Karl Marx s theory of economic crises

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Karl Marx s theory of economic crises"

Transcript

1 MPRA Munich Personal RePEc Archive Karl Marx s theory of economic crises Theodore Mariolis Department of Public Administraion, Panteion University June 204 Online at MPRA Paper No. 5683, posted 24. June 204 7:30 UTC

2 Η Θεωπία Οικονομικών Κπίζεων ηος Karl Marx * Θεφδσξνο Μαξηφιεο Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υπνζηεξίδεηαη όηη ε ζεσξία νηθνλνκηθώλ θξίζεσλ ηνπ Marx ζπληζηά ζύζηεκα ηξηώλ δηαθξηηώλ «ππν-ζεσξηώλ» πεξί: (i) νηθνλνκηθώλ δηαθπκάλζεσλ θαηαλνκήο εηζνδήκαηνο-αλεξγίαο, (ii) ελεξγνύ δήηεζεο, θαη (iii) πησηηθήο ηάζεο ηνπ κέζνπ πνζνζηνύ θέξδνπο. Δηεξεπλώληαη νη ζρέζεηο κεηαμύ απηώλ ησλ ππνζεσξηώλ θαη ζπκπεξαίλεηαη όηη ε θαηά ζεηξά ηξίηε ππεξθαζνξίδεη ηηο ππόινηπεο. Τέινο, επηρεηξείηαη απνηίκεζε ηνπ καξμηθνύ ζπζηήκαηνο ησλ θξίζεσλ βάζεη επξεκάησλ ηεο ζύγρξνλεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο. Karl Marx s Theory of Economic Crises Theodore Mariolis Department of Public Administration, Panteion University, Athens, Greece ABSTRACT This paper argues that Marx s theory of economic crises constitutes a system of three discrete sub-theories on: (i) distributive growth cycles; (ii) effective demand; and (iii) the tendency of the average profit rate to fall. The paper explores the relationships between these sub-theories and concludes that the third sub-theory overdetermines the other two. Finally, it evaluates the Marxian system of crises on the basis of modern economic science findings. Keywords: Bhaduri-Marglin accumulation function, Goodwin s growth cycle models, Law of the tendency of the average profit rate to fall, Marx s system of economic crises, Sraffian theory, Total factor productivity JEL classification: E, E22, E32, O33 * Κείκελν εηζήγεζεο ζην 6 ν Δηήζην πλέδξην Διιήλσλ Ηζηνξηθψλ ηεο Οηθνλνκηθήο θέςεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην, 6-7 Ηνπλίνπ 204. Δθδνρέο ηνπ θεηκέλνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί ζε ζπλαληήζεηο ηνπ Study Group on Sraffian Economics: Δίκαη ππφρξενο ζηνπο Νίθν Ρνδνπζάθε θαη Γηψξγν ψθιε γηα εθηελείο ζπδεηήζεηο, ζρφιηα θαη πξνηάζεηο. Πεξαηηέξσ, επραξηζηψ ηνλ πχξν Βαζηιάθε γηα ελδηαθέξνπζεο ζπδεηήζεηο επί ηνπ καξμηθνχ λφκνπ ηεο πησηηθήο ηάζεο ηνπ κέζνπ πνζνζηνχ θέξδνπο.

3 «Ζ Βαβπισληαθή άπνςε κπνξεί λα ζπλνςηζηεί σο εμήο: μέξεηο ηα δηάθνξα ζεσξήκαηα θαη πνιιέο απφ ηηο ελδηάκεζεο ζρέζεηο, δελ έρεηο φκσο ζπλεηδεηνπνηήζεη πνηέ πιήξσο πσο φια αλάγνληαη ζ έλα κηθξφ ζχλνιν αμησκάησλ [φπσο ζηελ Διιεληθή άπνςε].». Richard Feynman, Ο Φαξαθηήξαο ηνπ Φπζηθνύ Νόκνπ (967). Ειζαγωγή Γελ είλαη ιίγα ηα δεηήκαηα, ηα νπνία έρεη λα επηιχζεη θαλείο, κε ηε ζεσξία νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ ηνπ Marx, φπσο απηή εθηίζεηαη ζην Κεθάιαην (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ιεγφκελνπ 4 νπ ηφκνπ ηνπ, δειαδή ηνπ Θεσξίεο γηα ηελ Υπεξαμία). Οξηζκέλα απφ απηά είλαη: i. Γηα πνηφλ ιφγν ν Marx, φηαλ εθζέηεη ηε ζεσξία ηνπ πεξί «εθεδξηθνχ ζηξαηνχ ησλ εξγαηψλ» (ζηνλ ν ηφκν), νξίδεη ην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην σο ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή θαη ην ξπζκφ επηζψξεπζεο θεθαιαίνπ σο ηελ αλεμάξηεηε, ελψ φηαλ εθζέηεη ην «λφκν ηεο πησηηθήο ηάζεο ηνπ κέζνπ πνζνζηνχ θέξδνπο» (ζηνλ 3 ν ηφκν), ε δηάηαμε κάιινλ αληηζηξέθεηαη; Γηα πνηνλ ιφγν, επίζεο, φηαλ δηεξεπλά ηε δηαδηθαζία ηνκεαθήο επηζψξεπζεο θαη αλαπαξαγσγήο («θπθινθνξίαο») ηνπ θεθαιαίνπ, κέζσ ησλ «ζρεκάησλ αλαπαξαγσγήο» (ζηνλ 2 ν ηφκν), ζεσξεί ην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην ακεηάβιεην; ii. Πνην ξφιν απνδίδεη ζηελ ηερληθή κεηαβνιή; Γηαηί, δειαδή, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηελ αληηπαξέξρεηαη (φπσο ζηα «ζρήκαηα αλαπαξαγσγήο» θαη ελ κέξεη ζηα «πεξί εθεδξηθνχ ζηξαηνχ ησλ εξγαηψλ»), ελψ ζε άιιεο ηελ θαζηζηά θεληξηθή (φπσο ζηνλ «λφκν ηεο πησηηθήο ηάζεο»); iii. ε πνην βαζκφ ιακβάλεη ππφςε ην ξφιν ηεο φπσο ιέκε «ζήκεξα» ελεξγνχ δεηήζεσο; Μία «πνιηηηθή δηαρείξηζεο ηεο ελεξγνχ δεηήζεσο» δχλαηαη λα αλαηξέζεη ηηο θαηά Marx θεθαιαηνθξαηηθέο θξίζεηο; iv. πκβηβάδεηαη ν λφκνο ηεο πησηηθήο ηάζεο κε ην «θξηηήξην ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο», δειαδή κε ην θξηηήξην επηινγήο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερληθήο παξαγσγήο (θαηά ηε ζχγρξνλε κηθξννηθνλνκηθή επηζηήκε); Θεσξψ φηη ηα πεξηζζφηεξα δεηήκαηα επηιχνληαη ζηελ εμήο βάζε. Ο Marx επηρείξεζε λα αλαπηχμεη κία ζπλνιηθή ζεσξία ησλ θξίζεσλ, ε νπνία ελέρεη ηξεηο επηκέξνπο, δηαθξηηέο «δηαζηάζεηο» ή «ππν-ζεσξίεο», ήηνη: i. Πεξί νηθνλνκηθψλ δηαθπκάλζεσλ, νη νπνίεο πξνθαινχληαη κόλνλ απφ ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, ηελ επηζψξεπζε θεθαιαίνπ θαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο, ελ απνπζία ηερληθήο κεηαβνιήο. Απηή δελ Ό,ηη αθνινπζεί απνηειεί αλαζχλζεζε θαη ζχλνςε αλαιχζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ εθηεζεί ζηα Μαξηφιεο (2006, θεθ. 4-5, 200, Γνθίκην 0, 20, Γνθίκην 3, θαη, 204α). Ωο εθ ηνχηνπ, φιεο νη ελδηάκεζεο α- πνδείμεηο, θαζψο θαη θάπνηεο «ιεπηνκέξεηεο», παξαιείπνληαη. 2

4 είλαη παξά ε «νπζία» ηεο αλάιπζεο γηα ηνλ «εθεδξηθφ ζηξαηφ ησλ εξγαηψλ» (βιέπε Μαξμ, 978, η., θεθ. 23, ζζ ). ii. Πεξί ελεξγνχ δεηήζεσο (βιέπε, θπξίσο, Μαξμ, 978, η., ζζ , η. 2, η. 3, ζζ. 60-6, 985, θεθ. 7, 9, ζζ. 4-67, θαη 20, ζζ ). Απηή ε- ληνπίδεηαη ζηηο δηάζπαξηεο θξηηηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ ζηνλ «Νφκν ηνπ Say» (θαη ζηηο ζπλαθείο αλαιχζεηο ηνπ D. Ricardo), θαζψο θαη ζηα «ζρήκαηα αλαπαξαγσγήο», ηα νπνία βαζάληζαλ ηελ R. Luxemburg. Πξφθεηηαη γηα ηε ζεκαληηθά ιηγόηεξν αλεπηπγκέλε ζην καξμηθφ έξγν ππν-ζεσξία, αιιά δελ είλαη δηφινπ ζπκπησκαηηθφ φηη, κέζσ απηνχ ηνπ έξγνπ, ν M. Kalecki αλέπηπμε ηε δηθή ηνπ ζεσξία πεξί ελεξγνχ δεηήζεσο θαη θαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο. iii. Πεξί ηερληθήο κεηαβνιήο θαη επαθόινπζεο πησηηθήο ηάζεο ηνπ κέζνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, ε νπνία, ελ αληηζέζεη κε ηηο άιιεο ππν-ζεσξίεο, είλαη θαηεμνρήλ καθξνρξφληνπ ραξαθηήξα (Μαξμ, 978, η., θεθ. 0-22, θαη η. 3, θεθ. 3-4). Κάζε κία απφ απηέο ηηο ππν-ζεσξίεο ζπγθξνηείηαη απηνηειψο, δειαδή ζε ζρεηηθή αλεμαξηεζία απφ ηηο ππφινηπεο, αιιά κφλνλ ε νιφηεηά ηνπο ζπληζηά ηε καξμηθή πξνζπάζεηα ζχιιεςεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν όλησο αλαπαξάγεηαη ν θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο. Δπίζεο, απηή ε νιφηεηα παξαπέκπεη ζηελ αλαπφθεπθηε αλάδπζε ελφο λένπ ηξφπνπ παξαγσγήο, ηνπ θνκκνπληζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, φπνπ ν θνηλσληθφο θαηακεξηζκφο-ζπλδπαζκφο ηεο εξγαζίαο ζα νξγαλψλεηαη άκεζα θαη ζπλεηδεηά απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο (βιέπε π.ρ. Μαξμ, 978, η., ζζ ). ηα αθφινπζα επηρεηξείηαη «θσδηθνπνηεκέλε» έθζεζε θαη απνηίκεζε ηνπ καξμηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ θξίζεσλ βάζεη λεφηεξσλ επξεκάησλ ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο. 2. Σο Μαπξικό ύζηημα ηων Κπίζεων 2.. «Εθεδπικόρ ζηπαηόρ επγαηών» και καηανομή ειζοδήμαηορ Κάλνληαο αθαίξεζε απφ θάζε δήηεκα ηερληθήο κεηαβνιήο θαη ελεξγνχ δεηήζεσο, ζεσξνχκε έλα θιεηζηφ κνλνηνκεαθφ ζχζηεκα, κε νκνηνγελή εξγαζία, ρσξίο κε αλαπαξαγφκελεο εηζξνέο θαη θξαηηθφ ηνκέα, φπνπ ν πνζνζηηαίνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ θαζνξίδεηαη απφ ην χςνο ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο («θακπχιε Phillips»), ελψ ν πνζνζηηαίνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο είλαη εμσγελψο δεδνκέλνο. Όπσο θαηά πξψηνλ απεδείρζε απφ ηνλ Goodwin (967), ηo ζχζηεκα ζπκπεξηθέξεηαη σο έλαο δηαηεξεηηθφο ηαιαλησηήο Lotka-Volterra, φπνπ ην κεξίδην ησλ κηζζψλ ζην πξντφλ παίδεη ην ξφιν ηνπ «ζεξεπηή» θαη ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ηεο εξγαζίαο ην ξφιν ηνπ «ζεξάκαηνο». Έπεηαη, ινηπφλ, φηη εξγάηεο θαη θεθαιαηνθξάηεο δελ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κφλνλ κέζσ αληαγσληζηηθήο ζρέζεο αιιά θαη ζπκπιεξσκαηηθήο, ε νπνία εθδειψλεηαη κε ηελ αέλαε θπθιηθή θίλεζε ησλ εηζνδεκα- 3

5 ηηθψλ κεξηδίσλ θαη ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο. Δδψ, αθξηβψο, εληνπίδεηαη ν ππξήλαο ηεο καξμηθήο ππν-ζεσξίαο πεξί «εθεδξηθνχ ζηξαηνχ», 2 θαη ν Goodwin (972, p. 445) πξνβαίλεη ζε κία αμηνζεκείσηε, αλ θαη ππεξβαίλνπζα, θαηά ηελ άπνςή κνπ, ηα φξηα ηνπ ππνδείγκαηφο ηνπ, επηζήκαλζε: «Δδψ θαη θαηξφ ζεσξνχζα φηη ην πξφβιεκα ηνπ Volterra ζρεηηθά κε ηε ζπκβίσζε δχν πιεζπζκψλ, ελ κέξεη ζπκπιεξσκαηηθψλ θαη ελ κέξεη ερζξηθψλ, είλαη ρξήζηκν γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ δπλακηθψλ αληηθάζεσλ ηνπ θαπηηαιηζκνχ, ηδηαίηεξα φηαλ απηέο δηαηππψλνληαη κε κία θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ καξμηθή κνξθή. Απηή ε πεξί θαπηηαιηζκνχ Θεσξία ηεο Κφηαο κε ην Υξπζφ Απγφ κνπ θαίλεηαη λα ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζηελ πξαγκαηηθή [actual] εκπεηξία ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ζηε ζπλδηθαιηζηηθή ζηξαηεγηθή απφ φ,ηη ε επζέσο καξμηθή. Γχλαηαη λα βνεζήζεη ζηελ εμήγεζε κέξνπο ηεο απνηπρίαο ηνπ καξμηζκνχ ζηα ζπλδηθάηα, φ- πσο επίζεο θαη ζηελ εμήγεζε (αιιά θαη, ηελ ίδηα ζηηγκή, ζηε κεξηθή ζπγρψξεζε) ηεο θνπηακάξαο θαη ηεο ιηπνςπρίαο ηεο ζνζηαιδεκνθξαηίαο.» Ενεπγόρ ζήηηζη Τπνζέηνπκε, ηψξα, φηη, πξψηνλ, ε ex ante επέλδπζε εμαθνινπζεί λα ηζνχηαη κε ηελ ex ante απνηακίεπζε, αιιά, δεχηεξνλ, είλαη δπλαηή ε χπαξμε ππναπαζρφιεζεο ηνπ απνζέκαηνο θεθαιαίνπ, θαη, ηξίηνλ, ν απφ ηνπο θεθαιαηνθξάηεο ε- πηζπκεηφο ξπζκφο επηζψξεπζεο απνηειεί γλεζίσο αχμνπζα ζπλάξηεζε ηνπ βαζκνχ απαζρφιεζεο ηεο δπλακηθφηεηαο παξαγσγήο θαη ηνπ κεξηδίνπ ησλ θεξδψλ ζην πξντφλ (εηζάγνπκε, δειαδή, κία λεν-θαιεηζθηαλή ζπλάξηεζε δήηεζεο επελδχζεσλ ή, αιιηψο, επηζψξεπζεο θεθαιαίνπ à la Bhaduri and Marglin, 990). Όπσο έρεη απνδεηρζεί ζρεηηθά πξφζθαηα, δειαδή κεηά ην , ην ππφδεηγκα αλάγεηαη ζε ζχζηεκα δχν κε-γξακκηθψλ δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ θαη, έηζη, ελέρεη ηελ παξαγσγή δηαθπκάλζεσλ, γηα ηηο νπνίεο ειάρηζηα πξάγκαηα δχλαληαη λα ιερζνχλ a priori θαη ησλ νπνίσλ νη ηδηφηεηεο πξνζδηνξίδνληαη κφλνλ ζηε γεηηνληά ηνπ ζεκείνπ ηζνξξνπίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 3 Δηδηθφηεξα, ε ηνπηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ειαζηηθφηεηα ηεο IS-θακπχιεο, ε νπνία θαζνξίδεηαη, κε ηε ζεηξά ηεο, απφ ηε κνξθή ηεο ππνηηζέκελεο ζπλάξ- 2 Έρεη εηπσζεί, απφ νξηζκέλνπο κειεηεηέο, φηη απηή είλαη, θαηά πξψηνλ, ζεσξία πξνζδηνξηζκνχ ηεο θχκαλζεο ηνπ σξνκηζζίνπ θάησ απφ ην φξην πνπ ζέηεη ην επίπεδν ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη, άξα, εμήγεζεο ηνπ κεραληζκνχ δηαζθάιηζεο ηεο παξαγσγήο ζεηηθνχ θέξδνπο («ππεξαμίαο»). Ω- ζηφζν, ε αλαιπηηθή δηεξεχλεζε ησλ δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ ηνπ ππνδείγκαηνο δείρλεη φηη ε θχκαλζε ηνπ σξνκηζζίνπ δελ θξάζζεηαη, θαηαλάγθελ, απφ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο (βιέπε π.ρ. Μαξηφιεο, 2006, ζζ. 0-6 θαη 2-23). Γηα κία πξφζθαηε πξνζπάζεηα αιγεβξηθήο αλαθαηαζθεπήο ηνπ ππνδείγκαηνο, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ηφζν ε ζεηηθφηεηα ηνπ θέξδνπο φζν θαη ε θχκαλζε ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο ηεο εξγαζίαο ζε επίπεδα θάησ ηνπ, βιέπε Desai et al. (2006). 3 Έλα απφ απηά ηα ζεκεία ηζνξξνπίαο είλαη ην ιεγφκελν «θαζεζηψο ππεξζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ», ην νπνίν είλαη ηνπηθά αζηαζέο, απφ δπλακηθή άπνςε, θαη αληηζηνηρεί, ζεκαληηθά, ζηε καξμηθή αλάιπζε πεξί «ππεξπαξαγσγήο θεθαιαίνπ» (Μαξμ, 978, η. 3, ζζ θαη 60). Σα άιια δχν ζεκεία η- ζνξξνπίαο είλαη ην «θαζεζηψο ππνθαηαλάισζεο» (ζαγκαηηθφ) θαη ην «θευλζηαλφ θαζεζηψο» (ηνπηθά επζηαζέο). 4

6 ηεζεο δήηεζεο επελδχζεσλ, 4 θαη έρνπλ αληρλεπζεί νη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: (i) αζπκπησηηθήο επζηάζεηαο (κνλνηνληθήο ή κέζσ θζηλνπζψλ ηαιαληψζεσλ), (ii) αζηάζεηαο (κνλνηνληθήο ή κέζσ απμνπζψλ ηαιαληψζεσλ ή ζαγκνεηδνχο), (iii) θχθινπ ηχπνπ Lotka-Volterra, θαη (iv) νξηαθνχ θχθινπ (-σλ) (βιέπε Mariolis, 203, θαζψο θαη ηελ εθεί εθηηζέκελε βηβιηνγξαθία). Σέινο, εάλ επηηξέςνπκε θαη ηελ χπαξμε αληζνξξνπίαο ζηελ αγνξά ηνπ εκπνξεχκαηνο, ππνζέηνληαο φηη ην παξαγφκελν πξντφλ αληηδξά ζεηηθά (αξλεηηθά) ζε θάζε ζεηηθή (αξλεηηθή) απφθιηζε ηεο ex ante επέλδπζεο απφ ηελ α- πνηακίεπζε, ηφηε ην ππφδεηγκα αλάγεηαη ζε ζχζηεκα ηξηψλ κε-γξακκηθψλ δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ. Έηζη, ε πξναλαθεξζείζα «απξνζδηνξηζηία» ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ επαπμάλεηαη, ελψ δελ απνθιείεηαη αθφκα θαη ε χπαξμε «ρανηηθψλ ιχζεσλ» (Ρνδνπζάθεο, 202, ζζ ). 5 πκπεξαίλεηαη, επνκέλσο, φηη νη δηαθπκάλζεηο-θξίζεηο ζπληζηνχλ ηνλ θαλόλα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ελψ νη θαηαζηάζεηο ηζφξξνπεο θαη αλαινγηθήο κεγέζπλζεο (ηηο νπνίεο ν Marx κειέηεζε εμαληιεηηθά δηα ησλ «ζρεκάησλ αλαπαξαγσγήο», πξνθεηκέλνπ, αθξηβψο, λα ζπιιάβεη ην αληίζεηφ ηνπο) ζπληζηνχλ ηελ εμαίξεζε. Ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 840, ν Engels, o νπνίνο πξνεγήζεθε ηνπ Marx (θαη ηνλ επεξέαζε, θαηαξράο) ζηε κειέηε ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, θαηέιεμε ζηελ αθφινπζε δηαηχπσζε (ε νπζία ηεο ν- πνίαο «μαλαβξίζθεηαη», αθφκα θαη ηέζζεξηο δεθαεηίεο αξγφηεξα, ζηηο ηειεπηαίεο ζειίδεο ηνπ Η Καηαγσγή ηεο Οηθνγέλεηαο, ηεο Αηνκηθήο Ιδηνθηεζίαο θαη ηνπ Κξάηνπο (884)): «Ζ άκεζε ζπλέπεηα ηεο αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο είλαη ην εκπφξην [ ] ε πψιεζε θαη ε αγνξά. [ ] Ο λφκνο ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη φηη ε δήηεζε θαη ε πξνζθνξά πάληα πξνζπαζνχλ λα ελαξκνληζζνχλ θαη, ζπλεπψο, νπδέπνηε ην επηηπγράλνπλ. [ ] Ση πξέπεη λα ζθεθηνχκε γηα θάπνηνλ λφκν ν νπνίνο κπνξεί λα επηβιεζεί κφλν κέζα απφ πεξηνδηθέο αλαζηαηψζεηο; [ ] [Δίλαη] έλαο θπζηθφο λφκνο βαζηζκέλνο ζηελ έιιεηςε επίγλσζεο εθ κέξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ.» (ρέδην γηα κία θξηηηθή ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Γαιιν- Γεξκαληθά Φξνληθά, Φεβξνπάξηνο 844) Πηωηική ηάζη ηος ποζοζηού κέπδοςρ Αλ θαη ζπλερίδεη λα πξνθαιεί δηελέμεηο, ν λφκνο ηεο πησηηθήο ηάζεο είλαη α- πινχζηαηνο ή κάιινλ θαζίζηαηαη ηέηνηνο κεηά ηε κειέηε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Okishio (96, 972). Δάλ ππνζέζνπκε, γηα απινπνίεζε θαη κφλνλ ησλ εμηζψ- 4 ην παξφλ ππφδεηγκα ε IS-θακπχιε δελ είλαη à la Hicks, αιιά αθνξά ζηνπο ζπλδπαζκνχο βαζκνχ απαζρφιεζεο ηνπ απνζέκαηνο θεθαιαίνπ-κεξηδίνπ ησλ θεξδψλ ζην πξντφλ, γηα ηνπο νπνίνπο ε αγνξά εκπνξεχκαηνο είλαη ζε θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο. Γηεπξπκέλεο εθδνρέο ηνπ ππνδείγκαηνο δχλαληαη λα πεξηιακβάλνπλ ην επηηφθην, δηα ηεο εηζαγσγήο ηνπ σο πξνζδηνξηζηηθνχ παξάγνληα ηεο δήηεζεο επελδχζεσλ (βιέπε, γηα παξάδεηγκα, Hein, 2008). 5 Οξηζκέλνη κειεηεηέο επηρεηξνχλ λα πξαγκαηεπηνχλ ηε καξμηθή «ππεξπαξαγσγή θεθαιαίνπ» ρσξίο λα πεξηιακβάλνπλ ηελ ππναπαζρφιεζε ηνπ απνζέκαηνο θεθαιαίνπ (νχηε ηελ αληζνξξνπία ζηελ αγνξά ηνπ εκπνξεχκαηνο). Καη απηφ παξά ηελ χπαξμε ηεο πξσηνπφξαο ζπκβνιήο ησλ Glombowski and Krüger (986). 5

7 ζεσλ, φηη νη κηζζνί θαηαβάιινληαη εμνινθιήξνπ ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ παξαγσγήο, ηφηε κπνξνχκε λα εθθξάζνπκε ην πνζνζηφ θέξδνπο σο r hu [ ( ) ] u () C C φπνπ h είλαη ην κεξίδην ησλ θεξδψλ ζην πξντφλ, u ν βαζκφο απαζρφιεζεο ηνπ απνζέκαηνο θεθαιαίνπ, θαη ν ιφγνο δπλεηηθνχ πξντφληνο-απνζέκαηνο θεθαιαίνπ ή, αιιηψο, ε ιεγφκελε κέζε παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ, γηα ηελ νπνία ηζρχεη, εμ νξηζκψλ, (2) C L k φπνπ L είλαη ε κέζε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, θαη k ε ηερλνινγηθά θαζνξηζκέλε έληαζε θεθαιαίνπ ή «ηερληθή ζχλζεζε ηνπ θεθαιαίνπ» (Marx). Σέινο, είλαη ν ιφγνο θεξδψλ-κηζζψλ ή, αιιηψο, ην καξμηθφ «πνζνζηφ εθκεηάιιεπζεο ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο», ην νπνίν θηλείηαη ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε ην h, θαη εθθξάδεηαη σο h( h) w (3) L φπνπ w είλαη ην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην. 6 Γεδνκέλνπ φηη 0 h θαη 0 u, απφ ηελ εμίζσζε () έπεηαη φηη r C (4) ήηνη ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ην άλσ θξάγκα ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο. 7 Καηά ηνλ Marx, o αλεπηπγκέλνο θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπζηεκαηηθή αχμεζε ηεο ηερληθήο ζχλζεζεο ηνπ θεθαιαίνπ (εληαηηθή κεραλνπνίεζε ηεο παξαγσγήο), ε νπνία αθελφο επηβάιιεηαη απφ ηνλ δηαηαμηθφ (εξγαηψλ-θεθαιαηνθξαηψλ) θαη ελδνηαμηθφ (κεηαμχ θεθαιαηνθξαηψλ) αληαγσληζκφ θαη αθεηέξνπ, πξψηνλ, ζπλεπάγεηαη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, δεχηεξνλ, δηαζθαιίδεη καθξνρξνλίσο ηε ζπζηεκαηηθή αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ θεξδψλ, θαη, ηξίηνλ, ελέρεη ηε κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ. Δάλ έρνπλ έηζη ηα πξάγκαηα, ηφηε απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο εμηζψζεηο έπνληαη ηα εμήο: Ζ ηερληθή ζχλζεζε ηνπ θεθαιαίνπ απμάλεηαη πνζνζηηαία πεξηζζφηεξν απφ φζν απμάλεηαη ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο (βιέπε ηελ εμίζσζε (2)), ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο απμάλεηαη πνζνζηηαία πεξηζζφηεξν απφ φζν απμάλεηαη πξαγκαηηθφ σξνκίζζην (βιέπε ηελ εμίζσζε (3)), θαη, ηέινο, ην πνζνζηφ θέξδνπο κεηψλεηαη καθξνρξν- C 6 Γηα θάζε πεπεξαζκέλε ηηκή ηνπ L, ην h ηζνχηαη κε φηαλ, θαη κφλνλ φηαλ, ην απεηξίδεηαη, ζπλεπεία κεδεληζκνχ ηνπ w («νη εξγάηεο δνπλ κε ηνλ αέξα κφλν», Μαξμ, 978, η. 3, ζει. 33). 7 Μέζσ θαηάιιεισλ πξνζαξκνγψλ, νη εμηζψζεηο () έσο θαη (4) ηζρχνπλ, ηειηθά, θαη γηα γεληθφηεξα ππνδείγκαηα, πνιιψλ εκπνξεπκάησλ, εηεξνγελνχο θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο, κε αλαπαξαγφκελσλ εηζξνψλ, ζπκπαξαγσγήο (joint production) θαη αλνηθηψλ νηθνλνκηψλ. εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη καξμηθφο λφκνο είλαη θαηαξρήλ αλεμάξηεηνο απφ δεηήκαηα ελεξγνχ δήηεζεο. Μφλνλ ράξηλ ζπληνκίαο ηνλ εθζέηνπκε ζπκπεξηιακβάλνληαο ηε κεηαβιεηή u. 6

8 λίσο, δηφηη ην άλσ θξάγκα ηνπ κεηψλεηαη ζπζηεκαηηθά. 8 Απηφο είλαη ν λφκνο ηεο πησηηθήο ηάζεο, θαη, φπσο κπνξεί λα απνδεηρζεί (Okishio, 972) ελέρεη ηελ απφ έλα ρξνληθφ ζεκείν θαη κεηά ζπλερή κείσζε ηεο πνζφηεηαο απαζρνινχκελεο εξγαζίαο θαη, άξα, ηε ζπλερή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο (φηαλ ε πξνζθνξά εξγαζίαο δελ κεηψλεηαη) ύνθεζη Δάλ νη ηξεηο ππν-ζεσξίεο ζπλδπαζηνχλ κεηαμχ ηνπο, ηφηε έπεηαη φηη ε θαηά ηνλ Marx πξνζηδηάδνπζα ζηνλ αλεπηπγκέλν θεθαιαηνθξαηηθφ ηξφπν παξαγσγήο ηερληθή κεηαβνιή (δειαδή, ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ε κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ) επηδξά ζηελ θίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηνλ αθφινπζν αληηθαηηθφ ηξφπν: Απφ ηε κία πιεπξά ηείλεη λα ζπκπηέδεη ην πνζνζηφ θέξδνπο (άξα, θαη ηνλ πνζνζηηαίν ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ) θαη, ζπλεπψο, λα εμαζζελεί (λα εληζρχεη) ηηο θάζεηο αλάπηπμεο (θξίζεο), ελψ απφ ηελ άιιε ηείλεη λα επαπμάλεη ην κέγεζνο ηνπ «εθεδξηθνχ ζηξαηνχ ησλ εξγαηψλ» θαη, ζπλεπψο, λα εμαζζελεί (λα εληζρχεη) θάζε δηαγξαθφκελε άλνδν (πηψζε) ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ. Έηζη, ην ζχζηεκα κάιινλ δηαγξάθεη κία ηξνρηά θζηλνπζψλ δηαθπκάλζεσλ κεηνχκελεο πεξηφδνπ, θαηά κήθνο ηεο νπνίαο ην πνζνζηφ θέξδνπο θαη ην επίπεδν απαζρφιεζεο ηεο εξγαζίαο αλαγθαζηηθά ηείλνπλ, καθξνρξνλίσο, πξνο ην κεδέλ, αθφκα θαη εάλ ην κεξίδην ησλ θεξδψλ θαη ν βαζκφο απαζρφιεζεο ηνπ απνζέκαηνο * θεθαιαίνπ ηείλνπλ ζην (βιέπε, γηα παξάδεηγκα, ην ρήκα, φπνπ ην r ru ηζνχηαη κε ην ιφγν ησλ θεξδψλ πξνο ην απαζρνινχκελν απφζεκα θεθαιαίνπ). 0 Αλεμαξηήησο, ινηπφλ, ηνπ πφζν επηηπρεκέλεο είλαη νη αζθνχκελεο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ηεο ελεξγνχ δεηήζεσο, ην ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη αλαπφθεπθην: Ζ αλάπηπμε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο ελέρεη ηελ απηναλαίξεζή ηνπ, ελψ ην κπζηηθφ ηεο απηναλαίξεζεο απνθαιχπηεηαη δηα ηνπ λφκνπ ηεο πησηηθήο ηάζεο. Με ηα ιφγηα ηνπ Μαξμ (978, η., ζει. 787), «[καδί] κε ηε δηαξθή ειάηησζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κεγηζηάλσλ ηνπ θεθαιαίνπ [...] 8 Ζ πην θαζαξή-επζεία δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ κάιινλ εληνπίδεηαη ζηηο θξηηηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ Marx ζην βηβιίν ηνπ A.-E. Cherbuliez, κε ηίηιν Richesse ou pauvreté (84): «Φαίλεηαη λα δηαηζζαλφηαλ φηη ε κάδα ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο δσληαλήο εξγαζίαο κεηψλεηαη ζρεηηθά, ζε ζχγθξηζε κε ηε ρξεζηκνπνηνχκελε παξσρεκέλε εξγαζία, κνινλφηη απμάλεη απφιπηα, θαη φηη γη απηό πξέπεη λα κεηψλεηαη ην πνζνζηφ ηνπ θέξδνπο. Ζ δηαίζζεζε απηή φκσο δελ είλαη εθείλν πνπ επηθξαηεί.» (Μαξμ, 985, η. 3, ζει. 429). Σν κέγεζνο ην νπνίν ζεσξεί θαζνξηζηηθφ ν Marx, γηα ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, είλαη πνζνηηθά ίζν κε ην αληίζηξνθν ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ (απιψο, ην εθθξάδεη ζε φξνπο εξγαζηαθψλ αμηψλ). 9 Έρεη εηπσζεί φηη έλα ζπλερψο κεηνχκελν πνζνζηφ θέξδνπο θαηαλάγθελ πξνθαιεί κία ηειηθψο κεηνχκελε κάδα θεξδψλ θαη, άξα, έλα «καθξχ θχκα» (à la Kondratiev) θεθαιαηαθήο επηζψξεπζεο (Shaikh, 987, 992, Papageorgiou and Tsoulfidis, 2006, Tsoulfidis, 200, pp. 9-20). Απηφ, φκσο, δελ είλαη νξζφ, παξά κφλνλ ζε ζπζηήκαηα à la Ricardo (Μαξηφιεο, 200, ζζ , Mariolis, 204). 0 Σν ζχζηεκα έιθεηαη, επνκέλσο, πξνο ην κε νηθνλνκηθά ζεκαληηθφ (κεδεληθφ κεξίδην κηζζψλ θαη κεδεληθφ πνζνζηφ απαζρφιεζεο ηεο εξγαζίαο) θαη αζηαζέο (ζαγκαηηθφ) ζεκείν ηζνξξνπίαο ηνπ ππνδείγκαηνο «ζεξεπηή-ζεξάκαηνο» ηνπ Goodwin (967). ε απηφ ην ζεκείν απαηηείηαη επεμήγεζε, ε νπνία δίλεηαη ζην Παξάξηεκα Η ηνπ παξφληνο. 7

9 r * r απμάλεη ε κάδα ηεο αζιηφηεηαο, ηεο θαηαπίεζεο, ηεο ππνδνχισζεο, ηνπ εθθπιηζκνχ, ηεο εθκεηάιιεπζεο, αιιά απμάλεη καδί θαη ε αγαλάθηεζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, πνπ δηαξθψο πιεζαίλεη θαη πνπ δηαπαηδαγσγείηαη, ζπλελψλεηαη θαη νξγαλψλεηαη απ απηφλ ηνλ ίδην ην κεραληζκφ ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ πξνηζέο παξαγσγήο. Σν κνλνπψιην ηνπ θεθαιαίνπ κεηαηξέπεηαη ζε δεζκά ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο πνπ άλζηζε καδί ηνπ θαη θάησ απ απηφ. Ζ ζπγθεληξνπνίεζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη ε θνηλσληθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο θηάλνπλ ζε έλα ζεκείν, φπνπ δε ζπκβηβάδνληαη κε ην θεθαιαηνθξαηηθφ ηνπο πεξίβιεκα. Σν πεξίβιεκα απηφ ζπάεη. εκαίλεη ην ηέινο ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο. Οη απαιινηξησηέο απαιινηξηψλνληαη.». π C 0 t σήμα. Η θαηά Marx δηαρξνληθή θίλεζε ηνπ πνζνζηνύ θέξδνπο Ζ παξαηήξεζε φηη ζην καξμηθφ έξγν δελ βξίζθνληαη «ελ ελεξγεία» φια φζα εθζέζακε, δελ ζα ήηαλ άζηνρε. Ωζηφζν, φρη κφλνλ βξίζθνληαη «ελ δπλάκεη», αιιά θαη κέζσ κίαο παξεκβνιήο-πξνζζήθεο, ε νπνία έγηλε ζηε γαιιηθή έθδνζε (873) ηνπ Κεθαιαίνπ, ν Marx ππνδεηθλχεη, κε εληππσζηαθή αθξίβεηα, ην ζεκείν απφιεμεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εξεπλψλ ηνπ (ή, αιιηψο, ησλ ηξηψλ ππνζεσξηψλ ηνπ): «Ωο ηψξα ε δηάξθεηα απηψλ ησλ [εκπεηξηθά παξαηεξνχκελσλ Θ. Μ.] θχθισλ είλαη δεθάρξνλε ή εληεθάρξνλε, φκσο δελ έρνπκε θαλέλα ιφγν λα ζεσξνχκε ζηαζεξφ ηνλ αξηζκφ απηφ. Απελαληίαο, απφ ηνπο λόκνπο ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο παξαγσγήο, φπσο ηνπο εθζέζακε πξηλ ιίγν, πξέπεη λα ζπκπεξάλνπκε φηη είλαη κεηαβιεηφο θαη φηη ε δηάξθεηα ησλ θχθισλ ζα πεξηνξίδεηαη 2, 3 βαζκεδόλ» (Μαξμ, 978, η., ζει. 885 πξφζζεηε έκθαζε). 2 Απηή ε αθξίβεηα, πάλησο, θάζε άιιν παξά είλαη νξαηή ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ θεθ. 5 ηνπ 3 νπ ηφκνπ ηνπ Κεθαιαίνπ: Μάιινλ πξνέξρεηαη απφ ζπλνλζχιεπκα ζεκεηψζεσλ, ηηο νπνίεο επηρείξεζε λα 8

10 πκπεξαίλεηαη, επνκέλσο, φηη ν λφκνο ηεο πησηηθήο ηάζεο ππεξθαζνξίδεη ηηο άιιεο δχν καξμηθέο ππν-ζεσξίεο. Γελ ζα πξέπεη, σζηφζν, λα καο δηαθχγεη φηη ην φιν νηθνδφκεκα ζηεξίδεηαη ζε έλα επηζθαιέο ζεκέιην: Γελ αξθεί ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ λα κεηψλεηαη ζπλερψο, πξέπεη ην φξηφ ηεο λα είλαη ην κεδέλ. Γηφηη, ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ηίπνηε δελ δηαζθαιίδεη ηελ ηειηθή πηψζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο θαη, άξα, ηεο πνζφηεηαο απαζρνινχκελεο εξγαζίαο (Himmelweit, 974, Okishio, 974, Steedman, 977, pp ), αιιά ην πνζνζηφ θέξδνπο ζα κπνξνχζε αθφκα θαη απμάλεηαη ζπλερψο, ηείλνληαο ζην φξην ηεο κεηνχκελεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ (βιέπε ην ρήκα 2). π C r 0 t σήμα 2. Φζίλνπζα παξαγσγηθόηεηα ηνπ θεθαιαίνπ θαη αύμνλ πνζνζηό θέξδνπο 3. Αποηίμηζη Ο εμπξεζηνληζηήο αξρηηέθηνλαο L. M. van der Rohe ζεκείσλε: «To ιηγφηεξν είλαη ην πεξηζζφηεξν [ ]. Ζ ζαθέζηεξε θαη πην άκεζε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο είλαη ε θαιχηεξε αξρηηεθηνληθή.». Αο ππνζέζνπκε φηη, πξψηνλ, ην ζχλνιν βάιεη ζε ηάμε ν F. Engels, φπνπ ηα πεξί «εθεδξηθνχ ζηξαηνχ» θαη ηερληθήο κεηαβνιήο ζπκπιέθνληαη, πφηε νηνλεί-αθαηάιεπηα θαη πφηε αθαηάιεπηα, κε αλαιχζεηο θαηαζηάζεσλ ππναπαζρφιεζεο ηνπ απνζέκαηνο θεθαιαίνπ, νη νπνίεο αλάγνληαη ζε αλεπάξθεηεο ηεο ζπλνιηθήο ελεξγνχ δεηήζεσο. 3 ρεηηθά κε ηε «δηάξθεηα ησλ θχθισλ», ζην εγρεηξίδην ηνπ εγθάι ([946] ρ.ρ., ζει. 232), γηα παξάδεηγκα, γξάθεηαη ην εμήο: «[Α]πφ ηα 825 ν θαπηηαιηζηηθφο θφζκνο πέξαζε κία ζεηξά θξίζεηο, πνπ ε- παλαιακβάλνληαλ θαηά κέζν θάζε δέθα ρξφληα θαη χζηεξα θάζε έμε-εθηά ρξφληα. Κξίζεηο μέζπαζαλ ζηα 825, ζηα 836, ζηα 847, ζηα 857, ζηα 866 θαη ζηα 877. ηα 880 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 890 ππήξρε έλαο καξαζκφο ζηελ παξαγσγή ησλ θπξηφηεξσλ θαπηηαιηζηηθψλ ρσξψλ. Έπεηηα αξρίδεη κία άλνδνο, πνπ θαηαιήγεη ζηελ θξίζε ηνπ Ύζηεξα αθνινπζνχλ νη θξίζεηο 907, 93, 92 θαη Απηή ε ηειεπηαία θξίζε είλαη ε ηξνκεξφηεξε απ φιεο ηηο θξίζεηο πνπ πέξαζε ν θαπηηαιηζκφο [ ]. Κάζε λέα θξίζε μεζπάεη ζηε βάζε ελφο αλψηεξνπ επίπεδνπ ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ απφ ηελ πξνεγνχκελε. Γηα ηνχην νη θξίζεηο έρνπλ θάζε θνξά βαζχηεξν ραξαθηήξα.». 9

11 ησλ δηαζέζηκσλ ηερληθψλ παξαγσγήο απνδίδεηαη κέζσ κίαο «ζπλάξηεζεο παξαγσγήο» ζηαζεξψλ απνδφζεσλ θιίκαθαο, ηεο κνξθήο y TF( K, L), φπνπ T είλαη ε «ζπλνιηθή παξαγσγηθφηεηα (ή απνδνηηθφηεηα) ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο» (TFP), K ην απφζεκα θεθαιαίνπ θαη L ε πνζφηεηα απαζρνινχκελεο εξγαζίαο, δεχηεξνλ, ηθαλνπνηνχληαη νη ζπλζήθεο ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο, θαη, ηξίηνλ, δελ πθίζηαληαη κνλνπσιηαθέο ή κνλνςσληαθέο θαηαζηάζεηο. 4 Ωο γλσζηφλ, ηζρχνπλ νη αθφινπζεο δχν εμηζψζεηο (ην ζχκβνιν «^» δειψλεη ηνλ πνζνζηηαίν ξπζκφ κεηαβνιήο): ˆ ˆ ˆL T hk ή, δεδνκέλνπ φηη k ˆ ˆ ˆ (βιέπε ηελ εμίζσζε (2)), θαη L C ( h) ˆ ˆ ˆ L h C T (5) ( h) wˆ hrˆ Tˆ (6) Απηέο νη εμηζψζεηο δειψλνπλ φηη, φηαλ θαη κφλνλ φηαλ απμάλεηαη ην T, είλαη δπλαηή ε ηαπηόρξνλε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο εξγαζίαο θαη ηνπ θεθαιαίνπ, θαη, ζπλεπψο, ε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηνπ σξνκηζζίνπ θαη ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο. Δηδηθφηεξα, γηα θάζε πνζνζηηαία αχμεζε ηνπ w, ε νπνία είλαη κηθξφηεξε ηνπ T ˆ( h), ην πνζνζηφ θέξδνπο απμάλεηαη (Βιέπε ην ρήκα 3, φπνπ απεηθνλίδεηαη ε εμίζσζε (6) γηα δχν δηαθνξεηηθά χςε ηνπ κεξηδίνπ ησλ θεξδψλ, θαζψο θαη γηα ηηο αθξαίεο ηηκέο απηνχ. Ζ θιίζε ησλ επζεηψλ ηζνχηαη κε ην αληίζηξνθν ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνζηνχ εθκεηάιιεπζεο). Άξα, ε επζηάζεηα ηνπ λφκνπ ηεο πησηηθήο ηάζεο πξνυπνζέηεη ηελ κε αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθφηεηαο (κία ελαιιαθηηθή, ηζνδχλακε πξαγκάηεπζε δχλαηαη λα βαζηζηεί ζηνλ Bliss, 987, pp ). 5 4 ηε καξμηθή αλάιπζε, θαζαπηή, κάιινλ δελ πξνυπνηίζεηαη ε χπαξμε εμσγελψο δεδνκέλνπ ζπλφινπ δηαζέζηκσλ ηερληθψλ παξαγσγήο, αιιά ηερληθψλ παξαγσγήο πνπ δεκηνπξγνχληαη-παξάγνληαη κέζσ επηζψξεπζεο θεθαιαίνπ. Δπνκέλσο, δελ αληηζηνηρεί ε έλλνηα «ζπλάξηεζε παξαγσγήο» (αλαιπηηθά, βιέπε Μαξηφιεο, 2006, ζζ , θαη, 200, ζζ θαη Παξαξηήκαηα, 2, 4.2 θαη 6). Δπεηδή, φκσο, ζα επηθεληξσζνχκε ζηνλ έιεγρν ηνπ λφκνπ ηεο πησηηθήο ηάζεο, απηφο δχλαηαη λα γίλεη βάζεη ηεο απινπζηεπηηθήο (θαη, άξα, επλντθήο γηα ηελ επζηάζεηα ηνπ λφκνπ) ππφζεζεο χπαξμεο κίαο ηέηνηαο ζπλάξηεζεο. 5 Βάζεη ηεο ζπκβνιήο ηνπ Sraffa (960), έρεη απνδεηρζεί φηη νη εμηζψζεηο (5) θαη (6) δελ ηζρχνπλ πνζνηηθά ζηελ πεξίπησζε ηνπ εηεξνγελνχο θεθαιαίνπ. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ T ˆ 0, ε ειαζηηθφηεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ σο πξνο ην πνζνζηφ θέξδνπο δηαθέξεη, θαηά θαλφλα, απφ ην πνζνζηφ εθκεηάιιεπζεο, ήηνη wr ˆˆ (γηα δχν πξφζθαηεο, εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζεο ζπκβνιέο, βιέπε Steedman, 203, θαη Eichert, 204). Ωζηφζν, απηέο νη πνζνηηθέο απνθιίζεηο δελ νδεγνχλ ζε πνηνηηθή αιινίσζε ηνπ ηειηθνχ ζπκπεξάζκαηφο καο, θαη απηφ είλαη φ,ηη έρεη, εδώ, ζεκαζία. 0

12 Th ˆ ˆr h 0 Th ˆ 2 45 ν ˆT h 0 ˆT T ˆ( h ) T ˆ( ) ŵ h 2 σήμα 3. Εθηθηνί ζπλδπαζκνί ηαπηόρξνλεο αύμεζεο ηνπ πξαγκαηηθνύ σξνκηζζίνπ θαη ηνπ πνζνζηνύ θέξδνπο, γηα δηαθνξεηηθά ύςε ηνπ κεξηδίνπ ησλ θεξδώλ ( h h 2 ) Ση δείρλεη, άξαγε, ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ εκπεηξηθψλ επξεκάησλ; Γείρλεη φηη, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 870 έσο θαη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90, φπνπ ην ζχζηεκα εηζέξρεηαη, θαηά ηνλ Λέληλ ([97] 986), ζην ζηάδην ηνπ αλεπηπγκέλνπ «κνλνπσιηαθνχ αληαγσληζκνχ-ηκπεξηαιηζκνχ», ε κέζε παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ κάιινλ κεηψλεηαη θαη ε «ζπλνιηθή παξαγσγηθφηεηα» παξακέλεη ζηάζηκε ή απμάλεηαη κε αζζελείο ξπζκνχο, ελψ απηέο νη ηάζεηο αληηζηξέθνληαη ζηε ζπλέρεηα. 6 Οη Samuelson θαη Nordhaus (2000, η. 2, ζζ ) επηζεκαίλνπλ: «Ζ νηθνλνκηθή ηζηνξία ησλ [θεθαιαηνθξαηηθά Θ. Μ.] πξνεγκέλσλ εζλψλ [θαηά ηνλ 20 ν αηψλα Θ. Μ.] κπνξεί, πξνζεγγηζηηθά, λα ζπλνςηζζεί ζηηο αθφινπζεο ηάζεηο: 7 Τάζε. Ζ ηερληθή ζχλζεζε ηνπ θεθαιαίνπ έρεη απμεζεί. Τάζε 2. Καηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ αηψλα, ππήξμε ηζρπξή αλνδηθή ηάζε ζηα πξαγκαηηθά σξνκίζζηα. Τάζε 3. Σν κεξίδην ησλ θεξδψλ έρεη κεησζεί πνιχ ειαθξά καθξνπξφζεζκα, αιιά θαηά ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη παξακείλεη ζηαζεξφ (ή εκθαλίδεη αχμεζε). 6 Ωο γλσζηφλ, νη ηξεηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 9 νπ αηψλα ζπληζηνχλ ην ιεγφκελν «δεχηεξν θχκα ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο», θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε λέσλ πεγψλ ελέξγεηαο (ειεθηξηζκφο θαη πεηξέιαην) θαη ηελ εθηεηακέλε εθαξκνγή επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ ζηε βηνκεραλία, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ ίδξπζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Οη λέεο κέζνδνη θαηεξγαζίαο ηνπ ράιπβα, ε θαηαζθεπή ειεθηξηθψλ κεραλψλ, κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεο, λέσλ πιηθψλ (π.ρ. ηα ειαζηηθά θαη ην ζπλζεηηθφ κεηάμη) θαη λέσλ κέζσλ κεηαθνξάο θαη επηθνηλσλίαο (αζχξκαηε) ζπληζηνχλ αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα. 7 Παξαζέησ κε νξηζκέλεο κεηαβνιέο (θπξίσο νξνινγίαο), σο πξνο ην πξσηφηππν θείκελν, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη επζεία αληηζηνηρία κε ηελ παξνχζα ζπδήηεζε.

13 Τάζε 4. Έρνπλ ππάξμεη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηα πξαγκαηηθά επηηφθηα θαη ζην πνζνζηφ θέξδνπο, ηδηαίηεξα ζηε δηάξθεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ, αιιά δελ ππήξμε ηζρπξή αλνδηθή ή θαζνδηθή ηάζε ζηνλ αηψλα απηφλ. Τάζε 5. Αληί γηα ηε ζηαζεξή κείσζε ηεο κέζεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ, ηελ νπνία ζα αλέκελε θαλείο βάζεη ηεο Τάζεο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ ην κέγεζνο έρεη απμεζεί. Τάζε 6. Καηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ αηψλα, ν ιφγνο επελδχζεσλαθαζάξηζηνπ πξντφληνο έρεη κείλεη ζηαζεξφο. Τάζε 7. Μεηά ηελ εμάιεηςε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ, ην εζληθφ πξντφλ έρεη απμεζεί κε κέζν εηήζην ξπζκφ θνληά ζην 3%. Ζ αχμεζε ηνπ πξντφληνο ππήξμε πνιχ πςειφηεξε απφ ην ζηαζκηθφ κέζν ηεο αχμεζεο ησλ εηζξνψλ ηνπ ζπζηήκαηνο (κέζα παξαγσγήο, εξγαζία θαη κε αλαπαξαγφκελεο εηζξνέο-πφξνη), ππνδειψλνληαο φηη ε αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθφηεηαο πξέπεη λα έρεη παίμεη θεληξηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Αθξηβψο γηα απηφ, άιισζηε, νη Τάζεηο 3, 4 θαη 5 ζπλππάξρνπλ. 8 Οη επηά ηάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο καο δίλνπλ νπζηψδεηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλάπηπμε ζηε ζχγρξνλε επνρή, αιιά δελ είλαη ζαλ ηνπο ακεηάβιεηνπο λφκνπο ηεο Φπζηθήο. Δμάιινπ, ε κεηά ην 973 πεξίνδνο, κε αμηνζεκείσηε επηβξάδπλζε ηεο αχμεζεο ηνπ πξντφληνο, ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, καο ππελζπκίδεη φηη θαλέλαο νηθνλνκηθφο λφκνο δελ δηαζθαιίδεη φηη ην κέιινλ πξέπεη λα ζπλερίζεη λα πξνζθέξεη ηε ξσκαιέα αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ πνπ είδακε ηνλ ηειεπηαίν αηψλα.». 9 Θα πξέπεη, ινηπφλ, λα γίλεη δεθηφ φηη, παξά ηελ φρη αζήκαληε εζσηεξηθή ζπλνρή ηνπ φινπ καξμηθνχ ζπζηήκαηνο, 20 ε θχξηα βάζε ηεο ηξίηεο, καθξνρξφληαο «δηάζηαζήο» ηνπ είλαη ρσξίο εκπεηξηθό αληίθξηζκα ζηνλ ύζηεξν θεθαιαηνθξαηηθφ ηξφπν παξαγσγήο. 4. ςμπεπαζμαηικέρ Παπαηηπήζειρ Απφ ην καξμηθφ ζχζηεκα ησλ θξίζεσλ απνκέλεη ζε πιήξε ηζρχ ε ζεψξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ δηαθπκάλζεσλ-θξίζεσλ σο ελδνγελνχο θαηλνκέλνπ, πξνθαινχκε- 8 Πεξαηηέξσ, βιέπε ην Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ παξφληνο, φπνπ ακβιχλεηαη, επίζεο, ν πεξηνξηζκφοαπινχζηεπζε πνπ επηζεκάλζεθε ζηελ ππνζεκείσζε 4. 9 χκθσλα κε νξηζκέλνπο κειεηεηέο, ζηηο ΖΠΑ ε παξαηεξνχκελε επηηάρπλζε ηνπ πνζνζηηαίνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο κέζεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαηά ηελ πεξίνδν (γηα ηελ πξψηε,.5% αλά έηνο έλαληη 0.9% αλά έηνο θαηά ηελ πεξίνδν ), ζρεηίδεηαη κε ηηο θαηλνηνκίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηνπο ηνκείο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. Γηα κία ζπδήηεζε, βιέπε Ferguson and Wascher (2004), ελψ γηα πξφζθαηεο εθηηκήζεηο ηνπ κειινληηθνχ ξπζκνχ κεγέζπλζεο ησλ ΖΠΑ, νη νπνίεο δελ είλαη θαηαλάγθελ αηζηφδνμεο, βιέπε Fernald and Jones (204). 20 Αο ζεκεησζεί φηη ε αλαπηπρζείζα θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 980 ζεσξία ησλ «Πξαγκαηηθψλ Οηθνλνκηθψλ Κχθισλ» (RBC) δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηαθχκαλζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθφηεηαο (ηελ νπνία απνθαιεί, θάπσο αζαθψο, «δηαηαξαρή παξαγσγηθφηεηαο») σο εξκελεπηηθφ παξάγνληα ησλ νηθνλνκηθψλ δηαθπκάλζεσλ. Γηα κία ππθλή έθζεζε απηήο ηεο θάζε άιιν παξά καξμηζηηθήο πξνειεχζεσο ζεσξίαο, βιέπε Plosser (989). 2

14 λνπ απφ θχθισκα αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, ην πνζνζηφ αλεξγίαο, ηελ ελεξγφ δήηεζε, ηελ επηζψξεπζε θεθαιαίνπ θαη ηελ ηερληθή κεηαβνιή. Γελ θαίλεηαη, σζηφζν, λα απνκέλεη ε αλαγφκελε ζην κεηνχκελν κέζν πνζνζηφ θέξδνπο ζεψξεζε απηναλαίξεζεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Γεδνκέλσλ απηψλ, νξηζκέλα εξσηήκαηα, ηα νπνία ζα άμηδε, θαηά ηελ ά- πνςή κνπ, λα εξεπλεζνχλ, είλαη: i. Μειεηψληαο θξίζεηο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ δηα ηνπ πξναλαθεξζέληνο θπθιψκαηνο, είλαη δπλαηφλ λα εληνπηζηνχλ εθείλεο νη αιιειεπηδξάζεηο, νη νπνίεο έπαημαλ ηνλ θχξην ξφιν ζε θάζε κία απφ απηέο ηηο θξίζεηο; Μπνξνχλ, δειαδή, νη αιιειεπηδξάζεηο λα δηαζπαζηνχλ ζε πξσηεχνπζεο θαη δεπηεξεχνπζεο; ii. Πψο εξκελεχεηαη φηη ν Λέληλ (95-6, [97] 986), θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ «κνλνπσιηαθνχ αληαγσληζκνχ-ηκπεξηαιηζκνχ», δελ επηθαιείηαη, νχηε κία θνξά, ηνλ λφκν ηεο πησηηθήο ηάζεο; iii. Γλσξίδνπκε φηη, κέρξη ζηηγκήο ηνπιάρηζηνλ, ν ππαξθηφο θαπηηαιηζκφο δελ θαηέξξεπζε «ζπλεπεία ηνπ λφκνπ ηεο πησηηθήο ηάζεο». Μήπσο, φκσο, είλαη ν ππαξθηφο ζνζηαιηζκφο απηφο πνπ θαηέξξεπζε, ηειηθά, απφ ηελ αδπλακία ηαπηφρξνλεο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ θεθαιαίνπ; 2 iv. Έζησ φηη φια ηα έσο ηψξα δηαζέζηκα εκπεηξηθά επξήκαηα ζρεηηθά κε ηε ζπλνιηθή παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ είλαη αλαθξηβή ή εζθαικέλα, θαη έζησ, αθφκα, φηη ε δεχηεξε κεηψλεηαη ζπλερψο. Ση δηαζθαιίδεη φηη ηείλεη καθξνρξνλίσο ζην κεδέλ θαη φρη ζε θάπνην ζεηηθφ φξην; Πψο κπνξεί λα απνθιεηζηεί ε δεχηεξε πεξίπησζε; v. Καηά ηνλ Marx, ην πνζνζηφ εθκεηάιιεπζεο απμάλεηαη ζπζηεκαηηθά καθξνρξνλίσο (καδί κε ην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην). Αξθεηνί καξμηζηέο ην επαλαιακβάλνπλ. Δίλαη, φκσο, ζπκβαηφ κε ην θξηηήξην ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο; vi. Ήδε πξηλ απφ έλαλ αηψλα, ν Λέληλ ([97] 986), ζζ. 4-5) ζεσξνχζε ηελ ζπκπαξαγσγή εκπνξεπκάησλ σο έλα απφ ηα θχξηα γλσξίζκαηα ηεο ηερληθήο βάζεο ηνπ «κνλνπσιηαθνχ θαπηηαιηζκνχ». Μεηά ηνλ Sraffa (960, Part II) θαη ηνπο καζεηέο ηνπ γλσξίδνπκε φηη ζηελ ζπκπαξαγσγή δελ απνθιείεηαη, πξψηνλ, ε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ θαη ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, αθφκα θαη ρσξίο ηελ αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθφηεηαο (φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο απιήο παξαγσγήο κε αχμνπζεο απνδφζεηο θιίκαθαο βιέπε Mainwaring, 979, Μαξηφιεο, 200, ζζ , Soklis, 20, ψθιεο, 202, θεθ. 6), ή, δεχηεξνλ, ε γηα ακεηάβιεην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην κείσζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ζπλεπεία ηεο εηζαγσγήο κίαο ηερληθήο παξαγσγήο, ε νπνία ηθαλνπνηεί ην θξηηήξην ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο (Salvadori, 98, Bidard, 986, Fujimoto and Ranade, 998). Πνηα είλαη ε επίδξαζε ηεο ζπκπα- 2 Απηή ε αδπλακία ππνζηεξίδεηαη απφ ηα επξήκαηα νξηζκέλσλ κειεηψλ, κε πξψηε, απφ φ,ηη γλσξίδσ, απηήλ ηνπ Powell (968), ε νπνία αθνξνχζε ζηελ Δ...Γ.. 3

15 ξαγσγήο (θαη ησλ απμνπζψλ απνδφζεσλ θιίκαθαο) ζηε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ κέζνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν; vii. Καηά ηνλ Ηζηνξηθφ Τιηζκφ, θαλέλαο ηξφπνο παξαγσγήο δελ είλαη αηψληνο, θαη απηφ δελ αλάγεηαη ζε κεηαβνιέο ησλ αληηιήςεσλ ηεο αλζξσπφηεηαο αιιά ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεψλ ηεο θαη, πξσηίζησο, ησλ εξγαιείσλ παξαγσγήο, κεηαβνιέο νη νπνίεο «κπνξνχλ λα δηαπηζησζνχλ κε ηελ αληηζηνηρνχζα ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο αθξίβεηα» (Marx). Δηδηθφηεξα, ζε θάζε ηξφπν παξαγσγήο αληηζηνηρεί έλα θάησ θαη έλα άλσ θξάγκα αλάπηπμεο ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ: Τπεξβαίλνληαο ην πξψην θξάγκα θπξηαξρεί, ηειηθά πιήξσο, επί ηνπ πξνγελέζηεξνπ ηξφπνπ παξαγσγήο, ελψ ππεξβαίλνληαο ην δεχηεξν δίλεη ηε ζέζε ηνπ ζε έλαλ λέν ηξφπν παξαγσγήο (βιέπε, ηδίσο, Πιεράλσθ, [895] 975, θεθ. 5, θαη Okishio, 977). Ση δχλαηαη λα ζπλαρζεί απφ ηε κειέηε ηεο εμέιημεο ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ ζηνλ ζχγρξνλν θαπηηαιηζκφ; viii. Υσξίο λα έρνπλ πξνζθέξεη εκπεηξηθέο εθηηκήζεηο γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ, δειαδή γηα ηελ κεηαβιεηή-θιεηδί ηνπ λφκνπ ηεο πησηηθήο ηάζεο, νξηζκέλνη έιιελεο κειεηεηέο ηζρπξίδνληαη φηη ε ηξέρνπζα θξίζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απνηειεί εθδήισζε απηνχ ηνπ λφκνπ. Θεσξψ φηη ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ νξηζκέλεο a priori ακθηβνιίεο, δηφηη ν λφκνο αθνξά ζε ζχζηεκα εληαηηθήο επηζψξεπζεο θεθαιαίνπ θαη κεραλνπνίεζε ηεο παξαγσγήο, ελψ ε ειιεληθή νηθνλνκία εκθαλίδεη, θαηά κήθνο ηεο φιεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 (δειαδή εληφο-επξψ), πξψηνλ, αξλεηηθή ζπλνιηθή θαζαξή απνηακίεπζε (κε ηελ «αζζεληθή» εμαίξεζε ηνπ έηνπο 200) θαη, δεχηεξνλ, αθαζάξηζηα θέξδε, 22 ηα νπνία ππνιείπνληαη ηεο εθηφο ησλ κηζζψλ ζπλνιηθήο ηειηθήο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο (κε ηελ «αζζεληθή» εμαίξεζε ηνπ έηνπο 2004 αλαιπηηθά, βιέπε Μαξηφιεο, 204β). Αθφκα, φκσο, θαη εάλ ηα ζηνηρεία δείμνπλ ζπζηεκαηηθή κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ, ζα ήηαλ άζηνρν λα αλαξσηεζεί θαλείο κήπσο απηή δελ εξκελεχεηαη κε ηνλ «καξμηθφ κεραληζκφ» αιιά κε ηελ απνζάζξσζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο, ηελ εμεηδίθεπζε ζε παξαδνζηαθνχο («εληάζεσο θπζηθψλ πξψησλ πιψλ θαη αλεηδίθεπηεο εξγαζίαο») θιάδνπο παξαγσγήο θαη ηελ επέθηαζε ησλ ηνκέσλ παξαγσγήο κε δηεζλψο εκπνξεχζηκσλ εκπνξεπκάησλ ζε βάξνο ησλ ηνκέσλ παξαγσγήο δηεζλψο εκπνξεχζηκσλ εκπνξεπκάησλ, ηηο νπνίεο πξνθάιεζε (ζχκθσλα κε αξθεηέο κειέηεο) ε έληαμε ηεο ρψξαο ζηε Εψλε ηνπ Δπξψ; Παπάπηημα Ι: Φθίνον ποζοζηό κέπδοςρ, επιηόκιο και ζςγκενηποποίηζη κεθαλαίος Σν πνζνζηφ θέξδνπο δχλαηαη λα γξαθεί σο εμήο: ή r ( P P)( K K ) ( P K )[ K ( K K ) ] ( PK )[ K ( K K ) ] e i e i e e e e i i i i e i 22 Γειαδή, θαζαξά θέξδε ζπλ θφξνη επί ηεο παξαγσγήο θαη ησλ εηζαγσγψλ κείνλ επηδνηήζεηο. 4

16 φπνπ r e e e r r ( a) ia e min{ re, i} r max{ re, i} (Η.) P K, K e είλαη ην πνζνζηφ θέξδνπο θαη ην ίδην θεθάιαην ησλ επηρεηξήζεσλ, αληηζηνίρσο, P i νη ηφθνη πνπ θαηαβάιινπλ νη επηρεηξήζεηο επί ηνπ δαλεηαθνχ θεθαιαίνπ ηνπο, ην νπνίν ζπκβνιίδνπκε κε K i, i είλαη ην επηηφθην δαλεηζκνχ, θαη a K K K i ( e i ), 0 a, ν ιφγνο μέλνπ-ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ (ή «ρξένπο-θεθαιαίνπ») ησλ επηρεηξήζεσλ. Άξα, γηα θάζε δεδνκέλν χςνο ησλ a θαη i, ην θζίλνλ r πξνθαιεί κείσζε ηνπ r e, ην νπνίν είλαη ζεηηθφ γηα i ra, θαη κεγαιχηεξν ηνπ i, φηαλ i r. Παξάιιεια, ε επίηεπμε, απφ ηνπο κεκνλσκέλνπο θεθαιαηνθξάηεο, ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο πνζνζηνχ θέξδνπο απαηηεί (φπσο αλαθέξεηαη ζην θπξίσο θείκελν) ηελ εληαηηθή κεραλνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη, άξα, ηε δηελέξγεηα επελδχζεσλ θαηάιιεινπ χςνπο θαη πνηφηεηαο. Γελ είλαη, ινηπφλ, αβάζηκν λα ζεσξεζεί φηη νη δχν απηέο ζπδπγείο δηαδηθαζίεο (κεραλνπνίεζε-κείσζε ηνπ r ) πξνάγνπλ ηνλ αθαληζκφ κνλάδσλ παξαγσγήο, ζηηο νπνίεο είηε ε εξγαζία δελ έρεη αθφκα «ππαρζεί (ή πιήξσο ππαρζεί) ζην θεθάιαην» είηε ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο δελ είλαη πςειή, θαη, ηαπηνρξφλσο, ηελ «απαιινηξίσζε ηνπ ελφο θεθαιαηνθξάηε απφ ηνλ άιιν», ήηνη ηε «ζπγθεληξνπνίεζε ηνπ θεθαιαίνπ». Με κία ιέμε, ε πησηηθή ηάζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο επηηαρχλεη ηελ απηναλαίξεζε ηνπ «ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ», ε νπνία απνξξέεη, απηή θαζαπηή, απφ ηελ επηδίσμε απφζπαζεο ππεξθεξδψλ κέζσ ηεο εηζαγσγήο λέσλ ηερληθψλ παξαγσγήο κείσζεο ηνπ θφζηνπο αλά κνλάδα παξαγφκελνπ πξντφληνο. Αθφκα θαη εάλ ην a ζεσξεζεί, ζε πξψηε πξνζέγγηζε (γηα παξάδεηγκα, βξαρπρξνλίσο), εμσγελψο δεδνκέλν θαη ακεηάβιεην, ζην καξμηθφ έξγν δελ θαζίζηαηαη ζαθέο πψο επαθξηβψο πξνζδηνξίδνληαη νη κεηαβιεηέο ηεο εμίζσζεο (Η.). Μάιινλ ηζρχεη ην εμήο: (i). Δάλ θάλνπκε αθαίξεζε απφ ηελ ελεξγφ δήηεζε ( u ), ηφηε ην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην (ή, ηζνδπλάκσο, ην κεξίδην ησλ θεξδψλ) θαη νη ηερληθέο ζπλζήθεο ηεο παξαγσγήο πξνζδηνξίδνπλ ην r (βιέπε ηελ εμίζσζε ()), ελψ ηα r e θαη i πξνζδηνξίδνληαη, βάζεη ηεο εμίζσζεο (Η.), απφ ην ζπζρεηηζκφ δχλακεο αλάκεζα ζηνπο θαηφρνπο «ρξεκαηηθψλ» θαη «παξαγσγηθψλ» θεθαιαίσλ, θαη κε ην πξψην λα πξνζδηνξίδεηαη σο εμ ππνινίπνπ κέγεζνο Αθνινπζψληαο κία ππφδεημε ηνπ Sraffa (960, p. 33), ζην ππφδεηγκα ηνπ νπνίνπ ην πξαγκαηηθφ σ- ξνκίζζην δελ είλαη δεδνκέλν θαη, επηπιένλ, έρεη ηεζεί u, ν Pivetti (99) πξνηείλεη ηε ζεψξεζε ηνπ r e σο εμσγελψο δεδνκέλνπ ή κάιινλ επξηζθφκελνπ ζε ζηαζεξέο αλαινγηθέο ζρέζεηο, αλά θιάδν παξαγσγήο, κε ην i (ζρέζεηο θαζνξηδφκελεο απφ ηνπο «θηλδχλνπο θαη ηηο δπζρέξεηεο» ηεο παξαγσγήο ζε θάζε θιάδν), θαη ηνπ i σο θαζνξηδφκελνπ απφ ηηο αξρέο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ή/θαη ηελ αγνξά ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ. Έηζη, ην r πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ εμίζσζε (Η.) θαη νδεγεί, κέζσ ησλ πθηζηάκελσλ ηερληθψλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο, ζηνλ κνλνζήκαλην πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ εκπνξεπκάησλ ζε φξνπο ηνπ ρξεκαηηθνχ σξνκηζζίνπ, ήηνη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ, ηειηθά, ηνπ χςνπο ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ. Αθφκα θαη κεηαμχ ησλ ζξαθθαταλψλ νηθνλνκνιφγσλ δελ ππάξρεη νκνθσλία γηα απηήλ ηελ πξφηαζε. 5

17 (ii). ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ( u ), ε ηζνξξνπία ζηελ αγνξά ηνπ εκπνξεχκαηνο νξίδεη έλαλ γεσκεηξηθφ ηφπν ησλ u, h θαη i. 24 Γεδνκέλσλ ησλ h θαη i, πξνζδηνξίδεηαη ην u θαη, επνκέλσο, ην r (εμίζσζε ()) θαη, ηειηθά, ην r e (εμίζσζε (Η.)). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ην επηηφθην δχλαηαη λα ζεσξεζεί είηε σο πξνζδηνξηδφκελν ζηελ αγνξά ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ, φπνπ ε αιιειεπίδξαζε πξνζθνξάο-δήηεζεο νδεγεί ζηελ ηζρχ ηεο ζρέζεο i r, θαη, άξα, ζηε ζεηηθφηεηα ηεο δήηεζεο γηα επελδχζεηο (βιέπε Μαξμ, 978, η. 3, θεθ. 22, θπξίσο), 25 είηε, ζχκθσλα κε νξηζκέλεο κεηαθευλζηαλέο αλαιχζεηο, σο θαζνξηδφκελν απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο «δαλεηζηήο εζράηεο αλάγθεο» ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ (νπφηε ε δήηεζε ρξήκαηνο εμαξηάηαη (θαη) απφ ην επηηφθην, ελψ ε πξνζθνξά ρξήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη ελδνγελψο). Γηα νξηζκέλα, δηαζέζηκα ζηε βηβιηνγξαθία, ππνδείγκαηα αλαινγηθήο κεγέζπλζεο ή/θαη ελδνγελψλ δηαθπκάλζεσλ, ηα νπνία ελέρνπλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ιφγνπ ρξένπο-θεθαιαίνπ ησλ επηρεηξήζεσλ (ηα δεχηεξα εκπλένληαη απφ απηφ ηνπ Goodwin, 967), βιέπε Μαξηφιεο (2006, ζζ ), Mariolis (2007), Hein (2008). Παπάπηημα ΙΙ: Ενδογενήρ ςνολική Παπαγωγικόηηηα και Εναλλακηικόρ Εμπειπικόρ Έλεγσορ ηος Μαπξικού Νόμος Ό,ηη ππνζηεξίδνπλ νη Samuelson θαη Nordhaus (2000, η. 2, ζζ ) βξίζθεηαη ζε απφιπηε ζπκθσλία κε ηα επξήκαηα πιήζνπο εκπεηξηθψλ κειεηψλ, νη νπνίεο εθθηλνχλ απφ ηελ εμίζσζε (5) ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ θαη έρνπλ εθπνλεζεί απφ ηνπο (θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά) J. Σinbergen, M. Abramovitz, R. M. Solow, O. Aukrust, J. W. Kendrick, E. F. Denison, D. W. Jorgenson, Z. Griliches θαη A. Maddinson, κεηαμχ άιισλ. Γελ απαηηείηαη, σζηφζν, λα ηνληζηεί φηη φιεο απηέο νη κεηξήζεηο δελ είλαη απαιιαγκέλεο απφ πιήζνο πξνβιεκάησλ, ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ (γηα κία ζχλνςε, βιέπε π.ρ. Μαξηφιεο, 200, ζζ ). Μία απφ ηηο a priori αδπλακίεο ηεο εμίζσζεο (5) είλαη ν εμσγελήο ραξαθηήξαο ηεο κεηαβνιήο ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθφηεηαο («κάλλα εμ νπξαλνχ»), δήηεκα ην νπνίν δχλαηαη λα αληηκεησπηζηεί ζεσξψληαο φηη, ζε αληηζηνηρία κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην επίπεδν ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθφηεηαο ζπλαξηάηαη κε ην χςνο ηνπ απνζέκαηνο θεθαιαίνπ ή/θαη ηεο πνζφηεηαο απαζρνινχκελεο εξγαζίαο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ππνηεζεί, φηη ε ζπλάξηεζε παξαγσγήο είλαη ζηαζεξψλ απνδφζεσλ θιίκαθαο θαη έρεη ηελ Cobb-Douglas κνξθή y TK L, 0 (ΗΗ.) 24 Βιέπε ηελ ππνζεκείσζε Όηαλ i r, ηζρχεη r e r θαη ζεκεηψλεηαη ππεξβάιινπζα πξνζθνξά ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ, θαηάζηαζε ε νπνία δελ είλαη δηαηεξήζηκε. Έηζη, ην i κεηψλεηαη ην ιηγφηεξν έσο ην ηζρχνλ επίπεδν ηνπ r. 6

18 θαη φηη (Anchishkin, [973] 977, pp ) T T K L, T 0, ( ), ( )( ), (II.2) ηφηε, ζπλδπάδνληαο ηηο δχν εμηζψζεηο, πξνθχπηεη φηη ε παξαγσγή εκθαλίδεη αύμνπζεο απνδφζεηο θιίκαθαο, ήηνη y T K L,, ( ), (ΗΗ.3) Γηαθνξίδνληαο ηελ ηειεπηαία εμίζσζε ιακβάλνπκε, ηειηθά, ( ) ˆ ˆ ( ) ˆ ˆ L C L T απφ ηελ νπνία έπεηαη φηη ε ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ L, C είλαη δπλαηή αθφκα θαη φηαλ ε εμέιημε ηνπ T δελ θαζνξίδεηαη θαζφινπ απφ εμσγελείο παξάγνληεο ( T ˆ 0) αιιά κφλνλ απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ K, L. 26 Απηή ε πξαγκάηεπζε βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηεο «ζεσξίαο ελδνγελνχο κεγέζπλζεο» (βιέπε, γηα παξάδεηγκα, Romer, 2006, θεθ. 3), φπνπ ν παξάγνληαο T απεηθνλίδεηαη, κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν, είηε σο ελδνγελήο κεηαβιεηή (φπσο πξνεγνπκέλσο) είηε σο αλαπαξαγφκελε εηζξνή ηνπ ζπζηήκαηνο (ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε, ηδίσο, νη «νξζφδνμεο» αλαιχζεηο εκθαλίδνπλ, πνιχ ζπρλά, πξνβιήκαηα ινγηθήο ζπλνρήο, ηα νπνία έρνπλ αλαδεηρζεί απφ ηνλ Kurz, 997, θαη ηνλ Steedman, 200). Σα επξήκαηα ησλ ζρεηηθψλ εκπεηξηθψλ κειεηψλ δελ έξρνληαη ζε αληίθαζε, φζνλ αθνξά ζην δήηεκα πνπ καο ελδηαθέξεη, κε απηά ησλ παξαδνζηαθψλ κειεηψλ, νη νπνίεο εκκέλνπλ ζηελ εμίζσζε (5). Έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο εκπεηξηθνχ ειέγρνπ ηνπ καξμηθνχ λφκνπ, ν νπνίνο ππεξβαίλεη ηα δεηήκαηα ηεο εηεξνγέλεηαο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο κέηξεζεο ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθφηεηαο, είλαη ν αθφινπζνο: Δάλ εζηηάζνπκε ζην εληαίν πνζνζηφ θέξδνπο, θαη νη ηηκέο ησλ εκπνξεπκάησλ κεηξεζνχλ ζε φ- ξνπο ηνπ «Πξνηχπνπ εκπνξεχκαηνο» ηνπ Sraffa (960, chs 4-5), ηφηε, γηα θάζε ζχζηεκα απιήο παξαγσγήο, ε εμίζσζε () ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ, κε u, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ εμίζσζε r ( m ) (ΗΗ.4) απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φπνπ S r m είλαη ην ρξεκαηηθφ σξνκίζζην κεηξεκέλν ζε φξνπο ηνπ Πξνηχπνπ S εκπνξεχκαηνο, θαη ε Perron-Frobenius ηδηνηηκή ηεο εγρψξηαο κήηξαο ησλ «θαζέησο νινθιεξσκέλσλ» (Pasinetti, 973, 988) ηερληθψλ ζπληειεζηψλ, Σν ηειηθφ ζπκπέξαζκα δελ αιιάδεη φηαλ ζηελ εμίζσζε (ΗΗ.) πεξηιακβάλεηαη ε χπαξμε κε αλαπαξαγφκελσλ εηζξνψλ, νη πνζφηεηεο ησλ νπνίσλ δελ δχλαληαη λα απμεζνχλ ή/θαη κεηψλνληαη θαηά κήθνο ηνπ ρξφλνπ. 27 εκεηψλεηαη φηη ην δελ ηζνχηαη κε ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ. Δπίζεο, γηα θιεηζηέο νηθνλνκίεο ε εμίζσζε (ΗΗ.4) ηζρχεη κε ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο, ην κέγεζνο m ηζνχηαη κε ην κεξίδην ησλ θεξδψλ ζην ζξαθθαταλφ Πξφηππν ζχζηεκα, θαη ε κέγηζηε, νηθνλνκηθά ζεκαληηθή ηηκή ηνπ είλαη ην (γηα αλνηθηέο νηθνλνκίεο είλαη κηθξφηεξε ηνπ ). S m S 7

19 (απηέο νη εμηζψζεηο ηζρχνπλ θαη γηα νξηζκέλα ζπζηήκαηα ζπκπαξαγσγήο). Δ- πνκέλσο, απφ ηελ κειέηε ηεο δηαρξνληθήο θίλεζεο ηνπ, βάζεη Πηλάθσλ Δηζξνψλ-Δθξνψλ, κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ ελδείμεηο γηα ηελ εκπεηξηθή ηζρχ ηνπ λφκνπ. Απφ ηηο ζρεηηθά ιίγεο ηέηνηεο εξγαζίεο, νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο (ιφγσ δπζθνιίαο ζπιινγήο ησλ απαηηνχκελσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ), δελ θαίλεηαη φηη δχλαληαη λα αληιεζνχλ ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία έξρνληαη ζε α- ληίθαζε κε φ,ηη ήδε αλαθέξζεθε Αναθοπέρ Ελληνόγλωζζερ Λέληλ, Β. Η. (95-6) Τεηξάδηα γηα ηνλ Ικπεξηαιηζκό, ζην: Β. Η. Λέληλ (986) Άπαληα, η. 28, Αζήλα, χγρξνλε Δπνρή. Λέληλ, Β. Η. ([97] 986) Ο Ικπεξηαιηζκόο Αλώηαην Σηάδην ηνπ Καπηηαιηζκνύ. Εθιατθεπηηθή Μειέηε, Αζήλα, χγρξνλε Δπνρή. Μαξηφιεο, Θ. (2006) Εηζαγσγή ζηε Θεσξία ησλ Ελδνγελώλ Οηθνλνκηθώλ Δηαθπκάλζεσλ. Γξακκηθνί θαη Με Γξακκηθνί Οηθνλνκηθνί Ταιαλησηέο, Αζήλα, Σππσζήησ-Γηψξγνο Γαξδαλφο. Μαξηφιεο, Θ. (200) Δνθίκηα ζηε Λνγηθή Ιζηνξία ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Αζήλα, Matura. Μαξηφιεο, Θ. (20) Ειιάδα, Επξσπατθή Έλσζε θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε, Αζήλα, Matura. Μαξηφιεο, Θ. (204α) Δθβηνκεράληζε θαη βησζηκφηεηα: θξηηηθή αλαζχλζεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ Γεκήηξε Μπάηζε, ζην: Μαξηφιεο, Θ. (Δπηκ.) (204) Σρεδηαζκέλε Καζππόηαμε ή Σρεδηαζκέλε Αλάπηπμε; Μειέηεο ζην έξγν ηνπ Δεκήηξε Μπάηζε (ππφ έθδνζε). Μαξηφιεο, Θ. (204β) Οη ζρέζεηο κηζζψλ-θεξδψλ-κεγέζπλζεο θαη ε πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζην: Μαξηφιεο, Θ. (Δπηκ.) (204) Σρεδηαζκέλε Καζππόηαμε ή Σρεδηαζκέλε Αλάπηπμε; Μειέηεο ζην έξγν ηνπ Δεκήηξε Μπάηζε (ππφ έθδνζε). Μαξμ, Κ. (978) Τν Κεθάιαην, Αζήλα, χγρξνλε Δπνρή. Μαξμ, Κ. (985) Θεσξίεο γηα ηελ Υπεξαμία, Αζήλα, χγρξνλε Δπνρή. Πιεράλσθ, Γ. Β. ([895] 975) Η Εμέιημε ηεο Μνληζηηθήο Αληίιεςεο ηεο Ιζηνξίαο, Αζήλα,. Η. Εαραξφπνπινο. Ρνδνπζάθεο, Ν. (202) Ελδνγελείο Οηθνλνκηθέο Δηαθπκάλζεηο ζε Μνλνηνκεαθά θαη Πνιπηνκεαθά Υπνδείγκαηα ηύπνπ Goodwin, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Πάληεην Παλεπηζηήκην, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Σνκέαο Οηθνλνκίαο, Αζήλα, Ο- θηψβξηνο 202. Romer, D. (2006) Πξνρσξεκέλε Μαθξννηθνλνκηθή, Αζήλα, Σππσζήησ. Samuelson, P. A. θαη Nordhaus, W. D. (2000) Οηθνλνκηθή, Αζήλα, Παπαδήζεο. εγθάι, Λ. ([946] ρ.ρ.) Αξρέο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Αζήλα, Αλαγλσζηίδεο. ψθιεο, Γ. (202) Εξγαζηαθέο Αμίεο, Εκπνξεπκαηηθέο Αμίεο, Τηκέο θαη Καηαλνκή ηνπ Εηζνδήκαηνο. Δηεξεύλεζε βάζεη Εκπεηξηθώλ Πηλάθσλ Εηζξνώλ-Εθξνώλ, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Πάληεην Παλεπηζηήκην, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Σνκέαο Οηθνλνκίαο, Αζήλα, Μάηνο

20 Ξενόγλωζζερ Anchishkin, A. ([973] 977) The Theory of Growth of a Socialist Economy, Moscow, Progress Publishers. Bidard, C. (986) Baisse tendancielle du taux de profit et marchandise-étalon, Économie Appliquée, 39, pp Bhaduri, A. and Marglin, S. (990) Unemployment and the real wage rate: the economic basis for contesting political ideologies, Cambridge Journal of Economics, 4, pp Bliss, C. (987) Equal rates of profit, in: J. Eatwell, M. Milgate and P. Newman (Eds), The New Palgrave. A Dictionary of Economics, Vol. 2, London, Macmillan. Desai, M., Henry, B., Mosley, A. and Pemberton, M. (2006) A clarification of the Goodwin model of the growth cycle, Journal of Economic Dynamics and Control, 30, pp Eichert, W. (204) Long-period positions in multi-sectoral Cobb-Douglas economies, Metroeconomica, 65, pp Ferguson, R. W. Jr. and Wascher, W. L. (2004) Distinguished lecture on economics in government: lessons form past productivity booms, Journal of Economic Perspectives, 8, pp Fernald, J. G. and Jones, C. I. (204) The future of US economic growth, American Economic Review: Papers and Proceedings, 04, pp Fujimoto, T. and Ranade, R. R. (998) Technical changes and the rate of profit in models with joint production and externalities: a duality approach, Metroeconomica, 49, pp Glombowski, J. and Krüger, M. (986) Some extensions of a classical growth cycle model, in: W. Semmler (Ed.) Competition, Instability, and Nonlinear Cycles, Berlin, Springer. Goodwin, R. M. (967) A growth cycle, in: C. H. Feinstein (Ed.) Socialism, Capitalism and Economic Growth: Essays Presented to Maurice Dobb, London, Cambridge University Press. Goodwin, R. M. (972) A growth cycle, in: E. K. Hunt and J. G. Schwartz (Eds) A Critique of Economic Theory, Harmondsworth, Penguin. Hein, E. (2008) Money, Distribution and Capital Accumulation. Contributions to Monetary Analysis, Basingstoke, Palgrave MacMillan. Himmelweit, S. (974) A formal proof of Marx s two theorems: comment, Kobe University Economic Review, 20, pp Kurz, H. D. (997) What could the new growth theory teach Smith or Ricardo?, in: H. D. Kurz and N. Salvadori (2003) Classical Economics and Modern Theory: Studies in Long-period Analysis, London, Routledge. Mainwaring, L. (979) The wage-profit relation without constant returns, Metroeconomica, 3, pp Mariolis, T. (2007) Distribution and growth in an economy with heterogeneous capital and excess capacity, Asian-African Journal of Economics and Econometrics, 7, pp Mariolis, T. (203) Goodwin s growth cycle model with the Bhaduri-Marglin accumulation function, Evolutionary and Institutional Economics Review, 0, pp Mariolis, T. (204) Falling rate of profit and mass of profits: a note, Review of Political Economy (forthcoming). 9

21 Okishio, N. (96) Technical change and the rate of profit, Kobe University Economic Review, 7, pp Okishio, N. (972) A formal proof of Marx s two theorems, Kobe University Economic Review, 8, pp. -6. Okishio, N. (974) A formal proof of Marx s two theorems: reply, Kobe University Economic Review, 20, p. 95. Okishio, N. (977) Notes on technical progress and capitalist society, Cambridge Journal of Economics,, pp Papageorgiou, A. and Tsoulfidis, L. (2006) Kondratiev, Marx and the long cycle, in: T. Mariolis and L. Tsoulfidis (Eds) Distribution, Development and Prices. Critical Perspectives, New Delhi, Serials. Pasinetti, L. (973) The notion of vertical integration in economic analysis, Metroeconomica, 25, pp Pasinetti, L. (988) Growing subsystems, vertically hyper-integrated sectors and the labour theory of value, Cambridge Journal of Economics, 2, pp Pivetti, M. (99) An Essay on Money and Distribution, Basingstoke, Palgrave Mac- Millan. Plosser, C. I. (989) Understanding real business cycles, Journal of Economic Perspectives, 3, pp Powell, R. P. (968) Economic growth in the U.S.S.R., Scientific American, 29, pp Salvadori, N. (98) Falling rate of profit with a constant real wage: an example, Cambridge Journal of Economics, 5, pp Shaikh, A. (987) The current economic crisis: causes and implications, in: The Imperiled Economy, Book, New York, Union for Radical Political Economics. Shaikh, A. (992) The falling rate of profit as the cause of long waves: theory and empirical evidence, in: A. Kleinknecht, E. Mandel and I. Wallerstein (Eds) New Findings in Long-Wave Research, New York, St. Martin s Press. Soklis, G. (20) Shape of wage-profit curves in joint production systems: evidence from the supply and use tables of the Finnish economy, Metroeconomica, 62, pp Sraffa, P. (960) Production of Commodities by Means of Commodities. Prelude to a Critique of Economic Theory, Cambridge, Cambridge University Press (ειιεληθή έθδνζε (985): Θεζζαινλίθε, χγρξνλα Θέκαηα). Steedman, I. (977) Marx after Sraffa, London, New Left Books. Steedman, I. (200) On measuring knowledge in new (endogenous) growth theory, in: N. Salvadori (Ed.) (2203) Old and New Growth Theories, Cheltenham, Edward Elgar. Steedman, I. (203) Sraffian thoughts in full marginalist dress, Metroeconomica, 64, pp Tsoulfidis, L. (200) Competing Schools of Economic Thought, Berlin, Springer. 20

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανελλήνια Ένωζη Μεηαθραζηών (ΠΕΜ) ζηο ψηθιδωηό ηου ελληνικού. μεηαθραζηικού χώρου

Η Πανελλήνια Ένωζη Μεηαθραζηών (ΠΕΜ) ζηο ψηθιδωηό ηου ελληνικού. μεηαθραζηικού χώρου Παξνπζίαζε ηεο ΠΔΜ ζηελ Ζκεξίδα Γέθςπα μεηαξύ πολιηιζμών: ηο επάγγελμα ηος μεηαθπαζηή, ε νπνία δηνξγαλψζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 17.10.12 κε πξσηνβνπιία ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεηάθξαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο,

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΛΤΗ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ. 3. Γεκηνπξγία θαη βειηίσζε θνηλσληθνχ εαπηνχ

EΠΙΛΤΗ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ. 3. Γεκηνπξγία θαη βειηίσζε θνηλσληθνχ εαπηνχ EΠΙΛΤΗ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 1. Αλάπηπμε θαη ελδπλάκωζε εαπηνύ 3. Γεκηνπξγία θαη βειηίσζε θνηλσληθνχ εαπηνχ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣE 1.2 πλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη απηνεθηίκεζε 1.3 Αμίεο δωήο 3.2 Αλάπηπμε θνηλσληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Μέζν κεηαθνξάο απνηειεί νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Δηδίθεπζε: Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ηα Διιεληθά σο δεύηεξε ή μέλε γιώζζα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ)

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ ΠΡΟ : Απνδέθηεο Πίλαθα «Α» ΚΟΗΝ: ΘΔΜΑ: ΓΔΔΘΑ/ΓΗΓΤΠ/Σκ. Οηθ. ΓΔΔΘΑ/Β' ΚΛΑΓΟ/ΓΟΗ ΓΔ/ΓΟΗ/Ηγ (2) -1o-2o-3o- 4ν-5 ν ΔΠΔΗΓΟΝ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ/1 γ Σειέθ.210-6552403 Φ.956.1/28/863243.7558

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΟΓΩΡΟ ΜΑΡΙΟΛΗ. ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΑΝΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ E-mail: mariolis@panteion.gr

ΘΔΟΓΩΡΟ ΜΑΡΙΟΛΗ. ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΑΝΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ E-mail: mariolis@panteion.gr ΑΡΥΔ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΩΡΙΑ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΘΔΟΓΩΡΟ ΜΑΡΙΟΛΗ ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΑΝΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ E-mail: mariolis@anteion.gr ΠΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΝΣΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Αθήνα Αύγοσζηος 2012 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή αλαθνίλωζε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ λόκηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΗΣΟΡΟΤΗ...ΑΡΗΣΟΓΖΜΟΝ ΣΟΝ ΖΛΔΗΟΝ, Ω ΑΠΟ ΔΗΚΟΣΖ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΟ ΖΡΞΑΝΣΟ ΟΗ ΑΘΛΖΣΑΗ ΑΝΑΓΡΑΦΔΘΑΗ ΝΗΚΖΦΟΡΟΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΖ...ΟΤΓΔΗ ΑΝΔΓΡΑΦΖ..ΣΖι ΓΔ 28η ΣΑΓΗΟΝ ΝΗΚΩΝ ΚΟΡΟΗΒΟ ΖΛΔΗΟ ΑΝΔΓΡΑΦΖ ΠΡΩΣΟ [Δπζέβηνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα.

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ο Υελωνόκοζμος Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ηα παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη, ζπλνπηηθά, 2 εηζαγσγηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ"

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ" Άρθρο 1 ο ΗΓΟΠΖ - ΔΞΥΛΚΗΑ - ΔΓΟΑ Ζ δεπηεξνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή Νξγάλσζε πνπ ηδξχζεθε κε ηελ απφθαζε αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί Οη Κηλήζεηο Είλαη ηα πκπιεξωκαηηθά Μέζα γηα λα Φηάζεηε ζηελ Οινθιήξωζε Λη Υνλγθηδί 13 Ννεκβξίνπ 1996 Πεξηερόκελα Κευάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ

Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν Κωνζηανηίνος Ιωαν. Νιθορόποσλος Ορκωηός ελεγκηής λογιζηής «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ». Επιζηημονικός σνεργάηης Taxheaven. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΔ ΔΡΓΑΗΑ : ΣΟΤΜΑΚΟΤ ΟΦΗΑ-ΑΜ 7109 ΚΑΣΗΦΑΡΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα»

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 Με έκπλεπζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Αλδξίηζαηλαο Ν. Ζιείαο, γλσζηφ σο «πέηξηλε πνιηηεία», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1945 Σν 1960 ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1998 Σν 2008 Θ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Μζχρι τθν απελευκζρωςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Σ ε λ ί δ α 1 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ ΣΖΝ Α.Δ. ΔΗΖΓΖΣΖ: ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ.

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. 14ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMATA Α & Γ Β. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Οη πξώηνη ησλ πξώησλ εμεγνύλ ηνλ ηξόπν πνπ θέξδηζαλ ηε κάρε Βγήθαλ ληθεηέο από ηελ πξώηε κεγάιε «κάρε» πνπ θιήζεθαλ λα δώζνπλ ζηε δσή ηνπο Ο ιόγνο γηα ηνπο αξηζηνύρνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΜΑ Α1 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1 Λα αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β 1. 24 EΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 1908 Α.ΤΛΔΓΡΗΟ ΠΟΛΣΗΧΛ ΣΖΛ ΑΘΖΛΑ. 2. Φεβξνπάξηνο 1862

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο Σηόρνη θαη Επηζεκάλζεηο θάζε θάζεο Τεο πηεξόξξνηαο Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο Η πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή Η ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Η ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΘΔΜΑ: «Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε απφ ςπρνινγηθή άπνςε θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ»

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Αξηζ. Απνθ. 30/2014 Π ε ξ ί ι ε ς ε Απεπζείαο αλάζεζε γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ έηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΝΟΣΑΛΓΙΚΕ ΙΣΟΡΙΕ ΛΑΡΙΑ 2015 Άγγεινο Μαλνπζόπνπινο, Λάξηζα 2015 Φσηνγξαθία εμσθύιινπ: Ειεάλλα Κνύλνππα Η ζπιινγή θεηκέλσλ Ο πόνος της επιστρουής

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ»

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΝΑΣΙΟΠΟΤΛΟΤ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ:ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού)

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Έρνπκε θηάζεη λα ιέκε ζηηο κέξεο καο, φηη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παηδηνχ, ζηελ δσή ησλ παηδηψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δελ είλαη θάηη πνπ έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ 2012-2013 ΛΣΘΞΚΞΓΘΑ Γθνπληή Βαζηιηθή Γθνπληή Καιίλα Μπαζδέθε Δύε Μπέιινπ Αιεμάλδξα Οη πάληα ρηνλνζθέπαζηεο, κεγαινπξεπείο θνξπθέο ηνπ Οιύκπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ...ΔΛΙΓΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ..ΔΛΙΓΑ 2. ΔΙΑΓΧΓΗ...ΔΛΙΓΑ 4. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : 1.1. ΙΣΟΡΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ...ΔΛΙΓΑ 8. 1.1.1 ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΔΛΙΓΑ 9. 1.1.2 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ.

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. 210-772 1348, 210-772 4181 _ e-mail: ereyna@central.ntua.gr ΑΘΗΝΑ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010 i ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας μξνξν ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας FRANCHISING YΠΑΓΧΓΖ. ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΓΟΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΤΖ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Τζοσκαλάς: Για ηην σπεράζπιζη ηοσ δημόζιοσ Πανεπιζηημίοσ

Κ.Τζοσκαλάς: Για ηην σπεράζπιζη ηοσ δημόζιοσ Πανεπιζηημίοσ Κ.Τζοσκαλάς: Για ηην σπεράζπιζη ηοσ δημόζιοσ Πανεπιζηημίοσ Τοσ Κωνζηανηίνοσ Τζοσκαλά* Η επηρείξεζε ηεο δπζθήκεζήο καο (θαη επηηξέςηε κνπ λα ζεσξψ φηη κπνξψ αθφκα λα ληψζσ κέινο ηεο πιεηηφκελεο αθαδεκατθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δθθιεζηαζηηθή Δζηία ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Ησαλλίλσλ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δθθιεζηαζηηθή Δζηία ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Ησαλλίλσλ ΔΣΙΑ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ν.Π.Η.Γ. Πιεξνθνξίεο : ΥΡΖΣΟ ΓΔΧΡΓΟΤΛΑ ηει.: 2653041285-6950850866 fax: 2653041285 e-mail : mail@lyk-ekkl-vellas.ioa.sch.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο Γεσπνληθό Σρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ. Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζπκκεηάζρσ ζην ζεκεξηλφ

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ. Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζπκκεηάζρσ ζην ζεκεξηλφ 11 Ο Athens Tax Forum Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο και η Φορολογική του Επιτροπή Κπξίεο θαη θχξηνη, Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ ΜΤΣΗΛΖΝΖ Σίηινο εξγαζίαο Άζθεζε δηαηξνθή θαη πνηφηεηα δσήο 4 ν Γ Δ Λ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ Λ Δ Β Ο Α 2 P R O J E C T 2013-2014 Σν δεχηεξν ηεηξάκελν απηήο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (2013-14)

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ.

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Σην παξφλ Σεκείσκα επηρεηξείηαη ε ζθηαγξάθεζε ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ ησλ Δληχπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΙΖ. 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη:

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΙΖ. 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΖ 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη: Όρη, γηαηί κε ηελ παξακηθξή πηώζε ζα έρεηε ζνβαξέο ζσκαηηθέο θαθώζεηο. Λαη, αιιά κε πξνζνρή

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ, ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

«ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ, ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» «ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ, ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Σειηθή έθζεζε ΤΜΠΡΑΞΙ Α.Δ. Αθήνα, Νοέμβριος 2010 ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ παξνχζα έθζεζε αθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΚΑΡΟΤΑΓΔ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟ ην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο ζηαδηνδξνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 ΑΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 -Κύξηε Μσξόγηαλλε, Πνπ νθείιεηαη ην άγρνο ησλ παηδηώλ ζηηο εμεηάζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Σνισκόο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ Ιηαιία ήξζε

Διαβάστε περισσότερα

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜA Ε - ΚΩΓΗΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α..) Αζήλα, 26/10/2015 Αξ. Πξση.: ΓΔΛ Ε ΚΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΡΖΠ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝΡΖ. Απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ππ αξηζκ. 157/2011

ΣΑΟΡΖΠ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝΡΖ. Απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ππ αξηζκ. 157/2011 ΣΑΟΡΖΠ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝΡΖ Απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ππ αξηζκ. 157/2011 Ρη είλαη ν ράξηεο θαη πνπ ρξεζηκεύεη Αξρέο ηνπ ράξηε πεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Ν ράξηεο είλαη ν πξαθηηθφο νδεγφο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΣΗ ΚΑΣΟΛΙΘΗΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ ΛΑΜΠΙΡΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΖΗΡΙΑ ΝΟΜΟΤ ΑΦΑΪΑ ΦΑΣΖΑΚΗ ΗΛΕΚΣΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ)

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ςμπληπώνεηαι και αποζηέλλεηαι ζηο fax: 26950/62448 e-mail: info@europeanexpo.gr ΑΡ. ΚΑΡΣΔΛΑ ΠΔΡ./STAND ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 4519/4-06 -2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ρν Γεληθό Λνζνθνκείν Σίνπ «Πθπιίηζεην» έρνληαο ππόςε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΦΕΚ. B 836 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΩ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14 Μαξηίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ.: 1077 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Σδαθ Νίθνιζνλ (ζει. 2) Καιεηδνζθόπην (ζει. 6) Χαιαξά (ζει. 7)

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Σδαθ Νίθνιζνλ (ζει. 2) Καιεηδνζθόπην (ζει. 6) Χαιαξά (ζει. 7) ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΔ.Λ. Οξεζηηάδαο - Γεθέκβξηνο 2014 - Φύιιν 8 ν Σηκή 1 Χξηζηνύγελλα ζα πεη... αγάπε! «Η πξαγκαηηθή θηιαλζξσπία, ε κε πξνζπνηεηή, ε κε ππνθξηηηθή, αζθείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΜΑΜΑΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα