EFFECT OF NaCl AND PHYTOHORMONES ON SEED GERMINATION OF WHEAT, CHAMOMILE AND BASIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EFFECT OF NaCl AND PHYTOHORMONES ON SEED GERMINATION OF WHEAT, CHAMOMILE AND BASIL"

Transcript

1 УТИЦАЈ NaCl И ФИТОХОРМОНA НА КЛИЈАЊЕ СЕМЕНА ПШЕНИЦЕ, КАМИЛИЦЕ И БОСИЉКА EFFECT OF NaCl AND PHYTOHORMONES ON SEED GERMINATION OF WHEAT, CHAMOMILE AND BASIL Кандидат: АЛЕКСА МИЋИЋ Друга крагујевачка гимназија, 3. година Ментор: др МИЛАН СТАНКОВИЋ, доцент Природно-математички факултет, Институт за биологију и екологију Крагујевац, мај година

2 Резиме У спроведеном упоредном истраживању анализиран је токсичан ефекат соли (NaCl), појединачно и у комбинацији са стимулативним биљним хормоном (GA3) и хормоном стреса (АВА) на клијање семена и пораст коренка и хипокотила пшенице (Triticum aestivum), камилице (Matricaria chamomillа) и босиљка (Ocimum basilicum). Семена су третирана раствором NaCl концентрације 1%, 0,5% и 0,25%, као и дестилованам водом у комбинацији са гиберелином (GA3) и апсцисинском киселином (АВА), појединачно и у комбинацији, при чему је добијено 16 различитих третмана за сваку испитивану биљну врсту. Клијање семена праћено је у лабораторијским условима, при чему је одређиван проценат клијавости, као и дужина коренка и хипокотила. Резултати указују да испитиване врсте нису једнако резистентне према стресу изазваном повишеном концентрацијом NaCl у подлози. Пшеница је најотпорнија, док је камилица на другом а босиљак на трећем месту по осетљивости. Пораст коренка и хипокотила указује да гиберелин стимулише раст хипокотила у свим концентрацијама соли. За апсцисинску киселину је утврђено да има инхибиторни ефекат. Гиберелин у комбинацији са апсцисинском киселином, за разлику од деловања у комбинацији са NaCl не смањује инхибиторно дејство апсцисинске киселине. Добијени резултати указују да се семена испитиваних врста међусобно разликују према осетљивости на деловање NaCl, као и да се штетни ефекат соли умањује третирањем гиберелином, за разлику од апсцисинске киселине за коју није утврђен позитиван ефекат на неутрализацију ефекта NaCl. Примена добијених резултата омогућава искоришћавање обрадивих површина са повећаном концентрацијом соли где се уз адекватан избор отпорних врста уз третман са гиберелином може у великој мери смањити токсично дејство соли на клијање, раст и развој гајених биљака. Кључне речи: клијање семена, NaCl, гиберелин, стимулативни ефекат 2

3 Summary In conducted comparative research the toxic effect of salt (NaCl) is analised, separately and in combination with stimulating plant hormone (GA3) and stress hormone (ABA) on seed germination and growth of radicle and hypocotyl of wheat (Triticum aestivum), chamomile (Matricaria chamomillа) and basil (Ocimum basilicum). Seeds had been treated with 1%, 0,5% and 0,25% solution of NaCl, as well as distilled water combined with gibberellin (GA3) and abscisic acid (АВА), separately and in combination, which resulted in 16 different treatments for each examined plant species. The seed germination was monitored in laboratory conditions while percentage of germination, as well as the length of hypocotyls and radicles were determined. Results indicate that examined species are not equally resistant to stress caused by increased concentration of NaCl in the medium. The wheat is the most resistant, while the chamomile is on the second place, and basil on the third place by their sensitivity. The growth of radicle and hypocotyl indicates that gibberellin stimulates the growth of hypocotyl in every concentration of salt. Abscisic acid is found to have inhibitory effect. Gibberellin, in combination with abscisic acid, unlike its effect in combination with NaCl, does not reduce the inhibitory effect of abscisic acid. The results obtained indicate that the seeds of examined species are mutually different in their sensitivity to NaCl effect and that the harmful effect of salt can be reduced by treating with gibberelin, unlike the abscisic acid for which the positive effect on neutralisation of NaCl effect had not been registered. The use of obtained results enables better usement of arable areas with increased concentration of salts where with proper choice of resistent species and with gibberellin treatment the toxic effect of salt on seed germinaton, growth and development of grown plants can bee greatly reduced. Key words: seed germination, NaCl, gibberellin, stimulating effect 3

4 УВОД Семе је репродуктивни биљни орган карактеристичан само за скривеносеменице и голосеменице који биљкама омогућава да преживе неповољне временске услове и одрже континуитет у времену и простору. Развија се од семеног заметка након процеса фертилизације и чине га семењача, спољашњи омотач семена и клица, зачетак нове биљке. Клица се развија из оплођене јајне ћелије и налази се испод семењаче. Унутар семена, клица је најчешће окружена ендоспермом, ткивом које настаје у време фертилизације и семену обезбеђује храњиве материје у облику скроба, уља и протеина. Врсте биљака које имају један котиледон су монокотиле, а оне које имају два котиледона су дикотиле. Структуру клице чине следећи делови (слика 1.): Коренак (радикула) Хипокотил Котиледони Епикотил Пупољчић (плумула) Слика 1. Графички приказ структуре семена Клијање семена Клијање семена је почетна етапа развоја биљака и представља важну фазу у животном циклусу семена. Основни услови за клијање семена су температура, вода и аерација. Процес клијања семена се огледа у четири подфазе: имбибиција, фаза активације, фаза митотичких деоба и израстање коренка. Имбибиција је прва етапа у клијању семена и представља процес у коме колоиди у присуству воде бубре. Количина усвојене воде зависи од разлике у водном потенцијалу земљишта и семена. Фаза активације представља почетак метаболичких процеса чиме се омогућава синтеза и акумулација разних продуката неопходних за трећу фазу клијања митотичке деобе. Енергију потребну за деобе ћелија, семе добија приликом процеса дисања. Четврта и последња фаза клијања, израстање коренка, јесте издуживање радикуле и њено избијање из семена. 4

5 Развиће биљака под стресним условима Током свог вегетационог периода, биљке су изложене различитим стресним факторима. Стрес је свако стање биолошког система које одступа од оптимума и има негативан утицај на биљку тако што неповољно утиче на растење и развиће, смањује продуктивност биљака на нижи ниво од њиховог генетичког потнцијала и погоршава квалитет њихових производа. Стресни фактори могу бити абиотички, који су у основи физичко-хемијске природе и биотички, који су биолошке природе. У зависности од врсте соли којом је земљиште презасићено постоје две врсте заслањених земљишта: оно које садржи високе количине NaCl (содицитет) и оно на којима је концентрација свих соли висока (салинитет). Висока концентрација соли у подлози код биљака изазива осмотски и јонски стрес. Због ниског осмотског потенцијала подлоге, биљке не могу да примају воду и последице су сличне суши. Биљка не може да одржи баланс између апсорпције воде и транспирације. Водни дефицит резултира слабијим растом биљака јер тургоров притисак не достиже максималну вредност. Повећана концентрација јона натријума у ћелијама може знатно пореметити мембрански потенцијал ћелија и тако инактивирати многе ензиме и инхибирати поједине метаболичке процесе. Такође долази и до појаве оксидативног стреса која је праћена продукцијом реактивних облика кисеоника који имају штетан ефекат по растење и развиће. Фитохормони Онтогенетско развиће биљaka остварује се кроз низ промена грађе и физиолошких и биохемијских функција. Раст и диференцијација су основни процеси у току развића и под директном су контролом фитохормона. Фитохормони су органске супстанце које не спадају у храњиве материје и на биљку делују у минимални концентрацијама. Њихова основна функција јесте да стимулирају, инхибирају или на други начин модификују растење и развиће и ускладе ове процесе са променама у спољашњој средини. Присутни су у свим деловима биљке и у свим фазама развића. Синтеза фитохормона врши се у одређеним деловима биљке, највише листовима и вегетационим купама, одакле се преносе до циљних места у којима остварују физиолошки ефекат. 5

6 Под називом фитохормони подразумевају се само једињења која се синтетишу у биљном организму. Постоје и синтетичке материје које на веома сличан начин делују на биљке као и фитохормони, упркос њиховој огромној разлици у грађи. Ове супстанце су означене као регулатори растења. Фитохормони су по хемијским својствима и физиолошком дејству које имају сврстани у неколико класа, а то су: ауксини, гиберелини, цитокинини, апсцисинска киселина и етилен. У овом експерименту коришћене су класа гиберелина и апсцисинске киселине. Гиберелини су биљни хормони који представљају продукте гљиве Gibberella fujikuroi, по којој су и добили име. Откривени су у Јапану године приликом испитивања неколико врста пиринча које су биле заражене овом гљивом. Биљке гиберелине синтетишу у ткивима која активно расту, као што су апикални врхови, млади листови, корени, незрела семена и плодови. Испитивања су показала да гиберелини стимулишу раст стабла и утичу на брзину бубрења и исклијавања семена. Поред тога имају знатан утицај и на величину, број и морфологију листова, а у неким случајевима помажу репродукцију, тј убрзавају цветање и доношење плода. Код клијања семена житарица, која као резервне материје садрже скроб, гиберелини стимулишу синтезу хидролитичког ензима α- амилазе који разлаже скроб до глукозе. гиберелин абсцисинска киселина Слика 2. Структурне формуле гиберелина и апсцисинске киселине Апсцисинска киселина је биљни хормон који је први пут изолован из младих чаура памука године, приликом проучавања узрока прераног опадања плодова ове биљке. Апсцисинска киселина је један од главних инхибиторних хормона и има регулаторну улогу у оним фазама развића када биљка прелази из активног растења у стање мировања; спречава клијање семена утиче на брзину апсцисије листова и плодова и стварање успаваних пупољака за презимљавање. Поред тога, овај хормон се назива и ''Хормон стреса'' јер посредује у реакцијама биљке на стресне услове. 6

7 У Србији постоји велики број необрадивих земљишних површина која су последица високог салинитета земљишта. Циљ овог рада био је да се испита утицај фитохормона гиберелина и апсцисинске киселине на клијање семена биљних врста Matricaria chamomillа, Ocimum basilicum и Triticum aestivum приликом изложености семена високим концентрацијама натријум-хлорида. Оваква истраживања имају за циљ проналазак решења која би могла помоћи у што бољем искоришћавању ових тешко обрадивих површина. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ РАДА Најпре је припремљен стартни раствор NaCl концентрације 1%, који је разблажен дестилованом водом при чему је добијена концентрација 0,5% и 0,25%. Поред раствора соли, припремљен је раствор хормона: гиберелина (GA3) у концентрацији од 10-4 и апсцисинске киселине (АВА) у концентрацији од За испитивања утицаја соли и фитохормона коришљена су семена пшенице (Triticum aestivum), камилице (Matricaria chamomillа) и босиљка (Ocimum basilicum). Семена су засејана у стерилним лабораторијским Петријевим шољама у којима ја претходно на дну постављен филтер папир натопљен са 5 ml одговарајућег раствора. Засејано је по 100 семена за сваку концентрацију. Петријеве кутије су постављене у стандардним лабораторијским условима (светло/мрак 16/8 h, температура 22/18 C и влажност 55/65%). Након трећег дана од дана засејавања додаван је одговарајући раствор, а проценат клијавости и дужина коренка и хипокотила мерене су после 3 и после 9 дана у зависности од врсте. Приликом испитивања утицаја одабраних супстанци, серија семена сваке биљке садржала је четири групе где је прва садржала дестиловану воду, друга 0,25% NaCl, трећа 0,5% NaCl и четврта 1% NaCl. Свака група подељена је на четири подгрупе: прва подгрупа третирана основним раствором, друга подгрупа третирана раствором гиберелина, трећа апсцисинском киселином и четврта која је третирана комбинацијом раствора гиберелина и апсцисинске киселине: 1 група 2 група 3 група 4 група Н 2О 0,25% NaCl 0,5% NaCl 1% NaCl Н 2О + GA3 0,25% NaCl + GA3 0,5% NaCl + GA3 1% NaCl + GA3 Н 2О + АВА 0,25% NaCl + АВА 0,5% NaCl + АВА 1% NaCl + АВА Н 2О + GA3 + АВА 0,25% NaCl + GA3 + АВА 0,2% NaCl + GA3 + АВА 1% NaCl + GA3 + АВА 7

8 РЕУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА Као резултат истраживања израчунат је проценат клијавости и одређене су просечне дужине хипокотила и коренка по свакој петри шољи. Добијени резултати су представљени помоћу следећих графика Пшеница (Triticum aestivuм) H %NaCl 0.5%NaCl 1%NaCl График 1. Проценат клијавости семена пшенице (Triticum aestivuм) у зависности од концентрације NaCl и комбинације фитохормона Rastvor +GA3 +ABA +GA3+ABA 60 Камилица (Matricaria chamomillia) Rastvor +GA3 +ABA +GA3+ABA 0 H %NaCl 0.5%NaCl 1%NaCl График 2. Проценат клијавости семена камилице (Matricaria chamomillia) у зависности од концентрације NaCl и комбинације фитохормона Босиљак (Оcimum basilicum) H %NaCl 0.5%NaCl 1%NaCl раствор +GA3 +ABA +GA3+ABA График 3. Проценат клијавости семена босиљка (Ocimum basilicum) у зависности од концентрације NaCl и комбинације фитохормона 8

9 Пшеница (Triticum aestivuм) Графи4. Просечне дужине коренка пшенице измерене након 3 дана График5. Просечне дужине хипокотила пшенице измерене након 3 дана Камилица (Matricaria chamomillia) График 6. Просечне дужине коренка камилице измерене након 9 дана График 7. Просечне дужине хипокотила камилице измерене након 9 дана Босиљак (Оcimum basilicum) График 8. Просечне дужине коренка босиљка измерене након 9 дана График 9. Просечне дужине хипокотила босиљка измерене након 9 дана 9

10 Резултати добијени израчунавањем процента клијавости указују да испитиване врсте нису једнако резистентне према стресу изазваном повишеном концентрацијом NaCl у подлози. Пшеница је најотпорнија, док је камилица на другом, а босиљак на трећем месту по осетљивости. У осам од дванаест комбинација, семена која су третирана гиберелином имала су највећи проценат клијавости. Код семена пшенице при повећању концентрације соли до 0.5% нема промене у проценту клијавости. Тек при повећању концентрације соли на 1%, проценат клијавости код семена пшенице опада. Код семена камилице и босиљка проценат клијавости почиње да опада са повећањем концентрације соли на 0.25%. Са порастом концентрације NaCl у подлози израчунате просечне дужине клице се постепено смањују. Просечне дужине клице показују да је гиберелин успео да стимулише раст хипокотила у свим концентрацијама соли и тиме, у извесној мери неутралише токсичан ефекат. Насупрот стимулацији раста хипокотила, показало се да гиберелин у великом броју случајева инхибира раст корекнка. За апсцисинску киселину се показало да има инхибиторни ефекат. Гиберелин у комбинацији са апсцисинском киселином није успео да неутрализује инхибиторно дејство апсцисинске киселине већ га је знатно стимулисао. Реакција на присуство стреса код биљака регулисана је различитим генетичким и епигенетичким механизмима, приликом чега је доказано да један део регулације генске експресије зависи од присуства и интензитета стреса који потиче из животне средине. Лабораторијским испитивањима утврђено је да се према одбрамбеном механизму биљке деле на отпорне и неотпорне, при чему је издржљивост отпорних врста последица способности да путем различитих механизама неутралишу штетне ефекте (Mirouze и Paszkowski, 2011). Ефекат гиберелина у процесу клијању семена, посебно житарица, испитиван је експерименталим условима, при чему је поред осталог, утврђено да контролише синтезу α-амилазе у алеуронском слоју житарица која доводи до хидролизе скроба у ендосперму. Такође, било је доказано да ослобађање ензима из алеуронског слоја у ендосперм зависи од гиберелина. Међутим, ефекат гиберелина на мобилизацију складиштеног материјала у ендосперму, вероватно није механизам који утиче на клијање, већ енергија која се ослобађа разлагањем скроба, а која се користи за појачане метаболичке процесе у семену. Настанком сахарозе припрема се и супстрат за дисање, чиме се обезбеђује одвијање једног од основних физиолошких процеса (Murphy и Briggs, 1973). 10

11 Истраживања новијег датума су потврдила важну улогу гиберелина у процесу клијања семена, преко мултиплог регулаторног механизма. Међутим, стимулаторни ефекат гиберелинске киселине на клијање семена није исти код свих житарица (Bell и сар. 1995). Велики број истраживања потврђује чињеницу да је процес клијања семена под контролом хормона. Постоји више хипотеза које објашњавају улогу хормона у овом процесу, а најприхватљивија је она која истиче велику улогу гиберелина у процесу деактивације инхибитора клијања, присутних у семеном омотачу. По неким новијим истраживањима, модел деловања хормона у процесу клијања заснива се на антагонизму цитокинина и инхибитора, што би могло да буде неко од следећих истраживања. Дефицијенција хормона у семену може да буде узрок инхибиције клијања, без обзира на количину присутних инхибитора. У случају високог нивоа инхибитора, до клијања ће доћи само ако се егзогено примене хормони стимулатори клијања. Присуство соли у подлози инхибиторно утиче на клијање семена, зато што у заслањеној средини долази до промене у доступности резервних материја семену, што онемогућава њихово клијање. Имајући у виду да је вода пресудан фактор за започињање процеса клијања, може се рећи да је главни негативни ефекат заслањености на клијање управо онемогућено усвајање воде. Повећана концентрација соли негативно утиче на раст и развој биљака на два начина. При негативном осмотском потенцијалу у спољашњој средини биљке не могу да усвајау воду (Khajeh-Hossein и сар. 2003). Поред свих селективних механизама биљке не могу да спрече пасивно примање соли. Повећана укупна концентрација соли инактивира многе ензиме и инхибира различите метаболичке процесе. Накупљање соли у међућелијском простору и у различитим деловима ћелија доводи до оштећења површине ћелијских мембрана, што се неповољно одражава на раст и развој биљака (Speer и Kaiser, 1991). Ово су уједно ефекти којима заслањена средина неповољно утиче и на клијавост семена. Позитиван ефекат абсцисинске киселине као хормона важног у условима стреса, није испољен у процесу клијања семена испитиваних биљака у присуству NaCl, што указује да клијање семена није стадијум у коме би се третман овим хормоном применио у пракси, за разлику од осталих стадијума раста и развоја који се одвијају почев од клијања па до сазревања плодова и семена. 11

12 ЗАКЉУЧАК На основу добијених резултата, закључено је да испитиване биљне врсте нису једнако резистентне према стресу изазваном високим концентрацијама соли у подлози. Гиберелин има позитиван ефекат у неутрализацији негативног ефекта соли на клијање, раст и развој гајених биљака. Апсцисинска киселина, упркос томе што се код биљака синтетише као реакција на стрес, у овој фази развића нема никаквих значајних ефеката. Гиберелин у комбинацији са апсцисинком киселином у потпуности губи своје стимулативно дејство. Ови резултати могу помоћи у искоришћавању обрадивих површина са повећаном концентрацијом соли где се уз адекватан избор отпорних врста и уз третман са гиберелином може у великој мери смањити токсично дејство соли на клијање, раст и развој гајених биљака. ЗАХВАЛНОСТ Желим да се захвалим ментору овог рада др Милану Станковић, доценту ПМФ-а у Крагујевцу, на пруженој помоћи током израде рада, кроз одабир теме и квалитетне литературе, сугестијама приликом вршења експеримента, писања рада и израде постера, као и нашој припреми за презентацију рада. ЛИТЕРАТУРА 1. M. Nešković, R. Konjević, Lj. Ćulafić, Fiziologija biljaka, NNK-International, Beograd, R.M. Sarić, Fiziologija biljaka, Naučna knjiga, Beograd, T.T. Kozlowski, Seed Biology: Importance, Development and Germination, Academic Press, New York, M. Khajeh-Hosseini, A.A. Powell, I.J. Bingham, The interaction between salinity stress and seed vigor during germination of soyabean seeds, Seed Science and Technology,2003, 31, M. Speer, W.M. Kaiser, Ion relations of symplastic and apoplastic space in leaves from Spinacia oleracea L. and Pisum sativum L. under salinity,plant Physiology,1991, 97(3), D.T. Bell, D.P. Rokich, C.J. McChesney, A. Julie, Effects of Temperature, Light and Gibberellic Acid on the Germination of Seeds of 43 Species Native to Western Australia, Plummer Journal of Vegetation Science,1995, 6(6), M. Mirouze, J. Paszkowski, Epigenetic contribution to stress adaptation in plants. Current Opinion in Plant Biology, 2011, 14, G. J. P. Murphy, D. E. Briggs, Gibberellin estimation and biosynthesis in germinating Hordeum distichon. Phytochemistry, 1973, 12,

УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА. август 2010.

УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА. август 2010. УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА август 2010. I. УВОД Сврха овог Упутства је да помогне оператерима који управљају опасним материјама, како да одреде да

Διαβάστε περισσότερα

КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице.

КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице. КРУГ У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице. Архимед (287-212 г.п.н.е.) 6.1. Централни и периферијски угао круга Круг

Διαβάστε περισσότερα

Слика 1. Слика 1.2 Слика 1.1

Слика 1. Слика 1.2 Слика 1.1 За случај трожичног вода приказаног на слици одредити: а Вектор магнетне индукције у тачкама А ( и ( б Вектор подужне силе на проводник са струјом Систем се налази у вакууму Познато је: Слика Слика Слика

Διαβάστε περισσότερα

Експериментална истраживања ефеката различитих екрана на смањење магнетске индукције индустријске учестаности

Експериментална истраживања ефеката различитих екрана на смањење магнетске индукције индустријске учестаности Стручни рад UDK:621.317.42:621.316.97 BIBLID:0350-8528(2012),22.p.173-184 doi:10.5937/zeint22-2341 Експериментална истраживања ефеката различитих екрана на смањење магнетске индукције индустријске учестаности

Διαβάστε περισσότερα

Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела. Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела помоћу пикнометра

Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела. Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела помоћу пикнометра Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела Густина : V Специфична запремина : V s Q g Специфична тежина : σ V V V g Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела помоћу

Διαβάστε περισσότερα

ТАНГЕНТА. *Кружница дели раван на две области, једну, спољашњу која је неограничена и унутрашњу која је ограничена(кружницом).

ТАНГЕНТА. *Кружница дели раван на две области, једну, спољашњу која је неограничена и унутрашњу која је ограничена(кружницом). СЕЧИЦА(СЕКАНТА) ЦЕНТАР ПОЛУПРЕЧНИК ТАНГЕНТА *КРУЖНИЦА ЈЕ затворена крива линија која има особину да су све њене тачке једнако удаљене од једне сталне тачке која се зове ЦЕНТАР КРУЖНИЦЕ. *Дуж(OA=r) која

Διαβάστε περισσότερα

ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊЕМ ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛА

ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊЕМ ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛА Република Србија ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊЕМ ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛА (школска 2012/13. и школска 2013/14. година) Београд, децембар 2014. Завод за

Διαβάστε περισσότερα

Утврђивање времена сушења кукуруза примјеном технологије драјерације

Утврђивање времена сушења кукуруза примјеном технологије драјерације Оригиналан научни рад Original scientific paper UDK: 631.15:631.563 DOI: 10.7251/AGRSR1504519R Утврђивање времена сушења кукуруза примјеном технологије драјерације Борислав Раилић 1, Зоран Маличевић 1

Διαβάστε περισσότερα

ПРОЈЕКТОВАЊЕ РАМПЕ. Слика А.1 - (а) приказ рампе у основи, (б) подужни пресек рампе

ПРОЈЕКТОВАЊЕ РАМПЕ. Слика А.1 - (а) приказ рампе у основи, (б) подужни пресек рампе ПРОЈЕКТОВАЊЕ РАМПЕ Рампа представља косу подземну просторију која повезује хоризонте или откопне нивое, и тако је пројектована и изведена да омогућује кретање моторних возила. Приликом пројектовања рампе

Διαβάστε περισσότερα

Приредиле: др Сања Филиповић др Александра Јоксимовић Флу, Наставник као истраживач

Приредиле: др Сања Филиповић др Александра Јоксимовић Флу, Наставник као истраживач Приредиле: др Сања Филиповић др Александра Јоксимовић Флу, 2015. 1 Наставник као истраживач 2 Циљ курса је развијање компетенција студената, будућих наставника да: истражују и унапређују сопствену праксу

Διαβάστε περισσότερα

Реализована вежба на протоборду изгледа као на слици 1.

Реализована вежба на протоборду изгледа као на слици 1. Вежбе из електронике Вежба 1. Kондензатор три диоде везане паралелно Циљ вежбе је да ученици повежу струјно коло са три диоде везане паралелно од којих свака има свој отпорник. Вежба је успешно реализована

Διαβάστε περισσότερα

4. Троугао. (II део) 4.1. Појам подударности. Основна правила подударности троуглова

4. Троугао. (II део) 4.1. Појам подударности. Основна правила подударности троуглова 4 Троугао (II део) Хилберт Давид, немачки математичар и логичар Велики углед у свету Хилберту је донело дело Основи геометрије (1899), у коме излаже еуклидску геометрију на аксиоматски начин Хилберт Давид

Διαβάστε περισσότερα

ЕКСПЕРТИЗА ПОЖАРА -Белешке уз предавања-

ЕКСПЕРТИЗА ПОЖАРА -Белешке уз предавања- ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ СМЕР: Заштита од пожара и спасавање специјалистичке студије ПРЕДМЕТ: Експертиза пожара ЕКСПЕРТИЗА ПОЖАРА Белешке уз предавања Нови Сад, новембар 2016.

Διαβάστε περισσότερα

Испитвање тока функције

Испитвање тока функције Милош Станић Техничка школа Ужицe 7/8 Испитвање тока функције Испитивање тока функције y f подразумева да се аналитичким путем дође до сазнања о понашању функције, као и њеним значајним тачкама у координантном

Διαβάστε περισσότερα

Утицај дистрибуираних извора електричне енергије на мрежу

Утицај дистрибуираних извора електричне енергије на мрежу INFOTEH-JAHORINA Vol. 13, March 2014. Утицај дистрибуираних извора електричне енергије на мрежу Младен Бањанин, Јована Тушевљак Електротехнички факултет Источно Сарајево, Босна и Херцеговина banjanin@ymail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Сваки задатак се бодује са по 20 бодова. Израда задатака траје 150 минута. Решење сваког задатка кратко и јасно образложити.

Сваки задатак се бодује са по 20 бодова. Израда задатака траје 150 минута. Решење сваког задатка кратко и јасно образложити. IV разред 1. Колико ће година проћи од 1. јануара 2015. године пре него што се први пут догоди да производ цифара у ознаци године буде већи од збира ових цифара? 2. Свако слово замени цифром (различита

Διαβάστε περισσότερα

Класификација и класе опасности

Класификација и класе опасности На основу члана 10. став 4, члана 16. став 6, члана 17. став 2. и члана 30. став 6. Закона о хемикалијама ( Службени гласник РС, број 36/09) и тачке 8. став 5. подтачка 11) Одлуке о оснивању Агенције за

Διαβάστε περισσότερα

и одређена је Комисија за преглед и оцену докторске дисертације у саставу:

и одређена је Комисија за преглед и оцену докторске дисертације у саставу: НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ БИОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ На V редовној седници Наставно-научног већа Биолошког факултета Универзитета у Београду, одржаној 13. 3. 2015. године, прихваћен је извештај

Διαβάστε περισσότερα

ТРЕНДови ШУМСКЕ ПОВРШИНЕ И БРОЈА СТАНОВНИКА

ТРЕНДови ШУМСКЕ ПОВРШИНЕ И БРОЈА СТАНОВНИКА ГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, БЕОГРАД, 2012, бр. 106, стр. 183-196 BIBLID: 0353-4537, (2012), 106, p 183-196 Ranković N. 2012. Trends of forest area and population and the impact of population on forest

Διαβάστε περισσότερα

ТЕСТ ИЗ ФИЗИКЕ (3 сата)

ТЕСТ ИЗ ФИЗИКЕ (3 сата) Електријада 003 Будва ТЕСТ ИЗ ФИЗИКЕ (3 сата) Заокружује се само један од понуђених одговора. Сваки тачан и адекватно образложен одговор бодује се са по 5 поена. ЗАДАЦИ. Положај материјалне тачке (МТ),

Διαβάστε περισσότερα

ЗЛАТНИ ПРЕСЕК У МАТЕМАТИЦИ THE GOLDEN SECTION IN MATHEMATICS

ЗЛАТНИ ПРЕСЕК У МАТЕМАТИЦИ THE GOLDEN SECTION IN MATHEMATICS ЗЛАТНИ ПРЕСЕК У МАТЕМАТИЦИ THE GOLDEN SECTION IN MATHEMATICS АУТОР: Анђелика Радивојевић, ученица II разреда, гимназије Бора Станковић Бор МЕНТОР: Светлана Арсенијевић, професор математике, гимназија Бора

Διαβάστε περισσότερα

ТЕОРИЈСКА АНАЛИЗА ПРОДУКТИВНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ СЕКТОРА СА АСПЕКТА МАКРОЕКОНОМСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЈА

ТЕОРИЈСКА АНАЛИЗА ПРОДУКТИВНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ СЕКТОРА СА АСПЕКТА МАКРОЕКОНОМСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЈА Теоријска анализа продуктивности пољопривредног... Стручни рад Економика пољопривреде Број 4/2010. УДК: 338.312:631 ТЕОРИЈСКА АНАЛИЗА ПРОДУКТИВНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ СЕКТОРА СА АСПЕКТА МАКРОЕКОНОМСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЈА

Διαβάστε περισσότερα

< < < 21 > > = 704 дана (15 бодова). Признавати било који тачан. бодова), па је тражена разлика 693 (5 бодова), а тражени збир 907(5

< < < 21 > > = 704 дана (15 бодова). Признавати било који тачан. бодова), па је тражена разлика 693 (5 бодова), а тражени збир 907(5 05.03.011 - III РАЗРЕД 1. Нацртај 4 праве a, b, c и d, ако знаш да је права а нормална на праву b, права c нормалана на b, а d паралелнa са а. Затим попуни табелу стављајући знак (ако су праве нормалне)

Διαβάστε περισσότερα

Φυτοεξυγίανση εδάφους από Cd και Pb με τα αλόφυτα: Halimione portulacoides(l.) Aellen, Tamarix parviflora (DC) και Limoniastrum monopetalum (L.

Φυτοεξυγίανση εδάφους από Cd και Pb με τα αλόφυτα: Halimione portulacoides(l.) Aellen, Tamarix parviflora (DC) και Limoniastrum monopetalum (L. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ.: Περιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική Μεταπτυχιακή Διατριβή Φυτοεξυγίανση εδάφους από Cd και Pb με τα αλόφυτα: Halimione portulacoides(l.) Aellen,

Διαβάστε περισσότερα

ВИТАМИНИ И ОЛИГОЕЛЕМЕНТИ У СПОРТУ VITAMINS AND TRACE ELEMENTS IN SPORT. Преглед литературе/review of the literature

ВИТАМИНИ И ОЛИГОЕЛЕМЕНТИ У СПОРТУ VITAMINS AND TRACE ELEMENTS IN SPORT. Преглед литературе/review of the literature Рационална терапија 2011, Vol. III, No. 1, стр. 23-27 / UDK 613.2:796.071.2 Преглед литературе/review of the literature ВИТАМИНИ И ОЛИГОЕЛЕМЕНТИ У СПОРТУ Катедра за фармакологију и токсикологију, Медицински

Διαβάστε περισσότερα

(1) Дефиниција функције више променљивих. Околина тачке (x 0, y 0 ) R 2. График и линије нивоа функције f: (x, y) z.

(1) Дефиниција функције више променљивих. Околина тачке (x 0, y 0 ) R 2. График и линије нивоа функције f: (x, y) z. Дефиниција функције више променљивих Околина тачке R График и линије нивоа функције : Дефиниција Величина се назива функцијом променљивих величина и на скупу D ако сваком уређеном пару D по неком закону

Διαβάστε περισσότερα

Анализа тачности мерења електричне енергије и максималне снаге у систему директног и полуиндиректног мерења

Анализа тачности мерења електричне енергије и максималне снаге у систему директног и полуиндиректног мерења Анализа тачности мерења електричне енергије и максималне снаге у систему директног и полуиндиректног мерења Славиша Пузовић Факултет техничких наука, Чачак Електротехничко и рачунарско инжењерство, Eлектроенергетика,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΥΟΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΡΑΤΩ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Λεμεσός 2014

Διαβάστε περισσότερα

УПРАВЉАЊЕ КРЕТАЊЕМ ЛИФТА У ФУНКЦИЈИ ВРИЈЕДНОСТИ ТРЗАЈА ELEVATOR MOVEMENT CONTROL IN THE FUNCTION OF JERK VALUE

УПРАВЉАЊЕ КРЕТАЊЕМ ЛИФТА У ФУНКЦИЈИ ВРИЈЕДНОСТИ ТРЗАЈА ELEVATOR MOVEMENT CONTROL IN THE FUNCTION OF JERK VALUE INFOTEH-JAHORINA Vol., Ref. A-9, p. 4-44, March. УПРАВЉАЊЕ КРЕТАЊЕМ ЛИФТА У ФУНКЦИЈИ ВРИЈЕДНОСТИ ТРЗАЈА ELEVATOR MOVEMENT ONTROL IN THE FUNTION OF JERK VALUE Бојан Кнежевић, Машински факултет, Бања Лука

Διαβάστε περισσότερα

Eутаназија: у одбрану једне добре, античке речи

Eутаназија: у одбрану једне добре, античке речи Драган Павловић 44 Одељење за анестезију и интензивну медицинску негу, Универзитет Ернст Мориц Арнт, Немачка Александар Спасов Одељење за ортодонтију, Медицински факултет, Универзитет у Грајфсвалду, Немачка

Διαβάστε περισσότερα

П Р А В И Л Н И К О КЛАСИФИКАЦИЈИ, ПАКОВАЊУ И ОБИЉЕЖАВАЊУ ХЕМИКАЛИЈА И ОДРЕЂЕНИХ ПРОИЗВОДА

П Р А В И Л Н И К О КЛАСИФИКАЦИЈИ, ПАКОВАЊУ И ОБИЉЕЖАВАЊУ ХЕМИКАЛИЈА И ОДРЕЂЕНИХ ПРОИЗВОДА На основу чл. 8. и 17. Закона о хемикалијама ( Службени гласник Републике Српске, број 25/09) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ( Службени гласник Републике Српске, бр. 118/08, 11/09, 74/10,

Διαβάστε περισσότερα

КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ ИЗ ХЕМИЈЕ ЈУН ГОДИНЕ

КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ ИЗ ХЕМИЈЕ ЈУН ГОДИНЕ 5. КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ У жељи да будућим кандидатима за упис помогнемо да се што боље припреме за пријемни испит, у даљем тексту Информатора наведени су уџбеници, неопходни за припрему испита из хемије

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ У РЕДОВНИМ ШКОЛАМА И ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СЕНЗОРНИМ ОШТЕЋЕЊИМА

ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ У РЕДОВНИМ ШКОЛАМА И ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СЕНЗОРНИМ ОШТЕЋЕЊИМА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ САША Љ. СТЕПАНОВИЋ ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ У РЕДОВНИМ ШКОЛАМА И ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СЕНЗОРНИМ ОШТЕЋЕЊИМА докторска дисертација Београд, 2016. UNIVERSITY OF BELGRADE

Διαβάστε περισσότερα

Мерни инструменти и мерења у рибњацима и риболовним водама- као основ унапређења производње и газдовања

Мерни инструменти и мерења у рибњацима и риболовним водама- као основ унапређења производње и газдовања УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Милорад Милошевић Мерни инструменти и мерења у рибњацима и риболовним водама- као основ унапређења производње и газдовања Специјалистички рад Београд, 2014.

Διαβάστε περισσότερα

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНА ФУНКЦИЈА ПРЕВЕНТИВНО-КОРЕКТИВНИХ ВЕЖБИ

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНА ФУНКЦИЈА ПРЕВЕНТИВНО-КОРЕКТИВНИХ ВЕЖБИ Др Марта Дедај 1 Висока школа струковних студија за васпитаче Oригиналан научни рад и пословне информатичаре Сирмијум УДК: 371.72 Сремска Митровица ==========================================================================

Διαβάστε περισσότερα

АКАДЕМСКА БУДУЋНОСТ ЗАВИСИ ОД РАНОГ СТАРТА

АКАДЕМСКА БУДУЋНОСТ ЗАВИСИ ОД РАНОГ СТАРТА Оригинални научни рад UDK:37.022/.026:371.314.6. АКАДЕМСКА БУДУЋНОСТ ЗАВИСИ ОД РАНОГ СТАРТА ACADEMIC FUTURE DEPENDS ON EARLY START Ненад Сузић Резиме: Аутор полази од тезе да рано предшколско учење (рани

Διαβάστε περισσότερα

61. У правоуглом троуглу АВС на слици, унутрашњи угао код темена А је Угао

61. У правоуглом троуглу АВС на слици, унутрашњи угао код темена А је Угао ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД Задаци за самостлни рад намењени су првенствено ученицима који се припремају за полагање завршног испита из математике на крају обавезног основног образовања. Задаци су одабрани

Διαβάστε περισσότερα

Радна група за МС. Бела књига о Мултиплој Склерози. Право на здравље и здравствену правичност

Радна група за МС. Бела књига о Мултиплој Склерози. Право на здравље и здравствену правичност Радна група за МС Бела књига о Мултиплој Склерози Право на здравље и здравствену правичност Здравствена правичност (у складу са глобалним принципима WHО) Право на здравље је основно људско право. Заштита

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΟΡΙΟΥ(B) ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ

Η ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΟΡΙΟΥ(B) ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΟΡΙΟΥ(B)

Διαβάστε περισσότερα

Анализа фактора ризика за настанак непожељних интеракција лекова код пацијената у неуролошкој јединици интензивне неге

Анализа фактора ризика за настанак непожељних интеракција лекова код пацијената у неуролошкој јединици интензивне неге УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ 1.Одлука Наставно-научног већа Одлуком Наставно-научног већа Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, број 01-9476/3-1,

Διαβάστε περισσότερα

РАЦИОНАЛНА ПРИМЕНА АНТИБИОТИКА У КЛИНИЧКОЈ ПРАКСИ RATIONAL USE OF ANTIBIOTICS IN CLINICAL PRACTICE

РАЦИОНАЛНА ПРИМЕНА АНТИБИОТИКА У КЛИНИЧКОЈ ПРАКСИ RATIONAL USE OF ANTIBIOTICS IN CLINICAL PRACTICE ] Рационална терапија 2009, Vol. I, No. 1, стр. 1-6 / UDK 615.33.032 РАЦИОНАЛНА ПРИМЕНА АНТИБИОТИКА У КЛИНИЧКОЈ ПРАКСИ Начелник Службе клиничке фармакологије Клинички центар "Крагујевац" RATIONAL USE OF

Διαβάστε περισσότερα

мр Дарко Вуковић МОДЕЛ РЕГИОНАЛНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ: ТЕОРИЈСКО- МЕТОДОЛОШКА АНАЛИЗА И МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ У СРБИЈИ Докторска дисертација

мр Дарко Вуковић МОДЕЛ РЕГИОНАЛНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ: ТЕОРИЈСКО- МЕТОДОЛОШКА АНАЛИЗА И МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ У СРБИЈИ Докторска дисертација УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ мр Дарко Вуковић МОДЕЛ РЕГИОНАЛНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ: ТЕОРИЈСКО- МЕТОДОЛОШКА АНАЛИЗА И МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ У СРБИЈИ Докторска дисертација Крагујевац, 2013. година

Διαβάστε περισσότερα

Писмени испит из Теорије плоча и љуски. 1. За континуалну плочу приказану на слици одредити угиб и моменте савијања у означеним тачкама.

Писмени испит из Теорије плоча и љуски. 1. За континуалну плочу приказану на слици одредити угиб и моменте савијања у означеним тачкама. Београд, 24. јануар 2012. 1. За континуалну плочу приказану на слици одредити угиб и моменте савијања у означеним тачкама. = 0.2 dpl = 0.2 m P= 30 kn/m Линијско оптерећење се мења по синусном закону: 2.

Διαβάστε περισσότερα

ОДРЕЂИВАЊЕ И ПРИМЕНА МЕРИДИЈАНА М. БОЖИЋ, Д. ЦУЦИЋ*, Т. МАРКОВИЋ-ТОПАЛОВИЋ**, И. САВИЋ***, Ј. ПОПОВИЋ****

ОДРЕЂИВАЊЕ И ПРИМЕНА МЕРИДИЈАНА М. БОЖИЋ, Д. ЦУЦИЋ*, Т. МАРКОВИЋ-ТОПАЛОВИЋ**, И. САВИЋ***, Ј. ПОПОВИЋ**** ОДРЕЂИВАЊЕ И ПРИМЕНА МЕРИДИЈАНА М. БОЖИЋ, Д. ЦУЦИЋ*, Т. МАРКОВИЋ-ТОПАЛОВИЋ**, И. САВИЋ***, Ј. ПОПОВИЋ**** Институт за физику, Београд, bozic@ipb.ac.rs *Центар за таленте Михајло Пупин, Панчево, dragoljub.cucic@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Катодна заштита подземних инсталација

Катодна заштита подземних инсталација Аутор: Љиљана Топаловић, дипл.ел.инж. Катодна заштита подземних инсталација У складу са принципима термодинамике метали у које је уложена енергија у процесу екстракције из руде настоје да у природном окружењу

Διαβάστε περισσότερα

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА LXXXVI - Бр. 2 YEAR 2006 TOME LXXXVI - N о 2

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА LXXXVI - Бр. 2 YEAR 2006 TOME LXXXVI - N о 2 ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА 2006. СВЕСКА LXXXVI - Бр. 2 YEAR 2006 TOME LXXXVI - N о 2 Оригиналан научни рад UDC 911.2:551.4(497.11) СЛАВОЉУБ

Διαβάστε περισσότερα

ПРИМЕНА ЕЛЕКТРОНСКОГ НАСТАВНОГ МАТЕРИЈАЛА У ОБРАДИ ТЕМЕ СИЛА У ГИМНАЗИЈИ

ПРИМЕНА ЕЛЕКТРОНСКОГ НАСТАВНОГ МАТЕРИЈАЛА У ОБРАДИ ТЕМЕ СИЛА У ГИМНАЗИЈИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Природно-математички факултет Департман за физику ТЕЛ/ФАКС: +381(0)21 455 318 21000 Нови Сад, Трг Д. Обрадовића 4 ПРИМЕНА ЕЛЕКТРОНСКОГ НАСТАВНОГ МАТЕРИЈАЛА У ОБРАДИ ТЕМЕ СИЛА У

Διαβάστε περισσότερα

Теорија одлучивања. Анализа ризика

Теорија одлучивања. Анализа ризика Теорија одлучивања Анализа ризика Циљеви предавања Упознавање са процесом анализе ризика Моделовање ризика Монте-Карло Симулација Предности и недостаци анализе ризика 2 Дефиниција ризика (квалитативни

Διαβάστε περισσότερα

ЈЕДАН НЕМОГУЋИ ОСВРТ НА УРБОФИЛИЈУ, ДВАДЕСЕТ ПРОПАЛИХ ГОДИНА КАСНИЈЕ

ЈЕДАН НЕМОГУЋИ ОСВРТ НА УРБОФИЛИЈУ, ДВАДЕСЕТ ПРОПАЛИХ ГОДИНА КАСНИЈЕ АЛЕКСАНДАР ЈЕРКОВ ЈЕДАН НЕМОГУЋИ ОСВРТ НА УРБОФИЛИЈУ, ДВАДЕСЕТ ПРОПАЛИХ ГОДИНА КАСНИЈЕ Mожда је дошло време да се запише понека успомена, иако би се рекло да је прерано за сећања. Има нечег гротескног

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΩΣ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Όνομα φοιτήτριας ΚΑΛΑΠΟΔΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Антене и простирање. Показна лабораторијска вежба - мерење карактеристика антена. 1. Антене - намена и својства

Антене и простирање. Показна лабораторијска вежба - мерење карактеристика антена. 1. Антене - намена и својства Антене и простирање Показна лабораторијска вежба - мерење карактеристика антена 1. Антене - намена и својства Антена је склоп који претвара вођени електромагнетски талас у електромагнетски талас у слободном

Διαβάστε περισσότερα

СРЕДСТВА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ВАТРОГАСНЕ СПРАВЕ И ОПРЕМА ВАТРОГАСНА ТАКТИКА БЕЛЕШКЕ УЗ ПРЕДАВАЊА

СРЕДСТВА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ВАТРОГАСНЕ СПРАВЕ И ОПРЕМА ВАТРОГАСНА ТАКТИКА БЕЛЕШКЕ УЗ ПРЕДАВАЊА Карабасил др Драган СРЕДСТВА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ВАТРОГАСНЕ СПРАВЕ И ОПРЕМА ВАТРОГАСНА ТАКТИКА БЕЛЕШКЕ УЗ ПРЕДАВАЊА 1 Шта ћемо постати, зависи од оног шта прочитамо по завршетку званичних школа. Најбољи и

Διαβάστε περισσότερα

Са неким, до сада неуведеним појмовима из теоријских основа турбомашина, упознаћемо се кроз израду следећих задатака.

Са неким, до сада неуведеним појмовима из теоријских основа турбомашина, упознаћемо се кроз израду следећих задатака. Основе механике флуида и струјне машине 1/11 Са неким, до сада неуведеним појмовима из теоријских основа турбомашина, упознаћемо се кроз израду следећих задатака 1задатак Познате су следеће величине једнe

Διαβάστε περισσότερα

Тест за I разред средње школе

Тест за I разред средње школе Министарство просветe Републике Србије Српско хемијско друштво Републичко такмичење из хемије Ужице, 23.05.2009. Тест за I разред средње школе Име и презиме Место и школа Разред Име и презиме професора

Διαβάστε περισσότερα

УСАГЛАШЕНА КЛАСИФИКАЦИЈА И ОБИЉЕЖАВАЊЕ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ОПАСНЕ СУПСТАНЦЕ

УСАГЛАШЕНА КЛАСИФИКАЦИЈА И ОБИЉЕЖАВАЊЕ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ОПАСНЕ СУПСТАНЦЕ ПРИЛОГ 6. УСАГЛАШЕНА КЛАСИФИКАЦИЈА И ОБИЉЕЖАВАЊЕ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ОПАСНЕ СУПСТАНЦЕ Овај прилог се састоји из 3 дијела: Дио 1. овог Прилога обезбеђује увођење у списак усаглашене класификације и обиљежавања

Διαβάστε περισσότερα

ЕЛЕМЕНТИ ИЗГРАЂЕНОСТИ И РАСТА САСТОЈИНЕ ЦРНОГ БОРА НА СТАНИШТУ ЦЕРА И СЛАДУНА

ЕЛЕМЕНТИ ИЗГРАЂЕНОСТИ И РАСТА САСТОЈИНЕ ЦРНОГ БОРА НА СТАНИШТУ ЦЕРА И СЛАДУНА UDK 630*56:582,475 Pinus nigrа Оригинални научни рад ЕЛЕМЕНТИ ИЗГРАЂЕНОСТИ И РАСТА САСТОЈИНЕ ЦРНОГ БОРА НА СТАНИШТУ ЦЕРА И СЛАДУНА МИЛИВОЈ ВУЧКОВИЋ 1 БРАНКО СТАЈИЋ 1 МАРКО СМИЉАНИЋ 1 1. УВОД Извод: У раду

Διαβάστε περισσότερα

МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА У ТРАНСПОРТУ

МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА У ТРАНСПОРТУ Др Бранко Давидовић, дипл. инж. саоб. МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА У ТРАНСПОРТУ Крагујевац, 2009. Висока техничка школа струковних студија Др Бранко Давидовић, дипл. инж. саоб. МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА У ТРАНСПОРТУ

Διαβάστε περισσότερα

МРЕЖЕ ПАРТИЦИЈА И КОНГРУЕНЦИЈА АЛГЕБРИ Мастер рад

МРЕЖЕ ПАРТИЦИЈА И КОНГРУЕНЦИЈА АЛГЕБРИ Мастер рад Универзитет у Београду Математички факултет МРЕЖЕ ПАРТИЦИЈА И КОНГРУЕНЦИЈА АЛГЕБРИ Мастер рад студент: Данка Николић ментор: доцент др Небојша Икодиновић Београд, 2016. Садржај Предговор... 1 1. Уводни

Διαβάστε περισσότερα

Катедра за електронику, Основи електронике

Катедра за електронику, Основи електронике Лабораторијске вежбе из основа електронике, 13. 7. 215. Презиме, име и број индекса. Трајање испита: 12 минута Тест за лабораторијске вежбе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 5 1 5 1 5 5 2 3 5 1

Διαβάστε περισσότερα

ОБРАЗОВНИ СОФТВЕР КАО ПЕРСПЕКТИВА УЧЕЊА ПУТЕМ РЈЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА

ОБРАЗОВНИ СОФТВЕР КАО ПЕРСПЕКТИВА УЧЕЊА ПУТЕМ РЈЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА Методолошки рад UDK 371.3::51]:004 ОБРАЗОВНИ СОФТВЕР КАО ПЕРСПЕКТИВА УЧЕЊА ПУТЕМ РЈЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА EDUCATIONAL SOFTWARE PERSPECTIVE OF LEARNING THROUGH PROBLEM SOLVING Драгица Милинковић, Миленко Пикула

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ИНТЕРАКЦИЈА ГЕНОТИП X СРЕДИНА И СТАБИЛНОСТ ПРИНОСА И КОМПОНЕНАТА ПРИНОСА ЗРНА КОМЕРЦИЈАЛНИХ ХИБРИДА КУКУРУЗА

ИНТЕРАКЦИЈА ГЕНОТИП X СРЕДИНА И СТАБИЛНОСТ ПРИНОСА И КОМПОНЕНАТА ПРИНОСА ЗРНА КОМЕРЦИЈАЛНИХ ХИБРИДА КУКУРУЗА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Драгана В. Бранковић-Радојчић ИНТЕРАКЦИЈА ГЕНОТИП X СРЕДИНА И СТАБИЛНОСТ ПРИНОСА И КОМПОНЕНАТА ПРИНОСА ЗРНА КОМЕРЦИЈАЛНИХ ХИБРИДА КУКУРУЗА Докторска дисертација

Διαβάστε περισσότερα

ISSN УЧЕЊЕ И НАСТАВА. Београд

ISSN УЧЕЊЕ И НАСТАВА. Београд ISSN 2466-2801 УЧЕЊЕ И НАСТАВА 3 2015 Београд ISSN 2466-2801 КLЕТТ ДРУШТВО ЗА РАЗВОЈ ОБРАЗОВАЊА УЧЕЊЕ И НАСТАВА ГОДИНА I Број 3, 2015. УДК 37(497.11) УЧЕЊЕ И НАСТАВА Година I Број 3 2015 415 618 ISSN 2466-2801

Διαβάστε περισσότερα

ЗАДАЧИ ЗА УВЕЖБУВАЊЕ НА ТЕМАТА ГЕОМЕТРИСКИ ТЕЛА 8 ОДД.

ЗАДАЧИ ЗА УВЕЖБУВАЊЕ НА ТЕМАТА ГЕОМЕТРИСКИ ТЕЛА 8 ОДД. ЗАДАЧИ ЗА УВЕЖБУВАЊЕ НА ТЕМАТА ГЕОМЕТРИСКИ ТЕЛА 8 ОДД. ВО ПРЕЗЕНТАЦИЈАТА ЌЕ ПРОСЛЕДИТЕ ЗАДАЧИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ ПЛОШТИНА И ВОЛУМЕН НА ГЕОМЕТРИСКИТЕ ТЕЛА КОИ ГИ ИЗУЧУВАМЕ ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. СИТЕ ЗАДАЧИ

Διαβάστε περισσότερα

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6. ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Срђана Бједова

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6. ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Срђана Бједова УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6. ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Срђана Бједова I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум и орган који је именовао комисију Комисију именовало

Διαβάστε περισσότερα

МОДЕЛ УЧЕЊА ПРОГРАМСКОГ ЈЕЗИКА PASCAL НА ДАЉИНУ

МОДЕЛ УЧЕЊА ПРОГРАМСКОГ ЈЕЗИКА PASCAL НА ДАЉИНУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН МОДЕЛ УЧЕЊА ПРОГРАМСКОГ ЈЕЗИКА PASCAL НА ДАЉИНУ ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА МЕНТОР Проф. др Драгица Радосав КАНДИДАТ Пардањац мр Марјана Зрењанин,

Διαβάστε περισσότερα

Учесталост и могућности примене кооперативног учења у разредној настави

Учесталост и могућности примене кооперативног учења у разредној настави UDC 371.3::371.315.7 Иновације у настави, XXIX, 2016/2, стр. 25 37 371.3::371.311.5 Рад примљен: 4. 9. 2015. Рад прихваћен: 14. 5. 2016. Марина Ж. Илић 1 Учитељски факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу

Διαβάστε περισσότερα

Нумеричко моделовање ударних оштећења ваздухопловних структура

Нумеричко моделовање ударних оштећења ваздухопловних структура Универзитет у Београду Машински факултет Драгољуб М. Спасић Нумеричко моделовање ударних оштећења ваздухопловних структура докторска дисертација Београд, 2015 University of Belgrade Faculty of mechanical

Διαβάστε περισσότερα

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ЧАЧАК

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ЧАЧАК УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ЧАЧАК мр Сања Јевтић, дипл.ел.инг. ПРИМЕНА ЛАСЕРСКИХ ТЕХНИКА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОПТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА МАТЕРИЈАЛА Докторска дисертација Чачак, 2016. УНИВЕРЗИТЕТ

Διαβάστε περισσότερα

1. УВОД 1.1. ЗАШТО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ? ''Настава математике није наука. Она је уметност'' Ђерђ Поја - ''Математичко откриће''

1. УВОД 1.1. ЗАШТО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ? ''Настава математике није наука. Она је уметност'' Ђерђ Поја - ''Математичко откриће'' ''Настава математике није наука. Она је уметност'' Ђерђ Поја - ''Математичко откриће'' 1. УВОД Зашто су краљевићи и царевићи од античких па до наших времена имали своје приватне учитеље математике? Зашто

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА. Стефановић Ивана МОДЕЛИ ПРОПАГАЦИЈЕ СИГНАЛА У МОБИЛНИМ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИМ СИСТЕМИМА

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА. Стефановић Ивана МОДЕЛИ ПРОПАГАЦИЈЕ СИГНАЛА У МОБИЛНИМ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИМ СИСТЕМИМА ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Стефановић Ивана МОДЕЛИ ПРОПАГАЦИЈЕ СИГНАЛА У МОБИЛНИМ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИМ СИСТЕМИМА -завршни рад- Београд,010 Кандидат: Стефановић Ивана Број

Διαβάστε περισσότερα

ЕКОНОМИЈА НОВА ВАВИЛОНСКА КУЛА

ЕКОНОМИЈА НОВА ВАВИЛОНСКА КУЛА Др Зоран Крстић, протојереј ЕКОНОМИЈА НОВА ВАВИЛОНСКА КУЛА Говорећи на прослави 180 годишњице Старе Милошеве цркве у Крагујевцу проф. др Радош Љушић 1 је говорио о двема нашим историјским заблудама, које

Διαβάστε περισσότερα

Studija o životnom standardu

Studija o životnom standardu Studija o životnom standardu Srbija 00 007. CPBIJE Republiåki zavod za statistiku Srbije The World Bank Department for International Development Студија о животном стандарду 00-007 Издавач: Републички

Διαβάστε περισσότερα

2 БЕЛА КЊИГА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ

2 БЕЛА КЊИГА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ Издавач: За издавача: Аутори: Дизајн: Штампа: Тираж: ЈП Електропривреда Србије Сектор за односе с јавношћу Царице Милице 2, Београд www.eps.rs, eps@eps.rs Драгомир Марковић, генерални директор Драгомир

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

МЕТОДИКА РЕШАВАЊА РАЧУНСКИХ ЗАДАТАКА ПРИ ОБРАДИ НАСТАВНЕ ТЕМЕ РАВНОТЕЖА ТЕЛА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

МЕТОДИКА РЕШАВАЊА РАЧУНСКИХ ЗАДАТАКА ПРИ ОБРАДИ НАСТАВНЕ ТЕМЕ РАВНОТЕЖА ТЕЛА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет Департман за физику МЕТОДИКА РЕШАВАЊА РАЧУНСКИХ ЗАДАТАКА ПРИ ОБРАДИ НАСТАВНЕ ТЕМЕ РАВНОТЕЖА ТЕЛА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ - Мастер рад - Ментор: Проф. Маја

Διαβάστε περισσότερα

Ћелија III. БИОФИЗИКА Handout 8. Флагела: дугачка, танка нит хелијачне структуре. Служи за кретање ћелије. Ћелијске органеле - општи преглед

Ћелија III. БИОФИЗИКА Handout 8. Флагела: дугачка, танка нит хелијачне структуре. Служи за кретање ћелије. Ћелијске органеле - општи преглед Ћелија III Ћелијске органеле - општи преглед Ћелијске органеле су мале структуре унутар ћелија које се могу схватити као ћелијски органи. Свака органела има специфичну функцију. Неке органеле могу бити

Διαβάστε περισσότερα

School of Physics, University of Athens, Panepistimioupolis, Zographos 157 84, Athens-Greece ** Aстрономска опсерваторија, Волгина 7,

School of Physics, University of Athens, Panepistimioupolis, Zographos 157 84, Athens-Greece ** Aстрономска опсерваторија, Волгина 7, 27-725 Indikoplovac K. 528.425(495.02) ВАСИЛИЈЕ Н. МАНИМАНИС * ЕВСТРАТИЈЕ Т. ТЕОДОСИЈУ * МИЛАН С. ДИМИТРИЈЕВИЋ ** * Department of Astrophysics-Astronomy and Mechanics, School of Physics, University of

Διαβάστε περισσότερα

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ предмет: МЕХАНИКА 1 студијски програми: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ПРЕДАВАЊЕ БРОЈ 3. 1 Садржај предавања: Статичка одређеност задатака

Διαβάστε περισσότερα

РЕЦИКЛАЖА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ UDK 628.4(497.11)(094.9) Стручни рад

РЕЦИКЛАЖА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ UDK 628.4(497.11)(094.9) Стручни рад РЕЦИКЛАЖА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ UDK 628.4(497.11)(094.9) Стручни рад Технички факултет у Бору Универзитет у Београду, В.Ј. 12, 19210 Бор, Србија Катедра за минералне и рециклажне технологије Тел. +381 30 424

Διαβάστε περισσότερα

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА ХИГИЈЕНА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017 Предмет: ХИГИЈЕНА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно има 2 часа активне наставе (1 час

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

Андреј Фајгељ. После Вучића. Copyright 2016 Andrej Fajgelj Smashwords Edition

Андреј Фајгељ. После Вучића. Copyright 2016 Andrej Fajgelj Smashwords Edition Андреј Фајгељ После Вучића Copyright 2016 Andrej Fajgelj Smashwords Edition Свако неовлашћено умножавање, дељење и објављивање ове књиге најтоплије се препоручује. Свака сличност с правим личностима и

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 33ου Επιστηµονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών ΕΔΕΣΣΑ 19-21 Μαΐου 2011

Πρακτικά 33ου Επιστηµονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών ΕΔΕΣΣΑ 19-21 Μαΐου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES) 33 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 33 rd ANNUAL CONFERENCE ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS Το 33 ο Επιστηµονικό Συνέδριο αφιερώνεται στη µνήµη του

Διαβάστε περισσότερα

Институција кафане као огледало друштвеног живота Београда: улога и функције кафана у Београду у обликовању модерности у Србији ХIХ и ХХ века

Институција кафане као огледало друштвеног живота Београда: улога и функције кафана у Београду у обликовању модерности у Србији ХIХ и ХХ века Урош Живковић 1 прегледни рад Министарство одбране Републике Србије, УДК 316.7(497.11) 18/19 Институт за стратегијска истраживања, Београд Институција кафане као огледало друштвеног живота Београда: улога

Διαβάστε περισσότερα

Тест за I разред средње школе

Тест за I разред средње школе Министарство просветe и спортa Републике Србије Српско хемијско друштво Међуокружно такмичење из хемије 10. мај 2003. Тест за I разред средње школе Име и презиме Место и школа Разред Не отварајте добијени

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΡΜΕΝΑΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ПРАВИЛА ЗА АТЛЕТСКА ТАКМИЧЕЊА

ПРАВИЛА ЗА АТЛЕТСКА ТАКМИЧЕЊА ПРАВИЛА ЗА АТЛЕТСКА ТАКМИЧЕЊА Превод из IAAF Competiton Rules 2014-2015 Правила важе од 1. новембра 2013. БЕОГРАД, 2014 1 Атлетски савез Србије Заједница атлетских судија Србије Издавач Атлетски савез

Διαβάστε περισσότερα

Сунчев систем. Кеплерови закони

Сунчев систем. Кеплерови закони Сунчев систем Кеплерови закони На слици је приказан хипотетички сунчев систем. Садржи једну планету (Земљу нпр.) која се креће око Сунца и једина сила која се ту појављује је гравитационо привлачење. Узимајући

Διαβάστε περισσότερα

Aronia. melanocarpa. Επιβλεπονηερ καθηγηηερ:

Aronia. melanocarpa. Επιβλεπονηερ καθηγηηερ: Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ Σσολή Τεσνολογίαρ Γεωπονίαρ Και Τεσνολογίαρ Τποθίμων Διαηποθήρ Aronia melanocarpa Αξιολόγηζη ηηρ επίδπαζηρ Ελληνικών απομονώζεων ηος γένοςρ Trichoderma

Διαβάστε περισσότερα

INOVACIJE u nastavi. ~asopis za savremenu nastavu. YU ISSN UDC Vol. 24

INOVACIJE u nastavi. ~asopis za savremenu nastavu. YU ISSN UDC Vol. 24 , 2 1 1 INOVACIJE u nastavi ~asopis za savremenu nastavu YU ISSN 0352-2334 UDC 370.8 Vol. 24 U»ITEySKI FAKULTET UNIVERZITET U BEOGRADU Adresa redakcije: U~iteqski fakultet, Beograd, Kraqice Natalije 43

Διαβάστε περισσότερα

4. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА Савремена достигнућа у грађевинарству 22. април Суботица, СРБИЈА

4. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА Савремена достигнућа у грађевинарству 22. април Суботица, СРБИЈА 4. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА Савремена достигнућа у грађевинарству. април 06. Суботица, СРБИЈА АНАЛИЗA СТАБИЛНОСТИ ВЕРТИКАЛНОГ ЗАСЕКА ПРИМЕНОМ МЕХАНИКЕ ЛОМА Предраг Митковић Никола Обрадовић Драгослав Шумарац

Διαβάστε περισσότερα

МЕХАНИКА ФЛУИДА. скрипта

МЕХАНИКА ФЛУИДА. скрипта Факултет техничких наука Нови Сад МЕХАНИКА ФЛУИДА скрипта Маша Букуров септембар, 2006. УВОД У МЕХАНИКУ ФЛУИДА У циљу побољшања услова живота, иако несвесно, принципи механике флуида примењивани су још

Διαβάστε περισσότερα

САБОР ТРУБАЧА У ГУЧИ: СОЦИОДЕМОГРАФСКИ ПРОФИЛ И МОТИВ ДОЛАСКА ПОСЕТИЛАЦА * 1

САБОР ТРУБАЧА У ГУЧИ: СОЦИОДЕМОГРАФСКИ ПРОФИЛ И МОТИВ ДОЛАСКА ПОСЕТИЛАЦА * 1 UDC 788.077.092(497.11 Guča) UDC 316.7(497.11 Guča) DOI: 10.2298/ZMSDN1344563B Оригинални научни рад САБОР ТРУБАЧА У ГУЧИ: СОЦИОДЕМОГРАФСКИ ПРОФИЛ И МОТИВ ДОЛАСКА ПОСЕТИЛАЦА * 1 Жељко Бјељац z.bjeljac@gi.sanu.ac.rs

Διαβάστε περισσότερα

NARODNA BANKA SRBIJE. Sektor za ekonomske analize i istra`ivawa. Analiza kreditne aktivnosti u Srbiji: Trend ili kreditni bum?

NARODNA BANKA SRBIJE. Sektor za ekonomske analize i istra`ivawa. Analiza kreditne aktivnosti u Srbiji: Trend ili kreditni bum? NARODNA BANKA SRBIJE Sektor za ekonomske analize i istra`ivawa Analiza kredne aktivnosti u Srbiji: Trend ili kredni bum? Autor: mr Mirjana Pali} Decembar 2007 Aнализа кредитне активности у Србији: Тренд

Διαβάστε περισσότερα

На основу члана 9. став 3. и члана 18. став 1. Закона о заштити ваздуха ( Службени гласник РС, број 36/09), УРЕДБУ

На основу члана 9. став 3. и члана 18. став 1. Закона о заштити ваздуха ( Службени гласник РС, број 36/09), УРЕДБУ Редакцијски пречишћен текст На основу члана 9. став. и члана 18. став 1. Закона о заштити ваздуха ( Службени гласник РС, број 6/09), Влада доноси УРЕДБУ о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха

Διαβάστε περισσότερα

ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА. Примена термалних флуида у процесној индустрији и енергетици. Економска анализа процесних постројења

ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА. Примена термалних флуида у процесној индустрији и енергетици. Економска анализа процесних постројења ПРОЦЕСНА БРОЈ 2 ДЕЦЕМБАР 2009. ГОДИНА 22. ТЕХНИКА Тема броја Примена термалних флуида у процесној индустрији и енергетици Актуелно Економска анализа процесних постројења Инжењерска пракса Анализа прорачуна

Διαβάστε περισσότερα

Примјена линијских одводника пренапона за заштиту 110 kv постројења од атмосферских пренапона

Примјена линијских одводника пренапона за заштиту 110 kv постројења од атмосферских пренапона INFOTEH-JAHORINA Vol. 15, March 2016. Примјена линијских одводника пренапона за заштиту 110 kv постројења од атмосферских пренапона Младен Бањанин Електротехнички факултет Универзитет у Источном Сарајеву

Διαβάστε περισσότερα