I. ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "I. ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ"

Transcript

1 52

2 ΔΗΑΓΩΓΖ Σν Λεσλίδην είλαη ε ζεκεξηλή πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο Κπλνπξίαο ηνπ λνκνχ Αξθαδίαο θαη επίθεληξν ηεο ππεξήθαλεο Σζαθσληάο. χκθσλα κε ηζηνξηθά ζηνηρεία, ην Λεσλίδην αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά ζε ρξπζφβνπιιν ηνπ Αλδξφληθνπ Β Παιαηνιφγνπ ην 1293, ζην νπνίν γίλεηαη κλεία ηνπ λανχ ηνπ Αγίνπ Λεσλίδε, απφ ηνλ νπνίν ε πφιε πήξε ην φλνκά ηεο. Σν βέβαην είλαη φηη ππήξρε σο νηθηζκφο ζηελ πεξίνδν ηεο δεχηεξεο Σνπξθνθξαηίαο ( ), θαη ην 1845 γίλεηαη πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο Κπλνπξίαο. Όκσο ηα εμαηξεηηθά αξρνληηθά θαη ηα Ππξγφζπηηά ηνπ, θαηαγξάθνληαη πξηλ ην Ζ εμεξεχλεζε απηνχ ηνπ ηφπνπ είλαη ηδηαίηεξα γνεηεπηηθή. Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ Λεσληδίνπ θαη ηεο Κπλνπξίαο γεληθφηεξα, κε κηα πξψηε καηηά έρεη έλα δηαθνξεηηθφ ρξψκα απφ ηεο ππφινηπεο Αξθαδίαο. Αλ δηεηζδχζνπκε φκσο πεξηζζφηεξν ζηελ έξεπλα ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ηέρλεο, δηαπηζηψλνπκε φηη νη βαζηθέο αξρέο ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ αθνινπζνχλ απηέο ηεο ππφινηπεο Αξθαδίαο. Δπηπιένλ, εμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί ην γεγνλφο, φηη ην Λεσλίδην δηαθξίλεηαη γηα ηε κνλαδηθφηεηα θαη ηελ νκνξθηά ηνπ, θαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη ηελ νκνξθηά ηεο θχζεο πνπ ην πεξηβάιιεη. Γεσγξαθηθά έρεη ην πξνλφκην λα βξίζθεηαη ζε ζέζε ηδηαίηεξεο θπζηθήο νκνξθηάο, ζπλδπάδνληαο βνπλφ θαη ζάιαζζα, κηαο θαη βξίζθεηαη ζηνπο πξφπνδεο ηνπ Πάξλσλα, αιιά ζπγρξφλσο κπξνζηά ηνπ απιψλνληαη θαη ηα παξάιηα ηεο αλαηνιηθήο Πεινπνλλήζνπ. θνπφο απηήο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη, λα γλσξίζνπκε ηελ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή ελφο ηφπνπ, θαη κέζσ ηεο παξαηήξεζεο ησλ κλεκείσλ ηνπ, λα εληνπίζνπκε φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ηνλ ραξαθηεξίδνπλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ. Έηζη αλαθαιχπηνληαο ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ Λεσληδίνπ, πνπ είλαη έλαο θεξπγκέλνο παξαδνζηαθφο θαη ηζηνξηθφο νηθηζκφο, ζα απνθηήζνπκε γεληθφηεξεο γλψζεηο γηα ηελ νηθηζηηθή παξάδνζε ηεο Αξθαδίαο θαη ηελ γεληθφηεξε αξρηηεθηνληθή ησλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ. 53

3 I. ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ Οη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί απνηεινχλ θαηεγνξία ησλ «παξαδνζηαθψλ ζπλφισλ», πεξηνρψλ ηδηαίηεξεο πξνζηαζίαο απφ ην θξάηνο. Ο ραξαθηεξηζκφο ελφο νηθηζκνχ σο παξαδνζηαθνχ γίλεηαη κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, θαηφπηλ αηηηνινγηθήο πξφηαζεο ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ). Απηφ απνηειεί δηνηθεηηθή πξάμε επηβνιήο εηδηθψλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο ζηνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο. Α. Σα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλαλ νηθηζκό σο παξαδνζηαθό Σν ηδηαίηεξν θπζηθφ θάινο ηνπ νηθηζκνχ Οη δψλεο ηδηαίηεξνπ θάινπο θαη θπζηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ ζπλνδεχνπλ θαη πεξηβάιινπλ αθίλεηα θαη ζηνηρεία αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκίαο. Πξφθεηηαη γηα ηδηάδνπζα πεξίπησζε ησλ δηαθξηηψλ ζρεκαηηζκψλ ηεο θχζεο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα απνηεινχλ αλαπφζπαζην πεξηβάιινλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ ή ζπλφισλ. Σα δηαηεξεηέα, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη βάζεη πξνυπνζέζεσλ θαη εηδηθήο αηηηνιφγεζεο. Ωο δηαηεξεηέα ραξαθηεξίδνληαη: α. Μεκνλσκέλα θηίξηα ή ηκήκαηα θηηξίσλ ή ζπγθξνηήκαηα θηηξίσλ (δηαηεξεηέα ζχλνια, δειαδή ζχλνια δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ επξχηεξε εηθφλα ελφο κηθξνχ ηκήκαηνο ελφο νηθηζκνχ ή νηθηζηηθνχ κεηψπνπ κηαο ζπγθεθξηκέλεο νδνχ ηνπ νηθηζκνχ), αιιά θαη ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπο. Απηά ηα πεξηθεξεηαθά ζηνηρεία ζπκπεξηιακβάλνληαη γηα ην ιφγν φηη κπνξεί λα έρνπλ θαη απηά έλα ηδηαίηεξν ραξαθηήξα, π.ρ. αηζζεηηθφ, ή λα είλαη αλαγθαία γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θηηξίνπ ή ηελ πξνζπέιαζε ζε απηφ ή αθφκε θαη γηα ηελ πξνβνιή ηνπ θηηξίνπ. β. ηνηρεία ηνπ θπζηθνχ ή θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο ρψξνπ, φπσο απιέο, θήπνη, ζπξψκαηα θαη θξήλεο, γ. Μεκνλσκέλα ζηνηρεία πνιενδνκηθνχ (αζηηθνχ ή αγξνηηθνχ) εμνπιηζκνχ δηθηχσλ, φπσο πιαηείεο, θξήλεο, δηαβαηηθά, ιηζφζηξσηα, γέθπξεο πνπ βξίζθνληαη εληφο ή εθηφο νηθηζκψλ. Καηά επξχηεξε έλλνηα, νη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί είλαη βαζηθά ζηνηρεία ηεο παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο Διιάδαο θαη απνηεινχλ εληππσζηαθά αμηνζέαηα ηεο ρψξαο. Ο πινχηνο θαη ε πνηθηινκνξθία ηεο ειιεληθήο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο αλαδεηθλχεηαη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 650 δηαηεξεηένπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο θαη ρηιηάδεο δηαηεξεηέα θηήξηα. ηνπο ρψξνπο απηνχο απνηππψλνληαη θαη εθθξάδνληαη ηξφπνη δσήο, αηζζεηηθέο πξνηηκήζεηο, ηερληθέο κέζνδνη θαηαζθεπήο, δνκηθά πιηθά, αιιά θαη θαιιηηερληθά ξεχκαηα θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο, πνπ δηακνξθψζεθαλ ζηελ πνιπθχκαληε ηζηνξηθή εμέιημε ηεο Διιάδαο. 54

4 Β. Λεσλίδην παξαδνζηαθόο νηθηζκόο Με ην Π.Γ ηνπ 1977 (ΦΔΚ 98δ/ ) θαζνξίδνληαη ηα φξηα ηνπ νηθηζκνχ πξν ηνπ 23 θαη νη φξνη δφκεζεο πνπ ζπκπεξηέιαβαλ θαη ην εληφο ζρεδίνπ ηκήκα. ην ίδην δηάηαγκα θαζνξίδνληαη ππνρξεσηηθά κνξθνινγηθά ζηνηρεία ησλ θηηξίσλ. Με ην Π.Γ 594 Γ/78 ην Λεσλίδην ραξαθηεξίδεηαη παξαδνζηαθόο νηθηζκόο θαη νη δηαηάμεηο απηνχ ζπκπιεξψλνπλ απηέο ηνπ πξνεγνπκέλνπ. Σέινο κε ηελ ππ αξ ΤΠΠΟΣ/Γ.Ν..Α.Κ./63341/1416/ ΑΠΌΦΑΖ ΤΠΟΤΡΓΟΤ πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 451//Α.Α.Π/ , ην Λεσλίδην ραξαθηεξίδεηαη Ηζηνξηθόο νηθηζκόο. 55

5 II. ΛΔΩΝΗΓΗΟ Α. Έλαο παξαδνζηαθόο θαη ηζηνξηθόο νηθηζκόο Σν Λεσλίδην (ή Λελίδη) είλαη κία απφ ηηο πην παιηέο λαπηηθέο πνιηηείεο ηεο Διιάδαο. Δίλαη ε πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο Κπλνπξίαο (εηθ.2) θαη ε ηειεπηαία πφιε ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Αξθαδίαο (95 ρηι. απφ ηελ Σξίπνιε). Σν φλνκα ηεο πφιεο νθείιεηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε, ζηνλ Άγην Λεσλίδε θαη ζηνπο ζπκκάξηπξέο ηνπ (3νο αη.κ.υ), πνπ ηα ιείςαλά ηνπο μέβξαζε ε ζάιαζζα ζηελ παξαιία ηνπ Λεσληδίνπ. Ο θάκπνο ηνπ Λεσληδίνπ νλνκαδφηαλ ζηελ αξραηφηεηα "Γηνλχζνπ θήπνο", γεγνλφο πνπ ζπλδέεη ηε ιαηξεία ηνπ ζενχ Γηνλχζνπ κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ ζηελ πεξηνρή. Δηθ. 2 Υάξηεο ηεο Κπλνπξίαο Σν Λεσλίδην, ζχκθσλα κε ηζηνξηθέο πεγέο, αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά ζε ρξπζφβνπιιν ηνπ Αλδξφληθνπ Β Παιαηνιφγνπ ην Δθεί, γηα πξψηε θνξά, αλαθέξεηαη ν λαφο ηνπ Λεσλίδε, απφ ηνλ νπνίν ε πφιε πήξε ην φλνκά ηεο. Ωο νηθηζκφο ππήξρε ηελ πεξίνδν ηεο Γεχηεξεο Σνπξθνθξαηίαο ( ). Ζ λέα πόιε ηδξχζεθε, κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ Πξαζηνχ απφ ηνλ Ηκπξαήκ (1825). Μέρξη ηφηε νη Πξαζηηψηεο δηαηεξνχζαλ ζην Λεσλίδην ηηο ρεηκεξηλέο ηνπο θαηνηθίεο. Μεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ Πξαζηνχ νη θάηνηθνί ηνπ κεηαλάζηεπζαλ νκαδηθά θαη εγθαηαζηάζεθαλ κφληκα πηα ζην Λεσλίδην, δίπια ζηελ εχθνξε πεδηάδα. Απφ ηφηε αξρίδεη ε αλάπηπμε ηνπ Λεσληδίνπ, αλ θαη ηα ιακπξφηεξά ηνπ θηίξηα αλήθνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν. Με ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ κεηά ηελ απειεπζέξσζε, ην Λεσλίδην απφθηεζε ηππηθά αζηηθφ ραξαθηήξα, γηα λα ζβήζεη κε ηε ζεηξά ηνπ ζηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα, καδί κε ηα πνιιά επαξρηαθά θέληξα. 56

6 Β. Παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηε ζεκεξηλή δνκή ηνπ νηθηζκνύ. 1. Ηζηνξηθή δηαδξνκή Tζαθσληά είλαη ε πεξηνρή πνπ εθηείλεηαη N.A. ηεο Kπλνπξίαο (εηθ.3) θαη πεξηιακβάλεη ην Λεσλίδην, ηνλ Άγην Aλδξέα, ηνλ Tπξφ, ηνλ Πξαζηφ, ηελ Kαζηάληηζα, ηε ίηαηλα, ηα Mέιαλα, ηα απνπλαθέηθα, ηελ Πξαγκαηεπηή, θαη ηνπο ζπλνηθηζκνχο ακπαηηθή, Bαζθίλα, Ληβάδη, Φνχζθα θ. ά. κηθξνχο. Παιαηφηεξα, ε Tζαθσληά, είρε πνιχ κεγαιχηεξε έθηαζε θαη έθηαλε σο ηε Mνλεκβάζηα, ηα Bάηηθα θαη ηα Eινρψξηα. Ζ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Σζαθσληάο ζχκθσλα κε ηνπο αξραηνιφγνπο, είρε αλζξψπηλε παξνπζία ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ Μπθελατθή επνρή. Oη Tζάθσλεο είλαη άκεζνη απφγνλνη ησλ Γσξηέσλ θαη ζηα απνκνλσκέλα θαη θαθνηξάραια κέξε ηνπο, δηαηήξεζαλ αλφζεπηε ηε ξίδα ηνπο, ηα ήζε θαη έζηκά ηνπο. H Kπλνπξία, ηδίσο ε παξαιηαθή (ζεκεξηλή Tζαθσληά), απεηέιεζε ην κήινλ ηεο έξηδαο αλάκεζα ζηνπο Λαθεδαηκφληνπο, Aξγείνπο θαη Aζελαίνπο. Tν 195 π.x. χζηεξα απφ επέκβαζε ηνπ Ύπαηνπ Pσκαίνπ Tίηνπ Φιακίληνπ, δίδεηαη ζηνπο Aξγείνπο. Oη παξηηάηεο επηκέλνπλ θαη επηηπγράλνπλ λα θξαηήζνπλ ηηο Πξαζηέο, πνπ εληάζζνληαη καδί κε άιιεο 23 ιαθσληθέο πφιεηο ησλ πεξηνίθσλ ζην "θνηλφλ ησλ Λαθεδαηκνλίσλ" ην αξγφηεξα γλσζηφ "Kνηλφλ ησλ Eιεπζεξνιαθψλσλ". Kαηά ηε Pσκαηνθξαηία νη Tζάθσλεο παξέκεηλαλ απνκνλσκέλνη ζηα δχζβαηα θαη δπζπξφζηηα κέξε ηνπο. Έηζη δηαηήξεζαλ αλφζεπηα, ηε δσξηθή ηνπο θαηαγσγή, ηε δηάιεθηφ ηνπο θαη ηα ήζε - έζηκά ηνπο. Oη θνβεξέο επηδξνκέο ησλ ιάβσλ ζηελ Eιιάδα θαη ηελ Πεινπφλλεζν επεξέαζαλ πνιχ ηνπο Tζάθσλεο θαη ηνπο αλάγθαζαλ λα κεηαλαζηεχζνπλ άιινη αλαηνιηθφηεξα, ζηηο πιαγηέο ηνπ Πάξλσλα θαη άιινη ζηνλ Πφλην, ζηα λεζηά ηνπ Aηγαίνπ θαη ζηελ Kάησ Iηαιία. Oη ιάβνη θαζππφηαμαλ νιφθιεξε ηελ Πεινπφλλεζν θαη κφλν ηελ Tζαθσληά δελ θαηάθεξαλ λα ππνδνπιψζνπλ. Kη απηφο ν αξρεγέηεο ηνπ κηζειιεληθνχ θηλήκαηνο Φαικεξάλεξ εμαίξεζε κφλν ηνπο Tζάθσλεο θαη παξαδέρζεθε πσο είλαη γλήζηνη απφγνλνη ησλ Γσξηέσλ θαη δελ αιινηψζεθαλ απφ ηηο ζιαβηθέο επηκημίεο. Aπφ ηελ επνρή ηνπ Iνπζηηληαλνχ (527 κ.x.) νη Tζάθσλεο, ζχκθσλα κε γξαπηέο αλαθνξέο Βπδαληηλψλ ζπγγξαθέσλ, αλαθέξνληαη σο άκεζνη απφγνλνη ησλ Γσξηέσλ θαη πεξηγξάθνληαη σο «επίιεθηα ζώκαηα ησλ θαζηξνθπιάθσλ» θαη ηεο ζσκαηνθπιαθήο ησλ βπδαληηλψλ απηνθξαηφξσλ, ψζηε ζην βπδαληηλφ ζηξαηφ λα ππάξρεη αμίσκα: "ηξαηνπεδάξρεο ησλ Tζαθψλσλ". ηα απνκνλσκέλα θαη δχζβαηα κέξε ηνπο, δηαηήξεζαλ γλήζηα θαη αλφζεπηε ηελ ξίδα ηνπο, ηα ήζε θαη ηα έζηκά ηνπο. Ζ απζηεξφηεηα θαη ε ιηηφηεηα ησλ εζψλ θαη ησλ εζίκσλ ηνπο δηαηεξήζεθαλ σο ηηο κέξεο καο. Kαηά ηε Φξαγθνθξαηία ε Tζαθσληά παξακέλεη πηζηή ζην Bπδάληην θαη δίλεη ζθιεξνχο αγψλεο ελαληίνλ ηνπ θαηαθηεηή. Απφ ηζηνξηθέο πεγέο ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα ηελ ππνδνχισζε ηνπ Μνξηά ζηνπο Φξάγθνπο ην 1205, ν νπνίνο ρσξίζηεθε ζε θένπδα θαη ην θνκκάηη ηεο Σζαθσληάο ην πήξε ν Γθπ ληε Νηβειαί. Oη Γνδεθξείδνο θαη Γνπιηέικνο Bηιιεαξδνπίλνο ηηκσξνχλ ακείιηθηα ηνπο αλππφηαθηνπο Tζάθσλεο θαη ρηίδνπλ ηα θάζηξα ησλ Γεξνζξψλ θαη Mηζηξά, γηα λα ηνπο ειέγρνπλ. Μεηά απφ επαλαζηάζεηο ε Σζαθσληά πεξλά ζηα ρέξηα ησλ Σνχξθσλ - Πξψηε Σνπξθνθξαηία κ.x. Kαηά ηελ πξψηε Tνπξθνθξαηία νη Tζάθσλεο βνεζνχλ ηνπο Eλεηνχο ζηνλ θαηά ησλ Tνχξθσλ αγψλα ηνπο. ηε ζπλέρεηα πεξλά μαλά γηα ιίγν ζηα ρέξηα ησλ Βελεηζηάλσλ θαη κεηά ην 1715 θαηαθηείηαη εθ λένπ απφ ηνπο Σνχξθνπο -ζε κηα Γεχηεξε Σνπξθνθξαηία- θαη ε 57

7 Tζαθσληά γλσξίδεη νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε πνπ ζα δηαξθέζεη κέρξη ηε κεγάιε Διιεληθή Δπαλάζηαζε (1821). Γεληθά: Oη Tζάθσλεο πξνζέθεξαλ αλππνιφγηζηεο ππεξεζίεο ζηνλ ππέξ αλεμαξηεζίαο αγψλα. Eπαλαζηάηεζαλ καδί κε ηνπο Mαληάηεο ζηηο 17, 18 Mαξηίνπ Mεηέδσζαλ ηελ επαλαζηαηηθή θιφγα ζηηο πέηζεο, ηα πινία ησλ νπνίσλ ρξεκαηνδνηνχζαλ νη Tζάθσλεο. Mε δπν επαλαζηαηηθά ζψκαηα (500) αλδξψλ πνιέκεζαλ ζ' φιεο ηηο κάρεο, πνιηφξθεζαλ ηα θξνχξηα ηεο Mνλεκβάζηαο θαη Tξηπνιηηζάο θαη ηα θπξίεπζαλ. Πξφζθεξαλ φινλ ηνπο ηνλ πινχην θαη ηα πινία, θαη ην θπξηφηεξν: πληεξνχζαλ θαη αλεθνδίαδαλ ην ζηξαηφπεδν ησλ Bεξβαίλσλ, πνπ ήηαλ ε ςπρή ηνπ επαλαζηαηεκέλνπ Mνξηά. Mεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο παηξίδαο καο, ε Tζαθσληά ζπλέρηζε ηελ πξνζθνξά ηεο ζ' φινπο ηνπ ηνκείο ηνπ Eζληθνχ βίνπ θαη, παξά ηελ επηθνηλσλία θαη ηηο επηκημίεο, δηαηήξεζε ηα δσξηθά ηεο ζηνηρεία, πνπ είλαη: είλαη παξαθζνξά ηεο αξραίαο δσξηθήο δηαιέθηνπ. Ζ ηζαθψληθε δηάιεθηνο ζεσξείηαη ε αξραηφηεξε ζηνλ θφζκν. ν ηζαθψληθνο ρνξφο ε ελδπκαζία (ηδνπκπέο γηα ηε γπλαίθα θαη πνπθακίζα γηα ηνλ άλδξα) ηα ήζε θαη έζηκά ηνπο (απζηεξφηεηα εζψλ, ιηηφηεηα, απηνπεηζαξρία, κνηξνιφγηα, ην θατκάηζη: είδνο πίηαο πνπ κνηξάδνπλ κεηά ηελ ηαθή ηνπ λεθξνχ). Δηθ. 3 (Πεγή ράξηε: Θ. Κσζηάθεο, 1986 Λεμηθό ηεο ηζαθσληθήο δηαιέθηνπ, 1νο ηόκνο) 58

8 Δηθ.4 H Σζαθσληά ζηε Γεχηεξε Σνπξθνθξαηία ( ) Μεηά ηε λέα θαηάθηεζε ηνπ Μνξηά απφ ηνπο Σνχξθνπο (1715), ε δηνηθεηηθή δηαίξεζε παξέκεηλε πεξίπνπ ε ίδηα κε ησλ Βελεηζηάλσλ. ηελ πεξηνρή φκσο ηεο ζεκεξηλήο επαξρίαο Κπλνπξίαο, βξίζθεηαη ην βηιαέηη ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ, ελψ ε Σζαθσληά θαίλεηαη λα ππαγφηαλ ζην βηιαέηη απηφ κέρξη ην Σφηε έγηλε δηρνηφκεζε ηνπ βηιαεηηνχ θαη πξνήιζαλ ην βηιαέηη ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ θαη ην βηιαέηη ηνπ Πξαζηνχ, γεηηνληθφ θαη λφηηα ηνπ πξψηνπ.σνχην ην βηιαέηη ηνπ Πξαζηνχ ζα πεξηιάκβαλε θπξίσο ηα ηξία ρσξηά: ηνλ Πξαζηφ, ηελ Καζηάληηζα θαη ηε ίηαηλα αιιά θαη ηα Καιχβηα ηνπ Αγίνπ Αλδξέα, ην λαπηηθφ ζηαζκφ ηνπ Σπξνχ θη φινπο ηνπο άιινπο παξάιηνπο νηθηζκνχο, πνπ κεξηθνί δελ είραλ δηακνξθψζεη αθφκα ηα νλφκαηα ηνπο, θη έθηαλε κέρξη ην Λεσλίδην (εηθ.4). ην βηιαέηη ηνπ Πξαζηνχ δελ θαηνηθνχζαλ Σνχξθνη (ή ίζσο ιίγνη ζε δηάθνξεο πεξηφδνπο θαη επνρέο), γηαηί θαη πνιιά απνδνηηθά ηζηθιίθηα δελ ππήξραλ θαη γηαηί ε θνξνινγία ησλ ξαγηάδσλ γηλφηαλ απφ ηνπο θνηδακπάζεδεο θαη πξνεζηνχο. Μφλν ν Σνχξθνο θαηήο (θαδήο-kadi) πεξλνχζε ή θαη δηέκελε εθεί, γηα λα εθδηθάδεη ηηο δηαθνξέο ηνπ θαδά, δειαδή ηεο δηθαζηηθήο πεξηνρήο ηνπ Πξαζηνχ. Σελ πεξίνδν ηεο ηνπξθνθξαηίαο 17ν θαη 18ν αη. πνιινί θάηνηθνη ηνπ Πξαζηνχ πήγαλ ζηελ Κσλ/πoιε θαη ζε άιια θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εκπνξεχνληαλ, ηδξχνληαο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη νίθνπο. Δίραλ δηθά ηνπο θαξάβηα θαη κεηέθεξαλ εκπνξεχκαηα, κεηαλάζηεπαλ ζηελ Πφιε, εκπνξεχνληαλ εθεί θαη είραλ θαηνξζψζεη λα πάξνπλ απφ ηνλ ζνπιηάλν ην πξνλφκην ηνπ βνπηχξνπ. Σν κεηέθεξαλ απφ ηε Ρσζία, ηελ Κξηκαία θαη ην πνπινχζαλ ζηηο ρψξεο πνπ εμνπζίαδαλ νη Οζσκαλνί. 59

9 Μάιηζηα, φπσο αλαθέξεη ν Deffner, Γεξκαλφο λενειιεληζηήο, αξραηνιφγνο, πεξηεγεηήο, νη Σζάθσλεο δηέζρηζαλ ην Γνχλαβε, αγφξαζαλ έλα αιαησξπρείν θνληά ζηα ζχλνξα Βαβαξίαο θαη Απζηξίαο θαη εκπνξεχηεθαλ αιάηη, πνπ κεηέθεξαλ απφ ην Γνχλαβε ζηελ Κσλ/πoιε, απφ φπνπ πξνκεζεχνληαλ κέιη, ην νπνίν επίζεο πνπινχζαλ. Ήηαλ δαηκφληνη ζην εκπφξην νη Σζάθσλεο. Αθφκα θαη νηθηζκφ ίδξπζαλ θνληά ζην αιαησξπρείν πνπ ην νλφκαζαλ ZAKONISHEIM. Πινχηηδαλ νη Σζάθσλεο ζην εμσηεξηθφ, αιιά δελ μερλνχζαλ. Γχξηδαλ ζηελ παηξίδα ηνπο, ηνλ Πξαζηφ θαη εθεί έρηηδαλ λανχο (λαφο ησλ Σαμηαξρψλ ην 1732), πχξγνπο(ν Γεψξγηνο αξαληάξεο αλήγεηξε έλαλ κε ην γπλαηθάδειθφ ηνπ Γεψξγην Μεξίθα ην 1722), κεγάια ζπίηηα, μελψλα θαη πδξαγσγείν. 2. Αξρηηεθηνληθέο επηξξνέο Μεηά ηελ απειεπζέξσζε, ην 1833 ζπζηάζεθε ε Δπαξρία Κπλνπξίαο, κε πξσηεχνπζα αξρηθά ηνλ Πξαζηφ. Μεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ Πξαζηνχ απφ ηνπο Σνχξθνπο, ην Λεωλίδην έγηλε πξωηεύνπζα ηεο επαξρίαο Κπλνπξίαο -ην θαη παξακέλεη έσο ζήκεξα. Λφγσ ησλ θαηαθηεηψλ ε παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή ππέζηε επηξξνέο, απφ πνιιαπιέο ηππνινγηθέο κνξθνινγηθέο εηζβνιέο, πνπ έρνπλ αθήζεη αλεμίηεια θαη πνιππνίθηια ίρλε. Ζ αξρηηεθηνληθή απφ ηε κηα είλαη επηβιεηηθή θαη θξνπξηαθή, ιφγσ ησλ θαηαθηεηψλ, ελψ απφ ηελ άιιε ηα νλνκαζηά αξρνληηθά ηνπ Λεσληδίνπ ζπκβνιίδνπλ ηελ κεγάιε νηθνλνκηθή αθκή ηνπ ηφπνπ πξηλ απφ ηελ επαλάζηαζε, θπξίσο απφ ηνπο Βελεηζηάλνπο. Αμίδεη λα πεξπαηήζεη θαλείο ζηα ζνθάθηα ηνπ νηθηζκνχ γηα λα δεη ηα παιηά δίπαηα θαη ηξίπαηα αξρνληηθά πνπ θηίζηεθαλ κεηαμχ 1840 θαη 1910 απφ ληφπηνπο αιιά θαη Ηηαινχο ηερλίηεο, ζηα νπνία ζπλππάξρνπλ νη δπηηθέο επηξξνέο κε ηα δηθά καο ιατθά ζηνηρεία. Οη θάηνηθνη ηνπ Λεσληδίνπ ππήξμαλ θηιαπφδεκνη. Απφ λένη εγθαηέιεηπαλ ηελ παηξίδα ηνπο θαη κεηαλάζηεπαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ηε Βνπιγαξία, Ρνπκαλία, Αίγππην θαη Ρσζία θαη αζρνινχληαλ κε ην εκπφξην. Δπηζηξέθνληαο ζηελ παηξίδα ηνπο πινχζηνη, έθηηδαλ κεγαινπξεπή νηθήκαηα, ελζσκαηψλνληαο κέζα ζηελ παξαδνζηαθή ηνπο αξρηηεθηνληθή ηηο λέεο αξρηηεθηνληθέο επηξξνέο πνπ είραλ δερηεί (νληάδεο, κεζάληξεο, δσγξαθηζηά θαη ηακπιαδσηά ηαβάληα, θιπ). ε νξηζκέλεο δε πεξηπηψζεηο παξνπζηάδνληαη αξρηηεθηνληθέο επηδξάζεηο ηνπ επξχηεξνπ ειιεληθνχ ρψξνπ, φπσο ηεο λενθιαζηθήο ηάζεο θαη ηεο αηγαηνπειαγίηηθεο αξρηηεθηνληθήο. Δπεηδή ην Λεσλίδην απνηεινχζε, φπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, λαπηηθή πνιηηεία ηεο Διιάδαο, δέρηεθε επηξξνέο απφ ηα γεηηνληθά παξάιηα ησλ πεηζψλ θαη ηεο Ύδξαο. Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία απνηεινχλ νη βνηζαισηέο απιέο κε ηα πεξίηερλα ζρέδηα, θαη ηα λεψηεξα λενθιαζηθά κε ηα ρξσκαηηζηά επηρξίζκαηα θαη ηηο θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ζηα γείζα, ζηα εμσηεξηθά αλνίγκαηα, ζηηο ηνμσηέο απιφζπξεο θαη ζηηο δσγξαθηζηέο νξνθέο. 60

10 3. Γεσγξαθηθόο, Χσξνηαμηθόο θαη Πνιενδνκηθόο ηζηόο Δηθ. 5 Σν Λεσλίδην είλαη ρηηζκέλν ζηνπο πξφπνδεο ηνπ Πάξλσλα. Σν Λεσλίδην απνηειεί κηα απφ ηηο πην γξαθηθέο θσκνπφιεηο ηεο Πεινπνλλήζνπ. Υηηζκέλε θάησ απφ ηνπο απφθξεκλνπο ηζαθψληθνπο βξάρνπο (εηθ.5) χςνπο 300 κ. πεξίπνπ δεκηνπξγεί έλα αίζζεκα πξνζηαζίαο. Πνιενδνκηθά, ην ζεκεξηλφ θέιπθνο ζηελ Κπλνπξία παξνπζηάδεη ηφζε πνηθηιία φζε ηνπιάρηζηνλ θαη ε αξρηηεθηνληθή ηεο. Καζψο κάιηζηα νη νηθηζκνί πεξλνχλ απφ δηάθνξεο θάζεηο νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο, ζπρλά ζπλππάξρνπλ δείγκαηα θάζε θαηεγνξίαο ζηνλ θαζέλα ηνπο. ην Λεσλίδην γηα παξάδεηγκα, ηα αζηηθά δείγκαηα ηεο εκπνξηθήο αθκήο ηνπ 19 νπ αη. ζπλππάξρνπλ κε ηα αγξνηηθά ησλ παξαδνζηαθψλ γεσξγψλ βνζθψλ. ε χςσκα πνπ δεζπφδεη ηεο πφιεο, ζψδνληαη ηξεηο ραξαθηεξηζηηθνί παιηνί αλεκφκπινη (εηθ.6), πνπ καο πξνεηνηκάδνπλ γηα ηελ είζνδφ καο ζε έλαλ πνιχ γξαθηθφ νηθηζκφ. Ο νηθηζκφο απηφο πνπ πεξηθιείεηαη βφξεηα θαη λφηηα απφ ηνπο νξεηλνχο απηνχο φγθνπο ηνπ Πάξλσλα, είλαη ρηηζκέλνο ζηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνχ Γαθλψλα, ηνπ νπνίνπ νη πξνζρψζεηο δεκηνχξγεζαλ έλαλ κηθξφ εχθνξν θάκπν έθηαζεο πεξίπνπ ζηξεκκάησλ πνπ απνηειεί θαη ηελ θχξηα πινπηνπαξαγσγηθή πεγή ηνπ Λεσληδίνπ. Ο θάκπνο αλαπηχζζεηαη αλαηνιηθά ηνπ νηθηζκνχ θαη παξεκβάιιεηαη αλάκεζα ζην Λεσλίδην θαη ζηηο αθηέο ηνπ Μπξηψνπ Πειάγνπο. 61

11 Δηθ. 6 ηελ είζνδν ηνπ Λεσληδίνπ δεζπφδνπλ νη ηξεηο αλεκφκπινη Δηθ.7 Ζ ζπλνηθία Κνίιαζνπ απφ ηνλ πνηακφ Γαθλψλα (ηνλ αξραίν ειηλνχληα). ην βάζνο ε θνξπθνγξακκή ηεο Κνηκσκέλεο. 62

12 Δηθ. 8 Άπνςε ηνπ Λεσληδίνπ απφ ηνλ θφθθηλν βξάρν. Δηθ. 9 Ο πνηακφο Γαθλψλαο πεξλά κέζα απφ ηνλ νηθηζκφ 63

13 ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ην έδαθνο είλαη νξεηλφ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα βνζθφηνπνπο αλ εμαηξεζεί ε αμηφινγε θαιιηεξγήζηκε έθηαζε ησλ 4000 ζηξεκκάησλ λφηηα ηνπ πνηακνχ Γαθλψλα. Η κνξθή απηή ηνπ εδάθνπο, έπαημε ηνλ ζπνπδαηόηεξν ξόιν ζηνλ ηξόπν πνπ δηακνξθώζεθε νηθηζηηθά ην Λεσλίδην. ηνλ επίκεθεο ρψξν κεηαμχ απηψλ ησλ δχν θπζηθψλ εκπνδίσλ αλαπηχρζεθε ν θχξηνο νηθηζκφο. Σν Λεσλίδην είλαη ρηηζκέλν θαηά κήθνο ηεο θνίηεο ηνπ πνηακνχ Γαθλψλα (εηθ. 7,8, 9, 10, 11) θαη ην έδαθφο ηνπ μεθηλά κε ήπηεο θιίζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ πνηακνχ γηα λα θαηαιήμεη ζε έληνλεο ζην βφξεην θαη λφηην ηκήκα ηνπ νηθηζκνχ. Δηθ. 10 Παιαηά άπνςε ηνπ Γαθλψλα θαη κηα εθ ησλ γεθπξψλ πνπ έλσλαλ ηα 2 ηκήκαηα ηνπ νηθηζκνχ. Δηθ.11 εκεξηλή άπνςε ηνπ Γαθλψλα ρσξίο λεξφ 64

14 Δηθ. 12 Άπνςε ηνπ Κνίιαζνπ απφ ηελ πεξηνρή ηάε ηελ πφιε έρνπλ δεκηνπξγεζεί, ιφγσ ηεο εδαθηθήο δηακφξθσζεο, νη ζπλνηθίεο ΗΟ ζηα αλαηνιηθά, ΣΑΖ (εηθ.10) ζηα Γπηηθά θαη ΚΟΗΛΑΟ ζηα λνηηνδπηηθά, πνπ είλαη θάπσο απνθνκκέλν απφ ηνλ θχξην νηθηζκφ θαη επηθνηλσλεί κε ηνλ θπξίσο νηθηζκφ κε ηξείο γέθπξεο. Βφξεηα νη ηζαθψληθνη βξάρνη απνηεινχλ έλα θπζηθφ εκπφδην επέθηαζεο, ελψ ζην θέληξν ηεο θνηιάδαο ν πνηακφο Γαθλψλαο κε αξθεηά πιαηηά θνίηε πνπ θπκαίλεηαη απφ κ. απνηειεί κε ηε ζεηξά ηνπ θη απηφο έλα θπζηθφ φξην. Σα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ηνπ θεληξηθνχ ηκήκαηνο έρνπλ πνιπγσληθή κνξθή, ελψ ζην ζχλνιφ ηνπ ν νηθηζκφο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο δηάζπαξηνο. Ο νηθηζκφο ηνπ Λεσληδίνπ δηαζέηεη ζπλνιηθά 1500 ζπίηηα, απφ ηα νπνία ην 10% ρξεζηκνπνηείηαη επνρηαθά. Ζ πην ππθλνθαηνηθεκέλε πεξηνρή θαη ζπγρξφλσο ην παιαηφηεξν ηκήκα ηνπ είλαη ην θέληξν ηνπ νηθηζκνχ. Δθεί βξίζθνληαη φιεο νη θεληξηθέο ιεηηνπξγίεο, ην εκπφξην θαη νη Τπεξεζίεο. Απηφ επεξεάδεη θαη ηελ αξρηηεθηνληθή, αθνχ κφλν ζην θέληξν ηα θηίξηα ζπλδπάδνπλ θαηνηθία ζηνλ φξνθν θαη εκπφξην ζην ηζφγεην. Σν θέληξν ηνπ νηθηζκνχ απνηειεί ηνλ ηφπν ζπγθέληξσζεο ησλ θαηνίθσλ κε ιηγνζηέο πιαηείεο θαη θαθελεία πνπ απνηεινχλ ηνλ κφλν ηξφπν αλαςπρήο. Αλάζα ηνπξηζηηθή γηα ην Λεσλίδην, απνηειεί ν νηθηζκφο ηεο Πιάθαο, πνπ είλαη άξξεθηα δεκέλνο καδί ηνπ θαη ιεηηνπξγηθά θαη νηθνλνκηθά. Ο νηθηζκφο ηεο Πιάθαο βξίζθεηαη βφξεηα ηνπ κηθξνχ ιηκαληνχ θαη νηθηζηηθά απνηειείηαη θπξίσο απφ ηαβέξλεο, μελνδνρεία θαη ελνηθηαδφκελα δσκάηηα. 65

15 Γ. Αξρηηεθηνληθή θηηξηαθνί ηύπνη Πξφθεηηαη γηα έλαλ αμηφινγν νηθηζκφ, κε ηζηνξηθά δηαηεξεηέα κλεκεία, αξρνληηθά θαη πχξγνπο πνπ έρνπλ ρηηζηεί πξηλ απφ ην 1800 θαη λενθιαζηθά ησλ κέζσλ ηνπ 19νπ αηψλα. Σν Λεσλίδην θαη ε πεξηνρή ηνπ, ραξαθηεξίδνληαη απφ αξρηηεθηνληθή, κνλαδηθή ζηελ Αξθαδία. Γεκέλε άξξεθηα κε ηηο θιηκαηνινγηθέο, γεσκνξθνινγηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ε ηνπηθή αξρηηεθηνληθή ραξαθηεξίδεηαη απφ ην απιφ, ιηηφ, απζηεξφ θαη γεσκεηξηθφ ηεο χθνο. Απφ ηα απιά ζπίηηα θαζεκεξηλήο αλάγθεο θαη ηελ εμέιημή ηνπο ζε αξρνληηθά, κέρξη ηα ακπληηθά ππξγφζπηηα, ηα θάζηξα θαη ηηο θαζηξνπνιηηείεο, ε πεξηνρή θαηέρεη κηα μερσξηζηή ζέζε ζην ρψξν ηεο ειιεληθήο παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο. πλαληνχκε νρπξέο θαηνηθίεο θαη ζπγθξνηήκαηα, νηθίεο ζε απιέο κε ςειφ καληξφηνηρν, ζπίηηα θηηζκέλα ζε ζεηξέο κε κέησπν ζην δξφκν θαη αξαηνρηηζκέλα αγξνηηθά ζπίηηα. Σα επηβιεηηθά αξρνληηθά, ζπλήζσο δηψξνθα, δηεζπαξκέλα ζηελ πφιε, κε φκνξθεο απιφπνξηεο, ραξαθηεξηζηηθά ρξψκαηα ζηα επηρξίζκαηα θαη πινχζην εζσηεξηθφ δηάθνζκν απνηεινχλ εμαίξεηα δείγκαηα ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο. Μεξηθά απφ απηά έρνπλ ηε κνξθή πχξγνπ. Αλάκεζά ηνπο, μερσξηζηή ζέζε θαηέρνπλ ν Πχξγνο ηνπ Πνιπηίκνπ (1816), ν Πχξγνο ηνπ Υαηδεξνχδε (1750), ν Πχξγνο ηνπ Ννχθξε θαη ν Πχξγνο ηνπ Σζηθαιηψηε (1808) πνπ απνηειεί έλα απφ ηα παιαηφηεξα θαη ζπνπδαηφηεξα νηθνδνκήκαηα ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη έρεη θαηαζθεπαζζεί ζηελ Σνπξθνθξαηία (εηθ. 13, 13α, 14, 15, 15α). Δηθ. 13 Φσηνγξαθία ηνπ Πχξγνπ Σζηθαιηψηε πξηλ ηελ αλαπαιαίσζή ηνπ 66

16 Δηθ. 13α Ο Πχξγνο ηνπ Σζηθαιηψηε (1808), ζήκεξα Δηθ. 14 Ο Πχξγνο ηνπ Πνιπηίκνπ (1816) 67

17 Εικ. 15 Ο Πφργος του Χατζηροφδη (1750) Εικ. 15 α Ο Πφργος του Νοφφρη 68

18 Δηθ. 16 Οηθία Γηαλλνχζε Δηθ. 17 Νενθιαζηθφ θηίξην ηνπ Λεσληδίνπ Οη επηξξνέο ηνπ Nενθιαζηθηζκνχ δελ αθήλνπλ αλεπεξέαζηνπο ηνπο πινχζηνπο, εθνπιηζηέο θπξίσο Σζάθσλεο, πνπ δηέζεηαλ νηθνλνκηθή επκάξεηα. Με ην εκπφξην θαη ηα ηαμίδηα ηνπο ζηε Γχζε, γλσξίδνπλ λένπο ηφπνπο θαη θέξλνπλ λέα ξπζκνινγηθά ζηνηρεία γηα λα θηηάμνπλ ηηο λέεο ηνπο θαηνηθίεο-νενθιαζηθά αξρνληηθά- δεκηνπξγψληαο έλαλ εμειηθηηθφ ηχπν, ηα Νενθιαζηθά απιήο κνξθήο (εηθ. 16,17), κε ζηνηρεία άξξεθηα δεκέλα κε ηελ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή ηεο πεξηνρήο. 69

19 1. Χαξαθηεξηζηηθνί ηύπνη θηηζκάησλ ε πνιχ γεληθέο γξακκέο ηα θηίζκαηα ρσξίδνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: ην κνλψξνθν θαιύβη (κνλφζπηην) θαη ην ζπίηη κε δηάθνξεο παξαιιαγέο. Αλαιπηηθφηεξα: α. Σν κνλώξνθν θαιύβη (κνλόζπηην) : Σν πξψην θηίζκα πνπ ζπλαληάηαη ζην πεδηλφ Λεσλίδην είλαη ην κνλώξνθν θαιύβη. ηελ απιή ηνπ κνξθή ζηεγάδεη αλζξψπνπο θαη δψα ζε εληαίν ρψξν. Ο πξσηφγνλνο ραξαθηήξαο ηνπ δείρλεη φηη ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα αλαρζεί ζηελ αξρατθή πεξίνδν. Σν θαιύβη απηφ είλαη ρακειφ θηίζκα (εηθ. 18), κνλψξνθν, κε απζηεξά παξαιιειφγξακκε θάηνςε, πιαηπκέησπν θαη ιηζφθηηζην. Έρεη μχιηλε δίξξηρηε θπξίσο ζηέγε κε θεξακίδηα, ρσκάηηλν δάπεδν, ιηγνζηά κηθξά αλνίγκαηα θαη ηδάθη ρσξίο θακηλάδα ζηνλ άμνλα ηεο κηαο ζηελήο πιεπξάο. Σν θαιχβη κπνξεί λα έρεη εζσηεξηθά δχν ή ηξεηο αλαβαζκνχο ζην δάπεδν. ηηο αξρηθέο κνξθέο, ν δηαρσξηζκφο ηνπ ρψξνπ θαηνηθίαο απφ ηνλ ρψξν ησλ δψσλ γηλφηαλ κε ρακειφ πεδνχιη. Σν ρακειφηεξν επίπεδν (θαηνχγη) πξννξίδνληαλ γηα ηα δψα. ε κηα άθξε (εκπνθφ) ηνπνζεηνχζαλ ηελ ηξνθή ηνπο, ην ςειφηεξν ηκήκα (γσληά) κέλνπλ νη άλζξσπνη, πνπ θνηκνχληαη εθαηέξσζελ ηεο εζηίαο «θαηάρακα».ηελ απέλαληη, απφ ηελ είζνδν, πιεπξά ηεο γσληάο, ππάξρεη εγθάξζηα ηξχπα ζηνλ ηνίρν (λεξνρχηα) ψζηε λα απνκαθξχλνληαη ηα λεξά ηεο ιάηξαο έμσ απφ ην θαιχβη. Γπν ηύπνη θαιπβηνύ: Με έλα αλαβαζκφ Με δπν αλαβαζκνχο ζε εδάθε κε κεγαιχηεξε θιίζε Όπνπ: 1. θαηνχγη (θαηψη) ην ρακειφηεξν επίπεδν γηα ηα δψα 2.&3. γσληά ην επίπεδν γηα ηνπο αλζξψπνπο, κε ή φρη ηδάθη 4. λεξνρχηα γηα ηα λεξά ηεο ιάηξαο 5. κπαζηνχλη ην ρακειφ πεδνχιη 6. ραλέ εζνρή ηδαθηνχ 7. εκπνθφ (εκπαηή) είζνδνο ζπηηηνχ 8. πάηε (παηάξη) μχιηλν κεζνπάησκα 9. μνπζηάγη ζθεπαζηφο εμψζηεο 10. κπάδ ε ρψξνο ζπηηηνχ απέλαληη απφ ην ηδάθη 11. ιηαθνπηέ ιηαθσηφ 12. λνληά ελδηάκεζνο ρψξνο κεηαμχ γσληάο θαη κπάδ ε 13. θαηνπηζέιη (θνηέηζη) 14. πεηνχιη απνζήθε 15. ιελέ ρψξνο πιπζίκαηνο ξνχρσλ 70

20 Δηθ. 18 Καιχβη ζην Λεσλίδην. Γίπια ζηελ πφξηα ππάξρνπλ πάληα κία ή δχν εζνρέο ζηνλ ηνίρν «ζνπδ ίδεο» (ζπξίδεο), κηθξέο νξζνγψληεο ηξχπεο κε δχν θεξακίδηα ζπλήζσο ζην πάλσ ηκήκα ηνπο, φπνπ ν ηδηνθηήηεο άθελε κηθξναληηθείκελα ή ην θιεηδί. Παξφιε ηελ απιντθή κνξθή απηνχ ηνπ ηχπνπ, νη ιεπηνκέξεηεο απνδίδνληαλ κε πεξίζζεηα θαιιηηερλία (ηνμσηά ππέξζπξα πάλσ απφ ηελ πφξηα, πεξίηερλεο εζνρέοζνπδ ίδεο, αξκνιφγεκα ζηελ ιηζνδνκή, ίρλε ινπιαθί ρξψκαηνο ζηελ ηνηρνπνηία, ιίζηλνο αλαβαζκφο ζηελ είζνδν γηα πξνζηαζία απφ ηα λεξά). Καη εδψ, νη ζπκπιεξσκαηηθνί βνεζεηηθνί ρψξνη ππάξρνπλ ζηελ απιή. Ο θνχξλνο ζπλήζσο θνιινχζε πάλσ ζηελ ηνηρνπνηία ηνπ θαιπβηνχ, απφ ηελ αλαηνιηθή πιεπξά πνπ βξηζθφηαλ ε είζνδνο. Ο απφπαηνο(ηνπαιέηα) βξηζθφηαλ καθξηά απφ ην ζπίηη, ζε κηα γσληά ηεο απιήο, ελψ ην θνηέηζη, ην θνπκάζη (γηα ηα ρνηξηλά), ν ιελφο θαη ε ζηνίβα κε ηα θαπζφμπια, ρσξνζεηνχληαλ θη απηά ζηελ απιή. Με ηελ αχμεζε ησλ θηηζκάησλ ζηελ πεξηνρή θαη ηελ «αζηηθνπνίεζε» ηνπ ρψξνπ άξρηζε ν δηαρσξηζκφο ησλ ρξήζεσλ. Σν θαιύβη ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζαλ θαηνηθία ελψ ηα δψα απνθηνχλ ην δηθφ ηνπο κέξνο έμσ απφ ην θηίζκα. Σέηνηα δείγκαηα θηηζκάησλ ππάξρνπλ αθφκα ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Λεσληδίνπ. β. Σύπνο Α (Σν δίπαην) Άκεζε εμέιημε ηνπ «θαιπβηνχ» απνηειεί ην δίπαην (δηψξνθν) ζπίηη φπνπ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ. Ζ θαηαζθεπή ηνπ αλάγεηαη ζηηο αξρέο ηνπ Γύν είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπίηηα Τύπνπ Α, ην έλα ζε νξηδόληην έδαθνο θαη ην άιιν ζε θεθιηκέλν: ε νξηδόληην έδαθνο Ζ θάηνςε αθνινπζεί απζηεξά ην γεσκεηξηθφ παξαιιειφγξακκν ζρήκα. Σν ηζφγεην (θαηψη) είλαη εληαίνο ρψξνο ζνισηφο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα απνζήθε θαη θάπνηεο θνξέο ζαλ ζηάβινο. 71

21 ε πεξηπηψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνπο γχξσ ρψξνπο ζαλ ζηάβινπο, ην θαηψη κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζαλ θνπδίλα, ελψ θαη ην θαινθαίξη ρξεζηκνπνηνχληαλ ζαλ ρψξνο δηακνλήο, ιφγσ δξνζηάο. Μηα άθξε ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ απνζεθεπηηθφο ρψξνο γηα ηελ θχιαμε ησλ ηξνθίκσλ. Ζ δηακνλή ησλ αλζξψπσλ γίλεηαη ζην αλψη, πνπ αξρηθά ρσξίδεηαη κε ηε κεζάληξα (ιεπηφ εζσηεξηθφ ηνίρν) ζε δχν ρψξνπο, ηε ζάια πνπ είλαη ν κεγάινο ρψξνο ηνπ ζπηηηνχ, ζηνλ νπνίν ππάξρεη θαηαπαθηή κε μχιηλε ζθάια πνπ νδεγεί ζην ηζφγεην θαη ην ρεηκσληάηηθν, ν κηθξφο ρψξνο κε ην ηδάθη θαη ηα ιίγα αλνίγκαηα γηα λα είλαη δεζηφο. Κχξην εμσηεξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, είλαη ε θακάξα ζηελ πξφζνςε, πνπ ππνζηεξίδεη ηνλ εμψζηε ηνπ νξφθνπ ( μνπζηάγη ) θαη νδεγεί ζην θαηψθιη ηεο εηζφδνπ. Σν μνπζηάγη ζηεξίδεηαη ζηελ θακάξα, θάησ απφ ηελ νπνία ππάξρεη ε πφξηα ηνπ ηζνγείνπ πξνο ην θαηψη. Δθηφο ηνπ γεσκεηξηθνχ φγθνπ ηνπ θηηξίνπ θαη ζην επίπεδν ηνπ ηζνγείνπ ππάξρεη ζηέξλα γηα απνζήθεπζε ηνπ βξφρηλνπ λεξνχ. Υαξαθηεξηζηηθφ ζπίηη απηνχ ηνπ ηχπνπ, απνηειεί ε νηθία Γνιεγνχ (εηθ. 19). Δηθ. 19 πίηη Ν. Γνιεγνχ ζην Λεσλίδην (Αξρηηεθηνληθά ζρέδηα Γ. Φηιηππίδε) 72

22 ε θεθιηκέλν έδαθνο: ηελ πεξίπησζε απηή ε κεγάιε πιεπξά δηαηάζζεηαη θάζεηα πξνο ηελ θιίζε ηνπ εδάθνπο. Ζ θάηνςή ηνπ έρεη φπσο θαη ε πξνεγνχκελε κνξθή γεσκεηξηθφ παξαιιειφγξακκν ζρήκα. 73

23 Σν ηζφγεην εδψ αλαπηχζζεηαη ζε επίπεδα. Σν έλα ηκήκα πνπ θαηαιακβάλεη ην ρψξν ηνπ θαηψηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ εδάθνπο είλαη ζνισηφ. Υξεζηκνπνηείηαη σο απνζεθεπηηθφο ρψξνο ηνπ ζπηηηνχ θαη έρεη είζνδν απφ ηελ κεγάιε εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ νηθήκαηνο. Σν άιιν ηκήκα απνηειεί ην ρψξν ηνπ ρεηκσληάηηθνπ κε ην ηδάθη. Σα δχν επίπεδα ζπλδένληαη κε μχιηλε ζθάια. ην ηξίην επίπεδν πνπ απφ ηελ κηα πιεπξά ηνπ είλαη ηζφγεην θαη απφ ηελ άιιε βξίζθεηαη ζε φξνθν, ππάξρεη ε ζάια πνπ δηαρσξίδεηαη απφ ην ρεηκσληάηηθν κε μχιηλε κεζάληξα κε δίθπιιε πφξηα. ηελ πιεπξά πξνο ηελ θαησθέξεηα ππάξρνπλ ζρεδφλ πάληα δπν ζπκκεηξηθά ζηελφκαθξα παξάζπξα. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζηελ ίδηα πιεπξά ππάξρεη θαη έλα ηξίην παξάζπξν ζην ηζφγεην ζπκκεηξηθφ σο πξνο ηνλ άμνλα ηνπ ηνίρνπ. πλήζσο δελ ππάξρεη εμσηεξηθφο εμψζηεο θαη ε είζνδνο ηνπ ζπηηηνχ γηα φια ηα επίπεδα βξίζθεηαη ζην επίπεδν ηνπ ηζνγείνπ. Όηαλ ππάξρεη μνπζηάγη, ε ζηέγε ηνπ ζηεξίδεηαη κε ιεπηά μχιηλα θνισλάθηα. Γηαθνξνπνηεκέλε κνξθή απηνχ ηνπ ηχπνπ, απνηεινχλ πην ςειέο ηζρπξέο θαηαζθεπέο, νη θξνπξηαθνί Πχξγνη, κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνλ Πχξγν ηνπ Ννχθξε, ηδηνθηεζίαο Ολνχθξηνπ θαξκπνχλε. γ. Σύπνο Β (ζρήκαηνο Γ-) Δμειηθηηθή κνξθή ηνπ ηχπνπ Α απνηειεί ν ηχπνο Β, πνπ εκθαλίδεηαη ζρεδφλ ηαπηφρξνλα κε ηνλ πξνεγνχκελν. Σα βαζηθά αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά παξακέλνπλ ηα ίδηα κε απηά ηνπ ηχπνπ Α, αιιά ηψξα πξνζηίζεηαη έλα αθφκα δσκάηην ζην ηζφγεην θαη ζηνλ φξνθν θαη ζρεκαηίδεηαη ην θιαζηθφ Λεσληδηψηηθν ζπίηη ζρήκαηνο Γ- κε ηελ είζνδν ζηξακκέλε πάληα ζηνλ Νφην ζηελ εζσηεξηθή γσλία ηνπ Γ- θαη ηελ βνξεηλή πιεπξά κε θαζφινπ ή ιίγα αλνίγκαηα. Σν ζθέινο -Γ- είλαη κηθξφ θαη δελ πξνεμέρεη απφ ηελ επζεία ηνπ «μνπζηαγηνχ». Σν ηζφγεην είλαη ζνισηφ θαη έρεη έλαλ επηπιένλ ρψξν, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ απνζήθε ηξνθίκσλ (θειάξη). Ο εληαίνο ρψξνο ζ απηφλ ηνλ ηχπν, ρξεζηκνπνηείηαη σο ρψξνο δηακνλήο ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο παξαηεξείηαη ν ρψξνο απηφο ηνπ ηζνγείνπ λα έρεη κηθξφ παηάξη θαη λα ρσξίδεηαη. Ηζφγεην θαη φξνθνο επηθνηλσλνχλ εζσηεξηθά κε μχιηλε ζθάια θαη θαηαπαθηή. 74

24 Ο φξνθνο γίλεηαη επίζεο πην ιεηηνπξγηθφο κε πεξηζζφηεξνπο ρψξνπο. Σν ρεηκσληάηηθν κε ην ηδάθη, ηε ζάια, ηελ θακαξνχια (κηθξφο ρψξνο πνπ αξρηθά ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βνεζεηηθφο -ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηνλ ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ηνλ αξγαιεηφ- θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζαλ θξεβαηνθάκαξα) θαη έλαλ επηπιένλ ρψξν ζπλεζέζηεξα θνπδίλαο, πνπ ζρεκαηίδεη ην -Γ- ηνπ θηηξίνπ ζηνλ φξνθν. Σν «μνπζηάγη» θαη ζ απηφλ ηνλ ηχπν, ζηεξίδεηαη ζε θακάξα θάησ απφ ηελ νπνία ππάξρεη ε είζνδνο πξνο ην ηζφγεην, θαη θαιχπηεηαη κε ηεηξάξηρηε κηθξή ζηέγε. 75

25 δ. Σύπνο Γ (εμειηγκέλνο ηύπνο θαη αξρνληηθά) Δμειηθηηθή κνξθή ηνπ ηχπνπ Β απνηειεί ν ηχπνο Γ. Έρνπλ ηελ ηππνινγία ησλ ζπηηηψλ ηχπνπ Β, αιιά κε πην έληνλν ην ζθέινο - Γ- πνπ εμέρεη απφ ηελ επζεία ηνπ μνπζηαγηνχ (εηθ.20), κε απνηέιεζκα ην ζπίηη λα κεγαιψλεη ζε δηαζηάζεηο, αθνχ πξνζηίζεληαη απφ δχν έσο ηξείο ρψξνη αθφκε (ζηα πην απιά ζπίηηα: ρψξνη δεπηεξεχνπζαο ρξήζεο, φπσο θνπδίλεο θαη απνζεθεπηηθνί ρψξνη, θαη ζηα αξρνληηθά: νληάδεο θαη ρψξνη χπλνπ). Κάηνςε ηζνγείνπ Δηθ. 20 Κάηνςε νξφθνπ Οηθία Μ. Σζνπθάηνπ ζην Λεσλίδην (Αξρηηεθηνληθά ζρέδηα Γεκ. Φηιηππίδε) Κάπνηεο θνξέο πξνζηίζεηαη θαη έλαο αθφκε φξνθνο ή πεξηζζφηεξα δσκάηηα ζε θάζε φξνθν. Σα θηίξηα απηνχ ηνπ ηχπνπ αλαπηχζζνληαη θαζ χςνο θαη ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο κνξθήο ηνπο ηα πεξηζζφηεξα έρνπλ ακπληηθή κνξθνινγία θαη νλνκάδνληαη ππξγόζπηηα. Ο φξνο απηφο δηαηεξήζεθε θαη γηα ηα επηβιεηηθά αζηηθά ζπίηηα πνπ ρηίζηεθαλ ζηνπο πξνεπαλαζηαηηθνχο ρξφλνπο. ηα αξρνληηθά απηά ππξγφζπηηα, ζπλαληψληαη φια ηα εμειηθηηθά ζηάδηα ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη φιεο νη εηζεγκέλεο επηδξάζεηο απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ηελ Ήπεηξν θαη ηα λεζηά, απφ ηα ζπίηηα ησλ Τδξαίσλ Καπεηαλαίσλ. ίγνπξα έιθνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο απφ ηηο νρπξέο θαηνηθίεο ηνπ Μεζαίσλα. Υηίζηεθαλ πηζαλφλ κέζα ζηνλ 18ν αη., φηαλ ππήξρε αθφκα ν θίλδπλνο ησλ επηδξνκψλ. Ξερσξηζηά θαη θιαζηθά παξαδείγκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ ζην Λεςλίδην, είλαη νη πχξγνη ησλ αξρψλ ηνπ 19νπ αη., ν Πχξγνο ηνπ Σζηθαιηψηε (1808), θαη ηνπ Πνιπηίκνπ (1816). 76

26 Σν ηζφγεην έρεη ηππηθή δηάηαμε Γ κε έλαλ κεγάιν ρψξν ζνισηφ, ν νπνίνο ρσξίδεηαη κεξηθέο θνξέο ζε δχν ηκήκαηα κε ελδηάκεζν ρψξηζκα. ην ηζφγεην ππάξρνπλ θαη άιινη ρψξνη επίζεο ζνισηνί, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο απνζεθεπηηθνί θαη βνεζεηηθνί. Ο 1 νο φξνθνο έρεη επίζεο δηάηαμε Γ-, κε ζάια, θακαξνχια, βνεζεηηθνχο ρψξνπο, ρεηκσληάηηθν πνπ ζ απηή ηελ πεξίπησζε είλαη πην δεζηφ, θαζψο ζηνλ 2 ν φξνθν ππάξρνπλ δσκάηηα θαη είλαη ιηγφηεξεο νη απψιεηεο. Δπίζεο ππάξρεη νληάο (ππεξπςσκέλνο θάπνηεο θνξέο) πνπ ρσξίδεηαη απφ ηε ζάια κε μχιηλε κεζάληξα θαη έρεη δηθφ ηνπ ηδάθη πνπ βγαίλεη ζηελ θαπλνδφρν ηνπ ηδαθηνχ ηνπ 2 νπ νξφθνπ θαη απφ εθεί κνηξάδνληαη ηελ θνηλή θαπλνδφρν. Απηή ε θαηαζθεπή ζπλεζίδεηαη ζε αξρνληηθά θαη παιάηηα ηεο Δπξψπεο. ηνλ 1 ν φξνθν ππάξρεη μνπζηάγη, πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ζνισηή είζνδν ηνπ ηζνγείνπ, κε ηε δηαθνξά απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο ηχπνπο, φηη εδψ ε νξνθή ηνπ δελ είλαη μχιηλε, αιιά επίζεο πέηξηλε ζνισηή, πνπ ζηεξίδεη ην μνπζηάγη ηνπ 2 νπ νξφθνπ. Ο 2 νο φξνθνο αθνινπζεί ηε δηάηαμε ηνπ 1 νπ νξφθνπ. Ζ φιε θαηαζθεπή φκσο είλαη πην πνιπηειήο. Οη ρψξνη είλαη ςεινηάβαλνη θαη ζπλήζσο ζηνλ ηειεπηαίν φξνθν, πάλσ απφ ηα παξάζπξα, ππάξρνπλ θαη θεγγίηεο. Σν ρεηκσληάηηθν βξίζθεηαη ζηνλ ίδην πξνζαλαηνιηζκφ πνπ βξίζθεηαη ην αληίζηνηρν ηνπ 1 νπ νξφθνπ. Ζ ζάια ρσξίδεηαη απφ ην ρεηκσληάηηθν, κε μχιηλε αιιά πην πεξίηερλε θαη ζθαιηζηή κεζάληξα, θαη ε ζάια απφ ηνλ κεγάιν νληά, επίζεο κε πεξίηερλε κεζάληξα θαη άλνηγκα ρσξίο πφξηα. Ζ δηάηαμε Γ- ππάξρεη θαη ζ απηφλ ηνλ φξνθν, θπξίσο κε ρψξνπο ππλνδσκαηίσλ. Αξρνληηθφ ηχπνπ Γ (Αξρηηεθηνληθά ζθίηζα ηνπ Πχξγνπ Σζηθαιηψηε ) 77

27 ε. Σύπνο Γ (Νενθιαζηθά) Σειεπηαία νκάδα ζπηηηψλ είλαη απηά ηνπ ηχπνπ Γ, πνπ πξνήιζαλ απφ αλάκεημε ληφπησλ θαη εηζαγφκελσλ αξρηηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ. Ζ θαηαζθεπή ηνπο εληνπίδεηαη κεηαμχ 1830 θαη 1870 θαη θάπνηα κέρξη ην Σα ζπίηηα απηά είλαη νξζνγσληζκέλα, δηψξνθα ή ηξηψξνθα, κε έληνλα ηα Νενθιαζηθά ζηνηρεία. Σα ζηνηρεία ηεο παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο εκπινπηίδνληαη απφ ηνλ θιαζζηθηζκό. ηα ζθαξηθήκαηα πνπ αθνινπζνχλ θαίλνληαη ηφζν ε εζσηεξηθή δηαξξχζκηζε, φζν θαη ηα θπξηφηεξα κνξθνινγηθά ζηνηρεία ηνπ ηχπνπ Γ. 78

28 Γ. Καηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία θαη πιηθά Ζ Αξρηηεθηνληθή ηεο Σζαθσληάο αλ θαη εληάζζεηαη ζηελ επξχηεξε παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή ηεο Αξθαδίαο, παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα κνξθνινγηθά ζηνηρεία θαη πνηθηιία ζηνπο θηηξηαθνχο ηχπνπο, πνπ ηελ θάλνπλ λα μερσξίδεη. Οη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θαηνίθσλ ηεο ζηνλ 18ν αη. θαη νη κεηαθηλήζεηο ηνπο πξνο ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηεο Αξθαδίαο αιιά θαη πξνο πεξηνρέο κε ηδηαίηεξε αξρηηεθηνληθή παξάδνζε φπσο ε Κσλ/πνιε, είρε σο απνηέιεζκα λα αθνκνησζνχλ πνιιά μελφθεξηα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία, πξνζδίδνληαο ζε κηα ηδηαίηεξε πνιππνίθηιε ηνπηθή αξρηηεθηνληθή κε ππξγφζπηηα, ιατθά παξαδνζηαθά θηίξηα, αξρνληηθά κε παξαδνζηαθά ζηνηρεία θαη αξρνληηθά κε λενθιαζηθά ζηνηρεία. Γεληθά ε θαηαζθεπή ζηεξηδφηαλ ζηελ νηθνδνκηθή ηεο πέηξαο θαη ηνπ μχινπ, θεξακνζθεπέο κε βπδαληηλά θεξακίδηα, θαη ζηνηρεηψδε παξνπζία ζηδεξηθψλ. 1. Σνηρνπνηίεο θνληάκαηα Οη ηνηρνπνηίεο ησλ θηηζκάησλ απφ ιηζνδνκή ήηαλ γεξέο, θαη θαηαζθεπαζκέλεο είηε κε αθαλφληζην, είηε κε ηζνδνκηθφ ζχζηεκα δνκήο. πλήζσο ζηηο παιαηφηεξεο θαηαζθεπέο θαη σο δξαζηηθφ αληηζεηζκηθφ κέηξν ρξεζηκνπνηνχληαλ «μπινδεζηέο» ( ή μπινδέκαηα) θπξίσο ζηα κεγαιχηεξα ή ςειφηεξα πεηξφθηηζηα ζπίηηα κε αδχλακα θνληάκαηα. Αξγφηεξα πνπ ηα θνληάκαηα γίλνληαλ πην ηζρπξά νη μπινδεζηέο παξαιείπνληαλ ή αλ ρξεζηκνπνηνχληαλ έκπαηλαλ πην βαζηά ζηελ ηνηρνπνηία θαη θξχβνληαλ επηκειψο κε πέηξεο. Σα κηθξά θελά ηεο ηνηρνπνηίαο πιεξψλνληαλ κε θεξακίδη θαη βφηζαια πνπ απνηεινχζε ηδηαίηεξν ηξφπν δφκεζεο βαζηζκέλν ζηα ηνπηθά παξαδνζηαθά θπζηθά πιηθά (εηθ. 21). Δηθ. 21 Λεπηνκέξεηα ιηζφθηηζηεο ηνηρνπνηίαο Σα θνληάκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην θηίζηκν ή ην αξκνιφγεκα ήηαλ ηζρπξά. Ζ ρσκαηφιαζπε αλαθαηεπφηαλ κε ιίγν «ρσξίδη» (αζβέζηε) θαη έδηλε ηε «ρσξηδφιαζπε» δειαδή ην αζβεζηνθνλίακα. ε ηδηαίηεξεο πεξηπηψζεηο ζην αζβεζηνθνλίακα ρξεζηκνπνηνχζαλ ηξηκκέλν θεξακίδη θαη αζπξάδηα απγνχ σο ζπλδεηηθφ πιηθφ θαη θαηαζθεχαδαλ έηζη ην «θνπξαζάλη», θνλίακα πνιχ ηζρπξφ γηα ηδηαίηεξεο θαηαζθεπέο θαη απαξαίηεηα ζε ζηέξλεο, δηφηη απνηειεί ηζρπξφ κε πνξψδεο πιηθφ θαη ελδείθλπηαη γηα ρψξνπο δεμακελψλ λεξνχ. «Κνπξαζάλη» έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ επηθάιπςε ηεο 79

29 νξνθήο ηνπ γσληαθνχ θπθιηθνχ ακπληηθνχ ππξγίζθνπ, ζηελ πέηξηλε πεξίθξαμε ηνπ αξρνληηθνχ Σζηθαιηψηε. Σα εμσηεξηθά θνληάκαηα ήηαλ πνιχ θαιήο πνηφηεηαο, ηζρπξά θαη επηθάιππηαλ κεξηθψο ηηο ηνηρνπνηίεο ζηα παιαηφηεξα θηίζκαηα θαη φιεο ζρεδφλ ηηο επηθάλεηεο ζηα λενθιαζηθά θηίξηα. ηα πεηξφθηηζηα ζπίηηα ιαμεχνληαλ ηα αγθσλάξηa θαη ηα παξαγθώληα ηνπο ζηηο γσλίεο ησλ θηηζκάησλ, ηα θαηώθιηα θαη νη πνδηέο ζπξψλ θαη παξαζχξσλ, νη ιακπάδεο (παξαζηάδεο) θαη ηα ζθεπαζηάξηα ησλ θνπθσκάησλ, ησλ ίδησλ ηα θακπχια θακαξέηα, ηα θνπθνθακαξέηα (αλαθνπθηζηηθά ηφμα) θαη νη ηπρφλ αθαινί (νη εκηθπθιηθέο πέηξεο θάησ απφ ηα αλαθνπθηζηηθά ηφμα), ηα θαπάθηα θαη νη γδ πίδεο (γξεπίδεο- γεηζψκαηα θαη ηπρφλ νξηδφληηνη θνζκήηεο ησλ ηνίρσλ) (εηθ. 22, 23, 24) θαη ζηα ρεηκσληάηηθα νη ππξνκάρνη (ηα πνδαξηθά ησλ ηδαθηψλ). Δηθ. 22 Αγθσλάξηα πέηξηλεο θαηνηθίαο ζε γσληφιηζνπο θαη παξάζπξα Δηθ. 23 «θεπαζηάξη» παξαζχξνπ κε νξηδφληην ππέξζπξν θαη πέηξηλν ηνμσηφ αλαθνπθηζηηθφ ηφμν. Δηθ. 24 Γείγκα ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο ζπηηηνχ, κε αγθσλάξηα ζηηο γσλίεο ηνπ Κηηξίνπ θαη ζηα παξάζπξα, ηεηξάξηρηε ζηέγε, θεξακνζθεπή απφ βπδαληηλά θεξακίδηα θαη γδ πίδα (γξεπίδα),αληί γείζνπ, ζηνλ ηνίρν θάησ απ απηήλ. Γεμηά : θακαξσηή απιφζπξα κε ηξηγσληθή απφιεμε απφ πάλσ. 80

30 Όηαλ δελ είραλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα, θαη δελ δηέζεηαλ ηελ θαηάιιειε πέηξα γηα ηα ηόμα θαη ηα ζθεπαζηάξηα, ζθέπαδαλ πφξηεο θαη παξάζπξα κε νξηδφληηα ππέξζπξα απφ πιάθεο πσξφιηζνπ θαη αθφκα ρεηξφηεξα κε ηα πιαθώκαηα, δειαδή μχιηλα δνθάξηα ζε νξηδφληηα δηάηαμε ην έλα δίπια ζην άιιν, απφ ζθιεξφ μχιν φπσο θαζηαληά ή δέληξν (δξπο). 2. Ξπιεία ηελ μπιεία ηεο ζηέγεο (ζηνλ μχιηλν ζθειεηφ ηεο ζθεπήο θαη ζηα πέηαπξα (ζαλίδεο)) αιιά θαη ζε άιιεο θαηαζθεπέο πξνθπιαγκέλεο απφ ην λεξφ ηεο βξνρήο (θχιια θνπθσκάησλ θαη ζαλίδσκα παησκάησλ) ρξεζηκνπνηνχζαλ ιεύθν θαη έιαην. ε θαηαζθεπέο έθζεηεο ζηηο βξνρέο (θνιφλεο θαη θεθαινθφινλα ζηα μνπζηάγηα (ζθεπαζηνί εμψζηεο)) ρξεζηκνπνηνχζαλ θπξίσο πνπξλάξη αιιά θαη θαζηαληά θαη θππαξίζζη. Σν ηειεπηαίν ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη ζηηο ζηέγεο ηδηαίηεξα ζηνπο θνξθηάδεο φπνπ απαηηείην κεγάιν κήθνο ψζηε λα παηά απ άθξε ζ άθξε δειαδή πάλσ ζηα δχν «θεληξηά». Δηθ.25 Φσηνγξαθίεο απφ ηνλ Πχξγν ηνπ Σζηθαιηψηε. Δζσηεξηθή κεζάληξα ρψξηδε ηνλ νληά απφ ηε ζάια. Δηθ.26 Σν μνπζηάγη» ηνπ ζπηηηνχ κε ην μχιηλν ηαβάλη θαη ηα ιεπηά μχιηλα θνινλάθηα πνπ ζηεξίδνπλ ηελ ζθεπή ηνπ. ηηο εζσηεξηθέο πεξηπνηεκέλεο «κεζάληξεο» δειαδή ζηα μχιηλα εζσηεξηθά ρσξίζκαηα δσκαηίσλ, θαζψο θαη ζηα ληνπιάπηα, ζηηο θαζέιεο θαη ινηπέο θαηαζθεπέο φπνπ ήζειαλ λα δηαθνζκήζνπλ κε ζθαιίζκαηα ην μχιν, ρξεζηκνπνηνχζαλ θαξπδηά. 81

31 3. ηέγεο Οη ζηέγεο ηνπ νηθηζκνχ παξνπζηάδνπλ πνιπκνξθία, αθνχ ππάξρνπλ πνιινί ηχπνη θηηζκάησλ φπσο έρεη άιισζηε αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ. Δηθ. 27, 28 Αξηζηεξά: Δζσηεξηθφ ζηέγεο ζπηηηνχ (νηθία Σζνχρινπ) ζην Λεσλίδην. Φαίλεηαη ν θνξθηάο, ηα δεπθηά ηεο ζηέγεο, ηα πέηαπξα θιπ. Γεμηά: Απφ ην ίδην ζπίηη, έρεη πέζεη ηκήκα ζνβά ηεο δσγξαθηζηήο νξνθήο θαη θαίλεηαη ε θαηαζθεπή ηνπ κπαγδαηί (μχιηλα περάθηα κε ελδηάκεζα κηθξά θελά γηα λα ζηεξίδεηαη ν ζνβάο) Οη ζπλεζέζηεξνη ηχπνη είλαη: α) ηξίξξηρηε ζηέγε ζην αλσθάησγν καθξπλάξη, φπνπ ζηελ πιεπξά ηνπ ηδαθηνχ αλαβαίλεη ν ηνίρνο έσο ηνλ θνξθηά, ψζηε λα απνθιείεηαη ν θίλδπλνο θσηηάο αθνχ δελ ππάξρεη επαθή ηδαθηνχ θαη μπιείαο ζηέγεο β) ηεηξάξξηρηε απιή ζηέγε, ζηηο θαηνηθίεο ηχπνπ Α θαη Γ (Νενθιαζηθά) γ) ηεηξάξηρηε ζχλζεηε ζηέγε, ζηηο θαηνηθίεο ηχπνπ Β, Γ Ζ ηεηξάξηρηε ζηέγε είλαη ε ζπλεζέζηεξε θαη πην εμειηγκέλε κνξθή ζηέγεο. Ζ θαηαζθεπή ηεο ζηέγεο, νξίδεηαη θπξίσο α) απφ ηα «δεπθηά», πνπ απνηεινχλ ην θχξην ζηνηρείν ηεο ζηέγεο (ηξηγσληθφο ζρεκαηηζκφο κε ηνπο πιάγηνπο ακείβνληεο θαη ηα ςαιίδηα), β) ηα νξηδφληηα πέικαηα, γ) ηνπο θαηαθφξπθνπο νξζνζηάηεο ή ηεγνζηάηεο ή «κπακπάδεο» ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη νη ινμέο αληεξίδεο πνπ ζηεξίδνπλ θαη αλαθνπθίδνπλ ηνπο ακείβνληεο, θαη δ) ηνλ «θνξθηά» πνπ παηάεη ζηα θεθάιηα ησλ κπακπάδσλ ζ φιν ην κήθνο ηεο ζηέγεο θαη απνηειεί ην θνξπθαίν δνθάξη ηεο ζηέγεο. 4. Γάπεδα Σα παηψκαηα θαξθψλνληαλ ζηα παηφμπια ηα νπνία ζηεξίδνληαλ ζε ηζρπξά δνθάξηα ηνπο πνηακνχο. ηα ζεκεία πνπ ππήξρε εκηθπιηληξηθφο ζφινο δελ ρξεζηκνπνηνχληαλ πνηακνί. Σα παηψκαηα ζ απηά ηα ζεκεία παηνχζαλ ζηε πάρε ηνπ ζφινπ. Ο καθξφζηελνο ινμφο ρψξνο αλάκεζα ζην καθξχ ηνίρν ηνπ ζπηηηνχ θαη ζε θαζεκηά απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ ζφινπ, ζθεπαζκέλνο κε ην πάησκα, πξφζθεξε έλαλ εμαηξεηηθφ θξπςψλα. πλήζσο ζ απηφ ην ρψξν ήηαλ έλα θνκκάηη ηνπ, κήθνπο πεξίπνπ 2κ. θαη χςνπο 1.50κ. πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ θπξίσο γηα ζηηαπνζήθε. 82

32 Δ. Ζ βηνθιηκαηηθή ζηελ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή ηνπ Λεσληδίνπ 1. Σππνινγία θηηξίνπ Πξνζαλαηνιηζκόο. Σν ειιεληθφ παξαδνζηαθφ ζπίηη ρηίδεηαη θαηά θαλφλα κε ΝΑ πξνζαλαηνιηζκφ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεί ηνλ ήιην. Έηζη, ην θαινθαίξη παξακέλεη δξνζεξφ θαη ην ρεηκψλα, πνπ ν ήιηνο είλαη ρακειφηεξα, ζεξκαίλεηαη. Ζ δηάηαμε ησλ επηκέξνπο φγθσλ ηνπ θηηξίνπ είλαη ηέηνηα, ψζηε λα δεκηνπξγεί ζθηεξέο γσληέο (πξνζηαζία ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο). Τνηρνπνηία. Οη πέηξηλνη ηνίρνη έρνπλ πάρνο κ., γεγνλφο ην νπνίν εμαζθαιίδεη ηε κφλσζε ηνπ θηηξίνπ (ήπηεο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο). ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ην πάρνο θηάλεη ην 1.00κ. (φηαλ ην χςνο ηνπ θηηξίνπ θηάλεη ηνπο 4-5 νξφθνπο ή γηα ακπληηθνχο ιφγνπο). Ζ πέηξηλε ηνηρνπνηία θαηαζθεπάδεηαη ζπλήζσο απφ μεξνιηζηά (πέηξα ρσξίο ζπλδεηηθφ θνλίακα). ηελ πεξηνρή ηνπ Λεσληδίνπ φκσο πνπ ππάξρεη νηθνλνκηθή επξσζηία ην αζβεζηνθνλίακα εκθαλίδεηαη πνιχ λσξίο ζηελ θαηαζθεπή. Οη ιατθνί ηερλίηεο επηκεινχληαη ζε ηέηνην βαζκφ ηελ θαηαζθεπή ησλ αξκψλ ψζηε ην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηνλ άλεκν θαη ηε βξνρή. Οη δηαρσξηζηηθνί ηνίρνη ησλ θηηξίσλ (θαη νη εμσηεξηθνί ζηνλ φξνθν, φηαλ ην ηζφγεην είλαη πέηξηλν ή ζε νιφθιεξν ην θηίξην) θαηαζθεπάδνληαη κε μχιηλα περάθηα κε κηθξφ θελφ αλάκεζά ηνπο επηρξηζκέλα κε αζβεζηνθνλίακα (κπαγδαηί). Ο ηξφπνο απηφο θαηαζθεπήο εμαζθαιίδεη επιπγηζία ζην θηίξην θαη ην θάλεη αλζεθηηθφ ζηνπο ζεηζκνχο. Σα δάπεδα θαη νη νξνθέο είλαη μχιηλα θαη απηφ ζπκβάιεη ζηε γξήγνξε ζέξκαλζε ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ. Σηέγαζε. Ζ ζηέγαζε ησλ θηηξίσλ γίλεηαη είηε κε επηθιηλείο ζηέγεο. Οη θιίζεηο ησλ ζηεγψλ είλαη ήπηεο ελψ πεξηκεηξηθά ηνπ θηηξίνπ θαηαιήγνπλ ζε γξεπίδα ή γδ πίδα (φπσο ιέγεηαη ζηελ Σζαθσληά) ή θαιιηηερληθφ γείζν (κε ζεκαληηθφ πιάηνο απφ 0.30 έσο 0.70 κ.), ην νπνίν πξνζηαηεχεη απφ ηε βξνρή θαη ηνλ ήιην. Δπηπιένλ, ην γείζν πξνζηαηεχεη ηελ εμσηεξηθή ηνηρνπνηία ηνπ θηηξίνπ απφ ηε βξνρή (απνθπγή πγξαζίαο). Δπίζεο, φηαλ αληηθξηλά γείζα βξίζθνληαη πνιχ θνληά ην έλα κε ην άιιν, πξνζηαηεχνπλ θαη ην δξφκν απφ ηε βξνρή θαη απφ ηελ έληνλε ειηαθή αθηηλνβνιία ην θαινθαίξη. Αλνίγκαηα. Σα παξάζπξα πνπ βξίζθνληαη ζηε βνξεηλή πιεπξά ησλ θηηξίσλ είλαη κηθξά θαη ιηγνζηά, εμαζθαιίδνληαο φκσο επαξθή θσηηζκφ θαη αεξηζκφ, ελψ ηαπηφρξνλα ιεηηνπξγνχλ ζεξκνκνλσηηθά (κείσζε ζεξκηθψλ απσιεηψλ). Σα παξάζπξα ζην Λεσλίδην παξνπζηάδνπλ κηα ηδηνκνξθία. Λφγσ ερζξηθψλ επηδξνκψλ δηφηη ν νηθηζκφο βξηζθφηαλ πνιχ θνληά ζηε ζάιαζζα, ηα ηδακηιίθηα ησλ παξαζχξσλ είλαη εμσηεξηθά θαη ηα παληδνχξηα εζσηεξηθά. Δθηφο απφ αζθάιεηα, κ απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλνληαλ θαη πξνζηαζία απφ ην θσο ην θαινθαίξη θαη ηέιεηα ζεξκνκφλσζε ην ρεηκψλα, δηφηη ηα παηδνχξηα είλαη ζπκπαγή ρσξίο νπέο γηα πξνζηαζία απφ ηνλ αέξα πνπ είλαη έληνλνο ζηελ πεξηνρή ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο. Γηάηαμε ρώξωλ. ην παξαδνζηαθφ ζπίηη θαηαζθεπάδνληαη ρεηκεξηλνί θαη ζεξηλνί ρψξνη δηακνλήο, γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ. Οη ζεξηλνί ρψξνη θαηαζθεπάδνληαη ζπλήζσο ζηνλ φξνθν. ε απηή ηνπνζεηνχληαη κεγαιχηεξα αλνίγκαηα κεξηθέο θνξέο κε θεγγίηεο απφ πάλσ ηνπο (ζε αξρνληηθά θπξίσο ππξγφζπηηα) ηα νπνία εμαζθάιηδαλ πεξηζζφηεξν θσηηζκφ θαη επαξθή αεξηζκφ (θπξίσο ην θαινθαίξη). Δπηπιένλ, ζηε βνξεηλή πιεπξά ηνπ θηηξίνπ ηνπνζεηνχληαη ρξήζεηο φπσο ην καγεηξείν θαη νη απνζήθεο θαη κφλν έλα δσκάηην ή κηα απιή ζην νπνίν δηακέλνπλ θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν. Αληίζεηα, νη πεξηζζφηεξνη ρψξνη δηεκέξεπζεο είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζηε λφηηα θπξίσο πιεπξά ηνπ θηηξίνπ - ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο θαη ζηε ΝΑ ή ζηε ΝΓ πιεπξά. πλήζσο ζηα αγξνηηθά ζπίηηα, ζηε βνξεηλή πιεπξά ηνπνζεηείηαη ε απνζήθε ή ν ζηάβινο, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγείηαη έλαο ρψξνο αλάζρεζεο ζε επαθή κε ηνλ θχξην ρψξν θαηνηθίαο (ν νπνίνο πξνθπιάζζνληαλ έηζη απφ ην θξχν). 83

33 Καηαζθεπαζηηθά εμωηεξηθά ζηνηρεία. ηα ιατθά παξαδνζηαθά ζπίηηα ηνπ Λεσληδίνπ δελ ππάξρνπλ ραγηάηηα ή εμψζηεο, φπσο ζηελ ππφινηπε νξεηλή Αξθαδία. Δδψ, ην ξφιν ηνπ ππαίζξηνπ ρψξνπ παίδεη έλαο ζθεπαζηφο εμψζηεο, ην «μνπζηάγη». Φηηάρλεηαη ζπλήζσο ζηνλ Ν.Α πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηελ εζσηεξηθή γσλία ησλ θηηξίσλ ζρήκαηνο Γ-. Ο ρψξνο απηφο απνηειεί έλα δξνζεξφ θαη πνιχ επράξηζην ρψξν δηακνλήο, ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. Βιάζηεζε. ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ θηηξίνπ θπηεχνληαη δέληξα ζε θαηάιιειεο ζέζεηο ηα νπνία πξνθπιάζζνπλ ην θηίξην απφ ηε δέζηε ην θαινθαίξη κε ην θχιισκά ηνπο, ελψ ην ρεηκψλα ράλνπλ ηα θχιια ηνπο θαη επηηξέπνπλ ζηηο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ λα ζεξκαίλνπλ ην θηίξην (θπιινβφια δέληξα). Υιηθά δόκεζεο. Σα πιηθά δφκεζεο ζηελ ειιεληθή παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή είλαη ηα πιηθά ηνπ ίδηνπ ηνπ ηφπνπ, ζηνλ νπνίν δεκηνπξγείηαη ην θηίξην. Ζ πέηξα θαη ην μύιν απνηεινχλ ηα βαζηθά δνκηθά πιηθά, ηα νπνία πνηθίινπλ ζε είδνο θαη ηξφπν ρξήζεο, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θάζε πεξηνρήο. ηελ πεξηνρή ηνπ Λεσληδίνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε ληφπηα πέηξα ηνπ Πάξλσλα, γηα ηελ εμσηεξηθή ηνηρνπνηία. Καη ην μχιν απνηειεί πξψηε χιε, πνπ ππάξρεη άθζνλε ζηελ πεξηνρή. Υξεζηκνπνηείηαη ζηηο ζηέγεο, ζηα δάπεδα, ζηα ηαβάληα, ζηα μχιηλα θνινλάθηα πνπ ζηεξίδνπλ ηε ζηέγεο ζηα «μνπζηάγηα», Δθηφο απφ ηα δχν απηά πιηθά ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο ν αζβέζηεο σο ζπλδεηηθφ πιηθφ ζηα θνληάκαηα, ην άρπξν σο ζπλδεηηθφ πιηθφ θπξίσο ζηελ πξψηε κνξθή θαηνηθίαο(ηα θαιχβηα), νη πσξόιηζνη ζηα ππέξζπξα ησλ παξαζχξσλ θαη ζηα γείζα, ηα ηνύβια, ην ζίδεξν ζε πνιχ κηθξέο πνζφηεηεο (θπξίσο πξνζηαηεπηηθέο ζηδεξηέο ζηα παξάζπξα), ν γύςνο, ην γπαιί (αλνίγκαηα). Ζ αλαδήηεζε ησλ πιηθψλ ζην άκεζν θπζηθφ πεξηβάιινλ, αλαγθαζηηθή εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο κέζσλ γηα ηελ, απφ αιινχ, κεηαθνξά ηνπο, ζπκβάιεη αθελφο ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ηελ κείσζε θαηαλάισζεο ελέξγεηαο (κεηαθνξά πιηθψλ), αθεηέξνπ ζηελ απφιπηε ελζσκάησζε ησλ θηηξίσλ ζην θπζηθφ ηνπίν. 2. Χσξνηαμηθή δνκή Ο ηξφπνο νξγάλσζεο ησλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ, δειαδή ε δνκή ηνπο, αθνινπζεί, ζην ζχλνιν ηεο ιατθήο αξρηηεθηνληθήο, νξηζκέλνπο βαζηθνχο θαλφλεο. Ζ δηάηαμε ησλ θηηξίσλ αιιά θαη ησλ δξφκσλ θαη ησλ κνλνπαηηψλ αθνινπζεί ηηο θπζηθέο θιίζεηο ηνπ εδάθνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ αθελφο ηα θηίζκαηα θαη νη ραξάμεηο εληάζζνληαη νκαιά ζην θπζηθφ ηνπίν, αθεηέξνπ γίλεηαη ε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ ελψ επηηπγράλεηαη νηθνλνκία θηλήζεσλ. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ νηθηζκνχ επηιέγνληαη ζπλήζσο πεξηνρέο κε λφηην πξνζαλαηνιηζκφ έηζη ψζηε ν νηθηζκφο λα δέρεηαη ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εκέξαο. ηηο πην ζεξκέο πεξηνρέο ε δφκεζε είλαη ππθλή έηζη ψζηε ε δίνδνο ηνπ αέξα κέζα απφ ηα ζηελά δξνκάθηα λα δεκηνπξγεί ζπλζήθεο δξνζηζκνχ, ρακειψλνληαο ηελ ζεξκνθξαζία. Δπηπιένλ, νη δηάθνξεο θαηαζθεπέο δηαπιέθνληαη κε ηέηνην ηξφπν ζην ρψξν, ψζηε λα δεκηνπξγνχλ επηκέξνπο ρψξνπο κέζα ζε φια ηε δνκή ηνπ νηθηζκνχ, κε επλντθέο ζπλζήθεο κηθξνθιίκαηνο γηα ηνπο θαηνίθνπο. Ζ δηάηαμε ησλ θηηζκάησλ είλαη ηέηνηα πνπ επηηξέπεη ηελ αλεκπφδηζηε είζνδν ηνπ αέξα θαη ηνπ θπζηθνχ θσηφο ζε θάζε θηίξην. Δηδηθά ζηηο πεξηνρέο φπνπ νη θιίζεηο ηνπ εδάθνπο είλαη ηδηαίηεξα έληνλεο, ηα θηίζκαηα δηαηάζζνληαη ζην ρψξν, κε ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε, ζρεδφλ, αλεκπφδηζηε ζέα ζε θάζε έλα απφ απηά. Σν ζχλνιν ηνπ νηθηζκνχ ρηίδεηαη κε γλψκνλα ηελ φζν ην δπλαηφ ηζνξξνπεκέλε θαηαλνκή ζην ρψξν, ησλ πεγψλ λεξνχ, γηα ηε βέιηηζηε εμππεξέηεζε φισλ ησλ επηκέξνπο γεηηνληψλ, ελψ νη δεκφζηεο ιεηηνπξγίεο (πιαηεία, θαθελείν, αγνξά, ζρνιείν, εθθιεζία, θ.ι.π.) βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλεο είηε ζε έλα θέληξν είηε ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο, ζε θεληξηθά ζεκεία ηνπ νηθηζκνχ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε θαη ε εμππεξέηεζε φισλ ησλ θαηνίθσλ. 84

34 Σ. Μνξθνινγηθά θαη ξπζκνινγηθά ζηνηρεία Ζ κνξθνινγία ησλ θαηαζθεπψλ θαίλεηαη πσο απαζρνινχζε ηδηαίηεξα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Λεσληδίνπ. Δλψ ε κνξθνινγηθή εμέιημε ησλ φςεσλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ θαηαζθεπψλ ησλ ζπηηηψλ) ήηαλ γξήγνξε, ε ηππνινγηθή ηνπο εμέιημε φζνλ αθνξά ηηο θαηφςεηο ήηαλ πνιχ αξγή. Απηφ ήηαλ αλακελφκελν, θαζψο ην Λεσλίδην είρε κηα νηθνλνκηθή επκάξεηα, ιφγσ ηνπ φηη απνηεινχζε αμηφινγε λαπηηθή θαη θαη επέθηαζε νηθνλνκηθή δχλακε θαη νη πινχζηνη θαπεηαλαίνη θαη έκπνξνη ήηαλ πνιπηαμηδεκέλνη, έξρνληαλ ζε επαθή κε μέλνπο πνιηηηζκνχο θαη φηη ηνπο άξεζε έζπεπδαλ λα ην εθαξκφζνπλ ζηα ζπίηηα ηνπο, επηδεηθλχνληαο έηζη ηελ δχλακή ηνπο θαη ηνλ πινχην ηνπο. Πνιιά λέα κνξθνινγηθά ζηνηρεία ελζσκαηψζεθαλ ζηελ ιατθή παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή ηνπ ηφπνπ ρσξίο λα αιινηψζνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεο πεξηνρήο. Σα θηίξηα ιφγσ ηεο επηθηλδπλφηεηαο ηεο πεξηνρήο απφ επηδξνκείο, θπξίσο επί Σνπξθνθξαηίαο, έρνπλ ακπληηθφ ραξαθηήξα. Απηφ ην αληηιακβάλεηαη ν επηζθέπηεο κε ηελ πξψηε καηηά, ρσξίο λα πξνζέμεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ θαηαζθεπψλ. Σα θηίξηα είλαη ςειά (πνιιά έρνπλ ηελ κνξθή Πχξγσλ), κε επίζεο ςεινχο καληξφηνηρνπο γηα ιφγνπο αζθαιείαο, ηα παξάζπξα είλαη κηθξά θαη ζηελφκαθξα θαη δελ ππάξρνπλ εμψζηεο αλνηρηνί παξά κφλν ζε ιηγνζηά κεηαγελέζηεξα λενθιαζηθά θηίξηα ηνπ νηθηζκνχ. Κάζε ξπζκνινγηθή ή κνξθνινγηθή δηαθνξνπνίεζε ζηεξηδφηαλ ζην «κεξάθη» θαη ηε καζηνξηά. Οη ηερλίηεο πνιιέο θνξέο αθνινπζνχζαλ ζηα ηαμίδηα θαη απνθηνχζαλ γλψζεηο γηα λέεο θαηαζθεπέο. Κάπνηεο θνξέο φηαλ επξφθεηην γηα ζπίηηα πινχζησλ θαπεηαλαίσλ φπσο ηνπ Σζηθαιηψηε, έξρνληαη θαη μέλνη ηερλίηεο γηα λα πξνζθέξνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ηε καζηνξηά ηνπο. Οη κνξθνινγηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ πεηξφθηηζησλ θηηξίσλ ηεο πεξηνρήο, αθνξνχλ ηελ εηθφλα πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ γεληθφ ηξφπν δνκήο ηεο θαηαζθεπήο θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ βαζηθψλ δνκηθψλ ηεο ζηνηρείσλ. 1. Μνξθή ηνπ γεληθνύ ηξόπνπ δόκεζεο Σα ζπίηηα ήηαλ πνιχ απιά θαη δελ ηνπο ελδηέθεξε ηφζν ε κνξθή, φζν ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο. Σα πξψηα ζπίηηα ζην Λεσλίδην θηηάρηεθαλ απφ θαηνίθνπο ηνπ Πξαζηνχ πνπ ήζειαλ λα έρνπλ έλαλ ηφπν λα μερεηκσληάδνπλ. ηελ πνξεία, θαζψο μερψξηδαλ νη ρξήζεηο θαη ηα δψα απνκαθξχλζεθαλ απφ ην ζπίηη, άξρηζε λα ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ κνξθή ηνπο, θπξίσο απφ ηνπο πην πινχζηνπο ηεο πεξηνρήο. Άξρηζαλ έηζη λα εθαξκφδνληαη θαη άιια πιηθά γηα λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ νη φςεηο ησλ θηηξίσλ. α. Ληζνδνκέο: ηηο ιηζνδνκέο αξρηθά ρξεζηκνπνηνχζαλ έλα είδνο πέηξαο. ηε ζπλέρεηα γηα λα ηνληζηνχλ θάπνηα ζεκεία ησλ φςεσλ, ρξεζηκνπνίεζαλ πεξηζζφηεξα είδε πέηξαο, δηαθνξεηηθνχ ηφλνπ ρξψκαηνο (θφθθηλνπ, γθξη, ιεπθνχ αζβεζηφιηζνπ) θαη δηαθνξεηηθήο επεμεξγαζίαο. Έηζη παξαηεξείηαη, ζηηο κεγάιεο επηθάλεηεο λα εθαξκφδεηαη ε θνηλή ιηζνδνκή, θαη ζηνπο γσληφιηζνπο (ηα «αγθσλάξηα»), ζηηο παξαζηάδεο ησλ ζπξψλ θαη ζηα ππέξζπξα, λα ρξεζηκνπνηνχληαη κεγάινη ιαμεπκέλνη ιίζνη, αλνηρηνχ ρξψκαηνο. Οη ιηζνδνκέο δηαθξίλνληαη ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο: Ληζνδνκή από αθαλόληζηεο πειεθεηέο πέηξεο, κε ρξήζε ηζρπξνύ αζβεζηνθνληάκαηνο (εηθ. 31) Ληζνδνκή ηζόδνκνπ ηξόπνπ θαηαζθεπήο κε ελδηάκεζε ρξήζε ή όρη θεξακηδηνύ ζε δώλεο θάζε ηξείο ή ηέζζεξεηο ζεηξέο πέηξαο (εηθ. 29, 30). 85

35 Δηθ. 29 Ληζνδνκή κε ηνλ ηζφδνκν ηξφπν θαηαζθεπήο Δηθ. 30 Ληζνδνκή κε ην ηζφδνκν ηξφπν θαηαζθεπήο θαη ελδηάκεζεο δψλεο απφ θεξακίδη. Δηθ. 31 Ληζνδνκή κε αθαλφληζηνπο ιίζνπο ηα πεξηζζφηεξα ζπίηηα, θπξίσο φκσο ζηα Ππξγφζπηηα, ιφγσ ηνπ ακπληηθνχ ραξαθηήξα ηνπ νηθηζκνχ, θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο ιηζνδνκήο, άθελαλ ζηελφκαθξεο νπέο, ηηο πνιεκίζηξεο ή ληνπθεθίζηξεο. Νηνπθεθίζηξεο ππήξραλ ζε φια ηα χςε ησλ φςεσλ θαη θπξίσο δίπια ζηηο εμψζπξεο. Σηο ζπλαληάκε θπξίσο ζηηο φςεηο πνπ έβιεπαλ πξνο ηε ζάιαζζα θαη φρη ζηε βνξεηλή πιεπξά πξνο ηνπο Σζαθψληθνπο θφθθηλνπο βξάρνπο, φπνπ ππήξρε θπζηθή πξνζηαζία. 86

36 β. γδ πίδεο - γείζα - ζηέγεο γδ πίδεο (γξεπίδεο): Αξρηθά ζηα ιατθά ζπίηηα, ην ξφιν ησλ γείζσλ έπαηδαλ νη γδ πίδεο (γξεπίδεο), θπξηέο απνιήμεηο ησλ ηνίρσλ (εηθ. 32, 33). Απνηεινχζαλ κέξνο ηεο ιηζνδνκήο θαη κε ηελ θπξηή κνξθή ηνπο έδηλαλ ζηήξημε ζηελ απφιεμε ηεο ζηέγεο θαη πξνζηάηεπαλ ηα παξάζπξα απφ ηα λεξά ηεο βξνρήο. Σν πάλσ κέξνο ηεο γδ πίδαο, ζπρλά ήηαλ δηαθνζκεκέλν κε νδνλησηέο ζεηξέο (εηθ.34,35), απφ ρεηξνπνίεηα ςεκέλα ηνχβια, πνπ έβγαδαλ αθφκα πην έμσ ην κέγεζνο ηεο γδ πίδαο θαη κεγάισλαλ ηεο πιάηνο ηεο πξνεμνρήο ηεο ζηέγεο, γηα κεγαιχηεξε πξνζηαζία. Δηθ. 32 Δηθ.33 Δηθ. 32,33 γδ πίδεο (γξεπίδεο) κε θχξησκα ζηε ιηζνδνκή Δηθ. 34 Δηθ. 35 Δηθ. 34, 35 γδ πίδεο κε νδνλησηέο ζεηξέο απφ ρεηξνπνίεηα ηνχβια. 87

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε.

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Πξνηππνπνηεκέλα θαηαζηαηηθά Αριθμ. Κ2-828 ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ"

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ" Άρθρο 1 ο ΗΓΟΠΖ - ΔΞΥΛΚΗΑ - ΔΓΟΑ Ζ δεπηεξνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή Νξγάλσζε πνπ ηδξχζεθε κε ηελ απφθαζε αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ. ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ: ΜΑΡΗΑ ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΤ Ph.D. ΔΠΗΚΟΤΡΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ - ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΔΗ ΠΑΣΡΑ

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ. ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ: ΜΑΡΗΑ ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΤ Ph.D. ΔΠΗΚΟΤΡΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ - ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΔΗ ΠΑΣΡΑ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΓΡΑΖ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΑΣΔΗ ( Γ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο - Έξγν ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ) Τπνέξγν 2 «χληαμε Οδεγνχ Δπαγγεικάησλ ηνπ ΑΣΔΗ Παηξψλ» ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:4ΑΘΓ9-ΖΣ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ---- ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΔ ΔΡΓΑΗΑ : ΣΟΤΜΑΚΟΤ ΟΦΗΑ-ΑΜ 7109 ΚΑΣΗΦΑΡΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΚΑΡΟΤΑΓΔ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟ ην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο ζηαδηνδξνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο Ομιλία Σηην εκδήλωζη ηηρ 13 ηρ Αςγούζηος 2000 ζηο Μέζα Λαζύθι Οποπεδίος, με θέμα «Ιωάννηρ Γεωπ. Μακπάκηρ, ξςλόγλςπηηρ. Η καλλιηεσνική κληπονομιά ηων νιηαδώπων (ξςλόγλςπηων) ζηο Οποπέδιο Λαζςθίος» Ο ηόπνο

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Αξηζ. Απνθ. 30/2014 Π ε ξ ί ι ε ς ε Απεπζείαο αλάζεζε γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ έηνπο

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010).

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ & ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΧΝ & ΣΟΗΥΔΗΧΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑ: Β Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Μέζν κεηαθνξάο απνηειεί νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ Γεληθό Λύθεην Δπδήινπ Ηθαξίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σχολικό ζτοσ: 2012-2013, β τετράμθνο Ερευνθτικι Εργαςία: «Από το αμπέλι ςτο κραςί και ςτα προιόντα τουσ» Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ 0 Μαζεηέο: Άληα Γεκίλε Γηάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα.

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ο Υελωνόκοζμος Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ηα παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη, ζπλνπηηθά, 2 εηζαγσγηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ& ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα 11-10-2011 Σκήκα: Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνκεζεηώλ Αξ. Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 243 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ 1 Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ Θέκα: Μεηαζέζεηο εθπαηδεπηηθώλ ζρνιηθνύ έηνπο 2013-14 πλαδέιθηζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΜΑ Α1 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1 Λα αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β 1. 24 EΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 1908 Α.ΤΛΔΓΡΗΟ ΠΟΛΣΗΧΛ ΣΖΛ ΑΘΖΛΑ. 2. Φεβξνπάξηνο 1862

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Η ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC003627503 2016-01-13

16PROC003627503 2016-01-13 ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΑΓΑΜ: ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ & ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ, ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΥΛ ΡΚΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Αζήλα, 17 Μαξηίνπ 2014 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αζήλα, 2 Απγνχζηνπ 2011 ΠΟΛ.: 1167. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αζήλα, 2 Απγνχζηνπ 2011 ΠΟΛ.: 1167. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓ. (Γ12) ΣΜΖΜΑΣΑ : Α, Β Β.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΜΑΜΑΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΥΜΑ Τ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΦΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΥΜΑ Τ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΦΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΥΜΑ Τ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΦΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΔΗΟΓΖΜΑ ΑΠΟ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΣΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ-ΑΚΑΘΑΡΗΣΟ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑ-ΠΔΡΑΗΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ:31473 ΔΡΓΟ: ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ ΚΑΗ ΑΦΑΛΩΝ ΓΗΑΒΑΔΩΝ ΠΔΕΩΝ ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΔΛΦΗΝΗ ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ ΣΟ ΚΟΤΣΟΛΗΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 7 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο».

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΔΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ- ΒΙΣΧΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ

ΑΠΟΦΑΔΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ- ΒΙΣΧΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ ΑΠΟΦΑΔΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ- ΒΙΣΧΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ ΣΗ 7 εο / 2014 ΤΝΔΓΡΙΑΗ ην Πφξην Λάγνο Ν. Ξάλζεο, ζήκεξα 26Ηνπλίνπ 2014, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 11:00 π.κ., ζε αίζνπζα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ ΔΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ Ζ εθβίαζε είλαη ην έγθιεκα πνπ αλνίγεη ην 24 ν θεθάιαην ηνπ Eηδηθνχ Μέξνπο ηνπ ΠΚ, πνπ ηηηινθνξείηαη «Δγθιήκαηα θαηά ησλ πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ». Με κηα πξψηε

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ Πηπρηαθή Δξγαζία Δξκελεία εηζκηθώλ Γεδνκέλσλ θαη Χξήζε Λνγηζκηθνύ πνπδαζηήο: Μηραήι Αλ. εβαζηεηάδεο Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ 21 εο Δ.Β.Α.

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ 21 εο Δ.Β.Α. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 21 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 05/02/2013 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Κέξθπξα, 24/01/2013 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜA Ε - ΚΩΓΗΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α..) Αζήλα, 26/10/2015 Αξ. Πξση.: ΓΔΛ Ε ΚΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 20 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Ση[......], ζήκεξα, ηελ [.../.../200...], νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 1) ν [...], σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ [...], θαινύκελνο ζην εμήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ αξηζκ. 131/2010 ΓΗΔΘΝΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΥΟΡΖΓΖΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΚΑΗ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΔΚΠΣΧΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ αξηζκ. 131/2010 ΓΗΔΘΝΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΥΟΡΖΓΖΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΚΑΗ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΔΚΠΣΧΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 2 ε ΓΤΠΔ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΡΟΓΟΤ «ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ» ---------------- Σαρ. δ/λζε: 85100 Ρφδνο Σ.Θ. 138 - Ρφδνο Πιεξνθνξίεο: Πηεξξάηνο Αλαζηάζηνο Σειέθσλν: (22410) 80379/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΡΟ Ωο ΠΓ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Γ', Α Σαρ. Γ/λζε:Καξ. εξβίαο

Διαβάστε περισσότερα

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ Γηνξηζκνί ζπγγελώλ Γεληθόο γξακκαηέαο Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ πξνζειήθζε ν α' μάδεξθνο ηνπ Αιέμε Σζίπξα, Γηώξγνο Σζίπξαο, πηόο ηνπ αδεξθνύ ηνπ παηέξα ηνπ πξσζππνπξγνύ, ν νπνίνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ (ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 6/2011) ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ, ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γ/λζε: Ξαλζνπδίδνπ θαη Υαηδεδάθε θαη Αζιεηηζκνύ Σαρ. Κψδ.: 71202 ΗΡΑΚΛΔΙΟ (fax: 210-8201430)

Σαρ. Γ/λζε: Ξαλζνπδίδνπ θαη Υαηδεδάθε θαη Αζιεηηζκνύ Σαρ. Κψδ.: 71202 ΗΡΑΚΛΔΙΟ (fax: 210-8201430) ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΤΓΔΙΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ Ηξάθιεην 07-05-2014 ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Αξηζ. Πξση. : Φ21/3615 ΘΓ ΔΦΝΟΔΗΑ ΞΟΝΦΠΡΝΟΗΘΥΛ ΘΑΗ ΘΙΑΠΗΘΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ Ο παξώλ Καλνληζκόο Ύδξεπζεο (Κ.Τ.) θαζνξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο πδξνδόηεζεο ησλ θαηαλαισηώλ από ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ηηο ζρέζεηο ύδξεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ)

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ςμπληπώνεηαι και αποζηέλλεηαι ζηο fax: 26950/62448 e-mail: info@europeanexpo.gr ΑΡ. ΚΑΡΣΔΛΑ ΠΔΡ./STAND ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ)

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ ΠΡΟ : Απνδέθηεο Πίλαθα «Α» ΚΟΗΝ: ΘΔΜΑ: ΓΔΔΘΑ/ΓΗΓΤΠ/Σκ. Οηθ. ΓΔΔΘΑ/Β' ΚΛΑΓΟ/ΓΟΗ ΓΔ/ΓΟΗ/Ηγ (2) -1o-2o-3o- 4ν-5 ν ΔΠΔΗΓΟΝ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ/1 γ Σειέθ.210-6552403 Φ.956.1/28/863243.7558

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

Ζ 4 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Ζ 4 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 4 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ Ρφδνο, 11-02-2014 Αξ. Πξση.: 1037 Σαρ. Γ/λζε Σ.Κ. Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν FAΥ Δ-mail : Οδφο Ηππνηψλ : 85 100 ΡΟΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ : «Έγθξηζε δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ θιηκαηηζηηθψλ κεραλεκάησλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΔΟΣ».

ΘΔΚΑ : «Έγθξηζε δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ θιηκαηηζηηθψλ κεραλεκάησλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΔΟΣ». ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΟ ΟΡΓΑΛΗΚΟ ΣΟΤΡΗΚΟΤ Αζήλα: 26-6-2012 ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΖ ΠΡΟΒΟΙΖ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟΤ Αξηζ. Πξση.: 501056 ΣΚΖΚΑ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΖ ΚΔΡΗΚΛΑ Σαρ. Γ/λζε : Α. Σζφρα 7 11521 ΑΘΖΛΑ Πιεξνθνξίεο : Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 1. Με ην άξζξν 41 θαηαξγνχληαη: ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΔΡΓΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ KABAΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑKΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 20.592,22 ΜΔ Φ.Π.Α. 13%

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑKΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 20.592,22 ΜΔ Φ.Π.Α. 13% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 1/2013 ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα έλα έηνο 2013-2014» ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ : Ίδηνη Πόξνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Σελίδα 1 από 5 ΑΛΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΛΟΖΙΔΤΣΗΘΟ ΗΓΡΤΚΑ Κ.Σ. ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΚΖΘΔΗΩΛ Κνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Θ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 18 Καξηίνπ 2014 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ Β1 ΣΑΓΙΟ Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (Γ.Π..)... 3 2. χκβαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Γ. νισκόο πξνζπάζεζε κέζσ ηεο πνίεζήο ηνπ λα εθθξάζεη ηελ ειιεληθή ςπρή ζε όιεο ηεο ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προζεγγίζονηας ηη διαθορεηικόηηηα μέζα από ηην εικόνα ηων οικογενειακών ζτημάηων ζηα Ανθολόγια Λογοηετνικών Κειμένων ηοσ Δημοηικού ζτολείοσ

Προζεγγίζονηας ηη διαθορεηικόηηηα μέζα από ηην εικόνα ηων οικογενειακών ζτημάηων ζηα Ανθολόγια Λογοηετνικών Κειμένων ηοσ Δημοηικού ζτολείοσ Προζεγγίζονηας ηη διαθορεηικόηηηα μέζα από ηην εικόνα ηων οικογενειακών ζτημάηων ζηα Ανθολόγια Λογοηετνικών Κειμένων ηοσ Δημοηικού ζτολείοσ Βαζηιηθή Πιηόγθνπ δξ. Δπηζηεκώλ Αγσγήο, εηδηθή επηζηήκνλαο Παηδαγσγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Α.Μ.Θ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Α.Μ.Θ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Α.Μ.Θ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Μελέηη Περιβαλλονηικών Δπιπηώζεφν για εργοζηάζιο παραγφγής ηλεκηρικού ρεύμαηος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΤ46914Κ-2 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: A.Mπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

EUROJUSTIS ππόδεηγκα έξεπλαο GREEK

EUROJUSTIS ππόδεηγκα έξεπλαο GREEK EUROJUSTIS ππόδεηγκα έξεπλαο GREEK Δξ. Θέκαηα πγθεληξσηη θόο αξηζκόο εξσηήζεσλ Α1 Α10 Μέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 10 Β1 Β43 Αληηιήςεηο γεηηφλσλ, πξνβιεκαηηζκνί γηα ηηο ζρέζεηο θαη θφβνο 53 εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ 2012-2013 ΛΣΘΞΚΞΓΘΑ Γθνπληή Βαζηιηθή Γθνπληή Καιίλα Μπαζδέθε Δύε Μπέιινπ Αιεμάλδξα Οη πάληα ρηνλνζθέπαζηεο, κεγαινπξεπείο θνξπθέο ηνπ Οιύκπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗ Η Ι ΣΟ ΕΛΙΔΑ

ΟΡΟΙ ΧΡΗ Η Ι ΣΟ ΕΛΙΔΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ Ο θάζε ρξήζηεο πνπ επηρεηξεί λα εηζέιζεη ή εηζέξρεηαη θαη πεξηεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο ηζηνζειίδαο «www.poueimai.gr», ρξεζηκνπνηψληαο απηήλ ηελ ηζηνζειίδα ή νπνηαδήπνηε άιιε ε νπνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΣΗ ΚΑΣΟΛΙΘΗΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ ΛΑΜΠΙΡΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΖΗΡΙΑ ΝΟΜΟΤ ΑΦΑΪΑ ΦΑΣΖΑΚΗ ΗΛΕΚΣΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο 4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ ηάμε φιν θαη πεξηζζφηεξν δηαθφπηεηαη, δηαηαξάζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη».

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη». Ημερομηνία: 21/09/2014 Διάρκεια διαγωνίσματος: 180' Αρχαία Ελληνικά Γ' Λυκείου Θεωρητικής Κατεφθυνσης Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο ὅηε ζενὶ κὲλ ἦζαλ, ζλεηὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22090 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ

ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ (άξζξν 185, Λ.3852/2010) ΘΝΚΝΡΖΛΖ - ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2013 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Α. ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΞΟΝΝΗΚΗΝ 5 ΠΔΙΗΓΑ Β. Ζ ΞΟΝΡΑΠΖ ΚΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα