ECUA II ÎN SPA II DE FUNC II MULTIVOCE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ECUA II ÎN SPA II DE FUNC II MULTIVOCE"

Transcript

1 UNIVERSITATEA "BABE -BOLYAI" CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATIC I INFORMATIC Ioana-Camelia Ti³e ECUA II ÎN SPA II DE FUNC II MULTIVOCE Conduc tor ³tiinµic Prof. Dr. Adrian Petru³el Cluj-Napoca 2010

2 2

3 Cuprins Introducere 5 1 Preliminarii Funcµionale pe spaµiul p rµilor unui spaµiu metric Operatori multivoci Derivabilitatea ³i integrabilitatea operatorilor multivoci Operatori Picard ³i operatori slab Picard Mulµimi semixe pentru contracµii multivoce Mulµimi semixe pentru operatori multivoci Mulµimi semixe pentru '-contracµii multivoce Ecuaµii integrale în spaµii de funcµii multivoce Ecuaµii integrale în spaµii de funcµii multivoce Problema lui Cauchy pentru ecuaµii diferenµiale în spaµii de funcµii multivoce Ecuaµii funcµional-integrale în spaµii de funcµii multivoce Propriet µi calitative ale soluµiilor ecuaµiilor diferenµiale în spaµii de funcµii multivoce Propriet µii obµinute prin leme de tip Gronwall Dependenµa de date a soluµiei ecuaµiilor diferenµiale în spaµii de funcµii multivoce 38 Bibliograe 39 3

4 Cuvinte cheie: spaµiu metric, spaµii de funcµii multivoce, operatori multivoci, derivabilitate, integrabilitate, operatori Picard, operatori slab Picard, mulµimi semixe, ' - contracµii multivoce, ecuaµii integrale, ecuaµii funcµional-integrale, ecuaµii diferenµiale. 4

5 Introducere Tema acestei teze de doctorat este legat de studiul ecuaµiilor în spaµii de funcµii multivoce. Mai precis, dup un studiu al ecuaµiilor operatoriale de mulµime în context metric ³i prezentarea unor teoreme de existenµ a mulµimilor xe ³i semixe pentru operatori de mulµime, în cea de-a doua parte a tezei studiem propriet µi calitative (existenµ, unicitate, dependenµ de date, stabilitate Ulam-Hyers-Rassias), pentru ecuaµii diferenµiale ³i ecuaµii integrale în spaµii de funcµii multivoce. Studiul este motivat atât de actualitatea temei (41 articole ³i 17 c rµi în ultimii 10 ani) cât ³i de importanµa ei: numeroase probleme din matematica aplicat reducându-se la studiul unor astfel de ecuaµii în spaµii de funcµii multivoce. Lucrarea este structurat pe patru capitole, urmat de lista bibliograc. În primul capitol, intitulat Preliminarii, sunt prezentate noµiuni ³i rezultate de baz necesare în prezentarea celorlalte capitole ale acestei lucr rii. Am folosit în realizarea acestui capitol urm toarele surse bibliograce: J.-P. Aubin, A. Cellina [4], M. C. Anisiu [1], [2], K. Deimling [23], [24], J.-P. Aubin, H. Frankowska [5], M. Kisielewicz [44], G. Beer [9], S. Hu ³i N.S. Papageorgiou [40], J. Dugundji, A. Granas [37], A. Petru³el [66], I. A. Rus [75], [77]. În al doielea paragraf al primului capitol prezent m concepte ³i rezultate de baz din teoria operatorilor multivoci. Noµiunile ³i rezultatele prezentate apar în lucr rile clasice cum ar : J.-P. Aubin, H.Frankovska [5], G. Beer [9], C. Berge [10], C. Castaing, M. Valadier [13], F.S. De Blasi [19], L. Górniewicz [35], L. Górniewicz [36], C. J. Himmelberg [38], S. Hu, N. S. Papageorgiou [40], V. Lakshmikantham, T. Gnana Bhaskar, J. Vasundhara Devi [49], A. Petru³el, G. Petru³el [70], I.A. Rus, A. Petru³el, G. Petru³el [86], etc.. În al treielea paragraf al primului capitol, Derivabilitatea ³i integrabilitatea operatorilor multivoci, noµiuni considerate de mulµi autori în lucr rile lor: J.-P. Aubin, H.Frankovska [5], H.T. Banks, M.Q. Jacobs [8], F. S. De Blasi [19], G.N. Galanis, T.G. Bhaskar, V. Lakshmikantham and P.K.Palamides [31], V. Lakshmikantham, T. Gnana Bhaskar, J. Vasundhara Devi [49], în diferite moduri în funcµie de aplicaµiile în care intervin acestea. Scopul acestui paragraf este de a prezenta conceptul de derivabilitate ³i integrabilitate pentru operatori multivoci. În sensul dat în 1967 de Hukuhara [41], [42] (cel care a dat o deniµie a derivabil- 5

6 it µi pentru operatori multivoci). În al patrulea paragraf al primului capitol sunt prezentate noµiuni ³i rezultate fundamentale din teoria operatorilor Picard ³i operatorilor slab Picard. Capitolul doi, se intituleaz Mulµimi semixe pentru contracµii multivoce. În acest capitol sunt prezentate rezultate privind existenµa, unicitatea mulµimilor semixe pentru operatori de mulµime ce satisfac unele condiµii de tip contractiv, precum ³i unele ipoteze de tip topologic. Rezultatele din acest capitol extind unele rezultate prezentate în lucr rile lui A.J. Brandao [12], A. Constantin [16], H. Covitz, S.B. Nadler jr.[17], F.S. De Blasi [19], [20], [21], [22], M. Frigon [27], [28], S. Kakutani [43], V. Lakshmikantham, A.N. Tolstonogov [47], V. Lakshmikantham, T. Gnana Bhaskar, J. Vasundhara Devi [49], A. Muntean [60]. Astfel, în primul paragraf, Mulµimi semixe pentru operatori multivoci, sunt prezentate câteva din noµiunile esenµiale relativ la mulµimile semixe pentru operatorii de mulµime, noµiuni introduse de F.S. De Blasi în lucr rile [21], [22]. Apoi, în a doua parte a capitolului, în paragraful Mulµimi semixe pentru '- contracµii multivoce, sunt demonstrate mai multe rezultate privind existenµa mulµimilor semixe în cazul '-contracµiilor de mulµime. Rezultate aparµinând autorului din acest capitol sunt Teorema 2.2.2, Teorema 2.2.3, Teorema ³i ele sunt cuprinse în lucrarea I.C. Ti³e [96]. În ultima parte este prezentat proprietatea de stabilitate Ulam-Hyers generalizat în Teorema ³i Teorema ce sunt cuprinse în lucrarea I.C. Ti³e [100]. Capitolul trei, se indituleaz Ecuaµii integrale în spaµii de funcµii multivoce, sunt prezentate rezultate de existenµ, unicitate ³i dependenµ de date a soluµilor pentru ecuaµii integrale ³i ecuaµii diferenµiale în spaµii de funcµii multivoce ³i aplicaµii ale acestora. În primul paragraf, Ecuaµii intregrale în spaµii de funcµii multivoce, sunt prezentate relativ la ecuaµiile integrale în spaµii de funcµii multivoce, teoreme de existenµ ³i unicitate a soluµiei ecuaµiilor ³i de dependenµ continu de date. Contribuµiile aduse sunt: Teorema 3.1.2, Teorema 3.1.3, Teorema 3.1.5, Teorema 3.1.6, acestea sunt conµinute în lucrarea I.C. Ti³e [98]. În a doua parte a capitolului prezent m noµiunea de problem Cauchy pentru ecuaµii diferenµiale în spaµii de funcµii multivoce ³i obµinem rezultate de existenµ ³i unicitate pentru aceast problem prin tehnica punctului x. Rezultatele proprii în acest sens sunt Teorema 3.2.2, Teorema din lucrarea I.C.Ti³e [99]. În ultima parte a capitolului, în paragraful Ecuaµii funcµional-integrale în spaµii de funcµii multivoce, discut m cazul unor ecuaµii funcµional-integrale, relativ la care demonstr m rezultate de existenµ ³i unicitate a soluiei. Contribuµiile aduse sunt Teorema 3.3.1, Teorema 3.3.2, Teorema cuprinse ³i în lucarea I.C. Ti³e [99]. Sunt prezentate ³i rezultate de stabilitate Ulam-Hyers-Rassias în sens generalizat pentru 6

7 ecuaµiile integrale în spaµii de funcµii multivoce în: Teorema 3.1.4, Teorema 3.1.7, Teorema 3.3.4, cuprinse în lucarea I.C. Ti³e [100]. Capitolul patru, se intituleaz Propriet µi calitative ale soluµiilor ecuaµiilor diferenµiale în spaµii de funcµii multivoce. Primul paragraf al acestui capitol este dedicat pentru leme de tip Gronwall ³i teoreme de comparaµie, iar în urm torul paragraf discut m dependenµa continu de date a soluµiei ecuaµiilor diferenµiale în spaµii de funcµii multivoce. Contribuµiile proprii din acest capitol sunt Teorema 4.1.1, Teorema 4.1.2, Teorema 4.1.4, Teorema 4.1.5, Teorema 4.2.1, rezultate care sunt cuprinse în lucr rile I.C Ti³e [95], [97]. În concluzie contribuµiile din aceast tez apar, în principal în urm toarele lucr ri: I.C. Ti³e, Data dependence of the solutions for set dierential equations, Carpathian J. Math., 23 (2007), No. 1-2, ; I.C. Ti³e, Semixed sets for multivalued '-contractions, Creative Math.& Inf., 17 (2008), No. 3, ; I.C. Ti³e, Gronwall lemmas and comparison theorems for the Cauchy problem associated to a set dierential equation, Studia Universitatis Babes-Bolyai Mathematica, 54 (2009), No. 3, ; I.C. Ti³e, Set integral equations in metric spaces, Mathematica Moravica, 13 (2009), ; I.C. Ti³e, A xed point approach for functional-integral set equations, acceptat spre publicare în Demonstratio Mathematica, Vol. 44 (2011), No. 2, va ap rea; I.C. Ti³e, Ulam-Hyers-Rassias stability for set integral equations, trimis spre publicare. În nal, doresc s aduc mulµumiri conduc torului meu ³tiinµic, prof. univ. dr. Adrian Petru³el, pentru îndrumarea atent ³i încurajarea permanent de care m-am bucurat pe parcusrsul stagiul meu de doctorat, membrilor Catedrei de Matematic aplicat. Formarea mea s-a f cut la Facultatea de Matematic ³i Informatic din Universitatea "Babe³-Bolyai" Cluj-Napoca, le mulµumesc înc o dat tuturor profesorilor mei. Cluj-Napoca,

8 8

9 Capitolul 1 Preliminarii 1.1 Funcµionale pe spaµiul p rµilor unui spaµiu metric 1.2 Operatori multivoci 1.3 Derivabilitatea ³i integrabilitatea operatorilor multivoci Derivabilitatea pentru operatori multivoci este prezentat de mulµi autori în lucr rile lor: J.-P. Aubin, H.Frankovska [5], H.T. Banks, M.Q. Jacobs [8], F. S. De Blasi [19], G.N. Galanis, T.G. Bhaskar, V. Lakshmikantham and P.K.Palamides [31], V. Lakshmikantham, T. Gnana Bhaskar, J. Vasundhara Devi [49], în diferite moduri în funcµie de aplicaµiile în care intervin acestea. Scopul acestui paragraf este de a prezenta conceptul de derivabilitate în sensul lui Hukuhara. Menµion m de asemenea c un concept de diferenµiabilitate pentru o mulµime nevid ³i compact dintr-un spaµiu de funcµii continue a fost dat de Bridgland 1970, de asemenea Banks ³i Jacobs denesc în 1970 o noµiune de diferenµiabilitate pentru operatori multivoci între spaµii normate ³i prezint o serie de rezultate asem natoare calculului diferenµial obi³nuit, a se vedea [8]. În 1967 Hukuhara [41], [42] a dat o deniµie a derivabilit µi pentru operatori multivoci. Deniµia (Hukuhara [41]) Fie X un spaµiu Banach ³i A; B 2 P cp;cv (X) se nume³te diferenµa mulµimilor A ³i B (notat A B) o mulµime C 2 P b;cl;cv (X) (dac ea exist ) cu proprietatea C + B = A. Aceast deniµie în timp a primit numele de diferenµa Hukuhara. 9

10 Deniµia (Hukuhara [41]) Fie I R ³i F : I! P cp;cv (R n ) opertator multivoc. Atunci F se nume³te H-diferenµiabil (diferenµiabil în sens Hukuhara) în t 0 2 I, dac exist D H F (x 0 ) 2 P cp;cv (R n ) astfel încât limitele: (1.3.1) lim t!0 + F (t 0 + t) F (t o ) t (1.3.2) lim t!0 + F (t 0 ) F (t 0 t) t s existe ³i s e egale ambele cu D H F (t 0 ). Implicit în deniµia lui D H F (t 0 ) se presupune c exist diferenµele F (t o + t) F (t 0 ), F (t 0 ) F (t 0 t) pentru toµi t > 0 sucient de mici. 1.4 Operatori Picard ³i operatori slab Picard 10

11 Capitolul 2 Mulµimi semixe pentru contracµii multivoce Dedic m acest capitol stabilirii unor rezultate privind existenµa (eventual unicitatea) mulµimilor semixe pentru operatori de mulµime ce satisfac unele condiµii de tip contractiv, precum ³i unele ipoteze de tip topologic. Rezultatele din acest capitol extind unele rezultate prezentate în lucr rile lui A.J. Brandao [12], A. Constantin [16], H. Covitz, S.B. Nadler jr.[17], F.S. De Blasi [19], [20], [21], [22], M. Frigon [27], [28], S. Kakutani [43], V. Lakshmikantham, A.N. Tolstonogov [47], V. Lakshmikantham, T. Gnana Bhaskar, J. Vasundhara Devi [49], A. Muntean [60]. Astfel, prima parte a capitolului prezint câteva din noµiunile esenµiale relativ la mulµimile semixe pentru operatorii de mulµime, noµiuni introduse de F.S. De Blasi în lucr rile [21], [22]. Apoi, în a doua parte a capitolului demonstr m mai multe rezultate privind existenµa mulµimilor semixe în cazul '-contracµiilor de mulµime. Rezultate aparµinând autorului din acest capitol sunt Teorema 2.2.2, Teorema 2.2.3, Teorema ³i ele sunt cuprinse în lucrarea I.C. Ti³e [96]. În ultima parte este prezentat proprietatea de stabilitate Ulam-Hyers generalizat în Teorema ³i Teorema ce sunt cuprinse în lucrarea I.C. Ti³e [100]. 2.1 Mulµimi semixe pentru operatori multivoci În acest paragraf vom prezenta noµiunea de mulµimi semixe pentru operatori multivoci, noµiune introdus de F.S. De Blasi. Fie (X; jj jj) un spaµiu Banach real ³i A; B dou familii nevide de submulµimi a lui X ³i e P (B) o familie nevid de submulµimi a lui B. 11

12 Adunarea ³i înmulµirea cu scalari nenegativi din P cp;cv (X), pentru A; B 2 P cp;cv (X) ³i 0 sunt introduse astfel: A + B = fa + bja 2 A; b 2 Bg, A = faja 2 Ag. În mod evident avem c A + B; A 2 P cp;cv (X). Mai mult, dac A; B; C 2 P cp;cv (X) ³i ; 0 avem: (i) A + f0g = A, unde 0 noteaz elementul nul al spaµiului Banach X; (ii) A + B = B + A; (iii) A + (B + C) = (A + B) + C; (iv) 1 A = A; (v) (A) = ()A; (vi) (A + B) = A + B; (vii) ( + )A = A + A. Observaµie, propriet µile de mai sus, cu excepµia lui (vii) r mân valabile ³i în spaµiul P cp (X). Deniµia O mulµime A P cp;cv (X) se nume³te convex dac oricare ar A; B 2 A ³i t 2 [0; 1], implic (1 t)a + tb 2 A. Fie X un spaµiu Banach. Spaµiul P cp (P cp (X)) se poate înzestra cu metrica Pompeiu- Hausdor H indus de metrica H din P cp (X), H(A; B) := maxfe(a; B); e(b; A)g; unde e(a; B) := sup inf H(A; B);, iar e(b; A) := sup inf H(B; A): A2AB2B Observaµia P cp;cv (P cp;cv (X)) P cp (P cp (X)). B2BA2A Deniµia Fie (X; H) un spaµiu metric. Un operator multivoc : X! P cp (P cp (X)), se nume³te semicontinuu superior (respectiv semicontinuu inferior) dac pentru oricare ar x 0 2 X ³i " > 0 exist V o vecin tate deschis a lui x 0 astfel încât H((x); (x 0 )) < " (respectiv H((x 0 ); (x)) < "), oricare ar x 2 V. este continu dac este semicontinuu superior ³i semicontinuu inferior. 12

13 Fie (X; jj jj) un spaµiu normat. Pentru A; B 2 P cp (X) not m: D(A; B) = inffjja bjj ja 2 A; b 2 Bg: Au loc urm toarele propriet µi pentru 2 R ³i A; A 0 ; B; B 0 2 P cp (X): 1. D(A; B) = D(B; A); 2. D(A; B) = 0 dac ³i numai dac A \ B 6= ;; 3. D(A; B) = jjd(a; B); 4. D(A; B) D(A 0 ; B 0 ) + H(A; A 0 ) + H(B; B 0 ); 5. H(A; B) diam(a) + diam(b) + D(A; B): 6. funcµia D este continu pe P cp (X) P cp (X) ³i are loc relaµia: j supd(a; B) B2B supd(a 0 ; B)j H(A; A 0 ): B2B Pentru A; B 2 P cp (P cp (X)), denim funcµionala (A; B) = maxff (B; A); f (A; B)g; unde f (A; B) = inf A2A sup D(A; B) ³i f (B; A) = inf B2B B2B sup D(B; A): A2A Se observ c, dac (A; B) = 0 atunci exist A 0 2 A ³i B 0 2 B astfel încât A 0 \ B 6= ;, oricare ar B 2 B ³i B 0 \ A 6= ;, oricare ar A 2 A. În continuare, în aceast secµiune vom prezenta câteva rezultate asupra existenµei mulµimilor semixe pentru operatori multivoci cu valori compacte ³i convexe, pentru X un spacµiu Banach, de forma : P cp;cv (X)! P cp;cv (P cp;cv (X)): Deniµia Fie : A! P (B). O mulµime A 2 A se nume³te mulµime semix pentru operatorul multivoc dac exist F 2 (A) care satisface una din relaµiile: A F; A F sau A \ F 6= ;: De asemenea, prin deniµie, A 2 A se nume³te mulµime x a lui dac A 2 (A). Propoziµia (F.S. De Blasi[22]) Fie A o submulµime nevid, compact, convex a lui P cp;cv (X), ³i e : A! P cp;cv (P cp;cv (X)) un operator multivoc semicontinuuu superior astfel încât (X) A, pentru oricare ar X 2 A. Atunci exist cel puµin o mulµime A 2 A astfel încât A 2 (A): 13

14 Teorema (F.S. De Blasi[22]) Fie A o submulµime nevid, compact, convex a lui P cp;cv (X) ³i e : A! P cp;cv (P cp;cv (X)) un operator multivoc semicontinuu superior care satisface urm toarea condiµie: S (i) pentru oricare ar X 2 A, exist o mulµime F 2 (X) astfel încât F \ ( Atunci exist cel puµin o mulµime A 2 A ³i exist F 2 (A) astfel încât: Z) 6= ;. Z2A (2.1.1) A \ F 6= ;: Teorema (F.S. De Blasi[22]) Fie A o submulµime nevid, compact, convex a lui P cp;cv (X), : A! P cp;cv (P cp;cv (X)) un operator multivoc semicontinuu superior S care pentru oricare ar X 2 A, exist o mulµime F 2 (X) ³i Z 2 A astfel încât: F \ ( Z) 6= ; ³i Z F (respectiv Z F ). Atunci exist cel puµin o mulµime A 2 A ³i exist F 2 (A) astfel încât: (2.1.2) A F (respectiv A F ): Z2A 2.2 Mulµimi semixe pentru '-contracµii multivoce În prima parte a acestui paragraf vom prezenta o teorie a teoremei metrice de punct x Matkowski-Rus ([54], [81]) pentru '-contracµii. Apoi, folosind acest rezultat vom enunµa câteva teoreme de existenµ a mulµimilor semixe în cazul '-contracµii multivoce de mulµime. Rezultatele obµinute extind unele teoreme date de F. S. De Blasi în lucr rile [21], [22], M. Frigon [29], M. Frigon, A. Granas [30]. Deniµia (I.A. Rus [77]) O funcµie ' : R +! R + este funcµie de comparaµie dac : (i) ' este monoton cresc toare; (ii) (' n (t)) n2n converge la 0, oricare ar t > 0: Deniµia (I.A. Rus [77]) Fie ' : R +! R + o funcµie de comparaµie, spunem c este: (i) funcµie de comparaµie strict dac t '(t)! 1, pentru t! 1; (ii) funcµie de comparaµie tare dac 1 P n=1 ' n (t) < 1, pentru oricare ar t > 0. Observaµia Dac ' : R +! R + este o funcµie de comparaµie atunci '(0) = 0 ³i '(t) < t, pentru oricare ar t > 0: Exemplu (I.A. Rus [77]) Funcµiile ' 1 : R +! R +, ' 1 (t) = at (unde a 2]0; 1[) ³i ' 2 : R +! R +, ' 2 (t) = t 1+t sunt funcµii de comparaµie. 14

15 Fie ' : R +! R + o funcµie de comparaµie. Not m ' := supft 2 R + j t '(t) g: Deniµia (I.A. Rus [82]) Fie (X; d) un spaµiu metric. Atunci, operatorul A : X! X se nume³te '-contracµie dac ' este o funcµie de comparaµie ³i d(a(x); A(y)) '(d(x; y)); oricare ar x; y 2 X: Prezent m în continuare conceptul de stabilitate Ulam-Hyers în sens generalizat. Dac A : X! X este operator denit pe spaµiul metric (X; d), s consider m ecuaµia de punct x: (2.2.3) x = A(x); x 2 X ³i pentru " > 0 inecuaµia (2.2.4) d(y; A(y)) ": Deniµia (I.A. Rus [82]) Ecuaµia (2.2.3) se nume³te Ulam-Hyers stabil în sens generalizat dac exist o funcµie : R +! R + cresc toare, continu în 0 ³i având proprietatea c (0) = 0, astfel încât oricare ar " > 0 ³i pentru orice soluµie y 2 X a inecuaµiei (2.2.4) exist o soluµie x 2 X a ecuaµiei de punct x (2.2.3) astfel încât d(y ; x ) ("): Dac exist c > 0 astfel c nume³te Ulam-Hyers stabil. (t) := ct, oricare ar t 2 R +, atunci ecuaµia (2.2.3) se Teorema (J. Matkowski [54], I.A. Rus [81], I.C. Ti³e [100]) Fie (X; d) un spaµiu metric complet ³i A : X! X o '-contracµie. Atunci: (i) F A = fx A g ³i An (x)! x A Picard. pentru n! 1, oricare ar x 2 X, i.e., A este operator (ii) F A = F A n = fx A g, oricare ar n 2 N, i.e., A este operator Bessaga. n 1 P (iii) Dac '-funcµie de comparaµie tare, not m n := k=0' k (t) ³i s(d(x; A(x))) := ' k (t) k0 atunci d(a n (x); x A ) s(t) n, oricare ar x 2 X ³i n 2 N. (iv) Dac în plus ' este funcµie de comparaµie strict atunci d(x; x A ) ' d(x;a(x)), oricare ar x 2 X. P (v) n2nd(a n (x); A n+1 (x)) s(d(x; A(x)), oricare ar x 2 X. P 15

16 P (vi) Avem c n2nd(a n (x); x A ) s(d(x; x A )), oricare ar x 2 X. (vii) Dac în plus funcµia (t) = t '(t) are proprietatea (u n )! 0, pentru n! 1 rezult u n! 0; când n! 1 ³i dac (x n ) n2n X astfel încât d(x n ; A(x n ))! 0; n! 1 atunci x n! x A 2 F A; pentru n! 1, adic problema de punct x este bine pus. (viii) Fie (x n ) X astfel încât (d(x n+1 ; A(x n ))) n2n este convergent la 0. Atunci exist x 2 X astfel încât d(x n ; A n (x))! 0; pentru n! 1 (adic operatorul A are proprietatea de umbrire la limit ). (ix) Dac (x n ) n2n X ³ir m rginit atunci A n (x n )! x A ; pentru n! 1: (x) Presupunem c ' este funcµie de comparaµie strict. Fie B : X! X pentru care exist > 0 astfel încât d(a(x); B(x)) oricare ar x 2 X. Atunci x B 2 F B rezult d(x A ; x B ) '. (xi) Dac '-funcµie de comparaµie strict, A n : X! X, A n unif! A, n! 1: Fie x n 2 F An, n 2 N ³i e fx A g = F A. Atunci x n! x A pentru n! 1. (xii) Dac (X; jj jj) este spaµiu Banach, 1 X operatorul identitate, d(x; y) = jjx yjj atunci 1 X A : X! X este surjectiv. (xiii) Dac în plus funcµia (t) = t '(t) este strict crec toare ³i surjectiv, atunci ecuaµia de punct x x = A(x); este Ulam-Hyers stabil în sens generalizat. x 2 X Observaµia Dac alegem '(t) := at (unde a 2 [0; 1)) atunci armaµia (iii) din teorema de mai sus conduce la Teorema 1.1. din I.A. Rus [81]. Mai precis, deoarece d(a n (x); x A ) X k0' k (d(x; A(x))) = X k0 a k d(x; A(x)) 1 = d(x; A(x)) 1 a X n 1 ' k (d(x; A(x))) X k=0 n 1 a k d(x; A(x)) k=0 d(x; A(x)) an 1 a 1 = an d(x; A(x)): 1 a rezult c d(a n (x); x A ) an 1 a d(x; A(x)), pentru oricare ar x 2 X ³i n 2 N. Observaµia Teorema de mai sus extinde unele rezultate de acest tip date în: A. Petrusel, I.A. Rus [72], A. Petru³el, A. Sînt m rian [73], I.A. Rus, S. Mure³an [84], I.A. Rus, A. Petru³el and A. Sînt m rian [85], J. Saint-Raymond [88]. 16

17 Deniµia Spaµiul metric (X; d) este precompact (total m rginit) dac ³i numai dac oricare ar " > 0 exist o acoperire nit (F i ) i2f1;:::;ng a lui X astfel încât pentru oricare ar A F i avem diam(a) < ". Not m faptul c F depinde de ". Observaµia Spaµiul precompact este m rginit, dar invers nu este adev rat, în general. Observaµia Într-un spatiu metric complet o mulµime Y este precompact dac ³i numai dac este relativ compact (adic Y este compact ). Enunµ m în continuare câteva teoreme de existenµ a mulµimilor semixe pentru cazul '-contracµii de mulµime. Deniµia (F.S. De Blasi[22]) Un operator multivoc : A! P cp (P cp (X)) se nume³te tare compact dac imaginea sa (A) este precompact în P cp (P cp (X)). Deoarece P cp (X) este spaµiu metric complet, rezult c este un operator multivoc tare compact dac ³i numai dac (A) este compact în P cp (X). Deniµia (I.C. Ti³e [96]) Fie A o submulµime din P cp (P cp (X)). Atunci : A! P cp (P cp (X)) spunem c este '-contracµie de mulµime dac ' : R +! R + este funcµie de comparaµie ³i ((X); (Y )) '(D(X; Y )); oricare ar X; Y 2 A: Un prim rezultat principal este: Teorema (I.C. Ti³e [96]) Fie X un spaµiu Banach, A o submulµime închis din P cp (P cp (X)) ³i e : A! P cp (P cp (X)) un operator multivoc tare compact (adic (A) este relativ compact ) ³i semicontinuu superior, astfel încât (X) A pentru oricare ar X 2 A. Presupunem c exist o funcµie de comparaµie ' : R +! R + astfel încât are loc relaµia: (2.2.5) ((X); (Y )) '(D(X; Y )) pentru oricare ar X; Y 2 A: Atunci exist A 2 A ³i exist F 2 (A) astfel încât: (2.2.6) A \ F 6= ;: Un alt rezultat: Teorema (I.C. Ti³e [96]) Fie X un spaµiu Banach, A P cp (X) ³i : A! A continu care satisface urm toarele condiµii: (i) (B) este precompact în A pentru oricare mulµime m rginit B A; 17

18 (ii) exist M > 0 astfel încât diam((x)) M, pentru oricare ar X 2 A: (iii) exist o funcµie de comparaµie ' : R +! R + astfel încât funcµia : R +! R +, (t) = t '(t) este strict cresc toare, surjectiv ³i satisface urmatoarea relaµie: (2.2.7) D((X); (Y )) '(D(X; Y )) oricare ar X; Y 2 A: Atunci exist A 2 A astfel încât A \ (A) 6= ;. Vom folosi în continuare teorema de punct x a lui J. Matkowski ³i I.A. Rus a³a cum este ea enunµat în Teorema (i). Relativ la rezultatele anterioare vom prezenta în ceea ce urmeaz o aplicaµie la studiul unei ecuaµii integrale în spaµii de funcµii multivoce. Fie B r := fx 2 P cp;cv (R n )jdiam(x) rg, unde r > 0. Mulµimea B r înzestrat cu metrica Pompeiu-Hausdor, este convex ³i complet. Fie I = [a; b], e F : I I B r! B r=2, ³i e o mulµime A 2 B r=2 : Consider m ecuaµia integral (2.2.8) X(t) = A + Z b a F (t; s; X(s))ds: Printr-o soluµie a ecuaµiei (2.2.8) întelegem o funcµie continu X : I! B r, care satisface (2.2.8) oricare ar t 2 I. Teorema (I.C. Ti³e [96]) Fie F : I I B r! B r=2 continu, presupunem c exist o funcµie de comparaµie ' : R +! R + ³i o funcµie p : I I! R + astfel încât: H(F (t; s; X); F (t; s; Y )) p(t; s)'(h(x; Y )) R pentru oricare ar t; s 2 I; X; Y 2 B b r ; unde max t2i a p(t; s) 1: Atunci, pentru ecare A 2 B r=2 ecuaµia integral (2.2.8) are o unic soluµie X( ; A) : I! B r care depinde în mod continuu de A. Deniµia (I.C. Ti³e [100]) Fie F : [a; b] [a; b] P cp;cv (R n )! P cp;cv (R n ) ³i A 2 P cp;cv (R n ). Ecuaµia integral : R b (2:2:8) X(t) = A + a F (t; s; X(s))ds; t 2 [a; b] se nume³te Ulam-Hyers stabil în sens generalizat dac exist o funcµie : R +! R + cresc toare, continu în 0 ³i având proprietatea (0) = 0 astfel încât oricare ar " > 0 ³i oricare ar Y 2 C([a; b]; P cp;cv (R n )) o soluµie a inecuaµiei: Z b H(Y (t); A + a F (t; s; Y (s))ds) "; t 2 [a; b] 18

19 exist o soluµie X a ecuaµiei (2.2.8) astfel încât avem jjx Y jj C([a;b];Pcp;cv(R n )) ("): Dac exist c > 0 astfel încât (t) = ct atunci ecuaµia (2.2.8) se nume³te Ulam-Hyers stabil. Teorema (I.C. Ti³e [100]) În ipotezele Teoremei 2.2.4, în plus presupunem c funcµia : R +! R +, (t) = t '(t) este strict cresc toare ³i surjectiv. Atunci ecuaµia integral (2.2.8) este Ulam-Hyers stabil în sens generalizat. 19

20 20

21 Capitolul 3 Ecuaµii integrale în spaµii de funcµii multivoce Scopul acestui capitol este de a prezenta rezultate de existenµ, unicitate ³i dependenµ de date a soluµiilor pentru ecuaµii integrale ³i ecuaµii diferenµiale în spaµii de funcµii multivoce. Exist în literatur destul de puµine lucr ri ce studiaz ecuaµiile integrale în spaµii de funcµii multivoce, dar numeroase lucr ri studiaz probleme asociate ecuaµiilor diferenµiale în spaµii de funcµii multivoce. Astfel deseori studiul unor probleme Cauchy asociate unor ecuaµii diferenµiale în spaµii de funcµii multivoce sunt abordate prin intermediul studiului unei ecuaµii integrale echivalente în spaµii de funcµii multivoce. În esenµ aceasta este ³i abordarea pe care o propunem ³i în aceast lucrare pentru cazul problemei Cauchy studiate, din aceast perspectiv studiul ecuaµiilor integrale în spaµii de funcµii multivoce este esenµial. În prima parte prezent m, relativ la ecuaµiile integrale în spaµii de funcµii multivoce, teoreme de existenµ ³i unicitate a soluµiei ³i de dependenµ continu de date. Contribuµiile autorului sunt: Teorema 3.1.2, Teorema 3.1.3, Teorema 3.1.5, Teorema 3.1.6, ele ind publicate în lucrarea I.C. Ti³e [98]. În a doua parte a capitolului, prezent m noµiunea de problem Cauchy pentru o ecuaµie diferenµial în spaµii de funcµii multivoce ³i obµinem rezultate de existenµ ³i unicitate pentru aceast problem prin tehnica punctului x. Rezultatele proprii în acest sens sunt Teorema ³i Teorema din lucrarea I.C. Ti³e [99]. În ultima parte a capitolului discut m cazul unor ecuaµii funcµional-integrale în spaµii de funcµii multivoce, relativ la care demonstr m din nou rezultate de existenµ ³i unicitate a soluµiei. Contribuµiile proprii sunt Teorema 3.3.1, Teorema 3.3.2, Teorema 3.3.3, cuprinse în lucarea I.C. Ti³e [99]. 21

22 Sunt prezentate ³i rezultat de stabilitate Ulam-Hyers-Rassias în sens generalizat pentru ecuaµiile integrale în: Teorema 3.1.4, Teorema 3.1.7, Teorema 3.3.4, cuprinse în lucarea I.C. Ti³e [100]. Rezultatele obµinute în acest capitol extind ³i generalizeaz unele teoreme date în lucrarile lui: A. J. Brandao Lopes Pinto, F. S. De Blasi, F. Iervillino [12], A. Cernea [14], F. S. De Blasi [22], T. Gnana Bhaskar, J. Vasundhara Devi [33], C.J. Himmelberg, F.S. Van Vieck [39], V. Lakshmikantham, T. Gnana Bhaskar, J. Vasundhara Devi [48], [49], N Lungu [50], [51], N. Lungu, I.A. Rus [52], V. Lupulescu [53], D. O'Regan, A. Petru³el [64], A. Petru³el [67], [68], A. Petru³el, G. Petru³el, G. Moµ [71], R. Precup [74], I.A. Rus, A. Petrusel, G. Petrusel [87]. 3.1 Ecuaµii integrale în spaµii de funcµii multivoce Vom studia în acest paragraf urm toarele ecuaµii integrale în spaµii de funcµii multivoce: (3.1.1) X(t) = (3.1.2) X(t) = Z b a Z t a K(t; s; X(s))ds + X 0 (t); t 2 [a; b] K(t; s; X(s))ds + X 0 (t); t 2 [a; b]; unde K : [a; b] [a; b] P cp;cv (R n )! P cp;cv (R n ) este un operator continuu, iar X 0 2 C([a; b]; P cp;cv (R n )). O soluµie a ecuaµiilor integrale în spaµii de funcµii multivoce (3.1.1) ³i (3.1.2) este o funcµie contiunu X : [a; b]! P cp;cv (R n ) care satisface (3.1.1) respectiv (3.1.2), oricare ar t 2 [a; b]. Reamintim unele rezultate auxiliare necesare pe parcursul capitolului. Lema (A. Petru³el [66]) Fie X spaµiu Banach. Atunci H(A+C; B +D) H(A; B)+ H(C; D), oricare ar A; B; C; D 2 P (X). Teorema (V. Lakshmikantham [49]) Fie F; G : [a; b]! P cp;cv (R n ) operatorii integrabili Aumann. Atunci H( Z b a Z b F (t)dt; a Z b G(t)dt) H(F (t); G(t))dt: Consider m pe spaµiul C([a; b]; P cp;cv (R n )), metrica: H C (X; Y ) := max H(X(t); Y (t)): t2[a;b] a 22

23 Atunci perechea (C([a; b]; P cp;cv (R n )); H C ) formeaz un spaµiu metric complet. Un prim rezultat este o teorem de existenµ ³i unicitate a soluµiei ecuaµiei integrale (3.1.1). Teorema (I.C. Ti³e [98]) Fie K : [a; b] [a; b] P cp;cv (R n )! P cp;cv (R n ) un operator multivoc. Presupunem c : (i) K este continu pe [a; b] [a; b] P cp;cv (R n ) ³i X 0 2 C([a; b]; P cp;cv (R n )); (ii) K(t; s; ) este Lipschitz, i.e. exist L K 0 astfel încât: H(K(t; s; A); K(t; s; B)) L K H(A; B); oricare ar A; B 2 P cp;cv (R n ) ³i oricare ar t; s 2 [a; b]; (iii) L K (b a) < 1: Atunci ecuaµia integral are o unic soluµie. Z b X(t) = K(t; s; X(s))ds + X 0 (t) a Un rezultat de dependenµ de date a soluµiei ecuaµiei integrale (3.1.1) este urm torul. Teorema (I.C. Ti³e [98]) Fie K 1 ; K 2 : [a; b] [a; b] P cp;cv (R n )! P cp;cv (R n ), continue ³i X 0 ; Y 0 2 C([a; b]; P cp;cv (R n )). Consider m urm toarele ecuaµii: (3.1.3) X(t) = K 1 (t; s; X(s))ds + X 0 (t); Z b a (3.1.4) Y (t) = K 2 (t; s; Y (s))ds + Y 0 (t): Presupunem: (i) exist L K1 0 astfel încât Z b a H(K 1 (t; s; A); K 1 (t; s; B)) L K1 H(A; B); oricare ar A; B 2 P cp;cv (R n ), t; s 2 [a; b] ³i L K1 (b soluµie a ecuaµiei (3.1.3)); a) < 1 (not m prin X unica (ii) exist 1 ; 2 > 0 astfel încât: 23

24 (a) H(K 1 (t; s; U ); K 2 (t; s; U )) 1 ; oricare ar (t; s; U ) 2 [a; b] [a; b] P cp;cv (R n ), (b) H(X 0 (t); Y 0 (t)) 2 ; oricare ar t 2 [a; b]; (iii) exist Y 2 C([a; b]; P cp;cv (R n )) o soluµie a ecuaµiei (3.1.4). Atunci H C (X ; Y ) (b a) 1 L K1 (b a) : Un rezultat auxiliar este: Lema (I.A.Rus [83])Fie h 2 C([a; b]; R + ) ³i > 0 cu (b a) < 1. Dac u 2 C([a; b]; R + ) satisface Z b u(t) h(t) + a u(s)ds; oricare ar t 2 [a; b]; atunci Z b u(t) h(t) + (1 (b a)) 1 a h(s)ds; oricare ar t 2 [a; b]: În continuare un rezultat de stabilitate Ulam-Hyers-Rassias în sens generalizat pentru ecuaµia integral (3.1.1). Teorema (I.C. Ti³e [100]) Consider m ecuaµia (3.1.1). Presupunem c : (i) K : [a; b] [a; b] P cp;cv (R n )! P cp;cv (R n ) este un operator multivoc continuu ³i X 0 2 C([a; b]; P cp;cv (R n )); (ii) K(t; s; ) este Lipschitz, i.e. exist L K 0 astfel încât: H(K(t; s; A); K(t; s; B)) L K H(A; B); oricare ar A; B 2 P cp;cv (R n ) ³i oricare ar t; s 2 [a; b]; (iii) L K (b a) < 1; (iv) ' 2 C([a; b]; (0; +1)): Atunci ecuaµia integral (3.1.1) este Ulam-Hyers-Rassias stabil în sens generalizat, i.e., dac X 2 C([a; b]; P cp;cv (R n )) are proprietatea Z b H(X(t); a K(t; s; X(s))ds) '(t); oricare ar t 2 [a; b] 24

25 atunci exist c ' > 0 astfel încât H(X(t); X (t)) c ' '(t); oricare ar t 2 [a; b] (unde X noteaz unica soluµie a ecuaµiei (3.1.1) obµinut conform Teoremei 3.1.2). Teorema urm toare, este un rezultat de existenµ ³i unicitate a soluµiei ecuaµiei integrale (3.1.2). Consider m C([a; b]; P cp;cv (R n )) ³i metrica de tip Bielecki denit astfel: H B (X; Y ) := max [H(X(t); Y (t))e (t a) ]; t2[a;b] unde > 0 este arbitrar: Perechea (C([a; b]; P cp;cv (R n )); H B ) formeaz un spaµiu metric complet. Teorema (I.C. Ti³e [98]) Consider m ecuaµia integral (3.1.2).Fie K : [a; b] [a; b] P cp;cv (R n )! P cp;cv (R n ) un operator multivoc ³i X 0 2 C([a; b]; P cp;cv (R n )). Presupunem c : (i) K este continu pe [a; b] [a; b] P cp;cv (R n ); (ii) K(t; s; ) este Lipschitz, adic exist L K 0 astfel încât H(K(t; s; A); K(t; s; B)) L K H(A; B); oricare ar A; B 2 P cp;cv (R n ) ³i t; s 2 [a; b]. Atunci ecuaµia integral (3.1.2), are o unic soluµie. Z t X(t) = K(t; s; X(s))ds + X 0 (t) a Observaµia Rezultate de acest tip, sunt obµinute ³i prin alte tehnici, pentru ecuaµia de tip Hammersteins apare în lucrarea [94]. Un rezultat de dependenµ de date este: Teorema (I.C. Ti³e [98]) Fie K 1 ; K 2 : [a; b] [a; b] P cp;cv (R n )! P cp;cv (R n ) contiunue, X 0 ; Y 0 2 C([a; b]; P cp;cv (R n )). Consider m urm toarele ecuaµii integrale: (3.1.5) X(t) = K 1 (t; s; X(s))ds + X 0 (t) Z t a 25

26 (3.1.6) Y (t) = K 2 (t; s; Y (s))ds + Y 0 (t): Presupunem c : Z t a (i) H(K 1 (t; s; A); K 1 (t; s; B)) L K1 H(A; B); oricare ar A; B 2 P cp;cv (R n ) ³i t; s 2 [a; b], unde L K1 0 (not m prin X unica soluµie a ecuaµiei (3.1.5)); (ii) exist 1 ; 2 > 0, astfel încât: (a) H(K 1 (t; s; U ); K 2 (t; s; U )) 1, oricare ar (t; s; U ) 2 [a; b] [a; b] P cp;cv (R n ); (b) H(X 0 (t); Y 0 (t)) 2 ; oricare ar t 2 [a; b]; (iii) exist Y o soluµie a ecuaµiei (3.1.6). Atunci H B (X ; Y ) (b a) L K1 1 Un alt rezultat auxiliar. (unde este ales astfel > L K1 ): Lema (I.A.Rus [83]) Fie J un interval din R, t 0 2 J ³i h; k; u 2 C(J; R + ). Dac atunci u(t) h(t) + u(t) h(t) + Z t t 0 Z t t 0 k(s)u(s)ds j R t h(s)k(s)e s k()dj ds ; oricare ar t 2 J; ; oricare ar t 2 J: În continuare un rezultat de stabilitate Ulam-Hyers-Rassias în sens generalizat pentru ecuaµia integral (3.1.2). Teorema (I.C. Ti³e [100]) Consider m ecuaµia (3.1.2). Presupunem c : (i) K : [a; b] [a; b] P cp;cv (R n )! P cp;cv (R n ) este un operator multivoc continuu ³i X 0 2 C([a; b]; P cp;cv (R n )); (ii) K(t; s; ) este Lipschitz, i.e. exist L K 0 astfel încât: H(K(t; s; A); K(t; s; B)) L K H(A; B); oricare ar A; B 2 P cp;cv (R n ) ³i oricare ar t; s 2 [a; b]; (iii) exist ' 2 C([a; b]; (0; +1)) ³i ' > 0 astfel încât R t a '(s)ds ' '(t) oricare ar t 2 [a; b]. 26

27 Atunci ecuaµia integral (3.1.2) este Ulam-Hyers-Rassias stabil în sens generalizat, i.e., dac X 2 C([a; b]; P cp;cv (R n )) are proprietatea Z t H(X(t); K(t; s; X(s))ds) '(t); oricare ar t 2 [a; b] a atunci exist c ' > 0 astfel încât H(X(t); X (t)) c ' '(t); oricare ar t 2 [a; b]; (unde X noteaz unica soluµie a ecuaµiei (3.1.2) obµinut conform Teoremei 3.1.5). 3.2 Problema lui Cauchy pentru ecuaµii diferenµiale în spaµii de funcµii multivoce În acest paragraf vom prezenta o aplicaµie a teoremelor din secµiunea anterioar la existenµa, unicitatea ³i aproximarea soluµiei problemei Cauchy. Consider m problema Cauchy relativ la o ecuaµie diferenµial în spaµii de funcµii multivoce: (3.2.7) 8 < : D HU = F (t; U ); t 2 J U (t 0 ) = U 0 unde U 0 2 P cp;cv (R n ); t 0 0, J = [t 0 ; t 0 + a]; a > 0, F 2 C(J P cp;cv (R n ); P cp;cv (R n )) ³i D H este derivata Hukuhara a lui U. Consider m urm toarele ecuaµii în spaµii de funcµii multivoce: (3.2.8) U (t) = U 0 + (3.2.9) U (t) = U 0 + Z t t 0 D H (U (s))ds; t 2 J; Z t t 0 F (s; U (s))ds; t 2 J: Deniµia (V. Lakshmikantham [49]) U 2 C 1 (J; P cp;cv (R n )) este soluµie a problemei (3.2.7)() U satisface (3.2.7) oricare ar t 2 J: Lema (V. Lakshmikantham [49]) Dac U 2 C 1 (J; P cp;cv (R n )), atunci (3:2:7) () (3:2:8) () (3:2:9): Vom considera pe C(J; P cp;cv (R n )) metricile H C ³i H B denite astfel: H C (U; V ) := max H(U (t); V (t)); t2j 27

28 H B (U; V ) := max [H(U (t); V (t))e (t t0) ]; > 0: t2j Perechile (C(J; P cp;cv (R n )); H C ) ³i (C(J; P cp;cv(r n )); H B ) formeaz câte un spaµiu metric complet, iar metricile H C, H B sunt echivalente. În continuare o teorem global de existenµ a problemei Cauchy asociat ecuaµiei diferenµiale de mulµime. Teorema (I.C. Ti³e [99]) Consider m problema (3.2.7) unde F : J P cp;cv (R n )! P cp;cv (R n ) un operator continuu ³i U 0 2 P cp;cv (R n ). Presupunem c F (t; ) este Lipschitz, i.e. exist L 0, astfel încât: H(F (t; U ); F (t; V )) LH(U; V ) oricare ar U; V 2 P cp;cv (R n ) ³i t 2 J: Atunci problema (3.2.7) are o unic soluµie U ³i U (t) = unde (U n ) n2n 2 C(J; P cp;cv (R n )) este denit recurent de relaµia: (3.2.10) 8 < : U n+1(t) = U 0 + R t t 0 F (s; U n (s))ds; n 2 N U 0 2 P cp;cv (R n ): lim n!1 U n(t) oricare ar t 2 J, Un rezultat, local de existenµ pentru problema Cauchy unei ecuaµii diferenµiale în spaµii de funcµii multivoce este urm torul. Teorema (I.C. Ti³e [99]) Consider m ecuaµia D H U = F (t; U ) ³i R P cp;cv (R n ) o mulµime deschis. Fie F : R P cp;cv (R n )! P cp;cv (R n ) continuu. Presupunem c, oricare ar t, operatorul F (t; ) este L-Lipschitz cu constanta L > 0. Atunci oricare ar (t 0 ; U 0 ) 2 exist o unic soluµie a problemei Cauchy (3.2.7), soluµie U : [t 0 ; t 0 + h]! P cp;cv (R n ) unde h := minfa; M b g, iar a; b > 0 ³i M > 0 sunt astfel încât a;b := [t 0 ; t 0 + a] B(U 0 ; b) ³i jjf (t; U )jj H M, oricare ar (t; U ) 2 a;b. Utilizând Teorema de caracterizare pentru operatori slab Picard putem demonstra urm toarea teorem asupra mulµimii soluµiilor unei ecuaµii diferenµiale în spaµii de funcµii multivoce. Teorema (I.C. Ti³e [99]) Consider m ecuaµia (3.2.11) D H U = F (t; U ); t 2 [a; b] unde F : [a; b] P cp;cv (R n )! P cp;cv (R n ) este un operator continuu. Presupunem c F (t; :) este L-Lipschitz oricare ar t 2 [a; b]. Atunci: (i) operatorul G : C([a; b]; P cp;cv (R n ))! C([a; b]; P cp;cv (R n )) denit Z t GU (t) = U (a) + F (s; U (s))ds a 28

29 este operator slab Picard; (ii) mulµimea S a soluµiilor ecuaµiei (3.2.11) este innit. Observaµia Rezultatele generalizeaz rezultatele lui F.S. De Blasi [18]. 3.3 Ecuaµii funcµional-integrale în spaµii de funcµii multivoce Fie E un spaµiu Banach ³i urm torii operatori: Q : C([a; b]; P cp;cv (E))! C([a; b]; P cp;cv (E)), G 2 C([a; b] P cp;cv (E) 3 ; P cp;cv (E)) ³i K 2 C([a; b] [a; b] P cp;cv (E); P cp;cv (E)): Vom studia urmatoarea ecuaµie functional-integral : Z t (3.3.12) X(t) = G(t; Q(X)(t); X(t); X(a)) + K(t; s; X(s))ds; t 2 [a; b]: a Printr-o soluµie a ecuaµiei de mai sus, înµelegem o funcµie X 2 C([a; b]; P cp;cv (E)) care satisface relaµia (3.3.12), oricare ar t 2 [a; b]. În continuare, consider m spaµiul Banach C([a; b]; P cp;cv (E)) cu norma H B. În ceea ce prive³te ecuaµia (3.3.12) presupunem c : (i) exist L > 0 astfel încât H(Q(X)(t); Q(Y )(t)) LH(X(t); Y (t)); oricare ar X; Y 2 C([a; b]; P cp;cv (E)), t 2 [a; b]; (ii) exist L 1 > 0; L 2 > 0 astfel încât H(G(t; U 1 ; V 1 ; W ); G(t; U 2 ; V 2 ; W )) L 1 H(U 1 ; U 2 ) + L 2 H(V 1 ; V 2 ); oricare ar t 2 [a; b]; U i ; V i ; W 2 P cp;cv (E); i 2 f1; 2g; (iii) L 1 L + L 2 < 1; (iv) exist L 3 > 0 astfel încât H(K(t; s; U ); K(t; s; V )) L 3 H(U; V ); oricare ar t; s 2 [a; b] ³i U; V 2 P cp;cv (E); 29

30 (v) G(a; Q(X)(a); X(a); X(a)) = X(a), oricare ar X 2 C([a; b]; P cp;cv (E)): Folosind din nou Teorema de caracterizare, avem urm torul rezultat. Teorema (I.C. Ti³e [99]) Consider m ecuaµia (3.3.12) ³i presupunem c condiµiile (i)-(v) au loc. Dac S C([a; b]; P cp;cv (E)) este mulµimea soluµiilor ecuaµiei, atunci card(s) = card(p cp;cv (E)) ³i prin urmare mulµimea S a soluµiilor ecuaµiei (3.3.12) este innit. O teorem de dependenµ de date pentru ecuaµia (3.3.12). Teorema (I.C. Ti³e [99]) Consider m ecuaµiile (3.3.13) X(t) = G 1 (t; Q 1 (X)(t); X(t); X(a)) + K 1 (t; s; X(s))ds; t 2 [a; b]; Z t a (3.3.14) X(t) = G 2 (t; Q 2 (X)(t); X(t); X(a)) + K 2 (t; s; X(s))ds; t 2 [a; b] unde operatorii G 1 ; G 2 ; Q 1 ; Q 2 ; K 1 ; K 2 satisfac condiµiile (i)-(v). Fie S 1 o mulµime a soluµiei ecuaµiei (3.3.13) ³i S 2 o mulµime a soluµiei a ecuaµiei (3.3.14). Presupunem c exist 1 ; 2 ; 3 > 0; astfel încât: (a) H(G 1 (t; U 1 ; U 2 ; U 3 ); G 2 (t; U 1 ; U 2 ; U 3 )) 1 oricare ar t 2 [a; b], U 1 ; U 2 ; U 3 2 P cp;cv (E); Z t a (b) H C (Q 1(X); Q 2 (X)) 2, oricare ar X 2 C([a; b]; P cp;cv (E)) (c) H(K 1 (t; s; U ); K 2 (t; s; U )) 3 ; oricare ar t; s 2 [a; b], U 2 P cp;cv (E): Atunci H B (S 1; S 2 ) [ L 1 + (b a) 3 ] maxfc 1 ; c 2 g unde c i := 1 1 L Ai cu L Ai == L i 1 Li + L i 2 + Li 3, i 2 f1; 2g. Observaµia Rezultatele de mai sus extind rezultatele din cazul univoc dat de I.A. Rus [76]. În ultima parte a acestei secµiuni vom studia problema Cauchy pentru o ecuaµie funcµional-integral în spaµii de funcµii multivoce care apare în biomatematic. 30

31 Fie (3.3.15) 8 < R : X(t) = t t F (s; X(s))ds; t 2 [0; T ] X(t) = '(t); t 2 [ ; 0] unde F : [ ; T ] P cp;cv (R + )! P cp;cv (R + ), ' : [ ; 0]! P cp;cv (R + ) sunt operatori R continui. De asemenea, presupunem c '(0) = 0 F (s; '(s))ds. Astfel are loc urm toarea teorem : Teorema (I.C. Ti³e [99]) Consider m problema Cauchy (3.3.15). Presupunem c : (i) F : [ ; T ] P cp;cv (R + )! P cp;cv (R + ), ' : [ ; 0]! P cp;cv (R + ) este continu ; R (ii) '(0) = 0 F (s; '(s))ds; (iii) exist k 2 L 1 [ ; T ] astfel încât H(F (s; A); F (s; B) k(s)h(a; B), oricare ar A; B 2 P cp;cv (R + ) ³i s 2 [ ; T ]. Atunci problema (3.3.15) are o soluµie unic. În continuare un rezultat de stabilitate Ulam-Hyers-Rassias în sens generalizat. Teorema (I.C. Ti³e [100]) Fie ecuaµia (3.3.16) X(t) = Presupunem c : Z t t F (s; '(s))ds; unde > 1; t; s 2 [ ; T ]: (i) F : [ ; T ] P cp;cv (R + )! P cp;cv (R + ), este continuu; (ii) exist k 2 L 1 [ ; T ] astfel încât H(F (s; A); F (s; B) k(s)h(a; B), oricare ar A; B 2 P cp;cv (R + ) ³i s 2 [ ; T ]; (iii) ' 2 C(( ; T ); P cp;cv (R + )); (iv) exist ' > 0 astfel încât: R t t '(s)ds ' '(t): Atunci ecuaµia integral (3.3.16) este Ulam-Hyers-Rassias stabil în sens generalizat relativ la ', i.e., exist c F;' > 0 astfel încât pentru orice soluµie Y 2 C 1 ([ ; T ]; P cp;cv (R + )) a inecuaµiei Z t H(Y (t); F (s; Y (s))ds) '(t); oricare ar t 2 [ ; T ] t care are proprietatea c Y (0) = R 0 F (s; Y (s))ds, exist o soluµie X 2 C 1 ([ ; T ]; P cp;cv (R + )) a ecuaµiei (3.3.16) astfel încât: H(Y (t); X (t)) c F;' '(t); oricare ar t 2 [0; T ]: 31

32 Observaµia Rezultatele de mai sus extind rezultatele din cazul univoc dat în R. Precup [74], J. Vasundhara Devi, A.S Vatsala [102]. 32

33 Capitolul 4 Propriet µi calitative ale soluµiilor ecuaµiilor diferenµiale în spaµii de funcµii multivoce În acest capitol sunt prezentate unele propriet µi calitative pentru mulµimea soluµiilor ecuaµiilor diferenµiale în spaµii de funcµii multivoce. Primul paragraf al acestui capitol este dedicat pentru leme de tip Gronwall ³i teoreme de comparaµie, iar în urm torul paragraf discut m dependenµa continu de date a soluµiei ecuaµiilor diferenµiale în spaµii de funcµii multivoce. Contribuµiile proprii din acest capitol sunt Teorema 4.1.1, Teorema 4.1.2, Teorema 4.1.4, Teorema 4.1.5, Teorema 4.2.1, rezultate care sunt cuprinse în lucr rile I.C Ti³e [95], [97]. Rezultatele obµinute în acest capitol extind ³i generalizeaz unele teoreme date în prealabil în lucrarile: J.P. Aubin, H. Frankovska [5], A. J. Brandao Lopes Pinto, F. S. De Blasi, F. Iervillino [12], C. Chifu, G. Petru³el [15], A. Filippov [25], G. N. Galanis, T. G. Bhaskar, V. Lakshmikantham [32], M. Hukuhara [42], N.D. Phua, L.T. Quang, T.T. Tung [62], D. O'Regan, R. Precup [63], A. Petru³el [65], I.A. Rus [76], [79], [80], M.A. erban [92], N.N. Tu, T.T. Tung [101]. 4.1 Propriet µii obµinute prin leme de tip Gronwall Consider m urm toarea problem Cauchy asociat unei ecuaµii diferenµiale în spaµii de funcµii multivoce: 33

34 (4.1.1) 8 < : D HU = F (t; U ); t 2 J U (t 0 ) = U 0 unde U 0 2 P cp;cv (R n ); t 0 0, J = [t 0 ; t 0 + a], a > 0, D H derivata Hukuhara a lui U ³i F : J P cp;cv (R n )! P cp;cv (R n ) operator multivoc continuu. Reamintim c, printr-o soluµie a problemei (4.1.1) înµelegem o funcµie U : J! P cp;cv (R n ) continu ³i diferenµiabil ce satisface (4.1.1) pentru orice t 2 J. Asociem problemei (4.1.1) urmatoarea ecuaµie integral : (4.1.2) U (t) = U 0 + F (s; U (s))ds; t 2 J t 0 unde integrala care apare este Hukuhara (vezi [42]). Z t Lema (V. Lakshmikantham [49]) Dac U : J! P cp;cv (R n ) este continuu diferenµiabil, atunci avem: Z t U (t) = U 0 + D H U (s)ds; t 2 [a; b]: t o Lema (V.Lakshmikantham [49]) Problema (4.1.1) ³i ecuaµia (4.1.2) sunt echivalente. Pe C(J; P cp;cv (R n )) consider m metrica H B denit prin: H B (U; V ) := t2[t max [H(U (t); V (t))e (t t0) ]; > 0: 0;t 0+a] Avem c (C(J; P cp;cv (R n )); H B ) este spaµiu metric complet. Teorema de existenµ ³i unicitate a soluµiei problemei (4.1.1), obµinut în capitolul 3 este urm toarea. Teorema (I.C. Ti³e [97]) Consider m problema (4.1.1) ³i F : J P cp;cv (R n )! P cp;cv (R n ) un operator multivoc. Presupunem c : (i) F este continuu pe J P cp;cv (R n ) ³i U 0 2 P cp;cv (R n ); (ii) F (t; ) este Lipschitz, adic exist L 0 astfel încât H(F (t; U ); F (t; V )) LH(U; V ) oricare ar U; V 2 P cp;cv (R n ) ³i t 2 J. 34

35 Atunci problema (4.1.1) are o unic soluµie U ³i U (t) = C(J; P cp;cv (R n )) este denit recurent de relaµia: 8 < : U n+1(t) = U 0 + R t Consider m urm toarele ecuaµii integrale: (4.1.3) U (t) = U 0 + Z t t 0 t 0 F (s; U n (s))ds; n 2 N U 0 2 P cp;cv (R n ): D H (U (s))ds; t 2 J lim n!1 U n(t), unde U n 2 Z t (4.1.4) U (t) = U 0 + F (s; U (s))ds; t 2 J: t 0 Lema (V.Lakshmikantham [49]) Dac U 2 C 1 (J; P cp;cv (R n )), atunci (4:1:1) () (4:1:3) () (4:1:4): Consider m pe P cp;cv (R n ) relaµia de ordine " m " denit prin: U; V 2 P cp;cv (R n ) : U m V () U V: Deniµia Un operator F (t; ) : J P cp;cv (R n )! P cp;cv (R n ), este cresc tor dac : A; B 2 P cp;cv (R n ); A m B ) F (t; A) m F (t; B); oricare ar t 2 J: Denim pe C(J; P cp;cv (R n )) o relaµie de ordine " ": X; Y 2 C(J; P cp;cv (R n )); X Y, X(t) m Y (t); oricare ar t 2 J: Spaµiul (C(J; P cp;cv (R n )); H B ; ) este un L-spaµiu ordonat. Fie (X; d; ) un spaµiu metric ordonat ³i T : X! X un operator. Not m: (UF ) T := fx 2 XjT x xg mulµimea suprapunctelor xe pentru T; (LF ) T := fx 2 XjT x xg mulµimea subpunctelor xe pentru T: În ceea ce urmeaz vom prezenta lema abstract de tip Gronwall: Lema (I. A. Rus [78]) Fie (X; d; ) un L-spaµiu ordonat ³i T : X! X un operator. Presupunem c : (i) T este operator Picard; (ii) T este cresc tor. 35

36 Atunci (LF ) T x T (UF ) T ; unde x T este unicul punct x al operatorului T. Dorim s aplic m lema abstract problemei Cauchy (4.1.1). Teorema (I.C. Ti³e [97]) Fie problema Cauchy (4.1.1). Presupunem c : (i) F (t; ) : J P cp;cv (R n )! P cp;cv (R n ) este L-Lipschitz oricare ar t 2 J; (ii) F (t; ) : J P cp;cv (R n )! P cp;cv (R n ) operator monoton cresc tor oricare ar t 2 J; (iii) F este continu pe J P cp;cv (R n ) ³i U 0 2 P cp;cv (R n ). Atunci avem: (LS) (1) U (US) (1) unde U este unica soluµie a problemei (4.1.1) ³i (LS) (1) respectiv (US) (1) reprezint mulµimea subsoluµie respectiv mulµimea suprasoluµiei problemei (4.1.1). În ceea ce urmeaza vom prezenta teorema abstract de comparaµie. Teorema (I. A. Rus [78]) Fie (X; d; ) un L-spaµiu ordonat ³i T 1 ; T 2 : X! X doi operatori. Presupunem c : (i) T 1 ³i T 2 sunt operatori Picard; (ii) T 1 este cresc tor; (iii) T 1 T 2 : Atunci x T 1 x ) x x T 2 : Are loc urm toarea teorem. Teorema (I.C. Ti³e [97]) Fie F; G : J P cp;cv (R n )! P cp;cv (R n ). Consider m urm toarele dou probleme Cauchy: (4.1.5) 8 < : D HU = F (t; U ); t 2 J U (t 0 ) = U 0 (4.1.6) 8 < : D HV = G(t; V ); t 2 J V (t 0 ) = V 0 unde U 0 ; V 0 2 P cp;cv (R n ); t 0 0, J = [t 0 ; t 0 + a]; a > 0: Presupunem c : 36

37 (i) F este continu pe J P cp;cv (R n ) ³i F (t; ) este Lipschitz; (ii) G este continu pe J P cp;cv (R n ), V 0 2 P cp;cv (R n ) ³i G(t; ) este Lipschitz; (iii) F (t; ) este cresc toare pentru oricare ar t 2 J; (iv) F G. Atunci D H U m F (t; U ) =) U V unde V este unica soluµie a problemei (4.1.6). În continuare prezent m lema abstract Gronwall pentru operatori slab Picard. Lema (I. A. Rus [78]) Fie (X; d; ) un L-spaµiu ordonat ³i T : X! X un operator. Presupunem c : (i) T este operator slab Picard; (ii) T este cresc tor. Atunci (a) x T x ) x T 1 x; (b) x T x ) x T 1 x; (b) dac exist x 2 (LF ) T ³i y 2 (UF ) T astfel încât x y atunci x T (x) ::: T n (x) ::: T 1 (x) T 1 (y) ::: T n (y) ::: T (y) y. Vom aplica lema abstract de comparaµie de mai sus la problema Cauchy (4.1.1). Teorema (I.C. Ti³e [97]) Consider m ecuaµia (4.1.7) D H U = F (t; U ); t 2 J Presupunem c : (i) F (t; :) : J P cp;cv (R n )! P cp;cv (R n ) este Lipschitz, oricare ar t 2 J; (ii) F (t; :) : J P cp;cv (R n )! P cp;cv (R n ) este cresc toare, oricare ar t 2 J; (iii) F este continu pe J P cp;cv (R n ). Atunci (i) dac V este subsoluµie a ecuaµiei (4.1.7) ) V U V ; 37

38 (ii) dac V este suprasoluµie a ecuaµiei (4.1.7) ) V U V, unde U V este limita uniform a ³irului denit recurent astfel 8 < : U n+1(t) = V (t 0 ) + R t t 0 F (s; U n (s))ds; t 2 J U (t 0 ) = V ; (iii) dac U 1 ; U 2 2 C 1 (J; P cp;cv (R n )) sunt dou soluµii pentru (4.1.7) astfel încât U 1 (t 0 ) m U 2 (t 0 ) atunci U 1 U Dependenµa de date a soluµiei ecuaµiilor diferenµiale în spaµii de funcµii multivoce Consider m problemele Cauchy: (4.2.8) 8 < : D HU = F (t; U ) U (a) = U 0 (4.2.9) 8 < : D HU = G(t; U ) U (a) = V 0 unde F : [a; b] P cp;cv (R n )! P cp;cv (R n ) este un operator multivoc continuu, U 0 ; V 0 2 P cp;cv (R n ). Consider m, pe C([a; b]; P cp;cv (R n )) metrica H C denit astfel: torul: H C (U; V ) := max H(U (t); V (t)): t2[a;b] Perechea (C([a; b]; P cp;cv (R n )); H C ) este spaµiu Banach. Un rezultat de dependenµ de date pentru soluµia problemei Cauchy (4.2.8) este urm - Teorema (I.C. Ti³e [95]) Fie F; G : [a; b] P cp;cv (R n )! P cp;cv (R n ), continue. Consider m problemele Cauchy (4.2.8) ³i (4.2.9). Presupunem: (i) exist k 1 > 0 astfel încât H(F (t; U ); F (t; V )) k 1 H(U; V ), oricare ar U; V 2 P cp;cv (R n ), oricare ar t 2 [a; b]: Not m prin U F unica soluµie a problemei (4:2:8); (ii) Exist i > 0, i = 1; 2 astfel încât: H(F (t; U ); G(t; U )) 1, oricare ar (t; U ) 2 [a; b] P cp;cv (R n ) ³i H(U 0 ; V 0 ) 2 ; (iii) Exist U G o soluµie a problemei (4:2:9): 38

39 Atunci H C (U F ; U G ) (b a) 1 k 1 (b a) : Observaµia Rezultate asem n toare în cazul unor ecuaµii diferenµiale impulsive în spaµii de funcµii multivoce apar în lucrarea [56]. 39

40 40

41 Bibliograe [1] M.C. Anisiu, Some properties of the xed points set for multifunctions, Studia Univ. Babe³-Bolyai, Mathematica, 25(1980), [2] M.C. Anisiu, Point-to-set mappings. Continuity, Seminar on Fixed Point Theory, Babe³- Bolyai Univ., (1981), [3] J.-P. Aubin, Viability Theory, Birkhauser, Basel, [4] J.-P. Aubin, A. Cellina, Dierential Inclusions, Springer, Berlin, [5] J.-P. Aubin, H.Frankovska: Set-Valued Analysis, Birkhauser, Basel, [6] J.-P. Aubin, J. Siegel, Fixed points and stationary points of dissipative multivalued maps, Proc. Amer. Math. Soc., 78 (1980), [7] R.J. Aumann, Integrals of set-valued functions, J. Math. Anal. Appl. 12 (1965), [8] H.T. Banks, M.Q. Jacobs, A dierential calculus for multifunctions, J.Math. Anal. Appl., 29 (1970), [9] G. Beer, Topologies on Closed and Closed Convex Sets, Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, [10] C. Berge, Espaces topologiques. Fonctions multivoques, Dunod, Paris, [11] G. Bouligand, Sur la semi-continuité d'inclusions et quelques sujets connexes, Enseignement Mathématique, 31 (1932), [12] A.J. Brandao Lopes Pinto, F.S. De Blasi, F. Iervillino, Uniqueness and Existence Theorems for Dierential Equations with Compact Convex Valued Solutions, Boll. Unione Mat. Ital., IV. Ser. 3 (1970), [13] C. Castaing, M. Valadier, Convex Analysis and Measurable Multifunctions, Springer, Berlin,

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate.

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie p, q N. Fie funcţia f : D R p R q. Avem următoarele

Διαβάστε περισσότερα

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Problemele neliniare sunt in general rezolvate prin metode iterative si analiza convergentei acestor metode este o problema importanta. 1 Contractii

Διαβάστε περισσότερα

Curs 4 Serii de numere reale

Curs 4 Serii de numere reale Curs 4 Serii de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Criteriul rădăcinii sau Criteriul lui Cauchy Teoremă (Criteriul rădăcinii) Fie x n o serie cu termeni

Διαβάστε περισσότερα

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a.

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a. Definiţie Spunem că: i) funcţia f are derivată parţială în punctul a în raport cu variabila i dacă funcţia de o variabilă ( ) are derivată în punctul a în sens obişnuit (ca funcţie reală de o variabilă

Διαβάστε περισσότερα

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Metode de Optimizare Curs V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Propoziţie 7. (Fritz-John). Fie X o submulţime deschisă a lui R n, f:x R o funcţie de clasă C şi ϕ = (ϕ,ϕ

Διαβάστε περισσότερα

Curs 1 Şiruri de numere reale

Curs 1 Şiruri de numere reale Bibliografie G. Chiorescu, Analiză matematică. Teorie şi probleme. Calcul diferenţial, Editura PIM, Iaşi, 2006. R. Luca-Tudorache, Analiză matematică, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005. M. Nicolescu, N. Roşculeţ,

Διαβάστε περισσότερα

Integrala nedefinită (primitive)

Integrala nedefinită (primitive) nedefinita nedefinită (primitive) nedefinita 2 nedefinita februarie 20 nedefinita.tabelul primitivelor Definiţia Fie f : J R, J R un interval. Funcţia F : J R se numeşte primitivă sau antiderivată a funcţiei

Διαβάστε περισσότερα

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi"

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică Gh. Asachi Curs 14 Funcţii implicite Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie F : D R 2 R o funcţie de două variabile şi fie ecuaţia F (x, y) = 0. (1) Problemă În ce condiţii ecuaţia

Διαβάστε περισσότερα

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor Facultatea de Matematică Calcul Integral şi Elemente de Analiă Complexă, Semestrul I Lector dr. Lucian MATICIUC Seminariile 9 20 Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reiduurilor.

Διαβάστε περισσότερα

f(x) = l 0. Atunci f are local semnul lui l, adică, U 0 V(x 0 ) astfel încât sgnf(x) = sgnl, x U 0 D\{x 0 }. < f(x) < l +

f(x) = l 0. Atunci f are local semnul lui l, adică, U 0 V(x 0 ) astfel încât sgnf(x) = sgnl, x U 0 D\{x 0 }. < f(x) < l + Semnul local al unei funcţii care are limită. Propoziţie. Fie f : D (, d) R, x 0 D. Presupunem că lim x x 0 f(x) = l 0. Atunci f are local semnul lui l, adică, U 0 V(x 0 ) astfel încât sgnf(x) = sgnl,

Διαβάστε περισσότερα

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă.

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă. III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. Definiţie. O serie a n se numeşte: i) absolut convergentă dacă seria modulelor a n este convergentă; ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar

Διαβάστε περισσότερα

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006 Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 006 Mircea Lascu şi Cezar Lupu La cel de-al cincilea baraj de Juniori din data de 0 mai 006 a fost dată următoarea inegalitate: Fie x, y, z trei numere reale

Διαβάστε περισσότερα

Curs 2 Şiruri de numere reale

Curs 2 Şiruri de numere reale Curs 2 Şiruri de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Convergenţă şi mărginire Teoremă Orice şir convergent este mărginit. Demonstraţie Fie (x n ) n 0 un

Διαβάστε περισσότερα

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE.

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE. 5 Eerciţii reolvate 5 UNCŢII IMPLICITE EXTREME CONDIŢIONATE Eerciţiul 5 Să se determine şi dacă () este o funcţie definită implicit de ecuaţia ( + ) ( + ) + Soluţie ie ( ) ( + ) ( + ) + ( )R Evident este

Διαβάστε περισσότερα

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 SERII NUMERICE Definiţia 3.1. Fie ( ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 şirul definit prin: s n0 = 0, s n0 +1 = 0 + 0 +1, s n0 +2 = 0 + 0 +1 + 0 +2,.......................................

Διαβάστε περισσότερα

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea Serii Laurent Definitie. Se numeste serie Laurent o serie de forma Seria n= (z z 0 ) n regulata (tayloriana) = (z z n= 0 ) + n se numeste partea principala iar seria se numeste partea Sa presupunem ca,

Διαβάστε περισσότερα

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1 1 Metoda eliminării 2 Cazul valorilor proprii reale Cazul valorilor proprii nereale 3 Catedra de Matematică 2011 Forma generală a unui sistem liniar Considerăm sistemul y 1 (x) = a 11y 1 (x) + a 12 y 2

Διαβάστε περισσότερα

MATRICE. DETERMINAN I.

MATRICE. DETERMINAN I. MATRICE DETERMINAN I ION CICU Abstract Materialul î³i propune o abordare strict la nivelul cerinµelor necesare rezolv rii problemelor care apar în subiectul II al examenului de bacalaureat M2 Pentru ceea

Διαβάστε περισσότερα

O generalizare a unei probleme de algebră dată la Olimpiada de Matematică, faza judeţeană, 2013

O generalizare a unei probleme de algebră dată la Olimpiada de Matematică, faza judeţeană, 2013 O generalizare a unei probleme de algebră dată la Olimpiada de Matematică, faza judeţeană, 2013 Marius Tărnăuceanu 1 Aprilie 2013 Abstract În această lucrare vom prezenta un rezultat ce extinde Problema

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1 Functii definitie proprietati grafic functii elementare A. Definitii proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi X si Y spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe X cu valori in Y daca fiecarui

Διαβάστε περισσότερα

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM Seminar S ANALA ÎN CUENT CONTNUU A SCHEMELO ELECTONCE S. ntroducere Pentru a analiza în curent continuu o schemă electronică,

Διαβάστε περισσότερα

Orice izometrie f : (X, d 1 ) (Y, d 2 ) este un homeomorfism. (Y = f(x)).

Orice izometrie f : (X, d 1 ) (Y, d 2 ) este un homeomorfism. (Y = f(x)). Teoremă. (Y = f(x)). Orice izometrie f : (X, d 1 ) (Y, d 2 ) este un homeomorfism Demonstraţie. f este continuă pe X: x 0 X, S Y (f(x 0 ), ε), S X (x 0, ε) aşa ca f(s X (x 0, ε)) = S Y (f(x 0 ), ε) : y

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi si spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe cu valori in daca fiecarui element

Διαβάστε περισσότερα

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare 1 Planul în spaţiu Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru 2 Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Fie reperul R(O, i, j, k ) în spaţiu. Numim normala a unui plan, un vector perpendicular pe

Διαβάστε περισσότερα

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE ABSTRACT. Materialul prezintă o modalitate de a afla distanţa dintre două drepte necoplanare folosind volumul tetraedrului. Lecţia se adresează clasei a VIII-a Data:

Διαβάστε περισσότερα

SEMINARUL 3. Cap. II Serii de numere reale. asociat seriei. (3n 5)(3n 2) + 1. (3n 2)(3n+1) (3n 2) (3n + 1) = a

SEMINARUL 3. Cap. II Serii de numere reale. asociat seriei. (3n 5)(3n 2) + 1. (3n 2)(3n+1) (3n 2) (3n + 1) = a Capitolul II: Serii de umere reale. Lect. dr. Lucia Maticiuc Facultatea de Hidrotehică, Geodezie şi Igieria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr. Lucia MATICIUC SEMINARUL 3. Cap. II Serii

Διαβάστε περισσότερα

riptografie şi Securitate

riptografie şi Securitate riptografie şi Securitate - Prelegerea 12 - Scheme de criptare CCA sigure Adela Georgescu, Ruxandra F. Olimid Facultatea de Matematică şi Informatică Universitatea din Bucureşti Cuprins 1. Schemă de criptare

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VII-a

Subiecte Clasa a VII-a lasa a VII Lumina Math Intrebari Subiecte lasa a VII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate

Διαβάστε περισσότερα

Cursul Măsuri reale. D.Rusu, Teoria măsurii şi integrala Lebesgue 15

Cursul Măsuri reale. D.Rusu, Teoria măsurii şi integrala Lebesgue 15 MĂSURI RELE Cursul 13 15 Măsuri reale Fie (,, µ) un spaţiu cu măsură completă şi f : R o funcţie -măsurabilă. Cum am văzut în Teorema 11.29, dacă f are integrală pe, atunci funcţia de mulţime ν : R, ν()

Διαβάστε περισσότερα

EDITURA PARALELA 45 MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ. Clasa a X-a Ediţia a II-a, revizuită. pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă

EDITURA PARALELA 45 MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ. Clasa a X-a Ediţia a II-a, revizuită. pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă Coordonatori DANA HEUBERGER NICOLAE MUŞUROIA Nicolae Muşuroia Gheorghe Boroica Vasile Pop Dana Heuberger Florin Bojor MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă Clasa a

Διαβάστε περισσότερα

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Noțiuni teoretice Criteriul Hurwitz de analiză a stabilității sistemelor liniare În cazul sistemelor liniare, stabilitatea este o condiție de localizare

Διαβάστε περισσότερα

CURS 11: ALGEBRĂ Spaţii liniare euclidiene. Produs scalar real. Spaţiu euclidian. Produs scalar complex. Spaţiu unitar. Noţiunea de normă.

CURS 11: ALGEBRĂ Spaţii liniare euclidiene. Produs scalar real. Spaţiu euclidian. Produs scalar complex. Spaţiu unitar. Noţiunea de normă. Sala: 2103 Decembrie 2014 Conf. univ. dr.: Dragoş-Pătru Covei CURS 11: ALGEBRĂ Specializarea: C.E., I.E., S.P.E. Nota: Acest curs nu a fost supus unui proces riguros de recenzare pentru a fi oficial publicat.

Διαβάστε περισσότερα

Integrale cu parametru

Integrale cu parametru 1 Integrle proprii cu prmetru 2 3 Integrle proprii cu prmetru Definiţi 1.1 Dcă f : [, b ] E R, E R este o funcţie cu propriette că pentru orice y E, funcţi de vribilă x x f (x, y) este integrbilă pe intervlul

Διαβάστε περισσότερα

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice 1 Conice pe ecuaţii reduse 2 Conice pe ecuaţii reduse Definiţie Numim conica locul geometric al punctelor din plan pentru care raportul distantelor la un punct fix F şi la o dreaptă fixă (D) este o constantă

Διαβάστε περισσότερα

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale.

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale. 5p Determinați primul termen al progresiei geometrice ( b n ) n, știind că b 5 = 48 și b 8 = 84 5p Se consideră funcția f : intersecție a graficului funcției f cu aa O R R, f ( ) = 7+ 6 Determinați distanța

Διαβάστε περισσότερα

6 n=1. cos 2n. 6 n=1. n=1. este CONV (fiind seria armonică pentru α = 6 > 1), rezultă

6 n=1. cos 2n. 6 n=1. n=1. este CONV (fiind seria armonică pentru α = 6 > 1), rezultă Semiar 5 Serii cu termei oarecare Probleme rezolvate Problema 5 Să se determie atura seriei cos 5 cos Soluţie 5 Şirul a 5 este cu termei oarecare Studiem absolut covergeţa seriei Petru că cos a 5 5 5 şi

Διαβάστε περισσότερα

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005.

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005. SUBIECTUL Editia a VI-a 6 februarie 005 CLASA a V-a Fie A = x N 005 x 007 si B = y N y 003 005 3 3 a) Specificati cel mai mic element al multimii A si cel mai mare element al multimii B. b)stabiliti care

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 4. Integrale improprii Integrale cu limite de integrare infinite

Capitolul 4. Integrale improprii Integrale cu limite de integrare infinite Capitolul 4 Integrale improprii 7-8 În cadrul studiului integrabilităţii iemann a unei funcţii s-au evidenţiat douăcondiţii esenţiale:. funcţia :[ ] este definită peintervalînchis şi mărginit (interval

Διαβάστε περισσότερα

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0 Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr. Lucian MATICIUC SEMINAR 4 Funcţii de mai multe variabile continuare). Să se arate că funcţia z,

Διαβάστε περισσότερα

5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE

5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE 5.5. A CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE PROBLEMA 1. În circuitul din figura 5.54 se cunosc valorile: μa a. Valoarea intensității curentului de colector I C. b. Valoarea tensiunii bază-emitor U BE.

Διαβάστε περισσότερα

Teorema lui Peano de existenţă

Teorema lui Peano de existenţă Universitatea Alexandru Ioan Cuza Lucrare de licenţă Teorema lui Peano de existenţă locală Student: Cosmin Burtea Coordonator ştiinţific: Prof. Ioan I.Vrabie 2 Prefaţă Lucrarea de faţă tratează problema

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2 .1 Sfera Definitia 1.1 Se numeşte sferă mulţimea tuturor punctelor din spaţiu pentru care distanţa la u punct fi numit centrul sferei este egalăcuunnumăr numit raza sferei. Fie centrul sferei C (a, b,

Διαβάστε περισσότερα

MARCAREA REZISTOARELOR

MARCAREA REZISTOARELOR 1.2. MARCAREA REZISTOARELOR 1.2.1 MARCARE DIRECTĂ PRIN COD ALFANUMERIC. Acest cod este format din una sau mai multe cifre şi o literă. Litera poate fi plasată după grupul de cifre (situaţie în care valoarea

Διαβάστε περισσότερα

OPERATORI DIFERENŢIALI ŞI INTEGRALI PE SPAŢII DE FUNCŢII DE O VARIABILĂ COMPLEXĂ

OPERATORI DIFERENŢIALI ŞI INTEGRALI PE SPAŢII DE FUNCŢII DE O VARIABILĂ COMPLEXĂ UNIVERSITATEA BABEŞ - BOLYAI, CLUJ - NAPOCA Facultatea de Matematică şi Informatică OPERATORI DIFERENŢIALI ŞI INTEGRALI PE SPAŢII DE FUNCŢII DE O VARIABILĂ COMPLEXĂ Rezumatul tezei de doctorat Conducător

Διαβάστε περισσότερα

Laborator 11. Mulţimi Julia. Temă

Laborator 11. Mulţimi Julia. Temă Laborator 11 Mulţimi Julia. Temă 1. Clasa JuliaGreen. Să considerăm clasa JuliaGreen dată de exemplu la curs pentru metoda locului final şi să schimbăm numărul de iteraţii nriter = 100 în nriter = 101.

Διαβάστε περισσότερα

Problema a II - a (10 puncte) Diferite circuite electrice

Problema a II - a (10 puncte) Diferite circuite electrice Olimpiada de Fizică - Etapa pe judeţ 15 ianuarie 211 XI Problema a II - a (1 puncte) Diferite circuite electrice A. Un elev utilizează o sursă de tensiune (1), o cutie cu rezistenţe (2), un întrerupător

Διαβάστε περισσότερα

Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane

Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane Subspatii ane Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane Oana Constantinescu Oana Constantinescu Lectia VI Subspatii ane Table of Contents 1 Structura de spatiu an E 3 2 Subspatii

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 4 PROPRIETĂŢI TOPOLOGICE ŞI DE NUMĂRARE ALE LUI R. 4.1 Proprietăţi topologice ale lui R Puncte de acumulare

Capitolul 4 PROPRIETĂŢI TOPOLOGICE ŞI DE NUMĂRARE ALE LUI R. 4.1 Proprietăţi topologice ale lui R Puncte de acumulare Capitolul 4 PROPRIETĂŢI TOPOLOGICE ŞI DE NUMĂRARE ALE LUI R În cele ce urmează, vom studia unele proprietăţi ale mulţimilor din R. Astfel, vom caracteriza locul" unui punct în cadrul unei mulţimi (în limba

Διαβάστε περισσότερα

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate Radu Trîmbiţaş 4 octombrie 2005 1 Forma Newton a polinomului de interpolare Lagrange Algoritmul nostru se bazează pe forma Newton a polinomului de interpolare

Διαβάστε περισσότερα

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca Conice Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea U.T. Cluj-Napoca Definiţie: Se numeşte curbă algebrică plană mulţimea punctelor din plan de ecuaţie implicită de forma (C) : F (x, y) = 0 în care funcţia F este

Διαβάστε περισσότερα

4. CIRCUITE LOGICE ELEMENTRE 4.. CIRCUITE LOGICE CU COMPONENTE DISCRETE 4.. PORŢI LOGICE ELEMENTRE CU COMPONENTE PSIVE Componente electronice pasive sunt componente care nu au capacitatea de a amplifica

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) Funcţii diferenţiabile. cos x cos x 2. Fie D R o mulţime deschisă f : D R şi x0 D. Funcţia f este

( ) ( ) ( ) Funcţii diferenţiabile. cos x cos x 2. Fie D R o mulţime deschisă f : D R şi x0 D. Funcţia f este o ( ) o ( ) sin π ( sec ) = = ; R 2 + kπ k Z cos cos 2 cos ( cosec ) = = ; R 2 { kπ k Z} sin sin ( arcsec ) = ; (, ) (, ) 2 ( arcosec ) = ; (, ) (, ) 2 Funcţii dierenţiabile. Fie D R o mulţime deschisă

Διαβάστε περισσότερα

Criterii de comutativitate a grupurilor

Criterii de comutativitate a grupurilor Criterii de comutativitate a grupurilor Marius Tărnăuceanu 10.03.2017 Abstract În această lucrare vom prezenta mai multe condiţii suficiente de comutativitate a grupurilor. MSC (2010): 20A05, 20K99. Key

Διαβάστε περισσότερα

Aplicaţii ale numerelor complexe în geometrie, utilizând Geogebra

Aplicaţii ale numerelor complexe în geometrie, utilizând Geogebra ale numerelor complexe în geometrie, utilizând Geogebra Adevărul matematic, indiferent unde, la Paris sau la Toulouse, este unul şi acelaşi (Blaise Pascal) Diana-Florina Haliţă grupa 331 dianahalita@gmailcom

Διαβάστε περισσότερα

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal Principiul I al termodinamicii exprimă legea conservării şi energiei dintr-o formă în alta şi se exprimă prin relaţia: ΔUQ-L, unde: ΔU-variaţia

Διαβάστε περισσότερα

a) (3p) Sa se calculeze XY A. b) (4p) Sa se calculeze determinantul si rangul matricei A. c) (3p) Sa se calculeze A.

a) (3p) Sa se calculeze XY A. b) (4p) Sa se calculeze determinantul si rangul matricei A. c) (3p) Sa se calculeze A. Bac Variata Proil: mate-izica, iormatica, metrologie Subiectul I (3 p) Se cosidera matricele: X =, Y = ( ) si A= a) (3p) Sa se calculeze XY A b) (4p) Sa se calculeze determiatul si ragul matricei A c)

Διαβάστε περισσότερα

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera.

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera. pe ecuaţii generale 1 Sfera Ecuaţia generală Probleme de tangenţă 2 pe ecuaţii generale Sfera pe ecuaţii generale Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Numim sferă locul geometric al punctelor din spaţiu

Διαβάστε περισσότερα

TEMA 9: FUNCȚII DE MAI MULTE VARIABILE. Obiective:

TEMA 9: FUNCȚII DE MAI MULTE VARIABILE. Obiective: TEMA 9: FUNCȚII DE MAI MULTE VARIABILE 77 TEMA 9: FUNCȚII DE MAI MULTE VARIABILE Obiective: Deiirea pricipalelor proprietăţi matematice ale ucţiilor de mai multe variabile Aalia ucţiilor de utilitate şi

Διαβάστε περισσότερα

Asupra unei metode pentru calculul unor integrale definite din functii trigonometrice

Asupra unei metode pentru calculul unor integrale definite din functii trigonometrice Educţi Mtemtică Vol. 1, Nr. (5), 59 68 Asupr unei metode pentru clculul unor integrle definite din functii trigonometrice Ion Alemn Astrct In this pper is presented one method of clcultion for the trigonometricl

Διαβάστε περισσότερα

BARAJ DE JUNIORI,,Euclid Cipru, 28 mai 2012 (barajul 3)

BARAJ DE JUNIORI,,Euclid Cipru, 28 mai 2012 (barajul 3) BARAJ DE JUNIORI,,Euclid Cipru, 8 mi 0 (brjul ) Problem Arătţi că dcă, b, c sunt numere rele cre verifică + b + c =, tunci re loc ineglitte xy + yz + zx Problem Fie şi b numere nturle nenule Dcă numărul

Διαβάστε περισσότερα

SEMINAR TRANSFORMAREA FOURIER. 1. Probleme

SEMINAR TRANSFORMAREA FOURIER. 1. Probleme SEMINAR TRANSFORMAREA FOURIER. Probleme. Să se precizeze dacă funcţiile de mai jos sunt absolut integrabile pe R şi, în caz afirmativ să se calculeze { transformata Fourier., t a. σ(t), t < ; b. f(t) σ(t)

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 2. Integrala stochastică

Capitolul 2. Integrala stochastică Capitolul 2 Integrala stochastică 5 CAPITOLUL 2. INTEGRALA STOCHASTICĂ 51 2.1 Introducere În acest capitol vom prezenta construcţia integralei stochastice Itô H sdm s, unde M s este o martingală locală

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune

1.3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune .3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune Definiţia.3. Se numeşte bază a spaţiului vectorial V o familie de vectori B care îndeplineşte condiţiile de mai jos: a) B este liniar independentă; b) B este

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2017 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2017 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii Clasa a IX-a 1 x 1 a) Demonstrați inegalitatea 1, x (0, 1) x x b) Demonstrați că, dacă a 1, a,, a n (0, 1) astfel încât a 1 +a + +a n = 1, atunci: a +a 3 + +a n a1 +a 3 + +a n a1 +a + +a n 1 + + + < 1

Διαβάστε περισσότερα

5.4. MULTIPLEXOARE A 0 A 1 A 2

5.4. MULTIPLEXOARE A 0 A 1 A 2 5.4. MULTIPLEXOARE Multiplexoarele (MUX) sunt circuite logice combinaţionale cu m intrări şi o singură ieşire, care permit transferul datelor de la una din intrări spre ieşirea unică. Selecţia intrării

Διαβάστε περισσότερα

Functii Breviar teoretic 8 ianuarie ianuarie 2011

Functii Breviar teoretic 8 ianuarie ianuarie 2011 Functii Breviar teoretic 8 ianuarie 011 15 ianuarie 011 I Fie I, interval si f : I 1) a) functia f este (strict) crescatoare pe I daca x, y I, x< y ( f( x) < f( y)), f( x) f( y) b) functia f este (strict)

Διαβάστε περισσότερα

Olimpiada Naţională de Matematică Etapa locală Clasa a IX-a M 1

Olimpiada Naţională de Matematică Etapa locală Clasa a IX-a M 1 Calea 13 Septembrie, r 09, Sector 5, 0507, București Tel: +40 (0)1 317 36 50 Fax: +40 (0)1 317 36 54 Olimpiada Naţioală de Matematică Etapa locală -00016 Clasa a IX-a M 1 Fie 1 abc,,, 6 şi ab c 1 Să se

Διαβάστε περισσότερα

Funcţii Ciudate. Beniamin Bogoşel

Funcţii Ciudate. Beniamin Bogoşel Funcţii Ciudate Beniamin Bogoşel Scopul acestui articol este construcţia unor funcţii neobişnuite din punct de vedere intuitiv, care au anumite proprietăţi interesante. Construcţia acestor funcţii se face

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VIII-a

Subiecte Clasa a VIII-a Subiecte lasa a VIII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul

Διαβάστε περισσότερα

2 Transformări liniare între spaţii finit dimensionale

2 Transformări liniare între spaţii finit dimensionale Transformări 1 Noţiunea de transformare liniară Proprietăţi. Operaţii Nucleul şi imagine Rangul şi defectul unei transformări 2 Matricea unei transformări Relaţia dintre rang şi defect Schimbarea matricei

Διαβάστε περισσότερα

Concurs MATE-INFO UBB, 1 aprilie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ

Concurs MATE-INFO UBB, 1 aprilie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB, aprilie 7 Proba scrisă la MATEMATICĂ SUBIECTUL I (3 puncte) ) (5 puncte) Fie matricele A = 3 4 9 8

Διαβάστε περισσότερα

PROGRAMARE MATEMATICĂ SPAŢII NORMATE INFINIT DIMENSIONALE

PROGRAMARE MATEMATICĂ SPAŢII NORMATE INFINIT DIMENSIONALE PROGRAMARE MATEMATICĂ ÎN SPAŢII NORMATE INFINIT DIMENSIONALE COLECŢIA: ANALIZĂ MODERNĂ ŞI APLICAŢII CONSTANTIN ZĂLINESCU PROGRAMARE MATEMATICĂ ÎN SPAŢII NORMATE INFINIT DIMENSIONALE E D I T U R A A C

Διαβάστε περισσότερα

Analiza matematică, clasa a XI-a probleme rezolvate Rolul derivatei întâi

Analiza matematică, clasa a XI-a probleme rezolvate Rolul derivatei întâi Anliz mtemtică, cls XI- proleme rezolvte Rolul derivtei întâi Virgil-Mihil Zhri DefiniŃie: Punctele critice le unei funcńii derivile sunt rădăcinile (zerourile) derivtei întâi DefiniŃie: Fie f:i R, cu

Διαβάστε περισσότερα

CONCURS DE ADMITERE, 17 iulie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ

CONCURS DE ADMITERE, 17 iulie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ CONCURS DE ADMITERE, 7 iulie 207 Proba scrisă la MATEMATICĂ SUBIECTUL I (30 puncte) ) (0 puncte) Să se arate că oricare ar

Διαβάστε περισσότερα

Examen AG. Student:... Grupa: ianuarie 2016

Examen AG. Student:... Grupa: ianuarie 2016 16-17 ianuarie 2016 Problema 1. Se consideră graful G = pk n (p, n N, p 2, n 3). Unul din vârfurile lui G se uneşte cu câte un vârf din fiecare graf complet care nu-l conţine, obţinându-se un graf conex

Διαβάστε περισσότερα

CURS VII-IX. Capitolul IV: Funcţii derivabile. Derivate şi diferenţiale. 1 Derivata unei funcţii. Interpretarea geometrică.

CURS VII-IX. Capitolul IV: Funcţii derivabile. Derivate şi diferenţiale. 1 Derivata unei funcţii. Interpretarea geometrică. Lect dr Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr Lucian MATICIUC CURS VII-IX Capitolul IV: Funcţii derivabile Derivate şi diferenţiale 1

Διαβάστε περισσότερα

Profesor Blaga Mirela-Gabriela DREAPTA

Profesor Blaga Mirela-Gabriela DREAPTA DREAPTA Fie punctele A ( xa, ya ), B ( xb, yb ), C ( xc, yc ) şi D ( xd, yd ) în planul xoy. 1)Distanţa AB = (x x ) + (y y ) Ex. Fie punctele A( 1, -3) şi B( -2, 5). Calculaţi distanţa AB. AB = ( 2 1)

Διαβάστε περισσότερα

Conice - Câteva proprietǎţi elementare

Conice - Câteva proprietǎţi elementare Conice - Câteva proprietǎţi elementare lect.dr. Mihai Chiş Facultatea de Matematicǎ şi Informaticǎ Universitatea de Vest din Timişoara Viitori Olimpici ediţia a 5-a, etapa I, clasa a XII-a 1 Definiţii

Διαβάστε περισσότερα

Probleme pentru clasa a XI-a

Probleme pentru clasa a XI-a Probleme pentru clasa a XI-a 1 ( ) 01. Fie A si B doua matrici de ordin n cu elemente numere reale, care satisfac relatia AB = A + B. a) Sa se arate ca det(a 2 + B 2 ) 0. b) Sa se arate ca rang A + B =

Διαβάστε περισσότερα

Fig Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36].

Fig Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36]. Componente şi circuite pasive Fig.3.85. Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36]. Fig.3.86. Rezistenţa serie echivalentă pierderilor în funcţie

Διαβάστε περισσότερα

z a + c 0 + c 1 (z a)

z a + c 0 + c 1 (z a) 1 Serii Laurent (continuare) Teorema 1.1 Fie D C un domeniu, a D şi f : D \ {a} C o funcţie olomorfă. Punctul a este pol multiplu de ordin p al lui f dacă şi numai dacă dezvoltarea în serie Laurent a funcţiei

Διαβάστε περισσότερα

sin d = 8 2π 2 = 32 π

sin d = 8 2π 2 = 32 π .. Eerciţii reolvte. INTEGRALA E UPRAFAŢĂ E AL OILEA TIP. ÂMPURI OLENOIALE. Eerciţiul... ă se clculee dd dd dd, () fiind fţ eterioră sferei + + 4. oluţie. Avem: sin θ cos φ, sin θ sin φ, cos θ, θ[, π],

Διαβάστε περισσότερα

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 3. Divizorul de tensiune. Divizorul de curent

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 3. Divizorul de tensiune. Divizorul de curent Laborator 3 Divizorul de tensiune. Divizorul de curent Obiective: o Conexiuni serie şi paralel, o Legea lui Ohm, o Divizorul de tensiune, o Divizorul de curent, o Implementarea experimentală a divizorului

Διαβάστε περισσότερα

Examen AG. Student:... Grupa:... ianuarie 2011

Examen AG. Student:... Grupa:... ianuarie 2011 Problema 1. Pentru ce valori ale lui n,m N (n,m 1) graful K n,m este eulerian? Problema 2. Să se construiască o funcţie care să recunoască un graf P 3 -free. La intrare aceasta va primi un graf G = ({1,...,n},E)

Διαβάστε περισσότερα

GEOMETRIE PLANĂ TEOREME IMPORTANTE ARII. bh lh 2. abc. abc. formula înălţimii

GEOMETRIE PLANĂ TEOREME IMPORTANTE ARII. bh lh 2. abc. abc. formula înălţimii GEOMETRIE PLNĂ TEOREME IMPORTNTE suma unghiurilor unui triunghi este 8º suma unghiurilor unui patrulater este 6º unghiurile de la baza unui triunghi isoscel sunt congruente într-un triunghi isoscel liniile

Διαβάστε περισσότερα

Seminariile Capitolul IX. Integrale curbilinii

Seminariile Capitolul IX. Integrale curbilinii Facultatea de Matematică Calcul Integral şi Elemente de Analiă Complexă, Semestrul I Lector dr. Lucian MATICIUC Seminariile 7 8 Capitolul IX. Integrale curbilinii. Să se calculee Im ) d, unde este segmentul

Διαβάστε περισσότερα

CURS XI XII SINTEZĂ. 1 Algebra vectorială a vectorilor liberi

CURS XI XII SINTEZĂ. 1 Algebra vectorială a vectorilor liberi Lect. dr. Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Algebră, Semestrul I, Lector dr. Lucian MATICIUC http://math.etti.tuiasi.ro/maticiuc/ CURS XI XII SINTEZĂ 1 Algebra vectorială

Διαβάστε περισσότερα

8 Intervale de încredere

8 Intervale de încredere 8 Intervale de încredere În cursul anterior am determinat diverse estimări ˆ ale parametrului necunoscut al densităţii unei populaţii, folosind o selecţie 1 a acestei populaţii. În practică, valoarea calculată

Διαβάστε περισσότερα

Proiectarea filtrelor prin metoda pierderilor de inserţie

Proiectarea filtrelor prin metoda pierderilor de inserţie FITRE DE MIROUNDE Proiectarea filtrelor prin metoda pierderilor de inserţie P R Puterea disponibila de la sursa Puterea livrata sarcinii P inc P Γ ( ) Γ I lo P R ( ) ( ) M ( ) ( ) M N P R M N ( ) ( ) Tipuri

Διαβάστε περισσότερα

Spatii liniare. Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară. Mulţime infinită liniar independentă

Spatii liniare. Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară. Mulţime infinită liniar independentă Noţiunea de spaţiu liniar 1 Noţiunea de spaţiu liniar Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară 2 Mulţime infinită liniar independentă 3 Schimbarea coordonatelor unui vector la o schimbare

Διαβάστε περισσότερα

Asemănarea triunghiurilor O selecție de probleme de geometrie elementară pentru gimnaziu Constantin Chirila Colegiul Naţional Garabet Ibrãileanu,

Asemănarea triunghiurilor O selecție de probleme de geometrie elementară pentru gimnaziu Constantin Chirila Colegiul Naţional Garabet Ibrãileanu, Asemănarea triunghiurilor O selecție de probleme de geometrie elementară pentru gimnaziu Constantin Chirila Colegiul Naţional Garabet Ibrãileanu, Iaşi Repere metodice ale predării asemănării în gimnaziu

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

2. Sisteme de forţe concurente...1 Cuprins...1 Introducere Aspecte teoretice Aplicaţii rezolvate...3

2. Sisteme de forţe concurente...1 Cuprins...1 Introducere Aspecte teoretice Aplicaţii rezolvate...3 SEMINAR 2 SISTEME DE FRŢE CNCURENTE CUPRINS 2. Sisteme de forţe concurente...1 Cuprins...1 Introducere...1 2.1. Aspecte teoretice...2 2.2. Aplicaţii rezolvate...3 2. Sisteme de forţe concurente În acest

Διαβάστε περισσότερα

Seminar Algebra. det(a λi 3 ) = 0

Seminar Algebra. det(a λi 3 ) = 0 Rezolvari ale unor probleme propuse "Matematica const în a dovedi ceea ce este evident în cel mai puµin evident mod." George Polya P/Seminar Valori si vectori proprii : Solutie: ( ) a) A = Valorile proprii:

Διαβάστε περισσότερα

există n0 N astfel ca pentru orice 1.Teoremă. Orice şir (xn)n din Q convergent la un, x Q are loc xn+p-xn ε (propritatea lui Cauchy).

există n0 N astfel ca pentru orice 1.Teoremă. Orice şir (xn)n din Q convergent la un, x Q are loc xn+p-xn ε (propritatea lui Cauchy). TEOREME CAUCHY În 1810, Cauchy merge la Cherbourg pentru a lucra la fortificaţiile pentru invazia lui Napoleon în Anglia. In această perioadă produce câteva rezultate, inclsiv soluţia unei probleme puse

Διαβάστε περισσότερα

VII.2. PROBLEME REZOLVATE

VII.2. PROBLEME REZOLVATE Teoria Circuitelor Electrice Aplicaţii V PROBEME REOVATE R7 În circuitul din fiura 7R se cunosc: R e t 0 sint [V] C C t 0 sint [A] Se cer: a rezolvarea circuitului cu metoda teoremelor Kirchhoff; rezolvarea

Διαβάστε περισσότερα

J. of Math. (PRC) Banach, , X = N(T ) R(T + ), Y = R(T ) N(T + ). Vol. 37 ( 2017 ) No. 5

J. of Math. (PRC) Banach, , X = N(T ) R(T + ), Y = R(T ) N(T + ). Vol. 37 ( 2017 ) No. 5 Vol. 37 ( 2017 ) No. 5 J. of Math. (PRC) 1,2, 1, 1 (1., 225002) (2., 225009) :. I +AT +, T + = T + (I +AT + ) 1, T +. Banach Hilbert Moore-Penrose.. : ; ; Moore-Penrose ; ; MR(2010) : 47L05; 46A32 : O177.2

Διαβάστε περισσότερα

a. 11 % b. 12 % c. 13 % d. 14 %

a. 11 % b. 12 % c. 13 % d. 14 % 1. Un motor termic funcţionează după ciclul termodinamic reprezentat în sistemul de coordonate V-T în figura alăturată. Motorul termic utilizează ca substanţă de lucru un mol de gaz ideal având exponentul

Διαβάστε περισσότερα

Criptosisteme cu cheie publică III

Criptosisteme cu cheie publică III Criptosisteme cu cheie publică III Anul II Aprilie 2017 Problema rucsacului ( knapsack problem ) Considerăm un număr natural V > 0 şi o mulţime finită de numere naturale pozitive {v 0, v 1,..., v k 1 }.

Διαβάστε περισσότερα

3 FUNCTII CONTINUE Noţiuni teoretice şi rezultate fundamentale Spaţiul euclidian R p. Pentru p N *, p 2 fixat, se defineşte R

3 FUNCTII CONTINUE Noţiuni teoretice şi rezultate fundamentale Spaţiul euclidian R p. Pentru p N *, p 2 fixat, se defineşte R 3 FUNCTII CONTINUE 3.. Noţiuni teoretice şi rezultate fundamentale. 3... Saţiul euclidian R Pentru N *, fixat, se defineşte R = R R R = {(x, x,, x : x, x,, x R} de ori De exemlu, R = {(x, y: x, yr} R 3

Διαβάστε περισσότερα