ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ. Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ. Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ"

Transcript

1 ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ

2 Γηαηί μηα θέηα μήιμο γίκεηαη θαθεηί ακ δεκ ηεκ θαηακαιώζμομε άμεζα? Γηαηί έκα θόρημμ ζημ δένμα μαξ ενεζίδεηαη θαη ακαπηύζζεη θιεγμμκή? Όια αοηά πνμθύπημοκ από μηα θοζηθή δηαδηθαζία πμο μκμμάδεηαη μλείδςζε Οομβαίκεη ζε όια ηα θύηηανα ζηε θύζεξ, ζομπενηιαμβακμμέκςκ εθείκςκ ζημ ζώμα μαξ.

3 ΕΛΕΤΘΕΡΕ ΡΙΖΕ ΠΩ ΧΗΜΑΣΙΖΟΝΣΑΙ : Πμ μλογόκμ, εηζενπόμεκμ ζημκ μνγακηζμό με ηεκ ακαπκμή θαη μεηαθενόμεκμ με ημ αίμα ζηα θύηηανα, πνεζημμπμηείηαη ζε πμζμζηό πενίπμο 95% γηα ηεκ παναγςγή εκένγεηαξ. Πμ οπόιμηπμ πμζμζηό πνμθαιεί ηε δεμημονγία ηςκ ΓΘΓΡΘΓΞΩΚ ΞΖΔΩΚ Ναίδμοκ νόιμ ζηεκ απμημλίκςζε θαη ζημ ακμζμπμηεηηθό ζύζηεμα ζημκ μνγακηζμό

4 ΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΟΞΕΙΔΩΣΙΚΟΤ ΡΘΖΕΣ STRESS Λέγονηαι ελεύθερες επειδή ηοσς λείπει ένα κρίζιμο μόριο, ποσ ηις οδηγεί ζε μια καηαζηροθική ζσμπεριθορά όηαν ζσνδεθούν με ένα άλλο μόριο

5 Αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο..βνίζθμκηαη ζοκεπώξ ζηεκ ακαδήηεζε ειεθηνμκίςκ γηα ηεκ ζηαζενμπμίεζε ημοξ..πνμάγμοκ αιοζηδςηέξ ακηηδνάζεηξ Μη ειεύζενεξ νίδεξ δεκ δίκμοκ θιηκηθή ζομπηςμαημιμγία αιιά....είκαη επηζεηηθέξ με ορειή δναζηηθόηεηα

6 Οη ελςηενηθέξ ημλίκεξ, ηδηαίηενα μ θαπκόξ ημο ηζηγάνμο θαη ε αημμζθαηνηθή νύπακζε, είκαη «πεγέξ ειεοζένςκ νηδώκ».. ηα ηνόθημα θαη ημ κενό θηιμλεκμύκ επίζεξ ειεύζενεξ νίδεξ, με ηε μμνθή ηςκ θοημθανμάθςκ θαη άιιςκ ημληκώκ Αοηέξ μη ημλίκεξ είκαη εονύηαηα δηαδεδμμέκεξ ζημ πενηβάιιμκ ΓΜΓΙ πμο δμύμε ζε πόιε, ηηξ ακαπκέμομε από ημκ αένα Σμ μλεηδςηηθό θμνηίμ ημο ζώμαημξ είκαη πμιύ πημ ορειό από ό, ηη ήηακ πνηκ από 200 πνόκηα Μ θίκδοκμξ ειεοζένςκ νηδώκ ζοκεπίδεηαη

7 Μ θίκδοκμξ ηςκ ειεοζένςκ νηδώκ Όηακ μη ειεύζενεξ νίδεξ επηηίζεκηαη, δεκ ζθμηώκμοκ μόκμ ηα θύηηανα γηα κα απμθηήζμοκ ημ μόνημ πμο ημοξ ιείπεη Σμ πνόβιεμα είκαη όηη μη ειεύζενεξ νίδεξ ζοπκά ηναομαηίδμοκ ημ θύηηανμ, θαηαζηνέθμκηαξ ημ 1. Δηαιύμοκ ηηξ θοηηανηθέξ μεμβνάκεξ 2. μνγακίδηα θοηηάνςκ =γήνακζε, θόπςζε, αζζέκεηεξ 3. πνμζβάιιμοκ DNA = Όηακ μεηαβάιιεηαη ημ DNA εκόξ θοηηάνμο, ημ θύηηανμ μεηαιιάζζεηαη. Μεγαιώκεη αθύζηθα θαη ακαπανάγεηαη αζοκήζηζηα θαη πμιύ γνήγμνα. μεηαιιάλεηξ, ακάπηολε δηαθόνςκ μμνθώκ θανθίκμο

8 Αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο ΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΟΞΕΙΔΩΣΙΚΟΤ STRESS Αντιοξειδωτικά Γιεύζενεξ νίδεξ Σα ακηημλεηδςηηθά είκαη μοζίεξ πμο δίκμοκ ημ ειεθηνόκημ πμο ιείπεη ζηηξ ειεύζενεξ νίδεξ, μεηαηνέπμκηαξ ηεξ ζε με ημληθέξ άνα θαη αθίκδοκεξ γηα ημκ ακζνώπηκμ μνγακηζμό

9 εκαληηθά αληηνμεηδσηηθά ζηνλ νξγαληζκό Ακηημλεηδςηηθά έκδομα Δηζμμοηάζε ημο οπενμλεηδίμο [SOD (Cu/Zn, Mn )] Ηαηαιάζε γιμοηαζεηόκεξ Ρδνόθηιεξ Ακηημλεηδςηηθέξ μοζίεξ Θηπόθηιεξ Βηηαμίκεξ C Βηηαμίκεξ Γ Γιμοηαζεηόκε Κανμηεκμεηδή (νεηηκόιε, β-θανμηέκημ, Α-ιηπμηθό μλύ δεαλακζίκε, ιοθμπέκημ, ιμοηείκε θ.α) Οονηθό μλύ CoQ10 Υμιενοζνίκε Κοζηείκε ζειήκημ, παιθόξ, ρεοδάνγονμξ, μαγκήζημ

10 Free radicals and antioxidants From basic research to clinical practice 2003 ΣΟ ΑΝΣΙΟΞΕΙΔΩΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΚΑΣΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΜΕΑ ΣΟ ΚΤΣΣΑΡΟ Βηηακίλε Ε, PUFA, β-θαξνηίλε πλέλδπκν Q, ειήλην, βηηακίλε Ε, SOD, GSHPx (ππεξνμεηδάζε ηεο γινπηαζεηόλεο) Γινπηαζεηόλε, GSHPx (ππεξνμεηδάζε ηεο γινπηαζεηόλεο), SOD, ζειήλην, βηηακίλε C Βηηακίλε Ε, β-θαξνηίλε Καηαιάζε Τα αντιοξειδωτικά τηρ κςτταπικήρ μεμβπάνηρ είναι η «ππώτη γπαμμή» άμςναρ εναντίον των ROS

11 Νανά ημ όηη μ μνγακηζμόξ μαξ δηαζέηεη ηζπονμύξ μεπακηζμμύξ ελμοδεηένςζεξ ηςκ ειεοζένςκ νηδώκ δεκ θαηαθένκεη πάκηα κα ηηξ ακηημεηςπίζεη με επηηοπία ιόγς ημο μεγάιμο ανηζμμύ ημοξ

12 Πάλσ από 100 παζήζεηο ζρεηίδνληαη κε ην ΟΞΕΙΔΩΣΙΚΟ STRESS N. Alzheimer N. Parkinson Αζενμζθιήνςζε Παζήζεηξ κεθνώκ Παγθνεαηίηηδα, Ηπαηηθέξ παζήζεηξ Γγθεθαιηθό επεηζόδημ Έμθναγμα μομθανδίμο Υνόκηεξ πκεομμκμπάζεηεξ AGEING Γήνακζε Ναποζανθία Τπμγμκημόηεηα, εκδμμεηνίςζε, πνμεθιαμρία Ρεομαημεηδήξ ανζνίηηδα Ρπένηαζε Ο. Δηαβήηεξ Π. ςπνάξ θειίδαξ Καηαννάθηεξ Κανθίκμξ Ν. Crohn The free radical man

13 ΓΝΖΒΑΞΡΚΠΖΗΜΖ ΝΑΞΑΓΜΚΠΓΟ ΑΡΛΕΟΕΟ ΓΘΓΡΘΓΞΩΚ ΞΖΔΩΚ ΓΛΩΓΓΚΓΖΟ ΝΑΞΑΓΜΚΠΓΟ Ναποζανθία Ο. Δηαβήηεξ αναθηενηζηηθά ακαθένεηαη όηη μόκμ μία νμοθεληά ηζηγάνμο μπμνεί κα πενηέπεη μέπνη ειεύζενεξ νίδεξ με απμηέιεζμα έζης θαη γηα ιίγε ώνα ε γιμοηαζεηόκε θαη ε βηηαμίκε C ζπεδόκ κα εθμεδεκίδμκηαη Ηάπκηζμα Ακεπανθήξ δηαηνμθή Ρπενβμιηθή άζθεζε Φάνμαθα Αθηηκμβμιίεξ UV, X Πμληθέξ μοζίεξ Ξύπακζε ΓΚΔΜΓΓΚΓΖΟΝΑΞΑΓΜΚΠΓΟ Ακαπκεοζηηθή αιοζίδα Μλεηδςηηθά έκδομα Φιεγμμκώδεηξ δηαδηθαζίεξ

14

15

16

17

18 Πνμθέξ με ορειό γιοθαημηθό δείθηε Ιεηαγεομαηηθή οπενγιοθαημία Θηπανώκμλέςκ γιοθμημληθόηεηα ιηπμημληθόηεηα Μλεηδςηηθό ζηνεξ Γλάκηιεζε β-θοηηάνςκ Γεκεηηθή πνμδηάζεζε Πνόπμξ δςήξ ΔΖΑΒΕΠΕΟ

19 Ηαηεγμνίεξ θανμάθςκ, αιθμόι μπμνμύκ κα μδεγήζμοκ ζε έιιεηρε μηθνμζνεπηηθώκ ζοζηαηηθώκ Φάνμαθα Τπαθηηθά Αθαηνμύμεκα μηθνμζνεπηηθά ζοζηαηηθά Βηηαμίκε Α, D, E, K, θάιημ, θςζθόνμξ Ακηηβημηηθά Βηηαμίκεξ ζομπιέγμαημξ Β, Βηηαμίκε C, θάιημ Ακηηθαηαζιηπηηθά Βηηαμίκε Β12, ζοκέκδομμ Q10 Ακηηζηαμηκηθά Βηηαμίκε C Αθεηοιμζαιηθοιηθό μλύ Βηηαμίκε Α, Β, C, θάιημ, αζβέζηημ Δημονεηηθά Κάιημ, βηηαμίκεξ ζομπιέγμαημξ Β, μαγκήζημ, ρεοδάνγονμξ, ζοκέκδομμ Q10 Ακηηζοιιεπηηθά ηαηίκεξ Φοιιηθό μλύ, βηηαμίκε Β6, Β12, Γ οκέκδομμ Q10 μεηθμνμηκε Β12, θοιιηθμ μλύ Κμνηηθμζηενμεηδή Αζβέζηημ, Βηηαμίκε D, θάιημ, ζειήκημ, ρεοδάνγονμξ

20 Ηαηά ηεκ οπενγιοθαημία, από ηα μηημπόκδνηα ηςκ εκδμζειηαθώκ θοηηάνςκ πανάγεηαη ημ ακηόκ ημο ζμοπενμλεηδίμο(μ - 2 ) πμο εοζύκεηαη θονίςξ γηα ηηξ δηαβεηηθέξ επηπιμθέξ Brownlee θαη ζπλ.

21 To μλεηδςηηθό ζηνεξ δηαδναμαηίδεη ημκ ζπμοδαηόηενμ νόιμ ζηηξ μηθνμ θαη μαθνμαγγεηαθέξ επηπιμθέξ ζεςνείηαη πνώημμξ δείθηεξ ακάπηολεξ ηεξ εκδμζειηαθήξ δοζιεηημονγίαξ

22

23 ΠΞΜΝΜΖ ΑΚΠΖΙΓΠΩΝΖΟΕΟ ΜΛΓΖΔΩΠΖΗΜΡ STRESS ΑΝΜΦΡΓΕ ΓΝΖΒΑΞΡΚΠΖΗΩΚ ΝΑΞΑΓΜΚΠΩΚ Οη θπζηθνί παξάγνληεο όπσο νη αθηηλνβνιίεο UV, X Οη ρεκηθνί παξάγνληεο όπσο ε κόιπλζε ηεο αηκόζθαηξαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηα θάξκαθα Οη θιεγκνλέο Λήςε δηαθόξσλ νξκνλώλ Άγρνο θαη ην ςπρνινγηθό stress Ο ηξόπνο δσήο ( θαθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ε παρπζαξθία, ην θάπληζκα θαη ε ππεξβνιηθή θαηαλάισζε ηνπ αιθνόι, ππεξβνιηθή,ή αλεπαξθήο άζθεζε)

24 ΜΦΓΘΕ ΑΝΜ ΑΚΠΖΙΓΠΩΝΖΟΕ ΠΜΡ ΜΛΓΖΔΩΠΖΗΜΡ ΟΠΞΓΟ Αολάκμοκ δςηηθόηεηα Ακηημεηώπηζε πνόκηαξ θόπςζεξ Απμημλίκςζε ήπαημξ Ιεηώκμοκ επηπηώζεηξ έκημκμο ζηνεξ Ννόιερε μεηαβμιηθμύ ζοκδνόμμο Ιεηώκμοκ θίκδοκμ θανθίκςκ Γπηδνμύκ εοενγεηηθά ζηηξ ανζνώζεηξ Γκηζπύμοκ ειαζηηθόηεηα δένμαημξ Ακαπαηηίδμοκ πνόςνε γήνακζε Ννμιαμβάκμοκ ηηξ επηπιμθέξ ημο Δηαβήηε

25 ΑΝΣΙΟΞΕΙΔΩΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ORAC : θιίκαθα θαηάηαμεο ηξνθίκσλ αλάινγα κε ηελ αληηνμεηδσηηθή ηνπο ηθαλόηεηα Καζεκεξηλά πξέπεη λα παίξλνπκε κνλάδεο ORAC

26 ORAC Ξενά δαµάζθεκα 5770 ηαθίδεξ 2830 Μύνηηια 2400 Βαηόµμονα 2036 Λαπακίδεξ 1770 Φνάμοιεξ 1540 πακάθη 1260 Λαπακάθηα Βνολειιώκ 980 Μπνόθμιμ 890 Πμνημθάιη 750

27 Κόθθηκεξ γιοθέξ πηπενηέξ 710 Κόθθηκα ζηαθύιηa 739 Κενάζηα 670 Αθηηκίδηα 602 Γθνέηπ θνμύη 483 Κνεµµύδηα 450 Καιαµπόθη 400 Μειηηδάκεξ 390

28 ΓΑΡΤΦΑΛΟ Νημ πιμύζηα ζε ακηημλεηδςηηθά 3144 Κακέιια 2674 Ρίγακε 2001 Κμονθμομε 1593 Κύμηκμ 768 Μασκηακόξ 743 Βαζηιηθόξ 676 Φαζθόμειμ 320 Μακηδμονάκα 273 μπαπανηθά (ORAC/γν)

29 Garrow JS Human nutrition and dietetics Churrchil Livingstone 10 Edition 2000 Πεγέο αληηνμεηδσηηθώλ ζηα ηξόθηκα Βηηαμίκε Α Αογό, βμύηονμ, γάια θαη γαιαθημθμμηθά πνμσόκηα, βμύηονμ, ζοθώηη, ηπζοέιαηα Βηηαμίκε C Φνμύηα, θονίςξ εζπενηδμεηδή, θνάμοιεξ, πνάζηκε πηπενηά, πνάζηκα θοιιώδε ιαπακηθά (μανμύιη, ζπακάθη) θαη ακζμθναμβμεηδή (μπνόθμιμ, θμοκμοπίδη) Β-θανμηέκημ Φνμύηα (θονίςξ εζπενηδμεηδή, πμνημθάιηα, μακηανίκηα, θίηνα) ιαπακηθά, ηδηαίηενα ηα θίηνηκα θαη πμνημθαιί

30 Garrow JS Human nutrition and dietetics Churrchil Livingstone 10 Edition 2000 Πεγέο αληηνμεηδσηηθώλ ζηα ηξόθηκα Βηηαμίκε Γ Φοηηθά έιαηα, θονίςξ ειαηόιαδμ, ζόγηα, θανύδηα, αογά Οειήκημ Κνέαξ, ζοθώηη, ζαιαζζηκά Φιαβμκμεηδή Κόθθηκμ θναζί, θνμύηα, ιαπακηθά Σεοδάνγονμξ Δεμεηνηαθά, ζοθώηη, ζπόνμη ζηηανημύ, μαγηά μπύναξ, αογά

31 Πεγέο αληηνμεηδσηηθώλ βηηακηλώλ ζηα ηξόθηκα Bηηακίλε E: Χξεηάδεζηε mg ηελ εκέξα θαη απηή ηελ πνζόηεηα κπνξείηε λα ηε βξείηε: ζε έλα πηάην κε κπξόθνια ζε 4 ζπαλαθόπηηεο, ζε 15 ηνκάηεο ή ζηε ζάιηζα γηα 3 καθαξνλάδεο (πεξίπνπ κηζή θνύπα ζάιηζα), ζε 7 θνπηαιηέο ειαηόιαδνπ, ζε 5 κεγάια ξνδάθηλα.

32 Πεγέο αληηνμεηδσηηθώλ βηηακηλώλ ζηα ηξόθηκα Bηηακίλε C: Χξεηάδεζηε πεξίπνπ 75 mg (γπλαίθεο) έσο 90 mg (άλδξεο) /εκέξα απηή ηελ πνζόηεηα κπνξείηε λα ηε βξείηε: ζε έλα κεγάιν πνξηνθάιη (έλα κέηξην πνξηνθάιη έρεη πεξίπνπ 50 mg βηηακίλεο C), ζε 3 ηνκάηεο, ζε κία κεξίδα κπξόθνια, ζε κηζή θόθθηλε πηπεξηά, ζε έλα ιεκόλη, ζε 2 καγεηξεκέλεο πξάζηλεο πηπεξηέο

33 Δομανηθά Μιηθήξ Άιεζεξ 3πλαςια ποςότητα αντιοξειδωτικών ουςιών ςε ςχέςη με τα εμπλουτιςμένα ή επεξεργαςμένα ζυμαρικά Η ςυγκέντρωςη αντιοξειδωτικών ουςιών ςτο ολικήσ αλέςεωσ αλεύρι είναι ςτην ουςία παρόμοια με αυτή που βρίςκεται ςτα φρούτα και λαχανικά

34 πνςηεΐκεξ

35 Αολάκμοκ ηεκ ΚΑΛΗ ΥΟΛΗΣΓΡΟΛΗ Μεηώκμοκ ηεκ θαθή πμιεζηενόιε Γίκαη πιμύζηα ζε αζβέζηημ θαη θςζθόνμ

36 ω3 ΓΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΤΓΓΙΑ Σμ 60% ημο εγθεθάιμο είκαη ιίπμξ ημ 1/3 ς3 θαη ς6 ζε ακαιμγία 1:1 Απόιοηα απαναίηεηα γηα ηεκ μμαιή ιεηημονγία ηεξ θανδηαξ, ημο εκηένμο, ημο δένμαημξ ηςκ ανζνώζεςκ, ηςκ μοώκ, ημο ακμζμπμηεηηθμύ ζοζηήμαημξ, ηεκ μμαιή θύεζε Ιεηώκμοκ ηα ηνηγιοθενίδηα Δεκ ηα θηηάπκμομε πνέπεη κα ηα ηνώμε Βειηίςζε ηεξ ζθιήνοκζεξ θαηά πιάθαξ θαη πάνθηκζμκ Έπμοκ ειαθνά ακηηπεθηηθή δνάζε, πνμιαμβάκμοκ αννοζμίεξ Καη πμιιά άιια Πα ηειεοηαία μάιηζηα πνόκηα μειεηάηαη έκημκα μ νόιμξ ηςκ ς-3 ιηπανώκ ζηεκ ακηημεηώπηζε ημο θανθίκμο ημο παγθνέαημξ

37

38 Που βρίσκονται; Ηανύδηα, ιηκανόζπμνμξ, ιηκέιαημ Ιμονμοκέιαημ Έιαηα ρανηώκ ζοζθεοαζμέκα ζε caps Ομιμμόξ, πέζηνμθα, ηόκμξ, ζανδέιεξ θιπ. Πνόθημα εμπιμοηηζμέκα (ππ αογά,ηονηά)

39 Γηαμύνηη Όιμη λένμομε όηη ημ γηαμύνηη είκαη ογηεηκό, αθμύ είκαη άνηζηε πεγή αζβεζηίμο, πνςηεΐκεξ θαη πνμβημηηθώκ μοζηώκ Έκα θεζεδάθη γηαμύνηη πνμζθένεη ημ 25% ηςκ εμενεζίςκ ακαγθώκ ζμο ζε νηβμθιαβίκε( B2) πμζόηεηα πμο βνίζθεηαη ζε 1 θι. βναζμέκμ ζπακάθη Ακ θαη ε νηβμθιαβίκε δεκ είκαη ε ίδηα ακηημλεηδςηηθή μοζία, είκαη ζεμακηηθή γηα κα ιεηημονγήζεη ε γιμοηαζεηόκε Ννόθεηηαη γηα έκα ακηημλεηδςηηθό πμο βνίζθεηαη ζηα θύηηανά μαξ πμο θαηαπμιεμά ηηξ ειεύζενεξ νίδεξ Γπεηδή όμςξ ε νηβμθιαβίκε είκαη βηηαμίκε πμο παναμέκεη ζημκ μνγακηζμό μόκμ μενηθέξ ώνεξ πνέπεη κα ακαπιενώκεηαη θαζεμενηκά Αοηό γίκεηαη εύθμια με ηεκ θαηακάιςζε εκόξ γηαμονηημύ

40 Ηόθθηκμ θνέαξ Κάπνηεο έξεπλεο έρνπλ ζπζρεηίζεη ηελ ππεξθαηαλάισζε θόθθηλνπ θξέαηνο κε θαξθίλν ηνπ καζηνύ,ηνπ νξζνύ, ηνπ ζηνκάρνπ, ηεο ρνιεδόρνπ θύζηεο θαη ηνπ πξνζηάηε Τν ςεκέλν θόθθηλν θξέαο (ζηα θάξβνπλα, ζην θνύξλν ή ην ηεγάλη) απμάλεη ηελ πηζαλόηεηα εκθάληζεο θαξθίλνπ δηόηη θαηά ηε δηαδηθαζία ςεζίκαηνο δεκηνπξγνύληαη θαξθηλνγόλεο νπζίεο πνπ απνθαινύληαη εηεξνθπθιηθέο ακίλεο Επηπξόζζεηα, ην επεμεξγαζκέλν θξέαο (ζπζθεπαζκέλν κπηθηέθη) θαη ην δακπόλ πεξηέρνπλ ληηξώδε θαη ληηξηθά άιαηα σο ζπληεξεηηθά, ηα νπνία κπνξεί λα κεηαηξαπνύλ ζην ζηνκάρη ζε θαξθηλνγόλεο ληηξνδακίλεο, πνπ ελδερνκέλσο ζα κπνξνύζε λα απμήζεη ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ ζηνκάρνπ Κπέαηα πος διαηηπούνηαι ζηο αλάηι, ηο ξύδι ή πος είναι καπνιζηά, πεπιέσοςν οςζίερ πος μποπεί να αςξάνοςν ηον κίνδςνο για καπκίνο.

41 ΓΘΑΖΜΘΑΔΜ θαζεμενηκά... ΠΜ ΘΑΔΖ ΠΕΟ ΗΑΞΔΖΑΟ... Αολάκεη ηεκ θαιή πμιεζηενόιε Ιεηώκεη ηεκ «θαθή» πμιεζηενίκε (LDL) Βμεζά ζηεκ πνόιερε ηεξ θναγήξ ηςκ ανηενηώκ θαη ζηε μείςζε ημο θηκδύκμο θανδημπαζεηώκ Νανέπεη πνμζηαζία έκακηη μνηζμέκςκ μμνθώκ θανθίκμο. Νενηέπεη θοζηθά ακηημλεηδςηηθά θαη βηηαμίκε Γ Ννμιαμβάκεη μνηζμέκεξ αζζέκεηεξ ημο ήπαημξ θαη δνα εοενγεηηθά ζηε ζεναπεία ημο δηαβήηε. (FDA) εμενήζηα θαηακάιςζε 2 θμοηαιηώκ ηεξ ζμύπαξ ειαηόιαδμ μπμνεί κα ζομβάιιεη ζηε μείςζε ηςκ πηζακμηήηςκ γηα εμθάκηζε ζηεθακηαίαξ κόζμο Όμενμξ απμθαιμύζε ημ ειαηόιαδμ νοζό Ργνό θαη μ Ζππμθνάηεξ μεγάιμ

42 (European Union promotion programme for olive oil Martin-Moreno JM, Willett WC, Gorgojo L, Banegas JR, Rodriguez- Artalejo F, et al: "Dietary fat, olive oil intake and breast cancer risk", Int J Cancer 1994, 58: Trichopoulou A, Katsouyanni K, Stuver S, Tzala L, Gnardellis C, Rimm E, Trichopoulos D: "Consumption of olive oil and specific food groups in relation to breast cancer risk in Greece", J Natl Cancer Inst 1995, 87: Trichopoulou A: "Olive oil and breast cancer", Cancer Causes Control 1995, 6: Newmark HL: "Squalene, olive oil, and cancer risk. Review and hypothesis", Ann N Y Acad Sci 1999, 889: Owen RW, Giacosa A, Bull WE, et al: "The antioxidant/anticancer potential of phenolic compounds isolated from olive oil", Eur J Cancer 2000, 36: La Vecchia C, Negri E, Franceschi S, Decarli A, Giacosa A, Lipworth L: "Olive oil, other dietary fats, and the risk of breast cancer (Italy)", Cancer Causes Control 1995, 6: Gerber M: "Olive oil, monounsaturated fatty acids and cancer. Review", Cancer Lett 1997, 114: Lipworth L, Martinez ME, Angell J, Hsieh CC, Trichopoulos D: "Olive oil and human cancer: an assessment of evidence", Prev Med 1997, 26: Tzonou A, Hsieh C, Polychronopoulou A, et al: "Diet and ovarian cancer: A case-control study in Greece", Int J Cancer 1993, 55: [PubMed] 31. Tzonou A, Lipworth L, Kalandidi A, Trichopoulou A, Gamatsi I, et al: "Dietary factors and the risk of endometrial cancer: A casecontrol study in Greece", Br J Cancer 1996, 73: [PubMed] 32. Valavanidis A, Zinieris N, Zygalaki E: "Pharmacological properties of olive oil constituents as antioxidants and antitumorogenic agents. Can olive oil be used for medical purposes?", Pharmakeftiki 2000, 13: Οπέζε θαηακάιςζεξ ειαημιάδμο θαη ειηώκ με ηε μείςζε ηεξ πηζακόηεηαξ θαθμήζςκ κεμπιαζηώκ (θανθίκςκ) Ε εονςπαηθή μειέηε EUROLIVE (The effect of olive oil consumption on oxidative damage in European populations) 2006

43 ηα ηνόθημα πμο είκαη πιμύζηα ζε ακηημλεηδςηηθά είκαη μ θαιύηενμξ ηνόπμξ γηα κα ελαζθαιίζμομε επανθή πνόζιερε ακηημλεηδςηηθώκ μοζηώκ είκαη κα ηνώμε πμηθηιίεξ θνμύηςκ θαη ιαπακηθώκ θάζε μένα πενίπμο 3 έςξ 5 μενίδεξ

44 θμοθηά θαζόιηα θαθέξ θνηζάνη θεπνί βνώμε

45 ΜΟΝΞΖΑ 2-3 θμνέξ ηε βδμμάδα Φοηηθέξ πνςηεΐκεξ (πςνίξ πμιεζηενόιε) Πιμύζηα ζε θοηηθέξ ίκεξ Πιμύζηα ζε πνςηεΐκεξ, θάιημ, θμιηθό μλύ, ζίδενμ θαη μαγκήζημ. Υαμειή πενηεθηηθόηεηα ζε ιηπανέξ μοζίεξ. Φειή πενηεθηηθόηεηα ζε θοημπεμηθέξ μοζίεξ πμο ζομβάιιμοκ ζηεκ πνόιερε πνόκηςκ αζζεκεηώκ όπςξ μη θανδηαγγεηαθέξ παζήζεηξ, μ δηαβήηεξ θαη μ θανθίκμξ.

46 θνμύηα με μεγάιεξ πμζόηεηεξ ακηημλεηδςηηθώκ πμνημθάιηα ιεμόκηα νόδη δαμάζθεκα θνάμοια βαηόμμονα μμύνα θενάζηα μαύνε ζηαθίδα πεπόκη μύνηηιια ακακάξ αθηηκίδημ γθνέηπθνμοη μήια βενίθμθα ζηαθύιηα βενίθμθα δαμάζθεκα

47 ιαπακηθά πμο πενηέπμοκ μεγάιεξ πμζόηεηεξ ακηημλεηδςηηθώκ πηπενηέξ θαοηενέξ μπνόθμιμ παηάηεξ θανόηα θόθθηκμ ιάπακμ πνάζηκεξ πηπενηέξ μασκηακόξ αγθηκάνεξ ιαπακάθηα Βνολειιώκ ιαπακίδεξ πακηδάνηα ζπακάθη αγνημνάδηθμ

48 ηα θανύδηα αμύγδαια θμοκημύθηα θηζηίθηα ειηόζπμνμη

49 "Γαιιηθό πανάδμλμ" μη Γάιιμη δηέηνεπακ μηθνόηενμ θίκδοκμ γηα θανδηαγγεηαθά κμζήμαηα ζε ζπέζε με άιιμοξ Βμνεημεονςπαίμοξ, ακ θαη θαηακάιςκακ πενηζζόηενμ θνέαξ θαη ιηπανέξ ύιεξ θαηά θεθαιήκ Ε μείςζε ημο θηκδύκμο μθείιμκηακ βαζηθά ζηεκ αιθμόιε, ε μπμία ζε μηθνέξ πμζόηεηεξ δνα ςξ αημμζηαηηθόξ πανάγμκηαξ, εμπμδίδεη ηεκ μλείδςζε ηςκ ιηπμπνςηεσκώκ θαη αολάκεη ηεκ θοθιμθμνία ηεξ ορειήξ ποθκόηεηαξ ιηπμπνςηεσκώκ ςζηόζμ μη πμιοθαηκόιεξ ημο ιεοθμύ θαη θόθθηκμο θναζημύ παίδμοκ επίζεξ ζεμακηηθό ακηημλεηδςηηθό νόιμ Σμ 1992 Renaud θαη De Lorgeril

50 Πη είκαη Ξεζβεναηνόιε; νεζβεναηνόιε είκαη μηα θοζηθή μοζία ηεξ θαηεγμνίαξ ηςκ θοημαιεληκώκ Η RVT βνίζθεηαη θονίςξ ζε ορειέξ ζογθεκηνώζεηξ ζηε θιμύδα ηςκ ζηαθοιηώκ θαη ηδηαίηενα ηςκ θόθθηκςκ ζηαθοιηώκ, ζηα θύιια εοθαιύπημο θαη ειάημο, ζημοξ λενμύξ θανπμύξ, ζηα μμύνα θαη ζε μηθνόηενεξ πμζόηεηεξ έπεη βνεζεί ζε 70 αθόμε θοηηθά πνμσόκηα. θιμύδα ηςκ θόθθηκςκ ζηαθοιηώκ ζε RVT είκαη μg/g, εκώ ζημ θόθθηκμ θναζί μπμνεί κα βνεζεί ζε ζογκεντρώσεις 1,5-3 mg/l A Resveratrol and Polyphenol Preparation Suppresses Oxidative and Inflammatory Stress Response to a High- Fat, High-Carbohydrate Meal Endocrine Research Husam Ghanim, May 2011

51 ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΑΙ Γεκηθά, ηα θόθθηκα θναζηά πενηέπμοκ 7-10 θμνέξ πενηζζόηενεξ πμιοθαηκόιεξ ζε ζπέζε με ηα ιεοθά, εκώ πμιύ μεγάιεξ δηαθμνέξ παναηενμύκηαη ακάιμγα με ημ μηθνμθιίμα θαη ημ έδαθμξ θαιιηένγεηαξ Γκα πμηήνη θόθθηκμο θναζημύ ηζμδοκαμεί με 7 πμηήνηα πομό πμνημθαιημύ 2 πμηήνηα ηζαγημύ 5 μήια 100 γν. θνεμμοδηώκ

52 Πμ ζεζάμη Στο ςηςάμι και ςτα προΰόντα του υπάρχει ένα ιςχυρό αντιοξειδωτικό ςύςτημα αποτελούμενο κυρίωσ από τισ λιγνάνεσ (τη ςεςαμίνη και τη ςεςαμινόλη) και τη βιταμίνη Ε ( με μορφή γ-τοκοφερόλησ) παρουςιάζουν ιςχυρότατη αντιοξειδωτική δράςη εμποδίζοντασ την οξείδωςη των λιπαρών οξέων ςτον οργανιςμό και δημιουργία αθηρωματικών πλακών μειώνει τη χοληςτερόλη και την πίεςη του αίματοσ ζεζάμη(1θζ=180 ζενμ) Παπηκη (500 ζενμ/100γν) Το ςηςάμι και τα προΰόντα του (χαλβάσ, ταχίνι, ςηςαμέλαιο) έχουν αντιγηραντικέσ ιδιότητεσ

53 Πζάη έπεη θαηεπίκεξ (μκμμάδμκηαη θαη πμιοθαηκόιεξ) απμηειμύκ ηζπονά ακηημλεηδςηηθά θαηά ηεξ ακάπηολεξ θανθίκμο Οη θαηεπίκεξ δνμοκ πνμιαμβάκμκηαξ ηε δηπμηόμεζε ηςκ θανθηκηθώκ θοηηάνςκ θαη μπμνμύκ κα ειαηηώζμοκ ημκ θίκδοκμ γηα θανθίκμ ημο ήπαημξ, ημο δένμαημξ, ημο ζημμάπμο, ημο πκεύμμκα, ημο παπέμξ εκηένμο θαη ημο παγθνέαημξ Σμ πνάζηκμ ηζάη θεμίδεηαη γηα ημ ηζπονόηαημ ακηημλεηδςηηθό ημο, ηεκ επηγαιιμθαηεπίκε (EGCG), αιιά θαη ημ μαύνμ ηζάη έπεη ημ δηθό ημο μπιμζηάζημ με ακηηθανθηκηθά ζοζηαηηθά. Οη ακηημλεηδςηηθέξ ημο ηδηόηεηεξ θαηέπμοκ ηδηαίηενε ζέζε ζηεκ πνόιερε θαη δηαπείνηζε ημο δηαβήηε ηύπμο 1, θονίςξ, ή θαη ημο ηύπμο 2, αθμύ μπμνμύκ κα πνμζηαηεύζμοκ ηα β θύηηανα ημο παγθνέαημξ από ηηξ μλεηδώζεηξ. Μηα ζεμακηηθή παναηήνεζε ζπεηηθά με ηεκ πενηεθηηθόηεηά ημο ζε βηηαμίκε Κ αθμνά άημμα πμο θάκμοκ πνήζε ακηηπεθηηθώκ θανμάθςκ πμο πενηέπμοκ ηεκ μοζία βακβανθίκε. ' αοηή ηεκ πενίπηςζε πνεηάδεηαη πνμζμπή ζηεκ θαηακάιςζή ημο δηόηη εκηζπύεη ηε δνάζε ηεξ βακβανθίκεξ αολάκμκηαξ ηε νεοζηόηεηα ημο αίμαημξ.

54 Ιήπςξ ημ λεπκάμε;

55 Νςξ ημ μαγείνεμα επενεάδεη ηε ζνεπηηθή αλία ηςκ ηνμθώκ Οη βηηακίλεο ησλ ηξνθώλ ράλνληαη ζηα πγξά ηνπ βξαζκνύ Η πςειή ζεξκνθξαζία θαηαζηξέθεη νξηζκέλεο βηηακίλεο. Δεκηνπξγία Αθξηιακίδηνπ* κε ην παξαηεηακέλν ςήζηκν ζε πςειή ζεξκνθξαζία κε λεπξνηνμηθά θαη νξκνλνινγηθά απνηειέζκαηα Οη ηξνθέο πνπ ηεγαλίδνληαη απνξξνθνύλ κεγάιε πνζόηεηα ιηπαξώλ

56 ΠΡΟΟΧΗ Δεκ μπμνμύμε κα βαζηζημύμε μόκμ ζε μενηθέξ ζογθεθνημέκεξ ηνμθέξ κα θάκμοκ ηε δμοιεηά Γηα πανάδεηγμα θαηακαιώκμκηαξ εκκέα μενίδεξ μπνόθμιμ ηεκ εμένα θαη κα πενημέκμομε κα ηα θάκεη όια Ννέπεη κα θαηακαιώκμομε πμιιέξ δηαθμνεηηθέξ ηνμθέξ Ηάζε ηύπμξ ιεηημονγεί ζε δηαθμνεηηθμύξ ηζημύξ ημο ζώμαημξ, ζε δηάθμνα μένε ηςκ θοηηάνςκ

57 ΠΡΟΟΧΗ Ε ακελέιεγθηε πμνήγεζε ακηημλεηδςηηθώκ επηβανύκεη ηεκ ογεία όζμ θαη ε έιιεηρε

58 Δέθα ηνόπμη με ημοξ μπμίμοξ μπμνείηε κα αολήζεηε ηεκ πνόζιερε ηςκ ακηημλεηδςηηθώκ είκαη μη ελήξ: 1 1. Καηακαιώκεηε όζμ ημ δοκαηόκ μεγαιύηενε πμζόηεηα θαη πμηθηιία θνμύηςκ θαη ιαπακηθώκ 2. Γπηιέληε μία δηαηνμθή με πμιιά πνμσόκηα μιηθήξ αιέζεςξ θαη γεκηθά ηνόθημα πιμύζηα ζε θοηηθέξ ίκεξ 3. Φνμκηίζηε γηα ηεκ επανθή εκοδάηςζε ημο μνγακηζμμύ ζαξ θαη ηεκ πνόζιερε ημοιάπηζημκ 6-8 πμηενηώκ κενμύ εμενεζίςξ 4. Γπηιέληε έκακ ειαθνύ ηνόπμ μαγεηνέμαημξ ηςκ γεομάηςκ ζαξ, ελαζθαιίδμκηαξ έηζη ηε δηαηήνεζε ηςκ ζνεπηηθώκ ημοξ ζοζηαηηθώκ 5. Πεηναμαηηζηείηε γεοζηηθά, πνμζζέημκηαξ λενμύξ θανπμύξ ζε ζαιάηεξ, ζμύπεξ, ζάιηζεξ, θιπ.

59 Δέθα ηνόπμη με ημοξ μπμίμοξ μπμνείηε κα αολήζεηε ηεκ πνόζιερε ηςκ ακηημλεηδςηηθώκ είκαη μη ελήξ: 2 6. Πνμζζέζηε ζημ θαγεηό ζαξ θνέζθα ανςμαηηθά βόηακα, μπαπανηθά θαη θανοθεύμαηα, πμο αολάκμοκ ηεκ ακηημλεηδςηηθή πνμζηαζία. 7. Καηακαιώκεηε μεγάιεξ πμζόηεηεξ ζθόνδμο θαη θνεμμοδημύ με ημ θαγεηό, αθμύ πενηέπμοκ πμιύηημα ζοζηαηηθά θαη ιεηημονγμύκ ςξ ηζπονά ακηημλεηδςηηθά πμο επηβναδύκμοκ ηε θζμνά ημο πνόκμο. 8. Υνεζημμπμηείηε ιεμόκη ακηί λύδη ζηηξ ζαιάηεξ ζαξ, ιόγς ημο όηη έπεη έκημκε ακηημλεηδςηηθή δνάζε, πενηέπεη βηηαμίκε C θαη βμεζάεη ζηεκ απμννόθεζε ακόνγακςκ ζημηπείςκ πμο βνίζθμκηαη ζε ιαπακηθά, όπςξ ημ αζβέζηημ θαη μ ζίδενμξ. 9. Δμθημάζηε κα εκηάλεηε ζηε δηαηνμθή ζαξ ημκ ιηκανόζπμνμ, ηα λενά δαμάζθεκα, ημ αβμθάκημ, ηα πνάζα, ημ μπνόθμιμ, ημ ζμιςμό, ημ νόδη, ηα θανύδηα 10. Απμθύγεηε ημκ θαθέ -μέπνη 2 δόζεηξ ηεκ εμένα- (πνμηημήζηε ημ ηζάη), ημ αιθμόι (πνμηημήζηε ημ θναζί), ηα ακζναθμύπα πμηά, ηε δάπανε θαη ημοξ απιμύξ οδαηάκζναθεξ.

60 Ιεγάιε θαηακάιςζε ύκζεημη οδαηάκζναθεξ Φνμύηα θαη ιαπακηθά Φάνη Όζπνηα Γιαηόιαδμ Ιηθνή θαηακάιςζε Κμνεζμέκα δςηθά ιίπε Κόθθηκμ θνέαξ

61 Αιιαγή ηνόπμο δςήξ γηα ηεκ θαηαπμιέμεζε ημο μλεηδςηηθμύ stress Ιεηώζηε ημ ηζηγάνμ Οςμαηηθή άζθεζε Αολεμέκε πνόζιερε ιαπακηθώκ θαη θνμύηςκ Ιεηώζηε ηα ιηπανά Πίλεηε κέηξηα πνζόηεηα θόθθηλνπ θξαζηνύ

62

63 «ΠΜ ΦΑΞΙΑΗΜ ΟΜΡ ΓΖΚΑΖ Ε ΠΞΜΦΕ ΟΜΡ ΗΑΖ Ε ΠΞΜΦΕ ΟΜΡ ΠΜ ΦΑΞΙΑΗΜ ΟΜΡ» «Ζππμθνάηεξ» 460 π π.

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ.

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. "ΥΓΕΙΑ" Η ςημζθιήνοκζε είκαη μία από ηηξ ζοκεζέζηενεξ αηηίεξ βανεθμΐαξ.

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη Το πράζινο ηζάι Τμ πνάζηκμ ηζάη (Camellia Sinensis) είκαη γκςζηό εδώ θαη 5.000 πνόκηα ζημοξ Κηκέδμοξ. Μέζς ηεξ Κίκαξ έθζαζε ζηεκ Ιαπςκία, ζηεκ Ικδία θαη ζηεκ Ικδμκεζία. Σηεκ Γονώπε ημ έθενακ από ηεκ Κίκα

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο»

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΟΠΝ είκαη ε θαηάζηαζε πμο δεμημονγείηαη όηακ ε παιηκδνόμεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηωκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηωκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/17 16-10-2009 1 Πίκαθαξ Πενηεπμμέκωκ Ειζαγωγή... 3 Περιγραθή λογιζμικών

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/25 21-06-2011 1 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ.

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ. Ζηαιία Γιβεηία Μη ζηόπμη μαξ Να πνμβιεμαηηζημύμε γηα ηεκ απανπή ημο ζύμπακημξ. Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Α Θ Η Ρ Η F O T O Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Ε Π Γ Ξ I N T E R R E G I O N A L M A N A G E M E N T O F H U M A N R E S O U R C E S Θ Κ Ξ Ρ Ο Π Ξ Γ Π Α Λ Λ Α Ξ Ρ : T R A I N I N G I N I T

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ.

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ. Ιστορίες τοσ 10 οσ Δημοτικού Στολείοσ Ηλιούπολης Η Άιμτα Ηάπμηε ήηακ έκα θμνηηζάθη, ε Άηκηα. Δμύζε ζημ Ηάηνμ μαδί με ημοξ γμκείξ ηεξ ζ έκα ζπηηάθη. Γθείκε ηεκ επμπή ζημ Ηάηνμ οπήνπε πόιεμμξ. Ε Άηκηα δεκ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ ΓΤΡΩΠΗ 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ Ννόγναμμα 1 ε ΙΓΞΑ: ΑΘΕΚΑ ΙΖΘΑΚΜ ή ΙΝΜΘΜΚΖΑ ή ΒΓΚΓΠΖΑ Νηήζε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Limerick - Θίμενηθ Ονηζμόξ: πεκηάζηηπμ ζαηηνηθό πμίεμα. Σύμθςκα με ημκ Rodari (1994), είκαη έκα είδμξ ημο «πανάιμγμο» ζοζηεμαημπμηεμέκμ θαη θςδηθμπμηεμέκμ θαη εγγιέδηθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά)

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Δήμηηοα Κξγκίδξρ, Κξζμηηόοιζζα Τηλ.: 2310 99 1290, Fax: 2310 99 5061 e-mail: info@educ.auth.gr Κτίριο: Πύργος (3 ος όροφος) Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α 4ε Γξαπηή Εξγαζία Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α Εξσηήζεηο: Α1. Πνην ζηηι εγεζίαο ζεσξείηε όηη «αλαδύεηαη» από ηηο επηρεηξεζηαθέο επηρεηξεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Δ ΤΑΞΗΣ LESSON

1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Δ ΤΑΞΗΣ LESSON Unit 1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Δ ΤΑΞΗΣ You are welcome!/γημο ap γμοέιθαμ/= Παναθαιώ! (μόκμ ζακ απάκηεζε ζημ " Thank you. "). Meet/μηη/= ζοκακηώ New/vημύ/= θαηκμύνημξ Μαν/μαπ/= πάνηεξ Picture/πίθηζεν/= εηθόκα

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ. Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν.

Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ. Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν. Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν.Ηαβάιαξ Ηάζε μμιοζμαηηθόξ αζζεκήξ, μηα μηθνμεπηδεμία. Ηάζε μμιοζμαηηθόξ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΠΜ ΙΑΘΕΙΑ ΒΑΟΖΔΓΠΑΖ ΟΠΑ ΓΡΞΩΝΑΖΗΑ ΝΞΜΠΡΝΑ 1 Πξ ποόγοαμμά μαπ: 1 μ μένμξ : Γίκεηαη δηάιελε με ηα ελήξ ζέμαηα : - Οη κέμη είκαη ώνημμη θαη μπμνμύκ θαη εκδηαθένμκηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Winmail.dat Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Ειζαγφγή Αοηό ημ έγγναθμ ελεγεί ηη είκαη ημ ανπείμ winmail.dat, γηαηί θηάκεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ -ΣΟΜΔΑ ΑΗΘΖΣΖΡΗΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΥΔΠΑ Γζεοεοκηήξ Καεδβδηήξ Ν. Γεςνβζάδδξ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ. Μέξνο Β (Ύιε Β Λπθείνπ) Υξνλνκέηξεο 555

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ. Μέξνο Β (Ύιε Β Λπθείνπ) Υξνλνκέηξεο 555 ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Μέξνο Β (Ύιε Β Λπθείνπ) Υξνλνκέηξεο 555 Γηδάζθωλ: Αληώλεο Λαδάξνπ Τειέθωλν: 99616199 Δ-mail: alazarou@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες Σετνική τολή Ασγόροσ Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων Γκδεηθηηθή βηβιημγναθία 1. Ζιεθηξηθή Δγθαηάζηαζε θαηνηθίαο, ΤΑΠ ΓΜΣΔΔ 1997

Διαβάστε περισσότερα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Δηδάζθςκ: Ειίαξ Ιακςιάθμξ Ακηί πνμιόγμο In the next century, planet earth will don an electronic skin. It will use the Internet as a scaffold to support and transmit

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

φγπνμκε Κμζμμιμγία Η δηαζημιή ημο φμπακημξ

φγπνμκε Κμζμμιμγία Η δηαζημιή ημο φμπακημξ φγπνμκε Κμζμμιμγία Η δηαζημιή ημο φμπακημξ Δν. Μακχιεξ Πιεηχκεξ Ικζηηημφημ Αζηνμκμμίαξ & Αζηνμθοζηθήξ, Γ.Α.Α. & Σμήμα Φοζηθήξ, ΑΠΘ Καζηνξηά, 8 Δεθεμβνίμο 2010 Ση είλαη ε Κνζκνινγία; Κνζκνινγία είλαη ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑ... Κατηχητικό έτος 2012-2013

ΕΝΟΡΙΑ... Κατηχητικό έτος 2012-2013 ΕΝΟΡΙΑ... Κατηχητικό έτος 2012-2013 Το ηεηράδιο αυηό ανήκει ζη. Ήμουν κι εγώ εκεί! Συνάντηση 1 η : Συνάντηση 2 η : Συνάντηση 3 η : Συνάντηση 4 η : Συνάντηση 5 η : Συνάντηση 6 η : Συνάντηση 7 η : Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή κειέηε IR ΚΑΙ UV/VIS ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΣΟΤ ΤΜΠΛΟΚΟΤ Co-BLM ΠΑΡΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΑ DNA Υανάθαιπμξ Υνζζημδμφθμο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Εμδεικηικέπ Ημεοήζιεπ Ποξζλήσειπ (Guideline Daily Amounts, GDAs)

Εμδεικηικέπ Ημεοήζιεπ Ποξζλήσειπ (Guideline Daily Amounts, GDAs) Εμδεικηικέπ Ημεοήζιεπ Ποξζλήσειπ (Guideline Daily Amounts, GDAs) Οη Γκδεηθηηθέξ Ημενήζηεξ Πνμζιήρεηξ(Guideline Daily Amounts, GDAs) είκαη έκαξ μδεγόξ γηα ημ ζοκμιηθό πμζό εκένγεηαξ θαη ζνεπηηθώκ μοζηώκ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ Χριστοφόρου Ανδρέας Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Έλενα Μπελιάεβα Διδάκηωρ Πανεπιζηημίου Αθηνών Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείο «Αττικόν» Τμ ζύκδνμιμ εύεναοζηςκ μκύπςκ,

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή;

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ξεκίνησε μία μεγάλη έρευνα, γνωστή ως η μελέτη των 7 χωρών, όπου μελετήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες ανθρώπων από τις εξής

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Κασηφησικό έσξρ 2012-2013

Κασηφησικό έσξρ 2012-2013 ΕΝΟΡΙΑ...... Κασηφησικό έσξρ 2012-2013 Υέσξρ, ςσημ οαιδική ςτμσπξυιά μαρ θα γμψπίςξτμε σιρ μεγάλερ μξπυέρ σηρ Παλαιάρ Διαθήκηρ οξτ οπξεσξίμαςαμ σξμ κόςμξ, με ση ζψή και σξμ οπξυησικό σξτρ λόγξ, μα τοξδεφθεί

Διαβάστε περισσότερα

«Μεσογειακή δίαιτα και υγεία»

«Μεσογειακή δίαιτα και υγεία» «Μεσογειακή δίαιτα και υγεία» «Μεσογειακή δίαιτα και υγεία» Μερόπη Κοντογιάννη Επίκουρη Καθηγήτρια Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ρ ήμ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Μεσογειακή δίαιτα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο 3ν Σεύρνο επηέκβξηνο 2012 Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΜΚΔ) Παπαζηνπνύινπ 2-4 Λακία, Φζηώηηδα Σ.Κ. 35100 Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ Θα αναφερθούμε σε κάποια γενικά στοιχεία που αφορούν το ξύλινο κούφωμα ως διαχρονικό δομικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής των Κυκλάδων και στην ισχύουσα νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΑΣΙΚΗ ΝΟςΗΛΕΙΑ ΟΞΕΩΝ ΣΕΥΑΝΙΑΙΩΝ ΤΝΔΡΟΜΩΝ

ΕΝΣΑΣΙΚΗ ΝΟςΗΛΕΙΑ ΟΞΕΩΝ ΣΕΥΑΝΙΑΙΩΝ ΤΝΔΡΟΜΩΝ ΕΝΣΑΣΙΚΗ ΝΟςΗΛΕΙΑ ΟΞΕΩΝ ΣΕΥΑΝΙΑΙΩΝ ΤΝΔΡΟΜΩΝ Δημήτριος Πιστόλας Νοσηλευτής ΣΕ, MSc υντονιστής Μεταμοσχεύσεων ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» Θεζζαλονίκη 2011 ΟΞΤ ΣΕΥΑΝΙΑΙΟ ΤΝΔΡΟΜΟ Μ όνμξ Ονέα Σηεθαμιαία Σύμδοξμα (ΟΣΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου]

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου] ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΛΑΓΟ ΗΗΗ: ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ «Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ

Διαβάστε περισσότερα

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Τρόθιμο Αρηοποιήμαηα (θούρνοσ): Χωμιά: Αλαξφπηηα Γαθηπιηά Διηφπηηεο Κνηφπηηα Κνπινχξη Κνχπεο Κξεαηφπηηα Λαγάλα Λαρκαηδηνχθ Λνπθαληθφπηηα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ ΡΝΜΡΞΓΓΖΜ ΓΛΩΠΓΞΖΗΩΚ Γ4 ΔΖΓΡΘΡΚΟΕ ΔΖΗΑΖΜΟΡΚΕΟ, ΓΟΩΠΓΞΖΗΩΚ ΡΝΜΘΓΟΓΩΚ & SCHENGEN HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS C4 DIRECTORATE JUSTICE HOME AFFAIRS & SCHENGEN ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Λυκειου, Θετικού Προσανατολισµού 3ο Φυλλάδιο - Ορµή / Κρούση

Φυσική Β Λυκειου, Θετικού Προσανατολισµού 3ο Φυλλάδιο - Ορµή / Κρούση Φυσική Β Λυκειου, Θετικού Προσανατολισµού - Ορµή / Κρούση Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός http://www.perifysikhs.com 1 Σύστηµα Σωµάτων - Εσωτερικές & Εξωτερικές υνάµεις ύο ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π.

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π. Δθνικό Μετσόβιο Πολστετνείο, τολή Υημικών Μητανικών Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκησης & Σετνολογίας ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε αστέρι μια ευχή

Κάθε αστέρι μια ευχή Εκδίδονται από_το_10/κ Δθμοτικό_χολείο_Μιλου_τθλζφωνο_2287021346 Δεκζμβριοσ 2011 αρικμόσ φφλλου 46 ο Κάθε αστέρι μια ευχή Από τουσ μακθτζσ τθσ Α2 τάξθσ του Δθμ. χ. Μιλου. Με χαρά ςασ προςκαλοφμε ςτθ Χριςτουγεννιάτικθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ

ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ «Π.Μ.. ΜΟΝΣΕΛΑ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» 6η Διεθμήπ Επιζηημξμική Διημεοίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ Φαξκαθνδπλακηθή κειέηε ζπλζεηηθνύ αληηθαξθηληθνύ πεπηηδίνπ θαη βειηίωζε ηεο in vivo ζηαζεξόηεηαο κε ζύλδεζε κε πνιπαηζπιελνγιπθόιε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ

ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 2 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 5 ΑΠΡΗΛΗΟ ΜΑΗΟ ΗΟΤΝΗΟ 2009 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΧ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟΤ ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ ΣΟ ΛΔΟ ΔΘΛΗΘΟ ΕΖΣΖΚΑ ει.

Διαβάστε περισσότερα

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά

Διαβάστε περισσότερα

Γονςπασθό Βναβείμ. Η ηάλε μαξ ζηα «Υακηώηηθα Νέα» E-twinning- Σειεδηαζθέρεηξ

Γονςπασθό Βναβείμ. Η ηάλε μαξ ζηα «Υακηώηηθα Νέα» E-twinning- Σειεδηαζθέρεηξ Μαζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ Δ2 ηεο Σεηάξηεο ηάμεο ηνπ Ιδηωηηθνύ Δεκνηηθνύ ρνιείνπ ΔΔΜΝ Σεύρνο 22 Ιαλνπαξίνπ-Δεθεκβξίνπ 2015 ρνιηθή ρξνληά 2014-2015 Έηνο θπθινθνξίαο 5 ν - Δηαλέκεηαη δωξεάλ http://blogofmarytomson.blogspot.com.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ. πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ. Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ. Πηπρηαθή δηαηξηβή

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ. πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ. Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ. Πηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ & Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ Πηπρηαθή δηαηξηβή ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΜΟΝΟΞΔΗΓΗΟΤ ΣΟΤ ΑΕΧΣΟΤ ΣΟΝ ΑΝΣΗΟΞΔΗΓΧΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΦΤΣΧΝ ΜΖΓΗΚΖ (Medicago truncatula

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Κανθίκμξ μηζμθάγμο-ζημμάπμο

Κανθίκμξ μηζμθάγμο-ζημμάπμο Κανθίκμξ μηζμθάγμο-ζημμάπμο Γπηδεμημιμγία 1% ηςκ κεμπιαζηώκ 4% ηςκ όγθςκ ημο γαζηνεκηενηθμύ 3:1 άκδνεξ/γοκαίθεξ Ηιηθία εμθάκηζεξ: 50-70 έηε Υρειόηενμ πμζμζηό ζε Κίκα, Ιαπςκία, Ινάκ, Πνώεκ Σμβηεηηθή Έκςζε,

Διαβάστε περισσότερα