!" "# $"%# "#&# ' (#) "# $%! *##"$+#, -"./ 0( %$"%# 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!" "# $"%# "#&# ' (#) "# $%! *##"$+#, -"./ 0( %$"%# 1"

Transcript

1 !"#"$%%!% &''(

2 !" "# $"%# "#&# ' (#) "# $%! *##"$+#, -"./ 0( %$"%# 1 #" ##53 #) "# 6778

3 #) "#91 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3#"93411 ##53 ;<')= ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3411' ">(#" ";<')= ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3411)/#5#% 3# 5 3"?;<')= ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3411""#)?(%# #((;'<3= ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: #% ;'<3= 6

4 -B#&% # %!(?$"#-#! % #$/-% $ -. C#$9 (" #& "$(+#$9 % # *, #$/ *D!$04#$ #"E%#$ $"F%#$ $!# (# 9$"*G"%"9"&(&#%"1!"! # / $"#-#.D (H% $"IJ 9!$# (%" $%-#"./ (%" C#$ #"E%#$ #H% >K"# " 9 > ($># " $I%!# " 9%(&($#"+#<"$I%!# "14$!$04#$?" 4% (#5./ #"E%#$ $"F%#$ "!!#./ % #"%" ( " (0#$9 $" " #"./%#$% $9$! 5#"H #% #%! " #"E%#$ $"F%#$ L$#$("M"$# 1#"%" (!!?% $"#"./!" % 3 ;NOA9 NOP=9 $% (H% #4". -+#$ 9 * #! $ #"$!./ #"E%#$ %#$$"F%#$ 4% % #$%!( 9!! %3 9 -(#59 (1 ;677=!#-#(# "H"#5./! "M"$# 1 #"%" ( - "" $"4#H./ *#(0-# % 4 & % $"4#H./ #"E%#$ 9 *!%# - % $ $0#$ "$# ( #% $"F%#$ $!# (# 94#"#$%%#% &($#"+#$%!(J1$"./%( - #!%#?% ##40$#(9J#H#" "+(#!#%(./1#(#5./%( #%(./ " # $"F%#$ #" + % % 4 #"#$# ( &+#!" %(CH#$ / % -1 #" #%9!$% * $%-#"./ %%(% # $##& $% % "+(# $" " # $"#-#! -#"./%?,#!! 1 I-!!4II##$"#-I"4#$#"H #"H I#$ ( (9 # I% #" %9% *!$#4#$*#" 4 $!# (# $"%#$ K" %#$ 9 $"*"(K9 4 I &(!%"!$1 I #"H!#" I $"#-#" 4 % IJ $I(9!$# ((K I $%-#" #" 4 I#$ ( K" %#$ (%" 4 K"# "9 ($># " " $I%!# " #H#" Q#I &(#" K<$I%!# "%(1I!$#4#$4$#"I4% (#5 #"4I $"%#$ K" %#$ " I!! ( 4 " " (K#$ ( (9 $"#" I%#$% $ #" $#"9$! -(4#"H #"HQ#%! "!#$4I$"%#$K" %#$L" " $K$(1 I $"##"%"# $"#" #" 4 I "!"#" 3 ;NOA9 NOP=9 Q#I % - #$ #44"$9 4 QI#$I # #!#-( I#HI(#HI I #"$! #" 4 I %#$$"%#$ K" %#$ #" % $%!( 4%9!! #" 3 9-(#59 (1;677= "I!#-#(#K4! # ((K"H"#5#"HI"1I# #"%" - ""*#(#-#%%I#"4 &4 K" %#$$"4#H #"I ((Q!! $I#"H "# ( $I $##$ 4 I $!# (# $"%#$ K%9 4#" " &(#" K$%!(JK%1# (IQ"I I$"$#"4%("$I!%# % " #%( #" " (K#1 &" IHI I 4 #%( #"%(9#" I $"%#$ IK9 #((##" "#"## (!I " %%I(H#$ (!#"!"9# Q!!I I$%-#" #"4%$#!#&%(Q#I " " (K#$"#" IIK$"#-4I-#" #"4I%III#$ (!! (1 A

5 A R 1!0(- - #"E%#$!# (# N 1 "./ N 16 (H""$#+#$ A!"./-BC#$%!(#$.D(CH#$ P - C#$'% (#5./;! =L#$( N 1P1 ($( (#!(#$ A7 1P16 ($#$(*#(0-# P6 1R - C#$'% (#5./;! =L"M"$# ;$$#%"= PO 1R1 (#! % PO 1R16 # $#%"$(+#$ R 1R1A (&($#"+#<$I%!# "$$#%" RN 1!0(L( SR 1 "./ SR 16 % - H%#$ $ SS 1A OA 1P!"./( OO 1P1 3#"$#! # $0#$ N7 1P16 (! 3#"$#! # N6! 3#"$#! #( NR 1P1A *.D NS 1!0(L( #%(./ A 1 #$/-J$0$##%(./ A 11 3*%%(#%(./T A 116 %4%( %%(#%(./ R 11A % " (# %%(#%(./ S 16 ' #(# A7 161 ' $$"F%#$ A 1616 ' #$$"F%#$ AA 1A %!%$"%# AP 1P "#.D"#$# # AR 1R ( AS 1R1 #%(./3 / AN 1R16 "&./$"(CH#$ R1P J" P N 'U SR V1!M"#$2"#.D#"#$# L%(%#$% $ OR V1!M"#$2'#H OS V1!M"#$2(HH P V1 *.D P V16 "#.D"#$# # P

6 4 5! %!B!*# % # %!(*!"9 " $# 9!"$II# #$(./ " (0#$ %#$% $9! #$"#-#.D (H% $" IJ 9!$# (%" $%-#"./ (%" C#$ #"E%#$ #H% >K"# " 9 > ($># " $I%!# " %( &($#"+#<"$I%!# "1 % H "! 4.!*# &# 9 %-?%9 &* ( #&#( %" $"IJ #(#5 % $ -. C#$ "/ J! $%!"/ #$/!$ "&(&#%" $"F%#$1 $"$# "&(&#%" $"F%#$ *#!!? %!$ H"?#$9 * #5!# * (* $"%# $!# (# 9 #" * I#C#$9$%#%! "4"F%"1"#9?% $"$# %!(9* #"$ %-#+&($%$"$##"E%#$ $"F%#$ $!# (# $$#%" "&(&#%" $"F%#$ % */ $" (! $"%# $(+#$;-%$%! $"%#?$(WVWW $% %#("9#9$=1%!$!""!$ # $(+#$ - % ". I#C#$ #&0&#L!$!"!#"$#! (%" % J1" "9 "%("H!0!% $# % H#" (# 9% "/ &"! #$D!#"$#! #9"% 9!" 9!C "# (1%H "! -$$#%"% $&#,% ". "4$ $" ( "+(#$"F%#$ 9($ "%#" " % ". $"F%#$! */ ($./ +#$ $ 1 $I%!;N= 4# % J$./9 " # %!#%# $($ %! */ $% #% $"F%#$%&*#%!(#" %&#%"1 %"!C 9" "9?* $"%# "&(&#%" 4#% $% % -#$#!(#" $"%# 9 "/9!" (H% (.D "! #H%!#"$#! (9 % H "! H#" "M"$# % $$"%# 1$"*GM"$# % ##%! " % ". 4 % 4# - $"./!(0#$ "&(&#%"1 (./ " # $"F%#$!(0#$ "&(&#%" ( #%!E"$#!4" - H% C#$ "&(&#%" $"F%#$1 "4% 4# " (! #H% C#$9% % %-?%!$#.D( #&,!C!#! #$#!./ - ( *$"$##"E%#$ $"F%#$ 9%%* ""/J!(#$# 94,#"E%#$ #% $!# (# 9%#% I##$ %"%#" 9"/* (*#% 1 R

7 "!$"&(&#%"9 (" " ("H X(#% $#"$?$ "#J%9% #"#$./!( "B %"$" (? ( -"./1 % -& #$I% ";NOP=9"/?!0&( $"$- % $"B" $" $"#.D C#$ ##5! %./!(#$+&( * (*! 01 3 % ( 9 J!(./ $ " $#" # J#? %# # 9 &#,!$#4#$# %! ( ($ (9 " " "$# ( -$ " # $"F%#$ 4" %"!!!#./!(0#$ 1 3 ( 9!!#./!(0#$ - %!!#.DC#$ J% %"#%!(#4#$ - 9$%%# 4#9 #J ( $ + I#C#$ #"#$#" (!$ "&(&#%" $"F%#$1 " -&!. %! % *!& ($ % $ (E"$# #"!.D"/ J %""$(+#$ 9 " "9"/ $ H#%" % # IJ 4$"#"$! 5 - #"E%#$ $"F%#$ 4% % #$%!( 1!0%* Y0"$(+#$ Z% "&$%!#"$#! ( 4M"$#! "+(#% $9!#"$#! (%"" 4 %*$ $"/ % $$"%# $%#"%"#"&"./!(0#$ 9I&% " #& 5# - C#$! -% #!#1#%9(H*$"+#$"F%#$!" #" #H 9 -#"% -$I,$"./* & "!!9 4+H#( L"/ " & % % (" #& C#$ C(# $"#" L! L >K"# "#% 0""$(+#$ "/- " $"#-#.D #H#" # K"L$"%# Y>K"# " Z9*H "I!.?$ A794#$##&!# %"!( " 1 /#J #F"#$* #%!E"$# % - H%#"E%#$ (./ $% 4%./ J!$ #& "I # $"I$#!( $( &(+#$ % $"!#./, Y0"Z9* #5# Y>K"# " Z1 #"E%#$ J!$ #& 4 % #"5# " # $"F%#$ % 4% %#! #$( L Y*#(0-# H ( $#&ZYI#!CJ!$ #& $#" #ZL9$B & (#! *D "&(&#%"$"F%#$9$%+!" H#9?"%0"#%&# 1 #%9-B#&% # %!(?$"#-#! % #$/ % $ -.C#$9 (" #& "$(+#$ 6 9% # *,#$/*D!$04#$ #"E%#$ $"F%#$ 9$"*G"%"9"&(&#%"1 6 #" *./ #"%" ( "$(+#$! %" *D 4" "&(&#%"$"F%#$9B "E%-#% #H (" #%!(#$.D!(0#$ $"F%#$ 9$% +#$#1 8

8 $(+#$ $"%# "&(&#%"!$ % $!#"$#! # %$ "#% $"F%#$ *!% "$ % "!$ "&(&#%"9% %"-. %% 4% (#5./C#$ 9#"H %, # %( $$#%" $"F%#$* & % " "&(&# 4#" ( "A71" "9! #"$! " (##$ %"%$ "#%9?!$# % $ -.C#$*$(*%!#%#!( " *D( $#",#"E%#$ $"F%#$ 1 % # 9! "9 * #"H #"H#" $# #"E%#$ 2%#$4" %"94#% $$"F%#$ #"./" %-" %!1 $"#-#./!$04#$!"#!?!"./%#"%" ( " (0#$$! 5 - % ( #&,#"E%#$ $"F%#$ $" " #"./ %#$% $1 #"%" (!!? % $"#"./ %(!" % 3 ;NOA9 NOP=9 $% (H% #4". -+#$ 9 * #! $ #"$!./ #"E%#$ %#$$"F%#$ % #$%!(!! %3 9-(#5 ;677=!#-#(# "H"#5./! "M"$# 1+4# 4 %#"%" ( " (0#$!$04#$9% 4% $% 4#"&(&# & -B#&% #H (4. #%"/ #%!E"$# C#$ " (0#$ - H%!! 9 %!H " (H% #"%" ( " 5 1!$ $" ( %!! C#$ #!"/! #"%" $% (9% #% % "4* --B9#?9#"%"&%(H#$ %" * -B"/ $"+#1 -B#&!#"$#! (9 4% 9 + "" $ H 4"$#" %"#"E%#$ $"%# $!# (# 9#(#5 "#"%" (!!% "%$"#./*""I% 4% (#5./?%(I* I#!C%*( +- 13!" #"%" (!!#$# I#!C +#&## %M$!0(1!#%#!" % "+(# $0#$!! C#$ 4% (#5 #"E%#$ $"F%#$ 9$%M"4 " 4#"#./-BC#$ - "%? "+(#!!13 (9$!0(4##&##%! 1!#%# 9 (?% 4#"#./ $ $"$# #%! "9 /!"!" $"# "$# #! $"4#H #% $"F%#$$%%#% &($#"+#$%!(J ;(("9NNO=1 #$/C#$ *H,%(CH#$ 9-B#&"/? (#5 % 9% (!#"$#! #(%"%$ "#% "%#/ $! (H% $"!" %" $"F%#$1 3$ ( (%" #%! "*4 %#"$! #"%" ( " (0#$*+!!#"#$ S

9 $ (#%#.D $"#-#.D C#$ 9%##"4("$#!( %? "+(# 1 #$/ C#$ 4# #&## % "+(# $#$( "M"$# 9! # 4#"#.D C#$ *!" %! #"#4#$./ (%" $ # ##"1 H"$!0(!" %(C#$4% (#5! "+(# #"E%#$ $"F%#$ $%- "!!%(CH#$ % (H% $"#-#.D C#$!" "$!0( "#1%("&(&#"$!0(#4 H " % ## %( * - % #"E%#$ $!# (# $$#%" "&(&#%" $"F%#$ #"$! J!(#$# %" %#" " %#$$"F%#$ #"E%#$ 1!!C#!#"$#! ( #"%" (? #"H " (##$ %" %#" " #"E%#$ $"F%#$ $!# (# H(- ( $% $ $0#$ # # #* $"#$#" % %#4#$ %9 #% $"#-#!!!#./*% " (0#$"$+#,#"H./%#$% $$"F%#$ 1 (?% "&(&#%" %(9 $!0( #$ #%!E"$# % - H%%#$% $!" % &#/ $0#$ #"%" ( " (0#$* M% #!!! #! - H%9 "%#" $"%" Y%( H% - " H"Z1 $# X(#% $!0( /!" (H" ( %( "&(&#"$!0( "#1%X&# I+% & H %!#-#(# J!(./%(9% -B#&?!"!" (H"#! "+(#*!% 4# $% #"%"9 $% M"4 - %#$% $1!#"$#! #-($ " (# /2;=#"&./ $"(CH#$ [;6= #./ 4#" "$# [;A= H&"[;P=J"1(?%-($9 (H"! E%#%! "9*"/ 4 % $ " -($ "#9 %-?% / $"# 2 ;#=! E% J!$ #& [ ;##= #%"/!0 #"&#%"1 #(#5./ %( #%(./ #"?%# $"" # $"F%#$ #" J#% #& *D %(CH#$ % %(CH#$ % $$# (H"!" #%! "/ - "$!0(9$%-B#&!#"$#! ("4 #5!#./ " 1!" $"4(# " - "/ /!" 4% - "$# (9!" #"#$ 9!# 4$? - $% #!" / - *#1 "! $ 2 ;= 4%(./ %([ ;6= "+(# H [;A=!"./( 1 O

10 !)*+#,-.!+-%.-!"/01"2!!)"+!,"%+!!" "#!"! " $ %!!! &! %! ' ( )*** +,!-. 3 /+4#56 #$/ *D 4" "&(&#%" $"F%#$? "$# ( % $ -. C#$ * # %!#%#!( " *D ( $#", #"E%#$ $"F%#$ 1 $I%!;NS8\NP6]=9 % "4* - "&(&#%" $"F%#$9 $ Y% ". $"F%#$ Z$%!"$" ( "+(#1( 4#% & *!$ "$# ( $! " "+(# $"F%#$? $!# (#% $% %!$&(#&9$"# " "I*4 9! B+ (! J9 #" "/I&##"$!!($"%# 1 Y!# (#%;111=#-K" 4% %I 4 $"%#$ $I "H "" "(K"&#-"&$ "- #" K1;^=I4" %" (#%!(I ">!I$!# (#"H#"#"%#"$%4%I;^=!$4#"# ( % #" L#4 % K I -#(H#$ ( % L I #"$ "(K&(#"#5 I $"%#$ $ 4% Q#I#"9#"$ "(K K#"H I ( "9#"$ "(K $ #"H "Q"1I#!$4 #&$#"#I"# (4 $ - $!# (#%Z;$I%!9NS8\NP6]!!1O6A=1 $!0(94$?- " #& 4% (#5./ " (0#$ %4"$# ( C#$! - #"E%#$ $"F%#$ 1 #$/4#!" 9#"#$# (%"9 "E%-#*!$I % % $#"E%#$ 9 #" *%- $%!(9$% + &# # "9 J#B %-?% $%-#"./ $% %#$#"E%#$ 1 % % $#"E%#$ #H"#4#$ % # *#"$(# % -$# YZ,& #+&#!#"$#! # % $$"%# ;$"%9#"&#%"" =["&(&% % ". "!H" * + " 4# $"*G"%""%? "+(# " ( -#1 %#&./! % $#"E%#$ #H#"! # -&./ H( # %!0#$ *%#& %!H" $%2Y*%#" % BC# N

11 " $$#%"TZ Y! * BC# -&? * %! $0$(#$ TZ1 -$!#"!.DC#$ 9-BH "I "%# 9% &5* # "/#"H J!(#$ $&4"F%" A [ # 4#" -B4% $ (%"$"# % ##%! "1!$ 4#"#./9 -./"$+# * (* # #%!D $(#%#, "+(#9* %-?%/#$#1 %4 $#" # $"F%#$?*#"!( "+(# #"E%#$ 4# %!$#( "1%* "( &%!0H "&#M"$# I&% $#(./"#4$!#"$#! #L$#$($$#%" P L9* $" ("H?$(WW1_!0&(##"H#* %%" R "* #4$!#"$#! ( ("9 %- 9 %!09 %- % "I % $J##1!#%#9" "NA79%!0#$"L#"#$#!#((9#$I(( 5" L % #H% #& J!(#$.D C#$ 2 (>K;NAS\N6S]=9'#$I ;NAA=9 ($>#;NAA=9 ;NA8=9$I%!;NAN=5(;NP=1%!C!-(#$./ ( K"9 $!#%"!"+&(!( - "" # $#$(9 4($ % %( $#$( #! $( <%(#!(#$ "+(H2 ;NAN=9 %(" ;NAN=9 #$> 4 9B+" & % % ". "4$2!!"I % % # #"E%#$ $%!( 9 B 9!$ & % J!(#$ "/!" $#$(9 % %-?% "M"$# $$#%"1 " &+# $0#$ %(9!#"$#! (%" %( 9 * -#& %% # $ 4 % (Q ;NR8= Q ";NR8=1 % %( %#"0$# % H"%%"9"* ( J!(#$.D$#$(!% "$ %%H"!( " 8 4$$" (! # $$#%"1 A _#" "-& *! %# "$(+#$ 4#"#./#?%#!CJ#%,&#/ $ 2Y `IKa#" $(($#"4 #" -I-I &#4I $ ($"%K- I " J!(#$# 4#"$#" 4-#(#"H! ((( " (H K% L %$I "#$ (9#%# #" $"%KZ ;$ 9NO79!18NS=1 (&#/4( % ". " $#M"$# $"F%#$ (!I A ;677R9!16S=2 Y#" $\ 4% I% #$# " $ %#" $"%#$] $"%#$ IK-H " - $"4 Q#I % I% #$ #" $"%#$1 I# H%" - IQ I Q( Q>9 " IK #& 4% -& #" "#"#HI1;^=4KQ "IK9(>;^=$"%#Q##"H-4NR71IQ!!(QIQ#"#"I $ ($"%KZ1 P % 4#"#./%(I%+!" "./H#"1 R - ( *% - H%#"E%#$ "%%!4#4$!#"$#! ( % $$"%# [! "9! */4# *##5%!#,% $#"E%#$ "/, "+(#% $$"F%#$ $%% "9 $"+#*$ ;NS6= 4#% 9*(H */$#$(! H"!( "4# %( $$#%" "$(+#$ (Q<Q " "/!-(#$./ (1 % 4# # "#%"9 9!#%#!$ (& # " "+(# #"E%#$ #%!(0$# " (9 " J!(#$ %- 4#1 YK I#"$#" 4 "!!!# ( H I ""$K 4 K% $#(( $ "- -(#I1;^= &##!#-(;^= I I " 4 HQI% K#(4 H" 7

12 ?$ NS79 $%!-(#$.D $ ;NS69 NSR=9 $ " # >K"# " - "" - H%$#$(9!#"#4#$ %$#%%" %*$#$( S &( 4$!#"$#! ( #$/-#"E%#$ $"F%#$ 1!0 $(%#" $% # #$( # O ;/, 9 = #%# $0#$ &K"# " N 1! #%(9 #&#/" $$#%"4(./&( %#"#%#5 ["/"% #&#$%4"F%" #4" -! ##"%" # " (0#$##" 7 1#" #%9" H" %?$ NO79$%!-(#$./ #H%;NO8=$ ;NOO=9 % $$#%"9 %(I9 4% (#5./ # $$#%" &( 4$!#"$#! (9-"4*$"I$#$%$$#%""CH"1 -B#& $!0(? H - %!" &# $0#$9 $%!$# (M"4 X(#%A7 "1" "9 #" *- "#"/B 4$!#"$#! (9"/! #J ( 9!#"$#! (%"!* I+ % J$#&! $"#-#./ "$(+#$ " #$/ (9! * (H% #?# IJ 4 % J!(#$# %%%" "#!# - "" 1 9! %( 9? ( #& %" 4+$#( ##"H# J# ;"$(+#$ =9! ( I+ % "% & # " IJ# 9! "9?!$# (H% $#?# $% # $( *!%# ##"H# H! $"#-#.D J#"1 3 #9 #$/ %(CH#$ "/!#J %H"!( "+! #"#$# ($!0(1 -B#&? $ $ $0#$!#"$#! # % $"%# $!# (# 9 $"*G"%"9 J!(#$# $%(CH#$* + #(#5 ".D $!0(1 #$/C#$ *H,%(CH#$ 9-B#&"/? (#5 % 9% (!#"$#! #(%"%$ "#% "%#/ $! (H% $"!" %"$"F%#$1 4$% >#"H4$#(( #"1;^=\I4]IK4I! #"4I4$% #" #"#"H "4 #"$ "IK4( HI(HHIZ; 9NAN9!!1P9R=1 S _#" "*- -$#$(!04#% $!% #$/- $!#"$#! # L Y*#(#-#% " K #" K$(Z J Y*#(#-#% ( #" K$(Z1 ( $"&?# " "/ -& & " # % $$"F%#$ % # H (9 % *!% $# $( "&$(+#$ H & %$""1 O (H% #?# / "#9%!%$"# $% - (I%#" # #HK( "9 3$;NO6=[("93(;NOA=1 N #" *"I %$"#-0!!" #& 4 (I %(9""$ $"H# % 4%( %$!$$%&(+#$1 7 #?# B+ " - H%?* BC# -# / YI *#(#-#% $% 4 4((K #" ( $"%#$ H"Z ;(K[3$9NNR9!1R=1

13 &,7#/%/2-"+%8%"2% " " " #$/ %(CH#$ % # %!( ;./ 1A=9? #%! " 4#"# 4% $% / (H" $"$# * 4 % %"$#" " #"./ $#% 2 $%!"" "$# # % - H% #"E%#$ L - L (./$%$"$# #&#/"$#$("M"$# %#H%"?#%! #9$%%!-(% " (0#$< 0#$;$"%?#$= L "$#! $%!"" $#"+#;$#$(="/ $#"+#;"M"$# =!!%## #(#5./%? $"%# $(+#$ 9*!(#$ %!"?# $#"+# 1$#,*/ " (0#$ 9 I &# % - H% C#$ 2 #?# $#$( $% $#(.D % " "M"$# *#(0-#9"% (%" $#$%%*#(0-#%C&(1?$ R79 # 4 % $##$!( 4% JCH" -#+# $% $%!"" "M"$# 4 #"5# */ #"H./ " $#$( "M"$#! #$# $%%!-(% C#$##";3 9NOS=1 /?/$(!*$%!""& % " (#! %"[ *#"I %$%4$ #"E%#$ $"F%#$ % # %!(!$ %#"H+(1 3 &# %-#HG# "!" #$/ C#$ A 9 $#$( "M"$# / $"# $% % 3 ;NOS=9 B 9!" $% $%!"" C#$ #"E%#$ $!# (# "/ $% ( % $%!#./ " (0#$ 0#$ 2 Y111 $#$( "M"$# / 0 % $"%# $!# (# 9!$#& %" $#, 1,!23 #"" " $"%# 9% #0&# %%$%% % %#"./C#$ % # H (*$%!" Z;3 9NOS9!1PP=1 ##"./9?!0&(!$- * 4% #"E%#$ ; BC# = $ $0#$ $#$( "M"$# "/ / $"I$# 9!"%9!$#& %"9 $"F%#$ P % ". ( R *!D1% %H (9 "M"$# *-&4#$$#%"9!#9%($$#%"/* " %J!(#$ 4"F%"1 6 3 % # (I&V$((#;NN=9$!16 P1 A $#$!0(9!$%!0#$< 0#$ $%!#./"$#$("M"$# / -! # #$/ 4#(1 (?% #9 + #(#5 % 4#"#./% # $" $#$( "M"$# 9 $# 4#-& "/,$ C#$ 1 P "$(#""/!" (#%&#%"9% %-?%! E%!$04#$1 R /$"# $%% ". ("/!" % ". $"(CH#$!#& 9% %-?%* (*#! "4%./`! E%a $"F%#$ 6

14 !!$#& 4% (9 Y$#$(Z!!" $% % J! "/ % 4(.D Y"M"$# Z!!" " 4% " ("H 1/!"L!"/ (H#$ %" "$+# L!" % $ C#$ $%% %-9 * "/ #%!#-#(# % #"H./ " (0#$ 9! * (?!!%#"%" (!$04#$ "$!0(9"$#$("M"$# /#"$! $%-BC#$1! # "./$#$($%%!!# % $"F%#$ "M"$# $%!!# % ". (9?!0&( ( $#"+( # $"$# %# #%! "! * (* "+(# #"E%#$ $"F%#$ 2 #" -#(# #"E%#$ #" -#(# (1#" -#(# #"E%#$ 9 #%$% $#$(9 + $#!!# % 9! * #" -#(# (+ $#,% ". (9 #%$% "M"$# 1 % *% # "4 #5 #%!E"$# $"$# % $"%#? V$((# ;NN9 NNN=1 # $"$# #" -#(# "/ / 4 $#(%" ##"H0&#9 %!% #H"#4#$ %# #4"1 3 %# %!9!" #" -#(# #"E%#$ %$"%# (Z9" " #& %" "#$# -#(# #"E%#$ ( *#(0-#1" "9 #" *$"$##" -#(# ( 8 "/I&# #"5# S " "+(#$"F%#$ 9 #$/%!&;#%!(#$# %"=!" " "+(#$"F%#$ 9$%!J%!(" - H"K"$I%!1 $"$##" -#(# ; -#(# =#"E%#$ +( $#","M"$# #&HM"$# ; $"&HM"$# =9!C %!*" #X-#9 % %#" I##$ %"9*#(0-#9! "+(#*!D%1$ 4 $%! %"% & #+&(%4M"$# %%#" ;V$((#9NNN=1 3#%!(#$# "/##"H#4"$"$# -#(# #"E%#$ L #"C#$ 9 -# (9($ (9 H(- (9 $1 $"#./ -#(# #"E%#$ "/?%# #4"! %!$ $+#$ L %!$ $+#$ $#"+#? *#& (" *#(0-#%#"0#$;V$((#9NN9!1AP=1# HC#$ (# $% $"#.D $"&HM"$# $+#$ L!$ $+#$ $"&H! 8 %+&# H#9! M"$# $"$#" "+(#$"F%#$ $ 4 ( $""-#H"#4#$ 1%%" V$((#;NN9$!P=+&# H#9 4#"#./ #" -#(# ("/?!$# 1 S %4 $#9$%-&V$((#;NN=9?* #?# #" -#(# (4##"5# " $"%# &# J!$ #& $#" #1Y #" (J!$ #"%($I $#5-K (!#"% -I"(K" -(H#&%#"(1IK IH" ((K! (IHI#"$I%(I -I &#4IK%#$ ((K" -(Z;#-#1!1PA=1Y%($I $#5-K (!#"# $ ((K" -(9#"I"I % ((#- "$I %&I$"%K44I$"&H#"H! I #$ ((K%#4#I-I &#4IK% "% >#" -(Z;#-#9!17=1 A

15 ##-#./!- -#(# #H#" (* "I+%!-./"! #%+#$ 9 #5*? % 1 9! "9 +&(!" &# #"E%#$1_ #" "* % % %+#$ 9 $"+#!(H# % %+#$ #4"$# (9"/ "I #%#!(#$, $"%# 9 * 4( 4% $# $%* "./*#(0-#" $#M"$# $"F%#$ O ;V$((#9NN9!1AP=1 $"$# -#(# (9 4% (#5 " " NA7 " E%-#!(H# %" ;$41 ""&9 3"K H#"9 NAS V$((#9 NN=9 4,!#M"$# % $%! %" * (# #& #% #"E%#$1 4#"#./ #"5# " % %+#$!( $( ""&?2 Y K%# $ ((K " -( QI" "#"4#"##% ( #- "$ $I "H I* (# #& $I $##$ 4# K" %#$ -I &#Z;V$((#9NNN9!1P=1$"$#?%#0H#9!#"$#! (%"!( #?# #X-##"4#"##% (1 $"$#!0&(? ε 2 Y K%# ε " -( QI"&# $I "H I* (# #& $I $##$ 4# K" %#$-I &##" $"*"$ 4 #- "$ " % (( I " εz ;V$((#9 NNN9!1 P=1 $"$#!" #H"#4#$ #-0 *#& (M"$# #X-#[! "9 4#"#./ #" -#(# (?% # % */ H * % "# -(1 - ( *!( #-#(# #?# -#(# (+%# $# H $%!(J# N #% [$% $3#HH#"2Y"$%!(JK%#& $ ((K -(Z;3#HH#"9NSP9!16P8!V$((#9NN9!1PA=1 + % #%! " #"(./ " %- $"$# -#(# 1!!# #%#% /( $#",$ $0#$ * (# #& $%! %" #"E%#$1 % #% (%"#"+&(? *( %* $%! %"#"E%#$9$"*G"%"9!!# -#(# #"E%#$ ( %%$"*GM"$# % % ". (13 #( ((./9%J%!( - " #%!(? #$/ -#(# #% (#" *.D #4"$# # #4". 4#"# H" %L0!#$%($$#%" $#$(">K"# "!# % L*9 $$%! E% #% 9!%!" ( #" %#$ %"#"+&# +&#[ B 9 #%? (%"#"+&(9!# $"#./ -#(# #"E%#$? (!% (./"! E%1 O Y I #Q9 4Q %4IHIQI#$II &#"$K% #$!- -#(##$%((#"H#" $"%#$I &#%!(K %9 II "!& " " (K9IH#$#K4I#%($"%#1 I##I$ #"! #$( 4"Q$( #$ ($"%#$ "V$"%#$Z;V$((#9NN9!1P=1 N $"$#(& "! $#./-B/#$#"./H#"1 P

16 % X(#%!" %$ $ 2 4 #% #"#"$ %" #"+&(9 "!" &# #"E%#$ * " (9 "/ #%! *! % $ "4%.D #! -#(#5+(1 #%# H %%!?$# 4 -#(# 9*(&%#$"%# $# * #.D #" -#(# "/ # % (& "9 % &5 * "/ / -& % ". -$ $% " 4*GM"$# 1!"&# -#(# #"E%#$ 9 $". *#% $"F%#$ /+&#!*#.D#"+&#"/"# %!% "$!D* #% ( * (%(4B (#" #"& # "1" "9$% 4#% V$((#9Y###"$ #"H(K$H"#5I LH" ((K! >#"HL$"%#$K% ""(#" "$ ""- 4(K!!J#% -K(#" %(Z;V$((#9NN9!1A8=1% ( #" " 4#!"! ( ;NSO! V$((#9 NN!1 AS=9* %" *?$"#$ $"%?#$ #$#" #"/!%#%##"H#%#% #" %#$ %"#"+&( $"(!!# ;"/(#" = %%( +&( B# $I*JCH" 67 1!"&# #" -#(# (9 %-?%?!0&(!%?# #"&".D # * B% 5#! " #" -#(# 1 % J%!( #%! "9*+%!#%"9/ H( # $%! %" #*!%%H#% %-#" (%"#"+&#4% 5# #" -#(# 4#& 1% %-$ 9#"E%#$ (9! "4- " $ -#(# #" -#(# $" $% #4"#%!(#$.D!(0#$ 2 "* "!#%#! H# 5!9 H"#%!(#$ #"&".D -#(#5 1 %+&# H#9!!D *#*#% $"F%#$?$ $#5! %-#!#" -#(# 9 #" * #" -#(# (! % (&E"$# % #99! "9* (*$"./-BC#$& (& %$"#./ /% %- 4% #" -#(#!#J ( #%!(#$.D#%! "9 "! $%!"/ #"E%#$ $"F%#$ * "!!!#./!(0#$ 1 3 "9!! C#$! "+(# #"E%#$ $"F%#$ / & (# %% $!#"$#! ( #-0 " J!(#$./! 67 (?%##%! "! - (- J!(#$./%&#%"$0$(#$+ % # "1 R

17 $#$( "M"$#!!# -#(# #"E%#$ -#(# ( $# %-9$% $ $#% )-%-/+!564.:-+-;"2-1),"2!5<-%-+4,;7"2!%!#"$#! ( -B#& $!0(? % "+(# $0#$!! C#$ 4% (#5 #"E%#$ $"F%#$ 1 $0#$!#"$#! # 4%, 4#"#./ -B %? "+(#9 " $%!"! #!#./ #% $"F%#$ $% #% &($#"+# $%!(J;(("9 NNO=1 " " " $0#$ 9! "9".//!"!"$"# "$# #! $"4#H #% $"F%#$ $% (1!"./9%#- " #"!./ 3 - #"E%#$ $"F%#$ 9 #(#5 - (#&%" 9 %!*"$+#9+%# #H#" #1 %!#%#(H 9% # #"E%#$ $"F%#$ $!# (# & - " ! 1 #"E%#$ $!$#"./"$%!""-B#& & (#./$#/ #"#&# # $%!"" -B#& $# 4# H(- # ( "9 " % ## &59!(%"! $# (%"#%!&#;3 9NOS96776=1%! ( & 9 $#D H"/ F"% (%"$ (-+#$ #"E%#$? J %" "%# 9B 9 M"$# % $"./$" (9*!%#!". 4#9 $%( #& ("H %!9 B J! "/1 $#DM%4##"!"""%!9!$#"./"$#D (?"$ # %"#"E%#$1 - ( *9 #" * F"% 9 $#D / $"#$#"!( #"##.D9 $# #&"% $$"F%#$1* H"4 5%?$ %#"!( I#C# $(#& #% "/#( %"!(!4M"$# ;# 9 #9 NNO=1 YI- #$ (%"#" $#K#"I - $#"#&# (9- I $# (#"#&# (9 " QI#-I $"$#& Q#I#" " $"$ IHI $#KZ ;H"9NO89!1666=1+#%! "4"!"( HH $#D #"#&# #1 % $ I ;677R9!1 6=2 Y#"#&# ( -I &# $(($#&(K $ " HHH $%[ " IK $ I# $%;^=1 I &# 6 -&# %" ##"./"%%!4# (#5!(!!"" # 9!#"$#! (%" *(*&# %J!(#$ %-9$#$("M"$# 1 8

18 $! "[ "! "#" "#"4("$-I &#Z1 3 ( 9 %-?%"/ &J H * ",I#!CY#"##" (%-"Z2$% ( %# 9 #;NNO9!1A8N9" =9!./#%!4#.D#"#&# #,$"4#H.D % $#%?% 4"#%! "#"E%#$ 1 (%"#%! "? 9 9 $"%# 9 B 9!". % 9$% $ $0#$ -+#$ %#$ 9"# $" & & (1 $%-#"./ $#D F"% $% $ + %"+##%!(#$!#%#!#"$0!#-+#$2:!;3=1% (#"I H #9!#"$0!##%!(#$!#% 5# $#/H L*4#& %"? % $#/L%#%"H "IL-* ( % H%$#/4#&? %#%";3 9 NOS9!1 R=1_!0&( $## H 9% "/?!0&( $## $- 66 9!# * " $-!" $#/ % # H" H ; ($>#9NRP=13$"##%!#"$0!#-+#$*9%#9"/$"##% # 9 % #& (H#$ %" % $"%# %$ "#(%"+# [ # ##"!% - "!#"$0!#1 -" *? %!#"$0!# *#(0-#9 % &5* H"!%%!!&#D1 9!%( 9H % 4"#"$5! #% 9!!%##"$(# %#".D $ # 4 *#(0-#9* #"5%"& $#D1%+&#"./1P9!#"$0!#?4" %" (! ""$#$($"F%#$""#4#"#"./161 % " % 4" %" #%! " #"E%#$ $"F%#$ 9 3 "/? (H#$ %"!"! #! ""4"$#" %" $"%# $!# (# 1 3 % $"%# $!# (# L"/!" %$ "#(%"+# 6A L?!$# (H % #2* Y(CH#$ Z!#"$#! ( B 9 $% $ J9 & (#5./ $!# ( L #& % K"1 (%" 4# % (H% %# #"$!!(!#"$#! # $B # 4" %" % 2 K"9 $I%! ($>#1 K" ;NA89$!1S=4#*%%(I4%(!#"$0!#C#$1" I# *# 9!! #%!(#$# %"9 $" %#".D C#$ 4"$#" %" $"%# $!# (#? H/ #*5 $!# (# L #&$!# (1_" $"J9 $#D $!# (# #"&#9 *! H# _!0&($##!.*#+$- * "# &"# 9% "/ %-1 6A $"%# %$ "#(#%!(""$ J##[ ##"./?! %"J!##& 1 S

19 - " $!# #" -$!( & (#5./!# #%"D9 % 4"#& 6P % #& 1 39%# $!$I%!;NS8 \NP6]9!1 OPR=9 + $#, #?# *! -&#&? "$+# -$ $" "! #&#4#$./[ I+9! "9 % "M"$# #"" #% H./ $" "#&# 1$"J% ". ("CH" 9 %-#"& &#$%3 9 6R 9! " S 9*(&,#"./ % 4""$# ( ;< LY^I4 $I IQ(H"#"(K $I "H $"*"$4I&K $#"4I H"Z;#9$ (49NN9!1P8=1 J#%9! "9 $#D $$# # I $>( ;NRR9 N8= * ( % %-#" $"F%#$ ( 4% * " #%!0&( 4 5!&#D8 $%% H% $ ($(+&(2Y^QI " H"#$&-K% "4"aQ" HK# "Q " ( H(K"!#$ -(&"9 ( 4 ((I H"Z;#9$ (49NN9!1P8=1! " $ $0#$ #"0"$ $!# (#%9 $" " #"&./9 % ". # ;9 % # 4% (%"9! E%= L B 9 H./ "CH" #"&.D" "# %!(*9! 4#"#./9"/!% $"I$# 8 L9 #%!(#$ % %-#"$ $#5!5!""#K"# "<"#HI# "1 #H##;NN9!1PO=$( #4#$ %#!#"$5 $%5! 6N! ##"H#*($( #4#$ %5(.[!"+% %H# 1 #"$! 5!9 K" #"5#!$(# # "$# # % # % $#/9 J! " "$# 4#"#!%# * J#(#%"!$1 -!#"$#! (! -"./!%#! 4%./ J!$ #& - #"$5 "/ $"I$#%" #9 6P #%"/9$%+&#"./1P"$!0(H#"9!#%!!(#%! "! ""$#$($"F%#$1 6R Y^ "&#"%" I $I "H9 #I "H"(K IHI JH" I$>9 I# $ ( $I $##$;$I"(HK9 9$%%##9$=Z;#[H##9NN9!1PO=1 68 / $#" #?$"#./4#$#"! "/H#$# ; &#"[ $>#"""9NNA9!!1A6 A"I 9677R9!16=1 6S Y%!$?$I % HC#$* "9! #"4#"# -&.D9 %?# %! #! $# # $#"$#% 9! %"X% 4#"# -&.D9 " % $"&H# $%!- -#(# %;& %-?%V$((#9NN2P7=1%%!$HC#$#4"*GM"$# &"I#C#$(& % % %% ("H! 59B 9Y$I*Z ( C#!%4#%!+#Z;"I 9 677R9!16=1 %!" #%! "!$ HC#$ +$#"+#? *2 Y4 #" K H#$!$##!#-(#% I!$ ##$;% "9& # "$9 $( #"4"$#"9$=4% I-&& (4 #"H(#%#Z;I!2<<QQQ1$-#1!(#%#1#<H( K<H#$1I%(=1 6O #$/-#&#-#(# +% "$!0(A9" #$/% # %!(!-(% 9"$# (! * (* "+(##"E%#$ 1 6N Y 4#" (( I $ #"&(&#"H ">"Q" &" I #%!#-#(#K9 &"#"!#"$#!(9 4 4#"#"H I!- -#(#K ##-#" 4 I &" I%(&Z;#9 H##9NN9!1PO=1 O

20 $ " 4 H#(# I#!C- * # J!$ #& /4% 1 %"&$"$#H "I #%!E"$# L!2L %#"!( $%!./"$"I$#%"#H"E"$# (& "9B 9H $"4# ". " J!$ #& 4% 1" #%9$%- "%%$"I$#%" #;!%# -& =9 H"!% $%! %"%# ##" "#9!# $#./!%# #$#" #?%!$#"#&# (9#"4("$#! $ $0#$! #$( A7 ; & (I9NN6=1!$4%./J!$ #&! % $#/ H % #"%#"./ %#$9 #4#$( "!#./ I#!C*#(0-#; !16N=1!$!./ H" * $#D#"#&# # / $! 5 #"4("$# $"J %( %-#""* ( $#D 4 / % ( $%! %"9" "%##4"$#!(%("$(+#$1% ( & (IY^"$ #"K##%! "-$ $H"#5#"H#$I "H-I &#Z ; & (I9 NN69!18S=1 % % %-#" $ $#5! 5!9 H"!$# % $#D4% $#" (%%"#"$! 5!&#& &"41 #H"E"$# #%! %$%! %"- "#& %" $#" (9%*!!( H"+5# %#" % ;#%#5./=[% &5 4#"# 9 $%! %" $#" (? %#"!( $ $0#$ %-#" % *+#"#;#%"9NSN9!18S=1"/#H"#4#$ * H"#J $#" ( %%"#% # %!(9% #!CJ#% $"$#!#$(H# 9B 9 $! $# $H"##&! $# %$ "#%*(I!%# %% $#D;#%"9 NSN9!1 8O=1 " "9 $! $# $H"##&?(#%# 9 "!" &#! %"$%! $#" (* "%%$"I$#%"[ $#" (# 9! "9? (#%# A 1 # " (#%#./9 H"!$ % "&(&!$#%" $%! $#" #!+#$! -##!$% $#/1 $#D"//!" F"% 9% - %J!$ #& 4%( % % %-#"$ $#5!#"$5 - "#& 4! H"*!%% $! $# $H"##& (#%# 13 "9 (?% #"$5 - "#& 49$" #"./"CH" #"&.D9I+% 4"#"$5 9 $#,(#%#./ H"1 -&# %" (#%#./ " %!-(%!* #.D A7?%%#$4" %"$"+#,I#!C$"I$# $%Y#" "K#Z 9*##"#&0" %% #"4%.D&/"$ # %"$"&H#! %% ##-#.D!- -#(# -B#& L*? % (%"-+#$! # $(I -Y#"$5 Z & H;NRP=1 A YI%`-" #" (#Ka##H" #" ($I#$I >#" $$"I$H"##& (#%# #"4I$##"% >L(#%# #"4-I>"Q(H "$%! #" ($! $#KZ;#%"9NOS9!1R= N

21 $" - * # H" &% % $#D"/ / / #&# #* "!&#!( # "$(+#$ A6 1 3 "9 (./ " $! $# $H"##& #"#&0 %-#" % * ( + #"# + #H% % H" 4" #"$5 25(.9( #&,4 ( $"I$#%" $# L % " $! $# $H"##& H" "4% #"4%./%$"I$#%"1H"$ 9%%%% #./$ $#5!#"$5 - "#& 4 $ 9 H"!%!" 9 B 9 %%$% #"4%./"$+#! % $#/` $#" (a9!"/!0&(;#[h##9nn= AA 1 " # $!#"$#! ( $"*G"$# % #% "/HC#$ AP 9 $" " #"./"CH" #"&.D* " #"./ H"$%(#%#./$H"##& 9?* "/!" H( # 4#$#"! * H"!" % $#B %!- -#(# -B#& 9 $%! " # $(I - Y#"$5 Z "$(+#$ 1 % -& V$((# ;NN=9 % $"%# %"+#? % #% $ $#5!#" -#(# (9#%!(#$ "$ #%!&##-#(# #0&(1 #" #%9?!$# %## (H%#!"0&( $#" (# $#!$ % $#/9"$# (! %#$4" %" * (*# $"F%#$ 1 %-&#%";NOS=9 (" #& "$(+#$! $""!". #"$5 L# #(#! -B#& "/!(#$ % #./$% $# $#% 1 I#!C $" ( # 9 $#" (# - "#& 9 & -#0!% ; =*"&(&2;=!$ H (" #& [ ;6=?H# * "/ "$#% $"I$#%" ##-#.D!- -#(# [ ;A= -##./ $%! %"% J#%#5! (.D -C#% ;Y!Z= %% H!+#$ # $% #" A6 Y $ "J!$- "#& #" (#K"(K#"# #"I 44#$#"(K#%!( - "! " I#\I% "]%#"Z;#%"9NSN9!1O=1 AA %H (9#5* #./?( $%!(J# %-#"%*#"#&0+ #"#Y;111=I$%!(J#K4I$##" >;4J %!(9% "K!"H %9""(#" ###"I ( #"I#!-Q" &"9 $#" " $"*"$9 $1=% K #(K %#" $%!"$ H!9#" ##" #"4% #" H! $# Q#I - "#& "$ #"K9 " #" ##" $%! #" ( (#%# #"Z ;#9 H##9 NN9!1R7=1 &#, "% #&# 4#"#.D! % $%!(J# 9 + #(#5 *# % (./ $"$# #% $%!(J! #&;./ 1A=1 % +&# H#9 ( $"$# #5!# %- $"$# #"$5 9 - "#& 4!$#%" (;!$ (=1 AP YI `""H#$#Ka 4 I K% I" (#% (K ( 4% I 4 $ I #"#&# ( $#" $" #"-KI $#"4I#"#&# (QI#$I$ ""-!#$Q#I$ #"K "IQI" >" HI4% " HHH H(- (% $$"%#$$" #"QI#$I#"#%!(9(#" 9 "I4!#$ -(%% #"4#"#&# (-I &#Z;H(NOS9!1R6O=1/H#$# "/?4!" #"./"&# 1 67

22 $"&".D1 Y-K 4 IK 4!$ ( #" (#K# $"#" Q#I Q(#" QI#$II% "-#"H$"#"I#"> "#"&"[ IK4- "#& #" (#K# "Z ;#%"9 NSN9!1 OP=1 3 #%" ;NSN9!1O=9 #! "+(# $! # $%! %" H"*94",#"$5 49!$ %"&(&"/!" 4%!& *! $"$9% 9!#"$#! (%"9 4#"#!$#%"* 5 % #"$5!(%"*B %%"!"" 1 "!" $#% 9 "4 #5! #%"9% %*9 $"+# *!"I $ 9 H( #!% %H# %-#" $ $#5!#"$5 41 Y #" -#(# (9! J (%"9 #"5 % H $"#+&( -#(# $%! %" (Z ; !1 A6=1 3 "9 H( # "$+#, 4%(./#!%%H#% %-#""/HC#$"/ $#"+#1 #%!#-#(#!" $%! %" H"$%( %!$ % J#%#5./;$#/C#% =" H!+#$ 9#" $"&".D (H %!##$ %"% #!( 0&(#$ %" *! $&$%! %" " %-#"1 I#!C B ""!*$%! %"#"#&# (?? %%% #` a#*!#!$%- " I#!C! $#" (# % J#%#5 ;#9"#H9NNP=1 +9 " "9 % "/ " #" #"&./1 3 % ( 9 #"$5 %-#" " #(#5./ #" % $%! %" H ( 9#"!""%" #H"9 #" "% -#(#5 %-#"[! 9! % "$ # %" -C#% 9 I+ %!!.! "& #" 1 % &# $#% 9 V$((# (!". #"##.D%%"# %!(9*H %%! " -#(# % % #% (%"#"+&(1 " "9 $% -& % # $ (4;NN9!1PN=2 = "!! >? "!! " (. ""!"!!!""!' %% 9#%$ "#%/%!!"" #"E%#$ $"F%#$ 2!% ( 9 I#C#!$04#$ 9 9 4%./ J!$ #& 9 $H"##& "% H "#5 $#" # H % IH"# " H"[! 9!$ & (#./ $# (9 (./ %$ $"./ #"#$#" ( 6

23 "% 5# #&#!#&(%";%- "/"$ # %"= $# % $"#M"$# "$%! %";#9$ (49NN=1 % & 4$$" (?- 4% (#5./ #"E%#$ $"F%#$ [-B#& *(&,!H" 2$% "4% &#/H ($# $#% % (H4% (#5 T 3 %# %!9!#"#/ %#" " " $"%# $"# & #%!0&( % 4% (#5./ % * (* 4M"$# *#(0-#9 %% $% - % %( #"+&#9 #"E%#$ (%"1 *!" H#? * "/ C " $"%# 9% % $#M"$# 9 $". B+ 4# #J ( *?!0&( $"# % # %(H#$ %" % # %-#$# 9 " #%!(%" I#!C* #"E%#$ +4 *#(0-#1!D* $"%#!$ Y#"$M"$# Z9$% $!I;NNN="!0H 4$!0(1 % ( % ( ;NS6= -#"" ;NSR=9 " 9 "+(# *#(0-#? % -+$( "&(&#%" $#M"$# $"F%#$ 1 %% 4% 9 -& 3#HH#"9;NN89!1 A=9 " 40#$ Q"# " * " %$E"#$ *E"#$ 9 # H "!#(! %(H# $"%# "$(+#$ 9 4 % /&# $%J!D (# ` 5/a9! "9$%& #%+&#1" "9 Y # 4" % $"$# ;111= $# # (#5.D * " %!0&( 4%(./ % %+#$ # [?! # * `""I%$"$#;111=?4#$#"%"4#"#%*B %$"I$# (#%# & (# a;"4(9ns9!1as3#hh#"9nn89!1a=9 (#%#*!&M%!C!# # (#5.D*4" %" %Z;3#HH#"9 NN89!1A=1 -%-B %?#%!(#$ "%## (#%#.D%?,# 9*9 %# &59! $"+#,!C!# " 5 -B9 $% 4#&#" 40#$!&#" $#M"$# $"F%#$ 1 3 *! %#* "+(# *#(0-# % (H% (&E"$# # "$+#%"!(#%#" %"9$% $V$((#;NN=2;= M"$# *#(0-#%X(#!([;6= -#(# *#(0-# X"#$[;A=!#5 B!!"[ ;P= M"$# 1 *#(0-#9! "9 &# % &" ( "+(# %(CH#$!(#%#" "/ %!?$"#./ %(CH#$!(!!#-#(# "+(#$#"04#$ %$"%# 9$% 4 5% % ## 9J!(0$# ;$%%$ =#%!(#$# %" ; H "% ## =1 4% 9&# $ - *!D%*#.D*#(0-# B %"% #F"!& 1!""$# (?*!./%(CH#$!% 66

24 "+(# *#(0-# #%!(#$!#./ $!!# #"E%#$ 4"$#" %" $"%# $# $"$# -#(# #"E%#$ -#(# (9*!(& % #(H0#% -%#/-B %? $%+&#" #$/ $"#-#.DC#$!$04#$ 1 #% $ $#5! #" -#(# ( / B# % ". -! %!!# #"E%#$ 9 #"$(#& ( "!C!# $"#./ -#(# #"E%#$ AR 1 $ $0#$ 9$%4## $#% 94#%# &5 $!( $"%# $% - " I#!C * "/ -& % % ". BC# "0&(9 $% *9! "9 #% $"F%#$ # $ $#5! -#(# (1 & ". % %+#$ "$ %!!%#% %" *! " -#(#! 4 4 *"/ % -#(# ( #"0"$ 1 " 4 9 $% 4# J!(#$# $#% 9 $ %#& 4""/(#" # 1 $%(CH#$!#"$#! (! %"4*#"E%#$IJ9! "9& "/#(#5 *#(0-#9!##"$5 #%!*#(0-#1Y/(H #"$5 J!$ #& * H# % $%! %"? %## 9 *#(0-#! $ H%" I#C# % (H Z ;-#""9 NSN9!1 R8=1 % $ V$((#;NN=9?!$# - "" $"4#H./*#(0-#%#% %4 & % $"4#H./ (%" #"E%#$ 2 Y "K $"$(#" Q" 4% I - 4 #"4% #"QI#$I$I $#5I*#(#-#%$"4#H #"% K-H &(K%#( #"H "( I ( K%# H " - " % #"#" *#(#-#%Z;V$((#9 NN9!1 S=1$"4#H./#"E%#$ 9! &59!%# " (# "% &" (#./ *#(0-#* " #.D% #$%"*#(0-#1 3 %#$"%# 9 $"4#H./#"E%#$ $"%#?&#! # Y'" %" "+(# $"F%#$ Z %(" ;#9 $ (49 NN=1 - H% % 4! (( $% 40#$ Q"# " ;%$E"#$ $(+#$ =9 %* #% #"E%#$ / &# $% +&#!#" $"$# *#(0-#!# %!!( $" (1? $"%" #% #"E%#$ % - %!J#%./ *#(0-# "&(&# %%?(#" 1 # #% / 1 9! "9!&#0&#4$I [/1Y#"$ K#"$(K%9 ((4 %I &-"#"#4#[I## Q(Q#I!#9QI#$I J##"!""(K4# H"Z;I#$>9677P9!1=1 AR B 9! $ $%-#".D! E%!#" %#$ %"+&(9%-! #"+&(9$%4#&#"./161 6A

25 &#/?!,*4#!" $#% 9%*./#"#&0 ( 4%!#" $"F%#$ 1 b (* #% #"E%#$ + B# (.D #! 4 J"[ " "9 #% $"F%#$!# % $ $0#$!$(# 2!#-#(# % ". ("CH" 9*$ $#5 $%%!$I#C#$99 - A8 9"/!&#0&(1 "! K" ($>#* "! $I%! AS ("H!0?% $#./ H"[%#% - $#./?$" " #./("H!0+%!" ( 9! "9"/? #$ %" $" (9 $"+# * %%%#!!#.D "$(+#$ 1 YI("H" "#- (Q(K $I "H#"H $%!"" 4 $I #" 4 I!## #"[#I "#"!"""#KZ9#5 ($>#;NN\N8O]9!1PAR=1? 4""$# (#"$5 9*#%!#-#(# * (* "+(#*!!"I *#(0-#1 *#(0-#"/?(& ""%"("H9"%"$! 5[% %-$ / #.D *#(0-# *!" % $ $0#$ #"E%#$ % # #" "1 Y I" &#Q 4 *#(#-#%9 I $"%K & ( #(4 " %#"##$9!#$ -( " %$I "##$[ -!$!""9 H "#$ " &(&#"HZ;I9677R9!1N=1 #% -9 $% $ &#;6777=9 J!/ ` a!#% (#H./%#4$%$"$# AO 9*! &5 + $#, #%!E"$# %! AN " "+(# #"E%#$ $ $0#$ #&#-#(# 1 Y/ %! "$+# B %" & #+&# ;"" `*#(0-#a=9% 4#`*!C!#!$%&%- #./4#" (%&#%"az;3 9NOP9!16P9" 1A69$# ") "-#""=1 "+(# #"E%#$ $"&"$#" (9! ( 9 %!?#"# ( 4% * (%""$+#! 4#"# BC# B+/$"I$#"#"0$# P7 1 4% (#5./ %( #"E%#$9 %? #$#" ( *#(0-# & -#09"/9!( #(#5./%(#%(./9*!%#%% - H% A8 YI # 4!" K% $ % 4% # ($#$ ;H "&9 N666=9 H" ( K% IK ;&" ( "44K9N86=9 "%$"$##$ ( (# H%"; Q"9NNS[Q9NNN=Z;9677R9!1 N=1 AS J %"! $ $0#$ $I%!?*(& # - " 1! #"#M"$# "!#-#(# C#$ 4(J$#$( +&(9$I%!$"#-#%#! #$/!#-#(# % ". "CH" #% $"F%#$9! "9!!$!./ #" -#(# ($ $0#$ #% $"F%#$1 AO 3 4#"#./%% #4M"$# &9"9I;NNP9$(E" #H -"$$"%$"%# = &#;NOR96777=1 AN #$/-%!%$"%# +% "$!0(1 P7 %$"%# 9J#%#& % "# Y"H %!Z9$% ( I#$>;677P9!1=2;= "+(#+#$ [;6= "+(#%% J & #./[;A=$"&HM"$# #"C#$ 1 6P

26 % #4% (%!"!#.D*#(0-# P 1% -B./ %?9 $% $I;677R=9? #?# F" *("/$"##% # 1 4#% #&?% $"4/$%%"%?# 1# +(#H,4%(./!#.D #%!(#$.D[ YQII I#\#&./ #%!(#$.D]# "-K I "-K$%!"% Z;I9677R9!1A=13 "9$%+#$# "$!0(H#"9%?#%(./!%##"$!!#.D"/!" % # (# P6 9%!#"$#! (%"*"/&#%!C!#-B9% &5 * $($./4$""&(&#%"$"F%#$$!# (# 9 *% # #"E%#$ $%!( 9#%!(#$ BC# % -*!% % #-% J!(! #%?1 ' () "?$( WW9!% #"#4#$ M " #" (H!C!#%# H 9#" [!C H" H 9 4$ [" X(#% " 9?$ 87%# "94$! - 9 ;#%"9NN89!18N=1!!0&(%#% $# % $%!(J# 9 *!#%!(#$ %% PA %%9I+9%X&# 9% #"#$./% ".! #H% $#"04#$1 /I+%$""- 4#"#./8 PP [ (&5% 4#"#./% # $"" (B!" " &# A;V#$>96776=-#% $%!(J2 Y"$%!(JK%9Q $$!I!$I $$#%( "(K" #44" $ ( (&( #%! "9 " I#"#$ -I &# 4 I QI( K%!""#"##" ""#&# (Q K19I$#!#"4I"# K%a-I &# *# * (# #&(K"Q IK9-$ I( Q I $#- # -I &# * (# #&(K #44" 4% I I H&" # #"#&# ("#1;^= ;^= "%" "%#"#% -I(& "IK%a& (( -I &#1 $I K% J# " I H 4 $I L IK% K JI#-# (% H( -I &#9- ( $ " $I "H % #$ ((K " $I #$ ((K#" #% P!"+% "#$!0(H#"1 P6 YK- #$-B$#"IIK4H" (*#(#-#%#"I ## - $[ ((IK# - $ " %"$ #(K-9#"$I$ "-" " (K#Q#I - $#"[-I # 4%IQ"H >#"4 - $#" "I4H#& %#( #"H`! #H%a;$" #TLI"Q4 I#" -(Q#" %#$ =4IQ( ##2#H#& %#( #"H#%!#"4I" "I% ""4! #"4 $"%#$4$Z; (9NSR9!1APS=1*/ (#% I#!C9!#.D#"$# #9* % #$/%(CH#$ % #$%!( 9*-&# %"# $!! % 9$% "I ;677R=1#" #%9% -&#$/+!" "$!0(H#"1 PA Y%!(J#KI -$%!!( -55QI ##"II!4H #"#"H "#"4"#"Hc #"# " $I"Q> $# Q#I$%!(JK%HQ(#>%I%Z;V#$>967769!1 A=1 PP YI#((I H I ( PR#44"4#"##"4`$%!(J#KaZ;9677A9!16=1 6R

27 "<! $ (4% (($I "H#"$"##"1I#%- H" (!!K 4 K% I $! -( 4!$#"H #"#"H ;$%!(J= -I &#Z;V#$>967769!1A=1 4#"#./ ( (H"!""$# #%#% $%!(J2;=#% $%! &+# "# "0&( %#$[ ;6= "&!!# * #4% $%! %" "# #"#&# # %H% % "0&( % # HH [ ;A= #" -#(# (1!"&# $#M"$# $"F%#$ PR 9%!#%# #"$! #?# 4##%";NN8\N86]=[" "9 #%$%% #$#!(#" 9"/ $IH % 4#"#./$"" (1%%J% #$"9#%";NN8= ( * 4"F%"$%!(J# #"?%% %# %!(9!#94$ "./ &!%$(! #$( #% $%!(J1 $#./ $#% 9 $( % # (& "! #"E%#$ $"F%#$?!#&(%" % 8 ;(( "9 677A=9 % 8 9 ;(("9 NNO=1%!#"$#! #$"#-#.D % 4#"&(&#!( B B &#"0$#%%"$"!%&#%NOS9Y=C C,8 B Z9 * "# $"%# $#"# + 1 H" #./ "$"9 % NN89 $% % #!". $"%# * "!#%# 9 H "#5 ( % H#" $ $0#$ #% $"F%#$9 $ " $#./ $#% 9 * $ $#5 % $% % 8 P8 2 ;=#"./" H"IHM"* H%($ (%"[ ;6= M"$# % $"( H(- (*! J!(!"# #".D!0&#[ ;A=H "#5.DI#+*#$ ( $#" "#$%%# #".D"/#&# #[ ;P=!./$"0" &#!"#5 H"&(#&[ ;R=#"./#"H+&("&# [ ;8=#"E%#$ 4 *#(0-#1 $"I$#%" #% $"F%#$ $% % #% $%!(J9!##%!(#$.D#%! "*"/!%#J ( 1( 4;677A9!!1A P= ( *!!# #% */! #$( %"#%! "! PR Y %QI$ ((#"H#"I#$"J -#%"9#$I K9#$I ("9#"K #"9 (K 3#HH#"9% " >"9 " (4H "H #(#$I9" %"(K 4QZ;#(&-H9NNS-9!1R9" A=1 P8 %#(#5!( 4#" ;(( "9NOS!I[ (19NNS=9 %! $"# #"$ %-#+&( %% # $"9 8 ;(( "9 677A=1 68

28 $#M"$# $# #2 ;#= "/H#$# [ ;##= "#./ 4 9 $#, #" -#(# ([;###=!!# %H"[;#&="#& (# PS 1 3 "" * " ( #% X"#$9 ((";NNO= ##"H* #! #% ;%(=*- # %%I#!C#4"2;=%(*#(0-#[ ;6= #% #"E%#$ "/(#" [ ;A= #% H "#5./[ ;A= #% $%!(J &($#"+#1 #J " ( %( *#(0-#!( 5D $# $#% 9?#" "-& ##"./"M9- " #?# #"E%#$ 4 *#(0-#1 B 0 3!% (H% $ $0#$ #" "1 3%!" *#(0-# ; $#"+#= %X(#!(9!%!" #4"(.D$0$(#$ 9 #" 9!%J#-#$%! %"$ C#$1#% J#- % #"E%#$ $ C#$ 9!" 4% $$# ( $"#.D #"#$# #2!*" (.D" $"#.D "& ( % % #! E% ( % 4% * (# #& ( 9!" H#!" -#4$./#%! "* " % % $"#.D#"#$# #1!!" #" -#(# (9#% "/!" % $! $# %!" " %"Y- $#./Z PO 1 B 5239! ( 9 / #% #"E%#$"/(#" *!% % 4" JCH" #X-#1 Y111 (4H "#5 #" $ "- " $I "H#"H J" ( $"##"9 " ( 4% I ##"4"#I%#"##$* #"4K%K" %#$Z;(("9NNO9!1RS9 H#4"#H#" (=1& %"9"/+$!". #" -#(# (2 #X-# J!( $"#.D -#(# % $"4#H./!(& % ". * (# #& * "?#"+&(1" "9%!"#%! "?* % ". (?JCH" 1 B 8 9 9! &59 $"M% "# L " $ 9 #% $"F%#$ "/ C "%!#&(%" IHM" 9 % %-?%! #& L YI%#$$%!"" I &#"" ( $Z;(("9 NNO9!1 RN=1 % ( (( ";677A9!1 6A=9 Y!"! #? "./ H"! #&1!#"$#! ($ $0#$ ( H"?*(% $%! %"$%%!9% 4"./*!"$% J!#M"$# 1*" $%!(J%#%! #&? * ( $"# %% # % H"Z1 % 4# # $#% 9 H"!# % PS "#*!". $ $ $0#$?- #4"!$#4#$.D %#$ #% ;( 49677A9!1P=1 PO Y" $`- #"a#i! $4#"## ($"##"I (! #$( 4#" ( Z;(("9NNO9!1 R8=1 6S

29 $#" (#!$#%" (9! "! 0&(!./9""#!"#5 9 *"/#%!(#$ #%#5./9% #%% -$!!4#. %"!$#%" * 1 3 #9 I+ M $%!"" -+#$ PN ;(( "9 677A=2 ;= #% %!"IL?$"B"H *# %$% H"&$%! %% %#" %%"9#?9 *#(* H"# $! 5 -!!"[;6= #% #-#./ $?# L%$ "#% (./ H * J#%9 #-#"$?#(&,*4"$#" %-%- #J,*"/4"$#" % /-%[;A= $- "& H L $#./ "& H! -## * "/ 4"$#" % /-%1 #% /"/(#" 9% "/(#" # #% $"/% "*9% #% $! $#!"#5 H% #"./" H"1Y#%9&#,#"./9$"I$#%" #&# $! #% "/ $"5 # %", #&# ( " #% Z ;(( "9677A9!1666=1 $"$!./ #% $"F%#$ $% % #% $%!(J &($#"+#!# (H% #%!(#$.D%(CH#$ #%! "2;= H % #"E%#$ 4 *#(0-#[;6=!!D#4""0&# "+(#L% - H%%#$% $" "$# ([;A= #%? - &($#"+#[;P=4" %" $#" (# /%# #4" *(!!!( ; $#" (# - "#& =[;R= #%! R7 9 #! &#!2 ; = - % L 4"$#" (# $"F%#$?#"H# %#"!(! /#"./ " H"[;-=./ H"?!!!?#$# #%H"!!$#%" "$#" $# (%" L B 9! #"##.D[ ;$= "# $"F%#$!%% $#& 2/4%! "# ;I 9NNS9!18=1! #% - H%#% $%!(J&($#"+#9*!$ $"#? Y% $ %#"I # ";111= $"$!.D\%#"#% $ ]* (& %#H (%", (#"./9 %%" H#!(#*"/ #J %""I% (H! "&# 9 %%" -9 $ (9""?!&#"% $#%%H #Z;3#HH#"9NN89!!1NSO=1 PN %%(%"4 % $ $#% %#%";NSN=9#$ (4;NN=9"1 R7? %# #4" "+(# #$#" (1 % ( % I ;NNS9!1 = Y" H" ( *#(#-#% " (K#9 H""#" $Q#I" "I#$(K9-"(KIHI#%!" (% >1 K$" 9#"H %IK9 ((!( K#" $Q#I ((I!( K9Q#I$%!$#4#-KIH %d! K44% #J1#" $#"$ #%!( "4"J%L"Q#I (( ((Q#I ((1&9 I#"" ($4I H"I%(&# - $ Q KZ1 6O

30 = $% $#$( $"F%#$ 4# %#& #"#$# (%"! % -&./%!0#$ 2%&#%"$0$(#$"0&( #&# 14"F%"#"#H & $"%# 9!#"$#! (%" *( #" - #$#!(#"!" #% $"F%#$ $% (H*!# %%$ "#%#"" *#(0-#1 %#&./ #"#$# ( + J!(0$# " -&./ e "Q#5 ;NN9!1 8=2 Y -#" $K$( #!#"$#! ((K " %!##$ (!I"%"" 4"!" I##$ ( &#"$Z1 #?# J!( "./9" "9?$ 4% $"+# 2!"$" (9$% 4# $ " 4#"#./!" $#% 9?*$#$(?%!!# #"E%#$ $"%# $!# (# 1 #& J!(#$.D! 4"F%"4 %!" 9 (H% $ +% # I#C#$ $##& % # 4% (#5 1!#%# - (I J$(#& %" -$#$(%( H $ ( 4#"&(&#%%?$(WW9% 9B+"4#" (?$(#"0$#WW9J!(#$.DC#$ R H "I %#%!E"$# 1%4 #%! "9 "!#%# %?$( WW9 4# $$#%" 0#$ $"F%#$ 9 *"/!" #"4("$# # $$#%" $"F%#$9 $% %-?%#%!(#" (# - $#$(9 "!#"$#! # - (I* "# #& (#H 9 $%!$# ( *! " #$I((;NP8=1 4% (#5./ %( C#$ $#$( $ " %%!0 #""#4#$!C!-(#$./ ( K"1 4$./? - %( 4% (#5 1 %%# - (I*!" % 4% (#5./I+% #?# * H#! # % #$%# 9* % "?%? IB9 " $#$( "CH"9- % 4 H""/(#" # 9JCH"9- %$I* ( C#$%-#" %$ "#%!! H./1 #?#!#"$#! (?* - H% $#$( "CH"9 * B+ 4# %#" "9 -&#& %!$, % H% " 4% %( % $#"E%#$"/(#" *!& ($ (%"9 " 9? &#/$#$(JCH"$% (H% #&HM"$# #"" 2;=$I*/%"+# #[;6=$I*/% " 4 1*/$#$(9" "9"/? /#%!(*!!" $%% #$%# ""CH"JCH" R6 9 R -(;NAS<NP=!"!#"$#! ( # $#$(!09#"$(#" 2 (9 QK9 K>9-"9$I%!9!#I44 #$>((1 R6 _!$# " (# %(I?*!"?"/% #$%# 13J%!(9$%+&# H#9 "/? / #%!( %#" %( #! $( <%(#!(#$ * H % 4(.D %$# /"CH"JCH"1 6N

31 !#"$#! (%"!* "/!%#% #&#/C#$ % #$"#"1" #%9 ( +#J (!"././H#+% -#&#/" * ( - C#$ %!#% 5# 1 = 3 4-,% 2-,-!4-#,+"),"2!4 A9 %(- " #"./ %(#!(#$ < $( ;1H1 9 ($>#9 NAA9 AR9 RP $1['#$I9 NAA[ 9 NAN[ %("9 NAN[ 5(9 NP[ #$>9 NR7= " % %#!!( " NA7 NR71 # B+ / J% %" $"I$# 9% 9 (&E"$#! #"%" ( C#$* +!" "!CJ#% $!0(9? #%! "!"+( 4% $ - "!#"$#! #!#"$#! #!"%*!" & ". 1 - #"E%#$ #%!(0$# "%(?$ + (#"&#%"* %9 %%%!9!!?#(#H,% ",4 ;$! $#!#& =% % $"%# 1 (#5./ #"&#%" H 0%( #"E%#$ %!(# % " 4#& 9% %-?%$# "& $! $#!#& *+*$!!#%"! "/H 4#"H #&-#%!(#"#$# (1%-& % 3 ( ;NO=9 #%# %! (4#" H 9"H" %"9 4(.D""0&( #&# $"F%#$ 14#4 ""0&( #&# ;" #"&#%"9 4(J= " $! $#!#& ;* $!# (=!%#% $( %" #"! $#$( % % 4(.D " H #(#5./ $! $# 9$%% ($>#;NRP9$!1=1!"&# # %"% %+#$9! # $%-#"./!#"$0!# $(./;#"&#%"$%4"./ & #./4#&!!=$% %(#!(#$ $"%;$"%$%4"./ " 9!=?!0&(- *.D #4". #4"$# #6f% RP 1 #*.D RR 9$ $#5! #" -#(# ( R8 9!% H #& #! (./ RS $ $% RA *# $(?#(#5 % 4% % ##%!$# 9%(I9% # - "H"* 4#"#./% #4% (1#?#!#"$0!# $(./?*#"&#%"!" J & #./ "0&( ##&# [" "9".//#"$(0 &D 4"./#"&#%"" * (!""/!" 4 9% %-?% *#"$! %4 &D"/(#" *#"$! %9" $# 9#.D* " $%! %" #%?#$#"&#%"-1 - ( *%(4 %4%(!$"%# #H"C#$ %###" 1 RP #" % $%-#"./#$%%'#$I;NAA= ($>#;NAA=1 RR 3 % #$/% %+#$ *.D!(#$,$"%# "(4;NOR=3 #"# ;NSP9$!1A=1 R8 Y#>"Q"I #%!(I %"#$$K$($ "-H" -K $"(#" #44"# (* #" #44"$* #"1Q&9!##$$K$(J#"(KQI"4#$#"#51"K&# #"#"! %! $% K $I "H I %"#$ $K$(#" %! J!(#& $#(( #"1 I#!I"%""# $ (( $ (#" -#(#K#"% I% #$ (%(#"H1I##I$#9QI#$IQ #-K'#$I H #"I ($>#%(4(#" $K$(Z;I"967779!1=1- "'#$I ($>#+% # "1 A7

32 & (! E% RO 1_#" "* ($ $0#$ "I #%!"$" ( " #$D RN 9*$(%#"$% #&#/$# $#% "$#$("CH"$#$( JCH"9!#%"%J!(#$.DC#$ %###" 1 H "% ## %(9" " "9 4 (I "!( #-#(# L (./% #!( 0&( %(9 #% $% Y!$Z%( 9? $$#%" $( 87 1$ +J!(#&%(+# %"(#H #! $( #(#5 1 %( I+ % $$# (2 J$(/ 4 H" 8 1!$!./ * #"$(/ 4 H%! H % BC# %! ( $0$(#$ %-?% (& J%2 #& %( 4 % $# #"5#" 4 H%!" "%(#!(#$ 9 *?#(CH#$; %("9 NAN=9 % %-9 %#" %% 4 H%! $"% #"&#%"9 *?!$ (# 1#"$(/4 H%&-%#"! 9!#?#%!$#"0&( % "+(##"E%#$ 1 "+(#!!D!". % & #+&($"F%#$ 4# #%%""%!Y*$%! %"% & #+&(9J! "% BC# %! (9 B ( (./* ( -($ $% % $!0%!$"# Z;3 ( 9NO9!1AR=1 &D% # # $( $%4 H%9%- $!%4# ( #"&#%"9!" %?# (#%#.DC#$ 9 "" #"$(/4 H"* " "!"./ $#D #"&# Y#"5# Z!( % " 4#& 1 % -&3 ;NOS9!166=9!#"$#! (4 (I %(+%"/!$-* $%!"" #"5# #"&#%" & $!!B./ $$#%" % " ( " %" %%9 #% $%!0&# "# RS #%!5* #!!#"$#! #$%! %"2$$#%"J!""$# (9$"./$"0" 9 $#$( J!(#& $#$( %$#[ % *#"!#-#(# L $#$( H( L? % $ (#%04 "##!$#$(1M"4 %#% 6f%?!*%"! #?!0&( -% BC# $0$(#$ ; %$# 9H( J!(#& =[!( 9%#% %!# $ -!& ($"%(! $#$%6f%1%-&3 #"#;!1$#1!1OR9" S=2Y (./ (*./#4"$# ($"+%"X% 05!!$#" (,% *./ $ $0#$ 1/#%! * " 05! %J##9!" % ( ;%X"#$! 05 $%!(J $"BH = #+9 4#" (%"9 %#" 1 4% BC# %#" "!"+;111= & (! E%1 * (*% "# 9 + % BC# $$#%" J!""$# (% BC# 4(.D$0$(#$ Z1 RO $4#$#" $(?%#" "! -#(# $#$(1 RN _& *- $!#"$#! (%""Y$"%# Z9'#$I9#"-H"9!C!# ($>#9$1 87 ( "/4 5"#%%%(*!D% $"F%#$ 1% $ "./ 169 $$#%" $#$("%( /!" 4% Y$#$(Z9 ""# *# $%!!# #"E%#$ % $"F%#$ $!# (# 1 8 J$(/!#"! 9"% " #& (& %(9$%./!0$%./#"4#"##% (9*$ $#5 %(#"./9 #%$%!C!#"#$"F%#$ $"$# "&(&# ;3 ( 9 NO=1 (H% $ $0#$ %( / #$# "./-$$#%"1 A

33 J!!("0&($! $# $# 1!". $%!""!B./ $./?(H#$ %"#"#!"+&(9%$ %# 9?*"!#-#(# 4(./!( 0&(9 B 9? *!%# -"./ ( 4(.D! & ( (#! E%1 % (./ - -!!# #% * "!(#$, $"%# 9I+%!$(# # " 4% $% #" -#(# (9#%!(0$# " *% 94#!" 1% (3 #"#;NSP1!1O7=2Y%- &+# "I % #%!(#$# %" %"!4M"$# -% 4#"#! (H" & (!$04#$! E% 4"./ #"&#%"9 ( "/ "&(& % * (* #$/ J!(0$#! B#4#$!#.DZ1 3 #$#!" (H" /"$# #2'#$I;NAA=9 - ( *9! "% "* % % % "%#"./ # $( <%(#!(#$ 9!#"$0!#! + *!!"I % %% L %$ "#% (#%"./ " $#/ #"&#%" H $# $#/"0&( #&# 1 = 3 3 '#$I 4# *%!#%# 4% (#5 #?# $%-#"./ " %$ "#% #%!(!! H./9! #? $"# $% 4" #?# $#$( JCH"9 * " #" % # (& "!C #%! $ % # $" ( 1 " "9 $% $ (;NR=9 %(!"!'#$I? - #$ %" % %( $( <%(#!(#$ 9 B 9 %# #4" *? "4 #5 IB%# $%%$ "#%!! H./$I*1%%( 86 9 $I* JCH" ( C# #"#4#$+&#9* $ % ( #& %"!CJ#%9 /!"+&#!(%$ "#%#%!(*9$%-#" %%$ "#%!! H./ (#" #" %#$ %"+&(9H $#$($"0"9% $%!##$# %!(# "/!4# %"H( 1 #H'#$I-&%$"%"%!9 * (I " #"$(#&!#%#!M%# -( % $"%# ;N8N=9 * " 4# % $% -! %( %# ##"1 $"%"9 (!" " #H 4 % *#" [ *#" " %$ "#%!! H./;e %-((#9677P=* "!#-#(# % ""./4(.D! # $I*;I"96777=1 86 e "Q#5 ( * I#!C$" (%('#$I;NAA=94(.D% "#!$I* JCH"9B+I &# #!! "! #$>(((>K;e "Q#59NOR9!1RPR=1 A6

34 %$ "#%!! H./? #$#"! 2 Y D Z 8A 9 " * ( '#$I "&(& % #% %# L % *./ #4"$# (H" %% *./ #4".!#%# %1!". % *./ #4"$# ( H" %!%#9!"$# (%"9 (./ 4(.D %$# $% $!'#$I1 " "9 4 5 $+($(!!!'#$I9e %-((#;677P9!1N=$" *2Y'#$I%( ((Q94I 4$"%#$ ((K(& "& (4I! %9"(K4 %""#$"Q I *#(#-#%1 %#$ (!-K! (#" 4'#$Ia%( IQ I I K%# " (($#(( #"HZ1!& 4% ( #?# *'#$I-." #HNAA""$ 4#!" 1 % ( I";67779!1 O=2 YI 4((Q#"H #( #!! #" $"%#$ I #% " I $ HK `3!!! #" (K a L H" '#$I2 I "H#"H %"#$#4%I3#"4V#Q4#"! " #$I$>Z 8P 1 '#$I!& &(%" - "" #?# 9% ""$ "#!X-(#$9"%%% * " $-!M%# -(1 $0#$ I";6777=9 $% +&# - #J9? %% *4 5 %($#$( #;L/, =9*#(#5 % #?# #H#" ('#$I$%4"#"!#./9% ( %4% #H"#4#$ #& - C#$ 1%('#$I?*#& (" %&#%"Q"# "%$#( I %F"#$" 40#$ [ */!#"$#! (?%&#%"9!"!%?# $I* ( C# % #% #"E%#$ (#" 9? $! 5 % " $#(./!#"%%%$ "#%$#( I %F"#$;I"96777=1$"$(/I"? *%!##$ %"9! % "% $#(./!#"9$I*&# % ( % H"#*"/4 5"#$"F%#$ 8R 1&#! /&# & # P7g O7g!"" $(I 4#(*#(# A! '#$I#"5%!"#%! "9 ##"./"$#/#"&#%"!0!./-"$!# (1? 4% * #(#5! #"5#4 H"4% - % *./%!#,*( *I &# -#"*% #"#$# ("%#" 2YB!B & Z1_#" "*?% B#4#$ #& $"F%#$ %(I ",#(#5! ($>#! #"5#4 H"%%(1 8P YI %"!! #"V(%4$"%#$ 9#"$(#"H16;!1NAA=9! H6AP[ 1A;)(1NAA=9! HAA8[ "1P;$1NAA=9! HPPO[-##!! #"V(%691 ;) "1NAP=Z;I"967779!18=1 $%" %(#!'#$I;NAA=2YII$>9 IQ&9Q(I &-( H!$%$I4 $"#"#"H$K$(9QI#$IQ(% >## -( " (K5I#"#&# ($ "$"*"$4 $II$> II " I% "%(%" $(($#&(KZ1 88 YI (#5I %"#$4*"$K$ "-% -KI4#5!#"#" $( #"1;^=$ $( #" % 4 #" K!$9 Q% $I I!! Q K %& HQI "4%I%!##$ (#%#Z;I"967779!1A=1 AA

35 $"$(/ %!0#$!"! %!$#%! "2 I+ % (./ # " $(./! &#! / $I*"$+#! * 4(./ B % "# 1 b "% # +&( 4 $#(./9 B 9* " % # +!# 4!! H./ #%!(9% #&(+#( &+ $I*9* &+!" % #&#! /4% % " $#(./1( ;NOA9!!1NO67P=!" %%( $( <%(#!(#$ #%!(9%* 4(.D/% "#!%# $I*!#"[" &/9 " "9 (!D %& (!! E% $( %#!CJ#% %9*!5## % 4(./ H( 1 %( '#$I9 $% &# $#% 9 %$ "#%!! H./ "% %%!" %% BC# 4(.D[(H9*J!(#$ $#$("/?%$ "#%!! H./9% #% $M"$# $I*2 % (./% %+#$ % J!(#$./ $"F%#$ 1 _#" " ( % 4 $#2%% % 4#& %" %"!C!# ( 9 '#$I $##$ ($>#! %" % %(!#-#(# H $#(.D H(! % 4 #J & (! E% $"%#$ %"!( 0&( 8S 1$0#$ #5!#J %" 4 * ((./ %%((#" 9 $% * %-!!"I %9? % $ (#%04 " 2$#(.D %$# $#(.DJ!(#& 13 "9 " - */ %( "/(#" 8O 9? #%! " % #$/ $#$( $"F%#$ ($>#9!#? % 4M"$# % ##%! "! #"%" (* +!" "!CJ#%$!0(1 = 3 &!,-2C"#/56/D-%+"1-/+-2"2,%-7#,!-% $%('#$I+ $# # %"!*+, "+(# *#(0-#2 $$%'#$I9#% HC#$9#" %#$ %"+&#9B# $I* ( C## %$! 5J!(#$ $#$($"F%#$1% &#/! 4"#! ($>#9! *% $%!"/ $"%# $!# (# J#H9 8S YI#%!##"4I$"##"I I(#"I ((-" %!##"%K!#"#""Q((4"1 #% $$9 I#">9 -!! $$! "K %!#"H QI#$I I %!##$ ((K %#" $" " Q#((" #(9 "I"J!( #"I% #"" "$4IQ#"H-K #$I$>1I#Q(- "J!( " #" ("HI(#"#"#$ #"%K!!#"I (&(%;'#$I "(%9NAR9!166R!e %-((#9 677P9!16=1 8O Y"4 $9!IK#$#(&I!-(%4II %"#$$#(( "Q"# "%#" " (K#$ ((K#" NA7 "4#"##"INP7a;I("-$> ""#"NA79I " >I NPA9 "H "I("-$> NPR=1 I $( #$ ( Q> " Q"# " %#" Q Q(( >"Q" %"H % I% #$# " IHI I #"4("# (->"$I #$!$; JNRP=1#"$N8A9I#$&#4%#"##$$I 4I #"#$ I "(KI""(#" $#(( #$! -(4H" #"H!#"$K$(;"5N8A9 NN7=Z ;I"967779!1N=1 AP

36 "$ # %"9 4(.D[ $#$(?&# $% % $ $0#$ #"0"$ #% $!# (# "/!# ( $I* ( C#9% #% $"F%#$ 8N 13 ($># $ $" ($#$($"F%#$ %X(#% #"E"$# & #./#"&#%"9X"#$ $#/ (%" F"% " $"%# 1 #%!E"$#,4"./#"&#%"" - ($>#+# %"( $#", #%!E"$# * ( #-0, #"E%#$ $"F%#$ 9 %! #$( $#$( $"F%#$1 4. C#$ ($>#" (#"I! &# $% % " #& "$" $"#.D"$+# 4#$#"! % #"E%#$ $0$(#$ - "Y3#"$0!# % " 4#& Z;3 9NOS=9($ "! % "!!(%#" " "0&( #&# $"F%#$ 1 %4#&# $#% 9% $0#$ %(#"./"%(#!(#$ $( #5!# $( $%4"./#"&#%"1%!#"$#! #$0#$ 4"./#"&#%"? ($>#9*!" % 4"./% # $%!(J!#%#" #-% ; ($>#9NAA9NAR9NAN=1($##$ & *!! %!#"$0!# $(./!$"# 9"4 9H #(#5./ $! $#!#& ; ($>#9 NAA=1 #?# H ( *./ #"&#%" &!"!#%#!-(#$.D9 4% (#5./ 4 (H% (.D#%! "9" % #-%"&(&# &/!" % ($>#;NRP=1! # 4"./ #"&#%" %-?%?!0&( - % *./ #4". H" %9 $! 5 H %% (.D * %(#!%(#!(#$ < $(! /["" "9 $%-#"./! E% "$+#,-"./$#$(?% # (# 14 $##&! ( / %#4#$.D" 4"./#"&#%"*(#%!(%" 1 #&./ 4"./ #"&#%"9!C $0#$!#%# %( # %"% $9 ($>#!$ %" * - H%? $%! 0&( $% % # 4#% %% $"%# %$ %* H? $"$M"$# #%!4# 9"/!" "%$ -"9 $% %-?%"%$ $!# #1 3 "9!$#&./ 4"./#"&#%"#"$(##& "+(#! (( 9 *&/ %#"./!.;#"0$# "+(# $#/#"&#%"!! 4#% =? #$/ - Y!#"$0!# #$ $$"Z1 *./ S7 ( * $(I ($>#& (! E% #*#% H 4(.D H( + $# &#/ $!# (#%1 YI#\ ($>#a] #%9#" I J# " ##"9 Q J!( #"IQ "QIK$!# (#%Q 9-K#&K" 9-"$#( + S7 E # +τ = B &/ 4# # $!0( 7 ($>#;NS= +J!(#$# "$!0($%%!*" (./1 AR

37 4" %" ( #"&#%" HH (? 4#"#!( % #"&#%" % $!# (4#J%*1 #"&#%" % $!# ( 4#J? %#" 9 $% % $ 4 H% %!9!( $#/#"&#1 ##"./"$#/ (#5./#"&#%"?$$# ( " "+(# ($>#9!#!%# #"./ 4 H%$%%"#$"F%#$ -% $( 9#"$(#"!0 $"./ #" (./ *#! %"9-% $% % "./ %!+#1 #"&#%" % $!# ( 4#J"/ +- % % $( $%%9!#!" J & #./"0&( #&# $"F%#$ ;#%!(0$# " & #./ " -#(#!( & #./($= %-?%!C!#"0&( ;#%!(0$#"!! ". HH =9*(I $"4 % $ +%" J!(#&1)+! #"&#%" % *!#"$0!# $(? % # * 9 " %#"!( J & #./ #&# $"F%#$ 1 3 -%%(#"E%#$$%!(J!(#$# *./ #4". $# 9?!$#$%-#" *./#"&#%" ($>#$% (H%#!(./* & # #"&#%"! "0&( #&# L % 4"./ #! %(#!(#$ 1 -##" S *./$IH % J!/#"&#%"!" %4"./!C!##"&#%"! 9*!J! %%#"&#%"(0*# %%#"!""!2 ; + = + ; = 1 + θ = µ ω? *./-+#$! "+(#$#$(Y! S6 Z (#5! ($>#9%* %!#-#(# % BC# 4(./! & ( 5+&#! E%1! E% ; <;h$==9 * 4( 4#!##& $! $# 4#" "$# %""H #&*$!# (?9%H (9%"*%9$% -& ($>#9*" 4 BC# #"&#%"13( 9µ" %!(#4#$ %&#%" ;$$#%" $$#%"= * #& $"1 " #%9 $%-#"./! E%! H # 4#2 ;= %&#%" $"/*!H!4. "CH" [;6= $"%# % "?% S ($>#- %(#!(#$ %! 2Y% %""#"&#%";^=$ 9$%% 4 H%9% %""($;^=1#$#" (%"9% %""($;^=$ % %"" "!-;^=Z; ($>#9 NS9!1N8=1 $"% $!# (# $"# "! F"% 9 i*3 λ 9$% (H% % "#!(.D (H?-#$ ($!J!$%4"./!" #"&#%"! 2 3 i h* λ h* 6 6λ h* A h Aλ h^ S ; ω =<; L *=1 H"!? %#"!(! E% ##-#&9 * $%-#", (./ " ($ #"&#%"9 %#" $#% 9 & #!%## -($ % (./ " " #"&#%"9" %( %(#!(#$ #$#" (2 j i ω <;α=;*=1 S6 #$(!*#& (,(./I%HM" *.D #4". 1 A8

38 BC#?* (H% #./JCH" ;!#=#%!. $ SA 1% %- $ 9 #"H#(#%#"0&( #&# $"F%#$ "/% "?%9B+*" M"$# & #./ "0&( #&# #"&#%" +#H ( % 4./ #"&#%"! 1 "+(# Y#"##& Z! J! 4% % # 4% ( #"5#"$"#.D #$#" # SP 1 %!F &#9 $0#$ '#$I, 4%(./ ($># 4#!# %" #"$! 9 %&D!#9 ( B+ #$# */!# $I* ( C#1 ($>#%!!$!$% 4% (#5./ # 9*9!%( 9!%## - % $%!(#$ 4% #%!(#4#$ 9% 9!9 J$#& #%!(#4#$./%# &5 H#"!.D F" 9 $% #"$(/!! ". " *./#"&#%"1 ($>#% "&% $!4M"$#!%( (#" SR %#!& &(%"!( #%!(#$# % %+#$ 9 $IH $"I$*"/ J!(!#-#(# "!. % ( %(1 = 3 9 %!" "./ 169? $ &5% # $#* #% $"F%#$ / "/(#" "/!%!"!!J#%.D(#" ;V$((#9NN9!1 A8=1 #"$(/ "/(#" # %%( $#$( 4##"#$# (%"!! "?$ NP7 NR7!9 (;NP7=9 #">K ;NRS=1 "&(& %%("/(#" #" %#$ %"#"+&#*!0 %$%(./!0&($#$((#%#+&#1 (4#!#%#!!% %( "/(#" [ #$>9! ( 9 4#!#%# J!( #" -#(# #"E%#$ %(! %"(#" 9 (./*'#$I ($># I &# % #J ( 9! H $#$(! #%( 13 #$> #" -#(# "$# (! J!(#$ #(& # " #%!E"$# "/(#" # "#% $"F%#$$##$ S8 %-9 ($># '#$I9!"/!$-% #%!E"$# $"4#H.D"/(#" 9!#"$#! (%" ($>#9*!$ & J!(#$ $%#% $!# (# $#( "$ # %"1 SA %!&#9" &/ ($>#B+I &# - "" #?# $#$(H( 1 SP 3 ( 4% (&3 ;NOS9!!1P8RP=1 SR %* " "M"$# [%! #$( 9% ($>#;N8O=!C!# "M"$#?#"5# 4% % "%#%! %"(#" 1 S8 $%" $0#$ '#$I ($>#!4#"#& (! E% #*!%# % % ""./ 6R7= ( 2 Y#"%K&#Q9#"!# 4 % 449 I\ ($>#] "& ((K #4 $#(K (& I!-(%1 ##"#"H I '#$I ( 4 #(1;111='#$I I( I &>"Q"-9#"$QI #*#I ( K-"#&-K $I% I% #$# "9& "3(1 I #"$ K#! #$( ""(#" $"4#H #"Z1 AS

39 @Q#";NR9!!1 AP= $ & (H% & " H" %("/(#" 2;= J!(#$ % ""./ $#(.D#"!""4 JCH"[;6=#J ( "$# $"#.D#"#$# #L"/#%! $%%$ "#%$%. 9("+ $#!$#$( SS [;A=!#-#(# -!#"$0!# $(./(& "% $"#./ "4(J* %" 4# $ 4" "/(#" # 9 # $% "$# B * $!# ( J#", % " (#%# #"4#! #"&#%"1 % % % &/ -% #%!(9 % #"5# 4 H"9% *(& %$"#./#4 9-?%% BC# $0$(#$! "0&(" *#"$(##&(%"$ $0#$$#$(-& 1 " "9 $%-#"./ %!#! #"&#%" (0*# M"$# "M"$# H %$#$("* (!/?% #!("H *1!$ #"5!H?$"#$ 4 H" " " %(#!(#$ * " " $( ;% #"X(#%9$%?! =1 &/% #$%!( %;N8S=9%*!$ $%-#" (%" $I%!# " K"# "1 + (%" #" " " %(9 # $% $%-#"./ % " $( $#" ( $% % " #"& $#" (!"&$!# (% " #& $%-#" " (##$ %"$#$( "M"$# 1" "9! 4#" "$#?%##%!(#4#$ I+!#./* ($ #/#"&#1% *% #$"#-#! #$/ #./4#" "$# 4##">K9*"4#" (?$ NR7;#">K9NRS=!!F% %( "/(#" SO $%!# %#"!( $%! %" #% %"+#- ( ".! #%"# ( 4#% 1% ( #1;NNP9!1 6= #?#? Y-K #"H(#%# " I $*###" 4 -K I- ">#"H K%9\I %" KK%]%#"I% J#%% 4#"&%" "##"&%"Z1!" %#%! " (%"* H %"/(#" # " #% $"F%#$1" "9% (H% &D9%!$# %!#./ #$0&( - 4% 4"$#" ( $( ;"/(#" =1? %!" #%! " " #$/ #"$!./ "/(#" # " %( SS 4#%./ 4# ( # "&(&#%" #% $ C#$1Y111"H"9$%!((K%#"##$%(;111=94%& (4I! %9 $ "H#&#I#HI(K #$9 ((K"!#$ -(-I &#1"$I $ #$ 9#(#"% K!" "#"## SO Y""9-I%"K% >$"##" "I- ( "$I$44#% 44$I!"4 4#% $I "H#"#"$%1 I# $ "-#"! % >#"H I $$( $44#$#" " "H" & # -(( I%" KK%1"$I% # (#"I#!!$(-4% (#5 #4 ""(#" $$( %(#!(#%(Z;#">K9NRS9!!1ORNO87=1 AO

K K 1 2 1 K M N M(2 N 1) K K K K K f f(x 1, x 2,..., x K ) = K f xk (x k ), x 1, x 2,..., x K K K K f Yk (y k x 1, x 2,..., x k ) k=1 M i, i = 1, 2 Xi n n Yi n Xn 1 Xn 2 ˆM i P (n) e = {( ˆM 1, ˆM2 )

Διαβάστε περισσότερα

k k ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 G = (V, E) V E V V V G E G e = {v, u} E v u e v u G G V (G) E(G) n(g) = V (G) m(g) = E(G) G S V (G) S G N G (S) = {u V (G)\S v S : {v, u} E(G)} G v S v V (G) N G (v) = N G ({v}) x V (G)

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó L09 cloj=klk=tsvjmosopa jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 16 27 38 49 60 71 82 93 P Éå Ñê ÇÉ áí dbq=ql=hklt=vlro=^mmif^k`b mo pbkq^qflk=ab=slqob=^mm^obfi ibokbk=pfb=feo=dboûq=hbkkbk

Διαβάστε περισσότερα

Hydraulic network simulator model

Hydraulic network simulator model Hyrauc ntwor smuator mo!" #$!% & #!' ( ) * /@ ' ", ; -!% $!( - 67 &..!, /!#. 1 ; 3 : 4*

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

!#$ %&'$!&!(!)%*+, -$!!.!$(-#$&%- !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0, .1%"("/+.!2$"/ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4.)!$"!$-(#&!- 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

!#$%&' ()*%!&' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /01%µ$)$ 2(%3$)*4 567+$4 1!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23)4567 2011!"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΜΟΣ, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγοί εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία

Οδηγοί εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία Οδηγοί εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία Οδηγοί εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία LBNL, Report 2268E Οδηγοί εξοικονόμησης ενέργειας LBNL, Report 2268E Πλαίσιο και στόχος των διαλέξεων Οι δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

a; b 2 R; a < b; f : [a; b] R! R y 2 R: y : [a; b]! R; ( y (t) = f t; y(t) ; a t b; y(a) = y : f (t; y) 2 [a; b]r: f 2 C ([a; b]r): y 2 C [a; b]; y(a) = y ; f y ỹ ỹ y ; jy ỹ j ky ỹk [a; b]; f y; ( y (t)

Διαβάστε περισσότερα

Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000. Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες

Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000. Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000 Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες Αέρια Υψηλής Καθαρότητας από την MESSER Αέρια Υψηλής Καθαρότητας Το παρόν κεφάλαιο δείνει ένα πανόραµα των αερίων υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ Τμήμα Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΙ ΗΣ jarvan@physcs.auth.gr 2310 99 8213 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΠΟΛΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 18.727 I O O IA 14,521 I O O IA ( ) 3 13.951 11.828 10,616 I O O IA 1 14.768 14,238 13,935 I O O IA / 17 19.470 12.

1 18.727 I O O IA 14,521 I O O IA ( ) 3 13.951 11.828 10,616 I O O IA 1 14.768 14,238 13,935 I O O IA / 17 19.470 12. 1, KAI I O O IA 17 19.413 13.638 16,144 15,836 A A KAI I O O IA / 19 19.183 15.224 15,363 15,656 A A KAI I O O IA 15,983 15,248 A A KAI I O O IA / 18,957 14,533 EPM A KAI I O O IA EPM A KAI I O O IA /

Διαβάστε περισσότερα

O O P P P P P P PP P r PP Pr

O O P P P P P P PP P r PP Pr OO P PPPPP PP Pr PP Pr P P O I! rp P "P PP P#PPP$ #P" %P! & P rp PP PrP " $P P "P $ PP % P"$ P#"P P PP PP r PP! 'P "P ( P rp $ (P P P P r (P r P # PP P P! ) P '*+'&!P!! &!,*-*. -/012340015$5 ( P6 7"r8P!r9P"7999!P!r

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ..1! A y! B! A y!

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος και Εκτίµηση Απόδοσης 2. Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος

Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος και Εκτίµηση Απόδοσης 2. Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος 4 η Θεµατική Ενότητα : Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος και Εκτίµηση Απόδοσης Επιµέλεια διαφανειών:. Μπακάλης Εισαγωγή Μια δοµή MOS προκύπτει από την υπέρθεση ενός αριθµού στρώσεων από µονωτικά και αγώγιµα υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης 1/8 Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες *HVZ4S18CB3V *HVZ8S18CB3V *HVZ16S18CB3V Σημειώσεις (*5) *4/8* 4P41673-1 - 215.4 2/8 Ρυθμίσεις χρήστη Προκαθορισμένες τιμές Θερμοκρασία χώρου 7.4.1.1 Άνεση (θέρμανση) R/W

Διαβάστε περισσότερα

*+,'-'./%#0,1"/#'2"!"./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!"#/5".+!"#$() $!"#%"&'#$() 50&(#5"./%#0,1"/#'2"+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!.

*+,'-'./%#0,1/#'2!./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!#/5.+!#$() $!#%&'#$() 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!. # #$%&'#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 :; #/5.+#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 #$% $ #%&'#$( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. y y 4 y

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΔΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2003-2004 ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «Το αγγλικό αλφάβητο» ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Σε ένα μαθητικό δυναμικό όπως αυτό του ΣΔΕ Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. 3. Λίστα Παραμέτρων 3.. Λίστα Παραμέτρων Στην αρχική ρύθμιση, μόνο οι παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584 Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 101-00 Αφιερωμέν σε κάθε μαθητή πυ ασχλείται ή πρόκειται να ασχληθεί με Μαθηματικύς διαγωνισμύς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584 Επιμέλεια: xr.tsif Σελίδα 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 5ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ 401-500 Αφιερωμένο σε κάθε μαθητή που ασχολείται ή πρόκειται να ασχοληθεί με Μαθηματικούς διαγωνισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής ΓΟΜΗ ΑΣΟΜΩΝ

Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής ΓΟΜΗ ΑΣΟΜΩΝ Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής 1 ΓΟΜΗ ΑΣΟΜΩΝ 1. α) Γχζηε ηζξ ααζζηέξ ανπέξ μζημδυιδζδξ ημο δθεηηνμκζημφ πενζαθήιαημξ ηςκ αηυιςκ Mg (Z=12), K (Z=19), ηαζ Ag (Ε=47). Δλδβήζηε ιε ηδ εεςνία ηςκ ιμνζαηχκ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης Tιμοκατάλογος 01/2015 siemens.gr Αγαπητοί συνεργάτες, σας παρουσιάζουμε τον τιμοκατάλογό μας 01/2015, με νέα πρωτοποριακά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυροί και ασθενείς ηλεκτρολύτες μέτρα ισχύος οξέων και βάσεων νόμοι Ostwald

Ισχυροί και ασθενείς ηλεκτρολύτες μέτρα ισχύος οξέων και βάσεων νόμοι Ostwald Ισχυροί και ασθενείς ηλεκτρολύτες μέτρα ισχύος οξέων και βάσεων νόμοι Ostwald Ποιους θα ονομάζουμε «ισχυρούς ηλεκτρολύτες»; Τις χημικές ουσίες που όταν διαλύονται στο νερό, ένα μεγάλο ποσοστό των mole

Διαβάστε περισσότερα

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t T ij = A Y i Y j /D ij A T ij i j Y i i Y j j D ij T ij = A Y α Y b i j /D c ij b c b c a LW a LC L P F Q W Q C a LW Q W a LC Q C L a LC Q C + a LW Q W L P F L/a LC L/a LW 1.000/2 = 500

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 ΛΥΣΕΙΣ 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή παραµαγνητικά: 38 Sr, 13 Al, 32 Ge. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 Η ηλεκτρονική δοµή του

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7

!#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+45 64.%*)52(/7 !"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7 2010 2012 !"#$%!&'()$!!"#$% &!#'()* +(, $-(./!'$% $+0 '$ 1!")& '(, 2,3!4#*'& '&5 67µ3(, 0'$# (%!)%/µ(" '&5 $+849!:5 ()(-)&4:;(.# -$% & +4

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. «Ανάλυση λειτουργίας και διάγνωση βλαβών στο σύστηµα τροφοδότησης της ΕΤ-3» Παπαθανασίου Κωνσταντίνος Μαρµίδης Γρηγόρης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. «Ανάλυση λειτουργίας και διάγνωση βλαβών στο σύστηµα τροφοδότησης της ΕΤ-3» Παπαθανασίου Κωνσταντίνος Μαρµίδης Γρηγόρης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία που αποτελεί διπλωµατική εργασία δύο φοιτητών του τµήµατος ηλεκτρολόγων µηχανικών και µηχανικών Η/Υ του ΑΠΘ πραγµατεύεται τη συµπεριφορά του ηλεκτρικού συστήµατος της ΕT-3 στη

Διαβάστε περισσότερα

«W i -F i & Τ ο π ι κ ή α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η Κ ο ι τ ά ζ ο ν τ α ς π ί σ ω α π ό τ η ν υ π ο δ ο µ ή Γρηγόρης Γκ ότ σσ ης ΥΥ ππ εε ύύ θθ υυ νν οο ς ΈΈ ργο υυ .γ γ ιι αα ττ ίί νν αα εε ππ εε νν δδ ύύ

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mil: info@iliskos.gr www.iliskos.gr Fl] = f]! D G] = F]

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΤΣΕ60: ΣΧΕΔΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/Ξ ΚΑΒΑΚΙ ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΤΣΕ60: ΣΧΕΔΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/Ξ ΚΑΒΑΚΙ ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Θρεπτικό διάλυμα Είναι ένα αραιό υδατικό διάλυμα όλων των θρεπτικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για τα φυτά, τα οποία βρίσκονται διαλυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΤΣΕ44: ΣΧΕΔΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/Ξ ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ (ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ) ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΤΣΕ44: ΣΧΕΔΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/Ξ ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ (ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ) ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

5ppm/ SOT-23 AD5620/AD5640/AD5660. nanodac AD5660 16 AD5640 14 AD5620 12 12 1.25V/2.5V 5ppm/ 8 SOT-23/MSOP 480nA 5V 200nA 3V 3V/5V 16 DAC.

5ppm/ SOT-23 AD5620/AD5640/AD5660. nanodac AD5660 16 AD5640 14 AD5620 12 12 1.25V/2.5V 5ppm/ 8 SOT-23/MSOP 480nA 5V 200nA 3V 3V/5V 16 DAC. 5ppm/ SOT-23 12/14/16nanoDAC AD562/AD564/AD566 nanodac AD566 16 AD564 14 AD562 12 12 1.25V/2.5V 5ppm/ 8SOT-23/MSOP 48nA 5V 2nA 3V 3V/5V 16 DAC 3 to SYNC 1. 1212/14/16nanoDAC 2. 1.25V/2.5V 5ppm/ 3. 8SOT-23

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΤΣΕ41: ΣΧΕΔΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/Ξ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ (ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ) ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΤΣΕ41: ΣΧΕΔΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/Ξ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ (ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ) ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

! "# $ % &! # $ $ $ ' $! ' $

! # $ % &! # $ $ $ ' $! ' $ "# % & # ' ' )* Router Bridge Repeater Hub Your IEEE 802.3 X.25 ISDN switched-packet data stream is running at 147 MBPS with -9 a BER of 1.523 X 10... +,, ( . / "# &' ' ( )& * ) )& & +*# * ), - &..**)/

Διαβάστε περισσότερα

MAΘΗΜΑ 2 ο AΛ ΕΫ ΕΣ- ΚΕΤΟΝΕΣ

MAΘΗΜΑ 2 ο AΛ ΕΫ ΕΣ- ΚΕΤΟΝΕΣ MAΘΗΜΑ 2 ο AΛ ΕΫ ΕΣ- ΚΕΤΟΝΕΣ Προπανάλη (Προπιονική αλδεΰδη) Καρβονυλικός άνθρακας, υβριδισμού sp 2 Προπανόνη (Ακετόνη) Δρα. Κουκουλίτσα Αικατερίνη Χημικός Εργαστηριακός Συνεργάτης Τ.Ε.Ι Αθήνας ckoukoul@teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 Ε_.ΧλΘ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 8 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Συστήματα Κεραιών & Ασύρματη Διάδοση. Κεραίες Βρόχου

Περιεχόμενα. Συστήματα Κεραιών & Ασύρματη Διάδοση. Κεραίες Βρόχου 8 Μαρτίου 1 Συστήματα Κεραιών & Ασύρματη Διάδοση Κεραίες Βρόχου Περιεχόμενα Εισαγωγή Μικρός κυκλικός βρόχος Πυκνότητα ισχύος και αντίσταση ακτινοβολίας Κοντινό πεδίο Μακρινό πεδίο Κυκλικός βρόχος σταθερού

Διαβάστε περισσότερα

ΣYΣKEYEΣ ΘEPMIKΩN ΔIEPΓAΣIΩN

ΣYΣKEYEΣ ΘEPMIKΩN ΔIEPΓAΣIΩN ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ TMHMA MHXANOΛOΓΩN MHXANIKΩN EPΓAΣTHPIO ΦYΣIKΩN & XHMIKΩN ΔIEPΓAΣIΩN ΣYΣKEYEΣ ΘEPMIKΩN ΔIEPΓAΣIΩN Tεύχος 1ο: Eναλλάκτες μονοφασικής ροής B. Mποντόζογλου BOΛOΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚEΦΑΛΑΙΟ 1. Πίνακες. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι κάθε γραµµή και στήλη ενός πίνακα A ορίζει µονοσήµαντα τη θέση κάθε στοιχείου A

ΚEΦΑΛΑΙΟ 1. Πίνακες. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι κάθε γραµµή και στήλη ενός πίνακα A ορίζει µονοσήµαντα τη θέση κάθε στοιχείου A ΚEΦΑΛΑΙΟ Πίνακες Εστω και είναι το σώµα των πραγµατικών και των µιγαδικών αριθµών αντιστοίχως Στο εξής όταν γράφουµε F θα εννοούµε είτε το είτε το Ορισµός Eστω F = ή και m, Κάθε ορθογώνια διάταξη m A F

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 1. Τι είναι ατομικό και τί μοριακό βάρος; Ατομικό βάρος είναι ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη η μάζα του ατόμου από το 1/12 της

Διαβάστε περισσότερα

Ακρότατα πραγματικών συναρτήσεων

Ακρότατα πραγματικών συναρτήσεων Ακρότατα πραγματικών συναρτήσεων Ορισμός Έστω U R, U και f : U R R συνάρτηση τότε: )Το λέγεται τοπικό ελάχιστο της f αν υπάρχει περιοχή V του ώστε f f για κάθε V U Το λέγεται τοπικό μέγιστο της f αν υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

1. Από την αρχική σελίδα του web site του ΙΚΑ http://www.ika.gr επιλέγετε την ελληνική σημαία για να εισέλθετε στην κεντρική σελίδα του ΙΚΑ.

1. Από την αρχική σελίδα του web site του ΙΚΑ http://www.ika.gr επιλέγετε την ελληνική σημαία για να εισέλθετε στην κεντρική σελίδα του ΙΚΑ. 1. Από την αρχική σελίδα του web site του ΙΚΑ http://www.ika.gr επιλέγετε την ελληνική σημαία για να εισέλθετε στην κεντρική σελίδα του ΙΚΑ. (Προτείνόμενοί φυλλομετρητές: Mozllla Firefox, Internet Explorer)

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr Το «Εικοσιδωδεκάεδρον» παρουσιάζει ϑέματα που έχουν συζητηθεί στον ιστότοπο http://www.mathematica.gr. Η επιλογή και η ϕροντίδα του περιεχομένου γίνεται από τους Επιμελητές του http://www.mathematica.gr.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : HΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : HΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Ι Eνέργια τυ ηλκτρστατικύ πδίυ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : HΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Ι (Υπχρωτικό 3 υ Εξαμήνυ) Διδάσκων : Δ.Σκαρλάτς, Επίκυρς Καθηγητής ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ # 3 : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS) ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ revision 00, 25/02/2014 1. ΧΩΡΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ 1.1 Μέτρηση θερμοκρασίας χώρου 6 Αντίσταση Αισθητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr - f= f= f t+ 0 ) max

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2011 Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης www.siemens.gr Xάρης Συγγενιώτης Διευθυντής Βιομηχανικών προϊόντων ελέγχου & Φωτοβολταϊκών συστημάτων Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

6122/16-4-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

6122/16-4-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 6122/16-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 295 Από το πρακτικό 12 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τη έγκριση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Το Κάλεσμα Του Ποταμού

Το Κάλεσμα Του Ποταμού نہر کی ص داي یں Nahar ki Sada`yn Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε στα Ουρντού (Πακιστανικά) από τον Σαίχ-ε-Ταρίκατ Αμίρ-ε-Άχλ-ε-Σούννατ, ιδρυτή της Δάβατ-ε-Ισλάμι, Αλλάμα Μολάνα Αμπου Μπιλάλ Μουχάμμαντ ال عال

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ 232 Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών. Διάλεξη 2 Οργάνωση μνήμης Καταχωρητές του MIPS Εντολές του MIPS 1

ΗΥ 232 Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών. Διάλεξη 2 Οργάνωση μνήμης Καταχωρητές του MIPS Εντολές του MIPS 1 ΗΥ 232 Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Διάλεξη 2 Οργάνωση μνήμης Καταχωρητές του MIPS Εντολές του MIPS 1 Νίκος Μπέλλας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 1 Σύνολο Εντολών Το ρεπερτόριο

Διαβάστε περισσότερα

22o YNE PIO I O O IA 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

22o YNE PIO I O O IA 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - TEL: +30210 9956955, +30210 7277545, +30210 7277548 FAX: +30210 9923281, +30210 7248979 website: http://www.hri.org/iagp/, http://www.iagp.gr E-mail: kboud714@ppp.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια (ώρες) Κόστος/ άτομο ( ) Ημερήσιο πρόγραμμα. Α. Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων

Διάρκεια (ώρες) Κόστος/ άτομο ( ) Ημερήσιο πρόγραμμα. Α. Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων Ghgkyaia_kg gt_i_p >e_ctboe 9ag gabacwk_ky bya 8>alghtY i> 9gKYeabgwp As gkp : KY «oekyer Cgki>tY» bya g bgaeoeabwp Kgkp hwcgp!$!>!r!f!p!:!w 1 5. 0 0 0!M!L!K!R,!H!!:!D!C!:!F!B!C!W!Q!!H!K!:!F!B!C!W!Q!"!T!H!Q!"!I!H!L!J!J!U!P!F

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1. Μηχανισμοί σκέδασης των φορέων (ηλεκτρόνια οπές) 2. Ηλεκτρική Αγωγιμότητα 3. Ολίσθηση φορέων (ρεύμα ολίσθησης) 4. Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο 1.1. ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΡΕΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο 1.1. ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΡΕΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο.. ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΡΕΟ Ο Robert Hooke έγρψε το 678, "he power of any spring is in the same proportion with the tension thereof". Αυτή η δήλωση είνι η βάση του πρώτου ρεολογικού νόµου γι ιδνικά ελστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (Επιλέγετε δέκα από τα δεκατρία θέματα) ΘΕΜΑΤΑ 1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος; Γιατί; (α) Από τα στοιχεία Mg, Al, Cl, Xe, C και Ρ, τον μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t n n T ime(n) = Θ(n 2 ) T ime(n) = Θ(2n) n i=1 i = Θ(n2 ) T (n) = 2T ( n 2 ) + n = Θ(n log n) i i i i i i i & i i + L(1..n) i L(i) n n L n i j : L[i] L[1..j]. (j n) j = j + 1 L[i] < L[j] i = j i

Διαβάστε περισσότερα

A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments

A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments 2008 6 6 :100026788 (2008) 0620106209,, (, 102206) : NP2hard,,..,.,,.,.,. :,,,, : TB11411 : A A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments WANG Qiang, LI

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα.

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα. Cotton leather paper Με υπερηφάνια σας παρουσιάζουμε μια νέα σειρά χειροποίητων προϊόντων το...cotton leather paper. Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές

Διαβάστε περισσότερα

!"#ά%&'( 19 ) *+&,-,+ό/'(0 1+(23'(+'24ό0 5(- 62(7-8ί(- 1%:+;4ώ/ =&' : >&=+(('=(/(4'=ή 1(%'5'=ή

!#ά%&'( 19 ) *+&,-,+ό/'(0 1+(23'(+'24ό0 5(- 62(7-8ί(- 1%:+;4ώ/ =&' : >&=+(('=(/(4'=ή 1(%'5'=ή L'ώ+8(0 J%(8(2=(ύ#:0, 7&!20ή4 8&')0)/&'ή ',& 9,6'ό"/&, 8&')0)/ί,!"#ά%&'( 19 ) *+&,-,+ό/'(0 1+(23'(+'24ό0 5(- 62(7-8ί(- 1%:+;4ώ/ =&' : >&=+(('=(/(4'=ή 1(%'5'=ή @5( ="#ά%&'( &-5ό "A'="/5+;/ό4&25" 2" 7:5ή4&5&

Διαβάστε περισσότερα

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - H H YMMETOXH N 1 (N μ 29/02/2012 ) (.,,,,.): KATOIKIA : TH E NO TH E NO KATOIKIA : KINHTO TH E NO: NA META X TO : μ YNE PO AKPOATH KAI YNE PO PO O OY YNO EYEI

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας για τους µαθητές

Φύλλο εργασίας για τους µαθητές Φύλλο εργασίας για τους µαθητές Μετάφραση από Δρ. Σφλώµος Γεώργιος Ένα σετ που απαρτίζεται από 14 λωρίδες αναπαριστά τα χρωµοσώµατα από τη µητέρα (θηλυκό) δράκο. Το άλλο, διαφορετικά χρωµατισµένο σετ,

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2010 Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης www.siemens.gr Xάρης Συγγενιώτης Διευθύνων Βιομηχανικού Υλικού Χαμηλής Τάσης & Ηλεκτροκίνησης Αγαπητοί συνεργάτες,

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

"#!# "$%&' ( ) ' *!#+,-.' ' / 0 ) 123 2445 $$ /!! (.' ( ( #!! ) # #.' "# (.' - 7 "# # #.". $8,- # #."# *,(- ) #/ # #.' -

#!# $%&' ( ) ' *!#+,-.' ' / 0 ) 123 2445 $$ /!! (.' ( ( #!! ) # #.' # (.' - 7 # # #.. $8,- # #.# *,(- ) #/ # #.' - !! "#!# "$%&' ( ) ' *!#+,-.' ' / 0 ) 123 2445 "!61 $$ /!! (.' ( ( #!! ) # #.' "# (.' - 7 "# # #.". $8,- # #."# *,(- ) #/ # #.' - " #/!! 9 "! / : "#!!8 *0 -,! 8;*, "#!# - ;* # 0!! 0 :! ; *! :$8, - + "!!0

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Κ. Π. ΧΑΛΒΑ ΑΚΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2004. Καθηγητής Περ.

Υ ΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Κ. Π. ΧΑΛΒΑ ΑΚΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2004. Καθηγητής Περ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Υ ΑΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2004 Κ. Π. ΧΑΛΒΑ ΑΚΗΣ Καθηγητής Περ. Μηχανικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ Όλες οι αντιδράσεις που ζητούνται στη τράπεζα θεµάτων πραγµατοποιούνται. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων απαιτείται αιτιολόγηση της πραγµατοποίησης των αντιδράσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Μιγαδικής Ανάλυσης Θέµης Μήτσης

Σηµειώσεις Μιγαδικής Ανάλυσης Θέµης Μήτσης Σηµειώσεις Μιαδικής Ανάλυσης Θέµης Μήτσης Τµηµα Μαθηµατικων Πανεπιστηµιο Κρητης Ηρακλειο Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1. Εισαωικά 5 Η αλεβρική δοµή 5 Η τοπολοική δοµή τού 6 Το εκτεταµένο µιαδικό επίπεδο 7 Συνεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 57 1.. 1 kg = 1000 g 1 g = 0,001 kg 1

Διαβάστε περισσότερα

1.4 8v 78hp 1.4 8v 78hp. Progression Distinctive Βενζίνη Βενζίνη 14.600 15.700 145.B3N.1 145.E3N.1

1.4 8v 78hp 1.4 8v 78hp. Progression Distinctive Βενζίνη Βενζίνη 14.600 15.700 145.B3N.1 145.E3N.1 1.4 8v 78hp 1.4 8v 78hp 1368 1368 Progression Βενζίνη Βενζίνη 14.600 15.700 145.B3N.1 145.E3N.1 ΘΟΦΝΠ ΦΥΡΗΠΚΝΠ NIGHT PANEL ΚΔ LED ---- ΦΥΡΗZOMENOI ΘΑΘΟΔΞΡΔΠ ΠΡΑ ΑΙΔΜΖΙΗΑ ---- ΡΑΚΞΙΥ SPRINT ---- ΡΑΚΞΙΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ. Σύνοψη συμπληρωματικών δράσεων διαχείρισης των νερών στην Πρέσπα για το έτος 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ. Σύνοψη συμπληρωματικών δράσεων διαχείρισης των νερών στην Πρέσπα για το έτος 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ Σύνοψη συμπληρωματικών δράσεων διαχείρισης των νερών στην Πρέσπα για το έτος 2014 Άγιος Γερμανός, Φεβρουάριος 2015 Ομάδα συγγραφής Βαλεντίνη Μάλιακα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωηήζεις Πολλαπλής Επιλογής

Ερωηήζεις Πολλαπλής Επιλογής Ερωηήζεις Θεωρίας 1. Ππθλφηεηα: α) δηαηχπσζε νξηζκνχ, β) ηχπνο, γ) είλαη ζεκειηψδεο ή παξάγσγν κέγεζνο;, δ) πνηα ε κνλάδα κέηξεζήο ηεο ζην Γηεζλέο Σχζηεκα (S.I.); ε) πνηα ε ρξεζηκφηεηά ηεο; 2. Γηαιπηφηεηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Ε.Φ. ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Ε.Φ. ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Ε.Φ. ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΒΕΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ACE 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ACE 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 626 ZZ HIGH QUALITY ΡΟΥΛΕΜΑΝ 1,5 3 70x48x35 (4.055) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 120 204 88,4x30x26 (4.058) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 200 340 ACE 104948/10 JLM ΡΟΥΛΕΜΑΝ 12 20,4 ACE 108 (8X22X7) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 4 6,8 ACE 11749/10 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 2,7 4,59

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι Brute-Force και Διεξοδική Αναζήτηση

Αλγόριθµοι Brute-Force και Διεξοδική Αναζήτηση Αλγόριθµοι Brute-Force και Διεξοδική Αναζήτηση Περίληψη Αλγόριθµοι τύπου Brute-Force Παραδείγµατα Αναζήτησης Ταξινόµησης Πλησιέστερα σηµεία Convex hull Βελτιστοποίηση Knapsack problem Προβλήµατα Ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρ καλωδιωμένες ηλεκτρικές πρί ες 2Π + Γ Plexo γερμανικ πρ τυπ

Πρ καλωδιωμένες ηλεκτρικές πρί ες 2Π + Γ Plexo γερμανικ πρ τυπ 87045 LIMOGES Cedex Τηλέφων: +33 (0)5 55 06 87 87 Φα: +33 (0)5 55 06 88 88 Πρκαλωδιωμένες ηλεκτρικές πρίες Plexo γερμανικ πρτυπ Κωδικς(-ί): 695 76/77/78 697 42/43/44/72/73/74 ΠΕΡΙΕΜΕΝΑ Σελίδα 1. Τενικά

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%$&'()"*+,$'$%,%"!" !"-.''$+,"/0%*,*0+"! !"1(*$+,*2*("(&'$$'"!" !"34.(&,0+"&+4"5'&*+*+6"!"

!#$%$&'()*+,$'$%,%! !-.''$+,/0%*,*0+! !1(*$+,*2*((&'$$'! !34.(&,0+&+45'&*+*+6! !"##$%&'%##($)$ &&&&&*$+,-.&!/01&2(!& &&&&&3%/)&$)&4$-)51&6"7"8+&9: +( &;:?@")?&A5#(&B%")?5+$%) C64A6&'-8-5/#(&5)?&C))%D5+$%)&E-)+/- >)D$/%)@-)+&5)?&F5+"/5,&'-8%"/#-8&6/-5 GC4&5)?&'-@%+-&4-)8$)7&H)$+

Διαβάστε περισσότερα

$% & '# % ( " ) # % # " *! ) # # # #!

$% & '# % (  ) # % #  *! ) # # # #! !"# $%&'#%(" ) #%#"*! ) ## # #! + $((,(-. / / 0/ 12 32#4 + 5(*6-. /7 /# /7 10/4 "#$!%!&&'(' #)! ""$!%!&&' "* 78&# 79 +#,!% -!('!.(/!+0 +",!% -!(%(!*0!"##! $! %&! '(')*+(') $, "! -$!. /!!!.0 1 - "#-$#02,

Διαβάστε περισσότερα

Για τις παρακάτω προτάσεις 1.1 και µέχρι 1.3 να σηµειώσετε ποιες είναι οι σωστές.

Για τις παρακάτω προτάσεις 1.1 και µέχρι 1.3 να σηµειώσετε ποιες είναι οι σωστές. Θέµα ο Για τις παρακάτω προτάσεις και µέχρι να σηµειώσετε ποιες είναι οι σωστές Η ισχύς του δεσµού Η : Α Βρίσκεται µεταξύ της ισχύος του δεσµού διπόλου-διπόλου και του δεσµού ιόντος-διπόλου Β είναι µεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" 22 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης 22 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 4 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 6165-617784 - Fax: 64105 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 4, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ FK ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ FK ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 204 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΚΟΥΖ 1 2,02 205 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΚΟΥΖ 1,2 2,42 AH 3120 (ΑΞΟΝ. ΕΣΩΤ. 95) ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ 42,5 85,97 AH 3232 (ΑΞΟΝ. ΕΣΩΤ. 150) ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ 180,32 288,51 F 205 KEΛYΦH ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ 2,98 6,03 F

Διαβάστε περισσότερα