"#$%&%'%()!*++,-.!/01$.+!23#!45.!6.$.'$%3-!3&! "7-3#+()!"'$%8%$0!*-!"+7%.-$!"11%1$.9!:%8%-;!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""#$%&%'%()!*++,-.!/01$.+!23#!45.!6.$.'$%3-!3&! "7-3#+()!"'$%8%$0!*-!"+7%.-$!"11%1$.9!:%8%-;!"

Transcript

1 "#$%&'($)*+,-+')(.+/)0 123/4)*+,5&30#+4+6* ,8#6$#&&'$#69 "#$%&%'%()*++,-./01$.+23#45.6.$.'$%3-3& "7-3#+()"'$%8%$0*-"+7%.-$"11%1$.9:%8%-; <0 "#$%&$'()*+&'&,(#"-./( 50&)0&($($((/:.$))&;)+)0&232;&.$3'&6$()'*$#<2')$24,/4,$4.&#) +,)0&'&=/$'&.&#)(,+')0&2>2';+,)0&;&6'&&+,?+3)+'+, -0$4+(+<0*+,)0&"#$%&'($)*+,-+')(.+/)0

2 D:()'23) $$ "#$%&'$ 50$( )0&($( $( 3+#3&'#&; >$)0 )0& /(& +, D')$,$3$24 E../#& 7*()&. FDE7G $# )0& 2'&2 +, D.:$&#)D(($()&;H$%$#6FDDHGI50&0*<+)0&($(,+')0&>+'J<'&(&#)&;0&'&$#$()02))0& DE7,&2)/'&(+,(&4,K4&2'#$#62#;2;2<)2:$4$)*2;;'&(()0&3+.<4&L<'+:4&.+,$.<'+%$#6 )0&;&)&3)$+#+,/#J#+>#2:#+'.24:&02%$+/'$#)0&4+#6K)&'..+#$)+'$#6+,&4;&'4*I 50& >+'J <'&(&#)( 2# 2,,+';2:4& M<&# N2';>2'&?2)2 D3=/$($)$+#?&%$3& )02) $# 3+.:$#2)$+#>$)02O2'J+%302$#K:2(&;(+,)>2'&($./42)$+#&#%$'+#.&#)32#:&/(&;,+')0&3+44&3)$+#+,0/.2#23)$%$)*;2)22#;)0&6&#&'2)$+#+,#&3&((2'*$#,+'.2)$+#,+' 4+#6K)&'.($./42)$+#I50&.2$#3+#)'$:/)$+#(,'+.)0&>+'J<'&(&#)&;0&'&$#'&42)&)+ )0& ;&($6# 2#; /(& +, DE7 :2(&; (+4/)$+#(9 2#; )0& (&4&3)$+# +, 2<<'+<'$2)& <2'2.&)&' 3+.:$#2)$+#(,+' (/<&'%$(&; 342(($,$&'(I 1$'()4*9 2 #+%&4 (&&;$#6 )&30#$=/&,+' DE7 $( <'&(&#)&; )02) $.<'+%&( )0& <423&.&#) +, ;&)&3)+'( $# )0& (&2'30 (<23&I 7&3+#;4*9 2 #+%&4 DE7K:2(&;.+#$)+'$#6 246+'$)0.9 $#(<$'&; :* N$&'2'30$324 5&.<+'24 O&.+'* 2'30$)&3)/'&9 $( ;&($6#&; )+ 4&2'# 2#; 2<<'+L$.2)& (&#(+' ;2)2 )+ ;&)&3) 2#; '&<+') 23)$%$)* 2:#+'.24$)$&(I 50$';4*9 2# &.<$'$324 2#24*($( $( 32''$&; +/) )+ <'+%$;& 2 34&2' /#;&'()2#;$#6 +, 0+> (2.<4$#6,'&=/&#3*9 (&6.&#)2)$+#.&)0+;9 >$#;+> ($P&9 2#; 342(($,$&'.&)0+;$#,4/&#3&)0&D3)$%$)*+,?2$4*H$%$#6&%&#)342(($,$32)$+#233/'23*2#; 3+.</)2)$+#244+2;$#)0&2'&2+,DDHI1+/')04*92-2'&)+3/'%&:2(&;)&30#$=/&02(:&&# ;&%$(&; 2#; ;&.+#()'2)&; 2( 2 /(&,/4 )++4,+' )0& $#,+'.&; (&4&3)$+# +, <2'2.&)&' 3+.:$#2)$+#( )+ 230$&%& )0& :&() <+(($:4& 342(($,$32)$+# 233/'23* 2#; 3+.</)2)$+#24 4+2;I 50&&%24/2)$+#+,)0&DE7K:2(&;246+'$)0.(0+>&;)02))0&;&)&3)$+#'2)&+,2:#+'.24 23)$%$)*+/)<&',+'.&;)0&'&(/4)(+,(/<&'%$(&;342(($,$&'(>$)0<2'2.&)&'3+.:$#2)$+#( (&4&3)&;:2(&;+#)0&-2'&)+3/'%&I50&'&(/4)(2'&&#3+/'26$#62#;(/<<+'))0&;&3$($+# )+$#)'+;/3&)0&/(&+,DE7,+')0&;&)&3)$+#+,2:#+'.2423)$%$)*$#DDH&#%$'+#.&#)(I

3 ?&342'2)$+# $$$ "#$%&%'()* Q0$4()'&6$()&'&;2(232#;$;2)&,+')0&2:+%&;&6'&&9E02%&#+):&&#'&6$()&'&;,+'2#* +)0&''&(&2'302>2';I50&'&(/4)(2#;3+#34/($+#(&.:+;$&;$#)0$()0&($(2'&.*+># F)0&#2.&;32#;$;2)&G2#;02%&#+):&&#(/:.$))&;,+'2#*+)0&'232;&.$32>2';I

4 D3J#+>4&;6&.&#) $% "#$%&'()*(+($, E>+/4;4$J&)+&L<'&((.*6'2)$)/;&)+)0&.2#*<&+<4&)02)0&4<&;.&$#+#&>2*+' 2#+)0&' ;/'$#6.* )$.& 2( 2-0? ()/;&#)I 1$'() +, 2449 E >+/4; 4$J& )+ )02#J.* (/<&'%$(+'(?'I?R2.&4 DPP$ 2#;?'I S$#2) T0/(2$#+%,+' )0&$' 3+#)$#/&; (/<<+') 2#; 2;%$3&I50&$',&&;:23J02(:&&#3'/3$24$#,+'.$#6)0$(>+'JI E >+/4; 4$J& )+ )02#J )0& ()2,, $# )0& , 8#6$#&&'$#6 >0+ >&'& 24>2*( +<&# )+ ;$(3/(($+#( 2#; <'+%$;&; #&> $;&2( 2#; $#(<$'2)$+#I E 2. &(<&3$244* )02#J,/4 )+ O+02.&;D4K.+(2>$2#;E,&*$#>2D30/.:2>0+J&<).&3+.<2#*;/'$#64+#60+/'($# )0&+,,$3&I E>$(0)+)02#J244.*,'$&#;(,+')0&(/<<+')2#;)0&;$()'23)$+#()0&*<'+%$;&;)+.2J&.*)$.&$#-+')(.+/)0(+&#R+*2:4&I H2()4*E>+/4;4$J&)+)02#J.*,2.$4*,+')0&$'3+#)$#/&;(/<<+')92#;/#>2%&'$#6:&4$&, $#.&I

5 52:4&+,U+#)&#) % "#$%&'(&)'*+%*+ "71$#('$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>%% 6.')(#($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>%%% "'C-3D).9;.+.-$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>%8 4(7).3&E3-$.-$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>8 :%1$3&2%;,#.1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>F :%1$3&4(7).1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>F%%% 6%11.+%-($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>F%8 G)311(#03&"77#.8%($%3-1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>F8 H *-$#39,'$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>H H>H H>I H>J H>K H>L H>N H>R H>S 23#.D3#9>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>H <('C;#3,-9>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>H "+7%.-$"11%1$.9:%8%-;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>J "+7%.-$*-$.))%;.-'.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>K M($%3-().>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>N A3$%8($%3-(-9O7P.'$%8.13&$5.M.1.(#'5Q3#C>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>N O8.#8%.D3&$5.45.1%1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>S /,++(#0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>S I :%$.#($,#.M.8%.D>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>T I>H I>I *-$#39,'$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>T 6($(G.-.#($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>T I>I>H I>I>I I>I>J I>I>K O=.-6($(/.$1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>T /.-13#1(-96($("'U,%1%$%3-6.8%'.1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HV 6($(/.;+.-$($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HJ /%+,)($%3-B-8%#3-+.-$1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HN

6 52:4&+,U+#)&#) %$ I>I>L /3&$D(#./%+,)($%3-W()%9($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HS I>J A3-%$3#%-;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HT I>J>H /53#$?4.#+A3-%$3#%-;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>IV I>J>I :3-;?4.#+A3-%$3#%-;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>IK I>K "#$%&%'%()*++,-./01$.+>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>IS I>K>H *-$#39,'$%3-$3"#$%&%'%()*++,-./01$.+>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>IT I>K>I M.)($.9Q3#C>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>JV I>L /,++(#0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>JI J "-O=.-X(#9D(#.6($("'U,%1%$%3-6.8%'.(-9/3&$D(#./%+,)($%3- B-8%#3-+.-$&3#:3-;?4.#+6($(G.-.#($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>JK J>H *-$#39,'$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>JK J>I "Y.DO=.-X(#9D(#.6($("'U,%1%$%3-6.8%'.ZOX6"6[>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>JK J>I>H A3$%8($%3-&3#$5.6.1%;-3&(6($("'U,%1%$%3-6.8%'.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>JK J>I>I 6.1%;-M.U,%#.+.-$1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>JL J>I>J E3+=3-.-$1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>JN J>I>K O=.-X(#9D(#.6.1%;-"==#3('5>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>KH J>I>L X(#9D(#.W()%9($%3-(-96($(E3)).'$%3-B8(),($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>KI J>J *+=).+.-$($%3-3&(Y.D/3&$D(#./%+,)($%3-B-8%#3-+.-$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>KL J>J>H A3$%8($%3-&3#(/%+,)($%3-B-8%#3-+.-$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>KL J>J>I *-$#39,'$%3-$3A(#C38E5(%-1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>KN J>J>J O8.#8%.D3&$5./%+,)($%3-E3-'.=$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>KS J>J>K J>J>L B8(),($%3-"==#3('53&$5./%+,)($%3-B-8%#3-+.-$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LN J>K /,++(#0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NV K "#$%&%'%()*++,-./01$.+?<(1.9A3-%$3#%-;/01$.+\6.1%;-(-9 *+=).+.-$($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NI

7 52:4&+,U+#)&#) %$$ K>H *-$#39,'$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NI K>I A3$%8($%3-23#45.]1.O&"*/%-"":"==)%'($%3-1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NI K>J "#$%&%'%()*++,-./01$.+>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NJ K>J>H <('C;#3,-9>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NJ K>J>I 2#(+.D3#C>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NL K>J>J 6($(^#.1.-$($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NR K>J>K M.=#.1.-$($%3-3&$5./.)&?/.$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NR K>J>L "#$%&%'%()*++,-./01$.+6.$.'$3#>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NS K>K 6.1%;-3&(A3-%$3#%-;/01$.+7(1.93-$5."#$%&%'%()*++,-./01$.+%- E3+7%-($%3-D%$5$5.Y.;($%8./.).'$%3-"==#3('5>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>RS K>K>H A3$%8($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>RS K>K>I *++,-.B-$%$%.1(-9$5.%#M.=#.1.-$($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>RT K>K>J A3-%$3#%-;"7-3#+()"'$%8%$0<(1.93-"*/>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>SI K>K>K 6%1',11%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TV K>L /,++(#0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TH L *9.-$%&%'($%3-3&G339^(#(+.$.#E3+7%-($%3-1&3#$5.B8(),($%3-^#3'.113& E3+=(#%-;"*/$3O$5.#/,=.#8%1.9E)(11%&%'($%3-");3#%$5+1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TJ L>H *-$#39,'$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TJ L>I A3$%8($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TJ L>J *-8.1$%;($%3-^#3'.9,#.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TL L>J>H 6($(/.$1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TN L>J>I M.1(+=)%-;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TR L>J>J 6($(/.;+.-$($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TR L>J>K 6($(2.($,#./.).'$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HVV L>J>L E)(11%&%.#/.).'$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HVH L>K BF=.#%+.-$()M.1,)$1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HVI

8 52:4&+,U+#)&#) %$$$ L>K>H L>K>I L>K>J /$($%1$%'()"-()01%13&"'',#('0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HVK /$($%1$%'()"-()01%13&E3+=,$($%3-():3(9>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HHI ^(#(+.$.#/.).'$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HIH L>L L>N /,++(#0(-96%1',11%3-3&M.1,)$1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HIK E3-'),1%3-1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HIR N 45#.153)9");3#%$5+>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HIT N>H *-$#39,'$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HIT N>I A3$%8($%3-&3#$5."-()01%13&6%&&.#.-$A.$5391&3#$5.6.$.'$%3-3& "7-3#+()"'$%8%$0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HIT N>J N>K N>L 6.1'#%=$%3-3&^.#&3#+(-'.A.(1,#.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HJV 6.1'#%=$%3-3&^(#(+.$.#/.).'$%3-&3#$5.6%&&.#.-$");3#%$5+1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HJI 6.1'#%=$%3-3&$5.6.1%;-.9/'.-(#%31>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HJL N>L>H /'.-(#%3H\G.-.#()"7%)%$0$36.$.'$"7-3#+()"'$%8%$0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HJL N>L>I HJR /'.-(#%3I\6.$.'$%3-3&"7-3#+()"'$%8%$0D%$5/%+%)(#:33C%-;"'$%8%$%.1 N>L>J /'.-(#%3J\"*/:3-;?4.#+/$(7%)%$0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HJS N>N B8(),($%3-3&M.1,)$1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HJS N>N>H /'.-(#%3H\G.-.#()"7%)%$0$36.$.'$"7-3#+()"'$%8%$0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HJS N>N>I HKI /'.-(#%3I\6.$.'$%3-3&"7-3#+()"'$%8%$0D%$5/%+%)(#:33C%-;"'$%8%$%.1 N>N>J /'.-(#%3J\"*/:3-;?4.#+/$(7%)%$0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HKK N>R N>S 6%1',11%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HKN /,++(#0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HKT R R>H R>I *-$#39,'$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HLH 6%1',11%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HLH

9 52:4&+,U+#)&#) $L R>J R>K E3-$#%7,$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HLK 2,$,#.Q3#C>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HLN M.&.#.-'.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HLT "==.-9%F">>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HRJ /EXBA"4*E6M"Q*YGO24XBOX6"6X"M6Q"MB>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HRJ "==.-9%F<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HRK 2:OQ6*"GM"AO24XBOX6"6*Y*4*":*/"4*OY^MOEB//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HRK "==.-9%FE>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HRL 2:OQ6*"GM"AO24XB/BY/OM6"4"EO::BE4*OY^MOEB//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HRL "==.-9%F6>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HRN 2:OQ6*"GM"AO24XB"*/6B4BE4OMEOA^"M*/OY>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HRN "==.-9%FB>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HRR 2:OQ6*"GM"AO24XB"*/":"MAMB/B4"Y6/B"MEX/^"EBO^4*A*/"4*OYHRR "==.-9%F2>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HSV E":E]:"4*OYO24XBE*ME:B?E*M:B"Y6/^XBMB?/^XBMB*Y4BM/BE4*OY>>>>>>>>HSV "==.-9%FG>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HSH 6OA*Y"4*YG^"M"AB4BMEOA<*Y"4*OY/2OM4XB<"OB4":>6"4"/B4>>>>>>>HSH "==.-9%FX>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HSJ 6OA*Y"4*YG^"M"AB4BMEOA<*Y"4*OY/2OM4XBO^^OM4]Y*4_6"4"/B4HSJ

10 H$()+,1$6/'&( L "#$"#$%&'() 1EV"S8BWbX7M15QDS8-DSD?EVO7EYcMHc8?EYDO`E8Y5D77E758?HEcEYVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIa 1EV"S8bWBX`HMUT?EDVSDOM15N8M-8YNDS?QDS8?D5DDUe"E7E5EMY?8cEU8IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIb] 1EV"S8bWbX5M-DY?`M55MOUESU"E5`MDS?HDZM"5M15N8M-8YNDS?QDS8?D5DDUe"E7E5EMY?8cEU8IIIIIIIIIIIIIIIIIICB 1EV"S8bWaXMYK`M?Z-M7E5EMYM15N8M-8YNDS?QDS8?D5DDUe"E7E5EMY?8cEU8IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICb 1EV"S8bW]XDUU8H8SMO858S78Y7MSM"5-"5IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICC 1EV"S8bW[XDH5E5"?8M"5-"51SMO5N8`DSMO858S78Y7MSF`O-A\aGIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICC 1EV"S8bW\X5QM75D58ODSTMcUNDEYIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIC] 1EV"S8bWfX-M77E`H875D585SDY7E5EMY1SMOD5M`EY5QM758-7IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIC[ 1EV"S8bWBAXY8U877DSZ758-71MS5N8HMYVK58SO?D5DV8Y8SD5EMY"7EYVMN?D?DY?5N87M15QDS87EO"HD5EMY 8YcESMYO8Y5IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIC\ 1EV"S8bWBBXODSTMcUNDEYHDZM"5?81EY8?1MS5N87EO"HD5EMY8YcESMYO8Y5IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIaB 1EV"S8bWBbXUNDYV87EY75D585SDY7E5EMY7-SM`D`EHE5E87EYDODSTMcUNDEYIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIaC 1EV"S8bWBCX?E75SE`"5EMYM15SDY7E5EMY-SM`D`EHE5ZOD5SEd871MS5N8HMYVK58SO?D5DV8Y8SD5EMYIIIIIIIIIIIIIIIIIIaa 1EV"S8bWBaIUESUD?EDYDU5EcE5ZSNZ5NO7S8-S878Y5D5EMYF7M"SU8X^]f_9^[A_GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIa] 1EV"S8bWB]X?E75SE`"5EMYM17EO"HD58?DU5EcE58797"OODSE78?Mc8SBA?DZ7IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIaf 1EV"S8bWB[X5NS88KDdE7DUU8H8SMO858S?D5DM1D1DHH8c8Y5S8UMS?8?`Z5N8MN?D?IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII]A 1EV"S8 bwb\x 5NS88KDdE7 DUU8H8SMO858S?D5D M1 D 1DHH 8c8Y5 V8Y8SD58? "7EYV 5N8 7M15QDS8 7EO"HD5EMY 8YcESMYO8Y5IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII]A 1EV"S8CWbX-S878Y5D5EMYM15N878H1KSD?E"7DSM"Y?D78H1K785D7-S878Y58?EY^Baf_IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII]\ 1EV"S8CWCXcE7"DHE7D5EMYM1DYD11EYE5ZDS8DDSM"Y?D7EYVH8?858U5MSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII]f 1EV"S8CWaX?858U5MS8cDH"D5EMY-SMU877IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[A 1EV"S8CW]X-M77E`H8"YUMc8S8?78DSUN7-DU8DS8D"7EYV1Ed8?K7Eh8SDY?MO-HDU8O8Y5F17S-GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[B 1EV"S8CWfX78DSUN7-DU8UMc8SDV8"7EYVcDSED`H8K7Eh8SDY?MO-HDU8O8Y5Fc7S-GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[b 1EV"S8CWBAXDU5EcD5EMYH8c8HM1`EY7IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[C 1EV"S8CWBBXUDHU"HD5EMYM1?858U5MS-M7E5EMY7IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[a

11 H$()+,1$6/'&( L$ 1EV"S8CWBbX?858U5MSD11EYE5ZDS8DEY5N878DSUN7-DU8IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[] 1EV"S8CWBCXDE77MH"5EMYD--SMDUNFD?D-58?1SMOX^B]B_GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[\ 1EV"S8CWBaXSMMOMUU"-DYUZ-S878Y5D5EMYIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII\A 1EV"S8CWB]X5QMK?EO8Y7EMYDHDUU8H8SMO858S-S878Y5D5EMYIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII\B 1EV"S8CWB\XS"H8K`D78?OMYE5MSEYV7Z758O1MSb?S8-S878Y5D5EMYM1DUU8H8SMO858S?D5DIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII\b 1EV"S8aWBXEYc875EVD5EMY-SMU8?"S85M?858SOEY8VMM?-DSDO858SUMO`EYD5EMY7IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIf] 1EV"S8aWbX8d-HDYD5EMYM178VO8Y5D5EMYO85NM?7QD`IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIff 1EV"S8aWCX-DSDO858SUMO`EYD5EMY71MS8DUN58757"`i8U5IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBAb 1EV"S8aWaX5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MS7ODY?UOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBA[ 1EV"S8aW]X5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MSQ7DY?UOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBA[ 1EV"S8aW[X5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MSQ7DY?7OIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBA\ 1EV"S8aW\X5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MSQ7DY?71IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBA\ 1EV"S8aWfX5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MSQ7DY?7OIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBA 1EV"S8aWBAX5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MS7ODY?UOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBB 1EV"S8aWBBX5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MSQ7DY?UOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBB 1EV"S8aWBbX5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MSQ7DY?UOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBa 1EV"S8aWBCX5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MS7ODY?UOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBa 1EV"S8aWBaX5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MSQ7DY?71IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBB] 1EV"S8aWB]X5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MSQ7DY?7OIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBB] 1EV"S8aWB[X5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MSQ7DY?UOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBf 1EV"S8aWB\X5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MS7ODY?UOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBf 1EV"S8]WBX5EOEYV1DU5MS1MSUMO-"5D5EMYDHHMD?IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBbB 1EV"S8]WbXVSD-NEUDH-S878Y5D5EMYM15N8UHD77E1EUD5EMY-8S1MSODYU8S87"H571MS58757U8YDSEMBIIIIIIIIIIIIIBCA 1EV"S8]WCXUMO-DSE7MYM1UMO-"5D5EMYDHHMD?-8S?D5D78VO8Y5IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBCB

12 H$()+,1$6/'&( L$$ 1EV"S8]W]XUMO-DSE7MYM1UHD77E1EUD5EMY-8S1MSODYU8S87"H57M1DE7`85Q88Y7U8YDSEMBDY?bIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBC]

13 H$()+,52:4&( L$$$ "#$%&'%()*+,# 5D`H8bWBX NDS?QDS8 7-8UE1EUD5EMY7 M1 5N8 78Y7MS `MDS?7 "78? 1MS 5N8M-8Y NDS?QDS8?D5D DUe"E7E5EMY?8cEU8IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIb\ 5D`H8bWbXNDS?QDS87-8UE1EUD5EMY7M15N8`H"85MM5NQES8H877UMOO"YEUD5EMYOM?"H8IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICB 5D`H8bWCXDU5EcE5E87M1EY58S8751M"Y?EY5N8HE58SD5"S8IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIaA 5D`H8bWaXUMYc8S7EMY5D`H85M?858SOEY8ODSTMc5SDY7E5EMY-SM`D`EHE5E871MSD1Ed8?785M1DU5EcE5Z5EO87 EYOEY"587FD?D-58?1SMOX^]b_GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIab 5D`H8bW]X5SDY7E5EMY-SM`D`EHE5E87"78?1MS5N87M15QDS87EO"HD5EMY8cDH"D5EMYIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIa[ 5D`H8CWBXEO-H8O8Y5D5EMYD--SMDUN871MS5N8DS5E1EUEDHEOO"Y87Z758OIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII]b 5D`H8 awbx 1M"Y? EYUMY7E758YUZ EY 7DO-HEYV SD589 78VO8Y5D5EMY O85NM?9 DY? 78VO8Y5D5EMY QEY?MQ 1MS DO`E8Y5D77E758?HEcEYVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfC 5D`H8aWbXDYMcDM"5-"51MS5N8UDD75N8?8-8Y?8Y5cDSED`H8FM--MS5"YE5Z?D5D785GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBAf 5D`H8aWCXDYMcDM"5-"51MS5N8UHD75N8?8-8Y?8Y5cDSED`H8F`DM85DHI?D5D785GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBb 5D`H8aWaXDYMcDM"5-"51MS5N8UHD75N8?8-8Y?8Y5cDSED`H8FM--MS5"YE5Z?D5D785GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBB[ 5D`H8]WBXUMY1"7EMYOD5SEdM1DUHD77E1E8S-S8?EU5EMYIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBbA 5D`H8]WbX"78?-DSDO858SUMO`EYD5EMY71MS5N8DS5E1EUEDHEOO"Y87Z758OIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBbC 5D`H8]WCX75D58-SM`D`EHE5E871MS5N8HMYVK58SO?D5D7EO"HD5EMYIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBb[ 5D`H8]WaX-8S1MSODYU8S87"H51MS58757U8YDSEMBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBbf 5D`H8]W[X-8S1MSODYU8S87"H51MS58757U8YDSEMbIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBCa

14 ?$((&.$#2)$+# L$% ""#$%&'(% `3,#-()^,7)%'($%3-1\ 7I?I`&'(309?IDPP$9SIT0/(2$#+%9EID30/.:292#;iIS$&(9j7&#(+'?2)2D3=/$($)$+# 2#;-'+3&(($#6-2'2.&)&'(,+'N/.2#D3)$%$)*U42(($,$32)$+#9k7&#(+'(9%+4IBC9#+Ib9 7I?I `&'(309?I DPP$9 2#; SI T0/(2$#+%9 jd')$,$3$24 E../#& 7*()&.(,+' D#+.24*?&)&3)$+#$#D.:$&#)D(($()&;H$%$#6D<<4$32)$+#(9kE#)&'#2)$+#24i+/'#24+,D.:$&#) E3-&.#.-'.^#3'..9%-;1\ 7I?I`&'(309?IDPP$92#;SIT0/(2$#+%9jD')$,$3$24E../#&7*()&.KDY&>D<<' '50&H+#6K5&'.?2)2O+#$)+'$#6$#D.:$&#)D(($()&;H$%$#6k9a)0E#)&'#2)$+#24 7I?I `&'(309?I DPP$9 SI T0/(2$#+%9 2#; EI 8I D30/.:2 jd M<&# N2';>2'& Q$'&4&(( 7&#(+' O+#$)+'$#6 7*()&.,+' N/.2# Q&44:&$#6 S&(&2'30 $# D.:$&#) D(($()&; H$%$#6k9 a)0 E#)&'#2)$+#24 U+#,&'&#3& +# 7&#(+' 7*()&.( 2#; 7+,)>2'& 7I?I`&'(309UIOIU0$(4&))9?IDPP$9SIT0/(2$#+%92#;iI7I`'$66(9jD3)$%$)*;&)&3)$+# /($#6,'&=/&#3*2#24*($(2#;+,,K)0&K(0&4,;&%$3&(X,244;&)&3)$+#,'+.233&4&'+.&)&' 7I?I `&'(309?I DPP$9 2#; SI T0/(2$#+%9 j1244?&)&3)$+# /($#6 `$+4+6$3244* E#(<$'&; O+#$)+'$#6KD')$,$3$24E../#&7*()&.$#)0&D'&2+,D(($()&;H$%$#6I9k8U5DK1U5D9

15 V4+((2'*+,D::'&%$2)$+#( L% "#$$%&'(#)(*++&,-.%/.#0$ "77#.8%($%3- A.(-%-; DDH D.:$&#)D(($()&;H$%$#6 D`7 D#+.24*`2(&;;&)&3)$+#7*()&. D`77 D6&#)K`2(&;7+3$247$./42)$+#( D?D D?2<)$%&D6&#) D?U D#24+6/&K)+K?$6$)24U+#%&')&' D?H D3)$%$)*+,?2$4*H$%$#6 D?O D3)$%$)*?$(3+%&'*O&)0+; DE D')$,$3$24E#)&44$6&#3& DES7 D')$,$3$24E../#&S&3+6#$)$+#7*()&.( DE7 D')$,$3$24E../#&7*()&. D.E D.:$&#)E#)&44$6&#3& D.E8 D.:$&#)E#)&44$6&#)8#%$'+#.&#)( DO7H D:+%&O&2#7&2H&%&4 DYD DY24*($(D6&#) DYY D')$,$3$24Y&/'24Y&)>+'J DYMcD DY24*($(M,cD'$2#3& D-U D#)$6&#-'&(&#)$#6U&44 DS D3)$%$)*S&3+6#$P&' DS5E7 DS5$,$3$24E../#&7*()&. D7UEE D.&'$32#7)2#;2';U+;&E#,+'.2)$+#E#)&'302#6& `5 `4/&)++)0 `"< `+))+.K"< UD U42(($,$32)$+#D33/'23* UDS U$'32;$2#D3)$%$)*S0*)0. UD7D7 U&#)'&,+'D;%2#3&;7)/;$&($#D;2<)$%&7*()&.( UE U+.</)2)$+#24E../#+4+6* UH U+.</)2)$+#24H+2; UHMYDHV UHM#24(&4&3)$+#DHV+'$)0. UO U42(($,$&'O&)0+; U-7 U&#)'&-+$#)7&&;$#6 U7c U+..27&<2'2)&;c24/&?D??2)2D3=/$($)$+#?&%$3&?U-?&)&3)+'U&#)'&-+$#)?&)&3)+'(&) D''2*3+#)2$#$#6.2)/'&;D')$,$3$24E../#&7*()&.;&)&3)+'?&)&3)+'(&) ""#"#$ D''2*3+#)2$#$#6$..2)/'&D')$,$3$24E../#&7*()&.;&)&3)+'?,?&6'&&+,,'&&;+.F7-77G?EM?$6$)24E#</)M/)</)?O?2)2O$#$#6?+1?&6'&&M,1'&&;+.?5?2#6&'50&+'*?c7O?$(3+#)$#/+/(c2'$&;KM';&'7&=/&#)$24O$#&'?Q$#?*#2.$3Q$#;+>$#6 8UV 84&3)'+U2';$+V'2. 88V 84&3)'+8#3&<024+V'2<0* 8VS 8L02/()V2(S&3$'3/42)$+# 1D5 1$4&D44+32)$+#52:4&

16 V4+((2'*+,D::'&%$2)$+#( L%$ "77#.8%($%3- A.(-%-; ()K1+/'$&'5'2#(,+'.2)$+# 1Y 124(&Y&62)$%& 1Y7Q 1$L&;K($P&Y+#K+%&'42<<$#674$;$#6Q$#;+> 1M7Q 1$L&;K($P&M%&'42<<$#674$;$#6Q$#;+> 1-124(&-+($)$%& 1-VD 1$&4;K-'+6'2..2:4&V2)&D''2* 17O 1$#$)&7)2)&O230$#& 17S- 1$L&;K7$P&S2#;+.-423&.&#) V-7 V4+:24-+($)$+#$#67*()&. NDS N/.2#D3)$%$)*S&3+6#$)$+# NE7 N2:$)2)E#)&44$6&#)<+/'4272#)l NE7 N/.2#E../#&7*()&. NOO N$;;&#O2'J+%O+;&4 N5O N$&'2'30$3245&.<+'24O&.+'* E#)&'KE#)&6'2)&;U$'3/$) E?8 E#)&6'2)&;?&%&4+<.&#)8#%$'+#.&#) E?7 E#)'/($+#?&)&3)$+#7*()&. E-7 E#)'/($+#-'&%&#)$+#7*()&. E75DV E#,+'.2)$+#7+3$&)*5&30#+4+6$&(D;%$(+'*V'+/< TYY TKY&2'&()Y&$60:+/' HE7Z7 H$60)>&$60)E#)'/($+#;&)&3)$+#7Z7)&. HS H+6$()$3S&6'&(($+# OD7 O/4)$D6&#)7*()&. OUU O/4)$U42((U42(($,$&' O8O7 O$3'+K84&)'+O&302#$3247*()&. OE7M O2()&'E#</)742%&M/)</) OE5 O$30$62#E#()$)/)&+,5&30#+4+6* OH O230$#&H&2'#$#6 OM7E O2()&'M/)</)742%&E#</) Y7 Y&62)$%&7&4&3)$+# MU7cO M#&U42((7/<<+')c&3)+'O230$#& MN?D? M<&#N2';>2'&?2)2D3=/$($)$+#?&%$3& -U` -'$#)&;U$'3/$)`+2'; -?D -&'(+#24?$6$)24D(($()2#) -?1 -'+:2:$4$)*?&#($)*1/#3)$+# -ES -2(($%&E#,'2S&; S:Q S&,&'&#3&K:2(&;Q$#;+>$#6 S1U S&=/&()1+'U+..&#) S1E? S2;$+K1'&=/&#3*E?&#)$,$32$)+# SO7 S++)O&2#7=/2'& S5U S&24K5$.&U4+3J S5H7 S&24K5$.&H+32)$+#7*()&. SL S&3&$%& 7Dd 7*.:+4$3D66'&62)&2<<'+d$.2)$+# 7UH 7UHT 7&'$24UH+3T,+'7-E 7?D 7&'$24?D)2 78D 78#(&;&)&3)$+#D6&#) 7&4,K&4&.&#) D#&4&.&#)+/)+,)0&(&4,K(&)+' 7&4,K&L<&') N2%$#6&#+/60J#+>4&;6&+,23+..+#,$&4;)+;&,$#&(*()&. :&02%$+/'

17 V4+((2'*+,D::'&%$2)$+#( L%$$ "77#.8%($%3- A.(-%-; 7&4,K#+#K(&4, 50&<'+3&(()+;$,,&'&#)$2)&:&)>&&##+'.242#;2:#+'.24;2)2I 7&4,K(&)?2)27&)/(&;)+)'2$#)0&D')$,$3$24E../#&7*()&.I70+/4;+#4* 3+#)2$##+'.24;2)2 7&4,K(&)?2)27&)/(&;)+)&())0&D')$,$3$24E../#&7*()&.IU+#)2$#(#+'.24 2#;2:#+'.24;2) <4$#61'&=/&#3* 7ND 7&4,KN&24$#6D6&#) 7$6 7$6#$,$32#3&F7-77G 7O 7)'$#6O2)30$#6 7O 7&6.&#)2)$+#O&)0+; 7OD 7$6#24O26#$)/;&D'&2 7O? 7/',23&O+/#)&;?&%$3& 7OM 7&=/&#)$24O$#$.24M<)$.$P2)$+# 7-E 7&'$24-&'$<0&'24E#)&',23& 77 7&'$247&4&3) 75? 752#;2';?&%$2)$+# 7cO 7$6#24c&3)+'O26#$)/;& 7cO 7/<<+')c&3)+'O230$#& 7QD` 74$;$#6Q$#;+>D#;`+))+./< 5N5 50'+/60</)N+4&5&30#+4+6* 5E 5&L2(E#()'/.&#)( 5Y 5'/&Y&62)$%& 5+? 5+<K?+># 5-5'/&-+($)$%& 5L 5'2#(.$) "DS5 "#$%&'(24D(*#30'+#+/(S&3&$%&'m5'2#(.$))&' "UEOHS "#$%&'($)*+,U24$,+'#$2E'%$#&O230$#&H&2'#$#6S&<+($)+'* "OD77 "#$%&'($)*+,O2((230/(&))( "Q` "4)'2Q$;&`2#; c?8 c&':2#;?&'84&j)'+)&30#$j984&j)'+#$j9e#,+'.2)$+#()&30#$j&ic FD((+3$2)$+#,+'84&3)'$324984&3)'+#$3nE#,+'.2)$+#5&30#+4+6$&(G c7s- c2'$2:4&k7$p&s2#;+.-423&.&#) c7q c2'$2:4&k($p&74$;$#6q$#;+> Q7 Q$#;+>7$P& Q7Y Q$'&4&((7&#(+'Y&)>+'J(

18 U02<)&'BIE#)'+;/3)$+# B " #$%&'()*%+'$ "," -'&./'&( 50$(302<)&'<'+%$;&()0&#&3&((2'*3+#)&L))02);&,$#&()0&'&(&2'303+#,$#&.&#)+,)0& >+'J 32''$&; +/) $# )0$( )0&($(I E) ;$(3/((&( )0& ;&.+6'2<0$3 302#6& 2#; &L<&3)&; 3+#(&=/&#3&( )02) 02%& :&&# $;&#)$,$&; :* >&()&'# 6+%&'#.&#)( 2#; >0$30,+'.( )0& 2<<4$32)$+#<'+:4&.2;;'&((&;:*)0&>+'J<'&(&#)&;0&'&$#I50&302<)&'24(+<'+%$;&( 2 :'$&, :23J6'+/#; )+ )0& 3+#3&<) +, D.:$&#) D(($()&; H$%$#6 FDDHG 2#; D.:$&#) E#)&44$6&#3&FD.EGI50&'&2,)&'9)0&'2)$+#24&2#;.+)$%2)$+#:&0$#;)0&<'&(&#)&;>+'J 2'&;$(3/((&;$#;&)2$4I50&302<)&'3+#34/;&(>$)02()2)&.&#)+,)0&+:R&3)$%&(+,)0& '&(&2'30>+'J/#;&'4*$#6)0$()0&($(2#;2#+%&'%$&>+,)0&42))&'I ",0 12*34&')$( M%&' )0& <2() ;&32;&(9 )0& 2;%2#3&( $# 0&24)032'& 2#; )&30#+4+6* 02%& ()&2;$4* $#3'&2(&; )0& <'+(<&3) +, 2 4+#6&' 0&24)0* 4$,&,+' >&()&'# 3$)$P&#(I 50& &#(/$#6 2%;,#.HaH\";.=3=,)($%3-=0#(+%91Z%-$53,1(-91[&#3+$5.B]IR%-IVVS(-9IVNVZ/3,#'.\bHc[

19 50&$#3'&2(&$#&4;&'4*3+.:$#&;>$)02;&34$#&$#,&')$4$)*2#;2%2$42:4&42:+/'(/<<4* >$44 '&(/4) $# 0$60&' (<&#;$#6 '&=/$'&;,'+. )0& 6+%&'#.&#) )+ (/<<+') </:4$3 0&24)032'& ^B_I D '&,4&3)$#6 '&<+') </:4$(0&; )0'&& *&2'( 2,)&' )0& $#$)$24 $#%&()$62)$+#9 (0+>&; )02) )0& 23)/24 26&K'&42)&; &L<&#;$)/'&( >2( $#,23) 0$60&' )02# &L<&3)&;9(0+>32($#6)0&(&'$+/(#&((+,)0&;&.+6'2<0$3302#6&IO+'&+%&'9)0&'&<+') 0$604$60)( )02) </:4$3 (<&#;$#6 +# 4+#6K)&'. 32'& >$44.+() 4$J&4* ;+/:4& <&+<4&>+/4;#+'.244*:&4++J&;2,)&'$#2<'$%2)&0+/(&0+4;I50&30$4;'&#+'$#K42>(9 >0+ >+/4; /(/244* 4$%& 34+(& :* +' &%&# (02'& )0& (2.& 0+/(& $# '/'24 2'&2(9 >+/4; <'+%$;& 244 +' <2') +, )0& '&=/$'&; 32'&I 50'+/60 $#;/()'$24$P2)$+# 2#; )0&,+44+>$#6 233&<)2#3& +, >+.&# $# )0& >+'J,+'3&9 2# $.<+')2#),+/#;2)$+# +, )0& )'2;$)$+#24 &4;&'32'& :'+J& 2>2*I 50$( >2( 266'2%2)&; :* )0& '&=/$'&;.+:$4$)* +, )0& >+'J&'9 >0$30'&(/4)&;$#6'&2)&'6&+6'2<0$324;$()2#3&(:&)>&&#,2.$4$&(F$#34/;$#6&4;&'4*2#; )0&$' +,,(<'$#6G ^C_I E) $( )0&'&,+'& 2 #&3&(($)* )+,$#; 24)&'#2)$%& +<)$+#(,+' )0& &4;&'32'&9 >0$30 02( )0& 2$. )+ (/<<4&.&#) )0& )'2;$)$+#24 32'&9 244+>,+' 4+#6&' $#;&<&#;&#) 4$%$#6 2)K0+.& 2#; '&;/3& 6+%&'#.&#)24 3+()(,+' )0& $#3'&2(&; 26$#6 <+</42)$+#I 50&'& &L$() 2 %2() 2.+/#) +, <+(($:4& +<)$+#( )+ (/<<+') 2#; $.<'+%& )0& 0&24)032'&(*()&.IE#^a_)0&2/)0+'(&<2'2)&;)0&2'&2$#($L;$,,&'&#)2(<&3)(>$)0)0&$' Emergency Treatment Services Autonomy Enhancement Services Comfort Services Indoor Assistance Emergency Prediction Emergency Detection Emergency Prevention Cooking Assistance Eating Assistance Drinking Assistance Cleaning Assistance Dressing Assistance Medication Assistance Logistic Services Services For Finding Things Infotainment Services Outdoor Assistance Emergency Prediction Emergency Detection Emergency Prevention Shopping Assistance Travel Assistance Banking Assistance Transportation Services Orientation Services 2%;,#.HaI\"1=.'$13&5.()$5'(#.(1=#.1.-$.970bLc 50&>+'J;&(3'$:&;$#)0$()0&($(4$.$)($)((3+<&)+)0&8.&'6&#3*5'&2).&#)7&'%$3&(9 >$)0)0&,+3/(+#$#;++'2(($()2#3&I^]_'&<+')(2)'&#;)02)$(4&2;$#62>2*,'+.4+#6 2#; &L<&#($%& 0+(<$)24 ()2*( )+ 2# &2'4$&' ;$(302'6& >$)0 )0& (/<<+') +, 2 <&'(+#24

20 U02<)&'BIE#)'+;/3)$+# b '&(<+#(&(*()&.,+'<'$%2)&0+.&(I50$($('&$#,+'3&;$#)0&2#24*($(+,^[_>0+,+/#; +/) )02).+() &4;&'4* >+/4; <'&,&' )+ ()2* $# )0&$' +># 0+.&9 &%&# >$)0 )0& 0&4< +, )&30#+4+6*IO+'&+%&'9(/30232'&(*()&.32#(/<<+')32'&<&'(+##&42#;(/<<4&.&#) <&'(+#2432'&$#)0&0+.&2#;<+()<+#&)0&#&&;,+'2#&L<&#($%&#/'($#60+.&)02) >+/4; 0+/'.+#$)+'$#6 (&'%$3&(I D;;$)$+#244*9 2 )&30#+4+6$324 (/<<+') (*()&. 244+>(,+'<&23&+,.$#;9#+)+#4*,+')0&&4;&'4*:/)24(+,+')0&,2.$4*.&.:&'()02) 2'& #+) $# 34+(& <'+L$.$)* )+ 23)$%&4* <2')$3$<2)& $# )0& 32'& <'+3&((I 50$( $#K0+.&.+#$)+'$#6244+>(,+'2%2()2.+/#)+,'&(&2'302#;:/($#&((+<<+')/#$)$&(2#;0&#3& (&%&'243+..$(($+#(2#;3+#(+')$202%&:&&#&()2:4$(0&;2#;,/#;&;)+4++J$#)+)0$( 2'&2 )+ <'+<+(& ;&($6# ()2#;2';(9 0$604$60) <+(($:4& '&(&2'30 2'&2( 2#;,/#; <+(($:4& (+4/)$+#( /#;&' )0& (+ 3244&; D.:$&#) D(($()&; H$%$#6 FDDHG /.:'&442I 50& V&'.2# D((+3$2)$+#1+'84&3)'$324984&3)'+#$3nE#,+'.2)$+#5&30#+4+6$&(Fc?8G;&,$#&(DDH2(X ko20*:'$;<'+;/3)'&,&''$#6)+2:2($3)&30#$324$#,'2()'/3)/'&$#)0&0+.&2#;(&'%$3&( <'+%$;&;:*)0$';<2')$&(>$)0)0&2$.+,3+#)$#/$#6)+4&2;2#$#;&<&#;&#)4$,&$#+#&p( +>#0+.&Ik^\_I50&$#K0+.&2<<'+230;+&(#+)#&&;)+:&'&()'$3)&;)++#&p(+>#0+.& +#4*92(E#)&'#&))&30#+4+6$&(244+>,+'$#,+'.2)$+#;$()'$:/)$+#^f_q+)0&'3+#)&L)K2>2'& D.:$&#)E#)&44$6&#)8#%$'+#.&#)(FD.E8G3+/4;2;2<))+%$($)+'(:2(&;+#(02'&;<'$%2) $#,+'.2)$+#I ", $%699+9%.(:+;+$4 50&8/'+<&2#U+..$(($+#<'+<+(&;)0&D.:$&#)D(($()&;H$%$#6FDDHG$#$)$2)$%&2(<2') +, )0& D.:$&#) E#)&44$6&#3& FD.EG 3+#3&<) &()2:4$(0&; :* )0& E#,+'.2)$+# 7+3$&)* 5&30#+4+6$&( D;%$(+'* V'+/< FE75DVG +, )0& 8/'+<&2# U+..$(($+# ^BA_I E# ^BB_ )0& 2/)0+'( (<&2J +, 2# $#%$($:4& $#)&44$6&#) &#%$'+#.&#) )02) (&#(&(9 2;2<)(9 2#; '&23)( (&2.4&((4* )+ /(&'( $# )0&$' #+'.24 &#%$'+#.&#) F0+/(&GI D#+)0&' ;&,$#$)$+#,+' DDH 2#;(2,&'4$,&$#)0&<'&,&''&;4$%$#6&#%$'+#.&#)kI50&(&;&,$#$)$+#($#3+.:$#2)$+#>$)0 )0& ;&,$#$)$+#,'+. )0& c?8 0$604$60)9 )02) DDH $( #+) +#4*,+' )0& &4;&'4* :/) )'$&( )+ $.<'+%&)0&4$%$#6()2#;2';$#6&#&'24,+')0&0+.&+'<'&,&''&;&#%$'+#.&#)I502)DDH $(#+)+#4*2#232;&.$3'&(&2'302'&29$(0$604$60)&;:*)0&.2'J&)2#24*($('&<+'),'+. )0& 1'2/&#0+,&' E#()$)/)&9 >0$30 (0+>( 0$60 <+)&#)$24,+' )0& >+'4;.2'J&) ^[_I 8(<&3$244*>0&#)0&/(&+,DDH'&;/3&()0&3+()+,0+(<$)24()2*(2#;.$60)&%&#4&2;)+ %+4/#)2'*233&<)2#3&+,,2.$4*.&.:&'($#()&2;+,&L<&#($%&32'&0+.&(^Bb_I

21 U02<)&'BIE#)'+;/3)$+# C 50&'&=/$'&.&#))+3+.:$#&)0&,42>4&(($#)&'23)$+#+,(&%&'243+'&K)&30#+4+6$&(>$)0 0/.2#>&44:&$#69>0$30$(23+.<4&L2#;$#;$%$;/24.&#)243+#()'/3)^[_9.2J&(DDH2 3+.<4&L'&(&2'30,$&4;I50&V&'.2#c?8^\_)'$&()+:'&2J;+>#)0$(3+.<4&L2'&2$#)+,+/'.2$# 2'&2(X U+../#$32)$+#9 O+:$4$)*9 7&4,K(/,,$3$&#3*9 2#; H$,& 2) 0+.&I 1/')0&'.+'&9$#^BC_9)0&2/)0+'((/66&())02)DDH(0+/4;<'+%$;&0&24)02#;3+.,+') +'$&#)&;(&'%$3&(I50&)2'6&)6'+/<,+'DDH(&'%$3&(2'&<&+<4&$#)0&26&+,aar92()0&* 2'&<'+#&)+30'+#$3$44#&((&(^[_I8%&#)0+/6092(&#(+'&=/$<<&;0+.&&#%$'+#.&#)$( ;&($6#&;>$)0)0&$#)&#)$+#)+(/<<+'))0&&4;&'4*9$)$(24(+(+.&)$.&((&&#2(26+4;&# 326&I^]_9^[_'&<+'))02))0&,&&4$#6+,:&$#63+#()2#)4*.+#$)+'&;32#(+.&)$.&('&(/4) $##&62)$%$)*262$#())0&(*()&.IU+#)'2'*)+)0&:&4$&,)02)DDH$(;&($6#&;)+'&<423& <&'(+#24$#)&'23)$+#>$)00&24)032'&<&'(+##&49$)$(.+'&2)++4)+(/<<+')2#;242'.$# &.&'6&#3*($)/2)$+#(I50&-0$4$<(S&(&2'3042:^Ba_<+$#)(+/))02)&230)&30#+4+6$ $&%&.&#)02()++%&'3+.&2#2)/'24'&4/3)2#3&+,<&+<4&)+2;2<)2)$+#/#)$4)0&'&24 :&#&,$)+,)0&#&>)&30#+4+6$324()&<2'&/#;&'()++;2#;)'/()2#;3+.,+')32#:&:/$4;I DDH32#()2')302#6$#64$%&(,'+.)0$(<+$#)+#>2';(I ",< 678+.$%#$%.==+4.$*. DDH 32# :& (&&# 2( 2 )+<K42*&' ($))$#6 +# )+< +, D.:$&#) E#)&44$6&#3& FD.EG >$)0 )0& 2;;$)$+# +, (<&3$,$3 0&24)032'& J#+>4&;6& 2#; )0& 2$. )+ (/<<+') )0& &4;&'4*I 50& /#;&'4*$#6 D.E.&)0+;+4+6* #&&;( )+ :& /#;&'()++;9 )+ 244+>,+' 2 :&))&' /#;&'()2#;$#6+,DDHI1$6/'&BWb$44/()'2)&(2($.<4$,$&;:4+3J;$26'2.+,)0&(+,)>2'& <2'2;$6.($#%+4%&;,+'DDHI^B]_;&(3'$:&()0&6+24+,D.E)+:&/#+:)'/($%&4*0$;;&#$# &%&'*;2* 4$%&( >0$4() 2;R/()$#6 (&2.4&((4* )+ 2 <&'(+#p( $#;$%$;/24 #&&;I -0$4$<( S&(&2'30 H2: ^B[_ &()$.2)&( )02) >$)0 )0& 3/''&#) ;&%&4+<.&#)( +, /:$=/$)+/( m <&'%2($%&3+.</)$#69D.E>$44:&2'&24$)*$#)&#)+,$,)&&#*&2'(IQ02))0$(0$604$60)(9$( )02) D.E $( 23)/244* 2 3+.:$#2)$+# +, (&%&'24 ;$,,&'&#) 3+.</)&' <2'2;$6.(I 50& )>+ s:2($3p &4&.&#)( )02) <'+%$;& )0& 0$;;&# 3+.</)&' <'+3&(($#6 <+>&' 2#; ;2)2 $#</)m+/)</)$#)&',23&(2'&":$=/$)+/(2#;-&'%2($%&u+.</)$#6i`+)0)&'.(2'&/(/244* /(&;$#)&'302#6&2:4&9>0$4&(+.&)$.&(<&'%2($%&3+.</)$#6$(.+'&6&2'&;)+>2';()0& /(&'K)+K.230$#&$#)&'23)$+#2#;/:$=/$)+/(3+.</)$#6,+3/(&(+#)0&02';>2'&($;&I 50& (&#(+'( 2#;.$3'+3+#)'+44&'(,+' )0& <'+3&(($#6 <+>&' 32# :&,+/#; $# &%&'*;2* &=/$<.&#)(/302()+2()&'(9>2(0$#6.230$#&(9(.2').&)&'(9(.2')62'.&#)(9&)3I50&(& )>+2'30$)&3)/'&(244+>,+')0&3+44&3)$+#+,&#%$'+#.&#)24;2)22#;)0&$#)&'23)$+#>$)0

22 U02<)&'BIE#)'+;/3)$+# a )0& &#%$'+#.&#)I 5+.2J& (&#(& +, )0& %2() 2.+/#) +, 3+44&3)&; ;2)2 2#; <'+%$;& 3+#)&L)K2>2'& $#)&'23)$+#(9 (+.& (+') +, $#)&44$6&#3& $( '&=/$'&;,+' D.EI 7+,)>2'& 26&#)(2'&)0&'&,+'&:2(&;/<+#D')$,$3$24E#)&44$6&#3&FDEG9O230$#&H&2'#$#6FOHG9+'?2)2O$#$#6F?OGI50$()0&($($(.+()4*,+3/(&;+#)0&DE9OH2#;?O($;&+,DDH2#;$( )0&'&,+'&#+),+3/($#6+#":$=/$)+/(2#;-&'%2($%&U+.</)$#6I 2%;,#.HaJ\/3&$D(#.=(#(9%;+1%-83)8.9%-"+7%.-$"11%1$.9:%8%-; 50&:&6$##$#6+,DE32#:&)'23&;:23J)+)0&&2'4*;2*(+,V'&&J<0$4+(+<0&'((/302( D'$()+)4&>$)00$('&(&2'30$#<0$4+(+<0*2#;0$(:&4$&,$#4+6$39:/$4;$#6)0&,+/#;2)$+#,+')+;2*(.+;&'#DE3+.<'&0&#($+#IQ$)0)0&:&6$##$#6+,)0&3+.</)&'&'22'+/#; BfCA 2#; D42# 5/'$#6p( 3+#)'$:/)$+# +, )0& 5/'$#6 5&() $# 0$( '&(&2'30 <2<&' $# BfaA ^B\_ )0& $;&2 +, )0$#J$#6.230$#&( >2( $#)'+;/3&; )+ 2 >$;&',$&4; +, '&(&2'30&'(I 7$L *&2'(42)&'92)2>+'J(0+<2))0&?2').+/)0U+44&6&$#Bfa]926'+/<+,BA'&(&2'30&'( $#)'+;/3&;)0&)&'.D')$,$3$24E#)&44$6&#3&92($)$(<&'3&$%&;)+;2*ID(;&(3'$:&;$#^Bf_9 DE $( :/$4) /<+# )0&,$&4;( +, -0$4+(+<0*9 O2)0&.2)$3(9 83+#+.$3(9 Y&/'+(3$&#3&(9 -(*30+4+6*9U+.</)&'8#6$#&&'$#69U+#)'+450&+'*9U*:&'#&)$3(92#;H$#6/$()$3(IO+;&'# DE'&(&2'30.+%&;2>2*,'+.$(+42)&;$#;$%$;/24'&(&2'302'&2(2#;$(#+>.+%$#6)+ 3+.:$#& ;$,,&'&#) '&(&2'30,$&4;(9 )+ ;&24 >$)0 /#3&')2$#)* $# ;2)2I Q0$4& DE 2$.( )+ <'+;/3&$#)&44$6&#)26&#)()02)32#4&2'#92;2<)92#;'&23))+2#/#3&')2$#&#%$'+#.&#)9 )+:&)0&3+'&3+.<+#&#)+,J#+>4&;6&;$(3+%&'*$#42'6&;2)2(&)(I?O/(&(246+'$)0.( )+$#,&'2;2)2.+;&49>0$300&4<()+;$(3+%&'2#;/#;&'()2#;/#J#+>#<2))&'#($#)0& ;2)2I1'+.)0$(J#+>4&;6&,/)/'&<'&;$3)$+#('&62';$#6)0&;2)232#:&;'2>#IQ0$4&?O $(/(&;)+;$(3+%&'<2))&'#($#)0&;2)29OH$(/(&;)+<'&;$3),/)/'&;2)2IOH$(#+'.244* <'&(&#)&; >$)0 &$)0&' 42:&44&; )&() ;2)2 F(/<&'%$(&;G +' /#42:&44&; F/#(/<&'%$(&;G )+ :/$4; 2 ;2)2.+;&4 2#; <'&;$3) /#42:&44&;,/)/'& ;2)2I OH $( ;$,,&'&#),'+.?O $# )0&

23 U02<)&'BIE#)'+;/3)$+# ] (&#(&)02)$);+&(#+))'*)+;$(3+%&'<2))&'#(:/)4&2'#(,'+.)0&2%2$42:4&;2)2ID(244 )0'&&,$&4;(:/$4;/<+#&230+)0&'9$)$(02';)+;'2>34&2'4$#&(2'+/#;)0&(/:R&3)2'&2(I ",>?2%+'$2=. '&2(+#$#6I Q$)0+/) '&2(+#$#6 2.+#$)+'$#6 (*()&. 32##+).2J& 2#* $#)&44$6&#) <'&;$3)$+# 2:+/) )0& 0&24)0 ()2)& 2#; >&44:&$#6 +, 2# &4;&'4*I U+#($;&'$#6 2 /(&K32(& (/302(23)$%$)*.+#$)+'$#6,+'0&24)09233$;&#)92#;,244<'&%&#)$+#<'&(&#)&;:*^[_2#; &4;&'4*)+,24492#;2(23+#(&=/&#3&)0&'&+,9)0&$#3'&2(&;<+(($:$4$)*,+'$#R/'$&(+'&%&# ;&2)0$,2,244()2*(/##+)$3&;I7+>02);+&((/302/(&K32(&23)/244*&#)2$4t 50& (3&#2'$+ +, 2:#+'.24$)* ;&)&3)$+# '&4$&( +# &4&3)'+#$3 (&#(+'( ;$()'$:/)&; $# 2# &#%$'+#.&#)I 50&(& (&#(+'( 32# :& +#K:+;* >+'# +' +,,K:+;* (&#(+' ;&%$3&(9 (/30 2( 233&4&'+.&)&'9.26#&)+.&)&'98UV9-ES9#+$(&9)&.<&'2)/'&9&$)0&'$#;$%$;/244*+'2(2 3+.:$#2)$+#I50$((&#(+';2)2'&<'&(&#)()0&:&02%$+/'+,)0&<&'(+#IE,)0$($#,+'.2)$+# <+$#)()+&$)0&'2J#+>#<'+:4&.+'$#;$32)&(2;&%$2)$+#,'+.)0&#+'.92#242'.32# :& '2$(&; )+ 3+#)23) &.&'6&#3* <&'(+##&4 )+ 244+>,+' 2,2()&' '&(<+#(& )$.& 2#; )0&'&,+'&,2()&'4$%&(2%$#6.&2(/'&(^[_ID;*#2.$3.+;&4+,4&2'#&;:&02%$+/'(0+/4; :& <'&,&''&;9 2( 0/.2# :&$#6( 6&) +4;&'9 )0&$' :&02%$+/' 302#6&( +%&' )$.&9 (/30 2( 4+#6&' (4&&<9 $#3'&2(&; /(26& +, )0& )+$4&)9 +' 26& '&42)&; 62$) 302#6&(I E) $( )0&'&,+'& 02( (0+>#9 )02) )0&'& 2'& ;$,,&'&#).&)0+;( 2#; )&30#$=/&( )+ )'* 2#;.2J& (&#(& +, 3+44&3)&;;2)29.+()4*3+#3&#)'2)$#6+#(/<&'%$(&;4&2'#$#6I D;;$)$+#244*9)0&'&&L$()(2423J+,+<&##&(($#)0&'&(&2'30,$&4;I^[_.&#)$+#&;.$(($#6 +<&# ()2#;2';( 2#; 2# +<&# $#)&'+<&'2:$4$)* :&)>&&# (*()&.(I?$,,&'&#) DDH (*()&.(.$60)#+)>+'J>$)0&230+)0&'2#;4&2;)+3+/#)&'<'+;/3)$%$)*I50&2/)0+'('244*,+'2# jm<&#k7+/'3&k DDHK'&,&'&#3& <42),+'. )+ 244+>,+' 2 (<&&;$&' 2#; /#$,$&; '&(&2'30 '&(/4)(IE)$(,/')0&'.&#)$+#&;)02)'&(&2'30'&(/4)((0+/4;24(+:&+<&#4*(02'&;/#;&' 2($.$42'+<&#K(+/'3&4$3&#(&I A'%+;2%+'$2$(B8C.*%+;.9'D%E.?.9.2&*EF'&3 50&.+)$%2)$#6,23)+'(,+')0&>+'J<'&(&#)&;$#)0$()0&($(2'&)0&&.&'6$#630244&#6&( $#)0&#&>2'&2+,D.:$&#)D(($()&;H$%$#6FDDHG9>$)0'&(<&3))+X -'+:4&.+,+<&#K02';>2'&,+';2)223=/$($)$+#

24 U02<)&'BIE#)'+;/3)$+# [ "#2%2$42:$4$)*+,4+#6K)&'.;2)2 7$.<4$,$&;4+#6K)&'.;2)22#24*($( M<)$.24<2'2.&)&'(&4&3)$+#,+'342(($,$&'( H+#6K)&'.;2)22#24*($($(+#&+,)0&.+()$.<+')2#)30244&#6&($#)0&,/)/'&+,DDH9)+ &#2:4& &4;&'4* )+ 4$%& 4+#6&' $#;&<&#;&#)4*9 $# 2# 233/()+.&; &#%$'+#.&#)I E) $( )0&'&,+'& )0& 2$. +, )0& >+'J '&<+')&; $# )0$( )0&($( )+ $#)'+;/3& )0& /(& +, D')$,$3$24 E../#& 7*()&. FDE7G,+' )0& 4+#6K)&'..+#$)+'$#69 )+ $;&#)$,* 2:#+'.24$)$&( $# )0& &4;&'4*.+%&.&#))+;&)&3),244(>$)0+/)<'$+')'2$#$#6I 50& 2$. $( )+ $#)'+;/3& 2 #&> <2'2;$6. )+ )0&,$4&; +, 23)$%$)*.+#$)+'$#6,+' DDH )0'+/60)0&/(&+,DE7I50&#&><2'2;$6.02()0&2;%2#)26&)02)$);+&(#+)'&=/$'&2 ;&;$32)&;)'2$#$#6<02(&:/)$(3+#()2#)4*4&2'#$#62#;&%+4%$#69244+>$#62;2<)2)$+#)+ )0&:&02%$+/'24302#6&(+,2#&4;&'4*<&'(+#I50&/(2:$4$)*+,DE7$(<'+%&#2(<2')+, )0$( >+'J 2#; 3+.<2'&; )+ (/<&'%$(&; 342(($,$&'( /(&; (+,2' $# DDHI 50& (<&3$,$3 +:R&3)$%&(+,)0&>+'J'&<+')&;$#)0$()0&($(2'&X -'+%$;& 2# 2,,+';2:4& ;2)2 23=/$($)$+# <42),+'.,+' )0& 3+44&3)$+# +, 0/.2# 23)$%$)*ID44$#,+'.2)$+#'&=/$'&;,+')0&'&<'+;/3)$+#(0+/4;:&.2;&2%2$42:4& )++)0&''&(&2'30&()+244+>2;2<)2)$+#2#;.+;$,$32)$+#)+,$)+)0&'#&&;(I S&;/3& )0& )$.& '&=/$'&; )+ 6&#&'2)& ;$,,&'&#) 4+#6K)&'. :&02%$+/' (3&#2'$+( /($#6 )0& 2:+%& ;2)2 23=/$($)$+# ;&%$3& $# 3+.:$#2)$+# >$)0 2 O2'J+% 302$#K :2(&;($./42)$+#&#%$'+#.&#) U+.<2'&)0&;&)&3)+'(&&;$#6.&)0+;(/(&;,+'D')$,$3$24E../#&7*()&.(FDE7G 2#;;&%&4+<2#+%&4(&&;$#62<<'+230:2(&;+#)0&)$.&+,2''$%24+,(&#(+';2)2I?&%&4+<2#DE7K:2(&;.+#$)+'$#6246+'$)0.,+')0&;&)&3)$+#+,2:#+'.2423)$%$)* /($#6233&4&'+.&)&'(&#(+';2)23+44&3)&;:*)0&;2)223=/$($)$+#<42),+'.I U+#)'$:/)& )+ 2 :&))&' /#;&'()2#;$#6 +, )0& $#,4/&#3& +, (2.<4$#6,'&=/&#3*9 (&6.&#)2)$+#.&)0+;9>$#;+>($P&92#;342(($,$32)$+#.&)0+;+#)0&D3)$%$)*+,?2$4* H$%$#6 FD?HG &%&#) 342(($,$32)$+# 233/'23* 2#; 3+.</)2)$+#24 4+2; $# )0& 2'&2 +, DDHI 50& 2#24*($( (0+/4; <'+%$;& 2 )++4,+' )0& $#,+'.&; <2'2.&)&' (&4&3)$+#,+'(/<&'%$(&;342(($,$&'(24'&2;*/(&;$#)0&D?H&%&#)342(($,$32)$+#I -'++,)0&/(&,/4#&((2#;$.<+')2#3&+,DE7$#DDH)+<'&(&#)$)2(2#+%&4.&)0+;,+')0&;&)&3)$+#+,2:#+'.2423)$%$)*>$)0+/)<'$+')'2$#$#6I50$(<2')>$4424(+ 3+.<2'&)0&3+.</)2)$+#244+2;'&=/$'&;:*)0&;$,,&'&#).&)0+;()+2#24*(&2

k k ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 G = (V, E) V E V V V G E G e = {v, u} E v u e v u G G V (G) E(G) n(g) = V (G) m(g) = E(G) G S V (G) S G N G (S) = {u V (G)\S v S : {v, u} E(G)} G v S v V (G) N G (v) = N G ({v}) x V (G)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 OO ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 OO ΑΓΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 OO ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΒΡΑΑΜ 3 OO ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 OO ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 OO ΑΓΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 OO ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΒΡΑΑΜ 3 OO ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΣΟ ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 OO ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 OO ΑΓΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 OO ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΒΡΑΑΜ 3 OO ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 OO ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΙΤΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

K K 1 2 1 K M N M(2 N 1) K K K K K f f(x 1, x 2,..., x K ) = K f xk (x k ), x 1, x 2,..., x K K K K f Yk (y k x 1, x 2,..., x k ) k=1 M i, i = 1, 2 Xi n n Yi n Xn 1 Xn 2 ˆM i P (n) e = {( ˆM 1, ˆM2 )

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009 Standard Eurobarometer 72 / Φθινόπωρο 2009 TNS Opinion & Social ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γε ν ι κ ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ η Γε ω ρ γ ί α ς κ α ι Αγ ρ ο τ ι κ ή ς Α ν ά π τ υ ξ η ς Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Για περισσότερες πληροφορίες 200 Rue de la Loi,

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira NA FRONTEIRA Copyright - 1991 5ͺ Ediηγo (revisada) LIVRARIA ESPΝRITA BOA NOVA LIDA. Rua

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

!" "# $"%# "#&# ' (#) "# $%! *##"$+#, -"./ 0( %$"%# 1

! # $%# #&# ' (#) # $%! *##$+#, -./ 0( %$%# 1 !"#"$%%!% &''( !" "# $"%# "#&# ' (#) "# $%! *##"$+#, -"./ 0( %$"%# 1 #" 2 3411 ##53 #) "# 6778 #) "#91 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3#"93411 ##53 ;

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15 / 12 / 2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15 / 12 / 2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15 / 12 / 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Θρεπτικό διάλυμα Είναι ένα αραιό υδατικό διάλυμα όλων των θρεπτικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για τα φυτά, τα οποία βρίσκονται διαλυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ Τμήμα Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΙ ΗΣ jarvan@physcs.auth.gr 2310 99 8213 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΠΟΛΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mil: info@iliskos.gr www.iliskos.gr Fl] = f]! D G] = F]

Διαβάστε περισσότερα

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont w. ww lua so ab me lar m.co t me la sit po dis ion du c, bli pu via lar ca do w. ww me.co m, de la ion nta t do cu me on t ed hn iqu tec les en ce s, rι fιr ma rq ue se t lo go s, so nt la pr op riι tι

Διαβάστε περισσότερα

Τα αμινοξέα αποτελούν τις δομικές μονάδες των πρωτεϊνών και αποτελούν βασικό στοιχείο των οργανισμών.

Τα αμινοξέα αποτελούν τις δομικές μονάδες των πρωτεϊνών και αποτελούν βασικό στοιχείο των οργανισμών. ΑΜΙΝΟΞΕΑ Τα αμινοξέα αποτελούν τις δομικές μονάδες των πρωτεϊνών και αποτελούν βασικό στοιχείο των οργανισμών. Ο γενικός μοριακός τύπος ενός α- αμινοξέος παρουσιάζεται στο διπλανό σχήμα και συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ

Ο ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ Ο ΦΑΚΛΟ ΚΑ ΤΟ ΦΑΚΛΩΜΑ Πριν απ λιγς ημρς πριηλθ στην κατχη μας νας φακλς πυ ξχαστηκ στ Πλυτχνι, παρατημνς σ να μηχανακι λκ ηρκυψ τι ηταν πρσωπικς φακλς τυ υηυθυνυ (;) της ΔΑΠΝΔΦΚ τριτυ τυς και μσα πριιχ

Διαβάστε περισσότερα

5ppm/ SOT-23 AD5620/AD5640/AD5660. nanodac AD5660 16 AD5640 14 AD5620 12 12 1.25V/2.5V 5ppm/ 8 SOT-23/MSOP 480nA 5V 200nA 3V 3V/5V 16 DAC.

5ppm/ SOT-23 AD5620/AD5640/AD5660. nanodac AD5660 16 AD5640 14 AD5620 12 12 1.25V/2.5V 5ppm/ 8 SOT-23/MSOP 480nA 5V 200nA 3V 3V/5V 16 DAC. 5ppm/ SOT-23 12/14/16nanoDAC AD562/AD564/AD566 nanodac AD566 16 AD564 14 AD562 12 12 1.25V/2.5V 5ppm/ 8SOT-23/MSOP 48nA 5V 2nA 3V 3V/5V 16 DAC 3 to SYNC 1. 1212/14/16nanoDAC 2. 1.25V/2.5V 5ppm/ 3. 8SOT-23

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Παράδοση 4 Ολιγοπωλιακός ανταγωνισμός Εισαγωγή: η αποτελεσματικότητα των τέλεια ανταγωνιστικών αγορών Σημαντική υπόθεση πίσω από την αποτελεσματικότητα των αγορών: Τέλειος ανταγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου LOGO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου ρ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας E-mail: papad@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (Επιλέγετε δέκα από τα δεκατρία θέματα) ΘΕΜΑΤΑ 1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος; Γιατί; (α) Από τα στοιχεία Mg, Al, Cl, Xe, C και Ρ, τον μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1. Μηχανισμοί σκέδασης των φορέων (ηλεκτρόνια οπές) 2. Ηλεκτρική Αγωγιμότητα 3. Ολίσθηση φορέων (ρεύμα ολίσθησης) 4. Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής ΓΟΜΗ ΑΣΟΜΩΝ

Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής ΓΟΜΗ ΑΣΟΜΩΝ Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής 1 ΓΟΜΗ ΑΣΟΜΩΝ 1. α) Γχζηε ηζξ ααζζηέξ ανπέξ μζημδυιδζδξ ημο δθεηηνμκζημφ πενζαθήιαημξ ηςκ αηυιςκ Mg (Z=12), K (Z=19), ηαζ Ag (Ε=47). Δλδβήζηε ιε ηδ εεςνία ηςκ ιμνζαηχκ

Διαβάστε περισσότερα

(G) = 4 1 (G) = 3 (G) = 6 6 W G G C = {K 2,i i = 1, 2,...} (C[, 2]) (C[, 2]) {u 1, u 2, u 3 } {u 2, u 3, u 4 } {u 3, u 4, u 5 } {u 3, u 4, u 6 } G u v G (G) = 2 O 1 O 2, O 3, O 4, O 5, O 6, O 7 O 8, O

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 11-13 Μαϊ 2012. 11/5/2012 Πρωί. 5Ο M ΑΠΝΟΗ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 11-13 Μαϊ 2012. 11/5/2012 Πρωί. 5Ο M ΑΠΝΟΗ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 1 5Ο M ΑΠΝΟΗ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ 11/5/2012 Πρωί # 1 7. 8. 9. 10. 1 1 1 1 1 1 17. 18. 19. 20. 2 2 116990 ΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 1991 Ν.Ο.ΦΙΘΕ ΑΝ Ρ 00:167 ΠΡΟΚΡ. 148987 ΗΜΑΡΙ ΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1980 ΝΟΒΟΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

!#$%&' ()*%!&' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /01%µ$)$ 2(%3$)*4 567+$4 1!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23)4567 2011!"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.9.2005 COM(2005) 405 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

E.K., Παρ. I, Αρ. 2427, 14.7.89

E.K., Παρ. I, Αρ. 2427, 14.7.89 E.K., Πρ. I, Αρ. 2427, 4.7.89 3405 Ν. 39/89 περί Πρϋπλγισμύ τυ Κεντρικύ Σφγείυ Νόμς τυ 989 εκδίδετι με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αριθμός 39

Διαβάστε περισσότερα

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó L09 cloj=klk=tsvjmosopa jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 16 27 38 49 60 71 82 93 P Éå Ñê ÇÉ áí dbq=ql=hklt=vlro=^mmif^k`b mo pbkq^qflk=ab=slqob=^mm^obfi ibokbk=pfb=feo=dboûq=hbkkbk

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Methanol

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Methanol ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΛΙΔΑ : 1/ 11 Αριθμός αναθεώρησης Ημερομηνία έκδοσης : ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

1ος Θερμοδυναμικός Νόμος

1ος Θερμοδυναμικός Νόμος ος Θερμοδυναμικός Νόμος Έργο-Έργο ογκομεταβολής Αδιαβατικό Έργο Εσωτερική ενέργεια, U Πρώτος Θερμοδυναμικός Νόμος Θερμότητα Ολική Ενέργεια Ενθαλπία Θερμοχωρητικότητα Διεργασίες Ιδανικών Αερίων ΕΡΓΟ Κεφάλαιο3,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ. Σύνοψη συμπληρωματικών δράσεων διαχείρισης των νερών στην Πρέσπα για το έτος 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ. Σύνοψη συμπληρωματικών δράσεων διαχείρισης των νερών στην Πρέσπα για το έτος 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ Σύνοψη συμπληρωματικών δράσεων διαχείρισης των νερών στην Πρέσπα για το έτος 2014 Άγιος Γερμανός, Φεβρουάριος 2015 Ομάδα συγγραφής Βαλεντίνη Μάλιακα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 Ε_.ΧλΘ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 8 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΣ 303: Μεπικέρ Διαφοπικέρ Εξισώσειρ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. u bu au, u au bu. c U du 0, d a b

ΜΑΣ 303: Μεπικέρ Διαφοπικέρ Εξισώσειρ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. u bu au, u au bu. c U du 0, d a b ΜΑΣ 33: Μεπικέρ Διαφοπικέρ Εξισώσειρ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Σελ 4 Φξεζηκνπνηώληαο ηελ αιιαγή κεηαβιεηώλ u bu cu Λύση: Έρνπκε κε ηελ αιιαγή κεηαβιεηώλ Άξα ε δνζείζα ΜΔΕ γξάθεηαη σο ή b b u( U ( u bu U u U bu θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Προγραμματισμός Γ Λυκείου Μέρος 2 ο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Προγραμματισμός Γ Λυκείου Μέρος 2 ο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Προγραμματισμός Γ Λυκείου Μέρος 2 ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 4 - - 75 - true true - false

Διαβάστε περισσότερα

*+,'-'./%#0,1"/#'2"!"./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!"#/5".+!"#$() $!"#%"&'#$() 50&(#5"./%#0,1"/#'2"+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!.

*+,'-'./%#0,1/#'2!./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!#/5.+!#$() $!#%&'#$() 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!. # #$%&'#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 :; #/5.+#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 #$% $ #%&'#$( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ JnkEEL tt)itttt ll ΕΠΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑΣ ΚΥΡΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4549 Παρασκευή, 1 Φεβρουαρου 2013 169 Αριθμός 131 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΑΓΩΝΣΜΟΥ - ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΑ ΔΗΜΟΣΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΕΣ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΑ, ΔΕΥΘΥΝΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Πασχάλης Χαριζάνης Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Κερί Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος η παραγωγή κεριού για

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 ΛΥΣΕΙΣ 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή παραµαγνητικά: 38 Sr, 13 Al, 32 Ge. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 Η ηλεκτρονική δοµή του

Διαβάστε περισσότερα

ĀĀĀĀĀ ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀȀ ЀԀ

ĀĀĀĀĀ ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀȀ ЀԀ ĀĀĀĀĀ ĀĀĀĀĀĀĀȀ Ѐ Ԁ Ā Āሀ ༀጀĀࠀЀ ĀЀ Ā ༀကᄀ ࠀ!"!#Ā$!%&&&ĀȀ ༀጀ Ā' ࠀ ĀЀ Ā Ā Ā Āᔀက ሀ ĀᴀĀḀἀࠀĀༀ ᰀĀ ࠀᔀ ᘀĀᜀက ᘀᤀĀ ༀጀ Ā Ā Ā ᨀ Ѐ ᔀ ĀကĀ( ༀĀ Ā က ༀጀ ကᘀ)ĀࠀĀ!!Ā ༀကࠀༀᨀ *Ā ጀ+ Ԁ *ĀᴀĀကᘀԀ Ā +ጀᘀༀጀᘀက ᘀ*Āကᔀ +က *Ā ༀ က ᘀ*,Āᜀ-Ѐ + ᤀĀ(

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Έννοιες και παράγοντες αντιδράσεων

Κεφάλαιο 1. Έννοιες και παράγοντες αντιδράσεων Κεφάλαιο 1 Έννοιες και παράγοντες αντιδράσεων Σύνοψη Το κεφάλαιο αυτό είναι εισαγωγικό του επιστημονικού κλάδου της Οργανικής Χημείας και περιλαμβάνει αναφορές στους πυλώνες της. Ειδικότερα, εδώ παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΜΟΝΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ

ΝΕΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΜΟΝΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ ΝΕΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΜΟΝΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ Ε. Ρίκος, Ε. Τατάκης Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Εργαστήριο Ηλεκτρομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4550 ΙΙαρασκευή, 29 Ιουλίου 2011 865

Αριθμός 4550 ΙΙαρασκευή, 29 Ιουλίου 2011 865 Αριθμός 4550 ΙΙαρασκευή, 29 Ιουλίου 2011 865 Αριθμός 659 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 658 που δημοσιεύτηκε οτην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 26ης Ιουλίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ)

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ) ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΤΡΩΠΑΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ (CURRENCY OPTIONS, BINARY OPTIONS, COMPOUND OPTIONS, CHOOSER OPTIONS, LOOKBACK OPTIONS, ASIAN OPTIONS)

ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΤΡΩΠΑΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ (CURRENCY OPTIONS, BINARY OPTIONS, COMPOUND OPTIONS, CHOOSER OPTIONS, LOOKBACK OPTIONS, ASIAN OPTIONS) ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΤΡΩΠΑΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ (CURRENCY OPIONS, BINARY OPIONS, COMPOUND OPIONS, CHOOSER OPIONS, LOOKBACK OPIONS, ASIAN OPIONS) ΣΑΝΣΟΤΛΟΤ ΔΛΔΝΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΠΖΛΗΩΣΖ ΗΩΑΝΝΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000. Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες

Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000. Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000 Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες Αέρια Υψηλής Καθαρότητας από την MESSER Αέρια Υψηλής Καθαρότητας Το παρόν κεφάλαιο δείνει ένα πανόραµα των αερίων υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 4(153).. 449Ä471

Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 4(153).. 449Ä471 Ó³ Ÿ. 009.. 6, º 4153.. 449Ä471 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ ˆ ˆ ˆ ˆ ƒ Š.. Œμ Éμ 1,.. Ê Œμ ±μ ± μ Ê É Ò Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± μé ³± Ì ƒ ² Ê É Ö μ μ μ Ê Éμ Î μ É μ μ μ μ μé μ μ ² - μ μé μ É ²Ó μ ³ ²ÒÌ μ ³ÊÐ

Διαβάστε περισσότερα

ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА

ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА Верзија 1.0 децембар 2009. године На основу члана 107. Закона о енергетици (''Службени гласник Републике Србије'' број 84/04) и чл. 32. ст. 1. т. 9. Одлуке о измени

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Τρανζίστορ MOS

Θεωρία Τρανζίστορ MOS 2 η Θεµατική Ενότητα : Θεωρία Τρανζίστορ MOS Επιµέλεια διαφανειών:. Μπακάλης Θεωρία Τρανζίστορ MOS Ένα τρανζίστορ MOS ορίζεται ως στοιχείο φορέων πλειονότητας (majority - carrier device) του οποίου το

Διαβάστε περισσότερα

ΚEΦΑΛΑΙΟ 1. Πίνακες. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι κάθε γραµµή και στήλη ενός πίνακα A ορίζει µονοσήµαντα τη θέση κάθε στοιχείου A

ΚEΦΑΛΑΙΟ 1. Πίνακες. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι κάθε γραµµή και στήλη ενός πίνακα A ορίζει µονοσήµαντα τη θέση κάθε στοιχείου A ΚEΦΑΛΑΙΟ Πίνακες Εστω και είναι το σώµα των πραγµατικών και των µιγαδικών αριθµών αντιστοίχως Στο εξής όταν γράφουµε F θα εννοούµε είτε το είτε το Ορισµός Eστω F = ή και m, Κάθε ορθογώνια διάταξη m A F

Διαβάστε περισσότερα

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t n n T ime(n) = Θ(n 2 ) T ime(n) = Θ(2n) n i=1 i = Θ(n2 ) T (n) = 2T ( n 2 ) + n = Θ(n log n) i i i i i i i & i i + L(1..n) i L(i) n n L n i j : L[i] L[1..j]. (j n) j = j + 1 L[i] < L[j] i = j i

Διαβάστε περισσότερα

3. Υπολογίστε το μήκος κύματος de Broglie (σε μέτρα) ενός αντικειμένου μάζας 1,00kg που κινείται με ταχύτητα1 km/h.

3. Υπολογίστε το μήκος κύματος de Broglie (σε μέτρα) ενός αντικειμένου μάζας 1,00kg που κινείται με ταχύτητα1 km/h. 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ποια είναι η συχνότητα και το μήκος κύματος του φωτός που εκπέμπεται όταν ένα e του ατόμου του υδρογόνου μεταπίπτει από το επίπεδο ενέργειας με: α) n=4 σε n=2 b) n=3 σε n=1 c)

Διαβάστε περισσότερα

Προβολές και Μετασχηματισμοί Παρατήρησης

Προβολές και Μετασχηματισμοί Παρατήρησης Γραφικά & Οπτικοποίηση Κεφάλαιο 4 Προβολές και Μετασχηματισμοί Παρατήρησης Εισαγωγή Στα γραφικά υπάρχουν: 3Δ μοντέλα 2Δ συσκευές επισκόπησης (οθόνες & εκτυπωτές) Προοπτική απεικόνιση (προβολή): Λαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ι

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ι Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ι Κεφάλαιο 1ο Φ. Π. Μάρης

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 1-30054 & 6937016375 F: 1-30054 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε,

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

[ ] [ ] ( ) 1 1 ( 1. ( x) Q2bi

[ ] [ ] ( ) 1 1 ( 1. ( x) Q2bi NSW BOS Mhics Esio Soluios 8 F dowlod d pi fo wwwiuco Do o phoocopy opyigh 8 iuco Q L u 5 d ( ) c u u 5 Q Qc ( ) ( ) d 5 u d c d d l c d [ ] [ ] ( ) d l ( ) l l Qd L u fo > ( ) u d Wh u ; wh u d d ( u

Διαβάστε περισσότερα

6. ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΗ. 6.1. Γενικά

6. ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΗ. 6.1. Γενικά 6. ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΗ 6.1. Γενικά Είναι γεγονός ότι ανέκαθεν ο τελικός αποδέκτης των υπολειµµάτων της κατανάλωσης και των καταλοίπων της παραγωγικής διαδικασίας υπήρξε το περιβάλλον. Στις παλιότερες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments

A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments 2008 6 6 :100026788 (2008) 0620106209,, (, 102206) : NP2hard,,..,.,,.,.,. :,,,, : TB11411 : A A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments WANG Qiang, LI

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώματα. ) x. f(x)dx = lim f(ξ. Παραδείγµατα Επισηµάνσεις Θεωρίας Θέµατα. f(ξκ) Επιµέλεια: Μάριος Ελευθεριάδης 1. + κ=1

Ολοκληρώματα. ) x. f(x)dx = lim f(ξ. Παραδείγµατα Επισηµάνσεις Θεωρίας Θέµατα. f(ξκ) Επιµέλεια: Μάριος Ελευθεριάδης 1. + κ=1 Ολοκληρώμτ Cf f(ξκ) = 3 κ-ξκ κ - = f()d = lim f(ξ κ ) + κ= Πρδείγµτ Επισηµάσεις Θεωρίς Θέµτ Επιµέλει: Μάριος Ελευθεριάδης . Αρχική συάρτηση ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ Πρδείγµτ Επισηµάσεις Θεωρίς Θέµτ Ορισµός: Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ- ΟΡΑΤΟΥ, UV-Vis (ULTRAVIOLET- VISIBLE SPECTROMETRY) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ- ΟΡΑΤΟΥ, UV-Vis (ULTRAVIOLET- VISIBLE SPECTROMETRY) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ- ΟΡΑΤΟΥ, UV-Vis (ULTRAVIOLET- VISIBLE SPECTROMETRY) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Η Φασματομετρία UV-Vis στηρίζεται στην μέτρηση της απορρόφησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο 1.1. ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΡΕΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο 1.1. ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΡΕΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο.. ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΡΕΟ Ο Robert Hooke έγρψε το 678, "he power of any spring is in the same proportion with the tension thereof". Αυτή η δήλωση είνι η βάση του πρώτου ρεολογικού νόµου γι ιδνικά ελστικά

Διαβάστε περισσότερα

MOTORCAR INSURANCE I

MOTORCAR INSURANCE I MOTORCAR INSURANCE I I Acc. II Acc. III Acc. Sex Year Month Day 19970602 0 0 M 1966 4 11 19820101 19840801 0 M 1926 3 25 19820801 19840712 0 F 1952 2 19 19781222 19810507 0 M 1952 3 23 19821110 19870614

Διαβάστε περισσότερα

8. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Οι rc πίνακες συναφείας που εξετάσθηκαν στην προηγούμενη ενότητα, αποτελούν εν γένει μία παράθεση φυσικών αριθμών ταξινομημένων σε r γραμμές και c

Διαβάστε περισσότερα

B G [0; 1) S S # S y 1 ; y 3 0 t 20 y 2 ; y 4 0 t 20 y 1 y 2 h n t: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 1; 3: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 2; 4: r = 10 5 ; a = 10 6 t = 20

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Κλείνει με τις λύσεις όλων των θεμάτων του Μαίου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Κλείνει με τις λύσεις όλων των θεμάτων του Μαίου ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τους μαθητές στην ΆΜΕΣΗ κατανόηση των απαιτήσεων των πανελληνίων εξετάσεων δίνοντας τους τα θέματα των 4 χρόνων των κανονικών εξετάσεων του Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΪΚΗ ΘΕΩΡΙΑ. Κάθε π.γ.π. συνδέεται μ ένα άλλο π.γ.π. το οποίο ονομάζεται δυϊκό (dual), ενώ το αρχικό για να ξεχωρίζει καλείται πρωτεύον (primary).

ΔΥΪΚΗ ΘΕΩΡΙΑ. Κάθε π.γ.π. συνδέεται μ ένα άλλο π.γ.π. το οποίο ονομάζεται δυϊκό (dual), ενώ το αρχικό για να ξεχωρίζει καλείται πρωτεύον (primary). ΔΥΪΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Κάθε π.γ.π. συνδέεται μ ένα άλλο π.γ.π. το οποίο ονομάζεται δυϊκό (dual), ενώ το αρχικό για να ξεχωρίζει καλείται πρωτεύον (primary). Ένα τυχαίο π.γ.π. maimize/minimize z=c Α = b 0 Τυπική

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1384 Ν. 28(Π)/96. Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 3050, 5.4.96

1384 Ν. 28(Π)/96. Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 3050, 5.4.96 .. Π. () Α. 050, 5.4.96 184 Ν. 28(Π)/96 πεί Πϋπλγμύ τυ γνμύ μτδτήες Στέγς Νόμς τυ 1996 εκδίδετ με δμίευ τν πίμ φμείδ τς Κυπκής Δμκτίς ύμφν με τ Άθ 52 τυ Συντάγμτς. Πίμ. 194 τυ 1987 18 τυ 1987 52 τυ 1988.

Διαβάστε περισσότερα

7 Η ΕΞΕΡΓΕΙΑ. 7.1 Εισαγωγή και ορισμός της έννοιας της εξέργειας. 7.2 Ενέργεια, ύλη και ποιότητα

7 Η ΕΞΕΡΓΕΙΑ. 7.1 Εισαγωγή και ορισμός της έννοιας της εξέργειας. 7.2 Ενέργεια, ύλη και ποιότητα 7 Η ΕΞΕΡΓΕΙΑ 7.1 Εισαγωγή και ορισμός της έννοιας της εξέργειας Όπου υπάρχει υπολογισμός ενεργειακών μεγεθών, υπάρχει παράλληλα μεγάλη σύγχυση στα μεγέθη που πρέπει να μετρηθούν και να εκτιμηθούν. Πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΜΟΣ, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοχημεία Κεφάλαιο 2 ο

Θερμοχημεία Κεφάλαιο 2 ο Θερμοχημεία Κεφάλαιο 2 ο Επιμέλεια: Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών 13 Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 14 Τι είναι η χημική ενέργεια των χημικών ουσιών; Που οφείλεται; Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 004 ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις. -.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση... Τι είδους

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στα παιδιά μας Σπυριδούλα, Αχιλλέα και Αναστασία

Αφιερώνεται στα παιδιά μας Σπυριδούλα, Αχιλλέα και Αναστασία 0 3 10 71 < < 3 1 7 ; (y k ) 0 LU n n M (2; 4; 1; 2) 2 n 2 = 2 2 n 2 n 2 = 2y 2 n n ' y = x [a; b] [a; b] x n = '(x n 1 ) (x n ) x 0 = 0 S p R 2 ; S p := fx 2 R 2 : kxk p = 1g; p = 1; 2; 1 K i

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. y y 4 y

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ. Δ. Καραμανώλης Αν. Καθηγητής Τμ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ. Δ. Καραμανώλης Αν. Καθηγητής Τμ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Δ. Καραμανώλης Αν. Καθηγητής Τμ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Συμπλήρωμα διδακτικών σημειώσεων για τη Δασικη Διαχειριστικη Ι Θεσσαλονίκη 2012 1 ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

O O P P P P P P PP P r PP Pr

O O P P P P P P PP P r PP Pr OO P PPPPP PP Pr PP Pr P P O I! rp P "P PP P#PPP$ #P" %P! & P rp PP PrP " $P P "P $ PP % P"$ P#"P P PP PP r PP! 'P "P ( P rp $ (P P P P r (P r P # PP P P! ) P '*+'&!P!! &!,*-*. -/012340015$5 ( P6 7"r8P!r9P"7999!P!r

Διαβάστε περισσότερα

&+, + -!+. " #$$% & # #'( # ) *

&+, + -!+.  #$$% & # #'( # ) * ! &+,+-!+. "#$$%&##'( 0 1 2 #$$% 3! 4 4 &5 -! 3 &-! 4 &5 -!63 &-!6 41 7+ 8 " : 4 ; 4( & 4 # < 4/45 45 4 &- 4= 4 6 % 8 " 8 ' : "#$$%&/#'( > #$$% 8 8 4! " 4 3!??? - "#$$%&=#'( ( #..1@+A >+." (% &+.*+1+.B1.1>6+!#$$=A#$$%(%

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟΙΧΟΥ INVERTER LIBERO

1. ΤΟΙΧΟΥ INVERTER LIBERO Z 09 EMNSW 150 E 09 EM.UA3 Z 12 EM.NSH 151 E 12 EM.UA3 E 18 EM. NSM E 152 18 EM. UL2 IN OUT Εσωτερικό/Εξωτερικό Amber Καλώδιο H M L H 9.000-12.300 12.000-15.600 18.000-20.600 1. ΤΟΙΧΟΥ INVERTER LIBERO

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτογενής αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Πρόγραμμα stent for life. Ι. Κανακάκης

Πρωτογενής αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Πρόγραμμα stent for life. Ι. Κανακάκης Στρογγυλό Τραπέζι Η επεμβατική Καρδιολογία στη χώρα μας και η εναρμόνισή της με τις διεθνείς εταιρείες επεμβατικής Καρδιολογίας Πρωτογενής αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Πρόγραμμα stent

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4672 Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013 119 Αριθμός 88 Ο Παναγιώτης Κουτσού, μόνιμος Τεχνικός Επιθεωρητής, Τμήμα Δημοσίων Έργων, απεβίωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 Περιεχόμενα 1 I. Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T H A R D D I S K A D A P T E R I DC OE / MS BATA O UT SO B UH SU BB 2 1 - I N - 1 R E A D E R O N E T OUC H B A C K U P 3 P O

Διαβάστε περισσότερα

6ΚΛΙΛ6ΤΜ MG ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΧ TOY CGK. ΜΗΤΡΟΠΟΜΤΟΥ MYTI\HNHC K 0Y KKCO EO Y

6ΚΛΙΛ6ΤΜ MG ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΧ TOY CGK. ΜΗΤΡΟΠΟΜΤΟΥ MYTI\HNHC K 0Y KKCO EO Y M h NUIO ftkkflhtiafttiko ΉβΡΙΟΑΙΚΟ 0 E O f M t t N 6ΚΛΙΛ6ΤΜ MG ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΧ TOY CGK. ΜΗΤΡΟΠΟΜΤΟΥ MYTI\HNHC K 0Y KKCO EO Y ΙΛ,Ρ YTH C : Ο Μ YTI \H N H C UKCDKOC (t) 1333 AJ6Y9YNTHC: XPXIM. IXKCDROC C. ΚλΡλΜΟΥ^ΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG

PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG CHƯƠNG 2 PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG TÓM TẮT LÝ THUYẾT I. VECTƠ PHÁP TUYẾN (HAY PHÁP VECTƠ) CỦA MẶT PHẲNG Vectơ 0 gọi là vtpt của mặt phẳng a nếu giá của vuông góc mặt phẳng a. Vtpt của mp a thường ký hiệu

Διαβάστε περισσότερα

2 o Καλοκαιρινό σχολείο Μαθηµατικών Νάουσα 2008

2 o Καλοκαιρινό σχολείο Μαθηµατικών Νάουσα 2008 2 o Καλοκαιρινό σχολείο Μαθηµατικών Νάουσα 2008 Πρώτοι αριθµοί και τα Βασικά Θεωρήµατά τους Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης ags@math.uoc.gr Αύγουστος 2008 1 Πρωτοι αριθµοι και τα Βασικα Θεωρηµατα τους Στη µνήµη

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα