ΚΛΑΔΟΣ 10 1 Ποιος θεωρείται "τρίτος" για την ασφάλιση αστικής ευθύνης οχημάτων. α Ο οδηγός. β Ο συμβαλλόμενος και οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΛΑΔΟΣ 10 1 Ποιος θεωρείται "τρίτος" για την ασφάλιση αστικής ευθύνης οχημάτων. α Ο οδηγός. β Ο συμβαλλόμενος και οι νόμιμοι εκπρόσωποί του."

Transcript

1 1 Ποιος θεωρείτι "τρίτος" ι την σφάλιση στικής ευθύνης οχημάτων. Ο οηός. Ο συμλλόμενος κι οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. Το πρόσωπο του οποίου η ευθύνη κλύπτετι πό την σφλιστική σύμση. Εκείνος με τον οποίο ο σφλισμένος θ εμπλκεί σε τροχίο τύχημ/κάθε επιάτης πλην του ίιου του ιιοκτήτη 2 Ποιο πό τ πρκάτω ποτελεί εξίρεση στην κάλυψη Αστικής Ευθύνης υτοκινήτου; Η υπιτιότητ του οηού. Η οήηση υπό την επήρει οινοπνεύμτος ή τοξικών ουσιών Η ιφορετική, πό την νρφόμενη στην άει κυκλοφορίς, χρήση του οχήμτος. Το () κι το () 3 Λύση της σφλιστικής σύμσης στην σφάλιση Αστικής Ευθύνης υτοκινήτων μπορεί ν ίνει, πό τη μεριά του σφλιστή: Λόω πλιότητς του οχήμτος. Λόω μεάλης ηλικίς του οηού. Εξιτίς πράσης ουσιώους όρου της σύμσης πό τον σφλισμένο ή λήπτη της σφάλισης, Όλ τ πρπάνω. 4 ε ποι περίπτωση ΔΕΝ μπορεί ν ενεροποιηθεί το σύστημ του φιλικού ικνονισμού; Ότν εμπλέκοντι μόνο ύο οχήμτ. Ότν οι σωμτικές λάες μη υπίτιου οηού ή/κι συνεπιινόντων πό το ίιο τύχημ ξεπερνούν το συνολικό ποσό των Ότν οι υλικές ζημιές είνι έως Ότν οι σωμτικές λάες μη υπίτιου οηού ή/κι συνεπιινόντων είνι έως συνολικά. 5 Σι είνι ο Υιλικός Δικνονισμός; Είνι έν σύστημ κτά το οποίο ο Ασφλιστής κι ο Ασφλισμένος συμφωνούν φιλικά στο ποσό της ποζημίωσης που ικιούτι ο εύτερος Αφορά τον σφλιστικό ιμεσολητή κι τον σφλισμένο οι οποίοι ικνονίζουν φιλικά τις ιφορές τους κι εν κολουθούν νομικές ιικσίες Είνι έν σύστημ άσει του οποίου ο μη υπίτιος ζημιωθείς σε έν τροχίο θ ποζημιωθεί πό τη ική του σφλιστική ετιρί Είνι έν σύστημ άσει του οποίου ο υπίτιος οηός θ ποζημιωθεί πό τη ική του σφλιστική ετιρί 6 Με την υποχρεωτική σφάλιση στικής ευθύνης πό χερσί υτοκίνητ οχήμτ κλύπτετι η στική ευθύνη του: ιιοκτήτη του οχήμτος κτόχου του οχήμτος οηού τη συκεκριμένη στιμή του τυχήμτος Όλων των πρπάνω 7 το σύστημ Υιλικού Δικνονισμού ποζημιώνετι μέσ πό τη ική του σφλιστική ετιρεί ο μη υπίτιος ζημιωθείς ότν: Οι σφλιστικες ετιρείες των εμπλεκομένων είνι μέλη του συστήμτος. Εμπλέκοντι πάνω πό ύο οχήμτ. Οι υλικές ζημιές είνι έως 3, Ότν εν υπάρχει τρυμτισμός. 8 Σο Επικουρικό Κεφάλιο ποζημιώνει ι θάντο, σωμτικές λάες κι υλικές ζημιές που προκλούντι σε τροχί τυχήμτ που οφείλοντι σε: Αυτοκίνητ νώστων στοιχείων (μόνο σε θάντο κι σωμτικές λάες). Ανσφάλιστ υτοκίνητ κι υτοκίνητ που οι οηοί τους προκάλεσν πό πρόθεση τη ζημιά. Αυτοκίνητ σφλισμέν σε ετιρίες που νκλήθηκε η άει λειτουρίς τους ή πτώχευσν. Όλες τις πρπάνω περιπτώσεις. 9 ε ποι πό τις πρκάτω περιπτώσεις ΔΕΝ πρεμίνει το Γρφείο Διεθνούς Ασφάλισης;

2 Έκοση Πρσίνων Κρτών. Δικνονισμό κι πληρωμή ποζημιώσεων ζημιών που κάνουν ελληνικά υτοκίνητ εντός Ελλάος, σε άλλ ελληνικά υτοκίνητ. Δικνονισμό κι πληρωμή ποζημιώσεων ι λορισμό ξένων ρφείων Διεθνούς Ασφάλισης με τ οποί έχει υποράψει σύμση, ι τυχήμτ που προκλούντι πό ελληνικά υτοκίνητ. Κτολή ποζημιώσεων ι τυχήμτ που προκλούντι στο εξωτερικό πό ελληνικά υτοκίνητ. 10 Σο Επικουρικό Κεφάλιο κλύπτει ζημιές που προκλήθηκν πό: Οχήμτ νώστων στοιχείων (ι σωμτικές λάες). Ανσφάλιστ οχήμτ. Οχήμτ που ήτν σφλισμέν σε ετιρείες των οποίων νκλήθηκε η άει ή πτώχευσν. Όλ τ νωτέρω. 11 Εάν υτοκίνητο νώστων στοιχείων προξενήσει ζημιές σε προθήκη κτστήμτος: Ο ιιοκτήτης κτστήμτος ποζημιώνετι πό το Επικουρικό Κεφάλιο. Ο ιιοκτήτης κτστήμτος ποζημιώνετι πό την Ένωση Ασφλιστικών Ετιρειών Ελλάος. Ο ιιοκτήτης κτστήμτος ποζημιώνετι πό το ευητικό κεφάλιο των Ασφλιστικών Ετιρειών. Δεν υπάρχει ποζημίωση. 12 Σο όχημ του οηού Α έχετι χτύπημ πό το όχημ του οηού Φ, ο οποίος πρίσε σήμ ΣΟΠ. Ο Α υπέστει μόνο υλικές ζημιές στο όχημά του. Ο Φ εκτλείπει τον τόπο του τυχήμτος με τχύτητ. Ο Α εν πρόλε ν συκρτήσει τον ριθμό κυκλοφορίς του οχήμτος του Φ, ούτε υπήρξε κάποιος υτόπτης. Σι μπορεί ν κάνει; ν περιμένει μήπως ο Χ επικοινωνήσει μζί του ν πευθυνθεί ι ποζημίωση στο Ευητικό Κεφάλιο Ζωής ν πευθυνθεί ι ποζημίωση στο Επικουρικό Κεφάλιο ν επισκευάσει το υτοκίνητό του με ική του πάνη 13 Σο επικουρικό κεφάλιο φροντίζει ι την ποζημίωση: Ζημιωθέντων σε Ασφλίσεις Πυρός Ασφλισμένων με σφλιστήρι ζωής σε ετιρείες των οποίων η άει έχει νκληθεί Ζημιωθέντων σε τροχί τυχήμτ Ζημιωθέντων σε Ασφλίσεις Μετφορών. 14 Ο σφλισμένος Α έχει σφλίσει την στική του ευθύνη πό την κυκλοφορί του υτοκινήτου του με συμόλιο ιάρκεις πό μέχρι τις η άει της σφλιστικής επιχείρησης νκλήθηκε οριστικά. Εν τω μετξύ στις ο Α τράκρε με τον Φ. Γι το τύχημ έφτιε ο Α. Πώς θ ποζημιωθεί ο Φ; Θ ποζημιωθεί πό την σφλιστική εκκθάριση, με τυχί κτάτξη μετξύ των νειστών. Θ ποζημιωθεί πό την σφλιστική εκκθάριση, με προνομική κτάτξη μετξύ των νειστών. Αν εν πρόλε ν ποζημιώθεί μέχρι την άκληση της άεις, θ τον ποζημιώσει το Επικουρικό Κεφάλιο. Αν εν πρόλε ν ποζημιωθεί μέχρι την νάκληση της άεις, χάνει τ ικιώμτά του. 15 Ο σφλισμένος Α έχει σφλίσει την στική του ευθύνη πό την κυκλοφορί του υτοκινήτου του με συμόλιο ιάρκεις πό μέχρι τις η άει της σφλιστικής επιχείρησης νκλήθηκε οριστικά. Εν συνεχεί στις τράκρε με τον Φ. Γι το τύχημ έφτιε ο Α. Πώς θ ποζημιωθεί ο Φ; Θ ποζημιωθεί πό την σφλιστική εκκθάριση, με τυχί κτάτξη μετξύ των νειστών. Θ ποζημιωθεί πό την σφλιστική εκκθάριση, με προνομική κτάτξη μετξύ των νειστών. Θ τον ποζημιώσει το Επικουρικό Κεφάλιο. Λόω της νάκλησης της άεις, χάνει τ ικιώμτά του.

3 16 Ο σφλισμένος Α έχει σφλίσει την στική του ευθύνη πό την κυκλοφορί του υτοκινήτου του με συμόλιο ιάρκεις πό μέχρι τις η άει της σφλιστικής επιχείρησης νκλήθηκε οριστικά. Εν συνεχεί στις τράκρε με τον Φ. Γι το τύχημ έφτιε ο Φ. Πώς θ ποζημιωθεί ο Α; Θ ποζημιωθεί πό την σφλιστική εκκθάριση, με τυχί κτάτξη μετξύ των νειστών. Θ ποζημιωθεί πό την σφλιστική εκκθάριση, με προνομική κτάτξη μετξύ των νειστών. Θ τον ποζημιώσει το Επικουρικό Κεφάλιο. Από την σφλιστική επιχείρηση που σφλίζει τον Χ. 17 Ο σφλισμένος Α έχει σφλίσει την στική του ευθύνη πό την κυκλοφορί του υτοκινήτου του με συμόλιο ιάρκεις πό μέχρι τις η άει της σφλιστικής επιχείρησης νκλήθηκε οριστικά. Εν συνεχεί στις ο Α τράκρε με τον Φ. Γι το τύχημ έφτιε ο Α. Πώς θ ποζημιωθεί ο Φ; Θ ποζημιωθεί πό την σφλιστική εκκθάριση, με τυχί κτάτξη μετξύ των νειστών. Θ ποζημιωθεί πό την σφλιστική εκκθάριση, με προνομική κτάτξη μετξύ των νειστών. Θ τον ποζημιώσει το Επικουρικό Κεφάλιο, ως ιάοχος της σφλιστικής επιχείρησης του Α της οποίς νκλήθηκε η άει. Θ τον ποζημιώσει το Επικουρικό Κεφάλιο, επειή στις ο Α ήτν νσφάλιστος. 18 Ποι είνι η τύχη του οηού Ο, που κυκλοφορούσε το όχημά του νσφάλιστο κι έπεσε σε έλεχο της Σροχίς; Η τροχί θ του ράψει κλήση, έχει ε κι ποινικές συνέπειες. Η τροχί θ του ράψει κλήση. Δεν έχει κμί συνέπει. Θ ενημερώσει τον σφλιστικό του ιμεσολητή ν τον σφλίσει μέσως κι έτσι θ ποφύει τις συνέπειες. 19 Ποι είνι η τύχη του οηού Ο, που κυκλοφορούσε το όχημά του νσφάλιστο κι τράκρε με τον άτυχο οηό Α; Εκτός της κλήσης πό την Τροχί κι των ποινικών συνεπειών ι την κυκλοφορί νσφάλιστου οχήμτος, το Επικουρικό Κεφάλιο θ του ζητήσει με ωή ό,τι κτέλε ι την ποζημίωση του Α. Η τροχί θ του ράψει κλήση, έχει ε κι ποινικές συνέπειες. Δεν έχει κμί συνέπει. Το Επικουρικό Κεφάλιο θ ποζημιώσει τον Α. Θ ενημερώσει τον σφλιστικό του ιμεσολητή ν τον σφλίσει μέσως κι έτσι θ ποφύει τις συνέπειες. 20 Γιτί η σφάλιση της στικής ευθύνης πό την κυκλοφορί υτοκινήτου είνι υποχρεωτική πό το νόμο; Γι ν προσττευθεί ο ίιος ο σφλισμένος, σε περίπτωση που χρειστεί ν ποζημιώσει κάποιο τρίτο πρόσωπο λόω τροχίου τυχήμτος Γιτί η υποχρεωτική σφάλιση νπτύσει την σφλιστική ιομηχνί Γι ν προσττευτεί το τρίτο πρόσωπο, το οποίο θ τρκάρει με τον σφλισμένο, κι ν είνι σίουρο ότι θ ποζημιωθεί ι τη ζημιά του πό κάποιον φερέυο όπως η σφλιστική. Γιτί η υποχρεωτική σφάλιση ημιουρεί πωλήσεις στους σφλιστικούς ιμεσολητές 21 Πώς ονομάζετι ο οηός, εξιτίς του οποίου προκλήθηκε το τροχίο τύχημ; υπεύθυνος υπίτιος ένοχος φτίχτης 22 Σι θεωρούμε ότι υπάρχει, ότν φτίνε ι το τροχίο τύχημ κι οι ύο οηοί; συνυπευθυνότητ συνυπιτιότητ συνενοχή κοινό πτίσμ

4 23 Ποιοι μπορούν ν υποχρεωθούν ν ποζημιώσουν τον πθόντ τροχίου τυχήμτος; Η σφλιστική κι ο ιιοκτήτης Ο ιιοκτήτης κι ο κάτοχος Μόνο ο υπίτιος οηός Όλοι οι πρπάνω 24 Ποι ΙΦΕ υτοκίνητ πρέπει ν είνι υποχρεωτικά σφλισμέν ι την στική ευθύνη πό την κυκλοφορί τους; μόνο όσ κινούντι στο ρόμο όσ κινούντι στο ρόμο κι όσ ρίσκοντι σε πρκινκ όσ κινούντι στο ρόμο κι όσ ρίσκοντι πρκρισμέν στο ρόμο ή σε πρκινκ εκείν ι τ οποί το Υπουρείο Μετφορών έχει ώσει στους ιιοκτήτες τις πινκίες κυκλοφορίς 25 Ποιο πό τ πρκάτω οχήμτ εν σφλίζετι ι την στική ευθύνη πό την κυκλοφορί του σε σφλιστική επιχείρηση; μηχνάκι οχήμτ ιιοκτησίς Υπουρείου Εξωτερικών τξί λεωφορεί ΚΤΕΛ Σο τξί Φ τρκάρει με το ΟΦΗΜΑ 1. Τπίτιος είνι ο οηός του τξί. Κι τ ύο υτοκίνητ έχουν υποστεί μεάλη ζημιά. Ποιος ικιούτι ποζημίωση στο πλίσιο της 26 υποχρεωτικής σφάλισης στικής ευθύνης πό την κυκλοφορί υτοκινήτου; Κι οι υο Το τξί. Το ΟΧΗΜΑ 1. Κνείς Σο τξί Φ, σφλισμένο στην ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ Φ, τρκάρει με το ΟΦΗΜΑ 1, σφλισμένο στην ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ 1. Τπίτιος είνι ο οηός του τξί. Ποι σφλιστική θ κτάλει την ποζημίωση στον ιιοκτήτη του ΟΦΗΜΑΣΟ 1, στο πλίσιο της υποχρεωτικής σφάλισης στικής ευθύνης πό την κυκλοφορί υτοκινήτου; Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Χ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 1 Το Επικουρικό Κεφάλιο Το Γρφείο Διεθνούς Ασφάλισης Σο τξί Φ, σφλισμένο στην ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ Φ, τρκάρει με το ΟΦΗΜΑ 1, σφλισμένο στην ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ 1. Τπίτιος είνι ο οηός του τξί. Ποι σφλιστική θ κτάλει την ποζημίωση στον ιιοκτήτη του ΟΦΗΜΑΣΟ 1, ν οι υο οηοί υπέρψν «φιλική ήλωση»; η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Χ η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 1 το Επικουρικό Κεφάλιο το Γρφείο Διεθνούς Ασφάλισης Σο τξί Φ, σφλισμένο στην σφλιστική επιχείρηση ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ Φ, τρκάρει με το ΟΦΗΜΑ 1, σφλισμένο στην ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ 1. Τπίτιος είνι ο οηός του τξί. Οι ύο οηοί υπέρψν «φιλική ήλωση», λλά τελικά η υπόθεση οηείτι στ Δικστήρι. Ενντίον ποις σφλιστικής θ σκήσει ωή ο ιιοκτήτης του ΟΦΗΜΑΣΟ 1; της ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Χ της ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 1 του Επικουρικού Κεφλίου του Γρφείου Διεθνούς Ασφάλισης

5 30 Η Σροχί στμτάει το υτοκίνητο του οηού Ο ι έλεχο. Πώς ποεικνύετι ένντι της Σροχίς ότι ο οηός Ο έχει σφλίσει το υτοκίνητό του; πό τη ήλωση του Ο πό το σφλιστήριο που έχει ο Ο στο ντουλπάκι του υτοκινήτου πό την πόειξη κτολής σφλίστρου στον σφλιστικό σύμουλο πό το ειικό σήμ που είνι κολλημένο στο τζάμι του υτοκινήτου Ποι είνι τ όρι κάλυψης που υποχρεωτικά πό το νόμο πρέπει ν έχει κάθε σφλιστήριο υποχρεωτικής σφάλισης της στικής ευθύνης πό την κυκλοφορί υτοκινήτου, 31 μετά την ; Σε περίπτωση σωμτικής λάης ευρώ νά θύμ κι σε περίπτωση υλικής ζημίς, ευρώ νά τύχημ, νεξάρτητ πό τον ριθμό των θυμάτων Σε περίπτωση σωμτικής λάης ευρώ νά θύμ κι σε περίπτωση υλικής ζημίς, ευρώ νά τύχημ, νεξάρτητ πό τον ριθμό των θυμάτων Σε περίπτωση σωμτικής λάης ευρώ νά θύμ κι σε περίπτωση υλικής ζημίς, ευρώ νά τύχημ, νεξάρτητ πό τον ριθμό των θυμάτων Σε περίπτωση σωμτικής λάης ευρώ νά θύμ κι σε περίπτωση υλικής ζημίς, ευρώ νά τύχημ, νεξάρτητ πό τον ριθμό των θυμάτων Ποι είνι τ όρι κάλυψης που υποχρεωτικά πό το νόμο πρέπει ν έχει κάθε σφλιστήριο υποχρεωτικής σφάλισης της στικής ευθύνης πό την κυκλοφορί υτοκινήτου, 32 μετά την ; Σε περίπτωση σωμτικής λάης ευρώ νά θύμ κι σε περίπτωση υλικής ζημίς, ευρώ νά τύχημ, νεξάρτητ πό τον ριθμό των θυμάτων Σε περίπτωση σωμτικής λάης ευρώ νά θύμ κι σε περίπτωση υλικής ζημίς, ευρώ νά τύχημ, νεξάρτητ πό τον ριθμό των θυμάτων Σε περίπτωση σωμτικής λάης ευρώ νά θύμ κι σε περίπτωση υλικής ζημίς, ευρώ νά τύχημ, νεξάρτητ πό τον ριθμό των θυμάτων Σε περίπτωση σωμτικής λάης ευρώ νά θύμ κι σε περίπτωση υλικής ζημίς, ευρώ νά τύχημ, νεξάρτητ πό τον ριθμό των θυμάτων Ο πελάτης Π προσέρχετι μζί με τον ελφό του Α στο ρφείο του σφλιστικού συμούλου ι ν πρλάουν τ σφλιστήρι των υτοκινήτων τους, ίις μάρκς, 33 κυισμού κι πλιότητς, πό την ίι σφλιστική επιχείρηση Ε. Ο Π ιπιστώνει ότι το ικό του σφάλιστρο είνι πολύ υψηλότερο του Α. Σι είνι πιθνότερο ν έχει συμεί; Ν πρόκειτι περί λάθους Ο Σ ν το έκνε επίτηες ιτί συμπθεί περισσότερο τον Α Η Ε ν είχε χρειστεί ν κτάλει ποζημίωση το προηούμενο χρονικό ιάστημ, λόω τυχήμτος που προκάλεσε ο Π Η Ε ν χρεώνει νεξέλεκτ κι πρέπει ν της επιληθούν κυρώσεις πό τη Γενική Γρμμτεί Κτνλωτή 34 Σο όχημ του οηού Ο έχετι χτύπημ πό το όχημ του οηού Φ, ο οποίος πρίσε σήμ ΣΟΠ. Ο Φ εκτλείπει τον τόπο του τυχήμτος με τχύτητ. Ο Ο όμως πρόλε ν ει τον ριθμό κυκλοφορίς του. Σι πρέπει ν κάνει ι ν μάθει σε ποι σφλιστική επιχείρηση είνι σφλισμένο το όχημ του Φ; Ν ρωτήσει την Τροχί Ν ρωτήσει στο Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφλίου Ν ρωτήσει στο Κέντρο Πληροφοριών της ΕΠΕΙΑ Ν ρωτήσει την Τράπεζ της Ελλάος 35 Σο όχημ του οηού Ο έχετι χτύπημ πό το όχημ του οηού Φ, ο οποίος πρίσε σήμ ΣΟΠ. Ο Φ εκτλείπει τον τόπο του τυχήμτος με τχύτητ. Ο Ο όμως πρόλε ν ει τον ριθμό κυκλοφορίς του, κάλεσε την Σροχί κι έμθε κι την σφλιστική επιχείρηση του Φ. Σι πρέπει ν κάνει; Ν ρει κι τη ιεύθυνση κτοικίς του κι ν τον περιμένει εκεί ι τ περιτέρω Ν υποάλει στην σφλιστική επιχείρηση του Χ ίτηση ποζημίωσης Ν περιμένει μήπως συλληφθεί ο Χ πό την στυνομί Ν πάει το υτοκίνητο ι επισκευή με ική του πάνη 36 Σο όχημ του οηού Ο έχετι χτύπημ πό το όχημ του οηού Φ, ο οποίος πρίσε σήμ ΣΟΠ. Ο Φ εκτλείπει τον τόπο του τυχήμτος με τχύτητ. Ο Ο όμως πρόλε ν ει τον ριθμό κυκλοφορίς του κι εν συνεχεί έμθε ότι το όχημ του Φ ήτν νσφάλιστο την ημέρ του τροχίου τυχήμτος. Σι πρέπει ν κάνει;

6 ΚΛΑΔΟΣ 10 Ν ηλώσει ψευή ημερομηνί τυχήμτος στην τελευτί σφλιστική του Χ, ώστε ν τον κλύψει Ν ποζημιωθεί πό την Ετιρί του μέσω Φιλικού Δικνονισμού Ν πευθυνθεί ι ποζημίωση στο Επικουρικό Κεφάλιο Ν πάει το υτοκίνητο ι επισκευή με ική του πάνη 37 Ο οηός Ο υπέλε ίτηση ποζημίωσης στην σφλιστική επιχείρηση Ε. Η Ε θέλει ν στείλει πρμτονώμον ι ν εκτιμήσει το ύψος της ζημιάς. Ο οηός Ο πρέπει: Ν συνερστεί με τον πρμτονώμον Ν εχτεί, λλά ν κρύψει κλά το υτοκίνητο ώστε ν μην το ρει ο πρμτονώμονς της Ε Ν ρνηθεί, προσελημένος ιτί τον μφισητούν Ν πιέσει τον πρμτονώμον μέχρι ν συμφωνήσουν τη ζημιά Ο οηός Ο υπέλε ίτηση ποζημίωσης στην σφλιστική επιχείρηση Ε. Δυο μήνες μετά, ο Δ, ικνονιστής της Ε, τηλεφωνεί στον Ο κι του λέει με ενή τρόπο ότι εν 38 τον ποζημιώνουν κι ν θέλει ν κινηθεί ικστικά. Ποιο είνι το σφάλμ του Δ, επομένως κι της Ε; Η ενής συμπεριφορά Ότι περίμενε ύο ολόκληρους μήνες ι ν του ρνηθεί Ότι εν ιτιολόησε την άρνηση ποζημίωσης Κνέν σφάλμ Ο οηός Ο υπέλε ίτηση ποζημίωσης στην σφλιστική επιχείρηση Ε. Δυο μήνες μετά, ο Δ, ικνονιστής της Ε, τηλεφωνεί στον Ο κι του λέει με ενή τρόπο ότι εν 39 τον ποζημιώνουν κι ν θέλει ν κινηθεί ικστικά. Συτόχρον/Πριν ο Ο πάει σε ικηόρο, τι θ του συστήντε ν κάνει; Ν κάνει κτελί στην Τράπεζ της Ελλάος Ν υπκούσει στην προτροπή του Δ Ν επικοινωνήσει με τον Πρμτονώμον ι ν ζητήσει εξηήσεις Τίποτ 40 Πώς λέετι ο υπάλληλος της σφλιστικής επιχείρησης που προτείνει στον πθόντ συκεκριμένο ποσό ποζημίωσης; πρμτονώμονς υπεύθυνος ικτύου ικνονιστής φροντί τυχήμτος Ο οηός Ο υπέλε ίτηση ποζημίωσης στην σφλιστική επιχείρηση Ε. Σέσσερις μήνες μετά, ο Δ, ικνονιστής της Ε, τηλεφωνεί στον Ο κι του εξηεί ευενικά ότι εν 41 συμφωνεί με τ ιτούμεν κονύλι ποζημίωσης ιτί το υτοκίνητο του Ο είχε ξντρκάρει στο ίιο σημείο κι εν είχε επισκευστεί. Ποιο είνι το σφάλμ του Δ, επομένως κι της Ε; τον προσέλε λέοντάς του ότι τρκάρει συχνά ότι η πάντηση όθηκε με κθυστέρηση, φού έπρεπε ν έχει οθεί το ρότερο εντός τριμήνου ότι εν ιτιολόησε την άρνηση ποζημίωσης κνέν σφάλμ 42 ε ποιον κλάο υπάετι η σφάλιση υποχρεωτικής σφάλισης της στικής ευθύνης πό την κυκλοφορί υτοκινήτου; Κλάο 10, στική ευθύνη πό χερσί οχήμτ Κλάο 3, χερσί οχήμτ Κλάο 13, ενική στική ευθύνη Κλάο 1, τυχήμτ Ο πελάτης Π επιθυμεί ν σφλιστεί κι ι τις υλικές ζημιές που τυχόν πάθει το ικό του όχημ σε περίπτωση τυχήμτος. Ο σφλιστικός σύμουλος συνεράζετι με 43 πέντε σφλιστικές επιχειρήσεις κλάου ζημιών. Σι πρέπει ν ελέξει ι ν προτείνει στον Π το κτάλληλο προϊόν;

7 Ποι σφλιστική έχει το χμηλότερο σφάλιστρο Ποι σφλιστική έχει πάρει άει λειτουρίς κι σκεί τον κλάο 3 (χερσί οχήμτ) Ποι σφλιστική του ίνει υψηλότερη προμήθει Ποι σφλιστική έχει πάρει άει λειτουρίς κι σκεί τον κλάο 1 (τυχήμτ) 44 Πώς ποκλείτι η σφάλιση οχήμτος πό κινύνους που εν εμπίπτουν στον κλάο 10; ικλική πολυκλική προιρετική προληπτική Σο όχημ του οηού Ο έχετι χτύπημ κι τρυμτίζετιπό το όχημ του οηού Φ, ο οποίος πρίσε σήμ ΣΟΠ. Ο Φ εκτλείπει τον τόπο του τυχήμτος με τχύτητ. Ο Ο εν πρόλε ν συκρτήσει τον ριθμό κυκλοφορίς του οχήμτος του Φ, ούτε υπήρξε κάποιος υτόπτης. Σι μπορεί ν κάνει; εν μπορεί ν κάνει τίποτ ν περιμένει μήπως ο Χ επικοινωνήσει μζί του ν πευθυνθεί ι ποζημίωση στο Επικουρικό Κεφάλιο ν επισκευάσει το υτοκίνητό του με ική του πάνη Ο οηός Ο είνι σφλισμένος ι την στική ευθύνη πό την κυκλοφορί του υτοκινήτου του, στην σφλιστική επιχείρηση Ε πό έως Ότν ήρθε στο ρφείο του σφλιστικού συμούλου, του ζήτησε «μικτή σφάλιση». Σο έντυπο της Ε, που του πρέωσε ο μζί με το σήμ σφάλισης, ράφει επιρμμτικά ότι το όχημά του κλύπτετι ι σωμτικές λάες, υλικές ζημίες, νομική προστσί, θρύση κρυστάλλων κι υλικές ζημιές πό νσφάλιστο όχημ. Ο Ο ιάζοντς ιστικά το έρφο φεύει ευχριστημένος. Σ Φριστούενν του 2010 ο Ο τράκρε με το όχημ του Χ στην Εθνική Οό κι υπέστη μεάλες υλικές ζημίες. Οι υο οηοί κάλεσν την Σροχί κι υπέλν ηλώσεις ο κθένς στην σφλιστική του ετιρεί. Ο Ο πρέχθηκε την υπιτιότητά του. Ο Ο πηίνει με τ τιμολόι επισκευής στην Ε. Σι θ συμεί; Η Ε θ τον πρπέμψει στην σφλιστική επιχείρηση του Ψ Η Ε θ τον ποζημιώσει πλήρως Η Ε θ ρνηθεί ν τον ποζημιώσει, ιτί έφτιε ι το τύχημ Η Ε θ ρνηθεί ν τον ποζημιώσει, ιτί εν υπάρχει κμί σχετική κάλυψη στο σφλιστήριο Ο οηός Ο είνι σφλισμένος ι την στική ευθύνη πό την κυκλοφορί του υτοκινήτου του, στην σφλιστική επιχείρηση Ε πό έως Η σύμση έινε με τη ιμεσολάηση του σφλιστικού συμούλου, πό τον οποίο ο Ο ζήτησε «μικτή σφάλιση». Σο έντυπο της Ε, που του πρέωσε ο μζί με το σήμ σφάλισης, ράφει επιρμμτικά ότι το όχημά του κλύπτετι ι σωμτικές λάες, υλικές ζημίες, νομική προστσί, θρύση κρυστάλλων κι ίιες ζημιές. τις κι ενώ ο Ο έχει κθυστερήσει ν πληρώσει το σφάλιστρο ι το νέο του σφλιστήριο, ο Ο τρκάρει με τον Χ. Μόλις επισκευάσει το μάξι, ο Ο πηίνει τ τιμολόι στην Ε. Θ ποζημιωθεί πό την Ε; Όχι Νι Νι, ν ποείξει ότι εν έφτιε Όχι, εκτός ν έφτιε ο Ψ Ο οηός Ο είνι σφλισμένος ι την στική ευθύνη πό την κυκλοφορί του υτοκινήτου του, στην σφλιστική επιχείρηση Ε πό έως Η σύμση έινε με τη ιμεσολάηση του σφλιστικού συμούλου, πό τον οποίο ο Ο ζήτησε «μικτή σφάλιση». Σο έντυπο της Ε, που του πρέωσε ο μζί με το σήμ σφάλισης, ράφει επιρμμτικά ότι το όχημά του κλύπτετι ι σωμτικές λάες, υλικές ζημίες, νομική προστσί, θρύση κρυστάλλων κι ίιες ζημιές. τις κι ενώ ο Ο έχει κθυστερήσει ν πληρώσει το σφάλιστρο ι το νέο του σφλιστήριο, ο Ο τρκάρει με τον Χ. Ο Χ επισκευάζει το υτοκίνητό του κι πηίνει τ τιμολόι στην Ε. Δικιούτι ν ζητήσει ποζημίωση πό την Ε; Όχι

8 Νι Μόνο ν υποάλει ίτηση εντός τριών μηνών πό το τύχημ Μόνο ν υποάλει ίτηση εντός 30 ημερών πό το τύχημ ΚΛΑΔΟΣ Σο σφλιστήριο της Ε που κλύπτει την στική ευθύνη πό την κυκλοφορί του υτοκινήτου του Ο, έληξε στις Έν μήν μετά, ωστόσο, ο σφλιστικός σύμουλος κόμ κρτάει στ χέρι του το ννεωτήριο της Ε, κι πρά τ συνεχή τηλεφωνήμτά του, ο Ο εν έχει ενιφερθεί ι την εξόφληση κι πρλή του. Σι πρέπει ν κάνει η Ε, που θέλει ν ποφύει το ενεχόμενο ν κτάλει ποζημίωση σε περίπτωση εμπλοκής του Ο σε τροχίο τύχημ; Ν στείλει συστημένη επιστολή στον Ο ότι κτέλλει τη σύμση λόω μη πληρωμής σφλίστρου κι ν ενημερώσει σχετικά το Κέντρο Πληροφοριών Τίποτ, ιτί η σύμση έχει ήη λήξει κι ο Ο εν έχει πρλάει το ννεωτήριο Αρκεί ν ζητήσει πό τον Ο ν της επιστρέψει το ννεωτήριο Πρέπει ν ζητήσει πό τον Σ ν κτάλει ο ίιος το σφάλιστρο Ο πελάτης Π ενεπλάκη σε τροχίο τύχημ με τον Χ. Η Σροχί υπέλε τον Π σε λκοτέστ κι ο Π ρέθηκε μεθυσμένος. Ο Π ήτν υπίτιος ι την πρόκληση του τυχήμτος. Σι θ κάνει η Ε, στην οποί είνι σφλισμένος ο Π ι την στική ευθύνη πό την κυκλοφορί του υτοκινήτου του; Θ του ζητήσει πρόσθετο σφάλιστρο νρομικά πό την ένρξη ισχύος του συμολίου Θ κλύψει όλη τη ζημιά του Ψ κι θ κλείσει το φάκελο ζημιάς Θ κλύψει όλη τη ζημιά του Ψ κι στη συνέχει θ ζητήσει πό τον Π ν της επιστρέψει το ποσό της ποζημίωσης του Ψ, επειή οηούσε μεθυσμένος Θ πευθύνει συστάσεις στον Π ι προσεκτική οήηση Ο πελάτης Π ενεπλάκη σε τροχίο τύχημ με τον Χ. Η Σροχί υπέλε τον Π σε λκοτέστ κι ο Π ρέθηκε μεθυσμένος. Ψστόσο, το τύχημ προκάλεσε ο Χ, που ποεειμέν πρίσε σήμ ΣΟΠ. Σι θ κάνει η Ε, στην οποί είνι σφλισμένος ο Χ ι την στική ευθύνη πό την κυκλοφορί του υτοκινήτου του; Θ του ζητήσει πρόσθετο σφάλιστρο νρομικά πό την ένρξη ισχύος του συμολίου Θ εξετάσει το ενεχόμενο ν ποζημιώσει τον Π ιτί, πρότι ήτν μεθυσμένος, εν έφτιε ι το τύχημ. Θ κλύψει όλη τη ζημιά του Ψ κι στη συνέχει θ ζητήσει πό τον Π ν της επιστρέψει το ποσό της ποζημίωσης του Ψ, επειή οηούσε μεθυσμένος Δεν θ ποζημιώσει τον Π ιτί οηούσε μεθυσμένος. Ο πελάτης Π κι ο σφλιστικός σύμουλος συνντιούντι τυχί. Ο Π νφέρει ότι προτίθετι ν πουλήσει το υτοκίνητό του κι έχει μάλιστ ρει κι ορστή, κι μόλις εισπράξει το ποσό θ οράσει μέσως κινούριο υτοκίνητο. Σι πρέπει ν πει οπωσήποτε ο στον Π σε σχέση με την υποχρεωτική εκ του νόμου σφάλιση του κινούριου του υτοκινήτου; Ευχές ι κλή υεί κι ν χρεί το νέο του πόκτημ Τίποτ ιτί, μόλις ορστεί το νέο υτοκίνητο, η σύμση σφάλισης του πλιού μετφέρετι υτόμτ στο κινούριο Ότι μζί με το υτοκίνητο μπορεί ν μετιάσει κι την σύμση σφάλισης στον επόμενο ιιοκτήτη, με το ζημίωτο Ότι θ πρέπει ν το σφλίσει το κινούριο του μάξι μέσως μόλις το οράσει Ο πελάτης Π κι ο σφλιστικός σύμουλος συνντιούντι τυχί. Ο Π οηεί έν άλλο υτοκίνητο, που όρσε πριν έκ μέρες ελφρώς μετχειρισμένο πό τον Ρ. Σι πρέπει ν πει οπωσήποτε ο στον Π σε σχέση με την υποχρεωτική εκ του νόμου σφάλιση του κινούριου του υτοκινήτου; Ευχές ι κλή υεί κι ν χρεί το νέο του πόκτημ Ότι θ πρέπει ν το σφλίσει το κινούριο του μάξι το ρότερο σε έν μήν πό την ορά του, ιτί μόνο μέχρι τότε ισχύει η σφάλιση του προηούμενου ιιοκτήτη Τίποτ ιτί, μόλις ορστεί το νέο υτοκίνητο, η σύμση σφάλισης του πλιού μετφέρετι υτόμτ στο κινούριο ι όλη τη ιάρκειά της Τίποτ, ιτί θ τον ενημερώσει το ΚΕΠ. Ο πελάτης Π κι ο σφλιστικός σύμουλος συνντιούντι τυχί. Ο Π νφέρει ότι προτίθετι ν πουλήσει το υτοκίνητό του κι έχει μάλιστ ρει κι ορστή, κι μόλις εισπράξει το ποσό θ οράσει μέσως κινούριο υτοκίνητο. Σι πρέπει ν πει οπωσήποτε ο στον Π σε σχέση με την υποχρεωτική εκ του νόμου σφάλιση του πλιού του υτοκινήτου;

9 ΚΛΑΔΟΣ 10 Ευχές ι κλή υεί κι ν χρεί το νέο του πόκτημ Τίποτ ιτί, μόλις ορστεί το νέο υτοκίνητο, η σύμση σφάλισης του πλιού μετφέρετι υτόμτ στο κινούριο Ότι η σφάλιση του πλιού υτοκινήτου λήει πό το νόμο έν μήν μετά τη μετίση Τίποτ, ιτί θ τον ενημερώσει η Εφορί, στην οποί θ πευθυνθεί ι ν κάνει κι τη μετίση 55 Ο πελάτης Π τηλεφωνεί έξλλος στον σφλιστικό του σύμουλο. Πριν ύο μήνες όρσε μετχειρισμένο το όχημ Φ, που ήτν σφλισμένο ι την στική ευθύνη πό την κυκλοφορί του στην σφλιστική επιχείρηση Ε, η ε ιάρκει ισχύος του συμολίου εν έχει κόμ εκπνεύσει. Πριν εκπέντε περίπου μέρες τράκρε με τον Χ, λλά η σφλιστική επιχείρηση Ε ρνείτι ν κλύψει το συμάν. Επιλέξτε τη σωστή ντίρση του πένντι στον εκνευρισμένο Π: Ο Σ εξηεί ήρεμ στον Π ότι η σύμση με την Ε έληξε υτοίκι έν μήν μετά τη μετίση. Επομένως, τη μέρ του τυχήμτος ο Π ήτν νσφάλιστος. Ο Σ είχνει κτνόηση στον εκνευρισμό του Π κι ποφίνετι ότι η Ε είνι νξιόπιστη ετιρεί. Εφεξής ο Π θ σφλίζετι στην ετιρεί με την οποί συνεράζετι ο Σ. Ο Σ σκέφτετι πολύ πριν μιλήσει κι τελικά συμουλεύει τον Π ν επικοινωνήσει με τον προηούμενο ιιοκτήτη. Σίουρ εκείνος θ μπορεί ν λύσει την πρεξήηση. Ο Σ, συνισθνόμενος πόλυτ το ίκιο του Π, τηλεφωνεί ο ίιος στην Ε, ζητεί ν μιλήσει με το ικνονιστή κι πιτεί εξηήσεις ι λορισμό του πελάτη του. 56 Ο πελάτης Π μόλις ενημερώθηκε πό τον ικνονιστή της σφλιστικής Ε ότι μπορεί ν εισπράξει την ποζημίωσή του, λλά έχει σπάσει το πόι του κι εν μπορεί ν μετκινηθεί μέχρι το Λοιστήριο της Ε. Ο συνεράζετι με την Ε. Επιλέξτε την πιο εύστοχη πό τις πρκάτω προτάσεις του προς τον Π: Ν τον μετφέρει ο ίιος στ ρφεί της Ε Ν ζητήσει πό την Ε ν κτθέσει την ποζημίωση πευθείς στον τρπεζικό λορισμό του Π Ν ζητήσει πό την Ε ν κτάλει την ποζημίωση του Π στον Σ κι στη συνέχει ν του την ποώσει ο Σ στον Π Ν νείσει χρήμτ ο Σ τον Π ι ν ντποκριθεί στις άμεσες νάκες του μέχρι ν ίνει κλά 57 Ο πελάτης Π περνάει στις πό το ρφείο του σφλιστικού συμούλου, κθοόν προς τ ρφεί της σφλιστικής επιχείρησης Ε, που είνι υπόχρεη ν τον ποζημιώσει πό τροχίο τύχημ. Ο Π θ φήσει στην Ε ίτηση ποζημίωσης μζί με φωτορφίες του οχήμτός του. Σι πρέπει ν τον συμουλεύσει ο ; Ν ζητήσει πό την Ε ποεικτικό ι τ έρφ που της πρίει Ν προσέξει την κίνηση στο ρόμο Ν πιτήσει ν ποζημιωθεί υθημερόν Ν πευθυνθεί άμεσ σε ικηόρο Ο πελάτης Π τράκρε στη Βουλρί, όπου ρισκότν με το υτοκίνητό του, με κάτοικο Βουλρίς, χωρίς ική του υπιτιότητ. Ρωτάει τον σφλιστικό σύμουλο ν του εξηήσει ποι θ είνι η ρχική του ενέρει προκειμένου ν πληρωθεί, τώρ που ρίσκετι στην Ελλά. Επιλέξτε τη σωστή πάντηση που έωσε ο : Δεν υπάρχει τρόπος Ν πευθυνθεί στο Επικουρικό Κεφάλιο του ουλρικού κράτους Ν πευθυνθεί στο ντιπρόσωπο που έχει ορίσει η ουλρική σφλιστική επιχείρηση του υπίτιου στην Ελλά Ν πευθυνθεί στο Υπουρείο Εξωτερικών ι ν ζητήσει κθοήηση Ο πελάτης Π τράκρε στη Βουλρί, όπου ρισκότν με το υτοκίνητό του, με κάτοικο Βουλρίς, χωρίς ική του υπιτιότητ. Ακολούθησε τη συμουλή του σφλιστικού του συμούλου κι πευθύνθηκε στο ικνονιστή ζημιών της ουλρικής σφλιστικής V στην Ελλά, λλά πέρσν τέσσερις μήνες χωρίς ντπόκριση. Σι πρέπει ν τον συμουλεύσει ο ; Ν πευθυνθεί κι στο Γρφείο Διεθνούς Ασφάλισης Ν τ πρτήσει. Βρίσκει κνείς άκρη με τις σφλιστικές; Ν πευθυνθεί στην Τράπεζ της Ελλάος ι ν ελεθεί η συμπεριφορά του ικνονιστή Ν πευθυνθεί κι στην Τράπεζ της Ελλάος κι στο Γρφείο Διεθνούς Ασφάλισης

10 60 τις σφλίσεις υτοκινήτων ξιώσεις τρίτου, που έχει ζημιωθεί, ενντίον της σφλιστικής ετιρίς υπόκειντι σε: Πεντετή πρρφή πό την ημέρ του τυχήμτος Τετρετή πρρφή των ξιώσεων πό το τέλος του έτους μέσ στο οποίο εννήθηκν Διετή πρρφή των ξιώσεων πό το τέλος του έτους μέσ στο οποίο εννήθηκν Δεν υπόκειντι σε πρρφή Η σφλιστική Ετιρί στην κάλυψη του Προσωπικού Ατυχήμτος ι θάντο του οηού του σφλισμένου υτοκινήτου, ο οποίος ρισκότν κτά τη ιάρκει του τυχήμτος 61 σε κτάστση μέθης: Πληρώνει τους νόμιμους κληρονόμους του οηού Πληρώνει τους κληρονόμους με υντότητ νωής Δεν πληρώνει τους κληρονόμους του οηού, ιότι ποτελεί εξίρεση σε προιρετική κάλυψη, που ισχύει ι τις σχέσεις με τον σφλισμένο Πληρώνει ποσοστό στους κληρονόμους του οηού 62 Ποιο όχημ χρκτηρίζετι υτοκίνητο με άση το νόμο; Το όχημ που κινείτι επί του εάφους νεξάρτητ πό τον ριθμό των τροχών Το όχημ που κινείτι επί του εάφους κι όχι σε σιηροτροχιές, με τη οήθει μηχνικής ή ηλεκτρικής ενέρεις, νεξάρτητ πό τον ριθμό των τροχών Το όχημ που κινείτι επί του εάφους με οήθει μηχνικής ή ηλεκτρικής ενέρεις Οτιήποτε φέρει τροχούς κι κινείτι στο ρόμο 63 Γι πόσο χρονικό ιάστημ ισχύει η προσωρινή είωση σφάλισης; Δέκ (10) ημέρες Μέχρι την έκοση του σφλιστηρίου Μέχρι την έκοση του σφλιστηρίου κι, σε κάθε περίπτωση, μέχρι τριάντ (30) ημέρες πό την έκοση της Σράντ (40) ημέρες Ο Α οηεί το υτοκίνητό του με συνεπιάτι τη Β. Η Β εν φοράει ζώνη σφλείς τη στιμή που το όχημά του συκρούετι με το όχημ του Γ. Γι το τύχημ ευθύνετι ο 64 Γ. Η Β πέφτει πάνω στο πρμπριζ κι τρυμτίζετι στο κεφάλι. Σι μπορεί ν ισχυριστεί η Ε, σφλιστική ετιρεί του Γ, προς τη Β, ότν εκείνη ζητήσει ποζημίωση ι τ έξο νοσηλείς της Ότι θ της κλύψει το σύνολο της ζημιάς, φού ι το τύχημ ευθυνότν ο Γ. Ότι θ πρέπει ν φιρεθεί μέρος της ποζημίωσης προς τη Β, ιότι είνι συνυπεύθυνη με τον Γ ι τον τρυμτισμό της, φού εν έφερε ζώνη σφλείς. Θ την πρπέμψει στο Επικουρικό Κεφάλιο. Θ ρνηθεί εντελώς ν ποζημιώσει τη Β ιότι εν φορούσε ζώνη σφλείς. Ο κάτοχος του ΕΙΦ οχήμτος υπ' ριθ. ΖΖΖ1111, ιτηρεί σφλιστήριο συμόλιο υποχρεωτικής σφάλισης στικής ευθύνης πό την κυκλοφορί του με την σφλιστική 65 ετιρεί Χ ι το όχημ του, του οποίου η κάλυψη εκπνέει σε εκπέντε (15) ημέρες. Αυτό σημίνει ότι την 16η μέρ...; Η κάλυψη συνεχίζετι ιότι η σφλιστική σύμση ννεώνετι κάθε φορά, υτοικίως, ι ίσο χρόνο Πρέπει ν ενημερώσει εράφως την σφλιστική του ετιρεί ι την επιθυμί του ν ννεωθεί η σφλιστική σύμση. Είνι εντελώς κάλυπτος. Πρέπει ν νζητήσει οπωσήποτε άλλη σφλιστική επιχείρηση. Δύο οηοί, ο Α κι ο Β, εμπλέκοντι σε τύχημ με τ οχήμτ τους, με ποκλειστική υπιτιότητ του Β, την οποί ννωρίζει πλήρως κι ο ίιος. Κτά τον έλεχο της 66 Σροχίς που έσπευσε στο σημείο, προκύπτει ότι ο Β οηούσε το όχημ του πτέρ του, χωρίς ν κτέχει την πιτούμενη άει ικνότητς οήησης. Θ ποζημιωθεί ο Α, κι ν νι πό πού; Νι, πό το Επικουρικό Κεφάλιο, το οποίο πολύ πιθνό ν στρφεί ενντίον του Β Νι, πό την σφλιστική ετιρεί του Β, η οποί πολύ πιθνό ν στρφεί στη συνέχει ενντίον του Β Νι, πό την προσωπική περιουσί του Β κθώς η σφλιστική ετιρεί του Β εν το κλύπτει λόω της ριάς του μέθης Όχι, υστυχώς θ νλάει μόνος του ν ποκτστήσει τις ζημιές του 67

11 ΚΛΑΔΟΣ 10 Πώς ντιμετωπίζουν οι σφλιστικές επιχειρήσεις τον νέο οηό, που σφλίζει το όχημά του ι την υποχρεωτική εκ του νόμου κάλυψη της στικής ευθύνης πό τροχίο τύχημ; Αρνητικά, ρνούντι ν τον κλύψουν. Τον σφλίζουν, λλά συνήθως ένντι ενός επιπλέον σφλίστρου (επσφλίστρου). Τον στέλνουν στο Επικουρικό Κεφάλιο. Τον πρπέμπουν στο Ευητικό Κεφάλιο Ζωής. Ο Α, πτέρς του Β, του επιτρέπει ν οηήσει το οικοενεικό υτοκίνητο ι ν εξσκηθεί πριν πάρει το ίπλωμ οήησης, κι κάθετι στη θέση του συνοηού ι ν τον κθοηεί. Ο τροχονόμος Σ τους στμτάει ι έλεχο. Σι πό τ πρκάτω πιθνολοείτε ν συμεί; Ν τους ράψει κλήση, ιτί ο Β εν έχει ίπλωμ οήησης. Δεν θ τους ράψει κλήση, ιτί ο συνεπιάτης Α έφερε ίπλωμ οήησης. Θ ζητήσει πό τον Α ν οηήσει το υτοκίνητο ι το υπόλοιπο της ιρομής. Θ τους ζητήσει ν συνεχίσουν με τξί. Ο Α οηεί μηχνή μεάλου κυισμού με συνεπιάτη τον Β. Ο Β εν φοράει κράνος τη στιμή που η μηχνή του συκρούετι με το όχημ του Γ. Γι το τύχημ ευθύνετι ο Γ. Ο Β τρυμτίζετι στο κεφάλι. Σι μπορεί ν ισχυριστεί η Ε, σφλιστική ετιρεί του Γ, προς τον Β, ότν εκείνος ζητήσει ποζημίωση ι τ έξο νοσηλείς του; Ότι θ του κλύψει το σύνολο της ζημιάς, φού ι το τύχημ ευθυνότν ο Γ. Ότι θ πρέπει ν φιρεθεί μέρος της ποζημίωσης προς τον Β, ιότι είνι συνυπεύθυνος με τον Γ ι τον τρυμτισμό του, φού εν έφερε κράνος. Θ τον πρπέμψει στο Επικουρικό Κεφάλιο. Θ ρνηθεί εντελώς ν ποζημιώσει τον Β ιότι εν φορούσε κράνος. 70 τη φράση "η σφάλιση στικής ευθύνης υτοκινήτου πό τροχίο τύχημ είνι υποχρεωτική", τι σημίνει η λέξη "υποχρεωτική" ; Ότι η σφλιστική επιχείρηση που επιλέετι πό τον πελάτη, είνι υποχρεωμένη πό τον νόμο ν τον σφλίσει. Ότι όλοι οι ιιοκτήτης υτοκινήτου είνι υποχρεωμένοι πό το νόμο ν συνάπτουν σφάλιση που κλύπτει την στική τους ευθύνη πό την κυκλοφορί του. Ότι όλοι οι ιιοκτήτες υτοκινήτου είνι υποχρεωμένοι πό το νόμο ν συνάπτουν σφάλιση ι τον κίνυνο κτστροφής του. Ότι είνι νπόφευκτη η επέλευση τροχίου τυχήμτος ι κάθε Έλλην οηό.

Α Φ ΠΡΟ ΩΠΩΝ & ΑΝΣΑ Φ

Α Φ ΠΡΟ ΩΠΩΝ & ΑΝΣΑ Φ 1 Ποιες σφλίσεις περιλμάνει ο κλάος ζωής; Ασφλίσεις θνάτου, επιίωσης, μικτές κι ζωής με επιστροφή σφλίστρου Ασφλίσεις προσόων Ασφλίσεις σωμτικων λών, θνάτου ή νπηρίς,/σθένεις Ολ τ πρπάνω 2 Μόνιμη ολική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ένα πιστοποιητικό που επιτρέπει τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ακόμα και εάν η μονάδα μεταφοράς δεν είναι κατάλληλη.

Είναι ένα πιστοποιητικό που επιτρέπει τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ακόμα και εάν η μονάδα μεταφοράς δεν είναι κατάλληλη. ΚΕΦΑΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΑΙΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1 Ποιος έχει την υποχρέωση ν πρδώσει στον οδηό τις ρπτές οδηίες σχετικές με τη μετφερόμενη επικίνδυνη ύλη; Ο πρλήπτης. Η τροχί. Ο ποστολές.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ 1 2 3 4 5 6 7 8 Ποιες θεωρούντι ορνωμένες ορές στην Ελλά; Η ορά ξιών του Χρημτιστηρίου Αθηνών Η ορά πρώων του Χρημτιστηρίου Αθηνών Η Ηλεκτρονική Δευτεροενής Αορά Τίτλων Όλες οι υπόλοιπες πντήσεις Τ προϊόντ

Διαβάστε περισσότερα

α Κατά τη μεταφορά με δεξαμενή φορτωμένη 15% του συνολικού όγκου. Λ γ Κατά την εκφόρτωση υπό πίεση. Λ

α Κατά τη μεταφορά με δεξαμενή φορτωμένη 15% του συνολικού όγκου. Λ γ Κατά την εκφόρτωση υπό πίεση. Λ ΚΕΦΑΑΙΟ 1: ΔΕΞΑΜΕΝΗ 30 Τ κπάκι των νθρωποθυρίδων μπορούν ν πρμένουν νοικτά: Κτά τη μετφορά με δεξμενή φορτωμένη 15% του συνολικού όκου. Κτά τις ερσίες κθρισμού της δεξμενής (gasfree). Κτά την εκφόρτωση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ 1 2 3 4 5 6 7 8 Ποιες θεωρούντι ορνωμένες ορές στην Ελλά; Η ορά ξιών του Χρημτιστηρίου Αθηνών Η ορά πρώων του Χρημτιστηρίου Αθηνών Η Ηλεκτρονική Δευτεροενής Αορά Τίτλων Όλ τ πρπάνω Τ προϊόντ της χρημτοράς

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΣ ΥΛΕΣ ΚΛΑΣΗ 7

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΣ ΥΛΕΣ ΚΛΑΣΗ 7 ΧΟΗ ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΕΚOMEE (ΑDR) ΘΕΑΙΑ & ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΑΔΟ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΑΙΘΟΥΕ ΔΙΔΑΚΑΙΑ: ΚΟΥΤΑΡΕΙΑ 12 ΜΕΙΑOΝΟ (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ) Τ.Κ.: 38333 ΒΟΟ ΤΗ.: 24210 34944 / 6977 280182

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι υποχρεωτικό για τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Είναι υποχρεωτικό για τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. ΚΕΦΑΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΑΙΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1 Ποιος έχει την υποχρέωση ν πρδώσει στον οδηό τις ρπτές οδηίες σχετικές με τη μετφερόμενη επικίνδυνη ύλη; Ο πρλήπτης. Η τροχί. Ο ποστολές.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ Ασφάλιση, κατά τη νομική έννοια είναι η κοινωνία ομοίων κινδύνων που παρέχει στα μέλη της.. 1 Ο ορισμός αυτός καλύπτει

ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ Ασφάλιση, κατά τη νομική έννοια είναι η κοινωνία ομοίων κινδύνων που παρέχει στα μέλη της.. 1 Ο ορισμός αυτός καλύπτει Ασφάλιση, κτά τη νομική έννοι είνι η κοινωνί ομοίων κινύνων που πρέχει στ μέλη της.. 1 Ο ορισμός υτός κλύπτει όλες τις μορφές σφάλισης. ξίωση ι την κάλυψη μις οικονομικής νάκης, με ντάλλμ (σφάλιστρο ή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 19/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/41214 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 19/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/41214 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 19/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/41214 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΕΦΑΑΙΟ 1: ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1 Ποιες επικίνδυνες ύλες κτά ADR δεν επιτρέπετι ν μετφερθούν με υτί; Όλες οι ύλες διότι οι δεξμενές είνι μελύτερης μηχνικής ντοχής πό τις συσκευσίες. Όλες οι ύλες εκτός πό υτές των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα από την κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν.

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα από την κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν. ΑΔΑ: 6ΩΗΩΗ 5ΓΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήν, 15 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: Β Τχ.

Διαβάστε περισσότερα

ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 4η Θεωρία Γραφηµάτων

ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 4η Θεωρία Γραφηµάτων ικριτά Μηµτικά κι Μηµτική Λογική ΠΛΗ Ε ρ γ σ ί 4η Θεωρί Γρφηµάτων Α π ν τ ή σ ε ι ς Ε ρ ω τ η µ ά τ ω ν Ερώτηµ. ίετι το ένρο του πρκάτω σχήµτος. e d f b l i a k m p c g h n o Θεωρώντς σν ρίζ του ένρου

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματικοί αριθμοί Οι πράξεις & οι ιδιότητες τους

Πραγματικοί αριθμοί Οι πράξεις & οι ιδιότητες τους 0 Πργμτικοί ριθμοί Οι πράξεις & οι ιιότητες τους Βρέντζου Τίν Φυσικός Μετπτυχικός τίτλος ΜEd: «Σπουές στην εκπίευση» 0 1 Πργμτικοί ριθμοί : Αποτελούντι πό τους ρητούς ριθμούς κι τους άρρητους ριθμούς.

Διαβάστε περισσότερα

αριθμών Ιδιότητες της διάταξης

αριθμών Ιδιότητες της διάταξης Ανισότητες Διάτξη πργμτικών ριθμών Ιδιότητες της διάτξης Διάτξη (σύγκριση) δύο ριθμών. Πώς μπορούμε ν συγκρίνουμε δύο ριθμούς κι ; Απάντηση Ο ριθμός είνι μεγλύτερος του (συμολικά > ), ότν η διφορά είνι

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

που έχει αρχή την αρχική θέση του κινητού και τέλος την τελική θέση.

που έχει αρχή την αρχική θέση του κινητού και τέλος την τελική θέση. . Εθύγρµµη κίνηση - - ο ΓΕΛ Πετρούπολης. Χρονική στιγμή t κι χρονική διάρκει Δt Χρονική στιγμή t είνι η μέτρηση το χρόνο κι δείχνει πότε σμβίνει έν γεγονός. Χρονική διάρκει Δt είνι η διφορά δύο χρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Α5. Με καρυότυπο μπορεί να διαγνωστεί α. η β-θαλασσαιμία β. ο αλφισμός γ. το σύνδρομο Down δ. η οικογενής υπερχοληστερολαιμία.

Α5. Με καρυότυπο μπορεί να διαγνωστεί α. η β-θαλασσαιμία β. ο αλφισμός γ. το σύνδρομο Down δ. η οικογενής υπερχοληστερολαιμία. Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 5 ΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 22/05/2015 ΘΕΜΑ Α Ν γράψετε στο τετράδιό σς τον ριθμό κθεμίς πό τις πρκάτω ημιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

έλλειψη µε εστίες Ε (- γ, 0), Ε (γ, 0) και σταθερό άθροισµα 2α. 2. * Η εξίσωση

έλλειψη µε εστίες Ε (- γ, 0), Ε (γ, 0) και σταθερό άθροισµα 2α. 2. * Η εξίσωση Γ. ΕΛΛΕΙΨΗ Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό - Λάθος» 1. * Η εξίσωση x + y = µε = γ πριστάνει έλλειψη µε εστίες Ε (- γ, 0), Ε (γ, 0) κι στθερό άθροισµ.. * Η εξίσωση x + y = µε = γ πριστάνει έλλειψη µε εστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τ Ρ Ι Γ Ω Ν Ω Ν

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τ Ρ Ι Γ Ω Ν Ω Ν ΣΤΟΙΧΕΙ Τ Ρ Ι Ω Ν Ω Ν Θυμάμι ότι... ˆ + ˆ + ˆ = 180 ο ντί ν ράφουμε συνέχει «το τρίωνο» μπορούμε ν ράφουμε Δ. ΠΛΕΥΡΕΣ = = = ΩΝΙΕΣ = = = ν χωρίσουμε τ τρίων σε κτηορίες, με κριτήριο τ κύρι στοιχεί τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 11 ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 11 ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 11 ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ Σ Αθήν σήμερ 30 του μήν Μρτίου του έτους 2015 μετξύ των συμβλλομένων φ ενός μεν του ν.π.δ.δ. με επωνυμί «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. α) του αριθμού των αγοριών προς τον αριθμό των κοριτσιών:... β) του αριθμού των κοριτσιών προς τον αριθμό των αγοριών:...

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. α) του αριθμού των αγοριών προς τον αριθμό των κοριτσιών:... β) του αριθμού των κοριτσιών προς τον αριθμό των αγοριών:... ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ Μι νθοδέσμη έχει 5 λευκά κι 15 κόκκιν γρύφλλ. Τι μπορούμε ν πρτηρήσουμε; ότι τ κόκκιν είνι κτά δέκ περισσότερ πό τ λευκά, λλά κι ότι τ κόκκιν γρύφλλ είνι τρεις φορές περισσότερ πό τ λευκά Η μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Μαθηµατικών Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 1999

Θέµατα Μαθηµατικών Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 1999 Θέµτ Μθηµτικών Θετικής Κτεύθυνσης Β Λυκείου 999 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµ ο Α. Έστω a, ) κι, ) δύο δινύσµτ του κρτεσινού επιπέδου Ο. ) Ν εκφράσετε χωρίς πόδειξη) το εσωτερικό γινόµενο των δινυσµάτων a κι συνρτήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ 2 ΥΝ ΤΗ Υ Τ ΤΗΝ ΥΗ 363 ΜΤΗΗ Μ ΛΥ ΤΩΝΥ ΥΝΤΗ ΤΩΝ ΛΛΩΝ ΛΥΩΝ ΤΥ ΤΩΝ ΛΩΝ ΤΗ ΥΤ Μστροιάννης Ν. νάρυρος Μθημτικός πιμορφωτής Ν.Τ. ΛΗΗ Το θέμ προς διπρμάτευση νφέρετι στη σχέση των εμδών που σχημτίζοντι σε τρίωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΜΕΡΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΜΗΜ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΤΟΣ υτοεργοδοτούμενου Φορολογικό Έτος 009 ρ. Δεσμίδας ρ. Καταχώρισης Ημερομηνία Έκδοσης Επαρχιακό Γραφείο Ως ο Εκπρόσωπος του / της Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΡΙΖΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

2.1 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΡΙΖΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Α. ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΡΙΖΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 7. ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΡΙΖΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ Ονομάζουμε τετργωνική ρίζ ενός θετικού ριθμού τον θετικό ριθμό (ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ: ) που ότν υψωθεί στο τετράγωνο μς δίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Ν γράψετε στο τετράδιό σς τον ριθμό κθεμιάς πό τις πρκάτω ερωτήσεις - 4 κι δίπλ το γράμμ που ντιστοιχεί στη σωστή πάντηση.. Η ρχή της επλληλίς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ - ΣΕΙΡΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ - ΣΕΙΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ - ΣΕΙΡΕΣ Το ορισμένο ολοκλήρωμ ή ολοκλήρωμ Riema μις πργμτικής συνάρτησης f με διάστημ ολοκλήρωσης το πεπερσμένο διάστημ [, ], υπάρχει ότν: η f είνι συνεχής στο διάστημ υτό, κθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΟΜΑ Α A ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΟΜΑ Α Β ΤΡΙΤΗ 3 IOYNIOY 4 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Λογιστών Πρόταση Ασφάλισης Accountants - Professional Indemnity Insurance - Proposal Form

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Λογιστών Πρόταση Ασφάλισης Accountants - Professional Indemnity Insurance - Proposal Form Interasco Α.Ε.Γ.Α. Ανώνυμος Ετιρεί Γενικών Ασφλίσεων Βσ. Γεωρίου 44 & Κάλου, 152 33 Χλάνδρι - Αττική Επελμτική Αστική Ευθύνη Λοιστών Πρότση Ασφάλισης Accountants - Professional Indemnity Insurance - Proposal

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΓενΕισ) αρ. 1. Η αστική ευθύνη γενικά... 1-7 1.1. Η δέσμευση του προσώπου από τις πράξεις του... 1 1.2. Δικαιολογία της δεσμεύσεως του προσώπου... 2-3 1.3. Δέσμευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Θέµα 1ο (Μονάδες 5) (Μονάδες 5) (Μονάδες 5) (Μονάδες 5)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Θέµα 1ο (Μονάδες 5) (Μονάδες 5) (Μονάδες 5) (Μονάδες 5) ΔΙΓΩΝΙΣΜ Θέµ 1 ο πό τις πρκάτω πολλπλές πντήσεις ν επιλέξετε τη σωστή. 1. Ηκυττρική διφοροποίηση συνίσττι. στην πύση της λειτουργίς όλων των γονιδίων β. στην εκλεκτική λειτουργί των γονιδίων γ. σε δυνµί

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε Μαγνητικό πεδίο

Κίνηση σε Μαγνητικό πεδίο Κίνηση σε γνητικό πεδίο 4.1. Ακτίν κι Περίοδος στο ΟΠ. Από έν σημείο Α μέσ σε ομογενές μγνητικό πεδίο έντσης Β=2Τ, εκτοξεύοντι δύο σωμτίδι Σ 1 κι Σ 2 ίδις μάζς m=10-10 kg κι ντίθετων φορτίων, με τχύτητες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 13 Ε_3.ΦλΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ / ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνί: Κυρική 8 Απριλίου 13 ιάρκει Εξέτσης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΡΙΤΗ 3 IOYNIOY 04 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΑΓ ΓΔ

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΑΓ ΓΔ ΠΥΘΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜ Στο διπλνό ορθοώνιο τρίωνο, έχουμε φέρει πλά το ύψος που κτλήει στην υποτείνουσ. Είνι προφνές ότι, με υτό τον τρόπο, το μεάλο ορθοώνιο τρίωνο χωρίστηκε σε δύο μικρότερ ορθοώνι, τ κι. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέες ρυθμίσεις Θέσπιση νέων ρυθμίσεων Ν.4261/2014 (άρθρο 169) με τον οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές (τροποποίηση του Π.Δ.237/1986, με το

Διαβάστε περισσότερα

Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας

Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας Η Υγεί σς - κι - η Κτάστσή σς Kidney Disease and Quality of Life (KDQOL-SF ) Αυτή η έρευν σς ρωτά γι τις πόψεις σς γι την υγεί σς. Αυτές οι πληροφορίες θ µς βοηθήσουν ν δούµε πώς ισθάνεσθε κι πόσο κλά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Κεφάλιο 5: Θεωρήμτ κυκλωμάτων Οι διφάνειες κολουθούν το ιλίο του Κων/νου Ππδόπουλου «Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων» ISN: 9789609371100 κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 50657177 5 Θεωρήμτ κυκλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πηγή: KEE

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πηγή: KEE 1. Ν ρεθεί η εξίσωση του κύκλου σε κθεµιά πό τις πρκάτω περιπτώσεις: ) έχει κέντρο την ρχή των ξόνων κι κτίν ) έχει κέντρο το σηµείο (3, - 1) κι κτίν 5 γ) έχει κέντρο το σηµείο (-, 1) κι διέρχετι πό το

Διαβάστε περισσότερα

2.5 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

2.5 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ. Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ 87. Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ Χρκτηριστικά στοιχί νός ινύσμτος ) Έν σημίο που ίνι η ρχή κι λέτι σημίο φρμοής του ινύσµτος κι έν σημίο που ίνι το πέρς (τέλος) του ινύσµτος. Το ιάνυσµ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Σ Ο ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟ ΟΣ ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Εαρινό Εξάµηνο , 1 Ιουνίου 2000

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Σ Ο ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟ ΟΣ ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Εαρινό Εξάµηνο , 1 Ιουνίου 2000 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Σ Ο ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟ ΟΣ ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Ερινό Εξάµηνο 1999-2000, 1 Ιουνίου 2000 Α Οδηγίες: Απντήστε όλες τις ερωτήσεις. Ν επιστρέψετε τ θέµτ. 1. (65 µόρι) ίνετι ο κόλουθος πίνκς πιτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ 25 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. Ρέθυμνο, 2014 1 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Άσκηση 1 (6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. Νομοθεσία για την Ασφάλιση Αυτοκινήτου Έχουν όλοι υποχρέωση από το Νόμο να συνάψουν ασφάλιση για το αυτοκίνητό τους; Σε ποια νομοθεσία βασίζεται η ασφάλιση αυτοκινήτου; Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2015

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2015 ΠΝΤΣΕΙΣ ΘΕΜΤΩΝ ΙΟΛΟΓΙΣ ΚΤΕΥΘΥΝΣΣ 2015 ΘΕΜ 1. 2. γ 3. 4. δ 5. γ ΘΕΜ 1. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. νφορά στις σελίδες γίνετι µε τη σελιδοποίηση του πλιού ιλίου. 2. Σχολικό ιλίο σελ.36 «Κτά την ένρξη

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1. ιατάξεις πρισµάτων που προσοµοιώνουν τη λειτουργία των φακών. (α) Συγκλίνων. (β) Αποκλίνων

Σχήµα 1. ιατάξεις πρισµάτων που προσοµοιώνουν τη λειτουργία των φακών. (α) Συγκλίνων. (β) Αποκλίνων Ο3 Γενικά περί φκών. Γενικά Φκός ονοµάζετι κάθε οµογενές, ισότροπο κι διφνές οπτικό µέσο που διµορφώνετι πό δυο σφιρικές επιφάνειες (ή πό µι σφιρική κι µι επίπεδη). Βσική () () Σχήµ. ιτάξεις πρισµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000-2008 1. ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000-2008 1. ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ -8 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑ Αν η συνάρτηση f είνι πργωγίσιμη σε έν σημείο του πεδίου ορισμού της, ν γρφεί η εξίσωση της εφπτομένης της γρφικής πράστσης της f στο σημείο Α(,f( ))

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ DIRECTORS & OFFICERS LIABILITY PROPOSAL. Στοιχεία Ασφαλιζόμενης Επιχείρησης / Company Details

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ DIRECTORS & OFFICERS LIABILITY PROPOSAL. Στοιχεία Ασφαλιζόμενης Επιχείρησης / Company Details Interasco Α.Ε.Γ.Α. Ανώνυμος Ετιρεί Γενικών Ασφλίσεων Βσ. Γεωρίου 44 & Κάλου, 152 33 Χλάνδρι - Αττική ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ DIRECTORS & OFFICERS LIABILITY PROPOSAL Πρκτορείο

Διαβάστε περισσότερα

τριγώνου ΑΒΓ είναι κυκλώστε το γράµµα της σωστής απάντησης και αιτιολογήστε την απάντηση σας. Με βάση την τριγωνική ανισότητα για

τριγώνου ΑΒΓ είναι κυκλώστε το γράµµα της σωστής απάντησης και αιτιολογήστε την απάντηση σας. Με βάση την τριγωνική ανισότητα για 3.0 3. σκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδς 57-58 Ερωτήσεις Κτνόησης. Χρκτηρίστε ( Σ ) σωστή ή λάθος ( ) κάθε µί πό τις επόµενες προτάσεις i) Η εξωτερική γωνί ˆ εξ τριγώνου είνι µεγλύτερη πό την ˆ ii) Η εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ. ΕΠΝΛΗΠΤΙΚ ΘΕΜΤ ΘΕΩΡΙΣ ΣΚΗΣΗ Ο πρκάτω πίνκς περιέχει τ πρόσηµ των λγεβρικών τιµών της τχύτητς κι της επιτάχνσης. Σµπληρώστε τον πρκάτω πίνκ. >, > >, <

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της συνάρτησης

Η έννοια της συνάρτησης Η έννοι της συνάρτησης Τι ονομάζουμε πργμτική συνάρτηση; Έστω Α έν υποσύνολο του R Ονομάζουμε πργμτική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Α μι διδικσί (κνόν), με την οποί κάθε στοιχείο A ντιστοιχίζετι σε έν

Διαβάστε περισσότερα

f(x) dx ή f(x) dx f(x) dx

f(x) dx ή f(x) dx f(x) dx ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ Ορισμός. Αν η f είνι ολοκληρώσιμη στο διάστημ [ a, ) ή στο διάστημ (,], τότε ονομάζουμε γενικευμένο ολοκλήρωμ είδους το ολοκλήρωμ της μορφής f() d ή - f() d Ορισμός. Το σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Οι ερωτήσεις Α Ψ του σχολικού βιβλίου [1]

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Οι ερωτήσεις Α Ψ του σχολικού βιβλίου [1] ΛΓΕΒΡ ΛΥΚΕΙΟΥ Οι ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου [] Εισγωγικό Κεφάλιο. 9 3 Γι = - 3, η υπόθεση είνι ληθής, ενώ το συμπέρσμ ψευδές Το σύνολο λήθεις της υπόθεσης είνι το = 3, 3, ενώ του συμπεράσμτος είνι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 ν γράψετε στο τετράδιό σς τον ριθµό της ερώτησης κι δίπλ σε κάθε ριθµό το γράµµ που ντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Λ Ε Ξ Ι Λ Ο Γ Ι Ο Τ Η Σ Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ

Τ Ο Λ Ε Ξ Ι Λ Ο Γ Ι Ο Τ Η Σ Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Τ Ο Λ Ε Ξ Ι Λ Ο Γ Ι Ο Τ Η Σ Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Εισγωγή: Όπως στη κθημερινή μς ζωή, γι ν συνεννοηθούμε χρησιμοποιούμε προτάσεις, έτσι κι στ Μθημτικά χρησιμοποιούμε «Μθημτικές» προτάσεις. Γι πράδειγμ στη κθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογος 1: Στο μπάνιο

Διάλογος 1: Στο μπάνιο Ενότητ 2 - Σελίδ 1 Διάλοος 1: Στο μπάνιο Διάλοος 2: Ρντεού στο κομμωτήριο Διάλοος 3: Μεσημερινό Διάλοος 4: Ψυχωί δισκέδση Διάλοος 5: Ένς ένοικος έχει πράπονο B1 A2 A2 B1 B2 Διάλοος 1: Στο μπάνιο Συνομιλί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μθηµτικά Γ Γυµνσίου ** Άρης Νικολΐδης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ίνετι η εξίσση Πόσες λύσεις έχει η εξίσση υτή; Σε ποι σηµεί η ευθεί, τέµνει τους άξονες; Ν κάνετε τη ρφική πράστση της προηούµενης ευθείς..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση 1. Δύο μηχνικά κύμτ ίδις συχνότητς διδίδοντι σε ελστική χορδή. Αν λ 1 κι λ 2 τ μήκη κύμτος υτών των κυμάτων ισχύει: ) λ 1 λ 2 γ) λ 1 =λ 2 Δικιολογήστε την πάντησή

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις 1 ης Εργασίας 1. Γράψτε και σχεδιάστε ποιοτικά στο ίδιο διάγραµµα καθένα από τα επόµενα

Λύσεις 1 ης Εργασίας 1. Γράψτε και σχεδιάστε ποιοτικά στο ίδιο διάγραµµα καθένα από τα επόµενα Λύσεις ης Εργσίς. Γράψτε κι σχεδιάστε ποιοτικά στο ίδιο διάγρµµ κθέν πό τ επόµεν v δινύσµτ στη µορφή x y : () Το διάνυσµ που συνδέει την ρχή του συστήµτος συντετγµένων µε το σηµείο Ρ(,-). () Το διάνυσµ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 0 Οδηγία: Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 0 Οδηγία: Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8//6 ΘΕΜΑ Οδηγί: Στις ερωτήσεις -4 ν γράψετε στο τετράδιό σς τον ριθμό της ερώτησης κι δίπλ το γράμμ που ντιστοιχεί στη σωστή πάντηση.. Η

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εξετάσεων Φεβρουαρίου 2011:

Θέματα Εξετάσεων Φεβρουαρίου 2011: ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Θέμτ Εξετάσεων Φεβρουρίου : ΘΕΜΑ μονάδες Πρέπει με κυβικές b-splnes ν πρεμβάλετε, κτά σειρά, τ εξής σημεί:,,,,,,,8, 7, κι,. Ας είνι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.15-11 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 142.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.15-11 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 142. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Λιβδειά 24 04-2015 Αριθ Πρωτ: 10259 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρκτικό της ριθμ15-11 ης Συνεδρίσης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβδέων Αριθμός πόφσης : 142 Περίληψη Εκθεση ποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Γι τις ερωτήσεις 1.1-1.4 ν γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Ουράς. Πειθαρχία ουράς ή Πειθαρχία εξυπηρέτησης

Σύστηµα Ουράς. Πειθαρχία ουράς ή Πειθαρχία εξυπηρέτησης ΘΕΩΡΙΑ ΟΥΡΑΣ Ουρές ή Γρές Ανονής: Φινόενο που δηιουργείτι ότν η τρέχουσ ζήτηση γι ί εξυπηρέτηση είνι εγύτερη πό την τρέχουσ ικνότητ εξυπηρέτησης του συστήτος Αντικειενικός σκοπός του προβήτος της ουράς:

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γ Γυμνασίου AΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΙΣΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

Μαθηματικά Γ Γυμνασίου AΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΙΣΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΓΩΝΩΝ ε ω μ ε τ ρ ί AΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΙΣΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΩΝΩΝ 1. Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒ (ΑΒ=Α) προεκτείνουμε τη βάση Β κτά ίσ τμήμτ Β=Ε. Ν δείξετε ότι το τρίγωνο ΑΕ είνι ισοσκελές. 2. Ν κτσκευάσετε σε ισοσκελές τρίγωνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΘΗΜ / ΤΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ: 15/0/015 ΘΕΜ 1 ο Οδηγί: Ν γράψετε στο τετράδιό σς τον ριθμό κθεμιάς πό τις πρκάτω ερωτήσεις 1-4 κι δίπλ το γράμμ που ντιστοιχεί στη σωστή πάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 10-4-2005

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 10-4-2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 70 ΑΣΚΑΛΩΝ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείµενο» Κυρική 10-4-2005 Α.

Διαβάστε περισσότερα

για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλιση

για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλιση Τρίτη οδηγία 90/232/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 788/2014

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 788/2014 ΝΡΤΗΤ Τ Ι ΙΚΤΥ Π Π Μ Π Ρ Κ Τ Ι Κ Υ Της πό 9// Τκτικής υνεδρίσης του ηµοτικού υµβουλίου του ήµου Ρόδου ριθ Πρκτικού: /9-- ριθ πόφσης: 788/ τη Ρόδο σήµερ 9 η εκεµβρίου ηµέρ Πρσκευή κι ώρ 8 στην ίθουσ υνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. 1. y - -2 x + π. f (x) = 3x, x = 1. π y = 9 x - 6. δ. f (x) = x, x0. 4. y = -9 x + 5. (2000-1ο)

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. 1. y - -2 x + π. f (x) = 3x, x = 1. π y = 9 x - 6. δ. f (x) = x, x0. 4. y = -9 x + 5. (2000-1ο) ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 6 Α) Αν η συνάρτηση f είνι πργωγίσιµη σε έν σηµείο του πεδίου ορισµού της, ν γρφεί η εξίσωση της εφπτοµένης της γρφ πρ/σης της f στο σηµείο A(,f ( )) Α) Ν ποδείξετε ότι ν µι συνάρτηση f

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες που παρέχονται στον πελάτη μέσω ΑΝΕΣΙΣ. Σε ορισμένες περιπτώσεις και με συμφωνία του πελάτη

Υπηρεσίες που παρέχονται στον πελάτη μέσω ΑΝΕΣΙΣ. Σε ορισμένες περιπτώσεις και με συμφωνία του πελάτη Υπηρεσίες που παρέχονται στον πελάτη μέσω ΑΝΕΣΙΣ Σε ορισμένες περιπτώσεις και με συμφωνία του πελάτη Διαδικασία Δήλωση Ατυχήματος στην Eurορ assistance 1 2 Δήλωση στην Groupama Φοίνιξ Επικοινωνία με τον

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Παραλαβής & Εναντίωσης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Παραλαβής & Εναντίωσης Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Παραλαβής & Εναντίωσης Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες Στο ένθετο αυτό, θα βρείτε απαραίτητα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Ενότητα 6 ΑΟΡΙΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Ενότητα 6 ΑΟΡΙΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ Ενότητ 6 ΑΡΙΘΜΟΙ ΘΕΩΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΩΝ Ορισµό ΑΟΡΙΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ Έστω f µί συνάρτηση ορισµένη σε έν διάστηµ. Αρχιή συνάρτηση ή πράουσ f στο ονοµάζετι άθε συνάρτηση F που είνι πρωίσιµη στο ι ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 202 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ν γράψετε στο τετράδιό σς τον ριθμό κθεμιάς πό τις πρκάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 κι δίπλ το γράμμ που

Διαβάστε περισσότερα

2. 4 ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

2. 4 ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α. ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 0. ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Ονομάζουμε κλσμτική εξίσση κάθε εξίσση που έχει άγνστο στον προνομστή. 7 6 Γι πράδειγμ οι εξισώσεις + 5, + είνι κλσμτικές ενώ οι εξισώσεις

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Πολυώνυμα. 1 η Μορφή Ασκήσεων: Ασκήσεις στις βασικές έννοιες του πολυωνύμου. 1. Ποιες από τις παρακάτω παραστάσεις είναι πολυώνυμα του x i.

2.1 Πολυώνυμα. 1 η Μορφή Ασκήσεων: Ασκήσεις στις βασικές έννοιες του πολυωνύμου. 1. Ποιες από τις παρακάτω παραστάσεις είναι πολυώνυμα του x i. . Πολυώνυμ η Μορφή Ασκήσεων: Ασκήσεις στις βσικές έννοιες του πολυωνύμου. Ποιες πό τις πρκάτω πρστάσεις είνι πολυώνυμ του i. ii. iii. iv. v. vi. 5 Σύμφων με τον ορισμό πολυώνυμ του είνι οι πρστάσεις i,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό θεώρηµα της παράγουσας Θ.Θ του ολοκληρωτικού λογισµού Μέθοδοι ολοκλήρωσης

Βασικό θεώρηµα της παράγουσας Θ.Θ του ολοκληρωτικού λογισµού Μέθοδοι ολοκλήρωσης ΜΑΘΗΜΑ.5 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ F() ΘΕΩΡΙΑ. Θεώρηµ f ()d Βσικό θεώρηµ της πράγουσς Θ.Θ του ολοκληρωτικού λογισµού Μέθοδοι ολοκλήρωσης Θεωρί - Σχόλι - Μέθοδοι Ασκήσεις Αν η f είνι µι συνεχής συνάρτηση σε διάστηµ κι

Διαβάστε περισσότερα

Ίσα Τρίγωνα όχι, Ψευδοΐσα ναι

Ίσα Τρίγωνα όχι, Ψευδοΐσα ναι Ίσ Τρίω όχι Ψευδοΐσ ι ημοσιεύτηε στο περιοδιό «φ» τ.5 008 ημ. Ι. Μπουάης Σχ. Σύμουλος Μθημτιώ Οι ερωτήσεις τω μθητώ μς είι σφλώς πάτ ευπρόσδετες λλά πρέπει ι τις εθρρύουμε με άθε τρόπο. Όχι μόο ιτί ζωτεύου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Ευστρατίου, της 24 ης Μαϊου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Ευστρατίου, της 24 ης Μαϊου 2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρκτικό 5/2013 της συνεδρίσης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Ευστρτίου, της 24 ης Μϊου 2013 Αριθμός Απόφσης 24/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προέλεγχος πολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 426 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 426 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 426 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: «Έγκριση λειτουργίς

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια του προσωρινού σήματος θα είναι 7 ημερολογιακές ημέρες.

Η διάρκεια του προσωρινού σήματος θα είναι 7 ημερολογιακές ημέρες. Γλυφάδα, 14 Φεβρουαρίου 2014 Αγαπητοί συνεργάτες, Με σκοπό την απρόσκοπτη συνεργασία μας και την καλύτερη ενημέρωσή σας, παραθέτουμε τις αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από 1/3/2014 και σας γνωστοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Θέµα 1ο (Μονάδες 5) (Μονάδες 5) (Μονάδες 5) (Μονάδες 5) (Μονάδες

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Θέµα 1ο (Μονάδες 5) (Μονάδες 5) (Μονάδες 5) (Μονάδες 5) (Μονάδες ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Θέµ ο Από τις πρκάτω πολλπλές πντήσεις ν επιλέξετε τη σωστή..κάθε µετφορικό trn :. συνδέετι µε έν συγκεκριµένο µινοξύ β. συνδέετι µε οποιοδήποτε µινοξύ γ. µπορεί ν µετφέρει πό έως 6 διφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ ( ) = +. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) x x ( ) ( ) ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΥΜΙΟΣ 1

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ ( ) = +. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) x x ( ) ( ) ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΥΜΙΟΣ 1 ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ Υπενθυµίζουµε ότι ν στ σηµεί Α, Β ενός άξον ντιστοιχίζοντι οι πργµτικοί ριθµοί, ντίστοιχ τότε: ( ΑΒ) = Β Α Α Β Σχετικά µε την πόστση δύο σηµείων στο κρτεσινό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΩΓΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΩΓΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΩΓΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ Κεφάλιο 2 ΤΟ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ SOOW-SWAN Εισγωγή Η νάλυση της θεωρίς της οικονομικής μεγέθυνσης θ ξεκινήσει νλύοντς το πιο πλό δυνμικό υπόδειγμ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Λουτράκι 24 / 9 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 22978 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ, ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΟΛ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗ : ΙΑΣΟΝΟΣ 1 203 00 ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΤΗΛ.: 27440

Διαβάστε περισσότερα

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. Αν η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα τότε το βάρος Β του σώματος θα έχει μέτρο: F α) F β) 3F γ) 3

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. Αν η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα τότε το βάρος Β του σώματος θα έχει μέτρο: F α) F β) 3F γ) 3 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΘΕΜΑ 376/Β. Σε έν σώμ μάζς m που ρχικά ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο σκούμε κτκόρυφη στθερή δύνμη μέτρου F, οπότε το σώμ κινείτι κτκόρυφ προς τ πάνω με

Διαβάστε περισσότερα

δύναμη καθίσματος στον Χρήστο δύναμη Ελένης στον Χρήστο

δύναμη καθίσματος στον Χρήστο δύναμη Ελένης στον Χρήστο ΟΜ φοιτητές, ο Χρήστος κι η λένη κάθοντι σε πρόμοιες κρέκλες γρφείου (τ πόδι της λένης είνι στον έρ). Ο Χρήστος πιέζει με τ πόδι του τ γόντ της λένης. πίλεξε το σωστό: ) ίνι μεγλύτερη η δύνμη που σκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

( ) 2.3. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Ορισμός συνάρτησης:

( ) 2.3. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Ορισμός συνάρτησης: Πγκόσμιο χωριό γνώσης.3. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ.3.1. Ορισμός συνάρτησης: 6 Ο ΜΑΘΗΜΑ Συνάρτηση f / A B, ονομάζετι η διδικσί (νόμος ) που ντιστοιχίζει κάθε στοιχείο του συνόλου Α ( πεδίο ορισμού ) σε έν μόνο στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα