αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F. Όηαλ ην θηβώηην έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά x έρεη απνθηήζεη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F. Όηαλ ην θηβώηην έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά x έρεη απνθηήζεη"

Transcript

1 B 1. Κηβώηην βξίζθεηαη αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν ζηε ζέζε x=0 ηνπ πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα xx. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ζην θηβώηην αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε ε ηηκή ηεο νπνίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε δίλεηαη από ην δηάγξακκα πνπ παξηζηάλεηαη ζηε δηπιαλή εηθόλα, νπόηε ην θηβώηην αξρίδεη λα θηλείηαη θαηά ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα xx. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. α) ην έξγν ηεο δύλακεο ζηε κεηαηόπηζε ηνπ θηβσηίνπ από ηε ζέζε x=0 ζηε ζέζε 2x είλαη κεδέλ β) ην έξγν ηεο δύλακεο ζηε κεηαηόπηζε ηνπ θηβσηίνπ από ηε ζέζε x=0 ζηε ζέζε 2x είλαη ζεηηθό. γ) ην έξγν ηεο δύλακεο ζηε κεηαηόπηζε ηνπ θηβσηίνπ από ηε ζέζε x=0 ζηε ζέζε 2x είλαη αξλεηηθό. Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μνλάδεο , Β2. Έλα θηβώηην κάδαο 2 Kg είλαη αξρηθά αθίλεην ζηε ζέζε x = 0 m ηνπ άμνλα xx, πάλσ ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. ην θηβώηην αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε πνπ έρεη ηε δηεύζπλζε ηνπ άμνλα κε απνηέιεζκα απηό λα αξρίζεη λα θηλείηαη θαηά ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x x. Σν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ θηβσηίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ζέζε θαίλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα. Α) Να επηιέμηε ηε ζσζηή πξόηαζε. α) ε δύλακε πνπ αζθείηαη ζην θηβώηην έρεη κέηξν F = 2 N. β) ε θίλεζε ηνπ θηβσηίνπ είλαη επζύγξακκε νκαιή. γ) ην έξγν ηεο δύλακεο όηαλ ην θηβώηην έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά Γx = 4 m είλαη ίζν κε 16 J. Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μνλάδεο 9

2 B 2. ε κηθξό ζώκα αζθείηαη δύλακε ζηαζεξήο θαηεύζπλζεο ηεο νπνίαο ε ηηκή κεηαβάιιεηαη κε ηελ κεηαηόπηζε όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Σν έξγν ηεο δύλακεο γηα ηε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο από ηε ζέζε x = 0 m ζηε ζέζε x = 2 m ζα είλαη: α) 40 J β) 20 J γ) 80 J Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μνλάδεο , Β 2. Κηβώηην κάδαο Μ βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. ην θηβώηην αξρίδεη λα αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F. Όηαλ ην θηβώηην έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά x έρεη απνθηήζεη θηλεηηθή ελέξγεηα K 1 θαη θηλείηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ π 1. Α) Να επηιέμηε ηε ζσζηή πξόηαζε Όηαλ ην θηβώηην έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά x 2 = 4x 1 α) ην θηβώηην ζα έρεη απνθηήζεη ηαρύηεηα κέηξνπ π 2 = 4π 1 β) ην θηβώηην ζα έρεη απνθηήζεη θηλεηηθή ελέξγεηα K 2 = 4K l γ) ην θηβώηην ζα έρεη απνθηήζεη θηλεηηθή ελέξγεηα K 2 = 2 K 1 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Μνλάδεο 9

3 ΘΔΜΑ Β Β1. Μηθξή ζθαίξα αθήλεηαη λα πέζεη από αξρηθό κηθξό ύςνο H, πάλσ από ην έδαθνο θαη εθηειώληαο ειεύζεξε πηώζε πέθηεη ζην έδαθνο. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.

4 Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο (K) ηεο ζθαίξαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ύςνο (Η) από ην έδαθνο, παξηζηάλεηαη ζσζηά από ην δηάγξακκα: α) Ι β) ΙΙ γ) ΙΙΙ Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες ,5208 ΘΔΜΑ Β Β1. Μηα ζθαίξα κάδαο m βάιιεηαη από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ. Η ζθαίξα θηάλεη ζην κέγηζην ύςνο h θαη επηζηξέθεη ζην έδαθνο. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Αλ γλσξίδεηε όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη ζηαζεξή θαη ε επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα ηόηε ην έξγν ηνπ βάξνπο ηεο ζθαίξαο θαηά ηε ζπλνιηθή θίλεζή ηεο είλαη ίζν κε: α) mgh β) 0 γ) 2 mgh Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες ,5405 Β 2. Μηθξό ζώκα είλαη αξρηθά αθίλεην πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. ην ζώκα αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε F ηεο νπνίαο ε ηηκή κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα:

5 Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. H θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο α) από ηε ζέζε χο = 0 m έσο ηε ζέζε χ Α παξακέλεη ζηαζεξή. β) από ηε ζέζε χα έσο ηε ζέζε χβ κεηώλεηαη. γ) από ηε ζέζε χ 0 = 0 m έσο ηε ζέζε χ Β απμάλεηαη. Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Β2. Μία κεηαιιηθή ζθαίξα εθηειεί ειεύζεξε πηώζε. ε ζεκείν Α ηεο ηξνρηάο ηεο έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ σ θαη θηλεηηθή ελέξγεηα ίζε κε Κ. ε έλα άιιν ζεκείν Β πνπ βξίζθεηαη ρακειόηεξα από ην Α ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηεο ζθαίξαο είλαη ίζν κε 2π. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε Η κεηαβνιή ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηεο ζθαίξαο από ηε ζέζε Α ζηελ ζέζε Β είλαη ίζε κε: α) - 3Κ β) 2Κ γ) - 4Κ Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο , 9623 B 2. ε κηθξό ζώκα αζθείηαη δύλακε ζηαζεξήο θαηεύζπλζεο ηεο νπνίαο ε ηηκή κεηαβάιιεηαη κε ηελ κεηαηόπηζε όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Σν έξγν ηεο δύλακεο F γηα ηε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο από ηε ζέζε x = 0 m ζηε ζέζε ρ = 2 m ζα είλαη: α) 40 J β) 20 J γ) 80 J Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.

6 9.4186,5203 Β1. Μία κπάια θηλείηαη ππό ηελ επίδξαζε κόλν ηνπ βάξνπο ηεο θαη δηέξρεηαη δηαδνρηθά από ηα ζεκεία Α, Β, Γ. Α) Αθνύ κεηαθέξεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζηελ θόιια ζαο λα ηνλ ζπκπιεξώζεηε. ηνλ πίλαθα δίλνληαη θάπνηεο από ηηο ηηκέο ηεο θηλεηηθήο, ηεο δπλακηθήο θαη ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο ηεο κπάιαο ζηα ζεκεία Α, Β, Γ. εκείν Κηλεηηθή ελέξγεηα (J) Γπλακηθή ελέξγεηα (J) Μεραληθή ελέξγεηα (J) Α Β 40 Γ 10 Β) Να εμεγήζεηε πσο ππνινγίζαηε θάζε ηηκή ελέξγεηαο κε ηελ νπνία ζπκπιεξώζαηε ηνλ πίλαθα. Μονάδες ,8996 Β2) Γύν ζώκαηα 1 θαη 2 έρνπλ ίζεο κάδεο θαη θηλνύληαη ζηνλ ίδην νξηδόληην δξόκν ζε αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο κε ηαρύηεηεο u 1, θαη u 2 αληίζηνηρα. Α) Από ηηο παξαθάησ ηξεηο επηινγέο, λα επηιέμεηε απηήλ πνπ ζεσξείηε ζσζηή. Αλ γηα ηα κέηξα ησλ ηαρπηήησλ ηζρύεη υ 1 = 2υ 2, ηόηε ν ιόγνο K 1 /K 2 ησλ θηλεηηθώλ ελεξγεηώλ ησλ ζσκάησλ 1 θαη 2, είλαη ίζνο κε: α) 4 β) - 4 γ) 2 Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μνλάδεο ,9002 Β2) Από έλα ζεκείν ηνπ εδάθνπο εθηνμεύνπκε κηθξή κεηαιιηθή ζθαίξα θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ

7 κε αξρηθή ηαρύηεηα κέηξνπ σο θαη θηάλεη ζε κέγηζην ύςνο ίζν κε Η πάλσ από ην έδαθνο. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Γηα λα θηάζεη ε ζθαίξα ζε κέγηζην ύςνο ίζν κε 2Η, πξέπεη λα εθηνμεπηεί κε ηαρύηεηα κέηξνπ: α) 2σο β) 4σο γ) π ν 2 Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μνλάδεο , Β2) Από ην κπαιθόλη ηνπ 1 νπ νξόθνπ, πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο H από ην έδαθνο, έλαο καζεηήο αθήλεη κηα κπάια λα πέζεη ζην δάπεδν. ηελ δηπιαλή εηθόλα θαίλεηαη ε κπάια ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο, ε αξρηθή ηεο ζέζε Α, κηα ελδηάκεζε ζέζε Γ όπνπ h = H/2 θαη ε ηειηθή ζέζε Γ ζην έδαθνο ειάρηζηα πξηλ αλαπεδήζεη ε κπάια. Θεσξνύκε σο επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα ην έδαθνο θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα ακειεηέα. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο κπάιαο ζηελ ελδηάκεζε ζέζε Γ: α) είλαη ίζε κε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ έρεη ζηε ζέζε Γ. β) είλαη ίζε κε ηελ δπλακηθή ελέξγεηα πνπ έρεη ζηε ζέζε Α. γ) είλαη ίζε κε ηε δπλακηθή ελέξγεηα πνπ έρεη ζηελ ίδηα ζέζε. Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο ,9015 Β2) Έλαο κηθξόο γεξαλόο (Κιαξθ) αλπςώλεη έλα θηβώηην κάδαο m από ην έδαθνο θαη ην ηνπνζεηεί ζηελ θαξόηζα ελόο θνξηεγνύ πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο 1,2 m πάλσ από ην έδαθνο (δηαδξνκή 1). ηε ζπλέρεηα έλαο εξγάηεο ζπξώρλεη ην θηβώηην θαη ην κεηαθηλεί νξηδόληηα πάλσ ζηελ θαξόηζα θαηά 4 m θαη ην κεηαθέξεη ζην άιιν άθξν ηεο θαξόηζαο (δηαδξνκή 2). Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Αλ W 1 θαη W 2 είλαη ην έξγν βάξνπο ηνπ θηβσηίνπ ζηηο δηαδξνκέο (1) θαη (2) αληίζηνηρα, ηόηε ηζρύεη: α) W1 = W2 β) W1 < W2 γ) W1> W2 Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μνλάδεο 9

8 ΘΔΜΑ Β Β1) Από ην κπαιθόλη ηνπ 1 νπ νξόθνπ, πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο H από ην έδαθνο, έλαο καζεηήο αθήλεη ειεύζεξε κηα κπάια λα πέζεη ζην δάπεδν. ηελ δηπιαλή εηθόλα θαίλεηαη ε κπάια ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο. ηελ αξρηθή ηεο ζέζε Α, ζε κηα ελδηάκεζε ζέζε Γ θαη ζηελ ηειηθή ζέζε Γ ζην έδαθνο ειάρηζηα πξηλ αθηλεηνπνηεζεί. Θεσξνύκε σο επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα ην έδαθνο θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα ακειεηέα. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Η κεραληθή ελέξγεηα ηεο κπάιαο: α) είλαη κεδέλ ζηε ζέζε Α θαη κέγηζηε ζηε ζέζε Γ. β) είλαη κέγηζηε ζηε ζέζε Α θαη κεδέλ ζηε ζέζε Γ. γ) έρεη ηελ ίδηα ηηκή θαη ζηηο ηξεηο παξαπάλσ ζέζεηο. Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο , Μονάδες 8 Β1) Αθήλνπκε κηα κπάια ηνπ κπάζθεη ειεύζεξε από ύςνο h να πέζεη ζην έδαθνο. Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο κπάιαο ηε ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην έδαθνο είλαη ίζε κε Κ. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Αλ αθήζνπκε ηελ ίδηα κπάια λα πέζεη από ύςνο 2h, ηόηε ε θηλεηηθή ηεο ελέξγεηα ηε ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην έδαθνο, είλαη ίζε κε: α) Κ β) 2Κ γ) K Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες , ΘΔΜΑ Β Β1) ην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη πσο κεηαβάιιεηαη ε ηαρύηεηα ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν γηα δύν δξνκείο Α θαη Β, πνπ θηλνύληαη ζηνλ ίδην επζύγξακκν δξόκν. Ο δξνκέαο Α έρεη κάδα κεγαιύηεξε από ηε κάδα ηνπ δξνκέα Β (m A > m B ). Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Σε ρξνληθή ζηηγκή t 1, νη θηλεηηθέο ελέξγεηεο Κ Α θαη Κ Β ησλ δξνκέσλ Α θαη Β αληίζηνηρα, επαιεζεύνπλ ηε ζρέζε: σ Α) ΚΑ > ΚΒ Β) ΚΑ = ΚΒ Γ) ΚΑ < ΚΒ Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.

9 , Β2) ε έλα θηβώηην πνπ αξρηθά εξεκεί ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν έλαο καζεηήο αζθεί νξηδόληηα δύλακε F, ε αιγεβξηθή ηηκή νπνίαο κεηαβάιιεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, όπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θηβσηίνπ: α) απμάλεηαη ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 0 t 1, παξακέλεη ζηαζεξή ζηε ρξνληθή δηάξθεηα t 1 t 2 θαη κεηώλεηαη ζηε ρξνληθή δηάξθεηα t 2 t 3. β) απμάλεηαη κόλν ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 0 t 1. γ) απμάλεηαη ζε όιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα από 0 t 3. Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο B 2. Έλαο θνπβάο κε λεξό, βάξνπο 50 Ν βξίζθεηαη κέζα ζε αλειθπζηήξα ζην ηζόγεην κίαο πνιπθαηνηθίαο. Κάπνηα ζηηγκή ν αλειθπζηήξαο αλεβαίλεη από ην ηζόγεην ζηνλ 1 ν όξνθν κε απνηέιεζκα λα κεηαηνπηζηεί θαηαθόξπθα θαηά 3 m θαη ζηελ ζπλέρεηα επηζηξέθεη πάιη ζην ηζόγεην. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Σν έξγν ηνπ βάξνπο ηνπ θνπβά, γηα ηε ζπλνιηθή κεηαηόπηζε, είλαη ίζν κε: α) 150 J β) 300 J γ) 0 J Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Β1. Έλα όρεκα θηλείηαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δξόκν κε ηαρύηεηα κέηξνπ 10 m/s. ην όρεκα αζθνύληαη δπλάκεηο θαη ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ κεηαβάιιεηαη. Σν νιηθό έξγν ησλ δπλάκεσλ πνπ απαηηείηαη γηα λα απμεζεί ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ νρήκαηνο από 10 m/s ζε 20 m/s, είλαη ίζν κε W 1, ελώ γηα λα απμεζεί ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ νρήκαηνο από 20m/s ζε 30m/s, είλαη ίζν κε W 2. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Γηα ηα έξγα W 1 θαη W 2, ηζρύεη:

10 α) W 1 =W2 β) W1>W2 γ) W 1 <W2 Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες , 9148 Β1. Γύν κεηαιιηθέο ζθαίξεο 1 θαη 2, ίζεο κάδαο, βξίζθνληαη ζην ίδην ύςνο πάλσ από ην έδαθνο. Αθήλνπκε ηε ζθαίξα 1 λα πέζεη ειεύζεξα ελώ ηαπηόρξνλα δίλνπκε θαηαθόξπθε αξρηθή ηαρύηεηα σ 0 κε θνξά πξνο ηα θάησ ζηε ζθαίξα 2. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε Αλ ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο (g) ζηαζεξή, ηόηε: α) ηα έξγα πνπ παξάγνπλ ηα βάξε ησλ δύν ζθαηξώλ ζηηο παξαπάλσ θηλήζεηο είλαη ίζα. β) νη δύν ζθαίξεο θηάλνπλ ηαπηόρξνλα ζην έδαθνο. γ) νη δύν ζθαίξεο όηαλ θηάλνπλ ζην έδαθνο έρνπλ ίζεο θηλεηηθέο ελέξγεηεο. Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Μονάδες B1. Από έλα βξάρν ύςνπο H από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο εθηνμεύνπκε κηα πέηξα Α θαηαθόξπθα πξνο ηα θάησ κε ηαρύηεηα κέηξνπ ν θαη κηα πέηξα Β ίζεο κάδαο κε ηελ Α, θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ, κε ηαρύηεηα ίδηνπ κέηξνπ κε ηελ πέηξα Α. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε Αλ ε αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξεζεί ακειεηέα, ηόηε γηα ηηο θηλεηηθέο ελέξγεηεο Κ Α θαη Κ Β ησλ πεηξώλ αθξηβώο πξηλ εηζέιζνπλ ζηε ζάιαζζα ηζρύεη: α) ΚΑ > ΚΒ β) ΚΑ < ΚΒ γ) ΚΑ = ΚΒ Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο

11 Μνλάδεο , 9158 B1. ώκα πνπ θηλείηαη έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα ίζε κε 1 J. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε Αλ ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο δηπιαζηαζηεί ηόηε ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα ζα απμεζεί θαηά: α) 3 J β) 4 J γ) Γελ επαξθνύλ ηα ζηνηρεία γηα λα δνζεί απάληεζε Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες B2. Γύν απηνθίλεηα Αη θαη Α 2 κε κάδεο m 1 θαη m 2 αληίζηνηρα (κε m1 > m 2), θηλνύληαη ζε επζύγξακκν ηξαρύ δξόκν έρνληαο ηελ ίδηα θηλεηηθή ελέξγεηα. Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή νη νδεγνί εθαξκόδνπλ ηα θξέλα νπόηε κπινθάξνπλ ηνπο ηξνρνύο. Σόηε αζθείηαη (ζπλνιηθή) δύλακε ηξηβήο ίδηνπ κέηξνπ θαη ζηα δύν απηνθίλεηα κε απνηέιεζκα λα ζηακαηήζνπλ. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε Γηα ηα δηαζηήκαηα s 1 θαη s 2 αληίζηνηρα πνπ δηάλπζαλ ηα απηνθίλεηα Αη θαη Α 2 από ηε ζηηγκή ηνπ θξελαξίζκαηνο κέρξη λα ζηακαηήζνπλ ηζρύεη ε ζρέζε: a)s 1 > S2 β) S2 > S 1 γ) S 1 = S2. Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Β2) Οη ζθαίξεο Α θαη Β ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο κε κάδεο m A = m θαη m B = 2m, αθήλνληαη λα πέζνπλ ειεύζεξα από ύςνο 2h θαη h αληίζηνηρα θαη θηάλνπλ ζην έδαθνο κε ηαρύηεηεο κέηξνπ υ Α θαη UΒ

12 Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Σε ρξνληθή ζηηγκή πνπ νη ζθαίξεο Α, Β θηάλνπλ ζην έδαθνο έρνπλ θηλεηηθέο ελέξγεηεο Κ Α θαη Κ Β αληίζηνηρα θαη ηζρύεη: α) ΚΑ = ΚΒ β) ΚΑ = 2ΚΒ γ) K A = ΚΒ Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.

13 , 5112,5125,5137,6154, 9589, 10129, 10813, Β2. θαίξα κηθξώλ δηαζηάζεσλ βξίζθεηαη αθίλεηε ζε κηθξό ύςνο h πάλσ από ην έδαθνο. ην ύςνο απηό κε επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα ην έδαθνο, ε ζθαίξα έρεη δπλακηθή ελέξγεηα ίζε κε 120 J. Η ζθαίξα αθήλεηαη ειεύζεξε, νπόηε εθηειεί ειεύζεξε πηώζε κε ηελ επίδξαζε ηνπ αέξα λα ζεσξείηαη ακειεηέα. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε Όηαλ ε ζθαίξα βξεζεί ζε απόζηαζε ίζε κε h/3, από ην ζεκείν εθθίλεζεο, ηόηε ε δπλακηθή ηεο ελέξγεηα U θαη ε θηλεηηθή ηεο ελέξγεηα K ζα είλαη αληίζηνηρα: α) U = 40 J, K = 80 J β) U = 80 J, K = 40 J γ) U = 90 J, K = 30 J Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο , 10122, 10814, Β2. Έλα θηβώηην βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν ζηε ζέζε x = 0 m. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s έλαο εξγάηεο ζπξώρλεη θαη θηλεί ην θηβώηην αζθώληαο ζε απηό ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε. A) Αλ κε x ζπκβνιίζνπκε ηε ζέζε θαη κε Κ ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θηβσηίνπ ζ απηή ηε ζέζε, λα ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: x K 0 2x 3K 4x Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο Β 2. Μηθξό ζώκα είλαη αξρηθά αθίλεην πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν θαη ζηε ζέζε ρ 0 = 0 ελόο νξηδόληηνπ άμνλα χ'χ. ην ζώκα

14 αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε F ε ηηκή ηεο νπνίαο κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε ρ ηνπ ζώκαηνο, όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε H θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο α) από ηε ζέζε ρ ν = 0 m έσο ηε ζέζε ρ Α παξακέλεη ζηαζεξή β) από ηε ζέζε ρ Α έσο ηε ζέζε ρ Β κεηώλεηαη γ) από ηε ζέζε ρ ν = 0 m έσο ηε ζέζε ρ Β απμάλεηαη 4 Μνλάδεο , Β1. ην δηπιαλό ζρήκα θαίλνληαη δύν ακαμάθηα Α θαη Β κε κάδεο m θαη 2m αληίζηνηρα. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε Αλ ηα ακαμάθηα θηλνύληαη ζε αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα θαη ην A έρεη ηαρύηεηα δηπιάζηνπ κέηξνπ από ηνπ B ηόηε: α) ην ακαμάθη Α έρεη δηπιάζηα θηλεηηθή ελέξγεηα από ην ακαμάθη Β. β) ην ακαμάθη Β έρεη δηπιάζηα θηλεηηθή ελέξγεηα από ην ακαμάθη Α. γ) ηα δπν ακαμάθηα έρνπλ ίζεο θηλεηηθέο ελέξγεηεο. Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Β 2. Μηθξό ζώκα είλαη αξρηθά αθίλεην πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν θαη ζηε ζέζε ρ 0 = 0 ελόο νξηδόληηνπ άμνλα χ'χ. ην ζώκα αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε F ε ηηκή ηεο νπνίαο κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε ρ ηνπ ζώκαηνο, όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε

15 H θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο α) από ηε ζέζε ρ ν = 0 m έσο ηε ζέζε ρ Α παξακέλεη ζηαζεξή β) από ηε ζέζε ρ Α έσο ηε ζέζε ρ Β κεηώλεηαη γ) από ηε ζέζε ρ ν = 0 m έσο ηε ζέζε ρ Β απμάλεηαη Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο , Β 2. ώκα κάδαο 1 Kg πέθηεη από ύςνο h = 5 m πάλσ απν ην έδαθνο. Σν ζώκα θηάλεη ζην έδαθνο κε ηαρύηεηα κέηξνπ 5 m/sec. Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10 m/s 2 Α) Ιζρύεη ε δηαηήξεζε ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο γηα ηελ πηώζε απηή. Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο Μνλάδεο , Β2. Έλαο γεξαλόο ηζρύνο P = 2 KW αλπςώλεη έλαλ θηβώηην κάδαο m κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. Σν θηβώηην αλπςώλεηαη ζε ύςνο H ζε ρξόλν t. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε Η ηζρύο ελόο άιινπ γεξαλνύ πνπ αλπςώζεη έλα άιιν θηβώηην δηπιάζηαο κάδαο κε ζηαζεξή ηαρύηεηα ζηνλ ίδην ρξόλν θαη ζην ίδην ύςνο H ηζνύηαη κε α) 1 KW β) 2 KW γ) 4 KW Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγήο ζαο , Β1. Μηθξή ζθαίξα κάδαο m = 2 Kg αθήλεηαη από ύςνο h = 180 m πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο λα πέζεη ειεύζεξα.

16 Θεσξείζηε όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη ζηαζεξή θα ίζε κε g =10 m/s 2 θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα θαη σο επίπεδν κεδεληθήο δπλακηθήο ελέξγεηαο ζεσξνύκε ην έδαθνο. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηνπ παξαθάησ πίλαθα θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηηο ηηκέο πνπ ζπκπιεξώζαηε. Κινητική Γσναμική ενέργεια U Ύυος h (m) ενέργεια K (J) (J) Τατύτητα υ (m/s) Β2. Μηθξό ζώκα είλαη αξρηθά αθίλεην πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. ην ζώκα αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε F ηεο νπνίαο ε ηηκή κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα: H θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο α) από ηε ζέζε χ 0 = 0 m έσο ηε ζέζε χ Α παξακέλεη ζηαζεξή. β) από ηε ζέζε χ Α έσο ηε ζέζε χ Β κεηώλεηαη. γ) από ηε ζέζε χ 0 = 0 m έσο ηε ζέζε χ Β απμάλεηαη. Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο , 10160, 11631

17 B 1. Μηθξή ζθαίξα αθήλεηαη λα πέζεη από κηθξό ύςνο h πάνω από ηο έδαθος, εθηειώληαο ειεύζεξε πηώζε. Θεσξείζηε όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g είλαη ζηαζεξή θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα.. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. (Ι) (ΙΙ) (ΙΙΙ) Οη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηεο θηλεηηθήο (K) θαη ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο (U) ηεο ζθαίξαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ύςνο (y) από ην έδαθνο παξηζηάλνληαη ζην ζρήκα: (α) Ι (β) ΙΙ (γ) ΙΙΙ Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες , Β 1. Η θηλεηηθή ελέξγεηα κηαο κπάιαο απμάλεηαη από Κ αξρ ζε Κ ηει =4 Κ αξρ ζε ρξνληθό δηάζηεκα Γt. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε ην ρξνληθό δηάζηεκα Γt ην έξγν W ηεο ζπληζηακέλεο ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζηε κπάια είλαη (α) 9 Kαξρ (β) 3 Καξρ (γ) 15 K αξρ Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο , Β2. Έλα ζώκα βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζηε ζέζε ρ ν = 0 m πάλσ ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. ην ζώκα αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε ζηαζεξήο δηεύζπλζεο κε απνηέιεζκα απηό λα αξρίζεη λα θηλείηαη επζύγξακκα πάλσ ζην δάπεδν.

18 Η επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. ην δηπιαλό δηάγξακκα παξηζηάλεηαη ε ηηκή ηεο δύλακεο πνπ αζθείηαη ζην ζώκα, ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε ρ ηνπ ζώκαηνο. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε Με ηε βνήζεηα ηνπ δηαγξάκκαηνο ζπκπεξαίλνπκε όηη: α) Από ρ = 5 m έσο ρ = 8 m ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ειαηηώλεηαη β) Από ρ = 0 m έσο ρ = 5 m ην ζώκα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα γ). ηε ζέζε ρ = 8 m ην ζώκα έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα ίζε κε 65 J Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Β2. Έλα θηβώηην κάδαο 2 Kg είλαη αξρηθά αθίλεην πάλσ ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. ην θηβώηην αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε F. Σν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ θηβσηίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ κεηαηόπηζε θαίλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα. Α) Να επηιέμηε ηε ζσζηή πξόηαζε α) ε δύλακε πνπ αζθείηαη ζην θηβώηην έρεη κέηξν F = 2N. β) ε θίλεζε ηνπ θηβσηίνπ είλαη επζύγξακκε νκαιή. γ) ην έξγν ηεο δύλακεο F όηαλ ην θηβώηην έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά χ= 4 m είλαη ίζν κε 16J. Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Β 1. Μηθξή ζθαίξα αθήλεηαη λα πέζεη από αξρηθό κηθξό ύςνο H, πάλσ από ην έδαθνο θαη H y

19 εθηειώληαο ειεύζεξε πηώζε πέθηεη ζην έδαθνο. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο (K) ηεο ζθαίξαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ύςνο (y) από ην έδαθνο, παξηζηάλεηαη ζσζηά από ην δηάγξακκα: α) Ι β) ΙΙ γ) ΙΙΙ Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Μονάδες Β2. Μία κεηαιιηθή ζθαίξα εθηειεί ειεύζεξε πηώζε. ε ζεκείν Α ηεο ηξνρηάο ηεο έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ υ θαη θηλεηηθή ελέξγεηα ίζε κε Κ. ε έλα άιιν ζεκείν Β πνπ βξίζθεηαη ρακειόηεξα από ην Α ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηεο ζθαίξαο είλαη ίζν κε 2π. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε Η κεηαβνιή ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηεο ζθαίξαο από ηε ζέζε Α ζηελ ζέζε Β είλαη ίζε κε: α) - 3Κ β) 2Κ γ) - 4Κ Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Β 2. Κηβώηην κάδαο Μ βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. ην θηβώηην αξρίδεη λα αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F. Όηαλ ην ζώκα έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά χ 1 έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα Κ 1 θαη ηαρύηεηα κέηξνπ υ 1 Α) Να επηιέμηε ηε ζσζηή πξόηαζε Όηαλ ην θηβώηην έρεη κεηαηνπηζηεί ζπλνιηθά θαηά x 2 = 4 x 1 ζα έρεη απνθηήζεη α) ηαρύηεηα κέηξνπ υ 2 = 4 v 1 β) ηαρύηεηα κέηξνπ υ 2 = 2 υ 1 γ) θηλεηηθή ελέξγεηα Κ 2 = 2Κ 1

20 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο ΘΔΜΑ Β Β1) Γύν καζεηέο ν Αληώλεο (Α) θαη ν Βαζίιεο (Β), νη νπνίνη έρνπλ ίζεο κάδεο, θηλνύληαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δξόκν. ην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη πσο κεηαβάιιεηαη ην κέηξν ηεο ηαρύηεηάο ηνπο, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Σε ρξνληθή ζηηγκή t 1, ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ Αληώλε είλαη: α) κεγαιύηεξε από απηήλ ηνπ Βαζίιε. β) κηθξόηεξε από απηήλ ηνπ Βαζίιε. γ) ίζε κε απηήλ ηνπ Βαζίιε. Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. ΘΔΜΑ Β , Β1) Η θαζεγήηξηα ηεο Φπζηθήο βαδίδεη πξνο ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θξαηώληαο ηελ ηζάληα ηεο ε νπνία έρεη κάδα 1,2 kg. Η θαζεγήηξηα γηα λα πάεη από ην γξαθείν ησλ θαζεγεηώλ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, πεξπαηάεη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα ην δηάδξνκν ηνπ ζρνιείνπ, κήθνπο 10 m θαη ε ηζάληα ηεο βξίζθεηαη πάληα ζε ύςνο 50 cm από ην έδαθνο. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Αλ ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s 2, ηόηε ην έξγν βάξνπο ηεο ηζάληαο είλαη ίζν κε: α) 120 J β) 6 J γ) κεδέλ

21 Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες ,9099 Β1) Έλα ζώκα θηλείηαη ζε νξηδόληην δάπεδν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ 4 m/s κε ηελ επίδξαζε νξηδόληηαο ζηαζεξήο δύλακεο κέηξνπ ίζνπ κε 40 N. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Ο ξπζκόο κε ηνλ νπνίν ε πξνζθεξόκελε ζην ζώκα ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκόηεηα έρεη κέηξν ίζν κε: α) 160 J/s β) 40 J/s γ) 10 J/s Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες , 9110 Β2) Έλα απηνθίλεην πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαη νκαιά ζε νξηδόληην δξόκν έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα ίζε κε Κ. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 ν νδεγόο αζθώληαο δύλακε ζηα θξέλα, επηβξαδύλεη ην απηνθίλεην ην νπνίν ζηακαηά λα θηλείηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t 1. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Αλ ην απηνθίλεην θηλείηαη αξρηθά κε θηλεηηθή ελέξγεηα ίζε κε 4Κ, θαη ν νδεγόο θξελάξεη αζθώληαο ηελ ίδηα δύλακε ζηα θξέλα, ηόηε ην απηνθίλεην ζηακαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή:: α) 2t 1 β) 4t 1 γ) t 1 /2 Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Β2) Γύν ζώκαηα Α θαη B δηέξρνληαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 από ην ίδην ζεκείν ελόο επζύγξακκνπ δξόκνπ θηλνύκελα πξνο ηελ ίδηα

22 θαηεύζπλζε κε ηαρύηεηεο σ Α θαη π Β αληίζηνηρα θαη ηζρύεη, π Α = 2π Β. ην δηπιαλό δηάγξακκα παξηζηάλεηαη ε αιγεβξηθή ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν γηα ηα ζώκαηα Α θαη Β. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Αλ W A θαη W B, νη αιγεβξηθέο ηηκέο ηνπ νιηθνύ έξγνπ ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζηα ζώκαηα Α θαη Β αληίζηνηρα, ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 0 t 1 ηόηε ηζρύεη: α) WΑ > WB β) WΑ = WB γ) WΑ < WB Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Β2) Έλα απηνθίλεην πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαη νκαιά ζε νξηδόληην δξόκν έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα ίζε κε Κ. Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ν νδεγόο αζθώληαο δύλακε ζηα θξέλα, επηβξαδύλεη ην απηνθίλεην νπόηε κέρξη λα ζηακαηήζεη δηαλύεη δηάζηεκα ίζν κε s. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Αλ ην απηνθίλεην θηλείηαη αξρηθά κε δηπιάζηα θηλεηηθή ελέξγεηα θαη ν νδεγόο θξελάξεη αζθώληαο ηελ ίδηα δύλακε ζηα θξέλα, ηόηε γηα λα ζηακαηήζεη πξέπεη λα δηαλύζεη δηάζηεκα ίζν κε:: α) 2s β) 3s γ) s/2 Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο , 9573 Β1. Κηβώηην κάδαο 500 kg βξίζθεηαη ζε θαηάζηξσκα θαξαβηνύ. Γεξαλόο κεηαθέξεη ην θηβώηην θαηαθόξπθα θαηά 10 m θάησ από ηελ αξρηθή ηνπ ζέζε θαη ην ηνπνζεηεί ζε βαγόλη (δηαδξνκή Ι). ηε ζπλέρεηα ην βαγόλη θηλείηαη ζε επζύγξακκεο νξηδόληηεο ξάγεο θαη κεηαθέξεη ην θηβώηην ζε απόζηαζε 100 m από ηε ζέζε πνπ ην ηνπνζέηεζε ν γεξαλόο (δηαδξνκή ΙΙ). Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.

23 Αλ W 1, θαη W 2 είλαη ην έξγν πνπ παξάγεηαη από ην βάξνο ηνπ θηβσηίνπ θαηά ηηο δηαδξνκέο (Ι) θαη (ΙΙ) αληίζηνηρα, ηόηε ηζρύεη : α) W 1 = W2 β) W 1 > W2 γ) W 1 < W 2 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες Β1) Έλαο ζθηέξ θηλείηαη επζύγξακκα. Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζέζεο ηνπ ζθηέξ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν είλαη παξαβνιή θαη παξηζηάλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Από ην δηάγξακκα απηό ζπκπεξαίλνπκε όηη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζθηέξ: α) απμάλεηαη. β) κεηώλεηαη γ) δε κεηαβάιιεηαη Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο B2) Γύν απηνθίλεηα κε κάδεο m 1 >m 2 θηλνύληαη ζε επζύγξακκν ηξαρύ δξόκν έρνληαο ηελ ίδηα θηλεηηθή ελέξγεηα. Κάπνηα ζηηγκή εθαξκόδνπλ ηα θξέλα ηνπο κπινθάξνληαο ηνπο ηξνρνύο πξνθαιώληαο δύλακε ηξηβήο ίδηνπ κέηξνπ θαη ζηα δύν απηνθίλεηα κε απνηέιεζκα λα επηβξαδπλζνύλ θαη ηειηθά λα ζηακαηήζνπλ. Μεγαιύηεξν δηάζηεκα κέρξη λα ζηακαηήζεη δηήλπζε: α) Σν απηνθίλεην κάδαο m 1 β) Σν απηνθίλεην κάδαο m 2 γ) Καη ηα δύν δηήλπζαλ ην ίδην δηάζηεκα Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.

24 Β1) Από ην κπαιθόλη ηνπ 1 νπ νξόθνπ, πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο H από ην έδαθνο, έλαο καζεηήο αθήλεη ειεύζεξε κηα κπάια λα πέζεη ζην δάπεδν. ηελ δηπιαλή εηθόλα θαίλεηαη ε κπάια ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο. ηελ αξρηθή ηεο ζέζε Α, ζε κηα ελδηάκεζε ζέζε Γ θαη ζηελ ηειηθή ζέζε Γ ζην έδαθνο ειάρηζηα πξηλ αθηλεηνπνηεζεί. Θεσξνύκε σο επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα ην έδαθνο θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα ακειεηέα. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Η κεραληθή ελέξγεηα ηεο κπάιαο: α) είλαη κεδέλ ζηε ζέζε Α θαη κέγηζηε ζηε ζέζε Γ. β) είλαη κέγηζηε ζηε ζέζε Α θαη κεδέλ ζηε ζέζε Γ. γ) έρεη ηελ ίδηα ηηκή θαη ζηηο ηξεηο παξαπάλσ ζέζεηο. Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες , Β1) Έλαο αιεμηπησηηζηήο πνπ έρεη καδί κε ηνλ εμνπιηζκό ηνπ ζπλνιηθή κάδα Μ, πέθηεη από αεξνπιάλν πνπ πεηάεη ζε ύςνο Η. Αθνύ αλνίμεη ην αιεμίπησην, θηλνύκελνο γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα κε ζηαζεξή ηαρύηεηα, πξνζγεηώλεηαη ζην έδαθνο. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Αλ g είλαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ηόηε ε κεραληθή ελέξγεηα ηνπ αιεμηπησηηζηή, ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην έδαθνο είλαη: α) ίζε κε MgH. β) κηθξόηεξε από MgH. γ) κεγαιύηεξε από MgH. Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 8

25 , 11638, Β2) Έλα απηνθίλεην πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαη νκαιά ζε νξηδόληην δξόκν έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα ίζε κε Κ. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Αλ ην απηνθίλεην δηπιαζηάζεη ηελ ηαρύηεηα ηνπ, ηόηε ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα απμάλεηαη θαηά: α) 2Κ β) 3Κ γ) 4Κ Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο , 9175 Β1) Έλα ζώκα κάδαο m αθήλεηαη ειεύζεξν λα πέζεη από κηθξό ύςνο h πάλσ από ην έδαθνο. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα θαη σο επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα ζεσξνύκε ην έδαθνο. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. ην δηπιαλό δηάγξακκα παξηζηάλεηαη ζε ζπλάξηεζε ηνπ ύςνπο y από ην έδαθνο: α) ε κεραληθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο. β) ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο. γ) ε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο. Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες , Β1) ε έλα ζώκα πνπ εξεκεί ζε νξηδόληην δάπεδν αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε F, ε αιγεβξηθή ηηκή ηεο νπνίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε ρ ηνπ ζώκαηνο κεηαβάιιεηαη όπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Σν έξγν ηεο δύλακεο από ηε ζέζε ρ ν = 0, κέρξη ηε ζέζε ρ 1 = 3ρ, είλαη ίζν κε:

26 α) 3Fo x β) 2 FoX γ) Fo x Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Β1) Έλαο καζεηήο θνξώληαο ηα παγνπέδηια ηνπ θηλείηαη επζύγξακκα ζε νξηδόληηα πίζηα παγνδξνκίνπ. ην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη πσο κεηαβάιιεηαη ε ζέζε ηνπ καζεηή ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Αλ ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ καζεηή ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο t 1 θαη t 2, είλαη Κ 1 θαη Κ 2 αληίζηνηρα, ηόηε ηζρύεη: α) Κ 1 > Κ2 β) Κ 1 = Κ2 γ) Κ 1 < Κ 2 Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Από έλα ζεκείν Ο πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο h πάλσ από ην έδαθνο βάιινληαη θαηαθόξπθα δπν ζθαίξεο Α θαη Β κε ηαρύηεηεο ίδηνπ κέηξνπ. Η ζθαίξα Α βάιιεηαη πξνο ηα πάλσ θαη ε ζθαίξα

27 Β πξνο ην έδαθνο. Αλ γλσξίδεηε όηη m B =2m A θαη ζεσξήζεηε ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζηαζεξή θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα ακειεηέα. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Αλ W A είλαη ην έξγν ηνπ βάξνπο ηεο ζθαίξαο Α θαη W B ην έξγν ηνπ βάξνπο ηεο ζθαίξαο Β κέρξη νη ζθαίξεο λα θηάζνπλ ζην έδαθνο ηζρύεη: α) W Α =W Β /2 β) W Α =W Β γ) W Α =2W Β Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο , Β 2. Έλαο άλζξσπνο ζπξώρλεη ζε νξηδόληην δάπεδν έλα θηβώηην ην νπνίν θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: Ο ξπζκόο κε ηνλ νπνίν κεηαθέξεηαη ελέξγεηα από ηνλ άλζξσπν ζην θηβώηην κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, α) κεηώλεηαη β) παξακέλεη ζηαζεξόο γ) απμάλεηαη Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Μνλάδεο , Β 2. Έλαο αιεμηπησηηζηήο κάδαο m πέθηεη θαηαθόξπθα πξνο ην έδαθνο έρνληαο, ιόγσ ηεο αληίζηαζεο ηνπ αέξα, ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ σ. Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο θαηά ηελ θίλεζε ηνπ αιεμηπησηηζηή ζεσξείηαη ζηαζεξή θαη ίζε κε g. Όια ηα κεγέζε εθθξάδνληαη ζε κνλάδεο ηνπ SI. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: Η ελέξγεηα πνπ κεηαθέξεηαη από ηνλ αιεμηπησηηζηή ζηνλ αέξα ζε θάζε δεπηεξόιεπην, εθθξαζκέλε ζε J είλαη ίζε κε α) mgπ β) mgπ 2 γ)

28 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Μνλάδεο , 10853, Β 2. Έλαο αζιεηήο πεηάεη κηα κπάια θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ πνπ θηάλεη ζε κέγηζην ύςνο (από ην ρέξη ηνπ) H. Η επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: Σν ύςνο ζην νπνίν ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο κπάιαο είλαη ε κηζή ηεο αξρηθήο ηεο είλαη ίζν κε α) Η/4 β) Η/2 γ) Η Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Μνλάδεο Β 1. Έλα θηβώηην βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Σν θηβώηην αξρίδεη λα θηλείηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s κε ηελ επίδξαζε ζηαζεξήο νξηδόληηαο δύλακεο. Η επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. Α) Να θαηαζθεπάζεηε πνηνηηθά ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ έξγνπ ηεο δύλακεο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν θίλεζεο ηνπ θηβσηίνπ Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ θαηαζθεπή ζαο Μνλάδεο , Β 1. Έλα ζώκα θηλείηαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δξόκν. ην ζώκα αζθνύληαη ηξεηο δπλάκεηο 1, 2 θαη 3 πνπ έρνπλ ηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε ηε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο. ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα απεηθνλίδνληαη ηα κέηξα ησλ δπλάκεσλ απηώλ ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε x ηνπ ζώκαηνο.

29 Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Αλ W 1, W 2 θαη W 3 είλαη ηα έξγα πνπ παξάγνπλ νη δπλάκεηο 1, 2 θαη 3 αληίζηνηρα θαηά ηε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο από ηε ζέζε x = 0 m έσο ηε ζέζε x= +2 m, ηόηε γηα ηα έξγα πνπ παξάγνπλ νη δπλάκεηο απηέο ηζρύεη: α) W 1 = W 2 θαη W 2 > W 3 β) W 1 > W 2 θαη W 2 = W 3 γ) W 1 < W 2 και W 2 > W 3 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μνλάδεο , B2. Απηνθίλεην θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν. ε δπν ρξνληθέο ζηηγκέο t 1 θαη t 2 ην απηνθίλεην έρεη ηαρύηεηα κε κέηξν σ 1 θαη σ 2 θαη θηλεηηθή ελέξγεηα Κ 1 θαη Κ 2 αληίζηνηρα. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Αλ γηα ηα κέηξα ησλ ηαρπηήησλ ηζρύεη, σ 2 = 2σ 1 ηόηε: α) Κ 2 = 2Κ 1 β) Κ 1 = 4Κ 2 γ) Κ 2 = 4Κ 1 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο , Β 2. Μία κεηαιιηθή ζθαίξα εθηειεί ειεύζεξε πηώζε κε ηελ επίδξαζε κόλν ηνπ βάξνπο ηεο. ε ζεκείν Α ηεο ηξνρηάο ηεο έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ σ θαη θηλεηηθή ελέξγεηα ίζε κε Κ. ε έλα άιιν ζεκείν Β πνπ βξίζθεηαη ρακειόηεξα από ην Α, έρεη ηαρύηεηα δηπιάζηνπ κέηξνπ, δειαδή ίζνπ κε 2π. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε

30 Σν έξγν ηνπ βάξνπο ηεο ζθαίξαο θαηά ηε κεηαηόπηζε ηεο από ηε ζέζε Α ζηελ ζέζε Β είλαη ίζν κε : α) 3Κ β) 2Κ γ) 4Κ Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Μνλάδεο , Β 1. Μηθξή ζθαίξα εθηνμεύεηαη από ην έδαθνο θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ. Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο (g) είλαη ζηαζεξή θαη σο επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε βαξπηηθή δπλακηθή ελέξγεηα ζεσξείηαη ην έδαθνο. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε. Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο βαξπηηθήο δπλακηθήο ελέξγεηαο (U) ηεο ζθαίξαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ύςνο (y) από ην ζεκείν εθηόμεπζεο έρεη ηε κνξθή ηνπ δηαγξάκκαηνο: Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μνλάδεο Β 2. ε έλα θηβώηην πνπ είλαη αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν: Πεξίπησζε Ι: Σε ρξνληθή ζηηγκή t o = 0 s αξρίδεη λα αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε 1. Πεξίπησζε ΙΙ: Σε ρξνληθή ζηηγκή t o = 0 s αξρίδεη λα αζθείηαη ε δύλακε 1 (πνπ αζθείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε Ι) ηαπηόρξνλα κε κηα άιιε ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε 2 όπσο ζην παξαθάησ ζρήκα.

31 Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε Ολνκάδνπκε W F1(I) ην έξγν πνπ παξάγεη ε 1 ζε ρξνληθό δηάζηεκα Γt ζηελ πεξίπησζε Ι θαη W F1(II) ην έξγν πνπ παξάγεη ε 1 ίδην ρξνληθό δηάζηεκα Γt ζηελ πεξίπησζε ΙΙ. Θα ηζρύεη: (α) W F1(I) < W F1(II) (β) W F1(I) > W F1(II) (γ) W F1(I) = W F1(II) Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Β 2. Οη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ ηηκώλ δύν νξηδόληησλ δπλάκεσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε θαίλνληαη ζην ζρήκα. Οη δπλάκεηο αζθνύληαη ζε δύν κηθξά ζώκαηα πνπ θηλνύληαη ζε νξηδόληην δάπεδν. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε Αλ ηα ζώκαηα κεηαηνπίδνληαη θαηά ην ίδην δηάζηεκα κέζσ πνηαο δύλακεο κεηαθέξεηαη πεξηζζόηεξε ελέξγεηα ζην αληίζηνηρν ζώκα; α) ηεο δύλακεο (1) β) ηεο δύλακεο (2) γ) Καη ζηηο δπν πεξηπηώζεηο ε κεηαθεξόκελε ελέξγεηα είλαη ε ίδηα. Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μνλάδεο , 10804

32 Β 1. Έλα ζώκα κάδαο 2 kg βξίζθεηαη ζην έδαθνο (ζέζε Α) κε κεδεληθή δπλακηθή ελέξγεηα. Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή αζθείηαη ζην ζώκα ζηαζεξή θαηαθόξπθε δύλακε κέηξνπ 30 Ν κε απνηέιεζκα κεηά από ιίγν λα βξίζθεηαη ζηε ζέζε Γ ζε ύςνο h = 5 m πάλσ από ην έδαθνο. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10 m/s 2 Α) Να επηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε α) Η βαξπηηθή δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ζηε ζέζε Γ είλαη ίζε κε 50 J. β) Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ζηε ζέζε Γ είλαη ίζε κε 150 J. γ) Η κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο από ηε ζέζε Α κέρξη ηε ζέζε Γ είλαη ίζε κε 50 J. Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Μνλάδεο Β 2. Οη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ ηηκώλ δύν νξηδόληησλ δπλάκεσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε θαίλνληαη ζην ζρήκα. Οη δπλάκεηο αζθνύληαη ζε δύν κηθξά ζώκαηα πνπ θηλνύληαη ζε νξηδόληην δάπεδν. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε Αλ ηα ζώκαηα κεηαηνπίδνληαη θαηά ην ίδην δηάζηεκα κέζσ πνηαο δύλακεο κεηαθέξεηαη πεξηζζόηεξε ελέξγεηα ζην αληίζηνηρν ζώκα; α) ηεο δύλακεο (1) β) ηεο δύλακεο (2) γ) Καη ζηηο δπν πεξηπηώζεηο ε κεηαθεξόκελε ελέξγεηα είλαη ε ίδηα. Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μνλάδεο Β 1. Μηθξή ζθαίξα εθηνμεύεηαη από ην έδαθνο θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ. Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο (g) είλαη ζηαζεξή θαη σο επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε βαξπηηθή δπλακηθή ελέξγεηα ζεσξείηαη ην έδαθνο. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα.

33 Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε. Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο (Δ) ηεο ζθαίξαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ύςνο (y) από ην ζεκείν εθηόμεπζεο έρεη ηε κνξθή ηνπ δηαγξάκκαηνο: Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μνλάδεο Β 1. Πνδήιαην θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν. ε δπν ρξνληθέο ζηηγκέο t 1 θαη t 2 ην πνδήιαην έρεη ηαρύηεηα κε κέηξν π 1 θαη π 2 θαη θηλεηηθή ελέξγεηα Κ 1 θαη Κ 2 αληίζηνηρα. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Αλ γηα ηα κέηξα ησλ ηαρπηήησλ ηζρύεη, σ 2 = 2σ 1 ηόηε: α) Κ 2 = 2Κ 1 β) Κ 2 = 4Κ 1 γ) Κ 1 = 4Κ 2 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μνλάδεο

34 Β 2. Γύν όκνηεο κεηαιιηθέο ζθαίξεο 1 θαη 2, ίδηαο κάδαο, αθήλνληαη ηαπηόρξνλα λα εθηειέζνπλ ειεύζεξε πηώζε, από ύςνο h 1 ε 1 θαη από ύςνο h 2 ε 2, πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζηαζεξή. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Αλ h 1 = 2h 2, ηόηε: α) Η ζθαίξα 1 θζάλεη ζην έδαθνο έρνληαο ηαρύηεηα δηπιάζηνπ κέηξνπ από ηελ ηαρύηεηα ηεο ζθαίξαο 2. β) Οη δύν ζθαίξεο θηάλνπλ ηαπηόρξνλα ζην έδαθνο. γ) Η ζθαίξα 1 θζάλεη ζην έδαθνο έρνληαο δηπιάζηα θηλεηηθή ελέξγεηα από ηε ζθαίξα 2. Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Μνλάδεο Β 1. Από ηελ ηαξάηζα κηαο πνιπθαηνηθίαο αθήλνληαη λα πέζνπλ κία μύιηλε ζθαίξα Α κάδαο m θαη κία ζηδεξέληα ζθαίξα Β ηξηπιάζηαο κάδαο. Οη δύν ζθαίξεο εθηεινύλ ειεύζεξε πηώζε θαη ζπλεπώο ε επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Αλ Κ Α είλαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζθαίξα Α θαη Κ Β ε θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζθαίξα Β, ειάρηζηα πξηλ νη ζθαίξεο αθνπκπήζνπλ ζην έδαθνο, ηόηε ηζρύεη ηζρύεη: α) Κ Α = Κ Β β) Κ Α = 3Κ Β γ) Κ Β = 3Κ Α Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μνλάδεο 8

35 Β 1. Γύν ζώκαηα κε δηαθνξεηηθέο κάδεο έρνπλ ηελ ίδηα θηλεηηθή ελέξγεηα θαη θηλνύληαη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Αλ αζθεζεί ζε θαζέλα ζώκα δύλακε ίδηνπ κέηξνπ θαη θαηεύζπλζεο αληίζεηεο κε ηελ ηαρύηεηα ησλ ζσκάησλ ηόηε νη απνζηάζεηο πνπ ζα δηαλύζνπλ ηα ζώκαηα κέρξη λα ζηακαηήζνπλ: α) ζα είλαη ίζεο β) ζα είλαη άληζεο γ) δελ έρσ όια ηα δεδνκέλα γηα λα ζπκπεξάλσ Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μνλάδεο Β 2. Από ην έδαθνο θαη από ηελ ζέζε y o =0 ηνπ θαηαθόξπθνπ άμνλα y εθηνμεύνπκε θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ κηα κπίιηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ σ θαη θηλεηηθή ελέξγεηα Κ. ε θάπνην ύςνο y 1 ε κπίιηα έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ σ/2. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα λα ζεσξεζεί ακειεηέα ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζηαζεξή. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Η κεηαβνιή ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο από ηε ζέζε y o έσο ηε ζέζε y 1 είλαη: α) 5K/4 β) -5K/4 γ) 3K/4 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μνλάδεο 9

36 Β 1. Γπν κηθξέο ζθαίξεο 1 θαη 2 καδώλ m 1 θαη m 2 αληίζηνηρα κε m 2 = 2m 1, αθήλνληαη ηαπηόρξνλα λα πέζνπλ από δπν ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε ύςε h 1 θαη h 2 αληίζηνηρα κε h 1 = 2h 2. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο έρεη ζηαζεξή ηηκή ίζε κε g. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Αλ W 1 θαη W 2 είλαη ηα έξγα ησλ βαξώλ ησλ δύν ζθαηξώλ 1 θαη 2 από ην ζεκείν πνπ αθέζεθαλ θαη κέρξη λα θηάζνπλ ζην έδαθνο, ηόηε ηζρύεη: α) W 1 = 2 W 2 β) W 1 = W 2 γ) W 2 = 2W 1 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μνλάδεο Β 1. Έλα απηνθίλεην (Α) έρεη ηεηξαπιάζηα κάδα από κία κνηνζηθιέηα (Μ). Σα δύν νρήκαηα θηλνύληαη ζε επζύγξακκν δξόκν θαη έρνπλ ηελ ίδηα θηλεηηθή ελέξγεηα. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Αλ σ Α θαη π Μ είλαη ηα κέηξα ησλ ηαρπηήησλ ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηεο κνηνζηθιέηαο αληίζηνηρα, ηόηε ν ιόγνο ηνπο, ηζνύηαη κε: α) β) γ) 2 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μνλάδεο 8

37 , 10968, 11582, Β 2. Μηθξή ζθαίξα βξίζθεηαη πάλσ ζην έδαθνο. Η ζθαίξα εθηνμεύεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ κε θηλεηηθή ελέξγεηα Κ, νπόηε θηάλεη ζε ύςνο H πάλσ από ην έδαθνο. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα λα ζεσξεζεί ακειεηέα. Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g είλαη ζηαζεξή. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Αλ ε ίδηα ζθαίξα εθηνμεπόηαλ από ην έδαθνο θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ έρνληαο δηπιάζηα θηλεηηθή ελέξγεηα 2K, ηόηε ην κέγηζην ύςνο ζην νπνίν ζα έθηαλε ζα ήηαλ, α) H β) H/2 γ) 2H Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο , 10967, 10969, Β 2. Μηθξή ζηδεξέληα ζθαίξα κάδαο m βξίζθεηαη αξρηθά ζην έδαθνο. Η ζθαίξα εθηνμεύεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ κε αξρηθή ηαρύηεηα κέηξνπ σ 0. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα λα ζεσξεζεί ακειεηέα. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Η θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ ζα έρεη ε ζθαίξα θηάλνληαο μαλά ζην έδαθνο ζα είλαη: α) ίζε κε ηελ πνζόηεηα β) κηθξόηεξε από ηελ πνζόηεηα γ) κεγαιύηεξε από ηελ πνζόηεηα Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο

38 , Β 2. Μηθξό ζώκα είλαη αξρηθά αθίλεην πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Με ηελ επίδξαζε ζηαζεξήο νξηδόληηαο δύλακεο κεηαηνπίδεηαη θαηά x πάλσ ζηνλ νξηδόληην πξνζαλαηνιηζκέλν άμνλα Ox, νπόηε απνθηά θηλεηηθή ελέξγεηα K. Αλ ε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο κε ηελ επίδξαζε ηεο ίδηαο δύλακεο ήηαλ 2x, ηόηε ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ζα ήηαλ ίζε κε: Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. α) 2Κ β) γ) 4Κ Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο , 11578, Β 2. Γύν κηθξέο όκνηεο ζηδεξέληεο ζθαίξεο Α θαη Γ πνπ έρνπλ ίζεο κάδεο βξίζθνληαη ζε ύςνο h A θαη h Γ αληίζηνηρα από ην έδαθνο. Οη ζθαίξεο αθήλνληαη λα πέζνπλ ειεύζεξα. Οη αληηζηάζεηο ηνπ αέξα λα ζεσξεζνύλ ακειεηέεο. Αλ W A θαη W Γ είλαη ηα έξγα ησλ βαξώλ ηνπο αληίζηνηρα, από ην ζεκείν πνπ μεθίλεζαλ λα θηλνύληαη θαη κέρξη λα θηάζνπλ ζην έδαθνο, ηζρύεη: Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε,

39 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Μονάδ ες Β 2. Γπν μύιηλα θηβώηηα Α θαη Γ βξίζθνληαη αθίλεηα ζην έδαθνο. Με ηε βνήζεηα γεξαλνύ ηα δπν θηβώηηα κεηαθέξνληαη από ην έδαθνο ζηελ ηαξάηζα ελόο θηηξίνπ, ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα. Η κάδα ηνπ θηβσηίνπ Α είλαη κεγαιύηεξε από ηε κάδα ηνπ θηβσηίνπ Γ. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα λα ζεσξεζεί ακειεηέα. Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g είλαη ζηαζεξή. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Η κέζε ηζρύο πνπ απέδσζε ν γεξαλόο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θηβσηίνπ Α είλαη, α) κεγαιύηεξε από ηε κέζε ηζρύ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θηβσηίνπ Γ. β) ίζε κε ηε κέζε ηζρύ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θηβσηίνπ Γ. γ) κηθξόηεξε από ηε κέζε ηζρύ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θηβσηίνπ Γ. Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Μονάδ ες

40 Β 1. Δξγάηεο δέλεη κε αβαξέο ζθνηλί έλα θηβώηην θαη ην ζύξεη ζε νξηδόληην δάπεδν, όπσο παξηζηάλεηαη ζηελ εηθόλα. Σν θηβώηην θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. Η επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Αλ ζπκβνιίζνπκε κε WF ην έξγν ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ν εξγάηεο ζην θηβώηην, θαη WT ην έξγν ηεο δύλακεο ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο ηόηε γηα θάζε κεηαηόπηζε ηνπ θηβσηίνπ ζα ηζρύεη: α) W F > W T β) W T = -W F γ) W F < W T Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μνλάδεο , Β 1. Έλαο αιεμηπησηηζηήο πέθηεη από ην αεξνπιάλν ρσξίο αξρηθή ηαρύηεηα θαη αθνύ αλνίμεη ην αιεμίπησην θηλνύκελνο γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα κε ζηαζεξή ηαρύηεηα πξνζγεηώλεηαη ζην έδαθνο Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Αλ ζπκβνιίζνπκε κε W B ην έξγν ηνπ βάξνπο ηνπ αιεμηπησηηζηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηώζεο ηνπ θαη Κ ηε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ αιεμηπησηηζηή θαηά ηε πξνζγείσζε ηνπ ζα ηζρύεη: α) W B > Κ β) W B = Κ γ) W B < Κ Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μνλάδεο 8

41 B 1. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s δπν αιεμηπησηηζηέο ίδηαο κάδαο εγθαηαιείπνπλ ην αεξνπιάλν ζην νπνίν επέβαηλαλ θαη αξρηθά εθηεινύλ ειεύζεξε πηώζε. Οη δπν αιεμηπησηηζηέο αλνίγνπλ ηα αιεμίπησηά ηνπο ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο t 1 θαη t 2 =2t 1 αληίζηνηρα νπόηε αξρίδνπλ λα θηλνύληαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κε ηελ νπνία θαη πξνζγεηώλνληαη. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Αλ P 1 θαη P 2 είλαη νη ξπζκνί παξαγσγήο έξγνπ από ηα βάξε ησλ αιεμηπησηηζηώλ θαηά ηε θίλεζή ηνπο κε ζηαζεξή ηαρύηεηα ηόηε ηζρύεη: α) P 1 = P 2 β) P 2 = 2P 1 γ) P 2 = 4P 1 B) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μνλάδεο Β 1. Μηα κεραλή Α παξάγεη έξγν 4000 J ζε ρξνληθό δηάζηεκα ίζν κε 10 s. Μηα δεύηεξε κεραλή Β παξάγεη έξγν 1600 J ζε ρξνληθό δηάζηεκα ίζν κε 4 s. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Αλ Ρ Α ε ηζρύο ηεο κεραλήο Α θαη Ρ Β ε ηζρύο ηεο κεραλήο Β, ηόηε ηζρύεη: ( Α ) Ρ Α = Ρ Β ( Β ) Ρ Α > Ρ Β ( Γ ) Ρ Β > Ρ Α Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μνλάδεο

42 Β 1. Γύν κηθξέο ζθαίξεο 1 θαη 2 καδώλ m 1 θαη m 2 αληίζηνηρα κε m 2 = 2m 1, αθήλνληαη ηαπηόρξνλα λα πέζνπλ από δύν ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε ύςε h 1 θαη h 2 αληίζηνηρα κε h 1 = 2h 2. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο έρεη ζηαζεξή ηηκή ίζε κε g. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Αλ W 1 θαη W 2 είλαη ηα έξγα ησλ βαξώλ ησλ 1 θαη 2 αληίζηνηρα, από ην ζεκείν πνπ αθέζεθαλ θαη κέρξη λα θηάζνπλ ζην έδαθνο, ηόηε ηζρύεη: α) W 1 = 2W 2 β) W 1 = W 2 γ) W 2 = 2W 1 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μνλάδεο Β 2. Κηβώηην βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν ζηε ζέζε x ν = 0 m, ελόο νξηδόληηνπ άμνλα x'x. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s έλαο εξγάηεο ζπξώρλεη θαη αξρίδεη λα θηλεί ην θηβώηην αζθώληαο ζε απηό ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ. A) Αλ κε x ζπκβνιίζνπκε ηε ζέζε ηνπ θηβσηίνπ θαη κε Κ ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θηβσηίνπ ζηε ζέζε απηή, λα απνδείμεηε ηε ζρέζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε ηνπ θηβσηίνπ. Μνλάδεο 7 B) Να ζρεδηάζεηε πνηνηηθά ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο Κ, ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε x. Μνλάδεο Β 1. Έλα θηβώηην είλαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. ην θηβώηην αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε πνπ ε ηηκή ηεο κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε ηνπ θηβσηίνπ όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα ηεο δηπιαλήο εηθόλαο. Η επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα.

43 Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: ηε ζέζε x = 3 m ην θηβώηην έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα, α) 20 J β) 30 J γ) 40 J Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μνλάδεο Β 1. Δξγάηεο δέλεη κε αβαξέο ζθνηλί έλα θηβώηην αξρηθά αθίλεην θαη ην ζύξεη ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν, όπσο παξηζηάλεηαη ζηε δηπιαλή εηθόλα. Γίλεηαη όηη ζ = 60 ν (ημ60 ο =, ζσν60 ο = ). Η επίδξαζε ηνπ αέξα παξαιείπεηαη. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: Όηαλ ην θηβώηην κεηαηνπίδεηαη θαηά δηάζηεκα x έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα α ) Fx β) F ρ γ) F x Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο

44 Β 1. Γπν θηβώηηα Α θαη Β βξίζθνληαη δίπια-δίπια αθίλεηα ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s αζθνύληαη ζηα θηβώηηα δπν ζηαζεξέο δπλάκεηο A θαη B ίζνπ κέηξνπ αληίζηνηρα όπσο θαίλεηαη ζηε δηπιαλή εηθόλα. Σα δπν θηβώηηα αξρίδνπλ λα θηλνύληαη επζύγξακκα ζην επίπεδν. Γίδεηαη όηη ζ=60 ( ημ60 ο =, ζσν60 ο = ) θαη όηη ε επίδξαζε ην αέξα είλαη ακειεηέα. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Αλ κεηά από ίζεο κεηαηνπίζεηο, από ην ζεκείν εθθίλεζεο ηνπο ηα θηβώηηα έρνπλ θηλεηηθέο ελέξγεηεο Κ Α θαη Κ Β αληίζηνηρα ηόηε ηζρύεη: α) K A = β) Κ Α = Κ Β γ) Κ Α = 2Κ Β Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Μνλάδεο Β 1. Μαζεηήο ζπξώρλεη ζξαλίν πνπ βξίζθεηαη ζε νξηδόληην δάπεδν αίζνπζαο, αζθώληαο ζε απηό νξηδόληηα δύλακε κε ηελ επίδξαζε ηεο νπνίαο ην ζξαλίν θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα παξαιείπεηαη. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: Αλ ζπκβνιίζνπκε κε W F ην έξγν ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ν καζεηήο, W B ην έξγν ηεο δύλακεο ηνπ βάξνπο ηνπ ζξαλίνπ, W N ην έξγν ηεο θάζεηεο αληίδξαζεο πνπ αζθείηαη από ην δάπεδν ζην ζξαλίν θαη W T ην έξγν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο ηόηε: Α) W F = W B = W N = W T =0

45 Β) W B = W N = W T =0 ΚΑΙ W F 0 Γ) W B = W N =0 ΚΑΙ W F = - W T Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Β1) ε κία ζθαίξα πνπ θηλείηαη θαηά κήθνο ηνπ άμνλα x'x αζθείηαη δύλακε ην κέηξν ηεο νπνίαο δίλεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε ηεο ζθαίξαο από ηε ζρέζε: F = 30-2x (S.I.). Α) Από ηηο παξαθάησ ηξεηο επηινγέο, λα επηιέμεηε απηήλ πνπ ζεσξείηε ζσζηή. To έξγν ηεο δύλακεο γηα ηε κεηαθίλεζε ηεο ζθαίξαο από ηε ζέζε x = 0 m κέρξη ηε ζέζε x = 5m είλαη ίζν κε: α) W F =125J β) W F =100J γ) W F =50J Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Μνλάδεο B2. ε θηβώηην πνπ αξρηθά εξεκεί ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε θαη απηό αξρίδεη λα θηλείηαη επζύγξακκα θαηά κήθνο ηνπ άμνλα x'x. ηε δηπιαλή εηθόλα θαίλεηαη ην δηάγξακκα ηνπ κέηξνπ ηεο δύλακεο ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε ηνπ ζώκαηνο. Γλσξίδεηε αθόκε πσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ δεπηεξνιέπηνπ ηεο θίλεζεο ηνπ ην θηβώηην κεηαηνπίζηεθε δύν κέηξα. Α) Από ηηο παξαθάησ ηξεηο επηινγέο, λα επηιέμεηε απηήλ πνπ ζεσξείηε ζσζηή.

46 α) Σν θηβώηην έρεη κάδα 16 Kg θαη ηε ζηηγκή πνπ έρεη κεηαηνπηζηεί 3 m ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ είλαη ίζε κε 96 J. β) Σν θηβώηην έρεη κάδα 16 Kg θαη ηε ζηηγκή πνπ έρεη κεηαηνπηζηεί 3 m ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ είλαη ίζε κε 160 J. γ) Σν θηβώηην έρεη κάδα 32 Kg θαη ηε ζηηγκή πνπ έρεη κεηαηνπηζηεί 3 m ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ είλαη ίζε κε 160 J. Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μνλάδεο Β 2. Έλα ζώκα κάδαο m εξεκεί πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Αζθνύκε ζε απηό κηα νξηδόληηα δύλακε πνπ ε ηηκή ηεο κεηαβάιιεηαη κε ηε κεηαηόπηζε όπσο θαίλεηαη ζηελ δηπιαλή γξαθηθή παξάζηαζε. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε Η ηαρύηεηα πνπ απνθηά ην ζώκα όηαλ κεηαηνπίδεηαη από ηε ζέζε χ=0 η έσο ηε ζέζε ρ = χ 2 είλαη: Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Μνλάδεο Β 1. Έλαο άλζξσπνο ζπξώρλεη κε ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε θαη κεηαθηλεί έλα θηβώηην πνπ βξίζθεηαη ζε νξηδόληην δάπεδν θαη ήηαλ αξρηθά αθίλεην. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε α) Σν έξγν ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ν άλζξσπνο είλαη ζεηηθό ελώ ην έξγν ηνπ βάξνπο είλαη κεδέλ β) Σν έξγν ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ν άλζξσπνο είλαη ζεηηθό ελώ ην έξγν ηεο ηξηβήο είλαη κεδέλ γ) Σν έξγν ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ν άλζξσπνο θαζώο θαη ην έξγν ηεο ηξηβήο είλαη ζεηηθά.

47 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Μονάδες 8 Β 1. Έλα ζώκα θηλείηαη ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν ππό ηελ επίδξαζε νξηδόληηαο ζπληζηακέλεο δύλακεο όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε Αλ ε δύλακε πνπ επηηαρύλεη ην ζώκα δελ είλαη ζηαζεξή αιιά ειαηηώλεηαη ηόηε ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο α) απμάλεηαη β) ειαηηώλεηαη γ) κέλεη ζηαζεξή Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο Μονάδες , Β 1. Αιεμηπησηηζηήο πέθηεη από αεξνπιάλν ηε ρξνληθή ζηηγκή t 0. Μεηά από ρξνληθό δηάζηεκα Γt αθόηνπ εγθαηέιεηςε ην αεξνπιάλν αξρίδεη λα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέρξη λα πξνζγεησζεί

48 ζην έδαθνο Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο κε ζηαζεξή ηαρύηεηα ε κεραληθή ελέξγεηα ηνπ αιεμηπησηηζηή: α) απμάλεηαη β) παξακέλεη ζηαζεξή γ) κεηώλεηαη Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο Μονάδες Β 1. ώκα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ σ 0. ην ζώκα αζθείηαη δύλακε F ζηελ δηεύζπλζε ηεο θίλεζεο ηνπ, κε θνξά ίδηα κε ηεο σ 0. Σν κέηξν ηεο δύλακεο ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε ηνπ ζώκαηνο κεηαβάιιεηαη όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα: Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε. Σν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο : α) κεηώλεηαη β) κέλεη ζηαζεξό γ) απμάλεηαη Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο Μονάδες 8

49 Β 2 Ξύιηλν θηβώηην κάδαο m βξίζθεηαη αθίλεην πάλσ ζε επίπεδν νξηδόληην δάπεδν κε ην νπνίν έρεη ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο μ. Τη τρονική ζηιγμή t 0 = 0 s o άλζξσπνο πνπ παξηζηάλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα ζπξώρλεη ην μύιηλν θηβώηην. αζθώληαο ζε απηό ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F για ηελ ηηκή ηεο νπνίαο ηζρύεη ε ζρέζε F > m κ g. Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g θαη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε. Όηαλ ην θηβώηην ζα έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά x ηόηε ζα θηλείηαη κε ηαρύηεηα ηεο νπνίαο ην κέηξν ζα δίδεηαη από ηε ζρέζε Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο Β2. Μηα πέηξα κάδαο m = 2 kg αθήλεηαη λα πέζεη από ύςνο 50 m Γίλεηαη ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο g = 10 m/s 2 θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα. Σξεηο ζπκκαζεηέο δηαθσλνύλ γηα ηελ ελέξγεηα πνπ έρεη ε πέηξα ζε ύςνο ζε ύςνο 30 m από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Ο Κώζηαο ηζρπξίδεηαη όηη ε πέηξα έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα 600 J, ε Διέλε ηζρπξίδεηαη όηη ε πέηξα έρεη δπλακηθή ελέξγεηα 1000 J θαη ν άββαο όηη ε πέηξα έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα 400 J. Ωο επίπεδν κεδεληθήο δπλακηθήο ελέξγεηαο ζεσξείηαη ε επηθάλεηα ηεο Γεο Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε.

50 σζηόο είλαη ν ηζρπξηζκόο: α) ηνπ Κώζηα β) ηεο Διέλεο γ) ηνπ άββα Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο Μονάδες Β 2. ώκα βξίζθεηαη αθίλεην ζε ύςνο h από το έδαθνο (Θέζε Α), όπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα θαη έρεη δπλακηθή ελέξγεηα U A = 200 J σο πξνο ην έδαθνο. Αθήλνπκε ην ζώκα λα πέζεη εθηειώληαο ειεύζεξε πηώζε. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε. Όηαλ ην ζώκα ζα βξίζθεηαη ζε ύςνο από ην έδαθνο (Θέζε Γ) ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα ζα είλαη : α) Κ Γ=50J β) Κ Γ =100J γ) K Γ = 25J Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο Β 1. ώκα κάδαο m αθήλεηαη λα πέζεη από ύςνο h. Σν ζώκα εθηειεί ειεύζεξε πηώζε. ε θάπνην ζεκείν ηεο ηξνρηάο ηνπ έρεη κεραληθή ελέξγεηα E.

51 Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε. Αλ ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g, ην ύςνο από ην νπνίν ην αθήζακε είλαη: Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο Μονάδες Β2. Αθίλεην ζεκεηαθό αληηθείκελν κάδαο m δέρεηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 δπλάκεηο ζηαζεξήο ζπληζηακέλεο F θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά Γ x έρεη ηαρύηεηα u. Α) Να επηβεβαηώζεηε ή λα δηαςεύζεηε ηνλ ηζρπξηζκό: Αλ ην ίδην ζεκεηαθό αληηθείκελν δερόηαλ ζπληζηακέλε δύλακε 2 F, ζα απνθηνύζε ηαρύηεηα 2 u ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα είρε κεηαηνπηζηεί θαηά 2 Γ x Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο , Μονάδες 3 Μονάδες 10 Β 2. ηε δηπιαλή εηθόλα θαίλεηαη ε ηηκή ηεο ηαρύηεηαο, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, ελόο κηθξνύ θύβνπ, πνπ κεηαηνπίδεηαη επζύγξακκα πάλσ ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν, ππό ηελ επίδξαζε ζηαζεξήο νξηδόληηαο δύλακεο F. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα. Σε ρξνληθή ζηηγκή t 1 ν θύβνο έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα σ Κ 1 ελώ ηε ρξνληθή ζηηγκή t 2 έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα Κ 2 Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε Αλ t 2 = 2t 1 νη θηλεηηθέο ελέξγεηεο Κ 2 θαη Κ 1 ζα ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε: α) Κ 2 = 2Κ 1 β). Κ 2 = 4Κ 1 γ). Κ 2 = Κ 1 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.

52 Β2. Γύν ζώκαηα Α θαη Β έρνπλ κάδεο m θαη 2m αληίζηνηρα. Σα ζώκαηα θηλνύληαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δξόκν. Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή t 0 ην ζώκα Α έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ σ θαη ην ζώκα Β έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ u/2. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Αλ ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο Α ηε ρξνληθή ζηηγκή t 0 είλαη Κ Α, ε θηλεηηθή ελέξγεηα Κ Β ηνπ ζώκαηνο Β ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή ζα ηζρύεη: α) ΚΒ=ΚΑ β) ΚΒ=2ΚΑ γ) ΚΒ=0,5ΚΑ Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Β 1. Οη καζεηέο ηεο A' ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ καο πξαγκαηνπνίεζαλ εκεξήζηα εθδξνκή ζην ρηνλνδξνκηθό θέληξν ηνπ Παξλαζζνύ γηα λα θάλνπλ ζθη ζηε πίζηα (ΑΒΓΔ) πνπ παξηζηάλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα. Μαζεηήο μεθηλά από ην ζεκείν Α, ρσξίο αξρηθή ηαρύηεηα, πεξλά από ην ζεκείν Β ηεο πίζηαο, αλεβαίλεη κέρξη ην ζεκείν Γ απ ην νπνίν απνγεηώλεηαη θαη πξνζγεηώλεηαη ζην ζεκείν Δ ζηε βάζε ηεο πίζηαο. ηελ εηθόλα παξηζηάλεηαη ε δηαδξνκή ηνπ καζεηή θαζώο θαη ηα ύςε σο πξνο ην νξηδόληην επίπεδν ην νπνίν δηέξρεηαη από ην ζεκείν Δ, ησλ ζεκείσλ Λ, Β θαη Γ ηεο ηξνρηάο ηνπ καζεηή. Γίλεηαη όηη ε επηθάλεηα ηεο πίζηαο είλαη ιεία θαη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα.

53 Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε. Αλ Κ Β θαη Κ Γ είλαη νη θηλεηηθέο ελέξγεηεο ηνπ καζεηή ζηα ζεκεία Β θαη Γ αληίζηνηρα ηόηε: Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο Μονάδες Β 1. ώκα, κάδαο m = 1 kg, βξίζθεηαη αξρηθά ζην ζεκείν Α θαη θηλείηαη θαηά κήθνο κηαο ζηδεξνηξνρηάο ΑΓΓ πνπ παξηζηάλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. Σε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην ζώκα θηάλεη ζην ζεκείν Γ έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα κεδέλ. Γίλεηαη όηη ε επηθάλεηα ηεο ζηδεξνηξνρηάο είλαη ιεία θαη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε. Αλ ζην ζεκείν Γ ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο έρεη ηηκή ίζε κε ην 40% ηεο θηλεηηθήο ηνπ ελέξγεηαο πνπ έρεη απηό ζην ζεκείν Α, ηόηε ην ύςνο ζην νπνίν βξίζθεηαη ην ζεκείν Γ είλαη: α) h 1 = 0,4 m β) h 1 = 1,2 m γ) h 1 = 1,8 m

54 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο Μονάδες Β2. ε δπν θηβώηηα Α θαη Β, από ην ίδην πιηθό, πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζε νξηδόληην επίπεδν αζθνύληαη από δπν θηλεηήξεο Κ Α θαη Κ Β κέζσ ηελησκέλσλ νξηδόληησλ αβαξώλ λεκάησλ ζηαζεξέο δπλάκεηο F A θαη F B αληίζηνηρα. Σα θηβώηηα θηλνύληαη κε ζηαζεξέο ηαρύηεηεο u Α θαη u Β αληίζηνηρα. Η επίδξαζε ηνπ αέξα δελ ιακβάλεηαη ππόςε. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε. Αλ ην θηβώηην Β έρεη ηε κηζή κάδα από ην θηβώηην Α ( m Α = 2 m Β ) θαη ε ηαρύηεηα κε ηελ νπνία θηλείηαη είλαη ηεηξαπιάζηα ηεο ηαρύηεηαο κε ηελ νπνία θηλείηαη ην Α (π Β = 4 U A ), ηόηε ε ηζρύο Ρ A ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ν θηλεηήξαο Κ Α θαη ε ηζρύο Ρ Β ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ν θηλεηήξαο Κ Β ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε: α)ρ Β = Ρ A β) Ρ Β = 2 Ρ A γ) Ρ Β = 4 Ρ A Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο Β2. Σα ζώκαηα 1 κε κάδα m 1 θαη 2 κε κάδα m 2 βξίζθνληαη αθίλεηα ζε ζεκείν Α ην νπνίν απέρεη από ην έδαθνο ύςνο h. Σε ρξνληθή ζηηγκή t 0 = 0 s ηα ζώκαηα αθήλνληαη θαη θηλνύληαη θαηά κήθνο ησλ δηαδξνκώλ 1 θαη 2, αληίζηνηρα, όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. Ωο επίπεδν κεδεληθήο δπλακηθήο ελέξγεηαο ζεσξείηαη ην έδαθνο

55 Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε. Αλ γλσξίδεηε όηη ε κάδα ηνπ 1 είλαη κεγαιύηεξε από ηε κάδα ηνπ 2 δει. m 1 > m 2 θαη ην 1 θηάλεη ζην έδαθνο θηλνύκελν κε ηαρύηεηα κέηξνπ π 1 ελώ ην 2 θηάλεη κε ηαρύηεηα π 2, ηόηε ηζρύεη: α) π1 < π2 β) π1 > π2 γ) π1 = π2 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο , Β 1. Δθηνμεύνπκε θαηαθόξπθα πξνο ηα θάησ ζώκα Α από ύςνο H από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο κε ηαρύηεηα κέηξνπ π ν. A) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε Σν δηάγξακκα πνπ απεηθνλίδεη ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ύςνο ηνπ ζώκαηνο από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο (U - h), ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ύςνο ηνπ ζώκαηνο από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο (K - h) θαη Μεραληθήο ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ύςνο ηνπ ζώκαηνο από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο (E - h) ζην ίδην ζύζηεκα αμόλσλ είλαη ην Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο

56 Μονάδες Β 2. Γπν μύιηλα θηβώηηα Α θαη Γ βξίζθνληαη αθίλεηα ζην έδαθνο. Με ηε βνήζεηα γεξαλνύ ηα δπν θηβώηηα κεηαθέξνληαη από ην έδαθνο ζηελ ηαξάηζα ελόο θηηξίνπ, ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα. Η κάδα ηνπ θηβσηίνπ Α είλαη κεγαιύηεξε από ηε κάδα ηνπ θηβσηίνπ Γ. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα λα ζεσξεζεί ακειεηέα. Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g είλαη ζηαζεξή. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε Η κέζε ηζρύο πνπ απέδσζε ν γεξαλόο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θηβσηίνπ Α είλαη α) κεγαιύηεξε από ηε κέζε ηζρύ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θηβσηίνπ Γ β) ίζε κε ηε κέζε ηζρύ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θηβσηίνπ Γ γ) κηθξόηεξε από ηε κέζε ηζρύ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θηβσηίνπ Γ Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Β 2. Γπν μύιηλα θηβώηηα Α θαη Γ βξίζθνληαη αθίλεηα ζην έδαθνο. Με ηε βνήζεηα γεξαλνύ ηα δπν θηβώηηα κεηαθέξνληαη από ην έδαθνο ζηελ ηαξάηζα ελόο θηηξίνπ, ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα. Η κάδα ηνπ θηβσηίνπ Α είλαη κεγαιύηεξε από ηε κάδα ηνπ θηβσηίνπ Γ. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα λα ζεσξεζεί ακειεηέα. Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g είλαη ζηαζεξή. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε Η κέζε ηζρύο πνπ απέδσζε ν γεξαλόο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θηβσηίνπ Α είλαη α) κεγαιύηεξε από ηε κέζε ηζρύ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θηβσηίνπ Γ β) ίζε κε ηε κέζε ηζρύ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θηβσηίνπ Γ γ) κηθξόηεξε από ηε κέζε ηζρύ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θηβσηίνπ Γ

57 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Β 1. Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ηηο ηηκέο ηεο θηλεηηθήο, δπλακηθήο θαη κεραληθήο ελέξγεηαο κηθξνύ ζώκαηνο πνπ εθηειεί ειεύζεξε πηώζε,από κηθξό ύςνο πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Η επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηεο έρεη ζηαζεξή ηηκή ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο πηώζεο ηνπ ζώκαηνο. Κινητική Γσναμική Μητανική Δνέρ- Δνέργεια (J) Δνέρ- 0 (J) 80 (J) Μονάδες 7 Β) Να αηηηνινγήζεηε ηηο ηηκέο ηεο θηλεηηθήο, δπλακηθήο θαη κεραληθήο ελέξγεηαο πνπ ζπκπιεξώζαηε. Μονάδες Β 1. Έλαο κηθξόο κεηαιιηθόο θύβνο βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεηνο ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. ηνλ θύβν αζθείηαη ηελ ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s νξηδόληηα δύλακε ηεο νπνίαο ε ηηκή ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν παξηζηάλεηαη ζην δηπιαλό

58 δηάγξακκα. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Αν t 2 =2 t l και t 3 =3 t l ηόηε: α) ην ρξνληθό δηάζηεκα 0s t l o θύβνο θηλείηαη επζύγξακκα θαη νκαιά. β) ην ρξνληθό δηάζηεκα t l t 2 o θύβνο είλαη αθίλεηνο. γ) ην ρξνληθό δηάζηεκα 0s t l ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θύβνπ απμάλεηαη ελώ ζην ρξνληθό δηάζηεκα t 2 t 3 ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θύβνπ κεηώλεηαη. Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες B 2. Από ύςνο h πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο ηε ρξνληθή ζηηγκή t 0 = 0s αθήλεηαη λα πέζεη ειεύζεξα κηα κηθξή ζθαίξα 1. Σε ρξνληθή ζηηγκή t 1 = 1 s αθήλεηαη από ην ίδην ύςνο δεύηεξε όκνηα ζθαίξα 2 ίδηαο κάδαο. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο έρεη ζηαζεξή ηηκή g = 10 m/s 2. Σε ρξνληθή ζηηγκή t 2 = 2s ε ζθαίξα 1 έρεη απνθηήζεη ηαρύηεηα κέηξνπ σ 1 θαη θηλεηηθή ελέξγεηα Κ 1 ελώ ε ζθαίξα 2 ηαρύηεηα κέηξνπ σ 2 θαη θηλεηηθή ελέξγεηα Κ 2. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε ν ιόγνο ησλ θηλεηηθώλ ελεξγεηώλ Κ 1 1 / Κ 2 ησλ δπν ζθαηξώλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t 2 = 2s ζα είλαη ίζνο κε α) 2 β) 1 γ) 4 B) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Β 2. Μία κεηαιιηθή ζθαίξα εθηειεί ειεύζεξε πηώζε. ε ζεκείν Α ηεο ηξνρηάο ηεο έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ σ θαη θηλεηηθή ελέξγεηα ίζε κε Κ. ε έλα άιιν ζεκείν Β πνπ βξίζθεηαη ρακειόηεξα από ην Α, έρεη ηαρύηεηα δηπιάζηνπ κέηξνπ, δειαδή ίζνπ κε 2π. H αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Σν έξγν ηνπ βάξνπο ηεο ζθαίξαο θαηά ηε κεηαηόπηζε ηεο από ηε ζέζε Α ζηελ ζέζε Β είλαη ίζν κε :

59 α) 3Κ β) 2Κ γ) 4Κ Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Β 1. Από έλα ζεκείν Ο πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο h πάλσ από ην έδαθνο ξίρλνληαη θαηαθόξπθα δύν ζθαίξεο Α θαη Β κε ηαρύηεηεο ίδηνπ κέηξνπ. Η ζθαίξα Α ξίρλεηαη πξνο ηα πάλσ θαη ε ζθαίξα Β πξνο ην έδαθνο. Θεσξνύκε ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζηαζεξή θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα ακειεηέα. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Αλ νη ζθαίξεο θηάλνπλ ζην έδαθνο κε ηαρύηεηεο π Α θαη π Β αληίζηνηρα ηζρύεη: α) πα > πβ β) πα = πβ γ) πα < πβ Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες Β 2. Έλα θηβώηην είλαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. ην θηβώηην αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε πνπ ε ηηκή ηεο κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε ηνπ θηβσηίνπ όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα. Η επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα.

60 Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε: Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θηβσηίνπ γίλεηαη κέγηζηε ζηε ζέζε α) 1 m β) 2 m γ) 3 m Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Μνλάδεο Β2. Γύν ζώκαηα 1 θαη 2 κε κάδεο m Ί, m 2 αληίζηνηρα κε m 1 < m 2 θηλνύληαη ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε ίδηα θηλεηηθή ελέξγεηα. Σε ρξνληθή ζηηγκή t 0 =0 s αζθείηαη ζηα δπν ζώκαηα ε ίδηα ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F ε νπνία ηα επηβξαδύλεη κέρξη λα ζηακαηήζνπλ. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε Αλ Γτ ] θαη ΓΧ 2 νη κεηαηνπίζεηο ησλ ζσκάησλ 1 θαη 2 αληίζηνηρα από ηε ρξνληθή ζηηγκή t 0 κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζηακάηεζαλ, ηόηε ζα ηζρύεη: α) Γχ ] = ΓΧ 2 β) Γχ ] < ΓΧ 2 γ) Γχ ] > ΓΧ 2. Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο

61 Β2. Μηα κπάια κάδαο m = 500g αθήλεηαη λα πέζεη από ύςνο h = 4m. Η κπάια θηλείηαη κε κόλε ηελ επίδξαζε ηνπ βάξνπο ηεο, πνπ ην ζεσξνύκε ζηαζεξό. Γίλεηαη ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο g = 10 m/s 2 θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα. Α) ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη νη ηηκέο ηνπ ύςνπο από ην έδαθνο ζην νπνίν ζα βξεζεί ε ζθαίξα θαηά ηελ πηώζε ηεο. Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πίλαθα ηηο ηηκέο ηεο ηαρύηεηαο, ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο, ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο θαη ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο. h (m) σ (m/s) U (J) K (J) Δ ΜΗΧ (J) Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο Μονάδες Β 2. Έλα ζώκα θηλείηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ. Η κόλε δύλακε πνπ αζθείηαη ζην ζώκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλόδνπ ηνπ είλαη ην βάξνο ηνπ. ε θάπνην ύςνο H από ην έδαθνο έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα K = 400 J ελώ ε δπλακηθή ηνπ ελέξγεηα ζην ίδην ύςνο είλαη U = 400 J. Λίγν αξγόηεξα ην ζώκα έρεη αλέβεη ζε κεγαιύηεξν ύςνο H' θαη έρεη δπλακηθή ελέξγεηα U' = 600 J. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα θαη σο επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα λα πάξεηε ην έδαθνο Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε Σν έξγν ηνπ βάξνπο ηνπ ζώκαηνο θαηά ηελ κεηαθίλεζε ηνπ από ην ύςνο H ζην ύςνο H' είλαη ίζν κε α) J. β) -200 J γ) -800 J Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.

62 Β 1. Έλαο καζεηήο πεηά έλα θέξκα θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ, ην νπνίν ζε εύινγν ρξόλν επηζηξέθεη ζηα ρέξηα ηνπ. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε Σν πξόζεκν ηνπ έξγνπ ηνπ βάξνπο είλαη: α) ζεηηθό θαηά ηελ άλνδν ηνπ θέξκαηνο θαη αξλεηηθό θαηά ηελ θάζνδν. β) αξλεηηθό θαηά ηελ άλνδν ηνπ θέξκαηνο θαη ζεηηθό θαηά ηελ θάζνδν. γ) ζεηηθό θαηά ηελ άλνδν ηνπ θέξκαηνο θαη ζεηηθό θαηά ηελ θάζνδν. Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες , 4995 Β2) ε κηα κπάια πνπ αξρηθά εξεκεί ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε θαη αξρίδεη λα θηλείηαη επζύγξακκα. ην δηπιαλό δηάγξακκα, θαίλεηαη πώο κεηαβάιιεηαη ε αιγεβξηθή ηηκή ηεο δύλακεο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Η κινηηική ενέργεια ηης μπάλας έτει ηη μέγιζηη ηιμή ηης: α) ηη τρονική ζηιγμή t 1. β) ηε ρξνληθή ζηηγκή t 2 γ) ηε ρξνληθή ζηηγκή t 3. Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο Μνλάδεο 9

63 Β1. Εργάτθσ ςπρϊχνει κιβϊτιο μάηασ m πάνω ςε οριηόντιο δρόμο αςκϊντασ ςε αυτό οριηόντια δφναμθ. Το κιβϊτιο κινείται με ςτακερι ταχφτθτα και διανφει διάςτθμα S. Ο ςυντελεςτισ τριβισ μεταξφ του δρόμου και του κιβωτίου είναι μ. H επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ είναι ίςθ με g και θ αντίςταςθ του αζρα κεωρείται αμελθτζα. Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Η ενζργεια που μεταφζρεται από τον εργάτθ ςτο κιβϊτιο είναι ίςθ με: (α) μ.m.g.s (β) m.g.s (γ) 0 Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. Μονάδες Β1. Στο Εργαςτιριο Φυςικισ ζνασ μακθτισ ζχει τθ δυνατότθτα να αναρτά ςε οριηόντια δοκό μάηεσ και με το πάτθμα ενόσ διακόπτθ να τισ απελευκερϊνει ταυτόχρονα. Στο ςθμείο Α ζχει αναρτιςει ςφαίρα μάηασ m και ςτο ςθμείο Β ςφαίρα μάηασ 2m, όπωσ δείχνεται ςτο παρακάτω ςχιμα. Θεωρϊντασ τθν επίδραςθ του αζρα αμελθτζα ο μακθτισ ιςχυρίηεται: «αφοφ θ ςφαίρα μάηασ 2m ςτο ςθμείο Β ζχει τθ διπλάςια δυναμικι ενζργεια από τθ ςφαίρα μάηασ m ςτο ςθμείο Α, όταν πατιςω το διακόπτθ, θ ςφαίρα μάηασ 2m κα φτάςει ςτο πάτωμα με διπλάςια ταχφτθτα από αυτι τθσ ςφαίρασ μάηασ m». Α) Να επιλζξετε τθν ςωςτι πρόταςθ. Ο ιςχυριςμόσ του μακθτι είναι : α) λάκοσ β)ςωςτόσ γ) δεν ζχουμε όλα τα δεδομζνα για να ςυμπεράνουμε

Ύλη: Έργο - Ενέργεια

Ύλη: Έργο - Ενέργεια ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 32 Ον/μο:... Α Λσκείοσ Ύλη: Έργο - Ενέργεια 22-3-2015 Θέμα 1 ο : 1. Τν έξγν ηνπ βάξνπο ελόο ζώκαηνο: α) Δίλαη πάληα ίζν κε κεδέλ όηαλ ην ζώκα θηλείηαη επζύγξακκα. β) Απμάλεηαη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ B Β1. Γύν πέηξεο Α, θαη Β αθήλνληαη αληίζηνηρα από ηα ύςε h A, h B πάλσ από ην έδαθνο λα

ΘΔΜΑ B Β1. Γύν πέηξεο Α, θαη Β αθήλνληαη αληίζηνηρα από ηα ύςε h A, h B πάλσ από ην έδαθνο λα 1.10079 B 2 Γπν όκνηεο κηθξέο ζθαίξεο, αθήλνληαη ηαπηόρξνλα ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0, λα εθηειέζνπλ ειεύζεξε πηώζε, από δπν δηαθνξεηηθά ύςε πάλσ από ην έδαθνο Η πξώηε ζθαίξα θηάλεη ζην έδαθνο ηε ρξνληθή ζηηγκή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ Β Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο, ε νπνία δελ έρεη

ΘΔΜΑ Β Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο, ε νπνία δελ έρεη ΘΔΜΑ Β Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο, ε νπνία δελ έρεη αηκόζθαηξα, είλαη έμη θνξέο κηθξόηεξν από απηό ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ / Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2013 ΛΤΔΙ ΘΔΜΑ A

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ / Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2013 ΛΤΔΙ ΘΔΜΑ A ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ / Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2013 ΘΔΜΑ A ΛΤΔΙ ηις ημιηελείς προηάζεις Α 1 -Α 4 να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό ηης πρόηαζης και δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί ζηη θράζη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ

ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ 1. 10078, 9136, 10821 Β 1. Η ζέζε ελόο ζώκαηνο, πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαηά κήθνο ελόο πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα x'x, δίλεηαη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή από ηελ εμίζσζε x =

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη Δσναμική

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη Δσναμική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη - 7-2-2016 Δσναμική Θέμα 1 ο : 1) Έλα ζώκα θηλείηαη ζε επζεία γξακκή θαη κεηαηνπίδεηαη από ηε ζέζε ρ 1 = +10 m ζηε ζέζε ρ 2 = -10 m. Η κεηαηόπηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΔΜΑ Β. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Τα κέηξα ς Α θαη ς Β ησλ ηαρπηήησλ ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε: β) Α. Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΔΜΑ Β. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Τα κέηξα ς Α θαη ς Β ησλ ηαρπηήησλ ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε: β) Α. Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. ΘΔΜΑ Β Β1) Από έλα ζεκείν ηνπ εδάθνπο εθηνμεύνπκε θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ κηα πέηξα. Η πέηξα θηλείηαη θαηαθόξπθα, θηάλεη ζε ύςνο 6 m από ην έδαθνο θαη ζηε ζπλέρεηα πέθηεη ζην έδαθνο αθξηβώο ζην ζεκείν

Διαβάστε περισσότερα

2 ος και 3 ος ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ

2 ος και 3 ος ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ 2 ος και 3 ος ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ 1. 10077 Β 1. Γύν κηθξνί θύβνη Σ 1 θαη Σ 2 κε κάδεο m 1 θαη m 2 κε m 2 = m 1 είλαη αξρηθά αθίλεηνη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν θαη απέρνπλ απόζηαζε d. Τε ρξνληθή ζηηγκή

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (10794-10844) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΔΜΑ Β. Μονάδες 4. Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 8

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΔΜΑ Β. Μονάδες 4. Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 8 ΘΔΜΑ Β Β 1. Σηε δηπιαλή εηθόλα παξηζηάλεηαη ην δηάγξακκα ηαρύηεηαο ρξόλνπ ελόο θηλεηνύ, πνπ εθηειεί επζύγξακκε νκαιά κεηαβαιιόκελε θίλεζε. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. Από ην δηάγξακκα απηό, γλωξίδνληαο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (9654-10108) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793)

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793) ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793) Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 31. Ύλη:Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 31. Ύλη:Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 31 Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη:Εσθύγραμμη Κίνηζη 9-11-2014 Θέμα 1 ο : 1. Έλα ζώκα θηλείηαη ζε επζεία γξακκή θαη κεηαηνπίδεηαη από ηε ζέζε ρ 1 = +2m ζηε ζέζε ρ 2 = -2m. Πνηα από ηηο επόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ Β. , ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε: α) s A. Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. ΘΔΜΑ Γ

ΘΔΜΑ Β. , ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε: α) s A. Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. ΘΔΜΑ Γ ΘΔΜΑ Β Β1) Έλαο αιεμηπησηηζηήο πνπ έρεη καδί κε ηνλ εμνπιηζκό ηνπ ζπλνιηθή κάδα Μ, πέθηεη από αεξνπιάλν πνπ πεηάεη ζε ύςνο Η. Αθνύ αλνίμεη ην αιεμίπησην, θηλνύκελνο γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα κε ζηαζεξή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΒΟΛΖ-ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ ΚΗΝΖΔΩΝ

ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΒΟΛΖ-ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ ΚΗΝΖΔΩΝ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΒΟΛΖ-ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ ΚΗΝΖΔΩΝ 1) Μηα κπάια βάιιεηαη κε νξηδόληηα ηαρύηεηα 20 m/s θαη ηε ζηηγκή πνπ θζάλεη ζην έδαθνο ε ηαρύηεηά ηεο ζρεκαηίδεη γσλία 45 κε ηελ νξηδόληηα δηεύζπλζε. Πνην είλαη ην ύςνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Β B 1. Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Β B 1. Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. ΘΕΜΑ Β B 1. Αυτοκίνητο είναι αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο δρομο. Ο οδηγός του αυτοκινήτου τη χρονική στιγμή t=0, πατώντας το γκάζι αρχίζει να επιταχύνει το αυτοκίνητο με σταθερή επιτάχυνση. Τη χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήςεισ Γ. Γ. A. 8J B. 32J Γ. 16J Γ. 4J. 3. Τν έξγν κηαο δύλακεο: Α. είλαη δηαλπζκαηηθό θπζηθό κέγεζνο. Β. είλαη πάληα ζεηηθό.

Ερωτήςεισ Γ. Γ. A. 8J B. 32J Γ. 16J Γ. 4J. 3. Τν έξγν κηαο δύλακεο: Α. είλαη δηαλπζκαηηθό θπζηθό κέγεζνο. Β. είλαη πάληα ζεηηθό. 18 Ερωτήςεισ 1. Η γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ έξγνπ ηεο ζηαζεξήο ζπληζηακέλεο δύλακεο πνπ δέρεηαη ζεκεηαθό αληηθείκελν ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αιγεβξηθή ηηκή ηεο κεηαηόπηζήο ηνπ είλαη: W W A. B. Γx Γx W W Γ. Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ Β Β1. Μονάδες 4 Β) Μονάδες 8 Β2. F α) Μονάδες 4 Β) Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Β Β1. Μονάδες 4 Β) Μονάδες 8 Β2. F α) Μονάδες 4 Β) Μονάδες 9 ΘΔΜΑ Β Β1. Ο Μάξηνο πνπ έρεη κάδα 20 Kg κε ηε κακά ηνπ πνπ έρεη κάδα 60 Κg θάλνπλ παηηλάδ ζηνλ πάγν. Κάπνηα ζηηγκή, από απξνζεμία, ζπγθξνύνληαη κε απνηέιεζκα λα αθηλεηνπνηεζνύλ θαη νη δπν. Α) Να επηιέμηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ Β Β1. Μονάδες 6 Μονάδες 6 2. Μονάδες 4 Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Β Β1. Μονάδες 6 Μονάδες 6 2. Μονάδες 4 Μονάδες 9 ΘΔΜΑ Β Β 1. Έλαο κεηεσξίηεο πέθηεη θαηαθόξπθα πξνο ηε γε. Α) Όηαλ ν κεηεσξίηεο βξίζθεηαη ζε έλα ζεκείν εθηόο ηεο αηκόζθαηξαο λα ζρεδηάζεηε ηηο δπλάκεηο αιιειεπίδξαζεο Γεο - κεηεσξίηε θαη λα ζπγθξίλεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τκήκα : ΓΘΕΤΘΚΗΣ Ηκ/ληα : 30 / 11 / 2016

Τκήκα : ΓΘΕΤΘΚΗΣ Ηκ/ληα : 30 / 11 / 2016 Τκήκα : ΓΘΕΤΘΚΗΣ Ηκ/ληα : 30 / 11 / Ολνκαηεπώλπκν : ΘΔΜΑ Α : Σηηο παξαθάησ εξσηήζεηο Α1 Α4 λα επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε Δηάξθεηα 3h Α1. Έλα ζύζηεκα κάδαο ειαηεξίνπ εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ 1. 10077, 10793 Β 2. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα νκαιά. Έλα αθίλεην πεξηπνιηθό, κόιηο πεξλά ην απηνθίλεην από κπξνζηά ηνπ, αξρίδεη λα ην θαηαδηώθεη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. Α)

Διαβάστε περισσότερα

α) νκαιή θίλεζε β) επηηαρπλόκελε θίλεζε γ) επηβξαδπλόκελε θίλεζε Μονάδες 4 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 8

α) νκαιή θίλεζε β) επηηαρπλόκελε θίλεζε γ) επηβξαδπλόκελε θίλεζε Μονάδες 4 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Μονάδες 8 ΘΔΜΑ Β Β 1. Έλαο ζθηέξ θηλείηαη επζύγξακκα ζε νξηδόληηα πίζηα. Σηε δηπιαλή εηθόλα παξηζηάλεηαη ην δηάγξακκα ηεο ζέζεο ηνπ ζθηέξ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. Από ην δηάγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (10850-10969) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (3761-5050) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (5052-5216) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάηων Θεηικού Προζαναηολιζμού. Συνδυαζηικά θέμαηα με : Κυκλική κίνηζη και ορμή

Τράπεζα θεμάηων Θεηικού Προζαναηολιζμού. Συνδυαζηικά θέμαηα με : Κυκλική κίνηζη και ορμή Τράπεζα θεμάηων Θεηικού Προζαναηολιζμού Κεθ. 2 Θέμα Δ Συνδυαζηικά θέμαηα με : Κυκλική κίνηζη και ορμή 1. Μηα ξάβδνο κήθνπο R = 1 m θαη ακειεηέαο κάδαο βξίζθεηαη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν (θάηνςε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ον/μο:.. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι 58 Β Λςκείος Γεν. Παιδείαρ 9-11-2014 Θέμα 1 ο : 1. Γύν ζεηηθά θνξηία πνπ βξίζθνληαη ζε απόζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Σώκα Α κάδαο m 1 = 1 kg θηλείηαη κε ηαρύηεηα π 1 = 4 m/s πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν θαη ζπγθξνύεηαη κεησπηθά θαη ειαζηηθά κε αθίλεην ζώκα Β κάδαο m = 3 kg. Σηε ζπλέρεηα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ 2014 Θ Ε Ω Ρ Ι Α 10

ΜΕ ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ 2014 Θ Ε Ω Ρ Ι Α 10 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΤΙΚΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΕ ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ 014 Θ Ε Ω Ρ Ι Α 10 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακηηρίζεηε με (Σ) ηις ζωζηές και με (Λ) ηις λανθαζμένες προηάζεις Σηελ επζύγξακκα νκαιά επηβξαδπλόκελε θίλεζε: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μια μεταβαλλόμενη κυκλική κίνηση. Φ.Ε.

Μια μεταβαλλόμενη κυκλική κίνηση. Φ.Ε. Μια μεταβαλλόμενη κυκλική κίνηση. Φ.Ε. ) Έλα ζώκα εξεκεί ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Σε κηα ζηηγκή αζθείηαη πάλσ ηνπ κηα νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε F, όπσο ζην ζρήκα. i) Σε πνηα δηεύζπλζε ζα θηλεζεί ην ζώκα;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. α) ηηο ηαρύηεηεο ησλ ζθαηξώλ κεηά ηελ θξνύζε. β) ην κέηξν ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηεο ζθαίξαο 1 θαηά ηε θξνύζε, αλ m 1 = 1kg.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. α) ηηο ηαρύηεηεο ησλ ζθαηξώλ κεηά ηελ θξνύζε. β) ην κέηξν ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηεο ζθαίξαο 1 θαηά ηε θξνύζε, αλ m 1 = 1kg. ΠΛΑΓΙΕ ΚΡΟΥΕΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 θαίξα 1, κάδαο m 1 θηλείηαη κε ηαρύηεηα π 1 = 3 m/s θαη ζπγθξνύεηαη έθθεληξα θαη ειαζηηθά κε άιιε ζθαίξα κάδαο m =m 1 πνπ αξρηθά εξεκεί. Μεηά ηελ θξνύζε ε 1 θηλείηαη κε ηαρύηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ

ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ ΘΔΜΑ Α: 1. Έλαο αξκνληθόο ηαιαλησηήο εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε. Όηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωηήζεις πολλαπλής επιλογής 1. Καηά ηελ θεληξηθή αλειαζηηθή θξνύζε δύν ζθαηξώλ (νη νπνίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνύζεο απνηεινύλ κνλσκέλν ζύζηεκα),

Ερωηήζεις πολλαπλής επιλογής 1. Καηά ηελ θεληξηθή αλειαζηηθή θξνύζε δύν ζθαηξώλ (νη νπνίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνύζεο απνηεινύλ κνλσκέλν ζύζηεκα), Ερωηήζεις πολλαπλής επιλογής 1. Καηά ηελ θεληξηθή αλειαζηηθή θξνύζε δύν ζθαηξώλ (νη νπνίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνύζεο απνηεινύλ κνλσκέλν ζύζηεκα), δηαηεξείηαη ζηαζεξή : α. ε θηλεηηθή ελέξγεηα θάζε ζθαίξαο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

M Β.2 Σε νξηδόληην επίπεδν βξίζθεηαη αθίλεην ζώκα κάδαο Μ. Βιήκα κάδαο m = θηλείηαη

M Β.2 Σε νξηδόληην επίπεδν βξίζθεηαη αθίλεην ζώκα κάδαο Μ. Βιήκα κάδαο m = θηλείηαη M Β.2 Σε νξηδόληην επίπεδν βξίζθεηαη αθίλεην ζώκα κάδαο Μ. Βιήκα κάδαο m = θηλείηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα υ 1, ρηππά ην ζώκα κε απνηέιεζκα λα ην δηαπεξάζεη. Τν βιήκα εμέξρεηαη από ην ζώκα νξηδόληηα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΣΔΙΡΑ: 1η ΘΔΡΙΝΑ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 10/02/13

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΣΔΙΡΑ: 1η ΘΔΡΙΝΑ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 10/02/13 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 01-013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΣΔΙΡΑ: 1η ΘΔΡΙΝΑ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 10/0/13 ΘΔΜΑ A Σηις ημιηελείς προηάζεις Α 1 -Α 4 να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό ηης πρόηαζης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Β. , συν60 ) και ότι η επίδραση το αέρα. είναι αμελητέα.

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Β. , συν60 ) και ότι η επίδραση το αέρα. είναι αμελητέα. ΘΕΜΑ Β Β 1. Δυο κιβώτια Α και Β βρίσκονται δίπλα-δίπλα ακίνητα σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή t = 0 s ασκούνται στα κιβώτια δυο σταθερές δυνάμεις F A και F B ίσου μέτρου αντίστοιχα όπως φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ Αρχική θάζε Οη ζρέζεηο x= Aεκσt π = π max ζπλσt α = - α max εκσt ηζρύνπλ, όηαλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο (x=0) θαη θηλείηαη θαηά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΘΚΗ A ΛΥΚΕΘΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΘΚΗ A ΛΥΚΕΘΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΘΚΗ A ΛΥΚΕΘΟΥ ΘEMA Α: Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τη μια σωστή απάντηση: 1. Μηα κνηνζπθιέηα θη έλα θνξηεγό ζπγθξνύνληαη. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύγθξνπζεο: i.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ον/μο:.. Ύλη: Κινητική 1 Α Λυκείου Γεν. Παιδείας 13-11-11 Θέμα 1 ο : Δπηιέμηε ηε ζωζηή απάληεζε: 1.Σηελ επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε ε επηηάρπλζε ελόο θηλεηνύ είλαη: α)αλάινγε

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κινημαηική Ομάδα Γ.

1.1. Κινημαηική Ομάδα Γ. 1.1.21. Δςο παιδιά πεππαηούν.. 1.1. Κινημαηική Ομάδα Γ. Γπν παηδηά Α θαη Β, ζηέθνληαη ζε απόζηαζε d=(κλ)=190m, ζε επζύγξακκν δξόκν. Σε κηα ζηηγκή ην πξώην παηδί Α αξρίδεη λα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΜΟΙΩΔΙ ΦΤΙΚΗ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΠΡΟΟΜΟΙΩΔΙ ΦΤΙΚΗ ΛΤΚΔΙΟΤ ΠΡΟΟΜΟΙΩΔΙ ΦΤΙΚΗ ΛΤΚΔΙΟΤ Γιατήρηση της μητανικής ενέργειας 1 Πρόιογος Σηνλ νδεγό απηό ζα βξείηε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην θπζηθό πεξηερόκελν θαη ηελ εθηέιεζε ησλ 40 πξνζνκνηώζεσλ κε ηίηιν Δνέργεια. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 61 Ον/μο:.. Β Λσκείοσ Ύλη: Ηλεκηρικό ρεύμα Το Φως Γενικής Παιδείας 22-3-2015 Θέμα 1 ο : 1. Μία ειεθηξηθή ζπζθεπή ιεηηνπξγεί γηα ρξνληθή δηάξθεηα 0,5h θαη θαηαλαιώλεη 2kWh ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Εςθύγπαμμη κίνηζη

1.1 Εςθύγπαμμη κίνηζη . Εςθύγπαμμη κίνηζη.. Ύλη και κίνηζη Η ύιε βξίζθεηαη ζε κία δηαξθή θίλεζε. Η θίλεζε είλαη ζρεηηθή, δελ ππάξρεη ηίπνηε ζην ζύκπαλ ην νπνίν λα είλαη αθίλεην. Οξίδεηαη ωο ηξνρηά νη δηαδνρηθέο ζέζεηο πνπ παίξλεη

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. Μονάδες Καηά ηελ ειαζηηθή θξνύζε δύν ζσκάησλ :

Μονάδες 5. Μονάδες Καηά ηελ ειαζηηθή θξνύζε δύν ζσκάησλ : 52 Υρόνια ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΒΒΑΪΓΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΣΙ : Φιλολάοσ & Δκφαντίδοσ 26 : Σηλ.: 2107601470 ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ 2012 Θέμα 1 ο 1. Αξκνληθό θύκα ζπρλόηεηαο f = 200Hz

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία: Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ επυηήζειρ Α1-Α4 και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη ζυζηή απάνηηζη.

Οδηγία: Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ επυηήζειρ Α1-Α4 και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη ζυζηή απάνηηζη. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 03-04 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΕΙΡΑ: Α (ΛΥΣΕΙΣ) ΘΔΜΑ Α Οδηγία: Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ επυηήζειρ Α-Α4 και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ

ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ ΦΥΣΙΚΗ KΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOM/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΟΝΑΓΔ ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΘΔΜ: 1. Έλα ζώκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πιάηνπο Α. Τε ζηηγκή πνπ ε

Διαβάστε περισσότερα

α) Γηα έλα ζηεξεό ην νπνίν πεξηζηξέθεηαη γύξω από ζηαζεξό άμνλα ζπκκεηξίαο, ηζρύεη όηη ε δηεύζπλζε ηεο ζηξνθνξκήο L είλαη απηή ηνπ ζρήκαηνο.

α) Γηα έλα ζηεξεό ην νπνίν πεξηζηξέθεηαη γύξω από ζηαζεξό άμνλα ζπκκεηξίαο, ηζρύεη όηη ε δηεύζπλζε ηεο ζηξνθνξκήο L είλαη απηή ηνπ ζρήκαηνο. ΡΟΠΗ ΟΡΜΗ ΣΡΟΦΟΡΜΗ ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 1. Η πιαηθόξκα ελόο pickup (είλαη θπιηλδξηθόο δίζθνο κάδαο 1,5 Kg θαη δηακέηξνπ 32 cm) πεξηζηξέθεηαη ζηηο 33 ζηξνθέο αλά ιεπηό. Να ππνινγηζηνύλ α) ε ζηξνθνξκή L ηεο πιαηθόξκαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ. β. f. δ. fa. ΘΕΜΑ 1ο 5. ε. Σν θαηλόκελν Doppler ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπηωζε ηωλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάηωλ.

ΘΕΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ. β. f. δ. fa. ΘΕΜΑ 1ο 5. ε. Σν θαηλόκελν Doppler ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπηωζε ηωλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάηωλ. ΘΕΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΘΕΜΑ ο. Παξαηεξεηήο πιεζηάδεη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα αθίλεηε ερεηηθή πεγή θαη αληηιακβάλεηαη ήρν ζπρλόηεηαο f. Αλ ε ηαρύηεηα ηνπ ήρνπ ζηνλ αέξα είλαη, ηόηε ε ζπρλόηεηα f S ηνπ ήρνπ πνπ εθπέκπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 .1.10 ζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 Ερωηήζεις Καηανόηζης 1. ύν δηαθνξεηηθέο επζείεο κπνξεί λα έρνπλ θαλέλα θνηλό ζεκείν Έλα θνηλό ζεκείν i ύν θνηλά ζεκεία iλ) Άπεηξα θνηλά ζεκεία ηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.)

ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.) ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.) x t t Δμηζώζεηο Α.Α.Σ. (ρωξίο αξρηθ θάζε) Δμηζώζεηο Α.Α.Σ. (κε αξρηθ θάζε) Γύλακε ζηελ Α.Α.Σ. a a t α ρέζε επηηάρπλζεο απνκάθξπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ύλη: Δσνάμεις - Νόμοι ηοσ Νεύηωνα. Σύνηομη Θεωρία

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ύλη: Δσνάμεις - Νόμοι ηοσ Νεύηωνα. Σύνηομη Θεωρία δύλακε Φσζική Α Λσκείοσ 00-0 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ύλη: Δσνάμεις - Νόμοι ηοσ Νεύηωνα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ.. Σύνηομη Θεωρία Δύναμη: Δίλαη ε αηηία πνπ κπνξεί λα παξακνξώζεη έλα ζώκα ή λα ηνπ αιιάμεη ηελ ηλεηηή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ Γευηέρα 11 Ηουνίου 2018 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ. (Ενδεικηικές Απανηήζεις)

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ Γευηέρα 11 Ηουνίου 2018 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ. (Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ Γευηέρα Ηουνίου 08 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ (Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΘΔΜΑ Α Α. Απόδεημε ζεωξήκαηνο ζει. 99 ζρνιηθνύ βηβιίνπ. Α. α.

Διαβάστε περισσότερα

Απιή αξκνληθή ηαιάλησζε

Απιή αξκνληθή ηαιάλησζε Απι αξκνληθ ηαιάλησζε Βαζηθνί ηύπνη Σώκα κάδαο m εθηειεί απι αξκνληθ ηαιάληωζε κε πιάηνο Α θαη γωληαθ ζπρλόηεηα ω. Τε ρξνληθ ζηηγκ t ην ζώκα πεξλά από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ κε ηαρύηεηα ζεηηθ. Εμίζωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικέρ εξεηάζειρ 2017

Πανελλαδικέρ εξεηάζειρ 2017 Θέμα Α Α. δ Α. γ Α3. α Α4. δ Α5. Λ,Σ,Σ,Σ,Λ Θέμα Β Πανελλαδικέρ εξεηάζειρ 07 Δνδεικηικέρ απανηήζειρ ζηο μάθημα «Φςζική πποζαναηολιζμού ΓΔΛ» Β. Σωζηή απάνηηζη είναι η : ii) Η ζέζε θπζηθνύ κήθνπο απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 6. Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 0 s. 30 s. Μονάδες 6

Μονάδες 6. Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 0 s. 30 s. Μονάδες 6 1. 10077 ην δηπιαλφ δηάγξακκα θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο ηαρχηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν γηα έλα ζψκα κάδαο m = 2 kg πνπ θηλείηαη ζε νξηδφληην επζχγξακκν δξφκν. Γ1) Αληιψληαο πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ. Μία αθηίλα θωηόο πξνζπίπηεη κε κία γωλία ζ ζηε επάλω επηθάλεηα ελόο θύβνπ από πνιπεζηέξα ν νπνίνο έρεη δείθηε δηάζιαζεο ε =,49 (ζρήκα ). Βξείηε πνηα ζα είλαη ε κέγηζηε γωλία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Οξκή 2 Περιεχόμενα Νξκή πιηθνύ ζεκείνπ.... 3 Ζ δύλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο... 8 Ρν ζύζηεκα ζσκάησλ... 9 Νξκή ζπζηήκαηνο.... 9 Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο.... 10 Κνλσκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΡΓΟ ΓΤΝΑΜΗ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε δύλακε είλαη νκόξξνπε κε ηε κεηαηόπηζε (δηπιαλό ζρήκα), νπόηε έρνπκε:

1. ΔΡΓΟ ΓΤΝΑΜΗ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε δύλακε είλαη νκόξξνπε κε ηε κεηαηόπηζε (δηπιαλό ζρήκα), νπόηε έρνπκε: . ΔΡΓΟ ΓΤΝΑΜΗ Α. Έξγν Γεληθά. Μία δύλακε πνπ αζθείηαη ζε έλα ζώκα παξάγεη έξγν, όηαλ κεηαηνπίδεη ην ζεκείν εθαξκνγήο ηεο θαηά ηε δηεύζπλζή ηεο. Σν πόζν κεγάιν ζα είλαη ην έξγν, εμαξηάηαη από ην κέγεζνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Φύλλα Εργασίας. Από ηη εμαξηώληαη νη ειεθηξνζηαηηθέο αιιειεπηδξάζεηο; 1 η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2.2 Φύλλα Εργασίας. Από ηη εμαξηώληαη νη ειεθηξνζηαηηθέο αιιειεπηδξάζεηο; 1 η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.2 Φύλλα Εργασίας Από ηη εμαξηώληαη νη ειεθηξνζηαηηθέο αιιειεπηδξάζεηο; 1 η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Αλνίμηε ην ΗΟ1. Δθηειέζηε έλα εηθνληθό πείξακα. Γύν κηθξέο θνξηηζκέλεο ζθαίξεο αθήλνληαη ειεύζεξεο λα θηλεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Αζκήζεων Απλή Αρμονική Ταλάνηωζη

Μεθοδολογία Αζκήζεων Απλή Αρμονική Ταλάνηωζη Μεθοδολογία Αζκήζεων Απλή Αρμονική Ταλάνηωζη Αξρηθά ζ αζρνιεζνύκε κε απιέο αζθήζεηο θαη ηη πιεξνθνξίεο κπνξνύκε λα εμάγνπκε αλ καο δώζνπλ κία από ηηο ηξεηο βαζηθέο εμηζώζεηο (ζέζεο, ηαρύηεηαο, επηηάρπλζεο).

Διαβάστε περισσότερα

ΛΤΔΙ. Α2. Η κνλάδα κέηξεζεο ηεο ζηξνθνξκήο ζην ζύζηεκα SI είλαη: α) 1 kg m/s β) 1 kg m/s 2 γ) 1 kg m 2 /s δ) 1 N m (Μνλάδεο 5)

ΛΤΔΙ. Α2. Η κνλάδα κέηξεζεο ηεο ζηξνθνξκήο ζην ζύζηεκα SI είλαη: α) 1 kg m/s β) 1 kg m/s 2 γ) 1 kg m 2 /s δ) 1 N m (Μνλάδεο 5) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 01-013 ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ / Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: 1η ΘΔΡΙΝΑ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 10/0/13 ΘΔΜΑ A ΛΤΔΙ ηιρ ημιηελείρ πποηάζειρ Α 1 -Α 4 να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιο ζαρ ηον απιθμό ηηρ ππόηαζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Κρούζεις Θερμοδσναμική

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Κρούζεις Θερμοδσναμική ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ον/μο:.. Β Λσκείοσ Ύλη: Καμπσλόγραμμες κινήζεις Προζαναηολιζμού Κρούζεις Θερμοδσναμική 7-2-2016 Θέμα 1 ο : 1) Μηα πνζόηεηα κνλναηνκηθνύ αεξίνπ εθηνλώλνλεηαη από κηα αξρηθή θαηάζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ

ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ ΦΥΣΙΚΗ KTΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 80min ΣΜΗΜΑ:. ONOM/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΟΝΑΓΔ ΘΔΜΑ ο ΘΔΜΑ ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΘΔΜΑ Α:. Γύν ζύγρξνλεο ζεκεηαθέο πεγέο θπκάησλ Π θαη Π δεκηνπξγνύλ εγθάξζηα αξκνληθά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΚΔΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ

ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΚΔΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΚΔΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΘΔΜΑ Α Γπάτηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ επυηήζειρ 1-3 και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη ζυζηή απάνηηζη. Α1. Καηά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΘΚΗ Γ ΛΥΚΕΘΟΥ ΘΕΤΘΚΗΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΘΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΘΑΓΩΝΘΣΜΑ ΣΤΘΣ ΜΗΦΑΝΘΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΘΚΕΣ - ΦΘΘΝΟΥΣΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΘΣ

ΦΥΣΘΚΗ Γ ΛΥΚΕΘΟΥ ΘΕΤΘΚΗΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΘΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΘΑΓΩΝΘΣΜΑ ΣΤΘΣ ΜΗΦΑΝΘΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΘΚΕΣ - ΦΘΘΝΟΥΣΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΘΣ ΦΥΣΘΚΗ Γ ΛΥΚΕΘΟΥ ΘΕΤΘΚΗΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΘΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΘΑΓΩΝΘΣΜΑ ΣΤΘΣ ΜΗΦΑΝΘΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΘΚΕΣ - ΦΘΘΝΟΥΣΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΘΣ Ημερομθνία: /11/014 Διάρεια διαγωνίςματοσ : 180' Υπεφυνοσ αθγθτισ: Τθλενίθσ Ευάγγελοσ ΖΗΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη :

Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη : Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη : Θέμα Α. Σηιρ επωηήζειρ πολλαπλήρ επιλογήρ πος ακολοςθούν ζημειώζηε ζηο γπαπηό ζαρ ηον απιθμό ηηρ επώηηζηρ και δίπλα ηην ένδειξη ηηρ ζωζηήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΔ ΦΥΣΙΚΗ KATΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 180min ΣΜΗΜΑ:. ONOMA/ΔΠΩΝΤΜΟ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΟΝΑΓΔ ΘΔΜΑ 1 ο ΘΔΜΑ 2 ο ΘΔΜΑ 3 ο ΘΔΜΑ 4 ο ΤΝΟΛΟ ΘΔΜΑ Α: 1. Γύν ζεκεία Ο 1 θαη Ο 2 είλαη ζύγρξνλεο πεγέο θπκάησλ ζηελ ήξεκε

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τκήκα Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Υιηθώλ Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Δηδάζθσλ: Δεκήηξεο Παπάδνγινπ Email: dpapa@materials.uc.gr Άλυτες Ασκήσεις: 1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ νη αθόινπζεο ζπλαξηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο κόζηος ανά μονάδα παραγωγής. Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο ζηαθερό κόζηος ανά μονάδα παραγωγής

Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο κόζηος ανά μονάδα παραγωγής. Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο ζηαθερό κόζηος ανά μονάδα παραγωγής ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΟΜΟ Α Mάθημα 5: To παραγωγής σναρηήζεις κόζηοσς Η ζπλάξηεζε ζπλνιηθνύ θόζηνπο C FC VC Όπνπ FC= ην ζηαζεξό θόζηνο (ην θόζηνο γηα ηνλ ζηαζεξό παξαγσγηθό ζπληειεζηή) θαη VC= ην κεηαβιεηό

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7 15967 Τε ρξνληθή ζηηγκή t o = 0 ζώκα κάδαο 1 = 0,4 kg βάιιεηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ 1 = 30 /s από ύςνο 160 από ην έδαθνο. Ταπηόρξνλα από ην έδαθνο βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα επάλσ έλα δεύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς σ τ ι ς μ η χ α ν ι κ έ ς τ α λ α ν τ ώ σ ε ι ς

Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς σ τ ι ς μ η χ α ν ι κ έ ς τ α λ α ν τ ώ σ ε ι ς Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς σ τ ι ς μ η χ α ν ι κ έ ς τ α λ α ν τ ώ σ ε ι ς 1. Ο ωροδείκτης ενός ρολογιού έχει περίοδο σε ώρες (h): α) 1h β) 12h γ) 24h δ) 48h 2. Η απλή αρμονική ταλάντωση είναι κίνηση α. ευθύγραμμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

θηλείηαη ρωξίο ηξηβέο. Τν αέξην εθηνλώλεηαη ώζηε ηειηθά λα θαηαιάβεη όγθν V2

θηλείηαη ρωξίο ηξηβέο. Τν αέξην εθηνλώλεηαη ώζηε ηειηθά λα θαηαιάβεη όγθν V2 ΘΕΜΑ Β Β.1 Οξηζκέλε πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο θαηαιακβάλνληαο όγθν V 1. Τν δνρείν πνπ πεξηέρεη ην αέξην θξάζζεηαη από έκβνιν πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρωξίο

Διαβάστε περισσότερα