6 η ΕΡΓΑΣΙΑ. Ημερομηνία Παράδοσης: 1/7/2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6 η ΕΡΓΑΣΙΑ. Ημερομηνία Παράδοσης: 1/7/2007"

Transcript

1 6 η ΕΡΓΑΣΙΑ Ημομηνία Παάδοσης: /7/7 Τα θέματα ίναι βαθμολογικά ισοδύναμα Άσκηση Θτικό φοτίο Q κατανέμται ομοιόμοφα κατά μήκος του θτικού άξονα y μταξύ των σημίων y και y α. Ένα ανητικό σημιακό φοτίο - q βίσκται άνω στον θτικό άξονα x, σ αόσταση β αό την αχή (σχήμα). Υολογίστ τις συνιστώσς x και y της δύναμης ου ξασκί στο q η κατανομή του φοτίου Q. y dy α y df θ F y β F x -q x Λύση: Χωίζουμ την κατανομή φοτίου σ στοιχιώδη τμήματα μήκους dy. Το φοτίο Q κάθ στοιχιώδους τμήματος θα ίναι dq dy. Το φοτίο αυτό ασκί λκτική δύναμη df στο ανητικό φοτίο -q (βλ. σχήμα) μέτου qdq qdq df 4 4 β y Η διύθυνση και η φοά της δίχνονται στο σχήμα. Η συνιστώσα κατά μήκος του άξονα x θα ίναι β qqβdy dfx ( df)cos θ ( df) / β y 4 ( β y ) Αντιστοίχως θα έχουμ για τη συνιστώσα κατά μήκος του άξονα y y qqydy dfy ( df)sin θ ( df) / β y 4 ( β y ) Για να βούμ τις συνιστώσς F x και F y της δύναμης ου ασκί όλη η κατανομή στο φοτίο -q, έι να ολοκληώσουμ τις df x και df y κατά μήκος της κατανομής (η ολοκλήωση θα γίνι μ μταβλητή το y, και όια αό ως α).

2 y qqβ dy qqβ y qq Fx df y x / / / 4 ( β y ) 4 β ( β y ) 4 β ( β ) F y y qq ydy qq qq df y y / / / 4 ( β y ) 4 ( β y ) 4 β ( β ) Σημ. Για την ύση των αόιστων ολοκληωμάτων ου χιάστηκαν δώ χησιμοοιήθηκαν οι τύοι dx x ( x ) ( x ) xdx ( x ) ( x ) / / / / Άσκηση α) Πόσο ίναι το δυναμικό του σημίου α ως ος το β στο σχήμα όταν ο διακότης S ίναι ανοικτός; β) Ποιο σημίο το α ή το β βίσκται σ ψηλότο δυναμικό; γ) Πόσο ίναι το τλικό δυναμικό του β ως ος τη γη αν ο διακότης S ίναι κλιστός; δ) Πόσο φοτίο διέχται δια του διακότη S όταν αυτός κλίσι; V8,V 6, Ω α S b 6, μf, Ω, μf ΛΥΣΗ V V8,V 6, Ω, Ω α - - S - - b 6, μf, μf V

3 Ο διακότης ανοικτός. Οι υκνωτές θα φοτιστούν και οι τάσις τους υολογίζονται ως ξής; Q V V όου Q ίναι το φοτίο του καθνός ου ίναι ίδιο διότι οι υκνωτές ίναι σ σιά. Άα V V Ισχύι οφανώς V V V Οότ V V V V Συνώς V 8, V V, V και, 6, V 6, V Ρύμα διαέι τλικά μόνο το κλάδο μ τις αντιστάσις. Συνώς το ύμα ου διαέι τον κλάδο αυτό ίναι V 8, V V I( ) I, A ( ) 9, Ω Η διαφοά δυναμικού στα άκα της αντίστασης (των, Ω) ίναι V I,, A Ω 6, V Οότ V V V V V ( 6,,) V 6, V b b β) Άα το σημίο b ίναι σ υψηλότο δυναμικό αό το α. γ) Αφού φοτιστούν οι υκνωτές θα διέχται ύμα Ι μόνο αό τις αντιστάσις ου ίναι το ίδιο μ αυτό ου διέχται αό την ηγή. Εομένως η τάση στα άκα της αντίστασης (, Ω) θα ίναι όως και ιν V ' V 6, V Τα σημία α και b βίσκονται στο ίδιο δυναμικό ως ος τη γη, ομένως, ' ' ' V V V V V 6, V b Δηλαδή ' V b 6, V δ) Ειδή οι υκνωτές ίναι σ σιά, ιν κλίσι ο διακότης, το ανητικό φοτίο στον κάτω ολισμό του έχι το ίδιο μέτο μ το φοτίο του άνω ολισμού του υκνωτή. Αυτό σημαίνι ότι το συνολικό φοτίο στους αγωγούς ου ικλίονται αό τη διακκομμένη ιφάνια στο ώτο σχήμα ίναι Q (- Q). Οι ολικότητς φαίνονται στο ώτο σχήμα. Όταν ο διακότης κλίσι τότ η τάση στα άκα του ίναι ίση μ V ', δηλαδή

4 V ' ' V 6, V ομένως η τάση στα άκα του ίναι V ' V V ' (8, V-6,) V, V Εομένως το φοτίο του υκνωτή ίναι Q ' ' V (, μf) (6, V)8, μ Το φοτίο του ίναι Q ' ' V (6, μf) (, V)7, μ Το συνολικό φοτίο άνω στις γιτονικές λάκς των δύο υκνωτών ίναι ' ' ' Qt Q Q ( 7, μ8, μ)54, μ Αυτό σημαίνι ότι αυτό το ανητικό φοτίο ήθ μέσω του διακότη (ή θτικό φοτίο αομακύνθηκ αό τους αγωγούς μέσω του διακότη). Πέι να τονίσουμ ότι θωούμ ότι οι χωητικότητς των συμάτων ίναι αμλητέ ς σ σχέση μ τους υκνωτές, άα ακτικώς τα φοτία ίναι τα φοτία των o:τλισ~ων των υκνωτών. Άσκηση Μια κοίλη μονωτική σφαία έχι υκνότητα φοτίου Α/ όου Α σταθά. Η σωτική και ξωτική ακτίνα της ίναι και b, αντίστοιχα. Στο κέντο της κοιλότητας ( ) βίσκται σημιακό φοτίο q. Α) Πόση ίναι η ένταση του ηλκτικού δίου στίς ιοχές <, < < b, > b. Β) Για οια τιμή του A η ένταση του ηλκτικού δίου έχι σταθό μέτο στην ιοχή α<<b. Λύση b q Α) Πιοχή < Θωώντας μία γκαουσιανή ιφάνια μέσα στην ιοχή αυτή, βλέουμ ότι ικλίι μόνο το σημιακό φοτίο. Η ένταση του ηλκτικού δίου λόγω του 4

5 σημιακού φοτίου q σ οοιοδήοτ σημίο του χώου ου αέχι αόσταση αό αυτό, ίναι: 4 q Άα αυτή ίναι η ένταση του ηλκτικού δίου στη συγκκιμένη ιοχή. Πιοχή < < b Εδώ η ένταση του ηλκτικού δίου οφίλται στο σημιακό φοτίο αφ νός και στο φοτίο του σφαιικού φλοιού αφ τέου. Αό το νόμο του Guss έχουμ q u ds u, όου q το φοτίο ου ικλίι η γκαουσιανή ιφάνια. Το u διάνυσμα της ντάσως του μαγνητικού δίου μ το διάνυσμα ds u. Άα u u q' ds dscos o 4 4 έχι την ίδια διύθυνση και φοά o A q A q A ( ) ( ) 4 4 q dv 4 q 4d d q A 4. Άα A q A 4 Πιοχή > b Και σ αυτή την ίτωση η ένταση οφίλται στο σημιακό φοτίο και στο φοτίο του σφαιικού φλοιού, η ένταση του ηλκτικού δίου του οοίου υολογίζται όως οηγουμένως, μόνο ου το άνω όιο ολοκληώσως ίναι τώα ίσο μ b: 5

6 uu u b b A q 4A q A ds ( q dv) 4 q 4d d ( b ) q Ab ( ) 4 Άα q Ab ( ) Β) Για να ίναι το Ε σταθό στην ιοχή < < b, θα έι, άα A q A 4 q A q A 4 Άσκηση 4 Μονωτικός κύλινδος ακτίνας και μήκους L (L>>), έχι υκνότητα ηλκτικού φοτίου ο ( ) όου, θτικές σταθές, η αόσταση αό τον άξονα του κυλίνδου και ο μια σταθή υκνότητα αναφοάς. Εκτιμίστ τις μονάδς των σταθών και..α)να υολογιστί το ηλκτικό δίο ακτινικά μέσα στον κύλινδο ( < ) και έξω αό αυτόν ( > ). Β)Αν αντί για μονωτικό κύλινδο δινόταν αγώγιμος συμαγής φοτισμένος κύλινδος θα άλλαζ το ηλκτικό δίο μέσα και έξω αό αυτόν? Εξηγίστ. Λύση Η σταθά έι να ίναι καθαός αιθμός. Η σταθά b, έι να έχι διαστάσις αντιστόφου μήκους. A) Αό τη γωμτία του οβλήματος, διαιστώνουμ ότι έχουμ κυλινδική κατανομή φοτίου. Ως κ τούτου θωούμ κυλινδική ιφάνια Guss, μήκους l 6

7 7 και ακτίνας, ομοαξονική μ την κυλινδική κατανομή φοτίου, δδομένου ότι η γκαουσιανή ιφάνια την οοία ιλέγουμ, έι να έχι την ίδια συμμτία μ κίνη της κατανομής του φοτίου. Αό το νόμο του Guss έχουμ: dv q da Αλλά: da da da όου dα στοιχιώδς τμήμα της αάλυη συνιστώσας της γκαουσιανής ιφάνιας και dα Β στοιχιώδς τμήμα των βάσων αυτής. Το διάνυσμα της έντασης του ηλκτικού δίου έχι την ίδια διύθυνση μ το διάνυσμα A d νώ ίναι κάθτο στο διάνυσμα A d. Ως κ τούτου ο δύτος οσθταίος της οηγούμνης σχέσης μηδνίζται και l da da ) cos( v Α) Α. < d d l ld dv l ) )( ( ) ( l Α. > d d l ld dv l ) )( ( ) ( l ) Για < ξέουμ ότι στο σωτικό του αγωγού δν μοί να υάξι ηλκτικό φοτίο. Οότ αό το νόμο του Guss βίσκουμ ότι.

8 Για > μ το Νόμο του Guss, το δίο υολογίζται ίδιο μ κίνο της ίτωσης Α αφού μέσα στην Γκαουσιανή κυλινδική ιφάνια ιέχται όλο το ηλκτικό φοτίο του κυλίνδου. Μόνη διαφοά ίναι ότι τώα (δηλ. στην ίτωση του αγωγού) όλο το φοτίο ίναι συγκντωμένο στην ιφάνια του κυλίνδου. Άσκηση 5 Κυλινδικός αγωγός ακτίνας διαέται κατά μήκος του άξονά του αό ύμα Ι. Η υκνότητα του ύματος J δν ίναι σταθή σ όλη τη διατομή του αγωγού, αλλά μταβάλλται συνατήσι της ακτίνας σύμφωνα μ τη σχέση J b όου b σταθά. Να υολογιστί το μαγνητικό δίο Β μέσα στον κυλινδικό αγωγό ( <) και έξω αό το κυλινδικό αγωγό ( >). Λύση J Εφαμόζοντας το νόμο του Ampèe, ds µ I και κφάζοντας την ένταση του ύματος συνατήση της υκνότητος ύματος, έχουμ: < Για κυλινδική ιφάνια ομοαξονική ως ος τον αγωγό, ακτίνας μικότης αυτής του αγωγού. ds dscos µ JdA µ ( b)( d ) µ b d µ b b µ > µ ( b)( ) d µ b 8 µ b

9 Άσκηση 6 Ομοαξονικό καλώδιο μήκους l αοτλίται αό δύο λτούς ομοαξονικούς κυλίνδους ακτίνων και b (<b). Υοθέτουμ ότι οι δύο κύλινδοι διαέονται. αό ίσα και αντίοα ύματα Ι,. αό ίσα και ομόοα ύματα Ι. αό αντίοα ύματα ου το ένα να ίναι Ι και το άλλο Ι/ υολογίστ σ κάθ ίτωση το μαγνητικό δίο Β στις θέσις: <, <<b, >b. Λύση I I l b. Εφαμόζουμ το νόμο του Ampèe, ds µ I () για κάθ ιοχή: < To ολικό ύμα το οοίο νάι μέσα αό οοιαδήοτ κλιστή διαδομή στην ιοχή αυτή ίναι μηδέν, οότ: ds dscos ds ( ) µ () <<b To ολικό ύμα το οοίο νάι μέσα αό οοιαδήοτ κλιστή διαδομή στην ιοχή αυτή ίναι Ι, οότ: ( ) µ Ι (µ / ) Ι () 9

10 >b To ολικό ύμα το οοίο νάι μέσα αό οοιαδήοτ κλιστή διαδομή στην ιοχή αυτή ίναι μηδέν, δδομένου ότι οι ντάσις στους δύο αγωγούς ίναι αντίος, οότ το καθαό ύμα ου διανά την κλιστή διαδομή ίναι μηδέν:. Στην ίτωση αυτή (<) Ισχύουν ακιβώς οι ξ. () και () δηλ. και άλι Β Για <<b Ισχύουν ακιβώς οι ξ. () και () δηλ. και άλι (µ / ) Ι Για >b To ολικό ύμα το οοίο νάι μέσα αό οοιαδήοτ κλιστή διαδομή στην ιοχή αυτή ίναι ΙΙ Ι, δδομένου ότι οι ντάσις στους δύο αγωγούς ίναι ομόος, οότ ds µ ( I I) µ I (4) ds dscos ds (5) ( ) Αό (4) και (5) οκύτι (µ / ) Ι. Εγαζόμνοι όως και οηγουμένως οκύτι: Για < Β, Για <<b (µ / ) Ι και I I Για >b ds µ ( I ) µ ( ) οότ (µ /4 ) Ι Άσκηση 7 Σύμα ίναι αάλληλο ος την λυά b ακίνητου οθογώνιου βόχου (λυών και b) και αέχι αόσταση d αό αυτόν. α) Το σύμα διαέται αό σταθό ύμα Ι. β) Το σύμα διαέται αό ύμα ου μταβάλλται χονικά σύμφωνα μ τη σχέση: Ι Ι e -t/τ.

11 Να υολογιστί σ κάθ μια αό τις δύο ιτώσις: Το μαγνητικό δίο ου νάι αό το ίδο του βόχου. Η μαγνητική οή ου νάι αό το ίδο του βόχου Η αγόμνη ΗΕΔ στο βόχο. Λύση I b d d α) Το μαγνητικό δίο δίνται αό τον νόμο Ampèe: ds µ I ds µ µ I I () I. Παατηούμ ότι το δίο ίναι κάθτο στο ίδο του βόχου (δηλ, αάλληλο ος το διάνυσμα ds, όου ds στοιχιώδης ιφάνια του βόχου (γαμμοσκιασμένο τμήμα), δν ίναι ομογνές, αλλά μταβάλλται μέσα σ αυτόν, αντιστόφως ανάλογα μ τη αόσταση. Η μαγνητική οή η οοία νάι αό το ίδο του βόχου θα ίναι: Φ m ds ds cos() µ I ds Αλλά ds b d, οότ: d Φ µ I d µ Ib d m b ln d d Η αγόμνη ΗΕΔ στο βόχο δίνται αό το νόμο Fdy:

12 dφ Ε dt m Αό τη σχέση ου υολογίσαμ οηγουμένως, βλέουμ ότι η μαγνητική οή ίναι χονικώς αμτάβλητη (δδομένου ότι καμμία αό τις ααμέτους της σχέσης αυτής δν μταβάλλται μ το χόνο), ως κ τούτου Ε. Β) Ο νόμος Ampèe δίνι για το μαγνητικό δίο, μ την ίδια διαδικασία όως οηγουμένως: µ I t exp( ). τ Η μαγνητική οή θα ίναι: Φ m d µ I t d µ I b d t b exp ln exp τ d τ d και η αγόμνη ΗΕΔ: d dt µ I b d t µ I b d d t ln exp ln exp d τ d dt τ µ I b d t ln exp τ d τ Άσκηση 8 Μια δέσμη υθυγάμμων μονωμένων συμάτων μγάλου μήκους σχηματίζι κύλινδο ακτίνας.5cm και κάθ σύμα διαέται αό ύμα Ι Α. Να βθί το μέτο και η κατύθυνση της μαγνητικής δύναμης ανά μονάδα μήκους ου ασκίται σ ένα αό τα σύματα το οοίο βίσκται σ αόσταση.cm αό το κέντο της δέσμης. Να ξτασθί αν ένα σύμα ου βίσκται στην ξωτική ιφάνια της δέσμης υφίσταται μγαλύτη ή μικότη δύναμη αό κίνη του σύματος της οηγούμνης ίτωσης. Λύση () Υολογισμός του Β σ αόσταση.cm αό το κέντο της δέσμης ()

13 όου Ι το ύμα ου ιέχται στη διαδομή ακτίνας και ίναι: () Αό () και () οκύτι () Υολογισμός μ κατύθυνση ος το κέντο και Nt/m (b) Υολογίσθηκ ότι το Β ίναι ανάλογο της αόστασης αό το κέντο. Αυτό σημαίνι ότι Β γίνται μγαλύτο όσο αομακυνόμαστ αό το κέντο. Ειλέον, αφού κάθ σύμα διαέται αό το ίδιο ύμα, η δύναμη ίναι μγαλύτη σ σύμα της ξωτικής ιφάνιας. Άσκηση 9 Αφήνουμ τον οιζόντιο αγωγό ΑΓ να έσι κατακόυφα μ την ίδαση του βάους του. Τα άκα του αγωγού φάτονται χωίς τιβές στους κατακόυφους συμάτινους οδηγούς του σχήματος. Τα άνω άκα των αγωγών συνδέονται μ αφότιστο υκνωτή. Δίνονται: Το μήκος l και η μάζα m του αγωγού ΑΓ, το μέτο της μαγνητικής αγωγής u του μαγνητικού δίου, η χωητικότητα του υκνωτή και η ιτάχυνση της βαύτητας g. Α) Να αοδιχθί ότι ο ΑΓ έι να έφτι μ σταθή ιτάχυνση. Β) Να βθούν η Ε και το φοτίο του υκνωτή σ συνάτηση μ το χόνο. Οι αγωγοί θωούνται αμλητέας αντίστασης.

14 Ζ Δ Α Γ Λύση Ζ F L Δ Ε Ι Α Γ mg υ α Α) Αφού ο αγωγός έφτι λύθος, κάοια χονική στιγμή θα έχι ταχύτητα υ και ιτάχυνση. Εκίνη τη στιγμή έχι ανατύξι Ε υl. Εφαμόζοντας το ο κανόνα Kichhoff στο βόχο ΑΓΔΖΑ, έχουμ: Ε V c V c δηλαδή κίνη τη στιγμή ο υκνωτής έχι τάση V c υ l άα και φοτίο q V c υ l. Η ένταση του ύματος φότισης του υκνωτή κίνη τη στιγμή θα ίναι: dq dq dυl ( ) dυ I I l I l dt dt dt dt Άα στον αγωγό ΑΓ ασκίται F L I l F L l α Εφαμόζοντας αυτή τη στιγμή το θμλιώδη νόμο της μηχανικής για τον αγωγό ΑΓ: F m α mg - F L m α mg - l mg α m α m l σταθ 4

15 ) Ποφανώς Ε υ l και αφού υ α t Ε Β l α t mg l t m l, Ενώ το φοτίο του υκνωτή: q υ l q Β l υ t lmg t m l q ος τόος υολογισμού της Ε και της δύναμης Lplce dφ d Ισχύι ( A ) () dt dt Κατά τη μτακίνηση του αγωγού ΑΓ αυξάνι η μαγνητική οή ου νάι αό το βόχο ΑΓΔΖ. Τότ, σύμφωνα μ το νόμο του Lentz έι να ανατυχθί στο βόχο ύμα τέτοιο ου να αντισταθμίζι την αύξηση της μαγνητικής οής. Τέτοιο ύμα ίναι αυτό ου έχι κατύθυνση ΖΑΓΔ και δημιουγί μαγνητική οή αντίθτη της οηγούμνης ώστ να αντισταθμίσι τη μταβολή (κατύθυνση αό τη σλίδα ος μάς). Αό τον Β κανόνα του Kichhoff (φοά διαγαφής όμοια μ τη φοά κίνησης των δικτών του ολογιού) έχουμ: V V () c c Αό την () d d d d da ldx ( ) ( cos8 o A A ) ( A( ) ) ( A) lυ dt dt dt dt dt dt Αό αυτήν και τη () έχουμ: q Vc lυ q l υ και dq d dυ I ( lυ) l l α dt dt dt Αφού ο αγωγός ΑΓ διαέται αό ύμα I l α μ κατύθυνση αό το Α ος το Γ και ίναι μέσα στο μαγνητικό δίο θα υφίσταται δύναμη Lplce: F Il Ilsin9 o yˆ Ilyˆ lαlyˆ F L L l α ( ) μ κατύθυνση ος τα άνω ( Y κατύθυνση) 5

16 αό δώ και έα ακιβώς τα ίδια όως στον ο τόο λύσης Άσκηση Στο κύκλωμα το σχήματος η άβδος ΑΓ μήκους l m μ μάζα m,5 kg και αντίσταση Ω, κινίται μ αχική ταχύτητα υ m.s -, ολισθαίνοντας άνω στους αγωγούς xx και yy (αμλητέας αντίστασης). Δίνονται ίσης: 4 Ω και T. Τη χονική στιγμή ασκίται στον αγωγό ξωτική δύναμη F ξ τέτοια ώστ ο αγωγός να ιταχύνται μ α m.s -. Α) Να βθί η Ε ου ανατύσσι η άβδος συνατήσι του χόνου. Β) Να βθί η ένταση του ύματος ου διαέι το κύκλωμα συνατήσι του χόνου και να γίνι γαφική αάσταση. Γ) Να βθί η F ξ ου έι να ασκίται στη άβδο ώστ να κινίται μ την ιτάχυνση αυτή. Δ) Να βθί το φοτίο ου θα άσι αό κάοια διατομή του αγωγού σ χόνο t 5 s. Οι τιβές θωούνται αμλητές. X Α X u υ υ Λύση Y Γ Υ Α) Η άβδος μ την κίνησή της στο ομογνές μαγνητικό δίο, δημιουγί Ε μ ολικότητα ου φαίνται στο σχήμα. Α X X Ι Ε Y F L Γ 6 F ξ d α υ Υ

17 Ε υ l Β (υ γ t) l Β υ l l α t (V) t(s).β) ) Εφαμογή του ου κανόνα Kichhoff στο βόχο οκύτι: ul lγt Ε I I I I I( A),4t( s) και μ φοά ου δίνται στο σχήμα. Γ) Λόγω του ύματος ου διαέι τη άβδο και του μαγνητικού δίου ου υάχι στο χώο, στη άβδο, κτός της F ξ θα ασκίται σχήμα και μέτο F L I l F L (N),4 t(s) Η φαμογή του θμλιώδους νόμου της μηχανικής στη άβδο δίνι: F m α Fξ - F L m α F ξ m γ F ξ (N),4 t(s) F L μ φοά ου φαίνται στο F L F ξ (N),4 t(s) Όταν η ένταση του ύματος μταβάλλται, το φοτίο ου νά αό μία διατομή του αγωγού σ χόνο t μοί να βθί μ δύο τόους: ος τόος ( ) ( ) Q I dt,4t dt dt,4t dt t.t 5 5 ος τόος Αό το μβαδόν της γαφικής αάστασης του ύματος μ το χόνο: Σ στοιχιώδη χόνο dt θα νά φοτίο dq Ι dt, ου στη γαφική αάσταση αντιστοιχί σ στοιχιώδς μβαδόν ds. Έτσι το συνολικό φοτίο ου νά σ χόνο t 5 s θα 7

18 ίναι Q t dq Idt δηλαδή αιθμητικώς ίσο μ το μβαδόν του ταζίου ου σχηματίζι η γαφική αάσταση σ χόνο t 5 s: q OΓ (ΟΑ ΟΒ)/ q 5 s (4)A/ 5. I (A) 4 Ι A dt Γ 5 t (s) ος τόος Ειδή το φοτίο ου νά αό το κύκλωμα ίναι αγωγικό, ισχύι ο τύος q ΔΦ/ ολ q ΔΦ/( ) (). Η μταβολή της οής Φ κατά την κίνηση της άβδου θα ίναι ΔΦ Β ΔS όου ΔS το μβαδόν ου σχηματίζι η κίνηση της, σ χόνο t 5 s (σχήμα). Εομένως ΔΦ Β l x όου. Άα x υt αt x 75cm lx q q 5. Σημίωση : Σύντομη αόδιξη της () dφ Q t t t Φ Φ dt ( ) ολ ολ ολ ολ ολ Φ Φ ολ Q dq I dt dt dt dφ dφ Φ Φ Φ Σημίωση : Ο τόος υολογισμού της Ε και της δύναμης Lplce μοούν να γίνουν όως και στην υόδιξη της Άσκησης 9 8

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ. EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ. EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 00 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

Τα σώματα του σχήματος έχουν μάζες m = 1 kg και Μ = 2 kg και συνδέονται με νήμα.

Τα σώματα του σχήματος έχουν μάζες m = 1 kg και Μ = 2 kg και συνδέονται με νήμα. Ταλάντωση μετά αό κόψιμο του νήματος. Σώματα δεμένα με νήμα σε κατακόρυο ελατήριο. Τα σώματα του σχήματος έχουν μάζες = g και Μ = g και συνδέονται με νήμα. Το σώμα μάζας αέχει αό το δάεδο αόσταση H = 7

Διαβάστε περισσότερα

3. Μετρήσεις GPS Προβλήµατα

3. Μετρήσεις GPS Προβλήµατα . Μετήσεις GPS Ποβλήµατα.. Μετήσεις G.P.S. και ποβλήµατα. Οι παατηήσεις που παγµατοποιούνται µε το σύστηµα GPS, όπως έχουµε άλλωστε ήδη αναφέει, διακίνονται σε δύο κατηγοίες: α) σε µετήσεις ψευδοαποστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ η εξεταστική ερίοδος 05 Σελίδα ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ημερομηνία: 700 Διάρκεια: ώρες Ύλη: Ταλαντώσεις Καθηγητής: Ονοματεώνυμο: ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ / ΘΕ ΠΛΗ22 ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (DRAFT)

ΕΑΠ / ΘΕ ΠΛΗ22 ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (DRAFT) ΕΑΠ / ΘΕ ΠΛΗ ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (DRAT Νικόλαος ηµητρίου ρ.ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΣΕΠ, ΘΕ ΠΛΗ ΕΑΠ/ΠΛΗ αό 75 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μλέτη της Μοντλοποίησης Γραµµών Μταφοράς σ Ολοκληρωµένα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµητική Ανάλυση & Προγραµµατισµός Ε ιστηµονικών Εφαρµογών

Αριθµητική Ανάλυση & Προγραµµατισµός Ε ιστηµονικών Εφαρµογών Τ.Ε.Ι. Θσσαλονίκης Τµήµα Πληροφορικής Αριθµητική Ανάλυση & Προγραµµατισµός Ε ιστηµονικών Εφαρµογών Θωρία Παραδίγµατα και Άλυτς Ασκήσις Γουλιάνας Κώστας Ε ίκουρος Καθηγητής eml : gul@t.tethe.gr Ιστοσλίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ ΑΛΓΕΒΡΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ ΑΛΓΕΒΡΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ ΑΛΓΕΒΡΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΡΟΥΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ http://mathhmagic.blogspot.com/ Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί (Εαναλητικά) Ε ί εδη γωνία είναι η κλίση µεταξύ δυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. ε = = Η ελαστικότητα ζήτησης

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. ε = = Η ελαστικότητα ζήτησης 1 ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Οι οικονοµολόγοι νδιαφέρονται να µτρσουν ορισµένς µταβλητές για να µπορέσουν να κάνουν προβλέψις και για να κτιµσουν µ σχτικ ακρίβια τι αποτέλσµα θα έχι η µταβολ µιας µταβλητς πί µιας άλλης.

Διαβάστε περισσότερα

xsin ydxdy (α) Εάν το χωρίο R είναι φραγμένο αριστερά και δεξιά από τις ευθείες x=α και x=β και από πάνω και κάτω από τις καμπύλες dr = dxdy

xsin ydxdy (α) Εάν το χωρίο R είναι φραγμένο αριστερά και δεξιά από τις ευθείες x=α και x=β και από πάνω και κάτω από τις καμπύλες dr = dxdy ΔΙΠΛΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ Εφαρμογή Να υολογιστεί το ολοκλήρωμα : cos sin dd Ολοκληρώνουμε ρώτα ως ρος θεωρώντας το σαν σταθερά (αρατηρούμε ότι το «εσωτερικό» ολοκλήρωμα είναι ως ρος, δηλαδή ρώτα εμφανίζεται το

Διαβάστε περισσότερα

Δυο κρούσεις σε μια τραμπάλα

Δυο κρούσεις σε μια τραμπάλα Δ κρύσις σ μια τραμάλα μια τραμάλα μήκς και μάζας της ίας τ μέσ στηρίζται σ βάση ύψς αφήνμ να έσι στ ένα άκρ της αό ύψς άν αό τ έδαφς σφαιρίδι μάζας νώ στ άλλ άκρ της έχμ ττήσι σ ήκη σφαιρίδι μάζας. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ-ΟΠΤΙΚΗ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ-ΟΠΤΙΚΗ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ-ΟΠΤΙΚΗ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ Ανδρέας Ζούπας 2 Αυγούστου 212 Οι λύσεις απλώς προτείνονται και σαφώς οποιαδήποτε σωστή λύση είναι αποδεκτή! Θέµα-1

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ι Σταύρος Κομηνέας Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Κρήτης 2 Περιεχόμενα 0.1 Πρόλογος.......................................... ii 1 Μηχανική 1 1.1 Εισαγωγή..........................................

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1 ΜΜΚ 3 Μεταφοά Θεμότητας Φυσική Συναγωγή ΜΜΚ 3 Μεταφοά Θεμότητας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πααγωγής ΜΜK 3 Μεταφοά Θεμότητας Φυσική Συναγωγή (r convction) Στα ποηγούμενα ύο κεφάλαια ασχοληθήκαμε

Διαβάστε περισσότερα

εάν F x, x οµόρροπα εάν F x, x αντίρροπα B = T W T = W B

εάν F x, x οµόρροπα εάν F x, x αντίρροπα B = T W T = W B 4 Εργο και Ενέργεια 4.1 Εργο σε µία διάσταση Το έργο µιας σταθερής δύναµης F x, η οποία ασκείται σε ένα σώµα που κινείται σε µία διάσταση x, ορίζεται ως W = F x x Εργο ύναµης = ύναµη Μετατόπιση Εχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Υποθέστε ότι έχουμε μερικά ακίνητα φορτισμένα σώματα (σχ.). Τα σώματα αυτά δημιουργούν γύρω τους ηλεκτρικό πεδίο. Αν σε κάποιο σημείο Α του ηλεκτρικού πεδίου τοποθετήσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

δικαιολογήσετε γιατί αναπτύσσεται ΗΕ στα άκρα αγωγού που κινείται σε µαγνητικό πεδίο

δικαιολογήσετε γιατί αναπτύσσεται ΗΕ στα άκρα αγωγού που κινείται σε µαγνητικό πεδίο ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ Λ. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου είναι η µελέτη του νόµου του Faraday σε ολοκληρωτική και διαφορική µορφή, καθώς και φαινοµένων που προκύπτουν από αυτόν,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής, Νίκος Πελεκάσης

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής, Νίκος Πελεκάσης Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Εαρινό Εξάμηνο 7-8 Διδάσκων: Είκουρος Καθηγητής, Νίκος Πελεκάσης Σημειώσεις Βασικές Εξισώσεις Μαθηματικής Φυσικής - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 1 ο Κεφάλαιο

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 1 ο Κεφάλαιο φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας ο Κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. Η προέλευση της ονομασίας ηλεκτρισμός Τον 6 ο αιώνα π.χ. οι αρχαίοι Έλληνες ανακάλυψαν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος;

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; 2. Ποιο από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής.

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής. Διαγώνισμα 1 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Α. Τρίβουμε μια γυάλινη ράβδο με μεταξωτό ύφασμα. Η ράβδος φορτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται μια διάταξη που αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτρικών στοιχείων στα οποία κυκλοφορεί ηλεκτρικό ρεύμα. Τα βασικά ηλεκτρικά στοιχεία είναι οι γεννήτριες,

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ" ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ "ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΔΙ" ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΘΗΜΤΙΚΩΝ ΠΡΛΗΜΤΩΝ Ελατήρια σταερής τάσης (Constnt tension springs) Ένα ελατήριο του οοίου η τάση είναι ανεξάρτητη αό την ειμήκυνση ή τη συσείρωσή του ονομάζεται ελατήριο σταερής

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει.

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης 1. Τι είναι δύναμη; Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης και. του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας. με τη διάταξη της αεροτροχιάς

Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης και. του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας. με τη διάταξη της αεροτροχιάς Εργαστηριακή Άσκηση 4 Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης και του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας με τη διάταξη της αεροτροχιάς Βαρσάμης Χρήστος Στόχος: Μελέτη της ευθύγραμμης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ. 3.1 Η έννοια της παραγώγου. y = f(x) f(x 0 ), = f(x 0 + x) f(x 0 )

Κεφάλαιο 3 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ. 3.1 Η έννοια της παραγώγου. y = f(x) f(x 0 ), = f(x 0 + x) f(x 0 ) Κεφάλαιο 3 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 3.1 Η έννοια της παραγώγου Εστω y = f(x) µία συνάρτηση, που συνδέει τις µεταβλητές ποσότητες x και y. Ενα ερώτηµα που µπορεί να προκύψει καθώς µελετούµε τις δύο αυτές ποσοτήτες είναι

Διαβάστε περισσότερα