ro αναρχικο κινημα σrην κινα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ro αναρχικο κινημα σrην κινα"

Transcript

1 ro αναρχικο κινημα σrην κινα ελευθερος τυπος

2 ΑΛΜΠΕΡΤ ΜΕΛΤΣΕΡ ι ΤΟ ΑΝΑΡΧΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ Μετ<Χφρα.ση : Νίκος Β. Αλεξίου ι ι ΕΛΕΥθΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

3 Τ1ΤΛΟΣ: ΤΟ 'Aν ρxικb κινημ στ:τιν KΙν ΛίΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΝΙχος Β. ΆλιεΙου Ι"ΠΕ}"θΥΝΟΣ τrπογραφειοf: Λouκιiι; Γι06ιi.νης, θιμιστοκλιοι.ιι; 80, Τ1)λ ΕΚΔΟΣΕΙΣ,.ΕΛΕrθΕΡΟΣ ΠΠΟΣ., M",ρoμ,xόλ 8 ΑθΙ!ΝΑΙ COPl1\IGHT Υιά την έλληνικτ) μετιi.φρ ση, έκδόσεις.. EPEfNA.

4 «''ι\ν πο.ί Χ'1.νιΙς φa.'1τιi:πηx, ε.ι σι ιi",a.pχι XGf. θά. του -::poσcrέpo\j'i την έλευυερια., 0& ),όσουν tά. -:τpo6λιiμιx.ά. το\), θιi τον δδτγυή οουν ot1j γτι 'tijιo Ιr:a.nελΙας, δεν χa.τά.λa.6ε 'ltq1:.!: τον ιiνa.pχιoμ.ό...» Σι Φοίι

5 Ι ΠρόλΟΥος Ό ciyωw.ι:ι; 1:00 ΚινΙζιχOlJ Aa.oίll:vtYΤlO: στο δεσποτισμό και ΤΤ,ν 'tupavvlo:, ειvαι ά.πιφά:μιλλος μέσα στηυ [στορια. 'ti)r; Π6:.λ,." των τ&. ξεων. Ό Κινέζιχος λαός (χει πoσ'ω "JUiOt δυ ιιr.τ1j μορφ-η τupσ.ννιαι;; πά,υω CI'tb σβέρκο του. Άναζη-t:ώντo:ι; μιιχ νιrι χοινωνιχτ) 'tιi.ξ1j 6cισισμεν1) στη διχαιοσόν"ι), (χει ά,ντψ.εtωπισει τιι; πιο ά.χρο:ιει; μορφε.; χ«το:πιιστιι; πού lxel ΥνωρΙσει ποτ! δ l1νθρωπος Ή "'διιχφορια. χι "'ι πιριφρδνησυ) μι τιι; δποτεο; ά.vτψ.ετώπι:jα.ν τoi.ι, άνθpώπouς τοο μόχθο\) οι aλλεπά.λλτιαει; χυρια.ρχις; χ4στει; τηι;; ΚΙν«ι;, μποροίιν y ΣUΓxpιθoίiν μόνο μt τη στάση τi}ι; Ίσπα.vιχi'jι; άριστοχρa:tιι:ις;, "'ι ό ποια. έξο:χολouθει νά: πισtιόει χο:ι σήμερα στο θεrχ.6 τη, Otmlwμ.ιx v«χυβερνα.. Άλλά: οι έθνιχιι; διαφοριι; ιifιχιζouν να. έξιιφlj,vιζοντlj.ι &τ«ν οι λιxoi ιχυ"'ο«ποδιδouν τό χτύπημα. ατούς ΧUΡιά.ΡΧΟUΙ; 'touij;. ΕΙΥΟ:Ι χα.τα.voητό δη οι μ.iθoδoι που Xp'Jjotμ.ι;m:ot7'jOηxo:v άπ' -ιό ΚινΙζιχο 'Λνα.ρΧΙΧό χινημrι, σα.ν ιiπά.ντηση στιiί θηpιωoιεlί των στρσ.το'χριχ -των, τωυ γpι:ιφειoκpr:ιtων κσ.ι των κυρισ.ρχων -τά.ξεων ti)iί OUρά.νια.ς Αότοκρσ.τορΙσ.Ιί, Vπ7jρξσ.ν πι;r.p6μoιεlί μ' Ικιlνεlί 'ltou l'f'4ρμ.όοτηκσ.ν «Π' ΤOίίlί lρσ.στllί t7j'i lλεuθεριι;r.iί, σι όποιοδήποτε μιροι; μι.ά. Itpχoυσι;r. τιiξη Ιχε! προστισει τη δόνι;r.μ-η t7j'i κα.τι;r.στoaήι; στην «πά.τη τη.; κυρι«ρχια.iί. Άνaζητώνταlί τά. Ιχνη t1jlί χa:τιxγωγtιiί των ΚινΙζων Άνιχpχιxιi)y, aτό μlψo πού ιiιpopd τη σόγχρονη έμφ<iνισή τουιί, ό.. ΔιιθΥιστη.;. φωτιζει l.yιx χομ.μά.τι t1jiί lργα.τιχi)1ί [στοριι:ις πού ΟΙ Oltπρεπε νcι ξεχa.στεl. Οπω.; κι 1ι lστορια. tol} '1σπα.Υιχοί) χιψήμα.το.; 7

6 1 Ι wd 'AργιvτΙνιχoυ, τou Οόχριχνιχοίί η του Bw).,y6.PIXOIJ, ΙΙΥΙΧΙ ΧΙΧριχγμένη μέ 01}μά.διιχ άπο μά.χε.. 'It.oU Ι!ΥΙΧΙ πολί; πιο σημαντι'ιι.έ.. γι«μd.. ιiπ' δτι οι ΙμπεριΜιστιχο! πόλεμοι πού όμνoovται ατά. aχoλι"ιι.ά. ΜΙλΙα. Άλλα. +ι ΙστορΙιι. τod lπιχvα.στα'tl.χου ΧιΝΉΜΙΧτος St'J ίπα:νιu.αμωνετι:ιι ξανά. γιά. να. I1vημovtUaEt το παρελθόν ή γώ: Υό; προσφέρει ά:πλω.. Ιμτcνεtιση γ:α. το μιλ).ον. Δέν πρέπει νeι μ.άι; ξιφεόυει ":0 γεrι:ηo" δ.ι Ιχουμε χαιρο γι&. νcι Ιπo:νaλά,60υμι ξανά τι.. παλιέ.. μιixε.., ν' d.νιχνεuοouμ.ε το rsto Ιδιχ.φοι;, w.ι γεtιτogμ.ε. την Ιδια. Ορώμσ. χα! νά πo),εμήoouμε τού.. πμιού.. έxθρaυ.. (πού με?ιχι.. φορέ.. lμφιxν(ζoντα μέ νέ δνομ«). Δέν όπά.ρχει κανένα. έχπαιδroτιμ έγχειριδ:ο γι&. Τ ιiγωνει; τοο μέλλοντα;, (χ,οι; ιiπ' το ιiρχείo των ίμπειριών του πιxρελθδvτoι;. Σ'tούaρτ ΚρΙστι. 8

7 Πρόλογος στήν τριτη έκδοση Αότη +ι μ.ιxp'i'ι μ:χροοούρ7. Ιχι! 'tώpa. φβ«σιι ιπ;,ν 'φιτ'1 της (χ&ση. Eχιι μc.y6.λη ςήtησ-η ατό ιξωτιρι,w. "Έχouν roρoypιxμμcι ΤΙΟ1:ΙΤ μc. ιι, -τ ι:s1 ξι"" TM I' '" 'iι iuυιι.λίrtιρ1'j cv<.( l ατηaη ιiπ' δ).." 7:ΡοΙΡΧΙται ιiπ' την 'Oμι:ιtι:ι..1Jς, Σa.yxά.ης:, ij br.dcι oxo:'ti6et y την ΙΧ!ώσι, ατά. Ktvitt1ιI.a., οι μtά. πa.ρq.νoμ.η Ι η. Στην πρώτη (χοοση όr.f'ιpxt μι&. d.νa.χριδtt«., ή cnyχyση ci YΙΙYOΡΙ μι '(Ι< Wό!ξΙΥ'ρσι,ς πov 'rtva.... ιnην Σc..yMη - ό l"'.<λις OUyΙπισa.ν χρoνιd r..o).ij χοντά - μιά. 'Avaρχιxη ΜΙ μι.ά. Κoμ.μ.r.ιuνι.σttxή. Elwu Ινα. λιιθος 1":00 ir.q.nj.+,ψθψ'ι ι1τοό ι1μl'tp't wuc; [στoρι. Αύτό διορθώθηχι ιπή διιrι:ι:ρη Ιχδοοη. Άπ' τσι XGUpό ;0:00 (ΤΙ'ΙΙ +ι πρώτη (xw:π!. Ιχο,n tμ.φcι'/l.o'tit 'Πο).,).ά. 6λΙ(X. T.oU ι1να.φιρονν.ιι ατό Κι,ιΙΙ;ιχ.ο IPYQ.'ttx.ό YY",μα, τών όποιω'l ό tsdμόιo ιixρι ιιaς ποιχο.ιι. Ό «ι.<ιl Ιιnoρι O1ιριΤw.ι ttj'l πιό πoλίrtψη ΠηΥή 6.:::" δλιι;: Iδι τ ιi:yt& νio'l:t,. 'rck d.xcwrnι.t.rju δημ.oσιιvμα.ta, πιiνω ΙpΎΙXΤΙ ι!. rcj)y τθν Κινιςων μτ ν νoi O.ι:yχ'WOiι,, ' ιiy'u λ1ι μι την μπροσοόρ3. αύτη, πριiyμo. πou μποριτ n 'χι! tιωχτιm Ii1'tO'tu..tαμ.α.τcι. Πιθα.VΙν σi xά.r.g 2.,WJ.ovttoxi] MιJ.ι.ρΙα..,! μπoριoouμ.ι: πρι:ιστlσouμ.c {να. 'Κ4Ρ4ptημ.ι.ι. οπιν Ιpya.σ!α. ι:wτή, πού νά αχoλ άζι ta.t 'th πλ lxιiνo 'tuiv δtβλιων rv.ιύ Ιμ.φ<ιVΊζovτaι Wρα., Ινι:ιφG p -.v.i μi 'tb πρώιμο Κινιςιχο iυυα.'tιχό χινημα. xtιl U>V ΙΙwιρχι0μ6. οι Κινιςοι ΆΝCφχΙxι:X, W ytyw δ'τ:ι xα.uι't 1 ΙΙνά.μ&σcι. μ.ιrcι.λlίtιpα. Ιντ ιξouσla.σtιxά. xιyήμ.a.w. WO xόσμ.ou.

8 πιχριχμένouν ιiκόμα. <ιγνωστοι. σε πλιχτει&; κλιμcr;κιχ. Στην Ιδισ; την ΚΙνιχ, λόγω ττίς λσυοκρισιιχι;, τό πιχρελθ6ν τouι; εινιχι λιγώτερο γνωστό ιίπ' δ.ι σtό έξωτερικό. "Evcr;Iί δt.ctχ.εχ.ρφιν KινΙζ &.νιχρχιxbς ά:υωνιστήι;, Ινιχ.ς lκπρόσωποι; των νιxuτιxων, πού ά.ντιπροσωπιόει i:x.gttovτά.ot; VctUτεργά.τtι;, σ' lνιt παρά.νομο σuνδικά.τo, δταν ρωτήθ'ηκε γι&; ν& πετ τη γνώμη τou γι&; την έργασια αότή, ι1πά.ντησε ΧΙΧΡΙ'Ολσγώντας «Δεν 1ιξερα δτι ε[114σtε 'Itpιxyμoa:tt τ:6σο σπο1)' ΟιχίΟΙ:t. ΚΙ δ ραδιοσταθμός του Πεκίνου λέ'υεται πώς lχει ιiνo:κoι νώσιι δτι Ιλπιζε, lvw lγχ.ωμιcιζε τά «'Jottvijμo:to: είρ'ήvης. σtην Ά μεριχ.ή, πω, c"'ι μικροαστικη πιχρέκκλιση του ιiwj.pxtσμoo κι οι ιίνιχρχικίς όπο60λις, πou πρooπιtθooν ν& μιμ')θουν οouλικ&; τόν ξένο ι1ναρχισμό, οε θ& κυριαρχήσουν στη νεολαιιχ μιχς:ι. ΟΙ π(l.λι01; κσ.λοt ξένοι τιχρα.;ιες 6pΙσx.ovται πιxvτoo, ιίκόμα. χαι στην ΚΙνα, άj.λ&; γι&; ν& έμπgοισετε την εισαγωγή τοο d.να.ρχιαμ.gο ε{ναι «ΠΟ λύ ιίργ&; φ{).οι μου, πολί; d.pyάo!... Άλμπερ. Μέλτσερ (cδιεθvιστηι;») 10

9 Ή καταγωγή ταϋ άναρχικαϋ κινήματα( ατήν Κίνα ΤΠ.ι:ιν χ!iποu στι ιiρχιι; 0:0.00 tou σ.ιώνα., που,ό ιiνιx.pχι'κό xινη: ιx (Ιaχι:φφε μιοο: στην ουράνια. A τιixρo:τoριι:ι. Ε!νa.ι άλήθειrι., ότι 1) xaa.ootx1) ΚινΙζιχ-η ο'χιψη (Λά:ο Τα!) πψιέχει στοι χιτα. τσο ιi'fαρχισμοi}, liv χι:ιι μερι'κοι σύγχρονοι Κινέζοι liνιχρχιχοι χλιυά:ζουν την 6.vτίληψη a.u't'ή (ύπά-ρχουν μεριχαι, ciνι:ιφιρ'uv' τ:οίι ΙΙνa.χιχλύπτουν χ6.θε σuύxpoνη ιtντtληφ'η σ' χε!νo i'; t &.λλο «π' τα Κινέζι)ι«χλα.σσιx.ιk χειμενιι!) 'Αλλ' δ αναρχισμός;, με τη Wrxpσνη μopιvή του, -Ιjρθε στήν ΚΙνσ. μ.ισα: σ! μι" r.εp!oso ιiν«6pι:ισμoo, &ταν τό Εθνοι; στρέφοντ::ιν ivιxvtta. στην Iμπεpιιυ..ιστικ1) oυνa.ιnιι(1 (μι&. ξινη φυλτι ""otι Ιπι6λήθηχε πάνω στην ΚΙνα). Οπως και ο ' &.λλει; χώρες, δπο!} σι a.ναρχικοι!yxαινιcισσ.ν το σoσιr.x.λ.ιστιχό χιυημα χσ.ι ΠΡιI1JΎ-ηθηxι:ιν a.πό τι, &1λ.ς; μορlfες; 1i'j," σοσιιιαι';ι'tυι:s,ι; σκέψης, τό ιiνo:pxιχό χινημ.ο: ΙΥινε πλα.τύ. To:uτόχρονο: δμωι; σuμπεp1λo:6ε πολλοίιι; πού, χιχ.τω ά.πό &λλει; auν0i'ί χι:ς, δεν ύπηρχε περιπτωση ν&: "ιτο:ν ο.νο:ρχικοι. Εfνο:ι σημ..ο:ντιχό ν' ά,νo:'(νωp(oouμε αυτό τό '([γον6" '(ιο:τί. διιχφορετιχά. πολλοl θά. θεωρηθούν σά.ν «ιiποστiιε,.., ενώ στην προ:γμ.ο:τιχότητα. tniatpe Φο:ν άπλώ, σdι Ipuσιχή ΙδεολσΥιχΥ; τou," «σχιπη... Ό ''Eντ-yxap Σν6QU στή auζήτηση 7i:OU ειχε με τό.mιiσ Τσε Τούνγχ, ο.νο:φιρει δτι κι δ Ιδι δ Μάο, lit7jptiiatηx.t χά.ποτε ιiτ' του, ο.νο:ρχιχοό,. Άλλ&. dπ' τι, πληροφοριε, ποίι (χω βυο:ινει τ συμπέρο:σμ4 δτι.τό πολύ να. όπi'ίρ ε μέλο, τού KινTII\O:Τ 'ΕγχριiΤΕΙCφ. Αυτό δμως, δεν [lνο:ι έντελως 't6'jo πο:ρά.λογο δσο 1Jχεί στα. ιχυτιά. ένόι;.. ΑΥ Ύλαυ. Ό ά.σxητι :ψ.ός ιnήν ΚΙνο: 'ιjταν τόσα τσ.υτιομινοι; με έπα.νσ.- 11

10 σta:ttxt, ά.υτιλ1ιψει" δσο ειυσ,ι στη Μιγι:ίλη Βριττα.ν(α. lιι. τό φιλι. λευθερισμό κσ.! το θρησκευτικό άιιτικομφορμισιι6. ΟΙ πρα.γμσ.τωιοι Ιδρυτέ, τοο ΚινΙζικου 'Ανι.φχισμοσ 'ijτσ.ιι Λ'ή Σι ΤσΙνγχ χι δ 'I',,&'vyκ ΤσΙ'Ι)'χ Τοιάνγχ., ('Απ' την &).).r, I εριά, Οά. πριπι:ι v' ά.νιvpφoι{ δτι ό Ιδιος; ό Μι το άρυιιτιι.ι. 'AvιxφΙρι! δη Βτα.ν οι μ4θητι, του ΙxΙσtpιψιι.ν σt'ήν ΚΙνιι., δπλισμινοι lι τη γν( oη,ou ιiyι;ιpχιoμoo που ιiπ6xτηoσ.ν στυι Γα.λλΙα., ιiνα.x4- λυψιι.ν δτ( οι lργiτι, μι τοίι, δποιου, "ιροα.ν ο' Ιπ<ΧφΤι οι πολλέ, έπ<χγγι),μ<χτικι, σuντεxνιι:,. ι!χα ν ήδη την Ιδι<Χ τοποοιτηση, κι ά.πλώ, υ!οοιτησα.ν τ!, ιιέε, λιξι:ι" σά.ν περιγραφικι, _'ij, σtάοyl' του,. Ό Λ"! χι δ Tσά-vγκ, πρσιρχ.συτα.'l ΧΙ ΟΙ δυο άπο ιίίπσρι, οι χογινειε, χι ιιχα.ν ο;τιχιι στο Π α.ριοι ιιέ μιά. κιιβεριιητιχ1] ιiπoατoλy] πou συμπιριλιi6α,ιyι lva μιγάλο άριθμο φοιτητών. 11 xιvτpικy] [δια. 'ijτα,ν ν&: μιλιτήσουν τι, Δυτιχε, ΙδΙι, χα,! ν«τι, έφι:φμ6οσυ'l { πειτα. στόν επιχεtpylιιατικό τoμιrι. <t'7j, πrι.τριδα,,ou,. 'Απο τη., πρώτη οτιγμ'i) που (φθσ"α.ν στο ΠcιρΙσι. οτά. 1902, δ "Υι χι δ 1Ό&'γΥΚ &'pxtocz.'1 oτηll άκμή τη, 0&'1 ιiνa.pxoσuvolylatσttxyι ApyIivwo'IJ. ΤΠταν α.uτό πα':' ή "Ει-ψιι. rχόλντμαν δνlιμιι.ζι ό π<χνιπιιπήμιο.00 ά.να.ρχισμ.οσ» Πj, lποχf!c; Ικείιιη,. liα ζwν'tσ.νό παράδιιγμα. lpya.tx'7j, δργ6.νωση, 0't1j'1 κσ.λότερή τη, μoρφ'lj, &που ΟΙ έργά.τι, μποροοσιι.'1 ιι&. μιλιτ1']σι:ιull το'l τρόπα πού ο&: IttIXtpllatII τον lλιγχο των πεπρω ιιινων του,. 11 C.C.T. γο+lτεφι τόν ΛΥ, κιχι τόν Τσ&νγκ, πού 1ν ιιχα.ν ιi:ιιoυσει ποτι τιπατα. γι&: κά.τι ΤΙ10ΙΟ δπω, lνσ. εργσιτικό συνδικάτο. 'Μu'ijΟ-ηκa.ν στόll ά.νιχρχισμό!1 την πιά δημιουργικυι :ιισιι δυναμικ'ij τοιι lιopφ'i) κι ιiμioω.; tγκσ.τ λf.ιψcz.ν την ά.ποστολυι γι& χά.ρυι τοσ ά. '1τιεςouσιιχστι :ιιοσ σιtσπoo. ΤΊ&: 'Ι&. μπορισει '1&.ι:a.ραμεΙ'Ιει στη l'ιχλλισι, δ 1'oltνyx ίδρυσε την 'Ε'tσ.ιρ!ιχ Tάvγ:ιι l'ιά,ν.!ιι&. ΙμπορικΥ] ΙπιχεΙρ'l')ση πού ι[ ικιυο,lτιχ,l στι, ιιαα.γωγ!, άπ' τυ]ν K1vcz., ή δποιιχ!δρυσε tπισ1j' κι lνσ. τιιοποτεlο. (ΒλΙπι: το Πα-ρά.ρττιιιιχ Γ')... Eσtιιλι Il'ijνuII'ιx στό πατρικό του χωριό ytlt νά φιρι! νέου, vlt σr.:oυδά.σoυ'l. ΊΙ κεvτpι:ιιή ΙδΙα: fjτα.li v' ΙΧUΤΟΧΡ1Jιιιχτοδστ'l')ΟοΟ"!pγσιζlιlιενo( σ&:ν ΚινΙζοι μ.ιi- 12 -

11 γεροι, Ινώ ταιιτόxpo'/ 0& ιι.αo {\loιι\l 5σο τό διι... πού θ& XρησιμΙΦouν δταν ΙπιστρΙψουν στην πσ.τρίδα.. 'll πρόθεση ήτι:ιν νιχ δημιιwργ1jοει [να. 6ισΙ 1jχα.νικb προλιτσ.ριατο χι οι φοιτητέ,.; Ιμεηε νιχ yινιwν δ&.σχαλοι των σ.γροτων που Ιρχοντσ.ι στ!,.; πόλει,.;. '11 ΙΜα. σ.lιτή, συ\iπ1ωμιιτιχ6:., ίγκριοηκε σ.π' την ΚινΙζΙΚ1j MtpYY)01j που τη \ιψήθηχι στά χρόνια. πω σ.xoλooorισσ.ν. Οσον ι:iφopιi 5ι ω,.; τόν Τσανγκ, διν ίνδια.cpιροvcιιν καθόλοιι ΥΙ«tTjv κιι- 6έρνηση άλλά lλπιζε Υά. Ο'Υ)ΙlισυΡΥ'ή':]ει μι&.klyictx1j C.G.'l'.» Υι τουλ6.χιστου (νσ.!:πα.νσ.στι:ιτικό χ(νημσ. aτή ΚΙνα.. ΠολλσΙ &:1'1:' σ.ότουι; που!ργαο,ηχα.υ ΙΙι:1ζΙ του ΙΊινσ.Υ Ινεργ'Υ)ΤΙΧot σ.νσ.ρχιχσι, συμπεριλα.μ.6α.νoj-ιινσu χιιι.. 00 Ί'σοι. ΜΙν - [. "ευσ.ι; δ.λλ ΚινΙζοι;, Ινα.ς 6ιολδγοι;, δ roίι '('οι Χουι ιίχl ί 'ΠΙοηι;; Ιρθει στό Ησ.ρ{οι ΥΙιΧ νά 01tOtJoιXOEt χηιιιχόι;... Αρχισε νά. ΠΕιριψσ.,ΙζΕ,α.ι π6.υω σι χουκιά. ΧΙ &λλοι.ι, χσ.ρποίιι; χι {πιση, &'ρχισε νιχ :... δια.φιριται γιά,όν ιi"ι:ι.ρxιoιιό. Oτcιν. στ«1906, δ Aij κι δ Ί'σιiνyx, που ίρυ6.ζοντα.ν μ.a.ζι στην ίπιχι{ρ"lσυ, τουι;, ιx,ylιρσ.οαν [να τιιπογρα.φικό πιεστήριο, δ Γοί.ι ΤσΙ Χοίιι ouνδιθηχl ΙJ4ζΙ ΤIίU,. Έκδδοα.νε μιιχ 6δομα.δι6.τι">'.η!φημιρΙδο:, τό.νιο ΛΙώνα.., που χυχλοφόρηοl σ' όλ6χλ'υ)ρ" τόυ κόομο. Η.ι:ιν -Ιι πρώ1:υ) κινιζιχυ) ιiνo:ρχικη Ιφ'Υ)μιρΙΟα. ποίι 'Ιιτα.ν Υρα.μμίνη στά κιyιζικcι. Αύτη την mσχή ύπτ)ρχιιν lit6.φops,.iλλει; (πα.τριtt.l,ιχ!ι;. χινιζιχι, ΙCP"l'jμιρΙδε" δηλιιδη ιi "Ιψπερια.λιστιχΙ" στη Δυναστεία. ttuy.\ftlvtoou. ΜεριχΙ, «π' l?ότι.. στpcιcpη:x.ιxν στό GOσιαλισμό, d-y κι δ χ?ινοθεuλευτιχό, σοοια.λισμό.. δι\l ριζώθηκε ΠΟ'ti στην ΚΙνα - -ιιαt&, (να μεγάλο μιροι; γιcι,ι 'ιto'te διν τοο δόθηκε ή wxtllpla. ΟΙ «ναρχοιοι,00 Πα.ρισιoG, πoi;ι ΙγΙΥl2.ν μιά. σ-η μαντιχ-η Mνα.I 'Y) μι στό ΚινΙζιχο ΙπιινιιστιιtLχο κιν1jll.4, tδρuοι:ιν IlI2.Cl IJl ιlλλoυ.. μι&' ΈτI2.ΙΡ{ΙΙ YLcX τη μελιτη τοο οοσιιι).ιομοο. Ή &'ΥΟΟοι; "tij,.nia., ΚΙ',Ιιι.... Ιφιρε 1.-η σ ιαλιστtκή πpσn:α.γ6.νδιι, οομ.περιλαμ612.νομιυου τοσ ιχ,υαρχισμ""', στο ΠΡO'TX-ι'jνιo. Τόσο \ΙιΥά.λ" "ιτιιν -ι'ι ιπιδρα:ι-η τοο άνο:ρχισμοο ιχ,ν6.μεσσ. στού, ΚινΙζοιιι; λόγιουι; 'ti'j, ΡΟΕπιι... α..ο,a.tιχi'j' πιριόδοι.ι κιχι οονσ.κόλωθα. 11ΙΧΡΙ τό 1914, στε -ι'ι χυβιρν-ηο-η αυτιμετώπιοε ouxvb. δυσκολία. ΥΙα. ν«βρει πρόσωπιι μι την κι::ιτιiλλ'y)λη μ&ρφωσ-η, που θά κα,ι;ι.λά:i 6ι;ι.νσ.ν 'It1J6εpvηttxCι άξιώμ.α.tcι. ΟΙ ΚΙΥΙζοι ά\lcιρxικoι δμωι;, lκσ.να.' ΙΙπ' την άρχη tcιxpl0"l. ιiνάμεoa σ.. Ουό ε!δ") ι:iycιpxtxwy» 13

12 τδ "οχληρδ. xa.! τδ ιιμα.λαχά. Ό «οχληρός. ά.vaρxιx6-1'j!5πω, Οά. λιγcιμε δ ιiyωνιστη - θε.ωpoόντcιν δτι ετνοι! Ινσ;ι;. μa.xητη 1ta ε(νοιι 6έ6σ;ιο ότι οί χιιιιι&' πιριπτωοη δ! o!t. lποιιρνε \λέρ οτην κυ- 6Ιρνηση. 'Αλλά. xa.θώ δεν unijpxt -ωμι&. d:ντιλ-ηψη γι' CΙI'ιτδ πού όνομ.ά:cουμ.ε «τσ1tιx-η κu6iρνησψ, μι 6ιi:rη τδ ιχπλικδ πρ6τιnco, πσιι δίν lχιι δ, ωι;; κοιμιά σχισ-η μι την a σ Χ η σ η τ i'j ι;; έ ξ ο υ σ ί σ- ι;. - δ λ6γιοι;. διν ItnopσOat ποτε να. γ/νει «Υωνιστη, (Ικτδι;; &11 μπορσοσε να. πιιρσ-δώσει Ιδια.Ιτιρa. μcιgήματcι, ν&. συντηρηθιτ δουλεοοντο:ι;; σά. oηιι.oσιoγριiφoι;; -7ι. δπωι;; και! τ;ιδ συχν&. συllέδα.ινι, νά. ξιχιγήσ,ι τυι δοι"" τσυ μιχρη ΙΠιχιΙρηση). Γι&. νά γ/νι! XCΙν,Ι, διiσxσ.λσι; βιo).ισθηxιiριo,..u.ητυιρσ-ι;;, θ&.πρεπι ν' &ποδε. χτιτ την χυ6ερνητιχ:ή ιυνoιcι, να. 6σ.σιστεΤ στην ψηφσοτιρισ- των 6, νώτιρων ά.ςιωμιχτοοχων, κυριωι;; ο' Ινα. l.ισ.νδιχρι\ιο κσ;ι νά. 60ηθ-ήσιι στυι δια.τυιρησ'l'} τ t; τiςtωι;; τοο Κρά.τοιιι;;, σπωι;; 6.χριεώ, Oιi σι/νι- 6ΙΙΙ'ΙiΙ ι!ν "ιτιιν ό.οτυνσμιχδι;;. (Tt).txti, οι ),6γιOl. δ,ρχισαν να. 'ξι γιιροντιιι i\ltivttct σ' αυτδ). Άλλά. ιiψoo uni'jrxt iι xa.τoiσταση α.ίι. τ1), οι Ιπσ;ναστιiτιι;; διχτtj'χαν ότι Ινα., λ6υιοι;; μποροοσι ν&. ιιvaι «ιιιιλι:ιχόι;;ι δηλιιδ-η \1ΠOΡoGσι (111 τη δική μιι,. lννοια.) νά. "ξrnοuλ ηοι:ι. χωρι,. δμω, νά. ΟεωρηΟιΙ πρouτης. 'f ni'jpxt xιιτιr.ν6ηση ιi πινιιvτι στη\l -..ιιιτoiστcιση τοο λ6υισυ. Οπωι;; «χρι6ώι;; Ιπρεπε νά. ΙργGtOτεΤ δ 'ρyιiτη, ΥΙά. 'ιiά. ιςοιχονομυιοει την τροφή του 'τσι χι ό φτωχδι;; ).6ylot;, ιιισoιiνoντa.ν, πιοαινδ νάπριπι νά. ιιπροσχωρ'ήσει :JτYιll xul5ip\lyjaηιo και να:. πουληοιl. ΔοσμΙιιοΙ) δ-τι δι γιν6τcιν ΚCtτlX S6τηt;. πιθα.νδ νά. auvix Cr να ΠEpι6ιiλλετιxι oiπ' τη λιι.τριιιχ τών σuντρ6φω\l του, δπω, Οά. δοομι dpybtrpa. 14 -

13 Ό θάνοτος της ούτοκράτειρος Κα.θώι; πλφιιιζ, τό 'to. τijς 1/λι'ΙC.ιωμΙv'fJ' ι:wτoxpliτειραι;, α.υ-ι:όc. 6:χ:ρι6ώι; τά. Ιδι»; τά. θ!μο.ια. 't1ίι; Λίιτοχρα.τορΙα.ι; δ.ρχισα.ν νά. τ;-ιμοιι... Στό ΛονοΙvο, δ Σoi.ιν Ι'ια, ΣΙν εί)',ι D'fJ!1tOUpr ort lνα. -:ΤΟΙΥ χόομισ ΚινΙζι'Χο ΚΙVYJIt4, γιfι να. δρυα.νώοιι την &.να:τροπή -των ΜαντClού. ΟΙ Ktvt r;t. πού lξω &.π' την πα:φιδα. τουι; θεωρούντα.ν σά.ν πι:φιει;, έχτόι; dv 'iιtα.ν πλοu:jιqι Ιμπσρσι, α.ρχιζα.ν νά. ξιιπ\loϋν. Ό Ιoι δ Σού.... Γιa.τ ΣΙν. 'καινε πιρισσότιρο πρόι; τιι; ΟιωρΙι, τοο ΧΙνριι Tζωpτ μ.a.λλσν, πα.ρά. προς το σοσιαλισμό. ωό; τό αχι. διό του γι&. τη &.να.γιυ'ι'ηο1j ti'j' ΚΙναι; 6σ.σΙζovτα.ν Q.:ι::οχ),lιστι1!.ά ο' ενιχ ",λιιϊχο ιιιτωπο., τή\l J:νότητet. δλων των τά.ξεων Ινά.ν,ια. otovr;; "ξιvouι; cιpi'tιptcni,,., ')C.at ot lj.tci. στρα.τιω'tιχή δρύ«vωση. Ό χυριοι; στρατιωτιχ6ι; τω οόμ50ιιλσι;, lvιχι; Κα.νιιδόlj, Ύκά.ΥΧστιρ, πού όνομαζ6τιχν λ[ωuoij, Kotv (Ό ΚοΙν ψι Τ4 000 πιστόλιιχ.) Ι '(Ι'/Ι διά.σ1]μοι; σιi στριχτ'/ύό, tbjv ΚινΙCων χιχι στριχτιωτιχόι; ">ιλη. ριινόμο, '!οο Σουν (ιiνιχυνωρισt1ptε τόσο άπ' τήν ΚαυομινΤ&.ΥΧ δσο κι ιiπ' τοίιι; ΚομμουνιστΙι; τά; b:όμ.ενι:ι. χρόνιιχ). Κριτιχάριζι ΧΙ ιi... τιπα.οοοσε τουι; Ii... a.ρχικοίι, έπιιδή όποσηιριζιχν την (πολιτική) ΟολοφονΙα. (Β),Ιπε Πα.ρά.ρτημα. Π'). ΟΙ ciνιxpxt'iwl, μ. τη σ ιιρά. του.., ΧΡΙΤΙΧά.ριζα.ν τό μιλιτο:ρισlιό χο:ι τόν έονιχισμό. ΜποροΟιιι τώρο: νά. ριξουμι μιά. μoa:'ctq; στό Κινέζικο Άνιχρχι. Χό ΚΙν1l\1ΙΧ, δπωι; ιxν πριν ιiπό τό 191 Ι - δτα.ν τό χινημα. στηρ! ζovτιxν ιix.όμα. σn'jν δμά..διχ τοο Πο:ρισιοΟ, liv χι (στελνε, )/,&.01 χρόνο. τoiι, lι.a.θητι, το\) πισω στην ΚΙνα. έχπa.ιoιuμινou, τόσο στιι; Είορωπα,ϊΧέι; ειδιχ6τ'l)τιι; δαο κιχι ατίι; ιiντιεςοuαιιχατιχι, lδιε,. Τό Kίν1] ι.σ. τog 'f'f'io\j ΛΙώνιχ, &πωι; τα.ν ή πιό σωστή του όνομασ(ιχ, 15 Ι

14 1jτa.ν ά.νa.ρχοχομμcυνιστιχό, Ιχο.. τα; μιά. παρόμοια τοποοιτηστι μι χει... η τσ!) l'αλλιχ.οο Τι τσσ Ίσπα.. ιχοο χι\lηματο;. 'rπ'i')ρχα.\ι φυσιχ4 clstxt; διαφορι; πού προίρχο"τα.\ι Δπ' τόν κl.. Ιζlχο χαρα.χτήρα. 000 ά.χ.α.τα.. όητο χι ci\l φα!.. ετιιl ιπov; Βρετανού; άνσ.ρχι'χοό;, 1tfjpιx.. 6.π' τη.. άρχ1ι μι&. Ola1j ιiπόλuτη'8 ιiντιoεση; 6.πΙv«vτι δχι μ6\10 στη χa.ρτοπαιξιιι, daa& χa.ι τό ποτόl dχ.όμιι δι χ.ιι! στην σεξουαλιχ.η ciπόλαuο1j. (1Ίχ χαρa.χτηpιστιχ.a 'tw\l ά... a.ρχ.ιχ.ω.. 'ljtcj.\i: μυιν πί.. ει;, μη.. xa.p,,:onιxl tt;, μ.".. πηγαι.. ει; ταχτιχ4 ot πόρνε;, μυι" 'χει; έρωι.ι.ί.. ε;, μη.. ιiyx.α.ζιiρει; χοόληδε;. π διιτιχοο τόπou άντιρρηση - χαταδιx.i.ι, τόν 1tούλη οι λιμcχτo.. Ια - θεωρούντα.. οά... &.σχιτη. ΠρΙπει.. ι:t ζει 0«ζώο; θά. ρώταυα... Άχο()μα. χαι συι\lιρα, πού 'tlt 6.μ.σ.ξιiχια των κούληδων ει.. αι \ "1Xa.. oxl\lηta. χα.. Ι.. α.ι;; +ΙλιχιωμΙ.. ος κι..,ιςος ΙΙ.. αρχιχό, δ! θά. &.φψ. τό.. Ιαuτό του.. ά. τ«χρησιμοποιήσει. ΗταΥ οι πρώτοι πou (χοψαν τις; κοτσιδες; τouς; χα! σ.ού; κι.. ΙΙΙζους; ιi.. αρχιχoι'ις; 6φιαεται Χόρια χα! πρωτα.ρ χιxιi, -ή χα.ιiργηστι τiί, -οόρά; το!) γουρσu.. ισuil, πou -ΙΙτι;t α σύμβσλο όπο.lιιλειας;. Ό τρόμοι; τω.. κι.. ίζιχων 6.ρχων, μπορl! ν& ιnryxριθιτ μό.. ο μ' έχεiνcιν μεριχω.. σιίυχρονων xu!srpyijoiewv πού ιiυι;tχσj.uπτοuν δ,ι οι νιιιοι σήμερα τρίφouy μα.χριά. μαλλιιi. Τά. πρόσωπιι πού lx06av τι; χο>;σιδις; --:ο\)ς;, ι or.στιύώνου'cor.ν 'ιc.or.ι ριχνovτι::r.ν στις; φυλαχιι;;, σuχν&; 0& Ηεuθrρώνονταν φορώντας; ψεότιχι:ι;; χο,σιδlς;. ΜποροΟμε ε\jχολα \1& φιιyταaτooμι την ιiπoδoxφα.σια τωυ μευα.λυτέρων!... Άλλ&; ΟΙ ιiνcφχιχoι χαθιιpωcιιι.. χιιρότερες cou,i, χρονε, σuν'ήoιιι,,,. 'Λρνιoύvτα.ν Υ& φορισοιηι,δι πα.ραδοσιa.χά. ροο χα. - οι νιοι φοροοσαν :>ι.oo"toύμιιι ιi\lτι Ύιό: ρόμπι:ς; - (ΤΙ διι;tοχεδιιστι-..ι.." σ.\ιτιοεση μ! τη σημιρινη ΆΥγλΙα.l) χι ά.χό\ 1X δι!χφωνogσαν lιέ τη σu'lήoεια. των Χαριτωl ΙΥωV -..ι.οριτσιων, νι% χρησι\ιο ΜιοΟν -..ι.α.λλυvτιxά. "ι ΙλΧυ(Πιχ4 σtί,λ χ.ομμώσεων. Αυτό πιοα.υόυ Υ& δώσιι την Ιντύ'ltωσ1j δ,ι."ταυ φcινα,ιχιx. Δ1ν σuνι6α.ιν. δμ..ωι;; αότό. Άπο).ιi116cιvαν τη ζωυι χι ΙxτψoOσCΙY 'ItA"IJpw; τις; χιiρις Τ1)ς;. Άλλό: "ιταν ty.plttyot νιivτια στι; ι1ποπνιχτικ.ς; πcι:pαδόσιις, πou ειχαν ιiναγιiyει σ1 _ιiπόλα.υσηll. Ι\ιιι ΙξωΡιιfσlιΟ,00 μαρ'tι.ιριou. ΕΤνο.ι ιiλ'ήθιιlx Ι,ι [να χοριτσι τfις Δύση" πιθα.υόν v4 oσ;"d:ttul τό: πόδι" του φoρώvτlxς; Ψιλοτά:χουνσ. πα.πoιjτσια.. dλλό: 1ι ΚινΙζα ητιι\l χιιτιιοι-..ι.lχσμινη ν& δι... ι τό: πόδια. τη, ι1πό,6τι πού γιντη- Ε.τ,Μ.: ΊΙ 'ι(o'cοιζι2. 16

15 - Οηχε, πp6;yιι.ιr. τ.:ou σήμα.ινε 3τ: <i:ywvicovtc:ιv, &.πιγνωσl\ινα. ml πα.ρι:ικλητιχ4, ν& συμμορφωο,ϊ μ1 τι Ιό!" περι χομ.ψότ'l'jτο:ο;,ης ά νώτερ1l' tcie1l'. Χρειαζόταν όπηριτει; ΥιΧ τή 60ηΟο(}>,ι. "Ητ«ν Μυνa.l η I1JtPOO'tfL στόν &VΤpa. τη,. ΔΙ χρφιιιοποιοοαι x.cιλλuy'tt:ιc.ιx δ πω.; ή l'ο;λ),ιδα. - ποο μποροοσε v' <1γωνΙζετCΣΙ στ'ijν σ.v'tισta.ση 1- χοντι:ιο; χοντό; την τσά.νtcι τη; 'Χ4Ι νιχ 6ά.ψιι μέ. 6.π&.Οε:ιa. τά. χε.ιλια; τη, πρωτοί) γ ' άντιχρuσlη -τήν Γχιο"tάπο. Ή ΚινΙζι.ι. πεpνι;;gσε τρε[ς; ώρεο; στην τουιιαιτσ. τηι;, χτενιζοντοιο; τάο \lcιλλι6. τη, χαι Είάζοντσ.ο; μιιχ &'11:. Τό χοριτσι τη, 4Ργa.τιχηι; -ητσ.ν πιό υ..ιόοιρο 6.π δτι ή χl.φ/α. του. ΊΙτσ.ν "ι(.'jρ{ι;ι το\) ia.utoo -1')' ενώ ή ιiλλη TrtI'J.V σxλιi6ιx τη; όμορφιι!ι;. Ξ.αφνι'ΚιΧ Τι YΙOλι:ιΙCΣ τη, ιιοι:ι.ιi)., τάξη, &.ρχιοι νά. ύπαστηριι;lι δτι ή Ιδια τ Ί'ιά. _-ην όμορφιά. 'tσ:υ ΙκιΙνη "tqq α.γρό1:η. Τό χ.φcιφεtηl Ι.. o "JI,.Opttot ύπο 6λήθηχι σε IJλXOΤΙγωcrη 1W.l!χψ06ισlιό ιiπό μιρους τών γονιω.. τοιι Y.cι.ι των ιipχωγ ουχν&: αιo'.π ιπιότηχε δημόσιcι σά,ν πόρ.. η χcιι ιιιριχίι; φορ.ς προσβλημινη ouνιι8ηση την ώθησι: στην πορνιι:iιχ. Λύ το Ιμωι; δ1 σuνι6a.ι.. i «ν γιν6τ'χν ιi.νcι.ρχι"ji,.ή. ΟΙ ιiνcιpχιχoι ι:ιχιχ.... ιιιό; yp1('fopt) άπιiντηση σε τιτaιι.. τιχχτιχιι;: τό πιστόλι iί το lιa:.χιχ.ιρι. Σ' δλόχληρη την περίοδο ποίι δρσοσι, το ]{(Υημα. -τόί) Ninv ΛΙώνcι διιξirrα.γι ι"ά. ρωl1o'.λtα.!χστριχτιιιχ.!ν&.vτια. στη ΟΡΗΣΧι(σ.. 'ΛνΤΙΤΙΟΟΥταν σι χάθε μορφi'jι; Ορησχευτιχη πρδλ'1)ψη ΜΙ μιριχοι i). πσστηριcοον ο-τι ή μετιπιι-τcι!πιτuχισ. -των 1{ινΙζων Κομμ.ου... ισ'tg)ν μπορει νά. όφ,(λιτcιι στιι; ιipνητιχές Ιπιτυχ.Ιι:ι; των ιiναρχιχuιν, λόγω τaω δτι ατjτaι ;Ιιταν που γι&. IΙΙ δλόχληρη σεφ&. έτων, χcιτcι.πoλ, μο&σa.ν -το συντηρητισμό, την σ!χογινειαχη χυρι«ρχισ. "JI,.Gtl τή Ορηοχιυτιχή πρδληψη, δλα. ΙχεΙνα πol;ι άγν6ησα.ν οι ΜαρξιστΙι;, ά.λλά: πou χωρ!ς την Ιξaφιiνιcrη τών δπο(ων, δ.mcι.pξισμός δι Otι l,πσροdσ:r ποτ! νό: "JI,.atcιAci6,t την ΙξουοΙα. Λ/γο ά γότεpα, με.ριχο! ΚινΙζαι Κσμμ.ουνιστέι; σuyyραφεiς, lχφράσcι.νε, πραγιιατιχ.ά., t'ijv t(j-yvwlto. ουνη τους άπιναντι ο' ώρισμινουι; πρωτοπόρους στον τομία τ'1ς Ιξά.λειφης των προλήψεων, της oιxoγενιιαxi'jς λαψεισ..., κσ.ι "ti1ιo προσήλωσης ιπην πιχράοοση. Ολοι σ,ότοl οι πρωτσπόροι 'ήtcιν στην έποχή του, ιiναρxιxoι. Ι\ά. -τους Λ ή χα! Τσ"ίι ύπ'1ρχαν.;:ιvτε ιισα γιά. t'ijv Έπα νά.στασηlo Ι

16 '1'. ΒΙΒΛΙΛ ΚΙ ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ "Ύ"... ιχ eισηχώσσυν το λαό.. χat νσ: διa.sώ:rouν τη μόρφωση. Ο Ι Σ r r Κ Ε Ν Ί' Ρ U Σ Ε Ι Σ Κ Λ Ι Ο Ι Σ r Ν Ε Λ Ε r Σ Ε 1 Σ «μέ τι,. bπoίι, σuyxεvτρώylτα.ι +ι δύvσ.μy! τωυ ιtνoριί)πων:ι '.ι.ι (το! μπορ,,!}υ νά. συνs.ιsητσιτ:οι1jοοuv Η ΑΝΊ'ΙΣΊΆ ΣΠ ΑJlΕΝΛΝΊ'! ΣΊ'Η Φ Ο Ρ Ο Λ Ο r [Α 'Ι] όποια, l:ξιr.σoινιζ.ι τό χρά.τσς. Π ΑΝΊ'lθΕ ΣΗ ΑΠΕΝΑΝΊΊ ΣΊ'Π ΣΊ'ΡΑΊΈΤΣΠ ΚΙ ΟΙ ΑΠΕΡΙΊΕΣ ''''συν- 8Ισντιχι πιριlργα.. Αυτό που πρστιινιτι:n (Τναι δ στρa:ttώτ7jι;; νι άρ Yr)o.. r να: όπηριτησ" 'χι δ ΙΡΥ6.'(1)ς: v' ιiρνηoεl vά. δουλέψιι. (1JA4nc τό ΠαράΡΤ'Jjμα. Α'), Β ΔΟΛοα'ΟΝΙΑ ΚΙ ΟΙ ΜΑΖΙΚΕ Σ Ε ::: Ε r Ε Ρ Σ Ε Ι Σ. θεωρουνταν O'tt ή δολοφονια θά. tliιωvι την τυρα.ννια. χαι τ.λιχ& Οά. την lκa.υε ό:.vάξιct λ6υου. ΛλλΙΧ μόνο ο! l1.αζιχ!ι; έξευ'ροειι; μποροοοα,υ Υά μετσ.6άλλouν το σuστημα:. - Μ! το πιρα.σιω: τοο χρδνου, Vι apyij πρόσδ τ Οιομηχa.νσ ποιησηι; στην ΚΙν«. (χανε φανερό δτι δι Oιi \.L-ποΡοσσι πστt Υά ό πά:ρξιι μιιi «ΚινΙζι\ι') C,C:I',., τoυλά.χισtoν μέσα: o'tιx χρονικ«δριιχ ζω'!, των «νορωπων ποό «φοραί),ι. Ό A-ij μιhτησιt πολυ tcpoσtx'ttκά. τα σόσt1jlj.cι,ιiιν Ψόφ. Σ! πολλου, Τόνγχ, όπ6.pχιtι (να: συυτιxytιxx.b σύστημα: ΠιΧΡόμ,οιο μt ΤΟ'Ι λλιuοεροτικ'tονισιι.ό, I»tω, fι'tav χωρι, ιiμφι6o).{α, ιiρχιχά. - δταν οι μa06νoι ταν πραγμα.τιχά. _μα. σόναι. χαι κρσ.τα!)σα.ν χρυφό; τό; μυοτικ«τους, Tιou συμπιριλάμ.60:ναν χα.ι τά. Ιπαyyιλ,ιa.τιχά. τou, μυστιχ6.. ΟΙ Τ6νγχ, fιταν παλυ Ισχυ ροι 6.νάμισα: στις ΜυατιχΙ, 'Ι!:ταφι[ι, 't'fj, lr.oχfj', τα d.vcφxtxb χινημα 6.ρχισε νό; Ιρyιiζεται,ιΙσσ. σ'tι, τιiξιι, των Μυστικων Έτσ.ιριιων. τα ιiπoτtλεσμα: 'tijr; δουλιιά.ς των ιiνι:φχιχθν ιiνά'j.ισα στου, 'r6vyx, "ιταν &τι "IPOa.v σ' Ιπαφή μι τόν ΣoUν Τιάτ ΣΙν χαι μι&. δμ6.5α: του Κι.,ιήμ.σ.το, το[) Νέου ΑΙώνα εισχώρ1jσε μισα: στην Kouομιντά,γκ. 'Π σχέση d.tιb δω και πιρα, ά.,ιιψ.ι:οσ. σι μιά. πτtρu"fα τοο άναρχικου χινήμ.ο:τοι; xα.t την KouqttY'tιXyx όπ'ijρςι πιiyτoτε μιά. σχιση OIJνUπαΡξης. ΜlφικοΙ ιiπα κει.,ιους που πρoσχtίφηoαν, τα (- 18

17 κσ.vα.ν rt& Υ' αποχηρύξου'll τό ΣΟΟν x.cιι ν& πpσιt.α.λισoυν lya. σχισιω. "Άλλοι 'lti'jyo:v κα.ι Οούλιψα.ν,ι.aζΙ του ατό βα.θιw, πσό ι ε.τoo την 'Etta. νιiστα.ση. 6.πoδίxτ ν ΧΙΚvOOouλιυτιχΙ, θισειι; χι ιiπoφvήθηxα.ν τι, dvcιpxtxd;; τσυι; ΙδΙει;. ΜεΡΙχοΙ ιiπ' τουι; ttatuta.louio, "ι"το:ν ciπλgίι; cμο:λιχχοι. ιiναpχιxoι οι bπoτoι, ατά:. Ύιριi.l,.ατιi,01)', "ιοε),α.ν ν ( χουυ την ΕυχαιρΙα. νά.!ργσ.στο{ίν σtδν τομία. πού ι!χσ.ν Ιπιλεειι, lπειτιχ άπό μια 06ΙΡσ. χρόνιο: χ.ιχτa.οιωξηι; Xo:t πιi.λ. Άλλοι ο:ισoιi.νoηxσ.ν, πpιxγμιxτιxιi., δtl οι «Χ6ρισι στόχοι. ΙΙχα.ν πρσ.ηι.gi.τωθιι Τόσο ό ΙΌύ δοο χι ό Λ-ή Ι'Ύινa.ν μιλη τfjι; ΚοuομιvtαΥχ χι ό-πά,ρχουν ιiv'tlιpa:ttxlio π).ηροφοριει; γιι!r. τη μι.'πιιτο: oριιστηpιότηt&. Τol.l" 19,

18 ι 1ό «Γlοπωνέζ,κο» κlνημα Σ.ό l1ε'tα.ςu δμωι;, ό l'σύ χι ό AYj ιιχαν νsι πολίι κa.λυι δουλει&: δαου dφopoi τη" εισαγωγή τοο liνa:ρχισμοο στην ΚΙνa.. Λότόι;!ισχωρησε ΙπΙσηι; στην ΚΙν:r.,!ντιλώι; ξεχωριστά, μιoι-j τη, Τ\α.πωνΙα,. '11 Kf'Jtι. ιlνgη τ6:κj.ιρ6.οτια. ποίι ιιlινo πριν dπb ιι.ι:ριxιi. χ:ρ6 γιι;ι οι.ιιaρισινοι,. 'ΑΥαρχικσΙ <i'iτla1jφoηxav την δπα.ρξυ! των Για. πωυιζων Άνσ.ρχικώ... AUtb διν -1ιτιχν Ι.,.ΙΧ σχισμι;t, dλλά. μι&. xot-#j σuνειδητοπ(j{1jοη t*, {)π(j.ρεηι; τοο tiλao\}. '1'6 ΓΙΙJ.πωvΙζιχσ 'ΛναρχιΧό χίνημ.οι ειχι: ιiνaπτυχt!ί ΟTjμιΣντιχ&' κά.τω ιi'/t' την Ι-ΠΙδpα.tTIJ.0:1 l{οτδχου. Ό τελιuτa.ίο; υπηρξι (νιχι; σπου8σ.ιοι;; Ιμιλητηι;; και ouγγρ:ιφιαζ, tχμτηι; 11tdιo χixoτιμι:ριν ι; Ιφ1jμιρΙoι.ιι; ποό oτpάψr]κε πρόι; τό σoσtιxatottb '1.α.Ι τη μετιiτρrψι ο ' Ινα. ΙργατιΧό πιρισοιχ6, χι (πιι't(j. πρόι; τόν άν':χρχιοιιδ χ6.τω «'r:' τήν ΙπΙίJΡ(101j του Κροπότκιν. Ά1(όλουΟιι. 1(ρφ.ά.στφ.ε γιά Ιοχάτη προδοσιι:ι ιiπίνa.ντι στό ΜΙ1(άδο.* (Έλπίζου:ιι δτι Οά. μrιoρισoυ1-'.ε ν;' Ι1(οώσουμε τό.γιαπωνιζι1(ο 1:11(<<γο. στη σ!ιρά ιι.ι)τυι). <ΊΙτιι.ν μι&. 0/1('1 που \1πορεΤ ν σtlγκρloε1lιί τη διχ1j τω,ι liyr'-pxix y τοο 'Σικάγου, στα Ό πρωτο, IP1i\ttOIliyo, ΚινΙζοι; λόγιο, πeιu lμελλι Υά. Πd!\ οτνι Γι«πωνΙιι. γι&. νά. OTCGuMol!.t χ.σ.1 νό:: πρσσχωρυ,οει στο ά.νιχρχικδ y.iy1jila., τιι.. δ ΛιοΙΙ ΣΙ Π Ιι. 'Γ& κειμενιχ τσο ΛιοΙΙ Σι 1Hr. φυλλά. γovτιι.ι μ1χρι o μεριι. σίι. Ο-φιχυρό, 6.π,σιJι; KινΙζσuι; Άνιχρχασός. Ό Λιού. «ντιοεw. lι! 1tOAAotJιo «πό τσυς; σuyχρδνoυι; του, (δειεε οεea.ojlb &:Itlva.vtt στη.. ΚινΙζικ'Ij πcι.ρά:οοο'lj, -ιι δποια., όποοτyjριζa, frτa.v άντιεξουσιι:ιστ:χή. χαι δ-ήλωσ. δτι ό Ta.σIσμO; xcι.ι τά. κε.ίμενα; 20

19 'too Λ6.0 Το! ΕΙχσ.ν προετοιμ6.σει, στ-ην Κ{να., 'tb δρόμο πot'ί 65η γιι στόν <iντιιξοοοισ.σ't χό σοοια.λισμό. Ί1 πα.ρaδοσιq:)l-η Κινέζικη κυβέρνηση <istaφopol)oc γιιί _ό λαό. Ό λαός ιxsια.φopσίjσι γι' α.ύ την. Τό χσ.ρσ.χ't1jριστιχό Ύνώρι::ιμα. 'too 't'σ.οrσ'ti"j λόγιου.fjτσ.ν Τι ι πικρισ" τ xuolpii1j01jio. 'π xu6ipiiηoyj av'tιμι'tώπιζι τot'ίς ιiνopώ πους σά.ν ζώα" φυ't6.. ο! iνορωποι OιωpGιOσα.ν την χυδέργφη σά.ν χα.τα.πιεοτιχ'ή χο:.ι χα.κή. Κσ.τά. Qt.ινΙπιισ., 31ν UΠ1jρχa. κσ.μιά. δυσκολια. γιο2. νά. υ!σοπήσουν 'tbv ά;να.ρχισμά, χι 1) Ι<Ινα., χιiρ" aτό μονσ.δικό 't1]ς όπδδο.ορο, τα.ν 1) πρώτη χώρσ. που ο.υτό Ιμ(ΑΑε νο2. γινιι, για.τι 1) cciδια.φopισ.. <iπ'νσ.vtι στη 'X.υδΙpvηση μπσροοσι νά. 11Ιτατρο.πεΙ σι νικη 'tco ά.να.ρχισμ,οd. li ολλοι ά;π' 'tοuς φoιττyt.ς ποίί oπotίδα.ζσ.ν o'tb Τόκιο κο:ι ο '!). λο. μέρη, btioτpaψo:v στ'ή γενιτιιpιi τοuς, την ΚΙνα., γιά. νά. "It6.pc.uv μέρος ot σ,ν<ιρχιχά. κινήμα:ισ. χα.ι XLYήII4'to: πou στριφoντcιν Ινσ,ντιο: στol.ις Μα.ντσοό. Άποτιλισα.ν,ή 6ιicrrJ Ινός χινυ,μα.τος πou τελιχι7, συγχωνεύτηκε μ' lκιινο που OtιγXρoτήOηX( ιχπ' την Π'α.ρισινή όμιi Ι. Ι 21

20 Ό Λιοϋ ΣΙ Πέι 'Γό Υ' &'νι;ι;ψιρσυμε συνοπτικά 't1jy Ιστορ/«τσΩ Λιού, που ετνιιι σ.γ\lωστη aτό Δυταό ιiνα.pχικo κινηl'4, σημιχινει v' ιiντιμετωπισoυμ! τη δυοχολlο: ένά.. μυοισταριουρά:φου. θά μποροο:ιι ν& γινει μι&. ΣUYΤCΙPC1X'ttxtj [στορισ; ι1πό (να:ν ΙμπειΡΟ μ,υθιστoριoγριiφo, Ιδισ.Ιτιρα λόγω τοο tπa.ναστrστ1.χc\) όπ66a.οροu τυιι;!ποχi'jι; Ι'Χ.ιΙνης;. l'ια,τι δ Λιου 7),ιχν Ινσ;ς; λ«μπρδι;; λόiισς;. Ό σε6ιχσμδι;; ποιι I'tPECPe. ά.πινa.υτι στουι; κλσ;σσικους; χι Υι 6,πο μ,ιροuι;; του ά.νιiμειξyι του, μ. τη σόγχρονυι ΙΙνι;φχιχΤι σκιφη, 6a.olζoyτa.v σί μι&. δλοχληρω\ιινη γνιi)ση α.ύτων. ΜεΡΙχ.οΙ κσυνolίσι;ι;ν το χιφ&.λι \1 σκεπτικισμό )(0:1 τον Οιω ρogσσ;ν ΟΤΙ θ&. πρrnει \ια.νο:ι ("'1%,.. I λιι)l.ό,. ιiνa.ρχι-..ι.lις;, &1λ' α.u'tbιo!πέi1!υι δτι Τιταν ά.γωνιστης;. Ο\ιωι;; ειχε μι& δμορφ-η σύζυγο. ΣΙ κάποια. περιπτωση, αυ"t"ή ι1wιγκά.στψ.ι σχεδόν νά όπερα.οπιστε! τόν ίrι:υτ6 τηι; - μποροοοε Ii τη οοηο1jσει 1j Ιψ.ορφι!Χ της; Δ!ν xρησιl oπoιo!)σε %rι:λλυντιx!x. "'O ιωι; πολλοί rι:ισθάνoντcιy l5τι δ ν συμoιocιζότcιν μ' lllcιv lπo:νcισtά.τη YCι (χει μιcι τόσο δμ.ορφ'1 cro uyo...'αλλ&: Τι Τδιcι Τι Χό Ί'σ!Υ τcιν ιiγωνιστριcι, (να.. γεγονός; 'ιtοίι Ι διυε ιiπό:ντησ"l'j σι Χό:Οε xpttt'x1j. KάonQ'tt δμως; πi')ρε μιρος; σ1 l ιcι 50λοφΟΥιΧή ιiπόπειρσ; κσ.ι σuvελ1jφο1jχι. Ή ΚινΙζικ'1 MτυyoμΙcι κι οι μιοοοοι 6ιr.σcινιoτηρΙων της, μι τ &1jOεta. ρά.βδων &.πό μπσ.μποό, διν -1jτσ.ν 'Itporbv t'i/ιo φcιντσ.σι",ς τοσ Σιiε Ρόμερ.* Στη", πρώτ"l'j &.πό πιιρα. Τfις; ιioτu'jo[llcιt; να. ύπο6ά.λλει σι 6cισrινιιm'jρια. την δlιoρφ-rι Χό ΤσΙν, δ λιοό t:ισπ«σe:t. ''Exσo'J( μι&. σuμφωνια. κι δπό:ρχει "ι'j ό ποψια. δτι προκό:λεσε τυ] σύλληψη!λιdς; δμά&ς μ! την δπoιcι δαύ λευε μ.a.ζι μι τη ΓUνrι:Ιχα. ταυ. "ΕΥινε χα..θ'1ytj't"ής χαι σuyχωριo'1'.. dλh 1; χαll χι οι ουό ό:π' τις dpxi, γιcι χιiρ-rι τ ς μ.6;θησής του. Λιο!) πιοσ.νε πολίι σόιιτομ:χ, 6.πό χα.τάθλιψη χaθως λtyετα.ι... Σ.τ.Μ.: Φοό Mι;r. τooo. Σιιττρι;r.φΙα., ιicnu DIIl}(ιi'ι IItι!l\OtO)()ηILr1tll) -.:ρ6μou μ '1ρωσ; τό 22

21 Τό νέο κίνημα ΤΟ Κίνημα. r...oίi δημιοιιρύ1jοψι τόσο ΙΙπ' το ΝΙο ΑΙώνα. σo χι &.π το Λισίι, ιιχε δπqσtεί 4Υριις διώξεις χα! ΚQ.w,τΡιγιwύς. Τελικά. GιJγχWν'VΤTjΧΕ ο' Ινι.ι νιο ιiνιφχικό κινημ,ο;, Υι σuυ'χρότ'l']οl'j.00 δποιou 6φειλιτCΙΙ O'tO ΛιoU ΣζoU Φώ (yyω<rtό σ&.ν tt ΦOU). Γι& πρώτ'υ] ψορ& το κιτημ.ot Ιπι.ιΨι νσ. Iilva. Ινα: κινημσ. πού όπαστηριζοv>:a.ν ι:iπo!\μύχριδις, 4'01 χαι αuνιχιζι νb. 6ιxaΙζιτιιι σ ip' Υά.τιι; πα& πήγα;ινcιν γl&.,.σ. σπουδ6.σοι)'l στο Ιξωτιριχο κι ΙπΙστρεφαν πιοω ιιέ τιχνιx. ut6.pttoyj χι Ιπσ.νa.στατική πειριχ. Ό ΣΙ Φου κuκλοφόρyjσε (γσ. περιοδιχ.ό στο Χονγκ KδVΓx. Σtιi 1907, [[χι πιiρει ΙlΙp ot ιιιά. ά.πόπιφa. έξιυιρσης στό Koua.ντουγΥΚ. Ό ΣΙ φου ε.ιχι!χλιυ'τ για ν& δώσει το σύνοημα γι&..1)ν Ιξ'Υιρση, μι τη δολοφον{α:,00 vo:ucipxo'j Λή Ί'σούν. Δυσwχωι;, ΟΙ χημιχιι; του '(νώοιι, -fjta.v δπστυπώδιι, χι!φησι τή 6όιι6α. ν&!χρσ. ΎεΙ μισα. ατό χιρι 't?ij. 'Έχα.σι ltat 't& δάxτuλα. too Ινό, χιριοο. Κσ.'tο:Οικο:σμΙνο, σα,ριάν,σ. χρόιιισ. φυλ6;χιση, γι&: 'tρομοκρο,τιχι, ένιργε.ιιι;, 'xwil 'tou χο,ι μι't!χ ά.πό 'tpla χρόνια άφιο'j'jκι: έλεύοεροι;. οι 'to'πlxtιo ά.ρχιι; (lχα.ν xιiνιι σ.ίτφη γιόι την ιiπελιυoιlpωιn'j '(O\J, τόσο μιγάλο σιβσ.σμό Ιτρι.φσ.ιι γι&: 't«υρ6.μμa:tα. την έποχ1ι lχεlνη στην ΚΙνα.. ΆφΙΟηχε lλε.όoιρ σt , 'ΚαΙ o't&!πόμενσ. ιεη χρόνια. δπ ρ ξι δ μιύά.λ Ιμπνε-υστηι; τou ΚινΙζιχou ιiνι:φxιxoo χιτημο:τσ';:. -1 ορυοε 'tliv περιφημο έxoσtιxό ο!χσ ΤHvγx ΜΙνΥχ. Mn«άπό μια. ά,. πδπειρο: ΥΙά. ν& O"Aoφov1]OEL 'tbv Π ΡΙΥΧηπα. Pήtttv., πήγε ν«ζ -ήσιι σt'ή Σι%nά'l7. -Htιxv δ 'ItpmtOIό 'JtQU άνo:xιiλυψι o'tl 1) Σο,rrά'J'j ά.πστε- 23

22 Ι ACA}ae: τα τελε:ότερο κέντρο Υιά όπο\lομευτικ-η δρα.στηριότητα.. Ή Κινέζικη κυβέρνηση δεν ειχε καμιa άρμοδιότητσ. σuμφωνσ. μι τον Διεθνη Διιχχa.νσνισμ..ι; ΧΙ οι Είιρωπαίσι οεν μποροσσα.ν νά ξεχωρισουν τον lllix Κινέζο άπ' τδν άλλο - ιiπ' τη δική :τουι;; O1tOΠt", ήτα.ν δλοι όπιiνoρω'πoι. ουτ! ή ΔιεΟνηι;; ά.o'tυνr.ιμιιι: μπσρσσσε ποτι νά. δια.μσει τι.. tφ1'j! εριδει;;! "Ισωι;; να μποροοσα.υ ο! Κινιςοι όφιστάμενοι 10υι;, ιχλλ&. προτψουσα.ν πιiντοtε νά μ.υιν Ιπεμ6α.Ινοιιν. σι κσ.ιροι.ητιχν έ 'ItLx(vOuvot... 'ΓιΧ περισσό'nρα..ipopu. τα!} Νέου ΑΙώνα. ά.ναδτηιοοιιίιτηκαν χα.οώι;;!π{ο1jι;; χι ρoρa. χα.ι ij:rtpoooopft;; άπ' 6λόκληρο τον κόσμο. JιΙΙσα. σ! l η χρόυια., txoόoyjxa.y περισσότεριι. άπα 70 6ι6λΙα, σw. δ ποιο: δέ ΦJlιπεριλ,φ6άνoντa.ι Ο! IΗ"tΟ'.φΡiοειι;;1 24

23 Ή Έσπερόντσ Έδώ δι Οά. πριπιι νιχ ξιχάσουιιι:,,' ιiπoτισαι,ιιιε φόρο τιμηι;; στη δρά.ση tf'j, Aπιpά:ντo. t'ij"; διεθνωι; yλώσσι:tς. ΕΙνσ.ι 6.ναπ6σπα- 01:1/ άπ' την!σcoρια. των ΚινΙζων Άν«ρχικων. Κά.ποτε, το ριζοσmσtικό χιτημα ο' ολόκληρο τον Υ.όσμ.σ, προσοοχο\)σε μι Ιλπιεα. πιν Ιπιτuχία τ 'Εοπερά.ντο. ΣήμΕΡIΧ Οά. πριπιι 'Κ«νεΙι; νά. όποοι σε: δτι το δνιιρο Ιοδησι fι δτι κάτι συνι6ηκε. 'Αλλ&. στή... l{(να. υιr;οιτυiοηχe σ.π τ-ή" σ.ρχ"ή. 13ι6λΙσ. και μπροσσuρες &,π' δλο "ον κό σμο [ιιτσ.φράστηχο.ν ιiπ'.ον!κοοτιχο olxo rnvyκ?ιtlυ'(χ. ΊδΙιι; κι ά,υω'ιει; t1'j"; ΡωσΙιιι;;, 'AyyλΙι:r.ι;, rα.λλια.ι;, l'ερlια.νιαι;, Ίτα.λΙι;ιι;, 'ΜιξιχοΟ, ά.πομοφιιν στ&. ΚινΙζιχα. χσ.τευοιιιιν μισα. ιiπ' τοll ιivσ.ρχιχo τύπο. 11 ώι;;; Μόνο χά:ρyl oτov.,; Έσπιρα.ντιστΙι;; ι,iyα.pχιxoός. ΟΙ ΚινΙζοι άναρχιχdι δι" ι!χοι.'ι περισσότιρει; Οu'la.τ6Τ'I'j'tις, γιά. νά. μι.α.φριiο(juν ά,τοό τόσε, πaληι; Εύρωπ,οΙκΙ, γλώσσιι;, ό;π' δ'tι ι[χσr.με μεις \ιιτιxφριiζoντσ.ς ά,π' "τα. ΚινΙζικα.. ΣυγχρΙνιτι τόν ευπρόσιτο XIXPIXX'tTιpα. τ IiVIXΡXLX'i'j, φιλολογιο.ς στην ΚΙνο. μέχρι τ::ριν σ.πό λιγο. χρόνιο., μι "την Y..1X'tιi 'to.σyj που ΙΠΙΧΡΙ:ΙΤΕ! στην 'ΛπλΙο. - δ1toυ (ji:v υπijρξε 1toτt κανένο.ς ΠΕριορισμό, ο' όλ6κλ1jρ1j τη χρονική περιοοο JU: -την l;πoιo. ιiσχoλoυμεοα! Έχτός ιiπ' "τόν Κροπότκιν (ατό μιτρο που ό;ποτελοσσι χι δ [διο, Ινα ΚΟlλiιiτι "τοα Βρε-τ'tο.νικοα xtv1jiι.ιxtoc; δπως κι δποιοσδ1ιπο "τε &.λλοι;) ποιοι ξtνot ά,'ιιψ)'.ιχοι σιιυύρlχφιι, ειναι Ύνωιπο( ; Άποσπιiσμoιτα άπ' "τόν Μπακούνιν, μιριυ..ις ι πpoσoopιι; "του ΜοιλοιτΙιπot, οι 'Al1lPtxivot ό;νοιρχιχοί..., d.aλιi τίποτα σ.πό "τσu, 'Ισπο.νού; ouγγρaφε{ς, τιπστοι ό;π' του, rλλλοur;, οu'tι άοκόμσ.: χι ό;π' "του, lοτο- 26,

24 pιxoίι ΠΊ ΔιεΟνοΟ, - (να. 6ιΙSλlo τοο ΗρOl.lντόν - ΜΙ ψυσικά. τιποτσ. ιlπ' δποια.δήπο'tι: μή Wρω1tσ.fκ:ή γλώσσα.. 1'ια:τ/; Δι6τι δ ΚινΙζος; σunpa.ψια, πού ΙΡγιiζοYta.ν o'tov ιiνσ.ρχιχο Ιχδοτιχο olxo, l1ποροοσε νά: π«ρουσιά"ι:ι την πoιγxόσμu:ι άνσ.ρχιχή φι),ο),ουια., ι lταφρα.ομιν1j στην Έσπιpιivτo. ΕΙμα.ι 6iSatoι; δτι οι Ίi;στcερανtιπΙι; θt διχτουν (ιύτο σσ. μισ. Ιντςλιi).. α.ύτόβουλη μσ.ρτυρισ.οι. ΕΙνα:ι ά),υιοεια. ΙS'tt α.ύτη oiv ι:ιναι δλόχλ'}ρη ή ΙatορΙσ.. Ί'δ 'ttpιio'tto lργο τιi)ν κ.ιν4ζων ciνcι.ρχιχων μπσρι[ νσ. ΙχτιμηΟIΙ μόνο!ν xoιτιiξo');.ιι: πισω οτσ YHt«v μισ. δόσχολη χρονι& γιιχ νσ. γιορτα.οτοί)ν τσ. ΙΜτοντά:χρονα. τοο Kpoπb't'Xtv. Στό ΛονδΙνο διι.ω χυχ),.,ψόρησl ο' lνσ.ν τ6[ r.ι, ι ιιχ σεφ&. δισ.λιχτ6)υ Ιργων το!) Κρσ πότχιν, πι:.ι) Ικδ60ηχε &.π' το ΧΙρμ.πιρτ ΡΤιντ. ΥΠτa.ν ι"ά. άξι&}.ογη δoll),ι:ιά. ΔΑν μπορει διιωι; y σuγxpιoεl μέ τ&. &. π α. ν τ σ. τοο Κροπ6τ-ι.ιν 1tOV Ιχδ60ηκαν σά. φόρο, τιμi"ί, γισ. τά.!xα:τovτά:xpo νά "to'j. στσ [) άor:b τόν Λή Φάι Κά.ν (πou ι:!ν«ι γvωστbς Μν Πά. ΤσΙν) γι&. τόν όποιο Οά. ιιά.οουι1ε περισσότερα. ιipγ6τιρα.. Άλ λb. ε!νa.ι &ρχετό νά. 'i':οdιιι. 1St! -ητιχν, φuσιxά:, Ινα.ι; Έπιιναστιr.τηι; λ6- γισι; (σ.ν χα.ι τ&. α.πα.vτα. \ιι.τ«ψρ&.στηχαν aπ τόν ciδε).ψό Τ01J 1((ιτ' ιύοεια.ν &.π τά. Ρώσικα.). 26..

25 -. Ή Έπονόστοσπ τού 1911 ''Ota.'1 4,10.(16& την ΙξοοοΙa. ό Σούν Ι\«τ ΣΙΥ, ι ΣΙ Φού ιlpx σ.. Y ικαιδει τη." περιφ1jl η lφημεριδ<ι. τοο.0 ΚΟΚΚΟΡΑΣ σου ΛΑΛΕΙ ΣΤΟ ΣΚΟ1ΆΔΙ. (πov ιiργότι:pι:ι Ιγινι γνωστη ILt τ' ΙSYO μσ. ΛαΧκή ΦωΥή) - ή 6τtoΙσ. 6.ργότερa. lπαιςι πρωτοποριακό ρόλο στη δημιουργισ. των πρώτων 6tομηχa.νιχtίιv σωμa.τιιων, δηλισδή, PΎα:rιxων ouνδι:ι..ά:των σι ΙιιΕίρυaΧή χa.τά.στa.ση. Δισιμ.οι.ρτuρήθηχι t'jιiytttt στην ιir.oδoxtι ΟΙσεων, στα. 'Itla.lota. τη, Koυoμι'tά:yx, ά:πό πono\) Ι.χπροσώπou, τη, πιι.λιdι; q:ψouρι!ι;, lιιριχοι Q.π ",ουι; δπoιouς, συνιχιζιχν νό: δtιψ.α.ρ'tύρο : 'IthIt; δέν Elxa.v προδώσει τι, ΙΙνα,ρχιχΙι; τουι; [δι"ιϊ. '1'ό ΚGί\ΨΙΙUνισΤLΧb Κόμμα. είχι lμφα,'.,ιιctti.τ στήν ΚΙνιχ χι Τι 6.να.μφΙ60).a. έπαναστa;τlχή του πο:ρόρl1"ηοη χι 6Ρίο:νωτικ'ή!κσ... δτητcι, τό bsijy1jot σέ δει/α. ιiντιoεoy/ μι τό ιiνιxpχιxό ΧIVYjμa.. Έ πισ'ήι14vι,ιρωνινδ. τό yεyo'iόι; δτι IHpt)Wt ιiyιxpxt1wt προσχωρη οιχν στηυ Kouoμιτ«yx (ι!ν χι α.ύτη τα.ν ιixόij/.l Ινα. φιλελιόθιρο ΧΙΧθεστώι; χα.ι δ!υ ιιχι ιixόμσ. δια.φοα.ρετ bπ:ωι; GUyιI6ηxI! ιiιryδτepιx). 'Λλλ' δ ΚΟΚΚΟΡΑΣ διν έπιχιιρησε ν«τού, σuyχωρ"pει νιχ συσκστισει τό πρ66λημ.σ.. ","Αν oτέ "ιtιxνει, φαντάστηκε δτ: ΟΙ ά,να.ρχικοι, ΟιΧ τοο προ., ψιρου'ι την tλε.uοι:ρια., θ& λύσοιιν τ&. πpoδλyιμα.τιi του, θ& τόν 615η ΥΥισοιιν στη yi'j tij"; έπ π,λιιιι;, διν χotτά.λαδε. πατ! τόυ ιiνα.pxι σμό», σά.λπισι. ",Δtν δπ6.ρχοιιν δπιρτατοι σω1i'jρει;, OU'tI: ήυιτει;, ocι'tt χι ά.νσ.ρχικοι ιix.όμα, δχι, ouτl οι [διαι οι θιοι ΧΙ dv φιχντα. στήχ«'tι δ'tι αι θιοι οι ιiν«pχικ.oι διν ει... ιχι &'νθρωποι μ.' δλιι; τοιιι; τι, ά,τlλeιες;, iξ«πιχ't1ισιχτt τελε/ωι; τόυ {α,ι,ιτδ σαι;. 'fπά,ρχει περιπτωση ν&. xιxτιxλιiμ6ανα Ινα ιiξιωμιx; "Όχι. ΈλπΙζω πι'»ι; δχι. 27,

26 Άλλά. ά:χ.όμσ. Ο.πίζω δτι δε 0«όποστω 6c%-σα.vιστήρια., δπως; ό σό', τροψος; Α, ικιτ& τις; σπα.ρα.χτιχές XpιttJYE'; τw>f πειυα.σμ.ιυωυ μ.. ου μωρων, δπως δ συντροφος Β. Λύτό που μ' έ.'ιδιιχ.φ!ρει εlνιι.ι: πώς νά. σuνεχι"oυμε. vli παλ όoυμε". 1'ό πρώτο Υ.οιΟψον τοα ΚΟΚΚΟΡΑ frtav "ή 6ΙΨ'1χa.νιχ..η όρο γά.νωση χι 'τσι Ινα.. νιο <iya.pxl:xb χινηl1a. ξεπρόωε στις; λιγες 6ιο μηχα..νιχις πόλεις παι) ύπiίρχa.ν στ..ην ΚΙνα.... Αρχισα.ν μ! πpότuπo τοίις Τ-!ιΥγχ ιι ά.χ6μι:ι xa.1 σuνδιxά.τα.. δυτιχοσ Μου. 'Λνά.μισιt στ.χ < , Ιγινιtν ποληι; ά.περγιι:ι; ΟΙ όπο!!.ς lδ!.ιξι:ιν τ..ην α..υςιtνόμ..ινη δuναμη των 6ιoμ-rιxιι..νιxων!ργιtτων xιtl των tργι:ιτwν μετι:ιφορων ι!διχώτερα.. Στά 1920, τό ά.νιtpχιxό χινημ.ι:ι ΙΥΜΟιδρόΟ'1χε στην Κα..ντώνα (την δπoιιt δ ΠΟ; Το!ν ciποχά.).ιοε.,ίι Βι:ιρχελών-η τi'jς Άνσ,..τσλ-r,ι;.), μετσ. την 6.Πε.Ργ(ι:ι τών Ιργα..των xλωστσl..lφιι..ντoυργιιxι; στό Tσιtνyxσά.. Λύτη παριμεινε «πό τδτι τό προπόργιο το!1 ιiνoιρxισμοσ. Στην πε.ρ/οδο 19G5-196G, οι ργιiτις xα..τι6ηκιtν σ ά.π!.ρυία.. oτli rlitιt σ.:χρι6ωι; \ Ιρη, ιχότη τ1j φορli lνά.ντισ. στόν lλlυχο "taq Κομμ.ouνι"Πιχof) Κόμμα.τσι; κιχl δ ι α.. τ -ή Ρ η σ α ν ο Ι λ ε ι - τ ο υ ρ γ Ι α.. τά Ι ρ γ ο σ τ ά; ο ι α.. χωρ Ι ς δ ι ε. υ Ο υ ν τ Ι ι;. fι ΤΕότη-,ι;σ.ν στ& στ& lλιυχο ά.πό πά;νω. Ol σπόρσι φu ΊΙ!πσ,νεισιχγωγ1j -ti'jr; Koμμα.ΤΙΚiΊ' I$ιεόOuνσηι; διν uπijρξι εύχ6.ριστη "Χι ό ά,γώναι; ouvεχιζιτ4:ι.. Ό ΣΙ Φοίι 'δρυσε xa.τόπιν την 'Ετa.ιριίσ. γιά. ΠΙ μελiτη tijς Λιτότητας, στη Γα)."λΙα. "Mtli ά.πδ τι, μόνιμες lλξεις τijι; rσ.λλιας ταυ -Ιι δλο"χληρtjιτιχ1} lλλειψη θρηοχιu-cι"χi'jς διa..φώτισ-ιις στά. σχολεισ.. T1j.. Ιποχ'ή σ.ύτη, τό!πιχνα.cτσ.τικό xlv"'1l14 6ρΙθφε ν' ά.ντψιi ΧI!:ΤΙΧΙ δχι μ.6νο την παραδοcιιχ"χ1} θρηοκειι:ι άλλά. κι:ιι -coτjς Ιεραπόστολους. ΟΙ EταιριΤις "tij.; 'ΕΥΚΡ!ΤΕt.ot', τά. πσ.λιli προπόργισ. "tijr; d.ριστερliι;, ά.ποδειχτηκ.σ.ν πώι; ταν γόνιμο 15αφο, ytli τοίιι; Ιl!:ριχπ6- στολους. 'EftLTtltO\l, στην όλι"χτ) σφαιρσ., -ιι υ!οοιτηση τοο Χριοτιιχνιcμ.οσ σ-ήμα.ινε τη Οuνα.-cότη-cα. γιά. ILtli σταδιοδρο!ιια, ά.κόιια και γιά. τ λόγιο, ιi!ιcl εllτ"" d.ttb κυ6ερνψικό: Φ.,.,φΙσμοιτα 'Ί τοιι, μ.ι:ινοαρινσυ,. ΟΙ.ξΙνοι oιιi60λoι. ά.ν6.πτυεα..ν τις ΙμποριχΙι; σuνα..λλα..ύι, στη ΚΙνιχ κι lδιιχνιχν προτίμψ.,., στouι; Χριστι<Χνοίι, d.\lixφopl:x1i 1. τις διευουυτιχιι; Oiottr; των Ιπιxεψ σιων. ΔΙν 6φιlλoνταν lντελ6j, στη χιiρη τ ς Kιxtvij, Δισ.θ-ήκης, cwτb ποίι ΠΡΟ'χ.άλεσε. τδν πρσσηλυτι- 28

27 σ!1ό πολλών στό XpισttCΙνισμό, στ&. χρόνια; txtiyg(... ΟΙ «ΚΙΥΙζοι Χριστισ.νοΙ. &πq'tελο(lσιιν έπιστις;!υσ. μεγάλο ποσοστό, χιιθως; έχχλησιcι σήμσ.ινε Χάπατε ιiπa.σχόληση. Για. I ιά. ιixόμα. φορά οι φαιτητις; ΠΤlΎαινσ.ν στη Γι;ιλλΙα. Auτη τή φαρ" δμως; πρoσπάθησcι:ν Υ" Ιδρύοοuν τό Οι)!.ό τους; πcινεπιστήμιο, στη Λυών. ΤΟ ά,πoy.cιλoύμενo «ΚΙνημ.σ. γιιχ τή ιιελlτη 't'ij; έργμιι;ις;. ιiπooειχoηxe δτι ειχε. τεράστισ. έπιτυχισ.. Ένισχύθηχε. σ.π' τό γεγαυος; δτι ή tδισ. Τι Γσ.λλιχή Κυ6Ιρνηαη, τtλιxά, πρασκ6. λεαε ΚΙΥΙζouς; εργάτες;, χσ.τιχ τή διιipxιισ., ταο ΒόΡωπσ.fχοiJ πόλε μoou) για ν' ιiνσ.πληρώ,.ει το «νθρώπινο Ουνσ.μιΧό τ-ηι;; μι φτηνό &ον τάλλσ.υ!}σ.. 'Ανάμεσσ. στους; l(ινιζους;, πα,) pθιιν at'i] Γσ.λλtσ., u 'Iti'JPXGtv!xcιΤcίντάδες; σοσιαλιo'tες χι σ.νσ.ρχιυ.οl. ΕΙχσ.Υ 'ttij; δισ.φα pi, ταυς; 11ε 'ttιo ra.λatxto; άρχει; χα.ι χa.τ!!ι τη ΟιάρΥ.ΙΟΙσ. μι6.ι; απόπειρα, γι&. Υσ. χσ.τσ.λάβουν το πσ.υεπιστημιό ταυι; (γι&. το δποιο ειxcι:ν πληρώσιι) έχσ.τοντάδες ιiπ' α.ύτοιις; συνελλήφοησσ.ν ά.π την Μτυνοιι(σ., μετa.φέρθηκα.ν στη Μα.σσα.λλΙα., Υ.σ.! ιiπελιiθηχσ.ν μ.ε τή 6Ισ.. Άyάμεσcι οτους; φοιτητές; a.υτcίύς;, όπ:l)ρχα.υ ντουζινες; ανορώπων, ΠlJύ εινa.ι σήμερα. ΚΟI μοuνιστίς; σ. ιωμα.τoαxoι. -Ενα.ς; απ' cιuτοuι; ' τα.ν 6 Τσεν Το,) ΧαΙν (ποίι χα.τέχει τώρα μι!!ι 'Υ.uΟερνηtΙΥ.ή ΟΙση στυι Ν. ({Ινα.) δ δποίας; δτα.ν πιoτpεψε (χανε I ιά. δημόσια συζητησ-η με τον Oυ ΣΙνγx Πιiι, Ινα μtλoς; ti'jt; όμάδας; ΚΟΚΚΟΡΑΣ, ή ό ποια. l ετσ.6ληθύjxε κυριολεχτιχα. σι μ.ονομ.αχια.. Ή δι«μ xη προε)!.tάο-ηχε στιι; οιάcpoρει; έιρ-ημφιοες τους; x ά:r.:στ: λεσε τήν Ολη Ινοι; 6ι6λΙ0υ, το όποιο [χει δι σωoεi. ΈλπΙζουl1ε δτι το δακιμlο α.υτό Ο' ά.ποτελιαει [να!ριοιομσ. i;'ioτt. νιχ το μετα. <fράσει στα Άγγλιx χcιπoιoι; Κινlζος; λόγιος;. Ό I.ι.6Υος; λόγοι; που α.υτο δέν Ιχει ουμ6ε! προ-ηγοίψενα., ετυα.ι ή ιiλα.ζoνι'x:η μa..ταιοοrjξια. τοα Mιio-Ί'o! Toυγyx, b όποιο.; έπιμευε νά. ΙχδΙδονται ξα.νά. χα.ι εα.να. τά πpoσω"ιxιi τou.(ειi ενα Υ.Ι Ιχει ξεχάσει δτι όπάρχουν χι oiλλοι ΜιχρξιστΙς;!χτοι; &'π' αυτόν. TπCΙpXCίυν λιγις; μόνο ά.ξιόλογει; χρι τιχ!ι;;!πιθισεις;!νά.vτια. στον σ.ναρxιo\jδ. (Ή I ΠPoσoυpσ. τοω Στά.λιν γι&. ταν ά,νcιpxισμo ε[ναι τόσο πα.ράλογη που oe.. &.ξ/ζει οδτ! τηυ περιφρόνησή μa..ς;) Λυτή ή αντσ.λλαγυι σ.πόψεων, που (χει τον tιτλο Σ r Ζ π 'Γ Π Σ Ε J Σ Π Α Ν Q Σ 'Γ Ο Σ Ο Σ Ι Α Λ j. 29,

28 , Σ Μ Ο aποτελει μι&. dy'tικtφtvική χριτικη το\) άνιιρχιομοο ιiπ' τον Ί'σΙν, α.πό μι&. όρ0600ξυ} "XDμμOUνισtΙXη σxoπιιi, μαζι μ I1Ι«έχ τι.τα.μινη ΙΙπιivτηση &.r.' τιν Οό. (ΈΧδόθηκι: πiiy Kιι.vτώνα., στ&. 1922). Ό 'Γσεν [Ιν!Χι εtλι'x,ριilyιι;, σ.τιο Maρξισtιxή-Λινινιστιxή οχοπιιi, ιiπo)/,:ηpόoσσντa.ς; τιι; ΙOξλσντιx ς Ινώσεις ΜΙ την!λιόοψη δ μσσπσνδια.. "τι ξεχο:θα.ριζιτa.ι α.νιr.φoρι"x.ά. με τή σuλλoγιχ-η xplo'j'] των oiδιιών &'νορώπων;", l)ωτ.2. Ό OU, πau όποστyjριςtι μι&. ιiνa.pχοοuvδιχα.λιστιχ-1j &.ποψη, &πω, Ιχα.\ιε linb τότε χι bm'1t).'rjpo τό ΚινΙζιχο χ1νημι,ι, ιiπιiντησι δπως; (πρεπε στον ΤσΙν.

29 Τ ά κείμενα ταυ Πά - Τ αίν 'Λνά.μεοα ο.ουι;; φοιτ1],ιι;, πού ΠΡΟσ',(ωροσν τώρι;ι σ.ό &.\ιi1.ρχιυ.ο χ!νψrι., ο,το iι.1'::01wpuιpwii.d 'ti'), \Jl.l.ClY;'ijt; 'tctl Ιπιρρoijι;, \lιο«στη διχαετια. -: , Υ'ΙΊιχν "Ι.Ι 6 A-Ij ΦΙΥ Κάν, r.oίi ΧI.I."tάoYrJY'ta.v &.πό.1).. σρη ΙJ!κιιγΙνιια. την όποια. ΙΥΚΙΧΤέ).ι:ιΨι: ΎΙά. χά.ρη 1:00 6,y«ρχιo\\Cι!). 'Ο Λή υιοοιτησι " δνσμ«πά. Τσι... - η Mπ -.ΚΙ... στα. Λγγλικά (Μ π σ. ')(.oo\l\\, I{ρoπιlτκ ι ν) - χι [γινι 1\101.' ριζοσπa.στικ ι; (;1jμaοιrηΡicpoι;. -'ΕΥραψε lχ'tιτ,-ψ.'ιι;ι ΥΙά..ό rivl1.ρχιχό χινηlιot 'X.l1.t ι l'ciφρι:ισt t& &'πrι.yτi1. 1:00 Μrxλlχ:τ:ΙστGC., τcι. πtptσσόtιρa. lρyrι. τοο "Mπcικσόyιν, 'ί.ολλά. σοκιμια.οίί Kρσr.:ότχιν ')tq.θώι;; Ιτ.Ιση; χι 4- j\ιτρηtrι. l1λλα. ΙΡΥιι.. 'ApyιIttpl1.. πήγε να. σ;τσuδιiσει στό l1ιχριοι χα.1. κατό'πι\l otb ΛονδΙνο. Ι :κεί σu'iάovτ1jcιt.όν Ί'όμ Κήτλ, τον 'ΛλΙ ςα.νδρο Μr:ΙΡΥκ ια.ν. τόν Μάξ Νι.ττλώ κι Δλληλaγpιiφηoε ytlt 'Πολύ κι1:φό ιιέ τήυ νεμμα. rx6a'itjiu.'i (;:'1;; ό.. o(ιx ΙΥραΦε I!Ιιi 6:oyριxcρ{o; στα. Κινέζα.ιχ). Hoλi.ι 'Πpάσφr.ιτα, Ιχει ci.oχοληθε'ί μι τή ζωή χιχι τό Ιργο του, ή χαοη'(1ιτρια. 'Όλγα. Λιiηκ, σέ \!ι& ίιπιροχυ! ιivci.aua'l'j χι εiσcιγωγη στ:ι. \ιυθιστop1ιιιcι-:ά, του. 'EξετιiζIΙ τό (ν έπεισόδιο ι.ι.ετσ. τό άλλο, iπ' τσ. ΡΎα. "ου. (ΆΗ riμεροληψιι:r. της; ε{ναι άξιοσηlιειωτη στό δτι ΎΕνν1jΟηκl στή Pωσ{r:ι κι Υι olito"ft"'eli της; προφl1.''/ως; ίοπιφιρε i'j έκ διώχοηκε &π' τά ar.itt τ'1, 6.π' τοίις; λια.χυο6ιτες;). Ί'ιi μυθιστορ",ιιιατα. τοα Π -TσΙν ά:πεχω" πoλi.ι ιχπ' ;:ι ι:ι. ε!να.ι σ,μερδ),ηπ'tα.. 'Εμπνεε;:cιι τόν (να χr.ιρr.ιχτηpα. μετά τίν ιiλλ" tir;' τό &'ναpχιχb χ!νημι.ι. 1ιΙο),ο'ιτοϋτο, ΟΙΙΧτ"'JΡη::JΕ τή λατριια. τι1ιυ Υεα.ρων &'Υα.Υνωστων tou σ' Ιλ... λ'l'jρη τή'ι ΚΙνα, tδσο ίtci.tw (ίπ' τη-ι έξοuσίcι τfjr; KouoIltvτάoV' δ- 31,

30 σο και των!(οlψου'ιιοτών. ΟΙ -ηρωεο; κι Q! 'ήρωιδεο; 'tqu ε!να' δλοι ιί.. ναρχ.ικοι κι άν μερικεο; ψορες; αυτό i51;,i yαι ιιτl1ι x:tocιpιx οτ& lωοιo;:oρημcι;:«του, μ:τι:ψεί κcι,/ειo; νά. 6aσισ;:εί ο;:α i1τι ΙΧol.Ν μι εικό'/cι,od ΜπακοόνΙΥ w.by ;:Οlχο η a'lαψέροuν μια. aπ ;:Ιι;; ψuοισυνωμιεο; ;:oi) α,υαρχικοο ΚΙΥ! ιχτt)ι;;. (ΒλΙ'Πι ;:ό Ilιχρ«ρ;:ημα Δ'). Ί πιxνεtλη μ 'IIX,α,ι χρnιυ.ά.ρ σa.ν o!ιiιpopoι 5.nλοι ΟUΎΎρa.ψείο;, γιά. ;:ηυ 'Προσή λωσή ;:ou στό &νaρχικό Χ!,I7jμa rι γι&. την &:r::αιοιοοο Ιa πού Ι;:ΡΕ' ψε &'yacpopty.!x μέ ;:α μιλλον,i')o; ΚΙνα.; (χιi'tω &'π' τη,ι ΙξουσΙα. 't'ij J(ouo ttv't4rx και του Ι(ομμοιινιστιχοσ Κόμμιχ'tος). 32

31 Ή Κομμούνα της Σαγκάπς "Αν κι δ Atou (ΣΙ Φού) ;τιθα.νε στο:. 1915, σι Υια.ρή ήλιχια., το ΠεΡιοδικό ποο ιιχι Ιδρίισιι ΟΤ1] Σcιyxά.Y) κι Τι όργ6.νωση ('Ετα-ιρε/α. τη, ΚιχΡδιdι;;) συνιχιζα.'i νι 6,1ψ'«ζουΥ χα..ά. τη δι&:ρχιια. τ ι; Οικα.ιτΙα.ς, τοο '2(). 1'ό φσιτητι'χ,ό ΧΙ"1')ΙΙα. που δημιικιρύ1ιοτιχι στό Ί'σεvγχτσυ, 6.π <oίj.. ά,να.ρχιχοίιι; τη.,; Σα.ΥΧά."1Ι;, ΙξαπλώΟηχ, ΎΡ7Ιγορα.. ΤΙΙρΟι σι c:ιιηκρouο'l] \ιι τό στρατό σ! ΙΜφοριι; ιόχιχιριιι; (τά. ΥΙΥονότα. (καγa.ν lvtultwo1'j ατόν Ι] ά. Ί'οl.,ι 1tr,;iJ τα. ιiποοa.ν6,τισι στ&. μuθιστορ-ιjμa:tιi του). Άλλ&: σά.ν ιiπoτέλισμα τη, lυ,:tετιιμινηι; φαι 't1)'tlxi)ς ιiyxιτ«τσιa.ς, POE "'ι Ιμφ.χΥι:ιη 1:oD XLY IL,a.:tO'; -τ 1ίi Κομμ.ouνιοτιχηι; ΝΙQλα.Ιa.ι;. Σι ιiπ6.ντηση, οι ά.νσ.ρχιχσι Ιδρυσα.Υ τ+ιν Τ σ ο u ν - Σ ή ('Αμερόληπτη 'l!:τσ.ιριισ.) +ι όποια. &ρχισε νά. lxoι ιι τήν lιpyjμotplo(l, liινυκ MΙVΓx ΊΌ! ΣίνΥΧ (Λσ.Τ'Χ.:ή Φωvη). Λύτη τιx.ν ή 'Xιx."Cιx.ywy-/j τtίσ έκδo't κol) Ol'lWu υι\iύχ ΜlγΥΧ, που ιι νο,ι τ6σο Υνωστόι;; στoi.ιι; ιιoνiιι; ΙΙναρχιχoUι;; Χύχλοιιι;. -Πταν ciφιιρω]λίνοι;; στή μνήμί') τao Σ-/j -ΦοU. Στό μιτιχ.ξυ, 'τό Ιπr.ι.νιx.oτιx.τι'Xό 'ΧΙν-ημσ., ά,νεξ6.ρτ-ητιχ. άπ' την πα.. Ρα.'tιχ.ξιιχ.χ'ή to\j διαίριση σ. I{QUΟΙLι.d.γκ, Κομμαυ"ιιστέι; Τι 'Α'ιΙιχ.ΡΥΙκαυι;, lξιχ.πλώνον'tιχ."ι ο' δλό-κληρί') την ΚΙ"ιιχ.. Ή πιριοδοι; 192δ-27, ά;tt-αχ.ιχ.λ,!'tα(.'β Mεγd.λη Έπιχ.νά;στιχ.σψ - δτιχ"ι ή ΚouομΙ1:ιΧΥΚ κιχ. 'tlλιx.d! 'τιλικά τη"ι lξοιισιιχ.. Σ'tά IΥινε μι&. \ληd.λ1j άπιρυιιχ. στη Σιχ.Υχ4η, όποια. προχ4λισι ιiπιpyιιι; κιx.t 6ιlΧ.ιό't1'jΤΙΙ; ο ' δλ6κλ1'j p1'j..ην ΚΙνιχ.. Σχημιχ.τΙσ1:1)ΚΙ μια. c'ενωμι"ι1'j ΈπιψO'lt'ή ciπδ ΈΡγά 'τιι;;, ΦΟΙ1:η1:ές χι 'Εl\πδραυι;;:ιι, 1j δπαίlχ. "ι.iλισε τό λlχ.δ "ιά. κ«τtβ,ι οέ ΎινιχΎι ό:πιρυίιχ. στη Σο,''(κ6.ί') (ποίι "'ιτiχ.'ι κά.τω άπό ξι'iη χυριιφχιiχ.) 3 33,

32 τηι; όπσιιu; ά7.0ηχο; u:τ'ijρςε μ:ά σεφά. σ.;:ό 8ιcιoηλώσεις 'Κι σ:ιtερ Ύ'ε: ο' δλόχλ,ιρη 't'ijv -ΚΙν(1. Μετά την τελιχή νlχ1'].fj Κουομιτά:ΥΚ, δ Tσα.vγx Kιiϊ Σιχ ( γιν!. πρωoιnιoυρy6ι;. 1'δ πρωτο ποίι Ιχι::tνι ή-taν v' ιiπa.λλa.υεt ά.πό τσύι; Κq.Ψ"UΥtστ ι; συμμά.χιιυι; του. ΛοτοΙ δο7)γtjοψσ.ν οτ1,ν πσ.ρα. '/oμlι::t χι lχa.'ιαν ιίτ:ερεπιχναστ:ιτιχά. χa.λισιιατα. Υιά ΙξεΎ ρσει, t νάντια. στ-ην κυ6ιρν'10η.σο 'raixyγx. Σε πολλ?ι. μιρτ) ti'j, 1«νιχι; δη μισυρυ",οηχιιν ίδιωτικοί ατρa.οι. Ό ΙΙ(Ύά.λ ιiyώνa.ι; 1:00 Κομμ.ouνιστικοΟ Κόμματοι; Ύlιi ν&. Υ,ερδΙ::ΙΙΗ την l:ξουσια. clxt d.px{o'i. Κσ.Οώ; π ρνa.γα.ν τ&. χρανtιι., ij Κουμ'ΙΤΧΥΧ Οιt1.φΟιΙρσντa'l δλοένα χιχι περισ σότερο άπ' την έξουσίιχ. ΣυνΙχισε δι,! ιτχιχν ά.φήσει οι πa.λιol Ιμπιριι:tλιστΙι;. ΟΙ KoμμCίυνιστΙι;., 6.ντΙΟιτιχ, ou'ιιχιζαν Υ' ιiντισψσ:ttvov- 1;aι την πgtλι4 χaπι't(1λ στ ή tά.ξ1j. Ζοσσιχν μιά ζωή γιψ.ά.τ,,! ΟΤΕρήσει. χι ά.νά.ππισσα.ν tyep'(1j'ttx δρά.ση. ειχα.ν δλα. tgr.,xυ6ιpνηtι- 1Ι.ό.. χα.ρισμα.tα. ti'jij; Ιποχ"'ι;!ΧΕΙνηι;. θά. IΧα.να.ν t!x ;ι:<χνtα. γι';' tb λα.ό!xtbo;; ό.π tb ν&: lγχα.tα.λι!φοuν tl..,ύχα.ιριιι; πou οα. πα.ρσυσισ.ζοyta.v γι! tyι'" χα.tά.λ1jψ'1,rι έ oυσι:xι;. Λύτη &.χρι6ώι; την Ιποχή, ξισ:ra.σε,ιιά. μ γιiλ'1 άπιργια. στη Σιχγκά,'." που -IJ κύριιχ α.ωιχ τη.. τa.v οιχονομική ιiλλά κι -η δποlα. εii. l-1i:10710;; μι& χοινωνι)ς:οοιx.ι:nιqιι'κή &.rιδχpωσ-η... ΟΙ ΠΡοηΥοοιιaνιι; «πιργιιι;, UπaσΤ'1ρΙζΟΥ':a.ν &.π <ovo;; ΚινΙζουι; XPημ.ατιστ ι;; 'Κο:Ι 'Κο:nι 'Ca.Atotlo;;. τ;οv ιiντιμ.ά.χοντa.v τοοι;!πa.γγελμa.τιχούι;,ουι;; «"ιτγ1-γωνισ,ιι;; στη Σιχγ"λίη. Τώρα. οι Ιργά.τιι;; otpιi;:pηxa.v έπισ1jι;; ΙνιiY':ΙO: χα.ι otovιo ΚινΙζουι;; -l. ιχπιτιχλιστιι;;, Σic ΙΙΙΥιiλoc. 'Ψ"HIAΤGι -cijι; Σ"'ΥκάYJΙ; οι Ιργιiτει;; μπ6ρεσα.ιι 'J«)(IJ.τσιλιi60UV τά έργooτιiσιιι. δποι) δouλευαν. Ί'ό ιiνα.ρχικό ΚΙVYJμσ. ιiνσικ ρυξε τήν,κοιψοίινσ. -rijιo Σιxγκιiηι;-. ΦιλοΟοξοDσσ.ν ιι& -ιta.τσ.λιi6σuν τήν πόλη χ.rι,ι να. τή,ιε,ιι.6ιiλ ).συν σ1 'ΕλεύΟερη (Ιδλ1j, ιiνιξιiρτητη ιiπ' τα ΔιεΟιιή Δta.κσ.νονισIΙ )'Al τήν l<ινιζικη l{u6έρv1jση. Αυτή uπ1jρξε -ιι τελιuτα;ιιχ σημα;ντική 11&.Χ1Ι τοο d.'ja.pxoto!) κινυ,ματοι;, όργιι.νωlιέιιοι) o&v τέτοιο. ΔΙGtκήριιςε στijv ΚΙνσ. ατι θά 1Υκσ.ΟΙδρυε μιά!λεύο!ρη κοινωνια; στη Σσ.yx.ιiη η ο&: προχωρ?οοε π:ιλεμιίιντα.ι;; ο' όλδκληρη τη χώρα;. ΟΙ έ' ω!lινε ΟU'Jιiμιιι; τδσο τ ι; l{ουοlιιτι2;γκ δσο χα;ι τών ξινων δuvι!:μεων (με 'tιι; bπ.01ιι; ύπrr.ιοιτlχι δτι "'ιτιχν ιiντιo!τη) 6o.,IOTjOIXY οτή συντρι6υι 'CiJι; Κqιμούνα;ι;; 't'fj' Σcιγκι!:ηι;. 'Π τε),ιυτα;!ιι. Ι::ισι μ.a;χδμι"ιτ), 34

33 ΟΙ ΚομμουνιστΙς, σι 11Ι«μπροοοόρα. μι τιτλο... Λσt& τη Σα.Υκά:η να.,,/χει», U:τοσχlθηκa.ν «ου.ε μια. aεχιχρα. Qίιτε μι&. σφα.ιρα. Ό λόγος α.υτ'iιι;; "ti'jij; cilita.ifoρlilio Δπό l,ιιρσυ, τοο Koμl1ouνΙσtικoO Κόl1μα.τσι;;, IΥι\lε φα.νερόι; λιγους μ.iίνει; dpyb'tεpet δ1:clv lyκιιινια.σcιν τη litx:r', του; στρσ.τιωτιχή ΙπΙΟετη για. νό: χa.τιχλσ,βουν την πόλη. (LΙ ριπι! νά; σημ.ειωοει δ'tι 6,).).00, 'ή λέξη C"tUXoOLwxnoμb,1t στην μα.pξι<tι;ιxή διάλεχτσ χa.οορίζετlχι σά.ιι 1ι στρα.τιωτιχ'ή τa.χτιχ'ή που οιν ΙΧΙΙ την όπσστηριξτι των μa.cω χι ι:wτη &.χριβωι; 'ΠεΡΙΥρ&.φει τη crt6.ση τσο Κομμοu\lιο'tL'Υ.ΟΟ Κδμfια:tος την Ιποχή!χεΙνη). ΆντΙ OI'tCJ. δμως, μ. ΤΟΥ άνοφχιχδ ά,:ι.όμ.α. xa:t το Γα.Ρι6a.λδικb 'ΤΙίχοδιωχτισμ.ό. ΟΙ ΚομμουνιστΙι; δχι μόνο lilv ε!χσ.ν την όπι>ιπvιριξη τώυ μα.ζών (ιlxa.\i ιiφήσει στη Iw(Pa. του το tprα.tlκό -ιι.ινημα.) 6.λλά. δπωι; Ινα. φα.οιοτιχό χ(νηιι.ο. - στριφουι:α.ν lν&.vτια. ο' α.ύτιι;. 35 Ι

34 ΔιαλέΕτεl 'Εθνικιστές ii Κομμουνιοτές Τάο χρόνια. r..aij άxo).oύoησrι.ν ύπ'ijρξa.ν δόσχολα. γιο-. τούιϊανι"ρ χιχούι;;. "επριπ! Υά, Οισ.Ηξουν σ.... &.ιιισα. οτδ'ι Ί'σά.νγχ και τδν Κ6Υ.: χινο Σ'φa.τό. 'Αλλ&. O'.v'tb δ ν 1ιταν μι&. 6.πΑΎ] cixa./)yjitatx1j ΙκλοΥΥι (δπως Ι"ι/νη TtoU ά.ντψετωπιζιι ό WΟΠεΡiXΟά.Χ.ι«ς ά:ριοτερόι; στην 'AγrλΙα., δτol.iι ).ίιl,!σω.;, Ιη οα. προοφιριι την vπσστ'l'jριξ-l1 του ιttόν Χό ΊΌ! lιhνχ _κ&.τω ci:r:b δρουι;,.). "επρ!πε v' &:ΠοψΙΣοΙοουν ΟΙ πσιό:. 'ΠερισχiJ Οά. ζοοοιχν. ΜιΡΙΧΟΙ ajt' την πιχλιά. φρουρά. rtxa.v προαχωρησι: ατή'! Koιισμινtιiyx, &,λλσι χωρl, ιiμφιooλ!ιx Πi'jyα.'ι \ιι τούς ΚομμοιnιστΙς. Άλλά σι περι:joιs.ιρσι πou a.ριμι:ινιιν ιiνa.pχιxo!, ( πριπι: γ ' IiJtocpa.oIOOtl'l σι παι&. Jttptox-l] οα. ζο!)οa.\ι, 'fπ'υ)ρξa.ν I ερι ΧΟ! πou ritt(t,1 δτι τουλο.χιοτον στην KoUOjιιvτ:1:yx, μπσροοσι 'ιtσ,υιις νά. κιiνε! <:JUΥχεντριΟΟιις;. Αότο τa.ν σ' δλις τις έπ!)χ!ς Ινα ριφ!)κινου...!) έγχι(ρημα. ΜΥ/πως δμωι;;, ά.ποζηιιειωνι γι«τη ΟΙΙΧφΟ!)ρά.; Τι ),ιχ«ιiνα:r.τόχοηκι έχει Ινα διαlρε.!ιενo, μtj.fψοσπον!iιαχο 'ΧΙνημ.ιχ, ιiπojι.r;νwι\ι'fο σ.π τ-ην ΤΙΡiστια l :τιxση tfjιo χωριχι; χαι τ-ην lλλε.ιψυi tιxxuop!)[lιxfjιo lr..txι;;tyw'flιxo;; i) ένόι;; υ,ειίθερou τόπου, τό δr:οtο ΧΡ"Ι' σιμοποί."σι tyj'f ά.ποnι{α ττιι;; ΣΙΧΎκαης σάν ιipxyjύιτo χιχι τιχχυδρομειο. Οιιωι;;, σταν ό Ώά.-Ί'σίν έπιστριψι άπ' την ΕόρώΠ1) σττι ΣΙΧΎ Χ3:η, στ«1929. l1π φ[σι ',ι, ιiρχισeι ιiμισωι;; τι.. lx060ii, (τό πρωτσ Ιργο παίι tlxt τιτλο.ar.' τόν χα:r:ttιχλισμό στό'ι άναρχισμό., ταν μιά τ:ροοα.ρμιη1j του δοκιμιου τοο 'A).l ct'fopou 'ΜπΙργχμιχν «'1'ό άλ φό:βητσ Τ(.οί) Άν4ρχσκομμouνισμοο". Τό: d:ρχι!ιx ti'); ", EλιυOιρΙ. πρασ:p ραυ", τιxχτικι:l 'fια. riπ' tij'f ΚΙ\ισ.. Ίδιιχ{τεΡ4 οι Ιργό:τε.. τή.. 3G ",

35 Κι:ιντώνα.ς πι:ιρι:ιμένουν πιaτoι οτιi8 ιχνι:ιρχικεl8 Ιδέες" 000,11 d.ιpop/i δμως; τους φοιτη;;ές, όπηρξε \ \ό: μσ.ζι-,ι.η Ιξο06ς τουl8 σ.π' τις τιiξει<b των σ,νι:ιρχικων. ΙΗρι:ιοε δ κσ.ιρος πού 7ίροσχωrJοΟσα.ιι οτοιι c2.iicιpxtσl,ιο μεγιiλες μά,ζει; φοιτητώ'ιι, τήι; μεσα:ιο:ι; τiξ'1ι;. Ψώρα. υιοθετουσιχιι τον lοllικιοι-ι"ο τον ΚQμll0υνισlιO ( τδll ΧΡΙΟΤΙCΙιιισμ.ό). Άλλο-. το άποτtλεσμα τσο λι;γcιτεx'lιxσ!) (ργου 'too Πιi - ΤσΙν σ-ljμσ.ιιιι πσλλα. γισ. το άιιι:ιρχιχο κιν1']μι:ι. (Λίιτός, aπό δώ και π pα Ι\Lcpα.\lΙζοllταν μέ 'το πραηι.ατιχ-6 1:0l) ι3νoμl.ι ΦΙϊ κσ.-ι, Ι)τα'ι (γραφε σ,ναρχιχα. 6ι6λΙα και XPTJotjLt)'1'tOtoOot τδ ι3νσl α Πά.-ΤσΙν μ.δνο για. τα. ι-ι.υθ1.0τορ ιw;τιi τσυ).. 'Από τ' άποσπιiσμο:.'tο: τών ItuOtotOP"lJI1ci:twv 'tqu, πού ILl1ς πρόσφιρε ij καο.,πή1:ριiχ AfJ.νyx, lιπορεί νσ. XCΙ1:αλfJ.Eiει καl/ιιι; δ1:ι το ιiνσ.ρχικo κιν'1μσ. Οό: πρί:πιι νό: πα.ριiμεινε Ινεργο στα. τελευτσ.ιο: χρόνιι:ι τηι; Οιχαετίσ.ς τοο '20 κι:ιι οτιi8 άρχ ει; της δεκσ;ετισ.ι; τοα '30. Δ " 1ιτσ.ν "ωριτερα 6:.π' το 1935, δτι:ιν δόθψε το τυ.[ιωτικό χτόπ'1lια ;τ:ιι.. ω aτή.. "ΚΙνα κcιι ο' bπoιεσδή7ίoτε ιiy1:ιεξoυσιcιστιχέι; ΙλπΙδες 11πορει νσ. ειχε. -, 37,

36 Ή Γιαπωνέζικη εlο60λι'ι Aιιτ όπfjρξι Τι εισβολή '1:00 Τ'ιaπωνΙ tκoυ ΙμπεΡΙΙΧ),ΙΟIJ..OO.. ΟΙ άvαρχικr.ιι CιπoστYιριζαν π&.ντοτε τη σύνιχψη φιλιχών σχισεων μι το:),. 1\σ.πωνΙζοοι; ΙΡΥά.τις 'Xt άυρότι:ς, civ χαι, δπως εινα,1 φuoιx6, ιivτψ'*χovτα.ν μέ 6ξίιτητα. το ΧΙΧθεοτως του 'Mιχιioo. Τώρα touij; χιχ ΤΥΙΥσροΟοa.ν για φtαουιa.πωνιζοuς;. (Στ-1j rι(l'.πωνιij. οι ιivcφxt'xqt atιλλa.μ66.νοντa.ν κιχι φυλιχχιζοντa.ν σά. φιλοκ.ινιζοι, δηλαδή «ν,ιοετικ στόν πόλεμο). Ή xotτotστρoφtj lπισε πά:νω στην Κ/να. ΧΙΧθώς οι Για.πωνΙζαι. ξεχυνονταν \ιισα στη χώριχ. ΟΙ Κqψ..οuνιστΙ, 'ijtan ΟΙ πρffiτσι ποίί dπά.vτησι:r.ν otyjv πρόκληση, για,ι Τι Ύρα.μιι-η τ ιrι:.α.ς tjtιx'o/ τότ! &.ντιφσ.οιοτι:ιι.η χσ.ι λcι.!κo\l!.τωπικη, ΧΙ lχaνσ.ν ΙκχΗιοεις γι&. τrιν ty6tyj-w. λων των τά.ξεων κι &'νopιilπων, γιά v' ΙΙντιστa.Οοσν στις φaσιστιxι, δuνά.l1εις (Ι'ιιχπωνΙα., Ι'ιρμ.α.νΙα., 'Ιτα.λΙα.) πou ιiπ,ι).ooσι;ιν τη to6tf'ttx WΕνωση. Πραγμα'tιχά., οι Κοιψ.ουνι. στιι;;. ά:παγάγο'l'tιχι;; τόν 18ιο τόν Τσάνγχ, του ΙπΙ6οιλα"ι 'tij ΎΡαιιlιη 'ti'jij; tνδ't7!'tιχς :ι.σ:ι σχ7jμάτισα.ν ILt τη 6Ι τό ΛrιIχό 'ΜΙτωπο. (ΊΙ Kεyτριχ ΈπtΤΡOTt J χαλοσώρισε.τουι;; μιy.ρ στoύι;, τοίιι;; διαyιr ούμε'lοtjς; Ιπαναοτάτει;; χι ciχδμα. 6ptOj.tivrι τμ:ιjμα.τιχ ti'jij; Ιθνιχi'jι;; ci στιχ'i'jς, τιiξ7jι; χιχι των στριι.:οχρατων, καθώι; ΙΠΙcn'jΙ; χι Ιργάτει; χι ά-γρδ"ει;;). Σ...& xa.! ιttά ] 936, ειχι!πεκ"ι!νει τό ΜΙ"ωπο ώστε να ouμπεριλά.6ει "δν ΊΌ&νγχ:Κά.ι ΣΙ:ιι χα! 'toήv Kouol ιντάύx. ΕΤΥΙΖΙ ά1iύνατo να xα.oopισouμι ποι,2, όπfjrεε Υι d.ντι8ρα.σyj το() ά-νιχρχιχο() χινυηι.α.τοι;. π ο)).ο! ειχιχν IYfO\l1j τη 8ιαΙσθηση δτι δ πό λεμοι; atιτός; ήι:ιχν ΙΟνιχοιι.ΤοιλιυΟιρωτιχδς;, ιi).λό: διν Ιτριφο.ν ό ποιαδ-ήπσι:ι aιjtctπά"7! &.νιχφορικ& με τη φuση των δυνάμεων 7tOU &.ν 'tψiχοντιχν τη Γιιχπων!ιχ. Ομως; γενικά; μπορετ κιχν!ιι;; νιi όποθιο!ι 38

37 δ,ι κρά.τησα.ν μιά. a... τιr.ολεμιχη στιιση (Βλ. τό Η«ρΙΙρτημ4 Α') κα.ι γε... αά, OAQ( uπιθετa.... δτι α.ύτη ή1a.ν πρσ:υμa.τιm ή θιση τoo,. Στή... πρa.η a.τικ611)'tα.t (ΙΙ a.νa.ρχικο! ειχa.ν πιφιοριστεi σι μ!ριχιι; σχληροπυρηνικέ, δμάοε" πού a.ισοά:vοντα.ν την 7tιtatικη,*νι\Ύχη νά, oια.φuλλιίεoυν τήν τa.u,ό,ητα. ':00 χι... ΎιΙ14τό, του,. Σύμψωνα. I ί την χα.οηγητρια. Λιiνγκ, δ ΠΔ:-'l'σΙν τα.υ,ισ,ηχε ιι! τδν '*Ύώνα. Ινά.ντια. στov, ε!σ&λε!'. Άλλά. cwtb 6ρΙσχ.ετa.ι σ1 6.ν,ίψα.ση μt τις 'ΠληροφορΙες τ;;ov Ιχω. "lοω" σδ:ν ψα.λα.χ.δ_ Δνι;ψχιχ.ό, (ΠΡΙΙΎμα. πού χωρι, ιiμψl6oλια. (γινι μιτδ: τδ 1930 κα.ι πού ΎΙ... ιχά. ιiνα.yνωριι;o-ιτα.ν σ&ν τιτοιοι;, ι!ν χι cwtb δiν μειωαε την ΙκτΙμηση πού τοο lτριψa.ν οι ιiνι;ψχlxcιl. χόχλοι) τδ'ι Οεωροί}οα.ν Οτι δι χα.ιο!},σ.ι νά. Η,ι άλλα. πριiύ\ι.a..α. δηιι.όσια. κι dλaa. αέ ΙδιωτιΧέι; συζητηαιιι;. Λότό πο,) t!va.t πολu αιύouρο.(ναι δτι διχτ'ηκι lτtιoιoιις ιiπ' του, ΚομμοιινιatΙς ouπρa.ψtιι; Ιπιιδή 01',1 τtpoσj.ώρησι: στδ Σύνδεσμο 'Aptattpwν ΣUΓΓραφΙων χι δταν αύτοι ΙπεχτεΙνα.νε α.ύτδ τδ ώcn:ε ',1& ouμπεριλιί6ιι τήν I... ωαη ΚινΙζων συύύρα.φιων. απ)ν bπoια. πιριιuνa.v '1& πρoσχωpήocιυν δλοι οι ΚινΙΙ;οι πα.ψιώτι, σuγγρσ.φιι, χι α.ότδι; ίξα.κολοόοηοε... '*ρνιιτα.ι '1& μ1tει :ι' α.ύτη. δ Χσου-Μου-ΙΊουνγχ τον jta.tηybp'j)or I1έ τόσο l1ttottixo τρόπο πομ ήτα.ν Ινοιιχτικοι; τ ι; ΙπιΟυιι.Ι«, του, ν& ouλληψοιι. "'Αν Χ4Ι xr.ι;τay ΥΙλΟηχι σ& σι,ψ,1tοτιρ (ήτα.ν χι!νε, 'Οι I1ΙΡΙ' πou 6ιχο!λιυl ή Μοσχο. 6Ιtιχη μυοολογιιχ πιρι _φα.αιστοtροtσχιστώ... σαμπcιτj:ρ_) 1Χl1νο 1tou lotιme τόν ΙΗΛ'αΙν ήt2.ν Υι pωμα.λiα. ύπερaσπιοη ti'!;; tλιu{)εριι:ι, 1011 νδ:. ρo"χωρ'ήoιι δχι, Δ1tΟ το 6ιτιριiνo Χ4Ι σιβoiσιιιο ouπρσ.φια. Λού - Xooιj... 30

38 Ή χρονιό της όνα61ωαης Eνιx 6a/JtxbIO λόγο," πού 6 Πά-ΤσΙν δι θ' ά.π01(:ήρljσσ τι, Ι δίε, τou τήν Ιτ.οχή autyι. 'f,τιxv δ ivoouot!lo\lbιo;.ou γι&. τ6 γtγovoι; τ ι; Ίσπa.ναfjι; 'Βπa.νά.στα.σης. Έπl τιλouι; ipιx!yovta.v δτι πρσχιιτa.ι ν4 πριχγμα:τωοεl δ ιiνcφχικος σκσπ6ι;. ΟΙ.κομμovvιστtι; χσ:τη'υορόοσa.v χα.ι σuκoφa.ντ.odσιx\l τον ΠΔ: Ί'σΙν γιατί otv "It'i)pt IJlpO' στον πιχιά.νιχ των ΙγχωμΙων γι&. 1:1].,Δημοχρα.τΙιχ. c'οφιιλω νά. Ιxφpιioω τή.. ά.λληλιnόη πού τριφ υν ο! ΚΙΥΙζο\ Q.\lΙXPXLXO! ιiπινιxντi στού, γεννα.ίouι; ιiγωyιoτι, ti'jio C.N_T_ I.A_l.lt, ι!πι... Σ' δλ6χληρσ το Κινιςιχο λογοτεχνικό πρσσκήν\.ο. ιιμαι ό l.t.ό 1':OU tο),iιlί) να. μιλήσω γιο: τι, δυο αότι, λιιίκ!, δμά:5ε,. Στά ΙΗ.τa.ξύ 6,,,ιΙΧΟIΟΡΥι:ινώΟΥ(Κlχν ΟΙ ά.ναρχιχοl στή Σιχφιά.η. γι& μιά ά-κ.6μιχ φορά., πισω d::t' το σuνο1jlι.or. τσο ocκδχχοριχ 'ΠoU λαλι! στό ιnιoτιiδι... νεγινlj.ν διlj.δ,.,ιώαnι;; ΣUμΠlJ.pά.στa.σ,.,ι;; ά.πtνot.ντ aτού; Ίοπανούι; έργιίτιι;;. 'Επίσ,.,ι;; δl ξ1jχθφq.ν μηά.λιι;; αιιζητ'l'ioιι' ιiνιι <ροραά μι τόν τρόπο πού 0& μπσροοοlj.ν νά. 6σηΟήσουν οι ΚινΙζοι 6,νlJ.ρχικσΙ. ',ΛλλΟ: φυ:10ιά δι ύπ'9)ρχι τρ6πo γιο: νά. μr.oρισοιιν ν' ιiσχηoσυν πιιο"'1 πά.νω o'tb o't?ij.'t Ylro Φρά,'ίΚΟ. 'ΊΤ'tιχν ιiπoι oνωμινoι ιiπ' ",όν ιίγώνcι. ΈΤνιχι ΙνδιcιφIfΚJν, &. o1jileiiιioii! IS'tI μι&. Ι ιά.διx σ.πό 26 Κινέζου;; σ.ναρχιχ.οuι;;, +ι 6πσΙα ιιχε φιυυει ιiπ' τό Χόνγκ Κόνγκ γι&: νιi πά.ριi μιρος; CJ'tb'l ΙσΠ7.Υιχό Έμ.φUλισ Π 6λφ,ο, μδ).ιι; lφθαοε στη Μ,ιχοσaλΙα. ιiντιμετglπισι μια. &.ρνφτι νά. Τ'9), ΙΠιτρΙΦΟιιν νά. 'Πι ρά.σει χι πιoτpεφε στ'ήν 'Ανατολή, μ' (νιι 'ιtλο!ο πού κιιτιυoίiνovτxν στό Άννά.μ. Σ. μι&: χσοφτα ατjτ ιίiν τών σuντp6φων, δφιιλιται 1) σιjγκρ6τ1jοη "'iίι; ΠΡΙ:ΙΤ1J' ΒΙ! \Ι ΨΙ ΙΚ1J' 'A'/dPXtX't1r;; 6μά.δο:ι;;. '11 "'Ι' 4Ω

39 λα.υι τηι;; loo[pιx εfνιχι a.yvwattj. 'Γό 6lίc:ψαδιιiτιχο δελτιο t'i)iί: C.N. T..A.I. σtyι Ηα.ρχελώνη, d. /αtuπώ ΙΟVΤΙΧν ",αχτιχό:. στά. [(ινιζοια. άπ' 'to J 936 μέχρι το Ot.rtot το!) Σ1j ΦοU" &ρχισαν μι&!ν'tατι)(: προπιχγανδιοτιχή Ιχοψα.τεΙα. για λο'(ιχριιχσμό τοο Ίσπιχνιχοί) ιivτιεξouoιιxστιxoi) κ:ντιμ.ιχ:'οι;;, ά.λλά., οπως; ειν"ι ψυσιχδ, εχ;:αση t'i)iί: δ.!!σης; πιxpι! - 6ιχσης;, που μπορoί)οιχν νδ; (χουν τ:ιiνω στο Ίor.ιχνιχο τ:ροσχήνιο, ή t4v περιορισμένη. (l3λιπ! το Πα.pιipτημιx Ε'). σομ.ωι;;, τό πα.ρά.οειγμα. τi'jι;; Ισπιχν!α.ς;, αυυχιντρωσε γι&. μι&. ιiχoμα φορό:. πολu χόομ.ο γόρω ιiπ' τη ι ιίναρχιχη σηιια[ιχ. Στ&. 1937, ή δμ.ά.δα. 'ti'jiί: «Μα.όρηι;; Σημα!αι;;". 'ltou σχηιι'.1.τιστηχ( στην Κιχντώνα, 'ft'i)pt: τη'ι 'ftpwto6ouλ!ιχ νά. Ιγχαινι&.σε-ι μι&. νισ..'αμερόληπτη Eτα.ιpιΙα. Τι οuνοιχιχλιotl1to 1t(vrιμα. χι (ναι;; απ' τοίιι;; 6ιχσιχοιί.ι; ττιι; &.χτι6ιστιι;; Ιr::ΙστρεΦε ιi,,' το ΛoylίΙνσ... 41

40 Ό δόκτωρας Ταέν και τό Ά γγ λlκό κlνημα 1';,1σ; νεα.ρό, ](ι."ιζοι; ς;;οιτητηι;, δ Ί'σίνγx.Tσιiνyx, σπoόδιtζε Ιι:r.φική ατό ΛΟ'lοΙνο κι ([χε ΙρΟι.t Q' έπιχφή lιέ την δμιiδιι.έ),ευοεο ρια... που tjπi')ρχε τό-;ε έχε! (ιιότ+ι δι ΟΓΧ ΠΡΙΠΕΙ v!i συυχυστε! μι τι, 'ΕκΜσειι;;.'I':λιυΟερΙα.1t - (Ι,'I\EEOOJι.Τ I'I\ESS. - «π' τή tlt!i μεpιιi, 0':),1 μι τήν όμάδα.,.'κ),ιijοερια... 'Που Ιδρύθηκε στ&. Ί944, 0/). τε ά.κδμσ; μι τήν διιαδιι τι:.ο ΜιχρτΙλλ, πl'ι\.ι σφετεριaτηxε τό δνσμα. στ&. έπδl1ινα. χρόνια). Ό ΤσΕ'/γχ fνdιa.φερδτ(,t'l όπερ60λιχά. για. πολλίι; ΆΥΥλαέι; Ιργιιτιχέ,. ΟΡΥιχνώΟΕΙΙ; χι:ι.ι τι," μεαιτψε γι&. Ινα. \ιι.yιiλσ xpoνικ.b otιio't')1ux' Ό Xιiρρυ Τζδοουνι; (6 bπotoι;; ΙπΙσηι; [[χε όποδιχτιι.0'1 1Ι&.-'Τ'0!-1 otb ΛσνδΙνο, 'ItpIv &.πό μερικά χρόνια) τσο φa.'ιψε tξczφετt'ltά χp σιμoι; (!Υ κa.ι διιιψω'lοσσε μι τήν τσπο OltVJO') όπ,ρ 'ti'jij; ΤΡΟ1ιοΥ.ρa:t(Q.Ι;, ποι. ιiπσδιχoν-:ι:ιν b Τσέν 'ΙΗ &not Κινέζο! 6.νι:ιρχικοΙ). l.iθeλe.,1% Τ:&.ΕΙ στ",ν 'Ior.IXv/ιx κι:ιι νιi, προσφέ. ρει τι; όπ"1ρεσιε; του oeιν ΥΙiιΤΡό;, a.uix πεισ't1'jκε d.7tq τήν -ειψ-α Γ'ιtόλv;:μ«ν δτι iι C.N.T.-f'.A.I. χρειάζονταν ανθpώπou σά.ν κι ο:ύτον '1& με/νουν στη χ";ιριχ 'tou κιχι.,ά. τούι; OOYjOol)" aπq χι! (iι ' IΙX ι Γκόλντμιχν -tjotat: νό: 'ItiE! 0't1)" 'rσ:τοινιιχ σά.ν νοσοκόμιχ, αλλά. 'ti'jt; ζήτyjοι:ι'l ά".ι γ!' ο:υτ.? νά. πr.φ:ψεινιι 0.0 Λoν Ινo και '1& :ώ.νει 7.:ρο ΠCΙγά,'lδo:). l{ιχτότ:ιν, δ Tokv t:τισ'tρεψε στην ΚΙνι:ι φιρνον..;αι; l αζι του δυό δύχι δeις!ρυι:ισιες πa1.ι ειχε π!ριιτώσει με τ 60110ειο: της δ- 11ά: α,.. ΊΩιυθερ{σ.. - iι μι&. ίφορο()σε τι, μεθόδου; δρύά:νω:j των Ιργο.τώ'l 'tij; 'ΛΥΥλΙο:, κι iι δ.λλυ) ή'tα.ν ιιιά. 7:ερ/λ"1Ψ"1 των ΙΙνcιρXΙκων ιiρχι(ιν, 1 όπσια ισποτέλεαε το ευιχυυιλιο των Κινέζων ΙΙ'ICΙpχι- 42

41 Ό παγκόσμισς πόλεμσς Ό πα.ίκdσμ.ιoι; πόλεμοι; πιριχσι φυσιχ4 ciπιχριχ:tfιρητοι; ατή.. ΚΙνα., που IjΤΙΧ'ι/ i'jb1j 6:::ι:ι:;η,αλ7ιμΙ","1 μι το διυ;ό τηι;: 11ο:τριwt1χό Π 6).'1'-0. Ικτοι; ι!ν ΙξιχιρΙοιιυμι το δτι τώρα ι{χ' μ1: το μιροι; τηι;, XlιJpΙι; &μεσο πλεονίχτημι;ι, σq; σύμμαχο τη Δημοχρι:ιτιχή Δύση. ΠΙ l)ωσιιχ δι... Χ7ιρuξε τον πόλφα o'tyιy Ι'ιαπιιl.,,!α. ι"χρι την 1:C'λιuταΙI2. a'ttύi "'J' πάνω ό.χριοωι;; ατή.. ι φι:ι ώα.ι νά ι 7topΙαει νά πι2.ρει μ'ροι; στό Σύιιφωνα ειρήνηι;). Ό 11 ά, Ί'σΙν ςοϋσε o't"oy fcthtxh τομία. τi'jι;; Σαγκά.ηι; μιχρι 1:& 1940, που ΙφVΓε γι&. τό Koi.ιν Mlνyx τ t πιχρχια.ι; Γιoυνιiν, Τι δπqιιχ ti:rιcrttaooot lνιχ σημιχντιχό πολιτιστικό χιντρσ τήι; Ι((\ιο:ς. 'fτ:'i'}ρχε!χε! μι&. 6,παιχίΙΧ δλωυ των Ιξδριστω'ι δια.νοουl1ινων 'ti'!r; ΚΙνιχι;;. Στο lιιρας c:uj'to b Πά.-ΤσΙν δημιούργησε τον ixsottw al'x.o Γoιι y Σοοο. ΣΙνγ'ιι Χούα κα.ι δt)lιοαιιψε ΎΙά. πρώ 't'lj φορα. την.άνιχρχι.ιη ΊΙΟικ'ή.. τοσ Κροπότ'Χιν κιχοώι; 'ΙιιχΙ τ 4- 'ItlJ.vtlJ. τοο τελωτιχιο\). Ό ri5eaιpό, του ε.ιχι: μ.ά.οιι Ρωσικα. ειδικσ. ΥΙ' «υτο το λόυο 'Χι &.ΡΥότιριχ έχμσιχν, τ&..άπομιιημον,όμιχτοι το!) Χέρτσεν'iO (ποίι JIuxAoφlp"I1OIJ.II γιιi πρώτη φορ4 στ' 'AnAt'X.ό:. ατιχ 1968, &.πό Ινιχ Ιμπορικο Ι.ιδοτικό ο!κο.) Ό l'σιν 6pl0"l1xt ot μιcι κατεχόμ.ενη ΙΙπ' τούς; Γιιxπωνιςou πε.ριοχη κι lκτοπ(στηκι σ.ρυότιριχ ο' 'να. &.ποιιο'ιωμινο χωριό δποι Ιξιioκησε το Ιrι.τpικό!Π&.ΥΥιλμ,l%. 'επισης; lμl%οε τηιι ά.fixl%tl% ΚινΙ ζt"lι η τιχνη 11')ς; χε.ιρ07tpιxxτι'x ίιιχ! τοο 6ελοιιισιι.οο. Στο lιε-: α. ξό οι πιο ένεργητικοί &.π' τοίις; 6ΙΟl1ηχιχνικους; 6.ΥωνιστΙς; δ.ρχισιχν μι σειρ&' 6,ntpytIi)v στις; υφαντουργικές; 6ιομ.ηχιχνΙε.ς; κα.ι τις; μιτιχφο ρις;, οι bπoιες; γι&. 'Χ6.ποιο λόυο ΠΙΧΡΙlιιινιχ'ι πιατ!ι; στις; &.να:ρχιχίι ΙδΙες;, ένω οι &).).01 Ιργά-τις; προσχωροοσα.'1 ατό l{0i1ilou'ιι.ottxl Σ.. Ι,: etpιιir.tutljιi) ΤΙ1. ι)l,ή r.ob ΧΡηcll οr.οιe!tο:l y,ιl τή σόνδιο1) GI χα:το:υμ6.των,

42 - \6:.ψ.a.. ΟΙ v«ut xol ρχισa.'ι' vά. δpγι:tνωνoντo:ι 'X ι (χιχτα. (νιχ μι )00; λόγω τη, δυσr.ιρέσxεια.ι; πού IΨΕιΡιχν d:rctva.vτl σto KOjLμOUyισtι ;(δμμα.) ύποοτηριςa.ν έ;τισηι; 'Σό 6.νιιρχιΧό χινημ.α. Οτ«ν '{έλειωσε πδλιμοι;, το χιν1jμ.a. tμφa.υιστηυ.i ςoινιi απι 'ι'ojιψότητιj;. ΜποροΟ :ιι νό: 6σισιοτιί ο' Ινα. [XQl.νoπotTjτIxb ιipιθl ι';. bιtciowv - otoλoύιστηχι δτι όπ'i'jρχa.ν περιπσυ 20 Ομά.δες, φοιτητών Τ ζ!.it:jιx( τά,ξης - χαλ δυο Τι τρείι; 6Irψηχa.νιχ!Ιί Gpya.VWOELO; πού Υι xrioe μια. ΟΙψπεριλιiιι6ιxνε πιντσ.'χ6σιιχ περιπου η Ιξa.χδσtcι ιliλη. (ΈπΙσημ..ο. d vιiifepa.' μέλη, σιψr.ερtλ J,6a.νr;IJ,έ,ων χιχι τώιι IJ..&AWy τω, συυιτο:ιρισμων κι Ινα. ιiμι!τρητo ιίριθιιό συμπαθουντων). 'Αλλ&. το τίλο, τι;ιο πσλιμου δίν O-l]tι.atYE την άπιλευοέρωση, lx'tbo; α.ν tij'! Ι" νοούμε μι τη στενδτερη, ΗίΥιχή του, lννσια.. ΟΙ άο ιιχρχικοι. Ιπιxνιiλα- 6αν τις lxsoτt:d, και ouvolxaatattxli: τσυ;; δραστηριοτητες. ά).λ' δ μως δ ν 6.ργφ, να lροιι το έπό,ι.ι:νο xτuπllμcι.. Ό Μάο,1'οΙ '['oύvγκ Χ\ οι bπcι.oo! -:01.1 χα.τi!λα.6a.ν τ-ι'ι χώρα.. Ί'ο d.vι:ιpxtxb κινημ.ι:r. τώρα. δι.., TJ'ta.., μάνο πα.ριχνομο. ΠρΙσκοντcιν σι σύγκρουση μι Ινα. ά ΙΤΙΠ'J.λο πou ζ1ιλιuι πιxvτoτι,ιι πιχοος κά.οε έπιτυχίσ. τοϋ &νaρχι.,μ.οο. ΔΙν ά.ντιμιτώπιζι ιά. μιά. χυβέρνησ." τύπου Μα.ντσού, πού "Οεωροuσι τούς ά.νθρώπιιυς σ&:ν ζώα. και φυτά.., OUτε ά.χ6(.'.ιχ τούς έθνιχιστtς πού "χρσ.τοοσα.ν το τσεκούρι τοο o1nttou στο Ιν", χέρι κcι.! τά. κλειδιά τ ;; ΙξoυσΙrι.ς οτο 6.λλο κα.ι σέ κι:r.λol}σα.ν νά διαλιξιφ. Ό Μ"α.ρξισl1ός στην Κίνο. 'ήtα.ν lva, &.γριας χι 6.11tIλtx'to, έχθρός τοο «νrι.pχικoυ κιν1ιμο.τος. ΔΙν έπηpειiζoντaν ιiπ' Τ 'I ένδτητα. σται..ς 6ΙΟ1Ι'Υ)Χ2.νιχαύς ιiγωνες, σπως συνι6ηχε ο' &.λλ χωρει;. σι Μαρξιστές κι οι Άνrι.ρχι:ι..oΙ δεν συνα.οπιατηχιχ.ν ποτέ. ΟΙ Μcι.ρξιo;lτίς; σuγκριτησα.ν!νrι. Λιιϊκό ΜΙτωπο στο οποίο lίtv προσχώρησα.ι' οι ΆΥσ.Ρχ.ικοι. Ο: ά.υιχρχικ.οι δηlμαύρυησιιν ΙΡΎιχτιχα συνοιχιχτσ. 'Jto,J ό [διας ο Μαρξ ιχπαχάλισε.. φιδοφωλιιι;:ιο. 4;

43 Τό κίνπμα βγαίνει ατήν παρανομία Τό ιiνι.φχtχ ι ΚΙV1jΙΙΙ:Ι 6yi'Jxt στη'ιl πα.ρi): /OJ1Ι«, μ.ε..;&. &.πό Ι1Ιά. τόν.. δποτ ooytoj11j περιοοο!r.:ικσινωvιας μ! τδν κόσιισ YEνικ.ότEpcι χσ.ι μι& riπ6πειρα. ό;υτιστιχο1ιι; στην Τοσ:'/γκσ&.. ( },ιa.. πoλόyρixψ, σ ΙσΤΕιλaΥ στή... ΚΙ\ι1Χ σι ΣUντρoψoι άπ' tij ΜΙση 'Aycι'toAYj στ&. 1947, ouvlxtcs:."ά. οουλιύει 20 σχεaόν χρόνια. ιiρyότερα., otaoτyjpoίiμεν μ! [Ολά.6εια χαοώ.. ταy rι μοναδική!χwπωτιχ-i] IΙΥιχο:νή πoo QιtΟtτιιv τlιτε). ΗιΧΟε ΧΟ\J.μ6.τι ΧIΧΡ1:1, κάθε ΥΡαφομ1Jχα.ν1'l, κάθε μολόιϊι 6ούρτσα. πού χρησψ.σπου;ισσα.'ι, lπρεπι νιχ χλα;πε{ &.π' τοίιι; προπαυαιιδιστιι;, ΠιJίι τοδι;; 1aΙΤΥΙΥοροΟσα.ν 'tbn: σά. "λ1jσ1:ι,, χαι.. και φτες. Δtν όπά:ρχει xavlvl):o; ν6μψ οι; τρόπο, YIr% Υά, πρσμηοευτετι;... τέτοιο όλιχό - \ ιά. φωτεινή διέξοδο που ψησε ιiνoιχτή «κάμα 'Κι b χιτλιφ. Ί'ά. περισσότερα. ιi\lτιεςoυσιαoτιχo: περιοαιχο: ειναι γριψμι\ιοι μ.ε τδ χιρι κο:ι τυπιllνo\lτσ.ι μι l17jxa.vtιo oινoπ\lειίμa;τ, Υι ελό: τινσ.ι;;, τ'i'ιι;; πa.λιιiι;; ιχπαρχσ.ιωμινης ποιχι),ιοιι;;, ποιρόλοι το:! εγ6.λoi ποοα που οιιοετε τό κ!ν7jιj,ιχ τά τελευτα1οι χρόνιοι, χ6.ρ') οε μιρι'l(ά. τολμηρα lυχειρήμ4τοι. Δ 'I φοιινετοιι \10: όπ6.ρχει 'Μ1.'ιΙνιχ έμιγκρέδιχο πεpιooιuι κιχι καμιά. Ιπ'%φή ιiν6.μεσr:ι στα. Kινε δφωνα 'ι(ιψr'111ιχτr:ι τοο ιςωτεριυ.οο, μι τ' ά,\ιτιστοιχιχ Υ_ιν!}.t.(τr:ι ποv Uπά.ρχοu\l στδ έσωτφικδ τ ι;; ΚΙνσ.ι;;. 'Ήταν εόχο).ο\lόηtο \ιισr:ι o-cδ Υ.ΙνYJ\ΙΙ:Ι, δτ\ οι cila.la:χol,. ιiνcφχικοι O ta\l avιxyx-xoiitvat νά. ouvq7j'xc).oγ ςiouv μι τδ -κο:θεστώι;;. -Εναι;; μ.ε-γάλο; ιipιoμ.δι;; κα.οηυτιτίίί\ι χι ά,χιχο7jιιοιίκffiν Κ4τtλa.6ε Οέσειι;; ποίι συχνά. ιiντι'προσώπεua.ν τ (;ιοιχοχαλ(ιχ των κλa.σσιxιuν χι a),).ιx Οέμσ:ι:α, στιι;; δ'ποιει;; stv τοίιι;; ζητο()οαν νά. χθeι6.ζoυν τδ χοιοεοτώι;. T ν ΙποχΥ] έχεινη τό χοιοεοτωι;; τοο lιiιi.o ειχ! Ιλλειψη ιi'πό χοιθηύyj- 46

44 , ικο r;ροσωπιχb κι εcιχoλα. συγχωροl}οε τι, St«cpoptl:oc... d.vτιλijφειι; πού ειχι: x6.πoι ατά παρελθόν Τι πού συνιχιζε χρυφά. νά. χει. Κα..,ιΙναο; ΚινΙζοι; δι... ΙξορΙατψι. ΕΙνιχι, σuμπτωμι::ιτιxιx., άλτιθινά δτι 15- λαι οι Κιν4ζοι δισ.νοου\ιiυοι (δχι tj..6vo α[ d,ναρχιχοι) πρστιμησcιν νά. παρα.μtινοuυ μdλλo\l TtCJ.Pci νά. χα.ταφύγou\l σπι ΦΟFψόζσ. (.600 μιο1jτη ήt:1j.\i ή διαφθορά.00 'r02.νy-.c: ΚαΙ ΣίΧ την Ιποχή!ΚΙΙΥ11) Τι στό ξω.εpιxό. ΜεριχοΙ ICjJU"(!J.\I λιγο d,poy6ttpa. ειτ! λόγω ίξορια.ι; ε{τε για. γ ' ά,r..οφιryοuν τη φυλάχιο'yj. Ό Πά. 1ΌΙν, οα. πριπιι Υ' ciyl).cptp , π(φιιιειυ! 1χ[1 χαι συνιχισε να; ΥΡά.ψιι. π μ,οιριι δλων α.uτων των διgιyooυμινων "j'tcιv νά. γινου\l Οόμι::ιτα. 't'ljt; ΙIΙορφωτικ1jι; Έπrι.νΩ.στιχ01JΙ;, n ρωτοο προχωρ'ήσουμl ο' α.ότ, Οά. πριπιι γ ' IivacptpOtl δτι οι άoύω'jlστιι,; d.yo:pxιyooi -!ν χι ijta.v ΠPO[τoιμι::ιO ΙΙ'ιlOΙ γιά. γ ' 6.ντιιιετωπΙοουν xεφ6τερε 'ιc4ταστ&.σιι -διν Ι oντώo-η'xl1.v 6.π το Κσμμσιινιστιχο κ",οιστώς;. 'ΊΙ -η ατ ν Ιπoχ ti'jt; χυρια.ρχισ.ς τσυ Ί'σιi.Y"(x, ιιχα.ν όπσστιτ τσίις; χ,φ6τιρους; διωγμούι;. Μόνο οι οχλ-ηρό ΤιΡοι Ιπι6Ιωσιχν. Κι σ.ότοι ol 0"1.1-ηρο1 r.oίj ό.πιμιινα.ν, χσ.! &yi'jxιιv στ'ijν πσ.ρα.νομια., "ιτα.ν Ικο:νιί! ν' &'ντ\οτι:.ιοοον σι κ6.0.. ι opφι) χιιτα. ItΙισηι;. Στην πρα.ηj.tj.τιυ.6τη-tα., στο ιι.έτρο r.oiι σ.φοριι τη 6ιομ1JΧσ.νικ opyιiνωαη, μπόρισα.ν ν!χ πιτύχοιιν μευαλότιρυ] πρόοδο πολεμώντα.ς το Ma.orxo χαοιστώς;, cin' δτι ιιπόριοαν στην πιρ{οδο ti'jo; κιιρ(αρχιας; tii)v ΙΟνικιοτών. θεωρ,/τικ.&., ο Ιργι::ι.τικΟς; ΙλεyxOtό. όπi'jρχι. ot 'ιtολλ& i:ρrοστ&.σια.. ΆλλΟ: ύώκιιτο oτ'ijv έονικοπolφη. ΜΙ v,ao: λόγια, ιiν χι οι ΙΡΥά.τις όπo"tιοιτσ.ι δτι διοιχοοοα.ν τ ΙΡΥΟΟ-Τ&.- σισ., το διιιιουν-τιχο 'Ttpoowntκo ΙχΗγοντα.ν σ.π' -το Kpιiτoι;. Eτσι σι Ιργά.τει; χι:ι-τι:ιπιιζοντα.ν το {διο πωι; χαι πpo'yjύoύμενσ.. Άλλά ό 'Itfjpxt: 11Ι& xaoιxp'ij bpoontxyj γραμlι 66.σει ti'jii; δποlιχι; ΥΙνοντα.ν δ διι::ι.χωρισμ.6ι;.. Ό!iνι::ι.ρχιχος; 6ιr.ιμYjχιχ JΙΚΟΙ; 6.Υωνιστης; ιlρχισε να. σιryκιντρώνιι τις προσπα.θnιι;. του ΥΙά. την έχδιωεη των διιυουντ{ί)ν. ΣΙ κ6.0ι απερυια. ειπρόβο.λλε τό ι::ι.ττηιια: : διώχτι 'touii xo\.ιμμα.τι')( όπιu.ληλσυι;, οιωχτι τοίιι; διευθυντι;. ']] i:πι'ιtλησyj τιτοιων ouv01j ιιά.των ά.πo"tελι[ τι p", lyxλ1jil7.ttxo ιiδικy)μα. ΣUμ.φωνσ. lιέ <tbv ΠΟΙvt'ltO Κώδιχι.χ. 47

45 , Ή πολlτιοτική έπανόοτοσπ Oτι:tν α.ρχισα.'ι να έ εύειpι:ιντι:tι οι φο!τητέι;; για να ύπερσ.σπι. σouν τό Μάο, σι!"ιέργειες του.. δίν Ilr.opoo'! να τr.ι:uτιστοον μ! τι, l νιργιι:ιει;; τών φl'κτητώ'ι τσϋ lιιχρισιοο 'iί ά,1ι6μα. χι.ιι -rfjr; Μ6σχa.ι;. :ΕισηχωΟψa.ν για να. ύπιpι:tσπισoυν τό κα.oεστιbς ΜΙ για να έξιχσψσ. HOOUY τα: ΠΡο\l6μιιχ του,,;. Δέν έξιγιρο-ηκα;'l γιιχ να. οιι:ψι::φτuρ'j]oοdν Ινά.ντια στη ι InλστρΙωοη. Σε πoλλt.. r.eριπτώσειι;, ΟΙ \λtγrxλί!τεpη<8 -ήλικιι:t<;; - κι ιiς; το πa.pι:tδεχτ.,oμε - πιθανόν ό'.ναπoφιiσιιttoι κα. ΟηΊ1JΤΙΙ;, τι:tν... μαλσ.κοl» σ.'ιr.φχιχο! 'iί &.λλοl πού ι{χιχν πά,ρει \1Ιp ατό Ριζ(Κ}'ιtιχστικό )l.ινημι:t τοο ένάι; 1j τσο α.λλου ε[σους. (Τό δτι κιχ 'tacppovc;ooav 'tαι)ι; χσ.οηγητιι;; lλπορετ νά δφειλεται στό 5τ! οι 'teaeu 'tlxlol ψν προετοφ!χσμενοι ν:ι όποατηριξοuν τό ΧιΧθεστωι; Ινω στην πρα.υμι.ι.τιχlιtητι:t ιiντlτιooντιι>; σ' (ιότό, a... χι οι ΙΡΥά:tΕΙ;; δι... συμμιριζovτo:\i cι.ύτή τήν &.ποψη). "ετσι &ρχισε ή «vτιδρlxoη tv.ivtlix στην &'καοημ.σ;ίχή Ικπσ.ΙδεU:jYj. ΟΙ xrι.θηγητιι;; ταπειvώ'lοντσ.'1 δημ.δσια Χ(l! χαευάζοντιιν. Ό TjAtxtrxo;; 80 xpollwv, xrι.θyjυητηι;; Χσάϊο Οια.τά χθηκ!.... ά κάνει τα σκοuπιδιά.ρyj, 'Ttp.iyμoa που &.ποτελοοσε ivct μιρσι;; τiίι;;.,ιτ;-ιι... εκπcι.ιδ[υσ.ηι;;1t του. Σ' Ι... α. γράιι.μ.σ:, Υφά.τσ ιiξιoπριπeισ., &'νιφερι δτι στηv ήλικια ποίι ",ιτσ.v, μόνο μι&. ό;πάvτηση μποροοσε να. δώσει σt ν τυραννίσ., )(ι σ.ίιτη ",ιτσ.ν 1) αύτοκτον(σ.. ΔΙν σuμφωvοοσε με τουι;; φοιτητιι;; του τι τα lvτψ..ο xlxeijxov τοο,*χοοφ6ρου "ιτσ.ν t ξεuτιαιοτιχό. Ά,ιτΙΟετσ., [Υπ, liv ijotaιxv νά tξsuτελισοuv ταν rixooφόρο Ο&πρεπε να. 'toii ΙκΗεοιJ\Ι χσ.οηγyjτ'ή τουι;;. Λύτόι;;, &.πό μιρουι;; του, ε!χε σύρει το καροτσάκι μ! τα. σχουπιδισ. Υύρω ιiπ' τιι;; α!οου σει;; πιxρcι.δδσεων για. «ρκετο Xpovtχ.O Οιάστημσ. χι ήτσ.ν κσ.ιροι;; νσ. εώσει lνct τεααι;; στ';) ζω"ι 'toij, «vτιλα.μ6ctνόιlενοι; την πρόθεση των 48

46 "λιaαϊx/ίlν νά. τ.ό'l ταπι::ι."ώσουν. 'Ακόμ.α. κι ΛανορΙζιχη Ιφ-ημερΙδα. ",ΟΛιιγ,h.Lι\lL» 1':00 at-ijv χαλυτψη περιπτωση δι... τρέφει χι:ψιcι φιλική διά.οεοη ι1πι."σ.ν'tι στο 4'la.ρχιχο κινημ-a. ά:;tόοωσε Ι\ιa. φόρο,ιιιtlι;.. σ' r,ώτόν τον Kινέ o Σινέκ.Gt", δπωι; ιiπσκάλεσε δ Μπέρνα.ρντ Λε6Ι." τον λιy.ιωμένo" ιivτιεξoυσια.στή. ΣΙ μεριχ!ι; περιπ'cώσιιι; σι 6ιομ.ηχα.ΥιχσΙ lpyd:ceo; έπενέ6ησ ν 6Ιαιa., για: νά. όπερασπισouν μερικου, cir:' ;:ου, 'ΙιλικιωμΙνου, δια.νσο:jμεvouι;, Ινά.vτιιx σι: φoιπjτιι;. θά πρι;ιιι v' d,να.φεροει 6t: ό πια τιμημένοι; «π' δλσυι; του, ΚινΙζουι; ανaρχιχοiιι; δια.'/οούμ,ιυοοι;, που ε!\ιιχι τώρα. γέροι;, &.py'l'jotjxe: στιιοερά. ΥιΧ tpycwtε! σά,ν κα,οηύ1jτής και ζει μισ:r. σι &'πόλυτη φτώχεια., "ΠΙΡιμ.Ινοvτaι; τό θά,νιχ,ο». ILa.tt μ1 μια. χούφτα. φ(λουι; 'tou. Ί'ά. μόνα. ILtot:t ouντηρlισυιι; του!; Ι!Υ!1,Ι otilct't!1. μ! τρόφιμα. τά. fr.to!cι τοίι; Ισ.ελνcιν διιiφοροι διομηχctναα! Ιργli.,ι;. "Oτcιν στctμι%τησε iι.cιχυδρομιχή ΙξυπηρΙττ,σή 'tοuι;, iι 6σήΟεισ. ΙφΟα.νε μισω φορ'tηγων παί.! ΙΡΧΟΥτα.ν τσ.χτικά γιά νά.,:ού.. προσcjιιρouv.' rittctpιxl'yjtix. γι&.,τ) συyτήρ"1σ,qu; (1968). Λύτη δμω; ijtctv iι μq{ρσ.. I.ιάVQ τοο τμrj!1'j:.q; τω,ι riv'j:pxlκwv πoi.ι πρoιpχιτcιι άπ'.ου.. λόγιουι;;. Τό 'Jii'jμ.ot. Ικε!'ΙΟ που rivi'jx& στη.., Ιργcι.ική τά.ξη, ειχε ΙΙντιμι1ωπΙσει μιά. iy'ttaiiι; OΙCΙ<pOρε.ιχ"ή tiittttριιχ. ΙΊά lι ι ά σ το ι χε ιώi!i η Ιστω κα.τα.υόηαη 'ti'j.. Σ ύ γχρ ο ν ηι; Κ, Ινcι ι;;, ει να.ι a.πιχρσ.ιτη'tο v' rivτιληφτοοιιε δ.ι τό dvιxpxlxti κινημιχ πιριl';φιστηχε στουι; Ιργά:τει;;,W'I ipyoo'tιxotlti'1 κ: &.λaqut; 6ΙOjιηχcινιxoυι; 1 pyιi.'tioio, εεχωριqτά. riπ',ουι;; lιπα.ooί:ιι;; 'tou Πl'Ju ε!χιχυ μικpoα.στιχ ι κ.α: αγωγή. [Jcιρά: τό σε6α.σlιό ποι) ψιcpcιν,ιx'l a.τοιναν-;:ι στόν Κρσπόηιιν και.!ι; σχετοιέ, διδσ.οχι.ι.λιε.. του, πoi.ι IiιpopoQaav μι& riypml X1j οικονομια, δ a.ναpχισι.ιh, διν ι[χε χαιιιά. ο;πτιχηοη a.ν6.μεocι mou.. ιiyρ6τει;. Μόνο μετά τόν πόλεμq τ1)ι; ΚορΙιχι; &.ρχ:οι νά. ειχωρε! ιιι. οιχ στι;,6.ξιι; τι'iιν &'ΥροτΓ,lν. Γιατ! τό 6.νΙΧΡΧΙΧό χινημα. ήτι.ι.ν γόνιμο ατήν Β6ριιιχ και Nότιcι Κορέα (μι& διcιιριο1'j πou ιiνcιι χαοιχρσ. τεχνητη), Ιπηρεαζόμενσ τι.ι.υτόχρσνι.ι. o:ittt! ΚινΙζιχε, χιχ! l\ι.ι.-;τωνέζιχε, πληγι;. ΟΙ Κορώ.ι.. τώp εινιχι,όοο πλ«τειιχ δια.σχορ:ιιομινοι στην ΚΙνα., δσο ε!'ιο.ι (λσγouχά.ρ-η) σι Ίpλcινoo! στη ΒΡεττ'J:V{α.. "ΕxoUV διαδώσει τι.. civσ.ρχιχι; διδασχιχλιι; στοίιι; ιiγp6.ε;, μισω l.νο; χι'11jμα.τσ; πσι) όνο\i6.ζι.ta.ι.. l'ι!χ ΗεόΟερε; Κσιφοόνε;., γι& ffjv Ι κτσ.ση τοο δr.otou μό'/ο όποθισει; μτ;.r.ιρο(ίμε νιi y_ιivouμoe. Στb Ιξω- 49,

47 τεριχο, Ιχουν Ιμφιχ.νιστεΙ όπεp60λι'x.ε ιiν-ϊ:qπoχρισειι; &.λλά: οι ίδιοι σι ΚινΙζοι δινοιι'ι/ οι«φορετικά: aτolχειix ΥΙά. την έπιρρσή του. Τό Κqφοuνισπχό K6111Vλ.,,ιl τιι; μιχρςιστιχtι; το\) oιδa.σκα.λιει; γι&: το 01jIJ.4νταb ρόλο 1:00 etoι Yjxa.Vl\(.oG έρυιχτη, ειχl ά.ρχετά. πcιριiδoεcι, d,πήχηση, μόνο μέσα: ατού, ά,υρότει;! ΓιΟ: τοοι; ι!.νaρχικουι;; σι )Ι.φμοuνιστει; ",ιτσ.'ι «στρlχτιωτ6;κιlχ". Απ' τηll έπσχ-ίj t'ijιo.μεγά.ληι; ΠοριΙα.ς τοο HJ34, mιou d.πιδειξa.ν δτι lχσιιν ήρωιχει; ['Χ4- νότητει; (ΙχεΝει; _Tj, Q.ΥΡοτιdι;), οι Κομμ.OU'/ΙΟ1:ικει; ατρa.τιι, 'Χ.Ιρδιoa.v Ι.. φροή χ0:1 ύπόληψη ιiλλά. μόνο σιί στριχτιωτει;, δχι σά. θιομηxgtytxol tpoyrittc; (δπωι; ΣUνΙο1jχε, Αιη'ouχά.Ρη, στη I ΙPI14IIla) " Δ!ν όπηρεε χa.μισ.!νότητα., ιiνάμεoιx στού, ά.νo:.ρχιχcιίι, χα.ι wίi, μα.ρειστει;, Iix6ILCt χα.ι στόν tόπο τη, OouAItdΙO. ΔΙ... I:ΡΥάζοντσ.ν ιι.α.ζίι otb Ι ιo I Ιpo; χτό, ιχπό π!ιλί.. σπά,νιι, πιριπτώσιι,. Για: τού, Μ;'ρξιστΙ" οι 'Λ'Ia.ρχιχοΙ -Ι,τα.ν άπλοι «πρά,χτορε, τσι) Κ4πιτα.),ισμοΟ.ι χα! «πρ060χά,τορε:,», οι όποίοι ι[χα.ν σφιτιριστlι τη 64:0"1} του:; ιιισα. στό 610μ ηχα. νι χό προ),ιτα.ριά,το. Ό d.να.ρχιοιιb.;. "τ«ν γι' αuτο-j, «μι&. Ινδειξη _'ij, όπαν6.πτuξ"l}.; 't11:; ΚΙνα.:;_ κι α.ιαθά,νοντα.ν juycia'} ντροπυι ΙπειΜι στηριζοντα.ν στην ιχγροτιά (πρσ.ύιιο'. πού 6ρΙ oνταν α. άντιφο.αη μ.' δλε:, τις διδa.σχa. ),lε.; τοο Ιάρξ). Γι&. τού, ιχ"'ιχρχlκούι;, φuσιχά., οι lιίαρξιστις -I'(t'Gt'! άοπλα. ατρα-:ιωτά,χια. χι totgr. τη.; lv1sτητ«ι; μ' ω)τouι;;, aiy πιρα.αι. ποτ! ιχπ' τό lωα.λ6 τοu,. "Αν lπριπι να. διαλiξouν ά.ν6.μ,ισα ατό να. ςυισοuν '!tιiτιιι ι!π' τήν χυρlα.ρχια. του 'rocr.y)'. η 'too Μά.ο, ή ιiπόφα.ση τους διν συιιι.α.ινι: r:oτ! δ'τι ά:ποτι),ιι εδνοϊχό σχόλιο για. τη lι.ια. iί την aaa'j) πλ!uρά..,,

48 Ή διόσπσσπ τών Μαοϊκών ΧωρΙ.; νgι: πρoxωρ σouμε στυιν ΙξΙτι;tOη του πpoβλyi\ ι;tτoι;; τ ι; Οι&.σr.:ιχσηι; των Διιχοϊκ6'IΥ, πρliύι14 '/tou &.r.στελει Υtικtίμeνο μι!!, iρύιχσι«ς; πά.νω στόν [διο το Mr.ιotOIl6, θ& πρέπει v' ιiνιxφφθεί πώς \ Ι&. ιiπ' τι, α.ιτ'ιι;; τ"ις.. 1ιΙορφωταi)ι; 'επα.ν!iο'tcι.σηι;;» 1jτα"ι 'to γεγονός Βτι, &.πδ τότε ngu!πικρliτησε 6 Μά.ο. σι Koμ! oυyισ1:έι; εισχωp1joιxii γι&. πρώτ1j φορ&. \ιισσ. στις τιi ειlj, ",ων QΙQμ:ηχσ.vικώ"ι!ΡΥσ.των, σ! Ι Ιό: ",ρωτoφr;ι.yη Ιχτιχση κι ό Μιχρξισμόι; Ιγινε το ΙπΙσηιιο δ6υμο: 'tqo 6ιoμηχσ.yιχOCι npoat;:q.ptιitou. ΟΙ ιiyαρχιxoι (ιiν κι δ ά,ριθμόι; τοιι, δέυ &.λλa.ξι: πιocι.νόy πσλίι) 'IYtYOLY μιά μικρ1ι μειονότητι:t. Ό J{Ο\ΨCΗJνιστηr; 6ΙQlιηχανικbς; έρυά,τηιο χι δ ΚcιμμΟUΥιστήr; που ά,να:φιiψηκε σά.\ι στρσ.τιωτ, ειχιχν διαφορετικα. συμφέροντα.. Ό ΠΡΟ1ΙΥουμενοι; υ[αθέτησε τιι;!iντιλijψειι; παύ ΠΡΟ'YjΎαuι tνω ίιποστηριl:"αν ιιινο οι &νιχρυ'ιχοι. MετCι τόν Ιχφυλισμό ;:ου καοιο;:ωτοι;;;, l 'ItιxxolouOYjoI μι Gt1:l;'10''1,f)r; πειθαρχιι:ις. '.Α).λα. ή 'ItElOα.pxlGt Gtuτη!iπ' τή ι,ιι&. μερι&. ΙπιΟά.λλο'l;:ι:ιν ά,π' τό Ι 'Yjχιχνισμb,oQ ΚόιιιιGtτο, που ειχε ο!χαδαμηθει μlοgt oτcι Ιργοσ;:!Χσια κι:ιι,ιι; xoιιμoσνε που σιευθυνον;:ο:.ν «π' τό Kρά.;:o, χι άπ' Τ 'I &.λλ'1 μερια. &π' τά Στρατό. E;:σι μπόρεσε "ά. ςεσπιiσει YJ σιίγxpoυσ'l'j, πράγμα 1:0U σuxνά. Ιχει συμ6εί, σ.νά.ι εσα σ' «ότό ΠΩί, μπορεί χιχνiνα.ι;;; v ' &ΠΟΧα.λισιι Κόμμ", του 'ItpolttaptIi'tou, aτό Κόμμα. των &Υρο;:ιίιν χαι aτό Κόμμα. τοι} atpa'toq. Ι'tfι 6πο!α. δλα. lιαζι σχ7ji.ltlτιζοuν Ινα., τό ΚομμουνιοηΧό Κ ό μμο) Λx6ι α., πρόσθετα. σ' αυτό, ίιπf)ρεαν oυγxpαιίσει &νάι\!οα. aτό Κόμμα. σά.,ι νιαlo σιίυ"ολα χα.! ;:οί.ιι;;; ιχνα.ρχικου;; 'Κι &.λλε;; δμ&.οιι;;; ριζοσπα.στώ'ι, Ιδια.Ιτερα. ΤΩί.ις; Λι:ιίxιστ ς; (ΟΙ Λα.Τχιστ!ι;;; εινα.ι Ινα.ι;;; συ- 51,

49 να.σπισμος 'itqu!iπστεαε!tο:t &;π? σοσια.λιστιχ& στοιχιίο:. για. Π)'Ι ήγε. σια. 1:ων δ:'toιων vr;άρχ"ι iι ότοοψιο: δτι εινιxι -ψtλoφopμoζική). Άφου το χι:ιοεσ,:ώι;; όπτιρεε. χα.τι7. Μποιο ψ6πο ιi.,ιιξιλεyxτσ στι;. χιχτaχρή οειι; του, ε!νο.ι χι:ιτα. 'ι.ιχιροίιι;; δύσκολο νιι ξέρουμε τι )ι.ά.νει 6 χαθι \1(1'. ΟΙ MC1Otxol εινο:ι Σ-.ο.λινι'ltOΙ χι όποστηρίζοιιν τη ypιxitit1j τοο Στάλιν. ΧρησψοποιοΟν τον ορο.τροτσκιστή,. γι&. ν«κιχ:το:nι!λουν τού, ρεείιζιονιστ!ι;; (πού a.κ.oaouoou',! τη Ύρο:μμ1j "'t '.M6σχcι.ι;;) Υι χρησιμοποιοον l'/αλλο:χτικa. τον Ιρο "ρε6ιζιο'ο/ιστηι;;. έyά.vτια. o'tyι.μόσχο: χα! «Τροτσχιστή,_!\ιά.ντια. στόυ ΤΙτο. Καμιό: φυοικό: ιίπ' τι, ΙπιΟΙσιιι;; τους; Ινά,ψιιc:ι στου Τροτ:τ,(ισμό, δεν φιχίνετα.ι να 'lw.teιiou ". ΤΙΧ! ΕγιΧντια σ' Μι οα μπσρoυσcφε να. θεωρήσouμι σό:ν Τροτσχιστι* χο, οιίτε ο' ΙχεΙvο TtoU έμ.ιpo:viζετa.ι ξεχά.οaρα. Ο«v τέτοιο στη Δόση. Συχνό:. δ στρατόι;, κατηγοριτ -cb.. Κόμμα τοο πρoλιτa:ρ άτoυ" σδ;ν.χ. νa:ρχιχο χσ.ι I\ΙΡΙΚΙΙ; φoρ, συμ6a:ινει :ω:ι,' ιiντιστρoφo. 'itplύlt4. πού χσ.τδ; xσ.tρotι, δδη-υιι xιiπo\oν νδ; πισ,ιφιι δτ οι.xνσ.px κoι ει ναι Ισχυρότεροι ιiπ' δτι σuμ6ι:ιινει στην πρlχγμιj.τιχ6τ:1jta:. ΆλλΔ; ει 'ο/a:ι δλoφιiνερo δτ:ι δλι:ι τ«χινυi\μχτσ. που τιινουν ν.2. ΙχτοrcΙσοuν τον OtIuOuV':txo ηιγχο xc:ιl ν«ιφσ.ρμό.,ouν τόν tpya:.ttxo lλεγxo, διχωι; ιiνώτερη Ιξοtx1Ιcι «πα πά.'.. ω του,. χcιoωι; mt χά.οε ό,πόπεφcι γ\1% riιν δηl1ιουργια. ιϊποχεντρωl\έ\ιων xoμμoυνgιν, σ.πστελοο ι α.uτo 'Ito,J οι Ma:ofxoI Ι Oν μl τη λιξ'1 «ά.νσ.ρχιομό,,, ut πού σ.ποτελιl άνσ.μ, σπσ.στο lιlρ χσ.ι χιχριχχτηριστ:ιυ.ο γνώρισμ.a:. τοο προγρσ.μμa:.τοι; τοω l(ινιζιχου 'Ανιχρχιχ.ιιΟ 1(ιν1ιμιJ.Τ σ.χν "Ci"COtι:.u. ΟΙ δυν6.μειι; μ τιι; bιtoιει; ι\πορι! ν&. τrι.υτιστιι 'χουν γινιι στην 'Πρ(l.γ l.(ι.τιχ.6't1'}'α., δπωι; CJlni6ηxr: 1(.(ι.Ι σ' ιλλ.., χώρει;, Ου\la:.τ6τερει; ιiπ' δτι tl\la:.t το rsto. ΑίιΤ11, r.6.\ιτωι;, ετνcιι συναπτιχδ; xcιταγωγ ι τοί) Kt\ltCtκou σ.. νσ.ρχιχοο xt'''yιjicιtoib. 11 ρσσελκύη 'ijsyj ttjv προσοχη τω... Ιστ:oριxGιν Νοιιίζω δτι Ο(Ι πριπει νά γίνει μια. σύντομ'1 τιλιχή d\lrι.φορ.χ γι&. το... Ωa. Ί'σΙν. 1 Ir:ιι ιix6μα ζωντιχνόι; (1970) ΧΙ Ιχει προ πολλοί) όπα οτει δημ6cιιιχ.-w.r:εινωση.. και «tφωρισ..... Α\Ι -..:σ.ι 'tolj Ιχιι Ιπι'tρσ. r.ei ν&. συνεχισει νά. γράφει, δ1ν εημ ouργι! πιά «όοε:ντιχά. lργσ.. 'Ι'ό κσ.οf!χον που.οω ιi\lατιθηχε,['/αι... ιi ξιχ'/αγρά.φει 't&. Τδιr:ι του τά. 6ι- 6λ(α. Tιi σ.νσ.ρχι:<σ. 6ι λιcι που γριiφτηχα.ν σ.π' τ: ν πα. 1'οΙ'οΙ, μ' σ.ύτό το 15νοιισ.. ξα.'.. α.εχδιοc;vτα,ι. ο! χa:.ρι:ιχπ'jρι, δμωι; των IΡγω'/ δαν ετναι 7ttr,. ά.νο:ρχιχοι, ot ε!χ.6νει; του Ίι!παχοό'/ι'/ Ιξαφα'/ΙCο'/'τσ.ι ιi ' τού, τοιχου" οι ρωει; χι οι pwtsr.. γιν()'ιται «tπa\lο:στ:6;τε.. δ ",

50 - 'ItIXOOi τω Μάο, ;ι;ιχι οα.υ τελιχη.ιχπε(νωση, ξa.vα.υρά.φοvται σι έr.ιλουοι. TJ1ta.V ύπερ6σλι:;ιά άπα.ισι Oaξι;ι πpoηγouμι.,.ω. ΝΔ τι περ! \ιενσ,.,. ΙΙπ' τον πα. - rrorv, σ' &.ντά.λλσ.η a. τοο δικa.ιώμ.σ.τqi; νά. ουνεχισε! νά ζεt τa.πει..,a. χα.! να Ιχει τη ΟUV(l,τόtηta. να. χρησψ.οποιει Ύριχφιχό :)λιχό 'Χι έχοσπχούς oίxoυ. "Έχει ύποοτι[ δημ.όσιες tr.t ΟΙσειι; :x.a.! ΧΡI'tΙl( ' κι ιiνa.yκά.στηκe νά κιiνει Zϊηl 6σια. σ.ότοχριτα,ή, γιά νσ.,01} tπιτρa.πιτ το ΠΡο'lόμιa αίιτό, Τορ6.γμ.α που 6.π τή Ο"'<ΟΠΙά.,οϋ Κρa.τιχοΟ Σσσιa.λιστή &.πσcελεi, χωρι,. ιiμ.φι60λια., προνόμια. θι): \I7topaDolX'I (δπως 6 XIt),tp) yb. προβοον σ δολοιρο',ιις Τι (σιiν τον ijptι.l1x τουι; τό Στά.λι'l) ot ΙχτιλΙσεις Τι ΙξορΙες, ιiλ),α. σ.ότσι ι:ιiνa.μ.δ Ρ=fwνa.vlt (τι EUAOΎ1JIltVTj φι),ε),ιuθφ,l λlξη!). Λυτη όπηρξι ή μα! ΡI7. πολλών διανοουμινων. Ό iywytodjιo. σί πσλλtι; χωρει;, θά. -:οίιι; κριτι'lt6.ρει γιά. τό δτι Uποτ&.χΟη'lUlν_ Πρι.ιηw.τικ!i, σ! μι&. δρισμινη στιγμή. δ χσ.θηυητηι; Χσ6.ϊο ιi:τoφliαισε δ-η. δr.ωι; κα.ί νδ-χει τό πριiηια., στην iιλιxια. τοll, δεν 1,τ(l,'1 π:ά... &χρηστο '1& πηδ ξει aτb'l ωχεαvb... (Bλlπ! tb 1Jιxρiρτημα. Β') _ ΟΙ KtviCr;t iy(i)vtotl.. δμωι; ε!χα.ν!ια.φορ!τιχή ΙΙ:το '}11. Δέ:1 χ.α.τηυ6ρησα.ν τόν.:ια.λαχό. 6:'1τιιξouoιcιιoτ _ 'Η δρυή -,:ουι; κσ.tεuθιj'/ουtιχν f'iιivtta. ατό Χ.,;Ο,ο-,:ώι;_ ΊΤ πικ?.,; Υ..,;Ι -,:b συνα.ιοθημι.ι όρί'i'ί ποίι α.ισ06.νοηχα.ν, δταυ [lιιχοαυ 01: τι πρooβoh όπο6λήθηχα'l ι!νορωποι οό:ν τόν η ιi. ΤαΙν, μποροο'ι νδ: ΎΙνοιιν κα.τανοητδ: 4πό χιινοιις; ατό ΠιφΙαι xcι.ι "tb ΛονδΙνο πού, o-ι:b "apcaob'!',ιχαυ auvιx ντήσει 'tovr; σvντρ6φollι; τουι; &:1'1:' την Κ{'ια χι ε!χα.ν έμπνειιστιi σ.π' τό a.rσοημ.a. 't1'jr; r.ροαωπιχ1'jι; ιiξιor.ριnιιa.ι;, "t1'jr; ιiτoμιx ιύθύνηr; Υ,α! -:fιι; Ικα:ν6ΤTΙΤιiι; -;01lΙ; νά έr.ιδιδονται μι πιiθoι; ατό 6cφίι xa..oi'jxov τυίι; μ6ρφωο'jjr; μι.tι; τόσο τερeιστιαι; χώρcι.r;, ατό δp6ι o τηι; που 6δη Ύ!{ ατήν έλιυθιρια. 53,

51 'Υστερόγραφσ η ιο πρ6σφιχτα., Ινιχ μευό;).σ 'χίψ.a. a",ttιxvιxpxtx:1jr; όστερισ:ι; lχ(( σα.ρώσει oτbv Κινlζιχο τuπo, xa:ta.yyiaovtιxr; τδ.,ι ληατριχδ χ rxυ'τη ρ'" κιχι τι, ΙΥχλτ,l1a.τικΙι; ΙνίΡΥιιει; δλων Ιχιίνων που χι;ι.το::τα:ιogν τσύ<; Btop:rJXa.vtX" ΝΙμGtl... οι bιto{oι χιχ.οοριζουν ιiχρι61iίr; τό σημετο, πιρα. 6.1:' το όπο!ο ΟΙ... 0«πρΙπει v!i Υ1νετο:ι σφιτεριομόι; (SIC 1) του tl'rl2:nxod υ,ίυχου, Άλλά. t-tolovto[jto, λόγω 't'i)18 ιχuεa.νόμινης πολφιυ.ήι; ψtjχωσηr; ml τηι; &;liιiyxηι; γιά..tνό'tητιχ, ή Ku DtpvYjoY) Ιχει ο,((1ει ουμπιλοοσντει; πρόι; το ιiνσ.ρχιχo ί((ψημα χa.ι φρό.rι:ισε ωσ.ι ν ειοχετέψουυ τ.ην πληραcpoρίιχ. δη τό 6.ναρχιχό χι VYfIL/t {σαιι; Ι:τιχυι: νά. (Ιναι πa.ρ:iνομ.ο, χρησφ.oπoιώvτa.ι; την ΙνΟιιχ.φΙρουσα. φόρμουλιι στι ",Κο:ιιιά. Υ.u6ΙρνηCTr} δι... μπορι! νά. cνομψ.οποι.ηοει:ι Ινιχ. ιiνιxpχιxo xlvyjjj4 πα-ρ&. ιι..δνο νcί τό κιχtσ.στριψει, ιiλλcί δη ι oλoντooτo l.lπορε[ νeι.. tcpσ.pi Ci)"tit 1ι άρχ7ι Τ"ιΙ; ILTι έπιμβιχσηι;;;ο. ΊΙ πρότοισ'υ] lγκιιτσ:ι στό 5τl πιοa.νόν να. μπορισει να. όργσ:νωθιι δπωι;; κοιl σττι ΔVση, μι ΙΙκρι6ι!ις τοuι; ofstovt; περιορισιι.ουι;; 1tQU ιίντψετωr.:ίζιι Ι ω. Λίιτό ΟιωρήΟ-φιε ιiτ.' το:"ς rivιzpxtxoίi, άγωνιστ ι;;, σά.ν ποιγιοσ: - <ιτό ποντικι oiv iilφοινιζε:tα;ι ιι,δ),ιι;; τό itpoσχotλισιι ή yoi:tot.. - άλλά. εινο:ι πιοανό ν&. δελεάσει τό Ιργοιτικό κίνη μ,οι πού ΙΠιδΙ Iχει ταν lργσ:tικό Ιλιγχο κσ;ι πol.ι γι&. τ';ιν ι Ίρo: συμπε ριλσ.lι6&.νει, άλλ& δ ν πρέπει 'ίσ. συγχιεται μ ' a.ίιτ61 τό ά.νσ.ρχικό κι VYj\,LII" 'ιά. έμψσ;νιστιτ σ.νοtχτrx. " -

52 , ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' 'Η ιiκό),οuθη oιt.t1.jρ(xyj ά,νό),υο-η πά.νω ατού.. Κινlζοu. Άνα.ρχικσίιι;, tμφιt.νιστ1jκε για πρώτη φσρά; στιχ Ι ρά.ψτφε [σως ά πα lνα. Κομμουνιοτη ά.λλ& κυχλοφ6ρησε πλα.τιά. ά.π την Κουο I1Ι\ι1:&.γχ, ΕΙχι κά,πoιιt. δμ.oιότ'y/τcι. μ.! E"ιt. μ νυιι.a για. το... ]\r.ιt ρσιa.:ιι (μ,ι& σίιντσμ1) ΙιnopΙιx πά.νω στόν πόλεμο t'iil8 Κοόβσ.ι;, παύ ιi κόλουθα. κυκλοφόρησε ιiπ' τι, έχμσειι;.od X1jpot 'ιtl d,pr6ttpa. σ' δλόκλ"l']ρσ τον κόσμο, οά. μι& ά.v1:ι'j'οσιαλισταη ΠΡΟΧ7Jρuςη). Ί[ σά,τυρα. α.uτυι κυκλοφόρησε ο ' ba6xa'l'jptj 'tην ΚΙνα.. 'Άρεσε '1(0;1 στούι; ΈθνικιστΙι; και στοίιι; Κομμ,υlnιστΙι;. Ι10ΣΟ ΣΙΙΟfΔAlΟ Ε!ΝΑΙ ΝΑ ετσα! ΑΝΑrΧΙΚΟΣI OXι, πριxύlιατικιi, ιiγa.πyj'tοι!1'u φtλoι, πόσο ώρατο e!ya.t v ' &.ψηκιι κσ.νειι; ο ' σ»tο πού δ Κόριοο; Π3; ΤοΙ" r,iποκcιλε! 4κεΙνη iι εόγιιιιχ-η O'JIlJJ.opla. 'tιυv ιiνιoioτεaiυν, τωυ Ά'/ο:ρχικων, όπάρχει τι 'ItOtll. κα.λυτφο ; Ό προψητηι; [11 τό Ινιχ χιρι'" 1 a., IΙπι κιχποτε δτι δ 'Ανιχρχισμόι;; ση\1ll.ινε οίιτοπιιι, οο)ρ&'νιο παριχ5εισο κι δτι θ& ΙΡΧΟ ντο.'ι πρώτσ, στη\l ΚΙνα, ΔΙ\Ι είχε δι),!ο ιiγιιπητoι μου φίλοι 'Ανσ,ρ χικοι; Δ ν ζoσιu \.ιηπωι; την Οίιτοπ(σ. σ,uτ1j τη οτιγμ1j στην Κίνα; Ι'ΊατΙ θ& πρέπει ν& ξέρετι δτι δλοι οι α,\ιθρωποι t!yll.t ά,8tλφισ., σαι; ιiγσ.πooμι δλους κι δτα.\ι O Ιχουμε τινά.ξει στόν ιίέριχ δσουι; 8ισ. φωνοσν μα.ζ! μα.ι;;, Ωίιτε μισ. ψuχ1j δι θσ. 6ρΙσκιτιχι σε ουσιχρμον(α, ουτι Ι"ας σχυλος δι θά. λερώνει τοι'ις δρόμ.. ουι;; 1 Άλλ& τ' ιiδέλφια μιχ,. δι" ε!νσ.ι οι Κομμ.οlnιστές ocι'te δμωι;; YJ Koυoμιντιiγκ οϋτε axό μα. δ Γιαπωνέζος εισ60λιιχς. Πρα.γιιιχτικσ.!χι! "Αν slql1t Ι:ργ&..τηι; και τιχυτόχρο"ιχ I1Υο.ρχικός, πριπει νά, τσιγκου"εύεσιχι τη δουλει& που προσφέρνεις κιχι να. κλi6ειι; τ& λικ& πού χρησιμοποιεlι;, πρι.ε.τ.μ".: Ό ΙΗ. ΤaΙν 55,

53 :ttt Wt crιtl:ttaalx! μόνο :tώι;; Οά. πιipειι;; μεγlχλύτερο ήιιιρομlσοιο. ΔΕν ιχιι σημ.ιχο{ιχ a.ν κιχτέχει τήν lξουσ!σ. ό εισ60μιχι;; Υι δ πa:tριώτ1)ι;;, δ κομμουν σtljι;; 1) ή l\oυo! ι';τ4ύy.' '"Λν εισσ.:ι άγρδττιι;; Υ.ρόψι τη σο δειli σου κα;ι σκιψου μόνο τήν οικογι'/ειι:ι σου. ΠlXτριω ισμδι;;; Τον Ιχουμι xlx α:p'yήσει! Κομμ?υν:αμδι;;; ΔΙ,; ύ:tιiρχει! ''Αν ιτααι στρlχ τιώτηι;; λιτ::o ιiχτ1)σε πa.ιρ'lοντa.ι;; μαζι τδ-. δ1tλα.: κσ.ι τ& πυρομαχικά σοu. θ& σσο ΧΡ1)σιμΙΨου'l δ σ.\i 0& γ{νειι;; λ1)ατ'ήι;;. ΆλλΟ; οέν πρέτ:ει '1& Ημε τη λίξ1) ). ησττίς. Ί'!ΠΟ1:α διν r.a τ,γώνει r.ερισσδτερο Ινα. ά.. να.:ρχιχο, ά.π' το νά. χρησιμοποιήσουμε lvιx.,,:ιτο!ο δρο. ]ι.ηj'i':ωι;; κάνει ληστετει;; σ' lνσ. οημόσιο δρόμο; Na.I, ιiλλά. ε!νa.! ΙδεΙ:Χλισnlι;;. Ληστεόει!ι.Q ιo τούι;; &.ν't(παλσυι; 'too ά'/ixρxιoμoίi, 'Αλλ&. χιχοως δ ιiνlxρχισμό; a.νtttlottlxt σι κάθε κυ6έρνηση, lχει -:0 διχιχ(ωιιιχ νά. ληστεύ ει δλο τον χδσιι? χι a.'1 [ροει ουστυχώ; κιι.νέναι; ξινος στην ΚΙνι:χ, ειναι!iaaoio [να.; πσ Οά. πριπει νά. ληστιυ,,:li.!! 'Γι καμτερσ όπά?χε! a.π τό νά. εισαι ιiνlxρχικδι;;; Τά. ΟΙΚσΥε '/(ιiχμ καoήxoν 1X εινlχι λlχοιμινlχ. Υι :tlxtploa εινιιι μύθοι;;, δ πα.τριωτιομόι; Ιχ!ι ξιφτισει, διυ όφεlλει UJtIX:I.oή ot κa.νιυiχ Ι'Γ.a.Υιχ.οτι:ιτικδ κόμμα.. l'ιατι, σεrι; οι ιυπορσι lμποροι, 'Πού περιφρουεττε τόν a.. ιcι.ρχιαμδ σά. ι ά.π).'ή ρητι:;ρικ'ή κlχι "οό οι κοιλιι, αcι.ς Ύιμ!ζουΥ μ.6υο σίψ,.φωνιι μ! 'tb ν6μ.ο, ξιρε ι μόυο τά ιιιoιi. ΟΙ {δεα.λιατι.;; ο:ύτοι, πού IxoU'J ΙΎκlχτ'%λιίΦει τά. πάντα., δι οτέλνουν τά. πι:ιιοιά τσu.;; νά. κa.τιι το:χτaον στό στριιτό, διν προσφιρουν 13λο τouι; τό εινο:ι ΎΙά. τον κοινά crιtoπό, olν δεσμιικ)'/τιιι άπ' την πιχράδοση πού ),ΙΙι δτι οι νάμοι όπάρχ.ουυ γιο; νά oilι;; Ur.aXOUOIlt! ΜόΥΟ, ποιι 6lν τφίπε: r.o"t.!: χανεις YCι τιμωρήσει Ι'/cι. Άνο:ρχικ.ό γι& r.α.ρά6a.ση 'τοί) νόμου. ΤοΙΙι; IiHout;; ΙγκλΥ/μ.ιχ.τΙες, νιιι. Γιa.τΙ Οά. χά;'ιοi)υ μεγάλες οιιφαρτυρ!ες :(:%1 μπορι:τ ιlχόιια. "ίι δαλοφονήρ ουν και τ? Οήμ'.ο ΧΙ ΙSλO( οι Oια.νoo\): ενσι μι:ιι; διν 0& ποον.. 'Ι'Ι φρικηl.., Ο' «νι:ιατευάξσυν δμωι; κιχι OCι πι;;υν _ΆλλσΙμονο! Μν όπά ρχε: ουτ, tλεuoερία ουτε oικιι.ιoσuνη σττιν ΚΙνa!..

54 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΟΙ ΚινΙζοι 'Avα.PltXQt r;ιο'tιua.γ πιχντοτε στη XpYι0"l α.uτoo πou lιvolι&.ζov!u.. τερ?ορισlι6.*. 'E}.τttOή χa.τη-υορήοφιχ'll ΎΙά. άo')uvrntta, yιlι το δ,ι, ΙνΦ ά,y't:ιτιooντo:ν o'tb μιλιτiχρισμό. όπσστήριζιχν δ\ \I)ι; (χι!χτελοοοa.ν) δαλοφονιιι;, δ Μι ΣΙ Ί'οΙνγχ Ιδιιξε δτι:.,'0 Α1ιλιτaρισιιόι; (!ναι το μισα έκ!!νο μι το bπo!o οι Ισχ.υριιΙ θuσιrίζauν t1j ζωrι ΚιΧΙ 't1j'i πφιουσισ. τών δ.λλων ΎΙ&. νcι σuντ-ηρήοquv ττι (jιxyj τουι; Ιξou.,Ια xa.lj lι; χι!κιιν'η.σο ΚΡcitoιlΙ;. Κa.τά. σuνιπeιo:. εινa.ι άδικος Χα.ι πριπι:ι νά. έξσ.λtιψτεt. ϊι!πa.νσ.tttιχτική δσλοφονια., Cι.π την &.λλ1'] I EPΙ6., ειυα.ι ή ΟυσΙσ. ένόι; ά.τόμσι) ΎΙιΧ την Ιξόντωση του ΙχΟροΟ,'J)t; ά.νopωπ6τηtσ.ι; πού ΙπεχτεΙνιι Ιτοι τά. κοινσ. Oι1tα.ιώ μιχτα. 1:00 κόσμοιι. Λυ-ώ. τό: δυ6, δ μιλιτcι;ρι'ilόι;, κι ή πcινα.στa.τιxtι ΟολοφονΙα. ει"σ.! τόσο t\ltιoetix δσσ ε!νιχι δυο Οιa.φοριτικά. πριiyμ«..., (Au't1] YJ π«ρι:r.γριxφoιι; περιιχ ετιιι στι, περιφηlj.l'.α Π Α ΝΤΗ Σ,ΕΙΣ" τou στις 6.νΤιΡρήσεις) _ Μιά oiλλη ιi-.ιτιρρψη, ατήν όπσ((ι. ιir.άνtησε b Λή, fj'tιχ-.ι O CΙ ή ήοικ.1] χιιτ κρι:tljγ1] Ο' δ,λλιιζε το Λότoκριxτoρι'ιf.O κιχοεατώ,. Πολλο! νεαροl Kt'IiCot πού φoιτcιυαα.ν σt-lι Γιιχπω'ιΙα:, α:uτοχτlιv'l')σα.v σ' Ινοειξη Oια.μα.ρτuρΙα:, Ι-.ιά-.ιτια, Ο;:1ιν κυοιρνηση (μιιi. έ ιιργιια. παρόμ.οια. μ. ' ΙκlΙνη των Ήουδισ;:ων lν:ι-.ι(l.χii) ι r.ou σ.u1:oπuρπoλήoηκα:ν ατό Bιετνι:r.μ, σto πρόσ:γα:το πα:ριλθ6ν. Στο 4ρΟρο του.11ιiνω σt-lι ΧΡYjσιμ.6τYjΤα. ti'jιo α.ύτγγl..τονια.ς_, δ ΛΎι τουι; πρ6τεινι: oσ.t.i!.: Τρομα'ltΡ:ι.τΙιι.. δ7,

55 ,, Λ.. σei ΟΙ σu'/ιivορωπcl\ ILou 6λlΠEΤΙ πραγιια:ttκα. o,b O y το τή.. άπιiνnίoη γιά.,ά. 6tiIPOPa. Ttpo6lijI1ιx:tJ:t, γ\"'τι διν ιiκoaoυθε!τt τα:. ΟΤιιι.χ-:", τσο!)ώοικo\j Ί'ερρορ:στ::χ.οΟ Kόμμσ.τo, σκοτώνclν -::χς l'ισ. η δυό ληστις ττ/ι; ιiνopωπoτητιxς, σ' ιiντιiλλcx.η.14 τ')ο Οα.νιiτoυ σι:ις ; Είτε πέσει :<.ανινι:ι στη Oιiλcισσα. εί-;ε &.πσχεφαλισ-:ι! ('ή ποι"";ι 'ItW Ιπι6ά.λλετlΧΙ σε 7tερ{πτω::lYj δ!)λοφοvισ.ς) εινι:ιι τό Τδισ πρα.γιια.. 'Αλλά [χουν διαφορε,ιχb ι1.'i,ίχτuπo. 'b.;vg! +ι πρώ,'1j περίπτωσ'ι'j δεν φέρνει χ"'... ι,ια όono:tatoljn. και τό :-:ρ6σωτοο ποu ά.φοροο πεοιχι-.ιιι άπλliι σά... Eν Ocr.PP/J,lio σ,υορωπο;. Τι δ.λλ'ι'j (ΧΕΙ [,/ μευιiλcl ιi-.ιτιχτu1tcl, ΙδιαΙτερα πιiνω σπι'/ ΚιvΙζιχ'Ι'J lθιίνουσ:χ τιiξ1j. Ι',ατΙ δ ψό60; τού Οα.νιΧτου ά.πστυ.ει ('ια ιx::t' τά. ειδι'χ:), χαρι:ικτ'ι'jρι στιχά. των Κινεζων έπισ."μων. J(Cιvτσλογf/l;, στό-.ι EtxtJOtb α.υτό α.l ώνα., ιi'ι όπιiρχιι Τι δυνατaτηtα..ιi ΙξοvtωΟιτ 'otιιi χι [ναι; l'i'joτyι' "ti'j' &'νopιιιrtότ'ητσ.ς χι lλαττωoι;i Ιτοι 'Ιι lχτ",σ1j 't'1j διχτα.τσριχ'1; Ι ξουσισ.ς, 'totl Οά:. πλησιά:σιι περισσότερο ό χρόνοι; ποίι Ο&. γιν.ι Τι ftyιxayj Ι\ινΙζn:η 'Επ",vιi'jταση... It. 5Η, " \

56 \ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ r' Σά,ν Ινα. xoιψ.ιiτι έντελώ ασχιtηι;. I\ to θέμα. l.!.ου πληροφόρηση" lίπορετ xa.vlvι:ι., ν' ιiνα.φιρει δτι ή orιlιιριν1j Οημ.σtι'lt6τηta. τω, «ΚινΙζικ(ο,IΙΙ.!στιa.ΤΟΡΙΙιlll aτή Μεγά.λη BpEt"ta.... ia. χιι.ι τό a.ίιξα Υάμi.VΟ ένδιιχφιραν yιrι τ" ΚινΙζοι.α. φa.yητιi, [σωι; νiι, Ιφειλουν "τήν χa.τα.υωγή 'tqut; στο 'teiona'teto πού ΙδΡUΟ'7'jΚΕ στο IlCtρlot στ&; 1902, οά.'ι!.ιέσο χρηιιi2:tο86τ'1σηι; 'nίι; &.va.pxtχo)jr;; προπa.υά.νοιχι;! Λότο έ,ι ιοχυοηχι φυσισλογιχ&. 6.π' "'όόν σύυχρονο τουρισμό, πού Ιχιι Χά.νιι,Ις; yavτpo'iqtιxl, ι.ια.ι; συν'ήοειει; πιό κοσμοπολιtι'χιι;. '11 ΙδΙιχ, ti"ct οι Κινι!ζοι φοιτητέι; Ιπρεπι νά: πιi'ιe στό έξωτιριχό γιά. vά. μιλnήσooν τ'/ι συυχροιι7) αιομτιχa.νια. χα.ι νσ. a.ύτοχρ"1ιιατο!sοτοί}ντa.ι ά.πa.σχολού ε\loι ι\! τη"!\ινιςιχη ιvzγιιρικ:r'ι, ΠΡO'ρχσ'ιI'rι.y ά,π' τον 'IΌά.vγκ Ί'σΙVΓx Ί'σιΔνγκ, τον ιiνα.ρχιx6. ηολι, λιγοι ιίίποροι ΚινΙζ(ιι!στιά.τορι, μπορετ νιi τδ ειρουν au:tb σήμερα Ι,

57 ΠΑΡΑΡΤΗ ΜΑ Δ' Μι&. περιψυη &ολ).&. πολ1:ι ΟΙΙΙιΡωτισΤΙ10tή πλιυρό-. των IΡΥων τοο Πά.-ΤαΙν, πou δ ν πctρ:χτήρηοε ή mθηγήτριιι ΛCΊνyx, (πιο! στην προσοχή μου ι1πό (να. φιλσ πoi.ι ΙπισχΙφτηχι τήν ΚΙνα στ& Kιίπoι ιiπ' 'touo; KινΙζo οογγριιφετι; τοl) πa.ριχπσνέθηχι για. τυι Οοοχο).Ια. πσίι lχρυ6( ή l ιτ6.ιpρα.ση πολλών!'ώοι'κων χαι D ιμωνικαι", lιυθιστσρη ιιxτ(ι)ν, ποίι όιρι(λουτα.ν στο γe:γoνόι; ο'η τ& πιρισσότιρα. ιiπ' ο:ότά. πιρωχα.ν Ι6ρa.ϊ:ιιοίιι; χι;φιιχτf!ρει; σuνήoωι; μk μ.oρφtj χα:ριχιχτσόριιι;, τα{) τόπου.4)6.υχιν.*. Ομως δ KινΙ ά.νa.υνώστηι; [Ιχε δrι μια προχι:ιθοριοιιινη γνώμη γι&. τού.. re6pιxiouo; χι ιιύτσ! οι φt1vτα.στιxoι t6ρι:ιϊ)tοι τuπoι το{) φο.ινο-,ιτσ.ν &.τcιστευτoi. Τό σφά.λμα.,,,[πι, δφιιλιται στόυ Ηό:-ΤσΙΥ δ όπoi l'(χωιιιιιcε πάντοτε στά IΡΥα. τotj τον ήρωϊκδ, αγωνιστικό χι ΙντιλώΙ; ει')(ofψινσ ι!π' την d.. στιχή χουλτούρα. ΈSρΙΙlo. ΆφοΟ διci6α.σα. τηυ ά,vciλuση 'Cfj, χαοηγήτρια., Λιiνγx, ά,vτιλi]φο'1jχα. δτι CI! μ6υοι 'ε6ρα.!οι πού.. Ιχ.. ouvav 'Ci]ort ό ΠΔ:.-Τσ!Υ ήτα.υ στά Πα.ρΙσι, δπου τοί:ι, YY 'PΙO:[ μισα. σα ΧόxAou, τοο ΙΙΥα.ρχιχοϋ ΧΙΥήI'4ΤΟ, χα! πouοινά; άλλο!). Δ!Υ ξιριι -τιπο τα. γιά. τού, θρησχεuόiη.vοu.. Τι τού.. llj.ποριοομrvοu, E6paIou,. 1Τ ''Εμμα. ΓΧόλΥΤI1α.Υ Ιμ.φο.ΥΙζιτα.ι σι διά.cpoρα. μuθισtορήμa.τά. -του χα Ot:j, ΙπΙστιι;; χι ό Ίυ.ΙξΙΙΥδρος MπΙρ μα.y. ΚΙ δ lιιγά.λοι;; του ρωα.ι;; (στο cθαλα.σσιυά ''Ονιιρο.) ιτνα.ι δ ΣολομωΥ Σβάρτσμπα.ρτ, ΙΥΙΧΙ;; Έ6Ρα.Ισι; ά.... α.ρχιxbι;: που δολοφό... τισι στά Πα.ρΙσι τάυ Τσα.ριχό στρα.τηγά Σ!μαν Πετλισόρα.. ΙΧδιχ.οόμι... οι;; τι, ocparto;; που [yt\lix\i σtήν Οίικρα.νΙα σtα lU20. Ό 1Ίά.-1ΌΙν ε{χε ά.xlιμ.α. lπινq-ήσει μια. ΚινΙζιχη λιξη. 1ιfa.υρoγΙνη, (ΣΟά.ρτ,-ιιπά.ρτ, Χο:Ια. τοοίι r.d τι) γιά. νά. ΠΙΡΙΥρd:ψιι τοιις. "Έ6ρα.Ιουι;; πού ήτα.ν 'Itd:vτoτr cd.δούλωτοιll, &.ντι γι" μι λtξη δr.ιιιι;;, λδυqu xd:pfj,. d.νορ06δοξ lι. Σ.. M. : E cις; dπlι 1obι; xtvtplxob, χ<φcιχ1'i'!ρ',,,:0() (ΡΥου " O).ι ρ ')'oufοτ. 1"" n\1.pdlou Ν'1ΙΧΙ,lΙ;. 60 \

58 , ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' 11 'Έμμσ. rκ?αντμcι.'1 δ.. ήρξε 6.'ΙΤtπ?60ωπ τ'1jς C.N.T, F.Α.Ι. στό ΛονδΙν". ΣτιΧ χρουισ , σά.ν lμπιστ6ι; τη, 4... θρω:t ατό ΛονδΙΥΟ. "ιρο,!πισηι; ο' Ιπa.φή μι τό Kιν Ι;ικo ΆWφΧΙ'ώ ΚΙτη μα.. Ό Πά.-ΤσΙν, φυσιχά, "ι.αν na.ato,. 't-ιx φ(λ", (παu τήν ΠΙΡΙΙΎΡσ. ψι o!i.v.ι,πνιυμα.τιχή τou l1'1}'tipot.). Οτα.ν οι Bρπuινol. 'AWφΧι1l.Ot υiλyiσα.ν νά. Q't,(λouν Ιθ.AσVΤΙ, στyjν Ίοπα.νΙα., iι C.N.T.-F.Α.1. 'touc; ι:i.πδτριψι.. ΔΙ... ofιoε).α.ν νά..ι:i.παyυμνώσouν. τό 4να.ρχιχό χινημ4 ατό Ιξωτιριχο, δπου IΙχα.ν τόσο λιυτι όποστ'ήριςη, yl«v«lχαuν ιi -::Αώι; l εpιy.έι; Iκα.τo'Oτιioει; η xtatoise, πρόσθετα. σtό txcl.toμiluplo -::CΡΙπoυ τω" μ'::tχητων '!tou διά.οnσ.v στην Ίσπα.νΙor.. σι 25 πού μπιιρ-,αιρη:ια.ν δι... δριoxovτιxι ο' Ιπα.φ'ή μ. την Ομ.ά.δα. τ, ΣΙΧ:Υχσ.ηι;. Τι ),ιχιi, νομίζω δτι lιόνο ι... σ., KιγΙζ lφθμι στην '!σπιχυιο:. Ητσ.ν lvα.ι; XYJILLxbιo πού )Ι.ο:τιΙχε μια θισύ} καιιδ! στη 6ιoμηχcιllΙcι. OτCΙIl Ιιτισε 1ι ηcιpxελώllη, ζήτησι τη BpιπcιllιY.ή όπηx06τητc:ι. 1(4! πc:ιρc:ι.- δόlt'jjχi στο Bpεττc:ι.llιχo IICΙ\JttxO (σcιil πολιτηι; του Χονγκ KoVΓΚ) χα! χc:ιτόρθωoε ιιά φuγιι. -Εναι; Ήoιlλγc:ι.ρoς &'ν«ρχιχό" πou πολιμησε στήν 'Iσπc:ι.νΙc:ι. 1(4! r.iga.iii &'p-:ότερcι σ. μιά Γc:ι.λλιxή φυλcιxή, 6ρΙθηχι στ'ή Σc:ι.γx&.η (σιχν άπι)';:ιλεσμl); τών ά.νωμ.α.λιών τοο πολι \-ιου χαθώι; «πιλιiσo:::oντcιν «π' 'tb εllcι AtltιXlll atb &).).0). Koιτάζo'/τa.ι; (χωρ!ι; νgι xc:ι.ταλα5ιχιllει) μιcι ιi,κσα. διάχρινι Ινα γιιώριμο πρόσωπο - 'tb' MπoνEνα.6ε.νtOOpα. Ντουροότι 1 Ήτcιν μιιχ ιillcιμνyιστιx'ή d,φισα γιcι το ΣυνΙδριο τ'9)ι; 19τιι; Ίou),(ου. AuTb tbv δδήγησι νά. 6ριΤ μι&: φι),ιχή σuμπcιράστα.ση χαι νgι μπορισει νά. πάε.ι σι μι&: νι", χώρα, το ΑΙεξιχό. 61

59 η Kαmνwνη rou αναρχικου κινημαrος σrην κινα rοlψlαπωνεζικqιιινημα η rou 1911 η κομμουνα rης Σg&αης η ΥlαπωνεΖlκη ει η ο παυκοσμιος πολεμος ro κινημα δυαlνεl σrην παρανομια η μoρφwrrkη επανασrαση

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε Τ. Ε. I. E X ΟΛΗ: Τ Μ Η Μ Α : ΚΑΒΑΛΑΕ α ί Ο Ι Κ Η Ε Η Ε & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ε Λ Ο Γ Ι Ε Τ Ι Κ Η Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Εί= ΓΑΕΙΑ Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Θ Ε Μ Α Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4 Α Ο αθαί ο ας ισ ή η έσα α ό ο έα ο 3 α ι ή ο ά α 2 ο ασίο αίας ύθ ος αθ ής α ά ς ι ό αος «Α ήθ ια, α ήθ ια ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια» Σ α ή ο βα ιού, σ ία ο σ ι ιού αι σ α α ιά ο Μο φέα αι ί ο ίχ ο ό α α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ 9()1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑβΙΙΝΛ ΑΡ.8ΜδΧ ΨΥΑΑΟΥ 28 ΦΕΒΡΟΥΑριον 1987 Ι -ΤΕΥΧΟΣ ΑΕΥΤΕΡΟ Ι 99 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΥΙΙΓΙΚΕΣ ΑΠΟΙΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΔΣΕΙΣ ΚΑΙ εγκρισεiσ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 6 ο, Λειτουργικά, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι msdja0dagixad Dad.zaQdd]d0agIxaqd Daz.' Κς πι ε ε ε λε η ζον

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

CLAUDE LEFORΤ ΚΑΣΤΟΡ ΙΑ Δ ΗΣ ΣCΙΣΙAΛΙΣMCΙΣ 'Ή BAPBAPCΙΤHΤA. ΔΙ8δΝΗΣ.ΙΒΛlαδΗΚΗ

CLAUDE LEFORΤ ΚΑΣΤΟΡ ΙΑ Δ ΗΣ ΣCΙΣΙAΛΙΣMCΙΣ 'Ή BAPBAPCΙΤHΤA. ΔΙ8δΝΗΣ.ΙΒΛlαδΗΚΗ CLAUDE LEFORΤ Κ. ΚΑΣΤΟΡ ΙΑ Δ ΗΣ ΣCΙΣΙAΛΙΣMCΙΣ 'Ή BAPBAPCΙΤHΤA ΔΙ8δΝΗΣ.ΙΒΛlαδΗΚΗ (SosiaIisme ou Barbarie» CLAUDE LEFORT Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ή ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ.ΜετιΧφρα.ση : Α. ΣτΙνα. Μσ;ρΙνσ; ΆλεξΙου

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

'. ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ,ΚΡΑΤ1ΑΣ 'Η" ά.7jυ..εττ,~~ άπο Τι(j'~ς π.f'ο i,τ.~lμli ;'ο-~,; των 'Δ~~\u~s.t~'i'σrε!~}ν ~ Γ.ρl:χ:φεί.ων. σχο.

'. ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ,ΚΡΑΤ1ΑΣ 'Η ά.7jυ..εττ,~~ άπο Τι(j'~ς π.f'ο i,τ.~lμli ;'ο-~,; των 'Δ~~\u~s.t~'i'σrε!~}ν ~ Γ.ρl:χ:φεί.ων. σχο. 1227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ,Σ ΤΗΣΚΥΟΕΡΝΗΣΕΟΣ '. ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ,ΚΡΑΤ1ΑΣ ΑθΗΝΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1982 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ APIQi\10J; 144 ΦΥιιΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1304 Για 11)1' επιστημονικi) - 7ιαιδαγωγι.ΚI] κα{)οδήγηση και 1'1]

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν Ω α μ Ξ Π ΦΑ ΡΚΩ Ν Ξ Π Γ Τ κνκ Γ μ Ν ψ ο Ω Ω κ ρ Θ Κ ΓΩ Γ Μ ΡΥ χ κ φ Θ Γ Α Ν Ω Γ Π Βθ Ω Π Ν Ω Ν Κ γρ Π Ρ Ρ γ γ Γ Ρ Π Π Φ ΠΡ Φ Γ ΠΕΡ ν ν α Ε μο αν ρ ετα σ ν Γ εθνκ κατγορ α νρ ν ΔΡΩ ΡΔ Τ Μ Γ ΥΡ Χ Ρ Τθ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ.

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ. ΞΕ ΝΩ ΝΕΣ Οι ξε νώ νες λει τουρ γούν µε σκο πό την προ σω ρι νή διαµονή, κυ ρί ως των νε ο το ποθε τη µέ νων Μον. Αξ κών - Αν θστών και των µε λών των οικο γε νειών τους που τυ χόν τους συ νο δεύ ουν µέ

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, ) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αγγή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εγέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 17ς (Χ, (ό) Ω,) Εγέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 17ς (Χ, (ό)

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 8ς (Λ, - Μ, (-ήα)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 8ς (Λ,

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ. η. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΥΠΟ. ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ^^^^ αεοκοεβ Ρ Ε Χ Ι 8. Α Τ Η Ε Ν Ε β

ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ. η. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΥΠΟ. ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ^^^^ αεοκοεβ Ρ Ε Χ Ι 8. Α Τ Η Ε Ν Ε β ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ ΥΠΟ η ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ΕΝ τ ο ΕΤΗΙΙ9 ΕΩΡΓΙΟΥ αεοκοεβ Α Τ Η Ε Ν Ε β Ρ Ε Χ Ι 8 ΦΕΞίτ ΕΛΑ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΞΕΝΑ Ν ΜΟΡΕΚΑτο Ψφ====, ΚΟΚΚΙΝΟΥ 1 β Η Γ ΚλεδΌ- Ε λα πα με ψ έ' λα 1" κυμβαλον ί3 -με ες

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Θ ΕΜ Α:''Λ Ο ΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΝ Π Α ΓΙΩ Ν ΠΕΡΙΟ ΥΣΙΑΚΟ Ν ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ*

Θ ΕΜ Α:''Λ Ο ΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΝ Π Α ΓΙΩ Ν ΠΕΡΙΟ ΥΣΙΑΚΟ Ν ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ* TEXfstOAOriKO ΕΚ Π ΑΙΔ ΕΥΤ ΙΚΟ ΙΔ ΡΥ Μ Α ΣΧΟ ΛΗ ΔΙΟ ΙΚΗ ΣΗ Σ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Λ Ο ΓΙΣ Τ β Ν Θ ΕΜ Α:''Λ Ο ΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΝ Π Α ΓΙΩ Ν ΠΕΡΙΟ ΥΣΙΑΚΟ Ν ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ* του ο π ο υ ^^τή' Α Θ ΑΝΑΣ ΙΟ Υ Λ,ΣΟ ΥΒΑΛΙΩ ΤΗ.!

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

IΛ *^Λ;5:Ι ΟΝΟΣ. Σ'ί ΟΑ. Φεεπ

IΛ *^Λ;5:Ι ΟΝΟΣ. Σ'ί ΟΑ. Φεεπ IΛ *Λ;5:Ι ΟΝΟΣ Σί ΟΑ Φεεπ Α ν θ ο ς και Α υ γ ο υ λ α ΠοίησιςΔΣθλω)ΑΟ\) Λ/ΙΒΗΙΨΊΊΟ ΑΟΗΗΤΑΖΐΑ λσμα Κλειδοκυμ; βαλον τευ ει τό βίά ιου μαΰ σχο τ ά ί ι ξα π λ ω νει στ γ Π α γ α ι νει 3 Ρ ι Η ι Ι» V */ 7

Διαβάστε περισσότερα

οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι τα α α α α α α α α α α α α Χε Δ βι ι ι ι ι ι ιµ µυ Ν ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χι

οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι τα α α α α α α α α α α α α Χε Δ βι ι ι ι ι ι ιµ µυ Ν ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χι ΧΕΡΟΥΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΙΚΑ ΚΟΙΩΙΚΟ ΗΧΟΣ Λ. ΧΕΡΟΥΙΚΟ Θ. ΦΩΚΑΕΩΣ) ΗΧΟΣ Λ. Ἦχος η N Οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι τ Χ ρο ο ο ο χ ρο βι ι ι ι ι ι ιµ µ µ στι ι κω ως ι κο νι ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4. ΤΟΎΡΚιΑ, ΜΥθΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗθΕΙΕΣ

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4. ΤΟΎΡΚιΑ, ΜΥθΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗθΕΙΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4 ΤΟΎΡΚιΑ, ΜΥθΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗθΕΙΕΣ 'lu7co'(pιχφ8το. rpcιφ'" T~ Ά'Y"Icn.λιiou Zouμdcbι:ι) χι.ι:( ΕΙΑ ΕΠΕ '1XΙΙP1tι; 9, Πcpwrnpι - Tιj).. 6722.088 qillitized.by loukls, March 2009 'Exl6cmς - ~>.8Io

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ

r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Ο Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Υ Μ Α Κ Α Β Α Λ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ώ Ν Τ Μ Η Μ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ i l t r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ ΑΥΤΟΜΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Μουβιχοϊιδαβχάλου τήζ έν Χάλχγι Ί. Θεβλογιχής Σχολής ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΑΜΠΟΥΛ

Μουβιχοϊιδαβχάλου τήζ έν Χάλχγι Ί. Θεβλογιχής Σχολής ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΑΜΠΟΥΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ Μουβιχοϊιδαβχάλου τήζ έν Χάλχγι Ί. Θεβλογιχής Σχολής ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΑΜΠΟΥΛ 19 6 1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ Μουβικοίιοασχάλου της έν Χάλχγι Ί. Θεολογιχης Σχολής ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΑΜΠΟΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΡΕ ΝΤΕ ΜπΑΛΖΑΚ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΑΜΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΙΗ ΡΕΝΕ ΨΥΡΟΥΚΗ. Τυ.τογ!}αφικό δοκίμιο μέ διoρ ώσεις του Ι'διο υ του ΜπαλζΠκ. Α8ΗΝΑ

ΟΝΟΡΕ ΝΤΕ ΜπΑΛΖΑΚ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΑΜΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΙΗ ΡΕΝΕ ΨΥΡΟΥΚΗ. Τυ.τογ!}αφικό δοκίμιο μέ διoρ ώσεις του Ι'διο υ του ΜπαλζΠκ. Α8ΗΝΑ ΟΝΟΡΕ ΝΤΕ ΜπΑΛΖΑΚ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΑΜΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΙΗ ΡΕΝΕ ΨΥΡΟΥΚΗ Α8ΗΝΑ Τυτογ!}αφικό δοκίμιο μέ διoρώσεις του Ι'διο υ του ΜπαλζΠκ Ό κυριος ντε Mιxνερ6Lλ δ πιριxς τιxν lνιχ; καrλός Nopμαrνδός &ρχοντας 'Ήτανε γνωστός

Διαβάστε περισσότερα