ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων"

Transcript

1 ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες Σετνική τολή Ασγόροσ Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων Γκδεηθηηθή βηβιημγναθία 1. Ζιεθηξηθή Δγθαηάζηαζε θαηνηθίαο, ΤΑΠ ΓΜΣΔΔ Σερληθέο πξνδηαγξαθέο Α.Σ.Ζ.Κ. 1 Τειεθςκηθέξ εγθαηαζηάζεηξ ηόρνη: Ο καζεηήο λα είλαη ζε ζέζε λα: Ακαθένεη ηηξ πενηπηώζεηξ πμο εθανμόδμκηαη μη Σεπκηθέξ Πνμδηαγναθέξ ηεξ Α.ΣΗ.Κ. Ακαθένεη ηηξ πενηπηώζεηξ πμο επηβάιιεηαη ε οπμβμιή γηα έγθνηζε μειέηεξ ζηεκ Α.ΣΗ.Κ. Γλεγεί ηε ζεμαζία ηςκ θονηόηενςκ μνηζμώκ πμο πνεζημμπμηεί ε Α.ΣΗ.Κ ακαθμνηθά με ηειεθςκηθέξ εγθαηαζηάζεηξ ζε μηθμδμμέξ. 2 1

2 ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ (ΣΓΟΗ) Η μειέηε, ε θαηαζθεοή, μ έιεγπμξ θαη ε ζοκηήνεζε ηςκ Σειεπηθμηκςκηαθώκ Δηθηύςκ Οηθμδμμώκ (ΣΔΟΙ) ζηεκ Κύπνμ πνέπεη κα εθηειμύκηαη ζύμθςκα με ηηξ Σεπκηθέξ Πνμδηαγναθέξ ηεξ Ανπήξ Σειεπηθμηκςκηώκ Κύπνμο (ΑΣΗΚ). Δηθαημύπμη γηα εθηέιεζε μειεηώκ θαη εγθαηάζηαζε ΣΔΟΙ είκαη μόκμ ηα άημμα πμο έπμοκ ελαζθαιίζεη Πηζημπμηεηηθό Ιθακόηεηαξ θαη ηαοηόηεηα αδεημύπμο Μειεηεηή / Γγθαηαζηάηε / οκηενεηή ΣΔΟΙ από ηεκ ΑΣΗΚ. 3 Κύξηα κέξε Σειεπηθνηλσληαθνύ Γηθηύνπ Οηθνδνκήο Τπόγεημ θαιώδημ εηζαγςγήξ θαη ζςιήκςζε θαιςδίμο εηζαγςγήξ Γζςηενηθέξ θαιςδηώζεηξ, ζονμαηώζεηξ θαη θμοηηά δηέιεοζεξ Καηακεμεηέξ Σειεθςκηθέξ πνίδεξ Σενμαηηθόξ ελμπιηζμόξ (ηειεθςκηθέξ ζοζθεοέξ, fax θιπ) Σμ οπόγεημ θαιώδημ εηζαγςγήξ ημο ελςηενηθμύ ηειεπηθμηκςκηαθμύ δηθηύμο ηεξ ΑΣΗΚ ηενμαηίδεηαη ζημκ Κύνημ Καηακεμεηή ηεξ μηθμδμμήξ. Από αοηόκ λεθηκμύκ μη γναμμέξ ημο εζςηενηθμύ δηθηύμο μη μπμίεξ μέζς ηςκ Αθναίςκ Καηακεμεηώκ πμο ημπμζεημύκηαη ζε θάζε όνμθμ, θαηαιήγμοκ ζηηξ Κύνηεξ Πνίδεξ ηςκ θαηακαιςηώκ. 4 2

3 ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ Οη πανμύζεξ Σεπκηθέξ Πνμδηαγναθέξ εθανμόδμκηαη ζηηξ πενηπηώζεηξ: Μειέηεξ, θαηαζθεοήξ, ειέγπμο θαη ζοκηήνεζεξ ΣΔΟΙ θαη Μειέηεξ, θαηαζθεοήξ, ειέγπμο θαη ζοκηήνεζεξ ΓΔΟΙ. 5 ΤΠΟΒΟΛΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΖΝ ΑΣΖΚ Πενηπηώζεηξ οπμβμιήξ μειέηεξ Η οπμβμιή γηα έγθνηζε ζπεηηθήξ μειέηεξ ζηεκ Ανπή, επηβάιιεηαη ζηηξ πενηπηώζεηξ: Γγθαηάζηαζεξ ΣΔΟΙ Γγθαηάζηαζεξ ΓΔΟΙ κμμομέκμο όηη μη ζοκμιηθέξ ακάγθεξ οπενβαίκμοκ ηηξ 10 Σ. Η ζπεηηθή μειέηε θαη ε έγθνηζε ηεξ από ηεκ Ανπή επηβάιιεηαη κα πνμεγμύκηαη ηεξ θαηαζθεοήξ ημο ένγμο. Πενηπηώζεηξ πμο δεκ πνμκμμύκηαη από ηηξ Τεπκηθέξ Πνμδηαγναθέξ Γηα θάζε πενίπηςζε πμο πανεθθιίκεη ή δεκ πνμκμείηαη από ηηξ πανμύζεξ Σεπκηθέξ Πνμδηαγναθέξ πνέπεη κα γίκεηαη ιεπημμενήξ ακαθμνά ζηε μειέηε πμο ζα οπμβάιιεηαη γηα έγθνηζε, ώζηε κα δίκμκηαη μη ζςζηέξ μδεγίεξ από ηεκ Ανπή. 6 3

4 ΟΡΗΜΟΗ Φώνμξ Οηθμδμμήξ: Γίκαη μιόθιενε ε έθηαζε γεξ πάκς ζηεκ μπμία βνίζθεηαη ε μηθμδμμή. Φώνμξ Τειεπηθμηκςκηαθήξ Γγθαηάζηαζεξ Γίκαη μ θοζηθόξ πώνμξ πμο πενηβάιιεη μηα ηειεπηθμηκςκηαθή εγθαηάζηαζε. Ο πώνμξ αοηόξ πνέπεη κα είκαη ζοκεπόμεκμξ θαη μ πειάηεξ κα έπεη ηεκ θονηόηεηα, ηε κόμημε θαημπή ή πνήζε ημο. Τειεπηθμηκςκηαθή Σύκδεζε (ΤΣ) Γίκαη μη ηεπκηθέξ δηαηάλεηξ ζημ Αοηόμαημ Σειεθςκηθό Κέκηνμ ηεξ Ανπήξ θαη ε θαιςδηαθή γναμμή ζύκδεζεξ ημοξ με ηεκ ΚΠ πμο βνίζθεηαη ζηα οπμζηαηηθά ημο πειάηε, θαη ζηεκ μπμία ζα ζοκδεζεί μ ΣΣΓ. 7 ΟΡΗΜΟΗ Τειεπηθμηκςκηαθή Σύκδεζε (ΤΣ) Γίκαη μη ηεπκηθέξ δηαηάλεηξ ζημ Αοηόμαημ Σειεθςκηθό Κέκηνμ ηεξ Ανπήξ θαη ε θαιςδηαθή γναμμή ζύκδεζεξ ημοξ με ηεκ ΚΠ πμο βνίζθεηαη ζηα οπμζηαηηθά ημο πειάηε, θαη ζηεκ μπμία ζα ζοκδεζεί μ ΣΣΓ. Tειεπηθμηκςκηαθόξ Τενμαηηθόξ Γλμπιηζμόξ (ΤΤΓ) Γίκαη μ πακηόξ είδμοξ ηειεπηθμηκςκηαθόξ ελμπιηζμόξ πμο εγθαζίζηαηαη ζημ πώνμ ημο πειάηε θαη πνεζημμπμηείηαη γηα ηεκ πανμπή ηειεπηθμηκςκηαθήξ οπενεζίαξ. Αοηόξ πενηιαμβάκεη ηειεπηθμηκςκηαθέξ ζοζθεοέξ δηαθόνςκ ηύπςκ όπςξ: ηειεθςκηθέξ, ηειεμμμημηοπηθέξ, ηειεηοπηθέξ, ΔΣΓ, πνόζζεηεξ εγθαηαζηάζεηξ θιπ. 8 4

5 ΟΡΗΜΟΗ Δεοηενεύμοζα Τειεθςκηθή Γγθαηάζηαζε (ΔΤΓ) Γίκαη ημ ζύκμιμ ηςκ ηεπκηθώκ δηαηάλεςκ ημο αοηόμαημο οκδνμμεηηθμύ Κέκηνμο (PBX Key System) πμο εγθαζίζηακηαη γηα ελοπενέηεζε ημο πειάηε θαη πμο εκώκεηαη με ημ ΔΟΙ είηε μέζς Μεηαγςγώκ είηε μέζς Κονίςκ Πνηδώκ. Δίθηομ Οηθμδμμήξ (ΔΟΙ) Ωξ ΔΟΙ θαζμνίδεηαη ημ ΣΔΟΙ ή ημ ΓΔΟΙ. Τειεπηθμηκςκηαθό Δίθηομ Οηθμδμμήξ (ΤΔΟΙ) Γίκαη ημ οπόγεημ θαιώδημ εηζαγςγήξ μαδί με ημ ζύκμιμ ηςκ εζςηενηθώκ θαιςδηώζεςκ, ηςκ ζςιεκώζεςκ, ηςκ θαηακεμεηώκ, ηςκ πνηδώκ θαη όιςκ ηςκ ζοκαθώκ ελανηεμάηςκ πμο πνεζημμπμημύκηαη γηα ηεκ πανμπή ηειεπηθμηκςκηαθήξ οπενεζίαξ ζημκ πειάηε 9 ΟΡΗΜΟΗ Γκμπμηεμέκμ Δίθηομ Οηθμδμμήξ (ΓΔΟΙ) Γίκαη ε θαιςδηαθή οπμδμμή εκόξ θηηνίμο με δοκαηόηεηα οπμζηήνηλεξ πμιιώκ εθανμμγώκ, πένακ ηςκ ηειεθςκηθώκ, όπςξ μεηάδμζε δεδμμέκςκ θαη εηθόκαξ. Σςιήκςζε Γίκαη ημ ζύκμιμ ηςκ ζςιεκαγςγώκ, ζςιήκςκ, θνεαηίςκ (ακ οπάνπμοκ), θμοηηώκ δηέιεοζεξ θαη θαηακεμεηώκ πμο πνεζημμπμημύκηαη γηα ηε δηέιεοζε ημο θαιςδίμο εηζαγςγήξ, θαη ηςκ θαιςδίςκ ημο ΣΔΟΙ ή ημο ΓΔΟΙ. Κύνημξ Καηακεμεηήξ (ΚΚ) Γίκαη μ θαηακεμεηήξ όπμο θαηαιήγεη ημ θαιώδημ εηζαγςγήξ θαη ε αθεηενία ημο ΣΔΟΙ/ΓΔΟΙ. 10 5

6 ΟΡΗΜΟΗ Κύνημξ Οπηηθόξ Καηακεμεηήξ (ΚΟΚ) Γίκαη μ θαηακεμεηήξ όπμο θαηαιήγεη ημ θαιώδημ εηζαγςγήξ μπηηθώκ ηκώκ θαη ε αθεηενία ημο ΣΔΟΙ/ΓΔΟΙ. Αθναίμξ Καηακεμεηήξ (ΑΚ) Γίκαη μ θαηακεμεηήξ πμο ζοκδέεηαη ζημκ ΚΚ. Δεοηενεύςκ Αθναίμξ Καηακεμεηήξ (ΔΑΚ) Γίκαη μ θαηακεμεηήξ πμο ζοκδέεηαη ζε ΑΚ ή ζε άιιμ ΔΑΚ. Κμοηί Δηέιεοζεξ (ΚΔ) Γίκαη θμοηί μνζμγςκίμο ζπήμαημξ, πμο ζοκδέεη ζοκεπόμεκα ημήμαηα ηεξ ζςιήκςζεξ γηα ηε δηεοθόιοκζε ηεξ δηέιεοζεξ θαιςδίςκ.. 11 ΟΡΗΜΟΗ Καιώδημ Γηζαγςγήξ Γίκαη ε πνμέθηαζε ημο ελςηενηθμύ ηειεπηθμηκςκηαθμύ δηθηύμο ηεξ Ανπήξ, από ημ ζύκμνμ ημο πώνμο μηθμδμμήξ πμο βνίζθεηαη πημ θμκηά ζημ δίθηομ ηεξ μέπνη ημκ ΚΚ ή ημκ ΚΟΚ. Καιώδημ Δηακμμήξ Γίκαη ημ πμιύθιςκμ θαιώδημ μεηαλύ θαηακεμεηώκ. Κύνηα Πνίδα (ΚΠ) Γίκαη ε πνίδα όπμο ηενμαηίδεηαη θαιώδημ πμο ηε ζοκδέεη ζημκ ακηίζημηπμ θαηακεμεηή. Η ΚΠ θένεη ελμπιηζμό πμο πανέπεη πνμζηαζία θαη δοκαηόηεηα ειέγπμο ημο δηθηύμο. Πνίδα Δμθημήξ (ΠΔ) Γίκαη ε ΚΠ πμο εγθαζίζηαηαη γηα θάζε Σ ηεξ ΔΣΓ, ζημ πώνμ εγθαηάζηαζεξ ηεξ γηα ζθμπμύξ ειέγπμο θαη δμθημήξ ηεξ Σ. 12 6

7 ΟΡΗΜΟΗ Δεοηενεύμοζα Πνίδα (ΔΠ) Γίκαη ε πνίδα πμο ηενμαηίδμκηαη θαιώδηα πμο ηε ζοκδέμοκ ή με ηεκ ΚΠ ή με άιιεξ ΔΠ. Γθεδνηθή Πνίδα (ΓθΠ) Γίκαη ε ΔΠ πμο εγθαζίζηαηαη ζε ζέζεηξ πμο επηιέγεη μ ίδημξ μ ζοκδνμμεηήξ ώζηε κα ελοπενεημύκηαη μη βαζηθέξ ηειεθςκηθέξ ημο ακάγθεξ ζε πενίπηςζε πμο ε ΔΣΓ είκαη εθηόξ ιεηημονγίαξ. Μεηαγςγέαξ (ΜΤ) Γίκαη ημ ελάνηεμα πμο επηηνέπεη ηεκ θαη επηιμγή μεηαγςγή ηεξ ΚΣ από ηεκ είζμδμ ημο ζε μηα από ηηξ δομ ελόδμοξ ημο. Γείςζε Πνμζηαζίαξ Δηθηύμο Γίκαη ημ ζύζηεμα γείςζεξ πμο πανέπεη πνμζηαζία από ρειέξ ηάζεηξ ζημ ΣΔΟΙ. Γείςζε Λεηημονγίαξ Γίκαη ημ ζύζηεμα γείςζεξ πμο απαηηείηαη γηα ηεκ θακμκηθή ιεηημονγία ημο Σειεπηθμηκςκηαθμύ Σενμαηηθμύ Γλμπιηζμμύ. 13 ΤΝΣΜΖΔΗ ΤΝΣΜΖΖ ΑΚ ΓΑΚ ΓΟΗ ΓΠ ΓΣΔ ΔΓΟΗ ΔθΠ ΚΓ ΚΚ ΚΟΚ ΚΠ ΜΣ ΠΓ ΣΓΟΗ Σ ΣΣΔ ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΑΚΡΑΗΟ ΚΑΣΑΝΔΜΖΣΖ ΓΔΤΣΔΡΔΤΩΝ ΑΚΡΑΗΟ ΚΑΣΑΝΔΜΖΣΖ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΖ ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΤΑ ΠΡΗΕΑ ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΤΑ ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝOΠΟΗΖΜΔΝΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΖ ΔΦΔΓΡΗΚΖ ΠΡΗΕΑ ΚΟΤΣΗ ΓΗΔΛΔΤΖ ΚΤΡΗΟ ΚΑΣΑΝΔΜΖΣΖ ΚΤΡΗΟ ΟΠΣΗΚΟ ΚΑΣΑΝΔΜΖΣΖ ΚΤΡΗΑ ΠΡΗΕΑ ΜΔΣΑΓΩΓΔΑ ΠΡΗΕΑ ΓΟΚΗΜΖ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΖ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΖ ΤΝΓΔΖ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΣΔΡΜΑΣΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 7

8 ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ ΣΓΟΗ θαη ΔΓΟΗ Αζθάιεηα: γηα ημ ηεπκηθό πνμζςπηθό, γηα ηα άημμα πμο πνεζημμπμημύκ ημκ ελμπιηζμό αοηό, θαη γηα ημ ίδημ ημ δίθηομ. Ομμημμμνθία: γηα ηα οιηθά θαη γηα ημκ ηνόπμ εθηέιεζεξ ηεξ ενγαζίαξ. Απόννεημ: γηα κα δηαζθαιίδεηαη όηη ε δηέιεοζε ηεξ γναμμήξ ημο πειάηε, μη θαηακεμεηέξ θαη ηα θμοηηά δηέιεοζεξ βνίζθμκηαη ζε θμηκόπνεζημοξ πώνμοξ πμο δεκ είκαη ζηε δηανθή θαη απμθιεηζηηθή πνήζε ηνίηςκ πνμζώπςκ. Πνόβιερε: γηα ηεκ ηθακμπμίεζε μειιμκηηθώκ ακαγθώκ ηεξ μηθμδμμήξ. Καιαηζζεζία: γηα κα μεκ αιιμηώκεηαη ε εμθάκηζε ηςκ πώνςκ όπμο εγθαζίζηαηαη ημ δίθηομ. Απιόηεηα: γηα δοκαηόηεηα εύθμιεξ εγθαηάζηαζεξ θαη ζοκηήνεζεξ. Δοκαηόηεηα Πνμζπέιαζεξ: γηα κα είκαη πνμζηηά θαη μναηά ηα δηάθμνα θμοηηά ηεξ ζςιήκςζεξ, (θμοηηά θαηακεμεηώκ, θμοηηά δηέιεοζεξ, θμοηηά). ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΠΔΛΑΣΖ Ωξ ηειεπηθμηκςκηαθή εγθαηάζηαζε ημο πειάηε ζεςνείηαη ημ ζύκμιμ ηςκ οιηθώκ πμο πνεζημμπμημύκηαη γηα ηε θαηαζθεοή ηεξ Τπόγεηαξ Πανμπήξ, ημο ΣΔΟΙ θαη ημο ΓΔΟΙ θαζώξ θαη μ ΣΣΓ πμο ζα ζοκδεζεί ζημ δίθηομ. Πνμδηαγναθέξ ΤΤΓ ΣΣΓ πμο πνμμνίδεηαη κα ζοκδεζεί με ημ δίθηομ ηεξ Ανπήξ πνέπεη κα είκαη εγθνημέκμο ηύπμο. Οη ηεπκηθέξ απαηηήζεηξ γηα έγθνηζε ηύπμο ΣΣΓ θαζμνίδμκηαη ζηεκ έθδμζε ηεξ Ανπήξ Σechnical Requirements for Subscriber Terminal Equipment and Network Interfaces. 16 8

9 ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΠΔΛΑΣΖ Πνμδηαγναθέξ Τειεπηθμηκςκηαθώκ Υιηθώκ Σα ηειεπηθμηκςκηαθά οιηθά πμο ζα πνεζημμπμηεζμύκ γηα ηεκ εγθαηάζηαζε, επέθηαζε, ηνμπμπμίεζε θαη ζοκηήνεζε Σειεπηθμηκςκηαθήξ Γγθαηάζηαζεξ Πειάηε πνέπεη κα είκαη εγθνημέκμο ηύπμο. Οη απαηηήζεηξ/πνμδηαγναθέξ γηα έγθνηζε ηύπμο θαζμνίδμκηαη ζηεκ έθδμζε ηεξ Ανπήξ Technical Requirements/Specifications for Installation Materials used in Telecommunications Wirings in Buildings. Σύκδεζε ΤΤΓ ζημ ΤΔΟΙ θαη ΓΔΟΙ Η ζύκδεζε ΣΣΓ ζημ ΣΔΟΙ θαη ΓΔΟΙ πνέπεη κα γίκεηαη με πνίδεξ εγθνημέκμο ηύπμο. 17 πκβνιηζκνί Οη θονηόηενμη ζομβμιηζμμί πμο πνεζημμπμημύκηαη ζηα ΣΔΟΙ θαζώξ θαη οπμδείγμαηα ζπεδίμο δηαζςιήκςζεξ θαη δηαζονμάηςζεξ θαη Πίκαθα δηαζοκδέζεςκ δίκμκηαη ζημ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α, με βάζε ηεκ Έθδμζε 7 (Ιμύιημξ 1999) ηςκ Σεπκηθώκ Πνμδηαγναθώκ ηεξ ΑΣΗΚ. 18 9

10

11 21 Γηαδηθαζίεο Σύκδεζε ημο ΤΔΟΙ με ημ δίθηομ ηεξ ΑΤΗΚ ηηξ κέεξ μηθμδμμέξ ε ζύκδεζε ημο ΣΔΟΙ με ημ ελςηενηθό δίθηομ ηεξ ΑΣΗΚ, μέζς ημο θαιςδίμο εηζαγςγήξ, γίκεηαη πάκηα οπόγεηα. ηηξ οθηζηάμεκεξ μηθμδμμέξ με εκαένηα πανμπή, όηακ μ πειάηεξ δεηήζεη αύλεζε ηςκ ηειεπηθμηκςκηαθώκ ημο ζοκδέζεςκ μέπνη θαη 3 ζοκδέζεηξ, ηόηε πνμηνέπεηαη γηα οπμγεημπμίεζε ημο δηθηύμο ημο θαη ε ΑΣΗΚ θαιύπηεη μένμξ ηςκ ελόδςκ ημο. Υπμβμιή αίηεζεξ γηα οπόδεηλε οπόγεηαξ πανμπήξ Πνηκ ηεκ έκανλε ηςκ ενγαζηώκ ζηεκ μηθμδμμή, μ ηδημθηήηεξ οπμβάιιεη ζπεηηθή αίηεζε πνμξ ηεκ ΑΣΗΚ γηα οπόδεηλε οπόγεηαξ πανμπήξ, ζομπιενώκμκηαξ ημ εηδηθό έκηοπμ Σμ έκηοπμ ζοκμδεύεηαη από: Δύμ ακηίγναθα ημπμγναθηθμύ ζπεδίμο ημο μηθμπέδμο Δύμ ακηίγναθα ηεξ θάημρεξ ημο ηζμγείμο ηεξ μηθμδμμήξ

12 Γηαδηθαζίεο Υπόδεηλε γηα εγθαηάζηαζε οπόγεηαξ πανμπήξ Η οπόδεηλε γίκεηαη επί ηόπμο ή ζηα ζπέδηα από Λεηημονγό ηεξ ΑΣΗΚ πνμξ ημκ ηδημθηήηε ή ζε ελμοζημδμηεμέκμ άημμμ. Η δηαδνμμή ζςιήκςζεξ θαιςδίμο εηζαγςγήξ θαη ζέζε ηςκ ακαγθαίςκ θνεαηίςκ θαηαγνάθμκηαη ζημ ημπμγναθηθό θαη ζηεκ θάημρε ημο ηζμγείμο. Έκα ακηίγναθμ παναδίδεηαη ζημκ ηδημθηήηε θαη έκα θναηείηαη από ηεκ ΑΣΗΚ. Υπμβμιή αίηεζεξ γηα έγθνηζε μειέηεξ Γηα μηθμδμμέξ, όπμο μη ακάγθεξ ζε Σ είκαη πένακ ηςκ 10 Σ, απαηηείηαη ε οπμβμιή αίηεζεξ γηα έγθνηζε μειέηεξ. Η αίηεζε οπμβάιιεηαη από ημκ εγθαηαζηάηε/μειεηεηή πνμημύ ανπίζμοκ μπμηεζδήπμηε ενγαζίεξ γηα ηεκ θαηαζθεοή ημο ΣΔΟΙ. Γηα ημ ζθμπό αοηό ζομπιενώκεηαη ημ μένμξ Β ημο έκηοπμο θαη οπμβάιιεηαη ζηεκ ΑΣΗΚ μαδί με: Σνεηξ ζεηνέξ θαηόρεςκ ηεξ μηθμδμμήξ με όια ηα ηειεθςκηθά ζεμεία, ημοξ θαηακεμεηέξ θαη ηα θνεάηηα Σνία ακηίγναθα ημο ζπεδίμο δηαζονμάηςκζεξ Σνία ακηίγναθα ημο ζπεδίμο δηαζςιήκςζεξ Σνία ακηίγναθα ημο Πίκαθα δηαζοκδέζεςκ 23 Γηαδηθαζίεο Γπηηόπημξ έιεγπμξ ηεξ εγθαηάζηαζεξ Μεηά ηεκ μιμθιήνςζε ηεξ εγθαηάζηαζεξ, μ ηδημθηήηεξ ή ελμοζημδμηεμέκμξ ακηηπνόζςπμξ ημο εηδμπμηεί ημ ανμόδημ ημήμα ηεξ ΑΣΗΚ, πνμθμνηθά ή γναπηά, όηη ηόζμ ε οπμδμμή ημο θαιςδίμο εηζαγςγήξ όζμ θαη ημ ΣΔΟΙ είκαη έημημα γηα έιεγπμ. Καζμνίδεηαη ζοκάκηεζε γηα έιεγπμ ηεξ εγθαηάζηαζεξ όπμο ε πανμοζία ημο εγθαηαζηάηε/μειεηεηή είκαη απαναίηεηε. Καηά ημκ έιεγπμ δηαπηζηώκεηαη ακ ε εγθαηάζηαζε έγηκε με βάζε ηεκ εγθνηζείζα μειέηε, ηεκ ανπηθή οπόδεηλε θαη ηηξ Σεπκηθέξ Πνμδηαγναθέξ ηεξ ΑΣΗΚ

13

14 27 ηόρνη: Ο καζεηήο λα είλαη ζε ζέζε λα: Γλεγεί ηε ζεμαζία ηςκ δηαθόνςκ ηύπςκ γεηώζεςκ. Πενηγνάθεη ημκ ηνόπμ εθηέιεζεξ ηςκ γεηώζεςκ. Ακαθένεη θαη επηιέγεη γηα μηα ηειεθςκηθή εγθαηάζηαζε ημοξ δηάθμνμοξ ηύπμοξ: Φνεαηίςκ. ςιεκώζεςκ. Καηακεμεηώκ. Καιςδίςκ. Γθανμόδεη ηηξ Σεπκηθέξ Πνμδηαγναθέξ θαη εθηειεί μειέηε ηειεθςκηθώκ εγθαηαζηάζεςκ ζε: Οηθίεξ. Πμιοθαημηθίεξ. Τπεναγμνέξ ογθνμηήμαηα γναθείςκ

15 Γξαζηεξηόηεηεο Σπεδημμειέηε: Γθανμμγή ηςκ Σεπκηθώκ Πνμδηαγναθώκ ηεξ Α.ΣΗ.Κ θαη εημημαζία μιμθιενςμέκεξ μειέηεξ ηειεθςκηθήξ εγθαηάζηαζεξ: Οηθίαξ. Πμιοθαημηθίαξ. Γναθείμο θαη Τπεναγμνάξ με ηε πνήζε θαηάιιειςκ ανπηηεθημκηθώκ θαηόρεςκ. Οη μαζεηέξ πςνίδμκηαη ζε μμάδεξ θαη ενγάδμκηαη ζοκενγαηηθά. Οη μειέηεξ πανμοζηάδμκηαη ζηεκ ηάλε θαη ακαιύμκηαη μη επηιμγέξ θαη μη ιύζεηξ πμο έδςζακ μη μμάδεξ. Γκδεηθηηθή Βηβιημγναθία: Σεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ Α.ΣΗ.Κ. 29 ρέδην δηαζσιήλσζεο 30 15

16 Τπόδεηγκα πίλαθα δηαζπλδέζεσλ 31 ρέδην δηαζπξκάησζεο 32 16

17 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ΑΣΖΚ Φνεάηηα Σα θνεάηηα είκαη πνμθαηαζθεοαζμέκα ή θαηαζθεοάδμκηαη επί ηόπμο ζύμθςκα με ηηξ πνμδηαγναθέξ ηεξ ΑΣΗΚ. Σα θαπάθηα ηςκ θνεαηίςκ είκαη πάκηα πνμθαηαζθεοαζμέκα θαη πνμμεζεύμκηαη από ημ ειεύζενμ εμπόνημ. Τύπμη θνεαηίςκ: ΦΜ-Π/Β4 με δηαζηάζεηξ 450Υ750Υ600 mm ΦΜ-Π/Β4Α με δηαζηάζεηξ 450Υ750Υ800 mm όπμο: ΦΜ-θνεάηημ μηθνό, Π-πεδμδνόμημ, Β-βανεημύ ηύπμο Γηα ημ θαιώδημ εηζαγςγήξ πνεζημμπμηείηαη πάκηα ημ θνεάηημ ΦΜ- Π/Β4. Η μέγηζηε απόζηαζε μεηαλύ δύμ θνεαηίςκ δεκ πνέπεη κα οπενβαίκεη ηα 50 μέηνα ζε εοζύγναμμα ημήμαηα. 33 Ζ θαηαζθεπή, ε πξνκήζεηα θαη ε ζπληήξεζε θξεαηίσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθζθαθώλ, ηεο ζσιήλσζεο είλαη επζύλε ηνπ ηδηνθηήηε. Σα θξεάηηα κπνξνύλ λα θαηαζθεπάδνληαη επί ηόπνπ πάληα ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα θαηαζθεπήο. Σα θξεάηηα κπνξεί λα είλαη θαη πξνπαξαζθεπαζκέλα. Ο ρώξνο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη επίπεδνο θαη λα ηνπνζεηείηαη πάλσ ζε κπεηόλ πάρνπο 5 cm Σύπνο θξεαηίνπ Γηαζηάζεηο (cm) ΦΜ: Φξεάηην Μηθξό Π: Πεδνδξόκην ΦΜ Π/Β4 45Υ75Υ60 Β: Βαξεηνύ ηύπνπ ΦΜ Π/Β4Α 45Υ75Υ80 Γηα θαιώδην εηζαγσγήο ρξεζηκνπνηείηαη θξεάηην ΦΜ-Π/Β4 ε ρώξνπο θαηαπόλεζεο ρξεζηκνπνηνύληαη ΦΜ Π/Β4Α Μέγηζηε επζύγξακκε απόζηαζε κεηαμύ 2 θξεαηίσλ = 50m Οη ζσιήλεο κεηαμύ θξεαηίσλ ζε βάζνο 45 cm 34 17

18 σιήλσζε Τύπμη ζςιήκςκ (Φαιύβδηκμη ή πιαζηηθμί). Οη ζςιήκεξ πμο εγθαζίζηακηαη ελςηενηθά πνέπεη κα είκαη παιύβδηκμη γηα μεπακηθή πνμζηαζία. Γπηβάιιεηαη κα ελαζθαιίδεηαη ειεθηνηθή αγςγημόηεηα ζε όιμ ημ μήθμξ ηεξ παιύβδηκεξ ζςιήκςζεξ θαη κα εκώκεηαη με ηε γείςζε πνμζηαζίαξ ζύμθςκα με ημοξ πενί ειεθηνηζμμύ θακμκηζμμύξ. Σςιήκςζε θαιςδίμο εηζαγςγήξ Η ζςιήκςζε ημο θαιςδίμο εηζαγςγήξ λεθηκά από ημ θμκηηκόηενμ πνμξ ημ ζύκμνμ ημο πώνμο μηθμδμμήξ θνεάηημ ηεξ ΑΣΗΚ θαη θαηαιήγεη ζημ θμοηί ημο Κύνημο Καηακεμεηή. Απαγμνεύεηαη ε ημπμζέηεζε άιιςκ θαιςδίςκ πιεκ ημο θαιςδίμο εηζαγςγήξ ζηε ζςιήκςζε Να οπάνπεη πάκηα ζπμηκί γηα ημ πέναζμα ημο θαιςδίμο εηζαγςγήξ Βάζμξ εγθαηάζηαζεξ ζςιήκςζεξ: 450 mm Γηα μμκμθαημηθίεξ εγθαζίζηαηαη μόκμ μηα ζςιήκα με ειάπηζηε δηάμεηνμ 50 mm Γηα πμιοθαημηθίεξ εγθαζίζηακηαη δύμ ζςιήκεξ: Μία δηαμέηνμο 50 mm γηα ημ θαιώδημ εηζαγςγήξ (μέπνη 100 Σ) Μία δηαμέηνμο 50 mm γηα θαιώδημ μπηηθώκ ηκώκ. 35 σιήλσζε Σςιήκςζε μεηαλύ θαηακεμεηώκ Όπη μηθνόηενε από 25 mm. Η ζπέζε μεηαλύ ηεξ δηαημμήξ ηςκ θαιςδίςκ θαη ηεξ δηαημμήξ ηεξ ζςιήκςζεξ θαηά ηεκ ανπηθή εγθαηάζηαζε κα μεκ οπενβαίκεη ημ 30%. Σςιήκςζε Τειεπηθμηκςκηαθώκ Πνηδώκ Από ημκ θαηακεμεηή πνμξ ηηξ πνίδεξ θαη από μία πνίδα ζηεκ άιιε, ε ειάπηζηε δηάμεηνμξ ηεξ ζςιήκςζεξ κα είκαη 20 mm. Ο μέγηζημξ ανηζμόξ ηςκ γναμμώκ ζε θάζε ζςιήκα κα μεκ οπενβαίκεη ηηξ δύμ. Κμοηηά Δηέιεοζεξ Πνέπεη κα έπμοκ θαηάιιειεξ δηαζηάζεηξ ώζηε κα είκαη δοκαηή ε ζύκδεζε ηςκ ζςιήκςκ θαη ε μμαιή εγθαηάζηαζε ηςκ θαιςδίςκ πμο δηένπμκηαη μέζα από αοηά. Γιάπηζηεξ δηαζηάζεηξ: 200π200π80 mm Σμπμζεημύκηαη ζε θμηκόπνεζημοξ πώνμοξ ζε ύρμξ μεηαλύ 400 mm θαη 1600 mm από ημ πάηςμα

19 Γηαζηάζεηο ζσιήλσλ γηα θαιώδην εηζαγσγήο Πνιπθαηνηθίεο ΕΔΤΓΖ ΓΡΑΜΜΩΝ ΔΛΑΥΗΣΖ ΓΗΑΜΔΣΡΟ Α) Υάιθηλν θαιώδην Β) Οπηηθό θαιώδην Μνλνθαηνηθίεο Σ 1 ζσιήλα Φ Σ 1 ζσιήλα Φ Σ 2 ζσιήλεο Φ Σ θαη άλσ Οδεγίεο ΑΣΖΚ 1 (κία) ζσιήλα Φ50 αλεμάξηεηα ησλ αλαγθώλ 1 (κία) ζσιήλα Φ50 γηα θάιπςε ηόζν ηνπ ράιθηλνπ όζν θαη ηνπ νπηηθνύ θαισδίνπ ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πξέπεη λα ππάξρεη ζηε ζσιήλα ηεο ππόγεηαο παξνρήο νδεγόο (ζρνηλί) γηα ην πέξαζκα ηνπ θαισδίνπ εηζαγσγήο Ζ ζσιήλσζε κεηαμύ θαηαλεκεηώλ λα κελ είλαη κηθξόηεξε ησλ 25 mm 2 Ζ ζρέζε θαισδίσλ θαη ζσιήλαο λα κελ ππεξβαίλεη ην 30% - 40% Ζ ειάρηζηε δηάκεηξνο ηεο ζσιήλαο από ηνλ ΚΚ ή ΑΚ πξνο ηα Σ πξέπεη λα είλαη 20 mm. Οη εζσηεξηθέο γξακκέο λα κελ ππεξβαίλνπλ ηηο 2 θαηά ηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε. 37 Πίλαθαο ρσξεηηθόηεηαο ζσιήλσλ γηα ηηο ηειεθσληθέο εγθαηαζηάζεηο ΔΞΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΩΛΖΝΩΝ 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm ΥΩΡΖΣΗΚΟΣΖΣΔ ΩΛΖΝΩΝ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΜΔΣΡΟ 17 mm 22 mm 28 mm 36 mm 46 mm ΔΜΒΑΓΟ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΔΓΚΑΡΗΑ ΓΗΑΣΟΜΖ mm mm mm mm mm 2 19

20 Υσξεηηθόηεηα πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα θαιώδηα από ην ηξίθισλν έσο ην θαιώδην ησλ 20 δεπγώλ ΕΔΤΓΖ ΚΑΛΩΓΗΩΝ Σξίθισλν θαιώδην 2 δεύγε 3 δεύγε 4 δεύγε 6 δεύγε 10 δεύγε 12 δεύγε 20 δεύγε ΥΩΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ Δ mm mm mm mm mm mm mm mm mm 2 39 Γηαζηάζεηο θνπηηώλ θαηαλεκεηώλ Φςνεηηθόηεηα θαηακεμεηή Δηαζηάζεηξ θμοηημύ ζε mm Ύρμξ Μήθμξ Βάζμξ 6 θαη 10 δεύγε δεύγε δεύγε δεύγε

21 Δγθαηάζηαζε θαηαλεκεηώλ Γγθαηάζηαζε Κύνημο Καηακεμεηή Παναπςνείηαη δςνεάκ από ηεκ ΑΣΗΚ μαδί με θιεηδανηά αζθαιείαξ Γγθαζίζηαηαη από ημκ εγθαηαζηάηε / μειεηεηή ζημ ηζόγεημ ή οπόγεημ ηεξ μηθμδμμήξ. Φώνμξ εγθαηάζηαζεξ θαηακεμεηώκ. ε θμηκόπνεζημοξ πώνμοξ πμο πιενμύκ ηα πημ θάης: Να είκαη λενμί Να είκαη απαιιαγμέκμη από πεμηθέξ επηδνάζεηξ ή θηκδύκμοξ εθνήλεςκ Να μεκ είκαη εθηεζεημέκμη ζε ζθόκεξ ή θηκδύκμοξ μεπακηθήξ θαηαζηνμθήξ Να θςηίδμκηαη ηθακμπμηεηηθά 41 Δγθαηάζηαζε θαηαλεκεηώλ Κμοηηά θαηακεμεηώκ Ξύιηκα ή μεηαιιηθά ή πιαζηηθά με πόνηα. ημκ Κύνημ Καηακεμεηή ημπμζεηείηαη θιεηδανηά αζθαιείαξ πμο πνμμεζεύεη ε ΑΣΗΚ. Ύρμξ εγθαηάζηαζεξ: ειάπηζημ ύρμξ 400 mm (ημ θάης μένμξ ημοξ) θαη μέγηζημ 1600 mm (ημ πάκς μένμξ ημοξ). Δηαζηάζεηξ θμοηηώκ: Η απόζηαζε μεηαλύ θαηακεμεηή θαη ηςκ ημηπςμάηςκ ημο θμοηημύ ημοιάπηζημκ 60 mm

22 Κνπηηά δηέιεπζεο Γηα ηελ επθνιία ησλ δηεξρόκελσλ θαισδίσλ νη δηαζηάζεηο ηνπο πξέπεη λα είλαη 20 cm x 20 cm θαη βάζνο 8 cm. Πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ύςνο κεηαμύ 40 cm θαη 160 cm από ην δάπεδν. Ζ επζύγξακκε απόζηαζε κεηαμύ 2 θνπηηώλ δηέιεπζεο πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε από 25 m. Ο Κύξηνο Καηαλεκεηήο παξαρσξείηαη από ηελ ΑΣΖΚ θαη ηνπνζεηείηαη από ηνλ ειεθηξνιόγν ζην ηζόγεην ή ππόγεην Οη θαηαλεκεηέο ηνπνζεηνύληαη ζε ρώξνπο: 1. Όπνπ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθόο θσηηζκόο 24 ώξεο 2. Ξεξνύο 3. Απαιιαγκέλνπο από ρεκηθέο αληηδξάζεηο 4. Με πεξηνξηζκέλε ζθόλε ή κεραληθή θαηαζηξνθή 43 Υσξεηηθόηεηα θαηαλεκεηώλ θαη δπλαηόηεηα δηαζηαύξσζεο Η πςνεηηθόηεηα ηςκ θαηακεμεηώκ θαζμνίδεηαη με βάζε ηεκ πςνεηηθόηεηα ηςκ θαιςδίςκ ώζηε κα ηθακμπμημύκηαη ηόζμ μη ανπηθέξ όζμ θαη μη μειιμκηηθέξ ακάγθεξ ηεξ μηθμδμμήξ. Οη Αθναίμη θαηακεμεηέξ με πςνεηηθόηεηα μεγαιύηενε από 10 δεύγε πνέπεη κα έπμοκ δοκαηόηεηα δηαζηαύνςζεξ Οη Κύνημη θαηακεμεηέξ πνέπεη πάκηα κα έπμοκ δοκαηόηεηα δηαζηαύνςζεξ Οη αθνμδέθηεξ ηςκ θαηακεμεηώκ πςνίδμκηαη ζε αθνμδέθηεξ εηζαγςγήξ θαη ζε αθνμδέθηεξ ελαγςγήξ. ημοξ αθνμδέθηεξ εηζαγςγήξ ζοκδέμκηαη ηα θαιώδηα πμο εηζένπμκηαη ζημκ θαηακεμεηή θαη ζημοξ αθνμδέθηεξ ελαγςγήξ ηα θαιώδηα πμο ελένπμκηαη από ημκ θαηακεμεηή. Η ζύκδεζε ηςκ εηζενπμμέκςκ θαη ηςκ ελενπόμεκςκ αγςγώκ ελαζθαιίδεηαη με αγςγμύξ δηαζηαύνςζεξ Οη απαηημύμεκεξ δηαζηαονώζεηξ εθηειμύκηαη από ημοξ αδεημύπμοξ εγθαηαζηάηεξ με ελαίνεζε ηηξ ζοκδέζεηξ με ημ θαιώδημ εηζαγςγήξ όπμο μη δηαζηαονώζεηξ εθηειμύκηαη από ηεκ ΑΣΗΚ Πένακ από ηεκ εγθαηάζηαζε ημο Κύνημο Καηακεμεηή επηβάιιεηαη θαη ε εγθαηάζηαζε εκόξ ημοιάπηζημκ Αθναίμο Καηακεμεηή ζε θάζε όνμθμ ηεξ μηθμδμμήξ

23 Δγθαηάζηαζε θαισδίσλ Καιώδημ Γηζαγςγήξ Γγθαζίζηαηαη θαη ηενμαηίδεηαη ζημκ Κύνημ Καηακεμεηή από ηεκ ΑΣΗΚ ύκδεζε θαιςδίςκ ζημοξ θαηακεμεηέξ ημοξ οπόιμηπμοξ θαηακεμεηέξ ηα θαιώδηα εηζαγςγήξ θαη ελαγςγήξ εγθαζίζηακηαη θαη ηενμαηίδμκηαη από ημκ αδεημύπμ εγθαηαζηάηε. ύκδεζε θαιςδίςκ ζηηξ Πνίδεξ Οη πνίδεξ ζοκδέμκηαη με ημοξ θαηακεμεηέξ θαη πανάιιεια μεηαλύ ημοξ με αημμηθά ηνίθιςκα θαιώδηα, δύμ αγςγμί μμηιίαξ θαη έκαξ αγςγόξ πνάζηκμο πνώμαημξ ημο μπμίμο ε πνήζε είκαη: Γηα απμθογή θμοδμοκίζμαημξ ζηηξ πανάιιειεξ ζοζθεοέξ θαηά ηε δηάνθεηα επηιμγήξ ανηζμμύ ζε ελενπόμεκε θιίζε Γηα ηε δοκαηόηεηα θμοδμοκίζμαημξ όιςκ ηςκ ζοκδεδεμέκςκ πανάιιεια ζοζθεοώκ ζε πενίπηςζε εηζενπόμεκεξ θιίζεξ

24 Α.Δ ΑΣΗΚ Μπορεί να είναι και Μαύρο διπολικό μονόκλωνο Τπνδεηγκαηηθή εγθαηάζηαζε ηειεθσληθνύ δηθηύνπ νηθνδνκήο ΑΚΡΑΘΟ ΔΘΑΚΛΑΔΩΣΗ Πάνω ζηεν οικοδομή Περιέτει ζσνδεηήρα Α.Δ Δ.Ο ΑΚΡΟΔΕΚΣΗ ΠΡΘΖΑ BLUE ORANGE GREEN ΧΡΗΗ 1 & 6 ύνδεζε Telex 2 & 5 ύνδεζε ηελ. ζσζκεσής 4 Γείωζε 3 Κοσδούνιζμα ζσζκεσών PRIMARY SOCKET Κύρια πρίδα Σρίκλωνο ηελ. καλώδιο BLUE SECONDARY SOCKET Δεσηερεύοσζα πρίδα ORANGE GREEN 47 Δγθαηάζηαζε θαισδίσλ Υςνεηηθόηεηα θαιςδίςκ μεηαλύ θαηακεμεηώκ Η πςνεηηθόηεηα ηςκ θαιςδίςκ μεηαλύ ηςκ θαηακεμεηώκ πνέπεη κα είκαη ημοιάπηζημκ δηπιάζηα από ηηξ ανπηθά πνμβιεπόμεκεξ ακάγθεξ. Ακηίζηαζε μόκςζεξ ηςκ αγςγώκ Η ακηίζηαζε μόκςζεξ ηςκ αγςγώκ κα είκαη ημοιάπηζημκ 50 ΜΩ ζε ηάζε 250 V (DC). Η μέηνεζε γίκεηαη μεηαλύ ημο θάζε αγςγμύ με ημοξ οπόιμηπμοξ αγςγμύξ ζοκδεδεμέκμοξ με ηε γε

25 Γηαρσξηζκόο κεηαμύ ηνπ ΣΓΟΗ θαη ηνπ ειεθηξηθνύ δηθηύνπ ηεο νηθνδνκήο Μεηαλύ ημο ΣΔΟΙ θαη ημο ειεθηνηθμύ δηθηύμο μηθμδμμήξ πνέπεη κα οπάνπεη πιήνεξ δηαπςνηζμόξ θαη κα ηενμύκηαη ηα πημ θάης ειάπηζηα όνηα απμζηάζεςκ: Απόζηαζε ημοιάπηζημκ 50 mm από αγςγμύξ Μέζεξ ή Υαμειήξ ηάζεξ ηηξ δηαζηαονώζεηξ πνέπεη κα ημπμζεηείηαη μμκςηηθό οιηθό με πάπμξ ημοιάπηζημ 6 mm. Απαγμνεύεηαη ε εγθαηάζηαζε θαιςδίςκ άιιμο δηθηύμο (θαιώδηα μεγάθςκςκ, ηειεόναζεξ θ.ι.π.) μέζα ζηηξ ζςιεκώζεηξ ημο ΣΔΟΙ. 49 ΔΗΡΑ ΕΔΤΓΩΝ ΚΑΛΩΓΗΟ Α ΥΡΩΜΑΣΗΜΟ ΜΟΝΩΖ ΚΑΛΩΓΗΟ Β 1-5 Άζπρο Μπλε, Πορηοκαλί, Πράζινο, Καθέ, Γκρίζο Κόκκινο Μπλε, Πορηοκαλί, Πράζινο, Καθέ, Γκρίζο Μαύρο Μπλε, Πορηοκαλί, Πράζινο, Καθέ, Γκρίζο Κίηρινο Μπλε, Πορηοκαλί, Πράζινο, Καθέ, Γκρίζο Άζπρο-Μπλε Μπλε, Πορηοκαλί, Πράζινο, Καθέ, Γκρίζο Κόκκινο-Μπλε Μπλε, Πορηοκαλί, Πράζινο, Καθέ, Γκρίζο Μαύρο-Μπλε Μπλε, Πορηοκαλί, Πράζινο, Καθέ, Γκρίζο Κίηρινο-Μπλε Μπλε, Πορηοκαλί, Πράζινο, Καθέ, Γκρίζο Άζπρο-Πορηοκαλί Μπλε, Πορηοκαλί, Πράζινο, Καθέ, Γκρίζο Κόκκινο-Πορηοκαλί Μπλε, Πορηοκαλί, Πράζινο, Καθέ, Γκρίζο Μαύρο- Πορηοκαλί Μπλε, Πορηοκαλί, Πράζινο, Καθέ, Γκρίζο Κίηρινο- Πορηοκαλί Μπλε, Πορηοκαλί, Πράζινο, Καθέ, Γκρίζο Άζπρο- Πράζινο Μπλε, Πορηοκαλί, Πράζινο, Καθέ, Γκρίζο Κόκκινο- Πράζινο Μπλε, Πορηοκαλί, Πράζινο, Καθέ, Γκρίζο Μαύρο- Πράζινο Μπλε, Πορηοκαλί, Πράζινο, Καθέ, Γκρίζο Κίηρινο- Πράζινο Μπλε, Πορηοκαλί, Πράζινο, Καθέ, Γκρίζο Άζπρο- Καθέ Μπλε, Πορηοκαλί, Πράζινο, Καθέ, Γκρίζο Κόκκινο- Καθέ Μπλε, Πορηοκαλί, Πράζινο, Καθέ, Γκρίζο Μαύρο- Καθέ Μπλε, Πορηοκαλί, Πράζινο, Καθέ, Γκρίζο Κίηρινο- Καθέ Μπλε, Πορηοκαλί, Πράζινο, Καθέ, Γκρίζο. Υρωμαηιζμός ηηλεθωνικών καλωδίων ζύμθωνα με ηο εσρωπαϊκό ζύζηημα 50 25

26 Υρωμαηιζμός ηηλεθωνικών καλωδίων ζύμθωνα με ηο αγγλικό ζύζηημα ΔΗΡΑ ΕΔΤΓΩΝ ΥΡΩΜΑΣΗΜΟ ΜΟΝΩΖ 1 Μπλε 2 Πορηοκαλί 3 Πράζινο 4 Καθέ 5 Γκρίζο 6 Μπλε-Άζπρο 7 Μπλε- Πορηοκαλί 8 Μπλε- Πράζινο 9 Μπλε- Καθέ 10 Μπλε- Γκρίζο 11 Πορηοκαλί -Άζπρο 12 Πορηοκαλί - Πράζινο 13 Πορηοκαλί - Καθέ 14 Πορηοκαλί - Γκρίζο 15 Πράζινο -Άζπρο 16 Πράζινο - Καθέ 17 Πράζινο - Γκρίζο 18 Καθέ -Άζπρο 19 Καθέ - Γκρίζο 20 Γκρίζο -Άζπρο ΚΟΗΝΟ ΥΡΩΜΑΣΗΜΟ ΚΑΛΩΓΗΟΤ Β ΕΔΤΓΟΗ ΥΡΩΜΑΣΗΜΟ ΜΟΝΩΖ 1-20 Άζπρο Κίηρινο Κόκκινο Μαύρο Βιολεηί 51 Τπόγεηα παξνρή 52 26

27 ύζηεκα Γείσζεο Σα βαζηθά μένε ημο ζοζηήμαημξ γείςζεξ είκαη: Ηιεθηνόδημ Γεηςηηθόξ αγςγόξ δηαημμήξ 6 mm2 πμο ζοκδέεη ημ ειεθηνόδημ με ημκ Κύνημ Καηακεμεηή οκδεηηθόξ αγςγόξ δηαημμήξ 1.5 mm2 πμο ζοκδέεη ημκ ΚΚ με ημοξ Αθναίμοξ θαη Δεοηενεύμκηεξ Καηακεμεηέξ ςιήκεξ Γείςζεξ (Γ) ειάπηζηεξ δηαμέηνμο 16 mm Η ςμηθή ακηίζηαζε ημο ζοζηήμαημξ γείςζεξ πνέπεη κα είκαη μηθνόηενε από 5 Ωμ. 53 ύζηεκα Γείσζεο Γείςζε πνμζηαζίαξ Δηθηύμο Γίκαη ημ ζύζηεμα γείςζεξ πμο πανέπεη πνμζηαζία από ρειέξ ηάζεηξ ζημ ΣΔΟΙ. Απμηειείηαη από γεηςηηθό αγςγό πμο εθηείκεηαη από ημκ ΚΚ θαη ηενμαηίδεηαη ζε εηδηθό ειεθηνόδημ γείςζεξ. Η εγθαηάζηαζε θαη ζύκδεζε ηεξ γείςζεξ πνμζηαζίαξ πνέπεη κα γίκεηαη ζύμθςκα με ημοξ πενί Ηιεθηνηζμμύ θακμκηζμμύξ. Γείςζε Λεηημονγίαξ Γίκαη ημ ζύζηεμα γείςζεξ πμο απαηηείηαη γηα ηεκ θακμκηθή ιεηημονγία ημο Σειεπηθμηκςκηαθμύ Σενμαηηθμύ Γλμπιηζμμύ. Απμηειείηαη από γεηςηηθό θαη ζοκδεηηθό αγςγό θαη από λεπςνηζηό ειεθηνόδημ γείςζεξ πμο απέπεη ημοιάπηζημ 2 μέηνα από μπμηαδήπμηε μεηαιιηθή θαηαζθεοή ημο θηηνίμο, μεηαιιηθμύξ οδνμζςιήκεξ ή ειεθηνόδηα άιιςκ ζοζηεμάηςκ γείςζεξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η 1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η Η εταιρεία Χ απασχολεί 500 πωλητές σε όλη την Ελλάδα. Έστω ότι για κάθε πωλητή γνωρίζουμε τις μηνιαίες πωλήσεις που πραγματοποίησε το περασμένο έτος. Να αναπτύξετε

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Friedrich Kittler, 1999 The media determine our situation Tι εννοεί ο Kittler; Γιαηί και πώς μας καθορίζοσν ηα μέζα; Καζμνίδμοκ ηόζμ ηα πενηεπόμεκα

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ Ε Γε μαξ θαίκεηαη πμιύ μεγάιε, θονημιεθηηθά απένακηε. Ε αίζζεζε αοηή δεκ ακηηπνμζςπεύεη ηεκ αιήζεηα. Ε Γε είκαη απιώξ έκα από ηα αμέηνεηα μονάκηα ζώμαηα πμο βνίζθμκηαη ζημ δηάζηεμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΓΙΑ 1 Ο α. i. Δίκεηαη ε ζοκάνηεζε. Ακ μη ζοκανηήζεηξ είκαη παναγωγίζημεξ, κα απμδείλεηε όηη:. ii. Πόηε μηα ζοκάνηεζε ζε έκα δηάζηεμα ημο πεδίμο ανηζμμύ ηεξ ιέγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

Μελέηη Ηλεκηοικήπ Εγκαηάζηαζηπ. Δκπαιδεςηήρ: αββίδεο Μηράιεο. Σερληθή ρνιή Απγόξνπ. Μάθημα: Σερλνινγία Ηιεθηξηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ

Μελέηη Ηλεκηοικήπ Εγκαηάζηαζηπ. Δκπαιδεςηήρ: αββίδεο Μηράιεο. Σερληθή ρνιή Απγόξνπ. Μάθημα: Σερλνινγία Ηιεθηξηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ Μελέηη Ηλεκηοικήπ Εγκαηάζηαζηπ Δκπαιδεςηήρ: Σερληθή ρνιή Απγόξνπ Μάθημα: Σερλνινγία Ηιεθηξηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ Εμδεικηική βιβλιξγοαθία 1. Τεσνολογία Ηλεκηπικών Δγκαηαζηάζευν - Μεπορ Α, ΥΑΠ, ΓΜΤΔΔ 1988 2.

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α.

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α. Ε δ ή ι ς ζ ε π ν μ θ ή ν ο λ ε η μ ο Ι ί θ ε Θ ε μ δ ς ν ά θ ε, πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23 Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ

Διαβάστε περισσότερα

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/25 21-06-2011 1 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηωκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηωκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/17 16-10-2009 1 Πίκαθαξ Πενηεπμμέκωκ Ειζαγωγή... 3 Περιγραθή λογιζμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ.

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. "ΥΓΕΙΑ" Η ςημζθιήνοκζε είκαη μία από ηηξ ζοκεζέζηενεξ αηηίεξ βανεθμΐαξ.

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΗΓΗΗ: Σα Πληροθοριακά σζηήμαηα ηων Νοζοκομείων ζηην Ελλάδα ηης κρίζης: Ο ρόλος ηοσ cloud computing & ηοσ Εζωηερικού Ελέγτοσ

ΕΙΗΓΗΗ: Σα Πληροθοριακά σζηήμαηα ηων Νοζοκομείων ζηην Ελλάδα ηης κρίζης: Ο ρόλος ηοσ cloud computing & ηοσ Εζωηερικού Ελέγτοσ 3ο Πανελλήνιο σνέδριο Διατείριζης Κρίζεων ζηον Σομέα Yγείας ΟΡΓΑΝΩΗ: Ελληνική Εηαιρεία Διατείριζης Κρίζεων ζηον Σομέα Τγείας, 13 15/11/2015, Ξενοδοτείο Divani Caravel, Αθήνα. Προθορική Ανακοίνωζη Νο. 33

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 ζηο Πολιηιζηικό Κένηρο ηοσ Δήμοσ Χερζονήζοσ ηο 10 ο εμινάριο PHTLS (PreHospital Trauma Life Support)

Διαβάστε περισσότερα

1. Camtasia. 2. Audacity. 3. Movie Maker

1. Camtasia. 2. Audacity. 3. Movie Maker 1. Camtasia 2. Audacity 3. Movie Maker Από ημ Γεςθεκηνηθό ζημ Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Από ημ Γεςθεκηνηθό ζημ Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Πενηπόμεκα: Γεςθεκηνηθό Σύζηεμα Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Σύγθνηζε Τη γκςνίδμομε

Διαβάστε περισσότερα

Μυοπάθεια και τατίνες

Μυοπάθεια και τατίνες Μυοπάθεια και τατίνες ΧΡΗΣΟ Ν. ΠΑΝΑΓΟΤΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΣΡΕΙΟ ΤΠΕΡΣΑΗ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ ηαηίκεξ Μεηώκμοκ ηεκ LDLπμι. 30-55%, ηα Σνηγι. 10-30%

Διαβάστε περισσότερα

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ.

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ. Ζηαιία Γιβεηία Μη ζηόπμη μαξ Να πνμβιεμαηηζημύμε γηα ηεκ απανπή ημο ζύμπακημξ. Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ ΓΤΡΩΠΗ 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ Ννόγναμμα 1 ε ΙΓΞΑ: ΑΘΕΚΑ ΙΖΘΑΚΜ ή ΙΝΜΘΜΚΖΑ ή ΒΓΚΓΠΖΑ Νηήζε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ

Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ Γκόηεηα 2: Παναμύζη Δεμήηνεξ Πμιίηεξ πμιή Ακζνςπηζηηθώκ θαη Ημηκςκηθώκ Γπηζηεμώκ Σ.Γ.Γ.Α.Π.Ε. 1 θμπμί εκόηεηαξ Ηαηακόεζε ηςκ βαζηθώκ εηδώκ ηςκ Θασθώκ Αθεγήζεςκ-Δηάθνηζε/Αλημπμίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ ΓΙΑΓΩΓΗ...3 ΜΓΡΟ Ι ΝΟΜΟΘΓΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΓΩΙΜΓ ΠΗΓΓ ΓΝΓΡΓΓΙΑ ΚΓΦΑΛΑΙΟ Α ΓΘΝΙΚΟ ΘΓΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΑΠΓ

ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ ΓΙΑΓΩΓΗ...3 ΜΓΡΟ Ι ΝΟΜΟΘΓΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΓΩΙΜΓ ΠΗΓΓ ΓΝΓΡΓΓΙΑ ΚΓΦΑΛΑΙΟ Α ΓΘΝΙΚΟ ΘΓΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΑΠΓ ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ ΓΙΑΓΩΓΗ...3 ΜΓΡΟ Ι ΝΟΜΟΘΓΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΓΩΙΜΓ ΠΗΓΓ ΓΝΓΡΓΓΙΑ ΚΓΦΑΛΑΙΟ Α ΓΘΝΙΚΟ ΘΓΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΑΠΓ Ζ. Ε θαηάζηαζε ηςκ ΑΠΓ ζηεκ Γιιάδα..7 ΖΖ. Πνμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ θαη ζοκηαγμαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ MΤΟΚΑΡΔΙΣΙΔΑ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΓΑΔΟΛΙΝΙΟ

ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ MΤΟΚΑΡΔΙΣΙΔΑ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΓΑΔΟΛΙΝΙΟ ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ MΤΟΚΑΡΔΙΣΙΔΑ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΓΑΔΟΛΙΝΙΟ ΙΑΞΖΑ Β. ΗΑΘΑΚΠΔΕ ΗΑΞΔΖΜΘΜΓΜΟ ΖΑΟΩ GENERAL ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ - ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Κμζήμαηα ημο μομθανδίμο άγκςζηεξ (πνςημπαζείξ) ή γκςζηήξ (δεοηενμπαζείξ ή εηδηθέξ)

Διαβάστε περισσότερα

Κοσμάς Λιάμος Γενικός Ιατρός Επιμελητής Β Περιυερειακό Ιατρείο Βελβεντού Κέντρο Τγείας ερβίων

Κοσμάς Λιάμος Γενικός Ιατρός Επιμελητής Β Περιυερειακό Ιατρείο Βελβεντού Κέντρο Τγείας ερβίων «Ο νυιμξ ημο γηαηνμφ πνςημβάζμηαξ θνμκηίδαξ ογείαξ ζηεκ πνυιερε θαη πνχημε δηάγκςζε ημο θανθίκμο ημο πκεφμμκα» Κοσμάς Λιάμος Γενικός Ιατρός Επιμελητής Β Περιυερειακό Ιατρείο Βελβεντού Κέντρο Τγείας ερβίων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο»

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΟΠΝ είκαη ε θαηάζηαζε πμο δεμημονγείηαη όηακ ε παιηκδνόμεζε

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίθηοα Υπμιμγηζηώκ

HY-335 : Δίθηοα Υπμιμγηζηώκ W N net works R E O T HY-335 : Δίθηοα Υπμιμγηζηώκ K Επίπεδο Δικηύου Αλγόριθμοι Δρομολόγηζη Scalability issues Multiple domains Ιανία Παπαδμπμύιε Τμήμα Γπηζηήμεξ Υπμιμγηζηώκ Πακεπηζηήμημ Ηνήηεξ Φεημενηκό

Διαβάστε περισσότερα

Tνόπμη δηαθοηηανηθήξ επηθμηκςκίαξ

Tνόπμη δηαθοηηανηθήξ επηθμηκςκίαξ Tνόπμη δηαθοηηανηθήξ επηθμηκςκίαξ Από απόζηαζε: -Γκδμθνηκήξ -Παναθνηκήξ Signaling cell Target cell Με επαθή Gap junction Notch signaling εμαημδόηεζε μέζς θακαιηώκ ηόκηςκ: Κακάιηα ηόκηςκ ςξ δηαθόπηεξ Πένα

Διαβάστε περισσότερα

GANODERMA LUCIDUM «μακηηάνη ηςκ ζεώκ» Τμ θαζμιηθό θάνμαθμ ηεξ θύζεξ

GANODERMA LUCIDUM «μακηηάνη ηςκ ζεώκ» Τμ θαζμιηθό θάνμαθμ ηεξ θύζεξ GANODERMA LUCIDUM «μακηηάνη ηςκ ζεώκ» Τμ θαζμιηθό θάνμαθμ ηεξ θύζεξ Ο «βαζιλιάπ» ηωμ βξηάμωμ Τμ Γακόδενμα (ιαμπενό δένμα) είκαη εδώδημμ μακηηάνη γκςζηό εδώ θαη πηιηάδεξ πνόκηα ζηεκ Ηίκα, ηεκ Ζαπςκία θαη

Διαβάστε περισσότερα

ύλνψε απνηειεζκάηωλ κεηξήζεωλ ζπγθεληξώζεωλ αηωξνύκελωλ ζωκαηίδίωλ PM 10 ζην Βόιν: 2004-2010

ύλνψε απνηειεζκάηωλ κεηξήζεωλ ζπγθεληξώζεωλ αηωξνύκελωλ ζωκαηίδίωλ PM 10 ζην Βόιν: 2004-2010 ύλνψε απνηειεζκάηωλ κεηξήζεωλ ζπγθεληξώζεωλ αηωξνύκελωλ ζωκαηίδίωλ PM 10 ζην Βόιν: 2004-2010 Τάζος Σηαμαηέιιος & Οισμπία Ζώγοσ Σάζνο ηακαηέιινο & Οιπκπία Εώγνπ ΕΘΘΜ/ Τμήμα Μητανολόγων Μητανικών ΠΘ http://www.mie.uth.gr/labs/ltte/grk/info/info.htm

Διαβάστε περισσότερα

Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε

Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε Γπίθμονε θαζεγήηνηα Παηδηαηνηθήξ-Παηδηαηνηθήξ Ακμζμιμγίαξ Δ Παηδηαηνηθή Κιηκηθή Α.Π.Θ. Νμζμθμμείμ Παπαγεςνγίμο 5 ε ύκμδμξ ηεξ Γιιεκηθήξ Γηαηνείαξ Ένεοκαξ θαη Ακηημεηώπηζεξ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ Ση είλαη ιύζζα Πνόηεζηαζ βζα ιζα ζμβεκή θμίιςλδ ημο ηεκηνζημύ κεονζημύ ζοζηήιαημξ, πμο ιεηαδίδεηαζ ζοκήεςξ ιέζς ημο ζάθζμο από ημ δάβηςια ιμθοζιέκμο γώμο. Η θύζζα πνμζαάθθεζ όθα ηα εενιόαζια γώα ηαζ ζημκ

Διαβάστε περισσότερα

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη Το πράζινο ηζάι Τμ πνάζηκμ ηζάη (Camellia Sinensis) είκαη γκςζηό εδώ θαη 5.000 πνόκηα ζημοξ Κηκέδμοξ. Μέζς ηεξ Κίκαξ έθζαζε ζηεκ Ιαπςκία, ζηεκ Ικδία θαη ζηεκ Ικδμκεζία. Σηεκ Γονώπε ημ έθενακ από ηεκ Κίκα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Α Θ Η Ρ Η F O T O Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Ε Π Γ Ξ I N T E R R E G I O N A L M A N A G E M E N T O F H U M A N R E S O U R C E S Θ Κ Ξ Ρ Ο Π Ξ Γ Π Α Λ Λ Α Ξ Ρ : T R A I N I N G I N I T

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΚΠΑΟ ΙΓ ΠΜΚ Η. ΟΓΘ

ΔΩΚΠΑΟ ΙΓ ΠΜΚ Η. ΟΓΘ ΔΩΚΠΑΟ ΙΓ ΠΜΚ Η. ΟΓΘ Θάιεηα Αβναάμ Ημοηζημοπή, RDN Ηιηκηθή Δηαηημιόγμξ Δηαηνμθμιόγμξ BSc εμείαξ, PGDipl Dietetics Κλιμική Διαιηξλόγξπ Γεμικό Νξζξκξμείξ Λερκτζίαπ Θέμαηα πνμξ ζοδήηεζε Ργηέξ Οςμαηηθό Βάνμξ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α 4ε Γξαπηή Εξγαζία Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α Εξσηήζεηο: Α1. Πνην ζηηι εγεζίαο ζεσξείηε όηη «αλαδύεηαη» από ηηο επηρεηξεζηαθέο επηρεηξεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε;

Διαβάστε περισσότερα

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ.

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ. Ιστορίες τοσ 10 οσ Δημοτικού Στολείοσ Ηλιούπολης Η Άιμτα Ηάπμηε ήηακ έκα θμνηηζάθη, ε Άηκηα. Δμύζε ζημ Ηάηνμ μαδί με ημοξ γμκείξ ηεξ ζ έκα ζπηηάθη. Γθείκε ηεκ επμπή ζημ Ηάηνμ οπήνπε πόιεμμξ. Ε Άηκηα δεκ

Διαβάστε περισσότερα

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Πξνζηαηεπηηθό αληαλαθιαζηηθό ησλ αλώηεξσλ αεξαγσγώλ ε μεγάιμ βαζμό οπό ημκ έιεγπμ ηεξ βμύιεζεξ (θιμησθό θέκηνμ) ροπμγεκήξ ελάνηεζε Βήςαπ : Φοζημιμγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ Β3.2 Β ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ

ΜΑΘΗΜΑ Β3.2 Β ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΜΑΘΗΜΑ Β3.2 Β ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ Οη θονηόηενμη ζτημαηιζμοί σποθαλάζζιοσ αμάγλσθοσ είκαη: Η επεηνωηηθή οθαιμθνεπίδα Η επεηνωηηθή θαηωθένεηα Τα αβοζζηθά πεδία Οη ωθεάκηεξ ηάθνμη Οη μεζμωθεάκηεξ νάπεξ Ελέμη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΠΜ ΙΑΘΕΙΑ ΒΑΟΖΔΓΠΑΖ ΟΠΑ ΓΡΞΩΝΑΖΗΑ ΝΞΜΠΡΝΑ 1 Πξ ποόγοαμμά μαπ: 1 μ μένμξ : Γίκεηαη δηάιελε με ηα ελήξ ζέμαηα : - Οη κέμη είκαη ώνημμη θαη μπμνμύκ θαη εκδηαθένμκηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χάρτινες ταινίες, γυάλινα βιβλία

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χάρτινες ταινίες, γυάλινα βιβλία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Χάρτινες ταινίες, γυάλινα βιβλία --ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2015-- «Ιστορικό» Η γημνηή ηςκ Βηβιημδνμμηώκ λεθίκεζε δεηιά δεηιά πνηκ πμιιά πνόκηα ζηα εθπαηδεοηήνηα Μπμογά με ζθμπό ηεκ ακάδεηλε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Copyright Fonderie Sime S.p.A.

Copyright Fonderie Sime S.p.A. Copyright Fonderie Sime S.p.A. Ανηιπποζωπεύει ένα αναμθιζβήηηηο ζημείο αναθοπάρ ζηον ηομέα ηηρ θέπμανζηρ Μεηαξύ ηων ππώηων 10 εηαιπιών ζηην Δςπώπη Μεηαξύ ηων ππώηων 3 εηαιπιών ζηοςρ επιδαπέδιοςρ λέβηηερ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά)

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Δήμηηοα Κξγκίδξρ, Κξζμηηόοιζζα Τηλ.: 2310 99 1290, Fax: 2310 99 5061 e-mail: info@educ.auth.gr Κτίριο: Πύργος (3 ος όροφος) Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ ΓΤΜΝΑΙΟ-Λ.Σ ΟΙΝΟΤΩΝ 2013-14 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ Διάθοπερ έπεςνερ πος έσοςν διεξασθεί, δείσνοςν όηι κάποια θςηά μποπούν να απαλλάξοςν ένα δωμάηιο από ηοξικέρ οςζίερ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμαηα γεκκεηηθμύ ζοζηήμαημξ. ηαονμύια Ιπάθα Γπ. Ηαζεγήηνηα Ανεηαίεημ Κμζμθμμείμ

Δείγμαηα γεκκεηηθμύ ζοζηήμαημξ. ηαονμύια Ιπάθα Γπ. Ηαζεγήηνηα Ανεηαίεημ Κμζμθμμείμ Δείγμαηα γεκκεηηθμύ ζοζηήμαημξ ηαονμύια Ιπάθα Γπ. Ηαζεγήηνηα Ανεηαίεημ Κμζμθμμείμ (Πάκμξ Κ. Δενμγηάκκεξ, Ζαηνηθέξ Γθδόζεηξ Σεπκόγναμμα, 2005) Φ.Χ. ημο θόιπμο ζηεκ ακαπαναγςγηθή ειηθία (ζε θζίκμοζα ζεηνά

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Limerick - Θίμενηθ Ονηζμόξ: πεκηάζηηπμ ζαηηνηθό πμίεμα. Σύμθςκα με ημκ Rodari (1994), είκαη έκα είδμξ ημο «πανάιμγμο» ζοζηεμαημπμηεμέκμ θαη θςδηθμπμηεμέκμ θαη εγγιέδηθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΙΣΛΟ: <<ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΟΤ ΜΓΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ>>

ΥΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΙΣΛΟ: <<ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΟΤ ΜΓΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ>> ΥΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΙΣΛΟ: ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΕ ΜΑΘΗΣΕ : ΝΗΠΙΑΓΧΓΕΙΟ ΚΑΛΟΥΧΡΙΟΤ ΤΜΜΓΣΓΥΟΝΣΓ ΓΚΠΑΙΔΓΤΣΙΚΟΙ: ΚΑΛΟΤΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ. Μέξνο Β (Ύιε Β Λπθείνπ) Υξνλνκέηξεο 555

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ. Μέξνο Β (Ύιε Β Λπθείνπ) Υξνλνκέηξεο 555 ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Μέξνο Β (Ύιε Β Λπθείνπ) Υξνλνκέηξεο 555 Γηδάζθωλ: Αληώλεο Λαδάξνπ Τειέθωλν: 99616199 Δ-mail: alazarou@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή

Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή 1 Δηαβάδω «Η θσρά Δεκοθραηία», Κωλ/λα Αρκεληάθοσ, εθδ. Κέδρος. Μεηά ηε ζσδήηεζε προτωρώ κε ηε βοήζεηά ηωλ παηδηώλ ζηε δεκηοσργία ηοσ πιάλοσ εργαζίας. Τη δείρλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg) (kg/m 2 ) 10. Kαζέηεο επηζθέςηκ σλ νξνθώλ Καζέηεο γπςνζαλίδαο κε βηλπιηθή ηαπεηζαξία TILES 88475 88479* 88493* 88494 Knauf tiles GKB 9.5 ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΣΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ ΤΝΔΓΡΙΑΖ 20/29-8-11 ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΡΑΜΑ

ΠΙΝΑΚΑ ΣΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ ΤΝΔΓΡΙΑΖ 20/29-8-11 ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΡΑΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ ΤΝΔΓΡΙΑΖ 20/29-8-11 ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΡΑΜΑ Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Θωμάς Μαργαρίτης, 2) Παπαδόπουλος Γεώργιος, 3) Χατζηγιάννης Αναστάσιος, 4) Μαμσάκος

Διαβάστε περισσότερα

«Πξαθηηθέο Έληαμεο ζηνλ Επξσπατθό Χώξν»

«Πξαθηηθέο Έληαμεο ζηνλ Επξσπατθό Χώξν» «Πξαθηηθέο Έληαμεο ζηνλ Επξσπατθό Χώξν» 1 Βαζηθέο Κνηλέο Αξρέο Μεηαλάζηεπζεο Το Συμβοφλιο Ευρώπθσ τον Νοζμβριο του 2004 κατζλθξε ςε ςυμφωνία επί κοινών βαςικών αρχών για τθν πολιτικι ζνταξθσ των μεταναςτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα