!"#$%$&'()"*+,$'$%,%"!" !"-.''$+,"/0%*,*0+"! !"1(*$+,*2*("(&'$$'"!" !"34.(&,0+"&+4"5'&*+*+6"!"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!"#$%$&'()"*+,$'$%,%"!" !"-.''$+,"/0%*,*0+"! !"1(*$+,*2*("(&'$$'"!" !"34.(&,0+"&+4"5'&*+*+6"!""

Transcript

1 !"##$%&'%##($)$ &&&&&*$+,-.&!/01&2(!& &&&&&3%/)&$)&4$-)51&6"7"8+&9: +( &;:<= C64A6&'-8-5/#(&5)?&C))%D5+$%)&E-)+/- I$5&A5#(&91&JKL;L&45)&A$#(-,-&5,,M6?$7-&N*FO&P&C+5,Q& 2(%)-&RJ:&LST;&T;=;=<L&P&B5U&R&J:&LST;&T=L:=T E(5)7-&?-+-#+$%)&%Y&8W5+$5,&W5++-/)8&5)?&/-,5+-?&-#%,%7$#5,&W/%#-88-8! 4+5+$8+$#5,&5)5,Q8$8&%Y&8W5+$5,&?5+5! 4$)#-&\#+%Z-/&; 8+ H)$+&E($-Y.&!"#$%&'()*)+)#0!"1(*$+,*2*("(&'$$'"!" 9LL<P9LL:. 4#$-)#-1&H)$D-/8$+Q&%Y&4$-)51&C+5,Q 9LL= 9LL9P9LLJ.&6)5,Q8+&5+&+(-&A$,$+5/Q&C)8+$+"+-&%Y&G-%7/5W(Q&NCGA1&C+5,QO 9LL9.&2%8+P7/5?"5+-&#%"/8-&$)&e5)?8#5W-&6)5,Q8$81&H)$D-/8$+Q&%Y&F5W,-8&B-?-/$#%&CC 8+ &9LL=O1& +"+%/.&2/%Y0&6,-885)?/%&E($5/"##$0 +( &

2 9LLLO ;::S.&4-#%)?5/Q&8#$-)+$Y$#&8#(%%,P,-5D$)7&#-/+$Y$#5+-!"34*,0'"7"#$2$'$$"&(,*8*,9": ' E-*)#-"*2/-"+'9.2*/#2"+',.F2&/#C'B/"#.'!)6G)# '7'?#/5#)&&'2-'?1C&23"+'H)/5#"I1C'JEKL'MNOPQR ' ' ' 0/;/#.2-"*2-5'9.2*/# '7'A/%#-"+'/D'S)5)*"*2/-'432)-3)'fCB.&90J<Tg ',&&/32"*)'9.2*/#'1&,II+2).'S)5)*"*2/-'432)-3)'fCB.&;0JL=g ' H%)&*'9.2*/# '-Y-/--&H+/G"+'93/+/5C'"-.'B2/5)/5#"I1C&fCB.&=0:;Jg& '-Y-/--&0/-&)#F"*2/-'B2/+/5C&fCB.&S0TTTg& '-Y-/--&93/5#"I1C'fCB.&S0JK=g '-Y-/--&T2F)#&2*C'"-.'T2&*#2G%*2/-&&fCB.&S099Sg '-Y-/--&9-F2#/-6)-*"+'?/++%*2/-'fCB.&J0S9Tg '-Y-/--&U"-.&3"I)'93/+/5C&fCB.&J09:Jg '-Y-/--&B2/5)/&32)-3)&&fCB.&J09STg '-Y-/--&A/%#-"+'/D'S)5)*"*2/-'432)-3)'fCB.&90J<Tg '-Y-/--&U"-.&3"I)'"-.'8#G"-'?+"--2-5&fCB.&90;<Lg& '-Y-/--&B2/.2F)#&2*C'"-.'0/-&)#F"*2/-&fCB.&90LTTg '-Y-/--&93/+/523"+'!/.)++2-5'fCB.&;0K<;g '-Y-/--&,3*"':)3/+/523"&fCB.&;0TL:g '-Y-/--&?+"-*'93/+/5C'fCB.&;0=T<g '-Y-/--&E-*)#-"*2/-"+'A/%#-"+'/D'H)/5#"I123"+'E-D/#6"*2/-'432)-3)&fCB.&;0=JJg '-Y-/--&A/%#-"+'/D'9-F2#/-6)-*"+'!"-"5)6)-*'fCB.&;0SLKg '-Y-/--&,II+2).'S)5)*"*2/-'432)-3)'fCB.&;0JS:g '-Y-/--&93/+/523"+'E-D/#6"*23&'fCB.&;09::g '-Y-/--&A/%#-"+'/D'9"#*1'4C&*)6'432)-3)&fCB.&L0K;:g '-Y-/--&0/66%-2*C'93/+/5C&fCB.&L0<:9g '-Y-/--'?+"-*'B2/&C&*)6&&fCB.&L00<SSg '-Y-/--&<)*+"-.&'93/+/5C'"-.'!"-"5)6)-*' 3%%d&/-D$-]-/1&E&I#&'= *& 3%%d&/-D$-]-/7'93/&32)-3)'fCB.&;0;;<g ' 01"2#6"-'1 & e5)?8#5w- & >#%,%7Q & 5)? & 3$%7-%7/5W(Q & 4-88$%)1 & & 4%#$-+Q & %Y & >#%,%7Q1 & GYc & SL+(& 6))$D-/85/Q&A--+$)7&9L;L1&G$-88-)1&6"7"8+&JL +( /? &9L;L ' 01"2#6"-'1&C)+-/)5+$%)5,&E%)Y-/-)#-&%)&3$%?$D-/8$+Q&E%)8-/D5+$%)&58&5&'-)-]5Z,-&'-8%"/#-1&'5]5,W$)?$P

3 ' 01"2#6"-'1 & & 4-)8$)7 & \/5, & 4-88$%)1 & :;8+ & >#%,%7$#5, & 4%#$-+Q & %Y & & N>46O & 6))"5, & A--+$)71& ;'-0+6'$%%"/&',*(*/&,*0+"&%"%/$&>$'";' J/?&9L;L 9LL<. & C)+-/)5+$%)5, & #%)Y-/-)#- & ^A%)$+%/$)7 & +(- & >YY-#+$D-)-88 & %Y & F5+"/- & E%)8-/D5+$%)a1 & 4]$88 & B-?-/5,& 9LL<.&C)+-/)5+$%)5,&E%)Y-/-)#-&%)&3$%?$D-/8$+Q&E%)8-/D5+$%)&58&5&'-)-]5Z,-&'-8%"/#-&%Y&25d$8+5)1&H)$D-/8$+Q& 9LLS.&;S+(&F5+$%)5,&E%)7/-88&%Y&+(-&C+5,$5)&>#%,%7$#5,&4%#$-+Q&1&4$-)5&NSPT&\++%Z/-&9LLSO 9=&9LLSO 9LLJ.&<5&E%)Y-/-)[5&64C*61&I-/%)5&N\#+%Z-/1&9KPJL&9LLJO 9LL;. & B$/8+ & C)+-/)5+$%)5, & j%/d8(%w & %) & +(- & 6)5,Q8$8 & %Y & & & 4-)8$)7 & & */-)+%& " 2/%m-#+.&A-+(%?8&Y%/&$)?$D$?"5+$)7&5)?&#%)8-/D$)7&7-%8$+-8&$)&+(-&4$-)5&2/%D$)#- " >U+-/)5,&B")?$)7.&B%)?5[$%)-&A%)+-&?-$&258#($&?$&4$-)5& " " " %YYO " " >U+-/)5,&B")?$)7.&>?$W%]-/1&H)$D-/8$+Q&%Y&*%/$)%&NC+5,QO " 2/%m-#+&2/$)#$W5,&C)D-8+$75+%/.&!/0&G$%/7$%&3/")$5,+$ " " " 2/%m-#+.&A%)$+%/$)7&\[%)-&$)&B%/-8+8&%Y&4%"+(Pj-8+-/)&>"/%W-& " >U+-/)5,&B")?$)7.&>"/%W-5)&H)$%)&N>H1&HFX>E>O " 2/%m-#+&2/$)#$W5,&C)D-8+$75+%/.&!/0&A5/#%&B-//-++$ " " " 2/%m-#+. & A%)$+%/$)7 & %Y & 3$%?$D-/8$+Q & $) & 4$+- & %Y & & & NF6*H'69LLL & F-+]%/d1& A%3$4CEO " >U+-/)5,&B")?$)7.&2/%D$)#-&%Y&4$-)5 " 2/%m-#+&2/$)#$W5,&C)D-8+$75+%/.&2/%Y0&6,-885)?/%&E($5/"##$& " "

4 " 4W5+$5,&A%?-,$)7&o&3$%?$D-/8$+Q&6/-5& " " 2/%m-#+&2/$)#$W5,&C)D-8+$75+%/.&!/0&6,-885)?/%&E($5/"##$& " " "!"5$&()*+6"&(,*8*,9": >,$85&45)+$&NH)$D-/8$+Q&%Y&4$-)51&C+5,QO1&9LL<P9LL:! B/5)#-8#%&G-/$&NH)$D-/8$+Q&%Y&4$-)51&C+5,QO1&9LLTP9LLK E-&*2*%*'DZ#'4*"*2&*2$7'U%.[25;!"\262+2"-&;8-2F)#&2*]*'!%)-31)-'^H)#6"-C_ e-#+"/-/&$).! -<$!"#"= H)$D-/8$+Q&%Y&4$-)5&NC+5,QO e-#+"/-/&$).! e5)?8#5w-&>#%,%7q&n9ll<p9llk1&;t(&w-/&q-5/o 4(%/+&,-#+"/-8&5+&A58+-/&,-D-,.&! 6)5,Q8$8&5)?&"8-&%Y&D-7-+5+$%)&?5+51&I-7-+5+$%)&E5/+%7/5W(Q&N9LL<O H)$D-/8$+Q&%Y&B,%/-)#-&NC+5,QO e-#+"/-/&$).! GC4P&Z58-?&5)5,Q8$8&5WW,$-?&+%&8W5+$5,&D5/$5Z$,$+Q&N9LLJP9LLKO H)$D-/8$+p&?-,,5&E5,5Z/$5&NC+5,QO e-#+"/-/&$).

5 ! e5)?8#5w-&e(5)7-&n9llso!"h+8*,$4"g$(,.'$%"&+4"1$=*+&'%"! H)$D-/8$+Q&%Y&A%,$8-&NC+5,QO C)D$+-?&e-#+"/-/ N9LL:O C)D$+-?&d-Q)%+-&8W-5d-/&5+&+(-&C)+-/)5+$%)5,&E%)Y-/-)#-&%)&3$%?$D-/8$+Q&E%)8-/D5+$%)&58&5&'-)-]5Z,-& '-8%"/#-1& H)$D-/8$+Q&%Y&'5D-))5&NC+5,QO C)D$+-?&e-#+"/-/& N9LLKO H)$D-/8$+Q&%Y&*%/$)%&NC+5,QO C)D$+-?&e-#+"/-/& N9LLKO GC4.&G'644&GC41&C?/$8$ 4+5+$8+$#8.&' 3$?&*+A9".%$4"%02,D&'$""!"!"H+,$'+&,*0+&A"(0AA&C0'&,0'%"! I'*&+"1J"-&4$I$H040&G-%,%7$#5,&4"/D-Q1&B%/+&E%,,$)8&4#$-)#-&E-)+-/1&9;=L&E-)+/-&6D-01&3,?70&E1&B%/+&E%,,$)81& E%,%/5?%&KL=9TPKK;K1&84, K'$60'9"LJ"-&',$'1&G",Y&E%58+&G-%8W5+$5,&E-)+-/1&*(-&H)$D-/8$+Q&%Y&4%"+(-/)&A$88$88$WW$1&20\0&3%U&<LLL1&<LJ& >0&3-5#(&!/$D-1&\#-5)&4W/$)781&A4&J:=TS1&84, EM,$'"-%0+,0%1&A*6P>e*>&'-8-5/#(&G/%"W&$)&*(-%/-+$#5,&3$%,%7Q&5)?&>#%,%7Q1&e0&>q+Dq8&H)$D-/8$+Q1& 9'!1&8` ;=9S F57W"/&SSLLJJ1&A5(5/58(+/51&E-.2" :LL:=P;=9S1&84, 68#%+&4e=&<2u1&8`& l5)8581&e5]/-)#-1&l5)858&ttls=1'84,'

6 EXk%8s&G"+$s//-[&6Z58#5,&91&>P9KLLT1&A5?/$?1&4I"2- 35)75,%/-&=TLL9S1&E-.2" 1&%%&+"1&&,()*1&k-+&2/%W",8$%)&e5Z%/5+%/Q1&E5,$Y%/)$5&C)8+$+"+-&%Y&*-#()%,%7Q1&SKLL&\5d&G/%D-&!/$D-1& 2585?-)51&E61&:;;L:1&84, 5)0=&%"O0)A6$=.,)1&j4e&4]$88&B-?-/5,&C)8+0&Y%/&B%/-8+1&4)%]&5)?&e5)?8#5W-&'-8-5/#(1&wb/#(-/8+/588-& $3$E.CA*(&,*0+%"!" ;'?))#;#)F2)[).'E-*)#-"*2/-"+'A/%#-"+&'; <3('5*M&NG1G$L</8,/'$G',-(-9-*O.&;; 1*',('JQ$9&W"Z8&58&8$)7,-&5"+(%/x&EB/D2B$7;/B/J.$2'5$K(/J*/J+2A<.1&-/A3+2'O*5$P/9+'2B$('$R<.,(;2B$E*/J+2A<.Q&;&W"Z& 58&Y$/8+&5"+(%/O 1. &'%##($)$1&!01 && 8W-#$-8&/$#()-880&6##-W+-?&ZQ&R0.'+&A"02"U$6$,&,*0+"1(*$+($0&fCB.&90J<Tg&

7 2. &'%##($)$1&!0 6##-W+-?&ZQ&E'06'$%%"*+"E)9%*(&A"K$06'&/)90&fCB.&909T;g 3. &'%##($)$1&!0 9S9=0& 4. +(-&5#+"5,&8-W5/5Z$,$+Q&%Y&,5)?&#%D-/&#,588-80&L//A*$4"3(0A069"&+4"3+8*'0+=$+,&A"#$%$&'()1&K.&J:P=L0 5. &'%##($)$1&!0 &1&35,d-)(%,1&F01&E5/+-/1&G0601&B%%?Q1&G0A0&G$,,-8W$-1&*0j01&h-1&l0401&l5/d1&401&e-D$)1&F01&e"#581& 8W-#+/5, &(-+-/%7-)-$+Q &58&5& W/%UQ&%Y&8W-#$-8 &?$D-/8$+Q.&/-#-)+ & 5?D5)#-8 & 5)?&%W-)&#(5,,-)7-80 &3(0A06*(&A" H+20'=&,*(%1&=.&J;KPJ9:0&fCB.&;09::g 6. &'%##($)$1&!0 &1&F-+-,-/1&A0& H+,$'+&,*0+&A"R0.'+&A"02"#$=0,$"1$+%*+60&fCB.&;0LK:g 7. '$#%++51 &E01&G%?-Y/%$?1 & 401 &'%##($)$1&!0& N9L;LO0 &C)D58$D-)-88 &%Y &3/"88-,8&5,$-)&W,5)+8&$8&/-,5+-? & +%&+(-$/& 8. F57-)?/51&h01 &'%##($)$1&!01&G(5+-1&'0&N9L;LO0 W-%W,-&/-,5+$%)8($W8&$)&+(-&*5?%Z5&6)?(5/$&*$7-/&'-8-/D-&$)&C)?$50&I*0A06*(&A"-0+%$'8&,*0+1&;SJ.&9:LLP9:LK0& fcb.&j0;t<g 9. &'%##($)$1 &!0 && N9L;LO0 &>#%,%7Q&%Y&2%W",5+$%)8&5)? 3(0%(*$+($1&;<.&99TP99<0&fCB.&;0;;<g& 10. F57-)?/51& h01 &'%##($)$1&!01& G(5+-1&'01& 301& 25/--+(1& 40& N9L;LO0 &688-88$)7& W,5)+&?$D-/8$+Q& $)& 5&?/Q& 11. &'%##($)$1&!01 && h-1&l0401&\,?-,5)?1&k01&j-8",81&!01&f-+-,-/1&a0&n9l;lo0&4w-#+/5,&d5/$5+$%)&d-/8"8&8w-#$-8&z-+5p?$d-/8$+q & 5+ &?$YY-/-)+ & 8W5+$5, & 8#5,-8. & 5 & +-8+ & $) & 6Y/$#5) & ($7(,5)? & 85D5))580 &R0.'+&A " 02 " 3+8*'0+=$+,&A"?0+*,0'*+61&;9.&K9=PKJ;0&fCB.&9099=g 12. &'%##($)$1 &!0 &1&I5))$)$1&60&N9L;LO0&j(5+&$8&"Wy&*-8+$)7&8W-#+/5, & (-+-/%7-)-$+Q & D80&F!IC & /-,5+$%)8($W&ZQ& n"5)+$,-&/-7/-88$%)0&h+,$'+&,*0+&a"r0.'+&a"02"#$=0,$"1$+%*+6i$j;.&9<s=p9<=ts&fcb.&;0lk:g 13. Y%/-8+ & $) & 5 & A-?$+-//5)-5) &,5)?8#5W-0?%$.;L0;L;TXm0,5)?"/ZW,5)09LL:0;90LL;&fCB.&90;<g &G&+4%(&/$ " &+4 " W'C&+ " EA&++*+61 & $) & W/-880& 14. &'%##($)$1&!0& 15. &'%##($)$1&! J:LPJ:T0&fCB.&J0;L9g )+$1&>01&A5##(-/$)$1&401&'%##($)$1&!01&3%)$)$1&C01&3/")$5,+$1&G01&B5D$,,$1&e01&2-/$)$1&E01&2-[[%1&B01&2$5[[$)$1&401& /-8-/D-0&R0.'+&A"20'"V&,.'$"-0+%$'8&,*0+1&;K.&9P;;0&fCB.&L0<;;g

8 18. '$#%++51&E01&G%?-Y/%$?1&401&'%##($)$1&!0&N9L;LO0&25++-/)8&%Y&)5+$D-&5)?&-U%+$#&8W-#$-8&/$#()-88&$)&+(-&"/Z5)&Y,%/5& 19. &'%##($)$1&!0 /5)d8y&6&+-8+&"8$)7&n"5)+$,-&/-7/-88$%)0&3(0A06*(&A"H+20'=&,*(%1&S.&9=SP9=:0&fCB.&;09::g 20. E($5/"##$1 & 601 & 35#5/%1 & G01 &'%##($)$1 &!01 & '$#%++51 & E01 & & A0j01 & 4#(-$)-/1 & 40A0 & N9LL:O0 &4W5+$5,,Q& /5/-Y5#+$%)0&-0==.+*,9"3(0A0691&;L.&9L:P9;S0&fCB.&L0<:9g 21. &'%##($)$1&!0 & %) & & -+ & 5,0 & P & `"5)+$YQ$)7 & 5)? & Z$%?$D-/8$+Q & 5)?& 22. &'%##($)$1&!0 &1&F57-)?/51&h01&G(5+-1&'01&E5?-1&3040&N9LL:O0 &4W-#+/5,&?$8+5)#-&?-#5Q.&588-88$)7&8W-#$-8&Z-+5P?$D-/8$+Q&ZQ&n"5)+$,-&/-7/-88$%)0&E)0,06'&==$,'*("3+6*+$$'*+6"7"#$=0,$"1$+%*+61&<=.&;99=o;9JL0&fCB.&;0;;g &'%##($)$1 &!0 && N9LL:O0 & & Y%")?5+$%) & %Y & 8W-#+/5, & /5/-Y5#+$%) & Y%/ & 85+-,,$+- & 25. &'%##($)$1&!0 5)?&8W-#$-8&?$D-/8$+Q&+(/%"7(&/5/-Y5#+$%)&#"/D-80&H+,$'+&,*0+&A"R0.'+&A"02"#$=0,$"1$+%*+67&1&JL1&9<L=P9<;;0& fcb.&;0lk:g 26. &'%##($)$1&!0 1(*$+($1&;9.&99=P9JT0&fCB.&;0JS:g& 27. +(-&?-+5$,0&I*04*8$'%*,9"&+4"-0+%$'8&,*0+1&;<.&JSJ;PJSS90&fCB.&90LTTg 28. &'%##($)$1&!0 &4W-#+/5,&/5/-Y5#+$%).&,$)d$)7&-#%,%7$#5,& D5/$5Z$,$+Q&5)?&W,5)+&8W-#$-8&?$D-/8$+Q0&-0==.+*,9"3(0A0691&:.&;T:P;<T0&fCB.&L0<:9g 29. 8#5,-8&$)&5&F5+"/5&9LLL&)-+]%/d&0&-0==.+*,9"3(0A0691&:.&;K=P;:90&fCB.&L0<:9g 30. E($5/"##$1&601&35#5/%1&G01&'%##($)$1&!0&N9LLKO&`"5)+$YQ$)7&W,5)+&8W-#$-8&?$D-/8$+Q&$)&5$T2-9+2&9LLL&F-+]%/d.& %,?&$?-58&5)?&)-]&W/%W%85,80$I*0A06*(&A"-0+%$'8&,*0+1&;S;.&9TLKP9T;K00&fCB.&J0;T<g 31. &'%##($)$1&!0 &1&E5?-1&3040&N9LLKO0&`"5)+$,-&/-7/-88$%)&5WW,$-?&+%&8W-#+/5,&?$8+5)#-&?-#5Q0&H333"K$0%(*$+($"&+4" #$=0,$"1$+%*+6"G$,,$'%1&=.&TSLPTSJS$fCB.&;0J<:g& 32. E($5/"##$1&601&35#5/%1&G01&'%##($)$1&!01&B5++%/$)$1&e0&N9LLKO0&!$8#%D-/$)7&5)?&z&/-?$8#%D-/$)7&+(-&/5/-Y5#+$%)& 33. G$,,-8W$-1 & *0j01 & B%%?Q1 & G0A01 &'%##($)$1 &!01 & G$%/7$1 & & 455+#($1 & 40 & N9LLKO0 &A-58"/$)7 & 5)? #)".'"#*23+)&e'/5)d-?&58&;L +( #5/%1 & G01 &'%##($)$1 &!01 & 3%)$)$1 & C01 & A5/$7)5)$1 & A01 & A5##(-/$)$1 & 401 & E($5/"##$1 & 60 & N9LLKO0 fcb.&l0<ssg

9 35. &'%##($)$1&!0 && &ZQ&30&h5Wd-1&3%%d&'-D$-]0 &5)$" E)0,06'&==$,'*("#$(0'41&9J.&9S;0&fCB.&L0:<9g& 36. A5/$7)5)$1&A01&A5##(-/$)$1&401&'%##($)$1&!01&E($5/"##$1&601&*%//$1&!0&N9LLKO0&2,5))$)7&/-8+%/5+$%)&$)&5&#",+"/5,&,5)?8#5W-&$)&C+5,Q&"8$)7&%Zm-#+PZ58-?&5WW/%5#(&5)?&($8+%/$#5,&5)5,Q8$80&G&+4%(&/$"&+4"W'C&+"EA&++*+61&KS.& 9KPJ<S$fCB.&90;<g& 37. E8%)+%81&201 &'%##($)$1&!01& 35#5/%1&G0&N9LL<O0 8+5)?80&-0==.+*,9"3(0A069I$K.&9S<P9=T0&fCB.&L0<:9g 38. &'%##($)$1&! &'%##($)$1&! YY-++51&B01&35#5/%1&G01&B5++%/$)$1&e01&'%##($)$1&!01&E($5/"##$1&60&N9LL<O0&H8$)7&)-8+-?&W,%+&?-8$7)&+%&%Z+5$)& 41. &'%##($)$1&!0 =J:S&fCB.&;0K<;g 42. &'%##($)$1 &!0 && N9LL<O0 &!$8+5)#-&?-#5Q &$)&8W-#+/5, &βp?$d-/8$+q0 &H+,$'+&,*0+&A" R0.'+&A"02"#$=0,$"1$+%*+61&9K.&9TJ=P9TSS0&fCB.&;0LK:g 43. G-/%851&G01&B-//-++$1&A01&3"88%++$1&B01 &'%##($)$1&!0& N9LL<O0 J0S9Tg 44. &'%##($)$1&!0 &1&2-//Q1&G0e0j01&45,-/)%1&A01&A5##(-/$)$1&401&E($5/"##$1&60&N9LLTO0 45. &'%##($)$1 &!0 && N9LLTO0 & GC & W$%)--/8 & & 575$)0 & 3%%d & /-D$-] & %Y & e%)7,-q & -+&5,0 & N9LL=O1 & G-%7/5W($#& 46. &'%##($)$1 &!0 &1 & E5+-)$1 & E0 & N9LLTO0 & \) & +(- & %Y & 8W5+$5, & #-)+/%$? & $) & G-%7/5W(Q0 &L%*&+ " R0.'+&A " 02" H+20'=&,*0+"5$()+0A0691&=.&<9:P<J;0 47. &'%##($)$1&!0 &1&6)?/-$)$& 3"+$)$1& 401&E($5/"##$1&60&N9LL=O0 W,5)+&8W-#$-8&$)D-)+%/Q&-YY$#$-)#Q&ZQ& 48. &'%##($)$1&! &'%##($)$1&!0 9=PJT0&fCB.&L0JTSg 50. &'%##($)$1&!0 && &5)$ "E)0,06'&==$,'*(" #$(0'41&9L.&SLSPSLT0&fCB.&L0:<9g 51. &'%##($)$1&!0 &1&E($5/"##$1&601&e%$8-,,-1&4060&N9LLSO0&*-8+$)7&+(-&4W-#+/5,&I5/$5+$%)&hQW%+(-8$8&ZQ&"8$)7&85+-,,$+-& k")-&9ll=1&cb.&;0tl:g&& 52. &'%##($)$1 &!0 && N9LLSO0 & A$8,-5?$)7 & & &?$/-#+ & $)+-/W/-+5+$%) & %Y & & $)#%//-#+ & 5-/$5,& W(%+%80&5)$"E)0,06'&==$,'*("#$(0'4I&;:.&;JKP;SK0&fCB.&L0:<9g

10 53. 45,-/)$1 & >01 & 2-/$)$1 & E01 &'%##($)$1 &!01 & e575)p1 & 601 &!- & I0 & N9LLJO0 &*(- & C+5,$5) & #(-#dp,$8+ & &?9(0,&X0+& KT.&;9JP;S<0&fCB.& L0=<Sg 54. E($5/"##$1 & 601 &'%##($)$1 &!01 & e-%)[$%1 & E01 &!- & I0 & N9LL;O0 &6 & +-8+ & %Y & /-,5+$%)8($W&$)&8-/W-)+$)-&8%$,8&%Y&*"8#5)Q1&C+5,Q0&3(0A06*(&A"#$%$&'()&;T0&T9<PTJ:0&fCB.&;0SK=g ;'E*"+2"-'U"-5%"5)'I%G&'; &'%##($)$1&!0 &1&E5?-1&30401&3$,,$1&601&I5))$)$1&601&45)+%/%1&>0135#5/%1&G01&G-/$1&B01&G58W5/$)$1&201&E($5/"##$1&60& N9LLKO0&!$8+5)#-&?-#5Q&?-,,5&! F()(,-2$G-2B(2'2$5($L*B*+(B*)28*'-/1& SL.&=:P<J0 57. &'%##($)$1&!0 &1&6)?/-$)$&3"+$)$1&401&e%$8-,,-1&40601&'$#%++51&E01&E($5/"##$1&60&N9LL<O0&e{"8%&?-,,{-+-/%7-)-$+p& 8W-++/5,- & W-/ &,5 & &?-,,{-YY$#$-)[5 &?-, & &?$ & 8W-#$- & D-7-+5,$0 &F()(,-2 $ G-2B(2'2 $ 5($ L*B*+(B*)28*'-/&J<.&J<PS= /")$5,+$1&G01&B/5+$1&e01&35#5/%1&G01&3"88%++$1&B01&E5,?-/$8$1&A01&E($5/"##$1&601&A5/$7)5)$1&A01&A5##(-/$)$1&401& '%##($)$1 &!01 & B-//-++$1 & A0 & N9LL<O0 & e{-8w-/$-)[5 &?$ & *-//5?5+5 &*')(+/'8*-+(;,. & )"%D5 & & 8W$)P%YY&?-,,{")$D-/8$+p&?$&8$-)50&F\*04\E0eCEh0C*6e0&9L.&;L;P;LS&N9LL<O 59. &,5&D5,"+5[$%)-1 & -&,5&#%)8-/D5[$%)- &?-,,5&?$D-/8$+p &8W-#$Y$#50& G'0/+82-/+*$K/-2'(;/$G-2B(2'/&J<0 60. A5##(-/$)$& 401& E58+57)$)$& 201& E($5/"##$& 601& B-//-++$& A01& B/$7)5)$& B01& A5/$7)5)$& A01 &'%##($)$&!01& 45)+$& >0& N9LL=O0 & 6WW,$#5[$%)- &?$ & n"5)+$+5+$d- & )-$ & W/%7-++$ &?$ & #%)8-/D5[$%)- &?$ & (5Z$+5+ & G'0/+82-/+*$K/-2'(;/$G-2B(2'/&J<0 61. A5/$7)5)$ & A01 & 3%??$ & A01 & E($5/"##$ & 601 & E$/$,,% & C01 & B-//-++$ & A01 & A5##(-/$)$ & 401 &'%##($)$ &!0& N9LL=O0& & - & GC4 & W-/ &,5 & #%)8-/D5[$%)- & -? & $, &?-,,5 &?$D-/8$+p & Z$%,%7$#5 & - & +-//$+%/$5,-0& G'0/+82-/+*$K/-2'(;/$G-2B(2'/&J<0 62. I$#$5)$1&!01&B%77$1&301&G5Z-,,$)%1 &601 &'%##($)$1&!0& N9LL9O0&E%)+/$Z"+%&5,,5& #%)%8#-)[5 &?-,,-& W/5+-/$-&8"& 63. &'%##($)$&!0 ;'9\*)-.).'"G&*#"3*&'"-.'I#/3)).2-5&'; 64. &'%##($)$1&!0 &1&!-,"##($1&e01&'$#%++51&E01&G($8,51&601&E58+-,,5)$1&E01&w%/-/1&'01&F-+-,-/1&A0&N9L;LO0&A-58"/$)7& 65. F-+-,-/1&A01&'%$[1&!01&E58+-,,5)$1&E01 &'%##($)$1&!01&'$[[%,$1&60&N9L;LO0&2%+-)+$5,&?$8+/$Z"+$%)&%Y&+(-&+$7-/&

11 66. &'%##($)$1&!0 &1&F57-)?/51&h01&E5?-1&30401&h-1&l01&\,?-,5)?1&k01&G(5+-1&'01&j-8",81&!01&F-+-,-/1&A0& &N9L;LO0& 67. &'%##($)$1&!0 '$[[%,$1&601&I5/%++%1&E0&N9L;LO0&35Q-8$5)&+(-%/Q&5WW,$-?&+%&,5)?8#5W-&7-)-+$#8.&+-8+$)7&8W5+$5,&5"+%#%//-,5+$%)& 68. W,5)+&8W-#$-8&/$#()-88&$)&/-8-/D-&)-+]%/d80&9)?&>"/%W-5)&E%)7/-88&%Y&E%)8-/D5+$%)&3$%,%7Q1&&2/57"-1&E[-#(& 69. &'%##($)$1&!0 ;L:P;9J0 70. &'%##($)$1&!0& N9LL:O0 & 5)#$-)+ & 5)? & /-#-)+ & Y%/-8+8. & -D$?-)#-8 & & +(- & Y$-,?0 & ;K+( & C)+-/)5+$%)5, & j%/d8(%w & %Y & >"/%W-5)& 71. &'%##($)$1&! E($5/"##$1&601&35#5/%1&G01&I5))$)$1&601&'%##($)$1&!0& N9LLKO0&`"5)+$YQ$)7&W,5)+&8W-#$-8&?$D-/8$+Q&$)&5&F5+"/5& 73. e5&2%/+51&f01&w%++-,-1&b01&'%##($)$1&!0&n9llko0&b"[[q&8-+&+(-%/q&5ww,$-?&+%&+(-&#(5/5#+-/$85+$%)&%y&6,w$)-&y%/-8+& 74. G-/$1&B01&E($5/"##$1&601 &'%##($)$1&!0& 75. &'%##($)$1&!0 +%&/-,5+-&8W-#$-8&5)?&-#%,%7$#5,&?$D-/8$+Q&$)&4]$+[-/,5)?0 &SS &E%)7/-88%&F5[$%)5,-&?-,,5&4%#$-+p&C+5,$5)5&?$& 4#$-)[5&?-,,5&I-7-+5[$%)-&N4C4IO1&'5D-))51&9<P9:&B-ZZ/5$%&9LLK0 76. G($8,-)$1 & 401 & 35#5/%1 & G01 & '$#%++51 & E01 &'%##($)$1 &!01 & E($5/"##$1 & 60 & N9LLKO0 &25++-/)8 & 5)? & %Y& F-+]%/dO1 & 4$-)5 & 2/%D$)#-1 & *"8#5)Q0 &SS & E%)7/-88% & F5[$%)5,- &?-,,5 & 4%#$-+p & C+5,$5)5 &?$ & 4#$-)[5 &?-,,5& I-7-+5[$%)-&N4C4IO1&'5D-))51&9<P9:&B-ZZ/5$%&9LLK0 77. A5##(-/$)$1&401&A5/$7)5)$1&A01&'%##($)$1&!01&45)+$1&>0&N9LLKO0 &E%)7/-88%&F5[$%)5,-&?-,,5&4%#$-+p&C+5,$5)5&?$& 4#$-)[5&?-,,5&I-7-+5[$%)-&N4C4IO1&'5D-))51&9<P9:&B-ZZ/5$%&9LLK )+$1&>01&3%)$)$1&C01&3/")$5,+$1&G01&B5D$,,$1&e01&A5##(-/$)$1&401&2-/$)$1&E01&2-[[%1&B01&2$5[[$)$1&401&'%##($)$1&!01& '%+51&>01&45,-/)$1&>01&E($5/"##$1&60&N9LLKO0&I58#",5/&W,5)+8&/%,-&$)&#/%88P+5U%)&8"//%75#$0 &SS &E%)7/-88%& F5[$%)5,-&?-,,5&4%#$-+p&C+5,$5)5&?$&4#$-)[5&?-,,5&I-7-+5[$%)-&N4C4IO1&'5D-))51&9<P9:&B-ZZ/5$%&9LLK

12 80. &'%##($)$1&! E($5/"##$1&601&35#5/%1&G01&G-/$1&B01&'%##($)$1&!0&N9LL<O0&A%)$+%/$)7&W,5)+&?$D-/8$+Q&$)&F5+"/59LLL&)-+]%/d.& 82. G-/$1 & B01 & G$%/?5)%1 & A.1 & F"##$1 & 601 &'%##($)$1 &!01 & E($5/"##$1 & 60 & N9LL<O0 &e5)?8#5w- & 5)? & /")$5,+$1&G01&I5,,%)-1&>01&25$5)%1&F01&B/5+$1&e01&E5,?-/$8$1&A01&A5##(-/$)$1&401 &'%##($)$1&!01&35#5/%1 &,$#(-)$ & -W$Y$+$ & %++-)"+$ &?5,,{5WW,$#5[$%)- &?-, & W/%+%#%,,% & 5)W5y0 & ii & E%)D-7)% &?-,,5 & 4%#$-+p& 84. &'%##($)$1&!0 W/-?$#+ & W,5)+ & 8W-#$-8 & (%+8W%+8 & $) & 4]$+[-/,5)?0 & C)+-/)5+$%)5, & E%)Y-/-)#- & ^A%)$+%/$)7 & +(-&>YY-#+$D-)-88 & %Y& 85. E($5/"##$1 &601&35#5/%1 &G01 &'%##($)$1&!0& N9LL<O0 C)+-/)5+$%)5,&E%)Y-/-)#-&^A%)$+%/$)7&+(-&>YY-#+$D-)-88&%Y&F5+"/-&E%)8-/D5+$%)a1&4]$88&B-?-/5,&'-8-5/#(& 86. &'%##($)$1 &!0 && N9LL<O0 &4W-#$-8 & & 8W5#-. & #(5,,-)7-8 & $) & Z$%?$D-/8$+Q & ZQ & 85+-,,$+- & C)+-/)5+$%)5,&E%)Y-/-)#-&%)&3$%?$D-/8$+Q&E%)8-/D5+$%)&58&5&'-)-]5Z,-&'-8%"/#-&%Y&25d$8+5)1&'5]5,W$)?$P 87. E($5/"##$1&601&35#5/%1&G01 &'%##($)$1&!0& N9LL<O0 9LL<0& 88. &'%##($)$1&!0 &1&E5?-1&30401&35#5/%1&G01&3$,,$1&601&45)+%/%1&>01&E($5/"##$1&60&N9LL<O0&!$8+5)#-&?-#5Q&?-,,5&}P & Z5//$-/- & -#%,%7$#(- & % & 8W5[$5,$y & j%/d8(%w & 6C*143C & & - & 8W5[$5,$[[5[$%)- & )-,& 9LL< #5/%1&G01&G$%/?5)$1&201&3"88%++$1&B01&E5,?-/$8$1&A01&A5##(-/$)$1&401&A5/$7)5)$1&A01&'%##($)$1&!01&3/")$5,+$1&G01& B/5+$1 & e01 & E($5/"##$1 & 601 & B-//-++$1 & A0 & N9LLTO0 &3/$?7$)7 & +(- & 75W & Z-+]--) &?-8#/$W+$%) & 5)? & $)Y-/-)#- & $)& & P & +5d$)7 & %D-/ & +(- & #(5,,-)7-0 &iic & E%)7/-88% & F5[$%)5,- & 40C+0>01 & I$+-/Z%P #5/%1&G01 &'%##($)$1&!01&I5))$)$&601&E($5/"##$&60&N9LLTO0 &688-88$)7&! 1&!&5)?&!&?$D-/8$+Q&$)&Y%"/&8$+-8&%Y & W-#$-8&?$D-/8$+Q&$)&5&)-+]%/d&%Y&W/%+-#+-?&5/-580 &;8+&>"/%W-5)&E%)7/-88&%Y&E%)8-/D5+$%)&3$%,%7Q1 &&>7-/& h")75/q1&6"7"8+&99p9t&9llt0

13 92. 5)? &)-] & W/%W%85,80 &C)+-/)5+$%)5, &E%)Y-/-)#-1 &3$%?$D-/8$+Q &E%)8-/D5+$%). &G-)-8 &+%&h5z$+5+80 &4]$88& 93. 8"&%[%)%&-&D-7-+5[$%)-.&\[%)%&-&D-7-+5[$%)-.&$,&#%)+/$Z"+%&?-,,5&/$#-/#5&$+5,$5)50&45)&2$-/%&5&G/5?%1&2$851&9S& 94. B-//-++$1&A01&'%##($)$1&!01&3"88%++$1&B01&!-&A5/#%1&601&G-/%851&G01&2-+/$##$%)-1&30&N9LLTO0&4#5,$)7P"W&%[%)-& C+5,$5)50&*/-)+%1&=P<&%++%Z/-&9LLT0 96. G-/$1&B01&'%##($)$1&!01&35#5/%1&G01&E($5/"##$&60&N9LLTO0&!$D-/8$+p&D-7-+5,-&-&#5/+%7/5Y$5&?-,,{"8%&?-,&8"%,%&$)&S& W4CE&?-,,5&2/%D$)#$5&?$&4$-)50 9LLT0 97. &'%##($)$1&!0 8+ &>#%,%7$#5,& 98. 3/")$5,+$1&G01&35/575++$1&>01&B/5+$1&e01&45)+$1&>01 &'%##($)$1&!01&2-[[%1&B01&'%+51&>01&B5D$,,$1&e01&2-/$)$1&E01& E($5/"##$1&60&N9LL=O0&6)5,$8$&?-,,-&#%)7/"-)[-&+/5&?$D-/8$+p&,$#(-)$#5&-&?$&5,+/$&7/"WW$&#($5D-&?$&+5U5.&")&#58%& 9LL=0 99. &'%##($)$1&!0 &1&A5##(-/$)$1&401&E($5/"##$1&601&A5/$7)5)$1&A01&3%??$1&A01&2-,,$[[$1&301&E$/$,,%1&C01&35YY-++51&B01& #5/%1 & G01 & A5/$7)5)$1 & A01 &'%##($)$1 &!01 & E5,?-/$8$1 & A01 & B-//-++$1 & A01 & A5##(-/$)$1 & 401& E($5/"##$1 & 60 & N9LL=O0 & A%?-,,$ & W/-?$++$D$ &?$ & /$##(-[[5 & 8W-#$Y$#5 & )-,,- & Y%/-8+- &?-,,5&'-7$%)-&*%8#5)50 & ii& 101. A5/$7)5)$1&A01&A5##(-/$)$1&A01&'%##($)$1&!01&E($5/"##$1&601&*%//$1&!0&N9LL=O0&2,5))$)7&+(-& '-8+%/5+$%)&%Y&3$5)#5)-&E",+"/5,&e5)?8#5W-&$)&5&F5+"/-&'-8-/D-0 k",q&9s+(p9:+(&9ll=&& 102. A5/$7)5)$1&A01&A5##(-/$)$1&A01&'%##($)$1&!01&E($5/"##$1&601&*%//$1&!0&N9LL=O0&2,5))$)7&+(-& k",q&9s+(p9:+(&9ll=

14 104. &'%##($)$1 &!0 &1 & E($5/"##$1 & 601 & 6)?/-$)$ & 3"+$)$1 & 401 & e%$8-,,-1 & 4060 & N9LLSO & E%)7/-88%&F5[$%)5,-&40C+0>01&4$-)51&SPT&\++%Z/-&9LLS [[%1&B01 4$-)51&SPT&\++%Z/-&9LLS &'%##($)$1&!0 40C+0>01&4$-)51&SPT&\++%Z/-&9LLS0&& W5[$5,$&?-,,5&'$8-/D5&F5+"/5,-&^e57%&?$&A%)+-W",#$5)%a&N*%8#5)5&A-/$?$%)5,-O0 &:: &E%)7/-88%&F5[$%)5,-& 111. &'%##($)$1&!0 4060&N9LLSO0 &e$)d$)7&8w-#+/5,&(-+-/%7-)-$+q&+%&8w-#$-8&?$d-/8$+q&$)&5&]-+,5)?&5/-50 l%)51&h5]5$$1&h461&k",q&;k+(p9j/?&9llj LLS E($5/"##$1&601&3%)$)$1&C01&'$D51&601&E58$)$1&B01&B/5+$1&e &'%##($)$1&!01 ;T:S0&& 115. &'%##($)$1&!0 &1&A"?$#5)+-1&!01&A$%)1&!0&N9LLJO E($5/"##$1&601&'%##($)$1&!01&E58$)$1&B01&6)7$%,$)$1&E01&e%$8-,,-1&4060&N9LLJO0&A%)$+%/$)7&%Y& 9LLJ

15 117. &'%##($)$1 &!0 &1 & 25%,$1 & e01 & e%ww$1 & 40 & N9LLJO0 & C)+-/W%,5[$%)- & 8W5[$5,- & - & %D-/,5Q & )-,& &'%##($)$1 &!0 &1 & G%))-,,$1 & I0 & N9LL9O0 & e5 & 8+%/$5 &?-$ & & 8",,- & %Y$%,$+$ &?-,,5& &'%##($)$1&!0 &1&45,-/)%1&A01&A5##(-/$)$1&401&E($5/"##$1&60&N9LL9O0&e{"8%&?$&7/$7,$-&D-++%/$5,$& W-/&,5&#,588$Y$#5[$%)-&?$&Y%+%&5-/--&-&,5&?-Y$)$[$%)-&?$&$)?$#$&8+/"++"/5,$&?-,&W5-8577$%0&iCC&E%)7/-88%&F5[$%)5,-& LL; &9L;L

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira NA FRONTEIRA Copyright - 1991 5ͺ Ediηγo (revisada) LIVRARIA ESPΝRITA BOA NOVA LIDA. Rua

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης 1/8 Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες *HVZ4S18CB3V *HVZ8S18CB3V *HVZ16S18CB3V Σημειώσεις (*5) *4/8* 4P41673-1 - 215.4 2/8 Ρυθμίσεις χρήστη Προκαθορισμένες τιμές Θερμοκρασία χώρου 7.4.1.1 Άνεση (θέρμανση) R/W

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. 3. Λίστα Παραμέτρων 3.. Λίστα Παραμέτρων Στην αρχική ρύθμιση, μόνο οι παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης Tιμοκατάλογος 01/2015 siemens.gr Αγαπητοί συνεργάτες, σας παρουσιάζουμε τον τιμοκατάλογό μας 01/2015, με νέα πρωτοποριακά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

PALM TREES RALLY 17/11/2012 VENUS RALLY 31/3-1/4/2012 TIGER RALLY 15/12/2012 PALM TREES RALLY 17/11/2012 VENUS RALLY 31/3-1/4/2012

PALM TREES RALLY 17/11/2012 VENUS RALLY 31/3-1/4/2012 TIGER RALLY 15/12/2012 PALM TREES RALLY 17/11/2012 VENUS RALLY 31/3-1/4/2012 ΓΕΚΙΝΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 31/3 1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κώστας (Chips) 25 18 25 18 86 86 2 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Σταύρος 18 12 15 15 60 60 3 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ Χρίστος 25 25 50 50 4 ΚΥΡΙΑΚΟΥ Κυριάκος 2 4 10 18 34 34 5 ΠΑΝΤΕΛΗ Πέτρος 15 18 33 33

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2010 Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης www.siemens.gr Xάρης Συγγενιώτης Διευθύνων Βιομηχανικού Υλικού Χαμηλής Τάσης & Ηλεκτροκίνησης Αγαπητοί συνεργάτες,

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BMW (Ισχύει από 02/03/2015)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BMW (Ισχύει από 02/03/2015) ΛΙΑΝΙΚΗ F21 - Νέα Σειρά 1 3θυρη 2P71 116i 1.499 109 116-126 22.650 21.220 116i Έκδοση Advantage 24.150 22.720 116i Έκδοση Sport Line 26.000 24.570 116i Έκδοση Urban Line 26.000 24.570 116i Έκδοση M Sport

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2011 Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης www.siemens.gr Xάρης Συγγενιώτης Διευθυντής Βιομηχανικών προϊόντων ελέγχου & Φωτοβολταϊκών συστημάτων Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2013 Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης Tιμοκατάλογος 10/2013 Answers for industry. Xάρης Συγγενιώτης Διευθύνων Βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΑΚΡΙΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΑΚΡΙΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΡΕΥΝΑ ΠΕ ΙΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα τεχνικά έργα κατασκευάζονται στην επιφάνεια του εδάφους ή κάτω απ αυτήν. Η ασφαλής τους θεµελίωση προϋποθέτει καλή γνώση των φυσικών και µηχανικών ιδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Αθηνών Λαµίας 97, Τ.Κ. 143 42,Ν.Φιλαδέλφεια Τηλ. 210-2510500, Fax 210 2510338 e-mail: dimos@patronas.co. Θερµοστάτης PJEZSNH000.

Ε.Ο.Αθηνών Λαµίας 97, Τ.Κ. 143 42,Ν.Φιλαδέλφεια Τηλ. 210-2510500, Fax 210 2510338 e-mail: dimos@patronas.co. Θερµοστάτης PJEZSNH000. Ε.Ο.Αθηνών Λαµίας 97, Τ.Κ. 143 42,Ν.Φιλαδέλφεια Τηλ. 210-2510500, Fax 210 2510338 e-mail: dimos@patronas.co Θερµοστάτης PJEZSNH000 Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρολογικό σχέδιο 4-5 : ρελέ µηχανής 6 (L) : Φάση (230V)

Διαβάστε περισσότερα

k k ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 G = (V, E) V E V V V G E G e = {v, u} E v u e v u G G V (G) E(G) n(g) = V (G) m(g) = E(G) G S V (G) S G N G (S) = {u V (G)\S v S : {v, u} E(G)} G v S v V (G) N G (v) = N G ({v}) x V (G)

Διαβάστε περισσότερα

«W i -F i & Τ ο π ι κ ή α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η Κ ο ι τ ά ζ ο ν τ α ς π ί σ ω α π ό τ η ν υ π ο δ ο µ ή Γρηγόρης Γκ ότ σσ ης ΥΥ ππ εε ύύ θθ υυ νν οο ς ΈΈ ργο υυ .γ γ ιι αα ττ ίί νν αα εε ππ εε νν δδ ύύ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BMW

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BMW F21 - Σειρά 1 3θυρη 1P11 114i 1.598 102 127-132 21.900 20.470 1D11 116i 1.598 136 125-134 23.900 22.470 1D31 118i 1.598 170 129-137 27.050 25.620 1D51 125i 1.997 218 154 / 148 34.900 32.100 1N71 M135i

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Μικροϋπολογιστών

Συστήματα Μικροϋπολογιστών Συστήματα Μικροϋπολογιστών Συστήματα Μνημών Υπεύθυνος Μαθήματος: K. ΠΕΚΜΕΣΤΖΗ Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

MIDWEEK CYBET REGULAR COUPON

MIDWEEK CYBET REGULAR COUPON MIDWEEK CYBET REGULAR COUPON BOTH TEAMS INFORMATION RESULTS HOME TEAM 3 - WAY ODDS (1X2) AWAY TEAM DOUBLE CHANCE TOTALS2.5 1ST HALF - 3 WAY HALFTIME/FULLTIME TO SCORE GAME CODE 1 / 2 1/ 12 /2 2.5-2.5+

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Νόμος Gauss, Ηλεκτρικά πεδία. Ιωάννης Γκιάλας 7 Μαρτίου 2014

Εφαρμογές Νόμος Gauss, Ηλεκτρικά πεδία. Ιωάννης Γκιάλας 7 Μαρτίου 2014 Εφαρμογές Νόμος Gauss, Ηλεκτρικά πεδία Ιωάννης Γκιάλας 7 Μαρτίου 14 Άσκηση: Ηλεκτρικό πεδίο διακριτών φορτίων Δύο ίσα θετικά φορτία q βρίσκονται σε απόσταση α μεταξύ τους. Να βρεθεί η ακτίνα του κύκλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ. κατά τον άξονα Ζ.

ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ. κατά τον άξονα Ζ. ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι κύκλοι κατεργασίας χρησιµοποιούνται για ξεχόνδρισµα - φινίρισµα ενός προφίλ χωρίς να απαιτείται να προγραµµατίζουµε εµείς τα διαδοχικά πάσα της κατεργασίας. Έτσι, στο πρόγραµµα περικλείουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ 600 ΣΕΙΡΑ 700 ΣΕΙΡΑ 700S ΣΕΙΡΑ 900

ΣΕΙΡΑ 600 ΣΕΙΡΑ 700 ΣΕΙΡΑ 700S ΣΕΙΡΑ 900 ΣΕΙΡΑ 600 ΣΕΙΡΑ 700 ΣΕΙΡΑ 700S ΣΕΙΡΑ 900 ΣΕΙΡΑ 600 GC604 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x600x265 mm MIKTO ΒΑΡΟΣ: 15 Kg ΙΣΧΥΣ: 2X3600 W 462 GC606 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600x600x265 mm MIKTO ΒΑΡΟΣ: 23 Kg ΙΣΧΥΣ: 4X3600 W 729 GS604

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" 22 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης 22 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 4 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 6165-617784 - Fax: 64105 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 4, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou)

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας για τους µαθητές

Φύλλο εργασίας για τους µαθητές Φύλλο εργασίας για τους µαθητές Μετάφραση από Δρ. Σφλώµος Γεώργιος Ένα σετ που απαρτίζεται από 14 λωρίδες αναπαριστά τα χρωµοσώµατα από τη µητέρα (θηλυκό) δράκο. Το άλλο, διαφορετικά χρωµατισµένο σετ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (σε αντιστοιχία με το σύγγραμμα «απλά βήματα στην εδαφομηχανική» των ιδίων συγγραφέων) Καθ. Β. Χρηστάρας & Δρ. Μ. Χατζηαγγέλου Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Τμ. Γεωλογίας - ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Θέμα Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

LOWER LEAGUES CYBET REGULAR COUPON

LOWER LEAGUES CYBET REGULAR COUPON LOWER LEAGUES CYBET REGULAR COUPON BOTH TEAMS INFORMATION RESULTS HOME TEAM 3 - WAY ODDS (1X2) AWAY TEAM DOUBLE CHANCE TOTALS2.5 1ST HALF - 3 WAY HALFTIME/FULLTIME TO SCORE GAME CODE 1 / 2 1/ 12 /2 2.5-2.5+

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&%'()#*+,-$-.*+ /*,%"+0$-1)23'%"4%$*5!

!#$%&%'()#*+,-$-.*+ /*,%+0$-1)23'%4%$*5! !"#$%&%'()#*+,-$-.*+ /*,%"+0$-1)23'%"4%$*5! "#$%!&! 6789:0;?@AB+8?C?DABE+ FG/H8@D6H=CH7I6G/@080BD@/H7+J+6()+??+K!BGFH6!H=CH7+K=G/?CCH7/

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική 1. Στοιχειακοί ηµιαγωγοί

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική 1. Στοιχειακοί ηµιαγωγοί Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική 1 Στοιχειακοί ηµιαγωγοί Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική Οµοιοπολικοί δεσµοί στο πυρίτιο Κρυσταλλική δοµή Πυριτίου ιάσταση κύβου για το Si: 0.543 nm Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

$% & '# % ( " ) # % # " *! ) # # # #!

$% & '# % (  ) # % #  *! ) # # # #! !"# $%&'#%(" ) #%#"*! ) ## # #! + $((,(-. / / 0/ 12 32#4 + 5(*6-. /7 /# /7 10/4 "#$!%!&&'(' #)! ""$!%!&&' "* 78&# 79 +#,!% -!('!.(/!+0 +",!% -!(%(!*0!"##! $! %&! '(')*+(') $, "! -$!. /!!!.0 1 - "#-$#02,

Διαβάστε περισσότερα

Hydraulic network simulator model

Hydraulic network simulator model Hyrauc ntwor smuator mo!" #$!% & #!' ( ) * /@ ' ", ; -!% $!( - 67 &..!, /!#. 1 ; 3 : 4*

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΘ-ΒΞΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012.

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΘ-ΒΞΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 333/2012 Θέμα 7 ο : Περί μεταβίβασης και αποδοχής των οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t T ij = A Y i Y j /D ij A T ij i j Y i i Y j j D ij T ij = A Y α Y b i j /D c ij b c b c a LW a LC L P F Q W Q C a LW Q W a LC Q C L a LC Q C + a LW Q W L P F L/a LC L/a LW 1.000/2 = 500

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγος Συνάρτησης. Ορισμός Παραγώγου σε ένα σημείο. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ σε ένα σημείο ξ είναι το όριο (αν υπάρχει!) f (ξ) = lim.

Παράγωγος Συνάρτησης. Ορισμός Παραγώγου σε ένα σημείο. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ σε ένα σημείο ξ είναι το όριο (αν υπάρχει!) f (ξ) = lim. Παράγωγος Συνάρτησης Ορισμός Παραγώγου σε ένα σημείο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ σε ένα σημείο ξ είναι το όριο (αν υπάρχει!) f (ξ) x ξ g(x, ξ), g(x, ξ) f(x) f(ξ) x ξ Ορισμός Cauchy: ɛ > 0 δ(ɛ, ξ) > 0 x x ξ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Διπλωματική Εργασία «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

MERCEDES. Έτος κατασκευής

MERCEDES. Έτος κατασκευής /8 (W114-W115) 200 (W115) M 115.926 70 95 01/68-01/77 0800-0175 11,00 200 (W115) M 115.926 63 86 01/68-01/77 0800-0175 11,00 200 D (W115) OM 615.913 40 55 01/68-01/77 0822-8313 237,40 0811-8313 134,20

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ηµεροµηνία: Πέµπτη, 08 Μαρτίου 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ηµεροµηνία: Πέµπτη, 08 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ηµεροµηνία: Πέµπτη, 08 Μαρτίου 2012 Θέµα: ηµοσίευση εβδοµαδιαίων κοινοποιήσεων της Ε.Ε. για µη ασφαλή προϊόντα του συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία. Εργαστηριακό μάθημα 10 (Επαναληπτικές ασκήσεις)

Κρυπτογραφία. Εργαστηριακό μάθημα 10 (Επαναληπτικές ασκήσεις) Κρυπτογραφία Εργαστηριακό μάθημα 10 (Επαναληπτικές ασκήσεις) Εύρεση αντίστροφου αριθμού Mod n Έχουμε ήδη δει ότι πολύ συχνά συναντάμε την ανάγκη να βρούμε τον αντίστροφο ενός αριθμού a modulo n, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ..1! A y! B! A y!

Διαβάστε περισσότερα

FLYLEAF Άρθρο: 8503 Roti -Prep PCR Purification

FLYLEAF Άρθρο: 8503 Roti -Prep PCR Purification FLYLEAF Άρθρο: 8503 Roti -Prep PCR Purification Ημερομηνία σύνταξης: 23.10.2015 1 Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά Bill of materials Ονομασία ουσίας Number of pieces Ταξινόμηση σύμφ. με GHS Εικονογράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Ηλεκτρικός φούρνος με 3 εστίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο:EO 9721 Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της κουζίνας. Για τη σωστή λειτουργία του προϊόντος και για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS) ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ revision 00, 25/02/2014 1. ΧΩΡΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ 1.1 Μέτρηση θερμοκρασίας χώρου 6 Αντίσταση Αισθητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Φροντιστήριο Κανονικές Μορφές

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Φροντιστήριο Κανονικές Μορφές ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Φροντιστήριο Κανονικές Μορφές 1 Κλειστότητα Συναρτησιακών Eξαρτήσεων: Πώς συμβολίζεται: F + Τι σημαίνει : Το ΣΥΝΟΛΟ των Σ.Ε. που μπορούν να παραχθούν από ένα σύνολο εξαρτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584 Επιμέλεια: xr.tsif Σελίδα 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 5ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ 401-500 Αφιερωμένο σε κάθε μαθητή που ασχολείται ή πρόκειται να ασχοληθεί με Μαθηματικούς διαγωνισμούς

Διαβάστε περισσότερα

A/A Επώνυμο Όνομα 1 ΑΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΑΓΓΕΛΕΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3 ΑΓΡΙΤΕΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 5 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 6 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 7 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 8 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 9

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ360 Αρχεία και Βάσεις εδοµένων ιδάσκων:. Πλεξουσάκης

ΗΥ360 Αρχεία και Βάσεις εδοµένων ιδάσκων:. Πλεξουσάκης ΗΥ360 Αρχεία και Βάσεις εδοµένων ιδάσκων:. Πλεξουσάκης Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Αξιώµατα Armstrong Ελάχιστη κάλυψη Φροντιστήριο 1 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Οι Συναρτησιακές εξαρτήσεις είναι περιορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ II ΠΑΚΕΤΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ II ΠΑΚΕΤΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ II ΠΑΚΕΤΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ACE 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ACE 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 626 ZZ HIGH QUALITY ΡΟΥΛΕΜΑΝ 1,5 3 70x48x35 (4.055) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 120 204 88,4x30x26 (4.058) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 200 340 ACE 104948/10 JLM ΡΟΥΛΕΜΑΝ 12 20,4 ACE 108 (8X22X7) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 4 6,8 ACE 11749/10 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 2,7 4,59

Διαβάστε περισσότερα

Cc Cj e+f '' ' 3j Cc Cc 2 2 " +" ' ) F C C C C C C C C Cc 3- C- m & " "# " ) F 3 Cc 30 C, 2 " +" ' ) F j 3. C- l &+' " C C C C C C C C C C C j/ C- C.

Cc Cj e+f '' ' 3j Cc Cc 2 2  + ' ) F C C C C C C C C Cc 3- C- m &  #  ) F 3 Cc 30 C, 2  + ' ) F j 3. C- l &+'  C C C C C C C C C C C j/ C- C. N O P Q R P Q S! " " # %! $ & ' ( ') $ * +,-./0 ( ') $ 1 '# 2 '" 3 4 5 678 96: ;? 79B?8 C * $ D C E ' FF$ C F) $ G C ( '1 $ C $ H C I J F K 2 E K )'F & & $.C L 4.MM, T U VW X YZ[\

Διαβάστε περισσότερα

Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude Soula, José Darrozes, Luc Bourrel, Alain Laraque, José Burgos, Séverine Bès de Berc, Patrice Baby

Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude Soula, José Darrozes, Luc Bourrel, Alain Laraque, José Burgos, Séverine Bès de Berc, Patrice Baby Gradual diversions of the Rio Pastaza in the Ecuadorian piedmont of the Andes from 1906 to 2008: role of tectonics, alluvial fan aggradation and ENSO events Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude

Διαβάστε περισσότερα

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436 ! "#$$% #& ()* #+#, -./0*1 2 ) #$+34 4 )! 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8)* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :& 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) 7 465+436 .* &0* 0!*07 ;< =! ))* *0*>!! #6&? @ 8 (? +

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ ΑΓΩΓΉΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση Προσφορά Ελαστικότητα

Ζήτηση Προσφορά Ελαστικότητα Ζήτηση Προσφορά Ελαστικότητα Ασκήσεις Ζήτηση 1 Η ζήτηση των αγαθών Εκφράζει τις ανάγκες και τις επιθυµίες µιας κοινωνίας για ένα αγαθό. Εξαρτάται από: Την τιµή του αγαθού Το εισόδηµα Τις τιµές των συµπληρωµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟίΙΗΣ ΟΛΟΝΤΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟίΙΗΣ ΟΛΟΝΤΩΣΕΩΝ ΤΕΧ.ΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚΙΙΛΙΛΚΥ ΤΙΚΟ ΙΛΡΥ.ΜΑ ΚΑΒΑ.\ΑΣ ΣΧΟΑΗ ΤΕΧ.ΝΟΑΟΠΚίίΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΕΤΚΑΤΑΣΤΑΣΕίίΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟίΙΗΣ ΟΛΟΝΤΩΣΕΩΝ Πάπαρης Αγγελος Διπλωματική Εργασία Επιβ>χπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

2013-2014 Αγκώνα - Ηγουµενίτσα - Πάτρα & αντίστροφα

2013-2014 Αγκώνα - Ηγουµενίτσα - Πάτρα & αντίστροφα 2013-2014 γκώνα - Ηγουµενίτσα - άτρα & αντίστροφα ΓΩΝ - - ΓΩΝ --- ΓΩΝ - ΗΓΟΝ - ΓΩΝ --- ΓΩΝ - µέσω ΗΓΟΝ ΧΗΛΗ ΟΟ Η ΟΟ ΨΗΛΗ ΟΟ Ν ΟΟ Ω Ω Ω ΓΦΗ ΟΝΗ Η ΟΦΗ Η ΟΦΗ Η ΟΦΗ D Deck 55 39 68 48 80 56 S αθίσµατα ερ/κου

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 Ευρώπη ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ενέργεια σε Ηλεκτρικό πεδίο, Διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού. Ιωάννης Γκιάλας 14 Μαρτίου 2014

Δυναμική Ενέργεια σε Ηλεκτρικό πεδίο, Διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού. Ιωάννης Γκιάλας 14 Μαρτίου 2014 Δυναμική Ενέργεια σε Ηλεκτρικό πεδίο, Διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού Ιωάννης Γκιάλας 14 Μαρτίου 2014 Έργο ηλεκτροστατικής δύναμης W F Δl W N i i1 F Δl i Η μετατόπιση Δl περιγράφεται από ένα διάνυσμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΔΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2003-2004 ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «Το αγγλικό αλφάβητο» ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Σε ένα μαθητικό δυναμικό όπως αυτό του ΣΔΕ Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Ασκήσεις και Θέµατα στη Μαθηµατική Ανάλυση Ι

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Ασκήσεις και Θέµατα στη Μαθηµατική Ανάλυση Ι ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ασκήσεις και Θέµατα στη Μαθηµατική Ανάλυση Ι Γιάννης Σαραντόπουλος Αθήνα 7 Οκτωβρίου 5 Περιεχόµενα Συµβολισµός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μειωτήρες τύπου R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Έκδοση 06/2010

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΗΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ A/A

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 328/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.12.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 328/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.12.2011 EL L 328/22 Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.12.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1282/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr - f= f= f t+ 0 ) max

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση Εδαφών. Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 7 Λεπτά. 20 δευτερόλεπτα

Ταξινόμηση Εδαφών. Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 7 Λεπτά. 20 δευτερόλεπτα Ταξινόμηση Εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 7 Λεπτά. 20 δευτερόλεπτα 1 Στόχοι Η ανάπτυξη ενός συστηματικού τρόπου για την περιγραφή και ταξινόμηση των εδαφών, Η ομαδοποίηση των εδαφών

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Γεωμετρία (Ευθεία-επίπεδο) ΣΕΜΦΕ 2015-16

Αναλυτική Γεωμετρία (Ευθεία-επίπεδο) ΣΕΜΦΕ 2015-16 νλυτική Γωμτρί (Ευθί-πίπδο) ΣΕΜΦΕ 05-6.() Τ δινύσμτ Β = (,, ), Γ = (,, 3) ίνι μη συγγρμμικά κι πράλληλ προς το πίπδο Π, νώ το σημίο (,,3) μ διάνυσμ θέσης r A = (,,3) ίνι σημίο του πιπέδου. Άρ η ξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

MIDWEEK REGULAR COUPON

MIDWEEK REGULAR COUPON 3-WAY ODDS (1X2) 1 / 2 1 X 2 MIDWEEK REGULAR COUPON DOUBLE CHANCE TOTALS 2.5 1ST HALF - 3-WAY HT/FT BOTH TEAMS TO SCORE 1/ 12 /2 2.5-2.5+ 01 0/ 02 1-1 /-1 2-1 1-/ /-/ 2-/ 2-2 /-2 1-2 ++ -- 1X 12 X2 U O

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιαστές: ??ast?s??? Τσάκας. ?/?t?? t???/?s????p???af???? t??????? ?a??a Se???t?

Παρουσιαστές: ??ast?s??? Τσάκας. ?/?t?? t???/?s????p???af???? t??????? ?a??a Se???t? Παρουσιαστές:??ast?s??? Τσάκας?/?t?? t???/?s????p???af???? t????????a??a Se???t???p????f?????a???????? Master of Applied Science (M.App.Sci)? a?ep?s t?µ?? G?a s?? ί???/?s????p???af???? t??????? Τα κυριότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ. ΜΟΝΤΕΛΟΥ: DQ091

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ. ΜΟΝΤΕΛΟΥ: DQ091 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ. ΜΟΝΤΕΛΟΥ: DQ091 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Μέτρα ασφαλείας...3 Χαρακτηριστικά.4 Τεχνικές Προδιαγραφές..4 Οδηγίες χρήσης 4 Συντήρηση.5 Αποποίηση ευθύνης....5 Ανακύκλωση.6 2 ΜΕΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 μ Gauss 1. Equation Chapter 1 Section 1 GAUSS GAUSS

2 μ Gauss 1. Equation Chapter 1 Section 1 GAUSS GAUSS 2 μ Gauss 1 Equation Chapter 1 Section 1 2 GAUSS GAUSS 2 2 μ Gauss μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ Coulomb μ. μ 1: μ μ μ μ μ, μ. μ μ. μ μ. μ μ μ μ μμ. μμ μ μ μ. μ μ μμ μ. μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ κύριο ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΜΑΝΩΛΗ κυρία ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Shell Scripts: loops / if / test

Shell Scripts: loops / if / test Shell Scripts: loops / if / test Loops with for while until for variable in list_of_values ne while εντολή (επιτυχής) ne until εντολή (επιτυχής) ne For in exi times apo ayti ti lista in 1 2 alla kai alles

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΊΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΙ-ΦΟΡΤΗΓΌ ΣΑΣ CITROËN

Η ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΊΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΙ-ΦΟΡΤΗΓΌ ΣΑΣ CITROËN Η ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΊΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΙ-ΦΟΡΤΗΓΌ ΣΑΣ CITROËN Εδώ θα βρείτε μια λίστα με τα σημαντικότερα ανταλλακτικά για το ημιφορτηγό σας CITROËN. Εάν χρειάζεστε περαιτέρω εξαρτήματα ή αναζητάτε προϊόντα για άλλα

Διαβάστε περισσότερα

T3F;F;EH5B3G";:>"65G"BEG;B683B:G"=3>"7:""9V6QH:M"

T3F;F;EH5B3G;:>65GBEG;B683B:G=3>7:9V6QH:M Φωτογραφικό και λοιπό ρεπορτάζ από τη συνεστίαση της 9/10/2014 µε οµιλητάς τους πρεσβευτάς και τους επικεφαλής της διπλωµατικής αποστολής 4 χωρών της ευρ.εν. ητοί της Σλοβακίας-Ουγγαρίας-Πολωνίας και Τσεχίας

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοχές - Φορτία. Οροφοι : 3 Υπόγεια: 0. Επικάλυψη δαπέδων= 0.80[kN/m²], Τοίχοι σε δάπεδα= 0.00[KN/m²] γg=1.35, γq=1.50. I, α=0.160g=1.

Παραδοχές - Φορτία. Οροφοι : 3 Υπόγεια: 0. Επικάλυψη δαπέδων= 0.80[kN/m²], Τοίχοι σε δάπεδα= 0.00[KN/m²] γg=1.35, γq=1.50. I, α=0.160g=1. Παράδειγμα εκτύπωσης FEDRA... Παραδοχές - Φορτία Ονομασία Εργου-Μελέτης Διεύθυνση έργου Μηχανικός Μελετητής Παράδειγμα εκτύπωσης FEDRA ΙΩΑΝΝΙΝΑ Μηχανικός Α... Γενικά Χαρακτηριστικά Κτιρίου Οροφοι Οροφοι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης της ταυτότητας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ 2015

Οδηγός χρήσης της ταυτότητας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ 2015 Οδηγός χρήσης της ταυτότητας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ 2015 EL Εικόνα: David Lliff Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 60 Rue Wiertz 1047 Βρυξέλλες, Βέλγιο Εκδότης Pedro López

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Ε.Φ. ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Ε.Φ. ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Ε.Φ. ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΒΕΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 19.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Αριθμός προϊόντος Αριθμός καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΣΑΙΝΙΩΝ ΜΗΦΑΝΩΝ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΗΕΩ» για δημόσια διαβούλευση

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΣΑΙΝΙΩΝ ΜΗΦΑΝΩΝ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΗΕΩ» για δημόσια διαβούλευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 2 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΑΡ. ΠΡΩΣ. : 15259 ΦΑΪΔΑΡΙ, 11-5-2015 ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικό LED τύπου «καμπάνας», HIGH BAY LIGHT, LEDISON EBF 120W.

Φωτιστικό LED τύπου «καμπάνας», HIGH BAY LIGHT, LEDISON EBF 120W. Φωτιστικό LED τύπου «καμπάνας», HIGH BAY LIGHT, LEDISON EBF 120W. Είναι κατάλληλος για την αντικατάσταση λαμπτήρων ατμών υδραργύρου 400W, σε επαγγελματικές και βιομηχανικές εφαρμογές και γενικά σε χώρους

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση. Η διδασκαλία του μαθήματος, όλες οι ασκήσεις προέρχονται από το βιβλίο: «Πανεπιστημιακή

Ενημέρωση. Η διδασκαλία του μαθήματος, όλες οι ασκήσεις προέρχονται από το βιβλίο: «Πανεπιστημιακή Ενημέρωση Η διδασκαλία του μαθήματος, πολλά από τα σχήματα και όλες οι ασκήσεις προέρχονται από το βιβλίο: «Πανεπιστημιακή Φυσική» του Hugh Young των Εκδόσεων Παπαζήση, οι οποίες μας επέτρεψαν τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

5. Ανάλυση πριν και μετά την επέμβαση (42)

5. Ανάλυση πριν και μετά την επέμβαση (42) ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Αθήνα, 31-5-2012 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω σύνολα θα τα θεωρήσουμε γενικά γνωστά, αν και θα δούμε πολλές από τις ιδιότητές τους: N Z Q R C

Τα παρακάτω σύνολα θα τα θεωρήσουμε γενικά γνωστά, αν και θα δούμε πολλές από τις ιδιότητές τους: N Z Q R C Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές έννοιες Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε σε ορισμένες έννοιες, οι οποίες ίσως δεν έχουν άμεση σχέση με τους διανυσματικούς χώρους, όμως θα χρησιμοποιηθούν αρκετά κατά τη μελέτη τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Ετικέτα, θέση 6 (VT Set)

Ετικέτα, θέση 6 (VT Set) Προσοχή σημαντική επισήμανση! Προσοχή! Προσέξτε ιδιαίτερα κατά την μεταφορά. Ο στατικός ηλεκτρισμός μπορεί να καταστρέψει την πλακέτα. 1/6 Για την ασφάλεια της συσκευής είναι απαραίτητη η σωστή κωδικοποίηση!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Μακροοικονομικά της Ανάπτυξης [Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης] Νίκος Θεοχαράκης Σημειώσεις στην έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥΝΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ M/S 240-290 ΓΙΑ ΤA ΕΤH 2014-15 (CPV:35420000-4) A/A Α/Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΠ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥΝΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ M/S 240-290 ΓΙΑ ΤA ΕΤH 2014-15 (CPV:35420000-4) A/A Α/Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΠ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜ. ΕΞΟΠΛ. ΠΡΟΓΡ.& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΞ 14 Oκτ 14 ΠΡΟΣΘΗΚΗ "2" ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β" ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2012 Μαζί με τη φύση χτίζουμε το μέλλον. ΣΕΙΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΑ ECO Προετοιμασία Επιφανειών Τοποθέτησης 01173 Keracem Eco Σάκοι 25 kg 1500 kg 0.660 /kg 60720 Keracem Sabbia Σάκοι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1152

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1152 Οδηγίες χρήσης Μοντέλο: VC1152 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση της συσκευής, ακολουθείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 1. Μην αφήνετε την ηλεκτρική σκούπα

Διαβάστε περισσότερα

Eπεκτάσεις της Μενδελιανής Γενετικής. Π. Πάσχου, PhD

Eπεκτάσεις της Μενδελιανής Γενετικής. Π. Πάσχου, PhD Eπεκτάσεις της Μενδελιανής Γενετικής Π. Πάσχου, PhD Επανάληψη: Φαινόµενο κυριαρχίας -Μονουβριδισµός: Σύµφωνα µε τονmendel τα υβρίδια της F1 γενιάς εµφανίζουν τον επικρατή φαινότυπο -Η παρουσίαένοςµόνο

Διαβάστε περισσότερα

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VW ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VW ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Ισχύει από 5/8/ 1212A1 take up! 1.0 60PS 2D 999 / 60 / 44 P/S, ABS, 4 A/B, A/C, S/W 8.990,00-663,87 8.326,13 105 4,5 94,50 1213A1 start up! 1.0 60PS 2D Limited Edition 999 / 60 / 44 P/S, C/L, E/W, ABS,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Εκθεση χώρας - Κύπρος 2015. {COM(2015) 85 final}

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Εκθεση χώρας - Κύπρος 2015. {COM(2015) 85 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2015 SWD(2015) 32 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκθεση χώρας - Κύπρος 2015 {COM(2015) 85 final} Το παρόν έγγραφο δεν συνιστά επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ Άσκηση 1 (1 ος τρόπος) -Ismi o Kumetto! Ayşo ismak l-id?

ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ Άσκηση 1 (1 ος τρόπος) -Ismi o Kumetto! Ayşo ismak l-id? ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ 1. A,a arnep, asfar 2. B,b balla, bit 3. C,c catik, Catra 4. D,d dafet, dzanin 5. Δ,δ δeca, δaxr 6. E,e exen, ekef 7. F,f farxa, fal 8. G,ġ anġe 9. Ċ,ċ ċaput 10.I,i ijr, ikl 11. J,j jtite,

Διαβάστε περισσότερα