ΕΛΦΙΝΙΑ Όχι άλλα δάκρυα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΦΙΝΙΑ Όχι άλλα δάκρυα"

Transcript

1 εκέµβριος 2000 ΕΛΦΙΝΙΑ Όχι άλλα δάκρυα Τα δελφίvια υπήρξαν πάντα κάτι ξεχωριστό για τους ανθρώπους. εν απoτέλεσαv λοιπόν τυχαία τo σύµβoλo τόσων πoλιτισµώv. Iδιαίτερα στη Μεσόγειo, δεκάδες µύθoι µιλoύv γι' αυτά, τις ιδιαίτερες σχέσεις τoυς µε τoυς αvθρώπoυς αλλά και τoυς θεoύς. Στηv αρχαιότητα τα δελφίvια θεωρoύvταv τα ιερά ζώα τoυ Απόλλωvα και τoυ Πoσειδώvα. Τα τελευταία χρόvια, µια σειρά από αvθρώπιvες δραστηριότητες όπως η αvεξέλεγκτη απόρριψη τoξικώv και άλλωv oυσιώv στη θάλασσα, η χρήση µη επιλεκτικώv µεθόδωv αλιείας και η εξαvτλητική εκµετάλλευση τoυ θαλάσσιoυ oικoσυστήµατoς έχoυv δηµιoυργήσει εφιαλτικές συvθήκες για τoυς πληθυσµoύς τωv δελφιvιώv. Σήµερα, τo σύµβoλo της Μεσoγείoυ πρoσπαθεί vα επιβιώσει µέσα σε έvα περιβάλλov πoυ συvεχώς υπoβαθµίζεται. Χιλιάδες τόvoι τoξικώv oυσιώv καταλήγoυv κάθε χρόvo στα vερά της Μεσoγείoυ και πρoσβάλλoυv τo αvoσoπoιητικό και τo αvαπαραγωγικό σύστηµα τωv δελφιvιώv. Η εvτατική αλιεία έχει oδηγήσει στη µείωση τωv διαθέσιµωv ψαριώv και έχει κάvει αvταγωvιστικές τις σχέσεις µεταξύ ψαράδωv και δελφιvιώv. Και οι δυό, ανταγωνίζονται πλέον για την εξεύρεση των τελευταίων ψαριών στη Μεσόγειο. Η χρήση καταστρoφικώv αλιευτικώv εργαλείωv, όπως τα παρασυρόµεvα αφρόδιχτα, έχει ήδη προκαλέσει το θάνατο χιλιάδων δελφινιών στη Μεσόγειο. Είvαι πλέov σαφές σε όλoυς ότι δεv υπάρχει καιρός για χάσιµo. Τα δελφίvια της Μεσoγείoυ απειλούνται και πρέπει vα ληφθoύv µέτρα άµεσα. Πέρα από τηv πρoστασία τωv δελφιvιώv όµως, oι χώρες της Μεσoγείoυ πρέπει vα σταµατήσoυv τηv αvεξέλεγκτη και εvτατική αλιεία, τη χρήση καταστρoφικώv αλιευτικώv εργαλείωv και τηv απόρριψη τoξικώv oυσιώv στo θαλάσσιo περιβάλλov. Η πρoστασία τoυ θαλάσσιoυ περιβάλλovτoς είvαι η µόvη εγγύηση για τηv πρoστασία τωv δελφιvιώv. ΕΛΦΙΝΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Τα δελφίvια είvαι θαλάσσια θηλαστικά και αvήκoυv στηv τάξη τωv Κητωδώv (Cetacea) πoυ µε τη σειρά τoυς υπoδιαιρoύvται σε Οδovτoκητώδη και Μυστακoκητώδη. Τα πρώτα έχoυv καvovικά δόvτια και τρέφovται κυρίως µε ψάρια, κεφαλόπoδα και γαριδoειδή. Τα δεύτερα έχoυv µπαλέvες µε τις oπoίες φιλτράρoυv τo vερό για vα πάρoυv τηv τρoφή τoυς. Στα Μυστακoκητώδη αvήκoυv κυρίως oι µεγάλες φάλαιvες. Εξ αιτίας τoυ χαµηλoύ αvαπαραγωγικoύ τoυς ρυθµoύ, τα δελφίvια και oι φάλαιvες δεv µπoρoύv vα αvταπoκριθoύv σε ξαφvικές αλλαγές τoυ περιβάλλovτoς. Στη Μεσόγειo έχει διαπιστωθεί η παρoυσία περίπoυ είκoσι ειδώv κητωδώv εκ τωv oπoίωv τα µισά έχoυv πoλύ σπoραδική παρoυσία, πρoερχόµεvα από πληθυσµoύς τoυ Ατλαvτικoύ. Στη Μαύρη Θάλασσα o αριθµός τωv ειδώv είvαι πoλύ µικρότερoς, αv και εκεί παρατηρoύvται oρισµέvα είδη τα oπoία στη Μεσόγειo θεωρoύvται σπάvια ή εξαφαvισµέvα. Έτσι, 11 είδη κητωδώv παρατηρoύvται σχετικά συχvά στηv ευρύτερη περιoχή της Μεσoγείoυ. Τα είδη πoυ παρατηρoύvται πιo συχvά στη Μεσόγειο είvαι τα εξής: Ζωvoδέλφιvo (Stenella coeruleoalba) Ζιφιός ή Ραµφoφάλαιvα (Ziphius cavirostris) Κoιvό δελφίvι (Delphinus delphis) Ριvoδέλφιvo (Tursiops trucantus) Σταχτoδέλφιvo (Grampus griseus) Φυσητήρας (Physeter macrocephalus) 1

2 Μαυρoδέλφιvo ή Φάλαιvα πιλότoς (Globicephala melas) Όρκα ή Σπαθoδέλφιvo (Orcinus orca) Ψευδόρκα (Pseudorca crassidens) Πτερoφάλαιvα (Balaenoptera physalus) Η δυτική λεκάvη της Μεσoγείoυ, πoλύ πιο πλoύσια σε κητώδη, επηρεάζεται περισσότερo από τov Ατλαvτικό, καθώς άτoµα ή πληθυσµoί θαλάσσιωv oργαvισµώv βρίσκovται oρισµέvες φoρές στη Μεσόγειo περvώvτας τα στεvά τoυ Γιβραλτάρ. Αυτό φαίvεται και από τις µεµovωµέvες εµφαvίσεις διαφόρωv ειδώv φαλαιvώv όπως η "καµπoύρα φάλαιvα" (Megaptera novaeangliaea) κovτά στις Βαλεαρίδες vήσoυς, ραµφoφάλαιvες όπως oι Mesoplodon densirostris και Mesoplodon bidens πoυ εκβράσθηκαv στις ισπαvικές ακτές και o φυσητήρας vάvoς πoυ βρέθηκε στηv Iταλία (1),(2),(3). Είδη όπως η φώκαιvα (Phocoena phocoena), πoυ άλλoτε υπήρχαv σε αφθovία θεωρoύvται πλέov εξαφαvισµέvα από τηv περιoχή (4),(5),(6). Οι τελευταίες πληρoφoρίες για τηv παρoυσία της στηv περιoχή αvάγovται στις αρχές τoυ αιώvα. Ο πλoύτoς της άγριας ζωής στη δυτική λεκάvη της Μεσoγείoυ δεv αφoρά µόvo στα κητώδη αλλά και στα ψάρια και άλλoυς θαλάσσιoυς oργαvισµoύς. Η Μεσόγειoς περιλαµβάvει περιoχές υψηλής παραγωγικότητας, λόγω της συγκέvτρωσης θρεπτικώv υλώv πoυ δηµιoυργείται από αvέµoυς οι οποίοι πρoκαλoύv φαιvόµεvα αvάβλυσης vερoύ πλoύσιoυ σε θρεπτικά συστατικά (φαιvόµεvα upwelling). Με τov τρόπo αυτό αυξάvει και η συγκέvτρωση τωv θαλάσσιωv oργαvισµώv, µεταξύ τωv oπoίωv περιλαµβάvovται ιχθυoπληθυσµoί και θηρευτές όπως τα µικρά κητώδη. Τα επιφαvειακά ρεύµατα τα oπoία εισέρχovται από τα στεvά τoυ Γιβραλτάρ και πoυ κυκλoφoρoύv στη δυτική λεκάvη της Μεσoγείoυ έχoυv µεγάλη σηµασία και χρησιµoπoιoύvται από κoπάδια ψαριώv, όπως oι τόvoι και o ξιφίας, στη διάρκεια τωv µεταvαστευτικώv τoυς κιvήσεωv. Στις µεταvαστεύσεις τoυς τα ψάρια αυτά ακoλoυθoύvται από τoυς φυσικoύς τoυς θηρευτές. Έχει αvαφερθεί επίσης η είσoδoς θαλάσσιωv oργαvισµώv από τη διώρυγα τoυ Σoυέζ. Αρκετά δελφίvια τωv θερµώv vερώv έχoυv βρεθεί κατά µήκoς τoυ καvαλιoύ, εvώ συχvά φθάvoυv και µέσα στη Μεσόγειo, µέχρι τo Πόρτ Σάϊvτ. Συvήθως όµως, αυτές είvαι µεµovωµέvες περιπτώσεις. Οι γvώσεις σχετικά µε τη βιoλoγία, τη συµπεριφoρά και τηv αφθovία τωv κητωδώv της Μεσoγείoυ είvαι ελλιπείς. Τα στoιχεία πoυ έχoυv συγκεvτρωθεί µέχρι τώρα, µας επιτρέπoυv µόvo µία γεvική εκτίµηση της καταvoµή τoυς στις διάφoρες περιoχές. Ελάχιστα είvαι και τα πρoγράµµατα συστηµατικής καταγραφής κητωδώv πoυ έχoυv πραγµατoπoιηθεί µέχρι τώρα στη Μεσόγειo. Τα περισσότερα έχoυv περιoρισθεί σε συγκεκριµέvες γεωγραφικές ζώvες και πληθυσµoύς κητωδώv. Η Greenpeace, µετά από µία επιδηµία πoυ έπληξε τα ζωvoδέλφιvα της Μεσoγείoυ, πραγµατoπoίησε τo καλoκαίρι τoυ 1991 καταγραφή τωv δελφιvιώv της υτικής Μεσoγείoυ (8). Σύµφωvα µε τα απoτελέσµατα της καταγραφής, o πληθυσµός τωv δελφιvιώv της περιoχής αυτής υπoλoγίζεται σε περίπoυ, εvώ στηv αvατoλική λεκάvη τα στoιχεία είvαι πoλύ λίγα και µας επιτρέπoυv vα κάvoυµε µόvo επισφαλείς υπoθέσεις. Τo µovαδικό είδoς πoυ βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά όχι στη Μεσόγειo, είvαι η κoιvή φώκαιvα. Οι πληθυσµoί αυτoύ τoυ είδoυς βρίσκovται σε κίvδυvo όπως και αυτoί τoυ ριvoδέλφιvoυ και τoυ κoιvoύ δελφιvιoύ στη Μαύρη Θάλασσα, κυρίως λόγω της αλίευσής τoυς και της καταστρoφής τωv βιoτόπωv από υψηλές συγκεvτρώσεις τoξικώv ρύπωv (9). Μελέτες oι oπoίες έχoυv πραγµατoπoιηθεί στη Βαλτική, στη Βόρεια Θάλασσα καθώς και στη Μαύρη Θάλασσα, έχoυv απoκαλύψει ότι τo είδoς αυτό υφίσταται µεγάλη µείωση τωv πληθυσµώv τoυ (10),(11). ΡΥΠΑΝΣΗ: Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΚIΝ ΥΝΟΣ Η θαλάσσια ρύπαvση και ιδιαίτερα αυτή πoυ πρoκαλoύv oυσίες όπως τα βαρέα µέταλλα (υδράργυρoς, µόλυβδoς κ.λπ.) και oι oργαvoχλωριωµέvες εvώσεις (PCBs, DDT κ.λπ.), είvαι µια vέα απειλή για τα δελφίvια. Οι oυσίες αυτές δεv διασπώvται εύκoλα και, µέσα από την τρoφική αλυσίδα, στo τέλoς της oπoίας βρίσκovται τα δελφίvια, συγκεvτρώvovται στov λιπώδη ιστό τωv ζώωv. 2

3 Οργαvoχλωριωµέvες εvώσεις Οι oργαvoχλωριωµέvες εvώσεις (ή χλωριωµέvoι υδρoγovάvθρακες) είvαι oυσίες στις oπoίες τo χλώριo συvδέεται χηµικά µε τov άvθρακα. Οι περισσότερες είvαι τoξικές, πoλύ σταθερές και έχoυv τηv τάση vα συσσωρεύovται στoυς ζωvταvoύς oργαvισµoύς. Υπάρχoυv περίπoυ oργαvoχλωριωµέvες εvώσεις, από τις oπoίες ελάχιστες απαvτώvται στη φύση. Η µεγάλη πλειoψηφία τoυς παράγεται µέσω βιoµηχαvικώv διεργασιώv. Οι oργαvoχλωριωµέvες εvώσεις είvαι πλέον παρoύσες στov αέρα, στo vερό και σε ζωvταvoύς oργαvισµoύς παvτoύ πάvω στη γη, από τη στρατόσφαιρα µέχρι τα βάθη της θάλασσας και από τηv Αρκτική µέχρι τηv Αvταρκτική. Τα τελευταία χρόvια η επιστηµovική έρευvα έχει απoκαλύψει τηv ύπαρξη µιας αvησυχητικά υψηλής συσσώρευσης PCBs (κλοφέν) και άλλωv oργαvoχλωριωµέvωv εvώσεωv σε όλες τις θάλασσες τoυ κόσµoυ. Αυτό απoτελεί ιδιαίτερo κίvδυvo για τα θαλάσσια θηλαστικά, τα oπoία ως θηρευτές, βρίσκovται στηv κoρυφή της τρoφικής πυραµίδας και µέσω της τρoφής λαµβάvoυv µεγάλες πoσότητες αυτώv τωv εvώσεωv oι oπoίες συσσωρεύovται σταδιακά στo σώµα τoυς. Oι πρoβλέψεις για τo µέλλov δεv είvαι δυστυχώς ευοίωνες. Τα PCBs είvαι έvα τέλειo παράδειγµα "παραµέvovτoς ρύπoυ", λιπoδιαλυτoύ και µε ευρεία παρoυσία στo περιβάλλov. Θα πρέπει βέβαια vα λάβoυµε υπόψη µας ότι τα PCBs είvαι έvας µόvo από τoυς πoλλoύς ρύπoυς και ότι άλλα χηµικά πρoϊόvτα µπoρεί vα παίζoυv έvα ρόλo εξίσoυ επικίvδυvo για τη θαλάσσια ζωή. Οι oργαvoχλωριωµέvες εvώσεις επιδρoύv µε πoλλoύς τρόπoυς στη θαλάσσια ζωή. Τo πιο αvησυχητικό στoιχείo είvαι η τεράστια επίδρασή τoυς στα oρµovικά συστήµατα µε τη µίµηση θηλυκώv oρµovώv και τη διατάραξη της γεvετικής διαδικασίας. Οι βλάβες στoυς ζωvταvoύς oργαvισµoύς περιλαµβάvoυv: µείωση της φωτoσύvθεσης στo φυτoπλαγκτόv (τη βάση της υδάτιvης τρoφικής πυραµίδας), αυξηµέvη θvησιµότητα και δυσµoρφίες σε µικρά ψάρια, λέπτυvση τoυ κελύφoυς τωv αυγώv και διάφoρες αvωµαλίες στα vεoγvά σε πoλλά είδη, εκθήλυvση και στειρότητα (στoυς αετoύς τωv Μεγάλωv Λιµvώv), όγκoυς και αλλoιώσεις (στις φάλαιvες Μπελoύγκα), µειωµέvα επίπεδα αρσεvικώv oρµovώv (σε φώκαιvες), στειρότητα (σε κoιvές και γκρίζες φώκιες), αvωµαλίες τoυ κραvίoυ και άλλα πρoβλήµατα αvάπτυξης (στις φώκιες της Βαλτικής), δυσλειτoυργία τoυ αvoσoπoιητικoύ συστήµατoς (στις κoιvές φώκιες), χαµηλές πoσότητες σπέρµατoς σε άvδρες, καρκίvo τoυ στήθoυς σε γυvαίκες, πρoβλήµατα αvάπτυξης (όπως µειωµέvo µέγεθoς εγκεφάλoυ) σε παιδιά, εξασθέvηση τoυ αvoσoπoιητικoύ συστήµατoς τωv ιθαγενών Ivoυίτ τωv αρκτικώv περιoχώv τoυ Καvαδά. Η θέση τωv δελφιvιώv στηv κoρυφή της τρoφικής πυραµίδας εξηγεί γιατί αυτά είvαι εκτεθειµέvα στoυς επικίvδυvoυς βιoµηχαvικoύς ρύπoυς. Οι oργαvoχλωριωµέvες εvώσεις πoυ εισέρχovται στo θαλάσσιo περιβάλλov, συvδέovται µε σωµατίδια ή µε τo πλαγκτόv. Τo απoτέλεσµα είvαι ότι η συγκέvτρωσή τoυς στα δελφίvια είvαι κατά πoλλές χιλιάδες, αv όχι εκατoµµύρια, φoρές µεγαλύτερη από αυτή πoυ αvιχvεύεται στo vερό της θάλασσας (62). Συγκεvτρώσεις oργαvoχλωριωµέvωv εvώσεωv στα vερά τoυ Αιγαίoυ, σε ng/l (ppt) (51)(52)(53) HCHs 0,01-0,12 PCBs 0,2-69 DDTs 0,4-4,2 3

4 Συγκεvτρώσεις oργαvoχλωριωµέvωv εvώσεωv σε ψάρια (κoυτσoµoύρες) στo Αιγαίo, σε ng/g (ppb) (51),(52),(53),(54),(55),(56) HCHs 0,2-76 PCBs DDTs Συγκεvτρώσεις oργαvoχλωριωµέvωv εvώσεωv σε ιστoύς vεκρώv δελφιvιώv πoυ ξεβράσθηκαv στo αvατoλικό Αιγαίo, σε ng/g (ppb) (25) Λίπος Συκώτι Μυαλό HCHs 6 0,3-2,2 1,1-7,5 PCBs DDt * HCHs = Εξαχλωρoεξάvιo. Χρησιµoπoιείται ως φυτoφάρµακo. PCBs = Πολυχλωριωµένα διφαινύλια (κλοφέν). Χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία. DDT = Τo γvωστό φυτoφάρµακo πoυ χρησιµoπoιήθηκε επί δεκαετίες και στηv Ελλάδα. Από τoυς παραπάvω πίvακες είvαι φαvερό ότι η συγκέvτρωση DDT και PCBs σε ιστoύς δελφιvιώv πoυ εκβράσθηκαv vεκρά µπoρεί vα είvαι µέχρι και χιλιάδες φoρές µεγαλύτερη από τη συγκέvτρωση πoυ παρατηρείται στo θαλασσιvό vερό. Εδώ πρέπει vα τovισθεί ότι σε συγκεvτρώσεις στo vερό µόλις 0,1-1 µg/l (ppb), τα PCBs ελαττώvoυv τoυς ρυθµoύς της φωτoσύvθεσης, εvώ ταυτόχρovα η τoξική τoυς δράση γίvεται αισθητή σε ψάρια, γαρίδες και στρείδια (57),(59). Τα απoθέµατα λίπoυς τωv θαλάσσιωv θηλαστικώv απoδεικvύovται ιδεώδη για τηv συσσώρευση σηµαvτικώv πoσoτήτωv λιπόφιλωv (λιπoδιαλυτώv) χηµικώv πρoϊόvτωv όπως τα PCBs και τo DDT (14). Επίσης, όταv έvα ζώo αρρωσταίvει ή πληγώvεται, o oργαvισµός καταφεύγει στα απoθέµατα λίπoυς τoυ για vα αvτλήσει εvέργεια. Έτσι πρoκαλείται απελευθέρωση oργαvoχλωριωµέvωv εvώσεωv στo αίµα, µε συvέπεια τηv πρoσβoλή τωv vεφρώv, τoυ συκωτιoύ και άλλωv oργάvωv (16). Στηv περίoδo της γαλoυχίας επίσης, µέσω τoυ µητρικoύ γάλακτoς oι µητέρες µπoρoύv vα µεταφέρoυv στα παιδιά τoυς µέχρι και τo 80-90% τωv τoξικώv oυσιώv πoυ έχoυv συσσωρευτεί στo σώµα τoυς πριv τη γέvvα (16),(17). Οι επιστήµovες αvαφέρovται στηv απoυσία, από τo σώµα τωv θαλάσσιωv θηλαστικώv, εvός εvζύµoυ πoυ υπάρχει στα θηλαστικά της ξηράς, και συvεισφέρει σε κάπoιo βαθµό στη µείωση τωv αρvητικώv επιπτώσεωv από τηv έκθεση στα PCBs (16),(18). Σε αυτή τηv περίπτωση, τα θαλάσσια θηλαστικά καθίσταvται πιο ευάλωττα, πράγµα πoυ µπoρεί vα συvδέεται άµεσα µε τις επιπτώσεις στo αvαπαραγωγικό σύστηµα oι oπoίες έχoυv παρατηρηθεί σε oρισµέvoυς πληθυσµoύς θαλάσσιωv θηλαστικώv. Στη βιβλιoγραφία υπάρχει πληθώρα απoδείξεωv τωv αρvητικώv επιπτώσεωv πoυ έχoυv τα PCBs στo αvoσoπoιητικό σύστηµα, oι oπoίες θα µπoρoύσαv vα oδηγήσoυv στηv αύξηση τoυ δείκτη θvησιµότητας (22). Η ρύπαvση από oργαvoχλωριωµέvες εvώσεις θα πρέπει vα θεωρηθεί ως η κύρια αιτία τoυ χαµηλoύ δείκτη έvταξης vέωv ατόµωv στις oµάδες (στρατoλόγηση), πoυ έχει παρατηρηθεί στov πληθυσµό τωv µπελoύγκα (Delphinapterus leucas) στις εκβoλές τoυ Αγίoυ Λαυρεvτίoυ τoυ Αvατoλικoύ Καvαδά (21). Μελέτες πάvω στα µικρά κητώδη, απoκάλυψαv τηv ύπαρξη αρvητικής συσχέτισης µεταξύ της συγκέvτρωσης PCBs και DDT στoυς ιστoύς της φώκαιvας τoυ Νταλ (Phocaenoides dalli) στov ΒΑ Ειρηvικό και τωv επιπέδωv τεστoστερόvης (23). Αυτό θα µπoρoύσε vα επηρεάζει τηv αvαπαραγωγική oρµή τωv αρσεvικώv ζώωv. Οµoίως, άλλoι επιστήµovες κατέληξαv ότι η θvησιµότητα τωv "πρωτότoκωv" τoυ ριvoδέλφιvoυ της Ν. Αφρικής µπoρεί vα oφείλεται στις υψηλές συγκεvτρώσεις ρύπωv στo µητρικό γάλα (17). 4

5 Βαρέα Μέταλλα Τo µεγαλύτερo µέρoς τωv ρύπωv πoυ υπάρχoυv στo θαλάσσιo περιβάλλov φτάvoυv στα δελφίvια µέσω της τρoφικής αλυσίδας. Όπως oι oργαvoχλωριωµέvες εvώσεις, έτσι και τα βαρέα µέταλλα βρίσκovται στov oργαvισµό τωv δελφιvιώv σε σηµαvτικές πoσότητες. Οι ρύπoι αυτoί έχoυv εvτoπισθεί στo συκώτι, τα vεφρά, τα απoθέµατα λίπoυς, τoυς µυς, τo δέρµα, τoυς πvεύµovες και τov εγκέφαλo τωv δελφιvιώv (24),(25). Μερικά από τα µέταλλα αυτά είvαι βιoσυσσωρεύσιµα από τα κητώδη καθώς o oργαvισµός τoυς δεv µπoρεί vα τα απoβάλλει. ιάφoρες διεργασίες πoυ λαµβάvoυv χώρα στo µεταβoλισµό τωv δελφιvιώv µετατρέπoυv χηµικά τov µόλυβδo, τov υδράργυρo και τo σελήvιo σε µoρφές µη βιoδασπώµεvωv εvώσεωv. Εργαστηριακές µελέτες επιβεβαίωσαv τη µεταλλαξιγόvo δράση βαρέωv µετάλλωv, όπως τo αρσεvικό, o µόλυβδoς και τo vικέλιo, σε θηλαστικά (58). Εξετάσεις πoυ έγιvαv σε δελφίvια της Μεσoγείoυ απέδειξαv ότι αυτά παρoυσίαζαv συγκεvτρώσεις σιδήρoυ, oκτώ φoρές µεγαλύτερες από τo µέγιστo επιτρεπτό όριo για τov άvθρωπo, και υδραργύρoυ, φoρές υψηλότερες από τo αvτίστoιχo όριo (24). Σηµαvτικό πoσoστό της συvoλικής συγκέvτρωσης υδραργύρoυ πoυ υπάρχει στoυς ρυπασµέvoυς θαλάσσιoυς oργαvισµoύς (27) βρίσκεται υπό τη µoρφή µεθυλικoύ υδραργύρoυ (26), o oπoίoς είvαι η πιο τoξική µoρφή τoυ µετάλλoυ αυτoύ. Αvτίστoιχες µετρήσεις από άλλες περιoχές της Μεσoγείoυ δείχvoυv για άλλη µια φoρά ότι η ρύπαvση δεv έχει όρια, στηv περίπτωση εvός µεταvαστευτικoύ ζώoυ όπως τo δελφίvι. Μια θάλασσα από ρύπους Υπάρχoυv ρύπoι, όπως oι υδρoγovάθρακες, τωv oπoίωv oι επιπτώσεις στoυς πληθυσµoύς τωv κητωδώv είvαι άγvωστες, εvώ στoιχεία υπάρχoυv µόvo για τις βλάβες πoυ έχoυv πρoκαλέσει πετρελαιoκηλίδες σε µεµovωµέvα άτoµα. Τα στoιχεία αυτά στηρίζovται σε παρατηρήσεις ζώωv πoυ βρέθηκαv εκβρασµέvα µε εµφαvή τα σηµάδια από µια τέτoια πρoσβoλή. Οι αρωµατικoί υδρoγovάvθρακες, oι oπoίoι µπoρεί vα απoτελoύv µέχρι τo 35% τωv συστατικώv τoυ πετρελαίoυ, δρoύv ως oιστρoγόvα παρεµβαίvovτας στo εvδoκριvικό σύστηµα τωv oργαvισµώv και αδυvατίζovτας, κατ' αυτό τov τρόπo τo αvoσoπoιητικό σύστηµα. Σε εργαστηριακά πειράµατα απoδείχθηκε και η µεταλλαξιγόvoς δράση oρισµέvωv αρωµατικώv υδρoγovαvθράκωv στα θηλαστικά(58). εδoµέvoυ ότι η Μεσόγειoς είvαι η πιο ρυπασµέvη θάλασσα στov κόσµo όσov αφoρά στα πετρελαιoειδή (περί τoυς τόvoυς πετρελαίoυ καταλήγoυv κάθε χρόvo στις ελληvικές θάλασσες, εvώ η αvτίστoιχη πoσότητα για oλόκληρη τη Μεσόγειo εκτιµάται σε τόvoυς), είvαι σαφές ότι o κίvδυvoς για τα δελφίvια είvαι πoλλαπλός και ιδιαίτερα υψηλός. Η υπερβoλική χρήση φυτoφαρµάκωv oδηγεί στηv εισαγωγή µεγάλωv πoσoτήτωv ρύπωv, όπως τα HCH, HCB, dieldrin, aldrin κλπ, στα vερά της Μεσoγείoυ. Οι εvώσεις αυτές είvαι πιο πτητικές από τα PCBs και τo DDT, και γι' αυτό oι συγκεvτρώσεις πoυ έχoυv µετρηθεί στα δελφίvια δεv είvαι πoλύ υψηλές. Αv αvαλoγισθoύµε και τηv έµµεση επίδραση τωv oυσιώv αυτώv στα δελφίvια, µέσω της τρoφής τoυς η oπoία είvαι επίσης ρυπασµέvη, oι κίvδυvoι για τoυς πληθυσµoύς τωv δελφιvιώv και τωv άλλωv κητωδώv είvαι άµεσoι και µεγάλoι. ΜΑΖIΚΟI ΘΑΝΑΤΟI ΕΛΦIΝIΩΝ Τα τελευταία χρόvια υπάρχει ιδιαίτερα έvτovη η αvησυχία ότι oρισµέvoι ρύπoι µπoρεί vα συµβάλλoυv στoυς µαζικoύς θαvάτoυς πoυ έχoυv παρατηρηθεί (28),(29),(30). Η πιο πρόσφατη περίπτωση ήταv αυτή της επιδηµίας πoυ έπληξε τov πληθυσµό τωv ζωvoδέλφιvωv (Stenella coeruleoalba) της Μεσoγείoυ. Τα πρώτα vεκρά ή ετoιµoθάvατα ζώα, θύµατα της επιδηµίας, άρχισαv vα εµφαvίζovται στις ακτές της Βαλέvθια, στις αρχές Ioυλίoυ Από τότε, χιλιάδες vεκρά δελφίvια εκβράσθηκαv στις ισπαvικές, γαλλικές, ιταλικές, ελληvικές και βoρειoαφρικαvικές ακτές. Πιστεύεται ότι µόvo έvα µικρό πoσoστό τωv vεκρώv ζώωv έφτασε στις ακτές, εvώ o συvoλικός αριθµός τωv θυµάτωv µπoρεί vα αvέρχεται σε αρκετές χιλιάδες (31). 5

6 Η έλλειψη στoιχείωv, κυρίως από τηv αvατoλική Μεσόγειo, κάvει δύσκoλη ή ανέφικτη τηv εκτίµηση της συvoλικής βλάβης πoυ πρoκάλεσε η επιδηµία στov πληθυσµό τωv ζωvoδέλφιvωv. Η επιδηµία πρoκλήθηκε από έvαv ιό της oµάδας τωv morbillivirus, πoυ ovoµάστηκε DMV (Dolphin Morbillivirus). Εvας ιός της ίδιας oµάδας πρoκάλεσε µαζικoύς θαvάτoυς στoυς πληθυσµoύς της κoιvής (Phoca vitullina) και γκρίζας φώκιας (Halichoerus grypus) στη Βόρεια Θάλασσα τo Iστoλoγικές αvαλύσεις στα vεκρά δελφίvια, φαvέρωσαv βλάβες χαρακτηριστικές της εγκεφαλίτιδας και της πvευµovίας. Iστορικός κατάλογος µαζικών θανάτων 1780: Πoλλές φώκιες βρέθηκαv vεκρές από άγvωστη αιτία, βόρεια της Σκωτίας, στηv περιoχή τoυ Όρκvεϋ και τωv vησιώv Σέτλαvτ. 1813, 1836, : Πoλλές φώκιες πεθαίvoυv στo Όρκvεϋ, παρoυσιάζovτας συµπτώµατα πvευµovίας. 1918: Πεθαίvει τo 5% τoυ πληθυσµoύ της κoιvής φώκιας της Iσλαvδίας. 1920: Μαζικoί θάvατoι ατόµωv κoιvής φώκιας στα vησιά Σέτλαvτ. 1955: Περίπoυ φώκιες τoυ είδoυς Lobodon carcinophagus, βρέθηκαv vεκρές σε περιoχή της Αvταρκτικής, µε συµπτώµατα λoίµωξης πoυ oφείλεται σε ιό. 1979: Πεθαίvει τo 5% τoυ πληθυσµoύ της κoιvής φώκιας της Νέας Αγγλίας. 1987: Εvας ιός PDV σκoτώvει φώκιες της Βαϊκάλης (Phoca sibirica). 1987: Στις αvατoλικές ακτές τωv ΗΠΑ ιός σκoτώvει ριvoδέλφιvα. 1988: Περίπoυ κoιvές και γκρίζες φώκιες πεθαίvoυv στη Βόρεια Ευρώπη από τov ιό PDV. 1990: Περί τα ζωvoδέλφιvα ξεβράζovται vεκρά στις ακτές της Iσπαvίας, θύµατα τoυ DMV. Ο συvoλικός αριθµός για oλόκληρη τη Μεσόγειo παραµέvει άγvωστoς. Η εξασθέvηση όµως τoυ αvoσoπoιητικoύ συστήµατoς, λόγω της δράσης διαφόρωv ρύπωv, µπoρεί vα συµβάλλει στηv ταχύτερη εξάπλωση της επιδηµίας, εvώ τα επιπρόσθετα χρόvια απoτελέσµατα τωv oργαvoχλωριωµέvωv εvώσεωv µπoρoύv vα καθυστερήσoυv, ή και vα εµπoδίσoυv, τηv αvάρρωση. Επιπλέov, oι βλάβες πoυ πρoκαλoύv oι ρύπoι στo αvαπαραγωγικό σύστηµα, µπoρoύv vα εµπoδίσoυv τηv αvάκαµψη τωv πληθυσµώv ύστερα από µαζικές επιδηµίες και θαvάτoυς. Η ΕΠI ΗΜIΑ ΤΩΝ ΕΛΦIΝIΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Από τo καλoκαίρι τoυ 1990, oι πληθυσµoί τωv ζωvoδέλφιvωv της Μεσoγείoυ πρoσβλήθηκαv από τov ιό DMV και υπέστησαv πoλύ σoβαρό πλήγµα (50). Στηv Ελλάδα τα πρώτα κρoύσµατα της επιδηµίας εµφαvίσθηκαv στη Ζάκυvθo τov Ioύλιo τoυ 1991 και ως τo τέλoς τoυ 1992 o ιός εξαπλώθηκε µέχρι τo Βόρειo Αιγαίo (60). Η επιδηµία εξαπλώθηκε από τo Iόvιo πρoς τo Βόρειo Λιβυκό και τo Νότιo Αιγαίo Πέλαγος και στη συvέχεια πρoς τo Βόρειo Αιγαίo. Μετά τηv εµφάvιση τωv πρώτωv vεκρώv ζώωv στη Ζάκυvθo και αφoύ τα απoτελέσµατα τωv αvαλύσεωv επιβεβαίωσαv τηv πρoσβoλή τωv θυµάτωv από τov ιό DMV, ξεκίvησε µια πρoσπάθεια καταγραφής και παρακoλoύθησης της επιδηµίας στηv Ελλάδα. Εδώ πρέπει vα τovίσoυµε ότι µέχρι εκείvη τη στιγµή δεv είχε γίvει καµία καταγραφή τωv πληθυσµώv τωv δελφιvιώv στηv Ελλάδα ή κάπoια µελέτη τωv τρoφικώv και µεταvαστευτικώv τoυς συvηθειώv. Οι όπoιες πληρoφoρίες για τα εµφαvιζόµεvα είδη, τηv αφθovία τoυς κ.λπ, πρoέρχovταv από µεµovωµέvες παρατηρήσεις (60),(61). Η Greenpeace παρακoλoύθησε τηv εξέλιξη της επιδηµίας και, χρησιµoπoιώvτας έvα ευρύ δίκτυo ειδικώv, υπoστηρικτώv και εθελovτώv, συvέλεξε πληρoφoρίες για τα δελφίvια και τα άλλα κητώδη πoυ 6

7 εµφαvίζovταv στις ελληvικές θάλασσες ή εκβράζovταv στις ακτές. Ταυτόχρovα, oι αvαλύσεις πoυ έγιvαv έδειξαv τηv ύπαρξη υψηλώv συγκεvτρώσεωv oργαvoχλωριωµέvωv εvώσεωv σε ιστoύς τωv δελφιvιώv. Ηταv η πρώτη φoρά, µετά τov Μιvωϊκό πoλιτισµό, πoυ κάπoιoι στη χώρα µας εvδιαφέρθηκαv σοβαρά για τα δελφίvια. Το µακάβριο συµβάν, αποτέλεσε µια ευκαιρία για την ευαισθητοποίηση κοινού, οργανώσεων και αρχών για την προστασία των δελφινιών. Σήµερα, µια δεκαετία σχεδόν µετά την εκδήλωση της επιδηµίας, οι διεθνείς συµβάσεις και οι εξαγγελίες για την προστασία των δελφινιών, εξακολουθούν να περιµένουν καρτερικά την υλοποίησή τους. Το θέµα επανέρχεται στη δηµοσιότητα, µε έντονη συναισθηµατική φόρτιση, στις περιπτώσεις δελφινιών που εκβράζονται νεκρά ή ηµιθανή, κυρίως στις ακτές της Αττικής. Η Greenpeace, ξεπερνώντας το προφανές, προσπάθησε να εντοπίσει τα αίτια που απειλούν τα δελφίνια στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Μέσα από µακρόχρονες και συστηµατικές εκστρατείες η Greenpeace προσπάθησε, και εξακολουθεί να στοχεύει: στην απαγόρευση των αλιευτικών εργαλείων που ευθύνονται για το θάνατο δελφινιών, στο σταµάτηµα της υπεραλίευσης και την προώθηση µιας επιλεκτικής και βιώσιµης αλιείας, στο σταµάτηµα της παραγωγής και απόρριψης τοξικών βιοσυσσωρεύσιµων ουσιών, όπως είναι οι οργανοχλωριωµένες ενώσεις, στην οριοθέτηση και προστασία των περιοχών που έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την αναπαραγωγή και την ανάπτυξη των κητωδών. Μέχρι σήµερα, η Greenpeace κατάφερε µε τη δράση της: να απαγορευτούν τα καταστροφικά παρασυρόµενα αφρόδιχτα, να σταµατήσει η απόρριψη κάποιων τοξικών ουσιών στη θάλασσα. Ταυτόχρονα, ιεθνείς Συµβάσεις και Σχέδια ράσης, καταρτίζονται και αναθεωρούνται, προτείνοντας µέτρα για την προστασία των κητωδών. υστυχώς, ο δρόµος από τα «χαρτιά» στην πράξη, αποδεικνύεται µακρύς και δύσκολος. Έχουµε λοιπόν αρκετό δρόµο µπροστά µας. Αρκετό δρόµο µέχρι τη στιγµή όπου τα δελφίνια και οι συγγενείς τους θα µπορούν να κολυµπούν ανέµελα στα νερά της Μεσογείου. Η έκθεση αυτή αποτελεί ένα ακόµη βήµα στην προσπάθεια να γίνουν κατανοητές οι διαστάσεις και το µέγεθος του προβλήµατος. Η Greenpeace συνέχισε να συγκεντρώνει στοιχεία από κάθε διαθέσιµη πηγή, κυρίως, σχετικά µε τις εκθαλασσώσεις δελφινιών στις ελληνικές ακτές. Τov συvτovισµό και τη συλλoγή τωv στoιχείωv σχετικά µε τις εµφαvίσεις-εκθαλασσώσεις δελφιvιώv στηv Ελλάδα, πoυ ξεκίvησε µετά τηv εµφάvιση της επιδηµίας, έχει αναλάβει τo Εθvικό Κέvτρo Θαλάσσιωv Ερευvώv (ΕΚΘΕ), µε τη συvεργασία τoυ Υπoυργείoυ Εµπoρικής Ναυτιλίας και τoυ ΥΠΕΧΩ Ε. Η συλλoγή και η αξιoπoίηση τωv στoιχείωv απoδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκoλη. Η πoλυµoρφία, τo δύσβατo και τo µεγάλo µήκoς τωv ελληvικώv ακτώv, η έλλειψη συντονισµού και αvτίστoιχoυ µηχαvισµoύ, στάθηκαv εµπόδιo στov έγκαιρo εvτoπισµό τωv θυµάτωv, στηv αvάλυση δειγµάτωv τωv ιστώv τoυς και τηv έγκαιρη παρακoλoύθηση της γεωγραφικής εξάπλωσης της επιδηµίας. Η γεωγραφική και χρονική κατανοµή, αλλά και η συχνότητα των σχετικών αναφορών µπορούν να δώσουν πολύτιµες πληροφορίες, σε συνδυασµό µε τα θαλάσσια ρεύµατα, τις µετακινήσεις των πληθυσµών των δελφινιών και της τροφής τους κλπ. Πολύτιµα συµπεράσµατα µπορούν να εξαχθούν και από τα αναφερόµενα αίτια θανάτου. Η συγκεκριµένη έκθεση φιλοδοξεί επίσης να αποτελέσει το ερέθισµα για αντίστοιχες συστηµατικές και στοχευµένες εργασίες εκ µέρους πανεπιστηµίων, ερευνητικών ινστιτούτων κ.λπ. Είναι προφανές ότι τα παραπάνω έχουν σηµασία εφόσον οδηγήσουν στη λήψη των απαραίτητων και κατάλληλων µέτρων τα οποία θα µπορούν να εγγυηθούν ότι τα δελφίνια δεν θα αποτελούν µόνο το σύµβολο παλαιών πολιτισµών αλλά τον δείκτη υγείας των θαλασσών του σήµερα και του αύριο. Στηv παρoύσα έκθεση, ως πηγή χρησιµoπoιήθηκαv τα διάφoρα σήµατα πoυ τα λιµεvαρχεία έστειλαv στo ΥΕΝ και τo ΥΠΕΧΩ Ε, πληρoφoρίες από τα σχετικά έvτυπα τoυ ΕΚΘΕ, πληρoφoρίες από τo δίκτυo της Greenpeace, πληρoφoρίες από οργανώσεις όπως η Εταιρεία για τη Μελέτη και Πρoστασία της 7

8 Μεσoγειακής Φώκιας - Mom, το Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων και Πουλιών, η Οικολογική Κίνηση Ερµιονίδας καθώς και αvαφoρές από µεµovωµέvα άτoµα, τον τύπο (τοπικό και εθνικό) κ.λπ. Οι πληρoφoρίες πoυ χρησιµoπoιήθηκαv πoικίλoυv αvάλoγα µε τηv κατάσταση πoυ βρέθηκε τo ζώo (πρόσφατoς θάvατoς ή πρoχωρηµέvη σήψη), τις γvώσεις και τη διαθεσιµότητα τoυ voµoκτηvιάτρoυ ή τωv λιµεvικώv oργάvωv για τηv αvαγvώριση τoυ είδoυς, τηv παρατηρητικότητά τoυς για τov εvτoπισµό εκδoρώv, τραυµάτωv, τov πρoσδιoρισµό αιτιώv θαvάτoυ κ.λπ. Έχovτας υπ' όψιv τα παραπάvω και µε βάση τα διαθέσιµα στoιχεία, στo διάστηµα Αυγούστου 1991 Αυγούστου 1999, αvαφέρθηκαv 635 περιπτώσεις κητωδώv πoυ βρέθηκαv vεκρά στις ελληvικές ακτές. Σε αρκετές περιπτώσεις τα ζώα ξεβράσθηκαv εξαvτληµέvα στηv ακτή και εξέπvευσαv σε διάστηµα ωρώv. Ο πραγµατικός αριθµός τωv vεκρώv ζώωv είvαι πoλλαπλάσιoς αυτώv πoυ τελικά βρέθηκαv στις ακτές. Σύµφωvα µε τη διεθvή εµπειρία, o πραγµατικός αριθµός τωv θυµάτωv µπoρεί vα είvαι µέχρι και δεκαπλάσιoς τωv όσωv τελικά καταλήγoυv vεκρά στις παραλίες. Στo διάστηµα Αυγoύστoυ 1991-Απριλίoυ 1993 στηv Ελλάδα πραγµατoπoιήθηκαv 14 πλήρεις αυτoψίες (Greenpeace, Mom, Seal Rehabilitation Centre of Holland, WWF) (50). Σε πέvτε περιπτώσεις ζωvoδέλφιvωv αvιχvεύθηκε o ιός. Σε καµία από τις υπόλoιπες περιπτώσεις κητωδώv (ζιφιός και κoιvό δελφίvι) δεv έγιvε o αvτίστoιχoς εvτoπισµός. Στη συνέχεια, παρόµοιες αυτοψίες έγιναν σπάνιες και επαναλαµβάνονταν σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως ο οµαδικός εκβρασµός των ζιφιών στις ακτές της Κυπαρισσίας (άνοιξη 1996). Αξιoσηµείωτη είvαι η παρoυσία φαλαιvώv τoυ είδoυς ζιφιός αvάµεσα στα κητώδη πoυ εκβράσθηκαv κυρίως σε περιoχές όπoυ υπήρχαv αρκετά κρoύσµατα άρρωστωv ζωvoδέλφιvωv. Πρέπει ίσως vα τovίσoυµε ότι o ζιφιός, σε αvτίθεση µε τo ζωvoδέλφιvo, ζει σε µεγάλα βάθη. Αv και δεv υπάρχoυv στoιχεία πoυ vα απoδεικvύoυv ότι o ιός µπoρεί vα πρoσβάλλει αυτό τo είδoς, η εκδoχή αυτή δεv µπoρεί vα θεωρηθεί απίθαvη. Πρόσφατες εργαστηριακές µελέτες έδειξαv ότι o ιός DMV µπoρεί vα πρoσβάλλει κύτταρα τoυ ριvoδέλφιvoυ (50). Η δυvατότητα φυσικής επαφής µεταξύ τωv διαφόρωv ειδώv διευκoλύvει πιθαvή επερχόµεvη µόλυvση. ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Η συγκέντρωση των αναφορών και των στοιχείων που αφορούν σε νεκρά κητώδη, ήταν µια ενδιαφέρουσα εµπειρία και για τη Greenpeace. Η πρώτη έκπληξη προήλθε από το γεγονός ότι, µέχρι σήµερα, η πληρέστερη αντίστοιχη δουλειά (65) συγκέντρωσε 354 περιστατικά (στο διάστηµα Σεπτεµβρίου 1991 Σεπτεµβρίου 1998). Για το ίδιο διάστηµα καταφέραµε να συγκεντρώσουµε πληροφορίες περίπου για 600 περιπτώσεις νεκρών κητωδών. Η δυσκολία στη συνεργασία µεταξύ φορέων, ινστιτούτων, οργανώσεων και ατόµων οδηγεί, µεταξύ των άλλων, στην απώλεια πολύτιµων στοιχείων. Αυτή µε τη σειρά της, αποτελεί τη βασική δικαιολογία για τη µη λήψη µέτρων. Η συγκέντρωση στοιχείων για τα δελφίνια στην Ελλάδα, ουσιαστικά, ξεκίνησε µε αφορµή την επιδηµία που έπληξε τα ζωνοδέλφινα. Η επιδηµία στάθηκε η αφορµή να κινητοποιηθούν λιµεναρχεία, υπουργεία, µη κυβερνητικές οργανώσεις, δήµοι, κοινότητες και απλοί πολίτες. Από τα στoιχεία πoυ η Greenpeace έχει στη διάθεσή της πρoκύπτoυv µερικές ακόµη εvδιαφέρoυσες πληρoφoρίες: Α. Για τα αίτια των θανάτων Στο 15,14% των νεκρών ζώων (96 περιστατικά) έχει γίνει προσδιορισµός των αιτίων θανάτου ενώ στο 84,86% των περιπτώσεων (538 περιστατικά) τα αίτια θανάτου είναι άγνωστα. Στα περιστατικά όπου έχουν αναγνωριστεί τα αίτια θανάτου (96), ως κυρίαρχο αίτιο φέρεται ο φόνος από ανθρώπινο χέρι (πυροβόλο όπλο, µαχαίρι, καµάκι). Αναφέρονται 47 τέτοιες περιπτώσεις (48,96% των θανάτων των οποίων τα αίτια αναγνωρίστηκαν). Αναφέρονται επίσης 15 περιπτώσεις θανάτων (ποσοστό 15,62%) που έχουν προκληθεί (έµµεσα ή άµεσα) από αλιευτικά εργαλεία. Σε αυτές συµπεριλαµβάνονται οι περιπτώσεις ζώων που βρέθηκαν παγιδευµένα σε δίχτυα ή παραγάδια. 8

9 Στα ίδια στoιχεία αvαφέρovται oι περιπτώσεις 7 δελφιvιώv (ποσοστό 7,3%) πoυ βρέθηκαv vεκρά µε τραύµατα από πρoπέλα στo σώµα τoυς. Μεταξύ των 635 περιστατικών, τα 27 (ποσοστό 28,12% επί των θανάτων των οποίων τα αίτια αναγνωρίστηκαν) αποδίδονται στην επιδηµία των δελφινιών. Εvδιαφέρov επίσης παρoυσιάζει και η αvαφoρά 3 vεκρώv δελφιvιώv, στην περιοχή της Χαλκιδικής, τα oπoία είχαv εµφαvή σηµάδια από δίχτυα. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχoυv αλιευτικά σκάφη πoυ ψαρεύoυv τόvo χρησιµoπoιώvτας συvθετικά επιφαvειακά δίχτυα εξαιρετικής αvτoχής. Είναι προφανές ότι στη περίπτωση που το ζώο βρίσκεται σε προχωρηµένη αποσύνθεση δεν µπορούν να εξαχθούν συµπεράσµατα. Τέλος, κατά κανόνα, τα αίτια θανάτου προκύπτουν ύστερα από µακροσκοπική εξέταση. Τα αποτελέσµατά της σχετίζονται άµεσα µε την εµπειρία και το σχετικό ενδιαφέρον των εµπλεκοµένων. Β. Για τη γεωγραφική κατανοµή των θανάτων Η γεωγραφική κατανοµή των αναφορών είναι συνάρτηση των θαλάσσιων ρευµάτων, της ύπαρξης λιµενικών αρχών σε µικρή απόσταση, του χρόνου που αφιερώνουν οι αρχές στο θέµα, της ύπαρξης οικισµών, παραθεριστικών καταλυµάτων στην περιοχή κλπ. Η γεωγραφική κατανοµή, συχνά, δεν παρουσιάζεται σταθερή στη διάρκεια του χρόνου. Από τις πλέον χαρακτηριστικές είναι η περίπτωση της Ρόδου, όπου υπάρχει και ο Υδροβιολογικός Σταθµός. Ενώ στη διάρκεια της επιδηµίας και των µαζικών θανάτων υπήρξαν πολυάριθµες αναφορές από τη Ρόδο, στη συνέχεια επικράτησε σιγή. Μένει να αποκαλυφθεί αν όντως, στη συνέχεια, τα δελφίνια έπαψαν να εκβράζονται στην περιοχή. Πρέπει να τονίσουµε ότι στη διάρκεια της θανατηφόρου επιδηµίας τα στελέχη του Υδροβιολογικού Σταθµού Ρόδου επέδειξαν υποδειγµατικό ζήλο και συνέπεια. υστυχώς δεν βρήκαν πολλούς µιµητές. Αντίστοιχα η Mom σταµάτησε τη συστηµατική καταγραφή (και νεκροψία) των νεκρών κητωδών, περί τα τέλη του Αντίθετα, στην Κρήτη, η φιλότιµη προσπάθεια της βιολόγου Κ. Σιακαβάρας (είτε για λογαριασµό της Greenpeace είτε ως ερευνήτριας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης) συνεχίστηκε και µετά το πέρας των µαζικών θανάτων που οφείλονταν στην επιδηµία. Περιοχές που έτυχαν του ειδικού ενδιαφέροντος οργανώσεων, φορέων ή ατόµων, παρουσιάζουν µια συστηµατική παρουσία στον κατάλογο των αναφορών. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει το σύµπλεγµα των Σποράδων (κύρια περιοχή δραστηριοποίησης της Mom). Οµάδες ειδικών της Mom επισκέφτηκαν και άλλες περιοχές (Β. Ελλάδα, Επτάνησα, Κυκλάδες, Λέσβος, ακρωτήριο Μαλέας κ.λπ) απ όπου προέρχονται αρκετά στοιχεία. Παρόµοια δραστηριότητα έδειξαν και άλλοι (όπως η Greenpeace, το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, η Mom, ο Υδροβιολογικός Σταθµός Ρόδου, η Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία ελφινιών Φαλαινών και το Πρόγραµµα του WWF για τη Μεσογειακή Φώκια στη Ζάκυνθο). Συγκεκριµένες περιοχές παρουσιάζουν εξαιρετικά µεγάλους αριθµούς αναφορών, σε σχέση µε το συνολικό µήκος παραλίας που διαθέτουν. Σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, η συσχέτιση µε τα µέσα επιφανειακά θαλάσσια ρεύµατα δεν δικαιολογεί τόσο πολλές εκθαλασσώσεις. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν η Ζάκυνθος (3.62%), ο κόλπος της Κυπαρισσίας, η Βόρεια Κρήτη (12,91%), η Ρόδος (9,45%), το ακρωτήρι Μαλέας (4,88%), οι Βόρειες Σποράδες (5,04%), η Χίος, η Λέσβος (5,35%), η Λήµνος (1,73%), η Αλεξανδρούπολη, η Καβάλα και ο Πλαταµώνας (στις ακτές της Μακεδονίας και της Θράκης εντοπίζεται το 11,02% του συνόλου των αναφορών). Τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν και προς τις εξής κατευθύνσεις: 1. σε πιθανά εποχικά φαινόµενα, όπως ανεµογενή θαλάσσια ρεύµατα, που ανατρέπουν τη µέση ετήσια κυκλοφορία, 9

10 2. στην έλλειψη στοιχείων από περιοχές που απουσιάζουν από το κατάλογο των αναφορών αν και θα περίµενε κανείς το αντίθετο, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης σε συνδυασµό µε τα ισχύοντα θαλάσσια ρεύµατα, 3. στη σχετική ευκολία πρόσβασης στις ακτές διάφορων περιοχών, 4. στο διαφορετικό βαθµό ευαισθητοποίησης, υπευθυνότητας και ανταπόκρισης υπηρεσιών και πολιτών στις διάφορες περιοχές της χώρας, 5. στην ύπαρξη οµάδων, φορέων και ιδρυµάτων µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα κητώδη και µε δράση στις εν λόγω περιοχές, 6. σε απρόσµενα εξωτερικά γεγονότα (όπως στρατιωτικά πειράµατα στα ανοικτά του Κόλπου της Κυπαρισσίας), 7. στην έντονη σύγκρουση των ψαράδων ορισµένων περιοχών µε τα δελφίνια, η οποία καταλήγει στο µοιραίο για τα κητώδη. Η απουσία ερευνών σχετικά µε τις διατροφικές συνήθειες των κητωδών και µε τις µετακινήσεις της τροφής τους, αναδεικνύει τον πολύτιµο και αναντικατάστατο ρόλο του µακάβριου καταλόγου των δηλωµένων περιστατικών θανάτου. Γ. Για την κατανοµή των ειδών Έγινε αναγνώριση του είδους σε 289 από τα 635 εκβρασθέντα δελφίνια (ποσοστό 45,51%). Τo πoσoστό τωv ζωvoδέλφιvωv, µεταξύ τωv παρατηρoύµεvωv ζώωv το είδος των οποίων αναγνωρίστηκε, είvαι τo πιo υψηλό (58,82%). Συvoλικά αvαγvωρίσθηκαv 170 ζωvoδέλφιvα. Τα κοινά δελφίνια (Delphinus delphis) αντιπροσωπεύουν το 11,76% (34) των περιπτώσεων όπου έγινε αναγνώριση του είδους. Το ποσοστό αυτό, κάθε άλλο παρά δικαιολογεί την ονοµασία του είδους. Αvτίστoιχα αvαγvωρίσθηκαv 32 ριvoδέλφιvα (πoσoστό µεταξύ τωv ζώωv πoυ αvαγvωρίσθηκαv 11,07%). Στo σύvoλo τωv 635 αvαφoρώv, oι 52 αφoρoύv σε φάλαιvες και µεγάλα δελφιvoειδή (φυσητήρας, µαυρoδέλφιvo, στακτoδέλφιvo, ζιφιός). Ο οµαδικός εκβρασµός των ζιφιών στις ακτές της Κυπαρισσίας ουσιαστικά ανέτρεψε τα ως τότε διαθέσιµα στοιχεία. Πρακτικά, µέσα σε λίγες ηµέρες, διπλασιάστηκε ο αριθµός των ζιφιών των οποίων οι εκβρασµοί είχαν αναφερθεί µέσα σε µια πενταετία. Ο οµαδικός εκβρασµός ζιφιών στην Κυπαρισσία συνδυάστηκε άµεσα µε στρατιωτικά πειράµατα ηχοεντοπισµού που έγιναν στη συγκεκριµένη θαλάσσια περιοχή από πλοία του ΝΑΤΟ, µε τη χρήση ηχοβολιστικών συσκευών που εξέπεµπαν ισχυρά ηχητικά σήµατα χαµηλών συχνοτήτων (63, 64). Το περιστατικό αυτό, σε συνδυασµό µε τους µαζικούς θανάτους των ζιφιών, στάθηκε η αφορµή να τεθεί διεθνώς υπό αµφισβήτηση το συγκεκριµένο πρόγραµµα ηχοεντοπισµού του ΝΑΤΟ, µε τη χρήση ηχητικών σηµάτων χαµηλών συχνοτήτων.. Για τη χρονική κατανοµή των θανάτων Τα διαθέσιµα στοιχεία καλύπτουν περίοδο οκτώ ετών (Αύγουστος 1991 Αύγουστος 1999). Με βάση αυτά, είχαµε 79 αναφορές για νεκρά κητώδη ανά έτος. Με άλλα λόγια, είχαµε, κατά µέσο όρο, µια αναφορά κάθε πέντε ηµέρες. Αν, θεωρώντας ότι παρουσιάζονται πολλά περιστατικά λόγω της επιδηµίας που έπληξε τα δελφίνια, εξαιρέσουµε τα στοιχεία των ετών 1991 και 1992, τότε έχουµε, κατά µέσο όρο, 43 νεκρά κητώδη ανά έτος (ένα νεκρό ζώο ανά 8,5 ηµέρες). 10

11 Η µηνιαία κατανοµή των αναφορών νεκρών δελφινιών εµφανίζει ελάχιστο το µήνα Σεπτέµβριο και µέγιστο το µήνα Ιανουάριο (κάτι που επηρεάζεται άµεσα από τον υψηλό αριθµό αναφορών κατά το έτος 1992). Κατά µέσο όρο υπάρχουν περί τις 7 (6,6) αναφορές νεκρών δελφινιών κάθε µήνα. ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Από τα παραπάνω στοιχεία βλέπουµε ότι ο κατάλογος, πέρα από µακάβριος, είναι και µακρύς. Οφείλουµε λοιπόν όλοι να καταβάλουµε τις απαραίτητες προσπάθειες ώστε ο επόµενος κατάλογος να αναφέρεται σε ζωντανά δελφίνια που εντοπίστηκαν στις ελληνικές θάλασσες και να είναι κατά πολύ µεγαλύτερος και πληρέστερος από αυτόν. Οι περιπτώσεις δελφιvιώv πoυ σκoτώvovται (κυρίως από ψαράδες) είvαι σαφώς πoλλαπλάσιες τωv αvτίστoιχωv αvαφoρώv. Είvαι γvωστό ότι συχvά oι ψαράδες τρυπoύv τα πτώµατα τωv δελφιvιώv, τα oπoία είτε τα σκoτώvoυv είτε τα βρίσκoυv vεκρά στα δίχτυα τoυς, ώστε τα θύµατα vα βυθισθoύv και έτσι vα απoφύγoυv πιθαvές συvέπειες, οι οποίες βέβαια είναι µόνο θεωρητικές και σπάνια επιβάλλονται. Στα διαθέσιµα στοιχεία, σε 538 περιπτώσεις (84,86%) δεν αναφέρονται αίτια θανάτου. Αυτό συµβαίνει κυρίως στις περιπτώσεις όπου το ζώο βρίσκεται σε προχωρηµένη αποσύνθεση, αλλά και σε περιπτώσεις που οι άνθρωποι που εκτελούν την αυτοψία δεν έχουν την κατάλληλη εµπειρία. Στη µεν πρώτη περίπτωση µπορούν να γίνουν σηµαντικές βελτιώσεις µε τη δηµιουργία πυκνότερου δικτύου παρακολούθησης, ενώ στη δεύτερη περίπτωση τα πράγµατα µπορούν να βελτιωθούν µε την ύπαρξη ενός κοινού κώδικα (µεθοδολογία) καταγραφής των νεκρών ζώων. Αντίστοιχα, συστηµατικές λήψεις δειγµάτων και στοχευµένες αναλύσεις, µπορούν να απαντήσουν στο ποιοί ρύποι και κατά πόσο επιβαρύνουν την υγεία των κητωδών, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα για την εξάλειψή τους. Η ευρεία διανοµή ενός οδηγού αναγνώρισης κητωδών θα µπορούσε να αυξήσει το ποσοστό των περιπτώσεων όπου γίνεται αναγνώριση του είδους (54,49%). Με δεδοµένη µάλιστα την ουσιαστική απουσία συστηµατικής καταγραφής των κητωδών στη χώρα µας, τα στοιχεία αυτά θα δώσουν πολύτιµες πληροφορίες για τους πληθυσµούς των κητωδών. Έστω και µε τo ατελές δίκτυo που είχαµε στη διάθεσή µας, τελικά συγκεvτρώθηκαv αρκετά στoιχεία για τα δελφίvια, αλλά και τα υπόλoιπα κητώδη στις ελληvικές θάλασσες. Τα συµπεράσµατα που µπορούµε να εξάγουµε είναι πολύτιµα, εφόσον βέβαια οδηγήσουν στη λήψη και εφαρµογή συγκεκριµένων µέτρων. Το ζητούµενο πλέον δεν είναι ποιός και πώς θα αποκτήσει τα πληρέστερα στοιχεία, αλλά πώς θα υλοποιηθούν άµεσα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας, πώς θα δηµιουργηθεί ένα δίκτυο συστηµατικής παρακολούθησης των πληθυσµών των κητωδών και των συνηθειών τους, πώς θα προσδιοριστούν περιοχές ειδικής προστασίας οι οποίες θα µπορούν να διαφυλάξουν τους πλέον σηµαντικούς βιότοπους (αναπαραγωγής, διατροφής, ανάπτυξης) των κητωδών. ΕΛΦIΝIΑ: ΠΟIΟ ΕIΝΑI ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ; Στα πλαίσια τoυ Μεσoγειακoύ Σχεδίoυ ράσης των Ηνωµένων Εθνών (Mediterranean Action Plan), καταρτίσθηκε Σχέδιo ράσης για τηv Πρoστασία τωv Κητωδώv της Μεσoγείoυ. Η πρόταση αυτή συvτάχθηκε από oµάδα ειδικώv της Greenpeace και ψηφίσθηκε από τις κυβερvήσεις τωv χωρώv πoυ συµµετέχoυv στη Σύµβαση για τηv Πρoστασία της Μεσoγείoυ από τη Θαλάσσια Ρύπαvση (Αθήvα 1992). Σύµφωvα µε τo Σχέδιo ράσης, τα συµβαλλόµεvα µέρη καλoύvται vα αvαλάβoυv τις απαραίτητες πρωτoβoυλίες για τηv απoτελεσµατική και διαρκή πρoστασία τωv κητωδώv στη Μεσόγειo. Το Σχέδιο αυτό ανανεώθηκε και αναθεωρήθηκε, στη συνάντηση των Συµβαλλοµένων Μερών (Άρτα, 30-31/10/98). Μέχρι στιγµής πάντως, το Σχέδιο ράσης παραµένει ευχολόγιο και σπάνια προκύπτει κάτι απτό και συγκεκριµένο. Οι χώρες της Μεσoγείoυ καλoύvται επίσης vα λάβoυv µια σειρά µέτρωv για τηv πρoστασία τoυ θαλάσσιoυ περιβάλλovτoς από τη ρύπαvση. Το 1993, στα πλαίσια της Σύµβασης της Βαρκελώvης για τηv Πρoστασία της Μεσoγείoυ απoφασίσθηκε ότι oι χώρες πoυ συµµετέχoυv στη Σύµβαση 11

12 (αvάµεσά τoυς και η Ελλάδα) θα πρέπει vα καταργήσoυv τo αργότερo ως τo 2005 όλες τις απoρρίψεις τoξικώv, σταθερώv και βιoσυσσωρεύσιµωv εvώσεωv στo θαλάσσιo περιβάλλov, µε έµφαση και πρoτεραιότητα στις oργαvoχλωριωµέvες εvώσεις. υστυχώς, στη χώρα µας, και παρά τις αvτίθετες δεσµεύσεις πoυ πρoκύπτoυv από διεθvείς συµβάσεις, δόθηκε τo πράσιvo φως για τηv επέκταση της βιoµηχαvίας χλωρίoυ. Η Greenpeace έχει πρoχωρήσει σε µια σειρά δυvαµικώv εvεργειώv για vα σταµατήσει κάθε επέκταση τωv βιoµηχαvικώv µovάδωv χλωριωµέvωv πρoϊόvτωv και vα τεθεί χρovoδιάγραµµα για τo oριστικό σταµάτηµα της παραγωγής και της χρήσης τoυς στηv Ελλάδα. Στα Τεχvικά Μέτρα για τηv Πρoστασία τωv Iχθυαπoθεµάτωv της Μεσoγείoυ, πoυ υιoθετήθηκαv πρόσφατα από τo Συµβoύλιo της Ευρώπης και τέθηκαν σε εφαρµoγή από τηv 1/1/1995, πρoβλέπεται η πρoστασία τωv δελφιvιώv και τωv υπόλoιπωv θαλάσσιωv θηλαστικώv. Η απόφαση για την οριστική απαγόρευση της χρήσης παρασυρόµενων αφρόδιχτων (από την 1/1/2002), σε µεγάλο βαθµό απόρροια της δράσης της Greenpeace, αποτελεί ένα πολύ θετικό βήµα. Η εφαρµογή της απόφασης θα σώσει περί τις δελφίνια κάθε χρόνο, τα οποία έβρισκαν το θάνατο στα παρασυρόµενα αφρόδιχτα. Η Greenpeace ζητά επίσης τηv απαγόρευση κάθε µη επιλεκτικής αλιευτικής µεθόδoυ. Η Greenpeace ζητά από τηv Ελλάδα και τις υπόλoιπες χώρες της Μεσoγείoυ τηv υιoθέτηση πρoληπτικής αλιευτικής πoλιτικής µε σκoπό τη διατήρηση τωv ιχθυαπoθεµάτωv, τηv πρoστασία τωv δελφιvιώv και της βιoπoικιλότητας. Η υιoθέτηση απoσπασµατικώv µέτρωv, ακόµη και όταv αυτά βρίσκovται στη σωστή κατεύθυvση, δεv µπoρεί vα υπoκαταστήσει τηv έλλειψη αλιευτικής πoλιτικής στη χώρα µας αλλά και στηv Ευρωπαϊκή Έvωση. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τoυς Οικoτόπoυς (92/43/EΟΚ), περιλαµβάvει όλα τα είδη κητωδώv στα "Είδη Κoιvoτικoύ εvδιαφέρovτoς τα oπoία χρειάζovται αυστηρή πρoστασία". Ταυτόχρovα, τo ριvoδέλφιvo και η φώκαιvα περιλαµβάvovται στα "Είδη Κoιvoτικoύ εvδιαφέρovτoς, η πρoστασία τωv oπoίωv απαιτεί τηv oριoθέτηση Ειδικώv Περιoχώv Πρoστασίας". Η Ελλάδα, όπως και oι υπόλoιπες ευρωπαϊκές χώρες όφειλαν vα υπoβάλλoυv τις πρoτάσεις τoυς µέχρι τov Ioύvιo τoυ υστυχώς µέχρι σήµερα δεv έχει γίvει γvωστή κάπoια πρoεργασία στo συγκεκριµέvo θέµα. Είvαι πλέov σε όλoυς σαφές oτι δεv υπάρχει καιρός για χάσιµo. Τα δελφίvια της Μεσoγείoυ κιvδυvεύoυv και πρέπει άµεσα vα ληφθoύv µέτρα. Η πρoστασία τoυ θαλάσσιoυ περιβάλλovτoς και της βιoπoικιλότητας, είvαι η µόvη εγγύηση για τηv πρoστασία τωv δελφιvιώv αλλά και τoυ εισoδήµατoς τωv ψαράδωv. 12

13 Η δράση της Greenpeace για την προστασία των δελφινιών 1983: Το πλοίο της Greenpeace Rainbow Warrior αντιµετωπίζει και εµποδίζει τον ιαπωνικό στόλο που ψαρεύει σολοµό στην Αµερική, χρησιµοποιώντας αφρόδιχτα. Ταυτόχρονα η Greenpeace καταγράφει την καταστροφική δράση των αφρόδιχτων. 1983: Μετά από πιέσεις της Greenpeace, η Σύµβαση του Λονδίνου συµφωνεί σε ένα µορατόριουµ στην πόντιση ραδιενεργών αποβλήτων στους ωκεανούς. 1985: Ακτιβιστές της Greenpeace στον Καναδά, τυλίγουν το κτίριο της ιαπωνικής πρεσβείας µε κοµµάτια από αφρόδιχτα που έχουν αφαιρέσει από ιαπωνικά αλιευτικά. 1986: Πρώτη καταγραφή της δράσης των παρασυρόµενων αφρόδιχτων στη Μεσόγειο από το πλοίο Sirius της Greenpeace. Ακολούθησαν τα Moby Dick και Sirius το 1992, το Rainbow Warrior και το Vega το 1993, το Moby Dick το 1994, το Greenpeace το 1995 και το Arctic Sunrise το Οι έρευνες της Greenpeace αποκάλυψαν το µέγεθος του ιταλικού στόλου που χρησιµοποιούσε αφρόδιχτα σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, καταγράφοντας ταυτόχρονα και το µέγεθος της καταστροφής. Η Greenpeace, σε αρκετές περιπτώσεις, αφαιρεί τα παράνοµα δίχτυα. Τα στοιχεία που προσκόµισε η Greenpeace στη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών καταδείκνυαν τη σαφή παραβίαση του σχετικού ψηφίσµατος. 1987: Απαγορεύεται η χρήση παρασυρόµενων αφρόδιχτων στα ύδατα των ΗΠΑ. 1988: Η Greenpeace πετυχαίνει να απαγορευτεί διεθνώς η καύση αποβλήτων στη θάλασσα. 1989: Η Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών, µε το ψήφισµα 44/225, συνέστησε σε όλα τα µέλη να συµφωνήσουν στην απαγόρευση των µεγάλης κλίµακας παρασυρόµενων αφρόδιχτων. 1990: Το Rainbow Warrior συναντά αφρόδιχτα στη θάλασσα της Τασµανίας (µεταξύ Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας). ύτες καταγράφουν την καταστροφική δράση τους. Οι εκτιµήσεις ανεβάζουν σε µε τα νεκρά δελφίνια στην περιοχή κατά την τρίµηνη περίοδο αλιείας µε αφρόδιχτα. 1990: Το Rainbow Warrior συναντά αφρόδιχτα στο Βόρειο Ειρηνικό. Τα χρησιµοποιούν αλιευτικά από την Ιαπωνία, την Ταϊβάν και την Κορέα. Ύστερα από την καταγραφή που πραγµατοποιεί η Greenpeace εκτιµάται ότι, κάθε χρόνο, περίπου θαλασσοπούλια και δελφίνια βρίσκουν το θάνατο στο Βόρειο Ειρηνικό. 1991: Η Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών, µε το ψήφισµα 46/215, ζητά την πλήρη εφαρµογή της απαγόρευσης στη χρήση µεγάλης κλίµακας παρασυρόµενων αφρόδιχτων µέχρι το τέλος του : Ο Ευρωπαϊκός Κανονισµός 345/92 ορίζει στα 2,5 χιλιόµετρα το µέγιστο επιτρεπόµενο µέγεθος για τα παρασυρόµενα αφρόδιχτα. 1992: Η Συνθήκη Όσλο-Παρισιού για την προστασία του ΒΑ Ατλαντικού (OSPAR) συµφωνεί στην ανάγκη κατάργησης των οργανοχλωριωµένων ενώσεων. 1993: Η Ελλάδα απαγορεύει εντελώς τη χρήση παρασυρόµενων αφρόδιχτων. 1993: Η Σύµβαση του Λονδίνου απαγορεύει οριστικά την πόντιση ραδιενεργών και βιοµηχανικών αποβλήτων στη θάλασσα. 1993: Η Σύµβαση της Βαρκελώνης για την Προστασία της Μεσογείου κρίνει απαραίτητη την κατάργηση των οργανοχλωριωµένων ενώσεων ως το : H Greenpeace καταγράφει και εµποδίζει τη χρήση των ιταλικών αφρόδιχτων στο Ιόνιο. 1994: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την απαγόρευση όλων των παρασυρόµενων αφρόδιχτων το : Αποφασίζεται να υπάρξει δεσµευτική διεθνής συµφωνία για τη σταδιακή απαγόρευση πολλών τοξικών ενώσεων (POPs, ανάµεσά τους και οργανοχλωριωµένες ενώσεις) µε στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 1998: Η Συνθήκη Όσλο-Παρισιού για την προστασία του ΒΑ Ατλαντικού (OSPAR) θέτει τον στόχο της µιας γενιάς, την κατάργηση δηλαδή όλων των τοξικών ενώσεων που καταλήγουν στο θαλάσσιο περιβάλλον ως το : Παγκόσµιο Έτος των Ωκεανών. Το πλοίο Greenpeace καταγράφει τη δράση του ιταλικού στόλου στη Μεσόγειο, ο οποίος αριθµεί περί τα 600 σκάφη και ευθύνεται για το θάνατο µέχρι και δελφινιών κάθε χρόνο. Το συνολικό µήκος των διχτυών που χρησιµοποιούνται ξεπερνά τα χιλιόµετρα. Το Συµβούλιο Υπουργών της ΕΕ, αποφασίζει την πλήρη και οριστική απαγόρευση της χρήσης παρασυρόµενων αφρόδιχτων από 1/1/

14 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒIΒΛIΟΓΡΑΦIΑ 1. Aguilar, A. 1983, Spain. Progress Report on Cetacean Research. June 1981 to May Report International Whaling Commission, Casinos, A. and Filella, S. 1975, Notes on Cetacean of the Iberian Coast: IV, A specimen of Mesoplodon densirostris stranded on the Spanish Mediterranean Littoral. 3. Annual Report by Centro Studi Cetacei, referred to the Cetacean stranded in Italy, Graells, M. 1989, Las ballenas de las costas oceanicas de Espana, Mem.R.Acad.Ciencias. Exactas, Fisicas y Naturales, 23(3). 5. Barcelo F. 1875, Apuntes para la fauna balear. Anales R.Soc.Esp.His.Nat., Companyo, F. 1863, Histoire Naturelle du Departement des Pyrenees Orientales, T III. 7. Ktari-Chakroun F. 1980, Les Cetaces des Cotes Tunisiennes. 8. Forcada J., Aguilar A., Hammond P., Pastor X. and Aguilar R., in Pastor X. and Simmonds M. (eds). Proceedings of the Mediterranean Striped Dolphin Mortality International Workshop, Palma de Mallorca, Spain, 4-5 November, 1991, Greenpeace Mediterranean Sea Project. 9. Prescott, J.H. and Fiorelli, P.M. 1980, Report No.MMC-78/08 National Technical Information Service, U.S. Department of Commerce, Springfield, Va. 10. FAO, 1978, Mammals in the sea, Vol.5, FAO Fisheries Service, United Nations. 11. Kroger, R.H.H. 1986, The decrease of harbour porpoise in the Baltic and North Sea, Final report on a Swedish-German project funded by the World Wildlife Fund in Sweden and Germany and the Swedish National Environment Protection Board. 12. Smith, T.D. 1976, Current understanding of the status of small cetacean populations in the Black Sea, Mammals in the sea, Vol.4, FAO Fisheries Service. 13. IWC, 1983, Report of the sub-committee on small cetaceans, Document No.IWC/35/4, International Whaling Commission. 14. Cebrian Menchero D., Georgakopoulos-Gregoriades E., Georgakopoulos N., Psyllidou-Giouranovits, R. 1992, Organochlorine Levels in a Mediterranean Monk seal (Monachus monachus), Mar. Pollut.Bull Reijnders P. 1980, Organochlorine and heavy metal residues in harbour seals from the Wadden Sea and the possible effects on reproduction. Neth.J.Sea Research 14(1). 16. Tanabe S. 1988, PCB problems in the future: foresight from current knowledge. Environ. Poll. 50: Cockcroft V.G., De Kock A.C., Lord D.A. and Ross G.J.B. 1989, Organochlorines in bottlenose dolphins (Tursiops truncantus) from the east coast of South Africa, S.Afr.J.Mar.Sci Tanabe S., Tatsukawa R., Maruyama K. and Miyazaki N. 1982, Transplacental transfer of PCBs and chlorinated hydrocarbon pesticides from the pregnant striped dolphin (Stenella coeruleoalba) to her fetus, Agric.Biol.Chem., 46(5): Baker J.R. 1989, Pollution-associated uterine lesions in grey seals from Liverpool Bay area of the Irish Sea. Veterinary Record Brower A., Reijnders P.J.H. and Koeman J.H. 1989, Polychlorinated biphenyl (PCB) contaminated fish induces vitamin A and thyroid hormone deficiency in the common seal (Phoca vitulina). Aquatic Toxicology Martineau et al. 1987, Levels of organochlorine chemicals in tissues of beluga whales (Delphinapterus leucas) from the St.Laurence Estuary, Quebec, Canada, Arch.Environ.Contam. Toxicol.,16: Safe S. 1984, Polychlorinated biphenyls (PCBs) and polybrominated biphenyls (PBBs): Biochemistry, toxicology and mechanisms of action. CRC Critical Reviews in Toxicology, 13(4): Subramanian A., Tanabe S., Tatsukawa R., Saito S. and Miyazaki N. 1987, Reduction in the testosterone levels by PCBs and DDE in Dall's porpoises of Northwestern North Pacific. Mar. Pollut. Bull. 18(12). 24. Viale D. 1978, Evidence of metal pollution in Cetacea of the Western Mediterranean. 25. Γεωργακoπoύλoυ-Γρηγoριάδoυ, Ψυλλίδoυ-Γκιoυράvoβιτς, Βoυτσίvoυ-Ταλιαδoύρη, Corsini-Φωκά, 1992, Συσσώρευση Χλωριωµέvωv Υδρoγovαvθράκωv σε ελφίvια τoυ Αvατoλικoύ Αιγαίoυ, ΕΚΘΕ. 26. Martoja R. and Berry J.P. 1980, Identification of Tiemannite as a probable product of demethylation of mercury by selenium in cetaceans. A complement to the scheme of the biological cycle of mercury, Vieu Milieu. 27. Carlini R. and Fabbri F. 1990, Indagine preliminaire sul contenuto in mercurio e selenio in Odontoceti spiaggiati lungo le coste italiane. 28. Hardwood J. and Reijnders P. 1988, Seals, sense and sensibility. New Scientist Simmonds M. and Johnston P.A. 1989, Seals, sense and science. Marine Pollution Bulletin 20(11). 30. Simmonds M. 1991, Marine mammal epizootics worldwide, In: Pastor X. and Simmonds M. (eds), Proceedings of the Mediterranean Striped Dolphin Mortality International Workshop, Palma de Mallorca, Spain, 4-5 November 1991, Greenpeace Mediterranean Sea Project. 31. Aguilar A. and Rag J.A. 1990, Mortandad de delfines en el Medirraneo. Politica Cientifica, 25, GFCM/ICCAT, 1990, Draft Report of the Meeting of Experts - Consultation and Evaluation of Stock of Large Pelagic Fishes in the Mediterranean Sea, Bari, Italy, June Di Natale, A. and Mangano, A. 1990, Mare Nostrum. Bull. Central Institute for the Scientific Research applied to the Marine Fishery, I.C.R.A.P. 34. Di Natale A. 1993, Ipotesi sullo stato delle risorce utilizzate dalle reti derivanti di tipo spadara, Aquastudio. 35. Podesta M. and Magnaghi L. 1990, Unusual Number of Cetacean Bycatches in the Ligurian sea. 36. Notarbartolo di Sciara G. 1989, Technologie er la riduzione delle capture accidentali di cetacei nelle reti pelagiche derivanti: Stato dell'arte. 37. Di Natale, A. 1989, Rapporto sulla pesca in Italia, Report to the WWF-Italy, Rome. 38. Greenpeace, November 1993, Report on large-scale high seas driftnet fishing in the Mediterranean Sea. 14

15 39. Greenpeace, August 1994, More of the same - Illegal large-scale high seas driftnet fishing continues in 1994 in the Mediterranean Sea. 40. Di Natale, A. 1993, Gli atrezzi pelagici derivanti utilizzati per la cattura del pesce spada, Aquastudio. 41. Adloff, B. 1990, Observations on Dolphins off Europa Point, Gibraltar, Report of the Fourth Annual Conference of the European Cetacean Society. 42. Duguy, R., Besson, J., Casinos, A., Di Natale, A., Filella, S., Radouan, A., Raga, J. and Viale, D. 1983, L'impact des activites humaines sur les cetaces de la Mediterranee occidentale, Rapp. P.V.Reun. C.I.E.S.M., 28(5): Podesta, M. and Magnaghi, L. 1989, Unusual Number of Cetacean Bycatches in the Ligurian sea, European Research on Cetaceans, 3: M'Hamed el Bouali, 1987, Les cetaces du litoral ouest algerien. 45. Di Natale, A. 1990, Marine Mammal Interactions in Scombridae Fishery Activities: The Mediterranean Case. 46. FAO, Review of the State of World Fish Resources, 1981a. 47. Duguy, R. and Husenot, E. 1982, Occasional captures of delhinids in the Northeast Atlantic, Rep.Int.Whaling Comm., 32: Annual Report by Centro di Studi di Cetacei, referred to the Cetaceans Stranded in Italy, Mitchell, E.D. 1975, Porpoise, dolphin and small whale fisheries of the world, Status and problems, IUCN Monograph No Van Bressem, M.F., Visser, I.K.G., De Swart, R.L., Orvell, C., Stanzani, L., Androukaki, E., Siakavara, K. and Osterhaus, A.D.M.E. 1993, Dolphin morbillivirus infection in different parts of the Mediterranean sea, Archieves of Virology, 129: UNEP, 1986, Baseline studies and monitoring of DDT, PCBs and other chlorinated hydrocarbons in marine organisms, MAP Technical Reports Series No 3, Athens. 52. UNEP, 1990, Assesment of the state of pollution of the Mediterranean Sea by organohalogen compounds, MAP Technical Reports Series No 39, Athens. 53. Κιλικίδης, Σ. et al, 1981, Ρύπαvση τoυ Θερµαϊκoύ Κόλπoυ µε χλωριωµέvoυς υδρoγovάvθρακες, Εργαστήριo Υγιειvής Τρoφίµωv Ζωικής Πρoελεύσεως, Κτηvιατρική Σχoλή, Α.Π.Θ. 54. Satsmadjis J. and Gabrielides, G.P. 1979, Observations on the concentration levels of chlorinated hydrocarbons in a Mediterranean fish, Mar.Pollut.Bull., 10: Voutsinou-Taliadouri F. and Satsmadjis, J. 1982, Influence of metropolitan waste on the concentration of chlorinated hydrocarbons and metals in striped mullet, Mar.Pollut.Bull., 13: Ψυλλίδoυ. Ρ., Γεωργακoπoύλoυ, Ε., Μυλωvά, Α. 1990, Συσσώρευση χλωριωµέvωv υδρoγovαvθράκωv σε ψάρια τoυ Αvατoλικoύ Αιγαίoυ Πελάγoυς, 2 o Συvέδριo Χηµείας Ελλάδoς και Κύπρoυ, Αθήvα 28 Σεπτ.-2 Οκτ Fisher, N.S. and Wurster, C.F. 1973, Individual and combined effects of temperature and polychlorinated biphenyls on the growth of three species of phytoplankton, Environ.Pollut., 5: US NAS, 1985, Oil in the Sea: Input, Fates and Effect, National Academy Press, Washington D.C. 59. Nimmo, D.R., Hanson, R.J., Couch, J.A., Cooley, N.R., Parish, P.R. and Lowe, J.I. 1975, Toxicity of Aroclor 1254 and its physiological activity in several estuarine organisms, Arch.Environ.Cont.Toxicol., 3: Cebrian Menchero, D. and Papaconstantinou C. 1992, Distribution of Cetaceans in Greece, , Rap.Comm.int.Mer.Medit., Βαλoύκας, Β., Λεγάκις, Α. και Οικovoµίδης, Π. 1992, Τo Κόκκιvo Βιβλίo τωv απειλoύµεvωv σπovδυλόζωωv της Ελλάδας, Αθήvα. 62. Greenpeace, 1993, Dangerous Waters, threats to Britain's dolphins and marine wildlife, London. 63. Frantzis, A. 1998, Does acoustic testing strand whales?, Nature, volume 392, pp Anonymous, 1997, Saclantcen News Letter 4, NATO-Saclant under Sea Research Center la Spezia, Italy, 4pp. 65. Frantzis, A., Verriopoulos, A., Papaconstantinou, K., Panayotidis, P., Corsini-Foka, M.,1998, Greek cetacean stranding networks, The study of cetacean strandings in the Mediterranean sea, UNEP workshop, Arta, Greece, 1998 (oral presentation). Ζωοδόχου Πηγής 52γ, Αθήνα, τηλ. (010) , fax. (010) , 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 5 Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 5 Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ 9 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 5 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ 6 Ορισµός και η έννοια του δικτύου 6 Οφέλη 7 Αλιεία 7 Τουρισµός 8 Επιστηµονική γνώση 8 Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. σωστή οδική συμπεριφορά. Συμβουλές για. Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. σωστή οδική συμπεριφορά. Συμβουλές για. Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013 Συμβουλές για σωστή οδική συμπεριφορά Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές Κάθομαι στο τιμόνι, συμπεριφέρομαι υπεύθυνα Καθίσματα για άνεση και προστασία των μικρών

Διαβάστε περισσότερα

1998: ΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

1998: ΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 1998: ΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Οι ωκεανοί καλύπτουν πάνω από το 70% της επιφάνειας του πλανήτη. Σύµφωνα µε τις κυρίαρχες επιστηµονικές θεωρίες, αποτελούν τον τόπο προέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είvαι κoιvoτυπία ότι ζoύμε στov αιώvα της επικoιvωvίας και της πληρoφoρίας, ότι αvαλίσκovται αvθρωπoώρες και χρήματα για τηv αvάπτυξη της επικoιvωvίας, ότι και αυτή η διαστημική τεχvoλoγία χρησιμoπoιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ. της. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ Monachus monachus. στην Ελλάδα

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ. της. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ Monachus monachus. στην Ελλάδα Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ της ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ Monachus monachus στην Ελλάδα ΑΘΗΝΑ Ιανουάριος 2007 Σηµείωση για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας Ολόκληρη ή τµήµατα της αναφοράς αυτής είναι δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικοποιήσεις και Απορρυθμίσεις

Ιδιωτικοποιήσεις και Απορρυθμίσεις ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ No 88 Ιδιωτικοποιήσεις και Απορρυθμίσεις του Ευθυμίου-Πάρι Ε. Μπαλτζάκη Μάρτιος 2006 Μια ματιά στηv Θεωρία Ευθύμιος-Πάρις Ε. Μπαλτζάκης Επιστημονικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

Ψάρια και θαλασσινά στο κόκκινο!

Ψάρια και θαλασσινά στο κόκκινο! Ψάρια και θαλασσινά στο κόκκινο! Μάρτιος 2010 www.greenpeace.gr Σχεδιασμός-προσαρμογή: Στεύη Παναγιωτάκη Επιμέλεια κειμένων: Ναταλία Τσιγαρίδου, Άντζελα Λάζου Greenpeace Έκδοση: Μάρτιος 2010 Από τo Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 1. Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 1. Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ... Greenpeace/ Grace ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 1. Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ... 3 Υπεραλίευση... 3 Παράνοµη και ανεξέλεγκτη αλιεία... 3 Αφρόδιχτα Τα τείχη του θανάτου...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ

ΜΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΜΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΟΧΥΡΑ ΤΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΔΕΛΦΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΓΑΠΑΝΙΔΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 140

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 140 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 140 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 140 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διατύπωση oρισµoύ για τα λιπoειδή (lipids) είvαι δύσκoλη γιατί, σε αvτίθεση µε τις πρωτεΐvες ή τoυς υδατάvθρακες, πoυ απoτελoύvται από παρόµoιες

Η διατύπωση oρισµoύ για τα λιπoειδή (lipids) είvαι δύσκoλη γιατί, σε αvτίθεση µε τις πρωτεΐvες ή τoυς υδατάvθρακες, πoυ απoτελoύvται από παρόµoιες ΔΟΜΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ Λιπo ειδή Η διατύπωση oρισµoύ για τα λιπoειδή (lipids) είvαι δύσκoλη γιατί, σε αvτίθεση µε τις πρωτεΐvες ή τoυς υδατάvθρακες, πoυ απoτελoύvται από παρόµoιες δoµικές µovάδες (αµιvoξέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Βιβλιογραφική αναφορά:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Coastal Practice Network Newsletter

ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Coastal Practice Network Newsletter ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Newsletter Τεύχος 5 Ιούνιος 2006 www.coastalpractice.net Την ελληνική έκδοση του newsletter επιµελείται το ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Συµπόσιο-Εργαστήριο µε θέµα «Ο ρόλος των Τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 1 2. ΣΚΟΠΟΣ. 2 3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.. -//- 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Α» (Σύγχρονες Τεχνολογίες Ραντάρ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 1 2. ΣΚΟΠΟΣ. 2 3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.. -//- 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Α» (Σύγχρονες Τεχνολογίες Ραντάρ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 1 2. ΣΚΟΠΟΣ. 2 3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.. -//- 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Α» (Σύγχρονες Τεχνολογίες Ραντάρ) α. Ιστορική Εξέλιξη του Ραντάρ.. 3-7 β. Κατηγορίες Ραντάρ... 8-10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΒΟΛΗ ΕΞΩΤΙΚΩΝ ή ΑΛΛΟΧΘΟΝΩΝ ΕΙ ΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ

ΕΙΣΒΟΛΗ ΕΞΩΤΙΚΩΝ ή ΑΛΛΟΧΘΟΝΩΝ ΕΙ ΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ 76 Θεµατική Ενότητα δ: Ανθρωπογενείς επιδράσεις στα Βενθικά Οικοσυστήµατα: Εισβολή Εξωτικών ειδών στην Μεσόγειο, Επιπτώσεις Ρύπανσης στις Βενθικές Βιοκοινότητες, Αλληλεπιδράσεις Ιχθυοκαλλιεργειών και Θαλάσσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 1

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 1 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου 1999 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

«Η Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους»

«Η Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «Η Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους» Κελεμένης Νικόλαος ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μιχάλης Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ

ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ Συγγραφείς: Μαρία Λιβανού, Βαγγέλης Παράβας Επιστημονική επιμέλεια: Αλέξανδρος Φραντζής (Ινστιτούτο Κητολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Παράκτιας Πρακτικής Coastal Practice Network Newsletter

ίκτυο Παράκτιας Πρακτικής Coastal Practice Network Newsletter ίκτυο Παράκτιας Πρακτικής Newsletter Τεύχος 2 - Φθινόπωρο 2004 www.coastalpractice.net Την ελληνική έκδοση του newsletter επιµελείται το ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Υπεύθυνος Σύνταξης: Μ. Θεοδωρόπουλος Σε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Χημικά. Χρονικά. Θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων Αθήνας. Έλληνας ερευνητής εκπροσωπεί την Ευρώπη στο Global Materials Network of Young Researchers

Χημικά. Χρονικά. Θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων Αθήνας. Έλληνας ερευνητής εκπροσωπεί την Ευρώπη στο Global Materials Network of Young Researchers ISSN 0356-5526 Ιανουάριος 2015 Τεύχος 1, ΤΟΜΟΣ 77 CCG EAC 65 January 2015 ISSUE 1 VOL. 77 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 1η Εκδοση 1936 CHEMICA CHRONICA General Edition Association of Greek Chemists Θερμοκοιτίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΡΥΠΩΝ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ; Από τη μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

αφιέρωμα Το νησιωτικό & θαλάσσιο περιβάλλον στην Ελλάδα και το δίκτυο Natura 2000

αφιέρωμα Το νησιωτικό & θαλάσσιο περιβάλλον στην Ελλάδα και το δίκτυο Natura 2000 αφιέρωμα Γιάννης Γαβαλάς Μικρές Κυκλάδες, Ηρακλειά 11 11 Το νησιωτικό & θαλάσσιο περιβάλλον στην Ελλάδα και το δίκτυο Natura 2000 Η ειδυλλιακή εικόνα της γαλάζιας θάλασσας σπαρμένης με νησιά και νησίδες

Διαβάστε περισσότερα

H Ολοκληρωμένη Διαχείριση της παράκτιας ζώνης και η προστασία των θαλασσών είναι απαίτηση και προϋπόθεση για ένα βιώσιμο μέλλον

H Ολοκληρωμένη Διαχείριση της παράκτιας ζώνης και η προστασία των θαλασσών είναι απαίτηση και προϋπόθεση για ένα βιώσιμο μέλλον ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ!!! Η εργασία μας Η εργασία μας δόθηκε πριν κάποιο χρονικό διάστημα αλλά σχεδόν κανένα στην αρχή από τα μέλη δεν ευαισθητοποιήθηκε να βοηθήσει για την ολοκλήρωσή της εργασίας. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Πίvακας Περιεχoμέvωv σελ. Περιεχόμενο και Στόχοι του Σεμιναρίου Συνδικαλιστικής Επικοινωνίας 4 ΑΣΚΗΣΗ : Καταιγισμός Ιδεών 5 ΑΣΚΗΣΗ : Γνωριμία και Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 2013»

«ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 2013» 18 η Εκστρατεία εθελοντικών καθαρισμών παράκτιων και άλλων φυσικών περιοχών «ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 2013» Περιεχόμενα Εικόνες... 2 Πίνακες... 3 1. Εισαγωγή... 4 2. Το πρόβλημα των θαλάσσιων απορριμμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ ιάµεσo ς Μεταβo λισµός IΑΜΕΣΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ Γλυκόζη: Ο κύριoς υδατάvθρακας, πoυ χρησιµoπoιείται από τoυς ζώvτες oργαvισµoύς για τηv κάλυψη τωv εvεργειακώvτoυςαvαγκώv. Η γλυκόζη µπoρεί vα απoικoδoµηθεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικές διαπιστώσεις

1. Γενικές διαπιστώσεις ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ Θανάσης Σφουγγάρης 356 1. Γενικές διαπιστώσεις Στα 17 χρόνια που μεσολάβησαν από την έκδοση του προηγούμενου Κόκκινου Βιβλίου των Απειλούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Οι διεθνείς και ευρωπαϊκές ρυθμίσεις σχετικά με τον καθορισμό και τη διαχείριση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών

Οι διεθνείς και ευρωπαϊκές ρυθμίσεις σχετικά με τον καθορισμό και τη διαχείριση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠερΔικ 3/2010 (ΕΤΟΣ 14ο) 439 Οι διεθνείς και ευρωπαϊκές ρυθμίσεις σχετικά με τον καθορισμό και τη διαχείριση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΛΙΑΣ, ΔΝ, Δικηγόρος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Εισηγητική έκθεση για την πρόταση ...3 Η πρόταση των περιβαλλοντικών οργανώσεων ... 23

Περιεχόμενα Εισηγητική έκθεση για την πρόταση ...3 Η πρόταση των περιβαλλοντικών οργανώσεων ... 23 Περιεχόμενα Εισηγητική έκθεση για την πρόταση...3 Η πρόταση των περιβαλλοντικών οργανώσεων...23 Λαμβάνοντας υπόψη,... 23 Κεφάλαιο 1 Σκοπός... 24 Κεφάλαιο 2 Ορισμοί... 24 Κεφάλαιο 3 Προστατευόμενες περιοχές...

Διαβάστε περισσότερα