Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/23 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ I. Η προσωριν δι σκεψη για το χ ρτη εν ργεια συν λθε, µεταξ τη 17η εκεµβρ ου 1994 και τη 18η εκεµβρ ου 1997, για να διαπραγµατευθε τροποπο ηση των εµπορικ ν διατ ξεων τη συνθ κη για το χ ρτη εν ργεια. Στι Απριλ ου 1998 πραγµατοποι θηκε στι Βρυξ λλε δι σκεψη για την γκριση τη τροποπο ηση. Στη δι σκεψη συµµετε χαν αντιπρ σωποι τη ηµοκρατ α τη Αλβαν α, τη ηµοκρατ α τη Αρµεν α, τη Αυστραλ α, τη ηµοκρατ α τη Αυστρ α, τη ηµοκρατ α Αζερµπαϊτζ ν, του Βασιλε ου του Βελγ ου, τη ηµοκρατ α τη Λευκορωσ α, τη Βοσν α και Ερζεγοβ νη, τη ηµοκρατ α τη Βουλγαρ α, τη ηµοκρατ α τη Κροατ α, τη Κυπριακ ηµοκρατ α, τη Τσεχικ ηµοκρατ α, του Βασιλε ου τη αν α, τη ηµοκρατ α τη Εσθον α, των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των, τη ηµοκρατ α τη ινλανδ α, τη Γαλλικ ηµοκρατ α, τη ηµοκρατ α τη Γεωργ α, τη Οµοσπονδιακ ηµοκρατ α τη Γερµαν α, τη Ελληνικ ηµοκρατ α, τη ηµοκρατ α τη Ουγγαρ α, τη ηµοκρατ α τη Ισλανδ α, τη Ιρλανδ α, τη Ιταλικ ηµοκρατ α, τη Ιαπων α, τη ηµοκρατ α του Καζακστ ν, τη ηµοκρατ α τη Κιργιζ α, τη ηµοκρατ α τη Λετον α, του Πριγκιπ του του Λιχτενστ ιν, τη ηµοκρατ α τη Λιθουαν α, του Μεγ λου ουκ του του Λουξεµβο ργου, τη ηµοκρατ α τη Μ λτα, τη ηµοκρατ α τη Μολδαβ α, του Βασιλε ου των Κ τω Χωρ ν, του Βασιλε ου τη Νορβηγ α, τη ηµοκρατ α τη Πολων α, τη Πορτογαλικ ηµοκρατ α, τη Ρουµαν α, τη Ρωσικ Οµοσπονδ α, τη ηµοκρατ α τη Σλοβακ α, τη ηµοκρατ α τη Σλοβεν α, του Βασιλε ου τη Ισπαν α, του Βασιλε ου τη Σουηδ α, τη Ελβετικ Συνοµοσπονδ α, τη ηµοκρατ α του Τατζικιστ ν, τη πρ ην Γιουγκοσλαβικ ηµοκρατ α τη Μακεδον α, τη Τουρκικ ηµοκρατ α, του Τουρκµενιστ ν, τη Ουκραν α, του Ηνωµ νου Βασιλε ου τη Μεγ λη Βρεταν α και Βορε ου Ιρλανδ α και τη ηµοκρατ α του Οζµπεκιστ ν (στο εξ αναφερ µενοι ω «οι αντιπρ σωποι»), καθ και προσκεκληµ νοι παρατηρητ απ ορισµ νε χ ρε και διεθνε οργανισµο. II. Η δι σκεψη για το χ ρτη εν ργεια, η οπο α θεσπ σθηκε οριστικ µε την ναρξη ισχ ο στι 16 Απριλ ου 1998 τη συνθ κη για το χ ρτη εν ργεια, συνεδρ ασε επ ση στι 23 και 24 Απριλ ου 1998 για να εξετ σει την γκριση τη τροποπο ηση των εµπορικ ν διατ ξεων ου χ ρτη εν ργεια σ µφωνα µε τι διατ ξει τη συνθ κη για το χ ρτη εν ργεια. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ III. Το κε µενο τη τροποπο ηση των εµπορικ ν διατ ξεων τη συνθ κη για το χ ρτη εν ργεια (καλουµ νη στο εξ «τροποπο ηση»), που περι χεται στο παρ ρτηµα Ι και οι σχετικ αποφ σει που περι χονται στο παρ ρτηµα ΙΙ, εγκρ θηκαν σ µφωνα µε του καν νε τη διεθνο δι σκεψη που συγκλ θηκε για τον σκοπ αυτ και β σει τη συνθ κη για το χ ρτη εν ργεια σ µφωνα µε την προβλεπ µενη στη συνθ κη διαδικασ α. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ IV. Εγκρ θηκαν οι ακ λουθε ερµηνευτικ δηλ σει για την τροποπο ηση: 1. Ερµηνευτικ δ λωση σον αφορ το ρθρο 29 παρ γραφο 2 στοιχε ο α) και το παρ ρτηµα W Παρ την απαρ θµηση των κλ σεων του ρθρου XXIV παρ γραφο 6 τη GATT 1994, στο παρ ρτηµα W, στο σηµε ο Α. 1. α). i), να υπογρ φον µ ρο που θ γεται απ α ξηση των δασµ ν λλων επιβαρ νσεων που επιβ λλονται κατ συνδ ονται µε την εισαγωγ την εξαγωγ, η οπο α αναφ ρεται στην πρ τη πρ ταση τη εν λ γω παραγρ φου, δικαιο ται να ζητ σει απ τη δι σκεψη του Χ ρτη την ναρξη διαβουλε σεων. 2. Ερµηνευτικ δ λωση σον αφορ το ρθρο 29 παρ γραφο 7 Στην περ πτωση υπογρ φοντο, µη µ λου του ΠΟΕ, που αναφ ρεται στο παρ ρτηµα BR BRQ και στα δ ο παραρτ µατα, κ θε παραχ ρηση που παρ χεται επ σηµα κατ τη διαδικασ α τη παραχ ρηση στον ΠΟΕ σον αφορ τι ενεργειακ λε και προϊ ντα που απαριθµο νται στο παρ ρτηµα ΕΜ ΙΙ του σχετικο µε την εν ργεια εξοπλισµο που απαριθµο νται στο παρ ρτηµα EQ II, θεωρε ται, για του σκοπο του παρ ντο ρθρου, ω δ σµευση στο πλα σιο του ΠΟΕ. 3. Ερµηνευτικ δ λωση σον αφορ το ρθρο 29 παρ γραφοι 6 και 7 και το ρθρο 34 παρ γραφο 3 στοιχε ο ιε) Η δι σκεψη του χ ρτη προβα νει σε ετ σια επανεξ ταση σον αφορ κ θε δυνατ τητα µεταφορ των κλ σεων που αφορο ν τι ενεργειακ λε και προϊ ντα του σχετικο µε την εν ργεια εξοπλισµο απ τα παραρτ µατα EM I EQ I στα παραρτ µατα EM II EQ II. ΗΛΩΣΕΙΣ V. Έγιναν οι ακ λουθε δηλ σει σε σχ ση µε την τροποπο ηση:

2 L 252/24 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των Κοιν δ λωση σχετικ µε τα δικαι µατα πνευµατικ ιδιοκτησ α στον τοµ α του εµπορ ου Οι υπογρ φοντε επιβεβαι νουν την υποχρ ωσ του να διασφαλ σουν αποτελεσµατικ προστασ α των δικαιωµ των πνευµατικ ιδιοκτησ α σ µφωνα µε τα αυστηρ τερα διεθν πρ τυπα. Για του σκοπο τη παρο σα δ λωση, τα δικαι - µατα πνευµατικ ιδιοκτησ α καλ πτουν τα δικαι - µατα δηµιουργο και τα συγγενικ δικαι µατα (συµπεριλαµβανοµ νων των προγραµµ των ηλεκτρονικο υπολογιστ και των β σεων δεδοµ νων), τα εµπορικ σ µατα, τι γεωγραφικ ενδε ξει, τα διπλ µατα ευρεσιτεχν α, τα βιοµηχανικ σχ δια, τι τοπογραφ ε προϊ ντων ηµιαγωγ ν και τι µη αποκαλυφθε σε πληροφορ ε. Κοιν δ λωση τη Ρωσικ Οµοσπονδ α και τη Ευρωπαϊκ νωση (ΕΕ) Η Ρωσικ Οµοσπονδ α θιξε το ζ τηµα του εµπορ ου πυρηνικ ν υλικ ν. Η Ρωσικ Οµοσπονδ α και η Ευρωπαϊκ Ένωση συµφ νησαν τι η συµφων α εταιρικ σχ ση και συνεργασ α µεταξ τη Ρωσικ Οµοσπονδ α, τη Ευρωπαϊκ Ένωση και των κρατ ν µελ ν τη, η οπο α ετ θη σε ισχ την 1η εκεµβρ ου 1997, αποτελε το κατ λληλο πλα σιο για το ζ τηµα αυτ, πω επιβεβαι θηκε στα συµπερ σµατα τη 27η Ιανουαρ ου 1998 του συµβουλ ου συνεργασ α.

3 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ρθρο 1 Το ρθρο 29 τη συνθ κη αντικαθ σταται απ το ακ λουθο κε µενο: «ρθρο 29 Προσωριν διατ ξει σχετικ µε θ µατα που αφορο ν το εµπ ριο 1. Οι διατ ξει του παρ ντο ρθρου ισχ ουν για το εµπ ριο ενεργειακ ν υλ ν και προϊ ντων και του σχετικο µε την εν ργεια εξοπλισµο, εφ σον να συµβαλλ µενο µ ρο δεν ε ναι µ λο του ΠΟΕ. 2. α) Το εµπ ριο ενεργειακ ν υλ ν και προϊ ντων και των σχετικ ν µε την εν ργεια εξοπλισµ ν µεταξ των συµβαλλοµ νων µερ ν, να τουλ χιστον εκ των οπο ων δεν ε ναι µ λο του ΠΟΕ, δι πεται απ τι διατ ξει τη συµφων α ΠΟΕ, πω ισχ ουν και εφαρµ ζονται απ τα µ λη του ΠΟΕ στο µεταξ του εµπ ριο σον αφορ τι ενεργειακ λε και προϊ ντα και του σχετικο µε την εν ργεια εξοπλισµο, ω ε ν λα τα συµβαλλ µενα µ ρη να ταν µ λη του ΠΟΕ, µε την επιφ λαξη του στοιχε ου β) και των εξαιρ σεων και καν νων που προβλ πονται στο παρ ρτηµα W. β) Το εν λ γω εµπ ριο εν συµβαλλ µενου µ ρου που ε ναι κρ το το οπο ο αποτελο σε τµ µα τη πρ ην Ένωση Σοβιετικ ν Σοσιαλιστικ ν ηµοκρατι ν µπορε να δι πεται, µε την επιφ λαξη των διατ ξεων του παραρτ µατο TFU, απ συµφων α µεταξ δ ο περισσοτ ρων εκ των εν λ γω κρατ ν, ω την 1η εκεµβρ ου 1999 την ηµεροµην α νταξη αυτο του συµβαλλ µενου µ ρου στον ΠΟΕ, εφ σον η ηµεροµην α αυτ ε ναι πλησι στερη. 3. α) Κ θε υπογρ φον µ ρο τη παρο σα συνθ κη, καθ και κ θε κρ το οργανισµ περιφερειακ οικονοµικ ολοκλ ρωση που προσχωρε σε αυτ πριν απ τι 24 Απριλ ου 1998, καταθ τει στη Γραµµατε α, κατ την ηµεροµην α υπογραφ κατ θεση τη πρ ξη προσχ ρησ του, κατ λογο λων των δασµ ν και λλων επιβαρ νσεων που επιβ λλονται κατ συνδ ονται µε την εισαγωγ την εξαγωγ ενεργειακ ν υλ ν και προϊ ντων, γνωστοποι ντα το επ πεδο των εν λ γω δασµ ν και επιβαρ νσεων κατ την εν λ γω ηµεροµην α υπογραφ κατ θεση. Κ θε υπογρ φον µ ρο τη παρο σα συνθ κη, προσχωρε σε αυτ πριν απ τι 24 Απριλ ου 1998, καταθ τει στη Γραµµατε α, κατ την ηµεροµην α αυτ, κατ λογο λων των δασµ ν και λλων επιβαρ νσεων που επιβ λλονται κατ συνδ ονται µε την εισαγωγ την εξαγωγ σχετικ ν µε την εν ργεια εξοπλισµ ν, γνωστοποι ντα το επ πεδο των εν λ γω δασµ ν και επιβαρ νσεων κατ την εν λ γω ηµεροµην α. β) Κ θε κρ το οργανισµ περιφερειακ οικονοµικ ολοκλ ρωση που προσχωρε στην παρο σα συνθ κη πριν απ τι 24 Απριλ ου 1998, καταθ τει στη Γραµµατε α, κατ την ηµεροµην α κατ θεση τη πρ ξη προσχ ρησ του, κατ λογο λων των δασµ ν και λλων επιβαρ νσεων που επιβ λλονται κατ συνδ ονται µε την εισαγωγ την εξαγωγ ενεργειακ ν υλ ν και προϊ ντων και σχετικ ν µε την εν ργεια εξοπλισµ ν, γνωστοποι ντα το επ πεδο των εν λ γω δασµ ν και επιβαρ νσεων κατ την εν λ γω ηµεροµην α κατ θεση. Τυχ ν µεταβολ των εν λ γω δασµ ν λλων επιβαρ νσεων που επιβ λλονται κατ συνδ ονται µε την εισαγωγ την εξαγωγ κοινοποιο νται στη Γραµµατε α, η οπο α ενηµερ νει τα συµβαλλ µενα µ ρη σχετικ. 4. Κ θε συµβαλλ µενο µ ρο αναλαµβ νει να µην αυξ σει του δασµο λλε επιβαρ νσει που επιβ λλονται κατ συνδ ονται µε την εισαγωγ την εξαγωγ : α) στην περ πτωση εισαγωγ ενεργειακ ν υλ ν και προϊ ντων, τα οπο α απαριθµο νται στο παρ ρτηµα EM I σχετικ ν µε την εν ργεια εξοπλισµ ν που απαριθµο νται στο παρ ρτηµα EQ I και περιγρ φονται στο µ ρο Ι του π νακα που αφορ το συµβαλλ µενο µ ρο το οπο ο αναφ ρεται στο ρθρο ΙΙ τη GATT 1994, π ραν του επιπ δου που καθορ ζεται στο εν λ γω π νακα, ε ν το συµβαλλ µενο µ ρο ε ναι µ λο του ΠΟΕ. β) στην περ πτωση εξαγωγ ενεργειακ ν υλ ν και προϊ ντων, που απαριθµο νται στο παρ ρτηµα EM I σχετικ ν µε την εν ργεια εξοπλισµ ν που απαριθµο νται στο παρ ρτηµα EQ I, καθ και στην περ πτωση εισαγωγ του, ε ν το συµβαλλ µενο µ ρο δεν ε ναι µ λο του ΠΟΕ, π ραν του επιπ δου που γνωστοποι- θηκε πλ ον πρ σφατα στη Γραµµατε α, εκτ ε ν αυτ επιτρ πεται απ τι διατ ξει που εφαρµ ζονται β σει τη παραγρ φου 2 στοιχε ο α). 5. Ένα συµβαλλ µενο µ ρο δ ναται να αυξ σει του εν λ γω δασµο λλε επιβαρ νσει π ραν του επιπ δου που αναφ ρεται στην παρ γραφο 4, µ νο ε ν: α) στην περ πτωση δασµ ν λλων επιβαρ νσεων που επιβ λλονται κατ συνδ ονται µε την εισαγωγ, η εν ργεια αυτ δεν ε ναι ασυµβ βαστη µε τι ισχ ουσε διατ ξει τη συµφων α ΠΟΕ, εκτ των διατ ξεων τη συµφων α ΠΟΕ 1947 που απαριθµο νται στο παρ ρτηµα W

4 L 252/26 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των β) χει γνωστοποι σει στη Γραµµατε α, στο µεγαλ τερο δυνατ βαθµ που επιτρ πουν οι νοµοθετικ του διαδικασ ε, την πρ τασ του για την εν λ γω α ξηση, χει δ σει στα λλα ενδιαφερ µενα συµβαλλ µενα µ ρη λογικ δυνατ τητε διαβουλε σεων σον αφορ την πρ τασ του και χει λ βει υπ ψη ενδεχ µενε παρατηρ σει που χουν διατυπ σει τα εν λ γω συµβαλλ µενα µ ρη. 6. σον αφορ το εµπ ριο µεταξ συµβαλλ µενων µερ ν, να τουλ χιστον εκ των οπο ων ε ναι µ λο του ΠΟΕ, τα εν λ γω συµβαλλ µενα µ ρη δεν δ νανται να αυξ σουν του δασµο λλε επιβαρ νσει που επιβ λλονται κατ συνδ ονται µε την εισαγωγ την εξαγωγ ενεργειακ ν υλ ν και προϊ ντων που απαριθ- µο νται στο παρ ρτηµα EM II σχετικ ν µε την εν ργεια εξοπλισµ ν που απαριθµο νται στο παρ ρτηµα EQ II, π ραν του χαµηλ τερου επιπ δου που εφαρµ ζεται την ηµεροµην α τη απ φαση τη δι σκεψη του χ ρτη να προστεθε η εν λ γω κλ ση στον κατ λογο του σχετικο παραρτ µατο. Ένα συµβαλλ µενο µ ρο δ ναται να αυξ σει του εν λ γω δασµο λλε επιβαρ νσει π ραν του επιπ δου αυτο µ νο ε ν: α) στην περ πτωση δασµ ν λλων επιβαρ νσεων που επιβ λλονται κατ συνδ ονται µε την εισαγωγ, η εν ργεια αυτ δεν ε ναι ασυµβ βαστη µε τι ισχ ουσε διατ ξει τη συµφων α ΠΟΕ, εκτ των διατ ξεων τη συµφων α ΠΟΕ που απαριθµο νται στο παρ ρτηµα W β) λ γω εξαιρετικ ν περιστ σεων που δεν προβλ πονται σε λλο σηµε ο τη παρο σα συνθ κη, η δι σκεψη του χ ρτη αποφασ ζει να αναστε λει την υποχρ ωση που θα επιβαλλ ταν κανονικ σε συµβαλλ µενο µ ρο απ την παρο σα παρ γραφο, αποδεχ µενη α ξηση δασµο, µε την επιφ λαξη των ρων που µπορε να επιβ λει η εν λ γω δι σκεψη. 7. Κατ παρ κκλιση τη παραγρ φου 6, στην περ πτωση του εµπορ ου που αναφ ρεται στην εν λ γω παρ γραφο, τα συµβαλλ µενα µ ρη που απαριθµο νται στο παρ ρτηµα BR σον αφορ τι ενεργειακ λε και προϊ ντα που απαριθµο νται στο παρ ρτηµα EM II στο παρ ρτηµα BRQ σον αφορ του σχετικο µε την εν ργεια εξοπλισµο που απαριθµο νται στο παρ ρτηµα EQ II, δεν δ νανται να αυξ σουν του δασµο λλε επιβαρ νσει π ραν του επιπ δου που προκ πτει απ τι δεσµε σει του τυχ ν διατ ξει που εφαρµ ζονται σ αυτ δυν µει τη συµφων α ΠΟΕ. 8. Οι τυχ ν λλοι δασµο και επιβαρ νσει που επιβ λλονται κατ συνδ ονται µε την εισαγωγ την εξαγωγ ενεργειακ ν υλ ν και προϊ ντων σχετικ ν µε την εν ργεια εξοπλισµ ν υπ κεινται στι διατ ξει του µνηµον ου συµφων α για την ερµηνε α του ρθρου ΙΙ: παρ γραφο 1 στοιχε ο β) τη GATT 1994, πω τροποποι θηκε σ µφωνα µε το παρ ρτηµα W. 9. Το παρ ρτηµα D ισχ ει για: α) τι διαφορ σχετικ µε την τ ρηση των διατ ξεων που εφαρµ ζονται στι εµπορικ συναλλαγ β σει του παρ ντο ρθρου β) τι διαφορ που αφορο ν την εφαρµογ απ να συµβαλλ µενο µ ρο κ θε µ τρου, σε αντ θεση µε χι µε τι διατ ξει του παρ ντο ρθρου, το οπο ο να συµβαλλ µενο µ ρο θεωρε τι αναιρε εν λω εν µ ρει κ ποιο φελο που απορρ ει υπ ρ αυτο µεσα µµεσα δυν µει ρθρου και γ) εκτ αν τα συµβαλλ µενα µ ρη που εµπλ κονται στη διαφορ αποφασ σουν διαφορετικ, σε διαφορ που αφορο ν την τ ρηση του ρθρου 5 µεταξ συµβαλλοµ νων µερ ν, εκ των οπο ων τουλ χιστον να δεν ε ναι µ λο του ΠΟΕ, πλην τη περιπτ σεω που το παρ ρτηµα D δεν ισχ ει για τυχ ν διαφορ µεταξ συµβαλλοµ νων µερ ν, που προκ πτει κυρ ω απ συµφων α η οπο α: i) χει γνωστοποιηθε σ µφωνα µε την παρ γραφο 2 στοιχε ο β) και το παρ ρτηµα TFU και πληρο τι σχετικ απαιτ σει ii) εγκαθιδρ ει ζ νη ελε θερων συναλλαγ ν τελωνειακ νωση, πω περιγρ φεται στο ρθρο XXIV τη GATT 1994.» Η συνθ κη τροποποιε ται ω εξ : ρθρο 2 Στο προο µιο, αιτιολογικ σκ ψη 7, η «Γενικ Συµφων α ασµ ν και Εµπορ ου και συναφε πρ ξει» αντικαθ σταται απ τη «συµφων α για την δρυση του Παγκ σµιου Οργανισµο Εµπορ ου». Στο προο µιο, αιτιολογικ σκ ψη 8, οι ροι «σχετικ ν εξοπλισµ ν» αντικαθ σταται απ του ρου «σχετικ ν µε την εν ργεια εξοπλισµ ν». Στο προο µιο, αιτιολογικ σκ ψη 9, οι ροι «Γενικ Συµφων α ασµ ν και Εµπορ ου» και«µ λη τη συµφων α αυτ» αντικαθ στανται απ του ρου «Παγκ σµιο Οργανισµ Εµπορ ου» και «µ λη του οργανισµο αυτο». Στο προο µιο, αιτιολογικ σκ ψη 10, οι ροι «µ λη τη Γενικ Συµφων α ασµ ν και Εµπορ ου και των συναφ ν πρ ξεων» αντικαθ στανται απ του ρου «µ λη του Παγκ σµιου Οργανισµο Εµπορ ου».

5 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/27 Στο ρθρο 1, το κε µενο τη παραγρ φου 4 τροποποιε ται ω εξ : «4. Ενεργειακ λε και προϊ ντα, β σει του εναρµονισµ νου συστ µατο του Παγκ σµιου Οργανισµο Τελωνε ων και τη συνδυασµ νη ονοµατολογ α των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των, τα προϊ ντα που περιλαµβ νονται στα παραρτ µατα ΕΜ Ι ΕΜΙΙ». Στο ρθρο 1, µετ το κε µενο τη παραγρ φου 4 παρεµβ λλεται το ακ λουθο κε µενο: «4α Σχετικο µε την εν ργεια εξοπλισµο, β σει του εναρµονισµ νου συστ µατο του Παγκ σµιου Οργανισµο Τελωνε ων, τα προϊ ντα που περιλαµβ νονται στα παραρτ µατα ΕQ Ι EQ II». Στο ρθρο 1, το κε µενο τη παραγρ φου 11 τροποποιε ται ω εξ : «11. α) ΠΟΕ : ο Παγκ σµιο Οργανισµ Εµπορ ου που ιδρ θηκε µε τη συµφων α για την δρυση του Παγκ σµιου Οργανισµο Εµπορ ου. β) Συµφων α ΠΟΕ, η συµφων α για την δρυση του Παγκ σµιου Οργανισµο Εµπορ ου, τα παραρτ µατα και οι αποφ σει τη, οι δηλ σει και τα µνηµ νια συµφων α, πω αυτ διορθ θηκαν, αναθεωρ θηκαν και τροποποι θηκαν αργ τερα. γ) GATT 1994, η Γενικ Συµφων α ασµ ν και Εµπορ ου, πω ορ ζεται στο παρ ρτηµα 1Α τη συµφων α για την δρυση του Παγκ σµιου Οργανισµο Εµπορ ου, πω αυτ διορθ θηκε, αναθεωρ θηκε και τροποποι θηκε αργ τερα». Στο ρθρο 3, µετ τη φρ ση «ενεργειακ ν υλ ν και προϊ ντων» παρεµβ λλεται η φρ ση «και σχετικ ν µε την εν ργεια εξοπλισµ ν». Στο ρθρο 4, στον τ τλο, η φρ ση «τη GATT και τι συναφε πρ ξει» αντικαθ σταται απ τη φρ ση «τη συµφων α ΠΟΕ» και στο κε µενο του ρθρου 4, η φρ ση «που ε ναι µ λη τη GATT» αντικαθ σταται απ τη φρ ση «που ε ναι µ λη του ΠΟΕ» και η φρ ση «τη GATT και των συναφ ν πρ ξεων» απ τη φρ ση «τη συµφων α ΠΟΕ». Στο ρθρο 5 παρ γραφο 1, µετ τη φρ ση «του ρθρου ΙΙΙ του ρθρου ΧΙ τη GATT» προστ θεται «1994» και η φρ ση «τη GATT και των συναφ ν πρ ξεων» αντικαθ σταται απ τη φρ ση «τη συµφων α ΠΟΕ». Στο ρθρο 14 παρ γραφο 6, η φρ ση «τη GATT και των συναφ ν πρ ξεων» αντικαθ σταται απ τη φρ ση «τη συµφων α ΠΟΕ». Στο ρθρο 20 παρ γραφο 1, η φρ ση «τη GATT και των σχετικ ν συναφ ν πρ ξεων» αντικαθ σταται απ τη φρ ση «τη συµφων α ΠΟΕ», και µετ τη φρ ση «ενεργειακ ν υλ ν και προϊ ντων» παρεµβ λλεται η φρ ση «σχετικ ν µε την εν ργεια εξοπλισµ ν». Στο ρθρο 21 παρ γραφο 4, η φρ ση «Το ρθρο 29 παρ γραφοι 2 ω 6» αντικαθ σταται απ τη φρ ση «Το ρθρο 29 παρ γραφοι 2 ω 8». Στο ρθρο 25 παρ γραφο 3, η φρ ση «τη GATT και των συναφ ν πρ ξεων» αντικαθ σταται απ τη φρ ση «τη συµφων α ΠΟΕ». Στο θρο 34 παρ γραφο 3, µετ το στοιχε ο ιγ) προστ θενται τα ακ λουθα στοιχε α: «ιδ) να εξετ ζει και εγκρ νει τον κατ λογο των υπογραφ ντων στα παραρτ µατα BR BRQ και στα δ ο αυτ παραρτ µατα ιε) να εξετ ζει και εγκρ νει την προσθ κη στο παρ ρτηµα EM II στοιχε ων του παραρτ µατο ΕΜ I και τη διαγραφ του απ το παρ ρτηµα EM I καθ και να εξετ ζει και να εγκρ νει την προσθ κη στο παρ ρτηµα EQ II στοιχε ων του παραρτ µατο EQ I και τη διαγραφ του απ το παρ ρτηµα EQ I,». Στο ρθρο 34 παρ γραφο 3, το στοιχε ο «ιδ)» µετανοµ ζεται σε «ιζ)». Στο ρθρο 36 παρ γραφο 1 στοιχε ο δ) το «G» αντικαθ σταται απ το «W». Στο ρθρο 36 παρ γραφο 1, µετ το στοιχε ο στ) προστ θεται το ακ λουθο στοιχε ο: «ζ) εγκρ νει την προσθ κη στο παρ ρτηµα EM II στοιχε ων του παραρτ µατο EM I και τη διαγραφ του απ το παρ ρτηµα EM I, καθ και την προσθ κη στο παρ ρτηµα EQ II στοιχε ων του παραρτ µατο EQ I και τη διαγραφ του απ το παρ ρτηµα EQ I.». Στο ρθρο 36 παρ γραφο 4 το στοιχε ο «στ)» αντικαθ σταται απ το στοιχε ο «ζ)». Στον «Π νακα περιεχοµ νων» των παραρτηµ των τη συνθ κη για το χ ρτη εν ργεια, το «Παρ ρτηµα ΕΜ» µετονοµ ζεται σε «Παρ ρτηµα ΕΜ Ι», τα πρ σθετα Παραρτ µατα «Παρ ρτηµα ΕΜ ΙΙ, Ενεργειακ λε και προϊ ντα (σ µφωνα µε το ρθρο 1 παρ γραφο 4)», «Παρ ρτηµα EQ I, Κατ λογο εξοπλισµ ν σχετικ ν µε την εν ργεια (σ µφωνα µε το ρθρο 1 παρ γραφο 4α)» και το «Παρ ρτηµα EQ II, Κατ λογο εξοπλισµ ν σχετικ ν µε την εν ργεια (σ µφωνα µε το ρθρο 1 παρ γραφο 4α)» παρεµβ λλονται ω παραρτ µατα 2 ω 4.

6 L 252/28 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των Στο σηµε ο 9 παρ ρτηµα G, η φρ ση «τη GATT και των συναφ ν πρ ξεων» αντικαθ σταται απ τη φρ ση «τη συµφων α ΠΟΕ» και το «Παρ ρτηµα G» µετονοµ ζεται σε «Παρ ρτηµα W». Τα παραρτ µατα 2 ω 10 αλλ ζουν αρ θµηση και γ νονται παραρτ µατα 5 ω 13. Τα πρ σθετα παραρτ µατα «Παρ ρτηµα BR, Κατ λογο των συµβαλλοµ νων µερ ν που δεν δ νανται να αυξ σουν του δασµο λλε επιβαρ νσει π ραν του επιπ δου που απορρ ει απ τι δεσµε σει του απ κ θε δι ταξη που εφαρµ ζεται σ αυτ δυν µει τη συµφων α ΠΟΕ (σ µφωνα µε το ρθρο 29 παρ γραφο 7)» και το «Παρ ρτηµα BRQ, Κατ λογο των συµβαλλοµ νων µερ ν που δεν δ νανται να αυξ σουν του δασµο λλε επιβαρ νσει π ραν του επιπ δου που απορρ ει απ τι δεσµε σει του απ κ θε δι ταξη που εφαρµ ζεται σ αυτ δυν µει τη συµφων α ΠΟΕ (σ µφωνα µε το ρθρο 29 παρ γραφο 7)» παρεµβ λλονται ω παραρτ µατα 14 και 15. Τα παραρτ µατα 11 ω 14 αλλ ζουν αρ θµηση και γ νονται παραρτ µατα 16 ω 19. σον αφορ το παρ ρτηµα D, η φρ ση «(σ µφωνα µε το ρθρο 29 παρ γραφο 7)» αντικαθ σταται απ τη φρ ση «(σ µφωνα µε το ρθρο 29 παρ γραφο 9)». Στο παρ ρτηµα EM, το«em» µετονοµ ζεται σε «EM I». Στο παρ ρτηµα TRM παρ γραφο 1 στοιχε α α) και β) και παρ γραφο 3 στοιχε α α) και β), η φρ ση «µ λο τη GATT» αντικαθ σταται απ τη φρ ση «µ λο του ΠΟΕ». Στο παρ ρτηµα TFU παρ γραφο 2 στοιχε ο γ), παρ γραφο 4 πρ τη πρ ταση και παρ γραφο 6 πρ τη πρ ταση, η φρ ση «τη GATT και των συναφ ν πρ ξεων» αντικαθ σταται απ τη φρ ση «τη συµφων α ΠΟΕ». ρθρο 3 Το παρ ρτηµα D τη συνθ κη τροποποιε ται ω εξ : Στον τ τλο, η φρ ση «(σ µφωνα µε το ρθρο 29 παρ γραφο 7)» αντικαθ σταται απ τη φρ ση «(σ µφωνα µε το ρθρο 29 παρ γραφο 9)». Στο τ λο τη παραγρ φου 1 στοιχε ο α), διαγρ φεται η τελε α και µετ το «29» προστ θεται το ακ λουθο κε µενο: «, σχετικ µε κ θε µ τρο που θα µπορε να αναιρ σει κ ποιο φελο που απορρ ει υπ ρ εν συµβαλλ µενου µ ρου µεσα µµεσα δυν µει του ρθρου 29». Στην παρ γραφο 1 στοιχε ο β), στο τ λο τη πρ τη πρ ταση, διαγρ φεται η τελε α και µετ το «29» προστ θενται τα ακ λουθα: «, σχετικ µε κ θε µ τρο που µπορε να αναιρ σει εν λω εν µ ρει κ ποιο φελο που απορρ ει υπ ρ εν συµβαλλ µενου µ ρου µεσα µµεσα δυν µει του ρθρου 29». Στη δε τερη πρ ταση, η φρ ση «τη GATT και των συναφ ν πρ ξεων» αντικαθ σταται απ τη φρ ση «τη συµφων α ΠΟΕ». Στην παρ γραφο 1 στοιχε ο δ), µετ την υποδιαστολ και πριν απ «τα συµβαλλ µενα µ ρη» προστ θενται τα ακ λουθα: «τι αναιρο ν εν λω εν µ ρει κ ποιο φελο που απορρ ει υπ ρ αυτο µεσα µµεσα σ µφωνα µε τι διατ ξει που εφαρµ ζονται στο εµπ ριο δυν µει του ρθρου 29». Στην παρ γραφο 2 στοιχε ο α) δε τερη πρ ταση, η φρ ση «τη GATT και των συναφ ν πρ ξεων» αντικαθ σταται απ τη φρ ση «τη συµφων α ΠΟΕ». Στην παρ γραφο 3 στοιχε ο α) δε τερη πρ ταση, η φρ ση «τη GATT και των συναφ ν πρ ξεων» αντικαθ σταται απ τη φρ ση «τη συµφων α ΠΟΕ». Η τελευτα α πρ ταση αντικαθ σταται απ το ακ λουθο κε µενο: «Οι ειδικ επιτροπ λαµβ νουν ω γν µονα τι ερµηνε ε που παρ χονται στη συµφων α ΠΟΕ εντ του πλαισ ου τη εν λ γω συµφων α και δεν αµφισβητο ν κατ π σον συµβιβ ζονται µε το ρθρο 5 το ρθρο 29 οι πρακτικ που εφαρµ ζει να συµβαλλ µενο µ ρο που ε ναι µ λο του ΠΟΕ ναντι λλων µελ ν του ΠΟΕ, για τα οπο α εφαρµ ζει τη συµφων α ΠΟΕ, και οι οπο ε δεν χουν εφαρµοσθε απ τα εν λ γω λλα µ λη για την επ λυση διαφορ ν δυν µει τη συµφων α ΠΟΕ». Στην παρ γραφο 4 στοιχε ο β) πρ τη πρ ταση, η φρ ση «τη GATT των συναφ ν πρ ξεων» αντικαθ σταται απ τη φρ ση «τη συµφων α ΠΟΕ». Στην παρ γραφο 5 στοιχε ο γ), η φρ ση «τη GATT των συναφ ν πρ ξεων» αντικαθ σταται απ τη φρ ση «τη συµφων α ΠΟΕ». Στην παρ γραφο 7 πρ τη πρ ταση, η φρ ση «µ λη τη GATT» αντικαθ σταται απ τη φρ ση «µ λη του ΠΟΕ» και η φρ ση «µ λη ειδικ ν επιτροπ ν, που διορ ζονται στο πλα σιο των ειδικ ν επιτροπ ν τη GATT για επ λυση διαφορ ν» αντικαθ σταται απ τη φρ ση: «τοµα των οπο ων τα ον µατα απαριθµο νται σε ενδεικτικ κατ λογο δηµοσ ων και µη δηµοσ ων υπαλλ λων, ο οπο ο αναφ ρεται στο ρθρο 8 του µνηµον ου συµφων α σχετικ µε του καν νε και τι διαδικασ ε που δι πουν την επ λυση των διαφορ ν που αναφ ρονται στο παρ ρτηµα 2 τη συµφων α ΠΟΕ τα οπο α, κατ το παρελθ ν, υπηρ τησαν στο πλα σιο των ειδικ ν επιτροπ ν τη GATT του ΠΟΕ για την επ λυση διαφορ ν».

7 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/29 Μετ την παρ γραφο 9 προστ θεται το ακ λουθο κε µενο: «10. ταν να συµβαλλ µενο µ ρο επικαλε ται το ρθρο 29 παρ γραφο 9 στοιχε ο β), το παρ ν παρ ρτηµα εφαρµ ζεται µε την επιφ λαξη των ακ λουθων τροποποι σεων: α) ο καταγγ λλων προσκοµ ζει λεπτοµερ αιτιολογικ στοιχε α για την επ ρρωση κ θε αιτ µατο για διεξαγωγ διαβουλε σεων για τη δηµιουργ α ειδικ επιτροπ σχετικ µε µ τρο που θεωρε τι αναιρε εν λω εν µ ρει κ ποιο φελο που απορρ ει υπ ρ αυτο µεσα µµεσα δυν µει του ρθρου 29 β) ουδεµ α υποχρ ωση ρση εν µ τρου υφ σταται, ταν διαπιστ νεται τι το µ τρο αυτ αναιρε εν λω εν µ ρει τα οφ λη δυν µει του ρθρου 29 χωρ να υπ ρχει παραβ αση του ρθρου αυτο ωστ σο, σε τ τοια περ πτωση, η ειδικ επιτροπ συνιστ στο ενδιαφερ µενο συµβ λλ µενο µ ρο να προβε σε αµοιβα ω ικανοποιητικ προσαρµογ γ) η ειδικ επιτροπ διαιτησ α που προβλ πεται στην παρ γραφο 6 στοιχε ο β) µπορε να καθορ σει, κατ πιν αιτ µατο εν απ τα συµβαλλ µενα µ ρη, την κταση των οφελ ν που αναιρο νται εν λω εν µ ρει και µπορε επ ση να προτε νει τρ που για την επ τευξη αµοιβα ω ικανοποιητικ προσαρ- µογ οι προτ σει αυτ δεν ε ναι δεσµευτικ για τα δι δικα συµβ λλ µενα µ ρη». ρθρο 4 Το ακ λουθο παρ ρτηµα αντικαθιστ το παρ ρτηµα G τη συνθ κη : «Παρ ρτηµα W ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ Ε ΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜ ΩΝΙΑΣ ΠΟΕ [σ µφωνα µε το ρθρο 29 παρ γραφο 2 στοιχε ο α)] Α. Εξαιρ σει απ την εφαρµογ των διατ ξεων τη συµφων α ΠΟΕ Οι ακ λουθε διατ ξει τη συµφων α ΠΟΕ δεν εφαρµ ζονται δυν µει του ρθρου 29 παρ γραφο 2 στοιχε ο α): 1. Συµφων α για την δρυση του Παγκ σµιου Οργανισµο Εµπορ ου λε εκτ του ρθρου IX παρ γραφοι 3 και 4 και του ρθρου XVI παρ γραφοι 1, 3 και 4 α) Το παρ ρτηµα 1Α τη συµφων α ΠΟΕ Πολυµερε συµφων ε εµπορευµατικ ν συναλλαγ ν: i) Γενικ Συµφων α ασµ ν και Εµπορ ου του 1994 II Π νακε παραχωρ σεων, παρ γραφο 1 στοιχε α α), β), γ) πρ τη πρ ταση και παρ γραφο 7 IV Ειδικ διατ ξει σχετικ µε τι κινηµατογραφικ ταιν ε XV Συναλλαγµατικ ρυθµ σει XVIII Κρατικ βο θεια για την οικονοµικ αν πτυξη XXII ιαβουλε σει XXIII Ολικ µερικ ανα ρεση οφ λου XXIV Τελωνειακ εν σει και ζ νε ελευθ ρου εµπορ ου, παρ γραφο 6 XXV Κοιν εν ργειε των συµβαλλοµ νων µερ ν XXVI Αποδοχ, ναρξη ισχ ο και καταχ ριση XXVII Αναστολ αν κληση παραχωρ σεων XXVIII Τροποπο ηση των πιν κων XXVIIIα ασµολογικ διαπραγµατε σει XXIX Η σχ ση τη παρο σα συµφων α µε το χ ρτη τη Αβ να XXX Τροπολογ ε XXXI Αν κληση XXXII Συµβαλλ µενα µ ρη XXXIII Προσχ ρηση XXXV Μη εφαρµογ τη συµφων α µεταξ των συγκεκριµ νων συµβαλλ µενων µερ ν XXXVI Αρχ και στ χοι XXXVII Αναλ ψει υποχρε σεων XXXVIII Κοιν δρ ση Προσ ρτηµα Η Σχετικ µε το ρθρο XXVI Προσ ρτηµα Θ Σηµει σει και συµπληρωµατικ διατ ξει (ω προ τι ανωτ ρω διατ ξει GAT)

8 L 252/30 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των Μνηµ νιο συµφων α για την ερµηνε α του ρθρου ΙΙ παρ γραφο 1 στοιχε ο β) τη GATT Ηµεροµην α προσθ κη δασµ ν και λλων επιβαρ νσεων στον π νακα 4. ικαι µατα αµφισβ τηση (πρ τη πρ ταση µ νο) 6. Επ λυση διαφορ ν 8. Αντικατ σταση τη BISD 27S/24 Μνηµ νιο συµφων α για την ερµηνε α του ρθρου XVII τη GATT Μ νο η φρ ση στε κ θε περ πτωση να εξετ ζεται απ την οµ δα εργασ α που θα συσταθε µε β ση την παρ γραφο 5 5. Οµ δα εργασ α για το κρατικ εµπ ριο Μνηµ νιο συµφων α για τι διατ ξει τη GATT 1994 που αφορο ν το ισοζ γιο 5. Επιτροπ για του περιορισµο που χουν σχ ση µε το ισοζ γιο πληρωµ ν, εξαιρουµ νη τη τελευτα α πρ ταση 7. Εξ ταση στο πλα σιο τη Επιτροπ, η φρ ση β σει του ρθρου XVIII παρ γραφο 12 στοιχε ο β) 8. ιαβουλε σει στο πλα σιο των απλουστευµ νων διαδικασι ν 13. Συµπερ σµατα των διαβουλε σεων για το ισοζ γιο πληρωµ ν, πρ τη πρ ταση, τρ τη πρ ταση: η φρ ση και XVIII: B, τη δ λωση του 1979 και η τελευτα α πρ ταση Μνηµ νιο συµφων α για την ερµηνε α του ρθρου XXIV τη GATT 1994 λε οι διατ ξει εκτ τη παραγρ φου 13 Μνηµ νιο συµφων α για την τ ρηση των απαλλαγ ν απ τι υποχρε σει στο πλα σιο τη GATT Ολικ µερικ ανα ρεση οφ λου Μνηµ νιο συµφων α γα την ερµηνε α του ρθρου XXVIII τη GATT 1994 Πρωτ κολλο του Μαρακ που προσαρµ στηκε στη GATT 1994 ii) iii) iv) Συµφων α για τη γεωργ α Συµφων α για την εφαρµογ µ τρων υγειονοµικ και φυτοϋγειονοµικ προστασ α Συµφων α για τα κλωστοϋφαντουργικ προϊ ντα και τα ε δη νδυση v) Συµφων α για τα τεχνικ εµπ δια στο εµπ ριο Προο µιο (παρ γραφοι 1, 8, 9) 1.3. Γενικ διατ ξει Οι ροι οι ανεπτυγµ νε χ ρε και οι ροι γαλλικ ισπανικ αντικαθ στανται απ τον ρο ρωσικ Η φρ ση και επισ ρει την προσοχ των αναπτυσσ µενων χωρ ν µελ ν... ενδιαφ ρον για αυτ Πληροφορ ε επ των τεχνικ ν κανονισµ ν, των προτ πων και των µεθ δων διαπ στωση τη συµµ ρφωση (γλ σσε ) 11. Τεχνικ βο θεια στα λοιπ µ ρη 12. Ειδικ και διακριτικ µεταχε ριση υπ ρ των αναπτυσσ µενων χωρ ν 13. Επιτροπ τεχνικ ν εµποδ ων στο εµπ ριο 14. ιαβουλε σει και επ λυση διαφορ ν 15. Τελικ διατ ξει (εκτ των 15.2 και 15.5) Παρ ρτηµα 2 Οµ δε τεχνικ ν εµπειρογνωµ νων

9 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/31 vi) vii) Συµφων α για τα επενδυτικ µ τρα στον τοµ α του εµπορ ου Συµφων α για την εφαρµογ του ρθρου VI τη GATT 1994 (αντιντ µπινγκ) 15. Αναπτυσσ µενε χ ρε µ λη 16. Επιτροπ πρακτικ ν αντιντ µπινγκ 17. ιαβουλε σει και επ λυση διαφορ ν 18. Τελικ διατ ξει, παρ γραφοι 2 και 6 viii) Συµφων α για την εφαρµογ του ρθρου VII τη GATT 1994 (καθορισµ τη δασµολογητ α αξ α ) Προο µιο παρ γραφο 2, η φρ ση και να εξασφαλ σουν συµπληρωµατικ πλεονεκτ µατα για το διεθν εµπ ριο των αναπτυσσοµ νων χωρ ν 14. Εφαρµογ των παραρτηµ των (δε τερη πρ ταση εκτ αν αναφ ρεται αυτ στο παρ ρτηµα ΙΙΙ παρ γραφοι 6 και 7) 18. ργανα (επιτροπ δασµολογητ α αξ α ) 19. ιαβουλε σει και επ λυση των διαφορ ν 20. Ειδικ και διακριτικ µεταχε ριση υπ ρ των αναπτυσσ µενων χωρ ν 21. Επιφυλ ξει 23. Επανεξ ταση 24. Γραµµατε α Παρ ρτηµα II Τεχνικ επιτροπ δασµολογητ α αξ α Παρ ρτηµα III Επιπλ ον διατ ξει (εξαιρουµ νων των παραγρ φων 6 και 7) ix) Συµφων α για τον λεγχο πριν απ την αποστολ Προο µιο παρ γραφοι 2 και Τεχνικ βο θεια 6. Επανεξ ταση 7. ιαβουλε σει 8. Επ λυση των διαφορ ν x) Συµφων α για του καν νε καταγωγ Προο µιο γδοο εδ φιο 4. ργανα 6. Επανεξ ταση 7. ιαβουλε σει 8. Επ λυση των διαφορ ν 9. Εναρµ νιση των καν νων καταγωγ Παρ ρτηµα I Τεχνικ επιτροπ καν νων καταγωγ xi) Συµφων α για τι διαδικασ ε κδοση αδει ν εισαγωγ 1.4. α) Γενικ διατ ξει (τελευτα α πρ ταση) 2.2. Αυτ µατη κδοση αδει ν εισαγωγ (υποσηµε ωση 5) 3.5. iv) Μη αυτ µατη κδοση αδει ν εισαγωγ (τελευτα α πρ ταση) 4. ργανα 6. ιαβουλε σει και επ λυση διαφορ ν 7. Επανεξ ταση (εξαιρουµ νη τη παραγρ φου 3) 8. Τελικ διατ ξει (εξαιρουµ νη τη παραγρ φου 2)

10 L 252/32 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των xii) xiii) Συµφων α για τι επιδοτ σει και τα αντισταθµιστικ µ τρα 4. Μ τρα παροχ ννοµη προστασ α (εξαιρουµ νων των παραγρ φων 4.1, 4.2 και 4.3) 5. Αρνητικ συν πειε, τελευτα α φρ ση 6. Σοβαρ ζηµ α (παρ γραφοι 6.6, η φρ ση Με την επιφ λαξη των διατ ξεων τη παραγρ φου 3 του παραρτ µατο V και κατ εφαρµογ του ρθρου 7, καθ και στην ειδικ οµ δα που χει συγκροτηθε δυν µει του ρθρου 7 παρ γραφο 4, παρ γραφο 6.8 η φρ ση, συµπεριλαµβανοµ νων των στοιχε ων που υποβ λλονται δυν µει των διατ ξεων του παραρτ µατο V και παρ γραφο 6.9) 7. Μ τρα παροχ ννοµη προστασ α (εξαιρουµ νων των παραγρ φων 7.1, 7.2 και 7.3) 8. Καθορισµ των επιδοτ σεων για τι οπο ε δεν ε ναι δυνατ να ζητηθε ννοµη προστασ α, παρ γραφο 8.5 και υποσηµε ωση ιαβουλε σει και επιτρεπ µενα µ τρα αποκατ σταση 24. Επιτροπ για τι επιδοτ σει και τα αντισταθµιστικ µ τρα και επικουρικ ργανα 26. Επιτ ρηση 27. Ειδικ και διακριτικ µεταχε ριση υπ ρ των αναπτυσσ µενων χωρ ν µελ ν 29. Μετασχηµατισµ σε οικονοµ α αγορ, παρ γραφο 29.2 (εξαιρουµ νη τη πρ τη πρ ταση ) 30. Επ λυση διαφορ ν 31. Προσωριν εφαρµογ 32.2., (µ νον εφ σον αναφ ρεται στα παραρτ µατα V και VII) και Παρ ρτηµα V ιαδικασ ε που δι πουν τη συγκ ντρωση στοιχε ων σχετικ ν µε την πρ κληση σοβαρ ζηµ α Παρ ρτηµα VII Αναπτυσσ µενε χ ρε Συµφων α για τα µ τρα διασφ λιση 9. Αναπτυσσ µενε χ ρε µ λη 12. Γνωστοπο ηση και διαβουλε σει, παρ γραφο Επιτ ρηση 14. Επ λυση διαφορ ν Παρ ρτηµα εξα ρεση β) Παρ ρτηµα 1B τη συµφων α ΠΟΕ Γενικ Συµφων α για τι συναλλαγ στον τοµ α των υπηρεσι ν γ) Παρ ρτηµα 1Γ τη συµφων α ΠΟΕ Συµφων α για τα δικαι µατα πνευµατικ ιδιοκτησ α στον τοµ α του εµπορ ου. ικαι µατα πνευµατικ ιδιοκτησ α δ) Παρ ρτηµα 2 τη συµφων α ΠΟΕ Μνηµ νιο συµφων α σχετικ µε του καν νε και τι διαδικασ ε που δι πουν την επ λυση των διαφορ ν ε) Παρ ρτηµα 3 τη συµφων α ΠΟΕ Μηχανισµ ελ γχου εµπορικ ν πολιτικ ν στ) Παρ ρτηµα 4 τη συµφων α ΠΟΕ Πλειοµερε εµπορικ συµφων ε : i) συµφων α για το εµπ ριο αεροσκαφ ν πολιτικ αεροπορ α ii) συµφων α για τι δηµ σιε συµβ σει ζ) Υπουργικ αποφ σει, δηλ σει και µνηµ νια συµφων α i) Απ φαση για τα µ τρα υπ ρ των λιγ τερο ανεπτυγµ νων χωρ ν ii) λωση για τη συµβολ του ΠΟΕ στην επ τευξη µεγαλ τερη συνοχ στη χ ραξη παγκ σµια οικονοµικ πολιτικ iii) Απ φαση για τι διαδικασ ε γνωστοπο ηση iv) λωση για τη σχ ση µεταξ του ΠΟΕ και του ΝΤ v) Απ φαση για τα µ τρα σχετικ µε τι ενδεχ µενε αρνητικ επιπτ σει του µεταρρυθµιστικο προγρ µµατο στι λιγ τερο ανεπτυγµ νε χ ρε και στι αναπτυσσ µενε χ ρε που εισ γουν αποκλειστικ ε δη διατροφ vi) Απ φαση για τη γνωστοπο ηση τη πρ τη ενσωµ τωση στο πλα σιο του ρθρου 2 παρ γραφο 6 τη συµφων α για τα κλωστοϋφαντουργικ προϊ ντα και τα ε δη νδυση

11 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/33 vii) viii) Απ φαση για τον λεγχο του εντ που που εκδ δει το κ ντρο πληροφορι ν του ISO/IEC Απ φαση για το προτειν µενο µνηµ νιο συµφων α σχετικ µε το σ στηµα πληροφορι ν για τα πρ τυπα του ΠΟΕ-ISO ix) Απ φαση κατ τη καταστρατ γηση x) Απ φαση για τον λεγχο του ρθρου 17 παρ γραφο 6 τη συµφων α για την εφαρµογ του ρθρου VI τη GATT 1994 xi) λωση για την επ λυση διαφορ ν δυν µει τη συµφων α για την εφαρµογ του ρθρου VI τη GATT 1994 του µ ρου V τη συµφων α για τι επιδοτ σει και τα αντισταθµιστικ µ τρα xii) Απ φαση σχετικ µε τι περιπτ σει που οι τελωνειακ αρχ χουν λ γου να αµφιβ λλουν για το αληθ την ακρ βεια τη δηλωθε σα αξ α xiii) Απ φαση για τα κε µενα σχετικ µε τι ελ χιστε αξ ε και τι εισαγωγ απ αποκλειστικο πρ κτορε, αποκλειστικο διανοµε και αποκλειστικο αντιπροσ που xiv) Απ φαση για του θεσµικο διακανονισµο σχετικ µε τη GATS xv) Απ φαση σχετικ µε ορισµ νε διαδικασ ε επ λυση διαφορ ν για τη GATS xvi) Απ φαση για τη σχ ση µεταξ των συναλλαγ ν στον τοµ α των υπηρεσι ν και του περιβ λλοντο xvii) Απ φαση για τι διαπραγµατε σει σχετικ µε την κυκλοφορ α των φυσικ ν προσ πων xviii) Απ φαση για τι χρηµατοπιστωτικ υπηρεσ ε xix) Απ φαση σχετικ µε τι διαπραγµατε σει για τι υπηρεσ ε θαλ σσιων µεταφορ ν xx) Απ φαση σχετικ µε τι διαπραγµατε σει για τι βασικ τηλεπικοινων ε xxi) Απ φαση για τι επαγγελµατικ υπηρεσ ε xxii) Απ φαση σχετικ µε την προσχ ρηση στη συµφων α για τι δηµ σιε συµβ σει xxiv) Απ φαση για την εφαρµογ και την επαν νταξη του µνηµον ου συµφων α για του καν νε και τι διαδικασ ε που δι πουν την επ λυση διαφορ ν xxv) Μνηµ νιο συµφων α για τι αναλ ψει υποχρε σεων στον τοµ α των χρηµατοπιστωτικ ν υπηρεσι ν xxvi) Απ φαση για την αποδοχ τη συµφων α για την δρυση του ΠΟΕ και προσχ ρηση σ αυτ ν xxvii) Απ φαση για τη σχ ση µεταξ των συναλλαγ ν στον τοµ α των υπηρεσι ν και του περιβ λλοντο xviii) Απ φαση για τι διαρθρωτικ και χρηµατοοικονοµικ επιπτ σει που απορρ ουν απ την εφαρµογ τη συµφων α για την δρυση του ΠΟΕ xxix) Απ φαση για την δρυση τη προπαρασκευαστικ επιτροπ για τον ΠΟΕ. 2. λε οι λλε διατ ξει τη συµφων α ΠΟΕ που αφορο ν: α) κρατικ βο θεια για την οικονοµικ αν πτυξη και τη µεταχε ριση αναπτυσσοµ νων χωρ ν, εξαιρου- µ νων των παραγρ φων 1 ω 4 τη απ φαση τη 28η Νοεµβρ ου 1979 (L/4903) για τη διακριτικ και ευνοϊκ τερη µεταχε ριση, την αµοιβαι τητα και την πληρ στερη συµµετοχ των αναπτυσσοµ νων χωρ ν β) τη σ σταση τη λειτουργ α ειδικευµ νων επιτροπ ν και λλων επικουρικ ν οργ νων γ) την υπογραφ, προσχ ρηση, ναρξη ισχ ο, αν κληση, κατ θεση και καταχ ρηση. 3. λε οι συµφων ε, διακανονισµο, αποφ σει, µνηµ νια συµφων α λλε κοιν δρ σει σ µφωνα µε τι διατ ξει που αναφ ρονται στι παραγρ φου Το εµπ ριο πυρηνικ ν υλικ ν ε ναι δυνατ ν να δι πεται απ συµφων ε αναφερ µενε στι σχετικ µε την παρ γραφο αυτ δηλ σει που περι χονται στη τελικ πρ ξη τη δι σκεψη του ευρωπαϊκο χ ρτη εν ργεια. Β. Καν νε που δι πουν την εφαρµογ των διατ ξεων τη συµφων α ΠΟΕ 1. Ελλε ψει κατ λληλη ερµηνε α τη συµφων α ΠΟΕ που εγκρ θηκε απ την υπουργικ δι σκεψη και το Γενικ Συµβο λιο του Παγκ σµιου Οργανισµο Εµπορ ου, δυν µει του ρθρου ΙΧ παρ γραφο 2 τη συµφων α ΠΟΕ σχετικ µε τι διατ ξει που εφαρµ ζονται δυν µει του ρθρου 29 παρ γραφο 2 στοιχε ο α), η δι σκεψη του χ ρτη µπορε να προβα νει στη διατ πωση ερµηνε α. 2. Τα αιτ µατα για απαλλαγ δυν µει του ρθρου 29 παρ γραφοι 2 και 6 στοιχε ο β) υποβ λλονται στη δι σκεψη του χ ρτη, η οπο α εφαρµ ζει, κατ την εκπλ ρωση των καθηκ ντων αυτ ν, τι διαδικασ ε του ρθρου ΙΧ παρ γραφοι 3 και 4 τη συµφων α ΠΟΕ.

12 L 252/34 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των Οι απαλλαγ απ τι υποχρε σει που ισχ ουν στο πλα σιο του ΠΟΕ θεωρο νται τι ισχ ουν για του σκοπο του ρθρου 29, εφ σον παραµ νουν σε ισχ στο πλα σιο του ΠΟΕ. 4. Με την επιφ λαξη του ρθρου 29 παρ γραφοι 4, 5 και 7, οι διατ ξει του ρθρου ΙΙ τη GATT 1994 που δεν χουν καταργηθε, τροποποιο νται ω εξ : i) λε οι ενεργειακ λε και προϊ ντα που απαριθµο νται στο παρ ρτηµα EM II και οι σχετικο µε την εν ργεια εξοπλισµο που απαριθµο νται στο παρ ρτηµα EQ II, που εισ γονται απ οποιοδ ποτε λλο συµβαλλ µενο µ ρο εξ γονται σ αυτ, απαλλ σσονται επ ση απ λου του δασµο λλε επιβαρ νσει που επιβ λλονται κατ συνδ ονται µε την εισαγωγ την εξαγωγ, οι οπο οι υπερβα νουν εκε νου που επιβλ θηκαν την ηµεροµην α ναρξη εφαρµογ τη ρ τρα για τη διατ ρηση τη υφιστ µενη κατ σταση (ρ τρα standstill) που αναφ ρεται στο ρθρο 29 παρ γραφο 6 πρ τη πρ ταση, εκε νου που επιβλ θηκαν δυν µει του ρθρου 29 παρ γραφο 7, εκε νου που επιβ λλονται µεσα και υποχρεωτικ απ την ισχ ουσα νοµοθεσ α στο δαφο εισαγωγ εξαγωγ την ηµεροµην α που αναφ ρεται στο ρθρο 29 παρ γραφο 6 πρ τη πρ ταση. ii) Ουδεµ α δι ταξη του ρθρου ΙΙ τη GATT 1994 εµποδ ζει να συµβαλλ µενο µ ρο να επιβ λει αν π σα στιγµ κτ την εισαγωγ την εξαγωγ εν προϊ ντο : α) επιβ ρυνση που ισοδυναµε µε εσωτερικ φ ρο ο οπο ο επιβ λλεται σ µφωνα µε τι διατ ξει του ρθρου ΙΙΙ παρ γραφο 2 τη GATT 1994 σον αφορ το οµοειδ εγχ ριο προϊ ν σον αφορ να ε δο µε β ση το οπο ο χει κατασκευαστε παραχθε εν λω εν µ ρει το εισαγ µενο προϊ ν β) δασµο αντιντ µπινγκ αντισταθµιστικο δασµο που εφαρµ ζονται σ µφωνα µε τι διατ ξει του ρθρου VI τη GATT 1994 γ) αµοιβ λλε αν λογε προ το κ στο επιβαρ νσει των παρεχ µενων υπηρεσι ν. iii) Καν να συµβαλλ µενο µ ρο δεν µπορε να αλλ ξει τη µ θοδο προσδιορισµο τη δασµολογητ α αξ α µετατροπ των νοµισµ των κατ τρ πο που θ γει την αξ α των υποχρε σεων για τη διατ ρηση τη υφιστ µενη κατ σταση που προβλ πονται στο ρθρο 29 παρ γραφοι 6 7. iv) Αν να απ τα συµβαλλ µενα µ ρη ιδρ ει, διατηρε εξουσιοδοτε, επ σηµα στην πρ ξη, µονοπ λιο εισαγωγ εξαγωγ των ενεργειακ ν υλ ν προϊ ντων που απαριθµο νται στο παρ ρτηµα EM II σχετικ ν µε την εν ργεια εξοπλισµ ν που απαριθµο νται στο παρ ρτηµα EQ II, το µονοπ λιο αυτ δεν θα µπορε να παρ χει προστασ α κατ µ σο ρο µεγαλ τερη απ εκε νη που επιτρ πει η υποχρ ωση διατ ρηση τη υφιστ µενη κατ σταση που προβλ πεται στο ρθρο 29 παρ γραφοι 6 7. Οι διατ ξει τη παρο σα παραγρ φου δεν περιορ ζουν τη χρησιµοπο ηση απ τα συµβαλλ µενα µ ρη οποιασδ ποτε µορφ βο θεια στου εθνικο παραγωγο η οπο α επιτρ πεται απ λλε διατ ξει τη παρο σα συνθ κη. v) Αν να συµβαλλ µενο µ ρο θεωρε τι να προϊ ν δεν τυγχ νει απ να λλο συµβαλλ µενο µ ρο τη µεταχε ριση που πιστε ει τι προβλ πεται απ την υποχρ ωση διατ ρηση τη υφιστ µενη κατ σταση στο ρθρο 29 παρ γραφοι 6 7, επισ ρει αµ σω την προσοχ του λλου ενδιαφερ µενου µ ρου επ του θ µατο αυτο. Αν το τελευτα ο µ ρο συµφων σει τι η προβλεπ µενη µεταχε ριση ταν εκε νη που ζ τησε το πρ το συµβαλλ µενο µ ρο αλλ δηλ σει τι µια τ τοια µεταχε ριση δεν µπορε να χορηγηθε επειδ να δικαστ ριο µια λλη αρµ δια αρχ αποφ σισε τι η εν λ γω κλ ση δεν µπορε, δυν µει τη δασµολογικ νοµοθεσ α του εν λ γω συµβαλλ µενου µ ρου, να καταταχθε κατ τρ πο στε να επιτρ πει τη µεταχε ριση που προβλ πει η παρο σα συνθ κη, τα δ ο συµβαλλ - µενα µ ρη, καθ και κ θε λλο συµβαλλ µενο µ ρο που χει ουσι δε συµφ ρον, προβα νουν αµ σω σε ν ε διαβουλε σει µε σκοπ την επ τευξη αντισταθµιστικ προσαρµογ. vi) α) Οι ειδικο δασµο και επιβαρ νσει που περιλαµβ νονται στο δασµολογικ κατ λογο σχετικ µε τα συµβαλλ µενα µ ρη που ε ναι µ λη του ιεθνο Νοµισµατικο Ταµε ου, και τα προτιµησιακ περιθ ρια ορισµ νων ειδικ ν δασµ ν και επιβαρ νσεων που διατηρο ν τα εν λ γω συµβαλλ µενα µ ρη, εκφρ ζονται στο κατ λληλο ν µισµα, µε την ισοτιµ α που χει γ νει αποδεκτ χει αναγνωριστε προσωριν απ το Ταµε ο την ηµεροµην α ναρξη εφαρµογ τη ρ τρα για τη διατ ρηση τη υφιστ µενη κατ σταση που ορ ζεται στο ρθρο 29 παρ γραφο 6 πρ τη πρ ταση σ µφωνα µε το ρθρο 29 παρ γραφο 7. Εποµ νω, στην περ πτωση που η εν λ γω ισοτιµ α µειωθε π νω απ 20 % σε σχ ση µε το ποσ που καθορ ζεται στα ρθρα τη συµφων α του ιεθνο Νοµισµατικο Ταµε ου, οι εν λ γω ειδικο δασµο και επιβαρ νσει και τα προτιµησιακ περιθ ρια µπορο ν να προσαρµοστο ν στε να ληφθε υπ ψη η µε ωση αυτ, εφ σον συµφων σει η ι σκεψη τι τ τοιε προσαρµογ δεν πρ κειται να θ ξουν την αξ α τη υποχρ ωση διατ ρηση τη υφιστ - µενη κατ σταση που προβλ πεται στο ρθρο 29 παρ γραφοι 6 7 σεοποιοδ ποτε λλο σηµε ο τη παρο σα συνθ κη, λαµβανοµ νων δε ντω υπ ψη λων των παραγ ντων που µπορο ν να επηρε σουν την αν γκη τ τοιων προσαρµογ ν τον επιτακτικ χαρακτ ρα αυτ ν. β) Παρ µοιε διατ ξει εφαρµ ζονται σε κ θε συµβαλλ µενο µ ρο που δεν ε ναι µ λο του Ταµε ου, αρχ γενοµ νη απ την ηµεροµην α κατ την οπο α το εν λ γω συµβαλλ µενο µ ρο γ νει µ λο του Ταµε ου συν ψει ειδικ συµφων α εµπορ ου δυν µει του ρθρου XV τη GATT 1994.

13 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/35 vii) Κ θε συµβαλλ µενο µ ρο κοινοποιε στη γραµµατε α του δασµο και λλε επιβαρ νσει που εφαρµ ζονται την ηµεροµην α τη υποχρ ωση για τη διατ ρηση τη υφιστ µενη κατ σταση που αναφ ρεται στο ρθρο 29 παρ γραφο 6 πρ τη πρ ταση. Η γραµµατε α διατηρε δασµολογικ κατ λογο των δασµ ν και λλων επιβαρ νσεων, συναφ ν προ του στ χου τη υποχρ ωση για τη διατ ρηση τη υφιστ µενη κατ σταση για του δασµο και λλε επιβαρ νσει δυν µει του ρθρου 29 παρ γραφοι Η απ φαση τη 26η Μαρτ ου 1980 για την Καθι ρωση συστ µατο κινητ ν φ λλων για του π νακε των δασµολογικ ν παραχωρ σεων (BISD 27S/24) δεν εφαρµ ζεται δυν µει του ρθρου 29 παρ γραφο 2 στοιχε ο α). Με την επιφ λαξη του ρθρου 29 παρ γραφοι 4, 5 7, οι ισχ ουσε διατ ξει του µνηµον ου συµφων α για την ερµηνε α του ρθρου ΙΙ παρ γραφο 1 στοιχε ο β) τη GATT 1994, εφαρµ ζεται µε τι ακ λουθε τροποποι σει : i) Για να εξασφαλιστε η διαφ νεια των νοµικ ν δικαιωµ των και υποχρε σεων που απορρ ουν απ το ρθρο ΙΙ παρ γραφο 1 στοιχε ο β) τη GATT 1994, η φ ση και το επ πεδο λων των δασµ ν και λλων επιβαρ νσεων που εισπρ ττονται κατ την εισαγωγ την εξαγωγ ενεργειακ ν υλ ν και προϊ ντων που απαριθµο νται στο παρ ρτηµα EM II σχετικ ν µε την εν ρεγεια εξοπλισµ ν που απαριθµο νται στο παρ ρτηµα EQ II, που καλ πτονται απ την εν λ γω δι ταξη, αναγρ φονται στο δασµολογικ κατ λογο στα επ πεδα που ισχ ουν, αντ στοιχα, την ηµεροµην α ναρξη εφαρµογ τη ρ τρα για η διατ ρηση τη υφιστ µενη κατ σταση που αναφ ρεται στο ρθρο 29 παρ γραφο 6 πρ τη πρ ταση, την ηµεροµην α του ρθρου 29 παρ γραφο 7, απ ναντι απ τη δασµολογικ κλ ση για την οπο α ισχ ουν. Εννοε ται τι η αναγραφ αυτ δεν αλλ ζει το νοµικ χαρακτ ρα των δασµ ν και λλων επιβαρ νσεων. ii) Οι δασµο και λλε επιβαρ νσει αναγρ φονται σον αφορ τι ενεργειακ λε και προϊ ντα που απαριθµο νται στο παρ ρτηµα EM II και του σχετικο µε την εν ργεια εξοπλισµο που απαριθ- µο νται στο παρ ρτηµα EQ II. iii) Κ θε συµβαλλ µενο µ ρο χει τη δυνατ τητα να αµφισβητ σει την παρξη δασµ ν λλων επιβαρ νσεων, µε β ση το γεγον τι, για την εν λ γω δασµολογικ κλ ση, δεν υπ ρχαν τ τοιοι δασµο και λλε επιβαρ νσει κατ την ηµεροµην α ναρξη εφαρµογ τη ρ τρα για η διατ ρηση τη υφιστ µενη κατ σταση που αναφ ρεται στο ρθρο 29 παρ γραφο 6 πρ τη πρ ταση στο ρθρο 29 παρ γραφο 7. Κ θε συµβαλλ µενο µ ρο µπορε επιπλ ον να αµφισβητ σει την αντιστοιχ α του εγγεγραµµ νου ψου των δασµ ν και λλων επιβαρ νσεων προ την υποχρ ωση για τη διατ ρηση τη υφιστ µενη κατ σταση που προβλ πει το ρθρο 29 παρ γραφοι 6 7, κατ τη δι ρκεια περι δου εν του µετ τη θ ση σε ισχ τη τροποπο ηση των εµπορικ ν διατ ξεων τη παρο σα συνθ κη, που εν κρινε η δι σκεψη του χ ρτη στι 24 Απριλ ου 1998, να το µετ τη γνωστοπο ηση στη Γραµµατε α του επιπ δου των δασµ ν και λλων φ ρων που αναφ ρεται στο ρθρο 29 παρ γραφο 6 πρ τη πρ ταση στο ρθρο 29 παρ γραφο 7, εφ σον η ηµεροµην α αυτ ε ναι µεταγεν στερη. iv) Η αναγραφ δασµ ν και φ ρων στο δασµολογικ κατ λογο πραγµατοποιε ται µε την επιφ λαξη τη αντιστοιχ α του προ τα δικαι µατα και τι υποχρε σει που προβλ πει η GATT 1994, εκτ εκε νων που αφορ το σηµε ο iii) παραπ νω. λα τα συµβαλλ µενα µ ρη διατηρο ν το δικα ωµα να αµφισβητ σουν, αν π σα στιγµ, την αντιστοιχ α των δασµ ν λλων επιβαρ νσεων προ τι υποχρε σει αυτ. v) Οι δασµο και λλε επιβαρ νσει που δεν περιλαµβ νονταν στη γνωστοπο ηση προ τη Γραµµατε α δεν προστ θενται στη συν χεια σ αυτ ν και οι εγγεγραµµ νοι δασµο και λλε επιβαρ νσει µε ψο χαµηλ τερο απ εκε νο που ισχ ει κατ την ηµεροµην α εφαρµογ αποκαθ στανται στο τελευτα ο ψο µ νο αν οι σχετικ προσθ κε τροποποι σει παραγµατοποιηθο ν εντ ξι µην ν απ τη γνωστοπο ηση στη Γραµµατε α. 6. Στι περιπτ σει που αναφ ρεται στη συµφων α ΠΟΕ η φρ ση δασµο που αναγρ φονται στον π νακα παγιοποιηµ νοι δασµο, η φρ ση αυτ αντικαθ σταται απ τη φρ ση το επ πεδο των δασµ ν και λλων επιβαρ νσεων που επιτρ πονται δυν µει του ρθρου 29 παρ γραφοι 4 ω Στι περιπτ σει που ορ ζεται στη συµφων α ΠΟΕ η ηµεροµην α τη θ ση σε ισχ τη συµφων α ΠΟΕ ( παρ µοια κφραση) ω η ηµεροµην α αναφορ για την αν ληψη δρ ση, η ηµεροµην α αυτ αντικαθ σταται απ την ηµεροµην α θ ση σε ισχ τη τροποπο ηση των εµπορικ ν διατ ξεων τη παρο σα συνθ κη, η οπο α εγκρ θηκε απ τη δι σκεψη του χ ρτη στι 24 Απριλ ου σον αφορ τι γνωστοποι σει που απαιτο νται απ τι διατ ξει που εφαρµ ζονται β σει του ρθρου 29 παρ γραφο 2 στοιχε ο α): α) τα συµβαλλ µενα µ ρη τα οπο α δεν ε ναι µ λη του ΠΟΕ υποβ λλουν τι γνωστοποι σει του στη Γραµµατε α, Η Γραµµατε α διαβιβ ζει αντ γραφα των γνωστοποι σεων σε λα τα συµβαλλ µενα µ ρη. Οι γνωστοποι σει προ τη Γραµµατε α συντ σσονται σε µ α απ τι επ σηµε γλ σσε τη παρο σα συνθ κη. Τα συνοδευτικ γγραφα µπορο ν να συντ σσονται µ νο στη γλ σσα του συµβαλλ µενου µ ρου β) οι εν λ γω απαιτ σει δεν ισχ ουν για τα συµβαλλ µενα µ ρη τη παρο σα συνθ κη που ε ναι επ ση µ λη του ΠΟΕ, ο οπο ο προβλ πει τι δικ του απαιτ σει γνωστοπο ηση. 9. Στην περ πτωση εφαρµογ του ρθρου 29 παρ γραφο 2 στοιχε ο α) παρ γραφο 6 στοιχε ο β), η δι σκεψη του χ ρτη εκπληρ νει λε τι υποχρε σει που επιβ λλει η συµφων α ΠΟΕ στου αρµ διου οργανισµο δυν µει τη εν λ γω συµφων α.

14 L 252/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των α) Οι ερµηνε ε τη συµφων α ΠΟΕ που υιοθ τησε η υπουργικ δι σκεψη το Γενικ Συµβο λιο του ΠΟΕ δυν µει του ρθρου ΙΧ παρ γραφο 2 τη συµφων α ΠΟΕ, εφαρµ ζονται στο βαθµ που ερµηνε ουν τι διατ ξει που ισχ ουν δυν µει του ρθρου 29 παρ γραφο 2 στοιχε ο α). β) Οι τροποποι σει τη συµφων α ΠΟΕ δυν µει του ρθρου Χ τη συµφων α ΠΟΕ που ε ναι δεσµευτικ για λα τα µ λη του ΠΟΕ (εκτ εκε νων που αναφ ρονται στο ρθρο Χ παρ γραφο 9), εφ σον τροποποιο ν τι ισχ ουσε διατ ξει δυν µει του ρθρου 29 παρ γραφο 2 στοιχε ο α) αναφ ρονται σ αυτ, εφαρµ ζονται εκτ ε ν να συµβαλλ µενο µ ρο ζητ σει απ τη δι σκεψη του χ ρτη να µην τι εφαρµ σει να τι τροποποι σει. Η δι σκεψη του χ ρτη λαµβ νει την απ φαση µε πλειοψηφ α τρι ν τετ ρτων των συµβαλλοµ νων µερ ν και καθορ ζει την ηµεροµην α του τ λου εφαρµογ τη αλλαγ τη τροποπο ηση αυτ. Κ θε α τηση µη εφαρµογ αλλαγ µια τροποπο ηση µπορε να συµπεριλαµβ νει α τηση αναστολ τη εφαρµογ τη τροποπο ηση µ χρι να ληφθε απ φαση απ τη δι σκεψη του χ ρτη. Τα αιτ µατα προ τη δι σκεψη του χ ρτη δυν µει τη παρο σα παραγρ φου υποβ λλονται εντ ξι µην ν απ τη γνωστοπο ηση απ τη Γραµµατε α τη θ ση σε ισχ τη τροποπο ηση στο πλα σιο τη συµφων α ΠΟΕ. γ) Οι ερµηνε ε, οι τροποποι σει οι ν ε πρ ξει που εγκρ νονται απ τον ΠΟΕ, εκτ των ερµηνει ν και των τροποποι σεων που εφαρµ ζονται δυν µει των στοιχε ων α) και β), δεν ισχ ουν.» ρθρο 5 Τα ακ λουθα παραρτ µατα παρεµβ λλονται στα παραρτ µατα τη συνθ κη : «2. Παρ ρτηµα EM II ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (σ µφωνα µε το ρθρο 1 παρ γραφο 4)». «3. Παρ ρτηµα EQ I ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (σ µφωνα µε το ρθρο 1 παρ γραφο 4α) Για του σκοπο του παρ ντο παραρτ µατο, η κλ ση ex χει συµπεριληφθε για να δηλ σει τι η αναφερ - µενη περιγραφ του προϊ ντο δεν εξαντλε ολ κληρο το φ σµα των προϊ ντων στο πλα σιο των δασµολογικ ν κλ σεων τη ονοµατολογ α του Παγκ σµιου Οργανισµο Τελωνε ων των κωδικ ν του εναρµονισµ νου συστ µατο που απαριθµο νται παρακ τω. ex 3919 ex 7304 (*) Πλ κε, φ λλα, ταιν ε, λουρ δε, µεµβρ νε και λλε επ πεδε µορφ, αυτοκ λλητα, απ πλαστικ λε, στω και σε κυλ νδρου : ex Σε κυλ νδρου πλ του που δεν υπερβα νει τα 20 cm Που προορ ζονται να χρησιµοποιηθο ν για την προστασ α των αγωγ ν πετρελα ου και φυσικο αερ ου και των θαλ σσιων αγωγ ν Σωλ νε κ θε ε δου και ε δη µε καθορισµ νη µορφ κο λα, χωρ συγκ λληση, απ σ δηρο (εξαιρουµ νου του χυτοσιδ ρου) χ λυβα: Σωλ νε κ θε ε δου των τ πων που χρησιµοποιο νται για αγωγο πετρελα ου φυσικο αερ ου Σωλ νε κ θε ε δου για την κ λυψη των τοιχωµ των των φρε των για την ντληση και διατρητικ στελ χη, των τ πων που χρησιµοποιο νται για την εξαγωγ πετρελα ου φυσικο αερ ου ( 1 ): ( 1 ) ιατρητικ στελ χη ( 1 ) λλα ex 7305 λλοι σωλ νε κ θε ε δου (π.χ. συγκολληµ νοι πριτσινωµ νοι), κυκλικ διατοµ µε εξωτερικ δι µετρο που υπερβα νει τα 406,4 mm, απ σ δηρο χ λυβα: Σωλ νε κ θε ε δου των τ πων που χρησιµοποιο νται για αγωγο πετρελα ου φυσικο αερ ου Συγκολληµ νοι κατ µ κο µε βυθιζ µενο τ ξο (ηλεκτρ διο και συλλ πασµα) Συγκολληµ νοι κατ µ κο, λλοι λλοι Σωλ νε κ θε ε δου που χρησιµοποιο νται για την κ λυψη των τοιχω- µ των των φρε των, των τ πων που χρησιµοποιο νται για την εξαγωγ πετρελα ου φυσικο αερ ου:

15 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/37 ex 7306 (*) λλοι σωλ νε κ θε ε δου και ε δη µε καθορισµ νη µορφ κο λα (π.χ. συγκολληµ να, βιδω- µ να, θηλυκωµ να µε κρα που απλ πλησι ζουν), απ σ δηρο χ λυβα: Σωλ νε κ θε ε δου των τ πων που χρησιµοποιο νται για αγωγο πετρελα ου φυσικο αερ ου Σωλ νε κ θε ε δου για την κ λυψη των τοιχωµ των των φρε των για ντληση, των τ πων που χρησιµοποιο νται για την εξαγωγ πετρελα ου φυσικο αερ ου 7307 Εξαρτ µατα σωλην σεων (π.χ. συνδ σει, γων ε, περιβλ µατα), απ χυτοσ δηρο, σ δηρο χ λυβα. ex 7308 ex 7309 ex 7311 ex 7312 (*) ex 7326 ex 7613 ex 7614 Κατασκευ και µ ρη κατασκευ ν (π.χ. γ φυρε και στοιχε α γεφυρ ν, υδροφραχτικ π ρτε, π ργοι, πυλ νε, στ λοι, σκελετο, στ γε, π ρτε και παρ θυρα και τα πλα σι του, περβ ζια και κατ φλια, φρ γµατα, κιγκλιδ µατα), απ χυτοσ δηρο, σ δηρο χ λυβα, µε εξα ρεση τι προκατασκευ τη κλ ση Λαµαρ νε, ρ βδοι, ε δη µε καθορισµ νη µορφ, σωλ νε και παρ µοια, απ χυτοσ δηρο, σ δηρο χ λυβα, προετοιµασµ να για να χρησιµοποιηθο ν σε κατασκευ : Π ργοι και πυλ νε Υλικ για το στ σιµο ικριωµ των, το καλουπ ρισµα του µπετ ν, τα υποστηρ γµατα το χων για υποστηλ σει ex λλα Μ ρη για εξ δρε εξαγωγ πετρελα ου και φυσικο αερ ου εξαµεν, βαρ λια, κ δοι και παρ µοια δοχε α, για λε τι λε (µε εξα ρεση τα πιεσµ να υγροποιηµ να α ρια), απ χυτοσ δηρο, σ δηρο χ λυβα, µε χωρητικ τητα που υπερβα νει τα 300 l, χωρ µηχανικ θερµικ διατ ξει, στω και µε εσωτερικ επ νδυση θερµοµ νωση: ex Για υγρ Με χωρητικ τητα που υπερβα νει l, ταν κατασκευ ζονται ειδικ για στρατηγικ αποθ µατα πετρελα ου Με θερµοµ νωση οχε α για πιεσµ να υγροποιηµ να α ρια, απ χυτοσ δηρο, σ δηρο χ λυβα: Με χωρητικ τητα αν τερη των l Συρµατ σχοινα, καλ δια, πλεξ δε, αρτ νε (σαµπ νια) και παρ µοια ε δη, απ σ δηρο χ λυβα, µη µονωµ να για την ηλεκτροτεχν α ex Συρµατ σχοινα και καλ δια λλα τεχνουργ µατα απ σ δηρο χ λυβα ex Καλ δια επενδυµ να, µη επενδυµ να επενδυµ να µε ψευδ ργυρο των τ πων που χρησιµοποιο νται στον ενεργειακ τοµ α λλα Σ νδεσµοι καλωδ ων απ οπτικ νε οχε α απ αργ λιο για συµπιεσµ να υγροποιηµ να α ρια Με χωρητικ τητα αν τερη των l Συρµατ σχοινα, καλ δια, πλεξ δε και παρ µοια, απ αργ λιο, µη µονωµ να για την ηλεκτροτεχν α ex ex Με πυρ να απ χ λυβα των τ πων εκε νων που χρησιµοποιο νται για την παραγωγ, τη µεταφορ και τη διανοµ ηλεκτρικο ρε µατο λλα των τ πων εκε νων που χρησιµοποιο νται για την παραγωγ, τη µεταφορ και τη διανοµ ηλεκτρικο ρε µατο

16 L 252/38 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ex 7806 ex 8109 ex 8207 ex 8307 (*) λλα τεχνουργ µατα απ µ λυβδο Ε δη συσκευασ α µε προστατευτικ θωρ κιση απ µ λυβδο κατ των ακτινοβολι ν για τη µεταφρο την αποθ κευση ραδιενεργ ν υλ ν Ζιρκ νιο και τεχνουργ µατα απ ζιρκ νιο, στα οπο α περιλαµβ νονται και τα απορρ µµατα και θρα σµατα ex λλα υσ γγια σωλ νε για τα στοιχε α πυρηνικ ν καυσ µων Εργαλε α εναλλασσ µενα για εργαλε α του χεριο, µηχανικ µη για µηχαν -εργαλε α (π.χ. για κο λανση, αποτ πωση, σφρ γιση, κατασκευ εσωτερικ ν και εξωτερικ ν σπειρωµ των, δι τρηση, εσωτερικ εξοµ λυνση, νοιγµα και διε ρυνση οπ ν, τ ρνευση, β δωµα), στα οπο α περιλαµβ νονται και οι συρµατωτ ρε (φιλι ρε ) για τον εφελκυσµ τη δι λαση (π ρασµα απ συρµατωτ ρα µε θερµοπ εση) των µετ λλων, καθ και τα εργαλε α δι τρηση γε τρηση : Εργαλε α δι τρηση γε τρηση ( 2 ) Με εργαζ µενο µ ρο απ µεταλλοκεραµικ συνθ σει λλα, στα οπο α περιλαµβ νονται και τα µ ρη Σωλ νε ε καµπτοι απ κοιν µ ταλλα, στω και µε τα εξαρτ µατ του : Για αποκλειστικ χρ ση σε φρ ατα πετρελα ου και φυσικο αερ ου 8401 Πυρηνικο αντιδραστ ρε, Κα σιµα στοιχε α (φυσ γγια) που δεν χουν ακτινοβοληθε για πυρηνικο αντιδραστ ρε : µηχαν και συσκευ για το διαχωρισµ ισοτ πων 8402 Ατµολ βητε (συσκευ για την παραγωγ ατιµο ), λλοι απ του λ βητε για την κεντρικ θ ρµανση που ε ναι κατασκευασµ νοι για την παραγωγ συγχρ νω θερµο νερο και ατµο σε χαµηλ π εση. Λ βητε µε την ονοµασ α υπερθερµαιν µενου νερο 8403 Λ βητε για την κεντρικ θ ρµανση, λλοι απ εκε νου τη κλ ση Βοηθητικ συσκευ για λ βητε των κλ σεων (π.χ. συσκευ εξοικον µηση θερµ τητα, υπερθερµαντ ρε, συσκευ καθαρισµο αιθ λη επαν κτηση αερ ων). Συµπυκνωτ ατµοµηχαν ν 8405 Συσκευ για την παραγωγ αερ ων (αεροφυσικο αερ ου υδροφυσικο αερ ου), µε χωρ τι διατ ξει καθαρισµο του. Συσκευ παραγωγ ασετυλ νη και παρ µοιε συσκευ για την παραγωγ αερ ων, µε τη µ θοδο του νερο, µε χωρ τι διατ ξει καθαρισµο του ex 8406 ex 8408 (*) ex 8409 Ατµοστρ βιλοι: λλοι στρ βιλοι ( 3 ): ( 3 ) Με ισχ εξ δου που υπερβα νει τα 40 MW ( 3 ) Με ισχ εξ δου που δεν υπερβα νει τα 40 MW Μ ρη Εµβολοφ ροι κινητ ρε στου οπο ου η αν φλεξη γ νεται µε συµπ εση (κινητ ρα ντ ζελ ηµιντ ζελ) ex λλοι κινητ ρε Καινο ργιοι, µε ισχ που υπερβα νει τα 50 kw Μ ρη που αναγνωρ ζονται τι προορ ζονται αποκλειστικ κυρ ω για κινητ ρε των κλ σεων λλα 8410 Στρ βιλοι υδραυλικο, τροχο υδραυλικο και οι ρυθµιστ αυτ ν 8411 (*) Στρ βιλοι δι αντιδρ σεω, συσκευ προ θηση δι στροβ λου και λλοι στρ βιλοι δι φυσικο αερ ου 8413 (*) Αντλ ε για υγρ, στω και µε µετρικ δι ταξη. Ανυψωτ υγρ ν

17 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/39 ex 8414 (*) Αεραντλ ε αντλ ε κενο, συµπιεστ α ρο λλων αερ ων και ανεµιστ ρε. Απορροφητ ρε που βγ ζουν ανακυκλ νουν τον α ρα, µε ενσωµατωµ νο ανεµιστ ρα, στω και µε φ λτρο: Ανεµιστ ρε ex λλα λλα Μ ρη Που προορ ζονται για εγκαταστ σει εξ ρυξη και παραγωγ ηλεκτρικ εν ργεια 8416 Καυστ ρε για την τροφοδ τηση των εστι ν, µε υγρ κα σιµα, µε στερε κα σιµα σε σκ νη µε α ρια. Εστ ε αυτ µατε, στι οπο ε περιλαµβ νονται και οι προθ λαµο του, οι µηχανικ σχ ρε του, οι µηχανικ διατ ξει του για την αποµ κρυνση τη στ χτη και παρ µοιε διατ ξει ex 8417 Κλ βανοι βιοµηχανικο εργαστηρ ων, στου οπο ου περιλαµβ νονται και οι αποτεφρωτ ρε, µη ηλεκτρικο : ex ex λλοι Αποκλειστικ για αποτεφρωτ ρε απορριµµ των, κλιβ νου εργαστηρ ων και κλιβ νου περ τηξη ουραν ου Μ ρη Αποκλειστικ για αποτεφρωτ ρε απορριµµ των, κλιβ νου εργαστηρ ων και κλιβ νου περ τηξη ουραν ου ex 8418 (*) Ψυγε α, καταψ κτε -διατηρητ και λλο υλικ, µηχαν και συσκευ για την παραγωγ του ψ χου, µε ηλεκτρικ λλο εξοπλισµ. Αντλ ε θερµ τητα, λλε απ τι µηχαν και συσκευ τεχνητο κλ µατο τη κλ ση 8415: λλο εξοπλισµ για την παραγωγ ψ χου αντλ ε θερµ τητα : Συγκροτ µατα µε συµπ εση, στα οπο α ο συµπυκνωτ αποτελε ται απ δι ταξη για την εναλλαγ τη θερµ τητα λλα ex 8419 (*) Συσκευ και διατ ξει, στω και αν θερµα νονται µε ηλεκτρισµ, για την επεξεργασ α υλ ν µε µεθ δου που απαιτο ν αλλαγ τη θερµοκρασ α, πω η θ ρµανση, το ψ σιµο, το καβο ρδισµα, η απ σταξη, η δι λιση, η αποστε ρωση, η παστερ ωση, ο κλιβανισµ, το στ γνωµα, η εξ τµιση, το ρ ντισµα, η συµπ κνωση η ψ ξη, λλε απ τι οικιακ συσκευ. Θερµαντ ρε νερο µη ηλεκτρικο, στιγµια α θ ρµανση συσσ ρευση : ιατ ξει εναλλαγ τη θερµ τητα Συσκευ και διατ ξει για την υγροπο ηση του α ρα λλων αερ ων λλε λλε συσκευ και διατ ξει : ex 8421 (*) Μηχαν και συσκευ φυγ κεντρε, στι οπο ε περιλαµβ νονται και οι φυγ κεντρε σουρ στρε. Συσκευ για τη δι θηση το καθ ρισµα των υγρ ν αερ ων: Συσκευ για τη δι θηση το καθ ρισµα των υγρ ν Για τη δι θηση το καθ ρισµα των νερ ν λλε Συσκευ για τη δι θηση το καθ ρισµα των αερ ων: ex 8425 (*) Πολ σπαστα. Βαρο λκα και εργ τε. Γρ λοι εν γ νει: Βαρο λκα που εξασφαλ ζουν την νοδο και κ θοδο κλουβι ν κρεµαστ ν κ δων µ σα στα φρε τια των ορυχε ων. Βαρο λκα ειδικ κατασκευασµ να για ορυχε α που βρ σκονται σε β θο

18 L 252/40 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ex 8426 (*) ex 8429 ex 8430 ex 8431 Ναυτικ βαρο λκα φορτ σεω. Γερανο και γερανο π νω σε συρµατ σχοινο. Κυλι µενε γερανογ φυρε, γερανογ φυρε -πυλ νε για την εκφ ρτωση µετακ νηση, γερανογ φυρε, τροχοφ ρα φορε α-αρπ γε για τη µετατ πιση υλικ ν τροχοφ ρα φορε α-γερανο ex Πυργογερανο ex Για εξ δρε γε τρηση ανοικτ θαλ σση και παρ κτιου σταθ- µο γε τρηση λλε µηχαν και συσκευ : Που ε ναι κατασκευασµ νε για να συναρµολογο νται π νω σε οδικ χηµα Ανυψωτικ εξοπλισµ για την επισκευ και την κατασκευ φρε των Μπουλντ ζε, πλ γιε µπουλντ ζε (angledozers), ισοπεδωτ ρε, αναµοχλευτ ρε (αποξ στε δρ µων), µηχανικ φτυ ρια, εκσκαφε, φορτωτ και φορτωτ -φτυαριστ, συµπιεστ και οδοστρωτ ρε, αυτοπροωθο µενα: Μηχανικ φτυ ρια, εκσκαφε, φορτωτ και φορτωτ -φτυαριστ : ex ορτωτ και φορτωτ -φτυαριστ µετωπικ φ ρτωση ορτωτ ειδικ κατασκευασµ νοι για ορυχε α β θου λλε υπ γειε εργασ ε λλε µηχαν και συσκευ για χωµατισµ, ισοπ δωση, αναµ χλευση, εκσκαφ, συµπ εση, εξ ρυξη γε τρηση, για ορυκτ µ ταλλα. Πασσαλοµπ χτε και µηχαν εκρ ζωση πασσ λων. Εκχιονιστ ρε : Εκβραχιστ ρε, µηχαν κατεδ φιση και µηχαν για το σκ ψιµο των σηρ γγων των στο ν: Αυτοπροωθο µενε λλε ex ex λλε µηχαν γε τρηση εν γ νει: Αυτοπροωθο µενε Για τον εντοπισµ την εκµετ λλευση αποθεµ των πετρελα ου και φυσικο αερ ου λλε Για τον εντοπισµ την εκµετ λλευση αποθεµ των πετρελα ου και φυσικο αερ ου Μ ρη που αναγνωρ ζονται τι προορ ζονται αποκλειστικ κ ρια για τι µηχαν συσκευ των κλ σεων 8425 µ χρι 8430 Μ νο για τι καλυπτ µενε µηχαν συσκευ 8471 (*) Αυτ µατε µηχαν επεξεργασ α πληροφορι ν και µον δε (στοιχε α) αυτ ν. Μαγνητικ οπτικ διατ ξει αν γνωση, µηχαν εγγραφ των πληροφορι ν σε υπ θεµα µε κωδικοποιη- µ νη µορφ και µηχαν επεξεργασ α των πληροφορι ν αυτ ν, που δεν κατονοµ ζονται ο τε περιλαµβ νονται αλλο ex 8474 ex 8479 (*) Μηχαν και συσκευ για τη διαλογ, το κοσκ νισµα, το διαχωρισµ, το πλ σιµο, το κοπ νισµα, τον τεµαχισµ, την αν µειξη µ λαξη χωµ των, λ θων, µεταλλευµ των λλων στερε ν ορυκτ ν υλ ν (στα οπο α περιλαµβ νονται και οι σκ νε και οι ζ µε ). Μηχαν για τη συσσωµ τωση, τη µορφοπο ηση το σχηµατισµ σε τ που των στερε ν ορυκτ ν καυσ µων, των κεραµευτικ ν ζυµ ν, του τσιµ ντου, του γ ψου λλων ορυκτ ν υλ ν σε σκ νη ζ µη. Μηχαν σχηµατισµο των µητρ ν των χυτηρ ων απ µµο Μηχαν και συσκευ για τη διαλογ, το κοσκ νισµα, το διαχωρισµ το πλ σιµο Μηχαν και συσκευ για το κοπ νισµα, τον τεµαχισµ την κονιοπο ηση ex Μ ρη Απ χυτοσ δηρο χ λυβα απλ χ τευση σε τ που Μηχαν και µηχανικ συσκευ µε ιδια τερη λειτουργ α, που δεν κατονοµ ζονται ο τε περιλαµβ νονται αλλο στο κεφ λαιο αυτ ( 4 ) λλε µηχαν και συσκευ : ex λλε Κινητ υδραυλικ υποστηρ γµατα ορυχε ων

19 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/41 ex 8481 ex 8483 ex 8484 (*) Ε δη κρουνοποι α και παρ µοια ργανα για σωλην σει, ατµολ βητε, δεξαµεν, κ δου παρ µοια δοχε α, στα οπο α περιλαµβ νονται και οι υποβιβαστ π εση και οι θερµοστατικ δικλε δε : Υποβιβαστ π εση Βαλβ δε για ργανα µετ δοση τη κ νηση που λειτουργο ν µε σ στηµα ελαιοϋδραυλικ συµπιεσµ νου α ρα ικλε δε υπερπλ ρωση ασφαλε α λλα ε δη κρουνοποι α και παρ µοια ργανα Μ ρη ξονε για τη µετ δοση τη κ νηση (στου οπο ου περιλαµβ νονται και οι εκκεντροφ ροι και οι στροφαλοφ ροι ξονε ) και στρ φαλοι. Έδρανα και κουζιν τα. Οδοντωτο τροχο και τροχο τριβ. Ελικωτο ξονε µε µπ λιε κυλινδρ σκου. Υποπολλαπλασιαστ, πολλαπλασιαστ και µετατροπε ταχ τητα, στου οπο ου περιλαµβ νονται και οι µετατροπε ζε ξη. Σφ νδυλοι και τροχαλ ε, στι οπο ε περιλαµβ νονται και οι αυλακωτ τροχαλ ε. Συµπλ κτε και ργανα σ ζευξη, στα οπο α περιλαµβ νονται και οι αρθρωτ συναρµογ : ex Οδοντωτο τροχο και τροχο τριβ, λλοι απ του απλο τροχο και λλα βασικ ργανα για τη µετ δοση τη κ νηση. Ελικωτο ξονε µε µπ λιε κυλινδρ σκου. Υποπολλαπλασιαστ, πολλαπλασιαστ και µετατροπε ταχ τητα, στου οπο ου περιλαµβ νονται και οι µετατροπε ζε ξη Στοιχε α µετ δοση αποκλειστικ για τι µον δε ντληση µε β κτρο στον κλ δο πετρελα ου και φυσικο αερ ου Μεταλλοπλαστικ συναρµογ (φλ ντζε ). Συλλογ συνδυασµο συναρµογ ν διαφ ρων συνθ σεων που παρουσι ζονται σε σακουλ κια, φακ λου µηχανικ, στεγανοποιητικ συναρµογ : Μεταλλοπλαστικ συναρµογ (φλ ντζε ) ( 5 ) Μηχανικ, στεγανοποιητικ συναρµογ 8501 (*) Ηλεκτροκινητ ρε και ηλεκτροκινητ ρε, µε εξα ρεση τα συγκροτ µατα παραγωγ ηλεκτρικο ρε µατο 8502 (*) Συγκροτ µατα παραγωγ ηλεκτρικο ρε µατο και µετατροπε στρεφ µενοι ηλεκτρικο 8503 (*) Μ ρη που αναγνωρ ζονται τι προορ ζονται αποκλειστικ κ ρια για τι µηχαν των κλ σεων ex 8504 (*) Ηλεκτρικο µετασχηµατιστ, ηλεκτρικο µετατροπε ρε µατο στατικο (π.χ. ανορθωτ ), πην α αντ δραση και αυτεπαγωγ : Μετασχηµατιστ µε υγρ διηλεκτρικ : Με ισχ που δεν υπερβα νει τα 650 kva Με ισχ που υπερβα νει τα 650 kva αλλ δεν υπερβα νει τα kva Με ισχ που υπερβα νει τα kva λλοι µετασχηµατιστ : Με ισχ που υπερβα νει τα 16 kva αλλ δεν υπερβα νει τα 500 kva Με ισχ που υπερβα νει τα 500 kva Μετατροπε ρε µατο στατικο λλα πην α αντ δραση και αυτεπαγωγ Μ ρη ex 8507 (*) Ηλεκτρικο συσσωρευτ, στου οπο ου περιλαµβ νονται και οι διαχωριστ του, στω και µε τετρ γωνο ορθογ νιο σχ µα: Εξαιρουµ νη τη χρ ση για του µη ενεργειακο τοµε 8514 Κλ βανοι ηλεκτρικο, βιοµηχανικο εργαστηρ ων, στου οπο ου περιλαµβ νονται και εκε νοι που λειτουργο ν µε επαγωγ µε διηλεκτρικ απ λειε λλε συσκευ βιοµηχανικ εργαστηρ ων για τη θερµικ επεξεργασ α των υλ ν, µε επαγωγ µε διηλεκτρικ απ λειε

20 L 252/42 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ex 8526 (*) Συσκευ ραδιοαν χνευση και ραδιοβ λιση (ραντ ρ), συσκευ ραδιοναυσιπλο α και συσκευ ραδιοτηλεχειρισµο : Συσκευ ραδιοαν χνευση και ραδιοβ λιση (ραντ ρ) λλε : Συσκευ ραδιοναυσιπλο α 8531 (*) Ηλεκτρικ συσκευ ακουστικ οπτικ σηµατοδ τηση (π.χ. συστ µατα κουδουνι ν, σειρ νε, αναγγελτ ριοι π νακε, ειδοποιητ ριε συσκευ για την προστασ α κατ τη κλοπ πυρκαγι ), λλε απ εκε νε των κλ σεων ex 8532 Ηλεκτρικο πυκνωτ, σταθερο, µεταβλητο ρυθµιζ µενοι: Πυκνωτ σταθερο που χουν κατασκευασθε για τα ηλεκτρικ δ κτυα των 50/60 Hz και ε ναι ικανο να απορροφ σουν ισχ αντ δραση ση αν τερη των 0,5 kvar (πυκνωτ ισχ ο ) 8535 Συσκευ και διατ ξει για τη διακοπ, κατανοµ, προστασ α, διακλ δωση, συναρµογ σ νδεση των ηλεκτρικ ν κυκλωµ των (π.χ. διακ πτε, διακ πτε αναστροφ, διατ ξει διακοπ κυκλωµ των, αλεξικ ραυνα, διατ ξει για τον περιορισµ τη τ ση, αντιστ σει στα κ µατα ηλεκτρισµο, ρευµατολ πτε, κουτι σ νδεση ), για τ ση που υπερβα νει τα V 8536 Συσκευ και διατ ξει για τη διακοπ, κατανοµ, προστασ α, διακλ δωση, συναρµογ σ νδεση των ηλεκτρικ ν κυκλωµ των [π.χ. διακ πτε, διακ πτε αναστροφ, διατ ξει διακοπ κυκλωµ των, αντιστ σει στα κ µατα ηλεκτρισµο, β σµατα (φι ) και ρευµατολ πτε, υποδοχ ηλεκτρικ ν λαµπτ ρων (ντου ), κουτι σ νδεση ] για τ ση που δεν υπερβα νει τα V ex ex ex Ασφ λειε και διατ ξει διακοπ κυκλωµ των µε ασφ λειε για νταση που υπερβα νει τα 63 A ιακ πτε για νταση που υπερβα νει τα 63 A λλε συσκευ για την προστασ α των ηλεκτρικ ν κυκλωµ των για νταση που υπερβα νει τα 16 A Ηλεκτρον µοι: Για τ ση που δεν υπερβα νει τα 60 V λλοι ex λλοι διακ πτε για τη διακοπ, κατανοµ και αναστροφ του ρε µατο Για τ ση που δεν υπερβα νει τα 60 V 8537 Π νακε, πλα σια, κονσ λε, αναλ για, κιβ τια (στα οπο α περιλαµβ νονται και τα ερµ ρια για αριθµητικο χειρισµο ) και λλε β σει που φ ρουν πολλ συσκευ των κλ σεων , για τον λεγχο τη διανοµ του ρε µατο, στα οπο α περιλαµβ νονται και εκε να που φ ρουν ενσωµατωµ να ργανα συσκευ του κεφαλα ου 90, καθ επ ση και συσκευ ψηφιακο ελ γχου εκτ απ τι συσκευ µεταγωγ τη κλ ση Μ ρη που αναγνωρ ζονται τι προορ ζονται αποκλειστικ κ ρια για τι συσκευ των κλ σεων 8535, ex 8541 οδοι, κρυσταλλολυχν ε και παρ µοιε διατ ξει µε ηµιαγωγ. ιατ ξει φωτοευα σθητε µε ηµιαγωγ, στι οπο ε περιλαµβ νονται και τα φωτοβολταϊκ κ τταρα στω και συναρµολογη- µ να σε αυτοτελε µον δε κατασκευασµ να σε πλ κε. οδοι εκποµπ φωτ. Κρ σταλλοι πιεζοηλεκτρικο συναρµολογηµ νοι: ex ιατ ξει φωτοευα σθητε µε ηµιαγωγ, στι οπο ε περιλαµβ νονται και τα φωτοβολταϊκ κ τταρα στω και συναρµολογηµ να σε αυτοτελε µον δε κατασκευασµ να σε πλ κε. οδοι εκποµπ φωτ ιατ ξει φωτοευα σθητε µε ηµιαγωγ, στι οπο ε περιλαµβ νονται και τα φωτοβολταϊκ κ τταρα στω και συναρµολογη- µ να σε αυτοτελε µον δε κατασκευασµ να σε πλ κε ex 8544 Σ ρµατα, καλ δια (στα οπο α περιλαµβ νονται και τα οµοαξονικ καλ δια) και λλοι αγωγο µε ηλεκτρικ µ νωση ( στω και βερνικωµ να ανοδικ οξειδωµ να), εφοδιασµ να χι µε τεµ χια σ νδεση. Καλ δια απ οπτικ νε, που αποτελο νται απ νε επενδυµ νε καθεµ α χωριστ, στω και αν φ ρουν ηλεκτρικο αγωγο ε ναι εφοδιασµ να µε τεµ χια σ νδεση : λλοι ηλεκτρικο αγωγο, για τ σει που υπερβα νουν τα V Καλ δια απ οπτικ νε

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα,

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα, L 226/16 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 13. 8. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/56/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 για την εµπορ α πολλαπλασιαστικο υλικο καλλωπιστικ ν φυτ ν ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ L 125/34 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 19. 5. 1999 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ L 77/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1998 για τη διεν ργεια δειγµατοληπτικ ρευνα εργατικο δυναµικο στην Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

L 91/10 Ο ΗΓΙΑ 1999/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε το ραδιοεξοπλισµ και τον τηλεπικοινωνιακ τερµατικ εξοπλισµ και την αµοιβα α αναγν ριση τη πιστ τητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

(Final)] Martin BANGEMANN

(Final)] Martin BANGEMANN L 77/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/11/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο των αρχ ν ορθ εργαστηριακ πρακτικ πω καθορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στην ελληνικ κδοση................................. xvii Πρόλογος................................................... xix M ρος Πρ το Π Σ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 77/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οι διατ ξει για την επιθε ρηση και τον λεγχο τη ΟΕΠ που περιλαµβ νονται σ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 77/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οι διατ ξει για την επιθε ρηση και τον λεγχο τη ΟΕΠ που περιλαµβ νονται σ L 77/22 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/12/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για τη δε τερη προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο του παραρτ µατο τη οδηγ α 88/320/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

III/34, 48(66) III/22.3.1, III/32.2.2 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66)

III/34, 48(66) III/22.3.1, III/32.2.2 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) L 315/14 Ο ΗΓΙΑ 98/85/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 11η Νοεµβρ ου 1998 για την τροποπο ηση τη οδηγ α 96/98/ΕΚ του Συµβουλ ου σχετικ µε τον εξοπλισµ πλο ων (Κε µενο που παρουσι ζει ενδιαφ ρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske 7. 4. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/29 Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 25η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο (Κε µενο που

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

L 277/17 Ο ΗΓΙΑ 98/76/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 1η Οκτωβρ ου 1998 για τροποπο ηση τη οδηγ α 96/26/ΕΚ, περ προσβ σεω στο επ γγελµα του οδικο µεταφορ α εµπορευµ των και επιβατ ν και αµοιβα α αναγνωρ σεω των διπλωµ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Ξ νθη 4 Μαρτ ου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ) L 121/1 II (Πράξεις για την ισχυ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30η ς Μαρτίου 1998 σχετικά µε τις αρχε ς, προτεραι τητες, τους ενδιάµεσους στ χους και ρους που

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 Σύνοψη 2 Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 274/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεµβρίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 43. Βιομηχανική. Οργά νωση, Αγορά. Εργασίας και ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ. Ευρωπαϊκές. Επιχειρή σεις

ΔΕΟ 43. Βιομηχανική. Οργά νωση, Αγορά. Εργασίας και ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ. Ευρωπαϊκές. Επιχειρή σεις 2013-2014 ΔΕΟ 43 Βιομηχανική Οργά νωση, Αγορά Εργασίας και ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Ευρωπαϊκές Επιχειρή σεις ΔΕΟ 43 Βιομηχανική Οργά νωση, Αγορά Εργασίας και Ευρωπαϊκές Επιχειρή σεις Κατ'επιλογή ν της ΔΕΟ42 Θεματικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Τρίπολη,

13PROC Τρίπολη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ ρμα Ερυθρού Σταυρού Ταχ. Κ δικας: 22100 Τρ πολη Πληροφορίες: Φιλοπούλου Μαρι ννα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ http://1lyk-ag-dimitr.att.sch.gr/ ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Με τον ο ρο «σχολικο ς κανονισµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 2014 Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR?

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? 1. H ανω νυµη εταιρει α µε την επωνυµι α «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Προ τυπος Βιοµηχανι α Τροφι µων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρευ ει στην Αταλα ντη Φθιω τιδας, στη θε ση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. Επίκουρος Καθηγητής Τρίπολη, 29 Οκτωβρίου 2015 Έργο «ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» Γιατί έγινε; «Το Πανεπιστη μιο Πελοποννη σου, ο πως και κα θε ι δρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1

SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 2 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 3 Ζητ ματα Θεωρ ας των Επιστημ ν της Φύσης SKORDOULIS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 (98/C 393/02)

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 (98/C 393/02) C 393/24 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 16.12.98 ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 σχετικά µε τη διαχείριση εκ µε ρους της Επιτροπη ς της εφαρµογη ς των µε τρων για την προω θηση της ισ τητας

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. Θέμα (Αλφαβητικά) Προθεσμίες σε ειδικές υποχρεώσεις Α.Π.Δ., υποβολή Προθεσμία καταβολής εισφορών Με το Γ99/1/118/15.06.2012

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

189 Β της συνθη κης ( 4 ), Ε & ΤΑ L 26/1 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ( 1 ) ΕΕ C 173 της 7.6.1997, σ. 10 και ΕΕ C 291 της 25.9.1997,

189 Β της συνθη κης ( 4 ), Ε & ΤΑ L 26/1 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ( 1 ) ΕΕ C 173 της 7.6.1997, σ. 10 και ΕΕ C 291 της 25.9.1997, L 26/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 182/1999/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας εκεµβρίου 1998 για το πε µπτο πρ γραµµα-πλαίσιο δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ 1 Ο ΚΕΦ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ 1 Ο ΚΕΦ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ 1 Ο ΚΕΦ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Να αναφέρετε ποιες από τις επόμενες ενώσεις θεωρούνται οργανικές και ποιες ανόργανες. α) Κ 2 CO 3, β) CH 4, γ) CH 2 CH 2, δ) H 2 O 2. Να γράψετε τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ : Α πο δέ κτες Πί να κα «Α» ΓΕ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙ ΤΕ ΛΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΟΥ/1γ Τη λέφ. 210-6552403 ΚΟΙΝ : ΓΕ Ε ΘΑ/Γ3 Φ.956.2/25/699285 ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (2) Σ. 5270 Ο ΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στον διαγωνισμό Ξέρεις από Πήλιο;

Όροι Συμμετοχής στον διαγωνισμό Ξέρεις από Πήλιο; Όροι Συμμετοχής στον διαγωνισμό Ξέρεις από Πήλιο; 1. Διοργανωτής διαγωνισμού Η εταιρεία ΜΙΝΤ-ΙΣΤ Ε.Π.Ε. Γραφείο Ταξιδίων και Τουρισμού, που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 105-107, Τ.Κ. 115 21 (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Είναι αλή θεια ό τι, ό ταν έχεις πίσω σου σαρά ντα χρό νια αδιά κοπης και αξιό λογης καλλιτεχνικής παραγωγής, πρέπει να μπορείς κά θε φορά να διαχειρίζεσαι τον

Διαβάστε περισσότερα

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ Π Δ Γ π τ Ξ Σ Δ τ Σ Π Θ Ν Δ ΛΩΣ ρορ ακρ βε α τω στ ε ω π υ υπ β λλ ται με αυτη τη δηλω η μπ ρε α ελεγ ΘεΙ με β ση τ αρ ε λλω πηρε Φ ρθρ παρ Ν Π Σ τη πηρεσ α αζ Στ σηζ τ τη ΦΩ ΔΑΣ μα πι υμ μα κα π υμ Γ

Διαβάστε περισσότερα