Σα καληηάξηα ηεο Άλδξνπ ε «θξπκκέλε», άγλσζηε βηνπνηθηιόηεηα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σα καληηάξηα ηεο Άλδξνπ ε «θξπκκέλε», άγλσζηε βηνπνηθηιόηεηα"

Transcript

1 Σα καληηάξηα ηεο Άλδξνπ ε «θξπκκέλε», άγλσζηε βηνπνηθηιόηεηα Ζιίαο Πνιέκεο Μπθεηνιόγνο PhD Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην Δξγαζηήξην Γεληθήο θαη Γεσξγηθήο Μηθξνβηνινγίαο ηνπ ΓΠΑ

2 ΜΤΚΖΣΔ Σα ιακζηάνζα εεςνείηαζ πςξ ακήημοκ ζε λεπςνζζηό Βαζίθεζμ αοηό ηςκ ιοηήηςκ. Αθθά ηζ είκαζ ιύηδηεξ; Μύηδηεξ είκαζ: Εςκηακμί μνβακζζιμί μζ μπμίμζ δεκ είκαζ μύηε ΕΩΑ μύηε ΦΤΣΑ. Γεκ έπμοκ νίγεξ, αθαζημύξ ηαζ θύθθα. Γεκ έπμοκ πθςνμθύθθδ όπςξ ηα θοηά ηαζ βζ αοηό δεκ ιπμνμύκ κα θςημζοκεέημοκ. Σνέθμκηαζ ηονίςξ από ηα κεηνά θύθθα, λύθα ηαζ άθθα οπμθείιιαηα θοηώκ ηαζ δέκηνςκ. Δηηόξ από ηα ιακζηάνζα ηαζ μζ ιμύπθεξ, μζ γύιεξ ημο ρςιζμύ ή ηδξ ιπύναξ, πμθθέξ αζεέκεζεξ θοηώκ αθθά ηαζ ημο ακενώπμο είκαζ Μύηδηεξ.

3 Μαθξνκύθεηεο - Μηθξνκύθεηεο Οζ ιύηδηεξ πμο ζε ηάπμζμ ζηάδζμ ηδξ γςήξ ημοξ ζπδιαηίγμοκ ιεβάθεξ ηαζ μναηέξ ιε βοικό ιάηζ ηανπμθμνίεξ θέβμκηαζ Μαηνμιύηδηεξ, εκώ όθμζ μζ οπόθμζπμζ Μζηνμιύηδηεξ. Σα βκςζηά ιαξ ιακζηάνζα είκαζ μζ ηανπμί ηέημζςκ Μαηνμιοηήηςκ, μκμιάζηδηακ ηαζ Κανπμζώιαηα ή πμνμηάνπζα. Ο θόβμξ πμο ζπδιαηίγμκηαζ ηα ιακζηάνζα είκαζ βζα κα πανάβμοκ ηα ζπόνζα ιε ηα μπμία πμθθαπθαζζάγεηαζ μ ιύηδηαξ. Δίκαζ ηάηζ ακάθμβμ δδθαδή ιε ημοξ ηανπμύξ ηαζ ηα ζπένιαηα ηςκ δέκηνςκ.

4 ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΜΑΚΡΟΜΤΚΖΣΩΝ Οζ ιύηδηεξ πμο ζε ηάπμζμ ζηάδζμ ηδξ γςήξ πανάβμοκ ιακζηάνζα, ακήημοκ ζε δύμ ιεβάθεξ ηαλζκμιζηέξ ηαηδβμνίεξ (θύθα) ημοξ Αζθνκύθεηεο ηαζ ημοξ Βαζηδηνκύθεηεο. ήιενα ηα ιακζηάνζα δδθαδή μζ εββεκείξ ηανπμθμνίεξ ηςκ αζημιοηήηςκ ηαθμύκηαζ αζθώκαηα ηαζ ηςκ ααζζδζμιοηήηςκ βαζηδηώκαηα.

5 «Μαθξνκύθεηεο» = νη κύθεηεο πνπ ζρεκαηίδνπλ εγγελείο θαξπνθνξίεο «καληηάξηα» κε δηαζηάζεηο νξαηέο κε γπκλό κάηη Αθώκαηα ηνπ θνπξόθηινπ αζθνκύθεηα Peziza vesiculosa ζε θνπξηά ηππνεηδώλ, Παξαπόξηη Αθώκαηα ηνπ αζθνκύθεηα Helvella leucopus θάησ από ιέπθεο ζηελ θνίηε ηνπ πνηακνύ ησλ Λεηβαδίσλ, 2012 Μηθξνζθνπηθά βαζηδηώκαηα κε δηάκεηξν πίινπ 0,2 1mm ηνπ κύθεηα Mycena polyadelpha ζε θύιιν αξηάο, Δληππσζηαθό βαζηδίσκα ηνπ κύθεηα Pleurotus eryngii var. ferulae («θαξσλίηεο») ην νπνίν απνμεξακέλν είρε δηάκεηξν πίινπ πεξίπνπ 30cm, ελώ λσπό έθηαλε ζε βάξνο ην 1,5 θηιό (Ακνξγόο)

6 ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΑ ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ Όηακ δεκ οπάνπμοκ ιακζηάνζα αοημί μζ ιύηδηεξ δεκ παύμοκ κα οπάνπμοκ, αθθά ημ ζώια ημοξ παναιέκεζ ηνοιιέκμ ηαζ δεκ ημ αθέπμοιε. Σμ ζώια ημοξ απμηεθείηαζ από θεπηέξ ίκεξ πμο μκμιάγμκηαζ οθέξ. Όθεξ μζ οθέξ εκόξ ηέημζμο ιύηδηα ιαγί μκμιάγμκηαζ Μοηήθζμ.

7 ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ ΜΤΚΖΣΩΝ Δίκαζ δ πμθοπθδεέζηενδ ηαηδβμνία μνβακζζιώκ ζημκ πθακήηδ ιεηά ηα έκημια. Πενζζζόηενα από είδδ ιοηήηςκ είκαζ βκςζηά ςξ ζήιενα, αθθά εηηζιάηαζ πςξ οπάνπμοκ πενζζζόηενα από 1,5 εηαημιιύνζμ είδδ ηα μπμία δ επζζηήιδ αηόια δεκ έπεζ πενζβνάρεζ. οκήεςξ δεκ ημοξ αθέπμοιε, είηε βζαηί είκαζ πμθύ ιζηνμζημπζημύ ιεβέεμοξ, ή βζαηί παναιέκμοκ ηνοιιέκμζ ιέζα ζημ πώια όπςξ ηαζ ηα οθζηά από ηα μπμία ηνέθμκηαζ (οπμζηνώιαηα). Πζζηεύεηαζ πςξ ζε πενζμπέξ ηδξ βδξ ιε πανεέκα ηνμπζηά δάζδ οπάνπμοκ πζθζάδεξ είδδ ιοηήηςκ πμο μ άκενςπμξ αηόια δεκ έπεζ ακαηαθύρεζ.

8 ΔΚΣΗΜΖΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΜΑΚΡΟΜΤΚΖΣΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Ζ Δθθάδα είκαζ ιζα πώνα ιε ηενάζηζα πμζηζθία αζμηόπςκ, πθμοζζόηαηδ πθςνίδα ηαζ ημ ιεβαθύηενμ πμζμζηό εκδδιζηώκ θοηζηώκ εζδώκ ζηδκ Δονώπδ. Ακ εθανιόζμοιε ημ ιμκηέθμ εηηίιδζδξ ημο πζεακμύ ζοκμθζημύ ανζειμύ εζδώκ ιοηήηςκ ιε αάζδ ημκ ανζειό θοηζηώκ εζδώκ πμο οπάνπμοκ ζηδκ Δθθάδα (1:5 έςξ 1:6) ηόηε πνμηύπηεζ πςξ μ ανζειόξ ακαιεκόιεκςκ εζδώκ ιοηήηςκ βζα ηδ πώνα ιαξ είκαζ , από ηα μπμία ημοθάπζζημκ ιπμνεί κα είκαζ ιαηνμιύηδηεξ. ήιενα έπμοιε θηάζεζ κα βκςνίγμοιε ηδκ ύπανλδ θζβόηενςκ από είδδ, εκώ μ εεκζηόξ ηαηάθμβμξ π.π. ηδξ Οθθακδίαξ ανζειεί είδδ ηαζ ηδξ Ηηαθίαξ είδδ.

9 Σα ιακζηάνζα έπμοκ πμθθά ηαζ δζαθμνεηζηά ζπήιαηα, πνώιαηα ηαζ ιεβέεδ! Βνπξθσηή 2002 Γηπνηάκαηα 2004 Φάιιηθα 2002 Νάμνο 2004 Άριαο Πνηακόο 2004 Νάμνο 2005

10 ΠΟΛΤΔΣΖ ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ Σα πενζζζόηενα ιακζηάνζα έπμοκ ιζηνή δζάνηεζα γςήξ, από ιενζηέξ ώνεξ ςξ ηάπμζεξ ιένεξ. Τπάνπμοκ είδδ ιακζηανζώκ, όπςξ μζ πμθύπμνμζ («ίζηεξ») πμο γμοκ πμθθά πνόκζα πάκς ζε ημνιμύξ δέκηνςκ, γςκηακώκ ή κεηνώκ. Σμ ζώια ηςκ ιοηήηςκ (ιοηήθζμ) ιπμνεί κα παναιείκεζ γςκηακό βζα πζθζάδεξ πνόκζα. Γκςνίγμοιε ηδκ ύπανλδ ιοηδθίμο δθζηίαξ ημοθάπζζημκ εηώκ.

11 ΑΠΡΟΣΡΟΦΗΚΟΗ ΜΤΚΖΣΔ απνμηνμθζημί ιύηδηεξ είκαζ αοημί πμο ηνέθμκηαζ από κεηνά ηιήιαηα εηήζζςκ ηαζ πμθοεηώκ θοηώκ όπςξ είκαζ ηα θύθθα, μζ αεθόκεξ, μζ αθαζημί, μζ νίγεξ, ημ λύθμ ηαεώξ επίζδξ ηαζ από ημιπμζημπμζδιέκα οπμθείιιαηα θοηώκ όπςξ είκαζ μ πμύιμξ ηαζ ηα πενζηηώιαηα θοημθάβςκ γώςκ. Σμ ιεβαθύηενμ πμζμζηό ηςκ ιαηνμιοηήηςκ είκαζ ζαπνμηνμθζημί ηαζ απακημύκ μπμοδήπμηε ιπμνμύκ κα οπάνλμοκ θοηά ηαζ άνα κεηνά θοηζηά οπμθείιιαηα.

12 ΑΠΡΟΣΡΟΦΗΚΟΗ ΜΤΚΖΣΔ Coprinopsis picacea ζε θοθθάδα πθαηάκμο ηαζ άθθςκ πθαηύθοθθςκ (Καηαηαθαίμζ) Macrolepiota procera ζε πμοιώδεξ έδαθμξ ηάης από δνοξ (Απμίηζα) Cystoderma cinnabarinum ζε ζηνώια από αεθόκεξ ημοημοκανζάξ (ηναπμονζέξ) Peziza vesiculosa ζε ημπνζά αθθμβμεζδώκ (Παναπόνηζ)

13 ΞΤΛΟΖΠΣΗΚΟΗ ΜΤΚΖΣΔ Μζα ζδζαίηενδ ηαηδβμνία ζαπνμηνμθζηώκ ιοηήηςκ είκαζ ηαζ μζ λοθμζδπηζημί, μζ μπμίμζ είκαζ μζ ηύνζμζ οπεύεοκμζ βζα ηδκ ακαηύηθςζδ ημο πθέμκ δοζπνόζαθδημο θοζζημύ οθζημύ. Σμ λύθμ ζοκίζηαηαζ ηονίςξ από θζβκίκδ ηαζ ηοηηανίκδ, δύμ θοζζηά πμθοιενή ιε ελαζνεηζηά ζύκεεηδ πδιζηή δμιή, ηα μπμία ηαηά ηύνζμ θόβμ απμζημδμιμύκηαζ πάνζξ ηα έκγοια πμο πανάβμοκ μζ ιαηνμιύηδηεξ, δδθαδή μζ ιύηδηεξ πμο ζπδιαηίγμοκ ιακζηάνζα. Γζ αοηό ηαζ πάκς ζηα πνμζαεαθδιέκα ή ζδπόιεκα λύθα, ζε ημνιμύξ γςκηακώκ ηαζ κεηνώκ δέκηνςκ, ζζηάιεκα ηαζ πεζιέκα ηθαδζά δέκηνςκ ηαζ εάικςκ ζοπκά αθέπμοιε ιακζηάνζα, άθθμηε εοδζάηνζηα ηζ ακαβκςνίζζια αθθά πζμ ζοπκά ηανπμθμνίεξ ιαηνμιοηήηςκ πμο δεκ εοιίγμοκ ζε ηίπμηε ηα ημζκά ιακζηάνζα.

14 ΞΤΛΟΖΠΣΗΚΟΗ ΜΤΚΖΣΔ Trametes versicolor - Σραμέηης ο ποικιλότρωμος Άρια-παξαιία 1994, ζε λεθξό θνξκό ζθιήζξνπ. Rigidoporus ulmarius - Αθακπηόπνξνο ηεο θηειηάο Απνίθηα 2008, ζε δσλαηαλό πιαηάλη θάησ από παιηό γεθύξη. Gloeophyllum abietinum Γλοιόθσλλο ηης ελάηης πλεηί 2006, ζε λεθξό θνξκό θππαξηζζηνύ. Perenniporia ochroleuca - Περεννιπόρια η ωτρόλεσκη Άριαο πνηακόο 2004, ζε θιαδί θνπκαξηάο.

15 ΤΜΒΗΩΣΗΚΟΗ ΜΤΚΖΣΔ Μενζημί ιύηδηεξ είκαζ ζοιαζςηζημί ιε ηάπμζα είδδ θοηώκ ηαζ δέκηνςκ, αθμύ ιπμνμύκ κα ηνέθμκηαζ από ηα γςκηακά θοηά πςνίξ κα ηα αθάπημοκ. Ακηίεεηα ζε ακηάθθαβια αολάκμοκ ηδκ ζηακόηδηα ηςκ νζγώκ ηςκ δέκηνςκ κ απμννμθμύκ κενό ηαζ ενεπηζηά ζοζηαηζηά από ημ έδαθμξ. Με ηδ αμήεεζα ηέημζςκ ζοιαζςηζηώκ ιοηήηςκ ηα θοηά ηνέθμκηαζ απμηεθεζιαηζηόηενα ηαζ ιπμνμύκ κα ακαπηοπεμύκ αηόιδ ηαζ ζε θηςπά ηαζ άβμκα εδάθδ.

16 ΔΚΣΟΜΤΚΟΡΡΗΕΔ

17 ΔΚΣΟΜΤΚΟΡΡΗΕΗΚΑ ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ ΣΖ ΑΝΓΡΟΤ Boletus aereus (Βωλίηης ο ταλκότρωμος «θαινγεξάθη») ζε πθαηύθοθθεξ δνοξ, Αβ. πονίδςκαξ Amanita phalloides (Αμανίηης ο θαλλοειδής «ζαλαηίηεο») ζε ανζέξ, Αιιόθμπμξ Russula chloroides (Ρούζζοσλα η τλωροειδής) ζε πμονκάνζα, Νάλμξ Suillus granulatus (οσίλλος ο κοκκώδης) ζε πεύηα, Σαΰβεημξ

18 ΠΑΡΑΗΣΗΚΟΗ ΜΤΚΖΣΔ Οζ ιύηδηεξ μζ μπμίμζ πνμζαάθθμοκ γςκηακά θοηά πνμλεκώκηαξ ημοξ ηάπμζα ιμνθή θζβόηενμ ή πενζζζόηενμ ζμαανήξ αζεέκεζαξ ή αθάαδξ μκμιάγμκηαζ παναζζηζημί ή θοημπαεμβόκμζ. Fomitiporia mediterranea (Φομιηιπόρια η μεζογειακή) πανάζζημ ημο αιπεθζμύ, ηςκ λζκώκ ηαζ ηδξ εθζάξ. Πνμζαεαθδιέκμ δέκηνμ πμνημηαθζάξ ηαζ ηανπόζςια, Λεζαάδζα Omphalotus olearius (Ομθαλωηός ηης ελιάς) βύνς από ημνιό ηαζ ζ επαθή ιε ηζξ νίγεξ γςκηακμύ πμονκανζμύ, Απμίηζα 2005.

19 ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΜΤΚΖΣΩΝ - ΜΑΝΗΣΑΡΗΩΝ Δίκαζ ιζα ηαηδβμνία μνβακζζιώκ ιε ηενάζηζα ζδιαζία βζα ηδκ Γδ. Ζ πνδζζιόηδηά ημοξ είκαζ ηενάζηζα δζόηζ ακαηοηθώκμοκ ηδ κεηνή μνβακζηή ύθδ, ακαπηύζζμοκ ζοιαζςηζηέξ ζπέζεζξ ιε ζπεδόκ όθα ηα θοηά ημο πθακήηδ, απμηεθμύκ ηνμθή βζα ιεβάθμ ανζειό γώςκ, εκώ βζα ηάπμζα έκημια απμηεθμύκ ηδκ ηύνζα πδβή ηνμθήξ. Πμθθά ηνόθζια, πμηά, θάνιαηα, απμννοπακηζηά (η.α. πνήζζια πνμσόκηα) πανάβμκηαζ ιε ηδ αμήεεζα ιοηήηςκ. Δπίζδξ πμθθά ιακζηάνζα είκαζ θαβώζζια ηαζ πμθύ ηαθήξ πμζόηδηαξ ηνμθή, αθθά ΠΡΟΟΥΖ οπάνπμοκ ηαζ πμθύ επζηίκδοκα δδθδηδνζώδδ ιακζηάνζα.

20 ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άκενςπμξ ςξ ιένμξ ημο γςκηακμύ ηόζιμο έπεζ ζε πμθθά κα ςθεθδεεί από ημοξ ιύηδηεξ ηαζ ηα ιακζηάνζα. Πμθθά ιακζηάνζα είκαζ ηνμθή ορδθήξ βαζηνμκμιζηήξ ηαζ δζαζημθμβζηήξ αλίαξ. Οζ θανιαηεοηζηέξ ζδζόηδηεξ πμθοάνζειςκ εζδώκ ιαηνμιοηήηςκ παναιέκμοκ ακεηιεηάθθεοηεξ ή ηαζ άβκςζηεξ. Βζμηεπκμθμβζηέξ εθανιμβέξ ιε πνήζεζξ ιοηήηςκ ιπμνμύκ κα θύζμοκ πμθθά πνμαθήιαηα ηδξ ακενςπόηδηαξ. Ζ αζζεδηζηή ηαζ δεζηή αλία ηδξ ύπανλδξ ηςκ ιακζηανζώκ δεκ ιπμνεί κα εηηζιδεεί. Ο νόθμξ πμο επζηεθμύκ μζ ιύηδηεξ ζημ μζημζύζηδια ιπμνεί κα ιαξ δζδάλεζ ηνόπμοξ δπζόηενδξ ζοιπενζθμνάξ πνμξ ημ πενζαάθθμκ.

21 Ζ κπθεηνινγηθή έξεπλα ζηελ Άλδξν, ηηο Κπθιάδεο θαη άιια λεζηά ηνπ Αηγαίνπ Ο Αοζηνζαηόξ ιοηδημθόβμξ F. Petrak ιεηά από ιειμκςιέκεξ επζζηέρεζξ ζηα κδζζά Δύαμζα, άιμ, αιμενάηδ, ηύνμ ηαζ Ρόδμ δδιμζζεύεζ έκακ ηαηάθμβμ ιε ιύηδηεξ πμο εκζςιαηώκεηαζ ζημ ένβμ Flora Aegaea (Rechinger 1943). Έκαξ ακάθμβμξ ηαηάθμβμξ πμο αθμνά ημοξ ιύηδηεξ ηδξ Κνήηδξ πνμζηίεεηαζ από ημκ ίδζμ ενεοκδηή ζημ ένβμ Neue beiträge zur flora von Kreta (Rechinger 1943). Σμ 1980 μ επίζδξ Αοζηνζαηόξ ιοηδημθόβμξ S. Plank δδιμζζεύεζ ζηα πνμκζηά ημο Μπεκάηεζμο θοημπαεμθμβζημύ ζκζηζημύημο ηαηάθμβμ ιε λδθμζδπηζημύξ ηαζ παναζζηζημύξ ιαηνμιύηδηεξ από ηδκ Κνήηδ. Από ημ 1993 έςξ ημ 1997 μ θμαάημξ ιοηδημθόβμξ P. Lizoň επζζηέπηεηαζ ηδκ Άκδνμ ζε εηήζζα αάζδ, πνμζηεηθδιέκμξ ηδξ Κασνείμο Βζαθζμεήηδξ ηαζ ζοθθέβεζ έκακ ζδιακηζηόηαημ ανζειό δεζβιάηςκ ιαηνμιοηήηςκ. Από ημ οθζηό αοηό έκαξ ιζηνόξ ανζειόξ ηαηαβναθώκ (ηονίςξ αζημιοηήηςκ) δδιμζζεύεηαζ ζημοξ πνώημοξ εεκζημύξ ηαηαθόβμοξ ιε ιαηνμιύηδηεξ (Zervakis et al.). Από ημ 1995 ζημ πθαίζζμ ηδξ ιεθέηδξ ηδξ πμζηζθόηδηαξ ηςκ ιαηνμιοηήηςκ ζε κδζζά ημο Αζβαίμο έπμοκ ζοθθεπεεί πενζζζόηενα ηςκ 1200 δεζβιάηςκ από ηδκ Άκδνμ από ηα μπμία έπμοκ ακαβκςνζζεεί έςξ ηώνα πθέμκ ηςκ 400 εζδώκ ηονίςξ ααζζδζμιοηήηςκ. Δηηόξ ηδξ Άκδνμο έπμοκ ιεθεηδεεί από ηδκ επζζηδιμκζηή μιάδα ιαξ ηα κδζζά Νάλμξ, Αιμνβόξ, Άβζμξ Δοζηνάηζμξ, Ηηανία, Νίζονμξ ηαζ πνμζθάηςξ δ Κνήηδ.

22 Σνπνζεζίεο ζπιινγώλ καθξνκπθήησλ ζηελ Άλδξν

23 Νέα είδη για την επιστήμη από την Άνδρο Gymnopus amygdalisporus Polemis & Noordel. (Mycotaxon 102, 2007) ρε παοαθαλάρριξ βξρκόςξπξ ρςημ παοαλία ςηπ Βόοηπ Gymnopus dysosmus Polemis & Noordel. (Mycotaxon 102, 2007) ρ εγκαςαλελειμμέμξ κςήμα ρςημ κξιλάδα ςηπ Βόοηπ αμάμερα ρε σπξλείμμαςα τςέοηπ.

24 Νέα είδη για την επιστήμη από την Άνδρο Entoloma alnicola Noordel. & Polemis, (Mycotaxon 105, 2008) Εβοξσριέπ, ρε σγοό υώμα ρςημ κξίςη οέμαςξπ κάςω από ρκλήθοα (Alnus glutinosa) Entoloma leuconitens Noordel. & Polemis, (Mycotaxon 105, 2008) επαουιακόπ δοόμξπ Βξσοκωςήπ Άομηπ, ςξπξθερία «Τόομα», αμάμερα ρε τςέοεπ, κάςω από κοάςαιγξσπ και τοάνξσπ (Crataegus monogyna & Fraxinus ornus)

25 Πξσομάοι - Quercus coccifera Παλαιόπξλη Αοιά - Quercus ilex Αμμόλξυξπ

26 πκβησηηθνί Βαζηδηνκύθεηεο, κε Μεζνγεηαθή γεσγξαθηθή εμάπισζε πνπ ζπκβηώλνπλ κε αεηζαιείο θαη θπιινβόιεο βειαληδηέο (δξπο, αξηέο, πνπξλάξηα) Amanita malleata ζπάλην Μεζνγεηαθό είδνο γηα ηελ ώξα γλσζηό ζηελ Διιάδα κόλν από ηελ Άλδξν (Απνίθηα). Russula ilicis έλα αθόκε κεζνγεηαθό είδνο κε κόλε θαηαγξαθή ζηελ Διιάδα ζε ζπζηάδεο πιαηύθπιιεο δξπόο ηεο Άλδξνπ (Απνίθηα). Leccinellum lepidum κεζνγεηαθό είδνο πνπ πξσηναλαθέξζεθε ζηελ ρώξα καο από ηελ Άλδξν (Γηπνηάκαηα) θάησ από πνπξλάξηα. Lactarius atlanticus, θαηαγξάθεθε γηα πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα ζε ζπζηάδεο πνπξλαξηνύ ηεο Άλδξνπ, Πιένλ ην έρνπκε εληνπίζεη ζε πνιιά αθόκα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ.

27 Μαθξνκύθεηεο από δαζσκέλεο ξεκαηηέο ηεο Άλδξνπ Entoloma incanum, ζπεηζηά ζπάκζμξ ααζζδζμιύηδηαξ ιε εκηοπςζζαηό πνςιαηζζιό ηςκ ηανπμζςιάηςκ ημο (Άκδνμξ ηάης από πθαηάκζα ηαζ ζηθήενα) Gymnopilus junonius, λοθμζδπηζηόξ ααζζδζμιύηδηαξ. Μόκδ ηαηαβναθή ζηδκ πώνα ιαξ ήηακ από ημοξ Sibthorp & Smith (Flora Graeca ). Ξακαανέεδηε ζε κεηνό λύθμ ζηθήενμο ηαζ πθάηακμο (Άπθαξ πμηαιόξ, Απμίηζα) Paxillus rubicundulus, εηημιοημννζγζηόξ ααζζδζμιύηδηαξ πμο ζοιαζώκεζ απμηθεζζηζηά ιε ζηθήενα. Λίβεξ μζ ηαηαβναθέξ ημο ζηδκ Δθθάδα, πμο ανέεδηε ζε νειαηζέξ ηδξ Άνκδξ, Απμζηίςκ ηαζ, Βμονηςηήξ. Agaricus augustus, ( The Prince ) ηα εδώδζια ιακζηάνζα ημο είδμοξ αοημύ, θεάκμοκ ζε δζάιεηνμ πίθμο ηα 20cm. Δηηζιώκηαζ ζδζαίηενα βζα ηδκ παναηηδνζζηζηή μζιή πζηναιύβδαθμο. Βνέεδηε ζηα Τρδθμύ, ημκ Άπθα πμηαιό, ηα Γζπμηάιαηα, ηαζ πνμζθάηςξ ζημκ Αιιόθμπμ.

28 Καη όκσο αθόκε θαη ζηηο παξαιίεο θαη ηνπο άγνλνπο θξπγαλόηνπνπο ηεο Άλδξνπ ππάξρνπλ πνιιά θη ελδηαθέξνληα είδε καθξνκπθήησλ! Agaricus aridicola, βαζηδηνκύθεηαο, καληηάξη πνπ απαληά απνθιεηζηηθά ζε παξαιηαθέο ακκνζίλεο. Γλσζηό έσο πξόζθαηα κόλν από ηε Ρόδν (Petrak 1943). Πξσηνβξέζεθε ζηελ Άλδξν ζην Παξαπόξηη ην 1994, αξγόηεξα θαη ζηνπο Κξεκύδεο. Macrolepiota phaeodisca εδώδηκνο βαζηδηνκύθεηαο κε κεζνγεηαθή εμάπισζε, πνιύ θνηλόο ζε αξθεηά Βνζθνηόπηα θαη θξπγαλόηνπνπο ηεο Άλδξνπ, όπνπ θαη θαηαγξάθεθε γηα πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα. Colus hirudinosus, βαζηδηνκύθεηαο κε κεζνγεηαθήππνηξνπηθή εμάπισζε. Ζ πξώηε θαηαγξαθή ζηελ Διιάδα ήηαλ από θξπγαλόηνπνπο ηεο Άλδξνπ. Polyporus meridionalis μπινζεπηηθόο βαζηδηνκύθεηαο, εδώ ζε λεθξό μύιν αγξηνιεβάληαο. Μεζνγεηαθό είδνο πνπ θαηαγξάθεθε ζε πνιιά είδε θξύγαλσλ ζηελ Άλδξν.

29 πκβησηηθνί βαζηδηνκύθεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιαδαληέο (ζάκλνη ηνπ γέλνπο Cistus) Lactarius cistophilus (Λαθηάξηνο ν θηζηόθηινο) ην 1995 βξέζεθε ζηελ Άλδξν γηα πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα θαη πιένλ είλαη γλσζηό από πνιιέο αθόκα πεξηνρέο ηεο ρώξαο. Lactarius tesquorum (Λαθηάξηνο ν εξεκηθόο), πξώηε θαηαγξαθή ζηελ Διιάδα επίζεο από Άλδξν. Hebeloma cistophilum (Δβέισκα ην θηζηόθηιν) ε πξώηε θαηαγξαθή απηνύ ηνπ είδνπο ήηαλ πάιη από ηελ Άλδξν, έρεη βξεζεί επίζεο ζηελ Οξεηλή Ναππαθηία.

30 Ξπινζεπηηθνί καθξνκύθεηεο ζε ζάκλνπο θαη θξύγαλα ηεο Άλδξνπ Peniophora tamaticicola, θαηαγξάθεθε γηα πξώηε θνξά ζε λεθξό μύιν αξκπξηθηνύ (Tamarix parviflora) ζην Παξαπόξηη ην 2001 καδί κε κηα αθόκε θαηαγξαθή από Νάμν ζε ζθίλν απνηεινύλ ηηο κνλαδηθέο έσο ηώξα ζηελ Διιάδα. Ceriporiopsis gilvescens, έρεη βξεζεί ζην Παξαπόξηη πάλσ ζε «ληνπξάθα» ( πηθξνδάθλε - Nerium oleander) θη άιιε κηα θνξά ζε δάθλε ζηηο Μέλεηεο to , πξώηε θαηαγξαθή ησλ ππνζηξσκάησλ παγθνζκίσο. Byssomerulius hirtellus πξώηε θαηαγξαθή ζηελ Διιάδα ζε μύιν «κεξόιηαο» (ιπγαξηά Vitex agnuscastus). Υαιθνιηκηώλαο Coniophora sp.?!, βξέζεθε ζε ζάπην μύιν ζπκαξηνύ ζηηο Απνζήθεο ην Νέν είδνο;

31 ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ ΜΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ Γύμ από ηα πζμ βκςζηά ιακζηάνζα ιε εεναπεοηζηέξ ζδζόηδηεξ είκαζ ηα Ganoderma lucidum ηαζ Fomes fomentarius. Οζ εεναπεοηζηέξ ζδζόηδηεξ ημο πνώημο είκαζ βκςζηέξ ζηδκ ηζκεγζηή ζαηνζηή εδώ ηαζ πνόκζα, ηαζ απμηαθείηαζ «ημ ιακζηάνζ ηδξ αεακαζίαξ». Σμ δεύηενμ είκαζ πνήζζιμ από ηδκ παθαζμθζεζηή επμπή βζα ημ άκαιια ηδξ θςηζάξ, αθθά οπάνπμοκ ακαθμνέξ πςξ πνδζζιμπμζήεδηε ηαζ από ημκ Ηππμηνάηδ ςξ «ποναηηςιέκμξ ιύηδηαξ βζα ηαοηδνζαζιό μζηώκ ηαζ κεύνςκ». Ganoderma lucidum (Γανόδερμα ηο γσαλιζηερό) Άπθαξ Πμηαιόξ, ζε πθαηάκζ Fomes fomentarius (Φόμης ο ενασζμαηικός, δ ημζκή «ίζηα») Άπθα παναθία, ζε ζθήενμ

32 Δδώδηκνη βαζηδηνκύθεηεο ηεο Άλδξνπ κε ελδηαθέξνπζεο θαιιηεξγεηηθέο πξννπηηθέο Hericium erinaceus. Δμαηξεηηθό εδώδηκν είδνο, βξέζεθε γηα πξώηε θνξά ζηελ Άλδξν ζηε κνλή Παλαρξάληνπ ην Volvariella gloiocephala, πνιύ θνηλό θαη δεκνθηιέζηαην εδώδηκν καληηάξη γλσζηό ζηελ Αλδξν σο «γιπζηξίηεο». Pleurotus eryngii var. eryngii, ( King Oyster, «αγθαζίηεο», «απηηά») θνηλό θαη ίζσο ην πην ελδηαθέξνλ, από θαιιηεξγεηηθήο άπνςεο είδνο. Agrocybe cylindracea ζρεηηθά εύθνια θαιιηεξγήζηκν είδνο, πνπ ζηε θύζε απαληά ζπλήζσο ζε λεθξό μύιν ιεύθαο. Άγλσζην ζηνπο/ζηηο Αλδξηώηεο/ηζζεο, αιιά πεληαλόζηηκν!

33

ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα

ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα «Υερζαία και θαλάζζια οικοζσζηήμαηα ηης Λασρεωηικής: Ποιοηικά ταρακηηριζηικά, ανθρωπογενείς επιδράζεις, πολιηιζμικά ζηοιτεία». ΚΔΡΑΣΔΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ

ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ - ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ ΣΟΤ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΣΖΝ ΚΑΣΑΛΤΣΗΚH ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ-ΟΞΔΗΓΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ

ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΦΡΙΣΙΝΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου]

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου] ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΛΑΓΟ ΗΗΗ: ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ «Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ. πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ. Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ. Πηπρηαθή δηαηξηβή

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ. πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ. Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ. Πηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ & Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ Πηπρηαθή δηαηξηβή ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΜΟΝΟΞΔΗΓΗΟΤ ΣΟΤ ΑΕΧΣΟΤ ΣΟΝ ΑΝΣΗΟΞΔΗΓΧΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΦΤΣΧΝ ΜΖΓΗΚΖ (Medicago truncatula

Διαβάστε περισσότερα

Οικιζμοί. Απσαιολογικοί σώποι / Μνημεία

Οικιζμοί. Απσαιολογικοί σώποι / Μνημεία Οικιζμοί ε όιε ηελ ελόηεηα ππάξρνπλ δηάζπαξηνη γξαθηθνί νηθηζκνί αγξνηηθνύ θπξίσο ραξαθηήξα, κηθξνύ κεγέζνπο θαη ήπηαο δόκεζεο, όπσο ε Λαύθα, νη Καιιηαλνί, ην Καίζαξη, ε θνηεηλή θ.α. Αξθεηνί νηθηζκνί έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Έλενα Μπελιάεβα Διδάκηωρ Πανεπιζηημίου Αθηνών Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείο «Αττικόν» Τμ ζύκδνμιμ εύεναοζηςκ μκύπςκ,

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα

Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΡΑΚΑ ΒΗΟΛΟΓΟ Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα Δξγαζηήξην Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Αλνζνινγίαο (ΔΜΒΗΑ) Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο Παλεπηζηήκην Παηξώλ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ

Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ & ΤΟΦΙΜΩΝ Γενικι Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ, Διεφκυνςθ Υγείασ των Ηϊων Τμιμα Ηωοανκρωπονόςων Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ ΑΘΘΝΑ Μάιοσ 2013 1 Πξόινγνο ημπυξ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π.

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π. Δθνικό Μετσόβιο Πολστετνείο, τολή Υημικών Μητανικών Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκησης & Σετνολογίας ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΥΖΜΔΗΑ ΓΠΜ «ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ Ενόργανη ανάλσζη και βιοδραζηικόηηηα εκτσλιζμάηων ηων θσηών δίκηαμο (Origanum

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN 1792-4731 JANUARY - APRIL 2013 hυgeίa@εργασiα 4 (1) ΣΔΤΥΟ ΓΔΚΑΣΟ

VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN 1792-4731 JANUARY - APRIL 2013 hυgeίa@εργασiα 4 (1) ΣΔΤΥΟ ΓΔΚΑΣΟ 0 hυgeίa εργασiα SCIENTIFIC EDITION OF HELLENIC SOCIETY OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE IN ASSOCIATION WITH PROGRAM OF POSTGRADUATE STUDIES HEALTH AND SAFETY IN WORKPLACES VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ Φαξκαθνδπλακηθή κειέηε ζπλζεηηθνύ αληηθαξθηληθνύ πεπηηδίνπ θαη βειηίωζε ηεο in vivo ζηαζεξόηεηαο κε ζύλδεζε κε πνιπαηζπιελνγιπθόιε

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΔ7-4 β Πενζμπή αυνεζα ημο Κυηνςκα έςξ κυηζα ημο Γοεείμο

ΤΔ7-4 β Πενζμπή αυνεζα ημο Κυηνςκα έςξ κυηζα ημο Γοεείμο ΤΔ7-4 β Πενζμπή αυνεζα ημο Κυηνςκα έςξ κυηζα ημο Γοεείμο Φαναηηδνίγεηαζ απυ μιαθέξ πεδζκέξ γχκεξ ιε ηαθθζένβεζεξ εηήζζεξ, εθαζχκεξ ηαζ μπςνχκεξ. Τμ ακάβθοθμ είκαζ μιαθυ ηαζ πενζαάθθεηαζ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΝΟΜΧΝ ΚΑΗ ΜΟΡΦΧΝ ΡΑΓΗΟΨΟΣΟΠΧΝ ΚΑΗ ΗΥΝΟΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟ ΘΑΛΑΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΝΟΜΧΝ ΚΑΗ ΜΟΡΦΧΝ ΡΑΓΗΟΨΟΣΟΠΧΝ ΚΑΗ ΗΥΝΟΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟ ΘΑΛΑΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΝΟΜΧΝ ΚΑΗ ΜΟΡΦΧΝ ΡΑΓΗΟΨΟΣΟΠΧΝ ΚΑΗ ΗΥΝΟΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟ ΘΑΛΑΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΝΗΚΟΛΑΟ Κ. ΔΤΑΓΓΔΛΗΟΤ Υεκηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΕΘΙΜΟ

ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΕΘΙΜΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ Είλαη γεγνλόο όηη ζηηο κέξεο καο νη ππνινγηζηέο επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκό ηελ δσή ησλ αλζξώπσλ, άιινηε αξλεηηθά θαη άιινηε ζεηηθά. Η ζπλερήο εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζπκβάιιεη όρη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel.

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. 020 7267 7194 koula@ccwo.org.uk aliki@ccwo.org.uk markella@ccwo.org.uk We

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ Θα αναφερθούμε σε κάποια γενικά στοιχεία που αφορούν το ξύλινο κούφωμα ως διαχρονικό δομικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής των Κυκλάδων και στην ισχύουσα νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΜM910: ΘΔΡΜΑΝΖ - ΦΤΞΖ - ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ Βνήζεκα εθπόλεζεο Μειέηεο ΘΔΡΜΑΝΖ Τπνδείγκαηα ηερληθώλ πεξηγξαθώλ, ππνινγηζκώλ, πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα

ΜM910: ΘΔΡΜΑΝΖ - ΦΤΞΖ - ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ Βνήζεκα εθπόλεζεο Μειέηεο ΘΔΡΜΑΝΖ Τπνδείγκαηα ηερληθώλ πεξηγξαθώλ, ππνινγηζκώλ, πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Λ. Αεδκώκ - Πεδίμ Ανεςξ, 383 34 Βόθμξ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ: ΘΔΡΜΟΓΤΝΑΜΗΚΖ & ΘΔΡΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΧΝ Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Α.Μ. ηακαηέιινο ΜM910:

Διαβάστε περισσότερα

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER Tiligadas I. 1,2*, Moutopoulos D.K. 3, Chatziefstathiou M. 2,4, Tsoumani M.-M. 2,5, Anastasiou S. 6 1 Ministry of Labour,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες Σετνική τολή Ασγόροσ Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων Γκδεηθηηθή βηβιημγναθία 1. Ζιεθηξηθή Δγθαηάζηαζε θαηνηθίαο, ΤΑΠ ΓΜΣΔΔ 1997

Διαβάστε περισσότερα

GREENWINDOWS AE Ενεργειακά παράκυρα - προςόψεισ - κωρακιςμζνεσ πόρτεσ. ΘΩΡΑΚΙΜΔΝΔ ΠΟΡΣΔ

GREENWINDOWS AE Ενεργειακά παράκυρα - προςόψεισ - κωρακιςμζνεσ πόρτεσ. ΘΩΡΑΚΙΜΔΝΔ ΠΟΡΣΔ 1 ΘΩΡΑΚΙΜΔΝΔ ΠΟΡΣΔ 1 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΘΩΡΑΚΙΜΔΝΩΝ ΘΤΡΩΝ GOLDEN ΣΗ GREENWINDOWS Οη ζσξαθηζκέλεο πόξηεο Golden ηεο GREENWINDOWS, είλαη πηζηνπνηεκέλεο, ηαηδβμνίαξ αζθαθείαξ 4, θαηά ην Δονςπασηό πνόηοπμ

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana

EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana EKONOMOU G. 1*, CASTRITSI-CATHARIOS J. 1, TSIROPOULOS Ν.G. 2,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΠΜ ΙΑΘΕΙΑ ΒΑΟΖΔΓΠΑΖ ΟΠΑ ΓΡΞΩΝΑΖΗΑ ΝΞΜΠΡΝΑ 1 Πξ ποόγοαμμά μαπ: 1 μ μένμξ : Γίκεηαη δηάιελε με ηα ελήξ ζέμαηα : - Οη κέμη είκαη ώνημμη θαη μπμνμύκ θαη εκδηαθένμκηαη

Διαβάστε περισσότερα