ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Λεωνίδας Γραμματικός

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Λεωνίδας Γραμματικός"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Λεωνίδας Γραμματικός Επιβλέπων καθήγητης: Καλοκάσης Νικόλαος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεπτέμβρης 2013

2

3

4

5 Ε Υ Χ ΑΡ ΙΣ Τ ΙΕ Σ Ε υχαριστώ όσους μ ε βοήθησαν ό λα αυτά τ α χρόνια ν α ο λοκληρώσω τ ις σπουδές μ ου. Π ρώτα και κύρια ό λους τ ους συ ν τρ όφου ς μ ου που μου στάθ η καν καθ ημ ερινά. Η παρού σ α εργασ ία αφιερώνεται σε ό σου ς πίστεψ αν πως θ α κατ αφ έρω να ο λο κληρώσω τις σπουδές μου. Τ έ λος θ έ λω ν α ευ χαριστήσω τ ο ν κύριο Κ α λοκάσ η Νι κόλαο γ ι α τ ην πολύ τιμ η συ μβολή τ ου κα τ ά τ η ν περίοδο τ ων σ που δώ ν μ ου. 1

6 2

7 Π ε ρίληψ η τ ης πτυ χι ακής εργασία ς Η παρού σ α πτυ χιακή πραγμ ατε ύεται τ ην εξέλιξη τ ης ανακύ κλωσης, καθώς και τ α ο φέλη που αντανακλά σ τ η ν κοινω νί α. Η ε ργασ ί α αυ τή έ χει σ κο πό ν α προσεγγίσει τ ην ανακύ κλωση σε σχέση με τους χώρους εργασίας, του δ ημόσιους χώρους, τ ις κατοικίες, και τ α διάφορα άλλα σ ημεία που ε ν δεχομένως ν α ε πηρεάζει μ ε β άση την καθημ ερινότητα τ ό σο τ ω ν ανθρώπων όσο και τ η ν εξέλιξη τ ων βιομηχανι ών που κερδοφ ορούν μέσω τ η ς ανακύ κλωσης. Βασικό κομμάτ ι δ ε θ α μ πορούσε ν α ε ίναι άλλο από τ η ν τ ε χν ο λογία ( και τ η ν εξ έ λιξη τ η ς) που χρ ησ ιμ ο ποιεί τ αι στο συ γ κε κριμ ένο τομέα. Α ν και καθοριστικός ο ρόλος τ ης ανακύ κλωσης στο ν τ ομ έ α τ ης εργασ ίας ενδι αφ έρον παρουσιάζε ι κατά την εν λόγω μ ε λέ τ η η κατάσ τ αση σ τ η ν αποκομ ιδή και τ η ν ε πεξ εργασ ία τ ω ν απορριμμάτ ων, σε σχέση με την προστασία των εργαζομένων. Ο ι μ έ θοδοι ε πεξ εργασίας απο ρριμμάτω ν και αξ ιοποίησ η τ ων ανακυ κλώσιμων υλικών δ ι αφέρου ν κατά τ η ν εξ έ λιξ η τ ης ανακύ κλωσης αφ ού δι αφ οροποιείται και η κε ρδοφ ορία τ ου κλάδου με αύ ξουσα τ άση. Σ κοπός της ε ργασίας, ε ίναι ό χι μονό ν α παρουσιάσει αλλά και ν α κάνει τ ον αναγ ν ώστη ν α δ ιερωτηθεί αν ό λα ξεκινο ύν με σ κοπό τ η ν βελτί ωση τ η ς κο ι νω νί ας τό σο σ ε ε πί πε δ ο υ γεία ς ό σο και εργασιακό ( όπως η συ γ κομιδ ή απορριμ άτ ων ) η αν ό λα ξ εκινού ν και τ ερματίζου ν με γ νώμονα τ ο κέρδος, σ τ α πλαίσια τ ου υ πάρ χο ν τος συστήμ ατος. 3

8 4

9 5

10 6

11 ΠΕΡΙ ΕΧΟΜΕ ΝΑ Ε ισαγω γ ή Ισ τ ο ρ ι κή αναδρομή 1 ο Κε φά λα ιο 1.1 Τ ι είναι η ανακύ κλω σ η; 1.2 Α ν ακυ κλώ σιμ α πρ οϊόντα Α ν ακύ κλω σ η πλασ τι κών υ λι κώ ν Α ν ακύ κλω σ η χάρ τινων υ λικώ ν Α ν ακύ κλω σ η υ λικών αλουμινί ου Α ν ακύ κλω σ η γυ άλινων υ λικώ ν Α ν ακύ κλω σ η άλλων υ λικώ ν. 2 ο Κε φά λα ιο Η συγκομιδή τω ν αν ακυκλώσιμων υ λικώ ν Η συγκομιδή τω ν αν ακυκλώσιμων υ λικώ ν στις κατοικί ες Η συγκομιδή των ανακυ κλώσιμων υ λικώ ν σε χώρους εργασίας Η συγκομιδή των ανακυ κλώσιμων υ λικώ ν α πό δημόσιους χώ ρους Σ κέψ εις για βελτίωση της συ γ κομ ιδή 2. 2 Μ έ τρ α προστασ ί ας στη συ γ κομ ιδή 2. 3 Τεχνι κ ές στην ανακύ κλω ση 7

12 3 ο Κε φά λα ιο 3. 1 Ο χήματα συ γ κομ ιδής Μέθοδοι συμπίεσης και απο θ ή κευσης αν ακυ κλώ σιμ ων υ λικώ ν Μέθοδοι καύσης επικίνδυ νω ν απορριμμάτω ν. 4 ο Κε φά λα ιο 4. 1 Οι χώροι υγειονομ ι κής ταφ ής απορριμμάτω ν (Χ.Υ.Τ.Α.) Ερ γο στάσιο μηχανι κής αν ακύκλω σης και κο μ πο στοπο ίησης ( Ε Μ ΑΚ) Π λεονεκτήμ ατα και μειονε κτήμ ατ α τ η ς Υγειονομικής Τ αφ ής Κ ατάλληλη γι α ένα ευρύ φ άσ μα απο ρριμμάτω ν. 5 ο Κε φά λα ιο 5. 1 Η αξ ιοποίησ η των ανακυ κλώσιμων υ λικών. 6 ο Κε φά λα ιο 6. 1 Η ανακύ κλωση την Αττική Τ α πε ριβαλλο ντολογικά οφ έ λη της ανακύκλω σης Τ α οικο ν ομικά οφ έλη της ανακύ κλωσης Π ρ οτάσεις γι α τη βελτίωση της αν ακύκλωσης. 8

13 9

14 10

15 Ε Ι ΣΑΓ ΩΓΗ Σ κοπός τ ης πτυ χι ακής ε ίναι η ανάδ ειξ η τ ης αν ακύ κλωσης σ τ η ν Ε λλάδ α σ ήμερα και οι προοπτικές ε ξέλι ξης τ ης. Λ όγω τ ης ε παναχρ η σιμ ο ποίησης τω ν προϊόντων από τ η δ ι αδ ι κασία της ανακύ κλωσης η κοινω ν ία α ποκτ ά πολλαπλά οφ έ λη. Γ ι αυτό ό λοι μ πορούμε ν α συμβάλουμε σ τ η δι αδι κασία αυ τ ή καθ ό λη τ η δ ι άρ κεια τ ης ημέρας. Για ν α ε πιτευ χθ εί αυ τό χρ ειάζε τ αι η ανάλογη φ ροντί δα από τ ην ε κάστο τε κυ βέρνηση. Σ τ η ν Ε λλάδα τ η σ τι γμ ή αυτή οι τε χνο λογίες που χρησιμ ο πο ιού νται είναι πολύ πίσω από τις δ υνατό τ η τες που υπάρχουν και σ ε πολλές περιπτ ώσεις αυτό ε ίναι ε ις β άρος τω ν ανθρώπω ν που ε ρ γάζονται σ το ν τ ομέα αυ τό, αλλά και εις β άρ ος της κοινω νί ας μ ι ας και τ α ο φέλη που προκύ πτουν από τ η δ ι αδ ι κασία, που συμβάλει σ ε αυ τ ή μ εγάλο μ έρος τ ης κοινω νί ας, δ ε ν ε πιστρέφ ουν σ ε αυτή, αλλά ι δι ο πο ιείται από μια μ ικρή μερίδα ατ όμων που έ χουν σ τα χέρια το υς τ ις ε πι χειρήσεις ανακύ κλωσης. 11

16 Ι ΣΤΟΡΙ ΚΗ ΑΝΑΔΡΟ ΜΗ Γ ι α πρώ τη φορά, γίνεται αναφο ρ ά σ ε ταφή απορρι μ μ άτων στο χώ μ α και μάλι στ α σ ε διαφ ορετικά επ ίπεδα, τ ο 3000 π.χ. στην Κ νω σ ό της Κ ρήτης. Η ιστο ρία τ ης αν ακύκλω σης άρ χισε την ε πο χ ή τ ου Χ αλκού. Τ η ν τό τε ε πο χή έ λιωναν τ α μ εταλλικά αντικείμενά τ ους, έ τ σι ώ στε αυτά ν α μ πορούν να παράγ ου ν νέ α προϊόντα. Κ ατά τ η δυ ν ασ τε ί α τ ω ν Χ αν στην Κί να ( π. Χ μ.χ.) και μ ε δι αταγές τ ων αυ το κρατ όρων, πο λλοί χε ιροτέ χνες προσπαθού σαν ν α β ρου ν έ ν α υ λι κό καταλληλότερο γι α γρ αφ ή, ε λαφρύ τε ρο, μεγαλύ τε ρης δ ι άρ κε ι ας και ευ κο λότε ρο στη μ εταφ ορά και σ την αποθήκευση. Αυ τό τ ο κατ άφερε ο Τ σ άι Λ ου ν (T s ai Lu n ) τ ο 1 05 μ.χ. αναμιγνύ ο ντας ί νε ς φ λοιού μ ουριάς και υ πο λείμματ α από σχοινι ά, δί χτυα ψ αρέματος και ράκη [ 2]. Ίσ ως ο Τσάι Λου ν να σ τ ηρ ί χτ η κε σ ε μ ελέτες και πειράματα άλλων προγενέστερων συ ν αδέλφ ων του, αλλά τ ου λάχιστον αυ τός ή τ αν που τ ο δήλωσε και σ ε αυ τ όν απο δόθηκε η παρασ κευή του πρ ώ τ ου είδους χαρτιού στην Ισ τ ο ρ ί α. Ο Τ σ άι Λουν θεοπο ι ήθ η κε και σ ήμερα θ εω ρείται ο άγι ος τ ω ν κατασ κευ αστών χαρ τ ιού στην Κινε ζική κου λτούρα. Α πό τ ην Κί ν α η τ έ χνη δ ιαδόθηκε σ τ η ν Ιαπωνία και τ η ν Κ ο ρέα στις αρ χές το υ 7ου αιώνα. Στη Δύση μεταφέρθηκε μ έσω των Α ρ άβ ων τ ης τ ό τε Σ αμαρκαν δ ής (σημερινό Ου ζμ πεκιστάν), ο ι ο ποίοι σ ε μια πολεμική σύγκρου σ η τ ο 751 μ.χ. μ ε Κ ινέζους έ πιασ αν αιχμ αλώ το υς, αν άμ εσα σ το υς ο πο ίους β ρέθηκαν δύ ο κατασκευ αστές χαρτιού, του ς ο ποίους ανάγκασ αν να τους δ ι δ άξου ν τ η ν τέ χνη. Σύ ντομ α ι δρύ θ η κα ν εργο στάσια στη Βαγδάτ η ( 7 93μ. Χ. ), ό που ο Χ αρού ν -ελ- Ρ ασ ίντ χρ η σιμ ο ποίησε Κι ν έζους εργάτες, σ τ η Δ αμασ κό, που ή ταν η κύρια πη γ ή προμ ήθ ειας χαρ τι ού σ τ ην Ε υρώπη γι α αρκε τούς αιώνες, κατ ό πι ν σ τ η ν Αί γυ πτο, σ το Μ αρόκο 12

17 ( 1 1ος αιώνας μ.χ. ) και από ε κε ί σ τ η ν Ισ πανία. Στην Ιτ αλία ( Σ ι κε λία) έφτασε μέσω θαλάσ σ ης από τη Μέση Ανατο λή [6]. Η κατάσ τ ασ η άλλαξε μ ε τ ην αλμ ατώ δη πρ όοδο τ η ς β ιομ η χανί ας που έ κανε τ ην ανακύκλω ση πιο δύσκολη. Για παράδειγμα το τέ λο ς τ ου 14ου αιώνα η τ έχνη τ ης παρ ασκευ ής χαρτι ού είχε πια εξ απλω θεί σ ε ό λη την Ευ ρώπη. Σ τ η ν ε δ ραίωσή τ η ς αποφ ασ ιστι κά β ο ήθ ησ ε και η εφεύρεση της τυ πογραφ ί ας από τ ο Γ ου τεμ βέργιο τ ο 1446 μ.χ. και η κυ κλοφ ορία της Βί β λου τ υ πωμένης σε χαρτί τ ο 1455 μ.χ. Η τυ πογραφία ε κσφ ε νδόνισε σ τ α ύψη τ η ζήτησ η τυ πωμένω ν έργω ν και συ ν ε πώς τ η ζήτησ η σε χαρ τί. Ί σως ό χι τυ χαία η ανάπτυξη τ ης τυ πο γ ρ αφίας και η κυκλοφορία τ υ πωμένων έργω ν συ νέ πεσε μ ε την πε ρίοδο της Αναγέ ν νησ ης. Κ αθώς η τ υ πο γρ αφία κατανάλω νε μεγάλου ς ό γ κους χαρ τι ού, η πρώτη ύ λη, που μ έ χρ ι τό τ ε ή τ αν φυτι κές και συ ν θετικέ ς ί ν ες κυρίως από β αμ β άκι και λι ν άρ ι, άρ χισε ν α μειώνε τ αι αισθητά με αποτέλεσμα ν α αναζητηθού ν άλλες πη γ ές πρώτης ύ λης. Κ αι τό τ ε ή τ αν που γ ι α πρώτη φ ορά χρ ησ ιμοποιήθηκαν ί ν ες ξύλου σ την παραγω γ ή χαρ τ ιού. Την ι δέα έ δω σε τ ο 1719 ο Γ άλλος R ene A n toi n e Ferch ault d e R eaum ur, ό τ αν παρατ ή ρησε ένα συ γ κεκριμ έ νο είδος σφ ή κας να φ τι άχν ε ι τη φωλι ά τ ου. Α υ τές οι σ φήκες μ ασ ου λού σαν κομμάτι α ξύλου και τ α χρ ησ ιμ ο ποιούσαν γ ι α ν α δ ομ ήσ ουν τι ς φωλιές τ ους, οι ο ποίες έμ οιαζαν χαρτονέ ν ιες. Τ ο ανακαλύφθηκε η χλω ρίνη, έ ν α χημ ι κό που αρ γό τε ρα χρησιμ ο ποιήθηκε γι α τη λεύ κανσ η του χαρτιού. Τ ο 1798 ο Γ άλλος N i ch ol as - Lo u i s R obert εφ ηύ ρε μ ι α μ ηχανή παραγω γ ής χαρ τι ού, β ασική αρ χή τ ης ο ποίας ή τ αν ν α παρ άγε ι λείο συ ν ε χόμ ενο χαρτί σε ρολά και όχι πια σε μεμ ονωμένα φύλλα. Π αράλληλα, καθ ώς η χρήσ η τ ου χαρ τ ιού είχε φτάσει σ τ α ύψη, παρατ η ρήθηκε μεγάλη χάρτι ν η μ άζα σ τ α απορρίμματα και τ ό τε γ ε ννήθ η κε η ιδέα ν α χρ η σιμ ο πο ιηθούν αυτά τ α απορρίμματα ε ξαιτί ας τ ης έ λλειψης πρώτης ύ λης ι δι αίτερα κατά τ ους δύο παγκόσμιου ς πολέμ ους. Έτ σι β ρέθηκε μ ια λύση σ ε αυτ ό τ ο πρόβλημ α που βοήθησ ε και σ τ ον το μέα της οικολο γίας. Μόλις δ ι απι στώθηκε ό τι μ ε τ ην ανακύ κλω σ η του χαρτιού σ ώ ζο ν τ αι 13

18 χιλιάδ ες δ έ ντρα, η ανακύ κ λωση έ γ ινε έ ν ας από τ ους στό χους τω ν ο ι κο λογι κώ ν ο ργανώ σεων μ αζί μ ε τ η ν απάλειψη του χλωρίου που χρησιμ ο ποιού νταν για τη λεύ κανσ η του χαρτοπο λτού. Σ ή μερα στην Ευρώπη τ ο ποσοστό ανακύ κλωσης έ χει ξ ε περάσει αι σίως το 5 0% (συγκεκρ ιμένα το 2002 έφ τασε το 52,7%) και η Ομ οσπονδί α τ ω ν Ευρωπαϊκώ ν Χ αρτο βιομ η χανιών ( C EP I: C onfed erat ion o f E u ro p ean P ap er In d u s t ri es ) δ ηλώνει με αυτο πεπο ίθησ η ό τι τ ο τ α πο σοστά θ α ξ ε πε ρ άσ ουν τ ο 5 5 %. Η Ε λλάδα συγκέντρωσε ένα ποσοστό αν ακύκλωσης 30,6% τ ο 2 002, που είναι ιδιαί τερα χαμ η λό αν το συ γ κρ ί νουμε με αυτό τ ης Σ ου η δί ας, γ ι α παράδειγμ α, που ή τ αν 8 6,4% [ 1,4,9] (βλ. σ χε τι κό πίνακα, σελ. 30). Α ν και από τ ην προϊστο ρική πε ρίοδο ο ι άνθ ρωποι ανακύ κλωναν τ α κατάλο ι πα του ς, η σ ημερινή της μορφή ε μφαν ίστηκε σ τι ς αρχές τ ου 2 0ου αιώνα. Η αν ακύ κλω ση χαρτιού ξ εκίνησε σ τ η Μ εγάλη Βρετανί α το 1921 και εδραιώθηκε, κυρίως λόγω τ ης μείωσης τ ω ν πόρων εξ αι τί ας του Δεύ τε ρου Παγκόσμιου Π ο λέμου. Τη δ ε καετί α τ ου 1970 ξεκίνησε και η ανακύκλωση αλου μινί ου, κατ αναλώνο ν τ ας μόνο τ ο 5 % τ ης ε νέ ργε ι ας που απαιτε ίται γ ια τ ην παραγω γ ή ν έω ν ποσοτήτω ν αλουμινίου. Το 1973 η πόλη τ ου Berkele y σ τ η Κ αλιφ όρνια τ ων Η. Π.Α. ή τ αν από τ ι ς πρώτες πό λεις που εφ άρμ οσαν πρόγραμμα ανακύκλωσης ε φ ημερίδω ν. Τ ο τ ο απορριμματο φόρο πλο ίο M obro 4000 μ ε τέφ ερε τ α απορρίμματ α από τ η Ν έ α Υ όρκη σ τ η Βόρεια Κ αρολί ν α, ό που δ ε ν τ α δέχτηκαν. Ε σ τ άλη έ πειτα σ τ η ν Μ πελί ζ, ό πο υ ε πίσης απορρίφθηκαν. Τελι κά τ ο πλοίο ε πέ σ τρ εψ ε σ τη Νέ α Υό ρκη και τ α απορρίμματ α απο τε φρώθηκαν. Το γε γ ονός αυτό οδήγησε σ ε έ ν το ν ες συ ζητήσ εις γ ι α τ η δι άθεση και τ η ν ανακύκλωση τω ν απορριμμάτ ων. Ένα άλλο γε γ ονός που ε ν θ άρρυ ν ε τ ις προσπάθ ειες ανακύ κλωσης σ ημειώθηκε τ ο 1989, ό τ αν στη πό λη Berkel e y απαγορεύ τηκε η χρήση του πολυστυρολίου σ ε συ σκευ ασ ίες, γι α τη δ ι ατήρησ η τ ων χάμπου ρ γκερ τω ν M c Do n al d 's σ ε ζε στή θ ερμ ο κρ ασία. Μια ε πίδρασ η αυτής τ ης απαγό ρευ σης ή τ αν ν α αυξηθ εί η οργή τ η ς Do w Chem ical, τ ης παγκό σμιας και 14

19 σ ημ αντι κό τ ερης εταιρίας π αρασ κευ ής πολυστυρολί ου, η ο ποία ο δ ή γησε σ τ η ν πρώτη πρ οσπάθεια από δ ειξ ης ό τι και τ α πλαστι κά μ πορούν να ανακυ κλωθού ν. Η κατάσ τ ασ η άλλαξε μ ε τ ην αλμ ατώ δη πρ όοδο τ η ς β ιομ η χανί ας που έκανε τ η ν ανακύ κλωση πι ο δύσκολη. Το 1970 σ ε συ ν έδριο γ ι α τ η ν ανακύ κλωση απ ο φάσισαν να σ ημ ατ οδοτού ν ε τ α ανακυ κλώσιμα προϊόντα μ ε λογότυ πο. Τ ο γι α την παραγω γ ή, γ ι α τ η ν απο θήκευση, γ ι α την ανακύ κλωση και γ ια τ η μεταχε ίριση τ ω ν σ κου πιδιών πάρθηκε έ ν ας καν όνας γ ι α τ η ν δ ιευ κό λυνση τ ης ανακύ κλωσης. Σ τ ις Η. Π. Α η βιομ η χαν ί α τ ης ανα κύκλω σης αντιπρ οσωπεύει 236 δ ισεκατο μμύρια δ ο λάρια, 1,1 εκατομμύρια μ ισθωτούς και ε πιχειρήσ εις. Στην Α μερική καθιερώθηκε η 'Μέρα τ ης Ανακύκλω σ ης ' στις 25 Νοεμβρίου (από το 2009). Τ ο ν Α πρ ί λι ο του η Τ ρ άπε ζα τ η ς Α ν ακύκλωσης ανταμ είφ θ η κε από τ ο 'C h am pion of t h e E arth b y t he U n ited N ations Envi ro nment P r o gram '. Εξυπηρ ετεί πάνω από έ ν α ε κατο μμύριο αν θρώπους μέσα σε 2 0 κράτη τω ν Η.Π.Α και είναι καθιερωμένη και στη Μεγάλη Βρ ε τανία 15

20 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 Τι είναι η ανακύκλωση; Ω ς ανακύ κλω ση ορίζε τ αι η δι αδι κασ ί α τ ης συστημ ατι κής συ λλογής, δ ιαλογής καθώς και επαναφοράς υ λικών από τ α απορρίμματ α σ τ ον κοινω νι κό και ο ι κονομ ι κό κύ κλο. Στη σ ημ ερινή ε ποχή μ πο ρούμε ν α θεωρήσ ουμε ότι η αν ακύ κλω σ η αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό καθ ώς και μ ια σύγχρονη απαί τ ησ η τ ης δ ι αχε ίρισης τω ν απορριμμάτω ν. Ο ό ρ ος αν ακύκλωση αντιπρ οσωπεύει τη δ ι αδι κασ ί α κατ ά τ η ν ο ποία ο πολίτες δ ι αχω ρίζου ν τ α απο ρρίμματα τ ους σε ανακυκλώσιμ α και μ η, πριν τ η δ ι άθ εση τ ους. Σ τ η ν δι αδι κασία αυ τ ή συ ν ήθ ως τ α απορρίμματα μ ετατρ έ πο ν τ αι σ ε πρώτες ύ λες από τ ις οποίες παρ άγονται ν έ α αγαθά. Μέρος τ ης δ ι αδι κασ ί ας τ ης ανακύκλωσης είναι και η μ ετατρ ο πή β λαβ ερών γι α τ ο πε ριβάλλο ν υ λι κών σε λι γ ότε ρο ή και καθόλου β λαβ ερά. Μ ε τ ο ν τρ ό πο αυτό γ ίνεται ομ αλότερα η ε πανένταξ ή τους σ τ ο φυσικό περιβάλλον το ο πο ίο ουσιασ τι κά ο λοκληρώνει τ η ν δι αδι κασία τ ην ανακύκλω σης με φυσικό τ ρόπο. Π αράδειγμ α μιας τέ τ οιας πε ρίπτωσης ε ίναι η μετατ ροπή ο ικιακώ ν λυμάτω ν σ ε τέ το ια μ ορφή ώ σ τε ν α ε ί ν αι λιγότερο βλαβερά σε αντίθεση μ ε την κατ ευ θείαν εναπό θεσή το υς π.χ. στην θάλασσα. Η ανακύ κλωση μ ειώνει τ ην κατανάλω σ η πρ ώτων υ λώ ν και τ η ν χρ ή ση ενέργειας και ως ε κ τ ούτο υ τι ς ε κπομ πές αε ρίων του θ ερμ ο κηπί ου. Α πο τ ε λε ί μια β ασ ική έ ν ν οια τ ης σύ γ χρ ο νης δ ι αχε ίρισης τω ν αποβλήτων. Τ α ανακυ κλώ σιμα υ λι κά, αποκαλούμενα ε πίσης "recyclables " ή "recyclates", και μ πο ρού ν ν α προέλθ ουν από πολλές πηγές, συμπεριλαμ β αν ομένων τω ν σ πιτιών, τω ν δ ημόσιων υ πηρ εσιών και των βιομηχανι ών. 16

21 Εικόνα 1 : Το σύμβολο της α νακύκλωσης 1.2 Ανακυκλώσιμα προϊόντα. Χ αρτί Π λαστι κό Α λουμίνιο Γυ αλί Μ ε γ άλες οικιακές συ σ κευ ές (ψυγε ί α, πλυντήρια κλπ.), Μ ι κρ οσυσκευές που διευ κολύ νου ν τ η ζωή(κλιμ ατι στικά, φ ωτιστι κά ε ί δη, συσκευές τηλε πικο ινωνίας κλπ.) Π ρ οϊόντα εικόνας και ήχου Ε ξοπλισμ ός πληρ οφ ορικής Η λεκτρ ι κά και ηλεκτρονικά εργαλεία και παι χνί δι α Ιατροτε χνολο γι κά πρ οϊόντα Ό ρ γ αν α παρ ακο λούθησης και ελέγχου Σ υσκευές αυτόμ ατ ης διαν ομ ής Η λεκτρ ονικο ί υ πολο γ ιστές Κ αταλύ τε ς εξάτμ ισης οχημ άτ ων Φ αγητά ( λί πασμ α) Ε λαστι κά Αυ το κινήτων Σ κυρόδεμ α Μ παταρ ίες Βιοδι ασ πώμενα α πό β λητα Σ ι δ ηρού χα και μη μέταλλα Ξ υ λε ί α Κ αι άλλα. 17

22 Α νακ ύκλω ση π λα στ ικών υλικών. Εικόνα 2 : Το σύμβολο της α νακύκλωσης των π λαστικών Τ ο πλασ τ ικό είναι έ ν α από τ α πιο συ ν ηθισμένα υ λι κά που χρησιμ ο ποιού νται σ τ ην κατ ασκευ ή ρού χων, συσκευ ασ ιών, παιχνι δι ών κα ι ε πί πλων. Α κό μα και μ έρη τ ων δ ι ασ τημ ο πλο ίων κατασκευ άζονται από πλαστι κό. Είναι ε λαφρύ και δεν σ πάζε ι ε ύκολα. Η ανακύ κλω σ ή του είναι η πιο σημ αντική διαδ ι κασία όσον αφορά την δι αχε ίριση τω ν πλαστι κώ ν αλλά υ πάρ χουν πολλά ε μ πό δι α στην ολοκλήρωσή τ ης δι ό τι: Η συ λλο γ ή τω ν πλασ τ ικών απο β λήτων είναι δύσκολη. Σ τ η δ ιάρκε ι α τ ης δ ι αδι κασ ί ας ένα ποσοστό τω ν απορριμμάτω ν παραμ έ νει ως απόβλητο εξ αι τί ας των ου σιών που πε ριέχου ν τ α πλαστι κά. Δ ε ν μ πορεί ν α πραγματ ο πο ι ηθεί ανακύκλω ση ε άν δεν προηγηθεί δ ι αχω ρισμ ός τω ν δ ι αφ ορετικώ ν ε ιδών πλαστι κού. Τ α Ρ ΕΤ, ΡΡ, P VC, ΡΕ δ εν μπορού ν ν α αναμειχθού ν ώ στε ν α παραχθεί δ ευ τε ρογε ν ής ύ λη ενώ το P VC δεν πρέπει να ανακυ κλω θεί. Εικόνα 3 : Σ ωρ ός από π λαστικά που προορίζονται για α νακύκλωσ η 18

23 Μ ε τ ά το δ ι αχωρισμό τους τ α πλαστι κά μ πο ρού ν ν α αξιοπο ι ηθ ούν: γ ι α τ η ν κατασ κευή προϊόντω ν με παραπλήσ ιες ι δ ιότητες μ ε τα παρθένα υ λικά και προϊόντω ν με ι δ ιότητες κατώ τε ρες τω ν παρθένω ν υ λικώ ν, ως καύσιμ α γι α την παραγ ωγή θερμ ότητας, γ ι α τ ην παραγ ωγή ο ρ γ αν ι κώ ν ε νώ σεω ν, με πυ ρόλυ ση και χημική ανακύ κλωση Γ ε νι κά, η ανακύ κλω σ η τω ν πλαστικώ ν έ χε ι σαν στό χο: ν α «κάνει οικονομ ία» σ ε όσο περισσότε ρ η ενέργεια γί ν εται ν α μ ειώσει το ν όγκο τω ν απορριμμάτων τ η ν πρ οστασία του περιβάλλο ντος. Γ ι α ν α λειτουργήσει αποδοτι κά ένα πρόγραμμα αν ακύ κ λωσης σ ε μ ία κοινω νί α πρέ πε ι ν α συ νε ργαστούν κάποιοι παράγο ν τες, αυτο ί είναι: Ο ι καταναλω τές Ο ι οργανι σμοί γι α την πρ οστασία του περιβάλλο ντος Η αρμόδι α διοίκηση Η ανάπτυ ξη της τε χν ο λογίας 19

24 Διάγραμ μα 1: Α νακ ύκλωση πλαστικών 20

25 Α νακ ύκλω ση χάρτινων υλικών. Εικόνα 4 : Οι εφημερίδες απ ο τε λο ύν έ να β ασ ικό π οσοστό των χαρτι ώ ν γ ια ανακύκλωση Χ αρτί και χρήσεις Γ ι α ν α ξεκινήσουμε σ ωστά τη μελέ τ η τ ης ανακύ κλω σ ης χαρτι ού, θ α πρέπει ν α αν αλύ σουμε τ ις έννοιες που ε μ πε ριέχε ι ο ό ρος και πρώτα αυτήν, τ ου χαρτιού. Χ αρτί ε ίναι έ ν α πρ οϊόν που αποτελείται από ίνε ς ( που έ χου ν δ ι αχω ριστεί μ ε ανάδ ευση σ ε ν ερό και μ ετατρ απεί σε χαρτοπο λτό ), κυρίως κυ τταρίνης και άλλες φυτι κής πρ οέλευσης ή μερικές φορές ακόμ η και από αν ό ργανε ς, ζωικές ή συ νθ ετικέ ς ί νες. Π αράγεται ό τ αν ο χαρ το πολτ ός, μετ ά από τις κατάλλη λες δι εργασ ίες, απλώνε τ αι σε ε πιφ άνεια δ ι ασ τρ ώσεως, πε ρνάει από σύστημ α πρεσαρίσματος και, σ τε γ νό πλέον, τυ λίγε τ αι σε ρολά. Σ υγκολλητικές ο υσίες δ ε χρ η σιμ ο πο ιού νται. Η αυτο συγκόλλη σ η τω ν ι νώ ν β ασ ί ζε τ αι σ τ η μ ηχανική πλο κή και σ την ι κανό τ η τ α που έ χου ν γ ι α χημ ι κούς δεσμ ούς οι γ νωστές από τη Χ η μεία γ έφυρες υ δρ ο γό νου. Η απόλυτη ε λαστι κό τ η τα και δύ ν αμ η τ ου χαρτιού σε σ χέ σ η με τ η ν πυ κνό τητά τ ου μ πο ρεί ν α ξ ε πε ρ άσει και αυ τ ή του χάλυβα. Π αρόλα αυ τ ά χρησιμ ο πο ιού νται δ ι άφ ορα πρόσθετα, γ ι α ν α β ε λτιώσο υ ν μια ή περισσότε ρες ι δι ότητες του ( αντοχή στην υ γρ ασ ί α, διαφ άν εια, εκτύ πω σ η, χρώμα κ. α.). 21

26 Η αγγλι κή λέξ η γ ια τ ο χαρ τί, p aper, προέρχε τ αι από τ η λέξη πάπυρος, το υ δρ ο χαρές φυτό C yp erus Papyr u s που αναπτύ σσεται σ τις ό χθες του Ν είλου και φ τ άν ει σε ύψος 1-3 μ έτρα. Η ε λληνι κή λέξη χαρτί πρ οήλθ ε ως υ ποκο ριστικό από την αρχαι ο ελληνι κή λέξ η χάρ τ ης. Η λέξ η χάρτης ή τ αν που ε ισχώρησ ε σ τ ο λατι νι κό λεξιλό γ ιο ως ch art a και έ χουμε σ ήμ ερα τ ην ιταλική και ι σ παν ι κή λέξ η carta. Α λλά και σ την ε λληνική γ λώ σσα έ χουμε λέξεις που έχου ν αυ τές τις ρίζες: χαρτό ν ι, κάρτα, καρτέλα κτλ. Γ ι α ν α χαρακτηρ ίσουμε ένα είδος χαρ τ ιού είναι πολλές ο ι ι δι ό τητες που πρ οσέχουμε [ 8]. Κ υρίως προσέχουμε τ η λε υκότητα, τ η ν υφή και το β άρ ος σ ε γ ρ αμμάρ ια ανά τ ετραγ ωνικό μέτρο, που συ ν ε πάγ εται ότι προσέχουμε τ η φωτεινό τ ητα, το χρώμα, τ η γ υ αλάδα, το πάχος και τ ην πυ κνό τ ητα. Ε πίσης προσέχο υμε τ η ν υ γρ ασ ί α και την ι κανότητα πρ οσρόφ ησ ης υ γρ ασ ί ας, τ η δι αφάνεια, τ ο πο ρώδες, τ η ν ε λαστι κότητα ή ακαμψία, τ η ν ε κτυ πω τι κό τ η τ α και τ η ν ποιότητα τ ης εκτύπωσης, τις αντ οχές και τι ς συμπεριφορές σε πίεση, σε σ χίση, σε κάμψη και σ ε εφελκυ σμό, τ η ν ευφλε κτότητα, τ η σκληρ ό τητα και τη δι ασ τ ασ ι ακή σταθ ερότητα. Α ν άλογα μ ε τ α χαρακτ ηρ ιστι κά και τι ς μ εθόδους παρασκευ ής, δι ακρίνουμε πολλά ε ίδη χαρτι ού και συ ν ε πώς πολλές και δι άφορ ες χρ ή σεις. Έτ σι έ χουμε το απλό χαρ τί, το βαμβακερό χαρτί (μ ε 2 5 %, 50%, ή και 100% β αμ β άκι ), τ ο αν ακυ κλωμένο χαρτί, το ρ ι ζό χαρ τ ο, τ ο χαρ τ όνι, τ ο καρμ πόν ( χαρτί γ ι α αντιγραφές), τ ο τσ ι γαρόχαρτο, τ ο απορροφ ητικό χαρτί ( χαρτί υ γε ί ας, κου ζίνας, χαρτο πετσέτες, χαρτο μάντι λα), το μονω τι κό χαρτί (για η λεκτρικές μ ονώσεις ) κα. Τ ο χαρτί χρησιμοπο ιείται σε πάρα πο λλές και δ ιαφορετικές πε ριπτώ σεις. Σε β ιβλί α, εφ ημ ερίδες, περιοδικά, τ ε τράδια, αφ ίσες, τ απετσαρ ίες, ε κτυ πώσεις, συ σ κευ ασίες αλλά και σ τ α χαρ το νομ ίσμ ατα, σ τ ους χάρ τ ες, σ τ η χαρτο παιξία, σ τις τ αυ τ ότητες και δ ι αβ ατήρια, απο δ είξ εις, γ ρ αμματό σ ημ α, σ τις φ ωτογραφίες. Α κό μη και σε αντι κε ίμ ενα που μ πορεί ε κ πρ ώτης όψ εως ν α μ η φ αίνεται ότι αποτε λού νται από χαρτί : στις ε πι καλύψεις με μ ε λαμίνη, σ ε ρού χα και υ φ άσ ματα, σε φ ωτιστι κά, σε δι άφορα φίλτρ α, σε χημικά εργαλεία. 22

27 Γ ίνεται λοιπόν κατανοητό ό τι ο σύ γχρονος κόσμ ος βασίζε τ αι ι δι αίτερα σε αυ τό τ ο πολύ πλευ ρο και τό σο παράδ οξο προϊόν. Ά λλοτε είναι μ όνιμο, άλλο τε εφ ήμερο, μ πορεί ν α είναι εύθραυστο ή δ υνατό, φθηνό ή ακριβό, σε αφθονία ή σ πάνιο. Μ πορούμε ν α τ ο δ ούμε σε μ ουσεία ή σ τ α σ κου πί δι α. Ά λλοτε απο συ ντίθεται και άλλοτε δ ι αρ κε ί και μέσα σε ν ερό. Κ ατασκευ άζε τ αι βιομηχανι κά αλλά μ πορεί εύ κολα ν α παραχθεί και χειροποίητα. Έχει β ρει ε φ αρμ ογή σ ε τ όσους τ ομείς σ τ η σύ γ χρ ονη ζω ή λο γ οτεχν ί α, ε πικο ινωνία, ε κπαίδευ σ η, εμ πό ριο, υγιεινή, οικονομ ία, φ αρμ ακευ τι κή και πολλούς ακόμ η πο υ είναι πρ αγμ ατι κά αδύ ν ατο ν α φ αντασ τούμε έναν κόσμ ο χω ρίς χαρ τ ί Π αραγω γή χαρ τι ού από ξύλο Εικόνα 5 : Ροή π αραγωγής χαρ τοπολτο ύ κ αι χαρ τι ού K raft. ( 1-17: Π αρ αγ ωγή χαρ τοπολτού & 18-29: Π αρ αγ ωγή χαρτιού) 1. Δ ά σ ο ς ( π ε ύ κ η ς, ε ρ υ θ ρ ε λ ά τ η ς ) 3. Π α ρ α γ ω γ ή ξ υ λ ο τ ε μ α χ ι δ ί ω ν κ α ι π ρ ι ο ν ι δ ι ο ύ 2. Α π ο φ λ ο ί ω σ η 23

28 4-5. Δ ι ά λ υ σ η λ ι γ ν ί ν η ς σ ε χ ω ν ε υ τ ή ρ ι ο μ ε τ ο δ ι ά λ υ μ α π ο λ τ ο π ο ί η σ η ς ( 1 η φ ά σ η ) 6. Α π ο ϊ ν ω τ ή ς 7. Δ ι ά λ υ σ η λ ι γ ν ί ν η ς ( 2 η φάσ η ) 8. Ε κ τ ό ν ω σ η π ο λ τ ο ύ 9. Κ α θ α ρ ι σ μ ό ς 1 0. Σ υ μ π ί ε σ η π ο λ τ ο ύ 1 1. Φ υ γ ο κ έ ν τ ρ ι σ η π ο λ τ ο ύ 1 2. Α π ο θ ή κ η χ α ρ τ ο π ο λ τ ο ύ 1 3. Μ ο ν ά δ α ε ξ ά τ μ ι σ η ς 1 4. Λ έ β η τ α ς 1 5. Π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ς δ ι α λ ύ μ α τ ο ς π ο λ τ ο π ο ί η σ η ς 1 6. Τ μ ή μ α α ν α ε ρ ό β ι ο υ χ ε ι ρ ι σ μ ο ύ 1 7. Χ α ρ τ ο π ο λ τ ό ς ε μ π ο ρ ί ο υ 1 8. Μ ο ν ά δ α δ ι ή θ η σ η ς π ο λ τ ο ύ 1 9. Κ α θ α ρ ι σ μ ό ς π ο λ τ ο ύ μ ε φ υ γ ο κ έ ν τ ρ ι σ η 2 0. Σ υ μ π ύ κ ν ω σ η π ο λ τ ο ύ μ ε π ί ε σ η 2 1. Έ λ ε γ χ ο ς ρ ο ή ς π ί ε σ η ς 2 2. Τ μ ή μ α σ τ ρ ω μ ά τ ω σ η ς ι ν ώ ν σ ε σ υ ν ε χ έ ς φ ύ λ λ ο χ ά ρ τ ο υ 2 3. Τ μ ή μ α π ί ε σ η ς 2 4. Τ μ ή μ α ξ ή ρ α ν σ η ς Τ μ ή μ α λ ε ί α ν σ η ς Δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ρ ο λ ώ ν χ ά ρ τ ο υ Σ ε αυτό το σ ημείο θα πε ριγρ άψ ουμε πι ο αναλυ τι κά τ α σ τάδια παραγω γ ής χαρ τ ιού ό τ αν προέρχεται από ξύλο. Συ νο πτι κά ε ί ν αι τ α ε ξής : Ξ ύ λο Α ποφ λοίωση Π ο λτο ποίηση Δ ι ήθ η ση καθ αρ ισμ ός συμπύ κν ωση Λ εύκανσ η Μ η χανι κή κατε ργασ ί α ινών Π ρ όσθετα Σ τ ρωμάτω ση Χ αρτί Ο ι παραγ ωγικές δ ιαδικασ ίες καθορίζο ν τ αι και βελτι στοποιού ν τ αι ανάλογα με το είδος χαρτιού που θ έ λου με ν α παραχθεί. Τ α σ τ οιχε ί α που παίζου ν ρόλο είναι: 24

29 Πρώτη ύ λη Τρ ό πος πο λτο ποίησης Δι αστάσεις μ η χανημάτω ν Τύ πος εξ ο πλι σμού Χ ημικά πρόσθετα Ε πί πε δ ο αυ τομ ατισμού Π ρώτη ύ λη Π ρώτη ύ λη γι α παρ αγω γ ή χαρ τι ού μ πο ρεί να είναι η ξυλεία από δέντρ α που καλλιεργού ν ται ε ι δι κά γ ι α τ ο σκοπό αυτό ( τ ε χνητές φυτείες ) ή από δ έ ντρα που υ λοτομ ήθ η καν μ ε σ κοπό τ ην αραίωση του δ άσους. Ε πίσης, μ πορεί ν α ε ίναι υ πολείμματα κατεργασ ί ας ξύλου από πριστήρια και ε ρ γο στάσια. Μ πο ρεί ακόμ η ν α είναι φυτι κές ί νε ς, όπως από βαμβάκι, ζαχαρ ο κάλαμο, μπαμ πού, άχυρο, σιτάρ ι ή ρύ ζι. Σε αυ τές τ ις περιπτώ σεις, ε πε ιδή ο ι ί ν ες ε ί ν αι μακριές και ε λαφριές, το χαρτί που παράγ ε ται έ χε ι μεγάλες αντοχές και μ πο ρεί ν α χρησιμ ο πο ι ηθεί γ ι α ειδι κές χρήσ εις ό πως χαρτο ν ομίσμ ατ α, καρμ πόν, τσιγαρ ό χαρ τ α κά. Σ τ ο παρ ε λθ όν η β ιομ η χανί α χρησιμοποιούσε κυρίως κωνο φόρα είδη ό πως ε λάτη, πεύκη, ε ρυθρελάτη και κέδρο, αλλά τ ώρα σ χε δόν ο ποιοδήπο τ ε είδο ς πλατύφυλλα και κωνοφ όρα μ πορεί ν α χρησιμοποιηθεί. Π ο λλές φ ο ρές παράγ ο ντας γ ια τ η ν ε πιλο γ ή είναι η δ ιαθεσιμότητα και το κόστος. Κύριος παράγο ν τ ας ε πιλο γ ής όμως είναι το ε πι θυμητό αποτέλε σμ α σ το χαρτί. Τα 25

30 κωνο φόρα ξύλα, λόγω του σχετικά μ εγάλου μ ήκου ς ι νώ ν ( τ ρ αχε ΐδων) που δ ιαθέτου ν, δί νου ν χαρ τ ί με μ εγάλες αν το χές και γ ι αυτό πρ ο τιμώνται ως πρώτη ύ λη σ ε χαρ τι ά συ σ κευασίας, σε χαρτο κιβώτι α και ό που αν αζητού νται καλές μηχανι κές ι δι ό τητες. Α ν τ ιθέτω ς, τ α πλατ ύφυλλα ξύλα δ ι αθ έ του ν κοντές ίνες, πρ άγμ α που ε πιτρέπει ν α παράγου ν χαρ τί με λε ί α ε πιφ άνεια και πολύ καλή ποιότητα γ ι α γ ρ αφή και εκτύ πωση. Το πιο συ νηθισμένο ε ί ν αι να χρησιμ ο ποιού νται τ α ε ίδη ε κε ίνα που σε συνδυ ασ μό δ ί νου ν τ α ε πιθυμητά χαρακτηρ ιστι κά που κάθε φορά απαιτούνται. Α ποφ λοίωση Εικόνα 6 : Αποφ λοίωση και τεμ α χισμ ός κορμοτεμ α χι δίου Ό τ αν η πρώτη ύ λη προέρχε τ αι από κορμούς δ έ ντρων υ λοτομ ημένω ν σ το δ άσος συ ν ήθ ως μ εταφ έρονται αυ τούσια σ τη β ιομ η χανι κή μονάδ α. Ε ίναι κατηγοριοπο ι ημένα ανάλογα με τις δ ι αμ έτρους και τα μ ή κη του ς. Πολλές φ ορές, επειδ ή σε μερικά είδη ο τεμ αχισμ ός είναι τρ ομερά δύσκο λος μ αζί με τον φ λοιό, προηγείται αποφ λοίωση αυτών τω ν ειδώ ν πρ ι ν προχωρήσουν στο ε πόμ ενο στάδι ο που είναι η πολτ ο πο ίηση. 26

31 Π ο λτο ποίηση Η πολτο ποίησ η είναι καθ οριστι κό στάδιο καθ ώς υ πάρχου ν τ ρ εις μ έθοδοι π ο λτο ποίησης και ε πιλέγεται αυ τ ή που θα δ ώσει τ α ε πιθυμητά απο τ ε λέσματα γι α κάθε πε ρίπτω σ η. Οι τ ρεις μ έθοδοι ε ί ν αι η μ η χανι κή, η χημική και η ημ ιχημική. Ας σ ημειωθεί ό τι στη φ άση τ ης πολτ ο πο ίησης γί ν εται η προσθήκη παλαιού χαρτιού, όταν τ ο τε λικό πρ οϊόν παρ άγε τ αι από πρώτη ύ λη ξύλο και ποσοστό ανακυ κλωμένου χαρ τ ιού. ( Η περίπτω σ η που το τ ε λικό προϊόν αποτελείται από 100% ανακυ κλωμένο χαρτί αναλύ εται σ ε ε πόμ ε νο κεφάλαιο). Μ η χαν ι κή Πο λτο πο ί ησ η Μ ε αυτή τ η μέθοδο η πολτο ποίησ η γί νε τ αι δι α τ ης απο τρ ιβής τ ω ν κορμών σ ε δ ίσκους μ ε ανώμαλη ε πιφ άνε ι α και υ πό συ νε χή δ ι αβ ροχή με νε ρό. Η υ γ ρασία του ξύλο υ πρέπει ν α είναι πάνω από %. Η απόδοση ε ί ν αι μεγαλύτερη από όλες τ ις μ εθόδους, δι ότι δ ε ν απο μακρύνεται κανένα από τ α χημικά συστατ ι κά το υ ξύλου [ 5]. Ω ς πρώτη ύ λ η χρησ ιμοποιείται συ ν ήθως ξύλο ε λάτης ή ε ρυθρελάτης και το τε λικό χαρ τί χρ ησ ιμοποιείται γι α εφ ημ ερίδες, χαρτό ν ια και παρ όμ οια πρ οϊόντα. Τ έ το ιο χαρ τ ί έχει μικρή μ η χαν ι κή αντοχή, έ χει όμ ως καλές τυ πω τι κές ι διότητες, αν και, ε πειδή δ ι ατ η ρεί τ η λιγνί ν η και ε ξα ι τίας της αν τί δρ ασής τ η ς σ τ ην υ περιώδη ακτι ν οβολία, κιτρινί ζει όταν ε κτεθεί στο η λι ακό φ ως. Μ ι α σ ημ αν τι κή μέθοδος μ η χανι κής πολτο ποίησ ης ε ίναι η θ ερμ ομ η χαν ι κή, κατ ά τ η ν ο ποία η πολτ ο ποίησ η ξυλοτεμ αχιδί ων με δ ισκοτριβείς γί ν εται μ ε επί δρ ασ η κορεσμένου ατμ ο ύ. 27

32 Χ η μική Πο λτοπο ίησ η Η χημική πολτο πο ί ησ η δί ν ει καλύτερα αποτελέσματα σ ε μ η χαν ι κές αντο χές αλλά ε ί ν αι πιο δ απανηρ ή μ έθοδος από τ η μ η χαν ι κή. Με αυτή τ η μ έθοδο, σ την ο ποία χρ η σιμ οποιού ν τ αι ξυλοτεμ αχί δι α μ ι κρ ών δ ι ασ τ άσ εω ν, δ ι αλύεται η λιγνί νη από τ ις μ εσ οκυ τ τ άρ ιες σ τρ ώσεις και έ τσι αποχω ρίζο ν τ αι ο ι ί νες. Η δ ι άλυση τ ης λι γ νί νης γ ίνεται μ ε δύ ο τρ ό που ς, γι αυ τό δύ ο είναι ο ι μ έθοδοι χημικής πο λτοπο ίησης: η όξινη και η αλκαλική. Μ ετά τη δ ι άλυση τ ης λιγνίνης, και χω ρίς κάτι ν α συ γ κρ ατε ί τις ί νε ς μεταξύ τ ους πλέον, η αποΐνωση γί ν εται μ έσα σ ε ε ιδικά κυλι ν δρικά χωνευ τ ήρ ι α μ ε εκτ όνωση. Όξ ινη μέθοδος Τ ο δι άλυμα πο λτ ο ποίησ ης παρ ασκευ άζεται με διάλυση δ ι οξειδίου τ ου θ είου σε νερό, μ αζί μ ε όξινο θειώδες ασβέστιο ή ό ξινο θειώδες μαγνήσιο ή ν άτριο ή αμμώνιο. Ο ι μ έγι σ τε ς τ ιμ ές γι α τ ις συ ν θήκες πο λτο ποίησης είναι: πίεση 6-7 Atm, θερμ ο κρ ασ ία ºC και χρόνος 6-12 ώρες. Η απόδοση τ ης μ εθόδου ε ί ναι %. Ο παραγ όμ ενος πο λτό ς λευ καίνεται ευ κο λότερα από το ν αλκαλικό πολτό, αλλά έ χει μικρ ό τερη μ η χαν ι κή αντο χή και ό τ αν χρησιμ ο ποιείται όξινο θειώδες ασβέστι ο περιέχει λι γνίνη 2-5 %. Α λκαλική μ έθοδος Ε ί ν αι η λεγό μενη μ έθοδος KR A FT, από τ η γ ερμανική λέξη K r aft που σ ημ αί νει δύ ν αμ η, και ε ίναι η μέθοδος που παράγε ι το 28

33 πολτό μ ε τ η μεγαλύ τε ρη μ η χαν ική αντο χή. Τ ο δ ιάλυ μα πολτοπο ίησης αποτελείται από καυστικό ν άτρ ιο και θειού χο ν άτριο. Η πολτ ο πο ίηση γ ίνεται σε χω νε υτήρ ι α απλά ή συνεχή, που ε ί ν αι και μ ε γαλύ τε ρ α. Ό λα τ α ε ί δη ξύλου μπορού ν ν α πολτοπο ιηθού ν με τ η μ έθοδο KR A FT, ε ί ναι όμως πιο κατάλληλη γ ι α κω νο φόρα. Μειονέκτ ημ α τ ης μεθ ό δ ου είναι ό τι προκαλε ί ρύ πανσ η τ ης ατμ όσφαιρας μ ε τ ις ε νώ σεις θείου που παράγο ν τ αι ( β λ. ε νώσεις μ ερκαπτανών) και ότι ο πολτός έ χει σ κοτεινό χρ ώμα και η λε ύκανσ η είναι δαπανηρ ή. Η μιχημική Πολτο πο ί ησ η Α υτή η μ έθοδος αποτελε ί ένα συ νδυασμ ό τω ν δύ ο παραπά ν ω. Π ρώτα, με χημ ι κή πολτοπο ίηση σ ε χωνευτήριο δ ι αλύ εται έ να μ έρος τ ης λι γ νί ν ης, και έ πεται μ η χαν ική πολτοπο ίηση μ ε τ ρ ιβή σε δ ίσκους. Η απόδοση τ η ς μ εθόδου είναι %, και ε πιτυ γ χάνεται έ ν ας συνδυ ασμ ός στις ιδιότητες του παραγό μενου πολτ ού. Γι αυ τό και μ ε αυτήν τη μ έθοδο παρ άγο νται τ α κυματο ειδή χαρτό ν ια συ σ κευ ασίας που έχου ν καλές αντο χές και χαμ η λό τ ερο κόστος. Δ ι ήθ η ση καθ αρ ισμ ός συμπύ κν ωση Μ ε αυτές τ ις κατεργασ ίες ο πολτ ός απαλλάσσεται από ξένε ς ύ λες, ρ ό ζους κλπ και αυξάνε τ αι η περιεκτ ι κό τ ητα τ ου διαλύματος σ ε ίνες ξύλου. Γ ια τ ο σ κοπό αυ τ ό χρησιμοποιούνται κόσκινα και συ σ κευ ές καθ αρισμού, στις ο ποίες ο καθαρισμός ε πι τυ γ χάνεται μ ε φυγο κέντριση. Το αιώρημ α που λαμβάνεται μετά τ ον καθαρισμό έ χει περιεκτι κό τ η τα 0,1-0,6% σε ίνε ς ξύλου. Σ τ η συνέχεια τ ο υ λι κό συμπυ κνώ νεται σε ε ιδικές συσκευές συ μπύκνωσης, στις ο ποίες επι τυ γ χάν ε ται πυ κν ό τητα διαλύματος 3-5%. 29

34 Λ εύκανσ η Εικόνα 7: Λευκασ μένος και μη - λε υκασ μένο ς π ο λτός Η ποιότητα συνίσταται ε κτό ς τ ων άλλων σ τ η δ ι ατ ή ρηση τ ου χρώματ ος κατά τ ην αποθήκευ σ η κ αι σ το μ η κιτρίνι σμα από τ η ν έ κθεση σ το ν ή λι ο. Σ ε αυ τό β οηθάε ι το σ τ άδ ιο τ ης λεύ καν σ ης, σ το ο ποίο δι αλύονται τα απομ εινάρ ι α της λιγνί ν ης από τ ο προηγούμενο σ τ άδι ο. Η λεύ κανσ η πραγμ ατο ποιείται μ ε χλώριο και δ ι άφ ορες ε ν ώσεις του, ό πως υ ποχλωριώδες οξύ ή υ πο χ λω ριώδες ν άτ ριο. Μ ε τ ά την ε πι στημ ονική δι απίστωση ότι τ ο χλώ ριο και οι ε νώ σεις τ ου όταν αντι δρούν μ ε τ η λι γ νίνη απελευ θερώνου ν ουσίες β λαβερές γι α τ ο περιβάλλον, η χαρτο βιομ ηχανία ε ρευ ν ά και χρησιμ ο ποιεί ε νώσεις που ε ίναι μερικώς ή εντελώς χω ρίς χλώριο, όπως τ ο υ πε ροξ είδι ο τ ου υ δρογόνου. Τ ο τ ε λι κό προϊόν δ ε ν ε ίναι μ όνο λευκότε ρο αλλά και με μεγαλύτε ρες αν τ οχές και μεγαλύ τε ρη απορροφ ητικό τ ητα. Μ η χανι κή κατε ργασ ί α ινών Σ ε αυ τό το στάδι ο ε πιτυγχάνε τ αι σύνθ λιψ η ή και εξ αφ άν ι ση τ ω ν κυτταρ ι κώ ν κοιλο τ ή τω ν, δι ό γ κωση τω ν κυ τταρικώ ν τ ο ιχωμάτω ν, ε λάτ τω σ η τ ου μ ή κους τ ω ν ι νώ ν και μεγαλύ τε ρη ε υκαμ ψία τω ν ι νώ ν. Ο πολτός δ ιέρχεται ανάμ εσα από δύο τ ρ αχιές ε πιφ άνε ιες, ο ι ο ποίες βρίσκονται σε ρυθμιζόμ ε νη απόστασ η μ ε τ αξύ τ ους. Η μ ί α ε πιφ άνε ι α είναι ακί ν η τ η και η άλλη περιστ ρ έφ εται με αποτέλεσμα ο πολτό ς να γί ν εται ένα ομ οιόμορφο διάλυμα. 30

35 Χ η μικά πρόσθετα Η β ασική χημ ι κή «πρώτη ύλη» που χρησιμοποιείται χωρίς ν α ε ί ν αι πρ όσθετο σ τ η χαρτοποιία ε ί ναι η κυ τ τ αρ ίνη. Η κυτταρίνη ε ί ν αι έ νας πολυσακχαρίτης και είναι τ ο κύ ριο συ σ τατικό τ ων κυτταρικώ ν τ οιχωμάτων τω ν φυτώ ν. Ε ί ν αι η πιο κοινή ο ργανι κή έ ν ωση, η αφ θονότε ρ η που υ πάρχε ι στη φύση, και έχει παρόμ οια δ ομ ή μ ε αυ τή τ ης ζάχαρης. Η κυ τ τ αρίνη υ πάρ χει σε ό λα τ α φυτά και ε ίναι σημαντι κή στη χαρ το ποιία χάρη σ την ι κανό τ ητά τ ης ν α δημιου ρ γεί συγκολλητικούς δεσμού ς μ ό λις έ ρθει σ ε ε παφ ή με ν ερό και έ τσι σ χημ ατ ίζεται η β άσ η για τ α φύλλα χαρτιού. Η πολτοπο ίηση βοηθ ά τ η ν κυ τ τ αρίνη ν α δ ι αχω ριστεί από τ α κύτταρ α, καθώς δεν είναι υ δατοδι αλυ τ ή λόγω της κρυσταλλι κής δομής της. Ε πιπλέ ο ν χημικές ο υσίες προστίθενται στον πο λτό γι α ν α αποκτήσ ει το χαρ τ ί ε πιθυμητές ιδιότητες. Πρ οστίθενται γι α παράδειγμα: Κ ο λοφώνι ο, άσφ αλτ ος, συ ν θετι κές ουσίες : πρ οσδί δου ν σ τ ο χαρ τί ανθυ γρ οσκο πικές ιδιότητες. Κ αολίνης, δ ιοξ είδιο τ ι τανίου, αν θ ρακικό ασβέστιο, άλατα μ αγνησίου, θειικό β άριο: μειώνου ν τ ην ε πιφ αν ειακή αν ομ οιογένεια τ ου χαρ τι ού, β ε λτιώνουν λευκότητα, αδ ι αφ άνε ι α και ε κτυ πω τ ικότητα. Ά μυλο, φυσικές και συ νθ ε τι κέ ς ρ η τί νες : β ελτιώνουν τ ην ε πιφ ανε ι ακή αν τ οχή και τη συ γ κολλη τι κότητα τω ν ινώ ν. Σ τ η ν πε ρίπτωση που τ α πρόσθετα εφ α ρμοστού ν μετά τ η ν παραγω γι κή δι αδι κασία και πάνω στην ε πι φ άν εια τ ου έτοιμου 31

36 χαρτι ού, αυ τό γί νεται σ το στάδι ο τ ης ε πικάλυψης και η μέθοδος ο ν ομ άζε τ αι επίχριση. Σ τρ ωμάτ ωση ι νώ ν Α υτό ε ίναι τ ο β ασικό σ τ άδ ιο γι α τ ην παραγω γ ή τ ου χαρ τ ιού, γ ι αυτό και αν αλύεται ιδιαί τε ρ α. Ό λα τ α μ η χανήματα παραγω γ ής χαρτι ού και χαρ τονιού β ασ ί ζο νται στην ί δ ια β ασική δι αδι κασία: αυτήν της πρωταρ χικής μ εθόδου Fourd r ini er. Σε αυτήν τη δ ι αδι κασ ία υ πάρ χου ν έξι τμήμ ατα που ξεχω ρίζουν: Έλε γ χο ς ροής (headbox ) Ε πιφ άνε ι α δι άσ τ ρωσης (wi r e section ή wet en d) Τμ ήμ α πί εσης (p ress section) Τμ ήμ α ξ ήρ ανσ ης (dri er section) Τμ ήμ α λείανσ ης (calen d er) Ρολά (reel - up) Ε ικόν α 8: Ροή παραγωγής χαρτιού και απαι τούμενες εγκατ αστ άσεις 32

37 1. Έλεγχος ροής 2. Επιφ άν εια διάσ τρ ωσης 3. Δικτυ ωτός ιμ άντας 4. Τμ ήμ α πίεσης και τυ λίγε τ αι σ ε ρολά 5. Κύ λινδρ οι πί εσης 6. Τμ ήμ α ξήραν σ ης 7. Κύ λινδρ οι ξ ήρ ανσ ης 8. Τμ ήμ α λείαν σ ης που συ γ κρ ατεί τις ίνες 9. Το χαρτί ψύχεται, λειαί νε τ αι 1 0.Έτοιμ α ρολά χαρ τ ιού Ο χαρτοπο λτός που παρήχ θ η σ τ ις πρ οηγούμενες φάσεις μ αζί μ ε τα χημικά πρ όσθετα εισέρχονται σε ένα σιλό που με το σύ σ τημ α ε λέγχου ρ ο ής που δ ι αθ έ τει τρ οφ οδοτεί τ ην ε πιφ άνεια δ ιάστρ ωσης ο μοίως καθ όλο το πλάτος της. Η ε πιφ άν εια δι άσ τρ ωσης απο τ ε λείται από έ να μ ε τ αλλικό ή πλαστι κό δ ι κτυ ω τό σε μορφ ή ιμ άν τ α ( στις μ η χαν ές τύ που Fourd r ini er) ή κυ λινδρικής κατ ασκευ ής (σ τις κυ λινδρ ομ ηχανές ). Ο δ ι κτυωτός ιμ άντας μ πο ρεί ν α ε ίναι 3 5 μέτρ α μ ακρύς και πλατύ ς ό σο τ ο μ η χάν ημ α. Κ αθώς τ ο δι άλυμα τ ου χαρτοπο λτο ύ ρέει από το σ ι λό πάνω σ το ν ιμάντα, τ ο δι κτυωτό ε πιτρέπει ν α αποστρ αγγί ζεται τ ο νε ρό, που μ έχρι τ ό τε απο τ ε λούσε πε ρίπου τ ο 9 9 % τ ου δ ι αλύματος, αφήνοντας πάνω του έ ν α χαλί από μ πλε γμ ένες μ εταξύ τ ους μικροσκο πι κές ί νες. Τ ο νε ρό πο υ απομ ακρύ νε τ αι δ ιέρχεται από μια σειρά φίλτρ ω ν, ώστε ν α ξ αναχρ ησ ιμοποιηθ εί ή ν α ε πιστρ αφεί στη φύση. Η μ η χανή μ πορεί να λειτου ρ γεί μ ε ταχύ τ η τες μ έ χρι κ αι 2000m /min. Κ αθώς ο χαρ τ οπολτός δι ανύει την απόστασ η πάνω σ το ν ιμ άντα, μ εγάλες πο σότητε ς νε ρού απο σ τρ αγ γ ί ζο ν τ αι, και σ το τέ λο ς τ ης δ ι αδρομής ο ι μ πλεγμένες ίνες έ χου ν μ ετατρ απεί σ ε έ ν α τεράστιο φύλλο χαρτιού μ ε πολλή υ γρ ασία και μ ι κρ ή αντοχή. Τ ο ε πόμενο σ τ άδιο ε ί ν αι τ ο τμ ήμ α πίεσης και αποτε λείται από κυλί ν δρ ους β αρ έως τ ύ που το ποθετημένους σ ε ζευ γ άρ ι α ανάμεσα 33

38 από τ ους ο πο ίους περνάε ι το υγρ ό χαρ τ ί. Ε κε ί τ ο φύλλο συ μ πιέ ζεται μ ε αποτέλεσμ α να αφ αι ρείται επι πλέον υγρασία. Ε πόμ ενη φ άσ η είναι το τμ ήμ α ξ ή ρ ανσ ης που αποτελε ίται από έ ν α μ ε γάλο αρ ιθμ ό κυλί ν δρ ων ξήρανσ ης θερμ αι νό μενω ν μ ε ατμό, μ ε τ η θερμοκρασία τ ους ν α φτάνε ι ε λαφρώς πάνω από το υς 1 00ºC. Ο ιμ άντας από συ νθ ετικό υ λικό που συμβάλλει στην ξ ήρ ανση μ εταφ έρει το χαρ τί ανάμ εσα από τους κυ λί νδρου ς μ έ χρι ν α γ ίνει ξ ηρ ό (5-8% περιεχό μενη υ γρ ασία). Σ τ ο τέ λος αυ τού του τμ ήμ ατο ς μ πορεί ν α είναι ε ν σωματωμένο ένα άλλο τ μ ήμ α, ό που έ να δ ι άλυμα από ν ε ρό και άμυλο προστίθεται γ ι α ν α β ε λτιωθεί η ε πιφ άνε ι α γι α ε κτυπωτι κούς σ κοπούς αλλά και γ ι α ν α καλυφθούν τ υ χό ν κενά. Εί ναι τ ο ίδιο τ μ ήμ α που αν αλαμ βάνει τ ην επι κάλυψη τ ης ε πιφ άνε ι ας τ ου χαρ τιού μ ε δι άφ ορες ε πι καλύψεις, όταν αυτό είναι το ε πιθυμητό τ ε λι κό προϊόν (φωτογραφικό χαρ τί, χα ρ τι ά συσκευ ασ ίας κτλ). Μ ε τ ά τ ο τμ ήμ α ξ ήρ ανσ ης ( ή και τ ο τ μ ήμ α ε πικάλυ ψης ) τ ο χαρτί λε ι αί νε τ αι με μια μ έθοδο «σ ι δ ε ρώματος», ό που χρησιμ ο ποιού νται ζεστοί λε ίοι μ εταλλικοί κύλι νδροι τ ο ποθετημ ένοι σε ζευ γ άρ ι α, ο έ ν ας πάνω σ τ ον άλλον. Η μεγάλη πίεση που ασκού ν ο ι κύ λι ν δροι καθ ορίζου ν ε πίσης το πάχος, την πυκνό τ ητα και, σ υνεπώς, τις αντο χές τ ου χαρτιού, αλλά και τη σ τ ιλπνότητα και γυαλάδα του χαρτιού ή της επι κάλυψής το υ. Τ ο χαρτί είναι έ τοιμο και τυ λί γε τ αι σ ε μ ε γάλα ρ ο λά (μέχρι 9 μ έτρα πλάτος και β άρος 25 τό ν ων). Τ α μεγάλα ρολά μπορού ν ν α περάσ ουν από ειδικά μηχανήμ ατ α για ν α κο πού ν σε μικρότε ρ α, ανάλογα μ ε τις ανάγ κες της αγ οράς και της μ εταφ οράς. 34

39 Ό τ αν πρ ό κε ιται γ ια χαρτί ε κτύ πω σ ης υψηλής πο ιότητας, το χαρτί ε πικαλύ πτ εται αρ κετές φορές μ ε το κατάλληλο υ λι κό σ το τ μ ήμ α ε πι κάλυψης. Αυ τ ά τ α επικαλυμμένα χαρ τι ά υψηλής ποιότητας ε ί ναι πολύ λεία και γυ αλιστερά ε πειδή γι α τ η λείανσ ή τ ους χρ η σιμ ο πο ιού ν τ αι ε ι δι κά μεταλλι κά τ ύμπαν α ( s upercal en d ers ). Ό τ αν το τε λικό προϊόν είναι το χαρτό ν ι, η μ η χαν ή δ ι αθ έτει περισσότε ρ α σιλό, ώστε ν α παράγ ει αρ κε τ ά φύλλα που ε νώ ν ονται σ το ν ιμ άντα και σ το τ μήμ α πίεσης. Τ ο β ασικό β άρος σ τ α χαρ τό ν ια ε ί ν αι έως και 500g/ m2, ε νώ σ το απλό χαρτί ε ί ν αι συ νήθως g/m2. Α υτή λοιπό ν ε ί ναι η β ασ ι κή δι αδι κασ ία παραγω γής γι α όλους τ ους τύ πους χαρ τι ο ύ. Θ α πρ έπει να τ ον ί σο υμε όμως ό τ ι στ ην Ε λλάδα δε ν π αράγεται χ αρτί α πό ξύλο, επειδή δ εν καλλιεργούνται τα ε ίδη π ου είναι κατάλλη λα γ ια π αραγωγή χ αρ τιού και χ αρτον ιού αλλά κ αι γ ια τί δε ν υπάρ χο υν ο ι κατά λ ληλες οικ ονομικές και επιχειρηματικές συν θήκες. Π. χ. η μ οναδι κή βιομ η χαν ί α χαρτιού ( Softex A. Ε.) έ κλε ισε πρόσφ ατα ε ξαιτί ας ο ι κο νομ ι κώ ν λό γω ν και κακής δ ι αχε ίρισης. Ο ι Ε λληνικ ές ε πιχειρ ή σεις του κλάδου χαρ τ ιού στηρ ί ζον τα ι σε α νακυκ λωμένο χ αρ τί ή εισα γόμ ενο χαρ τοπ ο λτό. Η βιομηχανι κή διαδ ι κασ ί α τ ης ανακύκλωσης χαρ τι ού Η βιομ η χαν ι κή διαδικασ ία τ ης αν ακύκλω σης χαρτιού λαμβάνε ι χώρα ως ακο λούθως: Π ηγές παλαιοχάρτου Συ λλο γ ή παλαι ο χάρτο υ Έμ ποροι παλαιοχάρτο υ Δι αλογή σε βαθμίδες Δεμ ατοποίηση παλαιοχάρ του Πο λτο ποίηση 35

40 Α πομ άκρυνση ξ ένω ν υ λώ ν Α πομελάν ωση Μηχανή χαρ το ποιίας Χ αρ τί 36

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : «Το ξεκίνημα»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : «Το ξεκίνημα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : «Το ξεκίνημα» ΜΑΘΗΜΑ 1: «Τα πρώτα βήματα» ( σ ε λ. 8-10) 1. Πώς μοιάζ ε ι η ζ ω ή το υ ανθ ρ ώπο υ; Α ΠΑΝΤΗ ΣΗ: σε λ. 8, 1, «Η ζ ωή μοι άζ ε ι...βήματα» 2. Τι σ υναντά ο ά νθ ρωπ ος σ ε κ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 143 / 167 Hamiltonian γραφη ματα κύκλος Hamilton:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής Σ υν ελεύσεως της 26η ς/11/20ο5-1 - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Π Ο Δ Η Λ Α ΤΟ Δ Η Μ Η ΤΡ Η Σ Κ Λ Ω ΝΑΡ ΑΣ Τ Μ Η Μ Α : Ά1 Κ ΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ Π ΑΡΑΣΚ ΕΥΟΠΟΥ Λ Ο Σ. Π ε ρ ί λ η ψ η

Τ Ο Π Ο Δ Η Λ Α ΤΟ Δ Η Μ Η ΤΡ Η Σ Κ Λ Ω ΝΑΡ ΑΣ Τ Μ Η Μ Α : Ά1 Κ ΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ Π ΑΡΑΣΚ ΕΥΟΠΟΥ Λ Ο Σ. Π ε ρ ί λ η ψ η Τ Ο Π Ο Δ Η Λ Α ΤΟ Δ Η Μ Η ΤΡ Η Σ Κ Λ Ω ΝΑΡ ΑΣ Τ Μ Η Μ Α : Ά1 Κ ΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ Π ΑΡΑΣΚ ΕΥΟΠΟΥ Λ Ο Σ Π ε ρ ί λ η ψ η Π ο δ ή λ α τ ο ο ν ο μ ά ζ ε τ α ι τ ο δ ί τ ρ ο χ ο ( μ ε ρ ι κέ ς φ ο ρ έ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥ ΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟ ΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΗΣ ΚΑΤΕΥ ΘΥΝΣΗΣ ( ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙ ΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟ ΓΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ).

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ). Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Η Η Μ ΟΚ Ρ Α ΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΑΙ ΕΙ ΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ ΑΚΗ / ΝΣΗ Π/ ΘΜΙ ΑΣ & / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙ ΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΑΣ / ΝΣΗ / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙ ΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙ Ο ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο 4 2 Σύν εση εκτε εστικής

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2012 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής 40 40 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009 ΤΑ ΔΙ ΚΤΥΑ ΣΗΜΕ ΡΑ Εί ναι προ φα νές ό τι ο τε χνο

Διαβάστε περισσότερα

Γε κ γ α Κ ΦΑλ αγωγη Η λεκτρ κι τροπεζ κ εγ α α ετ κ ε ολλ κτ κ τροπεζ κ κα λ Στ Ελλ δα Πρω εμφ τ κε τ ο τ ΕΓΝΑ Α ρ πεζο κο κοτ π ακολ Θ α υ λο ε τρ πεζε Τ εσω ερ κ Σ μερο υ π ρε ε λεκτρ κι τροπεζ κ δ

Διαβάστε περισσότερα

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ Π Δ Γ π τ Ξ Σ Δ τ Σ Π Θ Ν Δ ΛΩΣ ρορ ακρ βε α τω στ ε ω π υ υπ β λλ ται με αυτη τη δηλω η μπ ρε α ελεγ ΘεΙ με β ση τ αρ ε λλω πηρε Φ ρθρ παρ Ν Π Σ τη πηρεσ α αζ Στ σηζ τ τη ΦΩ ΔΑΣ μα πι υμ μα κα π υμ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στην ελληνικ κδοση................................. xvii Πρόλογος................................................... xix M ρος Πρ το Π Σ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές Διέλασης Χρήση στην παραγωγή προφίλ Αλουμινίου

Μηχανές Διέλασης Χρήση στην παραγωγή προφίλ Αλουμινίου Μηχανές Διέλασης Χρήση στην παραγωγή προφίλ Αλουμινίου Πτυχιακή Εργασία Παπαναστασίου Γεώργιος Επιβλέπων Καθηγητής : Αναστάσιος Καρκάνης - 1 - Π ε ριεχόμ ενα 1. Ε ισαγω γή 4 2. Ισ τ ορική εξέλιξ η τ ης

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Αθήνα 2008 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών ευχαριστεί τις Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H Σύ στα ση της Φύ σης

H Σύ στα ση της Φύ σης H Σύ στα ση της Φύ σης ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΔΒ) Διο νύ σιος Π. Κα λο γε ράς, Ρα διο η λε κτρο λό γος Α (ΣΤΗ ΑΔ), MSc in Data Communications & Networks (Kingston University), Τελειόφοιτος Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 3, Οκτώβριος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131, Αίγινα 180

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994. I Fl ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝνΟΜΙΑ ΠΣΕ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝ \Δ Ω \ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ; ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ; κ" Αναγ\ ώστου Δήμτ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

L = 10 34 cm -2 sec -1.

L = 10 34 cm -2 sec -1. Μελέτη της επίδρασης της ευθυγράµµισης τω ν αν ιχ ν ευτώ ν µιο ν ίω ν, το υ πειράµατο ς A T L A S, στην αν ακ άλυψ η το υ σω µατιδίο υ H 4µ Ροή Ο µ ι λ ί α ς 1. Ο α ν ι χ ν ε υ τ ή ς ATLAS: Γ ε ν ι κ ά.

Διαβάστε περισσότερα