ΜΑΘΗΜΑ - VII ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΙΙ (ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. ΑΣΚΗΣΗ Β8 - Θερµοχωρητικοτήτες µετάλλων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΗΜΑ - VII ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΙΙ (ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. ΑΣΚΗΣΗ Β8 - Θερµοχωρητικοτήτες µετάλλων"

Transcript

1 ΜΑΘΗΜΑ - VII ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΙΙ (ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ) ΑΣΚΗΣΗ Β8 - Θερµοχωρητικοτήτες µετάλλων Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης, και Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής οµής και Λέιζερ, Ιδρυµα Τεχνολογίας και Ερευνας, Ηράκλειο, Κρήτη ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗ 2014

2 Σκοπός Το Πείραµα Πειράµατα µέτρησης ϑερµοχωρητικότητας µετάλλων Σκοπός της άσκησης είναι η κατανόηση 1 της Στατιστικής Μηχανικής των κβαντικών καταστάσεων των µορίων, 2 ο υπολογισµός της ϑερµοχωρητικότητας µετάλλων µε διαφορετικές προσεγγίσεις. Ο συντελεστής ϑερµοχωρητικότητας εισήχθη ως παράµετρος µέτρησης του ποσού ϑερµότητας που µπορεί να απορροφήσει ένα σώµα κατά τις µεταβολές της ϑερµοκρασίας. Ο υπολογισµός της ϑερµοχωρητικότητας από τις µοριακές καταστάσεις ϑεωρείται ένα από τα επιτεύγµατα της Στατιστικής Μηχανικής. Εποµένως, η κατανόηση των ϐασικών υποθέσεων και αρχών της Στατιστικής Μηχανικής είναι απαραίτητη. [1] P. W. Atkins, Φυσικοχηµεία, Τόµος ΙΙ, Κεφάλαια 21 και 22, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης [2] [3] achaney/tmve/wiki100k/docs/ Specific_heat_capacity.html [4] ayers/chem2pa3/labs/2pa35.pdf [5] http: //tccc.iesl.forth.gr/education/local/thermodynamics/book.pdf

3 Σκοπός Το Πείραµα Πειραµατική ιάταξη. ιακρίνονται τα ϑερµόµετρο στο δοχείο αλουµινίου, Ϲυγός τριπλής δέσµης, τρίποπδας, γυάλινο ποτήρι και οι µεταλλικοί κύλινδροι. Σχήµα : Πειραµατική διάταξη για τον προσδιορισµό της ϑερµοχωρητικότητας µετάλλων.

4 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ Σκοπός Το Πείραµα 1 Πιθανότητες και Κατανοµές 2 Μικροκανονική Συλλογή - Μονωµένα Συστήµατα (U, V, N i) 3 Κανονική Συλλογή - Κλειστά Συστήµατα (T, V, N i) 4 Μεγαλοκανονική Συλλογή - Ανοικτά Συστήµατα (T, V, µ i) 5 Ισόθερµη - Ισοβαρής Συλλογή (T, V, N i) 6 Κανονική Κατανοµή Πιθανοτήτων Boltzmann 7 Συνάρτηση Επιµερισµού 8 Ηλεκτρονιακή - ονητική - Περιστροφική - Μεταφορική Ενέργεια Μορίων 9 Ο Νόµος της Ισοκατανοµής της Ενέργειας Μεταξύ των Βαθµών Ελευθερίας του Συστήµατος 10 Εσωτερική Ενέργεια για Ιδανικά µόρια 11 Θερµοχωρητικότητες Ιδανικών Αερίων 12 Εξαγωγή της Καταστατικής Εξίσωσης των Ιδανικών Αερίων µε τη Στατιστική Μηχανική

5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - 1 Η Χαµιλτονιανή που περιγράφει όλα τα µόρια του συστήµατος συµβολίζεται µε Ĥ. Οι ιδιοσυναρτήσεις (Ψ ν ) και οι ιδιοενέργειες του συστήµατος (E ν ) δίδονται από την χρονοανεξάρτητη Εξίσωση του Schrödinger ĤΨ ν = E νψ ν, ν = 0, 1, 2,..., ν,... (1) και µε συνθήκη κανονικοποίησης < Ψ κ Ψ ν >= δ κν, κ, ν = 0, 1, 2,... (2) Η συνάρτηση δ του Kronecker ορίζεται ως δ κν = 1, κ = ν (3) = 0, κ ν. (4)

6 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - 2 Ισχύει (ΑΠΟ ΕΙΞΤΕ ΤΟ) eĥ Ψ ν = e Eν Ψ ν (5) και εποµένως e Eν = < Ψ ν eĥ Ψ ν > (6) = Ψ ν(eĥ Ψ ν)dτ (7)

7 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - 3 Η ελεύθερη ενέργεια Helmholtz για µια κανονική συλλογή καταστάσεων είναι βa = ln Z ( ) = ln e βeν ν ( ) = ln < Ψ ν e βĥ Ψ ν > ν ( [ ] ) = ln Tr e βĥ κ,ν κ, ν = 0, 1, 2,... (8) όπου β = 1/k BT. Εποµένως η Συνάρτηση Επιµερισµού Z δίνεται από το ΙΧΝΟΣ του Χαµιλτονιανού πίνακα.

8 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - 4 Το Tr συµβολίζει το ίχνος του πίνακα < Ψ 1 e βĥ Ψ 1 > < Ψ 1 e βĥ Ψ 2 >... < Ψ 1 e βĥ Ψ ν >... < Ψ 2 e βĥ Ψ 1 > < Ψ 2 e βĥ Ψ 2 >... < Ψ 2 e βĥ Ψ ν > < Ψ ν e βĥ Ψ 1 > < Ψ ν e βĥ Ψ 2 >... < Ψ ν e βĥ Ψ ν > (9)

9 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - 5 Η εύρεση των ιδιοτιµών και των ιδιοσυναρτήσεων ενός µοριακού Χαµιλτονιανού τελεστή και από αυτές του τελεστή όλων των µορίων του συστήµατος είναι αρµοδιότητα της Κβαντικής Χηµείας. Επίσης, οι ιδιοσυναρτήσεις Ψ ν πρέπει να έχουν την κατάλληλη συµµετρία µε την αντιµετάθεση των ϑέσεων και των σπιν δύο οµοίων σωµατιδίων (paritity). Εάν ˆP(i,j) είναι ο τελεστής της αντιµετάθεσης (ϑέσεων και σπιν) δύο οµοίων σωµατιδίων (i, j) και Î είναι ο ταυτοτικός τελεστής, τότε ο τελεστης ˆP(i,j) ικανοποιεί τις σχέσεις [Ĥ, ˆP(i,j) ] = ĤˆP(i,j) ˆP(i,j) Ĥ = 0, (10) και ˆP 2 (i,j) = Î (11) Συµπεραίνουµε ότι, οι ιδιοσυναρτήσεις Ψ ν του συστήµατος είναι ιδιοσυναρτήσεις και του τελεστή ˆP(i,j) µε ιδιοτιµές p ˆP (i,j) 2 Ψν = ÎΨ ν ˆP (i,j) (ˆP(i,j) Ψ ν) = ˆP(i,j) (pψ ν) p 2 Ψ ν = Ψ ν (12) ηλαδή p 2 = 1, p = ±1 (13)

10 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - 6 ηλαδή, οι ιδιοσυναρτήσεις Ψ ν πρέπει να είναι είτε αντισυµµετρικές και αυτό συµβαίνει για σωµατίδια µε ολικό σπιν ηµιακέραιο αριθµό (στατιστική Fermi-Dirac) ή να είναι συµµετρικές για σωµατίδια µε ακέραιο σπιν (στατιστική Bose-Einstein). Στην πρώτη περίπτωση τα σωµατίδια ονοµάζονται ϕερµιόνια και στη δεύτερη µποζόνια. Για όµοια ϕερµιόνια µία κβαντική κατάσταση µπορεί να καταλυφθεί µόνο από ένα σωµατίδιο. Για µποζόνια όµως δεν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των σωµατιδίων που µπορούν να ϐρίσκονται στην ίδια κβαντική κατάσταση.

11 Ενέργεια των µοριακών ιδιοκαταστάσεων Στην προσέγγιση N µη αλληλεπιδρώντων µορίων και µε ενέργεια κάθε µορίου στην κατάσταση j που µπορεί να προσεγγισθεί ως το άθροισµα της µεταφορικής (T), περιστροφικής (R), δονητικής (V ) και ηλεκτρονιακής (E) ενέργειας του µορίου ɛ j = ɛ T j + ɛ R j + ɛ V j + ɛ E j, (14) η ολική ενέργεια του συστήµατος των 1, 2,..., N µορίων στην κατάσταση j είναι τότε E j = ɛ j (1) + ɛ j (2) + + ɛ j (N). (15)

12 Συναρτήσεις Επιµερισµού N µορίων Οταν η ϑερµοκρασία είναι υψηλή τότε µπορούµε να υποθέσουµε ότι τα µόρια ακολουθούν τη στατιστική Boltzmann. Από το σηµείο αυτό ϑα ακολουθήσουµε το συµβολισµό του Atkins και η Συνάρτηση Επιµερισµού για N µόρια γράφεται ως Q Q = q N, (16) όπου q είναι η Συνάρτηση Επιµερισµού για ένα µόριο. Ο παραπάνω τύπος ισχύει όταν το σύστηµα αποτελείται από N διακριτά µόρια. Οταν όµως έχουµε N όµοια µόρια (µη διακριτά) τότε η Συνάρτηση Επιµερισµού για όλο το σύστηµα γράφεται Q = qn N! (17)

13 Η Μοριακή Συνάρτηση Επιµερισµού Συγκεντρωνόµαστε τώρα στον υπολογισµό της συνάρτησης επιµερισµού για ένα µόριο q = j e βɛ j = j e β(ɛt j +ɛr j +ɛv j +ɛe j ) = ( ) ( ) ( ) ( ) e βɛt k e βɛr l e βɛv m e βɛe n k l m n = q T q R q V q E (18)

14 Μεταφορική Κίνηση του Μορίου Η σχέση αυτή αποδείχθηκε στο όριο της κλασικής µηχανικής στο προήγουµενο µάθηµα και αποδεικνύεται επίσης στον Atkins (21.2(γ)) χρησιµοποιώντας το κβαντικό µοντέλο του σωµατιδίου σε απειρόβαθο κουτί. q T = V Λ 3 (19) όπου V ο όγκος του συστήµατος και Λ το ϑερµικό µήκος κύµατος ( ) β 1/2 h Λ = h =, (20) 2πm (2πmk BT) 1/2 m η µάζα του µορίου, h η σταθερά Planck, k B η σταθερά Boltzmann και T η ϑερµοκρασία. ΕΙΞΤΕ ότι όντως το Λ έχει διαστάσεις µήκους.

15 Περιστροφική Κίνηση του Μορίου Εδώ πρέπει να γνωρίζετε τη λύση της εξίσωσης του Schrödinger για ένα περιστροφόµενο µόριο Atkins (18.4). q R = j (2J + 1)e βhcbj(j+1), (21) όπου J ο κβαντικός αριθµός στροφορµής ενός µη-συµµετρικού γραµµικού στροφέα, B = /(4πcI) η σταθερά περιστροφής και c η ταχύτητα του ϕωτός, η σταθερά του Planck ( = h/2π), I η ϱοπή αδρανείας ως προς τον άξονα περιστροφής. Για ένα µη-γραµµικό µόριο η συνάρτηση επιµερισµού γράφεται ( ) kbt 3/2 ( π ) 1/2, (22) q R = 1 σ hc ABC σ περιγράφει τη συµµετρία του µορίου, και (A, B, C) είναι οι τρεις διαφορετικές περιστροφικές σταθερές του µορίου.

16 ονητική Κίνηση του Μορίου. Τα µόρια στις δονητικές τους καταστάσεις συµπεριφέρονται ως µποζόνια-1 Μόριο µε M άτοµα έχει 3M 6 κανονικούς τρόπους δόνησης. Εποµένως, η δονητική ενέργεια του µορίου είναι ɛ V j = 3M 6 i=1 και η συνάρτηση επιµερισµού γράφεται ( v i(j) ) hc ν i, (23) q V = j e βɛv j = j e β 3M 6 3M 6 i=1 (v i(j)+ 1 2 )hc νi = qi V, (24) i=1 όπου qi V = e β(vi(j)+ 1 2 )hc νi. (25) v=0 ν i είναι η σταθερή συχνότητα δόνησης του αρµονικού ταλαντωτή µετρούµενη σε κυµατάριθµους (cm 1 ).

17 ονητική Κίνηση του Μορίου. Τα µόρια στις δονητικές τους καταστάσεις συµπεριφέρονται ως µποζόνια-2 Συνήθως µετράµε την ενέργεια από το χαµηλότερο δονητικό επίπεδο (ɛ 0 = 1 hc ν) και 2 εποµένως µπορούµε να ϑεωρήσουµε ότι q V i = 1 e βvi hc νi =. (26) 1 e βhc νi v i=0 Η Εξίσωση 26 αποδεικνύεται εφαρµόζοντας τον τύπο άθροισης µιας γεωµετρικής προόδου µε όρους (x) vi = (e βhc νi ) vi. ηλαδή, qi V = 1 + x + x 2 + x = 1 1 x. (27) Στη στατιστική Bose-Einstein η ελεύθερη ενέργεια για τις δονήσεις ισούται M ( ) βa V = ln q V 1 M = ln = ln(1 e βhc νi ) (28) 1 e βhc νi i=1 i=1

18 ονητική Κίνηση του Μορίου. Τα µόρια στις δονητικές τους καταστάσεις συµπεριφέρονται ως µποζόνια-3 Εάν συµπεριλάβουµε και τη ϑεµελιώδη δονητική κατάσταση η συνάρτηση επιµερισµού γράφεται πιο κοµψά ως q V i = v i=0 e β(vi+1/2)hc νi = e βhc νi/2 1 e βhc νi = 1. (29) e βhc νi/2 e βhc νi/2 ή q V i = 1 2 sinh(βhc ν = 1 ( ) (30) i/2) 2 sinh ωi 2k B T

19 Ηλεκτρονιακές καταστάσεις του µορίου q E = l g le βɛe l, (31) όπου g j ο αριθµός εκφυλισµού της ηλεκτρονιακής κατάστασης j µε ενέργεια ɛ E j. Συνήθως, οι χηµικές αντιδράσεις γίνονται σε ϑερµοκρασίες στις οποίες τα µόρια ϐρίσκονται στη ϑεµελιώδη ηλεκτρονιακή κατάσταση µε εκφυλισµό g j = 1. Αρα, q E = 1 εάν υποθέσουµε ɛ E 0 = 0.

20 Τα ηλεκτρόνια ϑεωρούµενα ως ιδανικό αέριο συµπεριφέρονται ως ϕερµιόνια. Κάθε ϕερµιόνιο µπορεί να ϐρίσκεται µόνο σε µία κατάσταση. Εποµένως, κάθε κατάσταση i µπορεί να είναι ή να µην είναι κατειληµµένη (n i = 0, 1) και η συνάρτηση επιµερισµού υπολογίζεται από 1 qi e = e βniɛi = 1 + e βɛi (32) n i=0 Για ένα σύνολο M καταστάσεων έχουµε q e = M qi e. (33) Για παράδειγµα στη στατιστική Fermi-Dirac η ελεύθερη ενέργεια δίνεται από τον τύπο βa = ln q e = i=1 M ln(1 + e βɛi ). (34) Εάν τα ϕερµιόνια συµπεριφέρονται ως αρµονικοί ταλαντωτές µε ιδιοσυχνότητες ±ω i/2, τότε η συνάρτηση επιµερισµού γράφεται i=1 q e i = e βωi /2 + e βωi /2 = 2 cosh(βω i /2) (35)

21 Einstein για κρυστάλλους Κάθε κρύσταλλος ϑεωρείται ως ένα γιγαντιαίο µόριο µε ένα σύνολο από επιτρεπτές κβαντοµηχανικές καταστάσεις που έχουν ενέργειες E j. Η περιγραφή αυτή ισχύει τόσο για µέταλλα όσο και για οµοιοπολικούς και ιοντικούς κρυστάλλους. Ολες η ϑερµοδυναµικές ιδιότητες ενός κρυστάλλου µπορούν να προκύψουν από τη δονητική συνάρτηση επιµερισµού : q C = 3M 6 i=1 q C i = 3M 6 i=1 ( v=0 e (v+ 1 2 )hνi k B T ) = 3M 6 i=1 hνi e 2k B T 1 e hνi k B T Θεωρώντας όλες τις συχνότητες των ϕωνονίων ίσες µε ν i = ν E και αγνοώντας τον παράγοντα 6 ο λογάριθµος της συνάρτησης επιµερισµού γράφεται ως ln q C = 3MhνE 2k BT 3M ln ( 1 e hν E k B T ) (36) (37) ή ln q C = 3MΘE 2T 3M ln ( 1 e Θ E T ) (38) Θ E = hνe k B

22 Υπολογισµός Εσωτερικής Ενέργειας και Θερµοχωρητικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ ( ) ln q U C = k BT 2 C T V,N = 3 3kBMΘE kbmθe + 2 e Θ E T 1 (39) ΘΕΡΜΟΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ ( ) ( UC ΘE C V = = 3Mk B T V,N T ) 2 e Θ E T ( ) 2 (40) e Θ E T 1 Για υψηλές ϑερµοκρασίες µπορούµε να προσεγγίσουµε τη ϑερµοχωρητικότητα ως C V ( ΘE = 3Mk B T ) Θ E T +... ( 1 + ΘE T + 1 ) 2 3Mk B (41) ηλαδή, ισχύει ο νόµος της ισοκατανοµής για τη δονητική ενέργεια όπως δίνεται για σύστηµα αποτελούµενο από 3M αρµονικούς ταλαντωτές.

23 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑ Β8 : Θερµοχωρητικότητες Μετάλλων 1 Σε χαµηλές ϑερµοκρασίες η C V γίνεται ανάλογη προς e Θ E T /T 2, και για T 0 ο εκθετικός παράγοντας υπερτερεί και έτσι C V 0 σε συµφωνία µε τα πειραµατικά δεδοµένα. 2 Για ενδιάµεσες ϑερµοκρασίες η συνάρτηση αυξάνει όσο αυξάνεται η T πλησιάζοντας το όριο του νόµου της ισοκατανοµής, 3Mk B. 3 Στη ϑεωρία Debye και σε χαµηλές ϑερµοκρασίες ϐρίσκουµε C V = 12 ( ) T 3 5 MkBπ4 T 3 (42) Θ D (http://en.wikipedia.org/wiki/debye_model)

24 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑ Β8 : Θερµοχωρητικότητες Μετάλλων 1 Μελετείστε προσεκτικά τα δύο κεφάλαια του Atkins για τη µοριακή στατιστική µηχανική P. W. Atkins, Φυσικοχηµεία, Τόµος ΙΙ, Κεφάλαια 21 και 22, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης 2 Εξηγείστε τη συµµετρία της οµοτιµίας (parity) των ιδιοκαταστάσεων ενός κβαντικού συστήµατος. 3 Τι ονοµάζουµε Μποζόνια και τι Φερµιόνια. 4 Εξηγείστε τι συµβαίνει στη δονητική συνάρτηση επιµερισµού όταν η ϑερµοκρασία τείνει στο µηδέν και στο άπειρο. 5 Υπολογίστε τη συνάρτηση επιµερισµού για τα δύο πρώτα κβαντικά επίπεδα του αρµονικού ταλαντωτή και ϐρείτε τη συµπεριφορά της σε ϑερµοκρασία µηδέν και άπειρο.

ΜΑΘΗΜΑ - VI ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Ι (ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ) Α. ΑΣΚΗΣΗ Α3 - Θερµοχωρητικότητα αερίων Προσδιορισµός του Αδιαβατικού συντελεστή γ

ΜΑΘΗΜΑ - VI ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Ι (ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ) Α. ΑΣΚΗΣΗ Α3 - Θερµοχωρητικότητα αερίων Προσδιορισµός του Αδιαβατικού συντελεστή γ ΜΑΘΗΜΑ - VI ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Ι (ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ) ΑΣΚΗΣΗ Α3 - Θερµοχωρητικότητα αερίων Προσδιορισµός του Αδιαβατικού συντελεστή γ Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης, και Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Copyright, Οκτώβριος 2011, Π. Μουστάνης, Eκδόσεις Zήτη

Copyright, Οκτώβριος 2011, Π. Μουστάνης, Eκδόσεις Zήτη ISBN 978-960-456-304-3 Copyrigt, Οκτώβριος 20, Π. Μουστάνης, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (N.22/993 όπως έχει τροποποιηθεί και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ - XI ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗ Υ1 - e-(αλ)χημεια και Μ

ΜΑΘΗΜΑ - XI ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗ Υ1 - e-(αλ)χημεια και Μ ΜΑΘΗΜΑ - XI ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗ Υ1 - e-(αλ)χημεια και ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΜΟΙΩΣΕΙΣ Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης, και Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής οµής και Λέιζερ, Ιδρυµα Τεχνολογίας και Ερευνας, Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝ. Ι. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ. Τοµέας Φυσικών Επιστηµών Σχολή Ναυτικών οκίµων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ Β ΕΚ ΟΣΗ

ΚΩΝ. Ι. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ. Τοµέας Φυσικών Επιστηµών Σχολή Ναυτικών οκίµων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ Β ΕΚ ΟΣΗ ΚΩΝ. Ι. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Τοµέας Φυσικών Επιστηµών Σχολή Ναυτικών οκίµων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ Β ΕΚ ΟΣΗ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ 1 ii ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το βιβλίο αυτό απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 5. Η εσωτερική ενέργεια Τα υλικά σώµατα αποτελούνται από δοµικούς λίθους, δηλαδή άτοµα, ιόντα ή µόρια. Kάθε δοµικός λίθος σώµατος διαθέτει δυναµική και κινητική ενέργεια.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Τι είναι αέριο; Λέμε ότι μία ουσία βρίσκεται στην αέρια κατάσταση όταν αυθόρμητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια (όπως ορίζεται στη μελέτη της μηχανικής τέτοιων σωμάτων): Η ενέργεια που οφείλεται σε αλληλεπιδράσεις και κινήσεις ολόκληρου του μακροσκοπικού σώματος, όπως η μετατόπιση

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής

Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής Ε. Φωκίτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ατοµική και Μοριακή Φυσική 1. Εισαγωγή 2. Πολυηλεκτρονιακά άτοµα: Ταυτόσηµα σωµατίδια,συµµετρικές και αντισυµµετρικές κυµατοσυναρτήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΖΩΝΕΣ Το ηλεκτρικό πεδίο Εξ ορισµού ηλεκτρικό πεδίο είναι ο χώρος που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Κβαντική Μηχανική ΙΙ - Περιλήψεις, Α. Λαχανάς

Κεφάλαιο 1. Κβαντική Μηχανική ΙΙ - Περιλήψεις, Α. Λαχανάς Κεφάλαιο 1 Κβαντική Μηχανική ΙΙ - Περιλήψεις, Α. Λαχανάς 2 Κβαντική Μηχανική ΙΙ - Περιλήψεις, Α. Λαχανάς 1.1 Ατοµο του Υδρογόνου 1.1.1 Κατάστρωση του προβλήµατος Ας ϑεωρήσουµε πυρήνα ατοµικού αριθµού Z

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ένα προχωρημένο μάθημα για φυσικούς, μαθηματικούς και επιστήμονες πληροφορικής E-BOOK ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 28. Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα

Άσκηση 28. Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα Άσκηση 28 Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα 28.1 Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι η µελέτη των στάσιµων ακουστικών κυµάτων µέσα σε ηχητικό σωλήνα. Θα καταγραφεί το στάσιµο κύµα ακουστικής πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντοµηχανική ΙΙ. Πρόχειρες σηµειώσεις του µαθήµατος

Κβαντοµηχανική ΙΙ. Πρόχειρες σηµειώσεις του µαθήµατος Κβαντοµηχανική ΙΙ Πρόχειρες σηµειώσεις του µαθήµατος Κωνσταντίνος Φαράκος, Αν. Καθηγητής Τοµέας Φυσικής Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 6 Ιανουαρίου 011

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις έννοιες. Θ.1 Άτομα

Θεμελιώδεις έννοιες. Θ.1 Άτομα Θεμελιώδεις έννοιες Η Χημεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την ύλη και τις μεταβολές που αυτή υφίσταται. Η Φυσικοχημεία είναι ο κλάδος της χημείας που θεμελιώνει και αναπτύσσει τις βασικές της αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑ ΩΝ (SI) Χρόνος βασική µονάδα το δευτερόλεπτο (s) Ορίζεται ως η χρονική διάρκεια 9192631770 κύκλων ακτινοβολίας για µια συγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα

2 Φωτογραφία εξωφύλλου: Κυµατοσυνάρτηση για ένα ηλεκτρόνιο στο άτοµο του Η.

2 Φωτογραφία εξωφύλλου: Κυµατοσυνάρτηση για ένα ηλεκτρόνιο στο άτοµο του Η. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ» ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα Περιεχόμενα 1.1. Ιστορική εξέλιξη των αντιλήψεων για τα άτομα 1.2. Η φύση του φωτός. Τα φάσματα των στοιχείων 1.3. Κυματομηχανική θεώρηση 1.4. Η εξίσωση Schröedinger 1.5. Πολυηλεκτρονικά άτομα 1.6. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ 3. ΕΝΝΟΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ και ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η ενεργειακή κατάσταση των δοµικών λίθων ενός φυσικού συστήµατος (στερεού σώµατος, υγρού ή αερίου) και οι µεταβολές της

Διαβάστε περισσότερα

Κ Β Α Ν Τ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η Σ

Κ Β Α Ν Τ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η Σ Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ Κ Β Α Ν Τ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΦΑΕΛΟΣ E. ΙΩΑΝΝΗΣ Π Α Τ Ρ Α 0 0 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η πραγµατοποίηση αυτού του σεµιναρίου στο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης

Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης ιπλωµατική εργασία των φοιτητών Αγαθοκλέους Θεόφιλος Περικλεούς Τζούλια Χαραλάµπους Σωτήρης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ 1. Τι εννοούµε λέγοντας θερµοδυναµικό σύστηµα; Είναι ένα κοµµάτι ύλης που αποµονώνουµε νοητά από το περιβάλλον. Περιβάλλον του συστήµατος είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΝΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΜΗ

ΦΩΤΟΝΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΜΗ ΦΩΤΟΝΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΜΗ Στην κλασσική θεωρία του φωτός η συχνότητα είναι ένα κυµατικό χαρακτηριστικό, που δεν παίζει κανένα ρόλο στις ενεργειακές δοσοληψίες ύλης και ακτινοβολίας (όπως επίσης εκποµπή-απορρόφηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ I

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ I AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ I ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΤΕΡΕΑ: ΔΟΜΗ, ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. h 2 B = 1 + A = Για τις περιοχές A : x < 0, B : x > 0 η εξίσωση Schroedinger θα έχει τη μορφή της ελεύθερης εξίσωσης, αφού V(x) = 0:

Άσκηση 1. h 2 B = 1 + A = Για τις περιοχές A : x < 0, B : x > 0 η εξίσωση Schroedinger θα έχει τη μορφή της ελεύθερης εξίσωσης, αφού V(x) = 0: Άσκηση 1 Για τις περιοχές A : x < 0, B : x > 0 η εξίσωση Schroediger θα έχει τη μορφή της ελεύθερης εξίσωσης, αφού Vx = 0: Ψ A + κ Ψ A = 0 Ψ B + κ Ψ B = 0 Για το σημείο x = 0 η εξίσωση Schroediger θα είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΔΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΔΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΒΑΘΜΙΔΑΣ Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μαθηματικών ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΔΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΒΑΘΜΙΔΑΣ Μεταπτυχιακή Εργασία Κρηνίδη Ειρήνη-Δανάη Επιβλέπων καθηγητής Αντώνης Στρέκλας Πάτρα 013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η μεταπτυχιακή μου εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Κεφάλαιο 1: ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Κεφάλαιο 1: ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε στις ιδιότητες και στους θεμελιώδεις νόμους της ακτινοβολίας και στη συνέχεια, στο Κεφάλαιο 2 θα εξετάσουμε την μετάδοση θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΖΟΥΔΗΣ Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 Σεπτεμβρίου 2011 2 Περιεχόμενα 1 Βασικές έννοιες Θερμιδομετρίας 5 1.1 Θερμική Αλληλεπίδραση.....................

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΥΛΗ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΥΛΗ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Παρά τις σημαντικές φιλοσοφικές προσεγγίσεις σε θέματα φυσικών φαινομένων από τους αρχαίους Έλληνες επιστήμονες, η σύγχρονη επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

e-(αλ)χημεια και ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

e-(αλ)χημεια και ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ e-(αλ)χημεια και ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ Σταύρος Κ. Φαράντος Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης, και Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής οµής και Λέιζερ, Ιδρυµα Τεχνολογίας και Ερευνας - Ελλάς, Ηράκλειο 711 10, ΚΡΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια: Εσωτερική ενέργεια: Το άθροισμα της κινητικής (εσωτερική κινητική ενέργεια ή θερμική ενέργεια τυχαία, μη συλλογική κίνηση) και δυναμικής ενέργειας (δεσμών κλπ) όλων των σωματιδίων (ατόμων ή μορίων) του

Διαβάστε περισσότερα