"#$%&%'%()!*++,-.!/01$.+!23#!45.!6.$.'$%3-!3&! "7-3#+()!"'$%8%$0!*-!"+7%.-$!"11%1$.9!:%8%-;!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""#$%&%'%()!*++,-.!/01$.+!23#!45.!6.$.'$%3-!3&! "7-3#+()!"'$%8%$0!*-!"+7%.-$!"11%1$.9!:%8%-;!"

Transcript

1 "#$%&'($)*+,-+')(.+/)0 123/4)*+,5&30#+4+6* ,8#6$#&&'$#69 "#$%&%'%()*++,-./01$.+23#45.6.$.'$%3-3& "7-3#+()"'$%8%$0*-"+7%.-$"11%1$.9:%8%-; <0 "#$%&$'()*+&'&,(#"-./( 50&)0&($($((/:.$))&;)+)0&232;&.$3'&6$()'*$#<2')$24,/4,$4.&#) +,)0&'&=/$'&.&#)(,+')0&2>2';+,)0&;&6'&&+,?+3)+'+, -0$4+(+<0*+,)0&"#$%&'($)*+,-+')(.+/)0

2 D:()'23) $$ "#$%&'$ 50$( )0&($( $( 3+#3&'#&; >$)0 )0& /(& +, D')$,$3$24 E../#& 7*()&. FDE7G $# )0& 2'&2 +, D.:$&#)D(($()&;H$%$#6FDDHGI50&0*<+)0&($(,+')0&>+'J<'&(&#)&;0&'&$#$()02))0& DE7,&2)/'&(+,(&4,K4&2'#$#62#;2;2<)2:$4$)*2;;'&(()0&3+.<4&L<'+:4&.+,$.<'+%$#6 )0&;&)&3)$+#+,/#J#+>#2:#+'.24:&02%$+/'$#)0&4+#6K)&'..+#$)+'$#6+,&4;&'4*I 50& >+'J <'&(&#)( 2# 2,,+';2:4& M<&# N2';>2'&?2)2 D3=/$($)$+#?&%$3& )02) $# 3+.:$#2)$+#>$)02O2'J+%302$#K:2(&;(+,)>2'&($./42)$+#&#%$'+#.&#)32#:&/(&;,+')0&3+44&3)$+#+,0/.2#23)$%$)*;2)22#;)0&6&#&'2)$+#+,#&3&((2'*$#,+'.2)$+#,+' 4+#6K)&'.($./42)$+#I50&.2$#3+#)'$:/)$+#(,'+.)0&>+'J<'&(&#)&;0&'&$#'&42)&)+ )0& ;&($6# 2#; /(& +, DE7 :2(&; (+4/)$+#(9 2#; )0& (&4&3)$+# +, 2<<'+<'$2)& <2'2.&)&' 3+.:$#2)$+#(,+' (/<&'%$(&; 342(($,$&'(I 1$'()4*9 2 #+%&4 (&&;$#6 )&30#$=/&,+' DE7 $( <'&(&#)&; )02) $.<'+%&( )0& <423&.&#) +, ;&)&3)+'( $# )0& (&2'30 (<23&I 7&3+#;4*9 2 #+%&4 DE7K:2(&;.+#$)+'$#6 246+'$)0.9 $#(<$'&; :* N$&'2'30$324 5&.<+'24 O&.+'* 2'30$)&3)/'&9 $( ;&($6#&; )+ 4&2'# 2#; 2<<'+L$.2)& (&#(+' ;2)2 )+ ;&)&3) 2#; '&<+') 23)$%$)* 2:#+'.24$)$&(I 50$';4*9 2# &.<$'$324 2#24*($( $( 32''$&; +/) )+ <'+%$;& 2 34&2' /#;&'()2#;$#6 +, 0+> (2.<4$#6,'&=/&#3*9 (&6.&#)2)$+#.&)0+;9 >$#;+> ($P&9 2#; 342(($,$&'.&)0+;$#,4/&#3&)0&D3)$%$)*+,?2$4*H$%$#6&%&#)342(($,$32)$+#233/'23*2#; 3+.</)2)$+#244+2;$#)0&2'&2+,DDHI1+/')04*92-2'&)+3/'%&:2(&;)&30#$=/&02(:&&# ;&%$(&; 2#; ;&.+#()'2)&; 2( 2 /(&,/4 )++4,+' )0& $#,+'.&; (&4&3)$+# +, <2'2.&)&' 3+.:$#2)$+#( )+ 230$&%& )0& :&() <+(($:4& 342(($,$32)$+# 233/'23* 2#; 3+.</)2)$+#24 4+2;I 50&&%24/2)$+#+,)0&DE7K:2(&;246+'$)0.(0+>&;)02))0&;&)&3)$+#'2)&+,2:#+'.24 23)$%$)*+/)<&',+'.&;)0&'&(/4)(+,(/<&'%$(&;342(($,$&'(>$)0<2'2.&)&'3+.:$#2)$+#( (&4&3)&;:2(&;+#)0&-2'&)+3/'%&I50&'&(/4)(2'&&#3+/'26$#62#;(/<<+'))0&;&3$($+# )+$#)'+;/3&)0&/(&+,DE7,+')0&;&)&3)$+#+,2:#+'.2423)$%$)*$#DDH&#%$'+#.&#)(I

3 ?&342'2)$+# $$$ "#$%&%'()* Q0$4()'&6$()&'&;2(232#;$;2)&,+')0&2:+%&;&6'&&9E02%&#+):&&#'&6$()&'&;,+'2#* +)0&''&(&2'302>2';I50&'&(/4)(2#;3+#34/($+#(&.:+;$&;$#)0$()0&($(2'&.*+># F)0&#2.&;32#;$;2)&G2#;02%&#+):&&#(/:.$))&;,+'2#*+)0&'232;&.$32>2';I

4 D3J#+>4&;6&.&#) $% "#$%&'()*(+($, E>+/4;4$J&)+&L<'&((.*6'2)$)/;&)+)0&.2#*<&+<4&)02)0&4<&;.&$#+#&>2*+' 2#+)0&' ;/'$#6.* )$.& 2( 2-0? ()/;&#)I 1$'() +, 2449 E >+/4; 4$J& )+ )02#J.* (/<&'%$(+'(?'I?R2.&4 DPP$ 2#;?'I S$#2) T0/(2$#+%,+' )0&$' 3+#)$#/&; (/<<+') 2#; 2;%$3&I50&$',&&;:23J02(:&&#3'/3$24$#,+'.$#6)0$(>+'JI E >+/4; 4$J& )+ )02#J )0& ()2,, $# )0& , 8#6$#&&'$#6 >0+ >&'& 24>2*( +<&# )+ ;$(3/(($+#( 2#; <'+%$;&; #&> $;&2( 2#; $#(<$'2)$+#I E 2. &(<&3$244* )02#J,/4 )+ O+02.&;D4K.+(2>$2#;E,&*$#>2D30/.:2>0+J&<).&3+.<2#*;/'$#64+#60+/'($# )0&+,,$3&I E>$(0)+)02#J244.*,'$&#;(,+')0&(/<<+')2#;)0&;$()'23)$+#()0&*<'+%$;&;)+.2J&.*)$.&$#-+')(.+/)0(+&#R+*2:4&I H2()4*E>+/4;4$J&)+)02#J.*,2.$4*,+')0&$'3+#)$#/&;(/<<+')92#;/#>2%&'$#6:&4$&, $#.&I

5 52:4&+,U+#)&#) % "#$%&'(&)'*+%*+ "71$#('$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>%% 6.')(#($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>%%% "'C-3D).9;.+.-$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>%8 4(7).3&E3-$.-$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>8 :%1$3&2%;,#.1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>F :%1$3&4(7).1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>F%%% 6%11.+%-($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>F%8 G)311(#03&"77#.8%($%3-1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>F8 H *-$#39,'$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>H H>H H>I H>J H>K H>L H>N H>R H>S 23#.D3#9>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>H <('C;#3,-9>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>H "+7%.-$"11%1$.9:%8%-;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>J "+7%.-$*-$.))%;.-'.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>K M($%3-().>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>N A3$%8($%3-(-9O7P.'$%8.13&$5.M.1.(#'5Q3#C>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>N O8.#8%.D3&$5.45.1%1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>S /,++(#0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>S I :%$.#($,#.M.8%.D>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>T I>H I>I *-$#39,'$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>T 6($(G.-.#($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>T I>I>H I>I>I I>I>J I>I>K O=.-6($(/.$1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>T /.-13#1(-96($("'U,%1%$%3-6.8%'.1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HV 6($(/.;+.-$($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HJ /%+,)($%3-B-8%#3-+.-$1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HN

6 52:4&+,U+#)&#) %$ I>I>L /3&$D(#./%+,)($%3-W()%9($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HS I>J A3-%$3#%-;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HT I>J>H /53#$?4.#+A3-%$3#%-;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>IV I>J>I :3-;?4.#+A3-%$3#%-;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>IK I>K "#$%&%'%()*++,-./01$.+>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>IS I>K>H *-$#39,'$%3-$3"#$%&%'%()*++,-./01$.+>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>IT I>K>I M.)($.9Q3#C>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>JV I>L /,++(#0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>JI J "-O=.-X(#9D(#.6($("'U,%1%$%3-6.8%'.(-9/3&$D(#./%+,)($%3- B-8%#3-+.-$&3#:3-;?4.#+6($(G.-.#($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>JK J>H *-$#39,'$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>JK J>I "Y.DO=.-X(#9D(#.6($("'U,%1%$%3-6.8%'.ZOX6"6[>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>JK J>I>H A3$%8($%3-&3#$5.6.1%;-3&(6($("'U,%1%$%3-6.8%'.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>JK J>I>I 6.1%;-M.U,%#.+.-$1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>JL J>I>J E3+=3-.-$1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>JN J>I>K O=.-X(#9D(#.6.1%;-"==#3('5>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>KH J>I>L X(#9D(#.W()%9($%3-(-96($(E3)).'$%3-B8(),($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>KI J>J *+=).+.-$($%3-3&(Y.D/3&$D(#./%+,)($%3-B-8%#3-+.-$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>KL J>J>H A3$%8($%3-&3#(/%+,)($%3-B-8%#3-+.-$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>KL J>J>I *-$#39,'$%3-$3A(#C38E5(%-1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>KN J>J>J O8.#8%.D3&$5./%+,)($%3-E3-'.=$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>KS J>J>K J>J>L B8(),($%3-"==#3('53&$5./%+,)($%3-B-8%#3-+.-$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LN J>K /,++(#0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NV K "#$%&%'%()*++,-./01$.+?<(1.9A3-%$3#%-;/01$.+\6.1%;-(-9 *+=).+.-$($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NI

7 52:4&+,U+#)&#) %$$ K>H *-$#39,'$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NI K>I A3$%8($%3-23#45.]1.O&"*/%-"":"==)%'($%3-1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NI K>J "#$%&%'%()*++,-./01$.+>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NJ K>J>H <('C;#3,-9>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NJ K>J>I 2#(+.D3#C>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NL K>J>J 6($(^#.1.-$($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NR K>J>K M.=#.1.-$($%3-3&$5./.)&?/.$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NR K>J>L "#$%&%'%()*++,-./01$.+6.$.'$3#>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NS K>K 6.1%;-3&(A3-%$3#%-;/01$.+7(1.93-$5."#$%&%'%()*++,-./01$.+%- E3+7%-($%3-D%$5$5.Y.;($%8./.).'$%3-"==#3('5>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>RS K>K>H A3$%8($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>RS K>K>I *++,-.B-$%$%.1(-9$5.%#M.=#.1.-$($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>RT K>K>J A3-%$3#%-;"7-3#+()"'$%8%$0<(1.93-"*/>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>SI K>K>K 6%1',11%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TV K>L /,++(#0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TH L *9.-$%&%'($%3-3&G339^(#(+.$.#E3+7%-($%3-1&3#$5.B8(),($%3-^#3'.113& E3+=(#%-;"*/$3O$5.#/,=.#8%1.9E)(11%&%'($%3-");3#%$5+1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TJ L>H *-$#39,'$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TJ L>I A3$%8($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TJ L>J *-8.1$%;($%3-^#3'.9,#.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TL L>J>H 6($(/.$1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TN L>J>I M.1(+=)%-;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TR L>J>J 6($(/.;+.-$($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TR L>J>K 6($(2.($,#./.).'$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HVV L>J>L E)(11%&%.#/.).'$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HVH L>K BF=.#%+.-$()M.1,)$1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HVI

8 52:4&+,U+#)&#) %$$$ L>K>H L>K>I L>K>J /$($%1$%'()"-()01%13&"'',#('0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HVK /$($%1$%'()"-()01%13&E3+=,$($%3-():3(9>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HHI ^(#(+.$.#/.).'$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HIH L>L L>N /,++(#0(-96%1',11%3-3&M.1,)$1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HIK E3-'),1%3-1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HIR N 45#.153)9");3#%$5+>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HIT N>H *-$#39,'$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HIT N>I A3$%8($%3-&3#$5."-()01%13&6%&&.#.-$A.$5391&3#$5.6.$.'$%3-3& "7-3#+()"'$%8%$0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HIT N>J N>K N>L 6.1'#%=$%3-3&^.#&3#+(-'.A.(1,#.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HJV 6.1'#%=$%3-3&^(#(+.$.#/.).'$%3-&3#$5.6%&&.#.-$");3#%$5+1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HJI 6.1'#%=$%3-3&$5.6.1%;-.9/'.-(#%31>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HJL N>L>H /'.-(#%3H\G.-.#()"7%)%$0$36.$.'$"7-3#+()"'$%8%$0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HJL N>L>I HJR /'.-(#%3I\6.$.'$%3-3&"7-3#+()"'$%8%$0D%$5/%+%)(#:33C%-;"'$%8%$%.1 N>L>J /'.-(#%3J\"*/:3-;?4.#+/$(7%)%$0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HJS N>N B8(),($%3-3&M.1,)$1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HJS N>N>H /'.-(#%3H\G.-.#()"7%)%$0$36.$.'$"7-3#+()"'$%8%$0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HJS N>N>I HKI /'.-(#%3I\6.$.'$%3-3&"7-3#+()"'$%8%$0D%$5/%+%)(#:33C%-;"'$%8%$%.1 N>N>J /'.-(#%3J\"*/:3-;?4.#+/$(7%)%$0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HKK N>R N>S 6%1',11%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HKN /,++(#0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HKT R R>H R>I *-$#39,'$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HLH 6%1',11%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HLH

9 52:4&+,U+#)&#) $L R>J R>K E3-$#%7,$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HLK 2,$,#.Q3#C>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HLN M.&.#.-'.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HLT "==.-9%F">>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HRJ /EXBA"4*E6M"Q*YGO24XBOX6"6X"M6Q"MB>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HRJ "==.-9%F<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HRK 2:OQ6*"GM"AO24XBOX6"6*Y*4*":*/"4*OY^MOEB//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HRK "==.-9%FE>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HRL 2:OQ6*"GM"AO24XB/BY/OM6"4"EO::BE4*OY^MOEB//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HRL "==.-9%F6>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HRN 2:OQ6*"GM"AO24XB"*/6B4BE4OMEOA^"M*/OY>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HRN "==.-9%FB>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HRR 2:OQ6*"GM"AO24XB"*/":"MAMB/B4"Y6/B"MEX/^"EBO^4*A*/"4*OYHRR "==.-9%F2>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HSV E":E]:"4*OYO24XBE*ME:B?E*M:B"Y6/^XBMB?/^XBMB*Y4BM/BE4*OY>>>>>>>>HSV "==.-9%FG>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HSH 6OA*Y"4*YG^"M"AB4BMEOA<*Y"4*OY/2OM4XB<"OB4":>6"4"/B4>>>>>>>HSH "==.-9%FX>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HSJ 6OA*Y"4*YG^"M"AB4BMEOA<*Y"4*OY/2OM4XBO^^OM4]Y*4_6"4"/B4HSJ

10 H$()+,1$6/'&( L "#$"#$%&'() 1EV"S8BWbX7M15QDS8-DSD?EVO7EYcMHc8?EYDO`E8Y5D77E758?HEcEYVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIa 1EV"S8bWBX`HMUT?EDVSDOM15N8M-8YNDS?QDS8?D5DDUe"E7E5EMY?8cEU8IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIb] 1EV"S8bWbX5M-DY?`M55MOUESU"E5`MDS?HDZM"5M15N8M-8YNDS?QDS8?D5DDUe"E7E5EMY?8cEU8IIIIIIIIIIIIIIIIIICB 1EV"S8bWaXMYK`M?Z-M7E5EMYM15N8M-8YNDS?QDS8?D5DDUe"E7E5EMY?8cEU8IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICb 1EV"S8bW]XDUU8H8SMO858S78Y7MSM"5-"5IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICC 1EV"S8bW[XDH5E5"?8M"5-"51SMO5N8`DSMO858S78Y7MSF`O-A\aGIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICC 1EV"S8bW\X5QM75D58ODSTMcUNDEYIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIC] 1EV"S8bWfX-M77E`H875D585SDY7E5EMY1SMOD5M`EY5QM758-7IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIC[ 1EV"S8bWBAXY8U877DSZ758-71MS5N8HMYVK58SO?D5DV8Y8SD5EMY"7EYVMN?D?DY?5N87M15QDS87EO"HD5EMY 8YcESMYO8Y5IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIC\ 1EV"S8bWBBXODSTMcUNDEYHDZM"5?81EY8?1MS5N87EO"HD5EMY8YcESMYO8Y5IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIaB 1EV"S8bWBbXUNDYV87EY75D585SDY7E5EMY7-SM`D`EHE5E87EYDODSTMcUNDEYIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIaC 1EV"S8bWBCX?E75SE`"5EMYM15SDY7E5EMY-SM`D`EHE5ZOD5SEd871MS5N8HMYVK58SO?D5DV8Y8SD5EMYIIIIIIIIIIIIIIIIIIaa 1EV"S8bWBaIUESUD?EDYDU5EcE5ZSNZ5NO7S8-S878Y5D5EMYF7M"SU8X^]f_9^[A_GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIa] 1EV"S8bWB]X?E75SE`"5EMYM17EO"HD58?DU5EcE58797"OODSE78?Mc8SBA?DZ7IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIaf 1EV"S8bWB[X5NS88KDdE7DUU8H8SMO858S?D5DM1D1DHH8c8Y5S8UMS?8?`Z5N8MN?D?IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII]A 1EV"S8 bwb\x 5NS88KDdE7 DUU8H8SMO858S?D5D M1 D 1DHH 8c8Y5 V8Y8SD58? "7EYV 5N8 7M15QDS8 7EO"HD5EMY 8YcESMYO8Y5IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII]A 1EV"S8CWbX-S878Y5D5EMYM15N878H1KSD?E"7DSM"Y?D78H1K785D7-S878Y58?EY^Baf_IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII]\ 1EV"S8CWCXcE7"DHE7D5EMYM1DYD11EYE5ZDS8DDSM"Y?D7EYVH8?858U5MSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII]f 1EV"S8CWaX?858U5MS8cDH"D5EMY-SMU877IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[A 1EV"S8CW]X-M77E`H8"YUMc8S8?78DSUN7-DU8DS8D"7EYV1Ed8?K7Eh8SDY?MO-HDU8O8Y5F17S-GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[B 1EV"S8CWfX78DSUN7-DU8UMc8SDV8"7EYVcDSED`H8K7Eh8SDY?MO-HDU8O8Y5Fc7S-GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[b 1EV"S8CWBAXDU5EcD5EMYH8c8HM1`EY7IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[C 1EV"S8CWBBXUDHU"HD5EMYM1?858U5MS-M7E5EMY7IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[a

11 H$()+,1$6/'&( L$ 1EV"S8CWBbX?858U5MSD11EYE5ZDS8DEY5N878DSUN7-DU8IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[] 1EV"S8CWBCXDE77MH"5EMYD--SMDUNFD?D-58?1SMOX^B]B_GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[\ 1EV"S8CWBaXSMMOMUU"-DYUZ-S878Y5D5EMYIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII\A 1EV"S8CWB]X5QMK?EO8Y7EMYDHDUU8H8SMO858S-S878Y5D5EMYIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII\B 1EV"S8CWB\XS"H8K`D78?OMYE5MSEYV7Z758O1MSb?S8-S878Y5D5EMYM1DUU8H8SMO858S?D5DIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII\b 1EV"S8aWBXEYc875EVD5EMY-SMU8?"S85M?858SOEY8VMM?-DSDO858SUMO`EYD5EMY7IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIf] 1EV"S8aWbX8d-HDYD5EMYM178VO8Y5D5EMYO85NM?7QD`IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIff 1EV"S8aWCX-DSDO858SUMO`EYD5EMY71MS8DUN58757"`i8U5IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBAb 1EV"S8aWaX5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MS7ODY?UOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBA[ 1EV"S8aW]X5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MSQ7DY?UOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBA[ 1EV"S8aW[X5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MSQ7DY?7OIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBA\ 1EV"S8aW\X5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MSQ7DY?71IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBA\ 1EV"S8aWfX5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MSQ7DY?7OIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBA 1EV"S8aWBAX5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MS7ODY?UOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBB 1EV"S8aWBBX5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MSQ7DY?UOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBB 1EV"S8aWBbX5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MSQ7DY?UOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBa 1EV"S8aWBCX5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MS7ODY?UOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBa 1EV"S8aWBaX5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MSQ7DY?71IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBB] 1EV"S8aWB]X5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MSQ7DY?7OIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBB] 1EV"S8aWB[X5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MSQ7DY?UOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBf 1EV"S8aWB\X5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MS7ODY?UOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBf 1EV"S8]WBX5EOEYV1DU5MS1MSUMO-"5D5EMYDHHMD?IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBbB 1EV"S8]WbXVSD-NEUDH-S878Y5D5EMYM15N8UHD77E1EUD5EMY-8S1MSODYU8S87"H571MS58757U8YDSEMBIIIIIIIIIIIIIBCA 1EV"S8]WCXUMO-DSE7MYM1UMO-"5D5EMYDHHMD?-8S?D5D78VO8Y5IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBCB

12 H$()+,1$6/'&( L$$ 1EV"S8]W]XUMO-DSE7MYM1UHD77E1EUD5EMY-8S1MSODYU8S87"H57M1DE7`85Q88Y7U8YDSEMBDY?bIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBC]

13 H$()+,52:4&( L$$$ "#$%&'%()*+,# 5D`H8bWBX NDS?QDS8 7-8UE1EUD5EMY7 M1 5N8 78Y7MS `MDS?7 "78? 1MS 5N8M-8Y NDS?QDS8?D5D DUe"E7E5EMY?8cEU8IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIb\ 5D`H8bWbXNDS?QDS87-8UE1EUD5EMY7M15N8`H"85MM5NQES8H877UMOO"YEUD5EMYOM?"H8IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICB 5D`H8bWCXDU5EcE5E87M1EY58S8751M"Y?EY5N8HE58SD5"S8IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIaA 5D`H8bWaXUMYc8S7EMY5D`H85M?858SOEY8ODSTMc5SDY7E5EMY-SM`D`EHE5E871MSD1Ed8?785M1DU5EcE5Z5EO87 EYOEY"587FD?D-58?1SMOX^]b_GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIab 5D`H8bW]X5SDY7E5EMY-SM`D`EHE5E87"78?1MS5N87M15QDS87EO"HD5EMY8cDH"D5EMYIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIa[ 5D`H8CWBXEO-H8O8Y5D5EMYD--SMDUN871MS5N8DS5E1EUEDHEOO"Y87Z758OIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII]b 5D`H8 awbx 1M"Y? EYUMY7E758YUZ EY 7DO-HEYV SD589 78VO8Y5D5EMY O85NM?9 DY? 78VO8Y5D5EMY QEY?MQ 1MS DO`E8Y5D77E758?HEcEYVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfC 5D`H8aWbXDYMcDM"5-"51MS5N8UDD75N8?8-8Y?8Y5cDSED`H8FM--MS5"YE5Z?D5D785GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBAf 5D`H8aWCXDYMcDM"5-"51MS5N8UHD75N8?8-8Y?8Y5cDSED`H8F`DM85DHI?D5D785GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBb 5D`H8aWaXDYMcDM"5-"51MS5N8UHD75N8?8-8Y?8Y5cDSED`H8FM--MS5"YE5Z?D5D785GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBB[ 5D`H8]WBXUMY1"7EMYOD5SEdM1DUHD77E1E8S-S8?EU5EMYIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBbA 5D`H8]WbX"78?-DSDO858SUMO`EYD5EMY71MS5N8DS5E1EUEDHEOO"Y87Z758OIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBbC 5D`H8]WCX75D58-SM`D`EHE5E871MS5N8HMYVK58SO?D5D7EO"HD5EMYIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBb[ 5D`H8]WaX-8S1MSODYU8S87"H51MS58757U8YDSEMBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBbf 5D`H8]W[X-8S1MSODYU8S87"H51MS58757U8YDSEMbIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBCa

14 ?$((&.$#2)$+# L$% ""#$%&'(% `3,#-()^,7)%'($%3-1\ 7I?I`&'(309?IDPP$9SIT0/(2$#+%9EID30/.:292#;iIS$&(9j7&#(+'?2)2D3=/$($)$+# 2#;-'+3&(($#6-2'2.&)&'(,+'N/.2#D3)$%$)*U42(($,$32)$+#9k7&#(+'(9%+4IBC9#+Ib9 7I?I `&'(309?I DPP$9 2#; SI T0/(2$#+%9 jd')$,$3$24 E../#& 7*()&.(,+' D#+.24*?&)&3)$+#$#D.:$&#)D(($()&;H$%$#6D<<4$32)$+#(9kE#)&'#2)$+#24i+/'#24+,D.:$&#) E3-&.#.-'.^#3'..9%-;1\ 7I?I`&'(309?IDPP$92#;SIT0/(2$#+%9jD')$,$3$24E../#&7*()&.KDY&>D<<' '50&H+#6K5&'.?2)2O+#$)+'$#6$#D.:$&#)D(($()&;H$%$#6k9a)0E#)&'#2)$+#24 7I?I `&'(309?I DPP$9 SI T0/(2$#+%9 2#; EI 8I D30/.:2 jd M<&# N2';>2'& Q$'&4&(( 7&#(+' O+#$)+'$#6 7*()&.,+' N/.2# Q&44:&$#6 S&(&2'30 $# D.:$&#) D(($()&; H$%$#6k9 a)0 E#)&'#2)$+#24 U+#,&'&#3& +# 7&#(+' 7*()&.( 2#; 7+,)>2'& 7I?I`&'(309UIOIU0$(4&))9?IDPP$9SIT0/(2$#+%92#;iI7I`'$66(9jD3)$%$)*;&)&3)$+# /($#6,'&=/&#3*2#24*($(2#;+,,K)0&K(0&4,;&%$3&(X,244;&)&3)$+#,'+.233&4&'+.&)&' 7I?I `&'(309?I DPP$9 2#; SI T0/(2$#+%9 j1244?&)&3)$+# /($#6 `$+4+6$3244* E#(<$'&; O+#$)+'$#6KD')$,$3$24E../#&7*()&.$#)0&D'&2+,D(($()&;H$%$#6I9k8U5DK1U5D9

15 V4+((2'*+,D::'&%$2)$+#( L% "#$$%&'(#)(*++&,-.%/.#0$ "77#.8%($%3- A.(-%-; DDH D.:$&#)D(($()&;H$%$#6 D`7 D#+.24*`2(&;;&)&3)$+#7*()&. D`77 D6&#)K`2(&;7+3$247$./42)$+#( D?D D?2<)$%&D6&#) D?U D#24+6/&K)+K?$6$)24U+#%&')&' D?H D3)$%$)*+,?2$4*H$%$#6 D?O D3)$%$)*?$(3+%&'*O&)0+; DE D')$,$3$24E#)&44$6&#3& DES7 D')$,$3$24E../#&S&3+6#$)$+#7*()&.( DE7 D')$,$3$24E../#&7*()&. D.E D.:$&#)E#)&44$6&#3& D.E8 D.:$&#)E#)&44$6&#)8#%$'+#.&#)( DO7H D:+%&O&2#7&2H&%&4 DYD DY24*($(D6&#) DYY D')$,$3$24Y&/'24Y&)>+'J DYMcD DY24*($(M,cD'$2#3& D-U D#)$6&#-'&(&#)$#6U&44 DS D3)$%$)*S&3+6#$P&' DS5E7 DS5$,$3$24E../#&7*()&. D7UEE D.&'$32#7)2#;2';U+;&E#,+'.2)$+#E#)&'302#6& `5 `4/&)++)0 `"< `+))+.K"< UD U42(($,$32)$+#D33/'23* UDS U$'32;$2#D3)$%$)*S0*)0. UD7D7 U&#)'&,+'D;%2#3&;7)/;$&($#D;2<)$%&7*()&.( UE U+.</)2)$+#24E../#+4+6* UH U+.</)2)$+#24H+2; UHMYDHV UHM#24(&4&3)$+#DHV+'$)0. UO U42(($,$&'O&)0+; U-7 U&#)'&-+$#)7&&;$#6 U7c U+..27&<2'2)&;c24/&?D??2)2D3=/$($)$+#?&%$3&?U-?&)&3)+'U&#)'&-+$#)?&)&3)+'(&) D''2*3+#)2$#$#6.2)/'&;D')$,$3$24E../#&7*()&.;&)&3)+'?&)&3)+'(&) ""#"#$ D''2*3+#)2$#$#6$..2)/'&D')$,$3$24E../#&7*()&.;&)&3)+'?,?&6'&&+,,'&&;+.F7-77G?EM?$6$)24E#</)M/)</)?O?2)2O$#$#6?+1?&6'&&M,1'&&;+.?5?2#6&'50&+'*?c7O?$(3+#)$#/+/(c2'$&;KM';&'7&=/&#)$24O$#&'?Q$#?*#2.$3Q$#;+>$#6 8UV 84&3)'+U2';$+V'2. 88V 84&3)'+8#3&<024+V'2<0* 8VS 8L02/()V2(S&3$'3/42)$+# 1D5 1$4&D44+32)$+#52:4&

16 V4+((2'*+,D::'&%$2)$+#( L%$ "77#.8%($%3- A.(-%-; ()K1+/'$&'5'2#(,+'.2)$+# 1Y 124(&Y&62)$%& 1Y7Q 1$L&;K($P&Y+#K+%&'42<<$#674$;$#6Q$#;+> 1M7Q 1$L&;K($P&M%&'42<<$#674$;$#6Q$#;+> 1-124(&-+($)$%& 1-VD 1$&4;K-'+6'2..2:4&V2)&D''2* 17O 1$#$)&7)2)&O230$#& 17S- 1$L&;K7$P&S2#;+.-423&.&#) V-7 V4+:24-+($)$+#$#67*()&. NDS N/.2#D3)$%$)*S&3+6#$)$+# NE7 N2:$)2)E#)&44$6&#)<+/'4272#)l NE7 N/.2#E../#&7*()&. NOO N$;;&#O2'J+%O+;&4 N5O N$&'2'30$3245&.<+'24O&.+'* E#)&'KE#)&6'2)&;U$'3/$) E?8 E#)&6'2)&;?&%&4+<.&#)8#%$'+#.&#) E?7 E#)'/($+#?&)&3)$+#7*()&. E-7 E#)'/($+#-'&%&#)$+#7*()&. E75DV E#,+'.2)$+#7+3$&)*5&30#+4+6$&(D;%$(+'*V'+/< TYY TKY&2'&()Y&$60:+/' HE7Z7 H$60)>&$60)E#)'/($+#;&)&3)$+#7Z7)&. HS H+6$()$3S&6'&(($+# OD7 O/4)$D6&#)7*()&. OUU O/4)$U42((U42(($,$&' O8O7 O$3'+K84&)'+O&302#$3247*()&. OE7M O2()&'E#</)742%&M/)</) OE5 O$30$62#E#()$)/)&+,5&30#+4+6* OH O230$#&H&2'#$#6 OM7E O2()&'M/)</)742%&E#</) Y7 Y&62)$%&7&4&3)$+# MU7cO M#&U42((7/<<+')c&3)+'O230$#& MN?D? M<&#N2';>2'&?2)2D3=/$($)$+#?&%$3& -U` -'$#)&;U$'3/$)`+2'; -?D -&'(+#24?$6$)24D(($()2#) -?1 -'+:2:$4$)*?&#($)*1/#3)$+# -ES -2(($%&E#,'2S&; S:Q S&,&'&#3&K:2(&;Q$#;+>$#6 S1U S&=/&()1+'U+..&#) S1E? S2;$+K1'&=/&#3*E?&#)$,$32$)+# SO7 S++)O&2#7=/2'& S5U S&24K5$.&U4+3J S5H7 S&24K5$.&H+32)$+#7*()&. SL S&3&$%& 7Dd 7*.:+4$3D66'&62)&2<<'+d$.2)$+# 7UH 7UHT 7&'$24UH+3T,+'7-E 7?D 7&'$24?D)2 78D 78#(&;&)&3)$+#D6&#) 7&4,K&4&.&#) D#&4&.&#)+/)+,)0&(&4,K(&)+' 7&4,K&L<&') N2%$#6&#+/60J#+>4&;6&+,23+..+#,$&4;)+;&,$#&(*()&. :&02%$+/'

17 V4+((2'*+,D::'&%$2)$+#( L%$$ "77#.8%($%3- A.(-%-; 7&4,K#+#K(&4, 50&<'+3&(()+;$,,&'&#)$2)&:&)>&&##+'.242#;2:#+'.24;2)2I 7&4,K(&)?2)27&)/(&;)+)'2$#)0&D')$,$3$24E../#&7*()&.I70+/4;+#4* 3+#)2$##+'.24;2)2 7&4,K(&)?2)27&)/(&;)+)&())0&D')$,$3$24E../#&7*()&.IU+#)2$#(#+'.24 2#;2:#+'.24;2) <4$#61'&=/&#3* 7ND 7&4,KN&24$#6D6&#) 7$6 7$6#$,$32#3&F7-77G 7O 7)'$#6O2)30$#6 7O 7&6.&#)2)$+#O&)0+; 7OD 7$6#24O26#$)/;&D'&2 7O? 7/',23&O+/#)&;?&%$3& 7OM 7&=/&#)$24O$#$.24M<)$.$P2)$+# 7-E 7&'$24-&'$<0&'24E#)&',23& 77 7&'$247&4&3) 75? 752#;2';?&%$2)$+# 7cO 7$6#24c&3)+'O26#$)/;& 7cO 7/<<+')c&3)+'O230$#& 7QD` 74$;$#6Q$#;+>D#;`+))+./< 5N5 50'+/60</)N+4&5&30#+4+6* 5E 5&L2(E#()'/.&#)( 5Y 5'/&Y&62)$%& 5+? 5+<K?+># 5-5'/&-+($)$%& 5L 5'2#(.$) "DS5 "#$%&'(24D(*#30'+#+/(S&3&$%&'m5'2#(.$))&' "UEOHS "#$%&'($)*+,U24$,+'#$2E'%$#&O230$#&H&2'#$#6S&<+($)+'* "OD77 "#$%&'($)*+,O2((230/(&))( "Q` "4)'2Q$;&`2#; c?8 c&':2#;?&'84&j)'+)&30#$j984&j)'+#$j9e#,+'.2)$+#()&30#$j&ic FD((+3$2)$+#,+'84&3)'$324984&3)'+#$3nE#,+'.2)$+#5&30#+4+6$&(G c7s- c2'$2:4&k7$p&s2#;+.-423&.&#) c7q c2'$2:4&k($p&74$;$#6q$#;+> Q7 Q$#;+>7$P& Q7Y Q$'&4&((7&#(+'Y&)>+'J(

18 U02<)&'BIE#)'+;/3)$+# B " #$%&'()*%+'$ "," -'&./'&( 50$(302<)&'<'+%$;&()0&#&3&((2'*3+#)&L))02);&,$#&()0&'&(&2'303+#,$#&.&#)+,)0& >+'J 32''$&; +/) $# )0$( )0&($(I E) ;$(3/((&( )0& ;&.+6'2<0$3 302#6& 2#; &L<&3)&; 3+#(&=/&#3&( )02) 02%& :&&# $;&#)$,$&; :* >&()&'# 6+%&'#.&#)( 2#; >0$30,+'.( )0& 2<<4$32)$+#<'+:4&.2;;'&((&;:*)0&>+'J<'&(&#)&;0&'&$#I50&302<)&'24(+<'+%$;&( 2 :'$&, :23J6'+/#; )+ )0& 3+#3&<) +, D.:$&#) D(($()&; H$%$#6 FDDHG 2#; D.:$&#) E#)&44$6&#3&FD.EGI50&'&2,)&'9)0&'2)$+#24&2#;.+)$%2)$+#:&0$#;)0&<'&(&#)&;>+'J 2'&;$(3/((&;$#;&)2$4I50&302<)&'3+#34/;&(>$)02()2)&.&#)+,)0&+:R&3)$%&(+,)0& '&(&2'30>+'J/#;&'4*$#6)0$()0&($(2#;2#+%&'%$&>+,)0&42))&'I ",0 12*34&')$( M%&' )0& <2() ;&32;&(9 )0& 2;%2#3&( $# 0&24)032'& 2#; )&30#+4+6* 02%& ()&2;$4* $#3'&2(&; )0& <'+(<&3) +, 2 4+#6&' 0&24)0* 4$,&,+' >&()&'# 3$)$P&#(I 50& &#(/$#6 2%;,#.HaH\";.=3=,)($%3-=0#(+%91Z%-$53,1(-91[&#3+$5.B]IR%-IVVS(-9IVNVZ/3,#'.\bHc[

19 50&$#3'&2(&$#&4;&'4*3+.:$#&;>$)02;&34$#&$#,&')$4$)*2#;2%2$42:4&42:+/'(/<<4* >$44 '&(/4) $# 0$60&' (<&#;$#6 '&=/$'&;,'+. )0& 6+%&'#.&#) )+ (/<<+') </:4$3 0&24)032'& ^B_I D '&,4&3)$#6 '&<+') </:4$(0&; )0'&& *&2'( 2,)&' )0& $#$)$24 $#%&()$62)$+#9 (0+>&; )02) )0& 23)/24 26&K'&42)&; &L<&#;$)/'&( >2( $#,23) 0$60&' )02# &L<&3)&;9(0+>32($#6)0&(&'$+/(#&((+,)0&;&.+6'2<0$3302#6&IO+'&+%&'9)0&'&<+') 0$604$60)( )02) </:4$3 (<&#;$#6 +# 4+#6K)&'. 32'& >$44.+() 4$J&4* ;+/:4& <&+<4&>+/4;#+'.244*:&4++J&;2,)&'$#2<'$%2)&0+/(&0+4;I50&30$4;'&#+'$#K42>(9 >0+ >+/4; /(/244* 4$%& 34+(& :* +' &%&# (02'& )0& (2.& 0+/(& $# '/'24 2'&2(9 >+/4; <'+%$;& 244 +' <2') +, )0& '&=/$'&; 32'&I 50'+/60 $#;/()'$24$P2)$+# 2#; )0&,+44+>$#6 233&<)2#3& +, >+.&# $# )0& >+'J,+'3&9 2# $.<+')2#),+/#;2)$+# +, )0& )'2;$)$+#24 &4;&'32'& :'+J& 2>2*I 50$( >2( 266'2%2)&; :* )0& '&=/$'&;.+:$4$)* +, )0& >+'J&'9 >0$30'&(/4)&;$#6'&2)&'6&+6'2<0$324;$()2#3&(:&)>&&#,2.$4$&(F$#34/;$#6&4;&'4*2#; )0&$' +,,(<'$#6G ^C_I E) $( )0&'&,+'& 2 #&3&(($)* )+,$#; 24)&'#2)$%& +<)$+#(,+' )0& &4;&'32'&9 >0$30 02( )0& 2$. )+ (/<<4&.&#) )0& )'2;$)$+#24 32'&9 244+>,+' 4+#6&' $#;&<&#;&#) 4$%$#6 2)K0+.& 2#; '&;/3& 6+%&'#.&#)24 3+()(,+' )0& $#3'&2(&; 26$#6 <+</42)$+#I 50&'& &L$() 2 %2() 2.+/#) +, <+(($:4& +<)$+#( )+ (/<<+') 2#; $.<'+%& )0& 0&24)032'&(*()&.IE#^a_)0&2/)0+'(&<2'2)&;)0&2'&2$#($L;$,,&'&#)2(<&3)(>$)0)0&$' Emergency Treatment Services Autonomy Enhancement Services Comfort Services Indoor Assistance Emergency Prediction Emergency Detection Emergency Prevention Cooking Assistance Eating Assistance Drinking Assistance Cleaning Assistance Dressing Assistance Medication Assistance Logistic Services Services For Finding Things Infotainment Services Outdoor Assistance Emergency Prediction Emergency Detection Emergency Prevention Shopping Assistance Travel Assistance Banking Assistance Transportation Services Orientation Services 2%;,#.HaI\"1=.'$13&5.()$5'(#.(1=#.1.-$.970bLc 50&>+'J;&(3'$:&;$#)0$()0&($(4$.$)($)((3+<&)+)0&8.&'6&#3*5'&2).&#)7&'%$3&(9 >$)0)0&,+3/(+#$#;++'2(($()2#3&I^]_'&<+')(2)'&#;)02)$(4&2;$#62>2*,'+.4+#6 2#; &L<&#($%& 0+(<$)24 ()2*( )+ 2# &2'4$&' ;$(302'6& >$)0 )0& (/<<+') +, 2 <&'(+#24

20 U02<)&'BIE#)'+;/3)$+# b '&(<+#(&(*()&.,+'<'$%2)&0+.&(I50$($('&$#,+'3&;$#)0&2#24*($(+,^[_>0+,+/#; +/) )02).+() &4;&'4* >+/4; <'&,&' )+ ()2* $# )0&$' +># 0+.&9 &%&# >$)0 )0& 0&4< +, )&30#+4+6*IO+'&+%&'9(/30232'&(*()&.32#(/<<+')32'&<&'(+##&42#;(/<<4&.&#) <&'(+#2432'&$#)0&0+.&2#;<+()<+#&)0&#&&;,+'2#&L<&#($%&#/'($#60+.&)02) >+/4; 0+/'.+#$)+'$#6 (&'%$3&(I D;;$)$+#244*9 2 )&30#+4+6$324 (/<<+') (*()&. 244+>(,+'<&23&+,.$#;9#+)+#4*,+')0&&4;&'4*:/)24(+,+')0&,2.$4*.&.:&'()02) 2'& #+) $# 34+(& <'+L$.$)* )+ 23)$%&4* <2')$3$<2)& $# )0& 32'& <'+3&((I 50$( $#K0+.&.+#$)+'$#6244+>(,+'2%2()2.+/#)+,'&(&2'302#;:/($#&((+<<+')/#$)$&(2#;0&#3& (&%&'243+..$(($+#(2#;3+#(+')$202%&:&&#&()2:4$(0&;2#;,/#;&;)+4++J$#)+)0$( 2'&2 )+ <'+<+(& ;&($6# ()2#;2';(9 0$604$60) <+(($:4& '&(&2'30 2'&2( 2#;,/#; <+(($:4& (+4/)$+#( /#;&' )0& (+ 3244&; D.:$&#) D(($()&; H$%$#6 FDDHG /.:'&442I 50& V&'.2# D((+3$2)$+#1+'84&3)'$324984&3)'+#$3nE#,+'.2)$+#5&30#+4+6$&(Fc?8G;&,$#&(DDH2(X ko20*:'$;<'+;/3)'&,&''$#6)+2:2($3)&30#$324$#,'2()'/3)/'&$#)0&0+.&2#;(&'%$3&( <'+%$;&;:*)0$';<2')$&(>$)0)0&2$.+,3+#)$#/$#6)+4&2;2#$#;&<&#;&#)4$,&$#+#&p( +>#0+.&Ik^\_I50&$#K0+.&2<<'+230;+&(#+)#&&;)+:&'&()'$3)&;)++#&p(+>#0+.& +#4*92(E#)&'#&))&30#+4+6$&(244+>,+'$#,+'.2)$+#;$()'$:/)$+#^f_q+)0&'3+#)&L)K2>2'& D.:$&#)E#)&44$6&#)8#%$'+#.&#)(FD.E8G3+/4;2;2<))+%$($)+'(:2(&;+#(02'&;<'$%2) $#,+'.2)$+#I ", $%699+9%.(:+;+$4 50&8/'+<&2#U+..$(($+#<'+<+(&;)0&D.:$&#)D(($()&;H$%$#6FDDHG$#$)$2)$%&2(<2') +, )0& D.:$&#) E#)&44$6&#3& FD.EG 3+#3&<) &()2:4$(0&; :* )0& E#,+'.2)$+# 7+3$&)* 5&30#+4+6$&( D;%$(+'* V'+/< FE75DVG +, )0& 8/'+<&2# U+..$(($+# ^BA_I E# ^BB_ )0& 2/)0+'( (<&2J +, 2# $#%$($:4& $#)&44$6&#) &#%$'+#.&#) )02) (&#(&(9 2;2<)(9 2#; '&23)( (&2.4&((4* )+ /(&'( $# )0&$' #+'.24 &#%$'+#.&#) F0+/(&GI D#+)0&' ;&,$#$)$+#,+' DDH 2#;(2,&'4$,&$#)0&<'&,&''&;4$%$#6&#%$'+#.&#)kI50&(&;&,$#$)$+#($#3+.:$#2)$+#>$)0 )0& ;&,$#$)$+#,'+. )0& c?8 0$604$60)9 )02) DDH $( #+) +#4*,+' )0& &4;&'4* :/) )'$&( )+ $.<'+%&)0&4$%$#6()2#;2';$#6&#&'24,+')0&0+.&+'<'&,&''&;&#%$'+#.&#)I502)DDH $(#+)+#4*2#232;&.$3'&(&2'302'&29$(0$604$60)&;:*)0&.2'J&)2#24*($('&<+'),'+. )0& 1'2/&#0+,&' E#()$)/)&9 >0$30 (0+>( 0$60 <+)&#)$24,+' )0& >+'4;.2'J&) ^[_I 8(<&3$244*>0&#)0&/(&+,DDH'&;/3&()0&3+()+,0+(<$)24()2*(2#;.$60)&%&#4&2;)+ %+4/#)2'*233&<)2#3&+,,2.$4*.&.:&'($#()&2;+,&L<&#($%&32'&0+.&(^Bb_I

21 U02<)&'BIE#)'+;/3)$+# C 50&'&=/$'&.&#))+3+.:$#&)0&,42>4&(($#)&'23)$+#+,(&%&'243+'&K)&30#+4+6$&(>$)0 0/.2#>&44:&$#69>0$30$(23+.<4&L2#;$#;$%$;/24.&#)243+#()'/3)^[_9.2J&(DDH2 3+.<4&L'&(&2'30,$&4;I50&V&'.2#c?8^\_)'$&()+:'&2J;+>#)0$(3+.<4&L2'&2$#)+,+/'.2$# 2'&2(X U+../#$32)$+#9 O+:$4$)*9 7&4,K(/,,$3$&#3*9 2#; H$,& 2) 0+.&I 1/')0&'.+'&9$#^BC_9)0&2/)0+'((/66&())02)DDH(0+/4;<'+%$;&0&24)02#;3+.,+') +'$&#)&;(&'%$3&(I50&)2'6&)6'+/<,+'DDH(&'%$3&(2'&<&+<4&$#)0&26&+,aar92()0&* 2'&<'+#&)+30'+#$3$44#&((&(^[_I8%&#)0+/6092(&#(+'&=/$<<&;0+.&&#%$'+#.&#)$( ;&($6#&;>$)0)0&$#)&#)$+#)+(/<<+'))0&&4;&'4*9$)$(24(+(+.&)$.&((&&#2(26+4;&# 326&I^]_9^[_'&<+'))02))0&,&&4$#6+,:&$#63+#()2#)4*.+#$)+'&;32#(+.&)$.&('&(/4) $##&62)$%$)*262$#())0&(*()&.IU+#)'2'*)+)0&:&4$&,)02)DDH$(;&($6#&;)+'&<423& <&'(+#24$#)&'23)$+#>$)00&24)032'&<&'(+##&49$)$(.+'&2)++4)+(/<<+')2#;242'.$# &.&'6&#3*($)/2)$+#(I50&-0$4$<(S&(&2'3042:^Ba_<+$#)(+/))02)&230)&30#+4+6$ $&%&.&#)02()++%&'3+.&2#2)/'24'&4/3)2#3&+,<&+<4&)+2;2<)2)$+#/#)$4)0&'&24 :&#&,$)+,)0&#&>)&30#+4+6$324()&<2'&/#;&'()++;2#;)'/()2#;3+.,+')32#:&:/$4;I DDH32#()2')302#6$#64$%&(,'+.)0$(<+$#)+#>2';(I ",< 678+.$%#$%.==+4.$*. DDH 32# :& (&&# 2( 2 )+<K42*&' ($))$#6 +# )+< +, D.:$&#) E#)&44$6&#3& FD.EG >$)0 )0& 2;;$)$+# +, (<&3$,$3 0&24)032'& J#+>4&;6& 2#; )0& 2$. )+ (/<<+') )0& &4;&'4*I 50& /#;&'4*$#6 D.E.&)0+;+4+6* #&&;( )+ :& /#;&'()++;9 )+ 244+>,+' 2 :&))&' /#;&'()2#;$#6+,DDHI1$6/'&BWb$44/()'2)&(2($.<4$,$&;:4+3J;$26'2.+,)0&(+,)>2'& <2'2;$6.($#%+4%&;,+'DDHI^B]_;&(3'$:&()0&6+24+,D.E)+:&/#+:)'/($%&4*0$;;&#$# &%&'*;2* 4$%&( >0$4() 2;R/()$#6 (&2.4&((4* )+ 2 <&'(+#p( $#;$%$;/24 #&&;I -0$4$<( S&(&2'30 H2: ^B[_ &()$.2)&( )02) >$)0 )0& 3/''&#) ;&%&4+<.&#)( +, /:$=/$)+/( m <&'%2($%&3+.</)$#69D.E>$44:&2'&24$)*$#)&#)+,$,)&&#*&2'(IQ02))0$(0$604$60)(9$( )02) D.E $( 23)/244* 2 3+.:$#2)$+# +, (&%&'24 ;$,,&'&#) 3+.</)&' <2'2;$6.(I 50& )>+ s:2($3p &4&.&#)( )02) <'+%$;& )0& 0$;;&# 3+.</)&' <'+3&(($#6 <+>&' 2#; ;2)2 $#</)m+/)</)$#)&',23&(2'&":$=/$)+/(2#;-&'%2($%&u+.</)$#6i`+)0)&'.(2'&/(/244* /(&;$#)&'302#6&2:4&9>0$4&(+.&)$.&(<&'%2($%&3+.</)$#6$(.+'&6&2'&;)+>2';()0& /(&'K)+K.230$#&$#)&'23)$+#2#;/:$=/$)+/(3+.</)$#6,+3/(&(+#)0&02';>2'&($;&I 50& (&#(+'( 2#;.$3'+3+#)'+44&'(,+' )0& <'+3&(($#6 <+>&' 32# :&,+/#; $# &%&'*;2* &=/$<.&#)(/302()+2()&'(9>2(0$#6.230$#&(9(.2').&)&'(9(.2')62'.&#)(9&)3I50&(& )>+2'30$)&3)/'&(244+>,+')0&3+44&3)$+#+,&#%$'+#.&#)24;2)22#;)0&$#)&'23)$+#>$)0

22 U02<)&'BIE#)'+;/3)$+# a )0& &#%$'+#.&#)I 5+.2J& (&#(& +, )0& %2() 2.+/#) +, 3+44&3)&; ;2)2 2#; <'+%$;& 3+#)&L)K2>2'& $#)&'23)$+#(9 (+.& (+') +, $#)&44$6&#3& $( '&=/$'&;,+' D.EI 7+,)>2'& 26&#)(2'&)0&'&,+'&:2(&;/<+#D')$,$3$24E#)&44$6&#3&FDEG9O230$#&H&2'#$#6FOHG9+'?2)2O$#$#6F?OGI50$()0&($($(.+()4*,+3/(&;+#)0&DE9OH2#;?O($;&+,DDH2#;$( )0&'&,+'&#+),+3/($#6+#":$=/$)+/(2#;-&'%2($%&U+.</)$#6I 2%;,#.HaJ\/3&$D(#.=(#(9%;+1%-83)8.9%-"+7%.-$"11%1$.9:%8%-; 50&:&6$##$#6+,DE32#:&)'23&;:23J)+)0&&2'4*;2*(+,V'&&J<0$4+(+<0&'((/302( D'$()+)4&>$)00$('&(&2'30$#<0$4+(+<0*2#;0$(:&4$&,$#4+6$39:/$4;$#6)0&,+/#;2)$+#,+')+;2*(.+;&'#DE3+.<'&0&#($+#IQ$)0)0&:&6$##$#6+,)0&3+.</)&'&'22'+/#; BfCA 2#; D42# 5/'$#6p( 3+#)'$:/)$+# +, )0& 5/'$#6 5&() $# 0$( '&(&2'30 <2<&' $# BfaA ^B\_ )0& $;&2 +, )0$#J$#6.230$#&( >2( $#)'+;/3&; )+ 2 >$;&',$&4; +, '&(&2'30&'(I 7$L *&2'(42)&'92)2>+'J(0+<2))0&?2').+/)0U+44&6&$#Bfa]926'+/<+,BA'&(&2'30&'( $#)'+;/3&;)0&)&'.D')$,$3$24E#)&44$6&#3&92($)$(<&'3&$%&;)+;2*ID(;&(3'$:&;$#^Bf_9 DE $( :/$4) /<+# )0&,$&4;( +, -0$4+(+<0*9 O2)0&.2)$3(9 83+#+.$3(9 Y&/'+(3$&#3&(9 -(*30+4+6*9U+.</)&'8#6$#&&'$#69U+#)'+450&+'*9U*:&'#&)$3(92#;H$#6/$()$3(IO+;&'# DE'&(&2'30.+%&;2>2*,'+.$(+42)&;$#;$%$;/24'&(&2'302'&2(2#;$(#+>.+%$#6)+ 3+.:$#& ;$,,&'&#) '&(&2'30,$&4;(9 )+ ;&24 >$)0 /#3&')2$#)* $# ;2)2I Q0$4& DE 2$.( )+ <'+;/3&$#)&44$6&#)26&#)()02)32#4&2'#92;2<)92#;'&23))+2#/#3&')2$#&#%$'+#.&#)9 )+:&)0&3+'&3+.<+#&#)+,J#+>4&;6&;$(3+%&'*$#42'6&;2)2(&)(I?O/(&(246+'$)0.( )+$#,&'2;2)2.+;&49>0$300&4<()+;$(3+%&'2#;/#;&'()2#;/#J#+>#<2))&'#($#)0& ;2)2I1'+.)0$(J#+>4&;6&,/)/'&<'&;$3)$+#('&62';$#6)0&;2)232#:&;'2>#IQ0$4&?O $(/(&;)+;$(3+%&'<2))&'#($#)0&;2)29OH$(/(&;)+<'&;$3),/)/'&;2)2IOH$(#+'.244* <'&(&#)&; >$)0 &$)0&' 42:&44&; )&() ;2)2 F(/<&'%$(&;G +' /#42:&44&; F/#(/<&'%$(&;G )+ :/$4; 2 ;2)2.+;&4 2#; <'&;$3) /#42:&44&;,/)/'& ;2)2I OH $( ;$,,&'&#),'+.?O $# )0&

23 U02<)&'BIE#)'+;/3)$+# ] (&#(&)02)$);+&(#+))'*)+;$(3+%&'<2))&'#(:/)4&2'#(,'+.)0&2%2$42:4&;2)2ID(244 )0'&&,$&4;(:/$4;/<+#&230+)0&'9$)$(02';)+;'2>34&2'4$#&(2'+/#;)0&(/:R&3)2'&2(I ",>?2%+'$2=. '&2(+#$#6I Q$)0+/) '&2(+#$#6 2.+#$)+'$#6 (*()&. 32##+).2J& 2#* $#)&44$6&#) <'&;$3)$+# 2:+/) )0& 0&24)0 ()2)& 2#; >&44:&$#6 +, 2# &4;&'4*I U+#($;&'$#6 2 /(&K32(& (/302(23)$%$)*.+#$)+'$#6,+'0&24)09233$;&#)92#;,244<'&%&#)$+#<'&(&#)&;:*^[_2#; &4;&'4*)+,24492#;2(23+#(&=/&#3&)0&'&+,9)0&$#3'&2(&;<+(($:$4$)*,+'$#R/'$&(+'&%&# ;&2)0$,2,244()2*(/##+)$3&;I7+>02);+&((/302/(&K32(&23)/244*&#)2$4t 50& (3&#2'$+ +, 2:#+'.24$)* ;&)&3)$+# '&4$&( +# &4&3)'+#$3 (&#(+'( ;$()'$:/)&; $# 2# &#%$'+#.&#)I 50&(& (&#(+'( 32# :& +#K:+;* >+'# +' +,,K:+;* (&#(+' ;&%$3&(9 (/30 2( 233&4&'+.&)&'9.26#&)+.&)&'98UV9-ES9#+$(&9)&.<&'2)/'&9&$)0&'$#;$%$;/244*+'2(2 3+.:$#2)$+#I50$((&#(+';2)2'&<'&(&#)()0&:&02%$+/'+,)0&<&'(+#IE,)0$($#,+'.2)$+# <+$#)()+&$)0&'2J#+>#<'+:4&.+'$#;$32)&(2;&%$2)$+#,'+.)0&#+'.92#242'.32# :& '2$(&; )+ 3+#)23) &.&'6&#3* <&'(+##&4 )+ 244+>,+' 2,2()&' '&(<+#(& )$.& 2#; )0&'&,+'&,2()&'4$%&(2%$#6.&2(/'&(^[_ID;*#2.$3.+;&4+,4&2'#&;:&02%$+/'(0+/4; :& <'&,&''&;9 2( 0/.2# :&$#6( 6&) +4;&'9 )0&$' :&02%$+/' 302#6&( +%&' )$.&9 (/30 2( 4+#6&' (4&&<9 $#3'&2(&; /(26& +, )0& )+$4&)9 +' 26& '&42)&; 62$) 302#6&(I E) $( )0&'&,+'& 02( (0+>#9 )02) )0&'& 2'& ;$,,&'&#).&)0+;( 2#; )&30#$=/&( )+ )'* 2#;.2J& (&#(& +, 3+44&3)&;;2)29.+()4*3+#3&#)'2)$#6+#(/<&'%$(&;4&2'#$#6I D;;$)$+#244*9)0&'&&L$()(2423J+,+<&##&(($#)0&'&(&2'30,$&4;I^[_.&#)$+#&;.$(($#6 +<&# ()2#;2';( 2#; 2# +<&# $#)&'+<&'2:$4$)* :&)>&&# (*()&.(I?$,,&'&#) DDH (*()&.(.$60)#+)>+'J>$)0&230+)0&'2#;4&2;)+3+/#)&'<'+;/3)$%$)*I50&2/)0+'('244*,+'2# jm<&#k7+/'3&k DDHK'&,&'&#3& <42),+'. )+ 244+>,+' 2 (<&&;$&' 2#; /#$,$&; '&(&2'30 '&(/4)(IE)$(,/')0&'.&#)$+#&;)02)'&(&2'30'&(/4)((0+/4;24(+:&+<&#4*(02'&;/#;&' 2($.$42'+<&#K(+/'3&4$3&#(&I A'%+;2%+'$2$(B8C.*%+;.9'D%E.?.9.2&*EF'&3 50&.+)$%2)$#6,23)+'(,+')0&>+'J<'&(&#)&;$#)0$()0&($(2'&)0&&.&'6$#630244&#6&( $#)0&#&>2'&2+,D.:$&#)D(($()&;H$%$#6FDDHG9>$)0'&(<&3))+X -'+:4&.+,+<&#K02';>2'&,+';2)223=/$($)$+#

24 U02<)&'BIE#)'+;/3)$+# [ "#2%2$42:$4$)*+,4+#6K)&'.;2)2 7$.<4$,$&;4+#6K)&'.;2)22#24*($( M<)$.24<2'2.&)&'(&4&3)$+#,+'342(($,$&'( H+#6K)&'.;2)22#24*($($(+#&+,)0&.+()$.<+')2#)30244&#6&($#)0&,/)/'&+,DDH9)+ &#2:4& &4;&'4* )+ 4$%& 4+#6&' $#;&<&#;&#)4*9 $# 2# 233/()+.&; &#%$'+#.&#)I E) $( )0&'&,+'& )0& 2$. +, )0& >+'J '&<+')&; $# )0$( )0&($( )+ $#)'+;/3& )0& /(& +, D')$,$3$24 E../#& 7*()&. FDE7G,+' )0& 4+#6K)&'..+#$)+'$#69 )+ $;&#)$,* 2:#+'.24$)$&( $# )0& &4;&'4*.+%&.&#))+;&)&3),244(>$)0+/)<'$+')'2$#$#6I 50& 2$. $( )+ $#)'+;/3& 2 #&> <2'2;$6. )+ )0&,$4&; +, 23)$%$)*.+#$)+'$#6,+' DDH )0'+/60)0&/(&+,DE7I50&#&><2'2;$6.02()0&2;%2#)26&)02)$);+&(#+)'&=/$'&2 ;&;$32)&;)'2$#$#6<02(&:/)$(3+#()2#)4*4&2'#$#62#;&%+4%$#69244+>$#62;2<)2)$+#)+ )0&:&02%$+/'24302#6&(+,2#&4;&'4*<&'(+#I50&/(2:$4$)*+,DE7$(<'+%&#2(<2')+, )0$( >+'J 2#; 3+.<2'&; )+ (/<&'%$(&; 342(($,$&'( /(&; (+,2' $# DDHI 50& (<&3$,$3 +:R&3)$%&(+,)0&>+'J'&<+')&;$#)0$()0&($(2'&X -'+%$;& 2# 2,,+';2:4& ;2)2 23=/$($)$+# <42),+'.,+' )0& 3+44&3)$+# +, 0/.2# 23)$%$)*ID44$#,+'.2)$+#'&=/$'&;,+')0&'&<'+;/3)$+#(0+/4;:&.2;&2%2$42:4& )++)0&''&(&2'30&()+244+>2;2<)2)$+#2#;.+;$,$32)$+#)+,$)+)0&'#&&;(I S&;/3& )0& )$.& '&=/$'&; )+ 6&#&'2)& ;$,,&'&#) 4+#6K)&'. :&02%$+/' (3&#2'$+( /($#6 )0& 2:+%& ;2)2 23=/$($)$+# ;&%$3& $# 3+.:$#2)$+# >$)0 2 O2'J+% 302$#K :2(&;($./42)$+#&#%$'+#.&#) U+.<2'&)0&;&)&3)+'(&&;$#6.&)0+;(/(&;,+'D')$,$3$24E../#&7*()&.(FDE7G 2#;;&%&4+<2#+%&4(&&;$#62<<'+230:2(&;+#)0&)$.&+,2''$%24+,(&#(+';2)2I?&%&4+<2#DE7K:2(&;.+#$)+'$#6246+'$)0.,+')0&;&)&3)$+#+,2:#+'.2423)$%$)* /($#6233&4&'+.&)&'(&#(+';2)23+44&3)&;:*)0&;2)223=/$($)$+#<42),+'.I U+#)'$:/)& )+ 2 :&))&' /#;&'()2#;$#6 +, )0& $#,4/&#3& +, (2.<4$#6,'&=/&#3*9 (&6.&#)2)$+#.&)0+;9>$#;+>($P&92#;342(($,$32)$+#.&)0+;+#)0&D3)$%$)*+,?2$4* H$%$#6 FD?HG &%&#) 342(($,$32)$+# 233/'23* 2#; 3+.</)2)$+#24 4+2; $# )0& 2'&2 +, DDHI 50& 2#24*($( (0+/4; <'+%$;& 2 )++4,+' )0& $#,+'.&; <2'2.&)&' (&4&3)$+#,+'(/<&'%$(&;342(($,$&'(24'&2;*/(&;$#)0&D?H&%&#)342(($,$32)$+#I -'++,)0&/(&,/4#&((2#;$.<+')2#3&+,DE7$#DDH)+<'&(&#)$)2(2#+%&4.&)0+;,+')0&;&)&3)$+#+,2:#+'.2423)$%$)*>$)0+/)<'$+')'2$#$#6I50$(<2')>$4424(+ 3+.<2'&)0&3+.</)2)$+#244+2;'&=/$'&;:*)0&;$,,&'&#).&)0+;()+2#24*(&2

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24 !! "#$ % (33 &' ())**,"-.&/(,01.2(*(33*( ( &,.*(33*( ( 2&/((,*(33*( 24 /&25** 24.&6,2(2**02)' 24 " 0 " ( 78,' 4 (33 72"08 " 2/((,02..2(& (902)' 4 #% 7' 2"8(7 39$:80(& 2/((,* (33; (* 3: &

Διαβάστε περισσότερα

! "# $ % $&'& () *+ (,-. / 0 1(,21(,*) (3 4 5 "$ 6, ::: ;"<$& = = 7 + > + 5 $?"# 46(A *( / A 6 ( 1,*1 B"',CD77E *+ *),*,*) F? $G'& 0/ (,.

! # $ % $&'& () *+ (,-. / 0 1(,21(,*) (3 4 5 $ 6, ::: ;<$& = = 7 + > + 5 $?# 46(A *( / A 6 ( 1,*1 B',CD77E *+ *),*,*) F? $G'& 0/ (,. ! " #$%&'()' *('+$,&'-. /0 1$23(/%/4. 1$)('%%'($( )/,)$5)/6%6 7$85,-9$(- /0 :/986-$, ;2'$(2$ 1'$-/-$)('')5( /&5&-/ 5(< =(4'($$,'(4 1$%$2/996('25-'/(& ;/0->5,$ 1'$-/%'')$(($/3?$%9'&-/?$( 5(< @6%-'9$

Διαβάστε περισσότερα

k k ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 G = (V, E) V E V V V G E G e = {v, u} E v u e v u G G V (G) E(G) n(g) = V (G) m(g) = E(G) G S V (G) S G N G (S) = {u V (G)\S v S : {v, u} E(G)} G v S v V (G) N G (v) = N G ({v}) x V (G)

Διαβάστε περισσότερα

k k ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 G = (V, E) V E V V V G E G e = {v, u} E v u e v u G G V (G) E(G) n(g) = V (G) m(g) = E(G) G S V (G) S G N G (S) = {u V (G)\S v S : {v, u} E(G)} G v S v V (G) N G (v) = N G ({v}) x V (G)

Διαβάστε περισσότερα

! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *&

! # $%%&$$'($)*#'*#&+$ $&#! #, &,$-.$! $-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& ! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& '*$$%!#*#&-!5!&,-/+#$!&- &"/ "$,&/#!6$7,&78 "$% &$&'#-/+#!5*% 3 +!$ 9 &$*,2"%& #$- 3 '*$%#

Διαβάστε περισσότερα

!"#!$% &' ( )*+*,% $ &$ -.&01#(2$#3 4-$ #35667

!#!$% &' ( )*+*,% $ &$ -.&01#(2$#3 4-$ #35667 !"#!$% & &' ( )*+*,% $ -*(-$ -.*/% $- &$ -.&01#(2$#3 4-$ #35667 5051 & 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 9 508&:;&& 0000000000000000000000000000000000000000000000000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 OO ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 OO ΑΓΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 OO ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΒΡΑΑΜ 3 OO ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 OO ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 OO ΑΓΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 OO ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΒΡΑΑΜ 3 OO ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΣΟ ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 OO ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 OO ΑΓΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 OO ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΒΡΑΑΜ 3 OO ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 OO ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΙΤΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ »»...» -300-0 () -300-03 () -3300 3.. 008 4 54. 4. 5 :.. ;.. «....... :. : 008. 37.. :....... 008.. :. :.... 54. 4. 5 5 6 ... : : 3 V mnu V mn AU 3 m () ; N (); N A 6030 3 ; ( ); V 3. : () 0 () 0 3 ()

Διαβάστε περισσότερα

!""#$%!& '% ("#% )'*+, &,!" &, ' %!'"!" &"#"-(5-1-,!&

!#$%!& '% (#% )'*+, &,! &, ' %!'! &#-(5-1-,!& !""#$%!& '% ("#% )'*+, "!,'--"!!./%&-'012'& "-')'3"4',"'""-,, &,!" &, 3. - 5 1 ' %!'"!" &"#"-(5-1-,!&,'--1'#". -'!! "--''!,. 3,"'%'%,,-" '4!, 5 #" "!, '%& " 3--& " 4'%! "#!6,%3 "#!3 ",%3 2,-! "#13 '& "#%-,&"#-"-,"-!3&-',,3"

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

A Compilation of Iraqi Constitutions And Comparative Studies of International Human Rights Standards

A Compilation of Iraqi Constitutions And Comparative Studies of International Human Rights Standards A Compilation of Iraqi Constitutions And Comparative Studies of International Human Rights Standards Table of Contents Introduction (Arabic)... 1 Introduction (English)...396 Part One: Texts of the Constitutions

Διαβάστε περισσότερα

!"!# ""$ %%"" %$" &" %" "!'! " #$!

!!# $ %% %$ & % !'!  #$! " "" %%"" %" &" %" " " " % ((((( ((( ((((( " %%%% & ) * ((( "* ( + ) (((( (, (() (((((* ( - )((((( )((((((& + )(((((((((( +. ) ) /(((( +( ),(, ((((((( +, 0 )/ (((((+ ++, ((((() & "( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%(

Διαβάστε περισσότερα

! " #$% & '()()*+.,/0.

!  #$% & '()()*+.,/0. ! " #$% & '()()*+,),--+.,/0. 1!!" "!! 21 # " $%!%!! &'($ ) "! % " % *! 3 %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0 %%4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

K K 1 2 1 K M N M(2 N 1) K K K K K f f(x 1, x 2,..., x K ) = K f xk (x k ), x 1, x 2,..., x K K K K f Yk (y k x 1, x 2,..., x k ) k=1 M i, i = 1, 2 Xi n n Yi n Xn 1 Xn 2 ˆM i P (n) e = {( ˆM 1, ˆM2 )

Διαβάστε περισσότερα

! "#$ %$ & ' ( )*" +, -../

! #$ %$ & ' ( )* +, -../ !"#$%$& ' ( )*"+, -../ *)"123$45"4%$!"%!", 62" #$7" $!6$ $$!$8592*!" $1:" #$8 *);"*)3)"4%$6$*% #3!)*%$!$*"#$%""3#"$ 3$#3"%! ) :!)"%""

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

! "#" "" $ "%& ' %$(%& % &'(!!")!*!&+ ,! %$( - .$'!"

! #  $ %& ' %$(%& % &'(!!)!*!&+ ,! %$( - .$'! ! "#" "" $ "%& ' %$(%&!"#$ % &'(!!")!*!&+,! %$( -.$'!" /01&$23& &4+ $$ /$ & & / ( #(&4&4!"#$ %40 &'(!"!!&+ 5,! %$( - &$ $$$".$'!" 4(02&$ 4 067 4 $$*&(089 - (0:;

Διαβάστε περισσότερα

!"! #!"!!$ #$! %!"&' & (%!' #!% #" *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2!

!! #!!!$ #$! %!&' & (%!' #!% # *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2! # $ #$ % (% # )*%%# )# )$ % # * *$ * #,##%#)#% *-. )#/###%. )#/.0 )#/.* $,)# )#/ * % $ % # %# )$ #,# # %# ## )$# 11 #2 #**##%% $#%34 5 # %## * 6 7(%#)%%%, #, # ## # *% #$# 8# )####, 7 9%%# 0 * #,, :;

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009 Standard Eurobarometer 72 / Φθινόπωρο 2009 TNS Opinion & Social ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

)# * ' +," -.(. / ( 01(#(' ( 0 #('( +' ")# *'+,"+ (. 20#('( / )%34"5 "+56336"% (%1/ :8;434(

)# * ' +, -.(. / ( 01(#(' ( 0 #('( +' )# *'+,+ (. 20#('( / )%345 +56336% (%1/ :8;434( ! "#$" %& ' ' ' ( )# * ' +," -.(. / ( 01(#(' ( 0 #('( +' ")# *'+,"+ (. 20#('( / )%34"5 "+56336"% (%1/7338897394:8;434( * ''

Διαβάστε περισσότερα

SWOT 1. Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Central European Countries. ISIGInstitute of. International Sociology Gorizia

SWOT 1. Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Central European Countries. ISIGInstitute of. International Sociology Gorizia SWOT 1 Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Central European Countries ISIGInstitute of International Sociology Gorizia ! " # $ % ' ( )!$*! " "! "+ +, $,,-,,.-./,, -.0",#,, 12$,,- %

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γε ν ι κ ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ η Γε ω ρ γ ί α ς κ α ι Αγ ρ ο τ ι κ ή ς Α ν ά π τ υ ξ η ς Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Για περισσότερες πληροφορίες 200 Rue de la Loi,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν.4(Π)/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 9 της ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΥ 998 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ περί Συμπληρωματικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 8) τυ 998 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

1529 Ν. 29(ΙΙ)/95. E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 2990,

1529 Ν. 29(ΙΙ)/95. E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 2990, E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 2990, 21.7.95 1529 Ν. 29(ΙΙ)/95 περί Συμπληρωματικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 4) τυ 1995 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφωνα με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγματς.

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

J J l 2 J T l 1 J T J T l 2 l 1 J J l 1 c 0 J J J J J l 2 l 2 J J J T J T l 1 J J T J T J T J {e n } n N {e n } n N x X {λ n } n N R x = λ n e n {e n } n N {e n : n N} e n 0 n N k 1, k 2,..., k n N λ

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira NA FRONTEIRA Copyright - 1991 5ͺ Ediηγo (revisada) LIVRARIA ESPΝRITA BOA NOVA LIDA. Rua

Διαβάστε περισσότερα

Etude et Mesure de Paramètres Pertinents Dans Un écoulement Réactif Application Au Refroidissement Par Endo-carburant d Un Super-statoréacteur

Etude et Mesure de Paramètres Pertinents Dans Un écoulement Réactif Application Au Refroidissement Par Endo-carburant d Un Super-statoréacteur Etude et Mesure de Paramètres Pertinents Dans Un écoulement Réactif Application Au Refroidissement Par Endo-carburant d Un Super-statoréacteur Nicolas Gascoin To cite this version: Nicolas Gascoin. Etude

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

'!!$%+(!$,-%+./!'#' 0$1! 2$,13

'!!$%+(!$,-%+./!'#' 0$1! 2$,13 !"#$% & '#$!!(!)* '!!$%+(!$,-%+./!'#' 0$1! 2$,13 % 5*! "#$%&%'(')&%&*++)&,&,&**) $ # 6 7!!"# $%& $ '()$ )$ *+$, -.#/01023101!!3141413.. % 5 6 ## -7 72$ 3!"48-%!8049"0:"3: ;#????????? -. /0-0!

Διαβάστε περισσότερα

το περιεχόµενο των οποίων είναι διανεµηµένο µε τον εξής τρόπο: : κάθε πίστα περιέχει

το περιεχόµενο των οποίων είναι διανεµηµένο µε τον εξής τρόπο: : κάθε πίστα περιέχει Ref. 20622 EL %$ #"! + + * + ' (,$, * $,' +* )' ( ' & 4. 3: 046 2 4. 32 1. 0. @ 0.. A A0 ON B D CS SPN R NR KJ A G D R QDC ONR H PC KJ L MN \ [ Z RV RP N S H S A A. 0@ 2 : 9. ; KJ ^ N \ CV W]P E ] 8 6

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

Erkki Mäkinen ja Timo Poranen Algoritmit

Erkki Mäkinen ja Timo Poranen Algoritmit rkki Mäkinen ja Timo Poranen Algoritmit TITOJNKÄSITTLYTITIDN LAITOS TAMPRN YLIOPISTO D 2008 6 TAMPR 2009 TAMPRN YLIOPISTO TITOJNKÄSITTLYTITIDN LAITOS JULKAISUSARJA D VRKKOJULKAISUT D 2008 6, TOUKOKUU 2009

Διαβάστε περισσότερα

!" "# $"%# "#&# ' (#) "# $%! *##"$+#, -"./ 0( %$"%# 1

! # $%# #&# ' (#) # $%! *##$+#, -./ 0( %$%# 1 !"#"$%%!% &''( !" "# $"%# "#&# ' (#) "# $%! *##"$+#, -"./ 0( %$"%# 1 #" 2 3411 ##53 #) "# 6778 #) "#91 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3#"93411 ##53 ;

Διαβάστε περισσότερα

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci 3 H 12.35 Y β Low 80 1 - - Betas: 19 (100%) 11 C 20.38 M β+, EC Low 400 1 5.97 13.7 13 N 9.97 M β+ Low 1 5.97 13.7 Positrons: 960 (99.7%) Gaas: 511 (199.5%) Positrons: 1,199 (99.8%) Gaas: 511 (199.6%)

Διαβάστε περισσότερα

10 20 X i a i (i, j) a ij (i, j, k) X x ijk j :j i i: R I J R K L IK JL a 11 a 12... a 1J a 21 a 22... a 2J = a I1 a I2... a IJ = [ 1 1 1 2 1 3... J L 1 J L ] R I K R J K IJ K = [ 1 1 2 2... K

Διαβάστε περισσότερα

(x y) = (X = x Y = y) = (Y = y) (x y) = f X,Y (x, y) x f X

(x y) = (X = x Y = y) = (Y = y) (x y) = f X,Y (x, y) x f X X, Y f X,Y x, y X x, Y y f X Y x y X x Y y X x, Y y Y y f X,Y x, y f Y y f X Y x y x y X Y f X,Y x, y f X Y x y f X,Y x, y f Y y x y X : Ω R Y : Ω E X < y Y Y y 0 X Y y x R x f X Y x y gy X Y gy gy : Ω

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Θρεπτικό διάλυμα Είναι ένα αραιό υδατικό διάλυμα όλων των θρεπτικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για τα φυτά, τα οποία βρίσκονται διαλυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ Τμήμα Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΙ ΗΣ jarvan@physcs.auth.gr 2310 99 8213 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΠΟΛΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mil: info@iliskos.gr www.iliskos.gr Fl] = f]! D G] = F]

Διαβάστε περισσότερα

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải.

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải. Đường tròn cung dây tiếp tuyến BÀI 1 : Cho tam giác ABC. Đường tròn có đường kính BC cắt cạnh AB, AC lần lượt tại E, D. BD và CE cắt nhau tại H. chứng minh : 1. AH vuông góc BC (tại F thuộc BC). 2. FA.FH

Διαβάστε περισσότερα

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont w. ww lua so ab me lar m.co t me la sit po dis ion du c, bli pu via lar ca do w. ww me.co m, de la ion nta t do cu me on t ed hn iqu tec les en ce s, rι fιr ma rq ue se t lo go s, so nt la pr op riι tι

Διαβάστε περισσότερα

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n Z 6 D 3 G = {a, b, c,... } G a, b G a b = c c (a b) c = a (b c) e a e = e a = a a a 1 = a 1 a = e Q = {0, ±1, ±2,..., ±n,... } m, n m+n m + 0 = m m + ( m) = 0 Z N = {a n }, n = 1, 2... N N Z N = {1, ω,

Διαβάστε περισσότερα

,, #,#, %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, )

,, #,#, %&'(($#(#)&*& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) !! "#$%&'%( (%)###**#+!"#$ ',##-.#,,, #,#, /01('/01/'#!2#! %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) 6###+! 4! 4! 4,*!47! 4! (! 8!9%,,#!41! 4! (! 4!5),!(8! 4! (! :!;!(7! (! 4! 4!!8! (! 8! 4!!8(!44!

Διαβάστε περισσότερα

s.s a a e !* : Β 3 Β. t Β. ε= α Η S < is *? A1=3 a ** 5 * 5 .Π % ** 5. II sr ο. " f-s ο < go< (5) D ^ X s ti3i "ε Ρ 5 Ρ Η. θ δ δ .

s.s a a e !* : Β 3 Β. t Β. ε= α Η S < is *? A1=3 a ** 5 * 5 .Π % ** 5. II sr ο.  f-s ο < go< (5) D ^ X s ti3i ε Ρ 5 Ρ Η. θ δ δ . Ε.Ε. Παρ. III(I) Κ.Δ.Π. /200 Αρ. 671,.1.200 Αριθμός ΠΕΡΙ ΠΛΕΔΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΤΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΣ 90 ΤΥ 1972, 56 ΤΥ 1982, 7 ΤΥ 1990, 28 ΤΥ 1991, 91(1) ΤΥ 1992, 95(1) ΤΥ 199, 72(1) ΤΥ 1998, 59(1) ΚΑΙ 142(1) ΤΥ 1999)

Διαβάστε περισσότερα

Τα αμινοξέα αποτελούν τις δομικές μονάδες των πρωτεϊνών και αποτελούν βασικό στοιχείο των οργανισμών.

Τα αμινοξέα αποτελούν τις δομικές μονάδες των πρωτεϊνών και αποτελούν βασικό στοιχείο των οργανισμών. ΑΜΙΝΟΞΕΑ Τα αμινοξέα αποτελούν τις δομικές μονάδες των πρωτεϊνών και αποτελούν βασικό στοιχείο των οργανισμών. Ο γενικός μοριακός τύπος ενός α- αμινοξέος παρουσιάζεται στο διπλανό σχήμα και συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Τομέας Θεωρητικής Φυσικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Τομέας Θεωρητικής Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Τομέας Θεωρητικής Φυσικής Τραϊανού Θάλεια, Χανλαρίδης Σάββας Επιβλέπων καθηγητής: Λαλαζήσης Γεώργιος Πυρηνική Αστροφυσική: Μία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15 / 12 / 2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15 / 12 / 2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15 / 12 / 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ x x x y y x y?? Ευριπίδης Μάρκου Ευάγγελος Κρανάκης Άρης Παγουρτζής Ντάννυ Κριζάνκ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΥ Τµήµα Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

# " $! % $ " & "! # '' '!" ' ' ( &! )!! ' ( *+ & '

#  $! % $  & ! # '' '! ' ' ( &! )!! ' ( *+ & ' " # " $ % $ " & " # '' '" ' ' ( & ) ' ( *+ & ' "#$% &% '($&)$'%$ *($+,& #,-%($%./*, -./ "' ' + -0,$1./ 2 34 2 51 2 6.77.8. 9:7 ; 9:.? 9 9@7 9:> 9@>.77 9 9=< 9@>./= 9:=.7: 9=@.7@ 9::.87./>./7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ. Ι..Ε.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ. Ι..Ε. ΑΣΚΗΣΗ 1 ΟΜΑ Α 2 Στην ακόλουθη άσκηση σας δίνονται τα έξοδα ανά µαθητή και οι ετήσιοι µισθοί (κατά µέσο όρο) των δασκάλων για 51 πολιτείες της Αµερικής. Τα δεδοµένα είναι για τη χρονιά 1985. Οι µεταβλητές

Διαβάστε περισσότερα

! "#!!! $# #%! &!! &! ' '!! % #(# )!* +, -!

! #!!! $# #%! &!! &! ' '!! % #(# )!* +, -! ! "#!!! $# #%! &!! &! ' '!! % #(# )!* +, -! )./0/ ,)* 1## &2 #!!! %1# 3! %$2 %#!% 4 5!!&&!! + #! 6 7%$#! #! #2 & 6!!! # '! &1!!!-!2 #%4 # % # # &!! 8 1 &! 9& 2 2 &! 9&!&&! 1## && # :! '!! # '!! # :!-!!

Διαβάστε περισσότερα

5ppm/ SOT-23 AD5620/AD5640/AD5660. nanodac AD5660 16 AD5640 14 AD5620 12 12 1.25V/2.5V 5ppm/ 8 SOT-23/MSOP 480nA 5V 200nA 3V 3V/5V 16 DAC.

5ppm/ SOT-23 AD5620/AD5640/AD5660. nanodac AD5660 16 AD5640 14 AD5620 12 12 1.25V/2.5V 5ppm/ 8 SOT-23/MSOP 480nA 5V 200nA 3V 3V/5V 16 DAC. 5ppm/ SOT-23 12/14/16nanoDAC AD562/AD564/AD566 nanodac AD566 16 AD564 14 AD562 12 12 1.25V/2.5V 5ppm/ 8SOT-23/MSOP 48nA 5V 2nA 3V 3V/5V 16 DAC 3 to SYNC 1. 1212/14/16nanoDAC 2. 1.25V/2.5V 5ppm/ 3. 8SOT-23

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραστάσεις οµάδων και Αλγεβρες Τελεστών

Αναπαραστάσεις οµάδων και Αλγεβρες Τελεστών 6 Ιουλίου 2015 1 Οµάδες 2 3 οµάδες Οµάδες Παραδείγµατα (Z, +) (Z n, +) (R, +), (R, ), (R +, ) (T, ), T = {z C : z = 1} S n = {φ : N n N n, 1 1 και επί}, όπου N n = {1, 2,..., n}, µε πράξη την σύνθεση.

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου Χαλκίδα Τ: & F: W:

Περικλέους Σταύρου Χαλκίδα Τ: & F: W: Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 1-30054 & 6937016375 F: 1-30054 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Παράδοση 4 Ολιγοπωλιακός ανταγωνισμός Εισαγωγή: η αποτελεσματικότητα των τέλεια ανταγωνιστικών αγορών Σημαντική υπόθεση πίσω από την αποτελεσματικότητα των αγορών: Τέλειος ανταγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

(... )..!, ".. (! ) # - $ % % $ & % 2007

(... )..!, .. (! ) # - $ % % $ & % 2007 (! ), "! ( ) # $ % & % $ % 007 500 ' 67905:5394!33 : (! ) $, -, * +,'; ), -, *! ' - " #!, $ & % $ ( % %): /!, " ; - : - +', 007 5 ISBN 978-5-7596-0766-3 % % - $, $ &- % $ % %, * $ % - % % # $ $,, % % #-

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Πίνακες Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Πίνακες Μητρώα Πίνακας: Ορθογώνια διάταξη αριθμών σε γραμμές και στήλες

Διαβάστε περισσότερα

Ομογενή Συστήματα Ορισμός Ενα σύστημα λέγεται ομογενές αν όλοι οι σταθεροί όροι του (δηλαδή οι όροι του δεξιού μέλους του συστήματος) είναι μηδέν.

Ομογενή Συστήματα Ορισμός Ενα σύστημα λέγεται ομογενές αν όλοι οι σταθεροί όροι του (δηλαδή οι όροι του δεξιού μέλους του συστήματος) είναι μηδέν. Ομογενή Συστήματα Ορισμός Ενα σύστημα λέγεται ομογενές αν όλοι οι σταθεροί όροι του (δηλαδή οι όροι του δεξιού μέλους του συστήματος) είναι μηδέν. Ομογενή Συστήματα Ορισμός Ενα σύστημα λέγεται ομογενές

Διαβάστε περισσότερα

(G) = 4 1 (G) = 3 (G) = 6 6 W G G C = {K 2,i i = 1, 2,...} (C[, 2]) (C[, 2]) {u 1, u 2, u 3 } {u 2, u 3, u 4 } {u 3, u 4, u 5 } {u 3, u 4, u 6 } G u v G (G) = 2 O 1 O 2, O 3, O 4, O 5, O 6, O 7 O 8, O

Διαβάστε περισσότερα

l 0 l 2 l 1 l 1 l 1 l 2 l 2 l 1 l p λ λ µ R N l 2 R N l 2 2 = N x i l p p R N l p N p = ( x i p ) 1 p i=1 l 2 l p p = 2 l p l 1 R N l 1 i=1 x 2 i 1 = N x i i=1 l p p p R N l 0 0 = {i x i 0} R

Διαβάστε περισσότερα

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/52779

Διαβάστε περισσότερα

Διάνυσμα: έχει μέτρο, διεύθυνση και φορά

Διάνυσμα: έχει μέτρο, διεύθυνση και φορά Διάνυσμα: έχει μέτρο, διεύθυνση και φορά Πολλά φυσικά μεγέθη είναι διανυσματικά (π.χ. δύναμη, ταχύτητα, επιτάχυνση, γωνιακή ταχύτητα, ροπή, στροφορμή ) Συμβολισμός του διανύσματος: Συμβολισμός του μέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1. Μηχανισμοί σκέδασης των φορέων (ηλεκτρόνια οπές) 2. Ηλεκτρική Αγωγιμότητα 3. Ολίσθηση φορέων (ρεύμα ολίσθησης) 4. Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου LOGO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου ρ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας E-mail: papad@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

Trace evaluation of matrix determinants and inversion of 4 4 matrices in terms of Dirac covariants

Trace evaluation of matrix determinants and inversion of 4 4 matrices in terms of Dirac covariants Trace evaluation of matrix determinants and inversion of 4 4 matrices in terms of Dirac covariants F. Kleefeld and M. Dillig Institute for Theoretical Physics III, University of Erlangen Nürnberg, Staudtstr.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Methanol

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Methanol ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΛΙΔΑ : 1/ 11 Αριθμός αναθεώρησης Ημερομηνία έκδοσης : ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

!#$%&' ()*%!&' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /01%µ$)$ 2(%3$)*4 567+$4 1!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23)4567 2011!"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Αριθμητικά ή Μονόμετρα μεγέθη: Όγκος Μάζα Χρόνος Ενέργεια κ.λ.π. Διανυσματικά μεγέθη: Μετατόπιση Δύναμη Ορμή Διανυσματικοί τελεστές

ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Αριθμητικά ή Μονόμετρα μεγέθη: Όγκος Μάζα Χρόνος Ενέργεια κ.λ.π. Διανυσματικά μεγέθη: Μετατόπιση Δύναμη Ορμή Διανυσματικοί τελεστές ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Αριθμητικά ή Μονόμετρα μεγέθη: Όγκος Μάζα Χρόνος Ενέργεια κ.λ.π. Διανυσματικά μεγέθη: Μετατόπιση Δύναμη Ορμή Διανυσματικοί τελεστές κ.λ.π. ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ Παράσταση διανύσματος ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 11-13 Μαϊ 2012. 11/5/2012 Πρωί. 5Ο M ΑΠΝΟΗ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 11-13 Μαϊ 2012. 11/5/2012 Πρωί. 5Ο M ΑΠΝΟΗ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 1 5Ο M ΑΠΝΟΗ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ 11/5/2012 Πρωί # 1 7. 8. 9. 10. 1 1 1 1 1 1 17. 18. 19. 20. 2 2 116990 ΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 1991 Ν.Ο.ΦΙΘΕ ΑΝ Ρ 00:167 ΠΡΟΚΡ. 148987 ΗΜΑΡΙ ΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1980 ΝΟΒΟΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραστάσεις και χαρακτήρες πεπερασµένων οµάδων

Αναπαραστάσεις και χαρακτήρες πεπερασµένων οµάδων Αναπαραστάσεις και πεπερασµένων οµάδων Αθήνα, Φεβρουάριος-Μάρτιος 2016 Αναπαραστάσεις και πεπερασµένων οµάδων 1 Αναπαραστάσεις 2 3 4 Αναπαραστάσεις και πεπερασµένων οµάδων Ορισµός H χώρος Hilbert πεπερασµένης

Διαβάστε περισσότερα

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó L09 cloj=klk=tsvjmosopa jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 16 27 38 49 60 71 82 93 P Éå Ñê ÇÉ áí dbq=ql=hklt=vlro=^mmif^k`b mo pbkq^qflk=ab=slqob=^mm^obfi ibokbk=pfb=feo=dboûq=hbkkbk

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&'()*+%,)-$%.')*+)-+/0&"-%.')+.'"-$%.')+

!#$%&'()*+%,)-$%.')*+)-+/0&-%.')+.'-$%.')+ &7'*IJ?; '67'8'%9-%&7'*/&-%''-%' %&'*%-%'*-/&-%''-%' 3%45 *7-R-%R-&*/%-37'&3%ST R'*9U%*7'MWK-%X'& 7-A*&**-*9 39YY[-W%_D37F&-%'D[Y*7-RD33`%L5?5 '-%4;?>@4;?>37-*'/&-%''-%' B'%46'%>>@4;>>D**-%/-*'3F*%'*%*%'

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ

Ο ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ Ο ΦΑΚΛΟ ΚΑ ΤΟ ΦΑΚΛΩΜΑ Πριν απ λιγς ημρς πριηλθ στην κατχη μας νας φακλς πυ ξχαστηκ στ Πλυτχνι, παρατημνς σ να μηχανακι λκ ηρκυψ τι ηταν πρσωπικς φακλς τυ υηυθυνυ (;) της ΔΑΠΝΔΦΚ τριτυ τυς και μσα πριιχ

Διαβάστε περισσότερα

0 + a = a + 0 = a, a k, a + ( a) = ( a) + a = 0, 1 a = a 1 = a, a k, a a 1 = a 1 a = 1,

0 + a = a + 0 = a, a k, a + ( a) = ( a) + a = 0, 1 a = a 1 = a, a k, a a 1 = a 1 a = 1, I ΠΙΝΑΚΕΣ 11 Σώμα 111 Ορισμός: Ενα σύνολο k εφοδιασμένο με δύο πράξεις + και ονομάζεται σώμα αν ικανοποιούνται οι παρακάτω ιδιότητες: (Α (α (Προσεταιριστική ιδιότητα της πρόσθεσης (a + b + c = a + (b +

Διαβάστε περισσότερα

l 1 p r i = ρ ij α j + w i j=1 ρ ij λ α j j p w i p α j = 1, α j 0, j = 1,..., p j=1 R B B B m j [ρ 1j, ρ 2j,..., ρ Bj ] T = }{{} α + [,,..., ] R B p p α [α 1,..., α p ] [w 1,..., w p ] M m 1 m 2,

Διαβάστε περισσότερα

ĀĀĀĀĀ ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀȀ ЀԀ

ĀĀĀĀĀ ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀȀ ЀԀ ĀĀĀĀĀ ĀĀĀĀĀĀĀȀ Ѐ Ԁ Ā Āሀ ༀጀĀࠀЀ ĀЀ Ā ༀကᄀ ࠀ!"!#Ā$!%&&&ĀȀ ༀጀ Ā' ࠀ ĀЀ Ā Ā Ā Āᔀက ሀ ĀᴀĀḀἀࠀĀༀ ᰀĀ ࠀᔀ ᘀĀᜀက ᘀᤀĀ ༀጀ Ā Ā Ā ᨀ Ѐ ᔀ ĀကĀ( ༀĀ Ā က ༀጀ ကᘀ)ĀࠀĀ!!Ā ༀကࠀༀᨀ *Ā ጀ+ Ԁ *ĀᴀĀကᘀԀ Ā +ጀᘀༀጀᘀက ᘀ*Āကᔀ +က *Ā ༀ က ᘀ*,Āᜀ-Ѐ + ᤀĀ(

Διαβάστε περισσότερα

*+,'-'./%#0,1"/#'2"!"./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!"#/5".+!"#$() $!"#%"&'#$() 50&(#5"./%#0,1"/#'2"+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!.

*+,'-'./%#0,1/#'2!./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!#/5.+!#$() $!#%&'#$() 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!. # #$%&'#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 :; #/5.+#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 #$% $ #%&'#$( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-

Διαβάστε περισσότερα

e 12 K L P K + Cl" Mg 2+ 19Κ Cl 24». 12 Mg

e 12 K L P K + Cl Mg 2+ 19Κ Cl 24». 12 Mg 14. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΣΜΟΙ 14. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 15. α) (φορτισμένα πρωτόνια) (ουδέτερα) β) (πυρήνα) (καθορισμένες) (ηλεκτρόνια) 16. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

!"# '1,2-0- +,$%& &-

!# '1,2-0- +,$%& &- "#.)/-0- '1,2-0- "# $%& &'()* +,$%& &- 3 4 $%&'()*+$,&%$ -. /..-. " 44 3$*)-),-0-5 4 /&30&2&" 4 4 -&" 4 /-&" 4 6 710& 4 5 *& 4 # 1*&.. #"0 4 80*-9 44 0&-)* %&9 4 %&0-:10* &1 0)%&0-4 4.)-0)%&0-44 )-0)%&0-4#

Διαβάστε περισσότερα

BIODIVERSITY MAINSTREAMING THROUGH AVOIDED DEFORESTATION GUYANA CASE STUDY

BIODIVERSITY MAINSTREAMING THROUGH AVOIDED DEFORESTATION GUYANA CASE STUDY BIODIVERSITY MAINSTREAMING THROUGH AVOIDED DEFORESTATION GUYANA CASE STUDY (Bmad-Gcs) Project (Gy-T1058) Technical Document GUYANA ! " " # $ " %$ &' & " "" " & $()(%*+,-.%/0 1 $()2*+,3+%/0%4 & $ "! 5 "

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (Επιλέγετε δέκα από τα δεκατρία θέματα) ΘΕΜΑΤΑ 1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος; Γιατί; (α) Από τα στοιχεία Mg, Al, Cl, Xe, C και Ρ, τον μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡ/ΚΗΣ: τηλ -808560 ΕΠΑ.Λ.: τηλ -6191 Κ.Ε.Κ. ERGOWAY: τηλ -617001 Από το 1975 στο Μαρούσι ERGOWAY ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: τηλ -61700 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΙΟΥ 016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΧΩΡΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Καθηγητής ΕΜΠ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ % &# &%#'()(! $ * +

!#$ % &# &%#'()(! $ * + ,!"#$ % &# &%#'()(! $ * + ,!"#$ % &# &%#'()(! $ * + 6 7 57 : - - / :!", # $ % & :'!(), 5 ( -, * + :! ",, # $ %, ) #, '(#,!# $$,',#-, 4 "- /,#-," -$ '# &",,#- "-&)'#45)')6 5! 6 5 4 "- /,#-7 ",',8##! -#9,!"))

Διαβάστε περισσότερα