ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟÏΟΝΤΑ» Η «ΠΡΟÏΟΝΤΑ ΚΑΤΑ-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟÏΟΝΤΑ» Η «ΠΡΟÏΟΝΤΑ ΚΑΤΑ-"

Transcript

1 L 86/14 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 3 Καν νες καταγωγη ς ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισµοί ΤΙΤΛΟΣ II ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟÏΟΝΤΑ» Η «ΠΡΟÏΟΝΤΑ ΚΑΤΑ- ΓΩΓΗΣ» Άρθρο 2 Γενικά κριτη ρια Άρθρο 3 ιµερη ς σω ρευση καταγωγη ς Άρθρο 4 Εξολοκλη ρου παραγ µενα προϊ ντα Άρθρο 5 Επαρκω ς επεξεργασµε να η µεταποιηµε να προϊ ντα Άρθρο 6 Ανεπαρκη ς επεξεργασία η µεταποίηση Άρθρο 7 Μονάδα χαρακτηρισµου Άρθρο 8 Συνδυασµοί εµπορευµάτων Άρθρο 9 Ουδε τερα στοιχεία ΤΙΤΛΟΣ III Ε ΑΦΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Άρθρο 10 Αρχη της εδαφικ τητας Άρθρο 11 Απευθείας µεταφορά Άρθρο 12 Εκθε σεις ΤΙΤΛΟΣ IV ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΣΜΩΝ Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΑΣΜΟΥΣ Άρθρο 13 Απαγ ρευση επιστροφη ς δασµω ν η απαλλαγη ς απ δασµου ς ΤΙΤΛΟΣ V ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 14 Γενικε ς διατάξεις Άρθρο 15 ιαδικασία ε κδοσης πιστοποιητικω ν κυκλοφορίας EUR.1 Άρθρο 16 Εκ των υστε ρων ε κδοση πιστοποιητικου κυκλοφορίας EUR.1 Άρθρο 17 Έκδοση αντιγράφου του πιστοποιητικου EUR.1 Άρθρο 18 Έκδοση πιστοποιητικω ν κυκλοφορίας EUR.1 βάσει προηγουµε νως εκδοθε ντος η συνταχθε ντος πιστοποιητικου καταγωγη ς Άρθρο 19 ροι για τη συ νταξη δη λωσης τιµολογίου Άρθρο 20 Εγκεκριµε νος εξαγωγε ας Άρθρο 21 Ισχυ ς των πιστοποιητικω ν καταγωγη ς Άρθρο 22 Υποβολη πιστοποιητικω ν καταγωγη ς Άρθρο 23 Απαλλαγη απ την υποχρε ωση προσκ µισης πιστοποιητικου καταγωγη ς Άρθρο 24 ικαιολογητικά Άρθρο 25 Φυ λαξη των πιστοποιητικω ν καταγωγη ς και των δικαιολογητικω ν Άρθρο 26 ιαφορε ς και λάθη εκτυ πωσης Άρθρο 27 Ποσά εκφρασµε να σε Ecu

2 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των L 86/15 ΤΙΤΛΟΣ VI ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 28 Αµοιβαία συνδροµη Άρθρο 29 Έλεγχος των πιστοποιητικω ν καταγωγη ς Άρθρο 30 ιακανονισµ ς διαφορω ν Άρθρο 31 Κυρω σεις Άρθρο 32 Ελευ θερες ζω νες ΤΙΤΛΟΣ VII ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ Άρθρο 33 Εφαρµογη του πρωτοκ λλου Άρθρο 34 Ειδικοί ροι ΤΙΤΛΟΣ VIII ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 35 Τροποποιη σεις του πρωτοκ λλου

3 L 86/16 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των ΤΙΤΛΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισµοί Για τους σκοπου ς του παρ ντος πρωτοκ λλου νοου νται ως: α) «κατασκευη η παρασκευη», κάθε µορφη επεξεργασίας η µεταποίησης, συµπεριλαµβανοµε νης της συναρµολ γησης η ακ µη και ειδικω ν εργασιω ν β) «υ λη», λες οι µορφε ς συστατικω ν, πρω των υλω ν, συνθετικω ν στοιχείων, µερω ν κ.λπ., που χρησιµοποιου νται για την κατασκευη του προϊ ντος γ) «προϊ ν», το προϊ ν που ε χει κατασκευαστεί, ακ µη και αν πρ κειται να χρησιµοποιηθεί αργ τερα σε άλλη κατασκευαστικη εργασία δ) «εµπορευ µατα», τ σο οι υ λες σο και τα προϊ ντα ε) «δασµολογητε α αξία», η αξία που προσδιορίζεται µε βάση τη συµφωνία περί της εφαρµογη ς του άρθρου VII της Γενικη ς Συµφωνίας ασµω ν και Εµπορίου του 1994 (συµφωνία ΠΟΕ για τη δασµολογητε α αξία) στ) «τιµη εκ του εργοστασίου», η εργοστασιακη τιµη που καταβάλλεται για το προϊ ν στον κατασκευαστη στην επιχείρηση του οποίου διενεργη θηκε η τελευταία επεξεργασία η µεταποίηση στην Κοιν τητα η την Τουρκία, υπ τον ρο τι η τιµη περιλαµβάνει την αξία λων των υλω ν που χρησιµοποιη θηκαν, αφου αφαιρεθου ν λοι οι εσωτερικοί φ ροι οι οποίοι επεστράφησαν, η είναι δυνατ ν να επιστραφου ν, κατά την εξαγωγη του παραχθε ντος προϊ ντος ζ) «αξία υλω ν», η δασµολογητε α αξία κατά τη στιγµη εισαγωγη ς των µη καταγ µενων υλω ν που χρησιµοποιη θηκαν η, εάν αυτη δεν είναι γνωστη και δεν είναι δυνατ ν να διαπιστωθεί, η πρω τη επιβεβαιω σιµη τιµη που καταβλη θηκε για τις υ λες αυτε ς στην Κοιν τητα η την Τουρκία η) «αξία καταγ µενων υλω ν», η αξία τε τοιων υλω ν πως περιγράφεται στο στοιχείο ζ), που εφαρµ ζεται κατ αναλογία θ) «προστιθε µενη αξία», η τιµη εκ του εργοστασίου αφου αφαιρεθεί η δασµολογητε α αξία καθεν ς απ τα ενσω- µατωθε ντα προϊ ντα που δεν κατάγονται απ τη χω ρα στην οποία παρη χθησαν τα εν λ γω προϊ ντα ι) «κεφάλαια» και «κλάσεις», τα κεφάλαια και οι κλάσεις (τετραψη φιοι κωδικοί) που χρησιµοποιου νται στην ονοµατολογία, η οποία αποτελεί το εναρµονισµε νο συ στηµα περιγραφη ς και κωδικοποίησης εµπορευµάτων, που αναφε ρεται στο παρ ν πρωτ κολλο ως «εναρ- µονισµε νο συ στηµα» η «ΕΣ» ια) ο ρος «υπαγ µενος» αναφε ρεται στην κατάταξη προϊ- ντος η υ λης σε µία συγκεκριµε νη κλάση ιβ) «αποστολη εµπορευµάτων», τα προϊ ντα που είτε αποστε λλονται ταυτ χρονα απ κάποιον εξαγωγε α σε κάποιον παραλη πτη η καλυ πτονται απ ε να µ νο ε γγραφο µεταφοράς, το οποίο καλυ πτει τη µεταφορά τους απ τον εξαγωγε α στον παραλη πτη η, ταν δεν υπάρχει τε τοιο ε γγραφο, απ ε να µ νο τιµολ γιο ιγ) ο ρος «εδάφη» περιλαµβάνει τα χωρικά υ δατα. ΤΙΤΛΟΣ II ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟÏΟΝΤΑ» Η «ΠΡΟÏΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» Άρθρο 2 Γενικά κριτη ρια 1. Για την εφαρµογη της παρου σας απ φασης θεωρου νται ως προϊ ντα καταγωγη ς Κοιν τητας: α) τα προϊ ντα που παράγονται εξ ολοκλη ρου στην Κοιν τητα κατά την ε ννοια του άρθρου 4 του παρ ντος πρωτοκ λλου β) τα προϊ ντα που παράγονται στην Κοιν τητα και περιε χουν υ λες που δεν ε χουν παραχθεί εξ ολοκλη ρου σ αυτη, υπ την πρου π θεση τι τα προϊ ντα αυτά ε χουν υποστεί στην Κοιν τητα επαρκείς επεξεργασίες η µεταποιη σεις κατά την ε ννοια του άρθρου 5 του παρ ντος πρωτοκ λλου. 2. Για την εφαρµογη της παρου σας απ φασης θεωρου νται ως προϊ ντα καταγωγη ς Τουρκίας: α) τα προϊ ντα που ε χουν εξ ολοκλη ρου παραχθεί στην Τουρκία κατά την ε ννοια του άρθρου 4 του παρ ντος πρωτοκ λλου β) τα προϊ ντα που παράγονται στην Τουρκία και περιε χουν υ λες που δεν ε χουν παραχθεί εξ ολοκλη ρου σ αυτη, υπ την πρου π θεση τι τα προϊ ντα αυτά ε χουν υποστεί στην Τουρκία, επαρκείς επεξεργασίες η µεταποιη σεις κατά την ε ννοια του άρθρου 5 του παρ ντος πρωτοκ λλου. Άρθρο 3 ιµερη ς σω ρευση καταγωγη ς 1. Τα προϊ ντα καταγωγη ς Κοιν τητας θεωρου νται ως προϊ ντα καταγωγη ς Τουρκίας ταν ενσωµατω νονται σε προϊ ν που παράγεται στην Τουρκία. Τα προϊ ντα αυτά δεν απαιτείται να ε χουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες η µεταποιη σεις, υπ τον ρο µως τι ε χουν υποστεί επεξεργασίες η µεταποιη σεις πε ραν αυτω ν που αναφε ρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρ ντος πρωτοκ λλου. 2. Τα προϊ ντα καταγωγη ς Τουρκίας θεωρου νται ως προϊ- ντα καταγωγη ς Κοιν τητας ταν ενσωµατω νονται σε προϊ ν που παράγεται στην Κοιν τητα. Τα προϊ ντα αυτά δεν απαιτείται να ε χουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες η µεταποιη σεις, υπ τον ρο, µως, τι ε χουν υποστεί επεξεργασίες η µεταποιη σεις πε ραν αυτω ν που αναφε ρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρ ντος πρωτοκ λλου.

4 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των L 86/17 Άρθρο 4 Εξ ολοκλη ρου παραγ µενα προϊ ντα 1. Θεωρου νται ως «παραγ µενα εξ ολοκλη ρου» είτε στην Κοιν τητα είτε στην Τουρκία: α) τα ορυκτά προϊ ντα τα εξορυσσ µενα απ το ε δαφ ς τους η απ τον θαλάσσιο η ωκεάνειο πυθµε να τους β) τα φυτικά προϊ ντα τα συγκοµιζ µενα σ αυτε ς γ) τα ζω ντα ζω α τα γεννω µενα και εκτρεφ µενα σ αυτε ς δ) τα προϊ ντα τα προερχ µενα απ ζω ντα ζω α, τα οποία εκτρε φονται σ αυτε ς ε) τα προϊ ντα της θη ρας και αλιείας που ασκείται σ αυτε ς στ) τα προϊ ντα της θαλάσσιας αλιείας και άλλα προϊ ντα, που λαµβάνονται απ τη θάλασσα εκτ ς των χωρικω ν υδάτων της Κοιν τητας και της Τουρκίας µε τα πλοία τους ζ) τα προϊ ντα τα παραγ µενα επί των πλοίων-εργοστασίων τους αποκλειστικά απ προϊ ντα που αναφε ρονται στο στοιχείο στ) η) τα απ βλητα και απορρίµµατα τα προερχ µενα απ βιοµηχανικε ς εργασίες οι οποίες πραγµατοποιου νται σ αυτε ς θ) τα εµπορευ µατα που παράγονται σ αυτε ς αποκλειστικά απ προϊ ντα που αναφε ρονται στα στοιχεία α) ε ως η). 2. Οι ροι «πλοία τους» και «πλοίων-εργοστασίων τους» στην παράγραφο 1 στοιχεία στ) και ζ) αφορου ν µ νο τα πλοία και πλοία-εργοστάσια, τα οποία: α) είναι νηολογηµε να η εγγεγραµµε να σε κράτος µε λος της ΕΚ η στην Τουρκία β) φε ρουν τη σηµαία κράτους µε λους της ΕΚ η της Τουρκίας γ) ανη κουν, κατά ποσοστ 50 τοις εκατ τουλάχιστον, σε υπηκ ους των κρατω ν µελω ν της ΕΚ η της Τουρκίας η σε εταιρεία που ε χει την ε δρα της σε ε να απ τα κράτη αυτά η στην Τουρκία, της οποίας ο διαχειριστη ς η οι διαχειριστε ς, ο πρ εδρος του διοικητικου η του εποπτικου συµβουλίου και η πλειοψηφία των µελω ν των εν λ γω συµβουλίων είναι υπη κοοι των κρατω ν µελω ν της ΕΚ η της Τουρκίας και της οποίας, επιπλε ον, σε περίπτωση προσωπικω ν εταιρειω ν η εταιρειω ν περιορισµε νης ευθυ νης, το η µισυ τουλάχιστον του κεφαλαίου ανη κει σ αυτε ς η σε δηµ σιους οργανισµου ς η σε υπηκ ους αυτω ν δ) των οποίων ο κυβερνη της και οι αξιωµατικοί είναι στο συ νολ τους υπη κοοι των κρατω ν µελω ν της ΕΚ η της Τουρκίας ε) το πλη ρωµα των οποίων αποτελείται, σε αναλογία 75 τοις εκατ τουλάχιστον, απ υπηκ ους των κρατω ν µελω ν της Κοιν τητας η της Τουρκίας. Άρθρο 5 Επαρκω ς επεξεργασµε να η µεταποιηµε να προϊ ντα 1. Για την εφαρµογη του άρθρου 2, προϊ ντα που δεν ε χουν παραχθεί εξ ολοκλη ρου θεωρείται τι υπε στησαν επαρκη επεξεργασία η µεταποίηση, ταν πληρου νται οι πρου ποθε σεις του πίνακα που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα II. Οι πρου ποθε σεις αυτε ς αναφε ρουν, για λα τα προϊ ντα που καλυ πτονται απ την απ φαση, την επεξεργασία η τη µεταποίηση που πρε πει να υποστου ν οι µη καταγ µενες υ λες που χρησιµοποιου νται για την κατασκευη των προϊ ντων αυτω ν και εφαρµ ζονται µ νο σε σχε ση µε αυτε ς τις υ λες. Συνεπω ς, αν ε να προϊ ν, που ε χει αποκτη σει το χαρακτη ρα καταγωγη ς πληρω ντας τους ρους που καθορίζονται στον πίνακα για το προϊ ν αυτ, χρησιµοποιείται για την κατασκευη εν ς άλλου προϊ ντος, οι πρου ποθε σεις που ισχυ ουν για το προϊ ν στο οποίο του το ενσωµατω νεται δεν ισχυ ουν και ως προς αυτ και δεν λαµβάνονται υπ ψη οι µη καταγ µενες υ λες που χρησιµοποιη θηκαν, ενδεχοµε νως, για την κατασκευη του. 2. Κατά παρε κκλιση απ την παράγραφο 1, οι µη καταγ - µενες υ λες που, συ µφωνα µε τις πρου ποθε σεις που αναφε ρονται στον πίνακα, δεν πρε πει να χρησιµοποιου νται για την κατασκευη του προϊ ντος µπορου ν, ωστ σο, να χρησι- µοποιηθου ν υπ τον ρο τι: α) η συνολικη αξία τους δεν υπερβαίνει το 10 τοις εκατ της τιµη ς «εκ του εργοστασίου» του προϊ ντος β) µε την εφαρµογη της παρου σας παραγράφου δεν σηµειω νεται υπε ρβαση των ποσοστω ν που περιε χονται στον πίνακα για τη µε γιστη αξία των µη καταγ µενων υλω ν. 3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρµ ζονται µε εξαίρεση τα οριζ µενα στο άρθρο 6. Άρθρο 6 Ανεπαρκη ς επεξεργασία η µεταποίηση 1. Με την επιφυ λαξη της παραγράφου 2, οι ακ λουθες επεξεργασίες η µεταποιη σεις θεωρου νται ως ανεπαρκείς για την απ κτηση του χαρακτη ρα των καταγ µενων προϊ- ντων, ανεξάρτητα απ το αν πληρου νται οι απαιτη σεις του άρθρου 5: α) οι εργασίες που αποσκοπου ν στη διατη ρηση των εµπορευµάτων σε καλη κατάσταση κατά τη µεταφορά και αποθη κευση τους (αερισµ ς, άπλωµα, στε γνωµα, ψυ ξη, τοποθε τηση σε άλµη η σε θειωµε νο νερ, η σε άλλα υδατικά διαλυ µατα, αφαίρεση φθαρµε νων µερω ν και παρεµφερείς εργασίες) β) οι απλε ς εργασίες αφαίρεσης της σκ νης, κοσκινίσµατος, διαλογη ς, ταξιν µησης, συνδυασµου (συµπεριλαµβανοµε νης και της συ νθεσης σειρω ν εµπορευµάτων), πλυ σεων, βαφη ς, κοπη ς γ) i) οι αλλαγε ς συσκευασίας καθω ς και οι διαιρε σεις και συνενω σεις δεµάτων,

5 L 86/18 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των ii) η απλη τοποθε τηση σε φιάλες, φιαλίδια, σάκους, θη κες, κουτιά, η στερε ωση επί λεπτοσανίδων κ.λπ. και κάθε άλλη απλη εργασία συσκευασίας δ) η επίθεση σηµάτων, ετικετω ν η άλλων διακριτικω ν σηµείων σε προϊ ντα η στη συσκευασία τους ε) η απλη ανάµειξη προϊ ντων, ε στω και διαφορετικου είδους κατά την οποία ε να η περισσ τερα συστατικά του µείγµατος δεν πληρου ν τις πρου ποθε σεις που ορίζει το παρ ν πρωτ κολλο, ω στε να είναι δυνατ ν να θεωρηθου ν ως προϊ ντα καταγωγη ς Κοιν τητας η Τουρκίας στ) η απλη συνε νωση µερω ν για τη συ σταση εν ς πλη ρους προϊ ντος ζ) η σω ρευση δυ ο η περισσοτε ρων απ τις εργασίες που αναφε ρονται στα στοιχεία α) ε ως στ) η) η σφαγη ζω ων. 2. λες οι εργασίες που διενεργου νται εντ ς της Κοιν τητας η της Τουρκίας σε συγκεκριµε νο προϊ ν πρε πει να εξετάζονται απ κοινου, ταν πρ κειται να οριστεί αν η πραγµατοποιηθείσα επεξεργασία η µεταποίηση του προϊ ντος αυτου πρε πει να θεωρηθεί ως ανεπαρκη ς κατά την ε ννοια της παραγράφου 1. Άρθρο 7 Μονάδα χαρακτηρισµου 1. Η µονάδα χαρακτηρισµου για την εφαρµογη των διατάξεων του παρ ντος πρωτοκ λλου συνίσταται σε ε να συγκεκριµε νο προϊ ν, το οποίο θεωρείται ως η µονάδα βάσης για τον προσδιορισµ της κατάταξης συ µφωνα µε την ονοµατολογία του εναρµονισµε νου συστη µατος. Συ µφωνα µε αυτά: α) ταν ε να προϊ ν αποτελου µενο απ οµάδα η απ συ νολο συναρµολογηθε ντων ειδω ν κατατάσσεται, συ µφωνα µε το εναρµονισµε νο συ στηµα, σε µια µ νο κλάση, το λον αποτελεί τη µονάδα χαρακτηρισµου β) ταν µια αποστολη αποτελείται απ ορισµε να πανοµοι- τυπα προϊ ντα που κατατάσσονται στην ίδια κλάση του εναρµονισµε νου συστη µατος, κάθε προϊ ν πρε πει να λαµβάνεται υπ ψη χωριστά κατά την εφαρµογη των διατάξεων του παρ ντος πρωτοκ λλου. 2. ταν, κατ εφαρµογη του γενικου καν να 5 του εναρ- µονισµε νου συστη µατος, οι συσκευασίες κατατάσσονται µε τα εµπορευ µατα που περιε χουν, τ τε πρε πει να θεωρου νται τι αποτελου ν συ νολο µε αυτά τα εµπορευ µατα για τον προσδιορισµ της καταγωγη ς. Άρθρο 8 Συνδυασµοί εµπορευµάτων Κατά την ε ννοια του γενικου καν να 3 του εναρµονισµε νου συστη µατος οι συνδυασµοί εµπορευµάτων θεωρου νται ως καταγ µενα προϊ ντα ταν λα τα συστατικά µε ρη τους είναι καταγ µενα. Ωστ σο, συνδυασµ ς εµπορευµάτων αποτελου µενος απ είδη καταγ µενα και µη, θεωρείται στο συ νολ του καταγ µενος, υπ τον ρο τι η αξία των µη καταγ µενων προϊ ντων δεν υπερβαίνει το 15 τοις εκατ της τιµη ς «εκ του εργοστασίου» του συνδυασµου. Άρθρο 9 Ουδε τερα στοιχεία Για να προσδιοριστεί εάν ε να εµπ ρευµα ε χει το χαρακτη ρα καταγωγη ς δεν είναι αναγκαίο να καθορίζεται η καταγωγη των παρακάτω που χρησιµοποιου νται, ενδεχοµε νως, για την παραγωγη του: α) της ηλεκτρικη ς ενε ργειας και των καυσίµων β) των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµου γ) των µηχανηµάτων και εργαλείων δ) των προϊ ντων που δεν υπεισε ρχονται η δεν πρ κειται να υπεισε λθουν στην τελικη συ νθεση του προϊ ντος. ΤΙΤΛΟΣ III Ε ΑΦΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Άρθρο 10 Αρχη της εδαφικ τητας 1. Οι ροι του τίτλου II σχετικά µε την απ κτηση του χαρακτη ρα καταγωγη ς πρε πει να πληρου νται ανελλιπω ς στην Κοιν τητα η την Τουρκία. 2. Αν καταγ µενα προϊ ντα, που ε χουν εξαχθεί απ την Κοιν τητα η την Τουρκία προς µία άλλη χω ρα, επανεισαχθου ν πρε πει να θεωρου νται ως µη καταγ µενα, εκτ ς εάν µπορεί να αποδειχθεί κατά τρ πο ικανοποιητικ για τις τελωνειακε ς αρχε ς τι: α) τα εµπορευ µατα που επανεισάγονται είναι τα ίδια µε τα εµπορευ µατα που είχαν εξαχθεί και β) δεν ε χουν υποστεί καµία εργασία πε ραν εκείνων που είναι αναγκαίες για τη διατη ρηση τους σε καλη κατάσταση, εν σω βρίσκονταν στην εν λ γω χω ρα η κατά την εξαγωγη τους. Άρθρο 11 Απευθείας µεταφορά 1. Η προτιµησιακη µεταχείριση που προβλε πεται απ τις διατάξεις της παρου σας απ φασης εφαρµ ζεται αποκλειστικά στα εµπορευ µατα που πληρου ν τις πρου ποθε σεις του παρ ντος πρωτοκ λλου και µεταφε ρονται απευθείας µεταξυ της Κοιν τητας και της Τουρκίας. Ωστ σο, εµπορευ µατα που αποτελου ν µία και µ νον αποστολη είναι δυνατ να µεταφε ρονται µε σω άλλων εδαφω ν µε, ενδεχο- µε νως, µεταφ ρτωση η προσωρινη αποθη κευση σ αυτ το ε δαφος, υπ τον ρο τι τα προϊ ντα παραµε νουν υπ την

6 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των L 86/19 επιτη ρηση των τελωνειακω ν αρχω ν της χω ρας διαµετακ - µισης η αποθη κευσης και τι δεν υφίστανται εκεί άλλες εργασίες εκτ ς απ την εκφ ρτωση, την επαναφ ρτωση η οποιαδη ποτε άλλη εργασία που αποβλε πει στη διατη ρηση τους σε καλη κατάσταση. 2. Για να αποδειχθεί τι πληρου νται οι πρου ποθε σεις που αναφε ρονται στην παράγραφο 1 προσκοµίζεται στις αρµ διες τελωνειακε ς αρχε ς της χω ρας εισαγωγη ς: α) ενιαία φορτωτικη που ε χει εκδοθεί στη χω ρα εξαγωγη ς και καλυ πτει τη διε λευση απ τη χω ρα διαµετακ µισης η β) βεβαίωση που χορηγείται απ τις τελωνειακε ς αρχε ς της χω ρας διαµετακ µισης και η οποία: i) παρε χει ακριβη περιγραφη των εµπορευµάτων, ii) αναφε ρει τις ηµεροµηνίες εκφ ρτωσης και επαναφ ρτωσης των εµπορευµάτων και, ταν χρειάζεται, τα ον µατα των πλοίων η άλλων µεταφορικω ν µε σων που χρησιµοποιη θηκαν και iii) πιστοποιεί τις συνθη κες υπ τις οποίες τα εµπορευ - µατα παρε µειναν στη χω ρα διαµετακ µισης, η γ) ελλείψει αυτω ν, µε οποιοδη ποτε αποδεικτικ ε γγραφο. Άρθρο 12 Εκθε σεις 1. Προϊ ντα καταγωγη ς που αποστε λλονται για να συµµετάσχουν σε ε κθεση σε άλλη χω ρα και πωλου νται µετά την ε κθεση για να εισαχθου ν στην Κοιν τητα η στην Τουρκία εµπίπτουν κατά την εισαγωγη στις ευνοϊκε ς διατάξεις της απ φασης, υπ τον ρο τι παρε χεται στις τελωνειακε ς αρχε ς ικανοποιητικη απ δειξη τι: α) κάποιος εξαγωγε ας απε στειλε τα προϊ ντα αυτά απ την Κοιν τητα η την Τουρκία στη χω ρα στην οποία πραγµατοποιη θηκε η ε κθεση και τα εξε θεσε εκεί β) ο ίδιος εξαγωγε ας πω λησε τα εν λ γω προϊ ντα η τα µεταβίβασε κατά άλλον τρ πο σε πρ σωπο στην Κοιν τητα η την Τουρκία γ) τα προϊ ντα απεστάλησαν, κατά τη διάρκεια της ε κθεσης η αµε σως µετά στην κατάσταση στην οποία είχαν αποσταλεί στην ε κθεση και δ) τα προϊ ντα, απ τη στιγµη που απεστάλησαν στην ε κθεση, δεν χρησιµοποιη θηκαν για σκοπου ς άλλους απ την επίδειξη στη συγκεκριµε νη ε κθεση. 2. Πιστοποιητικ καταγωγη ς πρε πει να εκδίδεται η να συντάσσεται συ µφωνα µε τις διατάξεις του τίτλου V και να υποβάλλεται στις τελωνειακε ς αρχε ς της χω ρας εισαγωγη ς κατά το συνη θη τρ πο. Στο πιστοποιητικ αναγράφεται το νοµα και η διευ θυνση της ε κθεσης. Είναι δυνατ να ζητηθου ν, που κρίνεται αναγκαίο, συµπληρωµατικε ς ε γγραφες αποδείξεις σχετικά µε τη φυ ση των προϊ νων και τις συνθη κες υπ τις οποίες εξετε θησαν. 3. Η παράγραφος 1 ισχυ ει για κάθε ε κθεση, εµποροπανη γυρη, δηµ σια εκδη λωση εµπορικου, βιοµηχανικου, γεωργικου η βιοτεχνικου χαρακτη ρα, που δεν διοργανω νεται για ιδιωτικου ς σκοπου ς σε καταστη µατα η εµπορικου ς χω ρους µε σκοπ την πω ληση αλλοδαπω ν προϊ ντων και κατά τη διάρκεια της οποίας τα προϊ ντα παραµε νουν υπ τελωνειακ ε λεγχο. ΤΙΤΛΟΣ IV ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΣΜΩΝ Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΑΣΜΟΥΣ Άρθρο 13 Απαγ ρευση επιστροφη ς δασµω ν η δασµου ς απαλλαγη ς απ 1. Οι µη καταγ µενες υ λες που χρησιµοποιου νται για την κατασκευη προϊ ντων καταγωγη ς Κοιν τητας η Τουρκίας για τις οποίες εκδίδεται η συντάσσεται πιστοποιητικ καταγωγη ς συ µφωνα µε τις διατάξεις του τίτλου V δεν αποτελου ν στην Κοιν τητα η την Τουρκία αντικείµενο επιστροφη ς δασµω ν η απαλλαγη ς απ δασµου ς οποιουδη ποτε είδους. 2. Η απαγ ρευση της παραγράφου 1 εφαρµ ζεται σε κάθε ρυ θµιση για επιστροφη, απαλλαγη η µη καταβολη, πλη ρη η µερικη, δασµω ν η επιβαρυ νσεων ισοδυνάµου αποτελε σµατος, που επιβάλλονται, στην Κοιν τητα η την Τουρκία, σε υ λες που χρησιµοποιου νται για την κατασκευη, ταν οι ρυθµίσες αυτε ς επιτρε πουν, ρητά η ε µµεσα, αυτη την επιστροφη, την απαλλαγη η τη µη καταβολη, στην περίπτωση που τα προϊ ντα που παράγονται απ τις εν λ γω υ λες εξάγονται και χι ταν χρησιµοποιου νται στο εσωτερικ αυτω ν. 3. Ο εξαγωγε ας προϊ ντων που καλυ πτονται απ πιστοποιητικ καταγωγη ς πρε πει να είναι σε θε ση να υποβάλει ανά πάσα στιγµη, αν ζητηθεί απ τις τελωνειακε ς αρχε ς, λα τα κατάλληλα ε γγραφα που αποδεικνυ ουν τι δεν ε χει επιτραπεί επιστροφη, σον αφορά τις µη καταγ µενες υ λες που χρησιµοποιη θηκαν για την κατασκευη των σχετικω ν προϊ ντων, και τι λοι οι δασµοί η επιβαρυ νσεις ισοδυνά- µου αποτελε σµατος που αντιστοιχου ν σ αυτε ς τις υ λες ε χουν πράγµατι καταβληθεί. 4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 ε ως 3 εφαρµ ζονται επίσης σον αφορά τη συσκευασία, κατά την ε ννοια του άρθρου 7 παράγραφος 2, και τους συνδυασµου ς ειδω ν, κατά την ε ννοια του άρθρου 8, ταν αυτά δεν αποτελου ν είδη καταγωγη ς. 5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 ε ως 4 ισχυ ουν µ νο για τις υ λες που ανη κουν στο είδος που αφορά η απ φαση. Ακ µη, αυτε ς δεν εµποδίζουν την εφαρµογη συστη µατος επιστροφω ν για τα γεωργικά προϊ ντα κατά την εξαγωγη, που ισχυ ει για κάθε εξαγωγη συ µφωνα µε τις διατάξεις της απ φασης.

7 L 86/20 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των Παρά την παράγραφο 1, ταν η Τουρκία εφαρµ ζει υψηλ τερους τελωνειακου ς δασµου ς απ αυτου ς που ισχυ ουν στην Κοιν τητα, µπορεί να εφαρµ σει ρυθµίσεις για την επιστροφη δασµω ν η την απαλλαγη απ δασµου ς, επιβαρυ νσεις ισοδυνάµου αποτελε σµατος που επιβάλλονται σε υ λες που χρησιµοποιου νται για την κατασκευη προϊ ντων καταγωγη ς, υπ την επιφυ λαξη τι η δασµολογικη επιβάρυνση δεν θα είναι µικρ τερη απ την ισχυ ουσα για τα ίδια υλικά που εισάγονται στην Κοιν τητα. ΤΙΤΛΟΣ V ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 14 Γενικε ς διατάξεις 1. Τα προϊ ντα καταγωγη ς Κοιν τητας η Τουρκίας υπάγονται, κατά την εισαγωγη τους στην Τουρκία η την Κοιν τητα, αντίστοιχα, στις διατάξεις της απ φασης, εφ σον προσκοµιστεί: α) είτε πιστοποιητικ κυκλοφορίας EUR.1, υπ δειγµα του οποίου παρατίθεται στο παράρτηµα III, είτε β) στις περιπτω σεις που ορίζονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1, δη λωση το κείµενο της οποίας περιλαµβάνεται στο παράρτηµα IV, που αναγράφει ο εξαγωγε ας στο τιµολ γιο, το δελτίο παράδοσης η κάθε άλλο εµπορικ ε γγραφο που περιγράφει τα σχετικά προϊ ντα µε επαρκείς λεπτοµε ρειες, ω στε να είναι δυνατη η εξακρίβωση της ταυτ τητάς τους (η δη λωση αυτη αποκαλείται στη συνε χεια «δη λωση τιµολογίου»). 2. Με την επιφυ λαξη της παραγράφου 1, προϊ ντα καταγωγη ς κατά την ε ννοια του παρ ντος πρωτοκ λλου εµπίπτουν, στις περιπτω σεις που αναφε ρονται στο άρθρο 23, στις διατάξεις της παρου σας απ φασης χωρίς να είναι αναγκαία η υποβολη των προαναφερθε ντων εγγράφων. Άρθρο 15 ιαδικασία ε κδοσης πιστοποιητικω ν κυκλοφορίας EUR.1 1. Το πιστοποιητικ κυκλοφορίας EUR.1 εκδίδεται απ τις τελωνειακε ς αρχε ς της χω ρας εξαγωγη ς µετά απ γραπτη αίτηση, που υποβάλλεται απ τον εξαγωγε α η, µε ευθυ νη του εξαγωγε α, απ τον εξουσιοδοτηµε νο αντιπρ σωπ του. 2. Για το σκοπ αυτ, ο εξαγωγε ας η ο εξουσιοδοτηµε νος αντιπρ σωπ ς του συµπληρω νουν το ε ντυπο του πιστοποιητικου κυκλοφορίας EUR.1 καθω ς και το ε ντυπο της αίτησης, υποδείγµατα των οποίων περιλαµβάνονται στο παράρτηµα III. Τα ε ντυπα αυτά πρε πει να συµπληρω νονται σε µια απ τις γλω σσες στις οποίες ε χει εκδοθεί η απ φαση και συ µφωνα µε τις διατάξεις της εθνικη ς νοµοθεσίας της χω ρας εξαγωγη ς. Αν αυτά είναι χειρ γραφα, πρε πει να συµπληρω νονται µε µελάνι και ευανάγνωστους χαρακτη ρες. Η περιγραφη των προϊ ντων πρε πει να αναφε ρεται στο πλαίσιο που προορίζεται γι αυτ το σκοπ χωρίς να παρεµβάλλονται κενά διάστιχα. ταν στο πλαίσιο υπάρχουν κενε ς γραµµε ς πρε πει να συ ρεται οριζ ντια γραµµη κάτω απ την τελευταία γραµµη της περιγραφη ς και να διαγραµµίζεται ο κεν ς χω ρος. 3. Ο εξαγωγε ας που ζητεί την ε κδοση πιστοποιητικου κυκλοφορίας EUR.1 αναλαµβάνει την υποχρε ωση να υποβάλει, εάν του ζητηθεί απ τις τελωνειακε ς αρχε ς της χω ρας εξαγωγη ς στην οποία εκδίδεται το πιστοποιητικ κυκλοφορίας EUR.1, κάθε κατάλληλο ε γγραφο για την απ δειξη του χαρακτη ρα καταγωγη ς των σχετικω ν προϊ ντων, καθω ς και της εκπλη ρωσης των λοιπω ν ρων του παρ ντος πρωτοκ λλου. 4. Το πιστοποιητικ κυκλοφορίας EUR.1 εκδίδεται απ τις τελωνειακε ς αρχε ς κράτους µε λους της Ευρωπαϊκη ς Κοιν τητας η της Τουρκίας, εάν τα προς εξαγωγη εµπορευ µατα µπορου ν να θεωρηθου ν ως προϊ ντα καταγ µενα απ την Κοιν τητα η την Τουρκία και πληρου ν τις πρου ποθε σεις του παρ ντος πρωτοκ λλου. 5. Οι τελωνειακε ς αρχε ς που εκδίδουν το πιστοποιητικ λαµβάνουν λα τα αναγκαία µε τρα για την επαλη θευση του χαρακτη ρα καταγωγη ς των προϊ ντων και της πλη ρωσης των λοιπω ν ρων του παρ ντος πρωτοκ λλου. Για το σκοπ αυτ ε χουν το δικαίωµα να ζητου ν την προσκ µιση κάθε αποδεικτικου στοιχείου και να διενεργου ν ελε γχους των λογιστικω ν καταχωρίσεων του εξαγωγε α η οποιονδη ποτε άλλο ε λεγχο θεωρου ν αναγκαίο. Οι τελωνειακε ς αρχε ς που εκδίδουν το πιστοποιητικ εξασφαλίζουν επίσης την ορθη συµπλη ρωση των εντυ πων που αναφε ρονται στην παράγραφο 2. Ιδίως, ελε γχουν αν ο χω ρος που προορίζεται για την περιγραφη των προϊ ντων ε χει συµπληρωθεί κατά τρ πο που να αποκλείει οποιαδη ποτε πιθαν τητα δολίων προσθηκω ν. 6. Η ηµεροµηνία ε κδοσης του πιστοποιητικου κυκλοφορίας EUR.1 αναγράφεται στη θε ση 11 του πιστοποιητικου. 7. Πιστοποιητικ κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1 εκδίδεται απ τις τελωνειακε ς αρχε ς και τίθεται στη διάθεση του εξαγωγε α, µ λις πραγµατοποιηθεί η εξασφαλισθεί πραγµατικη εξαγωγη. Άρθρο 16 Εκ των υστε ρων ε κδοση πιστοποιητικου κυκλοφορίας EUR.1 1. Κατά παρε κκλιση απ το άρθρο 15 παράγραφος 7, το πιστοποιητικ κυκλοφορίας EUR.1 είναι δυνατ, σε εξαιρετικε ς περιπτω σεις, να εκδοθεί και µετά την εξαγωγη των προϊ ντων τα οποία αφορά, εάν: α) δεν είχε εκδοθεί κατά τη στιγµη της εξαγωγη ς συνεπεία λαθω ν, ακουσίων παραλείψεων η ειδικω ν περιστάσεων η

8 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των L 86/21 β) αποδεικνυ εται κατά τρ πο ικανοποιητικ στις τελωνειακε ς αρχε ς τι εκδ θηκε πιστοποιητικ κυκλοφορίας EUR.1, το οποίο δεν ε γινε δεκτ κατά την εισαγωγη για τεχνικου ς λ γους. 2. Για την εφαρµογη της παραγράφου 1, ο εξαγωγε ας στην αίτηση του πρε πει να αναφε ρει τον τ πο και την ηµεροµηνία της εξαγωγη ς των προϊ ντων τα οποία αφορά το πιστοποιητικ κυκλοφορίας EUR.1, καθω ς και τους λ γους για τους οποίους υποβάλλει την αίτηση. 3. Οι τελωνειακε ς αρχε ς είναι δυνατ ν να εκδω σουν εκ των υστε ρων πιστοποιητικ κυκλοφορίας EUR.1, µ νον αφου επαληθευ σουν τι τα στοιχεία που περιε χονται στην αίτηση του εξαγωγε α ανταποκρίνονται σε εκείνα του αντίστοιχου φακε λου. 4. Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 που εκδίδονται εκ των υστε ρων πρε πει να φε ρουν µία απ τις ακ λουθες φράσεις: «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DELIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AF- GEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTI- VELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ΕΚ ΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «ANNETTU JÄLKIKÄ- TEEN», «UTFÄRDAT I EFTERHAND», «SONRADAN VERILMISTIR». 5. Η φράση που αναφε ρεται στην παράγραφο 4 εγγράφεται στο πλαίσιο «Παρατηρη σεις» του πιστοποιητικου κυκλοφορίας EUR.1 Άρθρο 17 Έκδοση αντιγράφου του πιστοποιητικου EUR.1 1. Σε περίπτωση κλοπη ς, απω λειας η καταστροφη ς πιστοποιητικου EUR.1, ο εξαγωγε ας µπορεί να ζητη σει απ την εκδου σα τελωνειακη αρχη αντίγραφο το οποίο συντάσσεται βάσει των εγγράφων εξαγωγη ς που αυτη ε χει στην κατοχη της. 2. Το αντίγραφο που εκδίδεται, καταυτ ν τον τρ πο, πρε πει να φε ρει µία απ τις ακ λουθες λε ξεις: «DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUP- LICAAT», «DUPLICATE», «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», DUPLI- CADO», «SEGUNDA VIA», «KAKSOISKAPPALE», «IKINCI NUSHADIR». 3. Η λε ξη που αναφε ρεται στην παράγραφο 2 εγγράφεται στη θε ση «Παρατηρη σεις» του αντιγράφου του πιστοποιητικου κυκλοφορίας EUR Το αντίγραφο που πρε πει να φε ρει την ηµεροµηνία ε κδοσης του πρωτοτυ που πιστοποιητικου κυκλοφορίας EUR.1, αρχίζει να ισχυ ει απ την εν λ γω ηµεροµηνία. Άρθρο 18 Έκδοση πιστοποιητικω ν κυκλοφορίας EUR.1 βάσει προηγουµε νως εκδοθε ντος η συνταχθε ντος πιστοποιητικου καταγωγη ς ταν προϊ ντα καταγωγη ς υφίστανται ε λεγχο εκ µε ρους τελωνείου της Κοιν τητας η της Τουρκίας, είναι δυνατη η αντικατάσταση του πρωτοτυ που του πιστοποιητικου καταγωγη ς απ ε να η περισσ τερα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 µε σκοπ την αποστολη λων η ορισµε νων απ τα προϊ ντα αυτά σε άλλα τελωνεία της Κοιν τητας η της Τουρκίας. Τα πιστοποιητικά αντικατάστασης των πιστοποιητικω ν κυκλοφορίας EUR.1 εκδίδονται απ το τελωνείο στον ε λεγχο του οποίου υπ κεινται τα προϊ ντα. Άρθρο 19 ροι για τη συ νταξη δη λωσης τιµολογίου 1. Η δη λωση τιµολογίου που αναφε ρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β) µπορεί να συνταχθεί: α) απ εγκεκριµε νο εξαγωγε α κατά την ε ννοια του άρθρου 20 η β) απ οποιονδη ποτε εξαγωγε α για κάθε αποστολη που αποτελείται απ ε να η περισσ τερα δε µατα, τα οποία περιε χουν προϊ ντα καταγωγη ς, των οποίων η συνολικη αξία δεν υπερβαίνει τα Ecu. 2. η λωση τιµολογίου µπορεί να συνταχθεί αν τα σχετικά προϊ ντα µπορεί να θεωρηθου ν ως προϊ ντα καταγωγη ς Κοιν τητας η Τουρκίας και πληρου ν τους λοιπου ς ρους του παρ ντος πρωτοκ λλου. 3. Ο εξαγωγε ας που συντάσσει δη λωση τιµολογίου πρε πει να είναι σε θε ση ανά πάσα στιγµη να προσκοµίσει, µετά απ σχετικη αίτηση των τελωνειακω ν αρχω ν της χω ρας εξαγωγη ς, λα τα κατάλληλα ε γγραφα που αποδεικνυ ουν το χαρακτη ρα καταγωγη ς των εν λ γω προϊ ντων, καθω ς και την πλη ρωση των λοιπω ν ρων του παρ ντος πρωτοκ λλου. 4. Η δη λωση τιµολογίου συνίσταται σε αναγραφη απ τον εξαγωγε α µε γραφοµηχανη, µε σφραγίδα η µε εκτυ πωση στο τιµολ γιο, το δελτίο παράδοσης η άλλο εµπορικ ε γγραφο της δη λωσης, το κείµενο της οποίας αναφε ρεται στο παράρτηµα IV, σε µια απ τις γλω σσες που χρησιµοποιου νται στο εν λ γω παράρτηµα συ µφωνα µε τις διατάξεις της εθνικη ς νοµοθεσίας της χω ρας εξαγωγη ς. Η δη λωση µπορεί επίσης να είναι χειρ γραφη σ αυτη την περίπτωση πρε πει να συντάσσεται µε µελάνι και µε ευανάγνωστους χαρακτη ρες. 5. Οι δηλω σεις τιµολογίου πρε πει να φε ρουν το πρωτ τυπο της χειρ γραφης υπογραφη ς του εξαγωγε α. Ωστ σο, δεν απαιτείται απ εγκεκριµε νο εξαγωγε α κατά την ε ννοια του άρθρου 20 να υπογράφει τε τοιες δηλω σεις, υπ τον ρο τι παρε χει στις τελωνειακε ς αρχε ς της χω ρας εξαγωγη ς γραπτη ανάληψη υποχρε ωσης τι αποδε χεται την πλη ρη ευθυ νη για τη δη λωση τιµολογίου απ την οποία φαίνεται τι αυτε ς ισχυ ουν σαν να ε φεραν πράγµατι χειρ γραφη υπογραφη αυτου.

9 L 86/22 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των Η δη λωση τιµολογίου µπορεί να συντάσσεται απ τον εξαγωγε α κατά τη στιγµη εξαγωγη ς των προϊ ντων τα οποία αυτη αφορά η αργ τερα, υπ τον ρο τι αυτη προσκοµίζεται στις τελωνειακε ς αρχε ς της χω ρας εισαγωγη ς το αργ τερο δυ ο ε τη µετά την εισαγωγη των προϊ ντων τα οποία αυτη αφορά. Άρθρο 20 Εγκεκριµε νος εξαγωγε ας 1. Οι τελωνειακε ς αρχε ς της χω ρας εξαγωγη ς ε χουν την ευχε ρεια να επιτρε πουν σε κάθε εξαγωγε α ο οποίος πραγ- µατοποιεί συχνε ς µεταφορε ς προϊ ντων βάσει της παρου σας απ φασης να συντάσσει δηλω σεις τιµολογίου ανεξάρτητα απ την αξία των σχετικω ν προϊ ντων. Ο εξαγωγε ας που επιδιω κει την ε κδοση τε τοιας άδειας υποχρεου ται να προσφε ρει κατά τρ πο ικανοποιητικ στις τελωνειακε ς αρχε ς λες τις αναγκαίες εγγυη σεις για την επαλη θευση του χαρακτη ρα καταγωγη ς των προϊ ντων καθω ς και της εκπλη ρωσης των λοιπω ν ρων του παρ ντος πρωτοκ λλου. 2. Οι τελωνειακε ς αρχε ς είναι δυνατ να παρε χουν την ιδι τητα εγκεκριµε νου εξαγωγε α, ταν πληρου νται οι αναγκαίες κατά τη γνω µη τους πρου ποθε σεις. 3. Οι τελωνειακε ς αρχε ς παρε χουν στον εγκεκριµε νο εξαγωγε α αριθµ αδείας του τελωνείου, ο οποίος αναγράφεται στη δη λωση τιµολογίου. 4. Οι τελωνειακε ς αρχε ς παρακολουθου ν τη χρη ση της άδειας, την οποία χορη γησαν στον εγκεκριµε νο εξαγωγε α. 5. Οι τελωνειακε ς αρχε ς ε χουν τη δυνατ τητα να ανακαλου ν την άδεια ανά πάσα στιγµη. Αυτ συµβαίνει ταν ο εγκεκριµε νος εξαγωγε ας δεν προσφε ρει πλε ον τις εγγυη σεις που αναφε ρονται στην παράγραφο 1, δεν πληροί τους ρους που περιλαµβάνονται στην παράγραφο 2 η δεν χρησιµοποιεί ορθά την άδεια. Άρθρο 21 Ισχυ ς των πιστοποιητικω ν καταγωγη ς 1. Το πιστοποιητικ καταγωγη ς ισχυ ει για τε σσερις µη νες απ την ηµεροµηνία ε κδοσης στη χω ρα εξαγωγη ς και πρε πει να κατατίθεται εντ ς της προθεσµίας αυτη ς στις τελωνειακε ς αρχε ς της χω ρας εισαγωγη ς. 2. Τα πιστοποιητικά καταγωγη ς που κατατίθενται στις τελωνειακε ς αρχε ς της χω ρας εισαγωγη ς µετά την παρε λευση της προθεσµίας υποβολη ς που προβλε πεται στην παράγραφο 1, δυ νανται να γίνονται δεκτά για την εφαρµογη του προτιµησιακου καθεστω τος στην περίπτωση που η αδυναµία υποβολη ς των πιστοποιητικω ν εντ ς της καθορισµε νης προθεσµίας οφείλεται σε εξαιρετικε ς περιστάσεις. 3. Σε άλλες περιπτω σεις εκπρ θεσµης υποβολη ς οι τελωνειακε ς αρχε ς της χω ρας εισαγωγη ς ε χουν την ευχε ρεια αποδοχη ς των πιστοποιητικω ν καταγωγη ς, ταν τα προϊ ντα ε χουν προσκοµιστεί σ αυτε ς πριν απ την εν λ γω τελικη ηµεροµηνία. Άρθρο 22 Υποβολη πιστοποιητικω ν καταγωγη ς Τα πιστοποιητικά καταγωγη ς υποβάλλονται στις τελωνειακε ς αρχε ς της χω ρας εισαγωγη ς συ µφωνα µε τις διαδικασίες που εφαρµ ζονται στην εν λ γω χω ρα. Οι εν λ γω αρχε ς ε χουν τη δυνατ τητα να ζητη σουν µετάφραση του πιστοποιητικου. Έχουν επίσης τη δυνατ τητα να ζητη σουν να συνοδευ εται η διασάφηση εισαγωγη ς απ δη λωση του εισαγωγε α µε την οποία να βεβαιω νεται τι τα προϊ ντα πληρου ν τις πρου ποθε σεις που απαιτου νται για την εφαρ- µογη της απ φασης. Άρθρο 23 Απαλλαγη απ την υποχρε ωση προσκ µισης πιστοποιητικου καταγωγη ς 1. Γίνονται δεκτά ως καταγ µενα προϊ ντα χωρίς να απαιτείται η κατάθεση επίσηµου πιστοποιητικου καταγωγη ς, τα προϊ ντα που αποστε λλονται υπ µορφη µικροδε- µάτων µεταξυ ιδιωτω ν η που περιε χονται στις προσωπικε ς αποσκευε ς των ταξιδιωτω ν, εφ σον πρ κειται για εισαγωγε ς χωρίς κανε να εµπορικ χαρακτη ρα και εφ σον αυτε ς ε χουν δηλωθεί ως ανταποκριν µενες στους ρους του παρ ντος πρωτοκ λλου και δεν υφίσταται καµία αµφιβολία ως προς την ειλικρίνεια της σχετικη ς δη λωσης. Στην περίπτωση προϊ ντων που αποστε λλονται ταχυδροµικω ς, η δη λωση αυτη πρε πει να αναγράφεται στις δηλω σεις C2/ CP3 η σε φυ λλο χαρτιου που επισυνάπτεται στο εν λ γω ε γγραφο. 2. Περιστασιακε ς εισαγωγε ς και εισαγωγε ς αποτελου µενες αποκλειστικά απ προϊ ντα για προσωπικη χρη ση των παραληπτω ν και των ταξιδιωτω ν η των οικογενειω ν τους δεν θα πρε πει να θεωρου νται εισαγωγε ς µε εµπορικ χαρακτη ρα, εάν είναι προφανε ς, λ γω της φυ σης και της ποσ τητας των προϊ ντων, τι δεν επιδιω κεται εµπορικ ς σκοπ ς. 3. Εξάλλου, η συνολικη αξία των προαναφερθε ντων προϊ- ντων δεν πρε πει να υπερβαίνει τα 500 Ecu στις περιπτω - σεις µικροδεµάτων η τα Ecu για τα προϊ ντα που αποτελου ν µε ρος των προσωπικω ν αποσκευω ν των ταξιδιωτω ν. Άρθρο 24 ικαιολογητικά Τα ε γγραφα που αναφε ρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 και στο άρθρο 19 παράγραφος 3 που χρησιµοποιου νται για να αποδείξουν τι τα προϊ ντα που καλυ πτονται απ πιστοποιητικ κυκλοφορίας EUR.1 η απ δη λωση τιµολογίου είναι δυνατ πράγµατι να θεωρηθου ν ως προϊ ντα καταγωγη ς Κοιν τητας η Τουρκίας και πληρου ν τους λοιπου ς ρους του παρ ντος πρωτοκ λλου είναι δυνατ να περιλαµβάνουν, µεταξυ άλλων, τα εξη ς: α) άµεση απ δειξη των διαδικασιω ν παραγωγη ς των σχετικω ν εµπορευµάτων τις οποίες εφαρµ ζει ο εξαγωγε ας η ο προµηθευτη ς και οι οποίες περιλαµβάνονται για παράδειγµα στα λογιστικά βιβλία του η στα εσωτερικά λογιστικά στοιχεία του

10 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των L 86/23 β) ε γγραφα τα οποία αποδεικνυ ουν το χαρακτη ρα καταγωγη ς των υλω ν που χρησιµοποιη θηκαν και τα οποία εκδ θηκαν η συντάχθηκαν στην Κοιν τητα η την Τουρκία, που τα εν λ γω ε γγραφα χρησιµοποιου νται συ µφωνα µε την εκάστοτε εθνικη νοµοθεσία γ) ε γγραφα που αποδεικνυ ουν τι η επεξεργασία η η µεταποίηση των υλω ν πραγµατοποιη θηκε εντ ς της Κοιν τητας η της Τουρκίας και τα οποία εκδ θηκαν η συντάχθηκαν στην Κοιν τητα η την Τουρκία, που τα εν λ γω ε γγραφα χρησιµοποιου νται συ µφωνα µε την εκάστοτε εθνικη νοµοθεσία δ) πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 η δηλω σεις τιµολογίου που αποδεικνυ ουν το χαρακτη ρα καταγωγη ς των υλω ν που χρησιµοποιη θηκαν, τα οποία εκδ θηκαν η συντάχθηκαν στην Κοιν τητα η την Τουρκία συ µφωνα µε το παρ ν πρωτ κολλο. Άρθρο 25 Φυ λαξη των πιστοποιητικω ν καταγωγη ς και των δικαιολογητικω ν 1. Ο εξαγωγε ας, που υποβάλλει αίτηση για την ε κδοση πιστοποιητικου κυκλοφορίας EUR.1, υποχρεου ται να φυλάσσει επί τρία τουλάχιστον ε τη τα ε γγραφα που αναφε ρονται στο άρθρο 15 παράγραφος Ο εξαγωγε ας που συντάσσει δη λωση τιµολογίου υποχρεου ται να φυλάσσει επί τρία τουλάχιστον ε τη αντίγραφο της εν λ γω δη λωσης τιµολογίου, καθω ς και τα ε γγραφα που αναφε ρονται στο άρθρο 19 παράγραφος Οι τελωνειακε ς αρχε ς της χω ρας εξαγωγη ς που εκδίδουν πιστοποιητικ κυκλοφορίας EUR.1 υποχρεου νται να φυλάσσουν επί τρία τουλάχιστον ε τη την αίτηση που αναφε ρεται στο άρθρο 15 παράγραφος Οι τελωνειακε ς αρχε ς της χω ρας εισαγωγη ς υποχρεου νται να φυλάσσουν επί τρία τουλάχιστον ε τη τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 και τις δηλω σεις τιµολογίου που κατατίθενται σ αυτε ς. Άρθρο 26 ιαφορε ς και λάθη εκτυ πωσης 1. Η διαπίστωση µικροδιαφορω ν µεταξυ των στοιχείων που αναφε ρονται στο πιστοποιητικ καταγωγη ς και εκείνων που περιλαµβάνονται στα ε γγραφα που κατατίθενται στο τελωνείο για τη διεκπεραίωση των διατυπω σεων εισαγωγη ς των εµπορευµάτων, δεν συνεπάγεται αφ εαυτη ς την ακυρ τητα του πιστοποιητικου καταγωγη ς, εάν αποδειχθεί δε ντως τι αυτ το ε γγραφο πράγµατι αντιστοιχεί στα προσκοµισθε ντα προϊ ντα. 2. Εµφανη λάθη εκτυ πωσης, πως τα τυπογραφικά λάθη στο πιστοποιητικ καταγωγη ς, δεν συνεπάγονται τη µη αποδοχη του εν λ γω εγγράφου, αν τα σφάλµατα αυτά δεν είναι τε τοια που να δηµιουργου ν αµφιβολίες ως προς την ορθ τητα των στοιχείων του σχετικου εγγράφου. Άρθρο 27 Ποσά εκφρασµε να σε ECU 1. Η χω ρα εξαγωγη ς καθορίζει τα ποσά στο εθνικ ν µισµα της χω ρας εξαγωγη ς, που αντιστοιχου ν στα εκφρασµε να σε Ecu ποσά τα οποία ανακοινω νονται στις χω ρες εισαγωγη ς απ την Επιτροπη των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των. 2. ταν αυτά τα ποσά υπερβαίνουν τα αντίστοιχα ποσά που ε χει καθορίσει η χω ρα εισαγωγη ς, η τελευταία οφείλει να τα αποδεχθεί εάν τα εµπορευ µατα τιµολογου νται στο ν µισµα της χω ρας εξαγωγη ς. Εάν τα εµπορευ µατα τιµολογου νται στο ν µισµα άλλου κράτους µε λους της Κοιν τητας η της Τουρκίας, η χω ρα εισαγωγη ς οφείλει να αναγνωρίσει το ποσ που δηλω νει η ενδιαφερ µενη χω ρα. 3. Τα ποσά που εκφράζονται σε εθνικ ν µισµα µιας συγκεκριµε νης χω ρας, είναι ισοδυ ναµα µε την αντίστοιχη αξία, σε εθνικ ν µισµα αυτη ς της χω ρας, του Ecu κατά την πρω τη εργάσιµη ηµε ρα του Οκτωβρίου Τα ποσά που εκφράζονται σε Ecu και το ισ ποσ τους στα εθνικά νοµίσµατα των κρατω ν µελω ν της ΕΚ και της Τουρκίας επανεξετάζονται απ την επιτροπη συ νδεσης µετά απ αίτηση της Κοιν τητας η της Τουρκίας. Κατά την εν λ γω επανεξε ταση, η επιτροπη συ νδεσης εξασφαλίζει τι δεν θα υπάρξει µείωση των ποσω ν που πρ κειται να χρησιµοποιηθου ν σε οποιοδη ποτε εθνικ ν µισµα και εξετάζει τη σκοπιµ τητα διατη ρησης των συνεπειω ν των σχετικω ν ορίων σε πραγµατικε ς τιµε ς. Για το σκοπ αυτ, µπορεί να αποφασίσει την τροποποίηση των ποσω ν που εκφράζονται σε Ecu. ΤΙΤΛΟΣ VI ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 28 Αµοιβαία συνδροµη 1. Οι τελωνειακε ς αρχε ς των κρατω ν µελω ν της ΕΚ και της Τουρκίας κοινοποιου ν αµοιβαία, µε σω της Επιτροπη ς των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των, τα υποδείγµατα των αποτυπωµάτων των σφραγίδων που χρησιµοποιου ν οι υπηρεσίες τους για την ε κδοση των πιστοποιητικω ν EUR.1 και τις διευθυ νσεις των τελωνειακω ν αρχω ν που είναι αρµ διες για τον ε λεγχο των εν λ γω πιστοποιητικω ν, καθω ς και των δηλω σεων τιµολογίου. 2. Για να διασφαλιστεί η ορθη εφαρµογη του παρ ντος πρωτοκ λλου, η Κοιν τητα και η Τουρκία παρε χουν αµοιβαία συνδροµη µε σω των αρµ διων τελωνειακω ν υπηρεσιω ν για τον ε λεγχο της γνησι τητας των πιστοποιητικω ν κυκλοφορίας EUR.1 η των δηλω σεων τιµολογίου και της ακρίβειας των πληροφοριω ν που περιε χονται σ αυτά τα ε γγραφα. Άρθρο 29 Έλεγχος των πιστοποιητικω ν καταγωγη ς 1. Ο µεταγενε στερος ε λεγχος των πιστοποιητικω ν καταγωγη ς πραγµατοποιείται δειγµατοληπτικά η κάθε φορά που

11 L 86/24 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των οι τελωνειακε ς αρχε ς της χω ρας εισαγωγη ς ε χουν βάσιµες αµφιβολίες ως προς τη γνησι τητα τε τοιων εγγράφων, το χαρακτη ρα καταγωγη ς των σχετικω ν προϊ ντων η την εκπλη ρωση των λοιπω ν ρων του παρ ντος πρωτοκ λλου. 2. Για την εφαρµογη των διατάξεων της παραγράφου 1, οι τελωνειακε ς αρχε ς της χω ρας εισαγωγη ς οφείλουν να επιστρε φουν το πιστοποιητικ κυκλοφορίας EUR.1, το τιµολ γιο, αν ε χει υποβληθεί, τη δη λωση τιµολογίου η το αντίστοιχο αντίγραφο, στις τελωνειακε ς αρχε ς της χω ρας εξαγωγη ς, αναφε ροντας, που κρίνεται σκ πιµο, τους λ γους που δικαιολογου ν την ε ρευνα. Προς επίρρωση της αίτηση ς τους για ε λεγχο, αυτε ς παρε χουν λα τα ε γγραφα και λες τις πληροφορίες που ε χουν συγκεντρω σει και που δικαιολογου ν την υποψία τι οι µνείες που αναγράφονται στο πιστοποιητικ καταγωγη ς είναι ανακριβείς. 3. Ο ε λεγχος διενεργείται απ τις τελωνειακε ς αρχε ς της χω ρας εξαγωγη ς. Για το σκοπ αυτ, αυτε ς ε χουν το δικαίωµα να ζητου ν την προσκ µιση κάθε αποδεικτικου στοιχείου και να διενεργου ν ελε γχους των λογιστικω ν βιβλίων του εξαγωγε α, καθω ς και οποιονδη ποτε άλλο ε λεγχο κρίνουν αναγκαίο. 4. Αν οι τελωνειακε ς αρχε ς της χω ρας εισαγωγη ς αποφασίσουν να αναστείλουν την προτιµησιακη µεταχείριση για τα συγκεκριµε να προϊ ντα, εν αναµονη των αποτελεσµάτων του ελε γχου, οφείλουν να επιτρε ψουν στον εισαγωγε α να παραλάβει τα προϊ ντα υπ τον ρο επιβολη ς των προληπτικω ν µε τρων που κρίνονται απαραίτητα. 5. Οι τελωνειακε ς αρχε ς που ζητου ν τη διενε ργεια του ελε γχου πρε πει να ενηµερω νονται για τα αποτελε σµατα του ελε γχου το ταχυ τερο δυνατ. Τα εν λ γω αποτελε σµατα πρε πει να ορίζουν σαφω ς αν τα ε γγραφα είναι γνη σια και αν τα σχετικά προϊ ντα µπορεί πράγµατι να θεωρηθου ν ως προϊ ντα καταγωγη ς Κοιν τητας η Τουρκίας και τι πληρου ν τους λοιπου ς ρους του παρ ντος πρωτοκ λλου. 6. Εάν, σε περίπτωση βάσιµων αµφιβολιω ν, δεν υπάρχει απάντηση εντ ς δε κα µηνω ν απ την ηµεροµηνία υποβολη ς της αίτησης ελε γχου η εάν η απάντηση δεν περιλαµβάνει επαρκείς πληροφορίες για τη διαπίστωση της γνησι τητας του εν λ γω εντυ που η την πραγµατικη καταγωγη των προϊ ντων, οι τελωνειακε ς αρχε ς που ε χουν ζητη σει πληροφορίες αρνου νται, εκτ ς ανωτε ρας βίας η εκτάκτων περιστάσεων, το ευεργε τηµα των προτιµη σεων που προβλε πει η συµφωνία. Σε κάθε περίπτωση, οι διαφορε ς µεταξυ του εισαγωγε α και των τελωνειακω ν αρχω ν της χω ρας εισαγωγη ς διευθετου νται βάσει της νοµοθεσίας της εν λ γω χω ρας. Άρθρο 31 Κυρω σεις Επιβάλλονται κυρω σεις σε κάθε πρ σωπο το οποίο συντάσσει η προκαλεί τη συ νταξη εγγράφου το οποίο περιε χει εσφαλµε νες πληροφορίες, µε σκοπ την επίτευξη προτιµησιακη ς µεταχείρισης για τα προϊ ντα. Άρθρο 32 Ελευ θερες ζω νες 1. Η Κοιν τητα και η Τουρκία λαµβάνουν λα τα απαραίτητα µε τρα προκειµε νου να διασφαλίζουν τι τα εµπορευ - µατα που τελου ν υπ την κάλυψη πιστοποιητικου καταγωγη ς και παραµε νουν κατά τη διάρκεια της µεταφοράς τους σε ελευ θερη ζω νη που βρίσκεται στο ε δαφ ς τους, δεν αντικαθίστανται απ άλλα εµπορευ µατα ου τε υποβάλλονται σε επεξεργασίες άλλες απ τις συνη θεις εργασίες που αποβλε πουν στη διατη ρηση τους σε καλη κατάσταση. 2. Κατά παρε κκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1, ταν προϊ ντα καταγωγη ς της Κοιν τητας η της Τουρκίας εισάγονται σε ελευ θερη ζω νη υπ την κάλυψη πιστοποιητικου καταγωγη ς και υφίστανται επεξεργασία η µεταποίηση, οι ενδιαφερ µενες αρχε ς οφείλουν να εκδίδουν νε ο πιστοποιητικ EUR.1, εφ σον το ζητη σει ο εξαγωγε ας, αν η επεξεργασία η η µεταποίηση είναι συ µφωνες µε τις διατάξεις του παρ ντος πρωτοκ λλου. ΤΙΤΛΟΣ VII ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ Άρθρο 33 Εφαρµογη του πρωτοκ λλου 1. Ο ρος «Κοιν τητα» που χρησιµοποιείται στο άρθρο 2 δεν καλυ πτει τη Θε ουτα και τη Μελίλια. Άρθρο 30 ιακανονισµ ς διαφορω ν ταν προκυ πτουν διαφορε ς σε σχε ση µε τις διαδικασίες ελε γχου του άρθρου 31, οι οποίες δεν µπορου ν να διευθετηθου ν µεταξυ των τελωνειακω ν αρχω ν που ζητου ν τον ε λεγχο και των τελωνειακω ν αρχω ν που είναι υπευ θυνες για τη διενε ργειά του η ταν δηµιουργου νται προβλη µατα ως προς την ερµηνεία του παρ ντος πρωτοκ λλου, αυτε ς υποβάλλονται προς εξε ταση στην επιτροπη συ νδεσης. 2. Προϊ ντα καταγωγη ς Τουρκίας υπάγονται, ταν εισάγονται στη Θε ουτα και τη Μελίλια, στο ίδιο απ κάθε άποψη τελωνειακ καθεστω ς µε αυτ που εφαρµ ζεται στα προϊ ντα καταγωγη ς του τελωνειακου εδάφους της Κοιν τητας βάσει του πρωτοκ λλου αριθ. 2 της πράξης προσχω ρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικη ς ηµοκρατίας στις Ευρωπαϊκε ς Κοιν τητες. Η Τουρκία παρε χει στις εισαγωγε ς προϊ ντων καταγωγη ς Θε ουτας και Μελίλιας που καλυ πτονται απ τη συµφωνία το ίδιο τελωνειακ καθεστω ς µε αυτ που παρε χει στα προϊ ντα κοινοτικη ς καταγωγη ς και προε λευσης.

12 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των L 86/25 3. Για την εφαρµογη της παραγράφου 2, το παρ ν πρωτ κολλο ισχυ ει, τηρουµε νων των αναλογιω ν, στα προϊ ντα καταγωγη ς Θε ουτας και Μελίλιας, µε την επιφυ λαξη των ειδικω ν ρων που καθορίζονται στο άρθρο 34. Άρθρο 34 Ειδικοί ροι 1. Εφ σον µεταφε ρθηκαν απευθείας συ µφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 τα ακ λουθα προϊ ντα θεωρου νται ως: 1. προϊ ντα καταγωγη ς Θε ουτας και Μελίλιας: α) τα προϊ ντα που παράγονται εξ ολοκλη ρου στη Θε ουτα και στη Μελίλια β) τα προϊ ντα που παράγονται στη Θε ουτα και στη Μελίλια, για την κατασκευη των οποίων χρησιµοποιου νται προϊ ντα εκτ ς αυτω ν που αναφε ρονται στο στοιχείο α), υπ την πρου π θεση τι: i) τα προϊ ντα αυτά αποτε λεσαν αντικείµενο επαρκω ν επεξεργασιω ν η µεταποιη σεων κατά την ε ννοια του άρθρου 5 του παρ ντος πρωτοκ λλου η τι ii) τα προϊ ντα αυτά κατάγονται απ την Τουρκία η την Κοιν τητα κατά την ε ννοια του παρ ντος πρωτοκ λλου, εφ σον ε χουν υποβληθεί σε επεξεργασίες η µεταποιη σεις πε ραν των ανεπαρκω ν επεξεργασιω ν η µεταποιη σεων που αναφε ρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 2. προϊ ντα καταγωγη ς Τουρκίας: α) τα προϊ ντα που παράγονται εξ ολοκλη ρου στην Τουρκία β) τα προϊ ντα που παράγονται στην Τουρκία για την κατασκευη των οποίων χρησιµοποιου νται προϊ ντα εκτ ς αυτω ν που αναφε ρονται στο στοιχείο α), υπ την πρου π θεση τι τα προϊ ντα αυτά: i) αποτε λεσαν το αντικείµενο επαρκω ν επεξεργασιω ν η µεταποιη σεων κατά την ε ννοια του άρθρου 5 του παρ ντος πρωτοκ λλου η τι ii) κατάγονται, κατά την ε ννοια του παρ ντος πρωτοκ λλου, απ τη Θε ουτα και τη Μελίλια η την Κοιν τητα, εφ σον ε χουν υποβληθεί σε επεξεργασίες η µεταποιη σεις πε ραν των ανεπαρκω ν επεξεργασιω ν η µεταποιη σεων που αναφε ρονται στο άρθρο 6 παράγραφος Η Θε ουτα και η Μελίλα θεωρου νται ενιαίο ε δαφος. 3. Ο εξαγωγε ας η ο εξουσιοδοτηµε νος αντιπρ σωπ ς του υποχρεου ται να αναγράψει τις µνείες «Τουρκία» και «Θε ουτα η Μελίλια» στη θε ση 2 του πιστοποιητικου EUR.1 η στις δηλω σεις τιµολογίου. Επιπλε ον, στην περίπτωση προϊ- ντων καταγωγη ς Θε ουτας και Μελίλιας, ο χαρακτη ρας καταγωγη ς πρε πει να αναγράφεται στη θε ση 4 του πιστοποιητικου EUR.1 η σε δηλω σεις τιµολογίου. 4. Οι ισπανικε ς τελωνειακε ς αρχε ς αναλαµβάνουν να διασφαλίσουν την εφαρµογη του παρ ντος πρωτοκ λλου στη Θε ουτα και Μελίλια. ΤΙΤΛΟΣ VIII ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 35 Τροποποιη σεις του πρωτοκ λλου Το συµβου λιο συ νδεσης µπορεί να αποφασίσει να τροποποιη σει τις διατάξεις του παρ ντος πρωτοκ λλου.

13 L 86/26 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤ ΟΣ II Σηµείωση 1: Ο πίνακας αναφε ρει τους ρους που απαιτου νται για να θεωρηθου ν λα τα προϊ ντα επαρκω ς επεξεργασθε ντα η µεταποιηθε ντα κατά την ε ννοια του άρθρου 5 του παρ ντος πρωτοκ λλου. Σηµείωση 2: 2.1. Στις δυ ο πρω τες στη λες του πίνακα περιγράφεται το παραγ µενο προϊ ν. Η πρω τη στη λη αναφε ρει τον αριθµ της δασµολογικη ς κλάσης η του κεφαλαίου του εναρµονισµε νου συστη µατος και η δευ τερη στη λη την περιγραφη των εµπορευµάτων που αντιστοιχεί σ αυτη την κλάση η κεφάλαιο. Για κάθε ε νδειξη που περιλαµβάνεται στις δυ ο πρω τες στη λες, παρε χεται ε νας καν νας στις στη λες 3 η 4. ταν, σε ορισµε νες περιπτω σεις, του αριθµου της πρω της στη λης προηγείται η ε νδειξη «ex», αυτ σηµαίνει τι οι καν νες στις στη λες 3 η 4 εφαρµ ζονται µ νο για το τµη µα της κλάσης η του κεφαλαίου πως περιγράφεται στη στη λη ταν στη στη λη 1 συγκεντρω νονται περισσ τεροι κωδικοί κλάσεων η ταν στη στη λη αυτη αναφε ρεται ε νας αριθµ ς κεφαλαίου και, κατά συνε πεια, τα προϊ ντα που περιλαµβάνονται στη στη λη 2 περιγράφονται µε γενικου ς ρους, οι σχετικοί καν νες που αναφε ρονται στις στη λες 3 η 4 εφαρµ ζονται σε λα τα προϊ ντα τα οποία, στο πλαίσιο του εναρµονισµε νου συστη µατος, κατατάσσονται σε διάφορες κλάσεις του εν λ γω κεφαλαίου η σε οποιαδη ποτε απ τις κλάσεις που εµφανίζονται µαζί στη στη λη ταν υπάρχουν διάφοροι καν νες στον παρ ντα πίνακα που εφαρµ ζονται σε διάφορα προϊ ντα της ίδιας δασµολογικη ς κλάσης, κάθε εδάφιο περιε χει την περιγραφη εκείνου του τµη µατος της κλάσης που καλυ πτεται απ τους καν νες που αναφε ρονται παραπλευ ρως στις στη λες 3 η ταν για κάποιο στοιχείο στις δυ ο πρω τες στη λες, παρε χεται καν νας και στις δυ ο στη λες 3 και 4, ο εξαγωγε ας µπορεί να επιλε γει, ως εναλλακτικη λυ ση, να εφαρµ ζει είτε τον καν να που παρε χεται στη στη λη 3 είτε εκείνον που παρε χεται στη στη λη 4. Αν δεν παρε χεται καν νας καταγωγη ς στη στη λη 4, εφαρµ ζεται ο καν νας που παρε χεται στη στη λη 3. Σηµείωση 3: 3.1. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του πρωτοκ λλου που αφορου ν προϊ ντα τα οποία ε χουν αποκτη σει την ιδι τητα του «προϊ ντος καταγωγη ς» και χρησιµοποιου νται για την κατασκευη άλλων προϊ ντων ισχυ ουν ανεξάρτητα απ το αν η εν λ γω ιδι τητα αποκτη θηκε στο εργοστάσιο που χρησιµοποιου νται τα εν λ γω προϊ ντα η σε άλλο εργοστάσιο στην Κοιν τητα η στην Τουρκία Ο καν νας που αναφε ρεται στον πίνακα καθορίζει την ελάχιστη βαθµίδα επεξεργασίας η µεταποίησης που απαιτείται συνεπω ς, περαιτε ρω επεξεργασίες η µεταποιη σεις προσδίδουν επίσης την ιδι τητα του προϊ ντος καταγωγη ς αντίθετα, υποδεε στερες επεξεργασίες η µεταποιη σεις δεν προσδίδουν το χαρακτη ρα καταγωγη ς. ηλαδη, αν ε νας καν νας προβλε πει τι είναι δυνατ να χρησιµοποιου νται µη καταγ µενες υ λες που βρίσκονται σε ε να καθορισµε νο στάδιο επεξεργασίας, η χρησιµοποίηση τε τοιων υλω ν που βρίσκονται σε προγενε στερο στάδιο επεξεργασίας επιτρε πεται επίσης, ενω η χρησιµοποίηση τε τοιων υλω ν που βρίσκονται σε µεταγενε στερο στάδιο επεξεργασίας δεν επιτρε πεται Με την επιφυ λαξη της σηµείωσης 3.2, ταν ο καν νας ορίζει τι είναι δυνατ να χρησιµοποιηθου ν «υ λες οποιασδη ποτε κλάσης», µπορεί να χρησιµοποιηθου ν και υ λες της ίδιας κλάσης µε το προϊ ν, µε την επιφυ λαξη, ωστ σο, ειδικω ν περιορισµω ν που περιλαµβάνονται, ενδεχοµε νως, στον καν να. Η ε κφραση, ωστ σο, «κατασκευη απ υ λες οποιασδη ποτε κλάσης, συµπεριλαµβανοµε νων άλλων υλω ν της κλάσης...» σηµαίνει τι είναι δυνατ να χρησιµοποιηθου ν µ νον υ λες που υπάγονται στην ίδια κλάση µε προϊ ν στο οποίο αντιστοιχεί διαφορετικη περιγραφη απ αυτη που ισχυ ει για το προϊ ν που αναφε ρεται στη στη λη ταν καν νας του πίνακα ορίζει τι κάποιο προϊ ν µπορεί να κατασκευασθεί απ περισσ τερες απ µία υ λες, αυτ σηµαίνει τι είναι δυνατ να χρησιµοποιηθου ν µία η περισσ τερες υ λες. εν απαιτείται προφανω ς να χρησιµοποιηθου ν ταυτ χρονα λες οι υ λες ταν καν νας του πίνακα προβλε πει τι κάποιο προϊ ν πρε πει να ε χει κατασκευασθεί απ µια συγκεκριµε νη υ λη, ο ρος αυτ ς δεν αποκλείει προφανω ς τη χρησιµοποίηση άλλων υλω ν οι οποίες, λ γω της ίδιας της φυ σης τους, δεν είναι δυνατ να πληρου ν τον καν να.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 274/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεµβρίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (αναφερόµενος στο άρθρο 58) ΤΙΤΛΟΣ I

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (αναφερόµενος στο άρθρο 58) ΤΙΤΛΟΣ I ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (αναφερόµενος στο άρθρο 58) ΤΙΤΛΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ορισµοί Κατά την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 132/91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2598 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Αποφάσεως 3/90 του Συμβουλίου Συνδέσεως ΕΟΚ ΚΥΠΡΟΥ (Κυρωτικός) Νόμος του 1991 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ L 125/34 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 19. 5. 1999 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ) L 121/1 II (Πράξεις για την ισχυ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30η ς Μαρτίου 1998 σχετικά µε τις αρχε ς, προτεραι τητες, τους ενδιάµεσους στ χους και ρους που

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 143 / 167 Hamiltonian γραφη ματα κύκλος Hamilton:

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα,

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα, L 226/16 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 13. 8. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/56/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 για την εµπορ α πολλαπλασιαστικο υλικο καλλωπιστικ ν φυτ ν ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l Evironnement/Ministerie van Sociale Zaken,

Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l Evironnement/Ministerie van Sociale Zaken, 12. 6. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 147/29 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 11η Ιουν ου 1999 για µ τρα προστασ α σον αφορ τη µ λυνση απ διοξ νε προϊ ντων ζωικ προ λευση που προορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (αναφερόµενος στο άρθρο 58) ΤΙΤΛΟΣ I

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (αναφερόµενος στο άρθρο 58) ΤΙΤΛΟΣ I 549 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Griechische Anhänge 3 (Normativer Teil) 1 von 221 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 211 / 228 απεικόνιση γραφήματος στο επίπεδο (Embedding):

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR?

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? 1. H ανω νυµη εταιρει α µε την επωνυµι α «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Προ τυπος Βιοµηχανι α Τροφι µων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρευ ει στην Αταλα ντη Φθιω τιδας, στη θε ση

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 668 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

189 Β της συνθη κης ( 4 ), Ε & ΤΑ L 26/1 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ( 1 ) ΕΕ C 173 της 7.6.1997, σ. 10 και ΕΕ C 291 της 25.9.1997,

189 Β της συνθη κης ( 4 ), Ε & ΤΑ L 26/1 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ( 1 ) ΕΕ C 173 της 7.6.1997, σ. 10 και ΕΕ C 291 της 25.9.1997, L 26/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 182/1999/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας εκεµβρίου 1998 για το πε µπτο πρ γραµµα-πλαίσιο δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της Ε.Ε. και της Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα).

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της Ε.Ε. και της Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Αριθμ. Πρωτ:Δ17Γ

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 (98/C 393/02)

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 (98/C 393/02) C 393/24 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 16.12.98 ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 σχετικά µε τη διαχείριση εκ µε ρους της Επιτροπη ς της εφαρµογη ς των µε τρων για την προω θηση της ισ τητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

1988, σ. 83) , σ. 24).

1988, σ. 83) , σ. 24). L 221/23 Ο ΗΓΙΑ 98/58/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 σχετικ µε την προστασ α των ζ ων στα εκτροφε α ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη για την δρυση τη Ευρωπαϊκ Κοιν τητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 1/98 (98/C 98/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 7 2

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 1/98 (98/C 98/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 7 2 C 98/1 Ι (Ανακοινω σεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 1/98 σχετικά µε τη διµερη χρηµατοδοτικη και τεχνικη συνεργασία µε τις τρίτες µεσογειακε ς χω ρες συνοδευ µενη απ τις απαντη σεις της Επιτροπη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Μαρτίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Μαρτίου 2016 ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Μαρτίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1045905 ΕΞ2016 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 Σύνοψη 2 Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

2 Στοιχεία του Νομίμου Εκπροσώπου της Επιχείρησης. Ονοματεπώνυμο.. Διεύθυνση κατοικίας. Τηλέφωνο..Fax

2 Στοιχεία του Νομίμου Εκπροσώπου της Επιχείρησης. Ονοματεπώνυμο.. Διεύθυνση κατοικίας. Τηλέφωνο..Fax ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για υποψήφιους Εγκεκριμένους Εξαγωγείς ως προς την απλοποιημένη διαδικασία απόδειξης της Προτιμησιακής Καταγωγής ή απόδειξης της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των εμπορευμάτων (A.TR.).

Διαβάστε περισσότερα

L 188/36 EL (11) τι ο µ νο τρ πο να εξασφαλιστε η ασφ λεια και η αποτελεσµατικ αντιµετ πιση των συνεπει ν τυχ ν ατυχ µατο για λα τα επιβατηγ

L 188/36 EL (11) τι ο µ νο τρ πο να εξασφαλιστε η ασφ λεια και η αποτελεσµατικ αντιµετ πιση των συνεπει ν τυχ ν ατυχ µατο για λα τα επιβατηγ L 188/35 Ο ΗΓΙΑ 98/41/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 18η Ιουν ου 1998 σχετικ µε την καταγραφ των ατ µων που ταξιδε ουν µε επιβατηγ πλο α που εκτελο ν δροµολ για προ απ λιµ νε των κρατ ν µελ ν τη Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ L 77/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1998 για τη διεν ργεια δειγµατοληπτικ ρευνα εργατικο δυναµικο στην Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

(Final)] Martin BANGEMANN

(Final)] Martin BANGEMANN L 77/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/11/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο των αρχ ν ορθ εργαστηριακ πρακτικ πω καθορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

L 91/10 Ο ΗΓΙΑ 1999/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε το ραδιοεξοπλισµ και τον τηλεπικοινωνιακ τερµατικ εξοπλισµ και την αµοιβα α αναγν ριση τη πιστ τητα

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 850/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 850/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.4.98 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των L 125/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 850/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30η ς Μαρτίου 1998 για τη διατη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

L 31/3 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

L 31/3 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 4..1999 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των L 31/3 ΣΥΜΦΩΝΙΑ αµοιβαίας αναγνω ρισης σχετικά µε την αξιολ γηση πιστ τητας µεταξυ Κοιν τητας και των Ηνωµε νων Πολιτειω ν της Αµερικη ς της Ευρωπαϊκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 2014 Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για SΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 56/98 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 998 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 75/93, περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 39/9 του Συμβουλίου σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων του Μιχάλη Π. Φιλιππίδη Νομικού Συμβούλου της ΟΛΜΕ Η αίτηση αναγνω ρισης πλασματικω ν χρο νων

Διαβάστε περισσότερα

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1993R2454 EL 04.03.2007 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 3η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 3η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 3η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 3η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 48 / 71 Μονοπα τια-κυ κλοι και Αποστα σεις Έστω ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015 ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5005251ΕΞ2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Παρέχονται οδηγίε αναφορικά με τον τρόπο συμπλήρωση των πιστοποιητικών αντικατάσταση EUR1, EUR-MED και ATR.

ΘΕΜΑ : Παρέχονται οδηγίε αναφορικά με τον τρόπο συμπλήρωση των πιστοποιητικών αντικατάσταση EUR1, EUR-MED και ATR. Κωδ. Αρχείου 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 17 Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ EU/KR/P1/el 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ A ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΙΤΛΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 77/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οι διατ ξει για την επιθε ρηση και τον λεγχο τη ΟΕΠ που περιλαµβ νονται σ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 77/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οι διατ ξει για την επιθε ρηση και τον λεγχο τη ΟΕΠ που περιλαµβ νονται σ L 77/22 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/12/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για τη δε τερη προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο του παραρτ µατο τη οδηγ α 88/320/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Προσάρτημα. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Προσάρτημα. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2016 COM(2016) 262 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Προσάρτημα στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Β 463/24-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 19/98 (98/C 383/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 15 5

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 19/98 (98/C 383/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 15 5 9.12.98 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 383/1 Ι (Ανακοινω σεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 19/98 σχετικά µε την κοινοτικη χρηµατοδ τηση ορισµε νων µε τρων που ελη φθησαν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Πρόσωπα που ασκούν κρατικές αρμοδιότητες κατ εξουσιοδότηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΡΘΡΟ 2.

ΑΡΘΡΟ Πρόσωπα που ασκούν κρατικές αρμοδιότητες κατ εξουσιοδότηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΡΘΡΟ 2. ΑΡΘΡΟ 1.10 Πρόσωπα που ασκούν κρατικές αρμοδιότητες κατ εξουσιοδότηση Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα συμφωνία, κάθε μέρος μεριμνά ώστε ένα πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί ρυθμιστικές, διοικητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Σ Κ Α Φ Ω Ν ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 Α ΦΑΣΗ 17 19 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο Ναυτικός Οµιλος Ελλάδος σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Σύνδεσµο

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1075/ Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ /8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/ απόφασής μας

ΠΟΛ.1075/ Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ /8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/ απόφασής μας ΠΟΛ.1075/13.3.1995 Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.93 απόφασής μας Αρ. Πρωτ.: 1017949/693/165/0014 Αθήνα 13 Μαρτίου 1995 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : "Διαδικασία καταβολής ΦΠΑ κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων λεωφορείων και της παράδοσης αυτών".

ΘΕΜΑ : Διαδικασία καταβολής ΦΠΑ κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων λεωφορείων και της παράδοσης αυτών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1045 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ Α 2 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Δ/ΝΣΗ 17η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2005 COM(2005) 332 τελικό 2005/0134 (ACC) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέση που θα λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο του Συµβουλίου Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2016 COM(2016) 8 final ANNEX 2 PART 1/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/56 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ αριθ. 71/2015 της 20ής Μαρτίου 2015 με την οποία τροποποιείται το πρωτόκολλο 4 (κανόνες καταγωγής) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2016/754] Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΦΕΚ : 225/Β/17.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα,19 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 43. Βιομηχανική. Οργά νωση, Αγορά. Εργασίας και ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ. Ευρωπαϊκές. Επιχειρή σεις

ΔΕΟ 43. Βιομηχανική. Οργά νωση, Αγορά. Εργασίας και ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ. Ευρωπαϊκές. Επιχειρή σεις 2013-2014 ΔΕΟ 43 Βιομηχανική Οργά νωση, Αγορά Εργασίας και ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Ευρωπαϊκές Επιχειρή σεις ΔΕΟ 43 Βιομηχανική Οργά νωση, Αγορά Εργασίας και Ευρωπαϊκές Επιχειρή σεις Κατ'επιλογή ν της ΔΕΟ42 Θεματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ : 1. ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ (ΦΑΣΗ 2 του ECS) 2. ΣΤΗΝ ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ (ΦΑΣΗ 4 του NCTS)

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ : 1. ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ (ΦΑΣΗ 2 του ECS) 2. ΣΤΗΝ ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ (ΦΑΣΗ 4 του NCTS) 2 Η ΕΝΩΣΗ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος 2009 ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ : 1. ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ (ΦΑΣΗ 2 του ECS) 2. ΣΤΗΝ ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ (ΦΑΣΗ 4 του NCTS) Η ΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) - Καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση του αριθμού «Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα».

ΘΕΜΑ: «Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) - Καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση του αριθμού «Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 01/12/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα