RAČUNSKE VEŽBE IZ PREDMETA OSNOVI ELEKTRONIKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "RAČUNSKE VEŽBE IZ PREDMETA OSNOVI ELEKTRONIKE"

Transcript

1 ELEKTRONSKI FAKULTET NIŠ KATEDRA ZA ELEKTRONIKU predmet: OSNOVI ELEKTRONIKE studijske grupe: EMT, EKM Godina 2014/2015 RAČUNSKE VEŽBE IZ PREDMETA OSNOVI ELEKTRONIKE 1

2 1. ZADATAK Na slici je prikazano električno kolo koje sadrži jedan strujni i jedan naponski generator. Poznato je: R 1 = R 2 = R 3 = 2 kω; E 1 = 5 V. Odrediti napon na strujnom generator V 21 i struju kroz naponski generator I E1 ukoliko je: a) I 1 =1 ma b) I 1 =0 ma c) I 1 =-1 ma 2. ZADATAK Primenom metoda potencijala čvorova napisati sistem jednačina koji opisuje kolo prikazano na slici. Kako izgleda sistem jednačina koji opisuje kolo ukoliko je nepoznata veličina struja kroz naponski generator v g, J vg. 3 ZADATAK Na slici je prikazano kolo koje sadrži tri strujna generator kontrolisana strujom. Napisati analitički izraz za napon na otporniku R 7, v x. 2

3 JEDNOSMERNI REŽIM U KOLIMA SA BIPOLARNIM TRANZISTORIMA 4. ZADATAK IC = β I B VBE = VB VE = const I E = IB + IC U kolu sa slike upotrebljen je silicijumski NPN tranzistor sa: β= 100; I C0 = 0 A; V BE = 0,6 V; V CES = 0,1 V; V BES = 0,7 V. Poznato je: V CC = 10 V; R C = 3 kω. Odrediti struje tranzistora ako je: a) R 1 =R 2 = 440 kω; b) R 1 =R 2 = 200 kω; 5. ZADATAK: Odrediti R 1 u kolu sa slike, tako da emitorska struja iznosi I E = 2 ma. Poznato je: β=50; V BE = 0,7 V; I C0 = 0 A; R C = 3,3 kω; R 2 = 20 kω; R E = 0,1 kω; V CC = 12 V. Koliki je u tom slučaju napon na kolektoru tranzistora, V C? 3

4 6. ZADATAK U kolu sa slike upotrebljen je silicijumski tranzistor sa β= 50; I C0 = 0 A; V BE = 0,7 V. Poznato je:v CC = 10 V; R C = 2 kω; R B = 100 kω. Odrediti radnu tačku tranzistora: I C i V CE. 7. ZADATAK: Za kolo izvora konstantne struje prikazano na slici odrediti struju I ako je poznato: R 0 =R= 29 kω; V= 15 V i V Z = 10 V. Upotrebljeni tranzistori su identični sa: β= 100; I C0 =0 A i V BE = 0,7 V. 8. ZADATAK Za kolo prikazano na slici odrediti napon V p na otporniku R p. Tranzistori su identični sa β= 100; I C0 = 0 A i V BE = 0,65 V. Poznato je: V CC = 20 V; R E = 1,5 kω; R 1 = R 2 = R 3 = 450 kω; R C = 2 kω; R p = 2 kω.

5 JEDNOSMERNI REŽIM U KOLIMA SA MOSFET TRANZISTORIMA n-kanalni MOSFET p-kanalni MOSFET MOSFET sa indukovanim kanalom MOSFET sa ugrañenim kanalom tranzistor vodi transistor u zasićenju ID = A V 2 ( V V ) ( 1+ λv ) GS ID A t ( V V ) 2 GS 1 A µ C0 2 n=n-kanalni W L t DS p-kanalni V GS > V t V GS < Vt DS VGS Vt VDS VGS Vt 5

6 9. ZADATAK Za temperaturski stabilisani pojačavač sa slike odrediti izlazni napon, V i. Poznato je: V DD = 12 V; R S = 2 kω; R D = 8 kω; R= 2 MΩ; R p = 8 kω. Parametri tranzistora su: A= 0,5 ma/v 2 ; V t = 4 V; λ= ZADATAK U kolu prikazanom na slici upotrebljena su dva N-kanalna MOSFET-a sa ugrañenim kanalom, čiji su parametri: A= 0,32 ma/v 2 ; V t =-2,5 V; λ=0. Odrediti jednosmerne napone u tačkama A i B, ako je poznato: V DD = 20 V; R D = 2,5 kω; R 1 = 1 MΩ. 6

7 11. ZADATAK Odrediti vrednost napona baterije V G, tako da se tranzistor u kolu sa slike nalazi na granici izmeñu omske oblasti i oblasti zasićenja. Poznato je: A= 1 ma/v 2 ; V t = 1 V; λ=0; R D = 500 Ω; R S = 500 Ω; V DD = 6 V. 12. ZADATAK Za kolo prikazano na slici poznato je: V DD = 24 V; V G = 6 V; R D = 4 kω. Parametri tranzistora su: A= 0,5 ma/v 2 ; V t = 4 V i λ= 0,02 V -1. Odrediti: a) Jednosmerni napon na drejnu MOSFET-a; b) Dinamičke parametre tranzistora. 13. ZADATAK U kolu prikazanom na slici upotrebljena su dva n-kanalna MOSFET-a sa indukovanim kanalom, koji su napravljeni od istog materijala. Odnos širina kanala ova dva tranzistora je W 1 /W 2 = 4, dok je napon praga jednak za oba i iznosi V t = 5 V; λ 1 = λ 2 = 0. Odrediti napon V D1, ako je: V DD =20 V; V G =10 V; R G = 1 MΩ. 7

8 14. ZADATAK Odrediti vrednost napona na potrošaču u kolu prikazanom na slici, pod uslovom da je poznato: A 1 = 1 ma/v 2 ; A 2 = 2 ma/v 2 ; V t1 = -3 V; V t2 = 2 V; λ 1 = λ 2 = 0; R S = 1 kω; R p = 6 kω; R= 10 MΩ;V DD = 20 V. Proveriti radne režime oba tranzistora. Zanemariti uticaj potencijalne razlike izmeñu sorsa i podloge (V BS ) na napon praga tranzistora T ZADATAK Za kolo prikazano na slici odrediti promenu kolektorske struje struje ako se temperatura promeni za T = 50K. Vrednosti elemenata su : R 1 = 8,3 kω; R 2 = 6,2 kω; R C = 300 Ω; R E = 150 Ω. Poznato je: β = 50; V CC = 12 V; I CO = 1 na; V BE = 0,7 V; dv BE d β = 2,5mV / K ; = 1% / K, inverzna struja zasićenja kolektorskog spoja se dt dt udvostruči pri povećanju temperature od 10K. 8

9 ANALIZA POJAČAVAČA SA BIPOLARNIM TRANZISTORIMA Element Otpornik Jednosmerni model (DC) Naizmenični model (AC) Opšti slučaj Srednje frekvencije Kondenzator ωc Kalem ωl Jednosmerni naponski generator Jednosmerni strujni generator Naizmenični naponski generator KT V t = = 25 mv q V h T 11E = h 21E = β IB r = π VT IB I g m = C V T 9

10 16. ZADATAK Kolo na slici predstavlja jednostepeni pojačavač sa bipolarnim tranzistorom. Parametri tranzistora su: V BE =0,6 V; h 12E = 0; h 21E =β= 50; h 22E =0 S. Elementi kola su: R p = R C = 3 kω; R g = 1 kω; R 1 = 150 kω; R E = 1 kω; V CC =12 V; C 1 ; C 2. Odrediti: a) ulaznu otpornost pojačvača R u, b) izlaznu otpornost pojačavača R iz, c) strujno pojačanje A s = J p /J g, d) naponsko pojačanje A = v p /v g. 17. ZADATAK Na slici je prikazan pojačavač u spoju sa zajedničkom bazom. Parametri tranzistora su: V BE =0,6 V; h 12E = 0; β=h 21E = 50; h 22E = 0. Elementi kola su R g = 50 Ω; R C = R p = 10 kω; R E = 5,2 kω; V EE =5 V; V CC =12V; C 1 ; C 2. Odrediti: a) ulaznu otpornost pojačvača R ul ; b) izlaznu otpornost tranzistora R iz ; c) strujno pojačanje A s = J p /J g ; d) naponsko pojačanje A = v p /v g. 10

11 18. ZADATAK Na slici je prikazan pojačavač u spoju sa zajedničkim kolektorom. Poznati su parametri tranzistora: V BE =0,6 V; h 12E = 0; β=h 21E = 80; h 22E = 0 S. Elementi kola: R p = R E = 6 kω; R g = 600 Ω; C 1 = C 2 ; R B =415 kω; V CC =12 V. Smatrati da je R B >>R g. Odrediti: a) ulaznu otpornost pojačvača R ul ; b) izlaznu otpornost tranzistora R iz ; c) strujno pojačanje A s = J p /J g ; d) naponsko pojačanje A = v p /v g. 11

12 19. ZADATAK Na slici je prikazan je dvostepeni pojačavač sa bipolarnim tranzistorima. Upotrebljeni tranzistori su identični poznatih parametara: V BE = 0,7 V; β = 100. Poznato je: R 1 = 100 kω; R 2 = 47 kω; R E = 3,9 kω; R C = 6,8 kω; V CC = 15 V; R g = 5 kω; R p = 2 kω; C S. Odrediti: a) Parametre pi modela tranzistora; viz b) Naponsko pojačanje pojačavača A =. v g 12

13 20. ZADATAK Na slici je prikazan dvostepeni pojačavač sa bipolarnim tranzistorima. Upotrebljeni tranzistori su identični, poznatih parametara: β =====50; =V BE == 0,7 V. Poznato je: RC1 R E2 2 kω ; Rp=1 kω ; R1 R3 150 kω ; R2 R4 100 kω ; V CC = 12 V; C S. Smatrati da je: R 1, R 2 >> h 11E kao i da je R 3, R 4 >> R C1. Odrediti: a) Parametre pi modela tranzistora; b) Nepoznate parameter h modela ukoliko je usvojeno h 12 E = 0 i h 22E = 0 S ; v c) Naponsko pojačanje A iz n = ; v d) Izlaznu otpornost R iz. g 21. ZADATAK viz Za kolo pojačavača prikazano na slici odrediti pojačanje napona A =. Parametri vg tranizistora su: V BE =0,6 V; β 1 =50; β 2 =100; h 12E1 = h 12E2 =0; h 21E1 =50; h 21E2 =100; h 22E1 =h 22E2 =0. Poznato je: R B =200 kω; R E =200 Ω; R P =4 kω; V BB =12 V; V CC =24 V; C S. Dokazati da je h 11E1 = 0,5 kω; h 11E2 = 1 kω. 13

14 DOMAĆI ZADATAK Na slici je prikazan jednostepeni pojačavač sa zajedničkim emitorom. Parametri tranzistora su:v BE =0,6 V; h 12E = 0; h 21E =β=100; h 22E =0 S. Poznato je: R g = 2 kω; R 1 = 30 Ω; R 2 = 20 kω; R C =4 kω; R E =4 kω; R p =3 kω; V CC =12 V; C 1 ; C 2 ; C E.Odrediti sledeće osobine pojačavača na srednjim frekvencijama: a) ulaznu otpornost R ul ; b) izlaznu otpornost R iz ; c) strujno pojačanje A s = J p /J u ; d) naponsko pojačanje A= v p /v g. 14

15 ANALIZA POJAČAVAČA SA MOSFET TRANZISTORIMA 1 S = 2 A I D Ri = µ = S Ri λ ID 22. ZADATAK Za kolo pojačavača sa slike odrediti: a) Dinamičke parametre tranzistora: strminu S, izlaznu otpornost R i i koeficijent naponskog pojačanja µ ako je λ = 0,01 V -1 ; b) Naponsko pojačanje A n = v iz / v g ; c) Izlaznu otpornost pojačavača R iz. Poznato je: R S = 1 kω; R D = 6 kω; R 1 = 3 MΩ; R 2 = 1 MΩ; V DD = 12 V; C S. Parametri tranzistora su: A = 1 ma/v 2 i V t = 1 V. 15

16 23. ZADATAK Na slici je prikazan pojačavač u sprezi sa zajedničkim drejnom. Parametri tranzistora su: A = 1 ma/v 2 ; V t = 1 V ; λ = 0,01 V -1. Poznato je: R S = 6 kω; R 1 = 1 MΩ; R 2 = 2 MΩ; V DD = 12 V; C S. Odrediti: a) Naponsko pojačanje A n = v iz / v g ; b) Izlaznu otpornost pojačavača R iz. 24. ZADATAK Na slici je prikazan pojačavač u sprezi sa zajedničkim gejtom. Parametri tranzistora su: A = 1 ma/v 2 ; V t = 1 V; λ = 0,01 V -1. Poznato je: R g = 1 kω; R D = 6 kω; R 1 = 3 MΩ; R 2 = 1 MΩ; V DD = 12 V; C S. Odrediti: a) naponsko pojačanje A n = v iz / v g ; b) izlaznu otpornost pojačavača R iz ; c) ulaznu otpornost pojačavača R ul. 16

17 25. ZADATAK U kolima koja su prikazana na slikama a i b poznati su elementi za polarizaciju: V G1 =1,5 V; V DD =12 V; R=9 kω. Parametri tranzistora su: A 1 = 4 ma/v 2 ; A 2 = A 3 = 0,25 ma/v 2 ; V t1 =1 V; V t2 = V t3 =-1 V; λ 1 = λ 2 = λ 3 = 0,01 V -1. Odrediti: a) Naponsko pojačanje i izlaznu otpornost kola sa slike a; b) Naponsko pojačanje i izlaznu otpornost kola sa slike b. 26. ZADATAK a) b) Na slici je prikazano kolo kaskodnog pojačavača. Poznato je: I 0 =500 µa; V DD =12 V. Parametri tranzistora su: A 1 = A 2 = 110 µa/v 2 ; V t1 = V t2 =0,7 V; λ 1 = λ 2 =0,05 V -1. Odrediti: a) Jednosmerne napone polarizacije V G1 i V G2 tako da tranzistor M 1 bude na granici izmeñu omske oblasti i oblasti zasićenja; b) Naponsko pojačanje c) Izlaznu otpornost R iz. v iz A n = ; vg 17

18 DIFRENCIJALNI POJAČAVAČ 27. ZADATAK Na slici a je prikazan diferencijalni pojačavač sa nesimetričnim izlazom. Parametri tranzistora su: V BE =0,7 V; h 12E = 0; h 21E =β=70; h 22E1 =h 22E1 =h 22E4 = 0 S; h 22E3 = 10 µs. Elementi kola su: R C = 5 kω; R E = 2,5 kω; V CC =12 V; V EE =5 V. Odrediti: a) Dinamički parametar h 11E za diferencijalni par tranzistora u šemi sa slike a, T 1 i T 2 ; b) Faktor potiskivanja difrencijalnog pojačavača sa slike a; c) Vrednost otpornika R 3 tako da struja izvora konstantne struje sa slike b, I 0, bude jednaka struji kroz otpornik R E u kolu sa slike a. Nakon toga zameniti R E sa kolom izvora konstantne struje sa slike b i naći faktor potiskivanja u tako izmenjenom diferencijalnom pojačavaču. a) b) 18

19 28. ZADATAK Za kolo diferencijalnog pojačavača sa slike odrediti: a) dinamičke parametre svih tranzistora u kolu; b) faktor potiskivanja. Poznato je: = 12 V; A = 1 ma/v V DD = 5 V; 2 ; V SS V BIAS = -3 V -1 V t = 0,7 V; λ 1 = λ 2 = 0 V ;. Parametri tranzistora su λ3 = 0,05 V -1 R = R = 5 kω D1 D2. OPERACIONI POJAČAVAČ 19

20 g Realni OP Idealni OP R ul ~ MΩ R ~ 50 Ω iz 0 A 0 ~ 10 5 f ~ 10 Hz Invertujući pojačavač Neinvertujući pojačavač 20

21 29. ZADATAK Za realizaciju diferencijalnog pojačavača upotrebom jednog pojačavača koristi se šema prikazana na slici. Odrediti uslove koje moraju zadovoljiti elementi ovog kola da bi izlazni napon bio srazmeran razlici ulaznih napona. Upotrebljeni operacioni pojačavač je idealan. 30. ZADATAK (Za kolo aktivnog filtra sa slike odrediti prenosnu funkciju H s )= (v (v iz g s )s ). 21

22 31. ZADATAK Za kolo instrumentacionog pojačavača sa slike odrediti pojačanje definisano kao viz A=. Poznato je: R 2 = R3 = R 4 = R 5 = R 6 = R 7 = 10kΩ ; R = 0,2kΩ vg1 - v 1. g2 Upotrebljeni operacioni pojačavači su idealni. NEGATIVNA POVRATNA SPREGA 32. ZADATAK Na slici je prikazano kolo sa negativnom povratnom spregom. Poznato je: R 1 = 1 kω; R 2 = 100 kω. Operacioni pojačavač u kolu sa slike ima diferencijalno pojačanje A d =10 5, ulaznu otpornost R ul =100 kω, izlaznu otpornost R iz =500 Ω. Odrediti: a) kružno pojačanje pojačavača AB; b) naponsko pojačanje pojačanja; viz A =u funkciji od kružnog v c) ulaznu otpornost pojačavača, R ul i izlaznu otpornost pojačavača R iz. g 22

23 33. ZADATAK Na slici je prikazano kolo sa negativnom povratnom spregom. Poznato je: R 1 = R 2 = R 3 = 5 kω; R 4 = 100 Ω. Operacioni pojačavač u kolu sa slike ima diferencijalno pojačanje A d = Smatrati da je ulazna otpornost operacionog pojačavača beskonačna, kao i da je ulazna otpornost jednaka nuli R ul =0. Odrediti: a) kružno pojačanje pojačavača AB; b) naponsko pojačanje pojačavača v iz A=u funkciji od kružnog pojačanja. vg FREKVENCIJSKA ANALIZA 34. ZADATAK Nacrtati asimptotsku aproksimaciju amplitudske i faznu karakteristiku kompleksne funkcije Pri čemu je A ( s) = A 0 s 1 + ω p 1 s ωz1 s 1+ ω p 2 s + ω 2 2 p3 A 5 0 = 10 ; ω z 1 = ωp1 = 100 rad s ; ω p 3 = 10 4 rad s. 23

24 35. ZADATAK Za kolo pojačavača prikazano na slici odrediti naponsko pojačanje, graničnu frekvenciju i nacrtati asimptotsku aproksimaciju amplitudske karakteristike na: a) niskim frekvencijama; b) visokim frekvencijama. Poznato je: R D = R P =8 kω; R S =500 Ω; C S =0,1 µf. Parametri tranzistora su: A=1,5 ma/v 2 ; V t =-1 V; λ=0; C GS = 2 pf; kapacitivnosti C DS i C GD zanemariti. 24

25 OSCILATORI 36. ZADATAK Za Hartlijev oscilator sa slike odrediti frekvenciju oscilovanja i potrebnu vrednost parametra h 21E da bi se održale oscilacije u kolu. Poznato je: L 1 = 300 µh; L 2 = 5 µh; C = 470 pf. Smatrati da je: C S ; C E ; R B1 ; R B2 ; Poznati su parametri tranzistora: h 11E = 1 kω; h 12E = 0 i h 22E = 0 S. 37. ZADATAK Na slici je prikazano je kolo oscilatora prostoperiodičnih oscilacija. Odrediti učestanost oscilovanja ako je R1 = R 2 = R 3 = R 4 = 10 kω; C1 = C2 = 1,6 µ F. Smatrati da su operacioni pojačavači idealni. 25

26 38. ZADATAK Za kolo oscilatora čija je šema data na slici odrediti frekvenciju oscilovanja i potrebnu vrednost strmina tranzistora da bi se održale oscilacije u kolu ako je poznato: R 1 =250 Ω; R 2 =1kΩ; R=1 kω; C=1,4 nf; C S ; R G1 ; R G2 ; R G3 ; R G4. Tranzistori su polarisani na takav način da imaju jednake vrednosti strmina S 1 =S 2. Smatrati da su unutrašnje otpornosti tranzistora beskonačne, R i. 39. ZADATAK Za Vinov oscilator sa slike odrediti uslov i frekvenciju oscilovanja. Elementi kola su: R = R1 = 10 kω; C = 1,6 nf. Operacioni pojačavač je idealan. 26

27 STABILIZATOR NAPONA 40. ZADATAK Za kolo rednog stabilizatora prikazanog na slici odrediti: a) Izlazni napon V OS ; b) Faktor stabilizacije; c) Izlaznu otpornost R iz. Poznato je: R = 200 Ω ; R P = 50 Ω ; V O = 10 V. Parametri diode su: V Z = 6,8 V ; r Z = 10 Ω. Parametri tranzistora su: V BE = 0,7V ; h 11E = 1kΩ ; h 12E = 0 ; h 21E = β = 100 ; h E = 27

28 POJAČAVAČ SNAGE 41. ZADATAK Na slici je prikazan pojačavač snage koji radi u klasi A. Poznato je: V CC = 10 V; R E = 0,1 kω; R p = 1 kω; R 1 = 9 kω; R 2 = 1 kω; V BE = 0,7 V; h 11E = 1 kω; h 12E = 0; h 21E = β = 100; h 22E = 0 S; C. Odrediti vrednost otpornosti otpornika R C tako da se na izlazu pojačavača dobije maksimalni neizobličeni simetrični napon. Za tako nañeno R C odrediti maksimalnu korisnu snagu na potrošaču. 28

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Katedra za elektroniku Elementi elektronike Laboratorijske vežbe Vežba br. 2 STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Datum: Vreme: Studenti: 1. grupa 2. grupa Dežurni: Ocena: Elementi elektronike -

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI ELEKTRONIKE VEŽBA BROJ 2 DIODA I TRANZISTOR

OSNOVI ELEKTRONIKE VEŽBA BROJ 2 DIODA I TRANZISTOR ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU KATEDRA ZA ELEKTRONIKU OSNOVI ELEKTRONIKE ODSEK ZA SOFTVERSKO INŽENJERSTVO LABORATORIJSKE VEŽBE VEŽBA BROJ 2 DIODA I TRANZISTOR 1. 2. IME I PREZIME BR. INDEKSA GRUPA

Διαβάστε περισσότερα

FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI

FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI SVUČILIŠT U ZAGU FAKULTT POMTNIH ZNANOSTI predmet: Nastavnik: Prof. dr. sc. Zvonko Kavran zvonko.kavran@fpz.hr * Autorizirana predavanja 2016. 1 Pojačala - Pojačavaju ulazni signal - Zahtjev linearnost

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić OSNOVI ELEKTRONIKE Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić savic@el.etf.rs http://tnt.etf.rs/~si1oe Termin za konsultacije: četvrtak u 12h, kabinet 102 Referentni smerovi i polariteti 1. Odrediti vrednosti

Διαβάστε περισσότερα

PRAKTIKUM ZA IZVOĐENJE LABORATORIJSKIH VEŽBANJA IZ PREDMETA:

PRAKTIKUM ZA IZVOĐENJE LABORATORIJSKIH VEŽBANJA IZ PREDMETA: ELEKTRONSKI FAKULTET NIŠ KATEDRA ZA ELEKTRONIKU predmet: ELEKTRONIKA Godina 2006/2007 PRAKTIKUM ZA IZVOĐENJE LABORATORIJSKIH VEŽBANJA IZ PREDMETA: ELEKTRONIKA (SGE, SGMIM, SGUS) ELEKTRONIKA U TELEKOMUNIKACIJAMA

Διαβάστε περισσότερα

RAČUNSKE VEŽBE IZ PREDMETA POLUPROVODNIČKE KOMPONENTE (IV semestar modul EKM) II deo. Miloš Marjanović

RAČUNSKE VEŽBE IZ PREDMETA POLUPROVODNIČKE KOMPONENTE (IV semestar modul EKM) II deo. Miloš Marjanović Univerzitet u Nišu Elektronski fakultet RAČUNSKE VEŽBE IZ PREDMETA (IV semestar modul EKM) II deo Miloš Marjanović Bipolarni tranzistor kao prekidač BIPOLARNI TRANZISTORI ZADATAK 16. U kolu sa slike bipolarni

Διαβάστε περισσότερα

POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA (drugi deo)

POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA (drugi deo) OJAČAAČI ELIKIH SIGNALA (drugi deo) Obrtači faze 0. decembar 0. ojačavači velikih signala 0. decembar 0. ojačavači velikih signala Obrtači faze Diferencijalni pojačavač sa nesimetričnim ulazom. Rc Rb Rb

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET Goran Stančić SIGNALI I SISTEMI Zbirka zadataka NIŠ, 014. Sadržaj 1 Konvolucija Literatura 11 Indeks pojmova 11 3 4 Sadržaj 1 Konvolucija Zadatak 1. Odrediti konvoluciju

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II Vježba 11.

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II Vježba 11. OSNOVE EEKTOTEHNKE Vježba... Za redno rezonantno kolo, prikazano na slici. je poznato E V, =Ω, =Ω, =Ω kao i rezonantna učestanost f =5kHz. zračunati: a) kompleksnu struju u kolu kao i kompleksne napone

Διαβάστε περισσότερα

MAGNETNO SPREGNUTA KOLA

MAGNETNO SPREGNUTA KOLA MAGNETNO SPEGNTA KOA Zadatak broj. Parametri mreže predstavljene na slici su otpornost otpornika, induktivitet zavojnica, te koeficijent manetne spree zavojnica k. Ako je na krajeve mreže -' priključen

Διαβάστε περισσότερα

INTEGRISANA KOLA OPERACIONIH POJAČAVAČA

INTEGRISANA KOLA OPERACIONIH POJAČAVAČA NTEGRSN KOL OPERONH POJČVČ 1 UVOD U interisanim kolima ne realizuju se induktivnosti zbo toa što je za to potrebna velika površina čipa. Ukoliko su neophodne u kolu one mou biti vezane na spoljašne priključke

Διαβάστε περισσότερα

Osnove mikroelektronike

Osnove mikroelektronike Osnove mikroelektronike Z. Prijić T. Pešić Elektronski fakultet Niš Katedra za mikroelektroniku Predavanja 2006. Sadržaj Bipolarni tranzistor 1 Bipolarni tranzistor 2 Ebers-Molov model Strujno-naponske

Διαβάστε περισσότερα

Unipolarni tranzistori - MOSFET

Unipolarni tranzistori - MOSFET nipolarni tranzistori - MOSFET ZT.. Prijenosna karakteristika MOSFET-a u području zasićenja prikazana je na slici. oboaćeni ili osiromašeni i obrazložiti. b olika je struja u točki, [m] 0,5 0,5,5, [V]

Διαβάστε περισσότερα

OPERACIONI POJAČAVAČI. Doc. dr. Neđeljko Lekić

OPERACIONI POJAČAVAČI. Doc. dr. Neđeljko Lekić OPERACIONI POJAČAVAČI Doc. dr. Neđeljko Lekić ŠTO JE OPERACIONI POJAČAVAČ? Pojačavač visokog pojačanja Ima diferencijalne ulaze Obično ima jedan izlaz Visoka ulazna i mala izlazna otpornost Negativnom

Διαβάστε περισσότερα

Izvori jednosmernog napona (nastavak) - Stabilizatori - regulatori napona 2. deo - redni regulatori

Izvori jednosmernog napona (nastavak) - Stabilizatori - regulatori napona 2. deo - redni regulatori Izvori jednmernog napona (nastavak) - Stabilizatori - regulatori napona. deo - redni regulatori Sadržaj Izvori jednmernog napajanja 1. Uvod. Usmerači napona.1 Jedntrano usmeravanje. Dvtrano usmeravanje.3

Διαβάστε περισσότερα

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 Matrice - osnovni pojmovi (Matrice i determinante) 2 / 15 (Matrice i determinante) 2 / 15 Matrice - osnovni pojmovi Matrica reda

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Pojačavač snage. Autori: prof. dr Predrag Petković, dr Srđan Đorđević,

2.2 Pojačavač snage. Autori: prof. dr Predrag Petković, dr Srđan Đorđević, 2.2 Pojačavač snage Autori: prof. dr Predrag Petković, dr Srđan Đorđević, 2.2.1 Cilj vežbe Ova vežba treba da omugući studentima da sagledaju osobine pojačavača velikih signala koji rade u klasi AB i B.

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Granična vrednost funkcije u tački

3.1 Granična vrednost funkcije u tački 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 2 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 3. Granična vrednost funkcije u tački Neka je funkcija f(x) definisana u tačkama x za koje je 0 < x x 0 < r, ili

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Trigonometrijske jednačine i nejednačine. Zadaci koji se rade bez upotrebe trigonometrijskih formula. 00. FF cos x sin x

Διαβάστε περισσότερα

Osnove mikroelektronike

Osnove mikroelektronike Osnove mikroelektronike Z. Prijić T. Pešić Elektronski fakultet Niš Katedra za mikroelektroniku Predavanja 2006. Sadržaj 1 MOSFET - model za male signale 2 Struja kroz i disipacija snage Model za male

Διαβάστε περισσότερα

Snage u kolima naizmjenične struje

Snage u kolima naizmjenične struje Snage u kolima naizmjenične struje U naizmjeničnim kolima struje i naponi su vremenski promjenljive veličine pa će i snaga koja se isporučuje potrošaču biti vremenski promjenljiva Ta snaga naziva se trenutna

Διαβάστε περισσότερα

Elektronički Elementi i Sklopovi

Elektronički Elementi i Sklopovi Sadržaj predavanja: 1. Strujna zrcala pomoću BJT tranzistora 2. Strujni izvori sa BJT tranzistorima 3. Tranzistor kao sklopka 4. Stabilizacija radne točke 5. Praktični sklopovi s tranzistorima Strujno

Διαβάστε περισσότερα

Aneta Prijić Poluprovodničke komponente

Aneta Prijić Poluprovodničke komponente Aneta Prijić Poluprovodničke komponente Modul Elektronske komponente i mikrosistemi (IV semestar) Studijski program: Elektrotehnika i računarstvo Broj ESPB: 6 JFET (Junction Field Effect Transistor) -

Διαβάστε περισσότερα

POJAČAVAČI. Sadržaj. Sadržaj. Uvod. 13. decembar Pojačavači velikih signala decembar decembar Pojačavači velikih signala

POJAČAVAČI. Sadržaj. Sadržaj. Uvod. 13. decembar Pojačavači velikih signala decembar decembar Pojačavači velikih signala POJAČAVAČ VELKH SGNALA 3. decembar 0. Pojačavači velikih signala. Uvod Namena Sadržaj Oblast sigurnog rada tranzistora Bila ilans snage (t (stepen ik iskorišćenja) išć Klir faktor Klasifikacija ij pojačavača

Διαβάστε περισσότερα

S t r a n a 1. 1.Povezati jonsku jačinu rastvora: a) MgCl 2 b) Al 2 (SO 4 ) 3 sa njihovim molalitetima, m. za so tipa: M p X q. pa je jonska jačina:

S t r a n a 1. 1.Povezati jonsku jačinu rastvora: a) MgCl 2 b) Al 2 (SO 4 ) 3 sa njihovim molalitetima, m. za so tipa: M p X q. pa je jonska jačina: S t r a n a 1 1.Povezati jonsku jačinu rastvora: a MgCl b Al (SO 4 3 sa njihovim molalitetima, m za so tipa: M p X q pa je jonska jačina:. Izračunati mase; akno 3 bba(no 3 koje bi trebalo dodati, 0,110

Διαβάστε περισσότερα

Glava 3 INSTRUMENTACIONI POJAČAVAČI

Glava 3 INSTRUMENTACIONI POJAČAVAČI ioje Đurić - Osnoi analogne elektronike Glaa 3 NSTUMENTACON POJAČAVAČ ETF u eogru - Osek za elektroniku 3 nstrumentacioni pojačaači 33 X G Slika 3 A 3 Na ulaz instrumentacionog pojačaača sa slike 3 ooi

Διαβάστε περισσότερα

NAIZMENIČNE STRUJE POTREBNE FORMULE: Trenutna vrednost ems naizmeničnog izvora: e(t) = E max sin(ωt + θ)

NAIZMENIČNE STRUJE POTREBNE FORMULE: Trenutna vrednost ems naizmeničnog izvora: e(t) = E max sin(ωt + θ) NAIZMENIČNE STRUJE POTREBNE FORMULE: Trenutna vrednost ems naizmeničnog izvora: e(t) = E max sin(ωt + θ) Trenutna vrednost naizmeničnog napona: u(t) = U max sin(ωt + θ) Trenutna vrednost naizmenične struje:

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTEHNIKA. Profesor: Miroslav Lutovac Singidunum University, Predavanje: 9

ELEKTROTEHNIKA. Profesor: Miroslav Lutovac Singidunum University,   Predavanje: 9 ELEKTROTEHNIKA Profesor: Miroslav Lutovac Singidunum University, e-mail: mlutovac@singidunum.ac.rs Predavanje: 9 MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor Kontrolna elektroda (gejt) je izolovana

Διαβάστε περισσότερα

PRAKTIKUM ZA LABORATORIJSKE VJEŽBE IZ ELEKTRONIKE

PRAKTIKUM ZA LABORATORIJSKE VJEŽBE IZ ELEKTRONIKE TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR ZVORNIK PRAKTIKUM ZA LABORATORIJSKE VJEŽBE IZ ELEKTRONIKE II RAZRED Zanimanje: Tehničar računarstva MODUL 3 (1 čas nedeljno, 36 sedmica) PREDMETNI PROFESOR: Biljana Vidaković 0

Διαβάστε περισσότερα

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova) MEHANIKA 1 1. KOLOKVIJ 04/2008. grupa I 1. Zadane su dvije sile F i. Sila F = 4i + 6j [ N]. Sila je zadana s veličinom = i leži na pravcu koji s koordinatnom osi x zatvara kut od 30 (sve komponente sile

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Oscilatori. Autori: dipl. inž. Dejan Mirković, prof. dr Vlastimir Pavlović

2.1 Oscilatori. Autori: dipl. inž. Dejan Mirković, prof. dr Vlastimir Pavlović 2.1.1 Cilj 2.1 Oscilatori Autori: dipl. inž. Dejan Mirković, prof. dr Vlastimir Pavlović Ova vežba treba da omugući studentima da sagledaju osnovne osobine oscilatora kroz primenu pojačavača sa pozitivnom

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA ZADATAKA IZ ELEKTRONIKE

ZBIRKA ZADATAKA IZ ELEKTRONIKE UNEZTET U BEOGADU FZČK FAKULTET Dr Stevan Stojadinović ZBKA ZADATAKA Z ELEKTONKE BEOGAD, 00. PEDGOO Ova zbirka sadrži zadatke iz gradiva koje se predaje u toku zimskog semestra studentima treće godine

Διαβάστε περισσότερα

III VEŽBA: FURIJEOVI REDOVI

III VEŽBA: FURIJEOVI REDOVI III VEŽBA: URIJEOVI REDOVI 3.1. eorijska osnova Posmatrajmo neki vremenski kontinualan signal x(t) na intervalu definisati: t + t t. ada se može X [ k ] = 1 t + t x ( t ) e j 2 π kf t dt, gde je f = 1/.

Διαβάστε περισσότερα

L E M I L I C E LEMILICA WELLER WHS40. LEMILICA WELLER SP25 220V 25W Karakteristike: 220V, 25W, VRH 4,5 mm Tip: LEMILICA WELLER. Tip: LEMILICA WELLER

L E M I L I C E LEMILICA WELLER WHS40. LEMILICA WELLER SP25 220V 25W Karakteristike: 220V, 25W, VRH 4,5 mm Tip: LEMILICA WELLER. Tip: LEMILICA WELLER L E M I L I C E LEMILICA WELLER SP25 220V 25W Karakteristike: 220V, 25W, VRH 4,5 mm LEMILICA WELLER SP40 220V 40W Karakteristike: 220V, 40W, VRH 6,3 mm LEMILICA WELLER SP80 220V 80W Karakteristike: 220V,

Διαβάστε περισσότερα

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama.

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. a b Verovatno a da sluqajna promenljiva X uzima vrednost iz intervala

Διαβάστε περισσότερα

Induktivno spregnuta kola

Induktivno spregnuta kola Induktivno spregnuta kola 13. januar 2016 Transformatori se koriste u elektroenergetskim sistemima za povišavanje i snižavanje napona, u elektronskim i komunikacionim kolima za promjenu napona i odvajanje

Διαβάστε περισσότερα

2. Data je žičana otpornička mreža na slici. Odrediti ekvivalentnu otpornost između krajeva

2. Data je žičana otpornička mreža na slici. Odrediti ekvivalentnu otpornost između krajeva 1. U kolu stalne struje sa slike 1 poznato je R1 = 2R = 200 Ω, Rp> R1, E1 =-E2 = 10 V i E3 = E4 = 10 V. izračunati Ig (Ig 0) tako da snage koje razvijaju idealni naponski generator E3 i idealni strujni

Διαβάστε περισσότερα

Sveučilište u Zagrebu. Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave. Elektronika 1R

Sveučilište u Zagrebu. Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave. Elektronika 1R Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave Elektronika 1R Ž. Butković, J. Divković Pukšec, A. Barić 5. Unipolarni

Διαβάστε περισσότερα

7 Algebarske jednadžbe

7 Algebarske jednadžbe 7 Algebarske jednadžbe 7.1 Nultočke polinoma Skup svih polinoma nad skupom kompleksnih brojeva označavamo sa C[x]. Definicija. Nultočka polinoma f C[x] je svaki kompleksni broj α takav da je f(α) = 0.

Διαβάστε περισσότερα

10. STABILNOST KOSINA

10. STABILNOST KOSINA MEHANIKA TLA: Stabilnot koina 101 10. STABILNOST KOSINA 10.1 Metode proračuna koina Problem analize tabilnoti zemljanih maa vodi e na određivanje odnoa između rapoložive mičuće čvrtoće i proečnog mičućeg

Διαβάστε περισσότερα

Chương 2: Đại cương về transistor

Chương 2: Đại cương về transistor Chương 2: Đại cương về transistor Transistor tiếp giáp lưỡng cực - BJT [ Bipolar Junction Transistor ] Transistor hiệu ứng trường FET [ Field Effect Transistor ] 2.1 KHUYẾCH ĐẠI VÀ CHUYỂN MẠCH BẰNG TRANSISTOR

Διαβάστε περισσότερα

Priprema za državnu maturu

Priprema za državnu maturu Priprema za državnu maturu E L E K T R I Č N A S T R U J A 1. Poprečnim presjekom vodiča za 0,1 s proteče 3,125 10¹⁴ elektrona. Kolika je jakost struje koja teče vodičem? A. 0,5 ma B. 5 ma C. 0,5 A D.

Διαβάστε περισσότερα

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa?

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa? TET I.1. Šta je Kulonova sila? elektrostatička sila magnetna sila c) gravitaciona sila I.. Šta je elektrostatička sila? sila kojom međusobno eluju naelektrisanja u mirovanju sila kojom eluju naelektrisanja

Διαβάστε περισσότερα

PRAVA. Prava je u prostoru određena jednom svojom tačkom i vektorom paralelnim sa tom pravom ( vektor paralelnosti).

PRAVA. Prava je u prostoru određena jednom svojom tačkom i vektorom paralelnim sa tom pravom ( vektor paralelnosti). PRAVA Prava je kao i ravan osnovni geometrijski ojam i ne definiše se. Prava je u rostoru određena jednom svojom tačkom i vektorom aralelnim sa tom ravom ( vektor aralelnosti). M ( x, y, z ) 3 Posmatrajmo

Διαβάστε περισσότερα

LINEARNA ELEKTRONIKA VEŽBA BROJ 4 ANALIZA AKTIVNIH FILTARA SA JEDNIM OPERACIONIM POJAČAVAČEM

LINEARNA ELEKTRONIKA VEŽBA BROJ 4 ANALIZA AKTIVNIH FILTARA SA JEDNIM OPERACIONIM POJAČAVAČEM ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU KATEDRA ZA ELEKTRONIKU LINEARNA ELEKTRONIKA LABORATORIJSKE VEŽBE VEŽBA BROJ 4 ANALIZA AKTIVNIH FILTARA SA JEDNIM OPERACIONIM POJAČAVAČEM.. IME I PREZIME BR. INDEKSA

Διαβάστε περισσότερα

PRAKTIKUM ZA LABORATORIJSKE VEŽBE IZ PREDMETA POLUPROVODNIČKE KOMPONENTE (IV semestar modul EKM) Aneta Prijić Miloš Marjanović

PRAKTIKUM ZA LABORATORIJSKE VEŽBE IZ PREDMETA POLUPROVODNIČKE KOMPONENTE (IV semestar modul EKM) Aneta Prijić Miloš Marjanović Univerzitet u Nišu Elektronski fakultet PRAKTIKUM ZA LABORATORIJSKE VEŽBE IZ PREDMETA POLUPROVODNIČKE KOMPONENTE (IV semestar modul EKM) Aneta Prijić Miloš Marjanović SPISAK VEŽBI 1. Ispravljačka diodna

Διαβάστε περισσότερα

PRVI DEO ISPITA IZ OSNOVA ELEKTROTEHNIKE 28. jun 2003.

PRVI DEO ISPITA IZ OSNOVA ELEKTROTEHNIKE 28. jun 2003. PVI DO ISPIT I OSNOV KTOTHNIK 8 jun 003 Napomene Ispit traje 0 minuta Nije ozvoqeno napu{tawe sale 90 minuta o po~etka ispita Dozvoqena je upotreba iskqu~ivo pisaqke i ovog lista papira Kona~ne ogovore

Διαβάστε περισσότερα

IZVODI ZADACI (I deo)

IZVODI ZADACI (I deo) IZVODI ZADACI (I deo) Najpre da se podsetimo tablice i osnovnih pravila:. C`=0. `=. ( )`= 4. ( n )`=n n-. (a )`=a lna 6. (e )`=e 7. (log a )`= 8. (ln)`= ` ln a (>0) 9. = ( 0) 0. `= (>0) (ovde je >0 i a

Διαβάστε περισσότερα

ZADACI IZVORI NAPAJANJA

ZADACI IZVORI NAPAJANJA ZADACI IZVORI NAPAJANJA Z1. Za ispravljač na slici uzeti da su L 1 i C 1 veoma velikih vrijednosti, R 1 =100 oma, V D =0.8V. Ako amplituda napona U 1 iznosi U 1m =12V, koliko iznosi jednosmjerni napon

Διαβάστε περισσότερα

DRUGI KOLOKVIJUM IZ MATEMATIKE 9x + 6y + z = 1 4x 2y + z = 1 x + 2y + 3z = 2. je neprekidna za a =

DRUGI KOLOKVIJUM IZ MATEMATIKE 9x + 6y + z = 1 4x 2y + z = 1 x + 2y + 3z = 2. je neprekidna za a = x, y, z) 2 2 1 2. Rešiti jednačinu: 2 3 1 1 2 x = 1. x = 3. Odrediti rang matrice: rang 9x + 6y + z = 1 4x 2y + z = 1 x + 2y + 3z = 2. 2 0 1 1 1 3 1 5 2 8 14 10 3 11 13 15 = 4. Neka je A = x x N x < 7},

Διαβάστε περισσότερα

Osnovi elektronike. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija

Osnovi elektronike. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija Onovi elektronike Predipitne obaveze: U JANUARU OSTALO Redovno pohađanje natave (predavanja+vežbe) % % Odbranjene laboratorijke vežbe % % Kolokvijum I (6..6.) 5% % Kolokvijum II (..7.) 5% % ------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ovisnost ustaljenih stanja uzlaznog pretvarača 16V/0,16A o sklopnoj frekvenciji

Ovisnost ustaljenih stanja uzlaznog pretvarača 16V/0,16A o sklopnoj frekvenciji Ovisnost ustaljenih stanja uzlaznog pretvarača 16V/0,16A o sklopnoj frekvenciji Električna shema temeljnog spoja Električna shema fizički realiziranog uzlaznog pretvarača +E L E p V 2 P 2 3 4 6 2 1 1 10

Διαβάστε περισσότερα

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Za skiciranje grafika funkcije potrebno je ispitati svako od sledećih svojstava: Oblast definisanosti: D f = { R f R}. Parnost, neparnost, periodičnost. 3

Διαβάστε περισσότερα

Odredivanje odziva u električnim kolima

Odredivanje odziva u električnim kolima Odredivanje odziva u električnim kolima 28. oktobar 2015 Kada se u električno kolo uključe naponski ili strujni generatori dolazi do promjene stanja kola. Na elementima kola se javljaju naponi, a kroz

Διαβάστε περισσότερα

Snaga naizmenicne i struje

Snaga naizmenicne i struje Snaga naizmenicne i struje Zadatak električne mreže u okviru elektroenergetskog sistema (EES) je prenos i distribucija električne energije od izvora do potrošača, uz zadovoljenje kriterijuma koji se tiču

Διαβάστε περισσότερα

Snimanje karakteristika dioda

Snimanje karakteristika dioda FIZIČKA ELEKTRONIKA Laboratorijske vežbe Snimanje karakteristika dioda VAŽNA NAPOMENA: ZA VREME POSTAVLJANJA VEŽBE (SASTAVLJANJA ELEKTRIČNE ŠEME) I PRIKLJUČIVANJA MERNIH INSTRUMENATA MAKETA MORA BITI ODVOJENA

Διαβάστε περισσότερα

Elektronika uvodno predavanje. Prof.dr.Zoran Mijanović

Elektronika uvodno predavanje. Prof.dr.Zoran Mijanović Elektronika uvodno predavanje Prof.dr.Zoran Mijanović 2 Prof.dr.Zoran Mijanović 1959. rođen u Ljubljani Osnovna škola Maksim Gorki u Titogradu (Luča, savezno takmičenje 1972. Novi Sad) 1977. završio Gimnaziju

Διαβάστε περισσότερα

Fizičko tehnička merenja Laboratorijski vežba PTC i NTC termistori, tranzistor kao senzor temperature

Fizičko tehnička merenja Laboratorijski vežba PTC i NTC termistori, tranzistor kao senzor temperature VIII VEŽBA 8. SNIMANJE KARAKTERISTIKA TERMISTORA SA POZITIVNIM TEMPERATURSKIM KOEFIIJENTOM (PT) I NEGATIVNIM TEMPERATURSKIM KOEFIIJENTOM () ; TERMOMETAR SA TRANZISTOROM ( PN SPOJEM) KAO SENZOROM TEMPERATURE

Διαβάστε περισσότερα

Zadatak 2 Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu površ, opisati sve grane funkcije f(z) = z 3 z 4 i objasniti prelazak sa jedne na drugu granu.

Zadatak 2 Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu površ, opisati sve grane funkcije f(z) = z 3 z 4 i objasniti prelazak sa jedne na drugu granu. Kompleksna analiza Zadatak Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu površ, opisati sve grane funkcije f(z) = z z 4 i objasniti prelazak sa jedne na drugu granu. Zadatak Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu

Διαβάστε περισσότερα

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA April, 2013 Razni zapisi sistema Skalarni oblik: Vektorski oblik: F = f 1 f n f 1 (x 1,, x n ) = 0 f n (x 1,, x n ) = 0, x = (1) F(x) = 0, (2) x 1 0, 0 = x n 0 Definicije

Διαβάστε περισσότερα

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu 3.2.2016. Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Prezime i ime: Broj indeksa: 1. Definisati Koxijev niz. Dati primer niza koji nije Koxijev. 2. Dat je red n=1

Διαβάστε περισσότερα

6. ELEKTRONIKA Energetski nivoi elektrona

6. ELEKTRONIKA Energetski nivoi elektrona 6. ELEKTONIKA Elektronika je oblast elektrotehnike u kojoj se proučavaju zakonitosti i efekti proticanja nosilaca elektriciteta kroz provodnike, poluprovodnike, gasove ili vakum. elektronskim kolima nosioci

Διαβάστε περισσότερα

Sveučilište u Zagrebu. Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave. Elektronika 1

Sveučilište u Zagrebu. Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave. Elektronika 1 Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave Elektronika 1 Ž. Butković, J. Divković Pukšec, A. Barić 5. Unipolarni

Διαβάστε περισσότερα

PRILOG. Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C)

PRILOG. Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C) PRILOG Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C) Tab 3. Vrednosti sačinilaca α i β za tipične konstrukcije SN-sabirnica Tab 4. Minimalni

Διαβάστε περισσότερα

l = l = 0, 2 m; l = 0,1 m; d = d = 10 cm; S = S = S = S = 5 cm Slika1.

l = l = 0, 2 m; l = 0,1 m; d = d = 10 cm; S = S = S = S = 5 cm Slika1. . U zračnom rasporu d magnetnog kruga prema slici akumulirana je energija od,8 mj. Odrediti: a. Struju I; b. Magnetnu energiju akumuliranu u zračnom rasporu d ; Poznato je: l = l =, m; l =, m; d = d =

Διαβάστε περισσότερα

Microelectronic Circuit Design Fifth Edition - Part I Solutions to Exercises

Microelectronic Circuit Design Fifth Edition - Part I Solutions to Exercises Page Microelectronic Circuit Design Fifth Edition Part I Solutions to Exercises CHAPTER V LSB 5.V 0 bits 5.V 04bits 5.00 mv V MSB 5.V.560V 000000 9 + 8 + 4 + 0 785 0 V O 785 5.00mV or 5.V 3.95 V V O +

Διαβάστε περισσότερα

2 η ενότητα ΤΑ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΣΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ

2 η ενότητα ΤΑ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΣΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ρ. Λάμρος Μισδούνης Καθηγητής 2 η ενότητα ΤΑ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΣΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 1 Περιεχόμενα 2 ης ενότητας Στην δεύτερη ενότητα θα ασχοληθούμε με

Διαβάστε περισσότερα

41. Jednačine koje se svode na kvadratne

41. Jednačine koje se svode na kvadratne . Jednačine koje se svode na kvadrane Simerične recipročne) jednačine Jednačine oblika a n b n c n... c b a nazivamo simerične jednačine, zbog simeričnosi koeficijenaa koeficijeni uz jednaki). k i n k

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz trigonometrije za seminar

Zadaci iz trigonometrije za seminar Zadaci iz trigonometrije za seminar FON: 1. Vrednost izraza sin 1 cos 6 jednaka je: ; B) 1 ; V) 1 1 + 1 ; G) ; D). 16. Broj rexea jednaqine sin x cos x + cos x = sin x + sin x na intervalu π ), π je: ;

Διαβάστε περισσότερα

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri 1 1 Zadatak 1b Čisto savijanje - vezano dimenzionisanje Odrediti potrebnu površinu armature za presek poznatih dimenzija, pravougaonog

Διαβάστε περισσότερα

Trofazno trošilo je simetrično ako su impedanse u sve tri faze međusobno potpuno jednake, tj. ako su istog karaktera i imaju isti modul.

Trofazno trošilo je simetrično ako su impedanse u sve tri faze međusobno potpuno jednake, tj. ako su istog karaktera i imaju isti modul. Zadaci uz predavanja iz EK 500 god Zadatak Trofazno trošilo spojeno je u zvijezdu i priključeno na trofaznu simetričnu mrežu napona direktnog redoslijeda faza Pokazivanja sva tri idealna ampermetra priključena

Διαβάστε περισσότερα

='5$9.2 STRUJNI IZVOR

='5$9.2 STRUJNI IZVOR . STJN KGOV MŽ.. Strujni krug... zvori Skup elektrotehničkih elemenata koji su preko električnih vodiča međusobno spojeni naziva se električna mreža ili elektrotehnički sklop. električnoj mreži, kada su

Διαβάστε περισσότερα

Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost

Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost Limes funkcije Neka je 0 [a, b] i f : D R, gdje je D = [a, b] ili D = [a, b] \ { 0 }. Kažemo da je es funkcije f u točki 0 jednak L i pišemo f ) = L, ako za

Διαβάστε περισσότερα

MATEMATIKA 2. Grupa 1 Rexea zadataka. Prvi pismeni kolokvijum, Dragan ori

MATEMATIKA 2. Grupa 1 Rexea zadataka. Prvi pismeni kolokvijum, Dragan ori MATEMATIKA 2 Prvi pismeni kolokvijum, 14.4.2016 Grupa 1 Rexea zadataka Dragan ori Zadaci i rexea 1. unkcija f : R 2 R definisana je sa xy 2 f(x, y) = x2 + y sin 3 2 x 2, (x, y) (0, 0) + y2 0, (x, y) =

Διαβάστε περισσότερα

Elektronički Elementi i Sklopovi. Sadržaj predavanja: 1. MOSFET tranzistor obogaćenog tipa 2. CMOS 3. MESFET tranzistor 4. DC analiza FET tranzistora

Elektronički Elementi i Sklopovi. Sadržaj predavanja: 1. MOSFET tranzistor obogaćenog tipa 2. CMOS 3. MESFET tranzistor 4. DC analiza FET tranzistora Sadržaj predavanja: 1. MOSFET tranzistor obogaćenog tipa 2. CMOS 3. MESFET tranzistor 4. DC analiza FET tranzistora MOSFET tranzistor obogaćenog tipa Konstrukcija MOSFET tranzistora obogaćenog tipa je

Διαβάστε περισσότερα

Radivoje Đurić Milan Ponjavić OSNOVI ELEKTRONIKE PRIRUČNIK ZA LABORATORIJSKE VEŽBE. Beograd, 2005.

Radivoje Đurić Milan Ponjavić OSNOVI ELEKTRONIKE PRIRUČNIK ZA LABORATORIJSKE VEŽBE. Beograd, 2005. ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU ODSEK ZA ELEKTRONIKU Radioje Đurić Milan Ponjaić OSNOI ELEKTRONIKE PRIRUČNIK ZA LABORATORIJSKE EŽBE JEP 78- Beograd, 5. SADRŽAJ. UODNA LABORATORIJSKA EŽBA. ISPITIANJE

Διαβάστε περισσότερα

(/(.7521,.$ 7. TRANZISTORI

(/(.7521,.$ 7. TRANZISTORI 7. TRANZISTORI Tranzistori su aktivni poluvodički elementi, u pravilu s tri elektrode, a pretežito se upotrebljavaju kao pojačala ili elektroničke sklopke. Njegov naziv dolazi od Transfer Resistor (prijenosni

Διαβάστε περισσότερα

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju RAČUN OSTATAKA 1 1 Prsten celih brojeva Z := N + {} N + = {, 3, 2, 1,, 1, 2, 3,...} Osnovni primer. (Z, +,,,, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: sabiranje (S1) asocijativnost x + (y + z) = (x + y)

Διαβάστε περισσότερα

Elektrodinamika ( ) ELEKTRODINAMIKA Q t l R = ρ R R R R = W = U I t P = U I

Elektrodinamika ( ) ELEKTRODINAMIKA Q t l R = ρ R R R R = W = U I t P = U I Elektrodinamika ELEKTRODINAMIKA Jakost električnog struje I definiramo kao količinu naboja Q koja u vremenu t prođe kroz presjek vodiča: Q I = t Gustoća struje J je omjer jakosti struje I i površine presjeka

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι. Ασκήσεις. Χατζόπουλος Αλκιβιάδης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχ. Υπολογιστών Α.Π.Θ.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι. Ασκήσεις. Χατζόπουλος Αλκιβιάδης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχ. Υπολογιστών Α.Π.Θ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι Ασκήσεις Χατζόπουλος Αλκιβιάδης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχ. Υπολογιστών Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Zadatak 1. U kojim od spojeva ispod je iznos pada napona na otporniku R=100 Ω približno 0V?

Zadatak 1. U kojim od spojeva ispod je iznos pada napona na otporniku R=100 Ω približno 0V? Zadatak 1. U kojim od spojeva ispod je iznos pada napona na otporniku R=100 Ω približno 0V? a) b) c) d) e) Odgovor: a), c), d) Objašnjenje: [1] Ohmov zakon: U R =I R; ako je U R 0 (za neki realni, ne ekstremno

Διαβάστε περισσότερα

Prvi kolokvijum. y 4 dy = 0. Drugi kolokvijum. Treći kolokvijum

Prvi kolokvijum. y 4 dy = 0. Drugi kolokvijum. Treći kolokvijum 27. septembar 205.. Izračunati neodredjeni integral cos 3 x (sin 2 x 4)(sin 2 x + 3). 2. Izračunati zapreminu tela koje nastaje rotacijom dela površi ograničene krivama y = 3 x 2, y = x + oko x ose. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Τρανζίστορ Επίδρασης Πεδίου Field-effect transistors (FET)

Τρανζίστορ Επίδρασης Πεδίου Field-effect transistors (FET) Τρανζίστορ Επίδρασης Πεδίου Field-effect transistors (FET) Χρησιµοποιούνται σε κλίµακα υψηλής ολοκλήρωσης VLSI Χρησιµοποιούνται και σε αναλογικούς ενισχυτές καθώς και στο στάδιο εξόδου ενισχυτών Ισχύος-

Διαβάστε περισσότερα

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011. Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika Monotonost i ekstremi Katica Jurasić Rijeka, 2011. Ishodi učenja - predavanja Na kraju ovog predavanja moći ćete:,

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE I I.1.

TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE I I.1. TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE I I Odredi na brojevnoj trigonometrijskoj kružnici točku Et, za koju je sin t =,cost < 0 Za koje realne brojeve a postoji realan broj takav da je sin = a? Izračunaj: sin π tg

Διαβάστε περισσότερα

MATERIJAL ZA VEŽBE. Nastavnik: prof. dr Nataša Sladoje-Matić. Asistent: dr Tibor Lukić. Godina: 2012

MATERIJAL ZA VEŽBE. Nastavnik: prof. dr Nataša Sladoje-Matić. Asistent: dr Tibor Lukić. Godina: 2012 MATERIJAL ZA VEŽBE Predmet: MATEMATIČKA ANALIZA Nastavnik: prof. dr Nataša Sladoje-Matić Asistent: dr Tibor Lukić Godina: 202 . Odrediti domen funkcije f ako je a) f(x) = x2 + x x(x 2) b) f(x) = sin(ln(x

Διαβάστε περισσότερα

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa.

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa. Akvizicija tereta. Korisna nosivost broda je 6 t, a na brodu ia 8 cu. ft. prostora raspoloživog za sještaj tereta pod palubu. Navedeni brod treba krcati drvo i ceent, a na palubu ože aksialno ukrcati 34

Διαβάστε περισσότερα

Fakultet tehničkih nauka, Softverske i informacione tehnologije, Matematika 2 KOLOKVIJUM 1. Prezime, ime, br. indeksa:

Fakultet tehničkih nauka, Softverske i informacione tehnologije, Matematika 2 KOLOKVIJUM 1. Prezime, ime, br. indeksa: Fakultet tehničkih nauka, Softverske i informacione tehnologije, Matematika KOLOKVIJUM 1 Prezime, ime, br. indeksa: 4.7.1 PREDISPITNE OBAVEZE sin + 1 1) lim = ) lim = 3) lim e + ) = + 3 Zaokružiti tačne

Διαβάστε περισσότερα

Zadatak 1. U temenima kvadrata stranice a (Sl.1) nalaze se mala tela istoimene količine 11. naelektrisanja Q 4 10

Zadatak 1. U temenima kvadrata stranice a (Sl.1) nalaze se mala tela istoimene količine 11. naelektrisanja Q 4 10 adatak temenima kvadrata stranice a (Sl) nalaze se mala tela istoimene količine naelektrisanja Q 0 C u vakumu Koliku količinu elektriciteta negativnog znaka treba postaviti u tačku preseka dijagonala da

Διαβάστε περισσότερα

Memorijski CMOS sklopovi

Memorijski CMOS sklopovi Memorijski CMOS sklopovi Zadatak 1 U statičkoj RAM ćeliji na slici 1 dimenzije kanala tranzistora T 1 i T 3 su ( W / ) = 3 λ/λ, a tranzistora T, T 4, T 5 i T 6 su ( W / ) = 4 λ/λ pri čemu je λ = 0,1 μm.

Διαβάστε περισσότερα

Budi kreativan/kreativna

Budi kreativan/kreativna ELEKTROTEHNI CKI FAKULTET, UNIVERZITET U BEOGRADU KATEDRA ZA ELEKTRONIKU UVOD U ELEKTRONIKU - OO1UE LABORATORIJSKA VE ZBA BROJ 4 Budi kreativan/kreativna 1. 2. IME I PREZIME BROJ INDEKSA BROJ GRUPE OCENA

Διαβάστε περισσότερα

STABILIZIRANI ISPRAVLJAČ S REGULACIJOM

STABILIZIRANI ISPRAVLJAČ S REGULACIJOM Ime i prezime autora (učenika): Marko Jakovac Ime i prezime mentora: prof. Robert Žunić Naziv škole: Tehnička škola Poštanski broj i mjesto: 35000 Slavonski Brod Adresa: Eugena Kumičića 55 STABILIZIRANI

Διαβάστε περισσότερα

PRIMJER 3. MATLAB filtdemo

PRIMJER 3. MATLAB filtdemo PRIMJER 3. MATLAB filtdemo Prijenosna funkcija (IIR) Hz () =, 6 +, 3 z +, 78 z +, 3 z +, 53 z +, 3 z +, 78 z +, 3 z +, 6 z, 95 z +, 74 z +, z +, 9 z +, 4 z +, 5 z +, 3 z +, 4 z 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA OM V me i preime: nde br: 1.0.01. 0.0.01. SAVJANJE SLAMA TANKOZDNH ŠTAPOVA A. TANKOZDN ŠTAPOV PROZVOLJNOG OTVORENOG POPREČNOG PRESEKA Preposavka: Smičući napon je konsanan po debljini ida (duž pravca upravnog

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Κυκλώματα Ενισχυτών με Τρανζίστορ (Άσκηση 3)

Βασικά Κυκλώματα Ενισχυτών με Τρανζίστορ (Άσκηση 3) Βασικά Κυκλώματα Ενισχυτών με Τρανζίστορ (Άσκηση 3) ΑΡ. ΟΜΑΔΑΣ/ΘΕΣΗΣ: --- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 01/12/2014 1. Αντικείμενο και σκοπός Το τρανζίστορ είναι ένα ημιαγωγικό στοιχείο τριών ακροδεκτών,

Διαβάστε περισσότερα

Elektronske komponente

Elektronske komponente Elektronske komponente Z. Prijić Elektronski fakultet Niš Katedra za mikroelektroniku Predavanja 2014. Sadržaj 1 Kalem Sadržaj Kalem 1 Kalem - definicije Kalem Kalem je pasivna elektronska komponenta koja

Διαβάστε περισσότερα

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE TEORIJA ETONSKIH KONSTRUKCIJA T- DIENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE 3.5 f "2" η y 2 D G N z d y A "" 0 Z a a G - tačka presek koja određje položaj sistemne

Διαβάστε περισσότερα

Teorija betonskih konstrukcija 1. Vežbe br. 4. GF Beograd

Teorija betonskih konstrukcija 1. Vežbe br. 4. GF Beograd Teorija betonskih konstrukcija 1 Vežbe br. 4 GF Beograd Teorija betonskih konstrukcija 1 1 "T" preseci - VEZANO dimenzionisanje Poznato: statički uticaji (M G,Q ) sračunato kvalitet materijala (f cd, f

Διαβάστε περισσότερα

ISPIT GRUPA A - RJEŠENJA

ISPIT GRUPA A - RJEŠENJA Pismeni ispit iz OTPORNOSTI MATERIJALA I - grupa A 1. Kruta poluga AB oslonjena je na dva čelična štapa u A i B i opterećena trouglastim opterećenjem, kao na slici desno. Ako su oba štapa iste dužine L,

Διαβάστε περισσότερα

Elektronički Elementi i Sklopovi. Sadržaj predavanja: 1. FET tranzistori 2. MOSFET tranzistori

Elektronički Elementi i Sklopovi. Sadržaj predavanja: 1. FET tranzistori 2. MOSFET tranzistori Sadržaj predavanja: 1. FET tranzistori 2. MOSFET tranzistori Slično kao i bipolarni tranzistor FET (Field Effect Tranzistor - tranzistor s efektom polja) je poluvodički uređaj s tri terminala (izvoda)

Διαβάστε περισσότερα