Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ"

Transcript

1 Πη.. ισσερτατιον Τηεσεσ Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Ωριττεν βψ ρ. Ζολτ ν Γψ ρκε ΕΒΡΕΧΕΝ 2002

2 Ι Ιντροδυχτιον 1. ισσερτατιον Συβϕεχτ ανδ ιτσ Πλαχε ιν Λινγυιστιχ Σχιενχε Πηρασεολογψ ρεπρεσεντσ α χοµπλεξ βρανχη ωιτηιν τηε λινγυιστιχ σχιενχεσ ασ ιτ δεαλσ ωιτη πηρασεολογιχαλ υνιτσ τηε στυδψ οφ ωηιχη σπανσ τηε σχοπε οφ σεϖεραλ λινγυιστιχ δισχιπλινεσ. Τηε συβϕεχτ οφ τηε πρεσεντ παπερ ισ τηε χοµπαρατιϖε (χοντραστιϖε, χονφροντατιϖε) αναλψσισ οφ τηε λεξιχο σεµαντιχ γρουπ οφ σοµατιχ πηρασεολογισµσ (πηρασεολογιχαλ υνιτσ τηατ ινχλυδε οργαν ναµεσ) φουνδ ιν τηε Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν λανγυαγεσ. Τηισ αναλψσισ ρεθυιρεσ α χοµπλεξ ρεσεαρχη αππροαχη βασεδ ον δεσχριπτιϖε λινγυιστιχσ, λεξιχολογψ, σεµαντιχσ, σψνταξ ανδ ϖαριουσ βρανχηεσ οφ αππλιεδ λινγυιστιχσ, συχη ασ λεξιχογραπηψ, στψλιστιχσ, τρανσλατιον ανδ τρανσλατιον τηεορψ. εσπιτε τηε ρελατιϖελψ σηορτ, φιφτψ ψεαρ ηιστορψ οφ Ηυνγαριαν ανδ Ρυσσιαν λινγυιστιχ ρεσεαρχη ιν τηε φιελδ οφ πηρασεολογψ, τηισ περιοδ ηασ σεεν πηρασεολογψ δεϖελοπ αλονγσιδε οτηερ βρανχηεσ οφ τηε λινγυιστιχ σχιενχεσ ασ αν ινδεπενδεντ λινγυιστιχ δισχιπλινε. Τηε δισχοϖεριεσ µαδε ποσσιβλε βψ µοδερν λινγυιστιχ δισχιπλινεσ ανδ τηε ϖαριουσ τρενδσ ιν λινγυιστιχσ ηαϖε ηαδ α σιγνιφιχαντ ιµπαχτ ον πηρασεολογιχαλ ρεσεαρχη, τοο. Τηε εξτενσιϖε ωορκ οφ Γ βορ Ο. Ναγψ ιν τηε φιελδ οφ λινγυιστιχσ ανδ λεξιχογραπηψ, χουπλεδ ωιτη τηε πηρασεολογιχαλ ρεσεαρχη χαρριεδ ουτ βψ τηε φολλοωινγ γενερατιον οφ λινγυιστσ ηαϖε ρεσυλτεδ ιν τηε λινγυιστιχ δεσχριπτιον οφ µοδερν Ηυνγαριαν σ πηρασεολογιχαλ σψστεµ (Ο. Ναγψ 1954, 1966, 1977; Κ ρολψ 1970; ϑυη σζ 1980, 1980/α, 1980/β, 1982; Ροζγονψιν 1980, 1981, 1984; Ηαδροϖιχσ 1995). Αχηιεϖεµεντσ ιν τηε φιελδ οφ δεσχριπτιϖε λινγυιστιχσ ωιτη ρεγαρδ το πηρασεολογιχαλ ρεσεαρχη ηαϖε αλλοωεδ φορ τηε χοµπαρατιϖε στυδψ οφ τηε πηρασεολογιχαλ συβσψστεµσ οφ Ηυνγαριαν ανδ οτηερ λανγυαγεσ, ανδ ιν ρεχεντ ψεαρσ τηισ τψπε οφ στυδψ ηασ λεδ το αν ιντενσιϖε δεϖελοπµεντ ιν χοντραστιϖε πηρασεολογιχαλ ρεσεαρχη. Τηε χοµπρεηενσιϖε δεσχριπτιον οφ τηε πηρασεολογιχαλ σψστεµσ οφ ϖαριουσ φορειγν λανγυαγεσ ανδ τηε χοµπαρατιϖε στυδψ οφ τηε πηρασεολογιχαλ συβσψστεµσ οφ Ηυνγαριαν ανδ οτηερ λανγυαγεσ ηαϖε βεεν τηε συβϕεχτ οφ σεϖεραλ δισσερτατιονσ, τεξτβοοκσ ανδ µονογραπηιεσ ιν τηε παστ φεω δεχαδεσ (Ηαϕζερ 1969; Τατ ρ 1975α, 1984α, 1985, 1992; Χσιγε 1982; Ηεσσκψ, Ρ. 1982α, 1985; Φ λδεσ 1983, 1987, 1987β; Σοµηεγψι 1984; Β ρδοσι 1986, 1990; Κοχσ νψ 1986; Φ βι ν 1987; Σζαλαι 1989; Ηολλ 1990; Φοργ χσν 1995; Κ ρπ τι 2000; Ναγψ 2000). Ασ τηε σχιενχε οφ λινγυιστιχσ δεϖελοπσ, λινγυιστσ ινχρεασινγλψ φοχυσ ον ηυµαν φαχτορσ, ι.ε., ον τηε ινϖεστιγατιον οφ τηε ρολε οφ τηε ινδιϖιδυαλ ιν σπεεχη αχτιϖιτψ. Λανγυαγε φυλφιλσ ιτσ µοστ ιµπορταντ ρολε ονλψ ιφ ιτ αλλοωσ ονε το χοµµυνιχατε αλλ τηε κνοωλεδγε ανδ εξπεριενχε αχθυιρεδ τηρουγη τηε δαιλψ αχτιϖιτιεσ τηατ φαχιλιτατε τηε φορµατιον οφ κνοωλεδγε. 2

3 Τηε στυδψ οφ λανγυαγεσ ασ τοολσ οφ χοµµυνιχατιον φαχιλιτατεσ α βεττερ υνδερστανδινγ οφ τηε εσσεντιαλ χηαραχτεριστιχσ οφ λανγυαγε ασ α υνιθυε ηυµαν πηενοµενον. Εϖερψ ελεµεντ οφ τηε λινγυιστιχ σψστεµ, ινχλυδινγ τηε πηρασεολογιχαλ συβσψστεµ, ισ συβορδινατε το τηε χοµµυνιχατιϖε φυνχτιον οφ τηε λανγυαγε, ι.ε., τηε φορµατιον ανδ εξπρεσσιον οφ τηε χογνιτιϖε ανδ εµοτιϖε χοντεντ. Ιν ρεχεντ ψεαρσ, τηε ρεσυλτσ αχηιεϖεδ ιν τηε ϖαριουσ φιελδσ οφ λινγυιστιχσ ηαϖε αλλοωεδ υσ το στυδψ τηε πηρασεολογιχαλ συβσψστεµ οφ α γιϖεν λανγυαγε φροµ α νεω περσπεχτιϖε, τηατ οφ χοµµυνιχατιον. Τηε φυνχτιοναλ δεσχριπτιον οφ τηε πηρασεολογιχαλ συβσψστεµ οφ λανγυαγε ισ τηε συβϕεχτ οφ α χοµπλεξ λινγυιστιχ δισχιπλινε, ναµελψ χοµµυνιχατιϖε λινγυιστιχσ. Χοµµυνιχατιϖε λινγυιστιχσ ιντεγρατεσ τηε ρεσεαρχη ρεσυλτσ αχχοµπλισηεδ ιν τηε φιελδ οφ ϖαριουσ λινγυιστιχ δισχιπλινεσ. Ονε οφ τηε φιρστ Ηυνγαριαν ρεπρεσεντατιϖεσ οφ τηισ νεω λινγυιστιχ δισχιπλινε ισ ϑανυσ Βα!χζεροωσκι (Βα!χζεροωσκι 1979, 1996, 1998, 1999, 1999α). Χοµµυνιχατιϖε γραµµαρ ρελιεσ ον τηε ρεσυλτσ οφ τηε φολλοωινγ λινγυιστιχ δισχιπλινεσ: φυνχτιοναλ γραµµαρ ( # #%#& 1982; (#) +,# 1984; Κ+,./ 1989), τεξτυαλ λινγυιστιχσ ανδ τεξτολογψ (0.,# & 1978; ) 1981; Πετ4φι Β κ σι ςασσ ; Σζικσζαιν ; Β κ σι 2001), λογιχαλ σψνταξ, ρεφερενχε τηεορψ (5+6%7)#& 1976, 1982), σεµιολογιχαλ γραµµαρ (8% 3 )#& 1977, 1980, 1981α, 1983β), νοµινατιον τηεορψ ανδ ονοµασιολογψ (96:+;,#& 1978), σπεεχη αχτ τηεορψ, λινγυιστιχ πραγµατιχσ (5<= )#& >?. #& 1978; 8% 3 )#& 1981β; (6?.) 1981; 5+6%7)#& 1981; Κ+,./ 1993), πσψχηολινγυιστιχσ ανδ σπεεχη αχτιϖιτψ τηεορψ (Α6+.; 1975, 1979; Πλ η 1996; Γ σψ 1999; Λενγψελ 1994). εσχριβινγ α λεϖελ οφ τηε λινγυιστιχ σψστεµ φροµ α χοµµυνιχατιϖε ασπεχτ ισ αλσο α πραγµατιχ δεσχριπτιον οφ τηατ παρτιχυλαρ λεϖελ οφ τηε λανγυαγε. Τηε σπεακερ, τηε περσον σηαπινγ τηε τεξτ, χοµµυνιχατεσ το τηε λιστενερ ηισ/ηερ περσοναλ ωορλδϖιεω ιν χοννεχτιον ωιτη τηε οβϕεχτσ ανδ πηενοµενα τηατ συρρουνδ ηιµ/ηερ, ανδ αλσο προϖιδεσ ινφορµατιον αβουτ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηοσε οβϕεχτσ ανδ πηενοµενα ανδ αβουτ τηειρ φεατυρεσ ιν ορδερ το ατταιν α δεσιρεδ πραγµατιχ εφφεχτ. Σεϖεραλ σχιεντιφιχ ρεσυλτσ ηαϖε βεεν αχηιεϖεδ ιν δεσχριβινγ τηε πηρασεολογιχαλ συβσψστεµ οφ τηε Ρυσσιαν λανγυαγε φροµ α χοµµυνιχατιϖε ασπεχτ (Χφ.: Β+ )Χ & 1981;.; 1995; Ε=.+#& 1971, 1972, 1977, 1977β, 1978α, 1978β, 1983β, 1984α, 1987 #+#3Χ & 1970, 1974). Ιν τηε Ηυνγαριαν λιτερατυρε ον πηρασεολογψ, ςιλµοσ Β ρδοσι ωασ τηε φιρστ περσον το δεσχριβε πηρασεολογιχαλ υνιτσ φροµ α χοµµυνιχατιϖε ασπεχτ, πρεσεντινγ ηισ δεσχριπτιον ιν α δισσερτατιον (Β ρδοσι 1990). Ιν ηισ δισσερτατιον, τηε χοµπαρατιϖε σψµβολιστ αυτηορ δεσχριβεσ τηε πηρασεολογιχαλ σιµιλεσ φουνδ ιν Φρενχη φροµ αν ονοµασιολογιχαλ ασπεχτ, 3

4 βασεδ ον φιελδ τηεορψ. Το δατε τηερε ηαϖε βεεν νο πυβλιχατιονσ ιν Ηυνγαριαν λινγυιστιχ λιτερατυρε ον χονδυχτινγ α χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ τηε πηρασεολογιχαλ σψστεµ οφ Ηυνγαριαν ανδ οτηερ λανγυαγεσ φροµ α χοµµυνιχατιϖε ασπεχτ. Φορ τηε φιρστ τιµε ιν τηε Ηυνγαριαν λιτερατυρε ον πηρασεολογψ, ιν τηε πρεσεντ παπερ Ι χονδυχτ α χοµπαρατιϖε, λανγυαγε ανδ σπεεχη λεϖελ αναλψσισ οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν σοµατιχ ( σ µα = βοδψ, Γρεεκ) πηρασεολογιχαλ υνιτσ φροµ α χοµµυνιχατιϖε ασπεχτ. Σοµατιχ πηρασεολογισµσ αρε λινγυιστιχ υνιϖερσαλσ τηατ αρε πρεσεντ ιν εϖερψ λανγυαγε, αµουντινγ το αππροξιµατελψ ονε τηιρδ οφ τηε τοταλ νυµβερ οφ πηρασεολογιχαλ υνιτσ φουνδ ιν α γιϖεν λανγυαγε. Τηε λεξιχο σεµαντιχ γρουπ οφ σοµατιχ πηρασεολογισµσ ισ ρεγαρδεδ ασ αν ινδεπενδεντ συβσψστεµ ωιτηιν τηε πηρασεολογιχαλ σψστεµ οφ α λανγυαγε, ανδ ιτ ισ χοµπρισεδ οφ πηρασεολογιχαλ υνιτσ ωηοσε κεψ χονστιτυεντ παρτσ ινχλυδε ηυµαν ορ ανιµαλ οργαν ναµεσ. Τηε οβϕεχτιϖιτψ οφ τηε στυδψ σ ρεσυλτσ ισ ενσυρεδ βψ τηε φαχτ τηατ τηε νυµβερ οφ σοµατιχ πηρασεολογισµσ ισ ηιγη ανδ τηατ σοµατιχ πηρασεολογισµσ αρε διϖερσε ιν τηειρ στρυχτυρε ανδ σεµαντιχ φεατυρεσ. Ιν αδδιτιον, τηε ρανδοµ σαµπλε τηατ χοµπρισεσ τηε παπερ σ χορπυσ αλσο γυαραντεεσ οβϕεχτιϖιτψ. Τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε γρουπ οφ σοµατιχ πηρασεολογιχαλ υνιτσ ανδ τηε πηρασεολογιχαλ σψστεµ οφ α λανγυαγε ισ α διαλεχτιχ ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε παρτ ανδ τηε ωηολε, τηε γενεραλ ανδ τηε σπεχιφιχ. Ιν αχχορδανχε ωιτη τηε τωο φυνδαµενταλ λαωσ οφ διαλεχτιχσ, στιλλ ϖαλιδ τοδαψ, τηε γρουπ οφ σοµατιχ πηρασεολογισµσ ισ ρεπρεσεντατιϖε οφ τηε χηαραχτεριστιχσ οφ τηε εντιρε πηρασεολογιχαλ σψστεµ, ασ τηε παρτ ισ ρεπρεσεντατιϖε οφ τηε ωηολε. Τηε σαµε γενεραλ χριτερια ανδ ρυλεσ αππλψ το τηε παρτ ασ αππλψ το τηε ωηολε. Ωηατ ισ σπεχιφιχ ιν τηε παρτ ισ τηε σοµατιχ χοµπονεντ, ον τηε βασισ οφ ωηιχη ωε σεπαρατε ιτ φροµ τηε ωηολε. Τηε ρεσυλτσ οφ τηε χοµπαρατιϖε στυδψ οφ σοµατιχ πηρασεολογισµσ φουνδ ιν Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν αλλοω φορ δραωινγ σχιεντιφιχ χονχλυσιονσ τηατ αππλψ το τηε πηρασεολογιχαλ σψστεµσ οφ τηε τωο λανγυαγεσ. 2. ισσερτατιον Οβϕεχτιϖε, Ρεσεαρχη Τασκσ Ιν τηε πρεσεντ δισσερτατιον Ι σετ ουτ το χοµπλετε τηε φολλοωινγ σχιεντιφιχ τασκσ: 1. Τηε χολλεχτιον ανδ χλασσιφιχατιον οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν σοµατιχ πηρασεολογιχαλ υνιτσ τηατ χοµπρισε τηε χορπυσ οφ τηε πρεσεντ δισσερτατιον. Τηε σουρχε φορ τηε χολλεχτιον οφ πηρασεολογιχαλ υνιτσ ωασ προϖιδεδ βψ µονολινγυαλ ανδ βιλινγυαλ πηρασεολογιχαλ ανδ εξπλανατορψ διχτιοναριεσ (># #%,#& 1987; ΦΓ #+#& 1995; Η <#& 1986; Κεσζτηελψι 1961; Α & +., )2 1985; υβροϖιν Κλαυδψ 1990; Ι )ϑ,.κ (#? %+#& Η + Λ 1983; Ο. Ναγψ 1966; Β κ σ 1977; ΜΝ?#& Ι& #& 1977; 8ΟΒ %%. Ι Ις.; ρτελµεζ4 κ ζισζ τ ρ (Χονχισε Ηυνγαριαν 4

5 Εξπλανατορψ ιχτιοναρψ); ρτελµεζ4 σζ τ ρ (Ηυνγαριαν Εξπλανατορψ ιχτιοναρψ) Ι ςιι.; >,ϑ.=#& 1955; Β+ )Χ & 1977). Ρυσσιαν Ηυνγαριαν ανδ Ηυνγαριαν Ρυσσιαν διχτιοναριεσ (Ηαδροϖιχσ Γ λδι 1974, 1977; Γ λδι Υζονψι 2000), Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν λιτεραρψ ωορκσ ανδ δαιλψ νεωσπαπερσ αλσο σερϖεδ ασ α σουρχε. Τηε σοµατιχ πηρασεολογισµσ χολλεχτεδ αχχορδινγ το σετ χριτερια φορ τηε πυρποσεσ οφ τηε πρεσεντ παπερ νυµβερ 1376 Ρυσσιαν ανδ 1177 Ηυνγαριαν πηρασεολογιχαλ υνιτσ. 2. Ιν αχχορδανχε ωιτη τηε λατεστ ρεσυλτσ οφ πηρασεολογιχαλ λεξιχογραπηψ, α δεταιλεδ αναλψσισ οφ τηε σοµατιχ πηρασεολογιχαλ υνιτσ φουνδ ιν Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν διχτιοναριεσ. Λαψινγ τηε φουνδατιονσ φορ α Ρυσσιαν Ηυνγαριαν πηρασεολογιχαλ διχτιοναρψ φορ εδυχατιοναλ πυρποσεσ. 3. Εξπλορινγ τηε Ηυνγαριαν λεξιχαλ (λινγυιστιχ) εθυιϖαλεντσ οφ Ρυσσιαν σοµατιχ πηρασεολογιχαλ υνιτσ, ανδ ϖιχε ϖερσα. Ελιµινατινγ µιστρανσλατιονσ ιν διχτιοναριεσ. 4. Προϖιδινγ αν οϖερϖιεω οφ τηε ϖαριουσ τρενδσ ανδ ρεσυλτσ ιν Ηυνγαριαν πηρασεολογιχαλ ρεσεαρχη, ωιτη σπεχιαλ εµπηασισ ον τηε χυρρεντ στατε ανδ φυτυρε τασκσ οφ δεσχριπτιϖε ανδ χοµπαρατιϖε πηρασεολογιχαλ ρεσεαρχη, χοµπαρεδ το τηε ωιδε ρανγινγ ιντενσιϖε πηρασεολογιχαλ ρεσεαρχη χονδυχτεδ ιν οτηερ χουντριεσ. 5. Χοντριβυτινγ το τηε δεϖελοπµεντ ανδ στανδαρδισατιον οφ Ηυνγαριαν πηρασεολογιχαλ λινγυιστιχ τερµινολογψ. 6. Τηε ιµπροϖεµεντ οφ τηε γενεραλ τηεορψ ανδ πραχτιχαλ ρεσυλτσ ιν Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν πηρασεολογψ. 7. Τηε δεϖελοπµεντ οφ χοµπλεξ µετηοδσ αππλιεδ ιν τηε σψστεµατιχ αναλψσισ οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν σοµατιχ πηρασεολογισµσ. Τηε πρεσεντατιον οφ τηε σψστεµιχ θυαλιτψ εϖιδεντ ιν τηε λεξιχο γραµµατιχ στρυχτυρε ανδ σεµαντιχσ οφ τηε πηρασεολογιχαλ υνιτσ ιν τηε τωο λανγυαγεσ. 8. Τηε πρεσεντατιον οφ τηε σιµιλαριτιεσ ανδ δισσιµιλαριτιεσ βετωεεν τηε µορπηολογιχαλ, δεριϖατιοναλ ανδ σψνταχτιχ σψστεµσ οφ τηε τωο λανγυαγεσ, ανδ τηε εξπλορατιον οφ τηε ρεασονσ βεηινδ τηεσε σιµιλαριτιεσ ανδ δισσιµιλαριτιεσ τηρουγη τηε χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν σοµατιχ πηρασεολογιχαλ υνιτσ. 9. Τηε λινγυιστιχ αναλψσισ οφ ιντρα λινγυαλ ανδ ιντερ λινγυαλ πηρασεολογιχαλ πολψσεµψ, ηοµονψµψ, σψνονψµψ ανδ αντονψµψ. Τηε λινγυιστιχ αναλψσισ οφ εναντιοσεµψ ανδ σεµαντιχ οπποσιτιον ανδ τηε πρεσεντατιον οφ τηε ιντερ λινγυαλ πηρασεολογιχαλ παρονψµψ πηενοµενον. Ιν τηε παστ τηερε ηασ βεεν λιττλε σχιεντιφιχ ιντερεστ ιν τηε 5

6 αναλψσισ οφ τηεσε σεµαντιχ ανδ στρυχτυραλ γρουπσ οφ πηρασεολογιχαλ υνιτσ ωιτη ρεγαρδ το τηε Ηυνγαριαν λανγυαγε, ωηιλε χερταιν πηενοµενα (ι.ε., πηρασεολογιχαλ ηοµονψµψ, αντονψµψ, εναντιοσεµψ ανδ παρονψµψ) ωερε ιγνορεδ βψ λινγυιστσ αλτογετηερ. 3. Ρεσεαρχη Μετηοδσ Τηε σετ λινγυιστιχ πηρασεσ (πηρασεολογισµσ) ωηιχη αρε εξαµινεδ ιν τηε πρεσεντ δισσερτατιον αρε χηαραχτερισεδ βψ αν ιντριχατε σεµαντιχ στρυχτυρε, χονσεθυεντλψ τηειρ χοµπαρατιϖε αναλψσισ ρεθυιρεσ τηε υτιλισατιον οφ χοµπλεξ ρεσεαρχη µετηοδσ. Ονε οφ τηε πριµαρψ οβϕεχτιϖεσ οφ τηε δισσερτατιον ισ το προϖιδε α σψστεµιχ δεσχριπτιον οφ τηε στρυχτυραλ σεµαντιχ χηαραχτεριστιχσ ανδ τηε εθυιϖαλενχε τψπεσ οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν σοµατιχ πηρασεολογισµσ τηρουγη τηε αππλιχατιον οφ τηε δεσχριπτιϖε χοµπαρατιϖε µετηοδ. 1. Ιν δεσχριβινγ τηε γενεραλ τηεορψ οφ πηρασεολογψ αλονγ ωιτη τηε χριτερια φορ α πηρασεολογιχαλ υνιτ, ιτσ πλαχε ωιτηιν τηε σψστεµ οφ λινγυιστιχ σιγνσ, ιτσ νοµινατιϖε ανδ εξπρεσσιϖε φυνχτιον, ανδ φιναλλψ, ιτσ στρυχτυραλ σεµαντιχ χηαραχτεριστιχσ, Ι αππλιεδ τηε µετηοδ οφ σψνχηρονιχ λινγυιστιχ αναλψσισ. 2. Ι αππλιεδ τηε χοµπαρατιϖε (χοντραστιϖε, χονφροντατιϖε) µετηοδ ιν τηε στρυχτυραλ σεµαντιχ χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ τηε σοµατιχ πηρασεολογισµσ ωηιχη µακε υπ τηε χορπυσ οφ τηε παπερ εξπλορινγ τηε σιµιλαριτιεσ ανδ δισσιµιλαριτιεσ (σπεχιφιχ χηαραχτεριστιχσ) βετωεεν τηε στρυχτυρε ανδ σεµαντιχσ οφ τηε πηρασεολογιχαλ υνιτσ φουνδ ιν τηε τωο λανγυαγεσ. Ρυσσιαν σερϖεδ ασ τηε βασε λανγυαγε φορ εϖερψ χοµπαρατιϖε αναλψσισ ιν τηε παπερ, ανδ τηε σιµιλαριτιεσ βετωεεν τηε στρυχτυρε ανδ σεµαντιχ φεατυρεσ οφ τηε πηρασεολογιχαλ υνιτσ οφ τηε τωο λανγυαγεσ τοοκ πρεχεδενχε οϖερ τηε δισσιµιλαριτιεσ. Τηε δεσχριπτιον οφ τηε τηεορετιχαλ ρεσυλτσ οφ τηε χοµπαρατιϖε τψπολογιχαλ αναλψσισ πρεσεντεδ ιν τηε παπερ ισ βασεδ ον Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν λινγυιστιχ τηεορψ (ανδ τηατ οφ οτηερ λανγυαγεσ πριµαριλψ Ενγλιση), ανδ ιν παρτιχυλαρ ον τηε χονχεπτσ οφ πηρασεολογιχαλ τηεορψ ανδ πηρασεολογιχαλ τερµινολογψ. 3. Ι αππλιεδ τηε διστριβυτιοναλ µετηοδ ιν τηε σπεεχη λεϖελ χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν πηρασεολογιχαλ υνιτσ αναλψσινγ τηε διστριβυτιοναλ προπερτιεσ οφ πηρασεολογιχαλ υνιτσ, τηειρ τεξτυαλ αππλιχατιον, τηε ποσσιβιλιτψ οφ τρανσφορµατιον (µοδιφιχατιον) ανδ τηε πηρασεολογιχαλ εθυιϖαλενχε τψπεσ οφ τηε τωο λανγυαγεσ. 4. Ι αππλιεδ α ϖερσιον οφ τηε µετηοδ οφ χοµπονεντιαλ σεµαντιχ αναλψσισ σεµαντιχ σψνταγµατιχσ, δεϖελοπεδ βψ ς. Γ. Γακ πριµαριλψ ιν τηε χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ τηε σεµαντιχ φεατυρεσ οφ πηρασεολογισµσ. Τηισ µετηοδ ρελιεσ ον τηε χονχεπτιον τηατ τηε σεµαντιχ στρυχτυρε οφ α λεξιχαλ υνιτ ισ εσσεντιαλλψ ρεϖεαλεδ τηρουγη τηε οβϕεχτιϖε αναλψσισ οφ 6

7 τηε φεατυρεσ οφ τηε ρελεϖαντ σιγνιφιεδ οβϕεχτ ανδ ιτσ παραδιγµατιχ ανδ σψνταγµατιχ ρελατιονσηιπ ωιτη οτηερ λεξιχαλ υνιτσ (Γακ). Τηισ µετηοδ προϖεδ το βε αν εφφιχιεντ τοολ ιν τηε χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ ιντερ λινγυαλ πηρασεολογιχαλ µονοσεµψ, πολψσεµψ, ηοµονψµψ ανδ εναντιοσεµψ ασ ωελλ ασ πηρασεολογιχαλ σψνονψµψ ανδ αντονψµψ ανδ τηε ιντερ λινγυαλ πηρασεολογιχαλ παρονψµψ πηενοµενον. 5. Ιν χονδυχτινγ α χοµπαρατιϖε στρυχτυραλ αναλψσισ οφ τηε πηρασεολογιχαλ υνιτσ φουνδ ιν τηε Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν λανγυαγεσ Ι οπτεδ φορ τηε µετηοδ οφ φορµαλ λινγυιστιχ δεσχριπτιον, αππλψινγ ιντερνατιοναλ σψµβολσ. Τηε σψµβολσ υσεδ ιν φορµαλ λινγυιστιχ δεσχριπτιον φαχιλιτατε τηε χλεαρ εξπλορατιον οφ τηε στρυχτυραλ σιµιλαριτιεσ ανδ δισσιµιλαριτιεσ βετωεεν τηε πηρασεολογιχαλ υνιτσ οφ τηε τωο λανγυαγεσ. 6. Φιναλλψ, τηε στατιστιχαλ µετηοδ αλλοωεδ φορ α νυµεριχαλ ρεπρεσεντατιον οφ τηε διστριβυτιον οφ τηε δατα περταινινγ το τηε σιζε οφ τηε χορπυσ ανδ το τηε σιµιλαριτιεσ ανδ δισσιµιλαριτιεσ βετωεεν τηε τωο λανγυαγεσ (εξαµινεδ τηρουγη χοµπαρατιϖε στρυχτυραλ σεµαντιχ αναλψσισ), ανδ ιτ αλσο σερϖεδ το συππορτ τηε τενδενχιεσ εξπλορεδ ιν τηε παπερ. 4. Βαχκγρουνδ το τηε Ρεσεαρχη Συβϕεχτ Τηε στυδψ οφ σοµατιχ πηρασεολογισµσ (ινχλυδινγ χοµπαρατιϖε αναλψσισ) ισ νοτ ωιτηουτ ανψ αντεχεδεντσ ιν Ηυνγαριαν ανδ φορειγν (µαινλψ Ρυσσιαν) λινγυιστιχ λιτερατυρε. Λινγυιστσ βεγαν το σηοω ιντερεστ ιν τηισ παρτιχυλαρ λεξιχο σεµαντιχ γρουπ βψ ασ εαρλψ ασ τηε 1960σ πριµαριλψ δυε το τηε λαργε νυµβερ ανδ σπεχιαλ φεατυρεσ οφ τηε πηρασεολογιχαλ υνιτσ τηατ βελονγ το τηε γρουπ. Ιν τηε εαρλψ δαψσ οφ ρεσεαρχη ιντο σοµατιχ πηρασεολογισµσ τηε χολλεχτιον, χλασσιφιχατιον ανδ δεσχριπτιον οφ τηε σοµατιχ πηρασεολογιχαλ υνιτσ φουνδ ιν α λανγυαγε σερϖεδ ασ τηε ρεσεαρχη συβϕεχτ οφ τωο δισσερτατιονσ. Ρεσεαρχη ιν τηισ φιελδ ειτηερ ινϖολϖεσ τηε αναλψσισ οφ τηε πηρασεολογιχαλ σψστεµ οφ α γιϖεν λανγυαγε, ορ α χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ τηε σοµατιχ πηρασεολιγισµσ φουνδ ιν τωο ορ µορε διφφερεντ λανγυαγεσ. Αππλψινγ µετηοδσ τηατ ρεφλεχτ τηε στατε οφ τηε σχιενχε οφ πηρασεολογψ ιν τηε σιξτιεσ, τηε Εστονιαν λινγυιστ, Φ. ςακκ ωασ τηε φιρστ περσον το χολλεχτ ανδ αναλψσε τηε στρυχτυραλ, σεµαντιχ ανδ στψλιστιχ γρουπσ οφ σοµατιχ πηρασεολογιχαλ υνιτσ φουνδ ιν τηε Εστονιαν λανγυαγε αλσο στυδψινγ τηε ρολε οφ Εστονιαν σοµατισµσ ιν τηε φορµατιον οφ πηρασεολογισµσ (Φ. Η,, 1964). Λατερ, Ε. Σ. ϑακιµοϖα χονδυχτεδ α χοµπρεηενσιϖε αναλψσισ οφ τηε σψµβολισµ ινηερεντ ιν τηε σοµατιχ πηρασεολογισµσ οφ ανοτηερ Φιννο Υγριχ λανγυαγε, Μαρι (Β,.=#& 1975). Τηερε ηαϖε βεεν σεϖεραλ λινγυιστσ ωηο ηαϖε χαρριεδ ουτ χοµπαρατιϖε στυδιεσ ιν χοννεχτιον ωιτη σοµατιχ πηρασεολογισµσ φουνδ ιν Ρυσσιαν ανδ οτηερ λανγυαγεσ. Στυδιεσ βψ Ο. Ναζαροϖ, ϑυ. Α. ολγοπολοϖ, Ν. ς. ζσανελιδζε, Μ. Ν. Αζιµοϖα, Π. Γ. Νανδαν, Ν. Ν. 7

8 Κιριλλοϖα δεσερϖε σπεχιαλ µεντιον ηερε (0 Π +#& 1973; Θ#?#3# #& 1973; ΘΝ ). Π 1981; 9.+. #& 1975; 5Π.=#& 1980; 0 ) ) 1978). Παπερσ πυβλισηεδ ιν Ρυσσιαν σπεακινγ χουντριεσ ειτηερ δεαλ ωιτη τηε χλασσιφιχατιον οφ σοµατιχ πηρασεολογιχαλ υνιτσ αχχορδινγ το δεφινεδ χονχεπτυαλ χατεγοριεσ (>#+,#&./ 1976), ορ τηε στρυχτυραλ σεµαντιχ δεσχριπτιον οφ τηε σοµατιχ πηρασεολογισµσ φουνδ ιν χερταιν Τυρκιση λανγυαγεσ (Ο Ν :#& 1976; Ρϑ & 1976). Ηυνγαριαν λινγυιστσ ηαϖε αλσο φουνδ αν ιντερεστ ιν τηε χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ σοµατιχ πηρασεολογισµσ, ανδ, το δατε, τωο δισσερτατιονσ ανδ στυδιεσ ηαϖε δεαλτ ωιτη τηε συβϕεχτ. Ιν ηισ δισσερτατιον, Γψυλα Σοµηεγψι χονδυχτεδ α χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ Σερβο Χροατιαν ανδ Ηυνγαριαν πηρασεολογιχαλ υνιτσ βασεδ ον τηε σοµατιχ πηρασεολογισµσ φουνδ ιν τηε τωο λανγυαγεσ (Σοµηεγψι 1984). Ιν ηισ Πη.. τηεσισ, Λ σζλ Ναγψ χαρριεδ ουτ α χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ αππροξιµατελψ 1000 Ρυσσιαν ανδ 1000 Γερµαν σοµατιχ πηρασεολογισµσ, λιµιτινγ ηισ ρεσεαρχη το 30 οργαν ναµεσ (Ναγψ 2000). Τογετηερ τηε αβοϖε στυδιεσ προϖιδε α χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ Ρυσσιαν Γερµαν Ηυνγαριαν ανδ Ρυσσιαν ανδ Γερµαν σοµατιχ πηρασεολογιχαλ υνιτσ, οφφερινγ εθυιϖαλεντσ φορ τηε σοµατιχ πηρασεολογισµσ ιν τηε ϖαριουσ λανγυαγεσ ανδ δεσχριβινγ εθυιϖαλενχε τψπεσ (Φ λδεσ 1985; ). Ιν τηε Ηυνγαριαν σπεχιαλιστ λιτερατυρε ον πηρασεολογψ τηερε ηαϖε βεεν ϖαλυαβλε χοντριβυτιονσ το τηε στυδψ οφ τηε ετψµολογψ ανδ γραµµατιχαλ φεατυρεσ οφ λεξιχαλ σοµατισµσ ανδ το τηειρ ρολε ιν τηε φορµατιον οφ πηρασεολογισµσ (Πετε 1989:28, 108; Παππ 1979: ). Α παρτιχυλαρλψ δεταιλεδ αναλψσισ οφ σοµατισµσ χαν βε φουνδ ιν Μαγψαρ πηρασεολογψ Τ ρτ νετι ττεκιντ σ (Ηυνγαριαν Πηρασεολογψ Αν ηιστοριχαλ οϖερϖιεω) βψ Λ σζλ Ηαδροϖιχσ. Ιν αδδιτιον το πρεσεντινγ αν εξτενσιϖε χολλεχτιον οφ Ηυνγαριαν σοµατιχ πηρασεολογισµσ, τηε ωορκ αλσο χονταινσ σεϖεραλ ϖαλυαβλε σχιεντιφιχ αναλψσεσ ωιτη ρεσπεχτ το τηε ρολε οφ σοµατισµσ ιν τηε φορµατιον οφ πηρασεολογισµσ ανδ ιν τηε δεϖελοπµεντ οφ τηε σεµαντιχ φεατυρεσ ανδ σψµβολ φιελδσ οφ πηρασεολογιχαλ υνιτσ. Ιν τηε Ηυνγαριαν λιτερατυρε ον πηρασεολογψ το δατε τηερε ηαϖε βεεν νο δισσερτατιονσ δεαλινγ σπεχιφιχαλλψ ωιτη τηε χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν σοµατιχ πηρασεολογισµσ. Ιν τηε πρεσεντ παπερ, Ι χονδυχτ α λανγυαγε ανδ σπεεχη λεϖελ χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ ονε οφ τηε λαργεστ πηρασεολογιχαλ συβσψστεµσ οφ τηε τωο λανγυαγεσ, οφφερινγ ϖαλυαβλε ινφορµατιον ωιτη ρεγαρδ το τηε Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν πηρασεολογιχαλ σψστεµσ ασ α ωηολε α φιρστ ιν τηε Ηυνγαριαν λιτερατυρε ον χοµπαρατιϖε πηρασεολογψ (Ηαδροϖιχσ 1995). 8

9 5. Σχιεντιφιχ Νοϖελτψ οφ τηε ισσερτατιον ανδ ιτσ Ρανγε οφ Αππλιχατιονσ 1. Τηε συβϕεχτ οφ τηε πρεσεντ παπερ ρεπρεσεντσ α φιελδ οφ ρεσεαρχη νοτ ψετ χοϖερεδ βψ Ρυσσιαν Ηυνγαριαν λινγυιστιχ ρεσεαρχη ιν χοντραστιϖε πηρασεολογψ. Ιν τηε Ηυνγαριαν σπεχιαλιστ λιτερατυρε ον πηρασεολογψ τηε πρεσεντ δισσερτατιον ισ τηε φιρστ σχιεντιφιχ παπερ το οφφερ α χοµπρεηενσιϖε (στρυχτυραλ, γραµµατιχαλ, σεµαντιχ ανδ εθυιϖαλενχε τψπε βασεδ) λανγυαγε ανδ σπεεχη λεϖελ χοντραστιϖε αναλψσισ οφ τηε σοµατιχ πηρασεολογισµσ ωηιχη αµουντ το ονε τηιρδ οφ τηε πηρασεολογιχαλ υνιτσ ιν τηε ρεσπεχτιϖε πηρασεολογιχαλ συβσψστεµσ οφ τηε Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν λανγυαγεσ. Α χοµπρεηενσιϖε σχιεντιφιχ χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ τηε πηρασεολογιχαλ συβσψστεµσ οφ τηε τωο λανγυαγεσ ισ ονλψ ποσσιβλε ιφ τηε παρτιαλ ρεσυλτσ οφ τηε χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ τηε πηρασεολογιχαλ υνιτσ ανδ τηατ οφ τηε στρυχτυραλ, σεµαντιχ, τηεµατιχ ανδ οτηερ γρουπσ (µιχροσψστεµσ) οφ πηρασεολογισµσ αρε τακεν ιντο αχχουντ ανδ γενεραλισεδ. Χονσεθυεντλψ, τηε αναλψσισ οφ τηε παρτσ (συβσψστεµσ) µυστ πρεχεδε τηε αναλψσισ οφ τηε ωηολε (σψστεµ). Ασ ωιτη εϖερψ λανγυαγε παιρ, τηε αναλψσισ οφ τηε παρτ ηασ το βε χονδυχτεδ ιν τηε χασε οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν, τοο. Τηε χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ τηε πηρασεολογιχαλ σψστεµσ οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν (ανδ εσπεχιαλλψ τηατ οφ Γερµαν, Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν) ηασ α χονσιδεραβλε ηιστορψ, ωηιχη σιγνιφιχαντλψ χοντριβυτεσ το τηε χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ τηε ϖαριουσ πηρασεολογιχαλ γρουπσ οφ τηε τωο λανγυαγεσ ανδ αλσο το τηε χοµπαρισον οφ τηε εντιρε πηρασεολογιχαλ σψστεµσ οφ τηε τωο λανγυαγεσ ωιτη τηατ οφ οτηερ λανγυαγεσ. Ωιτη ρεγαρδ το τηε ρεσυλτσ αχηιεϖεδ ιν τηε φιελδ οφ χοµπαρατιϖε πηρασεολογιχαλ ρεσεαρχη ιν Ηυνγαρψ, ιτ ισ πριµαριλψ τηε ρεσπεχτιϖε λινγυιστιχ ωορκσ οφ Ρεγινα Ηεσσκψ, Χσαβα Φ λδεσ, ϑ ζσεφ ϑυη σζ ανδ Β λα Τατ ρ τηατ ηαϖε το βε µεντιονεδ (Ηεσσκψ 1980, 1982, 1985; Φ λδεσ 1987, 1987α, 1987β, 1993; Σ< ϑ 1996; % , 1988α, 1995, 1997α). Χοµπαρατιϖε πηρασεολογιχαλ ρεσεαρχη υσεδ το βε φοχυσεδ ον τηε λεϖελ οφ ινδιϖιδυαλ πηρασεολογισµσ, ορ ιτ χονχερνεδ α χορπυσ οφ Ρυσσιαν Ηυνγαριαν (ορ πριµαριλψ Γερµαν ανδ Ρυσσιαν) στρυχτυραλ, σεµαντιχ, λεξιχο σεµαντιχ ανδ οτηερ γρουπσ οφ πηρασεολογιχαλ υνιτσ. Ωε συµµαρισεδ τηε ρεσυλτσ αχηιεϖεδ ιν τηισ φιελδ οφ ρεσεαρχη ιν τηρεε στυδιεσ ωιτη αν αππενδεδ σελεχτεδ βιβλιογραπηψ (Θ2Γ+, ΦΓ 2 Λ 1986, 1989; Φ λδεσ Γψ ρκε 1987). 2. Ιν τηε πηρασεολογιχαλ σψστεµ οφ α παρτιχυλαρ λανγυαγε τηε υνιφορµιτψ ανδ σπεχιφιχ φεατυρεσ χηαραχτεριστιχ οφ τηε ϖαριουσ (πριµαριλψ δεριϖατιοναλ, µορπηολογιχαλ, σψνταχτιχ ανδ σεµαντιχ) λεϖελσ οφ τηε λανγυαγε αππεαρ ιν α χονχεντρατεδ φορµ. 3. Τηε ρεσυλτσ οφ τηε χοµπαρατιϖε αναλψσεσ χονδυχτεδ ασ παρτ οφ τηε δισσερτατιον φαχιλιτατε α βεττερ υνδερστανδινγ οφ τηε µορπηολογιχαλ, δεριϖατιοναλ, σψνταχτιχ, σεµαντιχ ανδ 9

10 ωορδ χλασσ σψστεµσ οφ τηε τωο λανγυαγεσ, ανδ τηεψ αλσο αλλοω φορ α δεταιλεδ εξπλορατιον οφ τηε σιµιλαριτιεσ ανδ δισσιµιλαριτιεσ βετωεεν τηεσε σψστεµσ. Ιν αδδιτιον το εξπανδινγ ον τηε γενεραλ τηεορετιχαλ ρεσυλτσ ατταινεδ ιν τηε φιελδ οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν πηρασεολογψ, τηε φινδινγσ ιντροδυχεδ ιν τηε πρεσεντ παπερ οφφερ α χονσιδεραβλε χοντριβυτιον το τηε ρεσυλτσ οφ τηε χοµπρεηενσιϖε πηρασεολογιχαλ αναλψσεσ χονδυχτεδ δυρινγ τηε σεϖεντιεσ ανδ ειγητιεσ, εσπεχιαλλψ ωιτη ρεγαρδ το τηε ρεσυλτσ αχηιεϖεδ ιν τηε δεσχριπτιον ανδ χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ τηε στρυχτυραλ σεµαντιχ τψπεσ οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν πηρασεολογιχαλ υνιτσ. Τηε παρτιαλ ρεσυλτσ οφ τηε χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ τηε πηρασεολογιχαλ υνιτσ φουνδ ιν τηε τωο λανγυαγεσ αρε ωιδελψ αππλιχαβλε ατ εϖερψ λεϖελ οφ λανγυαγε τεαχηινγ, ανδ ιν παρτιχυλαρ ατ τηε λεϖελ οφ ηιγηερ εδυχατιον ιν αππροαχηινγ τεαχηινγ αβουτ τηε δεριϖατιοναλ, µορπηολογιχαλ ανδ σψνταχτιχ προπερτιεσ οφ Ρυσσιαν φροµ α χοµπαρατιϖε ασπεχτ, ασ ωελλ ασ ιν δεϖελοπινγ πηρασεολογιχαλ χοντεντ φορ υσε ιν τεξτβοοκσ ανδ ρεφερενχε βοοκσ. 4. Τηε πρεσεντ δισσερτατιον µαψ σερϖε ασ τηε βασισ φορ υπδατινγ ανδ εξπανδινγ τηε σψλλαβυσ ανδ χυρριχυλυµ οφ τηε σεµιναρ ον χοµπαρατιϖε πηρασεολογψ, ταυγητ βψ τηε αυτηορ φορ τηε παστ φεω δεχαδεσ. 5. Τηε παπερ σιγνιφιχαντλψ χοντριβυτεσ το τηε φορµατιον ανδ στανδαρδισατιον οφ Ηυνγαριαν πηρασεολογιχαλ τερµινολογψ ρελατεδ το λινγυιστιχσ, σεµαντιχσ, λεξιχογραπηψ ασ ωελλ ασ τηε τηεορψ ανδ πραχτιχε οφ τρανσλατιον. 6. Τηε σχοπε ανδ θυαλιτψ οφ τηε πηρασεολογιχαλ χορπυσ ιν τηε λεξιχαλ σεχτιον αππενδεδ το τηε δισσερτατιον, ανδ τηε παραµετερσ ανδ τεχηνιθυεσ αππλιεδ ιν τηε λεξιχογραπηιχαλ προχεσσινγ οφ τηε πηρασεολογιχαλ υνιτσ φουνδ ιν τηε σεχτιον χουλδ βε ινστρυµενταλ ιν τηε χοµπιλατιον οφ ειτηερ α χονχισε διχτιοναρψ φορ εδυχατιοναλ πυρποσεσ ορ α χοµπρεηενσιϖε αχαδεµιχ διχτιοναρψ οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν πηρασεολογισµσ ασ τηε λεξιχογραπηιχαλ προχεσσ ινϖολϖεδ τηε φορµατιον οφ τηε λεξιχαλ ρεπρεσεντατιον οφ τηε πηρασεολογιχαλ υνιτσ γρουνδ φορµ, ϖαριατιονσ ανδ σεµαντιχ φεατυρεσ (πολψσεµψ, ηοµονψµψ ανδ εναντιοσεµψ) ασ ωελλ ασ τηε εξπλορατιον οφ τηε σψστεµ οφ ρεφερενχεσ περταινινγ το τηε στψλιστιχ ανδ διστριβυτιοναλ προπερτιεσ, εµοτιϖε ανδ εξπρεσσιϖε µεανινγ, ρανγε οφ αππλιχατιονσ ανδ εθυιϖαλενχε τψπεσ οφ τηε πηρασεολογιχαλ υνιτσ. 7. Εξπλορινγ τηε λεξιχαλ ανδ σπεεχη λεϖελ εθυιϖαλενχε τψπεσ οφ Ρυσσιαν πηρασεολογιχαλ υνιτσ, ι.ε., τηε πρεσεντατιον οφ τηε διφφιχυλτιεσ οφ τρανσλατινγ πηρασεολογισµσ (εξαµινεδ ιν τηε χοντεξτ οφ τρανσλατιονσ οφ ωορκσ βψ Ηυνγαριαν ανδ Ρυσσιαν ωριτερσ) σερϖεσ ασ α ϖαλυαβλε τοολ τηατ χαν βε υτιλισεδ νοτ ονλψ ιν λεξιχογραπηψ βυτ αλσο ιν τηε πραχτιχε οφ λιτεραρψ τρανσλατιον ανδ ιντερπρετινγ. 10

11 8. Ασ α σουρχε φορ φυτυρε πηρασεολογιχαλ ρεσεαρχη, τηε σπεχιαλ βιβλιογραπηψ (ρεφλεχτινγ τηε τηεορετιχαλ φουνδατιονσ οφ τηε δισσερτατιον συβϕεχτ ανδ ρεπρεσεντινγ τηε ϖαριουσ τρενδσ ανδ ρεσυλτσ ιν Ηυνγαριαν ανδ ιντερνατιοναλ πηρασεολογιχαλ ρεσεαρχη ιν τηε παστ ψεαρσ) σηουλδ σιγνιφιχαντλψ φαχιλιτατε τηε σχιεντιφιχ ρεσεαρχη το βε χονδυχτεδ βψ τηε φολλοωινγ γενερατιονσ οφ λινγυιστσ ιντερεστεδ ιν πηρασεολογψ. 6. ισσερτατιον Στρυχτυρε Τηε δισσερτατιον ισ χοµπρισεδ οφ φιϖε χηαπτερσ, α λεξιχαλ σεχτιον ιν τηε φορµ οφ αν αππενδιξ, α βιβλιογραπηψ οφ σπεχιαλιστ λιτερατυρε ανδ α συµµαρψ ιν Ηυνγαριαν ανδ Ενγλιση. Ιν τηε Ιντροδυχτιον Ι δελινεατε τηε δισσερτατιον συβϕεχτ ανδ ιτσ πλαχε ιν λινγυιστιχ σχιενχε, Ι δεφινε τηε οβϕεχτιϖε οφ τηε δισσερτατιον ανδ τηε ρεσεαρχη τασκσ ανδ Ι αλσο προϖιδε α δεσχριπτιον οφ τηε ρεσεαρχη µετηοδσ αππλιεδ. Χηαπτερ ΙΙ οφ τηε παπερ δεσχριβεσ τηε τηεορετιχαλ φουνδατιονσ οφ τηε δισσερτατιον συβϕεχτ, ανδ ισ χοµπρισεδ οφ τηε φολλοωινγ φουρ συβχηαπτερσ: 2.1 Τηε συβϕεχτ οφ πηρασεολογψ ασ αν ινδεπενδεντ λινγυιστιχ δισχιπλινε 2.2 Α ναρροω ανδ βροαδ ιντερπρετατιον οφ πηρασεολογψ. Τηε λοωερ ανδ υππερ λιµιτ οφ α πηρασεολογισµ ιν Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν 2.3 ςιεωσ ον τηε δοµαιν οφ πηρασεολογψ ιν Ηυνγαριαν λινγυιστιχσ 2.4 Τηε χονχεπτ ανδ χριτερια οφ α πηρασεολογιχαλ υνιτ Ιν Χηαπτερ ΙΙΙ οφ τηε παπερ Ι δισχυσσ τηε βαχκγρουνδ οφ τηε ρεσεαρχη συβϕεχτ. Τηε χηαπτερ ισ χοµπρισεδ οφ τηε φολλοωινγ τηρεε συβχηαπτερσ: 3.1 Τηε βαχκγρουνδ ανδ µαιν τρενδσ οφ πηρασεολογιχαλ ρεσεαρχη ιν Ηυνγαρψ 3.2 Ηυνγαριαν πηρασεολογιχαλ ρεσεαρχη ον φορειγν λανγυαγεσ Φορειγν λανγυαγε πηρασεολογιχαλ ρεσεαρχη ανδ βιλινγυαλ πηρασεολογιχαλ λεξιχογραπηψ Γενεραλ ανδ χοντραστιϖε πηρασεολογιχαλ ρεσεαρχη ιν Ηυνγαρψ 3.3 Τηε πλαχε οφ τηε λεξιχο σεµαντιχ γρουπ οφ σοµατιχ πηρασεολογισµσ ιν τηε πηρασεολογιχαλ συβσψστεµ οφ λανγυαγε Βαχκγρουνδ το τηε ρεσεαρχη οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν σοµατιχ πηρασεολογισµσ Εξτρα λινγυιστιχ φαχτορσ ιν τηε δεϖελοπµεντ οφ σοµατιχ πηρασεολογισµσ Λινγυιστιχ ανδ στψλιστιχ φαχτορσ ιν τηε δεϖελοπµεντ οφ σοµατιχ πηρασεολογισµσ Χριτερια φορ τηε χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν σοµατιχ πηρασεολογισµσ Χηαπτερ Ις οφ τηε παπερ οφφερσ α χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ τηε στρυχτυρε οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν σοµατιχ πηρασεολογισµσ, ανδ ισ χοµπρισεδ οφ τηε φολλοωινγ τωο συβχηαπτερσ: 11

12 4.1 Α χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ τηε στρυχτυρε οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν σοµατιχ πηρασεολογισµσ Τηε στρυχτυραλ προπερτιεσ οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν πηρασεολογιχαλ υνιτσ εθυιϖαλεντ το χολλοχατιονσ Α. Τηε χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν πηρασεολογιχαλ υνιτσ τηατ φορµ συβορδινατιϖε χονστρυχτιονσ Β. Τηε χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν πηρασεολογιχαλ υνιτσ τηατ φορµ χο ορδινατιϖε χονστρυχτιονσ Α χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ τηε στρυχτυρε οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν πηρασεολογιχαλ υνιτσ εθυιϖαλεντ το σεντενχεσ Α. Τηε στρυχτυραλ µοδελ οφ τηε σιµπλε σεντενχε ωιτη τωο πριµαρψ χονστιτυεντ παρτσ Β. Τηε στρυχτυραλ µοδελ οφ τηε χοµπλεξ σεντενχε ωιτη τωο πριµαρψ χονστιτυεντ παρτσ 4.2 Τηε σεµαντιχ προπερτιεσ οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν σοµατιχ πηρασεολογισµσ Τηε σψστεµιχ προπερτιεσ οφ πηρασεολογισµσ ανδ τηειρ ρεφλεχτιον ιν βιλινγυαλ λεξιχογραπηψ Προβλεµσ οφ ιντερ λινγυαλ πηρασεολογιχαλ πολψσεµψ Προβλεµσ οφ ιντερ λινγυαλ πηρασεολογιχαλ ηοµονψµψ Προβλεµσ οφ ιντερ λινγυαλ πηρασεολογιχαλ σψνονψµψ Τηε πηενοµενον οφ ιντερ λινγυαλ πηρασεολογιχαλ αντονψµψ Τηε πηενοµενον οφ ιντερ λινγυαλ πηρασεολογιχαλ παρονψµψ Τηε πηενοµενον οφ εναντιοσεµψ ιν τηε χασε οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν πηρασεολογισµσ Χηαπτερ ς οφ τηε παπερ δεαλσ ωιτη τηε σπεεχη λεϖελ χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν σοµατιχ πηρασεολογισµσ, ανδ ισ χοµπρισεδ οφ τηε φολλοωινγ συβχηαπτερσ ανδ ποιντσ: 5.1 Τηε δεφινιτιον οφ λανγυαγε ανδ σπεεχη. Πηρασεολογισµσ ατ τηε λεϖελ λανγυαγε ανδ σπεεχη 5.2 Προβλεµσ ρελατεδ το ιντερ λινγυαλ πηρασεολογιχαλ εθυιϖαλενχε Ρυσσιαν πηρασεολογισµ χορρεσπονδινγ το α Ηυνγαριαν πηρασεολογισµ Ρυσσιαν πηρασεολογιχαλ υνιτ ηαϖινγ α χοµπλετε πηρασεολογιχαλ εθυιϖαλεντ ιν Ηυνγαριαν Ρυσσιαν πηρασεολογιχαλ υνιτ ηαϖινγ α παρτιαλ πηρασεολογιχαλ εθυιϖαλεντ ιν Ηυνγαριαν Ρυσσιαν πηρασεολογιχαλ υνιτ ηαϖινγ αν αναλογυε πηρασεολογιχαλ εθυιϖαλεντ ιν Ηυνγαριαν Εσταβλισηινγ χορρεσπονδενχε βετωεεν α Ηυνγαριαν πηρασεολογισµ ανδ α Ρυσσιαν πηρασεολογισµ τηρουγη µεταπηρασινγ 12

13 5.2.2 Ρυσσιαν πηρασεολογισµ χορρεσπονδινγ το α υνιτ οτηερ τηαν α Ηυνγαριαν πηρασεολογισµ Ρυσσιαν πηρασεολογισµ χορρεσπονδινγ το α φρεε χολλοχατιον ιν Ηυνγαριαν Ρυσσιαν πηρασεολογισµ χορρεσπονδινγ το α λεξεµε ιν Ηυνγαριαν Οτηερ χασεσ οφ εσταβλισηινγ τηε εθυιϖαλεντ οφ α Ρυσσιαν πηρασεολογισµ ιν Ηυνγαριαν Χοµπλετε οµισσιον οφ Ρυσσιαν πηρασεολογιχαλ υνιτσ ιν οραλ ανδ ωριττεν τρανσλατιον Χοµπενσατινγ φορ Ρυσσιαν πηρασεολογιχαλ υνιτσ ιν τηε ταργετ λανγυαγε Χασεσ οφ µιστρανσλατινγ Ρυσσιαν πηρασεολογιχαλ υνιτσ, ανδ τηε ρεασονσ φορ µιστρανσλατιον Χηαπτερ ςι οφ τηε δισσερτατιον ισ χοµπρισεδ οφ α βιβλιογραπηψ οφ τηε σπεχιαλιστ λιτερατυρε θυοτεδ ανδ υτιλισεδ ιν τηε παπερ, δατα ον τηε µονο ανδ βιλινγυαλ διχτιοναριεσ ανδ λιτεραρψ ωορκσ σερϖινγ ασ τηε σουρχε φορ τηε χολλεχτιον οφ πηρασεολογισµσ, ανδ φιναλλψ, α λιστ οφ τηε αββρεϖιατιονσ ανδ χονϖεντιοναλ σψµβολσ υσεδ ιν τηε παπερ. Τηε δισσερτατιον ισ χονχλυδεδ βψ α Συµµαρψ ιν Ηυνγαριαν ανδ Ενγλιση. Τηε Αππενδιξ οφ τηε δισσερτατιον, πρεσεντεδ ιν α σεπαρατε ϖολυµε, χονταινσ α λεξιχαλ ρεπρεσεντατιον οφ τηε 1376 Ρυσσιαν σοµατιχ πηρασεολογιχαλ υνιτσ ανδ τηειρ Ηυνγαριαν εθυιϖαλεντσ (ι.ε., τηε χορπυσ εξαµινεδ ιν τηε δισσερτατιον). ΙΙ ΙΣΣΕΡΤΑΤΙΟΝ ΤΗΕΜΕΣ, Α ΕΣΧΡΙΠΤΙΟΝ ΟΦ ΧΟΝ ΥΧΤΕ ΑΝΑΛΨΣΕΣ Ρεγαρδινγ ιτσ βασιχ φυνχτιον, λανγυαγε ισ εσσεντιαλλψ τηε µοστ ιµπορταντ τοολ οφ χοµµυνιχατιον, τηε τοολ υσεδ φορ ενχοδινγ, στορινγ, τρανσµιττινγ ανδ δεχοδινγ τηε ινφορµατιον νεχεσσαρψ φορ τηε φυνχτιονινγ οφ σοχιετψ ανδ τηε εξιστενχε οφ τηε ινδιϖιδυαλ. Οωινγ το τηε ωορκ οφ Σαυσσυρε ιτ ισ οφ χοµµον κνοωλεδγε τηατ λανγυαγε ισ α ηιεραρχηιχαλ στρυχτυρε χονστρυχτεδ οφ σο χαλλεδ λινγυιστιχ πλαινσ (ορ συβσψστεµσ). Ιν τηε ηιεραρχηψ οφ λινγυιστιχ πλαινσ, ηιγηερ λεϖελ λινγυιστιχ υνιτσ αρε µαδε υπ οφ λοωερ λεϖελ υνιτσ. Πηρασεολογισµσ αρε χοµπλεξ υνιτσ χοµπρισεδ οφ σεϖεραλ λεξεµεσ, ανδ τηεψ µαψ χονταιν εϖερψ τψπε οφ υνιτ ον τηε λινγυιστιχ λεϖελ οφ πηονετιχσ πηονολογψ, µορπηολογψ, λεξιχο πηρασεολογψ, σψνταξ ανδ σεµαντιχσ (ι.ε., πηονεµεσ, µορπηεµεσ, λεξεµεσ, σψνταγµσ, σεµεµεσ). Πηρασεολογιχαλ υνιτσ αρε σεχονδαρψ λινγυιστιχ φορµατιονσ, ϖιζ., λινγυιστιχ σιγνσ προδυχεδ τηρουγη σεχονδαρψ νοµινατιον. Τηε χαυσε οφ τηε οριγιν οφ πηρασεολογισµσ ασ λινγυιστιχ σιγνσ λιεσ ωιτη τηε πεχυλιαριτιεσ οφ ηυµαν τηινκινγ ανδ τηε ινφινιτε νατυρε οφ σοχιαλ πραχτιχε ον τηε ονε ηανδ, ανδ τηε λιµιτεδ νυµβερ οφ τηε λινγυιστιχ σιγνσ αϖαιλαβλε, ον τηε οτηερ. 13

14 Οφ αλλ λινγυιστιχ σιγνσ, ιτ ισ πριµαριλψ λεξεµεσ, πηρασεολογιχαλ υνιτσ (πηρασεµεσ) ανδ φρεε σψνταγµσ τηατ πλαψ α ρολε ιν τηε προχεσσ οφ νοµινατιον. Τηε φυνχτιον οφ λεξεµεσ ιν λινγυιστιχ νοµινατιον ισ διφφερεντ φροµ τηε φυνχτιον φυλφιλλεδ βψ πηρασεολογιχαλ υνιτσ ιν τηε σαµε προχεσσ: ιν χοντραστ το λεξεµεσ, πηρασεολογιχαλ υνιτσ νοτ ονλψ δενοτε (δεσιγνατε) τηε φραγµεντσ (οβϕεχτσ, πηενοµενα, προχεσσεσ, εϖεντσ ετχ.) οφ τηε ρεαλιτψ τηατ ωε εξπεριενχε, βυτ τηεψ αλσο εϖαλυατε τηεµ. Τηε νοµινατιϖε εϖαλυατιϖε δενοτιϖε φυνχτιον οφ πηρασεολογιχαλ υνιτσ σερϖε τηε εµοτιϖε ασπεχτ οφ λανγυαγε. Αχχορδινγ το Χη. Βαλλψ, τηε φουνδερ οφ τηε σχιενχε οφ πηρασεολογψ, ιτ ισ τηε πενχηαντ πεοπλε ηαϖε φορ εξαγγερατιον, οϖερ εµπηασισ ανδ βλοωινγ ουτ οφ προπορτιον τηατ γιϖεσ ρισε το ιδιοµατιχ εξπρεσσιονσ ιν εϖερψδαψ λανγυαγε: µοδερν λανγυαγεσ εξπρεσσ τηε χονχεπτ οφ ιντενσιτψ τηρουγη σπεχιφιχ πηρασεολογιχαλ υνιτσ ((. 1961:80). Πηρασεολογιχαλ υνιτσ µαψ βελονγ το ανψ οφ τηε ωορδ χλασσεσ οφ α λανγυαγε, ανδ τηεψ ηαϖε νυµερουσ φεατυρεσ τηατ διστινγυιση τηεµ φροµ ωορδσ ανδ φρεε χολλοχατιονσ. Τηε γενεραλ φεατυρεσ οφ α πηρασεολογιχαλ υνιτ αρε: σετνεσσ, ρεπροδυχιβιλιτψ, σεπαρατενεσσ, ιδιοµαχψ ανδ σεµαντιχ αµαλγαµατιον. Ωιτη ρεγαρδ το τηε φορµ ανδ χοντεντ οφ πηρασεολογιχαλ υνιτσ, τηε πηρασεολογιχαλ συβσψστεµ οφ λανγυαγε ισ χηαραχτερισεδ βψ τηε σαµε σψστεµιχ φεατυρεσ τηατ αρε χηαραχτεριστιχ οφ τηε λεξισ. Ωιτη ρεγαρδ το τηε πηρασεολογιχαλ συβσψστεµ ιτσελφ, τηε λαωσ οφ τηε λινγυιστιχ σψστεµ µανιφεστ τηεµσελϖεσ ιν τηε φολλοωινγ τηρεε ρελατιονσηιπσ: 1. Ρεγυλαρ (σψστεµιχ) ρελατιονσηιπ ωιτηιν α πηρασεολογισµ, αφφεχτινγ βοτη τηε φορµ ανδ χοντεντ οφ τηε γιϖεν πηρασεολογιχαλ υνιτ (ε.γ., τηε σψνταχτιχ ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε χονστιτυεντ παρτσ οφ τηε πηρασεολογισµ; τηε γραµµατιχαλ φορµσ οφ τηε πηρασεολογιχαλ υνιτ, ανδ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηεσε φορµσ; τηε ϖαριαντσ οφ πηρασεολογιχαλ υνιτσ, ανδ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηεσε ϖαριαντσ). Ωιτη ρεγαρδ το χοντεντ, τηε µεανινγ οφ α πηρασεολογιχαλ υνιτ ισ αλσο σψστεµιχ: πολψσεµψ ανδ µονοσεµψ αρε βοτη χηαραχτεριστιχ φεατυρεσ οφ πηρασεολογιχαλ υνιτσ. 2. Ρεγυλαρ (σψστεµιχ) ρελατιονσηιπ βετωεεν πηρασεολογιχαλ υνιτσ (ωιτηιν τηε πηρασεολογιχαλ σψστεµ), ινϖολϖινγ τηε στρυχτυραλ, µορπηολογιχαλ ανδ δεριϖατιοναλ φεατυρεσ οφ πηρασεολογιχαλ υνιτσ ανδ τηε σψστεµιχ ρελατιονσηιπσ βετωεεν τηε χονστιτυεντ παρτσ οφ πηρασεολογιχαλ υνιτσ. Σεµαντιχ ρεγυλαριτιεσ ωιτηιν τηε πηρασεολογιχαλ σψστεµ µανιφεστ τηεµσελϖεσ ιν τηε σψστεµιχ οργανισατιον οφ τηε πηρασεολογιχαλ σψστεµ ιν τηε σεµαντιχ φιελδσ ανδ ιν τηε 14

15 µονοσεµιχ, πολψσεµιχ, σψνονψµιχ, αντονψµιχ, ηοµονψµιχ ανδ εναντιοσεµιχ ρελατιονσηιπ βετωεεν πηρασεολογιχαλ υνιτσ. 3. Τηε ρεγυλαριτιεσ οφ τηε λινγυιστιχ σψστεµ αλσο µανιφεστ τηεµσελϖεσ ιν τηε σψστεµιχ ρελατιονσηιπ βετωεεν πηρασεολογψ ανδ οτηερ συβσψστεµσ οφ λανγυαγε. Πηρασεολογισµσ αρε σεχονδαρψ φορµατιονσ οφ τηε λινγυιστιχ σψστεµ, χοµπρισεδ οφ λινγυιστιχ υνιτσ τηατ βελονγ το τηε οτηερ συβσψστεµσ οφ λανγυαγε, ανδ τηειρ στρυχτυραλ οργανισατιον µιρρορσ τηε σψνταχτιχ στρυχτυραλ µοδελσ οφ λανγυαγε. Τηε παραδιγµατιχ ανδ σψνταγµατιχ ρελατιονσηιπσ βετωεεν πηρασεολογισµσ ανδ ωορδσ αλσο ρεφλεχτ τηε ρεγυλαριτιεσ οφ λανγυαγε. Ιν τηε πρεσεντ παπερ Ι δεϖοτε α σεπαρατε χηαπτερ το τηε δεταιλεδ αναλψσισ οφ τηε στρυχτυραλ προπερτιεσ οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν σοµατιχ πηρασεολογισµσ, ι.ε., τηε χηαραχτεριστιχ µορπηολογιχαλ, δεριϖατιοναλ, λεξιχαλ ανδ ωορδ ορδερ ρελατεδ φεατυρεσ (σιµιλαριτιεσ ανδ δισσιµιλαριτιεσ) οφ τηε πηρασεολογιχαλ υνιτσ φουνδ ιν τηε τωο λανγυαγεσ. Ιν δεφινινγ στρυχτυραλ τψπεσ, Ι ρελιεδ πριµαριλψ ον τηε ωορκσ οφ. #. %& %(%&%), Π +,./+0, Ρεγινα Ηεσσκψ ανδ Χσαβα Φ λδεσ, ωηιλε ιν τηε χασε οφ Ηυνγαριαν πηρασεολογιχαλ υνιτσ Ι µαδε υσε οφ τηε στρυχτυραλ χλασσιφιχατιον δεσχριβεδ ιν δεταιλ ιν τηε δισσερτατιον οφ ϑ ζσεφ ϑυη σζ (Θ#?#3# #& 1973:6 9; Π Κ<Λ% Κ) 1980:23 31; Ηεσσκψ 1985:19:4 5; Φ λδεσ 1985:30 32, 1987:35 36; ϑυη σζ 1982: ). Τηε στρυχτυραλ φεατυρεσ γενεραλλψ χηαραχτεριστιχ οφ τηε σοµατιχ πηρασεολογισµσ ιν Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν προϖιδε δατα ωιτη ρεσπεχτ το τηε πηρασεολογιχαλ συβσψστεµσ οφ τηε τωο λανγυαγεσ. Βασεδ ον τηε αναλψσισ οφ τηε χορπυσ, αµονγ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν σοµατιχ πηρασεολογισµσ ονε µαψ διφφερεντιατε βετωεεν τηε φολλοωινγ στρυχτυραλ τψπεσ: 1. Πηρασεολογιχαλ υνιτσ εθυιϖαλεντ το συβορδινατιϖε ορ χο ορδινατιϖε χονστρυχτιονσ. Συβορδινατιϖε χονστρυχτιονσ χαν βε χλασσιφιεδ ιντο 7 πριµαρψ στρυχτυραλ τψπεσ ανδ σεϖεραλ συβτψπεσ. Στρυχτυραλ Τψπε 1: Συβγρουπ 1: ς + Ν σοµ! # %& ( π %&) ()! #!! %.,!! &! %. = ς + (δ) + Ν σοµ βεσζεννψεζι (βεπισζκ τϕα) α κεζ τ ϖκιϖελ, ϖµιϖελ Συβγρουπ 2: ς + Ν σοµ + %,+)%& +. #!() %. = Ν σοµ + ς λ ϖ τεσζ ϖκιτ; βολονδϕ τ ϕ ρατϕα ϖκιϖελ Στρυχτυραλ Τψπε 2: Συβγρουπ 1: ς + Πρεπ. + Ν σοµ /( %&/01,%& 1 2)3) (1.4(254) = Ν σοµ + ς σζ ϖ βε (λελκ βε) µαρκολ ϖκινεκ ϖµι; φελκαϖαρϕα α λελκ τ/α σζ ϖ τ ϖκινεκ ϖκι, ϖµι; λελκ ιγ ηατολ ϖκινεκ ϖµι Συβγρουπ 2: ς + Πρεπ. + Ν σοµ.%,%& + (.0 6) = (δ) + Αδϕ. + Ν σοµ + ς σαϕ τ λ β ρα λλ ϖκι 15

16 Στρυχτυραλ Τψπε 3: ς + Αδϕ. + Ν σοµ 248 %&/.248 %& / 8&3 4 ( ()7894) 78 1 = Αδϕ. + Ν σοµ + ς ναγψ σζεµεκετ µερεσζτ (χφ.: ναγψοκατ ν ζ) Στρυχτυραλ Τψπε 4: ς + Ν 1 + Πρεπ. + Ν 2 σοµ 09/ 0 %& (09 8 # 0 %&) 2)(& = ς + δ 1 + Ν 1 + δ Ν σοµ (+ ποστποσιτιον) κιϖερι (κιϖετι) α βολονδσ γοτ ϖκινεκ α φεϕ β:λ Στρυχτυραλ Τψπε 5: Συβγρουπ 1: Πρεπ. + Αδϕ. + Ν σοµ +.04;)< 7 8 0) = Αδϕ. + (δ + ) Ν σοµ φρισσ (κιπιηεντ) φεϕϕελ Συβγρουπ 2: Πρεπ. + Αδϕ. + Ν σοµ 1!4(096 () = Αδϕ. + Ν σοµ ελσ: κ ζβ:λ Στρυχτυραλ Τψπε 6: Αδϕ. + Ν σοµ Συβγρουπ 1: Αδϕ. ν + Ν σοµ ν!).%, = Αδϕ. ν + Ν σοµ ρεσ φεϕ= Συβγρουπ 2: Αδϕ. γεν + Ν σοµ γεν 2)/ 0, > χοµπουνδ φαφεϕ= Συβγρουπ 3: Αδϕ. ι + Ν σοµ ι %0?(2 () = Αδϕ. ι + Ν σοµ ι κεµ νψ (ερ:σ) κ ζζελ Στρυχτυραλ Τψπε 7: Πρεπ. + Ν σοµ = (δ)+ Ν σοµ + (Ποστπ.) Συβγρουπ 1: Πρεπ. + Ν σοµ 1!84# & +(+ %. = (δ)+ Ν σοµ + (Ποστπ.) ϖκινεκ α η τα µ γ ττ Συβγρουπ 2: Πρεπ. + Ν σοµ + +.) &! %. = (δ)+ Ν σοµ (+ ς) α νψακυνκον ϖαν ϖµι; κ σζ β ν ϖαν ϖµι Συβγρουπ 3: Πρεπ. + Ν σοµ! 2)34 #!() %. = Ν σοµ + (δ) + (Ποστπ.) + ς ϖκινεκ α σζ ϖε σζεριντ ϖαλ (ϖαν) ϖκινεκ α σζ ϕα ζε σζεριντ ϖαλ (ϖαν) ϖκινεκ α κεδϖ ρε ϖαλ (ϖαν) Συβγρουπ 4: Πρεπ. + Ν σοµ + () ) #!() %. > Ν + ς Ηυνγαριαν πηρασεολογιχαλ υνιτσ οφ ανοτηερ στρυχτυρε: καπ ρα ϕ ν ϖκινεκ Χο ορδινατιϖε χονστρυχτιονσ χαν βε χλασσιφιεδ ιντο ονε πριµαρψ στρυχτυραλ τψπε ανδ φουρ συβτψπεσ: Στρυχτυραλ Τψπε 1: Συβγρουπ 1: Πρεπ. + Ν + Πρεπ. + Ν σοµ.!4+ ) (% = Αδϕ. + Ν σοµ ορ: ς + Ν σοµ ηαβζ σζ ϕϕαλ δ η σεν Συβγρουπ 2: Πρεπ. + Ν 1 2 σοµ + Πρεπ. + Ν σοµ Ν 1 σοµ + Ν 2 σοµ τετ:τ:λ ταλπιγ. ( %) = Συβγρουπ 3: Πρεπ. + Ν σοµ + Πρεπ. + Ν σοµ 1 () 0 () = Ν σοµ + (δ) + Ν σοµ κ ζρ:λ κ ζρε (αδ) Συβγρουπ 4: Ν 1 + Πρεπ. + Ν σοµ ) #!! %. = Ν 1 + ς + (δ)ν σοµ 2 κορπα (κ ποσζταλ ) ϖαν ϖκινεκ α φεϕ βεν 2. Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν σοµατιχ πηρασεολογισµσ εθυιϖαλεντ το α σεντενχε χαν βε χλασσιφιεδ ιντο σιξ στρυχτυραλ τψπεσ: Στρυχτυραλ Τψπε 1: Ν σοµ + ς 78 1 /47 <% ) #!! %. = ς + (δ) + Ν σοµ ϕ ρ (υγρ λ, φυτκοσ) α σζεµε ϖκινεκ; αζτ σεµ τυδϕα, ηοϖ ν ζζεν 16

17 Στρυχτυραλ Τψπε 2: Ν σοµ + ) + ς () +4! 2+ 4%., ) #!! %., &! %. = νεµ + ς + Ποστπ. + Ν σοµ νεµ ϖισζι ρ α λ λεκ; νεµ τυδϕα ρ σζ ννι µαγ τ ϖµιρε Στρυχτυραλ Τψπε 3: Ν σοµ + ς + Ν % + 0,%., 29/ ) #!! %. = (Ν) + ς + δ + Ν σοµ γνεκ λλ α ηαϕα ϖκινεκ Στρυχτυραλ Τψπε 4: Ν σοµ 1 + ς + Πρεπ + Ν σοµ 2 = ς + δ + Ν σοµ ελϕ ρ α σζ ϕα ϖκινεκ Στρυχτυραλ Τψπε 5: Ν 1 σοµ + Πρεπ + Ν 2 σοµ + ς 1)/ + 1)/ +4!! 2 4% = ς + δ + Ν σοµ ϖαχογνακ α φογαι ϖκινεκ (α ηιδεγτ.λ ϖ. φ λελµ βεν); σσζεϖερ:δικ α φογα ϖκινεκ Στρυχτυραλ Τψπε 6: Αδϕ + Πρεπ + Ν σοµ.%?( +,19 = Αδϕ + ς + (δ) + Ν σοµ ϕ λ φελϖ γτ κ ϖκινεκ α νψελϖ τ χσ π:σ ( λεσ, ηεγψεσ) νψελϖε ϖαν χσ π:σ ( λεσ, ηεγψεσ) α νψελϖε ϖκινεκ Ιν τηε σεχονδ σεχτιον οφ Χηαπτερ Ις (4.2) Ι ινϖεστιγατε τηε σεµαντιχ φεατυρεσ οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν σοµατιχ πηρασεολογισµσ. Τηε σεµαντιχ ρεγυλαριτιεσ ωιτηιν τηε πηρασεολογιχαλ σψστεµ µανιφεστ τηεµσελϖεσ ιν τηε σψστεµιχ οργανισατιον οφ τηε πηρασεολογιχαλ σψστεµ ιν τηε σεµαντιχ φιελδσ ανδ αλσο ιν τηε µονοσεµιχ, πολψσεµιχ, σψνονψµιχ, αντονψµιχ, ηοµονψµιχ ανδ εναντιοσεµιχ ρελατιονσηιπσ βετωεεν πηρασεολογιχαλ υνιτσ. Ιν τηε χασε οφ µονοσεµψ, τηε πρινχιπλε οφ ονε νοτιον ονε ναµε (σιγνιφιερ) αππλιεσ. Ιν τηε χασε οφ πολψσεµψ ανδ ηοµονψµψ ονε ναµε ισ χοννεχτεδ το σεϖεραλ νοτιονσ, ωηιλε ιν τηε χασε οφ σψνονψµψ σεϖεραλ ναµεσ ρεφερ το ονε νοτιον ορ α γρουπ οφ ρελατεδ νοτιονσ. Ιν αναλψσινγ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηεσε τηρεε δετερµιναντ πηενοµενα, ωε φινδ τηατ πολψσεµεσ ανδ ηοµονψµεσ αχτ ιν αν ιδεντιχαλ µαννερ ωιτη ρεγαρδ το τηε διστριβυτιον οφ λινγυιστιχ σιγνσ (πηονετιχ ρεπρεσεντατιονσ), ωηερεασ σψνονψµσ αχτ διφφερεντλψ. Πολψσεµψ ανδ σψνονψµψ αρε ιντερ ρελατεδ πηενοµενα. Τηερε ισ αν ιντεγραλ χοννεχτιον βετωεεν τηε τωο, α ρελατιον τηατ πλαψσ α παρτ ιν χοντρολλινγ τηε φυνχτιονινγ οφ τηε λινγυιστιχ σψστεµ. Πολψσεµψ α σεριεσ οφ µεταπηοριχ ανδ µετονψµιχ νοµιναλ τρανσποσιτιονσ λιµιτσ τηε ρανγε οφ ωορδσ (πηρασεολογιχαλ υνιτσ) το α φινιτε νυµβερ. Τηε οριγιν οφ πολψσεµιχ ωορδσ ανδ πηρασεολογιχαλ υνιτσ λιεσ ιν τηε ενδεαϖουρ το προµοτε λινγυιστιχ ριχηνεσσ ανδ υσεφυλνεσσ. Τηε λινγυιστιχ πηενοµενον οφ σψνονψµψ ενσυρεσ τηατ τηερε αρε α φινιτε νυµβερ οφ µεανινγσ, ασ τηε µεταπηορισατιον οφ α παρτιχυλαρ γρουπ οφ πηρασεολογιχαλ υνιτσ λεαδσ το τηε φορµατιον οφ σψνονψµουσ µεανινγσ. Τηε σψνονψµουσ µεανινγσ χρεατεδ τηισ ωαψ αρε νοτ εντιρελψ νεω τηεψ µερελψ δενοτε νεω σηαδεσ οφ τηε εξιστινγ µεανινγ, ενριχηινγ ιτ ιν λινε ωιτη τηε εξιστινγ σψνονψµσ. Χονσεθυεντλψ, σψνονψµσ πλαψ αν ιµπορταντ ρολε νοτ ονλψ ιν σηαπινγ στψλε, βυτ αλσο ιν ενσυρινγ τηε σµοοτη φυνχτιονινγ οφ τηε λινγυιστιχ σψστεµ. 17

18 Τηε υνιτψ οφ τηε ωορλδ ονε ρεχογνισεσ ανδ αναλψσεσ ανδ τηε ϖαριουσ ρελατιονσ τηατ ιντερχοννεχτ διφφερεντ νοτιονσ αρε αλλ ρεφλεχτεδ ιν τηε υνιτψ οφ τηε λεξισ χοντρολλεδ βψ τηε χορρελατιϖε πηενοµενα οφ πολψσεµψ ανδ σψνονψµψ. Ηοµονψµψ ανδ παρονψµψ αρε νοτιονσ ρελατεδ νοτ το τηε σιγνιφιεδ βυτ το τηε σιγνιφιερ ασπεχτ οφ λινγυιστιχ σιγνσ. Ιν τηε πρεσεντ παπερ, τηε ινϖεστιγατιον οφ τηε προβλεµσ ρελατεδ το ιντρα λινγυαλ πηρασεολογιχαλ πολψσεµψ ανδ µονοσεµψ αρε πριµαριλψ βασεδ ον τηε τηεορψ φορµυλατεδ βψ τηε Μοσχοω σχηοολ οφ σεµαντιχσ (53+ ϑ;) 1992, 1995; Τ&? )2 & 1966, 1966 ; Ι= Γ& 1977; Υ6,#& 1978, 1987; >#,. ),# 1997) ανδ τηε σχιεντιφιχ ρεσυλτσ πυβλισηεδ ιν τηε Ηυνγαριαν σπεχιαλιστ λιτερατυρε ον σεµαντιχσ (Ο. Ναγψ 1964, 1965, 1966, 1970; Κ ρολψ 1970; Ζσιλκα 1982; Κιεφερ 2000; Ρυζσιχζκψ 1985, 1998; Ηαϕζερ 1969; % ; ς % 1982; Βιβοκ 1994; Γεχσ4 Σπαννραφτ 1998). Προβλεµσ ρελατεδ το ιντερ λινγυαλ πηρασεολογιχαλ ηοµονψµψ, αντονψµψ ανδ εναντιοσεµψ ρεπρεσεντ α ρελατιϖελψ υνεξπλορεδ αρεα ωιτηιν πηρασεολογιχαλ σεµαντιχσ. Χονσεθυεντλψ, τηε φορειγν λιτερατυρε αϖαιλαβλε ωασ νοτ ατ αλλ εξτενσιϖε (Ε=.+#& 1972; 8. #+ ),# 1966; 1# 2Χ, ; Ηαϕζερ 1969; % ; Θ2Γ+, 1991α). Ηυνγαριαν ανδ φορειγν λινγυιστσ ηαϖε σο φαρ αϖοιδεδ τηε στυδψ οφ ιντερ λινγυαλ πηρασεολογιχαλ σψνονψµψ, αντονψµψ, ηοµονψµψ, εναντιοσεµψ ανδ παρονψµψ (Φ λδεσ 1987α; Γψ ρκε 1991α, 1992). Ιν τηε πρεσεντ δισσερτατιον, Ι ινϖεστιγατε τηε οριγινσ ανδ λεξιχαλ ρεπρεσεντατιονσ οφ ιντρα λινγυαλ ανδ ιντερ λινγυαλ πηρασεολογιχαλ ηοµονψµψ βασεδ ον α ριχη χορπυσ α φιρστ ιν Ηυνγαριαν σπεχιαλιστ λιτερατυρε ιν τηισ φιελδ. Φορ τηε φιρστ τιµε ιν τηε φιελδ οφ Ρυσσιαν Ηυνγαριαν χοντραστιϖε πηρασεολογψ, Ι αναλψσε τηε πηενοµενα οφ ιντερ λινγυαλ πηρασεολογιχαλ σψνονψµψ ανδ αντονψµψ φροµ α χοµπαρατιϖε ασπεχτ βψ εξαµινινγ Ηυνγαριαν ανδ Ρυσσιαν σψνονψµσ ανδ αντονψµσ. Ιν τηε δισσερτατιον Ι χοµπαρε τηε φολλοωινγ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν σψνονψµ σεθυενχεσ: 1. ηενψ λ, λυστ λκοδικ : Π 2)./ %2 ; 2. δυρϖ ν λεσζιδ, µεγρ, λεσ σζαϖακκαλ β ρ λ, β ντετ σσελ φενψεγετ &?+6:#Κ Ω#+=, & + Π,.< & + Ν ).;< ϑ %2 &?#&#+, 3# & +?)6%2 + Π,#Κ,+.%.,, 3+.?+#Π.%2 ), Π ). = ; 3. βεχσαπ, ρ σζεδ, φ λρεϖεζετ, νεϖετσ γεσ ηελψζετβε ηοζ ϖκιτ #:= ) & %2,#?#., ϑ% &.%2 &? 63#, ϑ= Λ)# 3# #Ν ). ; 4. µεγηαλ 6=.+ %2/6= + %2. Τηε ιντερ λινγυαλ χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ σψνονψµ ανδ αντονψµ σεθυενχεσ ισ οφ γρεατ σιγνιφιχανχε ωιτη ρεσπεχτ το τηε φορµυλατιον οφ τηε γενεραλ τηεορψ οφ χοµπαρατιϖε σεµαντιχσ ανδ τηε χοµπιλινγ οφ βιλινγυαλ τηεσαυρι. Το δατε τηε πηενοµενον οφ ιντρα λινγυαλ ανδ ιντερ λινγυαλ πηρασεολογιχαλ αντονψµψ ηασ νοτ βεεν χοϖερεδ βψ τηε Ηυνγαριαν σπεχιαλιστ λιτερατυρε ον πηρασεολογψ. 18

19 Αντονψµψ ισ νοτ ονλψ α λινγυιστιχ χατεγορψ, βυτ αλσο α λογιχαλ, χονχεπτυαλ χατεγορψ. Ιν τηε πρεσεντ παπερ, τηε δεσχριπτιον οφ ιντερ λινγυαλ πηρασεολογιχαλ αντονψµψ ανδ τηε δεσχριπτιον ανδ χοµπαρισον οφ τηε στρυχτυραλ ανδ σεµαντιχ γρουπσ οφ πηρασεολογιχαλ αντονψµψ ισ πριµαριλψ βασεδ ον Ρυσσιαν σπεχιαλιστ λιτερατυρε (5,ϑ =.%#& 1978; Φ#=.) 1990; Ε=.+#& 1972; 96).) 1982; Α ) &. 1998). Τηε χοµπαρατιϖε αναλψσισ οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν αντονψµ σεθυενχεσ ρελατεδ το τηε ωορδσ =# / %2 ηαλλγατ ανδ?#&#+.%2 βεσζ λ, φεχσεγ σερϖεσ το ιλλυστρατε τηε χοµπλεξ (πολψσεµουσ, σψνονψµουσ, αντονψµουσ) µεανινγ ρελατιονσ ανδ νετωορκσ τηατ χονστιτυτε τηε ιντριχατε σψστεµ οφ σεµαντιχ ρελατιονσηιπσ ωιτηιν τηε µεανινγ ρελατιονσ τηεµσελϖεσ ανδ αλσο ασ παρτ οφ τηε οπποσιτιον βετωεεν ϖαριουσ µεανινγ ρελατιονσ. Τηε µεανινγ ρελατιον βετωεεν τηε αβοϖε µεντιονεδ πηρασεολογιχαλ σψνονψµ σεθυενχεσ (ωηοσε χονστιτυεντ παρτσ µαψ βε βοτη µονοσεµιχ ανδ πολψσεµιχ πηρασεολογιχαλ υνιτσ) ισ αντονψµουσ. Ιν τηε προχεσσ οφ χονταµινατιον, πηρασεολογιχαλ υνιτσ υνδεργο σπεεχη λεϖελ σπεχιφιχ αλλοµορπηιχ τρανσφορµατιον ανδ µοδιφιχατιον. Σοµε αλλοµορπησ αρε ρεγυλαρ ανδ ρεφλεχτ τηε διστριβυτιοναλ προπερτιεσ ανδ ϖαλανχε οφ πηρασεολογιχαλ υνιτσ, ωηιλε οτηερσ αρε χονσιδερεδ το βε ιρρεγυλαρ αλλοµορπησ, αρβιτραρψ αυτηοριαλ µοδιφιχατιονσ. Τηε σπεεχη λεϖελ αλλοµορπησ οφ πηρασεολογιχαλ υνιτσ αρε: ινϖερσιον, ιντερπολατιον, ρεφερενχε, ελλιπσισ, συβστιτυτιον, χοµβινατιοναλ ϖαριατιον ανδ χονταµινατιον. Ιν εξπλορινγ τηε σπεεχη λεϖελ εθυιϖαλενχε τψπεσ οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν πηρασεολογιχαλ υνιτσ Ι ρελιεδ ον τηε τηεορετιχαλ ανδ πραχτιχαλ ρεσυλτσ πυβλισηεδ ιν τηε εξτενσιϖε σπεχιαλιστ λιτερατυρε ον τρανσλατιον τηεορψ. Τηειρ αρε νυµερουσ χονχεπτσ ρελατινγ το τηε εθυιϖαλενχε τψπεσ οφ πηρασεολογιχαλ υνιτσ ανδ τηε µετηοδσ οφ εσταβλισηινγ εθυιϖαλενχε, ανδ τηε ρελεϖαντ τερµινολογψ ισ διϖερσε (ΦΓ #+#& 1983; 9#=.ϑϑ +#& 1979; 96).) 1967, 1996; Η <#& Φ #+.) 1980; % ; Θ2Γ+, 1977, 2000; ΦΓ 2 Λ 1983, 1985, 1987; Ξ.%.) 1975; ς % 1989; 8# # 6<# 1977, 1982; Η +,#). 1984; Σ< ϑ 1996; ; Κλαυδψ 1988, 1994; Ηαϕζερ 1964; Χσιγε 1982). Ιν φινδινγ τηε Ηυνγαριαν εθυιϖαλεντσ οφ Ρυσσιαν πηρασεολογιχαλ υνιτσ Ι αππλιεδ Α. ς. Κυνψιν σ τηεορψ, ωηιχη ιν τηε τρανσλατιον οφ Ενγλιση ανδ Ρυσσιαν πηρασεολογιχαλ υνιτσ τακεσ ιντο αχχουντ βοτη τηε φορµ ανδ χοντεντ οφ πηρασεολογισµσ ασ ωελλ ασ τηε φυνχτιον τηεψ σερϖε ιν σεντενχεσ (96).) 1967, 1996). Ιν αχχορδανχε ωιτη τηε εθυιϖαλενχε τψπεσ εσταβλισηεδ βψ Κυνψιν, ιν τηε παπερ Ι διφφερεντιατε βετωεεν φυλλ ανδ παρτιαλ, ανδ αναλογουσ πηρασεολογιχαλ εθυιϖαλεντσ. Τηε Ηυνγαριαν εθυιϖαλεντσ οφ Ρυσσιαν πηρασεολογιχαλ υνιτσ µαψ βε ονε ωορδ εθυιϖαλεντσ, φρεε χολλοχατιονσ ορ α χοµβινατιον οφ τηε τωο ιν τηε φορµ οφ α περιπηρασε. Τηε µεταπηρασινγ ανδ 19

20 σεµι µεταπηρασινγ οφ πηρασεολογιχαλ υνιτσ αρε τοολσ τηατ αρε ωιδελψ αππλιεδ ιν λιτεραρψ τρανσλατιον ανδ ιντερπρετινγ. ΙΙΙ ΡΕΣΕΑΡΧΗ ΠΡΟΣΠΕΧΤΣ Τακινγ ιντο χονσιδερατιον τηε πραχτιχαλ νεεδσ περταινινγ το φορειγν λανγυαγε τεαχηινγ αλονγ ωιτη τηε λατεστ τρενδσ ανδ ρεσυλτσ ιν τηεορετιχαλ ανδ αππλιεδ πηρασεολογιχαλ ρεσεαρχη, Ι σεε τηε ελαβορατιον οφ ρεσεαρχη ιν τηισ φιελδ ασ φολλοωσ: 1. Χοντινυεδ ρεσεαρχη ιν τηε φιελδ οφ χοµπαρατιϖε πηρασεολογψ; εξπανσιον οφ τηε χορπυσ υνδερ στυδψ; ιµπροϖεµεντ οφ τηε αναλψτιχαλ µετηοδσ αππλιεδ; εξπανσιον οφ τηε ρανγε οφ χοµπαρατιϖε αναλψσισ το χοϖερ αδδιτιοναλ στρυχτυραλ ανδ σεµαντιχ γρουπσ οφ Ρυσσιαν ανδ Ηυνγαριαν πηρασεολογισµσ, ανδ εϖεντυαλλψ, τηε χοµπλετε πηρασεολογιχαλ συβσψστεµσ οφ τηε τωο λανγυαγεσ. 2. Αππλιχατιον οφ τηε ρεσυλτσ οφ χοµπαρατιϖε αναλψσεσ ιν λανγυαγε τεαχηινγ ανδ βιλινγυαλ πηρασεολογιχαλ λεξιχογραπηψ. Πασσιϖε διχτιοναριεσ οφφερινγ λιµιτεδ ινφορµατιον σηουλδ γιϖε ωαψ το τηε δεϖελοπµεντ οφ λεξιχαλ εντρψ παραµετερσ ανδ τηε χοµπιλινγ οφ αν αχτιϖε πηρασεολογιχαλ διχτιοναρψ προϖιδινγ χοµπρεηενσιϖε ινφορµατιον ον πηρασεολογιχαλ υνιτσ ανδ σερϖινγ εδυχατιοναλ πυρποσεσ. 3. Μψ φυτυρε ωορκ ιν τηισ φιελδ ρεθυιρεσ α χοµπρεηενσιϖε υτιλισατιον οφ τηε ρεσυλτσ οφ γενεραλ ανδ χογνιτιϖε πηρασεολογιχαλ ρεσεαρχη. Γενεραλ ανδ χογνιτιϖε πηρασεολογιχαλ ρεσεαρχη ισ ασσυµινγ αν ινχρεασινγ ιντενσιτψ ωιτηιν τηε φιελδ οφ λινγυιστιχ ρεσεαρχη. Λινγυιστσ αρε ινχρεασινγλψ φοχυσινγ ον τηε ρολε οφ ηυµαν φαχτορσ ιν χοµµυνιχατιον. Ιτ ισ ωιτηιν τηε ιντεραχτιον βετωεεν µαν ανδ λανγυαγε τηατ µαν σ ναιϖε λινγυιστιχ ωορλδϖιεω ανδ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε συβϕεχτ ανδ τηε φραγµεντ οφ ρεαλιτψ ισ χονχεπτυαλισεδ ωιτη τηισ ιντεραχτιϖε ρελατιονσηιπ σερϖινγ ασ τηε χονδυιτ φορ πασσινγ ον τηε παττερνσ ανδ στερεοτψπεσ οφ νατιοναλ χυλτυρε φροµ ονε γενερατιον το τηε νεξτ αχχορδινγ το σοµε πρε προγραµµεδ χοδε. Εξπλορινγ τηε ιντεραχτιον βετωεεν χυλτυρε ανδ λανγυαγε, εξαµινινγ τηε χυλτυραλ χοµπονεντσ οφ πηρασεολογιχαλ υνιτσ ανδ αναλψσινγ φροµ αν αρεαλ ανδ λανγυαγε τψπολογιχαλ ασπεχτ τηε χοµµυνιχατιοναλ φυνχτιον οφ τηε ινφορµατιον ενχοδεδ ιν πηρασεολογιχαλ υνιτσ ισ οφ γρεατ τηεορετιχαλ ανδ πραχτιχαλ σιγνιφιχανχε ιν τηε φιελδ οφ λινγυιστιχ χυλτυρολογψ, ανδ τηε ρεσυλτσ ιτ ψιελδσ αρε αλσο ηιγηλψ υσεφυλ ιν λανγυαγε τεαχηινγ. Ασ πηρασεολογιχαλ υνιτσ ρεπρεσεντ τηε νατιοναλ χυλτυραλ ωορλδϖιεω ανδ µενταλιτψ οφ πεοπλεσ ανδ νατιονσ, τηεψ πλαψ αν ιµπορταντ ρολε ιν τηε τεαχηινγ οφ φορειγν λανγυαγεσ, χονϖεψινγ ρελεϖαντ ινφορµατιον περταινινγ νοτ ονλψ το τηε λανγυαγε ιν ωηιχη τηεψ αρε υσεδ βυτ αλσο το τηε χουντρψ ιν ωηιχη τηατ παρτιχυλαρ λανγυαγε ισ σποκεν. 20

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ 1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ Σ νδορ Μολν ρ δρ., αυτηορ Λ σζλ ϑερεβ δρ., ρεϖιεωερ 1.7.1. Ιντροδυχτιον Τελετραφφιχ τηεορψ [1.7.1], [1.7.7] ισ τηε βασισ φορ περφορµανχε εϖολυτιον ανδ διµενσιονινγ οφ τελεχοµµυνιχατιον

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421 Citation: Ladyshewsky, Richard Kaban. 2000. A Quasi-Experimental Study of the Effects of a Reciprocal Peer Coaching Strategy on Physiotherapy Students' Clinical Problem Solving Skills. PhD. Curtin University

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 Αυδιο ριϖερ Πρελιµιναρψ ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ρεσερϖεσ τηε ριγητ το χηανγε τηισ δοχυµεντατιον ωιτηουτ πριορ νοτιχε. Ινφορµατιον προϖιδεδ βψ ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ισ βελιεϖεδ

Διαβάστε περισσότερα

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ.

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. 韓 國 敎 育 ABSTRACT Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. Προβλεµ φινδινγ ισ δεφινιτελψ ονε οφ

Διαβάστε περισσότερα

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&,

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&, ! # % & (()% +& (( #,,,(.)&, Εϖαλυατινγ τηε Υσε οφ Ωεβ Χονφερενχινγ Σοφτωαρε το Ενηανχε Φλεξιβλε Χυρριχυλυµ ελιϖερψ Τιµοσ Αλµπανισ, Εριχ Μιλλερ, Μαργαρετ Ροσσ, αραν Πριχε ανδ Ριχηαρδ ϑαµεσ Σουτηαµπτον

Διαβάστε περισσότερα

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistics on Science and Technology in Europe 2003 EDITION Part2 Data 1991-2002 EUROPEAN COMMISSION Community Research 9THEME 9 Science and technology Europe Direct is a

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394 Citation: Dreher, Heinz. 1997. Empowering Human Cognitive Activity through Hypertext Technology. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Διαβάστε περισσότερα

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν 韓 國 敎 育 ABSTRACT Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν τηε ενγινε οφ Κορεα Χο. Λτδ. φορ τηε

Διαβάστε περισσότερα

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ ΝΟΡΤΗΕΡΝ ΧΟΑΛΦΙΕΛ Σ ΛΙΜΙΤΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΩΟΡΚΣΗΟΠ Π.Ο. ϑαψαντ, ιστ. Σινγραυλι (ΜΠ) 486 890 Νο.ΧΩΣ/Ενγινε/13 14/1015 ατεδ : 04.06.2013 ΟΠΕΝ ΤΕΝ ΕΡ ΝΟΤΙΧΕ Σεαλεδ Θυοτατιονσ αρε ινϖιτεδ φροµ Οριγιναλ Εθυιπµεντ

Διαβάστε περισσότερα

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ.

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Ινφερνο: Χαντο ΞΙΙ Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Συχη ασ τηατ ρυιν ισ ωηιχη ιν τηε φλανκ Σµοτε,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΛΨ1Α ΒΙΟΛΟΓΨ Υνιτ

Διαβάστε περισσότερα

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares 16/ 2011 The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares NIPE * WP 16/ 2011 URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

Διαβάστε περισσότερα

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistical yearbook on candidate countries 2003 EDITION Data 1997 2001 EUROPEAN COMMISSION THEME 1 General statistics Europe Direct is a service to help you find answers

Διαβάστε περισσότερα

Transnational Legal Environment

Transnational Legal Environment Sustainable and Innovative European Biogas Environment Transnational Legal Environment End Version Finalized on the 28 th of February 2012 Elaborated by PP7 Universität Stuttgart 70569 Stuttgart, Germany

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΨ1Α ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ

Διαβάστε περισσότερα

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data * Johannes Berger ** Petra Nieken * University of Cologne

Διαβάστε περισσότερα

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support This resource provides an overview of equality legislation and how

Διαβάστε περισσότερα

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Σψφο Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Ωιχη γε αναρχηο σψνδικαλισ σχηε Ματε ριαλιεν ιν δερ Βιβλιοτηεκ δερ Φρειεν Ειν Ιντερϖιεω (Σ. 6) Ιµπορταντ αναρχηο σψνδιχαλιστ µατεριαλσ ιν τηε Λιβραρψ οφ τηε

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 3 ρδ ϑανυαρψ 2011, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1469 (δατεδ 24 τη εχεµβερ 2010)

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1437 Week ending 14th May 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον ενφορχεµεντ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1410 Week ending 30th October 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1465 Week ending 26th November 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1399 Week ending 14th August 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM CONFERENCE ANNOUNCEMENT & CALL FOR PAPERS STRATEGIC MANAGEMENT FORUM Announces 12 th Annual Convention Venue: Indian Institute of Management Bangalore May 27-29, 2009 Theme: Strategic Management Research

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1441 Week ending 11th June 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ.

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ. Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨ1Β

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1415 Week ending 4th December 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt: 1974-1996

Poverty in Egypt: 1974-1996 Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 31 στ Μαψ 2010, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1438 (δατεδ 21 στ Απριλ 2010) ωιλλ

Διαβάστε περισσότερα

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes

Διαβάστε περισσότερα

NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR

NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR Objectives See the relationship between NSTA 2003 Standards and the NCATE Assessment

Διαβάστε περισσότερα

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ ? 4 4 Σωινγ 200 n δµ βα δ δν δ δ Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γρϖε Φορ Τηουγητ. n n δτ βα δ δν Ωριττεν βψ Σαρα Αλλεν, αρψλ Ηαλλ, ανδ ϑν Οατεσ Αρρανγεδ βψ Κελλψ Κυνζ δµ δµ δ βα δ δν. n δτ δ. n δτ δ

Διαβάστε περισσότερα

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Στατιστιχσ ιν φοχυσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 7/2005 Χοντεντσ Ταβλε 1 Λαβουρ φορχε 3 Ταβλε 2 Αγριχυλτυραλ ηολδινγσ

Διαβάστε περισσότερα

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves Page 1 of 6 International Symposium (NDT-CE 2003) Non-Destructive Testing in Civil Engineering 2003 Start > Contributions >Lectures > Quality Control: Print Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete

Διαβάστε περισσότερα

MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1)

MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1) MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1) Specification USB Controller : GDS30C6001 (HYUNDAI) File Downloading Speed : 130Kbytes/sec Dimension : 68.9mm(W) X 37.1mm(H) X 15.3mm(D) Unit Contents Designations INFORMATION

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ

ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ. ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ Γ. ΛΑΤΟΡΡΕ Εχοπετρολ Ινστιτυτο Χολοµβιανο δελ Πετρ λεο, Α.Α. 4185 Βυχαραµανγα, Σαντανδερ, Χολοµβια Ε µαιλ:

Διαβάστε περισσότερα

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004 Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Στατιστιχσ ιν φοχυσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004 Χοντεντσ Ταβλε 1 Λαβουρ φορχε.3 Ταβλε 2 Αγριχυλτυραλ ηολδινγσ.4

Διαβάστε περισσότερα

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ?

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? ϑυλψ 1994 3.95 Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? Τηε µοον ωασ βορν ωηεν α Μαρσ σιζε πλανετοιδ χολλιδεδ ωιτη τηε ψουνγ εαρτη. ϑυλψ 1994 ςολυµε

Διαβάστε περισσότερα

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ.

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. 14 Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. ΗΙΓΗΕΡ ΤΙΕΡ ΣΕΧΤΙΟΝ ΟΝΕ Θυεστιονσ ΟΝΕ ανδ ΤΩΟ Ιν τηεσε θυεστιονσ, µατχη τηε

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΒΑΧΒ 196 & ΒΑΧΒ 196ΛΠ Μανυαλ Νο.ΠΟΑ011 (Ρεϖ 5 ϑυλψ 2006) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε,

Διαβάστε περισσότερα

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems.

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9383

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATIONS... 22

COMMUNICATIONS... 22 ΠΟΛΙΧΨ ΜΑΝΥΑΛ ΤΑ ΒΛΕ ΟΦ ΧΟΝΤΕΝΤΣ Χορρεσπονδενχε... 2 Α1.1 ιστριβυτιον οφ Ιν Χοµινγ Χορρεσπονδενχε... 2 Α1.2 Χουρτεσψ Χοπιεσ... 3 Α1.3 Φιρστ Νατιονσ Χορρεσπονδενχε... 3 Α1.4 Νεωλψ Ελεχτεδ Φιρστ Νατιονσ

Διαβάστε περισσότερα

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS home information pack contents Index Property Information Questionnaire Energy Performance Certificate/ Predicted Energy Assessment/ Sustainability

Διαβάστε περισσότερα

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Rationale This lesson is a complex analysis of several major concepts in the exploration of the relationship between

Διαβάστε περισσότερα

Langara College Spring 2009 - archived

Langara College Spring 2009 - archived Τεντατιϖε Λεχτυρε Σχηεδυλε φορ ΠηοτοΙμαγινγ 1215 (2009) Δατε: Λεχτυρε Συβϕεχτσ: Ρεαδινγσ: Πραχτιχαλ Ασσιγνμεντσ Δυε: Ωριττεν Ασσιγνμεντσ Δυε: ϑαν. 9 Οριεντατιον, Χονσιστενχψ, Ωηψ τηε Νεεδ φορ Στανδαρδσ

Διαβάστε περισσότερα

Climate Change in the Mediterranean

Climate Change in the Mediterranean Climate Change in the Mediterranean INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Global Challenge, Local Solutions Antonio Navarra INGV CMCC - Centro EuroMediterraneo per i Cambiamenti

Διαβάστε περισσότερα

Access from the University of Nottingham repository:

Access from the University of Nottingham repository: Morrison, Andrew (2006) Thy Children Own Their Birth: Diasporic genealogies and the descendants of Canada's Home Children. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham

Διαβάστε περισσότερα

NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN

NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN By Aladdin Habib Abd Alla Ali B. Sc. Faculty of science University of Khartoum 2001 Supervisor: Dr. Suliman Mohammed Elhassan Department of Microbiology

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΤΑ 3 & ΤΑ 3ΕΑ ΦΟΡ ΧΟΜΠ 3 & ΧΟΜΠ 3ΕΑ ΣΨΣΤΕΜΣ Μανυαλ Νο. ΤΑ3001 (Ρεϖ 2 ϑανυαρψ 2001) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 1995 Scientific American, Inc.

Copyright 1995 Scientific American, Inc. Σεπτεµβερ 1995 ςολυµε 273 Νυµβερ 3 56 Τηε Υνχερταιντιεσ οφ Τεχηνολογιχαλ Ιννοϖατιον ϑοην Ρεννιε, Εδιτορ ιν Χηιεφ Ινσπιρατιον αλονε χαν τ βρινγ αν ινϖεντιον συχχεσσ: φορ εϖερψ τρανσχενδεντ τρανσιστορ τηερε

Διαβάστε περισσότερα

Scranton Public School

Scranton Public School Scranton Public School Superintendent s Note March 2015 Χονγρατυλατιονσ το Μρ. Περκινσ φορ ωιννινγ τηε Νορτη ακοτα Μυσιχ Αωαρδ φορ Εδυχατορσ. Μρ. Περκινσ ρεχειϖεδ τηισ αωαρδ ατ α χερεμονψ ηελδ ιν Βισμαρχκ

Διαβάστε περισσότερα

New Abstractions For Data Parallel Programming

New Abstractions For Data Parallel Programming New Abstractions For Data Parallel Programming ϑαμεσ Χ. Βροδμαν Δεπαρτμεντ οφ Χομπυτερ Σχιενχε Υνιϖερσιτψ οφ Ιλλινοισ βροδμαν2 ιλλινοισ.εδυ Ιν χολλαβορατιον ωιτη: Βασιλιο Φραγυελα, Μαρ α Γαρζαρ ν, Δαϖιδ

Διαβάστε περισσότερα

UNDER SUPERVISION OF

UNDER SUPERVISION OF Baluja Labs Synopsis ON UNDER SUPERVISION OF Submitted in partial fulfillment of the requirements of the degree of 1 Baluja Labs Baluja Labs TABLE OF CONTENTS S.No. Content Page No. 1. Introduction 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Moderate severity case; *Moderate Risk on the CMS Table of Risk.

Moderate severity case; *Moderate Risk on the CMS Table of Risk. Parameters and Disclaimer Statement Choice of any emergency medicine E/M code level is dependent upon proper documentation of the History, Exam, and MDM Provider documentation must include the correct

Διαβάστε περισσότερα

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy.

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. T.L. Arsuffi, Llano River Field Station, TTU@Junction, Jenny Strovas, Department of Biological Sciences, TTU,, Christine

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

HKDSE: The new senior secondary qualification

HKDSE: The new senior secondary qualification HKDSE: The new senior secondary qualification Peter W. Hill Secretary General, HKEAA Old versus new Old Almost all take HKCEE at end of th year About a third do HKALE at the end of 7 th year About a half

Διαβάστε περισσότερα

Redakcja: Urszula Danilczuk

Redakcja: Urszula Danilczuk Pozycja cytowania: B. Nowak, Wewnêtrzny rynek energii w UE, Warszawa 2009 Redakcja: Urszula Danilczuk Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Διαβάστε περισσότερα

IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program

IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program Environmental Monitoring Report Project Number: 41627 June 2013. Reporting Period: 1 January 2013 to 31 March 2013. IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program Quarterly environmental

Διαβάστε περισσότερα

Α ιρεχτ Εϖιδενχε οφ Στοιχηιοµετριχ ισπλαχεµεντ βετωεεν Ινσυλιν ανδ Μετηανολ ιν Ρεϖερσεδ Πηασε Λιθυιδ Χηρο µ ατογραπηψ

Α ιρεχτ Εϖιδενχε οφ Στοιχηιοµετριχ ισπλαχεµεντ βετωεεν Ινσυλιν ανδ Μετηανολ ιν Ρεϖερσεδ Πηασε Λιθυιδ Χηρο µ ατογραπηψ ƒ 2003 21 ) Α ιρεχτ Εϖιδενχε οφ Στοιχηιοµετριχ ισπλαχεµεντ βετωεεν Ινσυλιν ανδ Μετηανολ ιν Ρεϖερσεδ Πηασε Λιθυιδ Χηρο µ ατογραπηψ Ξ ΓΕΝΓ, Ξιν2 υ Ξ α 耿信笃 ΡΕΓΝΙΕΡ, Φρεδ Ε. β 弗莱德依瑞格涅尔 α Ινστιτυτε οφ ΜοδερνΣεπαρατιονΣχιενχε,

Διαβάστε περισσότερα

Ηερµεσ Ινϖεστµεντ Φυνδσ ΠΛΧ

Ηερµεσ Ινϖεστµεντ Φυνδσ ΠΛΧ Ηερµεσ Ινϖεστµεντ Φυνδσ ΠΛΧ Ηερµεσ Γλοβαλ Ηιγη Ψιελδ Βονδ Φυνδ 25 Φεβρυαρψ 2011 ΣΙΜΠΛΙΦΙΕ ΠΡΟΣΠΕΧΤΥΣ Τηισ Σιµπλιφιεδ Προσπεχτυσ χονταινσ κεψ ινφορµατιον ιν ρελατιον το Ηερµεσ Γλοβαλ Ηιγη Ψιελδ Βονδ Φυνδ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ!

ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ! ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ! ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΦΟΡ ΤΗΕ ΦΙΣΧΑΛ ΨΕΑΡ ΕΝ Ε ϑυνε 30, 2004 ΠΑΓΕ 1 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

Βεχαυσε τηε χηαριτψ οφ µψ νατιϖε πλαχε Χονστραινεδ µε, γατηερεδ Ι τηε σχαττερεδ λεαϖεσ, Ανδ γαϖε τηεµ βαχκ το ηιµ, ωηο νοω ωασ ηοαρσε.

Βεχαυσε τηε χηαριτψ οφ µψ νατιϖε πλαχε Χονστραινεδ µε, γατηερεδ Ι τηε σχαττερεδ λεαϖεσ, Ανδ γαϖε τηεµ βαχκ το ηιµ, ωηο νοω ωασ ηοαρσε. Ινφερνο: Χαντο ΞΙς Βεχαυσε τηε χηαριτψ οφ µψ νατιϖε πλαχε Χονστραινεδ µε, γατηερεδ Ι τηε σχαττερεδ λεαϖεσ, Ανδ γαϖε τηεµ βαχκ το ηιµ, ωηο νοω ωασ ηοαρσε. Τηεν χαµε ωε το τηε χονφινε, ωηερε δισπαρτεδ Τηε

Διαβάστε περισσότερα

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Scope of Presentation Τηισ πρεσεντατιον ισ ιντενδεδ φορ βοτη εξπεριενχεδ φιελδ περσοννελ φαμιλιαρ ωιτη λαυνδρψ ινσταλλατιονσ, ασ ωελλ

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελο/Μοδ λε ΧΟ91 14ΛΑΧ Μανυαλ Νο. ΜΟΝ006 (Ρεϖ 4 ϑυλψ 2008) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε, ςα.,

Διαβάστε περισσότερα

The Basics of Water Pollution. The Basics of Water Pollution

The Basics of Water Pollution. The Basics of Water Pollution The Basics of Water Pollution Cooperative Extension Bringing the University to You Audiovisual 05-11 S. Donaldson The Basics of Water Pollution Susan Donaldson Melody Hefner University of Nevada Cooperative

Διαβάστε περισσότερα

! # %& () +,,. / & 0 /, / 1 2

! # %& () +,,. / & 0 /, / 1 2 ! # %& () +,,. / & 0 /, / 1 2 3 Το Βλοχκ ορ νοτ το Βλοχκ? Νετωορκ Χοµπετιτιον ωηεν ΣκψπεεντερστηεΜοβιλεΜαρκετ ψ Βιπασα αττα ζ ανδψυ ΣηανΛο ξ Οχτοβερ 14, 2013 Αβστραχτ ςοιχε οϖερ Ιντερνετ Προτοχολ (ςοιπ)

Διαβάστε περισσότερα

Σουτη Κορεα 11. οµεστιχ πολιτιχσ

Σουτη Κορεα 11. οµεστιχ πολιτιχσ Σουτη Κορεα 11 οµεστιχ πολιτιχσ Πολιτιχσ ιν Σουτη Κορεα δυρινγ τηε χοµινγ ψεαρ ωιλλ βε δοµινατεδ βψ τωο ελεχτιονσ: τηατ φορ πρεσιδεντ ον εχεµβερ 19τη (ιν ωηιχη τηε ινχυµβεντ, Ροη Μοο ηψυν, ισ χονστιτυτιοναλλψ

Διαβάστε περισσότερα

La sfida della scienza del clima. Antonio Navarra Centro euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici INGV

La sfida della scienza del clima. Antonio Navarra Centro euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici INGV La sfida della scienza del clima Antonio Navarra Centro eurometerraneo per i Cambiamenti Climatici INGV Aristotele Raffello, la Scuola Atene De De ε ε Meteorologica Μετεορολογιχα Ηοωεϖερ, However, Ηοωεϖερ,

Διαβάστε περισσότερα

SEB Commodity Research

SEB Commodity Research SEB Commodity Research Bergforsk, 2011-05-04 05-0404 Bjarne Schieldrop Chief Analyst Commodities SEB Bjarne.schieldrop@seb.no +47 9248 9230 1 SEB and Commodities Commodities an asset class Hedging of risk,

Διαβάστε περισσότερα

The Challenge of Climate Science

The Challenge of Climate Science The Challenge of Climate Science Antonio Navarra Centro EuroMediterraneo per i Cambiamenti Climatici INGV INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Aristotele Raffello, la Scuola di

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

Wastewater recycling and reuse as a potential resource for water saving in the Mediterranean region

Wastewater recycling and reuse as a potential resource for water saving in the Mediterranean region Wastewater recycling and reuse as a potential resource for water saving in the Mediterranean region Choukr-Allah R. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ.

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. ϑανυαρψ 1994 3.95 Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. Αν εϖεν βρεακ οφ τηε ραχκ χρεατεσ αν ιντραχταβλε προβλεµ: χαλχυλατινγ τηε πατησ τηε

Διαβάστε περισσότερα

KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD. Tel Fax

KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD. Tel Fax KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD Property: 8 Priory Park Road LAUNCESTON PL15 8JD Tel 01566 777777 Fax 01566 775116 home information pack contents Index Property Information Questionnaire

Διαβάστε περισσότερα

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A Ρηψτηµ/Λεαδ Σηεετ [Ρ οχ κ] q = 145 q = 145 2 4 4 Αρρανγεδ Αδαπτεδ φορ Χοϖεναντ Χηυρχη ϑοην ϑοχιλψν Βροχκµαν Τρανσχριβεδ βψ Σενψο Κυµασσαη Βνδ /A ςοξ 5 5 b ÄVerseÇ % 2 9 ςοξ % Ιν µψ ϕοψ Ιν µψ λιγητ ιν ιν

Διαβάστε περισσότερα

1 Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι ρενδιµεντο

1 Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι ρενδιµεντο 33 ΡΙΣΧΗΙΟ Τραιεττοριε σιµυλατε βονδ 34 Ι φαττορι δι ρισχηιο θυαλιφιχανο ι ποσσιβιλι ϖαλορι δελ προδοττο νελ τεµπο ε α σχαδενζα (ε θυινδι ι ρενδιµεντι ποτενζιαλι) Τραιεττοριε σιµυλατε τασσο Ευριβορ α 3

Διαβάστε περισσότερα

Effective natural wastewater treatment systems in rural areas of Egypt

Effective natural wastewater treatment systems in rural areas of Egypt Effective natural wastewater treatment systems in rural areas of Egypt Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes :

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + %

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % ! # % & % ( )! + #, % (. / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % 4444444444444444444444444444444444444444444 5 6 4444444444444444444444444444444444444444444444! + 0 & 4444444444444444444444444444444444444444444444.

Διαβάστε περισσότερα

Υπον τηε µαργιν οφ α λοφτψ βανκ Ωηιχη γρεατ ροχκσ βροκεν ιν α χιρχλε µαδε, Ωε χαµε υπον α στιλλ µορε χρυελ τηρονγ;

Υπον τηε µαργιν οφ α λοφτψ βανκ Ωηιχη γρεατ ροχκσ βροκεν ιν α χιρχλε µαδε, Ωε χαµε υπον α στιλλ µορε χρυελ τηρονγ; Ινφερνο: Χαντο ΞΙ Υπον τηε µαργιν οφ α λοφτψ βανκ Ωηιχη γρεατ ροχκσ βροκεν ιν α χιρχλε µαδε, Ωε χαµε υπον α στιλλ µορε χρυελ τηρονγ; Ανδ τηερε, βψ ρεασον οφ τηε ηορριβλε Εξχεσσ οφ στενχη τηε δεεπ αβψσσ

Διαβάστε περισσότερα

This paper was presented at the kick-off workshop of the network Ensuring Economic and Employment Stability

This paper was presented at the kick-off workshop of the network Ensuring Economic and Employment Stability Disinflation in a DSGE Perspective: Sacrifice Ratio or Welfare Gain Ratio? by Guido Ascari and Tiziano Ropele No. 1499 March 2009 This paper was presented at the kick-off workshop of the network Ensuring

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Νοτ ψετ ηαδ Νεσσυσ ρεαχηεδ τηε οτηερ σιδε, Ωηεν ωε ηαδ πυτ ουρσελϖεσ ωιτηιν α ωοοδ, Τηατ ωασ νοτ µαρκεδ βψ ανψ πατη ωηατεϖερ.

Νοτ ψετ ηαδ Νεσσυσ ρεαχηεδ τηε οτηερ σιδε, Ωηεν ωε ηαδ πυτ ουρσελϖεσ ωιτηιν α ωοοδ, Τηατ ωασ νοτ µαρκεδ βψ ανψ πατη ωηατεϖερ. Ινφερνο: Χαντο ΞΙΙΙ Νοτ ψετ ηαδ Νεσσυσ ρεαχηεδ τηε οτηερ σιδε, Ωηεν ωε ηαδ πυτ ουρσελϖεσ ωιτηιν α ωοοδ, Τηατ ωασ νοτ µαρκεδ βψ ανψ πατη ωηατεϖερ. Νοτ φολιαγε γρεεν, βυτ οφ α δυσκψ χολουρ, Νοτ βρανχηεσ

Διαβάστε περισσότερα

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #!%!%! & # % (& ! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #! % & # ( ) & + &,. ) / ). )! 0! ( & 1 ) +,, +. 5,, 6 7 6,# 8 9,# 6! 5 7 6,# & 9 6 9 6,# 5 : 8 :! 8 5 + 5 6,# ;! 9 6. 8 6 7 # + 5 < 6

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

Monday, November 28, 11

Monday, November 28, 11 Forests in watersheds Threats Why should we care Watershed Partnerships You can help A critical component of a watershed s ability to collect rainwater is the existence of forests. Fog condensing on trees

Διαβάστε περισσότερα

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

# % & % ( ) + ),, .//0

# % & % ( ) + ),, .//0 ! # % & % ( ) + ),,.//0 & 1 2 1 (, %, (, %, 3 4 ( 5 ( 6 (! ) 1 % % 1 (, %, 3 5.7, 4.//0 2 3 (, %, 6 8, ) %, 6 +!8!! 6 6, 9 ) 6 & : 6 + # ; 8 , %? 6 6 77Α, 5 9 Β

Διαβάστε περισσότερα

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third.

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. FISH Group The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. Project One: Fish Health The Fish Health project was set up in the very onset of RIVER. The primary objective

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

The Zen and the art of coupled general circulation models (I) Antonio Navarra INGV. INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy

The Zen and the art of coupled general circulation models (I) Antonio Navarra INGV. INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Zen art coupled general circulation models (I) Antonio Navarra INGV INGV - Istituto Nazionale di Geisica e Vulcanologia - Italy Aristotele Raffello, la Scuola di Atene De De Δε Δε Meteorologica Μετεορολογιχα

Διαβάστε περισσότερα