Δκβνιηαζκνί ζην Υγεηνλνκηθό Πξνζσπηθό Γεκήηξηνο Φαηδεγεσξγίνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δκβνιηαζκνί ζην Υγεηνλνκηθό Πξνζσπηθό Γεκήηξηνο Φαηδεγεσξγίνπ"

Transcript

1 Δκβνιηαζκνί ζην Υγεηνλνκηθό Πξνζσπηθό Γεκήηξηνο Φαηδεγεσξγίνπ Παεμθόβμξ Ιμζιςλζμθόβμξ 251 Γεκζηό Λμζμημιείμ Αενμπμνίαξ Γεηέιανζμξ 2010

2 Η γέλλεζε ησλ εκβνιίσλ

3 Απνηειεζκαηηθόηεηα εκβνιίσλ MMWR, 1999;48(12):245 Ννζεξόηεηα 1900 Ννζεξόηεηα 1998 Μείσζε % Δοθμβζά Γζθεενίηζδα Θμηηύηδξ Σέηακμξ Πμθζμιοεθίηζξ Ηθανά Πανςηίηζδα Δνοενά οββεκήξ Δνοενά Κδκζββίηζδα HiB

4 Δπίδξαζε ησλ εκβνιίσλ ζηηο ινηκώδεηο αζζέλεηεο

5 Πνιηνκπειίηηδα Τν πξώην θαη ην...ηειεπηαίν θξνύζκα

6

7 Η ηζηνξία ηνπ αληη-εκβνιηαζηηθνύ θηλήκαηνο Ανπίγεζ ηαοηόπνμκα ιε ηδκ πνμζπάεεζα ημο E. Jenner βζα ημ ειαόθζμ ηδξ εοθμβζάξ The Dangerous and Sinful Practice of Inoculation (1772) από ημκ Rev. Edward Massey Inoculation - An Indefensible Practice από ημκ Rev. Mr. Delafaye Ίδνοζδ Αντιεμβολιαστικής Εταιρείας της Αμερικής (1879, από ημκ Βνεηηακό William Tebb) Ίδνοζδ ηδξ Ένωσης Εναντίον τοσ Υποτρεωτικού Εμβολιασμού ζηδκ Λέα Αββθία Ίδνοζδ ηδξ Αντιεμβολιαστικής Ένωσης, ζηδ Λέα Τόνηδ Θύνζμξ πνδιαημδόηδξ ηςκ ακηζειαμθζαζηζηώκ ηζκδιάηςκ δ Pittsburg Glass Company ηαζ μ ζδνοηήξ ηδξ John Pitcairn

8 Η επαλάζηαζε ηνπ εκβνιίνπ La Revolta da Vacina Ρίμ κηε Σγακέσνμ, Βναγζθία, ηέθμξ ημο 19 μο αζώκα Έλανζδ θοιαηίςζδξ, ηίηνζκμο πονεημύ, ζθανάξ, ηύθμο, θέπναξ ηαζ αμοαςκζηήξ πακώθμοξ Απόθαζδ ημο πνμέδνμο R. Alves βζα ελοβίακζδ ηδξ πόθδξ Τπεύεοκμξ ημο πνμβνάιιαημξ: Ozwaldo Cruz Λμιμεεζία: Bota Abaixo, Brigadas Mata Mosquitos ηαζ οπμπνεςηζηόξ ειαμθζαζιόξ Λμε 1904: Δπακάζηαζδ ιε ιάπεξ ζημοξ δνόιμοξ

9 Οη επηπηώζεηο από ηελ δηαθνπή ησλ εκβνιίσλ Σηνθρόικε, Κείςζδ ειαμθζαζηζηήξ ηάθορδξ έκακηζ εοθμβζάξ ζημ 40% (έκακηζ 90% ζημ οπόθμζπμ ηδξ πώναξ) βζα ενδζηεοηζημύξ ηαζ άθθμοξ θόβμοξ ειθάκζζδ επζδδιίαξ εοθμβζάξ Μ. Βξεηηαλία, Κείςζδ ειαμθζαζηζηήξ ηάθορδξ έκακηζ ηδξ ημηηύημο ζημ 31% (από 81%), ιεηά από δδιμζίεοια ζημκ ζαηνζηό ηύπμ ιε 36 πενζπηώζεζξ ακεπζεοιήηςκ εκενβεζώκ ειθάκζζδ επζδδιζώκ ημηηύημο ιε εακάημοξ ανεθώκ Σνπεδία, Γζαημπή ειαμθίμο έκακηζ ημηηύημο ημ 60% ηςκ παζδζώκ δθζηίαξ <10 εηώκ πνμζαθήεδηε από ημηηύηδ

10 Οη επηπηώζεηο από ηελ δηαθνπή ησλ εκβνιίσλ Οιιαλδία, Δπζδδιία ζθανάξ ζε ενδζηεοηζηή ημζκόηδηα πμο απαβμνεύεζ ημοξ ειαμθζαζιμύξ 2961 ηνμύζιαηα, 68 κμζδθείεξ ηαζ 3 εάκαημζ Μ. Βξεηηαλία - Ιξιαλδία, 2000 Κεηά από δζαιάπδ βζα ηδκ αζθάθεζα ημο ειαμθίμο MMR, ιείςζδ ειαμθζαζηζηήξ ηάθορδξ ζημ 60% ειθάκζζδ επζδδιίαξ ζθανάξ ζηδκ Ηνθακδία ιε 100 εζζαβςβέξ ηαζ 3 εακάημοξ Νηγεξία, 2001 κέρξη ζήκεξα Γζαημπή ειαμθίςκ πμθζμιοεθίηζδαξ, ζθανάξ ηαζ δζθεενίηζδαξ ιεηά από ζύζηαζδ πμθζηζημύ πνμζώπμο πενζπηώζεζξ ζθανάξ ιε 600 εακάημοξ (ζε 3 ιήκεξ), επακειθάκζζδ πμθζμιοεθίηζδαξ (>50% ηςκ παβηόζιζςκ ηνμοζιάηςκ ζήιενα)

11

12 Αηηίεο γηα άξλεζε εκβνιηαζκνύ Πνμζςπζηή επζθμβή Άβκμζα βζα ημ όθεθμξ ηςκ ειαμθίςκ Φόαμξ βζα ηδκ δζαδζηαζία ημο ειαμθζαζιμύ Φόαμξ βζα επζπθμηέξ Καγζηή «οζηενία» Θνδζηεοηζημί θόβμζ (πζθζαζηέξ, ζασεκημθόβμζ, amish, ηθπ) Δκαθθαηηζηή ζαηνζηή (μιμζμπαεδηζηή, μθζζηζηή ζαηνζηή, ayuverda, πεζνμπνάηηεξ, αεθμκζζηέξ, ηθπ) Οζημκμιζηά ηίκδηνα Πμθζηζηέξ επζθμβέξ Γζάθμνα ζοιθένμκηα

13

14 Κίλδπλνη ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη ην πγεηνλνκηθό πξνζσπηθό NIOSH, CDC 2002 Βζμθμβζημί ηίκδοκμζ Αζιαημβεκώξ ιεηαδζδόιεκμζ πανάβμκηεξ (HBV, HCV, HIV, ηθπ) Φοιαηίςζδ ηαζ άθθα αενμβεκώξ ιεηαδζδόιεκμζ Άθθμζ ηίκδοκμζ Υδιζημί ηίκδοκμζ Ολείδζμ ημο αζεοθεκίμο, βθμοηαναθδεΰδδ Latex Ακηζκεμπθαζιαηζηά θάνιαηα Άθθα Φοζζημί ηίκδοκμζ Αηαηάθθδθδ ενβμκμιία Κομζηεθεηζηά πνμαθήιαηα Αηηζκμαμθία (ζμκίγμοζα ηαζ ιδ-ζμκίγμοζα) Βία Φοπμημζκςκζημί ηίκδοκμζ Ώνεξ ενβαζίαξ ηαζ επζπηώζεζξ οιπενζθμνά απέκακηζ ζημ βοκαζηείμ πνμζςπζηό Πνμαθήιαηα οβείαξ Άθθμζ ηίκδοκμζ

15 Οη επαγγεικαηίεο πγείαο αζθνύλ επηθίλδπλν επάγγεικα Οζ επαββεθιαηίεξ οβείαξ ανίζημκηαζ ζε ηίκδοκμ κα ιμθοκεμύκ ζηδκ δζάνηεζα άζηδζδξ ηςκ ηαεδηόκηςκ ημοξ Ο ηίκδοκμξ όιςξ ιπμνεί κα ιεζςεεί ιε: Αοζηδνή ηήνδζδ ηδξ οβζεζκήξ ηςκ πενζώκ Αοζηδνή ηήνδζδ ηςκ ααζζηώκ ιέηνςκ πνμθύθαλδξ Έβηαζνδ εθανιμβή ηςκ ιέηνςκ απμιόκςζδξ Δθανιμβή πνμβνάιιαημξ ακμζμπμίδζδξ (ειαμθζαζιμύ)

16 Γηαηί πξέπεη νη επαγγεικαηίεο πγείαο λα εκβνιηάδνληαη; Πνμθύθαλδ ηςκ ίδζςκ από ιεηαδμηζηά κμζήιαηα Πνμθύθαλδ ηδξ μζημβέκεζαξ ηαζ ηςκ ζοκηνόθςκ ημοξ Πνμθύθαλδ ηςκ εοάθςηηςκ αζεεκώκ από ζμαανά ιεηαδμηζηά κμζήιαηα

17 Δκβνιηαζηηθή θάιπςε επαηίηηδαο Β επαγγεικαηηώλ πγείαο ζε 113 λνζνθνκεία, Η.Π.Α., * Απαζπόθδζδ Ανζειόξ 3 δόζεζξ, % Πανασαηνζηό πνμζςπζηό Αηηζκμθμβζηό Λμζδθεύηνζεξ Ηαηνμί/εηπαζδεοόιεκμζ Βμδεμί κμζδθεοηνζώκ Σεπκζημί/αζθάθεζα Γζμζηδηζημί οπάθθδθμζ Κάβεζνμζ/ηναπεγμηόιμζ Σύλνιν *Arch Intern Med 1997;157:2601

18 Αηηίεο απνηπρίαο πξνγξάκκαηνο εκβνιηαζκνύ Κδ ζοιιόνθςζδ ηςκ επαββεθιαηζώκ οβείαξ Δπζεοιία απμθοβήξ θανιάηςκ - εκέζεςκ Φόαμξ βζα πανεκένβεζεξ Πεπμίεδζδ μηζ ηα ειαόθζα είκαζ ακαπμηεθεζιαηζηά Πεπμίεδζδ μηζ μ ηίκδοκμξ ιόθοκζδξ/κόζδζδξ είκαζ αιεθδηέμξ Κδ μθμηθήνςζδ ηςκ απαναίηδηςκ δόζεςκ Έθθεζρδ πνμβνάιιαημξ ειαμθζαζιώκ Έθθεζρδ ζηαεενήξ πμθζηζηήξ Έθθεζρδ εζδζηεοιέκμο πνμζςπζημύ Έθθεζρδ οπμδμιώκ

19 Δκβνιηαζκνί ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο Υπνρξεσηηθνί Σεηάκμο-δζθεενίηζδαξ Ηθανάξ-ενοενάξ-πανςηίηζδαξ Ζπαηίηζδαξ Β Ακειεοθμβζάξ Γνίπδξ Καηά πεξίπησζε Ζπαηίηζδαξ Α Πκεοιμκζόημηημο Κδκζββζηζδόημηημο BCG Πμθζμιοεθίηζδαξ HPV Δοθμβζάξ Ιύζζαξ Θίηνζκμο πονεημύ Εςζηήνα

20

21

22 Πξόγξακκα εκβνιηαζκώλ γηα εξγαδόκελνπο ζε επαγγέικαηα πγείαο Ζπαηίηιδα Β (Τξεηο δόζεηο ζε ρξόλν 0, 1 θαη 6 κήλεο) Τέηανος - Γιθθερίηιδα (Td) (Αλακλεζηηθέο δόζεηο αλά 10εηία, κία αλακλεζηηθή δόζε λα είλαη Tdap) Ηλαρά (Μία δόζε ηνπιάρηζηνλ ζηνπο λενπξνζιακβαλόκελνπο) Δρσθρά (Μία δόζε ηνπιάρηζηνλ ζηνπο λενπξνζιακβαλόκελνπο) Παρωηίηιδα (Μία δόζε ηνπιάρηζηνλ ζηνπο λενπξνζιακβαλόκελνπο) Γρίπη (Μία δόζε ζε θάζε ρεηκεξηλή πεξίνδν) Ανεμεσλογιά (Γύν δόζεηο ζηνπο λενπξνζιακβαλόκελνπο) Εωζηήρας (Μία δόζε ζηνπο >60 εηώλ) Ζπαηίηιδα Α (Σε αζρνινύκελνπο κε ηξόθηκα θαη πξνζσπηθό παηδηθώλ ζηαζκώλ) HPV (Σε γπλαίθεο <26 εηώλ πνπ δελ έρνπλ εκβνιηαζζεί)

23 Πεξηπηώζεηο επαθήο κε αίκα (αλά έηνο) ζε εξγαδόκελνπο ζε επαγγέικαηα πγείαο Δπάγγελμα Φεηξνπξγνί Γπλαηθνιόγνη Οδνληίαηξνη Ιαηξνί Παζνινγηθώλ εηδηθνηήησλ Ννζειεύηξηεο Παζνινγηθώλ Κιηλ. Βνεζνί ρεηξνπξγείνπ Δξγαδόκελνη ζηα Δπείγνληα Δξγαδόκελνη ζε Πξνλνζνθ. Φξνλη. Αριθμός επαθών με αίμα Αριθμός διαδερμικών εκθέζεων Am J Med 1997;102:9-15

24 Πηζαλόηεηα κεηάδνζεο αηκαηνγελώο κεηαδηδόκελσλ ηώλ HIV HBV HCV Θίκδοκμξ ιεηάδμζδξ ιεηά από ηνύπδια ιε αεθόκα 0.3% 19-40% όηακ μ επαββεθιαηίαξ οβείαξ δεκ έπεζ ειαμθζαζεεί ηαζ δ πδβή είκαζ HBeAg(+) 1-6% όηακ μ επαββεθιαηίαξ οβείαξ δεκ έπεζ ειαμθζαζεεί ηαζ δ πδβή είκαζ HBeAg(-) 1.8% (0-7%) 10% 0.45% Θίκδοκμξ ιεηάδμζδξ ιεηά από επαθή ιε αθεκκμβόκμοξ Θίκδοκμξ ιεηάδμζδξ ιεηά από επαθή ιε ιδ αηέναζμ δένια 0.09%? 0.36% <0.09%??

25 Κιηληθέο εθδειώζεηο ηεο επαηίηηδαο

26 Δκβόιην έλαληη επαηίηηδαο Β Αζθαθέξ ηαζ απμηεθεζιαηζηό ειαόθζμ Πνόβναιια ηνζώκ δόζεςκ (0, 1 ηαζ 6 ιήκεξ) εκδμιοσηά ζημκ δεθημεζδή Πμζμζηό επζηοπίαξ ζπεδόκ 90% πεηζηά ιεζςιέκδ απμηεθεζιαηζηόηδηα ζε: δθζηζςιέκμοξ, ηαπκζζηέξ ηαζ παπύζανημοξ ε απμηοπία ακάπηολδξ ακηζζςιάηςκ (anti-hbs): Δπακάθδρδ 1 έςξ 3 δόζεςκ ηαζ έθεβπμξ ακηζζςιάηςκ ζε 1 έςξ 6 ιήκεξ Υμνήβδζδ ιεβάθδξ δόζεςξ (κεθνμπαεώκ) Ακηεκδείλεζξ: αθθενβία ζε πνμδβμύιεκδ πμνήβδζδ ημο ειαμθίμο

27 Incidence per 100,000 Δπίπησζε ηεο HBV ινίκσμεο ζε επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ηνλ γεληθό πιεζπζκό, Η.Π.Α., Universal Precautions Hepatitis B Vaccine Δπαγγελμαηίες σγείας Γενικός πληθσζμός Year

28 Παξελέξγεηεο εκβνιίνπ επαηίηηδαο Β Πόκμξ ζημ ζδιείμ ηδξ έκεζδξ Υαιδθόξ πονεηόξ Ακαθοθαηηζηή ακηίδναζδ: 1 ακά 600,000 δόζεζξ Γεκ έπμοκ ακαθενεεί ζμαανέξ πανεκένβεζεξ Γεκ οπάνπμοκ ηίκδοκμζ βζα ημ έιανομ

29 Δκβόιην επαηίηηδαο B: Μαθξνρξόληα απνηειεζκαηηθόηεηα Οζ ηίηθμζ ακηζζςιάηςκ anti-hbs ιεζώκμκηαζ ζε <10 miu/ml ζημ 30-50% ηςκ εκδθίηςκ, 8-10 πνόκζα ιεηά ημκ ειαμθζαζιό Ζ έηεεζδ όιςξ ζε HBV πνμηαθεί ακαικδζηζηή απάκηδζδ ηςκ anti- HBs δ μπμία πνμθαιαάκεζ ηδκ ηθζκζηή ειθάκζζδ θμίιςλδξ Ζ ακμζμθμβζηή ικήιδ παναιέκεζ άεζηηδ βζα 20 ημοθάπζζημκ πνόκζα ιεηά ημκ ειαμθζαζιό Υνόκζα HBV θμίιςλδ έπεζ ηαηαβναθεί πάνα πμθύ ζπάκζα ακάιεζα ζε ειαμθζαζεέκηεξ πμο είπακ ηαθή ανπζηή ακηζζςιαηζηή απάκηδζδ Δπακαθδπηζηέξ δόζεζξ ειαμθίμο δεκ ζοκζζηώκηαζ πθέμκ

30 Τέηαλνο (C. tetani) Gram(+) ζπμνμβόκμ ααηηδνίδζμ ιε ιεβάθδ ακημπή Πανάβεζ ημλίκεξ (ηεηακμζπαζιίκδ) Υνόκμξ επώαζδξ: 8 διένεξ Πζό ζοπκόξ μ βεκζηεοιέκμξ ηέηακμξ Κεβάθμξ πνόκμξ απμηαηάζηαζδξ

31 Cases Ηιηθηαθή θαηαλνκή πεξηπηώζεσλ ηεηάλνπ, ΗΠΑ < Age group (yrs)

32 Δκβόιην ηεηάλνπ ελειίθνπ (Td, Tdap) Αδνακμπμζδιέκδ ιε θμνιαθίκδ ηεηακζηή ημλίκδ ε ζοκδοαζιό ιε δζθεενζδζηή ημλίκδ (2 Lf units) βζά αύλδζδ ηδξ ακηζζςιαηζηήξ απάκηδζδξ Γζα παζδζά > 7 εηώκ ηαζ εκήθζηεξ Γμζμθμβία: 3 δόζεζξ + ακαικδζηζηέξ δόζεζξ ακά 10-εηία (ιία Tdap) Απμηεθεζιαηζηόηδηα: πεδόκ 100% Ακηεκδείλεζξ: μαανή αθθενβζηή ακηίδναζδ ζε πνμδβμύιεκδ πμνήβδζδ μαανή κόζμξ Ακεπζεύιδηεξ εκένβεζεξ Σμπζηή ακηίδναζδ Έκημκδ ημπζηή ακηίδναζδ (θαζκόιεκμ Arthus) Πονεηόξ ηαζ ζοζηδιαηζηά θαζκόιεκα

33 Κνθθύηεο Κεηααμθή ηδξ επζδδιζμθμβίαξ

34 Ιιαξά Δξπζξά Παξσηίηηδα

35 Σπγγελήο εξπζξά Θώθςζδ Θαηαννάηηδξ Θανδζμπάεεζα Κζηνμηεθαθία Πκεοιαηζηή ηαεοζηένδζδ Οζηζηέξ δζαηαναπέξ πθδκμιεβαθία Ζπαημιεβαθία

36 Δκβόιην MMR ΙΙ Εώκηεξ ελαζεεκδιέκμζ ζμί έκακηζ ζθανάξ, ενοενάξ, πανςηίηζδαξ Γύμ δόζεζξ ζε δθζηία ιδκώκ ηαζ 4-6 εηώκ Πμζμζηό απμηοπίαξ ηδξ πνώηδξ δόζδξ 2-5% θμζ μζ ενβαγόιεκμζ ζε επαββέθιαηα οβείαξ πνέπεζ κα έπμοκ ηάκεζ δύμ δόζεζξ ειαμθίμο Ακεπζεύιδηεξ εκένβεζεξ: Πονεηόξ (5-15%), ελάκεδια (5%), ανεναθβίεξ (25%), ενμιαμπεκία (1/30.000), εβηεθαθίηζδα (1/ ) Ακηεκδείλεζξ: μαανή αθθενβζηή ακηίδναζδ ζε πνμδβμύιεκδ δόζδ Θύδζδ Ακμζμακεπάνηεζα Πνόζθαηδ ιεηάββζζδ αίιαημξ ή παναβώβςκ Διαόθζμ MMR ηαζ αοηζζιόξ (απόννζρδ αζηζμθμβζηήξ ζπέζδξ)

37 Influenza Οκμιαζία από ημ 1580 από ζηαθζηή θέλδ (αζηώ επζννμή)

38 Δκβόιην έλαληη γξίπεο (TIV) Αδνακμπμζδιέκμξ ζόξ ή ηιήιαηα ζμύ (split) βνίππδξ Α & Β Σνζδύκαιμ ιε εηήζζα δζαθμνμπμίδζδ ακάθμβα ιε ηοηθμθμνμύκηα ζηεθέπδ Απμηεθεζιαηζηόηδηα 60-80% (ακάθμβδ ηδξ ζοιθςκίαξ ) Πενίμδμξ ειαμθζαζιμύ (ΖΠΑ): Οηηώανζμξ - ιέζα Λμειανίμο Πανεκένβεζεξ: 5-8% ημπζηή εοαζζεδζία ηαζ παιδθόξ πονεηόξ Ακηεκδείλεζξ: ζζημνζηό οπενεοαζζεδζίαξ άιεζμο ηύπμο ζημ ειαόθζμ ηαζ οπενεοαζζεδζία ακαθοθαηηζημύ ηύπμο ζημ αοβό Preservative-free ειαόθζα ηαζ ημ πνόαθδια ηδξ εεζμιενζάθδξ (οδνάνβονμξ)

39 Δκβόιην έλαληη γξίπεο (LAIV) Από ημ 2003 ηοηθμθμνεί ζηζξ ΖΠΑ ειαόθζμ ιε γώκηεξ ζμύξ Υμνήβδζδ οπό ιμνθή spray από ηδ ιύηδ (FluMist) Σνζδύκαιμ ιε εηήζζα δζαθμνμπμίδζδ ακάθμβα ιε ηα ηοηθμθμνμύκηα ζηεθέπδ Γεκ πενζέπεζ εεζμιενζάθδ ή άθθα ζοκηδνδηζηά Κεηά ημκ ειαμθζαζιό μ ζόξ δζαζπείνεηαζ βζα ανηεηέξ διένεξ Απμηεθεζιαηζηόηδηα 87% ζηα παζδζά Πνόθδρδ ιέζδξ ςηίηζδαξ ηαηά 30% ε εκήθζηεξ ιείςζδ ηςκ ειπονέηςκ επεζζμδίςκ ηαηά 25-40% οζπέηζζδ ιε πενζπηώζεζξ πανάθοζδξ Bell (N Engl J Med 2004;350:896)

40 Παξελέξγεηεο εκβνιίνπ γξίπεο Σμπζηό άθβμξ ζημ ζδιείμ ηδξ έκεζδξ (10-64%) Πονεηόξ, ηαημοπία, ιοαθβίεξ βζα 1-2 διένεξ (5-10%) Αθθενβζηή ακηίδναζδ άιεζμο ηύπμο (ακαθοθαηηζηή) πμθύ ζπάκζα ύκδνμιμ Guillain-Barre: ιέπνζ ημ 1994: 1: δόζεζξ, ιεηά ημ 1994: απνμζδζόνζζηδ ζοπκόηδηα Κείςζδ ηδξ ζοπκόηδηαξ ηαηά 75% ιεηαλύ ηαζ (JAMA 2004;292:2478) οιπηώιαηα θμίιςλδξ ακώηενμο ακαπκεοζηζημύ ιεηά ημ FluMist Πανάθοζδ πνμζςπζημύ ηύπμο Bell ιε ημ FluMist

41 Η επηδεκία Η1Ν1 ζηελ Διιάδα

42 Μειινληηθά εκβόιηα έλαληη ηεο γξίπεο Lambert L.C. & Fauci A.S. NEJM 2010;363:2036

43 Αλεκεπινγηά (VZV-ινίκσμε)

44 Δκβόιην έλαληη αλεκεπινγηάο Πάνα πμθύ ζοπκή κόζμξ παβημζιίςξ Πμθύ ιεβάθδ ιεηαδμηζηόηδηα (αενμβεκήξ) 100 εάκαημζ εηδζίςξ από ακειεοθμβζά ζηζξ Ζ.Π.Α. Διαόθζμ από γώκηα ελαζεεκδιέκμ ζό VZV (Oka strain) Σνόπμξ πμνήβδζδξ: Τπμδμνίςξ Απαζημύιεκεξ δόζεζξ: Παζδζά < 13 εηώκ: 1 δόζδ (12 μ -24 μ ιήκα) Έθδαμζ ηαζ εκήθζηεξ: 2 δόζεζξ ιε ιεζμδζάζηδια 1-2 ιήκεξ Ακηεκδείλεζξ: Θύδζδ Ακμζμακεπάνηεζα (HIV, ηαηαζημθή ηοηηανζηήξ ακμζίαξ) Ακηίδναζδ ζε πνμδβμύιεκδ δόζδ Οπμζαδήπμηε ζμαανή κόζμξ

45 Δλδείμεηο εκβνιίνπ έλαληη αλεκεπινγηάο MMWR, 2005;54(40) ζμζ ανίζημκηαζ ζε ζηεκή επαθή ιε άημια πμο ηζκδοκεύμοκ κα κμζήζμοκ ιε αανεζά κόζμ: Δπαββεθιαηίεξ οβείαξ οβηάημζημζ αηόιςκ ζε ακμζμηαηαζημθή ζμζ ανίζημκηαζ ζε ηίκδοκμ κα κμζήζμοκ ή κα ιεηαδόζμοκ ηδκ ακειεοθμβζά: Γάζηαθμζ, κδπζαβςβμί Δνβαγόιεκμζ ζε παζδζημύξ ζηαειμύξ Σνόθζιμζ ηαζ πνμζςπζηό: μθνςκζζηζηώκ ηαηαζηδιάηςκ Θμθθεβίςκ ηναημπέδςκ Έθδαμζ ηαζ εκήθζηεξ πμο δζαιέκμοκ ιε παζδζά Γοκαίηεξ πμο πζεακόκ κα ανεεμύκ ζε ηαηάζηαζδ εβηοιμζύκδξ Σαλζδζώηεξ

46 Δλδείμεηο αλνζίαο ηνπ ελήιηθα έλαληη ηνπ ηνύ VZV Σεηιδνζςιέκμξ ειαμθζαζιόξ ιε δόζεζξ ακάθμβα ιε ηδκ δθζηία Ακαθενόιεκμ ζζημνζηό ακειεοθμβζάξ πνμ ημο 1966 Ηζημνζηό ηοπζηήξ ακειεοθμβζάξ πμο είπε δζαβκςζεεί από βζαηνό ή από ημκ βμκέα, βζα ηα άημια πμο έπμοκ βεκκδεεί από ημ Ηζημνζηό ένπδηα γςζηήνα πμο δζαβκώζεδηε από βζαηνό Δνβαζηδνζαηή δζάβκςζδ ακμζίαξ (IgG ακηζζώιαηα)

47 Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο εκβνιίνπ έλαληη αλεκεπινγηάο Σμπζηόξ ενεεζζιόξ (30% ηςκ εκδθίηςκ) Πονεηόξ (<10%) Ήπζμ ελάκεδια ακειεοθμβζάξ (<5%) ΠΡΟΟΥΖ: ηίκδοκμξ ιεηάδμζδξ ζηα άημια ημο πενζαάθθμκημξ Δπζθδρία (<1/1000) Πκεοιμκία (πάνα πμθύ ζπάκζα) Δβηεθαθίηζδα (πάνα πμθύ ζπάκζα) Αζιαημθμβζηέξ δζαηαναπέξ (πάνα πμθύ ζπάκζα) Ανενμπάεεζα (πάνα πμθύ ζπάκζα) Αθθενβζηέξ ακηζδνάζεζξ

48 Φπκαηίσζε (M. tuberculosis)

49 Δκβόιην έλαληη M. tuberculosis (BCG) Δλαζεεκδιέκμ ζηέθεπμξ M. bovis Απμηεθεζιαηζηόηδηα ημο ειαμθίμο 50% Πανεκένβεζεξ: ημπζηόξ ενεεζζιόξ, έθηδ, μζηεμιοεθίηζδα, δζάζπανηδ BCG θμίιςλδ Θίκδοκμξ ζε πενίπηςζδ ακμζμακεπάνηεζαξ Δκδείλεζξ ειαμθζαζιμύ ζηα παζδζά: οκεπζγόιεκδ έηεεζδ ζε θοιαηίςζδ από ακεεηηζηό ζηέθεπμξ οκεπζγόιεκδ έηεεζδ ζε θοιαηίςζδ εθ όζμκ δεκ είκαζ δοκαηή δ πνμθδπηζηή εεναπεία Οιάδεξ πθδεοζιμύ ιε ορδθμύξ δείηηεξ ιόθοκζδξ ε επαββεθιαηίεξ οβείαξ αιθίαμθδ δ πνδζζιόηδηα (Πνμηεναζόηδηα ηα ιέηνα ακαπκεοζηζηήξ πνμζηαζίαξ ηαζ ιέηνα απμιόκςζδξ)

50 Ταμηλόκεζε λνζνθνκείσλ θαη ρώξσλ αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο θπκαηίσζεο ζηνπο εξγαδόκελνπο Κίλδπλνο Μεηαηξνπή Μεηάδνζε Αζζελείο κε Tb Mantoux* αλά έηνο Διάρηζηνο Παξόκνηα ΟΦΙ 0 Πνιύ ρακειόο -//- ΟΦΙ 0 Φακειόο -//- ΟΦΙ <6 Δλδηάκεζνο -//- ΟΦΙ >6 Υςειόο Μεγαιύηεξε ΝΑΙ Οπνηνζδήπνηε αξηζκόο * Σπρλόηεηα κεηαηξνπήο Mantoux ζε ζρέζε κε πεξηνρέο πνπ δελ ππάξρεη έθζεζε

51 Νέν εκβόιην BCG (αλαζπλδπαζκέλν DNA) Πνμζεήηδ ηαζ αθαίνεζδ βμκζδίςκ από ημκ αάηζθθμ Calmette- Guerin ιε ζημπό ηδκ εκενβμπμίδζδ ηόζμ ηδξ ποιζηήξ ακμζίαξ (ιέζς CD4 + ) όζμ ηαζ ηδξ ηοηηανζηήξ (ιέζς CD8 + ) N Engl J Med, 2005

52 Δκβόιηα έλαληη κεληγγηηηδνθόθθνπ 1) Πολσζακταριδικά: Έλαληη ησλ ζηειερώλ [A,C] ή [A, C, Y, W-135] Γελ θαιύπηνπλ ην ζηέιερνο Β (ππεύζπλν γηα ην 30-40% ησλ ζπνξαδηθώλ θξνπζκάησλ) Φξνληθή δηάξθεηα αλνζίαο: 3-5 ρξόληα Δλδείμεηο: α. γεληθόο πιεζπζκόο ζε πεξηόδνπο επηδεκηώλ 2) Σσζεσγμένα: β. πξνθύιαμε εηδηθώλ νκάδσλ (ζηξαηηώηεο, ηξόθηκνη θπιαθώλ, εζώθιεηζηνη καζεηέο ζρνιείσλ, θιπ) Έλαληη ησλ ζηειερώλ A, C, Y, W-135 (Menactra, Menveo) Έλαληη ηνπ ζηειέρνπο C (δελ έρεη αθόκα ηελ έγθξηζε ηνπ FDA) Δθ άπαμ ρνξήγεζε, αξρίδνληαο από ηελ ειηθία ιίγσλ κελώλ Δλδείμεηο: αληηκεηώπηζε επηδεκηώλ

53 Δκβόιην έλαληη HPV Ζ πζό ζοπκά ιεηαδζδόιεκδ ζμβεκήξ ΚΛ ηανηίκμξ ηναπήθμο ιήηναξ 40 δζαθμνεηζηά ζηεθέπδ HPV Σμ ειαόθζμ πενζθαιαάκεζ 4 ζηεθέπδ (ζπεηίγμκηαζ: 2 ιε ημκ ηανηίκμ ηναπήθμο ιήηναξ ηαζ 2 ιε ημκδοθώιαηα) Δκδείλεζξ: Θμνίηζζα δθζηίαξ εηώκ (πνζκ από μπμζαδήπμηε έηεεζδ ζε HPV) ηαεώξ ηαζ εηώκ 3 δόζεζξ (0, 2 ηαζ 6 ιήκεξ) πζ ζε εβηύμοξ Πανεκένβεζεξ: Πόκμξ ζημ ζδιείμ ηδξ έκεζδξ, πονεηόξ, αθθενβζηέξ ακηζδνάζεζξ

54 Δκβνιηαζκνί θαη εγθπκνζύλε Δκβόιην Μπνξεί λα ρνξεγεζεί Αληελδείθλπηαη Ζπαηίηζδαξ Α Ζπαηίηζδαξ Β Γνίπδξ (αδνακμπμζδιέκμ) Γνίπδξ (LAIV) Ηθανάξ Πανςηίηζδαξ Πκεοιμκζμηόηημο Πμθζμιοεθίηζδαξ (IPV) Δνοενάξ Γζθεενίηζδαξ/ηεηάκμο Ακειεοθμβζάξ, γςζηήνα Δκδείηκοηαζ

55 Δηδηθά πξνβιήκαηα Δβηοιμζύκδ Ακμζμακεπάνηεζα Υνόκζα κμζήιαηα οιπθήνςζδ ειαμθζαζιμύ πμο δεκ μθμηθδνώεδηε Παεδηζηή ακμζμπμίδζδ ηαζ ειαμθζαζιμί Ανπείμ ειαμθζαζιώκ ηαζ μνμθμβζηώκ ελεηάζεςκ Απμθοβή ενβαζίαξ ιεηά από έηεεζδ ή ειαμθζαζιό Σαλίδζα ζημ ελςηενζηό Άνκδζδ ειαμθζαζιμύ

56 Γήισζε άξλεζεο εκβνιηαζκνύ Ο ηάηςεζ οπμβεβναιιέκμξ... δδθώκς οπεύεοκα μηζ έπς ακηζθδθεεί πθήνςξ μηζ θόβς ηδξ απαζπόθδζήξ ιμο ζημκ πώνμ ημο κμζμημιείμο ανίζημιαζ ζε ηίκδοκμ κα ιμθοκεώ ιε ημκ ζό ηδξ δπαηίηζδαξ Β ηαζ μηζ ιμο δόεδηε δ δοκαηόηδηα κα ειαμθζαζηώ ιε ημ ειαόθζμ έκακηζ ηδξ δπαηίηζδαξ Β. Δπίζδξ δδθώκς οπεύεοκα μηζ αξλνύκαη πνμξ ημ πανόκ ημκ ειαμθζαζιό αοηό ηαζ ιε ηδκ επζθμβή ιμο αοηή εα ζοκεπίζς κα ανίζημιαζ ζε ηίκδοκμ κα ιμθοκεώ ιε ημκ ζό ηδξ δπαηίηζδαξ Β. Δάκ ζημ ιέθθμκ αθθάλς βκώιδ ηαζ εεθήζς κα ειαμθζαζηώ έκακηζ ηδξ δπαηίηζδαξ Β, αοηό εα βίκεζ πςνίξ ηαιιία επίπηςζδ. Ο Γδθώκ

57 Έιεγρνο ησλ επαγγεικαηηθώλ ινηκώμεσλ ζην λνζνθνκείν Πενζααθθμκηζηά ιέηνα βζα ηδκ πνμθύθαλδ ιεηάδμζδξ κμζδιάηςκ ζημ πνμζςπζηό Σμπμεεηήζεζξ πνμζςπζημύ Πνόβναιια εηπαίδεοζδξ ζε εέιαηα οβείαξ ηαζ αζθάθεζαξ Πνόβναιια ειαμθζαζιμύ ημο πνμζςπζημύ Θαηάθθδθδ ζοιαμοθεοηζηή οπδνεζία Δλμπθζζιόξ βζα ηδκ αημιζηή πνμζηαζία ημο πνμζςπζημύ Πνςηόημθθα βζα ιεεόδμοξ απμιόκςζδξ ηςκ αζεεκώκ ηαζ ιέηνα πνμθύθαλδξ ημο πνμζςπζημύ Πνςηόημθθα ακηζιεηώπζζδξ εκδεπόιεκδξ έηεεζδξ ημο πνμζςπζημύ ζε ιεηαδμηζημύξ πανάβμκηεξ πέδζα ακηζιεηώπζζδξ επζδδιζώκ από ιεηαδμηζηά κμζήιαηα

58

59 Ευχαριστώ για την προσοχή σας

60

61

62

Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ

Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ & ΤΟΦΙΜΩΝ Γενικι Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ, Διεφκυνςθ Υγείασ των Ηϊων Τμιμα Ηωοανκρωπονόςων Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ ΑΘΘΝΑ Μάιοσ 2013 1 Πξόινγνο ημπυξ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ -ΣΟΜΔΑ ΑΗΘΖΣΖΡΗΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΥΔΠΑ Γζεοεοκηήξ Καεδβδηήξ Ν. Γεςνβζάδδξ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ6Θ-Θ0Κ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 20 /12/2011

ΑΔΑ: 45Ψ6Θ-Θ0Κ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 20 /12/2011 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 20 /12/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ Αριθ. Πρφη. Τ1/Γ.Π.νηθ.140202 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων»

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων» ΑΔΑ: Β4Λ5ΟΞ7Μ-ΛΝ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ: 26/6/2012 Γενική Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Ταχ. Δ/νση:ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΝΟΖΜΑΣΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΝΟΖΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ Αρηζ. Πρφη.Τ1/Γ.Π.νηθ.140958 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σα καληηάξηα ηεο Άλδξνπ ε «θξπκκέλε», άγλσζηε βηνπνηθηιόηεηα

Σα καληηάξηα ηεο Άλδξνπ ε «θξπκκέλε», άγλσζηε βηνπνηθηιόηεηα Σα καληηάξηα ηεο Άλδξνπ ε «θξπκκέλε», άγλσζηε βηνπνηθηιόηεηα Ζιίαο Πνιέκεο Μπθεηνιόγνο PhD Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην Δξγαζηήξην Γεληθήο θαη Γεσξγηθήο Μηθξνβηνινγίαο ηνπ ΓΠΑ ΜΤΚΖΣΔ Σα ιακζηάνζα εεςνείηαζ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΡΟ Α σζκεσές σνηήρηζη Σμ Νμζμημιείμ δζαεέηεζ ζοκμθζηά 7 ακαθοηέξ (Οζ 6 είκαζ ζεζνάξ 700 ηαζ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΓΔΝΔΙ ΗΠΑΣΙΣΙΓΔ.. Π. ΝΣΟΤΡΑΚΖ Καζεγεηήο Παζνινγίαο

ΙΟΓΔΝΔΙ ΗΠΑΣΙΣΙΓΔ.. Π. ΝΣΟΤΡΑΚΖ Καζεγεηήο Παζνινγίαο ΙΟΓΔΝΔΙ ΗΠΑΣΙΣΙΓΔ. Π. ΝΣΟΤΡΑΚΖ Καζεγεηήο Παζνινγίαο ΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Νέθξσζε θαη θιεγκνλή ηνπ επαηηθνύ παξεγρύκαηνο Ομεία: < 6 κήλεο, ALT>10XAΦΣ Υξνλία: > 6 κήλεο Iθηεξηθή θαη κε. ε αληθηεξηθή, πξνζνρή ζε εμσεπαηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Έλενα Μπελιάεβα Διδάκηωρ Πανεπιζηημίου Αθηνών Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείο «Αττικόν» Τμ ζύκδνμιμ εύεναοζηςκ μκύπςκ,

Διαβάστε περισσότερα

ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα

ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα «Υερζαία και θαλάζζια οικοζσζηήμαηα ηης Λασρεωηικής: Ποιοηικά ταρακηηριζηικά, ανθρωπογενείς επιδράζεις, πολιηιζμικά ζηοιτεία». ΚΔΡΑΣΔΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα

Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΡΑΚΑ ΒΗΟΛΟΓΟ Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα Δξγαζηήξην Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Αλνζνινγίαο (ΔΜΒΗΑ) Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο Παλεπηζηήκην Παηξώλ 2012

Διαβάστε περισσότερα

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER Tiligadas I. 1,2*, Moutopoulos D.K. 3, Chatziefstathiou M. 2,4, Tsoumani M.-M. 2,5, Anastasiou S. 6 1 Ministry of Labour,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ZOSTAVAX θόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν ελαηώξεκα εκβόιην έξπεηα δσζηήξα (από δώληεο ηνύο) 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ

ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ - ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ ΣΟΤ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΣΖΝ ΚΑΣΑΛΤΣΗΚH ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ-ΟΞΔΗΓΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ Φαξκαθνδπλακηθή κειέηε ζπλζεηηθνύ αληηθαξθηληθνύ πεπηηδίνπ θαη βειηίωζε ηεο in vivo ζηαζεξόηεηαο κε ζύλδεζε κε πνιπαηζπιελνγιπθόιε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ

ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΦΡΙΣΙΝΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana

EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana EKONOMOU G. 1*, CASTRITSI-CATHARIOS J. 1, TSIROPOULOS Ν.G. 2,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΠΜ ΙΑΘΕΙΑ ΒΑΟΖΔΓΠΑΖ ΟΠΑ ΓΡΞΩΝΑΖΗΑ ΝΞΜΠΡΝΑ 1 Πξ ποόγοαμμά μαπ: 1 μ μένμξ : Γίκεηαη δηάιελε με ηα ελήξ ζέμαηα : - Οη κέμη είκαη ώνημμη θαη μπμνμύκ θαη εκδηαθένμκηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανακάλςτη ηος ηεζη-παπανικολάος

Ανακάλςτη ηος ηεζη-παπανικολάος Ανακάλςτη ηος ηεζη-παπανικολάος 20 νο αηώλαο : Καξθίλνο ηξαρήινπ κήηξαο Έηνο : 1950 Επαλαζηαηηθή Αλαθάιπςε ηνπ ηεζη-παπαληθνιάνπ Πξν ηνπ 1950 Δελ ππήξρε ηξόπνο δηάγλσζεο ησλ πξνθαξθηληθώλ ζηαδίσλ Η δηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π.

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π. Δθνικό Μετσόβιο Πολστετνείο, τολή Υημικών Μητανικών Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκησης & Σετνολογίας ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ. πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ. Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ. Πηπρηαθή δηαηξηβή

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ. πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ. Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ. Πηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ & Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ Πηπρηαθή δηαηξηβή ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΜΟΝΟΞΔΗΓΗΟΤ ΣΟΤ ΑΕΧΣΟΤ ΣΟΝ ΑΝΣΗΟΞΔΗΓΧΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΦΤΣΧΝ ΜΖΓΗΚΖ (Medicago truncatula

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύρνο 7 ν - Άξζξν 2.1 ε

Τεύρνο 7 ν - Άξζξν 2.1 ε Τεύρνο 7 ν - Άξζξν 2.1 ε ΘΕΜΑΣΑ CDC, 2010. ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΕ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΑ ΕΞΟΤΑΛΙΚΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ Μεηάθξαζε-επηκέιεηα: Τζίληνπ Μαγδαιελή* Ιαηξηθή Σρνιή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. *Editor

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΝΟΜΧΝ ΚΑΗ ΜΟΡΦΧΝ ΡΑΓΗΟΨΟΣΟΠΧΝ ΚΑΗ ΗΥΝΟΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟ ΘΑΛΑΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΝΟΜΧΝ ΚΑΗ ΜΟΡΦΧΝ ΡΑΓΗΟΨΟΣΟΠΧΝ ΚΑΗ ΗΥΝΟΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟ ΘΑΛΑΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΝΟΜΧΝ ΚΑΗ ΜΟΡΦΧΝ ΡΑΓΗΟΨΟΣΟΠΧΝ ΚΑΗ ΗΥΝΟΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟ ΘΑΛΑΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΝΗΚΟΛΑΟ Κ. ΔΤΑΓΓΔΛΗΟΤ Υεκηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηί εκβόιηα ζε ελήιηθεο?

Γηαηί εκβόιηα ζε ελήιηθεο? Γηαηί εκβόιηα ζε ελήιηθεο? Με εκβνιηαζκόο ζηελ παηδηθή ειηθία π.ρ. αλεκεπινγηά Δμαζζέλεζε αλνζίαο κε ηελ ειηθία εππάζεηα ζε ινηκώμεηο κε ειηθία π.ρ. γξίπε, πλεπκνληόθνθθνο νκάδσλ πςεινύ θηλδύλνπ π.ρ. ρεκεηνζεξαπεπόκελνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ Θα αναφερθούμε σε κάποια γενικά στοιχεία που αφορούν το ξύλινο κούφωμα ως διαχρονικό δομικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής των Κυκλάδων και στην ισχύουσα νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου]

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου] ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΛΑΓΟ ΗΗΗ: ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ «Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ

Διαβάστε περισσότερα