50 V CA; 80 V CA; 100 VCA; 120 V CA. Plynový zásobníkový ohrievač vody. Návod na inštaláciu, údržbu a obsluhu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "50 V CA; 80 V CA; 100 VCA; 120 V CA. Plynový zásobníkový ohrievač vody. Návod na inštaláciu, údržbu a obsluhu"

Transcript

1 50 V CA; 80 V CA; 100 VCA; 120 V CA Plynový zásobníkový ohrievač vody Návod na inštaláciu, údržbu a obsluhu

2 PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ Pokiaľ zacítite zápach plynu: 1. Neodkladne uzatvorte prívod plynu. 2. Otvorte okná. 3. Nespúšťajte žiadne elektrické prístroje ani neotáčajte elektrickými vypínačmi. 4. Vypnite zapaľovací plamienok. 5. Zavolajte servisnú organizáciu. POZOR! V blízkosti zariadenia nepoužívajte a neukladajte horľavé materiály a kvapaliny! Inštaláciu zariadenia musí previesť firma s platným oprávnením. Pre dosiahnutie správnej a bezpečnej prevádzky zariadenia je nutné rešpektovať nasledujúce inštrukcie, ktoré sú uvedené v tomto návode. Tento návod obsahuje inštrukcie na montáž, obsluhu a údržbu zariadenia. Údržbu zariadenia môže prevádzať iba autorizovaný servisný technik. Tento výrobok je v zhode zo smernicou EU 2002/96/ES Symbol preškrtnutého koša uvedený na zariadení označuje, že s výrobkom musí byť po skončení jeho životnosti zachádzané oddelene od bežného domáceho odpadu, musí byť odovzdaný do strediska separovaného odpadu pre elektrické a elektronické zariadenia alebo musí byť odovzdaný späť predajcovi v okamžiku zakúpenia ekvivalentného zariadenia. Užívateľ je zodpovedný za to, že zariadenie bude po skončení svojej životnosti doručené do vhodných zberných štruktúr. Vhodný separovaný zber za účelom ďalšieho odoslania zariadenia do recyklácie, spracovania a likvidácie kompatibilným zo životným prostredím prispieva k zabráneniu možných negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie a podporuje recykláciu materiálov, z ktorých je materiál zložený. Podrobnejšie informácie o dostupných zberných systémoch môžete získať tak, že sa obrátite na miestnu službu likvidácie odpadu alebo na predajcu, u ktorého bol nákup zrealizovaný.

3 POPIS Plynový akumulačný ohrievač vody 50 V CA 80 V CA 100 V CA 120 V CA je určený na ohrev vody v domácnostiach, malých dielňach a pod., obsah vody litrov. Rozmery ohrievačov Model A B C D E F G H I min max 50 V CA G ¾ 80 V CA G ¾ 100 V CA G ¾ 120 VCA G ¾

4 INŠTALÁCIA Inštalácia musí zodpovedať príslušným STN a musí byť prevedená kvalifikovanou firmou s platným oprávnením. Uvedenie do prevádzky musí byť prevedené kvalifikovanou firmou s platným oprávnením. ZAVESENIE NA STENU V prípade stien vyrobených z tehál alebo dierovaných blokov, deliacich stien s obmedzeným statickým namáhaním alebo muriva, ktoré sa určitým spôsobom líši od uvedených parametrov musíte najskôr previesť predbežnú statickú kontrolu nosného systému. Upevňovacie háky pre montáž na stenu musia byť dimenzované na hmotnosť, ktorá je trikrát vyššia ako hmotnosť ohrievača naplneného vodou. Doporučujú sa upevňovacie háky s priemerom najmenej 12 mm. nainštalovať na prívodné potrubie vhodný regulátor tlaku. PRIPOJENIE PLYNU Prívod plynu je ½. Na prívod plynu pred ohrievač je nutné nainštalovať plynový uzatvárací ventil. Na pripojenie plynu je nutné použiť pevnú trubku z certifikovaného materiálu (meď, oceľ) nie plast. PRIPOJENIE NA KOMÍN Plynový ohrievač vody je spotrebič kategórie B. Musí byť pripojený na komín s dostatočným ťahom. Prevedenie odťahu spalín musí spĺnať podmienky platných noriem. UPOZORNENIE PRIPOJENIE VODY Pred uvedením ohrievača do prevádzky skontrolujte aby vstupná časť horáka a tryska boli súose. Ohrievač sa pripojuje na rozvod vody ¾. Vpravo je prívod studenej vody (modrá krytka), vľavo výstup teplej vody (červená krytka). Na prívod studenej vody je nutné nainštalovať poistný ventil zo spätnou klapkou, ktorý je súčasťou dodávky ohrievača. Dôležité upozornenie: pred zapojením ohrievača dôkladne prepláchnite systém rozvodu vody. Prípadné nečistoty (oceľové častice, piesok a pod.) môžu spôsobiť nesprávnu funkciu ohrievača. Skontrolujte tlak v prívodnom potrubí. Maximálny tlak môže byť max. 7 bar. V prípade vyššieho tlaku je nutné

5 PREVÁDZKA A ZAPOJENIE SNÍMAČA SPALÍN (voliteľné príslušenstvo) Ohrievače vody môžu byť vybavené zariadením, ktorého fukcia spočíva v prerušeniu prístupu plynu do horáka a teda k prerušeniu funkcie v prípade, čiastočného alebo úplného upchatia odťahového potrubia alebo komína. Toto zariadenie sa zkladá z termostatu A nastaveného na 85 C ± 3 umiestneného na okraji prerušovača ťahu spalín C a napojeného na termočlánok a havarijný termostat prehriatia plynového ventila. Všetky tieto diely sú súčasťou sady snímača spalín, ktorý je dodávaný ako voliteľné príslušenstvo. Táto sada musí byť nainštalovaná v súlade s nasledujúcimi inštrukciami. Snímač spalín nesmie byť v žiadnom prípade odstránený; v prípade nesprávnej funkcie odťahu spalín by mohlo dôjsť k spätnému toku spalín a k ich následnému unikaniu do miestnosti kde je ohrievač nainštalovaný, čo by mohlo spôsobiť vážne zdravotné problémy a nebezpečie pre ich obyvateľov. Z toho dôvodu je v prípade závady zariadenia nutný zásah autorizovaného servisného technika a na opravu je nutné použiť výhradne originálne náhradné diely. V prípade zásahu snímača spalín, môže byť ohrievač znovu uvedený do prevádzky po cca 3 5 minútach od zastavenia činnosti. Pokiaľ sa odstavenie z činnosti znovu zopakuje, neobnovujte jeho činnosť, ale kontaktujte autorizovaného servisného technika, aby odstránil príčinu zablokovania.

6 Pripojte koncovky vodičov (2) na kontakty snímača spalín (3) Pokračujte normálnou aktiváciou zariadenia.

7 UVEDENIE DO PREVÁDZKY Pozn. Pred uvedením spotrebiča skontrolujte prívod a pripojenie plynu. Ovládací volič (1) plynového ventilu EUROSIT otočte z polohy (vypnuté) do polohy (zapálenie). Stlačte cca na 20 sekúnd ovládací volič (1) a opakovane stláčajte tlačidlo piezoelektrického zapaľovača (6) až do zapálenia zapaľovacieho horáčika. Pokiaľ sa tak nestalo, proces prerušte a po cca 1 minúte postup zopakujte. Po zapálení zapaľovacieho horáčika otočte ovládací volič (1) z polohy 1 (cca 35 C) až 7 (cca 70 C). 1 ovládací volič 2 zapaľovací horáčik 3 hlavný horák 4 plynový ventil 5 termočlánok 6 piezoelektrický zapaľovač VYPNUTIE OHRIEVAČA Ovládací volič plynového ventilu (1) otočte do polohy. Zapaľovací horáčik zhasne a ohrievač je vypnutý.

8 NASTAVENIE A PRESTAVBA PLYNOVÉHO VENTILU Plynové ohrievače vody sú dodávané s nastavením na zemný plyn G20. Prestavbu na iný druh plynu, smie previesť iba autorizovaný servisný technik. Prestavba na iný druh plynu: o vymeňte hlavnú trysku (obr. H) o vymeňte trysku zapaľovacieho horáčika (obr. L) odskrutkujte skrutku 2 vyskrutkujte maticu 4 vytiahnite trubku prívodu plynu k zapaľovaciemu horáčiku vymeňte trysku 3 za novú zaskrutkujte maticu 4 s trubkou prívodu plynu, zaskrutkujte skrutku 2 Skontrolujte tesnosť plynu Rozmery trysiek vnútorný priemer (mm) PRIPOMIENKY K OBSLUHE A PREVÁDZKE OHIEVAČA Teplotu vody nastavte na 60 C. pri tomto nastavení je prevádzka ohrievača ekonomická a obmedzí sa tvorba usadenín minerálnych solí obsiahnutých vo vode. Nenechávajte zbytočne tiecť vodu a kvapkať kohútiky. Ohrievač je vybavený magnéziovou anódou, jej životnosť je ovplyvnená nastavenou teplotou, chemickým zložením vody a množstvom odoberanej vody. Doporučujeme kontrolu anódy po mesiacoch. Pri zoslabení priemeru anódy pod mm je nutné anódu vymeniť. Pozn: skrutka anódy je umiestnená pod hlavicou odvodu spalín. Doporučujeme 1 x za rok odbornú kontrolu, vyčistenie a nastavenie ohrievača / Hlavný horák G20 1,50 1,90 2,30 G30, G31 1,00 1,10 1,30 Zapaľovací horáčik G20 0,27 0,27 0,27 G30, G31 0,19 0,19 0,19 NASTAVENIE Regulačnou skrutkou 13 (obr. S) nastavte dĺžku plameňa zapaľovacieho horáčika na 2-3 cm, tak aby zasahoval špičku termočlánka. Skontrolujte tlak plynu vstupu plynového ventila. Vyskrutkujte skrutku 11 (obr. S) a pripojte snímač tlaku. V prípade nesprávneho tlaku tento nastavte skrutkou 14. Menovitý tlak plynu (mm H 2O) G G30, G

9 OBSLUHA A PREVÁDZKA OHIEVAČA Pre dosiahnutie maximálnej účinnosti a tiež aj ekonomickej prevádzky je vhodné nastaviť termostat (volič 2 obr. Q) na hodnotu 5 zodpovedajúcej teplote 60 C. Pri tejto teplote je minimalizovaná trvorba vodného kameňa. Skontrolujte tesnosť vodovodných kohútikov na teplú vodu, aby nedochádzalo k zbytočnej spotrebe teplej vody a plynu. V prípade ponechania zásobníka mimo prevádzku v mrazovom prostredí je nutné vypustiť vodu z ohrievača. Jeden krát do roka previezť nasledujúcu údržbu: o skontrolujte tesnosť plynovej skupiny a prípadne preveďte jej pretesnenie o preveďte vizuálnu kontrolu ohrievača a spaľovacej komory o vyčistite horák, trysky a termočlánok o skontrolujte tlak plynu o skontrolujte funkčnosť prevádzkového termostatu a poistného ventila o skontrolujte funkčnosť plynového ventila o skontrolujte stav prerušovača ťahu o skontrolujte prísun vzduchu a odťah spalín o vyčistite odťah spalín. Pozn.: pri týchto prácach venujte zvýšenú pozornosť aby nedošlo k poškodeniu vnútornej ochrannej vrstvy ohrievača. Skontrolujte tesnosť vodovodných kohútikov na teplú vodu, aby nedochádzalo k zbytočnej spotrebe teplej vody a plynu. Ohrievač je vybavený magnéziovou anódou, jej životnosť je ovplyvnená nastavenou teplotou, chemickým zložením vody a množstvom odoberanej vody. Doporučujeme kontrolu anódy po mesiacoch. Pri zoslabení priemeru anódy pod mm je nutné anódu vymeniť. TECHNICKÁ ASISTENCIA V prípade poruchy alebo požadovanej údržby sa obráťte na autorizovaného servisného technika. Prípadné opravy musia byť prevádzané podľa pokynov výrobcu. Na opravy je nutné používať iba originálne náhradné diely.

10 TECHNICKÉ PARAMETRE jednotky Model Certifikát ES 51AQ655 51AQ656 51AQ BO4072 Menovitý objem l Reálny objem l Menovitý tlak bar Menovitý tepelný výkon kw 3,6 5,2 5,2 6,8 Úžitkový výkon kw 3,1 4,5 4,5 5,8 Čas ohrevu Δt 45 C min Tepelný rozptyl pri 60 C W Prietok teplej vody Produkcia pri 30K l/hod Produkcia pri 45K l/hod Erp ACS Deklarovaný záťažový profil M M M L Energetická účinnosť ohrevu vody ŋwh % 49,6 47,8 52,0 69,6 Energetická trieda B B B B Denná spotreba elektrickej energie kwhod Q elec Denná spotreba paliva Q fuel kwhod 13,582 14,160 12,852 18,265 Úroveň akustického výkonu L WA db Emisie oxidu dusíka (spalné teplo) mg/kwh Ročná spotreba elektrickej energie AEC kwh/rok Ročná spotreba paliva AFC GJ/rok Zmiešaná voda pri 40 C V40 l Cieľová teplota nastavená vo C výrobnom závode Vzťažné nastavenie termostatu Tlak pripojenia plynu Zemný plyn G20 mbar Bután G30 mbar Propán G31 mbar Spotreba plynu Zemný plyn G20 m 3 /hod 0,328 0,550 0,550 0,720 Bután G30 kg/hod 0,581 0,638 0,638 0,835 Propán G31 kg/hod 0,244 0,410 0,410 0,536 Hodnoty spalín Ťah mbar 0,015 0,015 0,015 0,015 Hmotnostný tok spalín g/s 3,8 4,7 4,7 4,6 Teplota spalín C Ohľadne zoznamu ekvivalentných modelov vychádzajte z prílohy A, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohto návodu. Výrobky bez čtítka a príslušného listu pre sústavy ohrievačov vody a solárnych zariadení, ktoré vyžaduje nariadenie 812/2013, nie sú určené pre realizáciu týchto systémov.

11 DOPORUČENIE PRE ZABRÁNENIE ŠÍRENIA BAKTÉRIÍ LEGIONELLY (v súlade s európskou normou CEN/TR 16355) INFORMAČNÁ POZNÁMKA Legionella je baktéria malých rozmerov v tvare tyčinky a je prirodzene prítomná vo všetkých sladkovodných vodách. Legionárska choroba je vážna pľúcna infekcia spôsobená vdýchnutím baktérie Legionella pneumophilia alebo iného druhu baktérie Legionella. Baktéria sa často vyskytuje vo vodovodných rozvodoch bytov, hotelov a vo vode používaných v klimatizačných zariadeniach alebo systémoch chladenia vzduchu. Z tohto dôvodu predstavuje hlavný spôsob boja proti onemocneniu prevencia, ktorá sa prevádza kontrolou výskytu organizmu vo vodovodných rozvodoch. Európska norma CEN/TR upravuje doporučenie ohľadne najlepších metód zabránenia šírenia baktérií Legionelly vo vodovodných zariadeniach pri súčasnom dodržaní platných nariadení na národnej úrovni. VŠEOBECNÉ DOPORUČENIE Podmienky, ktoré podporujú šírenie baktérií Legionelly sú: Teplota vody pohybujúca sa v rozmedzí od 25 C do 50 C. Pre obmedzenie šírenia baktérií Legionelly je potrebné udržiavať teplotu v takých hodnotách, aby sa zabránilo ich šíreniu alebo aby bolo toto šírenie čo najnižšie. V opačnom prípade je nutné sanovať rozvody pitnej vody pomocou tepelnej úpravy. Stojaca voda. Aby ste zabránili státiu vody počas dlhej doby, je nutné aspoň raz týždenne používať alebo vypustiť dostatočné množstvo vody vo všetkých častiach rozvodov pitnej vody. Výživné látky, biologický povlak a sedimenty vo vnútri zariadenia, vrátane ohrievačov vody atd. Sedimenty môžu podporovať šírenie baktérií Legionelly a zo zásobníkov, ohrievačov vody, expanzných nádob zadržiavaných vodu je treba pravidelne odstraňovať (napr. raz ročne). S ohľadom na tento typ akumulačného ohrievača vody, pokiaľ - je spotrebič vypnutý na určitý čas (mesiace) alebo - teplota vody je trvale udržiavaná v rozmedzí od C, sa môžu v zásobníku šíriť baktérie Legionelly. V týchto prípadoch je treba na obmedzenie šírenia baktérií Legionelly využiť tzv. cyklus tepelnej sanácie. Akumulačný ohrievač vody elektromechanického typu sa predáva s termostatom nastaveným na teplotu vyššiu ako 60 C, čo znamená, že umožňuje prevádzanie cyklu tepelnej sanácie na obmedzenie šírenia baktérií Legionella v zásobníku. Tento cyklus je vhodný na použitie v zariadeniach na produkciu teplej vody a zodpovedá doporučeniam pre prevenciu šírenia baktérie Legionelly uvedenej v nasledujúcej tabuľke. Oddelená studená a teplá voda Bez zásobníka So zásobníkom Bez zásobníka pred zmiešavacími ventilmi Bez S cirkuláciou Bez S cirkuláciou Bez S cirkuláciou cirkulácie vody cirkulácie vody cirkulácie vody vody vody vody Zmiešaná studená a teplá voda So zásobníkom pred zmiešavacími ventilmi Bez S cirkuláciou cirkulácie vody vody Bez zásobníka pred zmiešavacími ventilmi Bez S cirkuláciou cirkulácie vody vody Ref. C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 C.8 C.9 C.10 v prílohe C Teplota -- >50 C e Ohrievač vody zo >50 C e Tepelná sanácia d Tepelná sanácia d Ohrievač vody zo >50 C e Tepelná Tepelná sanácia d Tepelná sanácia d zásobníkom a zásobníkom a sanácia d Zadržanie -- >31 C b -- >31 C b -- >31 C b -- >31 C b -- >31 C b Sediment odstráňte c odstráňte c odstráňte c odstráňte c a Teplota >55 C po celý deň alebo min. 1 hod. denne >60 C b objem vody v potrubí medzi rozvodným systémom a kohútikom zo vzdialenosťou vyššou ako u systému c usadeniny, vodný kameň zo zásobníka ohrievača odstráňte v súlade s miestnou úpravou, min. raz ročne d tepelná sanácia počas 20 minút pri teplote 60 C, počas 10 minút pri teplote 65 C a počas 5 minút pri 70 C vo všetkých odmerných miestach aspoň raz za týždeň e teplota vody v cirkulačnom potrubí nesmie byť nižšia ako 50 C -- nevyžaduje sa