!" "# $"%# "#&# ' (#) "# $%! *##"$+#, -"./ 0( %$"%# 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!" "# $"%# "#&# ' (#) "# $%! *##"$+#, -"./ 0( %$"%# 1"

Transcript

1 !"#"$%%!% &''(

2 !" "# $"%# "#&# ' (#) "# $%! *##"$+#, -"./ 0( %$"%# 1 #" ##53 #) "# 6778

3 #) "#91 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3#"93411 ##53 ;<')= ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3411' ">(#" ";<')= ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3411)/#5#% 3# 5 3"?;<')= ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3411""#)?(%# #((;'<3= ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: #% ;'<3= 6

4 -B#&% # %!(?$"#-#! % #$/-% $ -. C#$9 (" #& "$(+#$9 % # *, #$/ *D!$04#$ #"E%#$ $"F%#$ $!# (# 9$"*G"%"9"&(&#%"1!"! # / $"#-#.D (H% $"IJ 9!$# (%" $%-#"./ (%" C#$ #"E%#$ #H% >K"# " 9 > ($># " $I%!# " 9%(&($#"+#<"$I%!# "14$!$04#$?" 4% (#5./ #"E%#$ $"F%#$ "!!#./ % #"%" ( " (0#$9 $" " #"./%#$% $9$! 5#"H #% #%! " #"E%#$ $"F%#$ L$#$("M"$# 1#"%" (!!?% $"#"./!" % 3 ;NOA9 NOP=9 $% (H% #4". -+#$ 9 * #! $ #"$!./ #"E%#$ %#$$"F%#$ 4% % #$%!( 9!! %3 9 -(#59 (1 ;677=!#-#(# "H"#5./! "M"$# 1 #"%" ( - "" $"4#H./ *#(0-# % 4 & % $"4#H./ #"E%#$ 9 *!%# - % $ $0#$ "$# ( #% $"F%#$ $!# (# 94#"#$%%#% &($#"+#$%!(J1$"./%( - #!%#?% ##40$#(9J#H#" "+(#!#%(./1#(#5./%( #%(./ " # $"F%#$ #" + % % 4 #"#$# ( &+#!" %(CH#$ / % -1 #" #%9!$% * $%-#"./ %%(% # $##& $% % "+(# $" " # $"#-#! -#"./%?,#!! 1 I-!!4II##$"#-I"4#$#"H #"H I#$ ( (9 # I% #" %9% *!$#4#$*#" 4 $!# (# $"%#$ K" %#$ 9 $"*"(K9 4 I &(!%"!$1 I #"H!#" I $"#-#" 4 % IJ $I(9!$# ((K I $%-#" #" 4 I#$ ( K" %#$ (%" 4 K"# "9 ($># " " $I%!# " #H#" Q#I &(#" K<$I%!# "%(1I!$#4#$4$#"I4% (#5 #"4I $"%#$ K" %#$ " I!! ( 4 " " (K#$ ( (9 $"#" I%#$% $ #" $#"9$! -(4#"H #"HQ#%! "!#$4I$"%#$K" %#$L" " $K$(1 I $"##"%"# $"#" #" 4 I "!"#" 3 ;NOA9 NOP=9 Q#I % - #$ #44"$9 4 QI#$I # #!#-( I#HI(#HI I #"$! #" 4 I %#$$"%#$ K" %#$ #" % $%!( 4%9!! #" 3 9-(#59 (1;677= "I!#-#(#K4! # ((K"H"#5#"HI"1I# #"%" - ""*#(#-#%%I#"4 &4 K" %#$$"4#H #"I ((Q!! $I#"H "# ( $I $##$ 4 I $!# (# $"%#$ K%9 4#" " &(#" K$%!(JK%1# (IQ"I I$"$#"4%("$I!%# % " #%( #" " (K#1 &" IHI I 4 #%( #"%(9#" I $"%#$ IK9 #((##" "#"## (!I " %%I(H#$ (!#"!"9# Q!!I I$%-#" #"4%$#!#&%(Q#I " " (K#$"#" IIK$"#-4I-#" #"4I%III#$ (!! (1 A

5 A R 1!0(- - #"E%#$!# (# N 1 "./ N 16 (H""$#+#$ A!"./-BC#$%!(#$.D(CH#$ P - C#$'% (#5./;! =L#$( N 1P1 ($( (#!(#$ A7 1P16 ($#$(*#(0-# P6 1R - C#$'% (#5./;! =L"M"$# ;$$#%"= PO 1R1 (#! % PO 1R16 # $#%"$(+#$ R 1R1A (&($#"+#<$I%!# "$$#%" RN 1!0(L( SR 1 "./ SR 16 % - H%#$ $ SS 1A OA 1P!"./( OO 1P1 3#"$#! # $0#$ N7 1P16 (! 3#"$#! # N6! 3#"$#! #( NR 1P1A *.D NS 1!0(L( #%(./ A 1 #$/-J$0$##%(./ A 11 3*%%(#%(./T A 116 %4%( %%(#%(./ R 11A % " (# %%(#%(./ S 16 ' #(# A7 161 ' $$"F%#$ A 1616 ' #$$"F%#$ AA 1A %!%$"%# AP 1P "#.D"#$# # AR 1R ( AS 1R1 #%(./3 / AN 1R16 "&./$"(CH#$ R1P J" P N 'U SR V1!M"#$2"#.D#"#$# L%(%#$% $ OR V1!M"#$2'#H OS V1!M"#$2(HH P V1 *.D P V16 "#.D"#$# # P

6 4 5! %!B!*# % # %!(*!"9 " $# 9!"$II# #$(./ " (0#$ %#$% $9! #$"#-#.D (H% $" IJ 9!$# (%" $%-#"./ (%" C#$ #"E%#$ #H% >K"# " 9 > ($># " $I%!# " %( &($#"+#<"$I%!# "1 % H "! 4.!*# &# 9 %-?%9 &* ( #&#( %" $"IJ #(#5 % $ -. C#$ "/ J! $%!"/ #$/!$ "&(&#%" $"F%#$1 $"$# "&(&#%" $"F%#$ *#!!? %!$ H"?#$9 * #5!# * (* $"%# $!# (# 9 #" * I#C#$9$%#%! "4"F%"1"#9?% $"$# %!(9* #"$ %-#+&($%$"$##"E%#$ $"F%#$ $!# (# $$#%" "&(&#%" $"F%#$ % */ $" (! $"%# $(+#$;-%$%! $"%#?$(WVWW $% %#("9#9$=1%!$!""!$ # $(+#$ - % ". I#C#$ #&0&#L!$!"!#"$#! (%" % J1" "9 "%("H!0!% $# % H#" (# 9% "/ &"! #$D!#"$#! #9"% 9!" 9!C "# (1%H "! -$$#%"% $&#,% ". "4$ $" ( "+(#$"F%#$ 9($ "%#" " % ". $"F%#$! */ ($./ +#$ $ 1 $I%!;N= 4# % J$./9 " # %!#%# $($ %! */ $% #% $"F%#$%&*#%!(#" %&#%"1 %"!C 9" "9?* $"%# "&(&#%" 4#% $% % -#$#!(#" $"%# 9 "/9!" (H% (.D "! #H%!#"$#! (9 % H "! H#" "M"$# % $$"%# 1$"*GM"$# % ##%! " % ". 4 % 4# - $"./!(0#$ "&(&#%"1 (./ " # $"F%#$!(0#$ "&(&#%" ( #%!E"$#!4" - H% C#$ "&(&#%" $"F%#$1 "4% 4# " (! #H% C#$9% % %-?%!$#.D( #&,!C!#! #$#!./ - ( *$"$##"E%#$ $"F%#$ 9%%* ""/J!(#$# 94,#"E%#$ #% $!# (# 9%#% I##$ %"%#" 9"/* (*#% 1 R

7 "!$"&(&#%"9 (" " ("H X(#% $#"$?$ "#J%9% #"#$./!( "B %"$" (? ( -"./1 % -& #$I% ";NOP=9"/?!0&( $"$- % $"B" $" $"#.D C#$ ##5! %./!(#$+&( * (*! 01 3 % ( 9 J!(./ $ " $#" # J#? %# # 9 &#,!$#4#$# %! ( ($ (9 " " "$# ( -$ " # $"F%#$ 4" %"!!!#./!(0#$ 1 3 ( 9!!#./!(0#$ - %!!#.DC#$ J% %"#%!(#4#$ - 9$%%# 4#9 #J ( $ + I#C#$ #"#$#" (!$ "&(&#%" $"F%#$1 " -&!. %! % *!& ($ % $ (E"$# #"!.D"/ J %""$(+#$ 9 " "9"/ $ H#%" % # IJ 4$"#"$! 5 - #"E%#$ $"F%#$ 4% % #$%!( 1!0%* Y0"$(+#$ Z% "&$%!#"$#! ( 4M"$#! "+(#% $9!#"$#! (%"" 4 %*$ $"/ % $$"%# $%#"%"#"&"./!(0#$ 9I&% " #& 5# - C#$! -% #!#1#%9(H*$"+#$"F%#$!" #" #H 9 -#"% -$I,$"./* & "!!9 4+H#( L"/ " & % % (" #& C#$ C(# $"#" L! L >K"# "#% 0""$(+#$ "/- " $"#-#.D #H#" # K"L$"%# Y>K"# " Z9*H "I!.?$ A794#$##&!# %"!( " 1 /#J #F"#$* #%!E"$# % - H%#"E%#$ (./ $% 4%./ J!$ #& "I # $"I$#!( $( &(+#$ % $"!#./, Y0"Z9* #5# Y>K"# " Z1 #"E%#$ J!$ #& 4 % #"5# " # $"F%#$ % 4% %#! #$( L Y*#(0-# H ( $#&ZYI#!CJ!$ #& $#" #ZL9$B & (#! *D "&(&#%"$"F%#$9$%+!" H#9?"%0"#%&# 1 #%9-B#&% # %!(?$"#-#! % #$/ % $ -.C#$9 (" #& "$(+#$ 6 9% # *,#$/*D!$04#$ #"E%#$ $"F%#$ 9$"*G"%"9"&(&#%"1 6 #" *./ #"%" ( "$(+#$! %" *D 4" "&(&#%"$"F%#$9B "E%-#% #H (" #%!(#$.D!(0#$ $"F%#$ 9$% +#$#1 8

8 $(+#$ $"%# "&(&#%"!$ % $!#"$#! # %$ "#% $"F%#$ *!% "$ % "!$ "&(&#%"9% %"-. %% 4% (#5./C#$ 9#"H %, # %( $$#%" $"F%#$* & % " "&(&# 4#" ( "A71" "9! #"$! " (##$ %"%$ "#%9?!$# % $ -.C#$*$(*%!#%#!( " *D( $#",#"E%#$ $"F%#$ 1 % # 9! "9 * #"H #"H#" $# #"E%#$ 2%#$4" %"94#% $$"F%#$ #"./" %-" %!1 $"#-#./!$04#$!"#!?!"./%#"%" ( " (0#$$! 5 - % ( #&,#"E%#$ $"F%#$ $" " #"./ %#$% $1 #"%" (!!? % $"#"./ %(!" % 3 ;NOA9 NOP=9 $% (H% #4". -+#$ 9 * #! $ #"$!./ #"E%#$ %#$$"F%#$ % #$%!(!! %3 9-(#5 ;677=!#-#(# "H"#5./! "M"$# 1+4# 4 %#"%" ( " (0#$!$04#$9% 4% $% 4#"&(&# & -B#&% #H (4. #%"/ #%!E"$# C#$ " (0#$ - H%!! 9 %!H " (H% #"%" ( " 5 1!$ $" ( %!! C#$ #!"/! #"%" $% (9% #% % "4* --B9#?9#"%"&%(H#$ %" * -B"/ $"+#1 -B#&!#"$#! (9 4% 9 + "" $ H 4"$#" %"#"E%#$ $"%# $!# (# 9#(#5 "#"%" (!!% "%$"#./*""I% 4% (#5./?%(I* I#!C%*( +- 13!" #"%" (!!#$# I#!C +#&## %M$!0(1!#%#!" % "+(# $0#$!! C#$ 4% (#5 #"E%#$ $"F%#$ 9$%M"4 " 4#"#./-BC#$ - "%? "+(#!!13 (9$!0(4##&##%! 1!#%# 9 (?% 4#"#./ $ $"$# #%! "9 /!"!" $"# "$# #! $"4#H #% $"F%#$$%%#% &($#"+#$%!(J ;(("9NNO=1 #$/C#$ *H,%(CH#$ 9-B#&"/? (#5 % 9% (!#"$#! #(%"%$ "#% "%#/ $! (H% $"!" %" $"F%#$1 3$ ( (%" #%! "*4 %#"$! #"%" ( " (0#$*+!!#"#$ S

9 $ (#%#.D $"#-#.D C#$ 9%##"4("$#!( %? "+(# 1 #$/ C#$ 4# #&## % "+(# $#$( "M"$# 9! # 4#"#.D C#$ *!" %! #"#4#$./ (%" $ # ##"1 H"$!0(!" %(C#$4% (#5! "+(# #"E%#$ $"F%#$ $%- "!!%(CH#$ % (H% $"#-#.D C#$!" "$!0( "#1%("&(&#"$!0(#4 H " % ## %( * - % #"E%#$ $!# (# $$#%" "&(&#%" $"F%#$ #"$! J!(#$# %" %#" " %#$$"F%#$ #"E%#$ 1!!C#!#"$#! ( #"%" (? #"H " (##$ %" %#" " #"E%#$ $"F%#$ $!# (# H(- ( $% $ $0#$ # # #* $"#$#" % %#4#$ %9 #% $"#-#!!!#./*% " (0#$"$+#,#"H./%#$% $$"F%#$ 1 (?% "&(&#%" %(9 $!0( #$ #%!E"$# % - H%%#$% $!" % &#/ $0#$ #"%" ( " (0#$* M% #!!! #! - H%9 "%#" $"%" Y%( H% - " H"Z1 $# X(#% $!0( /!" (H" ( %( "&(&#"$!0( "#1%X&# I+% & H %!#-#(# J!(./%(9% -B#&?!"!" (H"#! "+(#*!% 4# $% #"%"9 $% M"4 - %#$% $1!#"$#! #-($ " (# /2;=#"&./ $"(CH#$ [;6= #./ 4#" "$# [;A= H&"[;P=J"1(?%-($9 (H"! E%#%! "9*"/ 4 % $ " -($ "#9 %-?% / $"# 2 ;#=! E% J!$ #& [ ;##= #%"/!0 #"&#%"1 #(#5./ %( #%(./ #"?%# $"" # $"F%#$ #" J#% #& *D %(CH#$ % %(CH#$ % $$# (H"!" #%! "/ - "$!0(9$%-B#&!#"$#! ("4 #5!#./ " 1!" $"4(# " - "/ /!" 4% - "$# (9!" #"#$ 9!# 4$? - $% #!" / - *#1 "! $ 2 ;= 4%(./ %([ ;6= "+(# H [;A=!"./( 1 O

10 !)*+#,-.!+-%.-!"/01"2!!)"+!,"%+!!" "#!"! " $ %!!! &! %! ' ( )*** +,!-. 3 /+4#56 #$/ *D 4" "&(&#%" $"F%#$? "$# ( % $ -. C#$ * # %!#%#!( " *D ( $#", #"E%#$ $"F%#$ 1 $I%!;NS8\NP6]=9 % "4* - "&(&#%" $"F%#$9 $ Y% ". $"F%#$ Z$%!"$" ( "+(#1( 4#% & *!$ "$# ( $! " "+(# $"F%#$? $!# (#% $% %!$&(#&9$"# " "I*4 9! B+ (! J9 #" "/I&##"$!!($"%# 1 Y!# (#%;111=#-K" 4% %I 4 $"%#$ $I "H "" "(K"&#-"&$ "- #" K1;^=I4" %" (#%!(I ">!I$!# (#"H#"#"%#"$%4%I;^=!$4#"# ( % #" L#4 % K I -#(H#$ ( % L I #"$ "(K&(#"#5 I $"%#$ $ 4% Q#I#"9#"$ "(K K#"H I ( "9#"$ "(K $ #"H "Q"1I#!$4 #&$#"#I"# (4 $ - $!# (#%Z;$I%!9NS8\NP6]!!1O6A=1 $!0(94$?- " #& 4% (#5./ " (0#$ %4"$# ( C#$! - #"E%#$ $"F%#$ 1 #$/4#!" 9#"#$# (%"9 "E%-#*!$I % % $#"E%#$ 9 #" *%- $%!(9$% + &# # "9 J#B %-?% $%-#"./ $% %#$#"E%#$ 1 % % $#"E%#$ #H"#4#$ % # *#"$(# % -$# YZ,& #+&#!#"$#! # % $$"%# ;$"%9#"&#%"" =["&(&% % ". "!H" * + " 4# $"*G"%""%? "+(# " ( -#1 %#&./! % $#"E%#$ #H#"! # -&./ H( # %!0#$ *%#& %!H" $%2Y*%#" % BC# N

11 " $$#%"TZ Y! * BC# -&? * %! $0$(#$ TZ1 -$!#"!.DC#$ 9-BH "I "%# 9% &5* # "/#"H J!(#$ $&4"F%" A [ # 4#" -B4% $ (%"$"# % ##%! "1!$ 4#"#./9 -./"$+# * (* # #%!D $(#%#, "+(#9* %-?%/#$#1 %4 $#" # $"F%#$?*#"!( "+(# #"E%#$ 4# %!$#( "1%* "( &%!0H "&#M"$# I&% $#(./"#4$!#"$#! #L$#$($$#%" P L9* $" ("H?$(WW1_!0&(##"H#* %%" R "* #4$!#"$#! ( ("9 %- 9 %!09 %- % "I % $J##1!#%#9" "NA79%!0#$"L#"#$#!#((9#$I(( 5" L % #H% #& J!(#$.D C#$ 2 (>K;NAS\N6S]=9'#$I ;NAA=9 ($>#;NAA=9 ;NA8=9$I%!;NAN=5(;NP=1%!C!-(#$./ ( K"9 $!#%"!"+&(!( - "" # $#$(9 4($ % %( $#$( #! $( <%(#!(#$ "+(H2 ;NAN=9 %(" ;NAN=9 #$> 4 9B+" & % % ". "4$2!!"I % % # #"E%#$ $%!( 9 B 9!$ & % J!(#$ "/!" $#$(9 % %-?% "M"$# $$#%"1 " &+# $0#$ %(9!#"$#! (%" %( 9 * -#& %% # $ 4 % (Q ;NR8= Q ";NR8=1 % %( %#"0$# % H"%%"9"* ( J!(#$.D$#$(!% "$ %%H"!( " 8 4$$" (! # $$#%"1 A _#" "-& *! %# "$(+#$ 4#"#./#?%#!CJ#%,&#/ $ 2Y `IKa#" $(($#"4 #" -I-I &#4I $ ($"%K- I " J!(#$# 4#"$#" 4-#(#"H! ((( " (H K% L %$I "#$ (9#%# #" $"%KZ ;$ 9NO79!18NS=1 (&#/4( % ". " $#M"$# $"F%#$ (!I A ;677R9!16S=2 Y#" $\ 4% I% #$# " $ %#" $"%#$] $"%#$ IK-H " - $"4 Q#I % I% #$ #" $"%#$1 I# H%" - IQ I Q( Q>9 " IK #& 4% -& #" "#"#HI1;^=4KQ "IK9(>;^=$"%#Q##"H-4NR71IQ!!(QIQ#"#"I $ ($"%KZ1 P % 4#"#./%(I%+!" "./H#"1 R - ( *% - H%#"E%#$ "%%!4#4$!#"$#! ( % $$"%# [! "9! */4# *##5%!#,% $#"E%#$ "/, "+(#% $$"F%#$ $%% "9 $"+#*$ ;NS6= 4#% 9*(H */$#$(! H"!( "4# %( $$#%" "$(+#$ (Q<Q " "/!-(#$./ (1 % 4# # "#%"9 9!#%#!$ (& # " "+(# #"E%#$ #%!(0$# " (9 " J!(#$ %- 4#1 YK I#"$#" 4 "!!!# ( H I ""$K 4 K% $#(( $ "- -(#I1;^= &##!#-(;^= I I " 4 HQI% K#(4 H" 7

12 ?$ NS79 $%!-(#$.D $ ;NS69 NSR=9 $ " # >K"# " - "" - H%$#$(9!#"#4#$ %$#%%" %*$#$( S &( 4$!#"$#! ( #$/-#"E%#$ $"F%#$ 1!0 $(%#" $% # #$( # O ;/, 9 = #%# $0#$ &K"# " N 1! #%(9 #&#/" $$#%"4(./&( %#"#%#5 ["/"% #&#$%4"F%" #4" -! ##"%" # " (0#$##" 7 1#" #%9" H" %?$ NO79$%!-(#$./ #H%;NO8=$ ;NOO=9 % $$#%"9 %(I9 4% (#5./ # $$#%" &( 4$!#"$#! (9-"4*$"I$#$%$$#%""CH"1 -B#& $!0(? H - %!" &# $0#$9 $%!$# (M"4 X(#%A7 "1" "9 #" *- "#"/B 4$!#"$#! (9"/! #J ( 9!#"$#! (%"!* I+ % J$#&! $"#-#./ "$(+#$ " #$/ (9! * (H% #?# IJ 4 % J!(#$# %%%" "#!# - "" 1 9! %( 9? ( #& %" 4+$#( ##"H# J# ;"$(+#$ =9! ( I+ % "% & # " IJ# 9! "9?!$# (H% $#?# $% # $( *!%# ##"H# H! $"#-#.D J#"1 3 #9 #$/ %(CH#$ "/!#J %H"!( "+! #"#$# ($!0(1 -B#&? $ $ $0#$!#"$#! # % $"%# $!# (# 9 $"*G"%"9 J!(#$# $%(CH#$* + #(#5 ".D $!0(1 #$/C#$ *H,%(CH#$ 9-B#&"/? (#5 % 9% (!#"$#! #(%"%$ "#% "%#/ $! (H% $"!" %"$"F%#$1 4$% >#"H4$#(( #"1;^=\I4]IK4I! #"4I4$% #" #"#"H "4 #"$ "IK4( HI(HHIZ; 9NAN9!!1P9R=1 S _#" "*- -$#$(!04#% $!% #$/- $!#"$#! # L Y*#(#-#% " K #" K$(Z J Y*#(#-#% ( #" K$(Z1 ( $"&?# " "/ -& & " # % $$"F%#$ % # H (9 % *!% $# $( "&$(+#$ H & %$""1 O (H% #?# / "#9%!%$"# $% - (I%#" # #HK( "9 3$;NO6=[("93(;NOA=1 N #" *"I %$"#-0!!" #& 4 (I %(9""$ $"H# % 4%( %$!$$%&(+#$1 7 #?# B+ " - H%?* BC# -# / YI *#(#-#% $% 4 4((K #" ( $"%#$ H"Z ;(K[3$9NNR9!1R=1

13 &,7#/%/2-"+%8%"2% " " " #$/ %(CH#$ % # %!( ;./ 1A=9? #%! " 4#"# 4% $% / (H" $"$# * 4 % %"$#" " #"./ $#% 2 $%!"" "$# # % - H% #"E%#$ L - L (./$%$"$# #&#/"$#$("M"$# %#H%"?#%! #9$%%!-(% " (0#$< 0#$;$"%?#$= L "$#! $%!"" $#"+#;$#$(="/ $#"+#;"M"$# =!!%## #(#5./%? $"%# $(+#$ 9*!(#$ %!"?# $#"+# 1$#,*/ " (0#$ 9 I &# % - H% C#$ 2 #?# $#$( $% $#(.D % " "M"$# *#(0-#9"% (%" $#$%%*#(0-#%C&(1?$ R79 # 4 % $##$!( 4% JCH" -#+# $% $%!"" "M"$# 4 #"5# */ #"H./ " $#$( "M"$#! #$# $%%!-(% C#$##";3 9NOS=1 /?/$(!*$%!""& % " (#! %"[ *#"I %$%4$ #"E%#$ $"F%#$ % # %!(!$ %#"H+(1 3 &# %-#HG# "!" #$/ C#$ A 9 $#$( "M"$# / $"# $% % 3 ;NOS=9 B 9!" $% $%!"" C#$ #"E%#$ $!# (# "/ $% ( % $%!#./ " (0#$ 0#$ 2 Y111 $#$( "M"$# / 0 % $"%# $!# (# 9!$#& %" $#, 1,!23 #"" " $"%# 9% #0&# %%$%% % %#"./C#$ % # H (*$%!" Z;3 9NOS9!1PP=1 ##"./9?!0&(!$- * 4% #"E%#$ ; BC# = $ $0#$ $#$( "M"$# "/ / $"I$# 9!"%9!$#& %"9 $"F%#$ P % ". ( R *!D1% %H (9 "M"$# *-&4#$$#%"9!#9%($$#%"/* " %J!(#$ 4"F%"1 6 3 % # (I&V$((#;NN=9$!16 P1 A $#$!0(9!$%!0#$< 0#$ $%!#./"$#$("M"$# / -! # #$/ 4#(1 (?% #9 + #(#5 % 4#"#./% # $" $#$( "M"$# 9 $# 4#-& "/,$ C#$ 1 P "$(#""/!" (#%&#%"9% %-?%! E%!$04#$1 R /$"# $%% ". ("/!" % ". $"(CH#$!#& 9% %-?%* (*#! "4%./`! E%a $"F%#$ 6

14 !!$#& 4% (9 Y$#$(Z!!" $% % J! "/ % 4(.D Y"M"$# Z!!" " 4% " ("H 1/!"L!"/ (H#$ %" "$+# L!" % $ C#$ $%% %-9 * "/ #%!#-#(# % #"H./ " (0#$ 9! * (?!!%#"%" (!$04#$ "$!0(9"$#$("M"$# /#"$! $%-BC#$1! # "./$#$($%%!!# % $"F%#$ "M"$# $%!!# % ". (9?!0&( ( $#"+( # $"$# %# #%! "! * (* "+(# #"E%#$ $"F%#$ 2 #" -#(# #"E%#$ #" -#(# (1#" -#(# #"E%#$ 9 #%$% $#$(9 + $#!!# % 9! * #" -#(# (+ $#,% ". (9 #%$% "M"$# 1 % *% # "4 #5 #%!E"$# $"$# % $"%#? V$((# ;NN9 NNN=1 # $"$# #" -#(# "/ / 4 $#(%" ##"H0&#9 %!% #H"#4#$ %# #4"1 3 %# %!9!" #" -#(# #"E%#$ %$"%# (Z9" " #& %" "#$# -#(# #"E%#$ ( *#(0-#1" "9 #" *$"$##" -#(# ( 8 "/I&# #"5# S " "+(#$"F%#$ 9 #$/%!&;#%!(#$# %"=!" " "+(#$"F%#$ 9$%!J%!(" - H"K"$I%!1 $"$##" -#(# ; -#(# =#"E%#$ +( $#","M"$# #&HM"$# ; $"&HM"$# =9!C %!*" #X-#9 % %#" I##$ %"9*#(0-#9! "+(#*!D%1$ 4 $%! %"% & #+&(%4M"$# %%#" ;V$((#9NNN=1 3#%!(#$# "/##"H#4"$"$# -#(# #"E%#$ L #"C#$ 9 -# (9($ (9 H(- (9 $1 $"#./ -#(# #"E%#$ "/?%# #4"! %!$ $+#$ L %!$ $+#$ $#"+#? *#& (" *#(0-#%#"0#$;V$((#9NN9!1AP=1# HC#$ (# $% $"#.D $"&HM"$# $+#$ L!$ $+#$ $"&H! 8 %+&# H#9! M"$# $"$#" "+(#$"F%#$ $ 4 ( $""-#H"#4#$ 1%%" V$((#;NN9$!P=+&# H#9 4#"#./ #" -#(# ("/?!$# 1 S %4 $#9$%-&V$((#;NN=9?* #?# #" -#(# (4##"5# " $"%# &# J!$ #& $#" #1Y #" (J!$ #"%($I $#5-K (!#"% -I"(K" -(H#&%#"(1IK IH" ((K! (IHI#"$I%(I -I &#4IK%#$ ((K" -(Z;#-#1!1PA=1Y%($I $#5-K (!#"# $ ((K" -(9#"I"I % ((#- "$I %&I$"%K44I$"&H#"H! I #$ ((K%#4#I-I &#4IK% "% >#" -(Z;#-#9!17=1 A

15 ##-#./!- -#(# #H#" (* "I+%!-./"! #%+#$ 9 #5*? % 1 9! "9 +&(!" &# #"E%#$1_ #" "* % % %+#$ 9 $"+#!(H# % %+#$ #4"$# (9"/ "I #%#!(#$, $"%# 9 * 4( 4% $# $%* "./*#(0-#" $#M"$# $"F%#$ O ;V$((#9NN9!1AP=1 $"$# -#(# (9 4% (#5 " " NA7 " E%-#!(H# %" ;$41 ""&9 3"K H#"9 NAS V$((#9 NN=9 4,!#M"$# % $%! %" * (# #& #% #"E%#$1 4#"#./ #"5# " % %+#$!( $( ""&?2 Y K%# $ ((K " -( QI" "#"4#"##% ( #- "$ $I "H I* (# #& $I $##$ 4# K" %#$ -I &#Z;V$((#9NNN9!1P=1$"$#?%#0H#9!#"$#! (%"!( #?# #X-##"4#"##% (1 $"$#!0&(? ε 2 Y K%# ε " -( QI"&# $I "H I* (# #& $I $##$ 4# K" %#$-I &##" $"*"$ 4 #- "$ " % (( I " εz ;V$((#9 NNN9!1 P=1 $"$#!" #H"#4#$ #-0 *#& (M"$# #X-#[! "9 4#"#./ #" -#(# (?% # % */ H * % "# -(1 - ( *!( #-#(# #?# -#(# (+%# $# H $%!(J# N #% [$% $3#HH#"2Y"$%!(JK%#& $ ((K -(Z;3#HH#"9NSP9!16P8!V$((#9NN9!1PA=1 + % #%! " #"(./ " %- $"$# -#(# 1!!# #%#% /( $#",$ $0#$ * (# #& $%! %" #"E%#$1 % #% (%"#"+&(? *( %* $%! %"#"E%#$9$"*G"%"9!!# -#(# #"E%#$ ( %%$"*GM"$# % % ". (13 #( ((./9%J%!( - " #%!(? #$/ -#(# #% (#" *.D #4"$# # #4". 4#"# H" %L0!#$%($$#%" $#$(">K"# "!# % L*9 $$%! E% #% 9!%!" ( #" %#$ %"#"+&# +&#[ B 9 #%? (%"#"+&(9!# $"#./ -#(# #"E%#$? (!% (./"! E%1 O Y I #Q9 4Q %4IHIQI#$II &#"$K% #$!- -#(##$%((#"H#" $"%#$I &#%!(K %9 II "!& " " (K9IH#$#K4I#%($"%#1 I##I$ #"! #$( 4"Q$( #$ ($"%#$ "V$"%#$Z;V$((#9NN9!1P=1 N $"$#(& "! $#./-B/#$#"./H#"1 P

16 % X(#%!" %$ $ 2 4 #% #"#"$ %" #"+&(9 "!" &# #"E%#$ * " (9 "/ #%! *! % $ "4%.D #! -#(#5+(1 #%# H %%!?$# 4 -#(# 9*(&%#$"%# $# * #.D #" -#(# "/ # % (& "9 % &5 * "/ / -& % ". -$ $% " 4*GM"$# 1!"&# -#(# #"E%#$ 9 $". *#% $"F%#$ /+&#!*#.D#"+&#"/"# %!% "$!D* #% ( * (%(4B (#" #"& # "1" "9$% 4#% V$((#9Y###"$ #"H(K$H"#5I LH" ((K! >#"HL$"%#$K% ""(#" "$ ""- 4(K!!J#% -K(#" %(Z;V$((#9NN9!1A8=1% ( #" " 4#!"! ( ;NSO! V$((#9 NN!1 AS=9* %" *?$"#$ $"%?#$ #$#" #"/!%#%##"H#%#% #" %#$ %"#"+&( $"(!!# ;"/(#" = %%( +&( B# $I*JCH" 67 1!"&# #" -#(# (9 %-?%?!0&(!%?# #"&".D # * B% 5#! " #" -#(# 1 % J%!( #%! "9*+%!#%"9/ H( # $%! %" #*!%%H#% %-#" (%"#"+&#4% 5# #" -#(# 4#& 1% %-$ 9#"E%#$ (9! "4- " $ -#(# #" -#(# $" $% #4"#%!(#$.D!(0#$ 2 "* "!#%#! H# 5!9 H"#%!(#$ #"&".D -#(#5 1 %+&# H#9!!D *#*#% $"F%#$?$ $#5! %-#!#" -#(# 9 #" * #" -#(# (! % (&E"$# % #99! "9* (*$"./-BC#$& (& %$"#./ /% %- 4% #" -#(#!#J ( #%!(#$.D#%! "9 "! $%!"/ #"E%#$ $"F%#$ * "!!!#./!(0#$ 1 3 "9!! C#$! "+(# #"E%#$ $"F%#$ / & (# %% $!#"$#! ( #-0 " J!(#$./! 67 (?%##%! "! - (- J!(#$./%&#%"$0$(#$+ % # "1 R

17 $#$( "M"$#!!# -#(# #"E%#$ -#(# ( $# %-9$% $ $#% )-%-/+!564.:-+-;"2-1),"2!5<-%-+4,;7"2!%!#"$#! ( -B#& $!0(? % "+(# $0#$!! C#$ 4% (#5 #"E%#$ $"F%#$ 1 $0#$!#"$#! # 4%, 4#"#./ -B %? "+(#9 " $%!"! #!#./ #% $"F%#$ $% #% &($#"+# $%!(J;(("9 NNO=1 " " " $0#$ 9! "9".//!"!"$"# "$# #! $"4#H #% $"F%#$ $% (1!"./9%#- " #"!./ 3 - #"E%#$ $"F%#$ 9 #(#5 - (#&%" 9 %!*"$+#9+%# #H#" #1 %!#%#(H 9% # #"E%#$ $"F%#$ $!# (# & - " ! 1 #"E%#$ $!$#"./"$%!""-B#& & (#./$#/ #"#&# # $%!"" -B#& $# 4# H(- # ( "9 " % ## &59!(%"! $# (%"#%!&#;3 9NOS96776=1%! ( & 9 $#D H"/ F"% (%"$ (-+#$ #"E%#$? J %" "%# 9B 9 M"$# % $"./$" (9*!%#!". 4#9 $%( #& ("H %!9 B J! "/1 $#DM%4##"!"""%!9!$#"./"$#D (?"$ # %"#"E%#$1 - ( *9 #" * F"% 9 $#D / $"#$#"!( #"##.D9 $# #&"% $$"F%#$1* H"4 5%?$ %#"!( I#C# $(#& #% "/#( %"!(!4M"$# ;# 9 #9 NNO=1 YI- #$ (%"#" $#K#"I - $#"#&# (9- I $# (#"#&# (9 " QI#-I $"$#& Q#I#" " $"$ IHI $#KZ ;H"9NO89!1666=1+#%! "4"!"( HH $#D #"#&# #1 % $ I ;677R9!1 6=2 Y#"#&# ( -I &# $(($#&(K $ " HHH $%[ " IK $ I# $%;^=1 I &# 6 -&# %" ##"./"%%!4# (#5!(!!"" # 9!#"$#! (%" *(*&# %J!(#$ %-9$#$("M"$# 1 8

18 $! "[ "! "#" "#"4("$-I &#Z1 3 ( 9 %-?%"/ &J H * ",I#!CY#"##" (%-"Z2$% ( %# 9 #;NNO9!1A8N9" =9!./#%!4#.D#"#&# #,$"4#H.D % $#%?% 4"#%! "#"E%#$ 1 (%"#%! "? 9 9 $"%# 9 B 9!". % 9$% $ $0#$ -+#$ %#$ 9"# $" & & (1 $%-#"./ $#D F"% $% $ + %"+##%!(#$!#%#!#"$0!#-+#$2:!;3=1% (#"I H #9!#"$0!##%!(#$!#% 5# $#/H L*4#& %"? % $#/L%#%"H "IL-* ( % H%$#/4#&? %#%";3 9 NOS9!1 R=1_!0&( $## H 9% "/?!0&( $## $- 66 9!# * " $-!" $#/ % # H" H ; ($>#9NRP=13$"##%!#"$0!#-+#$*9%#9"/$"##% # 9 % #& (H#$ %" % $"%# %$ "#(%"+# [ # ##"!% - "!#"$0!#1 -" *? %!#"$0!# *#(0-#9 % &5* H"!%%!!&#D1 9!%( 9H % 4"#"$5! #% 9!!%##"$(# %#".D $ # 4 *#(0-#9* #"5%"& $#D1%+&#"./1P9!#"$0!#?4" %" (! ""$#$($"F%#$""#4#"#"./161 % " % 4" %" #%! " #"E%#$ $"F%#$ 9 3 "/? (H#$ %"!"! #! ""4"$#" %" $"%# $!# (# 1 3 % $"%# $!# (# L"/!" %$ "#(%"+# 6A L?!$# (H % #2* Y(CH#$ Z!#"$#! ( B 9 $% $ J9 & (#5./ $!# ( L #& % K"1 (%" 4# % (H% %# #"$!!(!#"$#! # $B # 4" %" % 2 K"9 $I%! ($>#1 K" ;NA89$!1S=4#*%%(I4%(!#"$0!#C#$1" I# *# 9!! #%!(#$# %"9 $" %#".D C#$ 4"$#" %" $"%# $!# (#? H/ #*5 $!# (# L #&$!# (1_" $"J9 $#D $!# (# #"&#9 *! H# _!0&($##!.*#+$- * "# &"# 9% "/ %-1 6A $"%# %$ "#(#%!(""$ J##[ ##"./?! %"J!##& 1 S

19 - " $!# #" -$!( & (#5./!# #%"D9 % 4"#& 6P % #& 1 39%# $!$I%!;NS8 \NP6]9!1 OPR=9 + $#, #?# *! -&#&? "$+# -$ $" "! #&#4#$./[ I+9! "9 % "M"$# #"" #% H./ $" "#&# 1$"J% ". ("CH" 9 %-#"& &#$%3 9 6R 9! " S 9*(&,#"./ % 4""$# ( ;< LY^I4 $I IQ(H"#"(K $I "H $"*"$4I&K $#"4I H"Z;#9$ (49NN9!1P8=1 J#%9! "9 $#D $$# # I $>( ;NRR9 N8= * ( % %-#" $"F%#$ ( 4% * " #%!0&( 4 5!&#D8 $%% H% $ ($(+&(2Y^QI " H"#$&-K% "4"aQ" HK# "Q " ( H(K"!#$ -(&"9 ( 4 ((I H"Z;#9$ (49NN9!1P8=1! " $ $0#$ #"0"$ $!# (#%9 $" " #"&./9 % ". # ;9 % # 4% (%"9! E%= L B 9 H./ "CH" #"&.D" "# %!(*9! 4#"#./9"/!% $"I$# 8 L9 #%!(#$ % %-#"$ $#5!5!""#K"# "<"#HI# "1 #H##;NN9!1PO=$( #4#$ %#!#"$5 $%5! 6N! ##"H#*($( #4#$ %5(.[!"+% %H# 1 #"$! 5!9 K" #"5#!$(# # "$# # % # % $#/9 J! " "$# 4#"#!%# * J#(#%"!$1 -!#"$#! (! -"./!%#! 4%./ J!$ #& - #"$5 "/ $"I$#%" #9 6P #%"/9$%+&#"./1P"$!0(H#"9!#%!!(#%! "! ""$#$($"F%#$1 6R Y^ "&#"%" I $I "H9 #I "H"(K IHI JH" I$>9 I# $ ( $I $##$;$I"(HK9 9$%%##9$=Z;#[H##9NN9!1PO=1 68 / $#" #?$"#./4#$#"! "/H#$# ; &#"[ $>#"""9NNA9!!1A6 A"I 9677R9!16=1 6S Y%!$?$I % HC#$* "9! #"4#"# -&.D9 %?# %! #! $# # $#"$#% 9! %"X% 4#"# -&.D9 " % $"&H# $%!- -#(# %;& %-?%V$((#9NN2P7=1%%!$HC#$#4"*GM"$# &"I#C#$(& % % %% ("H! 59B 9Y$I*Z ( C#!%4#%!+#Z;"I 9 677R9!16=1 %!" #%! "!$ HC#$ +$#"+#? *2 Y4 #" K H#$!$##!#-(#% I!$ ##$;% "9& # "$9 $( #"4"$#"9$=4% I-&& (4 #"H(#%#Z;I!2<<QQQ1$-#1!(#%#1#<H( K<H#$1I%(=1 6O #$/-#&#-#(# +% "$!0(A9" #$/% # %!(!-(% 9"$# (! * (* "+(##"E%#$ 1 6N Y 4#" (( I $ #"&(&#"H ">"Q" &" I #%!#-#(#K9 &"#"!#"$#!(9 4 4#"#"H I!- -#(#K ##-#" 4 I &" I%(&Z;#9 H##9NN9!1PO=1 O

20 $ " 4 H#(# I#!C- * # J!$ #& /4% 1 %"&$"$#H "I #%!E"$# L!2L %#"!( $%!./"$"I$#%"#H"E"$# (& "9B 9H $"4# ". " J!$ #& 4% 1" #%9$%- "%%$"I$#%" #;!%# -& =9 H"!% $%! %"%# ##" "#9!# $#./!%# #$#" #?%!$#"#&# (9#"4("$#! $ $0#$! #$( A7 ; & (I9NN6=1!$4%./J!$ #&! % $#/ H % #"%#"./ %#$9 #4#$( "!#./ I#!C*#(0-#; !16N=1!$!./ H" * $#D#"#&# # / $! 5 #"4("$# $"J %( %-#""* ( $#D 4 / % ( $%! %"9" "%##4"$#!(%("$(+#$1% ( & (IY^"$ #"K##%! "-$ $H"#5#"H#$I "H-I &#Z ; & (I9 NN69!18S=1 % % %-#" $ $#5! 5!9 H"!$# % $#D4% $#" (%%"#"$! 5!&#& &"41 #H"E"$# #%! %$%! %"- "#& %" $#" (9%*!!( H"+5# %#" % ;#%#5./=[% &5 4#"# 9 $%! %" $#" (? %#"!( $ $0#$ %-#" % *+#"#;#%"9NSN9!18S=1"/#H"#4#$ * H"#J $#" ( %%"#% # %!(9% #!CJ#% $"$#!#$(H# 9B 9 $! $# $H"##&! $# %$ "#%*(I!%# %% $#D;#%"9 NSN9!1 8O=1 " "9 $! $# $H"##&?(#%# 9 "!" &#! %"$%! $#" (* "%%$"I$#%"[ $#" (# 9! "9? (#%# A 1 # " (#%#./9 H"!$ % "&(&!$#%" $%! $#" #!+#$! -##!$% $#/1 $#D"//!" F"% 9% - %J!$ #& 4%( % % %-#"$ $#5!#"$5 - "#& 4! H"*!%% $! $# $H"##& (#%# 13 "9 (?% #"$5 - "#& 49$" #"./"CH" #"&.D9I+% 4"#"$5 9 $#,(#%#./ H"1 -&# %" (#%#./ " %!-(%!* #.D A7?%%#$4" %"$"+#,I#!C$"I$# $%Y#" "K#Z 9*##"#&0" %% #"4%.D&/"$ # %"$"&H#! %% ##-#.D!- -#(# -B#& L*? % (%"-+#$! # $(I -Y#"$5 Z & H;NRP=1 A YI%`-" #" (#Ka##H" #" ($I#$I >#" $$"I$H"##& (#%# #"4I$##"% >L(#%# #"4-I>"Q(H "$%! #" ($! $#KZ;#%"9NOS9!1R= N

21 $" - * # H" &% % $#D"/ / / #&# #* "!&#!( # "$(+#$ A6 1 3 "9 (./ " $! $# $H"##& #"#&0 %-#" % * ( + #"# + #H% % H" 4" #"$5 25(.9( #&,4 ( $"I$#%" $# L % " $! $# $H"##& H" "4% #"4%./%$"I$#%"1H"$ 9%%%% #./$ $#5!#"$5 - "#& 4 $ 9 H"!%!" 9 B 9 %%$% #"4%./"$+#! % $#/` $#" (a9!"/!0&(;#[h##9nn= AA 1 " # $!#"$#! ( $"*G"$# % #% "/HC#$ AP 9 $" " #"./"CH" #"&.D* " #"./ H"$%(#%#./$H"##& 9?* "/!" H( # 4#$#"! * H"!" % $#B %!- -#(# -B#& 9 $%! " # $(I - Y#"$5 Z "$(+#$ 1 % -& V$((# ;NN=9 % $"%# %"+#? % #% $ $#5!#" -#(# (9#%!(#$ "$ #%!&##-#(# #0&(1 #" #%9?!$# %## (H%#!"0&( $#" (# $#!$ % $#/9"$# (! %#$4" %" * (*# $"F%#$ 1 %-&#%";NOS=9 (" #& "$(+#$! $""!". #"$5 L# #(#! -B#& "/!(#$ % #./$% $# $#% 1 I#!C $" ( # 9 $#" (# - "#& 9 & -#0!% ; =*"&(&2;=!$ H (" #& [ ;6=?H# * "/ "$#% $"I$#%" ##-#.D!- -#(# [ ;A= -##./ $%! %"% J#%#5! (.D -C#% ;Y!Z= %% H!+#$ # $% #" A6 Y $ "J!$- "#& #" (#K"(K#"# #"I 44#$#"(K#%!( - "! " I#\I% "]%#"Z;#%"9NSN9!1O=1 AA %H (9#5* #./?( $%!(J# %-#"%*#"#&0+ #"#Y;111=I$%!(J#K4I$##" >;4J %!(9% "K!"H %9""(#" ###"I ( #"I#!-Q" &"9 $#" " $"*"$9 $1=% K #(K %#" $%!"$ H!9#" ##" #"4% #" H! $# Q#I - "#& "$ #"K9 " #" ##" $%! #" ( (#%# #"Z ;#9 H##9 NN9!1R7=1 &#, "% #&# 4#"#.D! % $%!(J# 9 + #(#5 *# % (./ $"$# #% $%!(J! #&;./ 1A=1 % +&# H#9 ( $"$# #5!# %- $"$# #"$5 9 - "#& 4!$#%" (;!$ (=1 AP YI `""H#$#Ka 4 I K% I" (#% (K ( 4% I 4 $ I #"#&# ( $#" $" #"-KI $#"4I#"#&# (QI#$I$ ""-!#$Q#I$ #"K "IQI" >" HI4% " HHH H(- (% $$"%#$$" #"QI#$I#"#%!(9(#" 9 "I4!#$ -(%% #"4#"#&# (-I &#Z;H(NOS9!1R6O=1/H#$# "/?4!" #"./"&# 1 67

22 $"&".D1 Y-K 4 IK 4!$ ( #" (#K# $"#" Q#I Q(#" QI#$II% "-#"H$"#"I#"> "#"&"[ IK4- "#& #" (#K# "Z ;#%"9 NSN9!1 OP=1 3 #%" ;NSN9!1O=9 #! "+(# $! # $%! %" H"*94",#"$5 49!$ %"&(&"/!" 4%!& *! $"$9% 9!#"$#! (%"9 4#"#!$#%"* 5 % #"$5!(%"*B %%"!"" 1 "!" $#% 9 "4 #5! #%"9% %*9 $"+# *!"I $ 9 H( #!% %H# %-#" $ $#5!#"$5 41 Y #" -#(# (9! J (%"9 #"5 % H $"#+&( -#(# $%! %" (Z ; !1 A6=1 3 "9 H( # "$+#, 4%(./#!%%H#% %-#""/HC#$"/ $#"+#1 #%!#-#(#!" $%! %" H"$%( %!$ % J#%#5./;$#/C#% =" H!+#$ 9#" $"&".D (H %!##$ %"% #!( 0&(#$ %" *! $&$%! %" " %-#"1 I#!C B ""!*$%! %"#"#&# (?? %%% #` a#*!#!$%- " I#!C! $#" (# % J#%#5 ;#9"#H9NNP=1 +9 " "9 % "/ " #" #"&./1 3 % ( 9 #"$5 %-#" " #(#5./ #" % $%! %" H ( 9#"!""%" #H"9 #" "% -#(#5 %-#"[! 9! % "$ # %" -C#% 9 I+ %!!.! "& #" 1 % &# $#% 9 V$((# (!". #"##.D%%"# %!(9*H %%! " -#(# % % #% (%"#"+&(1 " "9 $% -& % # $ (4;NN9!1PN=2 = "!! >? "!! " (. ""!"!!!""!' %% 9#%$ "#%/%!!"" #"E%#$ $"F%#$ 2!% ( 9 I#C#!$04#$ 9 9 4%./ J!$ #& 9 $H"##& "% H "#5 $#" # H % IH"# " H"[! 9!$ & (#./ $# (9 (./ %$ $"./ #"#$#" ( 6

23 "% 5# #&#!#&(%";%- "/"$ # %"= $# % $"#M"$# "$%! %";#9$ (49NN=1 % & 4$$" (?- 4% (#5./ #"E%#$ $"F%#$ [-B#& *(&,!H" 2$% "4% &#/H ($# $#% % (H4% (#5 T 3 %# %!9!#"#/ %#" " " $"%# $"# & #%!0&( % 4% (#5./ % * (* 4M"$# *#(0-#9 %% $% - % %( #"+&#9 #"E%#$ (%"1 *!" H#? * "/ C " $"%# 9% % $#M"$# 9 $". B+ 4# #J ( *?!0&( $"# % # %(H#$ %" % # %-#$# 9 " #%!(%" I#!C* #"E%#$ +4 *#(0-#1!D* $"%#!$ Y#"$M"$# Z9$% $!I;NNN="!0H 4$!0(1 % ( % ( ;NS6= -#"" ;NSR=9 " 9 "+(# *#(0-#? % -+$( "&(&#%" $#M"$# $"F%#$ 1 %% 4% 9 -& 3#HH#"9;NN89!1 A=9 " 40#$ Q"# " * " %$E"#$ *E"#$ 9 # H "!#(! %(H# $"%# "$(+#$ 9 4 % /&# $%J!D (# ` 5/a9! "9$%& #%+&#1" "9 Y # 4" % $"$# ;111= $# # (#5.D * " %!0&( 4%(./ % %+#$ # [?! # * `""I%$"$#;111=?4#$#"%"4#"#%*B %$"I$# (#%# & (# a;"4(9ns9!1as3#hh#"9nn89!1a=9 (#%#*!&M%!C!# # (#5.D*4" %" %Z;3#HH#"9 NN89!1A=1 -%-B %?#%!(#$ "%## (#%#.D%?,# 9*9 %# &59! $"+#,!C!# " 5 -B9 $% 4#&#" 40#$!&#" $#M"$# $"F%#$ 1 3 *! %#* "+(# *#(0-# % (H% (&E"$# # "$+#%"!(#%#" %"9$% $V$((#;NN=2;= M"$# *#(0-#%X(#!([;6= -#(# *#(0-# X"#$[;A=!#5 B!!"[ ;P= M"$# 1 *#(0-#9! "9 &# % &" ( "+(# %(CH#$!(#%#" "/ %!?$"#./ %(CH#$!(!!#-#(# "+(#$#"04#$ %$"%# 9$% 4 5% % ## 9J!(0$# ;$%%$ =#%!(#$# %" ; H "% ## =1 4% 9&# $ - *!D%*#.D*#(0-# B %"% #F"!& 1!""$# (?*!./%(CH#$!% 66

24 "+(# *#(0-# #%!(#$!#./ $!!# #"E%#$ 4"$#" %" $"%# $# $"$# -#(# #"E%#$ -#(# (9*!(& % #(H0#% -%#/-B %? $%+&#" #$/ $"#-#.DC#$!$04#$ 1 #% $ $#5! #" -#(# ( / B# % ". -! %!!# #"E%#$ 9 #"$(#& ( "!C!# $"#./ -#(# #"E%#$ AR 1 $ $0#$ 9$%4## $#% 94#%# &5 $!( $"%# $% - " I#!C * "/ -& % % ". BC# "0&(9 $% *9! "9 #% $"F%#$ # $ $#5! -#(# (1 & ". % %+#$ "$ %!!%#% %" *! " -#(#! 4 4 *"/ % -#(# ( #"0"$ 1 " 4 9 $% 4# J!(#$# $#% 9 $ %#& 4""/(#" # 1 $%(CH#$!#"$#! (! %"4*#"E%#$IJ9! "9& "/#(#5 *#(0-#9!##"$5 #%!*#(0-#1Y/(H #"$5 J!$ #& * H# % $%! %"? %## 9 *#(0-#! $ H%" I#C# % (H Z ;-#""9 NSN9!1 R8=1 % $ V$((#;NN=9?!$# - "" $"4#H./*#(0-#%#% %4 & % $"4#H./ (%" #"E%#$ 2 Y "K $"$(#" Q" 4% I - 4 #"4% #"QI#$I$I $#5I*#(#-#%$"4#H #"% K-H &(K%#( #"H "( I ( K%# H " - " % #"#" *#(#-#%Z;V$((#9 NN9!1 S=1$"4#H./#"E%#$ 9! &59!%# " (# "% &" (#./ *#(0-#* " #.D% #$%"*#(0-#1 3 %#$"%# 9 $"4#H./#"E%#$ $"%#?&#! # Y'" %" "+(# $"F%#$ Z %(" ;#9 $ (49 NN=1 - H% % 4! (( $% 40#$ Q"# " ;%$E"#$ $(+#$ =9 %* #% #"E%#$ / &# $% +&#!#" $"$# *#(0-#!# %!!( $" (1? $"%" #% #"E%#$ % - %!J#%./ *#(0-# "&(&# %%?(#" 1 # #% / 1 9! "9!&#0&#4$I [/1Y#"$ K#"$(K%9 ((4 %I &-"#"#4#[I## Q(Q#I!#9QI#$I J##"!""(K4# H"Z;I#$>9677P9!1=1 AR B 9! $ $%-#".D! E%!#" %#$ %"+&(9%-! #"+&(9$%4#&#"./161 6A

25 &#/?!,*4#!" $#% 9%*./#"#&0 ( 4%!#" $"F%#$ 1 b (* #% #"E%#$ + B# (.D #! 4 J"[ " "9 #% $"F%#$!# % $ $0#$!$(# 2!#-#(# % ". ("CH" 9*$ $#5 $%%!$I#C#$99 - A8 9"/!&#0&(1 "! K" ($>#* "! $I%! AS ("H!0?% $#./ H"[%#% - $#./?$" " #./("H!0+%!" ( 9! "9"/? #$ %" $" (9 $"+# * %%%#!!#.D "$(+#$ 1 YI("H" "#- (Q(K $I "H#"H $%!"" 4 $I #" 4 I!## #"[#I "#"!"""#KZ9#5 ($>#;NN\N8O]9!1PAR=1? 4""$# (#"$5 9*#%!#-#(# * (* "+(#*!!"I *#(0-#1 *#(0-#"/?(& ""%"("H9"%"$! 5[% %-$ / #.D *#(0-# *!" % $ $0#$ #"E%#$ % # #" "1 Y I" &#Q 4 *#(#-#%9 I $"%K & ( #(4 " %#"##$9!#$ -( " %$I "##$[ -!$!""9 H "#$ " &(&#"HZ;I9677R9!1N=1 #% -9 $% $ &#;6777=9 J!/ ` a!#% (#H./%#4$%$"$# AO 9*! &5 + $#, #%!E"$# %! AN " "+(# #"E%#$ $ $0#$ #&#-#(# 1 Y/ %! "$+# B %" & #+&# ;"" `*#(0-#a=9% 4#`*!C!#!$%&%- #./4#" (%&#%"az;3 9NOP9!16P9" 1A69$# ") "-#""=1 "+(# #"E%#$ $"&"$#" (9! ( 9 %!?#"# ( 4% * (%""$+#! 4#"# BC# B+/$"I$#"#"0$# P7 1 4% (#5./ %( #"E%#$9 %? #$#" ( *#(0-# & -#09"/9!( #(#5./%(#%(./9*!%#%% - H% A8 YI # 4!" K% $ % 4% # ($#$ ;H "&9 N666=9 H" ( K% IK ;&" ( "44K9N86=9 "%$"$##$ ( (# H%"; Q"9NNS[Q9NNN=Z;9677R9!1 N=1 AS J %"! $ $0#$ $I%!?*(& # - " 1! #"#M"$# "!#-#(# C#$ 4(J$#$( +&(9$I%!$"#-#%#! #$/!#-#(# % ". "CH" #% $"F%#$9! "9!!$!./ #" -#(# ($ $0#$ #% $"F%#$1 AO 3 4#"#./%% #4M"$# &9"9I;NNP9$(E" #H -"$$"%$"%# = &#;NOR96777=1 AN #$/-%!%$"%# +% "$!0(1 P7 %$"%# 9J#%#& % "# Y"H %!Z9$% ( I#$>;677P9!1=2;= "+(#+#$ [;6= "+(#%% J & #./[;A=$"&HM"$# #"C#$ 1 6P

26 % #4% (%!"!#.D*#(0-# P 1% -B./ %?9 $% $I;677R=9? #?# F" *("/$"##% # 1 4#% #&?% $"4/$%%"%?# 1# +(#H,4%(./!#.D #%!(#$.D[ YQII I#\#&./ #%!(#$.D]# "-K I "-K$%!"% Z;I9677R9!1A=13 "9$%+#$# "$!0(H#"9%?#%(./!%##"$!!#.D"/!" % # (# P6 9%!#"$#! (%"*"/&#%!C!#-B9% &5 * $($./4$""&(&#%"$"F%#$$!# (# 9 *% # #"E%#$ $%!( 9#%!(#$ BC# % -*!% % #-% J!(! #%?1 ' () "?$( WW9!% #"#4#$ M " #" (H!C!#%# H 9#" [!C H" H 9 4$ [" X(#% " 9?$ 87%# "94$! - 9 ;#%"9NN89!18N=1!!0&(%#% $# % $%!(J# 9 *!#%!(#$ %% PA %%9I+9%X&# 9% #"#$./% ".! #H% $#"04#$1 /I+%$""- 4#"#./8 PP [ (&5% 4#"#./% # $"" (B!" " &# A;V#$>96776=-#% $%!(J2 Y"$%!(JK%9Q $$!I!$I $$#%( "(K" #44" $ ( (&( #%! "9 " I#"#$ -I &# 4 I QI( K%!""#"##" ""#&# (Q K19I$#!#"4I"# K%a-I &# *# * (# #&(K"Q IK9-$ I( Q I $#- # -I &# * (# #&(K #44" 4% I I H&" # #"#&# ("#1;^= ;^= "%" "%#"#% -I(& "IK%a& (( -I &#1 $I K% J# " I H 4 $I L IK% K JI#-# (% H( -I &#9- ( $ " $I "H % #$ ((K " $I #$ ((K#" #% P!"+% "#$!0(H#"1 P6 YK- #$-B$#"IIK4H" (*#(#-#%#"I ## - $[ ((IK# - $ " %"$ #(K-9#"$I$ "-" " (K#Q#I - $#"[-I # 4%IQ"H >#"4 - $#" "I4H#& %#( #"H`! #H%a;$" #TLI"Q4 I#" -(Q#" %#$ =4IQ( ##2#H#& %#( #"H#%!#"4I" "I% ""4! #"4 $"%#$4$Z; (9NSR9!1APS=1*/ (#% I#!C9!#.D#"$# #9* % #$/%(CH#$ % #$%!( 9*-&# %"# $!! % 9$% "I ;677R=1#" #%9% -&#$/+!" "$!0(H#"1 PA Y%!(J#KI -$%!!( -55QI ##"II!4H #"#"H "#"4"#"Hc #"# " $I"Q> $# Q#I$%!(JK%HQ(#>%I%Z;V#$>967769!1 A=1 PP YI#((I H I ( PR#44"4#"##"4`$%!(J#KaZ;9677A9!16=1 6R

27 "<! $ (4% (($I "H#"$"##"1I#%- H" (!!K 4 K% I $! -( 4!$#"H #"#"H ;$%!(J= -I &#Z;V#$>967769!1A=1 4#"#./ ( (H"!""$# #%#% $%!(J2;=#% $%! &+# "# "0&( %#$[ ;6= "&!!# * #4% $%! %" "# #"#&# # %H% % "0&( % # HH [ ;A= #" -#(# (1!"&# $#M"$# $"F%#$ PR 9%!#%# #"$! #?# 4##%";NN8\N86]=[" "9 #%$%% #$#!(#" 9"/ $IH % 4#"#./$"" (1%%J% #$"9#%";NN8= ( * 4"F%"$%!(J# #"?%% %# %!(9!#94$ "./ &!%$(! #$( #% $%!(J1 $#./ $#% 9 $( % # (& "! #"E%#$ $"F%#$?!#&(%" % 8 ;(( "9 677A=9 % 8 9 ;(("9 NNO=1%!#"$#! #$"#-#.D % 4#"&(&#!( B B &#"0$#%%"$"!%&#%NOS9Y=C C,8 B Z9 * "# $"%# $#"# + 1 H" #./ "$"9 % NN89 $% % #!". $"%# * "!#%# 9 H "#5 ( % H#" $ $0#$ #% $"F%#$9 $ " $#./ $#% 9 * $ $#5 % $% % 8 P8 2 ;=#"./" H"IHM"* H%($ (%"[ ;6= M"$# % $"( H(- (*! J!(!"# #".D!0&#[ ;A=H "#5.DI#+*#$ ( $#" "#$%%# #".D"/#&# #[ ;P=!./$"0" &#!"#5 H"&(#&[ ;R=#"./#"H+&("&# [ ;8=#"E%#$ 4 *#(0-#1 $"I$#%" #% $"F%#$ $% % #% $%!(J9!##%!(#$.D#%! "*"/!%#J ( 1( 4;677A9!!1A P= ( *!!# #% */! #$( %"#%! "! PR Y %QI$ ((#"H#"I#$"J -#%"9#$I K9#$I ("9#"K #"9 (K 3#HH#"9% " >"9 " (4H "H #(#$I9" %"(K 4QZ;#(&-H9NNS-9!1R9" A=1 P8 %#(#5!( 4#" ;(( "9NOS!I[ (19NNS=9 %! $"# #"$ %-#+&( %% # $"9 8 ;(( "9 677A=1 68

28 $#M"$# $# #2 ;#= "/H#$# [ ;##= "#./ 4 9 $#, #" -#(# ([;###=!!# %H"[;#&="#& (# PS 1 3 "" * " ( #% X"#$9 ((";NNO= ##"H* #! #% ;%(=*- # %%I#!C#4"2;=%(*#(0-#[ ;6= #% #"E%#$ "/(#" [ ;A= #% H "#5./[ ;A= #% $%!(J &($#"+#1 #J " ( %( *#(0-#!( 5D $# $#% 9?#" "-& ##"./"M9- " #?# #"E%#$ 4 *#(0-#1 B 0 3!% (H% $ $0#$ #" "1 3%!" *#(0-# ; $#"+#= %X(#!(9!%!" #4"(.D$0$(#$ 9 #" 9!%J#-#$%! %"$ C#$1#% J#- % #"E%#$ $ C#$ 9!" 4% $$# ( $"#.D #"#$# #2!*" (.D" $"#.D "& ( % % #! E% ( % 4% * (# #& ( 9!" H#!" -#4$./#%! "* " % % $"#.D#"#$# #1!!" #" -#(# (9#% "/!" % $! $# %!" " %"Y- $#./Z PO 1 B 5239! ( 9 / #% #"E%#$"/(#" *!% % 4" JCH" #X-#1 Y111 (4H "#5 #" $ "- " $I "H#"H J" ( $"##"9 " ( 4% I ##"4"#I%#"##$* #"4K%K" %#$Z;(("9NNO9!1RS9 H#4"#H#" (=1& %"9"/+$!". #" -#(# (2 #X-# J!( $"#.D -#(# % $"4#H./!(& % ". * (# #& * "?#"+&(1" "9%!"#%! "?* % ". (?JCH" 1 B 8 9 9! &59 $"M% "# L " $ 9 #% $"F%#$ "/ C "%!#&(%" IHM" 9 % %-?%! #& L YI%#$$%!"" I &#"" ( $Z;(("9 NNO9!1 RN=1 % ( (( ";677A9!1 6A=9 Y!"! #? "./ H"! #&1!#"$#! ($ $0#$ ( H"?*(% $%! %"$%%!9% 4"./*!"$% J!#M"$# 1*" $%!(J%#%! #&? * ( $"# %% # % H"Z1 % 4# # $#% 9 H"!# % PS "#*!". $ $ $0#$?- #4"!$#4#$.D %#$ #% ;( 49677A9!1P=1 PO Y" $`- #"a#i! $4#"## ($"##"I (! #$( 4#" ( Z;(("9NNO9!1 R8=1 6S

29 $#" (#!$#%" (9! "! 0&(!./9""#!"#5 9 *"/#%!(#$ #%#5./9% #%% -$!!4#. %"!$#%" * 1 3 #9 I+ M $%!"" -+#$ PN ;(( "9 677A=2 ;= #% %!"IL?$"B"H *# %$% H"&$%! %% %#" %%"9#?9 *#(* H"# $! 5 -!!"[;6= #% #-#./ $?# L%$ "#% (./ H * J#%9 #-#"$?#(&,*4"$#" %-%- #J,*"/4"$#" % /-%[;A= $- "& H L $#./ "& H! -## * "/ 4"$#" % /-%1 #% /"/(#" 9% "/(#" # #% $"/% "*9% #% $! $#!"#5 H% #"./" H"1Y#%9&#,#"./9$"I$#%" #&# $! #% "/ $"5 # %", #&# ( " #% Z ;(( "9677A9!1666=1 $"$!./ #% $"F%#$ $% % #% $%!(J &($#"+#!# (H% #%!(#$.D%(CH#$ #%! "2;= H % #"E%#$ 4 *#(0-#[;6=!!D#4""0&# "+(#L% - H%%#$% $" "$# ([;A= #%? - &($#"+#[;P=4" %" $#" (# /%# #4" *(!!!( ; $#" (# - "#& =[;R= #%! R7 9 #! &#!2 ; = - % L 4"$#" (# $"F%#$?#"H# %#"!(! /#"./ " H"[;-=./ H"?!!!?#$# #%H"!!$#%" "$#" $# (%" L B 9! #"##.D[ ;$= "# $"F%#$!%% $#& 2/4%! "# ;I 9NNS9!18=1! #% - H%#% $%!(J&($#"+#9*!$ $"#? Y% $ %#"I # ";111= $"$!.D\%#"#% $ ]* (& %#H (%", (#"./9 %%" H#!(#*"/ #J %""I% (H! "&# 9 %%" -9 $ (9""?!&#"% $#%%H #Z;3#HH#"9NN89!!1NSO=1 PN %%(%"4 % $ $#% %#%";NSN=9#$ (4;NN=9"1 R7? %# #4" "+(# #$#" (1 % ( % I ;NNS9!1 = Y" H" ( *#(#-#% " (K#9 H""#" $Q#I" "I#$(K9-"(KIHI#%!" (% >1 K$" 9#"H %IK9 ((!( K#" $Q#I ((I!( K9Q#I$%!$#4#-KIH %d! K44% #J1#" $#"$ #%!( "4"J%L"Q#I (( ((Q#I ((1&9 I#"" ($4I H"I%(&# - $ Q KZ1 6O

30 = $% $#$( $"F%#$ 4# %#& #"#$# (%"! % -&./%!0#$ 2%&#%"$0$(#$"0&( #&# 14"F%"#"#H & $"%# 9!#"$#! (%" *( #" - #$#!(#"!" #% $"F%#$ $% (H*!# %%$ "#%#"" *#(0-#1 %#&./ #"#$# ( + J!(0$# " -&./ e "Q#5 ;NN9!1 8=2 Y -#" $K$( #!#"$#! ((K " %!##$ (!I"%"" 4"!" I##$ ( &#"$Z1 #?# J!( "./9" "9?$ 4% $"+# 2!"$" (9$% 4# $ " 4#"#./!" $#% 9?*$#$(?%!!# #"E%#$ $"%# $!# (# 1 #& J!(#$.D! 4"F%"4 %!" 9 (H% $ +% # I#C#$ $##& % # 4% (#5 1!#%# - (I J$(#& %" -$#$(%( H $ ( 4#"&(&#%%?$(WW9% 9B+"4#" (?$(#"0$#WW9J!(#$.DC#$ R H "I %#%!E"$# 1%4 #%! "9 "!#%# %?$( WW9 4# $$#%" 0#$ $"F%#$ 9 *"/!" #"4("$# # $$#%" $"F%#$9 $% %-?%#%!(#" (# - $#$(9 "!#"$#! # - (I* "# #& (#H 9 $%!$# ( *! " #$I((;NP8=1 4% (#5./ %( C#$ $#$( $ " %%!0 #""#4#$!C!-(#$./ ( K"1 4$./? - %( 4% (#5 1 %%# - (I*!" % 4% (#5./I+% #?# * H#! # % #$%# 9* % "?%? IB9 " $#$( "CH"9- % 4 H""/(#" # 9JCH"9- %$I* ( C#$%-#" %$ "#%!! H./1 #?#!#"$#! (?* - H% $#$( "CH"9 * B+ 4# %#" "9 -&#& %!$, % H% " 4% %( % $#"E%#$"/(#" *!& ($ (%"9 " 9? &#/$#$(JCH"$% (H% #&HM"$# #"" 2;=$I*/%"+# #[;6=$I*/% " 4 1*/$#$(9" "9"/? /#%!(*!!" $%% #$%# ""CH"JCH" R6 9 R -(;NAS<NP=!"!#"$#! ( # $#$(!09#"$(#" 2 (9 QK9 K>9-"9$I%!9!#I44 #$>((1 R6 _!$# " (# %(I?*!"?"/% #$%# 13J%!(9$%+&# H#9 "/? / #%!( %#" %( #! $( <%(#!(#$ * H % 4(.D %$# /"CH"JCH"1 6N

31 !#"$#! (%"!* "/!%#% #&#/C#$ % #$"#"1" #%9 ( +#J (!"././H#+% -#&#/" * ( - C#$ %!#% 5# 1 = 3 4-,% 2-,-!4-#,+"),"2!4 A9 %(- " #"./ %(#!(#$ < $( ;1H1 9 ($>#9 NAA9 AR9 RP $1['#$I9 NAA[ 9 NAN[ %("9 NAN[ 5(9 NP[ #$>9 NR7= " % %#!!( " NA7 NR71 # B+ / J% %" $"I$# 9% 9 (&E"$#! #"%" ( C#$* +!" "!CJ#% $!0(9? #%! "!"+( 4% $ - "!#"$#! #!#"$#! #!"%*!" & ". 1 - #"E%#$ #%!(0$# "%(?$ + (#"&#%"* %9 %%%!9!!?#(#H,% ",4 ;$! $#!#& =% % $"%# 1 (#5./ #"&#%" H 0%( #"E%#$ %!(# % " 4#& 9% %-?%$# "& $! $#!#& *+*$!!#%"! "/H 4#"H #&-#%!(#"#$# (1%-& % 3 ( ;NO=9 #%# %! (4#" H 9"H" %"9 4(.D""0&( #&# $"F%#$ 14#4 ""0&( #&# ;" #"&#%"9 4(J= " $! $#!#& ;* $!# (=!%#% $( %" #"! $#$( % % 4(.D " H #(#5./ $! $# 9$%% ($>#;NRP9$!1=1!"&# # %"% %+#$9! # $%-#"./!#"$0!# $(./;#"&#%"$%4"./ & #./4#&!!=$% %(#!(#$ $"%;$"%$%4"./ " 9!=?!0&(- *.D #4". #4"$# #6f% RP 1 #*.D RR 9$ $#5! #" -#(# ( R8 9!% H #& #! (./ RS $ $% RA *# $(?#(#5 % 4% % ##%!$# 9%(I9% # - "H"* 4#"#./% #4% (1#?#!#"$0!# $(./?*#"&#%"!" J & #./ "0&( ##&# [" "9".//#"$(0 &D 4"./#"&#%"" * (!""/!" 4 9% %-?% *#"$! %4 &D"/(#" *#"$! %9" $# 9#.D* " $%! %" #%?#$#"&#%"-1 - ( *%(4 %4%(!$"%# #H"C#$ %###" 1 RP #" % $%-#"./#$%%'#$I;NAA= ($>#;NAA=1 RR 3 % #$/% %+#$ *.D!(#$,$"%# "(4;NOR=3 #"# ;NSP9$!1A=1 R8 Y#>"Q"I #%!(I %"#$$K$($ "-H" -K $"(#" #44"# (* #" #44"$* #"1Q&9!##$$K$(J#"(KQI"4#$#"#51"K&# #"#"! %! $% K $I "H I %"#$ $K$(#" %! J!(#& $#(( #"1 I#!I"%""# $ (( $ (#" -#(#K#"% I% #$ (%(#"H1I##I$#9QI#$IQ #-K'#$I H #"I ($>#%(4(#" $K$(Z;I"967779!1=1- "'#$I ($>#+% # "1 A7

32 & (! E% RO 1_#" "* ($ $0#$ "I #%!"$" ( " #$D RN 9*$(%#"$% #&#/$# $#% "$#$("CH"$#$( JCH"9!#%"%J!(#$.DC#$ %###" 1 H "% ## %(9" " "9 4 (I "!( #-#(# L (./% #!( 0&( %(9 #% $% Y!$Z%( 9? $$#%" $( 87 1$ +J!(#&%(+# %"(#H #! $( #(#5 1 %( I+ % $$# (2 J$(/ 4 H" 8 1!$!./ * #"$(/ 4 H%! H % BC# %! ( $0$(#$ %-?% (& J%2 #& %( 4 % $# #"5#" 4 H%!" "%(#!(#$ 9 *?#(CH#$; %("9 NAN=9 % %-9 %#" %% 4 H%! $"% #"&#%"9 *?!$ (# 1#"$(/4 H%&-%#"! 9!#?#%!$#"0&( % "+(##"E%#$ 1 "+(#!!D!". % & #+&($"F%#$ 4# #%%""%!Y*$%! %"% & #+&(9J! "% BC# %! (9 B ( (./* ( -($ $% % $!0%!$"# Z;3 ( 9NO9!1AR=1 &D% # # $( $%4 H%9%- $!%4# ( #"&#%"9!" %?# (#%#.DC#$ 9 "" #"$(/4 H"* " "!"./ $#D #"&# Y#"5# Z!( % " 4#& 1 % -&3 ;NOS9!166=9!#"$#! (4 (I %(+%"/!$-* $%!"" #"5# #"&#%" & $!!B./ $$#%" % " ( " %" %%9 #% $%!0&# "# RS #%!5* #!!#"$#! #$%! %"2$$#%"J!""$# (9$"./$"0" 9 $#$( J!(#& $#$( %$#[ % *#"!#-#(# L $#$( H( L? % $ (#%04 "##!$#$(1M"4 %#% 6f%?!*%"! #?!0&( -% BC# $0$(#$ ; %$# 9H( J!(#& =[!( 9%#% %!# $ -!& ($"%(! $#$%6f%1%-&3 #"#;!1$#1!1OR9" S=2Y (./ (*./#4"$# ($"+%"X% 05!!$#" (,% *./ $ $0#$ 1/#%! * " 05! %J##9!" % ( ;%X"#$! 05 $%!(J $"BH = #+9 4#" (%"9 %#" 1 4% BC# %#" "!"+;111= & (! E%1 * (*% "# 9 + % BC# $$#%" J!""$# (% BC# 4(.D$0$(#$ Z1 RO $4#$#" $(?%#" "! -#(# $#$(1 RN _& *- $!#"$#! (%""Y$"%# Z9'#$I9#"-H"9!C!# ($>#9$1 87 ( "/4 5"#%%%(*!D% $"F%#$ 1% $ "./ 169 $$#%" $#$("%( /!" 4% Y$#$(Z9 ""# *# $%!!# #"E%#$ % $"F%#$ $!# (# 1 8 J$(/!#"! 9"% " #& (& %(9$%./!0$%./#"4#"##% (9*$ $#5 %(#"./9 #%$%!C!#"#$"F%#$ $"$# "&(&# ;3 ( 9 NO=1 (H% $ $0#$ %( / #$# "./-$$#%"1 A

33 J!!("0&($! $# $# 1!". $%!""!B./ $./?(H#$ %"#"#!"+&(9%$ %# 9?*"!#-#(# 4(./!( 0&(9 B 9? *!%# -"./ ( 4(.D! & ( (#! E%1 % (./ - -!!# #% * "!(#$, $"%# 9I+%!$(# # " 4% $% #" -#(# (9#%!(0$# " *% 94#!" 1% (3 #"#;NSP1!1O7=2Y%- &+# "I % #%!(#$# %" %"!4M"$# -% 4#"#! (H" & (!$04#$! E% 4"./ #"&#%"9 ( "/ "&(& % * (* #$/ J!(0$#! B#4#$!#.DZ1 3 #$#!" (H" /"$# #2'#$I;NAA=9 - ( *9! "% "* % % % "%#"./ # $( <%(#!(#$ 9!#"$0!#! + *!!"I % %% L %$ "#% (#%"./ " $#/ #"&#%" H $# $#/"0&( #&# 1 = 3 3 '#$I 4# *%!#%# 4% (#5 #?# $%-#"./ " %$ "#% #%!(!! H./9! #? $"# $% 4" #?# $#$( JCH"9 * " #" % # (& "!C #%! $ % # $" ( 1 " "9 $% $ (;NR=9 %(!"!'#$I? - #$ %" % %( $( <%(#!(#$ 9 B 9 %# #4" *? "4 #5 IB%# $%%$ "#%!! H./$I*1%%( 86 9 $I* JCH" ( C# #"#4#$+&#9* $ % ( #& %"!CJ#%9 /!"+&#!(%$ "#%#%!(*9$%-#" %%$ "#%!! H./ (#" #" %#$ %"+&(9H $#$($"0"9% $%!##$# %!(# "/!4# %"H( 1 #H'#$I-&%$"%"%!9 * (I " #"$(#&!#%#!M%# -( % $"%# ;N8N=9 * " 4# % $% -! %( %# ##"1 $"%"9 (!" " #H 4 % *#" [ *#" " %$ "#%!! H./;e %-((#9677P=* "!#-#(# % ""./4(.D! # $I*;I"96777=1 86 e "Q#5 ( * I#!C$" (%('#$I;NAA=94(.D% "#!$I* JCH"9B+I &# #!! "! #$>(((>K;e "Q#59NOR9!1RPR=1 A6

34 %$ "#%!! H./? #$#"! 2 Y D Z 8A 9 " * ( '#$I "&(& % #% %# L % *./ #4"$# (H" %% *./ #4".!#%# %1!". % *./ #4"$# ( H" %!%#9!"$# (%"9 (./ 4(.D %$# $% $!'#$I1 " "9 4 5 $+($(!!!'#$I9e %-((#;677P9!1N=$" *2Y'#$I%( ((Q94I 4$"%#$ ((K(& "& (4I! %9"(K4 %""#$"Q I *#(#-#%1 %#$ (!-K! (#" 4'#$Ia%( IQ I I K%# " (($#(( #"HZ1!& 4% ( #?# *'#$I-." #HNAA""$ 4#!" 1 % ( I";67779!1 O=2 YI 4((Q#"H #( #!! #" $"%#$ I #% " I $ HK `3!!! #" (K a L H" '#$I2 I "H#"H %"#$#4%I3#"4V#Q4#"! " #$I$>Z 8P 1 '#$I!& &(%" - "" #?# 9% ""$ "#!X-(#$9"%%% * " $-!M%# -(1 $0#$ I";6777=9 $% +&# - #J9? %% *4 5 %($#$( #;L/, =9*#(#5 % #?# #H#" ('#$I$%4"#"!#./9% ( %4% #H"#4#$ #& - C#$ 1%('#$I?*#& (" %&#%"Q"# "%$#( I %F"#$" 40#$ [ */!#"$#! (?%&#%"9!"!%?# $I* ( C# % #% #"E%#$ (#" 9? $! 5 % " $#(./!#"%%%$ "#%$#( I %F"#$;I"96777=1$"$(/I"? *%!##$ %"9! % "% $#(./!#"9$I*&# % ( % H"#*"/4 5"#$"F%#$ 8R 1&#! /&# & # P7g O7g!"" $(I 4#(*#(# A! '#$I#"5%!"#%! "9 ##"./"$#/#"&#%"!0!./-"$!# (1? 4% * #(#5! #"5#4 H"4% - % *./%!#,*( *I &# -#"*% #"#$# ("%#" 2YB!B & Z1_#" "*?% B#4#$ #& $"F%#$ %(I ",#(#5! ($>#! #"5#4 H"%%(1 8P YI %"!! #"V(%4$"%#$ 9#"$(#"H16;!1NAA=9! H6AP[ 1A;)(1NAA=9! HAA8[ "1P;$1NAA=9! HPPO[-##!! #"V(%691 ;) "1NAP=Z;I"967779!18=1 $%" %(#!'#$I;NAA=2YII$>9 IQ&9Q(I &-( H!$%$I4 $"#"#"H$K$(9QI#$IQ(% >## -( " (K5I#"#&# ($ "$"*"$4 $II$> II " I% "%(%" $(($#&(KZ1 88 YI (#5I %"#$4*"$K$ "-% -KI4#5!#"#" $( #"1;^=$ $( #" % 4 #" K!$9 Q% $I I!! Q K %& HQI "4%I%!##$ (#%#Z;I"967779!1A=1 AA

35 $"$(/ %!0#$!"! %!$#%! "2 I+ % (./ # " $(./! &#! / $I*"$+#! * 4(./ B % "# 1 b "% # +&( 4 $#(./9 B 9* " % # +!# 4!! H./ #%!(9% #&(+#( &+ $I*9* &+!" % #&#! /4% % " $#(./1( ;NOA9!!1NO67P=!" %%( $( <%(#!(#$ #%!(9%* 4(.D/% "#!%# $I*!#"[" &/9 " "9 (!D %& (!! E% $( %#!CJ#% %9*!5## % 4(./ H( 1 %( '#$I9 $% &# $#% 9 %$ "#%!! H./ "% %%!" %% BC# 4(.D[(H9*J!(#$ $#$("/?%$ "#%!! H./9% #% $M"$# $I*2 % (./% %+#$ % J!(#$./ $"F%#$ 1 _#" " ( % 4 $#2%% % 4#& %" %"!C!# ( 9 '#$I $##$ ($>#! %" % %(!#-#(# H $#(.D H(! % 4 #J & (! E% $"%#$ %"!( 0&( 8S 1$0#$ #5!#J %" 4 * ((./ %%((#" 9 $% * %-!!"I %9? % $ (#%04 " 2$#(.D %$# $#(.DJ!(#& 13 "9 " - */ %( "/(#" 8O 9? #%! " % #$/ $#$( $"F%#$ ($>#9!#? % 4M"$# % ##%! "! #"%" (* +!" "!CJ#%$!0(1 = 3 &!,-2C"#/56/D-%+"1-/+-2"2,%-7#,!-% $%('#$I+ $# # %"!*+, "+(# *#(0-#2 $$%'#$I9#% HC#$9#" %#$ %"+&#9B# $I* ( C## %$! 5J!(#$ $#$($"F%#$1% &#/! 4"#! ($>#9! *% $%!"/ $"%# $!# (# J#H9 8S YI#%!##"4I$"##"I I(#"I ((-" %!##"%K!#"#""Q((4"1 #% $$9 I#">9 -!! $$! "K %!#"H QI#$I I %!##$ ((K %#" $" " Q#((" #(9 "I"J!( #"I% #"" "$4IQ#"H-K #$I$>1I#Q(- "J!( " #" ("HI(#"#"#$ #"%K!!#"I (&(%;'#$I "(%9NAR9!166R!e %-((#9 677P9!16=1 8O Y"4 $9!IK#$#(&I!-(%4II %"#$$#(( "Q"# "%#" " (K#$ ((K#" NA7 "4#"##"INP7a;I("-$> ""#"NA79I " >I NPA9 "H "I("-$> NPR=1 I $( #$ ( Q> " Q"# " %#" Q Q(( >"Q" %"H % I% #$# " IHI I #"4("# (->"$I #$!$; JNRP=1#"$N8A9I#$&#4%#"##$$I 4I #"#$ I "(KI""(#" $#(( #$! -(4H" #"H!#"$K$(;"5N8A9 NN7=Z ;I"967779!1N=1 AP

36 "$ # %"9 4(.D[ $#$(?&# $% % $ $0#$ #"0"$ #% $!# (# "/!# ( $I* ( C#9% #% $"F%#$ 8N 13 ($># $ $" ($#$($"F%#$ %X(#% #"E"$# & #./#"&#%"9X"#$ $#/ (%" F"% " $"%# 1 #%!E"$#,4"./#"&#%"" - ($>#+# %"( $#", #%!E"$# * ( #-0, #"E%#$ $"F%#$ 9 %! #$( $#$( $"F%#$1 4. C#$ ($>#" (#"I! &# $% % " #& "$" $"#.D"$+# 4#$#"! % #"E%#$ $0$(#$ - "Y3#"$0!# % " 4#& Z;3 9NOS=9($ "! % "!!(%#" " "0&( #&# $"F%#$ 1 %4#&# $#% 9% $0#$ %(#"./"%(#!(#$ $( #5!# $( $%4"./#"&#%"1%!#"$#! #$0#$ 4"./#"&#%"? ($>#9*!" % 4"./% # $%!(J!#%#" #-% ; ($>#9NAA9NAR9NAN=1($##$ & *!! %!#"$0!# $(./!$"# 9"4 9H #(#5./ $! $#!#& ; ($>#9 NAA=1 #?# H ( *./ #"&#%" &!"!#%#!-(#$.D9 4% (#5./ 4 (H% (.D#%! "9" % #-%"&(&# &/!" % ($>#;NRP=1! # 4"./ #"&#%" %-?%?!0&( - % *./ #4". H" %9 $! 5 H %% (.D * %(#!%(#!(#$ < $(! /["" "9 $%-#"./! E% "$+#,-"./$#$(?% # (# 14 $##&! ( / %#4#$.D" 4"./#"&#%"*(#%!(%" 1 #&./ 4"./ #"&#%"9!C $0#$!#%# %( # %"% $9 ($>#!$ %" * - H%? $%! 0&( $% % # 4#% %% $"%# %$ %* H? $"$M"$# #%!4# 9"/!" "%$ -"9 $% %-?%"%$ $!# #1 3 "9!$#&./ 4"./#"&#%"#"$(##& "+(#! (( 9 *&/ %#"./!.;#"0$# "+(# $#/#"&#%"!! 4#% =? #$/ - Y!#"$0!# #$ $$"Z1 *./ S7 ( * $(I ($>#& (! E% #*#% H 4(.D H( + $# &#/ $!# (#%1 YI#\ ($>#a] #%9#" I J# " ##"9 Q J!( #"IQ "QIK$!# (#%Q 9-K#&K" 9-"$#( + S7 E # +τ = B &/ 4# # $!0( 7 ($>#;NS= +J!(#$# "$!0($%%!*" (./1 AR

37 4" %" ( #"&#%" HH (? 4#"#!( % #"&#%" % $!# (4#J%*1 #"&#%" % $!# ( 4#J? %#" 9 $% % $ 4 H% %!9!( $#/#"&#1 ##"./"$#/ (#5./#"&#%"?$$# ( " "+(# ($>#9!#!%# #"./ 4 H%$%%"#$"F%#$ -% $( 9#"$(#"!0 $"./ #" (./ *#! %"9-% $% % "./ %!+#1 #"&#%" % $!# ( 4#J"/ +- % % $( $%%9!#!" J & #./"0&( #&# $"F%#$ ;#%!(0$# " & #./ " -#(#!( & #./($= %-?%!C!#"0&( ;#%!(0$#"!! ". HH =9*(I $"4 % $ +%" J!(#&1)+! #"&#%" % *!#"$0!# $(? % # * 9 " %#"!( J & #./ #&# $"F%#$ 1 3 -%%(#"E%#$$%!(J!(#$# *./ #4". $# 9?!$#$%-#" *./#"&#%" ($>#$% (H%#!(./* & # #"&#%"! "0&( #&# L % 4"./ #! %(#!(#$ 1 -##" S *./$IH % J!/#"&#%"!" %4"./!C!##"&#%"! 9*!J! %%#"&#%"(0*# %%#"!""!2 ; + = + ; = 1 + θ = µ ω? *./-+#$! "+(#$#$(Y! S6 Z (#5! ($>#9%* %!#-#(# % BC# 4(./! & ( 5+&#! E%1! E% ; <;h$==9 * 4( 4#!##& $! $# 4#" "$# %""H #&*$!# (?9%H (9%"*%9$% -& ($>#9*" 4 BC# #"&#%"13( 9µ" %!(#4#$ %&#%" ;$$#%" $$#%"= * #& $"1 " #%9 $%-#"./! E%! H # 4#2 ;= %&#%" $"/*!H!4. "CH" [;6= $"%# % "?% S ($>#- %(#!(#$ %! 2Y% %""#"&#%";^=$ 9$%% 4 H%9% %""($;^=1#$#" (%"9% %""($;^=$ % %"" "!-;^=Z; ($>#9 NS9!1N8=1 $"% $!# (# $"# "! F"% 9 i*3 λ 9$% (H% % "#!(.D (H?-#$ ($!J!$%4"./!" #"&#%"! 2 3 i h* λ h* 6 6λ h* A h Aλ h^ S ; ω =<; L *=1 H"!? %#"!(! E% ##-#&9 * $%-#", (./ " ($ #"&#%"9 %#" $#% 9 & #!%## -($ % (./ " " #"&#%"9" %( %(#!(#$ #$#" (2 j i ω <;α=;*=1 S6 #$(!*#& (,(./I%HM" *.D #4". 1 A8

38 BC#?* (H% #./JCH" ;!#=#%!. $ SA 1% %- $ 9 #"H#(#%#"0&( #&# $"F%#$ "/% "?%9B+*" M"$# & #./ "0&( #&# #"&#%" +#H ( % 4./ #"&#%"! 1 "+(# Y#"##& Z! J! 4% % # 4% ( #"5#"$"#.D #$#" # SP 1 %!F &#9 $0#$ '#$I, 4%(./ ($># 4#!# %" #"$! 9 %&D!#9 ( B+ #$# */!# $I* ( C#1 ($>#%!!$!$% 4% (#5./ # 9*9!%( 9!%## - % $%!(#$ 4% #%!(#4#$ 9% 9!9 J$#& #%!(#4#$./%# &5 H#"!.D F" 9 $% #"$(/!! ". " *./#"&#%"1 ($>#% "&% $!4M"$#!%( (#" SR %#!& &(%"!( #%!(#$# % %+#$ 9 $IH $"I$*"/ J!(!#-#(# "!. % ( %(1 = 3 9 %!" "./ 169? $ &5% # $#* #% $"F%#$ / "/(#" "/!%!"!!J#%.D(#" ;V$((#9NN9!1 A8=1 #"$(/ "/(#" # %%( $#$( 4##"#$# (%"!! "?$ NP7 NR7!9 (;NP7=9 #">K ;NRS=1 "&(& %%("/(#" #" %#$ %"#"+&#*!0 %$%(./!0&($#$((#%#+&#1 (4#!#%#!!% %( "/(#" [ #$>9! ( 9 4#!#%# J!( #" -#(# #"E%#$ %(! %"(#" 9 (./*'#$I ($># I &# % #J ( 9! H $#$(! #%( 13 #$> #" -#(# "$# (! J!(#$ #(& # " #%!E"$# "/(#" # "#% $"F%#$$##$ S8 %-9 ($># '#$I9!"/!$-% #%!E"$# $"4#H.D"/(#" 9!#"$#! (%" ($>#9*!$ & J!(#$ $%#% $!# (# $#( "$ # %"1 SA %!&#9" &/ ($>#B+I &# - "" #?# $#$(H( 1 SP 3 ( 4% (&3 ;NOS9!!1P8RP=1 SR %* " "M"$# [%! #$( 9% ($>#;N8O=!C!# "M"$#?#"5# 4% % "%#%! %"(#" 1 S8 $%" $0#$ '#$I ($>#!4#"#& (! E% #*!%# % % ""./ 6R7= ( 2 Y#"%K&#Q9#"!# 4 % 449 I\ ($>#] "& ((K #4 $#(K (& I!-(%1 ##"#"H I '#$I ( 4 #(1;111='#$I I( I &>"Q"-9#"$QI #*#I ( K-"#&-K $I% I% #$# "9& "3(1 I #"$ K#! #$( ""(#" $"4#H #"Z1 AS

39 @Q#";NR9!!1 AP= $ & (H% & " H" %("/(#" 2;= J!(#$ % ""./ $#(.D#"!""4 JCH"[;6=#J ( "$# $"#.D#"#$# #L"/#%! $%%$ "#%$%. 9("+ $#!$#$( SS [;A=!#-#(# -!#"$0!# $(./(& "% $"#./ "4(J* %" 4# $ 4" "/(#" # 9 # $% "$# B * $!# ( J#", % " (#%# #"4#! #"&#%"1 % % % &/ -% #%!(9 % #"5# 4 H"9% *(& %$"#./#4 9-?%% BC# $0$(#$! "0&(" *#"$(##&(%"$ $0#$$#$(-& 1 " "9 $%-#"./ %!#! #"&#%" (0*# M"$# "M"$# H %$#$("* (!/?% #!("H *1!$ #"5!H?$"#$ 4 H" " " %(#!(#$ * " " $( ;% #"X(#%9$%?! =1 &/% #$%!( %;N8S=9%*!$ $%-#" (%" $I%!# " K"# "1 + (%" #" " " %(9 # $% $%-#"./ % " $( $#" ( $% % " #"& $#" (!"&$!# (% " #& $%-#" " (##$ %"$#$( "M"$# 1" "9! 4#" "$#?%##%!(#4#$ I+!#./* ($ #/#"&#1% *% #$"#-#! #$/ #./4#" "$# 4##">K9*"4#" (?$ NR7;#">K9NRS=!!F% %( "/(#" SO $%!# %#"!( $%! %" #% %"+#- ( ".! #%"# ( 4#% 1% ( #1;NNP9!1 6= #?#? Y-K #"H(#%# " I $*###" 4 -K I- ">#"H K%9\I %" KK%]%#"I% J#%% 4#"&%" "##"&%"Z1!" %#%! " (%"* H %"/(#" # " #% $"F%#$1" "9% (H% &D9%!$# %!#./ #$0&( - 4% 4"$#" ( $( ;"/(#" =1? %!" #%! " " #$/ #"$!./ "/(#" # " %( SS 4#%./ 4# ( # "&(&#%" #% $ C#$1Y111"H"9$%!((K%#"##$%(;111=94%& (4I! %9 $ "H#&#I#HI(K #$9 ((K"!#$ -(-I &#1"$I $ #$ 9#(#"% K!" "#"## SO Y""9-I%"K% >$"##" "I- ( "$I$44#% 44$I!"4 4#% $I "H#"#"$%1 I# $ "-#"! % >#"H I $$( $44#$#" " "H" & # -(( I%" KK%1"$I% # (#"I#!!$(-4% (#5 #4 ""(#" $$( %(#!(#%(Z;#">K9NRS9!!1ORNO87=1 AO

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24 !! "#$ % (33 &' ())**,"-.&/(,01.2(*(33*( ( &,.*(33*( ( 2&/((,*(33*( 24 /&25** 24.&6,2(2**02)' 24 " 0 " ( 78,' 4 (33 72"08 " 2/((,02..2(& (902)' 4 #% 7' 2"8(7 39$:80(& 2/((,* (33; (* 3: &

Διαβάστε περισσότερα

!"!# ""$ %%"" %$" &" %" "!'! " #$!

!!# $ %% %$ & % !'!  #$! " "" %%"" %" &" %" " " " % ((((( ((( ((((( " %%%% & ) * ((( "* ( + ) (((( (, (() (((((* ( - )((((( )((((((& + )(((((((((( +. ) ) /(((( +( ),(, ((((((( +, 0 )/ (((((+ ++, ((((() & "( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%(

Διαβάστε περισσότερα

! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *&

! # $%%&$$'($)*#'*#&+$ $&#! #, &,$-.$! $-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& ! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& '*$$%!#*#&-!5!&,-/+#$!&- &"/ "$,&/#!6$7,&78 "$% &$&'#-/+#!5*% 3 +!$ 9 &$*,2"%& #$- 3 '*$%#

Διαβάστε περισσότερα

A Compilation of Iraqi Constitutions And Comparative Studies of International Human Rights Standards

A Compilation of Iraqi Constitutions And Comparative Studies of International Human Rights Standards A Compilation of Iraqi Constitutions And Comparative Studies of International Human Rights Standards Table of Contents Introduction (Arabic)... 1 Introduction (English)...396 Part One: Texts of the Constitutions

Διαβάστε περισσότερα

!"! #!"!!$ #$! %!"&' & (%!' #!% #" *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2!

!! #!!!$ #$! %!&' & (%!' #!% # *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2! # $ #$ % (% # )*%%# )# )$ % # * *$ * #,##%#)#% *-. )#/###%. )#/.0 )#/.* $,)# )#/ * % $ % # %# )$ #,# # %# ## )$# 11 #2 #**##%% $#%34 5 # %## * 6 7(%#)%%%, #, # ## # *% #$# 8# )####, 7 9%%# 0 * #,, :;

Διαβάστε περισσότερα

K K 1 2 1 K M N M(2 N 1) K K K K K f f(x 1, x 2,..., x K ) = K f xk (x k ), x 1, x 2,..., x K K K K f Yk (y k x 1, x 2,..., x k ) k=1 M i, i = 1, 2 Xi n n Yi n Xn 1 Xn 2 ˆM i P (n) e = {( ˆM 1, ˆM2 )

Διαβάστε περισσότερα

!"#!$% &' ( )*+*,% $ &$ -.&01#(2$#3 4-$ #35667

!#!$% &' ( )*+*,% $ &$ -.&01#(2$#3 4-$ #35667 !"#!$% & &' ( )*+*,% $ -*(-$ -.*/% $- &$ -.&01#(2$#3 4-$ #35667 5051 & 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 9 508&:;&& 0000000000000000000000000000000000000000000000000

Διαβάστε περισσότερα

k k ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 G = (V, E) V E V V V G E G e = {v, u} E v u e v u G G V (G) E(G) n(g) = V (G) m(g) = E(G) G S V (G) S G N G (S) = {u V (G)\S v S : {v, u} E(G)} G v S v V (G) N G (v) = N G ({v}) x V (G)

Διαβάστε περισσότερα

,, #,#, %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, )

,, #,#, %&'(($#(#)&*& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) !! "#$%&'%( (%)###**#+!"#$ ',##-.#,,, #,#, /01('/01/'#!2#! %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) 6###+! 4! 4! 4,*!47! 4! (! 8!9%,,#!41! 4! (! 4!5),!(8! 4! (! :!;!(7! (! 4! 4!!8! (! 8! 4!!8(!44!

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

&,'-- #-" > #'$,"/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'"$8 ''#"&$'!&0-##-""#;-# B

&,'-- #- > #'$,/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'$8 ''#&$'!&0-##-#;-# B !"#"# $%"&$' ('#')#''$# * +,-""&$'.-,-"#!&"!##/'#')#''$# ** '$#/0'!0#'&!0"#"/#0"## * 1--'/''00#&'232232223#24 *5 ##-'"-&1-$6'#76#!$#0"$8&9-1$" * '$#&$'!&&1:"-#;6"/'-#

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n Z 6 D 3 G = {a, b, c,... } G a, b G a b = c c (a b) c = a (b c) e a e = e a = a a a 1 = a 1 a = e Q = {0, ±1, ±2,..., ±n,... } m, n m+n m + 0 = m m + ( m) = 0 Z N = {a n }, n = 1, 2... N N Z N = {1, ω,

Διαβάστε περισσότερα

! "# $ % $&'& () *+ (,-. / 0 1(,21(,*) (3 4 5 "$ 6, ::: ;"<$& = = 7 + > + 5 $?"# 46(A *( / A 6 ( 1,*1 B"',CD77E *+ *),*,*) F? $G'& 0/ (,.

! # $ % $&'& () *+ (,-. / 0 1(,21(,*) (3 4 5 $ 6, ::: ;<$& = = 7 + > + 5 $?# 46(A *( / A 6 ( 1,*1 B',CD77E *+ *),*,*) F? $G'& 0/ (,. ! " #$%&'()' *('+$,&'-. /0 1$23(/%/4. 1$)('%%'($( )/,)$5)/6%6 7$85,-9$(- /0 :/986-$, ;2'$(2$ 1'$-/-$)('')5( /&5&-/ 5(< =(4'($$,'(4 1$%$2/996('25-'/(& ;/0->5,$ 1'$-/%'')$(($/3?$%9'&-/?$( 5(< @6%-'9$

Διαβάστε περισσότερα

!"#! $%&'$% %(' ') '#*#(& ( #'##+,-'!$%(' & ('##$%(' &#' & ('##$%('. )!#)! ##%' " (&! #!$"/001

!#! $%&'$% %(' ') '#*#(& ( #'##+,-'!$%(' & ('##$%(' &#' & ('##$%('. )!#)! ##%'  (&! #!$/001 !"#! $%&'$% %(' ') '#*#(& ( #'##+,-'!$%(' & ('##$%(' &#' & ('##$%('. ') '#*#(& )!#)! ##%' " (&! #!$"/001 ')!' &'# 2' '#)!( 3(&/004&' 5#(& /006 # '#)! 7!+8 8 8 #'%# ( #'## +,-'!$%(' & ('##$%('9&#' & ('##$%('9')

Διαβάστε περισσότερα

k k ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 G = (V, E) V E V V V G E G e = {v, u} E v u e v u G G V (G) E(G) n(g) = V (G) m(g) = E(G) G S V (G) S G N G (S) = {u V (G)\S v S : {v, u} E(G)} G v S v V (G) N G (v) = N G ({v}) x V (G)

Διαβάστε περισσότερα

(... )..!, ".. (! ) # - $ % % $ & % 2007

(... )..!, .. (! ) # - $ % % $ & % 2007 (! ), "! ( ) # $ % & % $ % 007 500 ' 67905:5394!33 : (! ) $, -, * +,'; ), -, *! ' - " #!, $ & % $ ( % %): /!, " ; - : - +', 007 5 ISBN 978-5-7596-0766-3 % % - $, $ &- % $ % %, * $ % - % % # $ $,, % % #-

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

)# * ' +," -.(. / ( 01(#(' ( 0 #('( +' ")# *'+,"+ (. 20#('( / )%34"5 "+56336"% (%1/ :8;434(

)# * ' +, -.(. / ( 01(#(' ( 0 #('( +' )# *'+,+ (. 20#('( / )%345 +56336% (%1/ :8;434( ! "#$" %& ' ' ' ( )# * ' +," -.(. / ( 01(#(' ( 0 #('( +' ")# *'+,"+ (. 20#('( / )%34"5 "+56336"% (%1/7338897394:8;434( * ''

Διαβάστε περισσότερα

! " #$% & '()()*+.,/0.

!  #$% & '()()*+.,/0. ! " #$% & '()()*+,),--+.,/0. 1!!" "!! 21 # " $%!%!! &'($ ) "! % " % *! 3 %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0 %%4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/52779

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

!"#$$%&'!()$%&*$)+,%!-$%$!./).$!!+0)1. 21.$%().!$/32%$)4!()$%&*$)+,%!-$%$!".2".#)1. 21.$%().(!/#$%!%2) ).2!/#$%&".1!,/.+)2.$!/&5%$!2' ) )$.

!#$$%&'!()$%&*$)+,%!-$%$!./).$!!+0)1. 21.$%().!$/32%$)4!()$%&*$)+,%!-$%$!.2.#)1. 21.$%().(!/#$%!%2) ).2!/#$%&.1!,/.+)2.$!/&5%$!2' ) )$. !"##$ 7 ; :!"#$$%&'!()$%&*$)+,%!-$%$!./).$!!+0)1. 21.$%().!$/32%$)4!()$%&*$)+,%!-$%$!".2".#)1. 21.$%().(!/#$%!%2) ).2!/#$%&".1!,/.+)2.$!/&5%$!2' ) )$. 02%$)2"./1!$.2!%!()"! 6! +)$%&*$!!$%+%.! 7./)%6!

Διαβάστε περισσότερα

! " #$ (!$ )* ' & )* # & # & ' +, #

!  #$ (!$ )* ' & )* # & # & ' +, # ! " #$ %%%$&$' %$($% (!$ )* ' & )* # & # & ' +, # $ $!,$$ ' " (!!-!.$-/001 # #2 )!$!$34!$ )$5%$)3' ) 3/001 6$ 3&$ '(5.07808.98: 23*+$3;'$3;',;.8/ *' * $

Διαβάστε περισσότερα

Hydraulic network simulator model

Hydraulic network simulator model Hyrauc ntwor smuator mo!" #$!% & #!' ( ) * /@ ' ", ; -!% $!( - 67 &..!, /!#. 1 ; 3 : 4*

Διαβάστε περισσότερα

'!!$%+(!$,-%+./!'#' 0$1! 2$,13

'!!$%+(!$,-%+./!'#' 0$1! 2$,13 !"#$% & '#$!!(!)* '!!$%+(!$,-%+./!'#' 0$1! 2$,13 % 5*! "#$%&%'(')&%&*++)&,&,&**) $ # 6 7!!"# $%& $ '()$ )$ *+$, -.#/01023101!!3141413.. % 5 6 ## -7 72$ 3!"48-%!8049"0:"3: ;#????????? -. /0-0!

Διαβάστε περισσότερα

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó L09 cloj=klk=tsvjmosopa jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 16 27 38 49 60 71 82 93 P Éå Ñê ÇÉ áí dbq=ql=hklt=vlro=^mmif^k`b mo pbkq^qflk=ab=slqob=^mm^obfi ibokbk=pfb=feo=dboûq=hbkkbk

Διαβάστε περισσότερα

! "#" "" $ "%& ' %$(%& % &'(!!")!*!&+ ,! %$( - .$'!"

! #  $ %& ' %$(%& % &'(!!)!*!&+ ,! %$( - .$'! ! "#" "" $ "%& ' %$(%&!"#$ % &'(!!")!*!&+,! %$( -.$'!" /01&$23& &4+ $$ /$ & & / ( #(&4&4!"#$ %40 &'(!"!!&+ 5,! %$( - &$ $$$".$'!" 4(02&$ 4 067 4 $$*&(089 - (0:;

Διαβάστε περισσότερα

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ »»...» -300-0 () -300-03 () -3300 3.. 008 4 54. 4. 5 :.. ;.. «....... :. : 008. 37.. :....... 008.. :. :.... 54. 4. 5 5 6 ... : : 3 V mnu V mn AU 3 m () ; N (); N A 6030 3 ; ( ); V 3. : () 0 () 0 3 ()

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

!#$ %&'$!&!(!)%*+, -$!!.!$(-#$&%- !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0, .1%"("/+.!2$"/ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4.)!$"!$-(#&!- 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Διαβάστε περισσότερα

# " $! % $ " & "! # '' '!" ' ' ( &! )!! ' ( *+ & '

#  $! % $  & ! # '' '! ' ' ( &! )!! ' ( *+ & ' " # " $ % $ " & " # '' '" ' ' ( & ) ' ( *+ & ' "#$% &% '($&)$'%$ *($+,& #,-%($%./*, -./ "' ' + -0,$1./ 2 34 2 51 2 6.77.8. 9:7 ; 9:.? 9 9@7 9:> 9@>.77 9 9=< 9@>./= 9:=.7: 9=@.7@ 9::.87./>./7

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 27 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" ΣΑΒΒΑΤΟ, 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 27 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης ΣΑΒΒΑΤΟ, 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου 34 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 361653-3617784 - Fax: 364105 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 34, Panepistimiou (Εleftheriou

Διαβάστε περισσότερα

! "#$ %$ & ' ( )*" +, -../

! #$ %$ & ' ( )* +, -../ !"#$%$& ' ( )*"+, -../ *)"123$45"4%$!"%!", 62" #$7" $!6$ $$!$8592*!" $1:" #$8 *);"*)3)"4%$6$*% #3!)*%$!$*"#$%""3#"$ 3$#3"%! ) :!)"%""

Διαβάστε περισσότερα

A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N

A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N I N F O T E K N I K V o l u m e 1 5 N o. 1 J u l i 2 0 1 4 ( 61-70) A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N N o v i

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

!#$%&' ()*%!&' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /01%µ$)$ 2(%3$)*4 567+$4 1!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23)4567 2011!"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

Διαβάστε περισσότερα

J J l 2 J T l 1 J T J T l 2 l 1 J J l 1 c 0 J J J J J l 2 l 2 J J J T J T l 1 J J T J T J T J {e n } n N {e n } n N x X {λ n } n N R x = λ n e n {e n } n N {e n : n N} e n 0 n N k 1, k 2,..., k n N λ

Διαβάστε περισσότερα

!""#$%!& '% ("#% )'*+, &,!" &, ' %!'"!" &"#"-(5-1-,!&

!#$%!& '% (#% )'*+, &,! &, ' %!'! &#-(5-1-,!& !""#$%!& '% ("#% )'*+, "!,'--"!!./%&-'012'& "-')'3"4',"'""-,, &,!" &, 3. - 5 1 ' %!'"!" &"#"-(5-1-,!&,'--1'#". -'!! "--''!,. 3,"'%'%,,-" '4!, 5 #" "!, '%& " 3--& " 4'%! "#!6,%3 "#!3 ",%3 2,-! "#13 '& "#%-,&"#-"-,"-!3&-',,3"

Διαβάστε περισσότερα

-! " #!$ %& ' %( #! )! ' 2003

-!  #!$ %& ' %( #! )! ' 2003 -! "#!$ %&' %(#!)!' ! 7 #!$# 9 " # 6 $!% 6!!! 6! 6! 6 7 7 &! % 7 ' (&$ 8 9! 9!- "!!- ) % -! " 6 %!( 6 6 / 6 6 7 6!! 7 6! # 8 6!! 66! #! $ - (( 6 6 $ % 7 7 $ 9!" $& & " $! / % " 6!$ 6!!$#/ 6 #!!$! 9 /!

Διαβάστε περισσότερα

Im-e-Øn-s I-hn tum. Fw.-F-kv. ta-t\m

Im-e-Øn-s I-hn tum. Fw.-F-kv. ta-t\m 1 Im-e-Øn-s I-hn tum. Im-e-Øn-s\m-Øv k-aq-l-sø am- n-a-dn- m I-hn-bp-sS Xq-en-I- v I-cp-Øp-s - v hn-iz-kn- I-hn-bm-Wv C-S-t»-cn tkm-hn-µ -\m-b. k-a-im-en-i km-aq-ly-{]-iv-\-ß-sf I-em-aq-ey-hpw I- em-ku-µ-cy-hpw

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 222/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 222/5 18.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 222/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 751/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Αυγούστου 2012 για τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΜΟΣ, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Αριθμητικά ή Μονόμετρα μεγέθη: Όγκος Μάζα Χρόνος Ενέργεια κ.λ.π. Διανυσματικά μεγέθη: Μετατόπιση Δύναμη Ορμή Διανυσματικοί τελεστές

ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Αριθμητικά ή Μονόμετρα μεγέθη: Όγκος Μάζα Χρόνος Ενέργεια κ.λ.π. Διανυσματικά μεγέθη: Μετατόπιση Δύναμη Ορμή Διανυσματικοί τελεστές ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Αριθμητικά ή Μονόμετρα μεγέθη: Όγκος Μάζα Χρόνος Ενέργεια κ.λ.π. Διανυσματικά μεγέθη: Μετατόπιση Δύναμη Ορμή Διανυσματικοί τελεστές κ.λ.π. ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ Παράσταση διανύσματος ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγοί εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία

Οδηγοί εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία Οδηγοί εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία Οδηγοί εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία LBNL, Report 2268E Οδηγοί εξοικονόμησης ενέργειας LBNL, Report 2268E Πλαίσιο και στόχος των διαλέξεων Οι δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

a; b 2 R; a < b; f : [a; b] R! R y 2 R: y : [a; b]! R; ( y (t) = f t; y(t) ; a t b; y(a) = y : f (t; y) 2 [a; b]r: f 2 C ([a; b]r): y 2 C [a; b]; y(a) = y ; f y ỹ ỹ y ; jy ỹ j ky ỹk [a; b]; f y; ( y (t)

Διαβάστε περισσότερα

1529 Ν. 29(ΙΙ)/95. E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 2990,

1529 Ν. 29(ΙΙ)/95. E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 2990, E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 2990, 21.7.95 1529 Ν. 29(ΙΙ)/95 περί Συμπληρωματικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 4) τυ 1995 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφωνα με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγματς.

Διαβάστε περισσότερα

Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000. Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες

Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000. Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000 Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες Αέρια Υψηλής Καθαρότητας από την MESSER Αέρια Υψηλής Καθαρότητας Το παρόν κεφάλαιο δείνει ένα πανόραµα των αερίων υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

1 18.727 I O O IA 14,521 I O O IA ( ) 3 13.951 11.828 10,616 I O O IA 1 14.768 14,238 13,935 I O O IA / 17 19.470 12.

1 18.727 I O O IA 14,521 I O O IA ( ) 3 13.951 11.828 10,616 I O O IA 1 14.768 14,238 13,935 I O O IA / 17 19.470 12. 1, KAI I O O IA 17 19.413 13.638 16,144 15,836 A A KAI I O O IA / 19 19.183 15.224 15,363 15,656 A A KAI I O O IA 15,983 15,248 A A KAI I O O IA / 18,957 14,533 EPM A KAI I O O IA EPM A KAI I O O IA /

Διαβάστε περισσότερα

f RF f LO f RF ±f LO Ιδανικός μείκτης RF Είσοδος f RF f RF ± f LO IF Έξοδος f LO LO Είσοδος f RF f LO (ω RF t) (ω LO t) = 1 2 [(ω RF + ω LO )t + (ω RF ω LO )t] RF LO IF f RF ± f LO 0 180 +1 RF IF 1 LO

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια:xr.tsif Σελίδα 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΕΥΧΟΣ 8ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ 701-800 Αφιερωμένο σε κάθε μαθητή που ασχολείται ή πρόκειται να ασχοληθεί με Μαθηματικούς διαγωνισμούς Τσιφάκης

Διαβάστε περισσότερα

O O P P P P P P PP P r PP Pr

O O P P P P P P PP P r PP Pr OO P PPPPP PP Pr PP Pr P P O I! rp P "P PP P#PPP$ #P" %P! & P rp PP PrP " $P P "P $ PP % P"$ P#"P P PP PP r PP! 'P "P ( P rp $ (P P P P r (P r P # PP P P! ) P '*+'&!P!! &!,*-*. -/012340015$5 ( P6 7"r8P!r9P"7999!P!r

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ Τμήμα Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΙ ΗΣ jarvan@physcs.auth.gr 2310 99 8213 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΠΟΛΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Mixed Distributions = + k k. = n. k k k. ρ k Χ Χ ] e [ ] Χ i

Mixed Distributions = + k k. = n. k k k. ρ k Χ Χ ] e [ ] Χ i p d d Mxd Dstrbutos ρν ( ( ρ Ν( ρ ( ρ ρ ρ ( L ( ρ [ ρ ( ( ρ ( ]! " # $&% ' * - 3 4&5 6 7 8 9: ;A@CB < DFE G IKJLNM OFP QRS TU V S WTNX ρ Y[Z!\LZ!]^]`_ ab!c L! d!! ρ ( ρ Ρ( ρ ρ gh Cḧ l l ρ log L ρ log!

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ..1! A y! B! A y!

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος και Εκτίµηση Απόδοσης 2. Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος

Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος και Εκτίµηση Απόδοσης 2. Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος 4 η Θεµατική Ενότητα : Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος και Εκτίµηση Απόδοσης Επιµέλεια διαφανειών:. Μπακάλης Εισαγωγή Μια δοµή MOS προκύπτει από την υπέρθεση ενός αριθµού στρώσεων από µονωτικά και αγώγιµα υλικά

Διαβάστε περισσότερα

e 12 K L P K + Cl" Mg 2+ 19Κ Cl 24». 12 Mg

e 12 K L P K + Cl Mg 2+ 19Κ Cl 24». 12 Mg 14. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΣΜΟΙ 14. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 15. α) (φορτισμένα πρωτόνια) (ουδέτερα) β) (πυρήνα) (καθορισμένες) (ηλεκτρόνια) 16. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

SWOT 1. Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Central European Countries. ISIGInstitute of. International Sociology Gorizia

SWOT 1. Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Central European Countries. ISIGInstitute of. International Sociology Gorizia SWOT 1 Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Central European Countries ISIGInstitute of International Sociology Gorizia ! " # $ % ' ( )!$*! " "! "+ +, $,,-,,.-./,, -.0",#,, 12$,,- %

Διαβάστε περισσότερα

*+,'-'./%#0,1"/#'2"!"./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!"#/5".+!"#$() $!"#%"&'#$() 50&(#5"./%#0,1"/#'2"+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!.

*+,'-'./%#0,1/#'2!./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!#/5.+!#$() $!#%&'#$() 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!. # #$%&'#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 :; #/5.+#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 #$% $ #%&'#$( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-

Διαβάστε περισσότερα

a; b 2 R; a < b; f : [a; b] R! R y 2 R: y : [a; b]! R; ( y (t) = f t; y(t) ; a t b; y(a) = y : f (t; y) 2 [a; b]r: f 2 C ([a; b]r): y 2 C [a; b]; y(a) = y ; f y ỹ ỹ y ; jy ỹ j ky ỹk [a; b]; f y; ( y (t)

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. 3. Λίστα Παραμέτρων 3.. Λίστα Παραμέτρων Στην αρχική ρύθμιση, μόνο οι παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης 1/8 Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες *HVZ4S18CB3V *HVZ8S18CB3V *HVZ16S18CB3V Σημειώσεις (*5) *4/8* 4P41673-1 - 215.4 2/8 Ρυθμίσεις χρήστη Προκαθορισμένες τιμές Θερμοκρασία χώρου 7.4.1.1 Άνεση (θέρμανση) R/W

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 4: Περιοδικό σύστημα των στοιχείων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 4: Περιοδικό σύστημα των στοιχείων Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Χημεία Ενότητα 4: Περιοδικό σύστημα των στοιχείων Τόλης Ευάγγελος e-mail: etolis@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι. Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013

Α Δ Ι. Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013 Α Δ Ι Α - Φ 7 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2013/asi2013.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΔΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2003-2004 ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «Το αγγλικό αλφάβητο» ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Σε ένα μαθητικό δυναμικό όπως αυτό του ΣΔΕ Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. y y 4 y

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci 3 H 12.35 Y β Low 80 1 - - Betas: 19 (100%) 11 C 20.38 M β+, EC Low 400 1 5.97 13.7 13 N 9.97 M β+ Low 1 5.97 13.7 Positrons: 960 (99.7%) Gaas: 511 (199.5%) Positrons: 1,199 (99.8%) Gaas: 511 (199.6%)

Διαβάστε περισσότερα

Dissertation for the degree philosophiae doctor (PhD) at the University of Bergen

Dissertation for the degree philosophiae doctor (PhD) at the University of Bergen Dissertation for the degree philosophiae doctor (PhD) at the University of Bergen Dissertation date: GF F GF F SLE GF F D Ĉ = C { } Ĉ \ D D D = {z : z < 1} f : D D D D = D D, D = D D f f : D D

Διαβάστε περισσότερα

-! () $M ' 1' /W /,9 /' 1 :c Q \/0,> Z 1/0 " 1! GDP * &'() =! P[\ 01, '!R W! :,Q (Sachs&Warner,1995) a' / Qbc,,, J L bc, [1] (Pomeranz,2000) R

-! () $M ' 1' /W /,9 /' 1 :c Q \/0,> Z 1/0  1! GDP * &'() =! P[\ 01, '!R W! :,Q (Sachs&Warner,1995) a' / Qbc,,, J L bc, [1] (Pomeranz,2000) R 18 5 2016 9 ( ) JournalofCapitalUniversityofEconomicsandBusines Vol 18,No 5 Sep 2016 DOI:10 13504/j cnki isn1008-2700 2016 05 006! F

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584 Επιμέλεια: xr.tsif Σελίδα 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 5ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ 401-500 Αφιερωμένο σε κάθε μαθητή που ασχολείται ή πρόκειται να ασχοληθεί με Μαθηματικούς διαγωνισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7

!#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+45 64.%*)52(/7 !"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7 2010 2012 !"#$%!&'()$!!"#$% &!#'()* +(, $-(./!'$% $+0 '$ 1!")& '(, 2,3!4#*'& '&5 67µ3(, 0'$# (%!)%/µ(" '&5 $+849!:5 ()(-)&4:;(.# -$% & +4

Διαβάστε περισσότερα

Erkki Mäkinen ja Timo Poranen Algoritmit

Erkki Mäkinen ja Timo Poranen Algoritmit rkki Mäkinen ja Timo Poranen Algoritmit TITOJNKÄSITTLYTITIDN LAITOS TAMPRN YLIOPISTO D 2008 6 TAMPR 2009 TAMPRN YLIOPISTO TITOJNKÄSITTLYTITIDN LAITOS JULKAISUSARJA D VRKKOJULKAISUT D 2008 6, TOUKOKUU 2009

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584 Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 101-00 Αφιερωμέν σε κάθε μαθητή πυ ασχλείται ή πρόκειται να ασχληθεί με Μαθηματικύς διαγωνισμύς

Διαβάστε περισσότερα

(x y) = (X = x Y = y) = (Y = y) (x y) = f X,Y (x, y) x f X

(x y) = (X = x Y = y) = (Y = y) (x y) = f X,Y (x, y) x f X X, Y f X,Y x, y X x, Y y f X Y x y X x Y y X x, Y y Y y f X,Y x, y f Y y f X Y x y x y X Y f X,Y x, y f X Y x y f X,Y x, y f Y y x y X : Ω R Y : Ω E X < y Y Y y 0 X Y y x R x f X Y x y gy X Y gy gy : Ω

Διαβάστε περισσότερα

Genstandsfortællinger fra Museum Wormianum til de moderne museer Mordhorst, Camilla

Genstandsfortællinger fra Museum Wormianum til de moderne museer Mordhorst, Camilla Genstandsfortællinger fra Museum Wormianum til de moderne museer Mordhorst, Camilla Publication date: 2003 Citation for published version (APA): Mordhorst, C. (2003). Genstandsfortællinger: fra Museum

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγώντας μια οθόνη υγρών κρυστάλλων Liquid Crystal Display

Οδηγώντας μια οθόνη υγρών κρυστάλλων Liquid Crystal Display Οδηγώντας μια οθόνη υγρών κρυστάλλων Liquid Crystal Display Σχηματικό Διάγραμμα μιας Οθόνης Υγρών Κρυστάλλων To Lcd εσωτερικά έχει έναν controller που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία τον δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυροί και ασθενείς ηλεκτρολύτες μέτρα ισχύος οξέων και βάσεων νόμοι Ostwald

Ισχυροί και ασθενείς ηλεκτρολύτες μέτρα ισχύος οξέων και βάσεων νόμοι Ostwald Ισχυροί και ασθενείς ηλεκτρολύτες μέτρα ισχύος οξέων και βάσεων νόμοι Ostwald Ποιους θα ονομάζουμε «ισχυρούς ηλεκτρολύτες»; Τις χημικές ουσίες που όταν διαλύονται στο νερό, ένα μεγάλο ποσοστό των mole

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 ΛΥΣΕΙΣ 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή παραµαγνητικά: 38 Sr, 13 Al, 32 Ge. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 Η ηλεκτρονική δοµή του

Διαβάστε περισσότερα

6 7 8, :E? 43 AB> QR )* E '>? 4 '>? 4 [ > 4, W, B WP [21] 4 '>? 4)*a >,)*` 3E '>?> 4 FA)*, = 2WP '>? 4 > 3'>?$ > '>?

6 7 8, :E? 43 AB> QR )* E '>? 4 '>? 4 [ > 4, W, B WP [21] 4 '>? 4)*a >,)*` 3E '>?> 4 FA)*, = 2WP '>? 4 > 3'>?$ > '>? 34 6 20150 12? )* T AREALRESEARCHANDDEVELOPMENT Vol.34 No.6 Dec.2015!"# 1, 2 (1., 230601;2., 230036) $%: 590!"#$%&', ()*+,-.*+/01 2345!6,#7 89:; & #7?@ABC D@89,E 2345 89 F,GH,I6JK, LMNO, 2

Διαβάστε περισσότερα

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t T ij = A Y i Y j /D ij A T ij i j Y i i Y j j D ij T ij = A Y α Y b i j /D c ij b c b c a LW a LC L P F Q W Q C a LW Q W a LC Q C L a LC Q C + a LW Q W L P F L/a LC L/a LW 1.000/2 = 500

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 9

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 12 Μαίου 2016 Ασκηση 1. Εστω

Διαβάστε περισσότερα

X Y 5 Z 2404 [0\0 234 ] = \ ] Y^\_ 054 ] ` 0_\04 4 a = ] 8 b 8b 8 c d X e e \0] 4 `4Z e \ 5023 f \ 5 g h i] 50] 5 `0 4 j k lmn l m

X Y 5 Z 2404 [0\0 234 ] = \ ] Y^\_ 054 ] ` 0_\04 4 a = ] 8 b 8b 8 c d X e e \0] 4 `4Z e \ 5023 f \ 5 g h i] 50] 5 `0 4 j k lmn l m !" # $ % % & "# ' ( " & ) ' ' * "!"'+,, + - "!"'.!& +!, / 01 234 53 67 899 86: ; < 0 4 2 = >? @ A B C D E D C F A GHII DCAFJ HH K F I B HIL F KH D MND K BO I ADPD KH L F KGHG FAF E HQHL BRS FADS FA H ND

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης Tιμοκατάλογος 01/2015 siemens.gr Αγαπητοί συνεργάτες, σας παρουσιάζουμε τον τιμοκατάλογό μας 01/2015, με νέα πρωτοποριακά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Πρότυπα. x y x z για κάθε x, y, R με την ιδιότητα 1R. x για κάθε x R, iii) υπάρχει στοιχείο 1 R. ii) ( x y) z x ( y z)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Πρότυπα. x y x z για κάθε x, y, R με την ιδιότητα 1R. x για κάθε x R, iii) υπάρχει στοιχείο 1 R. ii) ( x y) z x ( y z) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Πρότυπα Στο κεφάλαιο αυτό θα υπενθυμίσουμε τις βασικές έννοιες που αφορούν πρότυπα πάνω από ένα δακτύλιο Θα περιοριστούμε στα πλέον απαραίτητα για αυτά που ακολουθούν στα άλλα κεφάλαια Η κατευθυντήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΤΣΕ60: ΣΧΕΔΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/Ξ ΚΑΒΑΚΙ ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΤΣΕ60: ΣΧΕΔΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/Ξ ΚΑΒΑΚΙ ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mil: info@iliskos.gr www.iliskos.gr Fl] = f]! D G] = F]

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΤΣΕ44: ΣΧΕΔΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/Ξ ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ (ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ) ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΤΣΕ44: ΣΧΕΔΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/Ξ ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ (ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ) ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής ΓΟΜΗ ΑΣΟΜΩΝ

Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής ΓΟΜΗ ΑΣΟΜΩΝ Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής 1 ΓΟΜΗ ΑΣΟΜΩΝ 1. α) Γχζηε ηζξ ααζζηέξ ανπέξ μζημδυιδζδξ ημο δθεηηνμκζημφ πενζαθήιαημξ ηςκ αηυιςκ Mg (Z=12), K (Z=19), ηαζ Ag (Ε=47). Δλδβήζηε ιε ηδ εεςνία ηςκ ιμνζαηχκ

Διαβάστε περισσότερα