Κάθε αστέρι μια ευχή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κάθε αστέρι μια ευχή"

Transcript

1 Εκδίδονται από_το_10/κ Δθμοτικό_χολείο_Μιλου_τθλζφωνο_ Δεκζμβριοσ 2011 αρικμόσ φφλλου 46 ο Κάθε αστέρι μια ευχή Από τουσ μακθτζσ τθσ Α2 τάξθσ του Δθμ. χ. Μιλου. Με χαρά ςασ προςκαλοφμε ςτθ Χριςτουγεννιάτικθ γιορτι που κα πραγματοποιθκεί από τουσ μακθτζσ των Α & Β τάξεων του ςχολείου μασ τθν Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011 στις Ελάτε να ακοφςετε τισ ευχζσ των παιδιών και των αςτεριών για υγεία, ειρήνη και χαρά! ΚΑΛΑΝΤΑ (Ε Τάξη μάθημα Μουσικής) ε λίγεσ μζρεσ ζρχονται τα Χριςτοφγεννα. Ζτςι λοιπόν μάκαμε χριςτουγεννιάτικα κάλαντα από τθν βόρεια Ελλάδα ςυγκεκριμζνα τα μακεδονικά κάλαντα και τα κρακιϊτικα.

2 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Ήρκε πάλι νζο ζτοσ εισ τθν πρϊτθ του μθνόσ ιρκα να ςασ χαιρετιςω,δοφλοσ ςασ ο ταπεινόσ. Ο Βαςίλειοσ ο Μζγασ, Ιεράρχθσ καυμαςτόσ εισ τθν οικογζνειά ςασ να ναι πάντα βοθκόσ. Σα παιδιά εισ το ςχολείο να πθγαίνουνε ςυχνά να μακαίνουνε το βίο τθσ Πατρίδασ τα ιερά. και για τουσ ξενιτεμζνουσ ζχω να ςασ πω πολλά, ςασ αφινω καλθνφχτα και του χρόνου με υγειά. ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ( Καρωτισ, Ζβρου) Χριςτοφγεννα, Πρωτοφγεννα, τϊρα Χριςτόσ γεννιζται, Γεννιζται και αναςταίνεται ςτο μζλι και ςτο γάλα Σο μζλι τρων οι άρχοντεσ, το γάλα οι αφεντάδεσ Και το μελιςςοβότανο το τρων τα παλικάρια. Πολλά ϋπάμε για το Χριςτό, ασ ποφμε για αφζντθ Αφζντθ κι αφεντίτςθ μου, πζντε φορζσ αφζντθ

3 Αφζντθ μου ςτθν τάβλα ςου χρυςι καντιλα καίει Αν βάλεισ λάδι και νερό, φζγγεισ τθν αφεντιά ςου Κι αν βάλεισ λάδι μοναχό, φζγγει τθν γειτονιά ςου. Κυρά χρυςι, κυρά αργυρι, κυρά μαλαματζνια. ϋαλλάηεισ και ςτολίηεςαι και βάηεισ τα χρυςά ςου ςτθν εκκλθςιά ςου ςτζκεςαι ςα μαρμαροκολόνα. Κζρνα τα παλικάρια ςου, που ϋρκανε ςτθν αυλι ςου Βγάλε γλυκό και κζρνατα, βγάλε κωςταντινάτα. Μάνα τθ κυγατζρα τθσ τθν πολυακριβι τθσ Σθν ζλουηε, τθν χτζνιηε, ςτα ςφννεφα τθν κρφβει. Και ςκόρπιςαν τα ςφννεφα και φάνθκεν θ κόρθ. φάνθκαν τα ςγουρά μαλλιά, τ ϋαρχοντικά πλεξίδια. τον ςτόλιηε, τον άλλαηε και ςτο ςχολειό τον ςτζλνει κι ο δάςκαλοσ τον ζδειρε με μια χρυςι βεργίτςα. Σον πιρε το παράπονο, ςτθ μάνα του πθγαίνει: <<ποφ είναι γιεμϋ τα γράμματα, ποφ είναι γιεμϋ ο νουσ ςου;» «Σα γράμματα κει ςτο χαρτί κι ο νουσ μου πζρα διάβει Πζρα ςτισ ροφςεσ πζρδικεσ, πζρασ τισ μαυρομάτεσ.»

4

5

6 Αιήζεηα, οπήνλακ θμνέξ πμο ακανςηεζήθαηε πχξ δμοκ ηα παηδηά ζε άιια μένε ημο θυζμμο; Πχξ είκαη κα μεγαιχκεηξ ζηε μαθνηκή Σμοεδία ή ζηε μοζηενηχδε Αίγοπημ; Τη ζεμαίκεη κα είζαη παηδί ζηεκ λεπαζμέκε Αθνηθή ή ζηηξ ποθκμθαημηθεμέκεξ Ικδίεξ; Τα ενςηήμαηα αοηά απαζπυιεζακ θη εμάξ. Γη αοηυ ζειήζαμε κα μμηναζημφμε μαδί ζαξ ηηξ πιενμθμνίεξ πμο απμθμμίζαμε απυ ηε μηθνή μαξ ένεοκα. Ξεθηκχκηαξ απυ ημκ παγςμέκμ Βμννά θαη ζογθεθνημέκα απυ ηε Σμοεδία, ηα παηδηά βηχκμοκ πναγμαηηθά ηεκ μηθμγεκεηαθή ζαιπςνή, αθμφ μη γμκείξ ημοξ έπμοκ άδεηα απυ ηεκ ενγαζία ημοξ μέπνη εθείκα κα ζομπιενχζμοκ ηα μπηχ ημοξ έηε! Γπηπιέμκ ιαμβάκμοκ απ ημ θνάημξ μηα μηθμκμμηθή εκίζποζε πνμθεημέκμο κα πενκμφκ πενηζζυηενμ πνυκμ με ηα παηδηά ημοξ. Οη Σμοεδμί θμηημφκ ζημ ζπμιείμ δςνεάκ αιιά θαη οπμπνεςηηθά γηα εκκέα ημοιάπηζημκ πνυκηα. Τμ ζπμιείμ επίζεξ ακαιαμβάκεη κα θνμκηίζεη ημοξ μαζεηέξ πνηκ αιιά θαη μεηά ημ πέναξ ηςκ μαζεμάηςκ. Γπηπιέμκ ηα παηδηά εκζαννφκμκηαη κα αζπμιεζμφκ ηυζμ με ηε μμοζηθή υζμ θαη με αζιήμαηα. Τμ 68% αοηχκ απυ 13 έςξ 15 εηχκ είκαη μέιε αζιεηηθχκ ζοιιυγςκ. Τα πημ δεμμθηιή αζιήμαηα είκαη ημ πυθετ ζημκ πάγμ, ε ηππαζία, θμιφμβεζε, ημ πμδυζθαηνμ. Αοηυ πμο πνέπεη υμςξ κα ημκηζηεί είκαη υηη ε Σμοεδία οπήνλε ε πνχηε πχνα ζημκ θυζμμ πμο απαγυνερε ηε ζςμαηηθή ηημςνία ηςκ παηδηχκ! (Ιάθςβμξ-Νεθηάνημξ Βηθειήξ, Μανηάκκα Καβαιηένμο) Καηεβαίκμκηαξ ανθεηά κυηηα εκδηαθενζήθαμε γηα ηε δςή ηςκ παηδηχκ ζηεκ Ιζπακία. Δεκ εκημπίζαμε πμιιέξ δηαθμνέξ ζε ζπέζε με εμάξ, αθμφ θαη αοηή είκαη μηα μεζμγεηαθή πχνα. Αλημζεμείςημ είκαη υηη ζημ ζπμιείμ μη μαζεηέξ θμνμφκ ηα ίδηα νμφπα,μία ζπμιηθή ζημιή. Γπηιέγμοκ ηα μαζήμαηά ημοξ ακάμεζα ζε Αγγιηθά-Ιζπακηθά ή Ιηαιηθά-Ιζπακηθά. Σημκ ειεφζενυ ημοξ πνυκμ ηα αγυνηα παναθμιμοζμφκ ηαονμμαπίεξ ή ελαζθμφκηαη με ηαονμμάπμοξ. Τα θμνίηζηα μαζαίκμοκ Φιαμέγθμ, έκακ γκςζηυ ηζπακηθυ παναδμζηαθυ πμνυ. (Μανία Γεκκαδμπμφιμο, Σπφνμξ Νάθαξ, Μαζημοδάθεξ Γηχνγμξ) Σηνέθμκηαξ ημ βιέμμα μαξ ακαημιηθυηενα, απμθαζίζαμε κα βνμφμε πιενμθμνίεξ γηα ηεκ Ικδία, μηα πχνα ηεξ Αζηαηηθήξ επείνμο, υπμο μη θάημηθμί ηεξ ακηημεηςπίδμοκ πμιφ δφζθμιεξ ζοκζήθεξ δηαβίςζεξ. Χαναθηενηζηηθά, ακαγθάδμκηαη κα δμοκ πςνίξ ειεθηνηθυ νεφμα θαη πεηνέιαημ, πςνίξ ηειέθςκμ θαη ζογθμηκςκηαθά μέζα, πςνίξ ηαηνηθή πενίζαιρε! Τα πενηζζυηενα παηδηά είκαη ακαιθάβεηα, θαζχξ δεκ οπάνπεη εθπαίδεοζε. Απυ μηθνή ειηθία, απυ 5 εηχκ θαη πάκς, ακαγθάδμκηαη κα ενγαζημφκ με πμιφ ιίγα πνήμαηα θαη πςνίξ ςνάνημ ζε ενγμζηάζηα ηζημεκηυιηζςκ, ζε μνοπεία, μηθμδμμέξ, θοηείεξ. Πμιιά δίκμκηαη απυ ηεκ ίδηα ημοξ ηεκ μηθμγέκεηά ςξ ζθιάβμη, πνμθεημέκμο κα ελμθιήζμοκ θάπμημ πνέμξ. Άιια πάιη γίκμκηαη ζηναηηχηεξ θαη πμιεμμφκ! Γφθμια ιμηπυκ μπμνμφμε κα θαηαιάβμομε υηη ζηηξ Ικδίεξ ε ακζνχπηκε δςή δεκ έπεη αλία Τα παηδηά εθεί γκςνίδμοκ μυκμ ημ ζθιενυ πνυζςπμ ηεξ δςήξ θαη ζηενμφκηαη θάζε δηθαηχμαημξ Μα πχξ γίκεηαη κα οπάνπεη ηυζε αδηθία, αθμφ υιμη είμαζηε θάημηθμη ημο ίδημο «πιακεηηθμφ πςνημφ»; (Βαιαβάκμο Κςκζηακηίκα-Χνοζμπεγή, Μανίκα Βήπμο) Καζχξ ανπίδμομε κα ζοκεηδεημπμημφμε υηη ζε πμιιά μένε ημο θυζμμο ηα παηδηά μεγαιχκμοκ πμιφ δηαθμνεηηθά απυ εμάξ, ράπκμομε πιενμθμνίεξ γηα μηα άιιε πμιφπαζε

7 ήπεηνμ, ηεκ Αθνηθή. Ξεθηκχκηαξ απυ ηεκ Αίγοπημ, δηαβάδμομε γηα ηηξ ακοπένβιεηεξ ακηηζέζεηξ μεηαλφ ηςκ μεγάιςκ πυιεςκ θαη ηεξ επανπίαξ. Ο ηνυπμξ δςήξ ζημ Κάηνμ θαη ηεκ Αιελάκδνεηα δε δηαθένεη πμιφ απυ θάπμηα μεγάιε εονςπασθή πυιε. Ακηίζεηα ζηηξ αγνμηηθέξ πενημπέξ ε αμάζεηα, μ ζοκηενεηηζμυξ θαη ε θηχπεηα βαδίδμοκ πιάη-πιάη. Τα πενηζζυηενα θμνίηζηα μέκμοκ ακαιθάβεηα, εκχ μεγάιμξ ανηζμυξ παηδηχκ πάκς απυ 2 εθαημμμφνηα- ενγάδεηαη ζε βημηεπκίεξ, ζε ενγμζηάζηα ή ςξ μηθνμπςιεηέξ, μηθηαθμί βμεζμί θ.α. Οη μηθμγέκεηεξ θαημηθμφκ ζε μηθνμζθμπηθά, νοπανά δηαμενίζμαηα, εκχ ηα παηδηά αθυμα θαη μεηά ημ γάμμ ελαθμιμοζμφκ κα δμοκ ζημ ίδημ ζπίηη. Ακάιμγε ή θαη πεηνυηενε είκαη ε θαηάζηαζε πημ κυηηα ζηεκ Αθνηθή, υπμο ηα παηδηά ζηενμφκηαη ηεκ ηθακμπμίεζε θαη ηςκ πημ ζημηπεηςδχκ ακαγθχκ θαη βηχκμοκ ζοκζήθεξ απίζηεοηεξ ελαζιίςζεξ. Τμ ζπμιείμ ζεςνείηαη πμιοηέιεηα, αθμφ γηα κα πάκε πνέπεη κα πενπαηήζμοκ πμιιά πηιηυμεηνα θαη γη αοηυ πνέπεη κα λεθηκμφκ πμιφ κςνίξ χζηε κα απμθφγμοκ ηε δέζηε. Μα γηαηί κα με παίνμκηαη θαη αοηά ηα παηδηά ηε δςή ημοξ υπςξ εμείξ; (Κμναθηακίηε Μανία-Γιέκε, Γονηπίδε Ιςάκκα) Ψάπκμκηαξ κα βνμφμε πυζα είκαη ηειηθά ηα παηδηά γηα ηα μπμία δε πηοπάεη ημ θμοδμφκη ημο ζπμιείμο, γηαηί απιμφζηαηα δεκ μπμνμφκ κα θμηηήζμοκ ζε αοηυ, θαηαιήλαμε ζηα 100 εθαημμμφνηα ζε υιμ ημκ θυζμμ! Τα βαζηθά δηθαηχμαηά ημοξ, υπςξ ημ δηθαίςμα ζηε μυνθςζε θαη ζημ παηπκίδη, ημοξ είκαη άγκςζηα. Ακηίζεηα μαζαίκμοκ κα δμοκ ζηεκ εθμεηάιιεοζε θαη ζηε ζθιαβηά, εκχ πάκμοκ κςνίξ ημ παηδηθυ ημοξ παμυγειμ, θαζχξ απμπςνίδμκηαη γνήγμνα ηεκ ηνοθενή ημοξ ειηθία. Ωξ πυηε μ ακεπηογμέκμξ θυζμμξ ζα θιείκεη ηα μάηηα θαη ζα γονκάεη ηεκ πιάηε μπνμζηά ζε αοηήκ ηεκ αδηακυεηε αδηθία θαη ζθιενυηεηα; Ωξ πυηε ; (Βαζίιεξ Νίκμξ)

8 ΕΘΙΜΑ- ΠΑΡΑΔΟΕΙ--ΓΝΩΜΙΚΑ ΓΙΑ «ΣΟ ΝΕΡΟ» 1) ( ςνένηεςξη ηηρ Δήμηηπαρ ςπγιάνη από ηη γιαγιά ηηρ κ.ελένη) -Γηαγηά, ζπκάζαη θαλέλα κύζν ή έζηκν κε ην λεξό; _Καη βέβαηα ζπκάκαη. - Μπνξείο λα κνπ πεηο γη απηό ην έζηκν; -Ναη, νλνκάδεηαη «Τν ακίιεην λεξό».τν έζηκν απηό ήηαλ γλωζηό ζε πνιιά κέξε ηεο Ειιάδαο. Αλαθεξόηαλ θπξίωο ζην γάκν θαη ζηε καληηθή. Τηο κέξεο ηνπ Κιήδνλα, ηελ παξακνλή ενξηαζκνύ ηνπ Ιωάλλε ηνπ Πξνδξόκνπ, ζηηο 24 Ινπλίνπ, κηα λέα θνπέια, πνπ δνύζαλ θαη νη δπν γνλείο ηεο, έπαηξλε λεξό ην νπνίν έπξεπε λα ην κεηαθέξεη ζε έλα ζπίηη ηνπ ρωξηνύ πνπ είρε πξνζπκθωλεζεί. Τν λεξό απηό έπξεπε λα είλαη «ακίιεην» δειαδή ε λέα θνπέια πνπ ζα ην κεηέθεξε δελ έπξεπε λα κε κηιήζεη θαζόινπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο. -Αλ θαηά ιάζνο έιεγε κηα ιέμε ηη ζπλέβαηλε; -Τόηε έρπλε ην λεξό, γπξλνύζε πίζω θαη έπαηξλε άιιν λεξό. - Πώο κεηέθεξε ην «ακίιεην λεξό»; - Τν έβαδε κέζα ζε έλα ζηακλί, πνπ είρε ζηελό ζηόκην, ζην νπνίν έξηρλε έλα ξηδηθάξη, δει. έλα θξνύην ή έλα κηθξναληηθείκελν(δαρηπιίδη ή ζθνπιαξίθη)ην νπνίν είρε θάπνην ραξαθηεξηζηηθό ζεκάδη γηα λα μέξνπλ ζε πνηνλ αλήθεη. Τελ ώξα πνπ ην ηνπνζεηνύζαλ ζην ζηακλί ην ξηδηθάξη, ηξαγνπδνύζαλ ην δίζηηρν: «Κλειδώνοςμε ηον κλήδονα με ηα Αι-Γιαννιού ηη σάπη κι όποια σει καλό πιζικό, να δώζει να ηο πάπει». -Πνύ πήγαηλε ε θνπέια ην ζηακλί κε ην «ακίιεην λεξό»; - Τν ζηακλί κε ξηδηθάξη ην ηνπνζεηνύζαλ ζθεπαζκέλν κε θόθθηλν παλί ζηνλ θήπν θαη έκελε εθεί όιε ηε λύρηα, γηα λα επηδξάζνπλ πάλω ηνπ ε καγηθή δύλακε ηωλ αζηεξηώλ θαη νη νπξάληεο δπλάκεηο. Από ηνλ θήπν, ην έπαηξλαλ ιίγν πξηλ από ηελ αλαηνιή ηνπ ήιηνπ.τν απόγεπκα ηεο ίδηαο εκέξαο ηνπνζεηνύζαλ ην ζηακλί ζηε κέζε ελόο δωκαηίνπ θαη γύξω από απηό θάζνληαλ ηα λέα θνξίηζηα πνπ έπαηξλαλ κέξνο ζην έζηκν. Τα θνξίηζηα ηξαγνπδνύζαλ θαη έθαλαλ πξνγλώζεηο γηα ηελ ηύρε ηνπο. Όηαλ νινθιεξωλόηαλ ην έζηκν θαη ην «ακίιεην λεξό» είρε πηα κηιήζεη, ηα θνξίηζηα έπιελαλ ην πξόζωπό ηνπο κε ην λεξό απηό θαη έβγαηλαλ ζην δξόκν. Ο πξώηνο άληξαο πνπ ζα ζπλαληνύζαλ ήηαλ πηζαλόηαηα ν κειινληηθόο ζύδπγόο ηνπο. 2. Λιηανεία: Σηα παιηά ρξόληα,όηαλ είρε πνιύ θαηξό λα βξέμεη θαη καζηηδόηαλ ν ηόπνο από αλνκβξία ν παπάο θαη νη επιαβείο ρξηζηηαλνί έπαηξλαλ ηηο εηθόλεο θαη γύξηδαλ ην ρωξηό θάλνληαο δεήζεηο θαη πξνζεπρέο παξαθαιώληαο ην Θεό λα βξέμεη. 3. Φπάζειρ και αποθθέγμαηα πος έσοςν ζσέζη με ηο νεπό.. Σηαιαγκαηηά ζηαιαγκαηηά γεκίδεη ε ζηάκλα ε πιαηηά. _ Πλίγεθε ζε κηα θνπηαιηά λεξό. _ Ο βξεγκέλνο ηε βξνρή δελ ηε θνβάηαη. _ Τά θαλεο ζάιαζζα. - Θα πνύκε ην λεξό λεξάθη. - Μπήθε ην λεξό ζη απιάθη. - Πηεο κόλν λεξό θη έρε θεθάιη θαζαξό. Σα παιδιά ηηρ Δ2 ηάξηρ

9 Ρατσισμός - Αθίγγανοι Η έννοια του ρατσισμού σήμερα έχει επεκταθεί σε όλους τους τομείς. Όμως όταν μιλάμε για ρατσισμό εννοούμε, κυρίως, την απόρριψη για φυλετικούς λόγους ενός ατόμου, μιας ομάδας ατόμων ή και μιας ολόκληρης φυλής, από ένα ή περισσότερα άτομα. Δεν πρέπει ωστόσο να ξεχνάμε πως στην Ελλάδα αυτό εκφράζεται έντονα κατά των αλλοδαπών, μα και κατά των τσιγγάνων, μια φυλή που όλοι τη θεωρούμε πληγή για τη χώρα μας. Κι όμως αν γνωρίσουμε καλύτερα αυτούς τους ανθρώπους, θα καταλάβουμε πως δεν αξίζουν την περιφρόνηση μας. Έχουν μια ιστορία που πρέπει να σεβαστούμε. Οι τσιγγάνοι είναι μια φυλή που άλλοτε περιστασιακά και νομαδικά και άλλοτε μόνιμα ζούνε στη χώρα μας άτομα με την ίδια προέλευση, γλώσσα, κουλτούρα και στόχους. Αδιάσειστοι συνδετικοί δεσμοί τους ενώνουν στις χαρές, μα και στις δυσκολίες. Εμφανίστηκαν στην Ινδία στα τέλη του 8ου αιώνα. Πιθανόν διάφορες ομάδες μετά το 900 μ.χ. περιθωριοποιημένες από την αυστηρή διαστρωμάτωση σε κάστες, να εγκατέλειψαν την Ινδία και να άρχισαν μια αναγκαστική περιπλάνηση στις χώρες της Εγγύς Ανατολής και αργότερα και της Ευρώπης(παράδειγμα η φυλή Ρόμα στη Γαλλία). (Από τη Σ τάξη)

10 Πες ηο όζο πιο γρήγορα μπορείς!!! Από ηα παιδιά ηοσ Ε 2 Ο Μπάμπεπ ξ μπξρμπξύμαπ έθαγε μπξργάηζα. Γιαηί Μπάμπε, μπξρμπξύμα έθαγεπ μπξργάηζα; Τοία μήλα ηοώγε ηώοα, ηοειπ και ηοιάμηα είμαι ε ώοα. Ο Τδαμήπ ξ ηδαμάπ ηοώει πάμηα ηδάμπα. Ναηαλία Αγεζίλαξπ Τξ ηδάμι, ηξ ηδαμάκι, ηξ ηδαμί, ηξ ηδαμξκαζηαμί, αμέβεκε ζηεμ ηδαμξκαζηαμιά και πήοε ηα ηδαμξκαζηαμίδια. Ο Τδαμήπ ξ Τδαμαυκαμόπ έθαγε ζξρηδξρκάκια δίπλα ζηξ ηδάκι κι έζπαζε ηξ ηδάμι. Αλενάμδοα Αμητμία Μελίμα Θαμάζεπ Χορζόζηξμξπ Τξ βοεγμέμξ ηξ βοακί ηξ βοήκε ξ βοεμέμξπ βοικόλακαπ. Ο θοαγμέμξπ μεοξςύηεπ θοάδει ηα θοξύηα ηεπ θοιηέδαπ. Ο μπαμπάπ έπαιδε μπαγλαμά και νέβασε ηα μύςια ηξρ με μπαμπάκι κι έθαγε κι έμα μπξροεκάκι. Μιςαελία Αλέζζια Νικήηαπ Νίκε Ο ηδίηδικαπ έγιμε ηδαμήπ και ξ ηδαμήπ ηδίηδικαπ. Τοιάμηα ηοία ηοέμα ηοέςαμε ηοελά πάμτ ζηξ ηοαπέδι. Τα θοξύηα βοάδξρμ ζηε θοξρηιέοα. Τξ θοξρηξςρμό ηξμ ήπιε ε θοάξρλα. Αμαζηαζία

11 ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΤΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ (από το Δ1 τμιμα ) Σθν περςινι ςχολικι χρονιά κελιςαμε να γνωρίςουμε καλφτερα ζνα ςφλλογο του τόπου μασ, γι αυτό επιςκεφτικαμε τον ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΕΡΑ ΣΡΙΟΒΑΑΛΟΤ. Σα μζλθ του Διοικθτικοφ ςυμβουλίου μασ υποδζχτθκαν φιλόξενα, απάντθςαν ςε όλεσ τισ περίεργεσ ερωτιςεισ μασ ςχετικά με το ςφλλογο και τθ λειτουργία του τζλοσ μασ προςζφεραν νόςτιμα κεράςματα. Όταν ιμαςταν ςτο φλλογο μασ ζκαναν μια πολφ ενδιαφζρουςα πρόταςθ. Σα μζλθ του υλλόγου μασ πρότειναν να ζρκουμε άλλθ μια φορά και μασ δείξουν πωσ ζπαιηαν διάφορα ομαδικά παιχνίδια ςτθν αυλι τθσ εκκλθςίασ του Αγίου Γεωργίου και ςτθ ςυνζχεια να τα παίξουμε. Άλλο που δε κζλαμε. Μετά από λίγεσ μζρεσ ιμαςταν ςτθν αυλι τθσ εκκλθςίασ και παίηαμε ΚΟΤΣΟ,ΜΕΝΣΑ-ΜΕΝΣΑ, ΓΩΝΙΕ και ΡΟΛΟΙ πάνω ςτο βοτςαλωτό τθσ αυλισ ζτςι όπωσ ζκαναν και τα μζλθ του υλλόγου όταν ιταν παιδιά. Και όταν χορτάςαμε παιχνίδι και κεράςματα μασ ζκαναν άλλθ μια πρόταςθ, να ςυνεχίςουμε και τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά να επιςκεπτόμαςτε το ςφλλογο για να μασ δείξουν και άλλα ενδιαφζροντα

12 πράγματα.ζτςι φζτοσ,μακθτζσ πια τθσ Σετάρτθσ τάξθσ κα επιςκεφτοφμε το φλλογο για να δοφμε τι εκπλιξεισ μασ περιμζνουν. Ήμαςτε ςίγουρθ πωσ κα ωφελθκοφμε από αυτιν τθ ςυνεργαςία. Σα νζα μασ κα τα διαβάςετε ςτα επόμενα φφλλα τθσ ςχολικισ μασ εφθμερίδασ. Για να ευχαριςτιςουμε τα μζλθ του Πολιτιςτικοφ υλλόγου Πζρα Σριοβαςάλου γράψαμε πζρυςι μια ευχαριςτιρια επιςτολι, και τθ δθμοςιεφουμε : Αγαπθτά μζλθ του Πολιτιςτικοφ υλλόγου Πζρα Σριοβαςάλου Είμαςτε οι μακθτζσ τθσ Γ1ϋ τάξθσ του Δθμ. χ. Μιλου. Θα κζλαμε να ςασ ευχαριςτιςουμε που μασ δεχτικατε φιλόξενα ςτο φλλογο ςασ,όπου μασ μιλιςατε για το πϊσ λειτουργεί ο φλλογοσ ςασ και μασ δείξατε τα παιχνίδια που παίηατε ςτθν αυλι τθσ εκκλθςίασ του Αγίου Γεωργίου όταν ιςαςταν παιδιά. Επίςθσ δεν ξεχνάμε τα νόςτιμα κεράςματά ςασ. ασ κυμίηουμε ότι κα κζλαμε να ςυμμετζχουμε ςτθ φφτευςθ του καινοφριου πάρκου του Πζρα Σριοβάςαλου. Ακόμθ ανυπομονοφμε να μασ δείξετε πωσ φτιάχνατε τισ πάνινεσ κοφκλεσ όταν ιςαςταν παιδιά. ασ ευχαριςτοφμε για τθ φιλοξενία ςασ και περιμζνουμε με αγωνία να ξαναςυναντθκοφμε. Οι μακθτζσ τθσ Γ1ϋτάξθσ του Δθμ. χ. Μιλου

13 Πξηλ ιίγεο εκέξεο ζην κάζεκα ηεο Γιώζζαο κηιήζακε γηα ηα δώα ηνπ θηήκαηνο θαη ηνπ αγξνύ. Με ηελ επθαηξία απηή ν ζπκκαζεηήο καο, ν Βαζίιεο, έθεξε ζηελ ηάμε έλα ζθαληδόρνηξν πνπ βξήθε ν παηέξαο ηνπ ζηελ εμνρή. Ήηαλ πνιύ όκνξθνο. Είρε γθξίδα αγθάζηα,πνπ ζηελ αξρή, επεηδή καο θνβόηαλ, είραλ θαιύςεη αθόκα θαη ην θεθάιη ηνπ θαη έκνηαδε κε αγθαζσηή κπάια. Έηξσγε ζηαθύιηα,όρη κε πνιύ όξεμε, γηαηί δελ ηνπ άξεζε θαζόινπ πνπ ηνλ είρακε θιεηζκέλν ζε κηα θνύηα. Γξήγνξα θαηαιάβακε όηη αλππνκνλνύζε λα γπξίζεη ζηα ρσξάθηα. Σελ επόκελε εκέξα βξήθακε πιεξνθνξίεο γηα ην δσάθη απηό.χαξαθηεξηζηηθό ηνπ είλαη ηα αγθάζηα, πνπ έρνπλ κήθνο 2 εθαηνζηά θαη ρξώκα γθξίδν.σα πόδηα ηνπ θαηαιήγνπλ ζε λύρηα δπλαηά θαη γακςά. Αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ εληνκνθάγσλ,αιιά είλαη ζρεδόλ πακθάγνο.σξώεη έληνκα, ζαιηγθάξηα, βαηξάρηα, απγά, θίδηα, ρόξηα, καληηάξηα, θξνύηα θαη άιια. Είλαη ζειαζηηθό.γελλά θάζε ρξόλν 3-6 κηθξά, πνπ έρνπλ κέγεζνο 6 εθαηνζηά ην θαζέλα. Ερζξνί ηνπ είλαη νη θνπθνπβάγηεο,νη λπθίηζεο, νη ζθύινη, νη αιεπνύδεο θαη άιια δώα.αληηκεησπίδεη ηνπο ερζξνύ ηνπ έρνληαο γηα όπιν ηα αγθάζηα ηνπ.οη ζθαληδόρνηξνη ην θζηλόπσξν κπνξνύλ λα πέζνπλ ζε ρεηκεξία λάξθε.σν αλ ζα ην θάλνπλ ή όρη εμαξηάηαη από ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ αθζνλία θαγεηνύ.

14 Ακροστιχίδα _ Κ _ Α Ν Σ Ζ Ο _ Χ _ Ο Ι Α Ρ _ Ο _ 1.Ζτρωγε ο δικόσ μασ ςκαντηόχοιροσ. 2.Σα αγκάκια μοιάηουν με. 3.Με αυτά αντιμετωπίηει τουσ εχκροφσ του. 4.Πζφτει ςε χειμερία 5.Η.του είναι τα χόρτα,τα μανιτάρια,τα φφλλα.. 6.Είναι ζνα του αγροφ. 7.Σα αγκάκια είναι γι αυτόν 8.Πζφτει ςε νάρκθ. 9.Σρϊει με μεγάλθ. τθν τροφι του. 10.Σο αγκάκι το γράφω αντίςτροφα. 11.Ζχει ςτθ. του τα αγκάκια. 12.Ανικει ςτθ μεγάλθ των κθλαςτικϊν. 13.Σο κθλυκό γεννά κάκε χρόνο 3-6 μικρά

15 Σ τα πλαίσια του μαθήματος της γλώσσας ασχοληθήκαμε με το διαχρονικό και γνωστό σε όλους μας Καραγκιόζη. Οι μαθητές κι οι μαθήτριες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον γι αυτόν και θέλησαν να κατασκευάσουν μία αφίσα για μια θεατρική παράσταση, καθώς και να γράψουν μόνοι/ες τους ένα διάλογο με τον Καραγκιόζη. Επειδή μας άρεσε πολύ και το ευχαριστηθήκαμε, θέλουμε να το μοιραστούμε μαζί σας!

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Limerick - Θίμενηθ Ονηζμόξ: πεκηάζηηπμ ζαηηνηθό πμίεμα. Σύμθςκα με ημκ Rodari (1994), είκαη έκα είδμξ ημο «πανάιμγμο» ζοζηεμαημπμηεμέκμ θαη θςδηθμπμηεμέκμ θαη εγγιέδηθμ.

Διαβάστε περισσότερα

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ 2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο Θα γπξίζεη άιινπ ηηο ραξαθηέο Τεο παιάκεο, ε Μνίξα, ζαλ θιεηδνύρνο Μηα ζηηγκή ζα ζπγθαηαηεζεί ν Καηξόο Πσο αιιηώο, αθνύ αγαπηνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ ΡΝΜΡΞΓΓΖΜ ΓΛΩΠΓΞΖΗΩΚ Γ4 ΔΖΓΡΘΡΚΟΕ ΔΖΗΑΖΜΟΡΚΕΟ, ΓΟΩΠΓΞΖΗΩΚ ΡΝΜΘΓΟΓΩΚ & SCHENGEN HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS C4 DIRECTORATE JUSTICE HOME AFFAIRS & SCHENGEN ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής

Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/03/2015 Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής Ένας μπαξές γεμάτος αίμα είν ο ουρανός και λίγο χιόνι έσφιξα τα σκοινιά μου πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ. Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ. Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 2 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΑΞΘ Αϋ ΕΝΟΤΘΤΑ 7 Θ : ΧΑΑΞΕΛΣ, ΡΑΗΛ ΡΟΣΚΕΣΘ ΚΑΛ ΑΦΑΛΕΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Φπρηθφ, 20 επηεκβξίνπ 2010 Αγαπεηνί γνλείο, Με αθνξκή ηελ πξψηε απηή επηθνηλσλία καο, ζα ήζεια λα ζαο εθθξάζσ ηηο επρέο, ηηο δηθέο κνπ, ησλ άιισλ κειψλ ηεο Γηεχζπλζεο, θαζψο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη φισλ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα