ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 4/98 (98/C 127/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 4/98 (98/C 127/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 C 127/1 Ι (Ανακοινω σεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 4/98 σχετικά µε την εισαγωγη στην Κοιν τητα µε µειωµε νο συντελεστη εισφοράς και µε τη διάθεση γαλακτοκοµικω ν προϊ ντων Νε ας Ζηλανδίας και τυριου Ελβετίας συνοδευ µενη απ τις απαντη σεις της Επιτροπη ς (υποβαλλ µενη δυνάµει του άρθρου 188Γ, παράγραφος 4, δευ τερο εδάφιο της συνθη κης ΕΚ) (98/C 127/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σηµεία Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά Ετη σιες ποσοστω σεις και οικονοµικη επίπτωση Προε λευση των ποσοστω σεων ΝΖ και των µειωµε νων συντελεστω ν εισφοράς για το βου τυρο Εµπορικά βασικά στοιχεία Εισαγωγε ς τυποποιηµε νων κεφαλιω ν τυριου Cheddar ΝΖ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ροι επιλεξιµ τητας για την ποσ στωση βουτυ ρου ΝΖ Πιστοποίηση βουτυ ρου στο πλαίσιο της ποσ στωσης Πιστοποιητικά εισαγωγη ς Περιορισµοί σχετικά µε την εµπορία Περιορισµοί σχετικά µε τη χρη ση εντ ς της ΕΚ ροι επιλεξιµ τητας για τις ποσοστω σεις τυριου ιατάξεις ελε γχου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Γενικά Εβδοµαδιαίες διασαφη σεις εισαγωγω ν βουτυ ρου Έλεγχος ποσοτικω ν ορίων Ακρίβεια των δηλω σεων βάρους

2 C 127/ Σηµεία Σελίδα Εκτελωνισµ ς για θε ση σε ελευ θερη κυκλοφορία απ τελωνειακε ς αποθη κες Τη ρηση των διατάξεων σχετικά µε την ανω τατη περιεκτικ τητα σε λιπαρε ς ουσίες Τη ρηση του κριτηρίου της ελάχιστης ηλικίας Τη ρηση του κριτηρίου της κατευθείαν παρασκευη ς ιάθεση Τυρί για µεταποίηση Προϊ ντα επιλε ξιµα για ειδικ προορισµ Επιλεξιµ τητα για επιστροφε ς κατά την εξαγωγη µεταποιηµε νου τυριου που περιε χει τυρί απ τρίτες χω ρες ΕΛΒΕΤΙΚΟ EMMENTAL ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Απαντη σεις της Επιτροπη ς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά 1.1. Η ε κθεση αυτη εξετάζει την εισαγωγη και τη διάθεση των γαλακτοκοµικω ν προϊ ντων απ τη Νε α Ζηλανδία (ΝΖ), τα οποία ειση χθηκαν µεταξυ 1990 και 1996 µε µειω- µε νους συντελεστε ς εισφοράς ( 1 ) που ε χουν εγκριθεί απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1600/95 της Επιτροπη ς( 2 ) και απ την προηγου µενη νοµοθεσία. Στ χοι του ελε γχου η ταν να εξεταστεί κατά π σο ε χουν τηρηθεί οι ροι επιλεξιµ τητας για µειωµε νους συντελεστε ς εισφοράς που καθορίζονται απ την προαναφερθείσα νοµοθεσία, καθω ς και οι καν νες σχετικά µε τη διάθεση, οι οποίοι περιλαµβάνονται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3290/94 του Συµβουλίου ( 3 ). Στην ε κθεση περιλαµβάνεται επίσης ε να κεφάλαιο σχετικά µε τις εισαγωγε ς ελβετικου τυριου, τυ που Emmental, µε µειωµε νους συντελεστε ς εισφοράς που καλυ πτονται απ παρ µοια νοµοθεσία. Ετη σιες ποσοστω σεις και οικονοµικη επίπτωση τερα απ τους µειωµε νους συντελεστε ς εισφοράς που εφαρµ ζονται στις εν λ γω εισαγωγε ς. Αν δεν τηρου νται οι ροι επιλεξιµ τητας για τη µειωµε νη εισφορά, τ τε εφαρ- µ ζεται η πλη ρης εισφορά. Αν τα προϊ ντα επανεξαχθου ν, το ποσοστ επιστροφη ς περιορίζεται στην εισφορά που εισπράττεται κατά την εισαγωγη, εφ σον το κανονικ ποσοστ επιστροφη ς είναι πολυ υψηλ τερο. Συνεπω ς, διακυβευ ονται σηµαντικά ποσά αν δεν τηρου νται οι ροι εισαγωγη ς η διάθεσης. Για παράδειγµα, το 1996 ο µειωµε νος συντελεστη ς εισφοράς για το βου τυρο η ταν 868,8 ECU ανά τ νο, ενω ο πλη ρης συντελεστη ς εισφοράς η ταν ECU ανά τ νο ( 4 ) και το πλη ρες ποσοστ επιστροφη ς κατά την εξαγωγη για το αντίστοιχο κοινοτικ βου τυρο η ταν ECU ανά τ νο. Επί της ετη σιας ποσ στωσης των τ νων για εκείνο το ε τος, η διαφορά µεταξυ του πλη ρους και του µειωµε νου συντελεστη εισφοράς ανε ρχεται σε 146,8 εκατ. ECU περίπου και µεταξυ της µειωµε νης εισφοράς και των επιστροφω ν κατά την εξαγωγη η διαφορά είναι 53 εκατ. ECU. Στους πίνακες 1 ε ως 3 συνοψίζονται τα ετη σια µεγε θη και οι τιµε ς. Τα στοιχεία αυτά ε χουν επιλεγεί για τον ε λεγχο δι τι, πως αναφε ρθηκε παραπάνω, τα διακυβευ µενα ποσά η ταν σηµαντικά Τ σο οι πλη ρεις συντελεστε ς εισφοράς σο και τα ποσοστά επιστροφω ν κατά την εξαγωγη είναι πολυ υψηλ - ( 1 ) Ο ρος «εισφορά» αντικαταστάθηκε απ τον ρο «δασµ» συ µφωνα µε τον κανονισµ 1600/95, στην παρου σα µως ε κθεση χρησιµοποιείται ο ρος «εισφορά». ( 2 ) ΕΕ L 151 της , σ. 12. ( 3 ) ΕΕ L 349 της , σ ( 4 ) Απ 1ης Ιουλίου µε χρι 30 Ιουνίου 1996, απ 1ης Ιουλίου 1996 µε χρι 31 εκεµβρίου 1996, ο συντελεστη ς η ταν ECU/ τ νο.

3 C 127/3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Ποσ τητες ποσ στωσης βουτυ ρου ΝΖ, συντελεστε ς εισφοράς και επιστροφη ς, διακυβευ µενα ποσά Ηµερολογιακ ε τος εκτ ς διαφορετικη ς ε νδειξης Ποσ τητα ποσ στωσης (Τ νοι) Μειωµε νη εισφορά (ECU/Τ νο) Πλη ρης εισφορά (ECU/Τ νο)) ιακυβευ µενα ποσά (εκατ. ECU) Επιστροφη κατά την εξαγωγη κοινοτικου βουτυ ρου (ECU/Τ νο) ιακυβευ µενα ποσά (εκατ. ECU) (α) (β) (γ) (δ) (β) ((δ)-(γ)) (ε) (β) ((ε)-(γ)) , ,5 139, ,5 74, , ,2 122, ,5 67, , ,9 107, ,0 66, , ,1 102, ,0 67, , ,0 100, ,0 63, (µε χρι 30.6) , ,4 49, ,0 31,5 1995/ , ,0 146, ,0 53,0 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Cheddar ΝΖ για άµεση κατανάλωση Έτος Ποσ τητα ποσ στωσης (Τ νοι) Μειωµε νη εισφορά (ECU/Τ νο) Πλη ρης εισφορά (ECU/Τ νο) ιακυβευ µενα ποσά (εκατ. ECU) Επιστροφη κατά την εξαγωγη εφαρµοζ µενη στο Cheddar κοινοτικη ς καταγωγη ς µ νο (ECU/Τ νο) ιακυβευ µενα ποσά (εκατ. ECU) (α) (β) (γ) (δ) (β) ((δ)-(γ)) (ε) (β) ((ε)-(γ)) , ,6 12, ,8 8, , ,9 13, ,8 8, , ,7 13, ,8 8, , ,4 13, ,0 7, , ,5 12, ,6 7, , ,8 15, ,8 7,8 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Emmental, Gruyere και Sbrinz Ελβετίας Έτος Εισαχθείσα ποσ τητα (Τ νοι) Μειωµε νη εισφορά (ECU/Τ νο) Πλη ρης εισφορά (ECU/Τ νο) ιακυβευ µενα ποσά (εκατ. ECU) Επιστροφη κατά την εξαγωγη εφαρµοζ µενη σε τυρί κοινοτικη ς καταγωγη ς µ νο (ECU/Τ νο) ιακυβευ µενα ποσά (εκατ. ECU) (α) (β) (γ) (δ) (β) ((δ)-(γ)) (ε) (β) ((ε)-(γ)) , ,6 51, ,4 42, , ,7 57, ,4 50, , ,0 63, ,4 58, , ,0 55, ,0 47, , ,3 42, ,1 40, , ,2 59, ,1 43,2

4 C 127/ Προε λευση των ποσοστω σεων Νε ας Ζηλανδίας και των µειωµε νων συντελεστω ν εισφοράς για το βου τυρο 1.3 Πριν απ την προσχω ρηση του Ηνωµε νου Βασιλείου (ΗΒ) στην ΕΟΚ το 1973, η παραδοσιακη αγορά για το βου τυρο της Νε ας Ζηλανδίας (ΝΖ) η ταν το ΗΒ. Για να ε χει τη δυνατ τητα η Νε α Ζηλανδία να διατηρη σει την πρ σβαση στην αγορά αυτη και να διαφοροποιη σει την οικονοµία της, το Πρωτ κολλο αριθ. 18 της πράξης προσχω ρησης της ανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωµε νου Βασιλείου καθιε ρωσε, αρχικά για µια πενταετη περίοδο, ποσοστω σεις για την εισαγωγη βουτυ ρου και τυριου απ τη Νε α Ζηλανδία. Οι εισαγωγε ς στο πλαίσιο των ποσοστω σεων αυτω ν υπ κεινταν στην εφαρµογη ειδικω ν εισφορω ν. Συ µφωνα µε το Πρωτ κολλο αριθ. 18, οι εισφορε ς αυτε ς είχαν καθοριστεί σε ε να επίπεδο τε τοιο που να µπορου ν να διατίθενται πραγµατικά οι ποσ τητες βουτυ ρου και τυριου χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η διάθεση κοινοτικου βουτυ ρου και τυριου. Εντου τοις, αν συγκριθου ν µε τους συντελεστε ς που εφαρµ στηκαν στις εισαγωγε ς βουτυ ρου και τυριου µη κοινοτικη ς προε λευσης, οι ειδικε ς εισφορε ς που εφαρµ στηκαν στο βου τυρο και στο τυρί Νε ας Ζηλανδίας καθορίστηκαν σε επίπεδα χαµηλ τερα, αποτελω ντας στην πραγµατικ τητα µειωµε νους συντελεστε ς εισφοράς. Οι συντελεστε ς αυτοί στη συνε χεια της ε κθεσης αυτη ς ονοµάζονται µειωµε νοι συντελεστε ς εισφοράς Απ το 1978 ε ως τις 30 Ιουνίου 1995, οι εισαγωγε ς βουτυ ρου Νε ας Ζηλανδίας συνεχίστηκαν στο πλαίσιο του Πρωτοκ λλου αριθ. 18. Απ την 1η Ιουλίου 1995 οι δασµολογικε ς ποσοστω σεις για το γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊ ντα καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Συµφωνίας για τη γεωργία που είχε συναφθεί κατά τις πολυµερείς εµπορικε ς διαπραγµατευ σεις του Γυ ρου της Ουρουγουάης εντασσ µενες στο πλαίσιο της Γενικη ς Συµφωνίας ασµω ν και Εµπορίου/ Παγκ σµιου Οργανισµου Εµπορίου (GATT/ΠΟΕ. Η δασµολογικη ποσ στωση για το βου τυρο ΝΖ, που αποτελου σε µε ρος της Συµφωνίας αυτη ς, ενσωµατω θηκε στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1600/95 της Επιτροπη ς και οι επιλε ξιµες ποσ τητες για την ποσ στωση κατά την εισαγωγη αυξη θηκαν απ τ νους σε τ νους τον χρ νο. Το βου τυρο που εξάγει η ΝΖ στην ΕΕ εξακολουθεί να αντιπροσωπευ ει το 32 % περίπου της συνολικη ς παραγωγη ς βουτυ ρου της ΝΖ. Εµπορικά βασικά στοιχεία 1.5. Κατά το µεγαλυ τερο µε ρος, το βου τυρο εισάγεται στο πλαίσιο των ποσοστω σεων για τη ΝΖ απ θυγατρικε ς εταιρείες του Οργανισµου Γαλακτοκοµικω ν Προϊ ντων Νε ας Ζηλανδίας [New Zealand Dairy Board (NZDB)] στην ΕΕ, η οποία αγοράζει το βου τυρο απ τον NZDB. Ο NZDB ανη κει εξ ολοκλη ρου στους γαλακτοπαραγωγου ς της Νε ας Ζηλανδίας. Εισαγωγε ς τυποποιηµε νων κεφαλιω ν τυριου Cheddar Νε ας Ζηλανδίας 1.6. Εκτ ς απ το βου τυρο ΝΖ, οι διατάξεις του Πρωτοκ λλου αριθ. 18 και µεταγενε στερα οι συµφωνίες GATT/ΠΟΕ καθ ρισαν επίσης ποσοστω σεις για την εισαγωγη τυποποιη- µε νων κεφαλιω ν τυριου Cheddar. Το Πρωτ κολλο αριθ. 18 επε τρεπε τις ποσοστω σεις και τους µειωµε νους συντελεστε ς εισφοράς απ το 1973 ε ως το Το 1978 και το 1979 δεν υπη ρχε καµία ποσ στωση για τη Νε α Ζηλανδία. Απ το 1980 ε ως τις 30 Ιουνίου 1995, οι εισαγωγε ς καλυ πτονταν απ τη δασµολογικη ποσ στωση GATT που αναφε ρεται αναλυτικά στην Απ φαση 80/271/ΕΟΚ του Συµβουλίου ( 5 ) ( 5 ) ΕΕ L 71 της , σ. 1. και απ τη µεταγενε στερη νοµοθεσία. Απ την 1η Ιουλίου 1995, η ποσ στωση συµπεριλη φθηκε στο παράρτηµα I του κανονισµου (ΕΚ) αριθ. 1600/95. Η ετη σια ποσ στωση για την εισαγωγη τυποποιηµε νων κεφαλιω ν τυριου Cheddar ΝΖ η ταν καθορισµε νη στους τ νους µε χρι τις 31 εκεµβρίου 1995, ταν αυξη θηκε σε τ νους µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 694/96 ( 6 ), υ στερα απ τις διαπραγ- µατευ σεις της GATT άρθρο XXIV.6 µετά την προσχω ρηση της Αυστρίας, Φινλανδίας και Σουηδίας Η ΕΕ εισάγει επίσης Cheddar και άλλα τυριά απ τη ΝΖ για µεταποίηση µε µειωµε νο συντελεστη εισφοράς 17,06 ECU ανά 100 χγρ. αντί του πλη ρους συντελεστη των 253,78 ανά 100 χγρ. Η ποσ στωση που ε χει εγκριθεί στο παράρτη- µα I του κανονισµου (ΕΚ) αριθ. 1600/95 ειδικά για το τυρί Νε ας Ζηλανδίας η ταν τ νοι τον χρ νο µε χρι τις 31 εκεµβρίου 1995, ταν αυξη θηκε σε τ νους µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 694/96 της Επιτροπη ς. 2. ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ροι επιλεξιµ τητας για την ποσ στωση βουτυ ρου ΝΖ 2.1. Αντίθετα µε το βου τυρο που προµηθευ εται παραδοσιακά η αγορά του HB απ τη Νε α Ζηλανδία, το µεγαλυ τερο µε ρος του βουτυ ρου που παρασκευάζεται και καταναλω νεται στην υπ λοιπη ΕΚ είναι ανάλατο µε περιεκτικ τητα σε λιπαρε ς ουσίες γενικά µεταξυ 82 % και 85 %. Για να εξασφαλιστεί τι οι διατάξεις ποσ στωσης ε χουν επιτυ χει το στ χο τους, η τοι να διατηρηθεί η πρ σβαση της ΝΖ στην παραδοσιακη της αγορά βουτυ ρου στο ΗΒ και να προστατευθου ν οι παραγωγοί στα άλλα κράτη µε λη, καθιερω θηκε απ τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 858/81 του Συµβουλίου ( 7 ) ε νας ορισµ ς επιλε ξιµου βουτυ ρου ΝΖ, που αντιστοιχου σε στον παραδοσιακά εισαγ µενο τυ πο στο ΗΒ. Οι ροι που είχαν επιβληθεί συνίσταντο στο τι το εν λ γω βου τυρο ε πρεπε: (α) να είναι καταγωγη ς Νε ας Ζηλανδίας, (β) να είναι ηλικίας τουλάχιστον ε ξι εβδοµάδων, (γ) να ε χει περιεκτικ τητα κατά βάρος σε λιπαρε ς ουσίες ίσης η ανω τερης του 80 % και κατω τερης του 82 %, και (δ) να ε χει παρασκευαστεί κατευθείαν απ γάλα η κρε µα γάλακτος. Πιστοποίηση βουτυ ρου στο πλαίσιο της ποσ στωσης 2.2. Το βασικ ε γγραφο που βεβαίωνε την επιλεξιµ τητα στην ποσ στωση και στις µειωµε νες εισφορε ς απ το 1981 ε ως τον Ιου νιο του 1995 η ταν το πιστοποιητικ του Πρωτοκ λλου αριθ. 18. Το ε γγραφο αυτ επιστοποιείτο απ την Ανωτάτη Επιτροπη της Νε ας Ζηλανδίας, τον εγκεκριµε νο οργανισµ πιστοποίησης ΝΖ, υπ την ε ννοια τι η αναφερθείσα ποσ τητα βουτυ ρου τηρου σε τους ρους επιλεξιµ - ( 6 ) ΕΕ L 97 της , σ. 18. ( 7 ) ΕΕ L 90 της , σ. 18.

5 C 127/5 τητας για την ποσ στωση και τα ρια της ποσ στωσης για την εν λ γω περίοδο. Το πιστοποιητικ αυτ υποβαλλ ταν κατά την εισαγωγη ως αποδεικτικ ε γγραφο της διασάφησης εισαγωγη ς. Οι διατάξεις του Πρωτοκ λλου αριθ. 18 δεν απαιτου σαν να αναφε ρουν οι εισαγωγείς τους ρους επιλεξιµ τητας στη διασάφηση εισαγωγη ς, πράγµα που δεν διευκ λυνε τον τελωνειακ ε λεγχο των εγγράφων Απ τον Ιου λιο του 1995 το πιστοποιητικ του Πρωτοκ λλου αριθ. 18 αντικαταστάθηκε απ το ε γγραφο IMA 1 (Inward Monitoring Arrangements) ( 8 ), το οποίο πιστοποιεί τι οι ροι επιλεξιµ τητας για την ποσ στωση πληρου νται και ο NZDB εγκρίθηκε ως οργανισµ ς ε κδοσης του ΙΜΑ Στο άρθρο 28 του κανονισµου (ΕΚ) αριθ. 1600/95 της Επιτροπη ς ορίζεται τι ε νας οργανισµ ς ε κδοσης τε τοιων πιστοποιητικω ν µπορεί να είναι εγκεκριµε νος µ νο αν: (α) είναι αναγνωρισµε νος µε την ιδι τητα αυτη απ τη χω ρα εξαγωγη ς, (β) δεσµευ εται να επαληθευ σει τις ενδείξεις που αναφε ρονται στα πιστοποιητικά, (γ) δεσµευ εται να παράσχει στην Επιτροπη και στα κράτη µε λη, µετά απ αίτηση, κάθε απαραίτητη πληροφορία για την εκτίµηση των ενδείξεων που αναφε ρονται στα πιστοποιητικά. Στο άρθρο 28 ορίζεται επίσης τι το παράρτηµα VII ( 9 ) αναθεωρείται ταν δεν τηρείται ο ρος που αναφε ρεται στο στοιχείο α), η ταν ο οργανισµ ς ε κδοσης δεν πληροί µία των υποχρεω σεων που ανε λαβε Τε λος, το άρθρο 29 απαιτεί απ τα κράτη µε λη να λαµβάνουν µε τρα που είναι αναγκαία για τον ε λεγχο της καλη ς λειτουργίας του καθεστω τος των πιστοποιητικω ν που προβλε πεται στον τίτλο IV. Πιστοποιητικά εισαγωγη ς 2.6. Το άρθρο 13, παρ. 1 του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συµβουλίου ( 10 ) απαιτεί τι κάθε εισαγωγη στην Κοιν τητα προϊ ντων που αναφε ρονται στο άρθρο 1 (στο οποίο περιλαµβάνεται το βου τυρο) υπ κειται στην υποχρε ωση υποβολη ς πιστοποιητικου εισαγωγη ς. Τα πιστοποιητικά αυτά καθορίζουν τον συντελεστη εισφοράς που πρε πει να εφαρµ ζεται και διευκολυ νουν την Επιτροπη να παρακολουθεί τις εισαγ µενες ποσ τητες. ( 8 ) Βασικά στοιχεία για το καθεστω ς των πιστοποιητικω ν ΙΜΑ 1 ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΙΜΑ 1 (Inward Monitoring Arrangements) καθιερω θηκαν µε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1767/82 της Επιτροπη ς ιδιαίτερα για το ελβετικ τυρί που ε πρεπε να εισαχθεί στην ΕΚ µε µειωµε νους συντελεστε ς εισφοράς. Η χρη ση τους επεκτάθηκε ε κτοτε και σε άλλα γαλακτοκοµικά προϊ ντα απ άλλες τρίτες χω ρες. Σκοπ ς τους είναι να πιστοποιείται τι οι ροι επιλεξιµ τητας στους µειωµε νους συντελεστε ς εισφοράς ε χουν πληρωθεί και εκδίδονται απ εγκεκριµε νους οργανισµου ς στις τρίτες χω ρες. ( 9 ) Το παράρτηµα VII του κανονισµου (ΕΚ) αριθ. 1600/95 καταγράφει τους εγκεκριµε νους οργανισµου ς για την ε κδοση πιστοποιητικω ν ΙΜΑ 1. ( 10 ) ΕΕ L 148 της , σ. 13. Περιορισµοί σχετικά µε την εµπορία 2.7. Το Πρωτ κολλο αριθ. 18 και η µεταγενε στερη συµπληρωµατικη νοµοθεσία ριζαν τι το βου τυρο ΝΖ δεν ε πρεπε να αποτελεί αντεικείµενο ενδοκοινοτικου εµπορίου η επανεξαγωγη ς σε τρίτες χω ρες. Την 1η Ιανουαρίου 1993 ο περιορισµ ς για τις ενδοκοινοτικε ς συναλλαγε ς εξαλείφθηκε ταν ο κανονισµ ς (ΕΟΚ) αριθ. 3841/92 του Συµβουλίου ( 11 ) άρχισε να ισχυ ει Ο περιορισµ ς σχετικά µε την επανεξαγωγη σε τρίτες χω ρες εξαλείφθηκε επίσης στον ίδιο κανονισµ. Εντου τοις, το άρθρο 7, παρ. 2 του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 876/68 του Συµβουλίου ( 12 ) ριζε τι το ποσοστ επιστροφη ς για επανεξαγωγη γαλακτοκοµικω ν προϊ ντων θα ε πρεπε να είναι ίσο µε το κατω τερο υ ψος της εισφοράς που ε χει εισπραχθεί κατά την εισαγωγη η µε το ποσοστ της επιστροφη ς που εφαρµ ζεται κατά την ηµε ρα της εξαγωγη ς. Ο καν νας αυτ ς εφαρµ στηκε και στη µεταγενε στερη νοµοθεσία Το άρθρο 10 του κανονισµου (ΕΚ) αριθ. 1600/95 απαιτεί το βου τυρο ΝΖ, σε λα τα στάδια της εµπορίας του, να φε ρει την ε νδειξη της νεοζηλανδε ζικης καταγωγη ς του. Μολον τι τα µε τρα δεν καθορίζονται, το άρθρο απαιτεί επίσης απ το ΗΒ να ανακοινω νει στην Επιτροπη τα µε τρα που λαµβάνει για τον σκοπ αυτ. Περιορισµοί σχετικά µε τη χρη ση εντ ς της ΕΚ Συ µφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 858/81 του Συµβουλίου, το Ηνωµε νο Βασίλειο η ταν υποχρεωµε νο, µεταξυ άλλων, να λάβει τα αναγκαία µε τρα για να εξασφαλίσει ω στε το εισαγ µενο δυνάµει του παρ ντος κανονισµου βου τυρο ΝΖ να µην προορίζεται για τη µεταποίηση, αλλά αποκλειστικά για την άµεση κατανάλωση στο ε δαφος του Ηνωµε νου Βασιλείου. Στον κανονισµ ΕΟΚ αριθ. 1269/79 του Συµβουλίου ( 13 ) προβλεπ ταν ορισµ ς της άµεσης κατανάλωσης που χρησιµοποιη θηκε στην εφαρµογη του άρθρου 7. Ο περιορισµ ς αυτ ς καταργη θηκε απ το άρθρο 4, παρ. 2 του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3667/83 του Συµβουλίου ( 14 ) Στο άρθρο 10, παρ. 2 του κανονισµου (ΕΚ) αριθ. 1600/95 ορίζεται τι η ανάµειξη νεοζηλανδε ζικου βουτυ ρου µε κοινοτικ βου τυρο που προορίζεται για άµεση κατανάλωση µπορεί να γίνει µ νο στο Ηνωµε νο Βασίλειο. ( 11 ) ΕΕ L 390 της , σ. 1. ( 12 ) ΕΕ L 155 της , σ. 1. ( 13 ) Στο άρθρο 1, παρ.α του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 1269/79 του Συµβουλίου οριζ ταν το «βου τυρο για άµεση κατανάλωση ως το βου τυρο που αγοράζεται απ τους ιδιω τες τελικου ς καταναλωτε ς στη λιανικη αγορά µε σκοπ την ιδιωτικη κατανάλωση, συµπεριλαµβανοµε νου και του βουτυ ρου που αγοράζεται στο εµπ ριο λιανικη ς απ τα ξενοδοχεία εστιατ ρια, νοσοκο- µεία, νοικοκυριά, οικοτροφεία, φυλακε ς, και παρ µοια ιδρυ µατα για την προµη θεια προσω πων που διατρε φονται στα ιδρυ µατα αυτά και εκτ ς του βουτυ ρου που αγοράζεται για πω ληση στο κοιν υπ µορφη άλλων προϊ ντων απ ζαχαροπλαστεία, προµηθευτε ς, κ.λπ». ( 14 ) ΕΕ L 366 της , σ. 16.

6 C 127/ ροι επιλεξιµ τητας για τις ποσοστω σεις τυριου Το τυρί Cheddar ΝΖ, για να επωφεληθεί απ τον ενδεδειγµε νο µειωµε νο συντελεστη εισφοράς για την ποσ στωση Νε ας Ζηλανδίας που ε χει εγκριθεί απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1600/95 και την προηγου µενη νοµοθεσία, πρε πει να είναι: περιεκτικ τητας σε λιπαρε ς ουσίες 50 % η περισσ τερο σε βάρος της ξηράς υ λης, ωρίµανσης τουλάχιστον τριω ν µηνω ν Το τυρί ΝΖ που εισάγεται στο πλαίσιο των ποσοστω - σεων τυριου για µεταποίηση θεωρείται µεταποιηµε νο µ νο ταν ε χει µεταποιηθεί σε προϊ ντα που υπάγονται στη διάκριση του Κοινου ασµολογίου (η τοι σε µεταποιηµε νο τυρί), πως προβλε πεται στο άρθρο 2 του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 2967/79 της Επιτροπη ς( 15 ) Οι εισαγωγε ς τυριου Cheddar ΝΖ πρε πει να στηρίζονται επίσης µε πιστοποιητικά ΙΜΑ 1 προς το σκοπ τι η αναφερ µενη ποσ τητα τυριου είναι εντ ς των ορίων ποσ στωσης και τι τηρεί τους ρους ποι τητας. ιατάξεις ελε γχου Μια αδυναµία της νοµοθεσίας του Πρωτοκ λλου αριθ. 18, πως και του κανονισµου (ΕΚ) αριθ. 1600/95 είναι τι ου τε η µία ου τε η άλλη περιλαµβάνει ρητη διάταξη για τα κράτη µε λη να ελε γχουν τις ποσ τητες στο πλαίσιο των ποσοστω σεων η τους ρους επιλεξιµ τητας. Οι µ νες διατάξεις ελε γχου που ισχυ ουν είναι εκείνες που ε χουν γενικ χαρακτη ρα, πως προβλε πονται στον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου ( 16 ) που καθορίζει τον Τελωνειακ Κω δικα. Ο Κω δικας, ο οποίος εφαρ- µ ζεται σε λους τους τυ πους εισαγωγη ς, προβλε πει την εξε ταση των διασαφη σεων εισαγωγη ς και των δικαιολογητικω ν εγγράφων, τη δυνατ τητα φυσικη ς εξε τασης και δειγµατοληψίας για εργαστηριακη ανάλυση, καθω ς και τη δυνατ τητα κατασταλτικω ν ελε γχων εµπορικω ν εγγράφων. Η αρµοδι τητα για τη διενε ργεια των ελε γχων αυτω ν ανη κει στις εθνικε ς τελωνειακε ς αρχε ς Συ µφωνα µε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3038/89 της Επιτροπη ς( 17 ) και στη συνε χεια µε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3885/92 της Επιτροπη ς( 18 ) και τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3618/93 της Επιτροπη ς( 19 ), οι αρχε ς του ΗΒ η ταν υποχρεωµε νες, µε χρι τις 30 Ιουνίου 1995, να ανακοινω νουν στην Επιτροπη, το αργ τερο στο τε λος κάθε εβδοµάδας, µεταξυ άλλων: (α) τις αφιχθείσες ποσ τητες βουτυ ρου στο Ηνωµε νο Βασίλειο κατά τη διάρκεια της προηγου µενης εβδοµάδας, ( 15 ) ΕΕ L 336 της , σ. 23. ( 16 ) ΕΕ L 302 της , σ. 1. ( 17 ) ΕΕ L 291 της , σ. 45. ( 18 ) ΕΕ L 391 της , σ. 18. ( 19 ) ΕΕ L 328 της , σ. 23. (β) τις αποθεµατοποιηµε νες ποσ τητες βουτυ ρου στο Ηνωµε νο Βασίλειο κατά την πιο πρ σφατη ηµεροµηνία, (γ) τις ποσ τητες βουτυ ρου που ε χουν πωληθεί στη βρετανικη αγορά την προηγου µενη εβδοµάδα, (δ) τις συσσωρευθείσες ποσ τητες βουτυ ρου απ 1ης Ιανουαρίου κάθε ε τους, (ε) τις ποσ τητες βουτυ ρου που ευρίσκονται υπ µεταφορά µεταξυ Νε ας Ζηλανδίας και Ηνωµε νου Βασιλείου, µε ε νδειξη της πιθανη ς ηµεροµηνίας άφιξη ς τους, και (στ) τις εφαρµοζ µενες τιµε ς πω λησης του βουτυ ρου κατά το στάδιο της πρω της πω λησης. Αυτε ς οι υποχρεω σεις ενηµε ρωσης εφαρµ ζονταν στο βου τυρο ΝΖ που προοριζ ταν να ευεργετηθεί η είχε ευεργετηθεί µε τις ειδικε ς διατάξεις εισαγωγη ς (ποσοστω σεις). 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Γενικά 3.1. Ο ε λεγχος αποκάλυψε σηµαντικε ς αδυναµίες στις διατάξεις ελε γχου για την εξασφάλιση συµφωνίας µε τους ρους επιλεξιµ τητας για τους προτιµησιακου ς συντελεστε ς εισφοράς. Οι κυρι τερες διαπιστω σεις µπορου ν να συνοψιστου ν ως εξη ς: (α) Οι αρχε ς του ΗΒ δεν είχαν απαιτη σει πιστοποιητικά για την εισαγωγη βουτυ ρου ΝΖ καθ λη την περίοδο εφαρµογη ς των διατάξεων του Πρωτοκ λλου αριθ. 18 (22 1/2 χρ νια) υποστηρίζοντας τι η νοµικη βάση για τη νοµοθεσία που προβλε πει τη διάταξη για τα πιστοποιητικά εισαγωγη ς [κανονισµ ς (ΕΚ) αριθ. 804/68 του Συµβουλίου] η ταν τα άρθρα 42 και 43 της Συνθη κης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκη ς Κοιν τητας, ενω η νοµικη βάση που αφορου σε τις εισαγωγε ς βουτυ ρου ΝΖ καθοριζ ταν απ το Πρωτ κολλο αριθ. 18 και τους διάφορους κανονισµου ς του Συµβουλίου και της Επιτροπη ς που αναφε ρονται σ αυτ. Τον Ιου λιο του 1997, η Επιτροπη δη λωσε τι κατά τη γνω µη της οι διατάξεις που εφαρµ ζονταν στο πλαίσιο του Πρωτοκ λλου αριθ. 18 και της µεταγενε στερης συµπληρωµατικη ς νοµοθεσίας αποτελου σαν παρε κκλιση του γενικου κοινοτικου καθεστω τος που εφαρµοζ ταν στις εισαγωγε ς γεωργικω ν προϊ ντων, και τι το βου τυρο Νε ας Ζηλανδίας δεν υπ κειτο συνεπω ς στις διατάξεις του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 804/68. Κατά την άποψη του Συνεδρίου, το Πρωτ κολλο αριθ. 18 και η µεταγενε στερη συµπληρωµατικη νοµοθεσία αποτελου ν εξαίρεση και συνεπω ς παρεκκλίνουν απ τους γενικου ς καν νες σχετικά µε την εισαγωγη βουτυ ρου, που προβλε πονται στον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 και στη νοµοθεσία εκτε λεσης, µ νο σον αφορά τα θε µατα τα οποία εξετάζουν ειδικά. Ου τε το Πρωτ κολλο αριθ. 18 ου τε και η µεταγενε στερη νοµοθεσία εξετάζουν ειδικά η περιλαµβάνουν αντίθετη διάταξη σχετικά µε τα πιστοποιητικά εισαγωγη ς, πως καθορίζεται απ το άρθρο 13 του κανονισµου (ΕΟΚ)

7 C 127/7 αριθ. 804/68. Επιπλε ον, κατά καν να οι εξαιρε σεις σε γενικου ς καν νες πρε πει να ερµηνευ ονται αυστηρά. Εφ σον οι γενικοί καν νες για τα πιστοποιητικά εισαγωγη ς εξακολου θησαν να εφαρµ ζονται στην εισαγωγη βουτυ ρου ΝΖ, θα ε πρεπε να είχαν ζητηθεί τα πιστοποιητικά εισαγωγη ς. Το γεγον ς τι δεν απαιτείτο πιστοποιητικ εισαγωγη ς αφαιρου σε ε να σηµαντικ στοιχείο ελε γχου του επιπλε ον της ποσ στωσης στις εισαγωγε ς βουτυ ρου Νε ας Ζηλανδίας. Η κανονικ τητα του συν λου των εισαγωγω ν Νε ας Ζηλανδίας είναι συνεπω ς αµφίβολη. Το επιχείρηµα της Επιτροπη ς, συ µφωνα µε το οποίο το πιστοποιητικ βάσει του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 858/81 (και των µεταγενε στερων κανονισµω ν) αποτελου σε ειδικη διαδικασία εισαγωγη ς, παρεκκλίνοντας απ τη γενικη διαδικασία εισαγωγη ς βάσει του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 804/68, που απαιτεί πιστοποιητικά εισαγωγη ς, δεν λαµβάνει υπ ψη το γεγον ς τι η συγκεκριµε νη αυτη διαδικασία δεν υπη ρχε κατά την περίοδο απ το 1973 ε ως το 1981, περίοδο κατά την οποία δεν είχαν ζητηθεί πιστοποιητικά εισαγωγη ς. Επιπλε ον, ε να παρ µοιο πιστοποιητικ (ΙΜΑ 1) και τα πιστοποιητικά εισαγωγη ς συνυπάρχουν απ το 1995 βάσει του κανονισµου (ΕΚ) αριθ. 1600/95. Το γεγον ς αυτ επιβεβαιω νει τη διαφορά µεταξυ των δυ ο διαδικασιω ν, καθιστω ντας νοµικά αδυ νατο τον αποκλεισµ της µιας διαδικασίας απ την άλλη, (β) οι τελωνειακε ς υπηρεσίες του ΗΒ δεν είχαν ποτε εξετάσει αν είχαν τηρηθεί τα ρια ποσοστω σεων είτε κατά την αποδοχη των διασαφη σεων για τη θε ση σε ελευ θερη κυκλοφορία των προϊ ντων, είτε εκ των υστε ρων, βασιζ µενες σε εµπορικά ε γγραφα το σοβαρ αυτ κεν ελε γχου αιτιολογη θηκε απ τις τελωνειακε ς αρχε ς του ΗΒ µε το τι δεν είχαν κανε να λ γο να αµφισβητη σουν την ακρίβεια του Πρωτοκ λλου αριθ. 18 και των πιστοποιητικω ν ΙΜΑ 1 που παρε χουν οι οργανισµοί ε κδοσης, (γ) τα τελωνεία του ΗΒ δεν είχαν διενεργη σει κανε να ε λεγχο για να επαληθευ σουν αν η ταν ορθ το δηλωθε ν βάρος, (δ) τα βρετανικά τελωνεία δεν είχαν λάβει κανε να δείγµα για εργαστηριακ ε λεγχο µε σκοπ να ελεγχθεί η περιεκτικ τητα σε λιπαρε ς ουσίες των εισαχθε ντων προϊ ντων, (ε) παρά τις διατάξεις του άρθρου 78, παρ. 2 του Τελωνειακου Κω δικα σχετικά µε την εξε ταση των διασαφη σεων µετά τον εκτελωνισµ και παρά τα δικαιω µατα πρ σβασης που προβλε πει το άρθρο 28, παρ. 1, στοιχείο γ) του κανονισµου (ΕΚ) αριθ. 1600/95 µε ισχυ απ 1ης Ιουλίου 1995, ου τε η Επιτροπη, ου τ οι αρχε ς του ΗΒ δεν ζη τησαν πληροφορίες απ τον NZDB (ως οργανισµ ε κδοσης) κατά τους ε ξι τελευταίους µη νες του 1995 για να εκτιµη σουν τα στοιχεία που αναφε ρονται στα πιστοποιητικά ΙΜΑ, (στ) οι αρµ διες υπηρεσίες της Επιτροπη ς δεν είχαν επιβλε ψει συστηµατικά τα προτιµησιακά καθεστω τα εισαγωγη ς και δεν είχαν αναλάβει ποτε µια εξε ταση τε τοιων δραστηριοτη των, (ζ) τα βρετανικά τελωνεία δεν είχαν ποτε διενεργη σει κατασταλτικου ς ελε γχους των ρων επιλεξιµ τητας για τις ποσοστω σεις Ως αποτε λεσµα των ελλείψεων αυτω ν, δεν µπορεί να υπάρχει διαβεβαίωση αν είχαν ποτε τηρηθεί οι ροι που καθορίστηκαν για την εισαγωγη βουτυ ρου και τυριου ΝΖ µε προτιµησιακου ς συντελεστε ς εισφοράς. Στις ακ λουθες παραγράφους αναπτυ σσονται οι συνε πειες των κυριοτε ρων αδυναµιω ν που παρατηρη θηκαν. Στην πραγµατικ τητα, οι τελωνειακε ς υπηρεσίες του ΗΒ θεω ρησαν τελείως αξι πιστα τα πιστοποιητικά που εξε δωσαν οι οργανισµοί της Νε ας Ζηλανδίας δυνάµει του Πρωτοκ λλου αριθ. 18 και του κανονισµου (ΕΚ) αριθ. 1600/95. Εβδοµαδιαίες διασαφη σεις εισαγωγω ν βουτυ ρου 3.3. Τα πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία οι βρετανικε ς αρχε ς η ταν υποχρεωµε νες να παράσχουν συ µφωνα µε τους κανονισµου ς (ΕΟΚ) αριθ. 3038/89, (ΕΟΚ) αριθ. 3885/92 και (ΕΟΚ) αριθ. 3618/93 της Επιτροπη ς, διαβιβάστηκαν στην Επιτροπη απ το Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Επισιτισµου του ΗΒ (ΥΓΑΕ). Το ΥΓΑΕ ε λαβε τα πληροφοριακά αυτά στοιχεία απ την Ανωτάτη Επιτροπη Νε ας Ζηλανδίας, υπ µορφη εβδοµαδιαίων διασαφη σεων που είχαν καταρτιστεί µε βάση τις παρασχεθείσες πληροφορίες απ την εταιρεία εισαγωγη ς. Ου τε το ΥΓΑΕ, ου τε η Επιτροπη δεν διενε ργησαν συστηµατικου ς ελε γχους σχετικά µε την ακρίβεια των πληροφοριω ν στις διασαφη σεις. Τα βρετανικά τελωνεία δεν ε λαβαν αντίγραφα των εβδοµαδιαίων αυτω ν διασαφη σεων. Έλεγχος ποσοτικω ν ορίων 3.4. Κατά τα τε λη Μαι ου 1995 η ποσ στωση των τ νων βουτυ ρου ΝΖ για την περίοδο απ 1ης Ιανουαρίου ε ως 30 Ιουνίου 1995 που προβλεπ ταν απ τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3232/94 του Συµβουλίου ( 20 ) είχε η δη εξαντληθεί. Παρά το γεγον ς αυτ τον Ιουνίο του 1995, 352,5 και 319,2 τ νοι βουτυ ρου ΝΖ τε θηκαν σε ελευ θερη κυκλοφορία µε τον ενδεδειγµε νο µειωµε νο συντελεστη εισφοράς για την ποσ στωση ΝΖ. Το γεγον ς τι οι ποσ τητες αυτε ς υπερε βαιναν την ποσ στωση για την περίοδο αυτη δεν ε γινε αντιληπτ απ τα τελωνεία του ΗΒ Στις 23 Νοεµβρίου 1995 οι βρετανικε ς αρχε ς δεν είχαν ανακοινω σει στην Επιτροπη τα απαιτου µενα πληροφοριακά στοιχεία συ µφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3618/93 για την εβδοµάδα που ε ληγε στις 2 Ιουλίου. Στα πληροφοριακά αυτά στοιχεία θα ε πρεπε να περιλαµβάνονται τα αθροιστικά στοιχεία για το βου τυρο ΝΖ που εκτελωνίστηκε ε ναντι της ποσ στωσης για τους ε ξι µη νες που ε ληγαν στις 30 Ιουνίου Στις 20 εκεµβρίου 1995, υ στερα απ αίτηση που απηυ θυνε το Συνε δριο στην Επιτροπη για να λάβει αντίγραφο των πληροφοριακω ν αυτω ν στοιχείων, ο εισαγωγε ας δη λωσε αυτοβου λως στα βρετανικά τελωνεία τι είχε γίνει υπε ρβαση της ποσ στωσης για την περίοδο που ε ληγε στις 30 Ιουνίου 1995 και πρ τεινε να πληρω σει µε τον µειωµε νο συντελεστη δασµου των 868,6 ECU ανά τ νο που ίσχυε απ την 1η Ιουλίου Στις 2 Φεβρουαρίου 1996, υ στερα απ επίσκεψη που πραγµατοποίησε το Συνε δριο τον Ιανουάριο του 1996, ο ( 20 ) ΕΕ L 338 της , σ. 12.

8 C 127/ Ακρίβεια των δηλω σεων βάρους δευ τερος εισαγωγε ας δη λωσε επίσης αυτοβου λως δη λωση αναφε ροντας τι είχε γίνει υπε ρβαση της ποσ στωσης κατά την περίοδο που ε ληγε στις 30 Ιουνίου Ο εισαγωγε ας πρ τεινε να πληρω σει µε τον µειωµε νο συντελεστη εισφοράς που ίσχυε απ την 1η Ιουλίου Η πρ ταση αυτη ε γινε αποδεκτη την εποχη εκείνη απ τα βρετανικά τελωνεία χωρίς επιφυλάξεις. Εντου τοις, ε χουν εκδοθεί ε κτοτε εντάλµατα είσπραξης για 1,3 εκατ. ECU που υπολογίστηκαν µε τον πλη ρη συντελεστη εισφοράς Το βάρος κάθε κιβωτίου βουτυ ρου δηλω νεται στο πλαίσιο των ποσοστω σεων τι είναι 24, 25 η 26 χγρ. ανάλογα µε το είδος της τυποποιηµε νης συσκευασίας. Στην πραγµατικ τητα µως, παρατηρείται συστηµατικη υπερφ ρτωση στα χαρτοκιβω τια λ γω εµπορικω ν κανονιστικω ν απαιτη σεων. Τα στοιχεία που διε θεσε ο NZDB δείχνουν τι, για το βου τυρο σε υγρη µορφη, το υπε ρβαρο είναι κατά µε σο ρο 66 γραµµάρια ανά 24 χγρ., ενω για το βου τυρο σε στερεά µορφη το υπε ρβαρο είναι 17 γραµµάρια ανά 25 χγρ. Στην περίπτωση του τυριου, το υπε ρβαρο ανε ρχεται κατά µε σο ρο σε 148 γραµµάρια για ε να κεφάλι των 20 χγρ Μολον τι οι υπερφορτω σεις αυτε ς είναι κατανοητε ς απ εµπορικη άποψη, ο κανονισµ ς (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπη ς( 21 ), ο οποίος καθορίζει ορισµε νες διατάξεις εφαρµογη ς του Τελωνειακου Κω δικα της ΕΚ, ορίζει τι πρε πει να δηλω νεται το καθαρ βάρος των εισαγοµε νων προϊ ντων. Επιπλε ον, µολον τι οι υπερφορτω σεις είναι αση µαντες απ πλευράς ποσοστω ν και λαµβανοµε νων υπ ψη των εν λ γω υψηλω ν ποσοτη των, µπορεί οι υπερφορτω - σεις αυτε ς να αντιστοιχου ν σε σηµαντικε ς απω λειες δασµω ν εισαγωγη ς. Με χρι ση µερα, τα βρετανικά τελωνεία καθ ρισαν ποσοτικά τις εισφορε ς που πληρω θηκαν επί ε λαττον για το υπε ρβαρο σχετικά µε το συ νολο της ποσ στωσης τυριου σε ECU κατά την περίοδο απ ε ως Ο ποσοτικ ς υπολογισµ ς του υπε ρβαρους του βουτυ ρου συνεχίζεται. Εκτελωνισµ ς για θε ση σε ελευ θερη κυκλοφορία απ τελωνειακε ς αποθη κες ( 22 ) 3.9. Τα εµπορευ µατα µπορου ν να εκτελωνιστου ν για να τεθου ν σε ελευ θερη κυκλοφορία απευθείας µετά την εκφ ρτωση τους απ το πλοίο η αφου τεθου ν υπ τελωνειακ ε λεγχο σε αποθη κη. Η εισφορά πληρω νεται ταν τα προϊ ντα δηλω νονται για θε ση σε ελευ θερη κυκλοφορία. Το µεγαλυ τερο µε ρος του βουτυ ρου και του τυριου ΝΖ αποθηκευ εται αρχικά σε τελωνειακη αποθη κη. Το βου τυρο ΝΖ εκτελωνίζεται για να τεθεί σε ελευ θερη κυκλοφορία κατά την ε ξοδ του απ την τελωνειακη αποθη κη µε σκοπ την αποσυσκευασία απ τα τυποποιηµε να χαρτοκιβω τια βάρους 24, 25, η 26 χγρ. ( 21 ) ΕΕ L 253 της , σ. 1. ( 22 ) Μια τελωνειακη αποθη κη είναι η αποθη κη στην οποία, υ στερα απ κατάθεση εγγυ ησης, τα εµπορευ µατα µπορεί να αποθηκευ ονται πριν απ την πληρωµη της εισφοράς και τη θε ση σε ελευ θερη κυκλοφορία Απ µια εξε ταση των βιβλίων αποθηκω ν και των τελωνειακω ν διασαφη σεων για συναλλαγε ς που γίνονται µε σω τελωνειακω ν αποθηκω ν αποδείχθηκε τι το βου τυρο που είχε καταγραφεί τι παρε µενε σε τελωνειακη αποθη κη απ τον εκε µβριο του 1994 ε ως τον Φεβρουάριο του 1996, στην πραγµατικ τητα είχε αποσυρθεί και χρησιµοποιηθεί τον Μάιο του 1995 χωρίς πληρωµη των εισφορω ν. Οι εισφορε ς που εκτιµη θηκαν τι πληρω θηκαν επί ε λαττον στην περίπτωση αυτη ανε ρχονται σε 1,2 εκατ. ECU. Τα βρετανικά τελωνεία ερευνου ν προς το παρ ν το θε µα. Τη ρηση των διατάξεων σχετικά µε την ανω τατη περιεκτικ τητα σε λιπαρε ς ουσίες Τον Σεπτε µβριο του 1995 τα ολλανδικά τελωνεία ε λαβαν δείγµατα για εργαστηριακη ανάλυση της περιεκτικ τητας σε λιπαρε ς ουσίες απ ε να φορτίο 504 τ νων βουτυ ρου ΝΖ, το οποίο είχε δηλωθεί για θε ση σε ελευ θερη κυκλοφορία στις Κάτω Χω ρες στο πλαίσιο της ποσ στωσης για τη ΝΖ. Τα αποτελε σµατα της ανάλυσης ε δειξαν τι η περιεκτικ τητα σε λιπαρε ς ουσίες η ταν µεγαλυ τερη απ 82 %. Οι εισφορε ς υπολογίστηκαν συνεπω ς µε τον ισχυ οντα πλη ρη συντελεστη και η εταιρεία εισαγωγη ς κατε βαλε συµπληρωµατικ ποσ εισφοράς 1 εκατ. ECU περίπου, καλυ πτοντας τ σο το υποδηλωθε ν βάρος σο και τη µη επιλεξιµ τητα των προϊ ντων για µειωµε νες εισφορε ς. Η εταιρεία εισαγωγη ς άσκησε ε φεση κατά της απ φασης αυτη ς µε την αιτιολογία τι ο τρ πος της δειγµατοληψίας δεν η ταν ο ενδεδειγµε νος και τι τα αποτελε σµατα των αναλυ σεων κατά συνε πεια δεν η ταν αξι πιστα Οι ολλανδικε ς τελωνειακε ς αρχε ς δεν ανακοίνωσαν στην Επιτροπη τη διαπιστωθείσα παρατυπία, πως απαιτου σαν οι διατάξεις του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 1552/89 του Συµβουλίου ( 23 ) παρά µ νο τον Απρίλιο του 1997, ου τε και ανακοίνωσαν τα γεγον τα στις βρετανικε ς τελωνειακε ς αρχε ς, πως προβλε πεται απ τα άρθρα 11 και 12 του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 1468/81 του Συµβουλίου ( 24 ). Η Επιτροπη δεν η ταν συνεπω ς σε θε ση ου τε να ειδοποιη σει τα άλλα κράτη µε λη για τους κινδυ νους εισαγωγη ς, ου τε να αναλάβει η ίδια ελε γχους Ο NZDB ελε γχει την ποι τητα του βουτυ ρου, το οποίο παρασκευάζεται απ ανεξάρτητα γαλακτοκοµεία, µε σω των προδιαγραφω ν παρασκευη ς και της χρησιµοποίησης εν ς εγχειριδίου διαδικασιω ν σχετικά µε τον ποιοτικ ε λεγχο. Οι προδιαγραφε ς του NZDB προβλε πουν ρια σον αφορά την περιεκτικ τητα σε νερ, αλάτι, µη λιπαρη ξηρά υ λη γάλακτος και την ελάχιστη περιεκτικ τητα σε λιπαρε ς ουσίες. Το εγχειρίδιο ποιοτικου ελε γχου του NZDB προβλε πει τον τυ πο, τις µεθ δους και τη συχν τητα των εργαστηριακω ν αναλυ σεων που πρε πει να πραγµατοποιου ν τα γαλακτοκοµεία για να εξασφαλίζεται η τη ρηση των προδιαγραφω ν παρασκευη ς. Η αδυναµία τη ρησης των ορίων ε χει ως αποτε λεσµα είτε ο NZDB να απορρίπτει το βου τυρο, είτε να το αποδε χεται µε πληρωµη πρ στιµου απ το γαλακτοκοµείο. ( 23 ) ΕΕ L 155 της , σ. 1. ( 24 ) ΕΕ L 144 της , σ. 1.

9 C 127/ Οι προδιαγραφε ς του NZDB για το µεγαλυ τερο µε ρος της ποσ στωσης βουτυ ρου ΝΖ δεν προε βλεπαν µε γιστη περιεκτικ τητα σε λιπαρε ς ουσίες πριν απ τον Αυ γουστο του Ο NZDB µπορου σε συνεπω ς να αποδεχθεί φορτία εξαγωγω ν βουτυ ρου που υπερε βαιναν την επιτρεπτη απ την ποσ στωση µε γιστη περιεκτικ τητα σε λιπαρε ς ουσίες για φ ρτωση στην ΕΚ στο πλαίσιο της ποσ στωσης Ο NZDB υποστη ριξε τι ο ρος περιεκτικ τητας σε λιπαρε ς ουσίες δεν ε χει αποτελε σει ποτε θε µα συζητη σεων ερµηνείας µε την Επιτροπη της ΕΕ. Συνεπω ς, κατά τη γνω µη του, ο ρος αυτ ς σηµαίνει τι κατά µε σο ρο τον χρ νο το εισαγ µενο στην ΕΕ βου τυρο πρε πει να τηρεί τα κριτη ρια περιεκτικ τητας σε λιπαρε ς ουσίες. Κατά την άποψη του Συνεδρίου, του το είναι αντίθετο προς τους λεπτοµερείς καν νες εφαρµογη ς του Τελωνειακου Κω δικα που απαιτου ν η περιγραφη και η ποσ τητα των εµπορευ- µάτων να αναφε ρονται ακριβω ς στα στοιχεία που δηλω - νονται στην εν λ γω διασάφηση εισαγωγη ς για τη θε ση σε ελευ θερη κυκλοφορία Το Συνε δριο εξε τασε ε να δείγµα 361 αναλυ σεων που πραγµατοποιη θηκαν µεταξυ του 1991 και του 1996 και που επιλε χθηκαν για να καλυ ψουν τους διάφορους τυ πους βουτυ ρου, τους οποίους παρασκευάζει ο µεγαλυ τερος παραγωγ ς βουτυ ρου ΝΖ εξαγ µενου στην ΕΕ στο πλαίσιο της ποσ στωσης. Η εξε ταση αυτη αποκάλυψε τι σε πολυάριθµες περιπτω σεις (69 %), η περιεκτικ τητα σε λιπαρε ς ουσίες του παραχθε ντος βουτυ ρου στο ίδιο γαλακτοκοµείο απ το 1991 ε ως το 1996 υπερε βαινε το µε γιστο ριο. Άλλα ε γγραφα και αποτελε σµατα αναλυ σεων δείχνουν τι το πρ βληµα αυτ αφορά και άλλα γαλακτοκο- µεία της ΝΖ Λ γω του υψηλου αριθµου περιπτω σεων βουτυ ρου µε περιεκτικ τητα σε λιπαρε ς ουσίες 82 % η περισσ τερο που διαπιστω θηκε µε την εξε ταση αυτη, το Συνε δριο ζη τησε, και ε λαβε απ τον NZDB, λα τα διαθε σιµα στοιχεία των εργαστηριακω ν αναλυ σεων σχετικά µε το βου τυρο που παρασκευάσθηκε στο γαλακτοκοµείο αυτ και τε θηκε σε ελευ θερη κυκλοφορία στο πλαίσιο της ποσ στωσης ΝΖ κατά την περίοδο απ 1ης Ιανουαρίου 1994 ε ως 31 Ιουλίου Η ανάλυση των στοιχείων αυτω ν απ το Συνε δριο δείχνει τι το 65 % του βουτυ ρου απ το εν λ γω γαλακτοκοµείο που είχε αποσταλεί στην ΕΕ µεταξυ 1ης Ιανουαρίου 1994 και 31ης εκεµβρίου 1994 και το 54 % µεταξυ 1ης Ιανουαρίου 1995 και 30η ς Ιουνίου 1995 δεν τηρου σαν τον ρο της µε γιστης περιεκτικ τητας σε λιπαρε ς ουσίες που προβλε πεται για το βου τυρο ΝΖ στον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3610/93 του Συµβουλίου, πως τροποποιη θηκε απ τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3232/94. Το πλε νασµα της περιεκτικ τητας σε λιπαρε ς ουσίες κυµαίνεται µεταξυ 0,1 % και 1,5 % σε απ λυτους ρους, πράγµα που αντιπροσωπευ ει µεταξυ 5 % και 75 % του περιθω ριου 2 %, το οποίο προβλε πεται για το βου τυρο ΝΖ στο πλαίσιο της ποσ στωσης. Ο NZDB, µολον τι ε χει κληθεί, δεν παρουσίασε κανε να αποδεικτικ στοιχείο για να διαψευ σει την ανάλυση αυτη Ο NZDB θεω ρησε τι δεν είναι ενδεδειγµε νο να χρησιµοποιηθου ν τα εν λ γω αποτελε σµατα, δι τι η µεθοδολογία και η συχν τητα των αναλυ σεων σχετικά µε την περιεκτικ τητα σε λιπαρε ς ουσίες δεν εξετάστηκαν απ την Επιτροπη της ΕΕ η απ τις αρχε ς των κρατω ν µελω ν. Θεω ρησε επίσης τι, για ορισµε νους τεχνικου ς λ γους, οποιοδη ποτε συµπε ρασµα εξαγ ταν απ τα αποτελε σµατα θα η ταν εσφαλµε νο. Το Συνε δριο παρατηρεί τι τα αποτελε σµατα των αναλυ σεων ελη φθησαν υ στερα απ µια µεθοδολογία ανάλυσης που καθ ριζε το εγχειρίδιο ποιοτικου ελε γχου του NZDB τι η µεθοδολογία είναι η ίδια µε εκείνη που ε χει εκπονη σει η ιεθνη ς Οµοσπονδία Γαλακτοκοµείων ( ΟΓ) και υιοθετη σει η ΕΕ ως µε θοδο αναφοράς και τι ο NZDB χρησιµοποιεί τα αποτελε σµατα των αναλυ σεων για να αποδεχθεί η να απορρίψει το βου τυρο ως προς τις διατάξεις των προδιαγραφω ν Βάσει του αριθµου των περιπτω σεων που υπη ρχε υπε ρβαση της περιεκτικ τητας σε λιπαρε ς ουσίες κατά την περίοδο µεταξυ 1ης Ιανουαρίου 1994 και 30η ς Ιουνίου 1995, οι εισφορε ς που εκτιµη θηκαν τι πληρω θηκαν επί ε λαττον για το βου τυρο το οποίο είχε παραχθεί στο εν λ γω γαλακτοκοµείο για λιανικη πω ληση στην ΕΕ κατά την περίοδο αυτη ανε ρχονται σε 67 εκατ. ECU απ τα οποία 65 εκατ. ECU είναι εισπρακτε α. Η εκτίµηση αυτη βασίζεται στο γεγον ς τι για οποιοδη ποτε βου τυρο µε περιεκτικ τητα σε λιπαρε ς ουσίες 82 % η περισσ τερο, σο κιαν είναι µικρ το ποσοστ υπε ρβασης των λιπαρω ν ουσιω ν, πρε πει να εφαρµ ζεται ο υψηλ τερος πλη ρης συντελεστη ς της εισφοράς. Αν το βου τυρο που είχε παραχθεί σε άλλα γαλακτοκοµεία κατά την εν λ γω περίοδο είχε την ίδια η µεγαλυ τερη περιεκτικ τητα σε λιπαρε ς ουσίες των 82 %, ε να επιπλε ον ποσ 24 εκατ. ECU περίπου θα µπορου σε να είχε πληρωθεί επί ε λαττον. Κατά την άποψη του NZDB, δεν είναι ενδεδειγµε νη η παρε κταση των αποτελεσµάτων του εν ς γαλακτοκοµείου στο βου τυρο που παράγεται απ άλλα γαλακτοκοµεία στο πλαίσιο της ποσ στωσης. Ο NZDB, µολον τι κλη θηκε να παράσχει τα στοιχεία των εργαστηριακω ν αναλυ σεων απ τα άλλα γαλακτοκοµεία, δεν το ε πραξε.εφαρµ ζοντας την ίδια αναλογικη σχε ση στο συ νολο της ποσ στωσης βουτυ ρου ΝΖ στην περίοδο , ε τη για τα οποία δεν µπορεί να γίνει είσπραξη λ γω παραγραφη ς, οι εισφορε ς που πληρω θηκαν επί ε λαττον εκτιµω νται σε 287 εκατ. ECU περίπου Στην περίπτωση εισαγωγω ν τυριου Cheddar ΝΖ, τα βρετανικά τελωνεία δεν διενε ργησαν επίσης κανε να φυσικ ε λεγχο κατά την αποδοχη της διασάφησης εισαγωγη ς η κατασταλτικου ς ελε γχους για να εξακριβω σουν την τη ρηση των ρων επιλεξιµ τητας. Ιδιαίτερα, δεν είχε ληφθεί κανε να δείγµα για ανάλυση της περιεκτικ τητας σε λιπαρε ς ουσίες. Εντου τοις, οι τυχαίοι ε λεγχοι που διενε ργησε το Συνε δριο δεν αποκάλυψαν στοιχεία µη τη ρησης του κριτηρίου της περιεκτικ τητας σε λιπαρε ς ουσίες. Τη ρηση του κριτηρίου της ελάχιστης ηλικίας πως στην περίπτωση άλλων κριτηρίων επιλεξιµ τητας, οι τελωνειακε ς αρχε ς του ΗΒ δεν διενε ργησαν κανε να ε λεγχο για να εξακριβωθεί αν το κριτη ριο της ελάχιστης ηλικίας είχε τηρηθεί για το εισαχθε ν βου τυρο. Απ µια εξε ταση που πραγµατοποίησε το Συνε δριο σε επιλογη πιστοποιητικω ν του Πρωτοκ λλου αριθ. 18 και αποδεικτικε ς καταστάσεις παραγωγη ς σχετικά µε το βου τυρο που τε θη-

10 C 127/ κε σε ελευ θερη κυκλοφορία απευθείας απ το πλοίο δηµιουργη θηκαν αµφιβολίες κατά π σο σε τε σσερις απ τις 98 περιπτω σεις που εξετάστηκαν, το βου τυρο, είχε τηρη σει το κριτη ριο της ελάχιστης ηλικίας. Σε µία απ τις περιπτω - σεις αυτε ς, τα ε γγραφα αποστολη ς περιείχαν εκ πρω της ψεως στοιχεία που βεβαίωναν τι οι δηλωθείσες ηµεροµηνίες παρασκευη ς η ταν εσφαλµε νες µε αποτε λεσµα το βου τυρο να γίνει αποδεκτ στο πλαίσιο της ποσ στωσης. Στις τρεις άλλες περιπτω σεις, µολον τι είχαν δηλωθεί ορθά οι ηµεροµηνίες παρασκευη ς, τα βρετανικά τελωνεία δεν ε λεγξαν κατά π σο το κριτη ριο της ελάχιστης ηλικίας είχε τηρηθεί. Τη ρηση του κριτηρίου της κατευθείαν παρασκευη ς Ένα απ τα κριτη ρια επιλεξιµ τητας σχετικά µε το εισαγ µενο βου τυρο είναι τι πρε πει να παρασκευάζεται κατευθείαν απ γάλα η κρε µα γάλακτος. Εντου τοις, απ το 1990, το βου τυρο «για επάλειψη», το οποίο παρασκευάζεται απ συµπυκνωµε νο βου τυρο, τε θηκε σε ελευ θερη κυκλοφορία στο πλαίσιο της ποσ στωσης. Το βου τυρο αυτ, κατά την άποψη της Επιτροπη ς, δεν είναι επιλε ξιµο για την ποσ στωση, λ γω της ε µµεσης διαδικασίας παρασκευη ς του και δι τι ο κωδικ ς της συνδυασµε νης ονοµατολογίας του (ΣΟ) δεν περιλαµβάνεται στο παράρτη- µα I του κανονισµου (ΕΚ) αριθ. 1600/95, πως τροποποιη θηκε απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1170/96. υ ο άλλοι τυ ποι βουτυ ρου που παρασκευάζονταν απ συµπυκνωµε νο βου τυρο τε θηκαν επίσης σε ελευ θερη κυκλοφορία στο πλαίσιο της ποσ στωσης Ο NZDB υποστη ριξε στην Επιτροπη της ΕΕ τι το «κατατµηµε νο» βου τυρο παρασκευάζεται κατευθείαν απ γάλα η κρε µα γάλακτος, δι τι η διαδικασία είναι συνεχη ς. Το επιχείρηµα αυτ απορρίφθηκε απ την Επιτροπη της ΕΕ, η οποία φρονεί τι, πως περιγράφεται απ τις προδιαγραφε ς παρασκευη ς του ίδιου NZDB, το βου τυρο παρασκευάζεται µε ανασυνδυασµ συµπυκνωµε νου βουτυ ρου µε νερ και/η άλλα γαλακτοκοµικά προϊ ντα Ως αποτε λεσµα µιας προσφυγη ς που άσκησε ο εισαγωγε ας, το ικαστη ριο ΦΠΑ και ασµω ν ΗΒ εξε τασε αποδεικτικά στοιχεία για το θε µα αυτ σχετικά µε τις εισαγωγε ς δυ ο δειγµάτων αναλυ σεων των εν λ γω τυ πων βουτυ ρου που παρασκευάστηκαν το 1996 αφου είχε θιγεί το πρ βληµα της άµεσης παρασκευη ς µεταξυ της ΕΕ και της ΝΖ. Συνεπω ς, το βου τυρο αυτ µπορεί να µην ε χει παρασκευαστεί κατά τον ίδιο τρ πο και απ τις ίδιες πρω τες υ λες, πως το συ νολο του βουτυ ρου που αναφε ρεται στο σηµείο 3.23 παραπάνω. Το ικαστη ριο αποφάνθηκε τι τα βου τυρα στα δυ ο δείγµατα των αναλυ σεων είναι επιλε ξιµα συ µφωνα µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1600/95. Για την απ φαση αυτη ασκη θηκε ε φεση απ τα βρετανικά τελωνεία Για να καταλη ξει στην αποφαση του, το ικαστη ριο ερµη νευσε τους ρους «παρασκευαζ µενο κατευθείαν απ γάλα η κρε µα γάλακτος» στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1600/ 95. Επιπλε ον, το ικαστη ριο τονίζει τι η απ φαση αναφε ρεται µ νο στα δυ ο δείγµατα αναλυ σεων και δεν ισχυ ει για το βου τυρο που παρασκευάζεται µε µια σηµαντικά διαφορετικη διαδικασία. Ο εισαγωγε ας άσκησε επίσης προσφυγε ς κατά των πρ σθετων εισφορω ν που απαίτησε η Υπηρεσία ασµω ν και Εµµε σων Φ ρων του ΗΒ σχετικά µε το βου τυρο που είχε εισαχθεί απ την 1η Ιουλίου Με την επιφυ λαξη του αποτελε σµατος των προσφυγω ν αυτω ν, το Συνε δριο εκτιµά τι µπορεί να ε χουν πληρωθεί επί ε λαττον εισφορε ς ανερχ µενες σε 29 εκατ. ECU Η υπ θεση ε χει επίσης παραπεµφθεί στο ργανο επίλυσης των διαφορω ν του Παγκ σµιου Οργανισµου Εµπορίου (ΠΟΕ) για να εκδοθεί απ φαση κατά π σο τα βου τυρα αυτά θεωρου νται επιλε ξιµα για την ποσ στωση στο πλαίσιο της συµφωνίας GATT/ΠΟΕ, η οποία ίσχυε απ 1ης Ιουλίου Αναµε νεται απ φαση απ το ργανο αυτ φε τος τον Σεπτε µβριο Σε αντίθεση µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του κανονισµου (ΕΚ) αριθ. 1600/95 της Επιτροπη ς, οι βρετανικε ς αρχε ς δεν ανακοίνωσαν στην Επιτροπη τα µε τρα που ε λαβαν για τον ε λεγχο της εµπορίας και της ανάµειξης του βουτυ ρου ΝΖ. Εξάλλου, τα βρετανικά τελωνεία δεν είχαν ποτε διενεργη σει ελε γχους για τη διάθεση του βουτυ ρου ΝΖ κατά την περίοδο µεταξυ 1ης Ιουλίου 1995 και 30η ς Ιουνίου Το Συνε δριο, κατά τη διάρκεια του ελε γχου του, διαπίστωσε τι το συ νολο σχεδ ν του βουτυ ρου ΝΖ που εισαγ ταν προς πω ληση λιανικη η χονδρικη επωλείτο πράγµατι σε τε τοιες αγορε ς. Το Συνε δριο, ε χοντας κρίνει τι ο ενυπάρχων κίνδυνος για τε τοια διάθεση, η τοι τη µετε πειτα επανεξαγωγη του βουτυ ρου, η ταν αµελητε ος, δεν ανε λαβε κανε να άλλο ε λεγχο αυτου του είδους διάθεσης. Οι µικρε ς ποσ τητες που είχαν αποµείνει και που διατε θηκαν κυρίως στις επιχειρη σεις τροφοδοσίας, ελε γχθηκαν δειγµατοληπτικά απ τα βρετανικά τελωνεία υ στερα απ αίτηση του Συνεδρίου. εν διαπιστω θηκε καµία παρατυπία Το βου τυρο που είχε εισαχθεί για βιοµηχανικη χρη ση επωλη θη είτε σε παρασκευαστε ς µεταποιηµε νου τυριου είτε σε παρασκευαστε ς συµπυκνωµε νου βουτυ ρου. Βάσει του ελε γχου της διάθεσης του βουτυ ρου αυτου, το Συνε δριο εκτιµά τι περίπου το ε να τρίτο χρησιµοποιη θηκε για την παρασκευη µεταποιηµε νου τυριου. Μια µικρη ποσ τητα του µεταποιηµε νου αυτου τυριου εξάχθηκε µε το ευεργε τη- µα των επιστροφω ν κατά την εξαγωγη Περίπου το 67 % του βουτυ ρου βιοµηχανικη ς χρη σης επωλη θη σε παρασκευαστε ς συµπυκνωµε νου βουτυ ρου, οι οποίοι το χρησιµοποίησαν, µεταξυ άλλων, στο πλαίσιο του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 570/88, λαµβάνοντας ε τσι την κοινοτικη βοη θεια για βου τυρο χρησιµοποιου µενο στην παρασκευη γλυκω ν κ.λπ. Η ποσ στωση βουτυ ρου ΝΖ δεν αποκλείεται απ το τελευταίο αυτ καθεστω ς, εφ σον χρησιµοποιείται για την παραγωγη συµπυκνωµε νου βουτυ ρου, το οποίο τηρεί τους ρους του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 570/ Το ποσ της ενίσχυσης που προβλε πει ο κανονισµ ς (ΕΟΚ) αριθ. 570/88 αντιστοιχεί σε 126 ECU ανά 100 χγρ. βουτυ ρου. Ο µειωµε νος συντελεστη ς εισφοράς εισαγωγη ς για την ποσ στωση βουτυ ρου ΝΖ είναι 86,88 ECU ανά 100 χγρ. Η ΕΕ επιτρε ποντας τη χρησιµοποίηση βουτυ ρου ΝΖ, συ µφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµου αυτου παρε χει καθαρη βοη θεια για το βου τυρο, η οποία ανε ρχεται σε 39,12 ECU ανά 100 χγρ. Το Συνε δριο αµφισβητεί τους λ γους για τους οποίους επιτράπηκε να ευεργετηθεί το βου τυρο µε τον πλη ρη συντελεστη της βοη θειας συ µφωνα

11 C 127/11 µε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 570/88 ( 25 ). Εκτιµάται τι τ νοι βουτυ ρου ΝΖ ε χουν η δη χρησιµοποιηθεί συ µφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 570/88 απ ε ως λαµβάνοντας ενίσχυση η οποία ανερχ ταν περίπου σε 13,2 εκατ. ECU µε ε να καθαρ κ στος για την ΕΕ 7,7 εκατ. ECU τον χρ νο ( 26 ) Η Επιτροπη πρ τεινε δυ ο φορε ς στην επιτροπη διαχείρισης να καθιερωθεί ε νας καν νας συ µφωνα µε τον οποίο το συ νολο του βουτυ ρου που χρησιµοποιείται στο πλαίσιο του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 570/88 να είναι κοινοτικη ς καταγωγη ς. Η επιτροπη απε ρριψε την πρ ταση µε το επιχείρηµα τι ε νας τε τοιος ρος θα ε θετε πάρα πολλά προβλη µατα ελε γχου. Το Συνε δριο δεν συµµερίζεται την άποψη αυτη, δι τι ο κανονισµ ς (ΕΟΚ) αριθ. 570/88 προβλε πει η δη φυσικου ς ελε γχους και ελε γχους εγγράφων για τις πρω τες υ λες και τα τελικά προϊ ντα Ο ε λεγχος αποκάλυψε επίσης τι µια ιταλικη εταιρεία είτε είχε εισάγει απευθείας είτε είχε αγοράσει, αφου πλη ρωσε τις εισφορε ς σε ελευ θερη κυκλοφορία, 888 τ νους βουτυ ρου ΝΖ το 1995 και τ νους το 1996, οι οποίοι λοι είχαν τεθεί σε ελευ θερη κυκλοφορία µε τον µειωµε νο συντελεστη εισφοράς. Το µεγαλυ τερο µε ρος του βουτυ ρου αυτου είτε ανασυσκευάσθηκε είτε αναµείχθηκε µε κοινοτικ βου τυρο και πωλη θηκε σε κιβω τια των 25 χγρ. για βιοµηχανικη χρη ση. Ου τε το τιµολ γιο, ου τε η συσκευασία ε φεραν καµία ε νδειξη για το γεγον ς τι το βου τυρο η ταν καταγωγη ς ΝΖ, η τι η ταν ανάµειξη βουτυ ρου ΝΖ και ΕΕ, σε αντίθεση µε το άρθρο 10, παρ. 2 του κανονισµου (ΕΚ) αριθ. 1600/ Η Επιτροπη επιβεβαίωσε τι παράλειψη ε νδειξης της καταγωγη ς ΝΖ επάνω στη συσκευασία αποτελεί παράβαση του άρθρου 10 του κανονισµου (ΕΚ) αριθ. 1600/95 και τι η κυ ρωση για την παράβαση αυτη υπάγεται στην αρµοδι τητα των αρχω ν των κρατω ν µελω ν Τε λος, 56 τ νοι βουτυ ρου βρε θηκαν στη ανία για µεταποίηση σε βουτυρε λαιο, το οποίο στη συνε χεια είχε εξαχθεί στην Ταϊλάνδη µε επιστροφε ς κατά την εξαγωγη υψηλ τερες απ την εισφορά που είχε εισπραχθεί κατά την εισαγωγη. Η µεταποίηση του βουτυ ρου σε βουτυρε λαιο δεν είναι µια πράξη που τροποποιεί την καταγωγη του βουτυ ρου. Οι επιστροφε ς κατά την εξαγωγη του βουτυρε λαιου θα πρε πει συνεπω ς να περιορίζονται στις εισφορε ς που ( 25 ) Στην περίπτωση των επιστροφω ν κατά την εξαγωγη για γαλακτοκοµικά προϊ ντα το ποσοστ επιστροφη ς είναι ίσο µε το χαµηλ τερο συντελεστη εισφοράς που ε χει εκτιµηθεί κατά την ηµε ρα της εισαγωγη ς, η µε το ποσοστ επιστροφη ς που εφαρµ ζεται κατά την ηµε ρα εξαγωγη ς. ( 26 ) Το βου τυρο της ΕΕ ε χει υποσκελιστεί απ το βου τυρο ΝΖ στο πλαίσιο του κανονισµου 570/88. Συνεπω ς, πρε πει να βρει εναλλακτικε ς αγορε ς, γενικά µε τη βοη θεια επιστροφω ν κατά την εξαγωγη ανερχ µενη σε 160 ECU ανά 100 χγρ. Το πρ σθετο καθαρ κ στος για την ΕΕ ανά 100 χγρ. να επιτρε πει να λαµβάνει το βου τυρο ΝΖ ενίσχυση στο πλαίσιο του κανονισµου 570/88 είναι συνεπω ς η διαφορά µεταξυ του µειωµε νου συντελεστη της εισφοράς εισαγωγη ς των 86,88 ΕΨΘ και του ισοδυ ναµου ποσου της ενίσχυσης που προβλε πει ο κανονισµ ς 570/88 (126 ECU), η οποία είναι 39,12 ECU συν η διαφορά µεταξυ της ενίσχυσης του κανονισµου 570/88 (126 ECU) και του ποσοστου επιστροφω ν κατά την εξαγωγη (160 ECU), η τοι 34 ECU. εισπράττονται κατά την εισαγωγη. Οι επιπλε ον πληρωθείσες και εισπρακτε ες επιστροφε ς που διαπιστω θηκαν στην περίπτωση αυτη ανε ρχονται σε ECU περίπου. Τυρί για µεταποίηση Προϊ ντα επιλε ξιµα για ειδικ προορισµ Στο άρθρο 2 του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 2967/79 της Επιτροπη ς ορίζεται τι ε να τυρί που εισάγεται στο πλαίσιο των διατάξεων σχετικά µε το τυρί που προορίζεται ειδικά για µεταποίηση, θεωρείται µ νο µεταποιηµε νο ταν ε χει µεταποιηθεί σε προϊ ντα που υπάγονται στη διάκριση του Κοινου ασµολογίου (δηλαδη σε µεταποιηµε νο τυρί). Αν το τυρί χρησιµοποιηθεί για την παρασκευη οποιουδη ποτε άλλου προϊ ντος, πρε πει να πληρωθεί ο πλη ρης συντελεστη ς της εισφοράς Η χρησιµοποίηση του τυριου που προορίζεται ειδικά για µεταποίηση υπ κειται σε ε γγραφη ε γκριση που χορηγείται στον εισαγωγε α και στον χρη στη σχετικά µε το τυρί που πρε πει να χρησιµοποιηθεί για τον καθορισµε νο σκοπ. Μία απ τις εγκρίσεις που χορη γησαν οι βρετανικε ς αρχε ς αφορου σε το τυρί που επρ κειτο να χρησιµοποιηθεί στην παρασκευη σάλτσας µε βάση το τυρί, µια χρη ση µη επιτρεπ µενη απ τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 2967/ Η Επιτροπη υποστη ριξε την άποψη του Συνεδρίου τι η σάλτσα µε βάση το τυρί δεν αποτελεί επιλε ξιµη ειδικη χρησιµοποίηση. Κατά συνε πεια, εκτιµάται τι οφείλονται συµπληρωµατικε ς εισφορε ς οι οποίες ανε ρχονται σε 1,5 εκατ. ECU. Ενα ε νταλµα είσπραξης εκδ θηκε απ τα βρετανικά τελωνεία, αλλά ε κτοτε αποσυ ρθηκε λ γω διοικητικου λάθους. Με τις συνθη κες αυτε ς, το εν λ γω ποσ θα πρε πει να αποδοθεί στην Κοιν τητα απ τις βρετανικε ς αρχε ς. Επιλεξιµ τητα για επιστροφε ς κατά την εξαγωγη µεταποιηµε νου τυριου που περιε χει τυρί απ τρίτες χω ρες Το ποσ επιστροφη ς για το µεταποιηµε νο τυρί κυµαίνεται απ 14 ε ως 120 ECU ανά 100 χγρ. ανάλογα µε τη συ νθεση και τον προορισµ. Για το µεγαλυ τερο µε ρος του µεταποιηµε νου τυριου, ο συντελεστη ς είναι σηµαντικά υψηλ τερος απ τη µειωµε νη εισφορά εισαγωγη ς που είναι 17,06 ECU ανά 100 χγρ. Συ µφωνα µε το άρθρο 17 του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 804/68, το ποσοστ επιστροφη ς για επανεξαγωγη γαλακτοκοµικω ν προϊ ντων απ τρίτες χω ρες πρε πει να είναι το χαµηλ τερο απ το ποσοστ επιστροφη ς και το ποσοστ της εισφοράς που εισπράττεται κατά την εισαγωγη. Εντου τοις, λ γω της αδυναµίας της Επιτροπη ς να αποσαφηνίσει την κατάσταση αυτη, το µεταποιηµε νο τυρί που περιε χει τυρί απ τρίτες χω ρες εισαγ - µενο µε µειωµε νο συντελεστη εισφοράς µπορεί να λαµβάνει το πλη ρες ποσοστ της επιστροφη ς κατά την εξαγωγη Έλεγχοι που κάλυπταν τη χρησιµοποίηση τυριου ΝΖ για µεταποίηση και τον τελικ προορισµ του τελικου προϊ ντος διενεργη θηκαν σε πε ντε παρασκευαστε ς µεταποιηµε νου τυριου. Τρεις ε λαβαν µε τρα ω στε τα προϊ ντα που προε ρχονται απ τρίτες χω ρες να χρησιµοποιου νται µ νο στην παρασκευη µεταποιηµε νου τυριου που προορί-

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ (98/C 15/01) SΕΜ 2000 (Sound and Efficient Management), 1997, ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ:

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ (98/C 15/01) SΕΜ 2000 (Sound and Efficient Management), 1997, ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ: 19. 1. 98 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 15/1 Ι (Ανακοινω σεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ αριθ. 5/97 για µια πρ ταση κανονισµου (ΕΚ, Ευρατ µ) του Συµβουλίου που τροποποιεί τον

Διαβάστε περισσότερα

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6)

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6) 2001D0304 EL 03.05.2001 001.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Απριλίου 2001 για τη σήµανση και χρήση ορισµένων ζωικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟÏΟΝΤΑ» Η «ΠΡΟÏΟΝΤΑ ΚΑΤΑ-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟÏΟΝΤΑ» Η «ΠΡΟÏΟΝΤΑ ΚΑΤΑ- L 86/14 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 20.3.98 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 3 Καν νες καταγωγη ς ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισµοί ΤΙΤΛΟΣ II ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/267/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/267/ΕΚ) L 121/41 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30η ς Μαρτίου 1998 σχετικά µε τις αρχε ς, προτεραι τητες, τους ενδιάµεσους στ χους και ρους που περιε χονται στην εταιρικη σχε ση µε την Τσεχικη ηµοκρατία, για την προσχω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1999/65/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1999/65/ΕΚ) L 26/46 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 1.2.1999 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας εκεµβρίου 1998 σχετικά µε τους καν νες συµµετοχη ς επιχειρη σεων, κε ντρων ερευνω ν και πανεπιστηµίων και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2015

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2015 1.5 ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 1. Διαγωνισμο ς για την Ανα πλαση του Παραδοσιακου Εμπορικου Κε ντρου και της Πλατειάς Κε ννεντυ στην Πα φο. - Αρ. Διαγωνισμου 23/2015. Τον Σεπτε μβριο 2015, με επιστολη μας προς τον Δη

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 143 / 167 Hamiltonian γραφη ματα κύκλος Hamilton:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 (98/C 393/02)

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 (98/C 393/02) C 393/24 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 16.12.98 ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 σχετικά µε τη διαχείριση εκ µε ρους της Επιτροπη ς της εφαρµογη ς των µε τρων για την προω θηση της ισ τητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 274/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεµβρίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ POWERPOINT 2011 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΕ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Για την υποστη ριξη του ε ργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ) L 121/1 II (Πράξεις για την ισχυ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30η ς Μαρτίου 1998 σχετικά µε τις αρχε ς, προτεραι τητες, τους ενδιάµεσους στ χους και ρους που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras Στο πλαι룱綟σιο της Παγκο룱綟 σμιας Εβδομα룱綟 δας Επιχειρηματικο룱綟 τητας*, o ΕΣΥΝΕΔΕ και η Ομοσπονδι룱綟α ΕΣΥΝΕ, σε συνεργασι룱綟α

Διαβάστε περισσότερα

1998D0488 EL

1998D0488 EL 1998D0488 EL 27.02.2001 001.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Απριλίου 1998 για τον καθορισµ των οικολογικών κριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 211 / 228 απεικόνιση γραφήματος στο επίπεδο (Embedding):

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AUTOGLASSSERVICE ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ &ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτη ς Ηλεκτρικη ς Ενε ργειας και ε χοντας ως αντικειμενικο στο

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα,

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα, L 226/16 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 13. 8. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/56/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 για την εµπορ α πολλαπλασιαστικο υλικο καλλωπιστικ ν φυτ ν ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l Evironnement/Ministerie van Sociale Zaken,

Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l Evironnement/Ministerie van Sociale Zaken, 12. 6. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 147/29 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 11η Ιουν ου 1999 για µ τρα προστασ α σον αφορ τη µ λυνση απ διοξ νε προϊ ντων ζωικ προ λευση που προορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 16/98 (98/C 347/02)

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 16/98 (98/C 347/02) C 347/48 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 16.11.98 ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 16/98 σχετικά µε την εκτε λεση των πιστω σεων των διαρθρωτικω ν δράσεων για την περίοδο προγραµµατισµου 1994-1999,

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 1/98 (98/C 98/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 7 2

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 1/98 (98/C 98/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 7 2 C 98/1 Ι (Ανακοινω σεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 1/98 σχετικά µε τη διµερη χρηµατοδοτικη και τεχνικη συνεργασία µε τις τρίτες µεσογειακε ς χω ρες συνοδευ µενη απ τις απαντη σεις της Επιτροπη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 98/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 98/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 330/13 Ο ΗΓΙΑ 98/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1998 για την τροποποίηση της οδηγίας 90/219/ΕΟΚ για την περιορισµε νη χρη ση γενετικω ς τροποποιηµε νων οργανισµω ν ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ L 125/34 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 19. 5. 1999 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγ µενο απ το σ στηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδ σεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1999R2157 24/06/2001 Αριθµ ς σελίδων: 10 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδ σεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 26/34 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 1.2.1999 II (Πράξεις για την ισχυ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας εκεµβρίου 1998 για το πε µπτο

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 338/ Το διοικητικ συµβο λιο προβα νει σε ψηφοφορ α µετ απ πρ σκληση του προ δρου. Ο

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 338/ Το διοικητικ συµβο λιο προβα νει σε ψηφοφορ α µετ απ πρ σκληση του προ δρου. Ο L 338/28 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 15. 12. 98 II (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων δεν απαιτε ται δηµοσ ευση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

2ο Μάθημα Πιθανότητες

2ο Μάθημα Πιθανότητες 2ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 2ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Νέα Κ.Υ.Α.

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Νέα Κ.Υ.Α. Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Νέα Κ.Υ.Α. Κοινή Υπουργική απόφαση εξέδωσαν τα υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών με την οποία επανακαθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ / 8 / στ

ΣΥΜΒΑΣΗ / 8 / στ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 0 2 ΜΑΙΟΥ 2 0 1 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π. Κανελλοπο

Διαβάστε περισσότερα

189 Β της συνθη κης ( 4 ), Ε & ΤΑ L 26/1 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ( 1 ) ΕΕ C 173 της 7.6.1997, σ. 10 και ΕΕ C 291 της 25.9.1997,

189 Β της συνθη κης ( 4 ), Ε & ΤΑ L 26/1 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ( 1 ) ΕΕ C 173 της 7.6.1997, σ. 10 και ΕΕ C 291 της 25.9.1997, L 26/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 182/1999/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας εκεµβρίου 1998 για το πε µπτο πρ γραµµα-πλαίσιο δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικο Στεγαστικο Επίδομα. β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικου η γ) είναι πάνω απο είκοσι πέντε (25) ετών, η

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικο Στεγαστικο Επίδομα. β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικου η γ) είναι πάνω απο είκοσι πέντε (25) ετών, η ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Γενικά Μετά την ΚΥΑ που εξέδωσαν τα υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών με την οποία επανακαθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για τη χορη γηση του ετη σιου στεγαστικου επιδο

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

1988, σ. 83) , σ. 24).

1988, σ. 83) , σ. 24). L 221/23 Ο ΗΓΙΑ 98/58/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 σχετικ µε την προστασ α των ζ ων στα εκτροφε α ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη για την δρυση τη Ευρωπαϊκ Κοιν τητα,

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 23 / 47 Βαθμοι Κορυφω ν Βαθμός κορυφής: d G (v) =

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 107 / 122 Δε νδρα Δένδρο: Ένα γρα φημα το οποι ο

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

της 11ης εκεµβρίου 1973 για την ανθρώπινη διατροφή (73/437/ΕΟΚ) (ΕΕ L 356 της , σ. 71)

της 11ης εκεµβρίου 1973 για την ανθρώπινη διατροφή (73/437/ΕΟΚ) (ΕΕ L 356 της , σ. 71) 1973L0437 EL 01.01.1981 001.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης εκεµβρίου 1973 περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

L 257/30 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τα πιστοποιητικ που εκδ δονται β σει των προτ πων που καταγρ φονται στον

L 257/30 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τα πιστοποιητικ που εκδ δονται β σει των προτ πων που καταγρ φονται στον 19. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 257/29 Ο ΗΓΙΑ 98/65/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 3η Σεπτεµβρ ου 1998 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο τη οδηγ α 82/130/ΕΟΚ του Συµβουλ ου για την προσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 19/98 (98/C 383/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 15 5

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 19/98 (98/C 383/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 15 5 9.12.98 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 383/1 Ι (Ανακοινω σεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 19/98 σχετικά µε την κοινοτικη χρηµατοδ τηση ορισµε νων µε τρων που ελη φθησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 850/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 850/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.4.98 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των L 125/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 850/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30η ς Μαρτίου 1998 για τη διατη

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ.

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ. ΞΕ ΝΩ ΝΕΣ Οι ξε νώ νες λει τουρ γούν µε σκο πό την προ σω ρι νή διαµονή, κυ ρί ως των νε ο το ποθε τη µέ νων Μον. Αξ κών - Αν θστών και των µε λών των οικο γε νειών τους που τυ χόν τους συ νο δεύ ουν µέ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Αυστηρότερους κανόνες για τη διεξαγωγή αλλά και τη συμμετοχή σε ιατρικά συνέδρια φέρνει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Ειδικότερα αλλάζουν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή αλλά και τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

6ο Μάθημα Πιθανότητες

6ο Μάθημα Πιθανότητες 6ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 6ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Κε φά λαιο 1 Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Η έν νοια της α ναπη ρί ας εί ναι πολυ διά στα τη και α ντι κα το πτρί ζει την αλ λη λε πί δρα ση του ε κά

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

C 241/1 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 5/98 (98/C 241/01)

C 241/1 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 5/98 (98/C 241/01) Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 241/1 Ι (Ανακοινω σεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 5/98 σχετικη µε την ανασυγκρ τηση στην πρω ην Γιουγκοσλαβία (Περίοδος 1996 1997) συνοδευ µενη

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Ôo ΚΩ Ι ΚΟΣ: 6115 ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Κ. Λόντου 6, 10681 Αθήνα, τηλ. 210 3820537, 6977-652768, 6938-204777, 6974-439203 e - m a i l : s e f k @ s e

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 77/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οι διατ ξει για την επιθε ρηση και τον λεγχο τη ΟΕΠ που περιλαµβ νονται σ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 77/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οι διατ ξει για την επιθε ρηση και τον λεγχο τη ΟΕΠ που περιλαµβ νονται σ L 77/22 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/12/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για τη δε τερη προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο του παραρτ µατο τη οδηγ α 88/320/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων του Μιχάλη Π. Φιλιππίδη Νομικού Συμβούλου της ΟΛΜΕ Η αίτηση αναγνω ρισης πλασματικω ν χρο νων

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ KEΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΒ) Νι κό λα ος Ι. Πέ ντσας (MS.c, MBA), Λγος (ΠΖ) Δη μή τριος Λ. Πισ σα νί δης (MBA) ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Eισαγωγή Κα τά τη διάρ κεια της τε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 2014 Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Ελέγχου και Επανάληψης

Δομές Ελέγχου και Επανάληψης Εργαστήριο 3 ο Δομές Ελέγχου και Επανάληψης Εισαγωγή Σκοπο ς του εργαστηρι ου αυτου ει ναι η εισαγωγη στην εκτε λεση εντολω ν υπο συνθη κη και στις δομές επανάληψης. Δομές Ελέγχου Η ικανότητα να μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα.

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. τεύχος 02-Χειμώνας 2015 Επί του πιεστηρίου Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. Το πρώτο ήταν η πολύνεκρη συντονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα