ΥΟΛΙΚΟ ΕΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΙΣΛΟ: <<ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΟΤ ΜΓΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ>>

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΙΣΛΟ: <<ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΟΤ ΜΓΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ>>"

Transcript

1 ΥΟΛΙΚΟ ΕΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΙΣΛΟ: <<ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΟΤ ΜΓΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ>>

2 ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΕ ΜΑΘΗΣΕ : ΝΗΠΙΑΓΧΓΕΙΟ ΚΑΛΟΥΧΡΙΟΤ ΤΜΜΓΣΓΥΟΝΣΓ ΓΚΠΑΙΔΓΤΣΙΚΟΙ: ΚΑΛΟΤΙΟΤ ΑΝΝΑ ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΓΡΙΟΔΟ ΔΙΓΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ : ΝΟΓΜΒΡΙΟ-ΜΑΡΣΙΟ 2014 **ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΠΙΗΜΑΝΩ ΠΩ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ ΟΙ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

3 ΚΡΙΣΗΡΙΑ-ΣΡΟΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΑΣΟ Αθόπμηζη για ηην επιλογή ηος ζςγκεκπιμένος θέμαηορ αποηέλεζε η πληθώπα ηων ηοπικών πποϊόνηων πος ηο καλοσώπι παπάγει ζε καθημεπινή βάζη. Δεδομένος όηι: ηα πποϊόνηα αςηά αποηελούν αναπόζπαζηο κομμάηι ηηρ καθημεπινόηηηαρ ηων παιδιών αθού καθημεπινά ηα καηαναλώνοςν ή έπσονηαι ζε επαθή με ανθπώποςρ πος εμπλέκονηαι ζηην διαδικαζία παπαγωγήρ ηοςρ, η παπαγωγή ηων πποϊόνηων αςηών ζςνδέεηαι με ηην οικονομική ανάπηςξη ηος ηόπος ηοςρ μια πιο λεπηομεπήρ γνωπιμία με αςηά καθώρ και με ηην διαδικαζία παπαγωγήρ ηοςρ κπίνεηαι μεγάληρ ζημαζίαρ να αποηελεί μέπορ ηηρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ.

4 ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Μέζα από ηε δηελαγωγή ημο ζογθεθνημέκμο πνμγνάμμαημξ επηδηώθεηαη : ε γκωνημία με ηα ημπηθά πνμϊόκηα θαη ηηξ δηαδηθαζίεξ παναγωγήξ ημοξ Η οημζέηεζε ζεηηθήξ ζηάζεξ ωξ πνμξ ηεκ πνμηίμεζε θαη ηεκ θαηακάιωζε ημοξ ε ακάδεηλε ηωκ μθειώκ από ηεκ θαηακάιωζε θαη ηεκ παναγωγή ηωκ ημπηθώκ πνμϊόκηωκ (δηαηνμθήμηθμκμμία ημο ηόπμο)

5 ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΣΟΜΓΑ Σα παηδηά... κα ηαληκμμμύκ με βάζε θάπμηα θνηηήνηα κα μνγακώκμοκ ημκ πνμθμνηθό ημοξ ιόγμ κα επηιέγμοκ κα πεηναμαηίδμκηαη με δηάθμνα οιηθά γηα κα θάκμοκ θαηαζθεοέξ

6 ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ Σα παηδηά : κα είκαη πνόζομα κα ελμηθεηωζμύκ με βαζηθέξ ενεοκεηηθέξ δηαδηθαζίεξ κα απμδέπμκηαη θαη κα ηαοηίδμοκ ημκ οπμιμγηζηή με μηα μεπακή πμο βμεζάεη ημκ άκζνωπμ ζηεκ ενγαζία ημο θαη πμο μπμνεί κα ημκ πνεζημμπμηήζεη γηα παηκίδη θαη δηαζθέδαζε. κα οπμζηενίδμοκ ηεκ αλία ηεξ μμαδηθήξ ενγαζίαξ κα οημζεηήζμοκ ζεηηθέξ ζηάζεηξ θαη δηάζεζε γηα εκενγό ζομμεημπή κα απμδεπζμύκ θαη κα ζοκεδεημπμηήζμοκ ημ πενηβάιιμκ θαη ηα πνμϊόκηα ημο ωξ μιόηεηα.

7 ΦΤΥΟΚΙΝΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ/ΙΚΑΝΟΣΗΣΧΝ- ΔΕΞΙΟΣΗΣΧΝ Σα παηδηά κα... ακαπηύλμοκ ηθακόηεηεξ ζοκενγαζίαξ είκαη ηθακμί κα ακηηιαμβάκμκηαη ηεκ πνμκηθή αθμιμοζία γεγμκόηωκ μέζα απμ ηζημνίεξ ζπεηηθέξ με ημ ζέμα. είκαη ηθακά κα θηηάπκμοκ θαηαζθεοέξ ζπεηηθέξ με ημ ζέμα.

8 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ομαδμζοκενγαηηθή δηαδαζθαιία Δηενεοκεηηθή μάζεζε Βηωμαηηθή πνμζέγγηζε (μέζμδμξ project) Καηαηγηζμόξ ηδεώκ Δηαιμγηθή ζοδήηεζε οκεκηεύλεηξ με εηδηθμύξ θαη επηζηήμμκεξ Υνήζε μπηηθμαθμοζηηθώκ μέζωκ θαη ΣΠΓ

9 ΧΩΡΙΜΟ Ε ΟΜΑΔΕ

10 ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ Εντοπίςαμε το νθςί τθσ Λζςβου ςτον χάρτθ τθσ Ελλάδασ

11 Μετά από ςυηιτθςθ τι είναι τα τοπικά προϊόντα, τα παιδιά ανζφεραν όςα γνϊριηαν, βρικαμε φωτογραφίεσ από περιοδικά και τα κολλιςαμε μαηί με τισ ονομαςίεσ τουσ ςτον τοπικό χάρτθ.

12 ΛΑΔΙ-ΕΛΙΑ

13 Μακαίνουμε για το δζντρο ελιά και τι μασ δίνει Εντοπίηουμε τα δζντρα ελιάσ που ζχουμε ςτο ςχολείο μασ

14 Μακαίνουμε τον μφκο για τθν ελιά και φτιάχνουμε ςχετικό παηλ Κάνουμε ταξινομιςεισ προςεγγίηοντασ ζννοιεσ όπωσ «μεγαλφτερο» και «μικρότερο»

15 Προςεγγίςαμε απλζσ μακθματικζσ πράξεισ μζςα από το κζμα Κάναμε αντιςτοίχθςθ ποςότθτασ με αρικμό

16 Μακαίνουμε αινίγματα για τθν ελιά Αφορμόμενοι από τθν ελιά ερχόμαςτε ςε επαφι με το γράμμα Ε,ε

17 Αναδυόμενθ δραςτθριότθτα όπου τα παιδιά γράφουν λζξεισ από τον πίνακα αναφοράσ. Σο αποτζλεςμα τθσ προθγοφμενθσ δραςτθριότθτασ ιταν θ παρακάτω ομαδικι καταςκευι

18 Βάλαμε ςε ςωςτι χρονικι ςειρά τα ςτάδια από το «λιομάηωμα» Φτιάξαμε κότινουσ και μιλιςαμε για τθν χρθςιμότθτα τουσ ςτο παρελκόν.

19 Κάναμε πολλζσ καταςκευζσ

20 Μιλιςαμε για τισ παλαιζσ μεκόδουσ ςυγκομιδισ του λαδιοφ και τουσ ςφγχρονουσ και παρακολουκιςαμε ςχετικά βίντεο.

21 μετά τθν προβολι τα παιδιά αποτυπϊνουν με τον δικό τουσ τρόπο τισ παλαιζσ και τισ νζεσ μεκόδουσ ςυγκομιδισ του λαδιοφ

22 Πραγματοποιοφμε επίςκεψθ ςτο ελαιοτριβείο τθσ περιοχισ

23 ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΤ ΓΤΝΑΙΚΩΝ

24 Αφοφ φτιάξαμε το «δωράκι» μασ για τισ γυναίκεσ του υνεταιριςμοφ πραγματοποιιςαμε τθν επίςκεψθ

25 Οι γυναίκεσ μασ ξενάγθςαν ςτον χϊρο και τα παιδιά ζκαναν τισ ερωτιςεισ τουσ..

26 Σα παιδιά κατζγραψαν τθν ποικιλία των προϊόντων του ςυνεταιριςμοφ

27 Φτιάξαμε κουλουράκια με τθν τοπικι ςυνταγι πάντα με τθν βοικεια των γυναικϊν.. Οι γυναίκεσ μασ κζραςαν τοπικό γλυκό...

28 Επιςτρζφοντασ από τθν επίςκεψθ απεικονίςαμε τισ εντυπϊςεισ μασ.

29 ΣΤΡΙ

30 Πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ ςτο τυροκομείο ΛΕΒΙΓΑΛ, ΑΦΟΙ ΡΟΔΟΤ Ο.Ε

31 Η χθμικόσ του τυροκομείου μασ εξιγθςε για τθν παραγωγι των τυροκομικϊν προϊόντων και ζλυςε τισ απορίεσ μασ

32

33 Με αφορμι τθν λζξθ τυρί προςεγγίςαμε το γράμμα Σ,τ και βρικαμε ςφνκετεσ λζξεισ με ςυνκετικό αυτι τθν λζξθ

34 ΜΕΛΙ

35 Μιλιςαμε για τθν κοινωνία των μελιςςϊν.και βρικαμε ςχετικό λεξιλόγιο

36 Μιλιςαμε για τα μζρθ του ςϊματοσ τθσ μζλιςςασ Μιλιςαμε για τον τρόπο παραγωγισ του μελιοφ..

37 Επιςκεφτικαμε το ΜΕΛΙΟΚΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙ «ΜΕΛΟΣΑΓΜΑ» όπου μασ ενθμζρωςαν για τον τρόπο ςυγκομιδισ του μελιοφ.

38 Είδαμε τα μθχανιματα..

39 τθν ςτολι του μελιςςοκόμου τον χϊρο ςυςκευαςίασ και αποκικευςθσ του μελιοφ

40 .και αφοφ μασ χάριςαν από μία ςυςκευαςία μζλι..είδαμε και τον εκκεςιακό τουσ χϊρο

41 Κατανοϊντασ τθν ςθμαντικι διατροφικι αξία των τοπικϊν προϊόντων καταςκευάςαμε τθν πυραμίδα τθσ υγιεινισ διατροφισ

42 Λφνουμε το κρυπτόλεξο τθσ διατροφισ Προςεγγίηουμε το γράμμα Τ,υ από τθ λζξθ «υγιεινι διατροφι»

43 Σαξινομοφμε τα τρόφιμα ςτισ αντίςτοιχεσ κατθγορίεσ Σα παιδιά ςυμπλθρϊνουν ανοιχτά φφλλα εργαςίασ ςχετικά με το κζμα

44 Μασ επιςκζφτθκε και θ διατροφολόγοσ κ. Σςατραφίλθ ταυροφλα, όπου μασ ενθμζρωςε για τα διατροφικά οφζλθ των τοπικϊν μασ προϊόντων

45

46 Σα παιδιά ςε εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ κζραςαν από τα τοπικά προϊόντα του χωριοφ

47 Τα νιπια διαδραματίηουν αυτοςχζδιουσ διαλόγουσ όπου αναφζρονται ςτα τοπικά προϊόντα

48 Και ζνα τραγουδάκι από τα μικρά μασ για τα τοπικά προϊόντα

49 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Σμ πνόγναμμα δηελήπζε ζε ηθακμπμηεηηθό επίπεδμ...ε έιιεηρε εκεμένςζεξ ανθεηώκ εθ ηςκ παηδηώκ ακαθμνηθά ηόζμ με ημοξ πώνμοξ παναζθεοήξ ηςκ πνμσόκηςκ πμο θαηακαιώκμοκ ζηεκ θαζεμενηκόηεηα ημοξ ζεςνώ πςξ θαιύθζεθε επανθώξ με βηςμαηηθό ηνόπμ...ςζηόζμ ζεςνώ πςξ ηόζμ μ γεκηθόξ ζθμπόξ όζμ θαη μη επημένμοξ ζηόπμη επηηεύπζεθακ ζε πμιύ μεγάιμ βαζμό.σα παηδηά θαηάθενακ μέζα απμ ηα ενεζίζμαηα πμο ημοξ δόζεθακ κα γκςνίζμοκ θάπςξ θαιύηενα ημ πενηβάιιμκ μέζα ζημ μπμίμ δμοκε θαη κα εοαηζζεημπμηεζμύκ απέκακηη ζε αοημ,ακαιαμβάκμκηαξ δνάζεηξ.επίζεξ ημοξ δόζεθακ ηα θίκεηνα μέζα απμ ημ πνόγναμμα κα δμοκε πημ δηεηζδοηηθά θαη με μηα θνηηηθή μαηηα θαηαζηάζεηξ θαζεμενηκόηεηαξ πμο πμιιέξ θμνέξ απμ θεθηεμέκε ηαπύηεηα πενκάκε απαναηήνεηεξ.ε όιε ηεκ δηάνθεηα δηελαγςγήξ ημο πνμγνάμμαημξ οπήνπε ζύκδεζε με όια ηα γκςζηηθά ακηηθείμεκα (Παηδί θαη Γιώζζα, Παηδί θαη Μαζεμαηηθά, Παηδί θαη Πιενμθμνηθή,Παηδί θαη Εηθαζηηθα, Παηδί θαη Πενηβάιιμκ), ελοπενεηώκηαξ δηαθμνεηηθμύξ ζηόπμοξ ημο ΔΕΠΠ θάζε θμνά.

50 Μετά από όλα αυτά καταλιξαμε πωσ «με μάτια κλειςτά προτιμάτε προϊόντα τοπικά»»

51 ασ ευχαριςτϊ για τθν προςοχι ςασ ΚΑΛΟΤΙΟΤ ΑΝΝΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ ΚΑΛΟΥΩΡΙΟΤ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Κατηχητικό Παιχνίδι Β

Κατηχητικό Παιχνίδι Β Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι Β Συναντήςεισ παιδιών προςχολικήσ και πρώτησ ςχολικήσ ηλικίασ Βοηθητικό υλικό για τον Κατηχητή Λευκάδα 2012 Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ.

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ. Ζηαιία Γιβεηία Μη ζηόπμη μαξ Να πνμβιεμαηηζημύμε γηα ηεκ απανπή ημο ζύμπακημξ. Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. ενταγμζνο ςτθ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. ενταγμζνο ςτθ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ενταγμζνο ςτθ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αχιλλζασ Μανδρίκασ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Αναςταςία Μελίςτα, Εκπαιδευτικόσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΙΑ / ΣΧΕΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε αστέρι μια ευχή

Κάθε αστέρι μια ευχή Εκδίδονται από_το_10/κ Δθμοτικό_χολείο_Μιλου_τθλζφωνο_2287021346 Δεκζμβριοσ 2011 αρικμόσ φφλλου 46 ο Κάθε αστέρι μια ευχή Από τουσ μακθτζσ τθσ Α2 τάξθσ του Δθμ. χ. Μιλου. Με χαρά ςασ προςκαλοφμε ςτθ Χριςτουγεννιάτικθ

Διαβάστε περισσότερα

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Limerick - Θίμενηθ Ονηζμόξ: πεκηάζηηπμ ζαηηνηθό πμίεμα. Σύμθςκα με ημκ Rodari (1994), είκαη έκα είδμξ ημο «πανάιμγμο» ζοζηεμαημπμηεμέκμ θαη θςδηθμπμηεμέκμ θαη εγγιέδηθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑ... Κατηχητικό έτος 2012-2013

ΕΝΟΡΙΑ... Κατηχητικό έτος 2012-2013 ΕΝΟΡΙΑ... Κατηχητικό έτος 2012-2013 Το ηεηράδιο αυηό ανήκει ζη. Ήμουν κι εγώ εκεί! Συνάντηση 1 η : Συνάντηση 2 η : Συνάντηση 3 η : Συνάντηση 4 η : Συνάντηση 5 η : Συνάντηση 6 η : Συνάντηση 7 η : Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Κασηφησικό έσξρ 2012-2013

Κασηφησικό έσξρ 2012-2013 ΕΝΟΡΙΑ...... Κασηφησικό έσξρ 2012-2013 Υέσξρ, ςσημ οαιδική ςτμσπξυιά μαρ θα γμψπίςξτμε σιρ μεγάλερ μξπυέρ σηρ Παλαιάρ Διαθήκηρ οξτ οπξεσξίμαςαμ σξμ κόςμξ, με ση ζψή και σξμ οπξυησικό σξτρ λόγξ, μα τοξδεφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ο Υπεφκυνοσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ του Τμιματοσ ΛΟΓΙΣΙΚΗ του Τ.Ε.Ι. Μεςολογγίου παραδίδει ςτουσ αςκοφμενουσ φοιτθτζσ του Τμιματοσ αυτόν τον ΟΔΗΓΟ ςτον οποίο ζχουν ςυγκεντρωκεί τα κυριότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ρομαντιςμόσ. Συνθέτεσ του Ρομαντιςμού

Ρομαντιςμόσ. Συνθέτεσ του Ρομαντιςμού Ρομαντιςμόσ Θ περίοδοσ του Ρομαντιςμοφ ςτθν μουςικι καλφπτει τον 19 ο αιώνα. Θ ρομαντικι μουςικι εντάςςεται ςτο ευρφτερο πνευματικό κίνθμα που εμφανίςτθκε ςτο τζλοσ του 18ου αιϊνα ςτθ Γερμανία και χαρακτθρίηεται

Διαβάστε περισσότερα

Κατηχητικό έτος 2012-2013

Κατηχητικό έτος 2012-2013 Κατηχητικό έτος 2012-2013 «Τωμ Προφητώμ το κήρυγμα...» Συμαμτήσεις για Παιδιά Δημοτικού Σχολείου Βοηθητικό υλικό για τομ Κατηχητή Λευκάδα 2012 Κασηφησικό έσξρ 2012-2013 «Σψμ Ππξυησώμ σξ κήπτγμα...» τμαμσήςειρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Θ Σοφία Χατηι ςυγγραφζασ του Μουτότο παρουςίαςε το βιβλίο τθσ ςτα παιδιά των τμθμάτων Α1 και Α2 Γυμναςίου τθσ Λωνιδείου Σχολισ. ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΡΑ ΠΟΤ ΗΡΘΕ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ Ο ΜΟΤΣΟΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ

ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ ΓΕ.Λ ΕΤΔΗΛΟΤ ΙΚΑΡΙΑ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2012-2013 \ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ ΙΓΙΟΤΗΤΔΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΔΙΣ ΜΑΘΘΤΕΣ ΚΑΡΝΑΒΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΑΡΙΑΝΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΙΓΚΟΤ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α.

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α. Ε δ ή ι ς ζ ε π ν μ θ ή ν ο λ ε η μ ο Ι ί θ ε Θ ε μ δ ς ν ά θ ε, πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23 Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ

Διαβάστε περισσότερα

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηωκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηωκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/17 16-10-2009 1 Πίκαθαξ Πενηεπμμέκωκ Ειζαγωγή... 3 Περιγραθή λογιζμικών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ...

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ... Περιεχόμενα ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΝΤΑΞΘ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ ΣΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ/ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ... 3 ΣΚΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ ΡΝΜΡΞΓΓΖΜ ΓΛΩΠΓΞΖΗΩΚ Γ4 ΔΖΓΡΘΡΚΟΕ ΔΖΗΑΖΜΟΡΚΕΟ, ΓΟΩΠΓΞΖΗΩΚ ΡΝΜΘΓΟΓΩΚ & SCHENGEN HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS C4 DIRECTORATE JUSTICE HOME AFFAIRS & SCHENGEN ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΦΟ 5 ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΙΔΙΟΚΣΗΣΡΙΑ. Φρύσω τυλιανού ΤΠΕΤΘΤΝΗ Β.Δ. ταυρούλα Κάκκουρα ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΗ. Ευφροσύνη Κατσουρά, Υιλόλογος ΤΓΓΡΑΥΗ ΚΕΙΜΕΝΨΝ

ΣΕΤΦΟ 5 ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΙΔΙΟΚΣΗΣΡΙΑ. Φρύσω τυλιανού ΤΠΕΤΘΤΝΗ Β.Δ. ταυρούλα Κάκκουρα ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΗ. Ευφροσύνη Κατσουρά, Υιλόλογος ΤΓΓΡΑΥΗ ΚΕΙΜΕΝΨΝ Η ΥΨΝΗ ΜΑ ΦΟΛΙΚΗ ΦΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΣΕΤΦΟ 5 ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΙΔΙΟΚΣΗΣΡΙΑ Φρύσω τυλιανού ΤΠΕΤΘΤΝΗ Β.Δ. ταυρούλα Κάκκουρα ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΗ Ευφροσύνη Κατσουρά, Υιλόλογος ΤΓΓΡΑΥΗ ΚΕΙΜΕΝΨΝ Ευφροσύνη Κατσουρά, Υιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΒΗΜΑΣΑ ΜΑ ΠΓΡΙΟΔΙΚΗ ΓΚΔΟΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΓΙΟΤ ΣΗ ΙΟΝΙΟΤ ΥΟΛΗ. ΣΓΤΥΟ 11 μ

ΣΑ ΒΗΜΑΣΑ ΜΑ ΠΓΡΙΟΔΙΚΗ ΓΚΔΟΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΓΙΟΤ ΣΗ ΙΟΝΙΟΤ ΥΟΛΗ. ΣΓΤΥΟ 11 μ ΣΑ ΒΗΜΑΣΑ ΜΑ ΠΓΡΙΟΔΙΚΗ ΓΚΔΟΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΓΙΟΤ ΣΗ ΙΟΝΙΟΤ ΥΟΛΗ ΣΓΤΥΟ 11 μ ΣΗΛΓ Μη μηθνμί μαζεηέξ μαξ ηεξ Α! Δεμμηηθμύ δςγναθίδμοκ, γνάθμοκ, εύπμκηαη Μη μαζεηέξ ηεξ Β! Δεμμηηθμύ μκεηνεύμκηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ ΓΤΡΩΠΗ 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ Ννόγναμμα 1 ε ΙΓΞΑ: ΑΘΕΚΑ ΙΖΘΑΚΜ ή ΙΝΜΘΜΚΖΑ ή ΒΓΚΓΠΖΑ Νηήζε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ 28 Σεπτεμβρίου 2010 Εργαςτιριο και παρουςίαςθ με κζμα: Δικτφωςθ με τοπικοφσ ςυνεργάτεσ: κοινζσ δράςεισ για προϊκθςθ των δεξιοτιτων ανάγνωςθσ Ομιλιτρια: Ute Hachmann,

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα