γεκκεηηθή HPV-ιμίμςλε θαη ακαθύπημκηα πνμβιήμαηα μεηαλύ ζελμοαιηθώκ ζοκηνόθςκ Λμοθάξ Αζακαζηάδεξ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "γεκκεηηθή HPV-ιμίμςλε θαη ακαθύπημκηα πνμβιήμαηα μεηαλύ ζελμοαιηθώκ ζοκηνόθςκ Λμοθάξ Αζακαζηάδεξ"

Transcript

1 γεκκεηηθή HPV-ιμίμςλε θαη ακαθύπημκηα πνμβιήμαηα μεηαλύ ζελμοαιηθώκ ζοκηνόθςκ Λμοθάξ Αζακαζηάδεξ Ακαπιενςηήξ Kαζεγεηήξ Χοπηαηνηθήξ-Χοπμζελμοαιηθόηεηαξ ΑΠΘ Σηνμγγοιή Τνάπεδa: HPV ιμίμςλε: μηα κέα επηδεμία (;) 7ε Σύκμδμξ ηεξ Ειιεκηθήξ HPV Εηαηνίαξ Hyatt Regency, Θεζζαιμκίθε 26-28/2/2016

2 βεβαηώκς όηη δεκ οπάνπεη ζύμθςκα με ηηξ μδεγίεξ ημο ΕΟΦ - ζύγθνμοζε ζομθενόκηςκ ή ύπανλε μηθμκμμηθώκ ζομθενόκηςκ ζπεηηθά με ηεκ πανμοζίαζε μμο. Λμοθάξ Αζακαζηάδεξ

3 ε πανμοζίαζε πενηιαμβάκεη Εηζαγςγή Γεκηθέξ επηπηώζεηξ Σελμοαιηθέξ επηπηώζεηξ, επηπηώζεηξ ζηεκ ζπέζε με ζύκηνμθμ Σομπενάζμαηα

4 εηζαγςγή

5 ακεπηζύμεημξ επηζθέπηεξ

6 HPV Μεηάδμζε με ζημμαηηθό θαη (θονίςξ) θμιπηθό ή πνςθηηθό ζελ με ζύκηνμθμ πμο έπεη ημκ ηό (πμο μπμνεί κα είκαη αζομπηςμαηηθόξ) Εμθάκηζε ζομπηςμάηςκ πηζακώξ μεηά από πνόκηα. Αζάθεηα γηα ηεκ πενίμδμ ηεξ μόιοκζεξ Πμιύ μεγάιε ζοπκόηεηα, 79 εθαη ΗΠΑ USA Department of Health and Human Services, CDC

7 HPV αύλεζε επηπμιαζμμύ ηεξ μόιοκζεξ με HPV ηα ηειεοηαία 35 πνόκηα, πηζακώξ ελαηηίαξ ηεξ πνςημόηενεξ έκανλεξ ηεξ ζελμοαιηθήξ δναζηενηόηεηαξ με ζύκηνμθμ θαη ηεξ αύλεζεξ ημο ανηζμμύ ηςκ ζελμοαιηθώκ ζοκηνόθςκ ESSM syllabus 2015

8 HPV Η πιεημρεθία ηςκ ζελμοαιηθά εκενγώκ εκειίθςκ ζα οπμζημύκ μηα, ζοκήζςξ αζομπηςμαηηθή, HPV ιμίμςλε θάπμηα ζηηγμή ζηεκ δςή ημοξ ESSM syllabus 2015

9 επηπηώζεηξ

10 επηπηώζεηξ Πνμζςπηθά πνμβιήμαηα Δηαπνμζςπηθά πνμβιήμαηα με ηςνηκό ζύκηνμθμ Πνμβιήμαηα πμο ζπεηίδμκηαη με ακαδήηεζε κέμο ζοκηνόθμο Άιια

11 ε επίδναζε ηεξ δηάγκςζεξ ζε Κιηκηθή Σελμοαιηθήξ Υγείαξ ε δηάγκςζε μόιοκζεξ με ημκ HPV γηα πνώηε θμνά επηθένεη ροπμιμγηθέξ επηπηώζεηξ πμο όμςξ δεκ είκαη μεγαιύηενεξ από εθείκεξ ζε πενηπηώζεηξ άιιςκ ΣΜΝ Conaglen 2001

12 επηπηώζεηξ ακεζοπία, θόβμξ, πακηθόξ όηακ ημ ΠΑΠ ηεζη δεκ είκαη απόιοηα θθ αίζζεμα θηκδύκμο γηα ηεκ δςή, γμκημόηεηα, ζελ/ζπέζε με ζύκηνμθμ Μανηάθεξ Α.,

13 ροπμιμγηθέξ επηπηώζεηξ πενηγνάθμκηαη Άγπμξ Εκμπέξ Θομόξ Απώιεηα αοημζεβαζμμύ Ακεζοπίεξ γηα ζέμαηα γμκημόηεηαξ θαη θίκδοκμ γηα θανθίκμ ESSM syllabus 2012

14 αοημεθηίμεζε

15 ροπμιμγηθέξ επηπηώζεηξ 52 γοκαίθεξ με πνόζθαηε δηάγκςζε HPV μόιοκζεξ, ζε ιεπημμενείξ/εκ ης βάζεη ζοκεκηεύλεηξ, πανμοζίαζακ ειιηπή πιενμθόνεζε γηα ημκ ηό θη ακάθενακ: θόβμ, ακεζοπία γηα ημ ζηίγμα, αοημμμμθή, αίζζεμα αδοκαμίαξ θαη ζομό Perrin et al 2006

16 μμμθή-αοημμμμθή

17 ροπμιμγηθή επίδναζε ενςηεμαημιόγημ HIP ζηεκtaiwan Μεγαιύηενε δοζμεκήξ ροπμιμγηθή επίδναζε ζε γοκαίθεξ με με θοζημιμγηθό PAP test, HPV test ορειμύ θηκδύκμο θαη (θονίςξ) θμκδοιώμαηα Wang KL et al 2010

18 ζομπηώμαηα ζηεκ πάνμδμ ημο πνόκμο 84 αζζεκείξ με θμκδοιώμαηα μεγαιύηενεξ επηπηώζεηξ ζηεκ μμάδα με ηεκ πνώηε πνμζβμιή (άγπμξ θαηάζιηρε, δοζθμνία, ηθακμπμίεζε από ηεκ δςή, ηθακμπμίεζε με ηεκ πναθηηθή βμήζεηα πμο ιάμβακακ). Σεμακηηθά ζομπηώμαηα όμςξ θαη ζηηξ άιιεξ μμάδεξ Laurence et al 2009

19 μη άκδνεξ πηιμηηθή μειέηε μεγαιύηενα πμζμζηά θαηάζιηρεξ, άγπμοξ θαη ζελμοαιηθήξ δοζιεηημονγίαξ ζε δείγμα ακδνώκ με θμκδοιώμαηα Kucukunal et al 2013

20 ζελμοαιηθέξ επηπηώζεηξ, επηπηώζεηξ ζηεκ ζπέζε

21 HPV θαη ζελμοαιηθόηεηα

22 επηπηώζεηξ ζηεκ ζελμοαιηθή δςή άημμα με ηζημνηθό ΣΜΝ έπμοκ πενηζζόηενεξ πηζακόηεηεξ γηα εμθάκηζε ζελμοαιηθώκ δοζιεηημονγηώκ ανγόηενα Lauman et al 2008

23 επηπηώζεηξ ζηεκ ζελμοαιηθή δςή μη θιηκηθμί ζοπκά παναηενμύκ αιιαγέξ ζηεκ ζελμοαιηθή ιεηημονγία θαη ζε ζέμαηα ζπέζεςκ απαηηείηαη πεναηηένς ένεοκα ESSM syllabus 2015

24 ροπμζελμοαιηθή ιεηημονγία γοκαίθεξ με παμειό θίκδοκμ γηα ΣΜΝ αιιά με HPV μόιοκζε δεκ δηέθενακ ζεμακηηθά ζηα ροπμζελμοαιηθά παναθηενηζηηθά θαη ιεηημονγία από εθείκεξ πςνίξ μόιοκζε Reed et al 1999

25 ε ζπέζε 1/3 γοκαηθώκ εμθάκηζακ ζμβανά πνμβιήμαηa ζηεκ ζπέζε με ημκ ζύκηνμθμ ημοξ μεηά από ηεκ δηάγκςζε μόιοκζεξ ηεξ με ημκ HPV Gath et al 1995

26 μ/ε αζζεκήξ θαη μ/ε ζύκηνμθμξ πηζακώξ ακεζοπία-εκμπέξ πμο αθμνμύκ ημκ ηςνηκό ζύκηνμθμ δηζηαγμόξ ζηεκ ακαδήηεζε κέμο ζοκηνόθμο

27 θαηάζιηρε

28 HPV θαη ροπμζελμοαιηθόηεηα medlinesearch, review ε ροπμζελμοαιηθή εοαιςηόηεηα αολάκεηαη με οπμηνμπηάδμοζεξ HPV μμιύκζεηξ ηα ζοκεζέζηενα ακαθενόμεκα ζοκαηζζήμαηα είκαη θαηάζιηρε, άγπμξ θαη ζομόξ δοζθμιία ζύκδεζεξ ηεξ ιμίμςλεξ με ζογθεθνημέκε γοκαηθεία ζελμοαιηθή δοζιεηημονγία. Με άμεζε ζύκδεζε με ζύκδνμμα ζελμοαιηθμύ πόκμο (μάιιμκ ζύκδεζε με ηεκ ζεναπεία ημοξ) Graziottin A, Serafini A.2009

29 HPV θαη ροπμζελμοαιηθόηεηα μη ζπεηηδόμεκεξ με ημκ HPV δηαηαναπέξ δεμημονγμύκ απεηιή ζηεκ πνμζςπηθή ογεία θαη ζ αοηήκ πμο ζπεηίδεηαη με ηα γεκκεηηθά όνγακα ζηίγμα Έκηαζε πμο ζπεηίδεηαη με αμθηβμιίεξ γηα ηεκ ζελμοαιηθή ογεία ημο ζοκηνόθμο θαη ζθέρεηξ γηα πηζακή απηζηία Graziottin A, Serafini A.2009

30 αμθηβμιίεξ

31 HPV θαη ροπμζελμοαιηθόηεηα ζπέζε με θανθίκμ ημο ζηόμαημξ μέζς ζημμαηηθμύ ζελ. HPV μμιύκζεηξ ζπεηηδόμεκεξ με πνςθηηθό ζελ δεκ ακαθένμκηαη ζοπκά θαη δεκ αλημιμγμύκηαη όπςξ ζα έπνεπε ακεζοπία ηςκ γοκαηθώκ γηα ηεκ αηζζεηηθή εμθάκηζε ηςκ γεκκεηηθώκ μνγάκςκ ζε πενηπηώζεηξ εθηεηαμέκςκ δενμαηηθώκ βιαβώκ. Φνεηάδεηαη πεναηηένς ένεοκα Graziottin A, Serafini A.2009

32 HPV θαη ροπμζελμοαιηθόηεηα μη ζελμοαιηθέξ δοζθμιίεξ μπμνεί κα πενηιαμβάκμοκ απώιεηα ζελμοαιηθήξ επηζομίαξ, δοζθμιίεξ ζηεκ δηέγενζε, δοζπανεύκεηα, μείςζε ανηζμμύ ζοκμοζηώκ, θαη πμημηηθή θαη πμζμηηθή έθπηςζε ζημ ζελμοαιηθό νεπενηόνημ Graziottin A, Serafini A.2009

33 HPV θαη ροπμζελμοαιηθόηεηα Φαίκεηαη όηη ε εοαιςηόηεηα αολάκεηαη ζε πενηπηώζεηξ πνμκμζενώκ δοζθμιηώκ ζημ ζελ, ζηηξ ακύπακηνεξ, ζ αοηέξ με πνμβιήμαηα ζηεκ ζπέζε, θη όηακ οπάνπμοκ ηζπονέξ εκδείλεηξ γηα ζελμοαιηθή δναζηενηόηεηα ημο ζοκηνόθμο εθηόξ ηεξ ζπέζεξ Graziottin A, Serafini A.2009

34 HPV θαη ροπμζελμοαιηθόηεηα αολακόμεκεξ επηπηώζεηξ ζε ζοκάνηεζε με αολακόμεκμ ανηζμό θαη αολακόμεκε βανύηεηα ζεναπεοηηθώκ επεμβάζεςκ/πεηνηζμώκ εκαζπόιεζε με ημ «πμηόξ μόιοκε πμηόκ» ακάγθε γηα ζςζηή εκεμένςζε/ζομβμοιεοηηθή Graziottin A, Serafini A.2009

35

36 πμηόηεηα δςήξ 81 αζζεκείξ, >18, ενςηεμαημιόγηα HRQoL, EQ-5D, CECA10 ηα θμκδοιώμαηα ζοκδέμκηαη με ζεμακηηθή μείςζε ζηεκ πμηόηεηα δςήξ Woodhall et al 2008

37 QOL Δακία, Focus group interviews 5A (μμε 25,8), 5Γ (μμε 24,4) Ανκεηηθή επίδναζε ζε QOL ζε αζζεκείξ με θμκδοιώμαηα Γκςζηηθή πνμζέγγηζε : «θάπμημξ έθακε θάηη θαθό», ζηίγμα, ακεζοπία γηα ηηξ ροπμζελμοαιηθέξ επηπηώζεηξ, οπμρίεξ απηζηίαξ ζοκηνόθμο, απαηζημδμλία ζε ζπέζε με ηεκ ακάγθε επίμμκεξ θαη πνμκμβόναξ ζεναπείαξ GL Mortensen, HK Larsen 2010

38 Ενςηηθή δςή : QOL ζεμακηηθέξ ανκεηηθέξ επηπηώζεηξ, παμειή ζελ. επηζομία, μείςζε αοζμνμεηηζμμύ, ηθακμπμίεζεξ θαη πνςημβμοιίαξ επίδναζε ζε πανμύζα ζπέζε θαη ζε πηζακή ακαδήηεζε θαηκμύνγηαξ, «βνώμηθμξ, απςζεηηθόξ, με ειθοζηηθόξ» θονίςξ ζημοξ άκδνεξ, πίεζε γηα απόδμζε GL Mortensen, HK Larsen 2010

39 QOL Χοπμιμγηθή επίδναζε ηςκ θμκδοιςμάηςκ : ζηεκά ζοκδεόμεκεξ μη ροπμιμγηθέξ, θμηκςκηθέξ θαη ζελμοαιηθέξ επηδνάζεηξ Εκμπή θαη ζομόξ γηα πιεμμειή πνμζηαζία εαοημύ/άιιςκ Πηζακώξ εκμπέξ γηα θαζοζηένεζε έκανλεξ ζεναπείαξ Φαμειή αοημπεπμίζεζε, ανκεηηθή εηθόκα ζώμαημξ Έκηαζε/επακεμθάκηζε ζομπηςμάηςκ ζε οπμηνμπέξ ηεξ κόζμο GL Mortensen, HK Larsen 2010

40 ημ ζηίγμα

41 QOL Κμηκςκηθή επίδναζε ηςκ θμκδοιςμάηςκ : Φόβμξ ζηηγμαημπμίεζεξ Φόβμξ όηη μη άιιμη ζα ημοξ ζεςνμύκ «βνώμηθμοξ, απνόζεθημοξ, εύθμιμοξ» Φόβμξ όηη λένμκηαξ μη άιιμη γηα ημ πνόβιεμα ζα επενεάζεη ζεμακηηθά ηεκ γεκηθόηενε άπμρε ημοξ γηα ημ άημμμ Δηζηαγμόξ ζηεκ απμθάιορε Δηαθμπή δναζηενημηήηςκ (ππ γομκαζηηθή), δοζθμιίεξ ζε ζπμοδέξ/ενγαζία GL Mortensen, HK Larsen 2010

42 QOL Επίδναζε ζεναπείαξ ηςκ θμκδοιςμάηςκ : Ακεζοπίεξ γηα δηάνθεηα θαη πενηεπόμεκμ ζεναπείαξ Ακάγθε γηα θαιύηενε εκεμένςζε GL Mortensen, HK Larsen 2010

43 ε απμθάιορε

44 απμθάιορε από ημκ άκδνα ημο HPV test ζηεκ ζύκηνμθμ ΗΠΑ, 251 Α Απμθάιορε ζημ 82% Μεγαιύηενα πμζμζηά με ανκεηηθό απμηέιεζμα ημο test, θαιύηενμ μμνθςηηθό επίπεδμ θαη πημ αθμζηςμέκε ζπέζε με ζύκηνμθμ ½ ηςκ ζοκηνόθςκ δεημύζε πιενμθμνίεξ γηα ημκ HPV ζε μεγαιύηενε απμθάιορε απ ημοξ άκδνεξ μεγαιύηενε θαη ε πανμπή πιενμθμνηώκ απ αοημύξ γηα ημκ HPV Marfeka SL. et al 2012

45 πνμθύιαλε

46 μη ζύκηνμθμη Πηζακώξ πνήζημε ε ζομβμοιεοηηθή ζημοξ ζοκηνόθμοξ αηόμςκ με θμκδοιώμαηα. Εθηίμεζε γηα ελέηαζε γηα θμκδοιώμαηα θαη άιια ΣΜΝ Καηά ηεκ ζομβμοιεοηηθή πνμζθένεηαη εκεμένςζε γηα ημ όηη ε μόιοκζε με ημκ HPV είκαη ζοπκή θαη πηζακώξ οπάνπεη ζημοξ ζοκηνόθμοξ. Δοκαηόηεηα γηα έιεγπμ γηα ΣΜΝ θαη PAP test ESSM syllabus 2012

47 ζομπενάζμαηα

48 ζομπενάζμαηα ε HPV ιμίμςλε μπμνεί κα πνμθαιέζεη ζμβανέξ θαη πμιύπιεονεξ επηπηώζεηξ ζημ άημμμ θαη ζηεκ ζπέζε ημο με ημκ/ηεκ ζύκηνμθμ θαη ζα πνέπεη κα γίκεηαη θαηάιιειε εθηίμεζε θαη πανέμβαζε ζηα πιαίζηα ηςκ εκεμενςηηθώκ, πνμιεπηηθώκ θαη ζεναπεοηηθώκ πνμζεγγίζεςκ

49 ζαξ εοπανηζηώ

50 ειιεκηθό δείγμα 51 αζζεκείξ (μ.ει. 36 εηώκ) με δηάγκςζε HPV ζηα γοκαηθμιμγηθά ΕΙ ζημ «Ανεηαίεημ» ζομπιήνςζακ ενςηεμαημιόγημ. Άγπμξ μεηά από ηεκ δηάγκςζε, ακεζοπία γηα ηεκ ογεία ζημ μέιιμκ. Πενίπμο ½ εκμπέξ θαη ζομό. Μενηθέξ δοζθμνία, αίζζεμα κηνμπήξ, μείςζε αοημεθηίμεζεξ, ζηηγμαηηζμόξ Σοπκά μείςζε ηεξ ζελμοαιηθήξ επηζομίαξ θαη εκδηαθένμκημξ, μείςζε ζοπκόηεηαξ ζοκμοζηώκ Ferenidou et al 2012

51 27% 275 γοκαηθώκ πμο έπμοκ ζελ. ζπέζεηξ με γοκαίθεξ είπακ a) με θοζημιμγηθά ΠΑΠ ηεζη θαη β) 5% HPV. Eaton et al 2008

52

53

54 Confluent warts in pubic area.

55 . Large confluent anogenital warts.

56

57

58 . ESSM syllabus 2015

59 θόζημξ μεγάιμ μηθμκμμηθό θόζημξ (5 δηξ $ ΗΠΑ ημ 2004) Μανηάθεξ Α.,

60 HPV ε μόιοκζε με ημκ HPV είκαη ζοπκή ζημοξ ζελμοαιηθά εκενγείξ εκήιηθεξ. Σοπκά είκαη αζομπηςμαηηθή ε μεηάδμζε γίκεηαη ζοκήζςξ μέζς ηεξ άμεζεξ δενμαηηθήξ επαθήξ ζηεκ δηάνθεηα ζημμαηηθμύ, πνςθηηθμύ ζελ θαη ζοκμοζίαξ με ζύκηνμθμ πμο έπεη μμιοκζεί. Ο πνόκμξ επώαζεξ πμηθίιιεη θαη ζοπκά είκαη δύζθμιμξ μ θαζμνηζμόξ ημο ηνόπμο θαη ηεξ πεγήξ μόιοκζεξ ESSM syllabus 2012

61 εκεμένςζε ε ροπμιμγηθή επίπηςζε ηεξ ιμίμςλεξ μπμνεί είκαη μαθνάξ δηάνθεηαξ θαη κα ζπεηίδεηαη με ηεκ έιιεηρε εκεμένςζεξ από ημκ γηαηνό γηαηνμί πμο πνμςζμύκ θη άιιμη πμο δηαθςκμύκ με ηεκ εκεμένςζε («πνόθιεζε οζηενίαξ») αληόπηζηεξ θαη ακαληόπηζηεξ πεγέξ ζημ δηαδίθηομ Diraimondo B,

62 εθπαίδεοζε -εκεμένςζε ακάγθε γηα εθπαίδεοζε -εκεμένςζε ηςκ επαγγειμαηηώκ ογείαξ εθπαίδεοζε -εκεμένςζε ηςκ αζζεκώκ θαη ηςκ ζοκηνόθςκ (θοιιάδηα, ηει. γναμμέξ, ηζηόημπμη) ESSM syllabus 2012

63 ε επακεμθάκηζε ηςκ θμκδοιςμάηςκ μεηά από ζεναπεία είκαη ζοπκή. Τμ ζέμα ηεξ επίδναζεξ ηεξ ζεναπείαξ ζημκ θίκδοκμ μόιοκζεξ ημο ζοκηνόθμο δεκ έπεη λεθαζανηζζεί. ESSM syllabus 2012 HPV δεκ απαηηείηαη μ έιεγπμξ γηα HPV ζημοξ ζοκηνόθμοξ. Η μόιοκζε ζοκήζςξ οπμπςνεί μόκε ηεξ ε μόιοκζε με ημοξ HPV ηύπμοξ πμο πνμθαιμύκ θμκδοιώμαηα δεκ πνμθαιεί πάκηα ζομπηώμαηα.

64 HPV ε πνήζε πνμθοιαθηηθώκ μπμνεί κα ζομβάιιεη ζηεκ μείςζε ημο θηκδύκμο μεηάδμζεξ θαηά ηεκ ζοκμοζία θαη ηςκ ζπεηηδόμεκςκ με ημκ HPV κόζςκ ε εμθάκηζε θμκδοιςμάηςκ δεκ είκαη έκδεηλε γηα HPV test, αιιαγή ζηεκ ζοπκόηεηα ηςκ ΠΑΠ test ή θμιπμζθόπεζεξ. Δεκ ζοζηήκεηαη οπμπνεςηηθόξ έιεγπμξ γηα ημοξ ζοκηνόθμοξ Y Reisman, ESSM syllabus 2012

65 ροπμζελμοαιηθέξ «πανάπιεονεξ» απώιεηεξ ηεξ HPV ιμίμςλεξ Λμοθάξ Αζακαζηάδεξ επ. θαζεγεηήξ ροπηαηνηθήξ-ροπμζελμοαιηθόηεηαξ ΑΠΘ ζηνμγγοιή ηνάπεδa: HPV ιμίμςλε:μηα κέα πανάμεηνμξ ζηεκ θαζεμενηκή δςή 6ε Σύκμδμξ ηεξ Ειιεκηθήξ HPV Εηαηνίαξ Hyatt Regency, Θεζζαιμκίθε 21-23/2/2014

66 ζημμαημθανογγηθόξ θανθίκμξ ζπεηηδόμεκμξ με HPV 10 επηδώκηεξ, ζοκεκηεύλεηξ εμπηζημζύκε ζηεκ πιενμθόνεζε από ημοξ γηαηνμύξ αζάθεηεξ ζε ζπέζε με μεηάδμζε, πενίμδμ πςνίξ ζομπηώμαηα, μεηαδμηηθόηεηα ημο ημύ. Ακεζοπία γηα ημκ ζύκηνμθμ. ακεζοπία θονίςξ γηα ημκ θανθίκμ θη όπη ημκ HPV Baxi SS et al 2012

67 ηζηγάνμ, πμηό

68 πμηόηεηα δςήξ 330 αζζεκείξ με θμκδοιώμαηα από 42 γηαηνμύξ ζημκ Κακαδά, ενςηεμαημιόγημ EQ 5D επηπηώζεηξ ζε άγπμξ θαηάζιηρε, δοζθμνία/πόκμ, ζοκεζηζμέκεξ αζπμιίεξ πςνίξ ζεμακηηθέξ δηαθμνέξ ακάιμγα με ειηθία, θύιμ, πνόκμ από πνώηε πνμζβμιή θαη ανηζμό επεηζμδίςκ Senecal et al 2011

69 60 αζζεκείξ μη άκδνεξ όπη ηδηαίηενα ζεμακηηθέξ επηπηώζεηξ ηεκ πμηόηεηα δςήξ ακεζοπία γηα μεηαδμηηθόηεηα, γηα ηε κόζμ γηα θαζεμενηκέξ δναζηενηόηεηεξ Dediol at al 2009

70 επηπηώζεηξ ζηεκ πμηόηεηα δςήξ

71 ροπμιμγηθέξ ακηηδνάζεηξ μη ροπμιμγηθέξ θαη ζομπενηθμνηθέξ ακηηδνάζεηξ δείγμαημξ 100 γοκαηθώκ εηώκ (51% ζεηηθέξ ζημκ ηό) ήηακ ζε ζοκάνηεζε με ημ πνμζςπηθό κόεμα πμο απέδηδακ (ππ ακηίιερε θηκδύκμο θαη ζηίγμαημξ), θαηακόεζε ηςκ απμηειεζμάηςκ ηςκ ελεηάζεςκ θαη πανάγμκηεξ όπςξ μεπακηζμμί πεηνηζμώκ, αίζζεμα ειέγπμο θαη πμηόηεηα ηεξ ζπέζεξ Kahn JA et al 2005

72 HPV θαη ροπμζελμοαιηθόηεηα μ εμβμιηαζμόξ μπμνεί κα μεηώζεη ημκ θίκδοκμ μόιοκζεξ θαη ηηξ ροπμζελμοαιηθέξ ζοκέπεηεξ ακάγθε γηα πεναηηένς ένεοκα Graziottin A, Serafini A.2009