Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/23 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ I. Η προσωριν δι σκεψη για το χ ρτη εν ργεια συν λθε, µεταξ τη 17η εκεµβρ ου 1994 και τη 18η εκεµβρ ου 1997, για να διαπραγµατευθε τροποπο ηση των εµπορικ ν διατ ξεων τη συνθ κη για το χ ρτη εν ργεια. Στι Απριλ ου 1998 πραγµατοποι θηκε στι Βρυξ λλε δι σκεψη για την γκριση τη τροποπο ηση. Στη δι σκεψη συµµετε χαν αντιπρ σωποι τη ηµοκρατ α τη Αλβαν α, τη ηµοκρατ α τη Αρµεν α, τη Αυστραλ α, τη ηµοκρατ α τη Αυστρ α, τη ηµοκρατ α Αζερµπαϊτζ ν, του Βασιλε ου του Βελγ ου, τη ηµοκρατ α τη Λευκορωσ α, τη Βοσν α και Ερζεγοβ νη, τη ηµοκρατ α τη Βουλγαρ α, τη ηµοκρατ α τη Κροατ α, τη Κυπριακ ηµοκρατ α, τη Τσεχικ ηµοκρατ α, του Βασιλε ου τη αν α, τη ηµοκρατ α τη Εσθον α, των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των, τη ηµοκρατ α τη ινλανδ α, τη Γαλλικ ηµοκρατ α, τη ηµοκρατ α τη Γεωργ α, τη Οµοσπονδιακ ηµοκρατ α τη Γερµαν α, τη Ελληνικ ηµοκρατ α, τη ηµοκρατ α τη Ουγγαρ α, τη ηµοκρατ α τη Ισλανδ α, τη Ιρλανδ α, τη Ιταλικ ηµοκρατ α, τη Ιαπων α, τη ηµοκρατ α του Καζακστ ν, τη ηµοκρατ α τη Κιργιζ α, τη ηµοκρατ α τη Λετον α, του Πριγκιπ του του Λιχτενστ ιν, τη ηµοκρατ α τη Λιθουαν α, του Μεγ λου ουκ του του Λουξεµβο ργου, τη ηµοκρατ α τη Μ λτα, τη ηµοκρατ α τη Μολδαβ α, του Βασιλε ου των Κ τω Χωρ ν, του Βασιλε ου τη Νορβηγ α, τη ηµοκρατ α τη Πολων α, τη Πορτογαλικ ηµοκρατ α, τη Ρουµαν α, τη Ρωσικ Οµοσπονδ α, τη ηµοκρατ α τη Σλοβακ α, τη ηµοκρατ α τη Σλοβεν α, του Βασιλε ου τη Ισπαν α, του Βασιλε ου τη Σουηδ α, τη Ελβετικ Συνοµοσπονδ α, τη ηµοκρατ α του Τατζικιστ ν, τη πρ ην Γιουγκοσλαβικ ηµοκρατ α τη Μακεδον α, τη Τουρκικ ηµοκρατ α, του Τουρκµενιστ ν, τη Ουκραν α, του Ηνωµ νου Βασιλε ου τη Μεγ λη Βρεταν α και Βορε ου Ιρλανδ α και τη ηµοκρατ α του Οζµπεκιστ ν (στο εξ αναφερ µενοι ω «οι αντιπρ σωποι»), καθ και προσκεκληµ νοι παρατηρητ απ ορισµ νε χ ρε και διεθνε οργανισµο. II. Η δι σκεψη για το χ ρτη εν ργεια, η οπο α θεσπ σθηκε οριστικ µε την ναρξη ισχ ο στι 16 Απριλ ου 1998 τη συνθ κη για το χ ρτη εν ργεια, συνεδρ ασε επ ση στι 23 και 24 Απριλ ου 1998 για να εξετ σει την γκριση τη τροποπο ηση των εµπορικ ν διατ ξεων ου χ ρτη εν ργεια σ µφωνα µε τι διατ ξει τη συνθ κη για το χ ρτη εν ργεια. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ III. Το κε µενο τη τροποπο ηση των εµπορικ ν διατ ξεων τη συνθ κη για το χ ρτη εν ργεια (καλουµ νη στο εξ «τροποπο ηση»), που περι χεται στο παρ ρτηµα Ι και οι σχετικ αποφ σει που περι χονται στο παρ ρτηµα ΙΙ, εγκρ θηκαν σ µφωνα µε του καν νε τη διεθνο δι σκεψη που συγκλ θηκε για τον σκοπ αυτ και β σει τη συνθ κη για το χ ρτη εν ργεια σ µφωνα µε την προβλεπ µενη στη συνθ κη διαδικασ α. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ IV. Εγκρ θηκαν οι ακ λουθε ερµηνευτικ δηλ σει για την τροποπο ηση: 1. Ερµηνευτικ δ λωση σον αφορ το ρθρο 29 παρ γραφο 2 στοιχε ο α) και το παρ ρτηµα W Παρ την απαρ θµηση των κλ σεων του ρθρου XXIV παρ γραφο 6 τη GATT 1994, στο παρ ρτηµα W, στο σηµε ο Α. 1. α). i), να υπογρ φον µ ρο που θ γεται απ α ξηση των δασµ ν λλων επιβαρ νσεων που επιβ λλονται κατ συνδ ονται µε την εισαγωγ την εξαγωγ, η οπο α αναφ ρεται στην πρ τη πρ ταση τη εν λ γω παραγρ φου, δικαιο ται να ζητ σει απ τη δι σκεψη του Χ ρτη την ναρξη διαβουλε σεων. 2. Ερµηνευτικ δ λωση σον αφορ το ρθρο 29 παρ γραφο 7 Στην περ πτωση υπογρ φοντο, µη µ λου του ΠΟΕ, που αναφ ρεται στο παρ ρτηµα BR BRQ και στα δ ο παραρτ µατα, κ θε παραχ ρηση που παρ χεται επ σηµα κατ τη διαδικασ α τη παραχ ρηση στον ΠΟΕ σον αφορ τι ενεργειακ λε και προϊ ντα που απαριθµο νται στο παρ ρτηµα ΕΜ ΙΙ του σχετικο µε την εν ργεια εξοπλισµο που απαριθµο νται στο παρ ρτηµα EQ II, θεωρε ται, για του σκοπο του παρ ντο ρθρου, ω δ σµευση στο πλα σιο του ΠΟΕ. 3. Ερµηνευτικ δ λωση σον αφορ το ρθρο 29 παρ γραφοι 6 και 7 και το ρθρο 34 παρ γραφο 3 στοιχε ο ιε) Η δι σκεψη του χ ρτη προβα νει σε ετ σια επανεξ ταση σον αφορ κ θε δυνατ τητα µεταφορ των κλ σεων που αφορο ν τι ενεργειακ λε και προϊ ντα του σχετικο µε την εν ργεια εξοπλισµο απ τα παραρτ µατα EM I EQ I στα παραρτ µατα EM II EQ II. ΗΛΩΣΕΙΣ V. Έγιναν οι ακ λουθε δηλ σει σε σχ ση µε την τροποπο ηση:

2 L 252/24 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των Κοιν δ λωση σχετικ µε τα δικαι µατα πνευµατικ ιδιοκτησ α στον τοµ α του εµπορ ου Οι υπογρ φοντε επιβεβαι νουν την υποχρ ωσ του να διασφαλ σουν αποτελεσµατικ προστασ α των δικαιωµ των πνευµατικ ιδιοκτησ α σ µφωνα µε τα αυστηρ τερα διεθν πρ τυπα. Για του σκοπο τη παρο σα δ λωση, τα δικαι - µατα πνευµατικ ιδιοκτησ α καλ πτουν τα δικαι - µατα δηµιουργο και τα συγγενικ δικαι µατα (συµπεριλαµβανοµ νων των προγραµµ των ηλεκτρονικο υπολογιστ και των β σεων δεδοµ νων), τα εµπορικ σ µατα, τι γεωγραφικ ενδε ξει, τα διπλ µατα ευρεσιτεχν α, τα βιοµηχανικ σχ δια, τι τοπογραφ ε προϊ ντων ηµιαγωγ ν και τι µη αποκαλυφθε σε πληροφορ ε. Κοιν δ λωση τη Ρωσικ Οµοσπονδ α και τη Ευρωπαϊκ νωση (ΕΕ) Η Ρωσικ Οµοσπονδ α θιξε το ζ τηµα του εµπορ ου πυρηνικ ν υλικ ν. Η Ρωσικ Οµοσπονδ α και η Ευρωπαϊκ Ένωση συµφ νησαν τι η συµφων α εταιρικ σχ ση και συνεργασ α µεταξ τη Ρωσικ Οµοσπονδ α, τη Ευρωπαϊκ Ένωση και των κρατ ν µελ ν τη, η οπο α ετ θη σε ισχ την 1η εκεµβρ ου 1997, αποτελε το κατ λληλο πλα σιο για το ζ τηµα αυτ, πω επιβεβαι θηκε στα συµπερ σµατα τη 27η Ιανουαρ ου 1998 του συµβουλ ου συνεργασ α.

3 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ρθρο 1 Το ρθρο 29 τη συνθ κη αντικαθ σταται απ το ακ λουθο κε µενο: «ρθρο 29 Προσωριν διατ ξει σχετικ µε θ µατα που αφορο ν το εµπ ριο 1. Οι διατ ξει του παρ ντο ρθρου ισχ ουν για το εµπ ριο ενεργειακ ν υλ ν και προϊ ντων και του σχετικο µε την εν ργεια εξοπλισµο, εφ σον να συµβαλλ µενο µ ρο δεν ε ναι µ λο του ΠΟΕ. 2. α) Το εµπ ριο ενεργειακ ν υλ ν και προϊ ντων και των σχετικ ν µε την εν ργεια εξοπλισµ ν µεταξ των συµβαλλοµ νων µερ ν, να τουλ χιστον εκ των οπο ων δεν ε ναι µ λο του ΠΟΕ, δι πεται απ τι διατ ξει τη συµφων α ΠΟΕ, πω ισχ ουν και εφαρµ ζονται απ τα µ λη του ΠΟΕ στο µεταξ του εµπ ριο σον αφορ τι ενεργειακ λε και προϊ ντα και του σχετικο µε την εν ργεια εξοπλισµο, ω ε ν λα τα συµβαλλ µενα µ ρη να ταν µ λη του ΠΟΕ, µε την επιφ λαξη του στοιχε ου β) και των εξαιρ σεων και καν νων που προβλ πονται στο παρ ρτηµα W. β) Το εν λ γω εµπ ριο εν συµβαλλ µενου µ ρου που ε ναι κρ το το οπο ο αποτελο σε τµ µα τη πρ ην Ένωση Σοβιετικ ν Σοσιαλιστικ ν ηµοκρατι ν µπορε να δι πεται, µε την επιφ λαξη των διατ ξεων του παραρτ µατο TFU, απ συµφων α µεταξ δ ο περισσοτ ρων εκ των εν λ γω κρατ ν, ω την 1η εκεµβρ ου 1999 την ηµεροµην α νταξη αυτο του συµβαλλ µενου µ ρου στον ΠΟΕ, εφ σον η ηµεροµην α αυτ ε ναι πλησι στερη. 3. α) Κ θε υπογρ φον µ ρο τη παρο σα συνθ κη, καθ και κ θε κρ το οργανισµ περιφερειακ οικονοµικ ολοκλ ρωση που προσχωρε σε αυτ πριν απ τι 24 Απριλ ου 1998, καταθ τει στη Γραµµατε α, κατ την ηµεροµην α υπογραφ κατ θεση τη πρ ξη προσχ ρησ του, κατ λογο λων των δασµ ν και λλων επιβαρ νσεων που επιβ λλονται κατ συνδ ονται µε την εισαγωγ την εξαγωγ ενεργειακ ν υλ ν και προϊ ντων, γνωστοποι ντα το επ πεδο των εν λ γω δασµ ν και επιβαρ νσεων κατ την εν λ γω ηµεροµην α υπογραφ κατ θεση. Κ θε υπογρ φον µ ρο τη παρο σα συνθ κη, προσχωρε σε αυτ πριν απ τι 24 Απριλ ου 1998, καταθ τει στη Γραµµατε α, κατ την ηµεροµην α αυτ, κατ λογο λων των δασµ ν και λλων επιβαρ νσεων που επιβ λλονται κατ συνδ ονται µε την εισαγωγ την εξαγωγ σχετικ ν µε την εν ργεια εξοπλισµ ν, γνωστοποι ντα το επ πεδο των εν λ γω δασµ ν και επιβαρ νσεων κατ την εν λ γω ηµεροµην α. β) Κ θε κρ το οργανισµ περιφερειακ οικονοµικ ολοκλ ρωση που προσχωρε στην παρο σα συνθ κη πριν απ τι 24 Απριλ ου 1998, καταθ τει στη Γραµµατε α, κατ την ηµεροµην α κατ θεση τη πρ ξη προσχ ρησ του, κατ λογο λων των δασµ ν και λλων επιβαρ νσεων που επιβ λλονται κατ συνδ ονται µε την εισαγωγ την εξαγωγ ενεργειακ ν υλ ν και προϊ ντων και σχετικ ν µε την εν ργεια εξοπλισµ ν, γνωστοποι ντα το επ πεδο των εν λ γω δασµ ν και επιβαρ νσεων κατ την εν λ γω ηµεροµην α κατ θεση. Τυχ ν µεταβολ των εν λ γω δασµ ν λλων επιβαρ νσεων που επιβ λλονται κατ συνδ ονται µε την εισαγωγ την εξαγωγ κοινοποιο νται στη Γραµµατε α, η οπο α ενηµερ νει τα συµβαλλ µενα µ ρη σχετικ. 4. Κ θε συµβαλλ µενο µ ρο αναλαµβ νει να µην αυξ σει του δασµο λλε επιβαρ νσει που επιβ λλονται κατ συνδ ονται µε την εισαγωγ την εξαγωγ : α) στην περ πτωση εισαγωγ ενεργειακ ν υλ ν και προϊ ντων, τα οπο α απαριθµο νται στο παρ ρτηµα EM I σχετικ ν µε την εν ργεια εξοπλισµ ν που απαριθµο νται στο παρ ρτηµα EQ I και περιγρ φονται στο µ ρο Ι του π νακα που αφορ το συµβαλλ µενο µ ρο το οπο ο αναφ ρεται στο ρθρο ΙΙ τη GATT 1994, π ραν του επιπ δου που καθορ ζεται στο εν λ γω π νακα, ε ν το συµβαλλ µενο µ ρο ε ναι µ λο του ΠΟΕ. β) στην περ πτωση εξαγωγ ενεργειακ ν υλ ν και προϊ ντων, που απαριθµο νται στο παρ ρτηµα EM I σχετικ ν µε την εν ργεια εξοπλισµ ν που απαριθµο νται στο παρ ρτηµα EQ I, καθ και στην περ πτωση εισαγωγ του, ε ν το συµβαλλ µενο µ ρο δεν ε ναι µ λο του ΠΟΕ, π ραν του επιπ δου που γνωστοποι- θηκε πλ ον πρ σφατα στη Γραµµατε α, εκτ ε ν αυτ επιτρ πεται απ τι διατ ξει που εφαρµ ζονται β σει τη παραγρ φου 2 στοιχε ο α). 5. Ένα συµβαλλ µενο µ ρο δ ναται να αυξ σει του εν λ γω δασµο λλε επιβαρ νσει π ραν του επιπ δου που αναφ ρεται στην παρ γραφο 4, µ νο ε ν: α) στην περ πτωση δασµ ν λλων επιβαρ νσεων που επιβ λλονται κατ συνδ ονται µε την εισαγωγ, η εν ργεια αυτ δεν ε ναι ασυµβ βαστη µε τι ισχ ουσε διατ ξει τη συµφων α ΠΟΕ, εκτ των διατ ξεων τη συµφων α ΠΟΕ 1947 που απαριθµο νται στο παρ ρτηµα W

4 L 252/26 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των β) χει γνωστοποι σει στη Γραµµατε α, στο µεγαλ τερο δυνατ βαθµ που επιτρ πουν οι νοµοθετικ του διαδικασ ε, την πρ τασ του για την εν λ γω α ξηση, χει δ σει στα λλα ενδιαφερ µενα συµβαλλ µενα µ ρη λογικ δυνατ τητε διαβουλε σεων σον αφορ την πρ τασ του και χει λ βει υπ ψη ενδεχ µενε παρατηρ σει που χουν διατυπ σει τα εν λ γω συµβαλλ µενα µ ρη. 6. σον αφορ το εµπ ριο µεταξ συµβαλλ µενων µερ ν, να τουλ χιστον εκ των οπο ων ε ναι µ λο του ΠΟΕ, τα εν λ γω συµβαλλ µενα µ ρη δεν δ νανται να αυξ σουν του δασµο λλε επιβαρ νσει που επιβ λλονται κατ συνδ ονται µε την εισαγωγ την εξαγωγ ενεργειακ ν υλ ν και προϊ ντων που απαριθ- µο νται στο παρ ρτηµα EM II σχετικ ν µε την εν ργεια εξοπλισµ ν που απαριθµο νται στο παρ ρτηµα EQ II, π ραν του χαµηλ τερου επιπ δου που εφαρµ ζεται την ηµεροµην α τη απ φαση τη δι σκεψη του χ ρτη να προστεθε η εν λ γω κλ ση στον κατ λογο του σχετικο παραρτ µατο. Ένα συµβαλλ µενο µ ρο δ ναται να αυξ σει του εν λ γω δασµο λλε επιβαρ νσει π ραν του επιπ δου αυτο µ νο ε ν: α) στην περ πτωση δασµ ν λλων επιβαρ νσεων που επιβ λλονται κατ συνδ ονται µε την εισαγωγ, η εν ργεια αυτ δεν ε ναι ασυµβ βαστη µε τι ισχ ουσε διατ ξει τη συµφων α ΠΟΕ, εκτ των διατ ξεων τη συµφων α ΠΟΕ που απαριθµο νται στο παρ ρτηµα W β) λ γω εξαιρετικ ν περιστ σεων που δεν προβλ πονται σε λλο σηµε ο τη παρο σα συνθ κη, η δι σκεψη του χ ρτη αποφασ ζει να αναστε λει την υποχρ ωση που θα επιβαλλ ταν κανονικ σε συµβαλλ µενο µ ρο απ την παρο σα παρ γραφο, αποδεχ µενη α ξηση δασµο, µε την επιφ λαξη των ρων που µπορε να επιβ λει η εν λ γω δι σκεψη. 7. Κατ παρ κκλιση τη παραγρ φου 6, στην περ πτωση του εµπορ ου που αναφ ρεται στην εν λ γω παρ γραφο, τα συµβαλλ µενα µ ρη που απαριθµο νται στο παρ ρτηµα BR σον αφορ τι ενεργειακ λε και προϊ ντα που απαριθµο νται στο παρ ρτηµα EM II στο παρ ρτηµα BRQ σον αφορ του σχετικο µε την εν ργεια εξοπλισµο που απαριθµο νται στο παρ ρτηµα EQ II, δεν δ νανται να αυξ σουν του δασµο λλε επιβαρ νσει π ραν του επιπ δου που προκ πτει απ τι δεσµε σει του τυχ ν διατ ξει που εφαρµ ζονται σ αυτ δυν µει τη συµφων α ΠΟΕ. 8. Οι τυχ ν λλοι δασµο και επιβαρ νσει που επιβ λλονται κατ συνδ ονται µε την εισαγωγ την εξαγωγ ενεργειακ ν υλ ν και προϊ ντων σχετικ ν µε την εν ργεια εξοπλισµ ν υπ κεινται στι διατ ξει του µνηµον ου συµφων α για την ερµηνε α του ρθρου ΙΙ: παρ γραφο 1 στοιχε ο β) τη GATT 1994, πω τροποποι θηκε σ µφωνα µε το παρ ρτηµα W. 9. Το παρ ρτηµα D ισχ ει για: α) τι διαφορ σχετικ µε την τ ρηση των διατ ξεων που εφαρµ ζονται στι εµπορικ συναλλαγ β σει του παρ ντο ρθρου β) τι διαφορ που αφορο ν την εφαρµογ απ να συµβαλλ µενο µ ρο κ θε µ τρου, σε αντ θεση µε χι µε τι διατ ξει του παρ ντο ρθρου, το οπο ο να συµβαλλ µενο µ ρο θεωρε τι αναιρε εν λω εν µ ρει κ ποιο φελο που απορρ ει υπ ρ αυτο µεσα µµεσα δυν µει ρθρου και γ) εκτ αν τα συµβαλλ µενα µ ρη που εµπλ κονται στη διαφορ αποφασ σουν διαφορετικ, σε διαφορ που αφορο ν την τ ρηση του ρθρου 5 µεταξ συµβαλλοµ νων µερ ν, εκ των οπο ων τουλ χιστον να δεν ε ναι µ λο του ΠΟΕ, πλην τη περιπτ σεω που το παρ ρτηµα D δεν ισχ ει για τυχ ν διαφορ µεταξ συµβαλλοµ νων µερ ν, που προκ πτει κυρ ω απ συµφων α η οπο α: i) χει γνωστοποιηθε σ µφωνα µε την παρ γραφο 2 στοιχε ο β) και το παρ ρτηµα TFU και πληρο τι σχετικ απαιτ σει ii) εγκαθιδρ ει ζ νη ελε θερων συναλλαγ ν τελωνειακ νωση, πω περιγρ φεται στο ρθρο XXIV τη GATT 1994.» Η συνθ κη τροποποιε ται ω εξ : ρθρο 2 Στο προο µιο, αιτιολογικ σκ ψη 7, η «Γενικ Συµφων α ασµ ν και Εµπορ ου και συναφε πρ ξει» αντικαθ σταται απ τη «συµφων α για την δρυση του Παγκ σµιου Οργανισµο Εµπορ ου». Στο προο µιο, αιτιολογικ σκ ψη 8, οι ροι «σχετικ ν εξοπλισµ ν» αντικαθ σταται απ του ρου «σχετικ ν µε την εν ργεια εξοπλισµ ν». Στο προο µιο, αιτιολογικ σκ ψη 9, οι ροι «Γενικ Συµφων α ασµ ν και Εµπορ ου» και«µ λη τη συµφων α αυτ» αντικαθ στανται απ του ρου «Παγκ σµιο Οργανισµ Εµπορ ου» και «µ λη του οργανισµο αυτο». Στο προο µιο, αιτιολογικ σκ ψη 10, οι ροι «µ λη τη Γενικ Συµφων α ασµ ν και Εµπορ ου και των συναφ ν πρ ξεων» αντικαθ στανται απ του ρου «µ λη του Παγκ σµιου Οργανισµο Εµπορ ου».

5 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/27 Στο ρθρο 1, το κε µενο τη παραγρ φου 4 τροποποιε ται ω εξ : «4. Ενεργειακ λε και προϊ ντα, β σει του εναρµονισµ νου συστ µατο του Παγκ σµιου Οργανισµο Τελωνε ων και τη συνδυασµ νη ονοµατολογ α των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των, τα προϊ ντα που περιλαµβ νονται στα παραρτ µατα ΕΜ Ι ΕΜΙΙ». Στο ρθρο 1, µετ το κε µενο τη παραγρ φου 4 παρεµβ λλεται το ακ λουθο κε µενο: «4α Σχετικο µε την εν ργεια εξοπλισµο, β σει του εναρµονισµ νου συστ µατο του Παγκ σµιου Οργανισµο Τελωνε ων, τα προϊ ντα που περιλαµβ νονται στα παραρτ µατα ΕQ Ι EQ II». Στο ρθρο 1, το κε µενο τη παραγρ φου 11 τροποποιε ται ω εξ : «11. α) ΠΟΕ : ο Παγκ σµιο Οργανισµ Εµπορ ου που ιδρ θηκε µε τη συµφων α για την δρυση του Παγκ σµιου Οργανισµο Εµπορ ου. β) Συµφων α ΠΟΕ, η συµφων α για την δρυση του Παγκ σµιου Οργανισµο Εµπορ ου, τα παραρτ µατα και οι αποφ σει τη, οι δηλ σει και τα µνηµ νια συµφων α, πω αυτ διορθ θηκαν, αναθεωρ θηκαν και τροποποι θηκαν αργ τερα. γ) GATT 1994, η Γενικ Συµφων α ασµ ν και Εµπορ ου, πω ορ ζεται στο παρ ρτηµα 1Α τη συµφων α για την δρυση του Παγκ σµιου Οργανισµο Εµπορ ου, πω αυτ διορθ θηκε, αναθεωρ θηκε και τροποποι θηκε αργ τερα». Στο ρθρο 3, µετ τη φρ ση «ενεργειακ ν υλ ν και προϊ ντων» παρεµβ λλεται η φρ ση «και σχετικ ν µε την εν ργεια εξοπλισµ ν». Στο ρθρο 4, στον τ τλο, η φρ ση «τη GATT και τι συναφε πρ ξει» αντικαθ σταται απ τη φρ ση «τη συµφων α ΠΟΕ» και στο κε µενο του ρθρου 4, η φρ ση «που ε ναι µ λη τη GATT» αντικαθ σταται απ τη φρ ση «που ε ναι µ λη του ΠΟΕ» και η φρ ση «τη GATT και των συναφ ν πρ ξεων» απ τη φρ ση «τη συµφων α ΠΟΕ». Στο ρθρο 5 παρ γραφο 1, µετ τη φρ ση «του ρθρου ΙΙΙ του ρθρου ΧΙ τη GATT» προστ θεται «1994» και η φρ ση «τη GATT και των συναφ ν πρ ξεων» αντικαθ σταται απ τη φρ ση «τη συµφων α ΠΟΕ». Στο ρθρο 14 παρ γραφο 6, η φρ ση «τη GATT και των συναφ ν πρ ξεων» αντικαθ σταται απ τη φρ ση «τη συµφων α ΠΟΕ». Στο ρθρο 20 παρ γραφο 1, η φρ ση «τη GATT και των σχετικ ν συναφ ν πρ ξεων» αντικαθ σταται απ τη φρ ση «τη συµφων α ΠΟΕ», και µετ τη φρ ση «ενεργειακ ν υλ ν και προϊ ντων» παρεµβ λλεται η φρ ση «σχετικ ν µε την εν ργεια εξοπλισµ ν». Στο ρθρο 21 παρ γραφο 4, η φρ ση «Το ρθρο 29 παρ γραφοι 2 ω 6» αντικαθ σταται απ τη φρ ση «Το ρθρο 29 παρ γραφοι 2 ω 8». Στο ρθρο 25 παρ γραφο 3, η φρ ση «τη GATT και των συναφ ν πρ ξεων» αντικαθ σταται απ τη φρ ση «τη συµφων α ΠΟΕ». Στο θρο 34 παρ γραφο 3, µετ το στοιχε ο ιγ) προστ θενται τα ακ λουθα στοιχε α: «ιδ) να εξετ ζει και εγκρ νει τον κατ λογο των υπογραφ ντων στα παραρτ µατα BR BRQ και στα δ ο αυτ παραρτ µατα ιε) να εξετ ζει και εγκρ νει την προσθ κη στο παρ ρτηµα EM II στοιχε ων του παραρτ µατο ΕΜ I και τη διαγραφ του απ το παρ ρτηµα EM I καθ και να εξετ ζει και να εγκρ νει την προσθ κη στο παρ ρτηµα EQ II στοιχε ων του παραρτ µατο EQ I και τη διαγραφ του απ το παρ ρτηµα EQ I,». Στο ρθρο 34 παρ γραφο 3, το στοιχε ο «ιδ)» µετανοµ ζεται σε «ιζ)». Στο ρθρο 36 παρ γραφο 1 στοιχε ο δ) το «G» αντικαθ σταται απ το «W». Στο ρθρο 36 παρ γραφο 1, µετ το στοιχε ο στ) προστ θεται το ακ λουθο στοιχε ο: «ζ) εγκρ νει την προσθ κη στο παρ ρτηµα EM II στοιχε ων του παραρτ µατο EM I και τη διαγραφ του απ το παρ ρτηµα EM I, καθ και την προσθ κη στο παρ ρτηµα EQ II στοιχε ων του παραρτ µατο EQ I και τη διαγραφ του απ το παρ ρτηµα EQ I.». Στο ρθρο 36 παρ γραφο 4 το στοιχε ο «στ)» αντικαθ σταται απ το στοιχε ο «ζ)». Στον «Π νακα περιεχοµ νων» των παραρτηµ των τη συνθ κη για το χ ρτη εν ργεια, το «Παρ ρτηµα ΕΜ» µετονοµ ζεται σε «Παρ ρτηµα ΕΜ Ι», τα πρ σθετα Παραρτ µατα «Παρ ρτηµα ΕΜ ΙΙ, Ενεργειακ λε και προϊ ντα (σ µφωνα µε το ρθρο 1 παρ γραφο 4)», «Παρ ρτηµα EQ I, Κατ λογο εξοπλισµ ν σχετικ ν µε την εν ργεια (σ µφωνα µε το ρθρο 1 παρ γραφο 4α)» και το «Παρ ρτηµα EQ II, Κατ λογο εξοπλισµ ν σχετικ ν µε την εν ργεια (σ µφωνα µε το ρθρο 1 παρ γραφο 4α)» παρεµβ λλονται ω παραρτ µατα 2 ω 4.

6 L 252/28 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των Στο σηµε ο 9 παρ ρτηµα G, η φρ ση «τη GATT και των συναφ ν πρ ξεων» αντικαθ σταται απ τη φρ ση «τη συµφων α ΠΟΕ» και το «Παρ ρτηµα G» µετονοµ ζεται σε «Παρ ρτηµα W». Τα παραρτ µατα 2 ω 10 αλλ ζουν αρ θµηση και γ νονται παραρτ µατα 5 ω 13. Τα πρ σθετα παραρτ µατα «Παρ ρτηµα BR, Κατ λογο των συµβαλλοµ νων µερ ν που δεν δ νανται να αυξ σουν του δασµο λλε επιβαρ νσει π ραν του επιπ δου που απορρ ει απ τι δεσµε σει του απ κ θε δι ταξη που εφαρµ ζεται σ αυτ δυν µει τη συµφων α ΠΟΕ (σ µφωνα µε το ρθρο 29 παρ γραφο 7)» και το «Παρ ρτηµα BRQ, Κατ λογο των συµβαλλοµ νων µερ ν που δεν δ νανται να αυξ σουν του δασµο λλε επιβαρ νσει π ραν του επιπ δου που απορρ ει απ τι δεσµε σει του απ κ θε δι ταξη που εφαρµ ζεται σ αυτ δυν µει τη συµφων α ΠΟΕ (σ µφωνα µε το ρθρο 29 παρ γραφο 7)» παρεµβ λλονται ω παραρτ µατα 14 και 15. Τα παραρτ µατα 11 ω 14 αλλ ζουν αρ θµηση και γ νονται παραρτ µατα 16 ω 19. σον αφορ το παρ ρτηµα D, η φρ ση «(σ µφωνα µε το ρθρο 29 παρ γραφο 7)» αντικαθ σταται απ τη φρ ση «(σ µφωνα µε το ρθρο 29 παρ γραφο 9)». Στο παρ ρτηµα EM, το«em» µετονοµ ζεται σε «EM I». Στο παρ ρτηµα TRM παρ γραφο 1 στοιχε α α) και β) και παρ γραφο 3 στοιχε α α) και β), η φρ ση «µ λο τη GATT» αντικαθ σταται απ τη φρ ση «µ λο του ΠΟΕ». Στο παρ ρτηµα TFU παρ γραφο 2 στοιχε ο γ), παρ γραφο 4 πρ τη πρ ταση και παρ γραφο 6 πρ τη πρ ταση, η φρ ση «τη GATT και των συναφ ν πρ ξεων» αντικαθ σταται απ τη φρ ση «τη συµφων α ΠΟΕ». ρθρο 3 Το παρ ρτηµα D τη συνθ κη τροποποιε ται ω εξ : Στον τ τλο, η φρ ση «(σ µφωνα µε το ρθρο 29 παρ γραφο 7)» αντικαθ σταται απ τη φρ ση «(σ µφωνα µε το ρθρο 29 παρ γραφο 9)». Στο τ λο τη παραγρ φου 1 στοιχε ο α), διαγρ φεται η τελε α και µετ το «29» προστ θεται το ακ λουθο κε µενο: «, σχετικ µε κ θε µ τρο που θα µπορε να αναιρ σει κ ποιο φελο που απορρ ει υπ ρ εν συµβαλλ µενου µ ρου µεσα µµεσα δυν µει του ρθρου 29». Στην παρ γραφο 1 στοιχε ο β), στο τ λο τη πρ τη πρ ταση, διαγρ φεται η τελε α και µετ το «29» προστ θενται τα ακ λουθα: «, σχετικ µε κ θε µ τρο που µπορε να αναιρ σει εν λω εν µ ρει κ ποιο φελο που απορρ ει υπ ρ εν συµβαλλ µενου µ ρου µεσα µµεσα δυν µει του ρθρου 29». Στη δε τερη πρ ταση, η φρ ση «τη GATT και των συναφ ν πρ ξεων» αντικαθ σταται απ τη φρ ση «τη συµφων α ΠΟΕ». Στην παρ γραφο 1 στοιχε ο δ), µετ την υποδιαστολ και πριν απ «τα συµβαλλ µενα µ ρη» προστ θενται τα ακ λουθα: «τι αναιρο ν εν λω εν µ ρει κ ποιο φελο που απορρ ει υπ ρ αυτο µεσα µµεσα σ µφωνα µε τι διατ ξει που εφαρµ ζονται στο εµπ ριο δυν µει του ρθρου 29». Στην παρ γραφο 2 στοιχε ο α) δε τερη πρ ταση, η φρ ση «τη GATT και των συναφ ν πρ ξεων» αντικαθ σταται απ τη φρ ση «τη συµφων α ΠΟΕ». Στην παρ γραφο 3 στοιχε ο α) δε τερη πρ ταση, η φρ ση «τη GATT και των συναφ ν πρ ξεων» αντικαθ σταται απ τη φρ ση «τη συµφων α ΠΟΕ». Η τελευτα α πρ ταση αντικαθ σταται απ το ακ λουθο κε µενο: «Οι ειδικ επιτροπ λαµβ νουν ω γν µονα τι ερµηνε ε που παρ χονται στη συµφων α ΠΟΕ εντ του πλαισ ου τη εν λ γω συµφων α και δεν αµφισβητο ν κατ π σον συµβιβ ζονται µε το ρθρο 5 το ρθρο 29 οι πρακτικ που εφαρµ ζει να συµβαλλ µενο µ ρο που ε ναι µ λο του ΠΟΕ ναντι λλων µελ ν του ΠΟΕ, για τα οπο α εφαρµ ζει τη συµφων α ΠΟΕ, και οι οπο ε δεν χουν εφαρµοσθε απ τα εν λ γω λλα µ λη για την επ λυση διαφορ ν δυν µει τη συµφων α ΠΟΕ». Στην παρ γραφο 4 στοιχε ο β) πρ τη πρ ταση, η φρ ση «τη GATT των συναφ ν πρ ξεων» αντικαθ σταται απ τη φρ ση «τη συµφων α ΠΟΕ». Στην παρ γραφο 5 στοιχε ο γ), η φρ ση «τη GATT των συναφ ν πρ ξεων» αντικαθ σταται απ τη φρ ση «τη συµφων α ΠΟΕ». Στην παρ γραφο 7 πρ τη πρ ταση, η φρ ση «µ λη τη GATT» αντικαθ σταται απ τη φρ ση «µ λη του ΠΟΕ» και η φρ ση «µ λη ειδικ ν επιτροπ ν, που διορ ζονται στο πλα σιο των ειδικ ν επιτροπ ν τη GATT για επ λυση διαφορ ν» αντικαθ σταται απ τη φρ ση: «τοµα των οπο ων τα ον µατα απαριθµο νται σε ενδεικτικ κατ λογο δηµοσ ων και µη δηµοσ ων υπαλλ λων, ο οπο ο αναφ ρεται στο ρθρο 8 του µνηµον ου συµφων α σχετικ µε του καν νε και τι διαδικασ ε που δι πουν την επ λυση των διαφορ ν που αναφ ρονται στο παρ ρτηµα 2 τη συµφων α ΠΟΕ τα οπο α, κατ το παρελθ ν, υπηρ τησαν στο πλα σιο των ειδικ ν επιτροπ ν τη GATT του ΠΟΕ για την επ λυση διαφορ ν».

7 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/29 Μετ την παρ γραφο 9 προστ θεται το ακ λουθο κε µενο: «10. ταν να συµβαλλ µενο µ ρο επικαλε ται το ρθρο 29 παρ γραφο 9 στοιχε ο β), το παρ ν παρ ρτηµα εφαρµ ζεται µε την επιφ λαξη των ακ λουθων τροποποι σεων: α) ο καταγγ λλων προσκοµ ζει λεπτοµερ αιτιολογικ στοιχε α για την επ ρρωση κ θε αιτ µατο για διεξαγωγ διαβουλε σεων για τη δηµιουργ α ειδικ επιτροπ σχετικ µε µ τρο που θεωρε τι αναιρε εν λω εν µ ρει κ ποιο φελο που απορρ ει υπ ρ αυτο µεσα µµεσα δυν µει του ρθρου 29 β) ουδεµ α υποχρ ωση ρση εν µ τρου υφ σταται, ταν διαπιστ νεται τι το µ τρο αυτ αναιρε εν λω εν µ ρει τα οφ λη δυν µει του ρθρου 29 χωρ να υπ ρχει παραβ αση του ρθρου αυτο ωστ σο, σε τ τοια περ πτωση, η ειδικ επιτροπ συνιστ στο ενδιαφερ µενο συµβ λλ µενο µ ρο να προβε σε αµοιβα ω ικανοποιητικ προσαρµογ γ) η ειδικ επιτροπ διαιτησ α που προβλ πεται στην παρ γραφο 6 στοιχε ο β) µπορε να καθορ σει, κατ πιν αιτ µατο εν απ τα συµβαλλ µενα µ ρη, την κταση των οφελ ν που αναιρο νται εν λω εν µ ρει και µπορε επ ση να προτε νει τρ που για την επ τευξη αµοιβα ω ικανοποιητικ προσαρ- µογ οι προτ σει αυτ δεν ε ναι δεσµευτικ για τα δι δικα συµβ λλ µενα µ ρη». ρθρο 4 Το ακ λουθο παρ ρτηµα αντικαθιστ το παρ ρτηµα G τη συνθ κη : «Παρ ρτηµα W ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ Ε ΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜ ΩΝΙΑΣ ΠΟΕ [σ µφωνα µε το ρθρο 29 παρ γραφο 2 στοιχε ο α)] Α. Εξαιρ σει απ την εφαρµογ των διατ ξεων τη συµφων α ΠΟΕ Οι ακ λουθε διατ ξει τη συµφων α ΠΟΕ δεν εφαρµ ζονται δυν µει του ρθρου 29 παρ γραφο 2 στοιχε ο α): 1. Συµφων α για την δρυση του Παγκ σµιου Οργανισµο Εµπορ ου λε εκτ του ρθρου IX παρ γραφοι 3 και 4 και του ρθρου XVI παρ γραφοι 1, 3 και 4 α) Το παρ ρτηµα 1Α τη συµφων α ΠΟΕ Πολυµερε συµφων ε εµπορευµατικ ν συναλλαγ ν: i) Γενικ Συµφων α ασµ ν και Εµπορ ου του 1994 II Π νακε παραχωρ σεων, παρ γραφο 1 στοιχε α α), β), γ) πρ τη πρ ταση και παρ γραφο 7 IV Ειδικ διατ ξει σχετικ µε τι κινηµατογραφικ ταιν ε XV Συναλλαγµατικ ρυθµ σει XVIII Κρατικ βο θεια για την οικονοµικ αν πτυξη XXII ιαβουλε σει XXIII Ολικ µερικ ανα ρεση οφ λου XXIV Τελωνειακ εν σει και ζ νε ελευθ ρου εµπορ ου, παρ γραφο 6 XXV Κοιν εν ργειε των συµβαλλοµ νων µερ ν XXVI Αποδοχ, ναρξη ισχ ο και καταχ ριση XXVII Αναστολ αν κληση παραχωρ σεων XXVIII Τροποπο ηση των πιν κων XXVIIIα ασµολογικ διαπραγµατε σει XXIX Η σχ ση τη παρο σα συµφων α µε το χ ρτη τη Αβ να XXX Τροπολογ ε XXXI Αν κληση XXXII Συµβαλλ µενα µ ρη XXXIII Προσχ ρηση XXXV Μη εφαρµογ τη συµφων α µεταξ των συγκεκριµ νων συµβαλλ µενων µερ ν XXXVI Αρχ και στ χοι XXXVII Αναλ ψει υποχρε σεων XXXVIII Κοιν δρ ση Προσ ρτηµα Η Σχετικ µε το ρθρο XXVI Προσ ρτηµα Θ Σηµει σει και συµπληρωµατικ διατ ξει (ω προ τι ανωτ ρω διατ ξει GAT)

8 L 252/30 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των Μνηµ νιο συµφων α για την ερµηνε α του ρθρου ΙΙ παρ γραφο 1 στοιχε ο β) τη GATT Ηµεροµην α προσθ κη δασµ ν και λλων επιβαρ νσεων στον π νακα 4. ικαι µατα αµφισβ τηση (πρ τη πρ ταση µ νο) 6. Επ λυση διαφορ ν 8. Αντικατ σταση τη BISD 27S/24 Μνηµ νιο συµφων α για την ερµηνε α του ρθρου XVII τη GATT Μ νο η φρ ση στε κ θε περ πτωση να εξετ ζεται απ την οµ δα εργασ α που θα συσταθε µε β ση την παρ γραφο 5 5. Οµ δα εργασ α για το κρατικ εµπ ριο Μνηµ νιο συµφων α για τι διατ ξει τη GATT 1994 που αφορο ν το ισοζ γιο 5. Επιτροπ για του περιορισµο που χουν σχ ση µε το ισοζ γιο πληρωµ ν, εξαιρουµ νη τη τελευτα α πρ ταση 7. Εξ ταση στο πλα σιο τη Επιτροπ, η φρ ση β σει του ρθρου XVIII παρ γραφο 12 στοιχε ο β) 8. ιαβουλε σει στο πλα σιο των απλουστευµ νων διαδικασι ν 13. Συµπερ σµατα των διαβουλε σεων για το ισοζ γιο πληρωµ ν, πρ τη πρ ταση, τρ τη πρ ταση: η φρ ση και XVIII: B, τη δ λωση του 1979 και η τελευτα α πρ ταση Μνηµ νιο συµφων α για την ερµηνε α του ρθρου XXIV τη GATT 1994 λε οι διατ ξει εκτ τη παραγρ φου 13 Μνηµ νιο συµφων α για την τ ρηση των απαλλαγ ν απ τι υποχρε σει στο πλα σιο τη GATT Ολικ µερικ ανα ρεση οφ λου Μνηµ νιο συµφων α γα την ερµηνε α του ρθρου XXVIII τη GATT 1994 Πρωτ κολλο του Μαρακ που προσαρµ στηκε στη GATT 1994 ii) iii) iv) Συµφων α για τη γεωργ α Συµφων α για την εφαρµογ µ τρων υγειονοµικ και φυτοϋγειονοµικ προστασ α Συµφων α για τα κλωστοϋφαντουργικ προϊ ντα και τα ε δη νδυση v) Συµφων α για τα τεχνικ εµπ δια στο εµπ ριο Προο µιο (παρ γραφοι 1, 8, 9) 1.3. Γενικ διατ ξει Οι ροι οι ανεπτυγµ νε χ ρε και οι ροι γαλλικ ισπανικ αντικαθ στανται απ τον ρο ρωσικ Η φρ ση και επισ ρει την προσοχ των αναπτυσσ µενων χωρ ν µελ ν... ενδιαφ ρον για αυτ Πληροφορ ε επ των τεχνικ ν κανονισµ ν, των προτ πων και των µεθ δων διαπ στωση τη συµµ ρφωση (γλ σσε ) 11. Τεχνικ βο θεια στα λοιπ µ ρη 12. Ειδικ και διακριτικ µεταχε ριση υπ ρ των αναπτυσσ µενων χωρ ν 13. Επιτροπ τεχνικ ν εµποδ ων στο εµπ ριο 14. ιαβουλε σει και επ λυση διαφορ ν 15. Τελικ διατ ξει (εκτ των 15.2 και 15.5) Παρ ρτηµα 2 Οµ δε τεχνικ ν εµπειρογνωµ νων

9 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/31 vi) vii) Συµφων α για τα επενδυτικ µ τρα στον τοµ α του εµπορ ου Συµφων α για την εφαρµογ του ρθρου VI τη GATT 1994 (αντιντ µπινγκ) 15. Αναπτυσσ µενε χ ρε µ λη 16. Επιτροπ πρακτικ ν αντιντ µπινγκ 17. ιαβουλε σει και επ λυση διαφορ ν 18. Τελικ διατ ξει, παρ γραφοι 2 και 6 viii) Συµφων α για την εφαρµογ του ρθρου VII τη GATT 1994 (καθορισµ τη δασµολογητ α αξ α ) Προο µιο παρ γραφο 2, η φρ ση και να εξασφαλ σουν συµπληρωµατικ πλεονεκτ µατα για το διεθν εµπ ριο των αναπτυσσοµ νων χωρ ν 14. Εφαρµογ των παραρτηµ των (δε τερη πρ ταση εκτ αν αναφ ρεται αυτ στο παρ ρτηµα ΙΙΙ παρ γραφοι 6 και 7) 18. ργανα (επιτροπ δασµολογητ α αξ α ) 19. ιαβουλε σει και επ λυση των διαφορ ν 20. Ειδικ και διακριτικ µεταχε ριση υπ ρ των αναπτυσσ µενων χωρ ν 21. Επιφυλ ξει 23. Επανεξ ταση 24. Γραµµατε α Παρ ρτηµα II Τεχνικ επιτροπ δασµολογητ α αξ α Παρ ρτηµα III Επιπλ ον διατ ξει (εξαιρουµ νων των παραγρ φων 6 και 7) ix) Συµφων α για τον λεγχο πριν απ την αποστολ Προο µιο παρ γραφοι 2 και Τεχνικ βο θεια 6. Επανεξ ταση 7. ιαβουλε σει 8. Επ λυση των διαφορ ν x) Συµφων α για του καν νε καταγωγ Προο µιο γδοο εδ φιο 4. ργανα 6. Επανεξ ταση 7. ιαβουλε σει 8. Επ λυση των διαφορ ν 9. Εναρµ νιση των καν νων καταγωγ Παρ ρτηµα I Τεχνικ επιτροπ καν νων καταγωγ xi) Συµφων α για τι διαδικασ ε κδοση αδει ν εισαγωγ 1.4. α) Γενικ διατ ξει (τελευτα α πρ ταση) 2.2. Αυτ µατη κδοση αδει ν εισαγωγ (υποσηµε ωση 5) 3.5. iv) Μη αυτ µατη κδοση αδει ν εισαγωγ (τελευτα α πρ ταση) 4. ργανα 6. ιαβουλε σει και επ λυση διαφορ ν 7. Επανεξ ταση (εξαιρουµ νη τη παραγρ φου 3) 8. Τελικ διατ ξει (εξαιρουµ νη τη παραγρ φου 2)

10 L 252/32 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των xii) xiii) Συµφων α για τι επιδοτ σει και τα αντισταθµιστικ µ τρα 4. Μ τρα παροχ ννοµη προστασ α (εξαιρουµ νων των παραγρ φων 4.1, 4.2 και 4.3) 5. Αρνητικ συν πειε, τελευτα α φρ ση 6. Σοβαρ ζηµ α (παρ γραφοι 6.6, η φρ ση Με την επιφ λαξη των διατ ξεων τη παραγρ φου 3 του παραρτ µατο V και κατ εφαρµογ του ρθρου 7, καθ και στην ειδικ οµ δα που χει συγκροτηθε δυν µει του ρθρου 7 παρ γραφο 4, παρ γραφο 6.8 η φρ ση, συµπεριλαµβανοµ νων των στοιχε ων που υποβ λλονται δυν µει των διατ ξεων του παραρτ µατο V και παρ γραφο 6.9) 7. Μ τρα παροχ ννοµη προστασ α (εξαιρουµ νων των παραγρ φων 7.1, 7.2 και 7.3) 8. Καθορισµ των επιδοτ σεων για τι οπο ε δεν ε ναι δυνατ να ζητηθε ννοµη προστασ α, παρ γραφο 8.5 και υποσηµε ωση ιαβουλε σει και επιτρεπ µενα µ τρα αποκατ σταση 24. Επιτροπ για τι επιδοτ σει και τα αντισταθµιστικ µ τρα και επικουρικ ργανα 26. Επιτ ρηση 27. Ειδικ και διακριτικ µεταχε ριση υπ ρ των αναπτυσσ µενων χωρ ν µελ ν 29. Μετασχηµατισµ σε οικονοµ α αγορ, παρ γραφο 29.2 (εξαιρουµ νη τη πρ τη πρ ταση ) 30. Επ λυση διαφορ ν 31. Προσωριν εφαρµογ 32.2., (µ νον εφ σον αναφ ρεται στα παραρτ µατα V και VII) και Παρ ρτηµα V ιαδικασ ε που δι πουν τη συγκ ντρωση στοιχε ων σχετικ ν µε την πρ κληση σοβαρ ζηµ α Παρ ρτηµα VII Αναπτυσσ µενε χ ρε Συµφων α για τα µ τρα διασφ λιση 9. Αναπτυσσ µενε χ ρε µ λη 12. Γνωστοπο ηση και διαβουλε σει, παρ γραφο Επιτ ρηση 14. Επ λυση διαφορ ν Παρ ρτηµα εξα ρεση β) Παρ ρτηµα 1B τη συµφων α ΠΟΕ Γενικ Συµφων α για τι συναλλαγ στον τοµ α των υπηρεσι ν γ) Παρ ρτηµα 1Γ τη συµφων α ΠΟΕ Συµφων α για τα δικαι µατα πνευµατικ ιδιοκτησ α στον τοµ α του εµπορ ου. ικαι µατα πνευµατικ ιδιοκτησ α δ) Παρ ρτηµα 2 τη συµφων α ΠΟΕ Μνηµ νιο συµφων α σχετικ µε του καν νε και τι διαδικασ ε που δι πουν την επ λυση των διαφορ ν ε) Παρ ρτηµα 3 τη συµφων α ΠΟΕ Μηχανισµ ελ γχου εµπορικ ν πολιτικ ν στ) Παρ ρτηµα 4 τη συµφων α ΠΟΕ Πλειοµερε εµπορικ συµφων ε : i) συµφων α για το εµπ ριο αεροσκαφ ν πολιτικ αεροπορ α ii) συµφων α για τι δηµ σιε συµβ σει ζ) Υπουργικ αποφ σει, δηλ σει και µνηµ νια συµφων α i) Απ φαση για τα µ τρα υπ ρ των λιγ τερο ανεπτυγµ νων χωρ ν ii) λωση για τη συµβολ του ΠΟΕ στην επ τευξη µεγαλ τερη συνοχ στη χ ραξη παγκ σµια οικονοµικ πολιτικ iii) Απ φαση για τι διαδικασ ε γνωστοπο ηση iv) λωση για τη σχ ση µεταξ του ΠΟΕ και του ΝΤ v) Απ φαση για τα µ τρα σχετικ µε τι ενδεχ µενε αρνητικ επιπτ σει του µεταρρυθµιστικο προγρ µµατο στι λιγ τερο ανεπτυγµ νε χ ρε και στι αναπτυσσ µενε χ ρε που εισ γουν αποκλειστικ ε δη διατροφ vi) Απ φαση για τη γνωστοπο ηση τη πρ τη ενσωµ τωση στο πλα σιο του ρθρου 2 παρ γραφο 6 τη συµφων α για τα κλωστοϋφαντουργικ προϊ ντα και τα ε δη νδυση

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske 7. 4. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/29 Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 25η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο (Κε µενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Το έργο αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία εικοσιοκτώ (28) αιολικών

Διαβάστε περισσότερα

L 217/18 EL Ο ΗΓΙΑ 98/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙ ΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 η Ιουλ ιου 1998 για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια 98/34/ΕΚ για την καθι ερωση µια διαδικασ ια πληροφ ορηση στον τοµ εα των

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TΡIΤΗ 7 IOYNIΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Γιατ και σ' αυτ β βαια µα διακρ νει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #4 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Του Εκδότη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός ιόρθωση: Μαρ α Αποστολοπούλου Ηλ. επεξεργασ α: Μαρ α Παπαδ κη Εξ φυλλο: ΜΟΤΙΒΟ Α.Ε. 2010 Εκδόσεις Τόπος & Αντ νης Γεωργούλας [Οι

Διαβάστε περισσότερα

της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ.

της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 1998L0069 EL 28.12.1998 000.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B Ο ΗΓΙΑ 98/69/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Οκτωβρίου 1998

Διαβάστε περισσότερα

. 2851 µ. 7 Α γο στου 2001. 1257

. 2851 µ. 7 Α γο στου 2001. 1257 . 2851 µ. 7 Α γο στου 2001. 1257 Πρ Τ ν ερ ν ρχιεπισκοπ ν θην ν κα Τ ερ Μητροπ λει τ κκλησ α τ λλ δο. Συνοδικ ποφ σει, ληφθε σ ν τ Συνεδρ τ 30 παρελθ ντο µην ουν ου.. κα ν συνεχε τ ν π' ριθµ. πρωτ. α)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 20. 1. 98 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 Ο ΗΓΙΑ 97/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 15η εκεµβρ ιου 1997 σχετικ α µε τη συµφων ια-πλα ισιο για την εργασ ια µερικ η απασχ οληση που συν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1450 14 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36060/1155 /Ε.103 Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασι ών για την ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 63 16 Μαρτίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 59 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΟΙΚ. 494 Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον χρόνο υποβολής τους,

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση Παρακαλο µε διαβάστε πρώτα τις σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια. Περιλαµβάνει: v Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια v Περιβάλλον λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Περ ληµα λτρων Housing per cartucce filtranti Filter Cartridge Housing

Περ ληµα λτρων Housing per cartucce filtranti Filter Cartridge Housing δηγ ες ρ σης Istruzioni per l uso Operating Instructions Περ ληµα λτρων Housing per cartucce filtranti Filter Cartridge Housing 85030-516-21 85030-516-21 1 Κατ λ γ ς περιε µ νων και σ ηµ των 1 Κατ λ γ

Διαβάστε περισσότερα