Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες."

Transcript

1 Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες. ηε δεκόζηα βηβιηνζήθε επηθξαηεί ε απαηηνύκελε εζπρία. Ζ Διέλε παίξλεη ηα βηβιία πνπ ηελ ελδηαθέξνπλ, δηαζρίδεη ηελ αίζνπζα αζόξπβα, θάζεηαη θνληά ζε έλαλ θύξην, ηα αξαδηάδεη θαη πέθηεη κε ηα κνύηξα ζην μεθύιιηζκα. Έρεη λα θάλεη πνιύ ςάμηκν. Πάληα είλαη ζηελ ηζίηα. Δίλαη παληξεκέλε ρξόληα, γξάθεη ρξόληα θη αθόκε δελ έρεη βξεη ην θνπκπί ηεο εξεκίαο ηεο. Ύζηεξα από έλα ηέηαξην πεξίπνπ, ν λεαξόο - γηαηί είλαη θαλεξό όηη είλαη αξθεηά κηθξόηεξόο ηεο - πνπ θάζεηαη δίπια, ηεο δεηά έλα κνιύβη. Αλνίγεη ηελ ηζάληα ηεο - ζε θάζε ηζάληα έρεη δύν ηξία κνιύβηα ή ζηπιό - θαη ηνπ δίλεη έλα. -αο επραξηζηώ πνιύ. Δίλαη ε πξώηε θνξά πνπ δελ θνπβαιάσ ζηπιό καδί κνπ, ηεο ιέεη ςηζπξηζηά. Καη πάιη επραξηζηώ. -Παξαθαιώ, θξαηείζηε ην, έρσ θη άιιν κέζα ζηελ ηζάληα κνπ. Καξθώλεη ην βιέκκα ηεο πάλσ ηνπ, πξνζέρεη ηα εθθξαζηηθά θαηαγάιαλα κάηηα ηνπ θαη ηαξαρή, νκνξθηά, δεζηαζηά, γιύθα. -Θα κείλεηε αξθεηή ώξα; Tε ξσηά ρακνγειώληαο. -Αξθεηή. -Κη εγώ. ησπνύλ θαη ζπλερίδνπλ ηελ αλάγλσζε ξίρλνληαο θιεθηέο καηηέο ν έλαο ζηνλ άιινλ. Γελ μαλακηιάλε σο ηελ ζηηγκή πνπ ε Διέλε ζεθώλεηαη λα θύγεη. Γελ παξαιείπεη λα ηνλ απνραηξεηήζεη. Ακέζσο ζεθώλεηαη θη απηόο, καδεύεη ηα βηβιία, αθνινπζεί θαη ηελ πξνιαβαίλεη ζηελ πόξηα. -Θα έξζεηε αύξην; -Ναη. -Κη εγώ, ηόηε. ζα ζπλαληεζνύκε; -Ναη εληάμεη. -Σν πξσί ζα έξζεηε; -Ναη, ην πξσί, γεηά ζαο. -Γεηά ζαο. Σελ επόκελε κέξα ε Διέλε θη ν Γεκήηξεο θάζνληαη αθξηβώο ζηηο ίδηεο ζέζεηο. ήκεξα ε αηκόζθαηξα είλαη πην ραιαξή, θιπαξνύλ ζηγαλά. Όηαλ ε ώξα πεξλά θαη δηαπηζηώλνπλ όηη δελ έρνπλ αλνίμεη θαλ ηα βηβιία, γεινύλ. -Όηη ζα ζπλαληνύζα θάπνηα κέξα έλαλ ζπγγξαθέα δελ ην πεξίκελα θαη λα θαληαζηείο, κόιηο πξηλ ιίγν θαηξό δηάβαζα ην βηβιίν ζνπ. -νπ άξεζε; -Μνπ άξεζε. Γξάθεηο απιά, εηιηθξηλά, βαζηά. Έρεηο γξάςεη θη άιια; 1

2 - Μεξηθά πνηήκαηα κόλν.. -Ση ζνπ αξέζεη λα γξάθεηο πεξηζζόηεξν, Γεκήηξε; -Πνηήκαηα, απαληά θαηεγνξεκαηηθά. -Γξάθσ θη εγώ, δηεγήκαηα. -Πνιύ ελδηαθέξνλ. Πξνιαβαίλεηο; -Δ, θάηη θαηαθέξλσ. Όηαλ θάπνηνο γξάθεη θάπνηεο αηάθεο ή πξνηαζνύιεο ζε δηάθνξα ραξηάθηα ελ κέζσ ηεγαλίζκαηνο παηάηαο, ςαξηνύ ή ζηδεξώκαηνο, βγαίλνπλ θαινύηζηθεο ηζηνξίεο, πίζηεςέ κε. -Σν πηζηεύσ. ίγνπξα ζα είλαη θαινςεκέλεο ηζηνξίεο. -Καη θαιά ηεγαληζκέλεο, ηξαγαληζηέο. Δπηπρώο ππάξρεη αξθεηό ρηνύκνξ ζηελ ζπλνκηιία ηνπο θη έηζη ν πάγνο έρεη ιηώζεη γηα ηα θαιά. -Θα ζνπ θέξσ αύξην λα δηαβάζεηο θάπνηα θείκελα, λα κνπ πεηο ηε γλώκε ζνπ. -Υκ, πνιύ θαιή ηδέα. -Κξίκα πνπ ηώξα πξέπεη λα θύγσ γηα λα πξνιάβσ ηα παηδηά. Πώο πεξλά ε ώξα! Αύξην ινηπόλ. -Αύξην. Σελ επνκέλε θέξλεη ηα ραξηηά ηεο, κε ηελ ειπίδα λα έρεη θαιή θξηηηθή από ηνλ Γεκήηξε. Έρεη εληππσζηαζηεί πνιύ από ηελ νκηιία ηνπ, ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ, ηα κάηηα ηνπ. -Θα ηα πάξσ ζπίηη λα ηα δηαβάζσ κε ηελ εζπρία κνπ. Σν θαηνπηλό πξσηλό, ε Διέλε θάζεηαη ζηελ ίδηα ζέζε θαη πεξηκέλεη. Άξαγε πνηα ζα είλαη ε γλώκε ηνπ; Ο Γεκήηξεο εκθαλίδεηαη κε ηα ρεηξόγξαθα ππό κάιεο. Κάζεηαη δίπια ηεο, ηελ θνηηάδεη γηα ιίγν θαη ηεο ςηζπξίδεη ζην απηί. -Γελ έρσ ηξειαζεί κε απηά πνπ γξάθεηο, αιιά κε ζέλα, θαη ηε θηιά ζην ζηόκα. Παξόιν πνπ ζπκβαίλεη ην αλέιπηζην, ην εμσθξεληθό, ην ηξειό, εθείλε δελ αληηδξά, άιισζηε ην θηιί είλαη κηα σξαία, απζόξκεηε έθθξαζε. Ξππλάεη από έλα πόλν. Έρεη θαηαπιαθώζεη ην βηβιίν θαη ε θόγρε ηνπ πηέδεη ην κάγνπιό ηεο. Κνηηάδεη ην ξνιόη. Δίλαη πεξαζκέλεο έμη ην απόγεπκα. Σελ πήξε ν ύπλνο γηα ηα θαιά. Ήηαλ έλα όλεηξν. Σελ ίδηα ζηηγκή ε θόξε ηεο κπαίλεη ζην δσκάηην, πέθηεη πάλσ ζην θξεβάηη, ηελ αγθαιηάδεη, ηε θηιάεη θαη ηεο ιέεη. -ε ζαπκάδσ πνιύ, κακά, θαη ζ αγαπώ αθόκε πην πνιύ, έηζη κνπ ήξζε λα ζην πσ ηώξα. Σόηε ε Διέλε ζπγθηλεκέλε ςηζπξίδεη. Τι να ηα κάνειρ ηα όνειπα. Όηαν έσειρ ηο θαςμαζμό και ηην αγάπη ηηρ κόπηρ ζος, ηόηε έσειρ ηο θαςμαζμό και ηην αγάπη όλος ηος κόζμος. Οη δύν θίιεο θάζνληαη ζηνπο αλαπαπηηθνύο θαλαπέδεο κπξνζηά ζηελ ηειεόξαζε θαη ηα ιέλε. Ζ Μαξία δηεγείηαη κία από ηηο θαληαζηηθέο ηζηνξίεο πνπ ζα ήζειε λα δήζεη κε έλαλ λέν εζνπνηό πνπ βιέπεη ζε ζήξηαι, κε ηνλ νπνίν έρεη ηξειαζεί. Δθκπζηεξεύεηαη ζηελ θαιή ηεο θίιε όηη απηόο είλαη έλαο ηξόπνο γηα λα ζπάεη ηελ κνλνηνλία ηεο δσήο ηεο. Δίλαη ρσξηζκέλε ρξόληα, κέρξη ηώξα όκσο δελ έρεη γλσξίζεη θαλέλαλ αμηόινγν άληξα γηα λα μαλαπαληξεπηεί. Έρεη θαηαζθεπάζεη δηάθνξεο ηζηνξίεο κε πξσηαγσληζηέο ηνλ δελ πξεκηέ θη απηήλ, κία όκσο ηεο αξέζεη πεξηζζόηεξν. 2

3 Ζ Μαξία είλαη ζηελ θνπδίλα θαη καγεηξεύεη ην αγαπεκέλν ηνπ θαγεηό. Ο γηνο ηνπο θνηκάηαη. Ο έξγηνο είλαη έλαο αξθεηά θαιόο εζνπνηόο, όπσο ιέλε, θαη έλαο γνεηεπηηθόο άληξαο. Γύξσ ζηηο 9 ε ώξα ην βξάδπ, ν αγαπεκέλνο ηεο άληξαο θηάλεη θνπξαζκέλνο αθνύ όιε κέξα βξίζθεηαη ζηα πιαηό γηα ην γύξηζκα ηεο λέαο ηνπ ηαηλίαο. Μόιηο αθνύεη ηα θιεηδηά ζηελ πόξηα, πεηάγεηαη από ηελ θνπδίλα ηξέρνληαο. Βιέπεη ην όκνξθν παξάζηεκά ηνπ θαη δελ ακθηβάιιεη θαζόινπ όηη ζα είλαη πάληα εξσηεπκέλε καδί ηνπ. Σνλ αγθαιηάδεη κε ιεξσκέλα ρέξηα θη εθείλνο ηελ ζεθώλεη ςειά θαη ηεο ιέεη αηθληδηάδνληάο ηελ. -Ξέξεηο ηη είλαη αγάπε; -Ση; Απαληά κε παηρληδηάξηθν ύθνο. -Μα ην ρακόγειό ζνπ, αγάπε κνπ. Φηιηνύληαη. -Τπάξρεη δεζηό λεξό, κπεο γηα έλα κπάλην λα μεθνπξαζηείο. Ζ Μαξία αζρνιείηαη πνιύ κε ηε καγεηξηθή. Σεο αξέζεη ηδηαίηεξα. Μέλεη πνιιέο ώξεο κόλε ηεο θαη δελ ζέιεη λα γπξίδεη από εδώ θη από εθεί. Άιισζηε δελ κπνξεί εθ ησλ πξαγκάησλ, ιόγσ ηνπ παηδηνύ. Κακηά θνξά, όηαλ ζέιεη λα πεξάζεη ε ώξα ηεο, αδεηάδεη ηα θαγεηά ηνπ ςπγείνπ από ην έλα ηάπεξ ζην άιιν, ηα πιέλεη θαη ηνύκπαιηλ. Κάζε Υξηζηνύγελλα πξνζπαζεί λα θηηάμεη θνπξακπηέδεο πνπ ηνπ αξέζνπλ πνιύ, αιιά πάληα απνηπγράλεη. Γίλνληαη... θνπξακπηεδόπηηα, έηζη όπσο απιώλνπλ ζην ηαςί. Μηα κέξα, ζπκάηαη, ηελ ζηηγκή πνπ δηάβαδε ζπληαγή γηα ζνπγινύδεο θαη πξνζπαζνύζε λα ζπγθεληξώζεη ηα πιηθά, ηεο είρε ςηζπξίζεη ην πην ζεξκό ζε αγαπώ. Δθείλε ην βξήθε ηόζν αζηείν θη άθαηξν, πνπ έβαιε ηα γέιηα. Πάληα έξρεηαη άζρεηεο ζηηγκέο θαη δειώλεη ηελ αγάπε ηνπ. Σεο αξέζεη θη ν ρνξόο. Όηαλ αθνύεη κνπζηθή ζθνπγγαξίδνληαο, ρνξνπεδάεη κε ηε ρισξίλε ζην ρέξη. Σν πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο ηνπ έξγηνπ ηεο είλαη άγλσζην. Γε ζπλεζίδεη λα είλαη ζηα πόδηα ηνπ, παξόιν πνπ θαηαιαβαίλεη όηη ππάξρνπλ πνιινί πεηξαζκνί. Γελ ειέγρεη, δελ επηζθέπηεηαη ηνλ ρώξν απηό. Γελ είλαη ν ηύπνο ηεο δειηάξαο ζπδύγνπ. Σνλ αγαπάεη θαη ηελ αγαπά θαη απηό αξθεί. Μηα κέξα όκσο παίξλεη ηελ απόθαζε λα πάεη ζην ζηνύληην όπνπ εξγάδεηαη κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία, έηζη γηα λα ηνπ θάλεη έθπιεμε. Μπαίλνληαο ζηελ είζνδν ζηακαηάεη ζην ζπξσξείν. -Kαιεκέξα ζαο, είκαη ε ζύδπγνο ηνπ έξγηνπ, κπνξώ λα πεξάζσ; -Kαη βέβαηα, παξαθαιώ πεξάζηε -Πνύ ζα ηνλ βξσ; -ηνλ πξώην όξνθν. -Δπραξηζηώ. Αλεβαίλεη ηα ζθαινπάηηα ραξνύκελε. Θα ενθοςζιαζηεί όηαν με δει, ζθέπηεηαη. Αλνίγεη ηελ πόξηα πνπ γξάθεη απέμσ ην όλνκά ηνπ. Ζ έθπιεμε όκσο είλαη γη απηήλ θαη κάιηζηα αθάληαζηα δπζάξεζηε. Βιέπεη ηνλ αγαπεκέλν ηεο ζύδπγν αγθαιηαζκέλν κε κία γπλαίθα, κάιινλ εζνπνηό. Κιείλεη κε δύλακε ηελ πόξηα θαη ζρεδόλ θνπηξνπβαιώληαο βγαίλεη ζην δξόκν.σα δάθξπα αξρίδνπλ λα θπινύλ από ηα κάηηα ηεο αζηακάηεηα, ώζπνπ γίλνληαη ιπγκνί. Πεξπαηάεη αξθεηά γηα λα απνκαθξπλζεί, όζν γίλεηαη πεξηζζόηεξν θη όηαλ πηα έρεη θηάζεη καθξηά, θάζεηαη ζε έλα παγθάθη. Αιήζεηα, ηη έγηλε ε αγάπε, νη ζνπγινύδεο, ε 3

4 θνπξακπηεδόπηηα, ην ρακόγειό ηεο πνπ ζήκαηλε αγάπε γη απηόλ. Δπηζηξέθεη ζπίηη. Γεκίδεη κηα βαιίηζα, παίξλεη ηνλ γηό ηεο θαη θεύγεη. -Απηό ην ηέινο βάδσ ζηελ ηζηνξία κνπ θηιελάδα, γηα λα κελ ζηελνρσξηέκαη πνπ δελ έρσ ηνλ εζνπνηό ζην πιάη κνπ, άιισζηε δελ γνπζηάξσ λα θάλσ παξέα κε ηζνπηζέθηα, πξνηηκώ ηνπο ώξηκνπο άληξεο. Ζ Γέζπνηλα πεγαίλεη ζπρλά λα εμνκνινγεζεί ζηελ εθθιεζία. ήκεξα ν εμνκνινγεηήο είλαη έλαο θαηλνύξγηνο παπάο, λένο, γαιήληνο, γιπθόο, ληξνπαιόο. Πξώηε θνξά πξνζέρεη άιινλ άληξα από ηόηε πνπ παληξεύηεθε. Δίλαη κηα ζξήζθα γπλαίθα, κε βαζηά κέζα ηεο ξηδσκέλεο αξρέο γηα κηα ζσζηή νηθνγέλεηα θαη ην βξίζθεη αδηαλόεην λα ηελ έρεη ζπλαξπάζεη θάπνηνο άιινο εθηόο από ηνλ άληξα ηεο θαη κάιηζηα από ηνλ ρώξν ηεο εθθιεζίαο. Έρεη δπν πνιύ θαιά παηδηά πνπ ηα αλαζξέθεη κε έληνλν ζξεζθεπηηθό ζπλαίζζεκα. Καηξό ηώξα ε Γέζπνηλα παιεύεη λα κελ ηνλ ζθέπηεηαη, ζπρλά όκσο ζπκάηαη κηα θξάζε από έλα έξγν πνπ είρε δεη ζην ζέαηξν θαη πνπ ηελ παξαζέξλεη. Πάληα ζα ππάξρνπλ αόξαηεο δπλάκεηο πνπ ζα ελώλνπλ δύν αλζξώπνπο ζε έλαλ θαη κ απηό ηνλ ηξόπν αλαθνπθίδεηαη από ηηο ηύςεηο. Κάζε Κπξηαθή θάζεηαη ζηα κπξνζηηλά θαζίζκαηα γηα λα βιέπεη θαιύηεξα ηνλ ηεξέα Ακβξόζην θαη έλα θπξηαθάηηθν πξσηλό, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο θαληάδεηαη. Έρεη πεξηπνηεζεί ηνλ εαπηό ηεο, έρεη θνξέζεη ηνλ αθξηβό ζηαπξό ηεο θαη θαηεθνξίδεη ηνλ δξόκν πξνο ηελ εθθιεζία γηα ηελ θαζηεξσκέλε εμνκνιόγεζε πξηλ ηε ζεία θνηλσλία. Από θάπνην παξάζπξν αθνύγεηαη έλα σξαίν βαιο θαη, αιίκνλν, ηεο έξρεηαη λα ρνξέςεη ζηελ κέζε ηνπ δξόκνπ. Έρνπλ πεξάζεη ηξεηο κήλεο από ηελ πξνεγνύκελή ηεο εμνκνιόγεζε πνπ πξέπεη λα ήηαλ, αλ ζπκάηαη θαιά, πξηλ ηα Υξηζηνύγελλα. Φηάλεη ζηελ εθθιεζία κε έληνλε ηελ ιαρηάξα λα δεη ηνλ θιεξηθό ηνλ νπνίν ηειηθά ζπλαληά ζηελ πόξηα, λα θάζεηαη ιεο θαη ηελ πεξίκελε. Ζ θαξδηά ηεο πάεη λα ζπάζεη. -Καιεκέξα ζαο, ζεβαζκηόηαηε, ςειιίδεη. -Καιεκέξα ζαο. -Ήξζα λα εμνκνινγεζώ, αύξην ζα θνηλσλήζσ. -Πεξάζηε θα. Γέζπνηλα. Πξηλ πξνρσξήζνπλ ζην εζσηεξηθό ηεο εθθιεζίαο, ζηέθεηαη λα αλάςεη έλα θεξί, δηαπηζηώλεη όκσο όηη δελ έρεη ςηιόηεξα ςηιά θαη αλαγθάδεηαη λα ξίμεη έλα νιόθιεξν επξώ. Πυ-πυ, ένα εςπώ! ζθέπηεηαη. Αο είλαη, δελ είλαη ζσζηό ηώξα λα θαηαιάβεη ν πάηεξ όηη δεηιηάδεη νηθνλνκηθά γηα έλα επξώ. Σεο απεπζύλεη ηνλ ιόγν πξώηνο ν παηήξ. Ζ θσλή ηνπ αθνύγεηαη ήξεκε θαη δεζηή. -Πξηλ αξρίζνπκε, ζα ήζεια λα ζαο ελεκεξώζσ γηα έλα πξόγξακκα πξνζηαζίαο παηδηώλ πνπ νξγαλώλνπκε, εδώ ζηελ ελνξία καο, θαη ζα ήζεια λα δεηήζσ ηελ βνήζεηά ζαο. -Πνιύ επραξίζησο, κε κεγάιε κνπ ραξά. Παίξλσ δύλακε όηαλ βνεζάσ ηνπο ζπλαλζξώπνπο κνπ. Αξθεηέο θνξέο, όηαλ ληώζσ άζρεκα, πεγαίλσ ζε έλα λνζνθνκείν θαη ηόηε ζπλέξρνκαη βιέπνληαο ηελ δπζηπρία ησλ άιισλ. 4

5 Κάζνληαη ζηα θαζίζκαηα θαη ε ζπδήηεζε πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηελ δσή δηαθόξσλ αγίσλ. Ζ Γέζπνηλα καζαίλεη γη απηνύο ηνπο κάξηπξεο, πνπ ππεξέηεζαλ ηνλ Κύξην. Αθνινπζεί ε εμνκνιόγεζε, πνπ εύρεηαη λα κελ ηειεηώζεη γξήγνξα. Ξαθληθά.. -Από ηελ πξώηε θνξά πνπ ζαο είδα, είπα κέζα κνπ: Απηή είλαη ε γπλαίθα ησλ νλείξσλ κνπ, απηή είλαη ε γπλαίθα ηεο δσήο κνπ. Θέιεηε λα κε παληξεπηείηε αγαπεηή; -Ναη, ςηζπξίδεη ζρεδόλ μεςπρηζκέλα από ην ηαξάθνπιν. Δίλαη Κπξηαθή. Νπθνύια ζηέθεηαη κπξνζηά ζην ηεξό θη ύζηεξα από έλα ρξόλν, πάιη Κπξηαθή, βαπηίδεη ην κσξό ηεο. Όηαλ ε Γέζπνηλα ζπλέξρεηαη, κόιηο έρεη ηειεηώζεη ε ιεηηνπξγία. Μα ηη θαληάζηεθε, όηη ζα κπνξνύζε λα γηλόηαλ λύθε ζε απηή ηελ ειηθία; Όινη ζα αλαθσλνύζαλ θαη ζα δαθηπινδεηρηνύζαλ Να κία θιηκαθηεξηαθή λύθε. Κη αλ γελλνύζε θαη θαλέλα παηδί, όινη ζα αλαξσηηόληνπζαλ πόηε ην γέλλεζε, πξηλ ή κεηά ην εγθεθαιηθό επεηζόδην. Άζε πνπ ζα κπέξδεπε ηα εγγόληα κε ηα παηδηά ηεο ιέκε ηώξα. ηαπξνθνπηέηαη, δεηά ζπγρώξεζε από ηνλ Θεό θαη θεύγεη. Καλύηεπα αρ γεπάζυ αξιοππεπώρ Πνιύ ζπρλά ε Λίιηαλ ραδεύεη από ην παξάζπξό ηεο. Από ηόηε πνπ ν άληξαο ηεο θη απηή πινύηηζαλ, έρεη θάλεη πνιιά πξάγκαηα ζηελ δσή ηεο. Όινη έρνπλ λα ην ιέλε. Έρεη απνθηήζεη έλα σξαίν ζπίηη ζηελ πόιε, ηξία απηνθίλεηα, έρεη ρηίζεη κία έπαπιε ζην ρσξηό, έρεη θάλεη δπν πιαζηηθέο κε.. βνηδνθισζηή όπσο ιέεη ραξηηνινγώληαο, έρεη ηαμηδέςεη ζε αξθεηέο ρώξεο έρεη..έρεη.. κόλν παηδηά δελ έρεη. Καλνληθά πξέπεη λα είλαη επραξηζηεκέλε, λα δνμάδεη ηνλ Θεό γηα ηα αγαζά πνπ έρεη απνθηήζεη, όκσο εδώ θη αξθεηό θαηξό, κειαγρνιεί επαλεηιεκκέλα. Έλαο ηξόπνο γηα λα ην μεπεξλά είλαη ν πεξίπαηνο. Παίξλεη ην πνδήιαην θαη θάλεη βόιηεο γηα λα μεδώζεη, λα ηελ θπζήμεη ην αεξάθη θαη λα απνιαύζεη ηελ ζέα ηεο ζάιαζζαο. Σειεπηαία ζπλαληά εθείλν ηνλ γεξνδεκέλν ηύπν ηνπ ρσξηνύ κε ηα πνιιά θηήκαηα, ηνλ ηζηθιηθά, όπσο ηνλ απνθαινύλ. Σεο αξέζεη. Έλα κειαγρνιηθό απόγεπκα - εηδηθά ηα απνγεύκαηα είλαη πην έληνλε ε θαηάζιηςε - βξίζθεηαη ζηελ βεξάληα ηεο αηελίδνληαο ηελ ζάιαζζα θαη θαληάδεηαη. Ο Μαλόιεο πεξλάεη θάζε κέξα θάησ από ην παξάζπξό ηεο. Δθείλε, ζηεκέλε κπξνζηά ζην ηδάκη, παξακνλεύεη λα δεη ηε κνξθή ηνπ θαη κόιηο εθείλνο δηαζρίδεη ηνλ δξόκν, αλνίγεη ην παξάζπξν γηα λα ηελ δεη. Μηα κέξα - πσο ηεο ήξζε - κε απζνξκεηηζκό ζην έπαθξνλ ηνλ θαιεκεξίδεη κε πεξηπαηθηηθή θαη ηξπθεξή δηάζεζε. -Καιεκεξνύδηα. -Καιεκεξνύδηα, σξαία κνπ θπξία. Κη από ηόηε θαζηεξώλεηαη ε θνπβεληνύια θάησ από ην παξάζπξό ηεο. Κάηη ζαλ: Ρσκαίνο θαη Ηνπιηέηα. Σν πνιππόζεην ξαληεβνύ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Αζήλα, ζην Intercontinenal Hotel, όπνπ έρνπλ θιείζεη ηελ θαιύηεξε ζνπίηα ηνπ μελνδνρείνπ. Ζ Λίιηαλ 5

6 θαηαιαβαίλεη όηη ν Ρσκαίνο ηεο είλαη ιίγν ηξαθαξηζκέλνο κέζα ζε έλα ηέηνην ρώξν, γη απηό πξνζπαζεί λα ηνλ θάλεη λα ληώζεη άλεηα, λα ραιαξώζεη. Σν ληύζηκό ηνπ είλαη ιίγν θηηζάην, όκσο δελ ηελ λνηάδεη θαζόινπ, αηζζάλεηαη ππέξνρα. Μόιηο θηάλνπλ ζην δσκάηην, παξαγγέιλνπλ ζακπάληα, πίλνπλ κεξηθά πνηεξάθηα γηα λα θύγεη ε ακεραλία ηνπο θη έπεηηα θαηεβαίλνπλ γηα ην δείπλν ζην πνιπηειέζηαην εζηηαηόξην.σν θαγεηό είλαη πνιύ λόζηηκν θαη πίλνληαο θξαζάθη ε επθνξία αλεβαίλεη ζηα ύςε. Καη νη δύν έρνπλ δαιηζηεί γηα ηα θαιά. Μόιηο θηάλνπλ ζην αζαλζέξ, ηελ παίξλεη αγθαιηά. Αδηαθνξνύλ αλ ηνπο θνηηάδνπλ. ην δσκάηην μαπιώλνπλ ζην θξεβάηη κε ην λεξόζηξσκα θη είλαη αζηείν έηζη όπσο ηα ζώκαηά ηνπο ρνξνπεδνύλ πάλσ ζε απηό ην λεξνπιηαζκέλν ζηξώκα. Ξεθαξδίδνληαη ζηα γέιηα. Σν πξσί παίξλνπλ έλα πινύζην πξσηλό. - επραξηζηώ γηα ηελ σξαία βξαδηά πνπ πεξάζακε, ζα κνπ κείλεη αμέραζηε, παίξλεη ηελ πξσηνβνπιία λα εθθξάζεη ηελ επραξίζηεζή ηνπ εθείλνο. -Κη εκέλα. -Αιήζεηα, πόζεο θνξέο έρεηο εξσηεπζεί; -Δ, δελ έρσ θάλεη ηελ θαξδηά κνπ θη αγθηλάξα. -Δληάμεη, δελ είρεο αξθεηνύο άληξεο αιιά δελ ήζνπλα κε έλα κόλν, έηζη δελ είλαη, επηκέλεη. -Ναη, αιιά δελ κνπ αξέζεη λα ζπδεηώ γη απηά. -Ση ώξα λα ζνπ ηειεθσλήζσ αύξην; -Ό,ηη ώξα ζέιεηο. Ή ζην έλα λνύκεξν ή ζην άιιν. Ξέξεηο, έρσ δύν θηλεηά. Σώξα ζα κε ξσηήζεηο γηαηί δύν. ην έλα ιακβάλσ θαη ζηέιλσ κελύκαηα θαη από ην άιιν ηειεθσλώ κόλν. Μάηζα, κνύηζα, κάηζα, κνύηζα, ζηξόπηα, ζηξόπηα, ζηξόπηα... Όηαλ ζπλέξρεηαη, θνηηάδεη ηελ ζέα από ην παξάζπξό ηεο. Υακνγειάεη κνλνινγώληαο. Με όλερ αςηέρ ηιρ θανηαζιώζειρ πεπνάυ ηην κλιμακηήπιο πιο ανώδςνα. Καλό θάπμακο κι αςηό. Κάζεηαη ζην γξαθείν ηεο κε ην βιέκκα θαξθσκέλν, όζν πην δηαθξηηηθά γίλεηαη, πάλσ ζηνλ δηεπζπληή ηεο, ηνπ νπνίνπ ην γξαθείν βξίζθεηαη αθξηβώο απέλαληί ηεο. Ζ Βίθπ μέξεη όηη έρεη ρηνύκνξ, όηη ηνπ αξέζνπλ ηα κελύκαηα ζην θηλεηό, όηη ζηελ νπζία είλαη έλα παηδί, όηη αζιείηαη - άιισζηε έρεη σξαίν ζώκα -, αληίζεηα κε ηνλ άληξα ηεο ν νπνίνο είλαη βαξύο, παρύο, πιαδαξόο. Σελ έρεη γνεηεύζεη θαη πξνζπαζεί λα ηνλ πιεζηάζεη ρσξίο λα ηελ αληηιεθζνύλ νη ππόινηπνη ζπλάδειθνη. ήκεξα είλαη Σεηάξηε, ν δηεπζπληήο δελ έρεη θζάζεη αθόκε ζην γξαθείν. Όπσο ηνλ πξνζκέλεη νλεηξνπνιεί. Σν πξνεγνύκελν βξάδπ ηεο είραλ ζηείιεη έλα πηθάληηθν κήλπκα ζην θηλεηό ην νπνίν έρεη θπζηθά απνζεθεύζεη. Σεο αξέζεη λα παίδεη κε κελύκαηα όπσο θη απηόο, ν νπνίνο είλαη ηώξα ζθπκκέλνο ζην γξαθείν θη ειέγρεη παξαζηαηηθά κε πξνζνρή. Eίλαη αθνζησκέλνο ζηελ δνπιεηά θαη κάιινλ κπαηιληηζκέλνο. Γλσξίδεη ην λνύκεξν ηνπ θηλεηνύ ηνπ θαη ηνικά. Σνπ ζηέιλεη ην ρηεζηλό 6

7 κήλπκα, κηα αηάθα, θαη είλαη ζίγνπξε όηη ζα ηνλ δξνζίζεη. Πηπ-πηπ ην θηλεηό ηνπ. Έλα ζπγθξαηεκέλν γέιην, κηα ιάκςε ζην πξόζσπό ηνπ θαη ηεο ξίρλεη έλα βιέκκα κε λόεκα. Κνθθηλίδεη, θαηεβάδεη ην θεθάιη ηεο. Πώο πήξε κηα ηέηνηα πξσηνβνπιία; Πηπ-πηπ, ην δηθό ηεο θηλεηό. Tν κήλπκά ζνπ είλαη δξνζηά, ν απέλαληη ζθιάβνο ζνπ ζπλέρηζε. Αρ αλαθνύθηζε. Δπηπρώο δελ ην πήξε ζηξαβά. ήκεξα ζνπ ζηέιλνπλ κελύκαηα νη ςειέο γπλαηθάξεο, αύξην νη θνληέο γπλαηθάξεο! Υα-ρα! Κη άιιν ν ν θη άιιν ν ν, ηελ εθιηπαξεί...κελπκαηηθώο. Σνπ ζηέιλεη άιιν έλα. Πνιινύο ραηξεηηζκνύο από ην club ησλ Υαξσπώλ. Πξόεδξνο: Γνύληη Άιιελ Αληηπξόεδξνο: Πέδξν Αικνδνβάξ. Μέιε: Βίθπ 1, Βίθπ 2, Βίθπ 3. Σελ επόκελε κέξα ηα πξώηα κελύκαηα έξρνληαη από ηνλ Γηάλλε. Σα κεγάια παηδάθηα παίδνπλ ελ ώξα εξγαζίαο θαη ην απνιακβάλνπλ. Γελ αξγεί λα έξζεη ην πξνζδνθώκελν κήλπκα. Πάκε ε ε ε ε γηα νπδάθη ζην δηπιαλό κεδεδνπσιείν κεηά ην ζρόιαζκα; Πάκε ε ε ε. Σν νπδάθη θαηεβαίλεη ζαλ λεξάθη. -ηελ πγεηά καο. -ηελ πγεηά καο. -Γηα πεο κνπ ιίγα ιόγηα γηα ην θιακπ ζνπ, ζέισ πνιύ λα γξαθηώ θη εγώ ζηε Λέζρε ησλ ραξσπώλ. Δίλαη κεγάιε ε εηζθνξά; -Γηα ζέλα ηζάκπα, άκα ζηέιλεηο αηάθεο γηα λα πινπηίδνπκε ην βηβιίν καο. -Πνιύ σξαία, ηη άιιν ζα θάκε εθηόο από... αηάθεο; -Γελ ζέισ ηίπνηε άιιν. Πξνζέρσ ηελ ζηινπέηα κνπ. Δίλαη αζηείν ην ηη πξνζέρσ δειαδή. Κάζε βδνκάδα βάδσ πάλσ ζηελ πόξηα ηνπ ςπγείνπ ραξηάθηα κε δίαηηεο πνπ ζηεξεώλσ κε ηα καγλεηάθηα ζαλ λα απιώλσ ξνύρα. Κάζε πξσί αξρίδσ θάπνηα, ην κεζεκέξη ηε ραιάσ θαη ηελ άιιε κέξα αξρίδσ πάιη κηα άιιε. ην ηέινο ηεο βδνκάδαο, αληί λα έρσ ράζεη, έρσ πάξεη 5 θηιά. -Αρ, εζείο νη γπλαίθεο κε απηέο ηηο δίαηηεο. Κη έρσ παξαηεξήζεη όηη απηέο πνπ θάλνπλ δίαηηα είλαη κηα ραξά. -Αλ ππνλνείο εκέλα, επραξηζηώ γηα ην θνκπιηκέλην, ην παίξλσ γηαηί ην ρξεηάδνκαη, αλαζηελάδεη. ε απηή ηελ ειηθία ην ιίπνο ιεο θαη πξέπεη λα πάεη θάπνπ. Γελ θεύγεη όζε δίαηηα θαη λα θάλεηο, κάιινλ κεηαθηλείηαη. Πεγαίλεη από ηα κπνύηηα ζηε κέζε, από ηε κέζε ζηελ θνηιηά, από ηελ θνηιηά ζηηο γάκπεο, από ηηο γάκπεο ζηνπο αζηξαγάινπο θιπ. Ο Γηάλλεο γειάεη. Παξαηεξεί ην ρέξη ηεο. -Σν δαθηπιίδη πνπ θνξάο ηαηξηάδεη κε ηελ ζαιάηα. Ζ Βίθπ μεθαξδίδεηαη ζηα γέιηα. -Άληε, ζηελ πγεηά καο. -Άληε, ζηελ πγεηά καο. -Μνπ αξέζεηο πνιύ, γηαηί ρακνγειάο. Γη απηό ζα δήζεηο 107 ρξόληα, ηα 7 ρξόληα είλαη ν ηόθνο πνπ βάδσ, ιέεη ν Γηάλλεο. Δθείλε ηελ ζηηγκή ρηππάεη ην θηλεηό ηεο κε ηνλ ήρν happy birthday, happy birthday. -Με κνπ πεηο όηη είλαη ηα γελέζιηά ζνπ ζήκεξα; ηελ ξσηά μαθληαζκέλνο. - Όρη, ην ringtone ηνπ θηλεηνύ κνπ είλαη happy birthday γηαηί γελληέκαη θάζε κέξα. 7

8 Καη πξάγκαηη, ρηππάεη ην θηλεηό ηεο θη έηζη ζπλέξρεηαη. Δίλαη ε κακά ηεο πνπ ηελ ξσηάεη ηη θαγεηό λα θηηάμεη γηα ην κεζεκέξη. Κνηηάδεη πξνο ηνλ θαιό ηεο. Δίλαη ζηελ ζέζε ηνπ ρσκέλνο αλάκεζα ζε ζσξνύο από ραξηηά... Δίλαη εκέξα Σξίηε. Ζ Καίηε, αληί λα δηδάμεη ηζηνξία, ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα, βάδεη ηα παηδηά λα γξάςνπλ έθζεζε. Θέκα: Ζ άλνημε. Γηαηί, κε ηελ παξνπζία ελόο άληξα, έρεη έξζεη ε άλνημε ζηελ δσή ηεο.σα θεθαιάθηα ησλ λεαξώλ καζεηώλ ζθύβνπλ ζηα γξαπηά ηνπο, ε δε θαζεγήηξηα βνπιηάδεη. ζηα όλεηξά ηεο. Ο λεαξόο θαηλνύξγηνο θαζεγεηήο είλαη πνιύ γιπθνύιεο. Όηαλ πξσηνκπήθε ζην γξαθείν θαζεγεηώλ, θάξθσζε ην βιέκκα ηεο πάλσ ηνπ ηόζν έληνλα, πνπ έλησζε ληξνπή. Δίρε γίλεη ην θιηθ. Σεο πήξε ηα κπαιά. Από ηόηε, αξθεηέο θνξέο, ν Κσλζηαληίλνο ηελ πιεζίαζε γηα λα κηιήζνπλ αιιά ρσξίο επηηπρία. Μέρξη ηώξα αληάιιαζζαλ κόλν κηα θαιεκέξα-θαιεζπέξα, θη απηό ληξνπαιά. Κάπνηα κέξα, εληειώο αλεπάληερα, ζην ηέινο ελόο ζπκβνπιίνπ θαζεγεηώλ, ηεο πξνηείλεη λα πάλε ζέαηξν. Δίρε κηα πξόζθιεζε από έλαλ θίιν ηνπ εζνπνηό. -Σν έρεηο δεη; ηε ξσηά κε εκθαλή αγσλία. -Όρη, θέηνο έρσ πάεη ζέαηξν ιίγεο θνξέο. -Κη εγώ. -Θέιεηο λα πάκε καδί; -Ναη...δηζηάδεη ληξνπαιά εθείλε. -Να ζπλαληεζνύκε εδώ, ζηελ είζνδν ηνπ ζρνιείνπ, γύξσ ζηηο 7; -ύκθσλε. ην ζέαηξν, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, ηεο πηάλεη ην ρέξη ηξπθεξά. Ζ Καίηε δελ ην ηξαβά, αθήλεηαη ζην ράδη ηνπ. ηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ παξαθνινπζεί ην έξγν, είλαη αλαζηαησκέλε πνπ ηνλ έρεη δίπια ηεο. ην δηάιεηκκα πεγαίλνπλ ζην θνπαγηέ. Ο Κσλζηαληίλνο θαπλίδεη πνιύ, ζρεδόλ δπν παθέηα ηελ εκέξα. Παξαηεξεί πόζν θνκςόο είλαη, αληίζεηα κε θείλε πνπ δελ πξνζέρεη ην ληύζηκό ηεο θαη δελ ηεο αξέζνπλ νη εηηθέηεο ζηα ξνύρα. Πίλνπλ έλα δεζηό ξόθεκα ζηα γξήγνξα θαη ζπδεηνύλ γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο παηδείαο. Γηαθξίλεη ζ απηόλ ηνλ άλζξσπν κία επξύηεηα πλεύκαηνο, γη απηό θαη ηεο αξέζεη αθόκε πεξηζζόηεξν. ηνλ γπξηζκό, ν Κσλζηαληίλνο ηεο πξνηείλεη λα γπξίζνπλ ηνπο δξόκνπο ηεο Αζήλαο κε ην απηνθίλεην. -Α, πνιύ σξαία ηδέα, ηξειαίλνκαη γηα ηζάξθεο κε ην απηνθίλεην ηα βξάδηα. Με κέηξηα ηαρύηεηα ηξέρνπλ ζην θέληξν ηεο πξσηεύνπζαο. Σα καιιηά ηεο Καίηεο αλεκίδνπλ, όπσο ην αεξάθη κπαίλεη από ην παξάζπξν. -Μνπ αξέζνπλ πνιύ ηα καιιηά ζνπ. Δίζαη πάληα ρηεληζκέλε αρηέληζηε. -Δίλαη αιήζεηα όηη ηα πεξηπνηνύκαη. Δίλαη ην αδύλαην ζεκείν κνπ. -Κη εκέλα κνπ αξέζεη ε γπλαίθα λα είλαη σξαία ρηεληζκέλε, ρσξίο λα είλαη ηππνπνηεκέλν ην ρηέληζκα. -Σα βάθσ θαη πεγαίλσ ζπρλά θνκκσηήξην, γηα λα είκαη εηιηθξηλήο. 8

9 -Γελ ην βαξηέζαη; -Καη ηη λα θάλσ, έρσ αζπξίζεη εδώ θαη ρξόληα. Σνλίδεη ην ρξόληα γηα λα κελ πξνδώζεη ηελ πξαγκαηηθή ηεο ειηθία. Αλ θαη κάιινλ ζα ηελ μέξεη ή ζα ηελ έρεη θαηαιάβεη. Αιιά ε Καίηε έρεη πάληα κηα εκκνλή λα θξύβεη ηα ρξόληα ηεο, όρη πνιιά, κόλν δπν - ηξία ρξόληα. -Σώξα, αλ αξγόηεξα δελ ζα πεγαίλσ ιόγσ γεξνληηθήο αλεκπνξηάο, δελ ην μέξσ. ην θνκκσηήξην πνπ πεγαίλσ, βιέπσ κηα νγδνληάρξνλε λα απαηηεί λα βάςεη ηηο πέληε ηξίρεο ηνπ θεθαιηνύ ηεο ν top θνκκσηήο θαη λα αγσληά γηα ην απνηέιεζκα θαη ηξειαίλνκαη! Έρεη ηέηνηα δηάζεζε ζε απηή ηελ ειηθία κε ην θεθάιη θξαλίν, αληίζεηα κε κέλα πνπ πηζηεύσ όηη ηόηε ζα έρσ παξαηηεζεί θαη ζα πξνζέρσ ηα δηζέγγνλά κνπ. -Μελ είζαη ζίγνπξε γη απηό. Μάιινλ δελ μέξεηο ηηο γπλαίθεο, αλ θαη είζαη γπλαίθα. Δζείο δε θξελάξεηε πνηέ, κόλν ε αξξώζηηα ή ν ζάλαηνο ζαο ζηακαηά. -Θέιεηο λα πεηο όηη είκαζηε θηιάξεζθεο; ηνλ ξσηά ζεαηξηλίζηηθα ζηγκέλε. -Ναη, ρακνγειά εθείλνο. Υαηδεύεη ηα καιιηά ηεο. Πόζν ηεο αξέζεη. Σεο έξρεηαη λα ηξέμεη πην γξήγνξα από ην απηνθίλεην. πλέξρεηαη από ην θνπδνύλη ηνπ δηαιείκκαηνο. Δίλαη ε εηθνζηή θνξά πνπ ην θάλεη απηό. Πξέπεη λα ζηακαηήζεη όια απηά θαη από εδώ θαη πέξα λα δεη κε ζρέδηα θη όρη κε όλεηξα... Όηαλ ε Λόια αθνύεη ηελ θσλή ηνπ ζην ξαδηόθσλν, θάηη παζαίλεη. Κάζε κέξα θαλνλίδεη λα ηειεηώλεη ηηο δνπιεηέο ηεο έγθαηξα, γηα λα αθνύεη ηελ εθπνκπή ηνπ. Πεξηκέλεη λα πηάζεη ηε δνπιεηά πνπ εδώ θαη θαηξό θπλεγά σο ηξαγνπδίζηξηα ζε λπρηεξηλό θέληξν. Μέρξη ηόηε, θάλεη δηάθνξεο άιιεο πξνζσξηλέο δνπιεηέο. Έλα βξάδπ ηελ παίξλεη ν ύπλνο κε ην ξαδηνθσλάθη αγθαιηά θαη βιέπεη ην όλεηξν. Δίλαη άββαην κεζεκέξη. Αθνύεη κνπζηθή θαη βνκβαξδίδεηαη από δηάθνξνπο δηαγσληζκνύο, όπσο έρεη πιένλ θαζηεξσζεί ζηνπο ξαδηνθσληθνύο ζηαζκνύο εδώ θαη θαηξό, δπζηπρώο. Αςηό δε λέγεηαι παδιόθυνο αλλά εςπυπαδιόθυνο με ηα εςπώ πος μοιπάζοςν ζθέπηεηαη. Σν ξαδηόθσλν είλαη ζαλ αιθννιίθη πιένλ γη απηήλ - θαιύηεξα πάλησο από ηελ ηειεόξαζε. Υσξίο κνπζηθή, θαη ηδηαίηεξα ρσξίο ηελ εθπνκπή ηνπ, δελ θάλεη θακηά δνπιεηά. Έλα βξάδπ απνθαζίδεη λα ζεθώζεη ην αθνπζηηθό θαη λα πιεθηξνινγήζεη ηνλ αξηζκό ηεο εθπνκπήο. -Καιεζπέξα ζαο, δεηάηε λα απαληήζνπκε ζηνλ δηαγσληζκό ζαο γηα λα θεξδίζνπκε έλα cd, αιιά θη εγώ από ηελ κεξηά κνπ έρσ έλα θνπίδ γηα εζάο. Αλ μέξεηε πνύ έρσ βάιεη ηελ ζαλίδα, πνπ ςάρλσ εδώ θαη είθνζη ιεπηά, γηα λα θόςσ κηα ζαιάηα, ζα ζαο ζηείισ κηα ζαιάηα. Ο κνπζηθόο παξαγσγόο βάδεη ηα γέιηα. -Πνιύ επραξίζησο λα έξζσ λα ζαο βνεζήζσ ζην ςάμηκν. Μέρξη ηόηε, κήπσο έρεηε ηελ απάληεζε ηνπ θνπηδ; -Όρη δελ ηελ μέξσ, δπζηπρσο. 9

10 -Γελ πεηξάδεη, εγώ ζα ζαο ζηείισ ην cd θη ειάηε ζηελ εθδήισζε ηνπ ζηαζκνύ καο ηελ Πέκπηε λα ην πάξεηε, λα κνπ θέξεηε θαη ηε ζαιάηα. Κη έηζη έγηλε. πλαληήζεθαλ ζηελ θαιιηηερληθή εθδήισζε, ηνλ πιεζίαζε θαη γλσξίζηεθαλ. Έλα κήλα αξγόηεξα ηαμηδεύνπλ γηα Παξίζη, λα παξαθνινπζήζνπλ κηα ζπλαπιία κνληέξλαο κνπζηθήο ζην θέληξν ηεο πόιεο ηνπ έξσηα θαη ηνπ θσηόο. Μεηά ηελ απνγείσζε, θάζνληαη αλαπαπηηθά ζηα θαζίζκαηά ηεο πξώηεο ζέζεο. Φηιηνύληαη, αγθαιηάδνληαη, ηξαγνπδνύλ ρακειόθσλα. -Με ην ηξαγνύδη, νη πόλνη θεύγνπλ θνβηζκέλνη, όπσο κνπ έρεη πεη έλαο γέξνληαο, ιέεη ε Λόια. -νθό, ζθξαγίδεη ηα ιόγηα ηεο κ έλα αθόκε θηιί. Πεηνύλ ζηα ζύλλεθα θαη κεηαθνξηθά θαη θπξηνιεθηηθά. Ζ ραξά ηνπο είλαη ηεξάζηηα. πλερίδνπλ ηα παηρληδίζκαηα, ηα ζαιηαξίζκαηα, ηα ιαιίζκαηα. -Μήπσο θάλνπκε θαζαξία, Μάξηε; -Γελ ελνρινύκε θαλέλα, ηελ θαζεζπράδεη, άζε λα απνιαύζνπκε ην ηαμίδη. -Να ζνπ πσ έλα όλεηξν απαηειό; Θα ήζεια θάπνηε λα άλνηγα έλα καγαδί, λα έπαηδα θηζάξα θαη λα θαινύζα δηαζεκόηεηεο από όινλ ηνλ θόζκν γηα λα παξνπζηάζνπκε καδί πξνγξάκκαηα. -Κη εγώ ζα ήζεια λα κπνξνύζα λα γξάςσ έλα ηξαγνύδη κε αλαθάηεκα Μπεηόβελ, Σζαηθόθζθη, Πξίζιεπ, Μπεηιο θη όηη άιιν πξνθύςεη. Παξαθαιώ, δέζηε ηηο δώλεο ζαο, ζε ιίγε ώξα πξνζγεησλόκαζηε ζην Παξίζη αθνύγεηαη από ην κεγάθσλν. Πώο πέξαζε ε ώξα. Ούηε πνπ ην θαηάιαβαλ. Ξππλάεη πξνζγεησκέλε πάλσ ζην ηξαλδίζηνξ, ζην πξνζθεθάιη ηεο. Γελ αθνύεη κνπζηθή, αιιά θσλέο. Μηιάεη ν κνπζηθόο παξαγσγόο κε κηα γπλαίθα. -Θέισ λα ζαο γλσξίζσ ηελ γπλαίθα ηεο δσήο κνπ, αγαπεηνί κνπ αθξναηέο. εθώλεηαη θαθόθεθε, πάεη ζηελ θνπδίλα θαη ςηινθόβεη ηελ ζαιάηα, γηαηί ζηελ ειηθία ηεο δελ πξέπεη λα ηξώεη ιηπαξά. Σν βνπεηό από ηηο θσλέο ησλ παηδηώλ μερύλεηαη ζε όιε ηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ, ε Αξηάδλε όκσο δελ αθνύεη ηίπνηε. Βξίζθεηαη ζηνλ θόζκν ηεο. Παξαηεξεί ηηο γξήγνξεο θηλήζεηο ηνπ λενθεξκέλνπ ππαιιήινπ ηεο θαληίλαο, ζαπκάδεη ην ζηηβαξό θνξκί ηνπ θαη νλεηξνπνιεί. Σν μελνδνρείν είλαη θηηζκέλν ζην εηδπιιηαθόηεξν κέξνο ηνπ βνπλνύ, κε κηα ππέξνρε ζέα. Όηαλ θηάλνπλ εθεί, ηνπο ππνδέρνληαη θηιόμελα κε έλα πνηήξη δξνζεξό λεξό, θαηεπζείαλ από ηελ πεγή, θαη κε θξπγαληέο αιεηκκέλεο κε ζπηηηθή καξκειάδα. Ση λνζηηκηά, ηη δξνζηά θαη κε έλαλ παηδαξά δίπια ηεο. Σν δσκάηην είλαη ηεξάζηην, δεζηό θαη όκνξθα δηαθνζκεκέλν. Ο Νίθνο είλαη ηόζν επράξηζηνο, ώζηε ζπλέρεηα ηεο κεηαδίδεη ηελ θαιή δηάζεζή ηνπ, θη απηή ηνλ βξίζθεη όιν θαη πεξηζζόηεξν ειθπζηηθό. Μηα όαζε δσήο κεηά από ηόζα ρξόληα κε έλαλ άληξα θαηζνύθε, γθξηληάξε, απαηζηόδνμν. ην δσκάηην, ε Αξηάδλε αδεηάδεη ηα πξάγκαηά ηεο θαη ηα ηνπνζεηεί ζηελ ληνπιάπα. Έλα βηβιίν πέθηεη θάησ καδί κε ην καύξν ζνπηηέλ ηεο. Ο Νίθνο ζθύβεη θαη ηα πηάλεη. Γηαβάδεη ην εμώθπιιν πνπ έρεη ηίηιν Ο δσδεθάινγνο ησλ θιηκαθηεξηαθώλ γπλαηθώλ. 10

11 -Αζηείνο ηίηινο, ζνπ αξέζεη ην δηάβαζκα; ηε ξσηά ρακνγειαζηόο. -Μνπ αξέζεη. Ηδηαίηεξα ηα βξάδηα πξηλ θνηκεζώ, δηαβάδσ δπν-ηξεηο αξάδεο γηα λα κε παίξλεη ν ύπλνο. Αγνξάδσ θηελά κηθξά βηβιία, κε έλα επξώ πνπ ιέεη ν ιόγνο, ώζηε λα κπνξώ λα ηα θξαηώ άλεηα κε ηα δπν κνπ ρέξηα ζην θξεβάηη, λα ηα ηζαιαθώλσ, λα ηα πεηάσ ζην πάησκα, λα ζαιηώλσ ηηο ζειίδεο ηνπο. -Κη απηό ζα ην δηαβάζσ εγώ, ηε δηαθόπηεη. Καη ηεο δείρλεη ην ζνπηηέλ. Ζ Αξηάδλε θνθθηλίδεη. -Απηό δύζθνια δηαβάδεηαη, ηνπ απαληά γηα λα θξύςεη ηελ ακεραλία ηεο. -Θα ην δνύκε, επηκέλεη πνλεξά εθείλνο. Βνπηάεη ηνλ ζηεζόδεζκν από ηα ρέξηα ηνπ θαη ηνλ ρώλεη ζηελ ληνπιάπα. Μα ηώξα ηελ έπηαζαλ νη ληξνπέο!!. -Καηεβαίλσ θάησ θη όηαλ είζαη έηνηκε, έια λα πηνύκε ηνλ θαθέ καο ζηελ δξνζεξή απιή. -Οθ. Ο πεξίπαηνο ζηα κνλνπάηηα κέρξη ην θνληηλό ρσξηό είλαη απνιαπζηηθόο. Αγθαιηαζκέλνη απνιακβάλνπλ ηελ θύζε, ελώ ηα ηηηηβίζκαηα ησλ πνπιηώλ ζπλνδεύνπλ ηελ βόιηα ηνπο θαη ιεηηνπξγνύλ ζαλ κνπζηθή ππόθξνπζε ζηα βήκαηα θαη ηελ ζπδήηεζή ηνπο. Σν βξάδπ, από ηελ βεξαληνύια ηνπ δσκαηίνπ ζαπκάδνπλ ην θεγγάξη κε ηα άζηξα. Eλα παηδί, όπσο ηξέρεη, πέθηεη θαηά ιάζνο πάλσ ηεο, Σν ηξάληαγκα είλαη δπλαηό. Γπζηπρώο δελ ήηαλ ε πηώζε ηνπ θεγγαξηνύ ή αζηεξηνύ θη επηπρώο πνπ έγηλε γηα λα ηελ ζπλεθέξεη, ηελ άκνηξε. Γηαπηζηώλεη κε ιίγε πίθξα όηη νη θαληαζηώζεηο ηεο είλαη πέξα γηα πέξα παιαβέο, όηαλ βιέπεη ηνλ Νίθν λα θιεξηάξεη κε ηελ θαζαξίζηξηα θη όρη κε απηήλ, κηα ζπληεξεηηθή πελεληάξα κε δπν παηδηά. Πήγε θη αγόξαζε ηα πην εληππσζηαθά έπηπια γηα βεξάληα. Έλα θνξκί ζαλ ην δηθό ηεο πξέπεη λα μαπιώλεη ζε αλαπαπηηθέο ζεδινγθ, γηα λα δείρλεη αθόκε σξαηόηεξν, ώζηε λα ηελ πξνζέμεη ν απέλαληη λνηθάξεο γηαηί κάιινλ λνηθάξεο ζα είλαη. Κάζε θνξά πνπ ζπλαληηνύληαη ζηηο βεξάληεο, ζά ζειε λα ηνπ θιείζεη ην κάηη αιιά δηζηάδεη, θη έηζη, αλη απηνύ, θιείλεη ηα κάηηα ηεο θαη απνθνηκηέηαη. Ζ Νηαίδε θνξάεη έλα κπέηκππ ληνι θαη πεγαηλνέξρεηαη από ηελ θνπδίλα ζηελ ηξαπεδαξία, ηξώγνληαο έλα θαξόην θαη πεξηκέλνληαο ηνλ Πέηξν λα βγεη από ηνλ κπάλην γηα λα θάλε. Έρεη καγεηξέςεη ην αγαπεκέλν ηνπ θαγεηό. -Πέηξν, θάλε γξήγνξα γηαηί ζα αξγήζεηο ζην club. -Σειεηώλσ, Νηαίδε Νηαθ. Έηζη ηελ θσλάδεη εδώ θαη θαηξό ηώξα. Ζ Νηαίδε Νηαθ αλνίγεη ην ξαδηόθσλν. Έλαο μέθξελνο ξπζκόο αθνύγεηαη. Υνξεύεη. Ζ κνπζηθή είλαη ζηελ δηαπαζώλ, γη απηό δελ αληηιακβάλεηαη ηνλ Πέηξν πνπ έρεη βγεη από ην κπάλην θαη ηελ ραδεύεη πνπ θνπληέηαη κε ην θαξόην ζην ζηόκα θαη κε ην ζέμη κπέηκππ ληνι. Κη απηή όηαλ ηνλ βιέπεη κε ην άζπξν κπνπξλνύδη κπξνζηά ηεο εθζηαζηάδεηαη. Δίλαη ηόζν ειθπζηηθόο!!!. Σξειαίλεηαη γη απηόλ ηνλ άληξα. Έρεη ζπδήζεη κε δπν-ηξεηο άιινπο ζην παξειζόλ, αιιά απηόο είλαη ην θάηη άιιν. -Δίζαη ν κνλαδηθόο νκνξθνύιεο κπέκπεο-άλδξαο ηνπ θόζκνπ. 11

12 Σνπ ραηδεύεη ην καγνπιάθη θαη θάζνληαη ζην ηξαπέδη. εξβίξεη ζηνλ θαιό ηεο ηελ θαιύηεξε κεξίδα. Γελ έρεη πεξηπνηεζεί ηόζν πνιύ άληξα ζηε δσή ηεο. -Σα θαγεηά ζνπ είλαη πνιύ λόζηηκα, ηελ επηβξαβεύεη κπνπθσκέλνο. -Δκ, κάλα κπξληά έρσ. -ε όια είζαη κπξληά. -Πόηε είλαη ην επόκελν πάξηη, Πέηξν; -Σελ Παξαζθεπή ζε έλα πνιύ ηζηηάην θιακπ. - Να θάλεηο θη έλα πάξηη γηα ηα ΚΑΠΖ ώζηε λα ξζνπλ νη θίιεο κνπ, θαιέ κνπ. Κη έμσ από ην θιακπ λα κνηξάδεηε ραπάθηα γηα ην νπξηθό νμύ θαη ηε ρνιεζηεξίλε θαζώο θαη κπαζηνπλάθηα. Βάδνπλ ηα γέιηα. -Να θάλσ έλα ηέηνην πάξηη θαη ζα ην αθηεξώζσ ζε ζέλα, ηελ πεηξάδεη. -Όρη ζε κέλα, εγώ είκαη κηθξνύια, πξνζπνηείηαη ηε ζηγκέλε κε λάδη. -Καιά, ηόηε ζα ην αθηεξώζσ ζηελ σξαηόηεξε γπλαίθα ηνπ θόζκνπ. -Όιν θνιαθείεο είζαη, γιπθέ κνπ, θαη δελ κνπ αξέζνπλ νη θόιαθεο θαζόινπ. -Έηζη ζε βιέπσ. -Να ζνπ θαζαξίζσ έλα κήιν; Αιιάδεη γξήγνξα ην ζέκα ε Νηαίδε. -Μπα όρη, έρσ ρνξηάζεη. -Ζ αιήζεηα είλαη όηη είλαη πδξνθέθαια, δελ βξήθα κηθξόηεξα. Ξύπλεζε από ηηο ιηγνζηέο ζηάιεο ηεο βξνρήο πνπ έπεζαλ πάλσ ζην πξόζσπό ηεο. Ρίρλεη κηα θξπθή καηηά ζην απέλαληη κπαιθόλη αιιά δελ ηνλ βιέπεη. Μπαίλεη κέζα, θιείλεη ηα παξάζπξα θαη θαηεβάδεη ηα παηδνύξηα. Έξρεηαη θαηαηγίδα. Πώο έβγαιε ην ζπκπέξαζκα, όηη ζα θαζόηαλ εθεί κε ηηο ώξεο λα θνηηάδεη θαη λα ζαπκάδεη κηα ηξειή γεξνληνθόξε. Ση αθειήο πνπ είλαη κεξηθέο θνξέο. Ζ ηδέα λα πξνβιεζεί ε ηαηλία ζηελ αίζνπζα ρνξνύ ήηαλ πνιύ θαιή. ε όινπο άξεζε ν πεξίθεκνο ρνξεπηήο Ρνκαλώθ, ελώ ε Μάγδα ελζνπζηάζηεθε ηόζν, πνπ κεηά ηελ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο όηαλ πεγαίλεη λα γπκλαζηεί ζηελ κπάξα. θαληάδεηαη. Σν Ζξώδεην είλαη θαηάκεζην. Όινη πεξηκέλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπ πην δηάζεκνπ, ηαιαληνύρνπ δεπγαξηνύ ηνπ ζύγρξνλνπ ρνξνύ. Καζώο ε Μάγδα εηνηκάδεηαη κέζα ζην θακαξίλη ηεο, ζπκάηαη ηελ εκέξα πνπ ηεο πξόηεηλε λα ζπλεξγαζηνύλ θη απηή είρε πεηάμεη από ηελ ραξά ηεο. Έλαο ηόζν δηάζεκνο ρνξεπηήο ηελ είρε δηαιέμεη αλάκεζα ζε ηόζεο άιιεο ππνςήθηεο. Δίλαη ζρεδόλ έηνηκε. Σν ηξαθ είλαη κόληκν πξηλ από θάζε παξάζηαζε. Γελ ην έρεη απνβάιεη παξόια ηα ρξόληα πνπ έρνπλ πεξάζεη. Ο θαιόο ηεο Ρνκαλώθ κπαίλεη κέζα. -Δίζαη έηνηκε λα ζθίζνπκε θαη ζήκεξα; -Έηνηκε, έηνηκε. Σα θώηα αλάβνπλ, ε απιαία αλνίγεη. Οη αζηέξεο βάδνπλ ηα δπλαηά ηνπο λα ην επραξηζηήζνπλ. Καη όλησο ηηο δύν επόκελεο ώξεο δίλνπλ έλα ζαπκάζην ξεζηηάι ρνξνύ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο θνηηάδνληαη κε αγάπε. 12

13 Δίλαη αθόκε εξσηεπκέλνη, είλαη ην πην ηαηξηαζηό θαιιηηερληθό δεπγάξη ζηε ζθελή, αιιά θαη ζηελ δσή. Ζ παξάζηαζε ηειεηώλεη θαη ην θνηλό ρεηξνθξνηά θαηελζνπζηαζκέλν. ηε ζπλέρεηα, κηα κηθξή δεμίσζε δίδεηαη ζην θνπαγηέ ηνπ ζεάηξνπ πξνο ηηκήλ ηνπο. Οη δηαθεθξηκέλνη ρνξεπηέο πίλνπλ ζακπάληα καδί κε όινπο ηνπο παξεπξηζθόκελνπο. Ζ επθνξία μερεηιίδεη. -Πξώηε θνξά ζπκβαίλεη λα δαιίδνκαη θαη λα κελ ζέισ λα ρνξέςσ δεηκπέηθηθν αιιά κπαιέην, ιέεη ε Μάγδα. -Ση ιεο ηώξα; -Αιήζεηα, κνπ έξρεηαη λα ρνξέςσ μαλά εδώ θαη ηώξα κπαιέην. Σν θέθη είλαη ιόγσ ηεο δάιεο ηεο επηηπρίαο θαη ηνπ πνηνύ, κελ ηξνκάδεηο. -θέπηνκαη ηελ επόκελε θνξά λα δώζνπκε παξάζηαζε κε θαηλνύξγηα ρνξνγξαθία ελόο πνιιά ππνζρόκελνπ αλεξρόκελνπ ρνξνγξάθνπ γεξκαληθήο θαηαγσγήο. -Γηαηί όρη, θαιέ κνπ, αο πεηξακαηηζηνύκε. -Δ, ζα ην ηνικήζνπκε, Μάγδα. Πηζηεύσ όηη ρσξίο πείξακα ή αλαδήηεζε, θάζε ηέρλε ή επηζηήκε πεζαίλεη. -Ξέξεηο ηη έρσ εμαθξηβώζεη: Δκείο δελ έρνπκε κέζν όξν, ή ζα είκαζηε πνιύ κπξνζηά από ηελ επνρή καο ή πνιύ πίζσ, θαη ηνλ θηιά θεπγαιέα, αιιά ηόζν ηξπθεξά. Ζ Μάγδα θαη ν Ρνκαλώθ ηξηγπξλνύλ αλάκεζα ζηνπο ζαπκαζηέο, δέρνληαη ηα ζπγραξεηήξηά ηνπο, ηα θαιά ηνπο ιόγηα. Δίλαη επηπρηζκέλνη. Εαιίδεηαη θαη πέθηεη από ηελ κπάξα. Αρ, απηή ε δάιε δελ είλαη από ηε ζακπάληα, αιιά από ηελ άζθεζε, ηη θξίκα πλερίδεη ηηο αζθήζεηο ζηελ αίζνπζα, πεξηκέλνληαο ηηο καζήηξηέο γηα ην θαζηεξσκέλν κάζεκα. Παξόιν πνπ έρεη παηήζεη ηα πελήληα, δηδάζθεη αθόκα, γηαηί ν ρνξόο είλαη ην κεγάιν κεξάθη ηεο. Ζ Κιαίξε δνπιεύεη αξθεηή ώξα γηα λα θηηάμεη κηα ζύλζεζε ινπινπδηώλ ε νπνία ζα ηνπνζεηεζεί ζην ηξαπέδη ηνπ δείπλνπ πνπ ζα παξαζέζεη έλαο βηνκήραλνο ζηνπο θαιεζκέλνπο ηνπ από ην εμσηεξηθό. Πξέπεη λα βάιεη ηα δπλαηά ηεο λα δεκηνπξγήζεη θάηη μερσξηζηό. Δλώ εξγάδεηαη, ζην λνπ ηεο ζηξηθνγπξίδεη ν αξρηηέθηνλαο πνπ γλώξηζε ζην ζπίηη ηνπ πινύζηνπ πειάηε ηεο. Κπξηνιεθηηθά ηελ ζάκπσζε. Γελ ζπλεζίδεη λα θνηηάδεη αξηζηεξά θαη δεμηά. ε όιε ηεο ηελ δσή ήηαλ ζπληεξεηηθή, παξά ην κνληέξλν παξνπζηαζηηθό ηεο. Έηζη όπσο δέλεη ηελ αλζνδέζκε θαληάδεηαη. Ζ πξόηαζή ηνπ λα βγνύλε έμσ γηα θαγεηό, γίλεηαη μαθληθά, έλα απόγεπκα. Όηαλ ηεο ην πξνηείλεη, πεηάεη από ηελ ραξά ηεο. Σελ επόκελε κέξα ηξηγπξίδεη ζηα καγαδηά γηα λα βξεη θάηη θαηλνύξγην λα θνξέζεη, αλ θαη δε ιείπεη ηίπνηα από ηελ γθαξληαξόκπα ηεο. Μπαηλνβγαίλεη από ην έλα καγαδί ζην άιιν. Αγρώλεηαη. Γελ ηεο αξέζεη ηίπνηα θη αθόκε πεξηζζόηεξν ην ζώκα ηεο. Σί θπηηαξίηηδα είλαη απηή πνπ έρεη. Θα έθιεηλε ηα κάηηα ηεο κπξνζηά ζηνλ θαζξέθηε ηνπ δνθηκαζηεξίνπ αλ δελ έπξεπε λα πξνβάξεη. Σειηθά δηαιέγεη όηη πην απιό κπνξεί λα θνξέζεη κηα γπλαίθα. 13

14 Γελ έρεη πάεη μαλά ζ απηό ην εζηηαηόξην ηεο πόιεο θη, εθηόο απηνύ, έρεη ηνπιάρηζηνλ είθνζη ρξόληα λα βγεη ξαληεβνύ. Καηά θαηξνύο έρεη πάεη ζε αξθεηά επαγγεικαηηθά γεύκαηα κε ζπλαδέιθνπο, κόλν γηα δνπιεηά όκσο, ηίπνηε άιιν. Από ηελ αγσλία ηεο θηάλεη πξώηε ζην εζηηαηόξην. πάληα είλαη ηόζν ζπλεπήο ζε ξαληεβνύ. Ο κεηξ ηελ ζπλνδεύεη ζην ηξαπέδη πνπ έρεη θξαηήζεη ν Υξηζηόθνξνο, ν νπνίνο δελ αξγεί λα εκθαληζηεί. Δίλαη αξθεηά γνεηεπηηθόο, κάιινλ πξνο ην άζρεκν, θαη θνκςόο παξόια ηα ιίγα παξαπαλίζηα ηνπ θηιά. -Αλ είλαη δπλαηόλ, άξγεζα εγώ πνπ είκαη ηόζν ζπλεπήο ή πεγαίλεη πίζσ ην ξνιόη κνπ; Κνηηάδεη ην ξνιόη ηνπ. -Γελ άξγεζεο, εγώ ήξζα λσξίηεξα. Κάζεηαη. -Έρεηο μαλάξζεη εδώ; -Όρη, πξώηε θνξά. -νπ αξέζεη; -Δίλαη όκνξθα, ρακνγειά ελζνπζηαζκέλε. -Έρεη θαη θαιό θαγεηό, ζα δεηο. Ο ζεξβηηόξνο ηνπο θέξλεη ηνλ θαηάινγν. Ζ Κιαίξε βξίζθεηαη ζε δίιεκκα: Να βγάιεη ηα γπαιηά ηεο πξεζβπσπίαο από ηελ ηζάληα ηεο ή όρη; Αιιά αλ δελ ηα βάιεη πσο ζα δεη; Παίξλεη ηελ απόθαζε λα ηα θνξέζεη, θαη σο ζπλήζσο, ρξεζηκνπνηεί ιίγν ρηνύκνξ γηα λα αηζζαλζεί άλεηα. -Δπηπρώο πνπ έρσ θηηάμεη γπαιηά πνιπεζηηαθά θη έηζη βιέπσ πάλσ, θάησ, δεμηά, αξηζηεξά, κπξνο, πίζσ. -Οπόηε βιέπεηο θη εκέλα από όιεο ηηο πιεπξέο. Πώο είκαη ινηπόλ; ηε ξσηά δήζελ θηιάξεζθα εθείλνο. -Πνιύ σξαίνο. -Καιή ε νκνξθηά, όκσο πξέπεη λα θσλάμνπκε θαη ηνλ ζεξβηηόξν. Ο Υξηζηόθνξνο θαιεί ην γθαξζόλη θαη παξαγγέιλνπλ. -Γελ λνκίδεηο όηη πήξακε αξθεηά πηάηα; -Δίλαη ειαθξηά θαη λόζηηκα ηα θαγεηά εδώ. -Γηα πεο κνπ ηώξα, πώο παο από δνπιεηά: -Αξθεηά θαιά. Μνπ αξέζεη ε δνπιεηά κνπ. Πάληα ήζεια λα γίλσ αξρηηέθηνλαο. -Κη εγώ ήζεια πάληα λα γίλσ δηαθνζκήηξηα, όκσο ηώξα ηειεπηαία έρεη κεησζεί αξθεηά ε δνπιεηά. -Ναη, θαη ζε εκάο ην ίδην. Δληάμεη, ηη λα θάλνπκε, όρη όηη δελ κε λνηάδεη, πάλησο ζπλερίδσ λα δεκηνπξγώ θη αο βγάδσ ιηγόηεξα. -Κη εγώ ην ίδην. -Νά ηα πξώηα πηάηα ήξζαλ θηόιαο. Πηξνύλη, καραίξη, λόζηηκε κπνπθηά, πηξνύλη, καραίξη, λόζηηκε κπνπθηά. Κηλήζεηο γεπζηηθήο απόιαπζεο. -Υξηζηόθνξε, έρσ θάλεη ηε δηαπίζησζε όηη ηα ηειεπηαία ρξόληα ιείπεη από όινπο ηνπο ηνκείο ε θηλέηζα, εζύ ηη γλώκε έρεηο; -Μκ, λαη, δπζηπρώο έηζη είλαη. Βέβαηα,νη Έιιελεο έρνπκε εμεπξσπαηζηεί, αιιά ζέινπκε πνιιή δνπιεηά αθόκε θαη καθάξη λα παίξλνπκε κόλν ηα ζεηηθά ηεο Δπξώπεο. -Ναη, έηζη θαιά ζα ήηαλ, ζπκθσλεί θαη ηζηκπά έλα θαλαπεδάθη ζνισκνύ. -Πόζα παηδηά έρεηο; -Έρσ ηξία πνιύ θαιά παηδηά θη απηό είλαη ζεκαληηθό γηα κέλα θαη γηα ηελ δνπιεηά κνπ. Αλ είρα πξνβιήκαηα δελ ζα κπνξνύζα λα δεκηνπξγήζσ. Με έλα θαθό ζύδπγν δελ είλαη ηόζν κεγάιν ην πξόβιεκα, ρσξίδεηο, ελώ κε θαθά 14

15 παηδηά, ην πξόβιεκα είλαη ηεξάζηην γηαηί ηα παηδηά ζνπ δελ κπνξείο λα ηα ρσξίζεηο. Δζύ πώο θαη δελ παληξεύηεθεο σο ηώξα; Όρη όηη ζε πήξαλε ηα ρξόληα, είζαη ηόζν λένο άιισζηε... -Ήηαλ επηινγή κνπ, θάπνηε ζα γίλεη θη απηό. -Ναη, βέβαηα. Σελ ώξα πνπ ηξώλε ην επηδόξπην, ν Υξηζηόθνξνο παίξλεη θη άιιν επηδόξπην, θάησ από ην ηξαπέδη. Σεο ραηδεύεη ην κπνύηη, όρη όκσο κε ρπδαίν... ηξόπν, έηζη ηεο θαίλεηαη, ίζσο επεηδή ηεο αξέζεη θαη δελ ζέιεη λα παξαδερηεί όηη ηε ρνπθηώλεη. πλέξρεηαη όηαλ αθνύεη κηα αληξηθή θσλή. -Καιεκέξα ζαο. Βιέπεη ηνλ Υξηζηόθνξν κε κία μαλζά ζεά, πηαζκέλνη ρέξη-ρέξη. -Καλημέπα, τιθςπίζει και μονολογεί Η ηέσνη αγαπά ηην ηύση και η ηύση ηην ηέσνη βξίζθνληαο ηα ιόγηα ηνπ Αγάζσλα όηη πξέπεη γηα ηελ πεξίζηαζε. Ση πεξίκελε δειαδή, ν γηάπεο λα έπηαλε ην ρεξάθη κηαο πελεληάξαο, αλ θαη εδώ πνπ ηα ιέκε, δελ είλαη θη άζρεκε γηα ηελ ειηθία ηεο. Σν λνζνθνκείν είλαη καθξηά από ην ζπίηη ηεο Βαζηιηθήο, αιιά απηό δελ ηε λνηάδεη, απνιακβάλεη ηελ δηαδξνκή. Σεο αξέζεη λα νδεγεί όιεο ηηο ώξεο, πξσί, κεζεκέξη, απόγεπκα, βξάδπ. ήκεξα θηάλεη ζηελ δνπιεηά λσξίο γηαηί ε θίλεζε ζηνπο δξόκνπο, παξαδόμσο, ήηαλ αλύπαξθηε. Παξθάξεη θαη πεγαίλεη θαηεπζείαλ, ζρεδόλ ηξέρνληαο, ζην θπιηθείν ηνπ λνζνθνκείνπ, γηαηί δελ έρεη πηεη αθόκα ηνλ πξώην ηεο θαθέ. ην ηέινο ηνπ δηαδξόκνπ, ζθνληάθηεη πάλσ ηνπ θαη.θνπληώλεη, μαλάβεη, δηεγείξεηαη. Απηό ζπκβαίλεη θάζε θνξά πνπ ηνλ βιέπεη. Δθείλνο όκσο, πάληα είλαη βηαζηηθόο. Πίλεη γξήγνξα-γξήγνξα ηνλ θαθέ ηνπ θαη θεύγεη. Δίλαη ν θαηλνύξγηνο λνζνθόκνο, ν σηήξεο. Αρ, πόζν ηεο αξέζεη!! Πόζνο πόζνο, κόλν απηό αηζζάλεηαη λα ηελ πιεκκπξίδεη θάζε θνξά πνπ ηα βιέκκαηά ηνπο δηαζηαπξώλνληαη. Πάλησο δελ ηεο ιείπεη ην ζεμ θαη απνξεί πώο θάλεη ηέηνηεο ζθέςεηο. Σξία πξάγκαηα ηελ ελζνπζηάδνπλ ζηελ δσή: ε ηξπθεξόηεηα, ην ρηνύκνξ θαη ε γνεηεία. Σα ηξία θνξπθαία, όπσο ιέεη, θαη απνξεί ηώξα πσο παξαζύξεηαη ζε εμάξζεηο, εμάςεηο, δηεγέξζεηο, μαλάκκαηα, αλαςνθνθθηλίζκαηα θαη ηα ζπλαθή. ην θπιηθείν είλαη κόλε ηεο, νη ζπλάδειθνη δελ έρνπλ εκθαληζηεί αθόκε θη έηζη όπσο ξνπθάεη απνιαπζηηθά ηνλ θαπνπηζίλν ζπλνδεπόκελν κε ην ζνθνιαηέλην θξνπαζάλ, ζε απόιπηε εξεκία νλεηξνπνιεί. Δίλαη ηξεηο ην πξσί. Μόιηο έρεη ηειεηώζεη κία επέκβαζε θαη είλαη ζρεδόλ εμνπζελσκέλε. Οη ππόινηπνη ζπλάδειθνη έρνπλ θύγεη. Βγάδεη ηελ ζηνιή ηνπ ρεηξνπξγείνπ θη εηνηκάδεηαη λα θύγεη, όηαλ εκθαλίδεηαη ην πξόζσπν ηνπ σηήξε ζην ηεξάζηην ηδάκη ηνπ παξαζύξνπ λα ηελ παξαηεξεί έληνλα θαη αδηάθξηηα. Φνπληώλεη. Ο λνζνθόκνο αλνίγεη ηελ πόξηα ρσξίο λα ζθεθηεί, κπαίλεη κέζα ρσξίο λα ξσηήζεη, ηελ πιεζηάδεη ρσξίο λα δηζηάζεη, ηελ αξπάδεη από ηελ κέζε θαη ηελ θηιά παξάθνξα, ρσξίο λα ληξαπεί. Ζ Βαζηιθή, αλ θαη ρακέλε ζηηο ζθέςεηο ηεο, δελ αληηζηέθεηαη δηόινπ. Σελ θηιά μαλά θαη μαλά κε 15

16 ην ίδην πάζνο. Σα πόδηα ηεο αξρίδνπλ λα ηξέκνπλ, κόιηο πνπ ζηέθεηαη όξζηα. Σεο μεθνπκπώλεη ηελ κπινύδα θαη θηιάεη ηα ζηήζε ηεο. Γεύεηαη ηα θηιηά ηνπ, ηα ράδηα ηνπ, ηα ρνπθηώκαηά ηνπ θαη ηξειαίλεηαη. Ο σηήξεο ηελ αλεβάδεη ζην θξεβάηη ηνπ ρεηξνπξγείνπ, θαηεβάδεη ηελ θνύζηα θαη ηελ γπξίδεη κπξνύκπηα. Ωζηόζν, θάπνηα ζηηγκή, ζθέπηεηαη ηνλ πηζηλό ηεο. Γηαηί πάληα ηελ απαζρνινύζε πόζν ζηεηόο είλαη θαη εηδηθόηεξα ην θαινθαίξη όηαλ βιέπεη ζηνπο δξόκνπο απηέο ηηο θσιναθίζεο γηα αδπλάηηζκα, ηξέκεη γηα ηελ εκθάληζε ηνπ δηθνύ...ηεο θώινπ ζηηο παξαιίεο. Σώξα όκσο ηξέκεη, όρη επεηδή είλαη ζε κηα παξαιία θαη ηελ βιέπνπλ αιιά ζηελ αγθαιηά ηνπ. Γελ ηε λνηάδεη ε θαηαζθεπή ησλ γινπηώλ ηεο - αο είλαη όπσο είλαη, βξε παηδί κνπ, ζθνηνύξα ηεο - θαη είλαη αθόκε πην πεξίεξγν πνπ δελ ηε λνηάδεη θαζόινπ κήπσο θάπνηνο κπεη κέζα απξνεηδνπνίεηα. Σξίδεη ην θξεβάηη ηνπ ρεηξνπξγείνπ θη εθείλε ράλεη ζρεδόλ ηηο αηζζήζεηο ηεο. Σέηνηα εδνλή δελ ηελ είρε μαλαγλσξίζεη ή δε ζπκάηαη πόηε ήηαλ ε ηειεπηαία θνξά πνπ ηεο ζπλέβε θάηη ηέηνην. Όηαλ ζπλέξρεηαη, βιέπεη ηνλ κπάξκαλ δίπια ηεο λα ηελ θνηηάδεη κε απνξία, έηνηκν λα ηεο πξνζθέξεη ηηο πξώηεο βνήζεηεο. Κνθθηλίδεη. Ο θαθέο έρεη θξπώζεη, παξαγγέιλεη έλαλ άιινλ, Irish coffee κε κπόιηθν πνηό, γηα λα έξζεη ζηα ζπγθαιά ηεο θαη λα ηειεθσλήζεη ζηα παηδηά ηεο γηα λα ηα μππλήζεη λα πάλε ζην παλεπηζηήκην. Όιεο καδί αλαθσλνύλ ηα δηθά ηνπο δήησ: ζήτω ε δσή πνπ δήζακε, ζήτω ηα παηδηά καο, ζήτω νη άζπξεο ηξίρεο, ζήτω νη εκπεηξίεο, ζήτω νη ξπηίδεο, ζήτω ε θπηηαξίηηδα, ζήτω νη ζαθνύιεο ησλ καηηώλ καο, ζήτω όιεο νη αγάπεο ηεο δσήο καο, ζήτω ηα δήησ καο. 16

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΝΟΣΑΛΓΙΚΕ ΙΣΟΡΙΕ ΛΑΡΙΑ 2015 Άγγεινο Μαλνπζόπνπινο, Λάξηζα 2015 Φσηνγξαθία εμσθύιινπ: Ειεάλλα Κνύλνππα Η ζπιινγή θεηκέλσλ Ο πόνος της επιστρουής

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012

Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012 Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012 Καιεκέξα, ζπγθεληξσζήθακε ζήκεξα εδώ γηα λα ζπδεηήζνπκε θαη λα αληαιιάμνπκε απόςεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ ηεο ηνκενπνίεζεο, ηα πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 ΑΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 -Κύξηε Μσξόγηαλλε, Πνπ νθείιεηαη ην άγρνο ησλ παηδηώλ ζηηο εμεηάζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ Γεληθό Λύθεην Δπδήινπ Ηθαξίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σχολικό ζτοσ: 2012-2013, β τετράμθνο Ερευνθτικι Εργαςία: «Από το αμπέλι ςτο κραςί και ςτα προιόντα τουσ» Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ 0 Μαζεηέο: Άληα Γεκίλε Γηάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ «ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ ΚΖΝΗΚΟ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗ ΣΡΔΗ ΠΡΑΞΔΗ Ζ θεληξηθή πιαηεία ηεο Άξηαο. Μπξνζηά θαη δεμηά ην αξρνληηθφ ηνπ Καζηέινπ. Φαίλεηαη ην εζσηεξηθφ ηνπ. Γίπαην. Ζ είζνδνο ηνπ ηζνγείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 1. Πεξηγξάςηε ηελ αηκόζθαηξα ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ. Τη κέζα ρξεζηκνπνηεί ε ζπγγξαθέαο γηα λα δεκηνπξγήζεη απηή ηελ αηκόζθαηξα; 2. Πεξηγξάςηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, άθνπζα κε πξνζνρή ην ζπλάδειθν ν νπνίνο κφιηο θαηήιζε ηνπ Βήκαηνο θαη νκνινγψ φηη εληππσζηάζηεθα. Άθνπζα θαη αξρήλ ηελ επθνιία κε ηελ νπνία έλαο κεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία

Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΡΗΚΔΤΣΙΚΑ ΦΙΛΟΟΦΙΚΑ 1.1 Έλαο λαόο πνπ είναι ηεξόο δεν θέλει

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Παξαζέησ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα, πνπ ιέγνληαλ ζην γάκν ζην ρσξηό, θαη κάιηζηα κε ηε ζεηξά πνπ ηξαγνπδηόληαλ ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο γακήιηαο πνκπήο θαη ην βξάδπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο (πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δκπνξίνπ θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΔΔΔ)) Βεβαίσο, πξέπεη λα εθδίδνληαη απνδείμεηο, βεβαίσο πξέπεη λα θόβνληαη απνδείμεηο, δώζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ

Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ 1 Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ Πόηε πόηε ζπκάκαη ηνλ θηιόινγό καο ζην Γπκλάζην. Πνιύ επέκελε, ν θαιόο καο ν θαζεγεηήο, ζηελ παξήρεζε ηνπ «Σαπ». Γελ ζηακαηνύζε λα ηε ιέεη θάζε θνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη Πρόζωπα Η Γεωργία Ο Νίκος Ο Μπάρμαν 1 Μονόπρακηο Έλα κηθξό θαθέ κπαξ Η δηαθόζκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ Η εργαςία μου πάνω ςτο project που ςτόχο ζχει την παρουςίαςη τραγουδιών και ποιημάτων που ζχουν αναφορά ςτο φεγγάρι. Νικόλαοσ αββίδησ ΦΕΓΓΑΡΙ

ΑΠΟΠΑΜΑ Η εργαςία μου πάνω ςτο project που ςτόχο ζχει την παρουςίαςη τραγουδιών και ποιημάτων που ζχουν αναφορά ςτο φεγγάρι. Νικόλαοσ αββίδησ ΦΕΓΓΑΡΙ ΑΠΟΠΑΜΑ Η εργαςία μου πάνω ςτο project που ςτόχο ζχει την παρουςίαςη τραγουδιών και ποιημάτων που ζχουν αναφορά ςτο φεγγάρι Νικόλαοσ αββίδησ ΦΕΓΓΑΡΙ Φεγγάξη ηίρνη-μνπζηθή: Μίθεο Θενδσξάθεο Σν θεγγάξη θάλεη

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ

Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ i) Ειζαγωγή Ζ θαηαηνπηζηηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε ηζηνξηθν-ζενινγηθή εηζήγεζε ηνπ Αγίνπ Μεζζελίαο δηεπθνιύλεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ δηθνύ κνπ ζέκαηνο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ 2012-2013 ΛΣΘΞΚΞΓΘΑ Γθνπληή Βαζηιηθή Γθνπληή Καιίλα Μπαζδέθε Δύε Μπέιινπ Αιεμάλδξα Οη πάληα ρηνλνζθέπαζηεο, κεγαινπξεπείο θνξπθέο ηνπ Οιύκπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, απ φπνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού)

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Έρνπκε θηάζεη λα ιέκε ζηηο κέξεο καο, φηη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παηδηνχ, ζηελ δσή ησλ παηδηψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δελ είλαη θάηη πνπ έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο...

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... Πεξηερόκελα Πξόινγνο.......3 Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 7 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε ζαζηηζκέλνη, γηαηί δελ κπνξνχκε λα ηα θαηαλνήζνπκε.

Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε ζαζηηζκέλνη, γηαηί δελ κπνξνχκε λα ηα θαηαλνήζνπκε. ΔΝΔΔΠΗΘΔ ΟΜΗΛΗΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ Γ.. ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ 20 Ζο ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2010 4 ν κέξνο «Σν παξφλ θαη ην κέιινλ ηνπ θιάδνπ καο» Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε

Διαβάστε περισσότερα

Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν

Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν ΦΑΛΟΤΝ ΝΣΑΦΑ Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί 1 2 Λνπλ Γηνύ 1 Ο Νηάθα είλαη ε ζνθία ηνπ Γεκηνπξγνύ. Δίλαη ην ζεκέιην ηεο δεκηνπξγίαο, απηό πάλσ ζην νπνίν είλαη ρηηζκέλνη νη

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ.

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ. Με κεγάιε ραξά βξίζθνκαη θαη πάιη ζηε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο. Ζ παξνπζία κνπ εδψ είλαη νπζηαζηηθή. Βξίζθνκαη απέλαληί ζαο γηα λα πσ αιήζεηεο θαη λα δεζκεπηψ απέλαληί ζηνλ Διιεληθφ ιαφ, ζ έλα ζρέδην

Διαβάστε περισσότερα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Οη πξώηνη ησλ πξώησλ εμεγνύλ ηνλ ηξόπν πνπ θέξδηζαλ ηε κάρε Βγήθαλ ληθεηέο από ηελ πξώηε κεγάιε «κάρε» πνπ θιήζεθαλ λα δώζνπλ ζηε δσή ηνπο Ο ιόγνο γηα ηνπο αξηζηνύρνπο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΜΑΜΑΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ Σηνπο Φαηξεηηζκνύο ηεο Παλαγίαο παξαηεξνύκε λα πεξηγξάθεηαη ν επαγγειηζκόο ηεο Θενηόθνπ αιιά θαη νη επαγγειηζκνί άιισλ αηόκσλ. Σπλνιηθά ζηηο δύν πξώηεο ζηάζεηο ησλ Φαηξεηηζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη...

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη... -... Η αγαλαθηεζε πξνρζεο κε ηελ εγθπκνζπλε ηεο αδειθεο κνπ... Σεκεξα κνπ εηλαη κηιηα καθξηα... Δγηλε κηα ιεμε... Γελ μεξσ πνπ αλεθεη, ζε πνην θνπηαθη λα ην βαισ, πνηνο ν ινγνο... - Τα ινγηα ζαο, πξεπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Σδαθ Νίθνιζνλ (ζει. 2) Καιεηδνζθόπην (ζει. 6) Χαιαξά (ζει. 7)

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Σδαθ Νίθνιζνλ (ζει. 2) Καιεηδνζθόπην (ζει. 6) Χαιαξά (ζει. 7) ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΔ.Λ. Οξεζηηάδαο - Γεθέκβξηνο 2014 - Φύιιν 8 ν Σηκή 1 Χξηζηνύγελλα ζα πεη... αγάπε! «Η πξαγκαηηθή θηιαλζξσπία, ε κε πξνζπνηεηή, ε κε ππνθξηηηθή, αζθείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα»

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 Με έκπλεπζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Αλδξίηζαηλαο Ν. Ζιείαο, γλσζηφ σο «πέηξηλε πνιηηεία», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Μέζν κεηαθνξάο απνηειεί νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο 1 Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο Πεξηερόκελα 1. Τν νινθαύησκα ηεο δηαθπιηθήο επηθνηλσλίαο. 2. Ο ξόινο ηνπ ςεύδνπο

Διαβάστε περισσότερα

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Δηζαγσγηθά Η θνηλσληθή δηακεζνιάβεζε είλαη κηα δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη.

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Ο θζόλνο είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα γηα θάηη πνπ ην άηνκν δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ»

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΝΑΣΙΟΠΟΤΛΟΤ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ:ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Η ΑΝΣΘΚΑΠΘΣΑΛΘΣΘΚΗ ΑΝΑΤΝΘΕΗ είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος του Θόδωρου

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1945 Σν 1960 ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1998 Σν 2008 Θ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Μζχρι τθν απελευκζρωςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.eu Θήβα, 12-6-2015 ΕΝΣΤΑΣΗ Ππορ: Επηηξνπή ηνπ ππ αξηζ. 10238 ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Γ. νισκόο πξνζπάζεζε κέζσ ηεο πνίεζήο ηνπ λα εθθξάζεη ηελ ειιεληθή ςπρή ζε όιεο ηεο ηηο

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ Πηπρηαθή Δξγαζία Δξκελεία εηζκηθώλ Γεδνκέλσλ θαη Χξήζε Λνγηζκηθνύ πνπδαζηήο: Μηραήι Αλ. εβαζηεηάδεο Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Η Παηδεία πεξηκέλεη ηνλ νξακαηηζηή ηεο

Η Παηδεία πεξηκέλεη ηνλ νξακαηηζηή ηεο 1 Η Παηδεία πεξηκέλεη ηνλ νξακαηηζηή ηεο Ο θαζεγεηήο Γηώξγνο Γξακκαηηθάθεο, ζε κηα εθ βαζέσλ ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ «Κ», κηιάεη γηα ηε ρξφληα θξίζε ζηελ Αλψηαηε Παηδεία ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ 16-07-06 Φνηηεηηθέο θηλεηνπνηήζεηο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΚΑΡΟΤΑΓΔ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟ ην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο ζηαδηνδξνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΗΣΟΡΟΤΗ...ΑΡΗΣΟΓΖΜΟΝ ΣΟΝ ΖΛΔΗΟΝ, Ω ΑΠΟ ΔΗΚΟΣΖ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΟ ΖΡΞΑΝΣΟ ΟΗ ΑΘΛΖΣΑΗ ΑΝΑΓΡΑΦΔΘΑΗ ΝΗΚΖΦΟΡΟΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΖ...ΟΤΓΔΗ ΑΝΔΓΡΑΦΖ..ΣΖι ΓΔ 28η ΣΑΓΗΟΝ ΝΗΚΩΝ ΚΟΡΟΗΒΟ ΖΛΔΗΟ ΑΝΔΓΡΑΦΖ ΠΡΩΣΟ [Δπζέβηνο,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1]

Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1] Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1] Γ. Γ. Υξεζηάθεο Μέξνο Α Ζ αιήζεηα ηνπ παξακπζηνύ, δειαδή: Ο ΓΑΜΟ Ο Μύινο θαη ν Μύζνο ζην Λαζίζη ηελ ίδηα αιήζεηα ιέλε. Ο Μύζνο ιέεη πσο ν ρξόλνο γθξεκίζηεθε από ηε δσή, ν Κξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής Διαφορετική άποψη Ζώντας με δυσκολίες στην Αισθητηριακή Επεξεργασία. Ζώντας με διαφορετική αντίληψη του κόσμου μας. 50 συχνές διαφωνίες του παιδιού με δυσκολίες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ 37 ου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ 37 ου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ 37 ου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΛΑΣΑΝΗΑ ΥΑΝΗΧΝ - 27 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2009 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Η Φόνιζζα είλαη λνπβέια ηνπ ζπγγξαθέα Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Πξόθεηηαη γηα ην δεύηεξν ζπγγξαθηθό έξγν ηνπ θαη ζεσξείηαη έλα από ηα θνξπθαία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Είλαη γξακκέλν ζηελ θαζαξεύνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Pijwm ǹte `tta[ic ǹte pian]a]fǹni ` mkau \

Pijwm ǹte `tta[ic ǹte pian]a]fǹni ` mkau \ Ζ Αηγππηηαθή ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα بطسيسكية االقباط االزثوذوكس كنيسة القديسة العرزاء مسيم و القديس مازمسقس السسول باليونان تستيب اسبوع االالم Pijwm ǹte `tta[ic

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο Γεσπνληθό Σρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Δπέλδπζε ζηελ Απηνδηνίθεζε κε επαλαιεηηνπξγία γξαθείνπ ΔΔΣΑΑ παξάιιεια κε ηελ έλαξμε κεηαπηπρηαθνύ ηκήκαηνο γηα ΣΑ

Δπέλδπζε ζηελ Απηνδηνίθεζε κε επαλαιεηηνπξγία γξαθείνπ ΔΔΣΑΑ παξάιιεια κε ηελ έλαξμε κεηαπηπρηαθνύ ηκήκαηνο γηα ΣΑ Δθεκεξίδα ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΒΗΜΑ Δπέλδπζε ζηελ Απηνδηνίθεζε κε επαλαιεηηνπξγία γξαθείνπ ΔΔΣΑΑ παξάιιεια κε ηελ έλαξμε κεηαπηπρηαθνύ ηκήκαηνο γηα ΣΑ Σημ επαμαλειςξσογία ςξσ γοατείξσ ςηπ Δλλημικήπ Δςαιοείαπ Σξπικήπ

Διαβάστε περισσότερα

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΘΚΑΘΑ 2012 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Μέζα από ηελ αξραία ειιεληθή ηζηνξία θαη κπζνινγία κπνξνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΙ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ;

ΓΙΑΣΙ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ; 1 Ανδπέαρ Νικολάος Δρ. PhD Φυσιοπαθητικές Επιστήμες Υγείας Γιεςθςνηήρ Νέο-Ιπποκπαηικήρ σολήρ Κύππος (CNM Franchised Training Diploma Courses. 27 Υπόνια- Θεωπία, Ππάξη & Γιδακηική-Αποηελεζμαηικόηηηα και

Διαβάστε περισσότερα

(Πιάησλνο Πξσηαγόξαο, 322 Α -323 Α ) πεηδὴ δὲ ὁ ἄλζξσπνο ζείαο κεηέζρε κνίξαο, πξῶηνλ κὲλ δηὰ ηὴλ ηνῦ ζενῦ

(Πιάησλνο Πξσηαγόξαο, 322 Α -323 Α ) πεηδὴ δὲ ὁ ἄλζξσπνο ζείαο κεηέζρε κνίξαο, πξῶηνλ κὲλ δηὰ ηὴλ ηνῦ ζενῦ ΠΡΟΣΤΠΟ ΘΕΩΡΗΣΘΚΟ ΦΡΟΝΣΘΣΗΡΘΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΑΣΑ 2012-2013 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΞΔΣΑΖ: ΣΡΔΗ (3) ΩΡΔ Α. ΓΗΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΗΜΔΝΟ ΔΚΦΩΝΖΔΗ (Πιάησλνο

Διαβάστε περισσότερα

EUROJUSTIS ππόδεηγκα έξεπλαο GREEK

EUROJUSTIS ππόδεηγκα έξεπλαο GREEK EUROJUSTIS ππόδεηγκα έξεπλαο GREEK Δξ. Θέκαηα πγθεληξσηη θόο αξηζκόο εξσηήζεσλ Α1 Α10 Μέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 10 Β1 Β43 Αληηιήςεηο γεηηφλσλ, πξνβιεκαηηζκνί γηα ηηο ζρέζεηο θαη θφβνο 53 εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!!

Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!! Ινύιηνο, 2007 Εθεκεξίδα VΙΙ Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!! 1 Παγσηό: πνιύηηκε δεκηνπξγία! Καη ζε πνηνλ δελ αξέζεη!!! Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ -ΑΝΔΝΣΑΥΣΟΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΟΗ Π.Δ. Ν. Ηωαννίνων Εδώ ξανά και κλίκερ ή κλικάζονηερ, γλςκάζονηερ, ο σιλιοζηόρ με ζθπαγιζμένα σείλη δισαλωηόρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο Σηόρνη θαη Επηζεκάλζεηο θάζε θάζεο Τεο πηεξόξξνηαο Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο Η πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή Η ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο Ομιλία Σηην εκδήλωζη ηηρ 13 ηρ Αςγούζηος 2000 ζηο Μέζα Λαζύθι Οποπεδίος, με θέμα «Ιωάννηρ Γεωπ. Μακπάκηρ, ξςλόγλςπηηρ. Η καλλιηεσνική κληπονομιά ηων νιηαδώπων (ξςλόγλςπηων) ζηο Οποπέδιο Λαζςθίος» Ο ηόπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ Γηνξηζκνί ζπγγελώλ Γεληθόο γξακκαηέαο Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ πξνζειήθζε ν α' μάδεξθνο ηνπ Αιέμε Σζίπξα, Γηώξγνο Σζίπξαο, πηόο ηνπ αδεξθνύ ηνπ παηέξα ηνπ πξσζππνπξγνύ, ν νπνίνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΘΔΜΑ: «Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε απφ ςπρνινγηθή άπνςε θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιύρξσκα ζπλαηζζήκαηα: ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΖ ΓΗΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Γεκνηηθό Ραδηόθσλν Ησαλλίλσλ

Πνιύρξσκα ζπλαηζζήκαηα: ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΖ ΓΗΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Γεκνηηθό Ραδηόθσλν Ησαλλίλσλ Σκέψεις για ένα ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ Πνιύρξσκα ζπλαηζζήκαηα: ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΖ ΓΗΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Γεκνηηθό Ραδηόθσλν Ησαλλίλσλ Σεηάξηε 17/6/2015 20.00-20.30 Φώηεο Μσξόγηαλλεο ΓΦ-Ση δελ θάλνπκε ζσζηά θαη ελώ πεξηκέλνπκε ην θαινθαίξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΙΖ. 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη:

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΙΖ. 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΖ 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη: Όρη, γηαηί κε ηελ παξακηθξή πηώζε ζα έρεηε ζνβαξέο ζσκαηηθέο θαθώζεηο. Λαη, αιιά κε πξνζνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο 300.000 άηνκα θάλνπλ ζθη θάζε ρξόλν ζηα ειιεληθά ρηνλνδξνκηθά θέληξα. 80.000 από απηά δέρνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παξλαζζνύ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Α.Μ.Θ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Α.Μ.Θ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Α.Μ.Θ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Μελέηη Περιβαλλονηικών Δπιπηώζεφν για εργοζηάζιο παραγφγής ηλεκηρικού ρεύμαηος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Σνισκόο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ Ιηαιία ήξζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί Οη Κηλήζεηο Είλαη ηα πκπιεξωκαηηθά Μέζα γηα λα Φηάζεηε ζηελ Οινθιήξωζε Λη Υνλγθηδί 13 Ννεκβξίνπ 1996 Πεξηερόκελα Κευάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

Ικαπιακά και Φοςπνιώηικα Νέα

Ικαπιακά και Φοςπνιώηικα Νέα Βπηζηξνθή ζηελ αξρηθή ζειίδα Ικαπιακά και Φοςπνιώηικα Νέα Ηιεθηξνληθή πεξηνδηθή έθδνζε αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα ηεο Δπαξρίαο Ιθαξίαο εκείσκα ηεο ζχληαμεο εθδφηεο: Διίαο Γηαλλίξεο Σεχρνο 28 Ενχληνο-Ενχιηνο-Ώχγνπζηνο-επηέκβξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Αθλητική Ψυχολογία: Τα ΔΕΚΑ πιο ςυχνά λάθη πριν από Δ ρ. Ν. Γ ε ω ρ γ ι ά δ η ς ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Αθήνα Αύγοσζηος 2012 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή αλαθνίλωζε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ λόκηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΕΤΡΤΝΗ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΣΩΝ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΜΕΩ ΠΕΛΑΣΟΚΕΝΣΡΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΓΙΑΜΑΝΣΗ ΔΛΔΝΗ (ΜΓΔ-ΟΠ/1212)

Διπλωματική Εργασία: ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΕΤΡΤΝΗ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΣΩΝ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΜΕΩ ΠΕΛΑΣΟΚΕΝΣΡΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΓΙΑΜΑΝΣΗ ΔΛΔΝΗ (ΜΓΔ-ΟΠ/1212) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΒΑ-TOTAL QUALITY MANAGEMENT Διπλωματική Εργασία: ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΕΤΡΤΝΗ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΣΩΝ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΠΡΩΣ : 6483 ΧΑΝΗΑ 18/9/2013. Με εθηίκεζε

ΑΡ.ΠΡΩΣ : 6483 ΧΑΝΗΑ 18/9/2013. Με εθηίκεζε ΑΡ.ΠΡΩΣ : 6483 ΧΑΝΗΑ 18/9/2013 ΠΡΟ : Οκνζπνλδία Δκπνξηθώλ πιιόγωλ Κξήηεο Ο Εκπνξηθόο Σύιινγνο Χαλίωλ απνθάζηζε λα δεηήζεη από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε θαξλανπηάθε Σηαύξν λα κελ ππάξμεη θακία αιιαγή ηνπ ήδε πθηζηάκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

: Α Λπθείνπ : 2011-2012 : Α. : Project

: Α Λπθείνπ : 2011-2012 : Α. : Project 1 : Α Λπθείνπ : 2011-2012 : Α : Project : «Παξαδνζηαθά Καθελεία» : Γεκήηξηνο-Ισάλλεο Καζαξηδηάλ Γεκήηξεο Σζίξνο Ισάλλεο Παπάδνγινπ Κσζηαληίλα Νηέηζηθα 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΘΔΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 4519/4-06 -2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ρν Γεληθό Λνζνθνκείν Σίνπ «Πθπιίηζεην» έρνληαο ππόςε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξφεξα Λνπθία Μπεδέ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξφεξα Λνπθία Μπεδέ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξφεξα Λνπθία Μπεδέ Γιψζζα Σαμίδη ζηνλ θφζκν ηεο γιψζζαο α ηεχρνο / Β Γεκνηηθνχ Γιψζζα Β Γεκνηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα