!"#$%$&'()"*+,$'$%,%"!" !"-.''$+,"/0%*,*0+"! !"1(*$+,*2*("(&'$$'"!" !"34.(&,0+"&+4"5'&*+*+6"!"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!"#$%$&'()"*+,$'$%,%"!" !"-.''$+,"/0%*,*0+"! !"1(*$+,*2*("(&'$$'"!" !"34.(&,0+"&+4"5'&*+*+6"!""

Transcript

1 !"##$%&'%##($)$ &&&&&*$+,-.&!/01&2(!& &&&&&3%/)&$)&4$-)51&6"7"8+&9: +( &;:<= C64A6&'-8-5/#(&5)?&C))%D5+$%)&E-)+/- I$5&A5#(&91&JKL;L&45)&A$#(-,-&5,,M6?$7-&N*FO&P&C+5,Q& 2(%)-&RJ:&LST;&T;=;=<L&P&B5U&R&J:&LST;&T=L:=T E(5)7-&?-+-#+$%)&%Y&8W5+$5,&W5++-/)8&5)?&/-,5+-?&-#%,%7$#5,&W/%#-88-8! 4+5+$8+$#5,&5)5,Q8$8&%Y&8W5+$5,&?5+5! 4$)#-&\#+%Z-/&; 8+ H)$+&E($-Y.&!"#$%&'()*)+)#0!"1(*$+,*2*("(&'$$'"!" 9LL<P9LL:. 4#$-)#-1&H)$D-/8$+Q&%Y&4$-)51&C+5,Q 9LL= 9LL9P9LLJ.&6)5,Q8+&5+&+(-&A$,$+5/Q&C)8+$+"+-&%Y&G-%7/5W(Q&NCGA1&C+5,QO 9LL9.&2%8+P7/5?"5+-&#%"/8-&$)&e5)?8#5W-&6)5,Q8$81&H)$D-/8$+Q&%Y&F5W,-8&B-?-/$#%&CC 8+ &9LL=O1& +"+%/.&2/%Y0&6,-885)?/%&E($5/"##$0 +( &

2 9LLLO ;::S.&4-#%)?5/Q&8#$-)+$Y$#&8#(%%,P,-5D$)7&#-/+$Y$#5+-!"34*,0'"7"#$2$'$$"&(,*8*,9": ' E-*)#-"*2/-"+'9.2*/#2"+',.F2&/#C'B/"#.'!)6G)# '7'?#/5#)&&'2-'?1C&23"+'H)/5#"I1C'JEKL'MNOPQR ' ' ' 0/;/#.2-"*2-5'9.2*/# '7'A/%#-"+'/D'S)5)*"*2/-'432)-3)'fCB.&90J<Tg ',&&/32"*)'9.2*/#'1&,II+2).'S)5)*"*2/-'432)-3)'fCB.&;0JL=g ' H%)&*'9.2*/# '-Y-/--&H+/G"+'93/+/5C'"-.'B2/5)/5#"I1C&fCB.&=0:;Jg& '-Y-/--&0/-&)#F"*2/-'B2/+/5C&fCB.&S0TTTg& '-Y-/--&93/5#"I1C'fCB.&S0JK=g '-Y-/--&T2F)#&2*C'"-.'T2&*#2G%*2/-&&fCB.&S099Sg '-Y-/--&9-F2#/-6)-*"+'?/++%*2/-'fCB.&J0S9Tg '-Y-/--&U"-.&3"I)'93/+/5C&fCB.&J09:Jg '-Y-/--&B2/5)/&32)-3)&&fCB.&J09STg '-Y-/--&A/%#-"+'/D'S)5)*"*2/-'432)-3)'fCB.&90J<Tg '-Y-/--&U"-.&3"I)'"-.'8#G"-'?+"--2-5&fCB.&90;<Lg& '-Y-/--&B2/.2F)#&2*C'"-.'0/-&)#F"*2/-&fCB.&90LTTg '-Y-/--&93/+/523"+'!/.)++2-5'fCB.&;0K<;g '-Y-/--&,3*"':)3/+/523"&fCB.&;0TL:g '-Y-/--&?+"-*'93/+/5C'fCB.&;0=T<g '-Y-/--&E-*)#-"*2/-"+'A/%#-"+'/D'H)/5#"I123"+'E-D/#6"*2/-'432)-3)&fCB.&;0=JJg '-Y-/--&A/%#-"+'/D'9-F2#/-6)-*"+'!"-"5)6)-*'fCB.&;0SLKg '-Y-/--&,II+2).'S)5)*"*2/-'432)-3)'fCB.&;0JS:g '-Y-/--&93/+/523"+'E-D/#6"*23&'fCB.&;09::g '-Y-/--&A/%#-"+'/D'9"#*1'4C&*)6'432)-3)&fCB.&L0K;:g '-Y-/--&0/66%-2*C'93/+/5C&fCB.&L0<:9g '-Y-/--'?+"-*'B2/&C&*)6&&fCB.&L00<SSg '-Y-/--&<)*+"-.&'93/+/5C'"-.'!"-"5)6)-*' 3%%d&/-D$-]-/1&E&I#&'= *& 3%%d&/-D$-]-/7'93/&32)-3)'fCB.&;0;;<g ' 01"2#6"-'1 & e5)?8#5w- & >#%,%7Q & 5)? & 3$%7-%7/5W(Q & 4-88$%)1 & & 4%#$-+Q & %Y & >#%,%7Q1 & GYc & SL+(& 6))$D-/85/Q&A--+$)7&9L;L1&G$-88-)1&6"7"8+&JL +( /? &9L;L ' 01"2#6"-'1&C)+-/)5+$%)5,&E%)Y-/-)#-&%)&3$%?$D-/8$+Q&E%)8-/D5+$%)&58&5&'-)-]5Z,-&'-8%"/#-1&'5]5,W$)?$P

3 ' 01"2#6"-'1 & & 4-)8$)7 & \/5, & 4-88$%)1 & :;8+ & >#%,%7$#5, & 4%#$-+Q & %Y & & N>46O & 6))"5, & A--+$)71& ;'-0+6'$%%"/&',*(*/&,*0+"&%"%/$&>$'";' J/?&9L;L 9LL<. & C)+-/)5+$%)5, & #%)Y-/-)#- & ^A%)$+%/$)7 & +(- & >YY-#+$D-)-88 & %Y & F5+"/- & E%)8-/D5+$%)a1 & 4]$88 & B-?-/5,& 9LL<.&C)+-/)5+$%)5,&E%)Y-/-)#-&%)&3$%?$D-/8$+Q&E%)8-/D5+$%)&58&5&'-)-]5Z,-&'-8%"/#-&%Y&25d$8+5)1&H)$D-/8$+Q& 9LLS.&;S+(&F5+$%)5,&E%)7/-88&%Y&+(-&C+5,$5)&>#%,%7$#5,&4%#$-+Q&1&4$-)5&NSPT&\++%Z/-&9LLSO 9=&9LLSO 9LLJ.&<5&E%)Y-/-)[5&64C*61&I-/%)5&N\#+%Z-/1&9KPJL&9LLJO 9LL;. & B$/8+ & C)+-/)5+$%)5, & j%/d8(%w & %) & +(- & 6)5,Q8$8 & %Y & & & 4-)8$)7 & & */-)+%& " 2/%m-#+.&A-+(%?8&Y%/&$)?$D$?"5+$)7&5)?&#%)8-/D$)7&7-%8$+-8&$)&+(-&4$-)5&2/%D$)#- " >U+-/)5,&B")?$)7.&B%)?5[$%)-&A%)+-&?-$&258#($&?$&4$-)5& " " " %YYO " " >U+-/)5,&B")?$)7.&>?$W%]-/1&H)$D-/8$+Q&%Y&*%/$)%&NC+5,QO " 2/%m-#+&2/$)#$W5,&C)D-8+$75+%/.&!/0&G$%/7$%&3/")$5,+$ " " " 2/%m-#+.&A%)$+%/$)7&\[%)-&$)&B%/-8+8&%Y&4%"+(Pj-8+-/)&>"/%W-& " >U+-/)5,&B")?$)7.&>"/%W-5)&H)$%)&N>H1&HFX>E>O " 2/%m-#+&2/$)#$W5,&C)D-8+$75+%/.&!/0&A5/#%&B-//-++$ " " " 2/%m-#+. & A%)$+%/$)7 & %Y & 3$%?$D-/8$+Q & $) & 4$+- & %Y & & & NF6*H'69LLL & F-+]%/d1& A%3$4CEO " >U+-/)5,&B")?$)7.&2/%D$)#-&%Y&4$-)5 " 2/%m-#+&2/$)#$W5,&C)D-8+$75+%/.&2/%Y0&6,-885)?/%&E($5/"##$& " "

4 " 4W5+$5,&A%?-,$)7&o&3$%?$D-/8$+Q&6/-5& " " 2/%m-#+&2/$)#$W5,&C)D-8+$75+%/.&!/0&6,-885)?/%&E($5/"##$& " " "!"5$&()*+6"&(,*8*,9": >,$85&45)+$&NH)$D-/8$+Q&%Y&4$-)51&C+5,QO1&9LL<P9LL:! B/5)#-8#%&G-/$&NH)$D-/8$+Q&%Y&4$-)51&C+5,QO1&9LLTP9LLK E-&*2*%*'DZ#'4*"*2&*2$7'U%.[25;!"\262+2"-&;8-2F)#&2*]*'!%)-31)-'^H)#6"-C_ e-#+"/-/&$).! -<$!"#"= H)$D-/8$+Q&%Y&4$-)5&NC+5,QO e-#+"/-/&$).! e5)?8#5w-&>#%,%7q&n9ll<p9llk1&;t(&w-/&q-5/o 4(%/+&,-#+"/-8&5+&A58+-/&,-D-,.&! 6)5,Q8$8&5)?&"8-&%Y&D-7-+5+$%)&?5+51&I-7-+5+$%)&E5/+%7/5W(Q&N9LL<O H)$D-/8$+Q&%Y&B,%/-)#-&NC+5,QO e-#+"/-/&$).! GC4P&Z58-?&5)5,Q8$8&5WW,$-?&+%&8W5+$5,&D5/$5Z$,$+Q&N9LLJP9LLKO H)$D-/8$+p&?-,,5&E5,5Z/$5&NC+5,QO e-#+"/-/&$).

5 ! e5)?8#5w-&e(5)7-&n9llso!"h+8*,$4"g$(,.'$%"&+4"1$=*+&'%"! H)$D-/8$+Q&%Y&A%,$8-&NC+5,QO C)D$+-?&e-#+"/-/ N9LL:O C)D$+-?&d-Q)%+-&8W-5d-/&5+&+(-&C)+-/)5+$%)5,&E%)Y-/-)#-&%)&3$%?$D-/8$+Q&E%)8-/D5+$%)&58&5&'-)-]5Z,-& '-8%"/#-1& H)$D-/8$+Q&%Y&'5D-))5&NC+5,QO C)D$+-?&e-#+"/-/& N9LLKO H)$D-/8$+Q&%Y&*%/$)%&NC+5,QO C)D$+-?&e-#+"/-/& N9LLKO GC4.&G'644&GC41&C?/$8$ 4+5+$8+$#8.&' 3$?&*+A9".%$4"%02,D&'$""!"!"H+,$'+&,*0+&A"(0AA&C0'&,0'%"! I'*&+"1J"-&4$I$H040&G-%,%7$#5,&4"/D-Q1&B%/+&E%,,$)8&4#$-)#-&E-)+-/1&9;=L&E-)+/-&6D-01&3,?70&E1&B%/+&E%,,$)81& E%,%/5?%&KL=9TPKK;K1&84, K'$60'9"LJ"-&',$'1&G",Y&E%58+&G-%8W5+$5,&E-)+-/1&*(-&H)$D-/8$+Q&%Y&4%"+(-/)&A$88$88$WW$1&20\0&3%U&<LLL1&<LJ& >0&3-5#(&!/$D-1&\#-5)&4W/$)781&A4&J:=TS1&84, EM,$'"-%0+,0%1&A*6P>e*>&'-8-5/#(&G/%"W&$)&*(-%/-+$#5,&3$%,%7Q&5)?&>#%,%7Q1&e0&>q+Dq8&H)$D-/8$+Q1& 9'!1&8` ;=9S F57W"/&SSLLJJ1&A5(5/58(+/51&E-.2" :LL:=P;=9S1&84, 68#%+&4e=&<2u1&8`& l5)8581&e5]/-)#-1&l5)858&ttls=1'84,'

6 EXk%8s&G"+$s//-[&6Z58#5,&91&>P9KLLT1&A5?/$?1&4I"2- 35)75,%/-&=TLL9S1&E-.2" 1&%%&+"1&&,()*1&k-+&2/%W",8$%)&e5Z%/5+%/Q1&E5,$Y%/)$5&C)8+$+"+-&%Y&*-#()%,%7Q1&SKLL&\5d&G/%D-&!/$D-1& 2585?-)51&E61&:;;L:1&84, 5)0=&%"O0)A6$=.,)1&j4e&4]$88&B-?-/5,&C)8+0&Y%/&B%/-8+1&4)%]&5)?&e5)?8#5W-&'-8-5/#(1&wb/#(-/8+/588-& $3$E.CA*(&,*0+%"!" ;'?))#;#)F2)[).'E-*)#-"*2/-"+'A/%#-"+&'; <3('5*M&NG1G$L</8,/'$G',-(-9-*O.&;; 1*',('JQ$9&W"Z8&58&8$)7,-&5"+(%/x&EB/D2B$7;/B/J.$2'5$K(/J*/J+2A<.1&-/A3+2'O*5$P/9+'2B$('$R<.,(;2B$E*/J+2A<.Q&;&W"Z& 58&Y$/8+&5"+(%/O 1. &'%##($)$1&!01 && 8W-#$-8&/$#()-880&6##-W+-?&ZQ&R0.'+&A"02"U$6$,&,*0+"1(*$+($0&fCB.&90J<Tg&

7 2. &'%##($)$1&!0 6##-W+-?&ZQ&E'06'$%%"*+"E)9%*(&A"K$06'&/)90&fCB.&909T;g 3. &'%##($)$1&!0 9S9=0& 4. +(-&5#+"5,&8-W5/5Z$,$+Q&%Y&,5)?&#%D-/&#,588-80&L//A*$4"3(0A069"&+4"3+8*'0+=$+,&A"#$%$&'()1&K.&J:P=L0 5. &'%##($)$1&!0 &1&35,d-)(%,1&F01&E5/+-/1&G0601&B%%?Q1&G0A0&G$,,-8W$-1&*0j01&h-1&l0401&l5/d1&401&e-D$)1&F01&e"#581& 8W-#+/5, &(-+-/%7-)-$+Q &58&5& W/%UQ&%Y&8W-#$-8 &?$D-/8$+Q.&/-#-)+ & 5?D5)#-8 & 5)?&%W-)&#(5,,-)7-80 &3(0A06*(&A" H+20'=&,*(%1&=.&J;KPJ9:0&fCB.&;09::g 6. &'%##($)$1&!0 &1&F-+-,-/1&A0& H+,$'+&,*0+&A"R0.'+&A"02"#$=0,$"1$+%*+60&fCB.&;0LK:g 7. '$#%++51 &E01&G%?-Y/%$?1 & 401 &'%##($)$1&!0& N9L;LO0 &C)D58$D-)-88 &%Y &3/"88-,8&5,$-)&W,5)+8&$8&/-,5+-? & +%&+(-$/& 8. F57-)?/51&h01 &'%##($)$1&!01&G(5+-1&'0&N9L;LO0 W-%W,-&/-,5+$%)8($W8&$)&+(-&*5?%Z5&6)?(5/$&*$7-/&'-8-/D-&$)&C)?$50&I*0A06*(&A"-0+%$'8&,*0+1&;SJ.&9:LLP9:LK0& fcb.&j0;t<g 9. &'%##($)$1 &!0 && N9L;LO0 &>#%,%7Q&%Y&2%W",5+$%)8&5)? 3(0%(*$+($1&;<.&99TP99<0&fCB.&;0;;<g& 10. F57-)?/51& h01 &'%##($)$1&!01& G(5+-1&'01& 301& 25/--+(1& 40& N9L;LO0 &688-88$)7& W,5)+&?$D-/8$+Q& $)& 5&?/Q& 11. &'%##($)$1&!01 && h-1&l0401&\,?-,5)?1&k01&j-8",81&!01&f-+-,-/1&a0&n9l;lo0&4w-#+/5,&d5/$5+$%)&d-/8"8&8w-#$-8&z-+5p?$d-/8$+q & 5+ &?$YY-/-)+ & 8W5+$5, & 8#5,-8. & 5 & +-8+ & $) & 6Y/$#5) & ($7(,5)? & 85D5))580 &R0.'+&A " 02 " 3+8*'0+=$+,&A"?0+*,0'*+61&;9.&K9=PKJ;0&fCB.&9099=g 12. &'%##($)$1 &!0 &1&I5))$)$1&60&N9L;LO0&j(5+&$8&"Wy&*-8+$)7&8W-#+/5, & (-+-/%7-)-$+Q & D80&F!IC & /-,5+$%)8($W&ZQ& n"5)+$,-&/-7/-88$%)0&h+,$'+&,*0+&a"r0.'+&a"02"#$=0,$"1$+%*+6i$j;.&9<s=p9<=ts&fcb.&;0lk:g 13. Y%/-8+ & $) & 5 & A-?$+-//5)-5) &,5)?8#5W-0?%$.;L0;L;TXm0,5)?"/ZW,5)09LL:0;90LL;&fCB.&90;<g &G&+4%(&/$ " &+4 " W'C&+ " EA&++*+61 & $) & W/-880& 14. &'%##($)$1&!0& 15. &'%##($)$1&! J:LPJ:T0&fCB.&J0;L9g )+$1&>01&A5##(-/$)$1&401&'%##($)$1&!01&3%)$)$1&C01&3/")$5,+$1&G01&B5D$,,$1&e01&2-/$)$1&E01&2-[[%1&B01&2$5[[$)$1&401& /-8-/D-0&R0.'+&A"20'"V&,.'$"-0+%$'8&,*0+1&;K.&9P;;0&fCB.&L0<;;g

8 18. '$#%++51&E01&G%?-Y/%$?1&401&'%##($)$1&!0&N9L;LO0&25++-/)8&%Y&)5+$D-&5)?&-U%+$#&8W-#$-8&/$#()-88&$)&+(-&"/Z5)&Y,%/5& 19. &'%##($)$1&!0 /5)d8y&6&+-8+&"8$)7&n"5)+$,-&/-7/-88$%)0&3(0A06*(&A"H+20'=&,*(%1&S.&9=SP9=:0&fCB.&;09::g 20. E($5/"##$1 & 601 & 35#5/%1 & G01 &'%##($)$1 &!01 & '$#%++51 & E01 & & A0j01 & 4#(-$)-/1 & 40A0 & N9LL:O0 &4W5+$5,,Q& /5/-Y5#+$%)0&-0==.+*,9"3(0A0691&;L.&9L:P9;S0&fCB.&L0<:9g 21. &'%##($)$1&!0 & %) & & -+ & 5,0 & P & `"5)+$YQ$)7 & 5)? & Z$%?$D-/8$+Q & 5)?& 22. &'%##($)$1&!0 &1&F57-)?/51&h01&G(5+-1&'01&E5?-1&3040&N9LL:O0 &4W-#+/5,&?$8+5)#-&?-#5Q.&588-88$)7&8W-#$-8&Z-+5P?$D-/8$+Q&ZQ&n"5)+$,-&/-7/-88$%)0&E)0,06'&==$,'*("3+6*+$$'*+6"7"#$=0,$"1$+%*+61&<=.&;99=o;9JL0&fCB.&;0;;g &'%##($)$1 &!0 && N9LL:O0 & & Y%")?5+$%) & %Y & 8W-#+/5, & /5/-Y5#+$%) & Y%/ & 85+-,,$+- & 25. &'%##($)$1&!0 5)?&8W-#$-8&?$D-/8$+Q&+(/%"7(&/5/-Y5#+$%)&#"/D-80&H+,$'+&,*0+&A"R0.'+&A"02"#$=0,$"1$+%*+67&1&JL1&9<L=P9<;;0& fcb.&;0lk:g 26. &'%##($)$1&!0 1(*$+($1&;9.&99=P9JT0&fCB.&;0JS:g& 27. +(-&?-+5$,0&I*04*8$'%*,9"&+4"-0+%$'8&,*0+1&;<.&JSJ;PJSS90&fCB.&90LTTg 28. &'%##($)$1&!0 &4W-#+/5,&/5/-Y5#+$%).&,$)d$)7&-#%,%7$#5,& D5/$5Z$,$+Q&5)?&W,5)+&8W-#$-8&?$D-/8$+Q0&-0==.+*,9"3(0A0691&:.&;T:P;<T0&fCB.&L0<:9g 29. 8#5,-8&$)&5&F5+"/5&9LLL&)-+]%/d&0&-0==.+*,9"3(0A0691&:.&;K=P;:90&fCB.&L0<:9g 30. E($5/"##$1&601&35#5/%1&G01&'%##($)$1&!0&N9LLKO&`"5)+$YQ$)7&W,5)+&8W-#$-8&?$D-/8$+Q&$)&5$T2-9+2&9LLL&F-+]%/d.& %,?&$?-58&5)?&)-]&W/%W%85,80$I*0A06*(&A"-0+%$'8&,*0+1&;S;.&9TLKP9T;K00&fCB.&J0;T<g 31. &'%##($)$1&!0 &1&E5?-1&3040&N9LLKO0&`"5)+$,-&/-7/-88$%)&5WW,$-?&+%&8W-#+/5,&?$8+5)#-&?-#5Q0&H333"K$0%(*$+($"&+4" #$=0,$"1$+%*+6"G$,,$'%1&=.&TSLPTSJS$fCB.&;0J<:g& 32. E($5/"##$1&601&35#5/%1&G01&'%##($)$1&!01&B5++%/$)$1&e0&N9LLKO0&!$8#%D-/$)7&5)?&z&/-?$8#%D-/$)7&+(-&/5/-Y5#+$%)& 33. G$,,-8W$-1 & *0j01 & B%%?Q1 & G0A01 &'%##($)$1 &!01 & G$%/7$1 & & 455+#($1 & 40 & N9LLKO0 &A-58"/$)7 & 5)? #)".'"#*23+)&e'/5)d-?&58&;L +( #5/%1 & G01 &'%##($)$1 &!01 & 3%)$)$1 & C01 & A5/$7)5)$1 & A01 & A5##(-/$)$1 & 401 & E($5/"##$1 & 60 & N9LLKO0 fcb.&l0<ssg

9 35. &'%##($)$1&!0 && &ZQ&30&h5Wd-1&3%%d&'-D$-]0 &5)$" E)0,06'&==$,'*("#$(0'41&9J.&9S;0&fCB.&L0:<9g& 36. A5/$7)5)$1&A01&A5##(-/$)$1&401&'%##($)$1&!01&E($5/"##$1&601&*%//$1&!0&N9LLKO0&2,5))$)7&/-8+%/5+$%)&$)&5&#",+"/5,&,5)?8#5W-&$)&C+5,Q&"8$)7&%Zm-#+PZ58-?&5WW/%5#(&5)?&($8+%/$#5,&5)5,Q8$80&G&+4%(&/$"&+4"W'C&+"EA&++*+61&KS.& 9KPJ<S$fCB.&90;<g& 37. E8%)+%81&201 &'%##($)$1&!01& 35#5/%1&G0&N9LL<O0 8+5)?80&-0==.+*,9"3(0A069I$K.&9S<P9=T0&fCB.&L0<:9g 38. &'%##($)$1&! &'%##($)$1&! YY-++51&B01&35#5/%1&G01&B5++%/$)$1&e01&'%##($)$1&!01&E($5/"##$1&60&N9LL<O0&H8$)7&)-8+-?&W,%+&?-8$7)&+%&%Z+5$)& 41. &'%##($)$1&!0 =J:S&fCB.&;0K<;g 42. &'%##($)$1 &!0 && N9LL<O0 &!$8+5)#-&?-#5Q &$)&8W-#+/5, &βp?$d-/8$+q0 &H+,$'+&,*0+&A" R0.'+&A"02"#$=0,$"1$+%*+61&9K.&9TJ=P9TSS0&fCB.&;0LK:g 43. G-/%851&G01&B-//-++$1&A01&3"88%++$1&B01 &'%##($)$1&!0& N9LL<O0 J0S9Tg 44. &'%##($)$1&!0 &1&2-//Q1&G0e0j01&45,-/)%1&A01&A5##(-/$)$1&401&E($5/"##$1&60&N9LLTO0 45. &'%##($)$1 &!0 && N9LLTO0 & GC & W$%)--/8 & & 575$)0 & 3%%d & /-D$-] & %Y & e%)7,-q & -+&5,0 & N9LL=O1 & G-%7/5W($#& 46. &'%##($)$1 &!0 &1 & E5+-)$1 & E0 & N9LLTO0 & \) & +(- & %Y & 8W5+$5, & #-)+/%$? & $) & G-%7/5W(Q0 &L%*&+ " R0.'+&A " 02" H+20'=&,*0+"5$()+0A0691&=.&<9:P<J;0 47. &'%##($)$1&!0 &1&6)?/-$)$& 3"+$)$1& 401&E($5/"##$1&60&N9LL=O0 W,5)+&8W-#$-8&$)D-)+%/Q&-YY$#$-)#Q&ZQ& 48. &'%##($)$1&! &'%##($)$1&!0 9=PJT0&fCB.&L0JTSg 50. &'%##($)$1&!0 && &5)$ "E)0,06'&==$,'*(" #$(0'41&9L.&SLSPSLT0&fCB.&L0:<9g 51. &'%##($)$1&!0 &1&E($5/"##$1&601&e%$8-,,-1&4060&N9LLSO0&*-8+$)7&+(-&4W-#+/5,&I5/$5+$%)&hQW%+(-8$8&ZQ&"8$)7&85+-,,$+-& k")-&9ll=1&cb.&;0tl:g&& 52. &'%##($)$1 &!0 && N9LLSO0 & A$8,-5?$)7 & & &?$/-#+ & $)+-/W/-+5+$%) & %Y & & $)#%//-#+ & 5-/$5,& W(%+%80&5)$"E)0,06'&==$,'*("#$(0'4I&;:.&;JKP;SK0&fCB.&L0:<9g

10 53. 45,-/)$1 & >01 & 2-/$)$1 & E01 &'%##($)$1 &!01 & e575)p1 & 601 &!- & I0 & N9LLJO0 &*(- & C+5,$5) & #(-#dp,$8+ & &?9(0,&X0+& KT.&;9JP;S<0&fCB.& L0=<Sg 54. E($5/"##$1 & 601 &'%##($)$1 &!01 & e-%)[$%1 & E01 &!- & I0 & N9LL;O0 &6 & +-8+ & %Y & /-,5+$%)8($W&$)&8-/W-)+$)-&8%$,8&%Y&*"8#5)Q1&C+5,Q0&3(0A06*(&A"#$%$&'()&;T0&T9<PTJ:0&fCB.&;0SK=g ;'E*"+2"-'U"-5%"5)'I%G&'; &'%##($)$1&!0 &1&E5?-1&30401&3$,,$1&601&I5))$)$1&601&45)+%/%1&>0135#5/%1&G01&G-/$1&B01&G58W5/$)$1&201&E($5/"##$1&60& N9LLKO0&!$8+5)#-&?-#5Q&?-,,5&! F()(,-2$G-2B(2'2$5($L*B*+(B*)28*'-/1& SL.&=:P<J0 57. &'%##($)$1&!0 &1&6)?/-$)$&3"+$)$1&401&e%$8-,,-1&40601&'$#%++51&E01&E($5/"##$1&60&N9LL<O0&e{"8%&?-,,{-+-/%7-)-$+p& 8W-++/5,- & W-/ &,5 & &?-,,{-YY$#$-)[5 &?-, & &?$ & 8W-#$- & D-7-+5,$0 &F()(,-2 $ G-2B(2'2 $ 5($ L*B*+(B*)28*'-/&J<.&J<PS= /")$5,+$1&G01&B/5+$1&e01&35#5/%1&G01&3"88%++$1&B01&E5,?-/$8$1&A01&E($5/"##$1&601&A5/$7)5)$1&A01&A5##(-/$)$1&401& '%##($)$1 &!01 & B-//-++$1 & A0 & N9LL<O0 & e{-8w-/$-)[5 &?$ & *-//5?5+5 &*')(+/'8*-+(;,. & )"%D5 & & 8W$)P%YY&?-,,{")$D-/8$+p&?$&8$-)50&F\*04\E0eCEh0C*6e0&9L.&;L;P;LS&N9LL<O 59. &,5&D5,"+5[$%)-1 & -&,5&#%)8-/D5[$%)- &?-,,5&?$D-/8$+p &8W-#$Y$#50& G'0/+82-/+*$K/-2'(;/$G-2B(2'/&J<0 60. A5##(-/$)$& 401& E58+57)$)$& 201& E($5/"##$& 601& B-//-++$& A01& B/$7)5)$& B01& A5/$7)5)$& A01 &'%##($)$&!01& 45)+$& >0& N9LL=O0 & 6WW,$#5[$%)- &?$ & n"5)+$+5+$d- & )-$ & W/%7-++$ &?$ & #%)8-/D5[$%)- &?$ & (5Z$+5+ & G'0/+82-/+*$K/-2'(;/$G-2B(2'/&J<0 61. A5/$7)5)$ & A01 & 3%??$ & A01 & E($5/"##$ & 601 & E$/$,,% & C01 & B-//-++$ & A01 & A5##(-/$)$ & 401 &'%##($)$ &!0& N9LL=O0& & - & GC4 & W-/ &,5 & #%)8-/D5[$%)- & -? & $, &?-,,5 &?$D-/8$+p & Z$%,%7$#5 & - & +-//$+%/$5,-0& G'0/+82-/+*$K/-2'(;/$G-2B(2'/&J<0 62. I$#$5)$1&!01&B%77$1&301&G5Z-,,$)%1 &601 &'%##($)$1&!0& N9LL9O0&E%)+/$Z"+%&5,,5& #%)%8#-)[5 &?-,,-& W/5+-/$-&8"& 63. &'%##($)$&!0 ;'9\*)-.).'"G&*#"3*&'"-.'I#/3)).2-5&'; 64. &'%##($)$1&!0 &1&!-,"##($1&e01&'$#%++51&E01&G($8,51&601&E58+-,,5)$1&E01&w%/-/1&'01&F-+-,-/1&A0&N9L;LO0&A-58"/$)7& 65. F-+-,-/1&A01&'%$[1&!01&E58+-,,5)$1&E01 &'%##($)$1&!01&'$[[%,$1&60&N9L;LO0&2%+-)+$5,&?$8+/$Z"+$%)&%Y&+(-&+$7-/&

11 66. &'%##($)$1&!0 &1&F57-)?/51&h01&E5?-1&30401&h-1&l01&\,?-,5)?1&k01&G(5+-1&'01&j-8",81&!01&F-+-,-/1&A0& &N9L;LO0& 67. &'%##($)$1&!0 '$[[%,$1&601&I5/%++%1&E0&N9L;LO0&35Q-8$5)&+(-%/Q&5WW,$-?&+%&,5)?8#5W-&7-)-+$#8.&+-8+$)7&8W5+$5,&5"+%#%//-,5+$%)& 68. W,5)+&8W-#$-8&/$#()-88&$)&/-8-/D-&)-+]%/d80&9)?&>"/%W-5)&E%)7/-88&%Y&E%)8-/D5+$%)&3$%,%7Q1&&2/57"-1&E[-#(& 69. &'%##($)$1&!0 ;L:P;9J0 70. &'%##($)$1&!0& N9LL:O0 & 5)#$-)+ & 5)? & /-#-)+ & Y%/-8+8. & -D$?-)#-8 & & +(- & Y$-,?0 & ;K+( & C)+-/)5+$%)5, & j%/d8(%w & %Y & >"/%W-5)& 71. &'%##($)$1&! E($5/"##$1&601&35#5/%1&G01&I5))$)$1&601&'%##($)$1&!0& N9LLKO0&`"5)+$YQ$)7&W,5)+&8W-#$-8&?$D-/8$+Q&$)&5&F5+"/5& 73. e5&2%/+51&f01&w%++-,-1&b01&'%##($)$1&!0&n9llko0&b"[[q&8-+&+(-%/q&5ww,$-?&+%&+(-&#(5/5#+-/$85+$%)&%y&6,w$)-&y%/-8+& 74. G-/$1&B01&E($5/"##$1&601 &'%##($)$1&!0& 75. &'%##($)$1&!0 +%&/-,5+-&8W-#$-8&5)?&-#%,%7$#5,&?$D-/8$+Q&$)&4]$+[-/,5)?0 &SS &E%)7/-88%&F5[$%)5,-&?-,,5&4%#$-+p&C+5,$5)5&?$& 4#$-)[5&?-,,5&I-7-+5[$%)-&N4C4IO1&'5D-))51&9<P9:&B-ZZ/5$%&9LLK0 76. G($8,-)$1 & 401 & 35#5/%1 & G01 & '$#%++51 & E01 &'%##($)$1 &!01 & E($5/"##$1 & 60 & N9LLKO0 &25++-/)8 & 5)? & %Y& F-+]%/dO1 & 4$-)5 & 2/%D$)#-1 & *"8#5)Q0 &SS & E%)7/-88% & F5[$%)5,- &?-,,5 & 4%#$-+p & C+5,$5)5 &?$ & 4#$-)[5 &?-,,5& I-7-+5[$%)-&N4C4IO1&'5D-))51&9<P9:&B-ZZ/5$%&9LLK0 77. A5##(-/$)$1&401&A5/$7)5)$1&A01&'%##($)$1&!01&45)+$1&>0&N9LLKO0 &E%)7/-88%&F5[$%)5,-&?-,,5&4%#$-+p&C+5,$5)5&?$& 4#$-)[5&?-,,5&I-7-+5[$%)-&N4C4IO1&'5D-))51&9<P9:&B-ZZ/5$%&9LLK )+$1&>01&3%)$)$1&C01&3/")$5,+$1&G01&B5D$,,$1&e01&A5##(-/$)$1&401&2-/$)$1&E01&2-[[%1&B01&2$5[[$)$1&401&'%##($)$1&!01& '%+51&>01&45,-/)$1&>01&E($5/"##$1&60&N9LLKO0&I58#",5/&W,5)+8&/%,-&$)&#/%88P+5U%)&8"//%75#$0 &SS &E%)7/-88%& F5[$%)5,-&?-,,5&4%#$-+p&C+5,$5)5&?$&4#$-)[5&?-,,5&I-7-+5[$%)-&N4C4IO1&'5D-))51&9<P9:&B-ZZ/5$%&9LLK

12 80. &'%##($)$1&! E($5/"##$1&601&35#5/%1&G01&G-/$1&B01&'%##($)$1&!0&N9LL<O0&A%)$+%/$)7&W,5)+&?$D-/8$+Q&$)&F5+"/59LLL&)-+]%/d.& 82. G-/$1 & B01 & G$%/?5)%1 & A.1 & F"##$1 & 601 &'%##($)$1 &!01 & E($5/"##$1 & 60 & N9LL<O0 &e5)?8#5w- & 5)? & /")$5,+$1&G01&I5,,%)-1&>01&25$5)%1&F01&B/5+$1&e01&E5,?-/$8$1&A01&A5##(-/$)$1&401 &'%##($)$1&!01&35#5/%1 &,$#(-)$ & -W$Y$+$ & %++-)"+$ &?5,,{5WW,$#5[$%)- &?-, & W/%+%#%,,% & 5)W5y0 & ii & E%)D-7)% &?-,,5 & 4%#$-+p& 84. &'%##($)$1&!0 W/-?$#+ & W,5)+ & 8W-#$-8 & (%+8W%+8 & $) & 4]$+[-/,5)?0 & C)+-/)5+$%)5, & E%)Y-/-)#- & ^A%)$+%/$)7 & +(-&>YY-#+$D-)-88 & %Y& 85. E($5/"##$1 &601&35#5/%1 &G01 &'%##($)$1&!0& N9LL<O0 C)+-/)5+$%)5,&E%)Y-/-)#-&^A%)$+%/$)7&+(-&>YY-#+$D-)-88&%Y&F5+"/-&E%)8-/D5+$%)a1&4]$88&B-?-/5,&'-8-5/#(& 86. &'%##($)$1 &!0 && N9LL<O0 &4W-#$-8 & & 8W5#-. & #(5,,-)7-8 & $) & Z$%?$D-/8$+Q & ZQ & 85+-,,$+- & C)+-/)5+$%)5,&E%)Y-/-)#-&%)&3$%?$D-/8$+Q&E%)8-/D5+$%)&58&5&'-)-]5Z,-&'-8%"/#-&%Y&25d$8+5)1&'5]5,W$)?$P 87. E($5/"##$1&601&35#5/%1&G01 &'%##($)$1&!0& N9LL<O0 9LL<0& 88. &'%##($)$1&!0 &1&E5?-1&30401&35#5/%1&G01&3$,,$1&601&45)+%/%1&>01&E($5/"##$1&60&N9LL<O0&!$8+5)#-&?-#5Q&?-,,5&}P & Z5//$-/- & -#%,%7$#(- & % & 8W5[$5,$y & j%/d8(%w & 6C*143C & & - & 8W5[$5,$[[5[$%)- & )-,& 9LL< #5/%1&G01&G$%/?5)$1&201&3"88%++$1&B01&E5,?-/$8$1&A01&A5##(-/$)$1&401&A5/$7)5)$1&A01&'%##($)$1&!01&3/")$5,+$1&G01& B/5+$1 & e01 & E($5/"##$1 & 601 & B-//-++$1 & A0 & N9LLTO0 &3/$?7$)7 & +(- & 75W & Z-+]--) &?-8#/$W+$%) & 5)? & $)Y-/-)#- & $)& & P & +5d$)7 & %D-/ & +(- & #(5,,-)7-0 &iic & E%)7/-88% & F5[$%)5,- & 40C+0>01 & I$+-/Z%P #5/%1&G01 &'%##($)$1&!01&I5))$)$&601&E($5/"##$&60&N9LLTO0 &688-88$)7&! 1&!&5)?&!&?$D-/8$+Q&$)&Y%"/&8$+-8&%Y & W-#$-8&?$D-/8$+Q&$)&5&)-+]%/d&%Y&W/%+-#+-?&5/-580 &;8+&>"/%W-5)&E%)7/-88&%Y&E%)8-/D5+$%)&3$%,%7Q1 &&>7-/& h")75/q1&6"7"8+&99p9t&9llt0

13 92. 5)? &)-] & W/%W%85,80 &C)+-/)5+$%)5, &E%)Y-/-)#-1 &3$%?$D-/8$+Q &E%)8-/D5+$%). &G-)-8 &+%&h5z$+5+80 &4]$88& 93. 8"&%[%)%&-&D-7-+5[$%)-.&\[%)%&-&D-7-+5[$%)-.&$,&#%)+/$Z"+%&?-,,5&/$#-/#5&$+5,$5)50&45)&2$-/%&5&G/5?%1&2$851&9S& 94. B-//-++$1&A01&'%##($)$1&!01&3"88%++$1&B01&!-&A5/#%1&601&G-/%851&G01&2-+/$##$%)-1&30&N9LLTO0&4#5,$)7P"W&%[%)-& C+5,$5)50&*/-)+%1&=P<&%++%Z/-&9LLT0 96. G-/$1&B01&'%##($)$1&!01&35#5/%1&G01&E($5/"##$&60&N9LLTO0&!$D-/8$+p&D-7-+5,-&-&#5/+%7/5Y$5&?-,,{"8%&?-,&8"%,%&$)&S& W4CE&?-,,5&2/%D$)#$5&?$&4$-)50 9LLT0 97. &'%##($)$1&!0 8+ &>#%,%7$#5,& 98. 3/")$5,+$1&G01&35/575++$1&>01&B/5+$1&e01&45)+$1&>01 &'%##($)$1&!01&2-[[%1&B01&'%+51&>01&B5D$,,$1&e01&2-/$)$1&E01& E($5/"##$1&60&N9LL=O0&6)5,$8$&?-,,-&#%)7/"-)[-&+/5&?$D-/8$+p&,$#(-)$#5&-&?$&5,+/$&7/"WW$&#($5D-&?$&+5U5.&")&#58%& 9LL=0 99. &'%##($)$1&!0 &1&A5##(-/$)$1&401&E($5/"##$1&601&A5/$7)5)$1&A01&3%??$1&A01&2-,,$[[$1&301&E$/$,,%1&C01&35YY-++51&B01& #5/%1 & G01 & A5/$7)5)$1 & A01 &'%##($)$1 &!01 & E5,?-/$8$1 & A01 & B-//-++$1 & A01 & A5##(-/$)$1 & 401& E($5/"##$1 & 60 & N9LL=O0 & A%?-,,$ & W/-?$++$D$ &?$ & /$##(-[[5 & 8W-#$Y$#5 & )-,,- & Y%/-8+- &?-,,5&'-7$%)-&*%8#5)50 & ii& 101. A5/$7)5)$1&A01&A5##(-/$)$1&A01&'%##($)$1&!01&E($5/"##$1&601&*%//$1&!0&N9LL=O0&2,5))$)7&+(-& '-8+%/5+$%)&%Y&3$5)#5)-&E",+"/5,&e5)?8#5W-&$)&5&F5+"/-&'-8-/D-0 k",q&9s+(p9:+(&9ll=&& 102. A5/$7)5)$1&A01&A5##(-/$)$1&A01&'%##($)$1&!01&E($5/"##$1&601&*%//$1&!0&N9LL=O0&2,5))$)7&+(-& k",q&9s+(p9:+(&9ll=

14 104. &'%##($)$1 &!0 &1 & E($5/"##$1 & 601 & 6)?/-$)$ & 3"+$)$1 & 401 & e%$8-,,-1 & 4060 & N9LLSO & E%)7/-88%&F5[$%)5,-&40C+0>01&4$-)51&SPT&\++%Z/-&9LLS [[%1&B01 4$-)51&SPT&\++%Z/-&9LLS &'%##($)$1&!0 40C+0>01&4$-)51&SPT&\++%Z/-&9LLS0&& W5[$5,$&?-,,5&'$8-/D5&F5+"/5,-&^e57%&?$&A%)+-W",#$5)%a&N*%8#5)5&A-/$?$%)5,-O0 &:: &E%)7/-88%&F5[$%)5,-& 111. &'%##($)$1&!0 4060&N9LLSO0 &e$)d$)7&8w-#+/5,&(-+-/%7-)-$+q&+%&8w-#$-8&?$d-/8$+q&$)&5&]-+,5)?&5/-50 l%)51&h5]5$$1&h461&k",q&;k+(p9j/?&9llj LLS E($5/"##$1&601&3%)$)$1&C01&'$D51&601&E58$)$1&B01&B/5+$1&e &'%##($)$1&!01 ;T:S0&& 115. &'%##($)$1&!0 &1&A"?$#5)+-1&!01&A$%)1&!0&N9LLJO E($5/"##$1&601&'%##($)$1&!01&E58$)$1&B01&6)7$%,$)$1&E01&e%$8-,,-1&4060&N9LLJO0&A%)$+%/$)7&%Y& 9LLJ

15 117. &'%##($)$1 &!0 &1 & 25%,$1 & e01 & e%ww$1 & 40 & N9LLJO0 & C)+-/W%,5[$%)- & 8W5[$5,- & - & %D-/,5Q & )-,& &'%##($)$1 &!0 &1 & G%))-,,$1 & I0 & N9LL9O0 & e5 & 8+%/$5 &?-$ & & 8",,- & %Y$%,$+$ &?-,,5& &'%##($)$1&!0 &1&45,-/)%1&A01&A5##(-/$)$1&401&E($5/"##$1&60&N9LL9O0&e{"8%&?$&7/$7,$-&D-++%/$5,$& W-/&,5&#,588$Y$#5[$%)-&?$&Y%+%&5-/--&-&,5&?-Y$)$[$%)-&?$&$)?$#$&8+/"++"/5,$&?-,&W5-8577$%0&iCC&E%)7/-88%&F5[$%)5,-& LL; &9L;L

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

!"! #!"!!$ #$! %!"&' & (%!' #!% #" *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2!

!! #!!!$ #$! %!&' & (%!' #!% # *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2! # $ #$ % (% # )*%%# )# )$ % # * *$ * #,##%#)#% *-. )#/###%. )#/.0 )#/.* $,)# )#/ * % $ % # %# )$ #,# # %# ## )$# 11 #2 #**##%% $#%34 5 # %## * 6 7(%#)%%%, #, # ## # *% #$# 8# )####, 7 9%%# 0 * #,, :;

Διαβάστε περισσότερα

!"!# ""$ %%"" %$" &" %" "!'! " #$!

!!# $ %% %$ & % !'! #$! " "" %%"" %" &" %" " " " % ((((( ((( ((((( " %%%% & ) * ((( "* ( + ) (((( (, (() (((((* ( - )((((( )((((((& + )(((((((((( +. ) ) /(((( +( ),(, ((((((( +, 0 )/ (((((+ ++, ((((() & "( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%(

Διαβάστε περισσότερα

! "#" "" $ "%& ' %$(%& % &'(!!")!*!&+ ,! %$( - .$'!"

! # $ %& ' %$(%& % &'(!!)!*!&+ ,! %$( - .$'! ! "#" "" $ "%& ' %$(%&!"#$ % &'(!!")!*!&+,! %$( -.$'!" /01&$23& &4+ $$ /$ & & / ( #(&4&4!"#$ %40 &'(!"!!&+ 5,! %$( - &$ $$$".$'!" 4(02&$ 4 067 4 $$*&(089 - (0:;

Διαβάστε περισσότερα

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira NA FRONTEIRA Copyright - 1991 5ͺ Ediηγo (revisada) LIVRARIA ESPΝRITA BOA NOVA LIDA. Rua

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης 1/8 Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες *HVZ4S18CB3V *HVZ8S18CB3V *HVZ16S18CB3V Σημειώσεις (*5) *4/8* 4P41673-1 - 215.4 2/8 Ρυθμίσεις χρήστη Προκαθορισμένες τιμές Θερμοκρασία χώρου 7.4.1.1 Άνεση (θέρμανση) R/W

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων. Γιώργος Μπαλόγλου

Εξωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων. Γιώργος Μπαλόγλου Εξωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων Γιώργος Μπαλόγλου 4 η Μαθηματική Εβδομάδα, Θεσσαλονίκη, 7- Μαρτίου 0 Μνήμη Λουκά Κανάκη (95-0) υποθετικό κίνητρο: τομή δύο επιπέδων Ας θυμηθούμε ότι ένα επίπεδο E στον τρισδιάστατο

Διαβάστε περισσότερα

,, #,#, %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, )

,, #,#, %&'(($#(#)&*& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) !! "#$%&'%( (%)###**#+!"#$ ',##-.#,,, #,#, /01('/01/'#!2#! %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) 6###+! 4! 4! 4,*!47! 4! (! 8!9%,,#!41! 4! (! 4!5),!(8! 4! (! :!;!(7! (! 4! 4!!8! (! 8! 4!!8(!44!

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. 3. Λίστα Παραμέτρων 3.. Λίστα Παραμέτρων Στην αρχική ρύθμιση, μόνο οι παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

-! " #!$ %& ' %( #! )! ' 2003

-! #!$ %& ' %( #! )! ' 2003 -! "#!$ %&' %(#!)!' ! 7 #!$# 9 " # 6 $!% 6!!! 6! 6! 6 7 7 &! % 7 ' (&$ 8 9! 9!- "!!- ) % -! " 6 %!( 6 6 / 6 6 7 6!! 7 6! # 8 6!! 66! #! $ - (( 6 6 $ % 7 7 $ 9!" $& & " $! / % " 6!$ 6!!$#/ 6 #!!$! 9 /!

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης Tιμοκατάλογος 01/2015 siemens.gr Αγαπητοί συνεργάτες, σας παρουσιάζουμε τον τιμοκατάλογό μας 01/2015, με νέα πρωτοποριακά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

PALM TREES RALLY 17/11/2012 VENUS RALLY 31/3-1/4/2012 TIGER RALLY 15/12/2012 PALM TREES RALLY 17/11/2012 VENUS RALLY 31/3-1/4/2012

PALM TREES RALLY 17/11/2012 VENUS RALLY 31/3-1/4/2012 TIGER RALLY 15/12/2012 PALM TREES RALLY 17/11/2012 VENUS RALLY 31/3-1/4/2012 ΓΕΚΙΝΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 31/3 1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κώστας (Chips) 25 18 25 18 86 86 2 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Σταύρος 18 12 15 15 60 60 3 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ Χρίστος 25 25 50 50 4 ΚΥΡΙΑΚΟΥ Κυριάκος 2 4 10 18 34 34 5 ΠΑΝΤΕΛΗ Πέτρος 15 18 33 33

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2010 Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης www.siemens.gr Xάρης Συγγενιώτης Διευθύνων Βιομηχανικού Υλικού Χαμηλής Τάσης & Ηλεκτροκίνησης Αγαπητοί συνεργάτες,

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BMW (Ισχύει από 02/03/2015)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BMW (Ισχύει από 02/03/2015) ΛΙΑΝΙΚΗ F21 - Νέα Σειρά 1 3θυρη 2P71 116i 1.499 109 116-126 22.650 21.220 116i Έκδοση Advantage 24.150 22.720 116i Έκδοση Sport Line 26.000 24.570 116i Έκδοση Urban Line 26.000 24.570 116i Έκδοση M Sport

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2011 Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης www.siemens.gr Xάρης Συγγενιώτης Διευθυντής Βιομηχανικών προϊόντων ελέγχου & Φωτοβολταϊκών συστημάτων Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2013 Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης Tιμοκατάλογος 10/2013 Answers for industry. Xάρης Συγγενιώτης Διευθύνων Βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

k k ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 G = (V, E) V E V V V G E G e = {v, u} E v u e v u G G V (G) E(G) n(g) = V (G) m(g) = E(G) G S V (G) S G N G (S) = {u V (G)\S v S : {v, u} E(G)} G v S v V (G) N G (v) = N G ({v}) x V (G)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΑΚΡΙΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΑΚΡΙΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΡΕΥΝΑ ΠΕ ΙΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα τεχνικά έργα κατασκευάζονται στην επιφάνεια του εδάφους ή κάτω απ αυτήν. Η ασφαλής τους θεµελίωση προϋποθέτει καλή γνώση των φυσικών και µηχανικών ιδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

NISSAN ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ ΦΙΛΤΡΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. TOKIO No ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ TIMH. TOKIO No ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ TIMH FL W1111 OEM W 920/14 MANN

NISSAN ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ ΦΙΛΤΡΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. TOKIO No ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ TIMH. TOKIO No ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ TIMH FL W1111 OEM W 920/14 MANN ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ FL-206 15208-W1111 OEM W 920/14 MANN FL-207/A 15208-H8903 OEM W 818/82 MANN FL-208 15208-H8920 OEM W 818/82 MANN FL-209 15208-65011 OEM W 932/81 MANN FL-215 15208-40L00 OEM WP 928/82 MANN

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Αθηνών Λαµίας 97, Τ.Κ. 143 42,Ν.Φιλαδέλφεια Τηλ. 210-2510500, Fax 210 2510338 e-mail: dimos@patronas.co. Θερµοστάτης PJEZSNH000.

Ε.Ο.Αθηνών Λαµίας 97, Τ.Κ. 143 42,Ν.Φιλαδέλφεια Τηλ. 210-2510500, Fax 210 2510338 e-mail: dimos@patronas.co. Θερµοστάτης PJEZSNH000. Ε.Ο.Αθηνών Λαµίας 97, Τ.Κ. 143 42,Ν.Φιλαδέλφεια Τηλ. 210-2510500, Fax 210 2510338 e-mail: dimos@patronas.co Θερµοστάτης PJEZSNH000 Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρολογικό σχέδιο 4-5 : ρελέ µηχανής 6 (L) : Φάση (230V)

Διαβάστε περισσότερα

! " #$% & '()()*+.,/0.

! #$% & '()()*+.,/0. ! " #$% & '()()*+,),--+.,/0. 1!!" "!! 21 # " $%!%!! &'($ ) "! % " % *! 3 %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0 %%4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5

Διαβάστε περισσότερα

! " #$ (!$ )* ' & )* # & # & ' +, #

! #$ (!$ )* ' & )* # & # & ' +, # ! " #$ %%%$&$' %$($% (!$ )* ' & )* # & # & ' +, # $ $!,$$ ' " (!!-!.$-/001 # #2 )!$!$34!$ )$5%$)3' ) 3/001 6$ 3&$ '(5.07808.98: 23*+$3;'$3;',;.8/ *' * $

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.7.2016 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1245 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουλίου 2016 για την κατάρτιση προκαταρκτικού πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

Item Performance Test condition (IEC ) Operating temperature 55ºC + 105ºC. Rated temperature + 105ºC. Range 3.3 μ F 1,000 μ F 120Hz

Item Performance Test condition (IEC ) Operating temperature 55ºC + 105ºC. Rated temperature + 105ºC. Range 3.3 μ F 1,000 μ F 120Hz Low ESR / RoHS Compliant PS/L series is the standard product of NeoCapacitor TM. PS/L series can provide space-saving solution and low ESR. Performance Characteristics Item Performance Test condition (IEC

Διαβάστε περισσότερα

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/52779

Διαβάστε περισσότερα

!"# '1,2-0- +,$%& &-

!# '1,2-0- +,$%& &- "#.)/-0- '1,2-0- "# $%& &'()* +,$%& &- 3 4 $%&'()*+$,&%$ -. /..-. " 44 3$*)-),-0-5 4 /&30&2&" 4 4 -&" 4 /-&" 4 6 710& 4 5 *& 4 # 1*&.. #"0 4 80*-9 44 0&-)* %&9 4 %&0-:10* &1 0)%&0-4 4.)-0)%&0-44 )-0)%&0-4#

Διαβάστε περισσότερα

&,'-- #-" > #'$,"/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'"$8 ''#"&$'!&0-##-""#;-# B

&,'-- #- > #'$,/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'$8 ''#&$'!&0-##-#;-# B !"#"# $%"&$' ('#')#''$# * +,-""&$'.-,-"#!&"!##/'#')#''$# ** '$#/0'!0#'&!0"#"/#0"## * 1--'/''00#&'232232223#24 *5 ##-'"-&1-$6'#76#!$#0"$8&9-1$" * '$#&$'!&&1:"-#;6"/'-#

Διαβάστε περισσότερα

# " $! % $ " & "! # '' '!" ' ' ( &! )!! ' ( *+ & '

# $! % $ & ! # '' '! ' ' ( &! )!! ' ( *+ & ' " # " $ % $ " & " # '' '" ' ' ( & ) ' ( *+ & ' "#$% &% '($&)$'%$ *($+,& #,-%($%./*, -./ "' ' + -0,$1./ 2 34 2 51 2 6.77.8. 9:7 ; 9:.? 9 9@7 9:> 9@>.77 9 9=< 9@>./= 9:=.7: 9=@.7@ 9::.87./>./7

Διαβάστε περισσότερα

y(p) = 0 y(p) = 0 y(p) = 0

y(p) = 0 y(p) = 0 y(p) = 0 Διακριτά Μαθηματικά Φροντιστήριο Θεωρία μέτρησης Polya Ι 1 / 21 Οι έξι όψεις ενός κύβου θα χρωματιστούν με 6 διαφορετικά χρώματα, κάθε όψη με ένα διαφορετικό χρώμα. Με πόσους τρόπους μπορεί να γίνει αυτό

Διαβάστε περισσότερα

«W i -F i & Τ ο π ι κ ή α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η Κ ο ι τ ά ζ ο ν τ α ς π ί σ ω α π ό τ η ν υ π ο δ ο µ ή Γρηγόρης Γκ ότ σσ ης ΥΥ ππ εε ύύ θθ υυ νν οο ς ΈΈ ργο υυ .γ γ ιι αα ττ ίί νν αα εε ππ εε νν δδ ύύ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Μικροϋπολογιστών

Συστήματα Μικροϋπολογιστών Συστήματα Μικροϋπολογιστών Συστήματα Μνημών Υπεύθυνος Μαθήματος: K. ΠΕΚΜΕΣΤΖΗ Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BMW

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BMW F21 - Σειρά 1 3θυρη 1P11 114i 1.598 102 127-132 21.900 20.470 1D11 116i 1.598 136 125-134 23.900 22.470 1D31 118i 1.598 170 129-137 27.050 25.620 1D51 125i 1.997 218 154 / 148 34.900 32.100 1N71 M135i

Διαβάστε περισσότερα

! "#$ %#&'()* ## # '$ $ +, -# * +./ 0$ # " )"1.0229:3682:;;8)< &.= A = D"# '$ $ A 6 A BE C A >? D

! #$ %#&'()* ## # '$ $ +, -# * +./ 0$ # )1.0229:3682:;;8)< &.= A = D# '$ $ A 6 A BE C A >? D ! "#$ %#&'()* ## # '$ $ +, -# * +./ 0$ # "1.0223456728777)"1.0229:3682:;;8)< &.= >&.=*>1#*>.*?*,#*'(!@ 4AB#/ $C A = D"# '$ $ A +, -#)? D "F,%+./-#)

Διαβάστε περισσότερα

d 1 d 1

d 1 d 1 É É d 1 d 1 n ; n ; x E x E Q 0 z db1 0 z W 0,( 0,d 0,1 ( (,W z 0 z 0 z 0 z z z z z z z z z z z z z z z z z z 0 Date 0 Date 1 Date 2 Borrowing Crisis Repayment Investment Consumption Date 0 Budget Constraint:

Διαβάστε περισσότερα

MIDWEEK CYBET REGULAR COUPON

MIDWEEK CYBET REGULAR COUPON MIDWEEK CYBET REGULAR COUPON BOTH TEAMS INFORMATION RESULTS HOME TEAM 3 - WAY ODDS (1X2) AWAY TEAM DOUBLE CHANCE TOTALS2.5 1ST HALF - 3 WAY HALFTIME/FULLTIME TO SCORE GAME CODE 1 / 2 1/ 12 /2 2.5-2.5+

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ. κατά τον άξονα Ζ.

ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ. κατά τον άξονα Ζ. ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι κύκλοι κατεργασίας χρησιµοποιούνται για ξεχόνδρισµα - φινίρισµα ενός προφίλ χωρίς να απαιτείται να προγραµµατίζουµε εµείς τα διαδοχικά πάσα της κατεργασίας. Έτσι, στο πρόγραµµα περικλείουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ 600 ΣΕΙΡΑ 700 ΣΕΙΡΑ 700S ΣΕΙΡΑ 900

ΣΕΙΡΑ 600 ΣΕΙΡΑ 700 ΣΕΙΡΑ 700S ΣΕΙΡΑ 900 ΣΕΙΡΑ 600 ΣΕΙΡΑ 700 ΣΕΙΡΑ 700S ΣΕΙΡΑ 900 ΣΕΙΡΑ 600 GC604 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x600x265 mm MIKTO ΒΑΡΟΣ: 15 Kg ΙΣΧΥΣ: 2X3600 W 462 GC606 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600x600x265 mm MIKTO ΒΑΡΟΣ: 23 Kg ΙΣΧΥΣ: 4X3600 W 729 GS604

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Νόμος Gauss, Ηλεκτρικά πεδία. Ιωάννης Γκιάλας 7 Μαρτίου 2014

Εφαρμογές Νόμος Gauss, Ηλεκτρικά πεδία. Ιωάννης Γκιάλας 7 Μαρτίου 2014 Εφαρμογές Νόμος Gauss, Ηλεκτρικά πεδία Ιωάννης Γκιάλας 7 Μαρτίου 14 Άσκηση: Ηλεκτρικό πεδίο διακριτών φορτίων Δύο ίσα θετικά φορτία q βρίσκονται σε απόσταση α μεταξύ τους. Να βρεθεί η ακτίνα του κύκλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" 22 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης 22 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 4 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 6165-617784 - Fax: 64105 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 4, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou)

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική IΙ. Ενότητα 7: Ηλεκτρικό ρεύμα Νόμος του Ohm. Κουζούδης Δημήτρης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Φυσική IΙ. Ενότητα 7: Ηλεκτρικό ρεύμα Νόμος του Ohm. Κουζούδης Δημήτρης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Φυσική IΙ Ενότητα 7: Ηλεκτρικό ρεύμα Νόμος του Ohm Κουζούδης Δημήτρης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Σκοποί ενότητας Κατανόηση της κίνησης του φορτίου μέσα σε αγωγούς με βάση τη διαφορά δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (σε αντιστοιχία με το σύγγραμμα «απλά βήματα στην εδαφομηχανική» των ιδίων συγγραφέων) Καθ. Β. Χρηστάρας & Δρ. Μ. Χατζηαγγέλου Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Τμ. Γεωλογίας - ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας για τους µαθητές

Φύλλο εργασίας για τους µαθητές Φύλλο εργασίας για τους µαθητές Μετάφραση από Δρ. Σφλώµος Γεώργιος Ένα σετ που απαρτίζεται από 14 λωρίδες αναπαριστά τα χρωµοσώµατα από τη µητέρα (θηλυκό) δράκο. Το άλλο, διαφορετικά χρωµατισµένο σετ,

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk! #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

LOWER LEAGUES CYBET REGULAR COUPON

LOWER LEAGUES CYBET REGULAR COUPON LOWER LEAGUES CYBET REGULAR COUPON BOTH TEAMS INFORMATION RESULTS HOME TEAM 3 - WAY ODDS (1X2) AWAY TEAM DOUBLE CHANCE TOTALS2.5 1ST HALF - 3 WAY HALFTIME/FULLTIME TO SCORE GAME CODE 1 / 2 1/ 12 /2 2.5-2.5+

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Θέμα Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Hydraulic network simulator model

Hydraulic network simulator model Hyrauc ntwor smuator mo!" #$!% & #!' ( ) * /@ ' ", ; -!% $!( - 67 &..!, /!#. 1 ; 3 : 4*

Διαβάστε περισσότερα

0 1 D5 # 01 &->(!* " #1(?B G 0 "507> 1 GH// 1 #3 9 1 " ## " 5CJ C " 50

0 1 D5 # 01 &->(!* #1(?B G 0 507> 1 GH// 1 #3 9 1 ## 5CJ C 50 !$$ !! $ ' (( ) * ( + $ '!, - (())!*'! -!+ - / (())!* - ),!-* + ' 6 / 9 *, 78) ++)!*! φ( 9 $ * )) 8!' ) ;< 0 = ;

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική 1. Στοιχειακοί ηµιαγωγοί

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική 1. Στοιχειακοί ηµιαγωγοί Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική 1 Στοιχειακοί ηµιαγωγοί Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική Οµοιοπολικοί δεσµοί στο πυρίτιο Κρυσταλλική δοµή Πυριτίου ιάσταση κύβου για το Si: 0.543 nm Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

! "! #" # $ #% !!*$( & +( $#!,-'( . $ ), ( )* / $ 5- (6 7# 8,6 - - /& 4&! '

! ! # # $ #% !!*$( & +( $#!,-'( . $ ), ( )* / $ 5- (6 7# 8,6 - - /& 4&! ' ! "! #" # $ #% & '#()!!*$( & +( $#!,-'(. $ ), ( )* /0 1234 $ 5- (6 7# 8,6 - - /& 4&! ' 6,!(*$(- (,('& 9 !" # $% $% $$!" #$ # % # &'&&&&&'& &() #* $$ & '' $( $) * $ +"&,-&!" +$ )$ " ## +," )- )) ## &. ''

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&%'()#*+,-$-.*+ /*,%"+0$-1)23'%"4%$*5!

!#$%&%'()#*+,-$-.*+ /*,%+0$-1)23'%4%$*5! !"#$%&%'()#*+,-$-.*+ /*,%"+0$-1)23'%"4%$*5! "#$%!&! 6789:0;?@AB+8?C?DABE+ FG/H8@D6H=CH7I6G/@080BD@/H7+J+6()+??+K!BGFH6!H=CH7+K=G/?CCH7/

Διαβάστε περισσότερα

! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *&

! # $%%&$$'($)*#'*#&+$ $&#! #, &,$-.$! $-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& ! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& '*$$%!#*#&-!5!&,-/+#$!&- &"/ "$,&/#!6$7,&78 "$% &$&'#-/+#!5*% 3 +!$ 9 &$*,2"%& #$- 3 '*$%#

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΕΥΦΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. Ενότητα #7: Σύστημα Ασαφούς Λογικής Μαθηματικές Εκφράσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΕΥΦΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. Ενότητα #7: Σύστημα Ασαφούς Λογικής Μαθηματικές Εκφράσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΕΥΦΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ενότητα #7: Σύστημα Ασαφούς Λογικής Μαθηματικές Εκφράσεις Αναστάσιος Ντούνης Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ % &# &%#'()(! $ * +

!#$ % &# &%#'()(! $ * + ,!"#$ % &# &%#'()(! $ * + ,!"#$ % &# &%#'()(! $ * + 6 7 57 : - - / :!", # $ % & :'!(), 5 ( -, * + :! ",, # $ %, ) #, '(#,!# $$,',#-, 4 "- /,#-," -$ '# &",,#- "-&)'#45)')6 5! 6 5 4 "- /,#-7 ",',8##! -#9,!"))

Διαβάστε περισσότερα

( [T]. , s 1 a as 1 [T] (derived category) Gelfand Manin [GM1] Chapter III, [GM2] Chapter 4. [I] XI ). Gelfand Manin [GM1]

( [T]. , s 1 a as 1 [T] (derived category) Gelfand Manin [GM1] Chapter III, [GM2] Chapter 4. [I] XI ). Gelfand Manin [GM1] 1 ( ) 2007 02 16 (2006 5 19 ) 1 1 11 1 12 2 13 Ore 8 14 9 2 (2007 2 16 ) 10 1 11 ( ) ( [T] 131),, s 1 a as 1 [T] 15 (, D ), Lie, (derived category), ( ) [T] Gelfand Manin [GM1] Chapter III, [GM2] Chapter

Διαβάστε περισσότερα

$% & '# % ( " ) # % # " *! ) # # # #!

$% & '# % ( ) # % # *! ) # # # #! !"# $%&'#%(" ) #%#"*! ) ## # #! + $((,(-. / / 0/ 12 32#4 + 5(*6-. /7 /# /7 10/4 "#$!%!&&'(' #)! ""$!%!&&' "* 78&# 79 +#,!% -!('!.(/!+0 +",!% -!(%(!*0!"##! $! %&! '(')*+(') $, "! -$!. /!!!.0 1 - "#-$#02,

Διαβάστε περισσότερα

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24 !! "#$ % (33 &' ())**,"-.&/(,01.2(*(33*( ( &,.*(33*( ( 2&/((,*(33*( 24 /&25** 24.&6,2(2**02)' 24 " 0 " ( 78,' 4 (33 72"08 " 2/((,02..2(& (902)' 4 #% 7' 2"8(7 39$:80(& 2/((,* (33; (* 3: &

Διαβάστε περισσότερα

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t T ij = A Y i Y j /D ij A T ij i j Y i i Y j j D ij T ij = A Y α Y b i j /D c ij b c b c a LW a LC L P F Q W Q C a LW Q W a LC Q C L a LC Q C + a LW Q W L P F L/a LC L/a LW 1.000/2 = 500

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΘ-ΒΞΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012.

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΘ-ΒΞΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 333/2012 Θέμα 7 ο : Περί μεταβίβασης και αποδοχής των οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Copper-Catalyzed Oxidative Coupling of Acids with Alkanes Involving Dehydrogenation: Facile Access to Allylic Esters and Alkylalkenes

Copper-Catalyzed Oxidative Coupling of Acids with Alkanes Involving Dehydrogenation: Facile Access to Allylic Esters and Alkylalkenes Electronic Supplementary Material (ESI) for ChemComm. This journal is The Royal Society of Chemistry 2014 Supplementary information Copper-Catalyzed xidative Coupling of Acids with Alkanes Involving Dehydrogenation:

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγος Συνάρτησης. Ορισμός Παραγώγου σε ένα σημείο. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ σε ένα σημείο ξ είναι το όριο (αν υπάρχει!) f (ξ) = lim.

Παράγωγος Συνάρτησης. Ορισμός Παραγώγου σε ένα σημείο. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ σε ένα σημείο ξ είναι το όριο (αν υπάρχει!) f (ξ) = lim. Παράγωγος Συνάρτησης Ορισμός Παραγώγου σε ένα σημείο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ σε ένα σημείο ξ είναι το όριο (αν υπάρχει!) f (ξ) x ξ g(x, ξ), g(x, ξ) f(x) f(ξ) x ξ Ορισμός Cauchy: ɛ > 0 δ(ɛ, ξ) > 0 x x ξ

Διαβάστε περισσότερα

"#$%%!&' ( *+,%%- !%!%!*&."$%%/-0! !%!%4!*&."$((,%/ !%!%(!*&."$,1,$,%/,!%!%"!*&."$"%%%%!!%!%$!*&."$"(,/$!!%!%2!*&."$",%%%/%0 !%!%!*&.

#$%%!&' ( *+,%%- !%!%!*&.$%%/-0! !%!%4!*&.$((,%/ !%!%(!*&.$,1,$,%/,!%!%!*&.$%%%%!!%!%$!*&.$(,/$!!%!%2!*&.$,%%%/%0 !%!%!*&. "#$%% &' ( )* *+,%%- %%*&."$%%/-0 %%,*&."$((,%%%/ %%(*&."$,1,$,%/, %%"*&."$"%%%% %%$*&."$"(,/$ %%1*&."$"(%%%/23 %%2*&."$",%%%/%0 %%4*&."$((,%/ %%-*&."$"",%%/4 %%*&."$(%%%/% 56)7)89)7:;8

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 0 6 04 ΘΕΜΑ Α: Α. γ Α. β Α3. γ Α4. β Α5. α) Σ β) Σ γ) Λ δ) Λ ε) Σ ΘΕΜΑ Β: B. Σωστό το iii. Αιτιολόγηση: Η κρούση των δύο σωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική IΙ. Ενότητα 5: Ηλεκτρικό δυναμικό στις 3 διαστάσεις. Κουζούδης Δημήτρης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Φυσική IΙ. Ενότητα 5: Ηλεκτρικό δυναμικό στις 3 διαστάσεις. Κουζούδης Δημήτρης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Φυσική IΙ Ενότητα 5: Ηλεκτρικό δυναμικό στις 3 διαστάσεις Κουζούδης Δημήτρης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Σκοποί ενότητας Ορισμός και ερμηνεία του ηλεκτρικού δυναμικού στις 3 διαστάσεις μέσω:

Διαβάστε περισσότερα

(... )..!, ".. (! ) # - $ % % $ & % 2007

(... )..!, .. (! ) # - $ % % $ & % 2007 (! ), "! ( ) # $ % & % $ % 007 500 ' 67905:5394!33 : (! ) $, -, * +,'; ), -, *! ' - " #!, $ & % $ ( % %): /!, " ; - : - +', 007 5 ISBN 978-5-7596-0766-3 % % - $, $ &- % $ % %, * $ % - % % # $ $,, % % #-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 27 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" ΣΑΒΒΑΤΟ, 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 27 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης ΣΑΒΒΑΤΟ, 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου 34 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 361653-3617784 - Fax: 364105 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 34, Panepistimiou (Εleftheriou

Διαβάστε περισσότερα

Ταλαντώσεις. q Μια διαφορετική εφαρμογή του φορμαλισμού Lagrange

Ταλαντώσεις. q Μια διαφορετική εφαρμογή του φορμαλισμού Lagrange ΦΥΣ 211 - Διαλ.19 1 q Μια διαφορετική εφαρμογή του φορμαλισμού Lagrange q Ταλαντωτής αποτελεί ένα σύστημα του οποίου μπορούμε να λύσουμε τις εξισώσεις κίνησης Ø σε κάποιο γενικό σύστημα οι εξισώσεις κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

!!" # "!! $$ %$ ' : () *"++,- ; 4 $ < % % / $ $ % /

!! # !! $$ %$ ' : () *++,- ; 4 $ < % % / $ $ % / !!" # "!! $$ %$ & ' () *"++,- $ %. $ $ % $/ $ $ / # $ 2 3 / / & / / / 45 ( % $ / $ 6 / / 3 / / 3 / 7 /7 7 ' 8"7 87 9" ' : () *"++,- ; 4 $ < % % / $ $ % / & = $ = $ $ 4 #$ 5/ > = $ 5 5 // $!!".. 5 5 $ =

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων

ΗΥ360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων ΗΥ360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Φροντιστήριο Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Αξιώματα Armstrong Ελάχιστη Κάλυψη Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Τι είναι : Οι Συναρτησιακές εξαρτήσεις είναι περιορισμοί ακεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

MERCEDES. Έτος κατασκευής

MERCEDES. Έτος κατασκευής /8 (W114-W115) 200 (W115) M 115.926 70 95 01/68-01/77 0800-0175 11,00 200 (W115) M 115.926 63 86 01/68-01/77 0800-0175 11,00 200 D (W115) OM 615.913 40 55 01/68-01/77 0822-8313 237,40 0811-8313 134,20

Διαβάστε περισσότερα

ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA Nov., ( µ ) ( (

ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA Nov., ( µ ) ( ( 35 Þ 6 Ð Å Vol. 35 No. 6 2012 11 ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA Nov., 2012 È ÄÎ Ç ÓÑ ( µ 266590) (E-mail: jgzhu980@yahoo.com.cn) Ð ( Æ (Í ), µ 266555) (E-mail: bbhao981@yahoo.com.cn) Þ» ½ α- Ð Æ Ä

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Διπλωματική Εργασία «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις στα ϑέµατα

Παρατηρήσεις στα ϑέµατα Παρατηρήσεις στα ϑέµατα του διαγωνισµού ΘΑΛΗΣ 2013 της Ε.Μ.Ε. Λυγάτσικας Ζήνων Πρότυπο Πειραµατικό Γ.Ε.Λ. Βαρβακείου Σχολής 20 Οκτωβρίου 2013 1 Γενικές Παρατηρήσεις Οι απόψεις των παιδιών Τα ϑέµατα, ιδίως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ηµεροµηνία: Πέµπτη, 08 Μαρτίου 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ηµεροµηνία: Πέµπτη, 08 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ηµεροµηνία: Πέµπτη, 08 Μαρτίου 2012 Θέµα: ηµοσίευση εβδοµαδιαίων κοινοποιήσεων της Ε.Ε. για µη ασφαλή προϊόντα του συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία. Εργαστηριακό μάθημα 10 (Επαναληπτικές ασκήσεις)

Κρυπτογραφία. Εργαστηριακό μάθημα 10 (Επαναληπτικές ασκήσεις) Κρυπτογραφία Εργαστηριακό μάθημα 10 (Επαναληπτικές ασκήσεις) Εύρεση αντίστροφου αριθμού Mod n Έχουμε ήδη δει ότι πολύ συχνά συναντάμε την ανάγκη να βρούμε τον αντίστροφο ενός αριθμού a modulo n, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ..1! A y! B! A y!

Διαβάστε περισσότερα

!""#$%!& '% ("#% )'*+, &,!" &, ' %!'"!" &"#"-(5-1-,!&

!#$%!& '% (#% )'*+, &,! &, ' %!'! &#-(5-1-,!& !""#$%!& '% ("#% )'*+, "!,'--"!!./%&-'012'& "-')'3"4',"'""-,, &,!" &, 3. - 5 1 ' %!'"!" &"#"-(5-1-,!&,'--1'#". -'!! "--''!,. 3,"'%'%,,-" '4!, 5 #" "!, '%& " 3--& " 4'%! "#!6,%3 "#!3 ",%3 2,-! "#13 '& "#%-,&"#-"-,"-!3&-',,3"

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής (Χειμερινό Εξάμηνο 2014) ΕΠΛ 475: Ασφάλεια Δικτύων Η/Υ & Πληροφοριών. Εργαστήριο 5

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής (Χειμερινό Εξάμηνο 2014) ΕΠΛ 475: Ασφάλεια Δικτύων Η/Υ & Πληροφοριών. Εργαστήριο 5 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής (Χειμερινό Εξάμηνο 2014) ΕΠΛ 475: Ασφάλεια Δικτύων Η/Υ & Πληροφοριών Εργαστήριο 5 ΕΝΤΟΛΗ: openssl (Linux) Το OpenSSL είναι μια βιβλιοθήκη κρυπτογράφησης για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

FLYLEAF Άρθρο: 8503 Roti -Prep PCR Purification

FLYLEAF Άρθρο: 8503 Roti -Prep PCR Purification FLYLEAF Άρθρο: 8503 Roti -Prep PCR Purification Ημερομηνία σύνταξης: 23.10.2015 1 Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά Bill of materials Ονομασία ουσίας Number of pieces Ταξινόμηση σύμφ. με GHS Εικονογράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ/ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ/ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 0 03 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ/ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5 05 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α. ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΒΙΒΛΙΟ ΜΠΑΡΛΑ. Α. ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 66 ΒΙΒΛΙΟ ΜΠΑΡΛΑ. Α3. α Σ, β Λ, γ Λ, δ

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Σειράς Ασκήσεων 4

Λύσεις Σειράς Ασκήσεων 4 Άσκηση 1 Λύσεις Σειράς Ασκήσεων 4 Έστω το σύνολο ατομικών προτάσεων ΑΡ = {red, yellow, green}. Με βάση τις ατομικές προτάσεις ΑΡ διατυπώστε τις πιο κάτω προτάσεις που αφορούν την κατάσταση των φώτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS) ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ revision 00, 25/02/2014 1. ΧΩΡΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ 1.1 Μέτρηση θερμοκρασίας χώρου 6 Αντίσταση Αισθητήριο

Διαβάστε περισσότερα

WINTER CATALOGUE WINTER COLLECTION

WINTER CATALOGUE WINTER COLLECTION WINTER CATALOGUE 1 WINTER COLLECTION 2016-2017 1 WINTER CATALOGUE WINTER COLLECTION 2016-2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ WINTER CATALOGUE 2 GABBEH 04 SOHO 11 ELITE 14 BOHEME 19 REGGAE 26 MOROCCO 33 MELODY 40 FLASH 45

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Κεφάλαιο 7. Αυτόματα Στοίβας 9,13 Μαρτίου 2007 Δρ. Παπαδοπούλου Βίκη 1 Γιατί τα πεπερασμένα αυτόματα δεν μπορούν να αναπαραστήσουν οποιαδήποτε κατηγορηματική γλώσσα?

Διαβάστε περισσότερα

-! () $M ' 1' /W /,9 /' 1 :c Q \/0,> Z 1/0 " 1! GDP * &'() =! P[\ 01, '!R W! :,Q (Sachs&Warner,1995) a' / Qbc,,, J L bc, [1] (Pomeranz,2000) R

-! () $M ' 1' /W /,9 /' 1 :c Q \/0,> Z 1/0 1! GDP * &'() =! P[\ 01, '!R W! :,Q (Sachs&Warner,1995) a' / Qbc,,, J L bc, [1] (Pomeranz,2000) R 18 5 2016 9 ( ) JournalofCapitalUniversityofEconomicsandBusines Vol 18,No 5 Sep 2016 DOI:10 13504/j cnki isn1008-2700 2016 05 006! F

Διαβάστε περισσότερα

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Φροντιστήριο Κανονικές Μορφές

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Φροντιστήριο Κανονικές Μορφές ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Φροντιστήριο Κανονικές Μορφές 1 Κλειστότητα Συναρτησιακών Eξαρτήσεων: Πώς συμβολίζεται: F + Τι σημαίνει : Το ΣΥΝΟΛΟ των Σ.Ε. που μπορούν να παραχθούν από ένα σύνολο εξαρτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ref No. New-Era No. Ref No. New-Era No. Ref No. New-Era No. MITSUBISHI MIC-M3019 MD MIC-2002 MD MIC-2002 MD MIC-2002 MD110166

Ref No. New-Era No. Ref No. New-Era No. Ref No. New-Era No. MITSUBISHI MIC-M3019 MD MIC-2002 MD MIC-2002 MD MIC-2002 MD110166 REFERENCE Ref No. New-Era No. Ref No. New-Era No. Ref No. New-Era No. HONDA/ACURA 099700-061 MIC-H3017 099700-070 MIC-H3014 099700-101 MIC-H3016 099700-102 MIC-H3016 099700-115 MIC-H3014 099700-147 MIC-H3015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Ηλεκτρικός φούρνος με 3 εστίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο:EO 9721 Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της κουζίνας. Για τη σωστή λειτουργία του προϊόντος και για

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584 Επιμέλεια: xr.tsif Σελίδα 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 5ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ 401-500 Αφιερωμένο σε κάθε μαθητή που ασχολείται ή πρόκειται να ασχοληθεί με Μαθηματικούς διαγωνισμούς

Διαβάστε περισσότερα

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n Z 6 D 3 G = {a, b, c,... } G a, b G a b = c c (a b) c = a (b c) e a e = e a = a a a 1 = a 1 a = e Q = {0, ±1, ±2,..., ±n,... } m, n m+n m + 0 = m m + ( m) = 0 Z N = {a n }, n = 1, 2... N N Z N = {1, ω,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ360 Αρχεία και Βάσεις εδοµένων ιδάσκων:. Πλεξουσάκης

ΗΥ360 Αρχεία και Βάσεις εδοµένων ιδάσκων:. Πλεξουσάκης ΗΥ360 Αρχεία και Βάσεις εδοµένων ιδάσκων:. Πλεξουσάκης Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Αξιώµατα Armstrong Ελάχιστη κάλυψη Φροντιστήριο 1 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Οι Συναρτησιακές εξαρτήσεις είναι περιορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

f(x) f(c) x 1 c x 2 c

f(x) f(c) x 1 c x 2 c Μαθηματικός Λογισμός Ι Φθινόπωρο 2014 Σημειώσεις 1-12-14 Μ. Ζαζάνης 1 Πραγματικές Συναρτήσεις και Ορια Εστω S R ένα υποσύνολο του R και f : S R μια συνάρτηση με πεδίο ορισμού το S και τιμές στους πραγματικούς

Διαβάστε περισσότερα

Copyright: Ξένος Θ., Eκδόσεις Zήτη, Ιανουάριος 2008, Θεσσαλονίκη

Copyright: Ξένος Θ., Eκδόσεις Zήτη, Ιανουάριος 2008, Θεσσαλονίκη Kάθε γνσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφ του συγγραφέα Με το συγγραφέα επικοινωνείτε: Tηλ 30348086, e-mail: thanasisenos@yahoogr ISBN 978-960-456-08-3 Copyright: Ξένος Θ, Eκδόσεις Zτη, Ιανουάριος 008, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ II ΠΑΚΕΤΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ II ΠΑΚΕΤΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ II ΠΑΚΕΤΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A/A Επώνυμο Όνομα 1 ΑΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΑΓΓΕΛΕΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3 ΑΓΡΙΤΕΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 5 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 6 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 7 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 8 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 9

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ACE 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ACE 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 626 ZZ HIGH QUALITY ΡΟΥΛΕΜΑΝ 1,5 3 70x48x35 (4.055) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 120 204 88,4x30x26 (4.058) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 200 340 ACE 104948/10 JLM ΡΟΥΛΕΜΑΝ 12 20,4 ACE 108 (8X22X7) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 4 6,8 ACE 11749/10 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 2,7 4,59

Διαβάστε περισσότερα