ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΔ ΔΡΓΑΗΑ : ΣΟΤΜΑΚΟΤ ΟΦΗΑ-ΑΜ 7109 ΚΑΣΗΦΑΡΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ-ΑΜ 7300 ΝΣΑΟΤΝΣΑΚΖ ΓΑΡΤΦΑΛΛΗΑ-ΑΜ 6928 Ζξάθιεην, Φεβξνπάξηνο 2009

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ.1 ει. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν : ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 ΜΟΡΦΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΔΗΓΟ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΣΟΜΔΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΜΔΓΔΘΟ ΝΟΜΗΚΖ ΜΟΡΦΖ ΑΣΟΜΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΟΜΟΡΡΤΘΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΗΓΡΤΖ ΔΣΔΡΟΡΡΤΘΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ.. 8 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ν :ΟΜΟΡΡΤΘΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 2.1 ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΣΑΖ Ο.Δ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΣΑΖ O.E..13

3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ν : ΟΗ ΗΥΤΟΤΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤ Κ.Β.. ΓΗΑ Ο.Δ. 3.1 ΓΔΝΗΚΑ ΚΑΛΤΦΖ Δ ΜΗΘΟΓΟΣΗΚΑ ΔΡΓΑΣΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ν : ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Ο.Δ. 4.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ «ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Η. Κ ΠΔΣΡΑΚΖ Ν. Ο.Δ.» ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΑ ΜΖΝΟ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΓΖΛΧΖ 77 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ν : ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Ο.Δ. 5.1 ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΑΡΣΗΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΑΠΡΗΛΗΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΑΗΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΗΟΤΝΗΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΗΟΤΛΗΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΑΤΓΟΤΣΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΟΚΣΧΜΒΡΗΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΔΓΓΡΑΦΔ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΔΓΓΡΑΦΔ ΗΟΕΤΓΗΟ ΜΖΝΟ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ ΔΓΓΡΑΦΔ ΗΟΕΤΓΗΟ ΜΖΝΟ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ ΔΓΓΡΑΦΔ ΗΟΕΤΓΗΟ ΜΖΝΟ ΜΑΡΣΗΟΤ

4 5.2.4 ΔΓΓΡΑΦΔ ΗΟΕΤΓΗΟ ΜΖΝΟ ΑΠΡΗΛΗΟΤ ΔΓΓΡΑΦΔ ΗΟΕΤΓΗΟ ΜΖΝΟ ΜΑΗΟΤ ΔΓΓΡΑΦΔ ΗΟΕΤΓΗΟ ΜΖΝΟ ΗΟΤΝΗΟΤ ΔΓΓΡΑΦΔ ΗΟΕΤΓΗΟ ΜΖΝΟ ΗΟΤΛΗΟΤ ΔΓΓΡΑΦΔ ΗΟΕΤΓΗΟ ΜΖΝΟ ΑΤΓΟΤΣΟΤ ΔΓΓΡΑΦΔ ΗΟΕΤΓΗΟ ΜΖΝΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΔΓΓΡΑΦΔ ΗΟΕΤΓΗΟ ΜΖΝΟ ΟΚΣΧΜΒΡΗΟΤ ΔΓΓΡΑΦΔ ΗΟΕΤΓΗΟ ΜΖΝΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ ΔΓΓΡΑΦΔ ΗΟΕΤΓΗΟ ΜΖΝΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΔΓΓΡΑΦΔ ΗΟΕΤΓΗΟ ΚΛΔΗΗΜΑΣΟ ΥΡΖΖ ΔΓΓΡΑΦΔ ΗΟΕΤΓΗΟ ΚΛΔΗΗΜΑΣΟ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ ΥΡΖΖ ΠΔΡΗΟΓΗΚΖ ΓΖΛΧΖ Φ.Π.Α ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ Φ.Π.Α. ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ Φ.Π.Α. ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ Φ.Π.Α. ΜΑΡΣΗΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ Φ.Π.Α. ΑΠΡΗΛΗΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ Φ.Π.Α. ΜΑΗΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ Φ.Π.Α. ΗΟΤΝΗΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ Φ.Π.Α. ΗΟΤΛΗΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ Φ.Π.Α. ΑΤΓΟΤΣΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ Φ.Π.Α. ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ Φ.Π.Α. ΟΚΣΧΜΒΡΗΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ Φ.Π.Α. ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ Φ.Π.Α. ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΔΚΚΑΘΑΡΗΣΗΚΖ ΓΖΛΧΖ Φ.Π.Α ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΒΗΒΛΗΟ ΑΠΟΓΡΑΦΧΝ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ ΗΟΛΟΓΗΜΟ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΚΑΣΑΣΑΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΖ 252

5 5.6 ΔΝΣΤΠΟ Δ ΔΝΣΤΠΟ Δ ΜΗΘΟΓΟΣΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΧΡΟΤ ΔΟΡΣΧΝ ΔΝΣΤΠΟ Δ ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΓΗΚΔ ΓΖΛΧΔΗ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΗΚΖ ΓΖΛΧΖ 1 νπ ΣΡΗΜΖΝΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΗΚΖ ΓΖΛΧΖ 2 νπ ΣΡΗΜΖΝΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΗΚΖ ΓΖΛΧΖ 3 νπ ΣΡΗΜΖΝΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΗΚΖ ΓΖΛΧΖ 4 νπ ΣΡΗΜΖΝΟΤ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΛΑΣΧΝ Κ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ 294 ΔΠΗΛΟΓΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ.. 301

6 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ Πηπρηαθή απηή εξγαζία, απεπζχλεηαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν αλαγλψζηε γηα ηελ άληιεζε θαη ελεκέξσζε ινγηζηηθνχ πιηθνχ, ζρεηηθά κε εηαηξείεο πνπ ηεξνχλ Βηβιία Γ Καηεγνξίαο. Ζ εξγαζία απηή απαξηίδεηαη απφ πέληε θεθάιαηα, ηα νπνία δηαρσξίδνληαη ζε δχν κέξε. Σα ηέζζεξα πξψηα θεθάιαηα απνηεινχλ ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο, ζην νπνίν αξρηθά, γίλεηαη κία αλαθνξά ζηε ζεσξία ησλ εηαηξηψλ, θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη κηα πην εθηελή αλάιπζε ζηε ζεσξία θαη ζηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο κηαο Οκφξξπζκεο εηαηξείαο πνπ ηεξεί Βηβιία Γ Καηεγνξίαο. Σν πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην, απνηειεί ην δεχηεξν κέξνο ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη ε ιεηηνπξγία θαζψο θαη νη θηλήζεηο ηεο Οκφξξπζκεο εηαηξείαο γηα κηα δσδεθάκελε ρξήζε. 1

7 ΜΕΡΟ I 2

8 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 ΜΟΡΦΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Οη κνξθέο ησλ επηρεηξήζεσλ δηαθξίλνληαη κε βάζε θάπνηα θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο. Σα θξηηήξηα απηά, ηαμηλνκνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ζε ζρέζε κε: I. ην είδνο ηδηνθηεζίαο, II. ην ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, III. ην κέγεζφο ηεο, IV. ηε λνκηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο. 1.2 ΔΗΓΟ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ Οη επηρεηξήζεηο δηαθξίλνληαη κε βάζε πνηφο είλαη ν ηδηνθηήηεο ηνπο. Μπνξεί λα είλαη: Ηδησηηθέο, ζηηο νπνίεο νη ηδηνθηήηεο είλαη ηδηψηεο, Γεκόζηεο, ζηηο νπνίεο ν ηδηνθηήηεο είλαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν, φπσο απηφ εθπξνζσπείηαη απφ ην θξάηνο (θξαηηθέο επηρεηξήζεηο ) ή ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε (δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο ), Μηθηέο, νη νπνίεο έρνπλ θνηλή ηδηνθηεζία απφ ην θξάηνο ή ηε ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη απφ ηδηψηεο Πξνέιεπζε κηθηώλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη κε κεξηθή απαζρφιεζε, δειαδή εμαγνξά απφ ην θξάηνο ηκήκαηνο ηνπ θεθαιαίνπ κηαο ηδησηηθήο επηρείξεζεο, κε κεξηθή ηδησηηθνπνίεζε, δειαδή πψιεζε απφ ην θξάηνο ηκήκαηνο κηαο δεκφζηαο επηρείξεζεο ζε ηδηψηεο, κε ζπκπξάμεηο ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα, νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη εμαξρήο κε ζχκπξαμε ηδησηηθψλ θαη θξαηηθψλ θεθαιαίσλ θαη θνηλή ηδηνθηεζία Έιεγρνο κηθηώλ επηρεηξήζεσλ, φπνπ ζπλήζσο ην θξάηνο νξίδεη ηε δηεχζπλζε ηνπο θαη αλαιακβάλεη ηε δηαρείξεζή ηνπο. 3

9 1.3 ΣΟΜΔΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ Ο ηνκέαο δξαζηεξηφηεηαο δηαθξίλεηαη ζε: Σνκείο θαη θιάδνη παξαγσγήο, φπνπ νη επηρεηξήζεηο ηαμηλνκνχληαη ζε ηνκείο θαη θιάδνπο παξαγσγήο, αλάινγα κε ην πξντφλ πνπ παξάγνπλ. Σνκείο παξαγσγήο, ν νπνίνη είλαη ν πξσηνγελήο ηνκέαο φπνπ ε παξαγσγή εμαξηάηαη απφ ηε θχζε, ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο φπνπ γίλεηαη επεμεξγαζία πξντφλησλ (κεηαπνίεζε ) θαη θαηαζθεπέο θαη ηέινο ν ηξηηνγελήο ηνκέαο ν νπνίνο απνηειείηαη απφ ππεξεζίεο. 1.4 ΜΔΓΔΘΟ Οη επηρεηξήζεηο δηαθξίλνληαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχλ ζε κηθξέο < 20 εξγαδφκελνη, κεζαίεο 20 έσο 100 εξγαδφκελνη θαη κεγάιεο > 100 εξγαδφκελνη 1.5 ΝΟΜΗΚΖ ΜΟΡΦΖ Κάζε επηρείξεζε είλαη ππνρξεσκέλε λα ιάβεη κηα λνκηθή κνξθή. Ωο πξνο ηε λνκηθή ηνπο κνξθή δηαθξίλνληαη ζε δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο: ζηηο αηνκηθέο (ηδηνθηήηεο έλαο) θαη ζε εηαηξίεο (παξαπάλσ απφ έλα ηδηνθηήηε). Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε λνκηθήο κνξθήο αλαιπηηθά είλαη: Αηνκηθή επηρείξεζε Οκφξξπζκε εηαηξία Δηεξφξξπζκε εηαηξία Αλψλπκε εηαηξία Δηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο Ννκηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο είλαη ην λνκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ε επηρείξεζε πξαγκαηνπνηεί ηηο ζπλαιιαγέο ηεο. Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηχπνη επηρεηξήζεσλ αλάινγα κε ην λνκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν απηέο ιεηηνπξγνχλ. Κάζε ηχπνο επηρεηξήζεσλ έρεη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη αληαπνθξίλεηαη ζε δηαθνξεηηθέο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο θαη ζθνπηκφηεηεο. 4

10 1.6 ΑΣΟΜΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Δίλαη ε πην δηαδεδνκέλε κνξθή επηρείξεζεο θαη είλαη νπζηαζηηθά απηή πνπ ηαπηίδεηαη κε ην πξφζσπν ηνπ επηρεηξεκαηία. Ζ επηρείξεζε απηήο ηεο κνξθήο έρεη πεξηνξηζκέλα έμνδα ίδξπζεο, νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο θαη αθήλεη κεγαιχηεξα πεξηζψξηα επειημίαο θαη δπλαηφηεηαο άκεζεο ιήςεο θαη εθηέιεζεο ησλ απνθάζεσλ ζηνλ επηρεηξεκαηία. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, απηή ε κνξθή επηρείξεζεο ελδείθλπηαη γηα κηθξνκεζαίεο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ αλάγθε γξήγνξεο πξνζαξκνγήο ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαζψο θαη γηα αγξνηηθέο ή βηνηερληθέο επηρεηξήζεηο φπνπ ε δπλαηφηεηα πξνζσπηθήο επίβιεςεο ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζην κέγεζνο ηεο παξαγσγήο, ζηελ επηινγή ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο θ.α. θξίλεηαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο. Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο είλαη φηη απηή έρεη κηθξή νηθνλνκηθή επηθάλεηα θαη πεξηνξηζκέλε πηζησηηθή ηθαλφηεηα. 1.7 ΟΜΟΡΡΤΘΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Πξνϋπνζέζεηο Ίδξπζεο Γηα ηελ ίδξπζε Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο, πξέπεη λα ζπκπξάμνπλ δχν ηνπιάρηζηνλ κέξε, πνπ, θαηά ηελ έθθξαζε ηνπ λφκνπ, ππνρξενχληαη ακνηβαίσο ζηελ επηδίσμε θνηλνχ ζθνπνχ(άξζξν 741 Αζηηθνχ Κψδηθα). Σα ηδξπηηθά κέιε ηεο Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο κπνξεί λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. Σα θπζηθά πξφζσπα πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1329/83).πκκεηνρή αλειίθνπ ζηελ ίδξπζε πξνζσπηθήο εηαηξείαο επηηξέπεηαη κφλν θαηφπηλ δηθαζηηθήο άδεηαο. 5

11 1.8 ΔΣΔΡΟΡΡΤΘΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Γηα ηελ ίδξπζε εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο πξέπεη λα ζπκπξάμνπλ δχν ηνπιάρηζηνλ κέξε. Καηά ηελ έθθξαζε ηνπ λφκνπ νη εηαίξνη ππνρξενχληαη ακνηβαίσο ζηελ επηδίσμε θνηλνχ ζθνπνχ Σα ηδξπηηθά κέιε ηεο εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο κπνξεί λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. Σα θπζηθά πξφζσπα πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν (18ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. πκκεηνρή αλειίθνπ ζηελ ίδξπζε πξνζσπηθήο εηαηξείαο επηηξέπεηαη κφλν θαηφπηλ δηθαζηηθήο άδεηαο Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά 1. Γηαίξεζε ησλ εηαίξσλ ηεο εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο ζε δχν θαηεγνξίεο: ηνπο νκφξξπζκνπο θαη ηνπο εηεξφξξπζκνπο. Ζ επζχλε ησλ νκφξξπζκσλ εηαίξσλ απέλαληη ζηνπο πηζησηέο ηεο εηαηξείαο είλαη αιιειέγγπα θαη απεξηφξηζηε. Ζ επζχλε ησλ εηεξφξξπζκσλ εηαίξσλ είλαη πεξηνξηζκέλε θαη δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζφ ηεο εηζθνξάο ηνπ ζηελ εηαηξεία. 2. Ζ εηεξφξξπζκε εηαηξεία δελ ρξεηάδεηαη ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν γηα ηελ θαηάξηηζή ηεο, αληηζέησο αξθεί έλα ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ. 6

12 1.9 ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (Α.Δ.) Ζ αλψλπκε εηαηξία κπνξεί λα ηδξπζεί απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα ή λα θαηαζηεί κνλνπξφζσπε κε ηε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ κεηνρψλ ζε έλα πξφζσπν. Σα ηδξπηηθά κέιε ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κπνξεί λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. Σα θπζηθά πξφζσπα πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν (18ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. πκκεηνρή αλειίθνπ ζηελ ίδξπζε αλψλπκεο εηαηξείαο επηηξέπεηαη κφλν θαηφπηλ δηθαζηηθήο άδεηαο. χκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν.2190/1920 ην θαηψηαην φξην ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ αλψλπκεο εηαηξίαο ηδξπφκελεο ζην εμήο, νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ, νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλν θαηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά 1. Σν κεγάιν ζρεηηθά θεθάιαην πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ίδξπζή ηεο, ε δηαίξεζε ηνπ θεθαιαίνπ ζε ίζα κεξίδηα, πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε έγγξαθα, ηηο κεηνρέο 2. Οη απζηεξνί φξνη δεκνζηφηεηαο θαηά ηελ ίδξπζή ηεο αιιά θαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο 3. Ζ πεξηνξηζκέλε επζχλε ησλ κεηφρσλ 4. Ζ ιήςε απνθάζεσλ θαηά πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 5. Ζ χπαξμε δχν νξγάλσλ, ήηνη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 7

13 1.10 ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ (Δ.Π.Δ.) χκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν.3190/1955, ε εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο είλαη εκπνξηθή,, σζηφζν απαγνξεχεηαη ε άζθεζε νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ηξαπεδηθέο, αζθαιηζηηθέο, ρξεκαηηζηεξηαθέο, δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ αμηνγξάθσλ, δηαρείξηζε ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, πξαθηνξεία επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ, πξνψζεζε θαη πινπνίεζε επελδχζεσλ πςειήο ηερλνινγίαο (κφλν venture capital) θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. χκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3190/1955 ην θεθάιαην ηεο εηαηξίαο δελ δχλαηαη λα είλαη θαηψηεξν ησλ δεθανθηψ ρηιηάδσλ (18.000) επξψ νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο εηαηξηθήο ζχκβαζεο. Σν ήκηζπ ηνπιάρηζηνλ ηνπ πνζνχ απηνχ πξέπεη λα είλαη θαηαβεβιεκέλν ζε κεηξεηά. χκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Ν.3190/1955 πνπ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Π.Γ. 279/1993, Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο κπνξεί λα ζπζηήζεη θαη έλα κφλν πξφζσπν ή κία ήδε ζπλεζηεκέλε ΔΠΔ λα κεηαηξαπεί ζε κνλνπξφζσπε. Ωζηφζν, ε κνλνπξφζσπε ΔΠΔ είλαη άθπξε, αλ ν εηαίξνο (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) πνπ ηε ζπλέζηεζε είλαη θαη κνλαδηθφο εηαίξνο ζε άιιε κνλνπξφζσπε ΔΠΔ, ή αλ έρεη ζπζηαζεί απφ άιιε κνλνπξφζσπε ΔΠΔ. Σν θεθάιαην δηαηξείηαη ζε «κεξίδεο ζπκκεηνρήο» θαζεκία εθ ησλ νπνίσλ απνηειείηαη απφ εηαηξηθά κεξίδηα, απφ ηα νπνία ην θαζέλα δελ κπνξεί λα είλαη, ζχκθσλα κε ην Ν. 2848/2000, κηθξφηεξν ησλ 30 επξψ Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά 1. Ζ νξηζκέλε δηάξθεηά ηεο (αλ θαη ε παξάιεηςε αλαγξαθήο ηεο δηάξθεηαο δελ απνηειεί ιφγν αθπξφηεηαο ηεο εηαηξίαο), θαη 2. Ζ πεξηνξηζκέλε επζχλε ησλ εηαίξσλ, ε ιήςε απνθάζεσλ θαηά πιεηνςεθία πιένλ ηνπ κηζνχ ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ εηαίξσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ πιένλ ηνπ κηζνχ ηνπ φινπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, θαζψο θαη 3. Ζ χπαξμε δπν νξγάλσλ, δειαδή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ θαη ηνπ Γηαρεηξηζηή ή Γηαρεηξηζηψλ. 8

14 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ν ΟΜΟΡΡΤΘΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (Ο.Δ.) 2.1. ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ Οη εηαίξνη ηεο Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο επζχλνληαη κε νιφθιεξε ηελ πεξηνπζία ηνπο γηα φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο, κε αιιειέγγπα επζχλε ηνπο. Με ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο δελ παχεη ε επζχλε ησλ εηαίξσλ γηα ηπρφλ ππάξρνληα ρξέε ηεο εηαηξείαο. Ζ Οκφξξπζκε Δηαηξεία δελ ρξεηάδεηαη ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν γηα ηελ θαηάξηηζή ηεο, αληηζέησο αξθεί έλα ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΣΑΖ ΟΔ Πξνέγθξηζε Δπσλπκίαο Δθφζνλ έρνπλ επηιερζεί ε επσλπκία θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο ηεο λέαο εηαηξείαο, θαη εθφζνλ γλσξίδεηε ηνλ ζθνπφ θαη ηνλ ηχπν ηεο, είλαη ζθφπηκν λα επηζθεθζείηε ην νηθείν επηκειεηήξην γηα λα βεβαησζείηε φηη ε ζπγθεθξηκέλε επσλπκία θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο δελ έρνπλ ήδε δνζεί ζε θάπνηα άιιε Οκφξξπζκε Δηαηξεία θαη είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λφκνπ. Γηα ηελ δηαδηθαζία απηή ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξσζεί κηα αίηεζε θαη λα θαηαηεζεί παξάβνιν ησλ 5 επξψ. Δάλ ε επηιεγκέλε επσλπκία θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο είλαη απνδεθηά, ην επηκειεηήξην ρνξεγεί βεβαίσζε Πξνέγθξηζεο Δπσλπκίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε επσλπκία έρεη ήδε ρξεζηκνπνηεζεί ή δελ είλαη ζπκβαηή κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λφκνπ, ζα πξέπεη λα επηιεγεί λέα επσλπκία. 9

15 Αλ θαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ Πξνέγθξηζε Δπσλπκίαο δελ είλαη ππνρξεσηηθή, είλαη ρξήζηκν λα γίλεη πξηλ ηελ ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ψζηε κε βεβαηφηεηα λα γλσξίδεη ν επελδπηήο φηη ε επσλπκία πνπ επέιεμε γίλεηαη απνδεθηή θαη δελ ζα ρξεηαζηνχλ εθ ησλ πζηέξσλ αιιαγέο ζην θαηαζηαηηθφ. ύληαμε Καηαζηαηηθνύ-Ηδησηηθνύ πκθσλεηηθνύ ην ζηάδην απηφ είλαη αλαγθαία ε χληαμε ηνπ Ηδησηηθνχ πκθσλεηηθνχ - Καηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο. Σν θαηαζηαηηθφ απνηειεί ην έγγξαθν ηεο ζπζηάζεσο ηεο εηαηξείαο αιιά επίζεο πξνδηαγξάθεη φια ηα βαζηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ζρέζεηο ησλ κεηφρσλ, ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηάξθεηα δσήο ηεο αιιά θαη ηε δηάιπζή ηεο. Σν θαηαζηαηηθφ ππνγξάθεηαη απφ φινπο ηνπο εηαίξνπο θαη δελ ρξεηάδεηαη λα ζπληαρζεί απφ ή λα ππνγξαθεί ζε ζπκβνιαηνγξάθν. Έιεγρνο Δπσλπκίαο χκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Ν. 2081/92, ην ππνγεγξακκέλν θαηαζηαηηθφ ηεο ππφ ζχζηαζε ΟΔ., ζε δχν αληίγξαθα πξνζθνκίδεηαη ζην νηθείν επηκειεηήξην, καδί κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ θξάηεζεο επσλπκίαο (εάλ έρεη ιάβεη ηέηνηνλ ν επελδπηήο απφ ην επηκειεηήξην θαη κία ζρεηηθή αίηεζε. Σν επηκειεηήξην, εθφζνλ ειέγμεη ηελ επσλπκία θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν, ζεσξεί ην θαηαζηαηηθφ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηεο επσλπκίαο θαη ηνπ δηαθξηηηθνχ ηίηινπ. ΓΟΤ έδξαο Μέζα ζε δεθαπέληε εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηαζηαηηθνχ, πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζηε Γ.Ο.Τ. ηεο έδξαο, Ο Φφξνο πγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ (ΦΚ), ν νπνίνο αλέξρεηαη ζε 1% επί ηνπ χςνπο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (άξζξα 17-31, Ν. 1676/86. Γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ΦΚ είλαη αλαγθαία ε πξνζθφκηζε δχν αληηγξάθσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ (εθ ησλ νπνίσλ ην έλα ζεσξεκέλν απφ ην επηκειεηήξην), επηηαγή κε ην πξνδηαγεγξακκέλν πνζφ, 10

16 δήισζε ΦΚ εηο δηπινχλ. Δθεί ζα ζεσξήζνπλ ην θαηαζηαηηθφ θαη ζα ζαο επηζηξέςνπλ ην δηπιφηππν θαηαβνιήο θαη ην έλα απφ ηα δχν αληίγξαθα ηεο δήισζεο ΦΚ. Σακείν Ννκηθώλ θαη Σακεία Πξνλνίαο Γηθεγόξσλ ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα ζεσξήζεηε ην θαηαζηαηηθφ ζην ηακείν Ννκηθψλ θαη ζην Σακείν Πξνλνίαο Γηθεγφξσλ, φπνπ θαηαβάιινληαη πνζφ 0,5% θαη 1% επί ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ αληίζηνηρα. Πξσηνδηθείν έδξαο Γχν αληίγξαθα ηνπ ζεσξεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ απφ ην επηκειεηήξην, ηελ ΓΟΤ θαηά ηελ θαηαβνιή ηνπ ΦΚ, ην Σακείν Ννκηθψλ θαη ην Σακείν Πξνλνίαο Γηθεγφξσλ, θαηαηίζεληαη ζην Πξσηνδηθείν έδξαο γηα δεκνζίεπζε. Ζ δεκνζίεπζε απηή απνηειεί ηελ πξάμε ίδξπζεο-ζχζηαζεο ηεο Ο.Δ. Δπηκειεηήξην Δληφο δχν κελψλ απφ ηελ ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο πξέπεη λα εγγξαθεί ε εηαηξεία ζην νηθείν επηκειεηήξην. Γηα ηελ εγγξαθή πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ δηθαηνινγεηηθά γηα ηα νπνία κπνξείηε λα πιεξνθνξεζείηε ζηα θαηά ηφπνπο επηκειεηήξηα. Γ.Ο.Τ. έδξαο Σν επφκελν λήκα ζηε δηαδηθαζία ζχζηαζεο ηεο Ο.Δ. είλαη ε έλαξμε εξγαζηψλ ζηελ Γ.Ο.Τ. έδξαο. ηε ζπλέρεηα, ζα πξνρσξήζεηε ζηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηε ζεψξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. Γηα ηελ έλαξμε εξγαζηψλ απαηηνχληαη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: o Έληππν έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο Μ3, o θαηαζηαηηθφ ζεσξεκέλν απφ ην Πξσηνδηθείν, o βεβαίσζε εγγξαθήο ζε επηκειεηήξην,βεβαίσζε εγγξαθήο ησλ κειψλ ζε αζθαιηζηηθφ θνξέα (ΣΔΒΔ, ΣΑΔ, θιπ). 11

17 Δπίζεο, ζα δεηεζνχλ είηε ην κηζζσηήξην ζεσξεκέλν απφ ηε Γ.Ο.Τ. ηνπ ηδηνθηήηε, είηε, αλ παξαρσξήζεθε δσξεάλ θάπνηνο ρψξνο γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηξίηνπο (παηέξαο, κεηέξα θιπ), ζπκβφιαην ηδηνθηεζίαο θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ εθρσξεηή ζεσξεκέλε απφ ηελ Αζηπλνκία γηα δσξεάλ παξαρψξεζε. Αλ ν ρψξνο είλαη ηδηφθηεηνο, απαηηείηαη ην ζπκβφιαην ηδηνθηεζίαο θαη ππεχζπλε δήισζε φηη ζα ρξεζηκνπνηεζεί απηφο σο επαγγεικαηηθή έδξα ηεο επηρείξεζεο. Σέινο, ζα ρξεηαζηνχλ εμνπζηνδφηεζε (εθφζνλ ηελ έλαξμε θάλεη θάπνηνο ηξίηνο εθηφο ησλ κειψλ) θαη ραξηφζεκν έλαξμεο (ην πιεξψλεη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζηε Γ.Ο.Τ.). Γηα ηελ ζεψξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ, απαηηείηαη θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα απφ ηα κέιε, ππεχζπλε δήισζε φηη ηα κέιε δελ ήηαλ επηηεδεπκαηίεο, ή εάλ είλαη, βεβαίσζε απφ ηα ηκήκαηα Κψδηθα-ΦΠΑ-Έζνδα φηη δελ ππάξρνπλ νθεηιέο, θαη ζεκείσκα ζεψξεζεο (έληππν TAXIS B1) ζε έλα αληίηππν γηα θάζε εγθαηάζηαζε. Απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ελφο Γηαρεηξηζηή. 12

18 2.3 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΣΑΖ ΟΔ 13

19 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ν ΟΗ ΗΥΤΟΤΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤ Κ.Β.. ΓΗΑ Ο.Δ. 3.1 ΓΔΝΗΚΑ Ζ ππνρξεσηηθή ή πξναηξεηηθή ηήξεζε βηβιίσλ Γ θαηεγνξίαο απφ ηελ επηρείξεζε, πέξα απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ηεο παξέρεη, ηελ επηθνξηίδεη θαη κε πξφζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πνπ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη κε επηκέιεηα, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. Ο ζχγρξνλνο θνξνηερληθφο, πέξα απφ ηελ απαξαίηεηε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε, είλαη εθνδηαζκέλνο κε γλψζε, εκπεηξία, θαη αμηνπνηψληαο πιήξσο ηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία, απνηειεί ηνλ απαξαίηεην ζπλεξγάηε ηνπ επηρεηξεκαηία ζηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο ηνπ. Αληηιακβαλφκελνη απφ λσξίο ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ θνξνηερληθνχ, δψζακε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ νξγάλσζε ελφο ζχγρξνλνπ ινγηζηηθνχ γξαθείνπ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο πέξα απφ ηηο ηππηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. Θεσξψληαο φηη θάζε επηρείξεζε είλαη κνλαδηθή, επηθεληξψλνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο, νξγαλψλνπκε δηεμνδηθά ην ινγηζηήξην ηεο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε άξηζηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη κε ηελ δηαξθή ππνζηήξημε πνπ παξέρνπκε, θξνληίδνπκε ν επηρεηξεκαηίαο λα λνηψζεη αζθάιεηα θαη ζηγνπξηά. Καιχπηνληαο ινηπφλ πιήξσο ηεο αλάγθεο κηαο επηρείξεζεο πνπ ηεξεί βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο ην γξαθείν καο παξέρεη: ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΦΟΡΟΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ Οξγάλσζε Απνζεθψλ (πξνδηαγξαθέο, θάζεηο παξαγσγήο, ζχλζεζε εηδψλ) Έιεγρνο θαη ζπκθσλία εκπνξηθήο δηαρείξηζεο - γεληθήο ινγηζηηθήο (απνζήθε, αγνξέο, πσιήζεηο, αμηφγξαθα) Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ Κνζηνιφγεζε εηζαγσγψλ 14

20 Οξγάλσζε ινγηζηηθψλ ζρεδίσλ γεληθψλ θαη θιαδηθψλ Οξζή εθαξκνγή ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη πξνηχπσλ Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ πξνυπνινγηζηηθνχ ειέγρνπ, cash flow Δλεκέξσζε θαη έιεγρνο ησλ βηβιίσλ ηεο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Μεληαίνο πξνυπνινγηζκφο - πξνζδηνξηζκφο θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο. χληαμε θαη ππνγξαθή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε νπνηνλδήπνηε θχθιν εξγαζηψλ Αλάιπζε Ηζνινγηζκνχ κε ηελ ρξήζε Αξηζκνδεηθηψλ χληαμε ππνγξαθή θαη ειεθηξνληθή ππνβνιή φισλ ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ χληαμε ππνινγηζκφο θαη ππνβνιή Δ.Σ.ΑΚ. Ζιεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε φισλ ησλ δειψζεσλ θαη εγγξάθσλ Πξνιεπηηθφο θνξνινγηθφο έιεγρνο φισλ ησλ θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ ηεο επηρείξεζεο ζαο. Απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε δηελέξγεηαο ειέγρσλ. χληαμε θαη ππνβνιή πξνζθπγψλ. ΜΖΥΑΝΟΡΓΑΝΧΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Δπηινγή θαηάιιεινπ κεραλνγξαθηθνχ πιηθνχ (Ζ/Τ, πεξηθεξεηαθά) Δπηινγή ηνπ θαηάιιεινπ γηα ηελ επηρείξεζε Software πλεξγαζία κε ηηο πην γλσζηέο εηαηξίεο παξαγσγήο ινγηζκηθνχ γηα επηρεηξήζεηο θαη ινγηζηήξηα. Παξακεηξνπνίεζε εθαξκνγψλ Κσδηθνπνίεζε Απνζήθεο Πειαηψλ Πξνκεζεπηψλ Αμηνγξάθσλ Παξαγσγήο ρεδηαζκφο παξαζηαηηθψλ ζηηο Πσιήζεηο θαη ηηο Αγνξέο Δθαξκνγή Δληαίνπ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδηαζκφο ηεο ελεκέξσζεο ηεο Γεληθήο θαη Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο απφ ηελ Δκπνξηθή Γηαρείξηζε Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ παξακεηξνπνηήζεσλ 15

21 Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο ζηνλ ρεηξηζκφ ηνπ ινγηζκηθνχ αιιά θαη ζηα πξντφληα ηεο Microsoft (Word, Excel) Γηαξθήο επηθνηλσλία θαη άκεζε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ε ησλ λέσλ δεδνκέλσλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ. ΚΑΛΤΦΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ πζηάζεηο Ο.Δ., Δ.Δ., Κνηλνπξαμίεο, Αηνκηθέο Δπηρεηξήζεηο Μεηαβνιέο, κεηαηξνπέο, ζπγρψλεπζεο απνξξνθήζεηο, αμηνπνηψληαο ηνπο ηζρχνληεο αλαπηπμηαθνχο λφκνπο θαη θίλεηξα Λχζεηο εθθαζαξίζεηο 3.2 ΚΑΛΤΦΖ Δ ΜΗΘΟΓΟΣΗΚΑ - ΔΡΓΑΣΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ Αμηνπνίεζε ησλ επηρνξεγήζεσλ γηα θάιπςε λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Αμηνιφγεζε ππνςεθίσλ αιιά θαη πθηζηακέλσλ εξγαδνκέλσλ, κε επηζηεκνληθά απνδεθηέο δηαδηθαζίεο Τπνινγηζκφο θφζηνπο ηνπ λενπξνζιακβαλφκελνπ πξνζσπηθνχ κε απφιπηε αθξίβεηα ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο. Σήξεζε κε αθξίβεηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαδηθαζίεο πξνζιήςεσλ, απνιχζεσλ, απνρσξήζεσλ, αδεηψλ, ππεξσξηψλ, ζπκβάζεσλ κεησκέλνπ σξαξίνπ θαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. Ζ ρξήζε πξνγξακκάησλ κηζζνδνζίαο ηειεπηαίαο γεληάο πνπ αμηνπνηνχλ πιήξσο ηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία δηαζθαιίδνπλ ηελ αθξίβεηα ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο, (ηφζν γηα θνηλέο επηρεηξήζεηο φζν θαη επηρεηξήζεηο κε νηθνδνκνηερληθά έξγα), ηνλ επηκεξηζκφ ηεο ζε θέληξα θφζηνπο, ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ΑΠΓ, αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα άληιεζεο πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξνχλ λα θαλνχλ πνιχ ρξήζηκεο ζηελ επηρείξεζε. Αληηκεηψπηζε εξγαηηθψλ δηαθνξψλ θαη φπνπ είλαη απαξαίηεην κε ηελ ζπκβνιή ησλ έκπεηξσλ εξγαηνιφγσλ δηθεγνξψλ ζπλεξγαηψλ καο, εθπξνζσπνχκε ηελ επηρείξεζε ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. 16

22 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ν ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Ο.Δ. 4.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Γηα ηε θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ζα δνζεί ζηε ζπλέρεηα έλα παξάδεηγκα εθαξκνγήο κηαο Οκφξξπζκεο Δηαηξίαο πνπ ηεξεί βηβιία Γ θαηεγνξίαο γηα κία 12κελε ρξήζε. Ζ εηαηξεία ηεο νπνίαο ηα ζηνηρεία ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη ε «ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Η. Κ ΠΔΣΡΑΚΖ Ν. Ο.Δ.», ε νπνία ζπζηήζεθε ην 2008 κε κεηνρηθφ θεθάιαην επξψ. Οη κέηνρνη ηεο εηαηξείαο είλαη ν Παπαδφπνπινο Η. θ ν Πεηξάθεο Ν., φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ επσλπκία. Πξφθεηηαη γηα κία εηαηξεία ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζην θιάδν ηεο εκπνξίαο γπλαηθείσλ ελδπκάησλ ζηε πφιε ηνπ Ζξαθιείνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία δηαζέηεη δχν κηζζσηνχο, ηε Γεξακάλε Αιίθε θαη ηε Βαζηιείνπ Μαξία κε αθαζάξηζηεο απνδνρέο 896,75 θαη 815,23 αληίζηνηρα, φπσο νξίδεη ε Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα ησλ κηζζσηψλ θαη ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε. ( βι. Παξάξηεκα Πίλαθαο 1.) 17

23 Βήκα 1 ν Πξέπεη λα ζπληαρζεί ην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο, φπνπ 4.2 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ «ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Η. Κ ΠΔΣΡΑΚΖ Ν. Ο.Δ.» Γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο θαη εξγαζηψλ ηεο «ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Η. Κ ΠΔΣΡΑΚΖ Ν. Ο.Δ.» απαηηνχληαη ηα εμήο βήκαηα : πεξηιακβάλεη ηα νλνκαηεπψλπκα, ηελ ηδηφηεηα θαη ηηο δηεπζχλζεηο θαηνηθηψλ ησλ εηαίξσλ, ηελ εηαηξηθή επσλπκία, ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ δηαρεηξηζηή ή δηαρεηξηζηψλ ηεο εηαηξείαο, ην εηαηξηθφ θεθάιαην πνπ θαηαβάινπλ νη εηαίξνη, ε ρξνληθή πεξίνδν, ε έδξα, ην αληηθείκελν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηα απνη/ηα ησλ εηαίξσλ. Σν θαηαζηαηηθφ ηεο «ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Η. Κ ΠΔΣΡΑΚΖ Ν. Ο.Δ.» είλαη ην αθφινπζν: 18

24 19

25 20

26 21

27 22

28 Ά Γ.Ο.Τ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Αξηζκφο Πξάμεο 180/2008 Παξαιείθζεθε φκνην Γηα ηε πξάμε απηή, θαηαβιήζεθε θφξνο, δελ νθείιεηαη θφξνο ν πξνβιεπφκελνο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν / 1986 Ζξάθιεην Ο πξνηζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. Σ..Τ. Αξηζκόο 257/2005 Σν παξφλ γηα ηε δεκνζίεπζε ηνπ νπνίνπ θαηαβιήζεθαλ ηα λφκηκα ηέιε απφ 200,00 επξψ ζπλνιηθά κε αξηζκφ δηπιφηππν είζπξαμεο ηεο Ά Γ.Ο.Τ. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ θαη ηνπ ηακείνπ Ννκηθψλ απφ 100,00 επξψ, κε αξηζκφ απφδεημε ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζην Ζξάθιεην, θαηαηέζεθε ζε εκάο ζήκεξα θαη θαηαρσξήζεθε ζην εηδηθφ βηβιίν ηνπ Πξσηνδηθείνπ Ζξαθιείνπ κε απμ. Αξηζκό 257/2005 θαη παξφκνην απηνχ ζπξνθνιιήζεθε ηελ ίδηα εκέξα ηνπ αθξναηεξίνπ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Ζξαθιείνπ κε αξηζκφ φκνηα έθζεζε ζπξνθφιιεζεο ηνπ Γηθαζηηθνχ Δπηκειεηή ηνπ Πξσηνδηθείνπ Ζξαθιείνπ Δκκαλνπήι Βεξγάθε. Ζξάθιεην 02/01/2008 Ζ Γξακκαηέαο Σ..Τ Ο Θπξνθνιιεηήο Σ..Τ 23

29 Βήκα 2 ν Πξέπεη λα θαηαηεζεί ην ζπκθσλεηηθφ επαγγεικαηηθήο κίζζσζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο εηαηξείαο ζην εηζφδεκα, φπνπ αλαγξάθνληαη ηα αηνκηθά ζηνηρεία ηνπ εθκηζζσηή, Κεραγηά Κσλ/λν, θ ηα ζηνηρεία ηνπ κηζζσηή, δειαδή ηνπ θαηαζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, νξίδεηαη ην κεληαίν κίζζσκα,πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1500επξψ, ε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο κίζζσζεο, ε εγγχεζε γηα ηελ αθξηβή εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο κίζζσζεο, θαζψο θαη ε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ. Σν αλάινγν έληππν είλαη ην αθφινπζν: 24

30 25

31 26

32 Βήκα 3 ν ηε ζπλέρεηα, πάσ ζην Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην θαη θάλσ πξνεγγξαθή ηεο εηαηξείαο, θαη ζηνλ Ο.Α.Δ.Δ θάλσ ηελ εγγξαθή αζθάιηζεο ησλ δχν εηαίξσλ. 27

33 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΡ.ΠΡΩΣ. :5400 ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΣΜΖΜΑ :ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΟΡΩΝΑΗΟΤ 9 Α.Γ.Μ : ΖΡΑΚΛΔΗΟ Π.Γ.Μ : ΣΖΛ Δ.Γ.Μ : ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ Σν Δπηκειεηήξην Ζξαθιείνπ πηζηνπνηεί φηη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα Μεηξψα Δπσλπκηψλ πνπ δηαηεξεί, ε πην θάησ επηρείξεζε είλαη γξακκέλε ζ απηά κε ηα εμήο ζηνηρεία : Δπσλπκία Δπηρείξεζεο: «ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Η. Κ ΠΔΣΡΑΚΖ Ν. Ο.Δ.» Λνηπά ηνηρεία Δπηρείξεζεο: Ννκηθή Μνξθή : Ο.Δ. Ζκεξ.Γηαθνπήο : Έηνο Ίδξπζεο : 2008 Ζκεξ. Γηαγξαθήο: Έλαξμε Γ.Ο.Τ. :01/01/08 Ζκεξ. Πηψρεπζεο: Γ.Ο.Τ. : Ά ΖΡΑΚΛΔΗΟ Αξηζ. Πηψρεπζεο : Α.Φ.Μ. : Γηεπζ.Δπηρ :Ηθάξνπ 21 Έηνο εγγξαθήο : 2008 Σειέθσλν : Ζκεξ. εγγξαθήο : 05/01/08 Κ.Α. Αληηθείκελν Δπηρείξεζεο ΔΜΠΟΡΗΑ ΓΤΝΑΗΚΔΗΩΝ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ Παξαηεξήζεηο: Σελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ απηνχ δήηεζε ε αλσηέξσ επηρείξεζε γηα ΚΑΘΔ ΝΟΜΗΚΖ ΥΡΖΖ. Ζ παξαπάλσ επσλπκία είλαη ηακεηαθά εληάμεη, ην παξφλ Πηζηνπνηεηηθφ ηζρχεη γηα έμη κήλεο. ΖΡΑΚΛΔΗΟ 05/01/08 Ζ ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΖ Σ..Τ 28

34 Βήκα 4 ν ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ ηα έληππα κεηξψνπ πνπ απνηεινχλ ηε Γήισζε έλαξμεο εξγαζηψλ (Μ3) θαη ηε Γήισζε ζρέζεσλ θνξνινγνχκελνπ (Μ7). Σν έληππν Μ3 πεξηιακβάλεη ηα βαζηθά ζηνηρεία κε θπζηθνχ πξνζψπνπ, ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, ηε Γηεχζπλζε άζθεζεο δξαζηεξηφηεηαο,ην Κ.Β..,θαζψο θαη ηα ζηνηρεία δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, θαη ην έληππν Μ7 πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηνπ θνξνινγνχκελνπ θαη ηα ζηνηρεία ησλ ζρεηηδνκέλσλ. Σα δχν απηά έληππα παξνπζηάδνληαη ζπκπιεξσκέλα ζηηο επφκελεο ζειίδεο. 29

35 ΔΝΣΤΠΟ Μ3 30

36 31

37 32

38 ΔΝΣΤΠΟ Μ7 33

39 Βήκα 5 ν Δπηζηξέθσ ζην Δκπνξηθφ επηκειεηήξην θαη Ο.Α.Δ.Δ 1., θαη παίξλσ βεβαίσζε Βήκα 6 ν πκπιεξψλνπκε ηα έληππα Β1, Β2 θαη ηα ζεσξνχκε ζην Σκήκα ηνπ Κψδηθα. θαλνληθήο εγγξαθήο απφ ην πξψην (Δκπ.Δπηκ.) θαη βεβαίσζε ζεψξεζεο Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ απφ ην δεχηεξν (Ο.Α.Δ.Δ.) Σα δχν απηά έληππα ζπλνδεχνληαη απφ ηηο βεβαηψζεηο ηνπ βήκαηνο 5 ν.ηδηαίηεξα ην έληππν Β2, ζπλνδεχεηαη απφ κία ππεχζπλε δήισζε φηη ε εηαηξεία μεθηλάεη λα ρξεζηκνπνηεί ηε ηακεηαθή κεραλή απφ 01/01/08, απφ έλα αληίγξαθν ηνπ ηηκνινγίνπ πνπ ηελ έρσ αγνξάζεη θαη ην πξψην Ε εγθαηάζηαζεο. Σν έληππν Β1 πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία φπσο απηά ηνπ επηηεδεπκαηία, ηα βηβιία, ηα ζπλελσκέλα βηβιία θ ηηο θαηαζηάζεηο, ηα ζηνηρεία απηψλ ησλ βηβιίσλ, ην ηφπν ηήξεζεο θαη ελεκέξσζεο βηβιίσλ, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ. Σν έληππν Β2 πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία φπσο απηά ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηε δήισζε έλαξμεο ιεηηνπξγίαο Φ.Ζ.Μ. 2 Σα δχν απηά έληππα παξνπζηάδνληαη ζπκπιεξσκέλα ζηηο επφκελεο ζειίδεο. 1 Όπνπ αλαθέξεηαη ν φξνο Ο.Α.Δ.Δ ελλνείηαη ν Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ 2 Όπνπ αλαθέξεηαη ν φξνο Φ.Μ.Ζ. ελλννχληαη νη Ζιεθηξνληθνί Φνξνινγηθνί Μεραληζκνί θαη ζπζηήκαηα ηνπ λ.1809/

40 35

41 36

42 37

43 38

44 ην ζεκείν απηφ, ε επηρείξεζε έρεη νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία έλαξμεο θαη ζεψξεζεο θαη είλαη έηνηκε λα ιεηηνπξγήζεη. ηε ζπλέρεηα, ε επηρείξεζε θάλεη απνγξαθή ζην Η.Κ.Α. (αθνχ ήδε ζα θξαηάεη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο έλαξμεο ηεο επηρείξεζεο ) θαη δίλεη Α.Μ. εξγνδφηε ν νπνίνο είλαη : Ύζηεξα, ακέζσο κεηά ηελ πξφζιεςε θαη πξηλ ιάβνπλ εξγαζία νη κηζζσηνί ηεο επηρείξεζεο, πξέπεη λα θαηαρσξεζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπο ζην Δηδηθφ Βηβιίν Καηαρσξήζεσο Νενπξνζιακβαλνκέλνπ Πξνζσπηθνχ ην νπνίν ε επηρείξεζε παίξλεη απφ ην Η.Κ.Α. 3, απφ ην Σκήκα Απνγξαθψλ. Σν Βηβιίν απηφ ηεξείηαη ππνρξεσηηθά ζηνλ ηφπν εξγαζίαο ησλ κηζζσηψλ θαη επηδεηθλχεηαη ζηα αξκφδηα φξγαλα φηαλ δεηεζεί. Σν Δηδηθφ Βηβιίν Καηαρσξήζεσο Νενπξνζιακβαλνκέλνπ Πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο «ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Η. Κ ΠΔΣΡΑΚΖ Ο.Δ.» παξνπζηάδεηαη ζηηο επφκελεο ζειίδεο. 3 Όπνπ αλαθέξεηαη ν φξνο Η.Κ.Α. ελλνείηαη ην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 39

45 40

46 41

47 Ύζηεξα, ε επηρείξεζε γηα λα πξνζιάβεη ην πξνζσπηθφ, πξέπεη λα θαηαζέζεη, κέζα ζε 8 κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία πξφζιεςεο, ζηνλ Ο.Α.Δ.Γ 4. ηηο Αλαγγειίεο Πξφζιεςεο ηνπο, ζηηο νπνίεο θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, ηα ζηνηρεία ησλ ππαιιήισλ θαζψο θαη νη ππνγξαθέο ηνπο. Οη Αλαγγειίεο πξφζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο «ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Η. Κ ΠΔΣΡΑΚΖ Ο.Δ.» είλαη νη αθφινπζεο: 4 Όπνπ αλαθέξεηαη ν φξνο Ο.Α.Δ.Γ. ελλνείηαη Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ. 42

48 43

49 Μεηά ηηο πξνζιήςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο, κέζα ζε 15 κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία πξφζιεςεο, ε επηρείξεζε πξέπεη λα θαηαζέζεη ην Πίλαθα Πξνζσπηθνχ ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο φπνπ πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία θαη νη κηζζνί ησλ ππαιιήισλ ηεο επηρείξεζεο, κε βάζε ην πίλαθα ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, φζνλ αθνξά ηνπο κηζζνχο ηνπ πξνζσπηθνχ αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο.(βι.παξάξηεκα Πίλαθαο 1 ). Ο Πίλαθαο Πξνζσπηθνχ ηεο «ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Η. Κ ΠΔΣΡΑΚΖ Ν. Ο.Δ.» παξνπζηάδεηαη ζηηο επφκελεο ζειίδεο. 44

50 45

51 4.3 ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΑ ΜΖΝΟ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ ηηο επφκελεο ζειίδεο παξνπζηάδνληαη ηα παξαζηαηηθά, αξηζκεκέλα θαη θαηά εκεξνκελία, κε βάζε ηα ινγηζηηθά γεγνλφηα ηνπ Ηαλνπαξίνπ.(βιέπε ζει.80) 46

52 47

53 48

54 49

55 50

56 51

57 52

58 53

59 54

60 55

61 56

62 57

63 58

64 59

65 60

66 61

67 62

68 63

69 64

70 65

71 66

72 67

73 68

74 69

75 70

76 71

77 72

78 73

79 74

80 75

81 76

82 4.4 ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΓΖΛΧΖ Καηά ην κήλα Μάξηην, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο 20 Μαξηίνπ, ε επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηε Πξνζσξηλή Γήισζε Φ.Δ.Δ. 5 γηα ην δίκελν Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Σν αλάινγν έληππν είλαη ην αθφινπζν : 5 Όπνπ αλαθέξεηαη ν φξνο Φ.Δ.Δ. ελλνείηαη ν Φφξνο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ. 77

83 78

84 ΜΕΡΟ II 79

85 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ν ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Ο.Δ 5.1 ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ηηο επφκελεο ζειίδεο, αθνινπζνχλ ηα Λνγηζηηθά Γεγνλφηα απφ ην κήλα Ηαλνπάξην έσο ην κήλα Γεθέκβξην γηα ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ηνπ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ Αθoύ έρνπλ γίλεη θαη νη πξνζιήςεηο ησλ ππαιιήισλ, ε επηρείξεζε «ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Η. Κ ΠΔΣΡΑΚΖ Ν. Ο.Δ.» κε αληηθείκελν εξγαζηώλ εκπνξία γπλαηθείσλ ελδπκάησλ, μεθηλάεη πιένλ λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά, παξνπζηάδνληαο γηα ην κήλα Ηαλνπάξην ηα παξαθάησ Λνγηζηηθά γεγνλόηα: 1) 02/01/08 Πιεξσκή ελνηθίνπ Ηαλνπαξίνπ αμίαο 1500 ζπλ ραξη/κν 3.6% κε ηελ απ.πιεξσκεο 1 ζηνλ Κεραγηά Κσλζηαληίλν. 2) 02/01/08 Αγνξά ηακεηαθήο κεραλήο κε ην Σ-Γ.Α 10 απφ ηνλ Σζηθαλδπιαθε- Υαριαθε Ο.Δ αμίαο 500 ζπλ 19% Φ.Π.Α. επί πηζηψζεη. Ο ηξφπνο πιεξσκήο γίλεηαη σο εμήο κε επηηαγή ιήμεο 25/01/08 σο απνδ. Παξαδ. Δπηη.1 επηηαγή Δ.Σ.Δ. αξ.ινγ Νo επηη ) 10/01/08 Αγνξά γπλαηθείσλ ελδπκάησλ απφ ηνλ Πιαλάθε Α. Με ην Σα-Γ.Α 11 αμίαο 900 ζπλ 19% Φ.Π.Α. επί πηζηψζεη. Ο ηξφπνο πιεξσκήο γίλεηαη σο εμήο κεηξεηά 200 σο απνδ.πι.2 θαη ην ππφινηπν, κε γξακκάηην ιήμεσο 26/01/08 σο απνδ.παξαδ.γξ.1. 4) 11/01/08 Πψιεζε γπλαηθείσλ ελδπκάησλ κε ην Σα-ΓΑ 12 ζηελ Καηζηθαξάθε Δ. αμίαο 500 ζπλ 19% Φ.Π.Α. επί πηζηψζεη. Ο ηξφπνο πιεξσκήο γίλεηαη σο εμήο κεηξεηά 250 σο απνδ.εηζξ.1 θαη ην ππφινηπν επηη. Α.Σ.Δ. Λ.31/01/08 σο απνδ.παξαι.επηηαγεο 10. 5) 20/01/08 Αγνξά γπλαηθείσλ ελδπκάησλ απφ ηακαηίνπ. κε ην Σα-ΓΑ.13 αμίαο 3000 ζπλ 19% Φ.Π.Α. επί πηζηψζεη. 80

86 Ο ηξφπνο πιεξσκήο γίλεηαη σο εμήο κεηξεηά 1000 σο απνδ.πιεξ.3 θαη ην ππφινηπν ζε δπν ηζφπνζεο επηηαγέο ιήμεο 20/09/08 θαη 20/10/08 σο απνδ.παξαδ.επηη.2 επηη. Δ.Σ.Δ. αξ.ινγ Νν επηηαγ θαη ) 21/01/08 Σν ζηεγλνθαζαξηζηήξην Αιακαλάθεο καο ζηέιλεη γπλαηθεία ελδχκαηα πνπ ηνπ είραλ ζηαιεί γηα θαζαξηζκφ θαη ζηδέξσκα κε ην ΓΑ 1 γηα ηελ παξαπάλσ ην ζηεγλνθαζαξηζηήξην Αιακαλάθεο καο εθδίδεη ην Σ.Π.Τ.10 αμίαο 100 ζπλ 19% Φ.Π.Α. επί πηζηψζεη. 7) 31/01/08 Έθδνζε θαη εμφθιεζε κηζζνδνζίαο Ηαλνπαξίνπ κε αθαζάξηζηεο απνδνρέο 1711,98 εξγνδνηηθέο εηζθνξέο Η.Κ.Α. αζθ.13%,η.κ.α. εξγ % θαη ΣΔΑΤΔΚ αζθ.7%, ΣΔΑΤΔΚ εξγ. 3%. 8) 31/01/08 Απφ ηελ ηακεηαθή κεραλή εθδίδεη ην Ε Νν 20 (πνπ ζεσξήζακε απφ ηελ έλαξμε) γηα πψιεζε γπλαηθείσλ ελδπκάησλ ζχλνιν Ε 1300(θαη.Φ.Π.Α. 19%). 9) 31/01/08 Πψιεζε γπλαηθείσλ ελδπκάησλ ζηελ Σζνπκάθνπ. Σα-ΓΑ 14 αμίαο 500 ζπλ 19% Φ.Π.Α. επί πηζηψζεη. Ο ηξφπνο πιεξσκήο γίλεηαη κε επηηαγή Δκπνξηθήο Σξάπεδαο ιήμεο 30/10/08 σο απνδ. Παξαιαβήο επηη ) 31/01/08 Ζ ινγίζηξηα Κππξησηάθε Μ. καο εθδίδεη ηελ Απ.Π.ΤΠ.11 αμίαο 200 ζπλ 19% Φ.Π.Α. παξαθξάηεζε θφξνπ 20% θαη εμνθιείηε κε ηελ απνδ.πιεξ 6. 11) 31/01/08 Πιεξσκή ινγαξηαζκνχ ΓΔΖ αμίαο 100 ζπλ 9% Φ.Π.Α. δεκνηηθά ηέιε ) 31/01/08 Πιεξσκή ινγαξηαζκνχ ΟΣΔ αμίαο 200 ζπλ 19% Φ.Π.Α. 13) 31/01/08 Πψιεζε Σα-ΓΑ 15 ζηελ Νηανπληάθε Γ. γπλαηθεία ελδχκαηα 800 ζπλ 19% Φ.Π.Α. επί πηζηψζεη. 14) 26/01/08 Πιεξσκή γξακκαηίνπ ιήμεο 26/01/08 κε ηελ απνδ.πιεξ.9. 15) 25/01/08 Καηάζεζε Δ.Σ.Δ. πνζνχ 595 ζην ινγαξηαζκφ γηα ηελ εμφθιεζε επηηαγήο Νν ) 31/01/08 Δίζπξαμε επηηαγήο Α.Σ.Δ. ιήμεο 31/01/08 κε ηελ απνδ.παξ.3. 81

87 5.1.2 ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ Ζ επηρείξεζε «ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Η. Κ ΠΔΣΡΑΚΖ Ν. Ο.Δ.» κε αληηθείκελν εξγαζηώλ εκπνξία γπλαηθείσλ ελδπκάησλ πξαγκαηνπνηεί ηηο παξαθάησ Πξάμεηο θαηά ηνλ κήλα Φεβξνπάξην: 1) 02/02/08 Πιεξσκή ελνηθίνπ Φεβξνπαξίνπ αμίαο 1500 ζπλ ραξη/κν 3.6% κε ηελ απ.πιεξσκεο 11 ζηνλ Κεραγηά Κσλζηαληίλν. 2) 05/02/08 Αγνξά γπλαηθείσλ ελδπκάησλ απφ ηνλ Παπαδάθε Β. κε ην Σα-ΓΑ 16 αμίαο 800 ζπλ 19% Φ.Π.Α. επί πηζηψζεη. Ο ηξφπνο πιεξσκήο γίλεηαη σο εμήο κεηξεηά 200 σο απνδ.πι.12 θαη ην ππφινηπν, κε γξακκάηην ιήμεσο 23/02/08 σο απνδ.παξαδ.γξ.14. 3) 06/02/08 Πνπιάκε κε Γειηίν Ληαληθήο Πψιεζεο Νν 21, γπλαηθεία ελδχκαηα αμίαο 200 ηνπ 19%. 4) 08/02/08 Αγνξά απφ ηνλ Παηζνπξάθε Γ. 5 μχιηλνπο πάγθνπο πξνο 100 ν έλαο ζπλ Φ.Π.Α. 19% κε Σα-ΓΑ Νν 17 επί πηζηψζεη. 5) 10/02/08 Σν ζπλεξγείν θαζαξηζκνχ ΚΡΗΝΟ παξέρεη ζην θαηάζηεκα καο θαζαξηζκφ ησλ ηδακηψλ κε έθδνζε Σ.Π.Τ. 12 αμίαο 80 ζπλ Φ.Π.Α. 19% επί πηζηψζεη. 6) 15/02/08 Ζ κεηαθνξηθή εηαηξεία SPEEDEX καο εθδίδεη παξαζη. Φνξηση.1 γηα ηα έμνδα κεηαθνξάο ησλ γπλαηθείσλ ελδπκάησλ ζην θαηάζηεκά καο αμίαο 35 ζπλ Φ.Π.Α. 19%. Ο ηξφπνο πιεξσκήο γίλεηαη κε κεηξεηά σο απνδ.πι.13. 7) 18/02/08 Πψιεζε κε Σα-ΓΑ 18 ζηελ Καηξηλάθε Α. γπλαηθεία ελδχκαηα αμίαο 200 ζπλ Φ.Π.Α. 19% επί πηζηψζεη. 8) 22/02/08 Δπηζηξέθνπκε ζηνλ Παηζνπξάθε Γ. έλα μχιηλν πάγθν κε ην ΓΑ 2 θαη καο ζηέιλεη πηζησηηθφ Νν 1. 9) 23/02/08 Πιεξσκή γξακκαηίνπ ιήμεο 23/02/08 κε ηελ απνδ.πι ) 29/02/08 Έθδνζε θαη εμφθιεζε κηζζνδνζίαο Φεβξνπαξίνπ κε αθαζάξηζηεο απνδνρέο 1711,98 εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΗΚΑ αζθ.13%,ηκα εξγ % θαη ΣΔΑΤΔΚ αζθ.7%, ΣΔΑΤΔΚ εξγ. 3%. 11) 29/02/08 Πιεξψλνπκε ην Η.Κ.Α. θαη ΣΔΑΤΔΚ Ηαλνπαξίνπ απφ ην ινγ/κφ φςεσο ηεο Δζληθήο. 82

88 5.1.3 ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΖΝΟ ΜΑΡΣΗΟΤ Ζ επηρείξεζε «ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Η. Κ ΠΔΣΡΑΚΖ Ν. Ο.Δ.» κε αληηθείκελν εξγαζηώλ εκπνξία γπλαηθείσλ ελδπκάησλ πξαγκαηνπνηεί ηηο παξαθάησ Πξάμεηο θαηά ηνλ κήλα Μάξηην: 1) 01/03/08 Πιεξσκή ελνηθίνπ Μαξηίνπ αμίαο 1500 ζπλ ραξη/κν 3.6% κε ηελ απ.πιεξσκεο 17 ζηνλ Κεραγηά Κσλζηαληίλν. 2) 03/03/08 Πψιεζε γπλαηθείσλ ελδπκάησλ κε ην Σα-ΓΑ 19 ζηελ Μπνπδάθε Διεπζεξία αμίαο 3000 ζπλ Φ.Π.Α. 19% επί πηζηψζεη. Ο ηξφπνο πιεξσκήο γίλεηαη σο εμήο κεηξεηά 1000 σο απνδ.εηζπξ.5 θαη ην ππφινηπν, κε δπν ηζφπνζεο επηηαγέο, ιήμεσο 20/03/08 θαη ιήμεσο 20/05/08. 3) 07/03/08 Πνπιάκε κε Γειηίν Ληαληθήο Πψιεζεο Νν 22, γπλαηθεία ελδχκαηα αμίαο 1500 επξψ ζπλ Φ.Π.Α. 19%. 4) 10/03/08 Μαο επηζηξέθεη ε Μπνπδάθε Διεπζεξία, γπλαηθεία ελδχκαηα αμίαο 200 επξψ ζπλ Φ.Π.Α. 19% κε ην ΓΑ 10 θαη ηεο εθδίδνπκε πηζησηηθφ ηηκνιφγην Νν 1. 5) 18/03/08 Αγνξά γπλαηθείσλ ελδπκάησλ απφ ηνλ ηακαηίνπ. κε ην Σα-ΓΑ 20 αμίαο 2000 ζπλ 19% Φ.Π.Α. επί πηζηψζεη. 6)20/03/08 Δίζπξαμε ηεο επηηαγήο ιήμεσο 20/03/08 κε απνδ.παξ.7. 7) 22/03/08 O ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο ΦΑΗΡΑ καο εθδίδεη Σ.Π.Τ. Νν 13 γηα ηελ πξνβνιή θαη δηαθήκηζε ηνπ θαηαζηήκαηνο καο. αμίαο 150 κε Φ.Π.Α. 19% επί πηζηψζεη. 8) 28/03/08 Πιεξψλνπκε ην ΗΚΑ θαη ην ΣΔΑΤΔΚ Φεβξνπαξίνπ απ ηνλ ινγαξηαζκφ φςεσο ηεο Δζληθήο. 9) 31/03/08 Πιεξσκή ινγαξηαζκνχ ΓΔΖ αμίαο 150 ζπλ 9% Φ.Π.Α. δεκνηηθά ηέιε ) 31/03/08 Πιεξσκή ινγαξηαζκνχ ΟΣΔ αμίαο 150 ζπλ 19% Φ.Π.Α. 11) 31/03/08 Έθδνζε θαη εμφθιεζε κηζζνδνζίαο Μαξηίνπ κε αθαζάξηζηεο απνδνρέο κε εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΗΚΑ αζθ.13%,ηκα εξγ % θαη ΣΔΑΤΔΚ αζθ.7%, ΣΔΑΤΔΚ εξγ. 3%. 83

89 5.1.4 ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΑΠΡΗΛΗΟΤ Ζ επηρείξεζε «ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Η. Κ ΠΔΣΡΑΚΖ Ν. Ο.Δ.» κε αληηθείκελν εξγαζηώλ εκπνξία γπλαηθείσλ ελδπκάησλ πξαγκαηνπνηεί ηηο παξαθάησ Πξάμεηο θαηά ηνλ κήλα Απξίιην: 1) 01/04/08 Πιεξσκή ελνηθίνπ Απξηιίνπ αμίαο 1500 ζπλ ραξη/κν 3.6% κε ηελ απ.πιεξσκεο 22 ζηνλ Κεραγηά Κσλζηαληίλν. 2) 05/04/08 Αγνξά γπλαηθείσλ ελδπκάησλ απφ ηνλ Μαπξάθε Γεψξγην κε ην Σα-ΓΑ 21 αμίαο 1000 ζπλ Φ.Π.Α. 19% επί πηζηψζεη. 3) 08/04/08 Πψιεζε γπλαηθείσλ ελδπκάησλ κε ην Σα-ΓΑ 22 ζηελ Νηανπληάθε Γ. αμίαο 2500 ζπλ Φ.Π.Α. 19% επί πηζηψζεη. Ο ηξφπνο πιεξσκήο γίλεηαη κε ηελ έθδνζε δπν ηζφπνζσλ επηηαγψλ ιήμεο 23/04 θαη 30/04, Ν ν επηηαγήο θαη ) 11/04/08 Πνπιάκε κε Γειηίν Ληαληθήο Πψιεζεο Νν 23, γπλαηθεία ελδχκαηα αμίαο 3500 ζπλ Φ.Π.Α. 19%. 5) 19/04/08 Δπηζηξέθνπκε ζηνλ πξνκεζεπηή καο Μαπξάθε Γεψξγην κε ΓΑ 3 γπλαηθεία ελδχκαηα αμίαο 200 ζπλ Φ.Π.Α. 19% θαη καο εθδίδεη πηζησηηθφ ηηκνιφγην Νν 3. 6) 21/04/08 Γίλνπκε ζηνλ Μαπξάθε Γεψξγην, έλαληη ινγαξηαζκνχ καο ηηο επηηαγέο πνπ πήξακε απ ηελ Νηανπληάθε γηα εμφθιεζε ινγ/κνπ θ έλαληη παξαγγειίαο. 7) 28/04/08 Ζ εηαηξεία MODESTRY CENTER καο ζηέιλεη γπλαηθεία ελδχκαηα πνπ ηεο είραλ ζηαιεί γηα επηδηφξζσζε κε ην ΓΑ Νν 2, γηα ηελ παξαπάλσ ε εηαηξεία απηή καο εθδίδεη ην Σ.Π.Τ. 14 αμίαο 50 ζπλ Φ.Π.Α. 19% επί πηζηψζεη. 8) 30/04/08 Πιεξψλνπκε ην ΗΚΑ θαη ην ΣΔΑΤΔΚ Μαξηίνπ απ ηνλ ινγαξηαζκφ φςεσο ηεο Δζληθήο. 9) 30/04/08 Απφ ηελ ηακεηαθή κεραλή εθδίδεη ην Ε Νν 24 γηα πψιεζε γπλαηθείσλ ελδπκάησλ ζχλνιν Ε 5000(θαη.Φ.Π.Α. 19%). 10) 30/04/08 Έθδνζε θαη εμφθιεζε κηζζνδνζίαο Απξηιίνπ κε αθαζάξηζηεο απνδνρέο 1711,98, θαη δψξνπ Πάζρα κε εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΗΚΑ αζθ.13%,ηκα εξγ % θαη ΣΔΑΤΔΚ αζθ.7%, ΣΔΑΤΔΚ εξγ. 3%. 84

90 5.1.5 ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΑΨΟΤ Ζ επηρείξεζε «ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Η. Κ ΠΔΣΡΑΚΖ Ν. Ο.Δ.» κε αληηθείκελν εξγαζηώλ εκπνξία γπλαηθείσλ ελδπκάησλ πξαγκαηνπνηεί ηηο παξαθάησ Πξάμεηο θαηά ηνλ κήλα Μάην 1) 01/05/08 Πιεξσκή ελνηθίνπ Μαΐνπ αμίαο 1500 ζπλ ραξη/κν 3.6% κε ηελ απ.πιεξσκεο 26 ζηνλ Κεραγηά Κσλζηαληίλν. 2) 05/05/08 Αγνξά γπλαηθείσλ ελδπκάησλ απφ ηνλ Πιαλάθε Α κε ην Σα-ΓΑ 23 αμίαο 700 ζπλ 19% Φ.Π.Α. επί πηζηψζεη. Ο ηξφπνο πιεξσκήο γίλεηαη σο εμήο κεηξεηά 100 σο απνδ.πι.27 θαη ην ππφινηπν, κε ζπλ/θε ιήμεσο 15/05/08 σο απνδ.παξαδ.γξ.15. 3) 09/05/08 Σν ζηεγλνθαζαξηζηήξην Αιακαλάθεο καο ζηέιλεη γπλαηθεία ελδχκαηα πνπ ηνπ είραλ ζηαιεί γηα θαζαξηζκφ θαη ζηδέξσκα κε ην ΓΑ 3 γηα ηελ παξαπάλσ ην ζηεγλνθαζαξηζηήξην Αιακαλάθεο καο εθδίδεη ην Σ.Π.Τ.15 αμίαο 50 ζπλ 19% Φ.Π.Α. Ο ηξφπνο πιεξσκήο γίλεηαη κε απνδ.πιεξ. Νν 28. 4) 12/05/08 Πψιεζε γπλαηθείσλ ελδπκάησλ ζηελ Σζνπκάθνπ. Σα-ΓΑ 24 αμίαο 1000 ζπλ 19% Φ.Π.Α. επί πηζηψζεη. 5) 15/05/08 Ζ κεηαθνξηθή εηαηξεία SPEEDEX καο εθδίδεη παξαζη. Φνξηση.2 γηα ηα έμνδα κεηαθνξάο ησλ γπλαηθείσλ ελδπκάησλ ζην θαηάζηεκά καο αμίαο 50 ζπλ Φ.Π.Α. 19%. Ο ηξφπνο πιεξσκήο γίλεηαη κε κεηξεηά σο απνδ.πι.29. 6) 18/05/08 Πνπιάκε κε Γειηίν Ληαληθήο Πψιεζεο Νν 25, γπλαηθεία ελδχκαηα αμίαο 1500 επξψ. 7) 20/05/08 Δίζπξαμε ηεο επηηαγήο ιήμεο 20/05/08 κε απνδ.παξ.11 8) 24/05/08 Πιεξψλνπκε ην ΗΚΑ θαη ην ΣΔΑΤΔΚ Απξηιίνπ απ ηνλ ινγαξηαζκφ φςεσο ηεο Δζληθήο. 9) 31/05/08 Πιεξσκή ινγαξηαζκνχ ΓΔΖ αμίαο 100 ζπλ 9% Φ.Π.Α. δεκνηηθά ηέιε ) 31/05/08 Πιεξσκή ινγαξηαζκνχ ΟΣΔ αμίαο 100 ζπλ 19% Φ.Π.Α. 11) 31/05/08 08 Έθδνζε θαη εμφθιεζε κηζζνδνζίαο Μαΐνπ κε αθαζάξηζηεο απνδνρέο 1711,98, εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΗΚΑ αζθ.13%,ηκα εξγ % θαη ΣΔΑΤΔΚ αζθ.7%, ΣΔΑΤΔΚ εξγ. 3%. 12) 15/05/08 Πιεξσκή γξακκαηίνπ ιήμεο 15/05 κε απνδ.πιεξ.15 85

91 5.1.6 ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΗΟΤΝΗΟΤ Ζ επηρείξεζε «ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Η. Κ ΠΔΣΡΑΚΖ Ν. Ο.Δ.» κε αληηθείκελν εξγαζηώλ εκπνξία γπλαηθείσλ ελδπκάησλ πξαγκαηνπνηεί ηηο παξαθάησ Πξάμεηο θαηά ηνλ κήλα Ηνύλην: 1) 02/06/08 Πιεξσκή ελνηθίνπ Ηνπλίνπ αμίαο 1500 ζπλ ραξη/κν 3.6% κε ηελ απ.πιεξσκεο Νν 35 ζηνλ Κεραγηά Κσλζηαληίλν. 2) 05/06/08 Αγνξά γπλαηθείσλ ελδπκάησλ απφ ηνλ Παπαδάθε Β. κε ην Σα-ΓΑ 25 αμίαο 900 ζπλ 19% Φ.Π.Α. επί πηζηψζεη. Ο ηξφπνο πιεξσκήο γίλεηαη σο εμήο κεηξεηά 450 σο απνδ.πι.36 θαη ην ππφινηπν, κε γξακκάηην ιήμεσο 30/06/08 σο απνδ.παξαδ.γξ.39. 3) 10/06/08 Πψιεζε γπλαηθείσλ ελδπκάησλ ζηελ Νηανπληάθε Γ. κε Σα-ΓΑ 26 αμίαο 950 ζπλ 19% Φ.Π.Α. επί πηζηψζεη. Ο ηξφπνο πιεξσκήο γίλεηαη κε επηηαγή Δκπνξηθήο Σξάπεδαο ιήμεο 30/06/08 σο απφδ. Παξαι. Δπηη ) 22/06/08 Ο ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο «Ρπζκφο 104,5» καο εθδίδεη Σ.Π.Τ. Νν 16 γηα ηε δηαθήκηζε ηνπ θαηαζηήκαηφο καο, αμίαο 40 ζπλ 19% Φ.Π.Α. Ο ηξφπνο πιεξσκήο γίλεηαη κε κεηξεηά σο απνδ.πι.νν 37. 5) 25/06/08 Ζ εηαηξεία Γεληθψλ Αζθαιίζεσλ «ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ», καο εθδίδεη Σ.Π.Τ. Νν 17 γηα ηα αζθάιηζηξα ππξφο ηνπ θαηαζηήκαηφο καο απφ 25/01/08 έσο 25/06/08, αμίαο 348,50. Ο ηξφπνο πιεξσκήο γίλεηαη κε κεηξεηά σο απνδ.πι.νν 38. 6) 30/06/08 Απφ ηελ ηακεηαθή κεραλή εθδίδεη ην Ε Νν 26 γηα πψιεζε γπλαηθείσλ ελδπκάησλ ζχλνιν Ε 1600 (θαη.φ.π.α. 19%). 7) 30/06/08 Δίζπξαμε επηηαγήο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο ιήμεο 30/06/08 κε απνδ.παξ.13. 8) 30/06/08 Πιεξσκή γξακκαηίνπ ιήμεσο 30/06/08 κε ηελ απνδ.πι.39. 9) 30/06/08 Έθδνζε θαη εμφθιεζε κηζζνδνζίαο Ηνπλίνπ κε αθαζάξηζηεο απνδνρέο 1711,98 εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΗΚΑ αζθ.13%,ηκα εξγ % θαη ΣΔΑΤΔΚ αζθ.7%, ΣΔΑΤΔΚ εξγ. 3%. 10) 30/06/08 Πιεξψλνπκε ην Η.Κ.Α. θαη ην ΣΔΑΤΔΚ Μαΐνπ απφ ην ινγ/κφ φςεσο ηεο Δζληθήο. 86

92 5.1.7 ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΗΟΤΛΗΟΤ Ζ επηρείξεζε «ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Η. Κ ΠΔΣΡΑΚΖ Ν. Ο.Δ.» κε αληηθείκελν εξγαζηώλ εκπνξία γπλαηθείσλ ελδπκάησλ πξαγκαηνπνηεί ηηο παξαθάησ Πξάμεηο θαηά ηνλ κήλα Ηνύιην: 1) 02/07/08 Πιεξσκή ελνηθίνπ Ηνπιίνπ αμίαο 1500 ζπλ ραξη/κν 3.6% κε ηελ απ.πιεξσκεο Νν 43 ζηνλ Κεραγηά Κσλζηαληίλν. 2) 05/07/08 Πνπιάκε κε Γειηίν Ληαληθήο Πψιεζεο Νν 27, γπλαηθεία ελδχκαηα αμίαο 1500 ηνπ 19%. 3) 18/07/08 Πψιεζε κε Σα-ΓΑ 27 ζηελ Καηξηλάθε Α. γπλαηθεία ελδχκαηα αμίαο 400 ζπλ Φ.Π.Α. 19% επί πηζηψζεη. 4) 19/07/08 Πψιεζε γπλαηθείσλ ελδπκάησλ κε ην Σα-ΓΑ 28 ζηελ Σζνπκάθνπ. αμίαο 600 ζπλ 19% Φ.Π.Α. επί πηζηψζεη. Ο ηξφπνο πιεξσκήο γίλεηαη σο εμήο κεηξεηά 300 σο απνδ.εηζξ. 15 θαη ην ππφινηπν επηη. Α.Σ.Δ. Λ.31/07/08 σο απνδ.παξαι. επηηαγήο 16. 5) 25/07/08 Ο Παγθξάηεο., ππεχζπλνο γηα επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ καο εθδίδεη Σ.Π.Τ. Νν 18 γηα ηελ επηζθεπή ηεο ηακεηαθήο κεραλήο αμίαο 80 ζπλ 19% Φ.Π.Α. επί πηζηψζεη. 6) 28/07/08 Αγνξά γπλαηθείσλ ελδπκάησλ απφ ηακαηίνπ. κε ην Σα-ΓΑ.29 αμίαο 1000 ζπλ 19% Φ.Π.Α. επί πηζηψζεη. Ο ηξφπνο πιεξσκήο γίλεηαη σο εμήο κεηξεηά 500 σο απνδ.πιεξ.44 θαη ην ππφινηπν ζε δπν ηζφπνζεο επηηαγέο ιήμεο 20/08/08 θαη 21/08/08 σο απνδ.παξαδ.επηη.53 θαη 54 επηη. Δ.Σ.Δ. αξ.ινγ Νν επηηαγ θαη ) 31/07/08 Δίζπξαμε επηηαγήο απφ Α.Σ.Δ. ιήμεο 31/07/08 κε απνδ.παξ.16 8) 31/07/08 Πιεξσκή ινγαξηαζκνχ ΓΔΖ αμίαο 200 ζπλ 9% Φ.Π.Α. δεκνηηθά ηέιε 50. 9) 31/07/08 Πιεξσκή ινγαξηαζκνχ ΟΣΔ αμίαο 200 ζπλ 19% Φ.Π.Α. 10) 31/07/08 Έθδνζε θαη εμφθιεζε κηζζνδνζίαο Ηνπιίνπ κε αθαζάξηζηεο απνδνρέο 1711,98 εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΗΚΑ αζθ.13%,ηκα εξγ % θαη ΣΔΑΤΔΚ αζθ.7%, ΣΔΑΤΔΚ εξγ. 3%. 11)31/07/08 Πιεξψλνπκε ην Η.Κ.Α. θαη ην ΣΔΑΤΔΚ Ηνπλίνπ απφ ην ινγ/κφ φςεσο ηεο Δζληθήο. 87

93 5.1.8 ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΑΤΓΟΤΣΟΤ Ζ επηρείξεζε «ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Η. Κ ΠΔΣΡΑΚΖ Ν. Ο.Δ.» κε αληηθείκελν εξγαζηώλ εκπνξία γπλαηθείσλ ελδπκάησλ πξαγκαηνπνηεί ηηο παξαθάησ Πξάμεηο θαηά ηνλ κήλα Αύγνπζην: 1) 02/08/08 Πιεξσκή ελνηθίνπ Απγνχζηνπ αμίαο 1500 ζπλ ραξη/κν 3.6% κε ηελ απ.πιεξσκεο Νν 50 ζηνλ Κεραγηά Κσλζηαληίλν. 2) 05/08/08 Πψιεζε κε Σα-ΓΑ 30 ζηελ Παπνπηζάθε Π. γπλαηθεία ελδχκαηα αμίαο 250 ζπλ Φ.Π.Α. 19% επί πηζηψζεη. 3) 15/08/08 Πνπιάκε κε Γειηίν Ληαληθήο Πψιεζεο Νν 28, γπλαηθεία ελδχκαηα αμίαο 1000 ηνπ 19%. 4) 15/08/08 Ζ κεηαθνξηθή εηαηξεία SPEEDEX καο εθδίδεη παξαζη. Φνξηση.3 γηα ηα έμνδα κεηαθνξάο ησλ γπλαηθείσλ ελδπκάησλ ζην θαηάζηεκά καο αμίαο 35 ζπλ Φ.Π.Α. 19%. Ο ηξφπνο πιεξσκήο γίλεηαη κε κεηξεηά σο απνδ.πι.51. 5) 20/08/08 Αγνξά γπλαηθείσλ ελδπκάησλ απφ ηνλ Παπαδάθε Β. κε ην Σα-ΓΑ 31 αμίαο 800 ζπλ 19% Φ.Π.Α. επί πηζηψζεη. Ο ηξφπνο πιεξσκήο γίλεηαη κε κεηξεηά σο απνδ.πι.52. 6) 20/08/08 Ζ εηαηξεία επηγξαθψλ «ΛΔΓΑΚΖ», καο εθδίδεη Σ.Π.Τ. Νν 19 γηα ηελ ηνπνζέηεζε απηνθφιιεησλ ζηε ηδακαξία ηνπ θαηαζηήκαηνο γηα ηελ πξνβνιή ηεο εθπησηηθήο πξνζθνξάο καο ζηα γπλαηθεία ελδχκαηα αμίαο 50 ζπλ Φ.Π.Α. 19% επί πηζηψζεη. 7) 20/08/08 Καηάζεζε Δ.Σ.Δ. πνζνχ 345 ζην ινγαξηαζκφ γηα ηελ εμφθιεζε επηηαγήο Νν κε απνδ.παξαδ.53 8) 21/08/08 Καηάζεζε Δ.Σ.Δ. πνζνχ 345 ζην ινγαξηαζκφ γηα ηελ εμφθιεζε επηηαγήο Νν κε απνδ.παξαδ.54. 9) 31/08/08 Έθδνζε θαη εμφθιεζε κηζζνδνζίαο Απγνχζηνπ κε αθαζάξηζηεο απνδνρέο 1711,98 εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΗΚΑ αζθ.13%,ηκα εξγ % θαη ΣΔΑΤΔΚ αζθ.7%, ΣΔΑΤΔΚ εξγ. 3%. 10) 31/08/08 Πιεξψλνπκε ην Η.Κ.Α. θαη ην ΣΔΑΤΔΚ Ηνπιίνπ απφ ην ινγ/κφ φςεσο ηεο Δζληθήο. 88

94 5.1.9 ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ Ζ επηρείξεζε «ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Η. Κ ΠΔΣΡΑΚΖ Ν. Ο.Δ.» κε αληηθείκελν εξγαζηώλ εκπνξία γπλαηθείσλ ελδπκάησλ πξαγκαηνπνηεί ηηο παξαθάησ Πξάμεηο θαηά ηνλ κήλα επηέκβξην: 1) 02/09/08 Πιεξσκή ελνηθίνπ επηεκβξίνπ αμίαο 1500 ζπλ ραξη/κν 3.6% κε ηελ απ.πιεξσκεο 58 ζηνλ Κεραγηά Κσλζηαληίλν. 2) 04/09/08 Πνπιάκε κε Γειηίν Ληαληθήο Πψιεζεο Νν 29, γπλαηθεία ελδχκαηα αμίαο 950 ζπλ Φ.Π.Α. 19%. 3) 07/09/08 Αγνξά γπλαηθείσλ ελδπκάησλ απφ ηνλ ηαπξάθε Θ. κε ην Σα-ΓΑ 32 αμίαο 500 ζπλ Φ.Π.Α. 19% επί πηζηψζεη. Ο ηξφπνο πιεξσκήο γίλεηαη σο εμήο κεηξεηά 300 σο απνδ.πιεξ.59 θαη ην ππφινηπν, κε γξακκάηην ιήμεσο 21/09/08 σο απνδ.παξαδ.61. 4) 10/09/08 Πψιεζε κε Σα-ΓΑ Νν 33 ζηελ Υαξηηάθε Υ. γπλαηθεία ελδχκαηα αμίαο 1500 ζπλ Φ.Π.Α. 19% επί πηζηψζεη. 5) 14/09/08 Ο ηξαηάθεο καο ζηέιλεη γπλαηθεία ελδχκαηα πνπ ηνπ είραλ ζηαιεί γηα επηδηφξζσζε κε ην ΓΑ Νν 4, γηα ην παξαπάλσ ν ηξαηάθεο καο εθδίδεη ην Σ.Π.Τ. 20 αμίαο 200 ζπλ Φ.Π.Α 19% επί πηζηψζεη. 6) 17/09/08 Μαο επηζηξέθεη ε Υαξηηάθε Υ. ηα γπλαηθεία ελδχκαηα αμίαο 500 ζπλ Φ.Π.Α. 19% θαη ηεο εθδίδνπκε Πηζησηηθφ Νν 4. 7) 20/09/08 Καηάζεζε Δ.Σ.Δ. πνζνχ 1285 ζην ινγαξηαζκφ γηα ηελ εμφθιεζε επηηαγήο Νν κε απνδ.παξαδ.νν 60. 8) 21/09/08 Πιεξσκή γξακκαηίνπ ιήμεο 21/09/08 κε ηελ απνδ.πιεξ.61. 9) 23/09/08 Ζ κεηαθνξηθή εηαηξεία A.C.S. καο εθδίδεη θνξησηηθή Νν 4 γηα ηα έμνδα κεηαθνξάο ησλ γπλαηθείσλ ελδπκάησλ ζην θαηάζηεκα καο αμίαο 40 ζπλ Φ.Π.Α. 19%. Ο ηξφπνο πιεξσκήο γίλεηαη κε κεηξεηά σο απνδ.πι.νν ) 30/09/08 Πιεξσκή ινγαξηαζκνχ Ο.Σ.Δ. αμίαο 150 ζπλ Φ.Π.Α.19%. 11) 30/09/08 Πιεξσκή ινγαξηαζκνχ Γ.Δ.Ζ. αμίαο 150 ζπλ Φ.Π.Α. 9%, δεκ. ηέιε ) 30/09/08 Πιεξψλνπκε ην Η.Κ.Α. θαη ην Δπηθνπξηθφ ηακείν ΣΔΑΤΔΚ Απγνχζηνπ απφ ην ινγ/κφ φςεσο ηεο Δζληθήο. 13) 30/09/08 Έθδνζε θαη εμφθιεζε κηζζνδνζίαο επηεκβξίνπ κε εξγνδνηηθέο εηζθνξέο 1711,98 κε ΗΚΑ αζθ.13%,ηκα εξγ % θαη ΣΔΑΤΔΚ αζθ.7%, ΣΔΑΤΔΚ εξγ. 3%. 89

95 ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΟΚΣΧΜΒΡΗΟΤ Ζ επηρείξεζε «ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Η. Κ ΠΔΣΡΑΚΖ Ν. Ο.Δ.» κε αληηθείκελν εξγαζηώλ εκπνξία γπλαηθείσλ ελδπκάησλ πξαγκαηνπνηεί ηηο παξαθάησ Πξάμεηο θαηά ηνλ κήλα Οθηώβξην: 1) 02/10/08 Πιεξσκή ελνηθίνπ Οθησβξίνπ αμίαο 1500 ζπλ ραξη/κν 3.6% κε ηελ απ.πιεξσκεο 68 ζηνλ Κεραγηά Κσλζηαληίλν. 2) 09/10/08 Αγνξά γπλαηθείσλ ελδπκάησλ απφ ηνλ Γεσξγίνπ Γ. κε ην Σα-ΓΑ 34 αμίαο 700 ζπλ Φ.Π.Α. 19% επί πηζηψζεη. Ο ηξφπνο πιεξσκήο γίλεηαη σο εμήο κε επηηαγή ιήμεο 23/10/08 σο απνδ.παξαδ.επηη.70 επηηαγή Δ.Σ.Δ. αξ.ινγ Νν επηη ) 11/10/08 Απφ ηελ ηακεηαθή κεραλή εθδίδεη ην Ε Νν 30 γηα πψιεζε γπλαηθείσλ ελδπκάησλ ζχλνιν Ε 2000 (θαη.φ.π.α.19%). 4) 17/10/08 Πψιεζε γπλαηθείσλ ελδπκάησλ κε ην Σα-ΓΑ 35 ζηελ Λεθάθε Μ. αμίαο 950 ζπλ Φ.Π.Α. 19% επί πηζηψζεη. 5) 20/10/08 Καηάζεζε Δ.Σ.Δ. πνζνχ 1285 ζην ινγαξηαζκφ γηα ηελ εμφθιεζε επηηαγήο Νν κε απνδ.πι.69. 6) 23/10/08 Καηάζεζε Δ.Σ.Δ. πνζνχ 833 ζην ινγ γηα ηελ εμφθιεζε επηηαγήο Νν κε απνδ.πι.70. 7) 25/10/08 Ζ Βίβερξσκ καο εθδίδεη Σ.Π.Τ. Νν 21 γηα ην βάςηκν ηνπ θαηαζηήκαηνο καο αμίαο 1000 ζπλ Φ.Π.Α. 19% επί πηζηψζεη. 8) 28/10/08 Αγνξά γπλαηθείσλ ελδπκάησλ απφ ηνλ Γξεγνξάθε Π. κε ην Σα-ΓΑ 36 αμίαο 750 ζπλ 19% Φ.Π.Α. επί πηζηψζεη. Ο ηξφπνο πιεξσκήο γίλεηαη σο εμήο κεηξεηά 200 σο απνδ.πιεξ.71 θαη ην ππφινηπν, κε γξακκάηην ιήμεο 31/10/08 σο απνδ.παξαδ.74. 9) 30/10/08 Δίζπξαμε επηηαγήο απφ Δκπνξηθή Σξάπεδα ιήμεο 30/10/08 κε απνδ.παξαι ) 31/10/08 Πιεξψλνπκε ην Η.Κ.Α. θαη ην Δπηθνπξηθφ ηακείν ΣΔΑΤΔΚ επηεκβξίνπ απφ ην ινγ/κφ φςεσο ηεο Δζληθήο. 11) 31/10/08 Έθδνζε θαη εμφθιεζε κηζζνδνζίαο Οθησβξίνπ κε εξγνδνηηθέο εηζθνξέο 1711,98 κε ΗΚΑ αζθ.13%,ηκα εξγ % θαη ΣΔΑΤΔΚ αζθ.7%, ΣΔΑΤΔΚ εξγ. 3%. 12) 31/10/08 Πιεξσκή γξακκαηίνπ ιήμεο 31/10/08 κε ηελ απνδ.πιεξ.74 90

96 ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ Ζ επηρείξεζε «ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Η. Κ ΠΔΣΡΑΚΖ Ν. Ο.Δ.» κε αληηθείκελν εξγαζηώλ εκπνξία γπλαηθείσλ ελδπκάησλ πξαγκαηνπνηεί ηηο παξαθάησ Πξάμεηο θαηά ηνλ κήλα Ννέκβξην: 1) 02/11/08 Πιεξσκή ελνηθίνπ Ννεκβξίνπ αμίαο 1500 ζπλ ραξη/κν 3.6% κε ηελ απ.πιεξσκεο 76 ζηνλ Κεραγηά Κσλζηαληίλν. 2) 05/11/08 Πψιεζε γπλαηθείσλ ελδπκάησλ κε ην Σα-ΓΑ Νν 37 ζηελ Μαξαγθάθε Μ. αμίαο 500 ζπλ Φ.Π.Α. 19% επί πηζηψζεη. 3) 09/11/08 Πνπιάκε κε Γειηίν Ληαληθήο Πψιεζεο Νν 31 γπλαηθεία ελδχκαηα Φ.Π.Α. 19% αμίαο ) 14/11/08 Αγνξά γπλαηθείσλ ελδπκάησλ απφ ηνλ Βαζηιάθε Β. κε ην Σα-ΓΑ 38 αμίαο 400 ζπλ Φ.Π.Α. 19% επί πηζηψζεη. Ο ηξφπνο πιεξσκήο γίλεηαη σο εμήο, κεηξεηά 100σο απνδ.πιεξ.77 θαη ην ππφινηπν, κε γξακκάηην ιήμεο 30/11/08 σο απνδ.παξαδ.80. 5) 18/11/08 Σν ζηεγλνθαζαξηζηήξην Αιακαλάθεο καο ζηέιλεη γπλαηθεία ελδχκαηα πνπ ηνπ είραλ ζηαιεί γηα θαζαξηζκφ θαη ζηδέξσκα κε ην ΓΑ 5,γηα ηελ παξαπάλσ ην ζηεγλνθαζαξηζηήξην Αιακαλάθεο εθδίδεη ην Σ.Π.Τ. 22 αμίαο 150 ζπλ Φ.Π.Α. 19% επί πηζηψζεη. 6) 24/11/08 Μαο επηζηξέθεη ε Μαξαγθάθε Μ. ηα γπλαηθεία ελδχκαηα θαη ηεο εθδίδνπκε Πηζησηηθφ Νν 5. 7) 30/11/08 Πιεξσκή ινγαξηαζκνχ Γ.Δ.Ζ. αμίαο 250 ζπλ Φ.Π.Α. 9%. δεκνηηθά ηέιε 35. 8) 30/11/08 Πιεξσκή ινγαξηαζκνχ Ο.Σ.Δ. αμίαο 100 ζπλ Φ.Π.Α. 19%. 9) 30/11/08 Πιεξσκή γξακκαηίνπ ιήμεο 30/11/08 κε ηελ απνδ.πιεξ ) 30/11/08 Πιεξψλνπκε ην Η.Κ.Α. θαη ην Δπηθνπξηθφ ηακείν ΣΔΑΤΔΚ Οθησκβξίνπ απφ ην ινγ/κφ φςεσο ηεο Δζληθήο. 11) 30/11/08 Έθδνζε θαη εμφθιεζε κηζζνδνζίαο Ννεκβξίνπ κε εξγνδνηηθέο εηζθνξέο 1711,98 κε ΗΚΑ αζθ.13%,ηκα εξγ % θαη ΣΔΑΤΔΚ αζθ.7%, ΣΔΑΤΔΚ εξγ. 3%. 91

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Αξηζ. Απνθ. 30/2014 Π ε ξ ί ι ε ς ε Απεπζείαο αλάζεζε γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ έηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Η ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Μέζν κεηαθνξάο απνηειεί νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ Ο παξώλ Καλνληζκόο Ύδξεπζεο (Κ.Τ.) θαζνξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο πδξνδόηεζεο ησλ θαηαλαισηώλ από ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ηηο ζρέζεηο ύδξεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε.

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Πξνηππνπνηεκέλα θαηαζηαηηθά Αριθμ. Κ2-828 ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ02 ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ02 ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΚΑΡΟΤΑΓΔ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟ ην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο ζηαδηνδξνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ& ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα 11-10-2011 Σκήκα: Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνκεζεηώλ Αξ. Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ

I. ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ 52 ΔΗΑΓΩΓΖ Σν Λεσλίδην είλαη ε ζεκεξηλή πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο Κπλνπξίαο ηνπ λνκνχ Αξθαδίαο θαη επίθεληξν ηεο ππεξήθαλεο Σζαθσληάο. χκθσλα κε ηζηνξηθά ζηνηρεία, ην Λεσλίδην αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά ζε

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα.

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ο Υελωνόκοζμος Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ηα παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη, ζπλνπηηθά, 2 εηζαγσγηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Έλενας Βενιζέλοσ, αρ. 2 ΣΚ: 82100 ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ:2271350104 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010).

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ & ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΧΝ & ΣΟΗΥΔΗΧΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑ: Β Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 20 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΜΑΜΑΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 1. Με ην άξζξν 41 θαηαξγνχληαη: ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΤ46914Κ-2 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: A.Mπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ - 2 - Α.Ρ.Δ.Η. ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ : ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ : ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ ΔΗΠΖΓΖΡΖΠ: ΘΑΟΑΘΔΣΑΓΗΝΓΙΝ ΛΑΡΑΠΠΑ ΠΞΝΓΑΠΡΖΠ : ΘΔΝΓΩΟΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΒΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΔΡΓΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ KABAΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Αζήλα, 17 Μαξηίνπ 2014 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ Γηνξηζκνί ζπγγελώλ Γεληθόο γξακκαηέαο Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ πξνζειήθζε ν α' μάδεξθνο ηνπ Αιέμε Σζίπξα, Γηώξγνο Σζίπξαο, πηόο ηνπ αδεξθνύ ηνπ παηέξα ηνπ πξσζππνπξγνύ, ν νπνίνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο Ομιλία Σηην εκδήλωζη ηηρ 13 ηρ Αςγούζηος 2000 ζηο Μέζα Λαζύθι Οποπεδίος, με θέμα «Ιωάννηρ Γεωπ. Μακπάκηρ, ξςλόγλςπηηρ. Η καλλιηεσνική κληπονομιά ηων νιηαδώπων (ξςλόγλςπηων) ζηο Οποπέδιο Λαζςθίος» Ο ηόπνο

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ 1. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ θαλνληζκφ ηεο ζχληαμεο, ηελ απφιεςε εθάπαμ βνεζήκαηνο, ηελ απνλνκή κεξίζκαηνο ΜΣ θαη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε

Διαβάστε περισσότερα

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο 4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ ηάμε φιν θαη πεξηζζφηεξν δηαθφπηεηαη, δηαηαξάζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ.

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. 210-772 1348, 210-772 4181 _ e-mail: ereyna@central.ntua.gr ΑΘΗΝΑ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010 i ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011)

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011) ΑΔΑ: 4ΑΜ4Η-5ΕΡ Αθήνα, 05.08.2011 ΠΟΛ.1170 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010)

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) Άξζξν 13 Αληηθείκελν, έλλνηα θαη πξνυπνζέζεηο απηνειέγρνπ. Άξζξν 14 Τπαγφκελεο θαη εμαηξνχκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΓΡΑΔΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2005 ΓΡΑΔΙ ΓΙΑ ΓΟΝΔΙ. Αποδέκηερ ~ 400 γονείρ = 800 παιδιά ΟΜΑΓΔ ΓΟΝΔΧΝ με θέμαηα «Δπικοινυνία ζηην οικογένεια» ή «Γονέαρ και Έθηβορ» (Γιάπκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας μξνξν ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας FRANCHISING YΠΑΓΧΓΖ. ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΓΟΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΤΖ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 263 Κέξθπξα, 2 Ινπλίνπ 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ Έρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ Πηπρηαθή Δξγαζία Δξκελεία εηζκηθώλ Γεδνκέλσλ θαη Χξήζε Λνγηζκηθνύ πνπδαζηήο: Μηραήι Αλ. εβαζηεηάδεο Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22090 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΣΙΩΝ

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΣΙΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΦΟΡΕΑ : ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΕΡΓΟ : «ΟΓΟΠΟΗÏΑ ΣΩΝ Σ.Γ. Γ.Δ. ΜΑΓΤΣΟΤ» ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Δ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ & ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ : Γ.Γ.ΜΑ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ)

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ςμπληπώνεηαι και αποζηέλλεηαι ζηο fax: 26950/62448 e-mail: info@europeanexpo.gr ΑΡ. ΚΑΡΣΔΛΑ ΠΔΡ./STAND ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ)

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ ΠΡΟ : Απνδέθηεο Πίλαθα «Α» ΚΟΗΝ: ΘΔΜΑ: ΓΔΔΘΑ/ΓΗΓΤΠ/Σκ. Οηθ. ΓΔΔΘΑ/Β' ΚΛΑΓΟ/ΓΟΗ ΓΔ/ΓΟΗ/Ηγ (2) -1o-2o-3o- 4ν-5 ν ΔΠΔΗΓΟΝ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ/1 γ Σειέθ.210-6552403 Φ.956.1/28/863243.7558

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ 1. Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ: α. Σνπ Ν.2362/95

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί Οη Κηλήζεηο Είλαη ηα πκπιεξωκαηηθά Μέζα γηα λα Φηάζεηε ζηελ Οινθιήξωζε Λη Υνλγθηδί 13 Ννεκβξίνπ 1996 Πεξηερόκελα Κευάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΡΟ Ωο ΠΓ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Γ', Α Σαρ. Γ/λζε:Καξ. εξβίαο

Διαβάστε περισσότερα

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΔΩ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΠΟ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α.Δ.» ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ ΥΡΗΗ 2014 Κχξηνη Μέηνρνη, Έρνπκε ηελ ηηκή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:4ΑΘΓ9-ΖΣ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ---- ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 7 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ 1 Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ Θέκα: Μεηαζέζεηο εθπαηδεπηηθώλ ζρνιηθνύ έηνπο 2013-14 πλαδέιθηζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ:31473 ΔΡΓΟ: ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ ΚΑΗ ΑΦΑΛΩΝ ΓΗΑΒΑΔΩΝ ΠΔΕΩΝ ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΔΛΦΗΝΗ ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ ΣΟ ΚΟΤΣΟΛΗΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αζήλα, 2 Απγνχζηνπ 2011 ΠΟΛ.: 1167. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αζήλα, 2 Απγνχζηνπ 2011 ΠΟΛ.: 1167. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓ. (Γ12) ΣΜΖΜΑΣΑ : Α, Β Β.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ 4 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Ζ 4 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 4 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ Ρφδνο, 11-02-2014 Αξ. Πξση.: 1037 Σαρ. Γ/λζε Σ.Κ. Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν FAΥ Δ-mail : Οδφο Ηππνηψλ : 85 100 ΡΟΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο Γεσπνληθό Σρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΜΑ Α1 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1 Λα αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β 1. 24 EΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 1908 Α.ΤΛΔΓΡΗΟ ΠΟΛΣΗΧΛ ΣΖΛ ΑΘΖΛΑ. 2. Φεβξνπάξηνο 1862

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΑΛΙΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο πλεηαηξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015 ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ

ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΜΔΡΔΝΣΗΣΖ Ν. ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΜ.ΓΔ Πεηξαηάο, 2010 1 ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα