφο εάλ ν θφξνο πξνθχπηεη απφ: α) ζπλαιιαγή ή γεγνλφο αλαγλσξηζκέλν θαηεπζείαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα θαηά ηελ ίδηα ή δηαθνξεηηθή πεξίνδν ή β) κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη θνξνινγηθέο απαηηήζεηο, πξνθχπηνπλ φηαλ έζνδά ή έμνδα πεξηιακβάλνληαη ζην ινγηζηηθφ θέξδνο κηαο πεξηφδνπ, αιιά πεξηιακβάλνληαη ζην θνξνινγεηέν απνηέιεζκα δηαθνξεηηθήο πεξηφδνπ. Ο πξνθχπησλ αλαβαιιφκελνο θφξνο αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ. Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ κπνξεί λα κεηαβιεζεί αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη κεηαβνιή ζην πνζφ ησλ ζρεηηθψλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ. Γεληθά ν αλαβαιιφκελνο θφξνο αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο εθηφο θαη αλ πξνέξρεηαη απφ κεηαβνιή ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ρξεσζεί θ πιςτωκεί ςτα Κδια κεφάλαια ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΠΗΣΩΝΟΝΣΑΗ Ζ ΥΡΔΩΝΟΝΣΑΗ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΣΑ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ζηνηρεία πνπ έρνπλ πηζησζεί ή ρξεσζεί απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα ζηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθή πεξίνδν ηφηε ν ηξέρσλ θαη ν αλαβαιιφκελνο θφξνο ζα ρξεψλεηαη ή ζα πηζηψλεηαη θαηεπζείαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ζηνηρείσλ είλαη: 18

25 α) κία κεηαβνιή ζηε ινγηζηηθή αμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ελζσκάησλ παγίσλ 8 β) πξνζαξκνγή ζην ππόινηπν έλαξμεο ησλ θεξδψλ εηο λένλ πνπ πξνθχπηεη είηε απφ κεηαβνιή ινγηζηηθήο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδεηαη αλαδξνκηθά είηε απφ δηφξζσζε ιάζνπο 9 γ) Τπάξρνπλ θιηκαθσηνί ζπληειεζηέο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη είλαη αδχλαην λα πξνζδηνξηζηεί ν ζπληειεζηήο ζηνλ νπνίν έλα ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο (θνξνινγηθήο δεκίαο) έρεη θνξνινγεζεί. δ) Μία κεηαβνιή ζην ζπληειεζηή θφξνπ ή άιισλ θνξνινγηθψλ θαλφλσλ επεξεάδεη έλα αλαβαιιφκελν θνξνινγηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνρξέσζε πνπ αθνξά (ζην ζχλνιν ή κεξηθψο) ζε έλα ζηνηρείν πνπ είρε πξνεγνπκέλσο ρξεσζεί ή πηζησζεί ζηα ίδηα θεθάιαηα ή ε νηθνλνκηθή νληφηεηα απνθαζίδεη λα αλαγλσξίζεη έλα αλαβαιιφκελν θνξνινγηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή εθεμήο λα κελ ην αλαγλσξίζεη ζην ζχλνιν ηνπ θαη ην αλαβαιιφκελν θνξνινγηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αθνξά (ζην ζχλνιν ή κεξηθψο) ζε ζηνηρείν πνπ είρε πξνεγνπκέλσο ρξεσζεί ή πηζησζεί ζηα ίδηα θεθάιαηα. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ν ηξέρσλ θαη ν αλαβαιιφκελνο θφξνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζηνηρεία πνπ πηζηψλνληαη ή ρξεψλνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα βαζίδεηαη ζε κία εχινγε αλαινγηθή θαηαλνκή ηνπ ηξέρνληνο θαη ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ ηεο νηθνλνκηθή νληφηεηαο, θαηά ηε θνξνινγηθή δηθαηνδνζία πνπ ηε δηέπεη ή κε άιιε κέζνδν πνπ επηηπγράλεη κία πεξηζζφηεξν νξζή θαηαλνκή ππφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. Σν ΓΛΠ 16 δελ δηεπθξηλίδεη αλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα κεηαθέξεη θάζε έηνο, απφ ην πιεφλαζκα αλαπξνζαξκνγήο ζηα θέξδε εηο λένλ, έλα πνζφ ίζν κε ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο απφζβεζεο ελφο αλαπξνζαξκνζκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηεο απφζβεζεο πνπ βαζίδεηαη ζην θφζηνο απηνχ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Αλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα δηελεξγεί ηέηνηα κεηαθνξά, ην κεηαθεξφκελν πνζφ είλαη θαζαξφ απφ θάζε ζρεηηθφ αλαβαιιφκελν θφξν. Σν ίδην εθαξκφδεηαη γηα κεηαθνξέο πνπ γίλνληαη θαηά ηελ πψιεζε ελφο ζηνηρείνπ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ. Όηαλ έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλαπξνζαξκφδεηαη γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο θαη απηή ε αλαπξνζαξκνγή ζρεηίδεηαη κε ινγηζηηθή αλαπξνζαξκνγή πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ ή αλαπξνζαξκνγή πνπ αλακέλεηαη λα δηελεξγεζεί ζε κειινληηθή πεξίνδν, νη θνξνινγηθέο επηδξάζεηο ηφζν ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ φζν θαη ηεο πξνζαξκνγήο 8 Βλζπε ΔΛΠ Βιέπε. ΓΛΠ 8 Λνγηζηηθέο πνιηηηθέο, κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ιάζε. 19

26 ηεο θνξνινγηθήο βάζεο πηζηψλνληαη ή ρξεψλνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα ζηηο πεξηφδνπο ζηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ. Όκσο αλ ε αλαπξνζαξκνγή γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο δελ ζρεηίδεηαη κε ινγηζηηθή αλαπξνζαξκνγή πξνγελέζηεξεο πεξηφδνπ ή αλαπξνζαξκνγή πνπ αλακέλεηαη λα δηελεξγεζεί ζε κειινληηθή πεξίνδν, νη θνξνινγηθέο επηδξάζεηο ηεο πξνζαξκνγήο ηεο θνξνινγηθήο βάζεο αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ. Όηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα θαηαβάιεη κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο ηεο, κπνξεί λα απαηηείηαη λα θαηαβάιεη κία αλαινγία ησλ κεξηζκάησλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ινγαξηαζκφ ησλ κεηφρσλ. ε πνιιέο δηθαηνδνζίεο απηφ ην πνζφ αλαθέξεηαη σο έλαο παξαθξαηνχκελνο θφξνο. Απηφ ην πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε ή είλαη πιεξσηέν ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο ρξεψλεηαη ζηα ίδηα θεθάιαηα σο κέξνο ησλ κεξηζκάησλ ΠΡΟΘΖΚΖ ΝΔΩΝ ΛΟΓΑΡΗΑΜΩΝ ΣΟ Δ.Γ.Λ.. ΚΑΗ ΔΜΦΑΝΗΖ ΣΟΤ ΣΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ (Δ.Γ.Λ..) - ΠΡΟΑΡΜΟΓΔ Δπεηδή φκσο, νη πνιιέο επηρεηξήζεηο, θπξίσο γηα θνξνινγηθνχο ιφγνπο, ηεξνχλ παξάιιεια ή ππνρξεσηηθά ην Δ.Γ.Λ., γηα ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ δηαθφξσλ ινγηζηηθψλ ρεηξηζκψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην Πξφηππν, πξνηείλεηαη λα πξνζηεζνχλ νη εμήο λένη ινγαξηαζκνί ζην Δ.Γ.Λ.. : 1) Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο. 2) πκςεθηζηένο θφξνο εηζνδήκαηνο απφ θνξνινγηθέο δεκίεο. 3) Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. 4) Έμνδν θφξνπ εηζνδήκαηνο ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΩΝ ΚΟΝΓΤΛΗΩΝ ΣΖ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΟΝ ΗΟΛΟΓΗΜΟ

27 ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΣΖ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΟΝ ΗΟΛΟΓΗΜΟ ρεηηθά κε ηελ παξνπζίαζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξνηχπνπ, θαζνξίδνληαη ηα αθφινπζα: Σφζν νη θνξνινγηθέο απαηηήζεηο φζν θαη νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ, μερσξηζηά απφ ηηο ινηπέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο θαη νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ μερσξηζηά απφ ηηο ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο. Μεηαμχ ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαζψο θαη κεηαμχ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ o ζπκςεθηζκφο γίλεηαη κφλν εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Πξφηππν. Όηαλ ζηνλ Ηζνινγηζκφ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη κε, απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ (φπσο πξνβιέπεηαη ζην Δ.Γ.Λ..), ηφηε νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο εληάζζνληαη ζηηο κε βξαρππξφζεζκεο (δειαδή ζηηο καθξνπξφζεζκεο) ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΔΗ ΚΑΗ ΔΠΔΞΖΓΖΔΗ (NOTES) ΣΩΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ Σν πξφηππν απαηηεί λα γλσζηνπνηνύληαη μερσξηζηά, πιήζνο πιεξνθνξηψλ θαη επεμεγήζεσλ ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηηο θπξηφηεξεο πνπ ζα απνηειέζνπλ θαη αληηθείκελν έιεγρνπ ζην θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ α) Σν Πξφηππν απαηηεί λα γλσζηνπνηνύληαη φια ηα ζπζηαηηθά κέξε ηνπ θνξνινγηθνύ εμόδνπ (εηζνδήκαηνο), πνπ θαηαρσξνχληαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο (Κ.Α.Υ.) π.ρ.: ηα ηξέρνληα έμνδα (έζνδα) θφξνπ, θάζε πξνζαξκνγή πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηελ πεξίνδν γηα ηξέρνληεο θφξνπο πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ, ην πνζφ ηνπ αλαβαιιφκελνπ εμφδνπ (εζφδνπ) πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλαζηξνθή ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ, 21

28 ην πνζφ ηνπ αλαβαιιφκελνπ εμφδνπ (εζφδνπ) πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο κεηαβνιέο ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ή ηελ επηβνιή λέσλ θφξσλ, ην πνζφ ηεο σθέιεηαο πνπ πξνθχπηεη απφ θνξνινγηθή δεκηά πνπ δελ είρε αλαγλσξηζηεί πξνεγνπκέλσο, πηζησηηθφ θφξν ή πξνζσξηλή δηαθνξά πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, πνπ δε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κείσζε ηνπ ηξέρνληνο θφξνπ, αλαβαιιφκελε δαπάλε θφξνπ, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ππνηίκεζε ή αλαζηξνθή πξνεγνχκελεο ππνηίκεζεο κηαο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο. β) Σν πνζό ηεο ηξέρνπζαο θαη ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο ην νπνίν θαηαρσξείηαη απεπζείαο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα, γ) Να δίλεηαη επεμήγεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ ινγηζηηθνχ θαη ηνπ θνξνινγηθνχ εμφδνπ (εηζνδήκαηνο) κε ηνλ έλαλ απφ ηνπο δχν αθφινπζνπο ηξφπνπο: α. αξηζκεηηθή ζπκθηιίσζε κεηαμχ ηνπ θνξνινγηθνχ εμφδνπ (εηζνδήκαηνο) θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ ινγηζηηθψλ θεξδψλ κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ εθαξκφδνληαη, θαη β. αξηζκεηηθή ζπκθηιίσζε κεηαμχ ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ ζπληειεζηή θνξνινγίαο θαη ηνπ ζπληειεζηή θνξνινγίαο πνπ ηζρχεη. δ) Δπίζεο πξνβιέπεηαη κεηαμχ άιισλ λα δίλνληαη : εμήγεζε αιιαγώλ ζηνπο θνξνινγηθνύο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ απφ πεξίνδν ζε πεξίνδν, ην πνζό θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεο όισλ ησλ αθαηξεηέσλ πξνζσξηλώλ δηαθνξώλ, ησλ αρξεζηκνπνίεησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ θαη ησλ αρξεζηκνπνίεησλ θνξνινγηθψλ πηζηψζεσλ, ην ζπλνιηθφ πνζφ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπγαηξηθέο, ζπλδεδεκέλεο, ππνθαηαζηήκαηα θαη θνηλνπξαμίεο γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί νπνηεζδήπνηε αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, γηα θάζε πξνζσξηλή δηαθνξά, αρξεζηκνπνίεηε θνξνινγηθή δεκία θαη αρξεζηκνπνίεηε θνξνινγηθή πίζησζε ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη: α. νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηα αλαβαιιφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηνπο Ηζνινγηζκνχο ζηνπο νπνίνπο παξνπζηάδνληαη, θαη 22

29 β. ην πνζφ ηνπ αλαβαιιφκελνπ θνξνινγηθνχ εζφδνπ ή εμφδνπ πνπ αλαγλσξίζζεθε ζηελ Κ.Α.Υ., αλ απηφ δελ είλαη εκθαλέο απφ ηηο κεηαβνιέο ζηα πνζά πνπ αλαγλσξίζζεθαλ ζηνλ Ηζνινγηζκφ. 11 ζε ζρέζε κε δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο ην έμνδν θφξνπ πνπ αθνξά: α. ζην θέξδνο ή ζηε δεκία απφ ηε δηαθνπή, θαη β. ζην θέξδνο ή δεκία απφ ζπλήζεηο εξγαζίεο ηεο δηαθνπείζαο δξαζηεξηφηεηαο, καδί κε ηα αληίζηνηρα πνζά γηα θάζε πξνεγνχκελε πεξίνδν πνπ παξνπζηάδεηαη. ην πνζό ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο ησλ κεξηζκάησλ πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, πνπ πξνηάζεθαλ ή αλαθνηλψζεθαλ πξηλ νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο εγθξηζνχλ, αιιά δελ αλαγλσξίζζεθαλ σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σν πξφηππν αηηείηαη ηελ παξνρή ησλ γλσζηνπνηήζεσλ εθείλσλ πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα κπνξεί λα παξαηεξεί αλ ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ Φφξνπ εμφδνπ/ εζφδνπ θαη ηνπ ινγηζηηθνχ θέξδνπο είλαη νξζή ε αζπλήζεο, φπσο επίζεο θαη ηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ κπνξεί κειινληηθά λα επεξεάζνπλ ηε ζρέζε απηή. Ζ ζρέζε κεηαμχ ηεο δαπάλεο/ εζφδνπ ηνπ θφξνπ θαη ηνπ ινγηζηηθνχ θέξδνπο κπνξεί λα επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο έζνδα πνπ απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο, δαπάλεο κε εθπεζηέεο θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο/ θνξνινγηθήο δεκηάο, ηελ επίπησζε ησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ θαη ηεο δηαθνξάο ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Γηα ηελ αλάιπζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ εμφδνπ / εζφδνπ θφξνπ θαη ηνπ ινγηζηηθνχ θέξδνπο, ε νηθνλνκηθή κνλάδα εθαξκφδεη έλαλ εληαίν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή, πνπ παξέρεη ηελ πιένλ θαηαλνεηή πιεξνθφξεζε ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. πρλά, ν θαηαλνεηφο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο, είλαη ν εθάζησηε εγρψξηνο ζπληειεζηήο θφξνπ ζηε ρψξα πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλε, ε νηθνλνκηθή κνλάδα, ζπλππνινγίδνληαο ην θνξνινγηθφ ζπληειεζηή πνπ εθαξκφδεηαη ζηνπο εζληθνχο θφξνπο κε ηνπο θφξνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζε θάζε εγρψξηα θνξνινγία θαη νη νπνίνη ππνινγίδνληαη επί ελφο νπζηαζηηθά παξφκνηνπ επηπέδνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο / θνξνινγηθήο δεκίαο. Όκσο γηα κηα νηθνλνκηθή κνλάδα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο, κπνξεί λα είλαη πην θαηαλνεηή ε ζπγθέληξσζε μερσξηζηψλ ζπκθσληψλ πνπ θαηαξηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ εγρψξησλ ζπληειεζηψλ. 11 Δρ. Χρίςτοσ Βλάχου, Λουκάσ Λουκά, Διεθνή Λογιςτικά Πρότυπα, Ζκδοςθ 4 θ, Global Training, ςελ

30 Ο κέζνο φξνο ηνπ πξαγκαηηθνχ ζπληειεζηή θφξνπ είλαη ε δαπάλε θφξνπ δηαηξνχκελν κε ην ινγηζηηθφ θέξδνο. 24

31 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ν ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 2.1 ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ Ζ εκπεηξηθή έξεπλα, πνπ δηεμάγεηαη ζην πιαίζην εθπφλεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, έρεη σο ζθνπφ λα εμεηάζεη ην πεξηερφκελν θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο, ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 12 ζε έλα δείγκα εηαηξηψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ (Υ.Α.) Δηδηθφηεξα λα απνηππψζεη ζε πηλαθνπνηεκέλε κνξθή, γηα θάζε εηαηξεία μερσξηζηά, ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ κεγέζνπο ηεο αλαβαιινκέλεο θνξνινγίαο ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο (Ηζνινγηζκφο, Απνηειέζκαηα ρξήζεο) θαη ηέινο λα κειεηήζεη θαη αμηνινγήζεη ηελ πιεξνθφξεζε πνπ παξέρεηαη ζηηο ζεκείσζεο (notes) ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ, δειαδή εάλ θαη ζε πνην βαζκφ νη επηρεηξήζεηο ζπκκνξθψλνληαη ηκε ην Λνγηζηηθφ Πξφηππν σο πξνο ηηο γλσζηνπνηήζεηο ηνπο. Δπηπιένλ παξνπζηάδνληαη νη εηαηξίεο θαη ε γλψκε ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ πνπ έρνπλ θάλεη ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη έρνπλ εθδψζεη ηα πξνβιεπφκελα πηζηνπνηεηηθά. 2.2 ΜΔΘΟΓΟ ΤΛΛΟΓΖ ΣΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο, ζπγθεληξψζεθαλ νη εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Δθζέζεηο πνπ ππνρξενχληαη λα δεκνζηνπνηνχλ νη εηζεγκέλεο εηαηξείεο ζηελ εηαηξηθή ηνπο ηζηνζειίδα θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ (Υ. Α.) βάζεη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο 12 θαη ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ (Υ.Α.) 13 Ζ ζπιινγή ησλ εηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Δθζέζεσλ, γηα δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο, έγηλε κέζα απφ ηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ (http://www.ase.gr/). 12 Ν. 3556/

32 2.3 ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΠΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Ζ έξεπλα γηα ην εκπεηξηθφ θνκκάηη πεξηιακβάλεη ηηο εηζεγκέλεο ζην Υ.Α.Α. εηαηξίεο. Έηζη ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο FTSE/20 ηνπ Υ.Α.Α. ν νπνίνο απνηειείηε απφ 11 εηαηξείεο πνπ αλήθνπλ ζε 7 θιάδνπο γηα ηηο ρξήζεηο ). Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο ν δείθηεο απηφο επηιέρζεθε κε θξηηήξην φηη είλαη ν δείθηεο κε ηελ κεγαιχηεξε θεθαιαηνπνίεζε θαη φηη ζπκπεξηιακβάλεη ηηο κεγαιχηεξεο θαη αληηπξνζσπεπηηθφηεξεο Διιεληθέο εηαηξείεο. Απφ ην Γείγκα εμαηξέζεθαλ νη ηξαπεδηθνί θαη αζθαιηζηηθνί φκηινη ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη νη νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο θαη νη νηθνλνκηθέο εθζέζεηο έρνπλ κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή δνκή θαη παξνπζίαζε. Οη εηαηξείεο πνπ εμεηάζζεθαλ παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα 14 αλά θιάδν / ππεξθιάδν δξαζηεξηφηεηαο. 2.1 ΠΗΝΑΚΑ :Δηαηξίεο δείγκαηνο (Γείθηεο FTSE/20-ASE) εθηφο Σξαπεδψλ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ΟΝΟΜΑΗΑ ΚΛΑΓΟ ΤΠΔΡΚΛΑΓΟ ΖΜ/ΝΗΑ ΔΗΑΓΩΓΖ ΒΗΟΥΑΛΚΟ Α.Δ. ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜ ΔΝΔ ΔΣΑΗΡΗΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟ Υ.Α.Α. ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ (οκίιοσ) 31/12/10 11/12/ ΓΔΖ Α.Δ. ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΟΗΝΖ 12/12/ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟ ΧΦΔΛΔΗΑ COCA-COLA Δ.Δ.Δ. Α.Δ ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΑ ΚΑΗ ΠΟΣΑ 15/07/ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΚΑΗ ΔΛΛΑΚΣΧΡ ΤΛΗΚΑ 20/04/ ΑΔ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. ΜΟΣΟΡ ΟΨΛ JUMBO Α.Δ. ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ Α.Δ. Ο.Π.Α.Π. ΟΣΔ Α.Δ. ΣΗΣΑΝ Α.Δ. Πεγή : Ηδία θαηαζθεπή ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΚΑΘΔΣΟΠΟΗΖΜΔ ΝΔ ΔΣΑΗΡΗΔ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 30/06/ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΑΗ ΑΔΡΗΟΤ ΑΔΡΗΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΑΗ ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ ΑΔΡΗΟ 06/08/ ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΚΑΗ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΟΗΚΗΑΚΑ ΑΓΑΘΑ 19/06/ ΜΖ ΗΓΖΡΟΤΥΑ ΜΔΣΑΛΛΑ ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ 31/07/ ΣΤΥΔΡΑ ΣΑΞΗΓΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΑΝΑΦΤΥΖ 25/04/ ΣΑΘΔΡΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 19/04/ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ 22/02/1912 ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ Σα οικονομικά ςτοιχεία των εταιριών ανακτικθκαν από 26

33 ΓΡΑΦΖΜΑ 2.1 : Δηαηξίεο ηνπ δείγκαηνο (Γείθηεο FTSE/20-ASE) θαηά θιάδν. ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε πφζνη θιάδνη αληηπξνζσπεχνληαη ζηνλ εμεηαδφκελν δείθηε θαη πφζεο Δηαηξίεο αλήθνπλ ζε θάζε θιάδν απφ απηνχο μερσξηζηά. 2.4 ΣΡΟΠΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο ελνπνηεκέλεο βάζεο δεδνκέλσλ δεκηνπξγήζεθε θχιιν εξγαζίαο (πξφγξακκα excel) ζε κνξθή panel, φπνπ θάζεηα παξνπζηάδνληαη νη ρξήζεηο ( ) θαη νξηδφληηα ηα κεγέζε πνπ επηιέρζεθε λα εμεηαζηνχλ απφ θάζε εηαηξία (φκηιν) γηα θάζε ρξήζε. ην θχιιν απηφ θαηαρσξεζήθαλ δεδνκέλα απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξηψλ θαζψο θαη δεδνκέλα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηα νπνία αληιήζεθαλ (κε αλάγλσζε) απφ ηνπο πίλαθεο θαη ηα θείκελα ησλ απφ ησλ επεμεγεκαηηθψλ ζεκεηψζεσλ (notes) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Δθζέζεηο ησλ Οκίισλ. ( δεκνζηνπνηνχληαη ζηελ εηαηξηθή ηνπο ηζηνζειίδα θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ). Δπίζεο ζηνηρεία αληιήζεθαλ απφ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. ηελ ζπλέρεηα έγηλε επεμεξγαζία θαη ηαμηλφκεζε ησλ 27

34 ζηνηρεηψλ ψζηε λα κπνξνχλ λα γίλνπλ νη ζρεηηθνί ππνινγηζκνί θαη νη έιεγρνη ζπκθσλίαο ψζηε λα έρνπκε κηα αξθεηά αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ Φφξσλ θαη ησλ Αλαβαιιφκελσλ Φφξσλ ζηνλ Ηζνινγηζκφ θαη ηα Απνηειέζκαηα ησλ Οκίισλ, ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ ηξφπνπ ρσξηζκνχ ησλ θφξσλ κε ην Λνγηζηηθφ Πξφηππν θαη ηέινο ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθά παξερφκελεο πιεξνθφξεζεο. 28

35 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ν ΠΑΡΟΤΗΑΖ - ΑΝΑΛΤΖ ΣΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΩΝ ΔΗΖΓΜΔΝΩΝ ΣΟ Υ.Α. ΟΜΗΛΩΝ. Γηα θάζε κηα απφ ηηο ππφ εμέηαζε εηαηξείεο ηνπ δείθηε FTSE/ASE 20, έρνπλ αληιεζεί θαη θαηαρσξεζεί ηα δεδνκέλα ζε θχιια εξγαζίαο κε ηελ κνξθή ηνπ παξαδείγκαηνο ηεο παξαθάησ παξαγξάθνπ (3.1.1), απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ νπνίσλ πξνθχπηνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, έηζη φπσο παξνπζηάδνληαη ζην θεθάιαην 4 πνπ αθνινπζεί. 3.1 ΓΔΗΚΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΠΟΗΖΖ FTSE/ COCA-COLA Δ.Δ.E A.E. 3.1 Πίλαθαο : Αλάιπζε θαη ζπκθσλία ηεο Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθήο Τπνρξέσζεο /Απαίηεζεο γηα ηηο ρξήζεηο 01/01/ /12/2010. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΔ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 31/12/ /12/ Φνξνινγηθέο απνζβέζεηο πιένλ ησλ ινγηζηηθψλ Απνκείσζε ελζψκαησλ παγίσλ Κίλεηξα θεθαιαηνπρηθψλ επελδχζεσλ Λνηπά Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 29

36 7. 8. Βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο Απνθηήζεηο ζε Θπγαηξηθέο θαη ινηπά ΤΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΔ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 31/ 12/ /12/ /12 Λνγηζηηθέο απνζβέζεηο πιένλ ησλ θνξνινγηθψλ /12 Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο απφ απφθηεζε ζπγαηξηθψλ 3. 31/12 Πξνβιέςεηο /12 Μεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκηέο Μηζζψζεηο Πξνγξάκκαηα παξνρψλ θαη ζπληαμηνδνηηθά Λνηπέο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 9. Λνηπά ΤΝΟΛΟ Πεγή : Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ 30

37 Ο ΟΜΗΛΟ 31/12/ /12/2009 ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΔ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΔ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΤΝΟΛΗΚΖ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΣΟΝ ΑΝΑΒ. ΦΟΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΠΑΗΣΖΖ Πίλαθαο : Αλάιπζε θαη ζπκθσλία κεηαβνιήο Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγίαο ζηνλ Ηζνινγηζκφ θαη κεηαθνξά ηεο ζε Απνηειέζκαηα Υξήζεο θαη Ίδηα Κεθάιαηα. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 31/12/2009 ΧΡΕΩΗ Ε ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΕΩΗ ΣΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 31/12/2010 ΧΡΕΩΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΕΩΗ. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟ 31/12/ /12/2009 ΣΡΕΧΟΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΟΧΡΕΩΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΦΟΡΟ

38 Ζ εηαηξία εκθαλίδεη ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζηνλ Ηζνινγηζκφ θάλνληαο δηάθξηζε ζε αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. Σα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ θαη αθνξνχλ ηφζν ην κέγεζνο ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο φζν θαη ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο επαιεζεύνληαη αξηζκεηηθά από ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζην εηήζην δειηίν. Δπίζεο, παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πνηνη είλαη νη ινγαξηαζκνί πνπ κεηαβαιιφκελνη δηακνξθψλνπλ ηειηθά ην κέγεζνο ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο 3.3 Πίλαθαο : Αλάιπζε θαη ζπκθσλία θνξνινγηθνχ εμφδνπ (εηζνδήκαηνο), πνπ θαηαρσξνχληαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο (Κ.Α.Υ.) ΣΡΔΥΧΝ ΦΟΡΟ ΥΡΖΖ (+) 2 ΑΝΑΒΑΛ/ΝΟ ΦΟΡΟ ΔΟΓΟ 0 0 (-) 3 ΑΝΑΒΑΛ/ΝΟ ΦΟΡΟ ΔΞΟΓΟ (+) 4 ΛΟΗΠΟΗ ΦΟΡΟΗ ΤΝΟΛΗΚΑ ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛ. ΥΡΖΖ ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ Πεγή : Γεδνκέλα αληιεζέληα απφ ην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ Απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο παξαηεξνχκε όηη δίλεηε ε αλάιπζε ηνπ θνξνινγηθνχ εμφδνπ θαη ζπκθσλεί απόιπηα κε ην πνζφ πνπ θαηαρσξείηε ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 3.4 Πίλαθαο : Αλάιπζε θαη ζπκθσλία ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ ινγηζηηθνχ θαη ηνπ θνξνινγηθνχ εμφδνπ (εηζνδήκαηνο). 32

39 ΑΝΑΛΟΓΟΤΝ ΦΟΡΟ ΣΖΝ Κ.Α.Υ.(ΚΔΡΓΖ ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ * (Ο.Φ..) (+) ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΓΡΑΖ (+/-) ΓΗΑΦΟΡΑ Φ.. ΑΛΛΧΝ ΥΧΡΧΝ (+) ΠΡΟΘΔΣΟΗ ΦΟΡΟΗ Δ ΥΧΡΔ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ (+) ΠΡΟΘΔΣΟΗ ΦΟΡΟΗ -ΔΗΓΗΚΟ ΦΟΡΟ ΔΚΣΑΚΣΖ ΔΗΦΟΡΑ Ν 3808/09 ΚΔΡΓΧΝ 200Υ (+) ΦΟΡΟΑΠΑΛΑΓΔ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ (+) ΑΦΟΡΟΛΟΓΖΣΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ - - (+) ΓΑΠΑΝΔ ΜΖ ΑΝΑΓΝΧΡΗΜΔΝΔ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΑ (+) ΑΦΟΡΟΛΟΓΖΣΑ ΔΟΓΑ (+) ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΑ ΠΡΟΣΗΜΑ & ΣΟΚΟΗ - - (+) ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΑΠΌ ΑΛΛΑΓΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΤΝΣΔΛΔΣΧΝ - ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΤΦΟΤ (+) ΜΖ ΑΝΑΓΝΧΡΗΘΔΗΔ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΕΖΜΗΔ ΥΡΖΖ (+) ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΤΠΔΡΑΞΗΑ - ΑΠΌ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΑΦΑ ΑΠΌ ΕΖΜΗΔ ΑΠΌ ΑΠΟΚΣΖΖ ΘΤΓΑΣΡΗΚΖ (+) ΥΡΖΖ ΜΖ ΑΝΑΓΝΧΡΗΜΔΝΧΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΕΖΜΗΧΝ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΧΝ ΥΡΖΔΧΝ (+) ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΕΖΜΗΗΧΝ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΧΝ ΥΡΖΔΧΝ (ΜΖ ΑΝΑΓΝΧΡΗΜΔΝΧΝ) (+) ΛΟΗΠΑ ΠΟΑ (+/-) ΤΝΟΛΟ (Η) Πεγή : Γεδνκέλα αληιεζέληα απφ ην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ ΤΜΦΩΝΗΑ ΦΟΡΩΝ ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΖΝ Κ.Α.Υ (-) ΤΝΟΛΟ (Ι)

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΙΔΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ (International Accounting Standards) (Απφ ην 1973 έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 2002) ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ Γ.Λ.Π. 16 Δ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΞΑΓΩΓΙΚΔ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ: ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ.

ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ: ΚΡΗΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Άζκηζη 1.1. Δίλνληαη ηα εμήο ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ΑΒΓ ΑΓ ζηηο 31/12/15 θαη δεηείηαη ν νκαδνπνηεκέλνο Ζζνινγηζκόο.

- 1 - Άζκηζη 1.1. Δίλνληαη ηα εμήο ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ΑΒΓ ΑΓ ζηηο 31/12/15 θαη δεηείηαη ν νκαδνπνηεκέλνο Ζζνινγηζκόο. Γιζαγωγή ζηη Λογιζηική - Αζκήζεις Μελέηης - Βαζηθέο Έλλνηεο, Οηθνλνκηθέο Ηαηαζηάζεηο (Ζζνινγηζκόο, Ηαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, Ηαηάζηαζε πλνιηθώλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, Ηαηάζηαζε Ιεηαβνιήο Ζδίσλ Ηεθαιαίσλ).

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο «ΓΠΥΑ» ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΑΣΩΝ: ΚΟΜΗΝΔΑ Π. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ (Α.Μ. 6585) ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΗ Δ. ΠΑΓΩΝΑ (Α.Μ. 6713) ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Ισάλλεο Σζψιαο Λέκηωπ, Εθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο Λέξειρ κλειδιά: Ανάλςζη αποδοηικόηηηαρ, απιθμοδείκηερ, διεςπςμένη εξίζωζη DuPont,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα