ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ. Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ. Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ"

Transcript

1 ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ

2 Γηαηί μηα θέηα μήιμο γίκεηαη θαθεηί ακ δεκ ηεκ θαηακαιώζμομε άμεζα? Γηαηί έκα θόρημμ ζημ δένμα μαξ ενεζίδεηαη θαη ακαπηύζζεη θιεγμμκή? Όια αοηά πνμθύπημοκ από μηα θοζηθή δηαδηθαζία πμο μκμμάδεηαη μλείδςζε Οομβαίκεη ζε όια ηα θύηηανα ζηε θύζεξ, ζομπενηιαμβακμμέκςκ εθείκςκ ζημ ζώμα μαξ.

3 ΕΛΕΤΘΕΡΕ ΡΙΖΕ ΠΩ ΧΗΜΑΣΙΖΟΝΣΑΙ : Πμ μλογόκμ, εηζενπόμεκμ ζημκ μνγακηζμό με ηεκ ακαπκμή θαη μεηαθενόμεκμ με ημ αίμα ζηα θύηηανα, πνεζημμπμηείηαη ζε πμζμζηό πενίπμο 95% γηα ηεκ παναγςγή εκένγεηαξ. Πμ οπόιμηπμ πμζμζηό πνμθαιεί ηε δεμημονγία ηςκ ΓΘΓΡΘΓΞΩΚ ΞΖΔΩΚ Ναίδμοκ νόιμ ζηεκ απμημλίκςζε θαη ζημ ακμζμπμηεηηθό ζύζηεμα ζημκ μνγακηζμό

4 ΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΟΞΕΙΔΩΣΙΚΟΤ ΡΘΖΕΣ STRESS Λέγονηαι ελεύθερες επειδή ηοσς λείπει ένα κρίζιμο μόριο, ποσ ηις οδηγεί ζε μια καηαζηροθική ζσμπεριθορά όηαν ζσνδεθούν με ένα άλλο μόριο

5 Αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο..βνίζθμκηαη ζοκεπώξ ζηεκ ακαδήηεζε ειεθηνμκίςκ γηα ηεκ ζηαζενμπμίεζε ημοξ..πνμάγμοκ αιοζηδςηέξ ακηηδνάζεηξ Μη ειεύζενεξ νίδεξ δεκ δίκμοκ θιηκηθή ζομπηςμαημιμγία αιιά....είκαη επηζεηηθέξ με ορειή δναζηηθόηεηα

6 Οη ελςηενηθέξ ημλίκεξ, ηδηαίηενα μ θαπκόξ ημο ηζηγάνμο θαη ε αημμζθαηνηθή νύπακζε, είκαη «πεγέξ ειεοζένςκ νηδώκ».. ηα ηνόθημα θαη ημ κενό θηιμλεκμύκ επίζεξ ειεύζενεξ νίδεξ, με ηε μμνθή ηςκ θοημθανμάθςκ θαη άιιςκ ημληκώκ Αοηέξ μη ημλίκεξ είκαη εονύηαηα δηαδεδμμέκεξ ζημ πενηβάιιμκ ΓΜΓΙ πμο δμύμε ζε πόιε, ηηξ ακαπκέμομε από ημκ αένα Σμ μλεηδςηηθό θμνηίμ ημο ζώμαημξ είκαη πμιύ πημ ορειό από ό, ηη ήηακ πνηκ από 200 πνόκηα Μ θίκδοκμξ ειεοζένςκ νηδώκ ζοκεπίδεηαη

7 Μ θίκδοκμξ ηςκ ειεοζένςκ νηδώκ Όηακ μη ειεύζενεξ νίδεξ επηηίζεκηαη, δεκ ζθμηώκμοκ μόκμ ηα θύηηανα γηα κα απμθηήζμοκ ημ μόνημ πμο ημοξ ιείπεη Σμ πνόβιεμα είκαη όηη μη ειεύζενεξ νίδεξ ζοπκά ηναομαηίδμοκ ημ θύηηανμ, θαηαζηνέθμκηαξ ημ 1. Δηαιύμοκ ηηξ θοηηανηθέξ μεμβνάκεξ 2. μνγακίδηα θοηηάνςκ =γήνακζε, θόπςζε, αζζέκεηεξ 3. πνμζβάιιμοκ DNA = Όηακ μεηαβάιιεηαη ημ DNA εκόξ θοηηάνμο, ημ θύηηανμ μεηαιιάζζεηαη. Μεγαιώκεη αθύζηθα θαη ακαπανάγεηαη αζοκήζηζηα θαη πμιύ γνήγμνα. μεηαιιάλεηξ, ακάπηολε δηαθόνςκ μμνθώκ θανθίκμο

8 Αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο ΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΟΞΕΙΔΩΣΙΚΟΤ STRESS Αντιοξειδωτικά Γιεύζενεξ νίδεξ Σα ακηημλεηδςηηθά είκαη μοζίεξ πμο δίκμοκ ημ ειεθηνόκημ πμο ιείπεη ζηηξ ειεύζενεξ νίδεξ, μεηαηνέπμκηαξ ηεξ ζε με ημληθέξ άνα θαη αθίκδοκεξ γηα ημκ ακζνώπηκμ μνγακηζμό

9 εκαληηθά αληηνμεηδσηηθά ζηνλ νξγαληζκό Ακηημλεηδςηηθά έκδομα Δηζμμοηάζε ημο οπενμλεηδίμο [SOD (Cu/Zn, Mn )] Ηαηαιάζε γιμοηαζεηόκεξ Ρδνόθηιεξ Ακηημλεηδςηηθέξ μοζίεξ Θηπόθηιεξ Βηηαμίκεξ C Βηηαμίκεξ Γ Γιμοηαζεηόκε Κανμηεκμεηδή (νεηηκόιε, β-θανμηέκημ, Α-ιηπμηθό μλύ δεαλακζίκε, ιοθμπέκημ, ιμοηείκε θ.α) Οονηθό μλύ CoQ10 Υμιενοζνίκε Κοζηείκε ζειήκημ, παιθόξ, ρεοδάνγονμξ, μαγκήζημ

10 Free radicals and antioxidants From basic research to clinical practice 2003 ΣΟ ΑΝΣΙΟΞΕΙΔΩΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΚΑΣΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΜΕΑ ΣΟ ΚΤΣΣΑΡΟ Βηηακίλε Ε, PUFA, β-θαξνηίλε πλέλδπκν Q, ειήλην, βηηακίλε Ε, SOD, GSHPx (ππεξνμεηδάζε ηεο γινπηαζεηόλεο) Γινπηαζεηόλε, GSHPx (ππεξνμεηδάζε ηεο γινπηαζεηόλεο), SOD, ζειήλην, βηηακίλε C Βηηακίλε Ε, β-θαξνηίλε Καηαιάζε Τα αντιοξειδωτικά τηρ κςτταπικήρ μεμβπάνηρ είναι η «ππώτη γπαμμή» άμςναρ εναντίον των ROS

11 Νανά ημ όηη μ μνγακηζμόξ μαξ δηαζέηεη ηζπονμύξ μεπακηζμμύξ ελμοδεηένςζεξ ηςκ ειεοζένςκ νηδώκ δεκ θαηαθένκεη πάκηα κα ηηξ ακηημεηςπίζεη με επηηοπία ιόγς ημο μεγάιμο ανηζμμύ ημοξ

12 Πάλσ από 100 παζήζεηο ζρεηίδνληαη κε ην ΟΞΕΙΔΩΣΙΚΟ STRESS N. Alzheimer N. Parkinson Αζενμζθιήνςζε Παζήζεηξ κεθνώκ Παγθνεαηίηηδα, Ηπαηηθέξ παζήζεηξ Γγθεθαιηθό επεηζόδημ Έμθναγμα μομθανδίμο Υνόκηεξ πκεομμκμπάζεηεξ AGEING Γήνακζε Ναποζανθία Τπμγμκημόηεηα, εκδμμεηνίςζε, πνμεθιαμρία Ρεομαημεηδήξ ανζνίηηδα Ρπένηαζε Ο. Δηαβήηεξ Π. ςπνάξ θειίδαξ Καηαννάθηεξ Κανθίκμξ Ν. Crohn The free radical man

13 ΓΝΖΒΑΞΡΚΠΖΗΜΖ ΝΑΞΑΓΜΚΠΓΟ ΑΡΛΕΟΕΟ ΓΘΓΡΘΓΞΩΚ ΞΖΔΩΚ ΓΛΩΓΓΚΓΖΟ ΝΑΞΑΓΜΚΠΓΟ Ναποζανθία Ο. Δηαβήηεξ αναθηενηζηηθά ακαθένεηαη όηη μόκμ μία νμοθεληά ηζηγάνμο μπμνεί κα πενηέπεη μέπνη ειεύζενεξ νίδεξ με απμηέιεζμα έζης θαη γηα ιίγε ώνα ε γιμοηαζεηόκε θαη ε βηηαμίκε C ζπεδόκ κα εθμεδεκίδμκηαη Ηάπκηζμα Ακεπανθήξ δηαηνμθή Ρπενβμιηθή άζθεζε Φάνμαθα Αθηηκμβμιίεξ UV, X Πμληθέξ μοζίεξ Ξύπακζε ΓΚΔΜΓΓΚΓΖΟΝΑΞΑΓΜΚΠΓΟ Ακαπκεοζηηθή αιοζίδα Μλεηδςηηθά έκδομα Φιεγμμκώδεηξ δηαδηθαζίεξ

14

15

16

17

18 Πνμθέξ με ορειό γιοθαημηθό δείθηε Ιεηαγεομαηηθή οπενγιοθαημία Θηπανώκμλέςκ γιοθμημληθόηεηα ιηπμημληθόηεηα Μλεηδςηηθό ζηνεξ Γλάκηιεζε β-θοηηάνςκ Γεκεηηθή πνμδηάζεζε Πνόπμξ δςήξ ΔΖΑΒΕΠΕΟ

19 Ηαηεγμνίεξ θανμάθςκ, αιθμόι μπμνμύκ κα μδεγήζμοκ ζε έιιεηρε μηθνμζνεπηηθώκ ζοζηαηηθώκ Φάνμαθα Τπαθηηθά Αθαηνμύμεκα μηθνμζνεπηηθά ζοζηαηηθά Βηηαμίκε Α, D, E, K, θάιημ, θςζθόνμξ Ακηηβημηηθά Βηηαμίκεξ ζομπιέγμαημξ Β, Βηηαμίκε C, θάιημ Ακηηθαηαζιηπηηθά Βηηαμίκε Β12, ζοκέκδομμ Q10 Ακηηζηαμηκηθά Βηηαμίκε C Αθεηοιμζαιηθοιηθό μλύ Βηηαμίκε Α, Β, C, θάιημ, αζβέζηημ Δημονεηηθά Κάιημ, βηηαμίκεξ ζομπιέγμαημξ Β, μαγκήζημ, ρεοδάνγονμξ, ζοκέκδομμ Q10 Ακηηζοιιεπηηθά ηαηίκεξ Φοιιηθό μλύ, βηηαμίκε Β6, Β12, Γ οκέκδομμ Q10 μεηθμνμηκε Β12, θοιιηθμ μλύ Κμνηηθμζηενμεηδή Αζβέζηημ, Βηηαμίκε D, θάιημ, ζειήκημ, ρεοδάνγονμξ

20 Ηαηά ηεκ οπενγιοθαημία, από ηα μηημπόκδνηα ηςκ εκδμζειηαθώκ θοηηάνςκ πανάγεηαη ημ ακηόκ ημο ζμοπενμλεηδίμο(μ - 2 ) πμο εοζύκεηαη θονίςξ γηα ηηξ δηαβεηηθέξ επηπιμθέξ Brownlee θαη ζπλ.

21 To μλεηδςηηθό ζηνεξ δηαδναμαηίδεη ημκ ζπμοδαηόηενμ νόιμ ζηηξ μηθνμ θαη μαθνμαγγεηαθέξ επηπιμθέξ ζεςνείηαη πνώημμξ δείθηεξ ακάπηολεξ ηεξ εκδμζειηαθήξ δοζιεηημονγίαξ

22

23 ΠΞΜΝΜΖ ΑΚΠΖΙΓΠΩΝΖΟΕΟ ΜΛΓΖΔΩΠΖΗΜΡ STRESS ΑΝΜΦΡΓΕ ΓΝΖΒΑΞΡΚΠΖΗΩΚ ΝΑΞΑΓΜΚΠΩΚ Οη θπζηθνί παξάγνληεο όπσο νη αθηηλνβνιίεο UV, X Οη ρεκηθνί παξάγνληεο όπσο ε κόιπλζε ηεο αηκόζθαηξαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηα θάξκαθα Οη θιεγκνλέο Λήςε δηαθόξσλ νξκνλώλ Άγρνο θαη ην ςπρνινγηθό stress Ο ηξόπνο δσήο ( θαθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ε παρπζαξθία, ην θάπληζκα θαη ε ππεξβνιηθή θαηαλάισζε ηνπ αιθνόι, ππεξβνιηθή,ή αλεπαξθήο άζθεζε)

24 ΜΦΓΘΕ ΑΝΜ ΑΚΠΖΙΓΠΩΝΖΟΕ ΠΜΡ ΜΛΓΖΔΩΠΖΗΜΡ ΟΠΞΓΟ Αολάκμοκ δςηηθόηεηα Ακηημεηώπηζε πνόκηαξ θόπςζεξ Απμημλίκςζε ήπαημξ Ιεηώκμοκ επηπηώζεηξ έκημκμο ζηνεξ Ννόιερε μεηαβμιηθμύ ζοκδνόμμο Ιεηώκμοκ θίκδοκμ θανθίκςκ Γπηδνμύκ εοενγεηηθά ζηηξ ανζνώζεηξ Γκηζπύμοκ ειαζηηθόηεηα δένμαημξ Ακαπαηηίδμοκ πνόςνε γήνακζε Ννμιαμβάκμοκ ηηξ επηπιμθέξ ημο Δηαβήηε

25 ΑΝΣΙΟΞΕΙΔΩΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ORAC : θιίκαθα θαηάηαμεο ηξνθίκσλ αλάινγα κε ηελ αληηνμεηδσηηθή ηνπο ηθαλόηεηα Καζεκεξηλά πξέπεη λα παίξλνπκε κνλάδεο ORAC

26 ORAC Ξενά δαµάζθεκα 5770 ηαθίδεξ 2830 Μύνηηια 2400 Βαηόµμονα 2036 Λαπακίδεξ 1770 Φνάμοιεξ 1540 πακάθη 1260 Λαπακάθηα Βνολειιώκ 980 Μπνόθμιμ 890 Πμνημθάιη 750

27 Κόθθηκεξ γιοθέξ πηπενηέξ 710 Κόθθηκα ζηαθύιηa 739 Κενάζηα 670 Αθηηκίδηα 602 Γθνέηπ θνμύη 483 Κνεµµύδηα 450 Καιαµπόθη 400 Μειηηδάκεξ 390

28 ΓΑΡΤΦΑΛΟ Νημ πιμύζηα ζε ακηημλεηδςηηθά 3144 Κακέιια 2674 Ρίγακε 2001 Κμονθμομε 1593 Κύμηκμ 768 Μασκηακόξ 743 Βαζηιηθόξ 676 Φαζθόμειμ 320 Μακηδμονάκα 273 μπαπανηθά (ORAC/γν)

29 Garrow JS Human nutrition and dietetics Churrchil Livingstone 10 Edition 2000 Πεγέο αληηνμεηδσηηθώλ ζηα ηξόθηκα Βηηαμίκε Α Αογό, βμύηονμ, γάια θαη γαιαθημθμμηθά πνμσόκηα, βμύηονμ, ζοθώηη, ηπζοέιαηα Βηηαμίκε C Φνμύηα, θονίςξ εζπενηδμεηδή, θνάμοιεξ, πνάζηκε πηπενηά, πνάζηκα θοιιώδε ιαπακηθά (μανμύιη, ζπακάθη) θαη ακζμθναμβμεηδή (μπνόθμιμ, θμοκμοπίδη) Β-θανμηέκημ Φνμύηα (θονίςξ εζπενηδμεηδή, πμνημθάιηα, μακηανίκηα, θίηνα) ιαπακηθά, ηδηαίηενα ηα θίηνηκα θαη πμνημθαιί

30 Garrow JS Human nutrition and dietetics Churrchil Livingstone 10 Edition 2000 Πεγέο αληηνμεηδσηηθώλ ζηα ηξόθηκα Βηηαμίκε Γ Φοηηθά έιαηα, θονίςξ ειαηόιαδμ, ζόγηα, θανύδηα, αογά Οειήκημ Κνέαξ, ζοθώηη, ζαιαζζηκά Φιαβμκμεηδή Κόθθηκμ θναζί, θνμύηα, ιαπακηθά Σεοδάνγονμξ Δεμεηνηαθά, ζοθώηη, ζπόνμη ζηηανημύ, μαγηά μπύναξ, αογά

31 Πεγέο αληηνμεηδσηηθώλ βηηακηλώλ ζηα ηξόθηκα Bηηακίλε E: Χξεηάδεζηε mg ηελ εκέξα θαη απηή ηελ πνζόηεηα κπνξείηε λα ηε βξείηε: ζε έλα πηάην κε κπξόθνια ζε 4 ζπαλαθόπηηεο, ζε 15 ηνκάηεο ή ζηε ζάιηζα γηα 3 καθαξνλάδεο (πεξίπνπ κηζή θνύπα ζάιηζα), ζε 7 θνπηαιηέο ειαηόιαδνπ, ζε 5 κεγάια ξνδάθηλα.

32 Πεγέο αληηνμεηδσηηθώλ βηηακηλώλ ζηα ηξόθηκα Bηηακίλε C: Χξεηάδεζηε πεξίπνπ 75 mg (γπλαίθεο) έσο 90 mg (άλδξεο) /εκέξα απηή ηελ πνζόηεηα κπνξείηε λα ηε βξείηε: ζε έλα κεγάιν πνξηνθάιη (έλα κέηξην πνξηνθάιη έρεη πεξίπνπ 50 mg βηηακίλεο C), ζε 3 ηνκάηεο, ζε κία κεξίδα κπξόθνια, ζε κηζή θόθθηλε πηπεξηά, ζε έλα ιεκόλη, ζε 2 καγεηξεκέλεο πξάζηλεο πηπεξηέο

33 Δομανηθά Μιηθήξ Άιεζεξ 3πλαςια ποςότητα αντιοξειδωτικών ουςιών ςε ςχέςη με τα εμπλουτιςμένα ή επεξεργαςμένα ζυμαρικά Η ςυγκέντρωςη αντιοξειδωτικών ουςιών ςτο ολικήσ αλέςεωσ αλεύρι είναι ςτην ουςία παρόμοια με αυτή που βρίςκεται ςτα φρούτα και λαχανικά

34 πνςηεΐκεξ

35 Αολάκμοκ ηεκ ΚΑΛΗ ΥΟΛΗΣΓΡΟΛΗ Μεηώκμοκ ηεκ θαθή πμιεζηενόιε Γίκαη πιμύζηα ζε αζβέζηημ θαη θςζθόνμ

36 ω3 ΓΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΤΓΓΙΑ Σμ 60% ημο εγθεθάιμο είκαη ιίπμξ ημ 1/3 ς3 θαη ς6 ζε ακαιμγία 1:1 Απόιοηα απαναίηεηα γηα ηεκ μμαιή ιεηημονγία ηεξ θανδηαξ, ημο εκηένμο, ημο δένμαημξ ηςκ ανζνώζεςκ, ηςκ μοώκ, ημο ακμζμπμηεηηθμύ ζοζηήμαημξ, ηεκ μμαιή θύεζε Ιεηώκμοκ ηα ηνηγιοθενίδηα Δεκ ηα θηηάπκμομε πνέπεη κα ηα ηνώμε Βειηίςζε ηεξ ζθιήνοκζεξ θαηά πιάθαξ θαη πάνθηκζμκ Έπμοκ ειαθνά ακηηπεθηηθή δνάζε, πνμιαμβάκμοκ αννοζμίεξ Καη πμιιά άιια Πα ηειεοηαία μάιηζηα πνόκηα μειεηάηαη έκημκα μ νόιμξ ηςκ ς-3 ιηπανώκ ζηεκ ακηημεηώπηζε ημο θανθίκμο ημο παγθνέαημξ

37

38 Που βρίσκονται; Ηανύδηα, ιηκανόζπμνμξ, ιηκέιαημ Ιμονμοκέιαημ Έιαηα ρανηώκ ζοζθεοαζμέκα ζε caps Ομιμμόξ, πέζηνμθα, ηόκμξ, ζανδέιεξ θιπ. Πνόθημα εμπιμοηηζμέκα (ππ αογά,ηονηά)

39 Γηαμύνηη Όιμη λένμομε όηη ημ γηαμύνηη είκαη ογηεηκό, αθμύ είκαη άνηζηε πεγή αζβεζηίμο, πνςηεΐκεξ θαη πνμβημηηθώκ μοζηώκ Έκα θεζεδάθη γηαμύνηη πνμζθένεη ημ 25% ηςκ εμενεζίςκ ακαγθώκ ζμο ζε νηβμθιαβίκε( B2) πμζόηεηα πμο βνίζθεηαη ζε 1 θι. βναζμέκμ ζπακάθη Ακ θαη ε νηβμθιαβίκε δεκ είκαη ε ίδηα ακηημλεηδςηηθή μοζία, είκαη ζεμακηηθή γηα κα ιεηημονγήζεη ε γιμοηαζεηόκε Ννόθεηηαη γηα έκα ακηημλεηδςηηθό πμο βνίζθεηαη ζηα θύηηανά μαξ πμο θαηαπμιεμά ηηξ ειεύζενεξ νίδεξ Γπεηδή όμςξ ε νηβμθιαβίκε είκαη βηηαμίκε πμο παναμέκεη ζημκ μνγακηζμό μόκμ μενηθέξ ώνεξ πνέπεη κα ακαπιενώκεηαη θαζεμενηκά Αοηό γίκεηαη εύθμια με ηεκ θαηακάιςζε εκόξ γηαμονηημύ

40 Ηόθθηκμ θνέαξ Κάπνηεο έξεπλεο έρνπλ ζπζρεηίζεη ηελ ππεξθαηαλάισζε θόθθηλνπ θξέαηνο κε θαξθίλν ηνπ καζηνύ,ηνπ νξζνύ, ηνπ ζηνκάρνπ, ηεο ρνιεδόρνπ θύζηεο θαη ηνπ πξνζηάηε Τν ςεκέλν θόθθηλν θξέαο (ζηα θάξβνπλα, ζην θνύξλν ή ην ηεγάλη) απμάλεη ηελ πηζαλόηεηα εκθάληζεο θαξθίλνπ δηόηη θαηά ηε δηαδηθαζία ςεζίκαηνο δεκηνπξγνύληαη θαξθηλνγόλεο νπζίεο πνπ απνθαινύληαη εηεξνθπθιηθέο ακίλεο Επηπξόζζεηα, ην επεμεξγαζκέλν θξέαο (ζπζθεπαζκέλν κπηθηέθη) θαη ην δακπόλ πεξηέρνπλ ληηξώδε θαη ληηξηθά άιαηα σο ζπληεξεηηθά, ηα νπνία κπνξεί λα κεηαηξαπνύλ ζην ζηνκάρη ζε θαξθηλνγόλεο ληηξνδακίλεο, πνπ ελδερνκέλσο ζα κπνξνύζε λα απμήζεη ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ ζηνκάρνπ Κπέαηα πος διαηηπούνηαι ζηο αλάηι, ηο ξύδι ή πος είναι καπνιζηά, πεπιέσοςν οςζίερ πος μποπεί να αςξάνοςν ηον κίνδςνο για καπκίνο.

41 ΓΘΑΖΜΘΑΔΜ θαζεμενηκά... ΠΜ ΘΑΔΖ ΠΕΟ ΗΑΞΔΖΑΟ... Αολάκεη ηεκ θαιή πμιεζηενόιε Ιεηώκεη ηεκ «θαθή» πμιεζηενίκε (LDL) Βμεζά ζηεκ πνόιερε ηεξ θναγήξ ηςκ ανηενηώκ θαη ζηε μείςζε ημο θηκδύκμο θανδημπαζεηώκ Νανέπεη πνμζηαζία έκακηη μνηζμέκςκ μμνθώκ θανθίκμο. Νενηέπεη θοζηθά ακηημλεηδςηηθά θαη βηηαμίκε Γ Ννμιαμβάκεη μνηζμέκεξ αζζέκεηεξ ημο ήπαημξ θαη δνα εοενγεηηθά ζηε ζεναπεία ημο δηαβήηε. (FDA) εμενήζηα θαηακάιςζε 2 θμοηαιηώκ ηεξ ζμύπαξ ειαηόιαδμ μπμνεί κα ζομβάιιεη ζηε μείςζε ηςκ πηζακμηήηςκ γηα εμθάκηζε ζηεθακηαίαξ κόζμο Όμενμξ απμθαιμύζε ημ ειαηόιαδμ νοζό Ργνό θαη μ Ζππμθνάηεξ μεγάιμ

42 (European Union promotion programme for olive oil Martin-Moreno JM, Willett WC, Gorgojo L, Banegas JR, Rodriguez- Artalejo F, et al: "Dietary fat, olive oil intake and breast cancer risk", Int J Cancer 1994, 58: Trichopoulou A, Katsouyanni K, Stuver S, Tzala L, Gnardellis C, Rimm E, Trichopoulos D: "Consumption of olive oil and specific food groups in relation to breast cancer risk in Greece", J Natl Cancer Inst 1995, 87: Trichopoulou A: "Olive oil and breast cancer", Cancer Causes Control 1995, 6: Newmark HL: "Squalene, olive oil, and cancer risk. Review and hypothesis", Ann N Y Acad Sci 1999, 889: Owen RW, Giacosa A, Bull WE, et al: "The antioxidant/anticancer potential of phenolic compounds isolated from olive oil", Eur J Cancer 2000, 36: La Vecchia C, Negri E, Franceschi S, Decarli A, Giacosa A, Lipworth L: "Olive oil, other dietary fats, and the risk of breast cancer (Italy)", Cancer Causes Control 1995, 6: Gerber M: "Olive oil, monounsaturated fatty acids and cancer. Review", Cancer Lett 1997, 114: Lipworth L, Martinez ME, Angell J, Hsieh CC, Trichopoulos D: "Olive oil and human cancer: an assessment of evidence", Prev Med 1997, 26: Tzonou A, Hsieh C, Polychronopoulou A, et al: "Diet and ovarian cancer: A case-control study in Greece", Int J Cancer 1993, 55: [PubMed] 31. Tzonou A, Lipworth L, Kalandidi A, Trichopoulou A, Gamatsi I, et al: "Dietary factors and the risk of endometrial cancer: A casecontrol study in Greece", Br J Cancer 1996, 73: [PubMed] 32. Valavanidis A, Zinieris N, Zygalaki E: "Pharmacological properties of olive oil constituents as antioxidants and antitumorogenic agents. Can olive oil be used for medical purposes?", Pharmakeftiki 2000, 13: Οπέζε θαηακάιςζεξ ειαημιάδμο θαη ειηώκ με ηε μείςζε ηεξ πηζακόηεηαξ θαθμήζςκ κεμπιαζηώκ (θανθίκςκ) Ε εονςπαηθή μειέηε EUROLIVE (The effect of olive oil consumption on oxidative damage in European populations) 2006

43 ηα ηνόθημα πμο είκαη πιμύζηα ζε ακηημλεηδςηηθά είκαη μ θαιύηενμξ ηνόπμξ γηα κα ελαζθαιίζμομε επανθή πνόζιερε ακηημλεηδςηηθώκ μοζηώκ είκαη κα ηνώμε πμηθηιίεξ θνμύηςκ θαη ιαπακηθώκ θάζε μένα πενίπμο 3 έςξ 5 μενίδεξ

44 θμοθηά θαζόιηα θαθέξ θνηζάνη θεπνί βνώμε

45 ΜΟΝΞΖΑ 2-3 θμνέξ ηε βδμμάδα Φοηηθέξ πνςηεΐκεξ (πςνίξ πμιεζηενόιε) Πιμύζηα ζε θοηηθέξ ίκεξ Πιμύζηα ζε πνςηεΐκεξ, θάιημ, θμιηθό μλύ, ζίδενμ θαη μαγκήζημ. Υαμειή πενηεθηηθόηεηα ζε ιηπανέξ μοζίεξ. Φειή πενηεθηηθόηεηα ζε θοημπεμηθέξ μοζίεξ πμο ζομβάιιμοκ ζηεκ πνόιερε πνόκηςκ αζζεκεηώκ όπςξ μη θανδηαγγεηαθέξ παζήζεηξ, μ δηαβήηεξ θαη μ θανθίκμξ.

46 θνμύηα με μεγάιεξ πμζόηεηεξ ακηημλεηδςηηθώκ πμνημθάιηα ιεμόκηα νόδη δαμάζθεκα θνάμοια βαηόμμονα μμύνα θενάζηα μαύνε ζηαθίδα πεπόκη μύνηηιια ακακάξ αθηηκίδημ γθνέηπθνμοη μήια βενίθμθα ζηαθύιηα βενίθμθα δαμάζθεκα

47 ιαπακηθά πμο πενηέπμοκ μεγάιεξ πμζόηεηεξ ακηημλεηδςηηθώκ πηπενηέξ θαοηενέξ μπνόθμιμ παηάηεξ θανόηα θόθθηκμ ιάπακμ πνάζηκεξ πηπενηέξ μασκηακόξ αγθηκάνεξ ιαπακάθηα Βνολειιώκ ιαπακίδεξ πακηδάνηα ζπακάθη αγνημνάδηθμ

48 ηα θανύδηα αμύγδαια θμοκημύθηα θηζηίθηα ειηόζπμνμη

49 "Γαιιηθό πανάδμλμ" μη Γάιιμη δηέηνεπακ μηθνόηενμ θίκδοκμ γηα θανδηαγγεηαθά κμζήμαηα ζε ζπέζε με άιιμοξ Βμνεημεονςπαίμοξ, ακ θαη θαηακάιςκακ πενηζζόηενμ θνέαξ θαη ιηπανέξ ύιεξ θαηά θεθαιήκ Ε μείςζε ημο θηκδύκμο μθείιμκηακ βαζηθά ζηεκ αιθμόιε, ε μπμία ζε μηθνέξ πμζόηεηεξ δνα ςξ αημμζηαηηθόξ πανάγμκηαξ, εμπμδίδεη ηεκ μλείδςζε ηςκ ιηπμπνςηεσκώκ θαη αολάκεη ηεκ θοθιμθμνία ηεξ ορειήξ ποθκόηεηαξ ιηπμπνςηεσκώκ ςζηόζμ μη πμιοθαηκόιεξ ημο ιεοθμύ θαη θόθθηκμο θναζημύ παίδμοκ επίζεξ ζεμακηηθό ακηημλεηδςηηθό νόιμ Σμ 1992 Renaud θαη De Lorgeril

50 Πη είκαη Ξεζβεναηνόιε; νεζβεναηνόιε είκαη μηα θοζηθή μοζία ηεξ θαηεγμνίαξ ηςκ θοημαιεληκώκ Η RVT βνίζθεηαη θονίςξ ζε ορειέξ ζογθεκηνώζεηξ ζηε θιμύδα ηςκ ζηαθοιηώκ θαη ηδηαίηενα ηςκ θόθθηκςκ ζηαθοιηώκ, ζηα θύιια εοθαιύπημο θαη ειάημο, ζημοξ λενμύξ θανπμύξ, ζηα μμύνα θαη ζε μηθνόηενεξ πμζόηεηεξ έπεη βνεζεί ζε 70 αθόμε θοηηθά πνμσόκηα. θιμύδα ηςκ θόθθηκςκ ζηαθοιηώκ ζε RVT είκαη μg/g, εκώ ζημ θόθθηκμ θναζί μπμνεί κα βνεζεί ζε ζογκεντρώσεις 1,5-3 mg/l A Resveratrol and Polyphenol Preparation Suppresses Oxidative and Inflammatory Stress Response to a High- Fat, High-Carbohydrate Meal Endocrine Research Husam Ghanim, May 2011

51 ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΑΙ Γεκηθά, ηα θόθθηκα θναζηά πενηέπμοκ 7-10 θμνέξ πενηζζόηενεξ πμιοθαηκόιεξ ζε ζπέζε με ηα ιεοθά, εκώ πμιύ μεγάιεξ δηαθμνέξ παναηενμύκηαη ακάιμγα με ημ μηθνμθιίμα θαη ημ έδαθμξ θαιιηένγεηαξ Γκα πμηήνη θόθθηκμο θναζημύ ηζμδοκαμεί με 7 πμηήνηα πομό πμνημθαιημύ 2 πμηήνηα ηζαγημύ 5 μήια 100 γν. θνεμμοδηώκ

52 Πμ ζεζάμη Στο ςηςάμι και ςτα προΰόντα του υπάρχει ένα ιςχυρό αντιοξειδωτικό ςύςτημα αποτελούμενο κυρίωσ από τισ λιγνάνεσ (τη ςεςαμίνη και τη ςεςαμινόλη) και τη βιταμίνη Ε ( με μορφή γ-τοκοφερόλησ) παρουςιάζουν ιςχυρότατη αντιοξειδωτική δράςη εμποδίζοντασ την οξείδωςη των λιπαρών οξέων ςτον οργανιςμό και δημιουργία αθηρωματικών πλακών μειώνει τη χοληςτερόλη και την πίεςη του αίματοσ ζεζάμη(1θζ=180 ζενμ) Παπηκη (500 ζενμ/100γν) Το ςηςάμι και τα προΰόντα του (χαλβάσ, ταχίνι, ςηςαμέλαιο) έχουν αντιγηραντικέσ ιδιότητεσ

53 Πζάη έπεη θαηεπίκεξ (μκμμάδμκηαη θαη πμιοθαηκόιεξ) απμηειμύκ ηζπονά ακηημλεηδςηηθά θαηά ηεξ ακάπηολεξ θανθίκμο Οη θαηεπίκεξ δνμοκ πνμιαμβάκμκηαξ ηε δηπμηόμεζε ηςκ θανθηκηθώκ θοηηάνςκ θαη μπμνμύκ κα ειαηηώζμοκ ημκ θίκδοκμ γηα θανθίκμ ημο ήπαημξ, ημο δένμαημξ, ημο ζημμάπμο, ημο πκεύμμκα, ημο παπέμξ εκηένμο θαη ημο παγθνέαημξ Σμ πνάζηκμ ηζάη θεμίδεηαη γηα ημ ηζπονόηαημ ακηημλεηδςηηθό ημο, ηεκ επηγαιιμθαηεπίκε (EGCG), αιιά θαη ημ μαύνμ ηζάη έπεη ημ δηθό ημο μπιμζηάζημ με ακηηθανθηκηθά ζοζηαηηθά. Οη ακηημλεηδςηηθέξ ημο ηδηόηεηεξ θαηέπμοκ ηδηαίηενε ζέζε ζηεκ πνόιερε θαη δηαπείνηζε ημο δηαβήηε ηύπμο 1, θονίςξ, ή θαη ημο ηύπμο 2, αθμύ μπμνμύκ κα πνμζηαηεύζμοκ ηα β θύηηανα ημο παγθνέαημξ από ηηξ μλεηδώζεηξ. Μηα ζεμακηηθή παναηήνεζε ζπεηηθά με ηεκ πενηεθηηθόηεηά ημο ζε βηηαμίκε Κ αθμνά άημμα πμο θάκμοκ πνήζε ακηηπεθηηθώκ θανμάθςκ πμο πενηέπμοκ ηεκ μοζία βακβανθίκε. ' αοηή ηεκ πενίπηςζε πνεηάδεηαη πνμζμπή ζηεκ θαηακάιςζή ημο δηόηη εκηζπύεη ηε δνάζε ηεξ βακβανθίκεξ αολάκμκηαξ ηε νεοζηόηεηα ημο αίμαημξ.

54 Ιήπςξ ημ λεπκάμε;

55 Νςξ ημ μαγείνεμα επενεάδεη ηε ζνεπηηθή αλία ηςκ ηνμθώκ Οη βηηακίλεο ησλ ηξνθώλ ράλνληαη ζηα πγξά ηνπ βξαζκνύ Η πςειή ζεξκνθξαζία θαηαζηξέθεη νξηζκέλεο βηηακίλεο. Δεκηνπξγία Αθξηιακίδηνπ* κε ην παξαηεηακέλν ςήζηκν ζε πςειή ζεξκνθξαζία κε λεπξνηνμηθά θαη νξκνλνινγηθά απνηειέζκαηα Οη ηξνθέο πνπ ηεγαλίδνληαη απνξξνθνύλ κεγάιε πνζόηεηα ιηπαξώλ

56 ΠΡΟΟΧΗ Δεκ μπμνμύμε κα βαζηζημύμε μόκμ ζε μενηθέξ ζογθεθνημέκεξ ηνμθέξ κα θάκμοκ ηε δμοιεηά Γηα πανάδεηγμα θαηακαιώκμκηαξ εκκέα μενίδεξ μπνόθμιμ ηεκ εμένα θαη κα πενημέκμομε κα ηα θάκεη όια Ννέπεη κα θαηακαιώκμομε πμιιέξ δηαθμνεηηθέξ ηνμθέξ Ηάζε ηύπμξ ιεηημονγεί ζε δηαθμνεηηθμύξ ηζημύξ ημο ζώμαημξ, ζε δηάθμνα μένε ηςκ θοηηάνςκ

57 ΠΡΟΟΧΗ Ε ακελέιεγθηε πμνήγεζε ακηημλεηδςηηθώκ επηβανύκεη ηεκ ογεία όζμ θαη ε έιιεηρε

58 Δέθα ηνόπμη με ημοξ μπμίμοξ μπμνείηε κα αολήζεηε ηεκ πνόζιερε ηςκ ακηημλεηδςηηθώκ είκαη μη ελήξ: 1 1. Καηακαιώκεηε όζμ ημ δοκαηόκ μεγαιύηενε πμζόηεηα θαη πμηθηιία θνμύηςκ θαη ιαπακηθώκ 2. Γπηιέληε μία δηαηνμθή με πμιιά πνμσόκηα μιηθήξ αιέζεςξ θαη γεκηθά ηνόθημα πιμύζηα ζε θοηηθέξ ίκεξ 3. Φνμκηίζηε γηα ηεκ επανθή εκοδάηςζε ημο μνγακηζμμύ ζαξ θαη ηεκ πνόζιερε ημοιάπηζημκ 6-8 πμηενηώκ κενμύ εμενεζίςξ 4. Γπηιέληε έκακ ειαθνύ ηνόπμ μαγεηνέμαημξ ηςκ γεομάηςκ ζαξ, ελαζθαιίδμκηαξ έηζη ηε δηαηήνεζε ηςκ ζνεπηηθώκ ημοξ ζοζηαηηθώκ 5. Πεηναμαηηζηείηε γεοζηηθά, πνμζζέημκηαξ λενμύξ θανπμύξ ζε ζαιάηεξ, ζμύπεξ, ζάιηζεξ, θιπ.

59 Δέθα ηνόπμη με ημοξ μπμίμοξ μπμνείηε κα αολήζεηε ηεκ πνόζιερε ηςκ ακηημλεηδςηηθώκ είκαη μη ελήξ: 2 6. Πνμζζέζηε ζημ θαγεηό ζαξ θνέζθα ανςμαηηθά βόηακα, μπαπανηθά θαη θανοθεύμαηα, πμο αολάκμοκ ηεκ ακηημλεηδςηηθή πνμζηαζία. 7. Καηακαιώκεηε μεγάιεξ πμζόηεηεξ ζθόνδμο θαη θνεμμοδημύ με ημ θαγεηό, αθμύ πενηέπμοκ πμιύηημα ζοζηαηηθά θαη ιεηημονγμύκ ςξ ηζπονά ακηημλεηδςηηθά πμο επηβναδύκμοκ ηε θζμνά ημο πνόκμο. 8. Υνεζημμπμηείηε ιεμόκη ακηί λύδη ζηηξ ζαιάηεξ ζαξ, ιόγς ημο όηη έπεη έκημκε ακηημλεηδςηηθή δνάζε, πενηέπεη βηηαμίκε C θαη βμεζάεη ζηεκ απμννόθεζε ακόνγακςκ ζημηπείςκ πμο βνίζθμκηαη ζε ιαπακηθά, όπςξ ημ αζβέζηημ θαη μ ζίδενμξ. 9. Δμθημάζηε κα εκηάλεηε ζηε δηαηνμθή ζαξ ημκ ιηκανόζπμνμ, ηα λενά δαμάζθεκα, ημ αβμθάκημ, ηα πνάζα, ημ μπνόθμιμ, ημ ζμιςμό, ημ νόδη, ηα θανύδηα 10. Απμθύγεηε ημκ θαθέ -μέπνη 2 δόζεηξ ηεκ εμένα- (πνμηημήζηε ημ ηζάη), ημ αιθμόι (πνμηημήζηε ημ θναζί), ηα ακζναθμύπα πμηά, ηε δάπανε θαη ημοξ απιμύξ οδαηάκζναθεξ.

60 Ιεγάιε θαηακάιςζε ύκζεημη οδαηάκζναθεξ Φνμύηα θαη ιαπακηθά Φάνη Όζπνηα Γιαηόιαδμ Ιηθνή θαηακάιςζε Κμνεζμέκα δςηθά ιίπε Κόθθηκμ θνέαξ

61 Αιιαγή ηνόπμο δςήξ γηα ηεκ θαηαπμιέμεζε ημο μλεηδςηηθμύ stress Ιεηώζηε ημ ηζηγάνμ Οςμαηηθή άζθεζε Αολεμέκε πνόζιερε ιαπακηθώκ θαη θνμύηςκ Ιεηώζηε ηα ιηπανά Πίλεηε κέηξηα πνζόηεηα θόθθηλνπ θξαζηνύ

62

63 «ΠΜ ΦΑΞΙΑΗΜ ΟΜΡ ΓΖΚΑΖ Ε ΠΞΜΦΕ ΟΜΡ ΗΑΖ Ε ΠΞΜΦΕ ΟΜΡ ΠΜ ΦΑΞΙΑΗΜ ΟΜΡ» «Ζππμθνάηεξ» 460 π π.

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Friedrich Kittler, 1999 The media determine our situation Tι εννοεί ο Kittler; Γιαηί και πώς μας καθορίζοσν ηα μέζα; Καζμνίδμοκ ηόζμ ηα πενηεπόμεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ Ε Γε μαξ θαίκεηαη πμιύ μεγάιε, θονημιεθηηθά απένακηε. Ε αίζζεζε αοηή δεκ ακηηπνμζςπεύεη ηεκ αιήζεηα. Ε Γε είκαη απιώξ έκα από ηα αμέηνεηα μονάκηα ζώμαηα πμο βνίζθμκηαη ζημ δηάζηεμα.

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η 1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η Η εταιρεία Χ απασχολεί 500 πωλητές σε όλη την Ελλάδα. Έστω ότι για κάθε πωλητή γνωρίζουμε τις μηνιαίες πωλήσεις που πραγματοποίησε το περασμένο έτος. Να αναπτύξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΚΠΑΟ ΙΓ ΠΜΚ Η. ΟΓΘ

ΔΩΚΠΑΟ ΙΓ ΠΜΚ Η. ΟΓΘ ΔΩΚΠΑΟ ΙΓ ΠΜΚ Η. ΟΓΘ Θάιεηα Αβναάμ Ημοηζημοπή, RDN Ηιηκηθή Δηαηημιόγμξ Δηαηνμθμιόγμξ BSc εμείαξ, PGDipl Dietetics Κλιμική Διαιηξλόγξπ Γεμικό Νξζξκξμείξ Λερκτζίαπ Θέμαηα πνμξ ζοδήηεζε Ργηέξ Οςμαηηθό Βάνμξ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ.

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. "ΥΓΕΙΑ" Η ςημζθιήνοκζε είκαη μία από ηηξ ζοκεζέζηενεξ αηηίεξ βανεθμΐαξ.

Διαβάστε περισσότερα

Μυοπάθεια και τατίνες

Μυοπάθεια και τατίνες Μυοπάθεια και τατίνες ΧΡΗΣΟ Ν. ΠΑΝΑΓΟΤΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΣΡΕΙΟ ΤΠΕΡΣΑΗ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ ηαηίκεξ Μεηώκμοκ ηεκ LDLπμι. 30-55%, ηα Σνηγι. 10-30%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΓΙΑ 1 Ο α. i. Δίκεηαη ε ζοκάνηεζε. Ακ μη ζοκανηήζεηξ είκαη παναγωγίζημεξ, κα απμδείλεηε όηη:. ii. Πόηε μηα ζοκάνηεζε ζε έκα δηάζηεμα ημο πεδίμο ανηζμμύ ηεξ ιέγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 ζηο Πολιηιζηικό Κένηρο ηοσ Δήμοσ Χερζονήζοσ ηο 10 ο εμινάριο PHTLS (PreHospital Trauma Life Support)

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α.

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α. Ε δ ή ι ς ζ ε π ν μ θ ή ν ο λ ε η μ ο Ι ί θ ε Θ ε μ δ ς ν ά θ ε, πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23 Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη Το πράζινο ηζάι Τμ πνάζηκμ ηζάη (Camellia Sinensis) είκαη γκςζηό εδώ θαη 5.000 πνόκηα ζημοξ Κηκέδμοξ. Μέζς ηεξ Κίκαξ έθζαζε ζηεκ Ιαπςκία, ζηεκ Ικδία θαη ζηεκ Ικδμκεζία. Σηεκ Γονώπε ημ έθενακ από ηεκ Κίκα

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

GANODERMA LUCIDUM «μακηηάνη ηςκ ζεώκ» Τμ θαζμιηθό θάνμαθμ ηεξ θύζεξ

GANODERMA LUCIDUM «μακηηάνη ηςκ ζεώκ» Τμ θαζμιηθό θάνμαθμ ηεξ θύζεξ GANODERMA LUCIDUM «μακηηάνη ηςκ ζεώκ» Τμ θαζμιηθό θάνμαθμ ηεξ θύζεξ Ο «βαζιλιάπ» ηωμ βξηάμωμ Τμ Γακόδενμα (ιαμπενό δένμα) είκαη εδώδημμ μακηηάνη γκςζηό εδώ θαη πηιηάδεξ πνόκηα ζηεκ Ηίκα, ηεκ Ζαπςκία θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε

Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε Γπίθμονε θαζεγήηνηα Παηδηαηνηθήξ-Παηδηαηνηθήξ Ακμζμιμγίαξ Δ Παηδηαηνηθή Κιηκηθή Α.Π.Θ. Νμζμθμμείμ Παπαγεςνγίμο 5 ε ύκμδμξ ηεξ Γιιεκηθήξ Γηαηνείαξ Ένεοκαξ θαη Ακηημεηώπηζεξ

Διαβάστε περισσότερα

Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ

Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ Γκόηεηα 2: Παναμύζη Δεμήηνεξ Πμιίηεξ πμιή Ακζνςπηζηηθώκ θαη Ημηκςκηθώκ Γπηζηεμώκ Σ.Γ.Γ.Α.Π.Ε. 1 θμπμί εκόηεηαξ Ηαηακόεζε ηςκ βαζηθώκ εηδώκ ηςκ Θασθώκ Αθεγήζεςκ-Δηάθνηζε/Αλημπμίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο»

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΟΠΝ είκαη ε θαηάζηαζε πμο δεμημονγείηαη όηακ ε παιηκδνόμεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηωκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηωκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/17 16-10-2009 1 Πίκαθαξ Πενηεπμμέκωκ Ειζαγωγή... 3 Περιγραθή λογιζμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ MΤΟΚΑΡΔΙΣΙΔΑ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΓΑΔΟΛΙΝΙΟ

ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ MΤΟΚΑΡΔΙΣΙΔΑ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΓΑΔΟΛΙΝΙΟ ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ MΤΟΚΑΡΔΙΣΙΔΑ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΓΑΔΟΛΙΝΙΟ ΙΑΞΖΑ Β. ΗΑΘΑΚΠΔΕ ΗΑΞΔΖΜΘΜΓΜΟ ΖΑΟΩ GENERAL ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ - ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Κμζήμαηα ημο μομθανδίμο άγκςζηεξ (πνςημπαζείξ) ή γκςζηήξ (δεοηενμπαζείξ ή εηδηθέξ)

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/25 21-06-2011 1 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ.

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ. Ζηαιία Γιβεηία Μη ζηόπμη μαξ Να πνμβιεμαηηζημύμε γηα ηεκ απανπή ημο ζύμπακημξ. Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

1. Camtasia. 2. Audacity. 3. Movie Maker

1. Camtasia. 2. Audacity. 3. Movie Maker 1. Camtasia 2. Audacity 3. Movie Maker Από ημ Γεςθεκηνηθό ζημ Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Από ημ Γεςθεκηνηθό ζημ Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Πενηπόμεκα: Γεςθεκηνηθό Σύζηεμα Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Σύγθνηζε Τη γκςνίδμομε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Α Θ Η Ρ Η F O T O Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Ε Π Γ Ξ I N T E R R E G I O N A L M A N A G E M E N T O F H U M A N R E S O U R C E S Θ Κ Ξ Ρ Ο Π Ξ Γ Π Α Λ Λ Α Ξ Ρ : T R A I N I N G I N I T

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ ΓΤΡΩΠΗ 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ Ννόγναμμα 1 ε ΙΓΞΑ: ΑΘΕΚΑ ΙΖΘΑΚΜ ή ΙΝΜΘΜΚΖΑ ή ΒΓΚΓΠΖΑ Νηήζε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Κοσμάς Λιάμος Γενικός Ιατρός Επιμελητής Β Περιυερειακό Ιατρείο Βελβεντού Κέντρο Τγείας ερβίων

Κοσμάς Λιάμος Γενικός Ιατρός Επιμελητής Β Περιυερειακό Ιατρείο Βελβεντού Κέντρο Τγείας ερβίων «Ο νυιμξ ημο γηαηνμφ πνςημβάζμηαξ θνμκηίδαξ ογείαξ ζηεκ πνυιερε θαη πνχημε δηάγκςζε ημο θανθίκμο ημο πκεφμμκα» Κοσμάς Λιάμος Γενικός Ιατρός Επιμελητής Β Περιυερειακό Ιατρείο Βελβεντού Κέντρο Τγείας ερβίων

Διαβάστε περισσότερα

Tνόπμη δηαθοηηανηθήξ επηθμηκςκίαξ

Tνόπμη δηαθοηηανηθήξ επηθμηκςκίαξ Tνόπμη δηαθοηηανηθήξ επηθμηκςκίαξ Από απόζηαζε: -Γκδμθνηκήξ -Παναθνηκήξ Signaling cell Target cell Με επαθή Gap junction Notch signaling εμαημδόηεζε μέζς θακαιηώκ ηόκηςκ: Κακάιηα ηόκηςκ ςξ δηαθόπηεξ Πένα

Διαβάστε περισσότερα

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ.

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ. Ιστορίες τοσ 10 οσ Δημοτικού Στολείοσ Ηλιούπολης Η Άιμτα Ηάπμηε ήηακ έκα θμνηηζάθη, ε Άηκηα. Δμύζε ζημ Ηάηνμ μαδί με ημοξ γμκείξ ηεξ ζ έκα ζπηηάθη. Γθείκε ηεκ επμπή ζημ Ηάηνμ οπήνπε πόιεμμξ. Ε Άηκηα δεκ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΗΓΗΗ: Σα Πληροθοριακά σζηήμαηα ηων Νοζοκομείων ζηην Ελλάδα ηης κρίζης: Ο ρόλος ηοσ cloud computing & ηοσ Εζωηερικού Ελέγτοσ

ΕΙΗΓΗΗ: Σα Πληροθοριακά σζηήμαηα ηων Νοζοκομείων ζηην Ελλάδα ηης κρίζης: Ο ρόλος ηοσ cloud computing & ηοσ Εζωηερικού Ελέγτοσ 3ο Πανελλήνιο σνέδριο Διατείριζης Κρίζεων ζηον Σομέα Yγείας ΟΡΓΑΝΩΗ: Ελληνική Εηαιρεία Διατείριζης Κρίζεων ζηον Σομέα Τγείας, 13 15/11/2015, Ξενοδοτείο Divani Caravel, Αθήνα. Προθορική Ανακοίνωζη Νο. 33

Διαβάστε περισσότερα

Μελέηη Ηλεκηοικήπ Εγκαηάζηαζηπ. Δκπαιδεςηήρ: αββίδεο Μηράιεο. Σερληθή ρνιή Απγόξνπ. Μάθημα: Σερλνινγία Ηιεθηξηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ

Μελέηη Ηλεκηοικήπ Εγκαηάζηαζηπ. Δκπαιδεςηήρ: αββίδεο Μηράιεο. Σερληθή ρνιή Απγόξνπ. Μάθημα: Σερλνινγία Ηιεθηξηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ Μελέηη Ηλεκηοικήπ Εγκαηάζηαζηπ Δκπαιδεςηήρ: Σερληθή ρνιή Απγόξνπ Μάθημα: Σερλνινγία Ηιεθηξηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ Εμδεικηική βιβλιξγοαθία 1. Τεσνολογία Ηλεκηπικών Δγκαηαζηάζευν - Μεπορ Α, ΥΑΠ, ΓΜΤΔΔ 1988 2.

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίθηοα Υπμιμγηζηώκ

HY-335 : Δίθηοα Υπμιμγηζηώκ W N net works R E O T HY-335 : Δίθηοα Υπμιμγηζηώκ K Επίπεδο Δικηύου Αλγόριθμοι Δρομολόγηζη Scalability issues Multiple domains Ιανία Παπαδμπμύιε Τμήμα Γπηζηήμεξ Υπμιμγηζηώκ Πακεπηζηήμημ Ηνήηεξ Φεημενηκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ ΓΙΑΓΩΓΗ...3 ΜΓΡΟ Ι ΝΟΜΟΘΓΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΓΩΙΜΓ ΠΗΓΓ ΓΝΓΡΓΓΙΑ ΚΓΦΑΛΑΙΟ Α ΓΘΝΙΚΟ ΘΓΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΑΠΓ

ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ ΓΙΑΓΩΓΗ...3 ΜΓΡΟ Ι ΝΟΜΟΘΓΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΓΩΙΜΓ ΠΗΓΓ ΓΝΓΡΓΓΙΑ ΚΓΦΑΛΑΙΟ Α ΓΘΝΙΚΟ ΘΓΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΑΠΓ ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ ΓΙΑΓΩΓΗ...3 ΜΓΡΟ Ι ΝΟΜΟΘΓΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΓΩΙΜΓ ΠΗΓΓ ΓΝΓΡΓΓΙΑ ΚΓΦΑΛΑΙΟ Α ΓΘΝΙΚΟ ΘΓΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΑΠΓ Ζ. Ε θαηάζηαζε ηςκ ΑΠΓ ζηεκ Γιιάδα..7 ΖΖ. Πνμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ θαη ζοκηαγμαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Limerick - Θίμενηθ Ονηζμόξ: πεκηάζηηπμ ζαηηνηθό πμίεμα. Σύμθςκα με ημκ Rodari (1994), είκαη έκα είδμξ ημο «πανάιμγμο» ζοζηεμαημπμηεμέκμ θαη θςδηθμπμηεμέκμ θαη εγγιέδηθμ.

Διαβάστε περισσότερα

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α 4ε Γξαπηή Εξγαζία Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α Εξσηήζεηο: Α1. Πνην ζηηι εγεζίαο ζεσξείηε όηη «αλαδύεηαη» από ηηο επηρεηξεζηαθέο επηρεηξεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε;

Διαβάστε περισσότερα

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ Ση είλαη ιύζζα Πνόηεζηαζ βζα ιζα ζμβεκή θμίιςλδ ημο ηεκηνζημύ κεονζημύ ζοζηήιαημξ, πμο ιεηαδίδεηαζ ζοκήεςξ ιέζς ημο ζάθζμο από ημ δάβηςια ιμθοζιέκμο γώμο. Η θύζζα πνμζαάθθεζ όθα ηα εενιόαζια γώα ηαζ ζημκ

Διαβάστε περισσότερα

ύλνψε απνηειεζκάηωλ κεηξήζεωλ ζπγθεληξώζεωλ αηωξνύκελωλ ζωκαηίδίωλ PM 10 ζην Βόιν: 2004-2010

ύλνψε απνηειεζκάηωλ κεηξήζεωλ ζπγθεληξώζεωλ αηωξνύκελωλ ζωκαηίδίωλ PM 10 ζην Βόιν: 2004-2010 ύλνψε απνηειεζκάηωλ κεηξήζεωλ ζπγθεληξώζεωλ αηωξνύκελωλ ζωκαηίδίωλ PM 10 ζην Βόιν: 2004-2010 Τάζος Σηαμαηέιιος & Οισμπία Ζώγοσ Σάζνο ηακαηέιινο & Οιπκπία Εώγνπ ΕΘΘΜ/ Τμήμα Μητανολόγων Μητανικών ΠΘ http://www.mie.uth.gr/labs/ltte/grk/info/info.htm

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά)

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Δήμηηοα Κξγκίδξρ, Κξζμηηόοιζζα Τηλ.: 2310 99 1290, Fax: 2310 99 5061 e-mail: info@educ.auth.gr Κτίριο: Πύργος (3 ος όροφος) Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Πξνζηαηεπηηθό αληαλαθιαζηηθό ησλ αλώηεξσλ αεξαγσγώλ ε μεγάιμ βαζμό οπό ημκ έιεγπμ ηεξ βμύιεζεξ (θιμησθό θέκηνμ) ροπμγεκήξ ελάνηεζε Βήςαπ : Φοζημιμγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χάρτινες ταινίες, γυάλινα βιβλία

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χάρτινες ταινίες, γυάλινα βιβλία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Χάρτινες ταινίες, γυάλινα βιβλία --ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2015-- «Ιστορικό» Η γημνηή ηςκ Βηβιημδνμμηώκ λεθίκεζε δεηιά δεηιά πνηκ πμιιά πνόκηα ζηα εθπαηδεοηήνηα Μπμογά με ζθμπό ηεκ ακάδεηλε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ ΓΤΜΝΑΙΟ-Λ.Σ ΟΙΝΟΤΩΝ 2013-14 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ Διάθοπερ έπεςνερ πος έσοςν διεξασθεί, δείσνοςν όηι κάποια θςηά μποπούν να απαλλάξοςν ένα δωμάηιο από ηοξικέρ οςζίερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΔΜΑΓΓΓΖΑΗΕ ΑΚΠΖΙΓΠΩΝΖΟΕ ΑΚΓΡΞΡΟΙΑΠΩΚ ΠΜΡ ΓΓΗΓΦΑΘΜΡ

ΓΚΔΜΑΓΓΓΖΑΗΕ ΑΚΠΖΙΓΠΩΝΖΟΕ ΑΚΓΡΞΡΟΙΑΠΩΚ ΠΜΡ ΓΓΗΓΦΑΘΜΡ ΓΚΔΜΑΓΓΓΖΑΗΕ ΑΚΠΖΙΓΠΩΝΖΟΕ ΑΚΓΡΞΡΟΙΑΠΩΚ ΠΜΡ ΓΓΗΓΦΑΘΜΡ Β. ΝΑΚΑΓΖΩΠΜΝΜΡΘΜΟ Θέθημναξ Κεονμπεηνμονγηθήξ ΚΓΡΞΜΓΖΞΜΡΞΓΖΗΕ ΗΘΖΚΖΗΕ & ΠΙΕΙΑ ΓΝΓΙΒΑΠΖΗΕΟ ΚΓΡΞΜΑΗΠΖΚΜΘΜΓΖΑΟ ΝΑΚΓΝΖΟΠΕΙΖΑΗΜ ΚΜΟΜΗΜΙΓΖΜ ΝΑΠΞΩΚ ΓΓΗΓΦΑΘΖΗΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΠΜ ΙΑΘΕΙΑ ΒΑΟΖΔΓΠΑΖ ΟΠΑ ΓΡΞΩΝΑΖΗΑ ΝΞΜΠΡΝΑ 1 Πξ ποόγοαμμά μαπ: 1 μ μένμξ : Γίκεηαη δηάιελε με ηα ελήξ ζέμαηα : - Οη κέμη είκαη ώνημμη θαη μπμνμύκ θαη εκδηαθένμκηαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Δ ΤΑΞΗΣ LESSON

1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Δ ΤΑΞΗΣ LESSON Unit 1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Δ ΤΑΞΗΣ You are welcome!/γημο ap γμοέιθαμ/= Παναθαιώ! (μόκμ ζακ απάκηεζε ζημ " Thank you. "). Meet/μηη/= ζοκακηώ New/vημύ/= θαηκμύνημξ Μαν/μαπ/= πάνηεξ Picture/πίθηζεν/= εηθόκα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Copyright Fonderie Sime S.p.A.

Copyright Fonderie Sime S.p.A. Copyright Fonderie Sime S.p.A. Ανηιπποζωπεύει ένα αναμθιζβήηηηο ζημείο αναθοπάρ ζηον ηομέα ηηρ θέπμανζηρ Μεηαξύ ηων ππώηων 10 εηαιπιών ζηην Δςπώπη Μεηαξύ ηων ππώηων 3 εηαιπιών ζηοςρ επιδαπέδιοςρ λέβηηερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ Β3.2 Β ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ

ΜΑΘΗΜΑ Β3.2 Β ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΜΑΘΗΜΑ Β3.2 Β ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ Οη θονηόηενμη ζτημαηιζμοί σποθαλάζζιοσ αμάγλσθοσ είκαη: Η επεηνωηηθή οθαιμθνεπίδα Η επεηνωηηθή θαηωθένεηα Τα αβοζζηθά πεδία Οη ωθεάκηεξ ηάθνμη Οη μεζμωθεάκηεξ νάπεξ Ελέμη

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ. Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν.

Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ. Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν. Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν.Ηαβάιαξ Ηάζε μμιοζμαηηθόξ αζζεκήξ, μηα μηθνμεπηδεμία. Ηάζε μμιοζμαηηθόξ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι θ βουλιμία. Επανειλημμένη αππόζθοπη ανηιζηαθμιζηική ζςμπεπιθοπά πποκειμένος να αποηπαπεί η αύξηζη βάποςρ

Τι είναι θ βουλιμία. Επανειλημμένη αππόζθοπη ανηιζηαθμιζηική ζςμπεπιθοπά πποκειμένος να αποηπαπεί η αύξηζη βάποςρ Τι είναι θ βουλιμία Δηαηαναπή θαηά ηεκ μπμία ζομβαίκμοκ ζοπκά επεηζόδηα/ θνίζεηξ οπενθαγίαξ με ηνόθημα ηα μπμία ζεςνμύκηαη «παποκηηθά» θαη θαηά ζοκέπεηα «απαγμνεομέκα» γηα ημ άημμμ ημ μπμίμ πνμζπαζεί απεγκςζμέκα

Διαβάστε περισσότερα

Πολσμερή και πολσμερισμός. Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου

Πολσμερή και πολσμερισμός. Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου Πολσμερή και πολσμερισμός Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου Σα πμθοιενή είκαζ βκςζηά εονέςξ ηαζ ςξ πθαζηζηά, επεζδή πμθθά απυ αοηά είκαζ εφπθαζηα, δδθαδή παναιμνθχκμκηαζ εφημθα. Οζ πνήζεζξ είκαζ πάνα πμθθέξ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Winmail.dat Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Ειζαγφγή Αοηό ημ έγγναθμ ελεγεί ηη είκαη ημ ανπείμ winmail.dat, γηαηί θηάκεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ. Μέξνο Β (Ύιε Β Λπθείνπ) Υξνλνκέηξεο 555

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ. Μέξνο Β (Ύιε Β Λπθείνπ) Υξνλνκέηξεο 555 ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Μέξνο Β (Ύιε Β Λπθείνπ) Υξνλνκέηξεο 555 Γηδάζθωλ: Αληώλεο Λαδάξνπ Τειέθωλν: 99616199 Δ-mail: alazarou@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΙΣΛΟ: <<ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΟΤ ΜΓΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ>>

ΥΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΙΣΛΟ: <<ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΟΤ ΜΓΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ>> ΥΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΙΣΛΟ: ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΕ ΜΑΘΗΣΕ : ΝΗΠΙΑΓΧΓΕΙΟ ΚΑΛΟΥΧΡΙΟΤ ΤΜΜΓΣΓΥΟΝΣΓ ΓΚΠΑΙΔΓΤΣΙΚΟΙ: ΚΑΛΟΤΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ -ΣΟΜΔΑ ΑΗΘΖΣΖΡΗΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΥΔΠΑ Γζεοεοκηήξ Καεδβδηήξ Ν. Γεςνβζάδδξ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Think Teen 1 st Grade of Junior High School Student s Book

Think Teen 1 st Grade of Junior High School Student s Book UNIT 2 LESSON 1 JUNIOR HIGH SCHOOL LIFE page 8 to work hard= ενγάδμμαη ζθιενά take it easy= ενέμηζε at the last minute= ηεκ ηειεοηαία ζηηγμή university= πακεπηζηήμημ to be ace at= είμαη άζζμξ to dread=

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες Σετνική τολή Ασγόροσ Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων Γκδεηθηηθή βηβιημγναθία 1. Ζιεθηξηθή Δγθαηάζηαζε θαηνηθίαο, ΤΑΠ ΓΜΣΔΔ 1997

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα