"#$%&%'%()!*++,-.!/01$.+!23#!45.!6.$.'$%3-!3&! "7-3#+()!"'$%8%$0!*-!"+7%.-$!"11%1$.9!:%8%-;!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""#$%&%'%()!*++,-.!/01$.+!23#!45.!6.$.'$%3-!3&! "7-3#+()!"'$%8%$0!*-!"+7%.-$!"11%1$.9!:%8%-;!"

Transcript

1 "#$%&'($)*+,-+')(.+/)0 123/4)*+,5&30#+4+6* ,8#6$#&&'$#69 "#$%&%'%()*++,-./01$.+23#45.6.$.'$%3-3& "7-3#+()"'$%8%$0*-"+7%.-$"11%1$.9:%8%-; <0 "#$%&$'()*+&'&,(#"-./( 50&)0&($($((/:.$))&;)+)0&232;&.$3'&6$()'*$#<2')$24,/4,$4.&#) +,)0&'&=/$'&.&#)(,+')0&2>2';+,)0&;&6'&&+,?+3)+'+, -0$4+(+<0*+,)0&"#$%&'($)*+,-+')(.+/)0

2 D:()'23) $$ "#$%&'$ 50$( )0&($( $( 3+#3&'#&; >$)0 )0& /(& +, D')$,$3$24 E../#& 7*()&. FDE7G $# )0& 2'&2 +, D.:$&#)D(($()&;H$%$#6FDDHGI50&0*<+)0&($(,+')0&>+'J<'&(&#)&;0&'&$#$()02))0& DE7,&2)/'&(+,(&4,K4&2'#$#62#;2;2<)2:$4$)*2;;'&(()0&3+.<4&L<'+:4&.+,$.<'+%$#6 )0&;&)&3)$+#+,/#J#+>#2:#+'.24:&02%$+/'$#)0&4+#6K)&'..+#$)+'$#6+,&4;&'4*I 50& >+'J <'&(&#)( 2# 2,,+';2:4& M<&# N2';>2'&?2)2 D3=/$($)$+#?&%$3& )02) $# 3+.:$#2)$+#>$)02O2'J+%302$#K:2(&;(+,)>2'&($./42)$+#&#%$'+#.&#)32#:&/(&;,+')0&3+44&3)$+#+,0/.2#23)$%$)*;2)22#;)0&6&#&'2)$+#+,#&3&((2'*$#,+'.2)$+#,+' 4+#6K)&'.($./42)$+#I50&.2$#3+#)'$:/)$+#(,'+.)0&>+'J<'&(&#)&;0&'&$#'&42)&)+ )0& ;&($6# 2#; /(& +, DE7 :2(&; (+4/)$+#(9 2#; )0& (&4&3)$+# +, 2<<'+<'$2)& <2'2.&)&' 3+.:$#2)$+#(,+' (/<&'%$(&; 342(($,$&'(I 1$'()4*9 2 #+%&4 (&&;$#6 )&30#$=/&,+' DE7 $( <'&(&#)&; )02) $.<'+%&( )0& <423&.&#) +, ;&)&3)+'( $# )0& (&2'30 (<23&I 7&3+#;4*9 2 #+%&4 DE7K:2(&;.+#$)+'$#6 246+'$)0.9 $#(<$'&; :* N$&'2'30$324 5&.<+'24 O&.+'* 2'30$)&3)/'&9 $( ;&($6#&; )+ 4&2'# 2#; 2<<'+L$.2)& (&#(+' ;2)2 )+ ;&)&3) 2#; '&<+') 23)$%$)* 2:#+'.24$)$&(I 50$';4*9 2# &.<$'$324 2#24*($( $( 32''$&; +/) )+ <'+%$;& 2 34&2' /#;&'()2#;$#6 +, 0+> (2.<4$#6,'&=/&#3*9 (&6.&#)2)$+#.&)0+;9 >$#;+> ($P&9 2#; 342(($,$&'.&)0+;$#,4/&#3&)0&D3)$%$)*+,?2$4*H$%$#6&%&#)342(($,$32)$+#233/'23*2#; 3+.</)2)$+#244+2;$#)0&2'&2+,DDHI1+/')04*92-2'&)+3/'%&:2(&;)&30#$=/&02(:&&# ;&%$(&; 2#; ;&.+#()'2)&; 2( 2 /(&,/4 )++4,+' )0& $#,+'.&; (&4&3)$+# +, <2'2.&)&' 3+.:$#2)$+#( )+ 230$&%& )0& :&() <+(($:4& 342(($,$32)$+# 233/'23* 2#; 3+.</)2)$+#24 4+2;I 50&&%24/2)$+#+,)0&DE7K:2(&;246+'$)0.(0+>&;)02))0&;&)&3)$+#'2)&+,2:#+'.24 23)$%$)*+/)<&',+'.&;)0&'&(/4)(+,(/<&'%$(&;342(($,$&'(>$)0<2'2.&)&'3+.:$#2)$+#( (&4&3)&;:2(&;+#)0&-2'&)+3/'%&I50&'&(/4)(2'&&#3+/'26$#62#;(/<<+'))0&;&3$($+# )+$#)'+;/3&)0&/(&+,DE7,+')0&;&)&3)$+#+,2:#+'.2423)$%$)*$#DDH&#%$'+#.&#)(I

3 ?&342'2)$+# $$$ "#$%&%'()* Q0$4()'&6$()&'&;2(232#;$;2)&,+')0&2:+%&;&6'&&9E02%&#+):&&#'&6$()&'&;,+'2#* +)0&''&(&2'302>2';I50&'&(/4)(2#;3+#34/($+#(&.:+;$&;$#)0$()0&($(2'&.*+># F)0&#2.&;32#;$;2)&G2#;02%&#+):&&#(/:.$))&;,+'2#*+)0&'232;&.$32>2';I

4 D3J#+>4&;6&.&#) $% "#$%&'()*(+($, E>+/4;4$J&)+&L<'&((.*6'2)$)/;&)+)0&.2#*<&+<4&)02)0&4<&;.&$#+#&>2*+' 2#+)0&' ;/'$#6.* )$.& 2( 2-0? ()/;&#)I 1$'() +, 2449 E >+/4; 4$J& )+ )02#J.* (/<&'%$(+'(?'I?R2.&4 DPP$ 2#;?'I S$#2) T0/(2$#+%,+' )0&$' 3+#)$#/&; (/<<+') 2#; 2;%$3&I50&$',&&;:23J02(:&&#3'/3$24$#,+'.$#6)0$(>+'JI E >+/4; 4$J& )+ )02#J )0& ()2,, $# )0& , 8#6$#&&'$#6 >0+ >&'& 24>2*( +<&# )+ ;$(3/(($+#( 2#; <'+%$;&; #&> $;&2( 2#; $#(<$'2)$+#I E 2. &(<&3$244* )02#J,/4 )+ O+02.&;D4K.+(2>$2#;E,&*$#>2D30/.:2>0+J&<).&3+.<2#*;/'$#64+#60+/'($# )0&+,,$3&I E>$(0)+)02#J244.*,'$&#;(,+')0&(/<<+')2#;)0&;$()'23)$+#()0&*<'+%$;&;)+.2J&.*)$.&$#-+')(.+/)0(+&#R+*2:4&I H2()4*E>+/4;4$J&)+)02#J.*,2.$4*,+')0&$'3+#)$#/&;(/<<+')92#;/#>2%&'$#6:&4$&, $#.&I

5 52:4&+,U+#)&#) % "#$%&'(&)'*+%*+ "71$#('$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>%% 6.')(#($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>%%% "'C-3D).9;.+.-$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>%8 4(7).3&E3-$.-$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>8 :%1$3&2%;,#.1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>F :%1$3&4(7).1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>F%%% 6%11.+%-($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>F%8 G)311(#03&"77#.8%($%3-1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>F8 H *-$#39,'$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>H H>H H>I H>J H>K H>L H>N H>R H>S 23#.D3#9>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>H <('C;#3,-9>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>H "+7%.-$"11%1$.9:%8%-;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>J "+7%.-$*-$.))%;.-'.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>K M($%3-().>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>N A3$%8($%3-(-9O7P.'$%8.13&$5.M.1.(#'5Q3#C>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>N O8.#8%.D3&$5.45.1%1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>S /,++(#0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>S I :%$.#($,#.M.8%.D>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>T I>H I>I *-$#39,'$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>T 6($(G.-.#($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>T I>I>H I>I>I I>I>J I>I>K O=.-6($(/.$1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>T /.-13#1(-96($("'U,%1%$%3-6.8%'.1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HV 6($(/.;+.-$($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HJ /%+,)($%3-B-8%#3-+.-$1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HN

6 52:4&+,U+#)&#) %$ I>I>L /3&$D(#./%+,)($%3-W()%9($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HS I>J A3-%$3#%-;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HT I>J>H /53#$?4.#+A3-%$3#%-;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>IV I>J>I :3-;?4.#+A3-%$3#%-;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>IK I>K "#$%&%'%()*++,-./01$.+>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>IS I>K>H *-$#39,'$%3-$3"#$%&%'%()*++,-./01$.+>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>IT I>K>I M.)($.9Q3#C>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>JV I>L /,++(#0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>JI J "-O=.-X(#9D(#.6($("'U,%1%$%3-6.8%'.(-9/3&$D(#./%+,)($%3- B-8%#3-+.-$&3#:3-;?4.#+6($(G.-.#($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>JK J>H *-$#39,'$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>JK J>I "Y.DO=.-X(#9D(#.6($("'U,%1%$%3-6.8%'.ZOX6"6[>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>JK J>I>H A3$%8($%3-&3#$5.6.1%;-3&(6($("'U,%1%$%3-6.8%'.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>JK J>I>I 6.1%;-M.U,%#.+.-$1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>JL J>I>J E3+=3-.-$1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>JN J>I>K O=.-X(#9D(#.6.1%;-"==#3('5>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>KH J>I>L X(#9D(#.W()%9($%3-(-96($(E3)).'$%3-B8(),($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>KI J>J *+=).+.-$($%3-3&(Y.D/3&$D(#./%+,)($%3-B-8%#3-+.-$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>KL J>J>H A3$%8($%3-&3#(/%+,)($%3-B-8%#3-+.-$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>KL J>J>I *-$#39,'$%3-$3A(#C38E5(%-1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>KN J>J>J O8.#8%.D3&$5./%+,)($%3-E3-'.=$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>KS J>J>K J>J>L B8(),($%3-"==#3('53&$5./%+,)($%3-B-8%#3-+.-$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LN J>K /,++(#0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NV K "#$%&%'%()*++,-./01$.+?<(1.9A3-%$3#%-;/01$.+\6.1%;-(-9 *+=).+.-$($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NI

7 52:4&+,U+#)&#) %$$ K>H *-$#39,'$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NI K>I A3$%8($%3-23#45.]1.O&"*/%-"":"==)%'($%3-1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NI K>J "#$%&%'%()*++,-./01$.+>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NJ K>J>H <('C;#3,-9>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NJ K>J>I 2#(+.D3#C>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NL K>J>J 6($(^#.1.-$($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NR K>J>K M.=#.1.-$($%3-3&$5./.)&?/.$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NR K>J>L "#$%&%'%()*++,-./01$.+6.$.'$3#>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NS K>K 6.1%;-3&(A3-%$3#%-;/01$.+7(1.93-$5."#$%&%'%()*++,-./01$.+%- E3+7%-($%3-D%$5$5.Y.;($%8./.).'$%3-"==#3('5>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>RS K>K>H A3$%8($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>RS K>K>I *++,-.B-$%$%.1(-9$5.%#M.=#.1.-$($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>RT K>K>J A3-%$3#%-;"7-3#+()"'$%8%$0<(1.93-"*/>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>SI K>K>K 6%1',11%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TV K>L /,++(#0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TH L *9.-$%&%'($%3-3&G339^(#(+.$.#E3+7%-($%3-1&3#$5.B8(),($%3-^#3'.113& E3+=(#%-;"*/$3O$5.#/,=.#8%1.9E)(11%&%'($%3-");3#%$5+1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TJ L>H *-$#39,'$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TJ L>I A3$%8($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TJ L>J *-8.1$%;($%3-^#3'.9,#.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TL L>J>H 6($(/.$1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TN L>J>I M.1(+=)%-;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TR L>J>J 6($(/.;+.-$($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TR L>J>K 6($(2.($,#./.).'$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HVV L>J>L E)(11%&%.#/.).'$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HVH L>K BF=.#%+.-$()M.1,)$1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HVI

8 52:4&+,U+#)&#) %$$$ L>K>H L>K>I L>K>J /$($%1$%'()"-()01%13&"'',#('0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HVK /$($%1$%'()"-()01%13&E3+=,$($%3-():3(9>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HHI ^(#(+.$.#/.).'$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HIH L>L L>N /,++(#0(-96%1',11%3-3&M.1,)$1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HIK E3-'),1%3-1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HIR N 45#.153)9");3#%$5+>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HIT N>H *-$#39,'$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HIT N>I A3$%8($%3-&3#$5."-()01%13&6%&&.#.-$A.$5391&3#$5.6.$.'$%3-3& "7-3#+()"'$%8%$0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HIT N>J N>K N>L 6.1'#%=$%3-3&^.#&3#+(-'.A.(1,#.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HJV 6.1'#%=$%3-3&^(#(+.$.#/.).'$%3-&3#$5.6%&&.#.-$");3#%$5+1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HJI 6.1'#%=$%3-3&$5.6.1%;-.9/'.-(#%31>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HJL N>L>H /'.-(#%3H\G.-.#()"7%)%$0$36.$.'$"7-3#+()"'$%8%$0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HJL N>L>I HJR /'.-(#%3I\6.$.'$%3-3&"7-3#+()"'$%8%$0D%$5/%+%)(#:33C%-;"'$%8%$%.1 N>L>J /'.-(#%3J\"*/:3-;?4.#+/$(7%)%$0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HJS N>N B8(),($%3-3&M.1,)$1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HJS N>N>H /'.-(#%3H\G.-.#()"7%)%$0$36.$.'$"7-3#+()"'$%8%$0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HJS N>N>I HKI /'.-(#%3I\6.$.'$%3-3&"7-3#+()"'$%8%$0D%$5/%+%)(#:33C%-;"'$%8%$%.1 N>N>J /'.-(#%3J\"*/:3-;?4.#+/$(7%)%$0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HKK N>R N>S 6%1',11%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HKN /,++(#0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HKT R R>H R>I *-$#39,'$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HLH 6%1',11%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HLH

9 52:4&+,U+#)&#) $L R>J R>K E3-$#%7,$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HLK 2,$,#.Q3#C>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HLN M.&.#.-'.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HLT "==.-9%F">>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HRJ /EXBA"4*E6M"Q*YGO24XBOX6"6X"M6Q"MB>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HRJ "==.-9%F<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HRK 2:OQ6*"GM"AO24XBOX6"6*Y*4*":*/"4*OY^MOEB//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HRK "==.-9%FE>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HRL 2:OQ6*"GM"AO24XB/BY/OM6"4"EO::BE4*OY^MOEB//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HRL "==.-9%F6>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HRN 2:OQ6*"GM"AO24XB"*/6B4BE4OMEOA^"M*/OY>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HRN "==.-9%FB>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HRR 2:OQ6*"GM"AO24XB"*/":"MAMB/B4"Y6/B"MEX/^"EBO^4*A*/"4*OYHRR "==.-9%F2>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HSV E":E]:"4*OYO24XBE*ME:B?E*M:B"Y6/^XBMB?/^XBMB*Y4BM/BE4*OY>>>>>>>>HSV "==.-9%FG>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HSH 6OA*Y"4*YG^"M"AB4BMEOA<*Y"4*OY/2OM4XB<"OB4":>6"4"/B4>>>>>>>HSH "==.-9%FX>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HSJ 6OA*Y"4*YG^"M"AB4BMEOA<*Y"4*OY/2OM4XBO^^OM4]Y*4_6"4"/B4HSJ

10 H$()+,1$6/'&( L "#$"#$%&'() 1EV"S8BWbX7M15QDS8-DSD?EVO7EYcMHc8?EYDO`E8Y5D77E758?HEcEYVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIa 1EV"S8bWBX`HMUT?EDVSDOM15N8M-8YNDS?QDS8?D5DDUe"E7E5EMY?8cEU8IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIb] 1EV"S8bWbX5M-DY?`M55MOUESU"E5`MDS?HDZM"5M15N8M-8YNDS?QDS8?D5DDUe"E7E5EMY?8cEU8IIIIIIIIIIIIIIIIIICB 1EV"S8bWaXMYK`M?Z-M7E5EMYM15N8M-8YNDS?QDS8?D5DDUe"E7E5EMY?8cEU8IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICb 1EV"S8bW]XDUU8H8SMO858S78Y7MSM"5-"5IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICC 1EV"S8bW[XDH5E5"?8M"5-"51SMO5N8`DSMO858S78Y7MSF`O-A\aGIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICC 1EV"S8bW\X5QM75D58ODSTMcUNDEYIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIC] 1EV"S8bWfX-M77E`H875D585SDY7E5EMY1SMOD5M`EY5QM758-7IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIC[ 1EV"S8bWBAXY8U877DSZ758-71MS5N8HMYVK58SO?D5DV8Y8SD5EMY"7EYVMN?D?DY?5N87M15QDS87EO"HD5EMY 8YcESMYO8Y5IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIC\ 1EV"S8bWBBXODSTMcUNDEYHDZM"5?81EY8?1MS5N87EO"HD5EMY8YcESMYO8Y5IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIaB 1EV"S8bWBbXUNDYV87EY75D585SDY7E5EMY7-SM`D`EHE5E87EYDODSTMcUNDEYIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIaC 1EV"S8bWBCX?E75SE`"5EMYM15SDY7E5EMY-SM`D`EHE5ZOD5SEd871MS5N8HMYVK58SO?D5DV8Y8SD5EMYIIIIIIIIIIIIIIIIIIaa 1EV"S8bWBaIUESUD?EDYDU5EcE5ZSNZ5NO7S8-S878Y5D5EMYF7M"SU8X^]f_9^[A_GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIa] 1EV"S8bWB]X?E75SE`"5EMYM17EO"HD58?DU5EcE58797"OODSE78?Mc8SBA?DZ7IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIaf 1EV"S8bWB[X5NS88KDdE7DUU8H8SMO858S?D5DM1D1DHH8c8Y5S8UMS?8?`Z5N8MN?D?IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII]A 1EV"S8 bwb\x 5NS88KDdE7 DUU8H8SMO858S?D5D M1 D 1DHH 8c8Y5 V8Y8SD58? "7EYV 5N8 7M15QDS8 7EO"HD5EMY 8YcESMYO8Y5IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII]A 1EV"S8CWbX-S878Y5D5EMYM15N878H1KSD?E"7DSM"Y?D78H1K785D7-S878Y58?EY^Baf_IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII]\ 1EV"S8CWCXcE7"DHE7D5EMYM1DYD11EYE5ZDS8DDSM"Y?D7EYVH8?858U5MSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII]f 1EV"S8CWaX?858U5MS8cDH"D5EMY-SMU877IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[A 1EV"S8CW]X-M77E`H8"YUMc8S8?78DSUN7-DU8DS8D"7EYV1Ed8?K7Eh8SDY?MO-HDU8O8Y5F17S-GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[B 1EV"S8CWfX78DSUN7-DU8UMc8SDV8"7EYVcDSED`H8K7Eh8SDY?MO-HDU8O8Y5Fc7S-GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[b 1EV"S8CWBAXDU5EcD5EMYH8c8HM1`EY7IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[C 1EV"S8CWBBXUDHU"HD5EMYM1?858U5MS-M7E5EMY7IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[a

11 H$()+,1$6/'&( L$ 1EV"S8CWBbX?858U5MSD11EYE5ZDS8DEY5N878DSUN7-DU8IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[] 1EV"S8CWBCXDE77MH"5EMYD--SMDUNFD?D-58?1SMOX^B]B_GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[\ 1EV"S8CWBaXSMMOMUU"-DYUZ-S878Y5D5EMYIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII\A 1EV"S8CWB]X5QMK?EO8Y7EMYDHDUU8H8SMO858S-S878Y5D5EMYIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII\B 1EV"S8CWB\XS"H8K`D78?OMYE5MSEYV7Z758O1MSb?S8-S878Y5D5EMYM1DUU8H8SMO858S?D5DIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII\b 1EV"S8aWBXEYc875EVD5EMY-SMU8?"S85M?858SOEY8VMM?-DSDO858SUMO`EYD5EMY7IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIf] 1EV"S8aWbX8d-HDYD5EMYM178VO8Y5D5EMYO85NM?7QD`IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIff 1EV"S8aWCX-DSDO858SUMO`EYD5EMY71MS8DUN58757"`i8U5IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBAb 1EV"S8aWaX5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MS7ODY?UOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBA[ 1EV"S8aW]X5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MSQ7DY?UOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBA[ 1EV"S8aW[X5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MSQ7DY?7OIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBA\ 1EV"S8aW\X5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MSQ7DY?71IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBA\ 1EV"S8aWfX5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MSQ7DY?7OIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBA 1EV"S8aWBAX5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MS7ODY?UOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBB 1EV"S8aWBBX5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MSQ7DY?UOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBB 1EV"S8aWBbX5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MSQ7DY?UOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBa 1EV"S8aWBCX5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MS7ODY?UOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBa 1EV"S8aWBaX5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MSQ7DY?71IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBB] 1EV"S8aWB]X5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MSQ7DY?7OIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBB] 1EV"S8aWB[X5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MSQ7DY?UOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBf 1EV"S8aWB\X5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MS7ODY?UOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBf 1EV"S8]WBX5EOEYV1DU5MS1MSUMO-"5D5EMYDHHMD?IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBbB 1EV"S8]WbXVSD-NEUDH-S878Y5D5EMYM15N8UHD77E1EUD5EMY-8S1MSODYU8S87"H571MS58757U8YDSEMBIIIIIIIIIIIIIBCA 1EV"S8]WCXUMO-DSE7MYM1UMO-"5D5EMYDHHMD?-8S?D5D78VO8Y5IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBCB

12 H$()+,1$6/'&( L$$ 1EV"S8]W]XUMO-DSE7MYM1UHD77E1EUD5EMY-8S1MSODYU8S87"H57M1DE7`85Q88Y7U8YDSEMBDY?bIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBC]

13 H$()+,52:4&( L$$$ "#$%&'%()*+,# 5D`H8bWBX NDS?QDS8 7-8UE1EUD5EMY7 M1 5N8 78Y7MS `MDS?7 "78? 1MS 5N8M-8Y NDS?QDS8?D5D DUe"E7E5EMY?8cEU8IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIb\ 5D`H8bWbXNDS?QDS87-8UE1EUD5EMY7M15N8`H"85MM5NQES8H877UMOO"YEUD5EMYOM?"H8IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICB 5D`H8bWCXDU5EcE5E87M1EY58S8751M"Y?EY5N8HE58SD5"S8IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIaA 5D`H8bWaXUMYc8S7EMY5D`H85M?858SOEY8ODSTMc5SDY7E5EMY-SM`D`EHE5E871MSD1Ed8?785M1DU5EcE5Z5EO87 EYOEY"587FD?D-58?1SMOX^]b_GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIab 5D`H8bW]X5SDY7E5EMY-SM`D`EHE5E87"78?1MS5N87M15QDS87EO"HD5EMY8cDH"D5EMYIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIa[ 5D`H8CWBXEO-H8O8Y5D5EMYD--SMDUN871MS5N8DS5E1EUEDHEOO"Y87Z758OIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII]b 5D`H8 awbx 1M"Y? EYUMY7E758YUZ EY 7DO-HEYV SD589 78VO8Y5D5EMY O85NM?9 DY? 78VO8Y5D5EMY QEY?MQ 1MS DO`E8Y5D77E758?HEcEYVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfC 5D`H8aWbXDYMcDM"5-"51MS5N8UDD75N8?8-8Y?8Y5cDSED`H8FM--MS5"YE5Z?D5D785GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBAf 5D`H8aWCXDYMcDM"5-"51MS5N8UHD75N8?8-8Y?8Y5cDSED`H8F`DM85DHI?D5D785GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBb 5D`H8aWaXDYMcDM"5-"51MS5N8UHD75N8?8-8Y?8Y5cDSED`H8FM--MS5"YE5Z?D5D785GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBB[ 5D`H8]WBXUMY1"7EMYOD5SEdM1DUHD77E1E8S-S8?EU5EMYIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBbA 5D`H8]WbX"78?-DSDO858SUMO`EYD5EMY71MS5N8DS5E1EUEDHEOO"Y87Z758OIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBbC 5D`H8]WCX75D58-SM`D`EHE5E871MS5N8HMYVK58SO?D5D7EO"HD5EMYIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBb[ 5D`H8]WaX-8S1MSODYU8S87"H51MS58757U8YDSEMBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBbf 5D`H8]W[X-8S1MSODYU8S87"H51MS58757U8YDSEMbIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBCa

14 ?$((&.$#2)$+# L$% ""#$%&'(% `3,#-()^,7)%'($%3-1\ 7I?I`&'(309?IDPP$9SIT0/(2$#+%9EID30/.:292#;iIS$&(9j7&#(+'?2)2D3=/$($)$+# 2#;-'+3&(($#6-2'2.&)&'(,+'N/.2#D3)$%$)*U42(($,$32)$+#9k7&#(+'(9%+4IBC9#+Ib9 7I?I `&'(309?I DPP$9 2#; SI T0/(2$#+%9 jd')$,$3$24 E../#& 7*()&.(,+' D#+.24*?&)&3)$+#$#D.:$&#)D(($()&;H$%$#6D<<4$32)$+#(9kE#)&'#2)$+#24i+/'#24+,D.:$&#) E3-&.#.-'.^#3'..9%-;1\ 7I?I`&'(309?IDPP$92#;SIT0/(2$#+%9jD')$,$3$24E../#&7*()&.KDY&>D<<' '50&H+#6K5&'.?2)2O+#$)+'$#6$#D.:$&#)D(($()&;H$%$#6k9a)0E#)&'#2)$+#24 7I?I `&'(309?I DPP$9 SI T0/(2$#+%9 2#; EI 8I D30/.:2 jd M<&# N2';>2'& Q$'&4&(( 7&#(+' O+#$)+'$#6 7*()&.,+' N/.2# Q&44:&$#6 S&(&2'30 $# D.:$&#) D(($()&; H$%$#6k9 a)0 E#)&'#2)$+#24 U+#,&'&#3& +# 7&#(+' 7*()&.( 2#; 7+,)>2'& 7I?I`&'(309UIOIU0$(4&))9?IDPP$9SIT0/(2$#+%92#;iI7I`'$66(9jD3)$%$)*;&)&3)$+# /($#6,'&=/&#3*2#24*($(2#;+,,K)0&K(0&4,;&%$3&(X,244;&)&3)$+#,'+.233&4&'+.&)&' 7I?I `&'(309?I DPP$9 2#; SI T0/(2$#+%9 j1244?&)&3)$+# /($#6 `$+4+6$3244* E#(<$'&; O+#$)+'$#6KD')$,$3$24E../#&7*()&.$#)0&D'&2+,D(($()&;H$%$#6I9k8U5DK1U5D9

15 V4+((2'*+,D::'&%$2)$+#( L% "#$$%&'(#)(*++&,-.%/.#0$ "77#.8%($%3- A.(-%-; DDH D.:$&#)D(($()&;H$%$#6 D`7 D#+.24*`2(&;;&)&3)$+#7*()&. D`77 D6&#)K`2(&;7+3$247$./42)$+#( D?D D?2<)$%&D6&#) D?U D#24+6/&K)+K?$6$)24U+#%&')&' D?H D3)$%$)*+,?2$4*H$%$#6 D?O D3)$%$)*?$(3+%&'*O&)0+; DE D')$,$3$24E#)&44$6&#3& DES7 D')$,$3$24E../#&S&3+6#$)$+#7*()&.( DE7 D')$,$3$24E../#&7*()&. D.E D.:$&#)E#)&44$6&#3& D.E8 D.:$&#)E#)&44$6&#)8#%$'+#.&#)( DO7H D:+%&O&2#7&2H&%&4 DYD DY24*($(D6&#) DYY D')$,$3$24Y&/'24Y&)>+'J DYMcD DY24*($(M,cD'$2#3& D-U D#)$6&#-'&(&#)$#6U&44 DS D3)$%$)*S&3+6#$P&' DS5E7 DS5$,$3$24E../#&7*()&. D7UEE D.&'$32#7)2#;2';U+;&E#,+'.2)$+#E#)&'302#6& `5 `4/&)++)0 `"< `+))+.K"< UD U42(($,$32)$+#D33/'23* UDS U$'32;$2#D3)$%$)*S0*)0. UD7D7 U&#)'&,+'D;%2#3&;7)/;$&($#D;2<)$%&7*()&.( UE U+.</)2)$+#24E../#+4+6* UH U+.</)2)$+#24H+2; UHMYDHV UHM#24(&4&3)$+#DHV+'$)0. UO U42(($,$&'O&)0+; U-7 U&#)'&-+$#)7&&;$#6 U7c U+..27&<2'2)&;c24/&?D??2)2D3=/$($)$+#?&%$3&?U-?&)&3)+'U&#)'&-+$#)?&)&3)+'(&) D''2*3+#)2$#$#6.2)/'&;D')$,$3$24E../#&7*()&.;&)&3)+'?&)&3)+'(&) ""#"#$ D''2*3+#)2$#$#6$..2)/'&D')$,$3$24E../#&7*()&.;&)&3)+'?,?&6'&&+,,'&&;+.F7-77G?EM?$6$)24E#</)M/)</)?O?2)2O$#$#6?+1?&6'&&M,1'&&;+.?5?2#6&'50&+'*?c7O?$(3+#)$#/+/(c2'$&;KM';&'7&=/&#)$24O$#&'?Q$#?*#2.$3Q$#;+>$#6 8UV 84&3)'+U2';$+V'2. 88V 84&3)'+8#3&<024+V'2<0* 8VS 8L02/()V2(S&3$'3/42)$+# 1D5 1$4&D44+32)$+#52:4&

16 V4+((2'*+,D::'&%$2)$+#( L%$ "77#.8%($%3- A.(-%-; ()K1+/'$&'5'2#(,+'.2)$+# 1Y 124(&Y&62)$%& 1Y7Q 1$L&;K($P&Y+#K+%&'42<<$#674$;$#6Q$#;+> 1M7Q 1$L&;K($P&M%&'42<<$#674$;$#6Q$#;+> 1-124(&-+($)$%& 1-VD 1$&4;K-'+6'2..2:4&V2)&D''2* 17O 1$#$)&7)2)&O230$#& 17S- 1$L&;K7$P&S2#;+.-423&.&#) V-7 V4+:24-+($)$+#$#67*()&. NDS N/.2#D3)$%$)*S&3+6#$)$+# NE7 N2:$)2)E#)&44$6&#)<+/'4272#)l NE7 N/.2#E../#&7*()&. NOO N$;;&#O2'J+%O+;&4 N5O N$&'2'30$3245&.<+'24O&.+'* E#)&'KE#)&6'2)&;U$'3/$) E?8 E#)&6'2)&;?&%&4+<.&#)8#%$'+#.&#) E?7 E#)'/($+#?&)&3)$+#7*()&. E-7 E#)'/($+#-'&%&#)$+#7*()&. E75DV E#,+'.2)$+#7+3$&)*5&30#+4+6$&(D;%$(+'*V'+/< TYY TKY&2'&()Y&$60:+/' HE7Z7 H$60)>&$60)E#)'/($+#;&)&3)$+#7Z7)&. HS H+6$()$3S&6'&(($+# OD7 O/4)$D6&#)7*()&. OUU O/4)$U42((U42(($,$&' O8O7 O$3'+K84&)'+O&302#$3247*()&. OE7M O2()&'E#</)742%&M/)</) OE5 O$30$62#E#()$)/)&+,5&30#+4+6* OH O230$#&H&2'#$#6 OM7E O2()&'M/)</)742%&E#</) Y7 Y&62)$%&7&4&3)$+# MU7cO M#&U42((7/<<+')c&3)+'O230$#& MN?D? M<&#N2';>2'&?2)2D3=/$($)$+#?&%$3& -U` -'$#)&;U$'3/$)`+2'; -?D -&'(+#24?$6$)24D(($()2#) -?1 -'+:2:$4$)*?&#($)*1/#3)$+# -ES -2(($%&E#,'2S&; S:Q S&,&'&#3&K:2(&;Q$#;+>$#6 S1U S&=/&()1+'U+..&#) S1E? S2;$+K1'&=/&#3*E?&#)$,$32$)+# SO7 S++)O&2#7=/2'& S5U S&24K5$.&U4+3J S5H7 S&24K5$.&H+32)$+#7*()&. SL S&3&$%& 7Dd 7*.:+4$3D66'&62)&2<<'+d$.2)$+# 7UH 7UHT 7&'$24UH+3T,+'7-E 7?D 7&'$24?D)2 78D 78#(&;&)&3)$+#D6&#) 7&4,K&4&.&#) D#&4&.&#)+/)+,)0&(&4,K(&)+' 7&4,K&L<&') N2%$#6&#+/60J#+>4&;6&+,23+..+#,$&4;)+;&,$#&(*()&. :&02%$+/'

17 V4+((2'*+,D::'&%$2)$+#( L%$$ "77#.8%($%3- A.(-%-; 7&4,K#+#K(&4, 50&<'+3&(()+;$,,&'&#)$2)&:&)>&&##+'.242#;2:#+'.24;2)2I 7&4,K(&)?2)27&)/(&;)+)'2$#)0&D')$,$3$24E../#&7*()&.I70+/4;+#4* 3+#)2$##+'.24;2)2 7&4,K(&)?2)27&)/(&;)+)&())0&D')$,$3$24E../#&7*()&.IU+#)2$#(#+'.24 2#;2:#+'.24;2) <4$#61'&=/&#3* 7ND 7&4,KN&24$#6D6&#) 7$6 7$6#$,$32#3&F7-77G 7O 7)'$#6O2)30$#6 7O 7&6.&#)2)$+#O&)0+; 7OD 7$6#24O26#$)/;&D'&2 7O? 7/',23&O+/#)&;?&%$3& 7OM 7&=/&#)$24O$#$.24M<)$.$P2)$+# 7-E 7&'$24-&'$<0&'24E#)&',23& 77 7&'$247&4&3) 75? 752#;2';?&%$2)$+# 7cO 7$6#24c&3)+'O26#$)/;& 7cO 7/<<+')c&3)+'O230$#& 7QD` 74$;$#6Q$#;+>D#;`+))+./< 5N5 50'+/60</)N+4&5&30#+4+6* 5E 5&L2(E#()'/.&#)( 5Y 5'/&Y&62)$%& 5+? 5+<K?+># 5-5'/&-+($)$%& 5L 5'2#(.$) "DS5 "#$%&'(24D(*#30'+#+/(S&3&$%&'m5'2#(.$))&' "UEOHS "#$%&'($)*+,U24$,+'#$2E'%$#&O230$#&H&2'#$#6S&<+($)+'* "OD77 "#$%&'($)*+,O2((230/(&))( "Q` "4)'2Q$;&`2#; c?8 c&':2#;?&'84&j)'+)&30#$j984&j)'+#$j9e#,+'.2)$+#()&30#$j&ic FD((+3$2)$+#,+'84&3)'$324984&3)'+#$3nE#,+'.2)$+#5&30#+4+6$&(G c7s- c2'$2:4&k7$p&s2#;+.-423&.&#) c7q c2'$2:4&k($p&74$;$#6q$#;+> Q7 Q$#;+>7$P& Q7Y Q$'&4&((7&#(+'Y&)>+'J(

18 U02<)&'BIE#)'+;/3)$+# B " #$%&'()*%+'$ "," -'&./'&( 50$(302<)&'<'+%$;&()0&#&3&((2'*3+#)&L))02);&,$#&()0&'&(&2'303+#,$#&.&#)+,)0& >+'J 32''$&; +/) $# )0$( )0&($(I E) ;$(3/((&( )0& ;&.+6'2<0$3 302#6& 2#; &L<&3)&; 3+#(&=/&#3&( )02) 02%& :&&# $;&#)$,$&; :* >&()&'# 6+%&'#.&#)( 2#; >0$30,+'.( )0& 2<<4$32)$+#<'+:4&.2;;'&((&;:*)0&>+'J<'&(&#)&;0&'&$#I50&302<)&'24(+<'+%$;&( 2 :'$&, :23J6'+/#; )+ )0& 3+#3&<) +, D.:$&#) D(($()&; H$%$#6 FDDHG 2#; D.:$&#) E#)&44$6&#3&FD.EGI50&'&2,)&'9)0&'2)$+#24&2#;.+)$%2)$+#:&0$#;)0&<'&(&#)&;>+'J 2'&;$(3/((&;$#;&)2$4I50&302<)&'3+#34/;&(>$)02()2)&.&#)+,)0&+:R&3)$%&(+,)0& '&(&2'30>+'J/#;&'4*$#6)0$()0&($(2#;2#+%&'%$&>+,)0&42))&'I ",0 12*34&')$( M%&' )0& <2() ;&32;&(9 )0& 2;%2#3&( $# 0&24)032'& 2#; )&30#+4+6* 02%& ()&2;$4* $#3'&2(&; )0& <'+(<&3) +, 2 4+#6&' 0&24)0* 4$,&,+' >&()&'# 3$)$P&#(I 50& &#(/$#6 2%;,#.HaH\";.=3=,)($%3-=0#(+%91Z%-$53,1(-91[&#3+$5.B]IR%-IVVS(-9IVNVZ/3,#'.\bHc[

19 50&$#3'&2(&$#&4;&'4*3+.:$#&;>$)02;&34$#&$#,&')$4$)*2#;2%2$42:4&42:+/'(/<<4* >$44 '&(/4) $# 0$60&' (<&#;$#6 '&=/$'&;,'+. )0& 6+%&'#.&#) )+ (/<<+') </:4$3 0&24)032'& ^B_I D '&,4&3)$#6 '&<+') </:4$(0&; )0'&& *&2'( 2,)&' )0& $#$)$24 $#%&()$62)$+#9 (0+>&; )02) )0& 23)/24 26&K'&42)&; &L<&#;$)/'&( >2( $#,23) 0$60&' )02# &L<&3)&;9(0+>32($#6)0&(&'$+/(#&((+,)0&;&.+6'2<0$3302#6&IO+'&+%&'9)0&'&<+') 0$604$60)( )02) </:4$3 (<&#;$#6 +# 4+#6K)&'. 32'& >$44.+() 4$J&4* ;+/:4& <&+<4&>+/4;#+'.244*:&4++J&;2,)&'$#2<'$%2)&0+/(&0+4;I50&30$4;'&#+'$#K42>(9 >0+ >+/4; /(/244* 4$%& 34+(& :* +' &%&# (02'& )0& (2.& 0+/(& $# '/'24 2'&2(9 >+/4; <'+%$;& 244 +' <2') +, )0& '&=/$'&; 32'&I 50'+/60 $#;/()'$24$P2)$+# 2#; )0&,+44+>$#6 233&<)2#3& +, >+.&# $# )0& >+'J,+'3&9 2# $.<+')2#),+/#;2)$+# +, )0& )'2;$)$+#24 &4;&'32'& :'+J& 2>2*I 50$( >2( 266'2%2)&; :* )0& '&=/$'&;.+:$4$)* +, )0& >+'J&'9 >0$30'&(/4)&;$#6'&2)&'6&+6'2<0$324;$()2#3&(:&)>&&#,2.$4$&(F$#34/;$#6&4;&'4*2#; )0&$' +,,(<'$#6G ^C_I E) $( )0&'&,+'& 2 #&3&(($)* )+,$#; 24)&'#2)$%& +<)$+#(,+' )0& &4;&'32'&9 >0$30 02( )0& 2$. )+ (/<<4&.&#) )0& )'2;$)$+#24 32'&9 244+>,+' 4+#6&' $#;&<&#;&#) 4$%$#6 2)K0+.& 2#; '&;/3& 6+%&'#.&#)24 3+()(,+' )0& $#3'&2(&; 26$#6 <+</42)$+#I 50&'& &L$() 2 %2() 2.+/#) +, <+(($:4& +<)$+#( )+ (/<<+') 2#; $.<'+%& )0& 0&24)032'&(*()&.IE#^a_)0&2/)0+'(&<2'2)&;)0&2'&2$#($L;$,,&'&#)2(<&3)(>$)0)0&$' Emergency Treatment Services Autonomy Enhancement Services Comfort Services Indoor Assistance Emergency Prediction Emergency Detection Emergency Prevention Cooking Assistance Eating Assistance Drinking Assistance Cleaning Assistance Dressing Assistance Medication Assistance Logistic Services Services For Finding Things Infotainment Services Outdoor Assistance Emergency Prediction Emergency Detection Emergency Prevention Shopping Assistance Travel Assistance Banking Assistance Transportation Services Orientation Services 2%;,#.HaI\"1=.'$13&5.()$5'(#.(1=#.1.-$.970bLc 50&>+'J;&(3'$:&;$#)0$()0&($(4$.$)($)((3+<&)+)0&8.&'6&#3*5'&2).&#)7&'%$3&(9 >$)0)0&,+3/(+#$#;++'2(($()2#3&I^]_'&<+')(2)'&#;)02)$(4&2;$#62>2*,'+.4+#6 2#; &L<&#($%& 0+(<$)24 ()2*( )+ 2# &2'4$&' ;$(302'6& >$)0 )0& (/<<+') +, 2 <&'(+#24

20 U02<)&'BIE#)'+;/3)$+# b '&(<+#(&(*()&.,+'<'$%2)&0+.&(I50$($('&$#,+'3&;$#)0&2#24*($(+,^[_>0+,+/#; +/) )02).+() &4;&'4* >+/4; <'&,&' )+ ()2* $# )0&$' +># 0+.&9 &%&# >$)0 )0& 0&4< +, )&30#+4+6*IO+'&+%&'9(/30232'&(*()&.32#(/<<+')32'&<&'(+##&42#;(/<<4&.&#) <&'(+#2432'&$#)0&0+.&2#;<+()<+#&)0&#&&;,+'2#&L<&#($%&#/'($#60+.&)02) >+/4; 0+/'.+#$)+'$#6 (&'%$3&(I D;;$)$+#244*9 2 )&30#+4+6$324 (/<<+') (*()&. 244+>(,+'<&23&+,.$#;9#+)+#4*,+')0&&4;&'4*:/)24(+,+')0&,2.$4*.&.:&'()02) 2'& #+) $# 34+(& <'+L$.$)* )+ 23)$%&4* <2')$3$<2)& $# )0& 32'& <'+3&((I 50$( $#K0+.&.+#$)+'$#6244+>(,+'2%2()2.+/#)+,'&(&2'302#;:/($#&((+<<+')/#$)$&(2#;0&#3& (&%&'243+..$(($+#(2#;3+#(+')$202%&:&&#&()2:4$(0&;2#;,/#;&;)+4++J$#)+)0$( 2'&2 )+ <'+<+(& ;&($6# ()2#;2';(9 0$604$60) <+(($:4& '&(&2'30 2'&2( 2#;,/#; <+(($:4& (+4/)$+#( /#;&' )0& (+ 3244&; D.:$&#) D(($()&; H$%$#6 FDDHG /.:'&442I 50& V&'.2# D((+3$2)$+#1+'84&3)'$324984&3)'+#$3nE#,+'.2)$+#5&30#+4+6$&(Fc?8G;&,$#&(DDH2(X ko20*:'$;<'+;/3)'&,&''$#6)+2:2($3)&30#$324$#,'2()'/3)/'&$#)0&0+.&2#;(&'%$3&( <'+%$;&;:*)0$';<2')$&(>$)0)0&2$.+,3+#)$#/$#6)+4&2;2#$#;&<&#;&#)4$,&$#+#&p( +>#0+.&Ik^\_I50&$#K0+.&2<<'+230;+&(#+)#&&;)+:&'&()'$3)&;)++#&p(+>#0+.& +#4*92(E#)&'#&))&30#+4+6$&(244+>,+'$#,+'.2)$+#;$()'$:/)$+#^f_q+)0&'3+#)&L)K2>2'& D.:$&#)E#)&44$6&#)8#%$'+#.&#)(FD.E8G3+/4;2;2<))+%$($)+'(:2(&;+#(02'&;<'$%2) $#,+'.2)$+#I ", $%699+9%.(:+;+$4 50&8/'+<&2#U+..$(($+#<'+<+(&;)0&D.:$&#)D(($()&;H$%$#6FDDHG$#$)$2)$%&2(<2') +, )0& D.:$&#) E#)&44$6&#3& FD.EG 3+#3&<) &()2:4$(0&; :* )0& E#,+'.2)$+# 7+3$&)* 5&30#+4+6$&( D;%$(+'* V'+/< FE75DVG +, )0& 8/'+<&2# U+..$(($+# ^BA_I E# ^BB_ )0& 2/)0+'( (<&2J +, 2# $#%$($:4& $#)&44$6&#) &#%$'+#.&#) )02) (&#(&(9 2;2<)(9 2#; '&23)( (&2.4&((4* )+ /(&'( $# )0&$' #+'.24 &#%$'+#.&#) F0+/(&GI D#+)0&' ;&,$#$)$+#,+' DDH 2#;(2,&'4$,&$#)0&<'&,&''&;4$%$#6&#%$'+#.&#)kI50&(&;&,$#$)$+#($#3+.:$#2)$+#>$)0 )0& ;&,$#$)$+#,'+. )0& c?8 0$604$60)9 )02) DDH $( #+) +#4*,+' )0& &4;&'4* :/) )'$&( )+ $.<'+%&)0&4$%$#6()2#;2';$#6&#&'24,+')0&0+.&+'<'&,&''&;&#%$'+#.&#)I502)DDH $(#+)+#4*2#232;&.$3'&(&2'302'&29$(0$604$60)&;:*)0&.2'J&)2#24*($('&<+'),'+. )0& 1'2/&#0+,&' E#()$)/)&9 >0$30 (0+>( 0$60 <+)&#)$24,+' )0& >+'4;.2'J&) ^[_I 8(<&3$244*>0&#)0&/(&+,DDH'&;/3&()0&3+()+,0+(<$)24()2*(2#;.$60)&%&#4&2;)+ %+4/#)2'*233&<)2#3&+,,2.$4*.&.:&'($#()&2;+,&L<&#($%&32'&0+.&(^Bb_I

21 U02<)&'BIE#)'+;/3)$+# C 50&'&=/$'&.&#))+3+.:$#&)0&,42>4&(($#)&'23)$+#+,(&%&'243+'&K)&30#+4+6$&(>$)0 0/.2#>&44:&$#69>0$30$(23+.<4&L2#;$#;$%$;/24.&#)243+#()'/3)^[_9.2J&(DDH2 3+.<4&L'&(&2'30,$&4;I50&V&'.2#c?8^\_)'$&()+:'&2J;+>#)0$(3+.<4&L2'&2$#)+,+/'.2$# 2'&2(X U+../#$32)$+#9 O+:$4$)*9 7&4,K(/,,$3$&#3*9 2#; H$,& 2) 0+.&I 1/')0&'.+'&9$#^BC_9)0&2/)0+'((/66&())02)DDH(0+/4;<'+%$;&0&24)02#;3+.,+') +'$&#)&;(&'%$3&(I50&)2'6&)6'+/<,+'DDH(&'%$3&(2'&<&+<4&$#)0&26&+,aar92()0&* 2'&<'+#&)+30'+#$3$44#&((&(^[_I8%&#)0+/6092(&#(+'&=/$<<&;0+.&&#%$'+#.&#)$( ;&($6#&;>$)0)0&$#)&#)$+#)+(/<<+'))0&&4;&'4*9$)$(24(+(+.&)$.&((&&#2(26+4;&# 326&I^]_9^[_'&<+'))02))0&,&&4$#6+,:&$#63+#()2#)4*.+#$)+'&;32#(+.&)$.&('&(/4) $##&62)$%$)*262$#())0&(*()&.IU+#)'2'*)+)0&:&4$&,)02)DDH$(;&($6#&;)+'&<423& <&'(+#24$#)&'23)$+#>$)00&24)032'&<&'(+##&49$)$(.+'&2)++4)+(/<<+')2#;242'.$# &.&'6&#3*($)/2)$+#(I50&-0$4$<(S&(&2'3042:^Ba_<+$#)(+/))02)&230)&30#+4+6$ $&%&.&#)02()++%&'3+.&2#2)/'24'&4/3)2#3&+,<&+<4&)+2;2<)2)$+#/#)$4)0&'&24 :&#&,$)+,)0&#&>)&30#+4+6$324()&<2'&/#;&'()++;2#;)'/()2#;3+.,+')32#:&:/$4;I DDH32#()2')302#6$#64$%&(,'+.)0$(<+$#)+#>2';(I ",< 678+.$%#$%.==+4.$*. DDH 32# :& (&&# 2( 2 )+<K42*&' ($))$#6 +# )+< +, D.:$&#) E#)&44$6&#3& FD.EG >$)0 )0& 2;;$)$+# +, (<&3$,$3 0&24)032'& J#+>4&;6& 2#; )0& 2$. )+ (/<<+') )0& &4;&'4*I 50& /#;&'4*$#6 D.E.&)0+;+4+6* #&&;( )+ :& /#;&'()++;9 )+ 244+>,+' 2 :&))&' /#;&'()2#;$#6+,DDHI1$6/'&BWb$44/()'2)&(2($.<4$,$&;:4+3J;$26'2.+,)0&(+,)>2'& <2'2;$6.($#%+4%&;,+'DDHI^B]_;&(3'$:&()0&6+24+,D.E)+:&/#+:)'/($%&4*0$;;&#$# &%&'*;2* 4$%&( >0$4() 2;R/()$#6 (&2.4&((4* )+ 2 <&'(+#p( $#;$%$;/24 #&&;I -0$4$<( S&(&2'30 H2: ^B[_ &()$.2)&( )02) >$)0 )0& 3/''&#) ;&%&4+<.&#)( +, /:$=/$)+/( m <&'%2($%&3+.</)$#69D.E>$44:&2'&24$)*$#)&#)+,$,)&&#*&2'(IQ02))0$(0$604$60)(9$( )02) D.E $( 23)/244* 2 3+.:$#2)$+# +, (&%&'24 ;$,,&'&#) 3+.</)&' <2'2;$6.(I 50& )>+ s:2($3p &4&.&#)( )02) <'+%$;& )0& 0$;;&# 3+.</)&' <'+3&(($#6 <+>&' 2#; ;2)2 $#</)m+/)</)$#)&',23&(2'&":$=/$)+/(2#;-&'%2($%&u+.</)$#6i`+)0)&'.(2'&/(/244* /(&;$#)&'302#6&2:4&9>0$4&(+.&)$.&(<&'%2($%&3+.</)$#6$(.+'&6&2'&;)+>2';()0& /(&'K)+K.230$#&$#)&'23)$+#2#;/:$=/$)+/(3+.</)$#6,+3/(&(+#)0&02';>2'&($;&I 50& (&#(+'( 2#;.$3'+3+#)'+44&'(,+' )0& <'+3&(($#6 <+>&' 32# :&,+/#; $# &%&'*;2* &=/$<.&#)(/302()+2()&'(9>2(0$#6.230$#&(9(.2').&)&'(9(.2')62'.&#)(9&)3I50&(& )>+2'30$)&3)/'&(244+>,+')0&3+44&3)$+#+,&#%$'+#.&#)24;2)22#;)0&$#)&'23)$+#>$)0

22 U02<)&'BIE#)'+;/3)$+# a )0& &#%$'+#.&#)I 5+.2J& (&#(& +, )0& %2() 2.+/#) +, 3+44&3)&; ;2)2 2#; <'+%$;& 3+#)&L)K2>2'& $#)&'23)$+#(9 (+.& (+') +, $#)&44$6&#3& $( '&=/$'&;,+' D.EI 7+,)>2'& 26&#)(2'&)0&'&,+'&:2(&;/<+#D')$,$3$24E#)&44$6&#3&FDEG9O230$#&H&2'#$#6FOHG9+'?2)2O$#$#6F?OGI50$()0&($($(.+()4*,+3/(&;+#)0&DE9OH2#;?O($;&+,DDH2#;$( )0&'&,+'&#+),+3/($#6+#":$=/$)+/(2#;-&'%2($%&U+.</)$#6I 2%;,#.HaJ\/3&$D(#.=(#(9%;+1%-83)8.9%-"+7%.-$"11%1$.9:%8%-; 50&:&6$##$#6+,DE32#:&)'23&;:23J)+)0&&2'4*;2*(+,V'&&J<0$4+(+<0&'((/302( D'$()+)4&>$)00$('&(&2'30$#<0$4+(+<0*2#;0$(:&4$&,$#4+6$39:/$4;$#6)0&,+/#;2)$+#,+')+;2*(.+;&'#DE3+.<'&0&#($+#IQ$)0)0&:&6$##$#6+,)0&3+.</)&'&'22'+/#; BfCA 2#; D42# 5/'$#6p( 3+#)'$:/)$+# +, )0& 5/'$#6 5&() $# 0$( '&(&2'30 <2<&' $# BfaA ^B\_ )0& $;&2 +, )0$#J$#6.230$#&( >2( $#)'+;/3&; )+ 2 >$;&',$&4; +, '&(&2'30&'(I 7$L *&2'(42)&'92)2>+'J(0+<2))0&?2').+/)0U+44&6&$#Bfa]926'+/<+,BA'&(&2'30&'( $#)'+;/3&;)0&)&'.D')$,$3$24E#)&44$6&#3&92($)$(<&'3&$%&;)+;2*ID(;&(3'$:&;$#^Bf_9 DE $( :/$4) /<+# )0&,$&4;( +, -0$4+(+<0*9 O2)0&.2)$3(9 83+#+.$3(9 Y&/'+(3$&#3&(9 -(*30+4+6*9U+.</)&'8#6$#&&'$#69U+#)'+450&+'*9U*:&'#&)$3(92#;H$#6/$()$3(IO+;&'# DE'&(&2'30.+%&;2>2*,'+.$(+42)&;$#;$%$;/24'&(&2'302'&2(2#;$(#+>.+%$#6)+ 3+.:$#& ;$,,&'&#) '&(&2'30,$&4;(9 )+ ;&24 >$)0 /#3&')2$#)* $# ;2)2I Q0$4& DE 2$.( )+ <'+;/3&$#)&44$6&#)26&#)()02)32#4&2'#92;2<)92#;'&23))+2#/#3&')2$#&#%$'+#.&#)9 )+:&)0&3+'&3+.<+#&#)+,J#+>4&;6&;$(3+%&'*$#42'6&;2)2(&)(I?O/(&(246+'$)0.( )+$#,&'2;2)2.+;&49>0$300&4<()+;$(3+%&'2#;/#;&'()2#;/#J#+>#<2))&'#($#)0& ;2)2I1'+.)0$(J#+>4&;6&,/)/'&<'&;$3)$+#('&62';$#6)0&;2)232#:&;'2>#IQ0$4&?O $(/(&;)+;$(3+%&'<2))&'#($#)0&;2)29OH$(/(&;)+<'&;$3),/)/'&;2)2IOH$(#+'.244* <'&(&#)&; >$)0 &$)0&' 42:&44&; )&() ;2)2 F(/<&'%$(&;G +' /#42:&44&; F/#(/<&'%$(&;G )+ :/$4; 2 ;2)2.+;&4 2#; <'&;$3) /#42:&44&;,/)/'& ;2)2I OH $( ;$,,&'&#),'+.?O $# )0&

23 U02<)&'BIE#)'+;/3)$+# ] (&#(&)02)$);+&(#+))'*)+;$(3+%&'<2))&'#(:/)4&2'#(,'+.)0&2%2$42:4&;2)2ID(244 )0'&&,$&4;(:/$4;/<+#&230+)0&'9$)$(02';)+;'2>34&2'4$#&(2'+/#;)0&(/:R&3)2'&2(I ",>?2%+'$2=. '&2(+#$#6I Q$)0+/) '&2(+#$#6 2.+#$)+'$#6 (*()&. 32##+).2J& 2#* $#)&44$6&#) <'&;$3)$+# 2:+/) )0& 0&24)0 ()2)& 2#; >&44:&$#6 +, 2# &4;&'4*I U+#($;&'$#6 2 /(&K32(& (/302(23)$%$)*.+#$)+'$#6,+'0&24)09233$;&#)92#;,244<'&%&#)$+#<'&(&#)&;:*^[_2#; &4;&'4*)+,24492#;2(23+#(&=/&#3&)0&'&+,9)0&$#3'&2(&;<+(($:$4$)*,+'$#R/'$&(+'&%&# ;&2)0$,2,244()2*(/##+)$3&;I7+>02);+&((/302/(&K32(&23)/244*&#)2$4t 50& (3&#2'$+ +, 2:#+'.24$)* ;&)&3)$+# '&4$&( +# &4&3)'+#$3 (&#(+'( ;$()'$:/)&; $# 2# &#%$'+#.&#)I 50&(& (&#(+'( 32# :& +#K:+;* >+'# +' +,,K:+;* (&#(+' ;&%$3&(9 (/30 2( 233&4&'+.&)&'9.26#&)+.&)&'98UV9-ES9#+$(&9)&.<&'2)/'&9&$)0&'$#;$%$;/244*+'2(2 3+.:$#2)$+#I50$((&#(+';2)2'&<'&(&#)()0&:&02%$+/'+,)0&<&'(+#IE,)0$($#,+'.2)$+# <+$#)()+&$)0&'2J#+>#<'+:4&.+'$#;$32)&(2;&%$2)$+#,'+.)0&#+'.92#242'.32# :& '2$(&; )+ 3+#)23) &.&'6&#3* <&'(+##&4 )+ 244+>,+' 2,2()&' '&(<+#(& )$.& 2#; )0&'&,+'&,2()&'4$%&(2%$#6.&2(/'&(^[_ID;*#2.$3.+;&4+,4&2'#&;:&02%$+/'(0+/4; :& <'&,&''&;9 2( 0/.2# :&$#6( 6&) +4;&'9 )0&$' :&02%$+/' 302#6&( +%&' )$.&9 (/30 2( 4+#6&' (4&&<9 $#3'&2(&; /(26& +, )0& )+$4&)9 +' 26& '&42)&; 62$) 302#6&(I E) $( )0&'&,+'& 02( (0+>#9 )02) )0&'& 2'& ;$,,&'&#).&)0+;( 2#; )&30#$=/&( )+ )'* 2#;.2J& (&#(& +, 3+44&3)&;;2)29.+()4*3+#3&#)'2)$#6+#(/<&'%$(&;4&2'#$#6I D;;$)$+#244*9)0&'&&L$()(2423J+,+<&##&(($#)0&'&(&2'30,$&4;I^[_.&#)$+#&;.$(($#6 +<&# ()2#;2';( 2#; 2# +<&# $#)&'+<&'2:$4$)* :&)>&&# (*()&.(I?$,,&'&#) DDH (*()&.(.$60)#+)>+'J>$)0&230+)0&'2#;4&2;)+3+/#)&'<'+;/3)$%$)*I50&2/)0+'('244*,+'2# jm<&#k7+/'3&k DDHK'&,&'&#3& <42),+'. )+ 244+>,+' 2 (<&&;$&' 2#; /#$,$&; '&(&2'30 '&(/4)(IE)$(,/')0&'.&#)$+#&;)02)'&(&2'30'&(/4)((0+/4;24(+:&+<&#4*(02'&;/#;&' 2($.$42'+<&#K(+/'3&4$3&#(&I A'%+;2%+'$2$(B8C.*%+;.9'D%E.?.9.2&*EF'&3 50&.+)$%2)$#6,23)+'(,+')0&>+'J<'&(&#)&;$#)0$()0&($(2'&)0&&.&'6$#630244&#6&( $#)0&#&>2'&2+,D.:$&#)D(($()&;H$%$#6FDDHG9>$)0'&(<&3))+X -'+:4&.+,+<&#K02';>2'&,+';2)223=/$($)$+#

24 U02<)&'BIE#)'+;/3)$+# [ "#2%2$42:$4$)*+,4+#6K)&'.;2)2 7$.<4$,$&;4+#6K)&'.;2)22#24*($( M<)$.24<2'2.&)&'(&4&3)$+#,+'342(($,$&'( H+#6K)&'.;2)22#24*($($(+#&+,)0&.+()$.<+')2#)30244&#6&($#)0&,/)/'&+,DDH9)+ &#2:4& &4;&'4* )+ 4$%& 4+#6&' $#;&<&#;&#)4*9 $# 2# 233/()+.&; &#%$'+#.&#)I E) $( )0&'&,+'& )0& 2$. +, )0& >+'J '&<+')&; $# )0$( )0&($( )+ $#)'+;/3& )0& /(& +, D')$,$3$24 E../#& 7*()&. FDE7G,+' )0& 4+#6K)&'..+#$)+'$#69 )+ $;&#)$,* 2:#+'.24$)$&( $# )0& &4;&'4*.+%&.&#))+;&)&3),244(>$)0+/)<'$+')'2$#$#6I 50& 2$. $( )+ $#)'+;/3& 2 #&> <2'2;$6. )+ )0&,$4&; +, 23)$%$)*.+#$)+'$#6,+' DDH )0'+/60)0&/(&+,DE7I50&#&><2'2;$6.02()0&2;%2#)26&)02)$);+&(#+)'&=/$'&2 ;&;$32)&;)'2$#$#6<02(&:/)$(3+#()2#)4*4&2'#$#62#;&%+4%$#69244+>$#62;2<)2)$+#)+ )0&:&02%$+/'24302#6&(+,2#&4;&'4*<&'(+#I50&/(2:$4$)*+,DE7$(<'+%&#2(<2')+, )0$( >+'J 2#; 3+.<2'&; )+ (/<&'%$(&; 342(($,$&'( /(&; (+,2' $# DDHI 50& (<&3$,$3 +:R&3)$%&(+,)0&>+'J'&<+')&;$#)0$()0&($(2'&X -'+%$;& 2# 2,,+';2:4& ;2)2 23=/$($)$+# <42),+'.,+' )0& 3+44&3)$+# +, 0/.2# 23)$%$)*ID44$#,+'.2)$+#'&=/$'&;,+')0&'&<'+;/3)$+#(0+/4;:&.2;&2%2$42:4& )++)0&''&(&2'30&()+244+>2;2<)2)$+#2#;.+;$,$32)$+#)+,$)+)0&'#&&;(I S&;/3& )0& )$.& '&=/$'&; )+ 6&#&'2)& ;$,,&'&#) 4+#6K)&'. :&02%$+/' (3&#2'$+( /($#6 )0& 2:+%& ;2)2 23=/$($)$+# ;&%$3& $# 3+.:$#2)$+# >$)0 2 O2'J+% 302$#K :2(&;($./42)$+#&#%$'+#.&#) U+.<2'&)0&;&)&3)+'(&&;$#6.&)0+;(/(&;,+'D')$,$3$24E../#&7*()&.(FDE7G 2#;;&%&4+<2#+%&4(&&;$#62<<'+230:2(&;+#)0&)$.&+,2''$%24+,(&#(+';2)2I?&%&4+<2#DE7K:2(&;.+#$)+'$#6246+'$)0.,+')0&;&)&3)$+#+,2:#+'.2423)$%$)* /($#6233&4&'+.&)&'(&#(+';2)23+44&3)&;:*)0&;2)223=/$($)$+#<42),+'.I U+#)'$:/)& )+ 2 :&))&' /#;&'()2#;$#6 +, )0& $#,4/&#3& +, (2.<4$#6,'&=/&#3*9 (&6.&#)2)$+#.&)0+;9>$#;+>($P&92#;342(($,$32)$+#.&)0+;+#)0&D3)$%$)*+,?2$4* H$%$#6 FD?HG &%&#) 342(($,$32)$+# 233/'23* 2#; 3+.</)2)$+#24 4+2; $# )0& 2'&2 +, DDHI 50& 2#24*($( (0+/4; <'+%$;& 2 )++4,+' )0& $#,+'.&; <2'2.&)&' (&4&3)$+#,+'(/<&'%$(&;342(($,$&'(24'&2;*/(&;$#)0&D?H&%&#)342(($,$32)$+#I -'++,)0&/(&,/4#&((2#;$.<+')2#3&+,DE7$#DDH)+<'&(&#)$)2(2#+%&4.&)0+;,+')0&;&)&3)$+#+,2:#+'.2423)$%$)*>$)0+/)<'$+')'2$#$#6I50$(<2')>$4424(+ 3+.<2'&)0&3+.</)2)$+#244+2;'&=/$'&;:*)0&;$,,&'&#).&)0+;()+2#24*(&2

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mil: info@iliskos.gr www.iliskos.gr Fl] = f]! D G] = F]

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 4(153).. 449Ä471

Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 4(153).. 449Ä471 Ó³ Ÿ. 009.. 6, º 4153.. 449Ä471 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ ˆ ˆ ˆ ˆ ƒ Š.. Œμ Éμ 1,.. Ê Œμ ±μ ± μ Ê É Ò Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± μé ³± Ì ƒ ² Ê É Ö μ μ μ Ê Éμ Î μ É μ μ μ μ μé μ μ ² - μ μé μ É ²Ó μ ³ ²ÒÌ μ ³ÊÐ

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στα παιδιά μας Σπυριδούλα, Αχιλλέα και Αναστασία

Αφιερώνεται στα παιδιά μας Σπυριδούλα, Αχιλλέα και Αναστασία 0 3 10 71 < < 3 1 7 ; (y k ) 0 LU n n M (2; 4; 1; 2) 2 n 2 = 2 2 n 2 n 2 = 2y 2 n n ' y = x [a; b] [a; b] x n = '(x n 1 ) (x n ) x 0 = 0 S p R 2 ; S p := fx 2 R 2 : kxk p = 1g; p = 1; 2; 1 K i

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτογενής αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Πρόγραμμα stent for life. Ι. Κανακάκης

Πρωτογενής αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Πρόγραμμα stent for life. Ι. Κανακάκης Στρογγυλό Τραπέζι Η επεμβατική Καρδιολογία στη χώρα μας και η εναρμόνισή της με τις διεθνείς εταιρείες επεμβατικής Καρδιολογίας Πρωτογενής αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Πρόγραμμα stent

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. y y 4 y

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.365-372 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Χρήστος Τζήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στις φασµατοµετρικές τεχνικές ανάλυσης 2. Προετοιµασία δειγµάτων 3. ιαλυτοποίηση δειγµάτων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ Ατοµική Φασµατοσκοπία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΔΟΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΕΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΟΤ ΕΠΙΔΟΕΙ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΔΟΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΕΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΟΤ ΕΠΙΔΟΕΙ 23 o Εθνικό υνϋδριο τησ Ελληνικόσ Εταιρεύασ Επιχειρηςιακών Ερευνών ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΔΟΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΕΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΟΤ ΕΠΙΔΟΕΙ Δ. Κοπύδου, Δ.

Διαβάστε περισσότερα

FOLOTEC ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΑΠΕ Α ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ- ΙΑΣΤΟΛΗΣ

FOLOTEC ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΑΠΕ Α ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ- ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΑΠΕ Α ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ- ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ RJ Στρογγυλεµένο γωνιακό προφίλ για τέλειο και ανθεκτικό φινίρισµα στις εξωτερικές γωνίες τοίχων, χωρίς φαλτσογωνιές. ιατίθεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΔΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2003-2004 ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «Το αγγλικό αλφάβητο» ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Σε ένα μαθητικό δυναμικό όπως αυτό του ΣΔΕ Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι Brute-Force και Διεξοδική Αναζήτηση

Αλγόριθµοι Brute-Force και Διεξοδική Αναζήτηση Αλγόριθµοι Brute-Force και Διεξοδική Αναζήτηση Περίληψη Αλγόριθµοι τύπου Brute-Force Παραδείγµατα Αναζήτησης Ταξινόµησης Πλησιέστερα σηµεία Convex hull Βελτιστοποίηση Knapsack problem Προβλήµατα Ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1 (1922- ) 2005 1 2 .1.2 1.1.2-3 1.2.3-4 1.3.4-5 1.4.5-6 1.5.6-10.11 2.1 2.2 2.3 2.4.11-12.12-13.13.14 2.5 (CD).15-20.21.22 3 4 20.,,.,,.,.,,.,.. 1922., (= )., (25/10/2004), (16/5/2005), (26/1/2005) (7/2/2005),,,,.,..

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 2010 2011 µ..., µ..,... 2011. 1:, 19-21

Διαβάστε περισσότερα

TABLES OF SOME INDEFINITE INTEGRALS OF BESSEL FUNCTIONS

TABLES OF SOME INDEFINITE INTEGRALS OF BESSEL FUNCTIONS Werner Rosenheinrich 1604015 Ernst - Abbe - Hochschule Jena First variant: 40900 University of Applied Sciences Germany TABLES OF SOME INDEFINITE INTEGRALS OF BESSEL FUNCTIONS Integrals of the type J 0

Διαβάστε περισσότερα

P. Chretienne, E. Coffman, J. Lenstra, Z. Liu Scheduling Theory and its Applications John Wiley & Sons, New York, (1995)

P. Chretienne, E. Coffman, J. Lenstra, Z. Liu Scheduling Theory and its Applications John Wiley & Sons, New York, (1995) ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8ο Εξάμηνο ΕΡΓΑΣΙΑ P. Chretienne, E. Coffman, J. Lenstra, Z. Liu Scheduling Theory and its Applications John Wiley & Sons, New York, (995) CHAPTER (μέχρι και..) Scheduling with Communication

Διαβάστε περισσότερα

GIULIETTA. 1.4 TB 105hp. 1368 Progression. Βενζίνη 18.900 191.G50.0 ΒΑΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΩΓ. ΚΩΓ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ STD STD STD STD STD

GIULIETTA. 1.4 TB 105hp. 1368 Progression. Βενζίνη 18.900 191.G50.0 ΒΑΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΩΓ. ΚΩΓ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ STD STD STD STD STD 1.4 TB 105hp 1368 Progression Βενζίνη 18.900 191.G50.0 ΑΔΟΝΠΑΘΝΠ ΝΓΖΓΝ & ΠΛΝΓΖΓΝ MULTISTAGE ΓΗΞΙΝΗ ΞΟΝΔΛΡΑΡΖΟΔΠ ΔΚΞΟΝΠ ΘΑΘΗΠΚΑΡΥΛ ΞΗΠΥ ΦΥΡA LED & ΔΚΞΟΝΠ ΦΥΡΑ ΖΚΔΟΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΙΔΗΓΥΚΑ ΚΔ ΡΖΙΔΣΔΗΟΗΠΚΝ D.N.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΕ ΦΛΩΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΕ ΦΛΩΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΕ ΦΛΩΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ~ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ~ SERVICE ΠΛ. ΡΑΚΤΙΒΑΝ 12 (ΠΛ. ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ) ΒΕΡΟΙΑ ΤΗΛ. & FAX 2331029908, 67680 Web: www.gramiltd.net email: info@gramiltd.net

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση & αναδιάρθρωση χωρίς απολύσεις επιθυµούν οι δήµοι

Αξιολόγηση & αναδιάρθρωση χωρίς απολύσεις επιθυµούν οι δήµοι d i ` [ g a KΩΔIKOΣ 609 "Διαφωνώ μαζί σου Θ' αγωνιστώ όμως μέχρι θανάτου για να εκφράζεις ελεύθερα την άποψή σου" BOΛTAIPOΣ Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 0 Αριθ φύλλου 44 Τιμή φύλ : 0,5 Αποτελέσματα αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % #" ".µ, & ". 0, # #'

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % # .µ, & . 0, # #' - 1 - µ µ 1 µ µ" # 2 µ %& µ "' (µ 2 µ %& µ "' ( &% ) 3 µ %µ,, υ η µ η. υµ υ υµ ηµ υµ υ υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ ω η υµ ω η υ., µ υµ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω ω, µω µ η µ η η

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα.

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα. Cotton leather paper Με υπερηφάνια σας παρουσιάζουμε μια νέα σειρά χειροποίητων προϊόντων το...cotton leather paper. Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές

Διαβάστε περισσότερα

1 18.727 I O O IA 14,521 I O O IA ( ) 3 13.951 11.828 10,616 I O O IA 1 14.768 14,238 13,935 I O O IA / 17 19.470 12.

1 18.727 I O O IA 14,521 I O O IA ( ) 3 13.951 11.828 10,616 I O O IA 1 14.768 14,238 13,935 I O O IA / 17 19.470 12. 1, KAI I O O IA 17 19.413 13.638 16,144 15,836 A A KAI I O O IA / 19 19.183 15.224 15,363 15,656 A A KAI I O O IA 15,983 15,248 A A KAI I O O IA / 18,957 14,533 EPM A KAI I O O IA EPM A KAI I O O IA /

Διαβάστε περισσότερα

16 33 37 83 86 363 367 388 Πίνακας 29: 363 366 388 63 66 68 76 77 78 87 88 Böwer Michou Ungerer 333 373 376 377 378 383 386 387 388 388 - - - - - - - - - 1/4 - - - - - -. - - - -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Ομπρέλες με πατενταρισμένο αντιανεμικό σύστημα. ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 2 ΤΥΠΩΝ 110 (Ø 220 cm) και 137 (Ø 275 cm)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Ομπρέλες με πατενταρισμένο αντιανεμικό σύστημα. ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 2 ΤΥΠΩΝ 110 (Ø 220 cm) και 137 (Ø 275 cm) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 2 ΤΥΠΩΝ 110 (Ø 220 cm) και 137 (Ø 275 cm) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΛΑΡΟ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ 8 ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 25 x 50 cm ΒΑΡΟΥΣ 11

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΩΝ Ίσως η τεχνική με τη μεγαλύτερη ποικιλία εφαρμογών και την εντυπωσιακότερη ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία. Η τεχνική MS παρέχει πληροφορίες σχετικά με: Τη στοιχειακή σύσταση του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

Φροντιστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Φροντιστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Άσκηση 1 Μία TTL πύλη εγγυάται να τραβάει 10 ma χωρίς να ξεπεράσει το δυναμικό εξόδου VOL(max) = 0.4 Volt και να μπορεί να δώσει 5 ma χωρίς να πέσει το δυναμικό εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου Α) Να επιλέξετε σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις τη σωστή απάντηση: 1. To στοιχείο που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 57 1.. 1 kg = 1000 g 1 g = 0,001 kg 1

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ) 1 Toner Xerox 106R1306 WC5230 2 Toner LEXMARK 250d A11E 3 Toner LEXMARK E34016HE 4 Toner LEXMARK 12016SE 5 Toner for HP Laserjet 1018 6 Toner for HP Laserjet

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Τελευταία ενημέρωση: 07/2013 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Αριθμός σελίδων (συμπεριλαμβανομένης αυτής) Στοιχεία αιτούντος/αντιπροσώπου

Διαβάστε περισσότερα

Ask seic kai Jèmata sth JewrÐa Mètrou kai Olokl rwsh

Ask seic kai Jèmata sth JewrÐa Mètrou kai Olokl rwsh Ask seic kai Jèmata sth JewrÐa Mètrou kai Olokl rwsh Ginnhc K. Sarant pouloc jnik Mets bio Poluteqne o Sqol farmosmłnwn Majhmatik n & Fusik n pisthm n TomŁac Majhmatik n 22 Febrouar ou 28 Perieqìmena Συμβολισμός

Διαβάστε περισσότερα

«Καταγραφή υδατικών πόρων του Εθνικού Πάρκου Χελµού-Βουραϊκού και ανάδειξη γεωπικοιλότητας της περιοχής» «Καταγραφή των υδατικών πόρων του Εθνικού Πάρκου Χελµού- Βουραϊκού σε σχέση µε την ποιότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ Τµήµατα ΧΗΜΕΙΑ 1. Φυτικής Παραγωγής 2. Επιστ. & Τεχνολ. Τροφίµων Τετάρτη 9.30-10.15 Παρασκευή 11.30 13.15 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Φυτική Παραγωγή Πέµπτη 8.30-12.30 Επιστ. & Τεχνολ. Τροφίµων Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 1 2 3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 31 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ: Έστω δύο σύνολα Α και Β ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ του συνόλου Α στο Β είναι η διμελής σχέση f A B για την οποία A αντιστοιχεί ένα και μόνο ένα y B δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - H H YMMETOXH N 1 (N μ 29/02/2012 ) (.,,,,.): KATOIKIA : TH E NO TH E NO KATOIKIA : KINHTO TH E NO: NA META X TO : μ YNE PO AKPOATH KAI YNE PO PO O OY YNO EYEI

Διαβάστε περισσότερα

P13-2014-14. .. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3, ,. ʳÌÊÊ. Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ. ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy

P13-2014-14. .. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3, ,. ʳÌÊÊ. Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ. ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy P13-2014-14.. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3,,. ʳÌÊÊ Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ Ÿ ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê 2 ² ² Œƒ Œˆ, Ê, μ Ö 3 ˆ É ÉÊÉ Ë ± É Ì μ²μ Œ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 10 Γράφοι (ή Γραφήµατα)

Ενότητα 10 Γράφοι (ή Γραφήµατα) Ενότητα 10 Γράφοι (ή γραφήµατα) ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 1 Γράφοι (ή Γραφήµατα) Ένας γράφος αποτελείται από ένα σύνολο από σηµεία (που λέγονται κόµβοι) και ένα σύνολο από γραµµές (που λέγονται ακµές)

Διαβάστε περισσότερα

Smart connections. Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1

Smart connections. Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1 GR Smart connections. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1 Πίνακας περιεχομένων 4 Επισκόπηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών Μονοφασικοί αντιστροφείς 5 Αντιστροφέας PIKO 3.0 5 Αντιστροφέας

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002293451 2014-09-17

14PROC002293451 2014-09-17 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 282, Fax: (+30) 210 8229454 E-mail: areti@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΊΟΥ ΦΟΡΟΛΌΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΠΝΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ Svetslav Danchev. Υπεύθυνος τμήματος Μικροοικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής ΙΟΒΕ Γιώργος Μανιάτης. Υπεύθυνος τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιμετώπιση του ΟΕΜ στην Ευρώπη σήμερα

Η αντιμετώπιση του ΟΕΜ στην Ευρώπη σήμερα 10o ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ ΙΚΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Θεσσαλονίκη 19-21 Μαΐου 2011 Η αντιμετώπιση του ΟΕΜ στην Ευρώπη σήμερα Ι. Κανακάκης ιευθυντής Καρδιολογίας Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών ΓΝΑ «Αλεξάνδρα»

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006 18.11.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/53 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2006 για την κατάρτιση των καταλόγων τρίτων χωρών και εδαφών από τα οποία επιτρέπονται οι εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο,

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 22 Mαΐου 2013 Νέες πραγματικότητες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας Αντίκτυπος

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Προϊόντων 2012-2013 Geberit Whiteline

Τιμοκατάλογος Προϊόντων 2012-2013 Geberit Whiteline Τιμοκατάλογος Προϊόντων 2012-2013 Geberit Whiteline Ισχύει από 1 Απριλίου 2012 Χρωματολόγιο GEBERIT Xρώμα 11 10 CG DK white alpine DW bahama beige EP manhattan FB edelwhite FR jet black RAL 9005 KQ pergamon

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 3.1 Γενικά Στο µέρος αυτό δίδονται κατευθυντήριες οδηγίες και γενικοί κανόνες για τη συλλογή και καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ø Ξένες γλώσσες ΤΖΕΝΗ ΠΑΥΛΑΚΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ο : Κωνσταντινουπόλεως 59-Βύρωνας Τηλ: 210.7644.853 2 ο : Χειµάρας 1 & Κύπρου-Βύρωνας Τηλ:210.7643.500 3 ο : Μεταµορφώσεως 16-Βύρωνας, Τηλ: 210.7626.623

Διαβάστε περισσότερα

για τις οποίες ισχύει ( )

για τις οποίες ισχύει ( ) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΜΗΤΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΡΟΥΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ . Έστω οι συναρτήσεις f, g: για κάθε. α) Να αποδείξετε ότι η g είναι -. β) Να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Γράψτε την τετράδα των κβαντικών αριθμών που χαρακτηρίζει τα ακόλουθα ηλεκτρόνια: (α) Το εξώτατο ηλεκτρόνιο του ατόμου Rb. (β) Το ηλεκτρόνιο που κερδίζει το ιόν S

Διαβάστε περισσότερα

flúâ È ÓÔÌ Î ıëìâúèó 12:00 ÙÔ ÌÂÛËÌ ÚÈ Ì ÚÈ 3:30 ÙÔ applefiáâ Ì 6:00 Ì ÚÈ 10:30 ÙÔ Ú. DELIVERY 2.00

flúâ È ÓÔÌ Î ıëìâúèó 12:00 ÙÔ ÌÂÛËÌ ÚÈ Ì ÚÈ 3:30 ÙÔ applefiáâ Ì 6:00 Ì ÚÈ 10:30 ÙÔ Ú. DELIVERY 2.00 SPYROPOULOS GRAPHICS / ARION PRESS flúâ È ÓÔÌ Î ıëìâúèó 12:00 ÙÔ ÌÂÛËÌ ÚÈ Ì ÚÈ 3:30 ÙÔ applefiáâ Ì 6:00 Ì ÚÈ 10:30 ÙÔ Ú. DELIVERY 2.00 K ÚÈ Î KÏÂÈÛÙfi EøºOPO I ENH AKPITA 19 ( H ION A OPA A IOY ANTøNIOY)

Διαβάστε περισσότερα

5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'..

5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'.. 40 Ό περί Δημσίων Υπαλλήλων (Συγχώνευσις μετά των μισθών μέρυς τυ τιμαριθμικύ επιδόματς) Νόμς τυ 1967 εκδίδεται δια δημσιεύσεως είς την έπίσημν εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52

Διαβάστε περισσότερα

03 / 2013. Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

03 / 2013. Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 03 / 2013 GR Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Πίνακας περιεχομένων 4 Επισκόπηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών Μονοφασικοί αντιστροφείς 5 Αντιστροφέας PIKO 3.0 5 Αντιστροφέας

Διαβάστε περισσότερα

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά. Παράδειγµα άµεσης απόδειξης. Μέθοδοι αποδείξεως για προτάσεις της µορφής εάν-τότε. 08 - Αποδείξεις

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά. Παράδειγµα άµεσης απόδειξης. Μέθοδοι αποδείξεως για προτάσεις της µορφής εάν-τότε. 08 - Αποδείξεις HY118- ιακριτά Μαθηµατικά Παρασκευή, 06/03/2015 Αντώνης Α. Αργυρός e-mail: argyros@csd.uoc.gr Το υλικό των διαφανειών έχει βασιστεί σε διαφάνειες του Kees van Deemter, από το University of Aberdeen 3/8/2015

Διαβάστε περισσότερα

CompacTop. CompacTop 1 1

CompacTop. CompacTop 1 1 CompacTop CompacTop 1 : CompacTop 1-2- 3-4- CompacTop 1 1 1.- RAE ( ),,. 6 CompacTop (FormicaTop) ( ) ( / ) ( ) ( Corian) (T Silestone) CompacTop 2.- : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009 ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε. Λ Κ.Καραμανλή 37 72100 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ:28410 23150 FAX:28410 23161 E-mail: info@mechanicalsolutions.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ LG ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ.

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ. χωνευτοί σ. 56 Nedbox χωνευτοί από 12 έως 56 στοιχεία σ. 58 από 1 έως 6 στοιχεία σ. 62 XL 3 160 από 48 έως 144 στοιχεία και ερµάρια διανοµής ισχύος XL 3 σ. 68 Ράγες, πλάτες στήριξης και µετώπες σ. 77 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΉΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ 7 Επικοινωνίες ΙΙ Χειμερινό Εξάμηνο Διάλεξη η Νικόλαος Χ. Σαγιάς Επίκουρος Καθηγητής Webpage: hp://ecla.uop.gr/coure/tst25 e-ail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ στους Η/Υ. Δρ. Β Σγαρδώνη. Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14

ΕΙΣΑΓΩΓΗ στους Η/Υ. Δρ. Β Σγαρδώνη. Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ στους Η/Υ Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δρ. Β Σγαρδώνη Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14 Εισαγωγικές Έννοιες Τι είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής ; Ιστορία των Η/Υ Αρχιτεκτονική των

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1. Τελεστές και πίνακες. 1. Τελεστές και πίνακες Γενικά. Τι είναι συνάρτηση? Απεικόνιση ενός αριθμού σε έναν άλλο.

ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1. Τελεστές και πίνακες. 1. Τελεστές και πίνακες Γενικά. Τι είναι συνάρτηση? Απεικόνιση ενός αριθμού σε έναν άλλο. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1 Τελεστές και πίνακες 1. Τελεστές και πίνακες Γενικά Τι είναι συνάρτηση? Απεικόνιση ενός αριθμού σε έναν άλλο. Ανάλογα, τελεστής είναι η απεικόνιση ενός διανύσματος σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ. Εναλλαξιμότητα και Συστήματα Ανοχών. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ. Εναλλαξιμότητα και Συστήματα Ανοχών. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ Εναλλαξιμότητα και Συστήματα Ανοχών. 1 Διεθνές σύστημα ανοχών συναρμογών - Ορισμοί 1. Ονομαστική Διάσταση Ν αριθμός που εκφράζει την αριθμητική τιμή ενός μήκους σε μια συγκεκριμένη μονάδα π.χ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομική Αποτίμηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Δεκέμβριος 2008

Κοινωνικοοικονομική Αποτίμηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Δεκέμβριος 2008 1 Κοινωνικοοικονομική Αποτίμηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα Δεκέμβριος 2008 2 Σκοπός της μελέτης Ανάδειξη συνεισφοράς του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας στην οικονομία, την επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10 Page: 2/10 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT LEFT... 5 Plan view... 5 ADJACENT ENTRANCES GUIDE RAILS AT LEFT... 6 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΤΟΝΕΡ SAMSUNG

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΤΟΝΕΡ SAMSUNG ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΤΟΝΕΡ SAMSUNG ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ Φ.Π.Α. 23% ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το LIFE+ στην Ελλάδα

Το LIFE+ στην Ελλάδα Το LIFE+ στην Ελλάδα Δρ. Τζούλια Τζώρτζη Αρχιτέκτων Τοπίου Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Γιώργος Πρωτόπαπας Αρχιτέκτων DESA DEA Αθήνα 11 Ιουνίου 2010 Η Ελληνική Εμπειρία στην Ευρώπη Προτάσεις του 2009 σε

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Αθήνας. ΤΕΙ Αθήνας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Αθήνας. ΤΕΙ Αθήνας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Αθήνας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Κάντε κλικ στα url και μεταφερθείτε στις αντίστοιχες ιστοσελίδες!!! ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Βιώσιμες Κατασκευές Ενεργειακή Αναβάθμιση», DOMICATEC 2014 - Δόμηση & Ανακαίνιση, Αθήνα, 9 Μαΐου, 2014. Κατοικίες 77% κτιριακού αποθέματος

Ημερίδα «Βιώσιμες Κατασκευές Ενεργειακή Αναβάθμιση», DOMICATEC 2014 - Δόμηση & Ανακαίνιση, Αθήνα, 9 Μαΐου, 2014. Κατοικίες 77% κτιριακού αποθέματος Βιώσιμες Κατασκευές Ενεργειακή Αναβάθμιση Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (www.noa.gr) Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης (www. meteo.noa.gr) Π. Δρούτσα Φυσικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

The$melodies$for$this$booklet$were$taken$from$Georgios$Raidestinos $Triodion,$1884.$$ First$stanza:$ Second$Stanza:$ Third$Stanza:$

The$melodies$for$this$booklet$were$taken$from$Georgios$Raidestinos $Triodion,$1884.$$ First$stanza:$ Second$Stanza:$ Third$Stanza:$ Th$mlds$fr$ths$bklt$wr$tkn$frm$Grgs$Rdstns $Trdn,$1884.$$ Frst$stnz:$ $ Scnd$Stnz:$ $ Thrd$Stnz:$ $ $ $ $ Th$Englsh$txts$cntnd$n$ths$bklt$wr$crtd$by$Fr.$Ephrm$Lsh$nd$$ lt$dvd$mllng$nd$r$usd$wth$prmssn.$

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

Φάσµατα άνθρακα-13 ( 13 C NMR)

Φάσµατα άνθρακα-13 ( 13 C NMR) Φάσµατα άνθρακα-3 ( 3 NMR) I = ½ Φυσική αφθονία.% γ και µ Ευαισθησία Τ Χηµική µετατόπιση Ενταση κορυφών Φάσµατα ~ 4 φορές µικρότερα του πρωτονίου ~ 64 µικρότερη του πρωτονίου µεγαλύτερος από εκείνον του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ η εξεταστική ερίοδος 05 Σελίδα ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ημερομηνία: 700 Διάρκεια: ώρες Ύλη: Ταλαντώσεις Καθηγητής: Ονοματεώνυμο: ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%$&'()"*+,$'$%,%"!" !"-.''$+,"/0%*,*0+"! !"1(*$+,*2*("(&'$$'"!" !"34.(&,0+"&+4"5'&*+*+6"!"

!#$%$&'()*+,$'$%,%! !-.''$+,/0%*,*0+! !1(*$+,*2*((&'$$'! !34.(&,0+&+45'&*+*+6! !"##$%&'%##($)$ &&&&&*$+,-.&!/01&2(!& &&&&&3%/)&$)&4$-)51&6"7"8+&9: +( &;:?@")?&A5#(&B%")?5+$%) C64A6&'-8-5/#(&5)?&C))%D5+$%)&E-)+/- >)D$/%)@-)+&5)?&F5+"/5,&'-8%"/#-8&6/-5 GC4&5)?&'-@%+-&4-)8$)7&H)$+

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C. Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση:

ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C. Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση: ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση: int b_to_d(int dyad[16]) που δέχεται ως είσοδο έναν θετικό ακέραιο δυαδικό αριθμό με τη μορφή πίνακα δυαδικών ψηφίων και επιστρέφει τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ. Κλιματιστικά Model LTF-6P1-D Επιτραπέζια Βάση Κλιματιστικά ΚΙΝΑ ΚΙΝΑ. Κλιματιστικά ΚΙΝΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ. Κλιματιστικά Model LTF-6P1-D Επιτραπέζια Βάση Κλιματιστικά ΚΙΝΑ ΚΙΝΑ. Κλιματιστικά ΚΙΝΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 1. Κλιματιστικά 369 Κλιματιστικά 8 Επιτραπέζιες Βάσεις AFRICA AIR COOLER PORTABLE BRACKET AFRICA AIR COOLER AFRICA AIR COOLER ΕΙΔΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ Κλιματιστικά Model LTF-6P1-D Επιτραπέζια Βάση Κλιματιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12.

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. ΑΣΚΗΣΗ 1: Είναι το ακόλουθο γράφημα απλό; Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. v 2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Το παραπάνω γράφημα δεν είναι απλό, αφού υπάρχουν δύο ακμές που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΕΠ

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΕΠ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΕΠ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του συνεξεταζόμενου γνωστικού αντικειμένου Χημείας ΠΕ 04 που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των

Διαβάστε περισσότερα

19 EPSON SX-105 ΝΑΙ 3 ΝΑΙ 9 20 EPSON STYLUS SX235W ΝΑΙ 5 ΝΑΙ 15 21 EPSON WORKFORCE WF-7015 ΝΑΙ 13 ΝΑΙ 39 22 EPSON STYLUS D-88 ΝΑΙ 4 ΝΑΙ 12 23 EPSON

19 EPSON SX-105 ΝΑΙ 3 ΝΑΙ 9 20 EPSON STYLUS SX235W ΝΑΙ 5 ΝΑΙ 15 21 EPSON WORKFORCE WF-7015 ΝΑΙ 13 ΝΑΙ 39 22 EPSON STYLUS D-88 ΝΑΙ 4 ΝΑΙ 12 23 EPSON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 01/12/2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. :Δ.Υ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κατεχάκη 56 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις θεωρίας MY. Μέρος Α. Υλικό.

Ερωτήσεις θεωρίας MY. Μέρος Α. Υλικό. Ερωτήσεις θεωρίας MY Μέρος Α. Υλικό. 1. Η μνήμη ROM είναι συνδυαστικό ή ακολουθιακό κύκλωμα; 2. α) Να σχεδιαστεί μία μνήμη ROM που να δίνει στις εξόδους της το πλήθος των ημερών του μήνα, ο αριθμός του

Διαβάστε περισσότερα

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR GREEK PHILOSOPHY 5, SIMONIDOU STR., 174 56 ALIMOS GREECE TEL: +30210-9956955, +30210-7277545, +30210-7277548 FAX: +30210-9923281, +30210-7248979 Website: http://www.hri.org/iagp,

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Τεχνολογία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Τεχνολογία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πίνακες Simbox LC, ALPHA 160 υλικά ηλεκτρικών πινάκων διακόπτες - πρίζες Tιμοκατάλογος 2009 www.siemens.gr/et Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α σελ. Υλικά ηλεκτρικών πινάκων βάθους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL)

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (2012) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 55 συνδικαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυάζοντας τις δεξιότητες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Προκαλώντας τους «συνήθεις ύποπτους»

Συνδυάζοντας τις δεξιότητες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Προκαλώντας τους «συνήθεις ύποπτους» Συνδυάζοντας τις δεξιότητες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Προκαλώντας τους «συνήθεις ύποπτους» Κωνσταντίνος Πουλιάκας Εμπειρογνώμονας, Cedefop Εναρκτήρια εκδήλωση της έρευνας PIAAC στην Ελλάδα 31

Διαβάστε περισσότερα

HP Inverter Evolution Α Ν Τ Λ Ι Ε Σ Θ Ε Ρ Μ Ο Τ Η Τ Α Σ Α Ε Ρ Α Ν Ε Ρ Ο Υ

HP Inverter Evolution Α Ν Τ Λ Ι Ε Σ Θ Ε Ρ Μ Ο Τ Η Τ Α Σ Α Ε Ρ Α Ν Ε Ρ Ο Υ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ P Inverter Evolution Α Ν Τ Λ Ι Ε Σ Θ Ε Ρ Μ Ο Τ Η Τ Α Σ Α Ε Ρ Α Ν Ε Ρ Ο Υ ADVANCE Απόδοση από το περιβάλλον >> Με σεβασμό στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 6.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 306/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1012/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

L mma thc 'Antlhshc. A. K. Kapìrhc

L mma thc 'Antlhshc. A. K. Kapìrhc L mma thc 'Antlhshc A. K. Kapìrhc 12 MartÐou 2009 2 Perieqìmena 1 Το Λήμμα της Άντλησης για μη κανονικές γλώσσες 5 1.1 Μη κανονικές γλώσσες..................................... 5 1.2 Λήμμα άντλησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ - VI ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Ι (ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ) Α. ΑΣΚΗΣΗ Α3 - Θερµοχωρητικότητα αερίων Προσδιορισµός του Αδιαβατικού συντελεστή γ

ΜΑΘΗΜΑ - VI ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Ι (ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ) Α. ΑΣΚΗΣΗ Α3 - Θερµοχωρητικότητα αερίων Προσδιορισµός του Αδιαβατικού συντελεστή γ ΜΑΘΗΜΑ - VI ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Ι (ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ) ΑΣΚΗΣΗ Α3 - Θερµοχωρητικότητα αερίων Προσδιορισµός του Αδιαβατικού συντελεστή γ Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης, και Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα