!" "# $"%# "#&# ' (#) "# $%! *##"$+#, -"./ 0( %$"%# 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!" "# $"%# "#&# ' (#) "# $%! *##"$+#, -"./ 0( %$"%# 1"

Transcript

1 !"#"$%%!% &''(

2 !" "# $"%# "#&# ' (#) "# $%! *##"$+#, -"./ 0( %$"%# 1 #" ##53 #) "# 6778

3 #) "#91 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3#"93411 ##53 ;<')= ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3411' ">(#" ";<')= ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3411)/#5#% 3# 5 3"?;<')= ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3411""#)?(%# #((;'<3= ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: #% ;'<3= 6

4 -B#&% # %!(?$"#-#! % #$/-% $ -. C#$9 (" #& "$(+#$9 % # *, #$/ *D!$04#$ #"E%#$ $"F%#$ $!# (# 9$"*G"%"9"&(&#%"1!"! # / $"#-#.D (H% $"IJ 9!$# (%" $%-#"./ (%" C#$ #"E%#$ #H% >K"# " 9 > ($># " $I%!# " 9%(&($#"+#<"$I%!# "14$!$04#$?" 4% (#5./ #"E%#$ $"F%#$ "!!#./ % #"%" ( " (0#$9 $" " #"./%#$% $9$! 5#"H #% #%! " #"E%#$ $"F%#$ L$#$("M"$# 1#"%" (!!?% $"#"./!" % 3 ;NOA9 NOP=9 $% (H% #4". -+#$ 9 * #! $ #"$!./ #"E%#$ %#$$"F%#$ 4% % #$%!( 9!! %3 9 -(#59 (1 ;677=!#-#(# "H"#5./! "M"$# 1 #"%" ( - "" $"4#H./ *#(0-# % 4 & % $"4#H./ #"E%#$ 9 *!%# - % $ $0#$ "$# ( #% $"F%#$ $!# (# 94#"#$%%#% &($#"+#$%!(J1$"./%( - #!%#?% ##40$#(9J#H#" "+(#!#%(./1#(#5./%( #%(./ " # $"F%#$ #" + % % 4 #"#$# ( &+#!" %(CH#$ / % -1 #" #%9!$% * $%-#"./ %%(% # $##& $% % "+(# $" " # $"#-#! -#"./%?,#!! 1 I-!!4II##$"#-I"4#$#"H #"H I#$ ( (9 # I% #" %9% *!$#4#$*#" 4 $!# (# $"%#$ K" %#$ 9 $"*"(K9 4 I &(!%"!$1 I #"H!#" I $"#-#" 4 % IJ $I(9!$# ((K I $%-#" #" 4 I#$ ( K" %#$ (%" 4 K"# "9 ($># " " $I%!# " #H#" Q#I &(#" K<$I%!# "%(1I!$#4#$4$#"I4% (#5 #"4I $"%#$ K" %#$ " I!! ( 4 " " (K#$ ( (9 $"#" I%#$% $ #" $#"9$! -(4#"H #"HQ#%! "!#$4I$"%#$K" %#$L" " $K$(1 I $"##"%"# $"#" #" 4 I "!"#" 3 ;NOA9 NOP=9 Q#I % - #$ #44"$9 4 QI#$I # #!#-( I#HI(#HI I #"$! #" 4 I %#$$"%#$ K" %#$ #" % $%!( 4%9!! #" 3 9-(#59 (1;677= "I!#-#(#K4! # ((K"H"#5#"HI"1I# #"%" - ""*#(#-#%%I#"4 &4 K" %#$$"4#H #"I ((Q!! $I#"H "# ( $I $##$ 4 I $!# (# $"%#$ K%9 4#" " &(#" K$%!(JK%1# (IQ"I I$"$#"4%("$I!%# % " #%( #" " (K#1 &" IHI I 4 #%( #"%(9#" I $"%#$ IK9 #((##" "#"## (!I " %%I(H#$ (!#"!"9# Q!!I I$%-#" #"4%$#!#&%(Q#I " " (K#$"#" IIK$"#-4I-#" #"4I%III#$ (!! (1 A

5 A R 1!0(- - #"E%#$!# (# N 1 "./ N 16 (H""$#+#$ A!"./-BC#$%!(#$.D(CH#$ P - C#$'% (#5./;! =L#$( N 1P1 ($( (#!(#$ A7 1P16 ($#$(*#(0-# P6 1R - C#$'% (#5./;! =L"M"$# ;$$#%"= PO 1R1 (#! % PO 1R16 # $#%"$(+#$ R 1R1A (&($#"+#<$I%!# "$$#%" RN 1!0(L( SR 1 "./ SR 16 % - H%#$ $ SS 1A OA 1P!"./( OO 1P1 3#"$#! # $0#$ N7 1P16 (! 3#"$#! # N6! 3#"$#! #( NR 1P1A *.D NS 1!0(L( #%(./ A 1 #$/-J$0$##%(./ A 11 3*%%(#%(./T A 116 %4%( %%(#%(./ R 11A % " (# %%(#%(./ S 16 ' #(# A7 161 ' $$"F%#$ A 1616 ' #$$"F%#$ AA 1A %!%$"%# AP 1P "#.D"#$# # AR 1R ( AS 1R1 #%(./3 / AN 1R16 "&./$"(CH#$ R1P J" P N 'U SR V1!M"#$2"#.D#"#$# L%(%#$% $ OR V1!M"#$2'#H OS V1!M"#$2(HH P V1 *.D P V16 "#.D"#$# # P

6 4 5! %!B!*# % # %!(*!"9 " $# 9!"$II# #$(./ " (0#$ %#$% $9! #$"#-#.D (H% $" IJ 9!$# (%" $%-#"./ (%" C#$ #"E%#$ #H% >K"# " 9 > ($># " $I%!# " %( &($#"+#<"$I%!# "1 % H "! 4.!*# &# 9 %-?%9 &* ( #&#( %" $"IJ #(#5 % $ -. C#$ "/ J! $%!"/ #$/!$ "&(&#%" $"F%#$1 $"$# "&(&#%" $"F%#$ *#!!? %!$ H"?#$9 * #5!# * (* $"%# $!# (# 9 #" * I#C#$9$%#%! "4"F%"1"#9?% $"$# %!(9* #"$ %-#+&($%$"$##"E%#$ $"F%#$ $!# (# $$#%" "&(&#%" $"F%#$ % */ $" (! $"%# $(+#$;-%$%! $"%#?$(WVWW $% %#("9#9$=1%!$!""!$ # $(+#$ - % ". I#C#$ #&0&#L!$!"!#"$#! (%" % J1" "9 "%("H!0!% $# % H#" (# 9% "/ &"! #$D!#"$#! #9"% 9!" 9!C "# (1%H "! -$$#%"% $&#,% ". "4$ $" ( "+(#$"F%#$ 9($ "%#" " % ". $"F%#$! */ ($./ +#$ $ 1 $I%!;N= 4# % J$./9 " # %!#%# $($ %! */ $% #% $"F%#$%&*#%!(#" %&#%"1 %"!C 9" "9?* $"%# "&(&#%" 4#% $% % -#$#!(#" $"%# 9 "/9!" (H% (.D "! #H%!#"$#! (9 % H "! H#" "M"$# % $$"%# 1$"*GM"$# % ##%! " % ". 4 % 4# - $"./!(0#$ "&(&#%"1 (./ " # $"F%#$!(0#$ "&(&#%" ( #%!E"$#!4" - H% C#$ "&(&#%" $"F%#$1 "4% 4# " (! #H% C#$9% % %-?%!$#.D( #&,!C!#! #$#!./ - ( *$"$##"E%#$ $"F%#$ 9%%* ""/J!(#$# 94,#"E%#$ #% $!# (# 9%#% I##$ %"%#" 9"/* (*#% 1 R

7 "!$"&(&#%"9 (" " ("H X(#% $#"$?$ "#J%9% #"#$./!( "B %"$" (? ( -"./1 % -& #$I% ";NOP=9"/?!0&( $"$- % $"B" $" $"#.D C#$ ##5! %./!(#$+&( * (*! 01 3 % ( 9 J!(./ $ " $#" # J#? %# # 9 &#,!$#4#$# %! ( ($ (9 " " "$# ( -$ " # $"F%#$ 4" %"!!!#./!(0#$ 1 3 ( 9!!#./!(0#$ - %!!#.DC#$ J% %"#%!(#4#$ - 9$%%# 4#9 #J ( $ + I#C#$ #"#$#" (!$ "&(&#%" $"F%#$1 " -&!. %! % *!& ($ % $ (E"$# #"!.D"/ J %""$(+#$ 9 " "9"/ $ H#%" % # IJ 4$"#"$! 5 - #"E%#$ $"F%#$ 4% % #$%!( 1!0%* Y0"$(+#$ Z% "&$%!#"$#! ( 4M"$#! "+(#% $9!#"$#! (%"" 4 %*$ $"/ % $$"%# $%#"%"#"&"./!(0#$ 9I&% " #& 5# - C#$! -% #!#1#%9(H*$"+#$"F%#$!" #" #H 9 -#"% -$I,$"./* & "!!9 4+H#( L"/ " & % % (" #& C#$ C(# $"#" L! L >K"# "#% 0""$(+#$ "/- " $"#-#.D #H#" # K"L$"%# Y>K"# " Z9*H "I!.?$ A794#$##&!# %"!( " 1 /#J #F"#$* #%!E"$# % - H%#"E%#$ (./ $% 4%./ J!$ #& "I # $"I$#!( $( &(+#$ % $"!#./, Y0"Z9* #5# Y>K"# " Z1 #"E%#$ J!$ #& 4 % #"5# " # $"F%#$ % 4% %#! #$( L Y*#(0-# H ( $#&ZYI#!CJ!$ #& $#" #ZL9$B & (#! *D "&(&#%"$"F%#$9$%+!" H#9?"%0"#%&# 1 #%9-B#&% # %!(?$"#-#! % #$/ % $ -.C#$9 (" #& "$(+#$ 6 9% # *,#$/*D!$04#$ #"E%#$ $"F%#$ 9$"*G"%"9"&(&#%"1 6 #" *./ #"%" ( "$(+#$! %" *D 4" "&(&#%"$"F%#$9B "E%-#% #H (" #%!(#$.D!(0#$ $"F%#$ 9$% +#$#1 8

8 $(+#$ $"%# "&(&#%"!$ % $!#"$#! # %$ "#% $"F%#$ *!% "$ % "!$ "&(&#%"9% %"-. %% 4% (#5./C#$ 9#"H %, # %( $$#%" $"F%#$* & % " "&(&# 4#" ( "A71" "9! #"$! " (##$ %"%$ "#%9?!$# % $ -.C#$*$(*%!#%#!( " *D( $#",#"E%#$ $"F%#$ 1 % # 9! "9 * #"H #"H#" $# #"E%#$ 2%#$4" %"94#% $$"F%#$ #"./" %-" %!1 $"#-#./!$04#$!"#!?!"./%#"%" ( " (0#$$! 5 - % ( #&,#"E%#$ $"F%#$ $" " #"./ %#$% $1 #"%" (!!? % $"#"./ %(!" % 3 ;NOA9 NOP=9 $% (H% #4". -+#$ 9 * #! $ #"$!./ #"E%#$ %#$$"F%#$ % #$%!(!! %3 9-(#5 ;677=!#-#(# "H"#5./! "M"$# 1+4# 4 %#"%" ( " (0#$!$04#$9% 4% $% 4#"&(&# & -B#&% #H (4. #%"/ #%!E"$# C#$ " (0#$ - H%!! 9 %!H " (H% #"%" ( " 5 1!$ $" ( %!! C#$ #!"/! #"%" $% (9% #% % "4* --B9#?9#"%"&%(H#$ %" * -B"/ $"+#1 -B#&!#"$#! (9 4% 9 + "" $ H 4"$#" %"#"E%#$ $"%# $!# (# 9#(#5 "#"%" (!!% "%$"#./*""I% 4% (#5./?%(I* I#!C%*( +- 13!" #"%" (!!#$# I#!C +#&## %M$!0(1!#%#!" % "+(# $0#$!! C#$ 4% (#5 #"E%#$ $"F%#$ 9$%M"4 " 4#"#./-BC#$ - "%? "+(#!!13 (9$!0(4##&##%! 1!#%# 9 (?% 4#"#./ $ $"$# #%! "9 /!"!" $"# "$# #! $"4#H #% $"F%#$$%%#% &($#"+#$%!(J ;(("9NNO=1 #$/C#$ *H,%(CH#$ 9-B#&"/? (#5 % 9% (!#"$#! #(%"%$ "#% "%#/ $! (H% $"!" %" $"F%#$1 3$ ( (%" #%! "*4 %#"$! #"%" ( " (0#$*+!!#"#$ S

9 $ (#%#.D $"#-#.D C#$ 9%##"4("$#!( %? "+(# 1 #$/ C#$ 4# #&## % "+(# $#$( "M"$# 9! # 4#"#.D C#$ *!" %! #"#4#$./ (%" $ # ##"1 H"$!0(!" %(C#$4% (#5! "+(# #"E%#$ $"F%#$ $%- "!!%(CH#$ % (H% $"#-#.D C#$!" "$!0( "#1%("&(&#"$!0(#4 H " % ## %( * - % #"E%#$ $!# (# $$#%" "&(&#%" $"F%#$ #"$! J!(#$# %" %#" " %#$$"F%#$ #"E%#$ 1!!C#!#"$#! ( #"%" (? #"H " (##$ %" %#" " #"E%#$ $"F%#$ $!# (# H(- ( $% $ $0#$ # # #* $"#$#" % %#4#$ %9 #% $"#-#!!!#./*% " (0#$"$+#,#"H./%#$% $$"F%#$ 1 (?% "&(&#%" %(9 $!0( #$ #%!E"$# % - H%%#$% $!" % &#/ $0#$ #"%" ( " (0#$* M% #!!! #! - H%9 "%#" $"%" Y%( H% - " H"Z1 $# X(#% $!0( /!" (H" ( %( "&(&#"$!0( "#1%X&# I+% & H %!#-#(# J!(./%(9% -B#&?!"!" (H"#! "+(#*!% 4# $% #"%"9 $% M"4 - %#$% $1!#"$#! #-($ " (# /2;=#"&./ $"(CH#$ [;6= #./ 4#" "$# [;A= H&"[;P=J"1(?%-($9 (H"! E%#%! "9*"/ 4 % $ " -($ "#9 %-?% / $"# 2 ;#=! E% J!$ #& [ ;##= #%"/!0 #"&#%"1 #(#5./ %( #%(./ #"?%# $"" # $"F%#$ #" J#% #& *D %(CH#$ % %(CH#$ % $$# (H"!" #%! "/ - "$!0(9$%-B#&!#"$#! ("4 #5!#./ " 1!" $"4(# " - "/ /!" 4% - "$# (9!" #"#$ 9!# 4$? - $% #!" / - *#1 "! $ 2 ;= 4%(./ %([ ;6= "+(# H [;A=!"./( 1 O

10 !)*+#,-.!+-%.-!"/01"2!!)"+!,"%+!!" "#!"! " $ %!!! &! %! ' ( )*** +,!-. 3 /+4#56 #$/ *D 4" "&(&#%" $"F%#$? "$# ( % $ -. C#$ * # %!#%#!( " *D ( $#", #"E%#$ $"F%#$ 1 $I%!;NS8\NP6]=9 % "4* - "&(&#%" $"F%#$9 $ Y% ". $"F%#$ Z$%!"$" ( "+(#1( 4#% & *!$ "$# ( $! " "+(# $"F%#$? $!# (#% $% %!$&(#&9$"# " "I*4 9! B+ (! J9 #" "/I&##"$!!($"%# 1 Y!# (#%;111=#-K" 4% %I 4 $"%#$ $I "H "" "(K"&#-"&$ "- #" K1;^=I4" %" (#%!(I ">!I$!# (#"H#"#"%#"$%4%I;^=!$4#"# ( % #" L#4 % K I -#(H#$ ( % L I #"$ "(K&(#"#5 I $"%#$ $ 4% Q#I#"9#"$ "(K K#"H I ( "9#"$ "(K $ #"H "Q"1I#!$4 #&$#"#I"# (4 $ - $!# (#%Z;$I%!9NS8\NP6]!!1O6A=1 $!0(94$?- " #& 4% (#5./ " (0#$ %4"$# ( C#$! - #"E%#$ $"F%#$ 1 #$/4#!" 9#"#$# (%"9 "E%-#*!$I % % $#"E%#$ 9 #" *%- $%!(9$% + &# # "9 J#B %-?% $%-#"./ $% %#$#"E%#$ 1 % % $#"E%#$ #H"#4#$ % # *#"$(# % -$# YZ,& #+&#!#"$#! # % $$"%# ;$"%9#"&#%"" =["&(&% % ". "!H" * + " 4# $"*G"%""%? "+(# " ( -#1 %#&./! % $#"E%#$ #H#"! # -&./ H( # %!0#$ *%#& %!H" $%2Y*%#" % BC# N

11 " $$#%"TZ Y! * BC# -&? * %! $0$(#$ TZ1 -$!#"!.DC#$ 9-BH "I "%# 9% &5* # "/#"H J!(#$ $&4"F%" A [ # 4#" -B4% $ (%"$"# % ##%! "1!$ 4#"#./9 -./"$+# * (* # #%!D $(#%#, "+(#9* %-?%/#$#1 %4 $#" # $"F%#$?*#"!( "+(# #"E%#$ 4# %!$#( "1%* "( &%!0H "&#M"$# I&% $#(./"#4$!#"$#! #L$#$($$#%" P L9* $" ("H?$(WW1_!0&(##"H#* %%" R "* #4$!#"$#! ( ("9 %- 9 %!09 %- % "I % $J##1!#%#9" "NA79%!0#$"L#"#$#!#((9#$I(( 5" L % #H% #& J!(#$.D C#$ 2 (>K;NAS\N6S]=9'#$I ;NAA=9 ($>#;NAA=9 ;NA8=9$I%!;NAN=5(;NP=1%!C!-(#$./ ( K"9 $!#%"!"+&(!( - "" # $#$(9 4($ % %( $#$( #! $( <%(#!(#$ "+(H2 ;NAN=9 %(" ;NAN=9 #$> 4 9B+" & % % ". "4$2!!"I % % # #"E%#$ $%!( 9 B 9!$ & % J!(#$ "/!" $#$(9 % %-?% "M"$# $$#%"1 " &+# $0#$ %(9!#"$#! (%" %( 9 * -#& %% # $ 4 % (Q ;NR8= Q ";NR8=1 % %( %#"0$# % H"%%"9"* ( J!(#$.D$#$(!% "$ %%H"!( " 8 4$$" (! # $$#%"1 A _#" "-& *! %# "$(+#$ 4#"#./#?%#!CJ#%,&#/ $ 2Y `IKa#" $(($#"4 #" -I-I &#4I $ ($"%K- I " J!(#$# 4#"$#" 4-#(#"H! ((( " (H K% L %$I "#$ (9#%# #" $"%KZ ;$ 9NO79!18NS=1 (&#/4( % ". " $#M"$# $"F%#$ (!I A ;677R9!16S=2 Y#" $\ 4% I% #$# " $ %#" $"%#$] $"%#$ IK-H " - $"4 Q#I % I% #$ #" $"%#$1 I# H%" - IQ I Q( Q>9 " IK #& 4% -& #" "#"#HI1;^=4KQ "IK9(>;^=$"%#Q##"H-4NR71IQ!!(QIQ#"#"I $ ($"%KZ1 P % 4#"#./%(I%+!" "./H#"1 R - ( *% - H%#"E%#$ "%%!4#4$!#"$#! ( % $$"%# [! "9! */4# *##5%!#,% $#"E%#$ "/, "+(#% $$"F%#$ $%% "9 $"+#*$ ;NS6= 4#% 9*(H */$#$(! H"!( "4# %( $$#%" "$(+#$ (Q<Q " "/!-(#$./ (1 % 4# # "#%"9 9!#%#!$ (& # " "+(# #"E%#$ #%!(0$# " (9 " J!(#$ %- 4#1 YK I#"$#" 4 "!!!# ( H I ""$K 4 K% $#(( $ "- -(#I1;^= &##!#-(;^= I I " 4 HQI% K#(4 H" 7

12 ?$ NS79 $%!-(#$.D $ ;NS69 NSR=9 $ " # >K"# " - "" - H%$#$(9!#"#4#$ %$#%%" %*$#$( S &( 4$!#"$#! ( #$/-#"E%#$ $"F%#$ 1!0 $(%#" $% # #$( # O ;/, 9 = #%# $0#$ &K"# " N 1! #%(9 #&#/" $$#%"4(./&( %#"#%#5 ["/"% #&#$%4"F%" #4" -! ##"%" # " (0#$##" 7 1#" #%9" H" %?$ NO79$%!-(#$./ #H%;NO8=$ ;NOO=9 % $$#%"9 %(I9 4% (#5./ # $$#%" &( 4$!#"$#! (9-"4*$"I$#$%$$#%""CH"1 -B#& $!0(? H - %!" &# $0#$9 $%!$# (M"4 X(#%A7 "1" "9 #" *- "#"/B 4$!#"$#! (9"/! #J ( 9!#"$#! (%"!* I+ % J$#&! $"#-#./ "$(+#$ " #$/ (9! * (H% #?# IJ 4 % J!(#$# %%%" "#!# - "" 1 9! %( 9? ( #& %" 4+$#( ##"H# J# ;"$(+#$ =9! ( I+ % "% & # " IJ# 9! "9?!$# (H% $#?# $% # $( *!%# ##"H# H! $"#-#.D J#"1 3 #9 #$/ %(CH#$ "/!#J %H"!( "+! #"#$# ($!0(1 -B#&? $ $ $0#$!#"$#! # % $"%# $!# (# 9 $"*G"%"9 J!(#$# $%(CH#$* + #(#5 ".D $!0(1 #$/C#$ *H,%(CH#$ 9-B#&"/? (#5 % 9% (!#"$#! #(%"%$ "#% "%#/ $! (H% $"!" %"$"F%#$1 4$% >#"H4$#(( #"1;^=\I4]IK4I! #"4I4$% #" #"#"H "4 #"$ "IK4( HI(HHIZ; 9NAN9!!1P9R=1 S _#" "*- -$#$(!04#% $!% #$/- $!#"$#! # L Y*#(#-#% " K #" K$(Z J Y*#(#-#% ( #" K$(Z1 ( $"&?# " "/ -& & " # % $$"F%#$ % # H (9 % *!% $# $( "&$(+#$ H & %$""1 O (H% #?# / "#9%!%$"# $% - (I%#" # #HK( "9 3$;NO6=[("93(;NOA=1 N #" *"I %$"#-0!!" #& 4 (I %(9""$ $"H# % 4%( %$!$$%&(+#$1 7 #?# B+ " - H%?* BC# -# / YI *#(#-#% $% 4 4((K #" ( $"%#$ H"Z ;(K[3$9NNR9!1R=1

13 &,7#/%/2-"+%8%"2% " " " #$/ %(CH#$ % # %!( ;./ 1A=9? #%! " 4#"# 4% $% / (H" $"$# * 4 % %"$#" " #"./ $#% 2 $%!"" "$# # % - H% #"E%#$ L - L (./$%$"$# #&#/"$#$("M"$# %#H%"?#%! #9$%%!-(% " (0#$< 0#$;$"%?#$= L "$#! $%!"" $#"+#;$#$(="/ $#"+#;"M"$# =!!%## #(#5./%? $"%# $(+#$ 9*!(#$ %!"?# $#"+# 1$#,*/ " (0#$ 9 I &# % - H% C#$ 2 #?# $#$( $% $#(.D % " "M"$# *#(0-#9"% (%" $#$%%*#(0-#%C&(1?$ R79 # 4 % $##$!( 4% JCH" -#+# $% $%!"" "M"$# 4 #"5# */ #"H./ " $#$( "M"$#! #$# $%%!-(% C#$##";3 9NOS=1 /?/$(!*$%!""& % " (#! %"[ *#"I %$%4$ #"E%#$ $"F%#$ % # %!(!$ %#"H+(1 3 &# %-#HG# "!" #$/ C#$ A 9 $#$( "M"$# / $"# $% % 3 ;NOS=9 B 9!" $% $%!"" C#$ #"E%#$ $!# (# "/ $% ( % $%!#./ " (0#$ 0#$ 2 Y111 $#$( "M"$# / 0 % $"%# $!# (# 9!$#& %" $#, 1,!23 #"" " $"%# 9% #0&# %%$%% % %#"./C#$ % # H (*$%!" Z;3 9NOS9!1PP=1 ##"./9?!0&(!$- * 4% #"E%#$ ; BC# = $ $0#$ $#$( "M"$# "/ / $"I$# 9!"%9!$#& %"9 $"F%#$ P % ". ( R *!D1% %H (9 "M"$# *-&4#$$#%"9!#9%($$#%"/* " %J!(#$ 4"F%"1 6 3 % # (I&V$((#;NN=9$!16 P1 A $#$!0(9!$%!0#$< 0#$ $%!#./"$#$("M"$# / -! # #$/ 4#(1 (?% #9 + #(#5 % 4#"#./% # $" $#$( "M"$# 9 $# 4#-& "/,$ C#$ 1 P "$(#""/!" (#%&#%"9% %-?%! E%!$04#$1 R /$"# $%% ". ("/!" % ". $"(CH#$!#& 9% %-?%* (*#! "4%./`! E%a $"F%#$ 6

14 !!$#& 4% (9 Y$#$(Z!!" $% % J! "/ % 4(.D Y"M"$# Z!!" " 4% " ("H 1/!"L!"/ (H#$ %" "$+# L!" % $ C#$ $%% %-9 * "/ #%!#-#(# % #"H./ " (0#$ 9! * (?!!%#"%" (!$04#$ "$!0(9"$#$("M"$# /#"$! $%-BC#$1! # "./$#$($%%!!# % $"F%#$ "M"$# $%!!# % ". (9?!0&( ( $#"+( # $"$# %# #%! "! * (* "+(# #"E%#$ $"F%#$ 2 #" -#(# #"E%#$ #" -#(# (1#" -#(# #"E%#$ 9 #%$% $#$(9 + $#!!# % 9! * #" -#(# (+ $#,% ". (9 #%$% "M"$# 1 % *% # "4 #5 #%!E"$# $"$# % $"%#? V$((# ;NN9 NNN=1 # $"$# #" -#(# "/ / 4 $#(%" ##"H0&#9 %!% #H"#4#$ %# #4"1 3 %# %!9!" #" -#(# #"E%#$ %$"%# (Z9" " #& %" "#$# -#(# #"E%#$ ( *#(0-#1" "9 #" *$"$##" -#(# ( 8 "/I&# #"5# S " "+(#$"F%#$ 9 #$/%!&;#%!(#$# %"=!" " "+(#$"F%#$ 9$%!J%!(" - H"K"$I%!1 $"$##" -#(# ; -#(# =#"E%#$ +( $#","M"$# #&HM"$# ; $"&HM"$# =9!C %!*" #X-#9 % %#" I##$ %"9*#(0-#9! "+(#*!D%1$ 4 $%! %"% & #+&(%4M"$# %%#" ;V$((#9NNN=1 3#%!(#$# "/##"H#4"$"$# -#(# #"E%#$ L #"C#$ 9 -# (9($ (9 H(- (9 $1 $"#./ -#(# #"E%#$ "/?%# #4"! %!$ $+#$ L %!$ $+#$ $#"+#? *#& (" *#(0-#%#"0#$;V$((#9NN9!1AP=1# HC#$ (# $% $"#.D $"&HM"$# $+#$ L!$ $+#$ $"&H! 8 %+&# H#9! M"$# $"$#" "+(#$"F%#$ $ 4 ( $""-#H"#4#$ 1%%" V$((#;NN9$!P=+&# H#9 4#"#./ #" -#(# ("/?!$# 1 S %4 $#9$%-&V$((#;NN=9?* #?# #" -#(# (4##"5# " $"%# &# J!$ #& $#" #1Y #" (J!$ #"%($I $#5-K (!#"% -I"(K" -(H#&%#"(1IK IH" ((K! (IHI#"$I%(I -I &#4IK%#$ ((K" -(Z;#-#1!1PA=1Y%($I $#5-K (!#"# $ ((K" -(9#"I"I % ((#- "$I %&I$"%K44I$"&H#"H! I #$ ((K%#4#I-I &#4IK% "% >#" -(Z;#-#9!17=1 A

15 ##-#./!- -#(# #H#" (* "I+%!-./"! #%+#$ 9 #5*? % 1 9! "9 +&(!" &# #"E%#$1_ #" "* % % %+#$ 9 $"+#!(H# % %+#$ #4"$# (9"/ "I #%#!(#$, $"%# 9 * 4( 4% $# $%* "./*#(0-#" $#M"$# $"F%#$ O ;V$((#9NN9!1AP=1 $"$# -#(# (9 4% (#5 " " NA7 " E%-#!(H# %" ;$41 ""&9 3"K H#"9 NAS V$((#9 NN=9 4,!#M"$# % $%! %" * (# #& #% #"E%#$1 4#"#./ #"5# " % %+#$!( $( ""&?2 Y K%# $ ((K " -( QI" "#"4#"##% ( #- "$ $I "H I* (# #& $I $##$ 4# K" %#$ -I &#Z;V$((#9NNN9!1P=1$"$#?%#0H#9!#"$#! (%"!( #?# #X-##"4#"##% (1 $"$#!0&(? ε 2 Y K%# ε " -( QI"&# $I "H I* (# #& $I $##$ 4# K" %#$-I &##" $"*"$ 4 #- "$ " % (( I " εz ;V$((#9 NNN9!1 P=1 $"$#!" #H"#4#$ #-0 *#& (M"$# #X-#[! "9 4#"#./ #" -#(# (?% # % */ H * % "# -(1 - ( *!( #-#(# #?# -#(# (+%# $# H $%!(J# N #% [$% $3#HH#"2Y"$%!(JK%#& $ ((K -(Z;3#HH#"9NSP9!16P8!V$((#9NN9!1PA=1 + % #%! " #"(./ " %- $"$# -#(# 1!!# #%#% /( $#",$ $0#$ * (# #& $%! %" #"E%#$1 % #% (%"#"+&(? *( %* $%! %"#"E%#$9$"*G"%"9!!# -#(# #"E%#$ ( %%$"*GM"$# % % ". (13 #( ((./9%J%!( - " #%!(? #$/ -#(# #% (#" *.D #4"$# # #4". 4#"# H" %L0!#$%($$#%" $#$(">K"# "!# % L*9 $$%! E% #% 9!%!" ( #" %#$ %"#"+&# +&#[ B 9 #%? (%"#"+&(9!# $"#./ -#(# #"E%#$? (!% (./"! E%1 O Y I #Q9 4Q %4IHIQI#$II &#"$K% #$!- -#(##$%((#"H#" $"%#$I &#%!(K %9 II "!& " " (K9IH#$#K4I#%($"%#1 I##I$ #"! #$( 4"Q$( #$ ($"%#$ "V$"%#$Z;V$((#9NN9!1P=1 N $"$#(& "! $#./-B/#$#"./H#"1 P

16 % X(#%!" %$ $ 2 4 #% #"#"$ %" #"+&(9 "!" &# #"E%#$ * " (9 "/ #%! *! % $ "4%.D #! -#(#5+(1 #%# H %%!?$# 4 -#(# 9*(&%#$"%# $# * #.D #" -#(# "/ # % (& "9 % &5 * "/ / -& % ". -$ $% " 4*GM"$# 1!"&# -#(# #"E%#$ 9 $". *#% $"F%#$ /+&#!*#.D#"+&#"/"# %!% "$!D* #% ( * (%(4B (#" #"& # "1" "9$% 4#% V$((#9Y###"$ #"H(K$H"#5I LH" ((K! >#"HL$"%#$K% ""(#" "$ ""- 4(K!!J#% -K(#" %(Z;V$((#9NN9!1A8=1% ( #" " 4#!"! ( ;NSO! V$((#9 NN!1 AS=9* %" *?$"#$ $"%?#$ #$#" #"/!%#%##"H#%#% #" %#$ %"#"+&( $"(!!# ;"/(#" = %%( +&( B# $I*JCH" 67 1!"&# #" -#(# (9 %-?%?!0&(!%?# #"&".D # * B% 5#! " #" -#(# 1 % J%!( #%! "9*+%!#%"9/ H( # $%! %" #*!%%H#% %-#" (%"#"+&#4% 5# #" -#(# 4#& 1% %-$ 9#"E%#$ (9! "4- " $ -#(# #" -#(# $" $% #4"#%!(#$.D!(0#$ 2 "* "!#%#! H# 5!9 H"#%!(#$ #"&".D -#(#5 1 %+&# H#9!!D *#*#% $"F%#$?$ $#5! %-#!#" -#(# 9 #" * #" -#(# (! % (&E"$# % #99! "9* (*$"./-BC#$& (& %$"#./ /% %- 4% #" -#(#!#J ( #%!(#$.D#%! "9 "! $%!"/ #"E%#$ $"F%#$ * "!!!#./!(0#$ 1 3 "9!! C#$! "+(# #"E%#$ $"F%#$ / & (# %% $!#"$#! ( #-0 " J!(#$./! 67 (?%##%! "! - (- J!(#$./%&#%"$0$(#$+ % # "1 R

17 $#$( "M"$#!!# -#(# #"E%#$ -#(# ( $# %-9$% $ $#% )-%-/+!564.:-+-;"2-1),"2!5<-%-+4,;7"2!%!#"$#! ( -B#& $!0(? % "+(# $0#$!! C#$ 4% (#5 #"E%#$ $"F%#$ 1 $0#$!#"$#! # 4%, 4#"#./ -B %? "+(#9 " $%!"! #!#./ #% $"F%#$ $% #% &($#"+# $%!(J;(("9 NNO=1 " " " $0#$ 9! "9".//!"!"$"# "$# #! $"4#H #% $"F%#$ $% (1!"./9%#- " #"!./ 3 - #"E%#$ $"F%#$ 9 #(#5 - (#&%" 9 %!*"$+#9+%# #H#" #1 %!#%#(H 9% # #"E%#$ $"F%#$ $!# (# & - " ! 1 #"E%#$ $!$#"./"$%!""-B#& & (#./$#/ #"#&# # $%!"" -B#& $# 4# H(- # ( "9 " % ## &59!(%"! $# (%"#%!&#;3 9NOS96776=1%! ( & 9 $#D H"/ F"% (%"$ (-+#$ #"E%#$? J %" "%# 9B 9 M"$# % $"./$" (9*!%#!". 4#9 $%( #& ("H %!9 B J! "/1 $#DM%4##"!"""%!9!$#"./"$#D (?"$ # %"#"E%#$1 - ( *9 #" * F"% 9 $#D / $"#$#"!( #"##.D9 $# #&"% $$"F%#$1* H"4 5%?$ %#"!( I#C# $(#& #% "/#( %"!(!4M"$# ;# 9 #9 NNO=1 YI- #$ (%"#" $#K#"I - $#"#&# (9- I $# (#"#&# (9 " QI#-I $"$#& Q#I#" " $"$ IHI $#KZ ;H"9NO89!1666=1+#%! "4"!"( HH $#D #"#&# #1 % $ I ;677R9!1 6=2 Y#"#&# ( -I &# $(($#&(K $ " HHH $%[ " IK $ I# $%;^=1 I &# 6 -&# %" ##"./"%%!4# (#5!(!!"" # 9!#"$#! (%" *(*&# %J!(#$ %-9$#$("M"$# 1 8

18 $! "[ "! "#" "#"4("$-I &#Z1 3 ( 9 %-?%"/ &J H * ",I#!CY#"##" (%-"Z2$% ( %# 9 #;NNO9!1A8N9" =9!./#%!4#.D#"#&# #,$"4#H.D % $#%?% 4"#%! "#"E%#$ 1 (%"#%! "? 9 9 $"%# 9 B 9!". % 9$% $ $0#$ -+#$ %#$ 9"# $" & & (1 $%-#"./ $#D F"% $% $ + %"+##%!(#$!#%#!#"$0!#-+#$2:!;3=1% (#"I H #9!#"$0!##%!(#$!#% 5# $#/H L*4#& %"? % $#/L%#%"H "IL-* ( % H%$#/4#&? %#%";3 9 NOS9!1 R=1_!0&( $## H 9% "/?!0&( $## $- 66 9!# * " $-!" $#/ % # H" H ; ($>#9NRP=13$"##%!#"$0!#-+#$*9%#9"/$"##% # 9 % #& (H#$ %" % $"%# %$ "#(%"+# [ # ##"!% - "!#"$0!#1 -" *? %!#"$0!# *#(0-#9 % &5* H"!%%!!&#D1 9!%( 9H % 4"#"$5! #% 9!!%##"$(# %#".D $ # 4 *#(0-#9* #"5%"& $#D1%+&#"./1P9!#"$0!#?4" %" (! ""$#$($"F%#$""#4#"#"./161 % " % 4" %" #%! " #"E%#$ $"F%#$ 9 3 "/? (H#$ %"!"! #! ""4"$#" %" $"%# $!# (# 1 3 % $"%# $!# (# L"/!" %$ "#(%"+# 6A L?!$# (H % #2* Y(CH#$ Z!#"$#! ( B 9 $% $ J9 & (#5./ $!# ( L #& % K"1 (%" 4# % (H% %# #"$!!(!#"$#! # $B # 4" %" % 2 K"9 $I%! ($>#1 K" ;NA89$!1S=4#*%%(I4%(!#"$0!#C#$1" I# *# 9!! #%!(#$# %"9 $" %#".D C#$ 4"$#" %" $"%# $!# (#? H/ #*5 $!# (# L #&$!# (1_" $"J9 $#D $!# (# #"&#9 *! H# _!0&($##!.*#+$- * "# &"# 9% "/ %-1 6A $"%# %$ "#(#%!(""$ J##[ ##"./?! %"J!##& 1 S

19 - " $!# #" -$!( & (#5./!# #%"D9 % 4"#& 6P % #& 1 39%# $!$I%!;NS8 \NP6]9!1 OPR=9 + $#, #?# *! -&#&? "$+# -$ $" "! #&#4#$./[ I+9! "9 % "M"$# #"" #% H./ $" "#&# 1$"J% ". ("CH" 9 %-#"& &#$%3 9 6R 9! " S 9*(&,#"./ % 4""$# ( ;< LY^I4 $I IQ(H"#"(K $I "H $"*"$4I&K $#"4I H"Z;#9$ (49NN9!1P8=1 J#%9! "9 $#D $$# # I $>( ;NRR9 N8= * ( % %-#" $"F%#$ ( 4% * " #%!0&( 4 5!&#D8 $%% H% $ ($(+&(2Y^QI " H"#$&-K% "4"aQ" HK# "Q " ( H(K"!#$ -(&"9 ( 4 ((I H"Z;#9$ (49NN9!1P8=1! " $ $0#$ #"0"$ $!# (#%9 $" " #"&./9 % ". # ;9 % # 4% (%"9! E%= L B 9 H./ "CH" #"&.D" "# %!(*9! 4#"#./9"/!% $"I$# 8 L9 #%!(#$ % %-#"$ $#5!5!""#K"# "<"#HI# "1 #H##;NN9!1PO=$( #4#$ %#!#"$5 $%5! 6N! ##"H#*($( #4#$ %5(.[!"+% %H# 1 #"$! 5!9 K" #"5#!$(# # "$# # % # % $#/9 J! " "$# 4#"#!%# * J#(#%"!$1 -!#"$#! (! -"./!%#! 4%./ J!$ #& - #"$5 "/ $"I$#%" #9 6P #%"/9$%+&#"./1P"$!0(H#"9!#%!!(#%! "! ""$#$($"F%#$1 6R Y^ "&#"%" I $I "H9 #I "H"(K IHI JH" I$>9 I# $ ( $I $##$;$I"(HK9 9$%%##9$=Z;#[H##9NN9!1PO=1 68 / $#" #?$"#./4#$#"! "/H#$# ; &#"[ $>#"""9NNA9!!1A6 A"I 9677R9!16=1 6S Y%!$?$I % HC#$* "9! #"4#"# -&.D9 %?# %! #! $# # $#"$#% 9! %"X% 4#"# -&.D9 " % $"&H# $%!- -#(# %;& %-?%V$((#9NN2P7=1%%!$HC#$#4"*GM"$# &"I#C#$(& % % %% ("H! 59B 9Y$I*Z ( C#!%4#%!+#Z;"I 9 677R9!16=1 %!" #%! "!$ HC#$ +$#"+#? *2 Y4 #" K H#$!$##!#-(#% I!$ ##$;% "9& # "$9 $( #"4"$#"9$=4% I-&& (4 #"H(#%#Z;I!2<<QQQ1$-#1!(#%#1#<H( K<H#$1I%(=1 6O #$/-#&#-#(# +% "$!0(A9" #$/% # %!(!-(% 9"$# (! * (* "+(##"E%#$ 1 6N Y 4#" (( I $ #"&(&#"H ">"Q" &" I #%!#-#(#K9 &"#"!#"$#!(9 4 4#"#"H I!- -#(#K ##-#" 4 I &" I%(&Z;#9 H##9NN9!1PO=1 O

20 $ " 4 H#(# I#!C- * # J!$ #& /4% 1 %"&$"$#H "I #%!E"$# L!2L %#"!( $%!./"$"I$#%"#H"E"$# (& "9B 9H $"4# ". " J!$ #& 4% 1" #%9$%- "%%$"I$#%" #;!%# -& =9 H"!% $%! %"%# ##" "#9!# $#./!%# #$#" #?%!$#"#&# (9#"4("$#! $ $0#$! #$( A7 ; & (I9NN6=1!$4%./J!$ #&! % $#/ H % #"%#"./ %#$9 #4#$( "!#./ I#!C*#(0-#; !16N=1!$!./ H" * $#D#"#&# # / $! 5 #"4("$# $"J %( %-#""* ( $#D 4 / % ( $%! %"9" "%##4"$#!(%("$(+#$1% ( & (IY^"$ #"K##%! "-$ $H"#5#"H#$I "H-I &#Z ; & (I9 NN69!18S=1 % % %-#" $ $#5! 5!9 H"!$# % $#D4% $#" (%%"#"$! 5!&#& &"41 #H"E"$# #%! %$%! %"- "#& %" $#" (9%*!!( H"+5# %#" % ;#%#5./=[% &5 4#"# 9 $%! %" $#" (? %#"!( $ $0#$ %-#" % *+#"#;#%"9NSN9!18S=1"/#H"#4#$ * H"#J $#" ( %%"#% # %!(9% #!CJ#% $"$#!#$(H# 9B 9 $! $# $H"##&! $# %$ "#%*(I!%# %% $#D;#%"9 NSN9!1 8O=1 " "9 $! $# $H"##&?(#%# 9 "!" &#! %"$%! $#" (* "%%$"I$#%"[ $#" (# 9! "9? (#%# A 1 # " (#%#./9 H"!$ % "&(&!$#%" $%! $#" #!+#$! -##!$% $#/1 $#D"//!" F"% 9% - %J!$ #& 4%( % % %-#"$ $#5!#"$5 - "#& 4! H"*!%% $! $# $H"##& (#%# 13 "9 (?% #"$5 - "#& 49$" #"./"CH" #"&.D9I+% 4"#"$5 9 $#,(#%#./ H"1 -&# %" (#%#./ " %!-(%!* #.D A7?%%#$4" %"$"+#,I#!C$"I$# $%Y#" "K#Z 9*##"#&0" %% #"4%.D&/"$ # %"$"&H#! %% ##-#.D!- -#(# -B#& L*? % (%"-+#$! # $(I -Y#"$5 Z & H;NRP=1 A YI%`-" #" (#Ka##H" #" ($I#$I >#" $$"I$H"##& (#%# #"4I$##"% >L(#%# #"4-I>"Q(H "$%! #" ($! $#KZ;#%"9NOS9!1R= N

21 $" - * # H" &% % $#D"/ / / #&# #* "!&#!( # "$(+#$ A6 1 3 "9 (./ " $! $# $H"##& #"#&0 %-#" % * ( + #"# + #H% % H" 4" #"$5 25(.9( #&,4 ( $"I$#%" $# L % " $! $# $H"##& H" "4% #"4%./%$"I$#%"1H"$ 9%%%% #./$ $#5!#"$5 - "#& 4 $ 9 H"!%!" 9 B 9 %%$% #"4%./"$+#! % $#/` $#" (a9!"/!0&(;#[h##9nn= AA 1 " # $!#"$#! ( $"*G"$# % #% "/HC#$ AP 9 $" " #"./"CH" #"&.D* " #"./ H"$%(#%#./$H"##& 9?* "/!" H( # 4#$#"! * H"!" % $#B %!- -#(# -B#& 9 $%! " # $(I - Y#"$5 Z "$(+#$ 1 % -& V$((# ;NN=9 % $"%# %"+#? % #% $ $#5!#" -#(# (9#%!(#$ "$ #%!&##-#(# #0&(1 #" #%9?!$# %## (H%#!"0&( $#" (# $#!$ % $#/9"$# (! %#$4" %" * (*# $"F%#$ 1 %-&#%";NOS=9 (" #& "$(+#$! $""!". #"$5 L# #(#! -B#& "/!(#$ % #./$% $# $#% 1 I#!C $" ( # 9 $#" (# - "#& 9 & -#0!% ; =*"&(&2;=!$ H (" #& [ ;6=?H# * "/ "$#% $"I$#%" ##-#.D!- -#(# [ ;A= -##./ $%! %"% J#%#5! (.D -C#% ;Y!Z= %% H!+#$ # $% #" A6 Y $ "J!$- "#& #" (#K"(K#"# #"I 44#$#"(K#%!( - "! " I#\I% "]%#"Z;#%"9NSN9!1O=1 AA %H (9#5* #./?( $%!(J# %-#"%*#"#&0+ #"#Y;111=I$%!(J#K4I$##" >;4J %!(9% "K!"H %9""(#" ###"I ( #"I#!-Q" &"9 $#" " $"*"$9 $1=% K #(K %#" $%!"$ H!9#" ##" #"4% #" H! $# Q#I - "#& "$ #"K9 " #" ##" $%! #" ( (#%# #"Z ;#9 H##9 NN9!1R7=1 &#, "% #&# 4#"#.D! % $%!(J# 9 + #(#5 *# % (./ $"$# #% $%!(J! #&;./ 1A=1 % +&# H#9 ( $"$# #5!# %- $"$# #"$5 9 - "#& 4!$#%" (;!$ (=1 AP YI `""H#$#Ka 4 I K% I" (#% (K ( 4% I 4 $ I #"#&# ( $#" $" #"-KI $#"4I#"#&# (QI#$I$ ""-!#$Q#I$ #"K "IQI" >" HI4% " HHH H(- (% $$"%#$$" #"QI#$I#"#%!(9(#" 9 "I4!#$ -(%% #"4#"#&# (-I &#Z;H(NOS9!1R6O=1/H#$# "/?4!" #"./"&# 1 67

22 $"&".D1 Y-K 4 IK 4!$ ( #" (#K# $"#" Q#I Q(#" QI#$II% "-#"H$"#"I#"> "#"&"[ IK4- "#& #" (#K# "Z ;#%"9 NSN9!1 OP=1 3 #%" ;NSN9!1O=9 #! "+(# $! # $%! %" H"*94",#"$5 49!$ %"&(&"/!" 4%!& *! $"$9% 9!#"$#! (%"9 4#"#!$#%"* 5 % #"$5!(%"*B %%"!"" 1 "!" $#% 9 "4 #5! #%"9% %*9 $"+# *!"I $ 9 H( #!% %H# %-#" $ $#5!#"$5 41 Y #" -#(# (9! J (%"9 #"5 % H $"#+&( -#(# $%! %" (Z ; !1 A6=1 3 "9 H( # "$+#, 4%(./#!%%H#% %-#""/HC#$"/ $#"+#1 #%!#-#(#!" $%! %" H"$%( %!$ % J#%#5./;$#/C#% =" H!+#$ 9#" $"&".D (H %!##$ %"% #!( 0&(#$ %" *! $&$%! %" " %-#"1 I#!C B ""!*$%! %"#"#&# (?? %%% #` a#*!#!$%- " I#!C! $#" (# % J#%#5 ;#9"#H9NNP=1 +9 " "9 % "/ " #" #"&./1 3 % ( 9 #"$5 %-#" " #(#5./ #" % $%! %" H ( 9#"!""%" #H"9 #" "% -#(#5 %-#"[! 9! % "$ # %" -C#% 9 I+ %!!.! "& #" 1 % &# $#% 9 V$((# (!". #"##.D%%"# %!(9*H %%! " -#(# % % #% (%"#"+&(1 " "9 $% -& % # $ (4;NN9!1PN=2 = "!! >? "!! " (. ""!"!!!""!' %% 9#%$ "#%/%!!"" #"E%#$ $"F%#$ 2!% ( 9 I#C#!$04#$ 9 9 4%./ J!$ #& 9 $H"##& "% H "#5 $#" # H % IH"# " H"[! 9!$ & (#./ $# (9 (./ %$ $"./ #"#$#" ( 6

23 "% 5# #&#!#&(%";%- "/"$ # %"= $# % $"#M"$# "$%! %";#9$ (49NN=1 % & 4$$" (?- 4% (#5./ #"E%#$ $"F%#$ [-B#& *(&,!H" 2$% "4% &#/H ($# $#% % (H4% (#5 T 3 %# %!9!#"#/ %#" " " $"%# $"# & #%!0&( % 4% (#5./ % * (* 4M"$# *#(0-#9 %% $% - % %( #"+&#9 #"E%#$ (%"1 *!" H#? * "/ C " $"%# 9% % $#M"$# 9 $". B+ 4# #J ( *?!0&( $"# % # %(H#$ %" % # %-#$# 9 " #%!(%" I#!C* #"E%#$ +4 *#(0-#1!D* $"%#!$ Y#"$M"$# Z9$% $!I;NNN="!0H 4$!0(1 % ( % ( ;NS6= -#"" ;NSR=9 " 9 "+(# *#(0-#? % -+$( "&(&#%" $#M"$# $"F%#$ 1 %% 4% 9 -& 3#HH#"9;NN89!1 A=9 " 40#$ Q"# " * " %$E"#$ *E"#$ 9 # H "!#(! %(H# $"%# "$(+#$ 9 4 % /&# $%J!D (# ` 5/a9! "9$%& #%+&#1" "9 Y # 4" % $"$# ;111= $# # (#5.D * " %!0&( 4%(./ % %+#$ # [?! # * `""I%$"$#;111=?4#$#"%"4#"#%*B %$"I$# (#%# & (# a;"4(9ns9!1as3#hh#"9nn89!1a=9 (#%#*!&M%!C!# # (#5.D*4" %" %Z;3#HH#"9 NN89!1A=1 -%-B %?#%!(#$ "%## (#%#.D%?,# 9*9 %# &59! $"+#,!C!# " 5 -B9 $% 4#&#" 40#$!&#" $#M"$# $"F%#$ 1 3 *! %#* "+(# *#(0-# % (H% (&E"$# # "$+#%"!(#%#" %"9$% $V$((#;NN=2;= M"$# *#(0-#%X(#!([;6= -#(# *#(0-# X"#$[;A=!#5 B!!"[ ;P= M"$# 1 *#(0-#9! "9 &# % &" ( "+(# %(CH#$!(#%#" "/ %!?$"#./ %(CH#$!(!!#-#(# "+(#$#"04#$ %$"%# 9$% 4 5% % ## 9J!(0$# ;$%%$ =#%!(#$# %" ; H "% ## =1 4% 9&# $ - *!D%*#.D*#(0-# B %"% #F"!& 1!""$# (?*!./%(CH#$!% 66

24 "+(# *#(0-# #%!(#$!#./ $!!# #"E%#$ 4"$#" %" $"%# $# $"$# -#(# #"E%#$ -#(# (9*!(& % #(H0#% -%#/-B %? $%+&#" #$/ $"#-#.DC#$!$04#$ 1 #% $ $#5! #" -#(# ( / B# % ". -! %!!# #"E%#$ 9 #"$(#& ( "!C!# $"#./ -#(# #"E%#$ AR 1 $ $0#$ 9$%4## $#% 94#%# &5 $!( $"%# $% - " I#!C * "/ -& % % ". BC# "0&(9 $% *9! "9 #% $"F%#$ # $ $#5! -#(# (1 & ". % %+#$ "$ %!!%#% %" *! " -#(#! 4 4 *"/ % -#(# ( #"0"$ 1 " 4 9 $% 4# J!(#$# $#% 9 $ %#& 4""/(#" # 1 $%(CH#$!#"$#! (! %"4*#"E%#$IJ9! "9& "/#(#5 *#(0-#9!##"$5 #%!*#(0-#1Y/(H #"$5 J!$ #& * H# % $%! %"? %## 9 *#(0-#! $ H%" I#C# % (H Z ;-#""9 NSN9!1 R8=1 % $ V$((#;NN=9?!$# - "" $"4#H./*#(0-#%#% %4 & % $"4#H./ (%" #"E%#$ 2 Y "K $"$(#" Q" 4% I - 4 #"4% #"QI#$I$I $#5I*#(#-#%$"4#H #"% K-H &(K%#( #"H "( I ( K%# H " - " % #"#" *#(#-#%Z;V$((#9 NN9!1 S=1$"4#H./#"E%#$ 9! &59!%# " (# "% &" (#./ *#(0-#* " #.D% #$%"*#(0-#1 3 %#$"%# 9 $"4#H./#"E%#$ $"%#?&#! # Y'" %" "+(# $"F%#$ Z %(" ;#9 $ (49 NN=1 - H% % 4! (( $% 40#$ Q"# " ;%$E"#$ $(+#$ =9 %* #% #"E%#$ / &# $% +&#!#" $"$# *#(0-#!# %!!( $" (1? $"%" #% #"E%#$ % - %!J#%./ *#(0-# "&(&# %%?(#" 1 # #% / 1 9! "9!&#0&#4$I [/1Y#"$ K#"$(K%9 ((4 %I &-"#"#4#[I## Q(Q#I!#9QI#$I J##"!""(K4# H"Z;I#$>9677P9!1=1 AR B 9! $ $%-#".D! E%!#" %#$ %"+&(9%-! #"+&(9$%4#&#"./161 6A

25 &#/?!,*4#!" $#% 9%*./#"#&0 ( 4%!#" $"F%#$ 1 b (* #% #"E%#$ + B# (.D #! 4 J"[ " "9 #% $"F%#$!# % $ $0#$!$(# 2!#-#(# % ". ("CH" 9*$ $#5 $%%!$I#C#$99 - A8 9"/!&#0&(1 "! K" ($>#* "! $I%! AS ("H!0?% $#./ H"[%#% - $#./?$" " #./("H!0+%!" ( 9! "9"/? #$ %" $" (9 $"+# * %%%#!!#.D "$(+#$ 1 YI("H" "#- (Q(K $I "H#"H $%!"" 4 $I #" 4 I!## #"[#I "#"!"""#KZ9#5 ($>#;NN\N8O]9!1PAR=1? 4""$# (#"$5 9*#%!#-#(# * (* "+(#*!!"I *#(0-#1 *#(0-#"/?(& ""%"("H9"%"$! 5[% %-$ / #.D *#(0-# *!" % $ $0#$ #"E%#$ % # #" "1 Y I" &#Q 4 *#(#-#%9 I $"%K & ( #(4 " %#"##$9!#$ -( " %$I "##$[ -!$!""9 H "#$ " &(&#"HZ;I9677R9!1N=1 #% -9 $% $ &#;6777=9 J!/ ` a!#% (#H./%#4$%$"$# AO 9*! &5 + $#, #%!E"$# %! AN " "+(# #"E%#$ $ $0#$ #&#-#(# 1 Y/ %! "$+# B %" & #+&# ;"" `*#(0-#a=9% 4#`*!C!#!$%&%- #./4#" (%&#%"az;3 9NOP9!16P9" 1A69$# ") "-#""=1 "+(# #"E%#$ $"&"$#" (9! ( 9 %!?#"# ( 4% * (%""$+#! 4#"# BC# B+/$"I$#"#"0$# P7 1 4% (#5./ %( #"E%#$9 %? #$#" ( *#(0-# & -#09"/9!( #(#5./%(#%(./9*!%#%% - H% A8 YI # 4!" K% $ % 4% # ($#$ ;H "&9 N666=9 H" ( K% IK ;&" ( "44K9N86=9 "%$"$##$ ( (# H%"; Q"9NNS[Q9NNN=Z;9677R9!1 N=1 AS J %"! $ $0#$ $I%!?*(& # - " 1! #"#M"$# "!#-#(# C#$ 4(J$#$( +&(9$I%!$"#-#%#! #$/!#-#(# % ". "CH" #% $"F%#$9! "9!!$!./ #" -#(# ($ $0#$ #% $"F%#$1 AO 3 4#"#./%% #4M"$# &9"9I;NNP9$(E" #H -"$$"%$"%# = &#;NOR96777=1 AN #$/-%!%$"%# +% "$!0(1 P7 %$"%# 9J#%#& % "# Y"H %!Z9$% ( I#$>;677P9!1=2;= "+(#+#$ [;6= "+(#%% J & #./[;A=$"&HM"$# #"C#$ 1 6P

26 % #4% (%!"!#.D*#(0-# P 1% -B./ %?9 $% $I;677R=9? #?# F" *("/$"##% # 1 4#% #&?% $"4/$%%"%?# 1# +(#H,4%(./!#.D #%!(#$.D[ YQII I#\#&./ #%!(#$.D]# "-K I "-K$%!"% Z;I9677R9!1A=13 "9$%+#$# "$!0(H#"9%?#%(./!%##"$!!#.D"/!" % # (# P6 9%!#"$#! (%"*"/&#%!C!#-B9% &5 * $($./4$""&(&#%"$"F%#$$!# (# 9 *% # #"E%#$ $%!( 9#%!(#$ BC# % -*!% % #-% J!(! #%?1 ' () "?$( WW9!% #"#4#$ M " #" (H!C!#%# H 9#" [!C H" H 9 4$ [" X(#% " 9?$ 87%# "94$! - 9 ;#%"9NN89!18N=1!!0&(%#% $# % $%!(J# 9 *!#%!(#$ %% PA %%9I+9%X&# 9% #"#$./% ".! #H% $#"04#$1 /I+%$""- 4#"#./8 PP [ (&5% 4#"#./% # $"" (B!" " &# A;V#$>96776=-#% $%!(J2 Y"$%!(JK%9Q $$!I!$I $$#%( "(K" #44" $ ( (&( #%! "9 " I#"#$ -I &# 4 I QI( K%!""#"##" ""#&# (Q K19I$#!#"4I"# K%a-I &# *# * (# #&(K"Q IK9-$ I( Q I $#- # -I &# * (# #&(K #44" 4% I I H&" # #"#&# ("#1;^= ;^= "%" "%#"#% -I(& "IK%a& (( -I &#1 $I K% J# " I H 4 $I L IK% K JI#-# (% H( -I &#9- ( $ " $I "H % #$ ((K " $I #$ ((K#" #% P!"+% "#$!0(H#"1 P6 YK- #$-B$#"IIK4H" (*#(#-#%#"I ## - $[ ((IK# - $ " %"$ #(K-9#"$I$ "-" " (K#Q#I - $#"[-I # 4%IQ"H >#"4 - $#" "I4H#& %#( #"H`! #H%a;$" #TLI"Q4 I#" -(Q#" %#$ =4IQ( ##2#H#& %#( #"H#%!#"4I" "I% ""4! #"4 $"%#$4$Z; (9NSR9!1APS=1*/ (#% I#!C9!#.D#"$# #9* % #$/%(CH#$ % #$%!( 9*-&# %"# $!! % 9$% "I ;677R=1#" #%9% -&#$/+!" "$!0(H#"1 PA Y%!(J#KI -$%!!( -55QI ##"II!4H #"#"H "#"4"#"Hc #"# " $I"Q> $# Q#I$%!(JK%HQ(#>%I%Z;V#$>967769!1 A=1 PP YI#((I H I ( PR#44"4#"##"4`$%!(J#KaZ;9677A9!16=1 6R

27 "<! $ (4% (($I "H#"$"##"1I#%- H" (!!K 4 K% I $! -( 4!$#"H #"#"H ;$%!(J= -I &#Z;V#$>967769!1A=1 4#"#./ ( (H"!""$# #%#% $%!(J2;=#% $%! &+# "# "0&( %#$[ ;6= "&!!# * #4% $%! %" "# #"#&# # %H% % "0&( % # HH [ ;A= #" -#(# (1!"&# $#M"$# $"F%#$ PR 9%!#%# #"$! #?# 4##%";NN8\N86]=[" "9 #%$%% #$#!(#" 9"/ $IH % 4#"#./$"" (1%%J% #$"9#%";NN8= ( * 4"F%"$%!(J# #"?%% %# %!(9!#94$ "./ &!%$(! #$( #% $%!(J1 $#./ $#% 9 $( % # (& "! #"E%#$ $"F%#$?!#&(%" % 8 ;(( "9 677A=9 % 8 9 ;(("9 NNO=1%!#"$#! #$"#-#.D % 4#"&(&#!( B B &#"0$#%%"$"!%&#%NOS9Y=C C,8 B Z9 * "# $"%# $#"# + 1 H" #./ "$"9 % NN89 $% % #!". $"%# * "!#%# 9 H "#5 ( % H#" $ $0#$ #% $"F%#$9 $ " $#./ $#% 9 * $ $#5 % $% % 8 P8 2 ;=#"./" H"IHM"* H%($ (%"[ ;6= M"$# % $"( H(- (*! J!(!"# #".D!0&#[ ;A=H "#5.DI#+*#$ ( $#" "#$%%# #".D"/#&# #[ ;P=!./$"0" &#!"#5 H"&(#&[ ;R=#"./#"H+&("&# [ ;8=#"E%#$ 4 *#(0-#1 $"I$#%" #% $"F%#$ $% % #% $%!(J9!##%!(#$.D#%! "*"/!%#J ( 1( 4;677A9!!1A P= ( *!!# #% */! #$( %"#%! "! PR Y %QI$ ((#"H#"I#$"J -#%"9#$I K9#$I ("9#"K #"9 (K 3#HH#"9% " >"9 " (4H "H #(#$I9" %"(K 4QZ;#(&-H9NNS-9!1R9" A=1 P8 %#(#5!( 4#" ;(( "9NOS!I[ (19NNS=9 %! $"# #"$ %-#+&( %% # $"9 8 ;(( "9 677A=1 68

28 $#M"$# $# #2 ;#= "/H#$# [ ;##= "#./ 4 9 $#, #" -#(# ([;###=!!# %H"[;#&="#& (# PS 1 3 "" * " ( #% X"#$9 ((";NNO= ##"H* #! #% ;%(=*- # %%I#!C#4"2;=%(*#(0-#[ ;6= #% #"E%#$ "/(#" [ ;A= #% H "#5./[ ;A= #% $%!(J &($#"+#1 #J " ( %( *#(0-#!( 5D $# $#% 9?#" "-& ##"./"M9- " #?# #"E%#$ 4 *#(0-#1 B 0 3!% (H% $ $0#$ #" "1 3%!" *#(0-# ; $#"+#= %X(#!(9!%!" #4"(.D$0$(#$ 9 #" 9!%J#-#$%! %"$ C#$1#% J#- % #"E%#$ $ C#$ 9!" 4% $$# ( $"#.D #"#$# #2!*" (.D" $"#.D "& ( % % #! E% ( % 4% * (# #& ( 9!" H#!" -#4$./#%! "* " % % $"#.D#"#$# #1!!" #" -#(# (9#% "/!" % $! $# %!" " %"Y- $#./Z PO 1 B 5239! ( 9 / #% #"E%#$"/(#" *!% % 4" JCH" #X-#1 Y111 (4H "#5 #" $ "- " $I "H#"H J" ( $"##"9 " ( 4% I ##"4"#I%#"##$* #"4K%K" %#$Z;(("9NNO9!1RS9 H#4"#H#" (=1& %"9"/+$!". #" -#(# (2 #X-# J!( $"#.D -#(# % $"4#H./!(& % ". * (# #& * "?#"+&(1" "9%!"#%! "?* % ". (?JCH" 1 B 8 9 9! &59 $"M% "# L " $ 9 #% $"F%#$ "/ C "%!#&(%" IHM" 9 % %-?%! #& L YI%#$$%!"" I &#"" ( $Z;(("9 NNO9!1 RN=1 % ( (( ";677A9!1 6A=9 Y!"! #? "./ H"! #&1!#"$#! ($ $0#$ ( H"?*(% $%! %"$%%!9% 4"./*!"$% J!#M"$# 1*" $%!(J%#%! #&? * ( $"# %% # % H"Z1 % 4# # $#% 9 H"!# % PS "#*!". $ $ $0#$?- #4"!$#4#$.D %#$ #% ;( 49677A9!1P=1 PO Y" $`- #"a#i! $4#"## ($"##"I (! #$( 4#" ( Z;(("9NNO9!1 R8=1 6S

29 $#" (#!$#%" (9! "! 0&(!./9""#!"#5 9 *"/#%!(#$ #%#5./9% #%% -$!!4#. %"!$#%" * 1 3 #9 I+ M $%!"" -+#$ PN ;(( "9 677A=2 ;= #% %!"IL?$"B"H *# %$% H"&$%! %% %#" %%"9#?9 *#(* H"# $! 5 -!!"[;6= #% #-#./ $?# L%$ "#% (./ H * J#%9 #-#"$?#(&,*4"$#" %-%- #J,*"/4"$#" % /-%[;A= $- "& H L $#./ "& H! -## * "/ 4"$#" % /-%1 #% /"/(#" 9% "/(#" # #% $"/% "*9% #% $! $#!"#5 H% #"./" H"1Y#%9&#,#"./9$"I$#%" #&# $! #% "/ $"5 # %", #&# ( " #% Z ;(( "9677A9!1666=1 $"$!./ #% $"F%#$ $% % #% $%!(J &($#"+#!# (H% #%!(#$.D%(CH#$ #%! "2;= H % #"E%#$ 4 *#(0-#[;6=!!D#4""0&# "+(#L% - H%%#$% $" "$# ([;A= #%? - &($#"+#[;P=4" %" $#" (# /%# #4" *(!!!( ; $#" (# - "#& =[;R= #%! R7 9 #! &#!2 ; = - % L 4"$#" (# $"F%#$?#"H# %#"!(! /#"./ " H"[;-=./ H"?!!!?#$# #%H"!!$#%" "$#" $# (%" L B 9! #"##.D[ ;$= "# $"F%#$!%% $#& 2/4%! "# ;I 9NNS9!18=1! #% - H%#% $%!(J&($#"+#9*!$ $"#? Y% $ %#"I # ";111= $"$!.D\%#"#% $ ]* (& %#H (%", (#"./9 %%" H#!(#*"/ #J %""I% (H! "&# 9 %%" -9 $ (9""?!&#"% $#%%H #Z;3#HH#"9NN89!!1NSO=1 PN %%(%"4 % $ $#% %#%";NSN=9#$ (4;NN=9"1 R7? %# #4" "+(# #$#" (1 % ( % I ;NNS9!1 = Y" H" ( *#(#-#% " (K#9 H""#" $Q#I" "I#$(K9-"(KIHI#%!" (% >1 K$" 9#"H %IK9 ((!( K#" $Q#I ((I!( K9Q#I$%!$#4#-KIH %d! K44% #J1#" $#"$ #%!( "4"J%L"Q#I (( ((Q#I ((1&9 I#"" ($4I H"I%(&# - $ Q KZ1 6O

30 = $% $#$( $"F%#$ 4# %#& #"#$# (%"! % -&./%!0#$ 2%&#%"$0$(#$"0&( #&# 14"F%"#"#H & $"%# 9!#"$#! (%" *( #" - #$#!(#"!" #% $"F%#$ $% (H*!# %%$ "#%#"" *#(0-#1 %#&./ #"#$# ( + J!(0$# " -&./ e "Q#5 ;NN9!1 8=2 Y -#" $K$( #!#"$#! ((K " %!##$ (!I"%"" 4"!" I##$ ( &#"$Z1 #?# J!( "./9" "9?$ 4% $"+# 2!"$" (9$% 4# $ " 4#"#./!" $#% 9?*$#$(?%!!# #"E%#$ $"%# $!# (# 1 #& J!(#$.D! 4"F%"4 %!" 9 (H% $ +% # I#C#$ $##& % # 4% (#5 1!#%# - (I J$(#& %" -$#$(%( H $ ( 4#"&(&#%%?$(WW9% 9B+"4#" (?$(#"0$#WW9J!(#$.DC#$ R H "I %#%!E"$# 1%4 #%! "9 "!#%# %?$( WW9 4# $$#%" 0#$ $"F%#$ 9 *"/!" #"4("$# # $$#%" $"F%#$9 $% %-?%#%!(#" (# - $#$(9 "!#"$#! # - (I* "# #& (#H 9 $%!$# ( *! " #$I((;NP8=1 4% (#5./ %( C#$ $#$( $ " %%!0 #""#4#$!C!-(#$./ ( K"1 4$./? - %( 4% (#5 1 %%# - (I*!" % 4% (#5./I+% #?# * H#! # % #$%# 9* % "?%? IB9 " $#$( "CH"9- % 4 H""/(#" # 9JCH"9- %$I* ( C#$%-#" %$ "#%!! H./1 #?#!#"$#! (?* - H% $#$( "CH"9 * B+ 4# %#" "9 -&#& %!$, % H% " 4% %( % $#"E%#$"/(#" *!& ($ (%"9 " 9? &#/$#$(JCH"$% (H% #&HM"$# #"" 2;=$I*/%"+# #[;6=$I*/% " 4 1*/$#$(9" "9"/? /#%!(*!!" $%% #$%# ""CH"JCH" R6 9 R -(;NAS<NP=!"!#"$#! ( # $#$(!09#"$(#" 2 (9 QK9 K>9-"9$I%!9!#I44 #$>((1 R6 _!$# " (# %(I?*!"?"/% #$%# 13J%!(9$%+&# H#9 "/? / #%!( %#" %( #! $( <%(#!(#$ * H % 4(.D %$# /"CH"JCH"1 6N

31 !#"$#! (%"!* "/!%#% #&#/C#$ % #$"#"1" #%9 ( +#J (!"././H#+% -#&#/" * ( - C#$ %!#% 5# 1 = 3 4-,% 2-,-!4-#,+"),"2!4 A9 %(- " #"./ %(#!(#$ < $( ;1H1 9 ($>#9 NAA9 AR9 RP $1['#$I9 NAA[ 9 NAN[ %("9 NAN[ 5(9 NP[ #$>9 NR7= " % %#!!( " NA7 NR71 # B+ / J% %" $"I$# 9% 9 (&E"$#! #"%" ( C#$* +!" "!CJ#% $!0(9? #%! "!"+( 4% $ - "!#"$#! #!#"$#! #!"%*!" & ". 1 - #"E%#$ #%!(0$# "%(?$ + (#"&#%"* %9 %%%!9!!?#(#H,% ",4 ;$! $#!#& =% % $"%# 1 (#5./ #"&#%" H 0%( #"E%#$ %!(# % " 4#& 9% %-?%$# "& $! $#!#& *+*$!!#%"! "/H 4#"H #&-#%!(#"#$# (1%-& % 3 ( ;NO=9 #%# %! (4#" H 9"H" %"9 4(.D""0&( #&# $"F%#$ 14#4 ""0&( #&# ;" #"&#%"9 4(J= " $! $#!#& ;* $!# (=!%#% $( %" #"! $#$( % % 4(.D " H #(#5./ $! $# 9$%% ($>#;NRP9$!1=1!"&# # %"% %+#$9! # $%-#"./!#"$0!# $(./;#"&#%"$%4"./ & #./4#&!!=$% %(#!(#$ $"%;$"%$%4"./ " 9!=?!0&(- *.D #4". #4"$# #6f% RP 1 #*.D RR 9$ $#5! #" -#(# ( R8 9!% H #& #! (./ RS $ $% RA *# $(?#(#5 % 4% % ##%!$# 9%(I9% # - "H"* 4#"#./% #4% (1#?#!#"$0!# $(./?*#"&#%"!" J & #./ "0&( ##&# [" "9".//#"$(0 &D 4"./#"&#%"" * (!""/!" 4 9% %-?% *#"$! %4 &D"/(#" *#"$! %9" $# 9#.D* " $%! %" #%?#$#"&#%"-1 - ( *%(4 %4%(!$"%# #H"C#$ %###" 1 RP #" % $%-#"./#$%%'#$I;NAA= ($>#;NAA=1 RR 3 % #$/% %+#$ *.D!(#$,$"%# "(4;NOR=3 #"# ;NSP9$!1A=1 R8 Y#>"Q"I #%!(I %"#$$K$($ "-H" -K $"(#" #44"# (* #" #44"$* #"1Q&9!##$$K$(J#"(KQI"4#$#"#51"K&# #"#"! %! $% K $I "H I %"#$ $K$(#" %! J!(#& $#(( #"1 I#!I"%""# $ (( $ (#" -#(#K#"% I% #$ (%(#"H1I##I$#9QI#$IQ #-K'#$I H #"I ($>#%(4(#" $K$(Z;I"967779!1=1- "'#$I ($>#+% # "1 A7

32 & (! E% RO 1_#" "* ($ $0#$ "I #%!"$" ( " #$D RN 9*$(%#"$% #&#/$# $#% "$#$("CH"$#$( JCH"9!#%"%J!(#$.DC#$ %###" 1 H "% ## %(9" " "9 4 (I "!( #-#(# L (./% #!( 0&( %(9 #% $% Y!$Z%( 9? $$#%" $( 87 1$ +J!(#&%(+# %"(#H #! $( #(#5 1 %( I+ % $$# (2 J$(/ 4 H" 8 1!$!./ * #"$(/ 4 H%! H % BC# %! ( $0$(#$ %-?% (& J%2 #& %( 4 % $# #"5#" 4 H%!" "%(#!(#$ 9 *?#(CH#$; %("9 NAN=9 % %-9 %#" %% 4 H%! $"% #"&#%"9 *?!$ (# 1#"$(/4 H%&-%#"! 9!#?#%!$#"0&( % "+(##"E%#$ 1 "+(#!!D!". % & #+&($"F%#$ 4# #%%""%!Y*$%! %"% & #+&(9J! "% BC# %! (9 B ( (./* ( -($ $% % $!0%!$"# Z;3 ( 9NO9!1AR=1 &D% # # $( $%4 H%9%- $!%4# ( #"&#%"9!" %?# (#%#.DC#$ 9 "" #"$(/4 H"* " "!"./ $#D #"&# Y#"5# Z!( % " 4#& 1 % -&3 ;NOS9!166=9!#"$#! (4 (I %(+%"/!$-* $%!"" #"5# #"&#%" & $!!B./ $$#%" % " ( " %" %%9 #% $%!0&# "# RS #%!5* #!!#"$#! #$%! %"2$$#%"J!""$# (9$"./$"0" 9 $#$( J!(#& $#$( %$#[ % *#"!#-#(# L $#$( H( L? % $ (#%04 "##!$#$(1M"4 %#% 6f%?!*%"! #?!0&( -% BC# $0$(#$ ; %$# 9H( J!(#& =[!( 9%#% %!# $ -!& ($"%(! $#$%6f%1%-&3 #"#;!1$#1!1OR9" S=2Y (./ (*./#4"$# ($"+%"X% 05!!$#" (,% *./ $ $0#$ 1/#%! * " 05! %J##9!" % ( ;%X"#$! 05 $%!(J $"BH = #+9 4#" (%"9 %#" 1 4% BC# %#" "!"+;111= & (! E%1 * (*% "# 9 + % BC# $$#%" J!""$# (% BC# 4(.D$0$(#$ Z1 RO $4#$#" $(?%#" "! -#(# $#$(1 RN _& *- $!#"$#! (%""Y$"%# Z9'#$I9#"-H"9!C!# ($>#9$1 87 ( "/4 5"#%%%(*!D% $"F%#$ 1% $ "./ 169 $$#%" $#$("%( /!" 4% Y$#$(Z9 ""# *# $%!!# #"E%#$ % $"F%#$ $!# (# 1 8 J$(/!#"! 9"% " #& (& %(9$%./!0$%./#"4#"##% (9*$ $#5 %(#"./9 #%$%!C!#"#$"F%#$ $"$# "&(&# ;3 ( 9 NO=1 (H% $ $0#$ %( / #$# "./-$$#%"1 A

33 J!!("0&($! $# $# 1!". $%!""!B./ $./?(H#$ %"#"#!"+&(9%$ %# 9?*"!#-#(# 4(./!( 0&(9 B 9? *!%# -"./ ( 4(.D! & ( (#! E%1 % (./ - -!!# #% * "!(#$, $"%# 9I+%!$(# # " 4% $% #" -#(# (9#%!(0$# " *% 94#!" 1% (3 #"#;NSP1!1O7=2Y%- &+# "I % #%!(#$# %" %"!4M"$# -% 4#"#! (H" & (!$04#$! E% 4"./ #"&#%"9 ( "/ "&(& % * (* #$/ J!(0$#! B#4#$!#.DZ1 3 #$#!" (H" /"$# #2'#$I;NAA=9 - ( *9! "% "* % % % "%#"./ # $( <%(#!(#$ 9!#"$0!#! + *!!"I % %% L %$ "#% (#%"./ " $#/ #"&#%" H $# $#/"0&( #&# 1 = 3 3 '#$I 4# *%!#%# 4% (#5 #?# $%-#"./ " %$ "#% #%!(!! H./9! #? $"# $% 4" #?# $#$( JCH"9 * " #" % # (& "!C #%! $ % # $" ( 1 " "9 $% $ (;NR=9 %(!"!'#$I? - #$ %" % %( $( <%(#!(#$ 9 B 9 %# #4" *? "4 #5 IB%# $%%$ "#%!! H./$I*1%%( 86 9 $I* JCH" ( C# #"#4#$+&#9* $ % ( #& %"!CJ#%9 /!"+&#!(%$ "#%#%!(*9$%-#" %%$ "#%!! H./ (#" #" %#$ %"+&(9H $#$($"0"9% $%!##$# %!(# "/!4# %"H( 1 #H'#$I-&%$"%"%!9 * (I " #"$(#&!#%#!M%# -( % $"%# ;N8N=9 * " 4# % $% -! %( %# ##"1 $"%"9 (!" " #H 4 % *#" [ *#" " %$ "#%!! H./;e %-((#9677P=* "!#-#(# % ""./4(.D! # $I*;I"96777=1 86 e "Q#5 ( * I#!C$" (%('#$I;NAA=94(.D% "#!$I* JCH"9B+I &# #!! "! #$>(((>K;e "Q#59NOR9!1RPR=1 A6

34 %$ "#%!! H./? #$#"! 2 Y D Z 8A 9 " * ( '#$I "&(& % #% %# L % *./ #4"$# (H" %% *./ #4".!#%# %1!". % *./ #4"$# ( H" %!%#9!"$# (%"9 (./ 4(.D %$# $% $!'#$I1 " "9 4 5 $+($(!!!'#$I9e %-((#;677P9!1N=$" *2Y'#$I%( ((Q94I 4$"%#$ ((K(& "& (4I! %9"(K4 %""#$"Q I *#(#-#%1 %#$ (!-K! (#" 4'#$Ia%( IQ I I K%# " (($#(( #"HZ1!& 4% ( #?# *'#$I-." #HNAA""$ 4#!" 1 % ( I";67779!1 O=2 YI 4((Q#"H #( #!! #" $"%#$ I #% " I $ HK `3!!! #" (K a L H" '#$I2 I "H#"H %"#$#4%I3#"4V#Q4#"! " #$I$>Z 8P 1 '#$I!& &(%" - "" #?# 9% ""$ "#!X-(#$9"%%% * " $-!M%# -(1 $0#$ I";6777=9 $% +&# - #J9? %% *4 5 %($#$( #;L/, =9*#(#5 % #?# #H#" ('#$I$%4"#"!#./9% ( %4% #H"#4#$ #& - C#$ 1%('#$I?*#& (" %&#%"Q"# "%$#( I %F"#$" 40#$ [ */!#"$#! (?%&#%"9!"!%?# $I* ( C# % #% #"E%#$ (#" 9? $! 5 % " $#(./!#"%%%$ "#%$#( I %F"#$;I"96777=1$"$(/I"? *%!##$ %"9! % "% $#(./!#"9$I*&# % ( % H"#*"/4 5"#$"F%#$ 8R 1&#! /&# & # P7g O7g!"" $(I 4#(*#(# A! '#$I#"5%!"#%! "9 ##"./"$#/#"&#%"!0!./-"$!# (1? 4% * #(#5! #"5#4 H"4% - % *./%!#,*( *I &# -#"*% #"#$# ("%#" 2YB!B & Z1_#" "*?% B#4#$ #& $"F%#$ %(I ",#(#5! ($>#! #"5#4 H"%%(1 8P YI %"!! #"V(%4$"%#$ 9#"$(#"H16;!1NAA=9! H6AP[ 1A;)(1NAA=9! HAA8[ "1P;$1NAA=9! HPPO[-##!! #"V(%691 ;) "1NAP=Z;I"967779!18=1 $%" %(#!'#$I;NAA=2YII$>9 IQ&9Q(I &-( H!$%$I4 $"#"#"H$K$(9QI#$IQ(% >## -( " (K5I#"#&# ($ "$"*"$4 $II$> II " I% "%(%" $(($#&(KZ1 88 YI (#5I %"#$4*"$K$ "-% -KI4#5!#"#" $( #"1;^=$ $( #" % 4 #" K!$9 Q% $I I!! Q K %& HQI "4%I%!##$ (#%#Z;I"967779!1A=1 AA

35 $"$(/ %!0#$!"! %!$#%! "2 I+ % (./ # " $(./! &#! / $I*"$+#! * 4(./ B % "# 1 b "% # +&( 4 $#(./9 B 9* " % # +!# 4!! H./ #%!(9% #&(+#( &+ $I*9* &+!" % #&#! /4% % " $#(./1( ;NOA9!!1NO67P=!" %%( $( <%(#!(#$ #%!(9%* 4(.D/% "#!%# $I*!#"[" &/9 " "9 (!D %& (!! E% $( %#!CJ#% %9*!5## % 4(./ H( 1 %( '#$I9 $% &# $#% 9 %$ "#%!! H./ "% %%!" %% BC# 4(.D[(H9*J!(#$ $#$("/?%$ "#%!! H./9% #% $M"$# $I*2 % (./% %+#$ % J!(#$./ $"F%#$ 1 _#" " ( % 4 $#2%% % 4#& %" %"!C!# ( 9 '#$I $##$ ($>#! %" % %(!#-#(# H $#(.D H(! % 4 #J & (! E% $"%#$ %"!( 0&( 8S 1$0#$ #5!#J %" 4 * ((./ %%((#" 9 $% * %-!!"I %9? % $ (#%04 " 2$#(.D %$# $#(.DJ!(#& 13 "9 " - */ %( "/(#" 8O 9? #%! " % #$/ $#$( $"F%#$ ($>#9!#? % 4M"$# % ##%! "! #"%" (* +!" "!CJ#%$!0(1 = 3 &!,-2C"#/56/D-%+"1-/+-2"2,%-7#,!-% $%('#$I+ $# # %"!*+, "+(# *#(0-#2 $$%'#$I9#% HC#$9#" %#$ %"+&#9B# $I* ( C## %$! 5J!(#$ $#$($"F%#$1% &#/! 4"#! ($>#9! *% $%!"/ $"%# $!# (# J#H9 8S YI#%!##"4I$"##"I I(#"I ((-" %!##"%K!#"#""Q((4"1 #% $$9 I#">9 -!! $$! "K %!#"H QI#$I I %!##$ ((K %#" $" " Q#((" #(9 "I"J!( #"I% #"" "$4IQ#"H-K #$I$>1I#Q(- "J!( " #" ("HI(#"#"#$ #"%K!!#"I (&(%;'#$I "(%9NAR9!166R!e %-((#9 677P9!16=1 8O Y"4 $9!IK#$#(&I!-(%4II %"#$$#(( "Q"# "%#" " (K#$ ((K#" NA7 "4#"##"INP7a;I("-$> ""#"NA79I " >I NPA9 "H "I("-$> NPR=1 I $( #$ ( Q> " Q"# " %#" Q Q(( >"Q" %"H % I% #$# " IHI I #"4("# (->"$I #$!$; JNRP=1#"$N8A9I#$&#4%#"##$$I 4I #"#$ I "(KI""(#" $#(( #$! -(4H" #"H!#"$K$(;"5N8A9 NN7=Z ;I"967779!1N=1 AP

36 "$ # %"9 4(.D[ $#$(?&# $% % $ $0#$ #"0"$ #% $!# (# "/!# ( $I* ( C#9% #% $"F%#$ 8N 13 ($># $ $" ($#$($"F%#$ %X(#% #"E"$# & #./#"&#%"9X"#$ $#/ (%" F"% " $"%# 1 #%!E"$#,4"./#"&#%"" - ($>#+# %"( $#", #%!E"$# * ( #-0, #"E%#$ $"F%#$ 9 %! #$( $#$( $"F%#$1 4. C#$ ($>#" (#"I! &# $% % " #& "$" $"#.D"$+# 4#$#"! % #"E%#$ $0$(#$ - "Y3#"$0!# % " 4#& Z;3 9NOS=9($ "! % "!!(%#" " "0&( #&# $"F%#$ 1 %4#&# $#% 9% $0#$ %(#"./"%(#!(#$ $( #5!# $( $%4"./#"&#%"1%!#"$#! #$0#$ 4"./#"&#%"? ($>#9*!" % 4"./% # $%!(J!#%#" #-% ; ($>#9NAA9NAR9NAN=1($##$ & *!! %!#"$0!# $(./!$"# 9"4 9H #(#5./ $! $#!#& ; ($>#9 NAA=1 #?# H ( *./ #"&#%" &!"!#%#!-(#$.D9 4% (#5./ 4 (H% (.D#%! "9" % #-%"&(&# &/!" % ($>#;NRP=1! # 4"./ #"&#%" %-?%?!0&( - % *./ #4". H" %9 $! 5 H %% (.D * %(#!%(#!(#$ < $(! /["" "9 $%-#"./! E% "$+#,-"./$#$(?% # (# 14 $##&! ( / %#4#$.D" 4"./#"&#%"*(#%!(%" 1 #&./ 4"./ #"&#%"9!C $0#$!#%# %( # %"% $9 ($>#!$ %" * - H%? $%! 0&( $% % # 4#% %% $"%# %$ %* H? $"$M"$# #%!4# 9"/!" "%$ -"9 $% %-?%"%$ $!# #1 3 "9!$#&./ 4"./#"&#%"#"$(##& "+(#! (( 9 *&/ %#"./!.;#"0$# "+(# $#/#"&#%"!! 4#% =? #$/ - Y!#"$0!# #$ $$"Z1 *./ S7 ( * $(I ($>#& (! E% #*#% H 4(.D H( + $# &#/ $!# (#%1 YI#\ ($>#a] #%9#" I J# " ##"9 Q J!( #"IQ "QIK$!# (#%Q 9-K#&K" 9-"$#( + S7 E # +τ = B &/ 4# # $!0( 7 ($>#;NS= +J!(#$# "$!0($%%!*" (./1 AR

37 4" %" ( #"&#%" HH (? 4#"#!( % #"&#%" % $!# (4#J%*1 #"&#%" % $!# ( 4#J? %#" 9 $% % $ 4 H% %!9!( $#/#"&#1 ##"./"$#/ (#5./#"&#%"?$$# ( " "+(# ($>#9!#!%# #"./ 4 H%$%%"#$"F%#$ -% $( 9#"$(#"!0 $"./ #" (./ *#! %"9-% $% % "./ %!+#1 #"&#%" % $!# ( 4#J"/ +- % % $( $%%9!#!" J & #./"0&( #&# $"F%#$ ;#%!(0$# " & #./ " -#(#!( & #./($= %-?%!C!#"0&( ;#%!(0$#"!! ". HH =9*(I $"4 % $ +%" J!(#&1)+! #"&#%" % *!#"$0!# $(? % # * 9 " %#"!( J & #./ #&# $"F%#$ 1 3 -%%(#"E%#$$%!(J!(#$# *./ #4". $# 9?!$#$%-#" *./#"&#%" ($>#$% (H%#!(./* & # #"&#%"! "0&( #&# L % 4"./ #! %(#!(#$ 1 -##" S *./$IH % J!/#"&#%"!" %4"./!C!##"&#%"! 9*!J! %%#"&#%"(0*# %%#"!""!2 ; + = + ; = 1 + θ = µ ω? *./-+#$! "+(#$#$(Y! S6 Z (#5! ($>#9%* %!#-#(# % BC# 4(./! & ( 5+&#! E%1! E% ; <;h$==9 * 4( 4#!##& $! $# 4#" "$# %""H #&*$!# (?9%H (9%"*%9$% -& ($>#9*" 4 BC# #"&#%"13( 9µ" %!(#4#$ %&#%" ;$$#%" $$#%"= * #& $"1 " #%9 $%-#"./! E%! H # 4#2 ;= %&#%" $"/*!H!4. "CH" [;6= $"%# % "?% S ($>#- %(#!(#$ %! 2Y% %""#"&#%";^=$ 9$%% 4 H%9% %""($;^=1#$#" (%"9% %""($;^=$ % %"" "!-;^=Z; ($>#9 NS9!1N8=1 $"% $!# (# $"# "! F"% 9 i*3 λ 9$% (H% % "#!(.D (H?-#$ ($!J!$%4"./!" #"&#%"! 2 3 i h* λ h* 6 6λ h* A h Aλ h^ S ; ω =<; L *=1 H"!? %#"!(! E% ##-#&9 * $%-#", (./ " ($ #"&#%"9 %#" $#% 9 & #!%## -($ % (./ " " #"&#%"9" %( %(#!(#$ #$#" (2 j i ω <;α=;*=1 S6 #$(!*#& (,(./I%HM" *.D #4". 1 A8

38 BC#?* (H% #./JCH" ;!#=#%!. $ SA 1% %- $ 9 #"H#(#%#"0&( #&# $"F%#$ "/% "?%9B+*" M"$# & #./ "0&( #&# #"&#%" +#H ( % 4./ #"&#%"! 1 "+(# Y#"##& Z! J! 4% % # 4% ( #"5#"$"#.D #$#" # SP 1 %!F &#9 $0#$ '#$I, 4%(./ ($># 4#!# %" #"$! 9 %&D!#9 ( B+ #$# */!# $I* ( C#1 ($>#%!!$!$% 4% (#5./ # 9*9!%( 9!%## - % $%!(#$ 4% #%!(#4#$ 9% 9!9 J$#& #%!(#4#$./%# &5 H#"!.D F" 9 $% #"$(/!! ". " *./#"&#%"1 ($>#% "&% $!4M"$#!%( (#" SR %#!& &(%"!( #%!(#$# % %+#$ 9 $IH $"I$*"/ J!(!#-#(# "!. % ( %(1 = 3 9 %!" "./ 169? $ &5% # $#* #% $"F%#$ / "/(#" "/!%!"!!J#%.D(#" ;V$((#9NN9!1 A8=1 #"$(/ "/(#" # %%( $#$( 4##"#$# (%"!! "?$ NP7 NR7!9 (;NP7=9 #">K ;NRS=1 "&(& %%("/(#" #" %#$ %"#"+&#*!0 %$%(./!0&($#$((#%#+&#1 (4#!#%#!!% %( "/(#" [ #$>9! ( 9 4#!#%# J!( #" -#(# #"E%#$ %(! %"(#" 9 (./*'#$I ($># I &# % #J ( 9! H $#$(! #%( 13 #$> #" -#(# "$# (! J!(#$ #(& # " #%!E"$# "/(#" # "#% $"F%#$$##$ S8 %-9 ($># '#$I9!"/!$-% #%!E"$# $"4#H.D"/(#" 9!#"$#! (%" ($>#9*!$ & J!(#$ $%#% $!# (# $#( "$ # %"1 SA %!&#9" &/ ($>#B+I &# - "" #?# $#$(H( 1 SP 3 ( 4% (&3 ;NOS9!!1P8RP=1 SR %* " "M"$# [%! #$( 9% ($>#;N8O=!C!# "M"$#?#"5# 4% % "%#%! %"(#" 1 S8 $%" $0#$ '#$I ($>#!4#"#& (! E% #*!%# % % ""./ 6R7= ( 2 Y#"%K&#Q9#"!# 4 % 449 I\ ($>#] "& ((K #4 $#(K (& I!-(%1 ##"#"H I '#$I ( 4 #(1;111='#$I I( I &>"Q"-9#"$QI #*#I ( K-"#&-K $I% I% #$# "9& "3(1 I #"$ K#! #$( ""(#" $"4#H #"Z1 AS

39 @Q#";NR9!!1 AP= $ & (H% & " H" %("/(#" 2;= J!(#$ % ""./ $#(.D#"!""4 JCH"[;6=#J ( "$# $"#.D#"#$# #L"/#%! $%%$ "#%$%. 9("+ $#!$#$( SS [;A=!#-#(# -!#"$0!# $(./(& "% $"#./ "4(J* %" 4# $ 4" "/(#" # 9 # $% "$# B * $!# ( J#", % " (#%# #"4#! #"&#%"1 % % % &/ -% #%!(9 % #"5# 4 H"9% *(& %$"#./#4 9-?%% BC# $0$(#$! "0&(" *#"$(##&(%"$ $0#$$#$(-& 1 " "9 $%-#"./ %!#! #"&#%" (0*# M"$# "M"$# H %$#$("* (!/?% #!("H *1!$ #"5!H?$"#$ 4 H" " " %(#!(#$ * " " $( ;% #"X(#%9$%?! =1 &/% #$%!( %;N8S=9%*!$ $%-#" (%" $I%!# " K"# "1 + (%" #" " " %(9 # $% $%-#"./ % " $( $#" ( $% % " #"& $#" (!"&$!# (% " #& $%-#" " (##$ %"$#$( "M"$# 1" "9! 4#" "$#?%##%!(#4#$ I+!#./* ($ #/#"&#1% *% #$"#-#! #$/ #./4#" "$# 4##">K9*"4#" (?$ NR7;#">K9NRS=!!F% %( "/(#" SO $%!# %#"!( $%! %" #% %"+#- ( ".! #%"# ( 4#% 1% ( #1;NNP9!1 6= #?#? Y-K #"H(#%# " I $*###" 4 -K I- ">#"H K%9\I %" KK%]%#"I% J#%% 4#"&%" "##"&%"Z1!" %#%! " (%"* H %"/(#" # " #% $"F%#$1" "9% (H% &D9%!$# %!#./ #$0&( - 4% 4"$#" ( $( ;"/(#" =1? %!" #%! " " #$/ #"$!./ "/(#" # " %( SS 4#%./ 4# ( # "&(&#%" #% $ C#$1Y111"H"9$%!((K%#"##$%(;111=94%& (4I! %9 $ "H#&#I#HI(K #$9 ((K"!#$ -(-I &#1"$I $ #$ 9#(#"% K!" "#"## SO Y""9-I%"K% >$"##" "I- ( "$I$44#% 44$I!"4 4#% $I "H#"#"$%1 I# $ "-#"! % >#"H I $$( $44#$#" " "H" & # -(( I%" KK%1"$I% # (#"I#!!$(-4% (#5 #4 ""(#" $$( %(#!(#%(Z;#">K9NRS9!!1ORNO87=1 AO

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

1 18.727 I O O IA 14,521 I O O IA ( ) 3 13.951 11.828 10,616 I O O IA 1 14.768 14,238 13,935 I O O IA / 17 19.470 12.

1 18.727 I O O IA 14,521 I O O IA ( ) 3 13.951 11.828 10,616 I O O IA 1 14.768 14,238 13,935 I O O IA / 17 19.470 12. 1, KAI I O O IA 17 19.413 13.638 16,144 15,836 A A KAI I O O IA / 19 19.183 15.224 15,363 15,656 A A KAI I O O IA 15,983 15,248 A A KAI I O O IA / 18,957 14,533 EPM A KAI I O O IA EPM A KAI I O O IA /

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. y y 4 y

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΔΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2003-2004 ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «Το αγγλικό αλφάβητο» ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Σε ένα μαθητικό δυναμικό όπως αυτό του ΣΔΕ Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mil: info@iliskos.gr www.iliskos.gr Fl] = f]! D G] = F]

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα.

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα. Cotton leather paper Με υπερηφάνια σας παρουσιάζουμε μια νέα σειρά χειροποίητων προϊόντων το...cotton leather paper. Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές

Διαβάστε περισσότερα

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - H H YMMETOXH N 1 (N μ 29/02/2012 ) (.,,,,.): KATOIKIA : TH E NO TH E NO KATOIKIA : KINHTO TH E NO: NA META X TO : μ YNE PO AKPOATH KAI YNE PO PO O OY YNO EYEI

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

1.4 8v 78hp 1.4 8v 78hp. Progression Distinctive Βενζίνη Βενζίνη 14.600 15.700 145.B3N.1 145.E3N.1

1.4 8v 78hp 1.4 8v 78hp. Progression Distinctive Βενζίνη Βενζίνη 14.600 15.700 145.B3N.1 145.E3N.1 1.4 8v 78hp 1.4 8v 78hp 1368 1368 Progression Βενζίνη Βενζίνη 14.600 15.700 145.B3N.1 145.E3N.1 ΘΟΦΝΠ ΦΥΡΗΠΚΝΠ NIGHT PANEL ΚΔ LED ---- ΦΥΡΗZOMENOI ΘΑΘΟΔΞΡΔΠ ΠΡΑ ΑΙΔΜΖΙΗΑ ---- ΡΑΚΞΙΥ SPRINT ---- ΡΑΚΞΙΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 57 1.. 1 kg = 1000 g 1 g = 0,001 kg 1

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι Brute-Force και Διεξοδική Αναζήτηση

Αλγόριθµοι Brute-Force και Διεξοδική Αναζήτηση Αλγόριθµοι Brute-Force και Διεξοδική Αναζήτηση Περίληψη Αλγόριθµοι τύπου Brute-Force Παραδείγµατα Αναζήτησης Ταξινόµησης Πλησιέστερα σηµεία Convex hull Βελτιστοποίηση Knapsack problem Προβλήµατα Ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR GREEK PHILOSOPHY 5, SIMONIDOU STR., 174 56 ALIMOS GREECE TEL: +30210-9956955, +30210-7277545, +30210-7277548 FAX: +30210-9923281, +30210-7248979 Website: http://www.hri.org/iagp,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ACE 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ACE 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 626 ZZ HIGH QUALITY ΡΟΥΛΕΜΑΝ 1,5 3 70x48x35 (4.055) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 120 204 88,4x30x26 (4.058) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 200 340 ACE 104948/10 JLM ΡΟΥΛΕΜΑΝ 12 20,4 ACE 108 (8X22X7) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 4 6,8 ACE 11749/10 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 2,7 4,59

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%$&'()"*+,$'$%,%"!" !"-.''$+,"/0%*,*0+"! !"1(*$+,*2*("(&'$$'"!" !"34.(&,0+"&+4"5'&*+*+6"!"

!#$%$&'()*+,$'$%,%! !-.''$+,/0%*,*0+! !1(*$+,*2*((&'$$'! !34.(&,0+&+45'&*+*+6! !"##$%&'%##($)$ &&&&&*$+,-.&!/01&2(!& &&&&&3%/)&$)&4$-)51&6"7"8+&9: +( &;:?@")?&A5#(&B%")?5+$%) C64A6&'-8-5/#(&5)?&C))%D5+$%)&E-)+/- >)D$/%)@-)+&5)?&F5+"/5,&'-8%"/#-8&6/-5 GC4&5)?&'-@%+-&4-)8$)7&H)$+

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ Τµήµατα ΧΗΜΕΙΑ 1. Φυτικής Παραγωγής 2. Επιστ. & Τεχνολ. Τροφίµων Τετάρτη 9.30-10.15 Παρασκευή 11.30 13.15 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Φυτική Παραγωγή Πέµπτη 8.30-12.30 Επιστ. & Τεχνολ. Τροφίµων Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % #" ".µ, & ". 0, # #'

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % # .µ, & . 0, # #' - 1 - µ µ 1 µ µ" # 2 µ %& µ "' (µ 2 µ %& µ "' ( &% ) 3 µ %µ,, υ η µ η. υµ υ υµ ηµ υµ υ υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ ω η υµ ω η υ., µ υµ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω ω, µω µ η µ η η

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις θεωρίας MY. Μέρος Α. Υλικό.

Ερωτήσεις θεωρίας MY. Μέρος Α. Υλικό. Ερωτήσεις θεωρίας MY Μέρος Α. Υλικό. 1. Η μνήμη ROM είναι συνδυαστικό ή ακολουθιακό κύκλωμα; 2. α) Να σχεδιαστεί μία μνήμη ROM που να δίνει στις εξόδους της το πλήθος των ημερών του μήνα, ο αριθμός του

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια (ώρες) Κόστος/ μαθητή ( ) Ημερήσιο πρόγραμμα. Α. Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων

Διάρκεια (ώρες) Κόστος/ μαθητή ( ) Ημερήσιο πρόγραμμα. Α. Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων 9ag gabacwk_ky bya 8>alghtY i> 9gKYeabgwp As gkp : KY «oekyer Cgki>tY» op *mgcabrp +Rf>ap!$!>!R!F!P!:!W 1 5. 0 0 0!M!L!K!R,!H!!:!D!C!:!F!B!C!W!Q!!H!K!:!F!B!C!W!Q!"!T!H!Q!"!I!H!L!J!J!U!P!F (!!!"!" )!C!:!B!H!"!T!H!Q!(!>!I!B!;!:!D!D!H!F!K!B!C!T!Q!!L!:!B!J!A!@!K!H!H!U!@!J!@!Q

Διαβάστε περισσότερα

DAIKIN ΕΛΛΑΣ Λίστα Κωδικών Σφαλμάτων

DAIKIN ΕΛΛΑΣ Λίστα Κωδικών Σφαλμάτων DAIKIN ΕΛΛΑΣ Λίστα Κωδικών Σφαλμάτων Κωδικός Σφάλματος A0 Μονάδα Πιθανά Αίτια Σφάλμα συσκευής εξωτερικής προστασίας Ενεργοποίηση συσκευής εξωτερικής προστασίας Εσφαλμένη τοπική ρύθμιση Ατέλεια PCB εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

3. ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΕΡΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΜΙΚΑ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΜΙΚΡΟΡΕΛΕ ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ ΡΑΓΟΥΛΙΚΟ ΙΜΑ

3. ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΕΡΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΜΙΚΑ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΜΙΚΡΟΡΕΛΕ ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ ΡΑΓΟΥΛΙΚΟ ΙΜΑ 3. ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΕΡΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΜΙΚΑ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΜΙΚΡΟΡΕΛΕ ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ ΡΑΓΟΥΛΙΚΟ ΙΜΑ Αυτόματες Ασφάλειες Βομβητής Γέφυρα Ασφαλειών Διακόπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1 (1922- ) 2005 1 2 .1.2 1.1.2-3 1.2.3-4 1.3.4-5 1.4.5-6 1.5.6-10.11 2.1 2.2 2.3 2.4.11-12.12-13.13.14 2.5 (CD).15-20.21.22 3 4 20.,,.,,.,.,,.,.. 1922., (= )., (25/10/2004), (16/5/2005), (26/1/2005) (7/2/2005),,,,.,..

Διαβάστε περισσότερα

P13-2014-14. .. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3, ,. ʳÌÊÊ. Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ. ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy

P13-2014-14. .. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3, ,. ʳÌÊÊ. Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ. ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy P13-2014-14.. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3,,. ʳÌÊÊ Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ Ÿ ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê 2 ² ² Œƒ Œˆ, Ê, μ Ö 3 ˆ É ÉÊÉ Ë ± É Ì μ²μ Œ,

Διαβάστε περισσότερα

FOLOTEC ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΑΠΕ Α ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ- ΙΑΣΤΟΛΗΣ

FOLOTEC ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΑΠΕ Α ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ- ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΑΠΕ Α ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ- ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ RJ Στρογγυλεµένο γωνιακό προφίλ για τέλειο και ανθεκτικό φινίρισµα στις εξωτερικές γωνίες τοίχων, χωρίς φαλτσογωνιές. ιατίθεται σε

Διαβάστε περισσότερα

INKJET ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ & ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

INKJET ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ & ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ INKJET ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ & ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Εκτυπωτές Γραφείου PIXMA ip100/ip100 με αξεσουάρ μπαταρίας Μονάδα Bluetooth BU-30 Παρέχει δυνατότητα ασύρματης εκτύπωσης από κινητά τηλέφωνα, PC και PDA που υποστηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002293451 2014-09-17

14PROC002293451 2014-09-17 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 282, Fax: (+30) 210 8229454 E-mail: areti@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στα παιδιά μας Σπυριδούλα, Αχιλλέα και Αναστασία

Αφιερώνεται στα παιδιά μας Σπυριδούλα, Αχιλλέα και Αναστασία 0 3 10 71 < < 3 1 7 ; (y k ) 0 LU n n M (2; 4; 1; 2) 2 n 2 = 2 2 n 2 n 2 = 2y 2 n n ' y = x [a; b] [a; b] x n = '(x n 1 ) (x n ) x 0 = 0 S p R 2 ; S p := fx 2 R 2 : kxk p = 1g; p = 1; 2; 1 K i

Διαβάστε περισσότερα

PA ΦΩΤΙΣΜΟΣ (LED) MADE IN HELLAS ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

PA ΦΩΤΙΣΜΟΣ (LED) MADE IN HELLAS ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ PA ΦΩΤΙΣΜΟΣ (LED) MADE IN HELLAS ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1. Μελέτη Φωτισμού Από ένα χώρο 10Μ2 έως Απεριόριστα M2 και Ύψους. 2. Προβολείς γιά Εξωτερικούς χώρους. 3. Φωτιστικά κήπων. 4. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014 Οργανώνεται από την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 8DWFF@JHQ, 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 8I. (IPK. : 3 4 2 ()!#/ () "),&* 8%!"+,! %,*!8:0%!*C, :!8 +% (!# : 8%8.0% +, ):, «"8+8:)8- "8! (8)8" #, * +0% +,(0%!" + (0% "8! +0%!0%.#0)!8* "8! (8%!8* +0% :!0% 9 2 / 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στις φασµατοµετρικές τεχνικές ανάλυσης 2. Προετοιµασία δειγµάτων 3. ιαλυτοποίηση δειγµάτων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ Ατοµική Φασµατοσκοπία

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος τιμοκατάλογος Οκτώβριος 2013.

Προτεινόμενος τιμοκατάλογος Οκτώβριος 2013. Προτεινόμενος τιμοκατάλογος Οκτώβριος 2013. Κωδικός Μοντέλο Περιγραφή Προτεινόμενη τελική τιμή ( ) Όφελος ΦΤΤ λόγω απόσυρσης 2013 ( ) Προτεινόμενη τελική τιμή με όφελος ΦΤΤ λόγω απόσυρσης 2013 ( ) Τέλη

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Προϊόντων 2012-2013 Geberit Whiteline

Τιμοκατάλογος Προϊόντων 2012-2013 Geberit Whiteline Τιμοκατάλογος Προϊόντων 2012-2013 Geberit Whiteline Ισχύει από 1 Απριλίου 2012 Χρωματολόγιο GEBERIT Xρώμα 11 10 CG DK white alpine DW bahama beige EP manhattan FB edelwhite FR jet black RAL 9005 KQ pergamon

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Κεφάλαιο 1. Μαθηματικό Υπόβαθρο 23, 26 Ιανουαρίου 2007 Δρ. Παπαδοπούλου Βίκη 1 1.1. Σύνολα Ορισμός : Σύνολο μια συλλογή από αντικείμενα Στοιχεία: Μέλη συνόλου Τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 4(153).. 449Ä471

Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 4(153).. 449Ä471 Ó³ Ÿ. 009.. 6, º 4153.. 449Ä471 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ ˆ ˆ ˆ ˆ ƒ Š.. Œμ Éμ 1,.. Ê Œμ ±μ ± μ Ê É Ò Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± μé ³± Ì ƒ ² Ê É Ö μ μ μ Ê Éμ Î μ É μ μ μ μ μé μ μ ² - μ μé μ É ²Ó μ ³ ²ÒÌ μ ³ÊÐ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛAΣ - KYΠPOΣ SCAN & LEARN

EΛΛAΣ - KYΠPOΣ SCAN & LEARN ΤΙΜΟΚΑΤAΛΟΓΟΣ 2014 EΛΛAΣ - KYΠPOΣ SCAN & LEARN IΣXYEI AΠO 01/01/2014 www.ridgid.eu OΛEΣ OI TIMEΣ EINAI ΣE EYPΩ ΔEN ΠEPIΛAMBANOYN ΦΠA NEO NEO RP-340 600-I & 690-I NEO rm200 & CS6 NOTES ΤΙΜΟΚΑΤAΛΟΓΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

Φροντιστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Φροντιστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Άσκηση 1 Μία TTL πύλη εγγυάται να τραβάει 10 ma χωρίς να ξεπεράσει το δυναμικό εξόδου VOL(max) = 0.4 Volt και να μπορεί να δώσει 5 ma χωρίς να πέσει το δυναμικό εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.365-372 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Χρήστος Τζήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Θέµατα από το βιβλίο µου: Οι ασκήσεις των εξετάσεων φυσικής γενικής παιδείας γ λυκείου (υπό έκδοση ) (Περιέχει 111 ασκήσεις πιθανά θέµατα εξετάσεων µε απαντήσεις) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΘΕΜΑ 1 ο Πόση είναι η ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛAΣ - KYΠPOΣ ΤΙΜΟΚΑΤAΛΟΓΟΣ 2015 ΓΡΉΓΟΡΗ ΕΠΙΛΟΓΉ ΣΕΛΙΔΕΣ 1-7 ΛΊΣΤΑ ΑΡΙΘΜΏΝ ΚΑΤΑΛΌΓΟΥ ΣΕΛΙΔΕΣ 8-27 OΛEΣ OI TIMEΣ EINAI ΣE EYPΩ ΔEN ΠEPIΛAMBANOYN ΦΠA

EΛΛAΣ - KYΠPOΣ ΤΙΜΟΚΑΤAΛΟΓΟΣ 2015 ΓΡΉΓΟΡΗ ΕΠΙΛΟΓΉ ΣΕΛΙΔΕΣ 1-7 ΛΊΣΤΑ ΑΡΙΘΜΏΝ ΚΑΤΑΛΌΓΟΥ ΣΕΛΙΔΕΣ 8-27 OΛEΣ OI TIMEΣ EINAI ΣE EYPΩ ΔEN ΠEPIΛAMBANOYN ΦΠA ΤΙΜΟΚΑΤAΛΟΓΟΣ 2015 EΛΛAΣ KYΠPOΣ EXPERIENCE THE WORLD OF RIDGID www.ridgid.com SCAN & LEARN IΣXYEI AΠO 01/01/2015 OΛEΣ OI TIMEΣ EINAI ΣE EYPΩ ΔEN ΠEPIΛAMBANOYN ΦΠA NOTES ΤΙΜΟΚΑΤAΛΟΓΟΣ 2015 IΣXYEI AΠO 01/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009 ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε. Λ Κ.Καραμανλή 37 72100 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ:28410 23150 FAX:28410 23161 E-mail: info@mechanicalsolutions.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ LG ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ) 1 Toner Xerox 106R1306 WC5230 2 Toner LEXMARK 250d A11E 3 Toner LEXMARK E34016HE 4 Toner LEXMARK 12016SE 5 Toner for HP Laserjet 1018 6 Toner for HP Laserjet

Διαβάστε περισσότερα

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ø Ξένες γλώσσες ΤΖΕΝΗ ΠΑΥΛΑΚΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ο : Κωνσταντινουπόλεως 59-Βύρωνας Τηλ: 210.7644.853 2 ο : Χειµάρας 1 & Κύπρου-Βύρωνας Τηλ:210.7643.500 3 ο : Μεταµορφώσεως 16-Βύρωνας, Τηλ: 210.7626.623

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή αλλά και χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 1 ο Τακτικό Συνέδριο που διοργανώνει η νεοσυσταθείσα Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Θεραπευτικής με Laser

Διαβάστε περισσότερα

! #" $% % & " '$#'!!( )*++,-./

! # $% % &  '$#'!!( )*++,-./ iii! " ! #" $% % " '$#'!!( )*++,-./ 1 2 *++. 13 4 564' "789' "7 iv % " : 6 1 %" ; % "

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006 18.11.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/53 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2006 για την κατάρτιση των καταλόγων τρίτων χωρών και εδαφών από τα οποία επιτρέπονται οι εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά. Παράδειγµα άµεσης απόδειξης. Μέθοδοι αποδείξεως για προτάσεις της µορφής εάν-τότε. 08 - Αποδείξεις

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά. Παράδειγµα άµεσης απόδειξης. Μέθοδοι αποδείξεως για προτάσεις της µορφής εάν-τότε. 08 - Αποδείξεις HY118- ιακριτά Μαθηµατικά Παρασκευή, 06/03/2015 Αντώνης Α. Αργυρός e-mail: argyros@csd.uoc.gr Το υλικό των διαφανειών έχει βασιστεί σε διαφάνειες του Kees van Deemter, από το University of Aberdeen 3/8/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος 09/04/201 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες : ΜΙΛΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Τηλέφωνο : 24210 55555 Fax : 24210 78221 ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: : ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΜΠΟΥΖΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής Χημεία Α ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. Σα όξινα οξείδια είναι τα οξείδια : a. Που αντιδρούν με οξέα b. Που αντιδρούν με βάσεις c. Που λέγονται και ανυδρίτες οξέων αφού προκύπτουν από αφυδάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Η µελέτη αυτή προϋπολογισµού 51.950,06 µε Φ.Π.Α. αφορά την προµήθεια

Η µελέτη αυτή προϋπολογισµού 51.950,06 µε Φ.Π.Α. αφορά την προµήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 40/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΕTOYΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VW ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VW ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Ισχύει από 5/8/ 1212A1 take up! 1.0 60PS 2D 999 / 60 / 44 P/S, ABS, 4 A/B, A/C, S/W 8.990,00-663,87 8.326,13 105 4,5 94,50 1213A1 start up! 1.0 60PS 2D Limited Edition 999 / 60 / 44 P/S, C/L, E/W, ABS,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ 8-1 ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ T/ΨΥΓΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ Τ CONCENTRA SPOT R80

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ 8-1 ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ T/ΨΥΓΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ Τ CONCENTRA SPOT R80 8-1 ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΟΙ T/ΨΥΓΕΙΟΥ Κωδικός Τύπος W m Ντουί 008.4050300003085 SPC. T26/57 FR 15 15 110 E14 008.4050300323596 SPC. T26/57 FR 25 25 190 E14 008.4050300310282 SPC. T26/57 CL 15 15 110 E14 008.4050300309637

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ TOSHIBA

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ TOSHIBA ΙΜΟΚΑΑΛΟΓΟΣ ΦΩΙΣΜΟΥ TOSHIBA *Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α *Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος ανακύκλωσης *Αλλαγές τιμών και τεχνικών χαρακτηριστικών γίνονται άνευ προειδοποιήσεως ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑ ΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΗΣ M.Sc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΚΟΠΕΣ (INTERRUPTS) ΟΙ ΙΑΚΟΠΕΣ ΕΙΝΑΙ «ΣΥΜΒΑΝΤΑ», ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

YNE PIO I O O IA 20th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY EMA: «GREEK PHILOSOPHY AND ITS RELEVANCE TO ISSUES OF OUR AGE».

YNE PIO I O O IA 20th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY EMA: «GREEK PHILOSOPHY AND ITS RELEVANCE TO ISSUES OF OUR AGE». IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - TEL: +30210-9956955, +30210-7277545,+ 30210-7277548 FAX: +30210-9923281, +30210-7248979 Website: http://www.hri.org/iagp, http://www.iagp.gr E-mail: kboud714@ppp.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 5: Οικονομική Αξιολόγηση Αιολικού Πάρκου Καββαδίας Κ.Α. Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VW ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VW ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Ισχύει από 5/8/ 1212A1 take up! 1.0 60PS 2D 999 / 60 / 44 P/S, ABS, 4 A/B, A/C, S/W 8.990,00-663,87 8.326,13 105 4,5 94,50 1213A1 start up! 1.0 60PS 2D Limited Edition 999 / 60 / 44 P/S, C/L, E/W, ABS,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Γράψτε την τετράδα των κβαντικών αριθμών που χαρακτηρίζει τα ακόλουθα ηλεκτρόνια: (α) Το εξώτατο ηλεκτρόνιο του ατόμου Rb. (β) Το ηλεκτρόνιο που κερδίζει το ιόν S

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 2010 2011 µ..., µ..,... 2011. 1:, 19-21

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Θέμα Α Στις

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ο. Π. Σ. Αθήνα, 17-9-2010 Αρ. Πρωτ. /ΟΠΣ 1133

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ο. Π. Σ. Αθήνα, 17-9-2010 Αρ. Πρωτ. /ΟΠΣ 1133 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ο. Π. Σ. Αθήνα, 17-9-2010 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση, Ανάλυση και Σχεδιασμός Στοχαστικών Συστημάτων

Μοντελοποίηση, Ανάλυση και Σχεδιασμός Στοχαστικών Συστημάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μοντελοποίηση, Ανάλυση και Σχεδιασμός Στοχαστικών Συστημάτων Ακαδ. Έτος 2014-2015 Διδάσκων: Βασίλης ΚΟΥΤΡΑΣ Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Q k = ec5 ΚΟΛ. e-c.o 0 apex

Q k = ec5 ΚΟΛ. e-c.o 0 apex ΘΕΜΑ 2 Θεωρούμε ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ) με Γ = Δ = 60, ΑΔ=12 και ΓΔ=20. Φέρουμε τα ύψη του ΑΕ και ΒΖ. α) Να αποδείξετε ότι ΔΕ=ΓΖ και ΑΒ=ΕΖ. (Μονάδες 12) β) Να υπολογίσετε την περίμετρο του τραπεζίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου Α) Να επιλέξετε σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις τη σωστή απάντηση: 1. To στοιχείο που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ. Εναλλαξιμότητα και Συστήματα Ανοχών. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ. Εναλλαξιμότητα και Συστήματα Ανοχών. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ Εναλλαξιμότητα και Συστήματα Ανοχών. 1 Διεθνές σύστημα ανοχών συναρμογών - Ορισμοί 1. Ονομαστική Διάσταση Ν αριθμός που εκφράζει την αριθμητική τιμή ενός μήκους σε μια συγκεκριμένη μονάδα π.χ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση & αναδιάρθρωση χωρίς απολύσεις επιθυµούν οι δήµοι

Αξιολόγηση & αναδιάρθρωση χωρίς απολύσεις επιθυµούν οι δήµοι d i ` [ g a KΩΔIKOΣ 609 "Διαφωνώ μαζί σου Θ' αγωνιστώ όμως μέχρι θανάτου για να εκφράζεις ελεύθερα την άποψή σου" BOΛTAIPOΣ Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 0 Αριθ φύλλου 44 Τιμή φύλ : 0,5 Αποτελέσματα αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ FAX ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ FAX ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ FAX ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1, ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Canon Canon L140 Canon L140 4 Canon 512

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

Φάσµατα άνθρακα-13 ( 13 C NMR)

Φάσµατα άνθρακα-13 ( 13 C NMR) Φάσµατα άνθρακα-3 ( 3 NMR) I = ½ Φυσική αφθονία.% γ και µ Ευαισθησία Τ Χηµική µετατόπιση Ενταση κορυφών Φάσµατα ~ 4 φορές µικρότερα του πρωτονίου ~ 64 µικρότερη του πρωτονίου µεγαλύτερος από εκείνον του

Διαβάστε περισσότερα

http://www.physics.ntua.gr/~yorgos/med/index.php

http://www.physics.ntua.gr/~yorgos/med/index.php Εφαρμογές των Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών στην Ιατρική & τη Βιολογία http://www.physics.ntua.gr/~yorgos/med/index.php Βιβλιογραφία Ε. Ν. Γαζής, Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Εφαρμογές στη Βιολογία & Ιατρική. Glenn

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός και έλεγχος λιπαρών υλών και λιπιδίων. Ε. Κατσανίδης

Προσδιορισµός και έλεγχος λιπαρών υλών και λιπιδίων. Ε. Κατσανίδης Προσδιορισµός και έλεγχος λιπαρών υλών και λιπιδίων Ε.. Κατσανίδης Ορισµός Λιπαρές ύλες ή λιπίδια καλούνται τα συστατικά των τροφίµων που είναι αδιάλυτα στο νερό και διαλυτά σε οργανικούς διαλύτες. Λιπαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ Αύγουστος 1999 Μεθοδολογία Οι δοκιμές

Διαβάστε περισσότερα

GIULIETTA. 1.4 TB 105hp. 1368 Progression. Βενζίνη 18.900 191.G50.0 ΒΑΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΩΓ. ΚΩΓ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ STD STD STD STD STD

GIULIETTA. 1.4 TB 105hp. 1368 Progression. Βενζίνη 18.900 191.G50.0 ΒΑΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΩΓ. ΚΩΓ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ STD STD STD STD STD 1.4 TB 105hp 1368 Progression Βενζίνη 18.900 191.G50.0 ΑΔΟΝΠΑΘΝΠ ΝΓΖΓΝ & ΠΛΝΓΖΓΝ MULTISTAGE ΓΗΞΙΝΗ ΞΟΝΔΛΡΑΡΖΟΔΠ ΔΚΞΟΝΠ ΘΑΘΗΠΚΑΡΥΛ ΞΗΠΥ ΦΥΡA LED & ΔΚΞΟΝΠ ΦΥΡΑ ΖΚΔΟΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΙΔΗΓΥΚΑ ΚΔ ΡΖΙΔΣΔΗΟΗΠΚΝ D.N.A.

Διαβάστε περισσότερα

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LED ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ UONE Minimal LED αισθητική Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CHEMICAL ANALYSIS

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CHEMICAL ANALYSIS ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CHEMICAL ANALYSIS C.S.I. BRUSSELS SUPERVISORS: LUC LEYNS ROBERT FINSY MARIJKE HENDRICKX C.S.I. BRUSSELS SPECIAL ASSISTANTS: TIM SIERENS ANJA VAN GEERT AMAIA MARCILLA DIANE SORGELOOS Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr 0 2 7 1s 2s ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2p 3s 14 2 2 6

Διαβάστε περισσότερα

Λ p + π + + Όλα τα κουάρκ και όλα τα λεπτόνια έχουν ασθενείς αλληλεπιδράσεις Τα νετρίνα έχουν ΜΟΝΟ ασθενείς αλληλεπιδράσεις

Λ p + π + + Όλα τα κουάρκ και όλα τα λεπτόνια έχουν ασθενείς αλληλεπιδράσεις Τα νετρίνα έχουν ΜΟΝΟ ασθενείς αλληλεπιδράσεις Ασθενείς Αλληλεπιδράσεις έχουμε ήδη δει διάφορες αντιδράσεις που γίνονται μέσω των ασθενών αλληλεπιδράσεων π.χ. ασθενείς διασπάσεις αδρονίων + + 0 K ππ Λ pπ n pe ν π e μ v + + μ ασθενείς διασπάσεις λεπτονίων

Διαβάστε περισσότερα

PΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

PΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: τηλ 210-802850 ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ - ΣΧΕΔΙΟ: τηλ 210-802850 ΕΠΑ.Λ. - Τ.Ε.Ε.: τηλ 210-129412 Κ.Ε.Κ. ERGOWAY: τηλ 210-147001 ERGOWAY ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: τηλ 210-147002 PΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

* 06300479 * 06150191 * 06150245 * 06300159 * 06150186

* 06300479 * 06150191 * 06150245 * 06300159 * 06150186 05350188 06300479 06350649 06150852 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ LCD ST-32 ΕΩΣ 32'' ΣΥΣΤΗΜΑ HOME CINEMA PHILIPS HTS 335W ΜΕ DVD ΑΣΥΡΜ ΣΥΣΤΗΜΑ HOME CINEMA PHILIPS HTS7540 1000W BLUE RAY ΣΥΣΤΗΜΑ HOME CINEMA SAMSUNG HTC7200

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΕΠ

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΕΠ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΕΠ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του συνεξεταζόμενου γνωστικού αντικειμένου Χημείας ΠΕ 04 που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014

Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014 Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014 Τεχνικά χαρακτηριστικά Προτεινόμενη τιμή μεταλλικού χρώματος Προτεινόμενη τιμή Παστέλ χρώματος ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 (g/km) Κατανάλωση ΕΕ 1999/100 Κυβισμός Μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» 3.866.000,00 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 Λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της µηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ ΑΓΩΓΗ () Νυμφοδώρα Παπασιώπη Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ. Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL 5000TL 12000TL. Ο τριφασικός μετατροπέας, ιδανικός όχι μόνο για οικιακά φωτοβολταϊκά...

SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL 5000TL 12000TL. Ο τριφασικός μετατροπέας, ιδανικός όχι μόνο για οικιακά φωτοβολταϊκά... SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20 ΝΕΟ και ως έκδοση 10 kva και 12 kva Οικονομική αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΕΣ LED ΛΑΜΠΕΣ CFLi (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 80%) ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO 30 ΛΑΜΠΕΣ V I N T A G E ΛΑΜΠΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ - G4 /G9 - NYKTOΣ - ΚΙΤ LED ΤΑΙΝΙΕΣ LED A 05

ΛΑΜΠΕΣ LED ΛΑΜΠΕΣ CFLi (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 80%) ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO 30 ΛΑΜΠΕΣ V I N T A G E ΛΑΜΠΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ - G4 /G9 - NYKTOΣ - ΚΙΤ LED ΤΑΙΝΙΕΣ LED A 05 ΣΕΛ. A5-A16 ΛΑΜΠΕΣ ΛΑΜΠΕΣ LED ΛΑΜΠΕΣ CFLi (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 80%) ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO 30 ΛΑΜΠΕΣ V I N T A G E ΛΑΜΠΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ - G4 /G9 - NYKTOΣ - ΚΙΤ LED ΤΑΙΝΙΕΣ LED A 05 Συσκευασίες λαμπτήρων LED / CFLi/ Eco

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι. Θεωρητικα Θεµατα

Αλγεβρικες οµες Ι. Θεωρητικα Θεµατα Αλγεβρικες οµες Ι Θεωρητικα Θεµατα Ακαδηµαϊκο Ετος 2012-2013 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html 4 εκεµβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό κέντρο ISC. Ιούνιος 2010

Εκπαιδευτικό κέντρο ISC. Ιούνιος 2010 Βασικές Αρχές Ελέγχου Φωτισμού Εκπαιδευτικό κέντρο ISC Ιούνιος 2010 Βασικές αρχές φωτισμού - Περιεχόμενα Εισαγωγή Επισκόπηση τύπου λαμπτήρων Επισκόπηση κτιριακού φωτισμού Επισκόπηση οικιακού φωτισμού Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑ 1 ο Έστω το πρόβληµα της τοποθέτησης τεσσάρων (4) βασιλισσών πάνω σε µια σκακιέρα 4x4, έτσι ώστε να µην απειλεί η µία την άλλη. Προσπαθήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1. Τελεστές και πίνακες. 1. Τελεστές και πίνακες Γενικά. Τι είναι συνάρτηση? Απεικόνιση ενός αριθμού σε έναν άλλο.

ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1. Τελεστές και πίνακες. 1. Τελεστές και πίνακες Γενικά. Τι είναι συνάρτηση? Απεικόνιση ενός αριθμού σε έναν άλλο. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1 Τελεστές και πίνακες 1. Τελεστές και πίνακες Γενικά Τι είναι συνάρτηση? Απεικόνιση ενός αριθμού σε έναν άλλο. Ανάλογα, τελεστής είναι η απεικόνιση ενός διανύσματος σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 27 Μαΐου 2015. Απαντήσεις Θεμάτων

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 27 Μαΐου 2015. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 27 Μαΐου 2015 Απαντήσεις Θεμάτων ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. γ Α4. α Α5. β ΘΕΜΑ Β Β1. α. Λάθος Αν το διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ 2012-AF30 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΔΕΛΑΒΑΡΙΔΗΣ Ο.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. 2. ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ). 3. ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα