ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή"

Transcript

1 ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Οξκή

2 2 Περιεχόμενα Νξκή πιηθνύ ζεκείνπ Ζ δύλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο... 8 Ρν ζύζηεκα ζσκάησλ... 9 Νξκή ζπζηήκαηνο Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο Κνλσκέλν ζύζηεκα ζσκάησλ Ζ αξρή ηεο δηαηήξεζεο ηεο νξκήο Νη θξνύζεηο Δξσηήζεηο Αζθήζεηο... 26

3 3 Ορμή υλικού σημείου. Πηα πξνεγνύκελα κάζακε όηη ε θηλεηηθή θαηάζηαζε ελόο πιηθνύ ζεκείνπ, πνπ πξνζδηνξίδεηαη πιήξσο όηαλ γλσξίδνπκε ην δηάλπζκα ηεο ηαρύηεηάο ηνπ σο πξνο δεδνκέλν ζύζηεκα αλαθνξάο, κπνξεί λα αιιάμεη κόλν αλ ην πιηθό ζεκείν δερζεί δύλακε γηα έλα ρξνληθό δηάζηεκα. Κάζακε αθόκε όηη ν Newton καο ράξηζε έλα λόκν πνπ ζπλδέεη ην αίηην κε ην απνηέιεζκα, πνπ έθηαζε ζε καο κε ηε ζρέζε: F = ma. Σξεζηκνπνηώληαο απηό ην λόκν σο εξγαιείν αο θαληαζηνύκε έλα ζώκα πνπ θηλείηαη, ρσξίο λα δέρεηαη θακία δύλακε, θαη αο πξνζπαζήζνπκε λα απαληήζνπκε ζην εξώηεκα: «πόζν δύζθνιν είλαη αζθώληαο ηνπ κηα κόλν ζηαζεξή δύλακε λα αθηλεηνπνηήζνπκε απηό ην ζώκα ζε έλα ρξνληθό δηάζηεκα;» Απηό ην «πόζν δύζθνιν είλαη» γηα λα ην θάλνπκε κεηξήζηκν, αο ην εξκελεύζνπκε θπζηθά σο «πόζν κεγάιε δύλακε πξέπεη λα αζθήζνπκε ζην ζώκα επί δεδνκέλν ρξνληθό δηάζηεκα» ή «επί πόζν κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα πξέπεη λα αζθήζνπκε ζην ζώκα κηα δεδνκέλε δύλακε». Ιίγε ζθέςε αιιά θαη ε εκπεηξία καο, ζα καο νδεγήζνπλ εύθνια ζην ζπκπέξαζκα όηη απηή ε δπζθνιία απμάλεηαη αλάινγα κε ην θαζέλα από δπν κεγέζε πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην θηλνύκελν ζώκα θη απηά δελ είλαη άιια από ηε κάδα ηνπ θαη ηελ ηαρύηεηά ηνπ. Γειαδή πξνζπαζώληαο λα αθηλεηνπνηήζνπκε ζώκαηα πνπ θηλνύληαη κε ίζεο ηαρύηεηεο ζα ζπλαληάκε ηόζν κεγαιύηεξε δπζθνιία όζν κεγαιύηεξε είλαη ε κάδα ηνπο, ελώ πξνζπαζώληαο λα αθηλεηνπνηήζνπκε ζώκαηα πνπ έρνπλ ίζεο κάδεο ζα ζπλαληάκε ηόζν κεγαιύηεξε δπζθνιία όζν κεγαιύηεξε είλαη ε ηαρύηεηά ηνπο. Από ηα παξαπάλσ κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε ηελ αλαγθαηόηεηα εηζαγσγήο ελόο λένπ κεγέζνπο πνπ αξρηθά νλνκαδόηαλ πνζόηεηα θίλεζεο, ζήκεξα νλνκάδεηαη νξκή, ζπκβνιίδεηαη κε ην p θαη νξίδεηαη από ηε ζρέζε: p = mυ όπνπ m ε κάδα ηνπ πιηθνύ ζεκείνπ θαη π ην δηάλπζκα ηεο ηαρύηεηάο ηνπ. H νξκή ινηπόλ ελόο πιηθνύ ζεκείνπ κάδαο m πνπ θηλείηαη κε ηαρύηεηα υ είλαη δηαλπζκαηηθό θπζηθό κέγεζνο κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: i) κέηξν: p = m υ (κε κ.κ. ζην S.I. ην 1kg m/s) ii) iii) θαηεύζπλζε: ίδηα κε ηελ θαηεύζπλζε ηνπ δηαλύζκαηνο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ πιηθνύ ζεκείνπ ζεκείν εθαξκνγήο: ην πιηθό ζεκείν. Πρεκαηηθά: m υ p

4 4 Απηό ην κέγεζνο (ηελ νξκή) πξέπεη λα κάζνπκε λα ην ρεηξηδόκαζηε πνιύ θαιά δηόηη είλαη απαξαίηεην γηα ηελ πεξηγξαθή πνιιώλ θπζηθώλ θαηλνκέλσλ, είηε κόλν ηνπ, είηε ζε ζπλδπαζκό κε άιια θπζηθά κεγέζε πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηξόπν κεηαβνιήο ηνπ. Θαη αξρήλ όκσο αο επηβεβαηώζνπκε κε παξαδείγκαηα όηη θαηαιαβαίλνπκε ηηο έλλνηεο θαη ηα ζύκβνια πνπ αθνινπζνύλ. Ξαξάδεηγκα 1. (πξνζδηνξηζκόο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηαλύζκαηνο ηεο νξκήο) ιηθό ζεκείν κάδαο m=2kg θηλείηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ =4m/s. Βξείηε ηελ νξκή ηνπ. Πρεκαηηθά ην δηάλπζκα ηεο νξκήο ζα ζρεδηάδεηαη κε ζεκείν εθαξκνγήο ην πιηθό ζεκείν θαη πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε ην δηάλπζκα ηεο p = mυ ηαρύηεηαο, δειαδή ζην παξάδεηγκα απηό ζα είλαη θαηαθόξπθν κε θνξά πξνο ηα πάλσ, ελώ ην κέηξν ηνπ ζα ππνινγίδεηαη από ην γηλόκελν ηεο υ κάδαο επί ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο, εδώ δειαδή : m p = 2kg 4 m s => p = 8kg m s Ξαξάδεηγκα 2. (πξνζδηνξηζκόο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηαλύζκαηνο ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο) ιηθό ζεκείν κάδαο m=2kg θηλείηαη νξηδόληηα θαηά κήθνο ηνπ άμνλα xx θαη πξνο ηε ζεηηθή ηνπ θαηεύζπλζε, αξρηθά κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ αρχ. =3m/s θαη ηειηθά κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ τελ. =4m/s. Λα βξείηε ηε κεηαβνιή ηεο νξκήο ηνπ. x p αρχ. x Γηα λα βξνύκε ηε κεηαβνιή ηεο νξκήο πξέπεη από ηελ ηειηθή νξκή λα αθαηξέζνπκε ηελ αξρηθή νξκή. p τελ. Ππκβνιηθά γξάθνπκε : Δp = p τελ. p αρχ. Δλώ ε πξάμε απηή είλαη δηαλπζκαηηθή, ζηελ εηδηθή απηή πεξίπησζε πνπ ηα αθαηξνύκελα δηαλύζκαηα βξίζθνληαη πάλσ ζηνλ ίδην άμνλα, κπνξεί λα γίλεη κε ηηο αληίζηνηρεο αιγεβξηθέο ηηκέο. Αλ γίλεη έηζη, ζπκβνιηθά ζα γξάςνπκε: Δp = p τελ. p αρχ. => Δp = m υ τελ. m υ αρχ. θαη αληηθαζηζηώληαο κε ηηο δεδνκέλεο ηηκέο Δp = 2kg +4m/s 2kg +3m/s => Δp = +2kg m/s Απνηέιεζκα πνπ καο πιεξνθνξεί όηη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο έρεη κέηξν 2kg m/s θαη ην δηάλπζκά ηεο «θνηηάδεη» πξνο ηε ζεηηθή θαηεύζπλζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άμνλα. x Δp x

5 5 Ξαξάδεηγκα 3. (πξνζδηνξηζκόο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηαλύζκαηνο ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο) ιηθό ζεκείν κάδαο m=2kg θηλείηαη αξρηθά θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ αρχ. =4m/s ελώ p αρχ. ηειηθά θηλείηαη νξηδόληηα πξνο ηα δεμηά κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ τελ. =3m/s. Λα p τελ. βξείηε ηε κεηαβνιή ηεο νξκήο ηνπ. Γηα λα βξνύκε ηε κεηαβνιή ηεο νξκήο πξέπεη από ηελ ηειηθή νξκή λα αθαηξέζνπκε ηελ αξρηθή νξκή. Σηελ πεξίπησζε απηή ζηελ νπνία νη δηεπζύλζεηο ησλ δηαλπζκάησλ είλαη δηαθνξεηηθέο αξρηθά θαη ηειηθά, πξέπεη νπσζδήπνηε λα δνπιέςνπκε δηαλπζκαηηθά. Ππκβνιηθά γξάθνπκε : Δp = p τελ. p αρχ. H πξάμε ηεο αθαίξεζεο κπνξεί λα γίλεη κε πξόζζεζε ηνπ αληίζεηνπ δειαδή: p τελ. p αρχ. = p τελ. + ( p αρχ. ) p τελ. θ πνπ ζεκαίλεη όηη ζρεκαηηθά ζην ηέινο ηνπ p τελ. πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπκε ην αληίζεην ηνπ p αρχ. Κεηά ηε δηαδνρηθή ηνπνζέηεζε ησλ δηαλπζκάησλ βξίζθνπκε ην δηάλπζκα ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο Δp p αρχ. σο έλα δηάλπζκα κε αξρή ηελ αξρή ηνπ p τελ. θαη ηέινο ην ηέινο ηνπ -p αρχ. όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Δδώ πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ε θαηεύζπλζε ηνπ δηαλύζκαηνο απηνύ, πξάγκα πνπ ζπλήζσο γίλεηαη κε έλα ηξηγσλνκεηξηθό αξηζκό ηεο γσλίαο πνπ ζρεκαηίδεη κε έλα από ηα αξρηθά γλσζηά δηαλύζκαηα. Ξ.ρ. δίλνπκε εφθ = 8 ή κε απινπνίεζε 6 εθζ =4/3 δηόηη ε απέλαληη θάζεηνο έρεη κέηξν 8kgm/s θαη ε πξνζθείκελε 6kgm/s. Ρέινο ην κέηξν ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα έηπρε λα ππνινγίδεηαη κε ρξήζε ηνπ ππζαγόξεηνπ ζεσξήκαηνο επεηδή ε αξρηθή θαη ε ηειηθή νξκή είλαη θάζεηεο κεηαμύ ηνπο δειαδή: Δp = kg m s => Δp = 10kg m s Ξξνζέμηε όηη ε κεηαβνιή απηήο ηεο νξκήο έρεη κέηξν 10kgm/s ελώ ζην ίδην δηάζηεκα ην κέηξν ηεο νξκήο κεηαβιήζεθε θαηά -2kgm/s (6-8=-2).

6 6 Ξαξάδεηγκα 4. (πξνζδηνξηζκόο ηνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο ηεο νξκήο) ιηθό ζεκείν κάδαο m=2kg πνπ θηλείηαη νξηδόληηα θαηά κήθνο ηνπ άμνλα xx θαη πξνο ηε ζεηηθή ηνπ θαηεύζπλζε, έρεη ηελ tαξρ.=0,5s ηαρύηεηα κέηξνπ υ αρχ. =3m/s θαη ηελ tηει.=0,6s ηαρύηεηα κέηξνπ υ τελ. =4m/s. Λα βξείηε ηo ξπζκό κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηνπ. t αρχ. t τελ. x p αρχ. p τελ. x Δπηζεκάλζεηο ππελζπκίζεηο: Α) Ο ξπζκόο κεηαβνιήο ελόο κεγέζνπο καο δείρλεη πόζν γξήγνξα αιιάδεη ην κέγεζνο, θαη πξνθύπηεη από ην πειίθν: κεηαβνιή ηνπ κεγέζνπο πξνο ην ρξνληθό δηάζηεκα κέζα ζην νπνίν έγηλε απηή ε κεηαβνιή. Όηαλ όκωο ην κέγεζνο (όπωο ε νξκή p ) είλαη δηαλπζκαηηθό, ηόηε θαη ε κεηαβνιή ηνπ είλαη δηαλπζκαηηθή πνζόηεηα (όπωο ε Δp) θαη ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηνπ (όπωο ν Δp ) ζα καο πιεξνθνξεί θαη γηα ην πόζν γξήγνξα αιιάδεη ην δηαλπζκαηηθό κέγεζνο αιιά θαη γηα ηελ θαηεύζπλζε πξνο ηελ νπνία αιιάδεη. Β) Όηαλ ην ρξνληθό δηάζηεκα Γt ζην νπνίν ππνινγίδεηαη ε κεηαβνιή είλαη κεηξήζηκν (θαη όρη ζηνηρεηώδεο), ε ζπλνιηθή κεηαβνιή ηνπ κεγέζνπο θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ, δηαηξείηαη κε απηό ην Γt θαη ην πειίθν καο δίλεη ην κέζν ξπζκό κεηαβνιήο ηνπ κεγέζνπο. Αλ όκωο έρνπκε πιεξνθνξία γηα ην όηη ην κέγεζνο κεηαβάιιεηαη κε ζηαζεξό ξπζκό, ν ζηηγκηαίνο θαη ν κέζνο ξπζκόο κεηαβνιήο ηνπ κεγέζνπο απηνύ είλαη ίζνη, θαη ηόηε κηιάκε απιά γηα ξπζκό κεηαβνιήο ηνλ νπνίν ππνινγίδνπκε όπωο αλαθέξακε ζην Α. Πην παξάδεηγκα απηό (όπσο θαη ζην παξάδεηγκα 2) βξίζθνπκε όηη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο ζην ρξνληθό δηάζηεκα από tαξρ.=0,5s έσο tηει.=0,6s (=0,1s) έρεη κέηξν Δp =2kgm/s θαη ην δηάλπζκά ηεο θνηηάδεη πξνο ηε ζεηηθή θαηεύζπλζε ηνπ άμνλα ησλ x. Άξα ν κέζνο ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ζην ίδην Γt ζα έρεη κέηξν : Δp = Δp => Δp = 2kg m/s 0,1s => Δp = 20kg m s 2 πνπ ζεκαίλεη όηη (αλ απηόο ν ξπζκόο δηαηεξεζεί ζηαζεξόο) ζε θάζε s ε κεηαβνιή ηεο νξκήο ηνπ θηλεηνύ απηνύ ζα έρεη κέηξν 20kgm/s. x Δp Δp x

7 7 (Σπλέρεηα ζην παξάδεηγκα 4) Πε παξαδείγκαηα όπσο απηό (όπνπ όια εμειίζζνληαη πάλσ ζηνλ ίδην άμνλα) επαλαιακβάλνπκε όηη κπνξνύκε λα δνπιεύνπκε θαη κε αιγεβξηθέο ηηκέο θαη λα γξάθνπκε : Δp = p τελ. p αρχ. t τελ. t αρχ. => Δp = kgm/s [0,6 0,5]s => Δp = +20kg m s 2 Ρν απνηέιεζκα απηό δειώλεη όηη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο γίλεηαη πξνο ηε ζεηηθή θαηεύζπλζε ηνπ άμνλα θαη ζε θάζε s ε αιγεβξηθή ηηκή ηεο νξκήο απμάλεηαη θαηά 20kgm/s. Ξαξάδεηγκα 5. (πξνζδηνξηζκόο ηνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο ηεο νξκήο) ιηθό ζεκείν κάδαο m=2kg ηελ tαξρ.=0,5s θηλείηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ αρχ. =4m/s θαη ηελ tηει.=0,6s θηλείηαη νξηδόληηα πξνο ηα δεμηά κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ τελ. =3m/s. Λα βξείηε ην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηνπ. t αρχ. p αρχ. t τελ. p τελ. Γνπιεύνπκε ππνρξεσηηθά δηαλπζκαηηθά δηόηη ε νξκή άιιαμε δηεύζπλζε θαη βξίζθνπκε όηη (όπσο είδακε ζην παξάδεηγκα 3) εθζ =4/3 (δηόηη ε απέλαληη θάζεηνο έρεη κέηξν 8kgm/s θαη ε πξνζθείκελε 6kgm/s) θαη ην κέηξν ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο είλαη Δp p τελ. θ p αρχ. Δp = kg m s => Δp = 10kg m s Δπεηδή απηή ε κεηαβνιή έγηλε ζηε δηάξθεηα ελόο =0,1s, ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα ν κέζνο ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ζα έρεη κέηξν: Δp Δp = Δp => Δp = 10kg m/s 0,1s => Δp = 100kg m s 2 Πρεδηάδνληαο ηώξα ην δηάλπζκα Δp ζα πξέπεη λα ζπκόκαζηε όηη απηό έρεη πάληα ηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε ην δηάλπζκα ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο Δp.

8 8 Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής Ν Newton, ζηελ αξρηθή δηαηύπσζε ηνπ ζεκειηώδνπο λόκνπ ηεο κεραληθήο, ρξεζηκνπνίεζε ηελ έλλνηα ηεο νξκήο θαη ζεώξεζε ηε δύλακε ππεύζπλε γηα ηε κεηαβνιή ηεο. Γηα λα δηαηππώζνπκε απηό ην λόκν κε ηελ νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζήκεξα, κπνξνύκε λα ιέκε ηα παξαθάησ: «Ο ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ελόο ζώκαηνο είλαη αλάινγνο κε ηε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα απηό» Γειαδή : «όζν πην κεγάιε είλαη ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζε έλα ζώκα ηόζν πην γξήγνξα αιιάδεη ε νξκή ηνπ ζώκαηνο απηνύ πξνο ηελ θαηεύζπλζή ηεο» Ν λόκνο απηόο κε ζπκβνιηθή κνξθή κπνξεί λα γξαθηεί Δp ή κε επηινγή θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο κνλάδσλ (όπσο ην S.I.), ώζηε ν ζπληειεζηήο αλαινγίαο αλάκεζα ζηα παξαπάλσ κεγέζε λα είλαη ίζνο κε ηε κνλάδα, ν ίδηνο λόκνο κπνξεί λα γξαθηεί Παρατθριςεισ F = Δp Α) Η παραπάνω ςχζςθ που εκφράηει το κεμελιώδθ νόμο τθσ μθχανικισ είναι ιςοδφναμθ με τθ ςχζςθ που είχαμε μάκει ( F = m a) αν ιςχφουν οι προχποκζςεισ τθσ ςτακερότθτασ τθσ μάηασ του ςώματοσ και τθσ ςτακερότθτασ τθσ ςυνιςταμζνθσ των δυνάμεων που δζχεται το ςώμα κατά τθ διάρκεια του. Πράγματι: ΣF = Δp F => ΣF = p τελ. p αρχ. t τελ. t αρχ. => ΣF = m υ τελ. m υ αρχ. t τελ. t αρχ. => ΣF = m (υ τελ. υ αρχ. ) t τελ. t αρχ. => ΣF = m Δυ => ΣF = m a

9 9 Β) Η ίδια ςχζςθ για ζνα ςώμα ςτο οποίο δεν αςκείται καμία δφναμθ δίνει: ΣF = Δp ΣF = 0 => Δp = 0 => p = σταθ. δθλαδι βάςει του νόμου «ςώμα που δε δζχεται καμία δφναμθ ι δζχεται δυνάμεισ με μθδενικι ςυνιςταμζνθ διατθρεί τθν ορμι του ςτακερι» Το σύστημα σωμάτων. Σύζηεκα ζσκάησλ κπνξνύκε λα νλνκάζνπκε νπνηνδήπνηε ζύλνιν ζσκάησλ ηνπ νπνίνπ ηα κέιε έρνπκε επηιέμεη απζαίξεηα. Δλώ ε επηινγή ηωλ κειώλ ελόο ζπζηήκαηνο είλαη δηθό καο ζέκα, όηαλ κηιάκε γηα έλα δεδνκέλν ζύζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ηειείωο μεθάζαξν ην πνην ζώκα αλήθεη θαη πνην δελ αλήθεη ζην ζύζηεκα απηό. Οη ελδνηαζκνί γηα ηα κέιε ηνπ ζπζηήκαηνο απαγνξεύνληαη θαζώο ζην εμήο ζα ρξεζηκνπνηνύκε έλλνηεο όπωο ε νξκή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη νη εζωηεξηθέο θαη νη εμωηεξηθέο δπλάκεηο πνπ γηα λα λννύληαη κνλνζήκαληα ζα πξέπεη πξώηα λα γλωξίδνπκε πνιύ θαιά πνηα αθξηβώο είλαη ηα κέιε ηνπ ζπζηήκαηνο. Ορμή συστήματος. Οξκή ελόο ζπζηήκαηνο είλαη ην δηαλπζκαηηθό άζξνηζκα ησλ νξκώλ ησλ κειώλ ηνπ. Ππκβνιηθά κπνξνύκε λα γξάςνπκε : p syst. = p i ή p syst. = p 1 + p p ν

10 10 Εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις. Κηα δύλακε πνπ αζθείηαη ζε έλα κέινο ελόο ζπζηήκαηνο ζσκάησλ ζα ραξαθηεξίδεηαη εζσηεξηθή κόλν αλ πξνέξρεηαη από άιιν κέινο ηνπ ίδηνπ ζπζηήκαηνο Κηα δύλακε πνπ αζθείηαη ζε έλα κέινο ελόο ζπζηήκαηνο ζσκάησλ ζα ραξαθηεξίδεηαη εμσηεξηθή κόλν αλ πξνέξρεηαη από ζώκα πνπ δελ είλαη κέινο ηνπ ίδηνπ ζπζηήκαηνο. Μονωμένο σύστημα σωμάτων. Μνλσκέλν νλνκάδεηαη θάζε ζύζηεκα ηνπ νπνίνπ ηα κέιε δελ δέρνληαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο

11 11 Παξάδεηγκα ζπζηήκαηνο ζσκάησλ. Έλα ειηθόπηεξν δηάζσζεο πεξηζπιιέγεη έλα λαπαγό. Ν λαπαγόο θαηαθέξλεη θαη πηάλεηαη από ηελ αλεκόζθαια ηνπ ειηθνπηέξνπ θαη αζθώληαο δύλακε ζε απηήλ αξρίδεη λα αλεβαίλεη πξνο ην ειηθόπηεξν. Αλ ζεσξήζνπκε ην ειηθόπηεξν (κε ηα εμαξηήκαηά ηνπ θαη ην πιήξσκά ηνπ) θαη ην λαπαγό σο ζύζηεκα ζσκάησλ, κε ην ειηθόπηεξν αθίλεην θαη ην λαπαγό αλεξρόκελν, ε νξκή ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη κόλν ε νξκή ηνπ λαπαγνύ θαζόηη ην αθίλεην ειηθόπηεξν δελ έρεη νξκή. p syst. = p ελ. + p ν. => p syst. = 0 + p ν. => p syst. = m ν. υ ν. Ζ δύλακε πνπ αζθεί ν λαπαγόο ζηε ζθάια ηνπ ειηθόπηεξνπ θαη ε αληίδξαζή ηεο από ηε ζθάια ζην λαπαγό, είλαη εζσηεξηθέο δπλάκεηο ελώ ην βάξνο ηνπ λαπαγνύ θαη ην βάξνο ηνπ ειηθνπηέξνπ πνπ αζθνύληαη ζε απηά ηα ζώκαηα από ηε Γε πνπ δελ είλαη κέινο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο. Εμσηεξηθέο δπλάκεηο είλαη θαη νη δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη από ηνλ αέξα ζηηο έιηθεο θαζώο ν αέξαο δελ αλήθεη ζην ζύζηεκα πνπ πξναλαθέξακε.

12 12 Η αρχή της διατήρησης της ορμής. Ζ αξρή απηή απνδερόκαζηε όηη δελ παξαβηάδεηαη ζε θακία πεξίπησζε ζσκάησλ πνπ αιιειεπηδξνύλ θαη δηαηππώλεηαη απινύζηαηα σο εμήο: Η νξκή θάζε κνλσκέλνπ ζπζηήκαηνο παξακέλεη ζηαζεξή H γεληθόηαηε ηζρύο απηήο ηεο αξρήο ηελ θαζηζηά έλα πνιύ δπλαηό εξγαιείν ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ αλζξώπνπ ηόζν γηα λα εξκελεύζεη θαηλόκελα, όζν θαη γηα λα πξνβιέςεη ηελ εμέιημή ηνπο. Γηα καο ζα είλαη εξγαιείν γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ αιιειεπίδξαζεο ζσκάησλ. Δθηόο όκσο από απηή ηε ρξεζηκόηεηά ηεο θαιό ζα είλαη λα απνδερηνύκε έγθαηξα ηελ επξύηεξε ζεκαζία ηεο θαη ηελ θαζνιηθόηεηα ηεο ηζρύνο ηεο, θαζώο ε ηζηνξία ησλ ζεηηθώλ επηζηεκώλ δηδάζθεη όηη απηνί πνπ ηελ πίζηεςαλ θαη ζε πξνρσξεκέλα ηερλνινγηθά επηηεύγκαηα νδεγήζεθαλ θαη έθηαζαλ αθόκα θαη ζηελ αλαθάιπςε ζσκαηηδίσλ πνπ κε θαλέλα άιιν ηξόπν δελ είραλ θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο. Γηα λα πιεζηάζνπκε αθόκα πην θνληά ζην λα θαηαιάβνπκε ηη αθξηβώο ιέκε όηαλ δηαηππώλνπκε ηελ αξρή, αο δνθηκάζνπκε δπν δηαθνξεηηθέο δηαηππώζεηο. 1. Οη εζσηεξηθέο δπλάκεηο κπνξνύλ λα κεηαβάινπλ ηηο νξκέο ησλ κειώλ ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά δελ κπνξνύλ λα κεηαβάινπλ ηελ νξκή ηνπ ζπζηήκαηνο. 2. Γηα λα κεηαβιεζεί ε νξκή ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη νπσζδήπνηε λα αζθεζνύλ ζηα κέιε ηνπ εμσηεξηθέο δπλάκεηο. Ρέινο αο ζεσξήζνπκε έλα δηκειέο κνλσκέλν ζύζηεκα (κε κέιε κόλν ηα ζώκαηα Α θαη Β πνπ αιιειεπηδξνύλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν κεηαμύ ηνπο). Ρν Α ζώκα αζθεί ζην Β ηελ F A,B θαη ην Α F Β,Α F Α,B B Β ζώκα αζθεί ζην Α ηελ F B,Α. Δύθνια γηα ην ζύζηεκα απηό κπνξνύκε μεθηλώληαο από ην αμίσκα δξάζεο αληίδξαζεο λα θαηαιήμνπκε ζηε δηαηήξεζε ηεο νξκήο ηνπ σο εμήο: F Β,Α = F Α,B => Δp A = Δp Β => Δp A = Δp Β => Δp A + Δp Β = 0 => Δ(p A + p Β ) = 0 => Δp syst. = 0 => p syst. = σταθ.

13 13 Βέβαηα ην λα μεθηλάεη θαλείο από λόκν θαη λα θαηαιήγεη ζε απόδεημε αξρήο (όπσο κόιηο πξνεγνπκέλσο παξαθνινπζήζαηε) είλαη πεξίεξγε δηαδηθαζία. Γειαδή ν Newton κάιινλ παξαηήξεζε ην πώο «δνπιεύεη» ε θύζε, είδε δειαδή όηη ε δηαηήξεζε ηεο νξκήο ησλ κνλσκέλσλ ζπζηεκάησλ είλαη «ΑΟΣΖ» θαη ζηε ζπλέρεηα γηα λα ζπλδέζεη κε ην αίηην, ην απνηέιεζκα πνπ παξαηεξνύζε παληνύ θαη πάληνηε, δηαηύπσζε ην αμίσκα δξάζεο-αληίδξαζεο. Ζ αξρή απηή επεθηείλεηαη θαη ζε πεξηπηώζεηο πνπ ηα κέιε ησλ ζπζηεκάησλ δέρνληαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όκσο νη δπλάκεηο απηέο λα έρνπλ κεδεληθή ζπληζηακέλε. Έηζη κπνξνύκε λα γξάςνπκε θαη λα ρξεζηκνπνηνύκε όηη: F εξ. = 0 => p syst. = σταθ. Πώο (ζπλήζσο) εθαξκόδνπκε (ζην Ιύθεην) ηελ αξρή ηεο δηαηήξεζεο ηεο νξκήο ζε πξόβιεκα αιιειεπίδξαζεο ζσκάησλ; Νη πην ζπλεζηζκέλεο πεξηπηώζεηο είλαη απηέο θαηά ηηο νπνίεο δπν ζώκαηα, πνπ είλαη ηα κόλα κέιε ελόο κνλσκέλνπ ζπζηήκαηνο, αιιειεπηδξνύλ (ελλνείηαη κόλν κεηαμύ ηνπο) γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα Γt. Νη κάδεο ησλ ζσκάησλ είλαη m1 θαη m2 θαη νη ηαρύηεηέο ηνπο πξηλ από ηελ αιιειεπίδξαζε είλαη υ 1 θαη υ 2 αληίζηνηρα. Πηα πεξηζζόηεξα Ιπθεηαθά πξνβιήκαηα νη κάδεο ησλ ζσκάησλ δελ κεηαβάιινληαη θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε, ελώ νη εζσηεξηθέο δπλάκεηο κεηαβάιινπλ ηηο ηαρύηεηέο ηνπο ζε υ 1 θαη υ 2 αληίζηνηρα. Πξηλ από ηελ αιιειεπίδξαζε Μεηά ηελ αιιειεπίδξαζε p 1 p 1 m1 υ 1 υ 2 p 2 m1 υ 1 m2 (Γt) m2 υ 2 p 2 Γξάθνπκε: Αθνύ ην ζύζηεκα είλαη κνλσκέλν ε νξκή ηνπ δηαηεξείηαη. p syst. = σταθ. => p syst. = p syst. => p 1 + p 2 = p 1 + p 2 => m 1 υ 1 + m 2 υ 2 = m 1 υ 1 + m 2 υ 2

14 14 Νη πξνεγνύκελεο εμηζώζεηο είηε κόλεο ηνπο είηε ζπλδπαδόκελεο κε άιιεο πνπ πξνθύπηνπλ από άιιεο αξρέο, ζπλήζσο νδεγνύλ ζηελ εύξεζε ησλ αγλώζησλ. Ρέινο λα επηζεκάλνπκε όηη πξέπεη λα δώζνπκε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην δηαλπζκαηηθό ραξαθηήξα ηεο νξκήο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε νπνία ζε κνλσκέλα ζπζηήκαηα δηαηεξεί ην δηάλπζκά ηεο ζηαζεξό (κέηξν θαη θαηεύζπλζε) πξνθύπηεη δε θαη πξηλ από ηελ αιιειεπίδξαζε θαη κεηά από απηήλ σο ην δηαλπζκαηηθό άζξνηζκα ησλ αληηζηνίρσλ νξκώλ ησλ κειώλ ηνπ. Οι κρούσεις Θξνύζεηο νλνκάδνπκε ηηο αιιειεπηδξάζεηο εθείλεο (ζπλήζσο δύν) ζσκάησλ πνπ δηαξθνύλ πνιύ ιίγν θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο αλαπηύζζνληαη πνιύ κεγάιεο εζσηεξηθέο (ζπγθξηλόκελεο κε ηηο εμσηεξηθέο) γηα ην ζύζηεκά ηνπο δπλάκεηο. Θαηά ηηο θξνύζεηο, νη νξκέο ησλ ζπγθξνπόκελσλ ζσκάησλ κεηαβάιινληαη ζεκαληηθά, ελώ ε νξκή ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα ζεσξεζεί ζηαζεξή. Απηό ζπκβαίλεη ιόγσ ηνπ όηη ζηνλ ειάρηζην ρξόλν πνπ δηαξθνύλ, νη εζσηεξηθέο δπλάκεηο πξνιαβαίλνπλ λα αιιάμνπλ ηηο νξκέο ησλ κειώλ ηνπ ζπζηήκαηνο ελώ νη εμσηεξηθέο πνπ είλαη πνιύ κηθξόηεξεο δελ πξνιαβαίλνπλ λα αιιάμνπλ κεηξήζηκα ηελ νξκή ηνπ ζπζηήκαηνο. Τν πξαθηηθό ελδηαθέξνλ γηα καο είλαη όηη ζε πεξίπησζε θξνύζεο, αδηαθνξώληαο γηα ην αλ ην ζύζηεκα είλαη κνλσκέλν ή όρη, κπνξνύκε λα εθαξκόδνπκε ηε δηαηήξεζε ηεο νξκήο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα εξγαδόκαζηε όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο γηα ηα κνλσκέλα ζπζηήκαηα.

15 15 Ερωτήσεις 1. Ρη νλνκάδεηαη ζύζηεκα ζσκάησλ; Ξνηεο δπλάκεηο νλνκάδνληαη εζσηεξηθέο θαη πνηεο εμσηεξηθέο ζε έλα ζύζηεκα ζσκάησλ; Ξόηε ην ζύζηεκα νλνκάδεηαη κνλσκέλν; 2. Ξνηα νλνκάδνληαη θαηλόκελα θξνύζεο; 3. Ξσο νξίδεηαη ε νξκή; Ξνηα είλαη ε ζρέζε δύλακεο-κεηαβνιήο ηεο νξκήο; 4. Λα δηαηππώζεηε ηελ αξρή δηαηήξεζεο ηεο νξκήο θαη λα ηελ απνδείμεηε. 5. Ρη είλαη ε πιαζηηθή θξνύζε; 6. Λα αλαθέξεηε κεξηθά θαηλόκελα ζηα νπνία ηζρύεη ε αξρή δηαηήξεζεο ηεο νξκήο 7. Ζ νξκή ελόο ζώκαηνο είλαη κέγεζνο, έρεη ηελ θαηεύζπλζε ηεο θαη ην κέηξν ηεο δίλεηαη από ηε ζρέζε. Κνλάδα νξκήο ζην S.I. είλαη. 8. Δζσηεξηθέο δπλάκεηο ελόο ζπζηήκαηνο ζσκάησλ είλαη, ελώ εμσηεξηθέο δπλάκεηο. 9. Όηαλ ζε έλα ζύζηεκα ζσκάησλ ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ είλαη κεδέλ ε νξκή. 10. Γύν ζώκαηα κε κάδεο m1, 2m1 θηλνύληαη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν κε αληίζεηεο ηαρύηεηεο (ίζνπ κέηξνπ π, αληίζεηεο θνξάο). Κεηά ηελ θξνύζε ηα δύν ζώκαηα θηλνύληαη ζε έλα κε θνηλή ηαρύηεηα. Ππκπιεξώζηε ηα θελά. Ρα δύν ζώκαηα πξηλ ηελ θξνύζε έρνπλ νξκέο κέηξνπ θαη αληίζηνηρα. Ζ ζπλνιηθή νξκή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δύν ζσκάησλ έρεη κέηξν πξηλ ηελ θξνύζε. Κεηά ηελ θξνύζε ε ζπλνιηθή νξκή ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη κέηξν ελώ ην κέηξν ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηνπ m1 θαηά ηελ θξνύζε είλαη. Ζ θνηλή ηαρύηεηα ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε έρεη κέηξν θαη θαηεύζπλζε όκνηα κε απηή ηνπ ζώκαηνο.

16 Έλαο άλζξσπνο βξίζθεηαη πάλσ ζε κία βάξθα ζηελ ήξεκε ζάιαζζα. Ππκπιεξώζηε ην παξαθάησ θείκελν. Ρν ζύζηεκα άλζξσπνο βάξθα είλαη δηόηη ε ζπληζηακέλε ησλ είλαη. Νη εμσηεξηθέο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζην ζύζηεκα είλαη. Ζ αξρηθή νξκή ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη. Ν άλζξσπνο αξρίδεη λα πεξπαηά πάλσ ζηε βάξθα κε ηαρύηεηα. Ρόηε ε βάξθα ζα θηλεζεί δηόηη ηζρύεη ε. 12. Λα ζπλδέζεηε κε γξακκέο ηα κεγέζε κε ηηο αληίζηνηρεο κνλάδεο ζην S.I. Κπνξεί ζε κηα κνλάδα λα αληηζηνηρνύλ έλα ή πεξηζζόηεξα ή θαλέλα από ηα κεγέζε. Νξκή (i) (α) m/s 2 Γύλακε (ii) (β) kgm/s Δπηηάρπλζε (iii) (γ) Λ Κάδα (iv) (δ) kg Βάξνο (v) (ε) Λs 13. Πεκεηώζηε κε έλα Π ηηο ζσζηέο θαη κε έλα Ι ηηο ιαλζαζκέλεο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ νξκή. Α. Δίλαη κνλόκεηξν κέγεζνο. Β. Δίλαη δηαλπζκαηηθό κέγεζνο. Γ. Έρεη ηελ θαηεύζπλζε ηεο ηαρύηεηαο. Γ. Έρεη ηελ θαηεύζπλζε ηεο επηηάρπλζεο. Δ. Δμαξηάηαη από ηελ αδξάλεηα ηνπ ζώκαηνο. ΠΡ. Έρεη κνλάδεο ζην S.I. kgm/s 2. Ε. Έρεη κνλάδεο ζην S.I. kgm/s. Ζ. Έρεη κνλάδεο ζην S.I. Ns. Θ. Έρεη κέηξν ίζν κε m. Η. Όηαλ ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ ζε έλα ζώκα είλαη κεδέλ, ε νξκή έρεη ζηαζεξό κέηξν. 14. Αλ g = 10m/s 2, πνην από ηα παξαθάησ ζώκαηα έρεη κεγαιύηεξνπ κέηξνπ νξκή; Α. Άινγν 100kg κε ηαρύηεηα κέηξνπ 10m/s. Β. Πσκαηίδην κάδαο 10-6 gr κε ηαρύηεηα κέηξνπ 10 7 m/s. Γ. Πώκα κάδαο 1kg κεηά από ειεύζεξε πηώζε ύςνπο 180m. Γ. Κάδα 0,4kg κε ηαρύηεηα κέηξνπ 10 6 cm/s. 15. Κνλάδα νξκήο ζην S.I. είλαη Α. Λs B. kgm/s 2 Γ. kgm/s Γ. kgs/m

17 Έλα ζώκα m = 1kg αθήλεηαη λα πέζεη. Ρόηε κεηά από 2s αλ g = 10m/s 2 A. Ζ ηαρύηεηά ηνπ έρεη κέηξν 10m/s. Β. Ζ νξκή ηνπ έρεη κέηξν 20kgm/s. Γ. Ζ νξκή ηνπ έρεη κέηξν 20kgm/s 2. Γ. Ζ επηηάρπλζή ηνπ από (0-2)s ζπλέρεηα απμάλεηαη. 17. Πώκα κάδαο m = 1gr θηλείηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ 100m/s θηππά ζε θαηαθόξπθν ηνίρν θαη επηζηξέθεη κε ηαρύηεηα κέηξνπ 100m/s. Ρόηε Α. Ρν ζώκα έρεη ίδηα νξκή πξηλ θαη κεηά ηε ζύγθξνπζε. Β. Ζ κεηαβνιή ηνπ κέηξνπ ηεο νξκήο είλαη κεδέλ. Γ. Ρν κέηξν ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο είλαη 2kgm/s. Γ. Πσζηέο είλαη νη πξνηάζεηο Β, Γ. 18. Γίλεηαη ην ζύζηεκα δύν ζσκάησλ κε νξκέο p 1 θαη p 2 νιηθή νξκή ηνπ ζπζηήκαηνο Α. Δίλαη κεδέλ όηαλ ηα ζώκαηα θηλνύληαη αληίζεηα. Β. Δίλαη ίζε κε ην άζξνηζκα ησλ κέηξσλ p 1 + p 2. Γ. Δίλαη ίζε κε ην δηαλπζκαηηθό άζξνηζκα p 1 + p 2 Γ. Δίλαη θάζεηε ζηηο p 1, p 2 2. αληίζηνηρα. Ρόηε ε 19. Κηα κάδα m = 1kg αθήλεηαη λα πέζεη ειεύζεξε ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 από ύςνο 180m. Ρόηε, αλ g = 10m/s 2, ηε ρξνληθή ζηηγκή 2s Α. Ρν ζώκα ζα έρεη επηηάρπλζε κέηξνπ 20m/s 2. Β. Ρν ζώκα ζα έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ 20m/s 2. Γ. Ρν ζώκα ζα έρεη νξκή κέηξνπ 20kgm/s. Γ. Ρν ζώκα ζα έρεη νξκή κέηξνπ 20Λs. 20. Πώκα κάδαο m = 2kg θηλείηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ 10m/s πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Ρν ζώκα πξνζθξνύεη ζε θαηαθόξπθν ηνίρν θαη επηζηξέθεη κε ηαρύηεηα κέηξνπ 8m/s. Ρόηε Α. Ζ κεηαβνιή ηεο νξκήο έρεη κέηξν 4kgm/s. Β. Ζ κεηαβνιή ηεο νξκήο έρεη κέηξν 36kgm/s. Γ. Ζ κεηαβνιή ηεο νξκήο έρεη αληίζεηε θνξά από ηελ αξρηθή ηαρύηεηα. Γ. Ζ κεηαβνιή ηεο νξκήο έρεη ηε θνξά ηεο αξρηθήο ηαρύηεηαο. 21. Πε ζώκα m = 1kg πνπ είλαη αθίλεην πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ 10N. Ρόηε Α. Ζ δύλακε είλαη ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο νξκήο. Β. Κεηά από 2s ε νξκή έρεη κέηξν 20kgm/s. Γ. Κεηά από 2s ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο απμαλόκελν γίλεηαη ίζν κε 10m/s 2. Γ. Κεηά από 2s ην ζώκα έρεη δηαλύζεη 20m.

18 Πώκα κάδαο m εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε. Ρόηε Α. Ζ νξκή παξακέλεη ζηαζεξή. Β. Ζ νξκή ζπλερώο κεηαβάιιεηαη. Γ. Ζ νξκή ζπλερώο απμάλεη. Γ. Ρν κέηξν ηεο νξκήο παξακέλεη ζηαζεξό. 23. Πε ζώκα κάδαο m = 1kg αζθείηαη p(kgm/s) νξηδόληηα δύλακε. Ζ αιγεβξηθή ηηκή ηεο νξκήο ζε ζρέζε κε ην ρξόλν θαίλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα. Ρόηε 20 Α. Από (0-2)s ε δύλακε ζπλερώο απμάλεηαη. Β. Από (2-5)s ε θίλεζε είλαη επζύγξακκα νκαιά επηηαρπλόκελε. Γ. Ρν κέηξν ηεο δύλακεο ηελ t=1s είλαη 10Λ. Γ. Ρν ζώκα όηαλ t = 5s έρεη δηαλύζεη 80m. 2 5 t(s) 24. Πώκα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. Ρόηε Α. Ζ νξκή ηνπ ζώκαηνο παξακέλεη ζηαζεξή. Β. Ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο νξκήο είλαη κεδέλ. Γ. Ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο νξκήο είλαη ζηαζεξόο θαη δηάθνξνο ηνπ κεδελόο. Γ. Ζ γξαθηθή παξάζηαζε κέηξνπ νξκήο-ρξόλνπ είλαη επζεία παξάιιειε ζηνλ άμνλα ησλ ρξόλσλ. Δ. Ζ γξαθηθή παξάζηαζε κέηξνπ νξκήο-ρξόλνπ είλαη επζεία πνπ πεξλά από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ. 25. Κνλσκέλν ζύζηεκα είλαη εθείλν πνπ απνηειείηαη από ζώκαηα Α. Πηα νπνία δελ ελεξγνύλ δπλάκεηο. Β. Ξνπ είλαη ζπλερώο αθίλεηα. Γ. Ξνπ ε ζπληζηακέλε ησλ εμσηεξηθώλ δπλάκεσλ είλαη κεδέλ. Γ. Ξνπ δελ αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο. 26. Πην ζρήκα ηα ζώκαηα έρνπλ κάδεο m1 = 2kg θαη m2 = 1kg θαη βξίζθνληαη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν, ελώ ην m 1 m 2 ειαηήξην είλαη ζπκπηεζκέλν κε ηε βνήζεηα λήκαηνο. Θάπνηα ζηηγκή θόβνπκε ην λήκα. Ρόηε ηε ζηηγκή πνπ ράλεηαη ε επαθή ησλ ζσκάησλ κε ην ειαηήξην Α. Ζ νιηθή νξκή ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη κεδέλ. Β. Ρν κέηξν ηεο νξκήο ηνπ m1 είλαη ίζν κε ην κέηξν ηεο νξκήο ηνπ m2. Γ. Ρν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ m1 είλαη δηπιάζην από ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ m2. Γ. Ρίπνηα από ηα παξαπάλσ.

19 Έλα κνλσκέλν ζύζηεκα απνηειείηαη από δύν ζώκαηα πνπ αξρηθά εξεκνύλ. Ρα ζώκαηα ιόγσ αιιειεπίδξαζεο αξρίδνπλ λα θηλνύληαη. Ρόηε Α. Ζ αξρηθή νξκή ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη κεδέλ. Β. Ζ νξκή ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλερώο είλαη κεδέλ. Γ. Ρα ζώκαηα θηλνύληαη πάληνηε κε ηαρύηεηεο ίζνπ κέηξνπ. Γ. Ρα ζώκαηα θηλνύληαη πάληνηε κε νξκέο ίζνπ κέηξνπ. 28. Βιήκα κάδαο m θηλείηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ 100m/s. Θάπνηα ζηηγκή ην βιήκα δηαζπάηαη ζε δύν θνκκάηηα ίζεο κάδαο, ην έλα εθ ησλ νπνίσλ θηλείηαη θαηά ηελ αξρηθή θαηεύζπλζε κε ηαρύηεηα κέηξνπ 50m/s. Ρόηε ην άιιν Α. Θηλείηαη νξηδόληηα. Β. Θηλείηαη θαηά ηελ αξρηθή θαηεύζπλζε κε ηαρύηεηα κέηξνπ 100m/s. Γ. Έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ 50m/s. Γ. Θηλείηαη θαηά ηελ αξρηθή θαηεύζπλζε κε ηαρύηεηα κέηξνπ 150m/s. 29. Πώκα κάδαο m θηλείηαη νξηδόληηα κε νξκή p. Ρν ζώκα δηαζπάηαη ζε δύν θνκκάηηα, έλα εθ ησλ νπνίσλ θηλείηαη θάζεηα ζηελ νξκή p έρνληαο νξκή p 1. Ρόηε αλ ην άιιν θνκκάηη θηλεζεί κε νξκή p 2 Α. Ζ p 2 ζα είλαη νξηδόληηα όπσο ε αξρηθή νξκή. Β. Θα ηζρύεη γηα ηα κέηξα p = p 1 + p 2. Γ. Θα ηζρύεη p = p 1 + p 2. Γ. Θα ηζρύεη γηα ηα κέηξα p 2 = p p Γύν ζώκαηα α, β κε ma = 2kg, mβ = 4kg θηλνύληαη αληίξξνπα πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν κε ηαρύηεηεο ίζνπ κέηξνπ 10m/s. Αλ κεηά ηε ζύγθξνπζε ην α έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ 5m/s αληίζεηα ζηελ αξρηθή ηνπ ηαρύηεηα, ην β ζα έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ ζε m/s A. 5 B. 2,5 Γ. κεδέλ Γ. Ρίπνηα απ όια απηά 31. Πώκα α κάδαο m1 = 2kg θηλείηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ 10m/s πάλσ ζε ιείν επίπεδν. Ρν ζώκα α ζπγθξνύεηαη κε αθίλεην ζώκα β κάδαο m2 = 4kg. Ρν β κεηά ηελ θξνύζε θηλείηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ 2m/s έρνληαο ηε θνξά ηεο 1. Ρόηε ε ηαρύηεηα ηνπ α Α. Έρεη θνξά αληίζεηε ηεο 1. Β. Έρεη ηελ ίδηα θνξά κε ηε 1. Γ. Έρεη κέηξν 10m/s. Γ. Έρεη κέηξν 6m/s. E. Έρεη κέηξν 4m/s.

20 Πθαίξα κάδαο m = 100gr θηλείηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ 10m/s θαη ζπγθξνύεηαη κε άιιε ζθαίξα. Αλ ε δηάξθεηα ηεο θξνύζεο είλαη 0,01s θαη ε ζθαίξα κεηά ηελ θξνύζε έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ 8m/s αληίζεηεο θνξάο από ηελ αξρηθή ηόηε ε κέζε δύλακε πνπ αζθήζεθε ζηε δεύηεξε ζθαίξα έρεη κέηξν Α. 180Λ Β. 20Λ Γ. 200Λ Γ. Ρίπνηα απ όια απηά 33. Έλα μύιηλν ζώκα κάδαο M = 900gr βξίζθεηαη αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Βιήκα κάδαο m = 100gr πνπ θηλείηαη νξηδόληηα, κε ηαρύηεηα κέηξνπ 100m/s ζθελώλεηαη κέζα ζην ζώκα κάδαο Κ (ζπζζσκάησκα). Ρόηε ε ηαρύηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο βιήκα-ζώκα κεηά ηελ θξνύζε ζα έρεη κέηξν Α. 0m/s B. 100m/s Γ. 10m/s Γ. Ρίπνηα απ όια απηά 34. Γύν ζώκαηα α, β κε κάδεο m, 2m αληίζηνηρα εθηνμεύνληαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ από ην έδαθνο κε ίζεο ηαρύηεηεο κέηξνπ 20m/s. Κεηά από ρξόλν t = 1s Α. Έρνπλ ίζεο ηαρύηεηεο. Β. Ζ ηαρύηεηα ηνπ α είλαη κεγαιύηεξε από ηελ ηαρύηεηα ηνπ β. Γ. Ρα ζώκαηα έρνπλ ίζεο νξκέο. Γ. Ζ νξκή ηνπ β είλαη δηπιάζηα από ηελ νξκή ηνπ α. 35. Γύν ζώκαηα ίδηαο κάδαο θηλνύληαη αληίζεηα κε ηαρύηεηεο ίζνπ κέηξνπ. Ρόηε Α. Ρα ζώκαηα έρνπλ ίζεο νξκέο. Β. Ζ νξκή ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη δηπιάζηα από ηελ νξκή ηνπ θαζελόο ζώκαηνο. Γ. Ζ νξκή ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη κεδέλ. Γ. Ρίπνηα απ όια απηά. 36. Έλα ζώκα m = 1kg θηλείηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα 1,κέηξνπ 20m/s θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ 10m/s θαη ίδηαο θαηεύζπλζεο κε ηε 1. Ρόηε ε κεηαβνιή ηεο νξκήο είλαη Α. 10kgm/s. B. 30kgm/s κε θαηεύζπλζε απηή ηεο 1. Γ. 10kgm/s κε θαηεύζπλζε απηή ηεο 1. Γ. 10kgm/s κε θαηεύζπλζε αληίζεηε ηεο Έλαο άλζξσπνο κάδαο m = 80kg θηλείηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα 1, κέηξνπ 2m/s θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηαρύηεηα 2 κέηξνπ 2m/s αληίζεηα ζηελ θαηεύζπλζε ηεο 1. Ρόηε ε κεηαβνιή ηεο νξκήο ηνπ αλζξώπνπ είλαη Α. Κεδέλ. Β. 320kgm/s κε θαηεύζπλζε απηή ηεο 1. Γ. 320kgm/s κε θαηεύζπλζε απηή ηεο 1. Γ. 320kgm/s.

21 Πηελ αξρή δηαηήξεζεο νξκήο νθείιεηαη Α. Ζ θίλεζε ησλ ππξαύισλ. Β. Ζ αλάθξνπζε ηνπ όπινπ Γ. Ζ επηηάρπλζε πνπ απνθηά έλα ζώκα ππό ηελ επίδξαζε δύλακεο. Γ. Ζ αδξάλεηα ησλ ζσκάησλ. 39. Έλαο άλζξσπνο βξίζθεηαη πάλσ ζε εληειώο παγσκέλε ιίκλε θξαηώληαο κηα πέηξα ζηα ρέξηα ηνπ. Ρόηε πεηώληαο ηελ πέηξα Α. Γε ζα θηλεζεί. Β. Θα θηλεζεί αληίζεηα από ηελ πέηξα. Γ. Ζ νξκή ηνπ αλζξώπνπ ζα παξακείλεη ζηαζεξή. Γ. Ζ νξκή ηνπ ζπζηήκαηνο άλζξσπνο-πέηξα ζα παξακείλεη ζηαζεξή. 40. Αλ m1 = 2kg θαη 1 = 4m/s, m2 = 3kg θαη 2 = 2m/s ηόηε ε ζπλνιηθή νξκή ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη κέηξν Α. 14kgm/s B. 2kgm/s Γ. 10kgm/s Γ. Ρίπνηα απ όια απηά m 1 1 m 2 π 1 2 π Άλζξσπνο βξίζθεηαη πάλσ ζε παγσκέλε ιίκλε θαη πεηά πξνο ηα εκπξόο κηα πέηξα. Α. Ν άλζξσπνο δε ζα θηλεζεί. Β. Θα θηλεζεί πξνο ηα εκπξόο. Γ. Θα θηλεζεί πξνο ηα πίζσ. Γ. Ζ δύλακε πνπ άζθεζε ν άλζξσπνο ζηελ πέηξα είλαη ίζε κε ηε δύλακε πνπ άζθεζε ε πέηξα ζηνλ άλζξσπν. 42. Βιήκα πνπ θηλείηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ εθξήγλπηαη ζε δύν θνκκάηηα ην έλα εθ ησλ νπνίσλ θηλείηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα θάησ. Ρν άιιν Α. Θηλείηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ. Β. θηλείηαη νξηδόληηα. Γ. Θηλείηαη πιάγηα. Γ. Σξεηαδόκαζηε ην ιόγν ησλ καδώλ ησλ θνκκαηηώλ γηα λα δώζνπκε απάληεζε.

22 Αλ m1 = 10kg θαη 1 = 20m/s, m2 = 20kg θαη 2 = 10m/s θαη κεηά ηελ θξνύζε ηα δύν ζώκαηα ελσζνύλ, ην ζπζζσκάησκα. (Ρξηβέο ακειεηέεο) Α. Θα κείλεη αθίλεην. Β. Θα θηλεζεί πξνο ηα αξηζηεξά. Γ. Θα θηλεζεί πξνο ηα δεμηά. Γ. Ρίπνηα απ όια απηά. m 1 m Πηελ πεξίπησζε έθξεμεο ελόο βιήκαηνο ζηνλ αέξα ηζρύεη ε αξρή δηαηήξεζεο ηεο νξκήο δηόηη: Α. Γελ ππάξρεη βάξνο. Β. Ζ ζπληζηακέλε ησλ εμσηεξηθώλ δπλάκεσλ είλαη κεδέλ. Γ. Ζ ζπληζηακέλε ησλ εζσηεξηθώλ δπλάκεσλ είλαη κεδέλ. Γ. Νη εμσηεξηθέο δπλάκεηο ζεσξνύληαη ακειεηέεο κπξνζηά ζηηο εζσηεξηθέο. 45. Έλαο άλζξσπνο βξίζθεηαη κέζα ζηελ θαξόηζα ελόο θνξηεγνύ θαη πξνζπαζεί λα κεηαθηλήζεη ην θνξηεγό ζπξώρλνληάο ην από κέζα, αιιά απηό δε γίλεηαη. Ν ιόγνο είλαη όηη: Α. Ρν θνξηεγό έρεη κεγάιε κάδα. Β. Ζ δύλακε πνπ αζθεί είλαη εζσηεξηθή. Γ. Γελ αζθεί κεγάιε δύλακε. Γ. πάξρνπλ ηξηβέο. 46. Έλα βηβιίν βξίζθεηαη πάλσ ζε έλα ηξαπέδη. Θεσξνύκε ηα δύν ζώκαηα σο ζύζηεκα. Ρόηε: Α. Ρν βάξνο ηνπ βηβιίνπ είλαη εζσηεξηθή δύλακε. Β. Ρν βάξνο ηνπ ηξαπεδηνύ είλαη εζσηεξηθή δύλακε. Γ. Θαη ηα δύν βάξε είλαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο. 47. Έλαο άλζξσπνο βξίζθεηαη κέζα ζε αζαλζέξ πνπ αλεβαίλεη. Σαξαθηεξίζηε κε έλα Δ (εζσηεξηθή) θαη έλα Μ (εμσηεξηθή) ηηο δπλάκεηο γηα ην ζύζηεκα αζαλζέξ-αλζξώπνπ. Α. Ρν βάξνο ηνπ αλζξώπνπ. Β. Ρν βάξνο ηνπ αζαλζέξ. Γ. Ζ δύλακε πνπ αζθεί ν άλζξσπνο ζην δάπεδν ηνπ αζαλζέξ. Γ. Ζ δύλακε πνπ αζθεί ην ζπξκαηόζρνηλν ζπγθξάηεζεο ηνπ αζαλζέξ. 48. Λα αληηζηνηρίζεηε θαηάιιεια ηα επόκελα. 1. Νξκή α. Λ 2. Γύλακε β. kg 3. Κάδα γ. Λs 4. Ραρύηεηα δ. kgm/s ε. m/s

23 Νη πξνηάζεηο ηεο αξηζηεξήο ζηήιεο είλαη νξηζκνί γηα ηνπο όξνπο θαη ηα κεγέζε ηεο δεμηάο ζηήιεο. Ππλδέζηε θάζε έλα νξηζκό ηεο αξηζηεξήο ζηήιεο κε ηνλ αληίζηνηρν όξν ή κέγεζνο ηεο δεμηάο ζηήιεο. 1. Γηαλπζκαηηθό κέγεζνο πνπ α. Κεραληθό ζύζηεκα ραξαθηεξίδεη ηελ θίλεζή θαη εμαξηάηαη από ηε κάδα θαη ηελ ηαρύηεηα. 2. Γπλάκεηο νη νπνίεο δε β. Δμσηεξηθέο δπλάκεηο κεηαβάιινπλ ηελ νξκήο ελόο κεραληθνύ ζπζηήκαηνο. 3. Γπλάκεηο νη νπνίεο γ. Νξκή κεηαβάιινπλ ηελ νξκή ελόο κεραληθνύ ζπζηήκαηνο. 4. Νκάδα ζσκάησλ, ηα νπνία δ. Δζσηεξηθέο δπλάκεηο αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο, θαζώο θαη κε ηα ζώκαηα ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπο. 50. Νη δύν κάδεο ηνπ ζρήκαηνο m1 = m2 = m, θηλνύληαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηεο ίζσλ κέηξσλ 1 = 2 = θαη αληίζεηεο θνξάο. Νη κάδεο ζπγθξνύνληαη πιαζηηθά, δειαδή κεηά ηελ θξνύζε θηλνύληαη ζαλ έλα ζώκα. Λα αληηζηνηρίζεηε θαηάιιεια ηα επόκελα: 1. Ζ αιγεβξηθή ηηκή ηεο νξκήο ηνπ α. -m ζπζηήκαηνο πξηλ ηελ θξνύζε είλαη: 2. Ζ αιγεβξηθή ηηκή ηεο νξκήο ηνπ β. κεδέλ ζπζηήκαηνο πξηλ ηελ θξνύζε είλαη: 3. Ζ αιγεβξηθή ηηκή ηεο κεηαβνιήο γ. 2m ηεο νξκήο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηελ θξνύζε είλαη: 4. Ζ αιγεβξηθή ηηκή ηεο κεηαβνιήο δ. m ηεο νξκήο ηεο κάδαο m1 θαηά ηελ θξνύζε είλαη: 5. Ζ αιγεβξηθή ηηκή ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηεο κάδαο m2 θαηά ηελ θξνύζε είλαη:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. α) ηηο ηαρύηεηεο ησλ ζθαηξώλ κεηά ηελ θξνύζε. β) ην κέηξν ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηεο ζθαίξαο 1 θαηά ηε θξνύζε, αλ m 1 = 1kg.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. α) ηηο ηαρύηεηεο ησλ ζθαηξώλ κεηά ηελ θξνύζε. β) ην κέηξν ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηεο ζθαίξαο 1 θαηά ηε θξνύζε, αλ m 1 = 1kg. ΠΛΑΓΙΕ ΚΡΟΥΕΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 θαίξα 1, κάδαο m 1 θηλείηαη κε ηαρύηεηα π 1 = 3 m/s θαη ζπγθξνύεηαη έθθεληξα θαη ειαζηηθά κε άιιε ζθαίξα κάδαο m =m 1 πνπ αξρηθά εξεκεί. Μεηά ηελ θξνύζε ε 1 θηλείηαη κε ηαρύηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήςεισ Γ. Γ. A. 8J B. 32J Γ. 16J Γ. 4J. 3. Τν έξγν κηαο δύλακεο: Α. είλαη δηαλπζκαηηθό θπζηθό κέγεζνο. Β. είλαη πάληα ζεηηθό.

Ερωτήςεισ Γ. Γ. A. 8J B. 32J Γ. 16J Γ. 4J. 3. Τν έξγν κηαο δύλακεο: Α. είλαη δηαλπζκαηηθό θπζηθό κέγεζνο. Β. είλαη πάληα ζεηηθό. 18 Ερωτήςεισ 1. Η γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ έξγνπ ηεο ζηαζεξήο ζπληζηακέλεο δύλακεο πνπ δέρεηαη ζεκεηαθό αληηθείκελν ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αιγεβξηθή ηηκή ηεο κεηαηόπηζήο ηνπ είλαη: W W A. B. Γx Γx W W Γ. Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάηων Θεηικού Προζαναηολιζμού. Συνδυαζηικά θέμαηα με : Κυκλική κίνηζη και ορμή

Τράπεζα θεμάηων Θεηικού Προζαναηολιζμού. Συνδυαζηικά θέμαηα με : Κυκλική κίνηζη και ορμή Τράπεζα θεμάηων Θεηικού Προζαναηολιζμού Κεθ. 2 Θέμα Δ Συνδυαζηικά θέμαηα με : Κυκλική κίνηζη και ορμή 1. Μηα ξάβδνο κήθνπο R = 1 m θαη ακειεηέαο κάδαο βξίζθεηαη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν (θάηνςε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ

ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ ΘΔΜΑ Α: 1. Έλαο αξκνληθόο ηαιαλησηήο εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε. Όηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ Β Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο, ε νπνία δελ έρεη

ΘΔΜΑ Β Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο, ε νπνία δελ έρεη ΘΔΜΑ Β Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο, ε νπνία δελ έρεη αηκόζθαηξα, είλαη έμη θνξέο κηθξόηεξν από απηό ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.

Διαβάστε περισσότερα

2 ος και 3 ος ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ

2 ος και 3 ος ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ 2 ος και 3 ος ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ 1. 10077 Β 1. Γύν κηθξνί θύβνη Σ 1 θαη Σ 2 κε κάδεο m 1 θαη m 2 κε m 2 = m 1 είλαη αξρηθά αθίλεηνη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν θαη απέρνπλ απόζηαζε d. Τε ρξνληθή ζηηγκή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ον/μο:.. Ύλη: Κινητική 1 Α Λυκείου Γεν. Παιδείας 13-11-11 Θέμα 1 ο : Δπηιέμηε ηε ζωζηή απάληεζε: 1.Σηελ επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε ε επηηάρπλζε ελόο θηλεηνύ είλαη: α)αλάινγε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ Αρχική θάζε Οη ζρέζεηο x= Aεκσt π = π max ζπλσt α = - α max εκσt ηζρύνπλ, όηαλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο (x=0) θαη θηλείηαη θαηά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ B Β1. Γύν πέηξεο Α, θαη Β αθήλνληαη αληίζηνηρα από ηα ύςε h A, h B πάλσ από ην έδαθνο λα

ΘΔΜΑ B Β1. Γύν πέηξεο Α, θαη Β αθήλνληαη αληίζηνηρα από ηα ύςε h A, h B πάλσ από ην έδαθνο λα 1.10079 B 2 Γπν όκνηεο κηθξέο ζθαίξεο, αθήλνληαη ηαπηόρξνλα ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0, λα εθηειέζνπλ ειεύζεξε πηώζε, από δπν δηαθνξεηηθά ύςε πάλσ από ην έδαθνο Η πξώηε ζθαίξα θηάλεη ζην έδαθνο ηε ρξνληθή ζηηγκή

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΔΜΑ Β. Μονάδες 4. Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 8

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΔΜΑ Β. Μονάδες 4. Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 8 ΘΔΜΑ Β Β 1. Σηε δηπιαλή εηθόλα παξηζηάλεηαη ην δηάγξακκα ηαρύηεηαο ρξόλνπ ελόο θηλεηνύ, πνπ εθηειεί επζύγξακκε νκαιά κεηαβαιιόκελε θίλεζε. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. Από ην δηάγξακκα απηό, γλωξίδνληαο

Διαβάστε περισσότερα

αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F. Όηαλ ην θηβώηην έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά x έρεη απνθηήζεη

αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F. Όηαλ ην θηβώηην έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά x έρεη απνθηήζεη 1. 10079 B 1. Κηβώηην βξίζθεηαη αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν ζηε ζέζε x=0 ηνπ πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα xx. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ζην θηβώηην αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε ε ηηκή ηεο νπνίαο ζε ζπλάξηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793)

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793) ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793) Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (10794-10844) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (9654-10108) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ

ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ 1. 10078, 9136, 10821 Β 1. Η ζέζε ελόο ζώκαηνο, πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαηά κήθνο ελόο πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα x'x, δίλεηαη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή από ηελ εμίζσζε x =

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. Μονάδες Καηά ηελ ειαζηηθή θξνύζε δύν ζσκάησλ :

Μονάδες 5. Μονάδες Καηά ηελ ειαζηηθή θξνύζε δύν ζσκάησλ : 52 Υρόνια ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΒΒΑΪΓΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΣΙ : Φιλολάοσ & Δκφαντίδοσ 26 : Σηλ.: 2107601470 ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ 2012 Θέμα 1 ο 1. Αξκνληθό θύκα ζπρλόηεηαο f = 200Hz

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Β B 1. Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Β B 1. Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. ΘΕΜΑ Β B 1. Αυτοκίνητο είναι αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο δρομο. Ο οδηγός του αυτοκινήτου τη χρονική στιγμή t=0, πατώντας το γκάζι αρχίζει να επιταχύνει το αυτοκίνητο με σταθερή επιτάχυνση. Τη χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ Β Β1. Μονάδες 4 Β) Μονάδες 8 Β2. F α) Μονάδες 4 Β) Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Β Β1. Μονάδες 4 Β) Μονάδες 8 Β2. F α) Μονάδες 4 Β) Μονάδες 9 ΘΔΜΑ Β Β1. Ο Μάξηνο πνπ έρεη κάδα 20 Kg κε ηε κακά ηνπ πνπ έρεη κάδα 60 Κg θάλνπλ παηηλάδ ζηνλ πάγν. Κάπνηα ζηηγκή, από απξνζεμία, ζπγθξνύνληαη κε απνηέιεζκα λα αθηλεηνπνηεζνύλ θαη νη δπν. Α) Να επηιέμηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ Β Β1. Μονάδες 6 Μονάδες 6 2. Μονάδες 4 Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Β Β1. Μονάδες 6 Μονάδες 6 2. Μονάδες 4 Μονάδες 9 ΘΔΜΑ Β Β 1. Έλαο κεηεσξίηεο πέθηεη θαηαθόξπθα πξνο ηε γε. Α) Όηαλ ν κεηεσξίηεο βξίζθεηαη ζε έλα ζεκείν εθηόο ηεο αηκόζθαηξαο λα ζρεδηάζεηε ηηο δπλάκεηο αιιειεπίδξαζεο Γεο - κεηεσξίηε θαη λα ζπγθξίλεηε

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (10850-10969) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Β. Η θακππιόγξακκε θίλεζε πιηθνύ ζεκείνπ

Β. Η θακππιόγξακκε θίλεζε πιηθνύ ζεκείνπ Β. Η θακππιόγξακκε θίλεζε πιηθνύ ζεκείνπ Β.1 Γεληθά γηα ηελ θακππιόγξακκε θίλεζε 1. Πνηα θίλεζε ιέγεηαη θακππιόγξακκε; Κακππιόγξακκε είλαη ε θίλεζε ζηελ νπνία ε ηξνρηά είλαη θακπύιε. 2. Πώο νξίδεηαη θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (5052-5216) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.)

ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.) ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.) x t t Δμηζώζεηο Α.Α.Σ. (ρωξίο αξρηθ θάζε) Δμηζώζεηο Α.Α.Σ. (κε αξρηθ θάζε) Γύλακε ζηελ Α.Α.Σ. a a t α ρέζε επηηάρπλζεο απνκάθξπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7 15967 Τε ρξνληθή ζηηγκή t o = 0 ζώκα κάδαο 1 = 0,4 kg βάιιεηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ 1 = 30 /s από ύςνο 160 από ην έδαθνο. Ταπηόρξνλα από ην έδαθνο βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα επάλσ έλα δεύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι 1. Έλα ζώκα κάδαο =3kgr θηλείηαη ζην επίπεδν ΦΟΧ έηζη ώζηε: x=5t 2-1, y=3t 3 +2. Να βξείηε ην κέηξν ηεο ζπληζηάκελεο δύλακεο πνπ αζθείηαη ζην ζώκα ηε ρξνληθή ζηηγκή t=2sec.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΘΔΤΙΚΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ TΔΛΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΘΔΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΘΔΤΙΚΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ TΔΛΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΔΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΘΔΤΙΚΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ TΔΛΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΔΜΑ A Σηηο εξσηήζεηο 1-5 λα γξάςεηε ζην θύιιν απαληήζεσλ ηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο θαη δίπια ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (3761-5050) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ 1. 10077, 10793 Β 2. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα νκαιά. Έλα αθίλεην πεξηπνιηθό, κόιηο πεξλά ην απηνθίλεην από κπξνζηά ηνπ, αξρίδεη λα ην θαηαδηώθεη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7 Σώκα κάδαο M = 5 kg βξίζθεηαη ζηελ άθξε ελόο επίπινπ ύςνπο H = 1,8 m όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. Έλα βιήκα κάδαο m = 200 g θηλείηαη κε νξηδόληηα ηαρύηεηα V = 200 m/s θαη δηαπεξλά ην ζώκα M αθαξηαία,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ

ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ ΦΥΣΙΚΗ KTΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 80min ΣΜΗΜΑ:. ONOM/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΟΝΑΓΔ ΘΔΜΑ ο ΘΔΜΑ ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΘΔΜΑ Α:. Γύν ζύγρξνλεο ζεκεηαθέο πεγέο θπκάησλ Π θαη Π δεκηνπξγνύλ εγθάξζηα αξκνληθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ ΦΥΣΙΚΗ KATΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΟΝΑΓΔ ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΘΔΜΑ Α: 1. Γύν ζεκεία Ο 1 θαη Ο 2 είλαη ζύγρξνλεο πεγέο θπκάησλ ζηελ ήξεκε

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα 1 ν. 0,3kg είλαη θξεκαζκέλν ζην άθξν θαηαθόξπθνπ. 0,45kg βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ κε ηαρύηεηα 0. 10 m / s.

Θέκα 1 ν. 0,3kg είλαη θξεκαζκέλν ζην άθξν θαηαθόξπθνπ. 0,45kg βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ κε ηαρύηεηα 0. 10 m / s. Θέκα 1 ν Σώκα Σ κάδαο m1 0,3kg είλαη θξεκαζκέλν ζην άθξν θαηαθόξπθνπ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο k 1N / m, όπσο ζην ζρήκα. Γεύηεξν ζώκα κάδαο m 0,45kg βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ κε ηαρύηεηα 0 θαη ζθελώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΚΡΟΤΔΙ-ΥΔΣΙΚΔ ΚΙΝΗΔΙ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΚΡΟΤΔΙ-ΥΔΣΙΚΔ ΚΙΝΗΔΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ν -ΚΡΟΤΔΙ-ΥΔΣΙΚΔ ΚΙΝΗΔΙ... ΑΚΗΔΙ νπ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ... 8 ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ DOPPLER... 6 ΑΚΗΔΙ DOPPLER... 3 KEΦΑΛΑΙΟ ν -ΣΑΛΑΝΣΩΔΙ... ΠΔΡΙΟΓΙΚΔ ΚΙΝΗΔΙ... 36 ΦΘΙΝΟΤΔ ΣΑΛΑΝΣΩΔΙ... 5 ΔΞΑΝΑΓΚΑΜΔΝΔ ΣΑΛΑΝΣΩΔΙ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κινημαηική Ομάδα Γ.

1.1. Κινημαηική Ομάδα Γ. 1.1.21. Δςο παιδιά πεππαηούν.. 1.1. Κινημαηική Ομάδα Γ. Γπν παηδηά Α θαη Β, ζηέθνληαη ζε απόζηαζε d=(κλ)=190m, ζε επζύγξακκν δξόκν. Σε κηα ζηηγκή ην πξώην παηδί Α αξρίδεη λα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία επίλςζηρ αζκήζεων θςζικήρ

Μεθοδολογία επίλςζηρ αζκήζεων θςζικήρ Μεθοδολογία επίλςζηρ αζκήζεων θςζικήρ ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΣΑΖ-ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΓΝΩΡΗΜΑΣΑ ΣΩΝ ΣΡΑΣΖΓΗΚΩΝ ΛΤΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΩΝ ΦΤΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Β. , συν60 ) και ότι η επίδραση το αέρα. είναι αμελητέα.

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Β. , συν60 ) και ότι η επίδραση το αέρα. είναι αμελητέα. ΘΕΜΑ Β Β 1. Δυο κιβώτια Α και Β βρίσκονται δίπλα-δίπλα ακίνητα σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή t = 0 s ασκούνται στα κιβώτια δυο σταθερές δυνάμεις F A και F B ίσου μέτρου αντίστοιχα όπως φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΣΡΟ Αγίαρ οθίαρ ΝΣΕΠΩ Β. Όλγαρ ΕΤΟΜΟ Μ.Αλεξάνδπος ΑΠΑΛΤΖΣΔΗΣ

ΚΕΝΣΡΟ Αγίαρ οθίαρ ΝΣΕΠΩ Β. Όλγαρ ΕΤΟΜΟ Μ.Αλεξάνδπος ΑΠΑΛΤΖΣΔΗΣ ΘΔΚΑ Α 1-α, 2-δ, 3-β, 4-δ, 5 α-ι, β-ι, γ-σ, δ-σ, ε-ι ΑΠΑΛΤΖΣΔΗΣ ΘΔΚΑ Β β1) Σσζηό ην (γ). Tν ζεκείν Γ απέρεη από ηελ πεγή Π 1 απόζηαζε r 1Γ =3ι/2 θαη από ηελ πεγή Π 2 απόζηαζε r 2Γ =5ι/2. Ζ ζπκβνιή γηα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα