Ορισµός ιδιότητες εγγραφή καν. πολυγώνων σε κύκλο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "11.1 11.3. Ορισµός ιδιότητες εγγραφή καν. πολυγώνων σε κύκλο"

Transcript

1 ρισµός ιδιότητες εγγραφή κα. πολυγώω σε κύκλο ΘΩΡΙ 1. Έα πολύγωο λέγεται καοικό, ότα έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωίες του ίσες.. ύο καοικά πολύγωα µε το ίδιο αριθµό πλευρώ είαι όµοια.. Κάθε καοικό πολύγωο εγγράφεται σε έα κύκλο και περιγράφεται σε έα άλλο. ι δύο αυτοί κύκλοι είαι οµόκετροι.. Σχέσεις τω στοιχείω κα. πολυγώου : λ i) α + ii) Ρ λ o 0 iii) ω iv) 1 Ρ α 5. ια δύο καοικά -γωα ισχύει λ λ α α. λ και α λ και α λ και α

2 ΣΚΗΣΙΣ 1. ίεται κύκλος (, ) και τα διαδοχικά σηµεία,, ώστε λ, και λ. η διάµεσος Μ του τριγώου τέµει το κύκλο στο, τότε συαρτήσει του, α βρείτε : i) το εµβαδό του τριγώου Μ ii) το µήκος του τµήµατος Μ iii) το εµβαδό του τριγώου Μ. i) πειδή λ και λ, θα είαι,, 10 ο, 0 ο πότε 180 ο, εποµέως η είαι διάµετρος του κύκλου. Στο τρίγωο η Μ είαι διάµεσος άρα (Μ) (Μ) 1 () (1) Όµως 90 ο σα εγγεγραµµέη σε ηµικύκλιο, εποµέως το τρίγωο είαι ορθογώιο. Άρα () 1 1 (1) (Μ) 1 ii) Θ. διαµέσω στο τρίγωο : Μ + ( ) + () Άρα Μ 1, τέµουσες του κύκλου : Μ Μ Μ Μ iii) Μ Μ 1 Μ Μ 1 ( Μ) ( Μ ) Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ

3 ( Μ ) 1 1 (Μ) 5. ίεται κύκλος (, ) και τυχαία ευθεία (ε) που διέρχεται από το κέτρο του. κατέρωθε του κέτρου και πάω στη (ε) παίρουµε σηµεία και έτσι ώστε α. Μ τυχαίο σηµείο του κύκλου και οι ευθείες Μ, Μ τέµου το κύκλο στα, ατίστοιχα, δείξτε ότι : i) Μ Μ Μ Μ 10 ii) + i) πειδή α, θα είαι, οπότε. Μ, ΗΘ τέµουσες : Μ Η Θ (Η )( + Θ) + µοίως βρίσκουµε ότι Μ () πό τις (1) και () συµπεραίουµε Μ Μ ii) Μ +Μ Μ MA (i) + Μ ΜB + (MA + MB ) Μ MB () Θ. διαµέσω στο τρίγωο Μ : Μ +Μ Μ + Η () γίεται Μ +Μ Η AB Μ 5 (1) Θ ε

4 . ίεται καοικό εξάγωο Ζ εγγεγραµµέο σε κύκλο (, ). Κ, Μ είαι τα µέσα τω, ατίστοιχα, α βρείτε τα µήκη τω πλευρώ του τριγώου ΜΚ συαρτήσει του Φέρουµε τις διαµέτρους, και τις διαγώιες,. // τραπέζιο. ΚΜ διάµεσος του τραπεζίου + + ΚΜ Κ διάµεσος του τριγώου Κ + Άρα Κ 7 Μ διάµεσος του τριγώου Μ + ( ) + Άρα Μ 1 () + ( ) 7 Ζ 1 Κ Μ

5 5. ίεται ισόπλευρο τρίγωο εγγεγραµµέο σε κύκλο (, ). της και το µέσο του τόξου. η τέµει το κύκλο στο Η, i) α βρείτε το µήκος του Η συαρτήσει του ii) α βρείτε το εµβαδό του τετραπλεύρου i) λ 10 ο 0 ο 180 ο είαι διάµετρος του κύκλου ɵ 90 ο πό πυθαγόρειο στο έχουµε + Η ii) 7 λ + + Άρα 7 Η λ 7 Η 7 Έστω το µέσο πειδή η είαι διάµετρος και το είαι το µέσο του τόξου, θα είαι. ποµέως αφού το έχει κάθετες διαγώιες, το εµβαδό του θα είαι Η

6 5. Το εµβαδό εός καοικού -γώου περιγεγραµµέου σε κύκλο (, ) είαι διπλάσιο από το εµβαδό του εγγεγραµµέου καοικού -γώου στο ίδιο κύκλο. Να βρείτε το πλήθος τω πλευρώ καθεός πολυγώου. Έστω... πολύγωο και ΚΛΜ... Φέρουµε τα αποστήµατα Ζ το περιγεγραµµέο καοικό το εγγεγραµµέο. α και Μ α. πειδή τα καοικά πολύγωα έχου το ίδιο πλήθος πλευρώ, είαι όµοια, µε λόγο οµοιότητας λ Κ Μ α Ζ α Λ Ζ Μ και λ α α α α πότε α α, συεπώς

7 7. Στις προεκτάσεις τω πλευρώ,,, εός τετραγώου, που είαι εγγεγραµµέο σε κύκλο (, ), θεωρούµε τµήµατα Κ Λ Μ Ν λ, όπου λ η πλευρά του ισοπλεύρου τριγώου εγγεγραµµέου στο κύκλο. είξτε ότι το ΚΛΜΝ είαι τετράγωο, του οποίου α υπολογίσετε τη ακτία του περιγεγραµµέου του κύκλου συαρτήσει του. Τα τέσσερα τρίγωα ΜΛ, ΛΚ, ΚΝ, ΜΝ είαι ίσα διότι είαι ορθογώια και οι κάθετες πλευρές τους είαι αφεός λ, αφετέρου λ + λ. Άρα ΜΛ ΛΚ ΚΝ ΜΝ. πότε το ΚΛΜΝ είαι ρόµβος Μ Λ ω σ φ Κ κόµα ω ɵ ϕ και επειδή ɵ ϕ + ɵ σ 90 ο, Ν θα είαι ω+ ɵ σ 90 ο δηλαδή Λ 90 ο πότε το ΚΛΜΝ είαι τετράγωο. Πυθαγόρειο στο τρίγωο ΜΛ : ΜΛ Μ + Λ ΜΛ (λ + λ ) + λ ( + ) + ( ) 8 + Άρα ΜΛ 8+ Έστω η ακτία του περιγεγραµµέου στο ΚΛΜΝ κύκλου. Τότε ΜΛ 8+ +

8 8 7. ύο χορδές εός κύκλου (, ) έχου µήκη AB λ και λ. Να βρείτε συαρτήσει του τη περίµετρο και το εµβαδό του τριγώου. ( περιπτώσεις) 1 η περίπτωση Το κέτρο του κύκλου περιέχεται στη γωία τω χορδώ φού λ και λ, θα είαι 10 ο και 90 ο, οπότε 150 ο πό το όµο τω συηµιτόω στο τρίγωο έχουµε + συ + συ150 ο +, άρα + 10o 90 o 150 o Περίµετρος του τριγώου : Ρ µβαδό του τριγώου : () () + ( ) + () 1 ηµ10 ο + 1 ηµ90 ο + 1 ηµ150 ο η περίπτωση Το κέτρο του κύκλου είαι έξω από τη γωία τω χορδώ 10 ο και 90 ο, άρα 0 ο πότε οµοίως βρίσκουµε ότι ποµέως Ρ + + () () + () () 10 o 1 ηµ90ο + 1 ηµ0ο 1 ηµ10ο

9 9 8. Ισόπλευρο τρίγωο είαι εγγεγραµµέο σε κύκλο (, ). Στη προέκταση της παίρουµε τµήµα Σ και από το Σ φέρουµε το εφαπτόµεο τµήµα ΣΜ. i) είξτε ότι ΣΜ λ. ii) ρείτε το εµβαδό του τριγώου Σ συαρτήσει του. i) λ και Σ ΣΜ Σ Σ ( ) ( ) 18 Άρα ΣΜ λ ii) Μ Σ (AΣ) 1 Σ ηµ ˆεξ. 1 ( )( ) ηµ10ο 1

10 10 9. Σ είαι το µέσο της πλευράς εός καοικού εξαγώου Ζ εγγεγραµµέου σε κύκλο (, ), α βρείτε το εµβαδό κάθε εός από τα µέρη στα οποία χωρίζεται το εξάγωο από τη Σ, συαρτήσει του. (Σ) 1 Σ ηµ0ο 1 οπότε 0 (ΖΣ) (Ζ) (Σ) Σ 1 (Ζ) (Σ) Ζ 1 1 λ α 1 πότε (Σ) 1 (Ζ) + (Σ)

11 είαι το εµβαδό ισοπλεύρου τριγώου εγγεγραµµέου σε κύκλο, είαι το εµβαδό του περιγεγραµµέου ισοπλεύρου τριγώου στο ίδιο κύκλο και είαι το εµβαδό του καοικού εξαγώου του εγγεγραµµέου στο ίδιο κύκλο, δείξτε ότι και Έστω το εγγεγραµµέο στο κύκλο ισόπλευρο τρίγωο, ΚΛΡ το περιγεγραµµέο και Ζ το εγγεγραµµέο καοικό εξάγωο. Τα, ΚΛΡ είαι όµοια µε λόγο οµοιότητας α λ α 1, οπότε E E 1 ίαι 1 λ α 1 λ α 1 Ρ Ζ Η α α Κ Λ Άρα ποµέως και πό τις (1) και () έχουµε 7 7 () (1)

12 1 11. ίεται καοικό εξάγωο Ζ εγγεγραµµέο σε κύκλο (, ). Μ είαι το µέσο της και η Μ τέµει το κύκλο στο Ρ, δείξτε ότι Μ 7ΜΡ. ωρίζουµε ότι Μ ΜΡ Μ Μ (1) Η Μ είαι διάµεσος στο τρίγωο, οπότε Μ AB + A B Ζ Μ Ρ + ( ) 7 άρα Μ 7 Η (1) δίει 7 ΜΡ ΜΡ 7 1 Συεπώς 7ΜΡ Μ

13 1 1. Έστω καοικό πετάγωο µε λ 5 α. Η τέµει τις και στα Ζ και Η ατίστοιχα. είξτε ότι i) Το Ζ είαι ρόµβος α ii) Ζ Η ( 5 1) α iii) ΖΗ ( 5) α A i) (1 + 5) i) EA // και οµοίως // Άρα το Ζ είαι παραλληλόγραµµο. Και επειδή λ 5 α, αυτό είαι ρόµβος ii) 1 Ζ 1 Η Τα τρίγωα Ζ και είαι όµοια, αφού 1 1 ɵ 1 σα εγγεγραµµέες σε Ζ ίσα τόξα. Άρα Ζ α α Ζ+Ζ Ζ α α Ζ+α Ζ + α Ζ α 0 α Λύοτας τη εξίσωση αυτή βρίσκουµε ότι Ζ ( 5 1) προφαώς Ζ Η iii) α α ΖΗ Ζ Η α ( 5 1) ( 5) i) α α Ζ + Ζ ( 5 1) + α (1 + 5) 1 B

14 1 1. Η διαφορά τω εµβαδώ εός καοικού εξαγώου και εός τετραγώου που είαι εγγεγραµµέα σε κύκλο (O, ) είαι 5,5 cm. i) Να βρεθεί η ακτία του κύκλου. ii) Ποιος είαι ο λόγος τω εµβαδώ τω δύο καοικώ πολυγώω ; i) Το εµβαδό του καοικού εξαγώου είαι 1 λ α Και του τετραγώου ( ) πότε 5,5 ii) + 5,5 E E

15 15 1. Έστω ηµικύκλιο διαµέτρου και ακτίας. Χορδή αυτού ισούται µε λ. και Μ το µέσο του τόξου, η δε Μ τέµει τις, στα και Ζ ατίστοιχα, i) α βρείτε τη περίµετρο του τριγώου Μ συαρτήσει του ii) α δείξτε ότι Μ και ότι iii) α δείξτε ότι το τρίγωο Ζ είαι ισόπλευρο, του οποίου α βρείτε το εµβαδό συαρτήσει του i) α δείξτε ότι () () i) φού λ και Μ µέσο του τόξου A, θα είαι AΜ Μ 0 ο. Άρα Μ λ και Μ λ ποµέως η περίµετρος του τριγώου Μ θα είαι Ρ + Μ + Μ ii) 0 ο 0 ο 0 ο 0 ο 0 ο 0 ο ίαι Μ 90 ο σα εγγεγραµµέες σε ηµικύκλιο. Στο τετράπλευρο Μ έχουµε + Μ 180 ο, εποµέως είαι εγγράψιµο, άρα Μ Στο ορθογώιο τρίγωο έχουµε Συεπώς Μ. κόµα Μ BE iii) Στα ορθογώια τρίγωα και Ζ είαι 0 ο Ζ. πότε οι γωίες του τριγώου Ζ είαι 0 ο η κάθε µία, άρα είαι ισόπλευρο, µε πλευρά και εµβαδό 1 i) ( ) ( ) 1 1 (1) Στο ορθογώιο τρίγωο είαι 0 ο, άρα Ζ Μ Η (1) γίεται ( ) ( ) () ()

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη B

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη B 113 Θέματα εξετάσεω περιόδου Μαΐου-Ιουίου στα Μαθηματικά Τάξη B! 114 a. Να διατυπώσετε το ορισμό της δύαμης α με βάση το ρητό α και εκθέτη το φυσικό αριθμό > 1. b. Να συμπληρωθού οι παρακάτω τύποι, δυάμεις

Διαβάστε περισσότερα

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179 8. 8. σκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 77 79 ρωτήσεις Κατανόησης. i) ν δύο τρίγωνα είναι ίσα τότε είναι όµοια; ii) ν δύο τρίγωνα είναι όµοια προς τρίτο τότε είναι µεταξύ τους όµοια πάντηση i) Προφανώς

Διαβάστε περισσότερα

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

78 Ερωτήσεις Θεωρίας Στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας

78 Ερωτήσεις Θεωρίας Στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Στα Μαθηματιά Γειής Παιδείας Tι οομάζουμε συάρτηση Tι οομάζουμε παραγματιή συάρτηση πραγματιής μεταβλητής Μια διαδιασία με τη οποία άθε στοιχείο εός συόλου Α πεδίο ορισμού ατιστοιχίζεται σε έα αριβώς στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ

6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑ. Λόγος οµοειδών µεγεθών : Ονοµάζουµε λόγο δύο οµοιειδών µεγεθών, που εκφράζονται µε την ίδια µονάδα µέτρησης, το πηλίκο των µέτρων τους. 2. Αναλογία: Η ισότητα δύο

Διαβάστε περισσότερα

α) Να αποδείξετε ότι = και = 2 (Μονάδες 15) β) Να υπολογίσετε τα μήκη των τμημάτων ΑΔ και ΓΕ. (Μονάδες 10)

α) Να αποδείξετε ότι = και = 2 (Μονάδες 15) β) Να υπολογίσετε τα μήκη των τμημάτων ΑΔ και ΓΕ. (Μονάδες 10) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=9 και ΑΓ=15. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ στα σημεία Δ και Ε αντίστοιχα. ΑΔ 2 ΑΕ α) Να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( )

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( ) ΚΕΦΑΛΑΙ 6 ΕΥΘΕΙΑ-ΕΠΙΠΕ 6 Γεωµετρικοί τόποι και εξισώσεις στο χώρο Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών ρισµός 6 Θεωρούµε τη συνάρτηση F:Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ 1.Τι ονοµάζεται σύνολο; Σύνολο ονοµάζεται κάθε συλλογή αντικειµένων, που προέρχονται από την εµπειρία µας ή την διανόηση µας, είναι καλά ορισµένα και διακρίνονται το ένα από το άλλο.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Ευθείες και επίπεδα στο χώρο

4.1. Ευθείες και επίπεδα στο χώρο .- øª ƒπ (99-0) 9--0 00:0 ÂÏ 0.. Ευθείες και επίπεδα στο χώρο p p A A B B ε ε Ευθείες και Επίπεδα Οι πρωταρχικές έννοιες του χώρου - γωστές ήδη από την εμπειρία μας - είναι το σημείο, η ευθεία και το επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: f Μ = x ΜΑ+ x ΜΑ+ΑΒ + x ΜΑ+ΑΓ = ΜΑ + ΜΑ + ΜΑ + ΑΒ + ΑΓ ( x) ( x) ( x ) ( x) ( x ) = ( x + x + x ) ΜΑ + ( x) ΑΒ + ( x ) ΑΓ = ( x 4x+ ) ΜΑ+ ( x) ΑΒ+ ( x ) Α Γ f Μ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας Θ. Κεχαγιας Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Περιεχόµενα Εισαγωγη 1 Επιπεδα στον Τρισδιαστατο Χωρο 1 1.1 Θεωρια.................................... 1 1.2 Λυµενες Ασκησεις..............................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 9 40 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 4 4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Να βρείτε την αριθµητική τιµή των παραστάσεων. i) α -α 6α, ii) 4α, για α iii) αβ α β (αβ),

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Καγκουρό 2007 Επίπεδο: 5 (για µαθητές της Β' και Γ' τάξης Λυκείου)

Θέµατα Καγκουρό 2007 Επίπεδο: 5 (για µαθητές της Β' και Γ' τάξης Λυκείου) Kangourou Sans Frontières Καγκουρό Ελλάς Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατέρα: e-mail: ιεύθυνση: Τηλέφωνο: Εξεταστικό Κέντρο: Σχολείο προέλευσης: Τάξη: Θέµατα Καγκουρό 007 Επίπεδο: (για µαθητές της ' και ' τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία)

Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία) Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία) (Διεπιστημονική προσέγγιση αριθμητικού και οπτικού γραμματισμού) Εκπαιδευτικοί: Αθανασοπούλου Ζαφειρία (οπτικός γραμματισμός) Σαρακινίδου Σοφία (αριθμητικός γραμματισμός)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ 5029 Έστω κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ με και α) β) Το τρίγωνο ΑΔΓ είναι ισοσκελές μ 10 γ) Η ευθεία ΒΔ είναι μεσοκάθετος του τμήματος ΑΓ μ 7 5619 Δίνεται γωνία χαy και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ Η εξίσωση α 0 Στο Γυμνάσιο μάθαμε τον τρόπο επίλυσης των εξισώσεων της μορφής α 0 για συγκεκριμένους αριθμούς α,,με α 0 Γενικότερα τώρα, θα δούμε πώς με την οήθεια των

Διαβάστε περισσότερα

( ) x. 1.1 Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις. =. Να. 1. Δίνονται οι συναρτήσεις f ( x ) ( x 2

( ) x. 1.1 Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις. =. Να. 1. Δίνονται οι συναρτήσεις f ( x ) ( x 2 11 Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις 1 Δίνονται οι συναρτήσεις f ( ) ( ημ ) + σφ =, g( ) ημ ημ = και h( ) ημ( ) αποδειχθεί ότι η f είναι άρτια, η g περιττή και η h ούτε άρτια ούτε περιττή Να εξετασθεί αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Άλγερα και πράξεις: (ή το µυστικό της επιτυχίας) - Όταν ένα γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης

Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης Ορθοκανονικό σύστημα αξόνων ονομάζεται ένα σύστημα από δύο κάθετους άξονες με κοινή αρχή στους οποίους οι μονάδες έχουν το ίδιο μήκος. Υπάρχουν περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Άσκηση. 1 ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας, η οποία: ι)διέρχεται από το σημείο Α(-2,1) και είναι παράλληλη στο διάνυσμα δ 3, 2 ιι)διέρχεται από το σημείο Β(3,-4) και

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα Το γνωστό παράδειγμα με τα βάρη 30 ατόμων ταξινομημένα σε 5 ομάδες. Η μέση τιμή για το δείγμα έχει βρεθεί x = 77. = =

Παράδειγμα Το γνωστό παράδειγμα με τα βάρη 30 ατόμων ταξινομημένα σε 5 ομάδες. Η μέση τιμή για το δείγμα έχει βρεθεί x = 77. = = Παράδειγα Το γωστό παράδειγα ε τα βάρη 0 ατόω ταξιοηέα σε 5 οάδες. Η έση τιή για το δείγα έχει βρεθεί 77. Τάξη Απόλυτες συχότητες Κετρική τιή τάξης Απόκλιση από το έσο 65-69 67,5 9,5 70-7 6 7,5,5 75-79

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜ/ ΝΙΑ : 07/06/2006 ΒΑΘΜΟΣ :...

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜ/ ΝΙΑ : 07/06/2006 ΒΑΘΜΟΣ :... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ( ΠΛΑΤΥ ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 005-006 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜ/ ΝΙΑ : 07/06/006 ΒΑΘΜΟΣ :... ΤΑΞΗ : Γ ΧΡΟΝΟΣ : ώρες ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ :...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟ ΟΙ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟ ΟΙ 1. ίνεται η αριθµητική πρόοδος µε α 2 =0 και α 4 =4. α) Να δείξετε ότι ω=2 και α 1 = 2. β) Να δείξετε ότι α ν =2ν 4 και να βρείτε ποιος όρος της είναι το 98. (51 ος ) 2. α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο κύριος στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να δείξουµε ότι η ολοκλήρωση είναι η αντίστροφη πράξη της παραγώγισης και να δώσουµε τις βασικές µεθόδους υπολογισµού των ολοκληρωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 1 1) Δίνεται η εξίσωση x 2-2(λ + 2) χ + 2λ 2-17 = 0. Να βρείτε το λ ώστε η εξίσωση να έχει μία ρίζα διπλή. Υπολογίστε τη ρίζα. Aσκήσεις στις εξισώσεις Β βαθμού Για να έχει η εξίσωση μία ρίζα διπλή πρέπει:

Διαβάστε περισσότερα