ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Λεωνίδας Γραμματικός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Λεωνίδας Γραμματικός"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Λεωνίδας Γραμματικός Επιβλέπων καθήγητης: Καλοκάσης Νικόλαος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεπτέμβρης 2013

2

3

4

5 Ε Υ Χ ΑΡ ΙΣ Τ ΙΕ Σ Ε υχαριστώ όσους μ ε βοήθησαν ό λα αυτά τ α χρόνια ν α ο λοκληρώσω τ ις σπουδές μ ου. Π ρώτα και κύρια ό λους τ ους συ ν τρ όφου ς μ ου που μου στάθ η καν καθ ημ ερινά. Η παρού σ α εργασ ία αφιερώνεται σε ό σου ς πίστεψ αν πως θ α κατ αφ έρω να ο λο κληρώσω τις σπουδές μου. Τ έ λος θ έ λω ν α ευ χαριστήσω τ ο ν κύριο Κ α λοκάσ η Νι κόλαο γ ι α τ ην πολύ τιμ η συ μβολή τ ου κα τ ά τ η ν περίοδο τ ων σ που δώ ν μ ου. 1

6 2

7 Π ε ρίληψ η τ ης πτυ χι ακής εργασία ς Η παρού σ α πτυ χιακή πραγμ ατε ύεται τ ην εξέλιξη τ ης ανακύ κλωσης, καθώς και τ α ο φέλη που αντανακλά σ τ η ν κοινω νί α. Η ε ργασ ί α αυ τή έ χει σ κο πό ν α προσεγγίσει τ ην ανακύ κλωση σε σχέση με τους χώρους εργασίας, του δ ημόσιους χώρους, τ ις κατοικίες, και τ α διάφορα άλλα σ ημεία που ε ν δεχομένως ν α ε πηρεάζει μ ε β άση την καθημ ερινότητα τ ό σο τ ω ν ανθρώπων όσο και τ η ν εξέλιξη τ ων βιομηχανι ών που κερδοφ ορούν μέσω τ η ς ανακύ κλωσης. Βασικό κομμάτ ι δ ε θ α μ πορούσε ν α ε ίναι άλλο από τ η ν τ ε χν ο λογία ( και τ η ν εξ έ λιξη τ η ς) που χρ ησ ιμ ο ποιεί τ αι στο συ γ κε κριμ ένο τομέα. Α ν και καθοριστικός ο ρόλος τ ης ανακύ κλωσης στο ν τ ομ έ α τ ης εργασ ίας ενδι αφ έρον παρουσιάζε ι κατά την εν λόγω μ ε λέ τ η η κατάσ τ αση σ τ η ν αποκομ ιδή και τ η ν ε πεξ εργασ ία τ ω ν απορριμμάτ ων, σε σχέση με την προστασία των εργαζομένων. Ο ι μ έ θοδοι ε πεξ εργασίας απο ρριμμάτω ν και αξ ιοποίησ η τ ων ανακυ κλώσιμων υλικών δ ι αφέρου ν κατά τ η ν εξ έ λιξ η τ ης ανακύ κλωσης αφ ού δι αφ οροποιείται και η κε ρδοφ ορία τ ου κλάδου με αύ ξουσα τ άση. Σ κοπός της ε ργασίας, ε ίναι ό χι μονό ν α παρουσιάσει αλλά και ν α κάνει τ ον αναγ ν ώστη ν α δ ιερωτηθεί αν ό λα ξεκινο ύν με σ κοπό τ η ν βελτί ωση τ η ς κο ι νω νί ας τό σο σ ε ε πί πε δ ο υ γεία ς ό σο και εργασιακό ( όπως η συ γ κομιδ ή απορριμ άτ ων ) η αν ό λα ξ εκινού ν και τ ερματίζου ν με γ νώμονα τ ο κέρδος, σ τ α πλαίσια τ ου υ πάρ χο ν τος συστήμ ατος. 3

8 4

9 5

10 6

11 ΠΕΡΙ ΕΧΟΜΕ ΝΑ Ε ισαγω γ ή Ισ τ ο ρ ι κή αναδρομή 1 ο Κε φά λα ιο 1.1 Τ ι είναι η ανακύ κλω σ η; 1.2 Α ν ακυ κλώ σιμ α πρ οϊόντα Α ν ακύ κλω σ η πλασ τι κών υ λι κώ ν Α ν ακύ κλω σ η χάρ τινων υ λικώ ν Α ν ακύ κλω σ η υ λικών αλουμινί ου Α ν ακύ κλω σ η γυ άλινων υ λικώ ν Α ν ακύ κλω σ η άλλων υ λικώ ν. 2 ο Κε φά λα ιο Η συγκομιδή τω ν αν ακυκλώσιμων υ λικώ ν Η συγκομιδή τω ν αν ακυκλώσιμων υ λικώ ν στις κατοικί ες Η συγκομιδή των ανακυ κλώσιμων υ λικώ ν σε χώρους εργασίας Η συγκομιδή των ανακυ κλώσιμων υ λικώ ν α πό δημόσιους χώ ρους Σ κέψ εις για βελτίωση της συ γ κομ ιδή 2. 2 Μ έ τρ α προστασ ί ας στη συ γ κομ ιδή 2. 3 Τεχνι κ ές στην ανακύ κλω ση 7

12 3 ο Κε φά λα ιο 3. 1 Ο χήματα συ γ κομ ιδής Μέθοδοι συμπίεσης και απο θ ή κευσης αν ακυ κλώ σιμ ων υ λικώ ν Μέθοδοι καύσης επικίνδυ νω ν απορριμμάτω ν. 4 ο Κε φά λα ιο 4. 1 Οι χώροι υγειονομ ι κής ταφ ής απορριμμάτω ν (Χ.Υ.Τ.Α.) Ερ γο στάσιο μηχανι κής αν ακύκλω σης και κο μ πο στοπο ίησης ( Ε Μ ΑΚ) Π λεονεκτήμ ατα και μειονε κτήμ ατ α τ η ς Υγειονομικής Τ αφ ής Κ ατάλληλη γι α ένα ευρύ φ άσ μα απο ρριμμάτω ν. 5 ο Κε φά λα ιο 5. 1 Η αξ ιοποίησ η των ανακυ κλώσιμων υ λικών. 6 ο Κε φά λα ιο 6. 1 Η ανακύ κλωση την Αττική Τ α πε ριβαλλο ντολογικά οφ έ λη της ανακύκλω σης Τ α οικο ν ομικά οφ έλη της ανακύ κλωσης Π ρ οτάσεις γι α τη βελτίωση της αν ακύκλωσης. 8

13 9

14 10

15 Ε Ι ΣΑΓ ΩΓΗ Σ κοπός τ ης πτυ χι ακής ε ίναι η ανάδ ειξ η τ ης αν ακύ κλωσης σ τ η ν Ε λλάδ α σ ήμερα και οι προοπτικές ε ξέλι ξης τ ης. Λ όγω τ ης ε παναχρ η σιμ ο ποίησης τω ν προϊόντων από τ η δ ι αδ ι κασία της ανακύ κλωσης η κοινω ν ία α ποκτ ά πολλαπλά οφ έ λη. Γ ι αυτό ό λοι μ πορούμε ν α συμβάλουμε σ τ η δι αδι κασία αυ τ ή καθ ό λη τ η δ ι άρ κεια τ ης ημέρας. Για ν α ε πιτευ χθ εί αυ τό χρ ειάζε τ αι η ανάλογη φ ροντί δα από τ ην ε κάστο τε κυ βέρνηση. Σ τ η ν Ε λλάδα τ η σ τι γμ ή αυτή οι τε χνο λογίες που χρησιμ ο πο ιού νται είναι πολύ πίσω από τις δ υνατό τ η τες που υπάρχουν και σ ε πολλές περιπτ ώσεις αυτό ε ίναι ε ις β άρος τω ν ανθρώπω ν που ε ρ γάζονται σ το ν τ ομέα αυ τό, αλλά και εις β άρ ος της κοινω νί ας μ ι ας και τ α ο φέλη που προκύ πτουν από τ η δ ι αδ ι κασία, που συμβάλει σ ε αυ τ ή μ εγάλο μ έρος τ ης κοινω νί ας, δ ε ν ε πιστρέφ ουν σ ε αυτή, αλλά ι δι ο πο ιείται από μια μ ικρή μερίδα ατ όμων που έ χουν σ τα χέρια το υς τ ις ε πι χειρήσεις ανακύ κλωσης. 11

16 Ι ΣΤΟΡΙ ΚΗ ΑΝΑΔΡΟ ΜΗ Γ ι α πρώ τη φορά, γίνεται αναφο ρ ά σ ε ταφή απορρι μ μ άτων στο χώ μ α και μάλι στ α σ ε διαφ ορετικά επ ίπεδα, τ ο 3000 π.χ. στην Κ νω σ ό της Κ ρήτης. Η ιστο ρία τ ης αν ακύκλω σης άρ χισε την ε πο χ ή τ ου Χ αλκού. Τ η ν τό τε ε πο χή έ λιωναν τ α μ εταλλικά αντικείμενά τ ους, έ τ σι ώ στε αυτά ν α μ πορούν να παράγ ου ν νέ α προϊόντα. Κ ατά τ η δυ ν ασ τε ί α τ ω ν Χ αν στην Κί να ( π. Χ μ.χ.) και μ ε δι αταγές τ ων αυ το κρατ όρων, πο λλοί χε ιροτέ χνες προσπαθού σαν ν α β ρου ν έ ν α υ λι κό καταλληλότερο γι α γρ αφ ή, ε λαφρύ τε ρο, μεγαλύ τε ρης δ ι άρ κε ι ας και ευ κο λότε ρο στη μ εταφ ορά και σ την αποθήκευση. Αυ τό τ ο κατ άφερε ο Τ σ άι Λ ου ν (T s ai Lu n ) τ ο 1 05 μ.χ. αναμιγνύ ο ντας ί νε ς φ λοιού μ ουριάς και υ πο λείμματ α από σχοινι ά, δί χτυα ψ αρέματος και ράκη [ 2]. Ίσ ως ο Τσάι Λου ν να σ τ ηρ ί χτ η κε σ ε μ ελέτες και πειράματα άλλων προγενέστερων συ ν αδέλφ ων του, αλλά τ ου λάχιστον αυ τός ή τ αν που τ ο δήλωσε και σ ε αυ τ όν απο δόθηκε η παρασ κευή του πρ ώ τ ου είδους χαρτιού στην Ισ τ ο ρ ί α. Ο Τ σ άι Λουν θεοπο ι ήθ η κε και σ ήμερα θ εω ρείται ο άγι ος τ ω ν κατασ κευ αστών χαρ τ ιού στην Κινε ζική κου λτούρα. Α πό τ ην Κί ν α η τ έ χνη δ ιαδόθηκε σ τ η ν Ιαπωνία και τ η ν Κ ο ρέα στις αρ χές το υ 7ου αιώνα. Στη Δύση μεταφέρθηκε μ έσω των Α ρ άβ ων τ ης τ ό τε Σ αμαρκαν δ ής (σημερινό Ου ζμ πεκιστάν), ο ι ο ποίοι σ ε μια πολεμική σύγκρου σ η τ ο 751 μ.χ. μ ε Κ ινέζους έ πιασ αν αιχμ αλώ το υς, αν άμ εσα σ το υς ο πο ίους β ρέθηκαν δύ ο κατασκευ αστές χαρτιού, του ς ο ποίους ανάγκασ αν να τους δ ι δ άξου ν τ η ν τέ χνη. Σύ ντομ α ι δρύ θ η κα ν εργο στάσια στη Βαγδάτ η ( 7 93μ. Χ. ), ό που ο Χ αρού ν -ελ- Ρ ασ ίντ χρ η σιμ ο ποίησε Κι ν έζους εργάτες, σ τ η Δ αμασ κό, που ή ταν η κύρια πη γ ή προμ ήθ ειας χαρ τι ού σ τ ην Ε υρώπη γι α αρκε τούς αιώνες, κατ ό πι ν σ τ η ν Αί γυ πτο, σ το Μ αρόκο 12

17 ( 1 1ος αιώνας μ.χ. ) και από ε κε ί σ τ η ν Ισ πανία. Στην Ιτ αλία ( Σ ι κε λία) έφτασε μέσω θαλάσ σ ης από τη Μέση Ανατο λή [6]. Η κατάσ τ ασ η άλλαξε μ ε τ ην αλμ ατώ δη πρ όοδο τ η ς β ιομ η χανί ας που έ κανε τ ην ανακύκλω ση πιο δύσκολη. Για παράδειγμα το τέ λο ς τ ου 14ου αιώνα η τ έχνη τ ης παρ ασκευ ής χαρτι ού είχε πια εξ απλω θεί σ ε ό λη την Ευ ρώπη. Σ τ η ν ε δ ραίωσή τ η ς αποφ ασ ιστι κά β ο ήθ ησ ε και η εφεύρεση της τυ πογραφ ί ας από τ ο Γ ου τεμ βέργιο τ ο 1446 μ.χ. και η κυ κλοφ ορία της Βί β λου τ υ πωμένης σε χαρτί τ ο 1455 μ.χ. Η τυ πογραφία ε κσφ ε νδόνισε σ τ α ύψη τ η ζήτησ η τυ πωμένω ν έργω ν και συ ν ε πώς τ η ζήτησ η σε χαρ τί. Ί σως ό χι τυ χαία η ανάπτυξη τ ης τυ πο γ ρ αφίας και η κυκλοφορία τ υ πωμένων έργω ν συ νέ πεσε μ ε την πε ρίοδο της Αναγέ ν νησ ης. Κ αθώς η τ υ πο γρ αφία κατανάλω νε μεγάλου ς ό γ κους χαρ τι ού, η πρώτη ύ λη, που μ έ χρ ι τό τ ε ή τ αν φυτι κές και συ ν θετικέ ς ί ν ες κυρίως από β αμ β άκι και λι ν άρ ι, άρ χισε ν α μειώνε τ αι αισθητά με αποτέλεσμα ν α αναζητηθού ν άλλες πη γ ές πρώτης ύ λης. Κ αι τό τ ε ή τ αν που γ ι α πρώτη φ ορά χρ ησ ιμοποιήθηκαν ί ν ες ξύλου σ την παραγω γ ή χαρ τ ιού. Την ι δέα έ δω σε τ ο 1719 ο Γ άλλος R ene A n toi n e Ferch ault d e R eaum ur, ό τ αν παρατ ή ρησε ένα συ γ κεκριμ έ νο είδος σφ ή κας να φ τι άχν ε ι τη φωλι ά τ ου. Α υ τές οι σ φήκες μ ασ ου λού σαν κομμάτι α ξύλου και τ α χρ ησ ιμ ο ποιούσαν γ ι α ν α δ ομ ήσ ουν τι ς φωλιές τ ους, οι ο ποίες έμ οιαζαν χαρτονέ ν ιες. Τ ο ανακαλύφθηκε η χλω ρίνη, έ ν α χημ ι κό που αρ γό τε ρα χρησιμ ο ποιήθηκε γι α τη λεύ κανσ η του χαρτιού. Τ ο 1798 ο Γ άλλος N i ch ol as - Lo u i s R obert εφ ηύ ρε μ ι α μ ηχανή παραγω γ ής χαρ τι ού, β ασική αρ χή τ ης ο ποίας ή τ αν ν α παρ άγε ι λείο συ ν ε χόμ ενο χαρτί σε ρολά και όχι πια σε μεμ ονωμένα φύλλα. Π αράλληλα, καθ ώς η χρήσ η τ ου χαρ τ ιού είχε φτάσει σ τ α ύψη, παρατ η ρήθηκε μεγάλη χάρτι ν η μ άζα σ τ α απορρίμματα και τ ό τε γ ε ννήθ η κε η ιδέα ν α χρ η σιμ ο πο ιηθούν αυτά τ α απορρίμματα ε ξαιτί ας τ ης έ λλειψης πρώτης ύ λης ι δι αίτερα κατά τ ους δύο παγκόσμιου ς πολέμ ους. Έτ σι β ρέθηκε μ ια λύση σ ε αυτ ό τ ο πρόβλημ α που βοήθησ ε και σ τ ον το μέα της οικολο γίας. Μόλις δ ι απι στώθηκε ό τι μ ε τ ην ανακύ κλω σ η του χαρτιού σ ώ ζο ν τ αι 13

18 χιλιάδ ες δ έ ντρα, η ανακύ κ λωση έ γ ινε έ ν ας από τ ους στό χους τω ν ο ι κο λογι κώ ν ο ργανώ σεων μ αζί μ ε τ η ν απάλειψη του χλωρίου που χρησιμ ο ποιού νταν για τη λεύ κανσ η του χαρτοπο λτού. Σ ή μερα στην Ευρώπη τ ο ποσοστό ανακύ κλωσης έ χει ξ ε περάσει αι σίως το 5 0% (συγκεκρ ιμένα το 2002 έφ τασε το 52,7%) και η Ομ οσπονδί α τ ω ν Ευρωπαϊκώ ν Χ αρτο βιομ η χανιών ( C EP I: C onfed erat ion o f E u ro p ean P ap er In d u s t ri es ) δ ηλώνει με αυτο πεπο ίθησ η ό τι τ ο τ α πο σοστά θ α ξ ε πε ρ άσ ουν τ ο 5 5 %. Η Ε λλάδα συγκέντρωσε ένα ποσοστό αν ακύκλωσης 30,6% τ ο 2 002, που είναι ιδιαί τερα χαμ η λό αν το συ γ κρ ί νουμε με αυτό τ ης Σ ου η δί ας, γ ι α παράδειγμ α, που ή τ αν 8 6,4% [ 1,4,9] (βλ. σ χε τι κό πίνακα, σελ. 30). Α ν και από τ ην προϊστο ρική πε ρίοδο ο ι άνθ ρωποι ανακύ κλωναν τ α κατάλο ι πα του ς, η σ ημερινή της μορφή ε μφαν ίστηκε σ τι ς αρχές τ ου 2 0ου αιώνα. Η αν ακύ κλω ση χαρτιού ξ εκίνησε σ τ η Μ εγάλη Βρετανί α το 1921 και εδραιώθηκε, κυρίως λόγω τ ης μείωσης τ ω ν πόρων εξ αι τί ας του Δεύ τε ρου Παγκόσμιου Π ο λέμου. Τη δ ε καετί α τ ου 1970 ξεκίνησε και η ανακύκλωση αλου μινί ου, κατ αναλώνο ν τ ας μόνο τ ο 5 % τ ης ε νέ ργε ι ας που απαιτε ίται γ ια τ ην παραγω γ ή ν έω ν ποσοτήτω ν αλουμινίου. Το 1973 η πόλη τ ου Berkele y σ τ η Κ αλιφ όρνια τ ων Η. Π.Α. ή τ αν από τ ι ς πρώτες πό λεις που εφ άρμ οσαν πρόγραμμα ανακύκλωσης ε φ ημερίδω ν. Τ ο τ ο απορριμματο φόρο πλο ίο M obro 4000 μ ε τέφ ερε τ α απορρίμματ α από τ η Ν έ α Υ όρκη σ τ η Βόρεια Κ αρολί ν α, ό που δ ε ν τ α δέχτηκαν. Ε σ τ άλη έ πειτα σ τ η ν Μ πελί ζ, ό πο υ ε πίσης απορρίφθηκαν. Τελι κά τ ο πλοίο ε πέ σ τρ εψ ε σ τη Νέ α Υό ρκη και τ α απορρίμματ α απο τε φρώθηκαν. Το γε γ ονός αυτό οδήγησε σ ε έ ν το ν ες συ ζητήσ εις γ ι α τ η δι άθεση και τ η ν ανακύκλωση τω ν απορριμμάτ ων. Ένα άλλο γε γ ονός που ε ν θ άρρυ ν ε τ ις προσπάθ ειες ανακύ κλωσης σ ημειώθηκε τ ο 1989, ό τ αν στη πό λη Berkel e y απαγορεύ τηκε η χρήση του πολυστυρολίου σ ε συ σκευ ασ ίες, γι α τη δ ι ατήρησ η τ ων χάμπου ρ γκερ τω ν M c Do n al d 's σ ε ζε στή θ ερμ ο κρ ασία. Μια ε πίδρασ η αυτής τ ης απαγό ρευ σης ή τ αν ν α αυξηθ εί η οργή τ η ς Do w Chem ical, τ ης παγκό σμιας και 14

19 σ ημ αντι κό τ ερης εταιρίας π αρασ κευ ής πολυστυρολί ου, η ο ποία ο δ ή γησε σ τ η ν πρώτη πρ οσπάθεια από δ ειξ ης ό τι και τ α πλαστι κά μ πορούν να ανακυ κλωθού ν. Η κατάσ τ ασ η άλλαξε μ ε τ ην αλμ ατώ δη πρ όοδο τ η ς β ιομ η χανί ας που έκανε τ η ν ανακύ κλωση πι ο δύσκολη. Το 1970 σ ε συ ν έδριο γ ι α τ η ν ανακύ κλωση απ ο φάσισαν να σ ημ ατ οδοτού ν ε τ α ανακυ κλώσιμα προϊόντα μ ε λογότυ πο. Τ ο γι α την παραγω γ ή, γ ι α τ η ν απο θήκευση, γ ι α την ανακύ κλωση και γ ια τ η μεταχε ίριση τ ω ν σ κου πιδιών πάρθηκε έ ν ας καν όνας γ ι α τ η ν δ ιευ κό λυνση τ ης ανακύ κλωσης. Σ τ ις Η. Π. Α η βιομ η χαν ί α τ ης ανα κύκλω σης αντιπρ οσωπεύει 236 δ ισεκατο μμύρια δ ο λάρια, 1,1 εκατομμύρια μ ισθωτούς και ε πιχειρήσ εις. Στην Α μερική καθιερώθηκε η 'Μέρα τ ης Ανακύκλω σ ης ' στις 25 Νοεμβρίου (από το 2009). Τ ο ν Α πρ ί λι ο του η Τ ρ άπε ζα τ η ς Α ν ακύκλωσης ανταμ είφ θ η κε από τ ο 'C h am pion of t h e E arth b y t he U n ited N ations Envi ro nment P r o gram '. Εξυπηρ ετεί πάνω από έ ν α ε κατο μμύριο αν θρώπους μέσα σε 2 0 κράτη τω ν Η.Π.Α και είναι καθιερωμένη και στη Μεγάλη Βρ ε τανία 15

20 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 Τι είναι η ανακύκλωση; Ω ς ανακύ κλω ση ορίζε τ αι η δι αδι κασ ί α τ ης συστημ ατι κής συ λλογής, δ ιαλογής καθώς και επαναφοράς υ λικών από τ α απορρίμματ α σ τ ον κοινω νι κό και ο ι κονομ ι κό κύ κλο. Στη σ ημ ερινή ε ποχή μ πο ρούμε ν α θεωρήσ ουμε ότι η αν ακύ κλω σ η αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό καθ ώς και μ ια σύγχρονη απαί τ ησ η τ ης δ ι αχε ίρισης τω ν απορριμμάτω ν. Ο ό ρ ος αν ακύκλωση αντιπρ οσωπεύει τη δ ι αδι κασ ί α κατ ά τ η ν ο ποία ο πολίτες δ ι αχω ρίζου ν τ α απο ρρίμματα τ ους σε ανακυκλώσιμ α και μ η, πριν τ η δ ι άθ εση τ ους. Σ τ η ν δι αδι κασία αυ τ ή συ ν ήθ ως τ α απορρίμματα μ ετατρ έ πο ν τ αι σ ε πρώτες ύ λες από τ ις οποίες παρ άγονται ν έ α αγαθά. Μέρος τ ης δ ι αδι κασ ί ας τ ης ανακύκλωσης είναι και η μ ετατρ ο πή β λαβ ερών γι α τ ο πε ριβάλλο ν υ λι κών σε λι γ ότε ρο ή και καθόλου β λαβ ερά. Μ ε τ ο ν τρ ό πο αυτό γ ίνεται ομ αλότερα η ε πανένταξ ή τους σ τ ο φυσικό περιβάλλον το ο πο ίο ουσιασ τι κά ο λοκληρώνει τ η ν δι αδι κασία τ ην ανακύκλω σης με φυσικό τ ρόπο. Π αράδειγμ α μιας τέ τ οιας πε ρίπτωσης ε ίναι η μετατ ροπή ο ικιακώ ν λυμάτω ν σ ε τέ το ια μ ορφή ώ σ τε ν α ε ί ν αι λιγότερο βλαβερά σε αντίθεση μ ε την κατ ευ θείαν εναπό θεσή το υς π.χ. στην θάλασσα. Η ανακύ κλωση μ ειώνει τ ην κατανάλω σ η πρ ώτων υ λώ ν και τ η ν χρ ή ση ενέργειας και ως ε κ τ ούτο υ τι ς ε κπομ πές αε ρίων του θ ερμ ο κηπί ου. Α πο τ ε λε ί μια β ασ ική έ ν ν οια τ ης σύ γ χρ ο νης δ ι αχε ίρισης τω ν αποβλήτων. Τ α ανακυ κλώ σιμα υ λι κά, αποκαλούμενα ε πίσης "recyclables " ή "recyclates", και μ πο ρού ν ν α προέλθ ουν από πολλές πηγές, συμπεριλαμ β αν ομένων τω ν σ πιτιών, τω ν δ ημόσιων υ πηρ εσιών και των βιομηχανι ών. 16

21 Εικόνα 1 : Το σύμβολο της α νακύκλωσης 1.2 Ανακυκλώσιμα προϊόντα. Χ αρτί Π λαστι κό Α λουμίνιο Γυ αλί Μ ε γ άλες οικιακές συ σ κευ ές (ψυγε ί α, πλυντήρια κλπ.), Μ ι κρ οσυσκευές που διευ κολύ νου ν τ η ζωή(κλιμ ατι στικά, φ ωτιστι κά ε ί δη, συσκευές τηλε πικο ινωνίας κλπ.) Π ρ οϊόντα εικόνας και ήχου Ε ξοπλισμ ός πληρ οφ ορικής Η λεκτρ ι κά και ηλεκτρονικά εργαλεία και παι χνί δι α Ιατροτε χνολο γι κά πρ οϊόντα Ό ρ γ αν α παρ ακο λούθησης και ελέγχου Σ υσκευές αυτόμ ατ ης διαν ομ ής Η λεκτρ ονικο ί υ πολο γ ιστές Κ αταλύ τε ς εξάτμ ισης οχημ άτ ων Φ αγητά ( λί πασμ α) Ε λαστι κά Αυ το κινήτων Σ κυρόδεμ α Μ παταρ ίες Βιοδι ασ πώμενα α πό β λητα Σ ι δ ηρού χα και μη μέταλλα Ξ υ λε ί α Κ αι άλλα. 17

22 Α νακ ύκλω ση π λα στ ικών υλικών. Εικόνα 2 : Το σύμβολο της α νακύκλωσης των π λαστικών Τ ο πλασ τ ικό είναι έ ν α από τ α πιο συ ν ηθισμένα υ λι κά που χρησιμ ο ποιού νται σ τ ην κατ ασκευ ή ρού χων, συσκευ ασ ιών, παιχνι δι ών κα ι ε πί πλων. Α κό μα και μ έρη τ ων δ ι ασ τημ ο πλο ίων κατασκευ άζονται από πλαστι κό. Είναι ε λαφρύ και δεν σ πάζε ι ε ύκολα. Η ανακύ κλω σ ή του είναι η πιο σημ αντική διαδ ι κασία όσον αφορά την δι αχε ίριση τω ν πλαστι κώ ν αλλά υ πάρ χουν πολλά ε μ πό δι α στην ολοκλήρωσή τ ης δι ό τι: Η συ λλο γ ή τω ν πλασ τ ικών απο β λήτων είναι δύσκολη. Σ τ η δ ιάρκε ι α τ ης δ ι αδι κασ ί ας ένα ποσοστό τω ν απορριμμάτω ν παραμ έ νει ως απόβλητο εξ αι τί ας των ου σιών που πε ριέχου ν τ α πλαστι κά. Δ ε ν μ πορεί ν α πραγματ ο πο ι ηθεί ανακύκλω ση ε άν δεν προηγηθεί δ ι αχω ρισμ ός τω ν δ ι αφ ορετικώ ν ε ιδών πλαστι κού. Τ α Ρ ΕΤ, ΡΡ, P VC, ΡΕ δ εν μπορού ν ν α αναμειχθού ν ώ στε ν α παραχθεί δ ευ τε ρογε ν ής ύ λη ενώ το P VC δεν πρέπει να ανακυ κλω θεί. Εικόνα 3 : Σ ωρ ός από π λαστικά που προορίζονται για α νακύκλωσ η 18

23 Μ ε τ ά το δ ι αχωρισμό τους τ α πλαστι κά μ πο ρού ν ν α αξιοπο ι ηθ ούν: γ ι α τ η ν κατασ κευή προϊόντω ν με παραπλήσ ιες ι δ ιότητες μ ε τα παρθένα υ λικά και προϊόντω ν με ι δ ιότητες κατώ τε ρες τω ν παρθένω ν υ λικώ ν, ως καύσιμ α γι α την παραγ ωγή θερμ ότητας, γ ι α τ ην παραγ ωγή ο ρ γ αν ι κώ ν ε νώ σεω ν, με πυ ρόλυ ση και χημική ανακύ κλωση Γ ε νι κά, η ανακύ κλω σ η τω ν πλαστικώ ν έ χε ι σαν στό χο: ν α «κάνει οικονομ ία» σ ε όσο περισσότε ρ η ενέργεια γί ν εται ν α μ ειώσει το ν όγκο τω ν απορριμμάτων τ η ν πρ οστασία του περιβάλλο ντος. Γ ι α ν α λειτουργήσει αποδοτι κά ένα πρόγραμμα αν ακύ κ λωσης σ ε μ ία κοινω νί α πρέ πε ι ν α συ νε ργαστούν κάποιοι παράγο ν τες, αυτο ί είναι: Ο ι καταναλω τές Ο ι οργανι σμοί γι α την πρ οστασία του περιβάλλο ντος Η αρμόδι α διοίκηση Η ανάπτυ ξη της τε χν ο λογίας 19

24 Διάγραμ μα 1: Α νακ ύκλωση πλαστικών 20

25 Α νακ ύκλω ση χάρτινων υλικών. Εικόνα 4 : Οι εφημερίδες απ ο τε λο ύν έ να β ασ ικό π οσοστό των χαρτι ώ ν γ ια ανακύκλωση Χ αρτί και χρήσεις Γ ι α ν α ξεκινήσουμε σ ωστά τη μελέ τ η τ ης ανακύ κλω σ ης χαρτι ού, θ α πρέπει ν α αν αλύ σουμε τ ις έννοιες που ε μ πε ριέχε ι ο ό ρος και πρώτα αυτήν, τ ου χαρτιού. Χ αρτί ε ίναι έ ν α πρ οϊόν που αποτελείται από ίνε ς ( που έ χου ν δ ι αχω ριστεί μ ε ανάδ ευση σ ε ν ερό και μ ετατρ απεί σε χαρτοπο λτό ), κυρίως κυ τταρίνης και άλλες φυτι κής πρ οέλευσης ή μερικές φορές ακόμ η και από αν ό ργανε ς, ζωικές ή συ νθ ετικέ ς ί νες. Π αράγεται ό τ αν ο χαρ το πολτ ός, μετ ά από τις κατάλλη λες δι εργασ ίες, απλώνε τ αι σε ε πιφ άνεια δ ι ασ τρ ώσεως, πε ρνάει από σύστημ α πρεσαρίσματος και, σ τε γ νό πλέον, τυ λίγε τ αι σε ρολά. Σ υγκολλητικές ο υσίες δ ε χρ η σιμ ο πο ιού νται. Η αυτο συγκόλλη σ η τω ν ι νώ ν β ασ ί ζε τ αι σ τ η μ ηχανική πλο κή και σ την ι κανό τ η τ α που έ χου ν γ ι α χημ ι κούς δεσμ ούς οι γ νωστές από τη Χ η μεία γ έφυρες υ δρ ο γό νου. Η απόλυτη ε λαστι κό τ η τα και δύ ν αμ η τ ου χαρτιού σε σ χέ σ η με τ η ν πυ κνό τητά τ ου μ πο ρεί ν α ξ ε πε ρ άσει και αυ τ ή του χάλυβα. Π αρόλα αυ τ ά χρησιμ ο πο ιού νται δ ι άφ ορα πρόσθετα, γ ι α ν α β ε λτιώσο υ ν μια ή περισσότε ρες ι δι ότητες του ( αντοχή στην υ γρ ασ ί α, διαφ άν εια, εκτύ πω σ η, χρώμα κ. α.). 21

26 Η αγγλι κή λέξ η γ ια τ ο χαρ τί, p aper, προέρχε τ αι από τ η λέξη πάπυρος, το υ δρ ο χαρές φυτό C yp erus Papyr u s που αναπτύ σσεται σ τις ό χθες του Ν είλου και φ τ άν ει σε ύψος 1-3 μ έτρα. Η ε λληνι κή λέξη χαρτί πρ οήλθ ε ως υ ποκο ριστικό από την αρχαι ο ελληνι κή λέξ η χάρ τ ης. Η λέξ η χάρτης ή τ αν που ε ισχώρησ ε σ τ ο λατι νι κό λεξιλό γ ιο ως ch art a και έ χουμε σ ήμ ερα τ ην ιταλική και ι σ παν ι κή λέξ η carta. Α λλά και σ την ε λληνική γ λώ σσα έ χουμε λέξεις που έχου ν αυ τές τις ρίζες: χαρτό ν ι, κάρτα, καρτέλα κτλ. Γ ι α ν α χαρακτηρ ίσουμε ένα είδος χαρ τ ιού είναι πολλές ο ι ι δι ό τητες που πρ οσέχουμε [ 8]. Κ υρίως προσέχουμε τ η λε υκότητα, τ η ν υφή και το β άρ ος σ ε γ ρ αμμάρ ια ανά τ ετραγ ωνικό μέτρο, που συ ν ε πάγ εται ότι προσέχουμε τ η φωτεινό τ ητα, το χρώμα, τ η γ υ αλάδα, το πάχος και τ ην πυ κνό τ ητα. Ε πίσης προσέχο υμε τ η ν υ γρ ασ ί α και την ι κανότητα πρ οσρόφ ησ ης υ γρ ασ ί ας, τ η δι αφάνεια, τ ο πο ρώδες, τ η ν ε λαστι κότητα ή ακαμψία, τ η ν ε κτυ πω τι κό τ η τ α και τ η ν ποιότητα τ ης εκτύπωσης, τις αντ οχές και τι ς συμπεριφορές σε πίεση, σε σ χίση, σε κάμψη και σ ε εφελκυ σμό, τ η ν ευφλε κτότητα, τ η σκληρ ό τητα και τη δι ασ τ ασ ι ακή σταθ ερότητα. Α ν άλογα μ ε τ α χαρακτ ηρ ιστι κά και τι ς μ εθόδους παρασκευ ής, δι ακρίνουμε πολλά ε ίδη χαρτι ού και συ ν ε πώς πολλές και δι άφορ ες χρ ή σεις. Έτ σι έ χουμε το απλό χαρ τί, το βαμβακερό χαρτί (μ ε 2 5 %, 50%, ή και 100% β αμ β άκι ), τ ο αν ακυ κλωμένο χαρτί, το ρ ι ζό χαρ τ ο, τ ο χαρ τ όνι, τ ο καρμ πόν ( χαρτί γ ι α αντιγραφές), τ ο τσ ι γαρόχαρτο, τ ο απορροφ ητικό χαρτί ( χαρτί υ γε ί ας, κου ζίνας, χαρτο πετσέτες, χαρτο μάντι λα), το μονω τι κό χαρτί (για η λεκτρικές μ ονώσεις ) κα. Τ ο χαρτί χρησιμοπο ιείται σε πάρα πο λλές και δ ιαφορετικές πε ριπτώ σεις. Σε β ιβλί α, εφ ημ ερίδες, περιοδικά, τ ε τράδια, αφ ίσες, τ απετσαρ ίες, ε κτυ πώσεις, συ σ κευ ασίες αλλά και σ τ α χαρ το νομ ίσμ ατα, σ τ ους χάρ τ ες, σ τ η χαρτο παιξία, σ τις τ αυ τ ότητες και δ ι αβ ατήρια, απο δ είξ εις, γ ρ αμματό σ ημ α, σ τις φ ωτογραφίες. Α κό μη και σε αντι κε ίμ ενα που μ πορεί ε κ πρ ώτης όψ εως ν α μ η φ αίνεται ότι αποτε λού νται από χαρτί : στις ε πι καλύψεις με μ ε λαμίνη, σ ε ρού χα και υ φ άσ ματα, σε φ ωτιστι κά, σε δι άφορα φίλτρ α, σε χημικά εργαλεία. 22

27 Γ ίνεται λοιπόν κατανοητό ό τι ο σύ γχρονος κόσμ ος βασίζε τ αι ι δι αίτερα σε αυ τό τ ο πολύ πλευ ρο και τό σο παράδ οξο προϊόν. Ά λλοτε είναι μ όνιμο, άλλο τε εφ ήμερο, μ πορεί ν α είναι εύθραυστο ή δ υνατό, φθηνό ή ακριβό, σε αφθονία ή σ πάνιο. Μ πορούμε ν α τ ο δ ούμε σε μ ουσεία ή σ τ α σ κου πί δι α. Ά λλοτε απο συ ντίθεται και άλλοτε δ ι αρ κε ί και μέσα σε ν ερό. Κ ατασκευ άζε τ αι βιομηχανι κά αλλά μ πορεί εύ κολα ν α παραχθεί και χειροποίητα. Έχει β ρει ε φ αρμ ογή σ ε τ όσους τ ομείς σ τ η σύ γ χρ ονη ζω ή λο γ οτεχν ί α, ε πικο ινωνία, ε κπαίδευ σ η, εμ πό ριο, υγιεινή, οικονομ ία, φ αρμ ακευ τι κή και πολλούς ακόμ η πο υ είναι πρ αγμ ατι κά αδύ ν ατο ν α φ αντασ τούμε έναν κόσμ ο χω ρίς χαρ τ ί Π αραγω γή χαρ τι ού από ξύλο Εικόνα 5 : Ροή π αραγωγής χαρ τοπολτο ύ κ αι χαρ τι ού K raft. ( 1-17: Π αρ αγ ωγή χαρ τοπολτού & 18-29: Π αρ αγ ωγή χαρτιού) 1. Δ ά σ ο ς ( π ε ύ κ η ς, ε ρ υ θ ρ ε λ ά τ η ς ) 3. Π α ρ α γ ω γ ή ξ υ λ ο τ ε μ α χ ι δ ί ω ν κ α ι π ρ ι ο ν ι δ ι ο ύ 2. Α π ο φ λ ο ί ω σ η 23

28 4-5. Δ ι ά λ υ σ η λ ι γ ν ί ν η ς σ ε χ ω ν ε υ τ ή ρ ι ο μ ε τ ο δ ι ά λ υ μ α π ο λ τ ο π ο ί η σ η ς ( 1 η φ ά σ η ) 6. Α π ο ϊ ν ω τ ή ς 7. Δ ι ά λ υ σ η λ ι γ ν ί ν η ς ( 2 η φάσ η ) 8. Ε κ τ ό ν ω σ η π ο λ τ ο ύ 9. Κ α θ α ρ ι σ μ ό ς 1 0. Σ υ μ π ί ε σ η π ο λ τ ο ύ 1 1. Φ υ γ ο κ έ ν τ ρ ι σ η π ο λ τ ο ύ 1 2. Α π ο θ ή κ η χ α ρ τ ο π ο λ τ ο ύ 1 3. Μ ο ν ά δ α ε ξ ά τ μ ι σ η ς 1 4. Λ έ β η τ α ς 1 5. Π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ς δ ι α λ ύ μ α τ ο ς π ο λ τ ο π ο ί η σ η ς 1 6. Τ μ ή μ α α ν α ε ρ ό β ι ο υ χ ε ι ρ ι σ μ ο ύ 1 7. Χ α ρ τ ο π ο λ τ ό ς ε μ π ο ρ ί ο υ 1 8. Μ ο ν ά δ α δ ι ή θ η σ η ς π ο λ τ ο ύ 1 9. Κ α θ α ρ ι σ μ ό ς π ο λ τ ο ύ μ ε φ υ γ ο κ έ ν τ ρ ι σ η 2 0. Σ υ μ π ύ κ ν ω σ η π ο λ τ ο ύ μ ε π ί ε σ η 2 1. Έ λ ε γ χ ο ς ρ ο ή ς π ί ε σ η ς 2 2. Τ μ ή μ α σ τ ρ ω μ ά τ ω σ η ς ι ν ώ ν σ ε σ υ ν ε χ έ ς φ ύ λ λ ο χ ά ρ τ ο υ 2 3. Τ μ ή μ α π ί ε σ η ς 2 4. Τ μ ή μ α ξ ή ρ α ν σ η ς Τ μ ή μ α λ ε ί α ν σ η ς Δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ρ ο λ ώ ν χ ά ρ τ ο υ Σ ε αυτό το σ ημείο θα πε ριγρ άψ ουμε πι ο αναλυ τι κά τ α σ τάδια παραγω γ ής χαρ τ ιού ό τ αν προέρχεται από ξύλο. Συ νο πτι κά ε ί ν αι τ α ε ξής : Ξ ύ λο Α ποφ λοίωση Π ο λτο ποίηση Δ ι ήθ η ση καθ αρ ισμ ός συμπύ κν ωση Λ εύκανσ η Μ η χανι κή κατε ργασ ί α ινών Π ρ όσθετα Σ τ ρωμάτω ση Χ αρτί Ο ι παραγ ωγικές δ ιαδικασ ίες καθορίζο ν τ αι και βελτι στοποιού ν τ αι ανάλογα με το είδος χαρτιού που θ έ λου με ν α παραχθεί. Τ α σ τ οιχε ί α που παίζου ν ρόλο είναι: 24

29 Πρώτη ύ λη Τρ ό πος πο λτο ποίησης Δι αστάσεις μ η χανημάτω ν Τύ πος εξ ο πλι σμού Χ ημικά πρόσθετα Ε πί πε δ ο αυ τομ ατισμού Π ρώτη ύ λη Π ρώτη ύ λη γι α παρ αγω γ ή χαρ τι ού μ πο ρεί να είναι η ξυλεία από δέντρ α που καλλιεργού ν ται ε ι δι κά γ ι α τ ο σκοπό αυτό ( τ ε χνητές φυτείες ) ή από δ έ ντρα που υ λοτομ ήθ η καν μ ε σ κοπό τ ην αραίωση του δ άσους. Ε πίσης, μ πορεί ν α ε ίναι υ πολείμματα κατεργασ ί ας ξύλου από πριστήρια και ε ρ γο στάσια. Μ πο ρεί ακόμ η ν α είναι φυτι κές ί νε ς, όπως από βαμβάκι, ζαχαρ ο κάλαμο, μπαμ πού, άχυρο, σιτάρ ι ή ρύ ζι. Σε αυ τές τ ις περιπτώ σεις, ε πε ιδή ο ι ί ν ες ε ί ν αι μακριές και ε λαφριές, το χαρτί που παράγ ε ται έ χε ι μεγάλες αντοχές και μ πο ρεί ν α χρησιμ ο πο ι ηθεί γ ι α ειδι κές χρήσ εις ό πως χαρτο ν ομίσμ ατ α, καρμ πόν, τσιγαρ ό χαρ τ α κά. Σ τ ο παρ ε λθ όν η β ιομ η χανί α χρησιμοποιούσε κυρίως κωνο φόρα είδη ό πως ε λάτη, πεύκη, ε ρυθρελάτη και κέδρο, αλλά τ ώρα σ χε δόν ο ποιοδήπο τ ε είδο ς πλατύφυλλα και κωνοφ όρα μ πορεί ν α χρησιμοποιηθεί. Π ο λλές φ ο ρές παράγ ο ντας γ ια τ η ν ε πιλο γ ή είναι η δ ιαθεσιμότητα και το κόστος. Κύριος παράγο ν τ ας ε πιλο γ ής όμως είναι το ε πι θυμητό αποτέλε σμ α σ το χαρτί. Τα 25

30 κωνο φόρα ξύλα, λόγω του σχετικά μ εγάλου μ ήκου ς ι νώ ν ( τ ρ αχε ΐδων) που δ ιαθέτου ν, δί νου ν χαρ τ ί με μ εγάλες αν το χές και γ ι αυτό πρ ο τιμώνται ως πρώτη ύ λη σ ε χαρ τι ά συ σ κευασίας, σε χαρτο κιβώτι α και ό που αν αζητού νται καλές μηχανι κές ι δι ό τητες. Α ν τ ιθέτω ς, τ α πλατ ύφυλλα ξύλα δ ι αθ έ του ν κοντές ίνες, πρ άγμ α που ε πιτρέπει ν α παράγου ν χαρ τί με λε ί α ε πιφ άνεια και πολύ καλή ποιότητα γ ι α γ ρ αφή και εκτύ πωση. Το πιο συ νηθισμένο ε ί ν αι να χρησιμ ο ποιού νται τ α ε ίδη ε κε ίνα που σε συνδυ ασ μό δ ί νου ν τ α ε πιθυμητά χαρακτηρ ιστι κά που κάθε φορά απαιτούνται. Α ποφ λοίωση Εικόνα 6 : Αποφ λοίωση και τεμ α χισμ ός κορμοτεμ α χι δίου Ό τ αν η πρώτη ύ λη προέρχε τ αι από κορμούς δ έ ντρων υ λοτομ ημένω ν σ το δ άσος συ ν ήθ ως μ εταφ έρονται αυ τούσια σ τη β ιομ η χανι κή μονάδ α. Ε ίναι κατηγοριοπο ι ημένα ανάλογα με τις δ ι αμ έτρους και τα μ ή κη του ς. Πολλές φ ορές, επειδ ή σε μερικά είδη ο τεμ αχισμ ός είναι τρ ομερά δύσκο λος μ αζί με τον φ λοιό, προηγείται αποφ λοίωση αυτών τω ν ειδώ ν πρ ι ν προχωρήσουν στο ε πόμ ενο στάδι ο που είναι η πολτ ο πο ίηση. 26

31 Π ο λτο ποίηση Η πολτο ποίησ η είναι καθ οριστι κό στάδιο καθ ώς υ πάρχου ν τ ρ εις μ έθοδοι π ο λτο ποίησης και ε πιλέγεται αυ τ ή που θα δ ώσει τ α ε πιθυμητά απο τ ε λέσματα γι α κάθε πε ρίπτω σ η. Οι τ ρεις μ έθοδοι ε ί ν αι η μ η χανι κή, η χημική και η ημ ιχημική. Ας σ ημειωθεί ό τι στη φ άση τ ης πολτ ο πο ίησης γί ν εται η προσθήκη παλαιού χαρτιού, όταν τ ο τε λικό πρ οϊόν παρ άγε τ αι από πρώτη ύ λη ξύλο και ποσοστό ανακυ κλωμένου χαρ τ ιού. ( Η περίπτω σ η που το τ ε λικό προϊόν αποτελείται από 100% ανακυ κλωμένο χαρτί αναλύ εται σ ε ε πόμ ε νο κεφάλαιο). Μ η χαν ι κή Πο λτο πο ί ησ η Μ ε αυτή τ η μέθοδο η πολτο ποίησ η γί νε τ αι δι α τ ης απο τρ ιβής τ ω ν κορμών σ ε δ ίσκους μ ε ανώμαλη ε πιφ άνε ι α και υ πό συ νε χή δ ι αβ ροχή με νε ρό. Η υ γ ρασία του ξύλο υ πρέπει ν α είναι πάνω από %. Η απόδοση ε ί ν αι μεγαλύτερη από όλες τ ις μ εθόδους, δι ότι δ ε ν απο μακρύνεται κανένα από τ α χημικά συστατ ι κά το υ ξύλου [ 5]. Ω ς πρώτη ύ λ η χρησ ιμοποιείται συ ν ήθως ξύλο ε λάτης ή ε ρυθρελάτης και το τε λικό χαρ τί χρ ησ ιμοποιείται γι α εφ ημ ερίδες, χαρτό ν ια και παρ όμ οια πρ οϊόντα. Τ έ το ιο χαρ τ ί έχει μικρή μ η χαν ι κή αντοχή, έ χει όμ ως καλές τυ πω τι κές ι διότητες, αν και, ε πειδή δ ι ατ η ρεί τ η λιγνί ν η και ε ξα ι τίας της αν τί δρ ασής τ η ς σ τ ην υ περιώδη ακτι ν οβολία, κιτρινί ζει όταν ε κτεθεί στο η λι ακό φ ως. Μ ι α σ ημ αν τι κή μέθοδος μ η χανι κής πολτο ποίησ ης ε ίναι η θ ερμ ομ η χαν ι κή, κατ ά τ η ν ο ποία η πολτ ο ποίησ η ξυλοτεμ αχιδί ων με δ ισκοτριβείς γί ν εται μ ε επί δρ ασ η κορεσμένου ατμ ο ύ. 27

32 Χ η μική Πο λτοπο ίησ η Η χημική πολτο πο ί ησ η δί ν ει καλύτερα αποτελέσματα σ ε μ η χαν ι κές αντο χές αλλά ε ί ν αι πιο δ απανηρ ή μ έθοδος από τ η μ η χαν ι κή. Με αυτή τ η μ έθοδο, σ την ο ποία χρ η σιμ οποιού ν τ αι ξυλοτεμ αχί δι α μ ι κρ ών δ ι ασ τ άσ εω ν, δ ι αλύεται η λιγνί νη από τ ις μ εσ οκυ τ τ άρ ιες σ τρ ώσεις και έ τσι αποχω ρίζο ν τ αι ο ι ί νες. Η δ ι άλυση τ ης λι γ νί νης γ ίνεται μ ε δύ ο τρ ό που ς, γι αυ τό δύ ο είναι ο ι μ έθοδοι χημικής πο λτοπο ίησης: η όξινη και η αλκαλική. Μ ετά τη δ ι άλυση τ ης λιγνίνης, και χω ρίς κάτι ν α συ γ κρ ατε ί τις ί νε ς μεταξύ τ ους πλέον, η αποΐνωση γί ν εται μ έσα σ ε ε ιδικά κυλι ν δρικά χωνευ τ ήρ ι α μ ε εκτ όνωση. Όξ ινη μέθοδος Τ ο δι άλυμα πο λτ ο ποίησ ης παρ ασκευ άζεται με διάλυση δ ι οξειδίου τ ου θ είου σε νερό, μ αζί μ ε όξινο θειώδες ασβέστιο ή ό ξινο θειώδες μαγνήσιο ή ν άτριο ή αμμώνιο. Ο ι μ έγι σ τε ς τ ιμ ές γι α τ ις συ ν θήκες πο λτο ποίησης είναι: πίεση 6-7 Atm, θερμ ο κρ ασ ία ºC και χρόνος 6-12 ώρες. Η απόδοση τ ης μ εθόδου ε ί ναι %. Ο παραγ όμ ενος πο λτό ς λευ καίνεται ευ κο λότερα από το ν αλκαλικό πολτό, αλλά έ χει μικρ ό τερη μ η χαν ι κή αντο χή και ό τ αν χρησιμ ο ποιείται όξινο θειώδες ασβέστι ο περιέχει λι γνίνη 2-5 %. Α λκαλική μ έθοδος Ε ί ν αι η λεγό μενη μ έθοδος KR A FT, από τ η γ ερμανική λέξη K r aft που σ ημ αί νει δύ ν αμ η, και ε ίναι η μέθοδος που παράγε ι το 28

33 πολτό μ ε τ η μεγαλύ τε ρη μ η χαν ική αντο χή. Τ ο δ ιάλυ μα πολτοπο ίησης αποτελείται από καυστικό ν άτρ ιο και θειού χο ν άτριο. Η πολτ ο πο ίηση γ ίνεται σε χω νε υτήρ ι α απλά ή συνεχή, που ε ί ν αι και μ ε γαλύ τε ρ α. Ό λα τ α ε ί δη ξύλου μπορού ν ν α πολτοπο ιηθού ν με τ η μ έθοδο KR A FT, ε ί ναι όμως πιο κατάλληλη γ ι α κω νο φόρα. Μειονέκτ ημ α τ ης μεθ ό δ ου είναι ό τι προκαλε ί ρύ πανσ η τ ης ατμ όσφαιρας μ ε τ ις ε νώ σεις θείου που παράγο ν τ αι ( β λ. ε νώσεις μ ερκαπτανών) και ότι ο πολτός έ χει σ κοτεινό χρ ώμα και η λε ύκανσ η είναι δαπανηρ ή. Η μιχημική Πολτο πο ί ησ η Α υτή η μ έθοδος αποτελε ί ένα συ νδυασμ ό τω ν δύ ο παραπά ν ω. Π ρώτα, με χημ ι κή πολτοπο ίηση σ ε χωνευτήριο δ ι αλύ εται έ να μ έρος τ ης λι γ νί ν ης, και έ πεται μ η χαν ική πολτοπο ίηση μ ε τ ρ ιβή σε δ ίσκους. Η απόδοση τ η ς μ εθόδου είναι %, και ε πιτυ γ χάνεται έ ν ας συνδυ ασμ ός στις ιδιότητες του παραγό μενου πολτ ού. Γι αυ τό και μ ε αυτήν τη μ έθοδο παρ άγο νται τ α κυματο ειδή χαρτό ν ια συ σ κευ ασίας που έχου ν καλές αντο χές και χαμ η λό τ ερο κόστος. Δ ι ήθ η ση καθ αρ ισμ ός συμπύ κν ωση Μ ε αυτές τ ις κατεργασ ίες ο πολτ ός απαλλάσσεται από ξένε ς ύ λες, ρ ό ζους κλπ και αυξάνε τ αι η περιεκτ ι κό τ ητα τ ου διαλύματος σ ε ίνες ξύλου. Γ ια τ ο σ κοπό αυ τ ό χρησιμοποιούνται κόσκινα και συ σ κευ ές καθ αρισμού, στις ο ποίες ο καθαρισμός ε πι τυ γ χάνεται μ ε φυγο κέντριση. Το αιώρημ α που λαμβάνεται μετά τ ον καθαρισμό έ χει περιεκτι κό τ η τα 0,1-0,6% σε ίνε ς ξύλου. Σ τ η συνέχεια τ ο υ λι κό συμπυ κνώ νεται σε ε ιδικές συσκευές συ μπύκνωσης, στις ο ποίες επι τυ γ χάν ε ται πυ κν ό τητα διαλύματος 3-5%. 29

34 Λ εύκανσ η Εικόνα 7: Λευκασ μένος και μη - λε υκασ μένο ς π ο λτός Η ποιότητα συνίσταται ε κτό ς τ ων άλλων σ τ η δ ι ατ ή ρηση τ ου χρώματ ος κατά τ ην αποθήκευ σ η κ αι σ το μ η κιτρίνι σμα από τ η ν έ κθεση σ το ν ή λι ο. Σ ε αυ τό β οηθάε ι το σ τ άδ ιο τ ης λεύ καν σ ης, σ το ο ποίο δι αλύονται τα απομ εινάρ ι α της λιγνί ν ης από τ ο προηγούμενο σ τ άδι ο. Η λεύ κανσ η πραγμ ατο ποιείται μ ε χλώριο και δ ι άφ ορες ε ν ώσεις του, ό πως υ ποχλωριώδες οξύ ή υ πο χ λω ριώδες ν άτ ριο. Μ ε τ ά την ε πι στημ ονική δι απίστωση ότι τ ο χλώ ριο και οι ε νώ σεις τ ου όταν αντι δρούν μ ε τ η λι γ νίνη απελευ θερώνου ν ουσίες β λαβερές γι α τ ο περιβάλλον, η χαρτο βιομ ηχανία ε ρευ ν ά και χρησιμ ο ποιεί ε νώσεις που ε ίναι μερικώς ή εντελώς χω ρίς χλώριο, όπως τ ο υ πε ροξ είδι ο τ ου υ δρογόνου. Τ ο τ ε λι κό προϊόν δ ε ν ε ίναι μ όνο λευκότε ρο αλλά και με μεγαλύτε ρες αν τ οχές και μεγαλύ τε ρη απορροφ ητικό τ ητα. Μ η χανι κή κατε ργασ ί α ινών Σ ε αυ τό το στάδι ο ε πιτυγχάνε τ αι σύνθ λιψ η ή και εξ αφ άν ι ση τ ω ν κυτταρ ι κώ ν κοιλο τ ή τω ν, δι ό γ κωση τω ν κυ τταρικώ ν τ ο ιχωμάτω ν, ε λάτ τω σ η τ ου μ ή κους τ ω ν ι νώ ν και μεγαλύ τε ρη ε υκαμ ψία τω ν ι νώ ν. Ο πολτός δ ιέρχεται ανάμ εσα από δύο τ ρ αχιές ε πιφ άνε ιες, ο ι ο ποίες βρίσκονται σε ρυθμιζόμ ε νη απόστασ η μ ε τ αξύ τ ους. Η μ ί α ε πιφ άνε ι α είναι ακί ν η τ η και η άλλη περιστ ρ έφ εται με αποτέλεσμα ο πολτό ς να γί ν εται ένα ομ οιόμορφο διάλυμα. 30

35 Χ η μικά πρόσθετα Η β ασική χημ ι κή «πρώτη ύλη» που χρησιμοποιείται χωρίς ν α ε ί ν αι πρ όσθετο σ τ η χαρτοποιία ε ί ναι η κυ τ τ αρ ίνη. Η κυτταρίνη ε ί ν αι έ νας πολυσακχαρίτης και είναι τ ο κύ ριο συ σ τατικό τ ων κυτταρικώ ν τ οιχωμάτων τω ν φυτώ ν. Ε ί ν αι η πιο κοινή ο ργανι κή έ ν ωση, η αφ θονότε ρ η που υ πάρχε ι στη φύση, και έχει παρόμ οια δ ομ ή μ ε αυ τή τ ης ζάχαρης. Η κυ τ τ αρίνη υ πάρ χει σε ό λα τ α φυτά και ε ίναι σημαντι κή στη χαρ το ποιία χάρη σ την ι κανό τ ητά τ ης ν α δημιου ρ γεί συγκολλητικούς δεσμού ς μ ό λις έ ρθει σ ε ε παφ ή με ν ερό και έ τσι σ χημ ατ ίζεται η β άσ η για τ α φύλλα χαρτιού. Η πολτοπο ίηση βοηθ ά τ η ν κυ τ τ αρίνη ν α δ ι αχω ριστεί από τ α κύτταρ α, καθώς δεν είναι υ δατοδι αλυ τ ή λόγω της κρυσταλλι κής δομής της. Ε πιπλέ ο ν χημικές ο υσίες προστίθενται στον πο λτό γι α ν α αποκτήσ ει το χαρ τ ί ε πιθυμητές ιδιότητες. Πρ οστίθενται γι α παράδειγμα: Κ ο λοφώνι ο, άσφ αλτ ος, συ ν θετι κές ουσίες : πρ οσδί δου ν σ τ ο χαρ τί ανθυ γρ οσκο πικές ιδιότητες. Κ αολίνης, δ ιοξ είδιο τ ι τανίου, αν θ ρακικό ασβέστιο, άλατα μ αγνησίου, θειικό β άριο: μειώνου ν τ ην ε πιφ αν ειακή αν ομ οιογένεια τ ου χαρ τι ού, β ε λτιώνουν λευκότητα, αδ ι αφ άνε ι α και ε κτυ πω τ ικότητα. Ά μυλο, φυσικές και συ νθ ε τι κέ ς ρ η τί νες : β ελτιώνουν τ ην ε πιφ ανε ι ακή αν τ οχή και τη συ γ κολλη τι κότητα τω ν ινώ ν. Σ τ η ν πε ρίπτωση που τ α πρόσθετα εφ α ρμοστού ν μετά τ η ν παραγω γι κή δι αδι κασία και πάνω στην ε πι φ άν εια τ ου έτοιμου 31

36 χαρτι ού, αυ τό γί νεται σ το στάδι ο τ ης ε πικάλυψης και η μέθοδος ο ν ομ άζε τ αι επίχριση. Σ τρ ωμάτ ωση ι νώ ν Α υτό ε ίναι τ ο β ασικό σ τ άδ ιο γι α τ ην παραγω γ ή τ ου χαρ τ ιού, γ ι αυτό και αν αλύεται ιδιαί τε ρ α. Ό λα τ α μ η χανήματα παραγω γ ής χαρτι ού και χαρ τονιού β ασ ί ζο νται στην ί δ ια β ασική δι αδι κασία: αυτήν της πρωταρ χικής μ εθόδου Fourd r ini er. Σε αυτήν τη δ ι αδι κασ ία υ πάρ χου ν έξι τμήμ ατα που ξεχω ρίζουν: Έλε γ χο ς ροής (headbox ) Ε πιφ άνε ι α δι άσ τ ρωσης (wi r e section ή wet en d) Τμ ήμ α πί εσης (p ress section) Τμ ήμ α ξ ήρ ανσ ης (dri er section) Τμ ήμ α λείανσ ης (calen d er) Ρολά (reel - up) Ε ικόν α 8: Ροή παραγωγής χαρτιού και απαι τούμενες εγκατ αστ άσεις 32

37 1. Έλεγχος ροής 2. Επιφ άν εια διάσ τρ ωσης 3. Δικτυ ωτός ιμ άντας 4. Τμ ήμ α πίεσης και τυ λίγε τ αι σ ε ρολά 5. Κύ λινδρ οι πί εσης 6. Τμ ήμ α ξήραν σ ης 7. Κύ λινδρ οι ξ ήρ ανσ ης 8. Τμ ήμ α λείαν σ ης που συ γ κρ ατεί τις ίνες 9. Το χαρτί ψύχεται, λειαί νε τ αι 1 0.Έτοιμ α ρολά χαρ τ ιού Ο χαρτοπο λτός που παρήχ θ η σ τ ις πρ οηγούμενες φάσεις μ αζί μ ε τα χημικά πρ όσθετα εισέρχονται σε ένα σιλό που με το σύ σ τημ α ε λέγχου ρ ο ής που δ ι αθ έ τει τρ οφ οδοτεί τ ην ε πιφ άνεια δ ιάστρ ωσης ο μοίως καθ όλο το πλάτος της. Η ε πιφ άν εια δι άσ τρ ωσης απο τ ε λείται από έ να μ ε τ αλλικό ή πλαστι κό δ ι κτυ ω τό σε μορφ ή ιμ άν τ α ( στις μ η χαν ές τύ που Fourd r ini er) ή κυ λινδρικής κατ ασκευ ής (σ τις κυ λινδρ ομ ηχανές ). Ο δ ι κτυωτός ιμ άντας μ πο ρεί ν α ε ίναι 3 5 μέτρ α μ ακρύς και πλατύ ς ό σο τ ο μ η χάν ημ α. Κ αθώς τ ο δι άλυμα τ ου χαρτοπο λτο ύ ρέει από το σ ι λό πάνω σ το ν ιμάντα, τ ο δι κτυωτό ε πιτρέπει ν α αποστρ αγγί ζεται τ ο νε ρό, που μ έχρι τ ό τε απο τ ε λούσε πε ρίπου τ ο 9 9 % τ ου δ ι αλύματος, αφήνοντας πάνω του έ ν α χαλί από μ πλε γμ ένες μ εταξύ τ ους μικροσκο πι κές ί νες. Τ ο νε ρό πο υ απομ ακρύ νε τ αι δ ιέρχεται από μια σειρά φίλτρ ω ν, ώστε ν α ξ αναχρ ησ ιμοποιηθ εί ή ν α ε πιστρ αφεί στη φύση. Η μ η χανή μ πορεί να λειτου ρ γεί μ ε ταχύ τ η τες μ έ χρι κ αι 2000m /min. Κ αθώς ο χαρ τ οπολτός δι ανύει την απόστασ η πάνω σ το ν ιμ άντα, μ εγάλες πο σότητε ς νε ρού απο σ τρ αγ γ ί ζο ν τ αι, και σ το τέ λο ς τ ης δ ι αδρομής ο ι μ πλεγμένες ίνες έ χου ν μ ετατρ απεί σ ε έ ν α τεράστιο φύλλο χαρτιού μ ε πολλή υ γρ ασία και μ ι κρ ή αντοχή. Τ ο ε πόμενο σ τ άδιο ε ί ν αι τ ο τμ ήμ α πίεσης και αποτε λείται από κυλί ν δρ ους β αρ έως τ ύ που το ποθετημένους σ ε ζευ γ άρ ι α ανάμεσα 33

38 από τ ους ο πο ίους περνάε ι το υγρ ό χαρ τ ί. Ε κε ί τ ο φύλλο συ μ πιέ ζεται μ ε αποτέλεσμ α να αφ αι ρείται επι πλέον υγρασία. Ε πόμ ενη φ άσ η είναι το τμ ήμ α ξ ή ρ ανσ ης που αποτελε ίται από έ ν α μ ε γάλο αρ ιθμ ό κυλί ν δρ ων ξήρανσ ης θερμ αι νό μενω ν μ ε ατμό, μ ε τ η θερμοκρασία τ ους ν α φτάνε ι ε λαφρώς πάνω από το υς 1 00ºC. Ο ιμ άντας από συ νθ ετικό υ λικό που συμβάλλει στην ξ ήρ ανση μ εταφ έρει το χαρ τί ανάμ εσα από τους κυ λί νδρου ς μ έ χρι ν α γ ίνει ξ ηρ ό (5-8% περιεχό μενη υ γρ ασία). Σ τ ο τέ λος αυ τού του τμ ήμ ατο ς μ πορεί ν α είναι ε ν σωματωμένο ένα άλλο τ μ ήμ α, ό που έ να δ ι άλυμα από ν ε ρό και άμυλο προστίθεται γ ι α ν α β ε λτιωθεί η ε πιφ άνε ι α γι α ε κτυπωτι κούς σ κοπούς αλλά και γ ι α ν α καλυφθούν τ υ χό ν κενά. Εί ναι τ ο ίδιο τ μ ήμ α που αν αλαμ βάνει τ ην επι κάλυψη τ ης ε πιφ άνε ι ας τ ου χαρ τιού μ ε δι άφ ορες ε πι καλύψεις, όταν αυτό είναι το ε πιθυμητό τ ε λι κό προϊόν (φωτογραφικό χαρ τί, χα ρ τι ά συσκευ ασ ίας κτλ). Μ ε τ ά τ ο τμ ήμ α ξ ήρ ανσ ης ( ή και τ ο τ μ ήμ α ε πικάλυ ψης ) τ ο χαρτί λε ι αί νε τ αι με μια μ έθοδο «σ ι δ ε ρώματος», ό που χρησιμ ο ποιού νται ζεστοί λε ίοι μ εταλλικοί κύλι νδροι τ ο ποθετημ ένοι σε ζευ γ άρ ι α, ο έ ν ας πάνω σ τ ον άλλον. Η μεγάλη πίεση που ασκού ν ο ι κύ λι ν δροι καθ ορίζου ν ε πίσης το πάχος, την πυκνό τ ητα και, σ υνεπώς, τις αντο χές τ ου χαρτιού, αλλά και τη σ τ ιλπνότητα και γυαλάδα του χαρτιού ή της επι κάλυψής το υ. Τ ο χαρτί είναι έ τοιμο και τυ λί γε τ αι σ ε μ ε γάλα ρ ο λά (μέχρι 9 μ έτρα πλάτος και β άρος 25 τό ν ων). Τ α μεγάλα ρολά μπορού ν ν α περάσ ουν από ειδικά μηχανήμ ατ α για ν α κο πού ν σε μικρότε ρ α, ανάλογα μ ε τις ανάγ κες της αγ οράς και της μ εταφ οράς. 34

39 Ό τ αν πρ ό κε ιται γ ια χαρτί ε κτύ πω σ ης υψηλής πο ιότητας, το χαρτί ε πικαλύ πτ εται αρ κετές φορές μ ε το κατάλληλο υ λι κό σ το τ μ ήμ α ε πι κάλυψης. Αυ τ ά τ α επικαλυμμένα χαρ τι ά υψηλής ποιότητας ε ί ναι πολύ λεία και γυ αλιστερά ε πειδή γι α τ η λείανσ ή τ ους χρ η σιμ ο πο ιού ν τ αι ε ι δι κά μεταλλι κά τ ύμπαν α ( s upercal en d ers ). Ό τ αν το τε λικό προϊόν είναι το χαρτό ν ι, η μ η χαν ή δ ι αθ έτει περισσότε ρ α σιλό, ώστε ν α παράγ ει αρ κε τ ά φύλλα που ε νώ ν ονται σ το ν ιμ άντα και σ το τ μήμ α πίεσης. Τ ο β ασικό β άρος σ τ α χαρ τό ν ια ε ί ν αι έως και 500g/ m2, ε νώ σ το απλό χαρτί ε ί ν αι συ νήθως g/m2. Α υτή λοιπό ν ε ί ναι η β ασ ι κή δι αδι κασ ία παραγω γής γι α όλους τ ους τύ πους χαρ τι ο ύ. Θ α πρ έπει να τ ον ί σο υμε όμως ό τ ι στ ην Ε λλάδα δε ν π αράγεται χ αρτί α πό ξύλο, επειδή δ εν καλλιεργούνται τα ε ίδη π ου είναι κατάλλη λα γ ια π αραγωγή χ αρ τιού και χ αρτον ιού αλλά κ αι γ ια τί δε ν υπάρ χο υν ο ι κατά λ ληλες οικ ονομικές και επιχειρηματικές συν θήκες. Π. χ. η μ οναδι κή βιομ η χαν ί α χαρτιού ( Softex A. Ε.) έ κλε ισε πρόσφ ατα ε ξαιτί ας ο ι κο νομ ι κώ ν λό γω ν και κακής δ ι αχε ίρισης. Ο ι Ε λληνικ ές ε πιχειρ ή σεις του κλάδου χαρ τ ιού στηρ ί ζον τα ι σε α νακυκ λωμένο χ αρ τί ή εισα γόμ ενο χαρ τοπ ο λτό. Η βιομηχανι κή διαδ ι κασ ί α τ ης ανακύκλωσης χαρ τι ού Η βιομ η χαν ι κή διαδικασ ία τ ης αν ακύκλω σης χαρτιού λαμβάνε ι χώρα ως ακο λούθως: Π ηγές παλαιοχάρτου Συ λλο γ ή παλαι ο χάρτο υ Έμ ποροι παλαιοχάρτο υ Δι αλογή σε βαθμίδες Δεμ ατοποίηση παλαιοχάρ του Πο λτο ποίηση 35

40 Α πομ άκρυνση ξ ένω ν υ λώ ν Α πομελάν ωση Μηχανή χαρ το ποιίας Χ αρ τί 36

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

l ϊιξi Π Ε Η "'ΑIΑ 1

l ϊιξi Π Ε Η 'ΑIΑ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: Η.Υ.Σ Τε χνο λογικ ό Εικπαιuεuη κό Ί δρυμα τ.ε.ι. ΠΕΙ ΡΑΙΑ Πτυχιακή εργασία Προσωπικά δεδομένα και εργασιακές σχέσεις Η προστασία των εργαζομένων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

το ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ Τίτλος πρωτότυπου: Marx's Caplt.1 'or b8glnn8ra Writters and Readers Publlshlng COOρer.t1V8 L ΤD 1882 Copyright κειμένου: Davld Smlth Copyright εικονογράφησης: Phll

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αυτοματισμού. ΤΕΙ Πειραιά Σ.Τ.ΕΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Επιβλέπων καθηγητής: Κων/νος Αλαφοδήμος ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ

Τμήμα Αυτοματισμού. ΤΕΙ Πειραιά Σ.Τ.ΕΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Επιβλέπων καθηγητής: Κων/νος Αλαφοδήμος ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΤΕΙ Πειραιά Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Αυτοματισμού ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ Σπουδαστής: Αναγνωστόπουλος Θεόδωρος Επιβλέπων καθηγητής: Κων/νος Αλαφοδήμος 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 ΚΩΔΙΚΟΣ 1611 ΕΤΟΣ 29 - ΤΕΥΧΟΣ 339 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012-1 για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Bilstein: Aνταλλακτικά με τη «σφραγίδα» ΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ» της σπουδάστριας ΟΛΓΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματισμού ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΣΙΝΟΥ Α.Μ.:36961 Επιβλέπων καθηγητής: Ιωάννη ς Ψαρομήλιγκος -- ~- ΒΙ8ΛtΟΘΗΚΗ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακοί χοροί. , και χορογραφιες

Παραδοσιακοί χοροί. , και χορογραφιες Παραδοσιακοί χοροί, και χορογραφιες Γράφ ε ι ο Χρήστο ς Ζ άλ ιος Όλ οι έχουμε γίνει τα τελευ ταία χρόνια μ άρτυρες μιας απίστευ της παραγωγjjς τοπικών χορών. Βλέπουμ ε όχι μόνο περιοχές, αλλά και μεμονωμ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους. της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού

Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους. της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑ ΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤEXNOΛOΓlAΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ IΝΣΤιΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ερευνητικό Έργο Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους ταμιευτήρες Αώου και

Διαβάστε περισσότερα

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι «πανελλήνιες» Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι «πανελλήνιες» Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 ΚΩΔΙΚΟΣ 1611 ΕΤΟΣ 29 - ΤΕΥΧΟΣ 335 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011-1 για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Υβριδικά οχήματα Προληπτικά μέτρα για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση

Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση Αγωγός Επικοινωνίας Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση 4ο Τεύχος 2012 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. Εξώφυλλο: Στιγμιότυπο από τον Τερματικό Σταθμό Φυσικού Αερίου Με μια ματιά Λεπτομε ρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ,, n ιr ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑ ΨΥΧΗΣ «ΚΡΟΥ ΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ» ΠΤΥΧΙΑΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #5 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Παιγνιογραφ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστά κα ι άγνωστα σπήλαια

Γνωστά κα ι άγνωστα σπήλαια Εο ευνα ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ '" Γνωστά κα ι άγνωστα σπήλαια της Νάοuσας Επιμέλε ια τ ου Αλέξανδρου Οικονόμου Στι ς 24 Δ ε κ εμβρ ιόυ το υ 1995 μι α ομ άδα το υ Σπηλαι ολογικ ο ύ Ελλ η νικού Εξερευνητι κού Ομι'λου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α

Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α Τα κατ λληλα και καλοδιατηρη να εργαλε α βοηθο ν πολ τον τεχν τη για το γρ γορο και καλ τελε ω α των αντικει νων που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ '96 ΤΕΥΧΟΣ 56 ΠΕΡ ΙΟΔΟΣ Β'

ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ '96 ΤΕΥΧΟΣ 56 ΠΕΡ ΙΟΔΟΣ Β' ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ '96 ΤΕΥΧΟΣ 56 ΠΕΡ ΙΟΔΟΣ Β' Πυροσβ έστης και φύση άρρηκτα συνδεδεμένοι. Η φωιοyραφ lα αυτή ε lναι an6 Γόλλα εθελονιιί nυροσβέσιπ. Από τ η ν σύνταξη... Ένα θέμα που δεν μας έχε~ αnaοχολήσε~

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕ Ν Ν Ε Κ Κ Ν Ν Κ Ε Ν Σ Ε ΚΕΝ. Μαζί ΣΤΟ

ΝΕ Ν Ν Ε Κ Κ Ν Ν Κ Ε Ν Σ Ε ΚΕΝ. Μαζί ΣΤΟ Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στορικό ρχε ο Ε ΕΧ ΕΝ Μ Μ 11-12 2013 εύ υνος Εκ όσε ς Τ Π Ν Ν Στα ου 40 102 2 Ν λ 0 210 2 241 0 210 2 24 0 210 2 24 1 Σχε ιασµός αραγ γ Ε Συγκέντρ σ Στελεχ ν µ λου Ενια ο κτυο ενια α

Διαβάστε περισσότερα