«Πρόβλεψη» «Forecasting»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Πρόβλεψη» «Forecasting»"

Transcript

1 «Πρόβλεψη» «Forecasting» Σηµειώσεις για το µάθηµα του 6 ου εξαµήνου «Αρχές ιοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής» 2005 Μιχάλης Βαϊδάνης 1

2 I. Πρόβλεψη (Forecasting) Η πρόβλεψη είναι µια από τις σηµαντικότερες λειτουργίες µέσα σε µια επιχείρηση και εν γένει σε έναν οργανισµό, για τη λήψη κάθε κρίσιµης απόφασης: ο έλεγχος του κόστους, ο σχεδιασµός νέων προϊόντων, η πρόσληψη προσωπικού, ο όγκος της παραγωγής, το ύψος των αποθεµάτων, όλα καθορίζονται από την πρόβλεψη. Χωρίς αυτήν, κάθε απόφαση θα λαµβανόταν στην τύχη. Η πρόβλεψη µπορεί να είναι βραχυπρόθεσµη, µεσοπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη ανάλογα µε τον χρονικό ορίζοντα στον οποίο αναφέρεται. Π.χ. η πρόβλεψη των πωλήσεων Βωξίτη για το επόµενο τρίµηνο µπορεί να θεωρηθεί βραχυπρόθεσµη ενώ η πρόβλεψη της τιµής του νικελίου, στη διεθνή αγορά, σε µια τριετία από τώρα µπορεί να θεωρηθεί ως µακροπρόθεσµη. Αρχές της Πρόβλεψης 1. Καµία πρόβλεψη δεν είναι τέλεια: καθώς περιλαµβάνει το στοιχείο της αβεβαιότητας, η πρόβλεψη θα περιέχει κάποιο σφάλµα (δηλ, τη διαφορά µεταξύ της πρόβλεψης και της πραγµατικότητας). Με βάση αυτό, στόχος της διαδικασίας πρόβλεψης είναι η ελαχιστοποίηση του σφάλµατος για την όσο το δυνατόν ακριβέστερη προσέγγιση της πραγµατικότητας. 2. Μια πρόβλεψη είναι περισσότερο ακριβής για οµάδες στοιχείων παρά για µεµονωµένα στοιχεία: π.χ. η πρόβλεψη της συνολικής ζήτησης για βιοµηχανικά ορυκτά (καολίνης, µπεντονίτης, περλίτης κτλ) για το επόµενο έτος θα είναι ακριβέστερη από την ζήτηση για ένα συγκεκριµένο ορυκτό (π.χ. του περλίτη) και η τελευταία θα είναι µε τη σειρά της ακριβέστερη από την πρόβλεψη της ζήτησης για ένα ορυκτό µε ορισµένη ποιότητα (π.χ. περλίτης συγκεκριµένης κοκκοµετρίας). Αυτό συµβαίνει γιατί οι µέγιστες και ελάχιστες τιµές των διαφόρων στοιχείων (π.χ. ορυκτών) αλληλοεξουδετερώνονται µε αποτέλεσµα η οµάδα το στοιχείων να έχει σταθερή συµπεριφορά ακόµα και αν τα µεµονωµένα στοιχεία συµπεριφέρονται µε ασταθή τρόπο. 3. Η πρόβλεψη είναι περισσότερο ακριβής όταν είναι βραχυπρόθεσµη παρά όταν είναι µακροπρόθεσµη: όσο κοντινότερος είναι ο χρονικός ορίζοντας της πρόγνωσης τόσο µικρότερος είναι ο βαθµός αβεβαιότητας και άρα τόσο µικρότερο το σφάλµα που θα περιέχει. Ένα κλασσικό παράδειγµα αφορά στην πρόβλεψη του καιρού: ένα µετεωρολογικό δελτίο για τις επόµενες δύο ή τρεις µέρες είναι πάρα πολύ πιθανό να είναι βγει αληθινό. Αντίθετα, η πρόγνωση για τον καιρό του επόµενου µήνα έχει µεγάλες πιθανότητες να αποδειχτεί λανθασµένη. 2

3 II. Τύποι Μεθόδων Πρόβλεψης Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες µεθόδων πρόβλεψης: Ποιοτική πρόβλεψη (qualitative ή judgmental forecasting): Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται µέθοδοι στις οποίες η πρόβλεψη γίνεται από έναν ή περισσότερους ειδικούς µε βάση την γνώση, την εµπειρία και το ένστικτο τους. Αυτού του είδους η πρόβλεψη είναι υποκειµενική και περιλαµβάνει το στοιχείο της προκατάληψης (bias). Ποσοτική πρόβλεψη (quantitative forecasting): Οι µέθοδοι αυτές βασίζονται στη µαθηµατική µοντελοποίηση και άρα είναι αντικειµενικές και επαναλήψιµες (δηλ, παράγουν το ίδιο αποτέλεσµα κάθε φορά που εισάγουµε τα ίδια δεδοµένα). Οι ποσοτικές µέθοδοι απαιτούν µια σειρά από αριθµητικά δεδοµένα που όµως δεν είναι πάντα διαθέσιµα ή αξιόπιστα. Οι ποσοτικές µέθοδοι µπορούν να διακριθούν σε αυτές που βασίζονται σε µοντέλα χρονοσειρών (time series models) και σε αυτές που βασίζονται σε αιτιακά µοντέλα (causal models). Τα πρώτα προϋποθέτουν ότι η απαραίτητη πληροφορία για την πρόβλεψη περιέχεται στη χρονοσειρά των στοιχείων. Χρονοσειρά είναι µια σειρά παρατηρήσεων που λαµβάνονται σε κανονικά διαστήµατα µέσα σε ένα καθορισµένο χρονικό διάστηµα. Για παράδειγµα, αν καταγράφουµε τις µηνιαίες τιµές του χρυσού στο χρηµατιστήριο µετάλλων του Λονδίνου για χρονικό διάστηµα 5 ετών, τότε έχουµε στη διάθεσή µας µια χρονοσειρά των µηνιαίων τιµών του χρυσού. Η ανάλυση χρονοσειράς κάνει την υπόθεση ότι µπορεί να γίνει πρόβλεψη µε βάση τα µοτίβα (patterns) των διαθέσιµων δεδοµένων. Έτσι, η ανάλυση αυτή αναζητάει τάσεις, κυκλικότητα, περιοδικότητα κτλ στα δεδοµένα προκειµένου να δηµιουργήσει ένα µοντέλο πρόβλεψης. Τα αιτιακά µοντέλα χρησιµοποιούν µια αρκετά διαφορετική προσέγγιση για την δηµιουργία πρόβλεψης: θεωρούν ότι η µεταβλητή για την οποία θέλουµε να κάνουµε πρόβλεψη είναι εξαρτηµένη µε κάποιο τρόπο από µία ή περισσότερες παραµέτρους. Η δυσκολία έγκειται στην εύρεση της µαθηµατικής σχέσης µε την οποία επηρεάζεται η ζητούµενη µεταβλητή από τις παραµέτρους αυτές. Για παράδειγµα, αν θεωρήσουµε ότι η ζήτηση για σίδηρο οπλισµού εξαρτάται: α) από τη χρηµατική αξία των συµβάσεων για δηµόσια έργα που υπογράφονται µεταξύ του ΥΠΕΧΩ Ε και των κατασκευαστικών εταιρειών και β) από τον αριθµό των οικοδοµικών αδειών που εκδίδονται από τις πολεοδοµίες της χώρας, τότε αν βρούµε τη µαθηµατική τους σχέση µπορούµε να κατασκευάσουµε ένα µαθηµατικό µοντέλο πρόβλεψης για την ζήτηση σε σίδηρο οπλισµού. Είναι προφανές ότι τα αιτιακά µοντέλα µπορεί να είναι πολύ περίπλοκα, ειδικά στην περίπτωση που λαµβάνονται υπ όψιν πολλές παράµετροι. 3

4 III. Ποιοτικές Μέθοδοι Πάνελ Η µέθοδος αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι µια πολυπληθής οµάδα ανθρώπων από διαφορετικές θέσεις µπορεί να κάνει µια πιο αξιόπιστη πρόβλεψη απ ότι ένας µεµονωµένος ή λίγοι άνθρωποι. Έτσι, διοργανώνονται ανοιχτές συναντήσεις µε ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων µεταξύ ανθρώπων από όλο το φάσµα των θέσεων ενός οργανισµού. Ένα µειονέκτηµα της µεθόδου αυτής είναι ότι η άποψη των υφιστάµενων «σκεδάζεται» ή υποβαθµίζεται από την άποψη των ανώτερων στην ιεραρχία. Αυτό το µειονέκτηµα προσπαθεί να διορθώσει η µέθοδος Delphi. Μέθοδος Delphi Η µέθοδος αυτή είναι µια τεχνική πρόβλεψης, στόχος της οποίας είναι η προσέγγιση µιας συµφωνίας µεταξύ µιας οµάδας ειδικών, διατηρώντας την ανωνυµία τους. Η ιδέα πίσω από αυτήν είναι ότι ενώ οι ειδικοί δεν θα συµφωνήσουν σε όλα τα ζητήµατα, εντούτοις σε ότι συµφωνήσουν αυτά κατά πάσα πιθανότητα θα συµβούν. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή: 1. γίνεται επιλογή των συµµετεχόντων, συνήθως ειδικών από διαφορετικές θέσεις ή επιστηµονικά υπόβαθρα, 2. µέσω ενός ερωτηµατολογίου συλλέγονται οι απόψεις όλων (χωρίς ο ένας να δει ή να γνωρίζει τους υπόλοιπους συµµετέχοντες), 3. οι απαντήσεις όλων ταξινοµούνται και επανατροφοδοτούνται (feedback) στους συµµετέχοντες µαζί µε ένα καινούργιο ερωτηµατολόγιο, 4. το βήµα 3 επαναλαµβάνεται όσες φορές κρίνεται απαραίτητο προκειµένου να επιτευχθεί µια συµφωνία µεταξύ των συµµετεχόντων. Συνήθως 3 ή 4 «γύροι» είναι αρκετοί. Λόγω της ανωνυµίας του καθενός και της ίδιας βαρύτητας όλων των απόψεων, µε τη µέθοδο Delphi αποφεύγεται το µειονέκτηµα της πρώτης µεθόδου (πάνελ). Από την άλλη, η µέθοδος είναι σχετικά χρονοβόρα. Έρευνα αγοράς Αποτελεί µια προσέγγιση που χρησιµοποιεί ερωτηµατολόγια και συνεντεύξεις για τον καθορισµό των αναγκών, των προτιµήσεων, των επιλογών κτλ, µιας οµάδας στόχου (π.χ. των καταναλωτών). Η µέθοδος χρησιµοποιείται ευρέως για την βελτίωση και την δηµιουργία καινούργιων προϊόντων. Σηµαντικό στοιχείο για την επιτυχία της µεθόδου είναι ο σχεδιασµός των ερωτηµατολογίων (ή των συνεντεύξεων). 4

5 IV. Ποσοτικές Μέθοδοι Ανάλυση Χρονοσειράς Για την ανάλυση χρονοσειράς εντοπίζουµε τα µοτίβα των διαθέσιµων δεδοµένων (δηλ, της χρονοσειράς) προκειµένου να καταλάβουµε τον τρόπο µε τον οποίο συµπεριφέρονται. Ακριβώς σε αυτή τη συµπεριφορά βασίζεται η πρόβλεψη. Αυτά τα µοτίβα µπορεί να είναι: 1. επίπεδο (level): ένα τέτοιο µοτίβο υπάρχει όταν τα δεδοµένα κυµαίνονται γύρω από µία µέση τιµή. 2. τάση (trend): είναι η σταδιακή ανοδική ή πτωτική κίνηση των δεδοµένων στο χρόνο. Η κίνηση αυτή µπορεί να είναι γραµµική, εκθετική κτλ. 5

6 3. εποχικότητα (seasonality): είναι η κανονικά επαναλαµβανόµενη κίνηση των δεδοµένων µέσα σε σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα (συνήθως µέσα σε ένα χρόνο). Τέτοιο µοτίβο µπορεί να παρουσιάζουν οι µεταβλητές που επηρεάζονται από εποχικούς παράγοντες: π.χ. οι πωλήσεις παγωτών αυξάνουν κατά τους ζεστούς µήνες και µειώνονται κατά τους κρύους. 4. κυκλικότητα (cycle): είναι (όπως και η εποχικότητα) η επαναλαµβανόµενη αυξοµείωση των δεδοµένων, µε µεγαλύτερο όµως χρονικό ορίζοντα (5-10 χρόνια), και είναι συνήθως συνδεδεµένη µε τις διακυµάνσεις στο επίπεδο της συνολικής οικονοµίας (γνωστές ως περίοδοι οικονοµικής ύφεσης και οικονοµικής ανάπτυξης). 5. τυχαιότητα (randomness): είναι η κίνηση των δεδοµένων που δεν παρουσιάζει καµία κανονικότητα. 6

7 Αν εξετάσουµε µια οποιαδήποτε χρονοσειρά, διαπιστώνουµε ότι αποτελεί συνδυασµό ενός ή περισσότερων από τα παραπάνω στοιχεία. Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνεται µια χρονοσειρά µε εµφανή την ύπαρξη αυξητικής τάσης και, ταυτόχρονα, εποχικότητας. γραµµική αυξητική τάση εποχικότητα Στην ανάλυση χρονοσειράς χρησιµοποιούνται, κατά περίπτωση, διάφορες τεχνικές. Ορισµένες από τις πιο απλές είναι οι ακόλουθες. Απλός Μέσος Όρος (simple mean) Όταν υποπτευόµαστε ότι η µεταβλητή που θέλουµε να προβλέψουµε παρουσιάζει επίπεδο µοτίβο, τότε η µέθοδος αυτή µπορεί να µας δώσει µια καλή εκτίµηση της µεταβλητής. Η πρόβλεψη γίνεται µε τον υπολογισµό της µέσης τιµής των δεδοµένων: Ati F t + 1= n (σχέση 1) Όπου F t+1 η πρόβλεψη για το επόµενο χρονικό διάστηµα, A ti οι διαθέσιµες τιµές της µεταβλητής και n το πλήθος των διαθέσιµων τιµών της µεταβλητής. Παράδειγµα 1 Ένα λατοµείο θέλει να προβλέψει τις πωλήσεις του για το επόµενο δίµηνο έχοντας στη διάθεσή του τις πραγµατοποιηθείσες (δηλ, τις πραγµατικές) πωλήσεις για τα προηγούµενα πέντε δίµηνα. ίµηνο Πραγµατικές πωλήσεις (σε χιλιάδες τόνους) Πρόβλεψη για επόµενο δίµηνο (σε χιλιάδες τόνους) 1 o Γενάρης-Φλεβάρης o Μάρτης-Απρίλης o Μάης-Ιούνιος o Ιούλιος-Αύγουστος o Σεπτέµβρης-Οκτώβρης o Νοέµβρης- εκέµβρης 2004 ; 50,8 7

8 Η λύση, µε βάση τη σχέση 1, έχει ως εξής: F 6 ου = (Α 1 ου +Α 2 ου +Α 3 ου +Α 4 ου +Α 5 ου )/5 = ( )/5 = 254/5 F 6 ου = 50,8 χιλιάδες τόνοι Όταν παρέλθει το 6 ο δίµηνο και µάθουµε τις πραγµατικές πωλήσεις γι αυτό (έστω ότι ήταν 49 χιλ. τόνοι), επαναλαµβάνουµε την ίδια διαδικασία για την πρόβλεψη του 7 ου δίµηνου αυτή τη φορά µε n=6: F 7 ου = (Α 1 ου +Α 2 ου +Α 3 ου +Α 4 ου +Α 5 ου +Α 6 ου )/6 = ( )/6 = 303/6 F 7 ου = 50,5 χιλιάδες τόνοι Απλός Κινούµενος Μέσος Όρος (simple moving average) Είναι όµοια µέθοδος µε την προηγούµενη µε τη διαφορά ότι δεν βρίσκουµε το µέσο όρο όλων των διαθέσιµων στοιχείων, αλλά λαµβάνουµε υπ όψιν µόνο τα στοιχεία των n πιο πρόσφατων περιόδων. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι για την πρόβλεψη δίνουµε βαρύτητα µόνο στα n πιο πρόσφατα δεδοµένα και συνεπώς είναι κρίσιµη η επιλογή του n. Όπως και στον απλό µέσο όρο, έτσι και εδώ, η πρόβλεψη είναι καλή µόνο όταν έχουµε επίπεδο µοτίβο στα δεδοµένα. F t + 1= A + At 1 + At At n + n t + 1 (σχέση 2) Όπου στην περίπτωση αυτή: A t, A t-1,, A t-n+1 είναι τα πιο πρόσφατα στοιχεία και n το πλήθος των πιο πρόσφατων περιόδων. Παράδειγµα 2 Αν θέλουµε να υπολογίσουµε τον απλό κινούµενο µέσο όρο τριών περιόδων (δηλ, επιλέγουµε n=3) για τα δεδοµένα του παραδείγµατος 1, θα λάβουµε υπ όψιν µόνο τις πωλήσεις των τριών τελευταίων διµήνων (δηλ, του 3 ου, 4 ου και 5 ου ). Άρα: F 6 ου = (Α 3 ου +Α 4 ου +Α 5 ου )/3 = ( )/3 = 150/3 F 6 ου = 50 χιλιάδες τόνοι, για n=3 (βλέπε σηµείωση) Κάθε φορά που παίρνουµε καινούργια δεδοµένα (π.χ. αν οι πωλήσεις για το 6 ο δίµηνο ήταν 49 χιλ. τόνοι) λαµβάνουµε πλέον αυτά υπ όψιν και δεν συνυπολογίζουµε την Είναι προφανές ότι αν επιθυµούµε την πρόβλεψη για τέσσερις περιόδους (άρα n=4) θα έχουµε: F ου 6 = (Α ου 2 +Α ου 3 +Α ου 4 +Α ου 5 )/4 = ( )/4 = 203/4 F ου 6 = 50,75 χιλιάδες τόνοι, για n=4 8

9 παλαιότερη περίοδο. Έτσι, όταν γίνουν διαθέσιµα τα πραγµατικά στοιχεία για το 6 ο δίµηνο, τότε (πάντα για n=3) θα χρησιµοποιήσουµε τα στοιχεία του 4 ου, 5 ου και 6 ου διµήνου, µη λαµβάνοντας πλέον υπ όψιν το 3 ο κ.ο.κ. Για το λόγο αυτό άλλωστε λέµε ότι ο µέσος όρος είναι «κινούµενος». F 7 ου = (Α 4 ου +Α 5 ου +Α 6 ου )/3 = ( )/3 = 151/3 = 50,3 χιλ. τόνοι. Οµοίως αν η πραγµατικές πωλήσεις για το 7 ο δίµηνο ήταν 51 χιλ. τόνοι, τότε αντίστοιχα για το 8 ο η πρόβλεψη θα είναι: F 8 ου = (Α 5 ου +Α 6 ου +Α 7 ου )/3 = ( )/3 = 150/3 = 50 χιλ. τόνοι. Το 2 ο παράδειγµα συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα και το διάγραµµα: ίµηνο Πραγµατικές πωλήσεις (σε χιλιάδες τόνους) Πρόβλεψη (σε χιλιάδες τόνους) 1 o Γενάρης-Φλεβάρης o Μάρτης-Απρίλης o Μάης-Ιούνιος o Ιούλιος-Αύγουστος o Σεπτέµβρης-Οκτώβρης o Νοέµβρης- εκέµβρης ο Γενάρης-Φλεβάρης ,3 8 ο Μάρτης-Απρίλης πωλήσεις δίµηνο πρόβλεψη µε κιν. µ.ο. τριών περιόδων 9

10 Εκθετική Εξοµάλυνση Μια άλλη τεχνική για δεδοµένα µε επίπεδο µοτίβο είναι η εκθετική εξοµάλυνση. Το πλεονέκτηµα της µεθόδου αυτής είναι ότι απαιτεί ελάχιστα στοιχεία για τον υπολογισµό της πρόβλεψης. Χρειαζόµαστε: 1. την πρόβλεψη της προηγούµενης περιόδου, 2. την πραγµατική τιµή της προηγούµενης περιόδου και 3. την τιµή της σταθεράς εξοµάλυνσης α (0 α 1). Η εξίσωση υπολογισµού είναι: Πρόβλεψη επόµενης περιόδου = α(πραγµατική τιµή προηγούµενης) + + (1-α)(πρόβλεψη προηγούµενης) Ή µε µαθηµατικούς όρους: F t+1 = αa t + (1-α)F t (σχέση 3) Από την σχέση 3 φαίνεται ότι η σταθερά α είναι ένα µέτρο της βαρύτητας της πιο πρόσφατης πραγµατικής τιµής σε σχέση µε την πιο πρόσφατη πρόβλεψη. Όσο πιο µεγάλο το α, τόσο µεγαλύτερη βαρύτητα θα έχει η πραγµατική τιµή (A t ) και τόσο µικρότερη η προηγούµενη πρόβλεψη (F t ). Η τιµή του α καθορίζεται τόσο από την εµπειρία αυτού που κάνει την πρόβλεψη όσο και από τα χαρακτηριστικά του µεγέθους που θέλουµε να προβλέψουµε: αν εκτιµούµε ότι το µέγεθος έχει σχετική σταθερότητα στο χρόνο τότε θα δώσουµε στο α µικρή τιµή ( ), αν αντίθετα περιµένουµε έντονες µεταβολές τότε τα α θα πάρει µεγαλύτερες τιµές. Όλη η δυσκολία της µεθόδου, λοιπόν, έγκειται στην επιλογή της καταλληλότερης, κάθε φορά, τιµής του α προκειµένου να έχουµε µια ακριβή πρόβλεψη. Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα της µεθόδου που την κάνουν ευρέως χρησιµοποιούµενη είναι: 1. η µεγάλη ακρίβεια πρόβλεψης, 2. η ευκολία υπολογισµού, 3. η απαίτηση ελάχιστων δεδοµένων για τον υπολογισµό. Παράδειγµα 3 Ένα λατοµείο χρησιµοποιεί την µέθοδο του κινητού µέσου όρου µε τέσσερις περιόδους για να προβλέψει το κόστος µεταφοράς του επόµενου µήνα. Όµως, λόγω της µεγάλης αύξησης τον τελευταίο καιρό, διαπιστώνει ότι η εκτιµήσεις του δεν έχουν µεγάλη ακρίβεια, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα. Έτσι, αποφασίζει να δώσει µεγαλύτερη βαρύτητα στα δεδοµένα του τελευταίου µήνα και προτιµά τη µέθοδο της εκθετικής εξοµάλυνσης. Με βάση την εµπειρία του, ο υπεύθυνος του λατοµείου αποφασίζει να επιλέξει α = 0,85. 10

11 Μήνας Κόστος µεταφοράς ( /τονοχιλιόµετρο) Πρόβλεψη κόστους µεταφοράς ( /τονοχιλιόµετρο) Γενάρης 0,18 Φλεβάρης 0,19 Μάρτης 0,18 Απρίλης 0,19 Μάης 0,21 0,185 Ιούνιος 0,23 0,193 * Ιούλιος 0,24 0,203 * Αύγουστος ; Για να βρούµε την πρόβλεψη για τον Αύγουστο µε χρήση εκθετικής εξοµάλυνσης θα χρησιµοποιήσουµε τη σχέση 3, µε α = 0,85: F Αύγουστος = 0,85Α Ιουλίου + (1-0,85)F Ιουλίου F Αύγουστος = 0,85(0,24) + (1-0,85)0,203 [κάνουµε χρήση της πρόβλεψης του κινούµενου µ.ο.] F Αύγουστος = 0,235 /τονοχιλίοµετρο Κατά την πρώτη εφαρµογή της εκθετικής εξοµάλυνσης και επειδή µπορεί να µην έχουµε ακόµα στη διάθεσή µας καµία πρόβλεψη για την προηγούµενη περίοδο, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε µια πρόβλεψη από άλλες απλούστερες µεθόδους όπως του απλού µ.ο. ή του κινούµενου µ.ο. Ακριβώς αυτό κάναµε και στο παραπάνω παράδειγµα χρησιµοποιώντας ως F Ιουλίου την πρόβλεψη που είχαµε κάνει µε τη µέθοδο του κινούµενου µ.ο. Με την πάροδο του Αυγούστου, το πραγµατικό κόστος για το µήνα αυτό αποδείχτηκε ότι ήταν 0,25. Αν το λατοµείο εξακολουθούσε να χρησιµοποιεί τη µέθοδο του κινητού µέσου όρου τεσσάρων περιόδων, η πρόβλεψη για τον Αύγουστο θα ήταν 0,218. Είναι φανερό ότι η εκτίµηση µε την µέθοδο της εκθετικής εξοµάλυνσης ήταν στη συγκεκριµένη περίπτωση πολύ πιο κοντά στην πραγµατικότητα από τη µέθοδο του κινούµενο µέσου όρου. Τι θα γινόταν όµως αν είχε επιλεγεί α = 0,1; Τότε, θα είχαµε: F Αύγουστος = 0,1Α Ιουλίου + (1-0,1)F Ιουλίου F Αύγουστος = 0,1(0,24) + (1-0,1). 0,203 F Αύγουστος = 0,207 /τονοχιλίοµετρο ηλαδή, για α = 0,1 η εκτίµηση µε εκθετική εξοµάλυνση ( 0,207) θα ήταν χειρότερη από αυτή µε κινούµενο µ.ο. τεσσάρων περιόδων ( 0,218). Αυτό το παράδειγµα κάνει σαφές ότι η επιλογή του α είναι µια κρίσιµη υποκειµενική διαδικασία που απαιτεί µεγάλη εµπειρία. πρόβλεψη µε χρήση κινητού µέσου όρου τεσσάρων περιόδων 11

12 Τα συγκριτικά αποτελέσµατα για το παραπάνω παράδειγµα φαίνονται στον πίνακα: Μήνας Κόστος µεταφοράς ( /τονοχιλιόµετρο) Πρόβλεψη µε εκθετική εξοµάλυνση ( /τονοχιλιόµετρο) Πρόβλεψη µε κινούµενο µ.ο. 4 περιόδων ( /τονοχιλιόµετρο) α = 0,85 α = 0,1 Γενάρης 0,18 Φλεβάρης 0,19 Μάρτης 0,18 Απρίλης 0,19 Μάης 0,21 0,185 Ιούνιος 0,23 0,193 Ιούλιος 0,24 0,203 Αύγουστος 0,25 0,235 0,207 0,218 Παρατηρούµε ότι στο παραπάνω παράδειγµα τόσο οι προβλέψεις µε εκθετική εξοµάλυνση όσο, ακόµα περισσότερο, µε κινούµενο µ.ο. «υστερούν» των πραγµατικών τιµών. Αυτό συµβαίνει γιατί οι µέθοδοι αυτές είναι κατάλληλες για χρονοσειρές µε επίπεδο µοτίβο. Στην περίπτωση, όπως εδώ, που υπάρχει τάση (στην περίπτωσή µας αυξητική) τότε πρέπει να κάνουµε χρήση άλλων µεθόδων. Μια τέτοια µέθοδος, για γραµµική τάση, περιγράφεται στην παράγραφο: «χρήση γραµµικής παλινδρόµησης για ανάλυση χρονοσειράς». Στην περίπτωση ύπαρξης άλλων µοτίβων (εποχικότητα, κυκλικότητα, µη γραµµική τάση κτλ) χρησιµοποιούνται µέθοδοι που όµως δεν θα εξετάσουµε στα πλαίσια αυτών των σηµειώσεων. 12

13 V. Αιτιακά Μοντέλα Όπως ειπώθηκε, τα µοντέλα αυτά θεωρούν ότι η µεταβλητή που µας ενδιαφέρει να προβλέψουµε (εξαρτηµένη µεταβλητή) είναι συνάρτηση µίας ή περισσότερων άλλων µεταβλητών (ανεξάρτητες µεταβλητές). Η απλούστερη µορφή τέτοιου µοντέλου είναι η απλή γραµµική παλινδρόµηση (linear regression). Γραµµική Παλινδρόµηση Σε αυτήν η σχέση µεταξύ εξαρτηµένης και ανεξάρτητης µεταβλητής είναι γραµµική και µπορεί να παραστεί από τη σχέση: y = a + bx (σχέση 4) Όπου: y η εξαρτηµένη µεταβλητή (το µέγεθος που θέλουµε να προβλέψουµε), x η ανεξάρτητη µεταβλητή (της οποίας τα δεδοµένα γνωρίζουµε), a και b σταθερές της εξίσωσης που πρέπει να υπολογιστούν. Ο υπολογισµός των a και b γίνεται µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Τα τέσσερα βήµατα για τον υπολογισµό της πρόβλεψης είναι τα εξής: Βήµα 1 ο : υπολογίζουµε το b από τη σχέση: b = ( xy) nx y ( x 2 ) nx 2 (σχέση 5) Βήµα 2 ο : υπολογίζουµε το a από τη σχέση: a = y bx (σχέση 6) Βήµα 3 ο : υποκαθιστούµε τα a και b που υπολογίσαµε, στη σχέση 4 Βήµα 4 ο : κάνουµε χρήση της εξίσωσης που κατασκευάσαµε για να βρούµε την πρόβλεψη για το y. Στις παραπάνω σχέσεις είναι: x η µέση τιµή των x, y η µέση τιµή των y. Παράδειγµα 4 Μια ιαπωνική χαλυβουργία καταγράφει τη σχέση µεταξύ των εγχώριων πωλήσεών της σε πλατέα προϊόντα (ρόλλους και ελάσµατα χάλυβα) και της ολικής 13

14 χωρητικότητας των πλοίων που βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασµού στα ιαπωνικά ναυπηγεία. Τα στοιχεία για τα προηγούµενα τέσσερα χρόνια φαίνονται στον πίνακα: Πωλήσεις (σε χιλιάδες τόνους) Ολική χωρητικότητα (σε εκατ. κ.ο.χ. ) Η χαλυβουργία θέλει να χρησιµοποιήσει γραµµική παλινδρόµηση για να κάνει εκτίµηση των πωλήσεών της αν το επίπεδο της ναυπήγησης νέων πλοίων πέσει στους 53 εκατοµµύρια κ.ο.χ. Στην περίπτωση αυτή υποθέτουµε ότι υπάρχει γραµµική σχέση µε εξαρτηµένη µεταβλητή (y) τις πωλήσεις και ανεξάρτητη (x) τη χωρητικότητα. Για τον υπολογισµό της εξίσωσης της γραµµικής παλινδρόµησης κατασκευάζουµε τον παρακάτω πίνακα: x y xy x Σύνολα Υπολογίζουµε και τις µέσες τιµές x και y : x = xi = 205/4 = 51,25 και y = n yi = 589/4 = 147,25 n Τώρα ακολουθούµε τα τέσσερα βήµατα: ( 1. b = ( xy) nx y x 2 ) nx 2 = [ (51,25)(147,25)]/[ (51,25) 2 ] = =(95,75)/(26,75) = 3,6 2. a = y bx = 147,25 (3,6)(51,25) = -37,25 3. y = a + bx y = -37,25 + 3,6x 4. Για να βρούµε την πρόβλεψη πωλήσεων για χωρητικότητα 53 εκατοµµύρια κ.ο.χ. αντικαθιστούµε στην εξίσωση που υπολογίσαµε, όπου x = 53: y = -37,25 + 3,6 (53) = 153,55 χιλιάδες τόνοι ή τόνοι κ.ο.χ. = κόροι ολικής χωρητικότητας 14

15 Χρήση της γραµµικής παλινδρόµησης στην ανάλυση χρονοσειράς Όταν σε µια χρονοσειρά υπάρχει µια γραµµική τάση (ανοδική ή καθοδική), τότε µπορούµε να κάνουµε χρήση της γραµµικής παλινδρόµησης για να ποσοτικοποιήσουµε την τάση αυτή και να τη χρησιµοποιήσουµε για την πρόβλεψη. Αυτό µπορεί να γίνει θεωρώντας ως ανεξάρτητη µεταβλητή (x) τον χρόνο. Παράδειγµα 5 Η ετήσια ζήτηση για παλαιοσίδηρο (scrap) τα τελευταία τέσσερα χρόνια φαίνεται στον πίνακα: Έτος Ζήτηση scrap (χιλιάδες τόνοι) Θα χρησιµοποιήσουµε γραµµική παλινδρόµηση για να προβλέψουµε τη ζήτηση για το Όπως και πρoηγούµενα, φτιάχνουµε τον ακόλουθο πίνακα: Έτος Ζήτηση x y xy x Σύνολα x = 2.5 και y = ( 1. b = ( xy) nx y x 2 ) nx 2 = [ (2,5)(2.375)]/[30 4(2,5) 2 ] = 250/5 = a = y bx = (50)(2,5) = y = a + bx = x 4. Για τον πέµπτο χρόνο (x = 5) η ζήτηση θα είναι: y = (5) = χιλιάδες τόνοι. 15

16 VI. Ακρίβεια Πρόβλεψης Σφάλµα Πρόβλεψης Είναι η διαφορά µεταξύ πρόβλεψης και πραγµατικής τιµής για µια δεδοµένη περίοδο: Όπου: E t το σφάλµα για την περίοδο t, A t η πραγµατική τιµή για την περίοδο t, F t η πρόβλεψη για την περίοδο t. MAD και MSE E t = A t - F t (σχέση 7) Για να έχουµε µια πληρέστερη εικόνα του σφάλµατος σε βάθος χρόνου χρησιµοποιούµε τα µεγέθη της Μέσης Απόλυτης Απόκλισης (mean absolute deviation, MAD) ή/και του Μέσου Τετραγωνισµένου Σφάλµατος (mean squared error, MSE). Όσο µικρότερη είναι η τιµή των µεγεθών αυτόν, τόσο µεγαλύτερη η ακρίβεια. Με τα µεγέθη αυτά µπορούµε να ελέγξουµε την ακρίβεια των µεθόδων πρόβλεψης και να επιλέξουµε τη βελτιστότερη. MAD = MSE = E t (σχέση 8) n 2 E t (σχέση 9) n 1 Όπου: E t το σφάλµα για την περίοδο t, n το πλήθος των περιόδων που χρησιµοποιούµε για τον υπολογισµό. Παράδειγµα 6 Ο µηχανικός ασφαλείας ενός εργοστάσιου θέλει να συγκρίνει την ακρίβεια δύο µεθόδων (Α και Β) που χρησιµοποίησε για την πρόβλεψη του αριθµού ελαφρών τραυµατισµών του προσωπικού κατά τα πέντε προηγούµενα δίµηνα (άρα n = 5). Τα στοιχεία φαίνονται στον πίνακα: 16

17 ίµηνο Τραυµατισµοί Μέθοδος Α Μέθοδος Β (πλήθος) Πρόβλεψη Σφάλµα Et 2 E t Πρόβλεψη Σφάλµα Et 2 E t A t F t E t (A t -F t ) F t E t (A t -F t ) 1 ο ο ο ο ο Σύνολα Ακρίβεια για τη µέθοδο Α: MAD = MSE = E t = 5/5 = 1 n 2 E t = 7/4 = 1,75 n 1 Ακρίβεια για τη µέθοδο Β: MAD = MSE = E t = 10/5 = 2 n 2 E t = 30/4 = 7,5 n 1 Είναι προφανές ότι η ακρίβεια της µεθόδου Α είναι καλύτερη τόσο µε τη µορφή του MAD όσο και του MSE αφού έχουν και τα δύο µικρότερη τιµή από τα αντίστοιχα της µεθόδου Β. 17

18 VII. Βιβλιογραφία Chase, R., Aquilano, N., Jacobs, R. (1998). Production and Operations Management: Manufacturing and Services, 8 th edition, Irwin McGraw-Hill. Heizer, J., Render, B. (1991). Production and Operations Management, 2 nd edition, Allyn & Bacon publishers. Reid, D, Sanders, N. (2002). Operations Management, 1 st edition, John Wiley & Sons.! Τα δύο πρώτα βιβλία, καθώς και πολλά άλλα βιβλία σχετικά µε την επιστήµη της πρόβλεψης και εν γένει το operations management είναι διαθέσιµα από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π. 18

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS» ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Χρήστος Κατσάνος και Νικόλαος Αβούρης Πανεπιστήµιο Πατρών Σκοπός Το παρόν κεφάλαιο, συµπληρωµατικό του κυρίως υλικού του βιβλίου, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη ζήτησης. Γεώργιος Δούνιας,, PhD Αναπληρωτής καθηγητής ΤΜΟΔ. Νικόλαος Θωμαΐδης, PhD Επισκέπτης καθηγητής ΤΜΟΔ.

Πρόβλεψη ζήτησης. Γεώργιος Δούνιας,, PhD Αναπληρωτής καθηγητής ΤΜΟΔ. Νικόλαος Θωμαΐδης, PhD Επισκέπτης καθηγητής ΤΜΟΔ. Decision Group Εργαστήριο Διοίκησης Επιχειρήσεων & Λήψης Αποφάσεων Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου, http://decision.fme.aegean.gr Πρόβλεψη ζήτησης Νικόλαος Θωμαΐδης, PhD Επισκέπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Πτυχιακή εργασία του ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ Εισηγητής : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α ΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Επιµέλεια : Παπαγεώργης Αστέριος Επιβλέπων : Νούλας Αθανάσιος, Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΨΗ... 4 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 4. ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΑΞΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2002 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ...7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ...0

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης του ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Επιβλέπων καθηγητής : Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ο ορισµός της οικονοµετρίας περιλαµβάνει την εµπειρική εκτίµηση των οικονοµικών σχέσεων. Χρησιµοποιώντας δηλαδή την οικονοµική θεωρία την στατιστική θεωρία αλλά και τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΟ 11

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΟ 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 3 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ. Μαθηµατικού 2001-02 «Αριθµητική Ανάλυση» -

Π.Μ.Σ. Μαθηµατικού 2001-02 «Αριθµητική Ανάλυση» - Π.Μ.Σ. Μαθηµατικού 00-0 «Αριθµητική Ανάλυση» -. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... ΤΙ ΕΙΝΑΙ MOTE CARLO.... ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ....3 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ....4 ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ....5 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με δύο πολύ βασικά θέματα τα οποία σχετίζονται με την διαχείριση της ποιότητας. Το πρώτο από αυτά είναι η περιγραφή και ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ιδάσκουσα: Μαρία Γεωργακάλου Ψαχνά, Νοέµβριος 2008 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ...1

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. A. Οι κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες της Βασιλείας ΙΙΙ συνοψίζονται στις ακόλουθες:

Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. A. Οι κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες της Βασιλείας ΙΙΙ συνοψίζονται στις ακόλουθες: 1 Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών 2 η Γραπτή Εργασία ΘΕΜΑ 1 (10%) A. Οι κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες της Βασιλείας ΙΙΙ συνοψίζονται στις ακόλουθες: 1. Κεφαλαιακές

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήματα Διαχείρισης Αποθεμάτων : Case Study Δόμηση Ρόδου»

«Συστήματα Διαχείρισης Αποθεμάτων : Case Study Δόμηση Ρόδου» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS, ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Υπό ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤ1ΚΗ Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το εργαστήριο του

Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το εργαστήριο του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΡΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ Εµµανουήλ Αδαµίδης, Επίκουρος Καθηγητής Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

Κεϕάλαιο 5 Συσχέτιση και Παλινδρόµηση

Κεϕάλαιο 5 Συσχέτιση και Παλινδρόµηση Κεϕάλαιο 5 Συσχέτιση και Παλινδρόµηση Στο προηγούµενο κεϕάλαιο µελετήσαµε τη διάδοση του σϕάλµατος από µια τυχαία µεταβλητή X σε µια τ.µ. Y που δίνεται ως συνάρτηση της X. Σε αυτό το κεϕάλαιο ϑα διερευνήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Βιοστατιστική και την Επιδηµιολογία

Εισαγωγή στην Βιοστατιστική και την Επιδηµιολογία Εισαγωγή στην Βιοστατιστική και την Επιδηµιολογία Ιωάννης Ντζούφρας Τµήµα Στατιστικής Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Άρης Περπέρογλου Τµήµα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.1 Επένδυση Η Επένδυση μπορεί να οριστεί ως μια δέσμευση κεφαλαίων για ένα χρονικό διάστημα, η οποία αναμένεται να αποφέρει πρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 1

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 1 1.1 Η ανάγκη για Ανάκτηση Πληροφορίας Η επιστήµη της Ανάκτησης Πληροφορίας (ΑΠ στο εξής), ασχολείται µε την αναπαράσταση, την αποθήκευση, την οργάνωση και την πρόσβαση σε πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική εργασία υπό εξέλιξη (Working Paper) No. 743. Επένδυση, χρηµατοπιστωτικές αγορές και αβεβαιότητα

Επιστηµονική εργασία υπό εξέλιξη (Working Paper) No. 743. Επένδυση, χρηµατοπιστωτικές αγορές και αβεβαιότητα Επιστηµονική εργασία υπό εξέλιξη (Working Paper) No. 743 Επένδυση, χρηµατοπιστωτικές αγορές και αβεβαιότητα των Philip Arestis Πανεπιστήµιο του Κέιµπριτζ Πανεπιστήµιο της Χώρας των Βάσκων Levy Economics

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή μοντέλων Data Mining με Γενικευμένα Νευρωνικά Δίκτυα Παλινδρόμησης GRNN σε βάσεις δεδομένων Oracle

Κατασκευή μοντέλων Data Mining με Γενικευμένα Νευρωνικά Δίκτυα Παλινδρόμησης GRNN σε βάσεις δεδομένων Oracle ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κατασκευή μοντέλων Data Mining με Γενικευμένα Νευρωνικά Δίκτυα Παλινδρόμησης GRNN

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηπείρου ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σηµειώσεις στο µάθηµα «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Επιµέλεια σηµειώσεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα