Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Πληποθοπικήρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Πληποθοπικήρ"

Transcript

1 Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών Σποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηστιακή Διαηριβή Τίηλορ Διαηπιβήρ Ονομαηεπώνςμο Φοιηηηή Παηπώνςμο Απιθμόρ Μηηπώος Επιβλέπων Ειδικές Μορφές Εξισώσεων και Εφαρμογές Αυτών Παράσχος Καμπαγεωργίου Ιορδάνης ΜΠΠΛ/06038 Ευάγγελος Φούντας, Καθηγητής Ημεπομηνία Παπάδοζηρ Φεβρουάριος 2011

2 Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή (ςπογπαθή) (ςπογπαθή) (ςπογπαθή) Εςάγγελορ Φούνηαρ Καθηγηηήρ Παναγιώηηρ-Γεώπγιορ Τζικούπαρ Καθηγηηήρ Δημήηπιορ Αποζηόλος Επίκοςπορ Καθηγηηήρ

3 Εσταριζηίες Δπραξηζηψ ηνλ Καζεγεηή θ. Δπάγγειν Φνχληα γηα ηελ αλάζεζε θαη επίβιεςε ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ δηαηξηβήο. Ζ ζπκπαξάζηαζε θαη νη πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηνπ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο δηαηξηβήο κνπ ήηαλ άθξσο ζεκαληηθέο. Δπραξηζηψ φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά γηα ηελ ακέξηζηε βνήζεηά ηνπο ζηελ πξνζπάζεηά κνπ λα νινθιεξψζσ κε επηηπρία ηηο ζπνπδέο κνπ ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή». Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Καζεγεηή θ. Παλαγηψηε-Γεψξγην Σζηθνχξα θαη ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή θ. Γεκήηξην Απνζηφινπ γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ έθαλαλ λα είλαη ζηελ ηξηκειή επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ δηαηξηβήο.

4 Περίληυη Με ηελ έιεπζε ηνπ εηθνζηνχ πξψηνπ αηψλα έκειιε λα πέζεη έλα αθφκα θξάγκα ζην πεδίν ησλ Μαζεκαηηθψλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ απφδεημε ηνπ γλσζηνχ ζεσξήκαηνο ηνπ Fermat, ελφο ζεκαληηθνχ θαη παξάιιεια κπζηεξηψδνπο αληηθεηκέλνπ κειέηεο πνπ ηαιαηπψξεζε γηα πνιιά ρξφληα πάξα πνιινχο εξεπλεηέο αιιά παξάιιεια γέλλεζε ζεκαληηθέο κεζφδνπο θαη ζεσξίεο. Αλάγθεο γηα ιχζεηο ζε πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα αλέδεημαλ έλα ζεκαληηθφ ηνκέα ησλ Μαζεκαηηθψλ: ηηο δηνθαληηθέο εμηζψζεηο. Οη εθαξκνγέο απηψλ ζε άιιεο επηζηήκεο είλαη θαζνξηζηηθέο. Οη ιχζεηο πνπ πεγάδνπλ απ απηέο είλαη ζαθείο θαη αθέξαηεο. Ζ ρξήζε ηνπο ζε πξνγξακκαηηζηηθέο κεζφδνπο δίλεη πξαθηηθέο ιχζεηο ζε θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα, απφ ηα πην απιά κέρξη ηα πην πνιχπινθα πνπ κε ηε βνήζεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ δελ είλαη πιένλ αλππέξβιεηα. Απιέο ή θαη πνιχπινθεο κέζνδνη, έμππλνη αιιά θαη «άπιεζηνη» αιγφξηζκνη, πξνζθέξνπλ ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηε ζεσξία επίιπζεο δηνθαληηθψλ εμηζψζεσλ. Σν παξειζφλ ήηαλ γεκάην ζπγθηλήζεηο πνηνο κπνξεί λα πεη γηα ην ηη καο επηθπιάζζεη ην κέιινλ; Abstract With the advent of the twentyfirst century another barrier in the field of Mathematics was destined to be overcome. Concerning the proof of Fermat s famous theorem, an important and mysterious object of study which troubled many researchers for many years but also gave birth to important methods and theories. The need for solutions to real problems highlighted an important area of mathematics: the diophantine equations. Their applications to other sciences are crucial and the deriving solutions are clear and intact. Their use in programming methods provides practical solutions to everyday problems, from the simplest to the complex one, which due to computers are no longer insuperable. Simple or complex methods, intelligent and greedy algorithms, offer solutions to problems based on the theory of solving diophantine equations. The past was full of emotions. Who shall tell what the future holds?

5 Πίνακας περιετομένφν 0. Δηζαγσγή Γηνθαληηθέο Δμηζψζεηο θαη Δμηζψζεηο Γηαθνξψλ Δμηζψζεηο κε έλαλ άγλσζην Γξακκηθέο εμηζψζεηο κε δχν αγλψζηνπο Δμηζψζεηο δεπηέξνπ βαζκνχ κε ηξεηο αγλψζηνπο (παξαδείγκαηα) Δμηζψζεηο ηνπ ηχπνπ. Δχξεζε φισλ ησλ ιχζεσλ απηήο ηεο εμίζσζεο Δμηζψζεηο Γεπηέξνπ Βαζκνχ κε Γχν Αγλψζηνπο: ε Γεληθή Πεξίπησζε Δμηζψζεηο κε Γχν Αγλψζηνπο θαη Βαζκνχ Άλσ ηνπ Γχν Αιγεβξηθέο Δμηζψζεηο κε Σξεηο Αγλψζηνπο θαη Βαζκνχ Άλσ ηνπ Γχν. Μεξηθέο Δθζεηηθέο Δμηζψζεηο χγρξνλε Μέζνδνο γηα Πξφηππα Δπίιπζεο ζηνλ Ακηγή Αθέξαην Πξνγξακκαηηζκφ Δηζαγσγή Ζ Μέζνδνο Παξαδείγκαηα Πεξίπησζε "Α(1)" Πεξίπησζε "Α(2)" Πεξίπησζε "Β(1)" Πεξίπησζε "Β(2)" πκπέξαζκα Πξνβιήκαηα Διαρίζησλ Γελλεηηθψλ Γέληξσλ Έλα παξάδεηγκα: Σν πξφβιεκα ηεο Modern Corp Τπνζέζεηο ελφο πξνβιήκαηνο ειαρίζηνπ γελλεηηθνχ δέληξνπ Έλαο εληππσζηαθά απιφο αιγφξηζκνο Μεξηθέο εθαξκνγέο Δξσηήζεηο αλαζθφπεζεο Γισζζάξην Πξνβιήκαηα πκπεξάζκαηα Βηβιηνγξαθία... 2

6 0. Εισαγωγή Σα Μαζεκαηηθά ζεσξνχληαη σο ε κφλε επηζηήκε πνπ κπνξεί λα ηεζεί αξσγφο φισλ ησλ ππφινηπσλ επηζηεκψλ αθνχ νη κέζνδνί ηεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ επίιπζε νπνησλδήπνηε πξνβιεκάησλ. Καη αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ε καζεκαηηθή ζθέςε νδεγεί ζηε γέλεζε λέσλ επαλαζηαηηθψλ κεζφδσλ. Έλα απ ηα πην άκεζα εθαξκφζηκα ηκήκαηα ησλ Μαζεκαηηθψλ ζρεηίδεηαη κε ηελ επίιπζε δηνθαληηθψλ εμηζψζεσλ. Δθαξκνγέο ηνπο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θιάδνπο ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο, ζε ζρεδηαζκφ δηθηχσλ, ζηε ζεσξία παηγλίσλ, θ.α. ηελ πξψηε ελφηεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο δίλνληαη ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα απ ηα θπξηφηεξα ηεο ζεσξίαο επίιπζεο εμηζψζεσλ ζηνπο αθέξαηνπο, ζε κία πξνζπάζεηα εμνηθείσζεο κ απηήλ, μεθηλψληαο απ ηηο πην απιέο κνξθέο εμηζψζεσλ θαη θαηαιήγνληαο ζε ελδηαθέξνληα ζεκεία θαη ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζεψξεκα ηνπ Fermat θαη ζρεηηθέο κ απηφ κεζφδνπο. Αλαιχνληαη νη πεξηπηψζεηο επίιπζεο εμηζψζεσλ ελφο αγλψζηνπ, γξακκηθψλ εμηζψζεσλ κε δχν αγλψζηνπο, εμηζψζεσλ δεπηέξνπ βαζκνχ κε δχν αγλψζηνπο (κε παξαδείγκαηα εμηζψζεσλ ηνπ ηχπνπ ), ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ εμηζψζεσλ δεπηέξνπ βαζκνχ κε ηξεηο αγλψζηνπο, εμηζψζεσλ κε δχν αγλψζηνπο θαη βαζκνχ άλσ ηνπ δχν θαη, ηέινο, αλαθνξέο ζε αιγεβξηθέο εμηζψζεηο κε ηξεηο αγλψζηνπο θαη βαζκνχ άλσ ηνπ δχν (ζεψξεκα ηνπ Fermat, εθζεηηθέο εμηζψζεηο). Οη δηνθαληηθέο εμηζψζεηο (εμηζψζεηο κε αθέξαηνπο ζπληειεζηέο) ζπλδένληαη ζηελά κε αξθεηά πξνβιήκαηα ηεο ζεσξίαο αξηζκψλ. Δκθαλίδνληαη κάιηζηα κεξηθέο θνξέο θαη ζηε Φπζηθή. θνπφο είλαη ε αλάπηπμε κεζφδσλ αθέξαηαο επίιπζεο απηψλ ησλ εμηζψζεσλ. πγθεθξηκέλα, ζηε δεχηεξε ελφηεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ακηγή αθέξαην πξνγξακκαηηζκφ (έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο) ν νπνίνο απνζθνπεί ζηε κεγηζηνπνίεζε ή ειαρηζηνπνίεζε κίαο ζπλάξηεζεο φπνπ νη κεηαβιεηέο ηεο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ έλα πιήζνο πεξηνξηζκψλ (αληζψζεσλ) ελψ νη επηηξεπηέο ηηκέο ηνπο είλαη αθέξαηεο θαη ζεηηθέο. ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδεηαη κία απιή κέζνδνο επίιπζεο ηέηνησλ πξνβιεκάησλ. Γίλεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη αλαπηχζζνληαη θαηάιιεια παξαδείγκαηα γηα φιεο ηηο δπλαηέο πεξηπηψζεηο ηεο πνπ βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο κεζφδνπ. Σέινο, ζηελ ηξίηε ελφηεηα γίλεηαη αλαθνξά ζε κία πνιχ γλσζηή θαηεγνξία πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ην ζρεδηαζκφ δηθηχσλ. απηνχ ηνπ είδνπο ηα πξνβιήκαηα δίλνληαη νη θφκβνη θαη δεηνχληαη νη ζπλδέζεηο εθείλεο (απφ έλα ζχλνιν ζπλδέζεσλ) πνπ ζα πξέπεη φηαλ εηζαρζνχλ ζην δίθηπν λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ην θφζηνο αιιά ηαπηφρξνλα λα ην εθνδηάζνπλ κ έλα κνλνπάηη κεηαμχ δχν νπνησλδήπνηε θφκβσλ ηνπ. Με ιίγα ιφγηα ζα αζρνιεζνχκε κε ην πξφβιεκα ειαρίζηνπ γελλεηηθνχ δέληξνπ (minimum spanning tree) θαη ηελ παξνπζίαζε ελφο «άπιεζηνπ» αιγφξηζκνπ αιιά αξθεηά απινχ θαη απνηειεζκαηηθνχ. Αλαπηχζζεηαη θαηάιιειν παξάδεηγκα πνπ αλαδεηθλχεη ηελ απιφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαηλνκεληθά θαηαιήγνπκε ζε αδηέμνδν. Ειδικέρ Μοπθέρ Εξιζώζεων και Εθαπμογέρ Αςηών 6

7 1. Διοφαντικές Εξισώσεις και Εξισώσεις Διαφορών Ζ ζεσξεηηθή ζεκαζία ησλ εμηζψζεσλ κε αθέξαηνπο ζπληειεζηέο (δηνθαληηθέο εμηζψζεηο) είλαη αξθεηά κεγάιε θαζψο ζπλδένληαη ζηελά κε αξθεηά πξνβιήκαηα ηεο ζεσξίαο αξηζκψλ. Δμ άιινπ, απηέο νη εμηζψζεηο εκθαλίδνληαη κεξηθέο θνξέο θαη ζηε Φπζηθή γη απηφ είλαη ηφζν ζεκαληηθέο ζηελ πξάμε. Σέινο, ηα ζηνηρεία ηεο ζεσξίαο ησλ εμηζψζεσλ κε αθέξαηνπο ζπληειεζηέο φπσο παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη θαηάιιεια γηα ηε δηεχξπλζε ηνπ καζεκαηηθνχ νξίδνληα ησλ ζπνπδαζηψλ ιπθείσλ θαη παηδαγσγηθψλ ηλζηηηνχησλ. Δδψ δίλνληαη ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα απ ηα θπξηφηεξα ηεο ζεσξίαο επίιπζεο εμηζψζεσλ ζηνπο αθέξαηνπο. Απνδείμεηο πεξίπινθσλ ζεσξεκάησλ ζπκπεξηιακβάλνληαη φηαλ είλαη αξθεηά απιέο Εξισώσεις με έναν άγνωστο Έζησ ε γξακκηθή εμίζσζε κε έλαλ άγλσζην κε αθέξαηνπο ζπληειεζηέο θαη. Ζ ιχζε απηήο ηεο εμίζσζεο (1) είλαη αθέξαηα κφλν φηαλ ν είλαη δηαηξεηφο κε ηνλ. Γηα ην ιφγν απηφ ε εμίζσζε (1) δελ είλαη πάληα επηιχζηκε ζηνπο αθέξαηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε εμίζσζε έρεη κία αθέξαηα ιχζε, ελψ ε εμίζσζε δελ έρεη αθέξαηα ιχζε. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα εμηζψζεηο βαζκνχ άλσ ηνπ έλα. Γηα παξάδεηγκα, ε ηεηξαγσληθή εμίζσζε έρεη αθέξαηεο ιχζεηο ηηο θαη, ελψ ε εμίζσζε δελ είλαη επηιχζηκε ζηνπο αθέξαηνπο νη ξίδεο ηεο είλαη άξξεηνη αξηζκνί. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ αθέξαησλ ξηδψλ ηεο εμίζσζεο -νζηνχ βαζκνχ κε αθέξαηνπο ζπληειεζηέο δελ είλαη δχζθνινο. Πξάγκαηη, έζησ εμίζσζεο. Σφηε κία αθέξαηα ξίδα απηήο ηεο (2) Ζ ηειεπηαία ηζφηεηα ζεκαίλεη φηη ν είλαη δηαηξεηφο κε ηνλ. πλεπψο, θάζε αθέξαηα ξίδα ηεο εμίζωζεο (2) είλαη δηαηξέηεο ηνπ ζηαζεξνύ όξνπο. Διέγμηε φινπο ηνπο δηαηξέηεο ηνπ έλαλ πξνο έλαλ απηνί πνπ κεηαηξέπνπλ ηελ εμίζσζε (2) ζε ηαπηφηεηα είλαη νη αθέξαηεο ιχζεηο ηεο. Γηα παξάδεηγκα, νη δηαηξέηεο ηνπ ζηαζεξνχ φξνπ ηεο εμίζσζεο είλαη νη,, θαη. Μφλν έλαο δηαηξέηεο, ν, είλαη ξίδα ηεο εμίζσζεο άξα απηή ε εμίζσζε έρεη κφλν κία αθέξαηα ξίδα. Δθαξκφδνληαο ηελ ίδηα κέζνδν, είλαη εχθνιν λα δείμνπκε φηη ε εμίζσζε δελ έρεη αθέξαηεο ιχζεηο. Ζ ιχζε ζηνπο αθέξαηνπο ησλ εμηζψζεσλ κε πεξηζζφηεξνπο αγλψζηνπο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνπζα Γραμμικές εξισώσεις με δύο αγνώστους Έζησ ε γξακκηθή εμίζσζε κε 2 αγλψζηνπο φπνπ νη θαη είλαη κε κεδεληθνί αθέξαηνη θαη απζαίξεηνο αθέξαηνο. Θα ππνζέζνπκε φηη νη ζπληειεζηέο θαη δελ έρνπλ θνηλνχο δηαηξέηεο (εθηφο θπζηθά απ ηε κνλάδα), δειαδή είλαη πξψηνη κεηαμχ ηνπο, ή αιιηψο, φπνπ ν ζπκβνιηζκφο αλαθέξεηαη ζην κέγηζην θνηλφ δηαηξέηε (Μ.Κ.Γ.) ησλ θαη. Πξάγκαηη αλ ν Μ.Κ.Γ. απηψλ ησλ ζπληειεζηψλ,, δελ είλαη κνλάδα, ηφηε,, θαη ε εμίζσζε (3) κπνξεί λα γξαθηεί σο (3) Ειδικέρ Μοπθέρ Εξιζώζεων και Εθαπμογέρ Αςηών 7

8 Απηή ινηπφλ ζα έρεη αθέξαηεο ιχζεηο κφλνλ φηαλ ν είλαη δηαηξεηφο κε ηνλ. Με άιια ιφγηα, ζηελ πεξίπησζε φπνπ, φινη νη ζπληειεζηέο ηεο εμίζσζεο (3) πξέπεη λα είλαη δηαηξεηνί απ ηνλ. Απαιείθνληαο ηνλ απ ηελ εμίζσζε, θαηαιήγνπκε ζηελ εμίζσζε φπνπ νη ζπληειεζηέο θαη είλαη πξψηνη κεηαμχ ηνπο. Θα εμεηάζνπκε πξψηα ηελ πεξίπησζε. Ζ εμίζσζε (3) γίλεηαη Λχλνληάο ηελ σο πξνο, παίξλνπκε (3') Πξνθαλψο, ν ζα είλαη αθέξαηνο αλ θαη κφλνλ αλ ν είλαη δηαηξεηφο κε ηνλ, ή, κε άιια ιφγηα, αλ ν είλαη πνιιαπιάζην ηνπ, φπνπ ν είλαη έλαο απζαίξεηνο αθέξαηνο ( ). Αληηθαζηζηψληαο ηε ηηκή απηή ηνπ ζηελ πξνεγνχκελε εμίζσζε, παίξλνπκε θαη νη ηχπνη δίλνπλ φιεο ηηο αθέξαηεο ιχζεηο ηεο εμίζσζεο (3'). Αο εμεηάζνπκε ηψξα ηελ πεξίπησζε. Θα δείμνπκε πξψηα απ φια φηη πξνθεηκέλνπ λα βξνχκε φιεο ηηο αθέξαηεο ιχζεηο ηεο εμίζσζεο (3), είλαη αξθεηφ λα βξνχκε κία νπνηαδήπνηε ιχζε, δειαδή είλαη αξθεηφ λα βξνχκε αθέξαηνπο, γηα ηνπο νπνίνπο ηζρχεη ΘΕΩΡΗΜΑ Ι. Έζησ θαη πξψηνη κεηαμχ ηνπο θαη κία νπνηαδήπνηε ιχζε ηεο εμίζσζεο Σφηε νη ηχπνη φπνπ Απόδεημε. Έζησ δίλνπλ, δίλνπλ φιεο ηηο ιχζεηο ηεο εμίζσζεο. κία ηπραία ιχζε ηεο εμίζσζεο (3). Σφηε νη ηζφηεηεο (4) Καζψο ν είλαη αθέξαηνο θαη νη θαη είλαη πξψηνη κεηαμχ ηνπο, ν πξέπεη λα είλαη δηαηξεηφο κε ηνλ, δειαδή ν έρεη ηε κνξθή φπνπ ν είλαη αθέξαηνο. Αιιά ηφηε θαη παίξλνπκε Έηζη απνδείρηεθε φηη θάζε ιχζε έρεη ηε κνξθή (4). Παξακέλεη λα ειέγμνπκε φηη θάζε δεχγνο αξηζκψλ πνπ παίξλνπκε απφ ηνπο ηχπνπο (4) γηα έλαλ αθέξαην ζα είλαη θαη ιχζε ηεο εμίζσζεο (3). Γηα λα ην θάλνπκε απηφ, αληηθαζηζηνχκε ηα θαη κε ηα θαη, αληίζηνηρα, ζην αξηζηεξφ κέινο ηεο εμίζσζεο (3): Δπεηδή ην είλαη ιχζε ηεο εμίζσζεο, ηφηε θαη ζπλεπψο 0, δειαδή ην είλαη ιχζε ηεο εμίζσζεο. Ζ απφδεημε ηνπ ζεσξήκαηνο ηψξα νινθιεξψζεθε. Ειδικέρ Μοπθέρ Εξιζώζεων και Εθαπμογέρ Αςηών 8

9 Άξα, αλ είλαη γλσζηή κία ιχζε ηεο εμίζσζεο, ηφηε φιεο νη άιιεο ιχζεηο κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ απ ηηο αξηζκεηηθέο πξνφδνπο ησλ νπνίσλ νη γεληθνί φξνη είλαη νη εκεηψλεηαη φηη ζηελ εηδηθή πεξίπησζε, νη ηχπνη πνπ βξέζεθαλ πξνεγνπκέλσο κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ απφ ηνπο γεληθνχο ηχπνπο ζέηνληαο ηηκέο είλαη ιχζε ηεο εμίζσζεο. Αιιά πψο κπνξεί θάπνηνο λα βξεη κία ιχζε ; Αο ζεσξήζνπκε ηελ εμίζσζε. Απηφ είλαη ζεκηηφ επεηδή νη ηεο εμίζσζεο (3) ζηε γεληθή πεξίπησζε φηαλ Αο κεηαζρεκαηίζνπκε ην ιφγν ησλ ζπληειεζηψλ ησλ αγλψζησλ, μεθηλψληαο κε ηελ απνκφλσζε ηνπ αθέξαηνπ κέξνπο ηνπ θαηαρξεζηηθνχ θιάζκαηνο Σν γλήζην θιάζκα είλαη βεβαίσο ίζν κε ην αληίζηξνθν ηνπ αληηζηξφθνπ ηνπ, νπφηε Σψξα ζα εθαξκφζνπκε ηνλ ίδην κεηαζρεκαηηζκφ ζην θαηαρξεζηηθφ θιάζκα παξνλνκαζηή ηεο ηειεπηαίαο ηζφηεηαο πνπ είλαη κέζα ζηνλ Έηζη, ην αξρηθφ θιάζκα είλαη ίζν κε Αο επαλαιάβνπκε θαη πάιη ηελ ίδηα δηαδηθαζία γηα ην θιάζκα : Οπφηε Σέινο, ζα απνκνλψζνπκε ην αθέξαην κέξνο ηνπ θαηαρξεζηηθνχ θιάζκαηνο : Σν ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη Απηή ε έθθξαζε είλαη έλα πεξαηνύκελν ζπλερέο θιάζκα. Αλ παξαιείςνπκε ηνλ ηειεπηαίν φξν, ηνλ, θαη κεηαζρεκαηίζνπκε ην λέν ζπλερέο θιάζκα κέρξη λα θαηαιήμνπκε ζ έλα θνηλφ θιάζκα θαη ην αθαηξέζνπκε απφ ην αξρηθφ θιάζκα, ζα πάξνπκε Αλάγνληαο ηελ έθθξαζε απηή κε ηνλ θνηλφ παξνλνκαζηή θαη απαιείθνληάο ηνλ παίξλνπκε Μία ζχγθξηζε απηήο ηεο ηζφηεηαο κε ηελ δείρλεη φηη νη είλαη ιχζε ηεο εμίζσζεο θαη, ζχκθσλα κε ην ζεψξεκα, φιεο νη ιχζεηο ηεο Ειδικέρ Μοπθέρ Εξιζώζεων και Εθαπμογέρ Αςηών 9

10 πεξηέρνληαη ζηηο αξηζκεηηθέο πξνφδνπο Σν απνηέιεζκα απηφ δείρλεη φηη ζηε γεληθή πεξίπησζε ηεο εμίζσζεο ε ιχζε κπνξεί επίζεο λα πξνέιζεη επεθηείλνληαο ην ιφγν ησλ ζπληειεζηψλ ησλ αγλψζησλ ζε έλα ζπλερέο θιάζκα, παξαιείπνληαο ηνλ ηειεπηαίν φξν, θαη ζπλερίδνληαο ηνπο ππνινγηζκνχο φπσο θάλακε πξνεγνπκέλσο. Γηα λα απνδείμνπκε απηή ηελ ππφζεζε ζα ρξεηαζηνχκε κεξηθέο ηδηφηεηεο ησλ ζπλερψλ θιαζκάησλ. Θεσξνχκε έλα κε αλαγψγηκν θιάζκα. Αο δηαηξέζνπκε ηνλ κε ηνλ θαη ζπκβνιίζνπκε κε ην πειίθν θαη κε ην ππφινηπν: Αο δηαηξέζνπκε ηψξα ηνλ κε ηνλ, ζπκβνιίδνληαο κε ην πειίθν θαη κε ην ππφινηπν. Σφηε πλερίδνληαο απηή ηε δηαδηθαζία ζα πάξνπκε Οη πνζφηεηεο θαινχληαη κεξηθά πειίθα θαη ε δηαδηθαζία ησλ ππνινγηζκψλ ηνπο πνπ κφιηο πεξηγξάθεθε είλαη γλσζηή σο Επθιείδεηνο αιγόξηζκνο. Όπσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, ηα ππφινηπα ηθαλνπνηνχλ ηηο αληζφηεηεο () θαη έηζη δεκηνπξγείηαη κία θζίλνπζα αθνινπζία κε αξλεηηθψλ αξηζκψλ. Δθφζνλ ην πιήζνο ησλ κε αξλεηηθψλ αθέξαησλ πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηνλ δε κπνξεί λα είλαη άπεηξνο, ην ππφινηπν ζα κεδεληζηεί ζε θάπνην βήκα θαη ε δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ ησλ κεξηθψλ πειίθσλ ζα ηεξκαηηζηεί. Έζησ ην ηειεπηαίν κε κεδεληθφ ππφινηπν ηεο αθνινπζίαο ().Σφηε θαη ν Δπθιείδεηνο αιγφξηζκνο γηα ηνπο αξηζκνχο θαη ζα είλαη (6) Αο γξάςνπκε απηέο ηηο ηζφηεηεο ζηελ παξαθάησ κνξθή Αληηθαζηζηψληαο ην ηζνδχλακν ηνπ απφ ηε δεχηεξε ηζφηεηα ζηελ πξψηε ηζφηεηα, ην ηζνδχλακν ηνπ απφ ηελ ηξίηε ηζφηεηα ζηε δεχηεξε ηζφηεηα, θ.ν.θ., παίξλνπκε ηελ επέθηαζε ηνπ σο έλα ζπλερέο θιάζκα: Ζ έθθξαζε πνπ πξνέξρεηαη παξαιείπνληαο φινπο ηνπο φξνπο ηνπ ζπλερνχο θιάζκαηνο πνπ μεθηλνχλ κε ζπγθεθξηκέλν φξν νλνκάδεηαη ζπγθιίλωλ. Ο πξψηνο ζπγθιίλσλ απνθηηέηαη παξαιείπνληαο φινπο ηνπο φξνπο πνπ μεθηλνχλ κε : Ειδικέρ Μοπθέρ Εξιζώζεων και Εθαπμογέρ Αςηών 10

11 ν δεχηεξνο ζπγθιίλσλ απνθηηέηαη παξαιείπνληαο φινπο ηνπο φξνπο πνπ μεθηλνχλ κε : Οκνίσο, Δμαηηίαο ηεο κεζφδνπ ζρεκαηηζκνχ, νη ζπγθιίλνληεο ηθαλνπνηνχλ ηηο παξαθάησ αληζφηεηεο: Αο γξάςνπκε ηνλ -νζηφ ζπγθιίλνληα σο θιάζκα: θαη αο βξνχκε ηνλ θαλφλα ζρεκαηηζκνχ ησλ αξηζκεηψλ θαη παξνλνκαζηψλ ησλ ζπγθιηλφλησλ. Ξεθηλάκε κε ηνπο πξψηνπο ηξεηο ζπγθιίλνληεο,, θαη : Απφ απηέο παίξλνπκε Δθαξκφδνληαο καζεκαηηθή επαγσγή κπνξνχκε λα απνδείμνπκε φηη παξφκνηεο ζρέζεηο ηζρχνπλ γηα φια ηα. Πξάγκαηη έζησ φηη νη ηζφηεηεο (7) ηζρχνπλ γηα θάπνην. Απφ ηνλ νξηζκφ ησλ ζπγθιηλφλησλ ζπλεπάγεηαη άκεζα φηη, αλ κέζα ζηελ έθθξαζε ηνπ ην αληηθαηαζηαζεί κε ην, ηφηε ην γίλεηαη. Απφ ηελ ππφζεζε ηεο επαγσγήο, (7) Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ κε ην ζηελ έθθξαζε ηνπ αιιάδεη ηελ πξνεγνχκελε ζε έηζη ψζηε Έηζη, κε, έρνπκε Άξα, αλ νη ηζφηεηεο (7) ηζρχνπλ γηα θάπνην, ηφηε ζα ηζρχνπλ θαη γηα. Γηα νη ηζφηεηεο (7) φλησο ηζρχνπλ, νπφηε ηζρχνπλ γηα θάζε. Αο δείμνπκε ηψξα φηη ε δηαθνξά κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ ζπγθιηλφλησλ ζρέζε ηθαλνπνηεί ηε (8) Ειδικέρ Μοπθέρ Εξιζώζεων και Εθαπμογέρ Αςηών 11

12 Πξάγκαηη Υξεζηκνπνηψληαο ηνπο ηχπνπο (7) κπνξνχκε λα κεηαζρεκαηίζνπκε ηνλ αξηζκεηή απηνχ ηνπ θιάζκαηνο Ζ έθθξαζε κέζα ζηηο παξελζέζεηο πξνήιζε απφ ηελ αξρηθή αληηθαζηζηψληαο ην κε. Δπαλαιακβάλνληαο παξφκνηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο παίξλνπκε κία αιπζίδα απφ ηζφηεηεο απφ φπνπ έπεηαη φηη Αλ ε επέθηαζε ηνπ ζε ζπλερέο θιάζκα πεξηέρεη φξνπο, ηφηε ν -νζηφο ζπγθιίλσλ ζα ηαπηηζηεί κε ην. Δθαξκφδνληαο ηελ ηζφηεηα (8) γηα, παίξλνπκε (9) Δπηζηξέθνπκε ηψξα ζηε ιχζε ηεο εμίζσζεο Ξαλαγξάθνπκε ηελ ζρέζε (9) ζηε κνξθή (10) Αλάγνληαο ηα θιάζκαηα ζε θνηλφ παξνλνκαζηή θαη απινπνηψληαο ηα, παίξλνπκε Αο πνιιαπιαζηάζνπκε απηή ηελ έθθξαζε κε. Σφηε Έηζη, ην δεύγνο ηωλ αξηζκώλ, ηέηνηα ώζηε είλαη ιύζε ηεο εμίζωζεο (10) ζύκθωλα κε ην Θεώξεκα Ι, όιεο νη ιύζεηο απηήο ηεο εμίζωζεο είλαη ηεο κνξθήο (11) Απηφ ιχλεη πιήξσο ην πξφβιεκα πξνζδηνξηζκνχ φισλ ησλ αθέξαησλ ιχζεσλ ησλ γξακκηθψλ εμηζψζεσλ κε δχν αγλψζηνπο Εξισώσεις δευτέρου βαθμού με τρεις αγνώστους (παραδείγματα) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. Έζησ ε εμίζσζε Απφ γεσκεηξηθή άπνςε, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αθέξαησλ ιχζεσλ απηήο ηεο εμίζσζεο επαθίεηαη ζηελ εχξεζε φισλ ησλ Ππζαγφξεησλ ηξηγψλσλ, δειαδή φισλ ησλ νξζνγσλίσλ ηξηγψλσλ ησλ νπνίσλ νη θάζεηεο πιεπξέο, θαη ε ππνηείλνπζα αληηπξνζσπεχνληαη κε αθέξαηνπο. Δχθνια απνδεηθλχεηαη φηη νη θαη πξέπεη λα είλαη πξψηνη κεηαμχ ηνπο, δειαδή, θαη ηνπιάρηζηνλ έλαο απ ηνπο δχν πεξηηηφο αξηζκφο. Αο ζπκβνιίζνπκε ην Μ.Κ.Γ. ησλ αξηζκψλ θαη σο :. Σφηε θαη ε εμίζσζε (12) γίλεηαη Απηφ ζεκαίλεη φηη ν είλαη δηαηξεηφο κε ηνλ, θαη έηζη ν είλαη πνιιαπιάζην ηνπ :. Ζ εμίζσζε (12) κπνξεί ηψξα λα γξαθηεί σο (12) Ειδικέρ Μοπθέρ Εξιζώζεων και Εθαπμογέρ Αςηών 12

13 Απαιείθνληαο ηνλ παίξλνπκε Απηή είλαη κία εμίζσζε ηνπ ίδηνπ ηχπνπ κε ηελ αξρηθή (12), κφλν πνπ νη θαη δελ έρνπλ θνηλνχο δηαηξέηεο (εθηφο βεβαίσο απφ ηε κνλάδα). Οπφηε φηαλ ιχλνπκε ηελ εμίζσζε (12) κπνξνχκε λα πεξηνξηζηνχκε ζηελ πεξίπησζε φπνπ νη θαη είλαη πξψηνη κεηαμχ ηνπο. Άξα κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη. Σφηε ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο πνζφηεηεο, θαη (έζησ ), είλαη πεξηηηφο. Μεηαθέξνληαο ηνλ ζην δεμί κέινο ηεο εμίζσζεο (12) παίξλνπκε (13) Θα ζπκβνιίζνπκε ην Μ.Κ.Γ. ησλ εθθξάζεσλ θαη σο. Σφηε (14) φπνπ νη θαη είλαη πξψηνη κεηαμχ ηνπο. Αληηθαζηζηψληαο ηψξα ηηο ηηκέο ησλ θαη κέζα ζηελ (13) παίξλνπκε Δπεηδή νη θαη δελ έρνπλ θνηλνχο δηαηξέηεο, ε ηειεπηαία ηζφηεηα είλαη πηζαλή κφλν αλ απηνί νη αξηζκνί είλαη ηέιεηα ηεηξάγσλα: θαη Αιιά ηφηε Πξνζδηνξίδνπκε ηψξα ηνπο θαη απφ ηηο ηζφηεηεο (14). Πξνζζέηνληαο απηέο κεηαμχ ηνπο παίξλνπκε ελψ αθαηξψληαο ηε δεχηεξε ησλ εμηζψζεσλ (14) απφ ηελ πξψηε παίξλνπκε Απφ ηελ (1) έπεηαη φηη, κε ηνλ πεξηηηφ, νη, θαη είλαη επίζεο πεξηηηνί. Δπίζεο,, αθνχ δηαθνξεηηθά απφ ηηο εμηζψζεηο (1) (16) (17) ζα επαθνινπζνχζε φηη νη θαη έρνπλ θνηλφ δηαηξέηε, ην νπνίν έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ ππφζεζε φηη είλαη πξψηνη κεηαμχ ηνπο. Οη αξηζκνί θαη ζπλδένληαη κε ηνπο πξψηνπο κεηαμχ ηνπο αξηζκνχο θαη κέζσ ησλ εμηζψζεσλ νπφηε είλαη θαη νη ίδηνη πξψηνη κεηαμχ ηνπο θαζψο, φπσο θαίλεηαη απφ ηηο (14). Αληηθαζηζηψληαο ζηηο ηζφηεηεο (1)-(17) παίξλνπκε ηνπο ηύπνπο πνπ, κε ηνπο αθέξαηνπο θαη πεξηηηνύο θαη πξώηνπο κεηαμύ ηνπο, δίλνπλ όιεο ηηο ηξηάδεο ζεηηθώλ αθέξαηωλ νη νπνίνη δελ έρνπλ θνηλνύο δηαηξέηεο θαη ηθαλνπνηνύλ ηελ εμίζωζε (12). Με αληηθαηάζηαζε ησλ αληίζηνηρσλ εθθξάζεσλ γηα ηνπο, θαη ζηελ εμίζσζε (12), είλαη εχθνιν λα επηβεβαησζεί φηη γηα ηπραίνπο θαη νη αξηζκνί (18) ηθαλνπνηνχλ απηήλ ηελ εμίζσζε. Γηα ηηο αξρηθέο ηηκέο ησλ πξψησλ κεηαμχ ηνπο ζπρλέο ηζφηεηεο θαη, νη ηχπνη (18) δίλνπλ ηηο παξαθάησ πνιχ (18) Όπσο ζεκεηψζακε παξαπάλσ, νη ηχπνη (18) δίλνπλ κφλν εθείλεο ηηο ιχζεηο ηεο εμίζσζεο ζηελ νπνία νη αξηζκνί, θαη δελ έρνπλ θνηλνχο δηαηξέηεο. Όιεο νη ππφινηπεο αθέξαηεο ιχζεηο απηήο ηεο εμίζσζεο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ πνιιαπιαζηάδνληαο ηηο ιχζεηο (18) κε έλαλ ηπραίν θνηλφ παξάγνληα. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ φισλ ησλ ιχζεσλ ηεο εμίζσζεο (12) κπνξεί επίζεο λα εθαξκνζηεί γηα ηελ εχξεζε φισλ ησλ ιχζεσλ άιισλ εμηζψζεσλ παξφκνηνπ ηχπνπ. Ειδικέρ Μοπθέρ Εξιζώζεων και Εθαπμογέρ Αςηών 13

14 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2. Να βξεζνχλ φιεο νη ζεηηθέο αθέξαηεο ιχζεηο ηεο εμίζσζεο αλ νη αξηζκνί, θαη είλαη πξψηνη κεηαμχ ηνπο θαηά δεχγε. Να ζεκεησζεί φηη αλ ε ηξηάδα,, είλαη ιχζε ηεο εμίζσζεο (19) θαη νη αξηζκνί, θαη δελ έρνπλ θνηλνχο δηαηξέηεο (εθηφο βεβαίσο απφ ηε κνλάδα), ηφηε είλαη θαη πξψηνη κεηαμχ ηνπο θαηά δεχγε. Πξάγκαηη, έζησ θαη πνιιαπιάζηα ηνπ πξψηνπ αξηζκνχ. Σφηε απφ ηελ ηζφηεηα (19) κε αθέξαην ην αξηζηεξφ κέινο έπεηαη φηη ν είλαη πνιιαπιάζην ηνπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη αλ νη θαη, ή νη θαη είλαη πνιιαπιάζηα ηνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν πξέπεη λα είλαη πεξηηηφο αξηζκφο ψζηε ν Μ.Κ.Γ. ησλ, θαη λα είλαη ίζνο κε ηε κνλάδα. Γηαηί εάλ ν είλαη άξηηνο, ηφηε ην αξηζηεξφ κέινο ηεο εμίζσζεο (19) είλαη άξηηνο αξηζκφο νπφηε θαη ν είλαη επίζεο άξηηνο. Αιιά ηφηε νη θαη είλαη πνιιαπιάζηα ηνπ 4. Απφ απηφ έπεηαη φηη ν είλαη δηαηξεηφο κε ην 4, κε άιια ιφγηα φηη ν πξέπεη επίζεο λα είλαη άξηηνο αξηζκφο. Άξα, αλ ν είλαη άξηηνο ηφηε θαη νη ηξεηο αξηζκνί,, πξέπεη λα είλαη άξηηνη. Άξα, ζε ιχζε πνπ δελ έρεη θνηλφ δηαηξέηε δηαθνξεηηθφ απφ ηε κνλάδα ν πξέπεη λα είλαη πεξηηηφο. Απφ απηφ άκεζα έπεηαη φηη ν πξέπεη λα είλαη άξηηνο. Μεηαθέξνληαο ηνλ ζην δεμί κέινο ηεο εμίζσζεο (19) παίξλνπκε Αιιά νη θαη έρνπλ θνηλφ δηαηξέηε ην 2. Έζησ ν Μ.Κ.Γ. ηνπο. Σφηε φπνπ νη θαη είλαη αθέξαηνη. Πξνζζέηνληαο θαηά κέιε απηέο ηηο ηζφηεηεο, θαη κεηά αθαηξψληαο ηε δεχηεξε απφ ηελ πξψηε θαηαιήγνπκε ζηηο Αιιά νη θαη είλαη πεξηηηνί θαη πξψηνη κεηαμχ ηνπο. Δπνκέλσο ν Μ.Κ.Γ. ησλ θαη πξέπεη λα ηζνχηαη κε ην 2, ήηνη. Άξα, είηε ν είλαη πεξηηηφο ή ν είλαη πεξηηηφο. Δπνκέλσο είηε νη θαη είλαη πξψηνη κεηαμχ ηνπο ή νη θαη είλαη πξψηνη κεηαμχ ηνπο. ηελ πξψηε πεξίπησζε ε ηζφηεηα νδεγεί ζηηο ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε απφ ηελ έπνληαη νη φπνπ νη θαη είλαη ζεηηθνί αθέξαηνη θαη ν είλαη πεξηηηφο. Λχλνληαο απηά ηα δχν ζπζηήκαηα εμηζψζεσλ σο πξνο θαη, θαη βξίζθνληαο ην, πξνθχπηνπλ είηε νη ή νη αληίζηνηρα, φπνπ ν είλαη πεξηηηφο. πλδπάδνληαο απηέο ηηο δχν εθθξάζεηο θαηαιήγνπκε ζηνπο γεληθνχο ηχπνπο (19') φπνπ ν είλαη πεξηηηφο. Αιιά γηα λα είλαη νη θαη αθέξαηνη, ν πξέπεη λα είλαη άξηηνο. Θέηνληαο θαη, πξνθχπηνπλ ηειηθά γεληθνί ηύπνη νη νπνίνη δίλνπλ όιεο ηηο ηξηάδεο ζεηηθώλ αθέξαηωλ νη νπνίνη δελ έρνπλ θνηλνύο δηαηξέηεο κεγαιύηεξνπο ηεο κνλάδαο θαη ηθαλνπνηνύλ ηελ εμίζωζε (19): όπνπ νη θαη είλαη ζεηηθνί αθέξαηνη πξώηνη κεηαμύ ηνπο θαη ν πεξηηηόο. Άιινη πεξηνξηζκνί δελ επηβάιινληαη γηα ηνπο θαη εθηφο ηνπ φηη ν ζα πξέπεη λα είλαη ζεηηθφο. Οη ηχπνη (19') φλησο δίλνπλ φιεο ηηο αθέξαηεο ιχζεηο ησλ πξψησλ κεηαμχ ηνπο, θαη, εθφζνλ απφ ηε κία πιεπξά έρνπκε απνδείμεη φηη ζ απηήλ ηελ πεξίπησζε νη,, πξέπεη λα αλαπαξίζηαληαη απφ ηνπο ηχπνπο (19'), ελψ Ειδικέρ Μοπθέρ Εξιζώζεων και Εθαπμογέρ Αςηών 14

15 απφ ηελ άιιε θάζε δεχγνο αξηζκψλ θαη πνπ ζπκκνξθψλνληαη ζηνπο πξναλαθεξζέληεο πεξηνξηζκνχο δίλεη ηέηνηνπο πξψηνπο κεηαμχ ηνπο αξηζκνχο,, ψζηε λα απνηεινχλ ιχζε ηεο εμίζσζεο (19) Εξισώσεις του τύπου. Εύρεση όλων των λύσεων αυτής της εξίσωσης Σψξα εξρφκαζηε ζηηο αθέξαηεο ιχζεηο ησλ εμηζψζεσλ δεπηέξνπ βαζκνχ κε δχν αγλψζηνπο ηνπ ηχπνπ (20) φπνπ ζεηηθφο αθέξαηνο πνπ δελ είλαη ηέιεην ηεηξάγσλν. Γηα λα βξνχκε κία πξνζέγγηζε ηεο ιχζεο ηέηνησλ εμηζψζεσλ, αο επεθηείλνπκε ηνπο άξξεηνπο αξηζκνχο, φπσο ηνλ, ζε ζπλερή θιάζκαηα. Απφ ηνλ Δπθιείδεην αιγφξηζκν πξνθχπηεη φηη έλαο νπνηνζδήπνηε ξεηφο αξηζκφο κπνξεί λα επεθηαζεί ζε ζπλερέο θιάζκα κέζσ ελφο πεπεξαζκέλνπ αξηζκνχ βεκάησλ. Γηα άξξεηνπο αξηζκνχο ε θαηάζηαζε είλαη δηαθνξεηηθή: ε επέθηαζή ηνπο ζε ζπλερή θιάζκαηα είλαη κε-πεπεξαζκέλε. Αο βξνχκε, γηα παξάδεηγκα, ηελ επέθηαζε ζε ζπλερέο θιάζκα ηνπ άξξεηνπ αξηζκνχ. Θεσξήζηε ηελ πξνθαλή ηδηφηεηα: ή Αληηθαζηζηψληαο ηε δηαθνξά έθθξαζε ζηνλ παξνλνκαζηή ηεο ηειεπηαίαο ηαπηφηεηαο κε ηελ πνπ είλαη πξνθαλψο ίζε κε απηήλ, παίξλνπκε Αληηθαζηζηνχκε μαλά ηνλ φξν εληφο ηεο παξέλζεζεο, ζηνλ παξνλνκαζηή ηεο ηειεπηαίαο ηζφηεηαο, κε ην ηζνδχλακν θιάζκα απφ ηελ ίδηα ηαπηφηεηα. Σφηε πλερίδνληαο απηή ηε δηαδηθαζία, θαηαιήγνπκε ζηελ αθφινπζε επέθηαζε ηνπ κε-πεπεξαζκέλν ζπλερέο θιάζκα ζε (21) εκεηψζηε φηη ε κέζνδνο ηεο επέθηαζεο πνπ βαζίδεηαη ζε ηαπηφηεηεο ηνπ ηχπνπ δελ είλαη εθαξκφζηκε ζε φινπο ηνπο άξξεηνπο αξηζκνχο. Μπνξεί πξνθαλψο λα ρξεζηκνπνηεζεί φηαλ ν αθέξαηνο κπνξεί λα εθθξαζηεί σο φπνπ ν είλαη έλαο κε-κεδεληθφο αθέξαηνο. (πγθεθξηκέλα, ε πεξίπησζε νδεγεί ζηελ επέθηαζε γηα, ε αληηζηνηρεί ζην, θ.ν.θ.). Ωζηφζν, ζπγθξηηηθά απιέο κέζνδνη ππάξρνπλ θαη γηα ηελ γεληθή πεξίπησζε επέθηαζεο ηνπ ζε ζπλερή θιάζκαηα. Όπσο θαη πξηλ, ζηελ πεξίπησζε ησλ πεπεξαζκέλσλ ζπλερψλ θιαζκάησλ, ζα δηακνξθψζνπκε γηα ηα κε-πεπεξαζκέλα ζπλερή θιάζκαηα (21) κία αθνινπζία ζπγθιηλφλησλ,,, Ειδικέρ Μοπθέρ Εξιζώζεων και Εθαπμογέρ Αςηών 1

16 (22) θ.ν.θ. Απφ ηνλ ηξφπν πνπ νη ζπγθιίλνληεο απηνί δηακνξθψζεθαλ, έπεηαη φηη Γεληθά, αλ καο δφζεθε ε επέθηαζε ζε ζπλερέο θιάζκα ελφο άξξεηνπ αξηζκνχ ηφηε νη ζπγθιίλνληεο ηθαλνπνηνχλ ηηο αληζφηεηεο Αο γξάςνπκε ηνλ ζπγθιίλνληα σο (23) Οη εθθξάζεηο (7) πνπ πξνέθπςαλ ζηελ ελφηεηα 1.2 γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ πεπεξαζκέλνπ ζπλερνχο θιάζκαηνο είλαη έγθπξεο θαη γηα ηα κε-πεπεξαζκέλα θιάζκαηα, αθνχ ζηελ παξαγσγή ησλ (7) δελ θάλακε ρξήζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα ζπλερή θιάζκαηα ήηαλ πεπεξαζκέλα. πλεπψο ε ζρέζε (8) κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ ζπγθιηλφλησλ (24) παξακέλεη επίζεο έγθπξε. Αο ππνζέζνπκε γηα παξάδεηγκα φηη θαη θαη επεθηείλνπκε ηνλ ζε ζπλερέο θιάζκα. Οη ηζφηεηεο (22) ζα νδεγήζνπλ ζηηο νη νπνίεο ζπκπίπηνπλ κε ηα απνηειέζκαηα πνπ δίλεη ν ηχπνο (24). Τπνινγίδνπκε ηνλ ηχπν (24) γηα δείθηε Θα απνδείμνπκε ηψξα ηελ εγθπξφηεηα ηεο αληζφηεηαο (2) Ζ αξηζηεξή αληζφηεηα είλαη πξνθαλήο, θαζψο, ζχκθσλα κε ηηο αληζφηεηεο (23), Ζ επαγσγή ηεο άιιεο αληζφηεηαο (2) είλαη θαη απηή κηα ζρεηηθά απιή δηαδηθαζία. Απφ ηελ (23), νπφηε Ειδικέρ Μοπθέρ Εξιζώζεων και Εθαπμογέρ Αςηών 16

17 Αληηθαζηζηψληαο ην κε, παίξλνπκε Πνιιαπιαζηάδνληαο απηή ηελ αληζφηεηα κε θαηαιήγνπκε ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα Δθαξκφδνπκε ηψξα ηα απνηειέζκαηα απηά ζηε ιχζε ηεο εμίζσζεο Αο κεηαζρεκαηίζνπκε ην αξηζηεξφ κέινο απηήο ηεο εμίζσζεο: (26) θαη ππνζέζνπκε θαη, φπνπ νη θαη είλαη ν αξηζκεηήο θαη ν παξνλνκαζηήο, αληίζηνηρα, ηνπ ηζνδχλακνπ ζπγθιίλνληα ζηελ επέθηαζε ηνπ. Σφηε Σν αξηζηεξφ κέινο απηήο ηεο εμίζσζεο, θαη θαηά ζπλέπεηα ην δεμί κέινο επίζεο, είλαη έλαο αθέξαηνο. Θα δείμνπκε φηη απηφο ν αθέξαηνο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην κεδέλ αιιά κηθξφηεξνο απφ ην δχν θαη επνκέλσο είλαη ίζνο κε ηε κνλάδα. Γηα λα ην θάλνπκε απηφ γξάθνπκε ηελ αληζφηεηα (2) γηα : Απφ απηφ είλαη μεθάζαξν φηη θαη νη δχν παξάγνληεο ηνπ δεμηνχ κέινπο ηεο (27) είλαη ζεηηθνί, θαη επνκέλσο Απφ ηελ άιιε πιεπξά, (27) (28) Αιιά, εμαηηίαο ησλ αληζνηήησλ (23), πλεπψο θαη νη παξάγνληεο ζην δεμί κέινο ηεο (27) ηθαλνπνηνχλ ηηο αληζφηεηεο Πνιιαπιαζηάδνληαο απηέο ηηο αληζφηεηεο θαηά κέιε πξνθχπηεη Υξεζηκνπνηψληαο ηελ αληζφηεηα (28) θαηαιήγνπκε ζηελ Γηα θάζε επνκέλσο πλεπψο Άξα έρνπκε απνδείμεη φηη γηα θάζε ν αθέξαηνο ηθαλνπνηεί ηηο αληζφηεηεο Ειδικέρ Μοπθέρ Εξιζώζεων και Εθαπμογέρ Αςηών 17

18 Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα θάζε νη αξηζκνί, δίλνπλ ηε ιχζε ηεο εμίζσζεο Γε γλσξίδνπκε αθφκα θαηά πφζν νη ιχζεηο ηεο εμίζσζεο (26) πνπ βξέζεθαλ παξαπάλσ είλαη φιεο νη ιχζεηο απηήο ηεο εμίζσζεο. Σν εξψηεκα πνπ ηψξα θπζηνινγηθά απνξξέεη είλαη πψο βξίζθνπκε φιεο ηηο ιχζεηο ηεο εμίζσζεο (29) κε αθέξαηνπο θαη γηα αθέξαην θαη άξξεην ; Θα δείμνπκε φηη κπνξνχκε λα ην πεηχρνπκε απηφ αλ κπνξέζνπκε λα βξνχκε ηνπιάρηζηνλ κία ιχζε ηεο εμίζσζεο (29). Όπσο απνδείρηεθε απ ηελ εμίζσζε (26) ηέηνηεο εμηζψζεηο έρνπλ φλησο ιχζεηο. Έηζη ζα ζεσξήζνπκε ηψξα ην πξφβιεκα ηνπ πψο ζα απνθηήζνπκε φιεο ηηο ιχζεηο ηε εμίζσζεο (29) απφ κία ζπγθεθξηκέλε ιχζε ηελ νπνία ζα θαινχκε θαηψηαηε ή ειάρηζηε ιχζε αθήλνληαο αλνηθηή πξνο ην παξφλ ηελ εξψηεζε θαηά πφζν ε εμίζσζε (29) έρεη πάληα ηνπιάρηζηνλ κία αθέξαηα ιχζε δηαθνξεηηθή απφ ηελ ηεηξηκκέλε θαη. Αο ππνζέζνπκε φηη ε εμίζσζε (29) δελ έρεη κηα κε-ηεηξηκκέλε ιχζε,,, θαη (30) (Θπκεζείηε φηη κία ιχζε είλαη έλα δεχγνο αθέξαησλ πνπ ηθαλνπνηεί ηελ εμίζσζε.) Θα θαινχκε απηή ηε ιχζε ελατιζηοηική (minimal) αλ γηα θαη ην δηψλπκν,, παίξλεη ηελ ειάρηζηε δπλαηή ηηκή κεηαμχ φισλ ησλ πηζαλψλ ηηκψλ πνπ κπνξεί λα πάξεη φηαλ φιεο νη πηζαλέο ζεηηθέο αθέξαηεο ιχζεηο ηεο εμίζσζεο (29) αληηθαηαζηήζνπλ ηα θαη. Γηα παξάδεηγκα, ε ειάρηζηε ιχζε ηεο εμίζσζεο (26) είλαη, επεηδή γηα απηέο ηηο ηηκέο ησλ θαη ην δηψλπκν παίξλεη ηελ ηηκή. Πξάγκαηη, ε εμίζσζε (26) δελ επηδέρεηαη άιιεο ιχζεηο κε κηθξνχο ζεηηθνχο αθέξαηνπο θαη νη κηθξφηεξεο ηηκέο ησλ θαη πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ επφκελε ιχζε είλαη νη, θαη είλαη θαλεξφ φηη ν είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ. εκεηψζηε φηη ε εμίζσζε (29) δελ έρεη δχν ειαρηζηνηηθέο ιχζεηο. Αο πάξνπκε ηηο ιχζεηο θαη νη νπνίεο δίλνπλ ηελ ίδηα ηηκή ζην δηψλπκν. Σφηε (31) Όκσο, ν είλαη έλαο άξξεηνο αξηζκφο ελψ νη,,, είλαη αθέξαηνη. Άξα, φπσο άκεζα έπεηαη απφ ηελ εμίζσζε (31) ην νπνίν είλαη απίζαλν επεηδή ν είλαη αθέξαηνο θαη ν, σο έλα γηλφκελν ελφο αθέξαηνπ θαη ελφο άξξεηνπ αξηζκνχ, είλαη άξξεηνο. Καη γλσξίδνπκε φηη έλαο αθέξαηνο δε κπνξεί λα είλαη άξξεηνο. Ζ αληίθαζε εμαθαλίδεηαη αλ θαη, δειαδή αλ πάξνπκε φρη δχν δηαθνξεηηθέο ιχζεηο, αιιά κία. Άξα, αλ ε ειάρηζηε ιχζε φλησο ππάξρεη, ηφηε είλαη κνλαδηθή. ή Παξαηεξήζηε ηψξα άιιε κία πνιχ ζεκαληηθή ηδηφηεηα ησλ ιχζεσλ ηεο εμίζσζεο (29). Έζησ κία ιχζε ηεο εμίζσζεο. Σφηε Σψξα πςψζηε θαη ηνπο δχν φξνπο ηεο ηζφηεηαο (32) ζε δχλακε κε εθζέηε ηνλ ζεηηθφ αθέξαην : Τςψλνληαο ηνλ παξάγνληα ηνπ αξηζηεξνχ κέινπο ζηε δχλακε ηνπ δησλχκνπ, παίξλνπκε ζχκθσλα κε ην ζεψξεκα ηνπ φπνπ νη θαη ζα είλαη αθέξαηνη αθνχ ν πξψηνο φξνο, ν ηξίηνο φξνο θαη, γεληθά, νη πεξηηηνί φξνη ηεο δησλπκηθήο επέθηαζεο είλαη αθέξαηνη ελψ νη άξηηνη φξνη είλαη αθέξαηνη πνιιαπιαζηαδφκελνη κε ηνλ. πιιέγνληαο ρσξηζηά ηνπο πεξηηηνχο θαη ηνπο άξηηνπο φξνπο ηεο επέθηαζεο απνθηνχκε ηελ (34). Θα απνδείμνπκε ηψξα φηη νη αξηζκνί θαη ζα είλαη επίζεο κία ιχζε ηεο εμίζσζεο (29). Ζ απφδεημε είλαη απιή: αιιάδνληαο ην πξφζεκν ηνπ ζηελ ηζφηεηα (34), απνθηνχκε ηελ (3) Πνιιαπιαζηάδνληαο ηηο (34) θαη (3) θαηά κέιε θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ έθθξαζε (33) έρνπκε ηειηθά ηελ ή, κε άιια ιφγηα, ε είλαη επίζεο κία ιχζε ηεο (29). Ειδικέρ Μοπθέρ Εξιζώζεων και Εθαπμογέρ Αςηών 18 (32) (33) (34) (36)

19 Σψξα κπνξνχκε λα απνδείμνπκε ην βαζηθφ ζεψξεκα πνπ αθνξά ηηο ιχζεηο ηεο εμίζσζεο (29): Θεώρημα ΙΙ. Κάζε ιχζε ηεο εμίζσζεο (29) κε ζεηηθφ αθέξαην θαη άξξεην είλαη ηεο κνξθήο, φπνπ (37) θαη είλαη ε ειάρηζηε ιχζε ηεο εμίζσζεο. Απόδεημε. Τπνζέζηε ην αληίζεην, δειαδή, φηη ππάξρεη κία ζεηηθή αθέξαηα ιχζε ηεο εμίζσζεο (29) ηέηνηα ψζηε ε ηζφηεηα δελ πθίζηαηαη γηα θάζε αθέξαην αξηζκφ. Θεσξήζηε κία αθνινπζία αξηζκψλ (38) Δίλαη αθνινπζία ζεηηθψλ θαη απείξσο απμαλφκελσλ αξηζκψλ, αθνχ, θαη. Δμ νξηζκνχ ηεο σο ειάρηζηεο ιχζεο, πάληα ππάξρεη έλαο αθέξαηνο Αιιά επεηδή ηέηνηνο ψζηε (39) πλεπψο, φηαλ φινη νη φξνη ησλ αληζνηήησλ (39) πνιιαπιαζηαζηνχλ κε ηνλ ίδην ζεηηθφ αξηζκφ νη ηειεζηέο αληζφηεηαο παξακέλνπλ, θαη ζα έρνπκε Δθφζνλ ζα έρνπκε Δπηπξνζζέησο (40) (41) (42) φπνπ νη θαη είλαη αθέξαηνη θαη (43) Κάλνληαο ρξήζε ησλ ζρέζεσλ (41)-(43) θαη ησλ αληζνηήησλ (40), απνθηνχκε ηηο αληζφηεηεο (44) Θα δείμνπκε φηη ην δεχγνο ησλ αθέξαησλ θαη είλαη κία ιχζε ηεο εμίζσζεο (29). Γηα λα ην θάλνπκε απηφ, πνιιαπιαζηάδνπκε θαηά κέιε, ηελ εμίζσζε (43), δειαδή ηελ εμίζσζε θαη ηελ εμίζσζε νη νπνία πξνθχπηεη άκεζα απφ ηελ (43) κε αιιαγή ηνπ πξφζεκνπ ηνπ. Αθνχ νη θαη είλαη ιχζεηο ηεο εμίζσζεο (29), ην απνηέιεζκα ζα είλαη (4) (46) φηη (47) Σν ηειεπηαίν βήκα είλαη λα απνδείμνπκε φηη νη θαη είλαη ζεηηθνί. Πξψηα απ φια, ζεκεηψζηε, αιιηψο ε (47) ζα καο έδηλε Ειδικέρ Μοπθέρ Εξιζώζεων και Εθαπμογέρ Αςηών 19

20 ην νπνίν είλαη αδχλαην επεηδή. Δπηπιένλ, αλ ε ίδηα ηζφηεηα (47) δίλεη, αιιά νη αληζφηεηεο (44) δίλνπλ άηνπν. Σειηθά, ζεκεηψζηε φηη ηα πξφζεκα ησλ θαη ζπκπίπηνπλ. Γηαηί αλ ππνζέζνπκε φηη ηα πξφζεκα ησλ θαη είλαη αληίζεηα, ηφηε απηά ησλ θαη είλαη φκνηα. Αο ζπγθξίλνπκε ην κέηξν ησλ αξηζκψλ θαη. Σν κέηξν ηνπ πξψηνπ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ δεχηεξνπ επεηδή, ζηελ πξψηε πεξίπησζε, δχν αξηζκνί κε ην ίδην πξφζεκν αθαηξνχληαη κεηαμχ ηνπο ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε πξνζηίζεληαη κεηαμχ ηνπο. Αιιά ήδε μέξνπκε φηη νπφηε θαη ν είλαη κεγαιχηεξνο απ ηε κνλάδα θαηά απφιπηε ηηκή. Αιιά θαη έρνπκε θαηαιήμεη ζε αληίθαζε, επεηδή ην γηλφκελν δχν αξηζκψλ, ν θαζέλαο κε κέηξν κεγαιχηεξν ηεο κνλάδαο, πξέπεη επίζεο λα είλαη κεγαιχηεξν απ ηε κνλάδα θαηά απφιπηε ηηκή. Άξα ηα πξφζεκα ησλ δχν αξηζκψλ, θαη, είλαη φκνηα θαη,. Οη αληζφηεηεο (44) θαηαιήγνπλ ηφηε θαηεπζείαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη θαη. Καη έηζη, ππνζέηνληαο φηη ππάξρεη κία ιχζε ηεο εμίζσζεο (29) ηέηνηα ψζηε ε (38) λα κελ πθίζηαηαη γηα νπνηνδήπνηε ζεηηθφ αθέξαην, έρνπκε θαηαθέξεη λα θαηαζθεπάζνπκε αθφκα κία ζεηηθή αθέξαηα ιχζε ηεο ίδηαο εμίζσζεο (, είλαη αθέξαηνη) πνπ ηθαλνπνηεί ηηο αληζφηεηεο (44), θάηη πνπ αληηηίζεηαη ζηνλ νξηζκφ ηεο ειάρηζηεο ιχζεο. Καηά ζπλέπεηα έρνπκε απνδείμεη φηη ε ππφζεζή καο φηη ππάξρνπλ ιχζεηο πνπ δε δίλνληαη απφ ηνλ ηχπν (38) καο νδεγεί ζε κία αληίθαζε. Με άιια ιφγηα έρνπκε απνδείμεη φηη φιεο νη ιχζεηο ηεο εμίζσζήο καο κπνξεί λα απνθηεζνχλ απ ηνλ ηχπν (38). Δπνκέλσο θάζε ιχζε ηεο εμίζσζεο (29) κπνξεί λα πξνέιζεη απφ ηελ έθθξαζε (48) φπνπ ε είλαη ε ειάρηζηε ιχζε. Αιιάδνληαο ην πξφζεκν ηνπ ζηελ ηζφηεηα (48), παίξλνπκε επίζεο ηελ ηζφηεηα (49) Πξνζζέηνληαο ηηο δχν παξαπάλσ ηζφηεηεο, θαηφπηλ αθαηξψληαο ηε δεχηεξε απ ηελ πξψηε, θαη ηειηθψο δηαηξψληαο ην άζξνηζκα κε ην 2 θαη ηελ δηαθνξά κε ηνλ, απνθηνχκε ηηο (0) Απηέο είλαη νη αλαιπηηθέο εθθξάζεηο γηα θάζε αθέξαηα ιχζε. Κάζε ιχζε κπνξεί λα πξνέιζεη απ απηέο κε κία ηπραία επηινγή ησλ πξνζήκσλ ησλ θαη. Γηα παξάδεηγκα, απφ ηε ζηηγκή πνπ είδακε παξαπάλσ φηη ε ειάρηζηε ιχζε ηεο εμίζσζεο είλαη νη,, φιεο νη ιχζεηο απηήο ηεο εμίζσζεο πεξηέρνληαη ζηνπο ηχπνπο Ζ ειάρηζηε ιχζε αληηζηνηρεί ζην γηα θαη νη ιχζεηο είλαη νη θαη αληίζηνηρα, θ.ν.θ. εκεηψζηε φηη νη αξηζκνί θαη απμάλνληαη κε ην ζαλ ηνπο φξνπο γεσκεηξηθήο πξνφδνπ κε έλα κέζν ιφγν. Πξάγκαηη επεηδή πλεπψο, ν ηείλεη ζην κεδέλ φζν ην απμάλεη. εκεηψζηε επίζεο φηη αλ ε εμίζσζε (29) έρεη ηνπιάρηζηνλ κία κε-ηεηξηκκέλε ιχζε, ή, κε άιια ιφγηα, ηνπιάρηζηνλ κία ιχζε κε, ηφηε ζα έρεη θαη κία ειάρηζηε ιχζε θαη, επνκέλσο, φιεο νη ιχζεηο ηεο κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ απφ ηνπο ηχπνπο (0). Ζ χπαξμε κίαο κε-ηεηξηκκέλεο ιχζεο γηα θάζε ζεηηθφ αθέξαην κε ηνλ άξξεην ζα ζπδεηεζεί ζηελ ελφηεηα 1.. Ειδικέρ Μοπθέρ Εξιζώζεων και Εθαπμογέρ Αςηών 20

21 1.. Εξισώσεις Δευτέρου Βαθμού με Δύο Αγνώστους: η Γενική Περίπτωση Θα απνδείμνπκε ζ απηήλ ηελ ελφηεηα φηη γηα έλα ηπραίν ζεηηθφ αθέξαην κε ηνλ άξξεην, ε εμίζσζε (1) έρεη πάληα κία κε-ηεηξηκκέλε ιχζε κε άιια ιφγηα, ππάξρεη έλα δεχγνο κε-κεδεληθψλ αθέξαησλ θαη πνπ ηθαλνπνηνχλ ηελ εμίζσζε. Θα πεξηγξάςνπκε πξψηα κία κέζνδν γηα επέθηαζε ελφο ηπραίνπ ζεηηθνχ αξηζκνχ ζε έλα ζπλερέο θιάζκα. (Πξνεγνπκέλσο, φηαλ επεθηείλακε ηνλ ζε ζπλερέο θιάζκα (βι. ελφηεηα 1.4), θάλακε ρξήζε ησλ εηδηθψλ ηδηνηήησλ απηνχ ηνπ αξηζκνχ.) Έζησ έλαο νπνηνζδήπνηε ζεηηθφο αξηζκφο. Σφηε ππάξρεη πάληα έλαο αθέξαηνο κηθξφηεξνο ηνπ ή ίζνο κε ηνλ, θαη κεγαιχηεξνο ηνπ. Απηφο ν αθέξαηνο θαιείηαη ην ακέραιο μέρος ηνπ θαη ζπκβνιίδεηαη σο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θαη ηνπ αθέξαηνπ κέξνπο ηνπ θαιείηαη ην κλαζμαηικό μέρος ηνπ θαη ζπκβνιίδεηαη σο. Ζ ζρέζε κεηαμχ απηψλ ησλ δχν πνζνηήησλ ή είλαη κία άκεζε ζπλέπεηα ησλ νξηζκψλ ηνπο. εκεηψζηε επίζεο φηη ην θιαζκαηηθφ κέξνο ηνπ αξηζκνχ, φληαο ε δηαθνξά κεηαμχ ελφο ζεηηθνχ αξηζκνχ θαη ηνπ κεγαιχηεξνπ αθέξαηνπ πνπ δελ ηνλ ππεξβαίλεη, είλαη κε-αξλεηηθφ θαη πάληα κηθξφηεξν ηεο κνλάδαο. Γηα παξάδεηγκα, ην αθέξαην κέξνο ηνπ είλαη θαη ην θιαζκαηηθφ ηνπ κέξνο είλαη γηα ηνλ νη αληίζηνηρνη αξηζκνί είλαη ν θαη ν, γηα ηνλ νη θαη ν, θ.ν.θ. Οη έλλνηεο πνπ κφιηο παξνπζηάζηεθαλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επέθηαζε ζεηηθψλ αθέξαησλ ζε ζπλερή θιάζκαηα. Τπνζέηνπκε φηη (2) Σφηε Όπσο ν είλαη πάληα κηθξφηεξνο ηεο κνλάδαο, έηζη θαη ν είλαη πάληα κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο. Αλ ν ήηαλ έλαο αθέξαηνο ηφηε ην θιαζκαηηθφ κέξνο ηνπ ζα ήηαλ ίζν κε ην κεδέλ έηζη θαη ν ζα ήηαλ άπεηξνο θαη ζα είρακε. Παξ φια απηά, φζν ζα ζπδεηάκε ηελ επέθηαζε ζε ζπλερέο θιάζκα ησλ άξξεησλ αξηζκψλ, κπνξνχκε λα αθήζνπκε θαηά κέξνο απηή ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θαη λα πνχκε φηη ν είλαη έλαο ζεηηθφο αξηζκφο κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο. Με απηφλ ηνλ αξηζκφ κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε φπσο θάλακε θαη κε ηνλ, θαη λα γξάςνπκε (3) Δπαλαιακβάλνληαο απηή ηε δηαδηθαζία, απνθηνχκε ηελ παξαθάησ αιιεινπρία (4) Γηα ξεηνχο αξηζκνχο (ή, νκνίσο, γηα, φπνπ νη θαη είλαη ζεηηθνί αθέξαηνη) απηφο ν αθνινπζηαθφο ππνινγηζκφο δίλεη ην ίδην απνηέιεζκα φπσο ν Δπθιείδεηνο αιγφξηζκνο κε ηνπο αθέξαηνπο,,,,, λα είλαη ηα κεξηθά πειίθα (βι. ηχπνη (6) ζηελ ελφηεηα 1.2). Δδψ, φπσο επίζεο θαη ζηελ ελφηεηα 1.2, ε δηαδηθαζία πξέπεη λα δηαθνπεί. Αθ εηέξνπ, φηαλ ν είλαη άξξεηνο απηή ε δηαδηθαζία πξέπεη λα είλαη άπεηξε. Αθνχ αλ ν ήηαλ έλαο αθέξαηνο γηα θάπνην, ηφηε ν ζα ήηαλ ξεηφο, ην ίδην θαη νη,, θαη, ηειηθά, ν ζα ήηαλ ξεηφο. Αιιεπάιιειεο αληηθαηαζηάζεηο πνπ εμαιείθνπλ ηνπο,,, απφ ηνπο ηχπνπο (4) νδεγνχλ ζε έλα ζπλερέο θιάζκα Ειδικέρ Μοπθέρ Εξιζώζεων και Εθαπμογέρ Αςηών 21

22 () ή, εθφζνλ ν κπνξεί λα πάξζεθε απζαίξεηα κεγάινο, κπνξνχκε λα ηνλ γξάςνπκε ζηε κνξθή ελφο κε-πεπεξαζκέλνπ ζπλερνχο θιάζκαηνο Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ ελφηεηα 1.4, ε ζρέζε (8) κεηαμχ ησλ ζπγθιηλφλησλ δελ εμαξηάηαη απ ην πεπεξαζκέλν ή ην άπεηξν ηνπ ζπλερνχο θιάζκαηνο θαη ην ίδην ηζρχεη θαη ζ απηήλ ηελ πεξίπησζε. Απ ηελ έθθξαζε (8), φπσο έρνπκε δεη, έπεηαη ε αληζφηεηα (2) γηα άξηηνπο ζπγθιίλνληεο. Απηή ε αληζφηεηα ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη πάιη γηα λα απνδείμνπκε ηελ χπαξμε κίαο ιχζεο ηεο εμίζσζεο (1), αιιά ε δηθαηνιφγεζε ζα είλαη πην πνιχπινθε απ ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε φπνπ. Θεώρημα ΙΙΙ. Γηα νπνηνδήπνηε ζεηηθφ αθέξαην θαη άξξεην, ε εμίζσζε έρεη κία κε-ηεηξηκκέλε ζεηηθή ιχζε. Απόδεημε. Δμαηηίαο νξηζκέλσλ πεξηπινθψλ ζηελ απφδεημε ηεο χπαξμεο ησλ ιχζεσλ ηεο εμίζσζεο (1) ζα δηαρσξίζνπκε ηελ απφδεημε ζε αξθεηά βήκαηα. ην πξψην βήκα ζα απνδείμνπκε ηελ χπαξμε ελφο αθέξαηνπ ηέηνηνπ ψζηε ε εμίζσζε (6) λα έρεη έλα άπεηξν αξηζκφ ζεηηθψλ αθέξαησλ ιχζεσλ. Αο ζεσξήζνπκε ην δηψλπκν. Θα αληηθαηαζηήζνπκε αληίζηνηρα ηα θαη κε ηνπο αξηζκεηέο θαη παξνλνκαζηέο ησλ δηαδνρηθψλ άξηησλ ζπγθιηλφλησλ ηνπ άξξεηνπ αξηζκνχ. Σφηε (7) Αιιά αθνχ άκεζα έπεηαη φηη Αο ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο ηειεπηαίεο δχν αληζφηεηεο γηα λα πξνζεγγίζνπκε ηνλ. Αληηθαζηζηψληαο κε κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο θαη ηνπο δχν παξάγνληεο ηνπ δεμηνχ κέινπο ηεο (7) παίξλνπκε γηα ηνλ ηελ αληζφηεηα αθνχ ν είλαη κηθξφηεξνο απ ηνλ. Αλ αληηθαηαζηήζνπκε ηνπο θαη κε ηνπο θαη αληίζηνηρα ζην δηψλπκν (8) ζα ππνζέζνπκε φηη ν παίξλεη ζεηηθή αθέξαηα ηηκή. Έηζη, φινη νη αξηζκνί ζα είλαη ζεηηθνί αθέξαηνη, θαλέλαο απφ ηνπο νπνίνπο δε μεπεξλά ηνλ ίδην αξηζκφ. Αιιά αθνχ ν είλαη άξξεηνο, φπσο ην ζπλερέο θιάζκα ηνπ είλαη άπεηξν θαη έηζη θαη ε αθνινπζία ησλ δεπγψλ ησλ αξηζκψλ θαη είλαη άπεηξε. Αθνχ ηψξα δελ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ αθέξαηνη κεηαμχ ηνπ θαη ηνπ αξηζκνχ (ν νπνίνο είλαη πεπεξαζκέλνο θαη δελ εμαξηάηαη απφ ηνλ ), ε άπεηξε αθνινπζία ησλ ζεηηθψλ αθέξαησλ είλαη θηηαγκέλε απφ έλα πεπεξαζκέλν αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ φξσλ. Με άιια ιφγηα, ε άπεηξε αθνινπζία αθέξαησλ είλαη απιά ε Ειδικέρ Μοπθέρ Εξιζώζεων και Εθαπμογέρ Αςηών 22

23 αξηζκεηηθή πξφνδνο επαλαιακβαλφκελε θαηά θάπνην ηξφπν θαη δελ είλαη θαλ απαξαίηεην λα εκθαλίδνληαη φινη απηνί νη αθέξαηνη ζηελ πξφνδν. εκεηψζηε επίζεο φηη εθφζνλ ε πνζφηεηα ησλ δηαθνξεηηθψλ φξσλ ηεο άπεηξεο πξνφδνπ είλαη πεπεξαζκέλε, ηνπιάρηζηνλ έλαο φξνο (έλαο αξηζκφο),, επαλαιακβάλεηαη άπεηξεο θνξέο. Με άιια ιφγηα, κεηαμχ ησλ δεπγψλ αξηζκψλ ππάξρεη έλα άπεηξν ζχλνιν δεπγψλ γηα ην νπνίν ν παίξλεη ηελ ίδηα ηηκή θαηά ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ θαη κε ηνπο αξηζκνχο απηνχο. πλεπψο, έρνπκε απνδείμεη ηελ χπαξμε ελφο ζεηηθνχ αθέξαηνπ αξηζκνχ γηα ηνλ νπνίν ε εμίζσζε (6) έρεη έλα άπεηξν πιήζνο αθέξαησλ ιχζεσλ. Αο απαξηζκήζνπκε γηα άιιε κία θνξά απηά ηα δεχγε αξηζκψλ ηα νπνία είλαη ιχζεηο ηεο εμίζσζεο (6) γηα δνζέλ ζπκβνιίδνληάο ηα σο. Θα έρνπκε ηφηε (9) Ζ αθνινπζία ησλ δεπγψλ ζα είλαη επίζεο ηκήκα ηεο αθνινπζίαο ησλ αξηζκεηψλ θαη παξνλνκαζηψλ ησλ άξηησλ ζπγθιηλφλησλ ηνπ. Αλ κπνξέζνπκε λα δηαβεβαηψζνπκε φηη, ηφηε ζα έρνπκε απνδείμεη φηη ε εμίζσζε (1) έρεη έλα άπεηξν πιήζνο αθέξαησλ ιχζεσλ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ δε κπνξνχκε λα ην δηαβεβαηψζνπκε απηφ, αο ππνζέζνπκε φηη (ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε φηαλ είλαη φια απνδεδεηγκέλα), θαη αο πξνρσξήζνπκε ζην επφκελν βήκα ηεο απφδεημήο καο. ην δεχηεξν βήκα ζα απνδείμνπκε φηη κεηαμχ ησλ δεπγψλ αξηζκψλ ζα ππάξρνπλ απείξσο αξθεηά δεχγε πνπ ζα δίλνπλ ηα ίδηα ππφινηπα φηαλ ζα δηαηξνχληαη κε ην. Γηα λα ην ζέζνπκε αιιηψο, ζα απνδείμνπκε φηη ππάξρνπλ δχν κε-αξλεηηθνί αθέξαηνη, θαη, θαη νη δχν κηθξφηεξνη ηνπ, ηέηνηνη ψζηε γηα θάζε έλα άπεηξν πιήζνο δεπγψλ νη ηζφηεηεο (60) ηζρχνπλ, φπνπ νη θαη είλαη ηα πειίθα ηεο δηαίξεζεο ησλ θαη κε ηνλ, θαη νη θαη είλαη ηα ππφινηπα. Γειαδή, αλ δηαηξέζνπκε ηνπο θαη κε ηνλ αθέξαην,, ηφηε απνθηνχκε ζρέζεηο ηεο κνξθήο (60), φπνπ φπσο πάληα ηα ππφινηπα ηεο δηαίξεζεο θείηνληαη κεηαμχ ηνπ κεδελφο θαη ηνπ. Δθφζνλ ηα κφλα ππφινηπα ηεο δηαίξεζεο ησλ αξηζκψλ κε ηνλ είλαη νη αξηζκνί, θαη νκνίσο ηα ππφινηπα ηεο δηαίξεζεο ησλ αξηζκψλ κε ηνλ κπνξεί λα είλαη κφλν νη ίδηνη αξηζκνί, ηφηε ην πιήζνο ησλ πηζαλψλ δεπγψλ ππνινίπσλ ησλ δηαηξέζεσλ ησλ αξηζκψλ θαη κε ηνλ ζα είλαη. Απηφ επίζεο είλαη πξνθαλέο δηφηη έλα δεχγνο ππνινίπσλ αληηζηνηρεί ζε θάζε δεχγνο θαη ην πιήζνο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ πνπ παίξλνπκε απφ ηνπο αξηζκνχο θαη ρσξηζηά δελ είλαη κεγαιχηεξν απφ ηνλ. Δπνκέλσο, ην πιήζνο ησλ δηαθνξεηηθψλ δεπγψλ ππνινίπσλ δελ είλαη κεγαιχηεξν απφ ηνλ. Έηζη ζε θάζε δεχγνο αθέξαησλ αληηζηνηρεί έλα δεχγνο ππνινίπσλ θαηά ηε δηαίξεζε κε ηνλ. Αιιά ην πιήζνο ησλ δηαθνξεηηθψλ δεπγψλ ππνινίπσλ είλαη πεπεξαζκέλν, δελ μεπεξλά ηνλ, ελψ ην πιήζνο ησλ δεπγψλ είλαη άπεηξν. Απηφ ζεκαίλεη φηη εθφζνλ ην πιήζνο ησλ δηαθνξεηηθψλ δεπγψλ ζηελ αθνινπζία είλαη πεπεξαζκέλν, ηνπιάρηζηνλ έλα δεχγνο ππνινίπσλ επαλαιακβάλεηαη άπεηξεο θνξέο. πκβνιίδνληαο απηφ ην δεχγνο ππνινίπσλ σο, βιέπνπκε φηη ππάξρεη έλα άπεηξν ζχλνιν δεπγψλ γηα ην νπνίν νη ζρέζεηο (60) ηζρχνπλ. Δθφζνλ δελ ηθαλνπνηνχλ φια ηα δεχγε ηηο ζρέζεηο (60) γηα ζπγθεθξηκέλνπο πεπεξαζκέλνπο θαη, ησλ νπνίσλ ηελ χπαξμε κφιηο ηψξα απνδείμακε, ζα επαλαξηζκήζνπκε φια απηά ηα δεχγε πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο ζρέζεηο (60) ζπκβνιίδνληάο ηα. Καη άξα, ε άπεηξε αθνινπζία δεπγψλ είλαη ππαθνινπζία ηεο αθνινπζίαο ε νπνία, κε ηε ζεηξά ηεο, είλαη ππαθνινπζία ηεο αθνινπζίαο ησλ αξηζκεηψλ θαη παξνλνκαζηψλ ησλ άξηησλ ζπγθιηλφλησλ ηνπ. Σα δεχγε ησλ αξηζκψλ ηθαλνπνηνχλ ηελ εμίζσζε (9) θαη δίλνπλ ηα ίδηα ππφινηπα, θαη, θαηά ηε δηαίξεζε κε ηνλ. Σψξα πνπ έρνπκε ηεθκεξηψζεη ηελ χπαξμε ελφο άπεηξνπ ζπλφινπ ηέηνησλ δεπγψλ ζεηηθψλ αθέξαησλ θαη, κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζην ηξίην θαη ηειεπηαίν βήκα ηεο απφδεημήο καο. εκεηψζηε πξψηα απ φια φηη ηα δεχγε, φληαο νη αξηζκεηέο θαη παξνλνκαζηέο ησλ ζπγθιηλφλησλ, πξέπεη λα είλαη πξψηνη κεηαμχ ηνπο αξηζκνί, δειαδή δεχγε αξηζκψλ πνπ δελ έρνπλ θνηλνχο δηαηξέηεο. Πξάγκαηη, αλ αληηθαηαζηήζνπκε ηνλ κε ηνλ ζηε ζρέζε (24) θαη ζέζνπκε θαη, ηφηε απφ ηελ εμίζσζε πνιιαπιαζηάδνληαο θαη ηα δχν κέιε κε ην, παίξλνπκε (61) Ειδικέρ Μοπθέρ Εξιζώζεων και Εθαπμογέρ Αςηών 23

24 Απηή ε ζρέζε κεηαμχ ηεζζάξσλ αθέξαησλ,,,, θαη, δείρλεη φηη αλ νη θαη έρνπλ έλα θνηλφ δηαηξέηε κεγαιχηεξν ηεο κνλάδαο, ηφηε νιφθιεξν ην αξηζηεξφ κέινο ηεο πξέπεη λα είλαη δηαηξεηφ κε απηφλ ηνλ θνηλφ δηαηξέηε. Αιιά ην δεμί κέινο ηεο ηζφηεηαο (61) είλαη ε κνλάδα, ε νπνία δε κπνξεί λα δηαηξεζεί κε θάπνην αθέξαην κεγαιχηεξν απφ ηε κνλάδα. Έηζη έρεη ηεθκεξησζεί φηη νη αξηζκνί θαη, νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη κφλν νη αξηζκεηέο θαη παξνλνκαζηέο ησλ ζπγθιηλφλησλ, είλαη πξψηνη κεηαμχ ηνπο. Απφ ηε ζρέζε (7) επίζεο έπεηαη άκεζα φηη Απφ ην γεγνλφο φηη νη αξηζκνί θαη είλαη πξψηνη κεηαμχ ηνπο θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη αξηζκνί, νη νπνίνη πάξζεθαλ απ ηελ αθνινπζία ησλ δηαθνξεηηθψλ κεηαμχ ηνπο αξηζκψλ, είλαη φινη δηαθνξεηηθνί κεηαμχ ηνπο, έπεηαη ακέζσο φηη κέζα ζηελ άπεηξε αθνινπζία θιαζκάησλ δελ ππάξρνπλ αξηζκνί πνπ λα είλαη ν έλαο ίζνο κε ηνλ άιινλ. Αο γξάςνπκε δχν ηζφηεηεο πνπ έπνληαη απφ ηνλ νξηζκφ ησλ αξηζκψλ θαη : (62) θαη (63) φπνπ, φπσο παξαπάλσ,. αθνχ Δπίζεο,. Οκνίσο Όηαλ δηαηξνχληαη κε ηνλ, νη θαη αθήλνπλ ππφινηπα θαη αλεμάξηεηα ηνπ. Δπνκέλσο, εμαηηίαο ησλ ζρέζεσλ (60), Μία ζεηξά απφ κεηαζρεκαηηζκνχο θαη αληηθαηαζηάζεηο νδεγνχλ ζην (64) (6) (66) φπνπ ν είλαη αθέξαηνο δηφηη. Αλαινγηθά φπνπ ν είλαη θαη απηφο αθέξαηνο. Μπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ν δελ είλαη ίζνο κε ην κεδέλ. Γηαηί αλ ππνζέζνπκε φηη, ηφηε απφ φπνπ ην νπνίν είλαη αδχλαην θαζψο ηεθκεξηψζακε φηη φια ηα θιάζκαηα είλαη δηαθνξεηηθά. Οη ηζφηεηεο (67) θαη (68) δείρλνπλ φηη (69) θαη (70) Πνιιαπιαζηάδνληαο ηηο (62) θαη (63) θαηά κέιε θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εθθξάζεηο (69) θαη (70), θαηαιήγνπκε ζηελ Απαιείθνληαο ηνλ απ ην απνηέιεζκα, παίξλνπκε ηειηθά (72) Αιιά ην νπνίν ζεκαίλεη φηη, αιιηψο ην αξηζηεξφ κέινο ζα ήηαλ αξλεηηθφ ελψ ην δεμί κέινο ζα ήηαλ ίζν κε ηε κνλάδα. Έηζη, αθφκα θαη φηαλ, έρνπκε πξνζδηνξίζεη δχν κε-κεδεληθνχο αθέξαηνπο, θαη, νη νπνίνη ηθαλνπνηνχλ ηελ εμίζσζε (1). Ζ ζεσξία ησλ εμηζψζεσλ απηνχ ηνπ ηχπνπ έρεη ηψξα νινθιεξσζεί εθφζνλ μέξνπκε φηη φλησο έρνπλ κία ιχζε γηα θάζε ζεηηθφ αθέξαην θαη άξξεην Ειδικέρ Μοπθέρ Εξιζώζεων και Εθαπμογέρ Αςηών 24

25 θαη γλσξίδνπκε πσο λα θαηαζθεπάζνπκε φιεο ηηο ιχζεηο κε ηε βνήζεηα ηεο ειάρηζηεο ιχζεο, ε χπαξμε ηεο νπνίαο έρεη ήδε απνδεηρζεί. ηελ πξάμε, ε ειάρηζηε ιχζε ζα κπνξνχζε λα εκθαληζηεί κε ηε κέζνδν δνθηκήο θαη ζθάικαηνο, επηιέγνληαο ηηκέο γηα ηα θαη. Έρνπκε επεμεξγαζηεί πιήξσο ηελ εμίζσζε φηαλ θαη ν είλαη άξξεηνο. Αλ θαη ν είλαη αθέξαηνο, ηφηε απηή ε εμίζσζε κπνξεί λα γξαθηεί ζηε κνξθή θαη εθφζνλ ν είλαη έλαο αθέξαηνο θαη νη, είλαη αθέξαηνη πνπ ηθαλνπνηνχλ ηελ εμίζσζε, πξέπεη λα έρνπκε ή επεηδή ην γηλφκελν δχν αθέξαησλ είλαη κνλάδα αλ θαη κφλν αλ θάζε έλαο απ απηνχο ηνπο αθέξαηνπο είλαη είηε ή. Κάζε έλα απφ ηα ζπζηήκαηα δχν εμηζψζεσλ κε δχν αγλψζηνπο θαη επηδέρεηαη κία κφλν ηεηξηκκέλε αθέξαηα ιχζε, θαη αληίζηνηρα. Άξα, φηαλ ν είλαη ίζνο κε ην ηεηξάγσλν ελφο αθέξαηνπ, ε εμίζσζε (1) έρεη κφλν ηεηξηκκέλεο αθέξαηεο ιχζεηο. Όηαλ ν είλαη έλαο αξλεηηθφο αθέξαηνο, ε εμίζσζε (1) έρεη ηηο ίδηεο ηεηξηκκέλεο αθέξαηεο ιχζεηο. (Όηαλ, έρεη επηπιένλ ηηο (ζπκκεηξηθέο) ηεηξηκκέλεο ιχζεηο.) Αο εμεηάζνπκε ηψξα κία πην γεληθή εμίζσζε (73) φπνπ νη θαη είλαη αθέξαηνη, ν είλαη ζεηηθφο θαη ν είλαη άξξεηνο. Έρνπκε ήδε δεη φηη φηαλ απηή ε εμίζσζε δίλεη πάληα έλα άπεηξν πιήζνο αθέξαησλ ιχζεσλ (δεο Θεψξεκα ΗΗΗ). Αιιά γηα ηπραίεο ηηκέο ησλ θαη, απηή ε εμίζσζε κπνξεί λα κελ έρεη θαλ ιχζε. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. Δείμηε όηη ε εμίζωζε (74) δελ έρεη αθέξαηεο ιύζεηο. Πξψηα ζεκεηψζηε φηη ην ηεηξάγσλν ελφο πεξηηηνχ αξηζκνχ, φηαλ δηαηξεζεί κε ην, αθήλεη πάληα έλα ππφινηπν ίζν κε. Πξάγκαηη, εθφζνλ θάζε πεξηηηφο αξηζκφο κπνξεί λα γξαθηεί σο, φπνπ ν είλαη αθέξαηνο, ζα έρνπκε (7) φπνπ ν είλαη αθέξαηνο, αθνχ είηε ν ή ν πξέπεη λα είλαη άξηηνο. Τπνζέζηε ηψξα φηη ην είλαη κία ιχζε ηεο εμίζσζεο (74). Σφηε νη δχν αξηζκνί, θαη, δελ πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ηζνηηκία, δειαδή, ν έλαο πξέπεη λα είλαη άξηηνο, θαη ν άιινο πεξηηηφο. Αλ νη θαη ήηαλ θαη νη δχν είηε άξηηνη ή πεξηηηνί, ηφηε ν ζα ήηαλ έλαο άξηηνο αξηζκφο θαη δε ζα κπνξνχζε λα είλαη ίζνο κε ην. Αλ ν ήηαλ πεξηηηφο, θαη ν άξηηνο, ηφηε ν δηαηξεκέλνο κε ην ζα άθελε ππφινηπν, ελψ ν ζα ήηαλ δηαηξεηφο κε ην. Άξα ην ππφινηπν ηεο δηαίξεζεο ηνπ κε ην ζα ήηαλ κνλάδα. Απηφ φκσο είλαη αδχλαην επεηδή ην δεμί κέινο ηεο εμίζσζεο (74), φηαλ δηαηξεζεί κε ην, αθήλεη ππφινηπν ή. Σέινο, αλ ν είλαη άξηηνο θαη ν πεξηηηφο, ηφηε ν είλαη δηαηξεηφο κε ην, θαη, ζχκθσλα κε ηελ (7), ν κπνξεί λα γξαθηεί ζηε κνξθή θαη έηζη δίλεη ππφινηπν φηαλ δηαηξεζεί κε ην. Άξα γηα αθφκα κία θνξά ην ππφινηπν ηεο δηαίξεζεο ηνπ κε ην πξέπεη λα είλαη, ην νπνίν είλαη αδχλαην, φπσο έρνπκε δεη. Άξα, δελ ππάξρνπλ αθέξαηνη, πνπ λα κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ εμίζσζεο (74). Γε ζα κειεηήζνπκε ην πξφβιεκα θαζνξηζκνχ ζπλζεθψλ, πνπ πξέπεη λα επηβιεζνχλ ζηνπο θαη, θάησ απ ηηο νπνίεο ε εμίζσζε (73) ζα έρεη ιχζεηο. Δίλαη έλα δχζθνιν πξφβιεκα θαη επηιχεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο γεληθήο ζεσξίαο ησλ ηεηξαγσληθψλ άξξεησλ πνζνηήησλ (quadratic irrationalities) ε νπνία αλήθεη ζηε ζεσξία αιγεβξηθψλ αξηζκψλ. Θα ζπδεηήζνπκε κφλν ηελ πεξίπησζε φηαλ ε εμίζσζε (73) έρεη κε-ηεηξηκκέλεο ιχζεηο. Όπσο παξαπάλσ, ζα θαινχκε κία ιχζε κε-ηεηξηκκέλε αλ. Δπνκέλσο, ππνζέζηε φηη ε εμίζσζε (73) επηδέρεηαη κε-ηεηξηκκέλεο ιχζεο ππνζέζηε φηη Θεσξήζηε γηα ηνλ ίδην ηελ εμίζσζε, κε άιια ιφγηα, Ειδικέρ Μοπθέρ Εξιζώζεων και Εθαπμογέρ Αςηών 2 (76) (77)

26 Γηα θαη άξξεην ε ηειεπηαία εμίζσζε έρεη έλα άπεηξν πιήζνο αθέξαησλ ιχζεσλ, ε θάζε κία απ ηηο νπνίεο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί απφ ηηο φπνπ νη θαη πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνπο ηχπνπο (0) ηεο ελφηεηαο 1.4. Δθφζνλ ε είλαη κία ιχζε ηεο εμίζσζεο (77), Με ηε ζεηξά ηεο, ε εμίζσζε (76) κπνξεί λα γξαθηεί σο Πνιιαπιαζηάδνληαο θαηά κέιε ηηο δχν ηειεπηαίεο εμηζψζεηο παίξλνπκε Αιιά (78) θαη, νκνίσο Υξεζηκνπνηψληαο απηά ηα δχν απνηειέζκαηα, κπνξνχκε λα μαλαγξάςνπκε ηελ (78) ζηε κνξθή ή Έρνπκε έηζη απνδείμεη φηη αλ ε είλαη κία ιχζε ηεο εμίζσζεο (73) ηφηε απηή ε εμίζσζε ηθαλνπνηείηαη θαη κε ην δεχγνο ησλ αξηζκψλ, (79) φπνπ ε είλαη κία ηπραία ιχζε ηεο εμίζσζεο (77). πλεπψο έρνπκε απνδείμεη φηη αλ ε εμίζσζε (73) έρεη ηνπιάρηζηνλ κία ιχζε ηφηε έρεη άπεηξν πιήζνο ιχζεσλ. Γελ πξέπεη θπζηθά λα ππνζηεξίμνπκε φηη νη ηχπνη (79) δίλνπλ φιεο ηηο ιχζεηο ηεο εμίζσζεο (73). ηε ζεσξία ησλ αιγεβξηθψλ αξηζκψλ απνδείρηεθε φηη φιεο νη αθέξαηεο ιχζεηο ηεο εμίζσζεο (73) κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ παίξλνληαο έλα ζπγθεθξηκέλν πεπεξαζκέλν πιήζνο ιχζεσλ, εμαξηψκελσλ απ ηνπο θαη, θαη γεληθεχνληάο ηνπο κε ηε βνήζεηα ησλ ηχπσλ (79). Όηαλ ν είλαη αξλεηηθφο ή ίζνο κε ην ηεηξάγσλν ελφο αθέξαηνπ, ε εμίζσζε (73) δε κπνξεί λα έρεη παξαπάλσ απφ έλα πεπεξαζκέλν πιήζνο ιχζεσλ. Ζ απφδεημε απηήο ηεο πξφηαζεο είλαη απιή θαη αθήλεηαη ζηνλ αλαγλψζηε. Οη αθέξαηεο ιχζεηο ηεο πην γεληθεπκέλεο εμίζσζεο δεπηέξνπ βαζκνχ κε δχν αγλψζηνπο (80) φπνπ νη θαη είλαη αθέξαηνη, κπνξεί λα ππνβηβαζηνχλ, κε αιιαγή ησλ κεηαβιεηψλ, ζηε ιχζε ησλ εμηζψζεσλ ηνπ ηχπνπ (73) κε ζεηηθφ ή αξλεηηθφ. Δπνκέλσο, ε ζπκπεξηθνξά ησλ ιχζεσλ, αλ ππάξρνπλ, είλαη ίδηα κ απηή ησλ εμηζψζεσλ ηνπ ηχπνπ (73). Αζξνίδνληαο απηά πνπ έρνπλ απνδεηρζεί, κπνξνχκε λα πνχκε φηη εμηζώζεηο δεπηέξνπ βαζκνύ κε δύν αγλώζηνπο ηνπ ηύπνπ (80) κπνξεί λα κελ έρνπλ θάπνηα αθέξαηα ιύζε, ή λα έρνπλ έλα πεπεξαζκέλν πιήζνο ιύζεωλ, ή κπνξεί λα έρνπλ έλα άπεηξν πιήζνο ιύζεωλ. Σηελ ηειεπηαία πεξίπηωζε όιεο νη ιύζεηο κπνξνύλ λα απνθηεζνύλ από έλα πεπεξαζκέλν πιήζνο γεληθεπκέλωλ γεωκεηξηθώλ πξνόδωλ (79). Μία ζχγθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αθέξαησλ ιχζεσλ ησλ εμηζψζεσλ δεπηέξνπ βαζκνχ κε δχν αγλψζηνπο κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ιχζεσλ ησλ γξακκηθψλ εμηζψζεσλ απνθαιχπηεη έλα άθξσο ζεκαληηθφ γεγνλφο. Δλψ νη ιχζεηο ησλ γξακκηθψλ εμηζψζεσλ, αλ ππάξρνπλ, ζρεκαηίδνπλ αξηζκεηηθέο πξνφδνπο, νη ιχζεηο ησλ εμηζψζεσλ δεπηέξνπ βαζκνχ, φηαλ είλαη άπεηξεο ζε πιήζνο, πξνέξρνληαη απφ έλα πεπεξαζκέλν πιήζνο γεληθεπκέλσλ γεσκεηξηθψλ πξνφδσλ. Με άιια ιφγηα, δεχγε αθέξαησλ πνπ δίλνπλ ιχζεηο κίαο εμίζσζεο δεπηέξνπ βαζκνχ ζπκβαίλνπλ ιηγφηεξν ζπρλά απ φηη ζηελ πεξίπησζε γξακκηθψλ εμηζψζεσλ. Απηφ δελ είλαη ηπραίν. Φαίλεηαη φηη εμηζψζεηο κε δχν αγλψζηνπο θαη βαζκνχ άλσ ηνπ δχν, γεληθά, έρνπλ κφλν έλα πεπεξαζκέλν πιήζνο ιχζεσλ. Δμαηξέζεηο απηνχ ηνπ θαλφλα είλαη εληειψο ζπάληεο Εξισώσεις με Δύο Αγνώστους και Βαθμού Άνω του Δύο Δμηζψζεηο κε δχν αγλψζηνπο θαη βαζκνχ άλσ ηνπ δχν ζρεδφλ πάληα, εθηφο ζπάλησλ εμαηξέζεσλ, έρνπλ κφλν έλα πεπεξαζκέλν πιήζνο αθέξαησλ ιχζεσλ σο πξνο θαη. Αο κειεηήζνπκε πξψηα απ φια ηελ εμίζσζε (81) φπνπ ν είλαη έλαο αθέξαηνο άλσ ηνπ δχν θαη φινη νη αξηζκνί θαη είλαη αθέξαηνη. Ειδικέρ Μοπθέρ Εξιζώζεων και Εθαπμογέρ Αςηών 26

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ.

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ. Με κεγάιε ραξά βξίζθνκαη θαη πάιη ζηε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο. Ζ παξνπζία κνπ εδψ είλαη νπζηαζηηθή. Βξίζθνκαη απέλαληί ζαο γηα λα πσ αιήζεηεο θαη λα δεζκεπηψ απέλαληί ζηνλ Διιεληθφ ιαφ, ζ έλα ζρέδην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, απ φπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ»

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΝΑΣΙΟΠΟΤΛΟΤ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ:ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΜΑΜΑΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού)

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Έρνπκε θηάζεη λα ιέκε ζηηο κέξεο καο, φηη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παηδηνχ, ζηελ δσή ησλ παηδηψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δελ είλαη θάηη πνπ έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 1. Πεξηγξάςηε ηελ αηκόζθαηξα ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ. Τη κέζα ρξεζηκνπνηεί ε ζπγγξαθέαο γηα λα δεκηνπξγήζεη απηή ηελ αηκόζθαηξα; 2. Πεξηγξάςηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ

Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ 1 Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ Πόηε πόηε ζπκάκαη ηνλ θηιόινγό καο ζην Γπκλάζην. Πνιύ επέκελε, ν θαιόο καο ν θαζεγεηήο, ζηελ παξήρεζε ηνπ «Σαπ». Γελ ζηακαηνύζε λα ηε ιέεη θάζε θνξά

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012

Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012 Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012 Καιεκέξα, ζπγθεληξσζήθακε ζήκεξα εδώ γηα λα ζπδεηήζνπκε θαη λα αληαιιάμνπκε απόςεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ ηεο ηνκενπνίεζεο, ηα πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΘΔΜΑ: «Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε απφ ςπρνινγηθή άπνςε θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Μέζν κεηαθνξάο απνηειεί νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.eu Θήβα, 12-6-2015 ΕΝΣΤΑΣΗ Ππορ: Επηηξνπή ηνπ ππ αξηζ. 10238 ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, άθνπζα κε πξνζνρή ην ζπλάδειθν ν νπνίνο κφιηο θαηήιζε ηνπ Βήκαηνο θαη νκνινγψ φηη εληππσζηάζηεθα. Άθνπζα θαη αξρήλ ηελ επθνιία κε ηελ νπνία έλαο κεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 ΑΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 -Κύξηε Μσξόγηαλλε, Πνπ νθείιεηαη ην άγρνο ησλ παηδηώλ ζηηο εμεηάζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ:

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ Ππορ: Θαβάια, 26-6-2014 Αξηζ. Πξση: 575 ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Παξ. Αλαηνιηθήο ηεξεάο ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΝΟΣΑΛΓΙΚΕ ΙΣΟΡΙΕ ΛΑΡΙΑ 2015 Άγγεινο Μαλνπζόπνπινο, Λάξηζα 2015 Φσηνγξαθία εμσθύιινπ: Ειεάλλα Κνύλνππα Η ζπιινγή θεηκέλσλ Ο πόνος της επιστρουής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΙ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ;

ΓΙΑΣΙ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ; 1 Ανδπέαρ Νικολάος Δρ. PhD Φυσιοπαθητικές Επιστήμες Υγείας Γιεςθςνηήρ Νέο-Ιπποκπαηικήρ σολήρ Κύππος (CNM Franchised Training Diploma Courses. 27 Υπόνια- Θεωπία, Ππάξη & Γιδακηική-Αποηελεζμαηικόηηηα και

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ για ηο έπγο «ςνηήπηζη «Πάπκος Δπμηνείαρ Οικοζςζηήμαηορ Λίμνηρ Παμβώηιδαρ»».

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ για ηο έπγο «ςνηήπηζη «Πάπκος Δπμηνείαρ Οικοζςζηήμαηορ Λίμνηρ Παμβώηιδαρ»». ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΣΙΓΑ ΤΠΕΚΑ Σαρ. Δ/λζε : Κεληξηθή Πιαηεία Καηζηθάο (Πξώελ Δεκαξρείν) ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Σαρ. Κσδ. : 45500 Ισάλληλα Πιεξνθνξίεο: Υησηέιιε Καηεξίλα Ισάλληλα, 23/10/2013 Σει.

Διαβάστε περισσότερα

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη...

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη... -... Η αγαλαθηεζε πξνρζεο κε ηελ εγθπκνζπλε ηεο αδειθεο κνπ... Σεκεξα κνπ εηλαη κηιηα καθξηα... Δγηλε κηα ιεμε... Γελ μεξσ πνπ αλεθεη, ζε πνην θνπηαθη λα ην βαισ, πνηνο ν ινγνο... - Τα ινγηα ζαο, πξεπεη

Διαβάστε περισσότερα

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart FAIRShip Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart Απηό ην παηρλίδη είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε λα σζήζεη ηνπο παίθηεο ζην λα βηώζνπλ θαη λα κάζνπλ κηα βαζηθή αξρή γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηελ αζθαιή βάζε όζνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο...

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... Πεξηερόκελα Πξόινγνο.......3 Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 7 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Η Φόνιζζα είλαη λνπβέια ηνπ ζπγγξαθέα Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Πξόθεηηαη γηα ην δεύηεξν ζπγγξαθηθό έξγν ηνπ θαη ζεσξείηαη έλα από ηα θνξπθαία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Είλαη γξακκέλν ζηελ θαζαξεύνπζα

Διαβάστε περισσότερα

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο (πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δκπνξίνπ θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΔΔΔ)) Βεβαίσο, πξέπεη λα εθδίδνληαη απνδείμεηο, βεβαίσο πξέπεη λα θόβνληαη απνδείμεηο, δώζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη Πρόζωπα Η Γεωργία Ο Νίκος Ο Μπάρμαν 1 Μονόπρακηο Έλα κηθξό θαθέ κπαξ Η δηαθόζκεζε

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη.

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Ο θζόλνο είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα γηα θάηη πνπ ην άηνκν δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Η ΑΝΣΘΚΑΠΘΣΑΛΘΣΘΚΗ ΑΝΑΤΝΘΕΗ είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος του Θόδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ)

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ςμπληπώνεηαι και αποζηέλλεηαι ζηο fax: 26950/62448 e-mail: info@europeanexpo.gr ΑΡ. ΚΑΡΣΔΛΑ ΠΔΡ./STAND ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003

Αλαζεώξεζε 8  Ιαλνπάξηνο 2003 Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δηζαγσγή 3 ΜΔΡΟ 1: ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΤΓΙΔΙΝΖ 5 1. Πνηόηεηα ηξνθίκσλ 5 1.1 Αιινίσζε ηξνθίκσλ 5 1.2 Δπηκόιπλζε ηξνθίκσλ 6 1.3 Πώο πξνιακβάλεηαη ε αιινίσζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα»

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 Με έκπλεπζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Αλδξίηζαηλαο Ν. Ζιείαο, γλσζηφ σο «πέηξηλε πνιηηεία», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Δηζαγσγηθά Η θνηλσληθή δηακεζνιάβεζε είλαη κηα δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1945 Σν 1960 ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1998 Σν 2008 Θ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Μζχρι τθν απελευκζρωςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ «ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ ΚΖΝΗΚΟ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗ ΣΡΔΗ ΠΡΑΞΔΗ Ζ θεληξηθή πιαηεία ηεο Άξηαο. Μπξνζηά θαη δεμηά ην αξρνληηθφ ηνπ Καζηέινπ. Φαίλεηαη ην εζσηεξηθφ ηνπ. Γίπαην. Ζ είζνδνο ηνπ ηζνγείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015 ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015 Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ρξήζεο θαη θπιάμηε ηηο γηα κειινληηθή αλαθνξά. Δπαγγελμαηική τρήζη Παρακαλώ να λάβεηε σπόυη πφς ηο ζσγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ Πηπρηαθή Δξγαζία Δξκελεία εηζκηθώλ Γεδνκέλσλ θαη Χξήζε Λνγηζκηθνύ πνπδαζηήο: Μηραήι Αλ. εβαζηεηάδεο Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΥΡΔΩΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΔΡΑ ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΖ ΥΑΛΚΖ ΣΟΤ ΜΖΣΡ. ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΚΑΛΑΪΣΕΖ

ΟΜΗΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΥΡΔΩΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΔΡΑ ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΖ ΥΑΛΚΖ ΣΟΤ ΜΖΣΡ. ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΚΑΛΑΪΣΕΖ ΟΜΗΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΥΡΔΩΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΔΡΑ ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΖ ΥΑΛΚΖ ΣΟΤ ΜΖΣΡ. ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΚΑΛΑΪΣΕΖ εβαζκηώηαηε Άγηε Μύξσλ, εβαζηνί Παηέξεο, Δληηκνινγηόηαηε Άξρνληα (-εο),

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Άξζξν 1 ύζηαζε - θνπόο Δπσλπκία - Έδξα - Γηάξθεηα 1.

Διαβάστε περισσότερα

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΘΚΑΘΑ 2012 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Μέζα από ηελ αξραία ειιεληθή ηζηνξία θαη κπζνινγία κπνξνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ

ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ (E)... 5 2. ΑΝΣΟΥΖ ΤΛΗΚΧΝ (Θ)... 6 3. ΑΝΣΟΥΖ ΤΛΗΚΧΝ (Δ)...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΣΟ ΠΙΣΙ. Δρόσος Εσάγγελος,Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α', Κέντρο Υγείας Σιάτιστας

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΣΟ ΠΙΣΙ. Δρόσος Εσάγγελος,Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α', Κέντρο Υγείας Σιάτιστας Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΣΟ ΠΙΣΙ Δρόσος Εσάγγελος,Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α', Κέντρο Υγείας Σιάτιστας ΟΡΙΜΟ ΣΟΤ Π.Ο.Τ. Δίλαη ε ελεξγόο νιηθή θξνληίδα ησλ αζζελώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Παηδεία πεξηκέλεη ηνλ νξακαηηζηή ηεο

Η Παηδεία πεξηκέλεη ηνλ νξακαηηζηή ηεο 1 Η Παηδεία πεξηκέλεη ηνλ νξακαηηζηή ηεο Ο θαζεγεηήο Γηώξγνο Γξακκαηηθάθεο, ζε κηα εθ βαζέσλ ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ «Κ», κηιάεη γηα ηε ρξφληα θξίζε ζηελ Αλψηαηε Παηδεία ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ 16-07-06 Φνηηεηηθέο θηλεηνπνηήζεηο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΒΑ. ΒΔΛΛΑΝΗ ΡΑΠΣΟΜΗΥΑΝΔ ΠΛΔΚΣΟΜΗΥΑΝΔ ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 14324/01/Β/86/6033

ΑΦΟΙ ΒΑ. ΒΔΛΛΑΝΗ ΡΑΠΣΟΜΗΥΑΝΔ ΠΛΔΚΣΟΜΗΥΑΝΔ ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 14324/01/Β/86/6033 ΑΦΟΙ ΒΑ. ΒΔΛΛΑΝΗ ΡΑΠΣΟΜΗΥΑΝΔ ΠΛΔΚΣΟΜΗΥΑΝΔ ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 14324/01/Β/86/6033 ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΣΗΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες.

Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες. Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες. ηε δεκόζηα βηβιηνζήθε επηθξαηεί ε απαηηνύκελε εζπρία. Ζ Διέλε παίξλεη ηα βηβιία πνπ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ Γεληθό Λύθεην Δπδήινπ Ηθαξίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σχολικό ζτοσ: 2012-2013, β τετράμθνο Ερευνθτικι Εργαςία: «Από το αμπέλι ςτο κραςί και ςτα προιόντα τουσ» Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ 0 Μαζεηέο: Άληα Γεκίλε Γηάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε ζαζηηζκέλνη, γηαηί δελ κπνξνχκε λα ηα θαηαλνήζνπκε.

Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε ζαζηηζκέλνη, γηαηί δελ κπνξνχκε λα ηα θαηαλνήζνπκε. ΔΝΔΔΠΗΘΔ ΟΜΗΛΗΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ Γ.. ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ 20 Ζο ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2010 4 ν κέξνο «Σν παξφλ θαη ην κέιινλ ηνπ θιάδνπ καο» Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί Οη Κηλήζεηο Είλαη ηα πκπιεξωκαηηθά Μέζα γηα λα Φηάζεηε ζηελ Οινθιήξωζε Λη Υνλγθηδί 13 Ννεκβξίνπ 1996 Πεξηερόκελα Κευάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο 4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ ηάμε φιν θαη πεξηζζφηεξν δηαθφπηεηαη, δηαηαξάζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Αθλητική Ψυχολογία: Τα ΔΕΚΑ πιο ςυχνά λάθη πριν από Δ ρ. Ν. Γ ε ω ρ γ ι ά δ η ς ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΒΑΙΛΗ ΠΟΛΤΜΔΡΟΠΟΤΛΟΤ Α ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΓΙΩΡΓΟΤ ΚΑΣΑΥΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΠΡΩΣ : 6483 ΧΑΝΗΑ 18/9/2013. Με εθηίκεζε

ΑΡ.ΠΡΩΣ : 6483 ΧΑΝΗΑ 18/9/2013. Με εθηίκεζε ΑΡ.ΠΡΩΣ : 6483 ΧΑΝΗΑ 18/9/2013 ΠΡΟ : Οκνζπνλδία Δκπνξηθώλ πιιόγωλ Κξήηεο Ο Εκπνξηθόο Σύιινγνο Χαλίωλ απνθάζηζε λα δεηήζεη από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε θαξλανπηάθε Σηαύξν λα κελ ππάξμεη θακία αιιαγή ηνπ ήδε πθηζηάκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Αθήνα Αύγοσζηος 2012 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή αλαθνίλωζε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ λόκηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!!

Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!! Ινύιηνο, 2007 Εθεκεξίδα VΙΙ Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!! 1 Παγσηό: πνιύηηκε δεκηνπξγία! Καη ζε πνηνλ δελ αξέζεη!!! Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:4ΑΘΓ9-ΖΣ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ---- ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 4519/4-06 -2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ρν Γεληθό Λνζνθνκείν Σίνπ «Πθπιίηζεην» έρνληαο ππόςε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗ Η Ι ΣΟ ΕΛΙΔΑ

ΟΡΟΙ ΧΡΗ Η Ι ΣΟ ΕΛΙΔΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ Ο θάζε ρξήζηεο πνπ επηρεηξεί λα εηζέιζεη ή εηζέξρεηαη θαη πεξηεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο ηζηνζειίδαο «www.poueimai.gr», ρξεζηκνπνηψληαο απηήλ ηελ ηζηνζειίδα ή νπνηαδήπνηε άιιε ε νπνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο Γεσπνληθό Σρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν

Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν ΦΑΛΟΤΝ ΝΣΑΦΑ Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί 1 2 Λνπλ Γηνύ 1 Ο Νηάθα είλαη ε ζνθία ηνπ Γεκηνπξγνύ. Δίλαη ην ζεκέιην ηεο δεκηνπξγίαο, απηό πάλσ ζην νπνίν είλαη ρηηζκέλνη νη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1]

Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1] Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1] Γ. Γ. Υξεζηάθεο Μέξνο Α Ζ αιήζεηα ηνπ παξακπζηνύ, δειαδή: Ο ΓΑΜΟ Ο Μύινο θαη ν Μύζνο ζην Λαζίζη ηελ ίδηα αιήζεηα ιέλε. Ο Μύζνο ιέεη πσο ν ρξόλνο γθξεκίζηεθε από ηε δσή, ν Κξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα