«ΣΥΝΕΧΗ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΣΥΝΕΧΗ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»"

Transcript

1 Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο «ΣΥΝΕΧΗ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» ΜΠΙΘΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΛΛΑ Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια Λαμπροπούλου Σοφία

2 Σκοπός Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι: Η ανάπτυξη πραγματικών αριθμών σε συνεχή κλάσματα και τα βασικά θεωρήματα αυτής της ανάπτυξης. Η προσέγγιση των άρρητων αριθμών από συγκλίνοντες ρητούς. Η επίλυση διοφαντικών εξισώσεων μέσω των συνεχών κλασμάτων

3 . Αριθμητικό παράδειγμα Έστω η δευτεροβάθμια εξίσωση: Αρχικά, διαιρούμε με x και προκύπτει: Εν συνεχεία, αντικαθιστούμε το άγνωστο x από το ίσο του, και συνεπάγεται ότι: Επαναλαμβάνοντας την διαδικασία αρκετές φορές, προκύπτει μια έκφραση της μορφής: (1) Ωστόσο, το x εξακολουθεί να εμφανίζεται στο δεξί μέλος της εξίσωσης και η λύση της δεν φαντάζει εφικτή. Αν απομονώσουμε διαδοχικά τα κλάσματα που προκύπτουν παραπάνω και εκτελώντας τις διαιρέσεις, είναι:3, 10/3= 3.333, 33/10 = 3.3, 109/33 =

4 Βασικοί ορισμοί Κλάσματα όπως αυτά της μορφής (1) καλούνται συνεχή κλάσματα. Η γενική μορφή συνεχούς κλάσματος είναι: (2) To a 0 καλείται το ακέραιο μέρος και τα a n, b n είναι είτε πραγματικοί είτε μιγαδικοί αριθμοί., μεταβλητές ή συναρτήσεις. Τα a n καλούνται μερικά πηλίκα (partial quotients). Αν το κλάσμα έχει πεπερασμένους όρους καλείται πεπερασμένο συνεχές κλάσμα (terminating continued fraction) ενώ αν έχει άπειρους όρους καλείται άπειρο συνεχές κλάσμα (infinite continued fraction). Τα απλά συνεχή κλάσματα (simple continued fractions) έχουν τα b n ίσα με 1, το a 0 ακέραιο, ακόμα και μηδέν και τα υπόλοιπα a n θετικούς ακεραίους:

5 . Συνήθεις τρόποι αναπαράστασης συνεχών κλασμάτων είναι: Ένα άπειρο απλό συνεχές κλάσμα ονομάζεται περιοδικό αν υπάρχουν N, k θετικοί ακέραιοι έτσι ώστε για όλα τα n N, a n = a n+k. Αναπαριστούμε το κλάσμα: με πιο βολικό τρόπο ως εξής:

6 Ιστορικά στοιχεία Παραδοσιακά, η αρχή της θεωρίας των συνεχών κλασμάτων τοποθετείται στην εποχή της δημιουργίας του αλγορίθμου του Ευκλείδη. Μαθηματικοί που συνέβαλαν σημαντικά σε αυτό τον τομέα είναι οι: Aryabhata, Wallis, Rafael Bombelli, Pietro Cataldi, Λόρδος Brouncker και Christiaan Huygens. Στην συνέχεια, ο κλάδος άνθησε με τους Leonard Euler, Johan Heinrich Lambert και Joseph Louis Lagrange.

7 Σημαντικές εκφράσεις Euler Lambert Lagrange

8 Πραγματικοί αριθμοί και συνεχή κλάσματα Για την ανάπτυξη των πραγματικών αριθμών σε συνεχή κλάσματα, απαιτείται η γνώση του αλγορίθμου του Ευκλείδη. Δεδομένων δύο ακεραίων αριθμών a, b μπορούμε να βρούμε q 1, r 1 έτσι ώστε: Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία για τους αριθμούς a, r 1 και προκύπτει: Συνεχίζοντας, θα πρέπει τελικά το υπόλοιπο να γίνει μηδέν, εφόσον τα r i είναι ακέραιοι. Οι δύο τελευταίοι όροι της ακολουθίας είναι: όπου: και Tο r n αποδεικνύεται ότι είναι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των a και b.

9 Ένας ρητός αριθμός είναι της μορφής: p/q με p, q να ανήκουν στο Z και q 0. Κάθε ρητός αριθμός μπορεί να παρασταθεί σαν ανάγωγο κλάσμα. Αν p q > 0, και Αν p q < 0, με a 1 αρνητικό. Άρρητος ονομάζεται ένας αριθμός που δεν μπορεί να παρασταθεί ως το πηλίκο δύο ακεραίων. Ο όρος τετραγωνικός άρρητος (quadratic irrational) αναφέρεται σε όλους τους αριθμούς της μορφής: όπου οι A, C και D είναι αυθαίρετοι ακέραιοι αριθμοί ενώ το Β είναι ένας σταθερός θετικός ακέραιος, όχι τέλειο τετράγωνο. Ένας αλγεβρικός αριθμός (algebraic number) είναι ένας αριθμός x που ικανοποιεί μια αλγεβρική εξίσωση, δηλαδή μια εξίσωση με ακέραιους συντελεστές. Αν a άρρητος, τότε το συνεχές κλάσμα του είναι άπειρο,

10 Βασικά θεωρήματα ανάπτυξης των πραγματικών αριθμών Ιδιότητες των αναγωγημάτων

11 . Θεώρημα 1: Κάθε απλό, πεπερασμένο συνεχές κλάσμα αναπαριστά έναν ρητό αριθμό. Αντίστροφα, κάθε ρητός αριθμός μπορεί να αναπαρασταθεί ως ένα απλό, πεπερασμένο συνεχές κλάσμα. Αυτή η αναπαράσταση είναι μοναδική. Το συνεχές κλάσμα με k έναν μη αρνητικό ακέραιο μικρότερο ή ίσο του n, καλείται το k τάξης αναγώγημα του συνεχούς κλάσματος:. Συμβολίζεται και ως C k και υπολογίζεται με παρόμοιο τρόπο τόσο για τους ρητούς όσο και για τους άρρητους. Το αναγώγημα n τάξης συμβολίζεται ως: και ουσιαστικά αποτελεί το ίδιο το συνεχές κλάσμα,. Ισχύει:

12 Θεώρημα 2: Για ένα άπειρο ή πεπερασμένο συνεχές κλάσμα, o αριθμητής p i και ο παρονομαστής q i του i οστού αναγωγήματος C i δίνονται, για όλα τα i 1, από τους επαναληπτικούς τύπους: όπου, κατά σύμβαση, θέτουμε: και Θεώρημα 3 (Θεμελιώδης επαναληπτική σχέση): Έστω τα αναγωγήματα ενός συνεχούς κλάσματος με: Τότε ισχύει:, με i 0.

13 Απόδειξη Θεωρήματος 3: Η πρόταση αυτή θα αποδειχθεί με την μέθοδο της επαγωγής. Ελέγχουμε αρχικά τις δύο βασικές περιπτώσεις, για i= 0 και i= 1:.. Και οι δύο περιπτώσεις είναι αληθείς. Υποθέτουμε, τώρα, πως η πρόταση αληθεύει για όλα τα i k και θα δείξουμε πως αληθεύει και για k+1: Αφού ο ισχυρισμός αληθεύει για k+1, ισχύει και για όλους τους ακεραίους, επαγωγικά.

14 Πόρισμα 1: Τα αναγωγήματα ικανοποιούν την αναδρομική σχέση:, i 2. Θεώρημα 4: Για κάθε k 1, ισχύει η αναδρομική σχέση:. Πόρισμα 2: Κάθε αναγώγημα i 1, ενός απλού συνεχούς κλάσματος είναι ένα ανάγωγο κλάσμα, δηλαδή τα p i και q i δεν έχουν κοινό διαιρέτη εκτός του ±1. Θεώρημα 5: Για τα αναγωγήματα για n 3, πληρείται η αναδρομική σχέση: =.

15 Θεώρημα 6 (Lagrange): Οι τετραγωνικοί άρρητοι είναι οι πραγματικοί αριθμοί που αναπαριστώνται από περιοδικά συνεχή κλάσματα. Απόδειξη: Για την απόδειξη του Θεωρήματος θα χρησιμοποιήσουμε κάποια λήμματα, ως ενδιάμεσα στάδια. Λήμμα 1: Αν x είναι ένας τετραγωνικός άρρητος και a 0 ένας ακέραιος, τότε ο: είναι τετραγωνικός άρρητος. Λήμμα 2: Αν x τετραγωνικός άρρητος και ακέραιοι, τότε ο αριθμός: είναι τετραγωνικός άρρητος.

16 Λήμμα 3: Έστω ακέραιοι αριθμοί. Τότε, ο αριθμός: μπορεί να γραφεί ως:, με a, b, c, d Z. Λήμμα 4: Αν Z, τότε ο αριθμός x = είναι ένας τετραγωνικός άρρητος. Απόδειξη Θεωρήματος Lagrange: Στην γενική περίπτωση, ο αριθμός x δεν εμφανίζει περιοδικότητα, απευθείας. Αν b 0, b 1,, b m, a 0, a 1,, a n Z, τότε ο αριθμός x = είναι ένας τετραγωνικός άρρητος. Από Λήμμα 4, γνωρίζουμε ότι: ο x = είναι τετραγωνικός άρρητος. Ωστόσο, από Λήμμα 2, ο x = είναι τετραγωνικός άρρητος.

17 Παράδειγμα 1. Ανάπτυξη του σε ένα άπειρο απλό συνεχές κλάσμα. Λύση: Ο μεγαλύτερος ακέραιος, μικρότερος του, είναι ο άρα. Ο μεγαλύτερος ακέραιος μικρότερος του, είναι ο, επομένως:,... Αφού όπως και το, οι υπολογισμοί των θα παράγουν όλοι το ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή τον αριθμό. Έτσι, όλα τα επόμενα μερικά υπόλοιπα θα είναι ίσα με 2 και η ανάπτυξη του θα είναι:.

18 Θεωρήματα προσέγγισης άρρητων Θεώρημα 7: Τα περιττά αναγωγήματα ενός άπειρου απλού συνεχούς κλάσματος σχηματίζουν μια αύξουσα ακολουθία και τα άρτια αναγωγήματα σχηματίζουν μια φθίνουσα ακολουθία. Επίσης, κάθε περιττό αναγώγημα είναι μικρότερο από κάθε άρτιο και κάθε αναγώγημα τάξης k 3 βρίσκεται ανάμεσα στα δύο προηγούμενά του αναγωγήματα. Δηλαδή: Θεώρημα 8: Κάθε άπειρο, απλό, συνεχές κλάσμα συγκλίνει σε ένα όριο l το οποίο είναι μεγαλύτερο από κάθε περιττό αναγώγημά του και μικρότερο από κάθε άρτιο.

19 , Θεώρημα 9: Για δύο διαδοχικά αναγωγήματα, n 2. ισχύει η σχέση: Θεώρημα 10:, n 1. Θεώρημα 11: Αν ο x είναι άρρητος, τότε υπάρχει ένας άπειρος αριθμός ρητών κλασμάτων έτσι ώστε.

20 Απόδειξη Θεωρήματος 9: Έστω η ανάπτυξη του δοσμένου άρρητου αριθμού x να είναι:, όπου:. Ισχύει: και συνεπώς:, ή αναδιατάσσοντας, για n 2: Διαιρώντας με, προκύπτει: Ισχύει: Γνωρίζουμε ότι για n 2, και ότι Άρα, και συνεπώς:. Από την σχέση προκύπτει: n 2. Η σχέση μας δείχνει ότι το είναι πιο κοντά στο x από ότι το.

21 Παράδειγμα 2. Να δειχθεί ότι τα πρώτα αναγωγήματα του αριθμού e προσεγγίζουν όλο και καλύτερα τον αριθμό. Λύση: O αριθμός e ορίζεται, κατά τα γνωστά, ως:. Η δεκαδική του προσέγγιση στο έκτο δεκαδικό ψηφίο είναι: e άρα θα υπολογίσουμε τα επτά πρώτα αναγωγήματα του που είναι:. Άρα, και συνεπώς θα πρέπει να αληθεύει ότι:, ή. και.

22 κλάσματος ενός άρρητου a, τουλάχιστον ένα ικανοποιεί την ανισότητα: Θεώρημα 12: Από οποιαδήποτε δύο διαδοχικά αναγωγήματα και του συνεχούς. Θεώρημα 13 (Hurwitz): Κάθε άρρητος αριθμός a έχει έναν άπειρο αριθμό ρητών προσεγγίσεων που ικανοποιούν την ανισότητα:. Θεώρημα 14: Κάθε άρρητος αριθμός b που δεν είναι ισοδύναμος με τον αριθμό ξ διαθέτει έναν άπειρο αριθμό ρητών προσεγγίσεων που επαληθεύουν την ανισότητα:.

23 Γεωμετρική ερμηνεία συνεχών κλασμάτων Σε ένα ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων, σχεδιάζουμε την ευθεία y= ax, η οποία δεν περνάει από σημεία με ακέραιες συντεταγμένες διότι τότε a= y/x θα ήταν ρητός αριθμός. Έπειτα, υπολογίζουμε τα αναγωγήματα του a, για παράδειγμα του. Τα αναγωγήματα είναι:. Τα σημεία που βρίσκονται κάτω από την γραφική παράσταση y= 3 x, περιγράφουν, αντίστοιχα, τα και είναι όλα μικρότερα από το 3. Ανάλογα, τα σημεία που βρίσκονται πάνω από την γραφική παράσταση, περιγράφουν τα και είναι όλα μεγαλύτερα από το 3. Ενώνουμε με μια ευθεία τα και με μία άλλη τα και σχηματίζονται αντίστοιχα δύο πολυγωνικές γραμμές που προσεγγίζουν όλο και καλύτερα την y= 3 x. Το ακόλουθο σχήμα απεικονίζει την y= 3 x καθώς και τις δύο πολυγωνικές γραμμές που ενώνουν τα αναγωγήματα.

24

25 Εκφράσεις υπερβατικών αριθμών

26 Διοφαντικές εξισώσεις Εξίσωση Pell. Απροσδιόριστη εξίσωση (indeterminate equation) είναι μια εξίσωση που δεν μπορεί να λυθεί με τις δοθείσες πληροφορίες. Διοφαντική εξίσωση είναι μια απροσδιόριστη πολυωνυμική εξίσωση που δέχεται μόνο ακέραιες ρίζες. Η γενικευμένη μορφή της είναι:. Η εξίσωση:, με N έναν θετικό ακέραιο, όχι τέλειο τετράγωνο και x, y άγνωστους ακέραιους, ονομάζεται εξίσωση Pell. Το συνεχές κλάσμα του είναι:.

27 Γενική μέθοδος επίλυσης εξίσωσης Pell Θεώρημα 15: Αν είναι η ελάχιστη θετική ρίζα της, τότε όλες οι υπόλοιπες θετικές ρίζες μπορούν να βρεθούν από την εξίσωση: Θεώρημα 16: Αν η είναι επιλύσιμη με την ελάχιστη θετική λύση, τότε όλες οι υπόλοιπες θετικές ρίζες υπολογίζονται μέσω της εξίσωσης:. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας τις ίδιες τιμές, όλες οι θετικές λύσεις της: δίνονται από την σχέση:..

28 Παράδειγμα 3. Εύρεση μερικής λύσης της εξίσωσης:. Λύση: Ν = 24 άρα από τον πίνακα 1 είναι. και συνεπώς: n = 2, άρτιος αριθμός. Εύκολα υπολογίζουμε το αναγώγημα δεύτερης τάξης, και προκύπτει:, και άρα το ζευγάρι λύσεων, είναι μια μερική λύση της δοσμένης εξίσωσης. Παράδειγμα 4. Σύμφωνα με τον πίνακα 1, είναι η ελάχιστη θετική ρίζα της:. Μια δεύτερη λύση βρίσκεται από τo Θεώρημα 18 για n= 2. Άρα, διότι.

29 Βιβλιογραφία C.D. Olds, Continued Fractions, Random House, NY (1963) A.Y. Khinchin, Continued Fractions, University of Chicago Press (1964) John D. Barrow, Chaos in Numberland: The secret life of continued fractions (2000) Thomas Koshy, Elementary number theory with applications, Amsterdam, London, Elsevier Academic (2007) J. Steinig, Aproof of Lagrange s theory on periodic continued fractions, Arch. Math., Vol. 59, (1992) Πουλάκης Μ. Δημήτριος, Θεωρία αριθμών: Μια σύγχρονη θεώρηση της κλασσικής θεωρίας αριθμών (1997) Mohamed Mkaouar, Continued Fractions of Transcendental Numbers, Τεύχος 45, Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (2001) Gerard P. Michon, Ph. D., Continued Fractions, A. Bogomolny, Interactive Mathematics Miscellany and Puzzles from Interactive Mathematics Miscellany and Puzzles

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα Σελίδα από 58 Κεφάλαιο 9 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα 9. Ορισμοί... 9. Ιδιότητες... 9. Θεώρημα Cayley-Hamlto...9 9.. Εφαρμογές του Θεωρήματος Cayley-Hamlto... 9.4 Ελάχιστο Πολυώνυμο...40 Ασκήσεις του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Περιέχει: Όλη την ύλη της Γ Λυκείου, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας σε () ΒΙΒΛΙΟμαθήματα που το καθένα περιέχει: Α. Απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1 Μιγαδικοί αριθμοί Τι είναι και πώς τους αναπαριστούμε Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι μια επέκταση του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Πεπερασμένες Διαφορές.

Πεπερασμένες Διαφορές. Κεφάλαιο 1 Πεπερασμένες Διαφορές. 1.1 Προσέγγιση παραγώγων. 1.1.1 Πρώτη παράγωγος. Από τον ορισμό της παραγώγου για συναρτήσεις μιας μεταβλητής γνωρίζουμε ότι η παράγωγος μιας συνάρτησης f στο σημείο x

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΠΤΗΣ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΠΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΠΤΗΣ Αθήνα Ιούλιος, 01 Η παρούσα ιπλωµατική Εργασία εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Θα ξεκινήσουµε την παρουσίαση των γραµµικών συστηµάτων µε ένα απλό παράδειγµα από τη Γεωµετρία, το οποίο ϑα µας ϐοηθήσει στην κατανόηση των συστηµάτων αυτών και των συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Άλγερα και πράξεις: (ή το µυστικό της επιτυχίας) - Όταν ένα γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών. Πάτρα 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών. Πάτρα 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραματικών Δεδομένων Αθανάσιος Δρόσος Πάτρα 008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κωδικός Βιβλίου: 0-22-0230 ISBN 978-960-06-4895-9 (01) 000000 0 22 0230 3 B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

µηδενικό πολυώνυµο; Τι ονοµάζουµε βαθµό του πολυωνύµου; Πότε δύο πολυώνυµα είναι ίσα;

µηδενικό πολυώνυµο; Τι ονοµάζουµε βαθµό του πολυωνύµου; Πότε δύο πολυώνυµα είναι ίσα; ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ 1. Τι ονοµάζουµε µονώνυµο Μονώνυµο ονοµάζεται κάθε γινόµενο το οποίο αποτελείται από γνωστούς και αγνώστους (µεταβλητές ) πραγµατικούς αριθµούς. Ο γνωστός πραγµατικός αριθµός ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Η εξίσωση Pell στα Ελληνικά και Ινδικά Μαθηµατικά

Η εξίσωση Pell στα Ελληνικά και Ινδικά Μαθηµατικά Διπλωµατική Εργασία Η εξίσωση Pell στα Ελληνικά και Ινδικά Μαθηµατικά Συγγραφή: Μαρίνα Μπρόκου Δ201101 Επιβλέπων: Οµότ. Καθηγητής Στ. Νεγρεπόντης Αθήνα, Ιούλιος 2014 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή 1 1.1 Η εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

1. στο σύνολο Σ έχει ορισθεί η πράξη της πρόσθεσης ως προς την οποία το Σ είναι αβελιανή οµάδα, δηλαδή

1. στο σύνολο Σ έχει ορισθεί η πράξη της πρόσθεσης ως προς την οποία το Σ είναι αβελιανή οµάδα, δηλαδή KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ιατεταγµένα σώµατα-αξίωµα πληρότητας Ένα σύνολο Σ καλείται διατεταγµένο σώµα όταν στο σύνολο Σ έχει ορισθεί η πράξη της πρόσθεσης ως προς την οποία το Σ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3 ( ) ( ) ( ) = 4( ) d d ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 00 Email: dsourlas@phsics.upatras.gr www.phsics.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ Η εξίσωση α 0 Στο Γυμνάσιο μάθαμε τον τρόπο επίλυσης των εξισώσεων της μορφής α 0 για συγκεκριμένους αριθμούς α,,με α 0 Γενικότερα τώρα, θα δούμε πώς με την οήθεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ (α + β) = α + αβ + β α + β + γ = 0, α 0 = β ± β 4αγ α Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξεις με Πραγματικούς αριθμούς. Μονώνυμα - Πράξεις με μονώνυμα Πολυώνυμα - Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων Πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Στα παρακάτω θα αναφερθούµε σε µερικά µόνον σηµεία του άρθρου.

Στα παρακάτω θα αναφερθούµε σε µερικά µόνον σηµεία του άρθρου. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ: BULLETIN (New Series) OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY Volume 1, Number 6, November 1979 RATIO IN EARLY GREEK MATHEMATICS BY D. H. FOWLER Contents 1. Introduction 2. Arithmetike

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ e ΚΑΙ π ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ Υ- ΠΕΡΒΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ e ΚΑΙ π ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ Υ- ΠΕΡΒΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ π ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ Υ- ΠΕΡΒΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Του Αντωνίου Α. Αντωνίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύνολο των υπερβατικών αριθμών είναι ένα υπεραρθμήσιμο σύνολο. Αυτό σημαίνει ότι μεταξύ των πραγματικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων Ελλιπή δεδομένα Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 75 ατόμων Εδώ έχουμε δ 75,0 75 5 Ηλικία Συχνότητες f 5-4 70 5-34 50 35-44 30 45-54 465 55-64 335 Δεν δήλωσαν 5 Σύνολο 75 Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

«Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών»

«Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών» Η παρούσα Διπλωματική Εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια των σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης που απονέμει το Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα