!"#$%$&'()"*+,$'$%,%"!" !"-.''$+,"/0%*,*0+"! !"1(*$+,*2*("(&'$$'"!" !"34.(&,0+"&+4"5'&*+*+6"!"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!"#$%$&'()"*+,$'$%,%"!" !"-.''$+,"/0%*,*0+"! !"1(*$+,*2*("(&'$$'"!" !"34.(&,0+"&+4"5'&*+*+6"!""

Transcript

1 !"##$%&'%##($)$ &&&&&*$+,-.&!/01&2(!& &&&&&3%/)&$)&4$-)51&6"7"8+&9: +( &;:<= C64A6&'-8-5/#(&5)?&C))%D5+$%)&E-)+/- I$5&A5#(&91&JKL;L&45)&A$#(-,-&5,,M6?$7-&N*FO&P&C+5,Q& 2(%)-&RJ:&LST;&T;=;=<L&P&B5U&R&J:&LST;&T=L:=T E(5)7-&?-+-#+$%)&%Y&8W5+$5,&W5++-/)8&5)?&/-,5+-?&-#%,%7$#5,&W/%#-88-8! 4+5+$8+$#5,&5)5,Q8$8&%Y&8W5+$5,&?5+5! 4$)#-&\#+%Z-/&; 8+ H)$+&E($-Y.&!"#$%&'()*)+)#0!"1(*$+,*2*("(&'$$'"!" 9LL<P9LL:. 4#$-)#-1&H)$D-/8$+Q&%Y&4$-)51&C+5,Q 9LL= 9LL9P9LLJ.&6)5,Q8+&5+&+(-&A$,$+5/Q&C)8+$+"+-&%Y&G-%7/5W(Q&NCGA1&C+5,QO 9LL9.&2%8+P7/5?"5+-&#%"/8-&$)&e5)?8#5W-&6)5,Q8$81&H)$D-/8$+Q&%Y&F5W,-8&B-?-/$#%&CC 8+ &9LL=O1& +"+%/.&2/%Y0&6,-885)?/%&E($5/"##$0 +( &

2 9LLLO ;::S.&4-#%)?5/Q&8#$-)+$Y$#&8#(%%,P,-5D$)7&#-/+$Y$#5+-!"34*,0'"7"#$2$'$$"&(,*8*,9": ' E-*)#-"*2/-"+'9.2*/#2"+',.F2&/#C'B/"#.'!)6G)# '7'?#/5#)&&'2-'?1C&23"+'H)/5#"I1C'JEKL'MNOPQR ' ' ' 0/;/#.2-"*2-5'9.2*/# '7'A/%#-"+'/D'S)5)*"*2/-'432)-3)'fCB.&90J<Tg ',&&/32"*)'9.2*/#'1&,II+2).'S)5)*"*2/-'432)-3)'fCB.&;0JL=g ' H%)&*'9.2*/# '-Y-/--&H+/G"+'93/+/5C'"-.'B2/5)/5#"I1C&fCB.&=0:;Jg& '-Y-/--&0/-&)#F"*2/-'B2/+/5C&fCB.&S0TTTg& '-Y-/--&93/5#"I1C'fCB.&S0JK=g '-Y-/--&T2F)#&2*C'"-.'T2&*#2G%*2/-&&fCB.&S099Sg '-Y-/--&9-F2#/-6)-*"+'?/++%*2/-'fCB.&J0S9Tg '-Y-/--&U"-.&3"I)'93/+/5C&fCB.&J09:Jg '-Y-/--&B2/5)/&32)-3)&&fCB.&J09STg '-Y-/--&A/%#-"+'/D'S)5)*"*2/-'432)-3)'fCB.&90J<Tg '-Y-/--&U"-.&3"I)'"-.'8#G"-'?+"--2-5&fCB.&90;<Lg& '-Y-/--&B2/.2F)#&2*C'"-.'0/-&)#F"*2/-&fCB.&90LTTg '-Y-/--&93/+/523"+'!/.)++2-5'fCB.&;0K<;g '-Y-/--&,3*"':)3/+/523"&fCB.&;0TL:g '-Y-/--&?+"-*'93/+/5C'fCB.&;0=T<g '-Y-/--&E-*)#-"*2/-"+'A/%#-"+'/D'H)/5#"I123"+'E-D/#6"*2/-'432)-3)&fCB.&;0=JJg '-Y-/--&A/%#-"+'/D'9-F2#/-6)-*"+'!"-"5)6)-*'fCB.&;0SLKg '-Y-/--&,II+2).'S)5)*"*2/-'432)-3)'fCB.&;0JS:g '-Y-/--&93/+/523"+'E-D/#6"*23&'fCB.&;09::g '-Y-/--&A/%#-"+'/D'9"#*1'4C&*)6'432)-3)&fCB.&L0K;:g '-Y-/--&0/66%-2*C'93/+/5C&fCB.&L0<:9g '-Y-/--'?+"-*'B2/&C&*)6&&fCB.&L00<SSg '-Y-/--&<)*+"-.&'93/+/5C'"-.'!"-"5)6)-*' 3%%d&/-D$-]-/1&E&I#&'= *& 3%%d&/-D$-]-/7'93/&32)-3)'fCB.&;0;;<g ' 01"2#6"-'1 & e5)?8#5w- & >#%,%7Q & 5)? & 3$%7-%7/5W(Q & 4-88$%)1 & & 4%#$-+Q & %Y & >#%,%7Q1 & GYc & SL+(& 6))$D-/85/Q&A--+$)7&9L;L1&G$-88-)1&6"7"8+&JL +( /? &9L;L ' 01"2#6"-'1&C)+-/)5+$%)5,&E%)Y-/-)#-&%)&3$%?$D-/8$+Q&E%)8-/D5+$%)&58&5&'-)-]5Z,-&'-8%"/#-1&'5]5,W$)?$P

3 ' 01"2#6"-'1 & & 4-)8$)7 & \/5, & 4-88$%)1 & :;8+ & >#%,%7$#5, & 4%#$-+Q & %Y & & N>46O & 6))"5, & A--+$)71& ;'-0+6'$%%"/&',*(*/&,*0+"&%"%/$&>$'";' J/?&9L;L 9LL<. & C)+-/)5+$%)5, & #%)Y-/-)#- & ^A%)$+%/$)7 & +(- & >YY-#+$D-)-88 & %Y & F5+"/- & E%)8-/D5+$%)a1 & 4]$88 & B-?-/5,& 9LL<.&C)+-/)5+$%)5,&E%)Y-/-)#-&%)&3$%?$D-/8$+Q&E%)8-/D5+$%)&58&5&'-)-]5Z,-&'-8%"/#-&%Y&25d$8+5)1&H)$D-/8$+Q& 9LLS.&;S+(&F5+$%)5,&E%)7/-88&%Y&+(-&C+5,$5)&>#%,%7$#5,&4%#$-+Q&1&4$-)5&NSPT&\++%Z/-&9LLSO 9=&9LLSO 9LLJ.&<5&E%)Y-/-)[5&64C*61&I-/%)5&N\#+%Z-/1&9KPJL&9LLJO 9LL;. & B$/8+ & C)+-/)5+$%)5, & j%/d8(%w & %) & +(- & 6)5,Q8$8 & %Y & & & 4-)8$)7 & & */-)+%& " 2/%m-#+.&A-+(%?8&Y%/&$)?$D$?"5+$)7&5)?&#%)8-/D$)7&7-%8$+-8&$)&+(-&4$-)5&2/%D$)#- " >U+-/)5,&B")?$)7.&B%)?5[$%)-&A%)+-&?-$&258#($&?$&4$-)5& " " " %YYO " " >U+-/)5,&B")?$)7.&>?$W%]-/1&H)$D-/8$+Q&%Y&*%/$)%&NC+5,QO " 2/%m-#+&2/$)#$W5,&C)D-8+$75+%/.&!/0&G$%/7$%&3/")$5,+$ " " " 2/%m-#+.&A%)$+%/$)7&\[%)-&$)&B%/-8+8&%Y&4%"+(Pj-8+-/)&>"/%W-& " >U+-/)5,&B")?$)7.&>"/%W-5)&H)$%)&N>H1&HFX>E>O " 2/%m-#+&2/$)#$W5,&C)D-8+$75+%/.&!/0&A5/#%&B-//-++$ " " " 2/%m-#+. & A%)$+%/$)7 & %Y & 3$%?$D-/8$+Q & $) & 4$+- & %Y & & & NF6*H'69LLL & F-+]%/d1& A%3$4CEO " >U+-/)5,&B")?$)7.&2/%D$)#-&%Y&4$-)5 " 2/%m-#+&2/$)#$W5,&C)D-8+$75+%/.&2/%Y0&6,-885)?/%&E($5/"##$& " "

4 " 4W5+$5,&A%?-,$)7&o&3$%?$D-/8$+Q&6/-5& " " 2/%m-#+&2/$)#$W5,&C)D-8+$75+%/.&!/0&6,-885)?/%&E($5/"##$& " " "!"5$&()*+6"&(,*8*,9": >,$85&45)+$&NH)$D-/8$+Q&%Y&4$-)51&C+5,QO1&9LL<P9LL:! B/5)#-8#%&G-/$&NH)$D-/8$+Q&%Y&4$-)51&C+5,QO1&9LLTP9LLK E-&*2*%*'DZ#'4*"*2&*2$7'U%.[25;!"\262+2"-&;8-2F)#&2*]*'!%)-31)-'^H)#6"-C_ e-#+"/-/&$).! -<$!"#"= H)$D-/8$+Q&%Y&4$-)5&NC+5,QO e-#+"/-/&$).! e5)?8#5w-&>#%,%7q&n9ll<p9llk1&;t(&w-/&q-5/o 4(%/+&,-#+"/-8&5+&A58+-/&,-D-,.&! 6)5,Q8$8&5)?&"8-&%Y&D-7-+5+$%)&?5+51&I-7-+5+$%)&E5/+%7/5W(Q&N9LL<O H)$D-/8$+Q&%Y&B,%/-)#-&NC+5,QO e-#+"/-/&$).! GC4P&Z58-?&5)5,Q8$8&5WW,$-?&+%&8W5+$5,&D5/$5Z$,$+Q&N9LLJP9LLKO H)$D-/8$+p&?-,,5&E5,5Z/$5&NC+5,QO e-#+"/-/&$).

5 ! e5)?8#5w-&e(5)7-&n9llso!"h+8*,$4"g$(,.'$%"&+4"1$=*+&'%"! H)$D-/8$+Q&%Y&A%,$8-&NC+5,QO C)D$+-?&e-#+"/-/ N9LL:O C)D$+-?&d-Q)%+-&8W-5d-/&5+&+(-&C)+-/)5+$%)5,&E%)Y-/-)#-&%)&3$%?$D-/8$+Q&E%)8-/D5+$%)&58&5&'-)-]5Z,-& '-8%"/#-1& H)$D-/8$+Q&%Y&'5D-))5&NC+5,QO C)D$+-?&e-#+"/-/& N9LLKO H)$D-/8$+Q&%Y&*%/$)%&NC+5,QO C)D$+-?&e-#+"/-/& N9LLKO GC4.&G'644&GC41&C?/$8$ 4+5+$8+$#8.&' 3$?&*+A9".%$4"%02,D&'$""!"!"H+,$'+&,*0+&A"(0AA&C0'&,0'%"! I'*&+"1J"-&4$I$H040&G-%,%7$#5,&4"/D-Q1&B%/+&E%,,$)8&4#$-)#-&E-)+-/1&9;=L&E-)+/-&6D-01&3,?70&E1&B%/+&E%,,$)81& E%,%/5?%&KL=9TPKK;K1&84, K'$60'9"LJ"-&',$'1&G",Y&E%58+&G-%8W5+$5,&E-)+-/1&*(-&H)$D-/8$+Q&%Y&4%"+(-/)&A$88$88$WW$1&20\0&3%U&<LLL1&<LJ& >0&3-5#(&!/$D-1&\#-5)&4W/$)781&A4&J:=TS1&84, EM,$'"-%0+,0%1&A*6P>e*>&'-8-5/#(&G/%"W&$)&*(-%/-+$#5,&3$%,%7Q&5)?&>#%,%7Q1&e0&>q+Dq8&H)$D-/8$+Q1& 9'!1&8` ;=9S F57W"/&SSLLJJ1&A5(5/58(+/51&E-.2" :LL:=P;=9S1&84, 68#%+&4e=&<2u1&8`& l5)8581&e5]/-)#-1&l5)858&ttls=1'84,'

6 EXk%8s&G"+$s//-[&6Z58#5,&91&>P9KLLT1&A5?/$?1&4I"2- 35)75,%/-&=TLL9S1&E-.2" 1&%%&+"1&&,()*1&k-+&2/%W",8$%)&e5Z%/5+%/Q1&E5,$Y%/)$5&C)8+$+"+-&%Y&*-#()%,%7Q1&SKLL&\5d&G/%D-&!/$D-1& 2585?-)51&E61&:;;L:1&84, 5)0=&%"O0)A6$=.,)1&j4e&4]$88&B-?-/5,&C)8+0&Y%/&B%/-8+1&4)%]&5)?&e5)?8#5W-&'-8-5/#(1&wb/#(-/8+/588-& $3$E.CA*(&,*0+%"!" ;'?))#;#)F2)[).'E-*)#-"*2/-"+'A/%#-"+&'; <3('5*M&NG1G$L</8,/'$G',-(-9-*O.&;; 1*',('JQ$9&W"Z8&58&8$)7,-&5"+(%/x&EB/D2B$7;/B/J.$2'5$K(/J*/J+2A<.1&-/A3+2'O*5$P/9+'2B$('$R<.,(;2B$E*/J+2A<.Q&;&W"Z& 58&Y$/8+&5"+(%/O 1. &'%##($)$1&!01 && 8W-#$-8&/$#()-880&6##-W+-?&ZQ&R0.'+&A"02"U$6$,&,*0+"1(*$+($0&fCB.&90J<Tg&

7 2. &'%##($)$1&!0 6##-W+-?&ZQ&E'06'$%%"*+"E)9%*(&A"K$06'&/)90&fCB.&909T;g 3. &'%##($)$1&!0 9S9=0& 4. +(-&5#+"5,&8-W5/5Z$,$+Q&%Y&,5)?&#%D-/&#,588-80&L//A*$4"3(0A069"&+4"3+8*'0+=$+,&A"#$%$&'()1&K.&J:P=L0 5. &'%##($)$1&!0 &1&35,d-)(%,1&F01&E5/+-/1&G0601&B%%?Q1&G0A0&G$,,-8W$-1&*0j01&h-1&l0401&l5/d1&401&e-D$)1&F01&e"#581& 8W-#+/5, &(-+-/%7-)-$+Q &58&5& W/%UQ&%Y&8W-#$-8 &?$D-/8$+Q.&/-#-)+ & 5?D5)#-8 & 5)?&%W-)&#(5,,-)7-80 &3(0A06*(&A" H+20'=&,*(%1&=.&J;KPJ9:0&fCB.&;09::g 6. &'%##($)$1&!0 &1&F-+-,-/1&A0& H+,$'+&,*0+&A"R0.'+&A"02"#$=0,$"1$+%*+60&fCB.&;0LK:g 7. '$#%++51 &E01&G%?-Y/%$?1 & 401 &'%##($)$1&!0& N9L;LO0 &C)D58$D-)-88 &%Y &3/"88-,8&5,$-)&W,5)+8&$8&/-,5+-? & +%&+(-$/& 8. F57-)?/51&h01 &'%##($)$1&!01&G(5+-1&'0&N9L;LO0 W-%W,-&/-,5+$%)8($W8&$)&+(-&*5?%Z5&6)?(5/$&*$7-/&'-8-/D-&$)&C)?$50&I*0A06*(&A"-0+%$'8&,*0+1&;SJ.&9:LLP9:LK0& fcb.&j0;t<g 9. &'%##($)$1 &!0 && N9L;LO0 &>#%,%7Q&%Y&2%W",5+$%)8&5)? 3(0%(*$+($1&;<.&99TP99<0&fCB.&;0;;<g& 10. F57-)?/51& h01 &'%##($)$1&!01& G(5+-1&'01& 301& 25/--+(1& 40& N9L;LO0 &688-88$)7& W,5)+&?$D-/8$+Q& $)& 5&?/Q& 11. &'%##($)$1&!01 && h-1&l0401&\,?-,5)?1&k01&j-8",81&!01&f-+-,-/1&a0&n9l;lo0&4w-#+/5,&d5/$5+$%)&d-/8"8&8w-#$-8&z-+5p?$d-/8$+q & 5+ &?$YY-/-)+ & 8W5+$5, & 8#5,-8. & 5 & +-8+ & $) & 6Y/$#5) & ($7(,5)? & 85D5))580 &R0.'+&A " 02 " 3+8*'0+=$+,&A"?0+*,0'*+61&;9.&K9=PKJ;0&fCB.&9099=g 12. &'%##($)$1 &!0 &1&I5))$)$1&60&N9L;LO0&j(5+&$8&"Wy&*-8+$)7&8W-#+/5, & (-+-/%7-)-$+Q & D80&F!IC & /-,5+$%)8($W&ZQ& n"5)+$,-&/-7/-88$%)0&h+,$'+&,*0+&a"r0.'+&a"02"#$=0,$"1$+%*+6i$j;.&9<s=p9<=ts&fcb.&;0lk:g 13. Y%/-8+ & $) & 5 & A-?$+-//5)-5) &,5)?8#5W-0?%$.;L0;L;TXm0,5)?"/ZW,5)09LL:0;90LL;&fCB.&90;<g &G&+4%(&/$ " &+4 " W'C&+ " EA&++*+61 & $) & W/-880& 14. &'%##($)$1&!0& 15. &'%##($)$1&! J:LPJ:T0&fCB.&J0;L9g )+$1&>01&A5##(-/$)$1&401&'%##($)$1&!01&3%)$)$1&C01&3/")$5,+$1&G01&B5D$,,$1&e01&2-/$)$1&E01&2-[[%1&B01&2$5[[$)$1&401& /-8-/D-0&R0.'+&A"20'"V&,.'$"-0+%$'8&,*0+1&;K.&9P;;0&fCB.&L0<;;g

8 18. '$#%++51&E01&G%?-Y/%$?1&401&'%##($)$1&!0&N9L;LO0&25++-/)8&%Y&)5+$D-&5)?&-U%+$#&8W-#$-8&/$#()-88&$)&+(-&"/Z5)&Y,%/5& 19. &'%##($)$1&!0 /5)d8y&6&+-8+&"8$)7&n"5)+$,-&/-7/-88$%)0&3(0A06*(&A"H+20'=&,*(%1&S.&9=SP9=:0&fCB.&;09::g 20. E($5/"##$1 & 601 & 35#5/%1 & G01 &'%##($)$1 &!01 & '$#%++51 & E01 & & A0j01 & 4#(-$)-/1 & 40A0 & N9LL:O0 &4W5+$5,,Q& /5/-Y5#+$%)0&-0==.+*,9"3(0A0691&;L.&9L:P9;S0&fCB.&L0<:9g 21. &'%##($)$1&!0 & %) & & -+ & 5,0 & P & `"5)+$YQ$)7 & 5)? & Z$%?$D-/8$+Q & 5)?& 22. &'%##($)$1&!0 &1&F57-)?/51&h01&G(5+-1&'01&E5?-1&3040&N9LL:O0 &4W-#+/5,&?$8+5)#-&?-#5Q.&588-88$)7&8W-#$-8&Z-+5P?$D-/8$+Q&ZQ&n"5)+$,-&/-7/-88$%)0&E)0,06'&==$,'*("3+6*+$$'*+6"7"#$=0,$"1$+%*+61&<=.&;99=o;9JL0&fCB.&;0;;g &'%##($)$1 &!0 && N9LL:O0 & & Y%")?5+$%) & %Y & 8W-#+/5, & /5/-Y5#+$%) & Y%/ & 85+-,,$+- & 25. &'%##($)$1&!0 5)?&8W-#$-8&?$D-/8$+Q&+(/%"7(&/5/-Y5#+$%)&#"/D-80&H+,$'+&,*0+&A"R0.'+&A"02"#$=0,$"1$+%*+67&1&JL1&9<L=P9<;;0& fcb.&;0lk:g 26. &'%##($)$1&!0 1(*$+($1&;9.&99=P9JT0&fCB.&;0JS:g& 27. +(-&?-+5$,0&I*04*8$'%*,9"&+4"-0+%$'8&,*0+1&;<.&JSJ;PJSS90&fCB.&90LTTg 28. &'%##($)$1&!0 &4W-#+/5,&/5/-Y5#+$%).&,$)d$)7&-#%,%7$#5,& D5/$5Z$,$+Q&5)?&W,5)+&8W-#$-8&?$D-/8$+Q0&-0==.+*,9"3(0A0691&:.&;T:P;<T0&fCB.&L0<:9g 29. 8#5,-8&$)&5&F5+"/5&9LLL&)-+]%/d&0&-0==.+*,9"3(0A0691&:.&;K=P;:90&fCB.&L0<:9g 30. E($5/"##$1&601&35#5/%1&G01&'%##($)$1&!0&N9LLKO&`"5)+$YQ$)7&W,5)+&8W-#$-8&?$D-/8$+Q&$)&5$T2-9+2&9LLL&F-+]%/d.& %,?&$?-58&5)?&)-]&W/%W%85,80$I*0A06*(&A"-0+%$'8&,*0+1&;S;.&9TLKP9T;K00&fCB.&J0;T<g 31. &'%##($)$1&!0 &1&E5?-1&3040&N9LLKO0&`"5)+$,-&/-7/-88$%)&5WW,$-?&+%&8W-#+/5,&?$8+5)#-&?-#5Q0&H333"K$0%(*$+($"&+4" #$=0,$"1$+%*+6"G$,,$'%1&=.&TSLPTSJS$fCB.&;0J<:g& 32. E($5/"##$1&601&35#5/%1&G01&'%##($)$1&!01&B5++%/$)$1&e0&N9LLKO0&!$8#%D-/$)7&5)?&z&/-?$8#%D-/$)7&+(-&/5/-Y5#+$%)& 33. G$,,-8W$-1 & *0j01 & B%%?Q1 & G0A01 &'%##($)$1 &!01 & G$%/7$1 & & 455+#($1 & 40 & N9LLKO0 &A-58"/$)7 & 5)? #)".'"#*23+)&e'/5)d-?&58&;L +( #5/%1 & G01 &'%##($)$1 &!01 & 3%)$)$1 & C01 & A5/$7)5)$1 & A01 & A5##(-/$)$1 & 401 & E($5/"##$1 & 60 & N9LLKO0 fcb.&l0<ssg

9 35. &'%##($)$1&!0 && &ZQ&30&h5Wd-1&3%%d&'-D$-]0 &5)$" E)0,06'&==$,'*("#$(0'41&9J.&9S;0&fCB.&L0:<9g& 36. A5/$7)5)$1&A01&A5##(-/$)$1&401&'%##($)$1&!01&E($5/"##$1&601&*%//$1&!0&N9LLKO0&2,5))$)7&/-8+%/5+$%)&$)&5&#",+"/5,&,5)?8#5W-&$)&C+5,Q&"8$)7&%Zm-#+PZ58-?&5WW/%5#(&5)?&($8+%/$#5,&5)5,Q8$80&G&+4%(&/$"&+4"W'C&+"EA&++*+61&KS.& 9KPJ<S$fCB.&90;<g& 37. E8%)+%81&201 &'%##($)$1&!01& 35#5/%1&G0&N9LL<O0 8+5)?80&-0==.+*,9"3(0A069I$K.&9S<P9=T0&fCB.&L0<:9g 38. &'%##($)$1&! &'%##($)$1&! YY-++51&B01&35#5/%1&G01&B5++%/$)$1&e01&'%##($)$1&!01&E($5/"##$1&60&N9LL<O0&H8$)7&)-8+-?&W,%+&?-8$7)&+%&%Z+5$)& 41. &'%##($)$1&!0 =J:S&fCB.&;0K<;g 42. &'%##($)$1 &!0 && N9LL<O0 &!$8+5)#-&?-#5Q &$)&8W-#+/5, &βp?$d-/8$+q0 &H+,$'+&,*0+&A" R0.'+&A"02"#$=0,$"1$+%*+61&9K.&9TJ=P9TSS0&fCB.&;0LK:g 43. G-/%851&G01&B-//-++$1&A01&3"88%++$1&B01 &'%##($)$1&!0& N9LL<O0 J0S9Tg 44. &'%##($)$1&!0 &1&2-//Q1&G0e0j01&45,-/)%1&A01&A5##(-/$)$1&401&E($5/"##$1&60&N9LLTO0 45. &'%##($)$1 &!0 && N9LLTO0 & GC & W$%)--/8 & & 575$)0 & 3%%d & /-D$-] & %Y & e%)7,-q & -+&5,0 & N9LL=O1 & G-%7/5W($#& 46. &'%##($)$1 &!0 &1 & E5+-)$1 & E0 & N9LLTO0 & \) & +(- & %Y & 8W5+$5, & #-)+/%$? & $) & G-%7/5W(Q0 &L%*&+ " R0.'+&A " 02" H+20'=&,*0+"5$()+0A0691&=.&<9:P<J;0 47. &'%##($)$1&!0 &1&6)?/-$)$& 3"+$)$1& 401&E($5/"##$1&60&N9LL=O0 W,5)+&8W-#$-8&$)D-)+%/Q&-YY$#$-)#Q&ZQ& 48. &'%##($)$1&! &'%##($)$1&!0 9=PJT0&fCB.&L0JTSg 50. &'%##($)$1&!0 && &5)$ "E)0,06'&==$,'*(" #$(0'41&9L.&SLSPSLT0&fCB.&L0:<9g 51. &'%##($)$1&!0 &1&E($5/"##$1&601&e%$8-,,-1&4060&N9LLSO0&*-8+$)7&+(-&4W-#+/5,&I5/$5+$%)&hQW%+(-8$8&ZQ&"8$)7&85+-,,$+-& k")-&9ll=1&cb.&;0tl:g&& 52. &'%##($)$1 &!0 && N9LLSO0 & A$8,-5?$)7 & & &?$/-#+ & $)+-/W/-+5+$%) & %Y & & $)#%//-#+ & 5-/$5,& W(%+%80&5)$"E)0,06'&==$,'*("#$(0'4I&;:.&;JKP;SK0&fCB.&L0:<9g

10 53. 45,-/)$1 & >01 & 2-/$)$1 & E01 &'%##($)$1 &!01 & e575)p1 & 601 &!- & I0 & N9LLJO0 &*(- & C+5,$5) & #(-#dp,$8+ & &?9(0,&X0+& KT.&;9JP;S<0&fCB.& L0=<Sg 54. E($5/"##$1 & 601 &'%##($)$1 &!01 & e-%)[$%1 & E01 &!- & I0 & N9LL;O0 &6 & +-8+ & %Y & /-,5+$%)8($W&$)&8-/W-)+$)-&8%$,8&%Y&*"8#5)Q1&C+5,Q0&3(0A06*(&A"#$%$&'()&;T0&T9<PTJ:0&fCB.&;0SK=g ;'E*"+2"-'U"-5%"5)'I%G&'; &'%##($)$1&!0 &1&E5?-1&30401&3$,,$1&601&I5))$)$1&601&45)+%/%1&>0135#5/%1&G01&G-/$1&B01&G58W5/$)$1&201&E($5/"##$1&60& N9LLKO0&!$8+5)#-&?-#5Q&?-,,5&! F()(,-2$G-2B(2'2$5($L*B*+(B*)28*'-/1& SL.&=:P<J0 57. &'%##($)$1&!0 &1&6)?/-$)$&3"+$)$1&401&e%$8-,,-1&40601&'$#%++51&E01&E($5/"##$1&60&N9LL<O0&e{"8%&?-,,{-+-/%7-)-$+p& 8W-++/5,- & W-/ &,5 & &?-,,{-YY$#$-)[5 &?-, & &?$ & 8W-#$- & D-7-+5,$0 &F()(,-2 $ G-2B(2'2 $ 5($ L*B*+(B*)28*'-/&J<.&J<PS= /")$5,+$1&G01&B/5+$1&e01&35#5/%1&G01&3"88%++$1&B01&E5,?-/$8$1&A01&E($5/"##$1&601&A5/$7)5)$1&A01&A5##(-/$)$1&401& '%##($)$1 &!01 & B-//-++$1 & A0 & N9LL<O0 & e{-8w-/$-)[5 &?$ & *-//5?5+5 &*')(+/'8*-+(;,. & )"%D5 & & 8W$)P%YY&?-,,{")$D-/8$+p&?$&8$-)50&F\*04\E0eCEh0C*6e0&9L.&;L;P;LS&N9LL<O 59. &,5&D5,"+5[$%)-1 & -&,5&#%)8-/D5[$%)- &?-,,5&?$D-/8$+p &8W-#$Y$#50& G'0/+82-/+*$K/-2'(;/$G-2B(2'/&J<0 60. A5##(-/$)$& 401& E58+57)$)$& 201& E($5/"##$& 601& B-//-++$& A01& B/$7)5)$& B01& A5/$7)5)$& A01 &'%##($)$&!01& 45)+$& >0& N9LL=O0 & 6WW,$#5[$%)- &?$ & n"5)+$+5+$d- & )-$ & W/%7-++$ &?$ & #%)8-/D5[$%)- &?$ & (5Z$+5+ & G'0/+82-/+*$K/-2'(;/$G-2B(2'/&J<0 61. A5/$7)5)$ & A01 & 3%??$ & A01 & E($5/"##$ & 601 & E$/$,,% & C01 & B-//-++$ & A01 & A5##(-/$)$ & 401 &'%##($)$ &!0& N9LL=O0& & - & GC4 & W-/ &,5 & #%)8-/D5[$%)- & -? & $, &?-,,5 &?$D-/8$+p & Z$%,%7$#5 & - & +-//$+%/$5,-0& G'0/+82-/+*$K/-2'(;/$G-2B(2'/&J<0 62. I$#$5)$1&!01&B%77$1&301&G5Z-,,$)%1 &601 &'%##($)$1&!0& N9LL9O0&E%)+/$Z"+%&5,,5& #%)%8#-)[5 &?-,,-& W/5+-/$-&8"& 63. &'%##($)$&!0 ;'9\*)-.).'"G&*#"3*&'"-.'I#/3)).2-5&'; 64. &'%##($)$1&!0 &1&!-,"##($1&e01&'$#%++51&E01&G($8,51&601&E58+-,,5)$1&E01&w%/-/1&'01&F-+-,-/1&A0&N9L;LO0&A-58"/$)7& 65. F-+-,-/1&A01&'%$[1&!01&E58+-,,5)$1&E01 &'%##($)$1&!01&'$[[%,$1&60&N9L;LO0&2%+-)+$5,&?$8+/$Z"+$%)&%Y&+(-&+$7-/&

11 66. &'%##($)$1&!0 &1&F57-)?/51&h01&E5?-1&30401&h-1&l01&\,?-,5)?1&k01&G(5+-1&'01&j-8",81&!01&F-+-,-/1&A0& &N9L;LO0& 67. &'%##($)$1&!0 '$[[%,$1&601&I5/%++%1&E0&N9L;LO0&35Q-8$5)&+(-%/Q&5WW,$-?&+%&,5)?8#5W-&7-)-+$#8.&+-8+$)7&8W5+$5,&5"+%#%//-,5+$%)& 68. W,5)+&8W-#$-8&/$#()-88&$)&/-8-/D-&)-+]%/d80&9)?&>"/%W-5)&E%)7/-88&%Y&E%)8-/D5+$%)&3$%,%7Q1&&2/57"-1&E[-#(& 69. &'%##($)$1&!0 ;L:P;9J0 70. &'%##($)$1&!0& N9LL:O0 & 5)#$-)+ & 5)? & /-#-)+ & Y%/-8+8. & -D$?-)#-8 & & +(- & Y$-,?0 & ;K+( & C)+-/)5+$%)5, & j%/d8(%w & %Y & >"/%W-5)& 71. &'%##($)$1&! E($5/"##$1&601&35#5/%1&G01&I5))$)$1&601&'%##($)$1&!0& N9LLKO0&`"5)+$YQ$)7&W,5)+&8W-#$-8&?$D-/8$+Q&$)&5&F5+"/5& 73. e5&2%/+51&f01&w%++-,-1&b01&'%##($)$1&!0&n9llko0&b"[[q&8-+&+(-%/q&5ww,$-?&+%&+(-&#(5/5#+-/$85+$%)&%y&6,w$)-&y%/-8+& 74. G-/$1&B01&E($5/"##$1&601 &'%##($)$1&!0& 75. &'%##($)$1&!0 +%&/-,5+-&8W-#$-8&5)?&-#%,%7$#5,&?$D-/8$+Q&$)&4]$+[-/,5)?0 &SS &E%)7/-88%&F5[$%)5,-&?-,,5&4%#$-+p&C+5,$5)5&?$& 4#$-)[5&?-,,5&I-7-+5[$%)-&N4C4IO1&'5D-))51&9<P9:&B-ZZ/5$%&9LLK0 76. G($8,-)$1 & 401 & 35#5/%1 & G01 & '$#%++51 & E01 &'%##($)$1 &!01 & E($5/"##$1 & 60 & N9LLKO0 &25++-/)8 & 5)? & %Y& F-+]%/dO1 & 4$-)5 & 2/%D$)#-1 & *"8#5)Q0 &SS & E%)7/-88% & F5[$%)5,- &?-,,5 & 4%#$-+p & C+5,$5)5 &?$ & 4#$-)[5 &?-,,5& I-7-+5[$%)-&N4C4IO1&'5D-))51&9<P9:&B-ZZ/5$%&9LLK0 77. A5##(-/$)$1&401&A5/$7)5)$1&A01&'%##($)$1&!01&45)+$1&>0&N9LLKO0 &E%)7/-88%&F5[$%)5,-&?-,,5&4%#$-+p&C+5,$5)5&?$& 4#$-)[5&?-,,5&I-7-+5[$%)-&N4C4IO1&'5D-))51&9<P9:&B-ZZ/5$%&9LLK )+$1&>01&3%)$)$1&C01&3/")$5,+$1&G01&B5D$,,$1&e01&A5##(-/$)$1&401&2-/$)$1&E01&2-[[%1&B01&2$5[[$)$1&401&'%##($)$1&!01& '%+51&>01&45,-/)$1&>01&E($5/"##$1&60&N9LLKO0&I58#",5/&W,5)+8&/%,-&$)&#/%88P+5U%)&8"//%75#$0 &SS &E%)7/-88%& F5[$%)5,-&?-,,5&4%#$-+p&C+5,$5)5&?$&4#$-)[5&?-,,5&I-7-+5[$%)-&N4C4IO1&'5D-))51&9<P9:&B-ZZ/5$%&9LLK

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΡΟΣΑΡΤΗΑ ΕΟ Τ. 2556/07 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Ελλιπής διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

K s EEMI D U EEMI LMI. H(M) M + M n. dm dn O D D EEMI D U D U

K s EEMI D U EEMI LMI. H(M) M + M n. dm dn O D D EEMI D U D U " #%$&' ()%$* -,5%8:>@?BCFE(GIHIJ*HL>?*QR?FSTC8HVWVYX?F@[\Q]^C _,`HVYa%b>c:S>LS@[: edgf-hfifkjlihiymbnpo8qrjlifkjhstq (jmnvuxwryziw f{jlhstq uxw m q VejlHI}GIG(m ~i-hijlhi}wv }igi%ƒ*q,hi}q WmBnpuxw `-,}w

Διαβάστε περισσότερα

! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0

! #$%&'( )(! $*&+,-(.//0 ! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0 1 2! " "#$"$ %&''( 3445& 666 "3(475("45( "3,(&6 6685 ' ))*$ + + " #, " $&''(+ "-)". / / /. +- 0 1 /2 /. +-$3 2+- 0$!4 $ 1 3 0 $ /. +- 0$ 0 $ 1 3 +-30$ 1 $ 5!4 0 $ 3 /. + - 0$

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -003/11

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -003/11 Ειδικό Τεύχος ιευκρινήσεων της ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. σχετικά µε το τεύχος : ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -003/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Alfa Romeo ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ

Alfa Romeo ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΤΑΣΚ. ΚΑΤΑΣΚ. Alfa Romeo 145 1.4 i.e./ 1.4 i.e. 16V T.S./ 1.6 i.e./ 1.6 16V T.S. (930) 199410 200101-550 046 051 145 1.7 i.e. 16V/ 1.7 i.e. 16V T.S./ 1.8 i.e. 16V/ 1.8 i.e. 16V T.S./ 1.9 TD/ 1.9 JTD/

Διαβάστε περισσότερα

perceptron Bobrowski 8-' Niemiro Lagrange Rosen Zoutendijk HooverFe iii

perceptron Bobrowski 8-' Niemiro Lagrange Rosen Zoutendijk HooverFe iii ! #" $" &%' (! ) * + #", %- #" ( $. & / 3254! ( $ *6 $ 78! 9 %' *%: ;=;@?3ACBEDGFHAGI ;=

Διαβάστε περισσότερα

&..., 2001 , μ μ. μ, μ, μ μ μ μ μ μ. μ μ -2000, μ μ μ -2000, μ μ, μ μ, μ. μ, μ μ μ μ μ. μ (μ, μ, ) μ, μ. μ μ μ, μ μ μ μ μ.... 1... 1 2 - μ... 3 2.1... 3 2.2 μ... 3 3 μ μ... 5 3.1 μ... 5 3.1.1 μ... 5

Διαβάστε περισσότερα

H ^ -ur^ctqc.^ixaj(puszij^qzofljira-^cr](j[rc^ Ιΐν^έ'ϊί Ev/tfofl10' f^aupoqwonim^ 7a 77/j, "7C^ i' Ofj^i σ a/> % y K q r u ^ ^ r>^> anuro^ii' «.

H ^ -ur^ctqc.^ixaj(puszij^qzofljira-^cr](j[rc^ Ιΐν^έ'ϊί Ev/tfofl10' f^aupoqwonim^ 7a 77/j, 7C^ i' Ofj^i σ a/> % y K q r u ^ ^ r>^> anuro^ii' «. ? υ Cx(\ -/I /[{Q(j)cpo ^vf-iuxvjrc S c^i I i/o ve C^.^o f o ^Plsc? Gtl> (juj Ua< a/?o To γ'ο^ρό GTc ^Pjf*o. V, icj c c.' tv ' i

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ. κατά τον άξονα Ζ.

ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ. κατά τον άξονα Ζ. ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι κύκλοι κατεργασίας χρησιµοποιούνται για ξεχόνδρισµα - φινίρισµα ενός προφίλ χωρίς να απαιτείται να προγραµµατίζουµε εµείς τα διαδοχικά πάσα της κατεργασίας. Έτσι, στο πρόγραµµα περικλείουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. ιδακτορικό 1990-1992 Ψυχοφυσιολογία της όρασης. δίπλωµα. Πτυχίο Ιατρικής

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. ιδακτορικό 1990-1992 Ψυχοφυσιολογία της όρασης. δίπλωµα. Πτυχίο Ιατρικής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Φώτης Τοπούζης ΣΠΟΥ ΕΣ / ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΙΧΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα Université Paris

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002351895 2014-10-21

14PROC002351895 2014-10-21 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203215 / Fax: 210 8203222 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203215, Fax: (+30) 210 82203215 E-mail: epimelitia@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κατάλογος αυτός έχει δημιουργηθεί με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα σετ φίλτρων MGL PARTS για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών μας.

Ο κατάλογος αυτός έχει δημιουργηθεί με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα σετ φίλτρων MGL PARTS για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών μας. Ο κατάλογος αυτός έχει δημιουργηθεί με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα σετ φίλτρων MGL PARTS για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών μας. Προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν πιο ακριβή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 27/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 166 της ής ΜΑΙΥ 198 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) (Άρ. 4) Νόΐμς τϋ 198 εκδίδεται διά δημσιεύσες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία Λονδίνου Διεύθυνση - Διευθυντής - Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής

Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία Λονδίνου Διεύθυνση - Διευθυντής - Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής (A) K.E.Σ. Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία Λονδίνου Διεύθυνση - Διευθυντής - Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ HMEΡΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥ- 1 Aποστόλου Ανδρέα 46 Rochester Rd. London NW1 9JJ Tel. 0207 485

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑΝΤΑΡ LIFETIME PERFORMANCE DESIGN XENON ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ BL Blue Light CT Chrome Top 2.0 HD Heavy Duty LL Long Life Amber

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τελικού χρήστη

Οδηγίες τελικού χρήστη Οδηγίες τελικού χρήστη SP5500-SP6000-SP7000 Σας ευχαριστούμε που διαλέξατε ένα σύστημα ασφαλείας της Technology4u.gr Η προηγμένη τεχνολογία των συστηματων ασφαλείας μας σας παρέχει πραγματική ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Αναγκών Πελάτη

Αναγνώριση Αναγκών Πελάτη Αναγνώριση Αναγκών Πελάτη Product Development Process Προγραµµατισµός Προγραµµατισµός Ανάπτυξη Ανάπτυξη Ιδέας Ιδέας Σχεδίαση Σχεδίαση Συστήµατος Συστήµατος Λεπτοµερής Λεπτοµερής Σχεδιασµός Σχεδιασµός οκιµή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. y y 4 y

Διαβάστε περισσότερα

2 μ Gauss 1. Equation Chapter 1 Section 1 GAUSS GAUSS

2 μ Gauss 1. Equation Chapter 1 Section 1 GAUSS GAUSS 2 μ Gauss 1 Equation Chapter 1 Section 1 2 GAUSS GAUSS 2 2 μ Gauss μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ Coulomb μ. μ 1: μ μ μ μ μ, μ. μ μ. μ μ. μ μ μ μ μμ. μμ μ μ μ. μ μ μμ μ. μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των ασκήσεων. Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Λύσεις των ασκήσεων. Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λύσεις των ασκήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΒΙΒΛΊΩΝ Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση Α ύ σ ε ι ς τ ω ν α σ κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ. 1125 της 26ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ. 1125 της 26ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 6/74 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ. 1125 της 26ης ΑΥΓΥΣΤΥ 1974 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) Νόμς τΰ 1974 εκδίδεται δια δημσιεύσες

Διαβάστε περισσότερα

Νευρολογικές επιπλοκές παθήσεων του γαστρεντερικού συστήματος σε ενήλικες και παιδιά. Neurological complications of gastrointestinal disorders

Νευρολογικές επιπλοκές παθήσεων του γαστρεντερικού συστήματος σε ενήλικες και παιδιά. Neurological complications of gastrointestinal disorders 20 REVIEW ARTICLE ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Νευρολογικές επιπλοκές παθήσεων του γαστρεντερικού συστήματος σε ενήλικες και παιδιά Γκαμπέτα Αναστασία, Παύλου Ευάγγελος Β Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία. Εργαστηριακό μάθημα 10 (Επαναληπτικές ασκήσεις)

Κρυπτογραφία. Εργαστηριακό μάθημα 10 (Επαναληπτικές ασκήσεις) Κρυπτογραφία Εργαστηριακό μάθημα 10 (Επαναληπτικές ασκήσεις) Εύρεση αντίστροφου αριθμού Mod n Έχουμε ήδη δει ότι πολύ συχνά συναντάμε την ανάγκη να βρούμε τον αντίστροφο ενός αριθμού a modulo n, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΔΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2003-2004 ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «Το αγγλικό αλφάβητο» ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Σε ένα μαθητικό δυναμικό όπως αυτό του ΣΔΕ Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VW ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VW ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Ισχύει από 5/8/ 1212A1 take up! 1.0 60PS 2D 999 / 60 / 44 P/S, ABS, 4 A/B, A/C, S/W 8.990,00-663,87 8.326,13 105 4,5 94,50 1213A1 start up! 1.0 60PS 2D Limited Edition 999 / 60 / 44 P/S, C/L, E/W, ABS,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 1. Γραµµικές Απεικονίσεις

Κεφάλαιο 8 1. Γραµµικές Απεικονίσεις Σελίδα 1 από 9 Κεφάλαιο 8 1 Γραµµικές Απεικονίσεις Τα αντικείµενα µελέτης της γραµµικής άλγεβρας είναι σύνολα διανυσµάτων που χαρακτηρίζονται µε την αλγεβρική δοµή των διανυσµατικών χώρων. Όπως λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

6. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΕ MATHEMATICA. 49

6. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΕ MATHEMATICA. 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. n ΚΑΙ n 44 6. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΕ MATHEMATICA. 49 7. ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΗ 55 8. ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

!"! #$ %&"' "()*%#+!#,-'%.# /0)1))!".2 13+0 4!&#!'+!5667

!! #$ %&' ()*%#+!#,-'%.# /0)1))!.2 13+0 4!&#!'+!5667 !"! #$ %&"' "()*%#+!#,-'%.# /0)1))!".2 13+0 4!&#!'+!5667 )# 0#/,-#!892!)):9!#!2%$! *# %!"%!!$.!+!%#!$#)#/$.*;-!$.'!%$!;#% (!%#/")*%))!$),-/2#"%,-!%#/+!%#!/'!-)#0-" 21!". 0$. %$#!$/#%$/"! %#),-/2#)+!3%!-0$!$

Διαβάστε περισσότερα

Mikis Theodorakis. Canto Olympico. Oratorium für Tenor, Klavier, gemischten Chor und sinfonisches Orchester (1990/1991)

Mikis Theodorakis. Canto Olympico. Oratorium für Tenor, Klavier, gemischten Chor und sinfonisches Orchester (1990/1991) tu Oatoum f Te, Klave, gemst Co und snfoes Oeste Sott Mus GmbH & Co. KG, Mz se ef us S oe Lemate Rt Mate A Edto Romas weltwet veet du: n t f (990/99) u Cto Olympo Mks Teodoaks e oe S ef us A u n t f tu

Διαβάστε περισσότερα