«Πξαθηηθέο Έληαμεο ζηνλ Επξσπατθό Χώξν»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Πξαθηηθέο Έληαμεο ζηνλ Επξσπατθό Χώξν»"

Transcript

1 «Πξαθηηθέο Έληαμεο ζηνλ Επξσπατθό Χώξν» 1

2 Βαζηθέο Κνηλέο Αξρέο Μεηαλάζηεπζεο Το Συμβοφλιο Ευρώπθσ τον Νοζμβριο του 2004 κατζλθξε ςε ςυμφωνία επί κοινών βαςικών αρχών για τθν πολιτικι ζνταξθσ των μεταναςτών ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Υιοκετικθκαν 11 βαςικζσ αρχζσ που όλα τα Κράτθ-μζλθ κα πρζπει να αναπτφξουν ςε ανάλογεσ εκνικζσ πολιτικζσ Οι Κοινέσ Βαςικέσ Αρχέσ πάνω ςτην Ενςωμάτωςη λειτοφργθςαν ςαν τθ βάςθ για τθν «Κοινθ Ατζέντα για την Ενςωμάτωςη» που προωκικθκε από τθν Κομιςιόν τον Σεπτζμβριο του Αυτι θ κοινι Ατηζντα προτείνει ςυγκεκριμζνα μζτρα για να βάλει τισ Κοινζσ Βαςικζσ Αρχζσ ςε πρακτικι και να παρζχει ζνα ςετ Ευρωπαϊκών εργαλείων για να διευκολφνει αυτι τθ διαδικαςία: ζνα δίκτυο Εκνικών Σθμείων Επαφών για τθν ενςωμάτωςθ, Οδθγοφσ πάνω ςτθν Ενςωμάτωςθ, ιςτοςελίδα για τθν ενςωμάτωςθ (υπό καταςκευιν) και διάφορα φόρουμ για ςυμβουλευτικι των ςυμμετεχόντων.

3 1 ε Αξρή Δλζωκάηωζε Δυναμικι, Αμφίδρομθ διαδικαςία προςαρμογισ (μετανάςτεσ & γθγενείσ κάτοικοι). Προςαρμογι των μεταναςτών, ανδρών και γυναικών, άπαντεσ των οποίων ζχουν δικαιώματα και ευκφνεσ ζναντι τθσ νζασ χώρασ διαμονισ τουσ. Δθμιουργία ευκαιριών για τθν πλιρθ οικονομικι, κοινωνικι, πολιτιςτικι και πολιτικι ςυμμετοχι των μεταναςτών από το κράτοσ-μζλοσ υποδοχισ. Υποχρζωςθ ενθμζρωςθσ για τα δικαιώματα & υποχρεώςεισ & ενςωμάτωςθσ αυτών ςτισ εκνικζσ πολιτικζσ για τουσ ΥΤΧ

4 1 ε Αξρή Δλζωκάηωζε Τξ ζςέδιξ MIGRACE πμο ακέιαβε ε People in Need (Clovek v tisni), ΜΚΟ ζοκδεδεμέκε με ηεκ Τζεπηθή Τειεόναζε, ακηημεηώπηζε ηα ζηενεόηοπα πνμβάιιμκηαξ ζέμαηα ζπεηηθά με ηε μεηακάζηεοζε ζηα μέζα μαδηθήξ εκεμένςζεξ (ηειεόναζε, ναδηόθςκμ, εθεμενίδεξ, επηζεςνήζεηξ, πενημδηθά θαη πμιηηηζηηθά θαη εθπαηδεοηηθά πνμγνάμμαηα) θαη εκεμενώκμκηαξ ημ ηζεπηθό θμηκό ζπεηηθά με ηηξ πνμθιήζεηξ θαη ηηξ εοθαηνίεξ πμο δεμημονγεί ε μεηακάζηεοζε. Η Leicester Mercury, ημπηθή εθεμενίδα ζημ Ηκςμέκμ Βαζίιεημ, είμαι εηαίοξπ ηηπ Πξλρπξλιηιζμικήπ Σρμβξρλερηικήπ Ομάδαπ ηξρ Leicester, ε μπμία πενηιαμβάκεη θμνοθαίεξ πνμζςπηθόηεηεξ από ημκ δήμμ θαη ηεκ θμηκόηεηα, ημοξ ζνεζθεοηηθμύξ θμνείξ, εζειμκηέξ θαη αθαδεμασθμύξ. Ο εθδόηεξ ηεξ εθεμενίδαξ δηελάγεη ηαθηηθό δηάιμγμ γηα ηεκ επίηεολε θαιύηενεξ θαηακόεζεξ μεηαλύ ηςκ μέζςκ εκεμένςζεξ θαη ηςκ θμηκμηηθώκ μμάδςκ. Η ζύμπναλε είπε ςξ απμηέιεζμα θαιύηενε πιενμθόνεζε θαη πημ ηεθμενηςμέκε ιήρε απμθάζεςκ εθ μένμοξ ηεξ ζύκηαλεξ, μηα κέα θαζεμενηκή ζηήιε πμο οπμγνάθεηαη από δηαθμνεηηθμύξ ακζνώπμοξ ηεξ πόιεξ θαη αολεμέκε πνόζβαζε ζε ακαγκώζηεξ από ηηξ πημ δοζπνόζηηεξ μμάδεξ μεηακαζηώκ.

5 1 ε Αξρή Δλζωκάηωζε Η Έκςζε Γθδμηώκ θαη μ μνγακηζμόξ Media Trust (Ηκςμέκμ Βαζίιεημ) εθπόκεζακ ημκ μδεγό Reporting Diversity (Γκεμένςζε γηα ηεκ πμιομμνθία) γηα κα βμεζήζμοκ ημοξ δεμμζημγνάθμοξ ζηεκ ακηηθεημεκηθή εκεμένςζε ζε ζέμαηα πμο αθμνμύκ ημοξ μεηακάζηεξ. Ο μδεγόξ πανμοζηάδεη ζοκμπηηθά ηηξ μεηαβαιιόμεκεξ θμηκόηεηεξ, ακαδεηθκύεη ζογθεθνημέκα πνμβιήμαηα πμο ακηημεηςπίδμοκ μη δεμμζημγνάθμη όηακ ακαθένμκηαη ζε δεηήμαηα μηαξ θμηκόηεηαξ, θαη αλημπμηεί παναδείγμαηα μνζώκ πναθηηθώκ από δηάθμνα μέζα εκεμένςζεξ.

6 2 ε Αξρή - εβαζκόο ηωλ βαζηθώλ αμηώλ ηεο ΔΔ Κάζε πνόζςπμ πνέπεη κα ζομμμνθώκεηαη πιήνςξ πνμξ ηηξ βαζηθέξ αλίεξ ηεξ ΓΓ & ηηξ εζκηθέξ κμμμζεζίεξ ηςκ θναηώκ μειώκ Οη δηαηάλεηξ θαη μη αλίεξ πμο θαημπονώκμκηαη ζηηξ Γονςπασθέξ Σοκζήθεξ πνεζημεύμοκ ςξ ζεμείμ ακαθμνάξ θαη ςξ γκώμμκαξ, δεδμμέκμο όηη είκαη θμηκέξ γηα ηα θνάηε μέιε. Οη βαζηθέξ αλίεξ πενηιαμβάκμοκ ημ ζεβαζμό ηςκ ανπώκ: ηεξ ειεοζενίαξ, ηεξ δεμμθναηίαξ, ημ ζεβαζμό ηςκ ακζνώπηκςκ δηθαηςμάηςκ, ηςκ ζεμειηςδώκ ειεοζενηώκ θαη ημο θνάημοξ δηθαίμο Τα θνάηε μέιε ακαιαμβάκμοκ ηεκ εοζύκε ηεξ δηαζθάιηζεξ ηςκ πνμακαθενόμεκςκ ανπώκ

7 2 ε Αξρή - Δλζωκάηωζε θαη ζεβαζκόο ηωλ βαζηθώλ αμηώλ ηεο ΔΔ Γηδηθή ακαθμνά γίκεηαη γηα: ηε γκώζε ημο κόμμο θαηά ηςκ δηαθνίζεςκ ημ κόμμ πενί ηςκ θοιεηηθώκ ζπέζεςκ & ηα ακζνώπηκα δηθαηώμαηα ημοξ μηθμγεκεηαθμύξ κόμμοξ ημοξ κόμμοξ πνμζηαζίαξ ηςκ ακειίθςκ ηεκ πνμζηαζία ημο θαηακαιςηή

8 2 ε Αξρή - εβαζκόο ηωλ βαζηθώλ αμηώλ ηεο ΔΔ Η «ποωηξβξρλία Minderheiten», γκςζηή επίζεξ θαη ςξ «πιαηθόνμα γηα ηηξ μεημκόηεηεξ ζηεκ Αοζηνία», πνμαζπίδεηαη ηεκ ίζε μεηαπείνηζε θαη ηα δηθαηώμαηα ηςκ μεημκμηήηςκ: μμάδεξ πμο οθίζηακηαη δηαθνίζεηξ ιόγς εζκμηηθήξ, θμηκςκηθήξ ή ζνεζθεοηηθήξ θαηαγςγήξ, γεκεηήζημο πνμζακαημιηζμμύ ή ακαπενίαξ. Ο μνηζμόξ δεκ βαζίδεηαη ζημ πιήζμξ ηςκ μειώκ μηαξ μμάδαξ, αιιά ζηεκ αδοκαμία ημοξ κα δήζμοκ ηε δςή ημοξ όπςξ ηεκ ακηηιαμβάκμκηαη οπό ζοκζήθεξ δηθαημζύκεξ θαη ηζόηεηαξ. Σηόπμξ ηεξ με θοβενκεηηθήξ μνγάκςζεξ είκαη ε δεμημονγία ζομμαπηώκ μεηαλύ εκώζεςκ, μνγακώζεςκ θαη αηόμςκ από ηηξ δηάθμνεξ αοηέξ μμάδεξ με ζθμπό ηεκ οπμζηήνηλε ζογθεθνημέκςκ θμηκςκηθμπμιηηηθώκ εθθιήζεςκ.

9 3 η Απσή - Η απαζσόληζη ωρ μέπορ ηηρ διαδικαζίαρ ενζωμάηωζηρ Η απαζπόιεζε εθιαμβάκεηαη ςξ ζεμακηηθόξ πανάγμκηαξ, μέζς ημο μπμίμο μπμνεί κα επηηεοπζεί ε θμηκςκηθή εκζςμάηςζεξ ηςκ ΥΤΦ. Μέζμδμη πνμώζεζεξ: ακαγκώνηζε ηςκ αθαδεμασθώκ & επαγγειμαηηθώκ πνμζόκηςκ πμο απμθηήζεθακ ζε άιιε πώνα δοκαηόηεηεξ εθπαίδεοζεξ γηα ηεκ απόθηεζε επαγγειμαηηθώκ δελημηήηςκ πμιηηηθέξ θαη πνμγνάμμαηα πμο θαζηζημύκ εοθμιόηενε ηεκ πνόζβαζε ζηεκ ενγαζία θαη ηε μεηαβαηηθή θαηάζηαζε Πανμπή εοθαηνηώκ & θηκήηνςκ ζε ΥΤΦ με πνμμπηηθέξ παναμμκήξ, ώζηε κα θαηαζημύκ ηθακμί κα ακαδεηήζμοκ ενγαζία

10 3 ε Αξρή - Η απαζρόιεζε ωο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ελζωκάηωζεο ημ πνόγναμμα «Νέεπ Αθίνειπ» γηα ημοξ κεμαθηπζέκηεξ μεηακάζηεξ με δηθαίςμα κόμημεξ ενγαζίαξ ζηεκ Αγγιία. Πανέπεηαη ζηα άημμα πνμζςνηκόξ ανηζμόξ θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ, ώζηε κα λεθηκήζμοκ ζηηξ πνμζπάζεηεξ ημοξ γηα ελεύνεζε ενγαζίαξ. Δημνγάκςζε ζεμηκανίςκ επαγγειμαηηθήξ εθπαίδεοζεξ, θαηάνηηζεξ θαη ζομβμοιεοηηθήξ. Απώηενμξ ζηόπμξ ε ελεύνεζε ενγαζίαξ ακάιμγεξ με ηα πνμζόκηα ημο/ηεξ οπμρεθίμο/θίαξ.

11 4 η Απσή Οι βαζικέρ γνώζειρ γλώζζαρ, ιζηοπίαρ & θεζμών ηηρ κοινωνίαρ ςποδοσήρ είναι απαπαίηηηερ για ηην ενζωμάηωζη Πανμπή εοθαηνηώκ γηα ηεκ απόθηεζε γκώζεςκ ηεξ γιώζζαξ (εθμάζεζεξ), ηεξ ηζημνίαξ, ηςκ θμηκςκηθώκ θαη πμιηηηζμηθώκ ζεζμώκ & πιαηζίςκ Δεμημονγία πνμγναμμάηςκ από ηηξ πώνεξ μέιε με ζηόπμ ηε γιςζζηθή θαη πμιηηηζμηθή ελμηθείςζε ηςκ μεηακαζηώκ με ηεκ θμηκςκία οπμδμπήξ Γπηπιέμκ ζηόπμξ είκαη, μέζα από ηεκ παναθμιμύζεζε ηςκ πνμγναμμάηςκ, κα επηηεοπζεί ε γνήγμνε & μμαιή έκηαλε ηςκ ΥΤΦ ζημοξ ημμείξ ηεξ ενγαζίαξ, ηεξ ζηέγαζεξ, ηεξ εθπαίδεοζεξ θαη ηεξ ογείαξ Ιδηαίηενε έμθαζε δίκεηαη ζημ ζεβαζμό ηεξ γιώζζαξ & ημο πμιηηηζμμύ ηςκ ΥΤΦ. Η ακαγκώνηζε ηςκ πμιηηηζμηθώκ ζημηπείςκ πμο θένμοκ μαδί ημοξ απμηειεί μοζηαζηηθό ζημηπείμ ηεξ πμιηηηθήξ ηεξ εκζςμάηςζεξ

12 4 η Απσή - Οι βαζικέρ γνώζειρ ηηρ γλώζζαρ, ηηρ ιζηοπίαρ και ηων θεζμών ηηρ κοινωνίαρ ςποδοσήρ είναι απαπαίηηηερ για ηην ενζωμάηωζη Σηεκ Οογγανία, έκαξ θαηάιμγμξ ενςηήζεςκ δμθημαζίαξ θαη έκαξ μδεγόξ μειέηεξ είκαη δηαζέζημα γηα ηεκ πνμεημημαζία ζηεκ πνμθμνηθή ελέηαζε ζηηξ βαζηθέξ πμιηηηθέξ θαη ηζημνηθέξ γκώζεηξ. Ακηίγναθα μπμνμύκ κα ηοπςζμύκ με ειάπηζημ θόζημξ ή κα μεηαθμνηςζμύκ επηγναμμηθά δςνεάκ. Οη αηημύκηεξ πμιηημγνάθεζε ζηεκ Πμνημγαιία πνέπεη κα πνμζθμμίζμοκ έγγναθα πμο απμδεηθκύμοκ ηηξ βαζηθέξ γκώζεηξ ημοξ ζηεκ πμνημγαιηθή γιώζζα, ηα μπμία μπμνμύκ κα απμθηεζμύκ μέζς πηζημπμηεηηθμύ ελεηάζεςκ. Οπμημδήπμηε επίζεμμ εθπαηδεοηηθό ίδνομα ηεξ Πμνημγαιίαξ μπμνεί κα εθδώζεη ημ εκ ιόγς πηζημπμηεηηθό ελεηάζεςκ. Δηαηίζεκηαη επίζεξ δςνεάκ ζημ θμηκό οπμδείγμαηα δμθημαζηώκ γηα ηεκ ελέηαζε γιώζζαξ. ategories=nacionalidade

13 5 ε Αξρή - Δθπαίδεπζε «τα ςυςτιματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ των κρατών μελών διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν ζνταξθ των νζων νεαρών μεταναςτών και εξακολουκοφν να διαδραματίηουν τον ρόλο αυτό ςε ςχζςθ με τθ δεφτερθ και τθν τρίτθ γενεά, ιδίωσ όςον αφορά τθ διδαςκαλία τθσ γλώςςασ» Η εθπαίδεοζε απμηειεί έκα βαζηθό ποιώκα πνμεημημαζίαξ ηςκ μεηακαζηώκ θαη ηςκ μηθμγεκεηώκ γηα ηεκ εκενγό ζομμεημπή ημοξ ζηεκ θμηκςκία οπμδμπήξ ε μεηάδμζε γκώζεςκ ζπεηηθά με ημ νόιμ θαη ηε ιεηημονγία ηςκ ζεζμώκ ε μεηάδμζε ηςκ πνμηύπςκ θαη ηςκ αληώκ πμο ζοκαπμηειμύκ ημ ζοκεθηηθό ζημηπείμ ζηε ιεηημονγία μηαξ θμηκςκίαξ

14 5 ε Αξρή - Δθπαίδεπζε Τμ πνόγναμμα «Πξιόηηηα ζε πξλρεθμξηικά ζςξλεία (QUIMS)» ζηεκ Γιβεηία ακαβαζμίδεη ηα εθπαηδεοηηθά πνόηοπα θαη πανέπεη δηαζθάιηζε ηεξ πμηόηεηαξ γηα ζπμιεία με πμζμζηό μαζεηώκ με μεηακαζηεοηηθέξ θαηαβμιέξ ημοιάπηζημκ 40 %, με ζηόπμ ηεκ πνμζέιθοζε πενηζζόηενςκ ειβεηώκ οπεθόςκ θαη μαζεηώκ ηεξ μεζαίαξ ηάλεξ. Τα ζογθεθνημέκα ζπμιεία επςθειμύκηαη επηπιέμκ πόνςκ θαη επαγγειμαηηθήξ οπμζηήνηλεξ ζε ζογθεθνημέκμοξ ημμείξ, όπςξ ε γιςζζηθή εθπαίδεοζε, ε αλημιόγεζε ηςκ ακαγθώκ γηα ζοκεπή οπμζηήνηλε θαη γηα ηεκ ακάπηολε μηαξ θηιμζμθίαξ πςνίξ απμθιεηζμμύξ θαη δηαθνίζεηξ ζε μιόθιενμ ημ ζπμιείμ.

15 5 ε Αξρή - Δθπαίδεπζε Αμάμεινη ζςξλείωμ ηωμ ξπξίωμ ξι μαθηηέπ ποξέοςξμηαι κροίωπ από ηξμ ηξπικό πληθρζμό με ζςξλεία μεηαμαζηώμ Μηα ηδέα είκαη ε μείςζε ημο δηαπςνηζμμύ ηόζμ ζηα ζπμιεία ηςκ μεηακαζηώκ όζμ θαη ζηα ζπμιεία με μαζεηέξ πμο πνμένπμκηαη από ημκ ημπηθό πιεζοζμό. Τα ζπμιεία με μαζεηέξ πμο πνμένπμκηαη θονίςξ από ημκ πιεζοζμό ηςκ μεηακαζηώκ πνεζημμπμημύκ ζηναηεγηθέξ πνμζέγγηζεξ γηα ηεκ πνμζέιθοζε μηθμγεκεηώκ δακώκ οπεθόςκ, εκώ ηα ζπμιεία με μαζεηέξ πμο πνμένπμκηαη θονίςξ από ημκ ημπηθό πιεζοζμό πνμζιαμβάκμοκ ιεηημονγμύξ έκηαλεξ θαη μεηαθναζηέξ πνμθεημέκμο κα πνμζειθύζμοκ ηηξ μηθμγέκεηεξ μεηακαζηώκ. Τμ «Σημείξ εκκίμηζηπ», ζπέδημ γηα ηεκ είζμδμ ηςκ πνμζθύγςκ ημο Bolton (Ηκςμέκμ Βαζίιεημ), πανέπεη ζημοξ κεμαθηπζέκηεξ πμο δεκ μηιμύκ αγγιηθά, εηζαγςγή ζημ βνεηακηθό εθπαηδεοηηθό ζύζηεμα ζηεκ αγγιηθή γιώζζα. Καηά μέζμ όνμ, ηα παηδηά παναμέκμοκ ζημ «Σεμείμ εθθίκεζεξ» γηα έλη εβδμμάδεξ. Σηόπμξ ημο Σεμείμο εθθίκεζεξ είκαη κα πανάζπεη ζημοξ μαζεηέξ έκα ζίγμονμ θαη αζθαιέξ πενηβάιιμκ. Η αύλεζε ηεξ αοημπεπμίζεζεξ, ε βειηίςζε ηεξ επηθμηκςκίαξ θαη ηςκ δελημηήηςκ ημοξ ζημ πιαίζημ δηάθμνςκ εθπαηδεοηηθώκ εμπεηνηώκ ημοξ επηηνέπεη κα ακηαπμθνηζμύκ θαιύηενα ζηε θμίηεζε ζηα θαζηενςμέκα ζπμιεία.

16 6 ε Αξρή Πξνζβαζηκόηεηα ζε θξαηηθνύο θνξείο, δεκόζηα & ηδηωηηθά αγαζά & ππεξεζίεο Οη ΥΤΦ ζα πνέπεη κα ηογπάκμοκ ίζεξ θαη αμενόιεπηεξ μεηαπείνηζεξ θαη πνμζηαζίαξ από ηοπόκ δηαθνίζεηξ. Τα θνάηε-μέιε ζα πνέπεη κα ιαμβάκμοκ όια ηα απαναίηεηα μέηνα γηα ηεκ πνόζβαζε ηςκ ΥΤΦ ζε δεμόζηα θαη ηδηςηηθά αγαζά θαη οπενεζίεξ, όπςξ μη πμιίηεξ ηςκ θναηώκ μειώκ θαη πςνίξ δηαθνίζεηξ. Πνμηείκεηαη επίζεξ ε ζοκεπήξ αλημιόγεζε ηςκ θναηηθώκ θμνέςκ ζημκ ημμέα ηεξ ελοπενέηεζεξ, με ζηόπμ ηε βειηίςζε ηςκ πανεπόμεκςκ οπενεζηώκ.

17 6 ε Αξρή Πξνζβαζηκόηεηα ζε θξαηηθνύο θνξείο, δεκόζηα & ηδηωηηθά αγαζά & ππεξεζίεο Σηεκ Ιζπακία, δηεκενγμύκηαη ηαθηηθά ένεοκεξ πνμθεημέκμο κα πνμζδημνηζζμύκ μη βαζηθέξ ηάζεηξ ηεξ θμηκήξ γκώμεξ ζπεηηθά με ηε μεηακάζηεοζε θαη κα παναθμιμοζείηαη ε ελέιηλε ηςκ λεκμθμβηθώκ θαη ναηζηζηηθώκ ηάζεςκ. Η ένεοκα γηα ηεκ μεηακάζηεοζε γίκεηαη από ημ Γζκηθό Σηαηηζηηθό Ίδνομα με ημκ ηίηιμ «Γζκηθή Ένεοκα γηα ηε Μεηακάζηεοζε» εκώ, γηα ηηξ δεύηενεξ, ημ ηειεοηαίμ δηαζέζημμ έγγναθμ είκαη ε ένεοκα ημο 2008 ζπεηηθά με ηεκ ελέιηλε ημο ναηζηζμμύ θαη ηεξ λεκμθμβίαξ ζηεκ Ιζπακία. Γηδηθόηενεξ ένεοκεξ γκώμεξ παναθμιμοζμύκ ηεκ θαηάζηαζε ηεξ «θμηκόηεηαξ μεηακαζηώκ μμοζμοιμακηθήξ θαηαγςγήξ ζηεκ Ιζπακία» θαη ηε γκώμε ηςκ κεανώκ Ιζπακώκ ζπεηηθά με ηε μεηακάζηεοζε.

18 6 ε Αξρή Πξνζβαζηκόηεηα ηωλ κεηαλαζηώλ ζε θνξείο, δεκόζηα θαη ηδηωηηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο Η «Ποωηξβξρλία μέωμ ηαλέμηωμ» ηεξ Γθηειεζηηθήξ Ανπήξ ηεξ Σθμηίαξ βαζίδεηαη εκ μένεη ζηεκ οπόζεζε όηη ε Σθμηία μπμνεί κα γίκεη έκαξ ειθοζηηθόηενμξ ηόπμξ δηαβίςζεξ, ενγαζίαξ θαη ζπμοδώκ, εάκ παναζπεζμύκ ζημοξ δοκεηηθμύξ εκδηαθενόμεκμοξ μεηακάζηεξ αθνηβείξ πιενμθμνίεξ ζπεηηθά με ηηξ εοθαηνίεξ θαη ημοξ όνμοξ εγθαηάζηαζεξ. Τμ ζπέδημ αλημιμγείηαη μέζς δεμόζηςκ αλημιμγήζεςκ θάζε έλη μήκεξ (2005 έςξ 2007) βάζεη εζειμκηηθώκ ενςηεμαημιμγίςκ πμο παναθμιμοζμύκ ηηξ εοθαηνίεξ θαη ηηξ πνμθιήζεηξ πμο ζοκακημύκ μη μεηακάζηεξ θάημηθμη πμο πνμζιήθζεθακ μέζς ηεξ Πνςημβμοιίαξ.

19 7 η Απσή-Επαθή μεηαξύ ΥΤΦ & πολιηών αποηελούν θεμελιώδη μησανιζμό για ηην ενζωμάηωζη Ταθηηθέξ επαθέξ Κμηκά θόνμομ, δηαπμιηηηζμηθόξ δηάιμγμξ, εθπαίδεοζε ζπεηηθά με ημοξ μεηακάζηεξ θαη ημοξ πμιηηηζμμύξ ημοξ (ζοκζήθεξ δςήξ ζε αζηηθά πενηβάιιμκηα) Η εκζςμάηςζε είκαη δηαδηθαζία πμο οιμπμηείηαη θαηά θύνημ ιόγμ ζημ ημπηθό επίπεδμ. Σοπκόηεηα & πμηόηεηα ηςκ ηδηςηηθώκ επαθώκ, π.π. μέζς θμηκώκ θόνμομ, δηαπμιηηηζμηθμύ δηαιόγμο, θμηκέξ δναζηενηόηεηεξ Έμθαζε ζηα αθόιμοζα: μηθμκμμηθή εομάνεηα γεηημκηέξ, αίζζεμα αζθάιεηαξ, θαηάζηαζε ηςκ δεμόζηςκ πώνςκ, ύπανλε εκδηαθενόκηςκ πώνςκ γηα παηδηά Απμθογή: ζογθέκηνςζεξ μμάδςκ μεηακαζηώκ ζε θηςπέξ αζηηθέξ πενημπέξ Απαναίηεημ ζημηπείμ απμηειεί ε βειηίςζε ημο πενηβάιιμκημξ δςήξ (ζηέγαζε, ογεημκμμηθή πενίζαιρε, αζθάιεηα ηεξ γεηημκηάξ, δοκαηόηεηεξ εθπαίδεοζεξ, εζειμκηηθήξ ενγαζίαξ & επαγγειμαηηθήξ θαηάνηηζεξ)

20 7 η Απσή-Επαθή μεηαξύ μεηαναζηών και πολιηών ηων κπαηών μελών αποηελούν θεμελιώδη μησανιζμό για ηην ενζωμάηωζη Τμ 2002, ημ Ομξζπξμδιακό Ίδορμα Πξλιηιζμξύ ηηπ Γεομαμίαπ δοξμξλόγηζε ηξ «Σςέδιξ για ηη μεηαμάζηερζη», ημ μπμίμ απμηέιεζε θεκηνηθό άλμκα γηα πενηζζόηενεξ από 120 εθδειώζεηξ θαη ζπέδηα πμο πανμοζίαζακ ηηξ θμηκςκηθέξ αιιαγέξ πμο επέθενε ε μεηακάζηεοζε. Τμ ζπέδημ εκζάννοκε ηδηαίηενα ηα «ζπέδηα γηα ηε μεηακάζηεοζε» αηόμςκ με μεηακαζηεοηηθέξ θαηαβμιέξ. Σηόπμξ ηεξ εθζηναηείαξ ημο 2008 με ηίηιμ «Είμαι μεηαμάζηηπ;» ηξρ βελγικξύ κέμηοξρ για ηιπ ίζεπ ερκαιοίεπ ήηακ ε πνμώζεζε ηεξ εοαηζζεημπμίεζεξ γηα ηεκ θαηαγςγή θαζεκόξ. Η εθζηναηεία πανμοζίαζε δηάζεμμοξ ακζνώπμοξ, ημοξ μπμίμοξ ειάπηζημη ζα ακηηιαμβάκμκηακ ςξ «μεηακάζηεξ», πνμθεημέκμο κα θένεη ημοξ ζεαηέξ ακηημέηςπμοξ με ηηξ ζηενεόηοπεξ ακηηιήρεηξ ημοξ ζπεηηθά με ηε μεηακάζηεοζε θαη ηεκ έκηαλε.

21 8 η Απσή- Ελεύθεπη άζκηζη ηων διαθόπων πολιηιζμικών & θπηζκεςηικών ππακηικών Να μεκ ζογθνμύμκηαη με άιια απαναβίαζηα εονςπασθά δηθαηώμαηα ή με ηεκ εζκηθή κμμμζεζία. Ο πμιηηηζμόξ θαη ε ζνεζθεία είκαη δοκαηό κα ζομβάιιμοκ ζηε μεγαιύηενε θαηακόεζε μεηαλύ ηςκ ακζνώπςκ & κα δηεοθμιύκμοκ ηεκ εκζςμάηςζε θαη κα εμπιμοηίδμοκ ηα θμηκςκηθά ζώμαηα. Η κμμμζεζία ηεξ ΓΓ απαγμνεύεη ηηξ δηαθνίζεηξ ζηεκ απαζπόιεζε γηα ιόγμοξ ζνεζθείαξ ή πεπμηζήζεςκ. Ο πιέμκ εκδεδεηγμέκμξ ηνόπμξ ακηημεηώπηζεξ δεηεμάηςκ πμο αθμνμύκ με απμδεθηέξ πμιηηηζμηθέξ θαη ζνεζθεοηηθέξ πναθηηθέξ πμο ζογθνμύμκηαη με ζεμειηώδε δηθαηώμαηα είκαη μ επμηθμδμμεηηθόξ θμηκςκηθόξ, δηαπμιηηηζμηθόξ θαη δηαζνεζθεοηηθόξ δηάιμγμξ, ε εθπαίδεοζε, μ ζοκεηόξ δεμόζημξ ιόγμξ, ε οπμζηήνηλε πμιηηηζμηθώκ θαη ζνεζθεοηηθώκ εθδειώζεςκ πμο ζέβμκηαη ηηξ εζκηθέξ θαη εονςπασθέξ αλίεξ, δηθαηώμαηα θαη κόμμοξ

22 8 η Απσή- Ελεύθεπη άζκηζη ηων διαθόπων πολιηιζμικών & θπηζκεςηικών ππακηικών Σηεκ Αοζηνία, θαη εηδηθόηενα ζηε Βηέκκε, έπμοκ ζεζπηζζεί μαζήμαηα εζηθήξ από ημ 1997 ζημ πιαίζημ ηεξ απόθνηζεξ ζηεκ αολακόμεκε ζνεζθεοηηθή πμιομμνθία. Τμ πνόγναμμα ζπμοδώκ βμεζά ημοξ μαζεηέξ κα απμθηήζμοκ θμηκέξ γκώζεηξ γηα ηα ακζνώπηκα δηθαηώμαηα, κα μειεηήζμοκ ζογθνηηηθά ηηξ ζνεζθείεξ θαη κα γκςνίζμοκ ηηξ βαζηθέξ αλίεξ ηεξ ηζαγέκεηαξ. Η αλημιόγεζε έδεηλε αολεμέκμ επίπεδμ γκώζεςκ θαη δηαιόγμο ζπεηηθά με ηηξ ζογθνηηηθέξ ζνεζθεοηηθέξ θαη πμιηηηζμηθέξ πεπμηζήζεηξ μεηαλύ ηςκ μαζεηώκ. Οη εθπαηδεοηηθμί, από ηεκ άιιε πιεονά, ελέθναζακ ηεκ ηθακμπμίεζή ημοξ γηα ημ πνόγναμμα ζπμοδώκ, ημ μπμίμ ζομπιενώκεη ηε ζνεζθεοηηθή εθπαίδεοζε θαη ιεηημονγεί ςξ γέθονα πμο δηεοθμιύκεη ημκ δηάιμγμ.

23 8 η Απσή- Ελεύθεπη άζκηζη ηων διαθόπων πολιηιζμικών & θπηζκεςηικών ππακηικών Athens International Radio: Το πρόγραμμα ξεκίνθςε για τθν ενθμζρωςθ των ξζνων που βρίςκονταν ςτουσ Ολυμπιακοφσ τουσ Ακινασ. Σιμερα λειτουργεί ωσ ο ραδιοφωνικόσ ςτακμόσ για τθν ενθμζρωςθ των αλλοδαπών Μεταδίδει εκπομπζσ ςε 12 γλώςςεσ όπωσ αγγλικά, κινζηικα, ρουμάνικα, ρωςικά, οφρδου (Πακιςτάν) κλπ. Όλοι οι εκφωνθτζσ είναι εκπαιδευμζνοι και μιλοφν άπταιςτα τθν γλώςςα τουσ. Το φεςτιβάλ «Ουράνιο Τόξο» ςτθν Κφπρο είναι ζνα πολυπολιτιςμικό φεςτιβάλ, ςκοπόσ του οποίου είναι θ ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κυπριακισ κοινωνίασ απζναντι ςτον πλοφτο τθσ κουλτοφρασ και των πολιτιςμών άλλων λαών. Η προώκθςθ τθσ πολυμορφίασ και του ςεβαςμοφ των δικαιωμάτων των μεταναςτών, των προςφφγων, των αιτοφντων άςυλο και όλων των μθ Κυπρίων.

24 9 η Απσή Σςμμεηοσή μεηαναζηών ζηη δημοκπαηική διαδικαζία & δηακόξθωζε πνιηηηθώλ & κέηξωλ ελζωκάηωζεο Όπμηε αοηό είκαη δοκαηόκ, μη μεηακάζηεξ ζα πνέπεη κα εμπιέθμκηαη ζε όιεξ ηηξ πηοπέξ ηεξ δεμμθναηηθήξ δηαδηθαζίαξ. Γλεύνεζε ηνόπςκ εκζάννοκζεξ ζομμεημπήξ & πνμώζεζεξ ηεξ αμμηβαίαξ θαηακόεζεξ μέζς δηανζνςμέκμο δηαιόγμο μεηαλύ μμάδςκ μεηακαζηώκ θαη θοβενκήζεςκ Παξνρή δπλαηόηεηαο ζπκκεηνρήο ζηε δηακόξθσζε πνιηηηθώλ πνπ ηνπο αθνξνύλ άκεζα αίζζεζή ηνπο όηη αλήθνπλ ζην θνηλσληθό ζύλνιν. Όπνπ είλαη δπλαηό λα έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ & ζπκκεηνρήο ζηα Πνιηηηθά Κόκκαηα Άκεζε επίιπζε ζεκάησλ γηα απνθπγή εδξαίσζεο ηεο δηρόλνηαο

25 9 η Απσή Σςμμεηοσή μεηαναζηών ζηη δημοκπαηική διαδικαζία & διαμόπθωζη πολιηικών & μέηπων ενζωμάηωζηρ ΓΔΡΜΑΝΙΑ: Παξέρεηαη ην δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο θαη ζηνπο κεηαλάζηεο ησλ ηξίησλ ρσξώλ. Επίζεο από ην 1982, θάπνηα θξαηίδηα αλαγλώξηζαλ ην δηθαίσκα ζηνπο μέλνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο (π.ρ. ην Ακβνύξγν), ελώ ζρεδόλ ζε όια επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε πνιηηηθά θόκκαηα, λα θαηέρνπλ ζέζεηο ππεπζπλόηεηαο θαη λα ζπζηήλνπλ νξγαλώζεηο όπσο νη γεξκαλνί πνιίηεο. Γήκνο Λωδάλεο, ΔΛΒΔΣΙΑ: Τν 1977 ζπζηάζεθε ην «Σπκβνπιεπηηθό Σώκα Αιινδαπώλ ηεο Λσδάλεο» (Laussane Foreigners Consultative Body), δειαδή κηα πξόζζεηε επηηξνπή πνπ πεξηιάκβαλε 42 αληηπξνζώπνπο ζπιιόγσλ κεηαλαζηώλ, πνιηηηθώλ θνκκάησλ θαη θνξέσλ ζρεηηθώλ κε ηελ έληαμε ησλ αιινδαπώλ. Ελίζρπζε ηνλ ζηόρν ηεο θάζεηεο έληαμεο ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ πιεζπζκώλ πνπ ππνζηεξίδνληαλ από ηηο Αξρέο ηεο Λσδάλεο. Αλ θαη δελ δηέζεηαλ πνιηηηθά δηθαηώκαηα, νη κεηαλάζηεο είραλ πιένλ πξόζβαζε κέζσ ηνπ ζπκβνπιεπηηθνύ απηνύ ζώκαηνο, ζηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο ηνπ Δήκνπ. Η πξσηνβνπιία απηή είρε ζεηηθό αληίθηππν ζηνλ πιεζπζκό ηεο Λσδάλεο πνπ δηαζέηεη αίζζεκα θνηλήο επζύλεο, δηαπνιηηηζκηθόηεηαο, ακνηβαίνπ ζεβαζκνύ θαη αλνρήο.

26 10 ε Αξρή- Σπκπεξίιεςε πνιηηηθώλ & κέηξσλ ελζσκάησζεο ζε ζρεηηθά ραξηνθπιάθηα πνιηηηθήο, επίπεδα δηαθπβέξλεζεο & δεκνζίσλ ππεξεζηώλ Δηακόξθσζε θαη εθαξκνγή δεκόζηαο πνιηηηθήο Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο επηπηώζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο: εθπαίδεπζε, θνηλσληθέο ππεξεζίεο θιπ & ζε επίπεδν ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο δηνίθεζεο ώζηε κα απμθεοπζεί ε οπμβάζμηζε ηςκ πμημηηθώκ πνμδηαγναθώκ ηςκ οπενεζηώκ αοηώκ Η ελζσκάησζε πινπνηείηαη από όινπο ηνπο θνξείο ηνπ δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ βίνπ. Εκπινθή από ζπλδηθαιηζηηθέο ελώζεηο, επηρεηξήζεηο, νξγαλώζεηο εξγνδνηώλ, πνιηηηθά θόκκαηα, κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, αζιεηηθέο ιέζρεο, πνιηηηζηηθέο, θνηλσληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο νξγαλώζεηο. Σπλεξγαζία, ζπληνληζκόο θαη επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπο Απαηηείηαη επίζεξ ε ζομμεημπή ηόζμ ηςκ μεηακαζηώκ όζμ θαη ηςκ άιιςκ μειώκ ηεξ θμηκςκίαξ οπμδμπήξ.

27 10 ε Αξρή- Σπκπεξίιεςε πνιηηηθώλ & κέηξσλ ελζσκάησζεο ζε ζρεηηθά ραξηνθπιάθηα πνιηηηθήο, επίπεδα δηαθπβέξλεζεο & δεκνζίσλ ππεξεζηώλ Τμ Network of the Labour Movement International Forum (N.I.F.) είκαη έκα Δίθηομ ζοκδηθαιηζηηθώκ θμνέςκ ηςκ εζκηθώκ μεημκμηήηςκ, πμο μηθμκμμηθά οπμζηενίδεηαη από ηε ακέδηθε ενγαηηθή ζοκμμμζπμκδία. Σθμπόξ ημο Δηθηύμο είκαη κα βειηηώζεη ηηξ ζοκζήθεξ ενγαζίαξ γηα ηηξ εζκηθέξ μεημκόηεηεξ θαη κα θένεη θμκηά ηηξ μεημκόηεηεξ & ηα ενγαηηθά ζοκδηθάηα. Η θηιμζμθία ημο Δηθηύμο είκαη: μόκμ μη ίδημη μη αιιμδαπμί ενγαδόμεκμη μπμνμύκ, ςξ μέιε εκόξ ηέημημο μνγάκμο, κα μεηαθένμοκ βηώμαηα δηαθνίζεςκ θαη ναηζηζηηθήξ ζομπενηθμνάξ από ημ πώνμ ενγαζίαξ ημοξ, ηα «θμηκά» ενγαηηθά ζοκδηθάηα έπμοκ άιιεξ πνμηεναηόηεηεξ θαη δεκ ακηαπμθνίκμκηαη άμεζα ζε ζέμαηα αιιμδαπώκ ενγαδμμέκςκ, μη αιιμδαπμί ενγαδόμεκμη, οπμθηκμύμεκμη από δοζπηζηία, δύζθμια εμπιέθμκηαη ςξ μέιε ζηηξ δναζηενηόηεηεξ ηςκ «θμηκώκ» ζοκδηθάηςκ. Οη αιιμδαπμί ενγαδόμεκμη πνέπεη ακηί κα παναπμκηόκηαη θαη κα μέκμοκ παζεηηθμί θαη ακεκενγμί, κα δναζηενημπμηεζμύκ θαη κ αγςκίδμκηαη μη ίδημη γηα ηα δηθαηώμαηά ημοξ. Μηα από ηηξ πνώηεξ πνςημβμοιίεξ ημο Δηθηύμο ήηακ ε εθηύπςζε θαη ε δηακμμή εκόξ μδεγμύ με ημκ ηίηιμ: «Γίζμδμξ ζηε Δακέδηθε Αγμνά Γνγαζίαξ». Πνόθεηηαη γηα έκα βηβιίμ ηζέπεξ απεοζοκόηακ ζε πνόζθογεξ θαη μεηακάζηεξ θαη πενηιάμβακε βαζηθέξ ανπέξ ηεξ ημπηθήξ αγμνάξ ενγαζίαξ (κόμμοξ, δηθαηώμαηα θαη οπμπνεώζεηξ). Άιιεξ δναζηενηόηεηεξ ημο ηθηύμο είκαη: πναγμαημπμίεζε ζοκακηήζεςκ με ημπηθμύξ θμνείξ θαη ζοκδηθάηα, γηα ακηαιιαγή γκώζεςκ, απόρεςκ θαη εμπεηνηώκ, ζομμεημπή ζε εθζηναηείεξ εκεμένςζεξ θαη εοαηζζεημπμίεζεξ ημο θμηκμύ, επηζθέρεηξ ζε άιιεξ πώνεξ όπμο ε εθανμμγή ακηηναηζηζηηθώκ πμιηηηθώκ είκαη ηδηαίηενα δηαδεδμμέκεξ γηα ηεκ απμηύπςζε θαιώκ πναθηηθώκ.

28 11 η Απσή Διαμόπθωζη ζαθών ζηόσων, δεικηών & μησανιζμών αξιολόγηζηρ Αμηνιόγεζε πξνόδνπ θαη απνηειεζκαηηθόηεξε αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ. Αλάιπζε πξνόδνπ, παξαθνινύζεζε ηάζεσλ & εμειίμεσλ, εληνπηζκόο δηδαγκάησλ, απνθπγή επαλάιεςεο ιαζώλ Η ύπανλε ζοκόιμο δεηθηώκ, ζηόπςκ, μεπακηζμώκ αλημιόγεζεξ θαη ζύγθνηζεξ ηεξ εκζςμάηςζεξ μπμνεί κα ζομβάιεη ζηε ζηάζμηζε θαη ηε ζύγθνηζε ηεξ πνμόδμο, ζηεκ παναθμιμύζεζε ηςκ ηάζεςκ θαη ηςκ ελειίλεςκ. Σηόπμξ ηεξ αλημιόγεζεξ αοηήξ είκαη ε απμθόμηζε δηδαγμάηςκ, μ ηνόπμξ απμθογήξ ηοπόκ απμηοπηώκ ημο πανειζόκημξ, ε ζοκαθόιμοζε πνμζανμμγή ηεξ πμιηηηθήξ θαη ε επίδεηλε εκδηαθένμκημξ γηα ηηξ εθαηένςζεκ θαηαβαιιόμεκεξ πνμζπάζεηεξ.

29 11 η Απσή Διαμόπθωζη ζαθών ζηόσων, δεικηών και μησανιζμών αξιολόγηζηρ Γηδηθέξ ένεοκεξ ημο Γονςβανμμέηνμο ζπεηηθά με ηηξ Δηαθνίζεηξ ζηεκ ΓΓ παναγγέιζεθακ πνηκ από θαη μεηά ημ Γονςπασθό Έημξ Ιζςκ Γοθαηνηώκ γηα όιμοξ ημ Η ζογθνηηηθή ακάιοζε ηςκ Γηδηθώκ Γονςβανμμέηνςκ ανηζ. 263 θαη ανηζ. 296 επηηνέπεη ζημοξ εονςπαίμοξ οπεοζύκμοξ πάναλεξ πμιηηηθήξ κα παναθμιμοζήζμοκ με πμημκ ηνόπμ άιιαλακ μη ακηηιήρεηξ θαη μη απόρεηξ ζηε δηάνθεηα ημο έημοξ, θαηά ημ μπμίμ πναγμαημπμηήζεθακ 430 εζκηθέξ δνάζεηξ θαη 600 εθδειώζεηξ εοαηζζεημπμίεζεξ ζπεηηθά με ηηξ δηαθνίζεηξ.

30 Δπηθνηλωλία Εξσηήζεηο, πξνηάζεηο, ζρόιηα... εππξόζδεθηα Δο. Σηέθαμξπ Σπαμέαπ Τηλ.: Fax : Metochiou Street, Engomi, Nicosia 2407 Tel: Fax:

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Friedrich Kittler, 1999 The media determine our situation Tι εννοεί ο Kittler; Γιαηί και πώς μας καθορίζοσν ηα μέζα; Καζμνίδμοκ ηόζμ ηα πενηεπόμεκα

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΓΙΑ 1 Ο α. i. Δίκεηαη ε ζοκάνηεζε. Ακ μη ζοκανηήζεηξ είκαη παναγωγίζημεξ, κα απμδείλεηε όηη:. ii. Πόηε μηα ζοκάνηεζε ζε έκα δηάζηεμα ημο πεδίμο ανηζμμύ ηεξ ιέγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η 1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η Η εταιρεία Χ απασχολεί 500 πωλητές σε όλη την Ελλάδα. Έστω ότι για κάθε πωλητή γνωρίζουμε τις μηνιαίες πωλήσεις που πραγματοποίησε το περασμένο έτος. Να αναπτύξετε

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ Ε Γε μαξ θαίκεηαη πμιύ μεγάιε, θονημιεθηηθά απένακηε. Ε αίζζεζε αοηή δεκ ακηηπνμζςπεύεη ηεκ αιήζεηα. Ε Γε είκαη απιώξ έκα από ηα αμέηνεηα μονάκηα ζώμαηα πμο βνίζθμκηαη ζημ δηάζηεμα.

Διαβάστε περισσότερα

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/25 21-06-2011 1 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ.

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. "ΥΓΕΙΑ" Η ςημζθιήνοκζε είκαη μία από ηηξ ζοκεζέζηενεξ αηηίεξ βανεθμΐαξ.

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α.

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α. Ε δ ή ι ς ζ ε π ν μ θ ή ν ο λ ε η μ ο Ι ί θ ε Θ ε μ δ ς ν ά θ ε, πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23 Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ

Διαβάστε περισσότερα

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηωκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηωκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/17 16-10-2009 1 Πίκαθαξ Πενηεπμμέκωκ Ειζαγωγή... 3 Περιγραθή λογιζμικών

Διαβάστε περισσότερα

Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ

Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ Γκόηεηα 2: Παναμύζη Δεμήηνεξ Πμιίηεξ πμιή Ακζνςπηζηηθώκ θαη Ημηκςκηθώκ Γπηζηεμώκ Σ.Γ.Γ.Α.Π.Ε. 1 θμπμί εκόηεηαξ Ηαηακόεζε ηςκ βαζηθώκ εηδώκ ηςκ Θασθώκ Αθεγήζεςκ-Δηάθνηζε/Αλημπμίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 ζηο Πολιηιζηικό Κένηρο ηοσ Δήμοσ Χερζονήζοσ ηο 10 ο εμινάριο PHTLS (PreHospital Trauma Life Support)

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Α Θ Η Ρ Η F O T O Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Ε Π Γ Ξ I N T E R R E G I O N A L M A N A G E M E N T O F H U M A N R E S O U R C E S Θ Κ Ξ Ρ Ο Π Ξ Γ Π Α Λ Λ Α Ξ Ρ : T R A I N I N G I N I T

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

Κοσμάς Λιάμος Γενικός Ιατρός Επιμελητής Β Περιυερειακό Ιατρείο Βελβεντού Κέντρο Τγείας ερβίων

Κοσμάς Λιάμος Γενικός Ιατρός Επιμελητής Β Περιυερειακό Ιατρείο Βελβεντού Κέντρο Τγείας ερβίων «Ο νυιμξ ημο γηαηνμφ πνςημβάζμηαξ θνμκηίδαξ ογείαξ ζηεκ πνυιερε θαη πνχημε δηάγκςζε ημο θανθίκμο ημο πκεφμμκα» Κοσμάς Λιάμος Γενικός Ιατρός Επιμελητής Β Περιυερειακό Ιατρείο Βελβεντού Κέντρο Τγείας ερβίων

Διαβάστε περισσότερα

GANODERMA LUCIDUM «μακηηάνη ηςκ ζεώκ» Τμ θαζμιηθό θάνμαθμ ηεξ θύζεξ

GANODERMA LUCIDUM «μακηηάνη ηςκ ζεώκ» Τμ θαζμιηθό θάνμαθμ ηεξ θύζεξ GANODERMA LUCIDUM «μακηηάνη ηςκ ζεώκ» Τμ θαζμιηθό θάνμαθμ ηεξ θύζεξ Ο «βαζιλιάπ» ηωμ βξηάμωμ Τμ Γακόδενμα (ιαμπενό δένμα) είκαη εδώδημμ μακηηάνη γκςζηό εδώ θαη πηιηάδεξ πνόκηα ζηεκ Ηίκα, ηεκ Ζαπςκία θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ ΓΙΑΓΩΓΗ...3 ΜΓΡΟ Ι ΝΟΜΟΘΓΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΓΩΙΜΓ ΠΗΓΓ ΓΝΓΡΓΓΙΑ ΚΓΦΑΛΑΙΟ Α ΓΘΝΙΚΟ ΘΓΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΑΠΓ

ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ ΓΙΑΓΩΓΗ...3 ΜΓΡΟ Ι ΝΟΜΟΘΓΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΓΩΙΜΓ ΠΗΓΓ ΓΝΓΡΓΓΙΑ ΚΓΦΑΛΑΙΟ Α ΓΘΝΙΚΟ ΘΓΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΑΠΓ ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ ΓΙΑΓΩΓΗ...3 ΜΓΡΟ Ι ΝΟΜΟΘΓΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΓΩΙΜΓ ΠΗΓΓ ΓΝΓΡΓΓΙΑ ΚΓΦΑΛΑΙΟ Α ΓΘΝΙΚΟ ΘΓΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΑΠΓ Ζ. Ε θαηάζηαζε ηςκ ΑΠΓ ζηεκ Γιιάδα..7 ΖΖ. Πνμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ θαη ζοκηαγμαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α 4ε Γξαπηή Εξγαζία Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α Εξσηήζεηο: Α1. Πνην ζηηι εγεζίαο ζεσξείηε όηη «αλαδύεηαη» από ηηο επηρεηξεζηαθέο επηρεηξεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε;

Διαβάστε περισσότερα

Μυοπάθεια και τατίνες

Μυοπάθεια και τατίνες Μυοπάθεια και τατίνες ΧΡΗΣΟ Ν. ΠΑΝΑΓΟΤΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΣΡΕΙΟ ΤΠΕΡΣΑΗ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ ηαηίκεξ Μεηώκμοκ ηεκ LDLπμι. 30-55%, ηα Σνηγι. 10-30%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΗΓΗΗ: Σα Πληροθοριακά σζηήμαηα ηων Νοζοκομείων ζηην Ελλάδα ηης κρίζης: Ο ρόλος ηοσ cloud computing & ηοσ Εζωηερικού Ελέγτοσ

ΕΙΗΓΗΗ: Σα Πληροθοριακά σζηήμαηα ηων Νοζοκομείων ζηην Ελλάδα ηης κρίζης: Ο ρόλος ηοσ cloud computing & ηοσ Εζωηερικού Ελέγτοσ 3ο Πανελλήνιο σνέδριο Διατείριζης Κρίζεων ζηον Σομέα Yγείας ΟΡΓΑΝΩΗ: Ελληνική Εηαιρεία Διατείριζης Κρίζεων ζηον Σομέα Τγείας, 13 15/11/2015, Ξενοδοτείο Divani Caravel, Αθήνα. Προθορική Ανακοίνωζη Νο. 33

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά)

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Δήμηηοα Κξγκίδξρ, Κξζμηηόοιζζα Τηλ.: 2310 99 1290, Fax: 2310 99 5061 e-mail: info@educ.auth.gr Κτίριο: Πύργος (3 ος όροφος) Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ MΤΟΚΑΡΔΙΣΙΔΑ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΓΑΔΟΛΙΝΙΟ

ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ MΤΟΚΑΡΔΙΣΙΔΑ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΓΑΔΟΛΙΝΙΟ ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ MΤΟΚΑΡΔΙΣΙΔΑ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΓΑΔΟΛΙΝΙΟ ΙΑΞΖΑ Β. ΗΑΘΑΚΠΔΕ ΗΑΞΔΖΜΘΜΓΜΟ ΖΑΟΩ GENERAL ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ - ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Κμζήμαηα ημο μομθανδίμο άγκςζηεξ (πνςημπαζείξ) ή γκςζηήξ (δεοηενμπαζείξ ή εηδηθέξ)

Διαβάστε περισσότερα

Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε

Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε Γπίθμονε θαζεγήηνηα Παηδηαηνηθήξ-Παηδηαηνηθήξ Ακμζμιμγίαξ Δ Παηδηαηνηθή Κιηκηθή Α.Π.Θ. Νμζμθμμείμ Παπαγεςνγίμο 5 ε ύκμδμξ ηεξ Γιιεκηθήξ Γηαηνείαξ Ένεοκαξ θαη Ακηημεηώπηζεξ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέηη Ηλεκηοικήπ Εγκαηάζηαζηπ. Δκπαιδεςηήρ: αββίδεο Μηράιεο. Σερληθή ρνιή Απγόξνπ. Μάθημα: Σερλνινγία Ηιεθηξηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ

Μελέηη Ηλεκηοικήπ Εγκαηάζηαζηπ. Δκπαιδεςηήρ: αββίδεο Μηράιεο. Σερληθή ρνιή Απγόξνπ. Μάθημα: Σερλνινγία Ηιεθηξηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ Μελέηη Ηλεκηοικήπ Εγκαηάζηαζηπ Δκπαιδεςηήρ: Σερληθή ρνιή Απγόξνπ Μάθημα: Σερλνινγία Ηιεθηξηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ Εμδεικηική βιβλιξγοαθία 1. Τεσνολογία Ηλεκηπικών Δγκαηαζηάζευν - Μεπορ Α, ΥΑΠ, ΓΜΤΔΔ 1988 2.

Διαβάστε περισσότερα

1. Camtasia. 2. Audacity. 3. Movie Maker

1. Camtasia. 2. Audacity. 3. Movie Maker 1. Camtasia 2. Audacity 3. Movie Maker Από ημ Γεςθεκηνηθό ζημ Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Από ημ Γεςθεκηνηθό ζημ Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Πενηπόμεκα: Γεςθεκηνηθό Σύζηεμα Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Σύγθνηζε Τη γκςνίδμομε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο»

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΟΠΝ είκαη ε θαηάζηαζε πμο δεμημονγείηαη όηακ ε παιηκδνόμεζε

Διαβάστε περισσότερα

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ.

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ. Ζηαιία Γιβεηία Μη ζηόπμη μαξ Να πνμβιεμαηηζημύμε γηα ηεκ απανπή ημο ζύμπακημξ. Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ

Διαβάστε περισσότερα

Tνόπμη δηαθοηηανηθήξ επηθμηκςκίαξ

Tνόπμη δηαθοηηανηθήξ επηθμηκςκίαξ Tνόπμη δηαθοηηανηθήξ επηθμηκςκίαξ Από απόζηαζε: -Γκδμθνηκήξ -Παναθνηκήξ Signaling cell Target cell Με επαθή Gap junction Notch signaling εμαημδόηεζε μέζς θακαιηώκ ηόκηςκ: Κακάιηα ηόκηςκ ςξ δηαθόπηεξ Πένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ ΓΤΡΩΠΗ 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ Ννόγναμμα 1 ε ΙΓΞΑ: ΑΘΕΚΑ ΙΖΘΑΚΜ ή ΙΝΜΘΜΚΖΑ ή ΒΓΚΓΠΖΑ Νηήζε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΚΠΑΟ ΙΓ ΠΜΚ Η. ΟΓΘ

ΔΩΚΠΑΟ ΙΓ ΠΜΚ Η. ΟΓΘ ΔΩΚΠΑΟ ΙΓ ΠΜΚ Η. ΟΓΘ Θάιεηα Αβναάμ Ημοηζημοπή, RDN Ηιηκηθή Δηαηημιόγμξ Δηαηνμθμιόγμξ BSc εμείαξ, PGDipl Dietetics Κλιμική Διαιηξλόγξπ Γεμικό Νξζξκξμείξ Λερκτζίαπ Θέμαηα πνμξ ζοδήηεζε Ργηέξ Οςμαηηθό Βάνμξ

Διαβάστε περισσότερα

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη Το πράζινο ηζάι Τμ πνάζηκμ ηζάη (Camellia Sinensis) είκαη γκςζηό εδώ θαη 5.000 πνόκηα ζημοξ Κηκέδμοξ. Μέζς ηεξ Κίκαξ έθζαζε ζηεκ Ιαπςκία, ζηεκ Ικδία θαη ζηεκ Ικδμκεζία. Σηεκ Γονώπε ημ έθενακ από ηεκ Κίκα

Διαβάστε περισσότερα

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Πξνζηαηεπηηθό αληαλαθιαζηηθό ησλ αλώηεξσλ αεξαγσγώλ ε μεγάιμ βαζμό οπό ημκ έιεγπμ ηεξ βμύιεζεξ (θιμησθό θέκηνμ) ροπμγεκήξ ελάνηεζε Βήςαπ : Φοζημιμγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ.

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ. Ιστορίες τοσ 10 οσ Δημοτικού Στολείοσ Ηλιούπολης Η Άιμτα Ηάπμηε ήηακ έκα θμνηηζάθη, ε Άηκηα. Δμύζε ζημ Ηάηνμ μαδί με ημοξ γμκείξ ηεξ ζ έκα ζπηηάθη. Γθείκε ηεκ επμπή ζημ Ηάηνμ οπήνπε πόιεμμξ. Ε Άηκηα δεκ

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίθηοα Υπμιμγηζηώκ

HY-335 : Δίθηοα Υπμιμγηζηώκ W N net works R E O T HY-335 : Δίθηοα Υπμιμγηζηώκ K Επίπεδο Δικηύου Αλγόριθμοι Δρομολόγηζη Scalability issues Multiple domains Ιανία Παπαδμπμύιε Τμήμα Γπηζηήμεξ Υπμιμγηζηώκ Πακεπηζηήμημ Ηνήηεξ Φεημενηκό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΙΣΛΟ: <<ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΟΤ ΜΓΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ>>

ΥΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΙΣΛΟ: <<ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΟΤ ΜΓΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ>> ΥΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΙΣΛΟ: ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΕ ΜΑΘΗΣΕ : ΝΗΠΙΑΓΧΓΕΙΟ ΚΑΛΟΥΧΡΙΟΤ ΤΜΜΓΣΓΥΟΝΣΓ ΓΚΠΑΙΔΓΤΣΙΚΟΙ: ΚΑΛΟΤΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Limerick - Θίμενηθ Ονηζμόξ: πεκηάζηηπμ ζαηηνηθό πμίεμα. Σύμθςκα με ημκ Rodari (1994), είκαη έκα είδμξ ημο «πανάιμγμο» ζοζηεμαημπμηεμέκμ θαη θςδηθμπμηεμέκμ θαη εγγιέδηθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ύλνψε απνηειεζκάηωλ κεηξήζεωλ ζπγθεληξώζεωλ αηωξνύκελωλ ζωκαηίδίωλ PM 10 ζην Βόιν: 2004-2010

ύλνψε απνηειεζκάηωλ κεηξήζεωλ ζπγθεληξώζεωλ αηωξνύκελωλ ζωκαηίδίωλ PM 10 ζην Βόιν: 2004-2010 ύλνψε απνηειεζκάηωλ κεηξήζεωλ ζπγθεληξώζεωλ αηωξνύκελωλ ζωκαηίδίωλ PM 10 ζην Βόιν: 2004-2010 Τάζος Σηαμαηέιιος & Οισμπία Ζώγοσ Σάζνο ηακαηέιινο & Οιπκπία Εώγνπ ΕΘΘΜ/ Τμήμα Μητανολόγων Μητανικών ΠΘ http://www.mie.uth.gr/labs/ltte/grk/info/info.htm

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χάρτινες ταινίες, γυάλινα βιβλία

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χάρτινες ταινίες, γυάλινα βιβλία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Χάρτινες ταινίες, γυάλινα βιβλία --ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2015-- «Ιστορικό» Η γημνηή ηςκ Βηβιημδνμμηώκ λεθίκεζε δεηιά δεηιά πνηκ πμιιά πνόκηα ζηα εθπαηδεοηήνηα Μπμογά με ζθμπό ηεκ ακάδεηλε θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΠΜ ΙΑΘΕΙΑ ΒΑΟΖΔΓΠΑΖ ΟΠΑ ΓΡΞΩΝΑΖΗΑ ΝΞΜΠΡΝΑ 1 Πξ ποόγοαμμά μαπ: 1 μ μένμξ : Γίκεηαη δηάιελε με ηα ελήξ ζέμαηα : - Οη κέμη είκαη ώνημμη θαη μπμνμύκ θαη εκδηαθένμκηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες Σετνική τολή Ασγόροσ Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων Γκδεηθηηθή βηβιημγναθία 1. Ζιεθηξηθή Δγθαηάζηαζε θαηνηθίαο, ΤΑΠ ΓΜΣΔΔ 1997

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ Ση είλαη ιύζζα Πνόηεζηαζ βζα ιζα ζμβεκή θμίιςλδ ημο ηεκηνζημύ κεονζημύ ζοζηήιαημξ, πμο ιεηαδίδεηαζ ζοκήεςξ ιέζς ημο ζάθζμο από ημ δάβηςια ιμθοζιέκμο γώμο. Η θύζζα πνμζαάθθεζ όθα ηα εενιόαζια γώα ηαζ ζημκ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ Β3.2 Β ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ

ΜΑΘΗΜΑ Β3.2 Β ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΜΑΘΗΜΑ Β3.2 Β ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ Οη θονηόηενμη ζτημαηιζμοί σποθαλάζζιοσ αμάγλσθοσ είκαη: Η επεηνωηηθή οθαιμθνεπίδα Η επεηνωηηθή θαηωθένεηα Τα αβοζζηθά πεδία Οη ωθεάκηεξ ηάθνμη Οη μεζμωθεάκηεξ νάπεξ Ελέμη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Copyright Fonderie Sime S.p.A.

Copyright Fonderie Sime S.p.A. Copyright Fonderie Sime S.p.A. Ανηιπποζωπεύει ένα αναμθιζβήηηηο ζημείο αναθοπάρ ζηον ηομέα ηηρ θέπμανζηρ Μεηαξύ ηων ππώηων 10 εηαιπιών ζηην Δςπώπη Μεηαξύ ηων ππώηων 3 εηαιπιών ζηοςρ επιδαπέδιοςρ λέβηηερ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο 3ν Σεύρνο επηέκβξηνο 2012 Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΜΚΔ) Παπαζηνπνύινπ 2-4 Λακία, Φζηώηηδα Σ.Κ. 35100 Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ ΓΤΜΝΑΙΟ-Λ.Σ ΟΙΝΟΤΩΝ 2013-14 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ Διάθοπερ έπεςνερ πος έσοςν διεξασθεί, δείσνοςν όηι κάποια θςηά μποπούν να απαλλάξοςν ένα δωμάηιο από ηοξικέρ οςζίερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Έρευνα αξιολόγησης για τις Β2Β συναντήσεις.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Έρευνα αξιολόγησης για τις Β2Β συναντήσεις. ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Έρευνα αξιολόγησης για τις Β2Β συναντήσεις. Στο πλαίσιο των Β2Β συναντήσεων για τη στήριξη του εξαγωγικού εμπορίου που διοργάνωσε στις 3 Οκτωβρίου στα Χανιά το Επιμελητήριο,πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ ΡΝΜΡΞΓΓΖΜ ΓΛΩΠΓΞΖΗΩΚ Γ4 ΔΖΓΡΘΡΚΟΕ ΔΖΗΑΖΜΟΡΚΕΟ, ΓΟΩΠΓΞΖΗΩΚ ΡΝΜΘΓΟΓΩΚ & SCHENGEN HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS C4 DIRECTORATE JUSTICE HOME AFFAIRS & SCHENGEN ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ. Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν.

Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ. Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν. Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν.Ηαβάιαξ Ηάζε μμιοζμαηηθόξ αζζεκήξ, μηα μηθνμεπηδεμία. Ηάζε μμιοζμαηηθόξ

Διαβάστε περισσότερα

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Winmail.dat Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Ειζαγφγή Αοηό ημ έγγναθμ ελεγεί ηη είκαη ημ ανπείμ winmail.dat, γηαηί θηάκεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ. Μέξνο Β (Ύιε Β Λπθείνπ) Υξνλνκέηξεο 555

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ. Μέξνο Β (Ύιε Β Λπθείνπ) Υξνλνκέηξεο 555 ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Μέξνο Β (Ύιε Β Λπθείνπ) Υξνλνκέηξεο 555 Γηδάζθωλ: Αληώλεο Λαδάξνπ Τειέθωλν: 99616199 Δ-mail: alazarou@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Πολσμερή και πολσμερισμός. Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου

Πολσμερή και πολσμερισμός. Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου Πολσμερή και πολσμερισμός Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου Σα πμθοιενή είκαζ βκςζηά εονέςξ ηαζ ςξ πθαζηζηά, επεζδή πμθθά απυ αοηά είκαζ εφπθαζηα, δδθαδή παναιμνθχκμκηαζ εφημθα. Οζ πνήζεζξ είκαζ πάνα πμθθέξ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα