οδος δαιμονος. Ι,1-27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "οδος δαιμονος. Ι,1-27"

Transcript

1 οδος δαιμονος. Ι,1-27 Πξώηε Αλάγλωζε Ι/1-5 ἵ π π ν η η α ί κ ε θ έ ξ ν π ζ η λ ὅ ζ ν λ η επὶ ζ π κ ὸ ο ἱ θ ά λ ν η π έ κ π ν λ ἐ πεί κ ἐ ο ὁ δ ὸ λ βῆ ζ α λ π ν ι ύ θ ε κ ν λ ἄ γ ν π ζ α η δαί κ ν λ ν ο ἥ θ α η ὰ π ά λη ἄ ζ η ε θ έ ξ ε η ε ἰ δ ό η α θ ῶ ηα η ῆ η θ ε ξ ό κ ε λ η ῆ η γ ά ξ κ ε π ν ι ύ θ ξ α ζ η ν η θ έ ξ ν λ ἵ π π ν η ἅ ξ κ α η η η α ί λ ν π ζ α η θ ν ῦ ξ α η δ ὁδ ὸ λ ἡ γ ε κ ό λ ε π ν λ Οη ἵ π π ν η, ηαί, ζειπθφ, νη θνξάδεο, πνπ κε θέξνπλ ὅ ζ ν λ, ηφζν φζν, ἱ θ ά λ ν η, είλαη ηθαλφο ν ζ π κ ὸ ο, ην ζπκηθφ, π έ κ π ν λ, πξνρσξνχζαλ πνκπή ἐ πεί, επεη-δή, θαζψο, ἄ γ ν π ζ α η, νδεγψληαο β ῆ ζ α λ, κ έβαιαλ, ζε ὁ δ ὸ λ πνιύ θ ε κ ν λ δαί κ ν λ ν ο, ζεαο, ε νπνία νδφο θέξεη θ α η ὰ, πέξα απφ, π ά λη ἄ ζ η ε ηνλ ε ἰ δ ό η α θ ῶ ηα, ηνλ άλδξα ηνλ εηδήκνλα, απηφλ πνπ έρεη δεη. η ῆ η θ ε ξ ό κ ε λ, ζ απηήλ θεξφκνπλ, η ῆ η γ ά ξ, θαζφηη ζ απηήλ κ έθεξλαλ νη π ν ι ύ θ ξ α ζ η ν η... ἵ π π ν η, νη πνιπζξχιεηεο θνξάδεο ἅ ξ κ α η η η α ί λ ν π ζ α η, ηαλχδνληαο ην άξκα, φκσο θνῦ ξ α η, θφξεο, ἡ γ ε κ ό λ ε π ν λ ηελ νδφ. Ι/6-10 ἄ μ σ λ δ ἐ λ ρ λ ν ί ε η ζ η λ ἵ ε η ζ ύ ξ η γ γ ν ο ἀ πηή λ α ἰ ζ ό κ ε λ ν ο δ ν η ν ῖ ο γ ὰ ξ ἐ πεί γ ε η ν δ η λ σ η ν ῖ ζ η λ θ ύ θ ι ν η ο ἀ κ θ ν η έ ξ σ ζ ε λ ὅ η ε ζ π ε ξ ρ ν ί α η ν π έ κ π ε η λ ἡ ιηά δ ε ο θ ν ῦ ξ α η π ξ ν ι η π ν ῦ ζ α η δ ώ κ α η α λ π θ η ό ο ε ἰ ο θ ά ν ο ὠ ζ ά κ ε λ α η θ ξ ά η σ λ ἄ π ν ρ ε ξ ζ ὶ θαιύ π η ξ α ο Καη ν άμνλαο ἐ λ ρ λ ν ί ε η ζ η λ, ζηηο ρλφεο, ζηνπο αθαινχο ησλ ηξνρψλ ἵ εη, έβγαδε ζ ύ ξ η γ γ ν ο ἀ πηή λ, ηζίξηδε α ἰ ζ ό κ ε λ ν ο, αλακκέλνο, θαζψο ἐ πεί γ ε η ν, επείγνληαλ δ η λ σ η ν ῖ ζ η λ 1

2 θ ύ θ ι ν η ο ἀ κ θ ν η έ ξ σ ζ ε λ, απφ πεξηδηλνχκελνπο ηξνρνχο (πξβι. ηελ εηπκνινγηθή ζπγγέλεηα θχθινο-wheel) ζηηο δπν πιεπξέο ὅ η ε, ηφηε πνπ ζ π ε ξ ρ ν ί α η ν π έ κ π ε η λ, (πεξρεηφο) νξκεηηθά σζνχζαλ ηελ πνκπή ἡ ιηά δ ε ο θ ν ῦ ξ α η, απηέο είλαη ινηπφλ νη θφξεο πνπ ζπλαληήζακε, π ξ ν ι η π ν ῦ ζ α η δ ώ κ α η α λ π θ η ό ο, έρνληαο εγθαηαιείςεη ηα δψκαηα ηεο λχρηαο ε ἰ ο θ ά ν ο, θη έρνληαο έξζεη ζην θσο, ὠ ζ ά κ ε λ α η θ ξ ά η σ λ ἄ π ν, απσζψληαο απφ ηηο θεθαιέο ρ ε ξ ζ ὶ, κε ηα ρέξηα, θαιύ π η ξ α ο, ηα θαιχκκαηα. Ι/11-15 ἔ λ ζ α π ύ ι α η λ π θ η ό ο η ε θ α ὶ ἤ κ α η ό ο ε ἰ ζ η θ ε ι ε ύ ζ σ λ θαί ζ θ α ο ὑ π έ ξ ζ π ξ ν λ ἀ κθὶ ο ἔ ρ ε η θ α ὶ ι ά η λ ν ο ν ὐ δ ό ο α ὐ ηαὶ δ α ἰ ζ έ ξ η α η π ι ή λ η α η κ ε γ ά ι ν η ζ η ζ π ξ έ η ξ ν η ο η ῶ λ δὲ δ ί θ ε π ν ι ύ π ν η λ ν ο ἔ ρ ε η θ ι ε ῖ δ α ο ἀ κ ν η β ν ύ ο η ὴ λ δὴ π α ξ θ ά κ ε λ α η θ ν ῦ ξ α η κ α ι α θ ν ῖ ζ η ι ό γ ν η ζ η λ Δθεί είλαη νη πχιεο ησλ θ ε ι ε ύ ζ σ λ, ησλ δηαδξνκψλ λχρηαο θαη ἤ κ α η ν ο, εκέξαο, θαί ζ θ α ο... ἀ κθὶ ο ἔ ρ ε η, θαη ηηο ζπλέρεη ηξηγχξσ ὑ π έ ξ ζ π ξ ν λ, αλψθιη θαὶ ι ά η λ ν ο ν ὐ δ ό ο, ιίζηλνο νπδφο, θαηψθιη. Κη απηέο νη πχιεο, α ἰ ζ έ ξ η α η, γεκίδνληαη κ ε γ ά ι ν η ζ η ζ π ξ έ η ξ ν η ο, απφ κεγάια πνξηφθπιια. Καη ηνχησλ θ ι ε ῖ δ α ο ἀ κ ν η β ν ύ ο, ηα αληίζηνηρα θιεηδηά ἔ ρ ε η, θαηέρεη δ ί θ ε π ν ι ύ π ν η λ ν ο, ζα δνχκε ηη κπνξεί απηφ λα ζεκαίλεη. Απηήλ ινηπφλ νη θφξεο π α ξ θ ά κ ε λ α η... κ α ι α θ ν ῖ ζ η ι ό γ ν η ζ η λ, παξαίλεζαλ κε καιαθά ιφγηα Ι/16-20 πεῖ ζ α λ ἐ π η θ ξ α δ έ σ ο ὥ ο ζ θ η λ β α ι α λ σ η ὸ λ ὀ ρ ῆ α ἀ π η ε ξ έ σ ο ὤ ζ ε η ε π π ι έ σ λ ἄ π ν η α ὶ δ ὲ ζ π ξ έ η ξ σ λ ρ ά ζκ ἀ ρ α λ ὲ ο π ν ί ε ζ α λ ἀ λ α π η ά κ ε λ α η π ν ι π ρ ά ι θ ν π ο ἄ μ ν λ α ο ἐ λ ζ ύ ξ η γ μ η λ ἀ κ ν η β α δ ὸ λ ε ἰ ι ί μ α ζ α η γ ὀ κ θ ν η ο θ α ὶ π ε ξ ό λ ε η ζ η λ ἀ ξ ε ξ ό η ε η ῆ η ῥ α δ η α ὐ η έ σλ θαη ηελ έπεηζαλ κε επθξάδεηα ψζηε β α ι α λ σ η ὸ λ ὀ ρ ῆ α, ηελ θιεηζηή ακπάξα ἀ π η ε ξ έ σ ο, ζηα πεηαρηά ὤ ζ ε η ε, λα ηνλ σζήζεη απφ ηηο πχιεο. Κη απηέο απφ ηα πνξηφθπιια, ἀ λ α π η ά κ ε λ α η, αλνίγνληάο ηα δηάπιαηα, πνί ε ζ α λ, δεκηνχξγεζαλ ρ ά ζκ ἀ ρ α λ ὲ ο, ἀ κ ν η β α δ ὸ λ ε ἰ ι ί μ α ζ α η, ζηξηθνγπξίδνληαο ακνηβαία ἐ λ ζ ύ ξ η γ μ η λ, ζηνπο ζσιήλεο ηνπο π ν ι π ρ ά ι θ ν π ο ἄ μ ν λ α ο, ηνπο γ ὀ κ θ ν η ο θ α ὶ π ε ξ ό λ ε η ζ η λ ἀ ξ ε ξ ό η ε, πνπ ππνβαζηαδνληαη κε θαξθηά θαη κε πείξνπο. η ῆ η δ η α ὐ η έ σ λ, εθεί ινηπφλ, ῥ α, ΡΑΓΙΧ, εχθνια δη α ὐ η έ σ λ, δηακέζνπ ηνπο, Ι/

3 ἰ ζ ὺ ο ἔ ρ ν λ θ ν ῦ ξ α η θ α η ἀ κ α μ η η ὸ λ ἅ ξ κ α θ α ὶ ἵ π π ν π ο θαί κ ε ζ ε ὰ πξό θ ξ σ λ ὑ π ε δ έ μ α η ν ρ ε ῖ ξ α δ ὲ ρ ε η ξ ί δ ε μ η η ε ξ ὴ λ ἕ ι ε λ ὧ δ ε δ ἔ π ν ο θ ά η ν θ α ί κ ε π ξ ν ζ ε ύ δα ὦ θνῦ ξ ἀ ζαλά η ν η ζ η ζ π λ ά ν ξ ν ο ἠ ληό ρ ν η ζ η λ ἵ π π ν η ο η α ί ζ ε θ έ ξ ν π ζ η λ ἱ θ ά λ σ λ ἡ κ έ η ε ξ ν λ δ ῶ Δξκελεία I η π π ν η 4 η α η κ ε θ ε ξ ν π ζ η λ ν ζ ν λ η ε π η ζ π κ ν ο 5 η θ α λ ν η 6 Ι / 1 1 ηκπιηθηνο, απνθαηαζηαζε θεηκελνπ. Πξαγκαηνινγηθα. ΗΡ 21,42 2 Μ Ο Τ Ι Κ Η N.u.E., S.189 Οη ζηηρνη ηνπ Παξκεληδε πξεπεη λα δηαβαδνληαη θσλαρηα: είλαη εμακεηξνη, κνπζηθε! Απηελ ηελ πξαγκαηηθνηεηα πξεπεη λα ηελ παξνπκε ζηα ζνβαξα, εαλ ζεινπκε λα πξνζεγγηζνπκε ην θεηκελν. Καη πξεπεη λα κειεηεζνπκε ηηο Χδεο ηνπ Πηλδαξνπ κεζα απν ηνλ γισζζηθν ξπζκν, δειαδε λα παξαθνινπζεζνπκε ηα δεηεκαηα ησλ ζηηρσλ, ησλ θσισλ, ησλ πεξηνδσλ, ησλ ιεθηηθσλ κνξθσλ [...] θαη λα ηα ζπκπεξηιαβνπκε ζηελ αλαγλσζε. Δδσ ζα γηλεη ζρεδνλ απν κνλν ηνπ αληηιεπην θαη ηνπην: πνζν ιηγν αξκνδνπλ ζηνπο Διιελεο ηα «θνπηηα» καο - «ηερλε», «θηινζνθηα», «πνηεζε» θιπ. δαθηπιηθν εμακεηξν: ε κνλνηνληα πνπ ζε ζπλεπαηξλεη, θαη ζε βγαδεη απν ηελ θαζεισζε ζε πνισζεηο λνεκαηηθεο, ζε ρσξηζκνπο ιεμεσλ-θξαζεσλ, ζε ν,ηη εμππεξεηεη ηελ αλζξσπηλε δηαλνηα/ζθεςε. δελ ππαξρνπλ ιηγνηεξν θαη πεξηζζνηεξν ζεκαληηθα πξαγκαηα, δελ ππαξρνπλ δηαβαζκηζεηο - «γεσκεηξηθν» απηε ε κνλνηνληα, ε «γεσκεηξηθε», καο θεξλεη ζε απηφ ην νπνην ΔΥΔΙ ηνπο αλζξσπνπο πξαγκαηηθα: ν ΡΤΘΜΟ! - ν ξπζκνο ηεο θαξδηαο, ν ξπζκνο ηεο αλαζαο, ν ξπζκνο κεξαο-λπρηαο, ησλ επνρσλ. Δδσ θαζε αλζξσπηλε παξεκβαζε, ε νπνηα απν ηνπο θπθινπο ησλ ξπζκηθσλ επαλαιεςεσλ επηδησθεη λα θαλεη ελα βεινο (ζθνπνο, επηζπκηεο, ζηνρνη), είλαη θαηαδηθαζκελε λα λαπαγεη (Bresche!). πξβι. Ξπινπξεο, δπν εθδνρεο ηνπ Δξσηνθξηηνπ: ζη : Σν εκπεθελ ν Ρσηνθξηηνο εηο ηελ θιαθελ αξρηδεη λα ηεο κηιε θαη ζπιαρληθα λα ηελ αλαληξαληδε Λεγεη ηεο «Σν κ εξσηεμεο λα ζνπ ην πσ θαη γξνηθα πνπ ην βξεθα ην ραξηζκα [ζηε θπιαθε ζ αθεθα]. Δηλαη δπν κελεο ζεκεξν πνπ ιαρα [ζ ] θαπνηα δαζε εηο ηε κεξηα ηεο Δγξηπνο θη εβγεθα λα κε θαζη 3

4 αγξηα ζεξηα θη εκαισζα θ εζθνησζα απν θεηλα θη απν ηα ρεξηα κνπ λεθξα νια ηα πιηα απνκεηλα. Κξεηηθα Σξαγνπδηα: Δξσηνθξηηνο (Δλνξρεζηξσζε Υξηζηνδνπινο Υαιαξεο): ην δαθηπιηθν εμακεηξν (Οκεξνο, Ηζηνδνο, Παξκεληδεο) είλαη ε πξσηε θαη θπξηα αληαπνθξηζε ησλ Διιελσλ ζε απηφ ην νπνην ΔΥΔΙ ηνλ αλζξσπν. Απηφ ην πλεπκα πξεπεη λα καο παξακελεη νδεγνο γηα ηελ ελλνεζε νζσλ ιεγνληαη ζην πνηεκα ηνπ Παξκεληδε: νζα ιεγνληαη, πξεπεη λα καζνπκε λα ηα αθνπκε εηζη σζηε ηα αθνπζκαηα καο λα κελ ηαξαδνπλ ηελ κνλνηνληα ηνπ ΡΤΘΜΟΤ, αιια λα ππαθνπλ ζε απηελ θαη λα «εθηεινπλ» ηνλ ΝΟΜΟΝ ηεο ΜΡΔ: Έλα παξάιιειν απφ ηνλ ρψξν ηεο δπηηθήο κνπζηθήο ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη κφλνλ ζε έλαλ ηξφπν ζχλζεζεο ζηνλ νπνίν ε ζχιιεςε ηνπ λνεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο γιψζζαο απφ ηελ κνπζηθή δελ επηδηψθεηαη θαλ. Έηζη ζπκβαίλεη θάηη παξφκνην ζην ηζνξξπζκηθφ κνηέηην ηνπ 14νπ αηψλα ζηελ Γαιιία, ζηνλ ζχλζεηε Γθ. ληε Μαζψ. ε έλα ηέηνην κνηέηην απαληψληαη πνιιαπιέο αθξηβείο επαλαιήςεηο ελφο νξηζκέλνπ ξπζκηθνχ ζρήκαηνο ζε φιεο ηηο θσλέο, δίρσο απηφ λα είλαη νξαηφ θαη ζηελ κεισδηθή γξακκή, π.ρ. κε ηνκέο ή παξάιιειεο επαλαιήςεηο. απηνο ν νδεγνο θαηαξρελ καο παξαθηλεη λα απνβαινπκε ν,ηη πξνπαλησλ ζπληζηα αλζξσπηλε παξεκβαζε: ηελ «ζθεςε», δειαδε ηελ απν ηνλ αλζξσπν επηηεινπκελε ζπλδεζε παξαζηαζεσλ ζην πιαηζην ηεο ζεζπηζεο δηαθνξσλ ζπζρεηηζεσλ, νη νπνηεο βεβαησο πξνυπνζεηνπλ νηη θαηαξρελ ερνπλ ζεζπηζηεη ρσξηζκνη, νη νπνηνη απαηηνπλ πζηεξνηεξεο ζζλδεζεηο ησλ κεηαμπ ηνπο ρσξηζκελσλ: ζπλδεζεηο κε ηελ ελλνηα ηεο γελλεζεο θαη ηεο θζνξαο, ηεο (κεηα)θηλεζεο απν εδσ εθεη, ηεο κημεο ησλ κεηαμπ ηνπο δηαηξεκελσλ, ηεο ηθαλνπνηεζεο κηαο αλαγθεο. Οια απηα ζπληζηνπλ ν,ηη θαινπκε «ζθεςε»: εδσ ζα ηελ ζπλαληεζνπκε ζην νλνκα ΓΟΞΑ ηελ αλζξσπηλε ζπληαπηηζε κε ηνπο ΡΤΘΜΟΤ, νη νπνηνη ΔΥΟΤΝ ηνπο αλζξσπνπο, ζα ηελ γλσξηζνπκε ζην νλνκα ην νπνην θξαηεη απν παληα κηα ηεηνηα πξσηνγελε νπζηαθε αιιεινπρηα: ΣΟ ΑΤΣΟΝ, ην νπνην ΔΣΙΝ (=δπλαηαη!) ην ΝΟΔΙΝ θαη ην ΔΙΝΑΙ unreal city... / Nishitani, Totenschädel-Kontemplation, ζει Σν αδηαθνξν ηεο θπζεο θαη ε ηαπηνηεηα αλεθνξνπ θαη θαηεθνξνπ απ. 60. Ηδε ζηελ ΜΟΤΙΚΗ κηινπλ ηα ΗΜΑΣΑ Μ η Δ Γηα ηελ αλαγλσζε ζηηρσλ ηεο κνπζηθεο ν Θξαζπβνπινο Γεσξγηαδεο είρε πξνζθχγεη ζε κηα δηθή ηνπ κεινπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ, δίρσο βέβαηα αμίσζε αλαπαξάζηαζεο ηεο εθθνξάο ηεο αξραίαο γιψζζαο, αιιά γηα αξλεηηθφλ ιφγν, δειαδή γηα λα απνθιείζνπκε (...) ηνλ ηνληζκφ ηεο νκηιίαο. Ο Γεσξγηάδεο πξνρσξεί αθφκε πεξηζζφηεξν. Πάληα ζην ίδην πλεχκα πξνηείλεη έλα είδνο ζπλνδψλ ρνξεπηηθψλ βεκάησλ ζηελ βάζε ελφο ππνζεηηθνχ ρσξηζκνχ ησλ πνδψλ ζε άξζε θαη ζέζε. θνπφο ηνπ είλαη λα αηζζαλζνχκε ηνλ ειιεληθφ ζηίρν σο θάηη ην γηα καο δεζκεπηηθφ, θαη κάιηζηα θαηά ην δπλαηφλ έηζη ψζηε φια, φζα δηαθξίλακε σο ηζηνξηθψο εχινγα, λα πξαγκαηψλνληαη, δειαδή, ηξαγνπδψληαο θαη ρνξεχνληαο ηνπο αξραίνπο ζηίρνπο, λα απνθηήζνπκε κηα ππφλνηα ηεο εκπεηξίαο ηεο ΜΟΤΙΚΗ. Απηφ ην βιέπσ αδχλαηνλ. Σν δεζκεπηηθφ ηεο ΜΟΤΙΚΗ, ζηελ ηφηε κνξθή ηνπ, έρεη ραζεί νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα. Καη δελ γίλεηαη, κηα πζηεξφηεξε κεινπνίεζε θαη θηλεζηνινγία ησλ αξραίσλ ζηίρσλ, θάηη ην νπνίν αθξηβψο ζηελ ΜΟΤΙΚΗ 4

5 απνθιείεηαη, λα καο θέξεη πξνο κηα έζησ θαη ζπγγεληθή εκπεηξία ηεο. Γηα λα επηζηξέςσ ζ έλαλ πξνεγνχκελν παξαιιειηζκφ, κε ην ίδην ζθεπηηθφ ζα κπνξνχζακε λα αλαπαιαηψζνπκε ηνλ Παξζελψλα θαη λα επηλνήζνπκε έλα είδνο ηειεηνπξγίαο, έζησ γλσξίδνληαο φηη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ ηφηε πξαγκαηηθφηεηα, κε ηελ πξνζδνθία γηα κηα θαιχηεξε εμνηθείσζε κε ηελ «ιαηξεία» ησλ αξραίσλ ζεψλ. Δδψ, γηα ηελ αλάγλσζε ηνπ ρνξηθνχ, ζα παξακείλνπκε ζε φ,ηη ηα εξείπηά ηνπ αθφκε πξνζθέξνπλ: ηελ καθξπλή αληήρεζε ησλ λνεκάησλ ηνπ, θαη ηνλ ξπζκφ. Θα επηρεηξήζνπκε κηα, φπσο ιέγεηαη ζηελ κνπζηθή, ξ π ζ κ η θ ή α λ ά γ λ σ ζ ε. Θα ζπγθεληξσζνχκε ζηελ ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ζπιιαβψλ, ζηελ «πνζφηεηά» ηνπο θαη κφλνλ. Γελ ζα δηαβάδνπκε κε «λφεκα», δελ ζα αζρνινχκαζηε θαλ κε ηνλ ηνληζκφ ησλ ιέμεσλ. Κη επεηδή ν ηνληζκφο εθηειείηαη κε ηελ εθπλνή, ζα δηαβάδνπκε έλαλ ζηίρν θξαηψληαο ηελ ίδηα αλαπλνή ή, ην πνιχ, παίξλνληαο κηα εηζπλνή πξηλ απφ κία καθξά ζπιιαβή ζην κέζνλ ηνπ ζηίρνπ. ζνλ αθνξά ηελ δηάξθεηα εθθνξάο ησλ ζπιιαβψλ, ζηελ αξρή, γηα βνήζεηα, κπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε ρηππψληαο ειαθξά θαη ηζφρξνλα ην ρέξη καο ζην ηξαπέδη κε ζπρλφηεηα 2 ρηχπνπο (ρξφλνπο) ην δεπηεξφιεπην. ηαλ ζηαζεξνπνηήζνπκε ηνλ ξπζκφ, αξρίδνπκε λα ιέκε ηηο ζπιιαβέο, μεθηλψληαο ηελ εθθνξά ηεο θάζε κηαο ζπγρξφλσο κε ην ρηχπεκα. Η βξαρεία ζπιιαβή ζα έρεη δηάξθεηα 1 ρξφλνπ, δειαδή ε εθθνξά ηεο ζα δηαξθεί έσο ιίγν πξηλ ην επφκελν ρηχπεκα. Η καθξά ζπιιαβή ζα έρεη δηάξθεηα 2 ρξφλσλ, δειαδή ε εθθνξά ηεο ζα δηαξθεί έσο ιίγν πξηλ ην κεζεπφκελν ρηχπεκα: Ι ΠΠΟΙΣ ΑΙΜ Δ Φ Δ Ρ ΟΥ Ι Ν Ο Ο ΝΣΔ Π Ι Θ Υ Μ Ο Ι Κ Α Ν ΟΙ Π Ε ΜΠΟ Ν Δ Π ΕΙΜ Δ Ο Γ Ο ΝΒΗ Α ΝΠΟ Λ Τ Φ Η Μ Ο Ν Α Γ ΟΥ ΑΙ Γ ΑΙΜ Ο Ν Ο Η Κ Α Σ Α Π Α ΝΣΑ ΣΗ Φ Δ Ρ ΔΙΕΙΓ Ο Σ Α Φ Ω Σ Α Δάλ ππεηζέιζνπκε ζ απηήλ ηελ άιιε αλάγλσζε ζα έρνπκε κηα παξάμελε εκπεηξία. ζν πεξηζζφηεξν εγθιηκαηηδφκαζηε ζηνλ ηξφπν ηεο, φζν πεξηζζφηεξν ζηακαηνχκε λα δηαβάδνπκε ιέμεηο θαη δηαβάδνπκε ηηο ζπιιαβέο, ηφζν πεξηζζφηεξν ε αλάγλσζε γίλεηαη αλά-γλσζε, γλσξίδνπκε μαλά ηα γξακκέλα, εμαξρήο. Μέζα ηελ δηθή καο εκπεηξία γηλφκαζηε κάξηπξεο κηαο απξφζκελεο ζπλάληεζεο. Σελ ζεκαζία ησλ ζπιιαβψλ γηα ηνλ ξπζκφ, φπσο ηελ γλσξίζακε απηά κφιηο ηψξα, ηελ βιέπνπκε λα κλεκνλεχεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Πιάησλα: ΟΙ ΔΠΙΥΔΙΡΟΤΝΣΔ ΣΟΙ ΡΤΘΜΟΙ ΣΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΠΡΧΣΟΝ ΣΑ ΓΤΝΑΜΔΙ ΓΙΔΙΛΟΝΣΟ, ΔΠΔΙΣΑ ΣΧΝ ΤΛΛΑΒΧΝ, ΚΑΙ ΟΤΣΧ ΗΓΗ ΔΡΥΟΝΣΑΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΡΤΘΜΟΤ ΚΔΦΟΜΔΝΟΙ, ΠΡΟΣΔΡΟΝ Γ ΟΤ. ΗΓΗ ΔΡΥΟΝΣΑΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΡΤΘΜΟΤ, γξάθεη ν Πιάησλ, ΔΡΥΟΝΣΑΙ, δελ ηνπο θάλνπλ, θαη ΔΡΥΟΝΣΑΙ φηαλ κάζνπλ ηηο «δπλάκεηο ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπιιαβψλ». Οη ίδηεο νη δπλάκεηο ησλ ζπιιαβψλ, ΗΓΗ, ηνπο θέξλνπλ ζηελ ΜΟΤΙΚΗ. Καηά ηελ αλά-γλσζή καο ησλ εξεηπίσλ ηεο ΜΟΤΙΚΗ δηαπηζηψλνπκε φηη δελ καο επηηξέπεηαη κηα επνπηεία ηνπ ζηίρνπ φπσο ηελ έρνπκε ζπλεζίζεη απφ ηελ εηθφλα ηεο ζεκεξηλήο γξαθήο κε ηνλ ρσξηζκφ ησλ ιέμεσλ, κε ηα θεθαιαία θαη κηθξά γξάκκαηα, κε ηα ζεκεία ζηίμεο. Μηα ηέηνηα απνζηαζηνπνίεζε δελ καο είλαη δπλαηή. Γξάθεη ν Γεσξγηάδεο ζρεηηθά: Δίλαη θαλείο αλαγθαζκέλνο λα πξνρσξεί βήκα-βήκα απφ ζηνηρείν ζε ζηνηρείν. Γελ κπνξεί λα επνπηεχζεη ηνλ ξπζκφ αιιά πξέπεη λα παηάεη ζηαζεξά επάλσ ζην ρψκα. Ναη, πξέπεη λα θνιιήζεη ζην ρψκα θαη λα εθηειεί θάζε ζρήκα φπσο πξνβάιιεη.,ηη εδψ αλαθέξεηαη ζηνλ ξπζκφ, ηζρχεη θαη γηα ην λφεκα. ηαλ επηρεηξνχκε κηα ηέηνηαλ αλάγλσζε, θνιιεκέλνη ζην ρώκα, βήκα-βήκα, νη ιέμεηο δηαθξίλνληαη ε κηα κεηά ηελ άιιε μεπξνβάιινληαο κε ηελ ζεηξά ηνπο ζαλ κέζα απφ ην ζθνηάδη. Πξνρσξνχκε ζηα ηπθιά. Δίκαζηε ζ έλαλ δ ξ φ κ ν. Η ζπληνκε πξσηε γλσξηκηα καο κε ηα εξεηπηα ηεο κνπζηθεο καο επηηξέπεη λα δηαθξίλνπκε θαζαξφηεξα έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηθήο καο κνπζηθήο θαη γιψζζαο. ηελ κνπζηθή καο ην θαηά θαλφλα ζηαζεξφ κέηξν θαζηζηά δπλαηή ηελ επνπηεία ηνπ κνπζηθνχ ζπκβάληνο. ηελ εθηέιεζή ηνπ, απηφ 5

6 πνπ αθνινπζεί είλαη ηξφπνλ ηηλά ήδε γλσζηφ. Οη ζηξαηηψηεο παξειαχλνπλ γλσξίδνληαο φηη ην εκβαηήξην ζα ζπλερίζεη ζην «έλ-δπν-έλ-δπν...», νη ρνξεπηέο κπνξνχλ λα ππνινγίδνπλ ζηνπο ρξφλνπο ηνπ κέηξνπ, ζηελ ηαθηή ελαιιαγή ηνληδφκελσλ θαη άηνλσλ ρξφλσλ γηα ηηο θηλήζεηο ηνπο, φζν θη εάλ ζηελ πξφνδν ηνπ ρνξνχ κεισδία θαη ξπζκφο κεηαβάιινληαη. Οη θαλφλεο ηεο Αξκνλίαο, νη νπνίνη ζπληζηνχζαλ ηηο αληεξίδεο ηεο δπηηθήο κνπζηθήο κέρξη ηνλ αηψλα καο, θαζηζηνχλ ηελ αθνινπζία κηαο κνπζηθήο θξάζεο βαζηθά πξνβιέςηκε. Αιιά θαη ζηελ νκηιία νη θαλφλεο ηεο Γξακκαηηθήο θαη ηνπ πληαθηηθνχ, νη παχζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηα ζεκεία ζηίμεο, ε εθθξαζηηθφηεηα ηνπ νκηινχληνο κε ηελ αιινχ κεγαιχηεξε θαη ηελ αιινχ κηθξφηεξε έκθαζε, ε αλάζα ηνπ, νη ρεηξνλνκίεο ηνπ, καο θάλνπλ λα γλσξίδνπκε βαζηθά ην πνχ βξηζθφκαζηε θαη ην ηη έρνπκε λα πεξηκέλνπκε. Απηά ζηελ ΜΟΤΙΚΗ ιείπνπλ. Σν αληηιακβαλφκαζηε ήδε κε ηηο πξψηεο απφπεηξεο αλάγλσζεο ηνπ ζηίρνπ Δ Ρ Ω Α Ν Ι Κ Α Σ Δ Μ Α Υ Α Ν Γελ ππάξρεη θακκία θαλνληθφηεηα πνπ λα πξντδεάδεη απηφ πνπ ζα αθνινπζήζεη. Η θάζε ιέμε πξνβάιιεη κέζα απφ ηελ ζπζηάδα ησλ ζπιιαβψλ νη νπνίεο, κφλνλ φηαλ εηπσζνχλ φιεο, ηελ δηακνξθψλνπλ, ΠΡΟΣΔΡΟΝ Γ ΟΤ. Σψξα εθείλε ε ελφριεζή καο, φηαλ βξεζήθακε αληηκέησπνη κ απηήλ ηελ γξαθή, κηιά θαζαξφηεξα. Απηή ε γξαθή καο μελίδεη. Γελ μέξνπκε πνχ καο πεγαίλεη. Η ίδηα ε ΜΟΤΙΚΗ καο πεγαίλεη, θη εκείο είκαζηε αλαγθαζκέλνη λα επηηεινχκε ην θάζε βήκα ηεο δίρσο λα έρνπκε ηδέα γηα ην επφκελν θαη ην κεζεπφκελν. Η ΜΟΤΙΚΗ δελ καο αθήλεη ρξφλν λα ζθεθηνχκε. Η ζθέςε δελ έρεη ρψξν ζηελ ΜΟΤΙΚΗ: Η ΜΟΤΙΚΗ θέξλεη ζε δξφκνπο. Αλαγλσξίδνπκε έλα ζηνηρείν ηεο γιψζζαο καο ην νπνίν δελ είρακε πξνζέμεη φπσο ζα ηνπ έπξεπε. Δίλαη κηα γιψζζα ε νπνία πξνζθέξεηαη ζηελ επνπηεπζηκφηεηα θαη ζηελ πξνβιεςηκφηεηα, θαη κάιηζηα απαηηεί ηελ επνπηεία θαη ηελ πξφβιεςε, απαηηεί απφ ηνλ λνπ λα πξνβαίλεη ζε ζπλδέζεηο, λα ζπζρεηίδεη ηα απνθαινχκελα «κέξε ηνπ ιφγνπ» κεηαμχ ηνπο, λα ζπζρεηίδεη ην πξηλ θαη ην κεηά, ελ νιίγνηο, λα ζθέ π η ε η α η. Γηα λα εγθιηκαηηζηνχκε ζηελ αλάγλσζε κηαο γξαθήο φπσο απηήο: Δ Ρ Ω Α Ν Ι Κ Α Σ Δ Μ Α Υ Α Ν ζα ρξεηαζηεί λα παξαηηεζνχκε απφ ηελ ππνηηζέκελε αζθάιεηα ηνπ επνπηεχζηκνπ θαη πξνβιέςηκνπ. Θα ρξεηαζηεί λα εγθαηαιείςνπκε ην εθφδην ηεο ζθέςεο, λα κελ ζθεθηφκαζηε, λα κελ ζθεθηφκαζηε θαλ ηνλ εαπηφ καο. Θα ρξεηαζηεί λα γίλνπκε αληδηνηειείο. Σφηε ζ αθνχζνπκε ηηο ιέμεηο λ απνθηνχλ αλχπνπηε θαζαξφηεηα, ζα ελλνήζνπκε ηα ιεγφκελά ηνπο ζε αλχπνπηε ελάξγεηα. Δδψ ην ιεγφκελν, θαζψο ιέγεηαη, νπζηψλεηαη. Οη ιέμεηο δελ είλαη πιένλ αδηάθνξα ζεκαίλνληα, ηακπέιεο επάλσ ζηα πξάγκαηα. Οη ιέμεηο νλνκάδνπλ, θαη ην νλνκαδφκελν θαζίζηαηαη πξφδειν, ζηελ παξνπζία θαη ζηελ απνπζία ηνπ. Γξάθεη ν Γεσξγηάδεο: Η ιέμε ζηελ ΜΟΤΙΚΗ δηήγαγε έλαλ απφ ηελ αλζξψπηλε ηθαλφηεηα ηνπ ιφγνπ αλεμάξηεην βίν, θαηεδείθλπε κηα δηθή ηεο ππφζηαζε ε νπνία νχησο εηπείλ ζπλαπαληνχζε ηνλ Έιιελα αθεαπηήο. Ο Έιιελαο πξέπεη λα είρε ηελ αίζζεζε φηη δελ είλαη ν άλζξσπνο απηφο ν νπνίνο νλνκάδεη ηα πξάγκαηα αιιά φηη ηα πξάγκαηα, ερψληαο θαζαπηά, δειψλνληαη ηα ίδηα ζηελ ππφζηαζή ηνπο. (...) Οη ιέμεηο ελφο ειιεληθνχ ζηίρνπ ηξφπνλ ηηλά καο ιηζνβνινχλ (...), έρνπλ εμνξθίδνπζα δχλακε. ηηο ελνξάζεηο ηνπ Γεσξγηάδε ζηελ ΜΟΤΙΚΗ ζπλαληνχκε κε ρεηξνπηαζηή κνξθή έλαλ ιφγν ηνπ Υάηληεγθεξ γηα ηελ νπζίσζε ηεο γιψζζαο: Η ιέμε αξρίδεη λα δηαθξίλεηαη σο ν ιφγνο ν νπνίνο ζπιιέγεη έλα παξφλ ζηελ παξνπζία ηνπ. Καη έλαλ ιφγν ηνπ Πάνπι Σζειάλ γηα ηελ γιψζζα ηεο πνίεζεο: 6

7 Σφηε ην πνίεκα ζα ήηαλ (...) κνξθνπνηεκέλνο ιφγνο ελφο κεκνλσκέλνπ, θαη, ζχκθσλα κε ηελ εζσηάηε νπζία ηνπ, παξνληηθφηεηα θαη παξνπζία. Απηήλ ηελ εκπεηξία ηεο γιψζζαο ζηελ αιινηηλή ΜΟΤΙΚΗ, ζε κηα ζεκεξηλή λφεζε, ζηνλ ιφγν ησλ κεγάισλ πνηεηψλ, κπνξνχκε λα ηελ ππνςηαζηνχκε κφλνλ φηαλ ελζηεξληζηνχκε θάηη ζην νπνίν θηλνχκαζηε κελ δηαξθψο, φκσο ην ιεζκνλνχκε φηαλ «ζθεθηφκαζηε»: Η ιέμε είλαη πξσηαξρηθά εθθεξφκελε ιέμε, εθθεξφκελε απφ έλα ζηφκα, απφ έλα ζψκα. πνπ ην ζψκα, θαηά ηελ εθθνξά ηεο ιέμεο, δελ κέλεη πίζσ. Με ηελ ιέμε θέξεηαη θαη ην ίδην, ζπκ-πεξη-θέξεηαη κε ηελ ιέμε, ζπλ-θηλείηαη καδχ ηεο. Καη θαζφζνλ ε ιέμε είλαη πάληα αληαπφθξηζε θαη απάληεζε, ελέρεηαη ζε έλαλ δηάινγν θαη κία ζπλάληεζε. Η ιέμε ππάξρεη σο ζπι-ινγή θαη ζπλ-θίλεζε ελφο θφζκνπ. πλήζσο ε ζπλ-θίλεζε ηεο εθθεξφκελεο ιέμεο παξαζηαίλεηαη αλζξσπνινγηθά-ςπρνινγηζηηθά σο θάηη ην δηαθνξεηηθφ θαη μερσξηζηφ κε ηελ έλλνηα ηεο «εμσιεθηηθήο επηθνηλσλίαο» ε νπνία επηηειείηαη κε ηνλ «ρξσκαηηζκφ» θαη ηνλ «ηφλν» ηεο θσλήο θαη πξνπάλησλ κε ηελ «γιψζζα ηνπ ζψκαηνο». Η γιψζζα δελ ζπληζηά απιψο ιεηηνπξγία ηεο επηθνηλσλίαο. «Λεθηηθφ» θαη «εμσιεθηηθφ» ζεκαίλνπλ έλα, εληαίν θαηλφκελν. Πξφθεηηαη γηα έλα, εληαίν θαηλφκελν πνπ έρεη έλα, δηθφ ηνπ φλνκα: Ρ π ζ κ φ ο. Η ζπλ-θίλεζε ηεο γιψζζαο ζπι-ιέγεηαη ζηνλ ξπζκφ, ν νπνίνο ηψξα δελ είλαη απιψο κνπζηθφ ζηνηρείν αιιά θάζε θνξά ν ξπζκφο κηαο ιέμεο, ν ξπζκφο ελφο ζηφκαηνο θαη ελφο ζψκαηνο, ν ξπζκφο κηαο ζπλάληεζεο, ν ξπζκφο ελφο θφζκνπ. Καη ην θαηλφκελν απηφ ε ί λ α η ν θφζκνο, εάλ αθνχζνπκε ηελ ιέμε παξαθνινπζψληαο έλα αξραίν ηεο λφεκα, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν ΚΟΜΟ νλνκάδεη φρη ην ζχλνιν ησλ πξαγκάησλ αιιά ηνλ (θαη κνπζηθά ελλννχκελν) ηξφπν ζηνλ νπνίν απηά ζπληάζζνληαη κεηαμχ ηνπο. Μηα εκπεηξία ηνπ, ηνπ ξπζκνχ ηνπ θφζκνπ, ιέγεηαη ζε έλα πνίεκα ηνπ Γεσξγίνπ Βηδπελνχ κε ηίηιν ΣΟ ΦΑΜΑ ΜΟΤ. Οη δχν πξψηεο ζηξνθέο ηνπ είλαη νη εμήο: αλ κ αξπάρζεθε ε ραξά πνπ εραηξφκνπλ κηα θνξά έηζη ζε κηαλ ψξα... κέζ ζ απηήλ ηελ ρψξα φια αιιάμαλ ηψξα! Καη απ ηφηε πνπ ζξελψ ην μαλζφ θαη γαιαλφ θαη νπξάλην θσο κνπ κεηεβιήζε εληφο κνπ θαη ν ξπζκφο ηνπ θφζκνπ. Ο θφζκνο δείρλεηαη σο ξπζκφο. πωο κπνξνπλ απηα ηα αξραηα θεηκελα λα καο πνπλ θαηη; - νρη νηαλ ηα «αλαιπνπκε» - γξακκαηηθα, ζπληαθηηθα - νρη νηαλ ηα «εξκελεπνπκε» - κνληειν «ςπρεο» - νρη νηαλ ηα «ζαπκαδνπκε» - «κεγαιεην ησλ Αξραησλ» ερνπλ λα καο πνπλ θαηη, κνλνλ νηαλ εκεηο ερνπκε ηα απηηα καο αλνηρηα θαη ηα αθνπκε λα καο κηινπλ, νπνπ εκεηο, κεζα ζηνλ δηθν καο θνζκν, ηνπ ζεκεξα, κε ηελ δηθε καο εκπεηξηα, εξρνκαζηε ζε κηα ζπλνκηιηα καδπ ηνπο, ηίπνηε πεξηζζνηεξν, ηίπνηε ιηγνηεξν. Απισο, ζπληκηινπκε καδπ ηνπο, θαη ν θνζκνο καο γηλεηαη αηθλεο ελαο θνζκνο θνηλνο. πνηνη εηκαζηε, εκεηο; εγσ, θη εζπ, θη εζπ - ςπρνινγηα; ε ζηαζε ηεο πιεηνςεθηαο - θνηλσληνινγηα; νη θπξηαξρεο ηαζεηο θαη ηξνπνη ζθεςεο θαη πξαμεο - ηερληθε; 7

8 π ε κ π ν λ ε π ε η κ ε ο ν δ ν λ β ε ζ α λ π ν ι π θ ε κ ν λ 10 α γ ν π ζ α η νρη! ην «εκεηο», ζηνλ κεγαιπηεξν πινπην ηνπ, ελλνεη ηελ νπζησζε ηνπ αλζξσπνπ κεζα απν ηηο ζπαληεο εθεηλεο ελνξαζεηο ηνπ ηζηνξηθνπ αλζξσπνπ ησλ λεσηεξσλ ρξνλσλ νη νπνηεο καο κηινπλ γηα ηνλ θνζκν καο, δειαδε γηα ηνλ εαπην καο, θαη καο ηνλ δεηρλνπλ νπσο είλαη. ζηελ θαζαξνηεξε ηνπο κνξθε, θαη ζηνλ αθξηβεζηεξν ινγν ηνπο, ζπκβαηλνπλ σο ε κεγαιε λνεζε - Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein θαη σο ε κεγαιε πνηεζε - Hölderlin, Trakl, Kafka, Eliot, Celan 3 πξνζεμε ηελ ειιεηςε ησλ αξζξσλ: ΙΠΠΟΙ, ΘΤΜΟ... Ση καο ιεεη απην; ε δηαζηαζε νξηζηηθνπ θαη ανξηζηνπ δελ εηλαη ζεκα. 4 ζηνλ Πηλδαξν ρξεζηκνπνηεηηαη θαη σο ζπιινγηθν νλνκα γηα αξκα θαη ηππνπο! (Ο 1, 41 - Ο 10, 69 - Πα 15, 2: ΙΠΠΟΙ ΜΔΝ ΑΘΑΝΑΣΑΙ ΠΟΔΙΓΑΝΟ ΑΓΟΝΣ ΑΙΑΚ) 5 ΘΤΜΟ - ζπκηακα: ν αλζξσπνο δελ εμαληιεηηαη ζηνλ εαπην ηνπ αιια ε νπζησζε ηνπ ζπληζηαηαη ζε κηα «αλαιπζε» [...ζε δαθξπα...] = ζπληζηαηαη ζε ελα θαζ ΟΓΟΝ = παληα ΙΚΑΝΔΙ θαπνπ! γη απην ν αλζξσπνο εηλαη παληνηε θαη νπζηαθα ελα ΘΤΔΙΝ θαη κηα ΘΤΙΑ ΘΤΜΟ - ζπκακαη... HP, 58 «Regung» ist die noch behelfsmässige Übersetzung eines eigentlich unübersetzbaren griechischen Wortes (thymos). Der thymos ist die «Seele», aber nicht im Sinne unserer Psyche und auch nicht im Sinne der altgriechischen psyche (des «Odems», der beim Sterben ausgehaucht wird und in den Hades zieht), sondern im Sinne der «Regung», die im Menschen aufwallt, νρη «κεζα ζηνλ αλζξωπν»! ΥΡΗΝ ~ ΠΙΣΙ! θαη ζηελ ΠΙΣΙΝ αλεθεη ελα ΘΤΔΙΝ, νρη ωο πεξηζηαζηαθε πξαμε αιια ωο ΗΜΑ ηεο αλζξωπηλεο νπζηωζεο! in welcher der Mensch «sich verzehrt». κνλνλ ωο θαζειωκελνο ζηνλ εαπην ηνπ! Das Wort, das ursprünglich Rauch bedeutet und mit dem Namen des herb riechenden Thymians verwandt ist, wird daher auch mit Herz, Lebenskraft, Glut wiedergegeben. Das leider zu schwülstig wirkende Wort «Inbrunst» wäre nicht schlecht, insofern es wie der Rauch an das Feuer erinnert. «Mut» wäre auch eine treffende Übersetzung, wenn wir das deutsche Wort noch in seiner alten Bedeutung vernehmen können, die noch in vielen Zusammensetzungen (Langmut, Sanftmut und Edelmut, Hochmut, Demut und Gleichmut, Übermut, Kleinmut und Unmut) und im englischen «mood» durchschimmert. 6 πνζν ΙΚΑΝΔΙ ν ΘΤΜΟ; 1. εσο ην Χ ΔΣΙΝ 2. εσο ηελ ΓΟΞΑΝ Υατληεγθεξ: beherzt genug... πξνζνρε ζηα ξεκαηα: ΦΔΡΟΤΙΝ <> ΙΚΑΝΟΙ: ΙΧΝ ΑΜΦΟΣΔΡΧΝ κεηξηθα, ν ΗΡ ζ.49, δηαθνξεηηθα! 7 Hanspeter Padrutt, Und sie bewegt sich doch nicht [Καη φκσο δελ γπξίδεη], Zürich 1991, ζει. 19θ.ε. Κάησ απφ ην πέξαζκα, απφ ηηο δχν πιεπξέο, κία νδόο νδεγνχζε πξνο ηνλ βνξξά θαη πξνο ηνλ λφην, κέρξη ηα δχν ιηκάληα. 8 ΟΓΟΙ 8

9 νη αλζξσπνη βξηζθνληαη παληνηε ζε ελαλ δξνκν, «θαζνδνλ», εηηε ζηνλ ρσξν, κε ηνπο δξνκνπο ηεο γεο, ηεο ζαιαζζαο θαη ηνπ αεξα, εηηε ζηνλ ρξνλν, κε ηνπο δξνκνπο ηνπο νπνηνπο αλνηγνπλ νη κλεκεο ηνπ παξειζνληνο ηνπο θαη νη πξννπηηθεο ηνπ κειινληνο ηνπο, θαη νινη απηνη νη δξνκνη δηαηξερνπλ ηνλ «δξνκν ηεο δσεο» ηνπο απν ηελ γελλεζε κερξη ηνλ ζαλαην. Γξνκνη δελ ππαξρνπλ κνλνλ γηα ηα βεκαηα ησλ αλζξσπσλ. Σα δσα ηεο ζηεξηαο, ηα ςαξηα θαη ηα πνπιηα ερνπλ ηνπο δηθνπο ηνπο δξνκνπο. Αιινη δξνκνη εηλαη παιη απηνη ηνπο νπνηνπο αθνινπζνπλ ηα ξεπκαηα ηεο ζαιαζζαο, νη πνξεηεο ησλ πνηακσλ, ηα ζπλλεθα, θαη αθνκε δξνκνη εηλαη νη ηξνρηεο ησλ νπξαλησλ ζσκαησλ. Παληνπ θπξηαξρεη ε ζπλεζηζκελε παξαζηαζε ηνπ δξνκνπ: ν δξνκνο ηνπ ειηνπ, ε ηξνρηα ηνπ, μεθηλα απν ηελ αλαηνιε θαη ηειεησλεη ζηελ δπζε. Αλαηνιε θαη δπζε, θαζσο ελλννπληαη πιενλ απνθνκκελα απν ηελ αληηζηνηρε νκνινγε παξνπζηα ηνπ ειηνπ, ζεσξνπληαη ζεκεηα ηνπ νξηδνληα, δηακεηξηθα αληηζεηα. Απην ζεκαηλεη πσο νηαλ ν ειηνο βξηζθεηαη ζηελ αλαηνιε, ηνηε δελ βξηζθεηαη ζηελ δπζε, θαη νηαλ βξηζθεηαη ζηελ δπζε, δελ βξηζθεηαη ζηελ αλαηνιε. Απηα ιεεη ε ζπλεζηζκελε απνςε. Η δπλακε ηεο ζπλεζεηαο ηεο εηλαη ηνζν κεγαιε, πνπ θαη ε αλαθνξα θαη κνλνλ ζε απηελ ερεη παξαμελα θαη ελνριεηηθα. Οκσο εδε απν πνιπ παιηα, απν ηελ επνρε ησλ «πξνζσθξαηηθσλ», νπσο θαζηεξσζεθε λα απνθαινπληαη, λνεησλ, θαηαδεηρζεθε νηη ε αιεζεηα δελ ζπκβαδηδεη παληνηε κε ηηο πεπνηζεζεηο ηηο νπνηεο πξεζβεπεη ν θνηλνο λνπο. Ο θνηλνο λνπο ερεη ηελ δπλακε λα παξαζεξλεη ζηηο απνςεηο ηνπ αλαμειεγθηα. Σν πξσην θαη θπξην, ην νπνην πξνζθεξεη απηε ε «πξνζσθξαηηθε» λνεζε, εηλαη ελα ζπγθξαηεκα, θαη ε δπλαηνηεηα γηα ελαλ ΔΛΔΓΥΟΝ, νπνπ θαλεηο αληηθξπδεη ηνλ θνηλν λνπ θαηαπξνζσπν. Ση παξνπζηαδεηαη, εαλ θαλεηο αληηθξπζεη ηελ ζπλεζηζκελε απνςε γηα ηελ αλαηνιε θαη γηα ηελ δπζε ηνπ ειηνπ θαηα πξνζσπν; Οηη «αλαηνιε» θαη «δπζε» θαηαλννπληαη ζαλ αληηζεηα. Η αλαηνιε εηλαη ην αληηζεην ηεο δπζεο, κε ελαλ δηπιν ηξνπν: 1. ε αλαηνιε ρξεηαδεηαη ηελ δπζε, σο ηνλ αληηπνδα ηεο: ε αλαηνιε ππαξρεη θαη νξηδεηαη σο ην αληηζεην ηεο δπζεο, σο ε κε-δπζε. ρσξηο ηελ δπζε δελ ππαξρεη αλαηνιε. αλαηνιε θαη δπζε αλεθνπλ καδπ. 2. νκσο, ιεεη ν θνηλνο λνπο, ε αλαηνιε εηλαη αλαηνιε θαη ε δπζε δπζε. ε αλαηνιε εηλαη ην αληηζεην ηεο δπζεο, εηλαη ζηγνπξα θαηη αιιν απν ηελ δπζε, θαη νξηδεηαη απν ηελ ηαπηηζε κε ηνλ εαπην ηεο: ε αλαηνιε εηλαη αλαηνιε, δελ ερεη λαθαλεη ηηπνηε κε ηελ δπζε, εηλαη «ερζξνο» ηεο. νη δπν ηξνπνη ηεο ζρεζεο αλαηνιεο θαη δπζεο αιιεινζπκπιεξσλνληαη: κνλνλ σο αληηζεηε κε ηελ δπζε, κπνξεη θαη ππαξρεη ε αλαηνιε, θαη κνλνλ κεζα απν απηελ ηελ αληηζεζε κπνξεη λα αληηηηζεηαη ζηελ δπζε, λα πεξηνξηδεηαη θαη λα νξηδεηαη κεζα απν ηνλ εαπην ηεο. εηζη ζπκβαηλεη κηα ζπλερεο εληαζε, νπνπ ε αλαηνιε ρξεηαδεηαη ηελ δπζε, θαη ζπγρξνλσο ηελ απσζεη καθξπα. απην δειαδε ην νπνην ε αλαηνιε ερεη αλαγθε, ην νηη νξηδεηαη κεζα απν ηελ αληηζεζε ηεο πξνο ηελ δπζε, εηλαη θαη απην ην νπνην δελ ερεη αλαγθε θαη απνδησρλεη, θαζε αλακεημε ηεο δπζεο ζηελ ηαπηνηεηα ηεο. ζηα απνζπαζκαηα ηνπ Παξκεληδε ππαξρνπλ ηα παξαθαησ ινγηα κηαο ζεαο: ζηνπο ζλεηνπο θαη ζηηο δνμαζηεο ηνπο ΠΔΛΔΙΝ ΣΔ ΚΑΙ ΟΤΚ ΔΙΝΑΙ ΣΑΤΣΟΝ ΝΔΝΟΜΙΣΑΙ ΚΟΤ ΣΑΤΣΟΝ ΠΑΝΣΧΝ ΓΔ ΠΑΛΙΝΣΡΟΠΟ ΔΣΙ ΚΔΛΔΤΘΟ. ν Ηξαθιεηηνο γξαθεη: ΧΙ ΜΑΛΙΣΑ ΓΙΗΝΔΚΧ ΟΜΙΛΟΤΙ ΛΟΓΧΙ ΣΟΤΣΧΙ ΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑΙ[72]. νη δπν ηξνπνη ζρεζεο αλαηνιεο θαη δπζεο εηλαη ζαλ ηα ζπγθνηλσλνπληα δνρεηα: νζν ην θιεηζηκν ηεο αλαηνιεο ζηνλ εαπην ηεο γηλεηαη απνθιεηζηηθνηεξν, ηνζν εληνλσηεξε γηλεηαη ε παξνπζηα ηεο δπζεο, θαη νζν ε παξνπζηα ηεο δπζεο γηλεηαη θαζνιηθσηεξε, ηνζν ζηελ αλαηνιε κεγαισλεη ε πηεζε λα θιεηζηεη ζηνλ εαπην ηεο θαη λα αλαθηεζεη ηελ απηνηειεηα ηεο θ.ν.θ. θπξηαξρεη ελαο ρσξηζκνο, ελα ηπθισκα, κηα ζπλερεο αλεζπρηα, θαη απηε ε αελαε παιηλδξνκηθε θηλεζε. 9

10 ε αληηιεςε ηνπ θνηλνπ λνπ εηλαη ιαζνο, γηαηη ερεη θνιιεζεη ζηελ αληηιεςε αλαηνιεο θαη δπζεο σο αληηζεησλ, ρσξηζκελσλ θαη αιιειερνκελσλ κεηαμπ ηνπο. νκσο, πσο ζα εηαλ πνηε δπλαηνλ, ν ειηνο, αλαηειινληαο, λα βξεη θαη λα παξεη ηνλ δξνκν ηνπ πξνο ηελ δπζε, εαλ απηε εηαλ θαηη ην μερσξηζην απν ηελ αλαηνιε; ζα πεξηπιαληνηαλ απξνζαλαηνιηζηνο θαη ρακελνο. εαλ ν ειηνο ερεη ηνλ δξνκν ηνπ, απην εηλαη κνλνλ δπλαην δηνηη, αλαηειινληαο, βξηζθεηαη εδε [ΠΑΠΣΑΙΝΟΤΑ!], νρη ζηελ αλαηνιε, ζην «εδσ» ηνπ, αιια ζην «εθεη» ηνπ, ζηελ δπζε. αλαηειινληαο ν ειηνο, βξηζθεηαη ζηελ δπζε ηνπ. κνλνλ επεηδε αλαηειινληαο βξηζθεηαη ζηε δπζε ηνπ, κπνξεη ν ειηνο θαη δπεη. θαη κνλνλ επεηδε δπεη ν ειηνο, θαη δπνληαο βξηζθεηαη ζηελ αλαηνιε ηνπ, κπνξεη λα αλαηειιεη. ε αλαηνιε θαζεαπηελ ζεκαηλεη ηελ δπζε, ε δπζε θαζεαπηελ ζεκαηλεη ηελ αλαηνιε. κεζα απν απηελ ηελ πξσηνγελε ΤΝΔΥΔΙΑ αλαηνιεο θαη δπζεο, θαη κνλνλ κεζα απν απηελ, εηλαη δπλαηε, θαη αλαγθαηα, ε δηαθνξα ηνπο, ηεο αλαηνιεο σο αλαηνιεο, θαη ηεο δπζεο σο δπζεο, ε ζπλερνπζα δηαθνξα ηνπο. αιια γηα λα βξεη ν ειηνο θαη λα παξεη ηνλ δξνκν ηνπ, πξεπεη ε δπζε, ζηελ νπνηα αλαηειινληαο βξηζθεηαη, λα εηλαη ε δπζε, θαη νρη θαπνην ππνθαηαζηαην ηεο. δηνηη νηαλ ε δπζε νξηδεηαη σο ελα αθεξεκελν ζεκεην ηνπ νξηδνληα, ηνηε ερεη ραζεη, ερεη ππνθαηαζηαζεη απν ελα ζεκαδη ζηελ ππμηδα. θαη νηαλ ιεγεηαη νηη ε δπζε εηλαη κηα νπηηθε ςεζδαηζζεζε, νηη δελ ππαξρεη «πξαγκαηηθα», νηη ν ειηνο δελ αλαηειιεη θαη δελ δπεη πνηε, αιια ππαξρεη ε αελαε θηλεζε ηεο γεο γπξσ απν ηνλ εαπην ηεο θαη απν ηνλ ειην, ηνηε ε πξαγκαηηθνηεηα ηνπ αλζξσπνπ, ν νπνηνο θαηνηθεη επαλσ ζε απηελ ηελ γε, κε ηελ αλαηνιε θαη ηελ δπζε ηνπ ειηνπ, ππνθαζηζηαηαη απν ηελ πξαγκαηηθνηεηα ηνπ αλζξσπνπ-αζηξνλαπηε επαλσ ζην «δηαζηεκνπινην γε». νκσο γηα ηνλ δξνκν ηνπ ειηνπ ρξεηαδεηαη νπσζδεπνηε, απηνο, αλαηειινληαο, λα εηλαη ζηελ αιιε, ζηελ αιεζηλε δπζε, νρη ζε θαπνην ππνθαηαζηαην ηεο. ηξνρηα, θαιπηεξα, orbit, θαη δξνκνο, νλνκαδνπλ δπν εληεισο δηαθνξεηηθα πξαγκαηα. δξνκνη ππαξρνπλ κνλνλ εθεη νπνπ ε αξρε θαη ην ηεινο ηνπο, θαη ζε θαζε ΗΜΑ ελνο δξνκνπ ζεκαηλεηαη ε αξρε θαη ην ηεινο ηνπ, παξνπζηαδεηαη απξνθαιππηα σο απην ην νπνην εηλαη, αιεζηλν, σο ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΝ (Γεσξγηαδεο!). νηαλ ηα πξαγκαηα δεηρλνληαη αθεξεκελα σο πιαζκαηα ελνο ζενπ-πιαζηε, σο αληηθεηκελα ηεο επηζηεκνληθεο παξαζηαζεο, σο βησκαηα ηεο ζπλεηδεζεο, σο πιεξνθνξηεο γηα ελα ζπζηεκα, ηνηε αθξηβσο δελ δεηρλνληαη σο απηα ηα νπνηα αγεαπηνπ ηνπο εηλαη, αιια σο θαηη αιιν. νκσο ν ειηνο πνηε δελ ζα κπνξνπζε λα αλαηεηιεη, δειαδε λα δπζεη, κεζα ζηελ ζετθε βνπιεζε, ε ζε ελαλ επηζηεκνληθν ηππν, ε ζε κηα ζπλεηδεζε, ε ζε ελα δηθηπν πιεξνθνξηθεο. ν ειηνο, γηα λα κπνξεη λα αλαηειιεη θαη λα δπεη, ρξεηαδεηαη ηελ αλαηνιε θαη ηελ δπζε, ηηο ηδηεο. ελαο δξνκνο αλνηγεηαη κνλνλ εθεη νπνπ ηα πξαγκαηα δεηρλνληαη σο απηα ηα νπνηα εηλαη, αβηαζηα θαη αλνζεπηα. ππαξρεη ινηπνλ κηα κπρηα ζπγγελεηα αλακεζα ζην ζπκβαλ ηνπ δξνκνπ, θαη ζηελ επηηαγε ηεο θαηλνκελνινγηαο, ζηελ λνεζε ηνπ Heidegger, λα αθελνληαη ηα πξαγκαηα λα δεηρηνπλ νπσο απηα αθεαπησλ δεηρλνληαη, νρη παξαρσκελα πηζσ απν θαπνην ππνθαηαζηαην ηνπο αιια α-ιεζηλα. γηαπην, επεηδε δξνκνο θαη θαηλνκελν, δξνκνο θαη α-ιεζεηα αιιειερνληαη, ην motto ηνπ Heidegger ζηελ εθδνζε ησλ απαλησλ ηνπ εηλαη: «Wege - nicht Werke». νηαλ ε αλαηνιε εηλαη αιεζηλε, θαη ε δπζε αιεζηλε, ηνηε ν ειηνο αλαηειιεη, αθνινπζεη ηνλ δξνκν ηνπ θαη δπεη, εηζη σζηε αλαηειινληαο δπεη θαη δπνληαο αλαηειιεη. ην εδσ θαη ησξα ηνπ ειηνπ εηλαη ην εθεη θαη ηνηε ηνπ, ε, ην εθεη θαη ηνηε, εηηε σο παξειζνλ εηηε σο κειινλ, εηλαη παληα εδσ θαη ησξα. ν δξνκνο ζπγθεληξσλεη ηα παληα ζε κηα θνηλε νπζησζε, νρη ζαλ λα ππεξρε απν ηα πξηλ, θαη κεηα λα ζπγθεληξσλνληαλ γπξσ ηνπ ηα παληα, αιια απηε ε ζπγθεληξσζε ζπληζηα ηελ νπζησζε ηνπ δξνκνπ θαζεαπηελ. ν δξνκνο ηνπ ειηνπ δελ εηλαη ινηπνλ ε ηξνρηα ηνπ, ην δηαζηεκα δειαδε ην νπνην ελσλεη ην ζεκεην ηεο αλαηνιεο κε ην ζεκεην ηεο δπζεο, αιια ε πξσηαξρηθε ζπιινγε αλαηνιεο θαη δπζεο. ν δξνκνο ηνπ ειηνπ εηλαη ε δηαζηαζε ηνπ θνηλνπ θνζκνπ, ζηνλ νπνην ζπιιεγνληαη ην νρη-πηα θαη ην νρη-αθνκε ηεο πνξεηαο ηνπ, ην θσο κε ν,ηη ζπκκεηερεη ζε απην θαη ζηηο κεηαβνιεο ηνπ, θαη ην ζθνηαδη κε ν,ηη απην «ζθνησλεη» - ΝΤΝ ΟΜΟΤ ΠΑΝ. 10

11 Οκσο ν δξνκνο ηνπ ειηνπ ρξεηαδεηαη αλαγθαζηηθα ηελ αλζξσπηλε λνεζε. δελ εηλαη λνεηνο θαλελαο ειηνο δηρσο απηελ αθξηβσο ηελ «λνεζε», ηελ νπζησζε δειαδε ηνπ αλζξσπνπ, νπνπ κνλνλ ζηα καηηα ηνπ, κνλνλ ζην αλζξσπηλν καηη, ν ειηνο εηλαη. Δηζη, ειηνο ππαξρεη κνλνλ καδπ κε ηνλ αλζξσπν. νη ππνζεζεηο ηεο θπζηθεο, πνζα εθαηνκκπξηα ρξνληα πξηλ απν ηελ γελλεζε ηεο γεο θαη ηελ εκθαληζε ηνπ αλζξσπνπ ππεξμε ν ειηνο, εηλαη αθεξεκελεο, αθαηξεηηαη ν αλζξσπνο, εηζη εηλαη αλππνζηαηεο, θξεκνληαη ζην θελν δηνηη αγλννπλ απηελ ηελ βαζηθε αιεζεηα, νηη ην θσο ηνπ ειηνπ θαη ε αλζξσπηλε λνεζε ζπλερνληαη αξξεθηα. γηαπην ν εθεξεο γξαθεη ζε κηα απν ηηο πην επηηπρεκελεο ζηηγκεο ησλ «Γνθηκσλ» ηνπ, νηη εηλαη ην ηδην πξαγκα, «ην θσο ηεο κεξαο θαη ην αηκα ηνπ αλζξσπνπ» (2,55). ην «ηδην» ζεκαηλεη ηνλ θνηλν ηνπν νπνπ ζπκβαηλεη ε αξρηθε ζπλαληεζε ειηνπ θαη αλζξσπνπ, ε πξσηνγελεο ζπγθεληξσζε ησλ πξαγκαησλ ζηνλ δξνκν ηεο θνηλεο ηνπο νπζησζεο, θαζσο θαη ε ζπληαπηηζε αξρεο θαη ηεινπο ελνο δξνκνπ. ν δξνκνο ινηπνλ δελ εηλαη πνηε αιεζηλα κηα επζεηα γξακκε, αιια θπθινο, θαζσο θαζε πξαγκαηηθε αλαρσξεζε εηλαη επηζηξνθε, θαη θαζε πξαγκαηηθε απνκαθξπλζε πιεζηαζκα. βξηζθνκαζηε παληνηε ζηα πεδηα ησλ «πξνζσθξαηηθσλ»: παξκεληδεο: ΞΤΝΟΝ ΓΔ ΜΟΙ ΔΣΙΝ ΟΘΔΝ ΑΡΞΧΜΑΙ ΣΟΘΙ ΓΑΡ ΠΑΛΙΝ ΙΞΟΜΑΙ ΑΤΘΙ. εξαθιεηηνο: ΞΤΝΟΝ ΓΑΡ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΣΔΛΟ ΔΠΙ ΚΤΚΛΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ. ζηνλ αιεζηλν δξνκν δελ ππαξρνπλ ππνθαηαζηαηα, αιια θαζε ηη θαλεξσλεηαη νπσο απην αθεαπηνπ ηνπ εηλαη. ηη ζα πεη απην; πσο θαλεξσλεηαη θαηη σο απην ην νπνην εηλαη; κε ην νλνκα ηνπ. ν ειηνο δελ εηλαη, δηρσο εδε λα ερεη εκθαληζηεη εκπξνο καο, δειαδε, ερνληαο εκεηο αθνπζεη ην νλνκα ηνπ. ζην νλνκα «ειηνο» εηλαη πνπ ν ειηνο νπζησλεηαη, ζηελ νπζησζε ηνπ ειηνπ καο κηια, ζησπεια, ν ηδηνο ν ειηνο, ελ νλνκαηη ηνπ. νκσο εαλ ζηνλ αιεζηλν δξνκν ηα πξαγκαηα θαλεξσλνληαη ζηελ θπζε ηνπο, θαη εαλ ε θπζε ηνπ θαζε πξαγκαηνο βξηζθεηαη ζην νλνκα ηνπ, ηνηε ν δξνκνο δελ δηαγξαθεηαη απν γξακκεο ζηνλ ρσξν αιια απν ηηο θσλεο ησλ πξαγκαησλ, ηα νπνηα θαζε θνξα θαινπλε ην ελα ην αιιν θαη, κε δηαθνξεηηθν αιια θαη αλαγθαζηηθν ηξνπν, ηνλ αλζξσπν, σζηε ν δξνκνο παληα λα ερεη θεξεη ηνλ αλζξσπν ζηνλ δξνκν ηνπ. απηεο νη ζησπειεο θσλεο, κε ην αθνπζκα ηνπο, σο ηελ αληαπνθξηζε ηνπ αλζξσπνπ ζ απηεο, εηλαη ν δξνκνο νισλ ησλ δξνκσλ, νρη ζαλ ηελ ιεσθνξν ε νπνηα πεξηερεη ισξηδεο θαη πεδνδξνκηα, αιια ζαλ ην αθαλεο θαη ζπγρξνλσο απξνζβιεην θαη αμεπεξαζην νξην, ην νπνην νξηνζεηεη θαζε πνξεηα. εηκαζηε αθνκε ζηελ ζθεςε ησλ «πξνζσθξαηηθσλ». παξκεληδεο: ΣΟ ΝΟΔΙΝ, ΠΔΦΑΣΙΜΔΝΟΝ ΔΝ ΣΧΙ ΔΟΝΣΙ. ην ΠΔΦΑΣΙΜΔΝΟΝ, ε ΦΑΣΙ, ΛΟΓΟ, σο ν θνηλνο ρσξνο, ε ζρεζε, ν δξνκνο ηεο ζπκπνξεπζεο ηνπ ΝΟΔΙΝ, ηνπ αλζξσπνπ, θαη ηνπ ΔΟΝΣΟ, ησλ πξαγκαησλ ζην ΔΙΝΑΙ ηνπο. θαη ν εξαθιεηηνο: ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΚΟΤΑΝΣΑ ΟΜΟΛΟΓΔΙΝ (50). ην ΟΜΟΛΟΓΔΙΝ, σο ε γισζζα, νπνπ ππαξρεη ν ΛΟΓΟ θαη ην αθνπζκα ηνπ. ε γισζζα, ην πξσηαξρηθν θνηλν, κεζα απν ην νπνην εηλαη ηα πξαγκαηα θαη εηλαη ν αλζξσπνο, θαη νπνπ ε ηδηα δελ εηλαη νπηε πξαγκα νπηε αλζξσπνο, αιια ην αθαλεο θνηλν ηνπο ζηνηρεην, ην ηαπηνζεκν ηεο ζπληαπηηζεο ηνπο, ν δξνκνο νισλ ησλ δξνκσλ. πσο θζαλεη ην Χ ΔΣΙΝ λα ελλνεηηαη σο ΟΓΟ; κεπσο ε ΟΓΟ είλαη ην νλνκα γηα ηελ ελλνεζε θαη γηα ην ΛΔΓΔΙΝ ησλ ΗΜΑΣΧΝ; Καη ζηελ ΟΓΟ ηεο ΓΟΞΑ, δελ πξνθεηηαη επηζεο γηα ΗΜΑΣΑ, ηα νπνηα νη ΒΡΟΣΟΙ... ΔΚΡΙΝΑΝΣΟ; ΟΓΟ: δελ πξνθεηηαη γηα ελα «ηη». εηλαη ε ΟΓΟ, νπνπ δεηρλεηαη ν,ηη δεηρλεηαη, ζεκαηλεηαη, θαηα ηα ΗΜΑΣΑ ηεο ΟΓΟΤ. εδσ δελ κπνξεη θαλεηο λα θαηαιεμεη ζε θαπνην νλνκα, νπηε ζηελ ΑΛΗΘΔΙΑ, νπηε ζηελ «Lichtung». νια ηα νλνκαηα ΧΝΟΜΑΣΑΙ ΣΧΙ. απηεο νη ΟΓΟΙ δηαγξαθνπλ θπθινπο - νκσο εδσ ν θπθινο εηλαη ελα, δελ πξνθππηεη σο απνηειεζκα επαλαιεςεσλ! ην νηη ν αλζξσπνο εηλαη νπζηαθα θαζνδνλ = ΘΤΜΟ! 11

12 Für das sinnende Denken dagegen gehört der Weg in das, was wir die Gegend nennen. Andeutend gesagt, ist die Gegend als das Gegnende die freigebende Lichtung, in der das Gelichtete zugleich mit dem Sichverbergenden in das Freie gelangt. Das Freigebend-Bergende der Gegend ist jene Be-wëgung, in der sich die Wege ergeben, die der Gegend gehören. Der Weg ist, hinreichend gedacht, solches, was uns gelangen lässt, und zwar in das, was nach uns langt, indem es uns be-langt. Wir verstehen freilich das Zeitwort «belangen» nur in einem gewöhnlichen Sinne, der meint: sich jemanden vornehmen zur Vernehmung, zum Verhör. Wir können aber auch das Be-langen in einem hohen Sinne denken: be-langen, be-ryfen, be-hüten, be-halten. Der Be-lang a [ a die Eignis (der Brauch)]: das, was, nach unserem Wesen auslangend, es verlangt und so gelangen lässt in das, wohin es gehört. Der Weg ist solches, was uns in das gelangen lässt, was uns be-langt. (...) Die Gegend ergibt als Gegend erst Wege. Sie be-wëgt. Wir hören das Wort Be-wëgung im Sinne von: bewirken, dass etwas seinen Ort wechselt, zu- oder abnimmt, überhaupt sich ändert. Bewëgen aber heisst: die Gegend mit Wegen versehen. Nach altem Sprachgebrauch der schwäbisch-alemannischen Mundart kann «wëgen» besagen: einen Weg bahnen, z.b. durch tief verschneites Land. (...) Vielleicht verbirgt sich im Wort «Weg», Tao, das Geheimnis aller Geheimnisse des denkenden Sagens, falls wir diese Namen in ihr Ungesprochenes zurückkehren lassen und dieses Lassen vermögen. Vielleicht stammt auch noch und gerade die rätselhafte Gewalt der heutigen Herrschaft der Methode daher, dass die Methoden, unbeschadet ihrer Leistungskraft, doch nur die Abwässer sind eines grossen verborgenen Stromes, des alles be-wëgenden, allem seine Bahn reissenden Weges. Alles ist Weg. Wege ( ED, 222 ) Wege Wege, Οδοί Οδνί, Wege des Denkens, gehende selber, ὁ δνὶ ηῆ ο λό εζεο, νἱ ἴ δηεο ὁ δεύ νληαο, entrinnende. Wann wieder kehrend, ζβύ λνληαο. Δπηζηξέ θνληαο πά ιη πό ηε, Ausblicke bringend worauf? ζεά ζεηο θέ ξλνληαο πξὸ ο ηὰ πνῦ ; Wege, gehende selber, Οδνί, νἱ ἴ δηεο ὁ δεύ νληαο, ehedem offene, jäh die verschlossenen, ἄ ιινηε ἀ λνηρηέ ο, ἀ λαπά ληερα νἱ θιεηζηέ ο, spätere; Früheres zeigend: ὄ ςηκεο πξώ ηκν δεί ρλνληαο nie Erlangtes, zum Verzicht Bestimmtes πνηὲ ἀ πνθηεκέ λν, πξννξηζκέ λν γηὰ ηὴ λ παξαί ηεζε - lockernd die Schritte ιύ λνληαο ηὰ βή καηα aus Anklang verlässlichen Geschicks. κὲ ηὴ λ θιαγγὴ κνί ξαο πηζηῆ ο. Und wieder die Not Καὶ πά ιη ἡ ἔ λδεηα zögernden Dunkels δηζηά δνληνο ζθό ηνπο im wartenden Licht. ζηὸ ἀ λακέ λνλ θῶ ο. 9 εηλαη ε ΟΓΟ κηα αιιε απν ηηο παξαθαησ αλαθεξνκελεο; 10 κεπσο αθνξα «απισο» ηα ηξηα, ην ΗΜΔΝ, ην ΗΓΔ, θαη ην ΑΛΛ ΔΜΠΗ; δειαδε ην ΦΑΣΟ ηεο ζεαο θαη ηνπ ΔΠΟΤ ηεο; 12

13 δ α η κ ν λ ν ο 11 ε θ α η α 12 π α λ η α ζ η ε θ ε ξ ε η ε η δ ν η α 13 θ ω η α αθνπ ηελ ηζηνξηα ηνπ Μπαξκπα-Νηθνια απν ηε ιηκλε ηνπ Αγηνπ Βαζηιεηνπ, ζηελ θνπβεληα κε ηνλ Λνπδνβηθν ησλ Αλσγεησλ (ΔΣ 3, ): απν παππνπ θαη πξνπαππνπ: ζηελ ηαδε «ηνπκπα» (ινθηζθν) εξρνληαη λεξατδεο. ακα ηνπο παξεηο ελα ξνπρν, απηε ζα ζε αθνινπζεη. ν Μπαξκπα-Νηθνιαο, ηζνκπαλεο, πιεζηαδεη αξγα, παηδνληαο ηε θινγεξα ηνπ, ζηγα ζηγα νη λεξατδεο απνθηνπλ εκπηζηνζπλε, απηνο ζηε κεζε θη απηεο ρνξεπνπλ, αξπαδεη ην ηζεκπεξη απν κηα, ρακνο θαη θιακα, απηε ηνλ αθνινπζεη, ηελ θαλεη γπλαηθα ηνπ, «Γεκεηξνπια», νκσο απηε νιν παξαπνλν, νη δπν ηνπο ζηε βνζθε ρνξεπνπλ, εξρνληαη θαη νη αιιεο, ν Μπαξκπα-Νηθνιαο «βαζηιεπο ησλ βαζηιεσλ», ηεο δηλεη ην ηζεκπεξη γηα λα ρνξεςεη ζσζηα, θη απηε ηνπ θεπγεη. ην πνζν καθξπλα καο εηλαη απηα, ηνπην δηλεη κηα γεπζε ηνπ ηη ζα πεη «θπγε ησλ ζεσλ». νκσο ρξεηαδεηαη λα ηα γλσξηδνπκε, γηα λα απνθηεζεη ε εκπεηξηα ηνπ Παξκεληδε, ζηελ καθξπλνηεηα ηεο, κηα πεξηζζνηεξν ρεηξνπηαζηε, εζησ θαη απν ηα ρεξηα ηνπ Μπαξκπα-Νηθνια, ππνζηαζε. εμαξρεο είλαη κηα νδνο ΓΑΙΜΟΝΟ - εδσ αλεθνπλ νη ΚΟΤΡΑΙ, νη ΠΟΛΤΦΡΑΣΟΙ ΙΠΠΟΙ, ε ΓΙΚΗ. Απηε ε νδνο είλαη ΠΔΙΡΑ ΠΤΜΑΣΟΝ. ΟΓΟ ΓΑΙΜΟΝΟ = ΚΑΣΑ ΠΑΝΣ ΑΣΗ = ΠΤΛΑΙ ΝΤΚΣΟ ΣΔ ΚΑΙ ΗΜΑΣΟ = ΠΤΜΑΣΟΝ θαη θαηη κεηαβαιιεηαη κεηα ηηο ππιεο: ΥΑΜ ΑΥΑΝΔ 12 «κεζα απν...» θαη «πεξα απν...»! Αληηζηνηρα κε ην ΗΜΔΝ...ΗΓΔ... Helting, G-D-H, 2 «der den einsichtigen Menschen durch alle Städte hindurch trägt» 13 ηη ζα πεη εδσ ν βι. θαη ΣΔΣΔΛΔΜΔΝΟΝ ΣΟ ΠΑΡΑΜΤΘΙ ΣΟΤ ΠΑΡΑΚΔΙΜΔΝΟΤ Καηαξρήλ νθείισ λα ζαο νκνινγήζσ πσο παξακχζη κ απηφ ην φλνκα δελ ππάξρεη. Παξνιαπηά ζα ζαο πσ έλα παξακχζη. Δίλαη απφ ηελ ζπιινγή ησλ αδειθψλ Γθξηκκ θαη ν πξαγκαηηθφο ηνπ ηίηινο είλαη Ο ιαγόο θη ν ζθαληδόρνηξνο. Σν φλνκα πνπ ηνπ έδσζα νθείιεηαη ζηελ εξκελεία πνπ ζ αθνινπζήζεη. Ο ιαγφο θη ν ζθαληδφρνηξνο Απηή ηελ ηζηνξία, παηδηά, θαλείο πξέπεη λα ηε δηεγείηαη ζα λά ηαλ ςεχηηθε, θη φκσο είλαη αιεζηλή, γηαηί ηελ έρσ απ ηνλ παππνχ κνπ, ηελ έιεγε κ επραξίζηεζε θαη ζπλήζηδε λα πξνζζέηεη: «Κη φκσο πξέπεη λά λαη αιεζηλή, γηε κνπ, αιιηψο πψο γίλεηαη λα ηε δηεγνχληαη.» Κη ε ηζηνξία είλαη απηή: Ήηαλ Κπξηαθή πξσί, ηνπ Θεξηζηή, αθξηβψο φηαλ αλζίδαλ η ακπέιηα, ν ήιηνο είρε αλέβεη ζηνλ νπξαλφ ιακπξφο, ην πξσηλφ αγέξη πέξλαγε γιπθφ πάλσ απ ηα θνκκέλα ζηάρπα, νη θνξπδαιινί ηξαγνπδνχζαλ ζηνλ αέξα, νη κέιηζζεο δνπδνχληδαλ ζηα ινπινχδηα, ν θφζκνο ληπκέλνο ηα θπξηαθάηηθά ηνπ πήγαηλε ζηελ εθθιεζηά θη φιε ε πιάζε ραηξφηαλ θη ν ζθαληδφρνηξνο επίζεο. Ο ζθαληδφρνηξνο ινηπφλ θαζφηαλε κπξνζηά ζηελ πφξηα ηνπ κε ζηαπξσκέλα ηα ρέξηα, ράδεπε ην πξσηλφ αγέξη θη αλέκεια ηξαγνχδαγε κφλνο ηνπ έλα ηξαγνπδάθη, ηφζν θαιά θαη ηφζν άζρεκα φζν έλαο ζθαληδφρνηξνο ζπλεζίδεη λα ηξαγνπδά ηα φιν δσή θπξηαθάηηθα πξσηλά. Δθεί ινηπφλ πνπ ζηγνηξαγνπδνχζε, ηνχ ξζε άμαθλα ε ηδέα θη είπε κε ην λνπ ηνπ, φζε ψξα ε γπλαίθα ηνπ έπιελε θη έληπλε ηα κηθξά, λα πάεη κηα βφιηα ζην ρσξάθη λα δεη ηη γίλνληαη ηα γνγγχιηα ηνπ. Γηαηί ηα γνγγχιηα ήηαλ δίπια ζην ζπίηη ηνπ θαη ηά ηξσγε κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, γη απηφ θαη ηά ιεγε δηθά ηνπ. Σφ πε θαη ηφ θαλε, θη ν ζθαληδφρνηξνο πήξε ην δξφκν γηα ην ρσξάθη. Γελ είρε μεκαθξχλεη 13

14 πνιχ απ ην ζπίηη ηνπ, θη εθεί πνπ πήγαηλε λα θέξεη γχξν ην ζάκλν απφ κηα αγξηνθνξνκειηά πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά ζην ρσξάθη, ζπλάληεζε ην ιαγφ πνπ είρε βγεί γηα παξφκνηα δνπιεηά, δειαδή λα θνηηάμεη ηα ιάραλά ηνπ. Ο ζθαληδφρνηξνο ηνπ επρήζεθε θηιηθά ηελ θαιεκέξα. Ο ιαγφο φκσο, πνπ κε ηνλ ηξφπν ηνπ ήηαλ έλαο επγελήο θαη κεγαινπηάλνληαλ, δελ απάληεζε ζην ραηξεηηζκφ ηνπ ζθαληδφρνηξνπ, είπε κφλν ζην ζθαληδφρνηξν, παίξλνληαο κηα ηειείσο θνξντδεπηηθή έθθξαζε: «Πψο, ηφζν πξσί, θαη πηιαιάο ζην ρσξάθη;» «Βγήθα πεξίπαην», είπε ν ζθαληδφρνηξνο. «Πεξίπαην;», γέιαζε ν ιαγφο. «Καιά ζά θαλεο κνπ θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηείο ηα πφδηα ζνπ γηα ζνβαξφηεξεο δνπιεηέο.» Απηή ε απάληεζε ελφριεζε πάξα πνιχ ην ζθαληδφρνηξν, γηαηί φια η αληέρεη, κα γηα ηα πφδηα ηνπ δε ζεθψλεη θνπβέληα, αθξηβψο επεηδή είλαη ζηξαβά απ ηε θχζε ηνπο. «Φαληάδεζαη ινηπφλ», είπε ν ζθαληδφρνηξνο ζην ιαγφ, «πσο ηα δηθά ζνπ πφδηα είλαη θαιχηεξα απ ηα δηθά κνπ;» «Απηφ αθξηβψο ελλνψ», είπε ν ιαγφο. «Θα ην δνχκε.», απνθξίζεθε ν ζθαληδφρνηξνο, «Βάδσ ζηνίρεκα πσο αλ παξαβγνχκε ζην ηξέμηκν ζα ζε πεξάζσ.» «Με γειάζσ! χ, κε ηα ζηξαβά ζνπ πνδαξάθηα!», είπε ν ιαγφο, «Απφ κέλα πάλησο, αο γίλεη. Ση ζηνίρεκα βάδνπκε;» «Έλα ρξπζφ ινπδνβίθη θαη κηα κπνπθάια ηζίπνπξν», απνθξίζεθε ν ζθαληδφρνηξνο. «χκθσλνη», είπε ν ιαγφο. «Δκπξφο! Πάξε ζέζε θαη θχγακε!» «Δ, δελ ππάξρεη βία», απνθξίζεθε ν ζθαληδφρνηξνο. «Δίκαη ζενλήζηηθνο αθφκα. Θέισ πξψηα λα πάσ ζπίηη θαη λα θάσ θάηη γηα πξσηλφ. ε κηζή ψξα ζά καη δσ.» πκθψλεζε ν ιαγφο, θη έηζη ν ζθαληδφρνηξνο έθπγε. ην δξφκν ν ζθαληδφρνηξνο ζπιινγίδνληαλ: «Ο ιαγφο πηζηεχεη ζηα κεγάια ηνπ πφδηα, κα ζα ηνπ ηε θέξσ. Μπνξεί λά λαη έλαο επγελήο, κα είλαη βιάθαο θαη ζα δεηο πνπ ζα πιεξψζεη.» αλ έθηαζε ινηπφλ ν ζθαληδφρνηξνο ζπίηη ηνπ θψλαμε ηε γπλαίθα ηνπ θαη ηεο είπε: «Γπλαίθα, ληχζνπ γξήγνξα, πξέπεη λά ξζεηο καδχ κνπ ζην ρσξάθη.» «Ση ηξέρεη;» είπε ε γπλαίθα ηνπ. «Έβαια ζηνίρεκα κε ην ιαγφ έλα ρξπζφ ινπδνβίθη θαη κηα κπνπθάια ηζίπνπξν, ζα παξαβγνχκε ζην ηξέμηκν θη εζχ πξέπεη λά ζαη θεί καδχ κνπ.» «Αρ, Θενχιε κνπ, άληξα,», έβαιε ηηο θσλέο ε γπλαίθα ηνπ ζθαληδφρνηξνπ, «ράδεςεο; Έραζεο ηα ινγηθά ζνπ ηειείσο; Πψο ζνπ πέξαζε λα παξαβγείο ζην ηξέμηκν κε ην ιαγφ;» «Πάςε γπλαίθα», είπε ν ζθαληδφρνηξνο, «απηφ είλαη δηθηά κνπ ππφζεζε. Μελ κπεξδεχεζαη ζε δνπιεηέο ησλ αληξψλ. Άηληε ληχζνπ θη έια καδχ κνπ!» Ση λα θάλεη ε γπλαίθα ηνπ ζθαληδφρνηξνπ; Άιισζηε έπξεπε λα ηνλ αθνινπζήζεη, ζέινληαο θαη κε. ην δξφκν πνπ πεγαίλαλ είπε ν ζθαληδφρνηξνο ζηελ γπλαίθα ηνπ: «Άθνπ ηψξα θαιά ηη ζα ζνπ πσ. Βιέπεηο εθείλν ην καθξπ ρσξάθη, εθεί ζα παξαβγνχκε. ην έλα απιάθη ζα ηξέμεη ν ιαγφο θαη ζη άιιν εγψ, θαη ζ αξρίζνπκε λα ηξέρνπκε απ ηελ απάλσ κεξηά. Δζχ ινηπφλ ην κφλν πνπ ζα θάλεηο είλαη λα ρσζείο ζη απιάθη εδψ, ζηελ θάησ κεξηά, θαη ζα θηάζεη ν ιαγφο απ απέλαληη ζα πεηαρηείο έμσ θαη ζα ηνπ πεηο: «Δίκαη ήδε εδψ.» Μ απηά θαη κ απηά θηάζαλε ζην ρσξάθη, ν ζθαληδφρνηξνο έδεημε ζηε γπλαίθα ηνπ πνχ έπξεπε λα ζηαζεί, θη αλεθφξηζε ην ρσξάθη. αλ έθηαζε, ν ιαγφο ήηαλ ήδε εθεί. «Λνηπφλ; Φχγακε;», είπε ν ιαγφο. «Μάιηζηα!», είπε ν ζθαληδφρνηξνο. «Πάκε!» Καη κπήθαλ ν θαζέλαο ζη απιάθη ηνπ. Ο ιαγφο κέηξεζε: «Καί έλα, θαη δχν, θαη ηξία!» θαη ξνβφιεζε ην ρσξάθη ζα ζίθνπλαο. κσο ν ζθαληδφρνηξνο έθαλε θάπνπ ηξία βήκαηα θη χζηεξα γχξηζε πίζσ θαη θνπινπξηάζηεθε ήζπρα κέζα ζη απιάθη. 14

15 Καζψο ινηπφλ ν ιαγφο κε δξαζθειηέο κεγάιεο έθηαζε ζην θάησ κέξνο ηνπ ρσξαθηνχ, ηνπ θψλαμε ε γπλαίθα ηνπ ζθαληδφρνηξνπ: «Δίκαη ήδε εδψ.» Ο ιαγφο έκεηλε απνζβνισκέλνο, πνχ λα θαληαζηεί πσο δελ ήηαλ ν ίδηνο ζθαληδφρνηξνο, απηφο πνπ ηνπ κίιεζε. Γηαηί, σο γλσζηφλ, ε γπλαίθα ηνπ ζθαληδφρνηξνπ είλαη νιφηδηα κε ηνλ άληξα ηεο. Δίπε ηφηε ν ιαγφο κε ην λνπ ηνπ: «Κάηη δελ πάεη θαιά εδψ πέξα.» Φψλαμε ηνπ ζθαληδφρνηξνπ θη είπε: «Να ηξέμνπκε μαλά, πάιη πίζσ!» Κη έθπγε πάιη ζα ζίθνπλαο, ηφζν πνπ η απηηά ηνπ αλέκηδαλ ζην θεθάιη ηνπ. Η γπλαίθα ηνπ ζθαληδφρνηξνπ φκσο έκεηλε ήζπρα ζηε ζέζε ηεο. ηαλ ινηπφλ ν ιαγφο έθηαζε, ν ζθαληδφρνηξνο ηνπ θψλαμε: «Δίκαη ήδε εδψ.» Έμσ θξελψλ ν ιαγφο απ ην θαθφ ηνπ, θξαχγαζε: «Να ηξέμνπκε μαλά, πάιη πίζσ!» «Απφ κέλα πάλησο φζεο θνξέο ζεο», απάληεζε ν ζθαληδφρνηξνο. Έηζη ν ιαγφο έηξεμε άιιεο εβδνκήληα ηξεηο θνξέο, θαη πάληα ν ζθαληδφρνηξνο ηά βγαδε πέξα. Κάζε θνξά πνπ ν ιαγφο έθηαλε θάησ ή πάλσ, ιέγαλε ν ζθαληδφρνηξνο ή ε γπλαίθα ηνπ: «Δίκαη ήδε εδψ.» Μα ηελ εβδνκεθνζηή ηέηαξηε θνξά ν ιαγφο δελ έθηαζε ζην ηέξκα. ηε κέζε ηνπ ρσξαθηνχ ζσξηάζηεθε ζην ρψκα, έθηπζε αίκα θη έκεηλε ζηνλ ηφπν. Ο ζθαληδφρνηξνο φκσο πήξε ην θεξδηζκέλν ηνπ ρξπζφ ινπδνβίθη θαη ηελ κπνπθάια ην ηζίπνπξν, θψλαμε ηε γπλαίθα ηνπ λα βγεί απ η απιάθη θαη γχξηζαλ θη νη δπν επραξηζηεκέλνη ζπίηη ηνπο, θη αλ δελ έρνπλ πεζάλεη, είλαη αθφκα δσληαλνί. Έηζη έγηλε, θαη ζηνλ θάκπν ηνπ Μπνχμηερνχληε ν ζθαληδφρνηξνο έβαιε ην ιαγφ λα ηξέμεη, θη απφ ηφηε θαλέλαο ιαγφο δελ ηφικεζε μαλά λα παξαβγεί ζην ηξέμηκν κε ηνπο ζθαληδφρνηξνπο ηνπ Μπνχμηερνχληε. κσο ην δίδαγκα απηήο ηεο ηζηνξίαο είλαη, πξψηνλ, πσο θαλέλαο, φζν ζπνπδαίνο θη αλψηεξνο θη αλ ζεσξεί πσο είλαη, δελ πξέπεη πνηέ λα θνξντδεχεη θαη λα πεξηθξνλεί ηνλ θαηψηεξν, αθφκα θη αλ απηφο είλ έλαο ζθαληδφρνηξνο. Καη, δεχηεξνλ, πσο είλαη θξφληκν, φπνηνο παληξεχεηαη, λα παίξλεη γπλαίθα απ ηελ ηάμε ηνπ θαη λα ηνπ κνηάδεη ζε φια. πνηνο ινηπφλ είλαη ζθαληδφρνηξνο, λα θνηηάδεη ε γπλαίθα ηνπ λά λαη επίζεο ζθαληδφρνηξνο θαη νχησ θαζεμήο. Η ηζηνξία ηνπ ιαγνχ θαη ηνπ ζθαληδφρνηξνπ ζπλέβε, ιέεη ην παξακχζη, ζην Μπνύμηερνύληε. Σν ρσξηφ απηφ ζεκαίλεη ζηνπο Γεξκαλνχο φ,ηη θαη ε δηθή καο Κσινπεηηλίηζα, έλαο ηφπνο ζηε κέζε ηνπ πνπζελά, ζηνλ νπνίν παξαπέκπνπκε φ,ηη πεξηγεινχκε, φ,ηη ζεσξνχκε κηθξφ θη αζήκαλην θαη αλάμην ιφγνπ. κσο ζηνλ θφζκν καο, ζηελ Διιάδα, ζηελ Γεξκαλία, θη αιινχ, αλήθεη πάληα θαη κηα Κσινπεηηλίηζα. Δάλ είλαη λα κείλνπκε αλνηρηνί γηα ηνλ θφζκν καο φπσο είλαη, ζα ρξεηαζηεί λα πξνζέμνπκε θαινπξναίξεηα θαη φ,ηη ζπλήζσο πεξηγεινχκε θαη ζέινπκε λα αγλννχκε. Δθεί ινηπφλ δηαδξακαηίδεηαη ε ηζηνξία ηνπ ιαγνχ θαη ηνπ ζθαληδφρνηξνπ. απηφλ ηνλ απφκεξν ηφπν ν ιαγφο δελ είλαη κφλν ιαγφο θη ν ζθαληδφρνηξνο δελ είλαη κφλν ζθαληδφρνηξνο. Έρνπλ νκηιία, θη ε νκηιία πξνζηδηάδεη ζηνλ άλζξσπν. Σνχην είλαη γηα καο κηα πξφθιεζε. Μαο θαιεί λα ελλνήζνπκε ηελ ηζηνξία ηνπο ζαλ ηζηνξία δηθή καο. Σα δχν «δηδάγκαηα» ηνπ παξακπζηνχ καο δείρλνπλ ηελ θαηεχζπλζε. Μνηάδνπλ κε εζηθέο παξαηλέζεηο, φκσο δελ είλαη. Γελ δηδάζθνπλ ην πψο επηβάιιεηαη λα δνχκε, αιιά ην πψο δνχκε. Δίλαη λφκνη ηεο θαηνίθεζήο καο ζηνλ θφζκν. Απηνχο ηνπο λφκνπο, θαη ηψξα αλαθέξνκαη αιινχ κα παξακέλσ ζην ίδην, κε ηα ιφγηα ηεο Αληηγφλεο απφ ηελ νκψλπκε ηξαγσδία ηνπ νθνθιή, νύηε ζεόο νύηε ζλεηόο ηνπο έθαλε, θαη θαλείο δε γλσξίδεη από πνύ ήξζαλ. Θα δνχκε ηα δηδάγκαηα κε ηελ ζεηξά. Πξψην δίδαγκα. Ο λφκνο ηνπ ιέεη πσο ν αλψηεξνο θη ν ππεξφπηεο θάπσο, θάπνπ, ζα ζθνληάςεη ζηνλ θαηψηεξν θαη ζα ζπληξηβεί. 15

16 Με πνηνλ ηξφπν ηνχην καο αθνξά, ζα επηρεηξήζνπκε λα ην δνχκε ζηελ ζεξαπεπηηθή ζπλάληεζε. Πψο είκαζηε απέλαληη ζηνλ πειάηε καο; Έρνπκε αλαιάβεη ηελ ζεξαπεία ηνπ. Έρνπκε κηα παξάζηαζε ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο, ηεο ηξέιιαο, αιιά θαη κηα παξάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο, ζηελ νπνία πξνζπαζνχκε λα ηνλ νδεγήζνπκε. Γηα λα γίλεη απηφ ρξεηάδεηαη λα θαηαιάβνπκε ηελ ηξέιια ηνπ θαη λα ηελ εμεγήζνπκε. Σν πξψην, ε θαηαλφεζε, γίλεηαη κε φ,ηη είλαη γλσζηφ σο empathy, ζπλαίζζεζε. Δξρφκαζηε ζηελ ζέζε ηνπ, ηαπηηδφκαζηε καδχ ηνπ θαη λνηψζνπκε απηά πνπ λνηψζεη. Σν δεχηεξν, ηελ εμήγεζε, ην επηδηψθνπκε ζπλδένληαο θαη ζπζρεηίδνληαο ηα ιεγφκελά ηνπ, αλάινγα κε ηελ ζρνιή πνπ αθνινπζνχκε, κε ζηνηρεία απφ ην παξειζφλ ηνπ, ηελ ζρέζε ηνπ κ εκάο, κε λεπξνρεκηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ θιπ. Με ηελ θαηαλφεζε θαη κε ηελ εμήγεζε θαηαζθεπάδνπκε κηα παξάζηαζε ηεο ηξέιιαο ηνπ. Οη εξκελείεο θη νη ζπκβνπιέο καο άγνληαη απ απηήλ ηελ παξάζηαζε. Η ηξέιια ηνπ νξίδεηαη θη απνθηά ππφζηαζε κέζα απφ ηελ παξάζηαζή ηεο πνπ θαηαζθεπάζακε. Η παξάζηαζε ηεο ηξέιιαο ζεκειηψλεη ηελ ηξέιια, ηεο δίλεη λφεκα θαη ιφγν. Γίλεηαη αλψηεξε απ απηήλ. Δθφζνλ ε παξάζηαζε είλαη θαηαξρήλ θαηαζθεπή ηνπ ζεξαπεπηή, ν ζεξαπεπηήο παίξλεη, ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν θαλεξά, κηα ζέζε αλψηεξνπ. Πνιχ ζπρλά βέβαηα θη ν ίδηνο ν πειάηεο καο έρεη θαηαζθεπάζεη κηα δηθή ηνπ παξάζηαζε ηεο ηξέιιαο ηνπ. Κακκηά θνξά κάιηζηα καο ππνβάιιεηαη, γηα κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν δηάζηεκα. πσο θαη λά ρεη ην πξάγκα, ε αλζξψπηλε δηάλνηα ζεσξεί ηελ θαηαζθεπή ηεο αλψηεξε απφ ηελ ηξέιια θαζαπηήλ. Καη κάιηζηα ηφζν αλψηεξε, πνπ ε ηξέιια δελ καο είλαη θαλ λνεηή δίρσο κηα θάπνηα παξάζηαζή ηεο. κσο νη εμεγήζεηο θη νη εξκελείεο καο πνηέ δελ είλαη απφιπηα ηθαλνπνηεηηθέο. Γελ εμαληινχλ ηελ ηξέιια. Η ηξέιια πάληα ζα καο βγεη κπξνζηά. Κάζε θνξά πνπ πάκε λα ηελ βξνχκε ζε κηα παξάζηαζή ηεο, είλαη ήδε εδώ θαη ηελ ακθηζβεηεί, εηο πείζκα ζεξαπεπηή θαη ζεξαπεπφκελνπ. Απηφ ην πείζκα είλαη ηειηθά πνπ καο πεγαίλεη θφληξα, θαη πνπ απνθαινχκε «αληίζηαζε». απηφ ην πείζκα θαλεξψλεηαη ε ηξέιια θ α ζ ε α π η ή λ, θαη ζπλάκα θξχβεηαη. Βέβαηα είκαζηε αθνχξαζηνη. Με πνιινχο θαη δηαθφξνπο ηξφπνπο ιέκε, ζαλ ηνλ ιαγφ, πάιη πίζσ!, θαη παιηλσδνχκε ζ έλα αηέιεησην πέξα δψζε ησλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηηο παξαζηάζεηο καο, φπσο πεξηβάιινλ θαη θιεξνλνκηθφηεηα, ινγηθή θαη ζπλαίζζεκα, ςπρή θαη ζψκα, λφζνο θαη πγεία, εγψ θη εζχ, ζηξεθφκελνη πφηε ζην έλα θαη πφηε ζην άιιν. Δίλαη ζαλ ηελ επάλσ θαη ηελ θάησ κεξηά ηνπ ρσξαθηνχ. Σελ πξψηε θνξά θαηεπζπλφκαζηε πξνο ηελ κία θαη ηελ δεχηεξε πξνο ηεο άιιε θαη πάεη ιέγνληαο. Γη απηφ θαη ζηηο επηζηήκεο ε «έξεπλα» πνηέ δελ θηάλεη ζε ιχζεηο, αιιά κε θάζε βήκα ηεο νη δπζθνιίεο θαη ηα εξσηήκαηα πνιιαπιαζηάδνληαη. Πάλησο ε αληνρή καο δείρλεη πσο αθφκε είκαζηε καθξπά απφ ηελ εβδνκεθνζηή ηέηαξηε θνξά. κσο απηή ε θνξά ζα έξζεη, λσξίηεξα ή αξγφηεξα, ζ εκέλα, ζ εζέλα, ζηελ Αζήλα, ζην Tavistock. Σφηε, θαη κφλνλ ηφηε, φηαλ θη εκείο, ζεξαπεπηήο θαη ζεξαπεπφκελνο, ζαλ ην ιαγφ θηύζνπκε αίκα θαη, θαηά ην θνηλψο ιεγφκελν, ζπάζεη ν ηζακπνπθάο θαη ησλ δπν καο, κηα ζεξαπεία ζα κπεη ζηνλ δξφκν ηνπ ηέινπο ηεο. Η ηξέιια είλαη ήδε εδώ. Μαο έρεη πξνιάβεη, ζε ρξφλν παξαθείκελν. Η ηξέιια κέλεη πάληα π α ξ α θ ε ί κ ε λ ε, θείκελε παξ εκίλ, πάληα κπξνζηά θαη δίπια καο. Δίλαη ν ίζθηνο καο. Ο κφλνο πνπ ηνλ πξφιαβε ζην πηζηφιη είλαη ν Λνχθπ Λνπθ. Γεχηεξν δίδαγκα. Ο λφκνο ηνπ ιέεη πσο είλαη θξόληκν, όπνηνο παληξεύεηαη, λα παίξλεη γπλαίθα πνπ λα ηνπ κνηάδεη ζε όια. Απηή ε γπλαίθα είλαη ζαλ λα ηελ ήμεξε ήδε, απφ πάληα. Ση ζα πεη απηφ; Ωο γλσζηόλ, καο ιέεη ην παξακχζη, ε γπλαίθα ηνπ ζθαληδόρνηξνπ είλαη νιόηδηα κε ηνλ άληξα ηεο. Απηφ δελ πξέπεη λα ην αθνχζνπκε σο ηελ απφιπηε νκνηφηεηα κεηαμχ δχν δηαθνξεηηθψλ θαη μερσξηζηψλ φλησλ. Ο ζθαληδφρνηξνο, ν 16

17 έ λ α ο ζθαληδφρνηξνο, είλαη εδψ ζηελ αθεηεξία, ζηελ επάλσ κεξηά ηνπ ρσξαθηνχ, θαη ζπλάκα είλαη ήδε ζην ηέξκα, ζηελ θάησ κεξηά. Σνχην δελ καο είλαη ηφζν μέλν φζν εμαξρήο θαίλεηαη. ηαλ έθπγα απφ ην ηαηξείν κνπ γηα ηα «Σηηάληα», ήδε ήκνπλ εδψ. Απηφ ην ήδε κνπ έδσζε ηελ θαηεχζπλζε θαη κνπ άλνημε ηνλ δξφκν. Δίκαζηε πάληα ζ έλα εδψ θαη ζπλάκα είκαζηε ήδε ζην εθεί ζην νπνίν νη δξφκνη καο θαηεπζχλνληαη. Γη απηφ θαη ν θάζε εξρνκφο έρεη ραξαθηήξα παιηλλφζηεζεο. Σνλ δηαηξέρεη κηα εζπρία ζαλ απηή ηνπ ζθαληδφρνηξνπ πνπ θνπξληάδεη ζη απιάθη ηνπ. Οη κεηαθηλήζεηο καο δηαπεξλψληαη απφ κηαλ αιιφθνηε αθηλεζία. Ο ιαγφο ην αγλνεί. Πηζηεχνληαο κφλν ζηα πφδηα ηνπ, ζεσξεί πσο ην εθεί έρεη λα ην θαηαθηήζεη. Ο δξφκνο ηνπ είλαη έλα θελφ δηάζηεκα κεηαμχ δχν ζεκείσλ, πνπ πξέπεη λα θαιχςεη. Κάπνηε, φζν γξήγνξα θη αλ πάεη, ζα θνπξαζηεί θαη ζα κείλεη ζην δξφκν. κσο ν δξφκνο ηνπ ζθαληδφρνηξνπ είλαη θχθινο: αξρή θαη ηέινο ηνπ είλαη ην απηφ. Κάπσο έηζη είλαη θαη κε ηηο επηζπκίεο καο, κε ηηο αλάγθεο καο, κε θάζε καο επηδίσμε. πλήζσο θάλνπκε ζαλ ην ιαγφ. Πηζηεχνπκε πσο φια απνθηνχλ λφεκα κφλν κε ηελ εθπιήξσζή ηνπο. Η καηαίσζε καο είλαη ζηεξεηηθή θαη αθφξεηε. κσο ππάξρεη θη ν ηξφπνο ηνπ ζθαληδφρνηξνπ. Σφηε φια είλαη ήδε εδώ, παξαθείκελά καο. Σφηε νη ζθνπνί θη νη επηδηψμεηο καο ρξεηάδεηαη λα ελλνεζνχλ δηαθνξεηηθά. Η ηζηνξία ηνπ ιαγνχ θαη ηνπ ζθαληδφρνηξνπ κηιά γηα ην Παξαθείκελν. Δίλαη έλα παξακχζη ηνπ Παξαθείκελνπ. Σψξα ην Παξαθείκελν είλαη θάζε ηη πνπ καο αθνξά. Δίλαη ήδε εδώ, πξηλ απφ ηε ζθέςε θαη ηε γλψζε, πξηλ απφ ηα ζπλαηζζήκαηα. Υξεηάδεηαη κηαλ άιιε πξνζέγγηζε. Μάιινλ δελ ρξεηάδεηαη θακκία πξνζέγγηζε. Υξεηάδεηαη απιά λα ην π ξ ν ζ έ μ ν π κ ε. Γίρσο λα λνηψζνπκε, δειαδή παξαηηνχκελνη απφ ηελ ζπλαίζζεζε, θαη δίρσο λα ζθεθηφκαζηε, δειαδή παξαηηνχκελνη απφ εξκελείεο θη εμεγήζεηο. Έρνπκε κάζεη λα είκαζηε δηαηζζαληηθνί, λα είκαζηε αθξηβείο. Ίζσο δελ έρνπκε κάζεη ηφζν λα έρνπκε ηα κάηηα καο αλνηρηά. Κάηη ηέηνηα κνπ κήλπζαλ απφ ηελ Κσινπεηηλίηζα, φζν κπφξεζα λα παξαθνινπζήζσ ηε γιψζζα ηνπο. αο ηα κεηαθέξσ, φπσο κπφξεζα λα ηα πσ ζηε γιψζζα ηε δηθή καο. ν ΔΙΓΧ ΦΔΡΔΣΑΙ ζε κηαλ ΟΓΟΝ. απηε ηνλ ΦΔΡΔΙ ΚΑΣΑ ΠΑΝΣ ΑΣΗ. θαη απηε εηλαη ΟΓΟ ΓΑΙΜΟΝΟ. ην ΚΑΣΑ ΠΑΝΣ ΑΣΗ θαη ην ΓΑΙΜΟΝΟ ζπλερνληαη! εδσ, ην απνθαζηζηηθν εηλαη ην. απην εηλαη πνπ δηαθξηλεη ηελ ΟΓΟΝ ΓΑΙΜΟΝΟ απν ηηο αιιεο νδνπο. νκσο εδσ δελ πξνθεηηαη γηα κηα νδν ε νπνηα αλεπξηζθεηαη κεηαμπ ησλ αιισλ, π.ρ. κηα νδν ε νπνηα ελσλεη θαη δηαπεξλα νιεο ηηο πνιεηο θαη ηα ρσξηα. ν ΔΙΓΧ εηλαη απηνο πνπ,, ηελ ΟΓΟΝ ΓΑΙΜΟΝΟ. ηελ νδν, ηελ ΗΓΔΜΟΝΔΤΟΤΝ νη ΗΛΙΑΓΔ ΚΟΤΡΑΙ - ε νδνο εηλαη ΔΝΑΡΓΗ! - ε δηαθξηζε ηνπ δαηκνληθνπ! απηε εηλαη ΦΗΜΟ, θαη νη ΙΠΠΟΙ, πνπ ζεξλνπλ ην αξκα, ΦΡΑΣΟΙ - νρη πνζνηηθν, αιια πεξα γηα πεξα. ε ΟΓΟ ΓΑΙΜΟΝΟ εηλαη γεκαηε θσλεο. νκσο ζηελ ηδηα νδν ππαξρνπ θαη ζεκαηα, ΠΟΛΛΑ ΜΑΛ... Μεπσο απηεο νη θσλεο, ηηο νπνηεο νη αλζξσπνη, θαη ηδηαηηεξα ν ΔΙΓΧ πξνζιακβαλνπλ, πξσηα κεζα απν ηνλ ινγν ηεο ΠΡΟΦΡΧΝΟ ζεαο; HP, 59 Einsicht und Leidenschaft, genaues Sehen der Sache und beherztes Aushalten, kluge Vorsicht und mitreissende Regung - vermutlich verbindet das Gedicht des Parmenides präzise Besinnung und glühende Begeisterung in einzigartiger Weise. «Heilignüchtern» hätte Hölderlin diese Verbindung von Verzückung und Nüchternheit vielleicht genannt. Hölderlin, Hälfte des Lebens [ Ημισυ της ζωης ] Mit gelben Birnen hänget Με θηηξηλα αριαδηα αθνπκπα 17

18 Und voll mit wilden Rosen Das Land in den See, Ihr holden Schwäne, Und trunken von Küssen Tunkt ihr das Haupt Ins heilignüchterne Wasser. Καη γεκαηε αγξηα ηξηαληαθπιια Η ρσξα ζηε ιηκλε, Σξπθεξνη, εζεηο, θπθλνη, Καη κεζπζκελνη απν θηιηα Βαπηηδεηε ηελ θεθαιε ηα ηεξνθξνληκα λεξα. Weh mir, wo nehm ich, wenn Es Winter ist, die Blumen, und wo Den Sonnenschein Und Schatten der Erde? Die Mauern stehn Sprachlos und kalt, im Winde Klirren die Fahnen. Αινηκνλν κνπ, απν πνπ λα παξσ, νηαλ Δηλαη ρεηκσλαο, ηα αλζε, θη απν πνπ Σε ιακςε ηνπ ειηνπ Καη ηζθηνπο ηεο γεο; Οη ηνηρνη ζηεθνπλ Ακηιεηνη θαη ςπρξνη, ζηνλ αεξα Οη αλεκνδνπξεο ηξηδνπλ. 14 αιιν νκνινγν δεπγαξη: ΟΓΟ ΓΑΙΜΟΝΟ - ΔΙΓΟΣΑ ΦΧΣΑ Helting, G-D-H,3f. Wer aber ist er, der einsichtige Mensch? Hier kommen wir mit unserer Übertragung kaum weiter. Wir müssen zurüchgehen und achtsamer auf das griechische Wort hörem, um die Übertragung mit Hilfe eines Verständnisses ihrer ursprünglichen Umgebung (die als ganze niemals übertragbar ist) besser zu verstehen. Das griechische Wort spricht von einem ΔΙΓΟΣΑ ΦΩΣΑ. Schwingt in diesen Worten ein Licht und das Vernehmen von Licht mit? Um die Frage zunächst philologisch zu präzisieren: Darf einerseits die Wurzel «sehen» («wid-») in ΔΙΓΟΣΑ (als das Sehen des Lichtes), andererseits die Wurzel «Leuchten» («pha(n)-») im Wort für «Mensch» (gr. ΦΩ, ΦΩΣΟ) mitgehört werden? Streng philologisch könnte zunächst gefragt werden, ob dies indogermanistisch betrachtet überhaupt möglich sei. Wir wollen diese Frage hier zur Fussnote werden lassen Zunächst könnte man hiergegen einwenden: Das Wort ΦΩ, ΦΩΣΟ («Held», «Mensch») hat ein «T», welches das kontrahierte ΦΩ («ΦΑ-Ο»; «Licht») zunächst nicht hat (erst post-homerisch: «ΦΩ, ΦΩΣΟ»). Allerdings ist es lautgesetzlich so, dass in einer urindogermanischen Wurzel eine Media aspirata keine Tenuis im Auslaut haben darf, dass daher das im griechischen Wort vorfindliche T nicht ursprünglich von der Wurzel stammen kann (also das Suffix nachträglich aus Analogiebildung entstanden sein muss). Daher besteht kein morphologischer Einwand dagegen, dass ΦΩ («Held», «Mensch») und ΦΩ («Licht») zur selben Wurzel gehören. und fragen sogleich, ob der Grieche - indogermanisch korrekt oder nicht - in diesen Worten den Verweis auf «Licht» bzw. «Vernehmen von Licht» (d.h. sehen, einsehen) mithören konnte. Zunächst zum letzteren: Kann der Grieche die Wurzel «sehen» im Wort für «wissen» noch mithören? Ein Hinweis hierfür schenkt uns Homer. Im Musenanruf vor dem Schiffskatalog in der Ilias heisst es, dass die allgegenwärtigen Götter alles wissen (ΙΣΔ ΣΔ ΠΑΝΣΑ), die nichtswissenden Menschen aber nur die Nachricht, das Gerücht, hören (ΚΛΔΟ ΟΙΟΝ ΑΚΟΤΟΜΔΝ ΟΤΓΔ ΣΙ ΙΓΜΔΝ) (Ilias, 2, 485f). Diese Gegenüberstellung von den allgegenwärtigen, allwissenden Göttern und den nichtswissenden Menschen, die nur hören, legt nahe, dass in dem griechischen ΙΣΔ («wissen») noch etwas von «sehen» (der Wurzel «wid-») für den Griechen vernehmbar war; ausdrücklich wird das 18

19 η ε η θ ε ξ ν κ ε λ η ε η γ α ξ κ ε π ν ι π θ ξ α ζ η ν η 15 θ ε ξ ν λ η π π ν η α ξ κ α η η η α η λ ν π ζ α η θ ν π ξ α η δ ν δ ν λ ε γ ε κ ν λ ε π ν λ Ι / 5 α μ ω λ δ ε λ ρ λ ν η ε η ζ η λ η ε η ζ π ξ η γ γ ν ο α π η ε λ α η ζ ν κ ε λ ν ο δ ν η ν η ο γ α ξ ε π ε η γ ε η ν δ η λ ω η ν η ζ η λ θ π θ ι ν η ο α κ θ ν η ε ξ ω ζ ε λ ν η ε ζ π ε ξ ρ ν η α η ν π ε κ π ε η λ ε ι η α δ ε ο θ ν π ξ α η 16 π ξ ν ι η π ν π ζ α η δ ω κ α η α λ π θ η ν ο 17 ε η ο θ α ν ο 18 ω ζ α κ ε λ α η θ ξ α η ω λ α π ν ρ ε ξ ζ η θ α ι π π η ξ α ο Ι / 1 0 ε λ ζ α 19 π π ι α η 20 λ π θ η ν ο η ε θ α η 21 ε κ α η ν ο ε η ζ η θ ε ι ε π ζ ω λ Wissen (eben als eine Art des Sehens) dem (Hören) und nicht nur dem Nichtwissen der Menschen gegenübergestellt. νκωο ην ΙΣΔ αλαθεξεηαη ζηνπο ζενπο. ηη ζα πεη εδω, γηα ηνπο ζενπο, ΟΙΓΑ; δελ εηλαη θαηη ην νπωζδεπνηε αιιν απν ην αλζξωπηλν ΙΓΔΙΝ; κεπωο εδω ε δηαθνξα αθνξα ην ΠΑΝΣΑ; ελδερνκελωο επηξξεκαηηθα ελλννπκελν; κεπωο ν ΘΔΟ εμαληιεηηαη ωο πξνο ηελ νπζηωζε ηνπ ζην νηη εηλαη ελαο ΘΔΑΩΝ; νπνπ ζηνπο αλζξωπνπο δελ ζα πξνζηδηαδε ελα «Nichtwissen», αιια ν νπζηαθνο θαζνξηζκνο ηνπο απν ελα ΑΚΟΤΔΙΝ, δειαδε ηνλ ΛΟΓΟ; κεπωο ην ΦΩ, δειαδε ην ΟΜΟΛΟΓΔΙΝ ελνο ΘΔΑΝ, εηλαη εθεηλν ην νπνην αθνξα ηνλ αλζξωπν ωο αλζξωπν; ζην πξηλ απν ην ΙΣΔ ιεγνκελν ΠΑΡΔΣΔ ΣΔ νλνκαδεηαη ε νπζηωζε ηωλ ζεωλ, νη νπνηνη ΠΑΡΔΙΝΑΙ αλζξωπηλε νπζηωζε; ην ΔΙΓΟΣΑ αλαθεξνληαλ ζηνπο ζενπο, θαιπηεξα, ζηνλ ΦΩΣΑ, ηνλ απν ηνπο ζενπο ηδωκελν; 15 αληαπνθξηλεηαη ζην ΠΟΛΤΦΗΜΟΝ 16 - ΔΝΑΡΓΗ - ΔΙΓΧ ΦΧ - Celan, DAS SEIDENVERHANGENE NIRGEND... [...] ich hell auf [...] 17 SM,28: Die Sonnenmädchen sind im «Hause der Nacht» zu Hause ραξαδεη! ην βνξεην κεξνο αθνκε ζθνηεηλν. Helting, G-D-H, 4 Zunächst erfahren wir, dass die Mädchen die Heliadenmädchen sind. Morgenröten, die das Dämmern eines lichten Tages einleiten. Die Heliadenmädchen verlassen ausdrücklich das Haus der Nacht in das Licht, ΔΙ ΦΑΟ (Z. 10), um Parmenides, einen ΦΩΣΑ, zu geleiten. Der Mensch zeigt sich hier als ein im Licht Existierender, ein in der gelichteten Gegend Sich-Aufhaltender; gehört dieser lichte Wesensbereich so innig zum Wesen des Menschen, dass der Mensch sogar durch den Namen dieser Lichtgegend genannt werden kann? [...] 19 ν ηνπ ΠΡΟΛΙΠΟΤΑΙ, ηνπ ΧΑΜΔΝΑΙ, εηλαη ην ΔΝΘΑ, αλαθνξηθν θαη δεηθηηθν ζπγρξνλσο, θαη ν ηνπνο απηνο εηλαη νη ΠΤΛΑΙ., απν ην ΚΡΙΝΔΙΝ ησλ ΠΤΛΧΝ, νλνκαδνληαη ε λπρηα θαη ε κεξα. 19

20 θ α η ζ θ α ο π π ε ξ ζ π ξ ν λ α κ θ η ο ε ρ ε η 22 θ α η ι α η λ ν ο ν π δ ν ο 23 α π η α η δ α η ζ ε ξ η α η 24 π ι ε λ η α η κ ε γ α ι ν η ζ η ζ π ξ ε η ξ ν η ο η ω λ δ ε δ η θ ε π ν ι π π ν η λ ν ο 25 ε ρ ε η 26 θ ι ε η δ α ο 27 α κ ν η β ν π ο ΗΡ,61: «Pause» 20 ζην ραξακα, πξηλ ηελ αλαηνιε, ζην πξσην ραξακα, ζηνλ νξηδνληα, ζηα νξηα, ζην ΠΔΙΡΑ ΠΤΜΑΣΟΝ, ζρεκαηηδεηαη επαλσ απν ην ΠΤΚΙΝΟΝ ΓΔΜΑ κηα θσηεηλε αισο. Καησ ε γε, ν ΛΑΙΝΟ ΟΤΓΟ, νη ηδηεο ΑΙΘΔΡΙΔ; Μεπσο πξεπεη ρεηξνπηαζηα λα ελλνεζνπλ; Καη παληνπ εδσ, ΠΑΝΣΑ ΠΛΗΡΗ ΘΔΧΝ! ην δεηλν, πξηλ απν ηελ ενξηε ηεο αλαηνιεο 21 ΠΡΒΛ. ΙΥ: ΟΜΟΤ ΦΑΔΟ ΝΤΚΣΟ ΑΦΑΝΣΟΤ εδσ δελ πξνθεηηαη γηα ηελ λπρηαο θαη κεξαο. ΗΡ,685 Θενγνληα: ΟΘΙ ΝΤΞ ΣΔ ΚΑΙ ΗΜΔΡΗ ΑΟΝ ΙΟΤΑΙ ΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΔΔΙΠΟΝ 22 Απηεο ηηο ππιεο ηηο ζπλερεη ΤΠΔΡΘΤΡΟΝ θαη ΟΤΓΟ ηη ζπλερεη κεξα θαη λπρηα; 23 Helting, G-D-H, 5 Das Wort von einer steinernen Schwelle ist alt. Hochheiliges birgt sie schon bei Homer. In der Ilias, wird von ihr gesagt, dass sie den pythischen Schatz birgt [...ΟΑ ΛΑΙΝΟ ΟΤΓΟ ΑΦΗΣΟΡΟ ΔΝΣΟ ΔΔΡΓΔΙ / ΦΟΙΒΟΤ ΑΠΟΛΛΩΝΟ ΠΤΘΟΙ ΔΝΙ ΠΔΣΡΗΔΗΙ]; in der Odyssee, 8.80 erfährt Agamemnon auf ihr die Verkündigung Apolls [Ω ΓΑΡ ΟΙ ΥΡΔΙΩΝ ΜΤΘΗΑΣΟ ΦΟΙΒΟ ΑΠΟΛΛΩΝ / ΠΤΘΟΙ ΔΝ ΗΓΑΘΔΗΙ ΟΘ ΤΠΔΡΒΗ ΛΑΙΝΟΝ ΟΤΓΟΝ / ΥΡΗΟΜΔΝΟ...] 24 λανη ζην ζρεκα η νπξαλνπ 25 πξνζεμε ηα επαλαιακβαλνκελα ΠΟΛΤ- αμηνλ εζηη, ΙΓ *ΓΙΚΗ ΠΟΛΤΠΟΙΝΟ* ηὸ ΠΟΛΤ- ὀ λνκά δεη αὐ ηὲ ο ηὶ ο δύ ν κνξθὲ ο ηῆ ο πνηλῆ ο ζηὶ ο πνηθί ιεο ἐ θθά λζεηο ηνπο. νρη πνζνηηθν. ΑΝΑΓΚΗ! Ηξαθιεηηνο, 94: ΗΛΙΟ ΟΤΥ ΤΠΔΡΒΗΔΣΑΙ ΜΔΣΡΑ ΔΙ ΓΔ ΜΗ ΔΡΙΝΤΔ ΜΙΝ ΓΙΚΗ ΔΠΙΚΟΤΡΟΙ ΔΞΔΤΡΗΟΤΙΝ Helting, G-D-H, 5 Für den Wagenfahrer aber ist dieser Torraum zunächst noch verborgen. Es gibt ihn, aber er ist unzugänglich, weil die Torflügel ihn verstellen. Tag und Nacht scheinen deshalb getrennt zu sein, weil die sie einigende und freigebende 20

Φαινομενολογια και Υπαπξη

Φαινομενολογια και Υπαπξη Φαινομενολογια και Υπαπξη Πξηλ απν κηζν ρξνλν κε επηζθεθζεθε κηα λεαξε ςπρνινγνο πνπ εζειε λα καζεη πεξηζζνηεξα γηα ηνλ ηξνπν ηεο ζεξαπεπηηθεο κνπ εξγαζηαο. Δηρε, κνπ εηπε, αθνπζεη κηαλ νκηιηα κνπ, θη

Διαβάστε περισσότερα

Φσην: Αζεκελην ηεηξαδξαρκν κε πνξηξαηην ηνπ Μηζξηδαηε Σ' Δππαησξα. Ννκηζκαηηθν Μνπζεην, 2.

Φσην: Αζεκελην ηεηξαδξαρκν κε πνξηξαηην ηνπ Μηζξηδαηε Σ' Δππαησξα. Ννκηζκαηηθν Μνπζεην, 2. Φσην: Αζεκελην ηεηξαδξαρκν κε πνξηξαηην ηνπ Μηζξηδαηε Σ' Δππαησξα. Ννκηζκαηηθν Μνπζεην, 2. 1. αη. π.υ. epm.gr/src_images/m2_2_4_0.jpg 01. Ο πνηεηεο Φεξλαδεο ην ζπνπδαηνλ κεξνο 02. ηνπ επηθνπ πνηεκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οταν ο Ποιητης Μαθαινει στον Ψυχαναλυτη την Αγαπη. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ πνπ κνπ θνηλνπνηεζεθε αξρηθα εηαλ: "Η Φπραλαιπζε Μπξνζηα ζηελ Δλλνηα ηεο

Οταν ο Ποιητης Μαθαινει στον Ψυχαναλυτη την Αγαπη. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ πνπ κνπ θνηλνπνηεζεθε αξρηθα εηαλ: Η Φπραλαιπζε Μπξνζηα ζηελ Δλλνηα ηεο Οταν ο Ποιητης Μαθαινει στον Ψυχαναλυτη την Αγαπη Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ πνπ κνπ θνηλνπνηεζεθε αξρηθα εηαλ: "Η Φπραλαιπζε Μπξνζηα ζηελ Δλλνηα ηεο Αγαπεο". Η νκηιηα κνπ μεθηλα κε ηελ ζπδεηεζε ηνπ. Οηαλ εκαζα

Διαβάστε περισσότερα

Η ψυχαναλυση στο τελος της Μεταυυσικης και η ελληνικη νοηση

Η ψυχαναλυση στο τελος της Μεταυυσικης και η ελληνικη νοηση Η ψυχαναλυση στο τελος της Μεταυυσικης και η ελληνικη νοηση ηνλ δηαινγν "Θεαηηεηνο" γξαθεη ν Πιαησλ: "Λαια γαξ θηινζνθνπ ηνπην ην παζνο, ην ζαπκαδεηλ. Οπ γαξ αιιε αξρε θηινζνθηαο ε απηε." Ιαη ν Αξηζηνηειεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΜΑ, ΚΡΙΗ ΚΑΙ ΛΤΗ ΣΗ ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΗ ΥΕΗ 1. Θα μεθηλεζσ κε ηξηα αλεθδνηα. Δηλαη αλεθδνηα αλδξσλ θη ερνπλ γηα ζεκα ηηο γπλαηθεο ηνπο.

ΔΡΑΜΑ, ΚΡΙΗ ΚΑΙ ΛΤΗ ΣΗ ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΗ ΥΕΗ 1. Θα μεθηλεζσ κε ηξηα αλεθδνηα. Δηλαη αλεθδνηα αλδξσλ θη ερνπλ γηα ζεκα ηηο γπλαηθεο ηνπο. ΔΡΑΜΑ, ΚΡΙΗ ΚΑΙ ΛΤΗ ΣΗ ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΗ ΥΕΗ 1 Σο δραμα Θα μεθηλεζσ κε ηξηα αλεθδνηα. Δηλαη αλεθδνηα αλδξσλ θη ερνπλ γηα ζεκα ηηο γπλαηθεο ηνπο. 1ν αλεθδνην. Ζ γπλαηθα θαλεη κηα θαηλνπξηα δηαηηα. Θαξπδεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΕΡΑ, ΦΤΥΑΝΑΛΤΣΗ ΚΑΙ ΦΤΥΑΝΑΛΤΗ ΣΟ ΦΧ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΗΗ ΣΗ ΑΝΑΓΚΗ 12. Πεπιλετε

ΜΗΣΕΡΑ, ΦΤΥΑΝΑΛΤΣΗ ΚΑΙ ΦΤΥΑΝΑΛΤΗ ΣΟ ΦΧ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΗΗ ΣΗ ΑΝΑΓΚΗ 12. Πεπιλετε ΜΗΣΕΡΑ, ΦΤΥΑΝΑΛΤΣΗ ΚΑΙ ΦΤΥΑΝΑΛΤΗ ΣΟ ΦΧ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΗΗ ΣΗ ΑΝΑΓΚΗ 12 Πεπιλετε Ζ ειιεληθε λνεζε εηλαη δπζθνιε. Πεκεξα ην πξση, δηαβαδνληαο ην θεηκελν κνπ, αλαινγηδνκνπλ απηελ ηελ δπζθνιηα, θαη αλαξσηηνκνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δρομοι τοσ σφματος και υστη

Δρομοι τοσ σφματος και υστη Δρομοι τοσ σφματος και υστη Πηε δηαξθεηα ηεο ζεξαπεηαο κηα γπλαηθα κηια γηα θαηη πνπ αλαγλσξηζε ζηνλ εαπην ηεο. Κηια θαζαξα, κε ηνλ εζπρν θαη δπλαην παικν πνπ ραξαθηεξηδεη ηελ θσλε ηεο αθππληζεο ζε κηα

Διαβάστε περισσότερα

Η πεπιγπαφη υρ κοινορ τοπορ Ψςσοπαθολογιαρ και Ψςσοθεπαπειαρ 1

Η πεπιγπαφη υρ κοινορ τοπορ Ψςσοπαθολογιαρ και Ψςσοθεπαπειαρ 1 Η πεπιγπαφη υρ κοινορ τοπορ Ψςσοπαθολογιαρ και Ψςσοθεπαπειαρ 1 Απο την διακηπςξη τος Κλαδος Ψςσοπαθολογιαρ ΕΨΕ (Τν δηθν κνπ θεηκελν) Η Ψπρνπαζνινγηα εηλαη γηα ηελ Ψπρηαηξηθε ν,ηη εηαλ ε ηερλε ηεο Γηαγλσζηηθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΕ ΧΕΕΙ» 1

«ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΕ ΧΕΕΙ» 1 «ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΕ ΧΕΕΙ» 1 ΡΗΠ ΘΑ ΡΗΠ ΞΝΘΑ ΟΑ ΑΙΙΩ ΛΝΝΛ ΑΛΓΟΝΠ ΔΛΗΠΞΝΗ Ξνηνο, πνηνο πνηε επθνια αιινπ ηνλ λνπ αλζξσπνπ ζα πεη; Und unbekannt einander bleiben sich, Κι αγνυζηοι μεηαξς ηοςρ παπαμενοςν, Solang

Διαβάστε περισσότερα

Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε

Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1 Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε ζεκεην αλαθνξαο ηε λνζειεηα. Η λνζειεηα εηλαη δειαδε ην θαζνξηζηηθν ζπκβαλ

Διαβάστε περισσότερα

ην εξγν ηνπ Ingmar Bergman "Persona" κηα εζνπνηνο, ε Διηδακπεζ Φνγθιεξ, ζηε δηαξθεηα κηαο παξαζηαζεο παζαηλεη αθσληα, πνπ ζπλερηδεη ηνπο επνκελνπο ηξεηο κελεο, εηζαγεηαη ζε κηα ςπρηαηξηθε θιηληθε θαη ε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξη ηεο ζπκβνιεο ηνπ Freud 1

Πεξη ηεο ζπκβνιεο ηνπ Freud 1 Κσζηαο Γεκελεηδεο Πεξη ηεο ζπκβνιεο ηνπ Freud 1 Ο ηηηινο ηεο νκηιηαο κνπ εηλαη "Πεξη ηεο ζπκβνιεο ηνπ Freud". Σν "πεξη" ζειεη θαηαξρελ λα ππνγξακκηζεη νηη ζα κηιεζσ κνλν γηα κηα δηαζηαζε ηνπ εξγνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η βια στην ψυχοθεραπεια

Η βια στην ψυχοθεραπεια Η βια στην ψυχοθεραπεια Ζ βηα αζθεηηαη κε πνιινπο ηξνπνπο. Δλαο, γηα ηνλ νπνην ζα ζαο κηιεζσ ζεκεξα, θαη ν νπνηνο απαληαηαη ζηελ ςπρνζεξαπεηα ζπρλα, θαη κε ηδηαηηεξε πηεζηηθνηεηα, εηλαη εθεηλνο ν ηξνπνο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

βξερεη πποκειηαι για ζςμβαν ηος Ειναι;) αιια πνιπ πεξηζζνηεξν σο ζπκβαλ ηνπ κε-δηλαη (θαηα ην:

βξερεη πποκειηαι για ζςμβαν ηος Ειναι;) αιια πνιπ πεξηζζνηεξν σο ζπκβαλ ηνπ κε-δηλαη (θαηα ην: ΙΙ. Η Δεςηεπη Οδορ και ηο Μηδεν 1 Δμσ απ' απην ην αζηξν, ζθεθηεθα, δελ εηλαη ηηπνηα, θη απην Δηλαη ηνζν εξεκσκελν. Απην θαη κνλνλ εηλαη ην θαηαθπγην καο, θαη ηνπην Δηζη κνηαδεη. Bertold Brecht 2 Ζ δεπηεξε

Διαβάστε περισσότερα

- Τσξα αηζζαλνκαη ζαλ λα κελ ππαξρεη ηηπνηα εζσηεξηθν πνπ λα εκπνδηδεη, ζαλ λα ππαξρεη κνλν κηα απαληεηηθνηεηα πξνο ηα εμσ.

- Τσξα αηζζαλνκαη ζαλ λα κελ ππαξρεη ηηπνηα εζσηεξηθν πνπ λα εκπνδηδεη, ζαλ λα ππαξρεη κνλν κηα απαληεηηθνηεηα πξνο ηα εμσ. - Τσξα αηζζαλνκαη ζαλ λα κελ ππαξρεη ηηπνηα εζσηεξηθν πνπ λα εκπνδηδεη, ζαλ λα ππαξρεη κνλν κηα απαληεηηθνηεηα πξνο ηα εμσ. - Αθνπκπεζε ηα ρεξηα ηνπ ζηελ πιαηε κνπ, θαη κηιαγαλε. Μηιαγαλε. [Δλαο ηξηαληαρξνλνο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ V / ΘΘ / ΘΘΘ / VΘ

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ V / ΘΘ / ΘΘΘ / VΘ ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ V / ΘΘ / ΘΘΘ / VΘ V Πξώηε Αλάγλσζε Εξκελεία [............................................. ] μ π λ ν λ δ ε κ ν η ε ζ η η λ ν π π ν ζ ε λ α ξ μ σ κ α η η ν ζ η γ α ξ π α ι η λ η μ ν κ α η

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Θαηαξρελ ζα δηαβαζνπκε καδη ελα νλεηξν πνπ δηεγεηηαη ελαο αληξαο, γηα ηνλ νπνην δελ ερνπκε πεξηζζνηεξεο

Θαηαξρελ ζα δηαβαζνπκε καδη ελα νλεηξν πνπ δηεγεηηαη ελαο αληξαο, γηα ηνλ νπνην δελ ερνπκε πεξηζζνηεξεο Εισαγωγη Στα Ονειρα [Νκηιηα ζηνπο θνηηεηεο Χπρνινγηαο ηνπ New York College, ηειε ηεο δεθαεηηαο ηνπ '90.] Θαηαξρελ ζα δηαβαζνπκε καδη ελα νλεηξν πνπ δηεγεηηαη ελαο αληξαο, γηα ηνλ νπνην δελ ερνπκε πεξηζζνηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Παράνοια. Ο εγκλωβισμός στη γνώση.

Παράνοια. Ο εγκλωβισμός στη γνώση. Παράνοια. Ο εγκλωβισμός στη γνώση. Ο Daniel Paul Schreber ππεξμε ελαο δηαθεθξηκελνο δηθαζηηθνο ζηε Λεηςηα ηνπ 19νπ αησλα. Απν ηα 51 ηνπ θαη κεηα εδεζε ηα 13 απν ηα 18 ρξνληα κερξη ηνλ ζαλαην ηνπ ζε ςπρηαηξηθα

Διαβάστε περισσότερα

"Ψυχαναλυση". Η Ιατρικη

Ψυχαναλυση. Η Ιατρικη "Ψυχαναλυση". Η Ιατρικη Ζ Ηαηξηθε ερεη θζαζεη ζην ηεινο. Απην δελ ζεκαηλεη πσο απνδεηρζεθε αλαπνηειεζκαηηθε, πσο ε πξννδνο ηεο αλαθνπεθε, πσο ρξεηαδεηαη κηα ζηξνθε πξνο "ελαιιαθηηθεο" κεζνδνπο. Ζ Ηαηξηθε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Εασηος ζηο ονειρο, και αλλοσ 1. 1. Ο Εασηος ζηο θφς ηοσ Ειναι και τρονος ηοσ Heidegger.

Ο Εασηος ζηο ονειρο, και αλλοσ 1. 1. Ο Εασηος ζηο θφς ηοσ Ειναι και τρονος ηοσ Heidegger. Ο Εασηος ζηο ονειρο, και αλλοσ 1 1. Ο Εασηος ζηο θφς ηοσ Ειναι και τρονος ηοσ Heidegger. Χο γλσζηνλ "Dasein" εηλαη ην νλνκα ηνπ Heidegger γηα ηνλ ηξνπν κε ηνλ νπνην εηλαη ν αλζξσπνο, δει. γηα ηηο νπζηαθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Φακνγεισληαο, ε κε ζθηγκελα δνληηα, γλσξηδνληαο ην, ε νρη, απνδερνκελνη ην, ε νρη, κπαηλνπκε παληα ζηηο εηθνλεο πνπ καο ζπληπραηλνπλ.

Φακνγεισληαο, ε κε ζθηγκελα δνληηα, γλσξηδνληαο ην, ε νρη, απνδερνκελνη ην, ε νρη, κπαηλνπκε παληα ζηηο εηθνλεο πνπ καο ζπληπραηλνπλ. αἰὼλ δὲ θπιηλδνκέλαηο ἁκέξαηο ἄιι ἄιινη ἐμάιιαμελ νκσο ν ρξνλνο ηεο δσεο, ηε κηα κεξα κεηα ηελ αιιε, ζηνπ θπθινπ ηα γπξηζκαηα, αιιαδεη αιινηε αιια Πηλδαξνο, 3νο Ιζζκηνληθνο, 30 Εηζαγωγε Σηελ ςπρνζεξαπεηα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ηελ παξαιηα, μππλσληαο κεηα απν ζπληνκν ππλν επαλσ ζ' ελα ζηξσκα ζαιαζζαο:

ηελ παξαιηα, μππλσληαο κεηα απν ζπληνκν ππλν επαλσ ζ' ελα ζηξσκα ζαιαζζαο: 22.6.2009 ηελ παξαιηα, μππλσληαο κεηα απν ζπληνκν ππλν επαλσ ζ' ελα ζηξσκα ζαιαζζαο: Απνιπηα αδεηνο, αλαιαθξνο, ξπζκηζκελνο ζηα ιηγα κεηξα ηεο ακκνπ εκπξνο κνπ θαη θαηνπηλ ζηε ζαιαζζα θη επαλσ ζηα ζπλλεθα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Το ταικοσ ηοσ Basho για ηον βαηρατο. [Κεηαθξαζε ηνπ πξσηνπ κεξνπο ηεο ηζηνζειηδαο. http://www.teeweg.de/de/literatur/basho/furuikeya.

Το ταικοσ ηοσ Basho για ηον βαηρατο. [Κεηαθξαζε ηνπ πξσηνπ κεξνπο ηεο ηζηνζειηδαο. http://www.teeweg.de/de/literatur/basho/furuikeya. Gerhardt Staufenbiel Το ταικοσ ηοσ Basho για ηον βαηρατο [Κεηαθξαζε ηνπ πξσηνπ κεξνπο ηεο ηζηνζειηδαο http://www.teeweg.de/de/literatur/basho/furuikeya.htm#3] [Φσην 1: Ν Basho θαζνδνλ. Ξνξηξαηην ηνπ Yosa

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... . Der Memoriam-Garten Schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss! Mit dem Memoriam-Garten bieten Ihnen Friedhofsgärtner, Steinmetze

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen?

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen? 03 Για την οδό Kantstraße Η Άννα ξεκινά για την Kantstraße, αλλά καθυστερεί, επειδή πρέπει να ρωτήσει πώς πάνε µέχρι εκεί. Χάνει κι άλλο χρόνο, όταν εµφανίζονται πάλι οι µοτοσικλετιστές µε τα µαύρα κράνη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στη σειρά. Σχηματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν.

Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στη σειρά. Σχηματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν. Station Luft Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στ σειρά. Σχματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν. der Sturm die Windkraftanlage θύελλα οι ανεμογε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΥΗ! ΔΠΙΛΔΞΣΔ ΔΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 1, 2. ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 3 & 4. ΛΤΔΙ ΜΔ ΜΠΛΔ

ΠΡΟΟΥΗ! ΔΠΙΛΔΞΣΔ ΔΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 1, 2. ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 3 & 4. ΛΤΔΙ ΜΔ ΜΠΛΔ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΙΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ II (8ο ΔΞΑΜΗΝΟ) ΓΡΑΠΣΗ ΔΞΔΣΑΗ 7/6/2010 ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 ΩΡΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ: 3+1 bonus ΜΔΓΙΣΟ ΒΑΘΜΟ: 100+1 bonus ΠΡΟΟΥΗ!

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ. Νκηιηα θαηα ηελ απνλνκε ηνπ βξαβεηνπ Georg Büchner, Darmstadt, ζηηο 22 Νθησβξηνπ 1960 1

Ο ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ. Νκηιηα θαηα ηελ απνλνκε ηνπ βξαβεηνπ Georg Büchner, Darmstadt, ζηηο 22 Νθησβξηνπ 1960 1 Ο ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ Νκηιηα θαηα ηελ απνλνκε ηνπ βξαβεηνπ Georg Büchner, Darmstadt, ζηηο 22 Νθησβξηνπ 1960 1 (ζει. 187) Θπξηεο θαη Θπξηνη, Ζ ηερλε, απην εηλαη, ζπκαζηε 2-3-4, ελα καξηνλεηηηζηηθν, ηακβηθα-πεληαπνδν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Φαινομενολογική-Υπαπξιακή τςσοθεπαπεία: Το επώτημα τηρ ύπαπξηρ

Φαινομενολογική-Υπαπξιακή τςσοθεπαπεία: Το επώτημα τηρ ύπαπξηρ Θαλάζεο Γεσξγάο Φαινομενολογική-Υπαπξιακή τςσοθεπαπεία: Το επώτημα τηρ ύπαπξηρ Denn das Fragen ist die Frommigkeit des Denkens (Γηαηί ην εξσηάλ είλαη ε επιάβεηα ηεο Νφεζεο) Δίλαη δχζθνιν λα κηιήζεη θαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Άγρνο Κέζα Απφ Έλαλ Ιφγν Ρνπ Martin Heidegger 1

Ρν Άγρνο Κέζα Απφ Έλαλ Ιφγν Ρνπ Martin Heidegger 1 Ρν Άγρνο Κέζα Απφ Έλαλ Ιφγν Ρνπ Martin Heidegger 1 Ν Heidegger κηιά γηα ην άγρνο ξεηά θπξίσο ζηα εμήο θείκελα: "Sein und Zeit" ("Δίλαη θαη Σξφλνο", 1927) 40, 68β, "Was ist Metaphysik?" ("Ρη είλαη Κεηαθπζηθε;",

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν...

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Α * ΟΝΕΙΡΟ * ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ * ΕΠΙΚΑΛΕΩ ΣOI ΣΗΝ ΘΕΟΝ * ΕΛΕΝΗ * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Β * ΜΝΗΜΗ Α * Ο ΔΑΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα