ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων"

Transcript

1 ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες Σετνική τολή Ασγόροσ Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων Γκδεηθηηθή βηβιημγναθία 1. Ζιεθηξηθή Δγθαηάζηαζε θαηνηθίαο, ΤΑΠ ΓΜΣΔΔ Σερληθέο πξνδηαγξαθέο Α.Σ.Ζ.Κ. 1 Τειεθςκηθέξ εγθαηαζηάζεηξ ηόρνη: Ο καζεηήο λα είλαη ζε ζέζε λα: Ακαθένεη ηηξ πενηπηώζεηξ πμο εθανμόδμκηαη μη Σεπκηθέξ Πνμδηαγναθέξ ηεξ Α.ΣΗ.Κ. Ακαθένεη ηηξ πενηπηώζεηξ πμο επηβάιιεηαη ε οπμβμιή γηα έγθνηζε μειέηεξ ζηεκ Α.ΣΗ.Κ. Γλεγεί ηε ζεμαζία ηςκ θονηόηενςκ μνηζμώκ πμο πνεζημμπμηεί ε Α.ΣΗ.Κ ακαθμνηθά με ηειεθςκηθέξ εγθαηαζηάζεηξ ζε μηθμδμμέξ. 2 1

2 ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ (ΣΓΟΗ) Η μειέηε, ε θαηαζθεοή, μ έιεγπμξ θαη ε ζοκηήνεζε ηςκ Σειεπηθμηκςκηαθώκ Δηθηύςκ Οηθμδμμώκ (ΣΔΟΙ) ζηεκ Κύπνμ πνέπεη κα εθηειμύκηαη ζύμθςκα με ηηξ Σεπκηθέξ Πνμδηαγναθέξ ηεξ Ανπήξ Σειεπηθμηκςκηώκ Κύπνμο (ΑΣΗΚ). Δηθαημύπμη γηα εθηέιεζε μειεηώκ θαη εγθαηάζηαζε ΣΔΟΙ είκαη μόκμ ηα άημμα πμο έπμοκ ελαζθαιίζεη Πηζημπμηεηηθό Ιθακόηεηαξ θαη ηαοηόηεηα αδεημύπμο Μειεηεηή / Γγθαηαζηάηε / οκηενεηή ΣΔΟΙ από ηεκ ΑΣΗΚ. 3 Κύξηα κέξε Σειεπηθνηλσληαθνύ Γηθηύνπ Οηθνδνκήο Τπόγεημ θαιώδημ εηζαγςγήξ θαη ζςιήκςζε θαιςδίμο εηζαγςγήξ Γζςηενηθέξ θαιςδηώζεηξ, ζονμαηώζεηξ θαη θμοηηά δηέιεοζεξ Καηακεμεηέξ Σειεθςκηθέξ πνίδεξ Σενμαηηθόξ ελμπιηζμόξ (ηειεθςκηθέξ ζοζθεοέξ, fax θιπ) Σμ οπόγεημ θαιώδημ εηζαγςγήξ ημο ελςηενηθμύ ηειεπηθμηκςκηαθμύ δηθηύμο ηεξ ΑΣΗΚ ηενμαηίδεηαη ζημκ Κύνημ Καηακεμεηή ηεξ μηθμδμμήξ. Από αοηόκ λεθηκμύκ μη γναμμέξ ημο εζςηενηθμύ δηθηύμο μη μπμίεξ μέζς ηςκ Αθναίςκ Καηακεμεηώκ πμο ημπμζεημύκηαη ζε θάζε όνμθμ, θαηαιήγμοκ ζηηξ Κύνηεξ Πνίδεξ ηςκ θαηακαιςηώκ. 4 2

3 ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ Οη πανμύζεξ Σεπκηθέξ Πνμδηαγναθέξ εθανμόδμκηαη ζηηξ πενηπηώζεηξ: Μειέηεξ, θαηαζθεοήξ, ειέγπμο θαη ζοκηήνεζεξ ΣΔΟΙ θαη Μειέηεξ, θαηαζθεοήξ, ειέγπμο θαη ζοκηήνεζεξ ΓΔΟΙ. 5 ΤΠΟΒΟΛΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΖΝ ΑΣΖΚ Πενηπηώζεηξ οπμβμιήξ μειέηεξ Η οπμβμιή γηα έγθνηζε ζπεηηθήξ μειέηεξ ζηεκ Ανπή, επηβάιιεηαη ζηηξ πενηπηώζεηξ: Γγθαηάζηαζεξ ΣΔΟΙ Γγθαηάζηαζεξ ΓΔΟΙ κμμομέκμο όηη μη ζοκμιηθέξ ακάγθεξ οπενβαίκμοκ ηηξ 10 Σ. Η ζπεηηθή μειέηε θαη ε έγθνηζε ηεξ από ηεκ Ανπή επηβάιιεηαη κα πνμεγμύκηαη ηεξ θαηαζθεοήξ ημο ένγμο. Πενηπηώζεηξ πμο δεκ πνμκμμύκηαη από ηηξ Τεπκηθέξ Πνμδηαγναθέξ Γηα θάζε πενίπηςζε πμο πανεθθιίκεη ή δεκ πνμκμείηαη από ηηξ πανμύζεξ Σεπκηθέξ Πνμδηαγναθέξ πνέπεη κα γίκεηαη ιεπημμενήξ ακαθμνά ζηε μειέηε πμο ζα οπμβάιιεηαη γηα έγθνηζε, ώζηε κα δίκμκηαη μη ζςζηέξ μδεγίεξ από ηεκ Ανπή. 6 3

4 ΟΡΗΜΟΗ Φώνμξ Οηθμδμμήξ: Γίκαη μιόθιενε ε έθηαζε γεξ πάκς ζηεκ μπμία βνίζθεηαη ε μηθμδμμή. Φώνμξ Τειεπηθμηκςκηαθήξ Γγθαηάζηαζεξ Γίκαη μ θοζηθόξ πώνμξ πμο πενηβάιιεη μηα ηειεπηθμηκςκηαθή εγθαηάζηαζε. Ο πώνμξ αοηόξ πνέπεη κα είκαη ζοκεπόμεκμξ θαη μ πειάηεξ κα έπεη ηεκ θονηόηεηα, ηε κόμημε θαημπή ή πνήζε ημο. Τειεπηθμηκςκηαθή Σύκδεζε (ΤΣ) Γίκαη μη ηεπκηθέξ δηαηάλεηξ ζημ Αοηόμαημ Σειεθςκηθό Κέκηνμ ηεξ Ανπήξ θαη ε θαιςδηαθή γναμμή ζύκδεζεξ ημοξ με ηεκ ΚΠ πμο βνίζθεηαη ζηα οπμζηαηηθά ημο πειάηε, θαη ζηεκ μπμία ζα ζοκδεζεί μ ΣΣΓ. 7 ΟΡΗΜΟΗ Τειεπηθμηκςκηαθή Σύκδεζε (ΤΣ) Γίκαη μη ηεπκηθέξ δηαηάλεηξ ζημ Αοηόμαημ Σειεθςκηθό Κέκηνμ ηεξ Ανπήξ θαη ε θαιςδηαθή γναμμή ζύκδεζεξ ημοξ με ηεκ ΚΠ πμο βνίζθεηαη ζηα οπμζηαηηθά ημο πειάηε, θαη ζηεκ μπμία ζα ζοκδεζεί μ ΣΣΓ. Tειεπηθμηκςκηαθόξ Τενμαηηθόξ Γλμπιηζμόξ (ΤΤΓ) Γίκαη μ πακηόξ είδμοξ ηειεπηθμηκςκηαθόξ ελμπιηζμόξ πμο εγθαζίζηαηαη ζημ πώνμ ημο πειάηε θαη πνεζημμπμηείηαη γηα ηεκ πανμπή ηειεπηθμηκςκηαθήξ οπενεζίαξ. Αοηόξ πενηιαμβάκεη ηειεπηθμηκςκηαθέξ ζοζθεοέξ δηαθόνςκ ηύπςκ όπςξ: ηειεθςκηθέξ, ηειεμμμημηοπηθέξ, ηειεηοπηθέξ, ΔΣΓ, πνόζζεηεξ εγθαηαζηάζεηξ θιπ. 8 4

5 ΟΡΗΜΟΗ Δεοηενεύμοζα Τειεθςκηθή Γγθαηάζηαζε (ΔΤΓ) Γίκαη ημ ζύκμιμ ηςκ ηεπκηθώκ δηαηάλεςκ ημο αοηόμαημο οκδνμμεηηθμύ Κέκηνμο (PBX Key System) πμο εγθαζίζηακηαη γηα ελοπενέηεζε ημο πειάηε θαη πμο εκώκεηαη με ημ ΔΟΙ είηε μέζς Μεηαγςγώκ είηε μέζς Κονίςκ Πνηδώκ. Δίθηομ Οηθμδμμήξ (ΔΟΙ) Ωξ ΔΟΙ θαζμνίδεηαη ημ ΣΔΟΙ ή ημ ΓΔΟΙ. Τειεπηθμηκςκηαθό Δίθηομ Οηθμδμμήξ (ΤΔΟΙ) Γίκαη ημ οπόγεημ θαιώδημ εηζαγςγήξ μαδί με ημ ζύκμιμ ηςκ εζςηενηθώκ θαιςδηώζεςκ, ηςκ ζςιεκώζεςκ, ηςκ θαηακεμεηώκ, ηςκ πνηδώκ θαη όιςκ ηςκ ζοκαθώκ ελανηεμάηςκ πμο πνεζημμπμημύκηαη γηα ηεκ πανμπή ηειεπηθμηκςκηαθήξ οπενεζίαξ ζημκ πειάηε 9 ΟΡΗΜΟΗ Γκμπμηεμέκμ Δίθηομ Οηθμδμμήξ (ΓΔΟΙ) Γίκαη ε θαιςδηαθή οπμδμμή εκόξ θηηνίμο με δοκαηόηεηα οπμζηήνηλεξ πμιιώκ εθανμμγώκ, πένακ ηςκ ηειεθςκηθώκ, όπςξ μεηάδμζε δεδμμέκςκ θαη εηθόκαξ. Σςιήκςζε Γίκαη ημ ζύκμιμ ηςκ ζςιεκαγςγώκ, ζςιήκςκ, θνεαηίςκ (ακ οπάνπμοκ), θμοηηώκ δηέιεοζεξ θαη θαηακεμεηώκ πμο πνεζημμπμημύκηαη γηα ηε δηέιεοζε ημο θαιςδίμο εηζαγςγήξ, θαη ηςκ θαιςδίςκ ημο ΣΔΟΙ ή ημο ΓΔΟΙ. Κύνημξ Καηακεμεηήξ (ΚΚ) Γίκαη μ θαηακεμεηήξ όπμο θαηαιήγεη ημ θαιώδημ εηζαγςγήξ θαη ε αθεηενία ημο ΣΔΟΙ/ΓΔΟΙ. 10 5

6 ΟΡΗΜΟΗ Κύνημξ Οπηηθόξ Καηακεμεηήξ (ΚΟΚ) Γίκαη μ θαηακεμεηήξ όπμο θαηαιήγεη ημ θαιώδημ εηζαγςγήξ μπηηθώκ ηκώκ θαη ε αθεηενία ημο ΣΔΟΙ/ΓΔΟΙ. Αθναίμξ Καηακεμεηήξ (ΑΚ) Γίκαη μ θαηακεμεηήξ πμο ζοκδέεηαη ζημκ ΚΚ. Δεοηενεύςκ Αθναίμξ Καηακεμεηήξ (ΔΑΚ) Γίκαη μ θαηακεμεηήξ πμο ζοκδέεηαη ζε ΑΚ ή ζε άιιμ ΔΑΚ. Κμοηί Δηέιεοζεξ (ΚΔ) Γίκαη θμοηί μνζμγςκίμο ζπήμαημξ, πμο ζοκδέεη ζοκεπόμεκα ημήμαηα ηεξ ζςιήκςζεξ γηα ηε δηεοθόιοκζε ηεξ δηέιεοζεξ θαιςδίςκ.. 11 ΟΡΗΜΟΗ Καιώδημ Γηζαγςγήξ Γίκαη ε πνμέθηαζε ημο ελςηενηθμύ ηειεπηθμηκςκηαθμύ δηθηύμο ηεξ Ανπήξ, από ημ ζύκμνμ ημο πώνμο μηθμδμμήξ πμο βνίζθεηαη πημ θμκηά ζημ δίθηομ ηεξ μέπνη ημκ ΚΚ ή ημκ ΚΟΚ. Καιώδημ Δηακμμήξ Γίκαη ημ πμιύθιςκμ θαιώδημ μεηαλύ θαηακεμεηώκ. Κύνηα Πνίδα (ΚΠ) Γίκαη ε πνίδα όπμο ηενμαηίδεηαη θαιώδημ πμο ηε ζοκδέεη ζημκ ακηίζημηπμ θαηακεμεηή. Η ΚΠ θένεη ελμπιηζμό πμο πανέπεη πνμζηαζία θαη δοκαηόηεηα ειέγπμο ημο δηθηύμο. Πνίδα Δμθημήξ (ΠΔ) Γίκαη ε ΚΠ πμο εγθαζίζηαηαη γηα θάζε Σ ηεξ ΔΣΓ, ζημ πώνμ εγθαηάζηαζεξ ηεξ γηα ζθμπμύξ ειέγπμο θαη δμθημήξ ηεξ Σ. 12 6

7 ΟΡΗΜΟΗ Δεοηενεύμοζα Πνίδα (ΔΠ) Γίκαη ε πνίδα πμο ηενμαηίδμκηαη θαιώδηα πμο ηε ζοκδέμοκ ή με ηεκ ΚΠ ή με άιιεξ ΔΠ. Γθεδνηθή Πνίδα (ΓθΠ) Γίκαη ε ΔΠ πμο εγθαζίζηαηαη ζε ζέζεηξ πμο επηιέγεη μ ίδημξ μ ζοκδνμμεηήξ ώζηε κα ελοπενεημύκηαη μη βαζηθέξ ηειεθςκηθέξ ημο ακάγθεξ ζε πενίπηςζε πμο ε ΔΣΓ είκαη εθηόξ ιεηημονγίαξ. Μεηαγςγέαξ (ΜΤ) Γίκαη ημ ελάνηεμα πμο επηηνέπεη ηεκ θαη επηιμγή μεηαγςγή ηεξ ΚΣ από ηεκ είζμδμ ημο ζε μηα από ηηξ δομ ελόδμοξ ημο. Γείςζε Πνμζηαζίαξ Δηθηύμο Γίκαη ημ ζύζηεμα γείςζεξ πμο πανέπεη πνμζηαζία από ρειέξ ηάζεηξ ζημ ΣΔΟΙ. Γείςζε Λεηημονγίαξ Γίκαη ημ ζύζηεμα γείςζεξ πμο απαηηείηαη γηα ηεκ θακμκηθή ιεηημονγία ημο Σειεπηθμηκςκηαθμύ Σενμαηηθμύ Γλμπιηζμμύ. 13 ΤΝΣΜΖΔΗ ΤΝΣΜΖΖ ΑΚ ΓΑΚ ΓΟΗ ΓΠ ΓΣΔ ΔΓΟΗ ΔθΠ ΚΓ ΚΚ ΚΟΚ ΚΠ ΜΣ ΠΓ ΣΓΟΗ Σ ΣΣΔ ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΑΚΡΑΗΟ ΚΑΣΑΝΔΜΖΣΖ ΓΔΤΣΔΡΔΤΩΝ ΑΚΡΑΗΟ ΚΑΣΑΝΔΜΖΣΖ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΖ ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΤΑ ΠΡΗΕΑ ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΤΑ ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝOΠΟΗΖΜΔΝΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΖ ΔΦΔΓΡΗΚΖ ΠΡΗΕΑ ΚΟΤΣΗ ΓΗΔΛΔΤΖ ΚΤΡΗΟ ΚΑΣΑΝΔΜΖΣΖ ΚΤΡΗΟ ΟΠΣΗΚΟ ΚΑΣΑΝΔΜΖΣΖ ΚΤΡΗΑ ΠΡΗΕΑ ΜΔΣΑΓΩΓΔΑ ΠΡΗΕΑ ΓΟΚΗΜΖ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΖ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΖ ΤΝΓΔΖ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΣΔΡΜΑΣΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 7

8 ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ ΣΓΟΗ θαη ΔΓΟΗ Αζθάιεηα: γηα ημ ηεπκηθό πνμζςπηθό, γηα ηα άημμα πμο πνεζημμπμημύκ ημκ ελμπιηζμό αοηό, θαη γηα ημ ίδημ ημ δίθηομ. Ομμημμμνθία: γηα ηα οιηθά θαη γηα ημκ ηνόπμ εθηέιεζεξ ηεξ ενγαζίαξ. Απόννεημ: γηα κα δηαζθαιίδεηαη όηη ε δηέιεοζε ηεξ γναμμήξ ημο πειάηε, μη θαηακεμεηέξ θαη ηα θμοηηά δηέιεοζεξ βνίζθμκηαη ζε θμηκόπνεζημοξ πώνμοξ πμο δεκ είκαη ζηε δηανθή θαη απμθιεηζηηθή πνήζε ηνίηςκ πνμζώπςκ. Πνόβιερε: γηα ηεκ ηθακμπμίεζε μειιμκηηθώκ ακαγθώκ ηεξ μηθμδμμήξ. Καιαηζζεζία: γηα κα μεκ αιιμηώκεηαη ε εμθάκηζε ηςκ πώνςκ όπμο εγθαζίζηαηαη ημ δίθηομ. Απιόηεηα: γηα δοκαηόηεηα εύθμιεξ εγθαηάζηαζεξ θαη ζοκηήνεζεξ. Δοκαηόηεηα Πνμζπέιαζεξ: γηα κα είκαη πνμζηηά θαη μναηά ηα δηάθμνα θμοηηά ηεξ ζςιήκςζεξ, (θμοηηά θαηακεμεηώκ, θμοηηά δηέιεοζεξ, θμοηηά). ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΠΔΛΑΣΖ Ωξ ηειεπηθμηκςκηαθή εγθαηάζηαζε ημο πειάηε ζεςνείηαη ημ ζύκμιμ ηςκ οιηθώκ πμο πνεζημμπμημύκηαη γηα ηε θαηαζθεοή ηεξ Τπόγεηαξ Πανμπήξ, ημο ΣΔΟΙ θαη ημο ΓΔΟΙ θαζώξ θαη μ ΣΣΓ πμο ζα ζοκδεζεί ζημ δίθηομ. Πνμδηαγναθέξ ΤΤΓ ΣΣΓ πμο πνμμνίδεηαη κα ζοκδεζεί με ημ δίθηομ ηεξ Ανπήξ πνέπεη κα είκαη εγθνημέκμο ηύπμο. Οη ηεπκηθέξ απαηηήζεηξ γηα έγθνηζε ηύπμο ΣΣΓ θαζμνίδμκηαη ζηεκ έθδμζε ηεξ Ανπήξ Σechnical Requirements for Subscriber Terminal Equipment and Network Interfaces. 16 8

9 ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΠΔΛΑΣΖ Πνμδηαγναθέξ Τειεπηθμηκςκηαθώκ Υιηθώκ Σα ηειεπηθμηκςκηαθά οιηθά πμο ζα πνεζημμπμηεζμύκ γηα ηεκ εγθαηάζηαζε, επέθηαζε, ηνμπμπμίεζε θαη ζοκηήνεζε Σειεπηθμηκςκηαθήξ Γγθαηάζηαζεξ Πειάηε πνέπεη κα είκαη εγθνημέκμο ηύπμο. Οη απαηηήζεηξ/πνμδηαγναθέξ γηα έγθνηζε ηύπμο θαζμνίδμκηαη ζηεκ έθδμζε ηεξ Ανπήξ Technical Requirements/Specifications for Installation Materials used in Telecommunications Wirings in Buildings. Σύκδεζε ΤΤΓ ζημ ΤΔΟΙ θαη ΓΔΟΙ Η ζύκδεζε ΣΣΓ ζημ ΣΔΟΙ θαη ΓΔΟΙ πνέπεη κα γίκεηαη με πνίδεξ εγθνημέκμο ηύπμο. 17 πκβνιηζκνί Οη θονηόηενμη ζομβμιηζμμί πμο πνεζημμπμημύκηαη ζηα ΣΔΟΙ θαζώξ θαη οπμδείγμαηα ζπεδίμο δηαζςιήκςζεξ θαη δηαζονμάηςζεξ θαη Πίκαθα δηαζοκδέζεςκ δίκμκηαη ζημ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α, με βάζε ηεκ Έθδμζε 7 (Ιμύιημξ 1999) ηςκ Σεπκηθώκ Πνμδηαγναθώκ ηεξ ΑΣΗΚ. 18 9

10

11 21 Γηαδηθαζίεο Σύκδεζε ημο ΤΔΟΙ με ημ δίθηομ ηεξ ΑΤΗΚ ηηξ κέεξ μηθμδμμέξ ε ζύκδεζε ημο ΣΔΟΙ με ημ ελςηενηθό δίθηομ ηεξ ΑΣΗΚ, μέζς ημο θαιςδίμο εηζαγςγήξ, γίκεηαη πάκηα οπόγεηα. ηηξ οθηζηάμεκεξ μηθμδμμέξ με εκαένηα πανμπή, όηακ μ πειάηεξ δεηήζεη αύλεζε ηςκ ηειεπηθμηκςκηαθώκ ημο ζοκδέζεςκ μέπνη θαη 3 ζοκδέζεηξ, ηόηε πνμηνέπεηαη γηα οπμγεημπμίεζε ημο δηθηύμο ημο θαη ε ΑΣΗΚ θαιύπηεη μένμξ ηςκ ελόδςκ ημο. Υπμβμιή αίηεζεξ γηα οπόδεηλε οπόγεηαξ πανμπήξ Πνηκ ηεκ έκανλε ηςκ ενγαζηώκ ζηεκ μηθμδμμή, μ ηδημθηήηεξ οπμβάιιεη ζπεηηθή αίηεζε πνμξ ηεκ ΑΣΗΚ γηα οπόδεηλε οπόγεηαξ πανμπήξ, ζομπιενώκμκηαξ ημ εηδηθό έκηοπμ Σμ έκηοπμ ζοκμδεύεηαη από: Δύμ ακηίγναθα ημπμγναθηθμύ ζπεδίμο ημο μηθμπέδμο Δύμ ακηίγναθα ηεξ θάημρεξ ημο ηζμγείμο ηεξ μηθμδμμήξ

12 Γηαδηθαζίεο Υπόδεηλε γηα εγθαηάζηαζε οπόγεηαξ πανμπήξ Η οπόδεηλε γίκεηαη επί ηόπμο ή ζηα ζπέδηα από Λεηημονγό ηεξ ΑΣΗΚ πνμξ ημκ ηδημθηήηε ή ζε ελμοζημδμηεμέκμ άημμμ. Η δηαδνμμή ζςιήκςζεξ θαιςδίμο εηζαγςγήξ θαη ζέζε ηςκ ακαγθαίςκ θνεαηίςκ θαηαγνάθμκηαη ζημ ημπμγναθηθό θαη ζηεκ θάημρε ημο ηζμγείμο. Έκα ακηίγναθμ παναδίδεηαη ζημκ ηδημθηήηε θαη έκα θναηείηαη από ηεκ ΑΣΗΚ. Υπμβμιή αίηεζεξ γηα έγθνηζε μειέηεξ Γηα μηθμδμμέξ, όπμο μη ακάγθεξ ζε Σ είκαη πένακ ηςκ 10 Σ, απαηηείηαη ε οπμβμιή αίηεζεξ γηα έγθνηζε μειέηεξ. Η αίηεζε οπμβάιιεηαη από ημκ εγθαηαζηάηε/μειεηεηή πνμημύ ανπίζμοκ μπμηεζδήπμηε ενγαζίεξ γηα ηεκ θαηαζθεοή ημο ΣΔΟΙ. Γηα ημ ζθμπό αοηό ζομπιενώκεηαη ημ μένμξ Β ημο έκηοπμο θαη οπμβάιιεηαη ζηεκ ΑΣΗΚ μαδί με: Σνεηξ ζεηνέξ θαηόρεςκ ηεξ μηθμδμμήξ με όια ηα ηειεθςκηθά ζεμεία, ημοξ θαηακεμεηέξ θαη ηα θνεάηηα Σνία ακηίγναθα ημο ζπεδίμο δηαζονμάηςκζεξ Σνία ακηίγναθα ημο ζπεδίμο δηαζςιήκςζεξ Σνία ακηίγναθα ημο Πίκαθα δηαζοκδέζεςκ 23 Γηαδηθαζίεο Γπηηόπημξ έιεγπμξ ηεξ εγθαηάζηαζεξ Μεηά ηεκ μιμθιήνςζε ηεξ εγθαηάζηαζεξ, μ ηδημθηήηεξ ή ελμοζημδμηεμέκμξ ακηηπνόζςπμξ ημο εηδμπμηεί ημ ανμόδημ ημήμα ηεξ ΑΣΗΚ, πνμθμνηθά ή γναπηά, όηη ηόζμ ε οπμδμμή ημο θαιςδίμο εηζαγςγήξ όζμ θαη ημ ΣΔΟΙ είκαη έημημα γηα έιεγπμ. Καζμνίδεηαη ζοκάκηεζε γηα έιεγπμ ηεξ εγθαηάζηαζεξ όπμο ε πανμοζία ημο εγθαηαζηάηε/μειεηεηή είκαη απαναίηεηε. Καηά ημκ έιεγπμ δηαπηζηώκεηαη ακ ε εγθαηάζηαζε έγηκε με βάζε ηεκ εγθνηζείζα μειέηε, ηεκ ανπηθή οπόδεηλε θαη ηηξ Σεπκηθέξ Πνμδηαγναθέξ ηεξ ΑΣΗΚ

13

14 27 ηόρνη: Ο καζεηήο λα είλαη ζε ζέζε λα: Γλεγεί ηε ζεμαζία ηςκ δηαθόνςκ ηύπςκ γεηώζεςκ. Πενηγνάθεη ημκ ηνόπμ εθηέιεζεξ ηςκ γεηώζεςκ. Ακαθένεη θαη επηιέγεη γηα μηα ηειεθςκηθή εγθαηάζηαζε ημοξ δηάθμνμοξ ηύπμοξ: Φνεαηίςκ. ςιεκώζεςκ. Καηακεμεηώκ. Καιςδίςκ. Γθανμόδεη ηηξ Σεπκηθέξ Πνμδηαγναθέξ θαη εθηειεί μειέηε ηειεθςκηθώκ εγθαηαζηάζεςκ ζε: Οηθίεξ. Πμιοθαημηθίεξ. Τπεναγμνέξ ογθνμηήμαηα γναθείςκ

15 Γξαζηεξηόηεηεο Σπεδημμειέηε: Γθανμμγή ηςκ Σεπκηθώκ Πνμδηαγναθώκ ηεξ Α.ΣΗ.Κ θαη εημημαζία μιμθιενςμέκεξ μειέηεξ ηειεθςκηθήξ εγθαηάζηαζεξ: Οηθίαξ. Πμιοθαημηθίαξ. Γναθείμο θαη Τπεναγμνάξ με ηε πνήζε θαηάιιειςκ ανπηηεθημκηθώκ θαηόρεςκ. Οη μαζεηέξ πςνίδμκηαη ζε μμάδεξ θαη ενγάδμκηαη ζοκενγαηηθά. Οη μειέηεξ πανμοζηάδμκηαη ζηεκ ηάλε θαη ακαιύμκηαη μη επηιμγέξ θαη μη ιύζεηξ πμο έδςζακ μη μμάδεξ. Γκδεηθηηθή Βηβιημγναθία: Σεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ Α.ΣΗ.Κ. 29 ρέδην δηαζσιήλσζεο 30 15

16 Τπόδεηγκα πίλαθα δηαζπλδέζεσλ 31 ρέδην δηαζπξκάησζεο 32 16

17 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ΑΣΖΚ Φνεάηηα Σα θνεάηηα είκαη πνμθαηαζθεοαζμέκα ή θαηαζθεοάδμκηαη επί ηόπμο ζύμθςκα με ηηξ πνμδηαγναθέξ ηεξ ΑΣΗΚ. Σα θαπάθηα ηςκ θνεαηίςκ είκαη πάκηα πνμθαηαζθεοαζμέκα θαη πνμμεζεύμκηαη από ημ ειεύζενμ εμπόνημ. Τύπμη θνεαηίςκ: ΦΜ-Π/Β4 με δηαζηάζεηξ 450Υ750Υ600 mm ΦΜ-Π/Β4Α με δηαζηάζεηξ 450Υ750Υ800 mm όπμο: ΦΜ-θνεάηημ μηθνό, Π-πεδμδνόμημ, Β-βανεημύ ηύπμο Γηα ημ θαιώδημ εηζαγςγήξ πνεζημμπμηείηαη πάκηα ημ θνεάηημ ΦΜ- Π/Β4. Η μέγηζηε απόζηαζε μεηαλύ δύμ θνεαηίςκ δεκ πνέπεη κα οπενβαίκεη ηα 50 μέηνα ζε εοζύγναμμα ημήμαηα. 33 Ζ θαηαζθεπή, ε πξνκήζεηα θαη ε ζπληήξεζε θξεαηίσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθζθαθώλ, ηεο ζσιήλσζεο είλαη επζύλε ηνπ ηδηνθηήηε. Σα θξεάηηα κπνξνύλ λα θαηαζθεπάδνληαη επί ηόπνπ πάληα ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα θαηαζθεπήο. Σα θξεάηηα κπνξεί λα είλαη θαη πξνπαξαζθεπαζκέλα. Ο ρώξνο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη επίπεδνο θαη λα ηνπνζεηείηαη πάλσ ζε κπεηόλ πάρνπο 5 cm Σύπνο θξεαηίνπ Γηαζηάζεηο (cm) ΦΜ: Φξεάηην Μηθξό Π: Πεδνδξόκην ΦΜ Π/Β4 45Υ75Υ60 Β: Βαξεηνύ ηύπνπ ΦΜ Π/Β4Α 45Υ75Υ80 Γηα θαιώδην εηζαγσγήο ρξεζηκνπνηείηαη θξεάηην ΦΜ-Π/Β4 ε ρώξνπο θαηαπόλεζεο ρξεζηκνπνηνύληαη ΦΜ Π/Β4Α Μέγηζηε επζύγξακκε απόζηαζε κεηαμύ 2 θξεαηίσλ = 50m Οη ζσιήλεο κεηαμύ θξεαηίσλ ζε βάζνο 45 cm 34 17

18 σιήλσζε Τύπμη ζςιήκςκ (Φαιύβδηκμη ή πιαζηηθμί). Οη ζςιήκεξ πμο εγθαζίζηακηαη ελςηενηθά πνέπεη κα είκαη παιύβδηκμη γηα μεπακηθή πνμζηαζία. Γπηβάιιεηαη κα ελαζθαιίδεηαη ειεθηνηθή αγςγημόηεηα ζε όιμ ημ μήθμξ ηεξ παιύβδηκεξ ζςιήκςζεξ θαη κα εκώκεηαη με ηε γείςζε πνμζηαζίαξ ζύμθςκα με ημοξ πενί ειεθηνηζμμύ θακμκηζμμύξ. Σςιήκςζε θαιςδίμο εηζαγςγήξ Η ζςιήκςζε ημο θαιςδίμο εηζαγςγήξ λεθηκά από ημ θμκηηκόηενμ πνμξ ημ ζύκμνμ ημο πώνμο μηθμδμμήξ θνεάηημ ηεξ ΑΣΗΚ θαη θαηαιήγεη ζημ θμοηί ημο Κύνημο Καηακεμεηή. Απαγμνεύεηαη ε ημπμζέηεζε άιιςκ θαιςδίςκ πιεκ ημο θαιςδίμο εηζαγςγήξ ζηε ζςιήκςζε Να οπάνπεη πάκηα ζπμηκί γηα ημ πέναζμα ημο θαιςδίμο εηζαγςγήξ Βάζμξ εγθαηάζηαζεξ ζςιήκςζεξ: 450 mm Γηα μμκμθαημηθίεξ εγθαζίζηαηαη μόκμ μηα ζςιήκα με ειάπηζηε δηάμεηνμ 50 mm Γηα πμιοθαημηθίεξ εγθαζίζηακηαη δύμ ζςιήκεξ: Μία δηαμέηνμο 50 mm γηα ημ θαιώδημ εηζαγςγήξ (μέπνη 100 Σ) Μία δηαμέηνμο 50 mm γηα θαιώδημ μπηηθώκ ηκώκ. 35 σιήλσζε Σςιήκςζε μεηαλύ θαηακεμεηώκ Όπη μηθνόηενε από 25 mm. Η ζπέζε μεηαλύ ηεξ δηαημμήξ ηςκ θαιςδίςκ θαη ηεξ δηαημμήξ ηεξ ζςιήκςζεξ θαηά ηεκ ανπηθή εγθαηάζηαζε κα μεκ οπενβαίκεη ημ 30%. Σςιήκςζε Τειεπηθμηκςκηαθώκ Πνηδώκ Από ημκ θαηακεμεηή πνμξ ηηξ πνίδεξ θαη από μία πνίδα ζηεκ άιιε, ε ειάπηζηε δηάμεηνμξ ηεξ ζςιήκςζεξ κα είκαη 20 mm. Ο μέγηζημξ ανηζμόξ ηςκ γναμμώκ ζε θάζε ζςιήκα κα μεκ οπενβαίκεη ηηξ δύμ. Κμοηηά Δηέιεοζεξ Πνέπεη κα έπμοκ θαηάιιειεξ δηαζηάζεηξ ώζηε κα είκαη δοκαηή ε ζύκδεζε ηςκ ζςιήκςκ θαη ε μμαιή εγθαηάζηαζε ηςκ θαιςδίςκ πμο δηένπμκηαη μέζα από αοηά. Γιάπηζηεξ δηαζηάζεηξ: 200π200π80 mm Σμπμζεημύκηαη ζε θμηκόπνεζημοξ πώνμοξ ζε ύρμξ μεηαλύ 400 mm θαη 1600 mm από ημ πάηςμα

19 Γηαζηάζεηο ζσιήλσλ γηα θαιώδην εηζαγσγήο Πνιπθαηνηθίεο ΕΔΤΓΖ ΓΡΑΜΜΩΝ ΔΛΑΥΗΣΖ ΓΗΑΜΔΣΡΟ Α) Υάιθηλν θαιώδην Β) Οπηηθό θαιώδην Μνλνθαηνηθίεο Σ 1 ζσιήλα Φ Σ 1 ζσιήλα Φ Σ 2 ζσιήλεο Φ Σ θαη άλσ Οδεγίεο ΑΣΖΚ 1 (κία) ζσιήλα Φ50 αλεμάξηεηα ησλ αλαγθώλ 1 (κία) ζσιήλα Φ50 γηα θάιπςε ηόζν ηνπ ράιθηλνπ όζν θαη ηνπ νπηηθνύ θαισδίνπ ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πξέπεη λα ππάξρεη ζηε ζσιήλα ηεο ππόγεηαο παξνρήο νδεγόο (ζρνηλί) γηα ην πέξαζκα ηνπ θαισδίνπ εηζαγσγήο Ζ ζσιήλσζε κεηαμύ θαηαλεκεηώλ λα κελ είλαη κηθξόηεξε ησλ 25 mm 2 Ζ ζρέζε θαισδίσλ θαη ζσιήλαο λα κελ ππεξβαίλεη ην 30% - 40% Ζ ειάρηζηε δηάκεηξνο ηεο ζσιήλαο από ηνλ ΚΚ ή ΑΚ πξνο ηα Σ πξέπεη λα είλαη 20 mm. Οη εζσηεξηθέο γξακκέο λα κελ ππεξβαίλνπλ ηηο 2 θαηά ηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε. 37 Πίλαθαο ρσξεηηθόηεηαο ζσιήλσλ γηα ηηο ηειεθσληθέο εγθαηαζηάζεηο ΔΞΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΩΛΖΝΩΝ 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm ΥΩΡΖΣΗΚΟΣΖΣΔ ΩΛΖΝΩΝ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΜΔΣΡΟ 17 mm 22 mm 28 mm 36 mm 46 mm ΔΜΒΑΓΟ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΔΓΚΑΡΗΑ ΓΗΑΣΟΜΖ mm mm mm mm mm 2 19

20 Υσξεηηθόηεηα πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα θαιώδηα από ην ηξίθισλν έσο ην θαιώδην ησλ 20 δεπγώλ ΕΔΤΓΖ ΚΑΛΩΓΗΩΝ Σξίθισλν θαιώδην 2 δεύγε 3 δεύγε 4 δεύγε 6 δεύγε 10 δεύγε 12 δεύγε 20 δεύγε ΥΩΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ Δ mm mm mm mm mm mm mm mm mm 2 39 Γηαζηάζεηο θνπηηώλ θαηαλεκεηώλ Φςνεηηθόηεηα θαηακεμεηή Δηαζηάζεηξ θμοηημύ ζε mm Ύρμξ Μήθμξ Βάζμξ 6 θαη 10 δεύγε δεύγε δεύγε δεύγε

21 Δγθαηάζηαζε θαηαλεκεηώλ Γγθαηάζηαζε Κύνημο Καηακεμεηή Παναπςνείηαη δςνεάκ από ηεκ ΑΣΗΚ μαδί με θιεηδανηά αζθαιείαξ Γγθαζίζηαηαη από ημκ εγθαηαζηάηε / μειεηεηή ζημ ηζόγεημ ή οπόγεημ ηεξ μηθμδμμήξ. Φώνμξ εγθαηάζηαζεξ θαηακεμεηώκ. ε θμηκόπνεζημοξ πώνμοξ πμο πιενμύκ ηα πημ θάης: Να είκαη λενμί Να είκαη απαιιαγμέκμη από πεμηθέξ επηδνάζεηξ ή θηκδύκμοξ εθνήλεςκ Να μεκ είκαη εθηεζεημέκμη ζε ζθόκεξ ή θηκδύκμοξ μεπακηθήξ θαηαζηνμθήξ Να θςηίδμκηαη ηθακμπμηεηηθά 41 Δγθαηάζηαζε θαηαλεκεηώλ Κμοηηά θαηακεμεηώκ Ξύιηκα ή μεηαιιηθά ή πιαζηηθά με πόνηα. ημκ Κύνημ Καηακεμεηή ημπμζεηείηαη θιεηδανηά αζθαιείαξ πμο πνμμεζεύεη ε ΑΣΗΚ. Ύρμξ εγθαηάζηαζεξ: ειάπηζημ ύρμξ 400 mm (ημ θάης μένμξ ημοξ) θαη μέγηζημ 1600 mm (ημ πάκς μένμξ ημοξ). Δηαζηάζεηξ θμοηηώκ: Η απόζηαζε μεηαλύ θαηακεμεηή θαη ηςκ ημηπςμάηςκ ημο θμοηημύ ημοιάπηζημκ 60 mm

22 Κνπηηά δηέιεπζεο Γηα ηελ επθνιία ησλ δηεξρόκελσλ θαισδίσλ νη δηαζηάζεηο ηνπο πξέπεη λα είλαη 20 cm x 20 cm θαη βάζνο 8 cm. Πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ύςνο κεηαμύ 40 cm θαη 160 cm από ην δάπεδν. Ζ επζύγξακκε απόζηαζε κεηαμύ 2 θνπηηώλ δηέιεπζεο πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε από 25 m. Ο Κύξηνο Καηαλεκεηήο παξαρσξείηαη από ηελ ΑΣΖΚ θαη ηνπνζεηείηαη από ηνλ ειεθηξνιόγν ζην ηζόγεην ή ππόγεην Οη θαηαλεκεηέο ηνπνζεηνύληαη ζε ρώξνπο: 1. Όπνπ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθόο θσηηζκόο 24 ώξεο 2. Ξεξνύο 3. Απαιιαγκέλνπο από ρεκηθέο αληηδξάζεηο 4. Με πεξηνξηζκέλε ζθόλε ή κεραληθή θαηαζηξνθή 43 Υσξεηηθόηεηα θαηαλεκεηώλ θαη δπλαηόηεηα δηαζηαύξσζεο Η πςνεηηθόηεηα ηςκ θαηακεμεηώκ θαζμνίδεηαη με βάζε ηεκ πςνεηηθόηεηα ηςκ θαιςδίςκ ώζηε κα ηθακμπμημύκηαη ηόζμ μη ανπηθέξ όζμ θαη μη μειιμκηηθέξ ακάγθεξ ηεξ μηθμδμμήξ. Οη Αθναίμη θαηακεμεηέξ με πςνεηηθόηεηα μεγαιύηενε από 10 δεύγε πνέπεη κα έπμοκ δοκαηόηεηα δηαζηαύνςζεξ Οη Κύνημη θαηακεμεηέξ πνέπεη πάκηα κα έπμοκ δοκαηόηεηα δηαζηαύνςζεξ Οη αθνμδέθηεξ ηςκ θαηακεμεηώκ πςνίδμκηαη ζε αθνμδέθηεξ εηζαγςγήξ θαη ζε αθνμδέθηεξ ελαγςγήξ. ημοξ αθνμδέθηεξ εηζαγςγήξ ζοκδέμκηαη ηα θαιώδηα πμο εηζένπμκηαη ζημκ θαηακεμεηή θαη ζημοξ αθνμδέθηεξ ελαγςγήξ ηα θαιώδηα πμο ελένπμκηαη από ημκ θαηακεμεηή. Η ζύκδεζε ηςκ εηζενπμμέκςκ θαη ηςκ ελενπόμεκςκ αγςγώκ ελαζθαιίδεηαη με αγςγμύξ δηαζηαύνςζεξ Οη απαηημύμεκεξ δηαζηαονώζεηξ εθηειμύκηαη από ημοξ αδεημύπμοξ εγθαηαζηάηεξ με ελαίνεζε ηηξ ζοκδέζεηξ με ημ θαιώδημ εηζαγςγήξ όπμο μη δηαζηαονώζεηξ εθηειμύκηαη από ηεκ ΑΣΗΚ Πένακ από ηεκ εγθαηάζηαζε ημο Κύνημο Καηακεμεηή επηβάιιεηαη θαη ε εγθαηάζηαζε εκόξ ημοιάπηζημκ Αθναίμο Καηακεμεηή ζε θάζε όνμθμ ηεξ μηθμδμμήξ

23 Δγθαηάζηαζε θαισδίσλ Καιώδημ Γηζαγςγήξ Γγθαζίζηαηαη θαη ηενμαηίδεηαη ζημκ Κύνημ Καηακεμεηή από ηεκ ΑΣΗΚ ύκδεζε θαιςδίςκ ζημοξ θαηακεμεηέξ ημοξ οπόιμηπμοξ θαηακεμεηέξ ηα θαιώδηα εηζαγςγήξ θαη ελαγςγήξ εγθαζίζηακηαη θαη ηενμαηίδμκηαη από ημκ αδεημύπμ εγθαηαζηάηε. ύκδεζε θαιςδίςκ ζηηξ Πνίδεξ Οη πνίδεξ ζοκδέμκηαη με ημοξ θαηακεμεηέξ θαη πανάιιεια μεηαλύ ημοξ με αημμηθά ηνίθιςκα θαιώδηα, δύμ αγςγμί μμηιίαξ θαη έκαξ αγςγόξ πνάζηκμο πνώμαημξ ημο μπμίμο ε πνήζε είκαη: Γηα απμθογή θμοδμοκίζμαημξ ζηηξ πανάιιειεξ ζοζθεοέξ θαηά ηε δηάνθεηα επηιμγήξ ανηζμμύ ζε ελενπόμεκε θιίζε Γηα ηε δοκαηόηεηα θμοδμοκίζμαημξ όιςκ ηςκ ζοκδεδεμέκςκ πανάιιεια ζοζθεοώκ ζε πενίπηςζε εηζενπόμεκεξ θιίζεξ

24 Α.Δ ΑΣΗΚ Μπορεί να είναι και Μαύρο διπολικό μονόκλωνο Τπνδεηγκαηηθή εγθαηάζηαζε ηειεθσληθνύ δηθηύνπ νηθνδνκήο ΑΚΡΑΘΟ ΔΘΑΚΛΑΔΩΣΗ Πάνω ζηεν οικοδομή Περιέτει ζσνδεηήρα Α.Δ Δ.Ο ΑΚΡΟΔΕΚΣΗ ΠΡΘΖΑ BLUE ORANGE GREEN ΧΡΗΗ 1 & 6 ύνδεζε Telex 2 & 5 ύνδεζε ηελ. ζσζκεσής 4 Γείωζε 3 Κοσδούνιζμα ζσζκεσών PRIMARY SOCKET Κύρια πρίδα Σρίκλωνο ηελ. καλώδιο BLUE SECONDARY SOCKET Δεσηερεύοσζα πρίδα ORANGE GREEN 47 Δγθαηάζηαζε θαισδίσλ Υςνεηηθόηεηα θαιςδίςκ μεηαλύ θαηακεμεηώκ Η πςνεηηθόηεηα ηςκ θαιςδίςκ μεηαλύ ηςκ θαηακεμεηώκ πνέπεη κα είκαη ημοιάπηζημκ δηπιάζηα από ηηξ ανπηθά πνμβιεπόμεκεξ ακάγθεξ. Ακηίζηαζε μόκςζεξ ηςκ αγςγώκ Η ακηίζηαζε μόκςζεξ ηςκ αγςγώκ κα είκαη ημοιάπηζημκ 50 ΜΩ ζε ηάζε 250 V (DC). Η μέηνεζε γίκεηαη μεηαλύ ημο θάζε αγςγμύ με ημοξ οπόιμηπμοξ αγςγμύξ ζοκδεδεμέκμοξ με ηε γε

25 Γηαρσξηζκόο κεηαμύ ηνπ ΣΓΟΗ θαη ηνπ ειεθηξηθνύ δηθηύνπ ηεο νηθνδνκήο Μεηαλύ ημο ΣΔΟΙ θαη ημο ειεθηνηθμύ δηθηύμο μηθμδμμήξ πνέπεη κα οπάνπεη πιήνεξ δηαπςνηζμόξ θαη κα ηενμύκηαη ηα πημ θάης ειάπηζηα όνηα απμζηάζεςκ: Απόζηαζε ημοιάπηζημκ 50 mm από αγςγμύξ Μέζεξ ή Υαμειήξ ηάζεξ ηηξ δηαζηαονώζεηξ πνέπεη κα ημπμζεηείηαη μμκςηηθό οιηθό με πάπμξ ημοιάπηζημ 6 mm. Απαγμνεύεηαη ε εγθαηάζηαζε θαιςδίςκ άιιμο δηθηύμο (θαιώδηα μεγάθςκςκ, ηειεόναζεξ θ.ι.π.) μέζα ζηηξ ζςιεκώζεηξ ημο ΣΔΟΙ. 49 ΔΗΡΑ ΕΔΤΓΩΝ ΚΑΛΩΓΗΟ Α ΥΡΩΜΑΣΗΜΟ ΜΟΝΩΖ ΚΑΛΩΓΗΟ Β 1-5 Άζπρο Μπλε, Πορηοκαλί, Πράζινο, Καθέ, Γκρίζο Κόκκινο Μπλε, Πορηοκαλί, Πράζινο, Καθέ, Γκρίζο Μαύρο Μπλε, Πορηοκαλί, Πράζινο, Καθέ, Γκρίζο Κίηρινο Μπλε, Πορηοκαλί, Πράζινο, Καθέ, Γκρίζο Άζπρο-Μπλε Μπλε, Πορηοκαλί, Πράζινο, Καθέ, Γκρίζο Κόκκινο-Μπλε Μπλε, Πορηοκαλί, Πράζινο, Καθέ, Γκρίζο Μαύρο-Μπλε Μπλε, Πορηοκαλί, Πράζινο, Καθέ, Γκρίζο Κίηρινο-Μπλε Μπλε, Πορηοκαλί, Πράζινο, Καθέ, Γκρίζο Άζπρο-Πορηοκαλί Μπλε, Πορηοκαλί, Πράζινο, Καθέ, Γκρίζο Κόκκινο-Πορηοκαλί Μπλε, Πορηοκαλί, Πράζινο, Καθέ, Γκρίζο Μαύρο- Πορηοκαλί Μπλε, Πορηοκαλί, Πράζινο, Καθέ, Γκρίζο Κίηρινο- Πορηοκαλί Μπλε, Πορηοκαλί, Πράζινο, Καθέ, Γκρίζο Άζπρο- Πράζινο Μπλε, Πορηοκαλί, Πράζινο, Καθέ, Γκρίζο Κόκκινο- Πράζινο Μπλε, Πορηοκαλί, Πράζινο, Καθέ, Γκρίζο Μαύρο- Πράζινο Μπλε, Πορηοκαλί, Πράζινο, Καθέ, Γκρίζο Κίηρινο- Πράζινο Μπλε, Πορηοκαλί, Πράζινο, Καθέ, Γκρίζο Άζπρο- Καθέ Μπλε, Πορηοκαλί, Πράζινο, Καθέ, Γκρίζο Κόκκινο- Καθέ Μπλε, Πορηοκαλί, Πράζινο, Καθέ, Γκρίζο Μαύρο- Καθέ Μπλε, Πορηοκαλί, Πράζινο, Καθέ, Γκρίζο Κίηρινο- Καθέ Μπλε, Πορηοκαλί, Πράζινο, Καθέ, Γκρίζο. Υρωμαηιζμός ηηλεθωνικών καλωδίων ζύμθωνα με ηο εσρωπαϊκό ζύζηημα 50 25

26 Υρωμαηιζμός ηηλεθωνικών καλωδίων ζύμθωνα με ηο αγγλικό ζύζηημα ΔΗΡΑ ΕΔΤΓΩΝ ΥΡΩΜΑΣΗΜΟ ΜΟΝΩΖ 1 Μπλε 2 Πορηοκαλί 3 Πράζινο 4 Καθέ 5 Γκρίζο 6 Μπλε-Άζπρο 7 Μπλε- Πορηοκαλί 8 Μπλε- Πράζινο 9 Μπλε- Καθέ 10 Μπλε- Γκρίζο 11 Πορηοκαλί -Άζπρο 12 Πορηοκαλί - Πράζινο 13 Πορηοκαλί - Καθέ 14 Πορηοκαλί - Γκρίζο 15 Πράζινο -Άζπρο 16 Πράζινο - Καθέ 17 Πράζινο - Γκρίζο 18 Καθέ -Άζπρο 19 Καθέ - Γκρίζο 20 Γκρίζο -Άζπρο ΚΟΗΝΟ ΥΡΩΜΑΣΗΜΟ ΚΑΛΩΓΗΟΤ Β ΕΔΤΓΟΗ ΥΡΩΜΑΣΗΜΟ ΜΟΝΩΖ 1-20 Άζπρο Κίηρινο Κόκκινο Μαύρο Βιολεηί 51 Τπόγεηα παξνρή 52 26

27 ύζηεκα Γείσζεο Σα βαζηθά μένε ημο ζοζηήμαημξ γείςζεξ είκαη: Ηιεθηνόδημ Γεηςηηθόξ αγςγόξ δηαημμήξ 6 mm2 πμο ζοκδέεη ημ ειεθηνόδημ με ημκ Κύνημ Καηακεμεηή οκδεηηθόξ αγςγόξ δηαημμήξ 1.5 mm2 πμο ζοκδέεη ημκ ΚΚ με ημοξ Αθναίμοξ θαη Δεοηενεύμκηεξ Καηακεμεηέξ ςιήκεξ Γείςζεξ (Γ) ειάπηζηεξ δηαμέηνμο 16 mm Η ςμηθή ακηίζηαζε ημο ζοζηήμαημξ γείςζεξ πνέπεη κα είκαη μηθνόηενε από 5 Ωμ. 53 ύζηεκα Γείσζεο Γείςζε πνμζηαζίαξ Δηθηύμο Γίκαη ημ ζύζηεμα γείςζεξ πμο πανέπεη πνμζηαζία από ρειέξ ηάζεηξ ζημ ΣΔΟΙ. Απμηειείηαη από γεηςηηθό αγςγό πμο εθηείκεηαη από ημκ ΚΚ θαη ηενμαηίδεηαη ζε εηδηθό ειεθηνόδημ γείςζεξ. Η εγθαηάζηαζε θαη ζύκδεζε ηεξ γείςζεξ πνμζηαζίαξ πνέπεη κα γίκεηαη ζύμθςκα με ημοξ πενί Ηιεθηνηζμμύ θακμκηζμμύξ. Γείςζε Λεηημονγίαξ Γίκαη ημ ζύζηεμα γείςζεξ πμο απαηηείηαη γηα ηεκ θακμκηθή ιεηημονγία ημο Σειεπηθμηκςκηαθμύ Σενμαηηθμύ Γλμπιηζμμύ. Απμηειείηαη από γεηςηηθό θαη ζοκδεηηθό αγςγό θαη από λεπςνηζηό ειεθηνόδημ γείςζεξ πμο απέπεη ημοιάπηζημ 2 μέηνα από μπμηαδήπμηε μεηαιιηθή θαηαζθεοή ημο θηηνίμο, μεηαιιηθμύξ οδνμζςιήκεξ ή ειεθηνόδηα άιιςκ ζοζηεμάηςκ γείςζεξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο 3ν Σεύρνο επηέκβξηνο 2012 Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΜΚΔ) Παπαζηνπνύινπ 2-4 Λακία, Φζηώηηδα Σ.Κ. 35100 Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Winmail.dat Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Ειζαγφγή Αοηό ημ έγγναθμ ελεγεί ηη είκαη ημ ανπείμ winmail.dat, γηαηί θηάκεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Δηδάζθςκ: Ειίαξ Ιακςιάθμξ Ακηί πνμιόγμο In the next century, planet earth will don an electronic skin. It will use the Internet as a scaffold to support and transmit

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 1 Δίδνο αλειθπζηήξα Αηόκσλ 10 Δίδνο ζαιακίζθνπ Αηόκσλ 2 Ολνκαζηηθό θνξηίν 600 Κg 11 Ύςνο ζαιακίζθνπ 3 Σαρύηεηα ζαιακηζ. 0.63 (m/s) (Καζαξό) 2.20 4 Δπηηάρπλζε

Διαβάστε περισσότερα

GREENWINDOWS AE Ενεργειακά παράκυρα - προςόψεισ - κωρακιςμζνεσ πόρτεσ. ΘΩΡΑΚΙΜΔΝΔ ΠΟΡΣΔ

GREENWINDOWS AE Ενεργειακά παράκυρα - προςόψεισ - κωρακιςμζνεσ πόρτεσ. ΘΩΡΑΚΙΜΔΝΔ ΠΟΡΣΔ 1 ΘΩΡΑΚΙΜΔΝΔ ΠΟΡΣΔ 1 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΘΩΡΑΚΙΜΔΝΩΝ ΘΤΡΩΝ GOLDEN ΣΗ GREENWINDOWS Οη ζσξαθηζκέλεο πόξηεο Golden ηεο GREENWINDOWS, είλαη πηζηνπνηεκέλεο, ηαηδβμνίαξ αζθαθείαξ 4, θαηά ην Δονςπασηό πνόηοπμ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Limerick - Θίμενηθ Ονηζμόξ: πεκηάζηηπμ ζαηηνηθό πμίεμα. Σύμθςκα με ημκ Rodari (1994), είκαη έκα είδμξ ημο «πανάιμγμο» ζοζηεμαημπμηεμέκμ θαη θςδηθμπμηεμέκμ θαη εγγιέδηθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ.

Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ. Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ. Α. ημηπεία ημο ζεκανίμο Α1) ογγναθέαξ (Γθπαηδεοηηθόξ) Καξαθσλζηαληίλνπ Αθξνδίηε Υξπζνβαιάληνπ (Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Φπρηθφ, 20 επηεκβξίνπ 2010 Αγαπεηνί γνλείο, Με αθνξκή ηελ πξψηε απηή επηθνηλσλία καο, ζα ήζεια λα ζαο εθθξάζσ ηηο επρέο, ηηο δηθέο κνπ, ησλ άιισλ κειψλ ηεο Γηεχζπλζεο, θαζψο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη φισλ

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ

Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ & ΤΟΦΙΜΩΝ Γενικι Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ, Διεφκυνςθ Υγείασ των Ηϊων Τμιμα Ηωοανκρωπονόςων Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ ΑΘΘΝΑ Μάιοσ 2013 1 Πξόινγνο ημπυξ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε αστέρι μια ευχή

Κάθε αστέρι μια ευχή Εκδίδονται από_το_10/κ Δθμοτικό_χολείο_Μιλου_τθλζφωνο_2287021346 Δεκζμβριοσ 2011 αρικμόσ φφλλου 46 ο Κάθε αστέρι μια ευχή Από τουσ μακθτζσ τθσ Α2 τάξθσ του Δθμ. χ. Μιλου. Με χαρά ςασ προςκαλοφμε ςτθ Χριςτουγεννιάτικθ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Διδάζκοσζες: Βαζηινύδε Κσλζηαληίλα ΑΔΜ: 2362 Μπάκπνπ Διέλε ΑΔΜ: 2448 Υπεύθσνος καθηγηηής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.1 1.4 ΚΛΗΝΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΟΝΖ ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΣΡΧΜΑ - ΟΤΜΗΔ (Κωδικός: Ε0Α00) Κιίλε: Σα μύιηλα κέξε λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25mm ακθίπιεπξα επελδπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΜΔΛΔΣΗΣΗ

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΜΔΛΔΣΗΣΗ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΜΔΛΔΣΗΣΗ (εγγεγξακκέλνπ ζην ΔΣΔΚ) Φωηοβοληαϊκά ςζηήμαηα με Δγκαηεζηημένη Ιζσύ 20kWp μέσπι και 150kWp Δγώ ν/ε Μειεηεηήο ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ Φσηνβνιηατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα