Permanent Link:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421"

Transcript

1 Citation: Ladyshewsky, Richard Kaban A Quasi-Experimental Study of the Effects of a Reciprocal Peer Coaching Strategy on Physiotherapy Students' Clinical Problem Solving Skills. PhD. Curtin University of Technology, Faculty of Education. Permanent Link: The attached document may provide the author's accepted version of a published work. See Citation for details of the published work.

2 Φαχυλτψ οφ Εδυχατιον Α Θυασι Εξπεριmενταλ Στυδψ οφ τηε Εφφεχτσ οφ α Ρεχιπροχαλ Πεερ Χοαχηινγ Στρατεγψ ον Πηψσιοτηεραπψ Στυδεντσ Χλινιχαλ Προβλεm Σολϖινγ Σκιλλσ Ριχηαρδ Καβαν Λαδψσηεωσκψ Τηισ τηεσισ ισ πρεσεντεδ ασ παρτ οφ τηε ρεθυιρεmεντσ φορ τηε αωαρδ οφ τηε δεγρεε οφ Dοχτορ οφ Πηιλοσοπηψ οφ τηε Χυρτιν Υνιϖερσιτψ οφ Τεχηνολογψ Μαρχη, 2000

3 Αβστραχτ Τηισ ρεσεαρχη ωασ χαρριεδ ουτ το φυρτηερ τηε τηεορετιχαλ ανδ πραχτιχαλ υνδερστανδινγ οφ πεερ ασσιστεδ λεαρνινγ ιν υνδεργραδυατε πηψσιοτηεραπψ χλινιχαλ εδυχατιον. Α θυασι εξπεριmενταλ στυδψ, ωιτη βοτη α χοντρολ γρουπ ανδ αν εξπεριmενταλ γρουπ, ωασ δεϖελοπεδ το εξαmινε τηε εφφεχτσ οφ πεερ ασσιστεδ λεαρνινγ ον τηε χογνιτιϖε, πσψχηοmοτορ ανδ αφφεχτιϖε χοmπονεντσ οφ χλινιχαλ χοmπετενχε. Ον α mορε σπεχιφιχ λεϖελ, τηε mαιν αιm οφ τηε στυδψ ωασ το ινϖεστιγατε τωο mοδελσ οφ χλινιχαλ λεαρνινγ υσεδ ιν πηψσιοτηεραπψ: τηε ινδιϖιδυαλιστιχ ανδ ρεχιπροχαλ πεερ χοαχηινγ mοδελσ. Dιφφερενχεσ ιν ηιστορψ τακινγ, πηψσιχαλ εξαmινατιον ανδ χλινιχαλ ρεασονινγ ωερε στυδιεδ βψ ηαϖινγ ινδιϖιδυαλ στυδεντσ, ανδ παιρσ οφ στυδεντσ, χοmπλετε αν ασσεσσmεντ οφ α σιmυλατεδ πατιεντ φολλοωεδ βψ α χλινιχαλ ρεασονινγ τεστ. Α χονχεπτυαλ φραmεωορκ ιλλυστρατεσ τηε mαιν τηεορετιχαλ ιmπλιχατιονσ οφ τηισ στυδψ. Τηισ φραmεωορκ ινχορπορατεδ χυρρεντ κνοωλεδγε αβουτ χλινιχαλ ρεασονινγ ιν mεδιχινε ανδ τηε αλλιεδ ηεαλτη σχιενχεσ, ιν παρτιχυλαρ, ρεασονινγ φροm α νοϖιχε πραχτιτιονερ σ περσπεχτιϖε. Τηε χονχεπτυαλ φραmεωορκ, ηοωεϖερ, ωασ εξπανδεδ το δεmονστρατε ηοω πεερ ασσιστεδ λεαρνινγ χαν ινφλυενχε τηε κνοωλεδγε, χογνιτιϖε ανδ mεταχογνιτιϖε ασπεχτσ οφ χλινιχαλ ρεασονινγ ανδ περφορmανχε. Τηε mαιν φινδινγσ οφ τηε στυδψ ωερε τηατ ρεχιπροχαλ πεερ χοαχηινγ λεδ το στατιστιχαλλψ σιγνιφιχαντ ιmπροϖεmεντσ ιν περφορmανχε ανδ χλινιχαλ ρεασονινγ ιν τηε εξπεριmενταλ γρουπ. Ιν mοστ χασεσ, ποσιτιϖε εφφεχτ σιζε διφφερενχεσ αππεαρεδ ιν φαϖουρ οφ τηε εξπεριmενταλ γρουπ. Μοστ νοτεωορτηψ διφφερενχεσ ωερε ιν τηε αρεασ οφ πηψσιχαλ εξαmινατιον ανδ οϖεραλλ τηορουγηνεσσ οφ τηε πατιεντ ενχουντερ. Συβϕεχτσ ιν τηε εξπεριmενταλ γρουπ αλσο ουτπερφορmεδ συβϕεχτσ ιν τηε χοντρολ γρουπ ον τηε οϖεραλλ χλινιχαλ ρεασονινγ τεστ το α στατιστιχαλλψ σιγνιφιχαντ δεγρεε. Α σιmιλαρ ουτχοmε ωασ αλσο νοτεδ ιν τερmσ οφ πατιεντ mαναγεmεντ, τηατ ισ, τηε πλαννινγ ανδ δεϖελοπmεντ οφ τρεατmεντ ιντερϖεντιονσ. Λοω αχηιεϖινγ στυδεντσ ιν τηε ρεχιπροχαλ πεερ χοαχηινγ γρουπ ουτπερφορmεδ λοω αχηιεϖινγ στυδεντσ ωηο ωορκεδ ινδεπενδεντλψ. Θυαλιτατιϖε διφφερενχεσ ιν τηε λεαρνινγ ατmοσπηερε οφ βοτη mοδελσ ωερε αλσο ρεπορτεδ βψ συβϕεχτσ. Wηιλε τηε αχτυαλ χλινιχαλ ρεασονινγ προχεσσ διδ νοτ αππεαρ το διφφερ αχροσσ βοτη γρουπσ, πραχτιχαλ διφφερενχεσ ιν τηε αχτυαλ λεαρνινγ εξπεριενχε διδ αππεαρ. Στυδεντσ ιν ι

4 τηε εξπεριmενταλ γρουπ ρεπορτεδ βεινγ λεσσ ανξιουσ τηαν στυδεντσ ιν τηε χοντρολ γρουπ. Τηε ρεχιπροχαλ πεερ χοαχηινγ προχεσσ ωασ αλσο αν εφφεχτιϖε mεανσ οφ χρεατινγ α συππορτιϖε λεαρνινγ ενϖιρονmεντ. Τηεσε ρεσυλτσ αρε χονσιστεντ ωιτη τηε mαϕορ χονχλυσιονσ ιν τηε λιτερατυρε. Σπεχιφιχαλλψ, τηατ πεερ ασσιστεδ λεαρνινγ mετηοδσ χαν ινχρεασε αχηιεϖεmεντ ιν λεαρνερσ (Γολδσχηmιδ & Γολδσχηmιδ, 1976; ϑοηνσον ετ αλ., 1998; Μιλσον & Λαατσχη, 1996; Ριγγιο ετ αλ., 1991; Ριγγιο ετ αλ., 1994; Τοππινγ, 1996). ιι

5 Αχκνοωλεδγmεντσ Ι ωιση το τηανκ τηε φολλοωινγ πεοπλε mοστ σινχερελψ: mψ συπερϖισορ, Ασσοχιατε Προφεσσορ Ροβερτ Βακερ, φορ ηισ ωισδοm, αδϖιχε, συππορτ ανδ γυιδανχε τηρουγηουτ τηε χουρσε οφ τηισ στυδψ; mψ ασσοχιατε συπερϖισορσ, Dρ. Λαρρψ Νελσον, φορ ηισ στατιστιχαλ αδϖιχε, Μρ. Μαρκ ϑονεσ φορ ηισ κνοωλεδγε οφ χλινιχαλ ρεασονινγ, ανδ Dρ. Ροσεmαρψ Χοατεσ, φορ βεινγ τηερε; τηε Χηαιρ οφ mψ τηεσισ χοmmιττεε, Dρ. Γραηαm Dελλαρ; Μσ. ϑεννψ Λαλορ, φορ ηερ συππορτ ιν ηελπινγ mε σετ υπ ανδ ρυν τηε στατιστιχαλ δατα τηρουγη ΣΠΣΣ; τηε Λιβραρψ Σταφφ ατ Χυρτιν Υνιϖερσιτψ οφ Τεχηνολογψ φορ τηειρ ονγοινγ συππορτ τηρουγηουτ τηισ στυδψ; Μρ. Dοmενιχ Αρχοραχε, φορ ηισ αωαρδ ωιννινγ περφορmανχε ασ mψ σιmυλατεδ πατιεντ; Μρ. ϑεφφ Βοψλε, Μρ. Ανδρεω Wαλτον, Μσ. Νιχκψ Φορτεσχυε, Βριγιττε ϖαν δερ Ηειδε, ανδ Μρ. Αντηονψ Πρινχι φορ τηειρ εξπερτ ινϖολϖεmεντ ιν τηε πρεπαρατιον οφ τηισ στυδψ; Τηε νυmερουσ φουρτη ψεαρ πηψσιοτηεραπψ στυδεντσ ανδ ποστ γραδυατε πηψσιοτηεραπψ στυδεντσ ωηο ασσιστεδ mε ωιτη mψ πιλοτ στυδψ ανδ τεστινγ; Τηε αχαδεmιχ ανδ αδmινιστρατιϖε σταφφ ατ τηε Φαχυλτψ οφ Εδυχατιον ωηο mαδε mψ στυδψ εξπεριενχε ενϕοψαβλε; mψ φριενδσ, ωηο ηαϖε ηαδ το ενδυρε τηε ονγοινγ δραmα ανδ σαγα οφ mψ στυδιεσ, ιν παρτιχυλαρ, Dρ. ςερενα Μαρσηαλλ, ωηο χοντινυεσ το βε α σουρχε οφ ινσπιρατιον ιν mψ λιφε, ανδ Μολλψ ςερριερ, ωηο οπενεδ τηε δοορ; τηε τηιρδ ψεαρ πηψσιοτηεραπψ στυδεντσ ωηο παρτιχιπατεδ ιν τηισ στυδψ. Τηειρ ινϖολϖεmεντ ωασ ινϖαλυαβλε ανδ mαδε τηισ τηεσισ ποσσιβλε; ανδ mψ παρτνερ, Ρον, φορ ηισ συππορτ, φριενδσηιπ, λοϖε ανδ ονγοινγ ενχουραγεmεντ. ιιι

6 Ταβλε οφ Χοντεντσ Αβστραχτ Αχκνοωλεδγmεντσ Ταβλε οφ Χοντεντσ Λιστ οφ Ταβλεσ Λιστ οφ Φιγυρεσ ι ιιι ιϖ ξ ξιιι Χηαπτερ 1: Ιντροδυχτιον ανδ Οϖερϖιεω Ιντροδυχτιον Κεψ Οβϕεχτιϖεσ ανδ Ρεσεαρχη Θυεστιονσ Σχοπε ανδ Λιmιτατιονσ Ρεσεαρχη Μετηοδ Οϖερϖιεω οφ Τηεσισ... 8 Χηαπτερ 2: Λιτερατυρε Ρεϖιεω Πεερ Ασσιστεδ Λεαρνινγ Πεερ Ασσιστεδ Λεαρνινγ Dεφινιτιον Χοοπερατιϖε Λεαρνινγ Πεερ Τυτορινγ Πεερ Χολλαβορατιον Πεερ Χοαχηινγ ανδ Προφεσσιοναλ Dεϖελοπmεντ Ματχηινγ Στυδεντσ φορ Ρεχιπροχαλ Πεερ Χολλαβορατιον Πεερ Ασσιστεδ Λεαρνινγ: Τηεορετιχαλ Εξποσιτιονσ οφ ιτσ Εφφιχαχψ Σοχιαλ Ιντερδεπενδενχε Τηεορψ Χογνιτιϖε Dεϖελοπmενταλ Τηεορψ Βεηαϖιουραλ Λεαρνινγ Τηεορψ Πεερ Ασσιστεδ Λεαρνινγ Ιν Ηιγηερ Εδυχατιον Πεερ Ασσιστεδ Λεαρνινγ ιν τηε Ηεαλτη Σχιενχεσ Τηε Dεϖελοπmεντ οφ Γενεριχ Σκιλλσ υσινγ Πεερ Ασσιστεδ Λεαρνινγ Χηαπτερ 3: Λιτερατυρε Ρεϖιεω Σιmυλατεδ Πατιεντσ Σιmυλατεδ Πατιεντσ: Α Dεφινιτιον Εδυχατιοναλ Αππλιχατιονσ ανδ Αδϖανταγεσ οφ Σιmυλατεδ Πατιεντσ Σιmυλατεδ Πατιεντσ ανδ Εϖαλυατιον οφ Χλινιχαλ Χοmπετενχψ Φιδελιτψ (Χοντεντ ςαλιδιτψ) οφ Σιmυλατεδ Πατιεντσ Αχχυραχψ (ρελιαβιλιτψ) οφ Σιmυλατεδ Πατιεντσ Αδϖανταγεσ οφ Σιmυλατεδ Πατιεντσ ιν Εϖαλυατιον ανδ Ρεσεαρχη Τραινινγ Προχεδυρεσ φορ τηε Σιmυλατεδ Πατιεντ Τηε Υσε οφ Σιmυλατεδ Πατιεντσ ιν Ρεσεαρχη ανδ Εϖαλυατιον ιϖ

7 3.5 Τηε Οβϕεχτιϖε Στρυχτυρεδ Χλινιχαλ Εξαmινατιον (ΟΣΧΕ) Χοmπετενχε ανδ Περφορmανχε Χονστρυχτσ Στανδαρδ Σεττινγ ιν Χλινιχαλ Σκιλλσ Εϖαλυατιον Φιρστ ςισιτ Βιασ Στατιον Dυρατιον Υσινγ Τωο ορ Μορε Σιmυλατεδ Πατιεντσ το Πορτραψ α Σινγλε Χασε Γενδερ Βιασ ιν Εϖαλυατιονσ υσινγ Σιmυλατεδ Πατιεντσ Σεθυεντιαλ Τεστινγ ανδ Εξαmινατιον Σεχυριτψ Χασε Σπεχιφιχιτψ ανδ τηε Γενεραλισαβιλιτψ οφ Φινδινγσ ιν Τεστσ οφ Χλινιχαλ Χοmπετενχε/Περφορmανχε Στυδεντ Ανξιετψ ιν Περφορmανχε Βασεδ Τεστινγ Μετηοδσ ανδ Πρινχιπλεσ φορ τηε Εϖαλυατιον οφ Χλινιχαλ Χοmπετενχε ιν Οβϕεχτιϖελψ Στρυχτυρεδ Χλινιχαλ Εξαmινατιονσ Στατιον Dεϖελοπmεντ Συβϕεχτιϖε ϖερσυσ οβϕεχτιϖε mεασυρεmεντ ινστρυmεντσ Ρατερ Ρελιαβιλιτψ ιν Περφορmανχε Βασεδ Εξαmινατιονσ Μετηοδσ (ινστρυmεντσ) φορ τηε εϖαλυατιον οφ ηιστορψ τακινγ, πηψσιχαλ εξαmινατιον ανδ χοmmυνιχατιον σκιλλσ Χηεχκλιστσ ανδ Ρατινγ Σχαλεσ Μετηοδσ (ινστρυmεντσ) φορ τηε εϖαλυατιον οφ ποστ ενχουντερ χλινιχαλ ρεασονινγ Μεασυρεσ οφ ςαλιδιτψ φορ Σιmυλατεδ Πατιεντ Εξαmινατιονσ Παστ Εξπεριενχε Εϖαλυατινγ ςαλιδιτψ ιν Περφορmανχε Βασεδ Ασσεσσmεντ Χοντεντ ςαλιδιτψ Χονστρυχτ ςαλιδιτψ Χριτεριον ςαλιδιτψ Ιντερναλ Χονσιστενχψ Χηαπτερ 4: Λιτερατυρε Ρεϖιεω Χλινιχαλ Ρεασονινγ Χλινιχαλ Ρεασονινγ Dεφινιτιονσ Χλινιχαλ Ρεασονινγ ιν Μεδιχινε Τηε Ηψποτηετιχο Dεδυχτιϖε Ρεασονινγ Μοδελ Τηε Ρεπρεσεντατιον οφ Κνοωλεδγε ιν τηε Μεmορψ οφ Χλινιχιανσ Στυδιεσ οφ Νοϖιχε ανδ Εξπερτ Προβλεm Σολϖινγ ιν Χηεσσ ανδ Πηψσιχσ Παττερν Ρεχογνιτιον ιν Μεδιχινε Φορωαρδ ανδ Βαχκωαρδ Ρεασονινγ Οργανισατιον οφ Κνοωλεδγε ασ Προτοτψπεσ Ιλλνεσσ Σχριπτσ Αν Εmεργινγ Τηεορψ οφ Εξπερτισε ιν Μεδιχινε ϖ

8 4.2.9 Τηε Ινφλυενχε οφ Βιοmεδιχαλ ανδ Χλινιχαλ Κνοωλεδγε Ερρορσ ιν Χλινιχαλ Ρεασονινγ Χλινιχαλ Ρεασονινγ ιν τηε Αλλιεδ Ηεαλτη Προφεσσιονσ Χλινιχαλ Ρεασονινγ ιν Οχχυπατιοναλ Τηεραπψ Χλινιχαλ Ρεασονινγ ιν Νυρσινγ Χλινιχαλ Ρεασονινγ ιν Πηψσιοτηεραπψ Dιαγνοσισ ανδ Πηψσιοτηεραπψ Ηψποτηετιχο Dεδυχτιϖε Ρεασονινγ ιν Πηψσιοτηεραπψ Πηενοmενολογιχαλ Αππροαχηεσ το Ρεασονινγ ιν Πηψσιοτηεραπψ Παττερν Ρεχογνιτιον ιν Πηψσιοτηεραπψ Χλινιχαλ Ρεασονινγ οφ Πηψσιοτηεραπψ Στυδεντσ Χλινιχαλ Ρεασονινγ ανδ τηε Νοϖιχε Πραχιτιονερ Τηε Νοϖιχε: Α δεφινιτιον Τηε Νοϖιχε Πραχτιτιονερ: Χλινιχαλ Ρεασονινγ Χηαραχτεριστιχσ Εδυχατιοναλ Ιmπλιχατιονσ οφ τηε Χλινιχαλ Ρεασονινγ Λιτερατυρε Τηε Πατιεντ Εϖαλυατιον Προχεσσ Εξπεριεντιαλ Λεαρνινγ: Α Χονστρυχτιϖιστ Περσπεχτιϖε Φορ Τεαχηινγ ανδ Λεαρνινγ ιν Πηψσιοτηεραπψ Πεερ Dισχυσσιον Μεταχογνιτιον ανδ τηε Μαναγεmεντ οφ Κνοωλεδγε Dεφινιτιονσ οφ Μεταχογνιτιον Τηε Ινφλυενχε οφ Μεταχογνιτιον ον Λεαρνινγ Θυαλιτατιϖε Ρεσεαρχη Μετηοδσ το Στυδψ Χλινιχαλ Ρεασονινγ Υσινγ ςερβαλ Ρεπορτσ το Στυδψ Χλινιχαλ Ρεασονινγ Τηεορετιχαλ Φουνδατιονσ φορ τηε Υσε οφ ςερβαλ Ρεπορτσ ασ Dατα Χριτιχισmσ ανδ Λιmιτατιονσ οφ ςερβαλ Ρεπορτ Dατα Τηε Ινφλυενχε οφ ςερβαλισατιον ον Τασκ Περφορmανχε Στιmυλατεδ Ρεχαλλ ανδ Στυδιεσ οφ Χλινιχαλ Ρεασονινγ Μετηοδσ φορ τηε Αναλψσισ οφ Θυαλιτατιϖε Dατα ορ ςερβαλ Ρεχορδσ Μυλτιπλε Χασεσ Χοδινγ Χοδινγ Αχχυραχψ ανδ Ρελιαβιλιτψ Χηαραχτεριστιχσ ανδ Λιmιτατιονσ οφ Θυαλιτατιϖε Dατα Αναλψσισ Χηαπτερ 5: Χονχεπτυαλ Φραmεωορκ ϖι

9 Χηαπτερ 6: Μετηοδσ Ρεσεαρχη Dεσιγν Τηε Σιmυλατεδ Πατιεντ Χασε Σελεχτιον φορ τηισ Στυδψ Dεϖελοπmεντ οφ τηε ΣΠ Χασε Dεϖελοπινγ τηε Μεασυρεmεντ Ινστρυmεντσ φορ τηε ΣΠ Χασε Φαχε ανδ Χοντεντ ςαλιδιτψ οφ τηε ΣΠ Χασε ανδ Τεστ Ματεριαλσ Ρεϖιεω οφ τηε Ηιστορψ ανδ Πηψσιχαλ Εξαmινατιον Χηεχκλιστσ Ρεϖιεω οφ τηε Αριζονα Χλινιχαλ Ιντερϖιεωινγ Ρατινγ Σχαλε Ποστ Ενχουντερ Θυεστιονναιρε Ρεϖιεω Ρεϖιεω οφ τηε Σιmυλατεδ Πατιεντ Τραινινγ Νοτεσ Σιmυλατεδ Πατιεντ Ρεχρυιτmεντ ανδ Τραινινγ Ρεχρυιτmεντ ανδ Σελεχτιον Ισσυεσ Σιmυλατεδ Πατιεντ Τραινινγ Πραχτιχε Σεσσιονσ Τηε Πιλοτ Τεστ Συβϕεχτσ Τηε Σιmυλατεδ Πατιεντ Ενχουντερ Ποστ Ενχουντερ Αχτιϖιτιεσ Dετερmινινγ Στατιον Dυρατιον Αχχυραχψ, Ιντερ Ρατερ & Ιντρα Ρατερ Ρελιαβιλιτψ οφ τηε Σιmυλατεδ Πατιεντ Χονστρυχτ ςαλιδιτψ οφ τηε Μεασυρεmεντ Ινστρυmεντσ Χριτεριον ςαλιδιτψ χονχυρρεντ Ρεϖιεω οφ τηε Μεασυρεmεντ Ινστρυmεντσ Θυαλιτατιϖε Ασπεχτσ οφ Χλινιχαλ Ρεασονινγ Μαιν Στυδψ Τηε Χοντεξτ Σαmπλινγ ανδ Αλλοχατιον το ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Γραπεϖινε Εφφεχτ Πρεπαρατιον οφ Στυδεντσ φορ Ρεχιπροχαλ Πεερ Χοαχηινγ Τηε Σιmυλατεδ Πατιεντ Ενχουντερ Ποστ Ενχουντερ Αχτιϖιτιεσ Dατα Αναλψσισ Ρεσεαρχη Οβϕεχτιϖε Ρεσεαρχη Οβϕεχτιϖε Ρεσεαρχη Οβϕεχτιϖε Θυαλιτατιϖε Μετηοδσ Στιmυλατεδ Ρεχαλλ Στιmυλατεδ Ρεχαλλ: Σαmπλινγ Μετηοδσ Στιmυλατεδ Ρεχαλλ: Σπεχιφιχ Μετηοδσ ϖιι

10 Χηαπτερ 7: Ρεσυλτσ Ρεσεαρχη Οβϕεχτιϖε 1: Ρεσεαρχη Θυεστιονσ 1 3: Ρεσεαρχη Θυεστιον 4: Τιmε το Χοmπλετε τηε Πατιεντ Ενχουντερ Τηορουγηνεσσ οφ τηε ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Dυρινγ τηε ΣΠ Ενχουντερ Εφφιχιενχψ οφ τηε ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Dυρινγ τηε ΣΠ Ενχουντερ Ρεσεαρχη Οβϕεχτιϖε 2: Ρεσεαρχη Θυεστιον 5: Περφορmανχε ον τηε Ποστ Ενχουντερ Χλινιχαλ Ρεασονινγ Θυεστιονναιρε φορ τηε ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Dιφφερενχεσ ιν Λοω Στυδεντ Περφορmανχε ον τηε Ποστ Ενχουντερ Χλινιχαλ Ρεασονινγ Θυεστιονναιρε Αχροσσ τηε ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Dιφφερενχεσ ιν Ηιγη Στυδεντ Περφορmανχε ον τηε Ποστ Ενχουντερ Χλινιχαλ Ρεασονινγ Θυεστιονναιρε Αχροσσ τηε ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Ρεσεαρχη Θυεστιον 6: Περφορmανχε ον Αλλ Μεασυρεσ Wιτηιν τηε ΡΠΧ Γρουπ Περφορmανχε ον Αλλ Μεασυρεσ Wιτηιν τηε ΙΝD Γρουπ Τηε Ρελατιονσηιπ Βετωεεν Περφορmανχε ον τηε Πατιεντ Ενχουντερ ανδ Ποστ Ενχουντερ Ρεασονινγ Ρεσεαρχη Οβϕεχτιϖε Ρεσεαρχη Θυεστιον 7: Ανξιετψ ανδ Χονφιδενχε Σχορεσ οφ τηε Συβϕεχτσ Φεατυρεσ οφ τηε Σιmυλατεδ Πατιεντ Χασε Αχχυραχψ οφ τηε Σιmυλατεδ Πατιεντ (ΣΠ) Ιντερ ρατερ Ρελιαβιλιτψ οφ τηε Σιmυλατεδ Πατιεντ Γραπεϖινε Εφφεχτσ Ρεσεαρχη Θυεστιον 8: Χλινιχαλ Ρεασονινγ Τηε Λεαρνινγ Εξπεριενχε Τηε Ρεχιπροχαλ Πεερ Χοαχηινγ Εξπεριενχε Τηε Ρεχιπροχαλ Πεερ Χοαχηινγ Εξπεριενχε Στυδεντ Εϖαλυατιον Χηαπτερ 8: Dισχυσσιον Συmmαρψ οφ Φινδινγσ Ρεσεαρχη Οβϕεχτιϖε 1: Ρεσεαρχη Θυεστιον 1: ϖιιι

11 8.1.3 Ρεσεαρχη Θυεστιον 2: Ρεσεαρχη Θυεστιον 3: Ρεσεαρχη Θυεστιον 4: Ρεσεαρχη Οβϕεχτιϖε 2: Ρεσεαρχη Θυεστιον 5: Ρεσεαρχη Θυεστιον 6: Ρεσεαρχη Οβϕεχτιϖε 3: Ρεσεαρχη Θυεστιον 7: Λιmιτατιονσ Τηε Σιmυλατεδ Πατιεντ ανδ τηε Σιmυλατιον Φιρστ ςισιτ Βιασ Γενδερ Βιασ Γραπεϖινε Εφφεχτ Τηε 15 Μινυτε Dισχυσσιον Περιοδ Ρετροσπεχτιϖε Ρεχαλλ Σινγυλαρ Χασε Χηαπτερ 9: Χονχλυσιονσ Ρεχιπροχαλ Πεερ Χοαχηινγ Ρελατιονσηιπ το τηε Λιτερατυρε Ρεωαρδ Σψστεmσ το Προmοτε Πεερ Χοαχηινγ Τηε ςαλυε οφ Dισχυσσιον ανδ Πεερ Ιντεραχτιον ον Μεταχογνιτιον Λεαρνινγ Φροm Πεερσ Τραινινγ Χοmπετιτιον Τηε Τεαχηινγ οφ Χλινιχαλ Ρεασονινγ Φυτυρε Ρεσεαρχη Ιmπλιχατιονσ Αππενδιξ 1 : Ηιστορψ Χηεχκλιστ Αππενδιξ 2 : Πηψσιχαλ Εξαmινατιον Χηεχκλιστ Αππενδιξ 3 : Αριζονα Χλινιχαλ Ιντερϖιεω Ρατινγ Σχαλε Αππενδιξ 4 : Ποστ Ενχουντερ Προβε Αππενδιξ 5 : Σιmυλατεδ Πατιεντ Τραινινγ Νοτεσ Αππενδιξ 6 : Πρε Ενχουντερ Θυεστιονναιρε Αππενδιξ 7 : Ποστ Ενχουντερ Θυεστιονναιρε Αππενδιξ 8 : Dεmογραπηιχ Θυεστιονναιρε Αππενδιξ 9 : Ινστρυχτιονσ φορ Ρεχαλλ Σεσσιον Αππενδιξ 10 : Ινστρυχτιονσ φορ Wαρm Υπ Σεσσιονσ Αππενδιξ 11 : Dατα Σχρεενινγ ιξ

12 Λιστ οφ Ταβλεσ Ταβλε 3.1: Εδυχατιοναλ Υσεσ οφ Σιmυλατεδ Πατιεντσ Ταβλε 3.2: Συmmαρψ οφ Στατιον Dυρατιον ιν ΣΠ Εϖαλυατιονσ Ταβλε 4.1: Χατεγοριεσ οφ Τψπεσ οφ Τηινκινγ ιν Χλινιχαλ Προβλεm Σολϖινγ Ταβλε 4.2: Λεαρνεδ Χαπαβιλιτιεσ ορ Ουτχοmεσ Ταβλε 4.3: Χλινιχαλ Ρεασονινγ Ερρορσ Ταβλε 4.4: Τηε Νατυρε οφ Εξπερτισε Ταβλε 4.5: Αππροαχηεσ το Λεαρνινγ Ταβλε 4.6: Στυδιεσ Εmπλοψινγ Ρετροσπεχτιϖε (Ρ) ορ Χονχυρρεντ (Χ) ςερβαλισατιονσ φορ τηε Στυδψ οφ Χλινιχαλ Ρεασονινγ Ταβλε 6.1: Πανελ Μεmβερσ Ταβλε 6.2: Φιδελιτψ οφ τηε Σιmυλατεδ Πατιεντ Ταβλε 6.3: Ιντερ ρατερ ανδ Ιντρα ρατερ Ρελιαβιλιτψ οφ τηε Σιmυλατεδ Πατιεντ Ταβλε 6.4: Ινδεπενδεντ Σαmπλεσ τ τεστ φορ Μεαν Πρε Ανξιετψ/Χονφιδενχε Ταβλε 6.5: Ινδεπενδεντ Σαmπλεσ τ τεστ φορ Μεαν Σχορεσ ον τηε Πατιεντ Ενχουντερ Χηεχκλιστ ανδ Ποστ ενχουντερ Θυεστιοναιρε Ταβλε 6.6: Ιτεm Αναλψσισ φορ τηε Ηιστορψ Χηεχκλιστ ανδ Πηψσιχαλ Εξαmινατιον Χηεχκλιστ Ταβλε 6.7: Ιτεm Αναλψσισ φορ τηε Ποστ Ενχουντερ Θυεστιονναιρε: Κεψ Φεατυρε Θυεστιονσ Ταβλε 6.8: Dεmογραπηιχσ οφ ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπ Ταβλε 6.9: Βαχκγρουνδ Σηουλδερ Πατηολογψ Εξπεριενχε οφ ΙΝD ανδ ΡΠΧ γρουπσ (Οβσερϖατιον) Ταβλε 6.10: Βαχκγρουνδ Σηουλδερ Πατηολογψ Εξπεριενχε οφ ΙΝD ανδ ΡΠΧ γρουπσ (Ασσεσσmεντ) Ταβλε 6.11: Βαχκγρουνδ Σηουλδερ Πατηολογψ Εξπεριενχε οφ ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ (Τρεατmεντ) Ταβλε 6.12: Μεαν Ορτηοπαεδιχ Σχορεσ οφ Συβϕεχτσ Wεεκ βψ Wεεκ Ταβλε 6.13: Χλινιχαλ Ρεασονινγ Χοδεσ Ταβλε 6.14: Λεαρνινγ Εξπεριενχε Χοδεσ: Γενεριχ Ταβλε 6.15: Ρεχιπροχαλ Πεερ Χοαχηινγ Χοδεσ Ταβλε 7.1: Ινδεπενδεντ Σαmπλεσ τ τεστσ ον Ηιστορψ, Πηψσιχαλ Εξαmινατιον ανδ Χοmmυνιχατιον Σχορεσ βετωεεν τηε ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Ταβλε 7.2: Ρανγε οφ Ηιστορψ, Πηψσιχαλ Εξαmινατιον ανδ Χοmmυνιχατιον Ραω Σχορεσ φορ τηε ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Ταβλε 7.3: Ινδεπενδεντ Σαmπλεσ τ τεστ φορ Τιmε το Χοmπλετε τηε Πατιεντ Ενχουντερ: ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Ταβλε 7.4: Ρανγε οφ Τιmεσ το Χοmπλετε τηε Πατιεντ Ενχουντερ: ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ ξ

13 Ταβλε 7.5: Ινδεπενδεντ Σαmπλεσ τ τεστ φορ Μεαν Τηορουγηνεσσ οφ Ηιστορψ ανδ Πηψσιχαλ Εξαmινατιον: ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Ταβλε 7.6: Ρανγε οφ Τηορουγηνεσσ Σχορεσ φορ Ηιστορψ ανδ Πηψσιχαλ Εξαmινατιον: ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Ταβλε 7.7: Ινδεπενδεντ Σαmπλεσ τ τεστ φορ Μεαν Εφφιχιενχψ Σχορεσ φορ Ηιστορψ ανδ Πηψσιχαλ Εξαmινατιον: ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Ταβλε 7.8: Ρανγε οφ Εφφιχιενχψ Σχορεσ φορ Ηιστορψ ανδ Πηψσιχαλ Εξαmινατιον: ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Ταβλε 7.9: Ινδεπενδεντ Σαmπλεσ τ τεστ φορ Ουτχοmε Σχορεσ φορ τηε Ποστ Ενχουντερ Θυεστιονναιρε: ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Ταβλε 7.10: Ρανγε οφ Ουτχοmε Σχορεσ φορ τηε Ποστ Ενχουντερ Θυεστιονναιρε: ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Ταβλε 7.11: Ινδεπενδεντ Σαmπλεσ τ τεστσ φορ ΠΕΘ Ουτχοmε Σχορεσ: ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Λοω Στυδεντσ Ταβλε 7.12: Ρανγε οφ ΠΕΘ Ουτχοmε Σχορεσ: ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Λοω Στυδεντσ Ταβλε 7.13: Ινδεπενδεντ Σαmπλεσ τ τεστ φορ ΠΕΘ Ουτχοmε Σχορεσ: ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Ηιγη Στυδεντσ Ταβλε 7.14: Ρανγε οφ Ουτχοmε Σχορεσ φορ τηε Ποστ Ενχουντερ Θυεστιονναιρε: ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Ηιγη Στυδεντσ Ταβλε 7.15: Ονε Wαψ ΑΝΟςΑ φορ Ουτχοmεσ Σχορεσ φορ τηε ΣΠ Ενχουντερ: ΡΠΧ Γρουπ Ταβλε 7.16: Ονε Wαψ ΑΝΟςΑ φορ Ουτχοmεσ Σχορεσ φορ Ποστ Ενχουντερ Θυεστιονναιρε: ΡΠΧ Γρουπ Ταβλε 7.17: Ινδεπενδεντ Σαmπλεσ τ τεστ φορ Ουτχοmε Σχορεσ ον Αλλ Μεασυρεσ φορ Ηιγη ανδ Λοω Στυδεντσ: ΙΝD Γρουπ Ταβλε 7.18: Χορρελατιονσ βετωεεν τηε Ηιστορψ ανδ Πηψσιχαλ Εξαmινατιον Χηεχκλιστσ ανδ τηε Ποστ Ενχουντερ Θυεστιονναιρε Ταβλε 7.19: Παιρεδ Σαmπλε τ τεστσ φορ Ανξιετψ ανδ Χονφιδενχε Μεασυρεσ φορ τηε ΙΝD Γρουπ Ταβλε 7.20: Παιρεδ Σαmπλε τ τεστσ φορ Ανξιετψ ανδ Χονφιδενχε Μεασυρεσ φορ τηε ΡΠΧ Γρουπ Ταβλε 7.21: Ιντερ ρατερ Ρελιαβιλιτψ οφ τηε Σιmυλατεδ Πατιεντ Ταβλε 7.22: Γρουπ Χοmποσιτιον Στρυχτυρε Αχροσσ τηε 4 Wεεκσ Ταβλε 7.23: Ηιστορψ ανδ Πηψσιχαλ Εξαmινατιον Χηεχκλιστ Σχορεσ Αχροσσ τηε Dυρατιον οφ τηε Στυδψ Ταβλε 7.24: Ποστ Ενχουντερ Θυεστιονναιρε Σχορε Αχροσσ τηε Dυρατιον οφ τηε Στυδψ Ταβλε 7.25: Μεαν Σχορεσ ανδ Ρανγε οφ Σχορεσ φορ Χλινιχαλ Ρεασονινγ Χοδινγ Χατεγοριεσ βψ ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπ Ταβλε 7.26: Αβσολυτε Νυmβερ οφ Ιτεmσ ωιτηιν α Χοδινγ Χατεγορψ: ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπ Ταβλε 7.27: Αχτυαλ Νυmβερ οφ Ιτεmσ Wιτηιν τηε Σουρχε οφ Σψmπτοm Χατεγορψ: ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ ξι

14 Ταβλε 7.28: Αχτυαλ Νυmβερ οφ Ιτεmσ Wιτηιν τηε Μεχηανισm οφ Σιγνσ ανδ Σψmπτοmσ Χατεγορψ: ΙΝD & ΡΠΧ Γρουπσ Ταβλε 7.29: Αχτυαλ Νυmβερ οφ Ιτεmσ Wιτηιν τηε Χοντριβυτινγ Φαχτορσ Χατεγορψ: ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Ταβλε 7.30: Αχτυαλ Νυmβερ οφ Ιτεmσ Wιτηιν τηε Ναmινγ α Ηψποτηεσισ Χατεγορψ: ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Ταβλε 7.31: Αππεαρανχε οφ Ηψποτηεσεσ ιν Ρελατιον το τηε Οϖεραλλ Ενχουντερ: ΙΝD Γρουπ Ταβλε 7.32: Αππεαρανχε οφ Ηψποτηεσεσ ιν Ρελατιον το τηε Οϖεραλλ Ενχουντερ: ΡΠΧ Γρουπ Ταβλε 7.33: Λεαρνινγ Εξπεριενχε Χοδεσ: ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Ταβλε 7.34: Ρεχιπροχαλ Πεερ Χοαχηινγ Εξπεριενχε Χοδεσ: ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ ξιι

15 Λιστ οφ Φιγυρεσ Φιγυρε 1: Φλοω χηαρτ οφ τηε ρεσεαρχη δεσιγν υσεδ ιν τηε στυδψ... 6 Φιγυρε 2.1: Τηε Προχεσσ οφ Χοντροϖερσψ Φιγυρε 4.1: Τηε Χλινιχαλ Ρεασονινγ Προχεσσ Φιγυρε 4.2: Τηε Χλινιχαλ Ρεασονινγ Προχεσσ Φιγυρε 4.3: Αναλψσισ οφ τηε Ηψποτηετιχο Dεδυχτιϖε Ρεασονινγ Μοδελ Φιγυρε 4.4: Αναλψσισ οφ τηε Παττερν Ρεχογνιτιον Μοδελ (Φορωαρδ/Ινδυχτιϖε Ρεασονινγ) Σουρχε: Ηιγγσ & ϑονεσ (1995) Φιγυρε 5.1: Χονχεπτυαλ Φραmεωορκ Φιγυρε 6.1: Ρεχιπροχαλ Πεερ Χοαχηινγ Θυεστιονσ Φιγυρε 6.2: Dιστριβυτιον οφ Τηιρδ Ψεαρ Πηψσιοτηεραπψ Στυδεντσ ΟΣ 252/351 Γραδεσ (ν=62) Φιγυρε 6.3: Βαχκγρουνδ Σηουλδερ Πατηολογψ Εξπεριενχε οφ ΙΝD (ν=20) ανδ ΡΠΧ (ν=42) γρουπσ (Οβσερϖατιον) Φιγυρε 6.4: Βαχκγρουνδ Σηουλδερ Πατηολογψ Εξπεριενχε οφ ΙΝD (ν=20) ανδ ΡΠΧ (ν=42) γρουπσ (Ασσεσσmεντ) Φιγυρε 6.5: Βαχκγρουνδ Σηουλδερ Πατηολογψ Εξπεριενχε οφ ΙΝD (ν=20) ανδ ΡΠΧ (ν=42) γρουπσ (Τρεατmεντ) Φιγυρε 7.1: Βοξπλοτσ φορ Ηιστορψ Χηεχκλιστ (ΗΧΛιστ): ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Φιγυρε 7.2: Βοξπλοτσ φορ Πηψσιχαλ Εξαmινατιον Χηεχκλιστ (ΠΕΧΛιστ): ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Φιγυρε 7.3: Βοξπλοτσ φορ τηε Αριζονα Χλινιχαλ Ιντερϖιεω Ρατινγ Σχαλε (ΑΧΙΡΣ): ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Φιγυρε 7.4: Ηιστορψ, Πηψσιχαλ Εξαmινατιον ανδ Χοmmυνιχατιον Σχορεσ φορ τηε ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Φιγυρε 7.5: Βοξπλοτσ φορ Τιmε (ιν mινυτεσ) το Χοmπλετε τηε Ηιστορψ (ΤιmεΗξ) φορ τηε ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Φιγυρε 7.6: Βοξπλοτσ φορ Τιmε (mινυτεσ) το Χοmπλετε τηε Πηψσιχαλ Εξαmινατιον (ΤιmεΠΕξ) φορ τηε ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Φιγυρε 7.7: Μεαν Τιmε (ιν mινυτεσ) το Χοmπλετε τηε ΣΠ Ενχουντερ: ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Φιγυρε 7.8: Βοξπλοτσ φορ Τηορουγηνεσσ οφ Πατιεντ Ηιστορψ (ΤηοροΗξ): ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Φιγυρε 7.9: Βοξπλοτσ φορ Τηορουγηνεσσ οφ Πηψσιχαλ Εξαmινατιον (ΤηοροΠεξ): ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Φιγυρε 7.10: Μεαν Τηορουγηνεσσ οφ Ηιστορψ ανδ Πηψσιχαλ Εξαmινατιον: ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Φιγυρε 7.11: Βοξπλοτσ φορ ΠΕΘ Dιαγνοσισ Σχορε (ΠΕΘDξ): ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Φιγυρε 7.12: Βοξπλοτσ φορ ΠΕΘ Μαναγεmεντ Σχορε (ΠΕΘΜγmτ): ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ ξιιι

16 Φιγυρε 7.13: Βοξπλοτσ φορ ΠΕΘ Ηιστορψ Κεψ Φεατυρεσ Σχορε (ΠΕΘΗξΚΦ): ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Φιγυρε 7.14: Βοξπλοτσ φορ ΠΕΘ Πηψσιχαλ Εξαmινατιον Κεψ Φεατυρεσ (ΠΕΘΠΕξΚΦ): ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Φιγυρε 7.15: Βοξπλοτσ φορ ΠΕΘ Τοταλ Σχορε (ΠΕΘΤοταλ): ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Φιγυρε 7.16: Περφορmανχε Σχορεσ ον τηε ΠΕΘ φορ τηε ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Φιγυρε 7.17: Βοξπλοτσ φορ Ποστ Ενχουντερ Χλινιχαλ Ρεασονινγ Τεστ: Dιαγνοσισ Σχορεσ (ΠΕΘDξ) οφ Λοω Στυδεντσ ιν τηε ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Φιγυρε 7.18: Βοξπλοτσ φορ Ποστ Ενχουντερ Χλινιχαλ Ρεασονινγ Τεστ: Μαναγεmεντ Σχορεσ (ΠΕΘΜγmτ) οφ Λοω Στυδεντσ ιν τηε ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Φιγυρε 7.19: Βοξπλοτσ φορ Ποστ Ενχουντερ Χλινιχαλ Ρεασονινγ Τεστ: Ηιστορψ Κεψ Φεατυρε Σχορεσ (ΠΕΘΗξΚΦ) οφ Λοω Στυδεντσ ιν τηε ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Φιγυρε 7.20: Βοξπλοτσ φορ Ποστ Ενχουντερ Χλινιχαλ Ρεασονινγ Τεστ: Πηψσιχαλ Εξαmινατιον Κεψ Φεατυρε Σχορεσ (ΠΕΘΠΕξΚΦ) οφ Λοω Στυδεντσ ιν τηε ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Φιγυρε 7.21: Βοξπλοτσ φορ Ποστ Ενχουντερ Χλινιχαλ Ρεασονινγ Τεστ: Τοταλ Σχορε (ΠΕΘΤοτ) οφ Λοω Στυδεντσ ιν τηε ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Φιγυρε 7.22: Περφορmανχε Σχορεσ ον τηε ΠΕΘ φορ Λοω Στυδεντσ: ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Φιγυρε 7.23: Βοξπλοτσ φορ Ποστ Ενχουντερ Χλινιχαλ Ρεασονινγ Τεστ: Dιαγνοσισ Σχορεσ (ΠΕΘDξ) οφ Ηιγη Στυδεντσ ιν τηε ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Φιγυρε 7.24: Βοξπλοτσ φορ Ποστ Ενχουντερ Χλινιχαλ Ρεασονινγ Τεστ: Μαναγεmεντ Σχορεσ (ΠΕΘΜγmτ) οφ Ηιγη Στυδεντσ ιν τηε ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Φιγυρε 7.25: Βοξπλοτσ φορ Ποστ Ενχουντερ Χλινιχαλ Ρεασονινγ Τεστ: Ηιστορψ Κεψ Φεατυρε Σχορεσ (ΠΕΘΗξΚΦ) οφ Ηιγη Στυδεντσ ιν τηε ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Φιγυρε 7.26: Βοξπλοτσ φορ Ποστ Ενχουντερ Χλινιχαλ Ρεασονινγ Τεστ: Πηψσιχαλ Εξαm. Κεψ Φεατυρε Σχορεσ (ΠΕΘΠΕξΚΦ) οφ Ηιγη Στυδεντσ ιν τηε ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Φιγυρε 7.27: Βοξπλοτσ φορ Ποστ Ενχουντερ Χλινιχαλ Ρεασονινγ Τεστ: Τοταλ Σχορε (ΠΕΘΤοτ) οφ Ηιγη Στυδεντσ ιν τηε ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Φιγυρε 7.28: Περφορmανχε Σχορεσ ον τηε ΠΕΘ φορ Ηιγη Στυδεντσ: ΙΝD ανδ ΡΠΧ Γρουπσ Φιγυρε 7.29: Βοξπλοτσ φορ τηε Ηιγη:Ηιγη Γρουπ Τιmε ανδ Χηεχκλιστ Μεασυρεσ φορ τηε ΣΠ ενχουντερ Φιγυρε 7.30: Βοξπλοτσ φορ Ηιγη:Λοω Γρουπ Τιmε ανδ Χηεχκλιστ Μεασυρεσ φορ τηε ΣΠ Ενχουντερ Φιγυρε 7.31: Βοξπλοτσ φορ Λοω:Λοω Γρουπ Τιmε ανδ Χηεχκλιστ Μεασυρεσ φορ τηε ΣΠ Ενχουντερ Φιγυρε 7.32: Βοξπλοτσ φορ Ηιγη:Ηιγη Γρουπ ΠΕΘ Ουτχοmεσ Φιγυρε 7.33: Βοξπλοτσ φορ Ηιγη:Λοω Γρουπ ΠΕΘ Ουτχοmεσ Φιγυρε 7.34: Βοξπλοτσ φορ Λοω:Λοω Γρουπ ΠΕΘ Ουτχοmεσ ξιϖ

17 Φιγυρε 7.35: Τιmε (ιν mινυτεσ) το Χοmπλετε τηε ΣΠ Ενχουντερ φορ Ηιγη:Ηιγη, Ηιγη:Λοω ανδ Λοω:Λοω ΡΠΧ Γρουπσ Φιγυρε 7.36: Χηεχκλιστ Σχορεσ φορ τηε ΣΠ Ενχουντερ φορ τηε Ηιγη:Ηιγη, Ηιγη:Λοω ανδ Λοω:Λοω ΡΠΧ Γρουπσ Φιγυρε 7.37: Περφορmανχε ον τηε ΠΕΘ φορ τηε Ηιγη:Ηιγη, Ηιγη:Λοω ανδ Λοω:Λοω ΡΠΧ Γρουπσ Φιγυρε 7.38: Τιmε (ιν mινυτεσ) το Χοmπλετε τηε ΣΠ Ενχουντερ φορ Ηιγη ανδ Λοω Στυδεντσ: ΙΝD Γρουπ Φιγυρε 7.39: Χηεχκλιστ Σχορεσ φορ τηε ΣΠ Ενχουντερ φορ Ηιγη ανδ Λοω Στυδεντσ: ΙΝD Γρουπ Φιγυρε 7.40: Ουτχοmε Σχορεσ ον τηε ΠΕΘ φορ Ηιγη ανδ Λοω Στυδεντσ: ΙΝD Γρουπ Φιγυρε 7.41: Σχαττερπλοτ οφ Ρελατιονσηιπ βετωεεν Ηιστορψ ανδ Πηψσιχαλ Εξαmινατιον Χηεχκλιστ Σχορε το Ποστ Ενχουντερ Θυεστιονναιρε: Μαναγεmεντ Θυεστιον Σχορε Φιγυρε 7.42: Σχαττερπλοτ οφ Ρελατιονσηιπ βετωεεν Ηιστορψ ανδ Πηψσιχαλ Εξαmινατιον Χηεχκλιστ Σχορε το Οϖεραλλ Ποστ Ενχουντερ Θυεστιονναιρε Σχορε Φιγυρε 7.43: Πρε ανδ Ποστ Ανξιετψ Σχορεσ φορ Βοτη Γρουπσ Φιγυρε 7.44: Πρε ανδ Ποστ Χονφιδενχε Σχορεσ φορ Βοτη Γρουπσ Φιγυρε 7.45: Λινεαρ Ρεπρεσεντατιον οφ Wεεκλψ Σχορεσ Φιγυρε 7.46: Σουρχε οφ Σψmπτοmσ: Εξαmπλεσ φροm Συβϕεχτσ Φιγυρε 7.47: Μεχηανισm οφ Σιγνσ ανδ Σψmπτοmσ: Εξαmπλεσ φροm Συβϕεχτσ Φιγυρε 7.48: Χοντριβυτινγ Φαχτορσ: Εξαmπλεσ φροm Συβϕεχτσ Φιγυρε 7.49: Ναmινγ α Ηψποτηεσισ: Εξαmπλεσ φροm Συβϕεχτσ Φιγυρε 7.50: Πρεχαυτιονσ ανδ Χοντραινδιχατιονσ: Εξαmπλεσ φροm Συβϕεχτσ Φιγυρε 7.51: Μινιmισινγ Χλινιχαλ Ρεασονινγ Ερρορσ: Εξαmπλεσ φροm Συβϕεχτσ Φιγυρε 7.52: Μαναγεmεντ οφ τηε Χλιεντ: Εξαmπλεσ φροm Συβϕεχτσ Φιγυρε 7.53: Προγνοσισ: Εξαmπλεσ φροm Συβϕεχτσ Φιγυρε 7.54: Πσψχηοσοχιαλ Ινθυιρψ: Εξαmπλεσ φροm Συβϕεχτσ Φιγυρε 7.55: Κνοωλεδγε Γαπ: Εξαmπλεσ φροm Συβϕεχτσ Φιγυρε 7.56: Αχκνοωλεδγινγ Ανξιετψ: Εξαmπλεσ φροm Συβϕεχτσ Φιγυρε 7.57: Λαχκινγ Χονφιδενχε: Εξαmπλεσ φροm Συβϕεχτσ Φιγυρε 7.58: Σιmυλατιον Νοτεδ: Εξαmπλεσ φροm Συβϕεχτσ Φιγυρε 7.59: Dετερmινινγ Ρολεσ: Εξαmπλεσ φροm Συβϕεχτσ Φιγυρε 7.60: Αφφιρmινγ Αχτιον: Εξαmπλεσ φροm Συβϕεχτσ Φιγυρε 7.61: Χριτιθυινγ Αχτιον: Εξαmπλεσ φροm Συβϕεχτσ Φιγυρε 7.62: Σεεκινγ Χλαριφιχατιον: Εξαmπλεσ φροm Συβϕεχτσ Φιγυρε 7.63: Ιντερχεπτινγ α Χουρσε οφ Αχτιον Ποσιτιϖελψ: Εξαmπλεσ φροm Συβϕεχτσ Φιγυρε 7.64: Συππορτ: Εξαmπλεσ φροm Συβϕεχτσ Φιγυρε 7.65: Χοmπετιτιον: Εξαmπλεσ φροm Συβϕεχτσ ξϖ

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394 Citation: Dreher, Heinz. 1997. Empowering Human Cognitive Activity through Hypertext Technology. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Διαβάστε περισσότερα

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&,

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&, ! # % & (()% +& (( #,,,(.)&, Εϖαλυατινγ τηε Υσε οφ Ωεβ Χονφερενχινγ Σοφτωαρε το Ενηανχε Φλεξιβλε Χυρριχυλυµ ελιϖερψ Τιµοσ Αλµπανισ, Εριχ Μιλλερ, Μαργαρετ Ροσσ, αραν Πριχε ανδ Ριχηαρδ ϑαµεσ Σουτηαµπτον

Διαβάστε περισσότερα

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems.

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9383

Διαβάστε περισσότερα

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ.

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. 韓 國 敎 育 ABSTRACT Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. Προβλεµ φινδινγ ισ δεφινιτελψ ονε οφ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Πη.. ισσερτατιον Τηεσεσ Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Ωριττεν βψ ρ. Ζολτ ν Γψ ρκε ΕΒΡΕΧΕΝ 2002 Ι Ιντροδυχτιον 1. ισσερτατιον Συβϕεχτ ανδ ιτσ Πλαχε ιν Λινγυιστιχ

Διαβάστε περισσότερα

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data * Johannes Berger ** Petra Nieken * University of Cologne

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 Αυδιο ριϖερ Πρελιµιναρψ ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ρεσερϖεσ τηε ριγητ το χηανγε τηισ δοχυµεντατιον ωιτηουτ πριορ νοτιχε. Ινφορµατιον προϖιδεδ βψ ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ισ βελιεϖεδ

Διαβάστε περισσότερα

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν 韓 國 敎 育 ABSTRACT Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν τηε ενγινε οφ Κορεα Χο. Λτδ. φορ τηε

Διαβάστε περισσότερα

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ 1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ Σ νδορ Μολν ρ δρ., αυτηορ Λ σζλ ϑερεβ δρ., ρεϖιεωερ 1.7.1. Ιντροδυχτιον Τελετραφφιχ τηεορψ [1.7.1], [1.7.7] ισ τηε βασισ φορ περφορµανχε εϖολυτιον ανδ διµενσιονινγ οφ τελεχοµµυνιχατιον

Διαβάστε περισσότερα

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistics on Science and Technology in Europe 2003 EDITION Part2 Data 1991-2002 EUROPEAN COMMISSION Community Research 9THEME 9 Science and technology Europe Direct is a

Διαβάστε περισσότερα

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΛΨ1Α ΒΙΟΛΟΓΨ Υνιτ

Διαβάστε περισσότερα

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistical yearbook on candidate countries 2003 EDITION Data 1997 2001 EUROPEAN COMMISSION THEME 1 General statistics Europe Direct is a service to help you find answers

Διαβάστε περισσότερα

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support This resource provides an overview of equality legislation and how

Διαβάστε περισσότερα

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares 16/ 2011 The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares NIPE * WP 16/ 2011 URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

Διαβάστε περισσότερα

NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR

NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR Objectives See the relationship between NSTA 2003 Standards and the NCATE Assessment

Διαβάστε περισσότερα

Strathprints Institutional Repository

Strathprints Institutional Repository Strathprints Institutional Repository Ruthven, I. and Lalmas, M. and van Rijsbergen, C.J. (2003) Incorporating user search behaviour into relevance feedback. Journal of the American Society for Information

Διαβάστε περισσότερα

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ.

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Ινφερνο: Χαντο ΞΙΙ Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Συχη ασ τηατ ρυιν ισ ωηιχη ιν τηε φλανκ Σµοτε,

Διαβάστε περισσότερα

Langara College Spring 2009 - archived

Langara College Spring 2009 - archived Τεντατιϖε Λεχτυρε Σχηεδυλε φορ ΠηοτοΙμαγινγ 1215 (2009) Δατε: Λεχτυρε Συβϕεχτσ: Ρεαδινγσ: Πραχτιχαλ Ασσιγνμεντσ Δυε: Ωριττεν Ασσιγνμεντσ Δυε: ϑαν. 9 Οριεντατιον, Χονσιστενχψ, Ωηψ τηε Νεεδ φορ Στανδαρδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΨ1Α ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 31 στ Μαψ 2010, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1438 (δατεδ 21 στ Απριλ 2010) ωιλλ

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt: 1974-1996

Poverty in Egypt: 1974-1996 Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

Transnational Legal Environment

Transnational Legal Environment Sustainable and Innovative European Biogas Environment Transnational Legal Environment End Version Finalized on the 28 th of February 2012 Elaborated by PP7 Universität Stuttgart 70569 Stuttgart, Germany

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1410 Week ending 30th October 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ.

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ. Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨ1Β

Διαβάστε περισσότερα

Effective natural wastewater treatment systems in rural areas of Egypt

Effective natural wastewater treatment systems in rural areas of Egypt Effective natural wastewater treatment systems in rural areas of Egypt Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes :

Διαβάστε περισσότερα

BIOMECHANICAL ASSESSMENT OF SOFT TISSUE NECK INJURIES IN CASES WITH LONG SICK LEAVE TIMES. Ζυριχη, Σωιτζερλανδ. (ΕΤΗ), Ζυριχη, Σωιτζερλανδ

BIOMECHANICAL ASSESSMENT OF SOFT TISSUE NECK INJURIES IN CASES WITH LONG SICK LEAVE TIMES. Ζυριχη, Σωιτζερλανδ. (ΕΤΗ), Ζυριχη, Σωιτζερλανδ BIOMECHANICAL ASSESSMENT OF SOFT TISSUE NECK INJURIES IN CASES WITH LONG SICK LEAVE TIMES K.-U. SCHMITT 1,2, M. MUSER 2, D. VETTER 2, F. WALZ 2 1 Ινστιτυτε οφ Βιοµεδιχαλ Ενγινεερινγ, Υνιϖερσιτψ ανδ Σωισσ

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM CONFERENCE ANNOUNCEMENT & CALL FOR PAPERS STRATEGIC MANAGEMENT FORUM Announces 12 th Annual Convention Venue: Indian Institute of Management Bangalore May 27-29, 2009 Theme: Strategic Management Research

Διαβάστε περισσότερα

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves Page 1 of 6 International Symposium (NDT-CE 2003) Non-Destructive Testing in Civil Engineering 2003 Start > Contributions >Lectures > Quality Control: Print Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε.

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε. ΠΑΡΤΙΤΥΡ Χηορ 1 q = 100 Ραινβοωδαση Ωιντερ Ωραπ Υπ Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ Χηορ 2 Τηρεε µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε ωε ϖε Κλαϖιερ 3 Αππλεϕαχκ Βυτ τηε κεπτ ουρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ

ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ. ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ Γ. ΛΑΤΟΡΡΕ Εχοπετρολ Ινστιτυτο Χολοµβιανο δελ Πετρ λεο, Α.Α. 4185 Βυχαραµανγα, Σαντανδερ, Χολοµβια Ε µαιλ:

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 3 ρδ ϑανυαρψ 2011, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1469 (δατεδ 24 τη εχεµβερ 2010)

Διαβάστε περισσότερα

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ ΝΟΡΤΗΕΡΝ ΧΟΑΛΦΙΕΛ Σ ΛΙΜΙΤΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΩΟΡΚΣΗΟΠ Π.Ο. ϑαψαντ, ιστ. Σινγραυλι (ΜΠ) 486 890 Νο.ΧΩΣ/Ενγινε/13 14/1015 ατεδ : 04.06.2013 ΟΠΕΝ ΤΕΝ ΕΡ ΝΟΤΙΧΕ Σεαλεδ Θυοτατιονσ αρε ινϖιτεδ φροµ Οριγιναλ Εθυιπµεντ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1415 Week ending 4th December 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1399 Week ending 14th August 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ.

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. 14 Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. ΗΙΓΗΕΡ ΤΙΕΡ ΣΕΧΤΙΟΝ ΟΝΕ Θυεστιονσ ΟΝΕ ανδ ΤΩΟ Ιν τηεσε θυεστιονσ, µατχη τηε

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1465 Week ending 26th November 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

HKDSE: The new senior secondary qualification

HKDSE: The new senior secondary qualification HKDSE: The new senior secondary qualification Peter W. Hill Secretary General, HKEAA Old versus new Old Almost all take HKCEE at end of th year About a third do HKALE at the end of 7 th year About a half

Διαβάστε περισσότερα

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Σψφο Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Ωιχη γε αναρχηο σψνδικαλισ σχηε Ματε ριαλιεν ιν δερ Βιβλιοτηεκ δερ Φρειεν Ειν Ιντερϖιεω (Σ. 6) Ιµπορταντ αναρχηο σψνδιχαλιστ µατεριαλσ ιν τηε Λιβραρψ οφ τηε

Διαβάστε περισσότερα

Access from the University of Nottingham repository:

Access from the University of Nottingham repository: Morrison, Andrew (2006) Thy Children Own Their Birth: Diasporic genealogies and the descendants of Canada's Home Children. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham

Διαβάστε περισσότερα

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Στατιστιχσ ιν φοχυσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 7/2005 Χοντεντσ Ταβλε 1 Λαβουρ φορχε 3 Ταβλε 2 Αγριχυλτυραλ ηολδινγσ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1441 Week ending 11th June 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATIONS... 22

COMMUNICATIONS... 22 ΠΟΛΙΧΨ ΜΑΝΥΑΛ ΤΑ ΒΛΕ ΟΦ ΧΟΝΤΕΝΤΣ Χορρεσπονδενχε... 2 Α1.1 ιστριβυτιον οφ Ιν Χοµινγ Χορρεσπονδενχε... 2 Α1.2 Χουρτεσψ Χοπιεσ... 3 Α1.3 Φιρστ Νατιονσ Χορρεσπονδενχε... 3 Α1.4 Νεωλψ Ελεχτεδ Φιρστ Νατιονσ

Διαβάστε περισσότερα

MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1)

MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1) MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1) Specification USB Controller : GDS30C6001 (HYUNDAI) File Downloading Speed : 130Kbytes/sec Dimension : 68.9mm(W) X 37.1mm(H) X 15.3mm(D) Unit Contents Designations INFORMATION

Διαβάστε περισσότερα

Redakcja: Urszula Danilczuk

Redakcja: Urszula Danilczuk Pozycja cytowania: B. Nowak, Wewnêtrzny rynek energii w UE, Warszawa 2009 Redakcja: Urszula Danilczuk Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Διαβάστε περισσότερα

Scranton Public School

Scranton Public School Scranton Public School Superintendent s Note March 2015 Χονγρατυλατιονσ το Μρ. Περκινσ φορ ωιννινγ τηε Νορτη ακοτα Μυσιχ Αωαρδ φορ Εδυχατορσ. Μρ. Περκινσ ρεχειϖεδ τηισ αωαρδ ατ α χερεμονψ ηελδ ιν Βισμαρχκ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1437 Week ending 14th May 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον ενφορχεµεντ

Διαβάστε περισσότερα

Kent Academic Repository

Kent Academic Repository Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Panopoulou, Ekaterini and Plastira, Sotiria (2014) Combination Forecasts of Bond and Stock Returns: An Asset Allocation

Διαβάστε περισσότερα

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004 Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Στατιστιχσ ιν φοχυσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004 Χοντεντσ Ταβλε 1 Λαβουρ φορχε.3 Ταβλε 2 Αγριχυλτυραλ ηολδινγσ.4

Διαβάστε περισσότερα

Α ιρεχτ Εϖιδενχε οφ Στοιχηιοµετριχ ισπλαχεµεντ βετωεεν Ινσυλιν ανδ Μετηανολ ιν Ρεϖερσεδ Πηασε Λιθυιδ Χηρο µ ατογραπηψ

Α ιρεχτ Εϖιδενχε οφ Στοιχηιοµετριχ ισπλαχεµεντ βετωεεν Ινσυλιν ανδ Μετηανολ ιν Ρεϖερσεδ Πηασε Λιθυιδ Χηρο µ ατογραπηψ ƒ 2003 21 ) Α ιρεχτ Εϖιδενχε οφ Στοιχηιοµετριχ ισπλαχεµεντ βετωεεν Ινσυλιν ανδ Μετηανολ ιν Ρεϖερσεδ Πηασε Λιθυιδ Χηρο µ ατογραπηψ Ξ ΓΕΝΓ, Ξιν2 υ Ξ α 耿信笃 ΡΕΓΝΙΕΡ, Φρεδ Ε. β 弗莱德依瑞格涅尔 α Ινστιτυτε οφ ΜοδερνΣεπαρατιονΣχιενχε,

Διαβάστε περισσότερα

Use of the Medicare Audit Tool for Emergency Medicine Evaluation and Management Coding September 2009

Use of the Medicare Audit Tool for Emergency Medicine Evaluation and Management Coding September 2009 Use of the Medicare Audit Tool for Emergency Medicine Evaluation and Management Coding September 2009 Overview There are a variety of different publications related to emergency medical coding, the use

Διαβάστε περισσότερα

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ?

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? ϑυλψ 1994 3.95 Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? Τηε µοον ωασ βορν ωηεν α Μαρσ σιζε πλανετοιδ χολλιδεδ ωιτη τηε ψουνγ εαρτη. ϑυλψ 1994 ςολυµε

Διαβάστε περισσότερα

NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN

NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN By Aladdin Habib Abd Alla Ali B. Sc. Faculty of science University of Khartoum 2001 Supervisor: Dr. Suliman Mohammed Elhassan Department of Microbiology

Διαβάστε περισσότερα

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS home information pack contents Index Property Information Questionnaire Energy Performance Certificate/ Predicted Energy Assessment/ Sustainability

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ!

ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ! ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ! ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΦΟΡ ΤΗΕ ΦΙΣΧΑΛ ΨΕΑΡ ΕΝ Ε ϑυνε 30, 2004 ΠΑΓΕ 1 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy.

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. T.L. Arsuffi, Llano River Field Station, TTU@Junction, Jenny Strovas, Department of Biological Sciences, TTU,, Christine

Διαβάστε περισσότερα

Climate Change in the Mediterranean

Climate Change in the Mediterranean Climate Change in the Mediterranean INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Global Challenge, Local Solutions Antonio Navarra INGV CMCC - Centro EuroMediterraneo per i Cambiamenti

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 1995 Scientific American, Inc.

Copyright 1995 Scientific American, Inc. Σεπτεµβερ 1995 ςολυµε 273 Νυµβερ 3 56 Τηε Υνχερταιντιεσ οφ Τεχηνολογιχαλ Ιννοϖατιον ϑοην Ρεννιε, Εδιτορ ιν Χηιεφ Ινσπιρατιον αλονε χαν τ βρινγ αν ινϖεντιον συχχεσσ: φορ εϖερψ τρανσχενδεντ τρανσιστορ τηερε

Διαβάστε περισσότερα

IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program

IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program Environmental Monitoring Report Project Number: 41627 June 2013. Reporting Period: 1 January 2013 to 31 March 2013. IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program Quarterly environmental

Διαβάστε περισσότερα

Fan, MingQi (2002) Studies of The Structure of Cytochrome P450 4A1. PhD thesis, University of Nottingham.

Fan, MingQi (2002) Studies of The Structure of Cytochrome P450 4A1. PhD thesis, University of Nottingham. Fan, MingQi (2002) Studies of The Structure of Cytochrome P450 4A1. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository: http://eprints.nottingham.ac.uk/10400/1/fanphdthesis2002.pdf

Διαβάστε περισσότερα

Χ = Θ (ΕΧ) ΕΧ, ,,σ ΕΧ, (Ε ΛΧ) (ΧΝΤ) ( Λ Φ/ 2.1. :,Ε2 µαιλ : Χηενγ ι µ ρ. αχ. χν

Χ = Θ (ΕΧ) ΕΧ, ,,σ ΕΧ, (Ε ΛΧ) (ΧΝΤ) ( Λ Φ/ 2.1. :,Ε2 µαιλ : Χηενγ ι µ ρ. αχ. χν : 2 ( ) 2 2.,,, ( ( ), ) :,!!!!,!!!,, : ; ; : Τ Μ : Α, (ΕΧ) ΕΧ, [ ],,,,!!!!, [ ] ΕΧ, (Ε ΛΧ),, ΕΧ, [, ],,,, (ΧΝΤ) 2.1 Χ ( ), Χ = Θ Ε Ε/( Π ) σ ( ), Ε, Ε,,σ, σ,,, Λ Φ/ χ µ Λ Φ/ χ µ, Λ Φ/ χ µ [ ] µ /γ (ΑΧ),

Διαβάστε περισσότερα

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Rationale This lesson is a complex analysis of several major concepts in the exploration of the relationship between

Διαβάστε περισσότερα

Wastewater recycling and reuse as a potential resource for water saving in the Mediterranean region

Wastewater recycling and reuse as a potential resource for water saving in the Mediterranean region Wastewater recycling and reuse as a potential resource for water saving in the Mediterranean region Choukr-Allah R. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG

Διαβάστε περισσότερα

Moderate severity case; *Moderate Risk on the CMS Table of Risk.

Moderate severity case; *Moderate Risk on the CMS Table of Risk. Parameters and Disclaimer Statement Choice of any emergency medicine E/M code level is dependent upon proper documentation of the History, Exam, and MDM Provider documentation must include the correct

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΤΑ 3 & ΤΑ 3ΕΑ ΦΟΡ ΧΟΜΠ 3 & ΧΟΜΠ 3ΕΑ ΣΨΣΤΕΜΣ Μανυαλ Νο. ΤΑ3001 (Ρεϖ 2 ϑανυαρψ 2001) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829

Διαβάστε περισσότερα

New Abstractions For Data Parallel Programming

New Abstractions For Data Parallel Programming New Abstractions For Data Parallel Programming ϑαμεσ Χ. Βροδμαν Δεπαρτμεντ οφ Χομπυτερ Σχιενχε Υνιϖερσιτψ οφ Ιλλινοισ βροδμαν2 ιλλινοισ.εδυ Ιν χολλαβορατιον ωιτη: Βασιλιο Φραγυελα, Μαρ α Γαρζαρ ν, Δαϖιδ

Διαβάστε περισσότερα

SEB Commodity Research

SEB Commodity Research SEB Commodity Research Bergforsk, 2011-05-04 05-0404 Bjarne Schieldrop Chief Analyst Commodities SEB Bjarne.schieldrop@seb.no +47 9248 9230 1 SEB and Commodities Commodities an asset class Hedging of risk,

Διαβάστε περισσότερα

Ηερµεσ Ινϖεστµεντ Φυνδσ ΠΛΧ

Ηερµεσ Ινϖεστµεντ Φυνδσ ΠΛΧ Ηερµεσ Ινϖεστµεντ Φυνδσ ΠΛΧ Ηερµεσ Γλοβαλ Ηιγη Ψιελδ Βονδ Φυνδ 25 Φεβρυαρψ 2011 ΣΙΜΠΛΙΦΙΕ ΠΡΟΣΠΕΧΤΥΣ Τηισ Σιµπλιφιεδ Προσπεχτυσ χονταινσ κεψ ινφορµατιον ιν ρελατιον το Ηερµεσ Γλοβαλ Ηιγη Ψιελδ Βονδ Φυνδ

Διαβάστε περισσότερα

Kent Academic Repository

Kent Academic Repository Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Panopoulou, Ekaterini and Pantelidis, Theologos (2013) Speculative behaviour and oil price predictability. Working paper.

Διαβάστε περισσότερα

1 Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι ρενδιµεντο

1 Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι ρενδιµεντο 33 ΡΙΣΧΗΙΟ Τραιεττοριε σιµυλατε βονδ 34 Ι φαττορι δι ρισχηιο θυαλιφιχανο ι ποσσιβιλι ϖαλορι δελ προδοττο νελ τεµπο ε α σχαδενζα (ε θυινδι ι ρενδιµεντι ποτενζιαλι) Τραιεττοριε σιµυλατε τασσο Ευριβορ α 3

Διαβάστε περισσότερα

ΧΣΛ: 15.87 6/1/1978 4 9 10 50 ΣΧ

ΧΣΛ: 15.87 6/1/1978 4 9 10 50 ΣΧ σηβυρν ςιλλαγε θυα ϑετσ ΗΨ ΤΕΚ σ ΜΕΕΤ ΜΝΓΕΡ 3.0 2:06 ΠΜ 7/6/2013 Παγε 1 Μεετ ΦΦ ς 7/6/2013 ΧΣΛ Μεετ Ρεσυλτσ Στανδαρδ Μεετ πλυσ 6&Υνδερ Εϖεντ 1 Βοψσ 8 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: 15.87 6/1/1978 ϑιµ

Διαβάστε περισσότερα

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third.

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. FISH Group The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. Project One: Fish Health The Fish Health project was set up in the very onset of RIVER. The primary objective

Διαβάστε περισσότερα

This paper was presented at the kick-off workshop of the network Ensuring Economic and Employment Stability

This paper was presented at the kick-off workshop of the network Ensuring Economic and Employment Stability Disinflation in a DSGE Perspective: Sacrifice Ratio or Welfare Gain Ratio? by Guido Ascari and Tiziano Ropele No. 1499 March 2009 This paper was presented at the kick-off workshop of the network Ensuring

Διαβάστε περισσότερα

The Basics of Water Pollution. The Basics of Water Pollution

The Basics of Water Pollution. The Basics of Water Pollution The Basics of Water Pollution Cooperative Extension Bringing the University to You Audiovisual 05-11 S. Donaldson The Basics of Water Pollution Susan Donaldson Melody Hefner University of Nevada Cooperative

Διαβάστε περισσότερα

Νοω ονωαρδ γοεσ, αλονγ α ναρροω πατη Βετωεεν τηε τορµεντσ ανδ τηε χιτψ ωαλλ, Μψ Μαστερ, ανδ Ι φολλοω ατ ηισ βαχκ.

Νοω ονωαρδ γοεσ, αλονγ α ναρροω πατη Βετωεεν τηε τορµεντσ ανδ τηε χιτψ ωαλλ, Μψ Μαστερ, ανδ Ι φολλοω ατ ηισ βαχκ. Ινφερνο: Χαντο Ξ Νοω ονωαρδ γοεσ, αλονγ α ναρροω πατη Βετωεεν τηε τορµεντσ ανδ τηε χιτψ ωαλλ, Μψ Μαστερ, ανδ Ι φολλοω ατ ηισ βαχκ. Ο ποωερ συπρεµε, τηατ τηρουγη τηεσε ιµπιουσ χιρχλεσ Τυρνεστ µε, Ι βεγαν,

Διαβάστε περισσότερα

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ ? 4 4 Σωινγ 200 n δµ βα δ δν δ δ Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γρϖε Φορ Τηουγητ. n n δτ βα δ δν Ωριττεν βψ Σαρα Αλλεν, αρψλ Ηαλλ, ανδ ϑν Οατεσ Αρρανγεδ βψ Κελλψ Κυνζ δµ δµ δ βα δ δν. n δτ δ. n δτ δ

Διαβάστε περισσότερα

2011 ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση ΑΑΑ

2011 ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση ΑΑΑ ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε 1 2011 ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΕ ΤΡΑΙΛ ςιλλαγε 1250 Τεχη Dρ, Νορχροσσ, ΓΑ 30093

ΤΡΕΕ ΤΡΑΙΛ ςιλλαγε 1250 Τεχη Dρ, Νορχροσσ, ΓΑ 30093 ΤΡΕΕ ΤΡΑΙΛ ςιλλαγε 1250 Τεχη Dρ, Νορχροσσ, ΓΑ 30093 Χεντερ Ινφορmατιον Χουντψ: Γωιννεττ Τψπε: Νειγηβορηοοδ Τοταλ ΣΦ: 99,236 Λεασινγ Αγεντ ϑονατηαν Αλφορδ 1720 Πεαχητρεε Στ ΝΕ #1090 Ατλαντα, ΓΑ 30309 π.

Διαβάστε περισσότερα

La sfida della scienza del clima. Antonio Navarra Centro euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici INGV

La sfida della scienza del clima. Antonio Navarra Centro euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici INGV La sfida della scienza del clima Antonio Navarra Centro eurometerraneo per i Cambiamenti Climatici INGV Aristotele Raffello, la Scuola Atene De De ε ε Meteorologica Μετεορολογιχα Ηοωεϖερ, However, Ηοωεϖερ,

Διαβάστε περισσότερα

Strathprints Institutional Repository

Strathprints Institutional Repository Strathprints Institutional Repository Ghosh, Dipak and Levin, Eric J. and MacMillan, Peter and Wright, Robert E. (2004) Gold as an inflation hedge? Studies in Economics and Finance, 22 (1). pp. 1-25. ISSN

Διαβάστε περισσότερα

Σουτη Κορεα 11. οµεστιχ πολιτιχσ

Σουτη Κορεα 11. οµεστιχ πολιτιχσ Σουτη Κορεα 11 οµεστιχ πολιτιχσ Πολιτιχσ ιν Σουτη Κορεα δυρινγ τηε χοµινγ ψεαρ ωιλλ βε δοµινατεδ βψ τωο ελεχτιονσ: τηατ φορ πρεσιδεντ ον εχεµβερ 19τη (ιν ωηιχη τηε ινχυµβεντ, Ροη Μοο ηψυν, ισ χονστιτυτιοναλλψ

Διαβάστε περισσότερα

The Challenge of Climate Science

The Challenge of Climate Science The Challenge of Climate Science Antonio Navarra Centro EuroMediterraneo per i Cambiamenti Climatici INGV INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Aristotele Raffello, la Scuola di

Διαβάστε περισσότερα

UNDER SUPERVISION OF

UNDER SUPERVISION OF Baluja Labs Synopsis ON UNDER SUPERVISION OF Submitted in partial fulfillment of the requirements of the degree of 1 Baluja Labs Baluja Labs TABLE OF CONTENTS S.No. Content Page No. 1. Introduction 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ.

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. ϑανυαρψ 1994 3.95 Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. Αν εϖεν βρεακ οφ τηε ραχκ χρεατεσ αν ιντραχταβλε προβλεµ: χαλχυλατινγ τηε πατησ τηε

Διαβάστε περισσότερα

Ramin Nobakht. Rockwell Semiconductor Systems. IEEE 802.3ab Interim. San Jose, CA February 12-13, 1998

Ramin Nobakht. Rockwell Semiconductor Systems. IEEE 802.3ab Interim. San Jose, CA February 12-13, 1998 Α Χλοσερ Λοοκ ατ τηε Σταρτυπ Ισσυεσ Ramin Nobakht Rockwell Semiconductor Systems San Jose, CA February 12-13, 1998 1 ΡΩ Τηρεε Πηασε Σταρτυπ Master D, T E, FD, P DONE Slave D, T E, FD T DONE E = Echo/NEXT

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελο/Μοδ λε ΧΟ91 14ΛΑΧ Μανυαλ Νο. ΜΟΝ006 (Ρεϖ 4 ϑυλψ 2008) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε, ςα.,

Διαβάστε περισσότερα

KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD. Tel Fax

KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD. Tel Fax KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD Property: 8 Priory Park Road LAUNCESTON PL15 8JD Tel 01566 777777 Fax 01566 775116 home information pack contents Index Property Information Questionnaire

Διαβάστε περισσότερα

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Scope of Presentation Τηισ πρεσεντατιον ισ ιντενδεδ φορ βοτη εξπεριενχεδ φιελδ περσοννελ φαμιλιαρ ωιτη λαυνδρψ ινσταλλατιονσ, ασ ωελλ

Διαβάστε περισσότερα

! # %& () +,,. / & 0 /, / 1 2

! # %& () +,,. / & 0 /, / 1 2 ! # %& () +,,. / & 0 /, / 1 2 3 Το Βλοχκ ορ νοτ το Βλοχκ? Νετωορκ Χοµπετιτιον ωηεν ΣκψπεεντερστηεΜοβιλεΜαρκετ ψ Βιπασα αττα ζ ανδψυ ΣηανΛο ξ Οχτοβερ 14, 2013 Αβστραχτ ςοιχε οϖερ Ιντερνετ Προτοχολ (ςοιπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΤ Λανδεσ Χυπ Σπρυνγλαυφ υνδ Νορδισχηε Κοµβινατιον

ΤΤ Λανδεσ Χυπ Σπρυνγλαυφ υνδ Νορδισχηε Κοµβινατιον ΤΤ Λανδεσ Χυπ Σπρυνγλαυφ υνδ Νορδισχηε Κοµβινατιον Αβσαµ ςερανσταλτυνγσορτε Αβσαµ Λοιπε Ωιεσενηοφ 6ΣΠ Γενεηµιγυνγσνυµµερν 6ΝΚ8 Εργεβνισλιστε Κινδερ Σπεζιαλσπρυνγλαυφ ϑυρψ/καµπφγεριχητ Σπρυνγριχητερ Σχηανζενδατεν

Διαβάστε περισσότερα

Upgrading to Simplified Licensing in Version 5.8

Upgrading to Simplified Licensing in Version 5.8 Article ID: 51107 - Last Review: July 29, 2011 Upgrading to Simplified Licensing in Version 5.8 Version 5.8 introduces a new Simplified Licensing model for Contact Center Enterprise and Business Edition,

Διαβάστε περισσότερα

Υπον τηε µαργιν οφ α λοφτψ βανκ Ωηιχη γρεατ ροχκσ βροκεν ιν α χιρχλε µαδε, Ωε χαµε υπον α στιλλ µορε χρυελ τηρονγ;

Υπον τηε µαργιν οφ α λοφτψ βανκ Ωηιχη γρεατ ροχκσ βροκεν ιν α χιρχλε µαδε, Ωε χαµε υπον α στιλλ µορε χρυελ τηρονγ; Ινφερνο: Χαντο ΞΙ Υπον τηε µαργιν οφ α λοφτψ βανκ Ωηιχη γρεατ ροχκσ βροκεν ιν α χιρχλε µαδε, Ωε χαµε υπον α στιλλ µορε χρυελ τηρονγ; Ανδ τηερε, βψ ρεασον οφ τηε ηορριβλε Εξχεσσ οφ στενχη τηε δεεπ αβψσσ

Διαβάστε περισσότερα

Previously Published Works UCLA

Previously Published Works UCLA Previously Published Works UCLA A University of California author or department has made this article openly available. Thanks to the Academic Senate s Open Access Policy, a great many UC-authored scholarly

Διαβάστε περισσότερα

PATANJALI YOGPEETH (BABA RAMDEV s INSTITUTION MANAGEMENT SYSTEM)

PATANJALI YOGPEETH (BABA RAMDEV s INSTITUTION MANAGEMENT SYSTEM) PROJECT REPORT ON PATANJALI YOGPEETH (BABA RAMDEV s INSTITUTION MANAGEMENT SYSTEM) Submitted in partial fulfillment of the requirements for qualifying. UNDER SUPERVISION OF: SUBMITTED BY. 1 Baluja Labs

Διαβάστε περισσότερα

Monday, November 28, 11

Monday, November 28, 11 Forests in watersheds Threats Why should we care Watershed Partnerships You can help A critical component of a watershed s ability to collect rainwater is the existence of forests. Fog condensing on trees

Διαβάστε περισσότερα

GHGES GREENHOUSE GAS REDUCTION PROJECTS

GHGES GREENHOUSE GAS REDUCTION PROJECTS CATEGORY REPORT GHGES GREENHOUSE GAS REDUCTION PROJECTS 2 206/07/27 G.S. F.D. N.S. CORRECTION IN ME SFC WITH FUEL INDEX EM 206/07/22 G.S F.D./M.W FIRST EMISSION EM 0 206/07/2 G.S PRELIMINARY EDITION; FOR

Διαβάστε περισσότερα

Entanglement of embedded graphs. Toen Castle with Myf Evans, Vanessa Robins AND Stephen Hyde

Entanglement of embedded graphs. Toen Castle with Myf Evans, Vanessa Robins AND Stephen Hyde Entanglement of embedded graphs Toen Castle with Myf Evans, Vanessa Robins AND Stephen Hyde Workshop on Topology: Identifying Order in Complex Systems Saturday, 18 April 2015 The Institute for Advanced

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεγάλη Διαμάχη Μέρος Πρώτο

Η Μεγάλη Διαμάχη Μέρος Πρώτο Η Μεγάλη Διαμάχη Μέρος Πρώτο Ελλεν Γ. Ωηιτε ὃπψριγητ c 2012 Ελλεν Γ. Ωηιτε Εστατε, Ινς. Ινφορματιον αβουτ τηις Βοοκ Ο ερ ιεω Τηις εβοοκ ις προ ιδεδ βψ τηε Ελλεν Γ. Ωηιτε Εστατε. Ιτ ις ινςλυδεδ ιν τηε

Διαβάστε περισσότερα

Foundations for the Improvising Musician

Foundations for the Improvising Musician Prof. Rupert Foundations for the Improvising Musician Concepts in improvisation for everyone. Ex 1 Rhythm in jazz. The way most horn and string players intuitively interpret consecutive eight notes. &

Διαβάστε περισσότερα