Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: & 96390

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390"

Transcript

1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι αυτ πρ πει να ε ναι δια για λου ε ναι λοιπ ν φανερ ποιο θα πρ πει να ε ναι ο χαρακτ ρα τη και πω πρ πει αυτ να ασκε ται δεν πρ πει να διαφε γουν την προσοχ µα. Γιατ σ µερα υπ ρχουν διαφορετικ απ ψει ω προ το εκπαιδευτικ πρ γραµµα. Πρ γµατι δεν χουν λοι την δια γν µη για το τι πρ πει να µαθα νουν οι ν οι ο τε σε σχ ση µε την αρετ ο τε σε σχ ση µε την ριστη ζω ο τε ε ναι φανερ αν η παιδε α πρ πει να χει στ χο την σκηση και καλλι ργεια του νου τη διαµ ρφωση ηθικο χαρακτ ρα. Αν ξεκιν σουµε απ την εκπα δευση που παρ χεται σ µερα, η ρευν µα θα βρεθε αντιµ τωπη µε µεγ λη σ γχυση και καθ λου δεν ε ναι φανερ τι πρ πει να επιδι κει η παιδε α αυτ που ε ναι χρ σιµα στη ζω αυτ που οδηγο ν στην αρετ αυτ που απλ προ γουν τη γν ση (γιατ λε αυτ οι απ ψει χουν βρει κ ποιου υποστηρικτ ) και σχετικ µε αυτ που οδηγο ν στην αρετ δεν υπ ρχει καµι απολ τω συµφων α (καταρχ ν για την αρετ δεν χουν λοι σοι την τιµο ν την δια ιδ α, στε ε ναι φυσιολογικ να υποστηρ ζουν και διαφορετικ γν µε ω προ την σκησ τη ). Β1. Ο Αριστοτ λη αφο κανε λ γο για του ν µου που θα πρ πει να ρυθµ ζουν την παιδε α, αν λογα µε το πολ τευµα και για το τι η παιδε α πρ πει να ε ναι δια για λου και να αποτελε φροντ δα τη πολιτε α, ρχεται στο τρ το θ µα ποιο πρ πει να ε ναι ο χαρακτ ρα τη παιδε α και µε ποιο τρ πο πρ πει να εκπαιδε ονται οι ν οι. Αυτ το θ µα καλ πτει το περιεχ µενο ολ κληρου του Θ βιβλ ου. Το πρ βληµα που θ τει εδ ο Αριστοτ λη ε ναι τι πρ πει να µαθα νουν τα αγ ρια και πω πρ πει να οργανωθε η πορε α των σπουδ ν, γιατ σ µερα επικρατε σ γχυση κατ π σο πρ πει να σπουδ ζει κανε,τι ε ναι χρ σιµο για τη ζω,,τι οδηγε στην αρετ πιο περιττ πρ γµατα, πω η µουσικ και η γεωµετρ α. Επιπλ ον κατ π σο πρ πει να ρ ξει το β ρο στην σκηση του νου στη δι πλαση του χαρακτ ρα. Ο διαχωρισµ που κ νει ο Αριστοτ λη αν µεσα στην αρετ και τον ριστο β ο δεν ε ναι απ λυτα σαφ. Σ µφωνα µε σχ λια ειδικ ν ερµηνευτ ν, η αρετ µ λλον αν κει στο πρακτικ τµ µα του λογικο µ ρου τη ψυχ και ο ριστο β ο στο θεωρητικ και αν τερο µ ρο τη ψυχ. Εξ λλου πω λ ει ο Αριστοτ λη δεν χει διευκρινιστε ποιο ε ναι το σπουδαι τερο τµ µα τη ψυχ

2 εκε νο που χει σχ ση µε το πνε µα εκε νο που χει σχ ση µε τη δι πλαση του χαρακτ ρα. ρα αν λογα µε την προτεραι τητα του εν του λλου, θα δοθε και η προτεραι τητα στην εκπα δευση. να παιδευτικ αγαθ χρ σιµο και για ηθικο σκοπο και για τη διαµ ρφωση του ριστου β ου ε ναι π.χ η µουσικ. Η µποδ ν παιδε α ε ναι η παιδε α που σχυε στην εποχ του Αριστοτ λη. Σ µφωνα µε σα αναφ ρονται στα Πολιτικ περ που τ σσερα ε ναι τα ε δη µαθηµ των που συνηθ ζουν να παρ χουν στου ν ου : αν γνωση-γραφ, γυµναστικ, µουσικ και τ ταρτο το σχ διο που το διδ σκονται µερικο. Ο σκοπ τη διδασκαλ α αυτ ν των µαθηµ των δεν ε ναι η ειδ κευση αλλ η µ ρφωση τη ψυχ. Ειδικ τερα σκοπ τη γυµναστικ ε ναι η καλλι ργεια τη ανδρε α, γιατ οι πολ τε µε τη γυµναστικ συνηθ ζουν να κινδυνε ουν για την επ τευξη των ηθικ ν σκοπων. Σκοπ εξ λλου τη µουσικ ε ναι να επιδρ στη ψυχ του µαθητ και να του διαµορφ νει το θο. Ο ρυθµ δηλαδ και η µελωδ α εθ ζουν τον ακροατ να δοκιµ ζει οργ, λ πη, ο κτο, φ βο, και µε το τρ πο αυτ γεµ ζουν τη ψυχ του µε να πνε µα ευγ νεια και ελευθερ α. Εξ λλου η µουσικ ε ναι να µ σο για την αν παυση και την ανακο φιση του ανθρ που απ τον καθηµεριν µοχθο, ρα χει και χρησιµ τητα και ασκε και ηθικ επ δραση. Τα δυο λλα µαθ µατα, η αν γνωση-γραφ και το σχ διο ε ναι απλ γν σει χρ σιµε για τη ζω. να λ γο που δεν αναφ ρει την αριθµητικ ε ναι σω τι στην Αθ να διδασκ ταν στο σπ τι και χι στο σχολε ο. Ο Αριστοτ λη χει δη υποστηρ ξει πω η αρετ των πολιτ ν δεν ε ναι προ ν τη τ χη, ο τε κ τι που βρ σκεται ξω απ την πολιτε α αντ θετα βρ σκεται µ σα στην πολιτε α και καλλιεργε ται µε την παιδε α. Μ λιστα η τ λεια πολιτε α επιδι κει την τ λεια αρετ, την ορθ εν ργεια του ανθρ που που τον οδηγε στην πραγµ τωση τη φ ση του, του απ τατου σκοπο του. Εν για τον Αριστοτ λη το θ µα ε ναι ξεκαθαρισµ νο, λλοι διαφωνο ν και εποµ νω υπ ρχει σ γχυση και διχογνωµ ε τ σο για την ννοια τη δια τη αρετ σο και για την σκησ τη. Οι διαφων ε σχετικ µε τι προτεραι τητε των εκπαιδευτικ ν στ χων εντοπ ζονται στον ωφελιµιστικ χαρακτ ρα τη παιδε α, στη νοησιαρχ α και στον ηθικοπλαστικ τη προσανατολισµ. Αν δ σουµε προτεραι τητα στον ηθικοπλαστικ χαρακτ ρα και π λι δεν υπ ρχει συµφων α ο τε για τι σπουδ ο τε για του τρ που µε του οπο ου κ ποιο γ νεται εν ρετο. Αλλο πρ γµατι ο Αριστοτ λη δ νει προτεραι τητα στην ηθικ διαπαιδαγ γηση των πολιτ ν αναγνωρ ζοντα στην π λη-κρ το ναν µµεσα ηθικοπλαστικ ρ λο. Την δια ποψη ε χε εκφρ σει και ο Πλ τωνα στο Λ χη αν δεν ξ ρουµε καν τι ε ναι η αρετ, µε ποιο τρ πο θα συµβουλ ψουµε κ ποιον πω θα µπορ σει να την κατακτ σει πιο ε κολα; Β2 υστυχ το εκπαιδευτικ πρ γραµµα του Αριστοτ λη µεινε ανολοκλ ρωτο. Στα τελευτα α κεφ λαια το φο ε ναι σκιαγραφικ. Στην

3 τελευτα α πρ ταση εκφρ ζει να διαν ηµα χαρακτηριστικ για το τρ πο σκ ψη του, το οπο ο µοι ζει µε πρ γραµµα για τη συν χεια που λε πει και µ λλον δεν κοινοποι θηκε ποτ : Ε ναι προφαν τι για να εκπαιδευτικ πρ γραµµα αγωγ πρ πει να θ σουµε τρει γν µονε την ορθ µεσ τητα, το ανθρωπ νω εφικτ, και αυτ που αρµ ζει σε κ θε ηλικ α. Εφ σον η παιδε α θα αποβλ πει στο να καταστ σει του πολ τε ελε θερου και ευγενε δεν ε ναι δυνατ η κ θε επιµ ρου γν ση σκηση να θεωρε ται ω αυτοσκοπ, γιατ κ τι τ τοιο θα οδηγο σε σε ανεπ τρεπτη µονοµ ρεια. Αντ θετα διατηρ ντα ο ελε θερο να ερασιτεχνισµ στι σπουδ και τη σωµατικ σκηση ( ρα αποφ υγοντα την ειδ κευση τον πρωταθλητισµ ) διατηρε σταθερ τον προσανατολισµ του στη καλλι ργεια του νου και την κατ κτηση τη αρετ. Εποµ νω η παιδε α χει χαρακτ ρα κυρ ω ηθικ και χι πρακτικ. Ακολουθ ντα ο φιλ σοφο τη µ ση οδ µεταξ θεωρητικο β ου και καθηµεριν πρ ξη λ ει τι δεν πρ πει να παραµελο µε το χρ σιµο. τσι λοιπ ν η αν γνωση, η γραφ, λ γη αριθµητικ, γεωµετρ α και το σχ διο ε ναι γν σει και ικαν τητε που τι χρειαζ µαστε στι καθηµεριν µα συναλλαγ και στην σκηση των πολιτικ ν µα καθηκ ντων. Γι' αυτ και ε ναι απαρα τητα µαθ µατα για τα παιδι. Αλλ το χρ σιµο ε ναι το µ νο µ σο για το σκοπ δεν αρµ ζει σε ελε θερου ανθρ που να αρκο νται να αναζητο ν παντο τη χρησιµ τητα. ρα και τα παιδι πρ πει να µαθα νουν σα του ε ναι τελε ω αναγκα α, αυτά που θα κάνουν το µυαλό και το σώµα ικανά για την άσκηση και πραγµάτωση τη αρετή, φροντ ζοντα να µη µαθα νουν πρ γµατα που θα του κ νουν ευτελε και τιποτ νιου, αλλοιώνοντα την προσωπικότητά του. Είναι αξιοπρόσεχτη η αναφορά του Αριστοτέλη στη διδασκαλία των πραγµάτων που είναι χρήσιµα για τη ζωή, γιατί τα περιορίζει σε µεγάλο βαθµό: πρέπει βέβαια να διδάσκονται τα χρήσιµα, όµω όχι όλα, αλλά από αυτά µόνο όσα είναι πρώτη πρακτική ανάγκη αλλά και αυτά όχι όλα, γιατί άλλα είναι σχετικά µε ασχολίε που ταιριάζουν σε ελευθέρου και άλλα µε ασχολίε που ταιριάζουν σε ανελεύθερου ανθρώπου " εποµένω, από τα χρήσιµα και αναγκαία πρέπει να διδάσκονται όσα ταιριάζουν σε ελεύθερου ανθρώπου (και όχι τα ευτελή, που κάνουν τον άνθρωπο αγροίκο και τον εµποδίζουν στην κατάκτηση τη αρετή ). Επανερχόµενο ο Σταγειρίτη φιλόσοφο στι τρει απόψει που διατυπώνονται για τον προσανατολισµό τη παιδεία, ακολουθεί µια µέση άποψη ω προ το περιεχόµενο των σπουδών, χωρί ωστόσο να αποµακρύνεται από τον ηθικοπλαστικό προσανατολισµό ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήµατο. Έτσι, η παιδεία διατηρεί τον ηθικοπλαστικό τη χαρακτήρα, χωρί ωστόσο να οδηγεί και σε κάποια ανεπίτρεπτη µονοµέρεια. Β3. Ο Αριστοτέλη αναπτύσσει στα Πολιτικά του ένα πρόγραµµα αγωγή των νέων, δυστυχώ, ανολοκλήρωτο. Εξαρχή, ωστόσο, συνδέει αυτό το πρόγραµµα µε την ευδαιµονία των πολιτών και την καλύτερη διακυβέρνηση τη χώρα. Ήδη από τα Ηθικά Νικοµάχεια υποστηρίζει ότι η πολιτεία πρέπει να φροντίζει µέσα από του νόµου για τη σωστή αγωγή τη νεολαία. Πρέπει δηλαδή να θεσπίζονται διατάξει µε τι οποίε η ψυχή του µαθητή-ακροατή θα

4 καλλιεργείται σαν ένα κοµµάτι γη και σιγά σιγά θα γίνεται πρόθυµη να διευθύνεται από το ευγενέ. Και επειδή, όπω είπαµε, η παιδεία συνδέεται µε την πόλη-κράτο και το πολίτευµα, και το κράτο έχει έναν κοινό σκοπό για όλου του πολίτε, πρέπει αυτό το ίδιο το κράτο να προσφέρει την παιδεία προ όλου και αυτή να είναι ενιαία. Όµω τον δηµόσιο και ενιαίο χαρακτήρα τη παιδεία ο Αριστοτέλη τον τεκµηριώνει και µε τα εξή επιχειρήµατα: Αν η αγωγή τη νεολαία αφεθεί στην ιδιωτική πρωτοβουλία, οι πολίτε διασπώνται. Εκείνοι που έχουν πολλά αγαθά ή δύναµη ή πλούτο ή οπαδού δεν θέλουν και δεν µπορούν να υποταχθούν στην κρατική εξουσία. Αυτό αρχίζει από το σπίτι πρώτα, γιατί, όταν ω παιδιά έχουν µεγαλώσει στην πολυτέλεια, στο σχολείο µαθαίνουν να µην υπακούουν πια. Άλλωστε είναι δύσκολο να τηρήσει κανεί από νέο σωστή πορεία προ την ηθική αρετή, αν δεν µεγαλώνει σε ανάλογο σύστηµα αγωγή, το οποίο θα ορίζεται από τον νόµο. Ο Αριστοτ λη εκλαµβ νει το δ καιο ω πολιτικ αγαθ. Η δικαιοσ νη στη γενικ τη θε ρηση ε ναι η κοινωνικ έκφραση των αρετ ν. Σε στεν τερη ννοια συµπ πτει µε τι εν ργειε τη πολιτε α, που ε ναι σ µφωνε µε το δ καιο. Λειτουργ α τη πολιτε α ε ναι να δ νει να αναγνωρ ζει στον καθ να εκε νο που ε ναι δ καιο να του αν κει. Ωστ σο η διανοµ αυτ επηρε ζεται απ την κλ µακα των αξι ν που δ χεται το κ θε πολ τευµα, καθ διαφορετικ αξ ε αναγνωρ ζει η µοναρχ α και διαφορετικ η δηµοκρατ α. Παρ λληλα τη δικαιοσ νη ο Αριστοτ λη την εννοε και ω επαν ρθωση τη αδικ α, γιατ η διαταραχ των καθορισµ νων αναλογι ν θ γει την ισ τητα των πολιτ ν. ρα η δικαιοσ νη διακρ νεται σε διανεµητικ και διορθωτικ. Το περιεχ µενο και των δυο µορφ ν ε ναι αν γκη να γ νει και περιεχ µενο των ν µων τη πολιτε α, του πολιτικο δικα ου. Η φύση έχει εφοδιάσει τον άνθρωπο µε όπλα, την αρετή και τη φρόνηση που η σωστή ή µη χρήση του µε την κατάλληλη διαπαιδαγώγηση θα οδηγήσει την κατάκτηση τη ευδαιµονία, βασικού στόχου τη πολιτεία και του ανθρώπου. Η φρ νηση που αποτελεί εφόδιο του ανθρώπου λ ει ο Αριστοτ λη ε ναι ννοια επ λληλη µε την πολιτικ δηλαδ η δια η φρ νηση εξασφαλ ζει το καλ του ατ µου και το καλ του κρ του. µω ταν τη χρησιµοποιο µε για το τοµο, την ονοµ ζουµε απλ φρ νηση, εν για το κρ το πολιτικ επιστ µη. Τα πλα του ο νθρωπο µπορε να τα χρησιµοποι σει και για αντ θετου σκοπο, ταν κυριαρχ σει µ σα του η λξη τη επιθυµ α, ταν επικρατ σει το λογο στοιχε ο τη ψυχ «φ' µ ν δ κα ρετ, µο ω δ κα κακ α». Η φρ νηση πρ πει να κατευθ νει στην πραγµ τωση τη αρετ, δηλαδ για να ε ναι κανε ηθικ εν ρετο πρ πει να διαθ τει ο διο φρ νηση να ακολουθε το παρ δειγµα και τι ηθικ αρχ εν φρ νιµου ανθρ που. Στην περ πτωση που δεν ακολουθηθε ο κατ νο ν β ο ο νθρωπο καταντ το πιο αν σιο και το πιο γριο ζ ο, γιατ επικρατο ν πια οι επιθυµ ε και τα νστικτα. Το λογο δηλαδ στοιχε ο τη ψυχ χει στρ ψει τον νθρωπο στην υπερβολ, πω την ακολασ α, την ασωτ α, την αναισχυντ α κ.α. Η δικαιοσ νη λοιπ ν συγκρατε την δηµοκρατικ πολιτε α, στην οπο α η βασικ αρχ µε την οπο α απον µεται το δ καιο ε ναι η ελευθερ α. που επικρατε η δικαιοσ νη αναπτ σσονται και οι λλε ηθικ και πολιτικ αρετ του ατ µου.

5 Β4 Σχολικό βιβλίο σελ : Επιστροφή του Αριστοτέλη στην Αθήνα: αρχίζει η τρίτη περίοδο τη φιλοσοφική του δραστηριότητα. Ο Αριστοτέλη διδάσκει στο Λύκειο. Β5. Λανθάνειν: λάθο, αλήθεια Μανθάνειν: µαθησιακό, µαθητή Ε ληφε: λαβή, λήµµα ιαφέρονται: φορητό, φόρο Νοµίζειν: νόµισµα, νοµισµατοκοπείο Γ1. Και ο Αντισθένη είπε, πώ λοιπόν Σωκράτη αν και έτσι γνωρίζει δεν εκπαιδεύει και συ την Ξανθίππη, αλλά συνευρίσκεσαι µε γυναίκα την πιο δύστροπη από όσε υπάρχουν, νοµίζω και από όσε υπήρξαν και θα υπάρξουν. Επειδή, είπε, βλέπω και αυτού που θέλουν να γίνουν ικανοί ιππεί ότι αποκτούν όχι τα πιο υπάκουα αλλά τα άγρια- ατίθασα άλογα. ιότι νοµίζουν ότι αν µπορούν να συγκρατούν τέτοιου είδου, εύκολα και τα άλλα άλογα θα χρησιµοποιούν. Και εγώ λοιπόν επειδή θέλω να έχω σχέσει µε ανθρώπου και να συναναστρέφοµαι έχω αποκτήσει αυτή, επειδή γνωρίζω καλά ότι αν αυτή υποµείνω, εύκολα θα συναναστρέφοµαι και µε όλου του άλλου ανθρώπου. Γ 2. α. φάθι γνώκατε ώρα νοµιο σιν κατασχ Γ 2. β µ ν γύναι θυµοειδέ ππ πάση Γ3.α Γυναικί: αντικείµενο στο ρήµα χρ Τ ν ο σ ν: γενική διαιρετική Κτωµένου : κατηγορηµατική µετοχή µέσω του ρ που αναφέρεται στο αντικείµενο του ρήµατο του βουλοµένου Χρ σθαι: αντικείµενο τη µετοχή βουλόµενο Ε : επιρρηµατικό προσδιορισµό τρόπου πασιν: κατηγορηµατικό προσδιορισµό στο νθρώποι

6 Γ3. β Υπόθεση; ν τού τοιούτου δύνωνται κατέχειν, Απόδοση: αδίω το γε λλοι πποι χρήσεσθαι Εξαρτηµένο υποθετικό λόγο του προσδοκώµενου Υπόθεση: Ε ταύτην ποίσω, Απόδοση: αδίω το γε λλοι πασιν νθρώποι συνέσοµαι Υποθετικό λόγο του πραγµατικού µε σηµασία προσδοκώµενου Επιµέλεια απαντήσεων: Μπέκου Νατάσα Φιλόλογος Σκυριανού Μαίρη - Φιλόλογος Φροντιστήριο Μ.Ε «ΕΠΙΛΟΓΗ» - Καλαµάτα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TΡIΤΗ 7 IOYNIΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Γιατ και σ' αυτ β βαια µα διακρ νει

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει κάθε φιλόλογος, όταν καλείται να διδάξει το «Φιλοσοφικό Λόγο» στην Γ Λυκείου είναι πώς να οργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske 7. 4. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/29 Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 25η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο (Κε µενο που

Διαβάστε περισσότερα

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική θέση στο νέο ιαθεµατικ Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.), που έχει εκπονηθεί απ το Παιδαγωγικ Ινστιτο το.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός ιόρθωση: Μαρ α Αποστολοπούλου Ηλ. επεξεργασ α: Μαρ α Παπαδ κη Εξ φυλλο: ΜΟΤΙΒΟ Α.Ε. 2010 Εκδόσεις Τόπος & Αντ νης Γεωργούλας [Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 7 µ το νυν ο δε ς ν ποδε ξειεν ο τ' πενεχθ ντα π τ ν φυλ

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1

SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 2 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 3 Ζητ ματα Θεωρ ας των Επιστημ ν της Φύσης SKORDOULIS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους, Πολιτικά. Κείµενο

Αριστοτέλους, Πολιτικά. Κείµενο Κείµενο Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν. Νῦν γὰρ ἀμφισβητεῖται περὶ τῶν ἔργων. Οὐ γὰρ ταὐτὰ πάντες

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματισμού ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΣΙΝΟΥ Α.Μ.:36961 Επιβλέπων καθηγητής: Ιωάννη ς Ψαρομήλιγκος -- ~- ΒΙ8ΛtΟΘΗΚΗ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 33 Το κ µικ αυτ εκδίδεται στις ακ λουθες επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ισπανικά, δανικά, γερµανικά,

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα

Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Eν Aθήναις το ς πα δας μετ πιμελείας διδάσκουσι κα νουθετο σι. Πρ τον μ ν κα τροφ ς κα μήτηρ κα παιδαγωγ ς κα α τ ς πατ ρ πιμελο νται πως έλτιστος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012

Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ασταυρίδης Αναστάσιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 Περίληψη: Στα πλαίσια του µαθήµατος των αρχαίων ελληνικών της θεωρητικής κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΛAOI KAI ΘPHΣKEYMATA ΣE ENA ΠΛOYPAΛIΣTIKO KOΣMO (B

ΛAOI KAI ΘPHΣKEYMATA ΣE ENA ΠΛOYPAΛIΣTIKO KOΣMO (B 3 ΣE ΛAOI KAI ΘPHΣKEYMATA ENA ΠΛOYPAΛIΣTIKO KOΣMO (B ) Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να κάνετε µια ουσιαστική γνωριµία µε τα δυο µεγάλα θρησκε - µατα της Ασίας, τον Ινδουϊσµ και το Βουδισµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 934 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ»

Διαβάστε περισσότερα

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH THΣ ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣHΣ

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH THΣ ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣHΣ παρξη των άλλων διαφορετικών οντοτήτων. Αυτή είναι βασική προϋπ θεση της γενικ τερης καταν ησης που επιδιώκεται, καθώς αυτές οι τοπικές/εθνικές οντ τητες προσφέρουν καταφ γιο και ταυτ τητα στα άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï ÛÎ ÛÂÈ - Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ V. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ Ψηφιδωτ απ την Ποµπηία (1ος αι. π.χ.). Είναι έργο Έλληνα καλλιτέχνη και παρουσιάζει σκηνή απ κωµωδία. Απηχεί τις επιλογές και τις αντιλήψεις της «νε πλουτης»

Διαβάστε περισσότερα