Μεζαιαδίλε/ ζνπιθαζαιαδίλε ζηηο ΗΦΝΔ- πξνθπιάμεηο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεζαιαδίλε/ ζνπιθαζαιαδίλε ζηηο ΗΦΝΔ- πξνθπιάμεηο"

Transcript

1 Μεζαιαδίλε/ ζνπιθαζαιαδίλε ζηηο ΗΦΝΔ- πξνθπιάμεηο Αξραύιεο Δκ Δπηκ Α Α γαζηξ/θε θιηληθή επαγγειηζκόο Mesalazine (INN, BAN)=mesalamine (USAN) = 5-aminosalicylic acid (5-ASA)

2 Γειώλσ όηη δελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ (conflict of interest)

3 ζνπιθαζαιαδίλε κεζαιαδίλε Γξαζηηθή νπζία κεζαιαδίλε Άγλσζηνο κεραληζκόο Μεηαβνιή ησλ επθιεγκνλσδώλ κεηαβηβαζηώλ ζην βιελλνγόλν? αξαρηδoληθό νμύ επηπέδσλ πξνζηαγιαλδηλώλ θαη ιεπθνηξηελώλ (Lb4), DNA ιεπθώλ αηκνζθαίξησλ. Πξνζθόιιεζε ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ Μείσζε επθιεγκνλσδώλ θπηηαξνθηλώλ (όπσο ησλ il 1, tnf a, ΝF kb). Γεζκεπηήο ειεύζεξσλ ξίδσλ νμπγόλνπ. κεραληζκόο δξάζεο νπιθαζαιαδίλε έρεη αληηκηθξνβηαθή δξάζε

4 ΜΟΡΦΔ Από ηνπ ζηόκαηνο ύκπινθα κόξηα ζνπιθαζαιαδίλε(+ζνπιθαπηξηδηλε) νιζαιαδίλε (+κεζαιαδίλε) κπαιζαιαδίλε (+αδξαλέο) Από ην νξζό ππόζεηα έλεκα αθξόο Μεζαιαδίλε επηθάιπςε κε χρονο- εμαξηώκελε απνδέζκεπζε ph εμαξηώκελε απνδέζκεπζε ΜΜΥ

5 Απειεπζέξσζε κεζαιαδίλεο αλάινγα κε ηύπν ηόκαρνο λήζηηδα εηιεόο παρύ έληεξν ζνπιθαζαιαδηλε νιζαιαδηλε κπαιζαιαδηλε MMX 5-ASA eugradit S 5-ASA eugradit L 5-ASA Υξνλν εμαξηώκελεο απνδέζκεπζεο 5-ASA* Τπόζεηα = εθαηνζηά από δαθηύιην Αθξόο*, έλεκα έσο ηελ ζπιεληθή θακπή * Γελ θπθινθνξεί ζηελ ειιάδα

6 Μεζαιαδίλε απνηειεζκαηηθόηεηα

7 ελεξγόο λόζνο /κνλνζεξαπεία από ηνπ ζηόκαηνο αγσγή Ελκώδης Κολίτις Hπηα κέηξηα λόζνο νπιθαζαιαδίλε ηαδηαθή εηζαγσγή ηεο αξρηθά ζε 2 g/d θαη αμηνιόγεζε κεηά 2 εβδ. θαη 4 g/d θαη επαλαμηνιόγεζε. Θεσξεηηθά ζηαδηαθά έσο 6 g/d ή κέρξη λα εκθαληζζεί παξελέξγεηα Ζ 5-ASA έρεη δνζνεμαξηώκελε δξάζε Απνηειεζκαηηθόηεξε ηνπ placebo, Απνηειεζκαηηθόηεξε (?) θαη αζθαιέζηεξε ηεο ζνπιθαζαιαδίλεο Γόζε >2g/d (2.4, 3.0, 4.8g/d)

8 Ford ajg 11 Δπίηεπμε ύθεζεο κε 5-asa ζε ελεξγό ΔΚ Ελκώδης κολίτις ΝΝΣ=6

9 Τςειή δόζε 5-asa ζε ελεξγό ΔΚ vs. Υακειήο- Σππηθήο, Ελκώδης κολίτις >2g/d απνηειεζκαηηθόηεξεο <2g/d kruis Clin gastr hepat 03 κεγαιύηεξε δόζε ρξήζηκε ζε αλζεθηηθή λόζν ή κε αλάγθε γηα ζηεξνεηδή ή πνιιαπιά θάξκαθα sandborn gastroenter 09 Γξεγνξόηεξε αληαπόθξηζε Οrchard APT 11, κεγαιύηεξε ελδνζθνπηθή βειηίσζε Lichtenstein APT 11 ρακειήο ηππηθήο Ford AJG 11

10 Ford AJG 11 ηνπηθή ρνξήγεζε κεζαιαδίλεο Ελκώδης κολίτις Ύθεζε ζε έσο >90%. Πεξηθεξηθή λόζνο 5-asa> ελεκα ζηεξνεηδώλ Marshall JK, Gut 1997 πλδπαζκόο βνεζά πεξηθεξηθή (από ηνπ ζηόκαηνο + από ηνπ νξζνύ) Δίηε θαη πην εθηεηακέλε(από ηνπ ζηόκαηνο + από ηνπ νξζνύ) ε βαξηά πξνζβνιή ε ηνπηθή ζεξαπεία βνεζά (όρη όκσο από ην ζηόκα) Όκσο ζνπιθαζαιαδίλε POs + ζηεξνεηδή = ζηεξνεηδή

11 Β Γηαηήξεζε ηεο ύθεζεο Ελκώδης κολίτις

12 Τςειή ή ρακειή δόζε ζαλ ζεξαπεία ζπληήξεζεο ΔΚ Ελκώδης κολίτις

13 πληήξεζε κε ηνπηθά 5-asa Ελκώδης κολίτις Ford clin gastr &hepat 12

14 Άιιεο δξάζεηο Ελκώδης κολίτις ΔΚ απμάλεη θίλδπλν γηα θαξθίλν παρένο εληέξνπ ζε κειέηεο βξέζεθε όηη ε 5-asa κεηώλεη ην θίλδπλν απηό Velayos, Am J Gastroenterol 2005 Όρη όκσο ζε άιιεο κειέηεο Bernstein CN Am J Gastroenterol 2011 Δίλαη δξαζηηθά γηα κέηξηα ήπηα πεξηθεξηθή αξζξίηηδα ηδίσο ε ζνπιθαζαιαδίλε όρη όκσο ζε επηζεηηθή κνξθή ελώ ε δξάζε ζε αμνληθή κνξθή αξζξίηηδαο είλαη νξηαθή θαζώο θαη ζαλ πξόιεςε εκθάληζεο ηεο αξζξίηηδα Rodríguez-Reyna, W J G 2009

15 Ford AJG 11 Δπίηεπμε ύθεζεο/βειηίσζεο ζε λ crohn νπιθαζαιαδίλε > κεζαιαδίλεο Νόσος Crohn

16 5-asa 4.5 gr vs. budesonide 9 mg ζε ήπηα-κέηξηα λ crohn Νόσος Crohn Tromm Gastroenterol 11

17 5-asa ζε ελεξγό N crohn Νόσος Crohn ACG* θαη BSG** ζπληζηνύλ ηελ κεζαιαδίλε ζαλ αξρηθή ζεξαπεία. ECCΟ # ECCO δελ ζπζηήλεη ηελ ρξήζε ηεο *Hanauer Am J Gastroenterol **Carter Gut 2004 #Travis Gut 2006

18 Ford AJG 11 Γηαηήξεζε ηεο ύθεζεο Νόσος Crohn Υξεζηκνπνηείηαη ζαλ ζεξαπεία ζπληήξεζεο Διάρηζηε βηβιηνγξαθηθή ππνζηήξημε γηα παξόκνηα ζηξαηεγηθήford. Am J Gastroenterol 2011 Τπεξέρεη ηνπ Placebo ζηελ πξόιεςε ηεο κεηεγρεηξεηηθήο ππνηξνπήοdoherty Cochrane Database Syst Rev όκσο κηθξή απνηειεζκαηηθόηεηα Παξόκνηαο (αλ)απνηειεζκαηηθόηεηαο κε ζεηνπνπξίλεο ζηελ πξόιεςε θιηληθήο ππνηξνπήο ζε αζζελείο κε ελδνζθνπηθή ππνηξνπή Reinisch Gut 2010;

19 Μεζαιαδίλε ζνπιθαζαιαδίλε Αζθάιεηα

20 ζνπιθαζαιαδίλε Γνζνεμαξηώκελεο θαη ηδηνζπγθξαζηαθέο παξελέξγεηεο λαπηία, πνλνθέθαινο, ππξεηόο, εμάλζεκα θαη ππνγνληκόηεηα (ζηνπο άξξελεο). πρλέο ζε δόζε >4g/d (πξνηηκάηαη ε ζηαδηαθή αύμεζε δόζε) Γπζαπνξξόθεζε θπιηθνύ (ζπκπιήξσκα)

21 νπιθαζαιαδίλε παξελέξγεηεο Αιιεξγία ζε ζνπιθνλακίδεο Έιιεηςε G6PD Δμάλζεκα, λαπηία, θεθαιαιγία, αηκόιπζε Αθνθθηνθπηηαξαηκία Πξώηνπο κήλεο ζεξαπείαο ζπλήζσο θαη εμάλζεκα ππξεηόο Αιιά θαη ζ Stevens Johnson, αηκόιπζε, απιαζία, θπάλσζε, παγθξεαηίηηδα, πλεπκνλίηηδα, ΔΛ ηέλσζε ΛΔ πξώηκε απνδέζκεπζε

22 εκαληηθέο αλεπηζύκεηεο αληηδξάζεηο >10%: 1. ΚΝ : θεθαιαιγία (2% -35%), πόλνο ( 14%) Μεζαιαδίλε 2. ΓΔ: πόλνο (1% -18%), εξπγέο (16%), λαπηία(3%-13%) 3. Αλαπλεπζηηθό : θαξπγγίηηο (11%) 1% to 10%: 1. Καξδηαγγεηαθό : πξνθάξδην άιγνο (3%), πεξηθεξηθό νίδεκα (3%),αγγενδηαζηνιή ( 2%) 2. Κεληξηθό λεπξηθό ζύζηεκα: Εάιε (2% - 8%), ππξεηόο (1% έσο 6%), ξίγε (3%), θαθνπρία (2% έσο 3%),θόπσζε (<3%), ίιηγγνο (<3%), άγρνπο ( 2%),εκηθξαλία ( 2%),λεπξηθόηεηα ( 2%), αϋπλία (2%), 3. Γεξκαηνινγηθέο: Δμάλζεκα (1%-6%), θλεζκόο (1%-3%), αισπεθία (<3%), αθκή (1%-2%) 4. Δλδνθξηληθέο & κεηαβνιηθέο: απμεκέλα Σξηγιπθεξίδηα (<3%) 5. Γαζηξεληεξηθέο: Γηάξξνηα (2%-8%), δπζπεςία (1%-6%), κεηεσξηζκόο (1%-6%), δπζθνηιηόηεηα (5%), έκεηνο (1%-5%), παξόμπλζε θνιίηηδαο (1%-3%), πξσθηηθή αηκνξξαγία (<3%), θνηιηαθή δηάηαζε ( 2%), γαζηξεληεξίηηδα ( 2%), γαζηξεληεξηθή αηκνξξαγία ( 2%), αλσκαιίεο ησλ θνπξάλσλ ( 2%), ηεηλεζκό ( 2%), νξζνύ πόλν (1%-2%), αηκνξξνΐδεο (1%) 6. πνιπνπξία ( 2%) 7. αηκαηνινγηθά : κείσζε αηκαηνθξίηε (<3%) 8. επαηηθή Γπζιεηηνπξγία: Υνινζηαηηθή επαηίηηδα (<3%), απμεκέλεο ηξαλζακηλάζεο (<3%), 9. Σνπηθά: πόλνο θαηά ηνλ ππνθιπζκό (1%) 10. Μπνζθειεηηθό : πόλνο ζηελ πιάηε (1%-7%), αξζξαιγία ( 5%), ππεξηνλία (5%), κπαιγία (3%), παξαηζζεζία ( 2%),αδπλακία ( 2%), αξζξίηηδα (2 %), ην πόδη /πόλν ζηηο αξζξώζεηο (2%) 11. Οθζαικηθέο: αλσκαιίεο όξαζεο ( 2%), επηπεθπθίηηδα (2%) 12. Οπο: εκβνέο (<3%), πόλνο( 2%) 13. Nεθξνί : αύμεζε θξεαηηλίλεο (<3%), αηκαηνπξία (<3%) 14. Αλαπ/ηθό:θαξπγγίηηδα (<4%),δύζπλνηα (<3%),βξνγρίηηδα ( 2%),ηγκνξίηηδα( 2%),βήραο( 2%) 15. Γηάθνξα:Γξηππώδε ζύλδξνκν (1% -5%), ινίκσμε ( 2%), εθίδξσζε (3%), ζ. δπζαλεμίαο (3%)

23 <1% (Πεξηνξίδεηαη ζε ζεκαληηθό ή απεηιεηηθέο γηα ηε δσή) Αθνθθηνθπηηαξαηκία, ιεπθσκαηνπξία, απμεκέλε αιθαιηθή θσζθαηάζε, άγρνο, αλαηκία, αγγεηννίδεκα, απιαζηηθή αλαηκία, επηδείλσζε ηνπ άζζκαηνο, αύμεζε ηεο ρνιεξπζξίλεο, αηκαηεξή δηάξξνηα, αύμεζε BUN, ρνινζηαηηθόο ίθηεξνο, ρνινθπζηίηηδα, θαξκαθεπηηθόο ππξεηόο, δπζνπξία, νίδεκα, εσζηλνθηιία, εσζηλνθηιηθή πλεπκνλία, νδώδεο εξύζεκα, νίδεκα ηνπ πξνζώπνπ, θπςειηδίηηδα ίλσζε, γαζηξεληεξηθή αηκνξξαγία, απμεκέλε GGT, θνθθηνθπηηαξνπελία, ζύλδξνκν Guillain-Barré, επαηηθή αλεπάξθεηα, επαηηθή λέθξσζε, επαηίηηδα, επαηνθπηηαξηθή βιάβε, επαηνηνμηθόηεηα, πλεπκνλίηηδα από ππεξεπαηζζεζία, ππεξ-/ ππόηαζε, δηάκεζε λεθξίηηδα, δηάκεζε πλεπκνλία, ίθηεξνο, Kawasaki-like ζ., LDH απμεκέλε, ιεπθνπελία, lupus-like ζύλδξνκν, ιεκθαδελνπάζεηα, κεηξνξξαγία, ειαρίζησλ αιινηώζεσλ λεθξσζηθό ζύλδξνκν, κπνθαξδίηηδα, λεθξνπάζεηα, λεθξνηνμηθόηεηα, νπδεηεξνπελία, νιηγνζπεξκία, αίζζεκα παικώλ, παγθξεαηίηηδα, παλθπηηαξνπελία, παξαηζζεζία, δηάηξεζε πεπηηθνύ έιθνπο, πεξηθαξδηαθή ζπιινγή, πεξηθαξδίηηδα, πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα, θαξπγγνιαξπγγηθό άιγνο, θσηνεπαηζζεζία, πιεπξίηηδα, πλεπκνλίηηδα, γαγγξαηλώδεο ππόδεξκα, πξσθηηθή πνιύπνδα, λεθξηθή αλεπάξθεηα, απμεκέλε θξεαηηλίλε νξνύ, ζπζηεκαηηθόο εξπζεκαηώδεο ιύθνο, ηαρπθαξδία, ηεηλεζκό, ζξνκβνθπηηαξαηκία, ζξνκβνθπηηαξνπελία, εγθάξζηα κπειίηηδα, Σ- θύκαηνο αλσκαιίεο, αγγεηνδηαζηνιή

24 Μεζαιαδίλε λεθξνπάζεηα Μεζαιαδίλε δελ πξνθαιεί λεθξνπάζεηα ζρεηηδόκελε κε ΜΑΦ Όκσο πεξηπηώζεηο λεθξσζηθνύ ζ., επηδείλσζεο λεθξ. Λεηηνπξγίαο θαη θπξίσο νμείαο δηάκεζνπ λεθξίηηδαο αλαθέξνληαη δηαξθώο ηαθηηθή κέηξεζε θξεαηηλίλεο θαη ε κηθξνζθνπηθή θαη βηνρεκηθή αλάιπζε ησλ νύξσλ κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο θαη αλά 6κελν. πξνζνρή ζε λεθξνπαζείο ή ειηθησκέλνπο αζζελείο Patel Can J Gastr 09

25 κηθξναιβνπκηλνπξία Μηθξναιβνπκηλνπξία (>20 mcg/min) παξνύζα ζε πνιινύο αζζελείο (Λόγσ λόζνπ θαη όρη ηεο ζεξαπείαο?poulou WJG 06).» Υσξίο ζρέζε ηεο νιηθήο δόζεο 5 asa θαη θηλδύλνπ ζηηο πεξηζζόηεξεο κειέηεο αιιά όρη όιεο.

26 Ομεία δηάκεζε λεθξίηηδα ρεηηθά ζπάληα (1:500 αζζελείο, RR=2.48). ηδηνζπγθξαζηαθή αληίδξαζε, αιιά θαη ε δόζε έρεη ξόιν. Κίλδπλνο ζνπιθαζαιαδίλε = 5-asa κηθξόο ν ξόινο ηνπ ηύπνπ ζθεπάζκαηνο ζπλήζσο ζην 1ν ρξόλν (85%), αιιά θαη κεηά έηε ζεξαπείαο πκπηώκαηα ακβιπρξά νύξα : Wbc, alb, ε.β θαη αξγόηεξα creat νξνύ ε κείσζε ηεο θάζαξζεο θξεαηηλίλεο δηαθνπή θαξκάθνπ Έγθαηξε δηάγλσζε 50-80% βειηίσζε, >1y <40% βειηίσζε επί επηκνλήο βηνςία λεθξνύ ζηεξνεηδή +αλνζνθαηαζηαιηηθά κπνξεί λα βνεζήζνπλ Gisbert IBD 07

27 Παξελέξγεηεο: θάξκαθν /λόζνο ransford langman gut 02

28 Αιιειεπηδξάζεηο αληηόμηλα ή αληηεθθξηηηθά (δηαηαξαρή ηνπ ελδναπιηθνύ ph θαη ζπλεπώο πξνβιήκαηα ζηελ ζέζε απειεπζέξσζεο ηνπο), ζεηνπνπξίλεο (παξεκβνιή ζηνλ κεηαβνιηζκό ησλ) Ζπαξίλε--- εκβόιηα αλεκεπινγίαο (Δπίηαζε δξάζεο ) Κνπκαξηληθά (κείσζε ηεο δξάζεο ηνπο)

29 Κύεζε γαινπρία ε έγθπν ππάξρνπλ αξθεηά δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ζνπιθνζαιαδίλεο θαη απμαλόκελα δεδνκέλα γηα 5-asa -Καηεγνξία Β Πξόβιεκα κε ηελ επηθάιπςε θάπνησλ από απηά (DBP): ζθειεηηθέο αλσκαιίεο ζε πεηξακαηόδσα Θειαζκόο: Έρεη αληρλεπζεί ζην κεηξηθό γάια αθόκα θαη κεηά από δηνξζηθή ρνξήγεζε ηνπο απνθπγή?

30 αο επραξηζηώ!

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν 1.2 ύλζεζε Γξαζηηθή νπζία: Νηθνηίλε 1.3 Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν. 1.4 Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία Nicotine

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ 13o ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 2ε ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ Α.Ι. Μαηδεξίδεο, MD, cphd Δηδηθόο Καξδηνιόγνο ύγρξνλε Θεξαπεπηηθή Αληηκεηώπηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ»

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» . ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΑΘΜΑΣΟ: ΜΗΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» Ση ίζρπε έσο ην 2005? GINA 2005 Σαμηλόκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 1 Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ θαξκάθνπ. Αλαζηάδηα Κεή, Δπάγγεινο Λπκπεξόπνπινο, Μσπζήο Διηζάθ Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Βξαρύο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Ο Σ Ε Ο Π Ο Ρ Ω Η Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Δίλαη απνηέιεζκα: α) απμεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ

ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Κ. ΚΑΣΟΤΛΖ ΔΠΗΚ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΗΑ Β ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΦΡΟΓΗΗΧΝ ΚΑΗ ΓΔΡΜΑΣΗΚΧΝ ΝΟΧΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ - Π.Γ.Ν. «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ Πξννδεπηηθή εμειηζζφκελε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1. ORIENS Διζκία ελεγσόμενηρ αποδέζμεςζηρ 10mg/TAB 1.2. ύνθεζη Δπαζηική οςζία : Mizolastine... 10 mg Έκδοσα : Ππξήλαο : Hydrogenated castor

Διαβάστε περισσότερα

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ HPV και Δέπμα Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά HPV - Μεηαδίδνληαη εύθνια - Πξνζβάιινπλ δέξκα θαη βιελλνγόλνπο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα?

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? Δίλαη κηα δηαηαξαρή ησλ αξζξώζεσλ ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από: Γηαηαξαρή ζηελ ζύλζεζε ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ. Φιεγκνλή ηνπ αξζξηθνύ πκέλα. Οζηεόθπηα. Αλαθαηαζθεπή ηνπ ππν-ρόλδξηλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ OLICLINOMEL N4-550Δ, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2.ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ To θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δηαηίζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο 25 o Σπλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Θνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο, Ηζάθε, 29.8-1.9. 2013 «Ζ Θνηλσληθή Παηδηαηξηθή ζην δξόκν γηα ηελ Ηζάθε: αγσγή πγείαο θαη πεξίζαιςε ζηηο απνκνλσκέλεο λεζησηηθέο πεξηνρέο» Οη θνηλσληθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Απνηεινύλ 3 δηαθνξεηηθέο θαθώζεηο ηνπ κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο Αλάινγα κε ηνλ κεραληζκό

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΗΓΑΝΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ; Γ. Κνληνρξηζηφπνπινο Νοσ. «A. Σσγγρός»

ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΗΓΑΝΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ; Γ. Κνληνρξηζηφπνπινο Νοσ. «A. Σσγγρός» ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΗΓΑΝΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ; Γ. Κνληνρξηζηφπνπινο Νοσ. «A. Σσγγρός» ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ Τπεξβνιηθή έθθξηζε ηδξψηα απφ ηνπο εθθξηλείο ηδξσηνπνηνχο αδέλεο ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ Δζηηαθή Πξσηνπαζήο ή ηδηνπαζήο

Διαβάστε περισσότερα

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Α.Ν. ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ Δ.. ΛΟΤΡΗΓΑ Π.Β. ΒΟΤΛΓΑΡΖ Α.Γ. TΔΛΔΠΖ Α.Α. ΓΡΟΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ κοπός ηης

Διαβάστε περισσότερα

Εσρωπαϊκός Οδηγός Σποσδών για ηην Επείγοσζα Ιαηρική

Εσρωπαϊκός Οδηγός Σποσδών για ηην Επείγοσζα Ιαηρική UEMS MULTIDISCIPLINARY JOINT COMMITTEE ΟN EMERGENCY MEDICINE EUROPEAN SOCIETY FOR EMERGENCY MEDICINE Εσρωπαϊκός Οδηγός Σποσδών για ηην Επείγοσζα Ιαηρική Έγγπαθο ηηρ Ομάδαρ Επγαζίαρ για ηον Οδηγό Σποςδών

Διαβάστε περισσότερα

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ.

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ. Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΑΔΡΕΝΑΡΧΗ Οξηζκόο:Η αύμεζε ηεο παξαγωγήο αλδξνγόλωλ πνπ μεθηλά πεξίπνπ ζηελ ειηθία ηωλ 6 εηώλ ζηα θνξίηζηα θαη 7 έηε ζηα αγόξηα πκβαίλεη πην λωξίο ζε άηνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΔΥΟ ΜΙΥΑΛΗ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗ Επιγοναηιδομηπιαίορ πόνορ Αξιολόγηζη Θεπαπεία Ο επηγνλαηηδνκεξηαίνο πόλνο είλαη έλα από ηα πην ζπρλά εκθαληδόκελα επώδπλα ζύλδξνκα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΛΙΣΟΝΙΝΗ ΚΤΡΟΤΔΗ Α.

Η ΚΑΛΙΣΟΝΙΝΗ ΚΤΡΟΤΔΗ Α. Η ΚΑΛΙΣΟΝΙΝΗ Δθθξίλεηαη από ηα παξαζπιαθηώδε θύηηαξα ηνπ ζπξενεηδνύο Γξα θαηαζηαιηηθά ζηνπο νζηενθιάζηεο & ηελ νζηηθή απνξξόθεζε. ηε ζπγθέληξσζε Ca ζην πιάζκα(αληίζεηα από ηελ ΡΣΗ) Παίδεη ξόιν ζηε δηαηήξεζε

Διαβάστε περισσότερα