ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ."

Transcript

1 ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») γηα ηε ρξήζε

2 Πεξηερόκελα ειίδα ηνηρεία Δπηρείξεζεο 4 Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 5 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 7 Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δηζνδεκάησλ 8 Καηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 9 Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ 10 εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 11 1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο Μαθξννηθνλνκηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ ζηελ Διιάδα 11 2 ύλνςε εκαληηθώλ Λνγηζηηθώλ Πνιηηηθώλ Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ Αιιαγέο ζε πξφηππα θαη δηεξκελείεο πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο Δλζψκαηα πάγηα Απνκείσζε αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο Απνζέκαηα Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Μεηνρηθφ θεθάιαην Σξέρνπζα θαη αλαβαιιφκελε θνξνινγία Παξνρέο ζην πξνζσπηθφ Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο Πξνβιέςεηο Πεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο Αλαγλψξηζε εζφδσλ Μηζζψζεηο Γηαλνκή κεξηζκάησλ Αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πγθξηηηθά ζηνηρεία 21 3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ Γηαρείξηζε θηλδχλνπ θεθαιαίνπ Πξνζδηνξηζκφο ησλ επιφγσλ αμηψλ 22 4 εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο 22 5 Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 24 6 Αζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 25 7 Γάλεηα, πξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 25 ειίδα (2) απφ (37)

3 8 Απνζέκαηα 25 9 Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο Γάλεηα πξνο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα Μεηνρηθό θεθάιαην Απνζεκαηηθά Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο Αλαβαιιόκελε θνξνινγία Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο Κόζηνο Πσιεζέλησλ Έμνδα δηάζεζεο, δηαλνκήο θαη δηνίθεζεο Λνηπά έζνδα / (έμνδα) θαζαξά Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / (έμνδα) θαζαξά Φόξνο Δηζνδήκαηνο Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Γηαλνκή απνζεκαηηθώλ Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη λνκηθέο ππνρξεώζεηο Γεζκεύζεηο θαη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε Μεηξηθή θαη ηειηθφο βαζηθφο κέηνρνο πλδεδεκέλα κέξε Αγνξέο - πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ Τπφινηπα πνπ πξνθχπηνπλ απφ πσιήζεηο/ αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ 37 ειίδα (3) απφ (37)

4 ηνηρεία Δπηρείξεζεο Γηνηθεηηθό πκβνύιην Άγγεινο Κφθνηνο - Πξφεδξνο Γ.. Νηθφιανο θαλδαιήο - Αληηπξφεδξνο Γ.. (έσο ) Αλδξέαο Καηζαλίθνο - Γηεπζχλσλ χκβνπινο (έσο ) Νηθφιανο Εαραξηάδεο - Μέινο (έσο ) Νηθφιανο Εαραξηάδεο - Γηεπζχλσλ χκβνπινο (απφ ) ηέξγηνο Πειίηζεο - Μέινο Αιέμαλδξνο Ζιηάδεο - Μέινο (έσο ) Γεψξγηνο Λάιινο - Μέινο Γηνλχζηνο Ρνχηζεο Μέινο (απφ έσο ) Γεκήηξηνο σηεξηάδεο Μέινο (απφ ) Γηεύζπλζε Έδξαο Δηαηξείαο: Γξαβηάο 4Α, Μαξνχζη, Αζήλα Μαξνχζη, Αζήλα ΑΡ.Μ.Α.Δ.: AP.Γ.Δ.Μ.Η: /01/Β/97 /512 Ννκαξρία Αζελψλ Διεγθηηθή Δηαηξεία : ΠξαηζγνπσηεξρανποΚνχπεξο Αλψλπκε Διεγθηηθή Δηαηξεία Λεσθφξνο Κεθηζίαο Υαιάλδξη ειίδα (4) απφ (37)

5 Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή Πξνο ηνπο Μεηφρνπο (Δηαίξνπο) ηεο Δηαηξείαο «ΝΣΗΑΞΟΝ ΠΛΑΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΤΚΔΤΑΗΑ Α.Β.Δ.Δ.» Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΝΣΗΑΞΟΝ ΠΛΑΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΤΚΔΤΑΗΑ Α.Β.Δ.Δ.», πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2014, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζύλε ηνπ Διεγθηή Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο «ΝΤΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΔΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Δ.Δ.» ειίδα (5) απφ (37)

6 Γλώκε Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο «ΝΣΗΑΞΟΝ ΠΛΑΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΤΚΔΤΑΗΑ Α.Β.Δ.Δ.» θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Αζήλα, 8 Ηνπλίνπ 2015 ΠΡΑΗΓΟΤΩΣΔΡΥΑΟΤΚΟΤΠΔΡ Κσλζηαληίλνο Μηραιάηνο Αλψλπκε Διεγθηηθή Δηαηξεία Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο Λεσθ. Κεθηζίαο 268, Υαιάλδξη Αξ. Μ ΟΔΛ: Αξ Μ ΟΔΛ: 113 επί των Οικονομικών Καταστάσεων Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΝΤΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΔΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Δ.Δ.», νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2013, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρό καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ. Τα πξόηππα απηά απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε ειίδα (6) απφ (37)

7 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. εκ. ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Πάγην Δλεξγεηηθό Δλζψκαηα πάγηα Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Γάλεηα, πξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό Απνζέκαηα Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο Γάλεηα πξνο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ύλνιν ελεξγεηηθνύ Καηά ηελ ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Μεηνρηθφ θεθάιαην Απνζεκαηηθά Απνηειέζκαηα εηο λένλ ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο Πξνβιέςεηο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο-ηέιε Μεξίζκαηα πιεξσηέα ύλνιν ππνρξεώζεσλ ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 11 έσο 37 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ΝΣΗΑΞΟΝ ΠΛΑΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΤΚΔΤΑΗΑ Α.Β.Δ.Δ. γηα ην έηνο 2014 εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο 4 Ηνπλίνπ O O O Πξφεδξνο Γ. Γηεπζχλσλ χκβνπινο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθήο Άγγεινο Κφθνηνο Νίθνο Εαραξηάδεο Παπαδεκεηξίνπ ηέθαλνο ειίδα (7) απφ (37)

8 Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δηζνδεκάησλ ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. Έηνο πνπ έιεμε ηελ εκ. Κύθινο εξγαζηώλ (πσιήζεηο) Κφζηνο πσιεζέλησλ 18 (12.208) (12.951) Μεηθηό θέξδνο Έμνδα δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο 19 (1.674) (1.720) Λνηπά έζνδα / (έμνδα) θαζαξά Λεηηνπξγηθό απνηέιεζκα Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα Υξεκαηννηθνλνκηθά (έμνδα) 21 (9) (3) Κέξδε πξν θόξσλ Φφξνο εηζνδήκαηνο 22 (1.162) (1.434) Καζαξά θέξδε ρξήζεσο Λνηπά πλνιηθά Έζνδα: ηνηρεία πνπ δελ ζα ηαμηλνκεζνύλ κειινληηθά ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ: Αλαινγηζηηθέο (δεκίεο) / θέξδε απφ ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 13 (52) (85) Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα, θαζαξά από θνξνινγία (52) (85) πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 11 έσο 37 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. ειίδα (8) απφ (37)

9 Καηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. εκ. Μεηνρηθό θεθάιαην Απνζεκαηηθά Απνηειέζκαηα εηο λένλ ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαησλ Τπόινηπν ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκίεο) απφ ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ - (85) - (85) Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) - (85) - (85) Καζαξά θέξδε ρξήζεσο πλνιηθά εηζνδήκαηα γηα ηε ρξήζε - (85) Μεηαθνξά ζε ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ (75) - Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκίεο) απφ ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 13 - (52) - (52) Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) - (52) - (52) Καζαξά θέξδε ρξήζεσο πλνιηθά εηζνδήκαηα γηα ηε ρξήζε - (52) Μεηαθνξά ζε ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ (164) (0) Γηαλνκή αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ Ν.4172/ (15) - (15) Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 11 έσο 37 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. ειίδα (9) απφ (37)

10 Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Έηνο πνπ έιεμε ηελ εκ. Σακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο Σφθνη πιεξσζέληεο 21 (9) (3) Καηαβιεκέλνη θφξνη (1.459) (720) Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Αγνξέο ελζψκαησλ παγίσλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 5,6 (120) (234) Αγνξά νκνινγηαθνχ δαλείνπ - (100) Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (120) (334) Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζηελ αξρή ηνπ έηνπο (Μείσζε) / Αχμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηνπ έηνπο Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 11 έσο 37 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. ειίδα (10) απφ (37)

11 εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ζ εηαηξεία ΝΣΗΑΞΟΝ ΠΛΑΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΤΚΔΤΑΗΑ Α.Β.Δ.Δ. ζπζηάζεθε ζηηο 20 Οθησβξίνπ 1997 θαη ιεηηνπξγεί θαηά θχξην ιφγν ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ΦΗΛΜ ΠΟΛΤΠΡΟΠΤΛΔΝΗΟΤ κε ηε κέζνδν ηνπ «δηαμνληθνχ ηαλπζκνχ» (BOPP FILM). Σν 2014 ζπλερίζηεθε ην θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο ε νπνία παξάγεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. Ζ εηαηξεία εδξεχεη ζηελ Διιάδα, ζηε δηεχζπλζε Γξαβηάο 4A, 15125, Μαξνχζη. Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφζζεθαλ φζνλ αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ θαη αλαγλψξηζε ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ είλαη νη ίδηεο πνπ εθαξκφδνληαη θαη ζηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο ηεο εηαηξείαο Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. ηεο 31 Γεθεκβξίνπ Σν ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην λφκηζκα αλαθνξάο ηεο εηαηξείαο είλαη ην Δπξψ θαη ηα νηθνλνκηθά κεγέζε πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηέο ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο εθθξάδνληαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. Ζ Δηαηξεία δελ ζπληάζζεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο νη νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο, φπσο θαη απηέο ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο ηεο Δηαηξείαο, Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ.. Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ΝΣΗΑΞΟΝ ΠΛΑΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΤΚΔΤΑΗΑ ΑΒΔΔ γηα ηε ρξήζε 2014 εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο 4 Ηνπλίνπ Οη Μέηνρνη ηεο Δηαηξείαο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηήζνπλ ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο κεηά ηε δεκνζίεπζε. Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ησλ ρξεζηψλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο Μαθξννηθνλνκηθό θαη ιεηηνπξγηθό πεξηβάιινλ ζηελ Διιάδα Οη εμειίμεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2015 θαη νη ζπδεηήζεηο ζε εζληθφ επίπεδν ζρεηηθά κε ηελ επαλεμέηαζε ησλ φξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Διιάδαο, θαζηζηνχλ ην καθξννηθνλνκηθφ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζηε ρψξα επκεηάβιεην. Ζ επηζηξνθή ζηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο απνθάζεηο ζεζκηθψλ νξγάλσλ ζηε ρψξα θαη ζην εμσηεξηθφ. Λακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο, ηπρφλ αξλεηηθέο εμειίμεηο δελ αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο. Παξ φια απηά ε Γηνίθεζε εθηηκά δηαξθψο ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη ιακβάλνληαη έγθαηξα φια ηα αλαγθαία θαη δπλαηά κέηξα θαη ελέξγεηεο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηπρφλ επηπηψζεσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο. ειίδα (11) απφ (37)

12 2 ύλνςε εκαληηθώλ Λνγηζηηθώλ Πνιηηηθώλ Οη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ γηα ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ παξνπζηάδνληαη θαησηέξσ. Οη πνιηηηθέο απηέο έρνπλ εθαξκνζζεί ζπζηεκαηηθά γηα φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ παξνπζηάδνληαη εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 2.1 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΝΣΗΑΞΟΝ-ΠΛΑΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΤΚΔΤΑΗΑ ΑΒΔΔ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηε Γηεζλή Δπηηξνπή Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο απαηηεί άζθεζε θξίζεο απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θαζψο επίζεο θαη εθηηκήζεηο ζηελ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δηαθφξσλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ. Οη πεξηνρέο πνπ ρξήδνπλ κεγαιχηεξνπ βαζκνχ ππνθεηκεληθφηεηαο ή είλαη απμεκέλεο πνιππινθφηεηαο ή φπνπ νη ππνζέζεηο θαη νη εθηηκήζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 4 ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο. Οη εθηηκήζεηο απηέο βαζίδνληαη ζηελ αληίιεςε ησλ γεγνλφησλ θαη ελεξγεηψλ απφ ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ηηο εθηηκήζεηο απηέο πλέρηζε δξαζηεξηόηεηαο Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 πξνεηνηκάδνληαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) θαη παξνπζηάδνπλ εχινγα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξείαο κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο. Μεηά απφ πξνζεθηηθή εμέηαζε, ε Δηαηξεία ζεσξεί φηη: (α) ε βάζε ηεο ζπλερνχο δξαζηεξηφηεηαο πξνεηνηκαζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ επεξεάδεηαη, (β) ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο παξνπζηάδνληαη νξζά ζε ζρέζε κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφδεη θαη (γ) έρνπλ ζρεδηαζηεί πξνγξάκκαηα ιεηηνπξγίαο ζε πεξίπησζε πξνβιεκάησλ γηα λα απνθεπρζνχλ ζεκαληηθέο δπζιεηηνπξγίεο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. 2.2 Αιιαγέο ζε πξόηππα θαη δηεξκελείεο Έρνπλ εθδνζεί νξηζκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηεο Δηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ θαη αλαθέξνληαη θπξίσο λέα πξφηππα, δηεξκελείο πνπ είλαη εθαξκνζηέα/εο αλαθνξηθά κε ηε θχζε ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπλαιιαγψλ ηηο. α) Σα αθφινπζα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη εξκελείεο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο έρνπλ εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία ζε νηθνλνκηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014: ΓΛΠ 32 (Τξνπνπνίεζε) «Χξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014). Απηή ε ηξνπνπνίεζε ζηηο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 32 παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε θάπνηεο απαηηήζεηο γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε γηα ηελ Δηαηξεία. ΓΛΠ 36 (Τξνπνπνίεζε) «Γλωζηνπνηήζεηο αλαθηήζηκεο αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014). Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί: α) ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ (ΜΓΣΡ) φηαλ έρεη αλαγλσξηζηεί ή αλαζηξαθεί κηα δεκηά απνκείσζεο θαη β) ιεπηνκεξείο γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ έμνδα πψιεζεο φηαλ έρεη αλαγλσξηζηεί ή αλαζηξαθεί κηα δεκηά απνκείσζεο. ειίδα (12) απφ (37)

13 Δπίζεο, αθαηξεί ηελ απαίηεζε λα γλσζηνπνηεζεί ε αλαθηήζηκε αμία φηαλ κία ΜΓΣΡ πεξηέρεη ππεξαμία ή άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή θαη δελ ππάξρεη απνκείσζε. Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε γηα ηελ Δηαηξεία. ΓΛΠ 39 (Τξνπνπνίεζε) «Χξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη επηκέηξεζε» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014). Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ηε ζπλέρηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο φηαλ έλα παξάγσγν, ην νπνίν έρεη νξηζηεί σο κέζν αληηζηάζκηζεο, αλαλεψλεηαη λνκηθά (novated) πξνθεηκέλνπ λα εθθαζαξηζηεί απφ έλαλ θεληξηθφ αληηζπκβαιιφκελν σο απνηέιεζκα λφκσλ ή θαλνληζκψλ, εθφζνλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε γηα ηελ Δηαηξεία. ΔΓΓΠΧΑ 21 «Δηζθνξέο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 17ε Ινπλίνπ 2014). Απηή ε δηεξκελεία νξίδεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κηαο ππνρξέσζεο πιεξσκήο εηζθνξάο πνπ έρεη επηβιεζεί απφ ηε θπβέξλεζε θαη δελ είλαη θφξνο εηζνδήκαηνο. Ζ δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη πσο ην δεζκεπηηθφ γεγνλφο βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα έπξεπε λα ζρεκαηηζηεί ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξάο (έλα απφ ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλαγλψξηζε ππνρξέσζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 37) είλαη ε ελέξγεηα φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία ε νπνία πξνθαιεί ηελ πιεξσκή ηεο εηζθνξάο. Ζ δηεξκελεία κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαγλψξηζε ηεο ππνρξέσζεο αξγφηεξα απφ φηη ηζρχεη ζήκεξα, εηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε εηζθνξέο νη νπνίεο επηβάιινληαη σο απνηέιεζκα ζπλζεθψλ πνπ ηζρχνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε γηα ηελ Δηαηξεία. ΓΛΠ 19 Αλαζεωξεκέλν (Τξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2014). Ζ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ κεξψλ ζηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη απινπνηνχλ ηελ ινγηζηηθνπνίεζε ησλ εηζθνξψλ φηαλ είλαη αλεμάξηεηεο ηνπ αξηζκνχ ησλ εηψλ πνπ παξέρεηαη ε εξγαζία, γηα παξάδεηγκα, εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ πνπ ππνινγίδνληαη βάζε ελφο ζηαζεξνχ πνζνζηνχ ηνπ κηζζνχ. Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε γηα ηελ Δηαηξεία. Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΠΧΑ 2012 (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2015). Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε επηά ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ. Δπί ηνπ παξφληνο ε Δηαηξεία αμηνινγεί ηελ επίδξαζε πνπ ζα έρνπλ απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ΓΠΧΑ 2 «Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ηωλ κεηνρώλ». Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ νξηζκφ ηεο πξνυπφζεζεο θαηνρχξσζεο θαη νξίδεη δηαθξηηά ηνλ φξν απφδνζεο θαη ηνλ φξν ππεξεζίαο. ΓΠΧΑ 3 «Σπλελώζεηο επηρεηξήζεωλ». Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ε ππνρξέσζε γηα ελδερφκελν ηίκεκα ην νπνίν πιεξνί ηνλ νξηζκφ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηαμηλνκείηαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή σο ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο βάζεη ησλ νξηζκψλ ηνπ ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε». Δπίζεο δηεπθξηλίδεη πσο θάζε ελδερφκελν ηίκεκα, ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθφ, πνπ δελ είλαη ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. ΓΠΧΑ 8 «Λεηηνπξγηθνί ηνκείο». Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ηε γλσζηνπνίεζε ησλ εθηηκήζεσλ ηεο δηνίθεζεο φζνλ αθνξά ηελ ζπλάζξνηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ. ΓΠΧΑ 13 «Δπηκέηξεζε εύινγεο αμίαο». Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ην πξφηππν δελ απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα ηεο επηκέηξεζεο βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηα πνζά ησλ ηηκνινγίσλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε επίπησζε ηεο πξνεμφθιεζεο είλαη αζήκαληε. ειίδα (13) απφ (37)

14 ΓΛΠ 16 «Δλζώκαηα πάγηα» θαη ΓΛΠ 38 «Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία». Καη ηα δχν πξφηππα ηξνπνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη ε πξν απνζβέζεσλ ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη νη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα αθνινπζεί ηε κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο. ΓΛΠ 24 «Γλωζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλωλ κεξώλ». Σν πξφηππν ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη σο ζπλδεδεκέλν κέξνο κία εηαηξεία πνπ παξέρεη ππεξεζίεο βαζηθνχ δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ή ζηελ κεηξηθή εηαηξεία ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΠΧΑ 2013 (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2015). Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε ηέζζεξα ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ. Δπί ηνπ παξφληνο ε Δηαηξεία αμηνινγεί ηελ επίδξαζε πνπ ζα έρνπλ απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ΓΠΧΑ 3 «Σπλελώζεηο επηρεηξήζεωλ». Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ην ΓΠΥΑ 3 δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ ινγηζηηθνπνίεζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ νπνηαζδήπνηε απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηαο βάζεη ηνπ ΓΠΥΑ 11 ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο ηεο απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηαο. ΓΠΧΑ 13 «Δπηκέηξεζε εύινγεο αμίαο». Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ε εμαίξεζε πνπ παξέρεη ην ΓΠΥΑ 13 γηα έλα ραξηνθπιάθην ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ( portfolio exception ) έρεη εθαξκνγή ζε φια ηα ζπκβφιαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκβνιαίσλ) εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 39/ΓΠΥΑ 9. ΓΛΠ 40 «Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα». Σν πξφηππν ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί πσο ην ΓΛΠ 40 θαη ην ΓΠΥΑ 3 δελ είλαη ακνηβαίσο απνθιεηφκελα. Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΠΧΑ 2014 (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016). Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ πεξηγξάθνπλ ηηο βαζηθέο αιιαγέο ζε ηέζζεξα ΓΠΥΑ. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΠΧΑ 5 «Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξαηνύκελα πξνο πώιεζε θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο». Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο φηαλ έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (ή νκάδα ζηνηρείσλ) αλαηαμηλνκείηαη απφ «δηαθξαηνχκελν πξνο πψιεζε» ζε «δηαθξαηνχκελν πξνο δηαλνκή», ή ην αληίζεην, απηφ δελ απνηειεί αιιαγή ζην ζρέδην γηα πψιεζε ή δηαλνκή θαη δελ πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηείηαη ζαλ αιιαγή. ΓΠΧΑ 7 «Χξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλωζηνπνηήζεηο». Ζ ηξνπνπνίεζε πξνζζέηεη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηε δηνίθεζε λα πξνζδηνξίζεη εάλ νη φξνη κίαο ζπκθσλίαο γηα εμππεξέηεζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ην νπνίν έρεη κεηαβηβαζηεί ζπληζηνχλ ζπλερηδφκελε αλάκεημε θαη δηεπθξηλίδεη πσο νη επηπξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΓΠΥΑ 7 «Γλσζηνπνηήζεηο πκςεθηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ» δελ απαηηείηαη γηα φιεο ηηο ελδηάκεζεο πεξηφδνπο, εθηφο εάλ απαηηείηαη απφ ην ΓΛΠ 34. ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο». Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο, φηαλ πξνζδηνξίδεηαη ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο γηα ηηο ππνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, ην ζεκαληηθφ είλαη ην λφκηζκα ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη νη ππνρξεψζεηο θαη φρη ε ρψξα ζηελ νπνία απηέο πξνθχπηνπλ. ειίδα (14) απφ (37)

15 ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά». Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα ηνπ «πιεξνθφξεζε πνπ γλσζηνπνηείηαη νπνπδήπνηε αιινχ ζηελ ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά» πνπ αλαθέξεηαη ζην πξφηππν. ΓΠΧΑ 11 (Τξνπνπνίεζε) «Από θνηλνύ Σπκθωλίεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016). Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί απφ έλαλ επελδπηή λα εθαξκφζεη ηελ κέζνδν ηεο εμαγνξάο φηαλ απνθηά ζπκκεηνρή ζε κία απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηα ε νπνία απνηειεί κία επηρείξεζε. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΛΠ 16 θαη ΓΛΠ 38 (Τξνπνπνηήζεηο) «Γηεπθξίληζε ηωλ Δπηηξεπηώλ Μεζόδωλ Απόζβεζεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016). Απηή ε ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε ρξήζε κεζφδσλ βαζηζκέλσλ ζηα έζνδα δελ είλαη θαηάιιειεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη επίζεο δηεπθξηλίδεη πσο ηα έζνδα δελ ζεσξνχληαη θαηάιιειε βάζε επηκέηξεζεο ηεο αλάισζεο ησλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΠΧΑ 10 θαη ΓΛΠ 28 (Τξνπνπνηήζεηο) «Πώιεζε ή εηζθνξά πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ κεηαμύ ελόο επελδπηή θαη κηαο ζπγγελνύο εηαηξείαο ή θνηλνπξαμίαο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016). Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπζεηνχλ κία αζπλέπεηα κεηαμχ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΓΠΥΑ 10 θαη ηνπ ΓΛΠ 28 ζρεηηθά κε ηελ πψιεζε ή εηζθνξά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ελφο επελδπηή θαη κηαο ζπγγελνχο εηαηξείαο ή θνηλνπξαμίαο. Ζ βαζηθή ζπλέπεηα ησλ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη πσο αλαγλσξίδεηαη νιφθιεξν ην θέξδνο ή ε δεκηά κηαο ζπλαιιαγήο πνπ πεξηιακβάλεη κία δξαζηεξηφηεηα (είηε κε ηε κνξθή κηαο ζπγαηξηθήο είηε φρη). Μεξηθφ θέξδνο ή δεκηά αλαγλσξίδεηαη φηαλ ε ζπλαιιαγή πεξηιακβάλεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία δελ απνηεινχλ κηα δξαζηεξηφηεηα, αθφκα θαη αλ απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ ηε κνξθή κηαο ζπγαηξηθήο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΛΠ 27 (Τξνπνπνίεζε) «Μέζνδνο Καζαξήο Θέζεο ζηηο Αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016). Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ζηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο πξνθεηκέλνπ λα ινγηζηηθνπνηήζνπλ ηηο επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο ζηηο αηνκηθέο ηνπο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη επίζεο μεθαζαξίδεη ηνλ νξηζκφ ησλ αηνκηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΠΧΑ 15 «Έζνδα από Σπκβόιαηα κε Πειάηεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017). Σν ΓΠΥΑ 15 εθδφζεθε ηνλ Μάην θνπφο ηνπ πξνηχπνπ είλαη λα παξέρεη έλα εληαίν, θαηαλνεηφ κνληέιν αλαγλψξηζεο ησλ εζφδσλ απφ φια ηα ζπκβφιαηα κε πειάηεο ψζηε λα βειηηψζεη ηε ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ εηαηξεηψλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ, δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ θαη δηαθνξεηηθψλ θεθαιαηαγνξψλ. Πεξηιακβάλεη ηηο αξρέο πνπ πξέπεη λα εθαξκφζεη κία νηθνλνκηθή νληφηεηα γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ επηκέηξεζε ησλ εζφδσλ θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο αλαγλψξηζήο ηνπο. Ζ βαζηθή αξρή είλαη φηη κία νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα αλαγλσξίζεη ηα έζνδα κε ηξφπν πνπ λα απεηθνλίδεη ηε κεηαβίβαζε ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο ζην πνζφ ην νπνίν αλακέλεη λα δηθαηνχηαη ζε αληάιιαγκα γηα απηά ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο. Σν πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΠΧΑ 9 «Χξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» θαη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΧΑ 9 θαη ΓΠΧΑ 7 (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2018). Σν ΓΠΥΑ 9 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 39 πνπ αθνξά ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ζπκπεξηιακβάλεη επίζεο έλα κνληέιν αλακελφκελσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ ην νπνίν αληηθαζηζηά ην κνληέιν ησλ πξαγκαηνπνηεκέλσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ πνπ εθαξκφδεηαη ζήκεξα. Σν ΓΠΥΑ 9 Λνγηζηηθή Αληηζηάζκηζεο θαζηεξψλεη κία πξνζέγγηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο βαζηδφκελε ζε αξρέο θαη αληηκεησπίδεη αζπλέπεηεο θαη αδπλακίεο ζην ηξέρσλ κνληέιν ηνπ ΓΛΠ 39. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξεία δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ειίδα (15) απφ (37)

16 ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνηήζεηο) Γλσζηνπνηήζεηο (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016).Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηηο νδεγίεο ηνπ ΓΛΠ 1 ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ηεο ζεκαληηθφηεηαο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο, ηελ παξνπζίαζε ησλ κεξηθψλ αζξνηζκάησλ, ηελ δνκή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 2.3 πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο (α) Λεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη λόκηζκα αλαθνξάο Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο επηκεηξψληαη κε βάζε ην θχξην λφκηζκα ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ε εηαηξεία ιεηηνπξγεί («ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα»). Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην λφκηζκα αλαθνξάο ηεο Δηαηξείαο. (β) Σπλαιιαγέο θαη ππόινηπα Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε βάζε ηηο ηζνηηκίεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. Κέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη απφ ηε κεηαηξνπή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, δηαγξάθνληαη ζηα απνηειέζκαηα εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ κεηαθέξνληαη απ επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε ιφγσ ηνπ φηη αλαθέξνληαη ζε πξάμεηο αληηζηάζκηζεο θηλδχλσλ ρξεκαηνξνψλ θαη ζε πξάμεηο αληηζηάζκηζεο θηλδχλσλ θαζαξψλ επελδχζεσλ. 2.4 Δλζώκαηα πάγηα Σα νηθφπεδα θαη θηίξηα πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηηο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη γξαθεία. Σα ελζψκαηα πάγηα αλαγξάθνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο κε εμαίξεζε ηα γήπεδα ηα νπνία απνηηκνχληαη ζην θφζηνο θηήζεο. Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ή σο μερσξηζηφ πάγην κφλνλ εάλ είλαη πηζαλφ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζρεηηδφκελα κε ην πάγην λα εηζξεχζνπλ ζηελ Δηαηξεία θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Σν αλαπφζβεζην ππφινηπν ησλ παγίσλ πνπ έρνπλ αληηθαηαζηαζεί δηαγξάθεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ δηαγξάθεηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη. Σα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. Οη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο εμήο: Κηίξηα έηε Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 6-17 έηε Μεηαθνξηθά κέζα 6-18 έηε Έπηπια θαη εμαξηήκαηα 5-21 έηε Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη ε σθέιηκε δσή ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Όηαλ ε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία, ε δηαθνξά (απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. (εκ. 2.5) Κέξδε ή δεκίεο απφ ηελ πψιεζε ελζσκάησλ παγίσλ, θαζνξίδνληαη απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο θαζαξήο αμίαο. Σα θέξδε ή νη δεκίεο απηέο δηαγξάθνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζαλ κέξνο ησλ θαζαξψλ ινηπψλ εζφδσλ (εμφδσλ). ειίδα (16) απφ (37)

17 2.5 Απνκείσζε αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή, δελ απνζβέλνληαη θαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο εηεζίσο θαη επίζεο φηαλ θάπνηα γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. Εεκία απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη γηα ην πνζφ γηα ην νπνίν ε ινγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ εχινγεο αμίαο κεησκέλε κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ πψιεζε θφζηνο θαη αμίαο ρξήζεσο (παξνχζα αμία ρξεκαηνξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ κε βάζε ηελ εθηίκεζε ηεο δηνίθεζεο γηα ηηο κειινληηθέο νηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο ζπλζήθεο). Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δεκηψλ απνκείσζεο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εληάζζνληαη ζηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ. Με ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία εθηφο απφ ππεξαμία πνπ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε επαλεθηηκνχληαη γηα πηζαλή αληηζηξνθή ηεο απνκείσζεο ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. 2.6 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Σαμηλφκεζε Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο ηαμηλνκνχληαη σο δάλεηα θαη απαηηήζεηο. Ζ ηαμηλφκεζε εμαξηάηαη απφ ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ζ Γηνίθεζε πξνζδηνξίδεη ηελ ηαμηλφκεζε θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε θαη επαλεμεηάδεη ηελ ηαμηλφκεζε ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Γάλεηα θαη απαηηήζεηο Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο, ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο θαη δελ ππάξρεη πξφζεζε πψιεζεο απηψλ. Πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμεηο κεγαιχηεξεο ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Σα ηειεπηαία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο εκπνξηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο Αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε Γάλεηα θαη απαηηήζεηο, αλαγλσξίδνληαη θαη επηκεηξψληαη κεηαγελέζηεξα ζηελ παξνχζα αμία κε ηελ κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ Απνκείσζε αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ε Δηαηξεία εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. Αλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε απνκείσζεο δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ, ην πνζφ ηεο δεκίαο απνκείσζεο ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ κειινληηθψλ δεκηψλ απφ πηζησηηθνχο θηλδχλνπο πνπ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί) πξνεμνθιεκέλσλ κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ. Σν ηξέρνλ πνζφ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, κεηψλεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο ελφο ινγαξηαζκνχ πξφβιεςεο γηα απνκείσζε, θαη ην πνζφ ηεο δεκίαο αλαγλσξίδεηαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ. Γηα ηνλ έιεγρν απνκείσζεο ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ. (Βιέπε εκ. 2.9) πκςεθηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κπνξνχλ λα ζπκςεθηζηνχλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαη ην θαζαξφ ππφινηπν λα εκθαληζηεί ζηνλ ηζνινγηζκφ εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθφ λνκηθφ θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα θαη ππάξρεη θαη ε πξφζεζε λα δηαθαλνληζηεί ην ζπκςεθηζκέλν ππφινηπν ή λα εηζπξαρζεί ε απαίηεζε θαη θαηαβιεζεί ε ππνρξέσζε ηαπηφρξνλα. ειίδα (17) απφ (37)

18 2.7 Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο (α) Παγίωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ Δπηρνξεγήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζαλ έζνδα επνκέλσλ πεξηφδσλ θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο σο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο. Μεηά πηζηψλνληαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ παγίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε άκεζε ζρέζε κε ηηο απνζβέζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παγίνπ. (β) Λεηηνπξγηθώλ εμόδωλ Δπηδνηήζεηο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ην θφζηνο κηζζνδνζίαο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ αλαγλσξίδνληαη σο έζνδν ηε ρξνληθή πεξίνδν εληφο ηεο νπνίαο πιεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αίηεζή ηνπο θαη ε είζπξαμε απηψλ ζεσξείηαη βέβαηα. 2.8 Απνζέκαηα Σα απνζέκαηα απνηεινχληαη απφ αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα πιηθά ε αμία ησλ νπνίσλ αλαγλσξίδεηαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ φπσο απηά αλαιψλνληαη. Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο ησλ απνζεκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο, αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ δαπαλψλ νινθιήξσζεο ηνπ απνζέκαηνο θαη ησλ ηπρφλ εμφδσλ πψιεζεο. Σν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο. 2.9 Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαζψο θαη ινηπέο απαηηήζεηο (ρνξεγεζέληα δάλεηα, ινηπέο απαηηήζεηο θιπ) θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ δεκηψλ απνκείσζεο. Οη πξνβιέςεηο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ε Δηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πειάηεο. νβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηνπ πειάηε, ε πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο, ε νηθνλνκηθή αλαδηνξγάλσζε θαη ε αδπλακία ηαθηηθψλ πιεξσκψλ ζεσξνχληαη ελδείμεηο φηη ε απαίηεζε έρεη απνκεησζεί. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πξνεμνθινπκέλσλ κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο θαζψο θα άιιεο βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο νη νπνίεο είλαη ξεπζηνπνηήζηκεο εληφο πεξηφδνπ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο κήλεο Μεηνρηθό θεθάιαην Σν κεηνρηθφ θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηηο θνηλέο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο. Άκεζα έμνδα γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο Σξέρνπζα θαη αλαβαιιόκελε θνξνινγία Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο πεξηφδνπ απνηειείηαη απφ ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία. Ο θφξνο αλαγλσξίδεηαη ζηελ «Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δηζνδεκάησλ» εθηφο θαη αλ ζρεηίδεηαη κε πνζά πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί απεπζείαο ζηα «Ίδηα Κεθάιαηα». ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν θφξνο αλαγλσξίδεηαη επίζεο ζηα «Ίδηα Κεθάιαηα». ειίδα (18) απφ (37)

19 Ο θφξνο εηζνδήκαηνο επί ησλ θεξδψλ, ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία πνπ έρεη ζεζπηζηεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ζηε ρψξα φπνπ δηεμάγνληαη νη εξγαζίεο ηεο Δηαηξείαο θαη αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία πξνθχπηνπλ ηα θέξδε. Ζ δηνίθεζε αλά δηαζηήκαηα αμηνινγεί ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε θείκελε θνξνινγηθή λνκνζεζία ρξήδεη εξκελείαο. Όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην γίλνληαη πξνβιέςεηο επί ησλ πνζψλ πνπ αλακέλεηαη λα πιεξσζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή, εθηφο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ε νπνία φηαλ έγηλε δελ επεξέαζε νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο ή δεκία. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη λφκνπο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη αλακέλεηαη λα ηζρχζνπλ φηαλ νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ή νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ζα απνπιεξσζνχλ. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην βαζκφ γηα ηνλ νπνίν ελδέρεηαη λα ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη κφλν εάλ επηηξέπεηαη λνκηθά ν ζπκςεθηζκφο θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη εθφζνλ νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο πξνθχπηνπλ απφ ηελ ίδηα θνξνινγνχζα αξρή επί ηεο νληφηεηαο πνπ θνξνινγείηαη ή θαη επί δηαθνξεηηθψλ νληνηήησλ θαη ππάξρεη ε πξφζεζε ε ηαθηνπνίεζε λα γίλεη κε ζπκςεθηζκφ Παξνρέο ζην πξνζσπηθό (α) Τπνρξεψζεηο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο Ζ εηαηξεία έρεη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ είλαη έλα ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ ε Δηαηξεία πξαγκαηνπνηεί θαζνξηζκέλεο πιεξσκέο ζε έλα μερσξηζηφ λνκηθφ πξφζσπν. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη θακία λνκηθή ππνρξέσζε λα πιεξψζεη επί πιένλ εηζθνξέο εάλ ην ηακείν δελ έρεη επαξθή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα λα πιεξψζεη ζε φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηηο παξνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππεξεζία ηνπο ζηελ παξνχζα θαη ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ ε Δηαηξεία πιεξψλεη εηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθά ηακεία ηνπ δεκνζίνπ ζε ππνρξεσηηθή βάζε. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη άιιε ππνρξέσζε εθ φζνλ έρεη πιεξψζεη ηηο εηζθνξέο ηεο. Οη εηζθνξέο αλαγλσξίδνληαη ζαλ δαπάλεο πξνζσπηθνχ φηαλ νθείινληαη. Δηζθνξέο πνπ πξνπιεξψλνληαη αλαγλσξίδνληαη ζαλ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ησλ ρξεκάησλ ή ζπκςεθηζκφο κε λέεο νθεηιέο. Πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη έλα ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν θαζνξίδεη έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ παξνρήο ζπληάμεσο ην νπνίν ζα εηζπξάμεη ν εξγαδφκελνο φηαλ ζπληαμηνδνηεζεί ην νπνίν ζπλήζσο εμαξηάηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο φπσο ε ειηθία ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο θαη ην χςνο ησλ απνδνρψλ. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πνπ λα είλαη ρξεκαηνδνηνχκελν. Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη ε παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή. Ζ ππνρξέσζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβιεπφκελεο πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit method). Ζ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ππνινγίδεηαη κε πξνεμφθιεζε ησλ κειινληηθψλ ρξεκαηηθψλ εθξνψλ κε ζπληειεζηή πξνεμφθιεζεο ην επηηφθην ησλ καθξνπξνζέζκσλ εηαηξηθψλ νκνιφγσλ πςειήο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο πνπ έρνπλ δηάξθεηα πεξίπνπ ίζε κε ην ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα. Σα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ εκπεηξηθέο αλαπξνζαξκνγέο θαη αιιαγέο ζε αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο ρξεψλνληαη ή πηζηψλνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα, ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα θαηά ηελ πεξίνδν ηελ νπνία πξνθχπηνπλ. ειίδα (19) απφ (37)

20 Σν θφζηνο πξνυπεξεζίαο αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. (β) Παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο Οη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πιεξψλνληαη φηαλ νη εξγαδφκελνη απνρσξνχλ πξηλ ηελ εκεξνκελία ζπληαμηνδνηήζεσο ή φηαλ ν εξγαδφκελνο απνρσξήζεη νηθεηνζειψο κε αληάιιαγκα απηέο ηηο παξνρέο. Ζ Δηαηξεία θαηαρσξεί απηέο ηηο παξνρέο ην λσξίηεξν απφ ηηο αθφινπζεο εκεξνκελίεο: (α) φηαλ ε Δηαηξεία δελ κπνξεί πιένλ λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ησλ παξνρψλ απηψλ θαη (β) φηαλ ε Δηαηξία αλαγλσξίδεη θφζηνο αλαδηάξζξσζεο πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 37 θαη ζπκπεξηιακβάλεη ηελ θαηαβνιή ησλ παξνρψλ ιήμεο. ηελ πεξίπησζε κίαο πξνζθνξάο πνπ γίλεηαη γηα λα ελζαξξχλεη ηελ εζεινπζία απνρψξεζε, νη παξνρέο εμφδνπ ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αλακέλεηαη λα δερηνχλ ηελ πξνζθνξά. Παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πνπ νθείινληαη 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο Οη πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα επηκεηξνχληαη ζχκθσλα κε ην απνζβεζκέλν θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Οη ππνρξεψζεηο ηαμηλνκνχληαη ζε βξαρππξφζεζκεο αλ ε πιεξσκή επίθεηηαη εληφο ελφο έηνπο ή ιηγφηεξν. Δάλ φρη παξνπζηάδνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο γηα απνθαηάζηαζε πεξηβάιινληνο, έμνδα αλαδηνξγάλσζεο θαη λνκηθέο ππνζέζεηο γίλνληαη φηαλ ε εηαηξεία έρεη λνκηθέο ζπκβαηηθέο ή άιιεο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ πξάμεηο ηνπ παξειζφληνο, είλαη πηζαλφλ λα ρξεηαζζνχλ κειινληηθέο εθξνέο γηα ηελ δηεπζέηεζε απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ηα ζρεηηθά πνζά κπνξνχλ λα ππνινγηζζνχλ κε ζρεηηθή αθξίβεηα. Πξνβιέςεηο αλαδηάξζξσζεο πεξηιακβάλνπλ πξφζηηκα ιφγσ ηεξκαηηζκνχ ζπκβάζεσλ κηζζψζεσλ θαη ακνηβέο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία εξγαδνκέλσλ. Πξνβιέςεηο δελ κπνξεί λα γίλνπλ γηα ελδερφκελεο κειινληηθέο ιεηηνπξγηθέο δεκίεο. Οη πξνβιέςεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηελ παξνχζα αμία ησλ εθηηκήζεσλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηε δαπάλε πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηελ δηεπζέηεζε ησλ αλακελνκέλσλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Ο ζπληειεζηήο πξνεμφθιεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αληηθαηνπηξίδεη ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ηε δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαζψο επίζεο θαη επαπμήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ ππνρξέσζε Πεξηβαιινληηθέο ππνρξεώζεηο Οη πεξηβαιινληηθέο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηξέρνληα ή κειινληηθά έμνδα, θεθαιαηνπνηνχληαη ή εμνδνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Οη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ παξειζνχζεο δξαζηεξηφηεηεο θαη πνπ δελ ζπκβάιινπλ ζηα ηξέρνληα ή κειινληηθά έζνδα ηεο εηαηξείαο, εμνδνπνηνχληαη. Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη πνιηηηθή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ε νπνία ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνπο φξνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο άδεηεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Γηα ηε ζπκκφξθσζε κε φινπο ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο θαη θαλνληζκνχο ε Δηαηξεία έρεη εθαξκφζεη ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ, ζχκθσλν κε ηηο απαηηήζεηο ησλ αξκνδίσλ αξρψλ. Δπίζεο πξνζαξκφδεη ηα επελδπηηθά ηεο πξνγξάκκαηα γηα δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα γλσζηέο κειινληηθέο πεξηβαιινληνινγηθέο απαηηήζεηο. Οη παξαπάλσ δαπάλεο πξνεθηηκνχληαη απφ ζρεηηθέο πεξηβαιινληηθέο κειέηεο. Τπνρξεψζεηο γηα πεξηβαιινληηθέο δαπάλεο επαλφξζσζεο ή θαζαξηζκνχ αλαγλσξίδνληαη φηαλ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζρεηηθέο πεξηβαιινληηθέο κειέηεο ή εξγαζίεο θαζαξηζκνχ θαη νη ζρεηηθέο δαπάλεο κπνξνχλ εχινγα λα εθηηκεζνχλ. Γεληθά, ε δεκηνπξγία ησλ ζρεηηθψλ πξνβιέςεσλ ζπκπίπηεη κε ηε δέζκεπζε απφ κέξνπο ηεο Δηαηξείαο λα πξνβεί ζε πινπνίεζε επίζεκνπ ζρεδίνπ δξάζεο, ζε πεξίπησζε απνβηνκεραλνπνίεζεο ή ζε πεξίπησζε θιεηζίκαηνο αλελεξγψλ εγθαηαζηάζεσλ. ειίδα (20) απφ (37)

21 2.17 Αλαγλώξηζε εζόδσλ Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ Φφξνπο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, ηεισλεηαθά ηέιε, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη ε πηζαλφηεηα ηα νηθνλνκηθά νθέιε λα εηζξεχζνπλ ζηελ Δηαηξεία. Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη σο αθνινχζσο: (α) Πωιήζεηο ππεξεζηώλ ζηε ρνλδξηθή αγνξά Οη πσιήζεηο ππεξεζηψλ αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ παξαγσγή γηα ινγαξηαζκφ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΔ. Σν έζνδν αλαγλσξίδεηαη ζηελ νηθνλνκηθή ρξήζε θαηά ηελ νπνία παξέρνληαη νη ππεξεζίεο, κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. (β) Έζνδα από ηόθνπο Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη αλαινγηθά κε βάζε ηε ρξφλν θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Όηαλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ε ινγηζηηθή αμία απηψλ κεηψλεηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο ην νπνίν είλαη ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξνεμνθινπκέλσλ κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην θαη θαηαλέκεη ηελ έθπησζε ζαλ έζνδν απφ ηφθνπο Μηζζώζεηο Μηζζψζεηο φπνπ νπζησδψο νη θίλδπλνη θαη νθέιε αληακνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνλ εθκηζζσηή ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο (θαζαξέο απφ ηπρφλ θίλεηξα πνπ πξνζθέξζεθαλ απφ ηνλ εθκηζζσηή) αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο αλαινγηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Ζ Δηαηξεία δελ είρε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο Γηαλνκή κεξηζκάησλ Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ Αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο πνιηηηθέο Ζ πηνζέηεζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ζηα πξφηππα ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε», ΓΛΠ 36 «Γλσζηνπνηήζεηο αλαθηήζηκεο αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ», ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε», ΔΓΓΠΥΑ 21 «Δηζθνξέο» θαη ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» δελ είρε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ Δηαηξεία πγθξηηηθά ζηνηρεία Οξηζκέλα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία αλαηαμηλνκήζεθαλ γηα λα είλαη ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο. 3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 3.1 Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ Λφγσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ε εηαηξεία εθηίζεηαη ζε δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο εκπνξηθνί θίλδπλνη (πεξηιακβαλνκέλσλ κεηαβνιψλ ζε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, επηηφθην, ηηκέο αγνξάο), πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θίλδπλν κεηαβνιψλ εχινγεο αμίαο απφ κεηαβνιέο επηηνθίσλ. Σν γεληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο εζηηάδεηαη ζην απξφβιεπην ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερφκελε αξλεηηθή ηνπο επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο Δηαηξείαο. Ζ εηαηξεία ιεηηνπξγεί σο παξαγσγφο BOPP FILM γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο κεηξηθήο ηεο εηαηξείαο, Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. Ωο εθ ηνχηνπ ε Δηαηξεία δελ ππφθεηηαη ζε θίλδπλν απφ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, δηαθπκάλζεηο ζηηο ηηκέο πξντφλησλ θαζψο επίζεο θαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν. ειίδα (21) απφ (37)

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο «ΓΠΥΑ» ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΣ/Β/06/351 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: ΔΓΡΑ: Γξαβηάο 4 A, ΜΑΡΟΤΗ

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΣ/Β/06/351 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: ΔΓΡΑ: Γξαβηάο 4 A, ΜΑΡΟΤΗ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΣ/Β/06/351 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 007119101000 ΔΓΡΑ: Γξαβηάο 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΤΗ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» Γηαθξηηηθόο Σίηινο : «HELLENIC FUELS S.A.»

«ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» Γηαθξηηηθόο Σίηινο : «HELLENIC FUELS S.A.» «ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» Γηαθξηηηθόο Σίηινο : «HELLENIC FUELS S.A.» Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») γηα ηε ρξήζε Αξηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ.

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 Οη πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 8 έσο 28 έρνπλ εγθξηζεί από ηνπο Γηαρεηξηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΔΙΟΣ ΔΛΛΑΣ Ι ΑΒΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 Ποσά σε Εσρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) SHELL & MOH ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Πεξηερόκελα νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ»)

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΩ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ «ΔΡΛΗΚΟΝ Α.Β.Δ.» ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2015 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM ACTIVE SERVICES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΠΑΙΑΝΙΑ 29 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016 0 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α)

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ

ΠΟΛΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΟΛΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ, 2010 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ελίδα Έθζεζε Ειέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθωηνύ Ειεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 2 Καηάζηαζε πλνιηθώλ Εζόδωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 02517401000 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ 122207107000 ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ Αθεξαηόηεηα πεξηερνκέλνπ ινγηζηηθνύ ζηνηρείνπ (integrity of content): Με ηνλ φξν «αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ» λνείηαη φηη ην πεξηερφκελν ελφο ινγηζηηθνχ ζηνηρείνπ (π.ρ. ηνπ ηηκνινγίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 ΤΝΟΠΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΖ ΚΑΙ ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΥΖΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ 14010 / 06 / Β / 86 / 69 Οδόο Αγίαο Μαξίλαο - 19002 Παηαλία ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 Έδξα : Κνθθηλόππξγνο Καιηκπάθη 192 00 Διεπζίλα ΑΡ.ΜΑΔ : 13709/06/Β/86/148 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 ύκθσλα κε ην ΓΛΠ 34 Νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γ.Δ.ΜΖ.: 1051701000 ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο) 1 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ.

ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ: ΚΡΗΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα