ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 208 ΔIAKOΠE~ Ι. Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ & Σ'ΑΙ ΣΙΑΙ Α.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 208 ΔIAKOΠE~ Ι. Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ & Σ'ΑΙ ΣΙΑΙ Α.Ε."

Transcript

1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 208 ΜΑΡΙΑΣ lορδαl\llδου IΟΡΔΑI\IIΔΟΥ ΔIAKOΠE~ ~TON KAγKA~O ΒΙ8ΛΙΟΠQΛΕΙΟΝ ΒΙΒΛΙΟΠ2ΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ιιεστιασi «EΣlΊAΣ» Ι. Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ & Σ'ΑΙ ΣΙΑΙ Α.Ε.

2 Digitized by 10uk1s, March 2009

3 [ίi] 81BλJOJJnλEION riu: "ΕΣΤIλΣ" liiίi BIBλIODnλδlON riu: "ΕΣΤΙΑΣ.. ~ - ΝΒΟΒΛλΗΝΙΚΗ ΝΕΟΒΛλΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 208

4 Digitized by 10uk1s, March 2009

5 ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ

6 ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΛΩΞΑΝΤΡΑ ιχ' οι' lx8. lχb. 1963, β' lkb. 1>< , γ' Υ' lκ3. l>< , 8' 3' 1><.3. lk , ε' 1><.8. IK , στ' lχb. l>< , ζ' 1)(8. 1x , 1)' η' 1)(8. 1>< , t θ' IK8. l>< , ι' 1><.8. 1χΒ. 1979, ιοι' ιιχ' 1)(8. l>< , ιβ' 1)(8, Ιχ , ΙΥ' ιγ' 1>< , lχb. 1980, ι8' ι3' 1)(8. W.1980, ιιι' ιl'lκ8.1980, 1)(8. ιστ' ~κ8. iχb. 1980, ιζ' Ικ3. lχβ. 1980, ιη' Ι1)' 1)(8.1980, Ικ , ιθ'!κ3. lχb, 1982 ΣΑΝ ΤΑ ΤΡΕΛΑ ΠΟΥ ΠΟΤ ΛΙΑ οι' ιχ' Ικ8. lk , β' lk8. Ικ , Υ' γ' 1)(8. Ικ , 8' 1)(8.1979, εκ , ε' 1)(8.1979, lχ , στ' lx8. lχb. 1980, ζ' 1)(8.1980, (><.Β. 1980, 'IJ' η' 1)(8. Ιχ ΣΤΟΤ ΣΤΟΥ ΚΥΚΛ.ρΥ ΚΤΚΛ,ΟΤ ΤΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΓΤΡΙΣΜΑΤΑ οι' ιχ' εχβ. lχb. 1979, β' 1)(8. Ιχ , γ' Υ' εκ8.1979, b8. 8' 1)(8. ΙχΒ. 1980, ε' 1)(8. Ικ , στ' 1)(8. εκ , ζ' lχb. ω; Η ΑΥΛΗ ΑΤΛΗ ΜΑΣ ιχ ά.ικ8. 1)(8.1981, 1981, β',)(8. ΙκΒ. 1981, Υ' γ' 1)(8. lκ , 8' 3' 1)(8. Ικ Digitized by 10uk1s, March 2009

7 ΜΑΡΙΑΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ιεστιασι Ι. Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΤ ΚΟΛΛΑΡΟΥ & ΣΙΑΣ Α. Ε.

8 ο by «Hestia» 1982 ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΙ ΤΗΣ.. "ΕΙΤΙΑΙ ΕΣΤΙΑΣ.. Ι. Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ &: ΙΙΑ1: ΣΙΑ:Ι; Α.Ε. ΣΟΛΩΝΟΣ 6Ο-λθΗΝλ 6Ο-ΑθΗΝΑ 13' 13S Digitized by 10uk1s, March 2009

9

10 Digitized by 10uk1s, March 2009

11 Ahd τό βιβλw slwu ή lατoelά iιrό, 'rq Afτό τό βιβλlo ιιvαι ή laτoelίι Iιι~ TCJξιδιolJ ποο IκtJtI8 lκαtι8 ή I;ιyon} Ιγγοιιή τή, 4ωίάneαι Aωlάneαc ξcδwfj μιjυ,ή jjljv, t} ''ΛwΑ, Awα, στσιι (Πό? Kot$H(UJo. K,wιuuιo. ~ Η bt.d(}oμyι AdeoPiι mh'ή αtm} τijf ΠJc Ά.,,~ ίά""αc ~ι., ιυ,νβ (/8 σα πολυ πολύ dκαrdλλ'1λ'1 tbcατcw."λrι atι)'μή, ιnqμή, )'c' ΥΙ' ~ό.~ '"" dπδ ταξιμκι dtιαφv~, MΠ'mτησB. δλ6 dπδ ταξumκι dyatptιm, κατdnηo'8. όλό.. κλfjfrjdδtsσ(/&α κao'1f'1 dδtsσσuα ποο _ βάσrαlι pd.tnαla πm. xeόrca. χeι»οιω. Τά πeόσωπα πρόαωπσ a_. εwω.(/%ιδ/w ιiz.allw 8λα δλαφαnαστικάuτικά. Tm}ς Tm)ς aτfχooc aτlχo«dπ' τά (}ωiιικά ()αιcrικά TOV~ τ(h)~ pe- μ~ τάφeαιια τό.φeαao μόrq μmι μου. Μ.Ι Μ.1.

12 Digitized by 10uk1s, March 2009

13 1 Tbv Tl»" 'Iοόλ'tj 'Iοόλ't) το;:) τou 1914, 6τιχν 6TαtV ή ~ ~ l' Ανν«Awrx. lφu-yι: fφuyc ΙΙτc, ά' την Π6λη Π6λ7J,,«. ν«πιuι πιυι ατή cnή ΡωαΙιι:, ΡωαΙrx., ειχε cτχε ciφήacl ~φήcιι;ι maω πισω τη~ T'tj~ την τήν iξ\6πp&πyj dξmτcpc7t'l} Π6λ't) Π6λη Το;:) τou,"ριxσμ.ivoi.) τcερ«αμ.iνoi) «Ιών«. rx.ιώνrx.. T~ν ΤΥιν Πόλη Π6λη τίjζ τηζ y~ yuφ«ζ 't'1), T'tj~ xaj. xrd της τίj/; μ«ναι.; μ~νrx.tί 'Π)ς. 'ΠΙ/;. T~ν T1j" ΙΙργοχΙνηπι ~ρyoxινητη Π6λη Π6λ't) τou το\) ~ρrx.μπrx.τζij ΙΙρ«μπ«τζΥ] χrι1 xrx.t του τou x«μιiλ7j χrx.μ4).η χ«1 Xrx.t τοα ΤOu ρωμα1. ρωμ.ιζι LXOΙ.)!.ΧαΙ) μrx.χιιm μetχw ~πoi) 6πou δ {αχιοι; tαxιoς των γιισγι.ιi3ων yr.«yι.aω... 't'1)i; της πμμ.6-1'wmό -rrx.ν TCΣV h6ilrx. b6μ«π«νω πiνω ιiπ' ~π',",ς τις χοuζ(νες χοuζινες μ! ιu '"" ~ φouφou3aι; φouφog3cς xrd xaj. τouι; τouς μπrx.λτιx3ες μπιζλτ«&ς το;:) τou χιμ4. χψ4. "E~vtj 1Εχιίνη ~ιxν ~rx.ν ή ~ mvι!πox.il 3πou ή ΠιινιχγΙΙΧ llrx.νrx.ytrx. &λωνc ωωve -ro χιρι της τη/; "ι xrx.t ατ«μ«-roσιjc atrx.μrx.τoucιι; τη βρox.il βρovι 6τrx.ν Matv ή Λωξciντρ«Λωξ~VTΡrx. Ιβ«ζε ΙβfX.ζι: ILπouyci3CIL μ,ποuυιi3rx.. «0««llrx. "rx.trx. oy«tαι: flou, ILOU, μυι μ~ ιu μ.& -ro Uvcι.ι; )(mioς ~ rx.δτό -ro χrιxb xrx.xll )(<<Ι χrx.ι βρiξcι.ς βρiξι:ι.ι; αήμ.cρrx.», ιrl)μ.εp, miν dν Θ.εΥΣ ~ ~ ή Λωξciντρ«, Λωξ~VTΡrx., ~ν cnήν Π6λ7J Π6λη btelv7j btcιv'tj τήν την -IιιdP«'l]μ.lριΣ ~ 3Cν Ιβρεχι:. Tov Τόν Αδ-ΥοUaτo A~γoυaτo τοίί τοα 1920, 6τ«" 6't'rx.v ~ ή 'Άνν«''Awrx. -γύρισε Υόρισι: CΙπ' «π'.τη Πι Pωιnιx, Pωa(ιx, μ.! μ.έ lν«iνrx. n1j3't)fl«1t~ilrx. π&ρ«ατ πiρrx.στ ισπ' ciπ'.ro -ro μ.ι:aιι:ιωνισ μ.carx.ιω"rx. mv 20ό 200 «Ιώνrx.. «Ιώv«.. Πήχτρrx. ΠήχτριΣ ~ ΠλαtπLoι llλrx.-rctrx. του το;:) Καφcixιοt Κrx.ρQLOt ci-πό iπb 'Αγγλογbλout; ατριm.φtlxoός, ατριιτ&ψrutoό" ~ljyeς "E».ηνcς φ«ytriρou.;, cprx.ντt!ρouς, Ρώσουζ Ρώaou/; Άγγλοyιi).λou/; ΠΡ6σφuΥι:Ι;, πρ6σφu-υι:ι;, Έβρrx.(οuι;, ΈβριΣ(ΟUC;. Acf:kινrtvout; Acβrx.ντLvour;; )(<<Ι xrx.t Ρωμιοδς Ρωμιοόι; νc6- νι:6- παοuτouι;. τcλοlm>\)ζ. Xι&θηxrx.ν Xιiθηx«v ~' ιιρ' τη Πι μ.ca'tj μ.iιtrj ΟΙ οι χ«μ4λη3sς x:rx.μ4λ'tj~ χrιι χισι οι cip«- φ- μ,πrx.-rζij3cι;. μ1m'tζη~. :, A6τoxMjTot A~xLνηταίι 1. ΜΙarx. Μiσαι m aτcνιί 0"tCYιΣ aox«xux aoxφclrx. τou τοίϊ Γwτίi ΓΑCΛΑΙτ«χrιILt6v14 xrx.ill6vlrx. τοίί τοϊ) yrx.λλlxoσ Υιιλλ&ΧΟ\) στρ«του m'prx.τou xopv«pouv xoρν~ouν vά. νιί aί cd ξ8χοljφavοννι: ξαouφινouνι: "1 χαιι oxoτώνouν αχo-rώνονν -rov χ6tiμo χ6αμ.ο ~ ν«'jtρocmιρiσouv npocrnι:ρ«aouv τck τ«iυυuζιxrx. iyoyλiζucαc m'prx.tlωtι.x4 atpιmωτlxi ποό πού -rpixouνc -rp'x:ouvc σ«ν αιίν ι!yraλo, &""eλoι lξ ιξ 13

14 ~ 'xons, iξovalιzι, μeydλφ καj... ooαl ToiC ήτπj~i. - N01U ιj ΡΟΜ IιJp~ lα gu.ure... 'rpιryou3ίi ~ Madelon de la victojre, κι:ρνώντcις μπόρες ιujαt σtcx μπcxρ xαtι 'rcx ΎXρl.ΛΛ-ρo~μ πo~ φό'c'ρωνιxv π/l.v"t'ou σά.v IιιxvL'rιipl4. Κιχ1 α-ro μ.αtλιμπl'rζι3ιχο 'τ'ou Pετζimι 31v μποριτς VcX μπττι; yt.ιx'rl μπροστα: στην mp'rιx 'rou ετναtι στoιβ«yμivιx β«ρ&λ14 ciπό!3eleς μπόρις. Ό Γxcvcρ«λ rxouilmpvti-rop 'rou 'ΆστΡΙXχαtν m κι:-rιxι π«vω ιmι -yέφupιx 'rou Γ«λαt'rίi ~ 8Ισχο στα: χ~ριιχ xαt1 πουμί πφοσχι Tρctι; ΜCΘuaμ1vot Τζώνη3ες μπρqo"\"cx στο φοσρνο 'rou KιxριixιoΤ θ&λουν να: 3εLpouv -rό μπouyαt'rσ'αt~1j yι.σc-rι 3έν lχcι omσxu. ΟΙ λιχπρνις, ΜC ω"l"ι.xcι; αημαtlo~ μπηyμ&vcς «Vιiμcaιx m χιiρ-rιναt λoυλoό8lαt -ΥόΡω ιbτ;' τη ζωυριχφιcx της Πουλοσς, παι(ζο\jvc τij, ' Aμmι, τά παιdιιi ποο διώξιιιιβ τό βαιιιj.ul χι d JoγκλiJ' κι ιj Κοοιιτοοeubτη, ποο θά φif10vp Φ ιaότης. M~aιx σtcx xαtφcvιτιx cpω-royριxφιcι; 'rou 'EλcuθιρΙoυ ΒΕνιζ&λου Ι ΚαtΙ 6λοι ΜC μtιl: φωνή πιxv-roσ 'rpιryou80uv 'r~ T&meiec. Σ-rό Π~ριx, μπροg-rα: στ~ ζcv030χιτο Λόne, 3b μποριτς vcx προχωρήοτις, YLαt'rt ιmι ιdαη 'rqu 3ρ6μου XtΣμLcX 3cxαtρLcX φιxvτιxριixιιx aτηaιxv xσwιμ.αt-rlαtv6, XαtΙ ιiπ' -rό MCΎcb.o Δρόμο -rou ΠΙριχ στιxμιiπjaι ~ xuxλoφοριιχ!πτι31j πτρνουνε οι ΣXω-rσέζOΙ mό~ μ1 προβw; Μοπιχρ3ι%λεων, πιxιζoν-rocς πί~ζες xαtι βαtρών Tαtς ντιχοόλl4.. T~ ξcν030χιτo Toκατλιιbι μolιi~ι 't'quμπιxvl4αιuνο mωμιχ πο,) 'axιxaι xιxl μπροm aτ1ιν mp'rιx 'rou χοχλιίζουνι mtouaήxlαt: mxelp1jμιx-nι;, ξμι πρdxτoρις, λιχθριμποροι νιχρχωτι.χων, σωμ.ιιtπμπopoι xιxt π6ρνις, π6ρνις 6λων 'rων ιι3ων. Χ>.ι31ι ξιτα(πωπι, 'rp~ 14 Digitized by 10uk1s, March 2009

15 ΞCφd;νrωμ.«. ξcφ«ντωμ«, Qρ"ocβ6λ,. ωρν«βcί).ι. ΙΗ Ή Π6ρνη Πόρνη της Bctβιιλών~, B«βuλώ,,~, bδιδvμhrj bδιδvμhrι πoeφόeαr πoeφtsec:σι ιι.αl και κόκμ'ι(w κό","ww και καl ΚΙX,ρOOωμbη, '"x.ρtκ1ojμhrι, σiρνn~ι ιnρ'jctccl μ.4a~ ιi'acc α'too~ ιrroόι; 3ρ6μουι; 8ρ6μοuc; 1'QU το\) ΠΙρ~ nipcc χ:ιι XCCL του το\) Γοιλσιτιi rccλαtτίi. "Οτα, ''Οτσ& Tσόe~ηια ταόe'll&γιo... Φι,OόeτOΙΙ ιixouetccl μ.έaοι μiacc «π' iπ' 1'«τιi χ:ι~-a~ντισν, θίλω θβλ.ω wi tιά ζήσωωω ζήαlι)ojoj Ι φ!.eτβ φljeτβ σαμπάtιio σαμπmιιo / Ι τρ~oυ3«νε -rpctύ0u8i"e xcc~-accvτιi'l, pω~ Pωιl8( «ριιτroχριiτr.~ ιiριατoχριiτι~ ποuλώ'l't'~ ποuλώνr~ τ«τιi τwuτoι'lα: τu.εuτcctcc 3ι.ι.ι: BιccμαtντLX«μoινruι«τους TOUC; Υι4 Ύι4 νιt ν«πλ1jρώσοuν πλ,lρώσοu" 'r1j Πι σοιμπισνιαι. σccμπιi'lιct. Λcβ~νες Λεβιrmνες χαιι χccι )Jx,c<o ).iχει; τοίϊ τοσ Άμπoινo~ 'Αμπccνοζ χιd χccι 't"oii τou Toιχτιi Τccχτ«Κοιλ& ΚccΛ& φoρίσ~ φoρiσccν φeρcτζι8cι; φερετζ~ς xoιt χιχι χισνουν xιi'louv τtς τιι; Τ Τοuρχbcι;, ουρχάλις, yιcctt "(\~Π ιχι:ι fx.cl t-lrn!<nj ζυιτ'!ο"1) -ro τό τοπιχο τοπικο χρωμιζ χρωμcc χ:ιι χccι οι Τουρχωι; Toupxb.εc; xpuιpτηx«v. XρόφτηXccΝ. Κι ΙVoις ΙVιxι; ΜΙZupot; ΜCCίϊΡOΙ; ΣEYEΎαι)jζOζ ΣcνcyαύJζοc; ~o iπό το ιro'l't'σιγμι:ι oόνrccyμcc Mcbι Mh MαtOν Μι:ιον ~φσιγε _φαtyε,,"l )Jει το βυζ1 βuζι μιννηζ μlcmjι; Μq«Λης Mcyιiλ,lt; Δοόxισσ~ τηζ τηι; PωσLoις. PωαLctι;. Δυο Δuο μπαtλ!ρινι:ς μπwρ(νει; 1'QU το\) MΠOλaόι Μπολ0'6ι χισaοις «πό iπo τό" τόν τρ6μο 1'ou.; TOUt; π«θ~ Π«θαtν απι:ισμοος απαtσμoόι; μπροατ«ατό στο r ΓιιλοιτιΧ ιxλotτ«σοιρ«ι. Σαtρ«ι.. Ή 'Άννοι 'Άνναt ζcxλιστηxι. ζctλ(στηχc. Σιρνo'l't'~ Σιρνoνrιxι; τιχ τ«τcomριoι πobιiριαt της, τηι;, χιiveι wcl πρoιm:ιiθει.ι:ι πρoιιπ«θειcc νιt ν«π«ρει τον «vjιφoρo iν~φoρo τηι; της Άχ«ρτσCCΙ; χοιι χccι cννoιρωτι&oιι: iνccρωτliτccl: ΙΡΟΙΎC<O!ΡΙΧΥει; τιχ τ«τοιτοισλσι TCCTαtuλαt στiχou'l't'oιt ατhouνrccl τσcxς Φι,6μ~ ιix6μcc ατόν ατό" τ6πο τουι;; ΤΟUΙ;; '"Ω.; '"Ωι; ποό νιi ν«φτ«ocl φτ«αcι cπιx ατ«τοιτοιυλι:ι Ταtταtuλcc ιnιotε(vlιxi7e. αxoτeινιιxαι:. Tιi Τ«ΠCCΡ«ΘUραt πιxρ«θuρoι των aπlτι.ω αmτιώ"... «ρχ(σ~ ipxeσccν vιx ν«φωτl~ouντιxι. φωτιζοuνrccl. Πολ. Πολ UΖ ΛCς ξώπορπι; ξώπορτει; ητ~ν trαtv «νoιχ~ iνoιχ~ χι.ι:ι χαtι ατιχ ατ«χιχ't'ώφλι.ι:ι xccτώφλlct χιiθoυ'i't'~ Oouνrccν οι!νθρωποι ~θρωπoι νιχ ν«πιζροuvε 'lt«pouve ~ιι. iiρcc. Πo>J..οΙ ΠολλοΙ ~T~ ~ΤccΝ χ«-yνωιτroι, yνωιrroι, 1'0«μιΧ χoιviν~ χccνιvccι; 3~ 81'1 τη ΎVώρlιΠ. yνώριαc. Σ«ν ΣιXv (αχιο, Ιαχιοι; ιbro iπό I;ν~ ΙVccν b.λo κ6σμο χ6σμ.ο -ymατpouac Υλι.στροίϊαι: ~ i) ''Αννιχ "Aνναt μπροm 1'QU" τοuι;, &ι; ~ι; ποό ~ιpτoιaι lφtccαc aτoν "Αι 'Άι - Δημήτρη Δ,Iμ~τp') Χ1 χι Ιατριιjιι Ιατριψε «ριιnτρ«ατcpci. Σ~ λ(ύο λ(υο βρi6ηxι βpiθ'1)χc μπροοτιχ μ.πpoιrτ«ιτrό στο αm't'l απιτι τη.; 'tijc; θclxς θειccς iρι 'Α 'Ayctθως, Υιχθωι;, «'Sπου 6ποΙ) ~ trccν aioyoupyj myoup,l πωc; πώς θιχ θιi ΙβριΟ'Χ& ΙβΡΙαχ& τη Πι μ«voι μιi'lcc τη,. της. Κοιτ«ζει Κοιτ«ζΕΙ «πιiνω, iπιivω, β>jπει β>jm:ι 6λι:ι 6λαt αχo't'&lv«. αχοτειν«. Koντom Koντoατt XCΤOΙΙ, χcτcct, - 86nι.αt 36νrιcc σφιύιuνιx, ι1φlυμινcc, χοόώο xoό't8λo Ι8ρωιUνo, ιbρωμiνo, -!χ Θεέ Θά μοu, μou, av ι1v πιθ~ιxν; πιθccνιtv; IIMppvt«ou... )) Mιa Ύ«Τι.ι:!yγLξε -ro π63ι τη.;. MtιX «MpPVL«OU.» Mιιi ycitcc!υυιξε το π68ι της. Mιιi 15

16 Y«'rσt yxρlcσt. Μι.«yιi'rσt μσc».lσtp~ σ«ν -rov Άσ>4νη ποό ε!xcινc. ΣCΙV m ΆσΝι Ό ΆσΜνΥιι; Ι -Άσ>4νΥι Ι Άσ>4νΥι 1 φω"ιica ~!Άννσt XΛσt~ν "'σtι;. Άσ>4νΥι μou, πou ΙΤ"σt' δ N-rLx; Ποϊ) ετ"σt' -ro αxu ~ _μσtι;, Φ6cpηcιc; 'Έ"σt πιιριiθuρo!νοlξι σ-rλ πρώτο πιiτωμσt XσtΙ CΙxoόO"Πjxιt ΙVσt «Π ιi Ι» Π6σσt Xp6"La. ιτχι ν' άοόσε, ~., Aννσt σtό-rλ -ro «Πιi Ι») 't'ijt; θιισtζ ΆΎιιθώι;. KσtΙ αί λ(ύο ~ δmτplxl«φω..,η 't'ijt; μ4vσtι; τηι;: - Θα. τρcλιιθώ, ΠLιΧστι: με, το πσtι.3ι 1 Φωτlστηxιιν Βόο πιιριiθupιι. ML«π6ρτιι XτόΠ1Jσε. Ή cιπιivω σx«λσt!ρxlσι: να. τpιζεl. "Enn.ηrιιν σtότη ~ σx«λσt, πμιι fφcι. «KιιτεβσtΙvoυ"ι», σulloy(cc"c'σtl 'ιι 'Άννσt, XσtΙ τώριι ξιρε, πώι; μ6λlt; XσtπβOνν ~ αxιiλσt θα. σxovτ~ψouvc π«νω σ-ro -rpσtπscbl μ1 -ro ΧLνΙCι.χο βιίζο XσtΙ θα. Ν σουν -rov Xσtβ"(ιί. Νιί το,!ρχlσσtν xl6λσtι;. - XPLστLΙXΝΉ μου, μa.vlσt ποδ ~ν ΙXcLt;, μ' ιι~ το τρσtπι:ζά, ΙsΩ 1 Θα. πωοuμc ν«σχo-rωθοuμc χσtμl«ώρσtl ΚαιΙ ~ θιlσt ΆΎιιθώ: - ~ ΙΙφοϊ) δ τ6ποι; ΤΟι) ετνσt, 13&, Κλcι.ώ, ποϊ) ~Lt; να. -ro β«λω; 0 τ6ποι; τou ΤΡΙΙΠSζLΟU ετνσt, bι:i:, xovτα. crd) σχ«λσt. 0 τ6ποι; τοϊ) μιοχροϊ) ΣXa.μVLOU ετvσt' μπρocn«crd) βcλoubιvlσt πολυθρόνιι. 'Ότιιν xά.θcσσt' σ-roν xtι.νσtπι, σxσtμvφc, "(Lcx τα. π6blσt σου 8&v ΙΧε," Mισσt στα. σm'rσt -ro xά.θc τι ΙΧι' -rov τ6πο τou, ΎLσtTl -rov XσtLpG ποδ δ θελι; fxσtvε τα. -rpσtπscblσt Χ«Ι ",α. σχσtμ"lcx xι:d δλσt τα. πιiντσt, τα. τoπo~cιc 4v ήi σοφι. CΣ6τoϊ),frm δπωι; τα. βρηxιt ~ xά.θc "οι.χοχυρα. μισσι m volxoxuplό '"ιι;. ''Ολ&ς τους!3l&t; eiv«l. ΘρόVΌΙ yxρcμu;σtv&cmι PωσLσt, 16 Digitized by 10uk1s, March 2009

17 ~. ~ ιs~ fsφιj τηι; Πjt,; Γηι; r~t,; b.λ«ζc, bλιιζι:, w xrιι 'fι ~ BCXΡβ«pαt Brιρβiρ«Botcn>.WΒyQt BαtαO.LCβναt αuγχόιnηxε αuγχόστt)xι: yuι-n yuιτι mαtξc mα.ξι: νcρ~ 'ΙΙε:ρό ciπd.νω ι1nivω ιniιν O"rήν ι1τλ«t~ 4τ>.αtt~ τη/ό της ΠOλUΘρ6ναt, ΠOλl>θρ6νιι, - Πιν 'rήν πoλuθρ6"αt πολuθρόvιχ πou ποδ δcmρι:ι δcrττραt cbb ~ 300 μiρτς μ.e~ βρ!θηχε βρiθηxι: πcταtμmι πε:τ«μ.mj ά' ι1π' ~ τό πφθuρo πrιρ«θuρo μιιζι μαιζι ι.w ~ τ' b.λ«b.λot lπιπm lπlw πιι;, TYJt,;, - XαtΙ xrιι 'fι ~ Πραtσx6βι.αt Π ρotσχόβlι:& 'ΑcpcιvιiσLΣβvιχ, ΆcpαtνιΣαιcβναt, για: ΥΙΙΙ να: 'ΙΙΙΙ μ:ή μij χαtθι:ί: χ«θε:! Τ(ΠMαt τιποτιχ ιiπ' ι1π' τδ τό vou(oxupl6 VΟLXΟΧUΡLό τηι;, TYJt,;, Ιμ.&LVC Ιμ.&ινε m σ-ro amn σm'π. τηι; '"Jt,; ποδ trαtvc frr«vι: aτή στη ζώνη ζώ'π) Πjt,; τηι; φω'π.it,; φωmc χαιι w m σ-ro ttλoι; ttλot,; ~ xιi-rjxι: ιdcrαt μ&σ«ζωνταtνή. ζωνταινή. T~ Τό t3lo τ3ιο θιi θα: πισθαtlvc πιiθαιlvc XαtΙ xrιι 'fι ~ Oc(Qt θι:(ι& Άγαtθώ, ΆΥαιθώ, ~ τό ~ι.o (~ιo XαtΙ χ«ι 'fιμψ ~ τη,. τηι;. Ν& Nιi 'rσς 1"Ctί τώραt, τώριχ, t3ιct; (3LΣ, ΙSπωι; tπω, ΤΙι; τlt,; Ιιp1jcrc. ~ιp1iατ. - ΣτιΣcrou, Στιiσοu, ιn )Jvc ).hc Ι μ.«λώνοuvι: μ.αtλώνοuνε ΠΙσω ΠΙαω ι1π' ιiπ' τijv Πι" π6ρ ταt ται ποια: ποι4 θα: θιι πρωτcxρπισξι:ι πρωτrιρπιiξι:ι τό ~ XΛCL3L, χ>.ει.3ι, ποια: ποι«θιι θα: πριιno Cf7jΧώcrcι σ7jxώcπι Πιν τη" ιiμπισραt. ι1μπιiριx. ΓLι:&βρΙ Γι.αtβρ( μοι> μοu 1 Ι. «ΓιαtβρΙ «ΓLι:&βρΙ μou μοu Ι)) Ι» McpLX1t; Μcριχίι; λ&ξelι; )jξclt,; X'rUπouv χτuπoσ" σιίν α«ν ιr#jμιιvτρo ατ' στ' ml, wn, σιι" αα:ν φωνij ~ ι1πό b.λoν b.λo" Χόσμο. Χ6αμο. Άπό 'Am ~ μαtντρo ~ν τό" Χ6αμο Χόσμο ποδ ΠΙρι:ισε:, dpαtcfc, XαtΙ xrιι MιλιιλoUΝ ι1νn.λtιλoνν νocnαrλγlxισ νocrταtλγιx«μiαιι μ.eσιx mv σ-roν Χ6αμο κόσμο ποδ d.ρχιζι:ι. ιiρχιζι:ι. ί7 Ι7

18 2 Ό πρωτος Χόσμ.ος Χόσμος της "Αννοο; 'Άνν~ trιxvc ~ιx.vc τ6 το χαι.ρoόμ.cνo ΧΙXΡOόμ.ε:vo χοιι xαr.ι VOr.xOXUPCμ.έvO νoι.xoxupcμivo περιβιχλλον ΠΙΡlβiλλoν τοι) τοσ 'ItO).LTLXOU πολιπχοι) σπιtlοu σπιτιοίϊ TYjto. Πις. Xoρτ~τoι Χορτ«.τοι CΙVθρωΠΟL, ι1νθρωποι, Xαι.).OΣUν~τOΙ Xαι.λoαuν«ΤOl χαι.ι χιχι «πλοτχο(. «π).οτχοι. 'Ένιχ "Εναι. ~Br.ιixoπo ιi3~oπo γλμι Υλίντι ~ται.ν ~τιxv ~ πρώtyj πρώπl '"Jt; Πις ζωή ζω~ xovτά: χοντ«στην πo3lά: πob~ τijς τη, YLαι.Yι4ς γιιχυι«ς τνιι; Πις τijι; της ΛωξΜριχς, Λωξ«ντρ~, κιχι χαι.ι μ.tσιx μ1σαι. ατήν στην ΚΟUζΙVΙΧ χouζιναι. ΠΙ,. TYjt;. ΤΙ '11«νιΣ τ«τά: XΙΊVe:l x~ει τά: τ«φcόταιx IjIWτι.xιx ΠΙXιχν(3Lαt παι.ιχvε3lαι. τοσ ΜπΜ MαeσA, MαeσΙ, ~φoσ ιiφoσ δ,tl 6,τι «Ιχι: ετχc χιχι χαι.ι 3~ 3εν ι:ιχι ε:τχιι: το τό σπ(τι ~τιxvε ~τιx.vι στη 3ι.ιiθε:σή 3ι.ιίθια-/ι TYjι;. πι;. - ΤΙ τι ~ouμoε XΙΊVoιIμι σήμ.εριχ, αήμιραι., ytαtγr4; YLαι.Yι«; ΚΙΧΙ Και.Ι τι τι '11«νά: μ.~ν μήν XΙΊVoιIν. ~oυν. Tout; Τούς χοuρc).όμπουοu; χουρελ6μ.πογους ν' ιiνο(ξοννι v«νά: βρouν βροίϊν XOUpCΛLαt xoupb.lαι. ΥΙ«γιιi τεντζι:ροπι«στιαι., πντζcρoπ~α-nιx, ~ το τ6 τριαι.ντ«φu).).ο ΤΡLαtV'τ'~φυλλO '11«νά: χοιθιχρισουνc xαr.θαι.ρ(σoιiνι ΥΙιΣ γlά: γλυκό, Υ).ιΙχό, ~ τ«τά: cwy«cwyci ~ νοιξοuvε '11«νά: βιtijiouν β«φουν χοιι xαr.ι '11«νά: ζιιμώσοιιν ζυμ.ώσουν τσοιιριχιαι. τσoυρικlαt ΠΙXσχαι.).~ΤΙXαt, παι.σχαι.λι«τι.χαι., ~ η νισ ν~ πίiνι π«νε στισ στά: Θεριχπει.ά. Θιραι.πι~ ποδ πο,) γιoρ~ζει Υιορτ«ζιι δ θείος κωτσος. ΝιχΙ, Ναι.(, μ.πρι, μπρι, το τό ξ4χαι.οτς ξιχιχσ&ς ποδ πο,) γloρτ~ζει Υιορτ«ζιι δ θε!ος θείος κωτσος κωτσοι; α-/ιμιραι. σήμ.εριχ ; j Τ Τά: ισ Χαι.λοχαι.Ιριαι. χαι.).οχιχιρι.ιχ ΚΙθι κ~θε χρόνο πήυαι.ιναι.ν πήυιχινιχν!ξοχή lξοχyj σ-rή στή ΧD.χ:η. Xιiλκ1J. 'Apy6'rCPιx, 'Apyό-n;pιx, δτιx.v MΙXV ~ οlx.ουν:ι«oικoyινε~ ΠΙ<; τνιι; l:υχαι.ται. φιχτιχστ~θyjxε ΥΙ«γιιΣ λιγιχ ).(Υαι. χρ6y~ χρ6νι.«στον aτόν ΠειρΙX~, ΠΙΙΡαι.Ι«, 3~ 3εν ι:τχαι.ν cτχιχν στ«oηxc πι«m4 ιiν«γx1j ~ν~ύx1j '11«νιΣ 'Itαι.yιxLvouv ΠιχΥιχΙνουν!ξοχή 4ξoχYJ γtιxτι YLαι.τΙ το τό σmτι σπιτι ΤΟιΙ( τους ~τιx.v ~τιxv ιiπ«νω ~π~νω στη ατή θ«λαι.σσαι. θ~ιxσσιx - στην ατήν Και.ι:niλαι.. Κιχστιλιχ. 'Άχ, ιι Αχ, τι ώραι.i:«ώριχίιχ χρόνιαι. χρόνιιχ fιτιx.v fιτιxv be:tνιx lxε:ίνιx που πο,) fζ1jaa fζ1jac ~ ιι 'Άνναι. Αννιχ στόν Πιιραι.ι«. ΠειρΙXΙ~. "Άμ 'Άμ. xαr.ι χοιι τ«τισ χρόνιαι. ΧΡ6νLαt τou τοσ Ko).).ι:yLoιI, KoλλεγLoυ, δτιx.v 6τιxv ξιx.vαι.yuρ( ξιxνιxyuρισιxvc στην στήν Πό).1J, Π6λ1J, τι σi λ4νε:; λένε; Έχι!ναι. Έκeίνιx ~ ~τιxv χι ΧL!v ί1ν trιx.v ijtιxv σιxνc χρ6vιαι. χρ6νlαt e:uτuχισμivαι.. ΕΌΤUΧLσμ.έvΙX. Τόσο e:uτuχισμivαι. ΕΌΤUχισμ.έvΙX ποδ πο,) vισ νιi λυπ«).ιi'πίiσαtι aαtι YLαι.τΙ γιιχτι dραι.σιx.v ΠΙριxσιxv.... ιι Αλλαι. ΑλλΙΧ τριαι. τριιχ.οιαι. motιx eδτuχισμivαι. εότuχι.σμ.έvιx χρόvlαι. χρόνιιχ ετχε ~ 'ή Digitized by 10uk1s, March 2009

19 'Άννrι. 'Άννα. YLa για: va να: πλει.ώαζι τελιιώατι τ~ τλ Ko)JjoyLo Ko)JJγLo χ«ι )«1.1 δcnτρα. δcnτρrι. θά. θ«. Π"ήγrι.ινε: πήγα.ιvε: va να: oπou3icxl ιrnou3iioτl ~ αi Π~μιo Πa.vcmιJ"ΠιμLΟ ι1v ctν 3Cv fρxouvτa.v ωτνο.ro w μοιρα.το μoφrι.τo γρiμμσι γριίμμα. ι!π' ciπ'.ro w Μπα.τοόμ. ΙρlOUVTfI.V Mπrι.τoόμ. T~ Τλ γρiμμσι γριίμμα. ποδ που b,οψc Ιχοψε: 'Μι τ1j ζω-lj ζω~ της m στα: όΟό Γενιχa Γeνιxιi m ατό σπιτι απ(τι τοuς γρiμμσι γριίμμα. ciπ'τό ι!π'.ro Μπα.τοδμ Mπrι.τoόμ σijμrι.ινε σljμα.ινε xrι.βγ«. Χ«βγιί, γιrι.τι για.τι fπρcπε ηρeπii: ν' ι!πa.vτ-ljατι ΙΙπrι.ντ1ιOΤΙ χ«ι xrι.l.η 'ιι 'Άννα.. 'Άννrι.. Σ-ro Στλ Mπrι.τoδμ Μπα.τουμ toixrc ζο\xrc δ ΙΙ8ελιp~ς ι!8ελφλι; Πjι; της μiνou; μ«νa.ς τηι; 'Π)ς που ποδ τοδς τους σuντηρoσστ. αuvτηρoίίa&. - Γρ«ψΕ, Γρciψι, στ αi Μω, λιω, fmγe tλεγe.η 'ιι μ«να. μiνrι. ΠJς. της. ΚioOUνταN Κιieouvτa.v.η ~ 'Άννrι. 'Άννα. ΜC μ.& 'Μιν την πtνα. πσνrι. m ατό Χ~ΡΙXrι.Ι χιρι χα.ι ζωγρiιpιζεγρciφιζι xoxopcbcl χοχοριχχι π«νω πιίνω ατό ιrτoumxaoρτo. ιrroumxrι.ρτo. -" -'Άννα., Aννrι., γρ«ψε: γριίψc ε:τπrι.. ετπα.. - τι νιi πω; - τι,,«. πω; ~.,--- r Γριίψc ρ«ψε: δ Θε~ι; Θιλι;,,«. να: x6βel Χ6βιι ιdρcι; ιuρcι;; ιiπλ cim μa.c μ«t; χα.ι xrι.ι v«~ τις 8(WL 3( νει σt αi xε("o"rι.. χι:ινονα.. - ΠρΙτςl Krι.Ι Κα.Ι δcnτρrι. ΙScnτρα. ciπ' ιiπ' M~ ιxίrrό ι!ρχιζε:!ρχιζι δ xrι.β'yciι;. xa.βyιiι;. th 'Η "Aννrι. "Αννα. 3~ 8bJ ~τrι."ε: ~τα.νι ciχιiρlo'nj ιiχ«ρlσ'πj xrι.ι χα.ι ~ξιρε ~ξερε πολυ πολδ ~ χιχλισ πως πω.; δ θε:τος ec'lo.; 'A)jxος 'AλCxoι; ποδ που ζοσαζ ζοίίa& cniι" <T1:iιν 'ΆΎL«"Α-Υι«Pωσ a. Pωatrι. ~τrι." 1jτa.v ωϊ:"ος bc&'i:vo.; ποδ πλ-#jρω"ε πλ~pωνι: τ6σaς -roa&ι; λ(ρες λf.ριι; γι«. γιιi νιi ν«. τη 'Μι απou ιrnou- BitcL 3ιίζιι ατό m Ko)JJγLo, KOλλ8-yLO, ωτ"οι; ωϊ:νος ποδ που m στα: πrι.λl«. παλια: - 3')λ~ 31jλdij πρι" πριν πrι.vτρε:uτε:ϊ: πa.vτpcuπϊ: xrι.ι χα.ι πiρε:ι πιίριι 'Μι τ1j θε(rι. θιωt ΚΛωντ Κλωvτ ποδ που.rov W". f σι:ρνe ατρνε ΙΙπ' ι!π' 'Μι τη μόπ] μότη - lατελνε: fστελνι: τ«. τιi χlxβliρlrι. Xa.βΙ«Ρωι: Χ«Ι xrι.ι '"' ~ Xpu xpu σc.; ειχ6νες cιχόνε:ι; xrι.ι χα.ι τ«. τα: μ.rι.λrι.μottoxrι.πνισμiνrι. μ«λa.μα.τox«πνισμivα. xouτιιλιduα. xouτιιλιburι. xod Χ«Ι ΠOΠJρcbcLrι. ποτηριχχωι: -ra τα: ρoόσιxrι., ροόcnxa., 6λrι. tla. στα.μπa.ρισμivα. στrι.μπoφlσμiνrι. μ.8 ΜC 'ΠIU -rog Tσipou Τ σιipou w.ro 3~ιprι.λo 8ωφαλο Uτ6. ιicτ6. - Τοβ Τοίί Άβρaμ 'Aβpιiμ xrι.ι χιιι τou τοίί ΊσιΧχ -ra τα: χιχ>.4 xιι:λi *χιι fxcl hc{ b.ι:( τη VIJ.η 'ιι ti "AΎL«Α-Υι«Pωσ(rι., PωσLι.t, Ιμrι.Oε:.μα.θι:.η ~ 'Άννrι. 'Άννα. ν«. να: >.άι λέιι ciπ'!π' 'rή '"ι 'Y'Ot yωt ΎLi -yt.ιί ΠJΙ;, της, xrι.ι χα.ι W".rov Πoφά.3cLσO lla.ρci&lσo wv.rov ιprι.vτrι.ζ6τrι,v φa.vταιζότa.v στη cniι Ρω aιrι.~ σ a.; 6πou tπou 6λrι. ΙSλa. ~rι.ν 1jτa.ν μ.ε:yb.rι. μ.cyciλα. )«Ι.Ι χαιι πλοuσlοπιiροχrι. πλοuσloπ«ροχ«xetl xod ciπmlωτrι., ιiτ&λι:ιωτα., cb6μrι. bbμαo xrι.ι Χ«Ι οι &ρcι;.«poόσr.xcι; ωρcι;;. «Ροόσι.χι:ι; &ρcι; ωρι:.; Ι XIJ.'Yες xιzvι:.; &ι;ποό ποδ ν«. νιi ΜC w.ro ΙP~ΡEις», φιριιι;», &ΖΥι O.ryι:.η 'ιι Λωξmρrι. Λωξιivτρα. mό σ-τό μπrι.xcίmxι μπιιχιχλ4χι ~ 6ταtv ciρyoβσε:. ιiργoua&.. T~θεΤo Tb θείο 'Aλixo 'Αλικο μώrι. μωαι α-ro αoro Ροόσι.χο Poόm.xo Πoφd3&Ln Πa.ριi3an ~ 19 ί9

20 20 Digitized by 10uk1s, March 2009

21 . κοuζιναt. Κ(1)ζΙνιχ.:Τό σκόλο της "Aνναtς "Aννoι.c; -.. το ο ΝτΙκ - fytvs ηινs ci ιχ,vciyκ~.νιiγκη να.. νο: το" 3taouvs, 3εσοuve, yt.αtτι "ι'ιιχτι ιςτιxv ~τιxv ΙβΛS~ lβλε~ Πι τη θε(αt θε(ιχ Κλώντ Κλω\/'t' ciyplsue. ιxypleu&:. 'Hy~Lci, "Hy~ι.«, nou ποί; 3εν 3ΕV Ιβyαtινε ~β"ι'ιxινε πιιi πιο: ιϊπ' ιχπ' την κciμαtρci κιίμιχριί τηζ της ΚΟΙΙ κιχι πou ΠQU βαtρlciκοus, βιχριιίκοus, 8εν 3έν Πήρε πηρε χιψπciρt χιχμπιίρι ιχπ' ιϊπ' ~λιx ~λαt αtότιϊ. ιχuτιχ. Έγιτηνταt Έvιvlιντιx χρονώ yuvαt(xαt, yuvιx(xot, γtαtτι γιιχτι νά. νο: της 't'0: τά. πουν ποσν καtι χιxl ν«νο: τηcnύχuσοuνεj ιruyχuaouvej.. Μ6λtc; Μόλις lφuyιxv ΙφυΥιχν αtότoιoι ιxu..otot μοuσιχφιριχi:οl μοuσιχφιραtlοι «π'.. το ο σπίτι, σπι'n, ιςλο, δλος δ κόσμος κ6σμοι; Πήρε Πίjρε.-ιχνιίσιχ. «vciaαt. «Bαtρι6ιGΚΙΙX «Βιχρι6ισκιιχ yuvαtlκαt», yuvιx(xιx»,.., ετπε: «π:ό «1tQ mσω 1:0UC; 'roui; ~ μ'1jτέριχ μ'ι'jτέριχ της "Aννoι.c;, "Aνναtς, κιχ, καtι «πο 1:6- τ6- '. π<;; πς -ro~~μot τbιsy!>μot τη, της voφ'i'jt; vuφ1jt; της τηc ~1:ΙXVε ~τιxvε «ixε(v1j». «έκει'πj». Ό "Ο Oe'i:oc; θε:ίοζ '.Αλέκο<;; '.Αλέκος ~τιxν ητιχν «ωϊ:νος «έκετνος ό ι!υ'υε:λοςι) ~ΎΎελoς» κιχι κιχι ~λιx ΙSλιx TcX το: εφτιχιγε: πιίvτιx 'Itcinιx «!xε("'i'j»' «!κε(νη». "-Έκέιτης -Έκειτης κoιμώμαιταt κιχμώμιχτιχ εlναtι ετνιχι ιxutci, ιxu-rιx, ε:!πέ ετπε πιχλι πciλι'~ ~ Κλειώ Κλειω μόλι<; μ6λι~ 3ιά.βαtσε 3Lιίβιxσε 't'o το μoιραtτo μ.olpιx'i:o!κεϊ:νο ω'i:νο γρά.μμιχ, Υριίμμιχ, κι lκαtνε Ικιχνε. "ιi "Ο: το ιrκ(σει. Πρόφ1:αtσε Πρ6φτιχσε ~ ': "Αννιχ κιχι καtι το ιχρπαtζε ιχρπιχξε «π' τά. το: χέριιχ της. μcivιxς μ«~.. της..... "Iλtyyo 'ΊλLγγo παtθιχ(νει πιχθιχ(νει κιχνεις ις1:αtνσuλλογιστe;ϊ:, ΙSτιxνσuλλoγιστετ «πο ιχπο 1:( τι μικρoπρciμαtτιx μικρoπριiμιxτιx έξαtρτιχτljct έξιχρτ&τ.otl ~ ή ζωη ζω1j τοσ το;) ~νθpώπoυ. &νθfώποu. '"Αν T!Sσxttc τιsσκιζε έxεlv'i'j έκειτη τη Πι μ.έραt μέριχ το γpά.μμαt γριίμμιχ ~ Κλειω, πόσο π6σο 8ιαttpOpt1:utLcX cpop&'t'~lo: θιi θο: ~τιxν ητιχν ~ ή ζω~ ζωή της 'Ά, "Aννoι.c;, νναtς, «λλο: c1moι πο;:; που VcXξΙ νιχ.ξέ 3LΙX-. 'peικιxvε~i ptlxιx-.ιεki Kcivt Kιiνε με πρ,οφήτη, πρoφ~τη, λέει, ν«νιχ. σε κιχνω κcivω πλοόσιο. "Έτσι,{νιχι.. εlναtι.... ':Εχεϊ:νι:! 'Eχe:Τνι:) 'tb -tb γρά.μμαt. γριίμμιχ. ~Tαtν ητιχν μι~ μιιχ 'Itp6σxλ'I'JG'I'J npbιrκλ'1jα"1j VcX νο: xcivel κιίν".η ή 'Άνναt "Άννιχ lναt ΙVιx ταtξ,8ciκi.~νιχψuχ1jς τιχξ,βιχκι «vιxijjux1jc; στη Pωιnιx Pωιr(ιx γιοι γιο: Ιναt ενιχ μήνιχ. μ~νιx. Δ'!'Jλιχ3ή, Δηλιχ3ή &<; &ς πο,) που '\1.' ν' «νοιξ$ι ιiνoιξει τοσχολεϊ:ο τοσχολετο της ατις στις ~Χ~1:0uΣε:mφβρ'Ι'J' «ρχ~ςτo;:; Σεπτέμβρη. "Αν "'Αν ΙΠαttρνε:,Λ"ι, ΙΠιχφνε,λέει, ~. ή "Αννιχ «ιϊμέσωςτο μέσωςτό Σιτσlλια ΣιtσΙλια 'tou το;:) A6u\/'t'. Λ6υντ. Tριεσ-r:Ινα; ΤΡLE:στΙνG; nou ποί; δκιχπε: δκatπe: TciVL~ τιxνι~ 1:0Ι) -rou~tιxve: ~iαtve;ιptλoc; φtλoς του τοσ θειου θειο\) ''Λλίκου,θΟ: Αλέκου,θά. τη Πι ILnatp,.. μ11;αtρ,. κciρι~ε κιxρι.~ι;.η ή μ4vιx μι!ναt της «π' --Νιν τη" Πόλ1) Πόλη κ!χι κ,9'ι ό κιχπ~ά.νιoς κιxπε~ιίνιoς 6«θιχ την Πσι;Ρ4&3ε πιχρι&3e στ«ιno: χ4ριαt xiplιx τοσ eslou θειοσ της σ1:0 στο,μ Μπιχτοόμ. παttoόμ. ch "Η θε~ θιιαt Κλώντ, λk~, ΜΣι-,. την 'IttpLμέYEL πepψένει γιοι γιο: νο: νά. Κ«Vouve: Κ«VoIίνε μαtζι μιχζι μιcx μlιx. ώριχ(ιχ ώρatιόt mpl03e(at περι03ε:(ιχ ατόν στον Kιxόκatσo κιχυκσι;σο ~ι FΙ να.. νιι 1m- W,.. ',S 21

22 22 Digitized by 10uk1s, March 2009

23 -roupxlxb -roupxr.xo yb.lιx Υιλιιχ πού ποδ X«VIxfLc ~ΙZΜC τ6τcς τ6τες πού ποδ φτιαιxνe φτciσιxw οι Ρώσοι ατον στbν "ΑL-Σ.uφιxvο 'Άι-Στiφιxvo XΙXL ΧΙΧΙ ποο ποδ Ισό 4aU cτ3eι; cτ3ε.; ΙVιx ι..,ιχ Ρώσο στριtτιώπj ατριχτιώ'") νιi. νιί. ; - Σοδς Σους μπρ~, μ~ ~ με Χ«vcις χιίνε:ις τώριχ νιχ νιl yoo γελώ χιχι XΙXL με φτιίνει φτιxvιι δ XιXYjμ6ς xrαιμός μοu t Ι Έχε:Τνο 'ΕΧΣΤνο τιι το βρ«3u βριίsu π1jρε mjpe." ή 'Άννιχ "Αννιχ στιι ατο χρεβιίτι χρεβιiτι ΠJς '")ς τb το χιiρπ) χιίρ-'") της PωaLιxι;, PωcτLαtι;, mjpe '"ϊρε XΙXL χιχι τιι το λεξιχιι ΛSξιXO Λιχροός. Διιχβιίζει μ.4σιχ μ.4αιχ στιι ατο Λιχροός: Λιχροόι;: «Σ-nίβρoπoλ, «Στιίβροπολ, πρωτcuοuσιχ πρωmοuαιχ ΔLIX KurxPvc'ou. Κuβ&ρνεΙοu χιίτοιοχοι. χιίτοιχοι. Π6λ") Πόλη χωρt( χωριι; χιχμ(ιχ χιχμειχ χ('n]ση. X(Vliaη. ΤΙΙ ΤΟ ΚuβcρνεLΟ Κuβερνε'i:ο της Στιίβροπολ πιχρφιι ΠΙXΡιίyιL, πιχρισ πιχριχ -djv.την πρωτόγον'rj πρωτ6υονyj ~ρoτιx~ ciypotr.x~ xιb.λ"'ρyε:lix, xb.λιιρycιιx, μeyιίλsι; μ.eyciλc( ποσ6- ποa6- τyjπί; τη'σ'ct; 3ημηΤΡΙΙΧΧών. 3YjμYjτριιχχών. K'")vo't'pof(ιx. KΠJνoτρoφΙΙX. M~ρoι; M~ρoς τοί) τοα πλyjθuσμοαμοϊ) ΚιχλμΟUΧΟL Κιχλμοαχοι χιχι χιχι ΤοuρχμιXvΟL Τοuρχμ«vοι νομιί3ες. ΒορινιΣ ΒορινιΧ πληθu auvopclel σuνoρcόει με τό το Κuβcρνείο Κuβερνc'i:ο 't'ou τοα 'Άστριχχιχν "Αατριχχιχν χιχι XΙXL -djv.την aplopl ΠCpLOVJ τών Koζιixων. Koζcixων. Δu't'LχιΧ ΔuτιχιΣ ~ με ~ν.την iπιxpχ(ιx ιπιχρχ(ιχ τοί) τοϊ) ΚοuμΠciν. ΚοuμΠιίν. ΆνΙΧ1'ολιχιΣ ΆνιχτολιχιΧ με 't'o τό Κuβερνείο Κuβερνεi:ο 't'ou τοα Teph. Tερ~. Έπιφιίνειιχ: ΈΠLφιίνcLΙX: τ.χλμ.» -r.χλμ.» "Ολη ',Ολ").τη ~ νόχτιχ VUl't'ιx." ή.. ''Αννιχ 31v 3ΕV χoιμήθyjxσ XOιμήθ'rjXΕ ιι.π' ΙΙπ' ~.τη χα. χιχριί της, τyj', XΙXL χιχι ~".τη"!>.λ") ιiλλ'rj μipσt μέριχ πρωι-πρωι ατό στιι 'ΕλληνΙοΧό teλλ1jvιxb ~ Προξενείο liρoξεvείo με ~μ1jτiρσt.τη μηπριχ τyj,. '")ς. T~ν r3ιιx r3lιx μeριx ~ριx ιsλιx ~τιxv ~'t'ιxv mlμa.. mlμιx, 'EξιxσφczλLσΠJX& 'Eξιxafιzλ(<f"n)xε: ΧΙΧΙ XΙXL πρώ'ryj πρώ'") θ~ση θ~aη στιι ατό Σ,Τl1{ Ι,τα{ hι, λ.α, ποδ που θιi θ«mpvoucn: mpvouaε ιι.π' -djv.την Π6λ") Πόλη.την ~ν Πιxριxaxεuή. ΠιχριχO'X&Uή. θισ θιi ma.w mιxve ΊνΙΠολ1), ΊνΙΠολη, ΚEpιxaounιx, ΚεριχσοόντΙΧ, Σα.μΦoόvτιx, Σιχμψοόnιχ, χιχι XΙXL θισ θιi ιφτιxw Ι~ιxvε ~ Μπιχτοδμ Μπιχ'tοuμ Τετιίρ'"). TcτιίρΠJ.. ~ ΦcόΥοnαcc ΦCΌyoντιxς CΙπb ιι.πό Πι".την Πόλη Π6λ1)." ή.. ''Αννιχ XΙXV~ΙX xιxv~ιx 3Cv ~ CΙπo ιι.ποχιxφiτησε. Δ~ Δεν ~ιζε!ξιζε τον τbν χόπο χ6πο yιιl γιιi ι..,ιχ ΙVιx μιοχρο μιχριι τα.ξι.8ιίχι ΤΙΧξc.3ιίχL XΙXLpi-n)αE. νιί νιi τρ'χει τρ~ει ν' ιiποχιχlρcτ.i. ιι.ποχιχlρετi. 'ΕτΟΙΜΙΧσε 'Eτo(ΜΙXΣC μόνο μ6νο Πιν.την χιχσ6νιχ χιχa6νιχ τη, της llιxpsιιλ'ijt; Πα.ρ3ιχλij, ποu ποδ ~τιxν ατις στις ~εζ μeρeι; '")ς ΠJ' νιi νιί -ycννήαeι γεννήσει ΧΙΧΙ πιxpιιxιfλ&σε πcxριxxάλcσc Πι ~ μηπριχ μ1)τiρα. '")ς ΠJΙ; ν«νιi τισ τιχ χριχτησει χριχτ!ιαει τ«τιi ΥΙΧ γιχτι4 &, &ι; ποδ που ν!ρθει ν!ρθει ΠΙαω, ΠΙσω, xαtι μ6v'1j μόvli 'ryj' '")Ι; ν' ιι.ποφιχalσει ciπoφα.σισcι 'tlισ τι τε θιi θ«τιi τιί xciνει. xιxveι. Lt ΚιχΙ ΠΙXΡcίyyει.>.ε πιχριίυυειλε: 3w-8w 3w-3άιx.την Πιν χιχσ6νιχ xαta6νιx νισ νιχ -dj.τη β«λa:ι βι!λιι." ή μ1)πριχ μηπριχ τyj, '")ι; ~ aτηv Χ«μιχριχ χιίμιχριχ της τηι; yιαtύι«ς γlixύιίiς ΥΙΙΙ γιιχ ν!χει ν!χει." ή Υιίτιχ γιiταt "'σuχιιx. -IιauxEαt. "'Αχ X~, xa.)j, Πι.τη γlιxύlιx ΥιιχΥι«νιΧ ν«πιχει πιuι ν' ιl.πoχιxιρeτήσει ΙΙΠOΧΙXιρ&'ήjΣCΙ Ι 23

24 -'Όχι, -"Οχι, ΙSxι, Ι)χι, ετπε: -ή ~ μτιτcρ«μ:η.. Ιρot της, ττι~, τή τη γι.«γ~ γιr&yι4 "CΣ ν«την τήν «φήaε:\ς «φ1jσεις ~GUlTj ~ιjux'l) κ«ι νιχ ν«μήν μ1jν τη τή ιjuύxόζεις. GUyχuts",. 'Εγώ Έγώ θιι θιl πω ψέμ«τ«ψέμot.. ot πώ~ πώς σ' Ιστειλ«lιnτr.λot στijς OeL«, ectot, 'Αγ«6ώς. γotθως. Ή ti "Ανν«Awot 3έ 8~ β«στιχξε. βmotξε. 'Άνοιξε ΠΡOOΤΧ"ιXCΣ πρoaε:χηx«τήν -cijv πόρ-.ot π6ρτ«'tijc της Λωξιίν-rρotς Λωξ«ντρ~ κ«ι μmjκε μπ9jκε στη" ατήν χιίμ«ρ«κcίμotρot στις ατις μόπς.. των πο8ιων. πο3ιων. fh Η Λωξιίν-rρot, Λωξ«ντρ«, xototaμhπι xa;6lσμέvη στην ατήν πoλυθρ6vιι. πολuθρ6νot ττις της 8Ιπλιι. SΙπΛot στο ατο π«ρ«θuρo, πotρcίθuρο, κο\μ6τιι.ν κoιμ6.. otν μ«.χα; μotκ«ρ(ως ριως ~ με -rb τό χεφι%λι κεφιiλι «Χοuμπισμ&vο «κoυμπισμj;νo ατήν στην πotλιίμll παύ4μτι της. ΤΤΙ" Τό!b:λo!λλο χέρι, χιρι, ~ με τόν 't'ov «μέθυατο «μέ6υστο ΠΟ"" ποδ 'tijc της ε1χε ι:τχι χotρ(ιπl Xιι.ρ(aε:ι κ«ποτε: χcίπoπ δ π«τίρ~ πotπρotι; 'tijt; της 'Άνν~, ti Avvotc, ~τotν ητιxv «ΚοuμmσμJ;νo «xoυμπισμ&vo ~ ατό μπρ«τσο μπρcίτσo 'tij.; της πολuθρ6ν~. πολuθρ6νotς. Δ~ Δέν mjγc πηυε "ι -ή κ«ρ3tιi. xotp3lιl της 'tij, " Α watc; vvott; νιi νιχ: τήν την ζuπvήσει. ζuπνήιπl. Γον«τισε ΓOν&.τLΙΠ μδνο μόνο προσεχ'riκιi προιπχτiκcσ xotl κ«ι φ(λτισε φιλ1)σε ΙΙπιι.Μ CΣπotλιχ: 'I:fί -rf> χέρι χέρ, ττι(. της. Τό φr.λντισινιo φιλντισίvιo iχετνo ΙΚεΤνο. χcρι χέρι της 'tijc; Πatν3ώρ~. Πotν3ώρotς. 'Όσ«''Oaot χρόνιot χρ6νι«lζ1)ιπ τισε ~ "Awot 'Ά νν«στη ατή Ρωσ(ot, ΡωσL«, 3έν 8~ μπό μπ6- ρεσε ν«νcσ ξη«σει ξεxcίσει -cijv τήv δμορφι«, δμορφιιί, τη τή myouptiί, σιγουριιχ, τη τή r«λiιντι γotλtιη αεινοι) ΙχεΙνου τοίϊ τοίί χεριου χεριοίί πιίνω πιχνω ατό μενεξεβι με:vεξε3ι κotτlφi κ«τιφi: 'tijc της πολuθρ6νotς.. πολuθρ6νatι;. Δi:ν Δέν μπ6ρεσε μπόρεσε νιi νcσ ξεχ«σει ξεχιίσει xatl'tιi xott τιχ μ«τι.«μcίτιot του σκόλου σχόλου της ττι( ποδ πού ατcί&ηχι: στ«θtjκε aotαtlaμjνot; σ«στισμl:vo( μπροατιχ; μπροστ«ατήν στην mptot π6ρτ«του τοίί GΠΙΤΙOίϊ σπιτιοίί τή τη στιγμ~ ατιγμή ποδ πού lφιιryε lφwyι: -ή ~ 'Ά ''Awot wat xotl xa;i οδτε: οστε νιi νισ τήν την «πoβγιiλει ιiπoβγ&.λει πιι.ριι.πέρ«πotρotπέρot & 3! 80κΙμιι.σε. 80χΙμotσε. Βουβή Boυβ~ 3t«. 3totμotpτupLot ητ«ν JιTotv «~6, ιxuτ6, ~ «πορι«, ιiπορ{ot, ~ )tcqctii κιιaαιi. προotισ&tjmι; πρo«ισθ1jάη; μ«ρτupι«στ«θtjκε Σ't'&.θηΚΕ όντα δ ΝτΙκ «ΚΙντιτος, «ΧΙνητος, χot(, xa;(, wι8ή mιr.3~ 3έν 3~ ε1χl ι:τχε λ«.λι4, Λotλι&., ~λη ΙSλτι του ~ -ή ψυχή ~otvc ~ιxvε μέσιι. μέσot στο ~ τι:λεuτ«ίo τe:λεuτotlo iκείνo bccτνο β)jμμot ποδ ε:τχε ετχι: στuλώσει π«νω π&.νω ιn-ίιν στην χuρ&. κup«του. 'Έτσι ~τιxνε ~T«νε: ποδ πού Ιφuγc ΙφUyε ~ 'iι "Άννιι. ''Aννot ιlπ' ciπ' τφ τη" Πόλ1) Π6λτι atcσ στιι μ«-τέλη Πλτι τοίί τοίϊ Ίοόλτι Ίοόλη του τοίί 'ΈφUΥε "EφυΓC γι.ιι γιιχ l:vιj: lνot μiιν«μ~νot κ«ι κι.d x«θtjκε X&.Θφιc &.πι ιiπ' 'tijc; της rijc Γ~ς το τό πρόaωπο πρ6σωπο γι.ιi. γι«πiνrc πmc χρ6νιιχ. xρ6νtot. 'Άνοιξε θιι.ρρείς θιχρρετς δ Εδξεινο, EΙSξεινoς κ«1 xa;l την τήν xa;ti'im. xet't'ιίrna. Κλεισιι.νσotνε χαcι κ«ι οι Συμπλτιr«3ει; Συμπλ1)γιί3ες πι..ρες fitrp~ ιiπo «πό πισω πεσω της. ΙΟ.εΙ TTjt;. Digitized by 10uk1s, March 2009

25 3 - Π Πρόσεχε, μη σκύβεις. σχόβειζ. ΚιχΙ K~Ι μόλις φτιlσεις φτιχσεις νιχ να: με γριίφεις, Ύp~ψεΙζ, «χοσςί άχο;)ι;ί 'ApΎ~, 'Αργιί, έπ(o'yjμιχ, tπιcτημ~, μεγιχλόπρςπιχ μεγoc).όπρεπ~ ετχε είχε «ρχίσει &ρχισει ν' «πομιχχρόνετιχι πομοο<ρόνεταιι το Σιτσtλια Σ,τσLλια aπ' «πι την ~ν ΠΡOXlJμ~Ι~ προχuμιχ(ιχ τοσ τοίί λιxτίi, χιχι κ~1. ' ι ~ μητέριχ μ1jτέρ~ της τηζ ιίχόμιχ «κόμ~ φώνιχζε «πο άπο χιχτω. κιlτω. Ή Γιχ M.Ii, ιιλήθειιχ &λ~θειlx ετνιχι ι:τναιι πώς π~ς 3έν 8ev Ιπρεπε Ιπρrnε ν' «νησuχετ, «V1JσultL, γιιχτι [ta.tt την rijν ε;τχε ι:τχε πιχριχ8ώσει πa.ριχ8ώαει στιχ atιχ χέριιχ τοί) τοίί χιχπετιίνιου, κιxπετ~νιoυ, ιiλλιx ιχλλα: «πο μ.ίαιχ (.daιx ηζ της ετχε lνιx lνιχ &σχημο &σx'r)fla προιχ(σθημιχ. ΠΡΟΙΧ(σθ'r)μιχ. Κιίτι Kιlτι άφυαικο χιχι χ«ι χιχχο κ~o 8Lιχι.σθιίνοuντιχν. δι~lσθάνoυντιxν. πως Ιτσι, στιχ στιχ xιxλa κcxλα: χιχ και «φύσιχθοόμενιχθουμ.ενιχ, νιχ ξεo'yjχώσοuν ξ!σyj~σoljν το πιx~8ι, πιx~8(, πιχριχμονες πιxρ~μoνές πολιμοuμου, Ινιχ μήνιχ fltjνlx πριν «νο(ξει «νοίξει το σχολειό, χιχι XΙXL νιχ να: 't'o το τρι τp~ πολixouχουν στις Ρωσ(ε.:; Pωσlι:ς νιχ να: το xιxvoυν κιχνουν περιηy1)τρισt περι1jy}jτριlχ! Ι Άχοuμ,ΠLσμ,bιη 'Ακοuμπισμέv'r) ~ν στην ΧΟUπσtστη, κοuπa.σt""yj, ~ ''Aννσt 'Άννιχ Ιχει τις.ις τελεuτιx'lες τελεuταιlες άκτινες «x-rlvec:; 't'ou το;) ~λιoi) ~λιolj ποιι ποu 8ύει 8όε:ι XσtτσtXoύ't'ελσt κ~τ~oύπλ~ XσtΙ κιχι δέ 3έ βλιπει βλέπει πσtριx παιρα: μονάχιχ μ,ονιίχιχ το VΤσtντελΙVιo νταιντελένιο άφρο aιppo «π' τη σuρμ,η ΣUρμ-η του TOu βιχποριοσ. β~πoριo;). Δ~ Δεν ιixoίιει «χούει π~ρα: πσtρ<x μονιχχιχ μoνιlxαι τον πιχλμο πcxλμo της fl'r)l~νηc; μ,'1)χιx~ς χ«ι χιχι τον παιλμο πσtλμo της Xσtρ3ιIXς κ~ρ8ι&ς της. Κιx~ Και~ &ξα.φνα., &ξσtφνσt, τοί) μοuεζινη μουεζινυ) ~ ή φωνύj φωvη «π' aπ' την άσι~ «σιιχ τιχη 4χτή: ι1κτη: «'Αλλα.χ «'ΑλλιΧχ xou!χμπέρ έχμπέρ...»)) Μπεηλέρμ,πεη, MΠE1jλέpμπεη, Kιxvτuλ(, K~ντuλΙ, χιxl κ~ι x~τ~ντlκρ~, χιχ't'ιίvτιχριχ, στην ~ν ciιρωπιχτχη άκτή, «χτη, το 'ΑρνιχούΤΧιοΤ Άρva.ΟUΤΚLοϊ δποι) ~πoυ ετνιχι ετν~ι το Κολλέγιο της. 'Άχ, "Αχ, ν~ νιί το, νιl νιχ το 1 Βγιίζε:ι Βγιίζει -1ι -ή 'Άννα. "Αννιχ το μ~vτ(λι μ.ιxvτtλι ΕUρωπ~Τκ~ της 't"1)c:; X«L χιχι το κουνετ. xouve!. Νιί το σnιν στην ΧορφΥι Χορφη τοί) το;) λόφου.,'ανιίμ.εσαι Aνιίμ.cσιx στα: στιχ 8έντρ~ 8ΙVτριx uψώvοuντιχl δψώνοuvτσtι τιχ τα: χιχινούρυιιχ Κ~Lνoόρyια. x-rlptιx xτιρι~ τοσ τοίϊ Koλλεy(ou. ΚιΧτω Κιίτω ~ν στην προχuμιχlιx προχυμα.ία. ετνιχι το ΠροχΙΧΤΙΧΡΧ't'LΧό. Νιί Nιi χι κι οι χιλιόχρονες χt.λιόxρoνες Xσtστσtνιει; ΧΙΧaTιχνιeς ποδ πo~ cr'tj. cnjκαιταιρκτικ6. μ.ιx8&ύouv μιx3cόouv την τ1jν χορ3ιλιχ χορ3ιλαι τοσ το\) 8p6fLou, 3ρόμοu, νιl νιχ χιχι καιι δ ό λιχβόρινθος λαιβόρινθος πο,) ποό σw στο XΙVΤρo χmρo του 't'ou xρόβcι κρόβει.ο το Υ1)πε80 γήπε80 το;) τοϊ) μπιίσχετ-μπώλ. μπιίσχε:τ-μ,πώλ. 25

26 Koct KΙXL μόλις φτocνει φτιίνει το βocπόρι βιχπόρι μπροστa μπροστoc στό σ'l"0 Ροόμελι Ροόμε:λι Χισaρ Χισα:ρ ~ "A,lVιx 'Ά ννιχ 8εν 3ίν ciρκlέτιχι ιipkιtτocl πlι1 πιoc μόνο στο σ'l"0 μocντ(λι, μιxντlλι, βγιίζει βγocζει το σxoutpo σκουφο της Koct KΙXL τον Koυνίi xouvii με μocvl.oc, μιχνιιχ, YLΙXTL γιιχτι στην Koρφ~ κορφή τοίί τοϊ) λόφου ItVOCL ε!νιχι ~ Ροβέρτειος. - Δεσποινίς... Ξocφvιιίστηκε.::.ιχφνιιχστηκε ~, ΎJ ~ "Α vvoc. ννιχ. Γυρίζει Γ υρι 'ζ' πισω πίσω της Kocl κιχι \ βλέ - πει ivocv ενιχν πoλu πολίι κocθώς κιχθως πρέπει ~ρrxλέ:o ΎΎJΡΙXΛΈo κόριο voc νoc δποκλί υποκλινετιχι νετocι euyevlka ειιγενικα: κocι κιχι voc να: της προσφέρει το μπριίτσο μπρocτσο του. -'Επιτρέπετε; της λέει γιχλλικoc. γrxλλιkιί. Kouve'i Koυνε~ το βocπόρι, στηριχτείτε. στηpιχτε~τε. βιχ-. Το ΤΟ βocπόρι βιχπόρι 8εν 8ίν κοuvοuσε, κουνοuσε, &φyjσε ~φύjσε ποίι ΠΟU KΙXL κoc! a.v σ.ν xouvouσε ~ "Avvoc "Αννιχ 8έν 8εν σκοτ(ζουvτocv, σκοτίζουντιχν, ιxλλa ιχλλoc ντpocπύjκε, ντριί1cyjκι, τ!χιχσε τ&χιχσε xouvou κιχι κιχι επιιχσε επιocσε το μπριίτσο μπρocτσο του. "Αλλωστε, στο σ'l"0 πρόσωπό του ~τocv ~τιxν ζωγριxφισμένύj ζωγρocφισμέvtj μιoc μιa τtτοιoc τέτοιιχ θλίψη, θλιψύj, Koct κιχι ε!χε ετχε ό κιxύjμένoς ΚOCYJμ&vος ivoc ενιχ δφος ύφος τόσο τρεμουλιιίρικο, τρεμουλιocρικο, ποίι ποu ή ~ "Avvoc "Αννιχ σuμπέριxνε σuμπέρocvε πώς πως μocλλoν μ.ίiλλoν ΙΧίιτος ocδτος ζcxλίζουντocv ζιχλιζουντιχν Kocl XΙXL ~θελε OCπο ιχπο κocπου κιίπου voc να: στηριχτε'i. στηριχτεϊ:. Σφίγγει το μπριχτσο μπριίτσο "ou τοϊ) γέρου κιχτω κιίτω ιίπ' ιχπ' τη μιχσχιχλ1j μocσχιχλyj της KOCL KΙXL τοϊ) το\) χιχμογελii χocμογελίi στιχτευτικoc. στocτεuτlκιί. προ Ή "Avvoc 'Ά ννιχ ~τιxν μέλος της ΆμερικocνΙΚΎJς ΆμερικιίVLΚYJς Έτιχι- ΈτocιpLOCC; 'Π ΠροστocσΕrxς ροστιχσιιχς 'Ζ' Ζώων ωων που ποι. '1' Τυ το μοτο μότο της,3:. ~τocv;,ιτιχν: «" «(Θa Θ' ιχ ριιχς προσπocθω προσπιχθω voc να: ετμocι ε!μιχι ειισπλιχχνικιoc εuσπλocχvικιιt με 6λoc 15λΙΧ "a τoc ζωvτocvι1 ζωντιχνoc πλιίσμocτoc πλocσμιχτιχ Koct κιχι θoc θ&. τι1 τoc προστιχτεόω προστocτεόω ιχπο ciπο κιίθε κocθε et30uc; Et80u.; σκλύjρ-η σxλyjp~ μe:'t'ocxi(plσyj». μετιxχειριaύj)). Ζωιχ, Ζωoc, γέρους, μικρoc μικρa πιχι8ιoc, TCoct8tιί, ως ~ KOCL κιχι,\ " "oc τιχ που λ ιιχ \ 1j YJ "Α woc ννιχ προστocπuε. προστιχτευε. ι 'Α Vl; ν έβ Lβ ιχινε το,\ χειμώvoc χειμώνιχ στ' ciψ1jλότεριχ ιiφyjλ6τερrx 8έντριχ 3έvτΡOC του τοϊ) 8ιίσους Μσους στο λέγιο KOCL κιχι κρεμνοuσε κρεμνοίίσε κομμocτιιχ κομμιίτιoc λιπος, λίπος, Ιν8ικ~ ίν8ικ-η κιχρό8ιχ, κocρό8oc, Κολ ),έυιο γι&. για: voc να: τρωνε τoc τoc πουλιχκιιχ πουλιίκιoc ΙSσoν 6σον κιχφο κocιρό το χιόνι σκεπoc σκεπιίζει τη Υη. γyj. Σφ(γγετocι Σφίγγετιχι τώριχ τώρoc ό γέρος ιχπιίνω ιχπocνω της KOCL κιχι της τείνει voc να: περπιχτησουν πιχνω πιίνω στο κιχτocστρωμιχ. κocτιίστρωμoc. ΜπρOC Μπριί προτε(νεβο, γιocτe γιιχτ( lsxt ΙSχι Ι Ε!χε ΕΤχε ιiρχίσει ciρχίσει va νoc σκoτεινtιίζει, σκo't'εινιιxζει, κι l5σο πλ1jσίιχζε το βocπόρι βιχπόρι στoc Κocβιίκιιχ, ΚΙΧβιΧκιιχ, τόσο κocι κιχι πιο πoλu πολίι φουρ πλyjσ(ocζτοόvιocζτοόνιιχζε ~ θocλιχσσιχ. θιίλocσσoc. Θ~ Θα: lλεγε έλεγε κocνεlς κιχνεις πως πώς &ρχιζε!ρχιζε μπο1j- μπου Digitized by 10uk1s, March 2009

27 ρινι. ρ(νι. Σε λ(γο χwπησε χτύπ'tjσε το το κιχμπιχν«κι χοιμποιvw για. γιιχ το τό βριχ8ινο βροι8ινό φοιυητό φιχ'('tjτο χιχι κιχ!. ~ 'Άννιχ, ~ Α «Υκιχζε ισυχιχζε' με τό το γέρο, γιρο, μπηκε μmjχε στην aτήν τροιπε:ζοιριιχ. τριχπεζιχριιχ. τιχ τα. φιχyyjτα. φιχ'('tjτα. ητιχν ητοιν ιχφ«ντιχστιχ ισφιiντιxστoι ώριχϊιχ. ώριχϊ:ιχ. ΦuσικιΧ, Φυσιχιi, για. γ~α. τη μιxγεμέvη μιχγεμέν'1j Φυχ~ Ψuχ~ της 'Άννοις ~ Αννιχς έκειν'1j έκεινη την έποχυ] έπoχ~ 6λΙΧ liλοι ητιχν στόν στον δπερθε:τικό. ύπερθετικό. "Εκτιχκτος ητιχν ό κιχπετιχνιος χoιπε:τιiν~oς δ Ίτιχλ6ςλδ.;, πο,) πο,; την xιiθ~σε κιχθισε χoντιi κοντιχ τοι) του στο τρoιπέζ~. τριχπέζι. 'Ωριχιότιχτος Ώριχι6τοι δ ό ισρχισερβιτόρος. ιχρχισερβιτόρος. ΠCXVΌςjιηλoς Πιχνόψ'1)λος ό δ τουρχοι:; Τοίίρκος άξιωμιχ ισξιωμοιτικος πο,) πο'; xιioounιxii κocθουντιχν ισντ(κρυ ιχντικρι) της. ΘΙΧίίμιχ ~ μιχγιονέζιχ. μοιγιονέζοι. "Οτιχν 'Ότιχν σηχώθηκοιν ιτηκώθ'1jκιχν ισπ' «π' το τρoιπέζ~, τριχπέζι, ερχετοιι ερχετιχι πcxλι πocλι το γεροντocκι γεροντιχκι κοιι κιχ!. της προσφέρει το μπριχτσο μπρ«τσο -rou: του: ιι'επιτρέψτε (('Επι...»)) Π~ocνε~ ΠιιΧνει ~ 'Άννοι ~ Αννιχ το μπριχτσο μπριίτσο τοίί του ytpou γέρου κιχ!. κοιι πηγιχινει Π"ι)γιχ(νει πocλι πcxλι νιχ να. περποιτησουν περπιχτησοuν στο κιχτιχστρωμιχ. κocτ«στρωμoc. ΣφΙγγετιχι πocλι πcxλι ό γέρος ισπocνω ιχπιχνω της, σφιγγει ~ "Αννιχ το το μπριίτσο μπριχτσο -rou του στο πλευρό πλεuρό της, κιχ!. κιχl lτσι, ετσ~) σφιξε-σφιξε, κ«νocνε κιχνιχνε τρε~ τρετς φορες το γυρο γίιρο τοίί κοιτοιστρώμιχτος κιχτιχστρώμιχτος &ς πο,) πού βocρέθηxe βιχρέθ'l)κε ~ "Αννιχ 'Ά χοιι. κιχι με το λεπτότερο τρόπο ετπε πώς πως νυστιχξε. νόστιχξε. - ΝocνOCκιιχ ΝιχνιΧκιιχ; i ρώτησε ό γέρος. - Νιχν«Κιoc, ΝιχνιΧκιιχ, ε!πε ετπε ~ "Αννoc "Αννιχ χιχχλιχνιζοντocς. χιχχλιχνιζοντιχς. 'Εκεϊ:νο 'ΕκεΤνο ητοιν. ητιχν. Ποίί τη βρyjκε βρ~κε τέτοιιχ τέτοιοι MIIιxfL'l), ΜνιχμYj, γέρος!νθρωπος; ιίνθρωπος; ΝιΧ Να. όρμ~σει όρμήσει ά,π«νω ιχπά,νω της, να. νιχ την &ρπocξει &:ρπιiξει ισυκιχλιιχ «yκσtλια. κιχ1. κιχ!. νιχ να. θέλει νιχ να. τη φlλ~σει φr.λ~σει με το ζόρι, κιχι κιχ!. να. νιχ μ~ν ε!νοιι ετνα.ι Φυχ~ ψuχ~ ιχπ«νω ιχπά,νω στο. στο, κοιτocστρωμιχ, κιχτά,στρωμιχ, κοι! κιχι νιχ να. τον σχουντιχ σκοuντoc ~ 'Άννοι 'Άννα. κοιι κα.!. κεϊ:νος κετνος νιχ να. φρενι«ζει φρενιιχζει πιο πολίι, πολυ, ά.λογ6μυγιχ ιxλoybiluyιx λες κlχι κιχι ετχε ε!χε μπει μπεί: στ' αιδτι CΏτΙ -rou. του. Σψώνει Σηκώνει xcxι. ΚΙΧΙ ~ 'Ά "Α ννοι ννιχ το γόνοιτό γόνιχτό της κιχ!. κα.ι του τοίί χοιθιζει κα.θιζει μια. μιιχ στην κοιλιoc. κor.λιιx. ΠOCρ' ΠιΧρ' τονoc τονιχ κocτω κιχτω το γέρο. Ξιχπλώνετιχι Ξιχπλώνετα.ι στη μέιτη μέση του τοίί χιχτιχσ1."ρώμιχτος κα.τα.στρώμα.τος φιχρμς-πλιχτu/ο φα.ρμς-πλιχτύι; κιχ;' κιχ!. 8έ ~ε σσtλεόει. σcxλευει. - Bo~θειιx Bo~θεια.! Ι φωνocζει φωνιχζει ~ "Αννοι, "Αννα., τον σχότωσοι σκότωσα. τον!νθρωπο. ιίνθρωπο. Τ Tptxouve ρέχουνε κιχμιχρι.ιρες, κα.μιxρlέρες, κοιμιχρ6τοι, κιχμοφότοι, κόσμος. Μέσα. Μέσοι σ' liλοι δλιχ ν«νιχ κ~ κι Ινοις Ινιχς κιχθολικος χcxλόγερoς κσtλόγερoς τρέχει να. πε ΡΙΠΟΙ1)θεϊ: ΡΙΠΟΙ'ηθεΤ την "Α "Awιx ννοι πο,) πο,; τρέμει χεροπό8ιχροι. χεροπό8ιχριχ. 27

28 - ΠΙΧι8( Πιχι8Ι μου, της 'tijc λtc&, λκ" ε1σα:ι staιxl ΙΙθώιχ ~θώot XotL xιxt θιi 3ucnuxή 8υΘ"NYfJσε\tό cnη c:rtiι O'SLt; ζωή. ζωη. 'Εα.ν Έιiν Πo-r& ποπ βρcθε'tζ βρεθείς ατοος στοδς. 8ρόμouς, 8ρ6μοU(i, ϊλot Θ.ιχ χ.roπιχ χ-roπιχ Πιν την π6ρτιχ πόρτιχ μου. ΠιχΠιρ Πέτρος, llc"c'pot;, ObΩς O~Ί."σoυτ '11)O'out τών, Σιχμψοόντιχ. Σotμ,ψοΙΙντιχ.. ΚιχΙ <11JXώvεL a."κώνει "C'ιi τα. χέριιχ χερ ΙΙΧ "C'OU του 'Y'LιX "(ια. να. νιi Πι" nιν ι1yχ.«i.r.ιi0'&' ιfyκotλ~σε& ΠΙΧ"C'ΡLX«πotτρικα. κotι κιχι να. νιi Πιν δ81)υήαε, ό8ηyljσει ιuo'ιx. μέσιχ. -'Άotιχ -'Άιχιχ Ι ξcφωνιζει ξεφων(ζει ή ~ 'Άννιχ χ.αtι κιχι δpμίi όρμ4 <nή cnη σκ«λot aχ.w "C'ou του κιxπετι!vιoυ. κιχπετιίνιου. Ό XotπετιΧνΙΟζ ΚΙΧΠε1:«νιος ~TΙXν ~τιxν πριryμιxtικιi πριχγμotτικα. Ιξιχ(aιοιο. ~Ι;ιxΙσιoς.TΎϊς της θόμlζε μ,ιζε "C'b τδ μπιχμπ«μ,πιχμ,πιί τηιο. της. Κιiπvιζε Κιίπνιζε 1:'όν τδν (8ιο 13ιο χ.αtπvό Xotmb <nήν cnην πιπιχ του, ΙΠotιζε fπιxιζε κιχι κιχι μονιχχός μ,ονιχχός τοι) του σκιxκl. σχ.«κι. Kotl ΚαtΙ 'tijr,; της ειπε elm πώς μπορεϊ: μπορεί: να. vιi κιίθετιχι χ.ιiθε1:ιxι cnη aπι ΥΈφυριχ yeφuριχ μotζι μιχζι ΤΟΙ) του 60'0 6σο θnc&. θcλc,. Έχ.εϊ:νες Έκε!νες ΘΙ οι ΤίΟ'αερις τέσσερις ιuρες μέρες του τοσ τιχξι8ιοσ TαtξL3LOU Ιμι:ινΑW lμεινotν ~έχιχστε:ς ιιξίχιxατeς a1:'ό στδ μυ«λό μ,υιχλδ 'tijr,; της ''Αννιχς 'ΆννΙΧζ χ.αtι XotL TCΛcιωO'αtV τέλειωσotν γρήγορot yp.qyopιx 6πως δπως τελειώνουν γρήγοριχ ΥρήΥΟΡΙΧ 6λot 6λαt Τ«τα. ώριχi:ot ώριχιιχ πρ«μαtτιx. πριίμotτot. τ-ην Τήν πίμπτη πέμπτη ιuριx, μέρot, λ(υο λίγο πριν 4π' ιiπ' τα. τ«ξημερώμ.otτιx, ξ'1jμι:ρώμαtτιχ, μπηχ.ε μπ1jκε τδ 1:'ό Σ,τσlλια ΣιτO'lλι.a στδ ατό λιμι!vι λtμιίνι TOU του Μπotτοόμ. Μπιχτοόμ. Ό θετος θείος 't'1ji; της μ1 μ.έ Πι τη θε(ιχ θειιχ Κλώντ Kλωvτ Πιν την πιρψ1vιχvε περιμ.έvιxνε aπιν cnην προκυμιχίιχ. προκuμφιχ. Κα:Ι ΚιχΙ τότες "t'ότες ~τotν ~ΤαtV ποό ποδ -ή ή 'Άννα. ''Αννιχ ετχc ιτχε Πι μ.εy«i.ό't'ep1) μ.εyotλότερη bπλyjξyj ΙΚπλ."ξ." 'tijc της ζωης ζω'ijς της. - llouλιiχ.l ΠουλιΧκι μοu, μου, ~ρθες; etm ετπε δ θιτοι; θ&ίος 'A>Jχ.oι; 'Αλέκος κotι κιχι τηφ~~ Πι φ(λyjσε..... Ό 'Ο θετοζ θείος 'Αλέκος 'Αλίχ.ος τρυφιρ6ι; τρυφερός Ι KόΡLε Κόριε έλtησoν ΙλtY)O'oν Ι Ά 'ΑνotτρΙχιιχσε 'IΙXΤΡ(ΧΙαtO'& ή -ή ''Αννιχ. 'Άννιχ.. Ή Η νεκρικ~ vεκρlx1ι προσωπ(3ot προο'ωπ(3ιχ του 'Αγotμέμνονιχ Υιχμ1μνονιχ ί1ν ΙΙν Iνo'Γs ινο'υε: τό τδ ατ6μιχ στόμιχ της Πjς να. vιi Πιν την πε! πει «πουλιχκι ((ποuλιiχ.l μοω), ~ ή 'Άννιχ 'Άννot 8~ θιi θ&: ιiπoρoσσε ιmoρoυo'& τ60'0. τόσο. ΑόΠ) ΑόΤή ~ταtv ~τιxν -ή ή πρώτη lχ.πλyjξyj. lκπληξ'tj. CH Ή 8MEP'tj 3εόΤιΡΥ) lχ.πλ1)ξy) lκπλ'tjξ'1j ijtιxvs ~τιxνε τδ 1:'ό σotγόν& 0'ιxy6~ 'tijc της θε(ιχς θείotς Κλώντ. Περίεργο ΠερΙΙΡΥο πρ«μιχ. πριίμιχ, πρώτα; πρώτot 8Cv 8tJ ετχε ειχε ΤΙΤοιο moι.o aιxy6vl σφνι -ή ή θειαc θείοι Κλώντ. πως Πώς ctλλαtξιt ω..ιχξε ΙΤσι; ΙΤΟ'Ι; ΠWLολLθLXό Πotλotιoλtθικδ πριίμ.ot. πρ«μαt.. Σα.ριΧντιχ ΣΙXΡ«vτιx χιλιιί8ες χlλι.ιi3ες χρόνια. χρόνlαt )lt; ).tt; κotι χ.αtι π.:ρ(μι:νι Περίμενε Wνo ωtνo. 1:'ό τδ 'ttfρ«υωvο τετριίγωνο σιχυ6νι σιχγόνι π«νω πιίνω cnην c:rtiιν προκuμ.αr.ιαc προκυμ,ιχίot του τοϋ Μπιχ Μπot "t'οuμ -rouμo yιιi γιιi να. vιi δπ08εχτε:ί: όπο8ε:χτεί Πιν την ''Avvot. ''Α ννιχ. 'Ένα. "Evιx molo τ*τοιο 0'ιxy6~ σιχγ6νι Digitized by 10uk1s, March 2009

29 ί1ν ε1χε «nq: χιριot τοι) b ΣOtμψών, ~.λοuς χlλιoυς Φt.λι.χν ετχε στά: χέριιχ του δ Σσ.μ,ψών, ~.λoυς χlλιoυς ΦtλιστιχΙουι; θισ θά. ετχε σκοτώσει. σχοτώσει. «not(oui.; ΔεLλι.ιiζει Δει,λιιiζει 1J ή.. 'Άννα. Αννσ. χσ.ι xott μ.ετιχνιώνει μετotνιώνει πο,) ποδ 8eν ~xoυσε IίxouσE τη μ«νot μ&.\ιιχ της χι lcpuγe ~φυγε!π' ιχπ' την ΠόλYj. ΠόΛ1j. ΓυρΙζει Γuρ(ζεL μέ: με τρόπο το κεφιίλ~ x.εφάλ~ της vq: νιχ δε! 8εΤ ιχν clv το Σ,τσlλια Σιτσlλια βρισχετσ.ι βρ(σχετotι &χόμ,σ. ιiχόμot έχε!. έ)(ει 'Άν Αν θ«θά. μποροσσε μποροuσε ν~βρει νιίβρει τρόπο νά: ν«γλιστρήσει γλιμρήσει μπροι.;-πισω μπρος-πισω στο βιχπ6ρι βotπόρ, σι:ίν aocv ποντικός, ποντιχός, νιχ ναι ΠΙσει σ"t'«σtq: πό3ιot πόδισ. το;:; τοσ χσ.πετ&.νιου κotπετ«νιοι) ΚΙΧΙ X.ΙXL να; vq: το\) το;:; πετ πε! «Χριστισ.νέ, «ΧριπιOtνέ, σωσε με, πιίρε π«ρε με πισω π(σω στυιν στην Π ΠόΛΥΡ>. όλyj 11. -'ΈλOt, -'Έλσ., πουλιχχι πουλιίχι μου, ξιχνιχλέει ξotνotλέει ό θετος θε!οι.; 'Αλέχος, Άλέχος, την πιιίνει ιχπ' ιiπ' το χέρι χέρ, χσ.ι χα.ι την όδτιγεί ό3ηγε! στ' π' ισμ&.ξι ιχμ«ζι ποί> πο,) στέκετιχι πιχριχχεί. πιχριχκε!. Τήν την ιχλλτι ιxλλ1j μέριχ πρωι-πρωι πρωι-πρωι ξεχ.ίντισσ.ν ξεχινφιχν γιιχ γιoc το σιδ'l)ροδρομtχο σι- 8ηρο3ρομιχο στσ.θμ,ό. πotθμό. -'Έτσι λοιπόν, Λοιπόν, ετπε ό θείος θετος 'Αλέκος. Άλέχος. Κσ.ΤΙΧλιίβσ.τc ΚOtτΙΧλ«βιχτε κιιλ.«; Χαλιί; Θα; Θαι lli&.ξετε ιχι.λιχξετε τριχίνο τριχτνο μ,ια; μιά. φορα; φορά. στο Μπιχλσ.τζ&.ρι, Μπιιλ.Otτζ«ρι, euil'l)otltt θuμ1jθεττε ΤΟ το ιχότό. 'Όχι ''Οχ, στο ΠΟ Μπσ.χοό, MTtIXXOU, iιια; ιiλλά. Ινσ. ΙνOt σ"t'ιxθμ,μο πιχθ πρ~ν πριν «πι> ιχπο το Μπσ.χ.οό, MTtιxxou, στο Μπιχλσ.τζά.ρι. Μπιιλ.Otτζ«ρι. Πές το, ''Αννσ.: "ΑννOt: Mπιx-λσ.-τζιi-ρι. Μπιχ-λOt-τζ«-ρι. Mπριiβo, Μπριίβο, Mπ!Xλιxτζιiρι. Μπιιλ.ιχτζ«ρι. Θα; Θά. ξσ.νιχλλιίξετε ζιχνιιλλ«ξετε τρσ.ίνο τριχτνο στyι\l στην Kιxυxιiζσχσ.γιιx. Κιχυχ«ζσκιχγιιχ. Νά. Νιί xιx~ κιχι δ χ&.ρτης χιίρτηι.; τοσ τοϊ) KιxuxOtaoU, Kιxuxιxaou, πιiρ' π«ρ' τονιχ, τονot, 'Ά "ΑννOt, VIIΙX, βιχλε βιίλε κι χι σ.uτισ ΙXUτ«τα: "rq: χρ1)μ,ιχτιχ χρήμιχτιχ στην τσιiντσ. τσ&.ντιχ σου σοι) γιιχτι 8!ν 3eν ξέρεις τι γινετσ.ι. γ(νετιχι. Nci Νιί κσ.ι κotι το το εισιπ,ριό εισιτήριό σου. GOU. Ό Τ Τσιίρος σά.ρος κήρυξε Χήρuζε Υενικη γενική έπιστρmuση, ittlσtpιxτεua1j, χιχι κιχι στά. στq: 'rfjotlvιx τριχί:νot (σως!σωι.; ν«vq:,ιχει.ιχει χιίποιο σuνωστισμ,ό. συνωστισμό. 'Εσίι, ΈΣU, Κλώντ, τα; τά. lχεις gλιχ; 6λOt; Μπράβο, Μπριίβο, πίiμ,ε πocμε τώριχ. 'γ "Τστεριχ σtεfjot «π' ιχπ' σ.ότο ιχuτό την ξocνιχφιλησε ξιχvιχφιλ1jσε κιχι χotι τη ρώτησε ιχν <Χν θυμίiτσ.ι θuμocτotι χαλά: και πο\) ποϊ) θ' iιιά.ξοuν ιiλλ&.ξοuν τρσ.τνο. τριχί:νο. Στο Μπιχ- 29

30 ΜτζιΧρι Νιτζά:ΡL θ' ~ιiξo\)ν «λλ~ξοbv για: γι«ν«να: πιiροuν π~ροuv το τό τριχ!νο τραι.!νο πou ποu περνoc περvoc ιiπ' ιχπ' τό το ΒλιιvτιΚαtuκιiζ, ΒλΙΧVΤΙΧΙΧUΧr!ζ, και.ι XΙXL a-ι:ήν στην KΙXιIX~ζσκΙXγι(.ι Κιχuκιiζσκαι.γιαι. θα: θ«χ(.ιτέβοιιτέβοuν γ~ γι~ να: ν«πιiροuν πιχροιιν το τό τριχ!νο τραι.!νο ποο πο,; θα: θιχ τlζ τις πιxeι πάι a-ι:ή στη κιχ ΣτιΧβροπολ. Στ~βρoπoλ Digitized by 10uk1s, March 2009

31 4 Π ροσποιθών't'οιζ ρoιrnoιθώντoις να. νά. συγκροιτησει σuγκρα:τησεl τα.,"ά. ΜκρυOC Μκρυά, της, Πjζ, περποιτεί: περποιτετ ή 'Άννοι ιiνά,μεσoι ιχνocμεσοι a't'o στο θειό eel6 της Πjζ κοι!. κοιι. τη θειιχ eelιx Πjζ, της, κοιι. μποιινουνε <SAOL δλοι μοιζι μισοι μέσοι στο a't'o ιrnρωξιδι σπρωξι8l κοι!. ΚΟΙΙ στην κοσμ,οπλ"ljμ,μ,uροι κoσμoπλ~μμυρoι τo~ το;; στοιθμου. στοιθμ,οu. - Θ'λω Θέλω να. νά. πocω πά,ω πισω! 1 φωνιίζεl φωνιχζει ~ ή "Αννοι &ξοιφνοι κοιι κοιι. ιiρχιζεl ιχρχιζει να. νιχ xλoιlel κλοιιει σα.ν σιχν μωρο μ,ωρδ ποιιδι ΠΟΙL8Ι 'Αλλ&: 'Αλλα. ποιος ΠΟLΟζ την ιχκουει; ιiκouel; Elxoιvt Etxoιve πέσει πέσεl μέσοι μ'σοι στη διv"ij 8LV7) έκειν~ς έκειν"ljζ της τηζ κοσμοχοιλοισlaζ κοσμοχοιλοισι&ς nou ποό εσερνε τον,"ον Ινα. ~νoι ά.πο ιiπo 8ώ, τον lv.λo ωο ιiπo ιχπο κει xe'i:. - KpιX't'oι ΚριΧτα. με ά.π' ιiπ' το σοικocκι, aoικocxl, φωνocζει φωνά,ζεl δ ό θειός θεtός τ~ς, Τ"ljζ, μ:υιν μ~ν ιiπομ,οικρuνεσοιl. ιχπομοικρυνεσοιι. ΤΟ Το λέει λέεt οιύτό, οιυτό, ένω ένώ ιiπoμoικρυνετoιι ιiπομοικρuvε't'οιt δ ό i:διος. t3lοζ. πωζ Πώς να. να: τον πιocσει,"tocael ιχπ' ιiπ' το σοικocκι aoιxocxt ά.φου «φο;) δέν δεν μπορετ μπορεί: νιχ να. σοιλέψει σotλέψεl 't'o το χέρι χέρl της; Πjς; Ε!νοιι ΕΤνοι, σφyjνωμένο σφ"ljνωμ,ένο μέσοι μ,έσοι σε μια. (JoLιX σuμπoιyη σuμπα.γη ά.νθρώπινυ] «νθρώπlν"lj μocζοι μά,ζοι πο..; ποό κυλ& χυλίχ δλ"1) <SA"lj μοιζ!. μοιζι δπως, κυλίχ χυλ~ το 't'0 ζuμά,ρl ζυμcσρι Οτα.ν <S't'oιv τι τ' ά.δειocζεις &.8εLά,ζεtζ ά.πο «πο τη μια. (JotιX σχοιφιοοι σχοιφι8οι στην lv.λ')']. ιiιλλ"lj. ΤιΧ τα. πόδlοι πόδιοι της δεν 8εν ιiχoυμπoυν &.κοuμ,ποuν στη γη. Υη. "1' 'Ύ στεροι ά.πο ιiπo πολλές πολλεζ προσπιίθεtες πρoιrnιiθειες κοιτορθώνει χοι't'ορθώνεl να. νά. γα.ντζωθεθεί: ά,π ιiπ' ' το το μοινικι τοίί 't'ou θειου eelou της, ιχλλα: ωά. σα.ν σα:ν εφτοισε εφ't'οισε μπροσταa't'c1t στα: στ&: σκοιλοπιχτιοι σχοιλοπά,'t'lοι του τou βοιγονιου βοιγονιο;) ε!οε ετ8ε πως πώς τροιβοίίσε 't'ροιβοuσε γοιν't'ζω «π' ιχπ' το μοινικι (JoOΙvtXL Ινοιν ~νoιν ΤOCτοιρο Tti't'oιpo ποίι ποό εμοιοιζε εμοlοιζε taloc; tbloc; με τον,"ον oιύγoυλcx οιυγουλιχ τηι; της ΛωξOCντροις. Λωξά,ντροις. Ό θεϊ:οι; Oe'i:oc; βρισκότοιν βρtσχ6't'οιν πισω. 'Ήτοινε χολλ"1)μένος χολλ"ljμ~οζ πιiνω πά,νω στον τοτχο 'ro'i:xo τοίί το;) στοιθμοίί στοιθμο;) κοιι της ΙΚοινε ΙΧοινε νo~μoιτoι. νo~μoιτιx. Κιίτι ΚιΧτt npoιrnoιeogas: προσποιθοuσε να: της πετ, πε'i:, ιχλλόι wc1t ~ ή 'Άννrι. "Aννrι. δεν κoιτoιλocβoιινε κοιτotλά,βιχlvε «ν ~ν την ιxπoχoιφε't'oυσε, &.ποχοιφετοuσε, ~ν!ν την ειιλογουσε euaoyouae Υι.η Ιϊν ~ν της εγνεφε νιχ ν&: ΎUρΙσει γυρισε, πίσω. πισω. th θείοι Κλωντ ε!χε γίνει &φοιντη. Σ' οιύτο ιχπocνω ~τoινε ch θειοι Κλών.. ετχε γινε, &φοιντη. Σ' οιυτο ι1πιχνω ~τoινε 31

32 που ποο Iνιωαe εvιωσε ~ 'Άννα. τoc τα. πα.t8lα. TtOtt8LOt τη,; της νoc να: τριζοuν τρ(ζουν χα.ι xocl <Πjχωτη κοuβocλ~θηχε xoυβixλήθηxι μέσα. μισoc aτό βα.γ6νι. Με το γιa.χα: γι«.χoc T'1j.; τ=tjς μπλοόζα.ς μπλοόζα..; της ξιaxισμένο ξεaχισμ~νo βρέ βρ~ ιtr1- κωτη θ7jχι θηκε 0" σ' lvoc Ινα. 8ια.μέρισμ«. 8ια.~ρισμα. xα.θισμέν7j κocθισμένη στην &.γκixλl&: «γχocλlιx ~ό,; ~ός Τ Tσερ~ζOI) αeρxέζoυ xoct χα.1. ~ πλ«τη πλιίτη τη,; της «Χοuμποuσε «xoυμπoσαe aτό στο στ=tjθoς ιnijθo,; του ΤΟι) ποο πού ητα.-.ι ητ(t.'ί ζωσμένο στιχυρωτoc στα.υρωτα. με φυσεχλικια.. φυaεxλιxια.. Το βιχλιτζιίχι βα.λιτζιχκι το το μικρο μιχρό το ετχε ειχε σφιχτφixλlιzσμένo σφιχτα.γχocλια:σμένo στιi. στά: γ6να:τιχ Υ6νιχτ«της. τη,;. Ή μεγ«λ7j μεγ«λη βixλeτζιx βocλeτζα. τε τι ι!πόγινε, ιχπ6γινε, Ι8~α. [8έα. 8έ1 8~ ετχε. Κ«vιι Kιfνει προο'π'ιίθειε:ς πρoσπιfθειες νoc να: O'1jχωθε'i: ιtr1κωθεϊ: aπ' «π' την ιxγxcxλl&: ιχγχocλια: το\) τοσ TαeρXΈζoυ, Τ σερ~ζοu, ιi).λα: ιχλμ «ντίι; ι!vτι,; νoc να: O'1jχωθε'L σηκωθεϊ: ~χεινη, l:xε:lv7j, τρα.β& τρocβιi Ινα.ν Ινιχν cίλλo &:JJ..o Tσερ~ζo Τσερχέζο κα.ι xιxl τον κα.θιζει χα.θεζιι πιίνω πιfνω τη,;. της. Πιfνω Π«νω «π' τό το χεφι%λι κεφ«λι τη,; της xρέμoυvτιxι κρ~μοuντα.ι πο8«ριιχ π08ιχρια. aπό «πό τούς τοος btβιfτες τοί) τοϊ) «πocνω «πιχνω χιχνα.πι κα.να.πι Αότα. Aότιi. τιi. τα. πο8ιχριιχ πo8ιfρια. βρωμοuνε. Ό Τ Tσερκ~ζoι; σερχέζο,; ποο πού χιχθετα.ι κιfθετιxι πιίνω πιfνω της βρωμ;' βρωμ& «λογισιο ιiλoγισιo trclβιίτε,; Ι8ρώτα.. Ι8ρώτιχ. 'Άλλοι ΠιΖ.ριχχεϊ: πa.ρα:χεϊ: βρωμοuνε βρωμοuνι σχ6ρ80, ax6ρ80, CΊΛΛOΙ &:JJ..ot πριτσελιχ, πριτσελα., &:JJ..ot CΊΛΛOΙ ΤΙXΓXLιzσμένo τα.γχια:σμένο βoότuρo - ό ΧΙΧθένιΖς κα.θ~α.ς ''1Λ.. ). \, \ 1. \ ζ..), 'ζ - a.νa.λoγα: ά.ν«λογα. με ι- την κα.τa.yωyrι χιχτα.γωγή του ΤΟΙ) χα.ι κα.ι με μ~ τη ζωή ω,ι πού ποι) ζε'i:. ει. Κocλμouxot, Κcxλμ.OUxOL, Kα.ρα.τσιfoι, Kιxρα.τaιXoι, ΛεζγχΙνοι, 'Αμπχ«ζοι 'Aμπχιfζoι,, TσετaένOΙ, Τ σετ~oι, ΜΙΎΎρέλοι, ΜΙΥγρέλοι, ά.γριιίνθρωποι «γριιfνθρωπoι «πό ά.πό τις στέπες το\) το;:) ΚφγχΙζ, KtργχΙζ, «πο τις «ιτοφωλιες ιlιτoφωλιες το;:) το\) ΚιχζμπέΧ Κα.ζμmκ... δλόχλ7jρο όλ6χληρο χεφ«λα.ιο χεφι%λιχιο yl&: για: τόν τον Κα.όκα.σο ΚιzίIX(t.σo πού ποο ετχε ε:τχε 8ια. 8LΙXβιiαeι βι%σει στο με:γιfλρ μεγι%λρ ~τλιxντα.!τλα:ντιχ πρι.ν πριν φόγει. φόγε:ι. ΞεχινOC Ξεχιν;' το τό τρα.ϊ:νο τρα.iνο χα.ι κα:ι με μ.ε τη ρuθμικη ρuθμιxή x(v7j<πj κίνηση 1:0U τοϊ) βα.γονιοσ βα.γονιο;:) X(t.τcxλα.γ,ιίζεL κα.τocλα.γιocζει lxε(v7j έχεινη ~ «νθρώπινυ) ι!νθρώπιτη μιχζιχ μιfζα. χιχι xoct «ρχιζοuν «ρχ(ζουν νιί. νιχ βρισχο1jν βρ(axουν τα: τιi χέρια. χέριιχ τους 'rou" κα.ι χιχι τιχ 1:ιi π68ιιχ π68ια: ΤΟ1Jς. του,;. ΣYj'Χώνε:τα.t Σ7j'ΧώνεΤΙΧL δ ΤσερχέζΟ/ό Tσερκ~ζoι; «π' την ι!γxcxλιιχ ιχγχocλιoc της, σ-ηχώνετα.ι ι!πιχνω «πιfνω χιχι κα.ι ~ ή 'Άννα., όμως σε κιfθε χιίθε χιχινοόργιο κα.ινοόργιο σηκώ στα.θμό στιχθμο πρέπει rtpmst νι ν' «μόνετιχι «μόνετα.ι MVΤΙα. ~ιίντια. στοιις στοδς xotlνoupytou" χα.ινοόργιου/ό im8ρομε'i:ι;. έπι8ρoμ&'lς. 'Αρχίζει 'ΑρχΙζει νιί. να: σuλλα.μβιίνει auλλιχμβιίνεl την ιv."oιιx Μοια. T'1jt; τ=tjι;,uσlx1j.; φ1jσr.χ~ς έπιλo~ι; έmλoγ1j/ό ποδ Τ0 τοιις 1;ς l:ξyjγοuσε έξyjγοίίσε ή ~ Δρ Oόώλλcr.ς Οόώλλα.ς στη βιολογ(ιζ: βιολογea.: «'Αχα.τOCπα.uστη «'ΑX(t.τιίπιχuO'Πj c!λλ1jλοεξ6vτωo'1j ιχλλyjλοεξ6ντωση. 1:«~«~τoμα.!τομα. lπρεπε ΙΠρεπε νιί. νιχ «να.mξοuν ιχνα.πτόξο1jν την ΙΧιχνότητα. ΙΚα:ν6τητα. νιi νιχ ρ~ώσουνaouv, ιχπο ι!πο χιχπου κιχποι) να: νιi γα.ντζωθουν γα.vτζωθοuv. Nιi Να: «ποχτήσουν «ποκτησο\)ν ριζώ ΙVιx Ινα. Ιξωτερικό έξωτεραο 8έρμα. 8έρμιχ η ~ ~1Jφος Χέλυφος γιoc για. νoc να. προστα.τε\)θουν πρoaτιxτευθoυν Digitized by 10uk1s, March 2009

33 ιχπο ιχπο την &μεσύj &μεσ"υ) ~όντωσύj έξόντωσ"υ)... Δίχως ΔΙχως κόκιχλιχ κόκιχλιχ Υι ~ &λλιχ σxλyjpoc σxλyjp«μέλyj, μιλyj, 3Ιχως 8Ιχως κέλυφος, ΚΙλυφος, 8Ιχως ιχρκετο ιχρκετο β,χρος, β~ρoι;, κιχνένιχ κιχνινιχ πλ,χσμιχ πλιχσμιχ 8ev 8έν μπορε! μπoρε~ ν«νoc!πιζ~σει έπιζ~σει...» ΒυθισμένΥ) ΒυθισμΙνΥ) σέ σε στοχιχσμους στοχιχσμοιις γι«γιoc τις πρώτες πρωτες ιχρχές ιχρχές της ζωyjς ζω1jς ιχφ~νει ιx'p~νει την Πιν ώριχ &ριχ νoc νιχ κυλ~. κυλίχ. Νυχτώνει. Σκοόντιχ - βρόντιχ κιχτορθώνει ν&μπει νιχμπει στό στο 8ιιχμέρισμ,χ 8ιιχμΙρισμιχ τους Ινιχς ενιχς ΨιχρομιΧλλYjς [le μέ σπιρτιχ σπίρτιχ στο χέρι χιρι του κιχ!. κιχι θεί: ν' ιχν,χψει ιχνιχψει το φιχνιίρι φιχν,χρι πο,; που κριμετιχι κρέμετιχι πιχνω π,χνω ιχπ' την Πιν πόρτιχ 1'013 του 3ιιχμερίσματος. 8ιιχμερΙσμιχ't'ος. προσπιχθε! ΣOCν ΣιΧν ~φτιxσε εφτιχσε το τριχϊ:νο τραϊ:νο σπιν στην Τιφλί3ιχ ηφλι8ιχ ~ 'Άννα "Αννιχ κα κιχτόρθωσε ν' ιχγοράσει ιχγορocσει ιχπ' το πιχριχθυρο παρ,χθυρο ενα ~νιx μπουκ,χλι μπουκιχλι λεμον,χ8ιχ, λεμονιχ8ιχ, νoc νιχ π,χει πιχει κιχ!. κιχι σπιν στην τουαλέτα, τουιχλιτιχ, ιχλλoc ιiλλιi δστεριχ υστεριχ 8εν μπορο13σε μπορουσε νoc ν«γυρισει γυρίσει πιoc πιιχ πισω πίσω στο 8ιιχμΙρισμιχ 8ιιχμέρισμιχ κιχ!. κιχι ιiπόμεινε ιχπόμεινε στο στό 8ιOC8ρομο. 3ιά3ρομο. ΚOCποτε κ,χποτε σβ~σιxνε τοι τoc τσιμπλομ,χηκιχ γχιχζοόλιιχ γκιχζοόλιιχ ποιι που ε!χε ιχν,χψει ιiνocψει b ό ΨιχρομιΧλλYjζ ΨιχρομιΧλλYjς μπλομocτικιχ κιχ!. κιχι σε λίγο λιγο ξyjμιρωσε. ζyjμέρωσε. ΆνιxρωτLέτΙXΙ ΆνιxρωτιΙτιx~ ~ "Αννιχ 'Άννιχ πο13 που βρισχουντιχσκουντιχι.... Πώς πως ναι νoc μ,χθει; μσ.θει; Σκοuντoc Σκoυντ~ ~νιx ενιχ μελιχχρινο μυτιχριχ μυτιχρoc με λιχ8ιocρικιχ λιχ8ι,χρικιχ μ,χτιιχ μocτιιχ Πfλ ΠΟ Ι) στεκότιχν 8ΙπλΙΧ 3ΙπλΙΧ της κιχι κιχ!. βρί τόν τον ρωτoc ρωτ~ ευγενικ,χ ευγενικoc : - ΜΠΙΧλιχτζOCρι Μπιχλιχτζ,χρι ; -- ΧΙ, χι, χι, κocνει κ,χνει b ό μυτιχρ,χς, μυτιχρά.ς, 8ιορθώνει το γο\..- γοό- - 'β ι,,, λ νινο σκουφο σxo13ιpo του, στριβει στρι το μουστιχκι μουστά.κι του κιχι κιχ!. τη γ γλυκοκοιτά.ζει. υ- κοκοιτ,χζει. ΠερνίΧ nepvoc ~ ώριχ, C>pιx, ό σι8υιρό8ρομος σι3ύ)ρό3ρομος έξιχκολουθεϊ: έξακολουθεϊ: το 8ρόμο του. ΆπελπισμΙνΥ) 'Απελπισμέν1) ~ 'Άννιχ "Α ννα τριxβ~ τραβiχ Ινιχν εν'υ.ν ιχλλο &λλο μeιυστιxλ, \ κιχ,ι ΙΧΠ ιχπ το μιχνικι κα~ XΙXt ρωτα.: ρωτ:f.: - ΜΠΙΧλιχτζάρι; ΜΠΙΧλιχτζά.ρι; - Χά.! χ,χ! βρυχiχτιxι βρυχ~τιxι ΙΧύτος ιχυτος ξιxφνιocσμένoς, ξιχφνι:χσμινος, λες κιχι κιχ!. τον ε!πε γ,χι3ιχρο. Υιχι8ΙΧρο. Πιxρεξ1)γ~θ1)κε. ΠιχρεξYjΥ~θYjκε. μουστιχ- Δ. ~ " ~" ",... κιχ,! 'Ένιχς χοντρός φουσκομιχυουλος φουσκομ,χγουλος με λοζoc λοξαι μιχτιχκιιχ μιχτάκιιχ κοιτocζει κοιτάζει Πιν την 'Άννιχ "Αννιχ μ' ενιχ Ινιχ ΚΙΧλοκά.ΥΙΧθο κιχλοκάγιχθο χιχμόγελο. χιχμόυελο. ΒΥιίζει Bγcχ.ζει ~ "Ανν'Υ. 'Άννιχ τό το χ.iρτyj χιίρτ1) ιχπ' &π' την τσcχ.ντιx τσιχντιχ ΤYjς Τ1)ς κιχ!. κιχι το\) τοίϊ 8εΙχνει 3εΙχνει ιχπ&.νω ιχπιχνω το ΜΠΙΧλιχτζιχρι. ΜΠΙΧλ'Υ.τζ&.ρι. Προσπ'Υ.θεϊ: Πρeισπιxθεϊ: ν~ νχ -roij τoij 8ώ- 3ώ- 33

ΤΙΤΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ

ΤΙΤΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΙΤΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΚΔΟ Σ ΕΙ Σ «ΓΝΩΣΗ» ΠΡΟΑΙΡ ΕΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ xw.u.toδpom.oi:. "'-4 M.AeH1"BJA (1'.I,2_1'J62). 19ω ΠΡΟΑ1ΡΒΤΙΚΗ ΠΑΣΗ. ι,,, ΠΟΙΗΜ.ΑΤΑ. 1(1948-1'.1'-4). 1976 θλ.αασσ:α BΠAITRΛIAΣ:,

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΚΕΔΡΟΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΚΕΔΡΟΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΚΕΔΡΟΣ ΤΛΣΟΣ ΛΕΙΒΛΔΙΤΙΙΣ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 1950-1966 ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΜΑΧΗ ΣΤΗΝ AKIJH ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ Α ΥΊΌ ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΦΥΣΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΣ Ι(ΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΖΟΡΜΠΑ

ΒΙΟΣ Ι(ΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΖΟΡΜΠΑ ΒΙΟΣ Ι(ΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΖΟΡΜΠΑ ΝΙΙ(ΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΖΟΡΜΙΙΑ ΕΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1968 C 1{-Ολλές φορές πεl'jύμησα vrj γράψω το βίο και τή" U Ι πολιτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ. η. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΥΠΟ. ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ^^^^ αεοκοεβ Ρ Ε Χ Ι 8. Α Τ Η Ε Ν Ε β

ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ. η. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΥΠΟ. ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ^^^^ αεοκοεβ Ρ Ε Χ Ι 8. Α Τ Η Ε Ν Ε β ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ ΥΠΟ η ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ΕΝ τ ο ΕΤΗΙΙ9 ΕΩΡΓΙΟΥ αεοκοεβ Α Τ Η Ε Ν Ε β Ρ Ε Χ Ι 8 ΦΕΞίτ ΕΛΑ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΞΕΝΑ Ν ΜΟΡΕΚΑτο Ψφ====, ΚΟΚΚΙΝΟΥ 1 β Η Γ ΚλεδΌ- Ε λα πα με ψ έ' λα 1" κυμβαλον ί3 -με ες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ. ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΒΑΑΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑ ΤΡΙΔΕΣ ΤΟίΣ. γεγονός, Τ7)ν πιχρ~, πιχρότetτ1) ιχπογο."τευση που ένιωσιχ, στα:

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ. ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΒΑΑΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑ ΤΡΙΔΕΣ ΤΟίΣ. γεγονός, Τ7)ν πιχρ~, πιχρότetτ1) ιχπογο.τευση που ένιωσιχ, στα: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΒΑΑΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑ ΤΡΙΔΕΣ ΤΟίΣ. ElvGtt aoc \ιιχ τ/ν ξcινιx"ιώθω μέσcι μοu, τώριχ που θυμά.μ.ιχι το γεγονός, Τ7)ν πιχρ~, πιχρότetτ1) ιχπογο."τευση που ένιωσιχ, στα: litxo:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

ήμ.ερολόγ,ο Οα.ρυποεν έτη

ήμ.ερολόγ,ο Οα.ρυποεν έτη Τό ένός ήμ.ερολόγο Οα.ρυποεν έτη rf>εύάγγε10ς Μπαλέρμας «Κέδρος» 1980. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΑΣ Τό ήμερολόυ'ο ( ~ ενος οαρυπον'τυ) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΔΡΟΣ 1980 Σιχν πρόλουος ' 1Ί e

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΡΕ ΝΤΕ ΜπΑΛΖΑΚ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΑΜΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΙΗ ΡΕΝΕ ΨΥΡΟΥΚΗ. Τυ.τογ!}αφικό δοκίμιο μέ διoρ ώσεις του Ι'διο υ του ΜπαλζΠκ. Α8ΗΝΑ

ΟΝΟΡΕ ΝΤΕ ΜπΑΛΖΑΚ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΑΜΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΙΗ ΡΕΝΕ ΨΥΡΟΥΚΗ. Τυ.τογ!}αφικό δοκίμιο μέ διoρ ώσεις του Ι'διο υ του ΜπαλζΠκ. Α8ΗΝΑ ΟΝΟΡΕ ΝΤΕ ΜπΑΛΖΑΚ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΑΜΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΙΗ ΡΕΝΕ ΨΥΡΟΥΚΗ Α8ΗΝΑ Τυτογ!}αφικό δοκίμιο μέ διoρώσεις του Ι'διο υ του ΜπαλζΠκ Ό κυριος ντε Mιxνερ6Lλ δ πιριxς τιxν lνιχ; καrλός Nopμαrνδός &ρχοντας 'Ήτανε γνωστός

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ. ειναι γιά δλους μας. Α, ι Ι, ι. υτο το αστερι

ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ. ειναι γιά δλους μας. Α, ι Ι, ι. υτο το αστερι ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ Α ι Ι ι υτο το αστερι ειναι γιά δλους μας ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΜΑΧΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ 1952 ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ 1952 ΦΥΣΑΕΙ ΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 1953 (Παγκόσμ.ιο Βραβείο

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ. Η ΑΛΗθΙΝΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΕΙ ΚΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΗ. rιαννησ Ρ/ΤΣΟΣ ΚΕΔΡΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ. Η ΑΛΗθΙΝΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΕΙ ΚΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΗ. rιαννησ Ρ/ΤΣΟΣ ΚΕΔΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ Η ΑΛΗθΙΝΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΕΙ ΚΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΗ rιαννησ Ρ/ΤΣΟΣ ΚΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Μ. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 15 & Ι. ΠΑΓΚΑ - ΑθΗΝΑI '. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΝ 66 Ι. 2 Ι Ι -2 Ι 5 ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ Η ΑΛΗΘΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

CLAUDE LEFORΤ ΚΑΣΤΟΡ ΙΑ Δ ΗΣ ΣCΙΣΙAΛΙΣMCΙΣ 'Ή BAPBAPCΙΤHΤA. ΔΙ8δΝΗΣ.ΙΒΛlαδΗΚΗ

CLAUDE LEFORΤ ΚΑΣΤΟΡ ΙΑ Δ ΗΣ ΣCΙΣΙAΛΙΣMCΙΣ 'Ή BAPBAPCΙΤHΤA. ΔΙ8δΝΗΣ.ΙΒΛlαδΗΚΗ CLAUDE LEFORΤ Κ. ΚΑΣΤΟΡ ΙΑ Δ ΗΣ ΣCΙΣΙAΛΙΣMCΙΣ 'Ή BAPBAPCΙΤHΤA ΔΙ8δΝΗΣ.ΙΒΛlαδΗΚΗ (SosiaIisme ou Barbarie» CLAUDE LEFORT Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ή ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ.ΜετιΧφρα.ση : Α. ΣτΙνα. Μσ;ρΙνσ; ΆλεξΙου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ 9()1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑβΙΙΝΛ ΑΡ.8ΜδΧ ΨΥΑΑΟΥ 28 ΦΕΒΡΟΥΑριον 1987 Ι -ΤΕΥΧΟΣ ΑΕΥΤΕΡΟ Ι 99 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΥΙΙΓΙΚΕΣ ΑΠΟΙΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΔΣΕΙΣ ΚΑΙ εγκρισεiσ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4. ΤΟΎΡΚιΑ, ΜΥθΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗθΕΙΕΣ

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4. ΤΟΎΡΚιΑ, ΜΥθΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗθΕΙΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4 ΤΟΎΡΚιΑ, ΜΥθΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗθΕΙΕΣ 'lu7co'(pιχφ8το. rpcιφ'" T~ Ά'Y"Icn.λιiou Zouμdcbι:ι) χι.ι:( ΕΙΑ ΕΠΕ '1XΙΙP1tι; 9, Πcpwrnpι - Tιj).. 6722.088 qillitized.by loukls, March 2009 'Exl6cmς - ~>.8Io

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ.

... ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ... ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΠΕΝθΗΜΑΤΑ [ 1969] ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓ ΑΛΕΣ ΑΝΤΙΝΟΜΙΕΣ [1971 ] ΧΟΡΤΑΡΙΑΣΜΕΝΑ ΧΑΣΜΑΤΑ [1974 ] ΕΡΑΤΩ Ερατώ,

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞ ΣΤΙΡΝΕΡ. της Παιδείας μας. .. ο Μοναδικός καί τό Δικό του. Οί λανθασμένες άρχές. Σκίτσο του Στίρνερ ψτιιχγμέυο ιiπ' ΤΟΥ 'Ένγκελς, ιiπo μy μ'y)ς.

ΜΑΞ ΣΤΙΡΝΕΡ. της Παιδείας μας. .. ο Μοναδικός καί τό Δικό του. Οί λανθασμένες άρχές. Σκίτσο του Στίρνερ ψτιιχγμέυο ιiπ' ΤΟΥ 'Ένγκελς, ιiπo μy μ'y)ς. ΜΑΞ ΣΤΙΡΝΕΡ.. ο Μοναδικός καί τό Δικό του Οί λανθασμένες άρχές της Παιδείας μας Σκίτσο του Στίρνερ ψτιιχγμέυο ιiπ' ΤΟΥ 'Ένγκελς, ιiπo μy μ'y)ς. ΔΡΧ. 55 ΜΑ:Ε: ΣΤΙΡΝΕΡ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ Μετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.7,1 Δράση στο c π ίπεοοτοιιτο ίχου.. 2.6 Τοίχοι υπό θλίψη ~αl διαιμηση... 104

Περιεχόμενα. 1.7,1 Δράση στο c π ίπεοοτοιιτο ίχου.. 2.6 Τοίχοι υπό θλίψη ~αl διαιμηση... 104 Περιεχόμενα Πρόλογος ο Κεφάλαιο 1 Είδη τοιχοσωμάτων ιι;cιι τοιχοποιιών Eίδl1 τοιχοποιιών.. 12 Το ι χοποιίες από φυσικούς λίθοο.;ς 1.3 Τοιχοποιίες από τεχνητό τοιχσσώματα...................... 19 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του:

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: -Σότε, μ' απατάς; Ναι η Ου; - Ουουουου!!! Σοτός: Έλα να κάνουμε ερώτα μέχρι το πρωί Αννούλα: Σι λες ρε βλάκα,

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ. Αριθμ. Πρωτοκόλλου Αριθμ. Μητρώου. Ημερομηνία 20 ΔΗΛΩΣΗ. περιουσιακής κατάστασης έτους 20 1. Κατά ΤΟ άρθρο 2 του Ν.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ. Αριθμ. Πρωτοκόλλου Αριθμ. Μητρώου. Ημερομηνία 20 ΔΗΛΩΣΗ. περιουσιακής κατάστασης έτους 20 1. Κατά ΤΟ άρθρο 2 του Ν. . 3.1 Εττωνυμο ς κυριο ονομα..ι ετος γεννησεως.- ΤΑΧΥΔΡΜΙΚΩΣ. ΔΛΩΣ Αριθμ. Πρωτοκόλλου Αριθμ. Μητρώου περιουσιακής κατάστασης έτους 20 1. μερομηνία 20 Κατά Τ άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ - ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΑ ΧΡΟ:-ΙΙΑ

Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ - ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΑ ΧΡΟ:-ΙΙΑ Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ - ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΑ ΧΡΟ:-ΙΙΑ Γ. Μ. ΠOΛlTAPXH Β J.\ Σ J.\ ~ι Σ j\j\ Ε ~ι J.\ ;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## /

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 5 6 # 7 7 7 # 5 8 5 6 # 7 7 7!! 6 ! # % & ()% ) +,,. / 0. &! # 1 1 2 0 / % / 0!! 1 3 4 3 53 5 6 ) !! # # % & %

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

a,l1couν 'fai'eylm~quiδw~i~1tλήν i_wιw οι'~ί~1 δlν oπpoα. ~"t~ ~I~ 10 cpw.oν ωt ~.. ~..rι Των, J.«'ra τα C~~"'-PΦ διιι KQIVO'ιlCoμQϋ όρ,ζψε.νιι.

a,l1couν 'fai'eylm~quiδw~i~1tλήν i_wιw οι'~ί~1 δlν oπpoα. ~t~ ~I~ 10 cpw.oν ωt ~.. ~..rι Των, J.«'ra τα C~~'-PΦ διιι KQIVO'ιlCoμQϋ όρ,ζψε.νιι. 2592 11Ap'θ~oν. 9. 1J'rρ«t'lω'Τ1!.~ Ί~6~. 11 Ap.a.~.o>; 6 'Ea.εIλιoιπi ιι Kaπcί'rα:ξ.lς.. 'Emt~ρ4'Π."ι'1%1 oi) io&eλouσιcίι 2Ιιaπ~CZιξ; d~ 'ra; 'FJY.όιrλou; Δ~ν~Io~ς 'Ψ-λ'I'JVΙ~~ν ~M1!.[a; ~ ai1l.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣ ΚΥΠΡΟΥ TOΠΩNY~IIKON. K τότ ΤΤΠΟΓΡΑΦΕΙΟΤ π. Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΤ. ΣΥΙΤΡΑΠΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΗΕ ΕΝ "A8BNAIE ΕΠΙΕΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑIΡElΑ1 ΣΙΜΟΥ, ΜΕΝΑΡΔΟΥ ΥΠΟ ΑΘΉΝΑ

ΗΣ ΚΥΠΡΟΥ TOΠΩNY~IIKON. K τότ ΤΤΠΟΓΡΑΦΕΙΟΤ π. Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΤ. ΣΥΙΤΡΑΠΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΗΕ ΕΝ A8BNAIE ΕΠΙΕΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑIΡElΑ1 ΣΙΜΟΥ, ΜΕΝΑΡΔΟΥ ΥΠΟ ΑΘΉΝΑ ΑΘΉΝΑ ΣΥΙΤΡΑΠΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΗΕ ΕΝ "A8BNAIE ΕΠΙΕΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑIΡElΑ1 ΤΟΜΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ οrδοοσ TOΠΩNY~IIKON.r ΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟ ΣΙΜΟΥ, ΜΕΝΑΡΔΟΥ!,ΕΝ A~NAIΣ K τότ ΤΤΠΟΓΡΑΦΕΙΟΤ π. Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΤ 1907 ΤΟΠΩΝΤΜΙΚΟΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

IΛ *^Λ;5:Ι ΟΝΟΣ. Σ'ί ΟΑ. Φεεπ

IΛ *^Λ;5:Ι ΟΝΟΣ. Σ'ί ΟΑ. Φεεπ IΛ *Λ;5:Ι ΟΝΟΣ Σί ΟΑ Φεεπ Α ν θ ο ς και Α υ γ ο υ λ α ΠοίησιςΔΣθλω)ΑΟ\) Λ/ΙΒΗΙΨΊΊΟ ΑΟΗΗΤΑΖΐΑ λσμα Κλειδοκυμ; βαλον τευ ει τό βίά ιου μαΰ σχο τ ά ί ι ξα π λ ω νει στ γ Π α γ α ι νει 3 Ρ ι Η ι Ι» V */ 7

Διαβάστε περισσότερα

KAVOURIΝT.C.,Ν1oΝOPENΝSERIES,ΝΓ ΣΟΤΡΝΟΤ,Ν8-24ΝΜαϊου

KAVOURIΝT.C.,Ν1oΝOPENΝSERIES,ΝΓ ΣΟΤΡΝΟΤ,Ν8-24ΝΜαϊου 1 1 10 1 Μ ΓΚΛ Ρ ΝΠ ΝΣ Λ 1 Μ ΓΚΛ Ρ 3 11 8 ΣΑΓΚΑΡΑΚ ΝΜΑΡΙΟ 4 13 10 ΠΑΣΑΝΘ ΜΙ 5 14 19 ΑΡ ΑΝΙΣΙ ΝΝΙΚΟΛΑ 1 ΑΡ ΑΝΙΣΙ 6 - bye 7 - bye 2 Σ ΡΓΙΟΠΟΤΛΟ 8 7 14 Σ ΡΓΙΟΠΟΤΛΟΝΣ ΟΝ 9 3 9 3 Σ Μ Σ Ν ΙΛ 1 Σ Μ Σ 11 19 16

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

'. ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ,ΚΡΑΤ1ΑΣ 'Η" ά.7jυ..εττ,~~ άπο Τι(j'~ς π.f'ο i,τ.~lμli ;'ο-~,; των 'Δ~~\u~s.t~'i'σrε!~}ν ~ Γ.ρl:χ:φεί.ων. σχο.

'. ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ,ΚΡΑΤ1ΑΣ 'Η ά.7jυ..εττ,~~ άπο Τι(j'~ς π.f'ο i,τ.~lμli ;'ο-~,; των 'Δ~~\u~s.t~'i'σrε!~}ν ~ Γ.ρl:χ:φεί.ων. σχο. 1227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ,Σ ΤΗΣΚΥΟΕΡΝΗΣΕΟΣ '. ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ,ΚΡΑΤ1ΑΣ ΑθΗΝΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1982 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ APIQi\10J; 144 ΦΥιιΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1304 Για 11)1' επιστημονικi) - 7ιαιδαγωγι.ΚI] κα{)οδήγηση και 1'1]

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΟΙ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ 31 - ΦΛΟΣΟΦΚΗ ΚΑ ΠΟΛΤΚΗ ΒΒΛΟΘΗΚΗ - 31 ΖΩΡΖ ΣΟΡΕΛ Ο ΨΕΥΔΑΣΘΗΣΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ Μετά.φριχσ1) ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΎ ΕΚΔΟΣΕΣ «ΓΝΩΣΗ» Ό Georges Sorel γεν\l θl)κε το 18lιo7 στο Χερβουργο τijς ΝΟΡμοι\l8ίοις κοι πέθοι\lε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του αριθμού «π»

Η ιστορία του αριθμού «π» Η ιστορία του αριθμού «π» Η ι σ τ ο ρ ί α α υ τ ή έ χ ε ι α π ό ό λ α!!! Α ν α φ έ ρ ε τ α ι σ τ ο ν π ι ο δ ι ά σ η μ ο α ρ ι θ μ ό.. Τ ο ν α ρ ι θ μ ό π. Ν α ι, α υ τ ο ύ τ ο υ π ε ρ ί ε ρ γ ο υ α ρ

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα