φγπνμκε Κμζμμιμγία Η δηαζημιή ημο φμπακημξ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "φγπνμκε Κμζμμιμγία Η δηαζημιή ημο φμπακημξ"

Transcript

1 φγπνμκε Κμζμμιμγία Η δηαζημιή ημο φμπακημξ Δν. Μακχιεξ Πιεηχκεξ Ικζηηημφημ Αζηνμκμμίαξ & Αζηνμθοζηθήξ, Γ.Α.Α. & Σμήμα Φοζηθήξ, ΑΠΘ Καζηνξηά, 8 Δεθεμβνίμο 2010

2 Ση είλαη ε Κνζκνινγία; Κνζκνινγία είλαη ε επηζηήκε πνπ κειεηά ηελ ΔΟΜΗ, την ΓΕΝΝΗΣΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ ηνπ ΤΜΠΑΝΣΟ Δίλαη κηα ζρεηηθά λέα επηζηήκε, θαη ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί σο επιζηήμη ηου 20 ου αιώνα. Μόλν ζηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηώλα κε ηελ αλάπηπμε ηεο θαζκαηνζθνπίαο, ησλ κεγάισλ ηειεζθνπίσλ αιιά θαη κε ηελ ζεκειίσζε ηεο Γεληθήο Θεσξίαο ηεο ρεηηθόηεηαο, ε Κνζκνινγία θαηέθηεζε ηελ ζέζε ηεο, πεξίνπηε κάιηζηα, αλάκεζα ζηηο ζύγρξνλεο επηζηήκεο.

3 Γηαρξνληθή πνξεία ηεο Κνζκνινγηθήο θέςεο Αξραία Διιεληθή Κνζκνινγία: από ηνλ Ηζίνδν, ηνλ Αλαμίκαλδξν, ηνλ Αξηζηνηέιε ζηνλ πξσηνπόξν Αξίζηαξρν ηνλ άκην ( πυ), πνπ βαζηδόκελνο ζηηο Ππζαγόξεηεο ηδέεο ηνπ Φηινιάνπ αιιά θαη ηηο εθπιεθηηθέο δηαπηζηώζεηο ηνπ Ηξαθιείδε ηνπ Πόληηνπ πξόηεηλε ην επαλαζηαηηθό γηα ηελ επνρή ηνπ Ηιηνθεληξηθό ζύζηεκα κελ μερλάκε θαη ηνλ εθπιεθηηθό Ίππαξρν. Υξηζηηαληθή Μεζαησληθή πλεπκαηηθή απνδόκεζε θαη Αλαγελλεζηαθή επηζηξνθή (Galileo, Copernicus etc) Σύγχρονη Κοσμολογία: μεθηλά ζηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηώλα κε ηελ Γεληθή Θεσξία ηεο ρεηηθόηεηαο θαη ηηο εθπιεθηηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ Hubble ζρεηηθέο κε ηελ κεηαηόπηζε ζην εξπζξό ηνπ θάζκαηνο ησλ γαιαμηώλ δηαζηνιή ηνπ ύκπαληνο.

4 Η φγπνμκε Κμζμμιμγηθή Θεςνία είκαη αοηή ηεξ Μεγάιεξ Έθνελεξ Σμ φμπακ Ξεθίκεζε απυ οπένποθκε & οπένζενμε θαηάζηαζε θαη έθημηε δηαζηέιιεηαη 3 ΒΑΙΚΟΙ ΠΤΛΩΝΓ ΣΗ ΘΓΩΡΙΑ ΜΓΓΑΛΗ ΓΚΡΗΞΗ ΔΙΑΣΟΛΗ ΤΜΠΑΝΣΟ ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ ΠΤΡΗΝΟΓΓΝΓΗ

5 ΜΓΣΡΗΗ ΚΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΑΓΩΝ Γηα κα μπμνέζμομε κα λεθηκήζμομε ζημ ηαλίδη μαξ ζηεκ θαηακυεζε ημο φμπακημξ θαη ηςκ θοζηθχκ δηενγαζηχκ πμο ζοκεηιμφκηαη είκαη απαναίηεηε πνμτπυζεζε κα γκςνίδμομε κα μεηνάμε θμζμηθέξ απμζηάζεηξ. ΠΡΟΟΥΗ: Λυγς ημο πεπεναζμέκμο ηεξ ηαπφηεηαξ ημο θςηυξ ακαμηγκφεηαη πάκηα ε έκκμηα ηεξ απυζηαζεξ με ημκ πνυκμ, γεγμκυξ πμο μαξ δοζθμιεφεη κμεμαηηθά υηακ ακαθενυμαζηε ζε ακηηθείμεκα πμο είκαη μαθνηά (μπυηε είκαη θαη κεανά ζε ειηθία). 1 AU = απυζηαζε Γεξ Ηιίμο = Κμ Έημξ θςηυξ = Η απυζηαζε πμο δηακφεη ζε έκα έημξ θαη ζημ θεκυ ημ θςξ = AU = 9.5 x Κμ Parsec = 3.3 έηε θςηυξ (Mpc = 1,000 pc) arc-second = (1 μμίνα/3600)

6 Οη θμζμηθέξ απυζηάζεηξ είκαη ηενάζηηεξ θαη δεκ μπμνμφμε κα ηηξ μεηνήζμομε απ εοζείαξ (άμεζα) αιιά μυκμ με έμμεζμοξ ηνυποξ. Αοηέξ μη μέζμδμη είκαη μοζηαζηηθά πμιφ απιμί, θαη βαζίδμκηαη θαηά θφνημ ιυγμ ζε μαζεμαηηθά Γομκαζίμο Άμεζμη μέζμδμη πνεζημμπμημφκηαη γηα κα οπμιμγίζμομε πμιφ θμκηηκέξ απυζηάζεηξ (μέζα ζημ ειηαθυ ζφζηεμα θαη θμκηηκά αζηένηα). Γηα κα πνμπςνήζμομε ζηηξ θμζμηθέξ απμζηάζεηξ πμο θονηανπμφκ ζημ φμπακ, πνέπεη κα μηθμδμμήζμομε μηα «θάια Απμζηάζεςκ», λεθηκχκηαξ απυ θμκηά θαη άμεζα θαη πνμπςνχκηαξ με ζοκδεηηθμφξ θνίθμοξ μεηαλφ ηςκ δηαθμνεηηθχκ μεζυδςκ ζηα μαθνηά θαη έμμεζα...

7 1 μ θαιμπάηη: Η αθηίκα ηεξ Γεξ πεηηθά εφθμια μπμνεί θάπμημξ κα μεηνήζεη ηεκ αθηίκα ηεξ Γεξ, εάκ γκςνίδεη Γεωμεηρία! Ο Ανηζημηέιεξ ( πυ) απέδεηλε με απιά επηπεηνήμαηα υηη ε Γε είκαη ζθαηνηθή (ιυγς ηεξ θοθιηθήξ ζθηάξ ηεξ Γεξ θαηά ηεκ έθιεηρε ζειήκεξ), πμο ημ οπμζηήνηδε ήδε μ Πανμεκίδεξ ( πυ). Ο Γναημζζέκεξ ( πυ) οπμιυγηζε ηεκ αθηίκα ηεξ Γεξ ζηα 40,000 ζηάδηα (~6800 πιμ), υηακ ε πναγμαηηθή αθηίκα ηεξ Γεξ είκαη ~6376 πιμ (8% ζθάιμα!!)

8 Ο Γναημζζέκεξ είπε πιενμθμνεζεί υηη ζηηξ 21 Ιμοκίμο (ζενηκυ ειημζηάζημ) μ Ήιημξ έιαμπε ζημ βάζμξ εκυξ βαζημφ πεγαδημφ ζηε οέκε. Έθακε πανυμμηα παναηήνεζε ζε πεγάδη ζηεκ πυιε ημο ηεκ Αιελάκδνηα πάιη ζηηξ 21 Ιμοκίμο θαη μέηνεζε απυθιηζε ηςκ ειηαθχκ αθηίκςκ απυ ηεκ θάζεημ (με γκχμμκα) 7 μμηνχκ. Ξένμκηαξ ηεκ απυζηαζε μεηαλφ Αιελάκδνηαξ θαη οέκεξ (5000 ζηάδηα = 740 Κμ) θαη οπμζέηςκηαξ υηη μ Ήιημξ είκαη πμιφ μαθνηά ζε ζπέζε με ημ μέγεζμξ ηεξ αθηίκαξ ηεξ Γεξ, μπυνεζε μ Γναημζζέκεξ με απιή ηνηγςκμμεηνία κα οπμιμγίζεη ηεκ αθηίκα ηεξ Γεξ. Δειαδή 2 π R/360 = 5000/7 ζηάδηα => R=40000 ζηάδηα

9 2 μ θαιμπάηη: Η αθηίκα θαη απυζηαζε ειήκεξ Καη αοηέξ ηηξ ενςηήζεηξ ηηξ απάκηεζακ πνχημη μη ανπαίμη Γιιεκεξ με ηεκ πνήζε ηεξ Γεςμεηνίαξ! Ο Ανηζημηέιεξ ζέςνεζε υηη ε ειήκε είκαη ζθαηνηθή θαη υπη ππ. δίζθμξ αθνηβχξ επεηδή ημ υνημ ημο ειηαθμφ θςηυξ ζηεκ επηθάκεηα ημο ήηακ ηυλμ θφθιμο. Ο Ανίζηανπμξ ( μυ) οπμιυγηζε ηεκ απυζηαζε Γεξ-ειήκεξ ζε πενίπμο 60 Γήηκεξ αθηίκεξ (ε μπμία πνάγμαηη μεηαβάιεηαη μεηαλφ 57 θαη 63 αθηίκεξ). Ο Ανίζηανπμξ επίζεξ οπμιυγηζε ηεκ αθηίκα ηεξ ειήκεξ ζημ 1/3 ηεξ αθηίκαξ ηεξ Γεξ (ε πναγμαηηθή ηημή ηεξ είκαη ηεξ αθηίκαξ ηεξ Γεξ).

10 Πςξ ηα θαηάθενε μ Ανίζηανπμξ κα οπμιμγίζεη ηεκ απυζηαζε Γεξ - ειήκεξ; 1. Ο Ανίζηανπμξ ήλενε υηη μη ειεκηαθέξ εθιείρεηξ μθείιμκηακ ζηεκ ζθηά ηεξ Γεξ, πμο επμμέκςξ ζα είπε δηάμεηνμ 2 Γήηκεξ αθηίκεξ (οπμζέημκηαξ υηη μ Ήιημξ είκαη πμιφ μαθνφηενα απυ ηα δφμ ζχμαηα). 2. Απυ πμιιέξ θαηαγεγναμέκεξ παναηενήζεηξ (Αζζφνηςκ, Βαβοιχκηςκ θιπ) ήηακ γκςζηυ υηη ε ζειεκηαθή έθιεηρε δηανθεί ημ πμιφ 3 χνεξ. 3. Γπίζεξ ήηακ γκςζηυ υηη ε ειήκε πνεηάδεηαη έκα πενίπμο μήκα γηα κα πενηζηναθεί γφνς απυ ηεκ Γε. 4. Γπμμέκςξ με ιίγμοξ αιγεβνηθμφξ οπμιμγηζμμφξ: 2πD/1 month= 2r e /3h μ Ανίζηανπμξ θαηέιελε υηη ε απυζηαζε ηεξ ειήκεξ είκαη ~60 Γήηκεξ αθηίκεξ.

11 Πςξ ηα θαηάθενε μ Ανίζηανπμξ κα οπμιμγίζεη ημ μέγεζμξ ειήκεξ; Η ειήκε θάκεη 2 ιεπηά (1/720 ηεξ εμέναξ) γηα κα δφζεη, εκχ θάκεη 24 χνεξ γηα (θαηκυμεκε) πιήνε πενηζηνμθή γςκηαθυ μέγεζμξ ειήκεξ ζ=½ o (360 μ /24χνεξ=ζ/2 ) 2R 2R / 2 min = 2π D / 24 h Ο Ανίζηανπμξ είπε οπμιμγίζεη απυζηαζε Γεξ-ειήκεξ ζε 60 Γήηκεξ αθηίκεξ, πμο ζεμαίκεη υηη ε αθηίκα ειήκεξ είκαη 1/3 ηεξ αθηίκαξ ηεξ Γεξ θαη επμμέκςξ ίζε με 180 αθηίκεξ ειήκεξ εμεηςηέμκ υηη μ Ανίζηανπμξ δεκ ήλενε αθνηβή ημή ημο π (οπμιμγίζηεθε απυ Ανπημήδε ( πΥ) μενηθέξ δεθαεηίεξ ανγυηενα).

12 3 μ θαιμπάηη: Η απυζηαζε θαη μέγεζμξ Ήιημο Πάλι οι αρταίοι είταμ απαμηήζεις Ο Ανίζηανπμξ ήλενε ήδε υηη ε αθηίκα ηεξ ειήκεξ είκαη 1/180 ηεξ απυζηαζεξ Γεξ-ειήκεξ. Γπεηδή δε μ Ήιημξ θαη ε ειήκε έπμοκ ημ ίδημ γςκηαθυ μέγεζμξ (υπςξ απμδεηθκφεηαη θαηα ηηξ Ηιηαθέξ εθιείρεηξ), οπέζεζε μνζχξ υηη ε αθηίκα ημο Ηιίμο είκαη πενίπμο 1/180 ηεξ απυζηαζεξ ημο (ζηεκ πναγμαηηθυηεηα είκαη 1/215).

13 3 μ θαιμπάηη: Η απυζηαζε θαη μέγεζμξ Ήιημο Γπίζεξ οπμιυγηζε (εζθαιμέκα) υηη μ Ήιημξ είκαη 20 θμνέξ πημ μαθνηά απυ ηε ειήκε (ζηεκ πναγμαηηθυηεηα είκαη 390 θμνέξ). Απυ αοημφξ ημοξ οπμιμγηζμμφξ θαηέιελε ζημ πμιφ ζεμακηηθυ ζομπέναζμα υηη μ Ήιημξ είκαη πμιφ μεγαιφηενμξ απυ ηεκ Γε, γεγμκυξ πμο ημκ βμήζεζε κα πνμηείκεη ημ Ηιημθεκηνηθυ ζφζηεμα 1700 πνυκηα πνηκ ημκ Κμπένκηθμ.

14 4 μ θαιμπάηη: Η απυζηαζε Ηιίμο-πιακεηχκ Οη ανπαίμη γκχνηδακ υηη μ Ήιημξ θαη μη πιακήηεξ βνίζθμκηακ ζημ δςδηαθυ θφθιμ, δειαδή ζημ ίδημ επίπεδμ, αοηυ ηεξ εθιεηπηηθήξ. Δχζακ ιάζμξ απακηήζεηξ υμςξ ζπεηηθά θαη με ηεκ απυζηαζε ημο Άνε θαη θοζηθά ημ ζπεηηθά με ημ Πημιεμασθυ γεςθεκηνηθυ μμκηέιμ. Οη ζςζηέξ απακηήζεηξ έπνεπε κα πενημεκμοκ ημκ Κμπένκηθμ ( ), πμο βνήθε ηεκ μνζή πενίμδμ ημο Άνε, ημκ Κέπιεν ( ) πμο βνήθε ηηξ ειιεηπηηθέξ ηνμπηέξ ηςκ πιακεηχκ βαζηδμέκμη ζηηξ παναηενήζεηξ ημο Σφπμ Μπνάπε ( ).

15 Πςξ ηα θαηάθενε μ Κμπένκηθμξ; Οη Βαβοιχκημη ήλενακ υηη ε θαηκυμεκε θίκεζε ημο Άνε επακαιαμβακυηακ θάζε 780 εμένεξ (ζοκμδηθή πενίμδμξ ημο Άνε). ημ μμκηέιμ ημο Κμπένκηθμο ε Γε πενηζηνεθυηακ γφνς απυ Ήιημ θάζε 365 μένεξ. Αθαηνχκηαξ ηηξ γςκηαθέξ ηαπφηεηεξ ηςκ 2 πιακεηχκ (ω Γ - ω Α =1/780) πήνε ημ πναγμαηηθή Ανηακή πενίμδμ: 687 εμένεξ. Η γςκία μεηαλφ Ηιίμο & Άνε, ζημ οπυβαζνμ ηςκ απιακχκ, μπμνεί κα οπμιμγηζηεί. Καη πνεζημμπμηχκηαξ πμιιέξ ηέημηεξ μεηνήζεηξ ζε δηαθμνεηηθέξ εμενμμεκίεξ μ Κμπένκηθμξ ηεκ οπμιυγηζε ζε 1.5 ΑU.

16 4 μ θαιμπάηη: Η απυζηαζε Ηιίμο-πιακεηχκ ήμενα πνεζημμπμημφμε μεζυδμοξ αθνηβείαξ, υπςξ οπμιμγίδμκηαξ ημκ πνυκμ ακάθιαζεξ ηςκ ναδημθομάηςκ πάκς ζηεκ επηθάκεηα ηςκ πιακεηχκ. Αθμφ ηα ναδημθφμαηα θηκμφκηαη με ηαπφηεηα θςηυξ, c, ε απυζηαζε βνίζθεηαη εφθμια απυ ηφπμοξ: 2d = c δt d = c δt/2 d

17 5 μ θαιμπάηη: Η απυζηαζε ηςκ θμκηηκχκ αζηένςκ μέζς ηνηγςκμμεηνηθήξ πανάιιαλεξ Γίκαη εηνςκεία υηη ημ θαηεζηεμέκμ ζηεκ ανπαηυηεηα θαηέθνηκε ημ ειημθεκηνηθυ μμκηέιμ θαη ημκ οπμιμγηζμυ ηεξ απυζηαζεξ Ηιίμο-Γεξ ημο Ανίζηανπμο επεηδή ζφμθςκα με αοηά θαη ηηξ μεηνμφμεκεξ παναιιάλεηξ, ζα έπνεπε ηα αζηένηα κα βνίζθμκηαη πανα πμιφ μαθνηά... Γεγμκυξ θοζηθά εκηειχξ αιεζέξ! Με παναηενήζεηξ ηεξ γςκηαθήξ απυθιηζεξ ηςκ αζηένςκ με δηαθμνά 6 μεκχκ παίνκμομε ηεκ απυζηαζε αζηένςκ ζε πμιιαπιάζηα ηεξ αζηνμκμμηθήξ μμκάδαξ. Πνςημπνεζημμπμηήζεθε απυ ημκ γκςζηυ μαζεμαηηθυ Friedrich Bessel ( ) ημ Υνεηάδεηαη μεγάιε αθνίβεηα παναηήνεζεηξ θαη με επίγεηα ηειεζθυπηα μπμνμφμε κα μεηνάμε απμζηαζεηξ έςξ θαη 30 πάνζεθ (100 έηε θςηυξ). Γκχ με δμνοθυνμοξ υπςξ μ «Ίππανπμξ», μέπνη 1500 έηε θςηυξ.

18 5 μ θαιμπάηη: Η απυζηαζε ηςκ θμκηηκχκ αζηένςκ μέζς ηνηγςκμμεηνηθήξ πανάιιαλεξ Ονηζμυξ Parsec: Η απυζηαζε εκυξ κμεημφ αζηένα πμο εμθακίδεη πανάιιαλε εκυξ δεοηενμιέπημο ηεξ μμίναξ.

19 6 μ θαιμπάηη: Η απυζηαζε ηςκ μεζαίαξ απυζηαζεξ αζηένςκ μέζς ημο δηαγνάμμαημξ HR (θαζμαημζθμπηθή πανάιιαλε) Βαζηθή ζπέζε είκαη μεηαλφ θαηκυμεκεξ θαη απυιοηεξ ιαμπνυηεηαξ δειαδή μεηαλφ νμήξ (θςηεηκυηεηα) θαη ιαμπνυηεηαξ: f=l/4πr 2 Ο Ejnar Hertzsprung ( ) θαη μ Henry Russell ( ) βνήθακ μεηαλφ ημο υηη οπάνπεη ζογθεθνημέκε ζοζπέηηζε μεηαλφ ιαμπνυηεηαξ θαη πνχμαημξ (ημ δηάζεμμ δηάγναμμα Hertzsprung-Russell). Οπυηε απυ ηεκ μπηηθή θςημμεηνία μαθνηκχκ αζηένςκ μπμνεί θάπμημξ κα ελάγεη ηεκ ιαμπνυηεηα ημοξ θαη μέζς ηεξ παναπάκς ζπέζεξ ηεκ απυζηαζε ημοξ. Αοηή ε μέζμδμξ ιεηημονγεί μέπνη απυζηαζεηξ 300,000 εηχκ θςηυξ.

20

21 Πανέκζεζε: Γίκαη ζφκεζεξ κα πνεζημμπμημφμαη ζηεκ Αζηνμκμμία ςξ μμκάδεξ θςηεηκυηεηαξ/ιαμπνυηεηαξ ημ θαηκυμεκμ θαη απμιφημ μέγεζμξ. m = -2.5 logf + C a M = -2.5 logl + C b L=4πr 2 f Distance modulus: m-m=5log r + 25 (υπμο ε απυζηαζε μεηνάηαη ζε Μpc =10 6 pc)

22 7 μ θαιμπάηη: Η απυζηαζε πνεζημμπμηχκηαξ μεηαβιεημφξ αζηένεξ Κεθείδεξ Η Henrietta Swan Leavitt ( ) παναηήνεζε υηη μνηζμεκμο ηφπμο ιαμπνά αζηένηα (μη Κεθείδεξ) ηαιακηχκεηαη ε θςηεηκυηεηα ημοξ πενημδηθά θαη με ζογθεθνημέκε ζπέζε πενηυδμο-θςηεηκυηεηαξ: L = C P 1.3 Η μέζμδμξ δμοιεφεη μέπνη απμζηάζεηξ 13 x 10 6 έηε θςηυξ, δειαδή μέπνη ηα υνηα θαη ιίγμ πημ μαθνηά ηεξ ημπηθήξ μμάδαξ γαιαληχκ.

23 8 μ θαιμπάηη: Η απυζηαζε γαιαληχκ μέζς μεηνηθχκ ζπέζςκ (Tully-Fisher, Faber-Jackson, D n -ζ) Σμ 1977 μη Brent Tully & Fisher βνήθακ υηη ζημοξ ζπεηνμεηδείξ γαιαλίεξ ηζπφεη ε ζπέζε L = C 1 v 4 πμο v είκαη ε ηαπφηεηα πενηζηνμθήξ ημο γαιαλία θαη L ε ιαμπνυηεηα ημο. Δηάγναμμα ηαπφηεηαξ Doppler

24 8 μ θαιμπάηη: Η απυζηαζε γαιαληχκ μέζς μεηνηθχκ ζπέζςκ (Tully-Fisher, Faber-Jackson, D n -ζ) Ακηίζημηπε ζπέζε ηζπφεη θαη ζημοξ ειιεηπηηθμφξ γαιαλίεξ L = C 2 ζ γ πμο ζ ε αζηνηθή δηαζπμνά ηαποηήηςκ. Γπμμέκςξ βαζμμκμμχκηαξ ηηξ ζπέζεηξ αοηέξ μπμνείξ κα οπμιμγίζεηξ απμζηάζεηξ μαθνηκχκ γαιαληχκ. Αβεβαηυηεηα υμςξ είκαη ~ 15%

25 ΠΡΟΟΧΗ: Οη μεηνηθέξ ζπέζεηξ (Κεθείδεξ, TF, FJ θιπ) ζοκδέμοκ μηα πανάμεηνμ πμο είκαη ακελάνηεηε ηεξ απυζηαζεξ με μηα πανάμεηνμ πμο ελανηάηαη απυ ηεκ απυζηαζε (ζοκήζςξ θαηκμμεκμιμγηθέξ εμπεηνηθέξ ζπέζεηξ)!

26 9 μ θαιμπάηη: Τπενθαηκμθακείξ ηφπμο Ια («ζηαζενμί Λαμπηήνεξ») έςξ z= ΣΙ ΓΙΝΑΙ ΣΑ SUPERNOVA Ia ; Ο ζάκαημξ αζηένςκ μδεγεί ζηεκ δεμημονγία Λεοθμφ Νάκμο. Ο ιεοθυξ κάκμξ (ζε δηπιά ζοζηήμαηα αζηένςκ) απμννμθά φιε απυ ζοκμδυ θαη θαζίζηαηαη αζηαζήξ... θαη εκ ηέιεη εθνήγκοηαη

27 ηαζενή ε ιαμπνυηεηα ημο μέγηζημο θαμπφιεξ θςηυξ

28 Η αιιειμζφκδεζε ηςκ μεζυδςκ οπμιμγηζμμφ θμζμηθχκ απμζηάζεςκ Hubble s Constant Tells Age: H 0 = Velocity/Distance = 1 / Time

29 10 μ θαιμπάηη: Η ενοζνμμεηάζεζε μαθνηκχκ γαιαληχκ Σν 1929 ν Hubble αλαθάιπςε όηη ηα θάζκαηα γαιαμηώλ είλαη κεηαηνπηζκέλα ζην εξπζξό Φαινόμενο Doppler

30 Μεηαηυπηζε Doppler Μήθμξ θφμαημξ μηθναίκεη υηακ πιεζηάδεη ε πεγή ηαηηθυ θφμα Μήθμξ θφμαημξ μεγαιχκεη υηακ απυμαθνφκεηαη ε πεγή

31

32 Νόμος Hubble: V = H 0 x απόζηαζη = c z Η ζηαθερά Hubble δίμει μια αίζθηζη ηης Ηλικίας ηοσ ύμπαμηος H 0 = ηατύηηηα/απόζηαζη = 1 / τρόμο

33 Πσο κεηξάκε ηελ δηαζηνιή ηνπ ύκπαληνο; Πρ. Σν πδξνγόλν παξάγεη κηα ραξαθηεξηζηηθή γξακκή εθπνκπήο Λάκπα Τδξνγόλνπ

34 Orion Nebula Όηαλ παξαηεξνύκε ηηο ίδηεο γξακκέο ζην θάζκα ελόο γαιαμία, αλαγλσξίδνπκε ηελ γξακκή ηνπ Τδξνγόλνπ.

35 Γαιαμίαο UGC 12915

36 Γαιαμίαο UGC 12508

37 Γαιαμίαο KUG 1750

38 Γαιαμίαο KUG 1217

39 Γαιαμίαο IRAS F09159

40 Ση ζεμαίκεη υηη ημ φμπακ δηαζηέιιεηαη; Μήπςξ ζεμαίκεη υηη βνηζθυμαζηε ζημ θέκηνμ ημο φμπακημξ; ΟΥΙ! Ο θάζε γαιαλίαξ απμμαθνφκεηαη απυ θάζε άιιμ γαιαλία!!! Κοπερμίκεια Αρτή! Η δηαζημιή ημο φμπακημξ δεκ έπεη θέκηνμ ζημκ 3ζ-δηάζηαημ πχνμ. πςξ ακηίζημηπα ημ δηαζηειιυμεκμ μπαιυκη δεκ έπεη θέκηνμ ζηηξ 2 δηαζηάζεηξ.

41 Ση ζεμαίκεη υηη ημ φμπακ δηαζηέιιεηαη; Δηαζηειιυμαζηε θαη εμείξ; Δηαζηέιιεηαη ε Γε, ε ειήκε, ημ ζπίηη μαξ, ε γάηα μαξ; μη θίιμη μαξ; ΟΥΙ, υπςξ ζηε δηαζημιή ή ζοζημιή ηςκ αενίςκ, ηα μυνηα ημοξ μέκμοκ ακεπενέαζηα.

42 Ση ζεμαίκεη υηη ημ φμπακ δηαζηέιιεηαη; ΥΓΣΙΚΓ ΣΑΥΤΣΗΣΓ ΓΑΛΑΞΙΩΝ αιάδμοκ ημ κυμμ ημο Hubble ζημκ παναθάης: cz H r u r r v 0 pec Λυγς ημπηθχκ βανοηηθχκ δοκαμηθχκ!!

43 Η ύγρξνλε Κνζκνινγηθή Θεσξία είλαη απηή ηεο Μεγάιεο Έθξεμεο: Το Σύμπαν ξεκίνηζε από υπέππυκνη & υπέπθεπμη καηάζηαζη και έκηοηε διαζηέλλεηαι και ψύχεηαι

44 Ο νοζμυξ δηαζημιήξ ημο φμπακημξ Δηαθμνεηηθή είκαη ε ελέιηλε ημο φμπακημξ ακάιμγα με ημ ζοκμιηθυ πμζυ οιμεκένγεηαξ πμο εμπενηέπεη: Μηθνυ πμζυ ημ φμπακ ζα δηαζηέιιεηαη επ άπεηνμ (Lobachevski). Μεγάιμ πμζυ ημ φμπακ ζα λακαζοζηαιεί μεηά απυ θάπμημ πνμκηθυ δηάζηεμα (Riemann) Ονηαθυ πμζυ (ακάμεζα ζηα δφμ) απμηειεί ημ Γοθιείδημ φμπακ πμο ζεςνείηαη ζήμενα ημ μνζυ μμκηέιμ... Γνμεκεία; Πηζακή «ακζνςπηθή» ελήγεζε.

45 Μέγεζνο ύκπαληνο Σν Νέν Μνληέιν (Δπηηαρπλόκελεο) Γηαζηνιήο ηνπ ύκπαληνο Bang ρξόλνο παξόλ

46 Ππιώλαο Νν 2: ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ ΜΙΚΡΟΚΤΜΑΣΩΝ Aπνιίζσκα ηεο αξρέγνλεο αθηηλνβνιίαο ηνπ Big-Bang, όηαλ απηή απειεπζεξώζεθε από ηα δεζκά πνπ ηελ θξαηνύζαλ ζε ζύδεπμε κε ηελ ύιε. Η πιο ακριβής μέτρηση ακτινοβολίας μέλανος σώματος Η ύπαξμε ηεο θαη ε θερμική πξνέιεπζε ηεο είρε πξνβιεθζεί από ηνλ Gamow, Alpher & Herman ην 1948 ζαλ απνηέιεζκα ηεο αξρηθά ππέξζεξκεο θαηάζηαζεο ηνπ ύκπαληνο. Βξέζεθε ηπραία από ηνπο Penzias & Wilson ην 1967 (Νόκπει Φπζηθήο) κε ζεξκνθξαζία πεξίπνπ 3 Κ (πνιύ θνληά ζηελ αξρηθή πξόβιεςε).

47 Φσηνγξαθία ηνπ ύκπαληνο όηαλ είρε ειηθία κόιηο έηε Οη δηαηαξαρέο ζεξκνθξαζίαο ηεο αθηηλνβνιίαο κηθξνθπκάησλ από ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ δνξπθόξνπ COBE & WMAP & PLANCK! l ~ 220/(1-Ω k ) 1/2

48 Πσο θσηνγξαθίδνπκε ην ύκπαλ κε ηνλ δνξπθόξν PLANCK;

49 Ππιώλαο Νν 3: ΠΤΡΗΝΟΓΔΝΔΗ (πάληξεκα Μηθξόζθνζκνπ θαη Μεγάθνζκνπ) Άιιε πξόβιεςε ηνπ Gamow είλαη όηη ζηελ ππέξζεξκε αξρηθή θαηάζηαζε δελ ππάξρνπλ αηνκηθνί ππξήλεο αιιά κηα ζάιαζζα ζηνηρεησδώλ ζσκαηηδίσλ (p, n, λ) ζε ζεξκνδπλακηθή ηζνξξνπία. ηα 3 δεπηεξόιεπηα κεηά ην ΒΒ ε ζεξκνθξαζία έρεη πέζεη αξθεηά ώζηε λα μεθηλήζεη ε δεκηνπξγία ησλ ειαθξνηέξσλ αηνκηθώλ ππξήλσλ (Τδξνγόλνπ θαη Ηιίνπ θύξηα). Η (γλσζηή) θπζηθή αιιειεπηδξάζεσλ ησλ ζηνηρεησδώλ ζσκαηηδίσλ καδί κε ηνλ ξπζκό δηαζηνιήο (ςύμεο) ηνπ ύκπαληνο έδσζε ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ Gamow λα πξνβιέςεη ηα αξρηθά πνζά ηνπ Η θαη Ηe, ηα νπνία θαη επηβεβαίσζε ε παξαηήξεζε.

50 Όκσο ππάξρνπλ 2 Μεγάια Δξσηεκαηηθά ζηε ύγρξνλε Κνζκνινγία: θνηεηλή Ύιε & θνηεηλή Δλέξγεηα Γλσξίδνπκε ηελ ύπαξμε ηνπο αιιά όρη ηελ θύζε ηνπο 95% ηνπ ύκπαληνο είλαη άγλσζηε κνξθήο 1998 Science breakthrough of the year

51 Ση είλαη ε θνηεηλή Δλέξγεηα; 1. Γηαπίζησζε ηεο ύπαξμεο ηεο από ηελ επηηαρπλόκελε δηαζηνιή ηνπ ύκπαληνο (ζπλάξηεζε Hubble κε SNIa). 2. Πηζηεύεηε όηη είλαη κηα κνξθή ελέξγεηαο κε αξλεηηθή πίεζε, πνπ θαη επέθηαζε πξνζνκνηάδεη «αληη-βαξύηεηα».

52 Ση κπνξεί λα είλαη ε θνηεηλή Δλέξγεηα; Μηα πηζαλόηεηα είλαη ην ύκπαλ λα είλαη γεκάην από κηα ελέξγεηα κε ζηαζεξή (δηαρξνληθά) θαη νκνγελή (ρσξηθά) ππθλόηεηα. Απηή είλαη ε ιεγόκελε Κνζκνινγηθή ηαζεξά (Λ), πνπ επέβαιε ν Einstein ζηηο εμηζώζεηο ηνπ γηα λα ηνπο πξνζδώζεη ζηαζεξέο ιύζεηο, θαη πνπ αξγόηεξα απαιείθζεθε όηαλ αλαθαιύθζεθε ε δηαζηνιή ηνπ ύκπαληνο. Δξκελεύεηαη σο ε ελέξγεηα ηνπ θελνύ πνπ ππνζηεξίδεηαη από ηελ θβαληνκεραληθή (από ην γεγνλόο όηη δεύγε ζσκαηίσλ & αληη-ζσκαηίσλ δεκηνπξγνύληαη από ην θελό θαη παξόιν πνπ δνπλ ειάρηζηα δίλνπλ ζην θελό κεκεδεληθή δπλακηθή ελέξγεηα). ηελ Γ.Θ.. όιεο νη κνξθέο ελέξγεηαο δεκηνπξγνύλ βαξπηηθό πεδίν, άξα ην απηό θαη ε ελέξγεηα ηνπ θελνύ. Όκσο από ζεσξεηηθή άπνςε ε ηηκή ηνπ Λ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από όηη κεηξάκε νη παξαηεξεζηαθνί Κνζκνιόγνη...

53 Ση κπνξεί λα είλαη ε θνηεηλή Δλέξγεηα; Άλλη πιθανότητα είναι η λεγόμενη πεμπτουσία (quintessence) πνπ είλαη έλα δπλακηθό πεδίν ηνπ νπνίνπ ε ελέξγεηα εμειίζζεηε ζηνλ ρώξν θαη ηνλ ρξόλν. Ο Αξηζηνηέιεο πξόζζεζε ζηελ ηεηξάδα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζεσξνύζαλ νη Έιιελεο Ίσλεο θηιόζνθνη όηη απνηεινύλ ηελ βάζε ηεο Φύζεο (Γή, ύδσξ, πύξ θαη αήξ) ηνλ αηζέξα ν νπνίνο ζα απνηειέζεη ηελ πέκπηε νπζία ηελ «πεκπηνπζία». Σν ζηνηρείν απηό παξνπζηάδεη πνιύ ελδηαθέξνπζεο «θνζκνινγηθέο» ηδηόηεηεο: είλαη αγέλλεην, αγήξαην, άθζαξην θαη αλαιινίσην...

54 πκπεξάζκαηα Σν ύκπαλ δηαζηέιιεηαη κε επηηαρπλόκελν ξπζκό! Η ειηθία ηνπ ύκπαληνο είλαη ρξόληα Σν 4% ηεο ύιεο είλαη ε θνηλή ύιε (άηνκα, πξσηόληα, ειεθηξόληα Βαξπνληθή ύιε) δειαδή από απηή πνπ είκαζηε θαη εκείο θηηαγκέλνη θαη 26% είλαη ζθνηεηλή ύιε! Τπάξρεη θαη κεγάιν πνζό ελέξγεηαο ηνπ θελνύ, άγλσζην πώο!

55 Η Ηιηθία ηνπ ύκπαληνο Αξρηθά νη θνζκνιόγνη βάδακε όξηα ζηελ πξαγκαηηθή Ηιηθία ηνπ ύκπαληνο, ρξεζκηνπνηώληαο: 1. Σνλ ξπζκόο δηαζηνιήο ηνπ ύκπαληνο πνπ δίλεη άλσ όξην ζηελ ηλικία ηνπ: t max =H o yr (ιόγσ επηβξάδπλζεο δηαζηνιήο από ίδην βαξπηηθό πεδίν!) 2. Η ειηθία ησλ εκπεξηερνκέλσλ εληόο ηνπ ύκπαληνο αληηθεηκέλσλ (Γε, Πιαλήηεο, Άζηξα, Γαιαμίεο θιπ) δίλεη θάησ όξην yr yr Σειηθά από ηνλ επηηαρπλόκελν ξπζκό δηαζηνιήο θαη ηηο πξόζθαηεο κεηξήζεηο θνζκνινγηθώλ παξακέηξσλ yr

56 The History of Everything

57 Time The History of the Universe Today Anti-Gravity?*! Galaxy Formation Last Scattering Nuclear & HEP High Energy & Temp Inflation? Extra Dimension s?

58

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ.

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. "ΥΓΕΙΑ" Η ςημζθιήνοκζε είκαη μία από ηηξ ζοκεζέζηενεξ αηηίεξ βανεθμΐαξ.

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α 4ε Γξαπηή Εξγαζία Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α Εξσηήζεηο: Α1. Πνην ζηηι εγεζίαο ζεσξείηε όηη «αλαδύεηαη» από ηηο επηρεηξεζηαθέο επηρεηξεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε;

Διαβάστε περισσότερα

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηωκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηωκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/17 16-10-2009 1 Πίκαθαξ Πενηεπμμέκωκ Ειζαγωγή... 3 Περιγραθή λογιζμικών

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Α Θ Η Ρ Η F O T O Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Ε Π Γ Ξ I N T E R R E G I O N A L M A N A G E M E N T O F H U M A N R E S O U R C E S Θ Κ Ξ Ρ Ο Π Ξ Γ Π Α Λ Λ Α Ξ Ρ : T R A I N I N G I N I T

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ.

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ. Ζηαιία Γιβεηία Μη ζηόπμη μαξ Να πνμβιεμαηηζημύμε γηα ηεκ απανπή ημο ζύμπακημξ. Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ

Διαβάστε περισσότερα

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/25 21-06-2011 1 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο»

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΟΠΝ είκαη ε θαηάζηαζε πμο δεμημονγείηαη όηακ ε παιηκδνόμεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ ΓΤΡΩΠΗ 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ Ννόγναμμα 1 ε ΙΓΞΑ: ΑΘΕΚΑ ΙΖΘΑΚΜ ή ΙΝΜΘΜΚΖΑ ή ΒΓΚΓΠΖΑ Νηήζε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη Το πράζινο ηζάι Τμ πνάζηκμ ηζάη (Camellia Sinensis) είκαη γκςζηό εδώ θαη 5.000 πνόκηα ζημοξ Κηκέδμοξ. Μέζς ηεξ Κίκαξ έθζαζε ζηεκ Ιαπςκία, ζηεκ Ικδία θαη ζηεκ Ικδμκεζία. Σηεκ Γονώπε ημ έθενακ από ηεκ Κίκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά)

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Δήμηηοα Κξγκίδξρ, Κξζμηηόοιζζα Τηλ.: 2310 99 1290, Fax: 2310 99 5061 e-mail: info@educ.auth.gr Κτίριο: Πύργος (3 ος όροφος) Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ.

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ. Ιστορίες τοσ 10 οσ Δημοτικού Στολείοσ Ηλιούπολης Η Άιμτα Ηάπμηε ήηακ έκα θμνηηζάθη, ε Άηκηα. Δμύζε ζημ Ηάηνμ μαδί με ημοξ γμκείξ ηεξ ζ έκα ζπηηάθη. Γθείκε ηεκ επμπή ζημ Ηάηνμ οπήνπε πόιεμμξ. Ε Άηκηα δεκ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες Σετνική τολή Ασγόροσ Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων Γκδεηθηηθή βηβιημγναθία 1. Ζιεθηξηθή Δγθαηάζηαζε θαηνηθίαο, ΤΑΠ ΓΜΣΔΔ 1997

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΠΜ ΙΑΘΕΙΑ ΒΑΟΖΔΓΠΑΖ ΟΠΑ ΓΡΞΩΝΑΖΗΑ ΝΞΜΠΡΝΑ 1 Πξ ποόγοαμμά μαπ: 1 μ μένμξ : Γίκεηαη δηάιελε με ηα ελήξ ζέμαηα : - Οη κέμη είκαη ώνημμη θαη μπμνμύκ θαη εκδηαθένμκηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Limerick - Θίμενηθ Ονηζμόξ: πεκηάζηηπμ ζαηηνηθό πμίεμα. Σύμθςκα με ημκ Rodari (1994), είκαη έκα είδμξ ημο «πανάιμγμο» ζοζηεμαημπμηεμέκμ θαη θςδηθμπμηεμέκμ θαη εγγιέδηθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ. Μέξνο Β (Ύιε Β Λπθείνπ) Υξνλνκέηξεο 555

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ. Μέξνο Β (Ύιε Β Λπθείνπ) Υξνλνκέηξεο 555 ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Μέξνο Β (Ύιε Β Λπθείνπ) Υξνλνκέηξεο 555 Γηδάζθωλ: Αληώλεο Λαδάξνπ Τειέθωλν: 99616199 Δ-mail: alazarou@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο 3ν Σεύρνο επηέκβξηνο 2012 Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΜΚΔ) Παπαζηνπνύινπ 2-4 Λακία, Φζηώηηδα Σ.Κ. 35100 Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμπαν. (Δημιουργία, δομή και εξέλιξη) Λουκάς Βλάχος Τμήμα Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Σύμπαν. (Δημιουργία, δομή και εξέλιξη) Λουκάς Βλάχος Τμήμα Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Σύμπαν (Δημιουργία, δομή και εξέλιξη) Λουκάς Βλάχος Τμήμα Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μια σημαντική παρατήρηση Η επιστήμη αναζητά την αλήθεια μέσα από το πείραμα και την παρατήρηση.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ. Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν.

Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ. Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν. Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν.Ηαβάιαξ Ηάζε μμιοζμαηηθόξ αζζεκήξ, μηα μηθνμεπηδεμία. Ηάζε μμιοζμαηηθόξ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ. Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ

ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ. Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ Γηαηί μηα θέηα μήιμο γίκεηαη θαθεηί ακ δεκ ηεκ θαηακαιώζμομε άμεζα? Γηαηί έκα θόρημμ ζημ δένμα μαξ ενεζίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61 Εξγαζηεξηαθή άζθεζε ζηελ Ππξεληθή Φπζηθή: 3 Απνξξόθεζε ζσκαηηδίσλ β Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 3/1/01 ΕΙΑΓΩΓΗ Σθνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε ηεο εκβέιεηαο ησλ ζσκαηηδίσλ β, δειαδή ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ εθπέκπνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Δηδάζθςκ: Ειίαξ Ιακςιάθμξ Ακηί πνμιόγμο In the next century, planet earth will don an electronic skin. It will use the Internet as a scaffold to support and transmit

Διαβάστε περισσότερα

1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Δ ΤΑΞΗΣ LESSON

1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Δ ΤΑΞΗΣ LESSON Unit 1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Δ ΤΑΞΗΣ You are welcome!/γημο ap γμοέιθαμ/= Παναθαιώ! (μόκμ ζακ απάκηεζε ζημ " Thank you. "). Meet/μηη/= ζοκακηώ New/vημύ/= θαηκμύνημξ Μαν/μαπ/= πάνηεξ Picture/πίθηζεν/= εηθόκα

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε αστέρι μια ευχή

Κάθε αστέρι μια ευχή Εκδίδονται από_το_10/κ Δθμοτικό_χολείο_Μιλου_τθλζφωνο_2287021346 Δεκζμβριοσ 2011 αρικμόσ φφλλου 46 ο Κάθε αστέρι μια ευχή Από τουσ μακθτζσ τθσ Α2 τάξθσ του Δθμ. χ. Μιλου. Με χαρά ςασ προςκαλοφμε ςτθ Χριςτουγεννιάτικθ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑ... Κατηχητικό έτος 2012-2013

ΕΝΟΡΙΑ... Κατηχητικό έτος 2012-2013 ΕΝΟΡΙΑ... Κατηχητικό έτος 2012-2013 Το ηεηράδιο αυηό ανήκει ζη. Ήμουν κι εγώ εκεί! Συνάντηση 1 η : Συνάντηση 2 η : Συνάντηση 3 η : Συνάντηση 4 η : Συνάντηση 5 η : Συνάντηση 6 η : Συνάντηση 7 η : Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν.ΒΛΑΔΡΟ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΌΣΗΣΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ θαηξηθή Σκεκαηηθή ηνηρωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Κασηφησικό έσξρ 2012-2013

Κασηφησικό έσξρ 2012-2013 ΕΝΟΡΙΑ...... Κασηφησικό έσξρ 2012-2013 Υέσξρ, ςσημ οαιδική ςτμσπξυιά μαρ θα γμψπίςξτμε σιρ μεγάλερ μξπυέρ σηρ Παλαιάρ Διαθήκηρ οξτ οπξεσξίμαςαμ σξμ κόςμξ, με ση ζψή και σξμ οπξυησικό σξτρ λόγξ, μα τοξδεφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ Φαξκαθνδπλακηθή κειέηε ζπλζεηηθνύ αληηθαξθηληθνύ πεπηηδίνπ θαη βειηίωζε ηεο in vivo ζηαζεξόηεηαο κε ζύλδεζε κε πνιπαηζπιελνγιπθόιε

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή κειέηε IR ΚΑΙ UV/VIS ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΣΟΤ ΤΜΠΛΟΚΟΤ Co-BLM ΠΑΡΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΑ DNA Υανάθαιπμξ Υνζζημδμφθμο

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ Θα αναφερθούμε σε κάποια γενικά στοιχεία που αφορούν το ξύλινο κούφωμα ως διαχρονικό δομικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής των Κυκλάδων και στην ισχύουσα νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα