ΘΔΜΑ Β Β1. Μονάδες 4 Β) Μονάδες 8 Β2. F α) Μονάδες 4 Β) Μονάδες 9

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑ Β Β1. Μονάδες 4 Β) Μονάδες 8 Β2. F α) Μονάδες 4 Β) Μονάδες 9"

Transcript

1 ΘΔΜΑ Β Β1. Ο Μάξηνο πνπ έρεη κάδα 20 Kg κε ηε κακά ηνπ πνπ έρεη κάδα 60 Κg θάλνπλ παηηλάδ ζηνλ πάγν. Κάπνηα ζηηγκή, από απξνζεμία, ζπγθξνύνληαη κε απνηέιεζκα λα αθηλεηνπνηεζνύλ θαη νη δπν. Α) Να επηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύγθξνπζεο: α) Οη δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη αλάκεζα ζηνλ Μάξην θαη ηε κακά ηνπ έρνπλ ίζα κέηξα αιιά πξνθαινύλ επηβξαδύλζεηο κε δηαθνξεηηθό κέηξν ζηνλ Μάξην θαη ηε κακά ηνπ. β) Οη δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη κεηαμύ ηνπ Μάξηνπ θαη ηεο κακάο ηνπ έρνπλ ίζα κέηξα θαη πξνθαινύλ ίζεο επηβξαδύλζεηο ζηνλ Μάξην θαη ηε κακά ηνπ. γ) Η κακά αζθεί κεγαιύηεξε δύλακε ζηνλ Μάξην. Μονάδες 8 Β2. Eλα θηβώηην είλαη αξρηθά αθίλεην πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Τελ ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s αζθείηαη ζην θηβώηην νξηδόληηα δύλακε F. Σην δηπιαλό δηάγξακκα παξηζηάλεηαη ε ηηκή ηεο δύλακεο F ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. α) Μέρξη ηελ ρξνληθή ζηηγκή t 1 ην θηβώηην εθηειεί επζύγξακκε νκαιή θίλεζε θαη κεηά νκαιά επηβξαδπλόκελε θίλεζε. β) Μέρξη ηελ ρξνληθή ζηηγκή t 1 ην θηβώηην εθηειεί επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε θαη κεηά νκαιά επηβξαδπλόκελε θίλεζε. γ) Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηβσηίνπ ηελ ρξνληθή ζηηγκή t 2 είλαη κεγαιύηεξν από ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηελ ζηηγκή t 1. Μονάδες 9 F t 1 t t

2 ΘΔΜΑ Γ Από έλα ζηξαηησηηθό ειηθόπηεξν, πνπ γηα ιίγν αησξείηαη αθίλεην ζε θάπνην ύςνο πάλσ από έλα θπιάθην, αθήλεηαη έλα δέκα κάδαο m = 2 kg γηα λα ην πάξνπλ νη θαληάξνη ηνπ θπιαθίνπ. Τν δέκα πέθηεη θαηαθόξπθα θαη δηέξρεηαη από έλα ζεκείν Α ηεο ηξνρηάο ηνπ κε ηαρύηεηα κέηξνπ 10 m/s θαη από έλα άιιν ζεκείν Β κε ηαρύηεηα κέηξνπ 20 m/s. Τν ζεκείν Β είλαη 30 m πην θάησ από ην Α. Ο αέξαο αζθεί δύλακε F ζην δέκα ε νπνία έρεη ηελ ίδηα δηεύζπλζε αιιά αληίζεηε θνξά από ηελ ηαρύηεηα ηνπ δέκαηνο. Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10 m/s 2. Γ1) Να ππνινγίζεηε ηε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ θηβσηίνπ κεηαμύ ησλ ζέζεσλ Α θαη Β. Γ2) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο F θαηά ηε δηαδξνκή ηνπ δέκαηνο από ην Α σο ην Β. Αλ κε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ππνζέζνπκε όηη ε δύλακε F είλαη ζηαζεξή, λα ππνινγίζεηε: Γ3) ην κέηξν ηεο δύλακεο F, Γ4) ην ρξόλν θίλεζεο ηνπ δέκαηνο κεηαμύ ησλ ζεκείσλ Α θαη Β.

3 ΘΔΜΑ Β Β 1. Έλα παηγλίδη - απηνθηλεηάθη κάδαο 1 Kg είλαη αθίλεην ζηε ζέζε x = 0 m. Τελ ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s μεθηλά λα θηλείηαη επζύγξακκα. Σηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη νη ηηκέο ηεο ζέζεο ηνπ απηνθηλήηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν. t (s) x (m) Μία από ηηο παξαθάησ απαληήζεηο είλαη ε ζσζηή κε βάζε ηηο παξαπάλσ ηηκέο Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. α) ην απηνθίλεην θηλείηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε κέηξνπ 4 m/s 2. β) ην απηνθίλεην ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 2 s έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ m υ 4. s γ) ζην απηνθίλεην αζθείηαη ζηαζεξή ζπληζηακέλε δύλακε κέηξνπ 1 Ν. Mονάδες 4 Mονάδες 8 Β 2. Δύν όκνηεο κεηαιιηθέο ζθαίξεο Σ 1 θαη Σ 2, ίδηαο κάδαο, αθήλνληαη ηαπηόρξνλα λα εθηειέζνπλ ειεύζεξε πηώζε, από ύςνο h 1 ε Σ 1 θαη από ύςνο h 2 ε Σ 2, πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Αλ h 1 = 2 h 2, ηόηε: α) Η ζθαίξα Σ 1 θζάλεη ζην έδαθνο έρνληαο ηαρύηεηα δηπιάζηνπ κέηξνπ από ηελ ηαρύηεηα ηεο ζθαίξαο Σ 2. β) Οη δύν ζθαίξεο θηάλνπλ ηαπηόρξνλα ζην έδαθνο. γ) Η ζθαίξα Σ 1 θζάλεη ζην έδαθνο έρνληαο δηπιάζηα θηλεηηθή ελέξγεηα από ηε ζθαίξα Σ 2. Μονάδες 9

4 ΘΔΜΑ Γ Σην δάπεδν ηνπ δηαδξόκνπ ηνπ ζρνιείνπ βξίζθεηαη αθίλεην έλα θηβώηην κε βηβιία ζπλνιηθήο κάδαο m = 20 kg. Τε ρξνληθή ζηηγκή t o = 0 s ν Γηάλλεο αξρίδεη λα ζπξώρλεη ην θηβώηην αζθώληαο ζε απηό νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε F κέηξνπ 50 N. Τε ρξνληθή ζηηγκή t 1 = 4 s ε ηαρύηεηα ηνπ θηβώηηνπ είλαη ίζε κε υ = 2 m/s θαη ν Γηάλλεο ζηακαηά λα ζπξώρλεη ην θηβώηην. Σηε ζπλέρεηα ην θηβώηην θηλείηαη γηα ιίγν αθόκε πάλσ ζην δάπεδν θαη ηέινο ζηακαηά. Δίλεηαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s 2. Να ππνινγίζεηε: Γ1) ηελ επηηάρπλζε ηνπ θηβσηίνπ ζηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ν Γηάλλεο έζπξσρλε ην θηβώηην, Μονάδες 5 Γ2) ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θηβσηίνπ θαη ηνπ δαπέδνπ, Γ3) ηελ ελέξγεηα πνπ πξνζθέξζεθε από ην Γηάλλε ζην θηβώηην, κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο δύλακεο F, Γ4) ην ζπλνιηθό δηάζηεκα πνπ δηάλπζε ην θηβώηην πάλσ ζην δάπεδν, από ηε ρξνληθή ζηηγκή t o = 0 s, κέρξη λα ζηακαηήζεη.

5 ΘΔΜΑ Β Β 1. Έλαο αιεμηπηωηηζηήο πέθηεη από ην αεξνπιάλν ρωξίο αξρηθή ηαρύηεηα θαη αθνύ αλνίμεη ην αιεμίπηωην θηλνύκελνο γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα κε ζηαζεξή ηαρύηεηα πξνζγεηώλεηαη ζην έδαθνο Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. Αλ ζπκβνιίζνπκε κε W Β ην έξγν ηνπ βάξνπο ηνπ αιεμηπηωηηζηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηώζεο ηνπ θαη Κ ηε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ αιεμηπηωηηζηή θαηά ηε πξνζγείωζε ηνπ ζα ηζρύεη: α) W Β > Κ β) W Β = Κ γ) W Β < Κ Μονάδες 8 Β 2. O ρνλδξόο (Α) θαη ν ιηγλόο (Β) έρνπλ κάδεο m A θαη m B κε ζρέζε m A =2 m B. Οη δπν ηνπο ζηέθνληαη κε παηίληα ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν θξαηώληαο ην ηεληωκέλν ζθνηλί, όπωο θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα. Η κάδα ηωλ παηηληώλ ζεωξείηε ακειεηέα. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. Τξαβώληαο ην ζθνηλί αξρίδνπλ λα θηλνύληαη κε επηηαρύλζεηο κέηξωλ α Α θαη α Β πνπ έρνπλ ζρέζε: α) α Α = α Β = 0 β) α Α = 2 α Β γ) α Β = 2 α Α Μονάδες 9

6 ΘΔΜΑ Γ Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s έλαο καζεηήο μεθηλά λα παξαηεξεί ηελ θίλεζε ελόο ζώκαηνο κάδαο m = 10 kg πνπ εθηειεί επζύγξακκε νκαιή θίλεζε ζε νξηδόληην δξόκν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ υ 1 = 20 m/s. To ζώκα δηαλύεη δηάζηεκα s 1 = 100 m θηλνύκελν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα θαη ζηε ζπλέρεηα απνθηά ζηαζεξή επηβξάδπλζε κέρξη λα ζηακαηήζεη. Η επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη ίζε κε g = 10 m/s 2. Αλ γλωξίδεηε όηη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο επηβξαδπλόκελεο θίλεζεο είλαη Γt = 5 s ηόηε: Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηβξάδπλζεο ηνπ ζώκαηνο. Μονάδες 5 Γ2) Να θαηαζθεπάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ κέηξνπ ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο. Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο γηα ηε ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ν καζεηήο παξαηήξεζε ηελ θίλεζε ηνπ. Γ4) Να ππνινγίζεηε ηνλ ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ ζώκαηνο θαη ηνπ δξόκνπ ζηνλ νπνίν θηλείηαη, αλ γλωξίδεηε όηη ε ηξηβή νιίζζεζεο είλαη ε κνλαδηθή δύλακε πνπ επηβξαδύλεη ην ζώκα.

7 ΘΔΜΑ B B 1. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s δπν αιεμηπηωηηζηέο ίδηαο κάδαο εγθαηαιείπνπλ ην αεξνπιάλν ζην νπνίν επέβαηλαλ θαη αξρηθά εθηεινύλ ειεύζεξε πηώζε. Οη δπν αιεμηπηωηηζηέο αλνίγνπλ ηα αιεμίπηωηά ηνπο ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο t 1 θαη t 2 =2 t 1 αληίζηνηρα νπόηε αξρίδνπλ λα θηλνύληαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κε ηελ νπνία θαη πξνζγεηώλνληαη. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. Αλ P 1 θαη P 2 είλαη νη ξπζκνί παξαγωγήο έξγνπ από ηα βάξε ηωλ αιεμηπηωηηζηώλ θαηά ηε θίλεζή ηνπο κε ζηαζεξή ηαρύηεηα ηόηε ηζρύεη: α) P 1 = P 2 β) P 2 = 2 P 1 γ) P 2 = 4 P 1 B) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 8 B 2. Κηβώηην βξίζθεηαη αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ζην θηβώηην αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε ε ηηκή ηεο νπνίαο, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, δίλεηαη από ην δηάγξακκα πνπ παξηζηάλεηαη ζηε δηπιαλή εηθόλα, νπόηε ην θηβώηην αξρίδεη λα θηλείηαη θαηά ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 3 s α) ην θηβώηην εξεκεί. β) ην θηβώηην εμαθνινπζεί λα θηλείηαη θαηά ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x x. γ) ην θηβώηην θηλείηαη θαηά ηελ αξλεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x x. Μονάδες 9

8 ΘΔΜΑ Γ Έλα απηνθίλεην κάδαο m = 1000 kg μεθηλάεη από ηελ εξεκία θαη θηλείηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε α = 2 m/s 2 ζε επζύγξακκν δξόκν γηα ρξνληθό δηάζηεκα Δt 1 = 10 s. Σηε ζπλέρεηα κε ηελ ηαρύηεηα πνπ απέθηεζε θηλείηαη νκαιά γηα Δt 2 = 10 s. Σηε ζπλέρεηα απνθηά ζηαζεξή επηβξάδπλζε κε ηελ νπνία θηλείηαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα Δt 3 = 5 s κε απνηέιεζκα λα ζηακαηήζεη. Γ1) Να ππνινγίζεηε ην δηάζηεκα πνπ δηήλπζε ην απηνθίλεην ζην ρξνληθό δηάζηεκα Δt 1. Μονάδες 5 Γ2) Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο, γηα όιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ηνπ. Γ3) Nα ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ γηα όιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θίλεζήο ηνπ. Γ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο ηωλ δπλάκεωλ πνπ αζθνύληαη ζην απηνθίλεην, ζε όιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ηνπ.

9 ΘΔΜΑ_B Β 1. Η θηλεηηθή ελέξγεηα κηαο κπάιαο απμάλεηαη από Κ αξρ ζε Κ ηει =4 Κ αξρ ζε ρξνληθό δηάζηεκα Δt. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. Σην ρξνληθό δηάζηεκα Δt ην έξγν W ηεο ζπληζηακέλεο ηωλ δπλάκεωλ πνπ αζθνύληαη ζηε κπάια είλαη (α) 9 Κ αξρ (β) 3 Κ αξρ (γ) 15 Κ αξρ Μονάδες 8 Β 2. Γεξαλόο αζθεί ζε θηβώηην θαηαθόξπθε δύλακε F 1 κε ηελ επίδξαζε ηεο νπνίαο ην θηβώηην αλεβαίλεη θαηαθόξπθα κε επηηάρπλζε κέηξνπ g, όπνπ g ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο. Όηαλ ν 2 γεξαλόο θαηεβάδεη ην ίδην θηβώηην αζθώληαο ζε απηό θαηαθόξπθε δύλακε F 2 ην θηβώηην θαηεβαίλεη κε επηηάρπλζε κέηξνπ g 2. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. Αλ ζην θηβώηην ζε θάζε πεξίπηωζε αζθνύληαη δύν δπλάκεηο, ε δύλακε ηνπ βάξνπο θαη απηή από ην γεξαλό, ηόηε γηα ηα κέηξα ηνπο ζα ηζρύεη: α) F 1 = F 2 β) F 1 = 3 F 2 γ) F 1 = 2 F 2 Μονάδες 9

10 ΘΔΜΑ Γ F (N) 10 Έλα ζώκα κάδαο 1 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε νξηδόληην δάπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s, ζην ζώκα αζθνύληαη δπλάκεηο ε ζπληζηακέλε ηωλ νπνίωλ είλαη νξηδόληηα θαη ε ηηκή ηεο κεηαβάιιεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, όπωο θαίλεηαη ζην παξαπάλω δηάγξακκα. Γ1) Να ραξαθηεξίζεηε ηα είδε ηωλ θηλήζεωλ πνπ εθηειεί ην ζώκα, ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα 0 5 s, 5 10 s θαη s. Μονάδες 5 Γ2) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 5 s. Γ3) Να ππνινγίζεηε ην δηάζηεκα πνπ έρεη δηαλύζεη ην ζώκα από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 10 s. Γ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 15 s t ( s) - 5

11 ΘΔΜΑ Β Β 1. Πίζεθνο κε κάδα 40 Kg θξέκεηαη από ην θιαδί ελόο δέλδξνπ. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. m Αλ ε επηηάρπλζε ηα βαξύηεηαο είλαη g 10 ηόηε ε δύλακε πνπ αζθεί ν πίζεθνο ζην 2 s θιαδί έρεη κέηξν: α) 0 Ν β) 400 Ν γ) 800 Ν Μονάδες 8 Β 2. Σθαίξα θηλείηαη θαηαθόξπθα θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s βξίζθεηαη ζην ζεκείν Ο. Η κόλε δύλακε πνπ αζθείηαη ζηε ζθαίξα είλαη ην βάξνο ηεο. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. Αλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 2 s ε ζθαίξα βξίζθεηαη 10 m θάηω από ην ζεκείν Ο θαη ε επηηάρπλζε m ηεο βαξύηεηαο είλαη g 10 ηόηε ε ζθαίξα ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s, 2 s α) θηλνύληαλ πξνο ηα πάλω. β) θηλνύληαλ πξνο ηα θάηω. γ) αθέζεθε ειεύζεξε ρωξίο αξρηθή ηαρύηεηα. B) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 9

12 ΘΔΜΑ Γ Μηθξό ζώκα κάδαο 10 kg θηλείηαη επζύγξακκα θαηά κήθνο ηνπ πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα x x θαη ε ηηκή ηεο ηαρύηεηάο ηνπ κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν όπωο θαίλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα. Θεωξείζηε όηη ηε ρξνληθή ζηηγκή t ν = 0 s ην ζώκα βξίζθεηαη ζηε ζέζε x o = 0 m. Γ1) Να ραξαθηεξίζεηε ην είδνο ηεο θίλεζεο ηνπ ζώκαηνο ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα 0 2 s, 2 6 s θαη 6 8 s. Γ2) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο ηωλ δπλάκεωλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t 1 = 1,5 s. Γ3) Να ππνινγίζεηε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t 2 = 6 s. Γ4) Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο ζην ρξνληθό δηάζηεκα από 0 8 s.

13 ΘΔΜΑ Β Β 1. Σε θύβν Α κάδαο m αζθείηαη ζπληζηακέλε δύλακε κέηξνπ F, κε απνηέιεζκα ν θύβνο Α λα θηλείηαη κε επηηάρπλζε κέηξνπ α = 4 m/s 2. Αλ ζηνλ θύβν Α ζπγθνιιήζνπκε έλαλ δεύηεξν θύβν Β κάδαο 3m, πξνθύπηεη ζώκα Γ. Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. Αλ ζην ζώκα Γ αζθήζνπκε ζπληζηακέλε δύλακε κέηξνπ 2F ηόηε ε επηηάρπλζε κε ηελ ν- πνία ζα θηλεζεί ην ζώκα Γ ηζνύηαη κε: α) 4 m/s 2 β) 2 m/s 2 γ) 8 m/s 2 Mονάδες 4 Β 2. Έλα ζώκα βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζηε ζέζε x ν = 0 m πάλω ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Σην ζώκα αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε ζηαζεξήο δηεύζπλζεο κε απνηέιεζκα απηό λα αξρίζεη λα θηλείηαη επζύγξακκα πάλω ζην δάπεδν. Η επίδξαζε ηνπ αέξα ζεωξείηαη ακειεηέα. Σην δηπιαλό δηάγξακκα παξηζηάλεηαη ε ηηκή ηεο δύλακεο πνπ αζθείηαη ζην ζώκα, ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε x ηνπ ζώκαηνο. Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. Με ηε βνήζεηα ηνπ δηαγξάκκαηνο ζπκπεξαίλνπκε όηη: F(N) α) Από x = 5 m έωο x = 8 m ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ειαηηώλεηαη. Mονάδες 8 x (m) β) Από x = 0 m έωο x = 5 m ην ζώκα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. γ) Σηε ζέζε x = 8 m ην ζώκα έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα ίζε κε 65 J. Μονάδες 9

14 ΘΔΜΑ Γ Σε έλα θηβώηην κάδαο 1 kg πνπ θηλείηαη υ επζύγξακκα ζε νξηδόληην δξόκν, αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F, όπωο F θαίλεηαη ζην ζρήκα. Τν θηβώηην θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ 10 m/s. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θηβωηίνπ θαη ηνπ δξόκνπ είλαη μ = 0,2. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s έ- λαο καζεηήο μεθηλά λα παξαηεξεί ηελ θίλεζε ηνπ θηβωηίνπ. H επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη ίζε κε g = 10m/s 2 θαη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα. Να ππνινγίζεηε: Γ1) ην κέηξν ηεο δύλακεο F, Γ2) ην έξγν ηεο δύλακεο F, από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ην ρξνλόκεηξν ηνπ καζεηή δείρλεη t 1 = 5 s. Τε ρξνληθή ζηηγκή t 1, θαηαξγείηαη ε δύλακε F. Να ππνινγίζεηε : Γ3) ην ζπλνιηθό δηάζηεκα πνπ δηήλπζε ην θηβώηην από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζηακάηεζε λα θηλείηαη, Γ4) ην έξγν ηεο ηξηβήο, από ηελ ρξνληθή ζηηγκή t 1 κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην θηβώηην ζηακάηεζε λα θηλείηαη.

15 ΘΔΜΑ Β B 1. Μία ζθαίξα όηαλ αθήλεηαη από κηθξό ύςνο h πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο, θηάλεη ζην έδαθνο ζε ρξόλν t Γ. Η ίδηα ζθαίξα όηαλ αθήλεηαη από ην ίδην ύςνο h πάλσ από ηελ επηθάλεηα ελόο πιαλήηε Α, θηάλεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ πιαλήηε ζε ρξόλν t A = 3t Γ. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο είλαη ακειεηέα, ελώ ν πιαλήηεο Α δελ έρεη αηκόζθαηξα. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Αλ g Γ θαη g Α είλαη νη επηηαρύλζεηο ηεο βαξύηεηαο ζηε Γε θαη ζηνλ πιαλήηε Α αληίζηνηρα, ηόηε ηζρύεη: gγ gγ ga α) ga β) ga γ) gγ Μονάδες 8 B 2. Έλα ζώκα είλαη αθίλεην ζηε ζέζε x ν = 0 m θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t ο = 0 s αξρίδεη λα θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε a = 2 m/s 2. Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ηηκέο ησλ κεγεζώλ ηνπ παξαθάησ πίλαθα. Χξνληθή ζηηγκή t (s) Ταρύηεηα υ (m/s) Θέζε x (m) B) Να γίλεη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 0 s 8 s. Σηε ζπλέρεηα λα ππνινγηζηεί ε θιίζε ηεο επζείαο ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο. Πνηα ε θπζηθή ζεκαζία ηεο θιίζεο πνπ ππνινγίζαηε ; Μονάδες 9

16 F (N) 10 ΘΔΜΑ Γ Μηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε νξηδόληην επίπεδν κε ην νπνίν εκθαλίδεη ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο μ = 0,2. Σην ζώκα, ην νπνίν αξρηθά βξίζθεηαη ζηε ζέζε x o = 0 m ηνπ νξηδόληηνπ άμνλα x x, αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε F, ε ηηκή ηεο νπνίαο κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε x ηνπ θηβσηίνπ, όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα. Δίλεηαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s 2. Να ππνινγίζεηε: Γ1) ηελ επηηάρπλζε ηνπ ζώκαηνο ζηελ ζέζε x = 4 m, x (m) Γ2) ην έξγν ηεο δύλακεο F, θαηά ηε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο από ηε ζέζε x ν = 0 έσο ηε ζέζε x = 4 m, Γ3) ηελ ελέξγεηα πνπ κεηαηξάπεθε ζε ζεξκόηεηα κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο ηξηβήο, θαηά ηε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο από ηε ζέζε x ν = 0 m έσο ηε ζέζε x = 4 m, Γ4) ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ζηε ζέζε x = 4 m

17 ΘΔΜΑ Β Β 1. Έλα ζώκα κάδαο 2 kg βξίζθεηαη ζην έδαθνο (ζέζε Α) κε κεδεληθή δπλακηθή ελέξγεηα. Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή αζθείηαη ζην ζώκα ζηαζεξή θαηαθόξπθε δύλακε F κέηξνπ 30 Ν κε απνηέιεζκα κεηά από ιίγν λα βξίζθεηαη ζηε ζέζε Γ ζε ύςνο h = 5 m πάλσ από ην έδαθνο. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10 m/s 2 Α) Να επηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε. α) Η βαξπηηθή δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ζηε ζέζε Γ είλαη ηζε κε 50 J. β) Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ζηε ζέζε Γ είλαη ηζε κε 150 J. γ) Η κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο από ηε ζέζε Α κέρξη ηε ζέζε Γ είλαη ίζε κε 50 J. Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Μονάδες 8 Β 2. Δύν ζώκαηα Σ 1 θαη Σ 2 κε ίζεο κάδεο (m 1 = m 2 ), βξίζθνληαη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν δεκέλα ζηα άθξα αβαξνύο θαη κε εθηαηνύ λήκαηνο. Σην ζώκα Σ 2 αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα θαη ηo ζύζηεκα ησλ δπν ζσκάησλ θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε κέηξνπ α ελώ ην λήκα παξακέλεη ζπλερώο ηελησκέλν θαη νξηδόληην. Α) Να επηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε Τν κέηξν ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ην λήκα ζε θάζε ζώκα ηζνύηαη κε: F α) F β) γ) 3F 2 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. m 1 m2 1 2 Γ h F Α F Μονάδες 9

18 ΘΔΜΑ Γ Έλα θνξηεγό θηλείηαη ζε επζύγξακκν νξηδόληην δξόκν κε ηαρύηεηα πνπ έρεη ζηαζεξό κέηξν ίζν κε 72 Km/h. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s πνπ δηέξρεηαη από έλα ζεκείν Α ηνπ δξόκνπ, μεθηλά από ην ίδην ζεκείν λα θηλείηαη κία κνηνζπθιέηα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε ίζε κε 2m/s 2. Αλ ην θνξηεγό θαη ε κνηνζπθιέηα θηλνύληαη πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε λα ππνινγίζεηε: Γ1) Τε ρξνληθή ζηηγκή t 1 όπνπ ηα δύν νρήκαηα ζα έρνπλ ηελ ίδηα ηαρύηεηα. Γ2) Τε ρξνληθή ζηηγκή θαη ηελ απόζηαζε από ην ζεκείν Α πνπ ζα ζπλαληεζνύλ ην θνξηεγό θαη ε κνηνζπθιέηα. Γ3) Να ζρεδηάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ κέηξνπ ηεο ηαρύηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν γηα ην θνξηεγό θαη ηε κνηνζπθιέηα, ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s έσο ηε ρξνληθή ζηηγκή όπνπ ηα νρήκαηα ζπλαληώληαη. Γ4) Αλ νη κάδεο ηνπ θνξηεγνύ θαη ηεο κνηνζπθιέηαο είλαη 5000 kg θαη 500 Κg θαη Κ Φ,Κ Μ νη θηλεηηθέο ελέξγεηεο ηνπ θνξηεγνύ θαη ηεο κνηνζπθιέηαο αληίζηνηρα ηε ζηηγκή ηεο ζπλάληεζεο, λα ππνινγίζεηε ην πειίθν K. Μονάδες 5

19 ΘΔΜΑ B Β 1. Μηα κεραλή Α παξάγεη έξγν 4000 J ζε ρξνληθό δηάζηεκα ίζν κε 10 s. Μηα δεύηεξε κεραλή Β παξάγεη έξγν 1600 J ζε ρξνληθό δηάζηεκα ίζν κε 4 s. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. Αλ Ρ A ε ηζρύο ηεο κεραλήο Α θαη Ρ B ε ηζρύο ηεο κεραλήο Β, ηόηε ηζρύεη: (α) Ρ A = Ρ B (β) Ρ A > Ρ B (γ) Ρ Β < Ρ Α Μονάδες 8 Β 2. Σώκα αξρίδεη ηελ ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s λα θηλείηαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δάπεδν θαη ε ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ηνπ δίδεηαη από ηε ζρέζε υ = 2 t (SI). Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. Η ηηκή ηεο ζπληζηακέλεο ηωλ δπλάκεωλ πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα: α) ειαηηώλεηαη κε ην ρξόλν. β) απμάλεηαη κε ην ρξόλν. γ) παξακέλεη ζηαζεξή. Μονάδες 9

20 ΘΔΜΑ Γ Έλα θηβώηην κάδαο m = 4 kg βξίζθεηαη αθίλεην ζε νξηδόληην δξόκν κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδεη ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο ίζν κε 0,2. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s, αζθείηαη ζην θηβώηην ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F, όπωο θαίλεηαη ζην παξαθάηω ζρήκα κε απνηέιεζκα ην θηβώηην λα μεθηλήζεη ακέζωο λα θηλείηαη. Έλαο καζεηήο πνπ παξαηεξεί ηελ θίλεζε ζεκεηώλεη όηη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 4 s ην θηβώηην έρεη δηαλύζεη 32 m. m Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10 s 2 θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα. F Τραχύς δρόμος Να ππνινγίζεηε: Δ1) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ θηβωηίνπ, Μονάδες 5 Δ2) ην κέηξν ηεο νξηδόληηαο δύλακεο F, Δ3) ην δηάζηεκα πνπ δηαλύεη ην θηβώηην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 3 νπ δεπηεξνιέπηνπ ηεο θίλεζεο ηνπ. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 4 s θαηαξγείηαη ε δύλακε F κε απνηέιεζκα ην θηβώηην λα επηβξαδπλζεί θαη ηειηθά λα ζηακαηήζεη. Δ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο ηεο ηξηβήο από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 4 s κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην θηβώηην ζηακαηά λα θηλείηαη.

21 ΘΔΜΑ Β Β 1. Ο νδεγόο ελόο απηνθηλήηνπ θξελάξεη όηαλ βιέπεη ην πνξηνθαιί θσο ζε έλα ζεκαηνδόηε ηνπ δξόκνπ, ζηνλ νπνίν θηλείηαη, κε απνηέιεζκα ην απηνθίλεην λα επηβξαδύλεηαη κέρξη λα ζηακαηήζεη. Α) Να επηιέμηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηβξαδπλόκελεο θίλεζεο α) Τα δηαλύζκαηα ηεο επηηάρπλζεο θαη ηεο ηαρύηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ έρνπλ ηελ ίδηα θνξά. β) Τν δηάλπζκα ηεο ζπληζηακέλεο ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην απηνθίλεην έρεη ηελ ίδηα θνξά κε ην δηάλπζκα ηεο κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ. γ) Τν δηάλπζκα ηεο ζπληζηακέλεο ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην απηνθίλεην έρεη ηελ ίδηα θνξά κε ην δηάλπζκα ηεο ηαρύηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ. Μονάδες 8 Β2. Έλα θηβώηην κάδαο 2 Kg είλαη αξρηθά αθίλεην πάλσ ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Σην θηβώηην αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε F. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ θηβσηίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ κεηαηόπηζε θαίλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα. α (m/s 2 ) Α) Να επηιέμηε ηε ζσζηή πξόηαζε. α) ε δύλακε πνπ αζθείηαη ζην θηβώηην έρεη κέηξν F 2 N. β) ε θίλεζε ηνπ θηβσηίνπ είλαη επζύγξακκε νκαιή. 0 4 x (m) γ) ην έξγν ηεο δύλακεο F όηαλ ην θηβώηην έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά x = 4 m είλαη ίζν κε 16 J. 2 Μονάδες 9

22 ΘΔΜΑ Γ Έλαο γεξαλόο αλεβάδεη θαηαθόξπθα έλα αξρηθά αθίλεην θηβώηην πνπ βξηζθόηαλ ζηελ F επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη έρεη a κάδα 100 kg, κε ζηαζεξή επηηάρπλζε α = 2 m/s 2. Σην θηβώηην αζθείηαη δύλακε F από ην ζπξκαηόζρνηλν κε ην νπνίν είλαη δεκέλν όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Θεσξήζηε ηε κάδα ηνπ ζπξκαηόζρνηλνπ θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα ακειεηέα θαζώο θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ίζε κε 10 m/s 2. Να ππνινγίζεηε : Γ1) ην κέηξν ηεο δύλακεο F, Γ2) ην ρξόλν θίλεζεο ηνπ θηβσηίνπ, όηαλ έρεη κεηαηνπηζηεί θαηαθόξπθα θαηά 16 m. Θεσξήζηε σο t = 0 s ηε ζηηγκή πνπ αξρίδεη λα αζθείηαη ε F θαη ην θηβώηην εγθαηαιείπεη ην έδαθνο; Μονάδες 5 Γ3) ην έξγν ηεο δύλακεο F θαζώο θαη ην έξγν ηνπ βάξνπο, όηαλ ην θηβώηην έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά 8 m, Αλ Κ 1 θαη Κ 2 είλαη νη θηλεηηθέο ελέξγεηεο ζε ύςε 4 m θαη 9 m από ην έδαθνο αληίζηνηρα, λα ππνινγίζεηε K1 Γ4) ην ιόγν K 2

23 Β ΘΔΜΑ Β 1. Γεξαλόο αζθεί ζηαζεξή θαηαθόξπθε δύλακε κέηξνπ F ζε έλα θηβώηην βάξνπο Β ην νπνίν απνθηά θαηαθόξπθε επηηάρπλζε κε θνξά πξνο ηα πάλω θαη κέηξνπ 3 g, όπνπ g ε επηηάρπλζε ηεο 0 βαξύηεηαο. Σην θηβώηην αζθνύληαη κόλν δύν δπλάκεηο, ε δύλακε ηνπ βάξνπο θαη απηή από ην γεξαλό. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. Γηα ηα κέηξα ηωλ δπν δπλάκεωλ ηζρύεη: (α) F B (β) F B (γ) F B Μονάδες 8 Β 2. Τξείο καζεηέο, εξγαδόκελνη νκαδηθά ζε έλα πείξακα κειέηεο ηεο επζύγξακκεο νκαιά επηηαρπλόκελεο θίλεζεο ελόο ακαμηδίνπ, κέηξεζαλ 5 πεηξακαηηθέο ηηκέο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ακαμηδίνπ γηα 5 δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο. Σηε ζπλέρεηα ν θάζε καζεηήο έθηηαμε ην δηθό ηνπ δηάγξακκα ηαρύηεηαο ρξόλνπ ραξάζζνληαο ηελ αληίζηνηρε επζεία. Τα δηαγξάκκαηα ηωλ καζεηώλ θαίλνληαη ζηα παξαθάηω ζρήκαηα. υ(m/s) (I) t(s) υ(m/s) (II) Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε: Η επζεία έρεη ραξαρζεί θαιύηεξα ζην δηάγξακκα α) Ι β) ΙΙ γ) ΙΙΙ Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο θαη ζηε ζπλέρεηα από απηό ην δηάγξακκα λα ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε ηνπ ακαμηδίνπ. Μονάδες 9 t(s) υ(m/s) (III) t(s)

24 ΘΔΜΑ Γ Σε θηβώηην κάδαο m = 10 kg, ην νπνίν αξρηθά εξεκεί πάλω ζε νξηδόληην δάπεδν, αξρίδεη ηελ ζηηγκή t 0 = 0 s λα αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F κέηξνπ 30 Ν, νπόηε ην θηβώηην μεθηλά λα νιηζζαίλεη πάλω ζην δάπεδν. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ θηβωηίνπ θαη δαπέδνπ είλαη μ=0,2 θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο έρεη κέηξν g = 10 m/s 2. Γ1) Να ππνινγηζζεί ην κέηξν ηεο ηξηβήο πνπ αζθείηαη ζην θηβώηην θαηά ηελ νιίζζεζή ηνπ θαζώο θαη ε επηηάρπλζή ηνπ. Γ2) Να ππνινγηζζεί ην έξγν ηεο δύλακεο F από t 0 = 0 s έωο t 1 = 4 s. Γ3) Να ππνινγηζζεί ζην παξαπάλω ρξνληθό δηάζηεκα ε ελέξγεηα πνπ κεηαθέξζεθε από ην θηβώηην ζην πεξηβάιινλ ηνπ κέζω ηνπ έξγνπ ηεο ηξηβήο. Γ4) Αλ ην δάπεδν ήηαλ ιείν, πόζν ζα ήηαλ ην έξγν ηεο δύλακεο F γηα ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα δειαδή από t 0 = 0 s έωο t 1 = 4 s. Να ζπγθξίλεηε απηό ην έξγν κε ην έξγν πνπ ππνινγίζαηε ζην εξώηεκα Δ2.

25 ΘΔΜΑ Β Β 1. Σην δηπιαλό ζρήκα έρνπλ ζρεδηαζζεί ηα δηαγξάκκαηα Α θαη Β ηεο ηηκήο ηεο ηαρύηεηαο δπν ζωκάηωλ, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. Τα ζώκαηα υ 3υ 0 Α Β θηλνύληαη ζε παξάιιειεο επζύγξακκεο ηξνρηέο. Α) Να επηιέμηε ηε ζωζηή απάληεζε. Τα κέηξα ηωλ επηηαρύλζεωλ ηωλ δύν ζωκάηωλ ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε: α) α A = 2α B. β) α Β = α Α. γ) α Β = 3α Α. Μονάδες 8 Β 2. Κηβώηην κάδαο Μ βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Σην θηβώηην αξρίδεη λα αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F. Όηαλ ην θηβώηην έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά x 1 έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα Κ 1 θαη ηαρύηεηα κέηξνπ υ 1. Α) Να επηιέμηε ηε ζωζηή πξόηαζε. Όηαλ ην θηβώηην έρεη κεηαηνπηζηεί ζπλνιηθά θαηά x 2 = 4 x 1 ζα έρεη απνθηήζεη α) ηαρύηεηα κέηξνπ υ 2 = 4 υ 1 β) ηαρύηεηα κέηξνπ υ 2 = 2 υ 1 γ) θηλεηηθή ελέξγεηα Κ 2 = 2 Κ 1 υ 0 0 t 1 t Μονάδες 9

26 ΘΔΜΑ Γ Μηθξό ζώκα κάδαο m = 5 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε νξηδόληην επίπεδν. O ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ ζώκαηνο θαη ηνπ νξηδόληηνπ επηπέδνπ είλαη μ = 0,4. Τε ρξνληθή ζηηγκή t ν = 0 s αζθείηαη ζην ζώκα ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F κέηξνπ ίζν κε 50 N κε ηελ επίδξαζε ηεο νπνίαο ην ζώκα αξρίδεη λα θηλείηαη ζην νξηδόληην επίπεδν. Γίλεηαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/ s 2. Να ππνινγίζεηε: Γ1) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ην ζώκα, Γ2) ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ηελ ρξνληθή ζηηγκή t 1 = 2 s, Γ3) ην έξγν ηεο δύλακεο F από ηε ρξνληθή ζηηγκή t ν = 0 s κέρξη ηε ζηηγκή t 1 = 2 s, Μονάδες 8 Γ4) ηε κέζε ηζρύ πνπ πξνζθέξζεθε ζην ζώκα, κέζω ηεο δύλακεο F, ζηε ρξνληθή δηάξθεηα από ηελ t ν = 0 s κέρξη ηε ζηηγκή t 1 = 2 s. Μονάδες 5

27 ΘΕΜΑ Β B 1. Δύο μικρά σώματα Α και Β διαφορετικών μαζών, βρίσκονται πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Tο Α είναι ακίνητο ενώ το Β κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ o. Κάποια στιγμή ασκούμε την ίδια οριζόντια δύναμη F και στα δυο σώματα για το ίδιο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα αυτά να αποκτήσουν ταχύτητες ίδιου μέτρου. Η δύναμη F που ασκείται στο σώμα Β έχει την ίδια κατεύθυνση με την ταχύτητα υ o. Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. Αν m A και m B οι μάζες των σωμάτων Α και Β αντίστοιχα, ισχύει: α) m A < m B β) m A > m B γ) m A = m B Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 B 2. Μαθητής της Α Λυκείου παρατηρεί στο σχήμα τη γραφική παράσταση ταχύτητας - χρόνου ενός αυτοκινήτου, που κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο. Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. u(m/sec) Ο μαθητής κάνει τον παρακάτω συλλογισμό, ερμηνεύοντας τη μορφή του διαγράμματος: «Η επιταχυνόμενη κίνηση διαρκεί 5 s (από 0 s έως 5 s), ενώ η επιβραδυνόμενη διαρκεί 10 s (από 10 s έως 20 s). Αφού λοιπόν το χρονικό διάστημα που απαιτείται ώστε η ταχύτητα του να μηδενιστεί είναι μεγαλύτερο από το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να αυξηθεί η ταχύτητά του σε 20 m/s, συμπεραίνω ότι η επιτάχυνση έχει μεγαλύτερο μέτρο από την επιβράδυνση». α) Ο παραπάνω συλλογισμός είναι σωστός. β) Ο παραπάνω συλλογισμός είναι λάθος. γ) Δεν έχω τα δεδομένα για να συμπεράνω. B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες t(sec)

28 ΘΕΜΑ Δ Ένας κύβος μάζας 10 kg ολισθαίνει πάνω σε λείο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα υ ο = 3 m/s, κατά μήκος μιας ευθείας που ταυτίζεται με τον οριζόντιο άξονα x x. Τη χρονική στιγμή t = 0 s ο κύβος βρίσκεται στη θέση x = 0 m του άξονα και αρχίζει να ασκείται σε αυτόν οριζόντια δύναμη F ίδιας κατεύθυνσης με την ταχύτητα. Το μέτρο της δύναμης μεταβάλλεται με την θέση x του κύβου, σύμφωνα με την σχέση F = 10x [F σε Ν και x σε m]. Τη χρονική στιγμή που ο κύβος διέρχεται από τη θέση x = 4 m η δύναμη παύει να ασκείται. Αμέσως μετά ο κύβος συνεχίζει την κίνηση σε δεύτερο τραχύ οριζόντιο δάπεδο που ακολουθεί το πρώτο, μέχρι που σταματά. Η κίνηση με τριβές στο τραχύ δάπεδο διαρκεί χρόνο ίσο με 2,5 s. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας, g = 10 m/s 2. Δ1) Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης του κύβου στη θέση x = 2 m. Μονάδες 5 Δ2) Να κατασκευάσετε το διάγραμμα του μέτρου της δύναμης F σε συνάρτηση με τη θέση x για τη μετατόπιση από 0 m 4 m. Στη συνέχεια να υπολογίσετε την ενέργεια που μεταφέρθηκε στον κύβο, μέσω του έργου της δύναμης F, κατά τη διάρκεια της μετατόπισης του κύβου από την θέση x = 0 m έως την θέση x = 4 m. Δ3) Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του κύβου στη θέση x = 4 m. Δ4) Να υπολογίσετε τον συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ του κύβου και του δεύτερου δαπέδου.

29 ΘΔΜΑ Β Β 1. Σώκα βάξνπο 10 Ν βξίζθεηαη αθίλεην ζε νξηδόληην πάησκα. Σην ζώκα αξρίδεη λα αζθείηαη θαηαθόξπθε δύλακε κε θνξά πξνο ηα πάλσ, ην κέηξν ηεο νπνίαο απμάλεηαη. Σηελ πξώηε ζηήιε ηνπ δηπιαλνύ πίλαθα θαίλνληαη θάπνηεο ηηκέο ηεο δύλακεο F θαζώο απμάλεηαη. Α) Να κεηαθέξεηε ηνλ πίλαθα ζην ηεηξάδην ζαο θαη λα ζπκπιεξώζεηε ζηε δεύηεξε ζηήιε ην κέηξν ηεο θάζεηεο δύλακεο επαθήο N,πνπ αζθείηαη ζην ζώκα από ην πάησκα. F N Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο. Μονάδες 8 Β 2. Σώκα κάδαο 1 Kg αθήλεηαη ρσξίο αξρηθή ηαρύηεηα λα πέζεη από ύςνο h = 5 m πάλσ απν ην έδαθνο. Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10 m/s 2. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Αλ ην ζώκα θηάλεη ζην έδαθνο κε ηαρύηεηα κέηξνπ 5 m/s, ηόηε: α) Ιζρύεη ε δηαηήξεζε ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο γηα ηελ πηώζε απηή. β) Δελ ηζρύεη ε δηαηήξεζε ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο γηα ηελ πηώζε απηή. γ) Τα παξαπάλσ δεδνκέλα δελ επαξθνύλ γηα λα θαηαιήμνπκε ζε ζπκπέξαζκα. Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. Μονάδες

30 ΘΔΜΑ Γ Μηα κηθξή ζθαίξα κάδαο m = 1, kg αθήλεηαη ειεύζεξε λα θηλεζεί κέζα ζε έλα θπιηλδξηθό δνρείν πνπ πεξηέρεη ιάδη. Η ζθαίξα αθήλεηαη από έλα ζεκείν Α θαη θαζώο θαηεβαίλεη, εθηόο από ην βάξνο ηεο, δέρεηαη από Α ην ιάδη θαηαθόξπθε ζπλνιηθή δύλακε F κε θνξά πξνο ηα πάλσ, ην κέηξν ηεο νπνίαο κεηαβάιιεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηεο ζθαίξαο, ζύκθσλα κε ηε ζρέζε: F = (1+5 υ ) 10-2 [F ζε N θαη υ ζε m/s] Η ζθαίξα κεηά από ιίγν ρξόλν, από ηόηε πνπ αθήλεηαη ειεύζεξε, απνθηά ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ υ Σ, κε ηελ νπνία πιένλ θηλείηαη κέρξη λα θηάζεη ζηνλ ππζκέλα. Δίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g=10m/s 2. Να ππνινγίζεηε : Γ1) ην κέηξν ηεο δύλακεο F, ζηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ε ζθαίξα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα, Μονάδες 5 Γ2) ην κέηξν ηεο ζηαζεξήο ηαρύηεηαο υ Σ, Γ3) ηελ ηζρύ ηεο δύλακεο F πνπ δέρεηαη ε ζθαίξα από ην ιάδη, ζηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα, Γ4) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο ζθαίξαο, ζηε ζέζε όπνπ ην κέηξν ηεο ηαρύηεηάο ηεο είλαη ίζν κε υ = 0,02 m/s.

31 ΘΔΜΑ Β Β 1. Δύν κηθξέο ζθαίξεο Σ 1 θαη Σ 2 καδώλ m 1 θαη m 2 αληίζηνηρα κε m 2 = 2m 1, Σ 1 αθήλνληαη ηαπηόρξνλα λα πέζνπλ από δύν ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε ύςε h 1 θαη h 2 αληίζηνηρα κε h 1 = 2h 2. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο έρεη ζηαζεξή ηηκή ίζε κε g. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Αλ W 1 θαη W 2 είλαη ηα έξγα ησλ βαξώλ ησλ Σ 1 θαη Σ 2 αληίζηνηρα, από ην ζεκείν πνπ αθέζεθαλ θαη κέρξη λα θηάζνπλ ζην έδαθνο, ηόηε ηζρύεη: α) W 1 = 2W 2 β) W 1 = W 2 γ) W 2 = 2W 1 Μονάδες 8 B 2. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα υ ν = 10 m/s. Tε ρξνληθή ζηηγκή t ν = 0 s πνπ ην απηνθίλεην πεξλά από ηε ζέζε x ν = 0 m ν νδεγόο παηά πεξηζζόηεξν ην γθάδη κε απνηέιεζκα ην απηνθίλεην λα επηηαρύλεηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε a = 4 m/s 2. Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ηηκέο ησλ κεγεζώλ πνπ ιείπνπλ από ηνλ παξαθάησ πίλαθα. Χξνληθή ζηηγκή t (s) Ταρύηεηα υ (m/s) B) Να ζρεδηάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 0 s 6 s. Γ) Να ππνινγίζεηε ην εκβαδόλ ηνπ ζρήκαηνο πνπ πεξηθιείεηαη κεηαμύ ηνπ νξηδόληηνπ άμνλα t θαη ηεο γξακκήο πνπ παξηζηάλεη ηελ επηηάρπλζε γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 0 6 s, θαη λα εμεηάζεηε ηελ ηηκή πνηνπ θπζηθνύ κεγέζνπο εθθξάδεη ην εκβαδό πνπ ππνινγίζαηε. h 1 h 2 Σ 2 Μονάδες 5

32 ΘΔΜΑ Γ Σην δάπεδν ηνπ δηαδξόκνπ ηνπ ζρνιείνπ βξίζθεηαη αθίλεην έλα θηβώηην κε βηβιία ζπλνιηθήο κάδαο m = 20 kg. Τε ρξνληθή ζηηγκή t o = 0 s ν Γηάλλεο αξρίδεη λα ζπξώρλεη ην θηβώηην αζθώληαο ζε απηό νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε F κέηξνπ 50 N. Τε ρξνληθή ζηηγκή t 1 = 4 s ε ηαρύηεηα ηνπ θηβώηηνπ είλαη ίζε κε υ = 2 m/s θαη ν Γηάλλεο ζηακαηά λα ζπξώρλεη ην θηβώηην. Σηε ζπλέρεηα ην θηβώηην θηλείηαη γηα ιίγν αθόκε πάλσ ζην δάπεδν θαη ηέινο ζηακαηά. Δίλεηαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s 2. Να ππνινγίζεηε: Γ1) ηελ επηηάρπλζε ηνπ θηβσηίνπ ζηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ν Γηάλλεο έζπξσρλε ην θηβώηην, Μονάδες 5 Γ2) ηνλ ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θηβσηίνπ θαη ηνπ δαπέδνπ, Γ3) ηελ ελέξγεηα πνπ πξνζθέξζεθε από ην Γηάλλε ζην θηβώηην, κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο δύλακεο F, Γ4) ην ζπλνιηθό δηάζηεκα πνπ δηάλπζε ην θηβώηην πάλσ ζην δάπεδν, από ηε ρξνληθή ζηηγκή t o = 0, κέρξη λα ζηακαηήζεη.

33 ΘΔΜΑ Β Β1. Μηθξή ζθαίξα εθηνμεύεηαη από ην έδαθνο θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ. Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο (g) είλαη ζηαζεξή θαη σο επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε βαξπηηθή δπλακηθή ελέξγεηα ζεσξείηαη ην έδαθνο. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο βαξπηηθήο δπλακηθήο ελέξγεηαο (U) ηεο ζθαίξαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ύςνο (y) από ην ζεκείν εθηόμεπζεο έρεη ηε κνξθή ηνπ δηαγξάκκαηνο: U 0 (α) y 0 (β) y 0 (γ) y Μονάδες 8 Β2. Η εμίζσζε θίλεζεο ελόο ζώκαηνο πνπ θηλείηαη ζε επζύγξακκα είλαη: x 10t 2t Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Η εμίζσζε ηεο ηαρύηεηαο υ ηνπ ζώκαηνο (ζην S.I.) είλαη : α) 10 4t β) 10 4t γ) 2 10t U 2 (S.I.). Μονάδες 9 U

34 ΘΔΜΑ Γ Km Έλα απηνθίλεην κάδαο 1000 kg θηλείηαη επζύγξακκα κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ =72. Τε ρξνληθή h ζηηγκή t = 0 s ν νδεγόο θξελάξεη νπόηε ην απηνθίλεην θηλείηαη κε ζηαζεξή επηβξάδπλζε θαη αθηλεηνπνηείηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t 1 = 4 s. Να ππνινγίζεηε: Γ1) ηελ επηβξάδπλζε ηνπ απηνθηλήηνπ, Γ2) ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ απηνθηλήηνπ ηελ ζηηγκή t = 2 s, Γ3) ηε δύλακε πνπ επηβξαδύλεη ην απηνθίλεην. Γ4) Αλ S είλαη ην δηάζηεκα πνπ δηαλύεη ην απηνθίλεην κέρξη λα ζηακαηήζεη όηαλ έρεη αξρηθή Km ηαρύηεηα 72 θαη S ην δηάζηεκα πνπ δηαλύεη ην απηνθίλεην κέρξη λα ζηακαηήζεη αλ είρε h Km αξρηθή ηαρύηεηα 36, λα απνδείμεηε όηη S = 4 S. h Να ζεσξήζεηε όηη ε δύλακε πνπ επηβξαδύλεη ην απηνθίλεην είλαη ίδηα θαη ζηηο δπν πεξηπηώζεηο.

35 ΘΔΜΑ Β Β1) Γύν θηβώηηα Α θαη Β θηλνύληαη επζύγξακκα. Η ηηκή ηεο ηαρύηεηάο ηνπο κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν όπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Γηα ηα κέηξα α Α θαη α Β ησλ επηηαρύλζεσλ ησλ θηβσηίσλ Α θαη Β αληίζηνηρα, ηζρύεη: π (B) α) α Α = α Β β) α Α > α Β γ) α Α < α Β (Α) t Μονάδες 8 Β2. Σθαίξα κηθξώλ δηαζηάζεσλ βξίζθεηαη αθίλεηε ζε κηθξό ύςνο h πάλσ από ην έδαθνο. Σην ύςνο απηό κε επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα ην έδαθνο, ε ζθαίξα έρεη δπλακηθή ελέξγεηα ίζε κε 120 J. Η ζθαίξα αθήλεηαη ειεύζεξε, νπόηε εθηειεί ειεύζεξε πηώζε κε ηελ επίδξαζε ηνπ αέξα λα ζεσξείηαη ακειεηέα. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Όηαλ ε ζθαίξα βξεζεί ζε απόζηαζε ίζε κε h/3, από ην ζεκείν εθθίλεζεο, ηόηε ε δπλακηθή ηεο ελέξγεηα U θαη ε θηλεηηθή ηεο ελέξγεηα K ζα είλαη αληίζηνηρα: α) U = 40 J, K = 80 J β) U = 80 J, K = 40 J γ) U = 90 J, K = 30 J Μονάδες 9

36 ΘΔΜΑ Γ Έλα απηνθίλεην κάδαο 1000 Kg είλαη ζηακαηεκέλν ζε έλα θαλάξη Φ1 πνπ είλαη θόθθηλν. Τε ζηηγκή t ο = 0 s πνπ αλάβεη ην πξάζηλν, ν νδεγόο παηάεη ην γθάδη, νπόηε ην απηνθίλεην θηλείηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε, κε απνηέιεζκα ηελ ρξνληθή ζηηγκή t 2 = 4 s λα έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ υ 2 =10 m/s. Σηε ζπλέρεηα ζπλερίδεη λα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέρξη λα θηάζεη ζην επόκελν θαλάξη Φ2 πνπ απέρεη 500 m από ην πξνεγνύκελν. Να ππνινγίζεηε: Γ1) Τε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην απηνθίλεην θαηά ηελ επηηαρπλόκελε θίλεζή ηνπ, Γ2) Τελ απόζηαζε ηνπ απηνθηλήηνπ από ην δεύηεξν θαλάξη Φ2 ηε ρξνληθή t 2, Γ3) Τε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην απηνθίλεην θηάλεη ζην δεύηεξν θαλάξη Φ2, Γ4) Τν έξγν ηεο ζπληζηακέλεο ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην απηνθίλεην ζην ρξνληθό δηάζηεκα t1 t2 ( κε t 1 < t 2 ), όπνπ t 1 ε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ην απηνθίλεην θηλείηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ 1 = 5 m/s.,

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (9654-10108) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (10794-10844) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΔΜΑ Β. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Τα κέηξα ς Α θαη ς Β ησλ ηαρπηήησλ ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε: β) Α. Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΔΜΑ Β. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Τα κέηξα ς Α θαη ς Β ησλ ηαρπηήησλ ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε: β) Α. Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. ΘΔΜΑ Β Β1) Από έλα ζεκείν ηνπ εδάθνπο εθηνμεύνπκε θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ κηα πέηξα. Η πέηξα θηλείηαη θαηαθόξπθα, θηάλεη ζε ύςνο 6 m από ην έδαθνο θαη ζηε ζπλέρεηα πέθηεη ζην έδαθνο αθξηβώο ζην ζεκείν

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ Β Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο, ε νπνία δελ έρεη

ΘΔΜΑ Β Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο, ε νπνία δελ έρεη ΘΔΜΑ Β Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο, ε νπνία δελ έρεη αηκόζθαηξα, είλαη έμη θνξέο κηθξόηεξν από απηό ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ / Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2013 ΛΤΔΙ ΘΔΜΑ A

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ / Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2013 ΛΤΔΙ ΘΔΜΑ A ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ / Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2013 ΘΔΜΑ A ΛΤΔΙ ηις ημιηελείς προηάζεις Α 1 -Α 4 να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό ηης πρόηαζης και δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί ζηη θράζη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (5052-5216) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793)

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793) ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793) Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΔΜΑ Β. Μονάδες 4. Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 8

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΔΜΑ Β. Μονάδες 4. Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 8 ΘΔΜΑ Β Β 1. Σηε δηπιαλή εηθόλα παξηζηάλεηαη ην δηάγξακκα ηαρύηεηαο ρξόλνπ ελόο θηλεηνύ, πνπ εθηειεί επζύγξακκε νκαιά κεηαβαιιόκελε θίλεζε. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. Από ην δηάγξακκα απηό, γλωξίδνληαο

Διαβάστε περισσότερα

2 ος και 3 ος ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ

2 ος και 3 ος ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ 2 ος και 3 ος ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ 1. 10077 Β 1. Γύν κηθξνί θύβνη Σ 1 θαη Σ 2 κε κάδεο m 1 θαη m 2 κε m 2 = m 1 είλαη αξρηθά αθίλεηνη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν θαη απέρνπλ απόζηαζε d. Τε ρξνληθή ζηηγκή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ Β Β1. Μονάδες 6 Μονάδες 6 2. Μονάδες 4 Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Β Β1. Μονάδες 6 Μονάδες 6 2. Μονάδες 4 Μονάδες 9 ΘΔΜΑ Β Β 1. Έλαο κεηεσξίηεο πέθηεη θαηαθόξπθα πξνο ηε γε. Α) Όηαλ ν κεηεσξίηεο βξίζθεηαη ζε έλα ζεκείν εθηόο ηεο αηκόζθαηξαο λα ζρεδηάζεηε ηηο δπλάκεηο αιιειεπίδξαζεο Γεο - κεηεσξίηε θαη λα ζπγθξίλεηε

Διαβάστε περισσότερα

αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F. Όηαλ ην θηβώηην έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά x έρεη απνθηήζεη

αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F. Όηαλ ην θηβώηην έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά x έρεη απνθηήζεη 1. 10079 B 1. Κηβώηην βξίζθεηαη αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν ζηε ζέζε x=0 ηνπ πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα xx. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ζην θηβώηην αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε ε ηηκή ηεο νπνίαο ζε ζπλάξηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Β B 1. Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Β B 1. Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. ΘΕΜΑ Β B 1. Αυτοκίνητο είναι αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο δρομο. Ο οδηγός του αυτοκινήτου τη χρονική στιγμή t=0, πατώντας το γκάζι αρχίζει να επιταχύνει το αυτοκίνητο με σταθερή επιτάχυνση. Τη χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ

ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ 1. 10078, 9136, 10821 Β 1. Η ζέζε ελόο ζώκαηνο, πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαηά κήθνο ελόο πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα x'x, δίλεηαη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή από ηελ εμίζσζε x =

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ B Β1. Γύν πέηξεο Α, θαη Β αθήλνληαη αληίζηνηρα από ηα ύςε h A, h B πάλσ από ην έδαθνο λα

ΘΔΜΑ B Β1. Γύν πέηξεο Α, θαη Β αθήλνληαη αληίζηνηρα από ηα ύςε h A, h B πάλσ από ην έδαθνο λα 1.10079 B 2 Γπν όκνηεο κηθξέο ζθαίξεο, αθήλνληαη ηαπηόρξνλα ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0, λα εθηειέζνπλ ειεύζεξε πηώζε, από δπν δηαθνξεηηθά ύςε πάλσ από ην έδαθνο Η πξώηε ζθαίξα θηάλεη ζην έδαθνο ηε ρξνληθή ζηηγκή

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (10850-10969) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ 1. 10077, 10793 Β 2. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα νκαιά. Έλα αθίλεην πεξηπνιηθό, κόιηο πεξλά ην απηνθίλεην από κπξνζηά ηνπ, αξρίδεη λα ην θαηαδηώθεη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (3761-5050) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΘΚΗ A ΛΥΚΕΘΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΘΚΗ A ΛΥΚΕΘΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΘΚΗ A ΛΥΚΕΘΟΥ ΘEMA Α: Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τη μια σωστή απάντηση: 1. Μηα κνηνζπθιέηα θη έλα θνξηεγό ζπγθξνύνληαη. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύγθξνπζεο: i.

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήςεισ Γ. Γ. A. 8J B. 32J Γ. 16J Γ. 4J. 3. Τν έξγν κηαο δύλακεο: Α. είλαη δηαλπζκαηηθό θπζηθό κέγεζνο. Β. είλαη πάληα ζεηηθό.

Ερωτήςεισ Γ. Γ. A. 8J B. 32J Γ. 16J Γ. 4J. 3. Τν έξγν κηαο δύλακεο: Α. είλαη δηαλπζκαηηθό θπζηθό κέγεζνο. Β. είλαη πάληα ζεηηθό. 18 Ερωτήςεισ 1. Η γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ έξγνπ ηεο ζηαζεξήο ζπληζηακέλεο δύλακεο πνπ δέρεηαη ζεκεηαθό αληηθείκελν ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αιγεβξηθή ηηκή ηεο κεηαηόπηζήο ηνπ είλαη: W W A. B. Γx Γx W W Γ. Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ον/μο:.. Ύλη: Κινητική 1 Α Λυκείου Γεν. Παιδείας 13-11-11 Θέμα 1 ο : Δπηιέμηε ηε ζωζηή απάληεζε: 1.Σηελ επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε ε επηηάρπλζε ελόο θηλεηνύ είλαη: α)αλάινγε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάηων Θεηικού Προζαναηολιζμού. Συνδυαζηικά θέμαηα με : Κυκλική κίνηζη και ορμή

Τράπεζα θεμάηων Θεηικού Προζαναηολιζμού. Συνδυαζηικά θέμαηα με : Κυκλική κίνηζη και ορμή Τράπεζα θεμάηων Θεηικού Προζαναηολιζμού Κεθ. 2 Θέμα Δ Συνδυαζηικά θέμαηα με : Κυκλική κίνηζη και ορμή 1. Μηα ξάβδνο κήθνπο R = 1 m θαη ακειεηέαο κάδαο βξίζθεηαη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν (θάηνςε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ον/μο:.. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι 58 Β Λςκείος Γεν. Παιδείαρ 9-11-2014 Θέμα 1 ο : 1. Γύν ζεηηθά θνξηία πνπ βξίζθνληαη ζε απόζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

Μια μεταβαλλόμενη κυκλική κίνηση. Φ.Ε.

Μια μεταβαλλόμενη κυκλική κίνηση. Φ.Ε. Μια μεταβαλλόμενη κυκλική κίνηση. Φ.Ε. ) Έλα ζώκα εξεκεί ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Σε κηα ζηηγκή αζθείηαη πάλσ ηνπ κηα νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε F, όπσο ζην ζρήκα. i) Σε πνηα δηεύζπλζε ζα θηλεζεί ην ζώκα;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Β. , συν60 ) και ότι η επίδραση το αέρα. είναι αμελητέα.

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Β. , συν60 ) και ότι η επίδραση το αέρα. είναι αμελητέα. ΘΕΜΑ Β Β 1. Δυο κιβώτια Α και Β βρίσκονται δίπλα-δίπλα ακίνητα σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή t = 0 s ασκούνται στα κιβώτια δυο σταθερές δυνάμεις F A και F B ίσου μέτρου αντίστοιχα όπως φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κινημαηική Ομάδα Γ.

1.1. Κινημαηική Ομάδα Γ. 1.1.21. Δςο παιδιά πεππαηούν.. 1.1. Κινημαηική Ομάδα Γ. Γπν παηδηά Α θαη Β, ζηέθνληαη ζε απόζηαζε d=(κλ)=190m, ζε επζύγξακκν δξόκν. Σε κηα ζηηγκή ην πξώην παηδί Α αξρίδεη λα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ Αρχική θάζε Οη ζρέζεηο x= Aεκσt π = π max ζπλσt α = - α max εκσt ηζρύνπλ, όηαλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο (x=0) θαη θηλείηαη θαηά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. α) ηηο ηαρύηεηεο ησλ ζθαηξώλ κεηά ηελ θξνύζε. β) ην κέηξν ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηεο ζθαίξαο 1 θαηά ηε θξνύζε, αλ m 1 = 1kg.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. α) ηηο ηαρύηεηεο ησλ ζθαηξώλ κεηά ηελ θξνύζε. β) ην κέηξν ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηεο ζθαίξαο 1 θαηά ηε θξνύζε, αλ m 1 = 1kg. ΠΛΑΓΙΕ ΚΡΟΥΕΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 θαίξα 1, κάδαο m 1 θηλείηαη κε ηαρύηεηα π 1 = 3 m/s θαη ζπγθξνύεηαη έθθεληξα θαη ειαζηηθά κε άιιε ζθαίξα κάδαο m =m 1 πνπ αξρηθά εξεκεί. Μεηά ηελ θξνύζε ε 1 θηλείηαη κε ηαρύηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Σώκα Α κάδαο m 1 = 1 kg θηλείηαη κε ηαρύηεηα π 1 = 4 m/s πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν θαη ζπγθξνύεηαη κεησπηθά θαη ειαζηηθά κε αθίλεην ζώκα Β κάδαο m = 3 kg. Σηε ζπλέρεηα,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ

ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ ΘΔΜΑ Α: 1. Έλαο αξκνληθόο ηαιαλησηήο εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε. Όηαλ

Διαβάστε περισσότερα

M Β.2 Σε νξηδόληην επίπεδν βξίζθεηαη αθίλεην ζώκα κάδαο Μ. Βιήκα κάδαο m = θηλείηαη

M Β.2 Σε νξηδόληην επίπεδν βξίζθεηαη αθίλεην ζώκα κάδαο Μ. Βιήκα κάδαο m = θηλείηαη M Β.2 Σε νξηδόληην επίπεδν βξίζθεηαη αθίλεην ζώκα κάδαο Μ. Βιήκα κάδαο m = θηλείηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα υ 1, ρηππά ην ζώκα κε απνηέιεζκα λα ην δηαπεξάζεη. Τν βιήκα εμέξρεηαη από ην ζώκα νξηδόληηα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ύλη: Δσνάμεις - Νόμοι ηοσ Νεύηωνα. Σύνηομη Θεωρία

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ύλη: Δσνάμεις - Νόμοι ηοσ Νεύηωνα. Σύνηομη Θεωρία δύλακε Φσζική Α Λσκείοσ 00-0 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ύλη: Δσνάμεις - Νόμοι ηοσ Νεύηωνα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ.. Σύνηομη Θεωρία Δύναμη: Δίλαη ε αηηία πνπ κπνξεί λα παξακνξώζεη έλα ζώκα ή λα ηνπ αιιάμεη ηελ ηλεηηή

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 6. Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 0 s. 30 s. Μονάδες 6

Μονάδες 6. Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 0 s. 30 s. Μονάδες 6 1. 10077 ην δηπιαλφ δηάγξακκα θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο ηαρχηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν γηα έλα ζψκα κάδαο m = 2 kg πνπ θηλείηαη ζε νξηδφληην επζχγξακκν δξφκν. Γ1) Αληιψληαο πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Α. γ. F 2 =F 2 2. Μονάδες 5

Θέμα Α. γ. F 2 =F 2 2. Μονάδες 5 4 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ : A ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 13/6/2014 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗΣ Δ. - ΔΙΟΛΑΤΖΗΣ Γ. Θέμα Α Στις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ερωηήζεις πολλαπλής επιλογής 1. Καηά ηελ θεληξηθή αλειαζηηθή θξνύζε δύν ζθαηξώλ (νη νπνίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνύζεο απνηεινύλ κνλσκέλν ζύζηεκα),

Ερωηήζεις πολλαπλής επιλογής 1. Καηά ηελ θεληξηθή αλειαζηηθή θξνύζε δύν ζθαηξώλ (νη νπνίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνύζεο απνηεινύλ κνλσκέλν ζύζηεκα), Ερωηήζεις πολλαπλής επιλογής 1. Καηά ηελ θεληξηθή αλειαζηηθή θξνύζε δύν ζθαηξώλ (νη νπνίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνύζεο απνηεινύλ κνλσκέλν ζύζηεκα), δηαηεξείηαη ζηαζεξή : α. ε θηλεηηθή ελέξγεηα θάζε ζθαίξαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ

ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ ΦΥΣΙΚΗ KΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOM/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΟΝΑΓΔ ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΘΔΜ: 1. Έλα ζώκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πιάηνπο Α. Τε ζηηγκή πνπ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 61 Ον/μο:.. Β Λσκείοσ Ύλη: Ηλεκηρικό ρεύμα Το Φως Γενικής Παιδείας 22-3-2015 Θέμα 1 ο : 1. Μία ειεθηξηθή ζπζθεπή ιεηηνπξγεί γηα ρξνληθή δηάξθεηα 0,5h θαη θαηαλαιώλεη 2kWh ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. Μονάδες Καηά ηελ ειαζηηθή θξνύζε δύν ζσκάησλ :

Μονάδες 5. Μονάδες Καηά ηελ ειαζηηθή θξνύζε δύν ζσκάησλ : 52 Υρόνια ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΒΒΑΪΓΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΣΙ : Φιλολάοσ & Δκφαντίδοσ 26 : Σηλ.: 2107601470 ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ 2012 Θέμα 1 ο 1. Αξκνληθό θύκα ζπρλόηεηαο f = 200Hz

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ

ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ ΦΥΣΙΚΗ KTΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 80min ΣΜΗΜΑ:. ONOM/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΟΝΑΓΔ ΘΔΜΑ ο ΘΔΜΑ ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΘΔΜΑ Α:. Γύν ζύγρξνλεο ζεκεηαθέο πεγέο θπκάησλ Π θαη Π δεκηνπξγνύλ εγθάξζηα αξκνληθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΜΟΙΩΔΙ ΦΤΙΚΗ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΠΡΟΟΜΟΙΩΔΙ ΦΤΙΚΗ ΛΤΚΔΙΟΤ ΠΡΟΟΜΟΙΩΔΙ ΦΤΙΚΗ ΛΤΚΔΙΟΤ Γιατήρηση της μητανικής ενέργειας 1 Πρόιογος Σηνλ νδεγό απηό ζα βξείηε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην θπζηθό πεξηερόκελν θαη ηελ εθηέιεζε ησλ 40 πξνζνκνηώζεσλ κε ηίηιν Δνέργεια. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Οξκή 2 Περιεχόμενα Νξκή πιηθνύ ζεκείνπ.... 3 Ζ δύλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο... 8 Ρν ζύζηεκα ζσκάησλ... 9 Νξκή ζπζηήκαηνο.... 9 Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο.... 10 Κνλσκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ Β ΣΑΞΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ Β ΣΑΞΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ Β ΣΑΞΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΦΤΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ - ΓΤΝΑΜΔΙ ΜΔΣΑΞΤ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΦΟΡΣΙΩΝ Γιάπκεια εξέηαζηρ: 3 ώπερ Ονομαηεπώνςμο: ΘΔΜΑ Α: ηιρ επωηήζειρ Α1 ωρ και Α4 επιλέξηε ηην ζωζηή απάνηηζη: (4x5 =

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Α. καινούργιο σχολ. σελ 35 / παλιό σχολ. 53 Α. Ψευδής, σελ.99 / παλιό σχολ. σελ. 7 αντιπαράδειγμά, f ( ) Α3. σελ 73, παλιό σχολ. σελ. 9 Α. α) Λάθος β)

Διαβάστε περισσότερα

Β. Η θακππιόγξακκε θίλεζε πιηθνύ ζεκείνπ

Β. Η θακππιόγξακκε θίλεζε πιηθνύ ζεκείνπ Β. Η θακππιόγξακκε θίλεζε πιηθνύ ζεκείνπ Β.1 Γεληθά γηα ηελ θακππιόγξακκε θίλεζε 1. Πνηα θίλεζε ιέγεηαη θακππιόγξακκε; Κακππιόγξακκε είλαη ε θίλεζε ζηελ νπνία ε ηξνρηά είλαη θακπύιε. 2. Πώο νξίδεηαη θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.)

ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.) ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.) x t t Δμηζώζεηο Α.Α.Σ. (ρωξίο αξρηθ θάζε) Δμηζώζεηο Α.Α.Σ. (κε αξρηθ θάζε) Γύλακε ζηελ Α.Α.Σ. a a t α ρέζε επηηάρπλζεο απνκάθξπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Φύλλα Εργασίας. Από ηη εμαξηώληαη νη ειεθηξνζηαηηθέο αιιειεπηδξάζεηο; 1 η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2.2 Φύλλα Εργασίας. Από ηη εμαξηώληαη νη ειεθηξνζηαηηθέο αιιειεπηδξάζεηο; 1 η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.2 Φύλλα Εργασίας Από ηη εμαξηώληαη νη ειεθηξνζηαηηθέο αιιειεπηδξάζεηο; 1 η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Αλνίμηε ην ΗΟ1. Δθηειέζηε έλα εηθνληθό πείξακα. Γύν κηθξέο θνξηηζκέλεο ζθαίξεο αθήλνληαη ειεύζεξεο λα θηλεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΡΓΟ ΓΤΝΑΜΗ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε δύλακε είλαη νκόξξνπε κε ηε κεηαηόπηζε (δηπιαλό ζρήκα), νπόηε έρνπκε:

1. ΔΡΓΟ ΓΤΝΑΜΗ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε δύλακε είλαη νκόξξνπε κε ηε κεηαηόπηζε (δηπιαλό ζρήκα), νπόηε έρνπκε: . ΔΡΓΟ ΓΤΝΑΜΗ Α. Έξγν Γεληθά. Μία δύλακε πνπ αζθείηαη ζε έλα ζώκα παξάγεη έξγν, όηαλ κεηαηνπίδεη ην ζεκείν εθαξκνγήο ηεο θαηά ηε δηεύζπλζή ηεο. Σν πόζν κεγάιν ζα είλαη ην έξγν, εμαξηάηαη από ην κέγεζνο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΚΔΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ

ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΚΔΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΚΔΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΘΔΜΑ Α Γπάτηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ επυηήζειρ 1-3 και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη ζυζηή απάνηηζη. Α1. Καηά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

θηλείηαη ρωξίο ηξηβέο. Τν αέξην εθηνλώλεηαη ώζηε ηειηθά λα θαηαιάβεη όγθν V2

θηλείηαη ρωξίο ηξηβέο. Τν αέξην εθηνλώλεηαη ώζηε ηειηθά λα θαηαιάβεη όγθν V2 ΘΕΜΑ Β Β.1 Οξηζκέλε πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο θαηαιακβάλνληαο όγθν V 1. Τν δνρείν πνπ πεξηέρεη ην αέξην θξάζζεηαη από έκβνιν πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρωξίο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΤΔΙ. Α2. Η κνλάδα κέηξεζεο ηεο ζηξνθνξκήο ζην ζύζηεκα SI είλαη: α) 1 kg m/s β) 1 kg m/s 2 γ) 1 kg m 2 /s δ) 1 N m (Μνλάδεο 5)

ΛΤΔΙ. Α2. Η κνλάδα κέηξεζεο ηεο ζηξνθνξκήο ζην ζύζηεκα SI είλαη: α) 1 kg m/s β) 1 kg m/s 2 γ) 1 kg m 2 /s δ) 1 N m (Μνλάδεο 5) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 01-013 ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ / Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: 1η ΘΔΡΙΝΑ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 10/0/13 ΘΔΜΑ A ΛΤΔΙ ηιρ ημιηελείρ πποηάζειρ Α 1 -Α 4 να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιο ζαρ ηον απιθμό ηηρ ππόηαζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Κρούζεις Θερμοδσναμική

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Κρούζεις Θερμοδσναμική ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ον/μο:.. Β Λσκείοσ Ύλη: Καμπσλόγραμμες κινήζεις Προζαναηολιζμού Κρούζεις Θερμοδσναμική 7-2-2016 Θέμα 1 ο : 1) Μηα πνζόηεηα κνλναηνκηθνύ αεξίνπ εθηνλώλνλεηαη από κηα αξρηθή θαηάζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ Α: 1. Πάλσ ζε κία ρνξδή έρεη δεκηνπξγεζεί ζηάζηκν θύκα κε εμίζσζε y = κέγηζηε απόζηαζε δύν δηαδνρηθώλ θνηιηώλ ζα είλαη ίζε κε:

ΘΔΜΑ Α: 1. Πάλσ ζε κία ρνξδή έρεη δεκηνπξγεζεί ζηάζηκν θύκα κε εμίζσζε y = κέγηζηε απόζηαζε δύν δηαδνρηθώλ θνηιηώλ ζα είλαη ίζε κε: ΦΥΣΙΚΗ KAΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΟΝΑΓΔ ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΘΔΜΑ Α: 1. Πάλσ ζε κία ρνξδή έρεη δεκηνπξγεζεί ζηάζηκν θύκα κε εμίζσζε y =

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ ΦΥΣΙΚΗ KATΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΟΝΑΓΔ ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΘΔΜΑ Α: 1. Γύν ζεκεία Ο 1 θαη Ο 2 είλαη ζύγρξνλεο πεγέο θπκάησλ ζηελ ήξεκε

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα 1 ν. 0,3kg είλαη θξεκαζκέλν ζην άθξν θαηαθόξπθνπ. 0,45kg βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ κε ηαρύηεηα 0. 10 m / s.

Θέκα 1 ν. 0,3kg είλαη θξεκαζκέλν ζην άθξν θαηαθόξπθνπ. 0,45kg βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ κε ηαρύηεηα 0. 10 m / s. Θέκα 1 ν Σώκα Σ κάδαο m1 0,3kg είλαη θξεκαζκέλν ζην άθξν θαηαθόξπθνπ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο k 1N / m, όπσο ζην ζρήκα. Γεύηεξν ζώκα κάδαο m 0,45kg βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ κε ηαρύηεηα 0 θαη ζθελώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΡΑΣΙΚΔ ΠΡΟΟΜΟΙΩΔΙ ΦΤΙΚΗ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΓΙΑΓΡΑΣΙΚΔ ΠΡΟΟΜΟΙΩΔΙ ΦΤΙΚΗ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΙΑΓΡΑΣΙΚΔ ΠΡΟΟΜΟΙΩΔΙ ΦΤΙΚΗ ΛΤΚΔΙΟΤ Γπλακηθή ζην επίπεδν S.A.E Simulation Aided Education Πξόινγνο ηνλ νδεγό απηό ζα βξείηε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην θπζηθό πεξηερόκελν θαη ηελ εθηέιεζε ησλ 75 κε ηίηιν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι 1. Έλα ζώκα κάδαο =3kgr θηλείηαη ζην επίπεδν ΦΟΧ έηζη ώζηε: x=5t 2-1, y=3t 3 +2. Να βξείηε ην κέηξν ηεο ζπληζηάκελεο δύλακεο πνπ αζθείηαη ζην ζώκα ηε ρξνληθή ζηηγκή t=2sec.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7 15967 Τε ρξνληθή ζηηγκή t o = 0 ζώκα κάδαο 1 = 0,4 kg βάιιεηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ 1 = 30 /s από ύςνο 160 από ην έδαθνο. Ταπηόρξνλα από ην έδαθνο βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα επάλσ έλα δεύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Κατοίκον Εργασία Σε ειεύζεξν ρώξν, ην Ε= 20 cos (σt 50x)a y V/m. Να ππνινγίζεηε (α) ην J d (β) ην Η (γ) ην σ. (sd p.e 9.4 p425) e jx.

Κατοίκον Εργασία Σε ειεύζεξν ρώξν, ην Ε= 20 cos (σt 50x)a y V/m. Να ππνινγίζεηε (α) ην J d (β) ην Η (γ) ην σ. (sd p.e 9.4 p425) e jx. Κατοίκον Εργασία 4 1. Έλαο καγλεηηθόο ππξήλαο (magnetic core) πνπ έρεη δηαηνκή 4 cm 2 είλαη ελσκέλνο ζε γελλήηξηα ησλ 120 V θαη 60 Hz όπσο θαίλεηαη ζην πην θάησ ζρήκα. Να ππνινγίζεηε ην emf V 2, πνπ δεκηνπξγήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΘΔΤΙΚΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ TΔΛΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΘΔΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΘΔΤΙΚΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ TΔΛΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΔΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΘΔΤΙΚΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ TΔΛΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΔΜΑ A Σηηο εξσηήζεηο 1-5 λα γξάςεηε ζην θύιιν απαληήζεσλ ηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο θαη δίπια ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τκήκα Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Υιηθώλ Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Δηδάζθσλ: Δεκήηξεο Παπάδνγινπ Email: dpapa@materials.uc.gr Άλυτες Ασκήσεις: 1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ νη αθόινπζεο ζπλαξηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7 Σώκα κάδαο M = 5 kg βξίζθεηαη ζηελ άθξε ελόο επίπινπ ύςνπο H = 1,8 m όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. Έλα βιήκα κάδαο m = 200 g θηλείηαη κε νξηδόληηα ηαρύηεηα V = 200 m/s θαη δηαπεξλά ην ζώκα M αθαξηαία,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΗ ΦΤΙΚΗ Ι ΠΡΟΟΔΟ I

ΤΓΥΡΟΝΗ ΦΤΙΚΗ Ι ΠΡΟΟΔΟ I Ιωάννινα 16.10.2008 ΠΡΟΟΔΟ I Έλαο παξαηεξεηήο ζηέθεηαη ζηελ πιαηθόξκα ελόο ζηαζκνύ ηεο νπνίαο ην κήθνο κεηξά λα είλαη 60m, όηαλ βιέπεη λα πεξλά κπξνζηά ηνπ έλα ηξαίλν κε ηαρύηεηα u=0.80c. Τόηε παξαηεξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΥΑΝΙΚΑ ΚΤΜΑΣΑ. α)απνηειείηαη από ζσκαηίδηα, ηα νπνία πιεξνύλ όιν ην κέζν ρσξίο λα ππάξρνπλ θελά.

ΜΗΥΑΝΙΚΑ ΚΤΜΑΣΑ. α)απνηειείηαη από ζσκαηίδηα, ηα νπνία πιεξνύλ όιν ην κέζν ρσξίο λα ππάξρνπλ θελά. ΜΗΥΑΝΙΚΑ ΚΤΜΑΣΑ 1.Πνηό ζώκα ραξαθηεξίδεηαη ζαλ ειαζηηθό κέζν; Ση ζα ζπκβεί αλ έλα ζωκαηίδην ηνπ κέζνπ εθηειέζεη εμαλαγθαζκέλε ηαιάληωζε κε ηελ επίδξαζε κηαο εμωηεξηθήο πεξηνδηθήο δύλακεο; Ειαζηηθό κέζν

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα