"#$%&%'%()!*++,-.!/01$.+!23#!45.!6.$.'$%3-!3&! "7-3#+()!"'$%8%$0!*-!"+7%.-$!"11%1$.9!:%8%-;!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""#$%&%'%()!*++,-.!/01$.+!23#!45.!6.$.'$%3-!3&! "7-3#+()!"'$%8%$0!*-!"+7%.-$!"11%1$.9!:%8%-;!"

Transcript

1 "#$%&'($)*+,-+')(.+/)0 123/4)*+,5&30#+4+6* ,8#6$#&&'$#69 "#$%&%'%()*++,-./01$.+23#45.6.$.'$%3-3& "7-3#+()"'$%8%$0*-"+7%.-$"11%1$.9:%8%-; <0 "#$%&$'()*+&'&,(#"-./( 50&)0&($($((/:.$))&;)+)0&232;&.$3'&6$()'*$#<2')$24,/4,$4.&#) +,)0&'&=/$'&.&#)(,+')0&2>2';+,)0&;&6'&&+,?+3)+'+, -0$4+(+<0*+,)0&"#$%&'($)*+,-+')(.+/)0

2 D:()'23) $$ "#$%&'$ 50$( )0&($( $( 3+#3&'#&; >$)0 )0& /(& +, D')$,$3$24 E../#& 7*()&. FDE7G $# )0& 2'&2 +, D.:$&#)D(($()&;H$%$#6FDDHGI50&0*<+)0&($(,+')0&>+'J<'&(&#)&;0&'&$#$()02))0& DE7,&2)/'&(+,(&4,K4&2'#$#62#;2;2<)2:$4$)*2;;'&(()0&3+.<4&L<'+:4&.+,$.<'+%$#6 )0&;&)&3)$+#+,/#J#+>#2:#+'.24:&02%$+/'$#)0&4+#6K)&'..+#$)+'$#6+,&4;&'4*I 50& >+'J <'&(&#)( 2# 2,,+';2:4& M<&# N2';>2'&?2)2 D3=/$($)$+#?&%$3& )02) $# 3+.:$#2)$+#>$)02O2'J+%302$#K:2(&;(+,)>2'&($./42)$+#&#%$'+#.&#)32#:&/(&;,+')0&3+44&3)$+#+,0/.2#23)$%$)*;2)22#;)0&6&#&'2)$+#+,#&3&((2'*$#,+'.2)$+#,+' 4+#6K)&'.($./42)$+#I50&.2$#3+#)'$:/)$+#(,'+.)0&>+'J<'&(&#)&;0&'&$#'&42)&)+ )0& ;&($6# 2#; /(& +, DE7 :2(&; (+4/)$+#(9 2#; )0& (&4&3)$+# +, 2<<'+<'$2)& <2'2.&)&' 3+.:$#2)$+#(,+' (/<&'%$(&; 342(($,$&'(I 1$'()4*9 2 #+%&4 (&&;$#6 )&30#$=/&,+' DE7 $( <'&(&#)&; )02) $.<'+%&( )0& <423&.&#) +, ;&)&3)+'( $# )0& (&2'30 (<23&I 7&3+#;4*9 2 #+%&4 DE7K:2(&;.+#$)+'$#6 246+'$)0.9 $#(<$'&; :* N$&'2'30$324 5&.<+'24 O&.+'* 2'30$)&3)/'&9 $( ;&($6#&; )+ 4&2'# 2#; 2<<'+L$.2)& (&#(+' ;2)2 )+ ;&)&3) 2#; '&<+') 23)$%$)* 2:#+'.24$)$&(I 50$';4*9 2# &.<$'$324 2#24*($( $( 32''$&; +/) )+ <'+%$;& 2 34&2' /#;&'()2#;$#6 +, 0+> (2.<4$#6,'&=/&#3*9 (&6.&#)2)$+#.&)0+;9 >$#;+> ($P&9 2#; 342(($,$&'.&)0+;$#,4/&#3&)0&D3)$%$)*+,?2$4*H$%$#6&%&#)342(($,$32)$+#233/'23*2#; 3+.</)2)$+#244+2;$#)0&2'&2+,DDHI1+/')04*92-2'&)+3/'%&:2(&;)&30#$=/&02(:&&# ;&%$(&; 2#; ;&.+#()'2)&; 2( 2 /(&,/4 )++4,+' )0& $#,+'.&; (&4&3)$+# +, <2'2.&)&' 3+.:$#2)$+#( )+ 230$&%& )0& :&() <+(($:4& 342(($,$32)$+# 233/'23* 2#; 3+.</)2)$+#24 4+2;I 50&&%24/2)$+#+,)0&DE7K:2(&;246+'$)0.(0+>&;)02))0&;&)&3)$+#'2)&+,2:#+'.24 23)$%$)*+/)<&',+'.&;)0&'&(/4)(+,(/<&'%$(&;342(($,$&'(>$)0<2'2.&)&'3+.:$#2)$+#( (&4&3)&;:2(&;+#)0&-2'&)+3/'%&I50&'&(/4)(2'&&#3+/'26$#62#;(/<<+'))0&;&3$($+# )+$#)'+;/3&)0&/(&+,DE7,+')0&;&)&3)$+#+,2:#+'.2423)$%$)*$#DDH&#%$'+#.&#)(I

3 ?&342'2)$+# $$$ "#$%&%'()* Q0$4()'&6$()&'&;2(232#;$;2)&,+')0&2:+%&;&6'&&9E02%&#+):&&#'&6$()&'&;,+'2#* +)0&''&(&2'302>2';I50&'&(/4)(2#;3+#34/($+#(&.:+;$&;$#)0$()0&($(2'&.*+># F)0&#2.&;32#;$;2)&G2#;02%&#+):&&#(/:.$))&;,+'2#*+)0&'232;&.$32>2';I

4 D3J#+>4&;6&.&#) $% "#$%&'()*(+($, E>+/4;4$J&)+&L<'&((.*6'2)$)/;&)+)0&.2#*<&+<4&)02)0&4<&;.&$#+#&>2*+' 2#+)0&' ;/'$#6.* )$.& 2( 2-0? ()/;&#)I 1$'() +, 2449 E >+/4; 4$J& )+ )02#J.* (/<&'%$(+'(?'I?R2.&4 DPP$ 2#;?'I S$#2) T0/(2$#+%,+' )0&$' 3+#)$#/&; (/<<+') 2#; 2;%$3&I50&$',&&;:23J02(:&&#3'/3$24$#,+'.$#6)0$(>+'JI E >+/4; 4$J& )+ )02#J )0& ()2,, $# )0& , 8#6$#&&'$#6 >0+ >&'& 24>2*( +<&# )+ ;$(3/(($+#( 2#; <'+%$;&; #&> $;&2( 2#; $#(<$'2)$+#I E 2. &(<&3$244* )02#J,/4 )+ O+02.&;D4K.+(2>$2#;E,&*$#>2D30/.:2>0+J&<).&3+.<2#*;/'$#64+#60+/'($# )0&+,,$3&I E>$(0)+)02#J244.*,'$&#;(,+')0&(/<<+')2#;)0&;$()'23)$+#()0&*<'+%$;&;)+.2J&.*)$.&$#-+')(.+/)0(+&#R+*2:4&I H2()4*E>+/4;4$J&)+)02#J.*,2.$4*,+')0&$'3+#)$#/&;(/<<+')92#;/#>2%&'$#6:&4$&, $#.&I

5 52:4&+,U+#)&#) % "#$%&'(&)'*+%*+ "71$#('$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>%% 6.')(#($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>%%% "'C-3D).9;.+.-$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>%8 4(7).3&E3-$.-$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>8 :%1$3&2%;,#.1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>F :%1$3&4(7).1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>F%%% 6%11.+%-($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>F%8 G)311(#03&"77#.8%($%3-1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>F8 H *-$#39,'$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>H H>H H>I H>J H>K H>L H>N H>R H>S 23#.D3#9>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>H <('C;#3,-9>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>H "+7%.-$"11%1$.9:%8%-;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>J "+7%.-$*-$.))%;.-'.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>K M($%3-().>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>N A3$%8($%3-(-9O7P.'$%8.13&$5.M.1.(#'5Q3#C>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>N O8.#8%.D3&$5.45.1%1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>S /,++(#0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>S I :%$.#($,#.M.8%.D>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>T I>H I>I *-$#39,'$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>T 6($(G.-.#($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>T I>I>H I>I>I I>I>J I>I>K O=.-6($(/.$1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>T /.-13#1(-96($("'U,%1%$%3-6.8%'.1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HV 6($(/.;+.-$($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HJ /%+,)($%3-B-8%#3-+.-$1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HN

6 52:4&+,U+#)&#) %$ I>I>L /3&$D(#./%+,)($%3-W()%9($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HS I>J A3-%$3#%-;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HT I>J>H /53#$?4.#+A3-%$3#%-;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>IV I>J>I :3-;?4.#+A3-%$3#%-;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>IK I>K "#$%&%'%()*++,-./01$.+>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>IS I>K>H *-$#39,'$%3-$3"#$%&%'%()*++,-./01$.+>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>IT I>K>I M.)($.9Q3#C>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>JV I>L /,++(#0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>JI J "-O=.-X(#9D(#.6($("'U,%1%$%3-6.8%'.(-9/3&$D(#./%+,)($%3- B-8%#3-+.-$&3#:3-;?4.#+6($(G.-.#($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>JK J>H *-$#39,'$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>JK J>I "Y.DO=.-X(#9D(#.6($("'U,%1%$%3-6.8%'.ZOX6"6[>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>JK J>I>H A3$%8($%3-&3#$5.6.1%;-3&(6($("'U,%1%$%3-6.8%'.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>JK J>I>I 6.1%;-M.U,%#.+.-$1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>JL J>I>J E3+=3-.-$1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>JN J>I>K O=.-X(#9D(#.6.1%;-"==#3('5>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>KH J>I>L X(#9D(#.W()%9($%3-(-96($(E3)).'$%3-B8(),($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>KI J>J *+=).+.-$($%3-3&(Y.D/3&$D(#./%+,)($%3-B-8%#3-+.-$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>KL J>J>H A3$%8($%3-&3#(/%+,)($%3-B-8%#3-+.-$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>KL J>J>I *-$#39,'$%3-$3A(#C38E5(%-1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>KN J>J>J O8.#8%.D3&$5./%+,)($%3-E3-'.=$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>KS J>J>K J>J>L B8(),($%3-"==#3('53&$5./%+,)($%3-B-8%#3-+.-$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LN J>K /,++(#0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NV K "#$%&%'%()*++,-./01$.+?<(1.9A3-%$3#%-;/01$.+\6.1%;-(-9 *+=).+.-$($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NI

7 52:4&+,U+#)&#) %$$ K>H *-$#39,'$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NI K>I A3$%8($%3-23#45.]1.O&"*/%-"":"==)%'($%3-1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NI K>J "#$%&%'%()*++,-./01$.+>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NJ K>J>H <('C;#3,-9>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NJ K>J>I 2#(+.D3#C>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NL K>J>J 6($(^#.1.-$($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NR K>J>K M.=#.1.-$($%3-3&$5./.)&?/.$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NR K>J>L "#$%&%'%()*++,-./01$.+6.$.'$3#>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NS K>K 6.1%;-3&(A3-%$3#%-;/01$.+7(1.93-$5."#$%&%'%()*++,-./01$.+%- E3+7%-($%3-D%$5$5.Y.;($%8./.).'$%3-"==#3('5>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>RS K>K>H A3$%8($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>RS K>K>I *++,-.B-$%$%.1(-9$5.%#M.=#.1.-$($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>RT K>K>J A3-%$3#%-;"7-3#+()"'$%8%$0<(1.93-"*/>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>SI K>K>K 6%1',11%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TV K>L /,++(#0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TH L *9.-$%&%'($%3-3&G339^(#(+.$.#E3+7%-($%3-1&3#$5.B8(),($%3-^#3'.113& E3+=(#%-;"*/$3O$5.#/,=.#8%1.9E)(11%&%'($%3-");3#%$5+1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TJ L>H *-$#39,'$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TJ L>I A3$%8($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TJ L>J *-8.1$%;($%3-^#3'.9,#.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TL L>J>H 6($(/.$1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TN L>J>I M.1(+=)%-;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TR L>J>J 6($(/.;+.-$($%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TR L>J>K 6($(2.($,#./.).'$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HVV L>J>L E)(11%&%.#/.).'$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HVH L>K BF=.#%+.-$()M.1,)$1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HVI

8 52:4&+,U+#)&#) %$$$ L>K>H L>K>I L>K>J /$($%1$%'()"-()01%13&"'',#('0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HVK /$($%1$%'()"-()01%13&E3+=,$($%3-():3(9>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HHI ^(#(+.$.#/.).'$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HIH L>L L>N /,++(#0(-96%1',11%3-3&M.1,)$1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HIK E3-'),1%3-1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HIR N 45#.153)9");3#%$5+>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HIT N>H *-$#39,'$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HIT N>I A3$%8($%3-&3#$5."-()01%13&6%&&.#.-$A.$5391&3#$5.6.$.'$%3-3& "7-3#+()"'$%8%$0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HIT N>J N>K N>L 6.1'#%=$%3-3&^.#&3#+(-'.A.(1,#.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HJV 6.1'#%=$%3-3&^(#(+.$.#/.).'$%3-&3#$5.6%&&.#.-$");3#%$5+1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HJI 6.1'#%=$%3-3&$5.6.1%;-.9/'.-(#%31>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HJL N>L>H /'.-(#%3H\G.-.#()"7%)%$0$36.$.'$"7-3#+()"'$%8%$0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HJL N>L>I HJR /'.-(#%3I\6.$.'$%3-3&"7-3#+()"'$%8%$0D%$5/%+%)(#:33C%-;"'$%8%$%.1 N>L>J /'.-(#%3J\"*/:3-;?4.#+/$(7%)%$0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HJS N>N B8(),($%3-3&M.1,)$1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HJS N>N>H /'.-(#%3H\G.-.#()"7%)%$0$36.$.'$"7-3#+()"'$%8%$0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HJS N>N>I HKI /'.-(#%3I\6.$.'$%3-3&"7-3#+()"'$%8%$0D%$5/%+%)(#:33C%-;"'$%8%$%.1 N>N>J /'.-(#%3J\"*/:3-;?4.#+/$(7%)%$0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HKK N>R N>S 6%1',11%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HKN /,++(#0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HKT R R>H R>I *-$#39,'$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HLH 6%1',11%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HLH

9 52:4&+,U+#)&#) $L R>J R>K E3-$#%7,$%3->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HLK 2,$,#.Q3#C>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HLN M.&.#.-'.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HLT "==.-9%F">>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HRJ /EXBA"4*E6M"Q*YGO24XBOX6"6X"M6Q"MB>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HRJ "==.-9%F<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HRK 2:OQ6*"GM"AO24XBOX6"6*Y*4*":*/"4*OY^MOEB//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HRK "==.-9%FE>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HRL 2:OQ6*"GM"AO24XB/BY/OM6"4"EO::BE4*OY^MOEB//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HRL "==.-9%F6>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HRN 2:OQ6*"GM"AO24XB"*/6B4BE4OMEOA^"M*/OY>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HRN "==.-9%FB>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HRR 2:OQ6*"GM"AO24XB"*/":"MAMB/B4"Y6/B"MEX/^"EBO^4*A*/"4*OYHRR "==.-9%F2>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HSV E":E]:"4*OYO24XBE*ME:B?E*M:B"Y6/^XBMB?/^XBMB*Y4BM/BE4*OY>>>>>>>>HSV "==.-9%FG>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HSH 6OA*Y"4*YG^"M"AB4BMEOA<*Y"4*OY/2OM4XB<"OB4":>6"4"/B4>>>>>>>HSH "==.-9%FX>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HSJ 6OA*Y"4*YG^"M"AB4BMEOA<*Y"4*OY/2OM4XBO^^OM4]Y*4_6"4"/B4HSJ

10 H$()+,1$6/'&( L "#$"#$%&'() 1EV"S8BWbX7M15QDS8-DSD?EVO7EYcMHc8?EYDO`E8Y5D77E758?HEcEYVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIa 1EV"S8bWBX`HMUT?EDVSDOM15N8M-8YNDS?QDS8?D5DDUe"E7E5EMY?8cEU8IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIb] 1EV"S8bWbX5M-DY?`M55MOUESU"E5`MDS?HDZM"5M15N8M-8YNDS?QDS8?D5DDUe"E7E5EMY?8cEU8IIIIIIIIIIIIIIIIIICB 1EV"S8bWaXMYK`M?Z-M7E5EMYM15N8M-8YNDS?QDS8?D5DDUe"E7E5EMY?8cEU8IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICb 1EV"S8bW]XDUU8H8SMO858S78Y7MSM"5-"5IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICC 1EV"S8bW[XDH5E5"?8M"5-"51SMO5N8`DSMO858S78Y7MSF`O-A\aGIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICC 1EV"S8bW\X5QM75D58ODSTMcUNDEYIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIC] 1EV"S8bWfX-M77E`H875D585SDY7E5EMY1SMOD5M`EY5QM758-7IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIC[ 1EV"S8bWBAXY8U877DSZ758-71MS5N8HMYVK58SO?D5DV8Y8SD5EMY"7EYVMN?D?DY?5N87M15QDS87EO"HD5EMY 8YcESMYO8Y5IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIC\ 1EV"S8bWBBXODSTMcUNDEYHDZM"5?81EY8?1MS5N87EO"HD5EMY8YcESMYO8Y5IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIaB 1EV"S8bWBbXUNDYV87EY75D585SDY7E5EMY7-SM`D`EHE5E87EYDODSTMcUNDEYIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIaC 1EV"S8bWBCX?E75SE`"5EMYM15SDY7E5EMY-SM`D`EHE5ZOD5SEd871MS5N8HMYVK58SO?D5DV8Y8SD5EMYIIIIIIIIIIIIIIIIIIaa 1EV"S8bWBaIUESUD?EDYDU5EcE5ZSNZ5NO7S8-S878Y5D5EMYF7M"SU8X^]f_9^[A_GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIa] 1EV"S8bWB]X?E75SE`"5EMYM17EO"HD58?DU5EcE58797"OODSE78?Mc8SBA?DZ7IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIaf 1EV"S8bWB[X5NS88KDdE7DUU8H8SMO858S?D5DM1D1DHH8c8Y5S8UMS?8?`Z5N8MN?D?IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII]A 1EV"S8 bwb\x 5NS88KDdE7 DUU8H8SMO858S?D5D M1 D 1DHH 8c8Y5 V8Y8SD58? "7EYV 5N8 7M15QDS8 7EO"HD5EMY 8YcESMYO8Y5IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII]A 1EV"S8CWbX-S878Y5D5EMYM15N878H1KSD?E"7DSM"Y?D78H1K785D7-S878Y58?EY^Baf_IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII]\ 1EV"S8CWCXcE7"DHE7D5EMYM1DYD11EYE5ZDS8DDSM"Y?D7EYVH8?858U5MSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII]f 1EV"S8CWaX?858U5MS8cDH"D5EMY-SMU877IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[A 1EV"S8CW]X-M77E`H8"YUMc8S8?78DSUN7-DU8DS8D"7EYV1Ed8?K7Eh8SDY?MO-HDU8O8Y5F17S-GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[B 1EV"S8CWfX78DSUN7-DU8UMc8SDV8"7EYVcDSED`H8K7Eh8SDY?MO-HDU8O8Y5Fc7S-GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[b 1EV"S8CWBAXDU5EcD5EMYH8c8HM1`EY7IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[C 1EV"S8CWBBXUDHU"HD5EMYM1?858U5MS-M7E5EMY7IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[a

11 H$()+,1$6/'&( L$ 1EV"S8CWBbX?858U5MSD11EYE5ZDS8DEY5N878DSUN7-DU8IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[] 1EV"S8CWBCXDE77MH"5EMYD--SMDUNFD?D-58?1SMOX^B]B_GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[\ 1EV"S8CWBaXSMMOMUU"-DYUZ-S878Y5D5EMYIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII\A 1EV"S8CWB]X5QMK?EO8Y7EMYDHDUU8H8SMO858S-S878Y5D5EMYIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII\B 1EV"S8CWB\XS"H8K`D78?OMYE5MSEYV7Z758O1MSb?S8-S878Y5D5EMYM1DUU8H8SMO858S?D5DIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII\b 1EV"S8aWBXEYc875EVD5EMY-SMU8?"S85M?858SOEY8VMM?-DSDO858SUMO`EYD5EMY7IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIf] 1EV"S8aWbX8d-HDYD5EMYM178VO8Y5D5EMYO85NM?7QD`IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIff 1EV"S8aWCX-DSDO858SUMO`EYD5EMY71MS8DUN58757"`i8U5IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBAb 1EV"S8aWaX5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MS7ODY?UOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBA[ 1EV"S8aW]X5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MSQ7DY?UOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBA[ 1EV"S8aW[X5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MSQ7DY?7OIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBA\ 1EV"S8aW\X5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MSQ7DY?71IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBA\ 1EV"S8aWfX5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MSQ7DY?7OIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBA 1EV"S8aWBAX5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MS7ODY?UOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBB 1EV"S8aWBBX5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MSQ7DY?UOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBB 1EV"S8aWBbX5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MSQ7DY?UOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBa 1EV"S8aWBCX5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MS7ODY?UOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBa 1EV"S8aWBaX5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MSQ7DY?71IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBB] 1EV"S8aWB]X5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MSQ7DY?7OIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBB] 1EV"S8aWB[X5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MSQ7DY?UOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBf 1EV"S8aWB\X5QMKQDZEY58SDU5EMY8118U51MS7ODY?UOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBf 1EV"S8]WBX5EOEYV1DU5MS1MSUMO-"5D5EMYDHHMD?IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBbB 1EV"S8]WbXVSD-NEUDH-S878Y5D5EMYM15N8UHD77E1EUD5EMY-8S1MSODYU8S87"H571MS58757U8YDSEMBIIIIIIIIIIIIIBCA 1EV"S8]WCXUMO-DSE7MYM1UMO-"5D5EMYDHHMD?-8S?D5D78VO8Y5IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBCB

12 H$()+,1$6/'&( L$$ 1EV"S8]W]XUMO-DSE7MYM1UHD77E1EUD5EMY-8S1MSODYU8S87"H57M1DE7`85Q88Y7U8YDSEMBDY?bIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBC]

13 H$()+,52:4&( L$$$ "#$%&'%()*+,# 5D`H8bWBX NDS?QDS8 7-8UE1EUD5EMY7 M1 5N8 78Y7MS `MDS?7 "78? 1MS 5N8M-8Y NDS?QDS8?D5D DUe"E7E5EMY?8cEU8IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIb\ 5D`H8bWbXNDS?QDS87-8UE1EUD5EMY7M15N8`H"85MM5NQES8H877UMOO"YEUD5EMYOM?"H8IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICB 5D`H8bWCXDU5EcE5E87M1EY58S8751M"Y?EY5N8HE58SD5"S8IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIaA 5D`H8bWaXUMYc8S7EMY5D`H85M?858SOEY8ODSTMc5SDY7E5EMY-SM`D`EHE5E871MSD1Ed8?785M1DU5EcE5Z5EO87 EYOEY"587FD?D-58?1SMOX^]b_GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIab 5D`H8bW]X5SDY7E5EMY-SM`D`EHE5E87"78?1MS5N87M15QDS87EO"HD5EMY8cDH"D5EMYIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIa[ 5D`H8CWBXEO-H8O8Y5D5EMYD--SMDUN871MS5N8DS5E1EUEDHEOO"Y87Z758OIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII]b 5D`H8 awbx 1M"Y? EYUMY7E758YUZ EY 7DO-HEYV SD589 78VO8Y5D5EMY O85NM?9 DY? 78VO8Y5D5EMY QEY?MQ 1MS DO`E8Y5D77E758?HEcEYVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfC 5D`H8aWbXDYMcDM"5-"51MS5N8UDD75N8?8-8Y?8Y5cDSED`H8FM--MS5"YE5Z?D5D785GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBAf 5D`H8aWCXDYMcDM"5-"51MS5N8UHD75N8?8-8Y?8Y5cDSED`H8F`DM85DHI?D5D785GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBb 5D`H8aWaXDYMcDM"5-"51MS5N8UHD75N8?8-8Y?8Y5cDSED`H8FM--MS5"YE5Z?D5D785GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBB[ 5D`H8]WBXUMY1"7EMYOD5SEdM1DUHD77E1E8S-S8?EU5EMYIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBbA 5D`H8]WbX"78?-DSDO858SUMO`EYD5EMY71MS5N8DS5E1EUEDHEOO"Y87Z758OIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBbC 5D`H8]WCX75D58-SM`D`EHE5E871MS5N8HMYVK58SO?D5D7EO"HD5EMYIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBb[ 5D`H8]WaX-8S1MSODYU8S87"H51MS58757U8YDSEMBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBbf 5D`H8]W[X-8S1MSODYU8S87"H51MS58757U8YDSEMbIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBCa

14 ?$((&.$#2)$+# L$% ""#$%&'(% `3,#-()^,7)%'($%3-1\ 7I?I`&'(309?IDPP$9SIT0/(2$#+%9EID30/.:292#;iIS$&(9j7&#(+'?2)2D3=/$($)$+# 2#;-'+3&(($#6-2'2.&)&'(,+'N/.2#D3)$%$)*U42(($,$32)$+#9k7&#(+'(9%+4IBC9#+Ib9 7I?I `&'(309?I DPP$9 2#; SI T0/(2$#+%9 jd')$,$3$24 E../#& 7*()&.(,+' D#+.24*?&)&3)$+#$#D.:$&#)D(($()&;H$%$#6D<<4$32)$+#(9kE#)&'#2)$+#24i+/'#24+,D.:$&#) E3-&.#.-'.^#3'..9%-;1\ 7I?I`&'(309?IDPP$92#;SIT0/(2$#+%9jD')$,$3$24E../#&7*()&.KDY&>D<<' '50&H+#6K5&'.?2)2O+#$)+'$#6$#D.:$&#)D(($()&;H$%$#6k9a)0E#)&'#2)$+#24 7I?I `&'(309?I DPP$9 SI T0/(2$#+%9 2#; EI 8I D30/.:2 jd M<&# N2';>2'& Q$'&4&(( 7&#(+' O+#$)+'$#6 7*()&.,+' N/.2# Q&44:&$#6 S&(&2'30 $# D.:$&#) D(($()&; H$%$#6k9 a)0 E#)&'#2)$+#24 U+#,&'&#3& +# 7&#(+' 7*()&.( 2#; 7+,)>2'& 7I?I`&'(309UIOIU0$(4&))9?IDPP$9SIT0/(2$#+%92#;iI7I`'$66(9jD3)$%$)*;&)&3)$+# /($#6,'&=/&#3*2#24*($(2#;+,,K)0&K(0&4,;&%$3&(X,244;&)&3)$+#,'+.233&4&'+.&)&' 7I?I `&'(309?I DPP$9 2#; SI T0/(2$#+%9 j1244?&)&3)$+# /($#6 `$+4+6$3244* E#(<$'&; O+#$)+'$#6KD')$,$3$24E../#&7*()&.$#)0&D'&2+,D(($()&;H$%$#6I9k8U5DK1U5D9

15 V4+((2'*+,D::'&%$2)$+#( L% "#$$%&'(#)(*++&,-.%/.#0$ "77#.8%($%3- A.(-%-; DDH D.:$&#)D(($()&;H$%$#6 D`7 D#+.24*`2(&;;&)&3)$+#7*()&. D`77 D6&#)K`2(&;7+3$247$./42)$+#( D?D D?2<)$%&D6&#) D?U D#24+6/&K)+K?$6$)24U+#%&')&' D?H D3)$%$)*+,?2$4*H$%$#6 D?O D3)$%$)*?$(3+%&'*O&)0+; DE D')$,$3$24E#)&44$6&#3& DES7 D')$,$3$24E../#&S&3+6#$)$+#7*()&.( DE7 D')$,$3$24E../#&7*()&. D.E D.:$&#)E#)&44$6&#3& D.E8 D.:$&#)E#)&44$6&#)8#%$'+#.&#)( DO7H D:+%&O&2#7&2H&%&4 DYD DY24*($(D6&#) DYY D')$,$3$24Y&/'24Y&)>+'J DYMcD DY24*($(M,cD'$2#3& D-U D#)$6&#-'&(&#)$#6U&44 DS D3)$%$)*S&3+6#$P&' DS5E7 DS5$,$3$24E../#&7*()&. D7UEE D.&'$32#7)2#;2';U+;&E#,+'.2)$+#E#)&'302#6& `5 `4/&)++)0 `"< `+))+.K"< UD U42(($,$32)$+#D33/'23* UDS U$'32;$2#D3)$%$)*S0*)0. UD7D7 U&#)'&,+'D;%2#3&;7)/;$&($#D;2<)$%&7*()&.( UE U+.</)2)$+#24E../#+4+6* UH U+.</)2)$+#24H+2; UHMYDHV UHM#24(&4&3)$+#DHV+'$)0. UO U42(($,$&'O&)0+; U-7 U&#)'&-+$#)7&&;$#6 U7c U+..27&<2'2)&;c24/&?D??2)2D3=/$($)$+#?&%$3&?U-?&)&3)+'U&#)'&-+$#)?&)&3)+'(&) D''2*3+#)2$#$#6.2)/'&;D')$,$3$24E../#&7*()&.;&)&3)+'?&)&3)+'(&) ""#"#$ D''2*3+#)2$#$#6$..2)/'&D')$,$3$24E../#&7*()&.;&)&3)+'?,?&6'&&+,,'&&;+.F7-77G?EM?$6$)24E#</)M/)</)?O?2)2O$#$#6?+1?&6'&&M,1'&&;+.?5?2#6&'50&+'*?c7O?$(3+#)$#/+/(c2'$&;KM';&'7&=/&#)$24O$#&'?Q$#?*#2.$3Q$#;+>$#6 8UV 84&3)'+U2';$+V'2. 88V 84&3)'+8#3&<024+V'2<0* 8VS 8L02/()V2(S&3$'3/42)$+# 1D5 1$4&D44+32)$+#52:4&

16 V4+((2'*+,D::'&%$2)$+#( L%$ "77#.8%($%3- A.(-%-; ()K1+/'$&'5'2#(,+'.2)$+# 1Y 124(&Y&62)$%& 1Y7Q 1$L&;K($P&Y+#K+%&'42<<$#674$;$#6Q$#;+> 1M7Q 1$L&;K($P&M%&'42<<$#674$;$#6Q$#;+> 1-124(&-+($)$%& 1-VD 1$&4;K-'+6'2..2:4&V2)&D''2* 17O 1$#$)&7)2)&O230$#& 17S- 1$L&;K7$P&S2#;+.-423&.&#) V-7 V4+:24-+($)$+#$#67*()&. NDS N/.2#D3)$%$)*S&3+6#$)$+# NE7 N2:$)2)E#)&44$6&#)<+/'4272#)l NE7 N/.2#E../#&7*()&. NOO N$;;&#O2'J+%O+;&4 N5O N$&'2'30$3245&.<+'24O&.+'* E#)&'KE#)&6'2)&;U$'3/$) E?8 E#)&6'2)&;?&%&4+<.&#)8#%$'+#.&#) E?7 E#)'/($+#?&)&3)$+#7*()&. E-7 E#)'/($+#-'&%&#)$+#7*()&. E75DV E#,+'.2)$+#7+3$&)*5&30#+4+6$&(D;%$(+'*V'+/< TYY TKY&2'&()Y&$60:+/' HE7Z7 H$60)>&$60)E#)'/($+#;&)&3)$+#7Z7)&. HS H+6$()$3S&6'&(($+# OD7 O/4)$D6&#)7*()&. OUU O/4)$U42((U42(($,$&' O8O7 O$3'+K84&)'+O&302#$3247*()&. OE7M O2()&'E#</)742%&M/)</) OE5 O$30$62#E#()$)/)&+,5&30#+4+6* OH O230$#&H&2'#$#6 OM7E O2()&'M/)</)742%&E#</) Y7 Y&62)$%&7&4&3)$+# MU7cO M#&U42((7/<<+')c&3)+'O230$#& MN?D? M<&#N2';>2'&?2)2D3=/$($)$+#?&%$3& -U` -'$#)&;U$'3/$)`+2'; -?D -&'(+#24?$6$)24D(($()2#) -?1 -'+:2:$4$)*?&#($)*1/#3)$+# -ES -2(($%&E#,'2S&; S:Q S&,&'&#3&K:2(&;Q$#;+>$#6 S1U S&=/&()1+'U+..&#) S1E? S2;$+K1'&=/&#3*E?&#)$,$32$)+# SO7 S++)O&2#7=/2'& S5U S&24K5$.&U4+3J S5H7 S&24K5$.&H+32)$+#7*()&. SL S&3&$%& 7Dd 7*.:+4$3D66'&62)&2<<'+d$.2)$+# 7UH 7UHT 7&'$24UH+3T,+'7-E 7?D 7&'$24?D)2 78D 78#(&;&)&3)$+#D6&#) 7&4,K&4&.&#) D#&4&.&#)+/)+,)0&(&4,K(&)+' 7&4,K&L<&') N2%$#6&#+/60J#+>4&;6&+,23+..+#,$&4;)+;&,$#&(*()&. :&02%$+/'

17 V4+((2'*+,D::'&%$2)$+#( L%$$ "77#.8%($%3- A.(-%-; 7&4,K#+#K(&4, 50&<'+3&(()+;$,,&'&#)$2)&:&)>&&##+'.242#;2:#+'.24;2)2I 7&4,K(&)?2)27&)/(&;)+)'2$#)0&D')$,$3$24E../#&7*()&.I70+/4;+#4* 3+#)2$##+'.24;2)2 7&4,K(&)?2)27&)/(&;)+)&())0&D')$,$3$24E../#&7*()&.IU+#)2$#(#+'.24 2#;2:#+'.24;2) <4$#61'&=/&#3* 7ND 7&4,KN&24$#6D6&#) 7$6 7$6#$,$32#3&F7-77G 7O 7)'$#6O2)30$#6 7O 7&6.&#)2)$+#O&)0+; 7OD 7$6#24O26#$)/;&D'&2 7O? 7/',23&O+/#)&;?&%$3& 7OM 7&=/&#)$24O$#$.24M<)$.$P2)$+# 7-E 7&'$24-&'$<0&'24E#)&',23& 77 7&'$247&4&3) 75? 752#;2';?&%$2)$+# 7cO 7$6#24c&3)+'O26#$)/;& 7cO 7/<<+')c&3)+'O230$#& 7QD` 74$;$#6Q$#;+>D#;`+))+./< 5N5 50'+/60</)N+4&5&30#+4+6* 5E 5&L2(E#()'/.&#)( 5Y 5'/&Y&62)$%& 5+? 5+<K?+># 5-5'/&-+($)$%& 5L 5'2#(.$) "DS5 "#$%&'(24D(*#30'+#+/(S&3&$%&'m5'2#(.$))&' "UEOHS "#$%&'($)*+,U24$,+'#$2E'%$#&O230$#&H&2'#$#6S&<+($)+'* "OD77 "#$%&'($)*+,O2((230/(&))( "Q` "4)'2Q$;&`2#; c?8 c&':2#;?&'84&j)'+)&30#$j984&j)'+#$j9e#,+'.2)$+#()&30#$j&ic FD((+3$2)$+#,+'84&3)'$324984&3)'+#$3nE#,+'.2)$+#5&30#+4+6$&(G c7s- c2'$2:4&k7$p&s2#;+.-423&.&#) c7q c2'$2:4&k($p&74$;$#6q$#;+> Q7 Q$#;+>7$P& Q7Y Q$'&4&((7&#(+'Y&)>+'J(

18 U02<)&'BIE#)'+;/3)$+# B " #$%&'()*%+'$ "," -'&./'&( 50$(302<)&'<'+%$;&()0&#&3&((2'*3+#)&L))02);&,$#&()0&'&(&2'303+#,$#&.&#)+,)0& >+'J 32''$&; +/) $# )0$( )0&($(I E) ;$(3/((&( )0& ;&.+6'2<0$3 302#6& 2#; &L<&3)&; 3+#(&=/&#3&( )02) 02%& :&&# $;&#)$,$&; :* >&()&'# 6+%&'#.&#)( 2#; >0$30,+'.( )0& 2<<4$32)$+#<'+:4&.2;;'&((&;:*)0&>+'J<'&(&#)&;0&'&$#I50&302<)&'24(+<'+%$;&( 2 :'$&, :23J6'+/#; )+ )0& 3+#3&<) +, D.:$&#) D(($()&; H$%$#6 FDDHG 2#; D.:$&#) E#)&44$6&#3&FD.EGI50&'&2,)&'9)0&'2)$+#24&2#;.+)$%2)$+#:&0$#;)0&<'&(&#)&;>+'J 2'&;$(3/((&;$#;&)2$4I50&302<)&'3+#34/;&(>$)02()2)&.&#)+,)0&+:R&3)$%&(+,)0& '&(&2'30>+'J/#;&'4*$#6)0$()0&($(2#;2#+%&'%$&>+,)0&42))&'I ",0 12*34&')$( M%&' )0& <2() ;&32;&(9 )0& 2;%2#3&( $# 0&24)032'& 2#; )&30#+4+6* 02%& ()&2;$4* $#3'&2(&; )0& <'+(<&3) +, 2 4+#6&' 0&24)0* 4$,&,+' >&()&'# 3$)$P&#(I 50& &#(/$#6 2%;,#.HaH\";.=3=,)($%3-=0#(+%91Z%-$53,1(-91[&#3+$5.B]IR%-IVVS(-9IVNVZ/3,#'.\bHc[

19 50&$#3'&2(&$#&4;&'4*3+.:$#&;>$)02;&34$#&$#,&')$4$)*2#;2%2$42:4&42:+/'(/<<4* >$44 '&(/4) $# 0$60&' (<&#;$#6 '&=/$'&;,'+. )0& 6+%&'#.&#) )+ (/<<+') </:4$3 0&24)032'& ^B_I D '&,4&3)$#6 '&<+') </:4$(0&; )0'&& *&2'( 2,)&' )0& $#$)$24 $#%&()$62)$+#9 (0+>&; )02) )0& 23)/24 26&K'&42)&; &L<&#;$)/'&( >2( $#,23) 0$60&' )02# &L<&3)&;9(0+>32($#6)0&(&'$+/(#&((+,)0&;&.+6'2<0$3302#6&IO+'&+%&'9)0&'&<+') 0$604$60)( )02) </:4$3 (<&#;$#6 +# 4+#6K)&'. 32'& >$44.+() 4$J&4* ;+/:4& <&+<4&>+/4;#+'.244*:&4++J&;2,)&'$#2<'$%2)&0+/(&0+4;I50&30$4;'&#+'$#K42>(9 >0+ >+/4; /(/244* 4$%& 34+(& :* +' &%&# (02'& )0& (2.& 0+/(& $# '/'24 2'&2(9 >+/4; <'+%$;& 244 +' <2') +, )0& '&=/$'&; 32'&I 50'+/60 $#;/()'$24$P2)$+# 2#; )0&,+44+>$#6 233&<)2#3& +, >+.&# $# )0& >+'J,+'3&9 2# $.<+')2#),+/#;2)$+# +, )0& )'2;$)$+#24 &4;&'32'& :'+J& 2>2*I 50$( >2( 266'2%2)&; :* )0& '&=/$'&;.+:$4$)* +, )0& >+'J&'9 >0$30'&(/4)&;$#6'&2)&'6&+6'2<0$324;$()2#3&(:&)>&&#,2.$4$&(F$#34/;$#6&4;&'4*2#; )0&$' +,,(<'$#6G ^C_I E) $( )0&'&,+'& 2 #&3&(($)* )+,$#; 24)&'#2)$%& +<)$+#(,+' )0& &4;&'32'&9 >0$30 02( )0& 2$. )+ (/<<4&.&#) )0& )'2;$)$+#24 32'&9 244+>,+' 4+#6&' $#;&<&#;&#) 4$%$#6 2)K0+.& 2#; '&;/3& 6+%&'#.&#)24 3+()(,+' )0& $#3'&2(&; 26$#6 <+</42)$+#I 50&'& &L$() 2 %2() 2.+/#) +, <+(($:4& +<)$+#( )+ (/<<+') 2#; $.<'+%& )0& 0&24)032'&(*()&.IE#^a_)0&2/)0+'(&<2'2)&;)0&2'&2$#($L;$,,&'&#)2(<&3)(>$)0)0&$' Emergency Treatment Services Autonomy Enhancement Services Comfort Services Indoor Assistance Emergency Prediction Emergency Detection Emergency Prevention Cooking Assistance Eating Assistance Drinking Assistance Cleaning Assistance Dressing Assistance Medication Assistance Logistic Services Services For Finding Things Infotainment Services Outdoor Assistance Emergency Prediction Emergency Detection Emergency Prevention Shopping Assistance Travel Assistance Banking Assistance Transportation Services Orientation Services 2%;,#.HaI\"1=.'$13&5.()$5'(#.(1=#.1.-$.970bLc 50&>+'J;&(3'$:&;$#)0$()0&($(4$.$)($)((3+<&)+)0&8.&'6&#3*5'&2).&#)7&'%$3&(9 >$)0)0&,+3/(+#$#;++'2(($()2#3&I^]_'&<+')(2)'&#;)02)$(4&2;$#62>2*,'+.4+#6 2#; &L<&#($%& 0+(<$)24 ()2*( )+ 2# &2'4$&' ;$(302'6& >$)0 )0& (/<<+') +, 2 <&'(+#24

20 U02<)&'BIE#)'+;/3)$+# b '&(<+#(&(*()&.,+'<'$%2)&0+.&(I50$($('&$#,+'3&;$#)0&2#24*($(+,^[_>0+,+/#; +/) )02).+() &4;&'4* >+/4; <'&,&' )+ ()2* $# )0&$' +># 0+.&9 &%&# >$)0 )0& 0&4< +, )&30#+4+6*IO+'&+%&'9(/30232'&(*()&.32#(/<<+')32'&<&'(+##&42#;(/<<4&.&#) <&'(+#2432'&$#)0&0+.&2#;<+()<+#&)0&#&&;,+'2#&L<&#($%&#/'($#60+.&)02) >+/4; 0+/'.+#$)+'$#6 (&'%$3&(I D;;$)$+#244*9 2 )&30#+4+6$324 (/<<+') (*()&. 244+>(,+'<&23&+,.$#;9#+)+#4*,+')0&&4;&'4*:/)24(+,+')0&,2.$4*.&.:&'()02) 2'& #+) $# 34+(& <'+L$.$)* )+ 23)$%&4* <2')$3$<2)& $# )0& 32'& <'+3&((I 50$( $#K0+.&.+#$)+'$#6244+>(,+'2%2()2.+/#)+,'&(&2'302#;:/($#&((+<<+')/#$)$&(2#;0&#3& (&%&'243+..$(($+#(2#;3+#(+')$202%&:&&#&()2:4$(0&;2#;,/#;&;)+4++J$#)+)0$( 2'&2 )+ <'+<+(& ;&($6# ()2#;2';(9 0$604$60) <+(($:4& '&(&2'30 2'&2( 2#;,/#; <+(($:4& (+4/)$+#( /#;&' )0& (+ 3244&; D.:$&#) D(($()&; H$%$#6 FDDHG /.:'&442I 50& V&'.2# D((+3$2)$+#1+'84&3)'$324984&3)'+#$3nE#,+'.2)$+#5&30#+4+6$&(Fc?8G;&,$#&(DDH2(X ko20*:'$;<'+;/3)'&,&''$#6)+2:2($3)&30#$324$#,'2()'/3)/'&$#)0&0+.&2#;(&'%$3&( <'+%$;&;:*)0$';<2')$&(>$)0)0&2$.+,3+#)$#/$#6)+4&2;2#$#;&<&#;&#)4$,&$#+#&p( +>#0+.&Ik^\_I50&$#K0+.&2<<'+230;+&(#+)#&&;)+:&'&()'$3)&;)++#&p(+>#0+.& +#4*92(E#)&'#&))&30#+4+6$&(244+>,+'$#,+'.2)$+#;$()'$:/)$+#^f_q+)0&'3+#)&L)K2>2'& D.:$&#)E#)&44$6&#)8#%$'+#.&#)(FD.E8G3+/4;2;2<))+%$($)+'(:2(&;+#(02'&;<'$%2) $#,+'.2)$+#I ", $%699+9%.(:+;+$4 50&8/'+<&2#U+..$(($+#<'+<+(&;)0&D.:$&#)D(($()&;H$%$#6FDDHG$#$)$2)$%&2(<2') +, )0& D.:$&#) E#)&44$6&#3& FD.EG 3+#3&<) &()2:4$(0&; :* )0& E#,+'.2)$+# 7+3$&)* 5&30#+4+6$&( D;%$(+'* V'+/< FE75DVG +, )0& 8/'+<&2# U+..$(($+# ^BA_I E# ^BB_ )0& 2/)0+'( (<&2J +, 2# $#%$($:4& $#)&44$6&#) &#%$'+#.&#) )02) (&#(&(9 2;2<)(9 2#; '&23)( (&2.4&((4* )+ /(&'( $# )0&$' #+'.24 &#%$'+#.&#) F0+/(&GI D#+)0&' ;&,$#$)$+#,+' DDH 2#;(2,&'4$,&$#)0&<'&,&''&;4$%$#6&#%$'+#.&#)kI50&(&;&,$#$)$+#($#3+.:$#2)$+#>$)0 )0& ;&,$#$)$+#,'+. )0& c?8 0$604$60)9 )02) DDH $( #+) +#4*,+' )0& &4;&'4* :/) )'$&( )+ $.<'+%&)0&4$%$#6()2#;2';$#6&#&'24,+')0&0+.&+'<'&,&''&;&#%$'+#.&#)I502)DDH $(#+)+#4*2#232;&.$3'&(&2'302'&29$(0$604$60)&;:*)0&.2'J&)2#24*($('&<+'),'+. )0& 1'2/&#0+,&' E#()$)/)&9 >0$30 (0+>( 0$60 <+)&#)$24,+' )0& >+'4;.2'J&) ^[_I 8(<&3$244*>0&#)0&/(&+,DDH'&;/3&()0&3+()+,0+(<$)24()2*(2#;.$60)&%&#4&2;)+ %+4/#)2'*233&<)2#3&+,,2.$4*.&.:&'($#()&2;+,&L<&#($%&32'&0+.&(^Bb_I

21 U02<)&'BIE#)'+;/3)$+# C 50&'&=/$'&.&#))+3+.:$#&)0&,42>4&(($#)&'23)$+#+,(&%&'243+'&K)&30#+4+6$&(>$)0 0/.2#>&44:&$#69>0$30$(23+.<4&L2#;$#;$%$;/24.&#)243+#()'/3)^[_9.2J&(DDH2 3+.<4&L'&(&2'30,$&4;I50&V&'.2#c?8^\_)'$&()+:'&2J;+>#)0$(3+.<4&L2'&2$#)+,+/'.2$# 2'&2(X U+../#$32)$+#9 O+:$4$)*9 7&4,K(/,,$3$&#3*9 2#; H$,& 2) 0+.&I 1/')0&'.+'&9$#^BC_9)0&2/)0+'((/66&())02)DDH(0+/4;<'+%$;&0&24)02#;3+.,+') +'$&#)&;(&'%$3&(I50&)2'6&)6'+/<,+'DDH(&'%$3&(2'&<&+<4&$#)0&26&+,aar92()0&* 2'&<'+#&)+30'+#$3$44#&((&(^[_I8%&#)0+/6092(&#(+'&=/$<<&;0+.&&#%$'+#.&#)$( ;&($6#&;>$)0)0&$#)&#)$+#)+(/<<+'))0&&4;&'4*9$)$(24(+(+.&)$.&((&&#2(26+4;&# 326&I^]_9^[_'&<+'))02))0&,&&4$#6+,:&$#63+#()2#)4*.+#$)+'&;32#(+.&)$.&('&(/4) $##&62)$%$)*262$#())0&(*()&.IU+#)'2'*)+)0&:&4$&,)02)DDH$(;&($6#&;)+'&<423& <&'(+#24$#)&'23)$+#>$)00&24)032'&<&'(+##&49$)$(.+'&2)++4)+(/<<+')2#;242'.$# &.&'6&#3*($)/2)$+#(I50&-0$4$<(S&(&2'3042:^Ba_<+$#)(+/))02)&230)&30#+4+6$ $&%&.&#)02()++%&'3+.&2#2)/'24'&4/3)2#3&+,<&+<4&)+2;2<)2)$+#/#)$4)0&'&24 :&#&,$)+,)0&#&>)&30#+4+6$324()&<2'&/#;&'()++;2#;)'/()2#;3+.,+')32#:&:/$4;I DDH32#()2')302#6$#64$%&(,'+.)0$(<+$#)+#>2';(I ",< 678+.$%#$%.==+4.$*. DDH 32# :& (&&# 2( 2 )+<K42*&' ($))$#6 +# )+< +, D.:$&#) E#)&44$6&#3& FD.EG >$)0 )0& 2;;$)$+# +, (<&3$,$3 0&24)032'& J#+>4&;6& 2#; )0& 2$. )+ (/<<+') )0& &4;&'4*I 50& /#;&'4*$#6 D.E.&)0+;+4+6* #&&;( )+ :& /#;&'()++;9 )+ 244+>,+' 2 :&))&' /#;&'()2#;$#6+,DDHI1$6/'&BWb$44/()'2)&(2($.<4$,$&;:4+3J;$26'2.+,)0&(+,)>2'& <2'2;$6.($#%+4%&;,+'DDHI^B]_;&(3'$:&()0&6+24+,D.E)+:&/#+:)'/($%&4*0$;;&#$# &%&'*;2* 4$%&( >0$4() 2;R/()$#6 (&2.4&((4* )+ 2 <&'(+#p( $#;$%$;/24 #&&;I -0$4$<( S&(&2'30 H2: ^B[_ &()$.2)&( )02) >$)0 )0& 3/''&#) ;&%&4+<.&#)( +, /:$=/$)+/( m <&'%2($%&3+.</)$#69D.E>$44:&2'&24$)*$#)&#)+,$,)&&#*&2'(IQ02))0$(0$604$60)(9$( )02) D.E $( 23)/244* 2 3+.:$#2)$+# +, (&%&'24 ;$,,&'&#) 3+.</)&' <2'2;$6.(I 50& )>+ s:2($3p &4&.&#)( )02) <'+%$;& )0& 0$;;&# 3+.</)&' <'+3&(($#6 <+>&' 2#; ;2)2 $#</)m+/)</)$#)&',23&(2'&":$=/$)+/(2#;-&'%2($%&u+.</)$#6i`+)0)&'.(2'&/(/244* /(&;$#)&'302#6&2:4&9>0$4&(+.&)$.&(<&'%2($%&3+.</)$#6$(.+'&6&2'&;)+>2';()0& /(&'K)+K.230$#&$#)&'23)$+#2#;/:$=/$)+/(3+.</)$#6,+3/(&(+#)0&02';>2'&($;&I 50& (&#(+'( 2#;.$3'+3+#)'+44&'(,+' )0& <'+3&(($#6 <+>&' 32# :&,+/#; $# &%&'*;2* &=/$<.&#)(/302()+2()&'(9>2(0$#6.230$#&(9(.2').&)&'(9(.2')62'.&#)(9&)3I50&(& )>+2'30$)&3)/'&(244+>,+')0&3+44&3)$+#+,&#%$'+#.&#)24;2)22#;)0&$#)&'23)$+#>$)0

22 U02<)&'BIE#)'+;/3)$+# a )0& &#%$'+#.&#)I 5+.2J& (&#(& +, )0& %2() 2.+/#) +, 3+44&3)&; ;2)2 2#; <'+%$;& 3+#)&L)K2>2'& $#)&'23)$+#(9 (+.& (+') +, $#)&44$6&#3& $( '&=/$'&;,+' D.EI 7+,)>2'& 26&#)(2'&)0&'&,+'&:2(&;/<+#D')$,$3$24E#)&44$6&#3&FDEG9O230$#&H&2'#$#6FOHG9+'?2)2O$#$#6F?OGI50$()0&($($(.+()4*,+3/(&;+#)0&DE9OH2#;?O($;&+,DDH2#;$( )0&'&,+'&#+),+3/($#6+#":$=/$)+/(2#;-&'%2($%&U+.</)$#6I 2%;,#.HaJ\/3&$D(#.=(#(9%;+1%-83)8.9%-"+7%.-$"11%1$.9:%8%-; 50&:&6$##$#6+,DE32#:&)'23&;:23J)+)0&&2'4*;2*(+,V'&&J<0$4+(+<0&'((/302( D'$()+)4&>$)00$('&(&2'30$#<0$4+(+<0*2#;0$(:&4$&,$#4+6$39:/$4;$#6)0&,+/#;2)$+#,+')+;2*(.+;&'#DE3+.<'&0&#($+#IQ$)0)0&:&6$##$#6+,)0&3+.</)&'&'22'+/#; BfCA 2#; D42# 5/'$#6p( 3+#)'$:/)$+# +, )0& 5/'$#6 5&() $# 0$( '&(&2'30 <2<&' $# BfaA ^B\_ )0& $;&2 +, )0$#J$#6.230$#&( >2( $#)'+;/3&; )+ 2 >$;&',$&4; +, '&(&2'30&'(I 7$L *&2'(42)&'92)2>+'J(0+<2))0&?2').+/)0U+44&6&$#Bfa]926'+/<+,BA'&(&2'30&'( $#)'+;/3&;)0&)&'.D')$,$3$24E#)&44$6&#3&92($)$(<&'3&$%&;)+;2*ID(;&(3'$:&;$#^Bf_9 DE $( :/$4) /<+# )0&,$&4;( +, -0$4+(+<0*9 O2)0&.2)$3(9 83+#+.$3(9 Y&/'+(3$&#3&(9 -(*30+4+6*9U+.</)&'8#6$#&&'$#69U+#)'+450&+'*9U*:&'#&)$3(92#;H$#6/$()$3(IO+;&'# DE'&(&2'30.+%&;2>2*,'+.$(+42)&;$#;$%$;/24'&(&2'302'&2(2#;$(#+>.+%$#6)+ 3+.:$#& ;$,,&'&#) '&(&2'30,$&4;(9 )+ ;&24 >$)0 /#3&')2$#)* $# ;2)2I Q0$4& DE 2$.( )+ <'+;/3&$#)&44$6&#)26&#)()02)32#4&2'#92;2<)92#;'&23))+2#/#3&')2$#&#%$'+#.&#)9 )+:&)0&3+'&3+.<+#&#)+,J#+>4&;6&;$(3+%&'*$#42'6&;2)2(&)(I?O/(&(246+'$)0.( )+$#,&'2;2)2.+;&49>0$300&4<()+;$(3+%&'2#;/#;&'()2#;/#J#+>#<2))&'#($#)0& ;2)2I1'+.)0$(J#+>4&;6&,/)/'&<'&;$3)$+#('&62';$#6)0&;2)232#:&;'2>#IQ0$4&?O $(/(&;)+;$(3+%&'<2))&'#($#)0&;2)29OH$(/(&;)+<'&;$3),/)/'&;2)2IOH$(#+'.244* <'&(&#)&; >$)0 &$)0&' 42:&44&; )&() ;2)2 F(/<&'%$(&;G +' /#42:&44&; F/#(/<&'%$(&;G )+ :/$4; 2 ;2)2.+;&4 2#; <'&;$3) /#42:&44&;,/)/'& ;2)2I OH $( ;$,,&'&#),'+.?O $# )0&

23 U02<)&'BIE#)'+;/3)$+# ] (&#(&)02)$);+&(#+))'*)+;$(3+%&'<2))&'#(:/)4&2'#(,'+.)0&2%2$42:4&;2)2ID(244 )0'&&,$&4;(:/$4;/<+#&230+)0&'9$)$(02';)+;'2>34&2'4$#&(2'+/#;)0&(/:R&3)2'&2(I ",>?2%+'$2=. '&2(+#$#6I Q$)0+/) '&2(+#$#6 2.+#$)+'$#6 (*()&. 32##+).2J& 2#* $#)&44$6&#) <'&;$3)$+# 2:+/) )0& 0&24)0 ()2)& 2#; >&44:&$#6 +, 2# &4;&'4*I U+#($;&'$#6 2 /(&K32(& (/302(23)$%$)*.+#$)+'$#6,+'0&24)09233$;&#)92#;,244<'&%&#)$+#<'&(&#)&;:*^[_2#; &4;&'4*)+,24492#;2(23+#(&=/&#3&)0&'&+,9)0&$#3'&2(&;<+(($:$4$)*,+'$#R/'$&(+'&%&# ;&2)0$,2,244()2*(/##+)$3&;I7+>02);+&((/302/(&K32(&23)/244*&#)2$4t 50& (3&#2'$+ +, 2:#+'.24$)* ;&)&3)$+# '&4$&( +# &4&3)'+#$3 (&#(+'( ;$()'$:/)&; $# 2# &#%$'+#.&#)I 50&(& (&#(+'( 32# :& +#K:+;* >+'# +' +,,K:+;* (&#(+' ;&%$3&(9 (/30 2( 233&4&'+.&)&'9.26#&)+.&)&'98UV9-ES9#+$(&9)&.<&'2)/'&9&$)0&'$#;$%$;/244*+'2(2 3+.:$#2)$+#I50$((&#(+';2)2'&<'&(&#)()0&:&02%$+/'+,)0&<&'(+#IE,)0$($#,+'.2)$+# <+$#)()+&$)0&'2J#+>#<'+:4&.+'$#;$32)&(2;&%$2)$+#,'+.)0&#+'.92#242'.32# :& '2$(&; )+ 3+#)23) &.&'6&#3* <&'(+##&4 )+ 244+>,+' 2,2()&' '&(<+#(& )$.& 2#; )0&'&,+'&,2()&'4$%&(2%$#6.&2(/'&(^[_ID;*#2.$3.+;&4+,4&2'#&;:&02%$+/'(0+/4; :& <'&,&''&;9 2( 0/.2# :&$#6( 6&) +4;&'9 )0&$' :&02%$+/' 302#6&( +%&' )$.&9 (/30 2( 4+#6&' (4&&<9 $#3'&2(&; /(26& +, )0& )+$4&)9 +' 26& '&42)&; 62$) 302#6&(I E) $( )0&'&,+'& 02( (0+>#9 )02) )0&'& 2'& ;$,,&'&#).&)0+;( 2#; )&30#$=/&( )+ )'* 2#;.2J& (&#(& +, 3+44&3)&;;2)29.+()4*3+#3&#)'2)$#6+#(/<&'%$(&;4&2'#$#6I D;;$)$+#244*9)0&'&&L$()(2423J+,+<&##&(($#)0&'&(&2'30,$&4;I^[_.&#)$+#&;.$(($#6 +<&# ()2#;2';( 2#; 2# +<&# $#)&'+<&'2:$4$)* :&)>&&# (*()&.(I?$,,&'&#) DDH (*()&.(.$60)#+)>+'J>$)0&230+)0&'2#;4&2;)+3+/#)&'<'+;/3)$%$)*I50&2/)0+'('244*,+'2# jm<&#k7+/'3&k DDHK'&,&'&#3& <42),+'. )+ 244+>,+' 2 (<&&;$&' 2#; /#$,$&; '&(&2'30 '&(/4)(IE)$(,/')0&'.&#)$+#&;)02)'&(&2'30'&(/4)((0+/4;24(+:&+<&#4*(02'&;/#;&' 2($.$42'+<&#K(+/'3&4$3&#(&I A'%+;2%+'$2$(B8C.*%+;.9'D%E.?.9.2&*EF'&3 50&.+)$%2)$#6,23)+'(,+')0&>+'J<'&(&#)&;$#)0$()0&($(2'&)0&&.&'6$#630244&#6&( $#)0&#&>2'&2+,D.:$&#)D(($()&;H$%$#6FDDHG9>$)0'&(<&3))+X -'+:4&.+,+<&#K02';>2'&,+';2)223=/$($)$+#

24 U02<)&'BIE#)'+;/3)$+# [ "#2%2$42:$4$)*+,4+#6K)&'.;2)2 7$.<4$,$&;4+#6K)&'.;2)22#24*($( M<)$.24<2'2.&)&'(&4&3)$+#,+'342(($,$&'( H+#6K)&'.;2)22#24*($($(+#&+,)0&.+()$.<+')2#)30244&#6&($#)0&,/)/'&+,DDH9)+ &#2:4& &4;&'4* )+ 4$%& 4+#6&' $#;&<&#;&#)4*9 $# 2# 233/()+.&; &#%$'+#.&#)I E) $( )0&'&,+'& )0& 2$. +, )0& >+'J '&<+')&; $# )0$( )0&($( )+ $#)'+;/3& )0& /(& +, D')$,$3$24 E../#& 7*()&. FDE7G,+' )0& 4+#6K)&'..+#$)+'$#69 )+ $;&#)$,* 2:#+'.24$)$&( $# )0& &4;&'4*.+%&.&#))+;&)&3),244(>$)0+/)<'$+')'2$#$#6I 50& 2$. $( )+ $#)'+;/3& 2 #&> <2'2;$6. )+ )0&,$4&; +, 23)$%$)*.+#$)+'$#6,+' DDH )0'+/60)0&/(&+,DE7I50&#&><2'2;$6.02()0&2;%2#)26&)02)$);+&(#+)'&=/$'&2 ;&;$32)&;)'2$#$#6<02(&:/)$(3+#()2#)4*4&2'#$#62#;&%+4%$#69244+>$#62;2<)2)$+#)+ )0&:&02%$+/'24302#6&(+,2#&4;&'4*<&'(+#I50&/(2:$4$)*+,DE7$(<'+%&#2(<2')+, )0$( >+'J 2#; 3+.<2'&; )+ (/<&'%$(&; 342(($,$&'( /(&; (+,2' $# DDHI 50& (<&3$,$3 +:R&3)$%&(+,)0&>+'J'&<+')&;$#)0$()0&($(2'&X -'+%$;& 2# 2,,+';2:4& ;2)2 23=/$($)$+# <42),+'.,+' )0& 3+44&3)$+# +, 0/.2# 23)$%$)*ID44$#,+'.2)$+#'&=/$'&;,+')0&'&<'+;/3)$+#(0+/4;:&.2;&2%2$42:4& )++)0&''&(&2'30&()+244+>2;2<)2)$+#2#;.+;$,$32)$+#)+,$)+)0&'#&&;(I S&;/3& )0& )$.& '&=/$'&; )+ 6&#&'2)& ;$,,&'&#) 4+#6K)&'. :&02%$+/' (3&#2'$+( /($#6 )0& 2:+%& ;2)2 23=/$($)$+# ;&%$3& $# 3+.:$#2)$+# >$)0 2 O2'J+% 302$#K :2(&;($./42)$+#&#%$'+#.&#) U+.<2'&)0&;&)&3)+'(&&;$#6.&)0+;(/(&;,+'D')$,$3$24E../#&7*()&.(FDE7G 2#;;&%&4+<2#+%&4(&&;$#62<<'+230:2(&;+#)0&)$.&+,2''$%24+,(&#(+';2)2I?&%&4+<2#DE7K:2(&;.+#$)+'$#6246+'$)0.,+')0&;&)&3)$+#+,2:#+'.2423)$%$)* /($#6233&4&'+.&)&'(&#(+';2)23+44&3)&;:*)0&;2)223=/$($)$+#<42),+'.I U+#)'$:/)& )+ 2 :&))&' /#;&'()2#;$#6 +, )0& $#,4/&#3& +, (2.<4$#6,'&=/&#3*9 (&6.&#)2)$+#.&)0+;9>$#;+>($P&92#;342(($,$32)$+#.&)0+;+#)0&D3)$%$)*+,?2$4* H$%$#6 FD?HG &%&#) 342(($,$32)$+# 233/'23* 2#; 3+.</)2)$+#24 4+2; $# )0& 2'&2 +, DDHI 50& 2#24*($( (0+/4; <'+%$;& 2 )++4,+' )0& $#,+'.&; <2'2.&)&' (&4&3)$+#,+'(/<&'%$(&;342(($,$&'(24'&2;*/(&;$#)0&D?H&%&#)342(($,$32)$+#I -'++,)0&/(&,/4#&((2#;$.<+')2#3&+,DE7$#DDH)+<'&(&#)$)2(2#+%&4.&)0+;,+')0&;&)&3)$+#+,2:#+'.2423)$%$)*>$)0+/)<'$+')'2$#$#6I50$(<2')>$4424(+ 3+.<2'&)0&3+.</)2)$+#244+2;'&=/$'&;:*)0&;$,,&'&#).&)0+;()+2#24*(&2

!"!# # 2 $$3 4# &7# $ 8%&9:::

!!# # 2 $$3 4# &7# $ 8%&9::: !"!# $%&'$$($) '$* +,&$$(,-$$., (/&$$(&$ 0 1 # 2 $$3 4&56( 4# &7# $ 8%&9::: 4 #5;38($* '$*8< 4 # 7 # 8 = '$*4 3>"&$$ &+,&$$ (,-$$.,(/&$ $(&$? 0 @1. # 2 $$3 $,$8A$.B%$&,< 6$/&$$$&($$&&

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2782 της 19ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Π

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2782 της 19ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Π Ν. 8(Π)/9 ΠΑΡΑΡΤΜΑ ΠΡΩΤ ΤΣ ΕΠΙΣΜΣ ΕΦΜΕΡΙΔΑΣ ΤΣ ΔΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2782 της 19ης ΜΑΡΤΙΥ 199 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ Π περί Πρϋπλγισμύ της Αρής λεκτρισμύ Κύπρυ Νόμς τυ 199 εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της

Διαβάστε περισσότερα

K s EEMI D U EEMI LMI. H(M) M + M n. dm dn O D D EEMI D U D U

K s EEMI D U EEMI LMI. H(M) M + M n. dm dn O D D EEMI D U D U " #%$&' ()%$* -,5%8:>@?BCFE(GIHIJ*HL>?*QR?FSTC8HVWVYX?F@[\Q]^C _,`HVYa%b>c:S>LS@[: edgf-hfifkjlihiymbnpo8qrjlifkjhstq (jmnvuxwryziw f{jlhstq uxw m q VejlHI}GIG(m ~i-hijlhi}wv }igi%ƒ*q,hi}q WmBnpuxw `-,}w

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 618 τής 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΥ 1967 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ 1 Ό περί Τελωνεικών Δσμών κΐ Φόρων Κτνλώσεως (Επιβλή κι 'Επιστρφή τύτων) Νόμς τυ 1967 εκδίδετι δι δημσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΝΟΜΑ ΧΩΡΑΣ ή ΠΕΡΙΟΧΗΣ Αγία Ελένη Αγία Λουκία Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες Άγιος Δομίνικος Άγιος Θωμάς και Πρίγκηπας Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

H ^ -ur^ctqc.^ixaj(puszij^qzofljira-^cr](j[rc^ Ιΐν^έ'ϊί Ev/tfofl10' f^aupoqwonim^ 7a 77/j, "7C^ i' Ofj^i σ a/> % y K q r u ^ ^ r>^> anuro^ii' «.

H ^ -ur^ctqc.^ixaj(puszij^qzofljira-^cr](j[rc^ Ιΐν^έ'ϊί Ev/tfofl10' f^aupoqwonim^ 7a 77/j, 7C^ i' Ofj^i σ a/> % y K q r u ^ ^ r>^> anuro^ii' «. ? υ Cx(\ -/I /[{Q(j)cpo ^vf-iuxvjrc S c^i I i/o ve C^.^o f o ^Plsc? Gtl> (juj Ua< a/?o To γ'ο^ρό GTc ^Pjf*o. V, icj c c.' tv ' i

Διαβάστε περισσότερα

! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0

! #$%&'( )(! $*&+,-(.//0 ! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0 1 2! " "#$"$ %&''( 3445& 666 "3(475("45( "3,(&6 6685 ' ))*$ + + " #, " $&''(+ "-)". / / /. +- 0 1 /2 /. +-$3 2+- 0$!4 $ 1 3 0 $ /. +- 0$ 0 $ 1 3 +-30$ 1 $ 5!4 0 $ 3 /. + - 0$

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΡΟΣΑΡΤΗΑ ΕΟ Τ. 2556/07 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Ελλιπής διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Εύβοιας

Στοιχεία από Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Εύβοιας Στοιχεία από Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Εύβοιας ΕΤΟ Σ... Α / Α Ο. T. A. ΕΡΓΟ Α ΡΙΘ Μ Ο Σ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΡΟ Π Ο Σ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΠΤΠΙΗ % ΑΝ ΑΔΟΧΟΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ { 1. X ^ o C. ils o c i O jo n t N.Ai\C,\c4 i 1 1 V ' 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ. 1125 της 26ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ. 1125 της 26ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 6/74 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ. 1125 της 26ης ΑΥΓΥΣΤΥ 1974 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) Νόμς τΰ 1974 εκδίδεται δια δημσιεύσες

Διαβάστε περισσότερα

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς.

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Οδηγίες συµπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT (ΑΦΙΞΕΙΣ) Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Σε περίπτωση που κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 27/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 166 της ής ΜΑΙΥ 198 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) (Άρ. 4) Νόΐμς τϋ 198 εκδίδεται διά δημσιεύσες

Διαβάστε περισσότερα

DOKTORA TEZĐ. Canan AKKOYUNLU. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar. Programı: Matematik. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Erhan GÜZEL

DOKTORA TEZĐ. Canan AKKOYUNLU. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar. Programı: Matematik. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Erhan GÜZEL T.C. ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐNEER OLMAYAN SCHRÖDĐNGER DENKLEMĐNĐN ENERJĐ KORUMALI YÖNTEMLE ÇÖZÜMÜ VE MODEL ĐNDĐRGEME YÖNTEMĐNĐN UYGULANMASI DOKTORA TEZĐ Canan AKKOYUNLU Anabilim

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-30/6/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Approaching ecstasy. Eric Banks. Commissioned by Seattle CityArtists for The Esoterics, Whim W Him, and the St Helens String Quartet in May 2012

Approaching ecstasy. Eric Banks. Commissioned by Seattle CityArtists for The Esoterics, Whim W Him, and the St Helens String Quartet in May 2012 Aroaching ecstasy A choral allet, setting eighteen oems y Constantine Cavay, in Greek and English, translated y the comoser, or our-art mixed chorus (), har, and string quartet Eric Banks Commissioned

Διαβάστε περισσότερα

'97:;<9&=9&>;:&?6@9=A86B;:&C& '9::;D9&EB6F&8G9&?6@(=A86B:&& *678978:& !"#$%&"'()$*"%&+(,$-.&-#/0$(-& 1"!!&2345&

'97:;<9&=9&>;:&?6@9=A86B;:&C& '9::;D9&EB6F&8G9&?6@(=A86B:&& *678978:& !#$%&'()$*%&+(,$-.&-#/0$(-& 1!!&2345& !!#$%&'()$*%&+(,$-.&-#/0$(-& 1!!&2345&!#$%&'(()*'+,,-'./(012(/3' #$$%&''((()*$+,-.)+/*'012-'134.'2-5.- *678978:& 4&5567&'89%':;&':95')))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))'2' 4&5567&'89%':;&'=&@:5'))))))))))))))))))))))))))))))))))))))'*'

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΩΡΩΝ ΑΝ ΟΡΑ ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ ΑΝΓΚΟΥΙΛΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΡΜΕΝΙΑ ΟΛΛΑΝ ΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΕΣ ΑΓΚΟΛΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΩΡΩΝ ΑΝ ΟΡΑ ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ ΑΝΓΚΟΥΙΛΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΡΜΕΝΙΑ ΟΛΛΑΝ ΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΕΣ ΑΓΚΟΛΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΧΩΡΕΣ AD AE AF AG AI AL AM AN AO AQ AR AS AT AU AW AZ BA BB BD BE BF BG BH BI BJ BM BN BO BR BS BT BV BW BY BZ ΑΝ ΟΡΑ ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

The$melodies$for$this$booklet$were$taken$from$Georgios$Raidestinos $Triodion,$1884.$$ First$stanza:$ Second$Stanza:$ Third$Stanza:$

The$melodies$for$this$booklet$were$taken$from$Georgios$Raidestinos $Triodion,$1884.$$ First$stanza:$ Second$Stanza:$ Third$Stanza:$ Th$mlds$fr$ths$bklt$wr$tkn$frm$Grgs$Rdstns $Trdn,$1884.$$ Frst$stnz:$ $ Scnd$Stnz:$ $ Thrd$Stnz:$ $ $ $ $ Th$Englsh$txts$cntnd$n$ths$bklt$wr$crtd$by$Fr.$Ephrm$Lsh$nd$$ lt$dvd$mllng$nd$r$usd$wth$prmssn.$

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002293451 2014-09-17

14PROC002293451 2014-09-17 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 282, Fax: (+30) 210 8229454 E-mail: areti@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

perceptron Bobrowski 8-' Niemiro Lagrange Rosen Zoutendijk HooverFe iii

perceptron Bobrowski 8-' Niemiro Lagrange Rosen Zoutendijk HooverFe iii ! #" $" &%' (! ) * + #", %- #" ( $. & / 3254! ( $ *6 $ 78! 9 %' *%: ;=;@?3ACBEDGFHAGI ;=

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΟΡΩΠΙ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 I. Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράµµατος...3 ii. Οµάδα Εργου...5 iii. Ενηµέρωση 12121212

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Ζωνών της UPS - EE και ιεθνείς Προορισµοί UPS Tariff Zone Chart - EU and International Destinations

Πίνακας Ζωνών της UPS - EE και ιεθνείς Προορισµοί UPS Tariff Zone Chart - EU and International Destinations Πίνακας Ζωνών της UPS - EE και ιεθνείς Προορισµοί UPS Tariff Zone Chart - EU and International Destinations Για πελάτες που βρίσκονται στην Ελλάδα -Ισχύει από 31 εκεµβρίου 2012 For customers located in

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

NEW BYZANTIUM PUBLICATIONS SUNDAY AND FESTAL TRIODION AND PENTECOSTARION. Hymnal in Greek and English. by N. and S. Takis

NEW BYZANTIUM PUBLICATIONS SUNDAY AND FESTAL TRIODION AND PENTECOSTARION. Hymnal in Greek and English. by N. and S. Takis NEW BYZANTIUM PUBLICATIONS SUNDAY AND FESTAL TRIODION AND PENTECOSTARION Hymnal in Greek and English by N. and S. Takis i PREFACE The purpose of New Byzantium Publications is to provide all of the music

Διαβάστε περισσότερα

!"! #$ %&"' "()*%#+!#,-'%.# /0)1))!".2 13+0 4!&#!'+!5667

!! #$ %&' ()*%#+!#,-'%.# /0)1))!.2 13+0 4!&#!'+!5667 !"! #$ %&"' "()*%#+!#,-'%.# /0)1))!".2 13+0 4!&#!'+!5667 )# 0#/,-#!892!)):9!#!2%$! *# %!"%!!$.!+!%#!$#)#/$.*;-!$.'!%$!;#% (!%#/")*%))!$),-/2#"%,-!%#/+!%#!/'!-)#0-" 21!". 0$. %$#!$/#%$/"! %#),-/2#)+!3%!-0$!$

Διαβάστε περισσότερα

000054753 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ PARKING ΜΕ 2 Α 000071180A ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 000071301 ΧΡΩΜ. ΚΑΛΥΜΜΑ ΛΑΒΩΝ ΠΟΡΤΑΣ 2Θ 000071700 ΠΕΤΑΛΙΕΡΕΣ 000098500LMS1S ΧΡΩΜΑ

000054753 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ PARKING ΜΕ 2 Α 000071180A ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 000071301 ΧΡΩΜ. ΚΑΛΥΜΜΑ ΛΑΒΩΝ ΠΟΡΤΑΣ 2Θ 000071700 ΠΕΤΑΛΙΕΡΕΣ 000098500LMS1S ΧΡΩΜΑ 000054753 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ PARKING ΜΕ 2 Α 000071180A ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 000071301 ΧΡΩΜ. ΚΑΛΥΜΜΑ ΛΑΒΩΝ ΠΟΡΤΑΣ 2Θ 000071700 ΠΕΤΑΛΙΕΡΕΣ 000098500LMS1S ΧΡΩΜΑ S1S 000098500LMS6R ΧΡΩΜΑ S6R 000098500LMS9N ΧΡΩΜΑ 000098500LMW5W

Διαβάστε περισσότερα

12 th Winter European Youth Olympic Festival. Protocol Figure Skating Event. 25-28 th January 2015 Messestadion Dornbirn, Vorarlberg

12 th Winter European Youth Olympic Festival. Protocol Figure Skating Event. 25-28 th January 2015 Messestadion Dornbirn, Vorarlberg 12 th Winter European Youth Olympic Festival Protocol Figure Skating Event 25-28 th January 2015 Messestadion Dornbirn, Vorarlberg ime Schedule Sunday, 25 th January 2015 Monday, 26 th January 2015 uesday,

Διαβάστε περισσότερα

TABLES OF SOME INDEFINITE INTEGRALS OF BESSEL FUNCTIONS

TABLES OF SOME INDEFINITE INTEGRALS OF BESSEL FUNCTIONS Werner Rosenheinrich 1604015 Ernst - Abbe - Hochschule Jena First variant: 40900 University of Applied Sciences Germany TABLES OF SOME INDEFINITE INTEGRALS OF BESSEL FUNCTIONS Integrals of the type J 0

Διαβάστε περισσότερα

&..., 2001 , μ μ. μ, μ, μ μ μ μ μ μ. μ μ -2000, μ μ μ -2000, μ μ, μ μ, μ. μ, μ μ μ μ μ. μ (μ, μ, ) μ, μ. μ μ μ, μ μ μ μ μ.... 1... 1 2 - μ... 3 2.1... 3 2.2 μ... 3 3 μ μ... 5 3.1 μ... 5 3.1.1 μ... 5

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002150415 2014-07-07

14PROC002150415 2014-07-07 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 282, Fax: (+30) 210 8229454 E-mail: areti@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα