1.1. Κινημαηική Ομάδα Γ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.1. Κινημαηική Ομάδα Γ."

Transcript

1 Δςο παιδιά πεππαηούν Κινημαηική Ομάδα Γ. Γπν παηδηά Α θαη Β, ζηέθνληαη ζε απόζηαζε d=(κλ)=190m, ζε επζύγξακκν δξόκν. Σε κηα ζηηγκή ην πξώην παηδί Α αξρίδεη λα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ 2m/s πξνο ην Β. Μεηά από 5s, μεθηλά θαη ην παηδί Β λα θηλείηαη πξνο ην Α, κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ 1,6m/s. Τε ζηηγκή ηεο ζπλάληεζήο ηνπο, ζηακαηνύλ γηα ρξνληθό δηάζηεκα 10s, αληαιιάζζνληαο θάπνηεο θνπβέληεο θαη κεηά ζπλερίδνπλ ηελ πνξεία ηνπο. Θεσξώληαο αξρή κέηξεζεο ησλ απνζηάζεσλ, ηελ αξρηθή ζέζε ηνπ Α παηδηνύ (ζεκείν Κ) θαη ζεηηθή ηελ πξνο ηα δεμηά θαηεύζπλζε, δεηνύληαη: i) Να βξείηε ηηο εμηζώζεηο θίλεζεο θάζε παηδηνύ, κέρξη ηε ζηηγκή ηεο ζπλάληεζεο. ii) Πνηα ρξνληθή ζηηγκή θαη ζε πόζε απόζηαζε από ην ζεκείν Κ ζα ζπλαληεζνύλ ηα παηδηά; i) Να γίλνπλ νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηεο ζέζεο θάζε παηδηνύ, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, ζην ίδην δηάγξακκα, κέρξη πνπ ην Α παηδί λα θηάζεη ζην ζεκείν Λ Πληποθοπίερ από ηο διάγπαμμα θέζηρ-σπόνος..έλα ζώκα θηλείηαη επζύγξακκα θαη ζην δηάγξακκα βιέπεηε ηε ζέζε ηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. i) Βξείηε ηελ θιίζε ζην δηάγξακκα x-t ζηηο ζέζεηο Α, Β θαη Γ. ii).η επηηάρπλζε ηνπ θηλεηνύ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, δίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 1

2 iii)..υπνινγίζηε ην εκβαδόλ ηνπ γθξηδαξηζκέλνπ νξζνγσλίνπ. Τη εθθξάδεη ην εκβαδόλ απηό; Δςο αςηοκίνηηα κινούνηαι ανηίθεηα. Από ην ίδην ζεκείν Ο ελόο επζύγξακκνπ δξόκνπ (έζησ x=0) μεθηλνύλ δύν απηνθίλεηα Α θαη Β θαη θηλνύληαη πξνο αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο κε ζηαζεξέο επηηαρύλζεηο κέηξσλ α 1 =2m/s 2 θαη α 2 =0,8m/s 2. i) Πόζν απέρνπλ ηα δύν απηνθίλεηα, ηε ζηηγκή πνπ ε ηαρύηεηα ηνπ Α είλαη 20m/s; Ο B Α ii) Να θάλεηε ζην ίδην δηάγξακκα ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζέζεο θάζε θηλεηνύ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. iii) Να θάλεηε επίζεο ( ζην ίδην δηάγξακκα) ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηαρύηεηαο θαη γηα ηα δύν θηλεηά ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν Σηαθεπέρ επιηασύνζειρ κινηηών. Μόιηο αλάςεη ην πξάζηλν ζε έλα θαλάξη επζύγξακκνπ δξόκνπ, μεθηλνύλ ηαπηόρξνλα έλα Θ.Φ. (Α) θαη έλα θνξηεγό (Β) θαη θηλνύληαη κε ζηαζεξέο επηηαρύλζεηο. Ο νδεγόο ηνπ (Α) θηλείηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε α 1 =2m/s 2 θαη κόιηο «πηάζεη» ηα 108km/h ζηακαηά λα επηηαρύλεηαη θηλνύκελνο κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. Καηόπηλ ρξνλνκεηξά θαη βξίζθεη όηη ην θνξηεγό ηνλ θηάλεη κεηά 5s. i) Πόζν απέρνπλ από ην θαλάξη ηα δύν απηνθίλεηα ηε ζηηγκή πνπ είλαη δίπια-δίπια; ii) Πνηα ε επηηάρπλζε ηνπ θνξηεγνύ; iii) Τη ηαρύηεηα έρεη ην θνξηεγό ηε ζηηγκή πνπ θηάλεη ην Θ.Φ.; Διάγπαμμα θέζηρ ενόρ κινηηού. Έλα θηλεηό θηλείηαη θαηά κήθνο ηνπ άμνλα x μεθηλώληαο γηα t 0 =0 από ηελ ζέζε x=0. Σην δηάγξακκα δίλεηαη ε ηαρύηεηά ηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. Να θάλεηε ην δηάγξακκα ηεο ζέζεο ηνπ θηλεηνύ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. 2

3 Μια δομημένη επώηηζη. Τέζζεξα θηλεηά θηλνύληαη επζύγξακκα κε ζηαζεξέο ηαρύηεηεο μεθηλώληαο ηαπηόρξνλα από δηαθνξεηηθά ζεκεία Α, Β, Γ θαη Γ όπσο δείρλεη ε παξαθάησ εηθόλα. Η ηξνρηά ηνπ θάζε θηλεηνύ έρεη ζεκεησζεί κε θόθθηλν ρξώκα. Σε κηα ζηηγκή t 1 ηα θηλεηά βξίζθνληαη ζηηο ζέζεηο πνπ ζην ζρήκα βξίζθνληαη νη κηθξέο ζθαίξεο Α x B x Γ -800 Γ x Έρνληαο ζαλ δεδνκέλα όηη ζεσξνύκε ηελ πξνο ηα δεμηά θαηεύζπλζε ζεηηθή θαη νη απνζηάζεηο κεηξνύληαη ζε κέηξα λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο αθνύ κειεηήζεηε κε πξνζνρή ηελ εηθόλα. Κάζε εξώηεζε κπνξεί λα έρεη πεξηζζόηεξεο από κία απαληήζεηο. Φξεζηκνπνηήζηε ην θάζε θηλεηό όζεο θνξέο ζέιεηε. i) Πνην ή πνηα θηλεηά θηλνύληαη πξνο ηα δεμηά;.. ii) Τε κεγαιύηεξε απόζηαζε έρεη δηαλύζεη ην θηλεηό. iii) Τε κεγαιύηεξε (θαηά κέηξν) ηαρύηεηα έρεη ην θηλεηό. α) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. Σηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα: ηελ αξρηθή ζέζε ηε ζέζε ηε ζηηγκή t 1 ηε κεηαηόπηζε ην πξόζεκν ηεο αιγεβξηθήο ηηκήο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ (+ ή -) Αξρηθή ζέζε Θέζε ηε ζηηγκή t 1 Μεηαηόπηζε π (+ή -) -800m 200m 0 Θεηηθή ηαρύηεηα -600m 0m -900m Αξλεηηθή ηαρύηεηα +900m -400m +200m α) Πνηα ηεηξάγσλα είλαη αιήζεηα γηα ην θηλεηό Α; β) Πνηα ηεηξάγσλα είλαη αιήζεηα γηα ην θηλεηό Γ; Εξιζώζειρ κίνηζηρ και ζςνάνηηζη κινηηών. 3

4 ..Έλα απηνθίλεην Α θηλείηαη πξνο ηα αξηζηεξά ζε έλα επζύγξακκν δξόκν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ 15m/s. Σε κηα ζηηγκή πνπ ζεσξνύκε t=0, έλα δεύηεξν απηνθίλεην Β πνπ απέρεη ηε ζηηγκή απηή 100m από ην Α, μεθηλά από ηελ εξεκία θαη θηλείηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε 2m/s 2 κε θαηεύζπλζε πξνο ην Β, όπσο ζην ζρήκα. ii) Θεσξώληαο x=0 ηελ αξρηθή ζέζε ηνπ Β απηνθηλήηνπ λα βξείηε ηελ εμίζσζε θίλεζεο θάζε θηλεηνύ. iii) Πνηα ρξνληθή ζηηγκή θαη ζε πνηα ζέζε ηα δύν νρήκαηα ζα δηαζηαπξσζνύλ; iv) Αλ ζεσξήζνπκε x=0 ην κέζνλ ηεο αξρηθήο απόζηαζεο ησλ δύν απηνθηλήησλ, πνηεο νη αληίζηνηρεο ε- μηζώζεηο θίλεζεο; Διαζηαύπωζη αςηοκινήηων..τν απηνθίλεην Β θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή ηαρύηεηα, όπσο ζην ζρήκα. Μπξνζηά ηνπ βξίζθεηαη αθίλεην ην απηνθίλεην Α. Κάπνηα ζηηγκή πνπ ε απόζηαζε ησλ δύν νρεκάησλ είλαη d=800m ν νδεγόο ηνπ Α νρήκαηνο αξρίδεη λα επηηαρύλεηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε α=1m/s 2 κε θαηεύζπλζε πξνο ην Β όρεκα. Τε ζηηγκή πνπ ηα δύν απηνθίλεηα δηαζηαπξώλνληαη ην ηαρύκεηξν ηνπ Α δείρλεη 72km/h. Θέηνληαο ηελ αξρηθή ζέζε ηνπ Α ζαλ x=0: i) Να βξείηε ηελ εμίζσζε θίλεζεο θάζε θηλεηνύ. ii) Να ππνινγηζηεί ε ηαρύηεηα ηνπ Β νρήκαηνο. iii) Να θάλεηε ην δηάγξακκα ζέζεο θάζε θηλεηνύ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, κέρξη ηε ζηηγκή ηεο ζπλάληεζεο Απόζηαζη και άλλα για δύο κινηηά Γύν θηλεηά Α θαη Β μεθηλνύλ από ην ίδην ζεκείν Ο ελόο επζύγξακκνπ δξόκνπ θαη ζην δηάγξακκα δίλνληαη νη ηαρύηεηέο ηνπο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. i) Να ππνινγηζζεί ε ηηκή ηεο επηηάρπλζεο θάζε θηλεηνύ. ii) Πνηεο νη ηαρύηεηεο ησλ δύν θηλεηώλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t 1 =3s; iii) Πνηα ρξνληθή ζηηγκή ηα δύν θηλεηά έρνπλ ίζεο ηαρύηεηεο; 4

5 iv) Πνην θηλεηό πξνεγείηαη θαη θαηά πνηα απόζηαζε, ηε ζηηγκή πνπ ηα θηλεηά έρνπλ ίζεο ηαρύηεηεο; v) Πνηα ρξνληθή ζηηγκή ην Β θηλεηό αιιάδεη θνξά θίλεζεο; Μέγιζηη απόζηαζη ππιν ηην ζςνάνηηζη κινηηών. Έλα απηνθίλεην βξίζθεηαη αθίλεην ζε θάπνην ζεκείν ελόο επζύγξακκνπ αεξνδηάδξνκνπ. Κάπνηα ζηηγκή μεθηλά θηλνύκελν κε ζηαζεξή επηηάρπλζε α 1 =5m/s 2. Ταπηόρξνλα κε ηελ εθθίλεζε ηνπ πξώηνπ απηνθηλήηνπ, πεξλάεη δίπια ηνπ έλα δεύηεξν απηνθίλεην θηλνύκελν πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε, κε ζηαζεξή ηαρύηεηα π 2 =40 m/s. i) Σε πνηα απόζηαζε από ην ζεκείν εθθίλεζεο ηνπ πξώηνπ ζα ζπλαληεζνύλ; ii) Πνηα ήηαλ ε κέγηζηε απόζηαζε ησλ δύν απηνθηλήησλ πξηλ από ηε ζπλάληεζή ηνπο; Πνηα ρξνληθή ζηηγκή ζα ζεκεησζεί ε κέγηζηε απόζηαζε θαη πνηα ε ζέζε θάζε νρήκαηνο εθείλε ηε ζηηγκή; iii) Αλ ηα απηνθίλεηα ζπλερίζνπλ ηελ θίλεζή ηνπο θαη κεηά ηε ζπλάληεζή ηνπο, πνηα ρξνληθή ζηηγκή ζα απέρνπλ απόζηαζε κεηαμύ ηνπο ίζε κε ηε κέγηζηε απόζηαζή ηνπο πξηλ ηε ζπλάληεζή ηνπο; Καλύηεπη απόδοζη, Record. Έλα απηνθίλεην πνπ μεθηλά από ηελ εξεκία θαη θηλείηαη ζε επζεία ηξνρηά κπνξεί λα αλαπηύμεη κέγηζηε ηαρύηεηα π (max) =144Km/h θαη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηαρύηεηαο ίζν κε 20Km/h αλά sec. Να βξείηε ηνλ ειάρηζην ρξόλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα δηαλύζεη απόζηαζε d=400m θαηά κήθνο ηεο επζύγξακκεο ηξνρηάο Κίνηζη δύο κινηηών ζε ανηίθεηερ καηεςθύνζειρ. Γύν απηνθίλεηα (αο αγλνήζνπκε όκσο ηηο δηαζηάζεηο ηνπο) θηλνύληαη ζηνλ ίδην επζύγξακκν δξόκν κε ζηαζεξέο ηαρύηεηεο πνπ έρνπλ κέηξα π 1 = 20m/s θαη π 2 = 10m/s αληίζηνηρα θαη αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο. Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή βξίζθνληαη ζηηο ζέζεηο Α θαη Β νη νπνίεο απέρνπλ απόζηαζε D = 900m. Α) Να ππνινγίζεηε: i) Τε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θίλεζήο ηνπο κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο ζπλάληεζήο ηνπο. ii) Σε πνηα ζέζε ζα ζπλαληεζνύλ. iii) Πόζε είλαη ε κεηαηόπηζε ηνπ θάζε απηνθηλήηνπ κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο ζπλάληεζήο ηνπο. iv) Πνηό είλαη ην δηάζηεκα πνπ έρεη δηαλύζεη ην θάζε απηνθίλεην κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο ζπλάληεζήο ηνπο. Β) Να θαηαζθεπαζηνύλ: i) Τν δηάγξακκα ηαρύηεηαο ρξόλνπ γηα ην θαζέλα απηνθίλεην, ζε θνηλνύο άμνλεο. ii) Τν δηάγξακκα ζέζεο - ρξόλνπ γηα ην θαζέλα απηνθίλεην, ζε θνηλνύο άμνλεο. iii) Τν δηάγξακκα δηαζηήκαηνο ρξόλνπ γηα ην θαζέλα απηνθίλεην, ζε θνηλνύο άμνλεο Δύο αςηοκίνηηα ζηον ίδιο δπόμο-ελάσιζηη απόζηαζη μεηαξύ ηοςρ Γύν απηνθίλεηα Α θαη Β θηλνύληαη πάλσ ζηνλ ίδην επζύγξακκν δξόκν πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε. Τν Α θηλείηαη κε ηαρύηεηα π Αν =20m/s ελώ ην Β,πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά από ην Α, θηλείηαη κε ηαρύηεηα π Βν =12m/s. Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή, πνπ ηελ ζεσξνύκε ρξνληθή ζηηγκή t o =0, ηα απηνθίλεηα βξίζθνληαη ζε απόζηαζε d=20m κεηαμύ ηνπο. Τελ ρξνληθή απηή ζηηγκή ην Α αξρίδεη λα επηβξαδύλεηαη κε ζηαζεξή επηβξάδπλζε κέ- 5

6 ηξνπ α 1 =1 m/s 2 θαη ηαπηόρξνλα ην Β αξρίδεη λα επηηαρύλεηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε κέηξνπ α 2 =3 m/s 2. i) Tελ ρξνληθή ζηηγκή t 1 =1s πνηεο είλαη νη ηαρύηεηεο ησλ δύν απηνθηλήησλ θαη πνηα είλαη ε απόζηαζε ησλ δύν απηνθηλήησλ; ii) Πνηα ρξνληθή ζηηγκή ηα απηνθίλεηα ζα βξίζθνληαη ζηελ πην κηθξή απόζηαζε κεηαμύ ηνπο; Απόζηαζη αζθαλείαρ μεηαξύ αςηοκινήηων. Σε έλα επζύγξακκν δξόκν θηλνύληαη κε ηελ ίδηα ηαρύηεηα π 0 =72km/h δύν θνξηεγά ζε απόζηαζε d κεηαμύ ηνπο όπσο ζην ζρήκα. B d Γx 1 Α π π ν ν Γx 2 Σε κηα ζηηγκή ν νδεγόο ηνπ Α θνξηεγνύ βιέπεη έλα εκπόδην θαη θξελάξεη απόηνκα. Ο ρξόλνο αληίδξαζήο ηνπ είλαη t 1 =0,8s. Τνλ ίδην ρξόλν αληίδξαζεο έρεη θαη ν νδεγόο ηνπ Β θνξηεγνύ πνπ βιέπεη ηα πίζσ θαλάξηα ηνπ θνξηεγνύ πνπ πξνπνξεύεηαη. Τα δύν θνξηεγά επηβξαδύλνληαη κε ηελ ίδηα επηβξάδπλζε θαη ηειηθά ζηακαηνύλ ζε επαθή ηνπ πίζσ πξνθπιαθηήξα ηνπ Α κε ηνλ κπξνζηηλό ηνπ Β. Να ππνινγηζηεί ε αξρηθή απόζηαζε d, κεηαμύ ησλ δύν θνξηεγώλ Όπιο και μείωζη ηασύηηηαρ αςηοκινήηος. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα κε ηαρύηεηα π 0 =108km/h, όηαλ κπαίλεη ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή. Τε ζηηγκή πνπ ην απηνθίλεην πεξλά δίπια από ηελ πηλαθίδα πνπ επηβάιιεη όξην ηαρύηεηαο π 1 =36k/h, ν νδεγόο θξελάξεη κε απνηέιεζκα ην απηνθίλεην λα απνθηήζεη ζηαζεξή επηηάρπλζε (επηβξάδπλζε), νπόηε κεηά από 4s έρεη απνθηήζεη ηελ επηζπκεηή ηαρύηεηα, κε ηελ νπνία ζπλερίδεη κέρξη ηελ επόκελε πηλαθίδα, ε νπνία ηνπ επηηξέπεη λα απμήζεη μαλά ηελ ηαρύηεηά ηνπ. Η απόζηαζε κεηαμύ ησλ δύν πηλαθίδσλ είλαη 280m i) Να ππνινγίζεηε ηελ κεηαβνιή ηεο ηαρύηεηαο ζηε δηάξθεηα ηνπ θξελαξίζκαηνο. ii) Να βξεζεί ε ηηκή ηεο επηηάρπλζεο. iii) Σε πόζε απόζηαζε από ηελ πξώηε πηλαθίδα ην απηνθίλεην έρεη απνθηήζεη ηαρύηεηα 10m/s; iv) Πόζν ρξόλν ρξεηάζηεθε ην απηνθίλεην γηα λα θηλεζεί από ηε κηα πηλαθίδα κέρξη ηελ άιιε; v) Θεσξώληαο όηη ε πξώηε πηλαθίδα βξίζθεηαη ζηε ζέζε x 0 =0, θαζώο θαη t 0 =0 ηε ζηηγκή πνπ πεξλά δίπια ηεο ην απηνθίλεην, λα θάλεηε ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηεο ηαρύηεηαο θαη ηεο ζέζεο ηνπ απηνθηλήηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν Η απογείωζη ενόρ αεποπλάνος. Αεξνπιάλν ζηε πξνζπάζεηα ηνπ λα απνγεησζεί εθηειεί επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε. Αλ ζηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ δεπηεξόιεπηνπ πξηλ ηελ απνγείσζε ηνπ, δηαλύεη ηα 19/100 ηεο ζπλνιηθήο απόζηαζεο πνπ δηέλπζε κέρξη λα απνγεησζεί. Να ππνινγηζηεί ν ρξόλνο ηεο απνγείσζεο ηνπ. 6

7 Μια κίνηζη και η μαθημαηική επεξεπγαζία ηηρ. B Ο Α x Γπν καζεηέο, ν Αληώλεο θαη ν Βαζίιεο ζηέθνληαη ζηηο δπν απέλαληη πιεπξέο ελόο επζύγξακκνπ δξόκνπ. Σε κηα ζηηγκή πεξλάεη εκπξόο ηνπο έλα απηνθίλεην ην νπνίν θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα 18km/h. Μεηά από 4s, ην απηνθίλεην απμάλεη κε ζηαζεξό ξπζκό ηελ ηαρύηεηά ηνπ ζηελ ηηκή 72km/h κέζα ζε 8s, κε ηελ νπνία ζπλερίδεη λα θηλείηαη κέρξη λα θηάζεη ζε έλα δέλδξν. Τα απηνθίλεην θηάλεη ζην δέληξν ζε 15s κεηά ηε ζηηγκή πνπ πέξαζε από ηα παηδηά. Ζεηάκε από ηνπο καζεηέο, ζεσξώληαο ν θαζέλαο ηελ πξνο ηα δεμηά ηνπ θαηεύζπλζε σο ζεηηθή, λα βξνπλ ηελ απόζηαζε ηνπ δέλδξνπ θαη λα θάλνπλ ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηεο ηαρύηεηαο θαη ηεο κεηαηόπηζεο ηνπ απηνθηλήηνπ, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην δέλδξν Τί κίνηζη εκηελεί ηο ζώμα Μηθξό ζώκα θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκo θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 δηέξρεηαη από ην ζεκείν x=0 ηαρύηεηα κέηξνπ 5m/s θηλνύκελν θαηά ηελ αξλεηηθή θνξά. Να πξνζδηνξίζεηε ην είδνο ηεο θίλεζεο ηνπ κηθξνύ ζώκαηνο αλ γλσξίδεηε όηη απηή κπνξεί λα είλαη είηε νκαιή, είηε νκαιά επηηαρπλόκελε, είηε νκαιά επηβξαδπλόκελε θαη όηη ην ζώκα, ρσξίο λα αιιάμεη θνξά θίλεζεο, ηελ ρξνληθή ζηηγκή t 1 =4s βξίζθεηαη ζε ζεκείν πνπ απέρεη από ην Ο απόζηαζε: i) 16m ii) 20m Η κίνηζη και οι παπαηηπηηέρ. d 1 Α B d 2 Έλα απηνθίλεην θηλείηαη θαηά κήθνο ελόο επζύγξακκνπ δξόκνπ κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. Σην πιάη ηνπ δξόκνπ βξίζθνληαη δύν καζεηέο, ν Αληώλεο (Α) θαη ν Βαζίιεο (Β). Τε ζηηγκή πνπ ην απηνθίλεην πεξλά κπξνζηά από έλα δέλδξν ζε απόζηαζε d 1 =200m από ηα παηδηά, όπσο ζην ζρήκα, ηα παηδηά ζέηνπλ ζε ιεηηνπξγία ηα ρξνλόκεηξά ηνπο. Τε ζηηγκή πνπ ην απηνθίλεην πεξλά κπξνζηά από ηα παηδηά, ηα ρξνλόκεηξα δείρλνπλ 40s. Ο Αληώλεο ζεσξεί ηελ ζέζε ηνπ δέλδξνπ σο αξρή ελόο άμνλα x, κε ζεηηθά πξνο ηα δεμηά, ελώ ν Βαζίιεο παίξλεη σο αξρή ηνπ άμνλα x, ηε ζέζε πνπ ζηέθεηαη, αιιά επίζεο ηελ πξνο ηα δεμηά θαηεύζπλζε σο ζεηηθή. 7

8 i) Να βξεζεί ε εμίζσζε ηεο θίλεζεο ηνπ απηνθηλήηνπ, όπσο ηελ γξάθεη θάζε καζεηήο. ii) Πνηα ρξνληθή ζηηγκή ππνινγίδεη θάζε καζεηήο όηη ην απηνθίλεην ζα πεξάζεη κπξνζηά από έλα δέλδξν δεμηά ηνπο ζε απόζηαζε d 2 =300m; iii) Ζεηάκε από θάζε καζεηή λα θάλεηο ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν: α) ηεο ηαρύηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ β) Τεο ζέζεο ηνπ απηνθηλήηνπ. γ) ηεο κεηαηόπηζήο ηνπ. Πνηεο κνξθέο έρνπλ νη γξαθηθέο ηνπο παξαζηάζεηο; «Αποκαλςπηικά διαγπάμμαηα ηασύηηηαρ σπόνος» Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπλήζσο αλαδεηνύκε από έλα δηάγξακκα ηαρύηεηαο ρξόλνπ γηα ηελ ιύζε ελόο πξνβιήκαηνο ή κηαο απάληεζεο ζε εξώηεζε θηλεκαηηθήο είλαη: 1. Ο ππνινγηζκόο ηεο κεηαηόπηζεο ρσξίο ηε ρξήζε ησλ αληίζηνηρσλ ηύπσλ γηα ηα δηάθνξα είδε θίλεζεο, x όπνπ από ηνλ νξηζκό ηεο ηαρύηεηαο π πξνθύπηεη όηη ην κέηξν ηεο κεηαηόπηζεο x ηνπ ζώκαηνο ζε t ρξνληθό δηάζηεκα Γt, x =πγt κπνξεί λα απεηθνληζηεί ζην δηάγξακκα ηαρύηεηαο ρξόλνπ σο ην εκβαδόλ πνπ πεξηθιείεηαη κεηαμύ ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο «π t» θαη ηνπ άμνλα ησλ ρξόλσλ θαη 2. Ο ππνινγηζκόο ηεο επηηάρπλζεο α π από ηελ θιίζε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο, αθνύ εμ νξηζκνύ α. t Όκσο ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο εξσηήζεσλ ή πξνβιεκάησλ ε πξνζεθηηθή παξαηήξεζε ηνπ δηαγξάκκαηνο «π - t» κπνξεί λα «απνθαιύςεη» πιεξνθνξίεο πνπ ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ απάληεζε κηαο εξώηεζεο ή ηε ιύζε ελόο ζέκαηνο, ρσξίο απηό λα πεξηνξίδεηαη απαξαίηεηα ζηνλ εύθνιν αξηζκεηηθά ππνινγηζκό (ρσξίο ρξήζε ησλ αληίζηνηρσλ εμηζώζεσλ θίλεζεο) ησλ Γx θαη α. Αο δνύκε ηα επόκελα ζέκαηα όπνπ ε πξνζεθηηθή παξαηήξεζε ηνπ δηαγξάκκαηνο «π t» νδεγεί ζηε ιύζε ή ηελ απινπνηεί. Υ λ ι κ ό Φ υ σ ι κ ή ς - Χ η μ ε ί α ς Γιατί το να μοιράζεσαι πράγματα, είναι καλό για όλους 8

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ 1. 10077, 10793 Β 2. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα νκαιά. Έλα αθίλεην πεξηπνιηθό, κόιηο πεξλά ην απηνθίλεην από κπξνζηά ηνπ, αξρίδεη λα ην θαηαδηώθεη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793)

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793) ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793) Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (3761-5050) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου

Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Κεφάλαιο 1 ο : (Θέματα Δ στο 1 ο Κεφάλαιο) Καμπυλόγραμμες Κινήσεις Οριζόντια Βολή Ομαλή κυκλική κίνηση Κεντρομόλος επιτάχυνση Αεροπιάλο θηλείηαη ορηδόληηα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (10850-10969) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήςεισ Γ. Γ. A. 8J B. 32J Γ. 16J Γ. 4J. 3. Τν έξγν κηαο δύλακεο: Α. είλαη δηαλπζκαηηθό θπζηθό κέγεζνο. Β. είλαη πάληα ζεηηθό.

Ερωτήςεισ Γ. Γ. A. 8J B. 32J Γ. 16J Γ. 4J. 3. Τν έξγν κηαο δύλακεο: Α. είλαη δηαλπζκαηηθό θπζηθό κέγεζνο. Β. είλαη πάληα ζεηηθό. 18 Ερωτήςεισ 1. Η γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ έξγνπ ηεο ζηαζεξήο ζπληζηακέλεο δύλακεο πνπ δέρεηαη ζεκεηαθό αληηθείκελν ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αιγεβξηθή ηηκή ηεο κεηαηόπηζήο ηνπ είλαη: W W A. B. Γx Γx W W Γ. Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Οξκή 2 Περιεχόμενα Νξκή πιηθνύ ζεκείνπ.... 3 Ζ δύλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο... 8 Ρν ζύζηεκα ζσκάησλ... 9 Νξκή ζπζηήκαηνο.... 9 Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο.... 10 Κνλσκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ

ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ ΦΟΙΣΗΣΔ : ΜΗΣΗ ΟΛΤΜΠΙΑ ΑΔΜ 4471 ΣΙΡΙΚΑ ΘΩΜΑ ΑΔΜ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (5052-5216) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ. p (kn/m 2 ) 5 A 4 3 B 2 1. V (m 3 )

ΟΡΟΣΗΜΟ. p (kn/m 2 ) 5 A 4 3 B 2 1. V (m 3 ) Β.1 Σηο πιο κάηυ διάγπαμμα παπιζηάνονηαι ηπειρ πεπιπηώζειρ Α, Β και Γ ανηιζηπεπηών μεηαβολών ηιρ οποίερ μποπεί να ςποζηεί ποζόηηηα ιδανικού αεπίος. p (kn/m 2 ) 5 A 4 3 B 2 1 0 0 2 4 6 8 10 12 V (m 3 )

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (9654-10108) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7 15967 Τε ρξνληθή ζηηγκή t o = 0 ζώκα κάδαο 1 = 0,4 kg βάιιεηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ 1 = 30 /s από ύςνο 160 από ην έδαθνο. Ταπηόρξνλα από ην έδαθνο βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα επάλσ έλα δεύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ»

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» ποςδαζηήρ : Ειζηγηηήρ : Αλεξανδπήρ Γεώπγιορ ηάμορ πςπίδων Καβάλα 009 ΠΡΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥΟ: ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ DOPPLER

ΗΥΟ: ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ DOPPLER Α7 ΗΥΟ: ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ DOPPLER ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΜΔΛΔΣΗ ΗΥΗΣΙΚΟΤ ΓΙΑΚΡΟΣΗΜΑΣΟ κοπόρ Αληηθείκελν ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε θαη δηεξεύλεζε ηνπ ερεηηθνύ θαηλνκέλνπ Doppler-Fizeau. Γηα ην ζθνπό απηό δεκηνπξγείηαη πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ B Β1. Γύν πέηξεο Α, θαη Β αθήλνληαη αληίζηνηρα από ηα ύςε h A, h B πάλσ από ην έδαθνο λα

ΘΔΜΑ B Β1. Γύν πέηξεο Α, θαη Β αθήλνληαη αληίζηνηρα από ηα ύςε h A, h B πάλσ από ην έδαθνο λα 1.10079 B 2 Γπν όκνηεο κηθξέο ζθαίξεο, αθήλνληαη ηαπηόρξνλα ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0, λα εθηειέζνπλ ειεύζεξε πηώζε, από δπν δηαθνξεηηθά ύςε πάλσ από ην έδαθνο Η πξώηε ζθαίξα θηάλεη ζην έδαθνο ηε ρξνληθή ζηηγκή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΜΑΣΑ ΚΔΦ. 2 Ο ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ ή ΔΛΑΣΙΚΟ ΚΤΜΑ Θεκειηώδεο ηύπνο ηεο θπκαηηθήο Δμίζσζε αξκνληθνύ θύκαηνο.

ΚΤΜΑΣΑ ΚΔΦ. 2 Ο ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ ή ΔΛΑΣΙΚΟ ΚΤΜΑ Θεκειηώδεο ηύπνο ηεο θπκαηηθήο Δμίζσζε αξκνληθνύ θύκαηνο. ΚΥΜΑΤΑ 1 ΚΔΦ. 2 Ο ΚΤΜΑΣΑ ΔΡΩΣΗΔΙ ΘΔΩΡΙΑ 1. Να δνζεί ν νξηζκόο ηνπ θύκαηνο. Πνην θύκα νλνκάδεηαη αξκνληθό; Πνηεο είλαη νη δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο θπκάησλ; 2. ε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνπκε ηα ειαζηηθά θύκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηπήζειρ. Κινήζειρ. Β Γυμνασίου 22/6/2015. Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ

Μεηπήζειρ. Κινήζειρ. Β Γυμνασίου 22/6/2015. Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ Β Γυμνασίου /6/05 Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Παπεμθεπείρ Ικανόηηηερ (πποϋπάπσοςζερ ικανόηηηερ) Δείκηερ Επάπκειαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ Οι μαθηηέρ/ηπιερ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία)

Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία) Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία) 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κέηξεζε ηεο ηαρύηεηαο κε ηελ νπνία δηαδίδεηαη ην θσο ζε δηάθνξα νπηηθά κέζα (όπσο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ RICHARD FEYNMAN Nobel Prize in Physics 1965 ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ

Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ - ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Πτυχιακή εργασία Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ Καλοειδάσ Γεώργιοσ Επιβλζπουςα Μανιάτη Μιςζλ Ηράκλειο 2012 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

i ηξόπνπο, κπνξεί λα ην επηιέμεη κε 1 2

i ηξόπνπο, κπνξεί λα ην επηιέμεη κε 1 2 ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΠΑΡΙΘΜΗΗ πλδπαζηηθή είλαη ν θιάδνο ησλ καζεκαηηθώλ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηακέηξεζε (απαξίζκεζε) ησλ ζηνηρείσλ δηαθόξσλ ζπλόισλ Σα ηειεπηαία ρξόληα ε ζπλδπαζηηθή απνηειεί ηκήκα

Διαβάστε περισσότερα