ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟ ΜΟΝΣΔΛΟ: R065 ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟ ΜΟΝΣΔΛΟ: R065 ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ"

Transcript

1 ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟ ΜΟΝΣΔΛΟ: R065 ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ

2 d

3 Θερμοπομπός Mica Διζαγωγή Απηόο ν λένο ηύπνο ζεξκνπνκπνύ ρξεζηκνπνηεί ζεξκηθά ζηνηρεία Mica, ε νπνία είλαη ε θνξπθαία ηερλνινγία ζέξκαλζεο ζηνλ 21ν αηώλα. Γελ δεζηαίλεηαη κόλνο ηνπ ν ζεξκνπνκπόο, αιιά αθηηλνβνιεί ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν γηα λα απμεζεί ε ζεξκνθξαζία ηνπ δσκαηίνπ θαη γηα λα αληηθαηαζηαζεί ηειηθά ην παξαδνζηαθό θαινξηθέξ πεηξειαίνπ. Διδικά Υαπακηηπιζηικά 1 ιεπηό γηα λα επηηεπρζεί πιήξεο ζέξκαλζε Ιζρύο: Ι (ειάρηζηε) / ΙΙ (Μεζαία) / ΙΙΙ (Μέγηζηε) 3 ξπζκίζεηο ζεξκνθξαζίαο : 800W/1200W/2000W Αηζζεηήξαο -αληρλεπηήο ππεξζέξκαλζεο Γηαθόπηεο On / Off κε θσηεηλή έλδεημε Έλδεημε ξύζκηζεο ζεξκνθξαζίαο ύζηεκα anti-frost Διαθξηά θαηαζθεπή Αζόξπβε ιεηηνπξγία Υσξίο θίλδπλν ππξθαγηάο Υσξίο θίλδπλν δηαξξνήο Καηά ηεο μεξόηεηαο ηεο αηκόζθαηξαο Υώξνο απνζήθεπζεο ζην πίζσ κέξνο, γηα λα ηνπνζεηήζεηε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ R-065 Τάση: 230V AC, 50Hz Κατανάλωση :800W/1200W/2000W (3 επιλογές) Μέγεθος τεματίοσ: 52cm (Μ) x 25cm (Π) x 65cm (Υ) Bάρος τεματίοσ: 6,5 kg

4 σέδιο ζςζκεςήρ 1 Υεξνύιη 2 Ρύζκηζε ζεξκνθξαζίαο 3 Φσηεηλή έλδεημε I (Minimum) - I I (Medium) - I I I (Maximum) 4 ύζηεκα anti-frost Γηαθόπηεο ξύζκηζεο 5 ζεξκνθξαζίαο 6 Ρόδεο 7 Βάζε ξνδώλ 8 Υώξνο απνζήθεπζεο θαισδίνπ (Πίζσ θάιπκκα) 9 Δπάλσ θάιπκκα (Δπηπιένλ πξνζηαζία γηα κσξά θαη κηθξά παηδηά

5 Αθαιπώνηαρ ηη ζςζκεςαζία ΠΑΡΑΚΑΛΔΗΘΔ ΝΑ ΓΗΑΒΑΔΣΔ ΠΡΟΔΚΣΗΚΑ ΟΛΔ ΣΗ ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΗΝ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΖ ΤΚΔΤΖ dy 1 Βγάιηε ην ζεξκνπνκπό θαη ηε ζπζθεπαζία ηνπ, έμσ από ην θνπηί. Paper insert x 2

6 2 Σνπνζεηήζηε ηα ελζέκαηα ραξηηνύ ζηα 2 άθξα ηνπ ζεξκνπνκπνύ. Αθαηξέζηε ηελ πιαζηηθή ζαθνύια (ΠΡΟΟΥΗ: Η ΣΑΝΣΑ ΑΤΣΗ ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΠΑΙΥΝΙΓΙ.Να θπιάζζεηαη καθξηά 2 από παηδηά). R Βγάιηε ηηο 3 ξόδεο, ηηο βάζεηο ηνπο, θαη 4 βίδεο από ηo ραξηόλη θαζώο θαη ην θαιώδην από ην ρώξν απνζήθεπζεο 3 ηεο ζπζθεπήο. 4 Κξαηήζηε ηε ζπζθεπαζία γηα απνζήθεπζε ηεο ζπζθεπήο, όηαλ δε ρξεζηκνπνηείηε ην ζεξκνπνκπό ή 4 θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν.

7 Δγκαηαζηήζηε ηα ποδάκια και ηιρ βάζειρ ηοςρ Παξαθαινύκε λα πξνζέμεηε ηα δηαγξάκκαηα ζηα δεμηά θαη λα αθνινπζήζεηε ηα βήκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη. 1 Βεβαησζείηε όηη ηα 2 θνκκάηηα ηνπ ησλ βάζεσλ,ηα 4 ξνδάθηα θαη νη 4 βίδεο ηνπο ππάξρνπλ ζηε ζπζθεπαζία. Βάζεηο x 2 Ρόδεο x 4 Βίδεο x 4 2 Βηδώζηε ηηο 2 ξόδεο ζε θάζε βάζε, ρξεζηκνπνηώληαο έλα θαηάιιειν θαηζαβίδη όπσο ζην δηάγξακκα. 3 πξώμηε πξνζεθηηθά ηα ζηεξίγκαηα ησλ ξνδώλ ζηε ζπζθεπή, όπσο ζην δηάγξακκα. 4 Βγάιηε ην θαιώδην από 4 ην ρώξν απνζήθεπζεο ηνπ θαισδίνπ

8 Λειηοςπγία ΠΑΡΑΚΑΛΔΙΘΔ ΝΑ ΓΙΑΒΑΔΣΔ ΠΡΟΔΚΣΙΚΑ ΟΛΔ ΣΙ ΟΓΗΓΙΔ ΠΡΙΝ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΗ ΤΚΔΤΗ 1 Διέγμηε: - Σν θνπκπί ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο όηη βξίζθεηαη ζηε ζέζε κε ηελ ηειεία (Δηθ. 1). - Δπίζεο, ηόζν ε ειάρηζηε (Ι) όζν θαη ε κεζαία (ΙΙ) ηαρύηεηα είλαη ζηε ζέζε OFF ηνπ δηαθόπηε (Δηθ. 2) Εικ.1 Εικ.2 2 πλδέζηε ην θαιώδην κε ηελ θαηάιιειε πξίδα (όρη ιηγόηεξν από 13 AMP) ή ή EU UK AUS 3 -Γηα ηε ρακειή ζεξκνθξαζία, πηέζηε ην αξηζηεξό θνπκπί(minimum), όπσο ζηνλ πίλαθα - Γηα κέηξηα ζεξκνθξαζία, απελεξγνπνηήζηε από αξηζηεξά θαη παηήζηε ην δεμηό θνπκπί Ι(Medium) - Γηα ηελ πςειή ζεξκνθξαζία, παηήζηε θαη ηα δύν θνπκπηά.

9 4 ηε ζπλέρεηα, γπξίζηε ην δηαθόπηε ξύζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο δεμηόζηξνθα, κέρξη ε θσηεηλή έλδεημε λα αλάςεη.σε ζηηγκή απηή, ν έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο αξρίδεη λα δνπιεύεη. Η θσηεηλή έλδεημε ζα αλάςεη όηαλ ε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ θηάζεη ηελ επηζπκεηή,πνπ έρεη δειαδή πξνθαζνξηζηεί. Καζώο ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο πέθηεη, ν ζεξκνπνκπόο ζα αλάςεη θαη ζα απειεπζεξώζεη ζεξκόηεηα, έσο όηνπ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ρώξνπ λα θηάζεη ηελ επηζπκεηή,μαλά. Η δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλεηαη ζπλερώο. ύκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο, κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηε ζεξκνθξαζία,γπξλώληαο ην δηαθόπηε θνπκπί είηε δεμηόζηξνθα, είηε αξηζηεξόζηξνθα, όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα. 5 Λειτοσργία Anti-frost Θα θξαηήζεη ηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, πεξηβάιινλ ζεξκνθξαζία πάλσ από ην "εκείν πήμεο". Γηα λα ην επηηύρεηε απηό, απιά ζπλδέζηε ζηελ πξίδα ην θαιώδην, θαη γπξίζηε ην δηαθόπηε ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο ζηε ζέζε «Snowflake». 6 Επάνω κάλσμμα και αισθητήρες Παξόιν πνπ ππάξρεη εηηθέηα πξνεηδνπνίεζεο "ΜΗΝ ΚΑΛΤΠΣΔΣΔ ΣΗ ΤΚΔΤΗ ζηε κνλάδα, νξηζκέλνη ρξήζηεο θαηά ιάζνο θαιύπηνπλ ηε κνλάδα κε πεηζέηεο, θνπβέξηεο ή άιια παξόκνηα αληηθείκελα. Έηζη, κηα extra αζθάιεηα ηνπνζεηείηαη ζηελ θνξπθή ηνπ ζεξκνπνκπνύ, γηα λα παξέρεη κηα επηπιένλ πξνζηαζία γηα ηνπο λένπο, ηα παηδηά θαη ηα κσξά. Όηαλ νη αηζζεηήξεο αληηιεθζνύλ ππεξζέξκαλζε, ε ιεηηνπξγία ζα δηαθνπεί. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία πέζεη πάιη, ε ιεηηνπξγία ζα μεθηλήζεη θαη πάιη. ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο Φσηεηλή έλδεημε ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Θέζε Snowflake

10 ημανηικέρ οδηγίερ αζθαλείαρ Η ζπζθεπή είλαη ηδηαίηεξα δεζηή όηαλ βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Γηα λα απνθύγεηε ηπρόλ εγθαύκαηα, κελ αθήλεηε γπκλό δέξκα λα αγγίδεη ηελ θαπηή επηθάλεηα. Υξεζηκνπνηήζηε ηηο ιαβέο όηαλ κεηαθηλείηε ην ζεξκνπνκπό. Κξαηήζηε ηα εύθιεθηα πιηθά, όπσο θνπξηίλεο, έπηπια θαη άιια παξόκνηα αληηθείκελα ηνπιάρηζηνλ 0,9 κέηξα από ην κπξνζηηλό κέξνο ηεο ζπζθεπήο θαη αξθεηά καθξηά από ην πιάη θαη ην πίζσ κέξνο. Ιδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη όηαλ νπνηαδήπνηε ζεξκαληηθή ζπζθεπή ρξεζηκνπνηείηαη από παηδηά, θνληά ζε απηά ή ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, θάζε θνξά πνπ αθήλεηαη ζε ιεηηνπξγία, ρσξίο θάπνηα επηηήξεζε. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ην ζεξκνπνκπό ζε εμσηεξηθό ρώξν. Απηή ε ζπζθεπή δελ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζε κπάληα, ρώξνπο πιπληεξίνπ θαη παξόκνηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο. Πνηέ κελ ηνπνζεηείηε ην ζεξκνπνκπό, ζε ρώξν όπνπ κπνξεί λα πέζεη ζε κπαληέξα ή ζε θάπνηα πεξηνρή κε λεξό. Έλαο ζεξκνπνκπόο έρεη ζπρλά ειεθηξηθά ηόμα ή ζπηλζήξεο ζην εζσηεξηθό ηνπ. Μελ ην ρξεζηκνπνηείηε ζε πεξηνρή όπνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ή απνζεθεύνληαη εύθιεθηα πιηθά, όπσο βελδίλε ή ρξώκα. Μελ εηζάγεηε ή αθήζεηε λα εηζέιζνπλ μέλα αληηθείκελα από νπνηνδήπνηε άλνηγκα ηεο ζπζθεπήο, θαζώο θάηη ηέηνην κπνξεί λα πξνθαιέζεη ειεθηξνπιεμία, ππξθαγηά ή βιάβε ηνπ ζεξκνπνκπνύ. Γηα λα απνθεπρζεί κηα πηζαλή ππξθαγηά, κε κπινθάξεηε ηνπο αεξαγσγνύο κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν. Με ρξεζηκνπνηείηε απηή ηε ζπζθεπή ζε καιαθή επηθάλεηα, επεηδή ηα αλνίγκαηα εηζόδνπ κπνξεί λα θξάμνπλ.

11 Πάληα λα απνζπλδέεηε ηε ζπζθεπή όηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη. Γηα λα απνζπλδέζεηε ην ζεξκνπνκπό, βγάιηε ην θηο από ηελ πξίδα. Απνθύγεηε ηε ρξήζε θαισδίνπ επέθηαζεο, δηόηη κπνξεί λα ππεξζεξκαλζεί θαη λα πξνθαιέζεη θίλδπλν ππξθαγηάο. Ωζηόζν, αλ απηή ε ζπζθεπή ιεηηνπξγεί κε θαιώδην επέθηαζεο, ην θαιώδην ηνπ αγσγνύ ζην εζσηεξηθό ηνπ θαισδίνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1 mm ζε δηάκεηξν θαη όρη ιηγόηεξν από 13AMP. Μελ ηνπνζεηείηε ην θαιώδην θάησ από ραιηά. Μελ θαιύπηεηε ην θαιώδην κε ραιηά, ή παξόκνηα αληηθείκελα. Σαθηνπνηήζηε ην θαιώδην καθξηά από ηελ πεξηνρή ηεο πνπ θπθινθνξείηε θαη πεξλάηε, γηα λα απνθύγεηε ηνλ θίλδπλν λα ζθνληάςεηε. Μελ ιεηηνπξγείηε θαλέλα ζεξκνπνκπό κε θζαξκέλν θαιώδην ή πξίδα. Δάλ ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο έρεη ππνζηεί δεκηά, πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί από ηνλ θαηαζθεπαζηή ή εμνπζηνδνηεκέλν service από εμεηδηθεπκέλν άηνκν, ώζηε λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο. ύλδεζε κε θαηάιιεια,κόλν, γεησκέλε πξίδα. Υξεζηκνπνηήζηε απηό ην ζεξκνπνκπό κόλν όπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξόλ εγρεηξίδην. Οπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε πνπ δε ζπληζηάηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππξθαγηά, ειεθηξνπιεμία ή ηξαπκαηηζκό αηόκσλ. Με ρξεζηκνπνηείηε ξπζκηζηή, ρξνλνδηαθόπηε ή νπνηαδήπνηε άιιε ζπζθεπή πνπ αιιάδεη ηε ζπζθεπή απηόκαηα, δηόηη ππάξρεη θίλδπλνο ππξθαγηάο, εάλ ν ζεξκνπνκπόο θαιπθζεί θαηά ιάζνο από θάηη ή είλαη ηνπνζεηεκέλνο ιαλζαζκέλα. *UNPLUG=ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ

12 Καθαπιζμόρ Πξηλ ηνλ θαζαξηζκό, απελεξγνπνηήζηε ηε ζπζθεπή, απνζπλδέζηε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο θαη αθήζηε ην ζεξκνπνκπό λα θξπώζεη. Μελ βπζίδεηε ην θαιώδην ξεύκαηνο, ην θηο ή ηελ ίδηα ηε ζπζθεπή ζε λεξό ή άιιν πγξό θαη κε ξίρλεηε λεξό ή άιιν πγξό πάλσ ζε απηή. Υξεζηκνπνηήζηε ειεθηξηθή ζθνύπα γηα λα αθαηξέζεηε ζθόλε θαη ρλνύδηα απ ην κεηαιιηθό πιέγκα ηνπ ζεξκνπνκπνύ. θνππίζηε ηε ζπζθεπή κε έλα ζηεγλό παλί γηα λα απνκαθξύλεηε ηε ζθόλε θαη έλα λσπό παλί (όρη ηειείσο πγξό) γηα λα θαζαξίζεηε ηνπο ιεθέδεο. Με ρξεζηκνπνηείηε απνξξππαληηθά, ζθόλεο θαζαξηζκνύ θαη θάζε είδνπο ζηηιβσηηθό ζην ζώκα ηεο ζπζθεπήο, θαζώο απηά κπνξεί λα βιάςνπλ ην θηλίξηζκα ηεο. Αποθήκεςζη Φπιάμηε ην ζεξκνπνκπό ζε δξνζεξό θαη ζηεγλό κέξνο θαη θαηά πξνηίκεζε θαιπκκέλν, ώζηε λα πξνζηαηέςεηε ηε ζπζθεπή από ζθόλε θαη βξσκηά. Αιιηώο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζηε θάπνηα παιηά ζπζθεπαζία γηα λα επαλαζπζθεπάζηε ηε κνλάδα. Απνζπλδέζηε ην ζεξκνπνκπό θαη απνζεθεύζηε ην θαιώδην ξεύκαηνο ζην ρώξν ζην πίζσ κέξνο ηεο ζπζθεπήο Βεβαησζείηε όηη ην θαιώδην δελ θξέκεηαη πξηλ ηνλ θαζαξηζκό.

13 ΠΡΟΟΥΖ! Οπνηαδήπνηε επηζθεπή ή επηδηόξζσζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κόλν από θαηάιιειν θαη εμεηδηθεπκέλν άηνκν. Με ρξεζηκνπνηείηε απηή ηε ζπζθεπή ζε κέξνο πνπ ππάξρεη λεξό, όπσο κπάλην ή άιινπο ρώξνπο κε πγξαζία. Ο ζεξκνπνκπόο δελ πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη αθξηβώο θάησ από πξίδα. Δλέγξηε ηο θεπμοπομπό ππιν ηην επιζκεςή Ζ ΤΚΔΤΖ ΓΔ ΕΔΣΑΗΝΔΗ 1.Διέγμηε αλ ε ζπζθεπή ιεηηνπξγεί ή όρη. 2.Διέγμηε ηε ξύζκηζε ζεξκνθξαζίαο. Δίλαη ζηε ζσζηή ζέζε ή όρη; 3. Διέγμηε αλ ππάξρεη θάηη πνπ λα θαιύπηεη ηε ζπζθεπή. 4.Ο ζεξκνπνκπόο δελ έρεη πξόβιεκα ιεηηνπξγίαο, όηαλ ηνπιάρηζηνλ έλα ζηνηρείν ηνπ ιεηηνπξγεί. Ζ ΤΚΔΤΖ ΓΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ 1. Διέγμηε αλ ε ζπζθεπή είλαη ηνπνζεηεκέλε ζηελ πξίδα. 2.Διέγμηε ην ξεύκα θαη ηελ ειεθηξηθή αζθάιεηα, αλ ιεηηνπξγνύλ ζσζηά. 3. Βεβαησζείηε όηη ν δηαθόπηεο ιεηηνπξγίαο βξίζθεηαη ζηε ζέζε ΟΝ. 4.Διέγμηε αλ είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε ιεηηνπξγία ειέγρνπ ηνπ ζεξκνζηάηε θαη θσηεηλή έλδεημε ιεηηνπξγίαο, αλ αλάβεη ή όρη

14 ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΩΣΖ ΓΗΑΘΔΖ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΟΓΖΓΗΑ 2002/96/ΔΚ ην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ, ην πξντόλ δελ πξέπεη λα δηαηίζεηαη κε ηα αζηηθά απνξξίκκαηα. Μπνξεί λα δηαηεζεί ζε εηδηθά θέληξα δηαθνξνπνηεκέλεο ζπιινγήο πνπ νξίδνπλ νη δεκνηηθέο αξρέο, ή ζηηο αληηπξνζσπείεο πνπ παξέρνπλ απηήλ ηελ ππεξεζία. Η δηαθνξνπνηεκέλε δηάζεζε κίαο ειεθηξηθήο ζπζθεπήο επηηξέπεη ηελ απνθπγή πηζαλώλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία από ηελ αθαηάιιειε δηάζεζε θαζώο θαη ηελ αλαθύθισζε πιηθώλ από ηα νπνία απνηειείηαη ώζηε λα επηηπγράλεηαη ζεκαληηθή εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη πόξσλ. Γηα ηελ επηζήκαλζε ηεο ππνρξεσηηθήο ρσξηζηήο δηάζεζεο, ην πξντόλ θέξεη ην ζήκα ηνπ δηαγξακκέλνπ ηξνρνθόξνπ θάδνπ απνξξηκκάησλ.

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά

Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά δ ε ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ α ( 2. 0 1 4 ), στα γ ρ α

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο

Διαβάστε περισσότερα

DAIKIN ALTHERMA MONOBLOC έκδοση 006-008 kw

DAIKIN ALTHERMA MONOBLOC έκδοση 006-008 kw START Εισαγωγή συστήµατος Monobloc ισχύος 006-008kW Εύκολη εγκατάσταση NEW Συµπαγής σχεδιασµός Εµπεριέχει όλα τα παρελκόµενα Φιλικό προς το περιβάλλον σε διαδικασία απόκτησης του σήµατος Το σύστηµα: εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

DIMMER PACK A 1002 D

DIMMER PACK A 1002 D DIMMER PACK A 1002 D ΨΗΦΙΑΚΟ DIMMER 6 ΚΑΝΑΛΙΑ 3kW ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 3 ΦΑΣΕΙΣ 220-240AC + ΟΥΔΕΤΕΡΟ + ΓΕΙΩΣΗ 1 ΦΑΣΗ + ΟΥΔΕΤΕΡΟ + ΓΕΙΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ: ΜΕ ΒΥΣΜΑ 5ΠΟΛ. CEE17 5X32A

Διαβάστε περισσότερα

Φούρνοι γαστρονομίας κυκλοθερμικοί

Φούρνοι γαστρονομίας κυκλοθερμικοί Φούρνοι γαστρονομίας κυκλοθερμικοί Φούρνοι μαγειρικής, κυκλοθερμικοί Σειρά READY (CONVECTION) Φούρνοι με κυκλοφορία αέρα Ανεμιστήρας μιας ταχύτητας Θερμοστάτης 70 C- 300 C Ηλεκτρομηχανικός πίνακας ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Φάροι μικροί (150 x 100 mm), με λυχνίες led. Φάροι μεσαίοι (215 x 148 mm), με λυχνίες led IP 55 IP 55 ΤΑΣΗ ΦΑΡΟΥ ΤΥΠΟΣ. Κόκκινο 375.18.

Φάροι μικροί (150 x 100 mm), με λυχνίες led. Φάροι μεσαίοι (215 x 148 mm), με λυχνίες led IP 55 IP 55 ΤΑΣΗ ΦΑΡΟΥ ΤΥΠΟΣ. Κόκκινο 375.18. Φάροι μικροί (150 x 100 mm), με λυχνίες led Κόκκινο 375.18.010 12V DC Κίτρινο 375.18.020 Μπλε 375.18.030 Πράσινο 375.18.040 Κόκκινο 375.18.050 24V DC Κίτρινο 375.18.060 Μπλε 375.18.070 Πράσινο 375.18.080

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία 2 ημέρες. Φωτοβολταϊκό σύστημα Ρυθμιστής φόρτισης Συσσωρευτής Μετατροπέας (inverter) ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

Αυτονομία 2 ημέρες. Φωτοβολταϊκό σύστημα Ρυθμιστής φόρτισης Συσσωρευτής Μετατροπέας (inverter) ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα Αυτονομία 2 ημέρες Φωτοβολταϊκό σύστημα Ρυθμιστής φόρτισης Συσσωρευτής Μετατροπέας (inverter) ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο Φωτοβολταϊκό σύστημα για: Φωτισμό

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΖΙΜΗΑΠΑΘΜΓΜΟ 2013 ΣΙ ΣΙΜΔ ΣΟΤ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ Φ.Π.Α ΟΙ ΣΙΜΔ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΤΝ ΥΩΡΙ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ

ΠΖΙΜΗΑΠΑΘΜΓΜΟ 2013 ΣΙ ΣΙΜΔ ΣΟΤ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ Φ.Π.Α ΟΙ ΣΙΜΔ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΤΝ ΥΩΡΙ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ ΠΖΙΜΗΑΠΑΘΜΓΜΟ 2013 ΣΙ ΣΙΜΔ ΣΟΤ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ Φ.Π.Α ΟΙ ΣΙΜΔ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΤΝ ΥΩΡΙ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΓΔΚΣΔ ΜΟΝΟ ΚΑΣΟΠΙΝ ΤΝΔΝΝΟΗΗ ΔΚΞΝΟΗΑ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΝ ΙΗΘΝ - ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος προϊόντων 2012 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ. www.vassilias.gr

Κατάλογος προϊόντων 2012 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ. www.vassilias.gr Κατάλογος προϊόντων 2012 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ www.vassilias.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2010.indd 1 10/1/12 11:24 π.μ. H ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΑΕ είναι από τις πρωτοπόρες εταιρείες στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 GR Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Επισκόπηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών PIKO 3.0 PIKO 3.6 PIKO 4.2 PIKO 5.5 PIKO 7.0 1 PIKO 8.3 1 PIKO 10.1 1 Αριθμός εισόδων DC / Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας Έκδοση 2009 LOGO! Σειρά 0ΒΑ6

Συμπληρωματικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας Έκδοση 2009 LOGO! Σειρά 0ΒΑ6 Συμπληρωματικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας Έκδοση 2009 LOGO! Σειρά 0ΒΑ6 SIEMENS Σε αυτό το εγχειρίδιο θα βρείτε όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει από την τελευταία ελληνική έκδοση (2007) µε αφορµή την νέα γενιά

Διαβάστε περισσότερα