ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 19/98 (98/C 383/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 19/98 (98/C 383/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 15 5"

Transcript

1 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 383/1 Ι (Ανακοινω σεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 19/98 σχετικά µε την κοινοτικη χρηµατοδ τηση ορισµε νων µε τρων που ελη φθησαν λ γω της κρίσης της ΣΕΒ συνοδευ µενη απ τις απαντη σεις της Επιτροπη ς (υποβαλλ µενη δυνάµει του άρθρου 188Γ, παράγραφος 4, δευ τερο εδάφιο της συνθη κης ΕΚ) (98/C 383/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σηµεία Σελίδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ιστορικ Έκθεση του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ Εισαγωγη Το πρ γραµµα του Ηνωµε νου Βασιλείου για τα ζω α ηλικίας άνω των τριάντα µηνω ν (Over Thirty Months Scheme, OTMS) Βρετανικοί µ σχοι που εξη χθησαν πριν απ τις 20 Μαρτίου Επαναγορά βοείου κρε ατος που προηγουµε νως βρισκ ταν στην παρε µβαση Προγράµµατα σφαγη ς Σφαγε ς αγελω ν Γερµανία Η επιλεκτικη σφαγη στο Ηνωµε νο Βασίλειο Αποζηµίωση για κρου σµατα ΣΕΒ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Εισαγωγη Στη ριξη των παραγωγω ν ιαφορε ς στο υ ψος των ενισχυ σεων Έλεγχοι Επανεισπράξεις Άµεση στη ριξη Αποτελεσµατικ τητα

2 C 383/2 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των Σηµεία Σελίδα Έλεγχος της παραγωγη ς Εισαγωγη Το καθεστω ς ενισχυ σεων για τη µεταποίηση µ σχων (ΚΕΜΜ) Η πριµοδ τηση για πρω ιµη εµπορία (ΠΠΕ) Αποτελεσµατικ τητα των καθεστω των για τους µ σχους ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ Απαντη σεις της Επιτροπη ς ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ BMPS ΣΕΒ ΕΠΒ Προσβληθε ν ζω ο Γενιε ς «Beef Marketing Payments Scheme» (Ηνωµε νο Βασίλειο) (πρ γραµµα αποζηµιω σεων για την εµπορία βοείου κρε ατος): ενίσχυση χρηµατοδοτου µενη απ την Κοιν τητα και καταβαλλ µενη στους παραγωγου ς που πω λησαν βοοειδη για κατανάλωση µεταξυ 20η ς Μαρτίου και 30η ς Ιουνίου 1996 Σπογγω δης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδω ν Ειδικη πριµοδ τηση βοείου κρε ατος: κατά κεφαλη πριµοδ τηση χρηµατοδοτου µενη απ την Κοιν τητα κατά 100 % Ζω ο που προσβλη θηκε στη γεωργικη εκµετάλλευση, κατά τη µεταφορά, στην αγορά κ.λπ. Οµάδες ζω ων στις οποίες χορηγη θηκε η ίδια (πιθανω ς µολυσµε νη) τροφη ταν τα ζω α αυτά η ταν νεαρά ΚΕΜΜ Καθεστω ς ενισχυ σεων για τη µεταποίηση των µ σχων: κατά κεφαλη πριµοδ τηση χρηµατοδοτου µενη απ την Κοιν τητα κατά 100 % ΠΠΕ ΜΒΜ OTMS ΕΥΚΒ ΠΘΑ SCS Πριµοδ τηση για πρω ιµη εµπορία: κατά κεφαλη πριµοδ τηση χρηµατοδοτου µενη απ την Κοιν τητα κατά 100 % Meat and Bone Meal (κρεατοστεάλευρα): αποξηραµε νο υλικ που προκυ πτει απ την επεξεργασία σφαγίων Over Thirty Months Scheme (Ηνωµε νο Βασίλειο) (πρ γραµµα για τα ζω α ηλικίας άνω των τριάντα µηνω ν): πρ γραµµα χρηµατοδοτου µενο εν µε ρει απ την Κοιν τητα Ειδικά υλικά κινδυ νου βοοειδω ν: γενικά, το κεφάλι (συµπεριλαµβανοµε νου του εγκεφάλου αλλά εξαιρουµε νης της γλω σσας), ο νωτιαίος µυελ ς, οι αµυγδαλε ς και ο σπλη νας βοοειδω ν ηλικίας άνω των 6 µηνω ν, καθω ς και ο θυ µος αδε νας και τα ε ντερα βοοειδω ν κάθε ηλικίας Πριµοδ τηση θηλάζουσας αγελάδας: κατά κεφαλη πριµοδ τηση χρηµατοδοτου µενη απ την Κοιν τητα κατά 100 % Selective Cull Scheme (Ηνωµε νο Βασίλειο) πρ γραµµα επιλεκτικη ς σφαγη ς, χρηµατοδοτου µενο εν µε ρει απ την Κοιν τητα SEAC Spongiform Encephalopathy Advisory Committee (συµβουλευτικη επιτροπη για τη σπογγω δη εγκεφαλοπάθεια): παρε χει συµβουλε ς στο Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίµων και την Υγειονοµικη υπηρεσία του Ηνωµε νου Βασιλείου για λα τα θε µατα που σχετίζονται µε τις σπογγω δεις εγκεφαλοπάθειες Στε αρ ΜΣΕ Έλαιο παραγ µενο ως αποτε λεσµα της επεξεργασίας σφαγίων ζω ων Μεταδοτικε ς σπογγω δεις εγκεφαλοπάθειες

3 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 383/3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑ ΤΟ ΟΤΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕΒ Εισαγωγη Το Συµβου λιο εξε δωσε κανονισµου ς για τη χρηµατοδ τηση, απ το ΕΓΤΠΕ, ειδικω ν µε τρων για την αντιµετω πιση της κρίσης της ΣΕΒ του Οι κανονισµοί αυτοί προε βλεπαν ταχεία µεταφορά κεφαλαίων απ τα κονδυ λια των πρου πολογισµω ν της ΕΕ για το 1996 και το 1997 στα κράτη µε λη, αφη νοντας σε αυτά ε να ευρυ φάσµα επιλογω ν ως προς την εφαρµογη των εν λ γω µε τρων. Περίπου το 25 % (550 εκατοµµυ ρια Ecu) του συνολικου ποσου (2 149 εκατοµµυ ρια Ecu) διατε θηκε στο Ηνωµε νο Βασίλειο για το πρ γραµµα για τα ζω α ηλικίας άνω των τριάντα µηνω ν (Over Thirty Months Scheme, OTMS) και για το πρ γραµµα επιλεκτικη ς σφαγη ς (Selective Cull Scheme, SCS), ενω το υπ λοιπο κατανεµη θηκε σε λα τα κράτη µε λη, περίπου ανάλογα µε το µε γεθος των αγελω ν της κάθε χω ρας. ηλωµε νος σκοπ ς του Συµβουλίου η ταν να ενεργη σει ταχε ως για την προστασία της υγείας των ανθρω πων και των ζω ων και για την υποστη ριξη των παραγωγω ν βοείου κρε ατος, οι οποίοι, την εποχη εκείνη, αντιµετω πιζαν η δη µια αγορά που χαρακτηριζ ταν απ ανισορροπία και πλησίαζε στο αποκορυ φωµα του κυ κλου παραγωγη ς. Στην παρου σα ε κθεση, το Ελεγκτικ Συνε δριο εξετάζει τα µε τρα που ελη φθησαν για την αποµάκρυνση ορισµε νων βοοειδω ν / βοείου κρε ατος, τα οποία θεωρη θηκαν τι δηµιουργου σαν κίνδυνο για τη δηµ σια υγεία, καθω ς και τα µε τρα που ελη φθησαν για τη στη ριξη των παραγωγω ν και τον περιορισµ της παραγωγη ς, µε επίκεντρο τις δαπάνες της Κοιν τητας. Με τρα αποµάκρυνσης Τα µε τρα αυτά είναι κυρίως κτηνιατρικου χαρακτη ρα (κανονικά συγχρηµατοδοτου νται κατά 50 %), παρ λα αυτά συγχρηµατοδοτη θηκαν απ την Κοιν τητα κατά 70 % και καταλογίστηκαν στη στη ριξη της αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκου Γεωργικου Ταµείου Προσανατολισµου και Εγγυη σεων (βλε πε σηµείο 23). Σχετικά µε την εφαρµογη αδυναµίες: των προγραµµάτων αποµάκρυνσης, διαπιστω θηκαν σηµαντικε ς α) το πρ γραµµα OTMS δηµιου ργησε σοβαρά προβλη µατα διοικητικη ς µε ριµνας για το Ηνωµε νο Βασίλειο (βλε πε σηµείο 27). εν πραγµατοποιη θηκαν διασταυρωµε νοι ε λεγχοι για τον εντοπισµ διπλω ν αιτη σεων (βλε πε σηµείο 29). Λ γω της µη εξασφάλισης πλη ρους παρακολου θησης της πορείας του ελε γχου (βλε πε σηµείο 31), δεν υπη ρξε βεβαι τητα τι λα τα ζω α, για τα οποία υποβλη θηκε αίτηση, καταστράφηκαν συ µφωνα µε τις διατάξεις των κανονισµω ν β) η επιλογη των βελγικω ν αρχω ν να µην προβου ν στη σφαγη και καταστροφη των µ σχων που είχαν εισαχθεί απ το Ηνωµε νο Βασίλειο µείωσε την αποτελεσµατικ τητα του µε τρου σον αφορά την αποκατάσταση της εµπιστοσυ νης στο β ειο κρε ας (βλε πε σηµείο 35). Στη Γαλλία και τις Κάτω Χω ρες, αν και το συ νολο των µ σχων αυτω ν υποβλη θηκαν σε σφαγη, δεν υπάρχει απ δειξη τι λα τα σφάγια καταστράφηκαν µε τ ον ενδεδειγµε νο τρ πο (βλε πε σηµείο 34) γ) η προθεσµία που ρισε η Επιτροπη για την επαναγορά βοείου κρε ατος που βρισκ ταν προηγουµε νως στην παρε µβαση δεν εναρµονιζ ταν µε το στ χο της επαναγοράς κρε ατος που ενδεχοµε νως προερχ ταν απ ζω α ηλικίας άνω των τριάντα µηνω ν κατά το χρ νο της σφαγη ς (βλε πε σηµείο 37) δ) ορισµε νες επιστηµονικε ς ε ρευνες υποδηλω νουν τι το πρ γραµµα επιλεκτικη ς σφαγη ς του Ηνωµε νου Βασιλείου θα ε χει µ νο περιθωριακε ς επιπτω σεις σον αφορά την εξάλειψη της ΣΕΒ (βλε πε σηµείο 48). εν κατε στη δυνατ ν να εντοπιστου ν απ τα σχετικά ζω α, τα οποία στο συ νολ τους γεννη θηκαν πριν απ τον Ιου λιο 1993 (βλε πε σηµείο 50). Με τρα στη ριξης της αγοράς Οι προτάσεις, τις οποίες διατυ πωσε η Επιτροπη πριν απ την ε κδοση του κανονισµου (ΕΚ) αριθ. 1357/96 του Συµβουλίου, προβλε πουν αποκλειστικά συµπληρωµατικε ς πληρωµε ς στους παραγω-

4 C 383/4 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των γου ς στο πλαίσιο της επιλεξιµ τητας για την ειδικη πριµοδ τηση βοοειδω ν και για την πριµοδ τηση θηλάζουσας αγελάδας. Η απ φαση του Συµβουλίου να χορηγ η σει επίσης στα κράτη µε λη κατ αποκοπη ενισχυ σεις τους επε τρεψε να διευρυ νουν την ενίσχυση και σε άλλες κατηγορίες παραγωγω ν (βλε πε σηµείο 59). Ο κανονισµ ς (ΕΚ) αριθ. 2443/96 του Συµβουλίου προχω ρησε ακ µα περισσ τερο προς την κατευ θυνση αυτη µε τη χορη γηση 500 εκατοµµυρίων Ecu στα κράτη µε λη βάσει του µεγε θους των αγελω ν βοοειδω ν κάθε χω ρας, γεγον ς που τους επε τρεψε να αποζηµιω - σουν παραγωγου ς για ζω α τα οποία κανονικά δεν η ταν επιλε ξιµα για πριµοδ τηση και για τα οποία δεν υπάρχουν αξι πιστες βάσεις δεδοµε νων. Κοινοτικη ενίσχυση εισε πραξαν και κατηγορίες παραγωγω ν που αντλου ν το κυ ριο εισ δηµά τους απ πηγε ς εκτ ς της παραγωγη ς βοείου κρε ατος, και ειδικ τερα απ την παραγωγη γάλακτος και µ σχου κρε ατος (βλε πε σηµείο 69). Ο βαθµ ς ευελιξίας που παραχωρη θηκε στα κράτη µε λη οδη γησε σε σηµαντικε ς διακυµάνσεις υ ψους των αντισταθµίσεων που καταβλη θηκαν για ζω α της ίδιας κατηγορίας (βλε πε σηµείο 71). Στο βαθµ που οι επανεισπράξεις δεν επαρκου ν, ενδε χεται να µην είναι δυνατ ν να πληρωθου ν στο ακε ραιο λοι οι παραγωγοί, των οποίων τα δικαιω µατα πριµοδ τησης για το ηµερολογιακ ε τος 1996 αφορου ν περισσ τερα ζω α σε συ γκριση µε το 1995 (βλε πε σηµείο 66). σον αφορά τα µε τρα που ελη φθησαν για τον ε λεγχο της παραγωγη ς, το καθεστω ς πριµοδ τησης για τη µεταποίηση των µ σχων µπορεί να δικαιολογηθεί απ οικονοµικου ς λ γους (βλε πε σηµείο 85), ενω το 40 % της δαπάνης που πραγµατοποιη θηκε στο πλαίσιο του καθεστω τος πριµοδ τησης για πρω ιµη εµπορία αποτελεί αδικαιολ γητη πληρωµη προς τους παραγωγου ς. Μολον τι είναι ακ µα νωρίς για να γίνουν αισθητε ς οι επιπτω σεις του καθεστω τος πριµοδ τησης για τη µεταποίηση των µ σχων, ο αντίκτυπος της πριµοδ τησης για πρω ιµη εµπορία στον τοµε α της παραγωγη ς κ κκινου κρε ατος είναι περιορισµε νος και η εφαρµογη του καθεστω τος αυτου επιτευ χθηκε µε υψηλ κ στος (βλε πε σηµείο 88). Συµπε ρασµα Αξίζει να εξετασθεί περαιτε ρω ο βαθµ ς στον οποίο ο κοινοτικ ς πρου πολογισµ ς πρε πει να επιβαρυ νεται µε τις οικονοµικε ς συνε πειες παρ µοιων ε κτακτων περιστάσεων, εάν ληφθεί υπ ψη ο οιονεί κτηνιατρικ ς χαρακτη ρας πολλω ν απ τα µε τρα που λαµβάνονται σε παρ µοιες περιπτω - σεις. Η µη ικανοποιητικη παρακολου θηση της απαγ ρευσης των ζωωτροφω ν στο Ηνωµε νο Βασίλειο ση µαινε τι µεγάλος αριθµ ς ζω ων που προσβλη θηκαν απ ΣΕΒ (36 000) γεννη θηκε µετά την εισαγωγη της απαγ ρευσης. Υιοθετη θηκαν διάφορες προσεγγίσεις σον αφορά τη σφαγη αγελω ν στις οποίες εκδηλω θηκε ΣΕΒ και τη σφαγη µ σχων που είχαν εισαχθεί απ το Ηνωµε νο Βασίλειο πριν απ την απαγ ρευση εξαγωγη ς. Οι ε λεγχοι στους οποίους προε βη η µονάδα εκκαθάρισης των λογαριασµω ν εστιάστηκαν κυρίως στο Ηνωµε νο Βασίλειο και τις πληρωµε ς που πραγµατοποιη θηκαν βάσει του κανονισµου (ΕΚ) αριθ. 1357/96 του Συµβουλίου. Επιπλε ον, οι κτηνιατρικοί υπευ θυνοι της Επιτροπη ς πραγµατοποίησαν πολλε ς επισκε ψεις στα κράτη µε λη. Εντου τοις, η εφαρµογη των µε τρων στα διάφορα κράτη µε λη καθω ς και µεταξυ των κρατω ν µελω ν χαρακτηρίζεται απ ε λλειψη αυστηρ τητας και συνοχη ς, σε τοµείς πως είναι η σφαγη µ σχων που είχαν εισαχθεί απ το Ηνωµε νο Βασίλειο πριν απ την απαγ ρευση, η επαναγορά βοείου κρε ατος που προηγουµε νως βρισκ ταν στην παρε µβαση, τα προγράµµατα σφαγη ς, η καταβολη ενισχυ σεων στους παραγωγου ς δυνάµει του κανονισµου (ΕΚ) αριθ. 2443/96 καθω ς και τα καθεστω τα που αφορου ν τους µ σχους. Η ε λλειψη συνοχη ς σον αφορά την προσε γγιση του προβλη µατος υπον µευσε τα µε τρα που ελη φθησαν για την ισ τιµη αποζηµίωση των παραγωγω ν. Αυτ οφειλ ταν κυρίως στο γεγον ς τι τα δυ ο βασικά µε τρα (κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 1357/96 και (ΕΚ) αριθ. 2443/96 του Συµβουλίου) παρείχαν στα κράτη µε λη τη δυνατ τητα να προβου ν σε πληρωµε ς που δεν σχετίζονταν µε τα παραδοσιακά καθεστω τα πριµοδ τησης (η τοι, την ειδικη πριµοδ τηση βοοειδω ν και την πριµοδ τηση θηλάζουσας αγελάδας) και, για το λ γο αυτ, δεν ενε πιπταν στο πεδίο των ελε γχων του ΟΣ Ε. Η εµφάνιση της ΣΕΒ και τα επακ λουθά της ε δειξαν εναργω ς την επείγουσα ανάγκη να προβεί η ΕΕ σε σχεδιασµ και εφαρµογη στρατηγικη ς (δηλαδη, σχεδίου δράσης) για τη συντονισµε νη, αποτελεσµατικη και ε γκαιρη αντιµετω πιση κρίσεων αυτου του είδους.

5 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 383/5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ιστορικ 1. Η ΣΕΒ εντοπίστηκε για πρω τη φορά το 1986 απ παθολ γους του κεντρικου κτηνιατρικου εργαστηρίου του Weybridge (Αγγλία). Η ΣΕΒ ανη κει σε µια κατηγορία µεταδοτικω ν σπογγωδω ν εγκεφαλοπαθειω ν (ΜΣΕ) που ε χουν ως χαρακτηριστικ την παρουσία µιας µη φυσιολογικη ς πρωτει νης, η οποία ονοµάζεται «πρι ν». Οι ΜΣΕ δεν είναι µολυσµατικε ς και τα µε χρι ση µερα επιστηµονικά στοιχεία δείχνουν τι προσβάλλουν βοοειδη που τρε φονται µε ζωοτροφε ς, οι οποίες περιε χουν το µολυσµατικ παράγοντα. 2. Το εκε µβριο του 1997, τα κρεατοστεάλευρα που προε ρχονται απ µηρυκαστικά (MBM) στις ζωοτροφε ς θεωρη θηκε ως η πιθαν τερη αιτία της ΣΕΒ ( 1 ). Θεωρείται τι δυ ο κυρίως αίτια οδη γησαν στην επιδηµία που εκδηλω θηκε στο Ηνωµε νο Βασίλειο: το υψηλ ποσοστ κρε ατος προβάτων, µολυσµε νων απ την τροµω δη ν σο των προβάτων, στις παρεχ µενες δ σεις ζωοτροφη ς και η εφαρµογη διαδικασιω ν επεξεργασίας που δεν εξάλειφαν την αιτία της µ λυνσης. Κατά συνε πεια, τον Ιου λιο του 1988, το Ηνωµε νο Βασίλειο απαγ ρευσε τη χορη γηση στα βοοειδη τροφω ν µε πρωτει νη προερχ µενη απ µηρυκαστικά ( 2 ). Το Σεπτε µβριο του 1990 η απαγ ρευση επεκτάθηκε σε κάθε ζωοτροφη και απαγορευ θηκαν αποτελεσµατικά οι εξαγωγε ς τους. Τον Ιου νιο του 1994, η απ φαση 94/381/ΕΚ της Επιτροπη ς απαγ ρευσε τη χορη γηση στα µηρυκαστικά πρωτεϊνω ν προερχοµε νων απ θηλαστικά σε λη την ΕΕ. Η απ φαση 94/382/ΕΚ της Επιτροπη ς, της 27ης Ιουνίου 1994, ειση γαγε εναλλακτικά συστη µατα θερµικη ς επεξεργασίας των ζωικω ν αποβλη των, προκειµε νου να εξασφαλίζεται η αδρανοποίηση των παραγ ντων της τροµω δους ν σου των προβάτων και της ΣΕΒ στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας υλικω ν υψηλου κινδυ νου. 3. Οι αρχε ς του Ηνωµε νου Βασιλείου αναγνωρίζουν ση µερα τι, λ γω της αµοιβαίας µ λυνσης των ζωοτροφω ν, η απαγ ρευση ίσχυσε πλη ρως µ νο απ την 1η Αυγου στου 1996 ( 2 ), οπ τε χαρακτηρίστηκε παράνοµη η φυ λαξη ΜΒΜ σε χω ρους που αποθηκευ ονται ζωοτροφε ς( 3 ) ενω η δη είχαν εµφανισθεί περίπου κρου σµατα ΣΕΒ σε ζω α που είχαν γεννηθεί µετά την επιβολη της απαγ ρευσης του Στο Ηνωµε νο Βασίλειο, η νοµοθεσία που επιβάλλει την κοινοποίηση της ασθε νειας θεσπίστηκε τον Ιου νιο του 1988, ενω, σε επίπεδο Κοιν τητας, η σχετικη υποχρε ωση ( 1 ) BSE in Great Britain: A Progress Report (Ιου νιος 1997) Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίµων. ( 2 ) Το διάταγµα για τη ΣΕΒ του 1988 (Statutory Instrument 1988 No 1039) απαγορευ ει την πω ληση, προµη θεια και χρη ση ορισ- µε νων ζωοτροφω ν για την εκτροφη µηρυκαστικω ν. Η απαγ ρευση ίσχυε αρχικά για συγκεκριµε νη περίοδο, αλλά το εκε µβριο 1989 παρατάθηκε επ α ριστον. ( 3 ) ιάταγµα για τη ΣΕΒ του 1996 (SI 1996/2007). καθιερω θηκε τον Απρίλιο του 1990 ( 4 ). Απ τον Απρίλιο του 1990 ( 5 ) είναι υποχρεωτικη η καταστροφη των σφαγίων και των εντοσθίων σφαγίου στις εξακριβωµε νες περιπτω - σεις κρουσµάτων ΣΕΒ. Ο αριθµ ς των εξακριβωµε νων κρουσµάτων ΣΕΒ στην ΕΕ παρουσιάζεται στον πίνακα 1. Προφανω ς, η συχν τητα εµφάνιση ς τους στο Ηνωµε νο Βασίλειο είναι κατά πολυ υψηλ τερη απ,τι αλλου, αλλά µειω νεται ταχε ως απ το εν είναι γνωστη η ποσ τητα µολυσµατικου παράγοντα που πρε πει να ε χει προσληφθεί απ τον οργανισµ για να προσβληθεί το ζω ο. Ρ λο ενδε χεται να διαδραµατίζει και η γενετικη προδιάθεση. Παρατηρείται ε να µικρ ποσοστ µετάδοσης απ τη µητε ρα (χαµηλ τερο του 10 %), το οποίο µως µ νο του δεν αρκεί για τη διαιω νιση της ασθε νειας ( 6 ). Υπάρχουν αµφιβολίες κατά π σο η ΣΕΒ µπορεί να εµφανιστεί αυτ µατα, µε την ε ννοια τι δεν µπορεί να αποδοθεί σε µολυσµε νη ζωοτροφη η σε κάθετη µετάδοση. 6. Στις 20 Μαρτίου του 1996, η κυβε ρνηση του Ηνωµε νου Βασιλείου ανη γγειλε τι ενδε χεται να υπάρχει σχε ση µεταξυ της ΣΕΒ και µιας νε ας παραλλαγη ς της ασθε νειας Creutzfeldt-Jacob (νπcjd), ν σου θανατηφ ρας για τον άνθρωπο ( 7 ). Η περίοδος επω ασης στον άνθρωπο δεν είναι γνωστη, αλλά, κατ αναλογία προς άλλες ΜΣΕ, µπορεί να ανε λθει σε 30 ε τη. Την 1η Ιουλίου 1998, είχαν διαπιστωθεί 27 εξακριβωµε να η πιθανά κρου σµατα νπcjd στο Ηνωµε νο Βασίλειο και ε να στη Γαλλία. εν υπάρχει αξι πιστη πρ βλεψη για τον αριθµ των ατ µων που ενδε χεται να εµφανίσουν µελλοντικά την ασθε νεια αυτη επειδη κατανάλωσαν προϊ ντα µολυσµε νου βοείου κρε ατος πριν απ πολλά ε τη. Η ανακοίνωση της κυβε ρνησης του Ηνωµε νου Βασιλείου ε µελλε να ε χει εκτεταµε νες οικονοµικε ς συνε πειες για τον τοµε α βοείου κρε ατος στην ΕΕ. 7. Στις 27 Μαρτίου του 1996, η Επιτροπη αποφάσισε επίσηµα (απ φαση 96/239/ΕΚ της Επιτροπη ς) να απαγορευ σει λες τις εξαγωγε ς βοείου κρε ατος απ το Ηνωµε νο Βασίλειο τ σο προς την υπ λοιπη ΕΕ σο και προς τρίτες χω ρες. Στις 21 Ιουνίου 1996, το Ευρωπαϊκ Συµβου λιο της Φλωρεντίας συµφω νησε σε ε να πλαίσιο για την άρση της απαγ ρευσης ( 8 ). Στις 17 Μαρτίου 1998, το Συµβου λιο ( 4 ) Απ φαση 90/134/ΕΟΚ της Επιτροπη ς της (ΕΕ L 76 της , σ. 23). ( 5 ) Εάν εξακριβωθεί ΣΕΒ, το ζω ο πρε πει να καταστραφεί συ µφωνα µε το άρθρο 2 της απ φασης 94/474/ΕΚ της Επιτροπη ς (ΕΕ L 194 της , σ. 96). ( 6 ) Spongiform Encephalopathy Advisory Committee (SEAC Statement on maternal transmission (17 Απριλίου 1997). ( 7 ) Στις 18 Σεπτεµβρίου 1997 η συµβουλευτικη επιτροπη της Ευρωπαϊκη ς Επιτροπη ς για τους επικίνδυνους παθογ νους παράγοντες (Advisory Committee on Dangerous Pathogens) κατε ληξε στο συµπε ρασµα τι ο παράγοντας της ΣΕΒ πρε πει να καταχωρηθεί στους παθογ νους παράγοντες για τον άνθρωπο. ( 8 ) Οι πε ντε πρου ποθε σεις είναι: 1. Εφαρµογη προγράµµατος επιλεκτικη ς σφαγη ς 2. Καθιε ρωση αποτελεσµατικου συστη µατος αναγνω ρισης και καταγραφη ς των κινη σεων των ζω ων 3. Νοµοθεσία για την αποµάκρυνση των ΜΒΜ θηλαστικω ν απ τις εγκαταστάσεις παρασκευη ς ζωωτροφω ν και τις γεωργικε ς εκµεταλλευ σεις 4. Αποτελεσµατικη εφαρµογη του καν να που θε τει το OTMS 5. Βελτίωση των µεθ δων αποµάκρυνσης του ειδικου υλικου κινδυ νου βοοειδω ν απ τα σφάγια.

6 C 383/6 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των ενε κρινε απ φαση για τη µερικη άρση της απαγ ρευσης σον αφορά τη Β ρεια Ιρλανδία. 8. Οι τιµε ς βοείου κρε ατος µειω θηκαν σε ολ κληρη την Ευρω πη λ γω πτω σης της ζη τησης. Τον Απρίλιο του 1996, ελη φθη σε επίπεδο Κοιν τητας το πρω το απ µια σειρά εκτάκτων µε τρων για την εκτ νωση της κρίσης. Γενικά, τα εν λ γω µε τρα εµπίπτουν σε δυ ο κατηγορίες: αφεν ς, µε τρα που σκοπ ε χουν την αποµάκρυνση ζω ων/κρεάτων που θεωρου νται «υ ποπτα» για κάποιο λ γο, και, αφετε ρου, µε τρα αγοράς µε τη µορφη ενισχυ σεων προς παραγωγου ς (συµπληρωµατικε ς κατά κεφαλη ν ενισχυ σεις και αποζηµίωση για απω λειες εισοδη µατος µε βάση τα θανατου µενα ζω α), και ελε γχου της παραγωγη ς µε σω της σφαγη ς νεαρω ν µ σχων και της πριµοδ τησης πρω ιµης εµπορίας. 9. Το Συνε δριο ε χει αναφερθεί σε προηγου µενες εκθε σεις ( 9 ) σε ορισµε νες πτυχε ς των πρω των καθεστω των που εφαρµ στηκαν και συνε χισε τις ε ρευνε ς του στο Βε λγιο, τη Γερµανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, το Λουξεµβου ργο, τις Κάτω Χω ρες, την Πορτογαλία και το Ηνωµε νο Βασίλειο, κράτη που καλυ πτουν απ κοινου το 90 % των δαπανω ν της Κοιν τητας για µε τρα σχετικά µε τη ΣΕΒ. λα τα µε τρα που αφορου ν τη ΣΕΒ και καταλογίστηκαν στον κοινοτικ πρου πολογισµ κατά τα ε τη 1996 και 1997, µε εξαίρεση τις δαπάνες για δηµ σια αποθεµατοποίηση και τις επιστροφε ς κατά την εξαγωγη, εξετάσθηκαν απ την άποψη τ σο της νοµιµ τητας/κανονικ τητάς τους σο και της αποδοτικ τητας της δαπάνης ( 10 ). 10. Η συνολικη δαπάνη της Κοιν τητας σε µε τρα σχετικά µε τη ΣΕΒ κατά τα ε τη 1996 και 1997 ανη λθε σε εκατοµµυ ρια Ecu o πίνακας 2 παρε χει σχετικη ανάλυση κατά κράτος µε λος. Το ποσ αυτ αντιπροσωπευ ει για την εν λ γω διετία αυ ξηση κατά 32 %, σε συ γκριση µε τις δαπάνες για το κανονικ καθεστω ς πριµοδ τησης (η τοι, εξαιρουµε νων της δηµ σιας αποθεµατοποίησης και των επιστροφω ν κατά την εξαγωγη ). 11. Τα υπε ρογκα ποσά που δαπανη θηκαν σχετικά προσε λκυσαν την ιδιαίτερη προσοχη τ σο των κρατω ν µελω ν σο και της Κοιν τητας. Απ το Μάιο του 1996 ε ως τον Ιου νιο του 1998, η µονάδα εκκαθάρισης των λογαριασµω ν πραγµατοποίησε µία επίσκεψη σε ε ξι κράτη µε λη, δυ ο στη Γαλλία και τρεις στη Γερµανία µε σκοπ τη διενε ργεια ελε γχων µε αντικείµενο διάφορα µε τρα που αφορου σαν τη ΣΕΒ. Τις περισσ τερες φορε ς, η προσοχη εστιάστηκε στις πληρωµε ς που είχαν πραγµατοποιηθεί βάσει του κανονισµου (ΕΚ) αριθ. 1357/96 του Συµβουλίου και σε µικρ τερο βαθµ στα µε τρα που είχαν ληφθεί δυνάµει του κανονισµου (ΕΚ) αριθ. 2443/96 του Συµβουλίου. Επιπλε ον, διάφοροι ε λεγχοι πραγµατοποιη θηκαν στο Ηνωµε νο Βασίλειο µε αντικείµενο το OTMS, το SCS και πρ σφατα το ΚΕΜΜ. Το µεγαλυ τερο µε ρος των δαπανω ν στο πλαίσιο της ΠΠΕ, των προγραµµάτων σφαγη ς αγελω ν, της καταστροφη ς εξαχθε ντων βρετανικω ν µ σχων καθω ς και του κανονισµου (ΕΚ) αριθ. 2443/96 του Συµβουλίου δεν υποβλη θηκε σε ε λεγχο απ την Επιτροπη. Παρά τις πολυάριθµες επισκε ψεις των κτηνιατρικω ν υπευθυ νων της Επιτροπη ς στα κράτη µε λη, πρ σφατοι ε λεγχοι ε δειξαν τι δεν τηρου νται οι κανονισµοί που αφορου ν τις ζωοτροφε ς και την επεξεργασία των κρεατοστεαλευ ρων. Εξακολουθου ν να εκκρε- µου ν προσφυγε ς επί παραβάσει κατά 13 κρατω ν µελω ν( 11 ). Έκθεση του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου 12. Στις 18 Ιουλίου 1996, το Ευρωπαϊκ Κοινοβου λιο συγκρ τησε µια προσωρινη εξεταστικη επιτροπη για τη ΣΕΒ ( 12 ). Άκουσε τις µαρτυρίες διαφ ρων πηγω ν, συµπεριλαµβανοµε νων Επιτρ πων και υπαλλη λων της Επιτροπη ς, επιστηµονικω ν εµπειρογνωµ νων και εθνικω ν αντιπροσω - πων. Η επιτροπη υπε βαλε την ε κθεση της το Φεβρουάριο του 1997 ( 13 ). Η ε κθεση αυτη εστιάσθηκε στην περίοδο µε χρι την ε ναρξη της κρίσης το Μάρτιο του 1996, µε ε µφαση στις συνε πειες της ΣΕΒ για τη δηµ σια υγεία. 13. Η ε κθεση επε κρινε ιδιαιτε ρως τ σο τα ργανα της ΕΕ σο και τις αρχε ς του ΗΒ. Εκτ ς απ τα πορίσµατα τα σχετικά µε τη δηµ σια υγεία, η ε κθεση κατε ληξε στο συµπε ρασµα τι η οργανωτικη δοµη και το συ στηµα λη ψης αποφάσεων της Επιτροπη ς αποδείχτηκαν ατελε σφορα για την αντιµετω πιση της ΣΕΒ. Οι ε λεγχοι της Επιτροπη ς στον τοµε α της βιοµηχανικη ς παραγωγη ς και χρη σης κρεατοστεαλευ ρων (MBM) θεωρη θηκαν αναποτελεσµατικοί και η Επιτροπη επικρίθηκε για το γεγον ς τι δεν πραγµατοποίησε σχετικου ς ελε γχους στο Ηνωµε νο Βασίλειο µεταξυ Ιουνίου 1990 και Μαι ου Το Συµβου λιο επικρίθηκε για το γεγον ς τι δεν ασχολη θηκε ειδικά µε τη ΣΕΒ µεταξυ Ιουνίου 1990 και Ιουλίου 1994 και δεν ε λαβε µε τρα για την εφαρµογη των απαγορευ σεων εξαγωγω ν του Ηνω- µε νου Βασιλείου. 14. σον αφορά το Ηνωµε νο Βασίλειο, η ε κθεση κατε ληγε στο συµπε ρασµα τι η ΣΕΒ προη λθε απ την εισαγωγη στο Ηνωµε νο Βασίλειο νε ων διαδικασιω ν παραγωγη ς κρεατοστεαλευ ρων, οι οποίες δεν καταστρε φουν το µολυσµατικ παράγοντα. Η απαγ ρευση της χορη γησης MBM στα µηρυκαστικά θεωρη θηκε αναποτελεσµατικη και το Ηνωµε νο Βασίλειο επικρίθηκε για το γεγον ς τι δεν εµπ δισε τους παραγωγου ς MBM να συνεχίσουν να εξαγάγουν τα προϊ ντα τους σε άλλες χω ρες, τη στιγµη που η χρη ση τους είχε η δη απαγορευθεί για την εκτροφη µηρυκαστικω ν στο Ηνωµε νο Βασίλειο. Η ε κθεση διαπίστωνε τι οι αρχε ς του Ηνωµε νου Βασιλείου δεν συµµορφω θηκαν µε τη νοµοθεσία και τις συµφωνίες σε εθνικ και κοινοτικ επίπεδο σχετικά µε τα µητρω α αναγνω ρισης των ζω ων, τη χρη ση των MBM και την απαγ ρευση εξαγωγη ς βοείου κρε ατος. 15. Η ε κθεση περιείχε πολλε ς συστάσεις. Εκτ ς απ ζητη - µατα που αφορου σαν ειδικά τη δηµ σια υγεία, οι εν λ γω συστάσεις κάλυπταν τοµείς πως η διαδικασία λη ψης αποφάσεων στο πλαίσιο της Επιτροπη ς, οι βελτιω σεις των ρυθµίσεων που αφορου ν τις ζωοτροφε ς, η επιβολη στις ( 9 ) Ετη σια ε κθεση του Ελεγκτικου Συνεδρίου για το 1966, σηµεία ( 10 ) Η εφαρµογη της απαγ ρευσης των εξαγωγω ν δεν εξετάστηκε. ( 11 ) COM(98) 282. ( 12 ) ΕΕ C 261 της ( 13 ) Α4-0020/97.

7 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 383/7 αρχε ς του Ηνωµε νου Βασιλείου της υποχρε ωσης να αναλάβουν τις οικονοµικε ς συνε πειες της κρίσης και η εξασφάλιση της κοινοποίησης στην ΕΕ λων των κρουσµάτων ΣΕΒ. Τον Απρίλιο του 1997, συγκροτη θηκε εξεταστικη επιτροπη παρακολου θησης ( 14 ) για να εποπτευ σει την πρ οδο της Επιτροπη ς σον αφορά την εφαρµογη των εν λ γω συστάσεων. Η επιτροπη αυτη εξε τασε µερικε ς εκθε σεις προ δου της Επιτροπη ς και υπε βαλε σχετικη ε κθεση το Νοε µβριο του 1997 ( 15 ). Στην εν λ γω ε κθεση αναφε ρεται τι η Επιτροπη είχε προβεί σε ενε ργειες ακολουθω ντας τις περισσ τερες απ τις συστάσεις. 20. Ως συνε πεια της κρίσης της ΣΕΒ, τα ανω τατα ρια παρε µβασης που είχαν ορισθεί αρχικά για τα ε τη 1996 και 1997 αυξη θηκαν κατά τ νους για κάθε ε τος. Τα αποθε µατα, απ ε να αµελητε ο επίπεδο το 1995, ε φθασαν σε τ νους στο τε λος του 1996 και το εκε µβριο του 1997 ανε ρχονταν σε τ νους (βλε πε πίνακα 3). 21. Η ΣΕΒ είχε σοβαρε ς συνε πειες για το ενδοκοινοτικ εµπ ριο και τις εξαγωγε ς σε τρίτες χω ρες, ιδίως σον αφορά το Ηνωµε νο Βασίλειο, στο οποίο επιβλη θηκε πλη ρης απαγ ρευση, αλλά και ως προς επιµε ρους κράτη µε λη που ε χασαν σηµαντικου ς πελάτες. ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 16. Ο κανονικ ς κυ κλος παραγωγη ς βοείου κρε ατος είναι πενταετη ς η εξαετη ς. Το 1991 η παραγωγη ε φθασε στο υψηλ τερο επίπεδο λων των εποχω ν το οποίο και θα υπερε βαινε το 1996, αν δεν µεσολαβου σαν οι συνε πειες των µε τρων που ελη φθησαν για το µετριασµ των επιπτω σεων της κρίσης της ΣΕΒ. Με τρα πως τα καθεστω τα πριµοδ τησης για τη µεταποίηση των µ σχων και την πρω ιµη εµπορία σε συνδυασµ µε το πρ γραµµα για τα ζω α ηλικίας άνω των τριάντα µηνω ν περι ρισαν τη συνολικη ελεγχ µενη παραγωγη σε επίπεδο χαµηλ τερο των 8 εκατοµµυρίων τ νων (βλε πε πίνακα 3), αλλά ο αντίκτυπ ς τους δεν θα καταστεί πλη ρως αντιληπτ ς πριν ο κυ κλος φθάσει στη φθίνουσα φάση του. 17. Το 1995 η κατανάλωση ανη λθε σε 7,5 εκατοµµυ ρια τ νους. Το 1996 µειω θηκε κατά τ νους, κυρίως λ γω της κρίσης της ΣΕΒ, αλλά το 1997 σηµείωσε µερικη ανάκαµψη και επανη λθε στο 95 % του επιπε δου του Η κατά κεφαλη κατανάλωση ανε καµψε απ το χαµηλ επίπεδο των 18,6 χιλιογράµµων του 1996 στα 19,1 χιλι γραµµα το 1997, αλλά η αυ ξηση αυτη δεν η ταν αρκετη για να καλυ ψει την παραγωγη και στο άµεσο µε λλον δεν αναµε νεται επιστροφη στο επίπεδο του Η µείωση της ζη τησης βοείου κρε ατος οδη γησε σε πτω ση των τιµω ν. Μεταξυ Ιανουαρίου και Ιουνίου 1996, οι τιµε ς των νεαρω ν ταυ ρων ποι τητας R3 στην ΕΕ µειω θηκαν κατά 10 %. Το Σεπτε µβριο του 1997, οι τιµε ς είχαν επανε λθει σε ε να µε σο επίπεδο κατά 7 % κατω τερο απ το αντίστοιχο των αρχω ν Οι εξαγωγε ς βοείου κρε ατος (εκτ ς ζω ντων ζω ων) παρουσιάζουν σταθερη µείωση κατά τα τελευταία ε τη, η τοι απ 1,24 εκατοµµυ ρια τ νους το 1991 σε 0,96 εκατοµµυ ρια τ νους το Οι εξαγωγε ς του 1997 υπολογίζονται σε 0,94 εκατοµµυ ρια τ νους. Το επίπεδο των εισαγωγω ν παρουσίασε µεγαλυ τερες διακυµάνσεις, δεδοµε νου τι µειω θηκε απ 0,45 εκατοµµυ ρια τ νους το 1991 σε 0,36 εκατοµµυ ρια τ νους το Οι συµφωνίες στο πλαίσιο της ΓΣ Ε περιορίζουν τις δυνατ τητες επιδ τησης των εξαγωγω ν και, βάσει των ευρωπαϊκω ν συµφωνιω ν, οι εισαγωγε ς απ τις συνδεδεµε νες χω ρες πρε πει να χαίρουν προτιµησιακη ς πρ σβασης. ( 14 ) ΕΕ C 150 της ( 15 ) A4-0362/97. ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ Εισαγωγη 22. Τα χρηµατοδοτου µενα απ την Κοιν τητα µε τρα που ελη φθησαν για να αποµακρυνθου ν απ την τροφικη αλυσίδα τα ζω α/κρε ατα, τα οποία θεωρου νται τι παρουσιάζουν κίνδυνο για τη δηµ σια υγεία, η ταν τα εξη ς: α) η κυβε ρνηση του Ηνωµε νου Βασιλείου ειση γαγε ε να πρ γραµµα για την αποµάκρυνση απ την τροφικη αλυσίδα λων των κρεάτων απ βοοειδη ηλικίας άνω των τριάντα µηνω ν (over thirty months scheme, OTMS), τα οποία θεωρου νταν τι ανη καν στην οµάδα ζω ων µε το µεγαλυ τερο κίνδυνο εκδη λωσης της ασθε νειας [κανονισµ ς (ΕΚ) αριθ. 716/96 της Επιτροπη ς, της 19ης Απριλίου 1996] β) επιτράπηκε η αγορά και καταστροφη των µ σχων που είχαν εξαχθεί απ το Ηνωµε νο Βασίλειο στη Γαλλία, το Βε λγιο και τις Κάτω Χω ρες για παραγωγη κρε ατος µ σχου πριν απ την επιβολη της απαγ ρευσης [κανονισµ ς (ΕΚ) αριθ. 717/96 της Επιτροπη ς, της 19ης Απριλίου 1996] γ) στο Ηνωµε νο Βασίλειο εφαρµ στηκε µε τρο για την επαναγορά βοείου κρε ατος που προηγουµε νως βρισκ ταν στην παρε µβαση, καθω ς και για την καταστροφη κρε ατος ευρισκοµε νου στην παρε µβαση και αγορασµε νου πριν απ τις 27 Μαρτίου 1996 [κανονισµ ς (ΕΚ) αριθ. 1757/96 της Επιτροπη ς, της 10ης Σεπτεµβρίου 1996] δ) εγκρίθηκαν προγράµµατα σφαγη ς για την Πορτογαλία και το Ηνωµε νο Βασίλειο (Ιου λιος 1996), τη Γαλλία και τη Γερµανία (αρχε ς 1997), καθω ς και την Ιρλανδία (Ιου νιος 1997). 23. Το συνολικ κ στος των µε τρων αυτω ν για τον πρου πολογισµ του ΕΓΤΠΕ και για τα ε τη 1996 και 1997 ανη λθε σε ποσ υ ψους 620 εκατοµµυρίων Ecu, του οποίου το 85 % του οποίου αφορά το πρ γραµµα OTMS (βλε πε πίνακα 2). Αντίθετα απ τα καθεστω τα πριµοδ τησης που αποτελου ν τη βάση της παραδοσιακη ς στη ριξης της αγοράς, τα ανωτε ρω µε τρα ε χουν οιονεί κτηνιατρικ χαρακτη ρα και χρηµατοδοτου νται µ νο µερικω ς απ τον πρου πολογισµ της Κοιν τητας (70 %). Συγκριτικά αναφε ρεται τι η σφαγη για κτηνιατρικου ς σκοπου ς στην περίπτωση κλασσικη ς πανω λους των χοίρων συγχρηµατοδοτείται κατά ποσοστ 50 %. σον αφορά τη δαπάνη της επιλεκτικη ς

8 C 383/8 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των σφαγη ς (26 εκατοµµυ ρια. Ecu), λογικ τερο θα η ταν η δαπάνη να θεωρηθεί ως µε τρο κτηνιατρικου χαρακτη ρα παρά ως µε τρο στη ριξης της αγοράς. Το πρ γραµµα του Ηνωµε νου Βασιλείου για τα ζω α ηλικίας άνω των τριάντα µηνω ν (Over Thirty Months Scheme, OTMS) 24. Το Μάρτιο του 1996, η Spongiform Encephalopathy Advisory Committee (SEAC) (συµβουλευτικη επιτροπη για τη σπογγω δη εγκεφαλοπάθεια) της κυβε ρνησης του Ηνωµε νου Βασιλείου συνε στησε να αφαιρου νται τα οστά των βοοειδω ν ηλικίας άνω των τριάντα µηνω ν σε εγκεκρι- µε νες εγκαταστάσεις και υπ επίσηµη επίβλεψη, αλλά δεν συνε στησε να θεωρείται το κρε ας ακατάλληλο για κατανάλωση απ τον άνθρωπο. Η κυβε ρνηση, ωστ σο, αποφάσισε ( 16 ) να αποµακρυ νει το συ νολο του βοείου κρε ατος που προερχ ταν απ ζω α άνω των 30 µηνω ν απ την τροφικη αλυσίδα των ανθρω πων και των ζω ων µε αιτιολογικ την επιδίωξη της αποκατάστασης της εµπιστοσυ νης των καταναλωτω ν και της αγοράς. 25. Τα βοοειδη µε ΣΕΒ σφάζονται πριν απ την εµφάνιση των συµπτωµάτων, γεγον ς που περιορίζει εξαιρετικά τον αριθµ των εξακριβωµε νων κρουσµάτων. Ωστ σο, το πρ γραµµα θεωρη θηκε µε τρο παρε µβασης για τη σταθεροποίηση της γεωργικη ς αγοράς. Η Επιτροπη συµφω νησε να συγχρηµατοδοτη σει την πτυχη των αποζηµιω σεων αυτου του µε τρου µε ισχυ απ τις 29 Απριλίου 1996 και δαπάνησε 513 εκατοµµυ ρια Ecu ε ως το τε λος του Απ τη σκοπιά της Κοιν τητας, πρ κειται για σηµαντικη επιβάρυνση του πρου πολογισµου, η οποία µάλιστα θα συνεχισθεί. Το Ηνωµε νο Βασίλειο αναγνωρίζει τι µε χρι τον Αυ γουστο 1996 δεν εφάρµοσε ορθά την απαγ ρευση των ζωοτροφω ν απ µηρυκαστικά, η οποία επιβλη θηκε τον Ιου λιο 1988 ( 17 ). Η αδυναµία αυτη παρε τεινε την περίοδο κατά την οποία ενδε χεται να υπάρχουν στην αγε λη ζω α µολυσµε να µε ΣΕΒ (τα οποία δεν ε χουν ακ µα παρουσιάσει συµπτω µατα της ασθε νειας). Οι βρετανικε ς αρχε ς υπολογίζουν τι υπάρχουν περίπου 5,5 εκατοµµυ ρια αγελάδες που γεννη θηκαν πριν απ την 1η Αυγου στου 1996 και δεν ε χουν ακ µα ενταχθεί στο πρ γραµµα. Βάσει του σηµερινου υ ψους της χρηµατοδ τησης, ενδεχ µενη επεξεργασία του συν λου των ζω ων αυτω ν στο πλαίσιο του προγράµ- µατος θα ση µαινε για τον κοινοτικ πρου πολογισµ πρ σθετη δαπάνη υ ψους 1,6 δισεκατοµµυ ρια Ecu. 26. υνάµει του κανονισµου (ΕΚ) αριθ. 716/96 της Επιτροπη ς, της 19ης Απριλίου 1996, η αρµ δια αρχη του Ηνωµε νου Βασιλείου µπορεί να αγοράζει βοοειδη ηλικίας άνω των τριάντα µηνω ν, τα οποία βρίσκονταν σε γεωργικη εκµετάλλευση για τουλάχιστον τρείς µη νες (δυνάµει του κανονισµου (ΕΚ) αριθ. 2149/96 της 8ης Νοεµβρίου 1996, απ τις 25 Νοεµβρίου 1996 η περίοδος αυτη αυξη θηκε στους ε ξι µη νες) και δεν παρουσιάζουν συµπτω µατα της ΣΕΒ. Το Ηνωµε νο Βασίλειο οφείλει να πληρω σει τον παραγωγ βάσει του βάρους του ζω ου, ενω η Κοιν τητα καταβάλλει στο Ηνωµε νο Βασίλειο ε να σταθερ ποσ ανά ( 16 ) The Beef (Emergency Control) Order ( 17 ) BSE in Great Britain: A Progress Report, εκε µβριος ζω ο βάσει των στοιχείων που αποδεικνυ ουν την καταστροφη του. Το ποσ αυτ ορίσθηκε αρχικά βάσει «της πλε ον πρ σφατης τιµη ς για σφάγια αγελάδων στην αγορά του Ηνωµε νου Βασιλείου» του 1 Ecu ανά χιλι γραµµο για µια αγελάδα υποθετικου βάρους 560 χιλιογράµµων. Η κοινοτικη χρηµατοδ τηση ορίστηκε στο 70 % αυτη ς της τιµη ς, δηλαδη σε 392 Ecu, και µειω θηκε δυ ο φορε ς ακολουθω - ντας την εξε λιξη των τιµω ν της αγοράς. σον αφορά τους ταυ ρους, τους ευνουχισµε νους µ σχους και τις δαµαλίδες, τον Αυ γουστο του 1996 πραγµατοποιη θηκαν προσαρµογε ς των συντελεστω ν µετατροπη ς απ βάρος ζω ντος ζω ου σε βάρος θανατωθε ντος ζω ου απ 2:1 σε 1,7:1. Ένα χρ νο αργ τερα καθιερω θηκαν διαφοροποιηµε νες τιµε ς ενισχυ σεων. 27. Η εφαρµογη του OTMS συνάντησε πλη θος δυσκολιω ν λ γω του µεγάλου αριθµου βοοειδω ν που αφορά και των πολυ πλοκων διαδικασιω ν που υιοθε τησαν οι αρχε ς του ΗΒ. Τα βοοειδη µπορου ν να προσάγονται µε σω περίπου 200 αγορω ν ζω ντων ζω ων η απευθείας σε περίπου 60 σφαγεία. Οι παραγωγοί δεν ε χουν υποχρε ωση να προσάγουν τις ηλικιωµε νες αγελάδες για σφαγη, αλλά δεν δικαιου νται να τις πωλη σουν. Η πλειον τητα των ζω ων που προσάχθηκαν στο πλαίσιο του προγράµµατος η ταν αγελάδες που προορίζονταν για σφαγη. Απ την αρχη συσσωρευ τηκαν ζω α (µεταξυ της 20η ς Μαρτίου 1996 και της ε ναρξης του προγράµµατος τα εν λ γω ζω α δεν υποβάλλονταν σε επεξεργασία), η εκκαθάριση των οποίων δεν στάθηκε δυνατη µε χρι το εκε µβριο του Η δυναµικ τητα των µονάδων επεξεργασίας δεν αρκου σε για να απορροφη σει την ποσ τητα που προερχ ταν απ τα σφαγεία, µε αποτε λεσµα σφάγια να σταλου ν σε ψυκτικου ς θαλάµους απ που µεταφε ρθηκαν αργ τερα για να υποβληθου ν σε επεξεργασία µε χρι το τε λος του Η εξαιρετικά περιορισµε νη δυναµικ τητα των αποτεφρωτη ρων είχε ως αποτε λεσµα να αποθηκευθου ν τεράστιες ποσ τητες κρεατοστεαλευ ρων και στε ατος ( και τ νοι αντίστοιχα τον Ιου νιο του 1998), των οποίων η εξουδετε ρωση θα διαρκε σει πολλά ε τη, εκτ ς αν επιτευχθεί αυ ξηση της δυναµικ τητας η /και το υλικ ενταφιασθεί η εξαχθεί (πρακτικη που ση µερα απαγορευ εται). 28. Το Συνε δριο και η Επιτροπη διαπίστωσαν τι, κατά τη διάρκεια των πρω των µηνω ν του προγράµµατος, οι ε λεγχοι δεν η ταν αποτελεσµατικοί. Σε διάφορα στάδια υπη ρχαν δυσκολίες σον αφορά τη συσχε τιση του προϊ ντος (βάρους) των σφαγείων/ψηκτικω ν εγκαταστάσεων µε αυτ των µονάδων επεξεργασίας και, κατά συνε πεια, µε το επεξεργασµε νο και αποθηκευµε νο υλικ. Τα µε τρα ασφαλείας στις εν λ γω αποθη κες υπη ρξαν εξαιρετικά ανεπαρκη. Το Συνε δριο συµπεραίνει τι ελάχιστες εγγυη σεις υπάρχουν τι λα τα ζω α που προσάχθηκαν στο πλαίσιο του OTMS αποτεφρω θηκαν η αποθηκευ τηκαν µε τη µορφη κρεατοστεαλευ ρων η στε ατος. 29. Στη συνε χεια πραγµατοποιη θηκαν πολλε ς βελτιω σεις των διαδικασιω ν ελε γχου, αλλά µε νουν ακ µα να ολοκληρωθου ν ορισµε νοι σηµαντικοί διασταυρωµε νοι ε λεγχοι. Οι αριθµοί των ενωτίων επιση µανσης των βοοειδω ν που εµπίπτουν στο OTMS και τα ατοµικά βάρη τους δεν καταχωρου νταν στην ηλεκτρονικη βάση δεδοµε νων µε χρι τις 4 Αυγου στου 1997, οπ τε είχαν η δη σφαχτεί 1,6 εκα-

9 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 383/9 τοµµυ ρια ζω α. Τα στοιχεία αυτά καταχωρου νται επί του παρ ντος, µως µε χρι τον Απρίλιο του 1998 το σχετικ ε ργο δεν είχε ολοκληρωθεί. Πραγµατοποιη θηκαν µερικοί διασταυρωµε νοι ε λεγχοι των στοιχείων των ενωτίων των ζω ων που ενε πιπταν στο πρ γραµµα OTMS και το «πρ γραµµα αποζηµιω σεων για την εµπορία βοείου κρε ατος» (Beef Marketing Payment Scheme, BMPS). Κατά τον ε λεγχο αυτ διαπιστω θηκαν περίπου περιπτω σεις καταχω ρισης του ίδιου ενωτίου και στα δυ ο προγράµµατα η διπλη ς εµφάνιση ς του στο ίδιο πρ γραµµα. Χρειάζονται περαιτε ρω διασταυρωµε νοι ε λεγχοι για τον εντοπισµ ενδεχ µενων διπλω ν πληρωµω ν στο πλαίσιο τ σο του OTMS σο και άλλων προγραµµάτων, πως είναι η επιλεκτικη σφαγη, καθω ς και για την τεκµηρίωση των αιτη σεων για κοινοτικη χρηµατοδ τηση. 30. υνάµει του κανονισµου (ΕΚ) αριθ. 716/96 της Επιτροπη ς, το Ηνωµε νο Βασίλειο είχε δικαίωµα να ζητη σει κοινοτικη ενίσχυση µ νο για ζω α που καταστρε φονται (αποτεφρω νονται). Ο κανονισµ ς αυτ ς τροποποιη θηκε ( 18 ) απ τις 26 Σεπτεµβρίου 1996, ε τσι ω στε να προβλε πεται προκαταβολη του 80 % βάσει του αριθµου των σφαγίων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Η µη καταχω - ριση εξαρχη ς ουσιαστικη ς σηµασίας στοιχείων στην ηλεκτρονικη βάση δεδοµε νων σηµαίνει τι οι αιτη σεις που υποβλη θηκαν απ τις αρχε ς του Ηνωµε νου Βασιλείου η ταν ανακριβείς ως προς τον αριθµ χι µ νο των σφαγίων που υποβλη θηκαν σε επεξεργασία, αλλά και αυτω ν που καταστράφηκαν (προσβεβληµε να ζω α που αποτεφρω θηκαν αµε σως). 31. Καθιερω θηκε ε να συ στηµα παρτίδων, στο πλαίσιο του οποίου το συ νολο των 2 εκατοµµυρίων ζω ων, τα οποία εσφάγησαν πριν απ τις 4 Ιανουαρίου 1998, θεωρου νται ως «παρτίδα 1», ενω στη συνε χεια εφαρµ ζονται ε λεγχοι κατά εβδοµαδιαίες παρτίδες. Για την παρτίδα 1, η ποσ τητα αποθηκευµε νων MBM θα διαιρεθεί διά του συνολικου αριθµου των θανατωθε ντων ζω ων και η ποσ τητα που θα προκυ ψει θα χρησιµοποιηθεί, κατά την καυ ση των MBM, για τον υπολογισµ του αριθµου των ζω ων που καταστράφηκαν. Αυτ θα αποτελε σει τη βάση της αίτησης καταβολη ς του τελευταίου 20 % το οποίο, για το τε λος 1997, αντιστοιχεί περίπου σε 100 εκατοµµυ ρια Ecu. Ο υπολογισµ ς αυτ ς θα είναι και αυτ ς ανακριβη ς, στο βαθµ που τα MBM περιλαµβάνουν και υλικ που δεν καλυ πτεται απ το σχετικ καθεστω ς, πως είναι τα συγκεκριµε να υλικά κινδυ νου που προε ρχονται απ πρ βατα, τα σφάγια που εµπίπτουν στο πρ γραµµα σφαγη ς και τα βοοειδη που απορρίφθηκαν απ το OTMS. Συνεπω ς, δεν είναι δυνατη η πλη ρης επαλη θευση των πληρωµω ν των σχετικω ν µε την πρω τη αυτη παρτίδα. 32. εδοµε νου τι δεν εφαρµ σθηκαν εξαρχη ς συστη µατα κατάλληλα τα οποία να εξασφαλίζουν την ορθη παρακολου θηση της πορείας του ελε γχου, η Επιτροπη γνωστοποίησε στο Ηνωµε νο Βασίλειο τι διατηρεί τις επιφυλάξεις της σον αφορά τη χρηµατοδ τηση των πρω των ζω ων που εσφάγησαν στο πλαίσιο του OTMS. Η επιφυ λαξη αυτη αφορά περίπου 80 εκατοµµυ ρια Ecu τα οποία κατα- ( 18 ) Κανονισµ ς (ΕΚ) αριθ. 1846/96 της Επιτροπη ς της 25ης Σεπτεµβρίου 1996 (ΕΕ L 245 της , σ. 9). βλη θηκαν η δη στο Ηνωµε νο Βασίλειο στο πλαίσιο της σχετικη ς προκαταβολη ς. Βρετανικοί µ σχοι που εξη χθησαν πριν απ τις 20 Μαρτίου Ο κανονισµ ς (ΕΚ) αριθ. 717/96 της Επιτροπη ς, της 19ης Απριλίου 1996, προε βλεπε την αγορά και καταστροφη µ σχων εισαχθε ντων απ το Ηνωµε νο Βασίλειο, οι οποίοι, στις 20 Μαρτίου 1996, βρίσκονταν σε γεωργικη εκµετάλλευση στη Γαλλία, τις Κάτω Χω ρες και το Βε λγιο. Η τιµη αγοράς βασιζ ταν στην τιµη των µ σχων που επικρατου σε στην αγορά και χρηµατοδοτου νταν απ την Κοιν τητα κατά 70 %. Το µε τρο αυτ εφαρµ στηκε επειδη η πιθαν τητα εισ δου στην τροφικη αλυσίδα του ανθρω που η των ζω ων µ σχων που είχαν εισαχθεί πριν απ την απαγ ρευση εξαγωγη ς της 21ης Μαρτίου 1996 είχε οδηγη σει σε ε λλειψη εµπιστοσυ νης των καταναλωτω ν. Ηταν προαιρετικ για τα ενδιαφερ µενα κράτη µε λη. Η Γαλλία και οι Κάτω Χω ρες κατε στρεψαν περίπου και µ σχους αντιστοίχως. 34. Το Συνε δριο διαπίστωσε στη Γαλλία ανεπάρκεια των ελε γχων κατά τη µεταφορά των σφαγίων στις µονάδες επεξεργασίας (ασφράγιστα φορτηγά) και µη συστηµατικ χρωµατισµ τους. Επιπλε ον, αποδείξεις αποτε φρωσης υπάρχουν µ νο σε συλλογικη βάση: τα σφάγια αποτελου σαν απλω ς µε ρος του συνολικου υλικου που καταστρεφ ταν. Στις Κάτω Χω ρες, οι αρχε ς δεν η ταν σε θε ση να εξηγη σουν διαφορά 872 µ σχων µεταξυ των κτηνιατρικω ν µητρω ων και της βάσης δεδοµε νων αναγνω ρισης. 35. Το Βε λγιο αποφάσισε να µην εφαρµ σει αυτ το µε τρο. Οι µ σχοι, τους οποίους αφορου σε, εσφάγησαν και πωλη θηκαν για κατανάλωση µε σω των συνηθισµε νων εµπορικω ν κυκλωµάτων. εδοµε νου τι δεν υπη ρχαν περιορισµοί των εξαγωγω ν, το εν λ γω γεγον ς µείωσε την αποτελεσµατικ τητα του µε τρου. Επαναγορά βοείου κρε ατος που προηγουµε νως βρισκ ταν στην παρε µβαση 36. Ο κανονισµ ς (ΕΚ) αριθ. 1757/96 της Επιτροπη ς, της 10ης Σεπτεµβρίου 1996, προε βλεπε την επαναγορά και καταστροφη βοείου κρε ατος που είχε πωληθεί απ την παρε µβαση πριν απ τις 27 Μαρτίου 1996 και την καταστροφη παλαιω ν αποθεµάτων βοείου κρε ατος χωρίς κ κκαλα, τα οποία βρίσκονταν ακ µα στην παρε µβαση στο Ηνωµε νο Βασίλειο. Τα παλαιά αποθε µατα ε πρεπε να είχαν καταστραφεί ω ς τις 31 Μαρτίου 1997, αλλά λ γω ανεπαρκου ς δυναµικ τητας των µονάδων αποτε φρωσης η προθεσµία παρατάθηκε µε χρι τις 31 Οκτωβρίου Καταστράφηκαν τ νοι εναποµεινάντων αποθεµάτων παρε µβασης και πραγµατοποιη θηκαν διαγραφε ς υ ψους 4,1 εκατοµµυρίων λιρω ν στερλινω ν (5,4 εκατοµµυ ρια Ecu). Οι αιτη σεις επαναγοράς ε πρεπε να υποβληθου ν ε ως τις 18 Σεπτεµβρίου 1996 σε προαιρετικη βάση. Επαναγοράσθηκαν συνολικά 650 τ νοι κρε ατος ε ναντι 2,4 εκατοµµυρίων λιρω ν στερλινω ν (3,2 εκατοµµυ ρια Ecu, εκ των οποίων τα 2,4 εκατοµµυ ρια Ecu καταλογίστηκαν στον κοινοτικ πρου πολογισµ ).

10 C 383/10 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των Οι προθεσµίες που είχε ορίσει η Επιτροπη η ταν συ ντο- µες, καθω ς η πληρωµη για τα αναλαµβαν µενα προϊ ντα ε πρεπε να πραγµατοποιηθεί ε ως τις 15 Οκτωβρίου Ο περιορισµ ς αυτ ς δεν συµβιβαζ ταν µε το στ χο της επαναγοράς κρε ατος το οποίο ενδεχοµε νως να προερχ ταν απ ζω α ηλικίας άνω των τριάντα µηνω ν κατά το χρ νο σφαγη ς, µε σκοπ την αποµάκρυνση του απ την αγορά ( 19 ). Συ µφωνα µε την Επιτροπη, ο καθορισµ ς της προθεσµίας αυτη ς επηρεάστηκε απ την επιθυµία αποτροπη ς του κινδυ νου απάτης. Προγράµµατα σφαγη ς Σφαγε ς αγελω ν 38. Η Πορτογαλία, η Γαλλία και η Ιρλανδία ( 20 ) εφάρµοσαν προγράµµατα σφαγη ς ολ κληρων αγελω ν, τα οποία χρηµατοδοτη θηκαν απ την Κοιν τητα. Υιοθετη θηκε πολιτικη σφαγη ς και καταστροφη ς λων των ζω ων των αγελω ν, στις οποίες είχαν εµφανισθεί κρου σµατα ΣΕΒ. 39. Η σφαγη µιας ολ κληρης αγε λης δικαιολογείται επιστηµονικά, αν λα τα ζω α της αγε λης ενδε χεται να ε χουν εκτεθεί στην ίδια κτηνοτροφη µε το ζω ο που προσβλη θηκε απ ΣΕΒ. Η προσε γγιση αυτη στηρίχθηκε επίσης και σε λ γους άσχετους µε την εξάλειψη της ασθε νειας. Για παράδειγµα, ε νας στ χος που αναφε ρεται στο ιρλανδικ σχε διο για τον ε λεγχο και την εξάλειψη της ΣΕΒ είναι η ικανοποίηση των απαιτη σεων των αγορω ν τρίτων χωρω ν και η αποκατάσταση της εµπιστοσυ νης των καταναλωτω ν µε τη σφαγη των αγελω ν που εµφανίζεται η ΣΕΒ και µε την καταστροφη των ζω ων που ε χουν εισαχθεί απ το Ηνωµε νο Βασίλειο, ω στε η Ιρλανδία να αναγνωρισθεί το συντο- µ τερο δυνατ ως χω ρα απαλλαγµε νη απ τη ΣΕΒ. Ακ µα και αν µια µολυσµε νη µε ΣΕΒ αγελάδα βρίσκεται στη γεωργικη εκµετάλλευση µ λις µερικε ς εβδοµάδες και, επο- µε νως, είναι αδυ νατο να µολυ νθηκε εκεί, σφάζεται ολ κληρη η αγε λη. Σε µια περίπτωση, το εν λ γω µε τρο οδη γησε στη σφαγη 738 ζω ων, για τα οποία καταβλη θηκαν στον ιδιοκτη τη της αγε λης Ecu. 40. Οι κανονισµοί επιτρε πουν στην Πορτογαλία και τη Γαλλία (αλλά χι στην Ιρλανδία) να προβαίνουν σε συµπληρωµατικε ς πληρωµε ς. Στην περίπτωση της Πορτογαλίας, καταβάλλεται ενίσχυση για «απολεσθείσα παραγωγικη αξία», της οποίας το υ ψος υπερβαίνει κατά πολυ το ποσ που καταβάλλεται ως άµεση αποζηµίωση, ενω στη Γαλλία συµβαίνει το αντίθετο. Κατά συνε πεια, το ποσοστ της συνολικη ς αποζηµίωσης που καταβάλλεται στον παρα- ( 19 ) Μετά την ηµεροµηνία λη ξης της προθεσµίας για την υποβολη αιτη σεων, τρείς εµπορικε ς επιχειρη σεις αποτάθηκαν στον οργανισµ παρε µβασης του Ηνωµε νου Βασιλείου ζητω ντας του να επαναγοράσει κρε ας (26 τ νους). Ηταν γνωστ τι περαιτε ρω 450 τ νοι βρίσκονταν σε ελευ θερη κυκλοφορία αλλά το κρε ας αυτ δεν επαναγοράσθηκε στο πλαίσιο αυτου του κανονισµου. ( 20 ) Αντιστοίχως, κανονισµ ς (ΕΚ) αριθ. 1508/96 της Επιτροπη ς της 29ης Ιουλίου 1996 (ΕΕ L 189 της , σ. 86), κανονισµ ς (ΕΚ) αριθ. 164/97 της Επιτροπη ς της 30η ς Ιανουαρίου 1997 (ΕΕ L 29 της , σ. 1) και κανονισµ ς (ΕΚ) αριθ. 1112/97 της Επιτροπη ς της 18ης Ιουνίου 1997 (ΕΕ L 162 της , σ. 17). γωγ απ τον πρου πολογισµ της Κοιν τητας κυµαίνεται σηµαντικά: απ 27 % στην περίπτωση της Πορτογαλίας ε ως 70 % στην περίπτωση της Ιρλανδίας (βλε πε πίνακα 4). Γερµανία 41. Στις περιπτω σεις των πε ντε κρουσµάτων ΣΕΒ που αναφε ρθηκαν στη Γερµανία µε χρι τον Ιανουάριο του 1997, πραγµατοποιη θηκε σφαγη ολ κληρης της αγε λης και οι παραγωγοί αποζηµιω θηκαν απ εθνικά κονδυ λια. λα τα κρου σµατα ΣΕΒ η ταν ζω α προερχ µενα απ το Ηνωµε νο Βασίλειο. Μετά το κρου σµα του Ιανουαρίου, αποφασίσθηκε η σφαγη λων των βοοειδω ν που είχαν εισαχθεί απ το Ηνωµε νο Βασίλειο και την Ελβετία, ω στε να εκλείψει ο κίνδυνος µη πως τα ζω α αυτά εκδηλω σουν την ασθε νεια. 42. υνάµει του κανονισµου (ΕΚ) αριθ. 299/97 της Επιτροπη ς( 21 ), η Κοιν τητα συγχρηµατοδοτεί το 70 % της καταβαλλ µενης αποζηµίωσης, µε χρι ανω τατου ορίου 735 Ecu ανά ζω ο. Ο κανονισµ ς καλυ πτει βοοειδη που γεννη θηκαν στο Ηνωµε νο Βασίλειο η την Ελβετία η που είναι απευθείας απ γονοι των ζω ων αυτω ν µε χρι ζω α κατ ανω τατο ριο. Ωστ σο, απ το Μάρτιο του 1997, οι απευθείας απ γονοι υποβάλλονται απλω ς σε επιτη ρηση και ε τσι ο αριθµ ς των ζω ων προς σφαγη µειω θηκε σε Περισσ τερα απ απ τα ζω α αυτά αποτε λεσαν αντικείµενο δικαστικη ς προσφυγη ς εκ µε ρους των παραγωγω ν και κατά της εντολη ς σφαγη ς. Οι εν λ γω προσφυγε ς βασίζονται στο επιχείρηµα απουσίας αποδείξεων τι η ΣΕΒ είναι µεταδοτικη ασθε νεια. 43. Η Επιτροπη αιτιολ γησε τον ανωτε ρω κανονισµ παραπε µποντας στο άρθρο 23 του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 της Επιτροπη ς, συ µφωνα µε το οποίο «προκει- µε νου να ληφθου ν υπ ψη οι περιορισµοί της ελευθε ρας κυκλοφορίας που θα επε φερε η εφαρµογη µε τρων προοριζοµε νων για την καταπολε µηση της διαδ σεως των ασθενειω ν στα ζω α, είναι δυνατ ν να ληφθου ν ε κτακτα µε τρα στηρίξεως της αγοράς». Πρε πει να σηµειωθεί σχετικά τι: α) οι «περιορισµοί της ελευθε ρας κυκλοφορίας» για τα βοοειδη που εισάγονται απ το Ηνωµε νο Βασίλειο ( 22 ) επιβλη θηκαν το Μάρτιο του 1996, πολυ ν καιρ µετά την εισαγωγη των εξεταζ µενων βοοειδω ν, τα οποία συνεπω ς δεν υπ κεινταν σε περιορισµου ς αυτου του είδους β) παρ µοιοι «περιορισµοί της ελευθε ρας κυκλοφορίας» δεν επιβλη θηκαν στα βοοειδη που εισάγονται στην ΕΕ απ την Ελβετία. 44. Στο πλαίσιο αυτ, οι αντισταθµιστικε ς πληρωµε ς που καταβάλλονται για τη σφαγη ζω ων, για τα οποία δεν ισχυ ουν κοινοτικοί περιορισµοί της ελευ θερης κυκλοφορίας, δεν µπορου ν να θεωρηθου ν µε τρο στη ριξης της αγο- ( 21 ) Κανονισµ ς (ΕΚ) αριθ. 299/97 της Επιτροπη ς, της 19ης Φεβρουαρίου 1997, για τη θε σπιση ε κτακτων µε τρων στη ριξης της αγοράς βοείου κρε ατος στη Γερµανία (ΕΕ L 50 της , σ. 16). ( 22 ) Βλε πε την πρω τη αιτιολογικη σκε ψη του κανονισµου (ΕΚ) αριθ. 299/97 της Επιτροπη ς.

11 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 383/11 ράς. Οι δαπάνες που πραγµατοποιου νται δυνάµει του κανονισµου (ΕΚ) αριθ. 299/97 της Επιτροπη ς (3,2 εκατοµµυ ρια Ecu) στερου νται ε γκυρης νοµικη ς βάσης. Η επιλεκτικη σφαγη στο ΗΒ 45. Η απ φαση 96/385/ΕΚ της Επιτροπη ς, της 24ης Ιουνίου 1996, ενε κρινε το σχε διο του Ηνωµε νου Βασιλείου για εξαφάνιση της ασθε νειας και ο κανονισµ ς (ΕΚ) αριθ. 1484/96 της Επιτροπη ς, της 26ης Ιουλίου 1996, επε τρεψε στο Ηνωµε νο Βασίλειο να καταβάλει αποζηµιω σεις για ζω α που σφάζονται στο πλαίσιο της επιλεκτικη ς σφαγη ς, την οποία προβλε πει το πρ γραµµα. Στο αρχικ πρ γραµ- µα προβλεπ ταν επιλεκτικη υποχρεωτικη σφαγη ζω ων η / και αγελω ν που ανη καν σε γενιε ς, οι οποίες είχαν γεννηθεί τα ε τη 1990/91, 1991/92 και 1992/93 και για τις οποίες θεωρη θηκε ιδιαίτερα πιθαν ν να είχαν καταναλω σει µολυσµε να MBM το εν λ γω σχε διο τροποποιη θηκε ω στε να περιληφθεί η γενιά σε προαιρετικη βάση. Περισσ τερο απ το 60 % των ζω ων που αναγνωρίστηκαν µε χρι το Μάρτιο του 1998 είχαν γεννηθεί τη χρονιά της προαιρετικά καλυπτ µενης γενιάς. Τα ζω α, για να είναι επιλε ξιµα, πρε πει να βρίσκονταν στη γεωργικη εκµετάλλευση την 1η Αυγου στου Η αποζηµίωση των κατ χων των εκµεταλλευ σεων βασίζεται στην αντικειµενικη αγοραία αξία κάθε σχετικου ζω ου και χρηµατοδοτείται απ την Κοιν τητα κατά 70 %. Επίσης επιτράπηκε στο Ηνωµε νο Βασίλειο να προβεί σε πρ σθετες πληρωµε ς απ εθνικά κονδυ λια. 47. Το άρθρο 2 της απ φασης 96/385/ΕΚ επε βαλε στο Ηνωµε νο Βασίλειο την υποχρε ωση να θε σει σε ισχυ, το αργ τερο µε χρι την 1η Αυγου στου 1996, τις νοµοθετικε ς, κανονιστικε ς και διοικητικε ς διατάξεις που απαιτου νται για την εφαρµογη του σχεδίου. Προτάσεις για επιλεκτικη σφαγη διατυπω θηκαν για πρω τη φορά το Μάιο του 1996 και βασίζονταν αποκλειστικά στην υπ θεση τι η ασθε νεια µεταδίδεται απ τις ζωοτροφε ς. Η ε ναρξη της σφαγη ς αναµεν ταν το Σεπτε µβριο η τον Οκτω βριο του 1996, αλλά την 1η Αυγου στου 1996 η SEAC συνε στησε στην κυβε ρνηση να εξετάσει τις συνε πειες των πορισµάτων µιας ε ρευνας σχετικά µε τη µετάδοση της ΣΕΒ απ τη µητε ρα, µε αποτε λεσµα να ανασταλεί η εφαρµογη του σχεδίου σφαγη ς. 48. Αναλυτικά στοιχεία της ε ρευνας δηµοσιευ θηκαν στις 29 Αυγου στου ( 23 ). Συ µφωνα µε αυτη ν, η επιδηµία πρ κειται ουσιαστικά να εξαφανιστεί γυ ρω στο 2001, ανεξάρτητα απ οποιαδη ποτε περαιτε ρω µε τρα. Πάντως, το Ηνωµε νο Βασίλειο δεσµευ ταν απ το πλαίσιο, στο οποίο είχε συµφωνη σει το Ευρωπαϊκ Συµβου λιο στις 21 Ιουνίου 1996 ( 8 ) και βάσει του οποίου η ταν υποχρεωµε νο να εφαρ- µ σει επιλεκτικη σφαγη ως πρου π θεση για την άρση της απαγ ρευσης των εξαγωγω ν. Ωστ σο, δεν προχω ρησε στην υλοποίηση της παρά µ λις στις αρχε ς του ( 23 ) Anderson et al., «Transmission dynamics and epidemiology of BSE in British cattle», Nature, 29 Αυγου στου Οι γενιε ς επαναπροσδιορίστηκαν τον Ιου νιο του Με βάση το νε ο προσδιορισµ, ορισµε να ζω α που είχαν η δη σφαγεί δεν θα ενε πιπταν σε αυτ το πλαίσιο. Οι νε οι καν νες δεν εφαρµ στηκαν αναδροµικά, αλλά οι κάτοχοι εκµετάλλευσης για των οποίων τις αγε λες είχε σταλεί εκείνη την εποχη προσωρινη ειδοποίηση σφαγη ς, µπορου σαν να υποβάλουν αίτηση για επανεκτίµηση. ντως, περίπου 200 προε βησαν σε αυτη την ενε ργεια. Επίσης τροποποιη θηκαν οι παράµετροι εντοπισµου των γενεω ν και το εκε µβριο του 1997 εγκρίθηκε τροποποίηση του σχεδίου εξάλειψης. ( 24 ) Οι µεταβολε ς αυτε ς καθυστε ρησαν ακ µα περισσ τερο την ολοκλη ρωση του σχεδίου σφαγη ς. 50. Στη Μεγάλη Βρετανία ( 25 ), µε χρι τον Ιου νιο του 1998, είχαν σφαγεί ζω α, απ τα οποία οι στο πλαίσιο της επιλεκτικη ς σφαγη ς και οι πριν απ την εφαρµογη του σχεδίου αυτου. Άλλα ζω α δεν κατε στη δυνατ ν να εντοπιστου ν λ γω απουσίας συστη µατος πλη ρους εντοπισµου και λ γω ελλιπου ς τη ρησης των µητρω ων των γεωργικω ν εκµεταλλευ σεων ( 26 ). 51. Ο σκοπ ς του «σχεδίου επιλεκτικη ς σφαγη ς» (Selective Cull Scheme, SCS) είναι παρ µοιος µε αυτ ν του OTMS, στο βαθµ που επιδιω κει την πρ ληψη της εµφάνισης κρουσµάτων ΣΕΒ, αν και είνα περισσ τερο επιλεκτικ. Τα δυ ο προγράµµατα αλληλεπικαλυ πτονται, µε την ε ννοια τι πολλά ζω α που θα υπ κεινταν ενδεχοµε νως σε σφαγη ε χουν η δη σφαγεί στο πλαίσιο του OTMS ( τον Απρίλιο του 1998). εδοµε νου τι το µε σο επίπεδο της αντιστάθµισης που καταβάλλεται στον παραγωγ, στο πλαίσιο του SCS, είναι τρείς φορε ς υψηλ τερο απ,τι στο πλαίσιο του OTMS και τι η κοινοτικη συµµετοχη είναι αντίστοιχα κατά δυ ο και πλε ον φορε ς υψηλ τερη [790 Ecu ε ναντι 370 Ecu (βλε πε πίνακα 4)], υπολογίζεται τι η Κοιν τητα εξοικον µησε ε τσι ποσ 9 εκατοµµυρίων Ecu. Αντίστροφα, οι παραγωγοί που θεωρου ν τι θα ενταχθου ν στο SCS είναι απίθανο να παρουσιάσουν ζω α επιλε ξιµα στο πλαίσιο του OTMS. 52. Στην πράξη, η αποζηµίωση για αγελάδες οποιασδη ποτε ηλικίας βασίζεται στην τιµη αντικατάστασης νεαρω ν αγελάδων. Κατά καν να, οι αγελάδες που σφάζονται στο πλαίσιο του SCS είναι ηλικιωµε νες και η µε ση αγοραία αξία τους ανε ρχεται µ λις στο 50 % της ανωτε ρω τιµη ς. Οι αποζηµιω σεις υπη ρξαν σχετικά υψηλε ς (βλε πε πίνακα 4), κατά µε σο ρο Ecu ανά κεφαλη (και µε χρι Ecu για ε ναν καθαρ αιµο ταυ ρο). Ο αναγκαστικά προαιρετικ ς χαρακτη ρας της γενιάς 1989/90 και η ε λλειψη κατάλληλων µητρω ων µειω νουν την αποτελεσµατικ τητα του SCS. Αποζηµίωση για κρου σµατα ΣΕΒ 53. Η κοινοτικη νοµοθεσία επιβάλλει την καταστροφη των σφαγίων στην περίπτωση που πρ κειται για κρου σµα ΣΕΒ, ωστ σο η υποχρε ωση αυτη δεν ε χει τηρηθεί ανεξαιρε τως. ( 24 ) Απ φαση 97/870/ΕΚ της Επιτροπη ς. ( 25 ) Στη Β ρεια Ιρλανδία, το συ νολο των ζω ων που βρίσκονταν ακ µα εν ζωη εντοπίστηκαν µε σω του ηλεκτρονικου συστη µατος και εσφάγησαν. ( 26 ) BSE in GB June 1998, Progress report.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 274/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεµβρίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: Αρθρο 1

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: Αρθρο 1 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των L 229/3 ΣΥΜΦΩΝΙΑ αµοιβαίας αναγνω ρισης σχετικά µε την αξιολ γηση πιστ τητας, τα πιστοποιητικά και τη ση µανση πιστ τητας µεταξυ Ευρωπαϊκη ς Κοιν τητας

Διαβάστε περισσότερα

(Final)] Martin BANGEMANN

(Final)] Martin BANGEMANN L 77/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/11/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο των αρχ ν ορθ εργαστηριακ πρακτικ πω καθορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Αρθρο 1 ANZ), ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Αρθρο 1 ANZ), ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: L 229/62 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 17.8.98 ΣΥΜΦΩΝΙΑ αµοιβαίας αναγνω ρισης σχετικά µε την αξιολ γηση πιστ τητας µεταξυ της Ευρωπαϊκη ς Κοιν τητας και της Νέας Ζηλανδίας Η ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση

Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση Αγωγός Επικοινωνίας Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση 4ο Τεύχος 2012 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. Εξώφυλλο: Στιγμιότυπο από τον Τερματικό Σταθμό Φυσικού Αερίου Με μια ματιά Λεπτομε ρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΕΛΕΓΧΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΕΛΕΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΕΛΕΓΧΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΕΛΕΓΧΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÈÙÈÎ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÙË Úˆapple Î ÔÈÓfiÙËÙ

ÔÏÈÙÈÎ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÙË Úˆapple Î ÔÈÓfiÙËÙ ÔÏÈÙÈÎ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÙË Úˆapple Î ÔÈÓfiÙËÙ ÃÃà ÎıÂÛË Âapple ÙË appleôïèùèî ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ 2000 ÂÓÈÎ È ı ÓÛË ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ appleïëúôêôú  ÁÈ ÙËÓ Úˆapple Î ŒÓˆÛË apple Ú ÔÓÙ È applefi ÙÔ Internet Ì Ûˆ

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ.

της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 1998L0069 EL 28.12.1998 000.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B Ο ΗΓΙΑ 98/69/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Οκτωβρίου 1998

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες C 345. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Ελεγκτικό Συνέδριο. Ανακοίνωση αριθ.

Επίσημη Εφημερίδα. των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες C 345. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Ελεγκτικό Συνέδριο. Ανακοίνωση αριθ. GR Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ISSN 0250-815Χ C 345 38ο έτος 22 Δεκεμβρίου 1995 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Ανακοίνωση αριθ. Περιεχόμενα χ,λίδα Ι Ανακοινώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση σχετικά µε την κατάσταση του προβλήµατος των ναρκωτικών. στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσια έκθεση σχετικά µε την κατάσταση του προβλήµατος των ναρκωτικών. στην Ευρωπαϊκή Ένωση ISSN 1609-610X 2001 Ετήσια έκθεση σχετικά µε την κατάσταση του προβλήµατος των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ε.Κ.Π.Ν.Τ. EL Νοµικ σηµείωµα Η παρο σα δηµοσίευση αποτελεί ιδιοκτησία του Ευρωπαϊκο Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

L 277/17 Ο ΗΓΙΑ 98/76/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 1η Οκτωβρ ου 1998 για τροποπο ηση τη οδηγ α 96/26/ΕΚ, περ προσβ σεω στο επ γγελµα του οδικο µεταφορ α εµπορευµ των και επιβατ ν και αµοιβα α αναγνωρ σεω των διπλωµ

Διαβάστε περισσότερα

µιλ ς ΕΤΕπ κθεση δραστηρι τ των 2001

µιλ ς ΕΤΕπ κθεση δραστηρι τ των 2001 µιλος ΕΤΕπ Έκθεση δραστηριοτήτων 2001 Βασικά µεγέθη του Οµίλου ΕΤΕπ Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδ σεων (σε εκατοµ. ευρώ) ραστηρι τητα το 2001 Υπογραφείσες χρηµατοδοτικές συµβάσεις Ευρωπαϊκή Ένωση Χώρες υποψήφιες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR?

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? 1. H ανω νυµη εταιρει α µε την επωνυµι α «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Προ τυπος Βιοµηχανι α Τροφι µων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρευ ει στην Αταλα ντη Φθιω τιδας, στη θε ση

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÈÙÈÎ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÙË Úˆapple Î ŒÓˆÛË

ÔÏÈÙÈÎ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÙË Úˆapple Î ŒÓˆÛË ÔÏÈÙÈÎ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÙË Úˆapple Î ŒÓˆÛË ÃÃÃπIπË ŒÎıÂÛË Âapple ÙË appleôïèùèî ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ 2003 ÂÓÈÎ È ı ÓÛË ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÕÌÂÛË ÚÒappleË Â Ó È ÌÈ appleëúâû appleô Û ÔËı Ó Ú Ù apple ÓÙ ÛÂÈ ÛÙ ÂÚˆÙ Ì Ù Û ÁÈ ÙËÓ

Διαβάστε περισσότερα

"Ό τ πος είναι ελε θερος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικ μέτρο απαγορε ονται" Καθημερινή ενημέρωση στο www.evrytanika.gr

Ό τ πος είναι ελε θερος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικ μέτρο απαγορε ονται Καθημερινή ενημέρωση στο www.evrytanika.gr 1 o ΒΡΑ ΒΕΙΟ ΚΑ ΛΥ ΤΕ ΡΗΣ Ε Β Ο ΜΑ Ι ΑΙ ΑΣ Ε ΦΗ ΜΕ ΡΙ ΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛ ΛΑ Α Ευρυτανικά ΝΕΑ "Ό τ πος είναι ελε θερος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικ μέτρο απαγορε ονται" Άρ θρο 14, Παρ. 2 του Συ ντάγ μα

Διαβάστε περισσότερα

H EKΠAIΔEYΣH ΠPIN TO MAAΣTPIXT (1957-1992)

H EKΠAIΔEYΣH ΠPIN TO MAAΣTPIXT (1957-1992) H EKΠAIΔEYΣH ΠPIN TO MAAΣTPIXT (1957-1992) κοί αξιωματο χοι της περι δου κράτησαν μια επιφυλακτική, έως αρνητική, στάση απέναντι στη δημιουργία της Επιτροπής Παιδείας, την οποία θεώρησαν ως ασυγχώρητο

Διαβάστε περισσότερα

12. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/23 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (VLSI DESIGN) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Ελέγχου του Ρομποτικού Χεριού BarrettHand

Στρατηγικές Ελέγχου του Ρομποτικού Χεριού BarrettHand Α Π Θ Π Σ Τ Η Μ Μ Υ Δ Ε Στρατηγικές Ελέγχου του Ρομποτικού Χεριού BarrettHand Εκπόνηση Ια σων Σ Επιβλ. Καθηγήτρια Ζωη Δ Θεσσαλονι κη Μα ρτιος 2015 Στη μνήμη του πατέρα μου, Χρήστου, που δεν του δόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

49 Αφιέρωμα Ασφάλειες. 66 Νομοσχέδια & θέσεις ΚΕΕ. 79 Αφιέρωμα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

49 Αφιέρωμα Ασφάλειες. 66 Νομοσχέδια & θέσεις ΚΕΕ. 79 Αφιέρωμα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 2 ΤΕΥΧΟΣ 32 περιεχόμενα 03 Θέσεις Προέδρου ΚΕΕ 06 ράσεις ΚΕΕ 26 Άρθρα Προέδρων Επιμελητηρίων 30 ράσεις ΚΕΕ 49 Αφιέρωμα Ασφάλειες 66 Νομοσχέδια & θέσεις ΚΕΕ 32ο ΤΕΥΧΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ειώσεις Ευρωπαϊκού δικαιωμ άτων αναπτύσσει προνομ ιακές σχέσεις μ ε το δί Ευρωπαϊκής ένωσης.

ειώσεις Ευρωπαϊκού δικαιωμ άτων αναπτύσσει προνομ ιακές σχέσεις μ ε το δί Ευρωπαϊκής ένωσης. Σημ ειώσει Ευρωπαϊκού Κεφ. 1 Ευρωπαϊκό Δί καιο είναι το δίκαιο που θεσπί στηκε στα πλαίσια του Συμ βουλίου τη Ευρώπη και εντά σσεται στο κλασσικό διεθνέ δίκαιο. Γέννημ α αυτού του δικαίου εί ναι η ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Σημασιολογική ανάλυση πολυμεσικού

Σημασιολογική ανάλυση πολυμεσικού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ηλεκτρολο γου Μηχανικου & Μηχανικου

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2496 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3568/93548 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/Β

Διαβάστε περισσότερα