2 ος και 3 ος ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 ος και 3 ος ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ"

Transcript

1 2 ος και 3 ος ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ Β 1. Γύν κηθξνί θύβνη Σ 1 θαη Σ 2 κε κάδεο m 1 θαη m 2 κε m 2 = m 1 είλαη αξρηθά αθίλεηνη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν θαη απέρνπλ απόζηαζε d. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s αζθνύκε ηαπηόρξνλα δπν νξηδόληηεο ζηαζεξέο δπλάκεηο 1 ζην θύβν Σ 1 θαη F 2 ζην θύβν Σ 2 κε απνηέιεζκα απηνί λα θηλεζνύλ πάλσ ζηελ ίδηα επζεία ζε αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Αλ νη θύβνη ζπλαληώληαη ζην κέζν ηεο κεηαμύ ηνπο απόζηαζεο γηα ηα κέηξα ησλ δπλάκεσλ 1 θαη 2 ζα ηζρύεη: α) F 1 =2F 2 β) F 1 = F 2 γ) F2 =2F Β 2. Έλα θηβώηην είλαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Σην θηβώηην αζθνύληαη δπν ζηαζεξέο αληίξξνπεο δπλάκεηο 1 θαη 2 κε κέηξα F 1 =2 F 2. Τν θηβώηην απνθηά επηηάρπλζε νκόξξνπε ηεο 1. Α) Να επηιέμηε ηε ζσζηή πξόηαζε Αλ θαηαξγεζεί ε 2, ε επηηάρπλζε κε ηελ νπνία ζα θηλεζεί ην θηβώηην ζα ηζνύηαη κε: α) 2 β) γ) [1]

2 α) 20 m/s 2 β) 40 m/s 2 γ) 10 m/s 2 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο , Β 1. Ο νδεγόο ελόο απηνθηλήηνπ θξελάξεη όηαλ βιέπεη ην πνξηνθαιί θσο ζε έλα ζεκαηνδόηε ηνπ δξόκνπ, ζηνλ νπνίν θηλείηαη, κε απνηέιεζκα ην απηνθίλεην λα επηβξαδύλεη κέρξη λα ζηακαηήζεη. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηβξαδπλόκελεο θίλεζεο α) ε επηηάρπλζε θαη ε ηαρύηεηα έρνπλ ηελ ίδηα θνξά. β) ε ζπληζηακέλε δύλακε πνπ αζθείηαη ζην απηνθίλεην έρεη αληίζεηε θνξά από ηε ηαρύηεηά ηνπ γ) ε ζπληζηακέλε δύλακε πνπ αζθείηαη ζην απηνθίλεην έρεη ηελ ίδηα θνξά κε ηε ηαρύηεηά ηνπ B 1. Μηθξό ζώκα κάδαο m θηλείηαη ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν κε ηελ επίδξαζε ζηαζεξήο νξηδόληηαο δύλακεο κε επηηάρπλζε κέηξνπ 10 m/s 2 Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Αλ δηπιαζηαζηεί ην κέηξν ηεο δύλακεο πνπ αζθείηαη ζην ζώκα, ηόηε ην ζώκα ζα απνθηήζεη επηηάρπλζε πνπ ζα έρεη κέηξν: [2]

3 , Β 1. Έλαο κηθξόο θύβνο βξίζθεηαη αθίλεηνο πάλσ ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Τελ ζηηγκή t = 0 s αξρίδεη λα αζθείηαη ζηνλ θύβν νξηδόληηα δύλακε ζηαζεξήο θαηεύζπλζεο ηεο νπνίαο ην κέηξν κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν όπσο παξηζηάλεηαη ζην δηάγξακκα. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Ζ επηηάρπλζε κε ηελ νπνία ζα θηλεζεί ν θύβνο ζα έρεη. α) ζηαζεξό κέηξν θαη κεηαβαιιόκελε θαηεύζπλζε. β) κέηξν πνπ απμάλεηαη κε ην ρξόλν θαη ζηαζεξή θαηεύζπλζε. γ) κέηξν πνπ κεηώλεηαη κε ην ρξόλν θαη ζηαζεξή θαηεύζπλζε Β 1. Μηθξόο θύβνο θηλείηαη ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Σην θύβν αζθείηαη κηα ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε θαηά ηε δηεύζπλζε ηεο θίλεζήο ηνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα 6 s. Οπόηε απμάλεηαη ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θύβνπ θαηά 6 m/s. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Αλ ζηνλ ίδην θύβν αζθείηαη κηα ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε 1 θαηά ηε δηεύζπλζε ηεο θίλεζήο ηνπ κε κέηξν δηπιάζην ηεο, ηόηε ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα λα απμεζεί ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θύβνπ θαηά 6 m/s. α) 12 s β) 3 s γ) 6 s [3]

4 , Β 2. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δξόκν έρνληαο ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ σ 0. Ο νδεγόο ηνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s θξελάξεη νπόηε ην απηνθίλεην θηλείηαη κε ζηαζεξή επηβξάδπλζε. Τν απηνθίλεην ζηακαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή t 1 Αλ ην απηνθίλεην θηλείηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ 2 π 0 ζηακαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή t 2 Α) Να επηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε.: Αλ ε ζπληζηακέλε δύλακε πνπ αζθείηαη ζην απηνθίλεην θαη ζηηο δπν πεξηπηώζεηο είλαη ίδηα ηόηε ζα ηζρύεη : α. t 2 =t 1 β. t 2 = 2t 1 γ. t 1 = 2t 2 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγήο ζαο Β 2. Σην ζρήκα θαίλνληαη δύν θηβώηηα, ην Α κε κάδα m θαη ην Β κε κάδα 2m. Τα θηβώηηα θηλνύληαη επζύγξακκα νκαιά, κε ηαρύηεηεο ίδηνπ κέηξνπ, πάλσ ζε νξηδόληην δάπεδν κε ηελ επίδξαζε ησλ δπλάκεσλ A θαη B αληίζηνηρα. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο κεηαμύ δαπέδνπ θηβσηίσλ είλαη μ θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g Α) Να επηιέμηε ηε ζσζηή πξόηαζε Γηα ηα κέηξα ησλ δπλάκεσλ F A θαη F B ζα ηζρύεη α. F B = 2F A β. F A = 2F B γ. F A = F B Μνλάδεο 4 Μνλάδεο 9 [4]

5 Β 2. Σην ζρήκα θαίλνληαη δύν θηβώηηα, ην Α κε κάδα m θαη ην Β κε κάδα 2m. Τα θηβώηηα θηλνύληαη επζύγξακκα νκαιά, κε ηαρύηεηεο ίδηνπ κέηξνπ, πάλσ ζε νξηδόληην δάπεδν κε ηελ επίδξαζε ησλ δπλάκεσλ A θαη B αληίζηνηρα. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο κεηαμύ δαπέδνπ θηβσηίσλ είλαη μ θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g Α) Να επηιέμηε ηε ζσζηή πξόηαζε Γηα ηα κέηξα ησλ δπλάκεσλ F A θαη F B ζα ηζρύεη α. F B = 2F A β. F A = 2F B γ. F A = F B Μνλάδεο 4 Μνλάδεο ,5226 Β 2. Σε έλα ζώκα κάδαο m πνπ αξρηθά εξεκεί ζε νξηδόληην επίπεδν αζθνύκε θαηαθόξπθε ζηαζεξή δύλακε κέηξνπ F, νπόηε ην ζώκα θηλείηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ κε ζηαζεξή επηηάρπλζε κέηξνπ α = 2g, όπνπ g ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε Αλ ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα ηόηε ην βάξνο Β ηνπ ζώκαηνο ζα έρεη κέηξν: α) F β) 3F γ) F/3 [5]

6 , 5229 ΘΔΜΑ B Β1. Γύν κεηαιιηθέο ζθαίξεο Σ 1, Σ 2 έρνπλ βάξε Β 1 θαη Β 2 αληίζηνηρα θαη θξέκνληαη αθίλεηεο κε ηε βνήζεηα λεκάησλ ακειεηέαο κάδαο από ηελ νξνθή, όπσο παξηζηάλεηαη ζην ζρήκα. Α) Να κεηαθέξεηε ην δηπιαλό ζρήκα ζην γξαπηό ζαο θαη λα ζρεδηάζεηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζηηο ζθαίξεο Σ 1 θαη Σ 2. Μονάδες 5 Β) Να ππνινγίζεηε ηα κέηξα ησλ δπλάκεσλ πνπ ζρεδηάζαηε, ζε ζπλάξηεζε κε ηα βάξε Β 1 θαη Β 2 ησλ δύν ζθαηξώλ. Μονάδες , Β 2. Μία κεηαιιηθή ζθαίξα θηλείηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ θαη θαηαθόξπθα πξνο ηα θάησ κε ζηαζεξή επηηάρπλζε, ην κέηξν ηεο νπνίαο είλαη ίζν κε a θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα. Σηελ εηθόλα παξηζηάλνληαη επίζεο θαη νη δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζηε ζθαίξα ζε θάζε πεξίπησζε. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Γηα ηα κέηξα ησλ δπλάκεσλ ηζρύεη ε ζρέζε: α) F 1 +F2=2mg β) F 1 -F2=mg γ) F1+F2=mg [6]

7 , 9623 B1. Μηθξό ζώκα κάδαο m = 500 g θηλείηαη ζε νξηδόληην επίπεδν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. κε ηελ επίδξαζε ζηαζεξήο νξηδόληηαο δύλακεο F κέηξνπ 10 N. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Αλ δηπιαζηαζηεί ην κέηξν ηεο δύλακεο πνπ αζθείηαη ζην ζώκα, ηόηε ην ζώκα ζα απνθηήζεη επηηάρπλζε πνπ ζα έρεη κέηξν: α) 20 m/s 2 β) 2 m/s 2 γ) 0,2 m/s , 5203 Β 2. Γεξαλόο αζθεί ζε θηβώηην θαηαθόξπθε δύλακε κε ηελ επίδξαζε ηεο νπνίαο ην θηβώηην θαηεβαίλεη θαηαθόξπθα κε επηηάρπλζε κέηξνπ g/2, όπνπ g ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Αλ ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα, ηόηε γηα ην κέηξν F ηεο δύλακεο θαη ην κέηξν Β ηνπ βάξνπο ηνπ θηβσηίνπ ηζρύεη. α) F=B/2 β) F = 2Β γ) F = Β ,9011 Β1) Σε έλα ζώκα κάδαο m αζθείηαη ζηαζεξή (ζπληζηακέλε) δύλακε κέηξνπ F, νπόηε απηό θηλείηαη κε επηηάρπλζε κέηξνπ α. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Αλ ε ίδηα ζηαζεξή δύλακε αζθεζεί ζε ζώκα κάδαο 2m, ηόηε απηό ζα θηλεζεί κε επηηάρπλζε κέηξνπ: α) 2α β) 3α γ)α/2 Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. [7]

8 Β1) Έλα ζώκα κάδαο m θηλείηαη ζε νξηδόληην δάπεδν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ π ν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 αζθείηαη ζην ζώκα ζηαζεξή ζπληζηακέλε δύλακε κέηξνπ F, αληίξξνπε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ, κέρξη λα ζηακαηήζεη. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Από ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα απηό πνπ δείρλεη ζσζηά πσο κεηαβάιιεηαη ε αιγεβξηθή ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, είλαη: α) ην Α β) ην Β γ) ην Γ Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο , 9052 Β2) Γύν ζώκαηα Σ 1 θαη Σ 2, κε κάδεο m 1 θαη m 2 αληίζηνηρα, είλαη αθίλεηα ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, ζηα ζώκαηα αζθνύληαη νξηδόληηεο δπλάκεηο νη νπνίεο έρνπλ ίζα κέηξα θαη αξρίδνπλ λα θηλνύληαη επζύγξακκα. Σην δηπιαλό δηάγξακκα ηαρύηεηαο - ρξόλνπ, θαίλεηαη πσο κεηαβάιιεηαη ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ησλ ζσκάησλ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Γηα ηηο κάδεο ησλ ζσκάησλ ηζρύεη ε ζρέζε: α) m 1 = m 2 β) m 1 =2m 2 γ) m 2 =2m 1 Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. [8]

9 , Β2. Έλα θνξηεγό θαη έλα Η.Χ. επηβαηεγό απηνθίλεην θηλνύληαη κε ηαρύηεηεο ίζνπ κέηξνπ ζε επζύγξακκν, νξηδόληην δξόκν. Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή νη νδεγνί ηνπο εθαξκόδνπλ ηα θξέλα πξνθαιώληαο θαη ζηα δύν νρήκαηα ζπληζηακέλε δύλακε ίδηνπ κέηξνπ θαη αληίξξνπε ηεο ηαρύηεηαο ηνπο. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε Τν όρεκα πνπ ζα δηαλύζεη κεγαιύηεξν δηάζηεκα από ηε ζηηγκή πνπ άξρηζε λα επηβξαδύλεηαη, κέρξη λα ζηακαηήζεη είλαη: α) ην θνξηεγό. β) ην Η.Χ. επηβαηεγό. γ) θαλέλα από ηα δύν, αθνύ ζα δηαλύζνπλ ην ίδην δηάζηεκα Β2. Μηα κηθξή ζθαίξα κάδαο m = 2 kg θηλείηαη επζύγξακκα κε ηελ επίδξαζε δπν κόλν δπλάκεσλ 1 θαη 2 ζηαζεξήο θαηεύζπλζεο. Οη δπλάκεηο είλαη ζπλερώο θάζεηεο κεηαμύ ηνπο κε κέηξα F1= 3 Ν θαη F 2 = 4 Ν. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε Ζ ζθαίξα θηλείηαη κε επηηάρπλζε πνπ έρεη κέηξν ίζν κε: α) 3,5 m/s 2 β) 2,5 m/s 2 γ) 0,5 m/s Β 2. Τα θηβώηηα Σ 1 θαη Σ 2, ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο, έρνπλ κάδεο m 1 θαη m 2 αληίζηνηρα, κε m 2 = m 1 θαη είλαη δεκέλα κε αβαξέο θαη κε εθηαηό λήκα. Τα θηβώηηα ζύξνληαη πάλσ Σ Σ, F 2 1 ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν κε ηελ επίδξαζε νξηδόληηαο ζηαζεξήο δύλακεο θαη κεηαθηλνύληαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε, ελώ ην αβαξέο θαη κε εθηαηό λήκα πνπ ηα ζπλδέεη παξακέλεη ζπλερώο [9]

10 ηελησκέλν. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε Αλ Τ είλαη ην κέηξν ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ην λήκα ζε θάζε θηβώηην, ηόηε ην κέηξν ηεο δύλακεο F είλαη: α) F = T β) F = 2T γ) F = 3T , 9148 Β 2. Σε έλα θηβώηην πνπ αξρηθά εξεκεί πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν, αξρίδεη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 λα εθαξκόδεηαη κηα νξηδόληηα δύλακε ζηαζεξήο θαηεύζπλζεο, ην κέηξν ηεο νπνίαο είλαη ζηαζεξό κέρξη ηε ζηηγκή t 1. Σηε ζπλέρεηα ην κέηξν ηεο δύλακεο κεηώλεηαη κέρξη πνπ κεδελίδεηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t 2, όπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε α) Μέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t 1 ην θηβώηην εθηειεί επζύγξακκε νκαιή θίλεζε. β) Μέρξη ηελ ζηηγκή t 1 ην ζώκα εθηειεί νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε θαη ζηελ ζπλέρεηα επηβξαδπλόκελε θίλεζε. γ) Μεηά από ηνλ κεδεληζκό ηεο δύλακεο ην ζώκα ζπλερίδεη λα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα , 10126, Β2. Κηβώηην βξίζθεηαη αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ζην θηβώηην αζθείηαη νξηδόληηα (ζπληζηακέλε) δύλακε ε ηηκή ηεο νπνίαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν δίλεηαη από ην δηάγξακκα ζηε δηπιαλή εηθόλα. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Τν θηβώηην θηλείηαη κε: [10]

11 α) ηε κέγηζηε θαηά κέηξν επηηάρπλζε θαη ηε κέγηζηε θαηά κέηξν ηαρύηεηα ηε ρξνληθή ζηηγκή t 1 β) ηε κέγηζηε θαηά κέηξν επηηάρπλζε θαη ηε κέγηζηε θαηά κέηξν ηαρύηεηα ηε ρξνληθή ζηηγκή t 2 γ) ηε κέγηζηε θαηά κέηξν επηηάρπλζε ηε ρξνληθή ζηηγκή t 1 θαη ηε κέγηζηε θαηά κέηξν ηαρύηεηα ηε ρξνληθή ζηηγκή t Β2. Σε έλα θηβώηην πνπ αξρηθά ήηαλ αθίλεην πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν, αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε. Τν θηβώηην θηλείηαη πάλσ ζην νξηδόληην επίπεδν κε ηαρύηεηα πνπ απμάλεηαη αλάινγα κε ην ρξόλν. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο δύλακεο (F) πνπ αζθείηαη ζην θηβώηην ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν παξηζηάλεηαη ζσζηά από ην δηάγξακκα: [11]

12 B 1. Σην θηβώηην πνπ θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα αζθνύληαη δύν νξηδόληηεο δπλάκεηο 1 θαη 2, κε κέηξα F 1 = 4 Ν θαη F 2 = 3 N. Τν θηβώηην παξακέλεη ζπλερώο αθίλεην ζην νξηδόληην δάπεδν. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε Σην θηβώηην, αζθείηαη από ην δάπεδν ζηαηηθή ηξηβή, ε νπνία έρεη: α) θνξά πξνο ηα δεμηά θαη κέηξν ίζν κε 1 Ν. β) θνξά πξνο ηα αξηζηεξά θαη κέηξν ίζν κε 1 Ν. γ) θνξά πξνο ηα αξηζηεξά θαη κέηξν ίζν κε 7 Ν Β 2. Έλα όρεκα θηλείηαη ζε επζύγξακκν νξηδόληην δξόκν κε ηαρύηεηα κέηξνπ σ. Ο νδεγόο ηνπ αληηιακβαλόκελνο επηθίλδπλε θαηάζηαζε κπξνζηά ηνπ, εθαξκόδεη απόηνκα ηα θξέλα θαη κπινθάξνληαο ηνπο ηξνρνύο θαηαθέξλεη λα ζηακαηήζεη ην όρεκα αθνύ κεηαηνπηζηεί θαηά Γτ. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Αλ ην όρεκα είρε αξρηθά ηε δηπιάζηα ηαρύηεηα θαη νη ζπλζήθεο ήηαλ παλνκνηόηππεο, δειαδή ν νδεγόο αζθώληαο ηα θξέλα πξνθαιεί δύλακε ηξηβήο αθξηβώο ίδηνπ κέηξνπ κε απηήλ ζηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε, ηόηε ην όρεκα ζα ζηακαηνύζε αθνύ κεηαηνπηζηεί θαηά: α) 2Γρ β) 4Γρ γ) Γρ , Β2. Ο θύβνο Κ βξίζθεηαη πάλσ ζε κηα ζαλίδα, ε νπνία θηλείηαη νξηδόληηα κε επηηάρπλζε ίζε κε α, κε ηελ επίδξαζε νξηδόληηαο δύλακεο κέηξνπ F, όπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα. Ο θύβνο Κ θηλείηαη καδί κε ηελ ζαλίδα ρσξίο λα νιηζζαίλεη πάλσ ζε απηήλ. Α) Να αληηγξάςεηε ην ζρήκα ζηε θόιια ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα ζρεδηάζεηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζηνλ θύβν. [12]

13 Β) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε Πνηα ζπληζηώζα δύλακεο από απηέο πνπ αζθνύληαη ζηνλ θύβν, ηνλ αλαγθάδεη λα θηλείηαη καδί κε ηε ζαλίδα. α) Ζ δύλακε F β) Τν βάξνο ηνπ γ) Ζ ζηαηηθή ηξηβή Γ) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Μονάδες B 1. Σην θηβώηην πνπ θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα αζθνύληαη δύν νξηδόληηεο δπλάκεηο 1 θαη 2, κε κέηξα F 1 = 4 Ν θαη F 2 = 3 N. Τν θηβώηην παξακέλεη ζπλερώο αθίλεην ζην νξηδόληην δάπεδν. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε Σην θηβώηην, αζθείηαη από ην δάπεδν ζηαηηθή ηξηβή, ε νπνία έρεη: α) θνξά πξνο ηα δεμηά θαη κέηξν ίζν κε 1 Ν. β) θνξά πξνο ηα αξηζηεξά θαη κέηξν ίζν κε 1 Ν. γ) θνξά πξνο ηα αξηζηεξά θαη κέηξν ίζν κε 7 Ν , 5404 Β 2. Έλα θηβώηην κάδαο 2 kg νιηζζαίλεη ζε νξηδόληην δάπεδν κε ηελ επίδξαζε νξηδόληηαο δύλακεο. Τν θηβώηην νιηζζαίλεη κε επηηάρπλζε κέηξνπ a = 1 m/s 2 Γηπιαζηάδνπκε ην κέηξν ηεο δύλακεο νπόηε ην θηβώηην νιηζζαίλεη κε επηηάρπλζε κέηξνπ ίζνπ κε 3 m/s 2. Ζ αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε Τν κέηξν ηεο δύλακεο F ηζνύηαη κε [13]

14 α) 8 N β) 4 N γ) 6 Ν Β 2. Σε έλα θηβώηην κάδαο m πνπ βξίζθεηαη αθίλεην πάλσ ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν αζθείηαη νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε 1 θαη ην ζώκα θηλείηαη κε επηηάρπλζε κέηξνπ α. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε Αλ καδί κε ηελ 1 αζθνύκε ζην θηβώηην θαη δεύηεξε νξηδόληηα δύλακε 2 κε κέηξν F 2 = F 1 /3 θαη αληίζεηεο θαηεύζπλζεο από ηελ 1, ηόηε ε επηηάρπλζε κε ηελ νπνία ζα θηλείηαη ην θηβώηην ζα έρεη κέηξν ίζν κε: α. α/2, β. 2 α/3 γ.α/ Β 2. Κηβώηην βξίζθεηαη αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ζην θηβώηην αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε ε ηηκή ηεο νπνίαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν δίλεηαη από ην δηάγξακκα ηεο δηπιαλήο εηθόλαο, νπόηε ην θηβώηην αξρίδεη λα θηλείηαη θαηά ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα Χ'Χ Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Τε ρξνληθή ζηηγκή t=3s α) ην θηβώηην εμαθνινπζεί λα θηλείηαη θαηά ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα τ'τ β) ε ηαρύηεηα ηνπ θηβσηίνπ είλαη κεδέλ γ) ην θηβώηην θηλείηαη θαηά ηελ αξλεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x [14]

15 , 10130, 10160, B 2. Έλα ζώκα είλαη αθίλεην πάλσ ζε νξηδόληην επίπεδν. Σην ζώκα ηε ρξνληθή ζηηγκή t 0 = 0 αξρίδεη λα αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε, ηεο νπνίαο ην κέηξν ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν θαίλεηαη ζην δηάγξακκα. Τν ζώκα ζηε ρξνληθή δηάξθεηα από 0 >10 sec παξακέλεη αθίλεην ελώ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 10 s αξρίδεη λα θηλείηαη. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε Ζ δύλακε ηξηβήο πνπ αζθείηαη ζην ζώκα ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 10 s έρεη κέηξν 80 Ν. Ο ζσζηόηεξνο ραξαθηεξηζκόο γηα απηή είλαη: α) Σηαηηθή ηξηβή β) Τξηβή νιίζζεζεο γ) Οξηαθή ηξηβή Β 2. Γεξαλόο αζθεί ζε θηβώηην θαηαθόξπθε δύλακε 1 κε ηελ επίδξαζε ηεο νπνίαο ην θηβώηην αλεβαίλεη θαηαθόξπθα κε επηηάρπλζε g/2 όπνπ g ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο. Όηαλ ν γεξαλόο θαηεβάδεη ην ίδην θηβώηην αζθώληαο ζε απηό θαηαθόξπθε δύλακε 2 ην θηβώηην θαηεβαίλεη κε επηηάρπλζε κέηξνπ g/2. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε Αλ ζην θηβώηην ζε θάζε πεξίπησζε αζθνύληαη δύν δπλάκεηο, ε δύλακε ηνπ βάξνπο θαη απηή από ην γεξαλό, ηόηε γηα ηα κέηξα ηνπο ζα ηζρύεη: α) F 1 = F2 β) F 1 = 3 F2 γ) F 1 = 2 F2 [15]

16 , Β 1. Γεξαλόο αζθεί ζηαζεξή θαηαθόξπθε δύλακε κέηξνπ ζε έλα θηβώηην βάξνπο ην νπνίν απνθηά θαηαθόξπθε επηηάρπλζε κε θνξά πξνο ηα πάλσ κέηξνπ g/3 όπνπ g ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο. Σην θηβώηην ζε αζθνύληαη κόλν δύν δπλάκεηο, ε δύλακε ηνπ βάξνπο θαη απηή από ην γεξαλό. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε: Γηα ηα κέηξα ησλ δπν δπλάκεσλ ηζρύεη: (α) F = 1/3 B (β) F = 4/3 B (γ) F = 2/3 B , Β 1. Σε θύβν Α κάδαο m αζθείηαη ζπληζηακέλε δύλακε κέηξνπ κε απνηέιεζκα ν θύβνο Α λα θηλείηαη κε επηηάρπλζε κέηξνπ α = 4 m/s 2. Αλ ζην θύβν Α ζπγθνιιήζνπκε έλαλ άιιν θύβν Β κάδαο 3m ηόηε πξνθύπηεη ζώκα Γ. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε Αλ ζην ζώκα Γ αζθήζνπκε ζπληζηακέλε δύλακε κέηξνπ 2F ηόηε ε επηηάρπλζε κε ηελ νπνία ζα θηλεζεί ην ζώκα Γ ηζνύηαη κε: α) 4 m/s 2 β) 2 m/s 2 γ) 8 m/s Β 1. Ο νδεγόο ελόο απηνθηλήηνπ θξελάξεη όηαλ βιέπεη ην πνξηνθαιί θσο ζε έλα ζεκαηνδόηε ηνπ δξόκνπ, ζηνλ νπνίν θηλείηαη, κε απνηέιεζκα ην απηνθίλεην λα επηβξαδύλεηαη κέρξη λα ζηακαηήζεη. Α) Να επηιέμηε ηε ζσζηή πξόηαζε Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηβξαδπλόκελεο θίλεζεο α) ε επηηάρπλζε θαη ε ηαρύηεηα έρνπλ ηελ ίδηα θνξά. [16]

17 β) ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην απηνθίλεην έρεη ηελ ίδηα θνξά κε ηε κεηαβνιή ηεο ηαρύηεηαο. γ) ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην απηνθίλεην έρεη ηελ ίδηα θνξά κε ηε ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ , Β 1. Σε θύβν κάδαο 2 kg πνπ βξίζθεηαη ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν αζθνύληαη δύν νξηδόληηεο δπλάκεηο κέηξνπ F 1 = 4 Ν θαη F 2 = 3 Ν θάζεηεο κεηαμύ ηνπο όπσο δείρλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε Ζ επηηάρπλζε κε ηελ νπνία ζα θηλεζεί ν θύβνο έρεη κέηξν ίζν κε: α) 2,5 m/s 2 β) 1,5 m/s 2 γ) 2 m/s , Β 2. Σε δύν ζώκαηα Σ 1 θαη Σ 2 ίζσλ καδώλ κε ηηκή m = 10 kg αζθνύληαη θαηαθόξπθεο δπλάκεηο 1 θαη 2 αληίζηνηρα. Οη δπλάκεηο έρνπλ θαηεύζπλζε αληίζεηε από ηα βάξε ησλ ζσκάησλ. Τν ζώκα Σ 1 επηηαρύλεηαη πξνο ηα πάλσ κε επηηάρπλζε 2 m/s 2. Τν ζώκα Σ 2 επηβξαδύλεηαη πξνο ηα θάησ κε επηβξάδπλζε 2 m/s 2. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε Γηα ηηο ηηκέο ησλ δπν δπλάκεσλ ηζρύεη: α) F 1 = F2 β) F 1 > F2 γ) F 1 < F2 [17]

18 ,5406 Β 1. Έλα κηθξό ζώκα θξέκεηαη κέζσ ζρνηληνύ πνπ ζεσξείηαη αβαξέο από ην ηαβάλη (ζρήκα 1). Έλαο καζεηήο ζρεδηάδεη ζσζηά ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζην ζθνηλί (ζρήκα 2) θαη θάλεη ηνλ εμήο ζπιινγηζκό: «Σύκθσλα κε ηνλ 3 νπ Νόκν ηνπ Νεύησλα. νη δπλάκεηο Α θαη Α' είλαη αληίζεηεο». Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε α) ν ζπιινγηζκόο ηνπ καζεηή είλαη ζσζηόο β) ν ζπιινγηζκόο ηνπ καζεηή είλαη ιάζνο γ) δελ έρεη επαξθή ζηνηρεία γηα λα ζρεδηάζεη ηηο δπλάκεηο , Β2) Έλα ζώκα θηλείηαη ζε νξηδόληην δάπεδν. Σην ζώκα αζθνύληαη δπλάκεηο ησλ νπνίσλ ε ζπληζηακέλε είλαη νξηδόληηα θαη ε αιγεβξηθή ηεο ηηκή κεηαβάιιεηαη όπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα Τξεηο καζεηέο παξαηεξώληαο απηό ην δηάγξακκα, ππνζηεξίδνπλ. Μαζεηήο Α: Τν ζώκα ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0 t 1 θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t 1 αξρίδεη λα επηβξαδύλεηαη. Μαζεηήο Β: Τν ζώκα ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0 t 1 θηλείηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t 1 αξρίδεη λα επηβξαδύλεηαη. Μαζεηήο Γ: Ζ ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0 t 1 απμάλεηαη κε ζηαζεξό ξπζκό θαη ζην t 1 t 2 ν ξπζκόο κε ηνλ νπνίν απμάλεηαη ε ηαρύηεηα, κεηώλεηαη. Α) Από ηνπο παξαπάλσ καζεηέο απηόο πνπ εθθξάδεη ζσζηή άπνςε είλαη: α) ν καζεηήο Α β) ν καζεηήο Β γ) ν καζεηήο Γ Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. [18]

19 Β2) Έλα ζώκα κάδαο m είλαη αξρηθά αθίλεην ζε νξηδόληην δάπεδν. Σην ζώκα αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F θαη ην ζώκα αξρίδεη λα θηλείηαη ζην νξηδόληην δάπεδν κε επηηάρπλζε ίζε κε α. Αλ ζην ίδην ζώκα αζθεζεί δύλακε κέηξνπ 2F, ηόηε θηλείηαη κε επηηάρπλζε κέηξνπ 3α. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Απηό πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξαπάλσ δηαηύπσζε: α) είλαη ζσζηό κόλν αλ ε ηξηβή νιίζζεζεο έρεη κέηξν ίζν κε F/2. β) είλαη ζσζηό κόλν αλ ην δάπεδν είλαη ιείν, νπόηε ε ηξηβή νιίζζεζεο είλαη ίζε κε κεδέλ. γ) δελ είλαη ζσζηό αθνύ ην ζώκα δε κπνξεί λα απνθηήζεη επηηάρπλζε κεγαιύηεξε ηνπ 2α. Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο , 9102 Β2) Γύν ζώκαηα Σ 1 θαη Σ 2, κε κάδεο m 1 θαη m 2 αληίζηνηρα, είλαη αθίλεηα ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, ζηα ζώκαηα αζθνύληαη νξηδόληηεο δπλάκεηο νη νπνίεο έρνπλ ίζα κέηξα θαη αξρίδνπλ λα θηλνύληαη επζύγξακκα. Σην δηπιαλό δηάγξακκα ηαρύηεηαο - ρξόλνπ, θαίλεηαη πσο κεηαβάιιεηαη ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ησλ ζσκάησλ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Γηα ηηο κάδεο ησλ ζσκάησλ ηζρύεη ε ζρέζε: α) m 1 = m 2 β) m 1 >2m 2 γ) m 1 =m 2 /2 Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. [19]

20 , 9099 Β2) Σε έλα αξρηθά αθίλεην ζώκα αζθείηαη νξηδόληηα ζπληζηακέλε δύλακε κέηξνπ F θαη θηλείηαη ζε νξηδόληην δάπεδν. Αλ ην ζώκα κεηαηνπηζηεί θαηά Γρ, ηόηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο πνπ απνθηά είλαη ίζν κε σ. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Γηα λα έρεη ην ζώκα ζην ηέινο ηεο ίδηαο κεηαηόπηζεο ηαρύηεηα κέηξνπ 2π, πξέπεη ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο λα είλαη ίζν κε: α) 2F β) 4F γ) F/2 Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο , 9110 Β1) Έλαο εξγάηεο αζθεί ζε έλα ζώκα νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε κε θνξά πξνο ηα δεμηά θαη ην ζώκα θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε πάλσ ζε νξηδόληην δάπεδν, πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο δύλακεο. Σρήκα (α) Σρήκα (β) Σρήκα (γ) Σε θαζέλα από ηα παξαθάησ ηξία ζρήκαηα ηα βέιε αληηζηνηρνύλ ζηα δηαλύζκαηα ησλ δπλάκεσλ (ή ζπληζησζώλ δπλάκεσλ), πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζήο ηνπ. Να επηιέμεηε πνην ζρήκα αληηζηνηρεί ζηελ θίλεζε πνπ εθηειεί ην ζώκα θαη λα εμεγήζεηε θαζέλα από ηα βέιε πνπ είλαη ζρεδηαζκέλα ζε πνηα δύλακε (ή ζπληζηώζα δύλακεο) αληηζηνηρεί. Μονάδες 12 [20]

21 44. Β2. Σε έλα θηβώηην κάδαο m πνπ βξίζθεηαη αθίλεην πάλσ ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν αζθείηαη νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε 1 θαη ην ζώκα θηλείηαη κε επηηάρπλζε κέηξνπ α. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Αλ καδί κε ηελ 1 αζθνύκε ζην θηβώηην θαη δεύηεξε νξηδόληηα δύλακε 2 κε κέηξν F 2 = F 1 /3 θαη αληίζεηεο θαηεύζπλζεο από ηελ 1, ηόηε ε επηηάρπλζε κε ηελ νπνία ζα θηλείηαη ην θηβώηην ζα έρεη κέηξν ίζν κε: α) α/2, β) 2 α/3, 3)α/ , Β 1. Γύν απηνθίλεηα κε κάδεο m A = 4000 Kg θαη m B = 1000 Kg είλαη αξρηθά αθίλεηα ζε νξηδόληην δξόκν. Τα απηνθίλεηα αξρίδνπλ λα θηλνύληαη ζην δξόκν κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. Ζ ζπληζηακέλε δύλακε πνπ αζθείηαη ζηα δπν απηνθίλεηα έρεη ην ίδην κέηξν Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Όηαλ ηα απηνθίλεηα έρνπλ δηαλύζεη απόζηαζε x θηλνύληαη κε ηαρύηεηεο κέηξνπ σ Α θαη σ Β αληίζηνηρα γηα ηα νπνία ηζρύεη: α) σ Α =uβ β) 2U A = UΒ γ) σ Α =2uΒ [21]

22 , Β 2. Παηδηθό ακαμάθη έρεη κάδα m = 1 Kg θαη θηλείηαη ζε νξηδόληην δάπεδν. Σην ακαμάθη αζθείηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F = 8 N. Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηαρύηεηάο ηνπ ζε u(m/s) ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν δίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα. Γπν καζεηέο Α θαη Β ζπδεηνύλ γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπνξνύλ λα ππνινγίζνπλ ηελ επηηάρπλζε ηνπ. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Ο Α ζθέθηεηαη λα ππνινγίζεη ηελ επηηάρπλζε από ηε γξαθηθή παξάζηαζε ελώ ν Β από ην ιόγν F/m. Τν ζσζηό ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο επηηάρπλζεο έρεη ζθεθζεί: α) ν καζεηήο Α β) ν καζεηήο Β γ) θαη νη δπν B) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Β2. Γπν θηβώηηα Α θαη Β κε ίζεο κάδεο βξίζθνληαη δίπια - δίπια θαη αθίλεηα ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s αζθνύληαη ζηα θηβώηηα Α θαη Β ζηαζεξέο νξηδόληηεο δπλάκεηο A, θαη B, κε κέηξα FA = F θαη F B = F/2 αληίζηνηρα, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Τα δπν θηβώηηα αξρίδνπλ λα θηλνύληαη επζύγξακκα ζην νξηδόληην επίπεδν θαη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Αλ κεηά από ίζεο κεηαηνπίζεηο από ην ζεκείν εθθίλεζεο ηνπο, ηα θηβώηηα Α θαη Β έρνπλ ηαρύηεηεο κε κέηξα σ Α θαη π B αληίζηνηρα, ηόηε ηζρύεη: [22]

23 α) υα = υβ β) υ Α = υ B γ) υβ = υ Α , 9436, 9574 Β 2. Κηβώηην βξίζθεηαη αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s αζθείηαη ζην θηβώηην νξηδόληηα δύλακε ε ηηκή ηεο νπνίαο κεηαβάιιεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα πνπ παξηζηάλεηαη ζηε δηπιαλή εηθόλα. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Τν θηβώηην απνθηά ηε κέγηζηε θαηά κέηξν ηαρύηεηα: α) ηε ρξνληθή ζηηγκή 10 s β) ηε ρξνληθή ζηηγκή 15 s γ) ηε ρξνληθή ζηηγκή 30 s , 9573 Β2. Θέιεηε λα κεηώζεηε ηε δύλακε ηεο ηξηβήο κεηαμύ ελόο «ζπγθξνπόκελνπ απηνθηλήηνπ» ηνπ Λνύλα Παξθ, ην νπνίν ζπλεζίδεηε λα νδεγείηε καδί κε έλα θίιν ζαο, θαη ηεο νξηδόληηαο πίζηαο ηνπ Λνύλα Πάξθ. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Γηα λα πεηύρεηε θάηη ηέηνην ζα πξέπεη: α) Να νδεγείηε ην απηνθίλεην κε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα. β) Να επηιέμεηε ην απηνθίλεην πνπ έρεη ηε κηθξόηεξε βάζε (επηθάλεηα επαθήο). γ) Να κελ πάξεηε καδί ζαο ην θίιν ζαο θαη λα νδεγήζεηε κόλνο ζαο ην απηνθίλεην. [23]

24 , Β2) Σε έλα αξρηθά αθίλεην ζώκα αζθείηαη νξηδόληηα ζπληζηακέλε δύλακε κέηξνπ F θαη θηλείηαη ζε νξηδόληην δάπεδν. Αλ ην ζώκα κεηαηνπηζηεί θαηά Γρ, ηόηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο πνπ απνθηά είλαη ίζν κε σ. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Αλ ζην ζώκα αζθείηαη ζπληζηακέλε δύλακε κέηξνπ 4F θαη κεηαηνπηζηεί ζην ίδην νξηδόληην δάπεδν θαηά Γτ, ηόηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο πνπ απνθηά είλαη ίζν κε: α) 2σ β) 4σ γ) υ/2 Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Β2) Γύν ζώκαηα Ση θαη Σ 2, κε κάδεο m 1 θαη m 2 (m 2 = 2m 1 ) αληίζηνηρα, είλαη αθίλεηα ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, αζθείηαη ζε θάζε ζώκα νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε, ζην Σ 1 κέηξνπ F 1 θαη αληίζηνηρα ζην Σ 2 κέηξνπ F 2. Σην δηπιαλό δηάγξακκα ηαρύηεηαο - ρξόλνπ, θαίλεηαη πσο κεηαβάιιεηαη ην ε αιγεβξηθή ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ησλ ζσκάησλ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Γηα ηα κέηξα ησλ δπλάκεσλ ηζρύεη ε ζρέζε: α) F 1 = F 2 β) F 1 = 2 F2 γ) F = F 2 /2 Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. [24]

25 , 10162, Β 1. Έλα θηβώηην είλαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Σην θηβώηην αζθνύληαη δπν ζηαζεξέο νξηδόληηεο αληίξξνπεο δπλάκεηο 1 θαη 2 κε απνηέιεζκα ην θηβώηην λα θηλείηαη κε επηηάρπλζε α νκόξξνπε ηεο 1. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Αλ θαηαξγεζεί ε 2 ε επηηάρπλζε κε ηελ νπνία θηλείηαη ην θηβώηην έρεη δηπιάζην κέηξν ρσξίο λα αιιάμεη θνξά. Τόηε ηα κέηξα ησλ δπλάκεσλ 1 θαη 2 ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε : α) F 1 = 2F 2 β) F 2 = 2F 1 γ) F 1 = 3F 2 Μνλάδεο 4 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επιλογή ζαο Μνλάδεο Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο είλαη 6,25 θνξέο κεγαιύηεξν από ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο. Τν βάξνο ελόο κεηαιιηθνύ θύβνπ, όπσο κεηξάηαη κε ην ίδην δπλακόκεηξν, ζηε Γε είλαη Β Γ θαη ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο είλαη Β Σ. Αλ ζηνλ ίδην θύβν, αζθεζεί νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F πνπ αξρηθά εξεκεί πάλσ ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο απηόο ζα θηλεζεί κε επηηάρπλζε κέηξνπ α Γ. Αλ αζθεζεί νξηδόληηα δύλακε ίδηνπ κέηξνπ F ζηνλ ίδην θύβν πνπ αξρηθά εξεκεί πάλσ ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο απηόο ζα απνθηήζεη επηηάρπλζε κέηξνπ α Σ. Ζ επίδξαζε ηνπ αέξα, όπνπ ππάξρεη ζεσξείηαη ακειεηέα. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Γηα ηα κέηξα ησλ βαξώλ θαη ησλ επηηαρύλζεσλ πνπ απνθηά ν θύβνο ηζρύνπλ νη ζρέζεηο: α) Β Γ = 6,25 Β Σ θαη α Γ = 6,25 α Σ β) Β Γ = 6,25 Β Σ θαη α Γ = α Σ γ) Β Γ =Β Σ θαη α Γ = 6,25 α Σ [25]

26 Β1) Μηα νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F αζθείηαη ζε έλα ζώκα κάδαο m 1 θαη ην ζώκα θηλείηαη ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν κε επηηάρπλζε ίζε κε α. Αλ ε ίδηα νξηδόληηα δύλακε αζθεζεί ζε δεύηεξν ζώκα κάδαο m 2, ηόηε απηό θηλείηαη ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν κε επηηάρπλζε ίζε κε α/2. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε Γηα ηηο κάδεο ησλ ζσκάησλ ηζρύεη ε ζρέζε: α) m 1 = m 2 β) m 1 = 2m 2 γ) m 1 = m 2 /2 Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Β2) Γύν ζώκαηα Σ 1 θαη Σ 2, κε κάδεο m 1 θαη m 2 (m 2 = 2m 1 ) αληίζηνηρα, είλαη αθίλεηα ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, αζθείηαη ζε θάζε ζώκα νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε, ζην Σ 1 κέηξνπ F 1 θαη αληίζηνηρα ζην Σ 2 κέηξνπ F 2. Σην δηπιαλό δηάγξακκα ηαρύηεηαο - ρξόλνπ, θαίλεηαη πσο κεηαβάιιεηαη ην ε αιγεβξηθή ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ησλ ζσκάησλ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Γηα ηα κέηξα ησλ δπλάκεσλ ηζρύεη ε ζρέζε: α) F 1 = F2 β) F 1 = 2F2 γ) F 1 = F 2 /2 Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. [26]

27 , Β 1. Έλα θηβώηην εξεκεί ζε νξηδόληην δάπεδν. Έλαο άλζξσπνο ζπξώρλεη ην θηβώηην αζθώληαο ζε απηό νξηδόληηα δύλακε απμαλόκελνπ κέηξνπ. Ζ επίδξαζε ηνπ αέξα ακειείηαη. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: Πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη ην θηβώηην λα θηλείηαη ζα πξέπεη ην κέηξν ηεο δύλακεο λα γίλεη ίζν κε ην κέηξν, α) ηνπ βάξνπο ηνπ θηβσηίνπ β) ηεο ζηαηηθήο ηξηβήο γ) ηεο νξηαθήο ηξηβήο Β 1. Έλαο κεηεσξίηεο πέθηεη θαηαθόξπθα πξνο ηε γε. Α) Όηαλ ν κεηεσξίηεο βξίζθεηαη ζε έλα ζεκείν εθηόο ηεο αηκόζθαηξαο λα ζρεδηάζεηε ηηο δπλάκεηο αιιειεπίδξαζεο Γεο - κεηεσξίηε θαη λα ζπγθξίλεηε ηα κέηξα ηνπο Μνλάδεο 6 Β) Έλαο καζεηήο ηζρπξίδεηαη όηη θαη ε γε θηλείηαη πξνο ην κεηεσξίηε κε αληίζεηε επηηάρπλζε από απηήλ ηνπ κεηεσξίηε. Να ζρνιηάζεηε αηηηνινγεκέλα ηελ άπνςε ηνπ. Μνλάδεο Β 2. Έλα θνξηεγό θαη έλα ΗΧ απηνθίλεην θηλνύληαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δξόκν κε ηελ ίδηα ζηαζεξή ηαρύηεηα ην έλα δίπια ζην άιιν. Οη δπν νδεγνί βιέπνπλ ην θίηξηλν ρξώκα ελόο θσηεηλνύ ζεκαηνδόηε θαη θξελάξνπλ ηαπηόρξνλα νπόηε νη ηξνρνί ησλ νρεκάησλ αξρίδνπλ λα νιηζζαίλνπλ ζην έδαθνο. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ εδάθνπο θαη ησλ ειαζηηθώλ ηνπ απηνθηλήηνπ έρεη ηελ ίδηα ηηκή θαη γηα ηα δπν νρήκαηα. Ζ αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: Τν ΗΧ απηνθίλεην ζα ζηακαηήζεη, α) κπξνζηά από ην θνξηεγό β) πίζσ από ην θνξηεγό γ) δίπια ζην θνξηεγό [27]

28 Β 1. Δξγάηεο ζπξώρλεη ην θηβώηην κάδαο m ζε νξηδόληην δάπεδν αζθώληαο ζε απηό νξηδόληηα δύλακε ζηαζεξνύ κέηξνπ F. Ζ επίδξαζε ηνπ αέξα ακειείηαη. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: Τν θηβώηην ζα θηλείηαη κε επηηάρπλζε κέηξνπ: α) νπσζδήπνηε κεγαιύηεξνπ από β) νπσζδήπνηε κηθξόηεξνπ από γ) εμαξηάηαη από ην είδνο ησλ επηθαλεηώλ επαθήο θηβσηίνπ θαη δαπέδνπ Β 2. Έλαο άλζξσπνο ζπξώρλεη ζε νξηδόληην επίπεδν θηβώηην αζθώληαο ζε απηό νξηδόληηα δύλακε κε απμαλόκελν κέηξν. Τόηε ην θηβώηην θηλείηαη κε επηηάρπλζε κέηξνπ α. Ζ επίδξαζε ηνπ αέξα ακειείηαη. Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: F (ζε Ν) a (m/s 2 ) Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο [28]

29 Β 2. Γπν θηβώηηα Α θαη Β κε ίζεο κάδεο βξίζθνληαη δίπια - δίπια θαη αθίλεηα ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 αζθνύληαη ζηα θηβώηηα Α θαη Β ζηαζεξέο νξηδόληηεο δπλάκεηο A θαη B, κε κέηξα F A = F θαη F B = αληίζηνηρα, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Τα δπν θηβώηηα αξρίδνπλ λα θηλνύληαη επζύγξακκα ζην νξηδόληην επίπεδν θαη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Αλ κεηά από ίζεο κεηαηνπίζεηο από ην ζεκείν εθθίλεζεο ηνπο, ηα θηβώηηα Α θαη Β έρνπλ ηαρύηεηεο κε κέηξα σ Α θαη π Β αληίζηνηρα, ηόηε ηζρύεη: α) π Α = π Β β) π Α = γ) π Β = Β 1. Έλα ζώκα θηλείηαη πάλσ ζε νξηδόληηα επηθάλεηα πνπ δελ είλαη ιεία. Α) Να επηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε Δάλ ην ζώκα ην κεηαθηλεί έλαο άλζξσπνο αζθώληαο ζε απηό νξηδόληηα δύλακε ζην ζρήκα ηόηε :, όπσο θαίλεηαη α) ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο είλαη ζηαζεξή όηαλ ε δύλακε είλαη ζηαζεξή θαη κεγαιύηεξε ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο. β) ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο είλαη ζηαζεξή όηαλ ε ζπληζηακέλε ηεο δύλακεο θαη ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο είλαη κεδεληθή. γ) ε επηηάρπλζε ηνπ ζώκαηνο είλαη ζηαζεξή όηαλ ε ζπληζηακέλε ηεο δύλακεο θαη ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο είλαη κεδεληθή. [29]

30 Β 2. Κηβώηην βξίζθεηαη αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ζην θηβώηην, πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε x = 0 m, αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε ε ηηκή ηεο νπνίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε δίλεηαη από ην δηάγξακκα πνπ παξηζηάλεηαη ζηε δηπιαλή εηθόλα, νπόηε ην θηβώηην αξρίδεη λα θηλείηαη θαηά ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε Όηαλ ην θηβώηην βξίζθεηαη ζηε ζέζε x = 3 m: α) εμαθνινπζεί λα θηλείηαη θαηά ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα X. β) εξεκεί. γ) θηλείηαη θαηά ηελ αξλεηηθή θνξά ηνπ άμνλα X. B) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο , Β 2. Κηβώηην θηλείηαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δάπεδν θαη ε ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ηνπ κεηαβάιιεηαη ζύκθσλα κε ηε ζρέζε σ = 5t (S.I.). Σηε δηπιαλή εηθόλα παξηζηάλνληαη ηξία δηαγξάκκαηα, ηα Α, Β θαη Γ, πνπ ην θαζέλα κπνξεί παξηζηάλεη ηελ ηηκή ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο πνπ δέρεηαη ην θηβώηην ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Τν δηάγξακκα πνπ παξηζηάλεη ζσζηά ηελ ηηκή ηεο ζπληζηακέλεο ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην θηβώηην είλαη: α) ην Α β) ην Γ γ) ην Β Μνλάδεο 4 Μνλάδεο 9 [30]

31 Β 1. Έλαο κηθξόο θύβνο βξίζθεηαη αθίλεηνο πάλσ ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Τελ ζηηγκή t = 0 s αξρίδεη λα αζθείηαη ζηνλ θύβν νξηδόληηα δύλακε ζηαζεξήο θαηεύζπλζεο ηεο νπνίαο ην κέηξν κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν όπσο παξηζηάλεηαη ζην δηάγξακκα. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε: Ζ επηηάρπλζε κε ηελ νπνία ζα θηλεζεί ν θύβνο ζα έρεη. α) ζηαζεξό κέηξν θαη κεηαβαιιόκελε θαηεύζπλζε. β) κέηξν πνπ απμάλεηαη κε ην ρξόλν θαη ζηαζεξή θαηεύζπλζε γ) κέηξν πνπ κεηώλεηαη κε ην ρξόλν θαη ζηαζεξή θαηεύζπλζε Β 1. Σε κηθξό ζώκα πνπ θηλείηαη επζύγξακκα ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν κε ηαρύηεηα 4 m/s 2 αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε αληίξξνπε ηεο ηαρύηεηαο, κε απνηέιεζκα ην ζώκα λα ζηακαηά ζε ρξνληθό δηάζηεκα Γt 1 = 4 S. Άιιε ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε 2, δηπιάζηνπ κέηξνπ ηεο πξώηεο, αζθείηαη ζην ίδην ζώκα όηαλ θηλείηαη κε ηαρύηεηα 8 m/s νπόηε ε ηαρύηεηά ηνπ κεδελίδεηαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα Γt 2. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα Γt 2 ηζρύεη: α) Γt 2 = 2S β) Γt 2 = 4S γ) Γt 2 = 8S [31]

32 Β 1. Έλαο κηθξόο κεηαιιηθόο θύβνο βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεηνο ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Σηνλ θύβν αζθείηαη ηελ ρξνληθή ζηηγκή t= 0 s νξηδόληηα δύλακε ηεο νπνίαο ε ηηκή ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν παξηζηάλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα. Αλ t 2 =2t 1 θαη t 3 =3t Ι ηόηε Α) Να επηιέμεηε ηε λάθος πξόηαζε α) ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0 s t 1 o θύβνο θηλείηαη επζύγξακκα νκαιά επηηαρπλόκελα. β) ζην ρξνληθό δηάζηεκα από t 1 t 2 είλαη αθίλεηνο. γ) ζην ρξνληθό δηάζηεκα t 2 t 3 ν θύβνο επηβξαδύλεηαη. Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο , Β 2. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δξόκν έρνληαο ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ σ 0. Ο νδεγόο ηνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s θξελάξεη νπόηε ην απηνθίλεην θηλείηαη κε ζηαζεξή επηβξάδπλζε. Τν απηνθίλεην ζηακαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή t 1, έρνληαο δηαλύζεη δηάζηεκα S 1. Αλ ην απηνθίλεην θηλείηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ 2 σ 0 ζηακαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή t 2 έρνληαο δηαλύζεη δηάζηεκα S 2 Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.: Αλ ε ζπληζηάκελε δύλακε πνπ αζθείηαη ζην απηνθίλεην θαη ζηηο δπν πεξηπηώζεηο είλαη ίδηα ηόηε ζα ηζρύεη : α) S 2 = S 1 β) S 2 =2 S 1 γ) S 2 =4 S 1 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγήο ζαο [32]

33 , 10804, Β 2. Γύν ζώκαηα Σ 1 θαη Σ 2 κε ίζεο κάδεο (m 1 = m 2 ), βξίζθνληαη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν δεκέλα ζηα άθξα αβαξνύο θαη κε εθηαηνύ λήκαηνο. Σην ζώκα Σ 2 αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα θαη ην ζύζηεκα ησλ δπν ζσκάησλ θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε κέηξνπ α ελώ ην λήκα παξακέλεη ζπλερώο ηελησκέλν θαη νξηδόληην. Α) Να επηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε Τν κέηξν ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ην λήκα ζε θάζε ζώκα ηζνύηαη κε: α) F β) F/2 γ) 3F , Β 1. Γύν κηθξνί θύβνη Σ 1 θαη Σ 2 κε κάδεο m 1 θαη m 2 κε m 2 = 2 m 1 είλαη αξρηθά αθίλεηνη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν θαη απέρνπλ απόζηαζε d. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s αζθνύκε ηαπηόρξνλα δπν νξηδόληηεο ζηαζεξέο δπλάκεηο 1 ζην θύβν Σ 1 θαη 2 ζην θύβν Σ 2 κε απνηέιεζκα απηνί λα θηλεζνύλ πάλσ ζηελ ίδηα επζεία ζε αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε Αλ νη θύβνη ζπλαληώληαη ζην κέζν ηεο κεηαμύ ηνπο απόζηαζεο γηα ηα κέηξα ησλ δπλάκεσλ 1 θαη 2 ζα ηζρύεη α) F 1 =2F 2 β) F 1 = F 2 γ) F 2 =2F 1 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγήο ζαο Β 2. Σθαίξα ε νπνία θηλείηαη θαηαθόξπθα κε ηελ επίδξαζε κόλν ηνπ βάξνπο ηεο θαη βξίζθεηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0s ζην ζεκείν Ο. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε: [33]

34 Αλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t =2 s ε ζθαίξα βξίζθεηαη 10 m θάησ από ην Ο θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s 2 ηόηε ε ζθαίξα ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s α) θηλνύηαλ πξνο ηα πάλσ β) θηλνύηαλ πξνο ηα θάησ γ) αθέζεθε ειεύζεξε ρσξίο αξρηθή ηαρύηεηα B) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο , 10125, Β 1. Έλα ζώκα θηλείηαη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. Κάπνηα ζηηγκή ζην ζώκα αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε αληίξξνπε ηεο ηαρύηεηαο θαη ην ζώκα αξρίδεη λα επηβξαδύλεηαη νκαιά. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο δύλακεο (F) πνπ αζθείηαη ζην ζώκα ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν ( t ) παξηζηάλεηαη ζσζηά από ην δηάγξακκα: α) Η β) ΗΗ γ) ΗΗΗ [34]

35 Β 2. Κηβώηην κάδαο 10 Kg βξίζθεηαη αθίλεην πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ζην θηβώηην αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε ε ηηκή ηεο νπνίαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν δίλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα. Τν θηβώηην αξρίδεη λα θηλείηαη θαηά ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Τε ρξνληθή ζηηγκή t=3 s α) ην θηβώηην εμαθνινπζεί λα θηλείηαη θαηά ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x. β) ην θηβώηην εξεκεί. γ) ην θηβώηην θηλείηαη θαηά ηελ αξλεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x , Β 1. Γύν κηθξά ζώκαηα Α θαη Β δηαθνξεηηθώλ καδώλ, βξίζθνληαη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Τν Α είλαη αθίλεην ελώ ην Β θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ σ 0. Κάπνηα ζηηγκή αζθνύκε ηελ ίδηα νξηδόληηα δύλακε F θαη ζηα δπν ζώκαηα γηα ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα, κε απνηέιεζκα απηά λα απνθηήζνπλ ηαρύηεηεο ίδηνπ κέηξνπ. Ζ δύλακε πνπ αζθείηαη ζην ζώκα Β έρεη ηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε ηελ ηαρύηεηα σ0. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Αλ m A θαη m B νη κάδεο ησλ ζσκάησλ Α θαη Β αληίζηνηρα, ηζρύεη: α) m A < m B β) m A > m B γ) m A = m B [35]

36 , 10134, 10842, Β 2. Κηβώηην αξρίδεη ηελ t = 0 s λα θηλείηαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δάπεδν θαη ε ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ηνπ δίδεηαη από ηε ζρέζε σ = 5t (SI). Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Ζ ηηκή ηεο ζπληζηακέλεο ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην θηβώηην: α) ειαηηώλεηαη κε ην ρξόλν. β) απμάλεηαη κε ην ρξόλν. γ) παξακέλεη ζηαζεξή B 1. Απηνθίλεην είλαη αξρηθά αθίλεην ζε νξηδόληην δξόκν. Ο νδεγόο ηνπ απηνθηλήηνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0, παηώληαο ην γθάδη αξρίδεη λα επηηαρύλεη ην απηνθίλεην κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. Τε ρξνληθή ζηηγκή t 1 αθήλεη ην γθάδη θαη ζπλερίδεη ηελ θίλεζή ηνπ νκαιά επηβξαδπλόκελν κέρξη λα ζηακαηήζεη ηε ζηηγκή t 2 Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε α) Σην ρξνληθό δηάζηεκα 0 t 1 αζθείηαη ζηαζεξή ζπληζηακέλε δύλακε αληίξξνπε ηεο ηαρύηεηάο ηνπ β) Σην ρξνληθό δηάζηεκα t 1 t 2 αζθείηαη ζηαζεξή ζπληζηακέλε δύλακε νκόξξνπε ηεο ηαρύηεηάο ηνπ γ) Σην ρξνληθό δηάζηεκα 0 t 1 ζην απηνθίλεην αζθείηαη ζηαζεξή ζπληζηάκελε δύλακε νκόξξνπε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο [36]

37 Β2. Γύν ζώκαηα κε κάδεο m 1 θαη m 2 γηα ηηο νπνίεο ηζρύεη m 1 > m 2 βξίζθνληαη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν θαη είλαη ζε επαθή κεηαμύ ηνπο. Μπνξνύκε λα κεηαθηλήζνπκε ηα ζώκαηα, εθαξκόζνπκε νξηδόληηα δύλακε ίζνπ κέηξνπ F, είηε ζην ζώκα m 1 κε θνξά πξνο ηα δεμηά, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα (α), είηε ζην ζώκα m 2 κε θνξά πξνο ηα αξηζηεξά όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα (β). Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο πνπ απνθηνύλ ηα δύν ζώκαηα: α) είλαη ίδην θαη ζηηο δύν παξαπάλσ πεξηπηώζεηο β) είλαη κεγαιύηεξν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δύλακε αζθείηαη ζην m1 πξνο ηα δεμηά (ζρήκα α). γ) είλαη κεγαιύηεξν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δύλακε αζθείηαη ζην m2 πξνο ηα αξηζηεξά (ζρήκα β) Β2. Γπν θηβώηηα Α θαη Β κε ίζεο κάδεο βξίζθνληαη δίπια - δίπια θαη αθίλεηα ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 αζθνύληαη ζηα θηβώηηα Α θαη Β ζηαζεξέο νξηδόληηεο δπλάκεηο A θαη B, κε κέηξα F A = F θαη F Β = F/2 αληίζηνηρα, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Τα δπν θηβώηηα αξρίδνπλ λα θηλνύληαη επζύγξακκα ζην νξηδόληην επίπεδν θαη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. [37]

38 Αλ κεηά από ίζεο κεηαηνπίζεηο από ην ζεκείν εθθίλεζεο ηνπο, ηα θηβώηηα Α θαη Β έρνπλ ηαρύηεηεο κε κέηξα σ Α θαη σ Β αληίζηνηρα, ηόηε ηζρύεη: α) π Α = π Β β) π Α = π Β γ) π Β = π Α Β 1. Γύν κηθξά ζώκαηα Α, Β κε ίζε κάδα, βξίζθνληαη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Τν ζώκα Α είλαη αθίλεην, ελώ ην ζώκα Β θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ σ Β. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 αζθνύκε ζε θαζέλα από ηα ζώκαηα Α θαη Β νξηδόληηεο δπλάκεηο κε κέηξα F A θαη F B αληίζηνηρα, νη νπνίεο ελεξγνύλ γηα ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα 0 t 1, θαη έρνπλ θαηεύζπλζε ίδηα κε ηελ θαηεύζπλζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο Β. Τε ρξνληθή ζηηγκή t 1 ηα ζώκαηα θηλνύληαη κε ηαρύηεηεο ίζνπ κέηξνπ. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε: Γηα ηα κέηξα F A θαη F B ησλ δπλάκεσλ ηζρύεη: α) FA = FB β) FA < FB γ) FA > FB Β 2. Σην δηπιαλό δηάγξακκα απεηθνλίδνληαη πνηνηηθά νη ηηκέο ησλ ηαρπηήησλ, δπν ζσκάησλ Α θαη Β πνπ κεηαθηλνύληαη επζύγξακκα, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν Τόηε: Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε α) Αλ ε ζπληζηακέλε δύλακε πνπ αζθείηαη ζην ζώκα Α είλαη ίζε κε ηε ζπληζηακέλε δύλακε πνπ αζθείηαη ζην ζώκα Β, ηόηε ε κάδα ηνπ ζώκαηνο Α είλαη κεγαιύηεξε από ηελ κάδα ηνπ Β. [38]

39 β) Αλ ηα δύν ζώκαηα έρνπλ ίζεο κάδεο ηόηε ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα Α είλαη κεγαιύηεξε, από ηε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα Β. γ) Αλ ε ζπληζηακέλε δύλακε πνπ αζθείηαη ζε θάζε ζώκα έρεη ην ίδην κέηξν, ηόηε κάδα ηνπ ζώκαηνο Α ζα είλαη ίζε κε ηε κάδα ηνπ ζώκαηνο Β. Μνλάδεο 4 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. Μνλάδεο , 11578, Β 1. Σηδεξέλην θηβώηην βάξνπο βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην πάλσ ζην έδαθνο. Με ηε βνήζεηα γεξαλνύ αζθείηαη ζην θηβώηην ζηαζεξή θαηαθόξπθε δύλακε κέηξνπ, F =. Τν θηβώηην αλέξρεηαη θαηαθόξπθα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. Ζ αληίζηαζε ηνπ αέξα λα ζεσξεζεί ακειεηέα. Ζ επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g είλαη ζηαζεξή. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Τν θηβώηην αλέξρεηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε πνπ έρεη κέηξν, α) 0,5 g β) 2,5 g γ) 1,5 g [39]

40 , Β 1. Έλα μύιηλν θηβώηην κάδαο m = 500 g βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε νξηδόληην δάπεδν. Σην ζώκα αζθνύληαη ζπγρξόλσο νη ζηαζεξέο νξηδόληηεο δπλάκεηο κε κέηξα F 1 = 10 N θαη F 2 = 6 N όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. Με ηελ επίδξαζε ησλ δπλάκεσλ 1 θαη 2 ην ζώκα θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. Ζ ηξηβή νιίζζεζεο πνπ αζθείηαη ζην θηβώηην από ην δάπεδν είλαη ζηαζεξή κε κέηξν T = 2 N. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Τν θηβώηην θηλείηαη κε επηηάρπλζε πνπ έρεη κέηξν, α) 8 m/s 2 β) 4 m/s 2 γ) 2 m/s 2 Μνλάδεο , Β 1. Ο Μάξηνο πνπ έρεη κάδα 20 Kg κε ηε κακά ηνπ πνπ έρεη κάδα 60 Kg θάλνπλ παηηλάδ ζηνλ πάγν. Κάπνηα ζηηγκή, από απξνζεμία, ζπγθξνύνληαη κε απνηέιεζκα λα αθηλεηνπνηεζνύλ θαη νη δπν. Α) Να επηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύγθξνπζεο: α) Οη δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη αλάκεζα ζηνλ Μάξην θαη ηε κακά ηνπ έρνπλ ίζα κέηξα αιιά πξνθαινύλ επηβξαδύλζεηο κε δηαθνξεηηθό κέηξν ζηνλ Μάξην θαη ηε κακά ηνπ. β) Οη δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη κεηαμύ ηνπ Μάξηνπ θαη ηεο κακάο ηνπ έρνπλ ίζα κέηξα θαη πξνθαινύλ ίζεο επηβξαδύλζεηο ζηνλ Μάξην θαη ηε κακά ηνπ. γ) Ζ κακά αζθεί κεγαιύηεξε δύλακε ζηνλ Μάξην. Μνλάδεο 4 [40]

41 , Β 2. Έλα θηβώηην είλαη αξρηθά αθίλεην πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Τελ ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s αζθείηαη ζην θηβώηην νξηδόληηα δύλακε. Σην δηπιαλό δηάγξακκα παξηζηάλεηαη ε ηηκή ηεο δύλακεο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. α) Μέρξη ηελ ρξνληθή ζηηγκή t 1 ην θηβώηην εθηειεί επζύγξακκε νκαιή θίλεζε θαη κεηά νκαιά επηβξαδπλόκελε θίλεζε. β) Μέρξη ηελ ρξνληθή ζηηγκή t 1 ην θηβώηην εθηειεί επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε θαη κεηά νκαιά επηβξαδπλόκελε θίλεζε. γ) Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηβσηίνπ ηελ ρξνληθή ζηηγκή t 2 είλαη κεγαιύηεξν από ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηελ ζηηγκή t , Β 2. O ρνλδξόο (Α) θαη ν ιηγλόο (Β) έρνπλ κάδεο m A θαη m B κε ζρέζε m A =2m B. Οη δπν ηνπο ζηέθνληαη κε παηίληα ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν θξαηώληαο ην ηελησκέλν ζθνηλί, όπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα. Ζ κάδα ησλ παηηληώλ ζεσξείηε ακειεηέα. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Τξαβώληαο ην ζθνηλί αξρίδνπλ λα θηλνύληαη κε επηηαρύλζεηο κέηξσλ α Α θαη α Β πνπ έρνπλ ζρέζε: [41]

42 α) α Α = α Β = 0 β) α Α = 2 α Β γ) α Β = 2 α Α , 10865, B 2. Κηβώηην βξίζθεηαη αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ζην θηβώηην αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε ε ηηκή ηεο νπνίαο, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, δίλεηαη από ην δηάγξακκα πνπ παξηζηάλεηαη ζηε δηπιαλή εηθόλα, νπόηε ην θηβώηην αξρίδεη λα θηλείηαη θαηά ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 3 s α) ην θηβώηην εξεκεί. β) ην θηβώηην εμαθνινπζεί λα θηλείηαη θαηά ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x'x. γ) ην θηβώηην θηλείηαη θαηά ηελ αξλεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x'x Β 2. Γεξαλόο αζθεί ζε θηβώηην θαηαθόξπθε δύλακε 1 κε ηελ επίδξαζε ηεο νπνίαο ην θηβώηην αλεβαίλεη θαηαθόξπθα κε επηηάρπλζε κέηξνπ, όπνπ g ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο. Όηαλ ν γεξαλόο θαηεβάδεη ην ίδην θηβώηην αζθώληαο ζε απηό θαηαθόξπθε δύλακε 2 ην θηβώηην θαηεβαίλεη κε επηηάρπλζε κέηξνπ. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. [42]

43 Αλ ζην θηβώηην ζε θάζε πεξίπησζε αζθνύληαη δύν δπλάκεηο, ε δύλακε ηνπ βάξνπο θαη απηή από ην γεξαλό, ηόηε γηα ηα κέηξα ηνπο ζα ηζρύεη: α) F 1 = F 2 β) F 1 = 3F 2 γ) F 1 = 2F Β 2. Σθαίξα θηλείηαη θαηαθόξπθα θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s βξίζθεηαη ζην ζεκείν Ο. Ζ κόλε δύλακε πνπ αζθείηαη ζηε ζθαίξα είλαη ην βάξνο ηεο. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Αλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 2 s ε ζθαίξα βξίζθεηαη 10 m θάησ από ην ζεκείν Ο θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s 2 ηόηε ε ζθαίξα ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s, α) θηλνύληαλ πξνο ηα πάλσ. β) θηλνύληαλ πξνο ηα θάησ. γ) αθέζεθε ειεύζεξε ρσξίο αξρηθή ηαρύηεηα. B) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Β 2. Σώκα αξρίδεη ηελ ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s λα θηλείηαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δάπεδν θαη ε ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ηνπ δίδεηαη από ηε ζρέζε σ = 2t (SI). Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Ζ ηηκή ηεο ζπληζηακέλεο ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα: α) ειαηηώλεηαη κε ην ρξόλν. β) απμάλεηαη κε ην ρξόλν. [43]

44 γ) παξακέλεη ζηαζεξή Β 1. Έλα απηνθίλεην κάδαο 1000 Kg εθηειεί επζύγξακκε θίλεζε. Σηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη νη ηηκέο ηνπ δηαζηήκαηνο πνπ δηαλύεη ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν t (s) S (m) Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: Με βάζε ηηο παξαπάλσ ηηκέο ζπκπεξαίλνπκε όηη α) ην απηνθίλεην θηλείηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε κέηξνπ 4 m/s 2 β) ην απηνθίλεην ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 2 s έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ σ = 4m/s γ) ζην απηνθίλεην αζθείηαη ζηαζεξή ζπληζηακέλε δύλακε κέηξνπ 1000Ν , Β 2. Κηβώηην βξίζθεηαη αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t=0s ζην θηβώηην αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε ε ηηκή ηεο νπνίαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν δίλεηαη από ην δηάγξακκα πνπ παξηζηάλεηαη ζηε δηπιαλή εηθόλα, νπόηε ην θηβώηην αξρίδεη λα θηλείηαη θαηά ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x [44]

45 Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε Τε ρξνληθή ζηηγκή t=3 s α) ην θηβώηην εμαθνινπζεί λα θηλείηαη θαηά ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x β) ην θηβώηην εξεκεί γ) ην θηβώηην θηλείηαη θαηά ηελ αξλεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x Β 2. Κηβώηην βάξνπο Β βξίζθεηαη αθίλεην ζε νξηδόληην δάπεδν. Έλαο άλζξσπνο δέλεη ην θηβώηην κε αβαξέο ζθνηλί θαη ην ζύξεη πάλσ ζην δάπεδν. Όηαλ ην ζθνηλί είλαη νξηδόληην θαη κέζσ απηνύ ν άλζξσπνο αζθεί ζην θηβώηην δύλακε κέηξνπ F = B ην θηβώηην θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. Ζ επίδξαζε ηνπ αέξα ακειείηαη. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: Τν δάπεδν αζθεί ζην θηβώηην δύλακε κε κέηξν, α) Β β) Β γ) 2Β Β 1. Έλα μύιηλν παξαιιειεπίπεδν Π 1 θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα ζε νξηδόληην ηξαπέδη κε ηελ επίδξαζε κηαο νξηδόληηαο δύλακεο κέηξνπ F. Πάλσ ζε απηό θνιιάκε έλα δεύηεξν όκνην παξαιιειεπίπεδν. Ζ επίδξαζε ηνπ αέξα ακειείηαη. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε: Πξνθεηκέλνπ ην ζύζηεκα ησλ δπν παξαιιειεπηπέδσλ λα θηλεζεί όπσο ην Π 1 απαηηείηαη ε επίδξαζε νξηδόληηαο δύλακεο κε κέηξν α) β) F γ) 2F Μνλάδεο 4 [45]

46 Μνλάδεο Β 2. Έλα θηβώηην είλαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Σην θηβώηην αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε πνπ ε ηηκή ηεο κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε ηνπ θηβσηίνπ όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα ηεο παξαθάησ εηθόλαο. Ζ επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηβσηίνπ γίλεηαη κέγηζην ζηε ζέζε, α) 1 m β) 2 m γ) 3 m Μνλάδεο Β 2. Σε έλα παηρλίδη δηειθπζηίλδαο έλαο γίγαληαο θαη έλα παηδί θξαηνύλ έλα νξηδόληην αβαξέο ζθνηλί θαη είλαη αξρηθά αθίλεηνη. Κάπνηα ζηηγκή ν γίγαληαο αζθεί κηα δύλακε ζην ζθνηλί θαη ην παηδί κεηαηνπίδεηαη πξνο ην κέξνο ηνπ, ελώ ν γίγαληαο παξακέλεη αθίλεηνο. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: Τν παηδί κεηαηνπίδεηαη γηαηί: α) ν γίγαληαο αζθεί ζην παηδί δύλακε κεγαιύηεξνπ κέηξνπ από απηή πνπ αζθεί ην παηδί [46]

47 β) ην παηδί αζθεί ζην γίγαληα δύλακε κηθξόηεξνπ κέηξνπ από απηή πνπ αζθεί ν γίγαληαο γ) ε δύλακε ηξηβήο πνπ αζθείηαη ζην γίγαληα έρεη κεγαιύηεξν κέηξν από ην κέηξν ηεο δύλακεο ηξηβήο πνπ αζθείηαη ζην παηδί. Μνλάδεο 4 Μνλάδεο Β 2. Αιεμηπησηηζηήο εγθαηαιείπεη ην αεξνπιάλν πνπ ηνλ κεηαθέξεη ρσξίο αξρηθή ηαρύηεηα θαη αλνίγεη ην αιεμίπησην ηνπ. Ο αιεμηπησηηζηήο θηλείηαη θαηαθόξπθα θαη πξνζεδαθίδεηαη ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο ηε ρξνληθή ζηηγκή t 1. Γίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g είλαη ζηαζεξή θαη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη αλάινγε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αιεμηπησηηζηή. Σηε δηπιαλή εηθόλα παξηζηάλνληαη ηξία δηαγξάκκαηα ηαρύηεηαο-ρξόλνπ ηα Α, Β θαη Γ Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Τν δηάγξακκα ηαρύηεηαο-ρξόλνπ, πνπ πεξηγξάθεη ηε θίλεζε ηνπ αιεμηπησηηζηή είλαη: α) ην Α β) ην Β γ) ην Γ Μνλάδεο 4 Μνλάδεο 9 [47]

48 Β 1. Ζ ζπλνιηθή κάδα ηνπ αλειθπζηήξα καδί κε ηνλ άλζξσπν ζηε δηπιαλή εηθόλα είλαη m = 400 Kg. Ο αλειθπζηήξαο ιεηηνπξγεί ζε έλα ηόπν όπνπ ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s 2. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε Ζ ηάζε ηνπ λήκαηνο Τ πνπ θηλεί ηνλ αλειθπζηήξα όηαλ απηόο θαηεβαίλεη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα είλαη: α) 2000Ν β) 4000Ν γ) 600Ν Β 2. Σηελ εηθόλα βιέπνπκε δπν ζώκαηα Σ 1 θαη Σ 2 κε ίζεο κάδεο ( m 1 = m 2 = m ) ηα νπνία ζπλδένληαη κε έλα αβαξέο ηελησκέλν ζρνηλί. Σην ζώκα Σ 2 αζθείηαη κηα νξηδόληηα δύλακε F ζηαζεξνύ κέηξνπ νπόηε ην ζύζηεκα αξρίδεη λα θηλείηαη. κε ζηαζεξή επηηάρπλζε α πξνο ηα δεμηά. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε Αλ ην νξηδόληην επίπεδν είλαη ιείν θαη ε επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα ηόηε ε ηάζε Τ ηνπ ηελησκέλνπ ζρνηληνύ ζπγθξηλόκελε κε ηελ F έρεη ηηκή: α) F β) 1 F γ) 2F [48]

49 Β 2. Έλαο καζεηήο εηζέξρεηαη ζε αλειθπζηήξα (αζαλζέξ) ηνπ νπνίνπ ην δάπεδν είλαη δπγαξηά, ε κέηξεζε ηεο νπνίαο θαίλεηαη ζε ςεθηαθή νζόλε. Ο καζεηήο θαηαγξάθεη ηελ έλδεημε ηεο δπγαξηάο ελώ ν αλειθπζηήξαο παξακέλεη αθίλεηνο. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε Αλ ν αλειθπζηήξαο αλεβαίλεη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε α ν καζεηήο παξαηεξεί όηη ε έλδεημε ηεο δπγαξηάο ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή είλαη: α) κεγαιύηεξε, β) κηθξόηεξε γ) ίζε B 2. Έλα αθίλεην ζώκα, ππό ηελ επίδξαζε κηαο ζηαζεξήο δύλακεο κέηξνπ F, απνθηά επηηάρπλζε κέηξνπ α. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Αλ ην ζώκα δερζεί ηελ επίδξαζε δύν δπλάκεσλ θάζεησλ κεηαμύ ηνπο κε κέηξα 3F θαη 4F αληίζηνηρα, ηόηε ζα απνθηήζεη επηηάρπλζε κέηξνπ: α) 3 α. β) 5 α. γ) 7α. Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Β 1. Έλαο πνδνζθαηξηζηήο εθηειεί θηύπεκα πέλαιηη. Ζ κπάια πεηπραίλεη ην δνθάξη. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε α) Ζ δύλακε πνπ αζθεί ε κπάια ζην δνθάξη, είλαη κεγαιύηεξε από απηήλ πνπ αζθεί ην δνθάξη ζηελ κπάια. β) Ζ δύλακε πνπ αζθεί ε κπάια ζην δνθάξη, είλαη ίζε θαηά κέηξν κε απηήλ πνπ αζθεί ην δνθάξη ζηελ κπάια. [49]

50 γ) Ζ δύλακε πνπ αζθεί ε κπάια ζην δνθάξη, κηθξόηεξε απν απηήλ πνπ αζθεί ην δνθάξη ζηελ κπάια. Μνλάδεο Β 1. Σώκα κάδαο m θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα ζε νξηδόληην δάπεδν κε ηελ επίδξαζε ζηαζεξήο δύλακεο F. Τε ρξνληθή ζηηγκή t ηνπνζεηνύκε πάλσ ζην ζώκα έλα δεύηεξν ίδηαο κάδαο, ρσξίο λα κεηαβάιινπκε ηε δύλακε πνπ αζθείηαη ζην ζώκα. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε. α) Ζ ηξηβή νιίζζεζεο ηνπ ζώκαηνο κε ην νξηδόληην επίπεδν ζα παξακείλεη ίδηα β) Τν ζώκα κε κάδα 2m ζα επηβξαδύλεηαη γ) Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο ηνπ ζώκαηνο κε ην νξηδόληην δάπεδν απμάλεηαη Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο Β2 Έλα ζώκα θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα από 0 t 1 θαη ζηε ζπλέρεηα επηηαρύλεηαη κε ζηαζεξό ξπζκό από t 1 - t 2. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε. H γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ κέηξνπ ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο ΣF, πνπ αζθείηαη ζην ζώκα ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν, παξηζηάλεηαη ζην ζρήκα. [50]

51 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο Β2. Έλα ζώκα θηλείηαη επζύγξακκα ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Σην παξαθάησ δηάγξακκα παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο αιγεβξηθήο ηηκήο ηεο ηαρύηεηάο ηνπ ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε α) Σην ρξνληθό δηάζηεκα 0 s έσο 5 s ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα έρεη ηελ ίδηα θνξά κε ηελ θίλεζε. β) Σην ρξνληθό δηάζηεκα 0 s έσο 10 s ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα έρεη ζηαζεξή θαηεύζπλζε. γ) Ζ ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα από ηε ρξνληθή ζηηγκή t 0 = 0 s έσο ηε ζηηγκή t 1 = 5 s, έρεη ίδην κέηξν κε ηε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα από ηε ρξνληθή ζηηγκή t 1 = 5s έσο ηε ζηηγκή t 2 = 10s. Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο Β 1. Ο αλειθπζηήξαο πνπ παξηζηάλεηαη ζηε δηπιαλή εηθόλα θαηέξρεηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ σ = 2 m/s. Ζ ζπλνιηθή κάδα ηνπ αλειθπζηήξα (καδί κε ηνλ άλζξσπν) είλαη m = 400 kg. Ο αλειθπζηήξαο ιεηηνπξγεί ζε έλα ηόπν όπνπ ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10m/s 2. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε Ζ δύλακε πνπ αζθεί ην ζπξκαηόζθνηλν από ην νπνίν θξέκεηαη ν αλειθπζηήξαο έρεη κέηξν: α)2000 Ν β)4000 Ν γ)600 Ν Μνλάδεο 4 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο Μνλάδεο 8 [51]

52 Β2. Σε ζώκα κάδαο m = 2 kg είλαη αξρηθά αθίλεην. Τε ρξνληθή ζηηγκή t αρτ = 0 s αξρίδεη λα αζθείηαη ζην ζώκα ζπληζηακέλε δύλακε Σ F. Σην παξαθάησ ζρήκα δίδεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο αιγεβξηθήο ηηκήο ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο (ΣF) ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. Α) Να ραξαθηεξίζεηε ηελ πξόηαζε πνπ αθνινπζεί κε ην γξάκκα Σ αλ είλαη ζσζηή θαη κε ην Λ αλ είλαη ιαλζαζκέλε. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 10 s ην ζώκα θηλείηαη κε ηαρύηεηα ηεο νπνίαο ε αιγεβξηθή ηηκή είλαη π = 50 m/s Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο Β 1. Έλαο άλζξσπνο, ν νπνίνο ζηέθεηαη ζε επίπεδε επηθάλεηα, θξαηά αθίλεηε κηα ζθαίξα κάδαο m = 10 kg θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t 0 = 0 s ν άλζξσπνο αζθεί δύλακε F ζηε ζθαίξα πξνθεηκέλνπ λα ηελ εθηνμεύζεη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ. Με ηε επίδξαζε ηεο δύλακεο ε ζθαίξα απνθηά επηηάρπλζε κέηξνπ α = 5m/s 2. Γίλεηαη ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο g = 10 m/s 2 θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε. Τν κέηξν ηεο δύλακεο πνπ άζθεζε ν άλζξσπνο γηα λα εθηνμεύζεη ηε ζθαίξα είλαη ίζν κε : α) 50Ν β)150ν γ)100ν Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο [52]

53 Β 1. Σώκα Α κάδαο m θαη ζώκα Β κάδαο 2m βξίζθνληαη αθίλεηα ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t 0 = 0 s ζην ζώκα Α αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F νπόηε αξρίδεη λα θηλείηαη κε επηηάρπλζε κέηξνπ α 1 θαη ζην ζώκα Β αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ 2F νπόηε αξρίδεη λα θηλείηαη κε επηηάρπλζε κέηξνπ α 2. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε. Γηα ηηο επηηαρύλζεηο κε ηηο νπνίεο θηλνύληαη ηα δπν ζώκαηα ηζρύεη: Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο Β 2. Σώκα κε κάδα m = 4 kg θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν. Ζ εμίζσζε πνπ πεξηγξάθεη ηε ζέζε ηνπ ζώκαηνο δίδεηαη από ηε ζρέζε: χ = 2 t 2 (S.I.) Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε. H ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα έρεη κέηξν α) 8 Ν β) 4 Ν γ) 16 Ν Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο Β 1. Τν ζώκα κάδαο m βάιιεηαη κε νξηδόληηα ηαρύηεηα π όπως θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα πάλσ ζε νξηδόληην επίπεδν κε ην νπνίν παξνπζηάδεη ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο μ 1. Τν ζώκα κάδαο m 2 = m 1 /3 βάιιεηαη επίζεο κε νξηδόληηα ηαρύηεηα υ 2 = 3 υ 1 πάλσ ζε νξηδόληην επίπεδν κε ην νπνίν παξνπζηάδεη ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κ 2 = 2 κ 1 [53]

54 Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε. Πνηα από ηηο παξαθάησ ζρέζεηο ζπλδέεη ηα κέηξα ησλ ηξηβώλ νιίζζεζεο πνπ αζθνύληαη ζηα δπν ζώκαηα; Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο Β 2. Γύν ζώκαηα Α, Β βξίζθνληαη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν θαη ζπλδένληαη κε αβαξέο κε εθηαηό λήκα. Ζ κάδα ηνπ Α είλαη κεγαιύηεξε από ηε κάδα ηνπ Β. Σην ζώκα Β αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F κε ηελ επίδξαζε ηεο νπνίαο ην ζύζηεκα ησλ δπν ζσκάησλ θηλείηαη πξνο ηα δεμηά κε επηηάρπλζε α 1 (βιέπε ην παξαθάησ ζρήκα) θαη ην λήκα αζθεί δύλακε κέηξνπ Τ 1. Ζ επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε. Αλ ε νξηδόληηα δύλακε F αζθεζεί ζην ζώκα Α ηόηε ην ζύζηεκα ησλ δπν ζσκάησλ θηλείηαη πξνο ηα αξηζηεξά κε επηηάρπλζε α 2 (βιέπε ην παξαπάλσ ζρήκα) θαη ην λήκα αζθεί δύλακε κέηξνπ Τ 2 ηόηε: α) α 2 > α 1 και Τ 1 = Τ 2 β) α 2 =α 1 και Τ 1 = Τ 2 γ) α 2 = α 1 και Τ 1 > Τ 2 Μονάδες 6 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο Μονάδες Β 1. Μηα καζήηξηα νδεγεί έλα πνδήιαην κε ζηαζεξή ηαρύηεηα, θάπνηα ζηηγκή ζηακαηά λα πεξηζηξέθεη ην πεληάι θαη ε ηαρύηεηα ηνπ πνδειάηνπ κεηώλεηαη ζην κηζό ηεο αξρηθήο ηηκήο ζε ρξνληθό δηάζηεκα Γt. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Αλ ε αξρηθή ηεο ηαρύηεηα ήηαλ δηπιάζηα θαη ζηακαηνύζε λα θάλεη πεληάι ε ηαρύηεηα ζα κεηώλνληαλ ζην κηζό ηεο αξρηθήο ηηκήο ζε ρξνληθό δηάζηεκα : [54]

55 Να δερηείηε όηη ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ επηβξαδύλνπλ ην πνδήιαην είλαη ίδηα θαη ζηηο δπν πεξηπηώζεηο. Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Β 1. Σώκα Σ 1 κάδαο m είλαη αξρηθά αθίλεην πάλσ ζε ιεία νξηδόληηα επηθάλεηα. Σην ζώκα αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε 3F θαη απνθηά επηηάρπλζε κέηξνπ a 1. Δάλ αληηθαηαζηήζνπκε ην ζώκα Σ 1 κε έλα ζώκα ηξηπιάζηαο Σ 2 κάδαο 3m θαη ηνπ αζθήζνπκε ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F ηόηε ζα απνθηήζεη επηηάρπλζε a 2 Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε Ζ ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηηο δύν επηηαρύλζεηο είλαη: α). α 1 = 3α 2 β). α 1 = α 2 γ). α 1 = 9α , Β 2. Σώκα κάδαο m θηλείηαη ζε νξηδόληην έδαθνο, κε ην νπνίν παξνπζηάδεη ζπληειεζηή ηξηβήο κ. Σην ζώκα δελ αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε παξά κόλν απηή πνπ αζθείηαη από ην έδαθνο. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε. Τν κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο πνπ αζθεί ην έδαθνο ζην ζώκα δίδεηαη από ηε ζρέζε: Μονάδες 6 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο Β 1. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη ζε επζύγξακκν νξηδόληην δξόκν κέζα ζηελ πόιε. Σην παξαθάησ ζρήκα παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο αιγεβξηθήο ηηκήο ηεο ηαρύηεηάο ηνπ απηνθηλήηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν πνπ θαζώο απηό θηλείηαη κεηαμύ δπν δηαδνρηθώλ ζεκαηνδνηώλ ηεο ηξνραίαο ( θαλαξηώλ). Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε. [55]

56 Από ηε κειέηε ηνπ παξαπάλσ δηαγξάκκαηνο ζπκπεξαίλνπκε όηη ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην απηνθίλεην είλαη κέγηζην ζην ρξνληθό δηάζηεκα: α) 0 s έσο 10 s β) 10 s έσο 40 s γ) 40 s έσο 60 s Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο Β 2. Σώκα Σ θηλείηαη ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Σηελ δηπιαλή εηθόλα βιέπεηε ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο κνλαδηθήο νξηδόληηαο δύλακεο πνπ αζθείηαη ζην ζώκα ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ζέζε ρ ηνπ ζώκαηνο. Τν ζώκα ζηε ζέζε ρ = 0 m είρε θηλεηηθή ελέξγεηα Κ ν = 50 J. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε Ζ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ηε ζηηγκή πνπ πεξλάεη από ηε ζέζε ρ = 30 m ηζνύηαη κε: α) 100 J β) 150 J γ) 200 J Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγήο ζαο , Β 2 Σώκα Α βξίζθεηαη ζε νξηδόληην δξόκν θαη αξρηθά εξεκεί. Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή αξρίδεη λα αζθείηαη ζην ζώκα ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε, κέηξνπ F 1, παξάιιειε ζην δξόκν θαη ην ζώκα [56]

57 θηλείηαη κε επηηάρπλζε κέηξνπ α 1. Αλ ζην ίδην ζώκα αληί ηεο πξνεγνύκελεο δύλακεο κέηξνπ F 1 αζθεζεί δύλακε κέηξνπ F 2 =2F 1 θαη ίδηαο θαηεύζπλζεο κε ηελ πξνεγνύκελε ην ζώκα θηλείηαη κε επηηάρπλζε κέηξνπ α 2 =5 α 1. Οη καζεηέο κίαο ηάμεο, θαινύληαη λα ππνινγίζνπλ από ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ην κέηξν Τ ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο. Ο καζεηήο Χ βξήθε πσο T = 2 F 1 /3 ν Ψ βξήθε πσο Τ=3 F 1 /4 θαη ν Ε βξήθε Τ = 4 F 1 /5 Α) Τε ζσζηή απάληεζε έδσζε ν καζεηήο α) Χ β) Ψ γ) Z Β 1. Έλαο καζεηήο, έρνληαο καδί ηνπ ην ζρνιηθό ηνπ ζαθίδην, εηζέξρεηαη ζε αλειθπζηήξα (αζαλζέξ) ηνπ νπνίνπ όλο το δάπεδο είλαη δπγαξηά, ε κέηξεζε ηεο νπνίαο θαίλεηαη ζε ςεθηαθή νζόλε. Ο καζεηήο θξαηά ζηα ρέξηα ηνπ ην ζαθίδην θαη θαηαγξάθεη ηελ έλδεημε ηεο δπγαξηάο ελώ ν αλειθπζηήξαο παξακέλεη αθίλεηνο. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε Με ηνλ αλειθπζηήξα ακίνητο, ν καζεηήο αθήλεη ην ζαθίδην ζην δάπεδν νπόηε παξαηεξεί όηη ε έλδεημε ηεο δπγαξηάο ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ηηκή είλαη: α) κεγαιύηεξε, β) κηθξόηεξε γ) ίζε , Β 1. Σε κηα ζθαίξα κάδαο m αζθνύληαη κόλν δπν δπλάκεηο κε θάζεηεο δηεπζύλζεηο κε ίζα κέηξα F ε θάζε κηα. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε: Τόηε ε ζθαίξα θηλείηαη κε επηηάρπλζε κέηξνπ [57]

58 Β 1. Σε μύιηλν παξαιιειεπίπεδν αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F θαη θηλείηαη ζε νξηδόληην ηξαπέδη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. Ζ έδξα ηνπ παξαιιειεπίπεδνπ πνπ βξίζθεηαη ζε επαθή κε ην ηξαπέδη έρεη εκβαδόλ Δ 1. Τν ίδην παξαιιειεπίπεδν ηνπνζεηείηαη ώζηε λα έρεη ζε επαθή κε ην ηξαπέδη κηα έδξα εκβαδνύ E 1 /2. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε: Πξνθεηκέλνπ ην παξαιιειεπίπεδν λα θηλείηαη πάιη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα απαηηείηαη ε άζθεζε νξηδόληηαο δύλακεο κε κέηξν Β2. Ζ Μαξία θαη ε Αιίθε καζήηξηεο ηεο Λ' Λπθείνπ, ζηέθνληαη αθίλεηεο ζηε κέζε ελόο παγνδξνκίνπ, θνξώληαο ηα παγνπέδηια ηνπο θαη θνηηάδνληαο ε κία ηελ άιιε. Ζ Μαξία έρεη κεγαιύηεξε κάδα από ηελ Αιίθε. Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ζπξώρλεη ε κία ηελ άιιε κε απνηέιεζκα λα αξρίζνπλ λα θηλνύληαη πάλσ ζηνλ πάγν. Θεσξήζηε ηε δύλακε ηεο ηξηβήο κεηαμύ πάγνπ θαη παγνπέδηισλ ακειεηέα. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Αλ ηα κέηξα ησλ επηηαρύλζεσλ πνπ απνθηνύλ ε Μαξία θαη ε Αιίθε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ώζεζεο πνπ δέρεηαη ε κία από ηελ άιιε, είλαη α Μ θαη α Α αληίζηνηρα ηόηε ηζρύεη: α) αμ = αα β) αμ > αα γ) αμ < αα [58]

59 Β 1. Έλα θνξηεγό θαη έλα επηβαηηθό Η.Χ. απηνθίλεην ζπγθξνύνληαη κεησπηθά. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: Τν κέηξν ηεο δύλακεο πνπ αζθείηαη ζην Η.Χ. απηνθίλεην από ην θνξηεγό είλαη ζπγθξηηηθά κε ηεο δύλακεο πνπ αζθείηαη ζην θνξηεγό από ην απηνθίλεην : απηό α) κεγαιύηεξν β) κηθξόηεξν γ) ην ίδην Β 1. Σε κηα ζθαίξα κάδαο m αζθνύληαη κόλν ην βάξνο ηεο θαη κηα νξηδόληηα δύλακε κε κέηξν ίζν κε ην κέηξν ηνπ βάξνπο ηεο. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε: Αλ g είλαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ηόηε ε ζθαίξα θηλείηαη κε επηηάρπλζε κέηξνπ: Μνλάδεο 4 Μνλάδεο Β 1. Γπν εξγάηεο Α θαη Β ζπξώρλνπλ ζην ίδην νξηδόληην επίπεδν δπν όκνηα θηβώηηα A' θαη Β' αζθώληαο ζε απηά νξηδόληηεο δπλάκεηο κε κέηξα F A θαη F B αληίζηνηρα. Τν θηβώηην A' είλαη άδεην ελώ ην Β' πεξηέρεη εκπόξεπκα κε κάδα ίζε κε ηε κάδα ηνπ άδεηνπ θηβσηίνπ. Ζ επίδξαζε ηνπ ζεσξείηε ακειεηέα. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε: Αλ ηα θηβώηηα θηλνύληαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα ηόηε ηζρύεη : α) FA = 2 FB β) FA = FB γ) FB = 2 FA [59] αέξα

60 Β2. Α) Σηνλ δηπιαλό πίλαθα ζηε δεύηεξε ζηήιε λα ζπκπιεξώζεηε ην είδνο ηεο θίλεζεο πνπ εθηειεί ην ζώκα πνπ παξηζηάλεηαη ζηε πξώηε ζηήιε θαη ζηελ αληίζηνηρε γξακκή. Μονάδες 6 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηηο επηινγέο ζαο Μ Μονάδες Β 1. Τν βηβιίν ηεο Φπζηθήο βξίζθεηαη πάλσ ην γξαθείν, αθίλεην. Μ Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε α) Σην βηβιίν δελ αζθείηαη θακία δύλακε β) Τν βάξνο ηνπ βηβιίνπ αζθείηαη ζην γξαθείν γ) Τν βηβιίν αζθεί ζην γξαθείν κηα δύλακε ίζε κε ην βάξνο ηνπ Β 1. Τε ρξνληθή ζηηγκή t 0 =0 s, ζώκα κάδαο m l είλαη αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν, ελώ ηαπηόρξνλα ζώκα κάδαο m 2 θηλείηαη πάλσ ζην ίδην επίπεδν κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ 0. Τε ζηηγκή t 0 αζθνύκε ζην θάζε ζώκα ηελ ίδηα ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F πνπ έρεη ίδηα θαηεύζπλζε κε ηελ π 0 θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή ή ηα δύν ζώκαηα έρνπλ απνθηήζεη ηελ ίδηα ηαρύηεηα. [60]

61 Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε Γηα λα ζπκβεί απηό ζα πξέπεη: α) m 1 = m 2 β) m 1 > m 2 γ) m 1 < m Β 1. Καξνηζάθη κάδαο m 1 = m θνπβαιάεη έλα θηβώηην κάδαο m 2 = m/2. Σην θαξνηζάθη κε ην θηβώηην αζθείηαη δύλακε F νπόηε απνθηά επηηάρπλζε α 1. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Αλ πξνζζέζνπκε ζην θαξνηζάθη δεύηεξν όκνην θηβώηην ίδηαο κάδαο m 2 θαη εμαθνινπζνύκε λα αζθνύκε ηελ ίδηα δύλακε F, απηό απνθηά επηηάρπλζε α) α 2 = 2 αι β) α 2 = 4/3 α 1 γ) α 2 = 3/4 α 1 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο Β 2. Γύν ζώκαηα Σ 1 θαη Σ 2 κε κάδεο m 1, m 2 αληίζηνηρα, είλαη αθίλεηα ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Αζθνύκε ζηα ζώκαηα ηελ ίδηα ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F. Οη κάδεο ησλ δπν ζσκάησλ ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε: m 2 = 4 m 1 Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε Αλ θαη ηα δπν ζώκαηα κεηαηνπηζηνύλ θαηά Γρ ηόηε ζα θηλνύληαη κε ηαρύηεηεο σ 1, σ 2 γηα ηηο νπνίεο ηζρύεη: [61]

62 Β 1. Κηβώηην πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζε κε ιείν νξηδόληην δάπεδν, θηλείηαη επζύγξακκα κε ηαρύηεηα ε αιγεβξηθή ηηκή ηεο νπνίαο κεηαβάιιεηαη όπσο πεξηγξάθεηαη από ην παξαθάησ δηάγξακκα σ-t. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε. α) Σηε ρξνληθή δηάξθεηα 0 > t 1, ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην θηβώηην έρεη ζηαζεξό κέηξν θαη θαηεύζπλζε ηεο θίλεζεο ζηηγκή t 3. β) Σηε ρξνληθή δηάξθεηα t 1 > t 2, ην θηβώηην δελ αζθείηαη θακία δύλακε γ) Σηε ρξνληθή δηάξθεηα t 2 > t 3, ην θηβώηην δελ αζθείηαη θακία δύλακε θαη ζηακαηά ηε Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο B 2. Κιβϊτιο μάηασ m βρίςκεται ςε οριηόντιο δάπεδο. Με τθ βοικεια δυο ςκοινιϊν αςκοφνται ςτο κιβϊτιο δυο δυνάμεισ, όπωσ φαίνονται ςτθν εικόνα, με μζτρα F 1 =5.F και F 2 =F. Α) Να επιλζξετε τθν ςωςτι απάντθςθ. Αν το κιβϊτιο κινείται ευκφγραμμα και ομαλά και g θ επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ τότε ο ςυντελεςτισ τριβισ ολίςκθςθσ μ μεταξφ κιβωτίου και δαπζδου είναι: [62]

63 2.F α) m.g 4.F β) m.g 6.F γ) m.g Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ Β 1. Εργάτθσ αςκεί ςε ςιδερζνιο κιβϊτιο βάρουσ B, οριηόντια δφναμθ F μζτρου ίςου με το 1/5 του βάρουσ του κιβωτίου, δθλαδι ςτακερι ταχφτθτα. Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι πρόταςθ. F = B, οπότε το κιβϊτιο κινείται με 5 Ο ςυντελεςτισ τριβισ ολίςκθςθσ μεταξφ κιβωτίου και διαδρόμου είναι: α) 0,5 β) 0,2 γ) 0,4 Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ Β 1 ) Ένα ςϊμα μάηασ m κινείται ςε οριηόντιο δάπεδο με ςτακερι ταχφτθτα μζτρου υ ο. Τθ χρονικι ςτιγμι t = 0 αςκείται ςτο ςϊμα ςτακερι ςυνιςταμζνθ δφναμθ μζτρου F, αντίρροπθ τθσ ταχφτθτασ του, μζχρι να ςταματιςει. Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι πρόταςθ. Από τα παραπάνω διαγράμματα αυτό που δείχνει ςωςτά πωσ μεταβάλλεται θ αλγεβρικι τιμι τθσ ταχφτθτασ του ςϊματοσ ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο, είναι: α) το Α β) το Β γ) το Γ Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ Β 1. Κιβϊτιο κινείται ευκφγραμμα ςε οριηόντιο δάπεδο με ταχφτθτα θ τιμι τθσ οποίασ δίδεται από τθ ςχζςθ υ=5.t (t ςε sec, υ ςε m/s). Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. [63]

64 Η τιμι τθσ ςυνιςταμζνθσ των δυνάμεων που αςκοφνται ςτο κιβϊτιο, α) ελαττϊνεται με το χρόνο β) αυξάνεται με το χρόνο γ) παραμζνει ςτακερι Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. Mονάδες , οχι B 1. Η ςυνολικι δφναμθ που δζχεται το μεςαίο φορτωμζνο βαγόνι τθσ ακόλουκθσ εικόνασ είναι: Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ: α) 0 Ν β) 2500 Ν γ) Ν Β) Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ Β 1. Ένα αρχικό ακίνθτο ςϊμα μάηασ m δζχεται τθ δράςθ ςτακερισ δφναμθσ μζτρου F. Η δφναμθ F προκαλεί επιτάχυνςθ και το ςϊμα μετατοπίηεται κατά S ςε χρόνο t. Η μοναδικι δφναμθ που δζχεται το ςϊμα είναι θ δφναμθ F. Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ: Αν ςε ςϊμα τριπλάςιασ μάηασ αςκθκεί δφναμθ εξαπλαςίου μζτρου, αυτό κα μετατοπιςτεί ςε χρόνο t κατά: α) 2S β) 3S γ) 6S Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ , Β 2. Ένα ςϊμα, μάηασ m, είναι αρχικά ακίνθτο πάνω ςε λείο οριηόντιο δάπεδο. Το ςϊμα δζχεται τθν χρονικι ςτιγμι t=0 s τθν επίδραςθ οριηόντιασ δφναμθσ F τθσ οποίασ θ αλγεβρικι τιμι μεταβάλλεται με το χρόνο, όπωσ φαίνεται ςτο ακόλουκο ςχιμα. [64]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Ύλη: Έργο - Ενέργεια

Ύλη: Έργο - Ενέργεια ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 32 Ον/μο:... Α Λσκείοσ Ύλη: Έργο - Ενέργεια 22-3-2015 Θέμα 1 ο : 1. Τν έξγν ηνπ βάξνπο ελόο ζώκαηνο: α) Δίλαη πάληα ίζν κε κεδέλ όηαλ ην ζώκα θηλείηαη επζύγξακκα. β) Απμάλεηαη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη Δσναμική

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη Δσναμική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη - 7-2-2016 Δσναμική Θέμα 1 ο : 1) Έλα ζώκα θηλείηαη ζε επζεία γξακκή θαη κεηαηνπίδεηαη από ηε ζέζε ρ 1 = +10 m ζηε ζέζε ρ 2 = -10 m. Η κεηαηόπηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ / Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2013 ΛΤΔΙ ΘΔΜΑ A

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ / Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2013 ΛΤΔΙ ΘΔΜΑ A ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ / Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2013 ΘΔΜΑ A ΛΤΔΙ ηις ημιηελείς προηάζεις Α 1 -Α 4 να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό ηης πρόηαζης και δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί ζηη θράζη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΔΜΑ Β. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Τα κέηξα ς Α θαη ς Β ησλ ηαρπηήησλ ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε: β) Α. Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΔΜΑ Β. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Τα κέηξα ς Α θαη ς Β ησλ ηαρπηήησλ ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε: β) Α. Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. ΘΔΜΑ Β Β1) Από έλα ζεκείν ηνπ εδάθνπο εθηνμεύνπκε θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ κηα πέηξα. Η πέηξα θηλείηαη θαηαθόξπθα, θηάλεη ζε ύςνο 6 m από ην έδαθνο θαη ζηε ζπλέρεηα πέθηεη ζην έδαθνο αθξηβώο ζην ζεκείν

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (10794-10844) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ Β Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο, ε νπνία δελ έρεη

ΘΔΜΑ Β Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο, ε νπνία δελ έρεη ΘΔΜΑ Β Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο, ε νπνία δελ έρεη αηκόζθαηξα, είλαη έμη θνξέο κηθξόηεξν από απηό ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (9654-10108) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F. Όηαλ ην θηβώηην έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά x έρεη απνθηήζεη

αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F. Όηαλ ην θηβώηην έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά x έρεη απνθηήζεη 1. 10079 B 1. Κηβώηην βξίζθεηαη αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν ζηε ζέζε x=0 ηνπ πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα xx. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ζην θηβώηην αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε ε ηηκή ηεο νπνίαο ζε ζπλάξηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 31. Ύλη:Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 31. Ύλη:Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 31 Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη:Εσθύγραμμη Κίνηζη 9-11-2014 Θέμα 1 ο : 1. Έλα ζώκα θηλείηαη ζε επζεία γξακκή θαη κεηαηνπίδεηαη από ηε ζέζε ρ 1 = +2m ζηε ζέζε ρ 2 = -2m. Πνηα από ηηο επόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΔΜΑ Β. Μονάδες 4. Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 8

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΔΜΑ Β. Μονάδες 4. Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 8 ΘΔΜΑ Β Β 1. Σηε δηπιαλή εηθόλα παξηζηάλεηαη ην δηάγξακκα ηαρύηεηαο ρξόλνπ ελόο θηλεηνύ, πνπ εθηειεί επζύγξακκε νκαιά κεηαβαιιόκελε θίλεζε. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. Από ην δηάγξακκα απηό, γλωξίδνληαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ B Β1. Γύν πέηξεο Α, θαη Β αθήλνληαη αληίζηνηρα από ηα ύςε h A, h B πάλσ από ην έδαθνο λα

ΘΔΜΑ B Β1. Γύν πέηξεο Α, θαη Β αθήλνληαη αληίζηνηρα από ηα ύςε h A, h B πάλσ από ην έδαθνο λα 1.10079 B 2 Γπν όκνηεο κηθξέο ζθαίξεο, αθήλνληαη ηαπηόρξνλα ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0, λα εθηειέζνπλ ειεύζεξε πηώζε, από δπν δηαθνξεηηθά ύςε πάλσ από ην έδαθνο Η πξώηε ζθαίξα θηάλεη ζην έδαθνο ηε ρξνληθή ζηηγκή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ Β Β1. Μονάδες 4 Β) Μονάδες 8 Β2. F α) Μονάδες 4 Β) Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Β Β1. Μονάδες 4 Β) Μονάδες 8 Β2. F α) Μονάδες 4 Β) Μονάδες 9 ΘΔΜΑ Β Β1. Ο Μάξηνο πνπ έρεη κάδα 20 Kg κε ηε κακά ηνπ πνπ έρεη κάδα 60 Κg θάλνπλ παηηλάδ ζηνλ πάγν. Κάπνηα ζηηγκή, από απξνζεμία, ζπγθξνύνληαη κε απνηέιεζκα λα αθηλεηνπνηεζνύλ θαη νη δπν. Α) Να επηιέμηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ Β Β1. Μονάδες 6 Μονάδες 6 2. Μονάδες 4 Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Β Β1. Μονάδες 6 Μονάδες 6 2. Μονάδες 4 Μονάδες 9 ΘΔΜΑ Β Β 1. Έλαο κεηεσξίηεο πέθηεη θαηαθόξπθα πξνο ηε γε. Α) Όηαλ ν κεηεσξίηεο βξίζθεηαη ζε έλα ζεκείν εθηόο ηεο αηκόζθαηξαο λα ζρεδηάζεηε ηηο δπλάκεηο αιιειεπίδξαζεο Γεο - κεηεσξίηε θαη λα ζπγθξίλεηε

Διαβάστε περισσότερα

α) νκαιή θίλεζε β) επηηαρπλόκελε θίλεζε γ) επηβξαδπλόκελε θίλεζε Μονάδες 4 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 8

α) νκαιή θίλεζε β) επηηαρπλόκελε θίλεζε γ) επηβξαδπλόκελε θίλεζε Μονάδες 4 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 8 ΘΔΜΑ Β Β 1. Έλαο ζθηέξ θηλείηαη επζύγξακκα ζε νξηδόληηα πίζηα. Σηε δηπιαλή εηθόλα παξηζηάλεηαη ην δηάγξακκα ηεο ζέζεο ηνπ ζθηέξ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Από ην δηάγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793)

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793) ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793) Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ

ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ 1. 10078, 9136, 10821 Β 1. Η ζέζε ελόο ζώκαηνο, πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαηά κήθνο ελόο πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα x'x, δίλεηαη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή από ηελ εμίζσζε x =

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Β B 1. Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Β B 1. Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. ΘΕΜΑ Β B 1. Αυτοκίνητο είναι αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο δρομο. Ο οδηγός του αυτοκινήτου τη χρονική στιγμή t=0, πατώντας το γκάζι αρχίζει να επιταχύνει το αυτοκίνητο με σταθερή επιτάχυνση. Τη χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ον/μο:.. Ύλη: Κινητική 1 Α Λυκείου Γεν. Παιδείας 13-11-11 Θέμα 1 ο : Δπηιέμηε ηε ζωζηή απάληεζε: 1.Σηελ επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε ε επηηάρπλζε ελόο θηλεηνύ είλαη: α)αλάινγε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ 1. 10077, 10793 Β 2. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα νκαιά. Έλα αθίλεην πεξηπνιηθό, κόιηο πεξλά ην απηνθίλεην από κπξνζηά ηνπ, αξρίδεη λα ην θαηαδηώθεη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (5052-5216) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Τκήκα : ΓΘΕΤΘΚΗΣ Ηκ/ληα : 30 / 11 / 2016

Τκήκα : ΓΘΕΤΘΚΗΣ Ηκ/ληα : 30 / 11 / 2016 Τκήκα : ΓΘΕΤΘΚΗΣ Ηκ/ληα : 30 / 11 / Ολνκαηεπώλπκν : ΘΔΜΑ Α : Σηηο παξαθάησ εξσηήζεηο Α1 Α4 λα επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε Δηάξθεηα 3h Α1. Έλα ζύζηεκα κάδαο ειαηεξίνπ εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε. Η

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (10850-10969) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ 2014 Θ Ε Ω Ρ Ι Α 10

ΜΕ ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ 2014 Θ Ε Ω Ρ Ι Α 10 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΤΙΚΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΕ ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ 014 Θ Ε Ω Ρ Ι Α 10 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακηηρίζεηε με (Σ) ηις ζωζηές και με (Λ) ηις λανθαζμένες προηάζεις Σηελ επζύγξακκα νκαιά επηβξαδπλόκελε θίλεζε: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (3761-5050) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήςεισ Γ. Γ. A. 8J B. 32J Γ. 16J Γ. 4J. 3. Τν έξγν κηαο δύλακεο: Α. είλαη δηαλπζκαηηθό θπζηθό κέγεζνο. Β. είλαη πάληα ζεηηθό.

Ερωτήςεισ Γ. Γ. A. 8J B. 32J Γ. 16J Γ. 4J. 3. Τν έξγν κηαο δύλακεο: Α. είλαη δηαλπζκαηηθό θπζηθό κέγεζνο. Β. είλαη πάληα ζεηηθό. 18 Ερωτήςεισ 1. Η γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ έξγνπ ηεο ζηαζεξήο ζπληζηακέλεο δύλακεο πνπ δέρεηαη ζεκεηαθό αληηθείκελν ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αιγεβξηθή ηηκή ηεο κεηαηόπηζήο ηνπ είλαη: W W A. B. Γx Γx W W Γ. Γ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ον/μο:.. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι 58 Β Λςκείος Γεν. Παιδείαρ 9-11-2014 Θέμα 1 ο : 1. Γύν ζεηηθά θνξηία πνπ βξίζθνληαη ζε απόζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΒΟΛΖ-ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ ΚΗΝΖΔΩΝ

ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΒΟΛΖ-ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ ΚΗΝΖΔΩΝ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΒΟΛΖ-ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ ΚΗΝΖΔΩΝ 1) Μηα κπάια βάιιεηαη κε νξηδόληηα ηαρύηεηα 20 m/s θαη ηε ζηηγκή πνπ θζάλεη ζην έδαθνο ε ηαρύηεηά ηεο ζρεκαηίδεη γσλία 45 κε ηελ νξηδόληηα δηεύζπλζε. Πνην είλαη ην ύςνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΣΔΙΡΑ: 1η ΘΔΡΙΝΑ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 10/02/13

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΣΔΙΡΑ: 1η ΘΔΡΙΝΑ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 10/02/13 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 01-013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΣΔΙΡΑ: 1η ΘΔΡΙΝΑ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 10/0/13 ΘΔΜΑ A Σηις ημιηελείς προηάζεις Α 1 -Α 4 να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό ηης πρόηαζης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ Αρχική θάζε Οη ζρέζεηο x= Aεκσt π = π max ζπλσt α = - α max εκσt ηζρύνπλ, όηαλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο (x=0) θαη θηλείηαη θαηά

Διαβάστε περισσότερα

Μια μεταβαλλόμενη κυκλική κίνηση. Φ.Ε.

Μια μεταβαλλόμενη κυκλική κίνηση. Φ.Ε. Μια μεταβαλλόμενη κυκλική κίνηση. Φ.Ε. ) Έλα ζώκα εξεκεί ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Σε κηα ζηηγκή αζθείηαη πάλσ ηνπ κηα νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε F, όπσο ζην ζρήκα. i) Σε πνηα δηεύζπλζε ζα θηλεζεί ην ζώκα;

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάηων Θεηικού Προζαναηολιζμού. Συνδυαζηικά θέμαηα με : Κυκλική κίνηζη και ορμή

Τράπεζα θεμάηων Θεηικού Προζαναηολιζμού. Συνδυαζηικά θέμαηα με : Κυκλική κίνηζη και ορμή Τράπεζα θεμάηων Θεηικού Προζαναηολιζμού Κεθ. 2 Θέμα Δ Συνδυαζηικά θέμαηα με : Κυκλική κίνηζη και ορμή 1. Μηα ξάβδνο κήθνπο R = 1 m θαη ακειεηέαο κάδαο βξίζθεηαη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν (θάηνςε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΘΚΗ A ΛΥΚΕΘΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΘΚΗ A ΛΥΚΕΘΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΘΚΗ A ΛΥΚΕΘΟΥ ΘEMA Α: Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τη μια σωστή απάντηση: 1. Μηα κνηνζπθιέηα θη έλα θνξηεγό ζπγθξνύνληαη. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύγθξνπζεο: i.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ύλη: Δσνάμεις - Νόμοι ηοσ Νεύηωνα. Σύνηομη Θεωρία

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ύλη: Δσνάμεις - Νόμοι ηοσ Νεύηωνα. Σύνηομη Θεωρία δύλακε Φσζική Α Λσκείοσ 00-0 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ύλη: Δσνάμεις - Νόμοι ηοσ Νεύηωνα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ.. Σύνηομη Θεωρία Δύναμη: Δίλαη ε αηηία πνπ κπνξεί λα παξακνξώζεη έλα ζώκα ή λα ηνπ αιιάμεη ηελ ηλεηηή

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κινημαηική Ομάδα Γ.

1.1. Κινημαηική Ομάδα Γ. 1.1.21. Δςο παιδιά πεππαηούν.. 1.1. Κινημαηική Ομάδα Γ. Γπν παηδηά Α θαη Β, ζηέθνληαη ζε απόζηαζε d=(κλ)=190m, ζε επζύγξακκν δξόκν. Σε κηα ζηηγκή ην πξώην παηδί Α αξρίδεη λα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα

Διαβάστε περισσότερα

M Β.2 Σε νξηδόληην επίπεδν βξίζθεηαη αθίλεην ζώκα κάδαο Μ. Βιήκα κάδαο m = θηλείηαη

M Β.2 Σε νξηδόληην επίπεδν βξίζθεηαη αθίλεην ζώκα κάδαο Μ. Βιήκα κάδαο m = θηλείηαη M Β.2 Σε νξηδόληην επίπεδν βξίζθεηαη αθίλεην ζώκα κάδαο Μ. Βιήκα κάδαο m = θηλείηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα υ 1, ρηππά ην ζώκα κε απνηέιεζκα λα ην δηαπεξάζεη. Τν βιήκα εμέξρεηαη από ην ζώκα νξηδόληηα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. α) ηηο ηαρύηεηεο ησλ ζθαηξώλ κεηά ηελ θξνύζε. β) ην κέηξν ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηεο ζθαίξαο 1 θαηά ηε θξνύζε, αλ m 1 = 1kg.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. α) ηηο ηαρύηεηεο ησλ ζθαηξώλ κεηά ηελ θξνύζε. β) ην κέηξν ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηεο ζθαίξαο 1 θαηά ηε θξνύζε, αλ m 1 = 1kg. ΠΛΑΓΙΕ ΚΡΟΥΕΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 θαίξα 1, κάδαο m 1 θηλείηαη κε ηαρύηεηα π 1 = 3 m/s θαη ζπγθξνύεηαη έθθεληξα θαη ειαζηηθά κε άιιε ζθαίξα κάδαο m =m 1 πνπ αξρηθά εξεκεί. Μεηά ηελ θξνύζε ε 1 θηλείηαη κε ηαρύηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ

ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ ΘΔΜΑ Α: 1. Έλαο αξκνληθόο ηαιαλησηήο εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε. Όηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Σώκα Α κάδαο m 1 = 1 kg θηλείηαη κε ηαρύηεηα π 1 = 4 m/s πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν θαη ζπγθξνύεηαη κεησπηθά θαη ειαζηηθά κε αθίλεην ζώκα Β κάδαο m = 3 kg. Σηε ζπλέρεηα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Β. , συν60 ) και ότι η επίδραση το αέρα. είναι αμελητέα.

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Β. , συν60 ) και ότι η επίδραση το αέρα. είναι αμελητέα. ΘΕΜΑ Β Β 1. Δυο κιβώτια Α και Β βρίσκονται δίπλα-δίπλα ακίνητα σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή t = 0 s ασκούνται στα κιβώτια δυο σταθερές δυνάμεις F A και F B ίσου μέτρου αντίστοιχα όπως φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Εςθύγπαμμη κίνηζη

1.1 Εςθύγπαμμη κίνηζη . Εςθύγπαμμη κίνηζη.. Ύλη και κίνηζη Η ύιε βξίζθεηαη ζε κία δηαξθή θίλεζε. Η θίλεζε είλαη ζρεηηθή, δελ ππάξρεη ηίπνηε ζην ζύκπαλ ην νπνίν λα είλαη αθίλεην. Οξίδεηαη ωο ηξνρηά νη δηαδνρηθέο ζέζεηο πνπ παίξλεη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ερωηήζεις πολλαπλής επιλογής 1. Καηά ηελ θεληξηθή αλειαζηηθή θξνύζε δύν ζθαηξώλ (νη νπνίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνύζεο απνηεινύλ κνλσκέλν ζύζηεκα),

Ερωηήζεις πολλαπλής επιλογής 1. Καηά ηελ θεληξηθή αλειαζηηθή θξνύζε δύν ζθαηξώλ (νη νπνίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνύζεο απνηεινύλ κνλσκέλν ζύζηεκα), Ερωηήζεις πολλαπλής επιλογής 1. Καηά ηελ θεληξηθή αλειαζηηθή θξνύζε δύν ζθαηξώλ (νη νπνίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνύζεο απνηεινύλ κνλσκέλν ζύζηεκα), δηαηεξείηαη ζηαζεξή : α. ε θηλεηηθή ελέξγεηα θάζε ζθαίξαο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Οξκή 2 Περιεχόμενα Νξκή πιηθνύ ζεκείνπ.... 3 Ζ δύλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο... 8 Ρν ζύζηεκα ζσκάησλ... 9 Νξκή ζπζηήκαηνο.... 9 Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο.... 10 Κνλσκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικέρ εξεηάζειρ 2017

Πανελλαδικέρ εξεηάζειρ 2017 Θέμα Α Α. δ Α. γ Α3. α Α4. δ Α5. Λ,Σ,Σ,Σ,Λ Θέμα Β Πανελλαδικέρ εξεηάζειρ 07 Δνδεικηικέρ απανηήζειρ ζηο μάθημα «Φςζική πποζαναηολιζμού ΓΔΛ» Β. Σωζηή απάνηηζη είναι η : ii) Η ζέζε θπζηθνύ κήθνπο απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ

ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ ΦΥΣΙΚΗ KΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOM/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΟΝΑΓΔ ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΘΔΜ: 1. Έλα ζώκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πιάηνπο Α. Τε ζηηγκή πνπ ε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. Μονάδες Καηά ηελ ειαζηηθή θξνύζε δύν ζσκάησλ :

Μονάδες 5. Μονάδες Καηά ηελ ειαζηηθή θξνύζε δύν ζσκάησλ : 52 Υρόνια ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΒΒΑΪΓΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΣΙ : Φιλολάοσ & Δκφαντίδοσ 26 : Σηλ.: 2107601470 ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ 2012 Θέμα 1 ο 1. Αξκνληθό θύκα ζπρλόηεηαο f = 200Hz

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Φύλλα Εργασίας. Από ηη εμαξηώληαη νη ειεθηξνζηαηηθέο αιιειεπηδξάζεηο; 1 η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2.2 Φύλλα Εργασίας. Από ηη εμαξηώληαη νη ειεθηξνζηαηηθέο αιιειεπηδξάζεηο; 1 η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.2 Φύλλα Εργασίας Από ηη εμαξηώληαη νη ειεθηξνζηαηηθέο αιιειεπηδξάζεηο; 1 η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Αλνίμηε ην ΗΟ1. Δθηειέζηε έλα εηθνληθό πείξακα. Γύν κηθξέο θνξηηζκέλεο ζθαίξεο αθήλνληαη ειεύζεξεο λα θηλεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 61 Ον/μο:.. Β Λσκείοσ Ύλη: Ηλεκηρικό ρεύμα Το Φως Γενικής Παιδείας 22-3-2015 Θέμα 1 ο : 1. Μία ειεθηξηθή ζπζθεπή ιεηηνπξγεί γηα ρξνληθή δηάξθεηα 0,5h θαη θαηαλαιώλεη 2kWh ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία: Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ επυηήζειρ Α1-Α4 και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη ζυζηή απάνηηζη.

Οδηγία: Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ επυηήζειρ Α1-Α4 και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη ζυζηή απάνηηζη. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 03-04 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΕΙΡΑ: Α (ΛΥΣΕΙΣ) ΘΔΜΑ Α Οδηγία: Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ επυηήζειρ Α-Α4 και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 6. Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 0 s. 30 s. Μονάδες 6

Μονάδες 6. Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 0 s. 30 s. Μονάδες 6 1. 10077 ην δηπιαλφ δηάγξακκα θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο ηαρχηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν γηα έλα ζψκα κάδαο m = 2 kg πνπ θηλείηαη ζε νξηδφληην επζχγξακκν δξφκν. Γ1) Αληιψληαο πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ

ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ ΦΥΣΙΚΗ KTΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 80min ΣΜΗΜΑ:. ONOM/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΟΝΑΓΔ ΘΔΜΑ ο ΘΔΜΑ ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΘΔΜΑ Α:. Γύν ζύγρξνλεο ζεκεηαθέο πεγέο θπκάησλ Π θαη Π δεκηνπξγνύλ εγθάξζηα αξκνληθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ. β. f. δ. fa. ΘΕΜΑ 1ο 5. ε. Σν θαηλόκελν Doppler ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπηωζε ηωλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάηωλ.

ΘΕΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ. β. f. δ. fa. ΘΕΜΑ 1ο 5. ε. Σν θαηλόκελν Doppler ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπηωζε ηωλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάηωλ. ΘΕΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΘΕΜΑ ο. Παξαηεξεηήο πιεζηάδεη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα αθίλεηε ερεηηθή πεγή θαη αληηιακβάλεηαη ήρν ζπρλόηεηαο f. Αλ ε ηαρύηεηα ηνπ ήρνπ ζηνλ αέξα είλαη, ηόηε ε ζπρλόηεηα f S ηνπ ήρνπ πνπ εθπέκπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΡΑΣΙΚΔ ΠΡΟΟΜΟΙΩΔΙ ΦΤΙΚΗ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΓΙΑΓΡΑΣΙΚΔ ΠΡΟΟΜΟΙΩΔΙ ΦΤΙΚΗ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΙΑΓΡΑΣΙΚΔ ΠΡΟΟΜΟΙΩΔΙ ΦΤΙΚΗ ΛΤΚΔΙΟΤ Γπλακηθή ζην επίπεδν S.A.E Simulation Aided Education Πξόινγνο ηνλ νδεγό απηό ζα βξείηε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην θπζηθό πεξηερόκελν θαη ηελ εθηέιεζε ησλ 75 κε ηίηιν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΤΔΙ. Α2. Η κνλάδα κέηξεζεο ηεο ζηξνθνξκήο ζην ζύζηεκα SI είλαη: α) 1 kg m/s β) 1 kg m/s 2 γ) 1 kg m 2 /s δ) 1 N m (Μνλάδεο 5)

ΛΤΔΙ. Α2. Η κνλάδα κέηξεζεο ηεο ζηξνθνξκήο ζην ζύζηεκα SI είλαη: α) 1 kg m/s β) 1 kg m/s 2 γ) 1 kg m 2 /s δ) 1 N m (Μνλάδεο 5) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 01-013 ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ / Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: 1η ΘΔΡΙΝΑ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 10/0/13 ΘΔΜΑ A ΛΤΔΙ ηιρ ημιηελείρ πποηάζειρ Α 1 -Α 4 να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιο ζαρ ηον απιθμό ηηρ ππόηαζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη :

Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη : Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη : Θέμα Α. Σηιρ επωηήζειρ πολλαπλήρ επιλογήρ πος ακολοςθούν ζημειώζηε ζηο γπαπηό ζαρ ηον απιθμό ηηρ επώηηζηρ και δίπλα ηην ένδειξη ηηρ ζωζηήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΜΟΙΩΔΙ ΦΤΙΚΗ ΛΤΚΔΙΟΤ. Γσναμική ζε μια διάζηαζη

ΠΡΟΟΜΟΙΩΔΙ ΦΤΙΚΗ ΛΤΚΔΙΟΤ. Γσναμική ζε μια διάζηαζη ΠΡΟΟΜΟΙΩΔΙ ΦΤΙΚΗ ΛΤΚΔΙΟΤ Γσναμική ζε μια διάζηαζη Πξόινγνο ηνλ νδεγό απηό ζα βξείηε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην θπζηθό πεξηερόκελν θαη ηελ εθηέιεζε ησλ 58 πξνζνκνηώζεσλ κε ηίηιν Γσναμική ζε μια διάζηαζη.

Διαβάστε περισσότερα

Απιή αξκνληθή ηαιάλησζε

Απιή αξκνληθή ηαιάλησζε Απι αξκνληθ ηαιάλησζε Βαζηθνί ηύπνη Σώκα κάδαο m εθηειεί απι αξκνληθ ηαιάληωζε κε πιάηνο Α θαη γωληαθ ζπρλόηεηα ω. Τε ρξνληθ ζηηγκ t ην ζώκα πεξλά από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ κε ηαρύηεηα ζεηηθ. Εμίζωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΚΔΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ

ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΚΔΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΚΔΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΘΔΜΑ Α Γπάτηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ επυηήζειρ 1-3 και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη ζυζηή απάνηηζη. Α1. Καηά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΘΚΗ Γ ΛΥΚΕΘΟΥ ΘΕΤΘΚΗΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΘΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΘΑΓΩΝΘΣΜΑ ΣΤΘΣ ΜΗΦΑΝΘΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΘΚΕΣ - ΦΘΘΝΟΥΣΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΘΣ

ΦΥΣΘΚΗ Γ ΛΥΚΕΘΟΥ ΘΕΤΘΚΗΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΘΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΘΑΓΩΝΘΣΜΑ ΣΤΘΣ ΜΗΦΑΝΘΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΘΚΕΣ - ΦΘΘΝΟΥΣΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΘΣ ΦΥΣΘΚΗ Γ ΛΥΚΕΘΟΥ ΘΕΤΘΚΗΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΘΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΘΑΓΩΝΘΣΜΑ ΣΤΘΣ ΜΗΦΑΝΘΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΘΚΕΣ - ΦΘΘΝΟΥΣΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΘΣ Ημερομθνία: /11/014 Διάρεια διαγωνίςματοσ : 180' Υπεφυνοσ αθγθτισ: Τθλενίθσ Ευάγγελοσ ΖΗΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Β. Η θακππιόγξακκε θίλεζε πιηθνύ ζεκείνπ

Β. Η θακππιόγξακκε θίλεζε πιηθνύ ζεκείνπ Β. Η θακππιόγξακκε θίλεζε πιηθνύ ζεκείνπ Β.1 Γεληθά γηα ηελ θακππιόγξακκε θίλεζε 1. Πνηα θίλεζε ιέγεηαη θακππιόγξακκε; Κακππιόγξακκε είλαη ε θίλεζε ζηελ νπνία ε ηξνρηά είλαη θακπύιε. 2. Πώο νξίδεηαη θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Κρούζεις Θερμοδσναμική

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Κρούζεις Θερμοδσναμική ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ον/μο:.. Β Λσκείοσ Ύλη: Καμπσλόγραμμες κινήζεις Προζαναηολιζμού Κρούζεις Θερμοδσναμική 7-2-2016 Θέμα 1 ο : 1) Μηα πνζόηεηα κνλναηνκηθνύ αεξίνπ εθηνλώλνλεηαη από κηα αξρηθή θαηάζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΜΟΙΩΔΙ ΦΤΙΚΗ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΠΡΟΟΜΟΙΩΔΙ ΦΤΙΚΗ ΛΤΚΔΙΟΤ ΠΡΟΟΜΟΙΩΔΙ ΦΤΙΚΗ ΛΤΚΔΙΟΤ Γιατήρηση της μητανικής ενέργειας 1 Πρόιογος Σηνλ νδεγό απηό ζα βξείηε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην θπζηθό πεξηερόκελν θαη ηελ εθηέιεζε ησλ 40 πξνζνκνηώζεσλ κε ηίηιν Δνέργεια. Τν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ ΦΥΣΙΚΗ KATΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΟΝΑΓΔ ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΘΔΜΑ Α: 1. Γύν ζεκεία Ο 1 θαη Ο 2 είλαη ζύγρξνλεο πεγέο θπκάησλ ζηελ ήξεκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΠΗ ΑΓΡΑΝΔΙΑ -ΘΔΜΔΛΙΩΓΗ ΝΟΜΟ ΣΗ ΣΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΗ

ΡΟΠΗ ΑΓΡΑΝΔΙΑ -ΘΔΜΔΛΙΩΓΗ ΝΟΜΟ ΣΗ ΣΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΡΟΠΗ ΑΓΡΑΝΔΙΑ -ΘΔΜΔΛΙΩΓΗ ΝΟΜΟ ΣΗ ΣΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΗ 1.ΡΟΠΗ ΑΓΡΑΝΔΙΑ Α. ΡΟΠΗ ΑΓΡΑΝΔΙΑ ΔΝΟ ΣΔΡΔΟΤ ΩΜΑΣΟ Ω ΠΡΟ ΔΝΑ ΑΞΟΝΑ Έζησ έλα ζηεξεό ζώκα, ην νπνίν ζηξέθεηαη γύξσ από ην ζηαζεξό άμνλα z z, όπσο θαίλεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.)

ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.) ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.) x t t Δμηζώζεηο Α.Α.Σ. (ρωξίο αξρηθ θάζε) Δμηζώζεηο Α.Α.Σ. (κε αξρηθ θάζε) Γύλακε ζηελ Α.Α.Σ. a a t α ρέζε επηηάρπλζεο απνκάθξπλζεο

Διαβάστε περισσότερα