Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ."

Transcript

1 Με κεγάιε ραξά βξίζθνκαη θαη πάιη ζηε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο. Ζ παξνπζία κνπ εδψ είλαη νπζηαζηηθή. Βξίζθνκαη απέλαληί ζαο γηα λα πσ αιήζεηεο θαη λα δεζκεπηψ απέλαληί ζηνλ Διιεληθφ ιαφ, ζ έλα ζρέδην ειπίδαο, πξννπηηθήο θαη δηθαηνζχλεο γηα ηελ έμνδν απφ ηε θξίζε. Οξίδνληαο ηηο βαζηθέο ζπληεηαγκέλεο ηεο λέαο, κεηακλεκνληαθήο πνξείαο ηνπ ηφπνπ. Γίλνληαο ζπγθεθξηκέλν ξεαιηζηηθφ θαη θνζηνινγεκέλν πξνγξακκαηηθφ πεξηερφκελν ζηηο βαζηθέο αμίεο θαη αξρέο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ ΤΡΗΕΑ: ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ηελ αιιειεγγχε θαη ηελ ηζφηεηα, ζην θξάηνο δηθαίνπ, ηε δηαθάλεηα θαη ηελ αμηνθξαηία, ζηελ νηθνλνκηθή αζθάιεηα θαη ηελ αμηνπξεπή δηαβίσζε φισλ ησλ πνιηηψλ. Φίιεο θαη θίινη, Μαο αθήλεη αδηάθνξνπο ε παιαηνθνκκαηηθή εζηκνηππία ησλ θζηλνπσξηλψλ ππνζρέζεσλ ζηνπο Θεζζαινληθείο, νη νπνίεο μερληνχληαη κφιηο απνγεησζεί ην αεξνπιάλν ηνπ εθάζηνηε Πξσζππνπξγνχ γηα ηελ Αζήλα. Γλσξίδνπκε ηα ρξφληα πξνβιήκαηα απηήο ηεο πφιεο, έρνπκε βαζαληζηεί αξθεηά γηα λα βξνχκε ηηο ιχζεηο ηνπο. Γηα ην πσο ζα απειεπζεξσζεί ε δπλακηθή ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ ηελ πλίγεη ν πδξνθεθαιηζκφο θαη ε εζσζηξέθεηα ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ θαη δηαπιεθφκελνπ θξάηνπο. Γηα ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν πνπ κπνξεί θαη πξέπεη λα αλαιάβεη ζηελ αλαγθαία δηαβαιθαληθή ζπλεξγαζία θαη ηε βαιθαληθή ππαλάπηπμε, ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Πφζν δε κάιινλ ζηηο κέξεο καο, φπνπ ζε έλα πεξηβάιινλ δηεζλνχο αλαζηάησζεο, αβεβαηφηεηαο θαη ξεπζηφηεηαο, έρνπκε αλάγθε ε Θεζζαινλίθε, ε Βφξεηνο Διιάδα λα γίλεη ην επίθεληξν ελφο λένπ πεξηθεξεηαθνχ πφινπ ζπλαλάπηπμεο θαη ζηαζεξφηεηαο, καθξηά απφ ηηο παξσρεκέλεο εζληθηζηηθέο ηδενιεπηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ ηφζν πνιχ ηαιαηπψξεζαλ ηα Βαιθάληα ζην πξφζθαην παξειζφλ. έλα ηέηνην δηεζλή πεξίγπξν, ε Διιάδα κπνξεί θαη πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη σο ππεχζπλε επξσπατθή δχλακε, αιιά κε ξφιν αμηφπηζηνπ ζπλνκηιεηή δηεζλψο. Όρη ηειεπηαίνπ ηξνρνχ ηεο άκαμαο, παξαθνινπζεηή ησλ εμειίμεσλ. Αζθαιψο εληφο ησλ δπλαηνηήησλ ηεο, αιιά κε ηφικε. Υσξίο ζχκπιεγκα πνιηηηθνχ επαξρησηηζκνχ. Μφλν κε ελεξγεηηθή θαη πνιπδηάζηαηε εμσηεξηθή πνιηηηθή ζα κπνξεί λα δηαζθαιίδεη ηα ζπκθέξνληά ηεο. Ξεθεχγνληαο ηφζν απφ ην ξφιν ηνπ ππάθνπνπ καζεηή φζν θαη ηνπ γξακκαηνθνκηζηή ησλ γεξκαληθψλ ζπκθεξφλησλ. Ρφιν πνπ πξφζπκα έρνπλ αλαιάβεη νη θ.θ.ακαξάο θαη Βεληδέινο. Πνπ έθηαζαλ κάιηζηα ζην ζεκείν λα ζπλαηλέζνπλ άθξηηα ζηηο αδηέμνδεο νηθνλνκηθέο θπξψζεηο ελάληηα ζηε Ρσζία, αδηαθνξψληαο γηα ην θφζηνο ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία. 1

2 Δκπιέθνληαο ηε ρψξα, παξά ηε δξακαηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη, ζ έλαλ επηθίλδπλν νηθνλνκηθφ πφιεκν πνπ θέξλεη φιε ηελ Δπξψπε πίζσ ζηελ ςπρξνπνιεκηθή επνρή. Αιιά δελ είλαη κφλν απηφ. Οη θ.θ. ακαξάο θαη Βεληδέινο φρη κφλν δε ινγαξηάδνπλ ην θφζηνο ησλ επηινγψλ ηνπο, αιιά επηκέλνπλ λα αξλνχληαη πεηζκαηηθά λα ππεξαζπηζηνχλ ηα εζληθά καο ζπκθέξνληα ζηα δηεζλή θφξα. Με θνξπθαίν γεγνλφο ηελ αληζηφξεηε ζηάζε ηεο Διιάδαο ζηε θξίζηκε ςεθνθνξία ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ γηα ηε πξνζηαζία ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο θαη ππφζηαζεο ησλ ππεξρξεσκέλσλ θξαηψλ, απφ ηα θνξάθηα ηεο Γηεζλνχο θεξδνζθνπίαο. Δθεί φπνπ απνκνλψζεθε θαλεξά ε Γεξκαλία ηεο θαο Μέξθει. Αιιά θαη εθεί φπνπ ε ππεξρξεσκέλε Διιάδα, ζπληάρζεθε κε ηα ζπκθέξνληα ησλ θεξδνζθφπσλ, απέρνληαο απφ ηε ςεθνθνξία. Μηα ζηάζε πνπ αλαδεηθλχεη ηνλ εζηθφ θαη πνιηηηθφ ακνξαιηζκφ ηεο θπβέξλεζεο ακαξά. Μηαο θπβέξλεζεο πνπ δε ινγνδνηεί, απ φ,ηη θαίλεηαη, ζηνλ Διιεληθφ ιαφ, αιιά ζηα ιφκπη ησλ δαλεηζηψλ θαη ησλ δηεζλψλ θεξδνζθνπηθψλ funds. Δπηηξέςηε κνπ φκσο λα επηζηξέςσ ζηε βαζηθή χιε ηεο ζεκεξηλήο κνπ νκηιίαο πνπ είλαη ε νηθνλνκία θαη ηδηαίηεξα ε δπλαηφηεηα εμφδνπ απφ απηή ηε πξσηνθαλή θξίζε πνπ βηψλεη κε δξακαηηθφ ηξφπν ν ιαφο καο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Μηαο θξίζεο πνπ φρη κφλν δελ απνηειεί παξειζφλ, αιιά είλαη παξνχζα θαη ππνηξνπηάδεη ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ Δπξψπε. Με ηε δηαθνξά φηη ηνπιάρηζηνλ ζηελ Δπξψπε, νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη ην ζπλεηδεηνπνηνχλ θαη θξνχνπλ ην θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ γηα αιιαγή πνιηηηθήο. Γε κηιάλε γηα success story, φπσο εδψ. Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά θηλείηαη κε ηαρχηεηα πξνο ηα πίζσ, ζε κηα Δπξψπε πνπ θάλεη, έζησ θαη δεηιά, βήκαηα πξνο ηα εκπξφο. Γηαηί, επηηέινπο, ζπλεηδεηνπνηεί φηη ε ιηηφηεηα, εθηφο απφ αηειέζθνξε θαη αδηέμνδε ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο, ηψξα απνδεηθλχεηαη θαη επηθίλδπλε. Γηαηί κεηαιιάζζεη ηελ θξίζε, γηα κία αθφκε θνξά: Αξρηθά απφ ρξεκαηνπηζησηηθή ζε δεκνζηνλνκηθή, ζηε ζπλέρεηα απφ δεκνζηνλνκηθή ζε θξίζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, θαη ηψξα ζε αξρφκελε θξίζε απνπιεζσξηζκνχ. Ο απνπιεζσξηζκφο είλαη κία αθφκα πξνβιέςηκε παξελέξγεηα ηεο ιηηφηεηαο, πνπ ζα παξνμχλεη ηα δπζκελή απνηειέζκαηα φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ θάζεσλ ηεο θξίζεο θαη ζα μαλαξίμεη ηελ Δπξψπε ζηελ χθεζε. Ωο αξλεηηθή ζπλέπεηα ηεο δνγκαηηθήο εκκνλήο ηνπ ζηε λενθηιειεχζεξε ιηηφηεηα, ην επξσπατθφ πνιηηηθφ θαηεζηεκέλν ππνρξεψλεηαη ζήκεξα ζε νξηαθέο, αιιά εκθαλείο, αλαπξνζαξκνγέο επηβίσζεο. Αλαγθάδνληαη νη ίδηνη λα πξνθαινχλ ξσγκέο ζην ηείρνο πνπ έρνπλ νξζψζεη, κήπσο θαη πξνιάβνπλ ηα ρεηξφηεξα. Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ. 2

3 Δίλαη έλα βήκα πίζσ απφ ηελ θπξία Μέξθει. Απιψο ηελ αθνινπζεί. πληάζζεηαη κε ηηο δπλάκεηο ηνπ ρζεο πνπ ακχλνληαη. Αληίζεηα, ν ΤΡΗΕΑ είλαη ζεκείν αλαθνξάο ζε φιε ηελ Δπξψπε γηα κηα κεγάιε θαη αλαγθαία αιιαγή ζηξαηεγηθήο. Μαδί καο ζπληάζζνληαη νη δπλάκεηο ηνπ αχξην πνπ, κε αθεηεξία ηνλ πνιχπαζν επξσπατθφ Νφην, ζηαδηαθά θάλνπλ ηελ παξνπζία ηνπο φιν θαη πην πνιχ αηζζεηή. Γίλεηαη, πηα, ζπλείδεζε ζηελ Δπξψπε φηη ν λενθηιειεπζεξηζκφο απέηπρε θαη φηη ν κφλνο ξεαιηζηηθφο δξφκνο γηα ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε είλαη ν πξννδεπηηθφο δξφκνο. Με αιιειεγγχε θαη θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Όρη κε ιηηφηεηα θαη εμνλησηηθά γηα ηηο θνηλσλίεο πξνγξάκκαηα. Ο θίλδπλνο λα μαλαβπζηζηεί ε Δπξψπε ζηελ χθεζε θαη λα εμαγάγεη ηε δηθή ηεο θξίζε ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαζηζηά ηελ άκεζε πνιηηηθή αιιαγή ζηε ρψξα καο θαη ηελ επεξρφκελε εθινγηθή λίθε ηνπ ΤΡΗΕΑ, πξνυπφζεζε θνηλσληθήο ζσηεξίαο γηα ηελ Διιάδα αιιά ηαπηφρξνλα θαη πξφθιεζε γηα ηελ αλαγθαία ζηξνθή ζηελ Δπξψπε. Ζ πξφηαζή καο γηα άκεζν ηεξκαηηζκφ ηεο ιηηφηεηαο θαη ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο δήηεζεο. Οη πξνηάζεηο καο γηα ηελ ακνηβαηνπνίεζε ηνπ ρξένπο θαη γηα έλα γελλαίν επελδπηηθφ παθέην αλαπηπμηαθψλ επελδχζεσλ ζηε πεξηθέξεηα, δελ απνηεινχλ πηα θσλή βνψληνο ζηελ έξεκν. Αιιά ηε κφλε ξεαιηζηηθή πξφηαζε γηα ηε βηψζηκε έμνδν απφ ηελ θξίζε θαη ηε δεκνθξαηηθή αλαζχληαμε ηεο Δπξψπεο. Καη σο εθ ηνχηνπ, απνθηά νινέλα θαη καδηθφηεξν αθξναηήξην. Αγαπεηνί θίινη θαη θίιεο, ηα δπν ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ηηο δξακαηηθέο εθινγέο ηνπ 2012, άιιαμαλ πνιιά. Όρη κφλν ζηελ Διιάδα αιιά παληνχ ζην θφζκν θαη ζηελ Δπξψπε. αο ζπκίδσ φηη: Όηαλ εκείο πξψηνη, πξηλ δπν ρξφληα, πξνηείλακε επξσπατθέο ιχζεηο ζηελ θξίζε, καο απαλαηνχζαλ φηη είκαζηε εθηφο πξαγκαηηθφηεηαο, δηφηη ε Δπξσδψλε δελ είρε ηε ζεζκηθή δπλαηφηεηα γηα θνηλνχο κεραληζκνχο δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο. Σελ απέθηεζε παξαθάκπηνληαο ηνπο ζεζκνχο. Γπζηπρψο, φκσο, ζπλέδεζε απηνχο ηνπο κεραληζκνχο κε Μλεκφληα εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο ζηα θξάηε-κέιε ηεο. Απηφ ήηαλ κηα πνιηηηθή επηινγή. Μηα πνιηηηθή επηινγή πνπ βπζίδεη ηελ Δπξψπε ζηελ χθεζε θαη αλαθπθιψλεη ηε θξίζε. Γηα απηφ θαη κπνξεί θαη πξέπεη λα αιιάμεη, σο απνηέιεζκα κεηαηνπίζεσλ ζηνπο πνιηηηθνχο ζπζρεηηζκνχο. αο ζπκίδσ επίζεο φηη, ζηε ζπλέρεηα, καο είπαλ πσο ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα πξέπεη λα αγνξάδεη κε θεηδψ θξαηηθά νκφινγα ζηε δεπηεξνγελή αγνξά, γηαηί δηαθνξεηηθά απηφ ζα ζπληζηνχζε έκκεζε ρξεκαηνδφηεζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία απαγνξεχεηαη απφ ην Καηαζηαηηθφ ηεο Σξάπεδαο. 3

4 Έσο φηνπ, ην θαινθαίξη ηνπ 2012, ν Μάξην Νηξάγθη αλαθνίλσζε φηη ε Σξάπεδα ζα πξνρσξνχζε ζε απεξηφξηζηεο αγνξέο, κφιηο απηφ θξηλφηαλ αλαγθαίν. ηε ζπλέρεηα, καο είπαλ φηη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα δελ ζα κπνξνχζε λα αθνινπζήζεη ηελ Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα ησλ ΖΠΑ θαη άιιεο θεληξηθέο ηξάπεδεο ζηελ πνιηηηθή ηεο λνκηζκαηηθήο ραιάξσζεο. Μέρξη πνπ, πξφζθαηα, έπεζε θαη απηφ ην θάζηξν ησλ λενθηιειεχζεξσλ ηδενινγεκάησλ, Σψξα πηα ε Δπξψπε ζπδεηά αθφκα θαη ηελ απεπζείαο αγνξά θξαηηθψλ νκνιφγσλ, πνπ απφ ηελ αξρή είρακε ππνζηεξίμεη. Όπσο, επίζεο, ζπδεηά θαη ην ελδερφκελν ηεο επεθηαηηθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο κε ραιάξσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ, γηα επξείαο θιίκαθαο επξσπατθά επελδπηηθά πξνγξάκκαηα θαη φ,ηη άιιν ρξεηαζηεί, γηα λα απνηξαπεί ν απνπιεζσξηζκφο θαη έλα λέν επεηζφδην χθεζεο. Όηαλ εκείο πξνηείλακε απεπζείαο αγνξά θξαηηθψλ νκνιφγσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη επεθηαηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, νη πνιηηηθνί καο αληίπαινη εδψ καο ριεχαδαλ, κέζα ζηελ άγλνηα θαη ην δνγκαηηζκφ ηνπο, φηη δήζελ δηαηππψλακε πξνηάζεηο αληηεπξσπατθέο θαη αλέθηθηεο. ήκεξα νη πξνηάζεηο απηέο είλαη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο ΔΚΣ. Με κφλε δηαθνξά φηη δελ έρεη ζεκαζία κφλν ην ηη θάλεηο αιιά θαη πφηε ην θάλεηο. ήκεξα νη αλαγθαίεο ξσγκέο ζην ηείρνο ηνπ Βεξνιίλνπ πνπ επηρεηξνχληαη απφ ηελ ΔΚΣ κπνξεί λα είλαη πνιχ ιίγεο θαη πνιχ αξγνπνξεκέλεο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Σν αδηέμνδν ηεο ιηηφηεηαο είλαη θπξίσο νξαηφ ζηελ Διιάδα. Καη είλαη αληηιεπηφ ζε φιε ηελ Δπξψπε. Γελ ζθνπεχσ λα ζαο θνπξάζσ κε ηελ απφδεημε ηεο απνηπρίαο ησλ Μλεκνλίσλ. Αλαιχζακε ηελ θαηαζηξνθή, ζε φιεο ηηο ιεπηνκέξεηέο ηεο, πέξζη θαη πξφπεξζη απφ απηφ εδψ ην βήκα. Απηφ πνπ ίζσο αμίδεη λα πξνζηεζεί ζηνπο δείθηεο ηεο θαηαζηξνθή, είλαη ν απνπιεζσξηζκφο. Σν 2013 ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 0,9%, ελψ ην 2014 αλακέλεηαη φηη ζα θηλεζεί ζπμεκέλνο ζην 1,4%. Ο απνπιεζσξηζκφο απεηιεί λα μαλαξίμεη ηε ρψξα καο ζηνλ πάην ηεο χθεζεο πξηλ απηή πξνιάβεη λα βγεη απφ ην πεγάδη. Πξφζζεηε απφδεημε ηεο απνηπρίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο «εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο» ζηελ Διιάδα φηη, δηα ζηφκαηνο Πξσζππνπξγνχ, απφ απηφ εδψ ην βήκα ην πεξαζκέλν άββαην, ε κλεκνληαθή ππεξθνξνιφγεζε ησλ ρακειψλ θαη κεζαίσλ εηζνδεκάησλ, φρη απιψο ζπλερίδεηαη, αιιά εδξαηψλεηαη. Ο θ. ακαξάο κνληκνπνίεζε ην ραξάηζη, κε ηε κνξθή ηνπ ιεγφκελνπ ΔΝΦΗΑ. Μνληκνπνίεζε ηελ «έθηαθηε» εηζθνξά αιιειεγγχεο, φπσο θαη ηελ αχμεζε ζηνλ εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο ζην πεηξέιαην ζέξκαλζεο. 4

5 Τπνζρέζεθε, φκσο, θαη κηα παγθφζκηα πξσηνηππία: Αλάπηπμε ζε ζπλζήθεο δεκνζηνλνκηθήο θαηαζηνιήο, κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά δηαιπκέλε θαη ηηο επελδχζεηο λα απνκεηψλνληαη δηαξθψο. Γηαηί ε απνεπέλδπζε ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία ζπλερίδεηαη. Ο αθαζάξηζηνο ζρεκαηηζκφο παγίνπ θεθαιαίνπ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, απφ 26,7% ην 2007, έρεη θαηξαθπιήζεη ζην 13% ην Καη ζπλερίδεηαη ζην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2014 ε κείσζή ηνπ ζε εηήζηα βάζε, ζε αμία θαη σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ θαηά 0,8%. Έηζη, ινηπφλ, ζην πξψην εμάκελν ην 2014, ε χθεζε ήηαλ 0,7%. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα λα επηηεπρζεί ν θεηηλφο ζηφρνο γηα κεγέζπλζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 0,6%, απαηηείηαη ηα επφκελα δχν ηξίκελα κεγέζπλζε 3,8 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ. Πξάγκα αλέθηθην. Αθφκα, φκσο, θη αλ ν εμσπξαγκαηηθφο απηφο πνζνηηθφο ζηφρνο επνδσλφηαλ, δελ ζα ζπκβάδηδε κε θακία πνηνηηθή κεηαβνιή ζηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία. Γελ ζα άιιαδαλ ζε ηίπνηα νη ζπλζήθεο θαηάξξεπζεο πνπ επηθξαηνχλ ζε θάζε έθθαλζε θαη ζε θάζε ηνκέα ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ νηθνλνκηθή απνδηάξζξσζε θαη ε θνηλσληθή εξήκσζε δελ αιιάδνπλ απφ νξηαθέο κεηαβνιέο ζην πξφζεκν ηνπ ΑΔΠ. Με ηελ πνιηηηθή ησλ θπξίσλ ακαξά θαη Βεληδέινπ, ε Διιάδα είλαη θαηαδηθαζκέλε λα βνινδέξλεη αλάκεζα ζηελ χθεζε θαη ηε ζηαζηκφηεηα, κε ζηαζεξά πςειή αλεξγία θαη αζηαζή θαη ρακειά ακεηβφκελε εξγαζία. Δπηπιένλ, φκσο, ν θ. ακαξάο, δελ ππφζρεηαη κφλν αλάπηπμε ρσξίο επελδχζεηο, αιιά θαη έμνδν απφ ηε θξίζε ρσξίο απνκείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ηεο ρψξαο. Υσξίο θακία αλαθνξά γηα ην ζηφρν αιιά θαη ηελ αμία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ην ρξένο. Δίλαη έλα εχινγν εξψηεκα, βέβαηα, ηη λα ηελ θάλεη ηε ζηξαηεγηθή γηα ηε δηαπξαγκάηεπζε θάπνηνο πνπ δελ έρεη ζθνπφ λα δηαπξαγκαηεπηεί. Γηαηί θαηά θαηξνχο, ζε ζπγρνξδία κε ηνπο δαλεηζηέο, δηαθεξχζζεη φηη ην ρξένο είλαη βηψζηκν. Πξνρζέο κάιηζηα καο είπε φηη πεξηκέλεη λα ηνπ απνλείκνπλ νη δαλεηζηέο θαη πηζηνπνηεηηθφ βησζηκφηεηαο. Ση άιιν ζα αθνχζνπκε; Αλ, φκσο, ν ίδηνο ηζρπξίδεηαη φηη είλαη βηψζηκν ην ρξένο θαη κε ηε βνχια ησλ δαλεηζηψλ, πνπ ηε δηαθεκίδεη κάιηζηα, ηφηε είλαη ζα λα απνδέρεηαη φηη δελ ππάξρεη θαλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο! Ση ζα έιεγε δειαδή ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζηελ αθπξσζείζα ζχζθεςε ηεο Νέαο Τφξθεο; Όηη ην ρξένο είλαη βηψζηκν θαη σο εθ ηνχηνπ ε ζπλάληεζε δελ έρεη αληηθείκελν; Φίιεο θαη θίινη, αο κε γειηφκαζηε. Ο θ. ακαξάο, θνξντδεχεη ηνλ ειιεληθφ ιαφ θαη καδί θαη ηνλ εαπηφ ηνπ. Θα κπνξνχζε θαλείο λα δηαθσκσδήζεη απηή ηε ζηάζε. Σα πξάγκαηα φκσο είλαη πηα πνιχ ζνβαξά γηα λα αζρνινχκαζηε κε ηέηνηνπ επηπέδνπ επηρεηξήκαηα. 5

6 Δίκαζηε ππνρξεσκέλνη λα πνχκε αιήζεηεο ζηνλ ειιεληθφ ιαφ, φζν δπζάξεζηεο θη αλ είλαη. Ο ειιεληθφο ιαφο πξέπεη λα γλσξίδεη ην απηνλφεην: Όηη είλαη αδχλαην ε ρψξα καο λα βγεη απφ ηελ πθεζηαθή θξίζε, λα αλαθάκςεη θαη λα αλαπηπρζεί κε βηψζηκν ηξφπν, φηαλ ππφθεηηαη ζην ζπλδπαζκφ πνιιαπιψλ αξλεηηθψλ παξακέηξσλ: Γεκφζην ρξένο ζρεδφλ δχν θνξέο ην ΑΔΠ, ηδησηηθφο δαλεηζκφο, κε ηε κνξθή νθεηιψλ ζην Γεκφζην, ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ηηο ηξάπεδεο, ίζνο ζρεδφλ κε έλα ΑΔΠ. Καη επηπιένλ κε κλεκνληαθή ππνρξέσζε γηα πιεφλαζκα 10 δηο ην ρξφλν, κφλν γηα ηελ απνπιεξσκή ηφθσλ. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα δελ κπνξεί παξά λα είλαη αξλεηηθφ. Γηαηί σο γλσζηφλ ν θχθινο δε ηεηξαγσλίδεηαη. Απηή ηελ απηνλφεηε αιήζεηα, ηε γλσξίδνπλ θπζηθά θαη νη εηαίξνη καο. Άξα, ε αλαδηάξζξσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ηεο ρψξαο είλαη ζε θάζε πεξίπησζε κηα αλαπφθεπθηε εμέιημε. Σν δεηνχκελν είλαη πσο ζα γίλεη, κε πνηνπο φξνπο ζα ζπλνδεχεηαη θαη ππφ πνηεο πξνυπνζέζεηο. Θα δψζεη πξννπηηθή νπζηαζηηθήο θαη θνηλσληθά βηψζηκεο ιχζεο ή ζα ππνζεθεχζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηε θπξηαξρία ηεο ρψξαο, παξαδίδνληαο ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο καο ζηα ρέξηα ησλ δαλεηζηψλ; Θα γίλεη κε φξνπο πνπ ζα επλννχλ ηελ αλάπηπμε ή κε φξνπο λέσλ ζθιεξψλ κέηξσλ ιηηφηεηαο πνπ ζα κεηαηξέπνπλ ηα κλεκφληα ζε θαζεζηψο θαη ζα βπζίδνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηηο παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ηεο παηξίδαο καο; Απηά είλαη ηα εξσηήκαηα! Γηα απηφ ινηπφλ είλαη θξίζηκν ην πψο ζα πάεη ε Διιάδα λα δηεθδηθήζεη ιχζε βηψζηκε ζην ζέκα ηνπ ρξένπο. Με πνηα ζηξαηεγηθή, κε πνην πνιηηηθφ ζρέδην. Θα πάεη κφλε απέλαληη ζε φινπο ή ζα δηεθδηθήζεη ζπκκαρίεο ζε επξσπατθφ επίπεδν; Ωο νπξαγφο ηεο γεξκαληθήο ζηξαηεγηθήο, ή σο αηρκή ηνπ δφξαηνο γηα ηηο αλαγθαίεο αιιαγέο ζηελ Δπξψπε; Πάγηα ζέζε ηνπ ΤΡΗΕΑ είλαη φηη ε Διιάδα δελ απνηειεί εηδηθή πεξίπησζε θαη ε θξίζε ρξένπο δελ είλαη ειιεληθή αιιά επξσπατθή. Γηα απηφ θαη δεηάκε ηε ζχγθιεζε «Δπξσπατθήο Γηάζθεςεο Υξένπο» γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ππεξρξέσζεο ηεο Δπξσδψλεο. Με ζηφρν κηα ιχζε αλάινγε κε απηήλ πνπ έδσζε ε Γηεζλήο Γηάζθεςε ηνπ Λνλδίλνπ γηα ηελ ίδηα ηε Γεξκαλία. ζρέδην. Ζ δηαπξαγκάηεπζε γηα ηε ιχζε ρξεηάδεηαη ζπγθεθξηκέλν πνιηηηθφ Πξνυπνζέηεη αλ κε ηη άιιν - δηαθσλία γηα ην επίδηθν αληηθείκελν. Γηαθσλία γηα ηελ αζθνχκελε πνιηηηθή θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Αιιά ν θ. ακαξάο δε δηαθσλεί ζε ηίπνηα. Αληηζέησο ζπκθσλεί ζε φια. Αθνχεη θαη ππαθνχεη ζηελ θπξία Μέξθει. 6

7 Γηα απηφ θαη είλαη αθαηάιιεινο λα δηαπξαγκαηεπηεί. Μφιηο πξηλ απφ κία εβδνκάδα, απφ απηφ εδψ ην βήκα, γηα πνιινζηή θνξά αλέιπε ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο ιηηφηεηαο. Πνπ ζεκαίλεη φηη κε ηε ζεκεξηλή θπβέξλεζε, ε ζπλέρηζε ηεο ιηηφηεηαο ζα ζπλνδεχεη σο φξνο νπνηαδήπνηε ξχζκηζε απνθαζίζνπλ νη δαλεηζηέο γηα ην δεκφζην ρξένο ηεο ρψξαο. Γη απηφ θαη εκείο ππνζηεξίδνπκε φηη απηή ε θπβέξλεζε νχηε ζέιεη νχηε κπνξεί λα ππεξαζπηζηεί ηα εζληθά ζπκθέξνληα θαη λα δηαπξαγκαηεπηεί, λα δηεθδηθήζεη κηα βηψζηκε ιχζε γηα ηνλ ειιεληθφ ιαφ. Μφλν κηα θπβέξλεζε κε λσπή ιατθή εληνιή θαη επξεία θνηλσληθή ζηήξημε, ζε κηα εγθεθξηκέλε απφ ηε πιεηνςεθία ηνπ ιανχ καο εζληθή ζηξαηεγηθή, κπνξεί λα θέξεη απνηειέζκαηα. Καη γηα ην ιφγν απηφ δεηάκε εθινγέο ηψξα, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, πξηλ ζπλερηζηεί ε θαηαζηξνθή. Γε δεηάκε εθινγέο γηαηί βηαδφκαζηε λα θπβεξλήζνπκε. Εεηάκε εθινγέο γηαηί δε κπνξεί άιιν λα πεξηκέλεη ν ηφπνο θαη λα ππνκέλεη ν ιαφο καο. Εεηάκε εθινγέο γηαηί ην απαηηεί ην ζπκθέξνλ ηνπ ιανχ θαη ηνπ ηφπνπ. Εεηάκε ηζρπξή εληνιή απηνδπλακίαο θαη αθφκα πην ηζρπξή θνηλσληθή ζπκπφξεπζε θαη ζηήξημε γηα λα δηεθδηθήζνπκε ηε θαιχηεξε δπλαηή ζπκθσλία πξνο φθεινο ηνπ ιανχ καο, ζηελ Δπξψπε. Εεηάκε άκεζε πξνζθπγή ζηε ιατθή εηπκεγνξία θαη ηζρπξή εληνιή δηαπξαγκάηεπζεο κε ζηφρν: Σε δηαγξαθή ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηνπ ρξένπο, ψζηε λα γίλεη βηψζηκν. Έγηλε γηα ηε Γεξκαλία ην Να γίλεη θαη γηα ηελ Διιάδα ην «Ρήηξα αλάπηπμεο» ζηελ απνπιεξσκή ηνπ ππφινηπνπ, έηζη ψζηε λα εμππεξεηείηαη απφ ηελ αλάπηπμε θαη φρη απφ ην πιεφλαζκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Πεξίνδν ράξηηνο, δειαδή «moratorium», ζηελ εμππεξέηεζή ηνπ, γηα ηελ άκεζε εμνηθνλφκεζε πφξσλ γηα ηελ αλάπηπμε. Δμαίξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκφζησλ επελδχζεσλ απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο. πκθσλία γηα «Δπξσπατθφ New Deal», κε δεκφζηεο επελδχζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ. Πνζνζηηθή ραιάξσζε απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, κε απεπζείαο αγνξά θξαηηθψλ νκνιφγσλ. Σέινο, δειψλνπκε γηα αθφκα κία θνξά φηη ην ζέκα ηνπ θαηνρηθνχ δαλείνπ είλαη γηα καο αλνηθηφ. Καζαξέο θνπβέληεο. Σν γλσξίδνπλ πιένλ νη εηαίξνη καο. Θα γίλεη επίζεκε ειιεληθή ζέζε απφ ηε πξψηε κέξα πνπ ζα βξεζνχκε ζην ηηκφλη ηεο ρψξαο. Αγαπεηνί θίινη θαη θίιεο 7

8 Δκείο είκαζηε έηνηκνη γηα ηε δηαπξαγκάηεπζε θαη εξγαδφκαζηε γηα ηε δηακφξθσζε ησλ επξχηεξσλ δπλαηψλ ζπλεξγαζηψλ ζηελ Δπξψπε. Ζ θπβέξλεζε ακαξά είλαη έηνηκε γηα άιιε κηα θνξά λα απνδερηεί φ,ηη νη πηζησηέο απνθαζίζνπλ θαη ε κφλε ζπκκαρία πνπ νηθνδνκεί είλαη κε ηε γεξκαληθή θπβέξλεζε. Απηή είλαη ε δηαθνξά καο θαη απηφ είλαη εληέιεη ην δίιιεκα : Δπξσπατθή δηαπξαγκάηεπζε κε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ ή ζπλππνγξαθή φισλ ησλ απνθάζεσλ ησλ δαλεηζηψλ γηα ηελ Διιάδα, απφ ηε θπβέξλεζε ακαξά. Με δπν ιφγηα, ην δίιιεκα είλαη : Γηαπξαγκάηεπζε ή κε δηαπξαγκάηεπζε. Αλάπηπμε ή ιηηφηεηα. ΤΡΗΕΑ ή Νέα Γεκνθξαηία. Φίιεο θαη θίινη, θπξίεο θαη θχξηνη, Δμαζθαιίδνληαο κηα θνηλσληθά βηψζηκε ιχζε ζην ζέκα ηνπ ρξένπο, ε ρψξα ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνπιεξψλεη ην ελαπνκείλαλ ρξένο απφ ηε παξαγσγή λένπ πινχηνπ πνπ ζα θέξεη ε επηζηξνθή ζηελ αλάπηπμε θαη φρη απφ ην πζηέξεκα ησλ πξσηφγελλσλ πιενλαζκάησλ. Έηζη ζα νδεγήζνπκε κε ζρέδην θαη αζθάιεηα ηε ρψξα, ζηελ αλάθακςε θαη ηε παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε. Απμάλνληαο άκεζα ην Πξφγξακκα Γεκφζησλ Δπελδχζεσλ θαηά 4 ηνπιάρηζηνλ δηζεθαηνκκχξηα. Απνθαζηζηψληαο ζηαδηαθά φιεο ηηο αδηθίεο ηνπ κλεκνλίνπ. Δπαλαθέξνληαο ζηαδηαθά κηζζνχο θαη ζπληάμεηο ψζηε λα ηνλψζνπκε ηε δήηεζε θαη λα απμεζεί ε θαηαλάισζε. ηεξίδνληαο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο κε θίλεηξα γηα ηελ απαζρφιεζε, αιιά θαη ηε βηνκεραλία επηδνηψληαο ην ελεξγεηαθφ θφζηνο κε ξήηξα απαζρφιεζεο θαη πεξηβάιινληνο. Δπελδχνληαο ζηε γλψζε, ηελ έξεπλα, ηε λέα ηερλνινγία, κε ζηφρν λα γπξίζνπλ πίζσ ζηε παηξίδα νη λένη επηζηήκνλεο πνπ καδηθά κεηαλαζηεχνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ξαλαρηίδνληαο ην θνηλσληθφ θξάηνο, αιιά ηαπηφρξνλα θαη έλα θξάηνο δηθαίνπ θαη αμηνθξαηίαο. Πνιινί φκσο θαινπξναίξεηα καο ξσηνχλ : Καιά φια απηά πνπ ζα θάλεηε φηαλ θαηαθέξεηε κεηά απφ ζθιεξή δηαπξαγκάηεπζε κηα βηψζηκε επξσπατθή ιχζε. Όζν ε ιχζε φκσο απηή θαζπζηεξεί, έρεηε ζρέδην ; ήκεξα απαληάκε κε επζχηεηα αλαιπηηθά θαη θνζηνινγεκέλα. Αλαιακβάλνπκε ηελ επζχλε θαη δεζκεπφκαζηε απέλαληη ζηνλ Διιεληθφ ιαφ γηα έλα Δζληθφ ρέδην Αλαζπγθξφηεζεο, κε ην νπνίν ζα αληηθαηαζηήζνπκε ην κλεκφλην απφ ηηο πξψηεο θηφιαο κέξεο ηεο λέαο δηαθπβέξλεζεο, πξνηνχ θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ έθβαζε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. Σν Δζληθφ ρέδην Αλαζπγθξφηεζεο πεξηιακβάλεη ηνπο ηέζζεξηο κεγάινπο ππιψλεο γηα ηελ αληηζηξνθή ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο απνδηάξζξσζεο, ηελ αλφξζσζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ έμνδν απφ ηε θξίζε: 8

9 Α. ΠΡΩΣΟ ΠΤΛΩΝΑ : Σν Πξφγξακκά καο γηα ηελ αληηκεηψπηζεο ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, Β. ΓΔΤΣΔΡΟ ΠΤΛΩΝΑ : Σα άκεζα κέηξα γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο Γ. ΣΡΗΣΟ ΠΤΛΩΝΑ : Σν εζληθφ ζρέδην γηα ηελ αλάθηεζεο ηεο εξγαζίαο Γ. ΣΔΣΑΡΣΟ ΠΤΛΩΝΑ : Ο ζεζκηθφο θαη δεκνθξαηηθφο κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο Α. Σν πξφγξακκα καο γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, εθηηκψκελνπ θφζηνο ηεο ηάμεσο ησλ 2 δηο επξψ, απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν πιέγκα παξεκβάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο πξνθεηκέλνπ λα πςψζνπκε ακέζσο αζπίδα πξνζηαζίαο γηα ηα πην επάισηα θνηλσληθά ζηξψκαηα. Πεξηιακβάλεη: (1). Γσξεάλ ξεχκα ζε λνηθνθπξηά θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο. (θάξηα) Ζ Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα ηνπ ΤΡΗΕΑ ήδε, ζηηο αξρέο ηεο εβδνκάδαο, θαηέζεζε λνκνζεηηθή ηξνπνινγία γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ θνηλσληθνχ νηθηαθνχ ηηκνινγίνπ θαη δσξεάλ ξεχκα ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ, έσο ηελ πνζφηεηα ησλ 1200 Kwh ην ηεηξάκελν αλά νηθνγέλεηα. Γειαδή, 3600 Kwh ην ρξφλν. (2). Πξφγξακκα επηδφηεζεο δηαηξνθήο κε θνππφληα ζίηηζεο ζε άπνξεο νηθνγέλεηεο. (θάξηα) Ζ πινπνίεζή ηνπ πξνβιέπεηαη απφ δεκφζην θνξέα ζπληνληζκνχ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηελ Δθθιεζία ηεο Διιάδνο, θαη νξγαλψζεηο αιιειεγγχεο, κέζσ ζπκβεβιεκέλσλ θαη θνηλσληθψλ παληνπσιείσλ. (3). Γσξεάλ ηαηξηθή πεξίζαιςε γηα φινπο/ Γξαζηηθή κείσζε ζπκκεηνρήο ζηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε. (θάξηα) Σν πξφγξακκά καο πεξηιακβάλεη δσξεάλ πξφζβαζε γηα φινπο, αζθαιηζκέλνπο θαη αλαζθάιηζηνπο, ζηηο δεκφζηεο δνκέο πγείαο θαη δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο γηα φινπο ζηελ αλαγθαία θαξκαθεπηηθή αγσγή κε δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ - έσο κεδεληζκφ γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο ηεο επηβάξπλζεο ζηε ζπκκεηνρή ησλ αζζελψλ ζηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε. (4). Πξφγξακκα εμαζθάιηζεο ζηέγεο. Σν Πξφγξακκα ζα πινπνηήζεη ν πξνο επαλίδξπζε Οξγαληζκφο Δξγαηηθήο Δζηίαο. Ο ζρεδηαζκφο πεξηιακβάλεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ παιηψλ εγθαηαιειεηκκέλσλ θηηξίσλ θαη θιεηζηψλ μελνδνρείσλ. ηφρνο ε εμαζθάιηζε ζε πξψηε θάζε δηακεξηζκάησλ, κε ηελ επηδφηεζε ηνπ ελνίθηνπ ζηα 4 αλά ηκ. (θάξηα) (5). ηήξημε ρακεινζπληαμηνχρσλ. Έρνπκε ήδε δεζκεπζεί γηα ζηαδηαθή απνθαηάζηαζε ησλ ρακειψλ ζπληάμεσλ. 9

10 ήκεξα δεζκεπφκαζηε γηα έλα κέηξν πνπ ζηφρν δελ έρεη κφλν ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πιεγέλησλ απφ ην κλεκφλην, αιιά θαη λα πξνθαιέζεη έλα ζεηηθφ ζνθ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δήηεζεο. Απνθαζηζηνχκε, ακέζσο ην δψξν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, σο 13 ε ζχληαμε, ζε ζπληαμηνχρνπο πνπ ιακβάλνπλ ζχληαμε έσο 700 επξψ. Δίλαη ην πξψην βήκα γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο 13 εο ζχληαμεο θαη ηνπ 13 νπ κηζζνχ ζε φινπο, ζηαδηαθά θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. (6). Δηδηθή θάξηα κεηαθίλεζεο κε ηα καδηθά κέζα κεηαθνξάο Καζηεξψλνπκε εηδηθή θάξηα κεηαθίλεζεο κε κεησκέλε εσο ζπκβνιηθή ζπκκεηνρή, γηα καθξνρξφληα άλεξγνπο θαη φζνπο δηαβηψλνπλ θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο. Ζ θάξηα ζα είλαη εηήζηαο δηάξθεηαο θαη ζα ηζρχεη γηα φια ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο θαη ζα απαηηεί πνιχ κηθξή έσο ζπκβνιηθή ζπκκεηνρή απφ ηνπο δηθαηνχρνπο. (7). Καηάξγεζε ηεο εμίζσζεο ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο ζην πεηξέιαην ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο. (θάξηα) Δπαλαθέξνπκε ηε ιηαληθή ηηκή εθθίλεζεο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζηα 0,90 αλά ιίηξν αληί γηα 1,20 πνπ ηζρχεη ζήκεξα Ζ Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα ηνπ ΤΡΗΕΑ έρεη ήδε θαηαζέζεη θαη ζρεηηθή λνκνζεηηθή ηξνπνινγία. Να είζηε βέβαηνη φηη ε επαλαθνξά ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο ζην επίπεδν πξηλ απφ ηελ εμίζσζε κε ηνλ αληίζηνηρν θφξν ζην πεηξέιαην ζέξκαλζεο, φρη κφλν δε ζα έρεη θφζηνο αιιά ζα έρεη θαη δεκνζηνλνκηθφ φθεινο, δηφηη ζα απμήζεη ζεκαληηθά ηελ θαηαλάισζε. Γηαηί νη άλζξσπνη ζα μαλαλάςνπλ ηα θαινξηθέξ ηνπο. Β. Ο δεχηεξνο ππιψλαο πεξηιακβάλεη κέηξα γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο πνπ έρνπλ σο πξνηεξαηφηεηα ηελ άξζε ηεο θνξνινγηθήο θαηαζηνιήο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, ηε λέα ζεηζάρζεηα βαξψλ, ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο δήηεζεο. ε φηη αθνξά ηε πξαγκαηηθή νηθνλνκία ε θαηάζηαζε ζήκεξα είλαη θπξηνιεθηηθά δνθεξή. Ζ θνξνεπηδξνκή ηεο θπβέξλεζεο ζηε κεζαία ηάμε θαη ε βεβαίσζε ππεξβνιηθά απμεκέλσλ θφξσλ ζην ηκήκα εθείλσλ ησλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ αληηθεηκεληθά ή απφ ζέζε δελ θνξνδηαθεχγνπλ, παγίδεπζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πνιηηψλ ζε κηα θαηάζηαζε πνπ απεηιεί άκεζα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ππφζηαζε, ηελ νπνηαδήπνηε αηνκηθή ηνπο πεξηνπζία, αθφκε θαη ηελ ίδηα ηε βηνινγηθή ηνπο χπαξμε, φπσο απνδεηθλχεη ν πξσηνθαλήο αξηζκφο ησλ απηνθηνληψλ. Οη άλζξσπνη ηνπ κφρζνπ, νη αγξφηεο, νη επαγγεικαηίεο νη κηθξνί θαη κεζαίνη επηρεηξεκαηίεο, ν θνξκφο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο βξίζθνληαη ζήκεξα αληηκέησπνη κε κηα ιαίιαπα θφξσλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο. Αχξην δε θηλδπλεχνπλ λα βξεζνχλ αληηκέησπνη κε κηα ιαίιαπα θαηαζρέζεσλ ηεο ηδησηηθήο πεξηνπζίαο απφ ηξάπεδεο, αθνχ αδπλαηνχλ λα απνπιεξψζνπλ δάλεηα πνπ ζχλεςαλ ζην παξειζφλ, πξηλ μεζπάζεη ε θξίζε, πξηλ κείλνπλ άλεξγνη, πξηλ θαηαξξαθσζεί ην εηζφδεκά ηνπο, πξηλ θιείζνπλ νη επηρεηξήζεηο ηνπο. 10

11 Ζ επηκνλή ηεο θπβέξλεζεο λα βάδεη θη άιια βάξε ζε φζνπο έρνπλ ήδε θαηαξξεχζεη είλαη αδηέμνδε. Πνιχ απιά γηαηί δε κπνξείο λα εηζπξάμεηο θάηη απφ θάπνηνλ πνπ δελ ην έρεη γηα λα ζην δψζεη. «Οπθ αλ ιάβεηο πάξα ηνπ κε έρνληνο» Γηα ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο δείηε ην χςνο ησλ βεβαησζέλησλ αλείζπαξρησλ νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην : Δίλαη ζήκεξα πεξίπνπ 68 δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Καη θάζε κήλα ν αξηζκφο απηφο απμάλεηαη θαηά 1δηζεθαηνκχξην επξψ. ήκεξα ινηπφλ αθηεξψλνπκε ηε παξέκβαζή καο ζηε ΓΔΘ, ζηε πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη ζαο παξνπζηάδνπκε ηα άκεζα κέηξα γηα ηελ άξζε ηεο θαηαζηνιήο πνπ ηεο επεβιήζε. Αθηεξψλνπκε ηε παξέκβαζή καο ζηνλ επαγγεικαηία, ην κηθξνκεζαίν επηρεηξεκαηία, ηνλ αγξφηε, ηνλ ππάιιειν, ηνλ άλεξγν. ηα εθαηνκκχξηα δειαδή ησλ ειιήλσλ ζπκάησλ ηνπ θνπ ακαξά θαη ηεο ηξφηθαο. (1)Μέηξα γηα ηελ άκεζε άξζε ηεο θαηαζηνιήο ζηε πξαγκαηηθή νηθνλνκία (θάξηα) i. πζηήλνπκε Δηδηθέο Δπηηξνπέο Δμψδηθνπ Γηαθαλνληζκνχ ζε θάζε πεξηθέξεηα γηα ηελ Άκεζε εθθαζάξηζε ησλ βεβαησκέλσλ θαη αλείζπξαθησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ κέρξη ηηο (θάξηα) Ζ άκεζε εθθαζάξηζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ θαη επαγγεικαηηψλ γηα βεβαησκέλεο θνξνινγηθέο ππνζέζεηο, πξφζηηκα θαη άιιεο δηαθνξέο κε ηε θνξνινγηθή αξρή, νξγαλψλεηαη ζε πξνηεξαηφηεηα ψζηε εληφο εμακήλνπ λα ππάξμεη άξζε ησλ αδηθηψλ ησλ θνξνινγηθψλ νξγάλσλ θαη ππνινγηζκφο ησλ πξαγκαηηθψλ θαη εηζπξάμηκσλ νθεηιψλ απφ ην θξάηνο. ii. Σα πνζά πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε ξπζκίδνληαη ζε 84 κεληαίεο δφζεηο (θάξηα) θαη ζε θάζε πεξίπησζε έηζη ψζηε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εηήζησλ δφζεσλ λα είλαη κέρξη ην 20% ηου εηήζιου ειζοδήμαηος ηνπ νθεηιέηε. iii. ε αληίζηνηρε δηαδηθαζία ξχζκηζεο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πξνρσξνχλ θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. ε πεξίπησζε ζπλδπαζκνχ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο νθεηιήο, ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εηήζησλ δφζεσλ ζα είλαη κέρξη ην 30% εηήζηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ νθεηιέηε. iv. Άκεζε παχζε πνηληθψλ δηψμεσλ θαη θαηαζρέζεσλ (θάξηα) ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, πξψηεο θαηνηθίαο, κηζζψλ, θιπ, θαζψο θαη ρνξήγεζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, ζε φζνπο εληάζζνληαη ζηε δηαδηθαζία ξχζκηζεο. v. Γσδεθάκελε αλαζηνιή δηψμεσλ θαη αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ ζε νθεηιέηεο κε απνδεδεηγκέλν κεδεληθφ εηζφδεκα, πνπ εληάζζνληαη ζηε ξχζκηζε. vi. Καηάξγεζε ηεο αληηζπληαγκαηηθήο απηφθσξεο δηαδηθαζία γηα νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην. (θάξηα) vii. Καηάξγεζε ηεο πξνθαηαβνιήο 50% ηεο βεβαησζείζαο νθεηιήο σο πξνυπφζεζε πξνζθπγήο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ ζηε 11

12 Γηθαηνζχλε, πνπ νδεγεί ζε ζηέξεζε ηεο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ζε φζνπο δελ κπνξνχλ λα πιεξψζνπλ. Ζ πξνθαηαβνιή ζα νξίδεηαη κε πξάμε ηνπ δηθαζηή θαη ζα θπκαίλεηαη απφ 10% έσο 20%, ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ηνπ νθεηιέηε. Με απηά ηα κέηξα δε θηινδνμνχκε κφλν λα αλαθνπθίζνπκε ηνπο αλζξψπνπο πνπ απνηεινχλ ηε ξαρνθνθαιηά ηεο νηθνλνκίαο, αιιά θαη μαλαθθθηλίζνπκε ηε πξαγκαηηθή νηθνλνκία αίξνληαο ηελ αζθπθηηθή θαηαζηνιή πνπ ηεο έρεη επηβιεζεί απφ θφξνπο θαη πξφζηηκα πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα πιεξσζνχλ. Σν άκεζν εθηηκψκελν φθεινο απφ ηε ξχζκηζε ρξεψλ θαη ηελ έλαξμε θαηαβνιήο δφζεσλ ζα καο δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα θαιχςνπκε ρξεκαηνδνηηθά θελά απφ αλαγθαίεο δξάζεηο γηα ηελ ειάθξπλζε θαη δηθαηφηεξε θαηαλνκή ησλ βαξψλ, φπσο ε δεχηεξε δξάζε πνπ ζήκεξα εμαγγέιινπκε ζηα πιαίζηα ησλ κέηξσλ γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο, πνπ είλαη ε : (2) Άκεζε Καηάξγεζε ηνπ ΔΝΦΗΑ. (πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο) (θάξηα) Ο ΔΝΦΗΑ είλαη ν θφξνο-ζχκβνιν ηεο θνηλσληθήο αδηθίαο πνπ δηαηξέρεη ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο ακαξά. Δίλαη θφξνο ππεξ ησλ ερφλησλ, δηφηη δελ αζξνίδεη ηελ αμία φισλ ησλ αθηλήησλ πνπ δηαζέηνπλ θαη δελ θνξνινγεί απηήλ ηελ αμία κε πξννδεπηηθή θνξνινγηθή θιίκαθα θαη αθνξνιφγεην φξην. Δίλαη θφξνο ζε βάξνο ησλ θησρψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ κε παηδηά θαη ρακειά εηζνδήκαηα, κε κφλε πεξηνπζία ηελ θχξηα θαηνηθία ηνπο. Ο ΔΝΦΗΑ, ινηπφλ, δελ κπνξεί λα δηνξζσζεί, δελ κπνξεί λα βειηησζεί κπνξεί κφλνλ λα θαηαξγεζεί. Θεζπίδνπκε θνηλσληθά δίθαην θφξν κεγάιεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (ΦΜΑΠ). Θεζπίδνπκε θνηλσληθά δίθαην θφξν κεγάιεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (ΦΜΑΠ). Γε ζα θνξνινγήζνπκε θαλέλα κε πιαζκαηηθέο αμίεο. Αλαπξνζαξκφδνπκε άκεζα ηηο αληηθεηκεληθέο αμίεο ηνπιάρηζηνλ 30% εψο 35%. Ο θφξνο απηφο ζα έρεη πξννδεπηηθή θιηκάθσζε θαη πςειφ αθνξνιφγεην φξην. Γελ ζα αθνξά ηελ πξψηε θαηνηθία εθηφο απφ πεξηπηψζεηο ππεξπνιπηειψλ θαηνηθηψλ. Γε ζα αθνξά ηε κηθξνκεζαία ηδηνθηεζία. Ζ εηζαγσγή ηνπ ΦΜΑΠ εληάζζεηαη ζηελ πξννδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, ε νπνία ζα απνθαηαζηήζεη ηε ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο επηβάξπλζεο αλάινγα κε ηε θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα ηνπ θαζέλα θαη ζα πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηε θνξναπνθπγή θαη ηε θνξνδηαθπγή. (3) Δπαλαθνξά αθνξνιφγεηνπ ζηα επξψ (θάξηα) Απνθαζηζηνχκε ηελ πξννδεπηηθφηεηα ηεο θνξνινγηθήο θιίκαθαο θπζηθψλ πξνζψπσλ, απμάλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ θνξνινγηθψλ θιηκαθίσλ θαη επαλαθέξνληαο ην αθνξνιφγεην φξην ζηα γηα φινπο. 12

13 Αλαθαηαλέκνπκε, ζπλεπψο, ηα θνξνινγηθά βάξε πξνο φθεινο ησλ ρακειψλ θαη ησλ κεζαίσλ εηζνδεκάησλ. Γηαηί ηέζζεξα ρξφληα θνξνινγηθήο θξελίηηδαο έρνπλ ηζνπεδψζεη νηθνλνκηθά ηα ρακειά ζηξψκαηα θαη ηε κεζαία ηάμε. (4) Θεζκνζεηνχκε ηε «λέα ζεηζάρζεηα» γηα ηε ξχζκηζε ησλ ιεγφκελσλ «θφθθηλσλ δαλείσλ», (θάξηα) πνπ είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ εμπγίαλζε ησλ ραξηνθπιαθίσλ ησλ ηξαπεδψλ, ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ξεπζηφηεηαο, ηελ αλαθνχθηζε θαη ηελ αλαπηπμηαθή επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο. Ζ «λέα ζεηζάρζεηα» ζα πεξηιακβάλεη, θαηά πεξίπησζε, δηαγξαθή κέξνπο ησλ νθεηιψλ γηα φζνπο δαλεηνιήπηεο πνπ είλαη θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο θαη, σο γεληθή αξρή, αλαπξνζαξκνγή ησλ νθεηιψλ έηζη ψζηε ε ζπλνιηθή εμππεξέηεζή ηνπο ζε ηξάπεδεο, Γεκφζην θαη αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο λα κελ μεπεξλά ην ⅓ ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ δαλεηνιήπηε. πζηήλνπκε δεκφζην ελδηάκεζν θνξέα δηαρείξηζεο ηδησηηθνχ ρξένπο φρη σο κία «θαθή ηξάπεδα», δειαδή σο κία «bad bank», αιιά, αληίζεηα, σο δηαρεηξηζηή θάζε ηχπνπ ιεμηπξφζεζκεο νθεηιήο πξνο ηηο ηξάπεδεο θαη ειεγθηή ησλ ηξαπεδψλ σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ ζπκθσλεκέλσλ ξπζκίζεσλ. Σνλ ζπζηήλνπκε γηα λα δηαζθαιίδνπκε ηελ ίζε θαη δίθαηε κεηαρείξηζε φισλ ησλ δαλεηνιεπηψλ. Ο θνξέαο απηφο ζα δηαρεηξίδεηαη, φπνπ ππάξρνπλ, ην ζχλνιν ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηνπ δαλεηνιήπηε ζε ηξάπεδεο θαη ζα βξίζθεηαη ζε επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηηο Δηδηθέο Δπηηξνπέο εμψδηθνπ δηαθαλνληζκνχ γηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην θαη κε αζθαιηζηηθά ηακεία γηα ρξέε πξνο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, ψζηε λα ππάξρεη ζπλνιηθή εηθφλα ησλ βαξψλ θαη άξα ησλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ θάζε δαλεηνιήπηε. Άκεζνο ζηφρνο λα εκπνδίζνπκε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ηδησηηθνχ ρξένπο, σο κέζνπ άισζεο ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ θαη ειέγρνπ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Σηο ακέζσο πξνζερείο εκέξεο, ν ΤΡΗΕΑ ζα θέξεη ζηε Βνπιή λνκνζεηηθή ξχζκηζε γηα επ αφξηζην παξάηαζε ηεο αλαζηνιήο ζηνπο πιεηζηεξηαζκνχο πξψηεο θαηνηθίαο, αμίαο έσο Καζψο θαη λνκνζεηηθή απαγφξεπζε πψιεζεο ή εθρψξεζεο ζε κε αλαγλσξηζκέλνπο ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο ή επηρεηξήζεηο δηθαησκάησλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ θαη εκπξαγκάησλ αζθαιεηψλ. Με δπν ιφγηα δειαδή δελ ζα επηηξέςνπκε ζηα θνξάθηα ησλ δηεζλψλ distress funds λα θεξδνζθνπήζνπλ δεκεχνληαο ηηο θαηνηθίεο ησλ πνιηηψλ. Αγαπεηνί θίινη θαη θίιεο Σν είπα θαη πέξζη, απφ απηφ εδψ ην βήκα ην επαλαιακβάλσ θαη θέηνο: θιεηδί γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο είλαη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Με θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ, ην Γεκφζην αλαθηά ηνλ έιεγρν ηνπ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο θαη αζθεί πιήξσο ηα δηαθαηψκαηά ηνπ ζηηο αλαθεθαιαηνπνηεκέλεο ηξάπεδεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη έρεη ην πξψην ιφγν γηα ηε δηνίθεζή ηνπο. 13

14 Σαπηφρξνλα πξνρσξάκε ζε ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο κε ζηφρν ηε θάιπςε ξεπζηφηεηαο ζηε πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Όπσο ε ηέηαξηε δξάζε πνπ ζήκεξα εμαγγέιινπκε ζηα πιαίζηα ησλ κέηξσλ γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο, πνπ είλαη ε: (4) Ίδξπζε αλαπηπμηαθήο ηξάπεδαο θαη ηξαπεδψλ εηδηθνχ ζθνπνχ Γηα καο ε λέα αξρηηεθηνληθή ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζα πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ηηο αλαθεθαιαηνπνηεκέλεο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο, λέεο ζπλεηαηξηζηηθέο, ηξάπεδεο εηδηθνχ ζθνπνχ θαη δεκφζηα αλαπηπμηαθή ηξάπεδα. απηφ ην πιαίζην, ηδξχνπκε αλαπηπμηαθή ηξάπεδα θαη ηξάπεδεο εηδηθνχ ζθνπνχ γηα ηνπο κηθξνκεζαίνπο θαη ηνπο αγξφηεο. Γηα λα ζηεξίμνπκε ηηο αλάγθεο ζε ξεπζηφηεηα ησλ δπλακηθψλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ πνπ ζα δψζνπλ ψζεζε ζηελ αλάπηπμε θαη ηε παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε. (5) Δπαλαθνξά θαηψηαηνπ κηζζνχ Απμάλνπκε ηνλ θαηψηαην κηζζφ ζηα 751 γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο, αλεμαξηήησο ειηθίαο. Σν δηθφ καο νηθνλνκεηξηθφ κνληέιν επηβεβαηψλεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ κνληέινπ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δξγαζίαο ηεο ΓΔΔ: Ζ επαλαθνξά ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ φρη κφλν δελ έρεη δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο, αιιά ζα έρεη απφ κφλε ηεο θαη αλαπηπμηαθφ απνηέιεζκα. Μφλνλ ηνλ πξψην ρξφλν, ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο, θαηά 0,75%, θαη ηνπ ΑΔΠ θαηά 0,5%. Δπηπιένλ, ζα δεκηνπξγήζεη θαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Αγαπεηνί θίινη, Ο ηξίηνο ππιψλαο ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Αλαζπγθξφηεζεο, πνπ ζήκεξα ζαο παξνπζηάδνπκε, έρεη λα θάλεη κε ην λέν κεγάιν εζληθφ καο ζηφρν : Να μαλαθεξδίζνπκε ηελ εξγαζία ζηε παηξίδα καο. Καη λα μαλαδψζνπκε ειπίδα θαη πξννπηηθή ζηνπο λένπο αλζξψπνπο πνπ καδηθά εγθαηαιείπνπλ ηε ρψξα, λα κείλνπλ εδψ, λα ζεθψζνπκε καδί ζηηο γεξέο καο πιάηεο ην άρζνο ηεο αλνηθνδφκεζεο ηεο παηξίδαο καο. Γ. ρέδην αλάθηεζεο ηεο εξγαζίαο. (1) Άκεζε επαλαθνξά ηεο εξγαζηαθήο λνκνζεζίαο, ηεο κεηελέξγεηαο, ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ. (θάξηα) Δπαλαθέξνπκε άκεζα καδί κε ηνλ θαηψηαην κηζζφ ην πιαίζην ζεζκηθήο πξνζηαζίαο ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ πνπ θαηήξγεζαλ νη κλεκνληαθέο θπβεξλήζεηο. Δπαλαθέξνπκε ην ζεζκφ ηεο κεηελέξγεηαο, ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ, ηνπ ΟΜΔΓ θαη ηεο δηαηηεζίαο. Καηαξγνχκε ηηο ξπζκίζεηο γηα ηηο καδηθέο θαη αδηθαηνιφγεηεο απνιχζεηο, ηελ ελνηθίαζε εξγαδνκέλσλ θιπ. (θάξηα) (2) Πξφγξακκα λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζε δεκφζην, ηδησηηθφ ηνκέα θαη θνηλσληθή νηθνλνκία. 14

15 Τινπνηνχκε άκεζα έλα έθηαθην πξφγξακκα γηα ηελ αλάθηεζε ηεο εξγαζίαο, δηεηνχο δηάξθεηαο, ζπλνιηθνχ θφζηνπο 5 δηο επξψ εθ ησλ νπνίσλ 3 δηο επξψ γηα ηνλ πξψην ρξφλν. Σν πξφγξακκα πξνβιέπεη ηελ θαζαξή αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ηεο ηάμεο ησλ ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο δειαδή ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζην δεκφζην, θαη ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο. Έλα ηέηνην ζρέδην είλαη ζα έιεγα ππνρξεσηηθφ - γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ,ηδηαίηεξα ειηθίαο άλσ ησλ 55 εηψλ, θαη ησλ λέσλ αλέξγσλ, πνπ ζα ηνπο πξνζπεξάζεη, ζε κεγάιν βαζκφ, ε κεγέζπλζε ηεο νηθνλνκίαο. Γειαδή απηψλ πνπ δε ζα βξνπλ δνπιεηά, ρσξίο εηδηθά θίλεηξα. Δθηφο απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ε απνξξφθεζε ηνπο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζα ζπλδπαζηεί κε ζηνρεπκέλεο επηδνηήζεηο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο γηα λένπο εηψλ θαη καθξνρξφληα αλέξγνπο άλσ ησλ 35 εηψλ, ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Θα ζπλδπαζηεί, επίζεο, κε ξήηξεο πξφζιεςεο καθξνρξφληα αλέξγσλ θαη λέσλ ζε πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο ηνπ Γεκνζίνπ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ηνλ ηνκέα θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, εθφζνλ πινπνηνχλ έξγα ηνπ Γεκνζίνπ. Θα πεξηιακβάλεη, επίζεο, ηε ρξεκαηνδφηεζε αλέξγσλ γηα απηναπαζρφιεζε θαη δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ. (3) Γηεπξχλνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο Σν πξφγξακκα καο γηα λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, ζα εμνηθνλνκήζεη πφξνπο, αθνχ έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο δηθαηνχρσλ ηνπ επηδφκαηνο ζα απνθηήζεη εξγαζία. ε ηζάξηζκνπο αλέξγνπο ζα ρνξεγεζεί επίδνκα αλεξγίαο, κε θνηλσληθά θξηηήξηα. Αγαπεηνί θίινη, Ο ηέηαξηνο Ππιψλαο ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Αλαζπγθξφηεζεο, αθνξά ηηο κεγάιεο αιιαγέο, ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ ζα θέξεη ν ΤΡΗΕΑ, ζηε ζεζκνχο θαη ζηε θξαηηθή ιεηηνπξγία. Γ. Παξεκβάζεηο γηα ηε ζεζκηθή θαη δεκνθξαηηθή αλαζπγθξφηεζε ηνπ θξάηνπο. Απφ ηνλ πξψην ρξφλν δηαθπβέξλεζεο ηνπ ΤΡΗΕΑ ζέηνπκε ζε θίλεζε ηε δηαδηθαζία γηα ηε ζεζκηθή θαη δεκνθξαηηθή αλαζπγθξφηεζε ηνπ θξάηνπο. Ζ αλαγθαία αλαζπγθξφηεζε ηνπ θξάηνπο δελ είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί κε αιιεπάιιεινπο θχθινπο απνιχζεσλ. Απνιχζεηο νη νπνίεο πνιιέο θνξέο είλαη παξάλνκεο. Καη απηέο νη παξαλνκίεο λα είζηε βέβαηνη φηη ζα πάςνπλ λα ππάξρνπλ. Δίλαη ειάρηζηνπ δεκνζηνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο, ελψ απνδηαξζξψλνπλ πνιιέο θνξέο θξίζηκεο ππεξεζίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο. 15

16 Πξνρσξάκε ινηπφλ άκεζα ηε ζεζκηθή θαη ιεηηνπξγηθή ελδπλάκσζε ησλ ηξηψλ θπηηάξσλ ηεο Γεκνθξαηίαο: ην Κνηλνβνχιην, ηε ιατθή απηνδηνίθεζε θαη ην ζπλδηθαιηζκφ βάζεο. (α). Πξνσζνχκε ηελ πεξηθεξεηαθή ζπγθξφηεζε ηνπ θξάηνπο. Δληζρχνπκε, αξρηθά, ηε δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή θαη δηαθάλεηα, ηελ νηθνλνκηθή απηνηέιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ δήκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ. Οξγαλψλνπκε ηε ζπγθξνηεκέλε κεηάβαζε ζην απνθεληξσκέλν θξάηνο ησλ πνιηηψλ. Παξάιιεια, μεθηλάκε ην δηάινγν κε ηελ θνηλσλία θαη ηηο απηνδηνηθεηηθέο δπλάκεηο γηα ηε ζπλνιηθή αληηθαηάζηαζε ηνπ «Καιιηθξάηε» κε λέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ απηνδηνίθεζε, πνπ ζα νινθιεξσζεί ζην ηέινο ηεο απηνδηνηθεηηθήο πεξηφδνπ. Απμάλνπκε ζηαδηαθά ηνπο πφξνπο ηεο απηνδηνίθεζεο, ψζηε λα απνθηήζεη ελεξγφ ξφιν ζηελ παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο. ηελ θαηεχζπλζε απηή, ε αλαπηπμηαθή ηξάπεδα πνπ ζα ηδξχζνπκε ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα, εθηφο απφ ηε ρακειφηνθε δαλεηνδφηεζε, λα εθδίδεη θαη εηδηθά νκφινγα έξγνπ γηα ηελ απηνδηνίθεζε. (β). Δληζρχνπκε ηνπο ζεζκνχο ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο θαη εηζάγνπκε λέεο ζεζκηθέο εθαξκνγέο άκεζεο δεκνθξαηίαο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δηζάγνπκε ζεζκνχο, φπσο ε ιατθή λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία, ε ιατθή αξλεζηθπξία θαη ηα δεκνςεθίζκαηα κε πξσηνβνπιία ησλ πνιηηψλ. Δλδπλακψλνπκε ην Κνηλνβνχιην, σο λνκνζεηηθφ θαη ειεγθηηθφ ζεζκφ ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο, πεξηζηέιινπκε δξαζηηθά ηε βνπιεπηηθή αζπιία, θαη θαηαξγνχκε ην ηδηφηππν λνκηθφ θαζεζηψο γηα ηελ πνηληθή επζχλε ππνπξγψλ, πνπ ζεζπίδεη «κηα θαχιε απφθιηζε απφ ηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο». (γ). Δπαλαραξάζζνπκε ηνλ ράξηε ιεηηνπξγίαο ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο ζηελ Διιάδα. Ρπζκίδνπκε ην ξαδηνηειενπηηθφ ηνπίν, κε ηήξεζε φισλ ησλ λφκηκσλ πξνυπνζέζεσλ θαη κε απζηεξά νηθνλνκηθά, θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά θξηηήξηα. Δληζρχνπκε ηα πεξηθεξεηαθά κέζα ελεκέξσζεο. Γεκηνπξγνχκε κηα πξαγκαηηθά δεκφζηα ηειεφξαζε, δεκνθξαηηθή, πνιπθσληθή θαη κε πςειή πνηφηεηα πξνγξάκκαηνο, κε ηελ επαλαζχζηαζε ηεο ΔΡΣ απφ κεδεληθή βάζε. Αγαπεηνί θίινη θαη θίιεο Δκείο δελ ππνζρφκαζηε. Γεζκεπφκαζηε. Καη ζήκεξα εδψ ζηελ 79 ε ΓΔΘ, αλνίγνπκε έλαλ κεγάιν θχθιν δηαιφγνπ θαη ζπλαπφθαζεο κε ηνπο πνιίηεο. Θα ζπλερηζηεί κε ηα δεθαηξία πεξηθεξεηαθά πξνγξακκαηηθά ζπλέδξηα, δείγκαηα γξαθήο κηαο λέαο δηαδηθαζίαο απνθεληξσκέλνπ δεκνθξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ζηε ράξαμε ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ παηξίδα καο. 16

17 Δπηδηψθνπκε κηα εζληθή θαη θνηλσληθή ζπκθσλία καθξάο πλνήο ζηε κεγάιε, ζπιινγηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο παηξίδαο καο. Γελ είλαη απιή πξνγξακκαηηθή επηινγή. Δίλαη ε κφλε ειπίδα γηα ην ιαφ καο. Δίλαη φξνο εζληθήο θαη θνηλσληθήο επηβίσζεο. Γηα απηφ θαη ζήκεξα ζαο παξνπζηάζακε φρη απηφ πνπ ζα ζέιακε, αιιά απηφ πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε. Έλα ξεαιηζηηθφ θαη πινπνηήζηκν ζρέδην αλαθνχθηζεο θαη επαλεθθίλεζεο ηεο νηθνλνκίαο. Σν ζρέδηφ καο είλαη θνζηνινγεκέλν. Τπνινγίζακε ην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ην άκεζν πξφγξακκα αληηκεηψπηζεο ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, θαζψο θαη ην δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο ηεο θαηάξγεζεο εθηξσκαηηθψλ θνξνινγηθψλ κέηξσλ. Θα θαιπθζεί εμ νινθιήξνπ απφ ηηο εμήο δξάζεηο : Πξψηα απφ φια απφ ηα κέηξα θαη ηηο δηαδηθαζίεο ξπζκίζεσλ θαη εθθαζαξίζεσλ πνπ παξνπζίαζα αλακέλνπκε δηπιφ φθεινο. Καη θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ, φθεινο: Απφ ηε κηα ζα αλαθνπθίζνπλ ηνπο πνιίηεο απφ ηε κέγγελε ηεο εθνξίαο θαη ζα απνθαηαζηήζνπλ ηε θνξνδνηηθή ηθαλφηεηά ηνπο. Καη απφ ηελ άιιε ζα ζπκβάινπλ ζηελ αληηζηξνθή ηεο χθεζεο θαη ηελ επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο, κε ηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ άξζε ηεο θαηαζηνιήο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, ηα νπνία πεξηέγξαςα. Απφ ηα 68 δηο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ζηνρεχνπκε λα επαλαβεβαηψζνπκε θαη λα εληάμνκε ζηηο ξπζκίζεηο ηνπιάρηζηνλ ηα 20, ζε βάζνο επηαεηίαο. Με απηή δηαδηθαζία ππνινγίδνπκε φηη απφ ηε ξχζκηζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ζα κπνπλ ηνλ πξψην ρξφλν ζηα δεκφζηα ηακεία, πεξίπνπ, 3 δηο. Γεχηεξνλ κε ηελ απνθαζηζηηθή πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, πνπ απαηηεί πάλσ απφ φια απνθαζηζηηθφηεηα θαη πνιηηηθή βνχιεζε γηα ζπγθξνχζεηο κε κεγάια ζπκθέξνληα. Δπηηξέςηε κνπ εδψ λα ππνγξακκίζσ ην εμήο. Ζ δήισζε ηεο θ. Λαγθάξλη φηη δέρζεθε απεηιέο είλαη ζπγθινληζηηθή. Καη είλαη απαξάδεθην λα ζησπά ε θπβέξλεζε. Γηεξσηψκαη, φζνη θνπλάλε ην δάρηπιν, πνπ ζα βξνχκε ηα ιεθηά έρνπλ ππ φςελ ηνπο απηή ηε δήισζε; Πξνηίζεληαη λα θάλνπλ θάηη; Να απαληήζνπλ γηα ηηο πξνθιεηηθέο αζπιίεο ζπγθεθξηκέλσλ ζηξσκάησλ θαη θαηεγνξηψλ; ε απηή ηε θαηεχζπλζε, έρνπκε ήδε εθπνλήζεη ζρέδην δξάζεο κε εμάκελν νξίδνληα πινπνίεζεο. Πνπ πξνβιέπεη: Καηαξράο ηελ αλαβάζκηζε θαη ξαγδαία επίζπεπζε ησλ ειέγρσλ ζηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο, ζηηο ιίζηεο Λαγθάξλη, Ληρηελζηάηλ, εκβαζκάησλ, offshore εηαηξεηψλ θαη αθηλήησλ εμσηεξηθνχ. Γηα απηφ ην ζθνπφ ζπγθξνηείηαη εηδηθή ππεξεζία κε ηελ απαξαίηεηε εμεηδίθεπζε ηελ ηερλνινγηθή ππνζηήξημε θαη ην πξνζσπηθφ. 17

18 ε απηφ ην κέησπν ε θπβέξλεζε έρεη δείμεη πξνθιεηηθή θαη αδηαλφεηε αδξάλεηα. Γεχηεξνλ, ην ζρέδην δξάζεο καο πξνβιέπεη ηελ αλαβάζκηζε θαη ξαγδαία επίζπεπζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ εηζξνψλ-εθξνψλ θαη κνξηαθψλ ηρλεζεηψλ ζε θάζε πξαηήξην θαη δεμακελή, ψζηε λα παηαρζεί ην ιαζξεκπφξην ζηα θαχζηκα. Με επίζπεπζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπνζέηεζεο αληρλεπηψλ ηχπνπ x ray, ζηηο ηεισλεηαθέο εηζφδνπο ηεο ρψξαο. Γηφηη κπνξνχκε θαη ζέινπκε είκαζηε απνηειεζκαηηθνί κε ηνλ έιεγρν ηνπ ιαζξεκπνξίνπ ζηα θαχζηκα, ηα ηζηγάξα θαη άιια εκπνξεχκαηα. πλνιηθά απφ ηε πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, νη εθηηκήζεηο θαηά θαηξνχο έρνπλ αθνπζηεί πνιχ θηιφδνμεο. Δκείο κεηξηνπαζψο ππνινγίδνπκε φηη ην ζρέδην δξάζεο καο, ζα απνθέξεη ηνπιάρηζηνλ ηξία δηο ην πξψην ρξφλν ζηα δεκφζηα ηακεία. ε φ,ηη αθνξά ην θφζηνο θεθαιαίνπ εθθίλεζεο ηνπ δεκφζηνπ, ελδηάκεζνπ θνξέα θαη ην θφζηνο θεθαιαίνπ εθθίλεζεο ηεο ίδξπζεο ηξαπεδψλ εηδηθνχ ζθνπνχ, πνπ ζπλνιηθά είλαη ηεο ηάμεο ησλ 3 δηο, ζα ην ρξεκαηνδνηήζνπκε απφ ην ιεγφκελν «καμηιάξη» ησλ, πεξίπνπ, 11 δηο ηνπ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο γηα ηηο ηξάπεδεο. ε φηη αθνξά ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ ζρεδίνπ γηα ηελ αλάθηεζε ηεο εξγαζίαο, απηφ αλέξρεηαη ζηα 5 δηο απφ ηα νπνία ηα 3δηο ζηνλ πξψην ρξφλν εθαξκνγήο ηνπ. Απηφ, ην πξψην ρξφλν ζα ρξεκαηνδνηεζεί θαηά 1 δηο απφ ηε γέθπξα ηνπ ΔΠΑ , θαηά 1,5 δηο απφ ηα 2,5 δηο ηνπ ΔΠΑ θαη θαηά 500 εθ απφ άιια εμεηδηθεπκέλα επξσπατθά εξγαιεία γηα ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο. Δδψ ζα ήζεια λα πξνζζέζσ φηη ζην πιαίζην ηεο ηηηάληαο πξνζπάζεηαο γηα απνθαηάζηαζε ησλ ζπληάμεσλ, ε θπβέξλεζε καο ζα απνδψζεη ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία θνκκάηηα ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο ε νπνία απηή ηε ζηηγκή ιηκλάδεη ζην ΣΑΗΠΔΓ. Δίλαη ην ειάρηζην πνπ πξέπεη λα γίλεη γηα λα δηνξζσζεί ην έγθιεκα ηνπ PSI πνπ θαηέζηξεςε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ηνπο νκνινγηνχρνπο, θαη λα κπνχκε ζην δξφκν ζηαδηαθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ζπληάμεσλ. Αγαπεηνί θίινη θαη θίιεο Μφιηο απάληεζα κε ηεθκεξίσζε θαη ζηνηρεία ζηε θιαζηθή αληίδξαζε ζε θάζε πξφηαζε δηεμφδνπ πνπ θαηαζέηνπκε εδψ θαη ηξία ρξφληα, πνπ είλαη ε κνλφηνλε ξήζε : Καη πνπ ζα βξείηε ηα ιεθηά; ήκεξα φκσο, πέξα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ θφζηνπο θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ νθέινπο ζηηο πξνγξακκαηηθέο καο δεζκεχζεηο, ζέισ λα αλαθεξζψ ηδηαίηεξα ζηελ αλάγθε λα πηνζεηήζνπκε φινη κηα δηαθνξεηηθή θηινζνθία, κηα άιιε αληίιεςε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο. Ζ νηθνλνκία δελ είλαη απιή ινγηζηηθή. Ζ νηθνλνκία έρεη δπλακηθνχο παξάγνληεο πνπ ηε θαζνξίδνπλ. Γελ είλαη κηα άζθεζε θαηαλνκήο δεδνκέλσλ πφξσλ. Δίλαη αλνηρηφ ζχζηεκα κε δπλαηφηεηεο παξαγσγήο. 18

19 ε φηη καο αθνξά, γλσξίδνπκε παξά πνιχ θαιά ηα δπζρεξή νηθνλνκηθά κεγέζε πνπ ζα παξαιάβνπκε. Γλσξίδνπκε ην κέγεζνο ηεο θαηαζηξνθήο πνπ έρνπλ επηθέξεη ζηε πξαγκαηηθή νηθνλνκία νη κνλφδξνκνη ησλ κλεκνληαθψλ θπβεξλήζεσλ. Δίκαζηε φκσο ηαπηφρξνλα βαζηά πεπεηζκέλνη πσο ε κνλαδηθή ιχζε γηα λα βγεί ε ρψξα απφ ην ηέικα ηεο χθεζεο, είλαη ε θηλεηνπνίεζε ηνπ θάζε Διιελίδαο θαη θάζε Έιιελα. Δίλαη ε θηλεηνπνίεζε θαη δηάζσζε ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ ηεο παηξίδαο καο. Όζνπ ηνπιάρηζηνλ έρεη απνκείλεη εληφο λα αγσλίδεηαη θαη λα παιεχεη. Δκείο πηζηεχνπκε φηη ΜΟΝΟ δίλνληαο φξακα θαη πξννπηηθή ζηνπο αλζξψπνπο ηνπ κφρζνπ θαη ηεο παξαγσγήο θαη ηδηαίηεξα ζηηο λέεο θαη ζηνπο λένπο επηζηήκνλεο, κπνξνχκε μαλαζεθψζνπκε ηελ Διιάδα, λα επαλεθθηλήζνπκε ηελ νηθνλνκία. Με ζπιινγηθφ φξακα, ζρέδην θαη ειπίδα, κπνξνχκε λα μαλαθέξνπκε ζην ηφπν καο ηελ αλάπηπμε. Όρη κε ηηο εξγαιεηνζήθεο ηνπ ΟΟΑ θαη ηηο ζπληαγέο ηνπ ΓΝΣ. Αιιά κε ην παηξησηηζκφ, ην θηιφηηκν, ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θάζε Έιιελα πνιίηε, πνπ ζα κπεη κπξνζηά, ζα πάξεη ζηηο πιάηεο ηνπ ηελ πινπνίεζε ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Αλαζπγθξφηεζεο. Αμηνπνηψληαο ηηο αλεθηίκεηεο δπλαηφηεηεο θαη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ ηφπνπ καο θαη ησλ αλζξψπσλ ηνπ. Άιισζηε, αγαπεηνί θίινη, έρεη πηα γίλεη θνηλή ζπλείδεζε: Ζ θξίζε πνπ δνχκε δελ είλαη κφλν νηθνλνκηθή, δελ είλαη κφλν ε θαηαζηξνθή ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ, ε παξαηεηακέλε χθεζε θαη απνεπέλδπζε. Ζ θξίζε είλαη θαη θνηλσληθή, κε θνξπθαία εθδήισζε ηελ πξσηνθαλή ζε θαηξφ εηξήλεο αλεξγία θαη ηε θηψρεηα. Δίλαη φκσο θαη θξίζε ζεζκψλ θαη αμηψλ, θξίζε εκπηζηνζχλεο ζεκαληηθήο πιεηνςεθίαο ηεο θνηλσλίαο πξνο ηελ πνιηηηθή, ην Κνηλνβνχιην, ηελ απηνδηνίθεζε, ηα θφκκαηα, ηα ζπλδηθάηα, πξνο ηηο ίδηεο ηηο δπλαηφηεηέο καο σο θνηλσλία λα αληηκεησπίζνπκε ζπιινγηθά ηελ θξίζε. Γη απηφ θαη ην δηθφ καο ζρέδην μεθηλά απφ απηφ ην ηειεπηαίν: Σν πξψην είλαη λα πηζηέςνπκε ζηε ζπιινγηθή καο δχλακε, λα πηζηέςνπλ νη εξγαδφκελνη ζ έλαλ λέν, αλαβαζκηζκέλν ξφιν, λα πηζηέςνπλ νη λένη ζ έλα κέιινλ πνπ κπνξνχκε λα ζρεδηάζνπκε θαη λα πινπνηήζνπκε καδί. Να πηζηέςνπλ νη εξγαδφκελνη ζην δεκφζην ζηε δπλαηφηεηα λα ππάξμεη έλα άιιν θξάηνο, θηιηθφ ζηνλ πνιίηε θαη ηελ θνηλσλία, ην νπνίν ζα ππεξεηνχλ σο θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θαη φρη απιά σο ππάιιεινη. Έλα απνθεληξσκέλν θξάηνο ησλ πνιηηψλ. Να πηζηέςνπκε σο θνηλσλία φηη κπνξνχκε λα θάλνπκε ζπιινγηθά ζρέδηα, λα δεζκεπφκαζηε ζ απηά θαη λα πινπνηνχκε κε ζπλέπεηα. Καη κπνξνχκε δηφηη απηφ ην πεηχρακε θαη ζε ηζηνξηθέο ζηηγκέο αθφκε πην δχζθνιεο. Γη απηφ ν πξψηνο θχθινο αλαζπγθξφηεζεο ηεο θνηλσλίαο ζα αξρίζεη κε ηελ ελεξγνπνίεζε δχν παξάιιεισλ δηαδηθαζηψλ. Με ηελ πξψηε ζα αξρίζνπκε ηελ θαηά κέησπν επίζεζε ζηηο εζσηεξηθέο, ηηο ελδνγελείο αηηίεο ηεο θξίζεο. 19

20 Καη κε ηε δεχηεξε ζα αληηκεησπίζνπκε ηηο εμσηεξηθέο, δηεθδηθψληαο κηα λέα ζέζε θαη έλαλ λέν ξφιν γηα ηε ρψξα καο ζηελ Δπξψπε, ηα Βαιθάληα, ηε Μεζφγεην, ηνλ θφζκν. Κάλνπλ ιάζνο φζνη πηζηεχνπλ φηη ε αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο, αλ θαη φπνηε ζπκβεί, ζα κεηψζεη απφ κφλε ηεο ηε θηψρεηα θαη ηελ αλεξγία ή ζα απνθαηαζηήζεη ηε εκπηζηνζχλε πξνο ηελ πνιηηηθή θαη ηνπο ζεζκνχο. Σν δηθφ καο ζρέδην είλαη απιφ, ζπγθεθξηκέλν, ξεαιηζηηθφ, δηφηη μεθηλάεη απφ κηα ξεαιηζηηθή δηάγλσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Κπξίσο φκσο είλαη ξεαιηζηηθφ γηαηί είλαη αλαηξεπηηθφ. Μφλνο ξεαιηζκφο ε αλαηξνπή ησλ λενθηιειεχζεξσλ κνλφδξνκσλ, ε αλαηξνπή ησλ κλεκνληαθψλ θαζεζηψησλ. Αγαπεηνί θίινη, Ο ΤΡΗΕΑ ζήκεξα έδσζε απαληήζεηο. Ρεαιηζηηθέο θαη αλαηξεπηηθέο ζπλάκα. Γελ θάλακε ππνζέζεηο. Αλαιάβακε δεζκεχζεηο. Γελ κνηξάζακε ππνζρέζεηο. Μνηξάζακε επζχλε. Γηαηί έρνπκε κπξνζηά καο έλα δχζβαην δξφκν. Ζ θπβέξλεζε ηνπ ΤΡΗΕΑ δελ ζα παξαιάβεη απιά θακέλε γε. Αιιά κηα ρψξα δηραζκέλε θαη δηαιπκέλε, πνιηηηθά θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά. Ζ επζχλε καο : Να ηελ επαλελψζνπκε, φιεο θαη φινη καδί. Καη λα ηελ νδεγήζνπκε ζην αζθαιέο θαη γφληκν έδαθνο ηεο αλαζπγθξφηεζεο, ηεο αλάπηπμεο, ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. Απηή ηελ επζχλε κνηξάζακε ζήκεξα. Σελ επζχλε λα αγσληζηνχκε καδί γηα ηελ Διιάδα πνπ καο αμίδεη. Γηα κηα Διιάδα πεξήθαλε, δεκνθξαηηθή θαη δίθαηε. Σν νθείινπκε ζηελ ηζηνξία καο. Σν νθείινπκε ζηα παηδηά καο. Σν νθείινπκε ζην κέιινλ απηνχ ηνπ ηφπνπ. αο επραξηζηψ πνιχ. 20

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012

Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012 Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012 Καιεκέξα, ζπγθεληξσζήθακε ζήκεξα εδώ γηα λα ζπδεηήζνπκε θαη λα αληαιιάμνπκε απόςεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ ηεο ηνκενπνίεζεο, ηα πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, άθνπζα κε πξνζνρή ην ζπλάδειθν ν νπνίνο κφιηο θαηήιζε ηνπ Βήκαηνο θαη νκνινγψ φηη εληππσζηάζηεθα. Άθνπζα θαη αξρήλ ηελ επθνιία κε ηελ νπνία έλαο κεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 ΑΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 -Κύξηε Μσξόγηαλλε, Πνπ νθείιεηαη ην άγρνο ησλ παηδηώλ ζηηο εμεηάζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΜΑΜΑΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο (πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δκπνξίνπ θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΔΔΔ)) Βεβαίσο, πξέπεη λα εθδίδνληαη απνδείμεηο, βεβαίσο πξέπεη λα θόβνληαη απνδείμεηο, δώζηε

Διαβάστε περισσότερα

Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε ζαζηηζκέλνη, γηαηί δελ κπνξνχκε λα ηα θαηαλνήζνπκε.

Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε ζαζηηζκέλνη, γηαηί δελ κπνξνχκε λα ηα θαηαλνήζνπκε. ΔΝΔΔΠΗΘΔ ΟΜΗΛΗΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ Γ.. ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ 20 Ζο ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2010 4 ν κέξνο «Σν παξφλ θαη ην κέιινλ ηνπ θιάδνπ καο» Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν

Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν ΦΑΛΟΤΝ ΝΣΑΦΑ Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί 1 2 Λνπλ Γηνύ 1 Ο Νηάθα είλαη ε ζνθία ηνπ Γεκηνπξγνύ. Δίλαη ην ζεκέιην ηεο δεκηνπξγίαο, απηό πάλσ ζην νπνίν είλαη ρηηζκέλνη νη

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΝΟΣΑΛΓΙΚΕ ΙΣΟΡΙΕ ΛΑΡΙΑ 2015 Άγγεινο Μαλνπζόπνπινο, Λάξηζα 2015 Φσηνγξαθία εμσθύιινπ: Ειεάλλα Κνύλνππα Η ζπιινγή θεηκέλσλ Ο πόνος της επιστρουής

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ Πηπρηαθή Δξγαζία Δξκελεία εηζκηθώλ Γεδνκέλσλ θαη Χξήζε Λνγηζκηθνύ πνπδαζηήο: Μηραήι Αλ. εβαζηεηάδεο Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη...

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη... -... Η αγαλαθηεζε πξνρζεο κε ηελ εγθπκνζπλε ηεο αδειθεο κνπ... Σεκεξα κνπ εηλαη κηιηα καθξηα... Δγηλε κηα ιεμε... Γελ μεξσ πνπ αλεθεη, ζε πνην θνπηαθη λα ην βαισ, πνηνο ν ινγνο... - Τα ινγηα ζαο, πξεπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΥΡΔΩΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΔΡΑ ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΖ ΥΑΛΚΖ ΣΟΤ ΜΖΣΡ. ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΚΑΛΑΪΣΕΖ

ΟΜΗΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΥΡΔΩΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΔΡΑ ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΖ ΥΑΛΚΖ ΣΟΤ ΜΖΣΡ. ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΚΑΛΑΪΣΕΖ ΟΜΗΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΥΡΔΩΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΔΡΑ ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΖ ΥΑΛΚΖ ΣΟΤ ΜΖΣΡ. ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΚΑΛΑΪΣΕΖ εβαζκηώηαηε Άγηε Μύξσλ, εβαζηνί Παηέξεο, Δληηκνινγηόηαηε Άξρνληα (-εο),

Διαβάστε περισσότερα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Οη πξώηνη ησλ πξώησλ εμεγνύλ ηνλ ηξόπν πνπ θέξδηζαλ ηε κάρε Βγήθαλ ληθεηέο από ηελ πξώηε κεγάιε «κάρε» πνπ θιήζεθαλ λα δώζνπλ ζηε δσή ηνπο Ο ιόγνο γηα ηνπο αξηζηνύρνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη Πρόζωπα Η Γεωργία Ο Νίκος Ο Μπάρμαν 1 Μονόπρακηο Έλα κηθξό θαθέ κπαξ Η δηαθόζκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ «ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ ΚΖΝΗΚΟ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗ ΣΡΔΗ ΠΡΑΞΔΗ Ζ θεληξηθή πιαηεία ηεο Άξηαο. Μπξνζηά θαη δεμηά ην αξρνληηθφ ηνπ Καζηέινπ. Φαίλεηαη ην εζσηεξηθφ ηνπ. Γίπαην. Ζ είζνδνο ηνπ ηζνγείνπ

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη.

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Ο θζόλνο είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα γηα θάηη πνπ ην άηνκν δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, απ φπνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ -ΑΝΔΝΣΑΥΣΟΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΟΗ Π.Δ. Ν. Ηωαννίνων Εδώ ξανά και κλίκερ ή κλικάζονηερ, γλςκάζονηερ, ο σιλιοζηόρ με ζθπαγιζμένα σείλη δισαλωηόρ.

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα»

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 Με έκπλεπζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Αλδξίηζαηλαο Ν. Ζιείαο, γλσζηφ σο «πέηξηλε πνιηηεία», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΘΔΜΑ: «Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε απφ ςπρνινγηθή άπνςε θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 1. Πεξηγξάςηε ηελ αηκόζθαηξα ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ. Τη κέζα ρξεζηκνπνηεί ε ζπγγξαθέαο γηα λα δεκηνπξγήζεη απηή ηελ αηκόζθαηξα; 2. Πεξηγξάςηε

Διαβάστε περισσότερα

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο 1 Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο Πεξηερόκελα 1. Τν νινθαύησκα ηεο δηαθπιηθήο επηθνηλσλίαο. 2. Ο ξόινο ηνπ ςεύδνπο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1945 Σν 1960 ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1998 Σν 2008 Θ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Μζχρι τθν απελευκζρωςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ»

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΝΑΣΙΟΠΟΤΛΟΤ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ:ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες.

Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες. Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες. ηε δεκόζηα βηβιηνζήθε επηθξαηεί ε απαηηνύκελε εζπρία. Ζ Διέλε παίξλεη ηα βηβιία πνπ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015 ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015 Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ρξήζεο θαη θπιάμηε ηηο γηα κειινληηθή αλαθνξά. Δπαγγελμαηική τρήζη Παρακαλώ να λάβεηε σπόυη πφς ηο ζσγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ:

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ Ππορ: Θαβάια, 26-6-2014 Αξηζ. Πξση: 575 ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Παξ. Αλαηνιηθήο ηεξεάο ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΒΑΙΛΗ ΠΟΛΤΜΔΡΟΠΟΤΛΟΤ Α ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΓΙΩΡΓΟΤ ΚΑΣΑΥΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο...

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... Πεξηερόκελα Πξόινγνο.......3 Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 7 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ

Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ 1 Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ Πόηε πόηε ζπκάκαη ηνλ θηιόινγό καο ζην Γπκλάζην. Πνιύ επέκελε, ν θαιόο καο ν θαζεγεηήο, ζηελ παξήρεζε ηνπ «Σαπ». Γελ ζηακαηνύζε λα ηε ιέεη θάζε θνξά

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού)

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Έρνπκε θηάζεη λα ιέκε ζηηο κέξεο καο, φηη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παηδηνχ, ζηελ δσή ησλ παηδηψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δελ είλαη θάηη πνπ έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Pijwm ǹte `tta[ic ǹte pian]a]fǹni ` mkau \

Pijwm ǹte `tta[ic ǹte pian]a]fǹni ` mkau \ Ζ Αηγππηηαθή ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα بطسيسكية االقباط االزثوذوكس كنيسة القديسة العرزاء مسيم و القديس مازمسقس السسول باليونان تستيب اسبوع االالم Pijwm ǹte `tta[ic

Διαβάστε περισσότερα

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart FAIRShip Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart Απηό ην παηρλίδη είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε λα σζήζεη ηνπο παίθηεο ζην λα βηώζνπλ θαη λα κάζνπλ κηα βαζηθή αξρή γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηελ αζθαιή βάζε όζνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1]

Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1] Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1] Γ. Γ. Υξεζηάθεο Μέξνο Α Ζ αιήζεηα ηνπ παξακπζηνύ, δειαδή: Ο ΓΑΜΟ Ο Μύινο θαη ν Μύζνο ζην Λαζίζη ηελ ίδηα αιήζεηα ιέλε. Ο Μύζνο ιέεη πσο ν ρξόλνο γθξεκίζηεθε από ηε δσή, ν Κξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΙ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ;

ΓΙΑΣΙ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ; 1 Ανδπέαρ Νικολάος Δρ. PhD Φυσιοπαθητικές Επιστήμες Υγείας Γιεςθςνηήρ Νέο-Ιπποκπαηικήρ σολήρ Κύππος (CNM Franchised Training Diploma Courses. 27 Υπόνια- Θεωπία, Ππάξη & Γιδακηική-Αποηελεζμαηικόηηηα και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ ΔΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ Ζ εθβίαζε είλαη ην έγθιεκα πνπ αλνίγεη ην 24 ν θεθάιαην ηνπ Eηδηθνχ Μέξνπο ηνπ ΠΚ, πνπ ηηηινθνξείηαη «Δγθιήκαηα θαηά ησλ πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ». Με κηα πξψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:4ΑΘΓ9-ΖΣ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ---- ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ Η εργαςία μου πάνω ςτο project που ςτόχο ζχει την παρουςίαςη τραγουδιών και ποιημάτων που ζχουν αναφορά ςτο φεγγάρι. Νικόλαοσ αββίδησ ΦΕΓΓΑΡΙ

ΑΠΟΠΑΜΑ Η εργαςία μου πάνω ςτο project που ςτόχο ζχει την παρουςίαςη τραγουδιών και ποιημάτων που ζχουν αναφορά ςτο φεγγάρι. Νικόλαοσ αββίδησ ΦΕΓΓΑΡΙ ΑΠΟΠΑΜΑ Η εργαςία μου πάνω ςτο project που ςτόχο ζχει την παρουςίαςη τραγουδιών και ποιημάτων που ζχουν αναφορά ςτο φεγγάρι Νικόλαοσ αββίδησ ΦΕΓΓΑΡΙ Φεγγάξη ηίρνη-μνπζηθή: Μίθεο Θενδσξάθεο Σν θεγγάξη θάλεη

Διαβάστε περισσότερα

Η Παηδεία πεξηκέλεη ηνλ νξακαηηζηή ηεο

Η Παηδεία πεξηκέλεη ηνλ νξακαηηζηή ηεο 1 Η Παηδεία πεξηκέλεη ηνλ νξακαηηζηή ηεο Ο θαζεγεηήο Γηώξγνο Γξακκαηηθάθεο, ζε κηα εθ βαζέσλ ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ «Κ», κηιάεη γηα ηε ρξφληα θξίζε ζηελ Αλψηαηε Παηδεία ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ 16-07-06 Φνηηεηηθέο θηλεηνπνηήζεηο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Μέζν κεηαθνξάο απνηειεί νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

«Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων

«Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων «Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων Τν πξόγξακκα «Εύδνμνο» αθνξά ζηε δηαλνκή Σπγγξακκάησλ ησλ Τερλνινγηθώλ θαη Παλεπηζηεκηαθώλ Ιδξπκάησλ ηεο Επηθξάηεηαο. Σηόρνο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο (ΠΣ) ηεο Δξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΚΑΡΟΤΑΓΔ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟ ην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο ζηαδηνδξνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

www.pes.org www.europarl.europa.eu

www.pes.org www.europarl.europa.eu σ Σεύρνο Οθηωβξίνπ 2008 Περιβάλλον Ενέργεια Κοινωνική Πολιτική Πολιτισμός Μ.Μ.Ε Απασχόληση Ανθρώπινα Δικαιώματα Θεσμοί Εκπαίδευση Μεταφορές Διαδίκτυο Περιφερειακή Ανάπτυξη Πολιτικές Ελευθερίες Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Δηζαγσγηθά Η θνηλσληθή δηακεζνιάβεζε είλαη κηα δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Η ΑΝΣΘΚΑΠΘΣΑΛΘΣΘΚΗ ΑΝΑΤΝΘΕΗ είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος του Θόδωρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΣΟ ΠΙΣΙ. Δρόσος Εσάγγελος,Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α', Κέντρο Υγείας Σιάτιστας

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΣΟ ΠΙΣΙ. Δρόσος Εσάγγελος,Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α', Κέντρο Υγείας Σιάτιστας Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΣΟ ΠΙΣΙ Δρόσος Εσάγγελος,Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α', Κέντρο Υγείας Σιάτιστας ΟΡΙΜΟ ΣΟΤ Π.Ο.Τ. Δίλαη ε ελεξγόο νιηθή θξνληίδα ησλ αζζελώλ

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΘΚΑΘΑ 2012 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Μέζα από ηελ αξραία ειιεληθή ηζηνξία θαη κπζνινγία κπνξνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.eu Θήβα, 12-6-2015 ΕΝΣΤΑΣΗ Ππορ: Επηηξνπή ηνπ ππ αξηζ. 10238 ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Παξαζέησ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα, πνπ ιέγνληαλ ζην γάκν ζην ρσξηό, θαη κάιηζηα κε ηε ζεηξά πνπ ηξαγνπδηόληαλ ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο γακήιηαο πνκπήο θαη ην βξάδπ

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ

ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 12 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2015 ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Γεηα ζαο θαη ζπγλψκε γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Α.Μ.Θ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Α.Μ.Θ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Α.Μ.Θ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Μελέηη Περιβαλλονηικών Δπιπηώζεφν για εργοζηάζιο παραγφγής ηλεκηρικού ρεύμαηος

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ. ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ: ΜΑΡΗΑ ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΤ Ph.D. ΔΠΗΚΟΤΡΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ - ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΔΗ ΠΑΣΡΑ

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ. ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ: ΜΑΡΗΑ ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΤ Ph.D. ΔΠΗΚΟΤΡΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ - ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΔΗ ΠΑΣΡΑ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΓΡΑΖ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΑΣΔΗ ( Γ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο - Έξγν ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ) Τπνέξγν 2 «χληαμε Οδεγνχ Δπαγγεικάησλ ηνπ ΑΣΔΗ Παηξψλ» ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Σδαθ Νίθνιζνλ (ζει. 2) Καιεηδνζθόπην (ζει. 6) Χαιαξά (ζει. 7)

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Σδαθ Νίθνιζνλ (ζει. 2) Καιεηδνζθόπην (ζει. 6) Χαιαξά (ζει. 7) ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΔ.Λ. Οξεζηηάδαο - Γεθέκβξηνο 2014 - Φύιιν 8 ν Σηκή 1 Χξηζηνύγελλα ζα πεη... αγάπε! «Η πξαγκαηηθή θηιαλζξσπία, ε κε πξνζπνηεηή, ε κε ππνθξηηηθή, αζθείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ Γεληθό Λύθεην Δπδήινπ Ηθαξίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σχολικό ζτοσ: 2012-2013, β τετράμθνο Ερευνθτικι Εργαςία: «Από το αμπέλι ςτο κραςί και ςτα προιόντα τουσ» Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ 0 Μαζεηέο: Άληα Γεκίλε Γηάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΙΖ. 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη:

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΙΖ. 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΖ 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη: Όρη, γηαηί κε ηελ παξακηθξή πηώζε ζα έρεηε ζνβαξέο ζσκαηηθέο θαθώζεηο. Λαη, αιιά κε πξνζνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο Γεσπνληθό Σρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

GRANT COLLEGE PROGRAM

GRANT COLLEGE PROGRAM ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΜΔΑ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Πεξηγξαθή θαη απόδνζε ζηελ ειιεληθή γιώζζα παθέησλ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Προζεγγίζονηας ηη διαθορεηικόηηηα μέζα από ηην εικόνα ηων οικογενειακών ζτημάηων ζηα Ανθολόγια Λογοηετνικών Κειμένων ηοσ Δημοηικού ζτολείοσ

Προζεγγίζονηας ηη διαθορεηικόηηηα μέζα από ηην εικόνα ηων οικογενειακών ζτημάηων ζηα Ανθολόγια Λογοηετνικών Κειμένων ηοσ Δημοηικού ζτολείοσ Προζεγγίζονηας ηη διαθορεηικόηηηα μέζα από ηην εικόνα ηων οικογενειακών ζτημάηων ζηα Ανθολόγια Λογοηετνικών Κειμένων ηοσ Δημοηικού ζτολείοσ Βαζηιηθή Πιηόγθνπ δξ. Δπηζηεκώλ Αγσγήο, εηδηθή επηζηήκνλαο Παηδαγσγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής Διαφορετική άποψη Ζώντας με δυσκολίες στην Αισθητηριακή Επεξεργασία. Ζώντας με διαφορετική αντίληψη του κόσμου μας. 50 συχνές διαφωνίες του παιδιού με δυσκολίες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ

ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ (E)... 5 2. ΑΝΣΟΥΖ ΤΛΗΚΧΝ (Θ)... 6 3. ΑΝΣΟΥΖ ΤΛΗΚΧΝ (Δ)...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο 4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ ηάμε φιν θαη πεξηζζφηεξν δηαθφπηεηαη, δηαηαξάζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!!

Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!! Ινύιηνο, 2007 Εθεκεξίδα VΙΙ Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!! 1 Παγσηό: πνιύηηκε δεκηνπξγία! Καη ζε πνηνλ δελ αξέζεη!!! Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜA Ε - ΚΩΓΗΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α..) Αζήλα, 26/10/2015 Αξ. Πξση.: ΓΔΛ Ε ΚΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα