III. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "III. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ"

Transcript

1 III. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

2 ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΟΣΑ ε εθπαέδεπζε ησλ ζηειερψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηακεηαθψλ ππεξεζηψλ ησλ ΟΣΑ ζηελ νηθνλνκηθά ιεηηνπξγέα ζηα πιαέζηα ηεο αλαδηνξγϊλσζεο ηεο νηθνλνκηθάο ιεηηνπξγέαο. ζηα ζηειϋρε ησλ ΟΣΑ θαη ηνπο αηξεηνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηε ηακεηαθά ιεηηνπξγέα θαη δηαρεέξηζε. Οικονομολόγορ, Καθηγηηήρ Τμήμαηορ Τοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ. Σςγγπαθέαρ βιβλίων για ηο Διπλογπαθικό Σύζηημα ΟΤΑ. Σύμβοςλορ ΟΤΑ, Ειζηγηηήρ με διδακηική και ππακηική εμπειπία. 1. Ζ βαξχηεηα ηεο ηακεηαθάο δηαρεέξηζεο ζηελ φιε νηθνλνκηθά ιεηηνπξγέα ηνπ Γάκνπ. 2. Σν ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαέζην ιεηηνπξγέαο ησλ ηακεηαθψλ ππεξεζηψλ ησλ Ο.Σ.Α.. 3. Ζ δηαρεέξηζε ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζέκσλ, ησλ θξαηάζεσλ, ησλ απαηηάζεσλ. 4. Πιεξσκά ρξεκαηηθψλ εληαικϊησλ. 5. Σακεηαθά βεβαέσζε θαη εέζπξαμε απαηηάζεσλ. 6. Σακεηαθφο πξνγξακκαηηζκφο. 7. ΘΫκαηα ηνπ Κψδηθα Δέζπξαμεο Γεκνζέσλ Δζφδσλ. 8. Ζ ζχζηαζε θαη ε νξγϊλσζε ηεο ηακεηαθάο ππεξεζέαο-ζϋκαηα θαηακεξηζκνχ εξγαζηψλ 9. Γηαδηθαζέεο ιεηηνπξγέαο ηεο ηακεηαθάο ππεξεζέαοδηαγξϊκκαηα ξνάο. Καηόπηλ εθδειώζεσο ελδηαθϋξνληνο επηθνηλσλάζηε καδέ καο

3 ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΕΡΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΣΑ ΔΙΑΣΑΚΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΤΠΟΛΟΓΟΙ: ΕΝΝΟΙΕ - ΔΙΑΚΡΙΕΙ - ΜΗ ΘΕΩΡΗΗ ΧΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΕΝΣΑΛΜΑΣΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΕ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ ΚΑΣΑ ΟΣΑ - ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ε αλαιπηηθά ελεκϋξσζε ζηε λφκηκε ιεηηνπξγέα ηεο Οηθνλνκηθάο Τπεξεζέαο ησλ ΟΣΑ, ζηελ αλαιπηηθά παξνπζέαζε δηαηϊμεσλ πιεξσκάο ησλ δαπαλψλ, αλϊιπζε ησλ δηαηϊμεσλ πεξέ ειεγθηηθνχ ζπλεδξένπ, φζνλ αθνξϊ ηνλ πξνιεπηηθφ θαη θαηαζηαιηηθφ Ϋιεγρν. ζε ππαιιάινπο Οηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ησλ ΟΣΑ, ΠξντζηακΫλνπο θαη ΑηξεηΪ Όξγαλα ησλ ΟΣΑ πνπ αζθνχλ επνπηεέα επέ ησλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ππαιιάινπο απηνηειψλ ηκεκϊησλ ά γξαθεέσλ ηεο Σακεηαθάο ά Λνγηζηηθάο Τπεξεζέαο Γεκνηηθψλ επηρεηξάζεσλ θαη φζσλ εκπιϋθνληαη ζηηο δαπϊλεο ΟΣΑ. ΗΜΟΠΟΤΛΟ η. Οικονομικόρ Επιθεωπηηήρ Υποςπγείος Οικονομίαρ και Οικονομικών Ειζηγηηήρ ζεμιναπίων με μεγάλη διδακηική εμπειπία. ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΠΔΡΗ ΓΑΠΑΝΧΝ ΟΣΑ ΓΔΝΗΚΔ - ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΚΣΖ ΓΑΠΑΝΧΝ ΑΝΑΛΖΦΖ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΜΔΣΑΞΤ ΔΚΚΑΘΑΡΗΣΟΤ - ΤΠΟΛΟΓΟΤ ΤΠΟΛΟΓΟΗ: ΔΝΝΟΗΔ - ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΑΜΗΑ: ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ - ΛΟΓΟΓΟΗΑ ΣΗΣΛΟΗ ΠΛΖΡΧΜΖ ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΔΝΣΑΛΜΑΣΑ ΠΡΟΠΛΖΡΧΜΖ: ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΚΓΟΖ - ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ ΠΑΓΗΔ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ: ΤΣΑΖ ΑΝΑΠΛΖΡΧΖ, ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΗΚΧΝ ΠΟΧΝ ΠΛΖΡΧΜΔ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΣΑ ΟΣΑ: ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΗΠΡΑΣΣΟΝΣΟ ΠΡΟΧΠΟΤ ΚΡΑΣΖΔΗ ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΔΝΖΜΔΡΟΣΖΣΔ: ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΛΛΔΗΜΑΣΑ: ΔΗΓΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΑΤΣΧΝ ΚΑΣΑΛΟΓΗΜΟΗ: ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΛΔΓΥΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ: ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΓΑΠΑΝΧΝ, ΚΑΣΑΣΑΛΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ ΔΛΔΓΥΟ ΟΡΚΧΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ: ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΑΠΟΛΟΓΗΜΧΝ ΟΠΧ ΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΠΔΡΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟΤ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΠΛΖΡΧΜΧΝ ΚΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΑΠΑΝΖ ΠΑΡΑΓΡΑΦΖ ΑΞΗΧΔΧΝ ΚΑΣΑ ΟΣΑ ΤΜΦΖΦΗΜΟΗ ΜΪηνο 09,10/2011 επηϋκβξηνο 26,27/2011

4 ΔΛΔΓΥΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΓΚΡΗΖ ΘΔΧΡΖΔΗ ΓΑΠΑΝΧΝ ΜΔ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ λα αλαπηχμεη κϋζσ πξαθηηθψλ παξαδεηγκϊησλ φιε ηε δηαδηθαζέα ησλ πιεξσκψλ: απφ ηελ Ϋγθξηζε ησλ δαπαλψλ κϋζσ ηνπ πξνιεπηηθνχ ειϋγρνπ απν Τ.Γ.Δ. Ϋσο θαη ην ηειεπηαέν ζηϊδην απφ ην Διεγθηηθφ πλϋδξην. 1. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΗΣΧΔΗ ΟΡΗΑ ΓΑΠΑΝΧΝ 2. ΓΗΑΣΑΚΣΔ ΑΝΑΛΖΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 3. ΣΗΣΛΟΗ ΠΛΖΡΧΜΖ 4. ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ Τ.Γ.Δ 5. ΔΝΣΑΛΜΑΣΑ 6. ΠΛΖΡΧΜΔ ΣΑΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 7. ΠΛΖΡΧΜΔ ΑΠΟ Π.Γ. 11. ΓΖΜΟΗΟΗ ΤΠΟΛΟΓΟΗ 12. ΔΛΛΔΗΜΜΑΣΑ 13. ΑΝΑΚΣΖΖ ΑΥΡΔΧΣΖΣΧ ΚΑΣΑΒΛΖΘΔΝΣΧΝ ΠΟΧΝ 14. ΚΑΣΑΛΟΓΗΜΟΗ 15. ΠΡΟΦΤΓΔ 16. ΔΛΔΓΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΓΟΜΖ- ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 17. ΔΛΔΓΥΟ ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ 18. ΔΝΓΗΚΑ ΜΔΑ ζε ζε ζηειϋρε Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθάζεσλ πνπ αλάθνπλ ζηελ Οηθνλνκηθά Γηεχζπλζε, θαη ζε φζα ζηειϋρε αζρνινχληαη κε ηηο πιεξσκϋο. ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 8. ΠΡΟΠΛΖΡΧΜΔ 9. ΔΛΔΓΥΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΑΠΟ Τ.Γ.Δ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΚΑΗ ΔΝΣΟΛΖ ΓΑΠΑΝΧΝ 10. ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΑΛΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 19. ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΗ 20. ΠΑΡΑΓΡΑΦΔ 21. ΔΓΓΤΖΔΗ ΗΜΟΠΟΤΛΟ η. Οικονομικόρ Επιθεωπηηήρ Υποςπγείος Οικονομίαρ και Οικονομικών Ειζηγηηήρ ζεμιναπίων με μεγάλη διδακηική εμπειπία. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ 58 ΑΘΖΝΑ Ηνύληνο 20,21/2011 Οθηώβξηνο 10,11/2011

5 ΔΟΓΑ ΟΣΑ Α ΒΑΘΜΟΤ ζε ηειϋρε ησλ Γάκσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηα Έζνδα Α Βαζκνχ Οικονομικόρ Επιθεωπηηήρ Υποςπγείος Οικονομίαρ και Οικονομικών, Ειζηγηηήρ ζεμιναπίων με πολςεηή διδακηική εμπειπία Πξνυπνινγηζκφο εζφδσλ Γηαδηθαζέα εθηειϋζεσο πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ Βεβαέσζε εζφδσλ Απνζβεζηηθά πξνζεζκέα βεβαέσζεο Έλδηθα κϋζα πξνζθπγϋο Γηαδηθαζέεο Σακηαθάο βεβαέσζεο θαη εέζπξαμεο ησλ απαηηάζεσλ Έλδηθα κϋζα θαηϊ πξϊμεσλ ηακηαθάο βεβαέσζεο Ρπζκέζεηο ρξεψλ Γηαγξαθά βεβαησκϋλσλ νθεηιψλ Δπηηξνπά επέιπζεο θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ Παξαγξαθά απαηηάζεσλ ΓνκΫο ηεο ππεξεζέαο εζφδσλ. Καηόπηλ εθδειώζεσο ελδηαθϋξνληνο επηθνηλσλάζηε καδέ καο

6 ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΟΛΖΦΔΧΝ & ΔΡΓΑΗΑΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ε ελεκϋξσζε ησλ ππαιιάισλ θαη γεληθϊ ησλ πξνζψπσλ πνπ απφ ηε ζϋζε ηνπο απαζρνινχληαη κε ζϋκαηα πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ, πξνζιάςεηο, θαηϊζηαζε πξνζσπηθνχ ππνρξεψζεηο δηθαηψκαηα, ζπκβϊζεηο, απνιχζεηο. ζε Τπαιιάινπο Οξγαληζκψλ Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο Α Βαζκνχ, ζε ππαιιάινπο ησλ Γεκνηηθψλ επηρεηξάζεσλ, πνπ αζρνινχληαη κε ηε δηαρεέξηζε πξνζσπηθνχ. ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ Γηθεγφξνο κε εμεηδέθεπζε ζην εξγαηηθφ Γέθαην, Τπνςάθηα ΓηδΪθησξ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ. Ειζηγήηπια ζεμιναπίων με μεγάλη διδακηική εμπειπία. Πξνζσπηθφ ΟΣΑ - Γηαθξέζεηο Μφληκν Πξνζσπηθφ- Πξνζσπηθφ ηδησηηθνχ δηθαένπ ανξέζηνπ ρξφλνπ Έθηαθην πξνζσπηθφ Πξνζιάςεηο πξνζσπηθνχ Γηαδηθαζέα πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ θαηϊ θαηεγνξέα Πξνγξακκαηηζκφο πξνζιάςεσλ Πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζέαο νξηζκϋλνπ ρξφλνπ Πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζέαο Ϋσο Ϋλα Ϋηνο Πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε κέζζσζεο Ϋξγνπ Πξνζιάςεηο εθηϊθηνπ πξνζσπηθνχ ρσξέο λα απαηηεέηαη Ϋγθξηζε ηεο επηηξνπάο ΚαηΪηαμε πξνζσπηθνχ Ν.3584/2007 ΠξνγξΪκκαηα απαζρφιεζεο - ιεηηνπξγέα ησλ δνκψλ θνηλσληθάο θξνληέδαο ζηνπο ΟΣΑ ΠξνγξΪκκαηα κεξηθάο απαζρφιεζεο ΠΤ 33 ηεο Αλαζηνιά δηνξηζκψλ θαη πξνζιάςεσλ ζην Γεκφζην ΣνκΫα. Ννκηθφ πιαέζην πξνζιάςεσλ ΔηδηθΫο θαηεγνξέεο πξνζσπηθνχ ΟΣΑ: Γεληθνέ Γξακκαηεέο Γάκσλ, Ηδηαέηεξνη Γξακκαηεέο ΓεκΪξρσλ, Δηδηθνέ χκβνπινη, Δπηζηεκνληθνέ πλεξγϊηεο, Δηδηθνέ πλεξγϊηεο: Πξνζφληα δηνξηζκνχ, πξφζιεςε, απνδνρϋο, ιχζε εξγαζηαθάο ζρϋζεο. Άδεηεο κε κφληκνπ πξνζσπηθνχ ΟΣΑ: Άδεηα αλαςπράο: Γηαδηθαζέα, εκϋξεο αδεέαο. ΔηδηθΫο Ϊδεηεο: γϊκνπ, εθινγψλ, κεραλνγξαθηθά, κεηξφηεηαο, αλαηξνθάο παηδηθψλ, Ϊλεπ απνδνρψλ, εθπαηδεπηηθϋο Ϊδεηεο θ.ιπ. ΑλαξξσηηθΫο Ϊδεηεο. ΘΫκαηα σξαξένπ απαζρφιεζεο κε κφληκνπ πξνζσπηθνχ ΟΣΑ: Τπεξσξηαθά απαζρφιεζε: Πξνζδηνξηζκφο, δηαδηθαζέα, πξνζαπμάζεηο Νπρηεξηλά απαζρφιεζε. Απαζρφιεζε θαζ εκϋξα Κπξηαθά θαη αξγέα. ΜεηΪηαμε, απφζπαζε, κεηαθέλεζε. Πεηζαξρηθά δηαδηθαζέα: Παξαπηψκαηα, πνηλϋο, αληηξξάζεηο. Λχζε εξγαζηαθάο ζρϋζεο κε κφληκνπ πξνζσπηθνχ ΟΣΑ: Πξνζσπηθφ ηδησηηθνχ δηθαένπ νξηζκϋλνπ ρξφλνπ: π.ρ γηα ηελ αληηκεηψπηζε επνρηθψλπεξηνδηθψλ θαη πξφζθαηξσλ αλαγθψλ, γηα εθηϋιεζε Ϋξγσλ κε απηεπηζηαζέα, γηα απξφβιεπηεο θαη επεέγνπζεο αλϊγθεο. ΓηΪξθεηα θαη ιχζε εξγαζηαθάο ζρϋζεο, ελδερφκελεο επηπινθϋο. Πξνζσπηθφ ηδησηηθνχ δηθαένπ ανξέζηνπ ρξφλνπ: Πεξηπηψζεηο θαη ιφγνη απφιπζεο, απνδεκέσζε. ΘΫκαηα έζεο κεηαρεέξηζεο θαηϊ ηελ απφιπζε θαη θπξψζεηο. Αθπξφηεηα απφιπζεο θαη ζπλϋπεηεο. Καηόπηλ εθδειώζεσο ελδηαθϋξνληνο επηθνηλσλάζηε καδέ καο

7 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΚΤΡΧΔΗ Δ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ (ΠΡΟΧΡΗΝΖ & ΟΡΗΣΗΚΖ ΑΦΑΗΡΔΖ ΑΓΔΗΑ ΑΝΑΚΛΖΖ ΑΓΔΗΑ ΦΡΑΓΗΖ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ ΥΧΡΗ ΑΓΔΗΑ ΔΠΗΒΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΚΤΡΧΔΧΝ Δ ΠΑΗΓΟΣΟΠΟΤ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ Κ.Α. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ Δ (ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ-ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΓΗΚΑΣΖΡΗΑ- ΝΟΜΟΘΔΗΑ-ΓΝΧΜΟΓΟΣΖΔΗ-ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ). ε ελεκϋξσζε ησλ ππαιιάισλ ησλ νξγαληζκψλ Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο Α βαζκνχ πνπ αθνξνχλ ζηηο αλαθιάζεηο αδεέαο έδξπζεο & ιεηηνπξγέαο θαηαζηεκϊησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθϋξνληνο θαη ηηο δηνηθεηηθϋο θπξψζεηο κε φιεο ηηο λϋεο ηξνπνπνηάζεηο. ζε Τπαιιάινπο Οξγαληζκψλ Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο Α βαζκνχ, πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αδεηνδφηεζε θαηαζηεκϊησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθϋξνληνο θαζψο θαη ζε φζνπο εκπιϋθνληαη κε ηελ ζρεηηθά δηαδηθαζέα. Π.ΝΔΝΓΟ Οικονομολόγορ, Πποϊζηάμενορ Τμήμαηορ Διοικηηικών Κςπώζεων & 1. ΑλΪθιεζε αδεέαο α. Λφγνη αλϊθιεζεο αδεέαο : ΑλΪπηπμε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ εληφο θαηαζηάκαηνο ρσξέο ηελ χπαξμε Ϊδεηαο παξνράο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ ρξάζε κνπζηθάο ρσξέο ηελ χπαξμε ηεο πξνβιεπφκελεο Ϊδεηαο ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζκ. 2..Δ.Δ.Γ.Γ./Φ1ΓΘ Ϋγγξαθε εληνιά ώκαηνο Δπηζεσξεηώλ Γεκόζηαο Πξνζσξηλά αθαέξεζε Ϊδεηαο ιεηηνπξγέαο θαηαζηάκαηνο. α. ρεηηθά λνκνζεζέα β. ΠαξαβΪζεηο πνπ ππϊγνληαη ζηελ αλσηϋξσ δηαδηθαζέα. γ. Γηαδηθαζέα επηβνιάο δηνηθεηηθάο θχξσζεο πξνζσξηλάο αθαέξεζεο Ϊδεηαο ιεηηνπξγέαο θαηαζηάκαηνο (πξφζθιεζε Απφθαζε ΓεκΪξρνπ). δ. Γλσκνδνηάζεηο σο πξνο ηνλ ηξφπν θαηακϋηξεζεο ησλ παξαβϊζεσλ βϊζεη ησλ νπνέσλ θηλεέηαη δηαδηθαζέα πξνζσξηλάο αθαέξεζεο Ϊδεηαο ιεηηνπξγέαο θαηαζηάκαηνο (ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α, ΠεξηθΫξεηα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ ΚξΪηνπο). ε. Γπλαηφηεηα ά κε εθηϋιεζεο δηνηθεηηθάο πνηλάο ιφγσ κεηαβέβαζεο Ϊδεηαο Γηνέθεζεο. 3. Οξηζηηθά αθαέξεζε Ϊδεηαο ιεηηνπξγέαο θαηαζηάκαηνο. α. ρεηηθά λνκνζεζέα β. Λφγνη νξηζηηθάο αθαέξεζεο Ϊδεηαο ιεηηνπξγέαο θαηαζηάκαηνο. Πφηε νη ιφγνη εέλαη δεζκεπηηθνέ θαη πφηε φρη. γ. Γηαδηθαζέα επηβνιάο δηνηθεηηθάο θχξσζεο νξηζηηθάο αθαέξεζεο Ϊδεηαο ιεηηνπξγέαο θαηαζηάκαηνο (πξφζθιεζε Δηζάγεζε πξνο ηε Γεκαξρηαθά Δπηηξνπά - Απφθαζε Γεκαξρηαθάο Δπηηξνπάο). δ. Γπλαηφηεηα ά κε εθηϋιεζεο δηνηθεηηθάο πνηλάο ιφγσ κεηαβέβαζεο Ϊδεηαο 4. θξϊγηζε θαηαζηάκαηνο ρσξέο Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο. α. ρεηηθά λνκνζεζέα β. Γηαδηθαζέα επηβνιάο δηνηθεηηθάο θχξσζεο ζθξϊγηζεο θαηαζηάκαηνο ρσξέο Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο. γ. ΑλΪγθε ε κε πξνγελϋζηεξεο θιάζεο ζε αθξφαζε πξηλ ηελ επηβνιά ηεο δηνηθεηηθάο θχξσζεο ηεο ζθξϊγηζεο θαηαζηάκαηνο ρσξέο Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο. 5. Δπηβνιά Γηνηθεηηθώλ Κπξώζεσλ ζε παηδόηνπνπο α. ρεηηθά λνκνζεζέα β. Γηαδηθαζέα επηβνιάο δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ζε παηδφηνπνπο ρσξέο Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο (πξφζθιεζε Δηζάγεζε πξνο ηε Γεκαξρηαθά Δπηηξνπά - Απφθαζε Γεκαξρηαθάο Δπηηξνπάο). γ. Δπηβνιά ά κε δηνηθεηηθνχ πξνζηέκνπ ζε παηδφηνπνπο ρσξέο Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο. 6. Δπηβνιά Γηνηθεηηθώλ Κπξώζεσλ ζε θαηαζηάκαηα παξνράο ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ α. ρεηηθά λνκνζεζέα β. Γηαδηθαζέα επηβνιάο δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ζε θαηαζηάκαηα παξνράο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ (ζθξϊγηζε θαηαζηεκϊησλ ρσξέο Ϊδεηα, πξνζσξηλά νξηζηηθά αθαέξεζε αδεέαο) γ. Γηαδηθαζέα ζθξϊγηζεο θαηαζηεκϊησλ παξνράο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. δ. Γλσκνδνηάζεηο σο πξνο ηε δηαδηθαζέα επηβνιάο δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ζε θαηαζηάκαηα παξνράο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ (ΠεξηθΫξεηα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, Δηδηθά Δπηηξνπά Άξζξνπ 152). Ανακλήζεων Αδειών Κ.Υ.Ε. Δήμος Θεζζαλονίκηρ Ειζηγηηήρ ζεμιναπίων με μεγάλη διδακηική εμπειπία. Καηόπηλ εθδειώζεσο ελδηαθϋξνληνο επηθνηλσλάζηε καδέ καο

8 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΤΓΗΔΗΝΖ & ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΟΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΚΑΗ ΣΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΧΝ ΟΣΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ- ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΚΓΟΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ- ΔΦΑΡΜΟΓΖ & ΚΤΡΧΔΗ- ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΣΖΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ η ενημέρωζη ηων σπαλλήλων ηων Οργανιζμών Τοπικής Ασηοδιοίκηζης Α & Β Βαθμού για θέμαηα ποσ αθορούν ηη διατείριζη ηων ζηερεών αποβλήηων Α ΜΔΡΟ ΘΔΜΑΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ ΑξρΫο θαη ζηφρνη 4. Γηαρεέξηζε ζηεξεώλ Γηαδηθαζέα Ϋθδνζεο απνβιάησλ θαλνληζκνχ Καζαξηφηεηαο Α. Δζληθφο ζρεδηαζκφο δηαρεέξηζεο Αληηθεέκελν αξκνδηφηεηεο ζηεξεψλ απνβιάησλ νξηζκνέ Β. ΠξνδηαγξαθΫο δηαρεέξηζεο 7. Τπνρξεώζεηο ησλ Καηνέθσλ ζηεξεψλ απνβιάησλ. - ΠΡΟΣΗΜΑ ΚΤΡΧΔΗ Γ. πιινγά, απνθνκηδά, δηϊζεζε Τπνρξεψζεηο Τπεπζχλσλ γηα ηα ζηεξεψλ απνβιάησλ νηθηαθϊ απφβιεηα Με Ογθψδε Γ. Αμηνπνέεζε απνβιάησλ Τπνρξεψζεηο Τπεπζχλσλ Δηδηθψλ Δ. Δπξσπατθφο ΚαηΪινγνο Αζηηθψλ Απνβιάησλ Απνβιάησλ (ΔΚΑ), θαηεγνξέεο Τπνρξεψζεηο Τπεπζχλσλ γηα ηα , ΒηνκεραληθΪ θαη ηα 5. Τπνρξεώζεηο ησλ ΟΣΑ ΔηδηθΪ Απφβιεηα Α. Καηεγνξέεο απνβιάησλ Άιιεο ΓηαηΪμεηο ρεηηθϊ κε ηελ Β. Γηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηεο Καζαξηφηεηα ησλ εμσηεξηθψλ δηαρεέξηζεο ρψξσλ Γ. Τπνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα ησλ Καζαξηφηεηα δεκνηηθψλ ρψξσλ ΟΣΑ ρξεζηκνπνηνπκϋλσλ απφ Γ. Αλαθχθισζε Πεξηβαιινληηθά επηρεηξάζεηο Δθπαέδεπζε Κνπά δϋλδξσλ Δ. ΠξνγξΪκκαηα επαηζζεηνπνέεζεο Καζαξηφηεηα ρψξσλ θηλεηψλ ησλ πνιηηψλ Αγσγά Τγεέαο θαηαζηεκϊησλ θαη ιατθψλ αγνξψλ Σ. Τπνρξεψζεηο ησλ πνιηηψλ Τπαέζξηα απνζάθεπζε πιηθψλ Ε. Κπξψζεηο Πξφζηηκα Καζαξηφηεηα ηδησηηθψλ ρψξσλ 6. ΟξγΪλσζε ηεο Τπεξεζέαο. (εζηεγαζκϋλσλ θαη κε) Α. Οξγαληζκφο Δζσηεξηθάο Καζαξηφηεηα νηθνπϋδσλ Τπεξεζέαο ΜεηαθνξΪ θαη θνξηνεθθφξησζε Β. Καλνληζκφο Καζαξηφηεηαο. αληηθεηκϋλσλ ΟηθνδνκηθΫο εξγαζέεο

9 ζε Τπαιιάινπο Οξγαληζκώλ Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο Α & Β Βαζκνύ, πνπ αζρνινύληαη κε ηε δηαρεέξηζε ησλ ζηεξεώλ απνβιάησλ- ηελ ηάξεζε ησλ δηαηϊμεσλ θαη ηελ πγηεηλά θαη αζθϊιεηα ησλ εξγαδνκϋλσλ θαζώο θαη ζηνπο ππεύζπλνπο γηα ηα πξνγξϊκκαηα πεξηβαιινληηθάο εθπαέδεπζεο θαη αγσγάο πγεέαο ΚΟΤΡΔΜΔΣΖ Πποϊζηάμενορ Διοικηηικών Υπηπεζιών Νομού Αηηικήρ. Ειζηγηηήρ ζεμιναπίων με μεγάλη διδακηική εμπειπία. 1. Γηαρεέξηζε επηθέλδπλσλ απνβιάησλ Α. ΠξνδηαγξαθΫο δηαρεέξηζεο επηθέλδπλσλ απνβιάησλ. Β. ΗαηξηθΪ απφβιεηα. 2. Γηαρεέξηζε ινηπώλ ζηεξεώλ απνβιάησλ Α. ΥξεζηκνπνηεκΫλα νξπθηϋιαηα. Β. πζθεπαζέεο θαη απνξξέκκαηα ζπζθεπαζέαο. Γ. ΖιεθηξηθΫο ζηάιεο θαη ζπζζσξεπηϋο. Γ. ΜεηαρεηξηζκΫλα ειαζηηθϊ. Δ. Ζιεθηξηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο. Σ. Οράκαηα ηϋινπο δσάο (αληαιιαθηηθϊ, θαηαιχηεο). Β. ΜΔΡΟ 3. Τγηεηλά θαη ΑζθΪιεηα ησλ εξγαδνκϋλσλ ζηε δηαρεέξηζε ησλ ζηεξεώλ απνβιάησλ ΒαζηθΫο αξρϋο πγηεηλάο θαη αζθϊιεηαο ηεο εξγαζέαο Δθηέκεζε επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ ΔπηηξνπΫο πγηεηλάο θαη αζθϊιεηαο Τπνρξεψζεηο εξγνδνηψλ- εξγαδνκϋλσλ Σερληθφο Αζθαιεέαο- Γηαηξφο εξγαζέαο ΑηνκηθΪ κϋζα πξνζηαζέαο (ΜΑΠ) ΜπνζθειεηηθΫο παζάζεηο Πξψηεο βνάζεηεο Πξφιεςε αηπρεκϊησλ Καηόπηλ εθδειώζεσο ελδηαθϋξνληνο επηθνηλσλάζηε καδέ καο

10 ηφρνο ηνπ ζεκηλαξένπ λα παξνπζηϊζεη κε ζπζηεκαηηθφ θαη κεζνδηθφ ηξφπν ηελ ηζρχνπζα ζάκεξα, ζρεηηθά κε ηηο λϋεο αξκνδηφηεηεο ηεο Γεκνηηθάο Αζηπλνκέαο, λνκνζεζέα θαη κϋζα απφ εξσηαπνθξέζεηο & παξαδεέγκαηα λα κεηαθϋξεη ζηνπο ζπκκεηϋρνληεο πξαθηηθά θαη εθαξκφζηκε κεζνδνινγέα εξγαζέαο. ΝΔΔ ΔΚΥΧΡΖΘΔΗΔ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ & ΣΡΟΠΟ ΑΚΖΖ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ, ΟΗΚΟΓΟΜΔ, ΠΑΗΓΟΣΟΠΟΗ, ΚΟΗΝΖ ΖΤΥΗΑ, ΖΥΟΡΤΠΑΝΖ, ΕΧΑ ΤΝΣΡΟΦΗΑ ΓΔΝΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ: 1. Αλαιπηηθά παξνπζέαζε ησλ λϋσλ απνθιεηζηηθώλ θαη κε αζθεζϋλησλ Ϋσο ζάκεξα, αξκνδηνηάησλ ηεο Γεκνηηθάο Αζηπλνκέαο βϊζεη ηνπ Ν. 3731/ Ννκνζεζέα, Ννκνινγέα, ΔθαξκνγΫο, Σξφπνη Άζθεζεο, ΔμαηξΫζεηο, Παξαδεέγκαηα λϋσλ αξκνδηνηάησλ. ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ Καηαζηάκαηα Τγεηνλνκηθνχ ΔλδηαθΫξνληνο Οξηζκνέ, Καηεγνξέεο ΚΤΔ ειεγρφκελσλ απφ ηελ Γεκνηηθά Αζηπλνκέα ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ, 2007 ΚΤΡΧΔΗ. ΒΔΒΑΗΧΔΗ ΠΑΡΑΒΑΔΧΝ ρνξάγεζε Ϊδεηαο έδξπζεο θαη ιεηηνπξγέαο θαηαζηάκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθϋξνληνο ζε αιινδαπνχο ΤπΫξβαζε Ϊδεηαο ιεηηνπξγέαο- Μεηαηξνπά θαηαζηάκαηνο Πξνζφςεηο θαηαζηεκϊησλ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΧΝ ΜΔΧΝ Ννκνζεζέα πεξέ ησλ φξσλ ιεηηνπξγέαο θαηαζηεκϊησλ πσιάζεσλ νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ θαη θϋληξσλ δηαζθεδϊζεσο. Καηαζηάκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθϋξνληνο πνπ εκπέπηνπλ ζηηο ξπζκέζεηο ηνπ Ϊξζξ. 80 ΚΓΚ. Καηαζηάκαηα πξνζθνξϊο πνηψλ, ρσξέο θαγεηφ ζε θαζάκελνπο πειϊηεο. Καηαζηάκαηα παξαζθεπάο ά θαη δηϊζεζεο θαγεηψλ κε ηε ζπλνδεέα ά κε πνηψλ ζε θαζάκελνπο πειϊηεο. ΚΫληξα δηαζθϋδαζεο. Καηαζηάκαηα γηα ηα νπνέα ρνξεγεέηαη Ϊδεηα χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιένπ. Λεηηνπξγέα θαηαζηεκϊησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθϋξνληνο ζε απηνθέλεηα ηξαέλα αεξνπιϊλα. ΚΤΑ γηα Άδεηα κνπζηθψλ νξγϊλσλ, Ϊδεηα παξϊηαζεο κνπζηθάο, Ϊδεηα θαηϊιεςεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, δηϊξθεηαο 3 ρξφλσλ. Αέηεκα δάκνπ ά θνηλφηεηαο γηα πγεηνλνκηθφ Ϋιεγρν θαηαζηάκαηνο ΧΡΑΡΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΦΔΚ Αξ. Φχιινπ Μαΐνπ 2008 ΑΠΟΦΑΔΗ Αξηζκ. 1011/22/28?δ Καζνξηζκφο ρξνληθψλ νξέσλ ιεηηνπξγέαο θϋληξσλ δηαζθεδϊζεσο θαη ζπλαθψλ θαηαζηεκϊησλ. ΦΡΑΓΗΖ Τπφδεηγκα. Δηδνπνέεζε ζθξϊγηζεο ιφγσ πξνζσξηλάο αθαέξεζεο Ϊδεηαο. ΒαζηθΫο πεξηπηψζεηο αλϊθιεζεο ηεο Ϊδεηαο ΚΤΔ θαηϊ ηε λνκνζεζέα Τπφδεηγκα. Έθζεζε ζθξϊγηζεο θαηαζηάκαηνο Τπφδεηγκα. Δηδνπνέεζε ζθξϊγηζεο ιφγσ νξηζηηθάο αθαέξεζεο Ϊδεηαο χληνκε Πεξέιεςε: θξϊγηζε απφ ηνλ αξκφδην Γάκν θαηαζηάκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθϋξνληνο Τπφδεηγκα. Έθζεζε απνζθξϊγηζεο θαηαζηάκαηνο ΟΗΚΟΓΟΜΔ ΓΔΝΗΚΟ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΔ ΟΗΚΟΓΟΜΔ (Άξζξα 421 Ϋσο 447) ΤπνρξΫσζε Ϊξζεο θηλδχλνπ Πεξηπηψζεηο επηθέλδπλσλ νηθνδνκψλ θαη θξηηάξηα ραξαθηεξηζκνχ ηνπο Έιεγρνο επηθηλδπλφηεηαο νηθνδνκψλ Γηαδηθαζέα δηαπέζησζεο & Ϊξζεο επηθηλδπλφηεηαο Γηαδηθαζέα Ϊξζεο ηνπ θηλδχλνπ ζε επηθηλδχλσο εηνηκφξξνπεο θαηαζθεπϋο

11 ζε ζηειϋρε θαη ππαιιάινπο ησλ ηκεκϊησλ ηεο Γεκνηηθάο Αζηπλνκέαο όιεο ηεο ΔιιΪδαο, θαζψο θαη ζε δεκνηηθνχο ππαιιάινπο Ϊιισλ εηδηθνηάησλ νη νπνένη εέηε εξγϊδνληαη ζηε Γεκνηηθά Αζηπλνκέα εέηε πξνϋξρνληαη απφ Ϊιιεο Γ/λζεηο νη νπνέεο ζπλεξγϊδνληαη Ϊκεζα κε ηελ Γεκνηηθά Αζηπλνκέα. Π.ΝΔΝΓΟ Δικηγόποι, Αξιωμαηικοί Αζηςνομίαρ, Δημοηικοί Αζηςνομικοί, Ειδικοί ζε θέμαηα Οπγάνωζηρ & Λειηοςπγίαρ ηηρ Δημοηικήρ με μεγάλη διδακηική εμπειπία. ΥΧΡΟΗ ΣΑΘΜΔΤΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ (Άξζξα 310 Ϋσο 325) ΤπνρξΫσζε δεκηνπξγέαο Υψξσλ ηϊζκεπζεο Απηνθηλάησλ (ΥΑ) Δμνπζηνδφηεζε γηα θαζνξηζκφ φξσλ δεκηνπξγέαο ΥΑ ΥΑ ζε ππϊξρνληα θηέξηα Καζνξηζκφο αξηζκνχ ζϋζεσλ ζηϊζκεπζεο απηνθηλάησλ θαηϊ θηέξην ζηελ επξχηεξε πεξηνρά Αζελψλ Καζνξηζκφο Τπνρξεψζεσλ ΥΑ ζε Ϊιιεο πεξηνρϋο ηεο ρψξαο Τπφγεηνη ρψξνη ηϊζκεπζεο Απηνθηλάησλ ζε ρψξνπο θνηλφρξεζηνπο & θνηλάο σθϋιεηαο ΠΑΗΓΟΣΟΠΟΗ ΝΫν ζεζκηθφ πιαέζην γηα ηνπο φξνπο αδεηνδφηεζεο θαη ιεηηνπξγέαο ησλ παηδφηνπσλ. Δγθχθιηνο κε ζϋκα: «Δθαξκνγά λϋαο Κνηλάο Τπνπξγηθάο Απφθαζεο (36873/2007 Β 1364) γηα ηε ιεηηνπξγέα ησλ παηδφηνπσλ» ΚΟΗΝΖ ΖΤΥΗΑ 3/96 - ΦΔΚ 15 /Β/ 12 ΗΑΝ 96 (Αζηπλνκηθά ΓηΪηαμε πεξέ κϋηξσλ ηάξεζεο ηεο θνηλάο εζπρέαο) ε ππ αξηζκ.3/2006 Αζηπλνκηθά δηϊηαμε (ΦΔΚ Β ), ε νπνέα αθελφο νξηνζεηεέ ηελ Ϋλλνηα ηεο «θνηλάο εζπρέαο» θαη αθεηϋξνπ νξέδεη κηα ζεηξϊ απφ κϋηξα πνπ απνβιϋπνπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πεξηπηψζεσλ πξφθιεζεο ερνξχπαλζεο. ΖΥΟΡΤΠΑΝΖ ΖΥΟΡΤΠΑΝΖ. Γηαδηθαζέα κεηξάζεσλ. Γεληθά Σερληθά πξνδηαγξαθά πξφηππεο ερεηηθάο πεγάο. Σν ερφκεηξν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεέ ζε φιεο ηηο κεηξάζεηο πξϋπεη λα εέλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ 869. Πσο γέλεηαη ε ζσζηά κϋηξεζε βϊζεη ηνπ λφκνπ. Έθζεζε ησλ απνηειεζκϊησλ. Πνηα κϋηξεζε ζηνηρεηνζεηεέ ην απνηϋιεζκα. ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ: Α5/3010/85 ΜΫηξα πξνζηαζέαο ηεο Γεκφζηαο Τγεέαο απφ ζνξχβνπο κνπζηθάο ησλ θϋληξσλ δηαζθϋδαζεο θαη ινηπψλ ΚαηαζηεκΪησλ. (ΦΔΚ 593/Β/ ). ΕΧΑ ΤΝΣΡΟΦΗΑ Οη θαηλνηνκέεο ηνπ λϋνπ λφκνπ γηα ηα θαηνηθέδηα δψα ΦΔΚ Α 191 ηεο 29 εο Ηνπιένπ 2003 Ν. 3170/2003 πεξέ δψσλ ζπληξνθηϊο θαη αδϋζπνησλ δψσλ ζπληξνθηϊο. Ννκνινγέα ΝΔΟ ΝΟΜΟ ΓΗΑ ΣΟ ΚΑΠΝΗΜΑ Ση πξνβιϋπεη ν ΝΫνο Νφκνο γηα ην θϊπληζκα ζηνπο ρψξνπο ησλ θαηαζηεκϊησλ εζηέαζεο θαη ΓηαζθΫδαζεο ΝΟΜΟ 3730/ ΦΔΚ 262/A'/ Πξνζηαζέα αλειέθσλ απφ ηνλ θαπλφ θαη ηα αιθννινχρα πνηϊ θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο. ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΔΓΚΑΣΑΛΔΛΔΗΜΜΔΝΑ ΟΥΖΜΑΣΑ Καηόπηλ εθδειώζεσο ελδηαθϋξνληνο επηθνηλσλάζηε καδέ καο

12 ΤΓΥΡΟΝΖ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ: ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΑΠΟ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ ΟΦΔΛΖ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ηφρνο ηνπ ζεκηλαξένπ εέλαη λα αλαιπζεέ ε ζχγρξνλε αληέιεςε γηα ηε δηαρεέξηζε ησλ απνξξηκκϊησλ βϊζεη ηεο νξζνινγηθάο δηαρεέξηζεο δειαδά ηεο αλϊθηεζεο θαη ηεο αλαθχθισζεο, ψζηε λα δηαζθαιηζζεέ ε πξνζηαζέα ηνπ πεξηβϊιινληνο. Ζ ζπκβνιά ηεο αεηθφξνπ αλϊπηπμεο ζηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβϊιινληνο ΒαζηθΪ πιηθϊ πξνο αλαθχθισζε: Υαξηέ γπαιέ - Πνιπζπιιεθηηθφ πξφγξακκα αλαθχθισζε «ΜΠΛΔ ΚΑΓΧΝ» Γάκνο ΑΘΖΝΑΗΧΝ & ινηπνέ ζην Πξνζσπηθφ Τγεηνλνκηθψλ ΜνλΪδσλ (Δπηηξνπά Δλδνλνδνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ, Γξαθ. Δπηζηαζέαο, Γηαρεέξηζε Τιηθνχ, Σερληθά Τπεξεζέα Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θ.ι.π.) ζηα ΟΣΑ (πξνζσπηθφ πνπ αζρνιεέηαη κε δηαρεέξηζε απνξξηκκϊησλ, ηερληθφ πξνζσπηθφ θ.ι.π.) ζε ππαιιάινπο Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο, Πεξηθεξεηψλ πνπ αζρνιεέηαη κε ζϋκαηα πξνζηαζέαο πεξηβϊιινληνο ζε Σερληθνχο ΠεξηβΪιινληνο Ηδησηηθψλ & Γεκνζέσλ Δπηρεηξάζεσλ. ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΥΔΛΜΖ Υγιεινολόγορ, Msc Λειηοςπγόρ Δημόζιαρ Υγείαρ, Σηέλεσορ Μονάδαρ Υγείαρ, Ειζηγήηπια ζεμιναπίων με μεγάλη διδακηική εμπειπία. αινπκέλην ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Ν ΦΔΚ 179/ Δέλαη ε αλαθχθισζε ππνρξεσηηθά; ΠξαθηηθΫο παξεκβϊζεηο αλαθχθισζεο ζηα δηϊθνξα ηκάκαηα κηαο ππεξεζέαο Ζ εμειηθηηθά πνξεέα ηεο αλαθχθισζεο ζηελ ΔιιΪδα: Πηιαηηθφ πξφγξακκα αλαθχθισζεο ησλ πϋληε (5) Γάκσλ Βνξεέσλ Πξναζηέσλ (1994) Γάκνη - Πξφγξακκα αληαπνδνηηθάο αλαθχθισζεο ηνπ Γ.Α. (2008) ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ & ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ Case study - «ΓΝΑ - Ζ ΔΛΠΗ» ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΔΠΗΛΟΓΟ ΜΪξηηνο 28,29/2011 Ηνύληνο 20,21/2011 Οθηώβξηνο 17,18/2011

13 ΚΧΓΗΚΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ & ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΧΝ ΣΟΤ Ο.Σ.Α. & ΣΗ ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ηόρνο ηνπ ζεκηλαξένπ εέλαη λα παξνπζηϊζεη κε ζπζηεκαηηθφ θαη κεζνδηθφ ηξφπν ηε ζύλδεζε ηεο λνκνζεζέαο ηνπ Κώδηθα Γεκ. Έξγσλ (Ν. 3669/08) ζε ζρϋζε κε ηηο εηδηθϋο δηαηϊμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο Ο.Σ.Α. θιπ [Γ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 όπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηνπο Ν. 3536/07 θαη Ν. 3731/08), Π.Γ. 171/87] γηα ηα Ϋξγα ηνπο θαη κϋζα απφ εξσηναπνθξέζεηο & παξαδεέγκαηα λα κεηαθϋξεη ζηνπο ζπκκεηϋρνληεο πξαθηηθά θαη εθαξκφζηκε κεζνδνινγέα εξγαζέαο. ζε ζε ζηειϋρε ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ Γεκνηηθώλ Δπηρεηξάζεώλ ηνπο (Κνηλσθειεέο, πθηζηϊκελεο ΑζηηθΫο Δηαηξεέεο κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηάξα, ΑλαπηπμηαθΫο, Γ.Δ.Τ.Α.) πνπ εκπιϋθνληαη ζηε ζρεηηθά δηαδηθαζέα ζχλαςεο θαη εθηϋιεζεο ζπκβϊζεσλ Ϋξγσλ (ηερληθνέ, νηθνλνκηθνέ, θαη δηνηθεηηθνέ ππϊιιεινη). Σύμβοςλορ Τοπογπάθορ Μησανικόρ Ε.Μ.Π., η. Αναπληπωηήρ Δ/νηηρ Τεσνικήρ Υπηπεζίαρ ΥΠΕΣΔΔΑ Ειζηγηηήρ ζεμιναπίων με μεγάλη διδακηική εμπειπία. Γεληθά Ννκνζεζέα, Ννκνζεζέα Έξγσλ. ΓεληθΪ πεξέ «δημοζίων» ζπκβϊζεσλ ησλ Ο.Σ.Α. & ησλ Δπηρεηξάζεψλ ηνπο (Γ.Δ.Τ.Α. θιπ) - ΓηΪθξηζε εννοιών ηων ζςμβάζεων, κε Ϋκθαζε ζηηο ζπκβϊζεηο Ϋξγσλ - Γεληθά Ννκνζεζέα ιεηηνπξγέαο ησλ Ο.Σ.Α. & ησλ Δπηρεηξάζεψλ ηνπο (Γ.Δ.Τ.Α. θιπ) Οη ζρεηηθϋο, κε ηα Ϋξγα ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ Δπηρεηξάζεψλ ηνπο, δηαηϊμεηο (Ϊκεζεο ά Ϋκκεζεο) ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06, όπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηνπο Ν. 3536/07 θαη Ν. 3731/08) θαη ηνπ Ν. 1069/80 (γηα ηηο Γ.Δ.Τ.Α.) Γεληθά παξνπζέαζε ηεο Ηζρχνπζαο Γεληθάο Ννκνζεζέαο Έξγσλ ζηνπο Ο.Σ.Α. θιπ & ζηηο Γ.Δ.Τ.Α., δειαδά ν Κψδηθαο Γεκ. Έξγσλ Ν. 3669/08 (θσδηθνπνέεζε ησλ Ν. 1418/84, Ν. 3263/04, λ. 3316/05, 3481/06, Ν. 3621/07, N. 2522/97, ησλ Π.Γ/ησλ 609/85, 60/07, Π.Γ. 166/03, ππνπξγηθψλ απνθϊζεσλ) ΑλΪιπζε ηνπ Κψδηθα Γ.Δ., ζε ζρϋζε κε ηνλ Γ.Κ.Κ (Ν. 3463/06) θαη ην Π.Γ. 171/87, φπσο ηξνπνπνηάζεθαλ κε ηνπο Ν. 3536/07 θαη Ν. 3731/08, φπσο απηϊ ηζρχνπλ ζάκεξα. ΓηαγσληζηηθΫο δηαδηθαζέεο θαηϊζεζεο & εμϋηαζεο πξνζθνξψλ Οη λϋεο Πξφηππεο Γηαθεξχμεηο (Απφθαζε Γ17α/05/16/ΦΝ437/ ΤΠΔΥΧΓΔ)- ΑλΪδεημε αλαδφρνπ Ϋγθξηζε απνηειϋζκαηνο εγγπάζεηο πνηληθϋο ξάηξεο, παξαβέαζε πξνζεζκηψλ Ϋθπησζε αλαδφρνπ. ππεξγνιαβέα & θαηαζθεπαζηηθά θνηλνπξαμέα, φξηα αλεθηεθηϋιεζηνπ ηκάκαηνο εξγνιαβηψλ. εληαέα ηηκνιφγηα, πξφηππα ηεχρε δηαθεξχμεσλ & εληχπσλ πξνζθνξϊο πεηζαξρηθϋο επζχλεο νξγϊλσλ εθρψξεζε εξγνιαβηθνχ αληαιιϊγκαηνο κεηαβαηηθϋο & ηειηθϋο δηαηϊμεηο. πλϋρεηα Ννκνζεζέαο Έξγσλ αλαθνξϊ ζε δηϊθνξα ζϋκαηα λνκνζεζέαο Ϋξγσλ, ζηνπο ν.η.α. θιπ & ζηηο δ.ε.π.α. Βάκαηα γηα ηελ παξαγσγά Ϋξγνπ (ηερλ. πξφγξακκα & πξνυπνινγηζκφο, θαηϊηκεζε Ϋξγσλ κειϋηε ζχκβαζε, δηαδηθαζέεο θαηαζθεπάο, παξαιαβά, θ.ιπ.) θπξηφηεξεο δηαηϊμεηο ηνπ Κψδηθα Γ.Δ. (Ν. 3669/08), πνπ θσδηθνπνέεζε ηνπο λ. 1418/84, λ. 2229/94, λ. 2940/01, λ. 3263/04, λ. 3316/05, λ. 3481/06, Ν. 3621/07, Ν. 2522/97, ηα Π.Γ/ηα 609/85, 60/07 θιπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην Γ.Κ.Κ. (λ. 3463/06 θαη ην πδ. 171/87, φπσο ηξνπνπνηάζεθαλ κε ηνπο Ν. 3536/07 θαη Ν. 3731/08), όπσο ηζρύνπλ ζάκεξα. επέβιεςε απαγφξεπζε θαηϊηκεζεο Ϋξγσλ Απηεπηζηαζέα - λϋεο εξγαζέεο, απμνκεέσζε εξγαζηώλ, ΑΠΔ, ζπκπιεξσκαηηθϋο ζπκβϊζεηο θαθνηερλέεο, βιϊβεο Ϋξγσλ, πνηλϋο επηκεηξάζεηο πιεξσκϋο επέιπζε δηαθνξψλ κεηϊ ηε ζχκβαζε παξαιαβά (πξνζσξηλά νξηζηηθά) κηθξϊ Ϋξγα φξηα απεπζεέαο αλϊζεζεο κηθξψλ Ϋξγσλ απεπζεέαο αλϊζεζεο κεγϊισλ Ϋξγσλ, θ.ι.π. Καηόπηλ εθδειώζεσο ελδηαθϋξνληνο επηθνηλσλάζηε καδέ καο

14 ηελ ηνπηθά απηνδηνέθεζε (Ο.Σ.Α.), ε γλψζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ θαλφλσλ εκπόνηζης μελεηών (από ηιρ ςπηπεζίερ) - ανάθεζης εκπόνηζης μελεηών (από ιδιώηη μελεηηηή) εέλαη Ϊθξσο απαξαέηεηε γηα ηελ ππεχζπλε Ϊζθεζε ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηεο, αθνχ ε ζρεηηθά κειϋηε απνηειεέ ηελ απαξαέηεηε πξνϋπόζεζε, ψζηε λα μεθηλάζεη ε δηαδηθαζέα ρξεκαηνδφηεζεο, δεκνπξϊηεζεο θαη εθηϋιεζεο ηνπ αληέζηνηρνπ Ϋξγνπ. ηφρνο ηνπ ζεκηλαξένπ εέλαη λα παξνπζηϊζεη ζπζηεκαηηθϊ θαη κεζνδηθϊ ηε λνκνζεζέα (κειεηώλ & παξνράο ζπλαθώλ ππεξεζηώλ), ζηνπο Ο.Σ.Α. θαη λα κεηαθϋξεη ζηνπο ζπκκεηϋρνληεο πξαθηηθά θαη εθαξκόζηκε Ο ΝΟΜΟ 3316/05 (ΟΠΧ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΘΖΚΔ ΜΔ ΣΟΤ Ν. 3481/06 & 3621/07) ΚΑΗ ΟΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΑΝΑΘΔΖ ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΛΔΣΧΝ & ΠΑΡΟΥΖ ΤΝΑΦΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ, ΣΟΤ Ο.Σ.Α., ΜΔ ΣΟ Ν. 3463/06 (ΌΠΧ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΘΖΚΔ ΜΔ ΣΟΤ Ν. 3536/07 & Ν. 3613/07) ΖκΫξα 1 ε : ΓεληθΪ πεξέ δεκνζέσλ ζπκβϊζεσλ ζηνπο Ο.Σ.Α. - ΓηΪθξηζε ελλνηψλ ησλ ελ γϋλεη ζπκβϊζεσλ, κε Ϋκθαζε ζηηο ζπκβϊζεηο κειεηώλ ζπκβϊζεηο παξνράο ζπλαθώλ ππεξεζηώλ, ζηνπο Ο.Σ.Α. Πεξηιεπηηθά αλαθνξϊ ηεο ζρεηηθάο λνκνζεζέαο.- Πσο ζπληϊζζνληαη νη κειϋηεο από ηηο Τπεξεζέεο ησλ Ο.Σ.Α. Πεξηιεπηηθά αλαθνξϊ ζηελ ηζρχνπζα, κϋρξη ζάκεξα Ννκνζεζέα [ρεηηθϋο δηαηϊμεηο ηνπ π.δ. 60/07, π.δ.28/80 θαη Ν. 3463/06 (ΝΫνο Γ.Κ.Κ.). Ο Ν. 3316/05 πεξέ «ΑλΪζεζεο θαη εθηϋιεζεο δεκνζέσλ ζπκβϊζεσλ εθπόλεζεο κειεηώλ θαη παξνράο ζπλαθώλ ππεξεζηώλ θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο», όπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν. 3481/06 θαη ην Ν. 3621/07. - Έλλνηεο, Οξηζκνέ - Πεδέν εθαξκνγάο, Καηεγνξέεο κειεηψλ - Πξνγξακκαηηθά ζχκβαζε ΠξνθαηαξθηηθΫο ελϋξγεηεο θπξένπ ηνπ Ϋξγνπ γηα ηελ αλϊζεζε ησλ ζπκβϊζεσλ Γηαδηθαζέεο αλϊζεζεο κειεηψλ - ΑλΪζεζε πξνθαηαξθηηθψλ κειεηψλ & πξνκειϋηεο κε ηελ έδηα πξνθάξπμε ΑλΪζεζε νξηζηηθάο κειϋηεο ά Ϊιισλ ζηαδέσλ εθηφο πξνθαηαξθηηθψλ κειεηψλ πκθσλέεο πιαέζην Γηαδηθαζέα αλϊζεζεο ζχκβαζεο παξνράο ππεξεζηψλ Γηαδηθαζέα αλϊζεζεο κε δηαπξαγκαηεχζεηο (απεπζεέαο αλϊζεζε) ΣερληθΫο πξνδηαγξαθϋο. Γεκνζηεχζεηο πξνθεξχμεσλ Παξαιαβά αέηεζεο εθδάισζεο ελδηαθϋξνληνοπξνζθνξϊο Γηθαέσκα ζπκκεηνράο ζηηο δηαδηθαζέεο Έιεγρνο θαηαιιειφηεηαο ππνςεθέσλ Πξνζσπηθά θαηϊζηαζε ππνςεθένπ ά πξνζθϋξνληα Έιεγρνο ηερληθάο & επαγγεικαηηθάο ηθαλφηεηαο ΤπνθαηΪζηαζε ά αιιαγά κϋινπο εηαηξεέαο, ζχκπξαμεο ά θνηλνπξαμέαο θαηϊ ηε δηαδηθαζέα αλϊζεζεο ΜειΫηεο εξγνιαβηθψλ ζπκβϊζεσλ Κνηλνπξαμέεο, πκπξϊμεηο Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ ΔλεκΫξσζε ππνςεθέσλ. κεζνδνινγέα εξγαζέαο.

15 ζε ζηειϋρε ησλ Ο.Σ.Α., πνπ εκπιϋθνληαη ζηε ζρεηηθά δηαδηθαζέα εθπφλεζεο ΖκΫξα 2 ε Έγθξηζε κειϋηεο, (πλϋρεηα παξνπζέαζεο ηνπ Νόκνπ γηα ηελ αλϊζεζε Μειεηώλ): Παξαιαβά αληηθεηκϋλνπ ηεο ζχκβαζεο Δκπεηξνγλψκνλεο χλαςε ζχκβαζεο Δγγπάζεηο Γηoέθεζε ζχκβαζεο κειϋηεο, Δγγξαθά ζηα Μεηξψα. Καηεγνξέεο, ΠηζηνπνηεηηθΪ, κειεηψλ, ζχλαςεο θαη εθηϋιεζεο ζπκβϊζεσλ αλϊζεζεο κειεηψλ & ζπλαθψλ ππεξεζηψλ (θπξέσο ηερληθνέ, αιιϊ θαη νηθνλνκηθνέ ά δηνηθεηηθνέ ππϊιιεινη). Σύμβοςλορ Τοπογπάθορ Μησανικόρ Ε.Μ.Π., η. Αναπληπωηήρ Δ/νηηρ παξνράο ππεξεζηψλ ΤπνθαηΪζηαζε αλαδφρνπ Πξνζεζκέεο, ΥξνλνδηΪγξακκα ΠνηληθΫο ξάηξεο πκπιεξσκαηηθϋο κειϋηεο ά ππεξεζέεο Καηαβνιά ακνηβάο αλαδφρνπ Τπνρξεψζεηο αλαδφρνπ - Απνδεκέσζε αλαδφρνπ ιφγσ ππεξεκεξέαο εξγνδφηε ρσξέο ιχζε ηεο ζχκβαζεο Έθπησζε αλαδφρνπ ΓηΪιπζε ζχκβαζεο Μαηαέσζε ηεο δηϊιπζεο Απνδεκέσζε αλαδφρνπ ζε πεξέπησζε δηϊιπζεο ζχκβαζεο. Αξκφδηα ππεξεζέα Πεηζαξρηθφο Ϋιεγρνο κειεηεηψλ & εηαηξεηψλ κειεηψλ. Γηνηθεηηθά επέιπζε δηαθνξψλ Άιιεο δηαηϊμεηο. ΓεληθΫο, κεηαβαηηθϋο δηαηϊμεηο Γηαηεξνχκελεο & θαηαξγνχκελεο δηαηϊμεηο Έλαξμε ηζρχνο. Οη Πξόηππεο Γηαθεξύμεηο θαη ν Καλνληζκόο Πξνεθηηκώκελσλ Ακνηβώλ Μειεηώλ (ζχληνκε παξνπζέαζε). Τεσνικήρ Υπηπεζίαρ ΥΠΕΣΔΔΑ, Ειζηγηηήρ ζεμιναπίων με μεγάλη διδακηική εμπειπία. Καηόπηλ εθδειώζεσο ελδηαθϋξνληνο επηθνηλσλάζηε καδέ καο

16 ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΗ Γ.Δ.Τ.Α. ΑΝΑΛΤΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ λα παξνπζηϊζεη κε ζπζηεκαηηθφ θαη κεζνδηθφ ηξφπν ηελ ηζρχνπζα ζάκεξα, ζρεηηθά κε ηηο πξνκάζεηεο ησλ Γ.Δ.Τ.Α., λνκνζεζέα θαη κϋζα απφ εξσηναπνθξέζεηο & παξαδεέγκαηα λα κεηαθϋξεη ζηνπο ζπκκεηϋρνληεο πξαθηηθά θαη εθαξκφζηκε κεζνδνινγέα εξγαζέαο. ζε ζηειϋρε ησλ Γ.Δ.Τ.Α. πνπ εκπιϋθνληαη ζηε ζρεηηθά δηαδηθαζέα ζχλαςεο θαη εθηϋιεζεο ζπκβϊζεσλ Ϋξγσλ & πξνκεζεηψλ (ηερληθνέ, νηθνλνκηθνέ, θαη δηνηθεηηθνέ ππϊιιεινη). Σύμβοςλορ Τοπογπάθορ Μησανικόρ Ε.Μ.Π., η. Αναπληπωηήρ Δ/νηηρ Τεσνικήρ Υπηπεζίαρ ΥΠΕΣΔΔΑ, Ειζηγηηήρ ζεμιναπίων με μεγάλη διδακηική εμπειπία. ΖκΫξα 1 ε : Γεληθά Ννκνζεζέα ΓεληθΪ πεξέ «δημοζίων» ζπκβϊζεσλ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. - ΓηΪθξηζε εννοιών, κε Ϋκθαζε ζηηο ζπκβϊζεηο πξνκεζεηψλ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. - Γεληθά Ννκνζεζέα ιεηηνπξγέαο ησλ Γ.Δ.Τ.Α. (Ν. 1069/80, Ν. 3463/06) Οη ζρεηηθϋο κε ηηο πξνκάζεηεο ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ Δπηρεηξάζεσλ δηαηϊμεηο (Ϊκεζεο ά Ϋκκεζεο) ηνπ Ν. 3463/06 (Γ.Κ.Κ.) (ζρεηηθϊ Ϊξζξα ηνπ Ν. 3463/06, όπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηνπο Ν. 3536/07 & Ν. 3731/08) Πνηεο εέλαη νη κεηαβνιϋο πνπ επάιζαλ ζηα Επγα & Ππομήθειερ Ο.Σ.Α. & Δπηρεηξάζεψλ ηνπο. ΖκΫξα 2 ε : Ννκνζεζέα Πξνκεζεηώλ Ηζρχνπζα Γεληθά Ννκνζεζέα Πξνκεζεηψλ ζηηο Γ.Δ.Τ.Α.: ΒΪζεη ησλ Ν. 1069/80, Ν. 2286/95, ησλ Π.Γ.59/07 & Π.Γ. 60/07 (ελζσκϊησζε Οδεγηψλ Δ.Δ.), Ν. 3463/06, Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α., Π.Γ. 166/03, ηνπ Ν. 3438/06 (δεκνζηεύζεηο δηαθεξύμεσλ) θαη ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.. Γηαηέ νη Γ.Δ.Τ.Α. πξϋπεη λα εθαξκφδνπλ γηα ηηο ΠξνκάζεηΫο ηνπο ηνλ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. Δληαέν Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ (Δ.Π.Π.) - ΔμαηξΫζεηο απφ Δ.Π.Π. Απόθαζε Π1/2235/08/ΤΠ.ΑΝ. (Δ.Π.Π. 2008) Παξνπζέαζε θχξησλ ζεκεέσλ ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. (Απόθαζε 11389/93). - ΓεληθΫο ΓηαηΪμεηο - Γηαγσληζκνέ Αμηνινγάζεηο πκβϊζεηο - ΔθηΫιεζε πξνκεζεηψλ - Παξαιαβά πξνκεζεηψλ Έιεγρνη - Σξφπνη πιεξσκάο Δπέιπζε δηαθνξψλ. - πγθξφηεζε ιεηηνπξγέα ζπιινγηθψλ νξγϊλσλ (επηηξνπψλ).- ΜεηαβαηηθΫο & ΣειηθΫο δηαηϊμεηο - Παξαξηάκαηα. - Πέλαθαο νξέσλ & πεξηπηψζεσλ απεπζεέαο αλϊζεζεο ΜΪξηηνο 04,05/2011 ΜΪηνο 09,10/2011 επηϋκβξηνο 26,27/2011

17 ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ & «ΔΡΓΑΗΔ» Ο.Σ.Α. & ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟΤ ΔΠΔΗΣΑ ΑΠΟ ΣΟ Ν. 3463/06 λα παξνπζηϊζεη κε ζπζηεκαηηθφ θαη κεζνδηθφ ηξφπν ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα, ζρεηηθϊ κε ηηο πξνκάζεηεο & ηηο «εργαζίες» ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ επηρεηξάζεώλ ηνπο, Ϋπεηηα από ηελ ςάθηζε ηνπ Ν. 3463/06 (ΝΔΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ & ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ) θαη κϋζα απφ εξσηναπνθξέζεηο & παξαδεέγκαηα λα κεηαθϋξεη ζηνπο ζπκκεηϋρνληεο πξαθηηθά θαη εθαξκόζηκε κεζνδνινγέα εξγαζέαο. ζε ζηειϋρε ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ επηρεηξάζεώλ ηνπο, πνπ εκπιϋθνληαη ζηε ζρεηηθά δηαδηθαζέα ζχλαςεο θαη εθηϋιεζεο ζπκβϊζεσλ πξνκεζεηώλ & «εργαζιών» (ηερληθνέ, νηθνλνκηθνέ, θαη δηνηθεηηθνέ ππϊιιεινη). Σύμβοςλορ Μησανικόρ η. Αν. Δ/νηηρ Τεσνικήρ Υπηπεζίαρ ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α Ειζηγηηήρ ζεμιναπίων με μεγάλη διδακηική εμπειπία. ΖκΫξα 1 ε : Οη ζρεηηθϋο κε ηηο πξνκάζεηεο ησλ Ο.Σ.Α. δηαηϊμεηο(ϊκεζεο ά Ϋκκεζεο) ηνπ Ν. 3463/06 (ΝΔΟ ΚΧΓΗΚΑ) (επηιεγκϋλα ζρεηηθϊ Ϊξζξα από ην Ν. 3463/06) Οη ζρεηηθϋο κε ηηο Δπηρεηξάζεηο ησλ Ο.Σ.Α. δηαηϊμεηο ηνπ ΝΔΟΤ ΚΧΓΗΚΑ (επηιεγκϋλα ζρεηηθϊ Ϊξζξα από ην Ν. 3463/06) ΠνηΫο εέλαη νη κεηαβνιϋο πνπ επάιζαλ ζηηο πξνκάζεηεο & «εξγαζέεο» Ο.Σ.Α. & Δπηρεηξάζεψλ ηνπο. ΖκΫξα 2 ε : ΓεληθΪ πεξέ δεκνζέσλ ζπκβϊζεσλ ζηνπο Ο.Σ.Α. - ΓηΪθξηζε ελλνηψλ ησλ ελ γϋλεη ζπκβϊζεσλ, κε Ϋκθαζε ζηηο ζπκβϊζεηο πξνκεζεηώλ & «εξγαζηώλ», ζηνπο ν.η.α.. Ηζρχνπζα Ννκνζεζέα: ΒΪζεη ησλ: Ν. 2286/95, ΔΚΠΟΣΑ, Ν.3463/06, Οδεγηώλ Δ.Δ, π.δ. 370/95 θ.ι.π. 1. Δληαέν Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ (Δ.Π.Π.) - ΔμαηξΫζεηο απφ Δ.Π.Π. 2. Κχξηα κϋξε ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. - ΓεληθΫο ΓηαηΪμεηο - Γηαγσληζκνέ Αμηνινγάζεηο πκβϊζεηο - ΔθηΫιεζε πξνκεζεηψλ - Παξαιαβά πξνκεζεηψλ Έιεγρνη - Σξφπνη πιεξσκάο Δπέιπζε δηαθνξψλ. - ΠξνκεζεπηΫο & ΥνξεγεηΫο ζηα πεηξειαηνεηδά θ.ι.π.. Γηαθνξνπνηάζεηο ιφγσ: Ν. 3463/06 - πγθξφηεζε ιεηηνπξγέα ζπιινγηθψλ νξγϊλσλ (επηηξνπψλ).- ΜεηαβαηηθΫο & ΣειηθΫο δηαηϊμεηο - Παξαξηάκαηα. - Πέλαθαο νξέσλ & πεξηπηψζεσλ απεπζεέαο αλϊζεζεο. Ννκνζεζέα δηελϋξγεηαο εξγαζηψλ, βϊζεη ηνπ Ν. 3463/06- Οδεγηψλ Δ.Δ. θαη κεηαβαηηθϊ, ησλ π.δ.28/80, π.δ.410/95, - Πνηεο «εξγαζέεο» πεξηιακβϊλνληαη. - Σξφπνη εθηϋιεζεο. - ΓεκνπξΪηεζε Αμηνιφγεζε χκβαζε. - Παξαιαβά. - Δπέιπζε δηαθνξψλ. - Πέλαθαο νξέσλ & πεξηπηψζεσλ απεπζεέαο αλϊζεζεο. - ΑλΪινγε εθαξκνγά (κεηαβαηηθϊ) ζηηο ζπκβϊζεηο «εξγαζηψλ» ησλ π.δ/ησλ 410/95 & 28/80. Καηόπηλ εθδειώζεσο ελδηαθϋξνληνο επηθνηλσλάζηε καδέ καο

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ TEΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΣΜΖΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΩΝΣΑΝΣΖ ΜΑΡΗΑΛΔΝΑ ΣΑΜΟΤΛΑΚΖ ΛΑΜΠΡΗΝΖ ΕΑΜΠΑΚΟΛΑ ΘΔΟΓΩΡΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ, 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Σεσνολογική, Οικονομική και ηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ «Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ ΣΑ ΤΝΗΘΔΣΔΡΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΧΓΙΚΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ, ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ ΣΑ ΤΝΗΘΔΣΔΡΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΧΓΙΚΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ, ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΜΗΜΑ Γ -ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΣΑΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΡΟΥΑΗΑ ΣΖΛΔΦΧΝΟ : 2106980943, 2106926037 Σ.Κ. : 10177 ΑΘΖΝΑ Κ.Α.Φ.: 0080 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΊΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωπιζηικές, Νομικές & Κοινωνικές Δπιζηήμες

Ανθρωπιζηικές, Νομικές & Κοινωνικές Δπιζηήμες 1 ο ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΔΓΙΟ 1 Ανθρωπιζηικές, Νομικές & Κοινωνικές Δπιζηήμες ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑ Α/Α ΣΜΗΜΑ ΙΓΡΤΜΑ Γ.Β.Π./ΜΟΡΙΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 1 ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ & ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ EN Π.ΑΘΖΝΑ 20147/16,82 2 ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ & ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 24 / 22-12-2014 ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα Βιεπζεξέαο 1, ζηελ αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ ηεο Οηθνλνκηθάο Βπηηξνπάο (αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019)

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019) Πνιπηερλεέν Κξάηεο Σκάκα Μεραληθψλ Παξαγσγάο θαη Γηνέθεζεο ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ζπνπδψλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα Γηαηξηβά

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ

VII. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ VII. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ & ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΗ Σν ζεκηλϊξην Ϋρεη σο ζηόρν λα πξνζθέξεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, πνπ αζρνινχληαη με ηην παραγωγή Δημοζίων Έργων είηε από πλεσράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ» 2003-2014

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ» 2003-2014 1 ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΖ ΝΑΟΤΑ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ» 2003-2014 Φίιεο θαη Φίινη, Αγαπεηνί κνπ ζπκπνιίηεο Νηψζσ ηελ αλζξψπηλε αλϊγθε θιεέλνληαο 12 ρξφληα ζην Γάκν, λα επηθνηλσλάζσ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΜΔΣΑΛΛΔΙΩΝ-ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΗ Γιπλωματική εργασία Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού Γημαράς Άγγελος Μαστρογιάννης Φίλιππος Δπιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

alter ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ

alter ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ alter alteren ΔλΫξγεηα θαη ΠεξηβΪιινλ Αλψλπκε Μειεηεηηθά Σερληθά Δηαηξέα Καιιηξξφεο 3, 555 35 Ππιαέα Θεζζαινλέθε : 2310 282528, 263960 Fax : 2310 283725 Δ-mail: info@alteren.gr http ://www.alteren.gr ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε. Σα επαγγεικαηηθϊ Γηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηεο Σερληθάο Δθπαέδεπζεο άηαλ αλϋθαζελ ην θξέζηκν φζν θαη αδχλαην ζεκεέν ηεο. Ατσό ποτ είναι ατσονόησο όσι δηλαδή ο απόυοισορ ενώ κασέφει επαγγελμασικό σίσλο (πστφίο)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:70.776,26 Υ.Π.Α.: 16.278,54 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:87.054,8 ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ: ΔΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:70.776,26 Υ.Π.Α.: 16.278,54 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:87.054,8 ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ: ΔΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αγία Παρασκευή 21/07/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αριθμός Μελέτης 54 Ημερομηνία 21/07/2014 ΜΕΛΕΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γεληθή Γξακκαηεία - Μεηαθνξέο ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν ζςνδςαζμένυν

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) ζηελ «Δ Φ Ζ Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Ζ Γ Ζ Μ Ο Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010)

ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΑ 2014-2020)

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΑ 2014-2020) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΠΔΡΑΑ) Αεξνπόξνπ Παπαλαζηαζίνπ 34, 115 27 Αζήλα ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ (Δ -ΜΒΑ) Σ Α Σ Η Σ Η Κ Ζ Α Ν Α Λ Τ Ζ Σ Χ Ν Δ Π Η Υ Δ Η Ρ Ζ Η Α

Διαβάστε περισσότερα