οδος δαιμονος. Ι,1-27

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "οδος δαιμονος. Ι,1-27"

Transcript

1 οδος δαιμονος. Ι,1-27 Πξώηε Αλάγλωζε Ι/1-5 ἵ π π ν η η α ί κ ε θ έ ξ ν π ζ η λ ὅ ζ ν λ η επὶ ζ π κ ὸ ο ἱ θ ά λ ν η π έ κ π ν λ ἐ πεί κ ἐ ο ὁ δ ὸ λ βῆ ζ α λ π ν ι ύ θ ε κ ν λ ἄ γ ν π ζ α η δαί κ ν λ ν ο ἥ θ α η ὰ π ά λη ἄ ζ η ε θ έ ξ ε η ε ἰ δ ό η α θ ῶ ηα η ῆ η θ ε ξ ό κ ε λ η ῆ η γ ά ξ κ ε π ν ι ύ θ ξ α ζ η ν η θ έ ξ ν λ ἵ π π ν η ἅ ξ κ α η η η α ί λ ν π ζ α η θ ν ῦ ξ α η δ ὁδ ὸ λ ἡ γ ε κ ό λ ε π ν λ Οη ἵ π π ν η, ηαί, ζειπθφ, νη θνξάδεο, πνπ κε θέξνπλ ὅ ζ ν λ, ηφζν φζν, ἱ θ ά λ ν η, είλαη ηθαλφο ν ζ π κ ὸ ο, ην ζπκηθφ, π έ κ π ν λ, πξνρσξνχζαλ πνκπή ἐ πεί, επεη-δή, θαζψο, ἄ γ ν π ζ α η, νδεγψληαο β ῆ ζ α λ, κ έβαιαλ, ζε ὁ δ ὸ λ πνιύ θ ε κ ν λ δαί κ ν λ ν ο, ζεαο, ε νπνία νδφο θέξεη θ α η ὰ, πέξα απφ, π ά λη ἄ ζ η ε ηνλ ε ἰ δ ό η α θ ῶ ηα, ηνλ άλδξα ηνλ εηδήκνλα, απηφλ πνπ έρεη δεη. η ῆ η θ ε ξ ό κ ε λ, ζ απηήλ θεξφκνπλ, η ῆ η γ ά ξ, θαζφηη ζ απηήλ κ έθεξλαλ νη π ν ι ύ θ ξ α ζ η ν η... ἵ π π ν η, νη πνιπζξχιεηεο θνξάδεο ἅ ξ κ α η η η α ί λ ν π ζ α η, ηαλχδνληαο ην άξκα, φκσο θνῦ ξ α η, θφξεο, ἡ γ ε κ ό λ ε π ν λ ηελ νδφ. Ι/6-10 ἄ μ σ λ δ ἐ λ ρ λ ν ί ε η ζ η λ ἵ ε η ζ ύ ξ η γ γ ν ο ἀ πηή λ α ἰ ζ ό κ ε λ ν ο δ ν η ν ῖ ο γ ὰ ξ ἐ πεί γ ε η ν δ η λ σ η ν ῖ ζ η λ θ ύ θ ι ν η ο ἀ κ θ ν η έ ξ σ ζ ε λ ὅ η ε ζ π ε ξ ρ ν ί α η ν π έ κ π ε η λ ἡ ιηά δ ε ο θ ν ῦ ξ α η π ξ ν ι η π ν ῦ ζ α η δ ώ κ α η α λ π θ η ό ο ε ἰ ο θ ά ν ο ὠ ζ ά κ ε λ α η θ ξ ά η σ λ ἄ π ν ρ ε ξ ζ ὶ θαιύ π η ξ α ο Καη ν άμνλαο ἐ λ ρ λ ν ί ε η ζ η λ, ζηηο ρλφεο, ζηνπο αθαινχο ησλ ηξνρψλ ἵ εη, έβγαδε ζ ύ ξ η γ γ ν ο ἀ πηή λ, ηζίξηδε α ἰ ζ ό κ ε λ ν ο, αλακκέλνο, θαζψο ἐ πεί γ ε η ν, επείγνληαλ δ η λ σ η ν ῖ ζ η λ 1

2 θ ύ θ ι ν η ο ἀ κ θ ν η έ ξ σ ζ ε λ, απφ πεξηδηλνχκελνπο ηξνρνχο (πξβι. ηελ εηπκνινγηθή ζπγγέλεηα θχθινο-wheel) ζηηο δπν πιεπξέο ὅ η ε, ηφηε πνπ ζ π ε ξ ρ ν ί α η ν π έ κ π ε η λ, (πεξρεηφο) νξκεηηθά σζνχζαλ ηελ πνκπή ἡ ιηά δ ε ο θ ν ῦ ξ α η, απηέο είλαη ινηπφλ νη θφξεο πνπ ζπλαληήζακε, π ξ ν ι η π ν ῦ ζ α η δ ώ κ α η α λ π θ η ό ο, έρνληαο εγθαηαιείςεη ηα δψκαηα ηεο λχρηαο ε ἰ ο θ ά ν ο, θη έρνληαο έξζεη ζην θσο, ὠ ζ ά κ ε λ α η θ ξ ά η σ λ ἄ π ν, απσζψληαο απφ ηηο θεθαιέο ρ ε ξ ζ ὶ, κε ηα ρέξηα, θαιύ π η ξ α ο, ηα θαιχκκαηα. Ι/11-15 ἔ λ ζ α π ύ ι α η λ π θ η ό ο η ε θ α ὶ ἤ κ α η ό ο ε ἰ ζ η θ ε ι ε ύ ζ σ λ θαί ζ θ α ο ὑ π έ ξ ζ π ξ ν λ ἀ κθὶ ο ἔ ρ ε η θ α ὶ ι ά η λ ν ο ν ὐ δ ό ο α ὐ ηαὶ δ α ἰ ζ έ ξ η α η π ι ή λ η α η κ ε γ ά ι ν η ζ η ζ π ξ έ η ξ ν η ο η ῶ λ δὲ δ ί θ ε π ν ι ύ π ν η λ ν ο ἔ ρ ε η θ ι ε ῖ δ α ο ἀ κ ν η β ν ύ ο η ὴ λ δὴ π α ξ θ ά κ ε λ α η θ ν ῦ ξ α η κ α ι α θ ν ῖ ζ η ι ό γ ν η ζ η λ Δθεί είλαη νη πχιεο ησλ θ ε ι ε ύ ζ σ λ, ησλ δηαδξνκψλ λχρηαο θαη ἤ κ α η ν ο, εκέξαο, θαί ζ θ α ο... ἀ κθὶ ο ἔ ρ ε η, θαη ηηο ζπλέρεη ηξηγχξσ ὑ π έ ξ ζ π ξ ν λ, αλψθιη θαὶ ι ά η λ ν ο ν ὐ δ ό ο, ιίζηλνο νπδφο, θαηψθιη. Κη απηέο νη πχιεο, α ἰ ζ έ ξ η α η, γεκίδνληαη κ ε γ ά ι ν η ζ η ζ π ξ έ η ξ ν η ο, απφ κεγάια πνξηφθπιια. Καη ηνχησλ θ ι ε ῖ δ α ο ἀ κ ν η β ν ύ ο, ηα αληίζηνηρα θιεηδηά ἔ ρ ε η, θαηέρεη δ ί θ ε π ν ι ύ π ν η λ ν ο, ζα δνχκε ηη κπνξεί απηφ λα ζεκαίλεη. Απηήλ ινηπφλ νη θφξεο π α ξ θ ά κ ε λ α η... κ α ι α θ ν ῖ ζ η ι ό γ ν η ζ η λ, παξαίλεζαλ κε καιαθά ιφγηα Ι/16-20 πεῖ ζ α λ ἐ π η θ ξ α δ έ σ ο ὥ ο ζ θ η λ β α ι α λ σ η ὸ λ ὀ ρ ῆ α ἀ π η ε ξ έ σ ο ὤ ζ ε η ε π π ι έ σ λ ἄ π ν η α ὶ δ ὲ ζ π ξ έ η ξ σ λ ρ ά ζκ ἀ ρ α λ ὲ ο π ν ί ε ζ α λ ἀ λ α π η ά κ ε λ α η π ν ι π ρ ά ι θ ν π ο ἄ μ ν λ α ο ἐ λ ζ ύ ξ η γ μ η λ ἀ κ ν η β α δ ὸ λ ε ἰ ι ί μ α ζ α η γ ὀ κ θ ν η ο θ α ὶ π ε ξ ό λ ε η ζ η λ ἀ ξ ε ξ ό η ε η ῆ η ῥ α δ η α ὐ η έ σλ θαη ηελ έπεηζαλ κε επθξάδεηα ψζηε β α ι α λ σ η ὸ λ ὀ ρ ῆ α, ηελ θιεηζηή ακπάξα ἀ π η ε ξ έ σ ο, ζηα πεηαρηά ὤ ζ ε η ε, λα ηνλ σζήζεη απφ ηηο πχιεο. Κη απηέο απφ ηα πνξηφθπιια, ἀ λ α π η ά κ ε λ α η, αλνίγνληάο ηα δηάπιαηα, πνί ε ζ α λ, δεκηνχξγεζαλ ρ ά ζκ ἀ ρ α λ ὲ ο, ἀ κ ν η β α δ ὸ λ ε ἰ ι ί μ α ζ α η, ζηξηθνγπξίδνληαο ακνηβαία ἐ λ ζ ύ ξ η γ μ η λ, ζηνπο ζσιήλεο ηνπο π ν ι π ρ ά ι θ ν π ο ἄ μ ν λ α ο, ηνπο γ ὀ κ θ ν η ο θ α ὶ π ε ξ ό λ ε η ζ η λ ἀ ξ ε ξ ό η ε, πνπ ππνβαζηαδνληαη κε θαξθηά θαη κε πείξνπο. η ῆ η δ η α ὐ η έ σ λ, εθεί ινηπφλ, ῥ α, ΡΑΓΙΧ, εχθνια δη α ὐ η έ σ λ, δηακέζνπ ηνπο, Ι/

3 ἰ ζ ὺ ο ἔ ρ ν λ θ ν ῦ ξ α η θ α η ἀ κ α μ η η ὸ λ ἅ ξ κ α θ α ὶ ἵ π π ν π ο θαί κ ε ζ ε ὰ πξό θ ξ σ λ ὑ π ε δ έ μ α η ν ρ ε ῖ ξ α δ ὲ ρ ε η ξ ί δ ε μ η η ε ξ ὴ λ ἕ ι ε λ ὧ δ ε δ ἔ π ν ο θ ά η ν θ α ί κ ε π ξ ν ζ ε ύ δα ὦ θνῦ ξ ἀ ζαλά η ν η ζ η ζ π λ ά ν ξ ν ο ἠ ληό ρ ν η ζ η λ ἵ π π ν η ο η α ί ζ ε θ έ ξ ν π ζ η λ ἱ θ ά λ σ λ ἡ κ έ η ε ξ ν λ δ ῶ Δξκελεία I η π π ν η 4 η α η κ ε θ ε ξ ν π ζ η λ ν ζ ν λ η ε π η ζ π κ ν ο 5 η θ α λ ν η 6 Ι / 1 1 ηκπιηθηνο, απνθαηαζηαζε θεηκελνπ. Πξαγκαηνινγηθα. ΗΡ 21,42 2 Μ Ο Τ Ι Κ Η N.u.E., S.189 Οη ζηηρνη ηνπ Παξκεληδε πξεπεη λα δηαβαδνληαη θσλαρηα: είλαη εμακεηξνη, κνπζηθε! Απηελ ηελ πξαγκαηηθνηεηα πξεπεη λα ηελ παξνπκε ζηα ζνβαξα, εαλ ζεινπκε λα πξνζεγγηζνπκε ην θεηκελν. Καη πξεπεη λα κειεηεζνπκε ηηο Χδεο ηνπ Πηλδαξνπ κεζα απν ηνλ γισζζηθν ξπζκν, δειαδε λα παξαθνινπζεζνπκε ηα δεηεκαηα ησλ ζηηρσλ, ησλ θσισλ, ησλ πεξηνδσλ, ησλ ιεθηηθσλ κνξθσλ [...] θαη λα ηα ζπκπεξηιαβνπκε ζηελ αλαγλσζε. Δδσ ζα γηλεη ζρεδνλ απν κνλν ηνπ αληηιεπην θαη ηνπην: πνζν ιηγν αξκνδνπλ ζηνπο Διιελεο ηα «θνπηηα» καο - «ηερλε», «θηινζνθηα», «πνηεζε» θιπ. δαθηπιηθν εμακεηξν: ε κνλνηνληα πνπ ζε ζπλεπαηξλεη, θαη ζε βγαδεη απν ηελ θαζεισζε ζε πνισζεηο λνεκαηηθεο, ζε ρσξηζκνπο ιεμεσλ-θξαζεσλ, ζε ν,ηη εμππεξεηεη ηελ αλζξσπηλε δηαλνηα/ζθεςε. δελ ππαξρνπλ ιηγνηεξν θαη πεξηζζνηεξν ζεκαληηθα πξαγκαηα, δελ ππαξρνπλ δηαβαζκηζεηο - «γεσκεηξηθν» απηε ε κνλνηνληα, ε «γεσκεηξηθε», καο θεξλεη ζε απηφ ην νπνην ΔΥΔΙ ηνπο αλζξσπνπο πξαγκαηηθα: ν ΡΤΘΜΟ! - ν ξπζκνο ηεο θαξδηαο, ν ξπζκνο ηεο αλαζαο, ν ξπζκνο κεξαο-λπρηαο, ησλ επνρσλ. Δδσ θαζε αλζξσπηλε παξεκβαζε, ε νπνηα απν ηνπο θπθινπο ησλ ξπζκηθσλ επαλαιεςεσλ επηδησθεη λα θαλεη ελα βεινο (ζθνπνο, επηζπκηεο, ζηνρνη), είλαη θαηαδηθαζκελε λα λαπαγεη (Bresche!). πξβι. Ξπινπξεο, δπν εθδνρεο ηνπ Δξσηνθξηηνπ: ζη : Σν εκπεθελ ν Ρσηνθξηηνο εηο ηελ θιαθελ αξρηδεη λα ηεο κηιε θαη ζπιαρληθα λα ηελ αλαληξαληδε Λεγεη ηεο «Σν κ εξσηεμεο λα ζνπ ην πσ θαη γξνηθα πνπ ην βξεθα ην ραξηζκα [ζηε θπιαθε ζ αθεθα]. Δηλαη δπν κελεο ζεκεξν πνπ ιαρα [ζ ] θαπνηα δαζε εηο ηε κεξηα ηεο Δγξηπνο θη εβγεθα λα κε θαζη 3

4 αγξηα ζεξηα θη εκαισζα θ εζθνησζα απν θεηλα θη απν ηα ρεξηα κνπ λεθξα νια ηα πιηα απνκεηλα. Κξεηηθα Σξαγνπδηα: Δξσηνθξηηνο (Δλνξρεζηξσζε Υξηζηνδνπινο Υαιαξεο): ην δαθηπιηθν εμακεηξν (Οκεξνο, Ηζηνδνο, Παξκεληδεο) είλαη ε πξσηε θαη θπξηα αληαπνθξηζε ησλ Διιελσλ ζε απηφ ην νπνην ΔΥΔΙ ηνλ αλζξσπν. Απηφ ην πλεπκα πξεπεη λα καο παξακελεη νδεγνο γηα ηελ ελλνεζε νζσλ ιεγνληαη ζην πνηεκα ηνπ Παξκεληδε: νζα ιεγνληαη, πξεπεη λα καζνπκε λα ηα αθνπκε εηζη σζηε ηα αθνπζκαηα καο λα κελ ηαξαδνπλ ηελ κνλνηνληα ηνπ ΡΤΘΜΟΤ, αιια λα ππαθνπλ ζε απηελ θαη λα «εθηεινπλ» ηνλ ΝΟΜΟΝ ηεο ΜΡΔ: Έλα παξάιιειν απφ ηνλ ρψξν ηεο δπηηθήο κνπζηθήο ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη κφλνλ ζε έλαλ ηξφπν ζχλζεζεο ζηνλ νπνίν ε ζχιιεςε ηνπ λνεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο γιψζζαο απφ ηελ κνπζηθή δελ επηδηψθεηαη θαλ. Έηζη ζπκβαίλεη θάηη παξφκνην ζην ηζνξξπζκηθφ κνηέηην ηνπ 14νπ αηψλα ζηελ Γαιιία, ζηνλ ζχλζεηε Γθ. ληε Μαζψ. ε έλα ηέηνην κνηέηην απαληψληαη πνιιαπιέο αθξηβείο επαλαιήςεηο ελφο νξηζκέλνπ ξπζκηθνχ ζρήκαηνο ζε φιεο ηηο θσλέο, δίρσο απηφ λα είλαη νξαηφ θαη ζηελ κεισδηθή γξακκή, π.ρ. κε ηνκέο ή παξάιιειεο επαλαιήςεηο. απηνο ν νδεγνο θαηαξρελ καο παξαθηλεη λα απνβαινπκε ν,ηη πξνπαλησλ ζπληζηα αλζξσπηλε παξεκβαζε: ηελ «ζθεςε», δειαδε ηελ απν ηνλ αλζξσπν επηηεινπκελε ζπλδεζε παξαζηαζεσλ ζην πιαηζην ηεο ζεζπηζεο δηαθνξσλ ζπζρεηηζεσλ, νη νπνηεο βεβαησο πξνυπνζεηνπλ νηη θαηαξρελ ερνπλ ζεζπηζηεη ρσξηζκνη, νη νπνηνη απαηηνπλ πζηεξνηεξεο ζζλδεζεηο ησλ κεηαμπ ηνπο ρσξηζκελσλ: ζπλδεζεηο κε ηελ ελλνηα ηεο γελλεζεο θαη ηεο θζνξαο, ηεο (κεηα)θηλεζεο απν εδσ εθεη, ηεο κημεο ησλ κεηαμπ ηνπο δηαηξεκελσλ, ηεο ηθαλνπνηεζεο κηαο αλαγθεο. Οια απηα ζπληζηνπλ ν,ηη θαινπκε «ζθεςε»: εδσ ζα ηελ ζπλαληεζνπκε ζην νλνκα ΓΟΞΑ ηελ αλζξσπηλε ζπληαπηηζε κε ηνπο ΡΤΘΜΟΤ, νη νπνηνη ΔΥΟΤΝ ηνπο αλζξσπνπο, ζα ηελ γλσξηζνπκε ζην νλνκα ην νπνην θξαηεη απν παληα κηα ηεηνηα πξσηνγελε νπζηαθε αιιεινπρηα: ΣΟ ΑΤΣΟΝ, ην νπνην ΔΣΙΝ (=δπλαηαη!) ην ΝΟΔΙΝ θαη ην ΔΙΝΑΙ unreal city... / Nishitani, Totenschädel-Kontemplation, ζει Σν αδηαθνξν ηεο θπζεο θαη ε ηαπηνηεηα αλεθνξνπ θαη θαηεθνξνπ απ. 60. Ηδε ζηελ ΜΟΤΙΚΗ κηινπλ ηα ΗΜΑΣΑ Μ η Δ Γηα ηελ αλαγλσζε ζηηρσλ ηεο κνπζηθεο ν Θξαζπβνπινο Γεσξγηαδεο είρε πξνζθχγεη ζε κηα δηθή ηνπ κεινπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ, δίρσο βέβαηα αμίσζε αλαπαξάζηαζεο ηεο εθθνξάο ηεο αξραίαο γιψζζαο, αιιά γηα αξλεηηθφλ ιφγν, δειαδή γηα λα απνθιείζνπκε (...) ηνλ ηνληζκφ ηεο νκηιίαο. Ο Γεσξγηάδεο πξνρσξεί αθφκε πεξηζζφηεξν. Πάληα ζην ίδην πλεχκα πξνηείλεη έλα είδνο ζπλνδψλ ρνξεπηηθψλ βεκάησλ ζηελ βάζε ελφο ππνζεηηθνχ ρσξηζκνχ ησλ πνδψλ ζε άξζε θαη ζέζε. θνπφο ηνπ είλαη λα αηζζαλζνχκε ηνλ ειιεληθφ ζηίρν σο θάηη ην γηα καο δεζκεπηηθφ, θαη κάιηζηα θαηά ην δπλαηφλ έηζη ψζηε φια, φζα δηαθξίλακε σο ηζηνξηθψο εχινγα, λα πξαγκαηψλνληαη, δειαδή, ηξαγνπδψληαο θαη ρνξεχνληαο ηνπο αξραίνπο ζηίρνπο, λα απνθηήζνπκε κηα ππφλνηα ηεο εκπεηξίαο ηεο ΜΟΤΙΚΗ. Απηφ ην βιέπσ αδχλαηνλ. Σν δεζκεπηηθφ ηεο ΜΟΤΙΚΗ, ζηελ ηφηε κνξθή ηνπ, έρεη ραζεί νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα. Καη δελ γίλεηαη, κηα πζηεξφηεξε κεινπνίεζε θαη θηλεζηνινγία ησλ αξραίσλ ζηίρσλ, θάηη ην νπνίν αθξηβψο ζηελ ΜΟΤΙΚΗ 4

5 απνθιείεηαη, λα καο θέξεη πξνο κηα έζησ θαη ζπγγεληθή εκπεηξία ηεο. Γηα λα επηζηξέςσ ζ έλαλ πξνεγνχκελν παξαιιειηζκφ, κε ην ίδην ζθεπηηθφ ζα κπνξνχζακε λα αλαπαιαηψζνπκε ηνλ Παξζελψλα θαη λα επηλνήζνπκε έλα είδνο ηειεηνπξγίαο, έζησ γλσξίδνληαο φηη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ ηφηε πξαγκαηηθφηεηα, κε ηελ πξνζδνθία γηα κηα θαιχηεξε εμνηθείσζε κε ηελ «ιαηξεία» ησλ αξραίσλ ζεψλ. Δδψ, γηα ηελ αλάγλσζε ηνπ ρνξηθνχ, ζα παξακείλνπκε ζε φ,ηη ηα εξείπηά ηνπ αθφκε πξνζθέξνπλ: ηελ καθξπλή αληήρεζε ησλ λνεκάησλ ηνπ, θαη ηνλ ξπζκφ. Θα επηρεηξήζνπκε κηα, φπσο ιέγεηαη ζηελ κνπζηθή, ξ π ζ κ η θ ή α λ ά γ λ σ ζ ε. Θα ζπγθεληξσζνχκε ζηελ ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ζπιιαβψλ, ζηελ «πνζφηεηά» ηνπο θαη κφλνλ. Γελ ζα δηαβάδνπκε κε «λφεκα», δελ ζα αζρνινχκαζηε θαλ κε ηνλ ηνληζκφ ησλ ιέμεσλ. Κη επεηδή ν ηνληζκφο εθηειείηαη κε ηελ εθπλνή, ζα δηαβάδνπκε έλαλ ζηίρν θξαηψληαο ηελ ίδηα αλαπλνή ή, ην πνιχ, παίξλνληαο κηα εηζπλνή πξηλ απφ κία καθξά ζπιιαβή ζην κέζνλ ηνπ ζηίρνπ. ζνλ αθνξά ηελ δηάξθεηα εθθνξάο ησλ ζπιιαβψλ, ζηελ αξρή, γηα βνήζεηα, κπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε ρηππψληαο ειαθξά θαη ηζφρξνλα ην ρέξη καο ζην ηξαπέδη κε ζπρλφηεηα 2 ρηχπνπο (ρξφλνπο) ην δεπηεξφιεπην. ηαλ ζηαζεξνπνηήζνπκε ηνλ ξπζκφ, αξρίδνπκε λα ιέκε ηηο ζπιιαβέο, μεθηλψληαο ηελ εθθνξά ηεο θάζε κηαο ζπγρξφλσο κε ην ρηχπεκα. Η βξαρεία ζπιιαβή ζα έρεη δηάξθεηα 1 ρξφλνπ, δειαδή ε εθθνξά ηεο ζα δηαξθεί έσο ιίγν πξηλ ην επφκελν ρηχπεκα. Η καθξά ζπιιαβή ζα έρεη δηάξθεηα 2 ρξφλσλ, δειαδή ε εθθνξά ηεο ζα δηαξθεί έσο ιίγν πξηλ ην κεζεπφκελν ρηχπεκα: Ι ΠΠΟΙΣ ΑΙΜ Δ Φ Δ Ρ ΟΥ Ι Ν Ο Ο ΝΣΔ Π Ι Θ Υ Μ Ο Ι Κ Α Ν ΟΙ Π Ε ΜΠΟ Ν Δ Π ΕΙΜ Δ Ο Γ Ο ΝΒΗ Α ΝΠΟ Λ Τ Φ Η Μ Ο Ν Α Γ ΟΥ ΑΙ Γ ΑΙΜ Ο Ν Ο Η Κ Α Σ Α Π Α ΝΣΑ ΣΗ Φ Δ Ρ ΔΙΕΙΓ Ο Σ Α Φ Ω Σ Α Δάλ ππεηζέιζνπκε ζ απηήλ ηελ άιιε αλάγλσζε ζα έρνπκε κηα παξάμελε εκπεηξία. ζν πεξηζζφηεξν εγθιηκαηηδφκαζηε ζηνλ ηξφπν ηεο, φζν πεξηζζφηεξν ζηακαηνχκε λα δηαβάδνπκε ιέμεηο θαη δηαβάδνπκε ηηο ζπιιαβέο, ηφζν πεξηζζφηεξν ε αλάγλσζε γίλεηαη αλά-γλσζε, γλσξίδνπκε μαλά ηα γξακκέλα, εμαξρήο. Μέζα ηελ δηθή καο εκπεηξία γηλφκαζηε κάξηπξεο κηαο απξφζκελεο ζπλάληεζεο. Σελ ζεκαζία ησλ ζπιιαβψλ γηα ηνλ ξπζκφ, φπσο ηελ γλσξίζακε απηά κφιηο ηψξα, ηελ βιέπνπκε λα κλεκνλεχεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Πιάησλα: ΟΙ ΔΠΙΥΔΙΡΟΤΝΣΔ ΣΟΙ ΡΤΘΜΟΙ ΣΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΠΡΧΣΟΝ ΣΑ ΓΤΝΑΜΔΙ ΓΙΔΙΛΟΝΣΟ, ΔΠΔΙΣΑ ΣΧΝ ΤΛΛΑΒΧΝ, ΚΑΙ ΟΤΣΧ ΗΓΗ ΔΡΥΟΝΣΑΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΡΤΘΜΟΤ ΚΔΦΟΜΔΝΟΙ, ΠΡΟΣΔΡΟΝ Γ ΟΤ. ΗΓΗ ΔΡΥΟΝΣΑΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΡΤΘΜΟΤ, γξάθεη ν Πιάησλ, ΔΡΥΟΝΣΑΙ, δελ ηνπο θάλνπλ, θαη ΔΡΥΟΝΣΑΙ φηαλ κάζνπλ ηηο «δπλάκεηο ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπιιαβψλ». Οη ίδηεο νη δπλάκεηο ησλ ζπιιαβψλ, ΗΓΗ, ηνπο θέξλνπλ ζηελ ΜΟΤΙΚΗ. Καηά ηελ αλά-γλσζή καο ησλ εξεηπίσλ ηεο ΜΟΤΙΚΗ δηαπηζηψλνπκε φηη δελ καο επηηξέπεηαη κηα επνπηεία ηνπ ζηίρνπ φπσο ηελ έρνπκε ζπλεζίζεη απφ ηελ εηθφλα ηεο ζεκεξηλήο γξαθήο κε ηνλ ρσξηζκφ ησλ ιέμεσλ, κε ηα θεθαιαία θαη κηθξά γξάκκαηα, κε ηα ζεκεία ζηίμεο. Μηα ηέηνηα απνζηαζηνπνίεζε δελ καο είλαη δπλαηή. Γξάθεη ν Γεσξγηάδεο ζρεηηθά: Δίλαη θαλείο αλαγθαζκέλνο λα πξνρσξεί βήκα-βήκα απφ ζηνηρείν ζε ζηνηρείν. Γελ κπνξεί λα επνπηεχζεη ηνλ ξπζκφ αιιά πξέπεη λα παηάεη ζηαζεξά επάλσ ζην ρψκα. Ναη, πξέπεη λα θνιιήζεη ζην ρψκα θαη λα εθηειεί θάζε ζρήκα φπσο πξνβάιιεη.,ηη εδψ αλαθέξεηαη ζηνλ ξπζκφ, ηζρχεη θαη γηα ην λφεκα. ηαλ επηρεηξνχκε κηα ηέηνηαλ αλάγλσζε, θνιιεκέλνη ζην ρώκα, βήκα-βήκα, νη ιέμεηο δηαθξίλνληαη ε κηα κεηά ηελ άιιε μεπξνβάιινληαο κε ηελ ζεηξά ηνπο ζαλ κέζα απφ ην ζθνηάδη. Πξνρσξνχκε ζηα ηπθιά. Δίκαζηε ζ έλαλ δ ξ φ κ ν. Η ζπληνκε πξσηε γλσξηκηα καο κε ηα εξεηπηα ηεο κνπζηθεο καο επηηξέπεη λα δηαθξίλνπκε θαζαξφηεξα έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηθήο καο κνπζηθήο θαη γιψζζαο. ηελ κνπζηθή καο ην θαηά θαλφλα ζηαζεξφ κέηξν θαζηζηά δπλαηή ηελ επνπηεία ηνπ κνπζηθνχ ζπκβάληνο. ηελ εθηέιεζή ηνπ, απηφ 5

6 πνπ αθνινπζεί είλαη ηξφπνλ ηηλά ήδε γλσζηφ. Οη ζηξαηηψηεο παξειαχλνπλ γλσξίδνληαο φηη ην εκβαηήξην ζα ζπλερίζεη ζην «έλ-δπν-έλ-δπν...», νη ρνξεπηέο κπνξνχλ λα ππνινγίδνπλ ζηνπο ρξφλνπο ηνπ κέηξνπ, ζηελ ηαθηή ελαιιαγή ηνληδφκελσλ θαη άηνλσλ ρξφλσλ γηα ηηο θηλήζεηο ηνπο, φζν θη εάλ ζηελ πξφνδν ηνπ ρνξνχ κεισδία θαη ξπζκφο κεηαβάιινληαη. Οη θαλφλεο ηεο Αξκνλίαο, νη νπνίνη ζπληζηνχζαλ ηηο αληεξίδεο ηεο δπηηθήο κνπζηθήο κέρξη ηνλ αηψλα καο, θαζηζηνχλ ηελ αθνινπζία κηαο κνπζηθήο θξάζεο βαζηθά πξνβιέςηκε. Αιιά θαη ζηελ νκηιία νη θαλφλεο ηεο Γξακκαηηθήο θαη ηνπ πληαθηηθνχ, νη παχζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηα ζεκεία ζηίμεο, ε εθθξαζηηθφηεηα ηνπ νκηινχληνο κε ηελ αιινχ κεγαιχηεξε θαη ηελ αιινχ κηθξφηεξε έκθαζε, ε αλάζα ηνπ, νη ρεηξνλνκίεο ηνπ, καο θάλνπλ λα γλσξίδνπκε βαζηθά ην πνχ βξηζθφκαζηε θαη ην ηη έρνπκε λα πεξηκέλνπκε. Απηά ζηελ ΜΟΤΙΚΗ ιείπνπλ. Σν αληηιακβαλφκαζηε ήδε κε ηηο πξψηεο απφπεηξεο αλάγλσζεο ηνπ ζηίρνπ Δ Ρ Ω Α Ν Ι Κ Α Σ Δ Μ Α Υ Α Ν Γελ ππάξρεη θακκία θαλνληθφηεηα πνπ λα πξντδεάδεη απηφ πνπ ζα αθνινπζήζεη. Η θάζε ιέμε πξνβάιιεη κέζα απφ ηελ ζπζηάδα ησλ ζπιιαβψλ νη νπνίεο, κφλνλ φηαλ εηπσζνχλ φιεο, ηελ δηακνξθψλνπλ, ΠΡΟΣΔΡΟΝ Γ ΟΤ. Σψξα εθείλε ε ελφριεζή καο, φηαλ βξεζήθακε αληηκέησπνη κ απηήλ ηελ γξαθή, κηιά θαζαξφηεξα. Απηή ε γξαθή καο μελίδεη. Γελ μέξνπκε πνχ καο πεγαίλεη. Η ίδηα ε ΜΟΤΙΚΗ καο πεγαίλεη, θη εκείο είκαζηε αλαγθαζκέλνη λα επηηεινχκε ην θάζε βήκα ηεο δίρσο λα έρνπκε ηδέα γηα ην επφκελν θαη ην κεζεπφκελν. Η ΜΟΤΙΚΗ δελ καο αθήλεη ρξφλν λα ζθεθηνχκε. Η ζθέςε δελ έρεη ρψξν ζηελ ΜΟΤΙΚΗ: Η ΜΟΤΙΚΗ θέξλεη ζε δξφκνπο. Αλαγλσξίδνπκε έλα ζηνηρείν ηεο γιψζζαο καο ην νπνίν δελ είρακε πξνζέμεη φπσο ζα ηνπ έπξεπε. Δίλαη κηα γιψζζα ε νπνία πξνζθέξεηαη ζηελ επνπηεπζηκφηεηα θαη ζηελ πξνβιεςηκφηεηα, θαη κάιηζηα απαηηεί ηελ επνπηεία θαη ηελ πξφβιεςε, απαηηεί απφ ηνλ λνπ λα πξνβαίλεη ζε ζπλδέζεηο, λα ζπζρεηίδεη ηα απνθαινχκελα «κέξε ηνπ ιφγνπ» κεηαμχ ηνπο, λα ζπζρεηίδεη ην πξηλ θαη ην κεηά, ελ νιίγνηο, λα ζθέ π η ε η α η. Γηα λα εγθιηκαηηζηνχκε ζηελ αλάγλσζε κηαο γξαθήο φπσο απηήο: Δ Ρ Ω Α Ν Ι Κ Α Σ Δ Μ Α Υ Α Ν ζα ρξεηαζηεί λα παξαηηεζνχκε απφ ηελ ππνηηζέκελε αζθάιεηα ηνπ επνπηεχζηκνπ θαη πξνβιέςηκνπ. Θα ρξεηαζηεί λα εγθαηαιείςνπκε ην εθφδην ηεο ζθέςεο, λα κελ ζθεθηφκαζηε, λα κελ ζθεθηφκαζηε θαλ ηνλ εαπηφ καο. Θα ρξεηαζηεί λα γίλνπκε αληδηνηειείο. Σφηε ζ αθνχζνπκε ηηο ιέμεηο λ απνθηνχλ αλχπνπηε θαζαξφηεηα, ζα ελλνήζνπκε ηα ιεγφκελά ηνπο ζε αλχπνπηε ελάξγεηα. Δδψ ην ιεγφκελν, θαζψο ιέγεηαη, νπζηψλεηαη. Οη ιέμεηο δελ είλαη πιένλ αδηάθνξα ζεκαίλνληα, ηακπέιεο επάλσ ζηα πξάγκαηα. Οη ιέμεηο νλνκάδνπλ, θαη ην νλνκαδφκελν θαζίζηαηαη πξφδειν, ζηελ παξνπζία θαη ζηελ απνπζία ηνπ. Γξάθεη ν Γεσξγηάδεο: Η ιέμε ζηελ ΜΟΤΙΚΗ δηήγαγε έλαλ απφ ηελ αλζξψπηλε ηθαλφηεηα ηνπ ιφγνπ αλεμάξηεην βίν, θαηεδείθλπε κηα δηθή ηεο ππφζηαζε ε νπνία νχησο εηπείλ ζπλαπαληνχζε ηνλ Έιιελα αθεαπηήο. Ο Έιιελαο πξέπεη λα είρε ηελ αίζζεζε φηη δελ είλαη ν άλζξσπνο απηφο ν νπνίνο νλνκάδεη ηα πξάγκαηα αιιά φηη ηα πξάγκαηα, ερψληαο θαζαπηά, δειψλνληαη ηα ίδηα ζηελ ππφζηαζή ηνπο. (...) Οη ιέμεηο ελφο ειιεληθνχ ζηίρνπ ηξφπνλ ηηλά καο ιηζνβνινχλ (...), έρνπλ εμνξθίδνπζα δχλακε. ηηο ελνξάζεηο ηνπ Γεσξγηάδε ζηελ ΜΟΤΙΚΗ ζπλαληνχκε κε ρεηξνπηαζηή κνξθή έλαλ ιφγν ηνπ Υάηληεγθεξ γηα ηελ νπζίσζε ηεο γιψζζαο: Η ιέμε αξρίδεη λα δηαθξίλεηαη σο ν ιφγνο ν νπνίνο ζπιιέγεη έλα παξφλ ζηελ παξνπζία ηνπ. Καη έλαλ ιφγν ηνπ Πάνπι Σζειάλ γηα ηελ γιψζζα ηεο πνίεζεο: 6

7 Σφηε ην πνίεκα ζα ήηαλ (...) κνξθνπνηεκέλνο ιφγνο ελφο κεκνλσκέλνπ, θαη, ζχκθσλα κε ηελ εζσηάηε νπζία ηνπ, παξνληηθφηεηα θαη παξνπζία. Απηήλ ηελ εκπεηξία ηεο γιψζζαο ζηελ αιινηηλή ΜΟΤΙΚΗ, ζε κηα ζεκεξηλή λφεζε, ζηνλ ιφγν ησλ κεγάισλ πνηεηψλ, κπνξνχκε λα ηελ ππνςηαζηνχκε κφλνλ φηαλ ελζηεξληζηνχκε θάηη ζην νπνίν θηλνχκαζηε κελ δηαξθψο, φκσο ην ιεζκνλνχκε φηαλ «ζθεθηφκαζηε»: Η ιέμε είλαη πξσηαξρηθά εθθεξφκελε ιέμε, εθθεξφκελε απφ έλα ζηφκα, απφ έλα ζψκα. πνπ ην ζψκα, θαηά ηελ εθθνξά ηεο ιέμεο, δελ κέλεη πίζσ. Με ηελ ιέμε θέξεηαη θαη ην ίδην, ζπκ-πεξη-θέξεηαη κε ηελ ιέμε, ζπλ-θηλείηαη καδχ ηεο. Καη θαζφζνλ ε ιέμε είλαη πάληα αληαπφθξηζε θαη απάληεζε, ελέρεηαη ζε έλαλ δηάινγν θαη κία ζπλάληεζε. Η ιέμε ππάξρεη σο ζπι-ινγή θαη ζπλ-θίλεζε ελφο θφζκνπ. πλήζσο ε ζπλ-θίλεζε ηεο εθθεξφκελεο ιέμεο παξαζηαίλεηαη αλζξσπνινγηθά-ςπρνινγηζηηθά σο θάηη ην δηαθνξεηηθφ θαη μερσξηζηφ κε ηελ έλλνηα ηεο «εμσιεθηηθήο επηθνηλσλίαο» ε νπνία επηηειείηαη κε ηνλ «ρξσκαηηζκφ» θαη ηνλ «ηφλν» ηεο θσλήο θαη πξνπάλησλ κε ηελ «γιψζζα ηνπ ζψκαηνο». Η γιψζζα δελ ζπληζηά απιψο ιεηηνπξγία ηεο επηθνηλσλίαο. «Λεθηηθφ» θαη «εμσιεθηηθφ» ζεκαίλνπλ έλα, εληαίν θαηλφκελν. Πξφθεηηαη γηα έλα, εληαίν θαηλφκελν πνπ έρεη έλα, δηθφ ηνπ φλνκα: Ρ π ζ κ φ ο. Η ζπλ-θίλεζε ηεο γιψζζαο ζπι-ιέγεηαη ζηνλ ξπζκφ, ν νπνίνο ηψξα δελ είλαη απιψο κνπζηθφ ζηνηρείν αιιά θάζε θνξά ν ξπζκφο κηαο ιέμεο, ν ξπζκφο ελφο ζηφκαηνο θαη ελφο ζψκαηνο, ν ξπζκφο κηαο ζπλάληεζεο, ν ξπζκφο ελφο θφζκνπ. Καη ην θαηλφκελν απηφ ε ί λ α η ν θφζκνο, εάλ αθνχζνπκε ηελ ιέμε παξαθνινπζψληαο έλα αξραίν ηεο λφεκα, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν ΚΟΜΟ νλνκάδεη φρη ην ζχλνιν ησλ πξαγκάησλ αιιά ηνλ (θαη κνπζηθά ελλννχκελν) ηξφπν ζηνλ νπνίν απηά ζπληάζζνληαη κεηαμχ ηνπο. Μηα εκπεηξία ηνπ, ηνπ ξπζκνχ ηνπ θφζκνπ, ιέγεηαη ζε έλα πνίεκα ηνπ Γεσξγίνπ Βηδπελνχ κε ηίηιν ΣΟ ΦΑΜΑ ΜΟΤ. Οη δχν πξψηεο ζηξνθέο ηνπ είλαη νη εμήο: αλ κ αξπάρζεθε ε ραξά πνπ εραηξφκνπλ κηα θνξά έηζη ζε κηαλ ψξα... κέζ ζ απηήλ ηελ ρψξα φια αιιάμαλ ηψξα! Καη απ ηφηε πνπ ζξελψ ην μαλζφ θαη γαιαλφ θαη νπξάλην θσο κνπ κεηεβιήζε εληφο κνπ θαη ν ξπζκφο ηνπ θφζκνπ. Ο θφζκνο δείρλεηαη σο ξπζκφο. πωο κπνξνπλ απηα ηα αξραηα θεηκελα λα καο πνπλ θαηη; - νρη νηαλ ηα «αλαιπνπκε» - γξακκαηηθα, ζπληαθηηθα - νρη νηαλ ηα «εξκελεπνπκε» - κνληειν «ςπρεο» - νρη νηαλ ηα «ζαπκαδνπκε» - «κεγαιεην ησλ Αξραησλ» ερνπλ λα καο πνπλ θαηη, κνλνλ νηαλ εκεηο ερνπκε ηα απηηα καο αλνηρηα θαη ηα αθνπκε λα καο κηινπλ, νπνπ εκεηο, κεζα ζηνλ δηθν καο θνζκν, ηνπ ζεκεξα, κε ηελ δηθε καο εκπεηξηα, εξρνκαζηε ζε κηα ζπλνκηιηα καδπ ηνπο, ηίπνηε πεξηζζνηεξν, ηίπνηε ιηγνηεξν. Απισο, ζπληκηινπκε καδπ ηνπο, θαη ν θνζκνο καο γηλεηαη αηθλεο ελαο θνζκνο θνηλνο. πνηνη εηκαζηε, εκεηο; εγσ, θη εζπ, θη εζπ - ςπρνινγηα; ε ζηαζε ηεο πιεηνςεθηαο - θνηλσληνινγηα; νη θπξηαξρεο ηαζεηο θαη ηξνπνη ζθεςεο θαη πξαμεο - ηερληθε; 7

8 π ε κ π ν λ ε π ε η κ ε ο ν δ ν λ β ε ζ α λ π ν ι π θ ε κ ν λ 10 α γ ν π ζ α η νρη! ην «εκεηο», ζηνλ κεγαιπηεξν πινπην ηνπ, ελλνεη ηελ νπζησζε ηνπ αλζξσπνπ κεζα απν ηηο ζπαληεο εθεηλεο ελνξαζεηο ηνπ ηζηνξηθνπ αλζξσπνπ ησλ λεσηεξσλ ρξνλσλ νη νπνηεο καο κηινπλ γηα ηνλ θνζκν καο, δειαδε γηα ηνλ εαπην καο, θαη καο ηνλ δεηρλνπλ νπσο είλαη. ζηελ θαζαξνηεξε ηνπο κνξθε, θαη ζηνλ αθξηβεζηεξν ινγν ηνπο, ζπκβαηλνπλ σο ε κεγαιε λνεζε - Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein θαη σο ε κεγαιε πνηεζε - Hölderlin, Trakl, Kafka, Eliot, Celan 3 πξνζεμε ηελ ειιεηςε ησλ αξζξσλ: ΙΠΠΟΙ, ΘΤΜΟ... Ση καο ιεεη απην; ε δηαζηαζε νξηζηηθνπ θαη ανξηζηνπ δελ εηλαη ζεκα. 4 ζηνλ Πηλδαξν ρξεζηκνπνηεηηαη θαη σο ζπιινγηθν νλνκα γηα αξκα θαη ηππνπο! (Ο 1, 41 - Ο 10, 69 - Πα 15, 2: ΙΠΠΟΙ ΜΔΝ ΑΘΑΝΑΣΑΙ ΠΟΔΙΓΑΝΟ ΑΓΟΝΣ ΑΙΑΚ) 5 ΘΤΜΟ - ζπκηακα: ν αλζξσπνο δελ εμαληιεηηαη ζηνλ εαπην ηνπ αιια ε νπζησζε ηνπ ζπληζηαηαη ζε κηα «αλαιπζε» [...ζε δαθξπα...] = ζπληζηαηαη ζε ελα θαζ ΟΓΟΝ = παληα ΙΚΑΝΔΙ θαπνπ! γη απην ν αλζξσπνο εηλαη παληνηε θαη νπζηαθα ελα ΘΤΔΙΝ θαη κηα ΘΤΙΑ ΘΤΜΟ - ζπκακαη... HP, 58 «Regung» ist die noch behelfsmässige Übersetzung eines eigentlich unübersetzbaren griechischen Wortes (thymos). Der thymos ist die «Seele», aber nicht im Sinne unserer Psyche und auch nicht im Sinne der altgriechischen psyche (des «Odems», der beim Sterben ausgehaucht wird und in den Hades zieht), sondern im Sinne der «Regung», die im Menschen aufwallt, νρη «κεζα ζηνλ αλζξωπν»! ΥΡΗΝ ~ ΠΙΣΙ! θαη ζηελ ΠΙΣΙΝ αλεθεη ελα ΘΤΔΙΝ, νρη ωο πεξηζηαζηαθε πξαμε αιια ωο ΗΜΑ ηεο αλζξωπηλεο νπζηωζεο! in welcher der Mensch «sich verzehrt». κνλνλ ωο θαζειωκελνο ζηνλ εαπην ηνπ! Das Wort, das ursprünglich Rauch bedeutet und mit dem Namen des herb riechenden Thymians verwandt ist, wird daher auch mit Herz, Lebenskraft, Glut wiedergegeben. Das leider zu schwülstig wirkende Wort «Inbrunst» wäre nicht schlecht, insofern es wie der Rauch an das Feuer erinnert. «Mut» wäre auch eine treffende Übersetzung, wenn wir das deutsche Wort noch in seiner alten Bedeutung vernehmen können, die noch in vielen Zusammensetzungen (Langmut, Sanftmut und Edelmut, Hochmut, Demut und Gleichmut, Übermut, Kleinmut und Unmut) und im englischen «mood» durchschimmert. 6 πνζν ΙΚΑΝΔΙ ν ΘΤΜΟ; 1. εσο ην Χ ΔΣΙΝ 2. εσο ηελ ΓΟΞΑΝ Υατληεγθεξ: beherzt genug... πξνζνρε ζηα ξεκαηα: ΦΔΡΟΤΙΝ <> ΙΚΑΝΟΙ: ΙΧΝ ΑΜΦΟΣΔΡΧΝ κεηξηθα, ν ΗΡ ζ.49, δηαθνξεηηθα! 7 Hanspeter Padrutt, Und sie bewegt sich doch nicht [Καη φκσο δελ γπξίδεη], Zürich 1991, ζει. 19θ.ε. Κάησ απφ ην πέξαζκα, απφ ηηο δχν πιεπξέο, κία νδόο νδεγνχζε πξνο ηνλ βνξξά θαη πξνο ηνλ λφην, κέρξη ηα δχν ιηκάληα. 8 ΟΓΟΙ 8

9 νη αλζξσπνη βξηζθνληαη παληνηε ζε ελαλ δξνκν, «θαζνδνλ», εηηε ζηνλ ρσξν, κε ηνπο δξνκνπο ηεο γεο, ηεο ζαιαζζαο θαη ηνπ αεξα, εηηε ζηνλ ρξνλν, κε ηνπο δξνκνπο ηνπο νπνηνπο αλνηγνπλ νη κλεκεο ηνπ παξειζνληνο ηνπο θαη νη πξννπηηθεο ηνπ κειινληνο ηνπο, θαη νινη απηνη νη δξνκνη δηαηξερνπλ ηνλ «δξνκν ηεο δσεο» ηνπο απν ηελ γελλεζε κερξη ηνλ ζαλαην. Γξνκνη δελ ππαξρνπλ κνλνλ γηα ηα βεκαηα ησλ αλζξσπσλ. Σα δσα ηεο ζηεξηαο, ηα ςαξηα θαη ηα πνπιηα ερνπλ ηνπο δηθνπο ηνπο δξνκνπο. Αιινη δξνκνη εηλαη παιη απηνη ηνπο νπνηνπο αθνινπζνπλ ηα ξεπκαηα ηεο ζαιαζζαο, νη πνξεηεο ησλ πνηακσλ, ηα ζπλλεθα, θαη αθνκε δξνκνη εηλαη νη ηξνρηεο ησλ νπξαλησλ ζσκαησλ. Παληνπ θπξηαξρεη ε ζπλεζηζκελε παξαζηαζε ηνπ δξνκνπ: ν δξνκνο ηνπ ειηνπ, ε ηξνρηα ηνπ, μεθηλα απν ηελ αλαηνιε θαη ηειεησλεη ζηελ δπζε. Αλαηνιε θαη δπζε, θαζσο ελλννπληαη πιενλ απνθνκκελα απν ηελ αληηζηνηρε νκνινγε παξνπζηα ηνπ ειηνπ, ζεσξνπληαη ζεκεηα ηνπ νξηδνληα, δηακεηξηθα αληηζεηα. Απην ζεκαηλεη πσο νηαλ ν ειηνο βξηζθεηαη ζηελ αλαηνιε, ηνηε δελ βξηζθεηαη ζηελ δπζε, θαη νηαλ βξηζθεηαη ζηελ δπζε, δελ βξηζθεηαη ζηελ αλαηνιε. Απηα ιεεη ε ζπλεζηζκελε απνςε. Η δπλακε ηεο ζπλεζεηαο ηεο εηλαη ηνζν κεγαιε, πνπ θαη ε αλαθνξα θαη κνλνλ ζε απηελ ερεη παξαμελα θαη ελνριεηηθα. Οκσο εδε απν πνιπ παιηα, απν ηελ επνρε ησλ «πξνζσθξαηηθσλ», νπσο θαζηεξσζεθε λα απνθαινπληαη, λνεησλ, θαηαδεηρζεθε νηη ε αιεζεηα δελ ζπκβαδηδεη παληνηε κε ηηο πεπνηζεζεηο ηηο νπνηεο πξεζβεπεη ν θνηλνο λνπο. Ο θνηλνο λνπο ερεη ηελ δπλακε λα παξαζεξλεη ζηηο απνςεηο ηνπ αλαμειεγθηα. Σν πξσην θαη θπξην, ην νπνην πξνζθεξεη απηε ε «πξνζσθξαηηθε» λνεζε, εηλαη ελα ζπγθξαηεκα, θαη ε δπλαηνηεηα γηα ελαλ ΔΛΔΓΥΟΝ, νπνπ θαλεηο αληηθξπδεη ηνλ θνηλν λνπ θαηαπξνζσπν. Ση παξνπζηαδεηαη, εαλ θαλεηο αληηθξπζεη ηελ ζπλεζηζκελε απνςε γηα ηελ αλαηνιε θαη γηα ηελ δπζε ηνπ ειηνπ θαηα πξνζσπν; Οηη «αλαηνιε» θαη «δπζε» θαηαλννπληαη ζαλ αληηζεηα. Η αλαηνιε εηλαη ην αληηζεην ηεο δπζεο, κε ελαλ δηπιν ηξνπν: 1. ε αλαηνιε ρξεηαδεηαη ηελ δπζε, σο ηνλ αληηπνδα ηεο: ε αλαηνιε ππαξρεη θαη νξηδεηαη σο ην αληηζεην ηεο δπζεο, σο ε κε-δπζε. ρσξηο ηελ δπζε δελ ππαξρεη αλαηνιε. αλαηνιε θαη δπζε αλεθνπλ καδπ. 2. νκσο, ιεεη ν θνηλνο λνπο, ε αλαηνιε εηλαη αλαηνιε θαη ε δπζε δπζε. ε αλαηνιε εηλαη ην αληηζεην ηεο δπζεο, εηλαη ζηγνπξα θαηη αιιν απν ηελ δπζε, θαη νξηδεηαη απν ηελ ηαπηηζε κε ηνλ εαπην ηεο: ε αλαηνιε εηλαη αλαηνιε, δελ ερεη λαθαλεη ηηπνηε κε ηελ δπζε, εηλαη «ερζξνο» ηεο. νη δπν ηξνπνη ηεο ζρεζεο αλαηνιεο θαη δπζεο αιιεινζπκπιεξσλνληαη: κνλνλ σο αληηζεηε κε ηελ δπζε, κπνξεη θαη ππαξρεη ε αλαηνιε, θαη κνλνλ κεζα απν απηελ ηελ αληηζεζε κπνξεη λα αληηηηζεηαη ζηελ δπζε, λα πεξηνξηδεηαη θαη λα νξηδεηαη κεζα απν ηνλ εαπην ηεο. εηζη ζπκβαηλεη κηα ζπλερεο εληαζε, νπνπ ε αλαηνιε ρξεηαδεηαη ηελ δπζε, θαη ζπγρξνλσο ηελ απσζεη καθξπα. απην δειαδε ην νπνην ε αλαηνιε ερεη αλαγθε, ην νηη νξηδεηαη κεζα απν ηελ αληηζεζε ηεο πξνο ηελ δπζε, εηλαη θαη απην ην νπνην δελ ερεη αλαγθε θαη απνδησρλεη, θαζε αλακεημε ηεο δπζεο ζηελ ηαπηνηεηα ηεο. ζηα απνζπαζκαηα ηνπ Παξκεληδε ππαξρνπλ ηα παξαθαησ ινγηα κηαο ζεαο: ζηνπο ζλεηνπο θαη ζηηο δνμαζηεο ηνπο ΠΔΛΔΙΝ ΣΔ ΚΑΙ ΟΤΚ ΔΙΝΑΙ ΣΑΤΣΟΝ ΝΔΝΟΜΙΣΑΙ ΚΟΤ ΣΑΤΣΟΝ ΠΑΝΣΧΝ ΓΔ ΠΑΛΙΝΣΡΟΠΟ ΔΣΙ ΚΔΛΔΤΘΟ. ν Ηξαθιεηηνο γξαθεη: ΧΙ ΜΑΛΙΣΑ ΓΙΗΝΔΚΧ ΟΜΙΛΟΤΙ ΛΟΓΧΙ ΣΟΤΣΧΙ ΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑΙ[72]. νη δπν ηξνπνη ζρεζεο αλαηνιεο θαη δπζεο εηλαη ζαλ ηα ζπγθνηλσλνπληα δνρεηα: νζν ην θιεηζηκν ηεο αλαηνιεο ζηνλ εαπην ηεο γηλεηαη απνθιεηζηηθνηεξν, ηνζν εληνλσηεξε γηλεηαη ε παξνπζηα ηεο δπζεο, θαη νζν ε παξνπζηα ηεο δπζεο γηλεηαη θαζνιηθσηεξε, ηνζν ζηελ αλαηνιε κεγαισλεη ε πηεζε λα θιεηζηεη ζηνλ εαπην ηεο θαη λα αλαθηεζεη ηελ απηνηειεηα ηεο θ.ν.θ. θπξηαξρεη ελαο ρσξηζκνο, ελα ηπθισκα, κηα ζπλερεο αλεζπρηα, θαη απηε ε αελαε παιηλδξνκηθε θηλεζε. 9

10 ε αληηιεςε ηνπ θνηλνπ λνπ εηλαη ιαζνο, γηαηη ερεη θνιιεζεη ζηελ αληηιεςε αλαηνιεο θαη δπζεο σο αληηζεησλ, ρσξηζκελσλ θαη αιιειερνκελσλ κεηαμπ ηνπο. νκσο, πσο ζα εηαλ πνηε δπλαηνλ, ν ειηνο, αλαηειινληαο, λα βξεη θαη λα παξεη ηνλ δξνκν ηνπ πξνο ηελ δπζε, εαλ απηε εηαλ θαηη ην μερσξηζην απν ηελ αλαηνιε; ζα πεξηπιαληνηαλ απξνζαλαηνιηζηνο θαη ρακελνο. εαλ ν ειηνο ερεη ηνλ δξνκν ηνπ, απην εηλαη κνλνλ δπλαην δηνηη, αλαηειινληαο, βξηζθεηαη εδε [ΠΑΠΣΑΙΝΟΤΑ!], νρη ζηελ αλαηνιε, ζην «εδσ» ηνπ, αιια ζην «εθεη» ηνπ, ζηελ δπζε. αλαηειινληαο ν ειηνο, βξηζθεηαη ζηελ δπζε ηνπ. κνλνλ επεηδε αλαηειινληαο βξηζθεηαη ζηε δπζε ηνπ, κπνξεη ν ειηνο θαη δπεη. θαη κνλνλ επεηδε δπεη ν ειηνο, θαη δπνληαο βξηζθεηαη ζηελ αλαηνιε ηνπ, κπνξεη λα αλαηειιεη. ε αλαηνιε θαζεαπηελ ζεκαηλεη ηελ δπζε, ε δπζε θαζεαπηελ ζεκαηλεη ηελ αλαηνιε. κεζα απν απηελ ηελ πξσηνγελε ΤΝΔΥΔΙΑ αλαηνιεο θαη δπζεο, θαη κνλνλ κεζα απν απηελ, εηλαη δπλαηε, θαη αλαγθαηα, ε δηαθνξα ηνπο, ηεο αλαηνιεο σο αλαηνιεο, θαη ηεο δπζεο σο δπζεο, ε ζπλερνπζα δηαθνξα ηνπο. αιια γηα λα βξεη ν ειηνο θαη λα παξεη ηνλ δξνκν ηνπ, πξεπεη ε δπζε, ζηελ νπνηα αλαηειινληαο βξηζθεηαη, λα εηλαη ε δπζε, θαη νρη θαπνην ππνθαηαζηαην ηεο. δηνηη νηαλ ε δπζε νξηδεηαη σο ελα αθεξεκελν ζεκεην ηνπ νξηδνληα, ηνηε ερεη ραζεη, ερεη ππνθαηαζηαζεη απν ελα ζεκαδη ζηελ ππμηδα. θαη νηαλ ιεγεηαη νηη ε δπζε εηλαη κηα νπηηθε ςεζδαηζζεζε, νηη δελ ππαξρεη «πξαγκαηηθα», νηη ν ειηνο δελ αλαηειιεη θαη δελ δπεη πνηε, αιια ππαξρεη ε αελαε θηλεζε ηεο γεο γπξσ απν ηνλ εαπην ηεο θαη απν ηνλ ειην, ηνηε ε πξαγκαηηθνηεηα ηνπ αλζξσπνπ, ν νπνηνο θαηνηθεη επαλσ ζε απηελ ηελ γε, κε ηελ αλαηνιε θαη ηελ δπζε ηνπ ειηνπ, ππνθαζηζηαηαη απν ηελ πξαγκαηηθνηεηα ηνπ αλζξσπνπ-αζηξνλαπηε επαλσ ζην «δηαζηεκνπινην γε». νκσο γηα ηνλ δξνκν ηνπ ειηνπ ρξεηαδεηαη νπσζδεπνηε, απηνο, αλαηειινληαο, λα εηλαη ζηελ αιιε, ζηελ αιεζηλε δπζε, νρη ζε θαπνην ππνθαηαζηαην ηεο. ηξνρηα, θαιπηεξα, orbit, θαη δξνκνο, νλνκαδνπλ δπν εληεισο δηαθνξεηηθα πξαγκαηα. δξνκνη ππαξρνπλ κνλνλ εθεη νπνπ ε αξρε θαη ην ηεινο ηνπο, θαη ζε θαζε ΗΜΑ ελνο δξνκνπ ζεκαηλεηαη ε αξρε θαη ην ηεινο ηνπ, παξνπζηαδεηαη απξνθαιππηα σο απην ην νπνην εηλαη, αιεζηλν, σο ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΝ (Γεσξγηαδεο!). νηαλ ηα πξαγκαηα δεηρλνληαη αθεξεκελα σο πιαζκαηα ελνο ζενπ-πιαζηε, σο αληηθεηκελα ηεο επηζηεκνληθεο παξαζηαζεο, σο βησκαηα ηεο ζπλεηδεζεο, σο πιεξνθνξηεο γηα ελα ζπζηεκα, ηνηε αθξηβσο δελ δεηρλνληαη σο απηα ηα νπνηα αγεαπηνπ ηνπο εηλαη, αιια σο θαηη αιιν. νκσο ν ειηνο πνηε δελ ζα κπνξνπζε λα αλαηεηιεη, δειαδε λα δπζεη, κεζα ζηελ ζετθε βνπιεζε, ε ζε ελαλ επηζηεκνληθν ηππν, ε ζε κηα ζπλεηδεζε, ε ζε ελα δηθηπν πιεξνθνξηθεο. ν ειηνο, γηα λα κπνξεη λα αλαηειιεη θαη λα δπεη, ρξεηαδεηαη ηελ αλαηνιε θαη ηελ δπζε, ηηο ηδηεο. ελαο δξνκνο αλνηγεηαη κνλνλ εθεη νπνπ ηα πξαγκαηα δεηρλνληαη σο απηα ηα νπνηα εηλαη, αβηαζηα θαη αλνζεπηα. ππαξρεη ινηπνλ κηα κπρηα ζπγγελεηα αλακεζα ζην ζπκβαλ ηνπ δξνκνπ, θαη ζηελ επηηαγε ηεο θαηλνκελνινγηαο, ζηελ λνεζε ηνπ Heidegger, λα αθελνληαη ηα πξαγκαηα λα δεηρηνπλ νπσο απηα αθεαπησλ δεηρλνληαη, νρη παξαρσκελα πηζσ απν θαπνην ππνθαηαζηαην ηνπο αιια α-ιεζηλα. γηαπην, επεηδε δξνκνο θαη θαηλνκελν, δξνκνο θαη α-ιεζεηα αιιειερνληαη, ην motto ηνπ Heidegger ζηελ εθδνζε ησλ απαλησλ ηνπ εηλαη: «Wege - nicht Werke». νηαλ ε αλαηνιε εηλαη αιεζηλε, θαη ε δπζε αιεζηλε, ηνηε ν ειηνο αλαηειιεη, αθνινπζεη ηνλ δξνκν ηνπ θαη δπεη, εηζη σζηε αλαηειινληαο δπεη θαη δπνληαο αλαηειιεη. ην εδσ θαη ησξα ηνπ ειηνπ εηλαη ην εθεη θαη ηνηε ηνπ, ε, ην εθεη θαη ηνηε, εηηε σο παξειζνλ εηηε σο κειινλ, εηλαη παληα εδσ θαη ησξα. ν δξνκνο ζπγθεληξσλεη ηα παληα ζε κηα θνηλε νπζησζε, νρη ζαλ λα ππεξρε απν ηα πξηλ, θαη κεηα λα ζπγθεληξσλνληαλ γπξσ ηνπ ηα παληα, αιια απηε ε ζπγθεληξσζε ζπληζηα ηελ νπζησζε ηνπ δξνκνπ θαζεαπηελ. ν δξνκνο ηνπ ειηνπ δελ εηλαη ινηπνλ ε ηξνρηα ηνπ, ην δηαζηεκα δειαδε ην νπνην ελσλεη ην ζεκεην ηεο αλαηνιεο κε ην ζεκεην ηεο δπζεο, αιια ε πξσηαξρηθε ζπιινγε αλαηνιεο θαη δπζεο. ν δξνκνο ηνπ ειηνπ εηλαη ε δηαζηαζε ηνπ θνηλνπ θνζκνπ, ζηνλ νπνην ζπιιεγνληαη ην νρη-πηα θαη ην νρη-αθνκε ηεο πνξεηαο ηνπ, ην θσο κε ν,ηη ζπκκεηερεη ζε απην θαη ζηηο κεηαβνιεο ηνπ, θαη ην ζθνηαδη κε ν,ηη απην «ζθνησλεη» - ΝΤΝ ΟΜΟΤ ΠΑΝ. 10

11 Οκσο ν δξνκνο ηνπ ειηνπ ρξεηαδεηαη αλαγθαζηηθα ηελ αλζξσπηλε λνεζε. δελ εηλαη λνεηνο θαλελαο ειηνο δηρσο απηελ αθξηβσο ηελ «λνεζε», ηελ νπζησζε δειαδε ηνπ αλζξσπνπ, νπνπ κνλνλ ζηα καηηα ηνπ, κνλνλ ζην αλζξσπηλν καηη, ν ειηνο εηλαη. Δηζη, ειηνο ππαξρεη κνλνλ καδπ κε ηνλ αλζξσπν. νη ππνζεζεηο ηεο θπζηθεο, πνζα εθαηνκκπξηα ρξνληα πξηλ απν ηελ γελλεζε ηεο γεο θαη ηελ εκθαληζε ηνπ αλζξσπνπ ππεξμε ν ειηνο, εηλαη αθεξεκελεο, αθαηξεηηαη ν αλζξσπνο, εηζη εηλαη αλππνζηαηεο, θξεκνληαη ζην θελν δηνηη αγλννπλ απηελ ηελ βαζηθε αιεζεηα, νηη ην θσο ηνπ ειηνπ θαη ε αλζξσπηλε λνεζε ζπλερνληαη αξξεθηα. γηαπην ν εθεξεο γξαθεη ζε κηα απν ηηο πην επηηπρεκελεο ζηηγκεο ησλ «Γνθηκσλ» ηνπ, νηη εηλαη ην ηδην πξαγκα, «ην θσο ηεο κεξαο θαη ην αηκα ηνπ αλζξσπνπ» (2,55). ην «ηδην» ζεκαηλεη ηνλ θνηλν ηνπν νπνπ ζπκβαηλεη ε αξρηθε ζπλαληεζε ειηνπ θαη αλζξσπνπ, ε πξσηνγελεο ζπγθεληξσζε ησλ πξαγκαησλ ζηνλ δξνκν ηεο θνηλεο ηνπο νπζησζεο, θαζσο θαη ε ζπληαπηηζε αξρεο θαη ηεινπο ελνο δξνκνπ. ν δξνκνο ινηπνλ δελ εηλαη πνηε αιεζηλα κηα επζεηα γξακκε, αιια θπθινο, θαζσο θαζε πξαγκαηηθε αλαρσξεζε εηλαη επηζηξνθε, θαη θαζε πξαγκαηηθε απνκαθξπλζε πιεζηαζκα. βξηζθνκαζηε παληνηε ζηα πεδηα ησλ «πξνζσθξαηηθσλ»: παξκεληδεο: ΞΤΝΟΝ ΓΔ ΜΟΙ ΔΣΙΝ ΟΘΔΝ ΑΡΞΧΜΑΙ ΣΟΘΙ ΓΑΡ ΠΑΛΙΝ ΙΞΟΜΑΙ ΑΤΘΙ. εξαθιεηηνο: ΞΤΝΟΝ ΓΑΡ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΣΔΛΟ ΔΠΙ ΚΤΚΛΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ. ζηνλ αιεζηλν δξνκν δελ ππαξρνπλ ππνθαηαζηαηα, αιια θαζε ηη θαλεξσλεηαη νπσο απην αθεαπηνπ ηνπ εηλαη. ηη ζα πεη απην; πσο θαλεξσλεηαη θαηη σο απην ην νπνην εηλαη; κε ην νλνκα ηνπ. ν ειηνο δελ εηλαη, δηρσο εδε λα ερεη εκθαληζηεη εκπξνο καο, δειαδε, ερνληαο εκεηο αθνπζεη ην νλνκα ηνπ. ζην νλνκα «ειηνο» εηλαη πνπ ν ειηνο νπζησλεηαη, ζηελ νπζησζε ηνπ ειηνπ καο κηια, ζησπεια, ν ηδηνο ν ειηνο, ελ νλνκαηη ηνπ. νκσο εαλ ζηνλ αιεζηλν δξνκν ηα πξαγκαηα θαλεξσλνληαη ζηελ θπζε ηνπο, θαη εαλ ε θπζε ηνπ θαζε πξαγκαηνο βξηζθεηαη ζην νλνκα ηνπ, ηνηε ν δξνκνο δελ δηαγξαθεηαη απν γξακκεο ζηνλ ρσξν αιια απν ηηο θσλεο ησλ πξαγκαησλ, ηα νπνηα θαζε θνξα θαινπλε ην ελα ην αιιν θαη, κε δηαθνξεηηθν αιια θαη αλαγθαζηηθν ηξνπν, ηνλ αλζξσπν, σζηε ν δξνκνο παληα λα ερεη θεξεη ηνλ αλζξσπν ζηνλ δξνκν ηνπ. απηεο νη ζησπειεο θσλεο, κε ην αθνπζκα ηνπο, σο ηελ αληαπνθξηζε ηνπ αλζξσπνπ ζ απηεο, εηλαη ν δξνκνο νισλ ησλ δξνκσλ, νρη ζαλ ηελ ιεσθνξν ε νπνηα πεξηερεη ισξηδεο θαη πεδνδξνκηα, αιια ζαλ ην αθαλεο θαη ζπγρξνλσο απξνζβιεην θαη αμεπεξαζην νξην, ην νπνην νξηνζεηεη θαζε πνξεηα. εηκαζηε αθνκε ζηελ ζθεςε ησλ «πξνζσθξαηηθσλ». παξκεληδεο: ΣΟ ΝΟΔΙΝ, ΠΔΦΑΣΙΜΔΝΟΝ ΔΝ ΣΧΙ ΔΟΝΣΙ. ην ΠΔΦΑΣΙΜΔΝΟΝ, ε ΦΑΣΙ, ΛΟΓΟ, σο ν θνηλνο ρσξνο, ε ζρεζε, ν δξνκνο ηεο ζπκπνξεπζεο ηνπ ΝΟΔΙΝ, ηνπ αλζξσπνπ, θαη ηνπ ΔΟΝΣΟ, ησλ πξαγκαησλ ζην ΔΙΝΑΙ ηνπο. θαη ν εξαθιεηηνο: ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΚΟΤΑΝΣΑ ΟΜΟΛΟΓΔΙΝ (50). ην ΟΜΟΛΟΓΔΙΝ, σο ε γισζζα, νπνπ ππαξρεη ν ΛΟΓΟ θαη ην αθνπζκα ηνπ. ε γισζζα, ην πξσηαξρηθν θνηλν, κεζα απν ην νπνην εηλαη ηα πξαγκαηα θαη εηλαη ν αλζξσπνο, θαη νπνπ ε ηδηα δελ εηλαη νπηε πξαγκα νπηε αλζξσπνο, αιια ην αθαλεο θνηλν ηνπο ζηνηρεην, ην ηαπηνζεκν ηεο ζπληαπηηζεο ηνπο, ν δξνκνο νισλ ησλ δξνκσλ. πσο θζαλεη ην Χ ΔΣΙΝ λα ελλνεηηαη σο ΟΓΟ; κεπσο ε ΟΓΟ είλαη ην νλνκα γηα ηελ ελλνεζε θαη γηα ην ΛΔΓΔΙΝ ησλ ΗΜΑΣΧΝ; Καη ζηελ ΟΓΟ ηεο ΓΟΞΑ, δελ πξνθεηηαη επηζεο γηα ΗΜΑΣΑ, ηα νπνηα νη ΒΡΟΣΟΙ... ΔΚΡΙΝΑΝΣΟ; ΟΓΟ: δελ πξνθεηηαη γηα ελα «ηη». εηλαη ε ΟΓΟ, νπνπ δεηρλεηαη ν,ηη δεηρλεηαη, ζεκαηλεηαη, θαηα ηα ΗΜΑΣΑ ηεο ΟΓΟΤ. εδσ δελ κπνξεη θαλεηο λα θαηαιεμεη ζε θαπνην νλνκα, νπηε ζηελ ΑΛΗΘΔΙΑ, νπηε ζηελ «Lichtung». νια ηα νλνκαηα ΧΝΟΜΑΣΑΙ ΣΧΙ. απηεο νη ΟΓΟΙ δηαγξαθνπλ θπθινπο - νκσο εδσ ν θπθινο εηλαη ελα, δελ πξνθππηεη σο απνηειεζκα επαλαιεςεσλ! ην νηη ν αλζξσπνο εηλαη νπζηαθα θαζνδνλ = ΘΤΜΟ! 11

Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε

Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1 Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε ζεκεην αλαθνξαο ηε λνζειεηα. Η λνζειεηα εηλαη δειαδε ην θαζνξηζηηθν ζπκβαλ

Διαβάστε περισσότερα

Φακνγεισληαο, ε κε ζθηγκελα δνληηα, γλσξηδνληαο ην, ε νρη, απνδερνκελνη ην, ε νρη, κπαηλνπκε παληα ζηηο εηθνλεο πνπ καο ζπληπραηλνπλ.

Φακνγεισληαο, ε κε ζθηγκελα δνληηα, γλσξηδνληαο ην, ε νρη, απνδερνκελνη ην, ε νρη, κπαηλνπκε παληα ζηηο εηθνλεο πνπ καο ζπληπραηλνπλ. αἰὼλ δὲ θπιηλδνκέλαηο ἁκέξαηο ἄιι ἄιινη ἐμάιιαμελ νκσο ν ρξνλνο ηεο δσεο, ηε κηα κεξα κεηα ηελ αιιε, ζηνπ θπθινπ ηα γπξηζκαηα, αιιαδεη αιινηε αιια Πηλδαξνο, 3νο Ιζζκηνληθνο, 30 Εηζαγωγε Σηελ ςπρνζεξαπεηα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Η βια στην ψυχοθεραπεια

Η βια στην ψυχοθεραπεια Η βια στην ψυχοθεραπεια Ζ βηα αζθεηηαη κε πνιινπο ηξνπνπο. Δλαο, γηα ηνλ νπνην ζα ζαο κηιεζσ ζεκεξα, θαη ν νπνηνο απαληαηαη ζηελ ςπρνζεξαπεηα ζπρλα, θαη κε ηδηαηηεξε πηεζηηθνηεηα, εηλαη εθεηλνο ν ηξνπνο

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ Σόκνο Β Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηαηηθώλ κε εθαξκνγή

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Α Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ Γ Ι Δ Ο Υ Α Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού "YESHUA : Discovering the Historical Jesus" - Dwight A. Pryor 1992 Center for Judaic-Christian Studies, Ohio. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξνιεγφκελα...

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ Γ Σφκνο Πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ Άζσο Όζσλνο Ηαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη Νίθνο Φαιαγθάο Ζ Κάδκσ, ε εξσίδα πνπ δαλείδεη ην φλνκά ηεο ζην ηειεπηαίν αθεγεκαηηθφ θείκελν ηεο Μέιπσο Αμηψηε, θάλεη ηελ πξψηε ηεο εκθάληζε ζην

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Κη εκεηο; Πνπ βξηζθνκαζηε;

Κη εκεηο; Πνπ βξηζθνκαζηε; Ο ηξεινο, ν ζνθνο, ν πνηεηεο 1. Δηλαη ηξεηο κνξθεο πνπ κνηαδεη λα κελ θαηνηθνπλ αλακεζα καο. Βξηζθνληαη, ιεκε, "αιινπ": Ο ηξεινο ζηνλ θνζκν ηνπ, ν ζνθνο ζηηο επρεο ησλ παηδηθσλ γελεζιησλ, ν πνηεηεο ζηα

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

ηελ παξαιηα, μππλσληαο κεηα απν ζπληνκν ππλν επαλσ ζ' ελα ζηξσκα ζαιαζζαο:

ηελ παξαιηα, μππλσληαο κεηα απν ζπληνκν ππλν επαλσ ζ' ελα ζηξσκα ζαιαζζαο: 22.6.2009 ηελ παξαιηα, μππλσληαο κεηα απν ζπληνκν ππλν επαλσ ζ' ελα ζηξσκα ζαιαζζαο: Απνιπηα αδεηνο, αλαιαθξνο, ξπζκηζκελνο ζηα ιηγα κεηξα ηεο ακκνπ εκπξνο κνπ θαη θαηνπηλ ζηε ζαιαζζα θη επαλσ ζηα ζπλλεθα

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σφκνο Α Πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηψλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής Κσριακή Ανηωνάκη Σεύτος 2012.6 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 Δηζαγσγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Ζ γέλλεζε ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο 1. Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε (Μεγάιε Ηδέα) 2. Ζ Μεγάιε Ηδέα θαη ν

Διαβάστε περισσότερα

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο Δ Ι Α Υ Η Μ Ι Η Βάλια Μπου γάδη Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Η 1. Π ν ύ ν θ ε ί ι ε η α η ε α π ν η ε ι ε ζ κ α η η θ ό η ε η α η ε ο δ η α θ ή κ η ζ ε ο Η ηέρλε ηεο δηαθήκηζεο είλαη ζύλζεηε. Γηα ηελ παξαγσγή ελφο θαινχ

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΗΥΑΛΖ ΠΑΡΟΤΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ

Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ ΟΡΘΟΓΟΞΔ ΟΜΙΛΙΔ ΓΔΠΟΣΙΚΧΝ, ΘΔΟΜΗΣΟΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΟΡΣΧΝ ΑΓΙΧΝ Τπό ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΟΝΟ ΛΑΜΠΑΓΑΡΙΟΤ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΟΤ ΑΝΣΙΝΟΗ (Δθεζπράδνληνο Μεηξνπνιίηνπ Παηξηαξρείνπ Αιεμαλδξείαο) Ιεξό Ηζπραζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα